Avizat, Inspector Şcolar General

,

FIŞA DE EVALUARE Anul şcolar ___________ I. Date generale:

Prof. Grigore Vasile

A DIRECTORULUI DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PRESCOLAR

Unitatea de învăţământ ____________________________________________________________ Numele şi prenumele directorului ____________________________________________________ Absolvent (ă) al (a) __________________________________________________ anul _________ Specialitatea ___________________________________ gradul didactic ________ anul ________ Vechimea în muncă _____ ani ; Vechimea în învăţământ _____ ani ; Vechimea în unitate _____ ani Vechimea în funcţia de conducere ____ ani, în baza Deciziei IŞJ nr. ______ din data de _________ Tipul numirii în funcţie (concurs / delegaţie) _____________________

1

II.

Profilul de competenţă managerială:
Punctaj maxim / indicator Punctaj defalcat Autoevaluare Evaluare inspector şcolar (care consiliază u.î) 7 Evaluare Consiliul de Administraţie al IŞJ 8

Nr. crt.

Funcţii

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

1 I.

2 3 CURRICULUM A. MANAGEMENT STRATEGIC ŞI OPERAŢIONAL

4

5

6

2

1.

Proiectare planificare

Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective a). Planul strategic de dezvoltare instituţională: - fundamentarea pe studii de diagnoză şi prognoză pertinente; - strategiile şi programele stabilite cuprind acţiuni concrete de implementare, termene, responsabilităţi, modalităţi de monitorizare, itemi de evaluare şi verificare a îndeplinirii obiectivelor. b). Planul managerial anual şi semestrial: - este structurat pornind de la programele de activităţi/planurile de acţiune semestriale şi anuale ale comisiilor metodice şi ale altor comisii de lucru; - porneşte de la nivelul conducerii instituţiei şi este implementat de către comisiile metodice/alte comisii de lucru. c). Măsura în care au fost realizate scopurile şi obiectivele stabilite în proiectul de dezvoltare şi în planurile operaţionale: 91 - 100% 76 - 90% d). Proiectul Planului de şcolarizare: - este întocmit cu încadrarea strictă în nr. de posturi aprobate de ISJ - s-au luat măsuri pentru a nu se organiza grupe sub efectivul minim impus de lege - propunerile planului de şcolarizare respectă prevederile Legii nr.87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei 1,00 1,00 0,75 0,75 0,25 0,25 0,25 1,00 0,50

0,50

1,00 1,00

0,75

3

2.

Organizare

Documentele de organizare managerială a) Documentele de organizare managerială şi calitatea lor: - documentele respectă reglementările în vigoare, au coerenţă logică, sunt în concordanţă cu strategia/planul managerial, sunt adecvate la realitate, optimizează activitatea; - documentele respectă reglementările în vigoare, au coerenţă logică, sunt adecvate la realitate b). Documente legislative (actualizate permanent): - există toate documentele legislative şi o evidenţă a lor actualizată permanent; - există toate documentele legislative şi o evidenţă sporadică a lor. c)Preocupări pentru diseminarea informaţiilor: - afişajul local (în cancelarie, panouri etc., actualizat permanent şi la vedere): d). Informarea despre legislaţie, regulamente şcolare: - toate informaţiile se află afişate în unitate şi au fost prelucrate cu cadrele didactice şi părinţii (proces-verbal); - toate informaţiile au fost prelucrate cu cadrele didactice şi părinţii (proces-verbal). e). Politicile de personal – legalitatea încadrării şi politicile de personal; gestionarea, distribuirea sarcinilor, relaţii interumane: *se atribuie următorul punctaj intermediar: - contracte individuale de muncă ;

1,00

1,00

0,75

0,50 0,50 0,25 0,50 0,50 1,00 1,00 0,50

2,00

0,30 0,30

4

3.

Îndrumare -monitorizare – control evaluare

a). Controlul actelor/documentelor şcolare şi arhivarea: *se atribuie următorul punctaj intermediar: - Intrări/ieşiri - Semnături - Corectitudinea completării documentelor şcolare b) Asistenţe la activitati efectuate de către director: - 91 - 100% din personalul didactic - 76 - 90% din personalul didactic - 50 - 75% din personalul didactic c). Preocuparea pentru evaluarea sistematică, corectă, a preşcolarilor de către cadrele didactice în procesul instructiveducativ: *se atribuie următorul punctaj intermediar: - Planificarea perioadelor de evaluare semestriale - Analizele rezultatelor evaluarilor şi adoptare de măsuri - Programe de evaluare unitară pentru prescolarii aceluiaşi nivel de varsta - Adoptarea unui program de masuri in concordanta cu rezultatele evaluarilor - Alte strategii de evaluare la nivelul grupelor - Planificare asistenţe/interasistenţe - Evaluări iniţiale - Evaluări sumative la nivelul unităţii - Preocupările legate de îmbunătăţirea metodelor de evaluare a preşcolarilor d). Monitorizarea preşcolarilor privind debutul în clasa I: - unitatea deţine date complete despre: - 76 - 100% din prescolari - 51 - 75% din prescolari

1,50 0,50 0,50 0,50 2,00 2,00 0,75 0,50 2,00

0,20 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,75 0,75 0,50

5

B. CURRICULUM a). Proiectarea CDŞ pornind de la nevoile identificate şi de la politicile naţionale, judeţene şi locale: - luarea în considerare, în proiectarea curriculară, a propunerilor părinţilor, si preferintelor copiilor; - luarea în considerare, în proiectarea curriculară, a propunerilor echipei manageriale b). Stabilirea disciplinelor opţionale: - existenţa ofertei şi aprobarea ei de către inspectorul şcolar de specialitate/metodist al ISJ Ilfov - conform cu opţiunile educaţionale ale părinţilor: - 91 - 100%; - 50- 90%; 1,00 1,00 0,75

1.

Proiectare

1,75 0,50 0,75 0,50

6

2.

Organizare

a) Procesul de învăţământ: condiţii, organizare şi rezultate: - procentul de realizare a planului de şcolarizare - 76 - 100%; - 50 - 75% b). Durata activităţilor didactice conform reglementărilor c). Acoperirea posturilor cu personal didactic calificat: - 91 - 100%; - 76 - 90% d). Organizarea procesului didactic în spaţii de învăţământ corespunzătoare, pentru toate domeniile experenţiale şi ariile de stimulare - toate sălile de grupa sunt dotate corespunzator cerintelor programei activitatilor instructiv-educative pentru invatamantul prescolar; -50% din spatiile existente au o singura functionalitate; -peste 50% din spatiile existente au tripla functionalitate; Rezultate ale evaluării interne: a). Fluxuri şcolare: - număr de locuri ocupate în gradiniţă: - 91 - 100% - 76-90% - frecventa copiilor: - abandon şcolar: - nu există - sub 5% Programe de recuperare a celor

0,75

0,75 0,50 0,50 1,50 1,50 1,00 0,75 0,5

0,75 0,50 0,25

1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 0,50 1,50

7

II.

RESURSE UMANE

8

1.

Planificare organizare

Personalul didactic Calificare, perfecţionare/formare continuă: a). Gradul de acoperire a posturilor cu personal didactic: (nr. cadre didactice calificate / nr. total de cadre didactice) X 100 - peste 75% - 50 - 75% - sub 50% b). Gradul de acoperire cu personal didactic calificat (în specialitate şi cu pregătire psihopedagogică corespunzătoare art.68 din Legea învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) (nr. cadre didactice calificate/nr. total de cadre didactice) X 100 - 76 - 100% - 50 – 75% c). Numărul de preşcolari pe post didactic: (nr. total preşcolari/ nr. total de posturi): - peste 15% - 14% – 15% - sub 14% d). Ponderea personalului didactic cu definitivat, grade didactice sau doctorat: - personalul didactic are definitivat, grad didactic sau doctorat: - 76 - 100% - 50 - 75% - sub 50% e). Perfecţionare/formare continuă, participare şi rezultate obţinute la programe de perfecţionare/formare continuă (se

1,50

1,50 1,00 0,50

2,00

2,00 1,50 0,75 0,75 0,50 0,25 1,50

1,50 1,00 0,50 1,75

9

III. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE

10

1. Mărimea şi gradul de complexitate al unităţii de învăţământ a). Numărul de preşcolari: - 100 - 150 - peste 150 b). Structura bazei materiale – spaţii de învăţământ etc.: - săli de grupă funcţionale: - 4-6 - peste 7 - sala de sport - biblioteca scolara 2. Baza materială – resurse, gestiune a) Sunt dotate toate spatiile de invatamant b). Numărul de schimburi în funcţionează unitatea de învăţământ: care

2,00 1,00 1,50 3,00

1,00 1,50

0,50 1,00 1,00 1,00 1,00

- Program saptamanal - program prelungit - peste 4 grupe - 1 – 3 grupe - Program normal - peste 6 grupe - sub 5 grupe c). Calitatea spaţiului de învăţământ: întreţinere, modernizare; încadrarea în normele de igienă şcolară: - spaţiile de învăţământ au autorizaţie sanitară - spaţiile de învăţământ nu au autorizaţie sanitară, functioneaza cu aviz sanitar d). Utilizarea spaţiilor de învăţământ conform destinaţiei: - existenţa unei planificări de utilizare a spaţiilor: ( sala de grupa, dormitor, sala de mese)

1,50 1,50 1,00 1,00 0,75 1,00 1,00 0,50

1,00 0,25

11

IV. DEZVOLTARE ŞI RELAŢII COMUNITARE

12

Relaţia cu comunitatea Relaţia cu părinţii Implicarea părinţilor în activitatea managerială: a). Elaborarea planului de venituri şi cheltuieli al grădiniţei: - participarea părinţilor la elaborarea planului de venituri şi cheltuieli - implicarea părinţilor în dotarea şi întreţinerea mijloacelor/spaţiilor de învăţământ b). Evaluarea calităţii actului didactic de către părinţi: - părinţii consideră actul didactic calitativ: - peste 80% - 50% - 80% - părinţii au luat cunoştinţă, în scris, despre progresul/regresul şcolar al copiilor lor: - peste 80% - 50% - 80% - părinţii participă / sunt informaţi asupra activităţilor organizate de gradinita (programe de remediere/recuperare, consultaţii, activităţi didactice şi extraşcolare etc. Asistenţa acordată părinţilor: a). Audienţe/consultaţii între conducerea unităţii de învăţământ şi/sau cadre didactice şi părinţi: - săptămânal - bilunar/lunar b). Derularea unui program de educatie familială c). Parteneriatul între cadrele didactice şi

0,50

0,25 0,25 0,50 0,50 0,25 0,50 0,50 0,50 0,25 0,50

0,50

0,50 0,75 0,50 0,25 0,75

13

PUNCTAJ TOTAL

100

V. PUNCTAJ: TOTAL PUNCTAJ AUTOEVALUARE:…………………………… TOTAL PUNCTE EVALUARE:…………………………………… 1. 86 – 100 puncte 2. 76 – 86 puncte 3. 61 – 75 puncte 4. 0 - 60 puncte FOARTE BINE BINE SATISFĂCĂTOR NESATISFĂCĂTOR

La evaluarea directorilor adjuncţi cele 100 de puncte se realocă în funcţie de fişa postului, elaborată de directorul unităţii de învăţământ, păstrându-se proporţia din prezenta fişă de evaluare. În situaţia acordării calificativului NESATISFĂCĂTOR la inspecţiile din timpul anului şcolar, sau la evaluarea anuală, postul se vacantează. Postul se vacantează după doi ani consecutivi cu calificativul SATISFĂCĂTOR. Fişele de autoevaluare se înregistrază la inspectoratul scolar pana la 25 august 2009. Punctajul final şi calificativul acordat va fi adus la cunoştinţă celor evaluaţi în scris.

DIRECTOR, (Numele în clar)…………………………….. Semnătura…………………………………..

AVIZAT (pentru directorii adjuncţi) DIRECTOR , (Numele în clar, semnătura şi ştampila)………… ………………….. Semnătura…………………………………..

14

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful