Plt. Adj.

CHIFULESCU Alin

Recomandări de prevenire a incendiilor în perioada sezonului rece
Anotimpul rece aduce cu el o serie de schimbări în ia!a "i acti itatea comunită!ilor locale# care presupun "i necesitatea asi$urării unor măsuri de reducere "i înlăturare a riscurilor de incendiu.

Premergător sezonului rece şi pe timpul acestuia, pentru asigurarea prevenirii şi stingerii incendiilor este necesară:
• • • • • • eri%icarea instala!iilor de încăl&ire# repararea "i cură!area sobelor "i co"urilor pentru e acuarea %umului' instruirea persoanelor care răspund de aprinderea "i stin$erea %ocurilor' eri%icarea stin$ătoarelor (de toate tipurile)# umplerea lor cu încărcătura de iarnă sau protejarea acestora împotri a în$he!ului' eri%icarea instala!iilor de alimentare cu apă "i protejarea lor împotri a în$he!ului' pre$ătirea uneltelorpentru de&ăpe&irea drumurilor de acces la sursele de apă# la intrările în clădiri "i în depo&ite etc.' e itarea supraîncăl&irii sobelor# acestea prin căldura radiată put*nd aprinde obiectele din apropiere.

Mãsuri de prevenire a incendiilor pentru perioada sezonului rece la gospodãriile populatiei
+n perioada se&onului rece# cre"te pericolul i&bucnirii incendiilor datorate sistemelor si mijloacelor de înc,l&ire utili&ate în cl,diri pentru mentinerea temperaturii mediului interior la un anumit ni el de con%ort necesar des%,"ur,rii în conditii corespun&,toare a acti it,tii &ilnice. +n acest sens reamintim unele m,suri ce trebuie luate în aceast, perioad, "i anume. cosurile de %um or %i obli$atoriu eri%icate# cur,tate# si reparate de persoane speciali&ate si autori&ate. Aprinderea %unin$inii în interior la co"urile necur,tate poate produce o temperatur, de /00. 1000 C' . în podul casei co"ul de %um a %i obli$atoriu tencuit pentru a nu pre&enta %isuri prin care ar putea p,trunde sc*ntei ce pot %i surse de aprindere# dac, în &ona lui sunt materiale combustibile' . se inter&ice utili&area sobelor de%ecte "i a burlanelor metalice %isurate# a

se inter&ice uscarea lemnelor pe sobele metalice# uscarea ru%elor pe cuptorul sobei "i l. cenu"a si j.torile se con%ectionea&. din &id.derea accidental. a etan"eit.pun' .mid. se or cur.ile de acces si accesul la sursele de ap. la aprinderea %ocului la ara$a& sau sobe alimentate cu $a&e naturale se aerise"te camera# dup.r.se men!inerea permanent liber. *r"ire încercarea cu %lac. cu s.r. a acestora.pad. si $hea!. a %ocului' . ar&. de c. materiale combustibile' a%um. nu se încarc.# asi$ur*ndu..torul aprins la sobele cu $a&e naturale pe perioada de noapte nesupra e$heate' .se vor respecta următoarele: • • • • în încăperile în care e2istă sobe de încăl&it sau $ătit# lămpi de $ătit cu petrol "i pentru iluminat# în stare de %unc!ionare# acestea nu se or lăsa la îndem*na copiilor nesupra e$hea!i' copii nu trebuie lăsa!i să se joace cu %ocul (lămpi# lum*nări# chibrituri# brichete)' asemenea mijloace nu trebuie lăsate la îndem*na lor' nu este permis accesul copiilor nesupra e$hea!i în depo&itele de %uraje# "ure# poduri# ma$a&ii# $rajduri cu mijloace care ar putea produce incendii' copii nu or %i lăsa!i să %olosească aparatele electrice de u& casnic (%iare de călcat# re"ouri# radiatoare etc.sarea nesupra e$heat. se inter&ice %olosirea a%um. re$ulatori (ceasuri) de presiune sau cu $arnituri deteriorate ori cu %urtun de cauciuc %isurat ' . este de reţinut un lucru foarte important: !"ste mult mai uşor sã previi un incendiu.dirilor prin di%erite metode# ori amplasarea lor prin ma$a&ii# "uri# remi&e# soproane sau l*n$.re"ourilor electrice impro i&ate# a instalatiilor electrice impro i&ate cu pri&e de%ecte si si$uran!e la tablourile electrice necalibrate' . care întotdeauna se aprinde mai înt*i chibritul si apoi se mane rea&.' . c. amplasa!i în %a!a sobelor cu lemne o cutie metalic.r. se inter&ice cu des.# direct pe podea# a lemnelor aprinse# care ar putea determina incendierea materialelor combustibile cu care acestea ar eni în contact' .aceasta a asi$ura protec!ia %a!. În scopul prevenirii incendiilor provocate de copii .torilor impro i&ate în podurile cl. se inter&ice %olosirea buteliilor de $a&e liche%iate %. robinetul de alimentare cu $a&' . "i se or amplasa independent de celelalte construc!ii' . timaţi cetãţeni. soba cu lemne înainte de culcare "i nu se las.pe care frigul îi ţine acum mai mult pe lângă şi în casă .) sau ara$a&ul dec*t în pre&en!a adul!ilor . decât sã-l stingi!# .rii de c.!a de &.ratecul or %i depo&itate în $ropi speciale "i se stin$ cu ap.!ii buteliei de $a&e liche%iate sau a instala!iei de $a&e naturale' eri%icarea se %ace numai cu emulsie de ap.

.( . I&olarea se %ace prin căptu"irea peretelui cu cărămi&i a"e&ate pe muchie# pe o supra%a!ă care să depă"ească cu (' cm dimensiunile sobei pe erticală "i ori&ontală' sobele din metal nu se or a"e&a direct pe pardoseala combustibilă' dacă înăl!imea picioarelor de la sobă depă"e"te )( cm ele or %i a"e&ate pe un postament de cărămidă. în spa!iul dintre co" "i plan"eu se a introduce un strat de a&best. fără grijă. deoarece pot aprinde obiectele combustibile din jur. nu este permis să se a"e&e# la mai pu!in de + m %a!ă de sobele metalice# la uscat# haine# ru%e sau alte obiecte casnice care se pot aprinde' %ocul în sobe nu trebuie lăsat %ără supra e$here# sau în $rija copiilor' se a urmări ca sobele să nu se încăl&ească peste măsură. .$nstalarea şi folosirea so%elor cu şi fără acumulare de căldură se va face astfel: • • • • • • • • • • • • sobele de metal la distan!ă de 1 metru %a!ă de pere!ii din lemn sau alte materiale ce se pot aprinde u"or' dacă pere!ii din lemn sunt i&ola!i# distan!a poate %i de &' cm. nu este permis a se aprinde %ocul cu ben&ină sau alte lichide in%lamabile# ori să se ardă lemne lun$i# care nu permit închiderea u"ii' sobele de cărămidă or a ea pe du"umea# în %a!a u"ii# o coală de tablă de &' * (' cm. că viaţa şi bunurile materiale agonisite nu vor fi mistuite de flăcări. Co"urile "i burlanele pentru e acuarea %umului or %i construite# între!inute "i cură!ate periodic pentru a nu pro oca incendii. La trecerea prin acoperi" se lasă o distan!ă de cel pu!in +' cm între %a!a e2terioară a &idăriei co"ului "i elementele combustibile ale acoperi"ului' 3u este permis ca în co"uri să %ie încastrate elementele combustibile ale acoperi"ului# plan"eului etc. Respectând masurile de aparare impotriva incendiilor pe timpul sezonului rece la gospodăriile dumneavoastra puteti convieţui în linişte. Cele din cărămidă tencuită or %i i&olate %a!ă de elementele combustibile ale plan"eelor# prin în$ro"area &idăriei a co"urilor la )( cm. Postamentul trebuie să depă"ească perimetrul sobei' %olosirea sobelor cu u"i de%ecte este inter&isă. m' acestea or %i permanent eri%icate "i între!inute.' Co"urile se prelun$esc deasupra acoperi"ului cu '.'.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful