DISPOZIŢIE GENERALĂ din 24 octombrie 2013 de a !rare "m otri#a incendii$or $a %nit!

&i 'anitare
(API)OL*L I+ Sco ,i domeni% de a $icare
Art- 1 Scopul prezentelor dispoziţii generale de apărare împotriva incendiilor la unităţi sanitare, denumite în continuare dispoziţii generale, este de prevenire şi reducere a riscurilor de producere a incendiilor, de asigurare a condiţiilor pentru limitarea propagării şi dezvoltării acestora prin măsuri tehnice şi organizatorice, pentru protecţia utilizatorilor, forţelor care acţionează la intervenţie, bunurilor şi mediului împotriva efectelor incendiilor. Art- 2 .1/Dispoziţiile generale se aplică şi sunt obligatorii pentru unităţile sanitare, aflate pe teritoriul României, indiferent de forma de proprietate, utilizare sau administrare ori de autoritatea instituţia coordonatoare. .2/!onstrucţiile şi spaţiile specifice unităţilor sanitare sunt" a/cabinetele medicilor de familie şi cabinetele de specialitate# b/centrele de diagnostic şi tratament# c/centrele medicale şi centrele medicale ambulatorii# d/centrele de sănătate şi centrele de sănătate multifuncţionale# e/laboratoarele# 0/obiectivele sanitare publice şi private cu sau fără paturi# 1/dispensarele $%!, &S' !S', staţionare de zi psihiatrie. .3/(nităţile sanitare prevăzute la alin. )*+ sunt definite conform legii. Art- 3 .1/,rezentele dispoziţii generale completează cu prevederi specifice -ormele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin .rdinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 12332004, denumite în continuare -ormele generale de apărare împotriva incendiilor, şi se utilizează alături de alte reglementări tehnice din domeniul apărării împotriva incendiilor aplicabile e/ploatării construcţiilor şi instalaţiilor din toate spaţiile unităţilor sanitare. .2/0/ploatarea instalaţiilor din dotarea construcţiilor, precum şi a spaţiilor aferente instalaţiilor şi sistemelor de protecţie împotriva incendiilor se realizează în conformitate cu prevederile stabilite în reglementările tehnice specifice şi în Dispoziţiile generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente, aprobate prin .rdinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 12232010.

(API)OL*L incendii$or

II+ Or1ani5area

acti#it!&ii de a !rare "m otri#a

Art- 4 .1/,ersoanele cu atribuţii de conducere de la nivelul unităţilor sanitare răspund de organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor, potrivit obligaţiilor stabilite prin lege. .2/,rin persoană cu atribuţii de conducere se înţelege, după caz, conducătorul instituţiei sau administratorul operatorului economic, denumit în continuare conducătorul unităţii. Art- 6 .1/!ategoriile de personal care asigură îndeplinirea atribuţiilor în domeniul apărării împotriva incendiilor sunt" a/cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, numit prin dispoziţie#

b/personal desemnat din cadrul serviciului voluntar privat pentru situaţii de urgenţă# c/persoană persoane care îndeplineşte îndeplinesc prin cumul atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor# d/persoane fizice sau 1uridice autorizate conform legii. .2/,ersonalul prevăzut la alin. )2+ din cadrul unităţilor prevăzute la art. * trebuie să facă dovada că deţine atestarea necesară obţinută în urma absolvirii unor cursuri de formare profesională în domeniul apărării împotriva incendiilor specifice atribuţiilor pe care urmează să le îndeplinească. .3/,ot îndeplini atribuţiile în domeniul apărării împotriva incendiilor şi persoanele din statele membre ale (niunii 0uropene sau din cele membre ale 3sociaţiei 0uropene a &iberului Schimb )04$3+ 5 părţi ale înţelegerii privind 6ona 0conomică 0uropeană, care au obţinut recunoaşterea calificării pentru e/ercitarea ocupaţiilor respective. .4/Desemnarea personalului prevăzut la alin. )2+ se face cu respectarea !riteriilor de stabilire a consiliilor locale şi operatorilor economici care au obligaţia de a anga1a cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobate prin .rdinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 10232004, şi a &egii nr. 30432002 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare. Art- 2 .1/7n unităţile sanitare, principalele categorii de utilizatori sunt" a/pacienţi persoane internate beneficiari ai actului medical# b/personalul medical# c/personalul mediu sanitar şi au/iliar care desfăşoară activităţi complementare actului medical# d/personalul tehnic5administrativ# e/însoţitorii persoanelor cu handicap aparţinători# 0/studenţi, cursanţi, practicanţi şi voluntari# 1/personal de cercetare# 7/vizitatori# i/comisionarii de echipamente, medicamente, materiale de întreţinere# 8/personalul terţilor pentru întreţinere echipamente medicale şi nonmedicale. .2/,ersonalul prevăzut la alin. )2+ lit. b+, c+, d+ şi g+ este denumit în continuare, în sensul prezentelor dispoziţii generale, personal propriu. .3/,acienţii persoanele internate se definesc, în funcţie de posibilitatea de a se evacua în caz de incendiu, astfel" a/pacienţi care au autonomie totală privind deplasarea# b/pacienţi care se deplasează lent şi cu dificultate sau utilizează dispozitive de mers precum bastoane, câr1e, cadre de spri1in# c/pacienţi care necesită implicarea personalului responsabil pentru evacuarea acestora, prin utilizarea de mi1loace de transport, cum ar fi cărucioare, tărgi, paturi# d/pacienţi în incapacitate de mişcare din cauza dependenţei acestora de echipamentele şi instalaţiile utilizate în procesul medical, care au nevoie de o acţiune specială de însoţire şi verificare a aparaturii medicale# e/pacienţi grav bolnavi, pentru care evacuarea poate fi periculoasă şi sau imposibilă pe termen scurt, determinată de comple/itatea aparaturii care le asigură supravieţuirea şi dependenţa totală de aceasta. Art- 4 !onducătorul unităţii are următoarele atribuţii principale"

a/solicită şi obţine avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu necesare pentru desfăşurarea activităţilor, conform legii# b/asigură încadrarea personalului cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor# c/permite desfăşurarea controalelor de apărare împotriva incendiilor organizate de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă 1udeţene al municipiului %ucureşti sau de către personalul prevăzut la art. 8, după caz# d/dispune măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate# e/asigură informarea privind regulile de apărare împotriva incendiilor, prin personalul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, a principalelor categorii de utilizatori, enumerate la art. 9# 0/urmăreşte, prin personalul prevăzut la art. 8, respectarea cu stricteţe de către principalele categorii de utilizatori enumerate la art. 9 a regulilor de apărare împotriva incendiilor în incinta unităţilor sanitare şi, după caz, dispune măsuri imediate pentru înlăturarea neregulilor# 1/dispune măsuri pentru echiparea şi dotarea cu mi1loace tehnice de apărare împotriva incendiilor prevăzute în documentaţiile tehnice, după caz, sau prevăzute de prezentele dispoziţii generale# 7/asigură instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă, prin personalul prevăzut la art. 8# i/asigură, potrivit prezentelor dispoziţii, întocmirea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor proprii unităţii şi le aprobă# 8/stabileşte atribuţiile privind apărarea împotriva incendiilor ce revin întregului personal# 9/stabileşte măsuri de optimizare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor conform concluziilor rezultate din evaluarea anuală a nivelului de apărare împotriva incendiilor elaborată de personalul prevăzut la art. 8# $/îndeplineşte obligaţiile privind asigurarea evacuării, potrivit prezentelor dispoziţii. Art- : ,ersonalul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, enumerat la art. 8, are următoarele obligaţii principale" a/îndrumă şi controlează modul de aplicare a prevederilor legale pentru apărarea împotriva incendiilor, în cadrul unităţii în care este desemnat# b/participă la controlul desfăşurat în unitatea în care este desemnat, pe linia apărării împotriva incendiilor, de către inspectorii de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă 1udeţene al municipiului %ucureşti# c/identifică pericolele de incendiu care pot să apară la nivelul acestor tipuri de unităţi# d/informează conducerea unităţii asupra deficienţelor constatate pe linia apărării împotriva incendiilor pe timpul controalelor şi face propuneri de înlăturare a deficienţelor constatate şi pentru gestionarea riscurilor şi pericolelor de incendiu identificate# e/anunţă, conform instrucţiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor, orice eveniment care poate produce o situaţie de urgenţă# 0/instruieşte, în limita competenţelor deţinute, personalul propriu şi pe cel cu responsabilităţi pe linia apărării împotriva incendiilor# 1/întocmeşte graficul e/erciţiilor practice de evacuare şi participă, în limita atribuţiilor, la evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu# 7/asigură întocmirea, completarea şi reactualizarea planurilor de protecţie împotriva incendiilor şi verifică periodic nivelul de cunoaştere a acestora de către personal#

i/informează operativ conducătorul unităţii privind problemele apărute pe linia apărării împotriva incendiilor, modul de soluţionare a acestora şi urmăreşte îndeplinirea măsurilor stabilite în acest scop# 8/participă, cu aprobarea conducătorului unităţii, la acţiuni în domeniul apărării împotriva incendiilor, precum cursuri, instructa1e, analize, aplicaţii organizate de ministerele care coordonează unităţile sanitare, :nspectoratul ;eneral pentru Situaţii de (rgenţă, inspectoratele pentru situaţii de urgenţă 1udeţene al municipiului %ucureşti sau de către alte organe împuternicite prin lege şi propune organizarea unor astfel de acţiuni# 9/asigură tematica şi desfăşurarea activităţii de instruire periodică în domeniul apărării împotriva incendiilor a personalului propriu şi informează factorii cu atribuţii de conducere asupra neregulilor constatate# $/elaborează evaluarea anuală a nivelului de apărare împotriva incendiilor şi propune alocarea de fonduri necesare pentru procurarea de mi1loace tehnice de apărare împotriva incendiilor şi pentru menţinerea funcţionalităţii celor e/istente# m/instruieşte, îndrumă şi supraveghează persoanele fizice şi 1uridice care desfăşoară lucrări de orice natură care au incidenţă în activitatea de apărare împotriva incendiilor. Art- ; ,ersonalul propriu, studenţii, cursanţii, practicanţii şi voluntarii din cadrul unităţilor sanitare au următoarele obligaţii principale" a/să respecte normele generale de apărare împotriva incendiilor, prevederile prezentelor dispoziţii generale, precum şi regulile şi măsurile specifice stabilite în cadrul unităţii în care îşi desfăşoară activitatea# b/să respecte instrucţiunile specifice de e/ploatare a aparatelor echipamentelor aflate în dotarea unităţii în care este anga1at sau îşi desfăşoară activitatea# c/să participe, conform atribuţiilor stabilite, la evacuarea în condiţii de siguranţă a pacienţilor persoanelor internate, însoţitorilor persoanelor cu handicap aparţinătorilor şi a vizitatorilor, definiţi conform prezentelor dispoziţii generale# d/să anunţe, conform instrucţiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor, orice eveniment care poate produce o situaţie de urgenţă# e/să intervină, conform instrucţiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor, pentru stingerea oricărui început de incendiu, utilizând mi1loacele de apărare împotriva incendiilor din dotare. Art- 10 ,acienţii persoanele internate, însoţitorii persoanelor cu handicap aparţinătorii şi vizitatorii au următoarele obligaţii principale" a/să respecte instrucţiunile regulile specifice privind apărarea împotriva incendiilor# b/să nu aducă în stare de neutilizare instalaţiile de protecţie împotriva incendiilor şi mi1loacele tehnice de primă intervenţie în caz de incendiu# c/să nu aducă în stare de neutilizare semnele, afişele, marca1ele sau altele asemenea destinate apărării împotriva incendiilor# d/să anunţe orice eveniment observat şi care poate produce o situaţie de urgenţă# e/să respecte indicaţiile personalului unităţii sanitare în cazul producerii unui incendiu, pentru evacuarea în siguranţă a spaţiilor. Art- 11 .1/Dispoziţiile scrise emise de către conducătorii unităţilor sanitare sunt" a/dispoziţia de numire a personalului cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, prevăzut la art. 8#

b/dispoziţia privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor pe linia apărării împotriva incendiilor# c/dispoziţia privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului# d/dispoziţia de sistare a lucrărilor de construcţii oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor amena1ărilor, în cazul anulării avizului autorizaţiei de securitate la incendiu# e/instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi atribuţiile salariaţilor la locurile de muncă# 0/dispoziţia privind organizarea instruirii personalului# 1/măsurile speciale de apărare împotriva incendiilor pe timpul perioadelor caniculare sau secetoase# 7/regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea substanţelor periculoase specifice activităţii desfăşurate# i/măsurile speciale de apărare împotriva incendiilor premergător şi pe timpul sezonului rece. .2/Documentele şi evidenţele specifice privind apărarea împotriva incendiilor sunt" a/e/trasul din planul de analiză şi acoperire a riscurilor al unităţii administrativ5 teritoriale, în partea ce revine unităţii sanitare# b/fişa obiectivului întocmită conform prevederilor legale în vigoare# c/raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor, care se întocmeşte numai pentru categoriile de unităţi de la art. * alin. )*+ lit. b+, c+, d+ şi f+ conform structurii cuprinse în -ormele generale de apărare împotriva incendiilor# d/documentaţia tehnică specifică, conform legii" scenariile de securitate la incendiu, identificarea şi analiza riscurilor de incendiu şi altele asemenea# e/avizele autorizaţiile de securitate la incendiu, însoţite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor# 0/certificatele 0!, certificatele de conformitate, agrementele tehnice pentru mi1loacele tehnice de apărare împotriva incendiilor şi echipamentele specifice de protecţie utilizate# 1/registrele instalaţiilor de detectare semnalizare stingere a incendiilor, copii de pe atestatele autorizaţiile persoanelor fizice 1uridice care au efectuat efectuează proiectarea, montarea, verificarea, întreţinerea, repararea sau care efectuează servicii în domeniu# 7/registrul pentru evidenţa permiselor de lucru cu foc# i/date ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situaţii de urgenţă, constituit conform criteriilor de performanţă# 8/lista operatorilor economici instituţiilor cu care s5au încheiat contracte de închiriere convenţii, cu specificarea domeniului de activitate al acestora, a termenului de valabilitate şi a numărului de înregistrare a contractului# 9/planurile de protecţie împotriva incendiilor# $/evidenţa e/erciţiilor de evacuare a personalului propriu utilizatorilor construcţiei# m/evidenţa e/erciţiilor de intervenţie efectuate, având ane/ate concluziile rezultate din efectuarea acestora# n/rapoartele de intervenţie ale serviciului privat pentru situaţii de urgenţă, dacă este înfiinţat# o/fişele de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă, conform reglementărilor specifice# /lista cu substanţe periculoase, clasificate potrivit legii#

conform instrucţiunilor producătorului furnizorului. instalaţii şi sisteme care pot genera sau care se utilizează în caz de pericol# r/rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de stat competente# '/programele planurile cuprinzând măsuri şi acţiuni proprii sau rezultate în urma constatărilor autorităţilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu# . f+. c+. )*+ lit. * alin. în principal. )*+ care nu se încadrează în prevederile alin. se aprobă de conducătorul unităţii. d+. )2+ lit. e+. 8. a deşeurilor./organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă# t/evidenţa e/actă a spaţiilor unde e/istă persoane care nu se pot evacua singure. . se afişează la fiecare loc de muncă prin gri1a personalului prevăzut la art. iar un e/emplar din acestea se păstrează la personalul prevăzut la art. în funcţie de categoriile definite conform art. precum şi a paturilor mobile pentru această categorie de persoane. susceptibile a se aprinde sau a favoriza propagarea incendiului# c/echiparea şi dotarea cu mi1loace tehnice de apărare împotriva incendiilor.</graficele de întreţinere şi verificare. sunt" a/planul de evacuare a persoanelor# b/planul de intervenţie# c/planul de depozitare şi evacuare a materialelor clasificate ca fiind periculoase. Art. pentru diferite categorii de utila1e. Art. f+ şi h+ şi la alin. Art. r+ şi ş+.3/.16 . e+. precum şi a şefului locului de muncă. cuprinzând prevederile specifice. . conform legii. . )2+ şi )*+ se aplică pentru unităţile prevăzute la art. )*+ care au un număr de salariaţi cel puţin egal cu cel stabilit. se verifică de către personalul prevăzut la art. )<+. h+. o+. care se întocmesc pentru unităţile sanitare.12 .14 .2/:nstrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se elaborează de către şeful locului de muncă. Art.revederile alin. 9# e/modalitatea de utilizare a mi1loacelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor. d+. a substanţelor şi a deşeurilor periculoase provenite din activitatea proprie. . 8.13 &a stabilirea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor pentru unităţile sanitare se au în vedere următoarele" a/eliminarea surselor potenţiale de aprindere şi a împre1urărilor favorizante# b/gestionarea bunurilor materiale.entru unităţile prevăzute la art.lanurile de protecţie împotriva incendiilor. * alin.1/:nstrucţiunile de apărare împotriva incendiilor la unităţile sanitare se referă. pentru întreprinderile mici. la" a/specificul activităţilor care se desfăşoară în spaţiul respectiv# b/categoriile de utilizatori care trebuie să le cunoască şi să le aplice# c/regulile de prevenire a incendiilor şi mi1loacele de apărare împotriva incendiilor din dotarea sau echiparea construcţiilor# d/modalităţile privind evacuarea utilizatorilor. conducătorul unităţii trebuie să asigure întocmirea documentelor prevăzute la alin. 8.3/0/trase din instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor. p+.4/.

iar în încăperile destinate odihnei şi saloanele de bolnavi.lanul de evacuare se întocmeşte pe baza schiţei nivelului sau a încăperii. . e/plorări funcţionale.1/. .lanurile de evacuare se afişează pe fiecare nivel. astfel încât să poată fi cunoscute de către toate persoanele. 2> lit.lanurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu cuprind elemente diferenţiate în funcţie de tipul şi destinaţia construcţiei şi de numărul persoanelor care se pot afla simultan în aceasta şi se întocmesc astfel" a/pe nivel.6/'odelul planului5cadru de evacuare este prezentat în ane/ă la -ormele generale de apărare împotriva incendiilor.3/.2/. e/ecutat de personalul prevăzut la art. .12 . terase. 8.1/!ontrolul intern de prevenire a incendiilor la nivelul unităţii. indiferent de numărul de locuri.entru spaţiile în care sunt tratate persoane cu probleme de vedere. pe partea interioară a uşilor. radiodiagnostic. anatomie patologică.2/. . . pe căile de acces şi în locurile vizibile. precum şi interdicţia de folosire a lifturilor în asemenea situaţii. aceasta să fie dublată de un sistem audio care să indice traseul de evacuare. posibilităţile de refugiu. butoane şi alte sisteme de alarmare şi alertare a incendiilor.1: 7n unităţile sanitare pot e/ista următoarele categorii de spaţii" a/cu destinaţii administrative# b/laboratoare de tipul celor pentru analize medicale.lanurile prevăzute la art. pe care se marchează cu culoare verde traseele de evacuare prin uşi. Art.i m!'%ri 1enera$e de a !rare "m otri#a incendii$or SE(ŢI*NEA 1+ Pre#ederi 1enera$e e tim %$ e= $oat!rii ' a&ii$or Art. )2+ se menţionează şi persoanele care au însoţit participat la control din partea secţiei medicale ori a locului de muncă respectiv. în care se consemnează" a/construcţiile şi instalaţiile care au fost cuprinse în control# b/constatările rezultate din teren# c/propuneri de măsuri şi acţiuni de înlăturare a deficienţelor şi de îmbunătăţire a activităţii.4/. încăperi speciale. schiţa planului trebuie să fie realizată la o scară care să permită identificarea traseului de evacuare de către bolnavi şi.14 . . Art. se finalizează prin întocmirea unui document. c+ se întocmesc şi se afişează potrivit prevederilor din -ormele generale de apărare împotriva incendiilor. (API)OL*L III+ Re1%$i . dacă în ele se află cel puţin 8= de persoane# c/pentru încăperile destinate odihnei şi saloanele de bolnavi..e planurile de evacuare se indică amplasarea mi1loacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor precum stingătoare de incendiu. hidranţi interiori de incendiu.2/7n documentul prevăzut la alin. după caz. dacă se află simultan mai mult de <= de persoane# b/pe încăperi. coridoare şi case de scări sau scări e/terioare. medicină nucleară şi altele asemenea# c/destinate pentru consultaţii şi tratament# d/de depozitare şi magazii# e/saloane pentru bolnavi şi structuri de obstetrică5ginecologie şi neonatologie# 0/destinate preparării hranei şi servirii mesei# 1/destinate activităţilor religioase# .

1. . subsoluri.7/destinate blocului operator. * trebuie luate măsuri pentru înlăturarea şi sau reducerea la minimum a riscului de incendiu. .20 Se interzice folosirea fierbătoarelor. Art. .8 m faţă de acestea# e/prote1area pardoselii combustibile din faţa uşiţei de alimentare cu o foaie de tablă metalică. curăţate şi menţinute în perfectă stare de funcţionare# c/tăvi de tablă pentru recuperarea 1arului care poate cădea accidental din sobă# d/amplasarea materialelor sau elementelor combustibile din faţa focarelor şi cenuşarelor. radiatoarelor electrice. a uşiţelor focarului ori cenuşarului# 7/evacuarea periodică a cenuşii într5un loc stabilit şi amena1at în acest scop. având dimensiunile de ?= / 8= cm# 0/verificarea amănunţită. Art. curăţarea sobelor şi coşurilor de fum se poate face şi la intervale mai scurte de timp. unităţilor de transfuzie sanguină# i/destinate aparatelor şi instalaţiilor de sterilizare utilizate în unităţile de sănătate# 8/săli de conferinţe.23 . Art. şedinţe.1/7n spaţiile unde încălzirea se face cu sobe cu acumulare de căldură se asigură" a/stabilirea programului de utilizare şi numirea persoanelor care răspund de aprinderea. a cantităţilor de materiale combustibile şi eliminarea surselor cu potenţial de aprindere a acestora. pe culoare. Art. fără respectarea măsurilor şi regulilor de prevenire şi stingere a incendiilor.2/7n caz de necesitate. biblioteci şi fişiere# /săli aglomerate sau încăperi cu aglomerări de persoane# </săli de aşteptare# r/destinate locuinţelor de serviciu pentru personalul medical# '/destinate preparării apei calde pentru consum mena1er şi încălzire# . în timpul funcţionării sobelor. la strictul necesar. periodic şi înainte de fiecare perioadă de utilizare 5 primăvara. prin limitarea. cursuri şi amfiteatre# 9/destinate activităţilor de spălătorie5uscătorie şi călcătorii# $/comerciale# m/farmacii şi spaţii de depozitare a produselor farmaceutice# n/parca1e# o/arhive. supravegherea şi stingerea focului# b/racordarea la coşuri de evacuare a fumului etanşe. la o distanţă de minimum 2. sălilor de naşteri. în casele de scări şi pe alte căi de evacuare. respectiv toamna# 1/menţinerea în poziţie închisă. Art.21 Se interzice depozitarea materialelor şi lichidelor combustibile în poduri.e timpul e/ploatării spaţiilor din cadrul categoriilor de construcţii prevăzute la art. repararea şi curăţarea sobelor şi coşurilor de fum. structurilor de anestezie şi terapie intensivă./instalaţii de producere.22 0ste interzisă folosirea mi1loacelor de încălzire fără acumulare de căldură. reşourilor. stocare şi distribuire o/igen medical# t/ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii# &/spaţii în care funcţionează grupuri electrogene. precum şi a altor asemenea mi1loace. fără pericol de incendiu şi numai după ce se sting complet resturile de 1ar.

. . consolidare.. modernizare. . cât şi la interiorul construcţiilor# 0/se asigură supravegherea permanentă a perimetrelor în care sunt realizate organizări de şantier în e/teriorul construcţiilor# 1/se asigură îndepărtarea. petrol sau alte lichide combustibile sau inflamabile# d/folosirea lemnelor mai lungi decât vatra focarului sobei sau a cărbunilor cu o putere calorică mai mare decât cea stabilită# e/depozitarea materialelor susceptibile a se aprinde pe sobe sau în apropierea acestora# 0/montarea dispozitivelor şi clapetelor de reglare a tira1ului# 1/funcţionarea sobelor supraîncălzite.1/&ucrările de renovare. . Art.& se respectă măsurile de apărare împotriva incendiilor pe timpul e/ploatării acestora prevăzute în reglementările tehnice specifice. cu regularitate. Art. în unităţile sanitare.24 &a terminarea programului de lucru se deconectează aparatele sistemele de încălzire ventilaţie climatizare locală.4/7n spaţiile unde încălzirea se realizează cu mi1loace de încălzire alimentate cu combustibil gazos de tip gaze naturale sau . a vegetaţiei uscate din perimetrul organizărilor de şantier e/terioare# 7/se asigură limitarea accesului persoanelor în perimetrele organizărilor de şantier e/terioare. . )2+ se asigură respectarea următoarelor măsuri" a/la lucrările de e/ecuţie şi utilizare a schelelor se interzice depozitarea sau păstrarea materialelor sau a substanţelor combustibile sub schele# b/pe scările de acces la schele se interzice depozitarea materialelor de orice fel# c/la e/ecutarea instalaţiilor electrice fi/ate pe elementele schelelor se respectă condiţiile de amplasare şi montare faţă de materialele combustibile şi se interzice orice fel de improvizaţie la acestea# d/se interzic fumatul şi utilizarea focului deschis pe platforma schelelor# e/se interzice utilizarea schelelor din materiale combustibile. se întrerupe iluminatul artificial şi se opreşte alimentarea cu energie electrică a calculatoarelor şi a altor aparate electrice care nu afectează actul medical sau activitatea desfăşurată în spaţiul respectiv. definite conform prezentelor dispoziţii generale. consolidare.2/&a efectuarea lucrărilor şi intervenţiilor enumerate la alin. se e/ecută numai de către personal calificat. precum şi intervenţiile la construcţii e/istente. care presupun organizări de şantier. prin împre1muirea acestora cu panouri# i/se asigură instruirea personalului care e/ecută lucrări de construcţii spre a cunoaşte măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor# 8/la efectuarea lucrărilor de izolaţii se adoptă măsurile specifice lucrului cu foc deschis.3/Se interzice utilizarea unităţilor sanitare. atât la e/teriorul. pe durata efectuării lucrărilor de renovare.26 .3/7n spaţiile unde încălzirea se face cu mi1loace cu acumulare de căldură se interzic" a/uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe sau în imediata lor apropiere# b/utilizarea sobelor fără uşiţe la focare şi cenuşare defecte sau a sobelor izolate necorespunzător faţă de elementele combustibile ale clădirilor# c/aprinderea focului în sobe folosindu5se benzină.

. )2+ sunt obligatorii instruirea personalului de e/ecuţie.ermisul de lucru cu foc este valabil o singură zi. precum şi informarea. de aerisire ori ventilarea spaţiilor. inclusiv a celor care duc pe terase.31 &a e/ploatarea căilor de evacuare din construcţiile şi spaţiile unităţilor sanitare se asigură următoarele" a/păstrarea în permanenţă a căilor de evacuare libere şi în stare de utilizare la parametrii la care au fost proiectate şi realizate# b/funcţionarea iluminatului de siguranţă pentru evacuare şi a celei de5a doua surse de energie electrică. se e/ecută numai după ce s5au luat măsuri pentru evacuarea persoanelor.30 Se interzice complet fumatul în unităţile sanitare de stat şi private. precum şi de intervenţii la construcţii e/istente. . iar celălalt rămâne la emitent. Art.22 Se interzice lăsarea fără supraveghere a focului deschis. emitentului. . SE(ŢI*NEA 3+ >%mat%$ Art.2/&ucrările prevăzute la alin. control şi supraveghere asupra măsurilor de apărare împotriva incendiilor. . în instalaţiile cu risc de incendiu sau e/plozie.2/. conform cerinţelor minime pentru semnalizarea de securitate şi sau de sănătate la locul de muncă. astfel încât traseele acestora să fie recunoscute cu uşurinţă. a serviciului privat voluntar pentru situaţii de urgenţă.2: . lipire sau alte asemenea operaţiuni care prezintă pericol risc de incendiu. după caz. care presupun organizări de şantier. cât şi noaptea.24 . 8. în construcţiile unităţilor sanitare. dotare a locurilor de muncă cu mi1loace de limitare şi stingere a incendiilor.2. SE(ŢI*NEA 4+ (!i de acce'? e#ac%are . Art. Art.1/&ucrările de sudare. spălare. de către e/ecutant. de golire. conform reglementărilor tehnice# c/funcţionarea sistemelor de alarmare şi semnalizare a incendiilor la parametrii de performanţă pentru care au fost proiectate# d/marcarea cu indicatoare standardizate. )2+ se e/ecută numai pe baza permisului de lucru cu foc.i inter#en&ie Art.3/7n toate cazurile prevăzute la alin. în refugii sau în alte locuri special amena1ate pentru evacuare. de către personalul prevăzut la art. din care unul se înmânează şefului formaţiei de lucru sau persoanei care e/ecută operaţiunile cu foc deschis. blindarea traseelor de conducte sau a utila1elor. SE(ŢI*NEA 2+ E0ect%area $%cr!ri$or c% 0oc de'c7i' Art. produselor sau substanţelor combustibile. atât ziua. în depozite ori în alte spaţii cu pericol de aprindere a materialelor.1/. @eful locului de muncă în care se e/ecută operaţiuni cu foc deschis are obligaţia să asigure măsuri pentru" a/pregătirea locului# b/instruirea personalului# c/controlul după terminarea lucrării. de persoanele care le utilizează în cazul situaţiilor de urgenţă# .ermisul de lucru cu foc se întocmeşte în două e/emplare. permisul de lucru cu foc se predă. precum şi de îndepărtare ori prote1are a materialelor combustibile. tăiere.modernizare.3/&a terminarea lucrului.

covoare. a surselor de apă. amplasate pe perete la o distanţă de circa 2*= cm faţă de sol. precum şi verificarea periodică a dispozitivelor care asigură închiderea automată în caz de incendiu a elementelor de protecţie a golurilor. echipamente sau aparatură păstrate depozitate care reduc lăţimea sau înălţimea liberă de circulaţie stabilită ori care prezintă pericol de incendiu sau e/plozie. oglinzi. au rolul de a opri pătrunderea fumului. dozatoare pentru sucuri cafea etc. a unor obiecte care pot îngreuna evacuarea în caz de incendiu. c+.34 7n cazul construcţiilor şi spaţiilor care fac obiectul prezentelor dispoziţii se interzice blocarea căilor de evacuare.33 .entru evacuarea în condiţii de securitate a utilizatorilor se asigură marcarea uşilor saloanelor cu etichete având culori după cum urmează" a/roşu 5 persoanele care nu se pot evacua singure# b/galben 5 persoanele care necesită spri1in la evacuare# c/verde 5 persoane care se evacuează singure. coridoarele şi scările de evacuare. prin care se modifică situaţia iniţială# d/amena1area de bo/e ori locuri de lucru. depozitarea de materiale. ca de e/emplu ghivece de flori. 9 alin. mochete. precum şi cele care menţin în poziţie închisă uşile încăperilor5tampon# 0/tărgi şi paturi cu rotile şi cărucioare pentru evacuarea pacienţilor prevăzuţi la art. precum şi accesul personalului de intervenţie# e/încuierea uşilor de pe traseele de evacuare a utilizatorilor. prevăzute cu sisteme de acţionare electrică. a hidranţilor de incendiu interiori şi e/teriori.32 Se interzice amplasarea. Art. Art. precum şi alte piese de mobilier.entru spaţiile în care se află persoane cu deficienţe de vedere marcarea direcţiei de evacuare se va face prin pictograme corespunzătoare în relief. Art. a intrărilor în clădiri şi a scărilor .32 . draperii.. gazelor fierbinţi şi propagarea incendiilor pe verticală sau orizontală# b/blocarea. elemente decorative.2/3scensoarele pentru evacuarea bolnavilor transportabili cu targa sau cărucioare se menţin permanent în stare de funcţionare şi se marchează potrivit reglementărilor tehnice în vigoare. mobilier sau obiecte.2/. pe căile de evacuare.entru asigurarea condiţiilor de evacuare şi salvare a utilizatorilor în siguranţă în caz de incendiu se interzice" a/blocarea în poziţie deschisă a uşilor caselor scărilor.34 Se interzice utilizarea covoarelor şi a preşurilor pe culoarele. amplasarea de copiatoare. în caz de incendiu. de evacuare şi de intervenţie cu materiale. precum şi amplasarea de obiecte de mobilier în spaţiile de manevră ale acestora# c/blocarea căilor de acces.36 . acces şi intervenţie. a celor de pe coridoare. Art. a uşilor de pe căile de evacuare. cuiere. cele de acţionare a trapelor şi clapetelor.1/. Art. a celor cu dispozitive de închidere automată sau a altor uşi care.e/menţinerea în permanenţă în stare de funcţionare. Art. d+ şi e+. . )<+ lit. în poziţie închisă. precum şi efectuarea unor modificări la acestea.1/3scensoarele de pompieri se menţin permanent în stare de funcţionare şi se marchează corespunzător. care ar putea împiedica evacuarea persoanelor şi bunurilor. .

. .i m!'%ri ' eci0ice de a !rare "m otri#a incendii$or SE(ŢI*NEA 1+ ($!diri3' a&ii c% de'tina&ie admini'trati#! Art. conform procedurilor specifice. aprobate prin .43 7n laboratoare trebuie să se asigure o ventilare corespunzătoare.2/Aasele de sticlă şi flacoanele cu lichide combustibile se prote1ează cu ambala1e incombustibile.1/Se interzice depozitarea în laboratoare a unor cantităţi de lichide inflamabile combustibile mai mari decât necesarul pentru lucrările zilnice realizate într5un schimb. care să împiedice împrăştierea conţinutului.42 7n cazul în care se constată prezenţa gazelor sau a vaporilor inflamabili se aeriseşte încăperea respectivă şi se înlătură. Art.e/terioare de acces către poduri şi terase cu diferite materiale. formarea amestecurilor e/plozive.3: &a stabilirea priorităţilor privind evacuarea trebuie să se ţină cont. cât şi în interior. şi de" a/autonomia de deplasare a beneficiarilor actului medical# b/procedurile specifice actului medical# c/mi1loacele de transport sau de deplasare pentru personalul evacuat# d/gabaritul căilor de evacuare. precum şi prin parcarea mi1loacelor de transport şi se asigură curăţarea acestora pe timp nefavorabil şi întreţinerea periodică pentru a fi practicabile utilizabile în orice situaţie. 22232010. Art.44 &ămpile becurile de laborator alimentate cu gaze combustibile se amplasează numai pe mese din materiale având clasele de reacţie la foc 32. Art.3/Reactivii şi alte substanţe şi materiale a căror păstrare la un loc poate să provoace acumulare de căldură. se interzice depozitarea de recipiente cu lichide materiale inflamabile combustibile. cu indicatoare de avertizare. . Art. ermetice. SE(ŢI*NEA 2+ Laboratoare$e entr% ana$i5e radiodia1no'tic? e= $or!ri 0%nc&iona$e? anatomie medicin! n%c$ear! . atât la intrarea în acestea. conform prevederilor reglementărilor specifice în vigoare. prin limitarea la strictul necesar a cantităţilor de materiale combustibile şi a surselor potenţiale de aprindere a acestora.2/Spaţiile destinate lucrărilor de laborator se prevăd. . de către personal autorizat.rdinul ministrului administraţiei şi internelor nr. Art. mărfuri.3.1/&ucrările de laborator se realizează în încăperi separate. Art. printre altele. (API)OL*L I@+ Re1%$i . pe o rază de minimum 2 m.41 .i a$te$e medica$e? ato$o1ic!? Art. cauzele ce au determinat acest lucru. iniţierea . iar în 1urul acestora.e timpul e/ploatării spaţiilor în care se desfăşoară activităţi administrative trebuie luate măsuri pentru înlăturarea şi sau reducerea la un nivel minim a pericolului de incendiu. special destinate.40 7n clădirile spaţiile administrative din cadrul unităţilor sanitare se aplică şi prevederile Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri.46 .

.62 Se interzic vărsarea substanţelor la canalul din interiorul nişei.3/.42 Recipientele din laborator se prevăd cu etichete de identificare a substanţei şi de marcare a pericolelor condiţiilor de manipulare.entru utilizare pot fi folosite şi cărucioare de transport. Art. cât şi la racordarea la becul arzătorului. . trebuie păstrate separat în ambala1e corespunzătoare şi dulapuri incombustibile. manevrând robinetul de pe racordul conductei de gaze# d/se închide imediat robinetul de pe racord.66 :luminatul artificial al laboratoarelor trebuie să corespundă condiţiilor de mediu din acestea. combustibile. to/ice.2/Se interzice deversarea deşeurilor nominalizate la alin. cu respectarea condiţiei ca acestea să nu împiedice evacuarea personalului. cu respectarea prevederilor legale.1/După ce s5a verificat integritatea lor. . Art.entru transportul buteliilor se utilizează cărucioare adecvate. )2+ în apropierea surselor de căldură. se depozitează şi se păstrează în recipiente spaţii special destinate. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.1/7n spaţiile laboratoarelor se păstrează numai buteliile în uz.2/Se interzice cu desăvârşire încălzirea lichidelor inflamabile combustibile în vase deschise.autoaprinderii. )2+ în instalaţiile de canalizare din dotarea construcţiilor. precum şi evacuarea gazelor din interiorul diferitelor recipiente prin legarea la acest canal. Art. Art. în cazul în care becul de gaz se aprinde în interior# e/se aplică coliere metalice. coliere sau chingi rezistente. fără supraveghere continuă. . Art. . Art. . încălzirea vaselor de sticlă cu substanţe combustibile se realizează numai pe băi de abur. în vederea asigurării lor în timpul funcţionării.4: Se interzice lăsarea în funcţiune. apă sau de nisip. direct pe flacără. se colectează. Art.1/Deşeurile inflamabile. corozive etc.64 . Art. atât la racordarea sa de la ştuţul de alimentare.60 . e/plozive. . Art.44 .63 &a aprinderea becului de gaz se efectuează următoarele operaţiuni" a/se aprinde sursa de foc necesară şi se pune la gura becului de gaz# b/se deschide încet şi puţin robinetul de pe racordul conductei de gaz# c/se reglează flacăra becului de gaze după nevoie.2/4i/area buteliilor utilizate în laborator se realizează prin lanţuri.4.4/. .2/Se interzice amplasarea buteliilor de la alin.1/%uteliile utilizate în laborator se amplasează şi se asigură astfel încât să fie evitată răsturnarea acestora pe timpul lucrului. a instalaţiilor de laborator care prezintă pericol de incendiu.61 7nainte de începerea lucrărilor la nişă cu produsele inflamabile se pune în funcţiune instalaţia de ventilare. Art. la ambele capete ale furtunului.

:::.6. fără a depăşi sarcina termică prevăzută de proiectant# b/produsele care în combinaţie cu altele prezintă pericol de incendiu e/plozie se depozitează astfel încât să nu fie posibil contactul între ele nici chiar accidental# c/etichetarea şi marcarea recipientelor în care se păstrează substanţe chimice periculoase trebuie realizată conform prevederilor legale în vigoare# d/depozitarea produselor se face cu respectarea distanţelor normate faţă de instalaţiile electrice. SE(ŢI*NEA 3+ S a&ii de'tinate entr% con'%$ta&ii .i ma1a5ii Art.20 . determinată de volumul de material necesar sectorului de tratament respectiv. Art.6: 7n spaţiile destinate pentru consultaţii şi tratament se respectă regulile şi măsurile generale de apărare împotriva incendiilor. cu respectarea reglementărilor specifice în vigoare# b/recipientele utilizate se prevăd cu reductoare de presiune şi aparate de măsură şi control verificate# c/personalul care îşi desfăşoară activitatea în astfel de spaţii trebuie să cunoască proprietăţile fizico5chimice ale substanţelor utilizate în laborator şi instrucţiunile de utilizare ale producătorului# d/buteliile utilizate trebuie să fie omologate sau certificate. cu surse de foc de căldură şi altele asemenea# e/amplasarea produselor se face cu asigurarea priorităţii evacuării acestora. modul de ambalare şi proprietăţile fizico5chimice. pentru a se preveni aprinderea lor. dimensiunile. prevăzute la cap.i tratament Art.arafina se încălzeşte numai în spaţii speciale şi care au asigurată o ventilare corespunzătoare. şi să corespundă prescripţiilor tehnice.24 . Art. termoterapie şi aerosoli. produselor şi deşeurilor se respectă următoarele măsuri specifice" a/depozitarea se face în funcţie de natura. după caz.64 &a terminarea programului de lucru persoanele desemnate de conducătorul unităţii verifică dacă" a/s5au întrerupt alimentările cu apă gaze energie electrică ale aparatelor instalaţiilor de laborator care nu necesită funcţionare permanentă# b/s5a realizat ventilarea laboratorului# c/s5au înlăturat toate sursele generatoare de incendiu. electroterapie.62 &a laboratoarele de tehnică dentară se respectă următoarele măsuri" a/recipientele cu o/igen. acetilenă sau gaze petroliere lichefiate se amplasează în spaţii special destinate. de încălzire. utilizate în procesul medical.Art. Art. se realizează pe suporturi incombustibile.23 7n spaţiile de depozitare a materialelor. SE(ŢI*NEA 4+ S a&ii de de o5itare .22 3mplasarea sterilizatoarelor electrice. Art. unde se utilizează parafina şi ozocherita. Art. 7n spaţiile de tratament de fizioterapie. respectându5se distanţele minime pentru manevră. naturală sau mecanică. Art.21 7n spaţiile unde se încălzeşte parafina se interzice păstrarea sau depozitarea unei cantităţi de parafină mai mari decât necesarul activităţii zilnice de tratament. substanţelor chimice. forma. se asigură încălzirea acestora în autoclave sau băi de apă.

prevăzute la art. a mochetelor sau a obiectelor de mobilier cu substanţe combustibile ori lichide inflamabile. la loc vizibil. Art. .2: . pardoselilor din parchet. spaţiile de depozitare se marchează cu bandă de vopsea albă pe pardoseală. atât pe durata zilei. Art. în raport cu numărul şi vârsta copiilor. în vederea cunoaşterii naturii riscurilor de incendiu şi pentru adoptarea măsurilor adecvate de intervenţie.2. suplimentar faţă de prevederile de la art. iar faţă de duzele de debitare a apei ale instalaţiilor speciale de stingere se asigură distanţele necesare funcţionării eficiente a acestora.7n spaţiile de depozitare se afişează.26 . iar cele care pot fi lovite se prevăd cu armături de protecţie. fierbătoarelor. conform prevederilor legale în vigoare.1/&a depozitarea în încăperi închise se asigură o distanţă de siguranţă de minimum =.22 !orpurile de iluminat electric din spaţiile de depozitare a materialelor combustibile trebuie să fie adecvate spaţiului respectiv.3/0ste interzisă depozitarea materialelor şi substanţelor combustibile ale căror proprietăţi nu sunt cunoscute. instrucţiunile specifice de apărare împotriva incendiilor. conform prevederilor legale în vigoare. regulile de comportament în caz de incendiu.1/Depozitarea materialelor şi substanţelor combustibile se face în ambala1ele indicate de producător.6/Dispunerea materialelor şi substanţelor periculoase în depozite se face potrivit planurilor de depozitare.4/. Art.entru asigurarea căilor de acces şi de evacuare.2/'aterialele şi substanţele se inscripţionează. 2>. . 9B5?2.2/4aţă de corpurile de iluminat se respectă distanţele prevăzute în normativul tehnic specific.8= m faţă de elementele de încălzire.42 7n saloanele de copii. Art. iar păstrarea acestor categorii de substanţe se realizează conform prevederilor legale. maşinilor de călcat. . Art. corespunzător prevederilor planului de depozitare. . . precum şi planul de depozitare şi evacuare a materialelor periculoase. 7n saloanele de bolnavi se interzice folosirea reşourilor.entru spaţiile de depozitare a substanţelor şi deşeurilor periculoase definite conform legii se întocmesc planuri de depozitare.40 3mplasarea paturilor în saloanele de bolnavi se realizează astfel încât să se asigure culoare de trecere pentru evacuare. pentru supravegherea permanentă a saloanelor pe timpul cât copii se odihnesc. SE(ŢI*NEA 6+ Sa$oane entr% bo$na#i? 'tr%ct%ri de ob'tetric!A 1ineco$o1ie .2/.i neonato$o1ie Art. Art.41 Se interzice curăţarea duşumelelor.24 Deşeurile periculoase rezultate din activitatea proprie se evacuează zilnic de către personalul desemnat în locurile stabilite pentru depozitare. radiatoarelor electrice. cât şi pe cea a nopţii şi salvarea ori evacuarea acestora în eventualitatea producerii unui incendiu# . . Art. se au în vedere şi următoarele măsuri" a/se asigură personal instruit şi suficient.

asupra modalităţilor de evacuare salvare a persoanelor vârstnice ori a celor care nu se pot evacua singure şi asigurarea mi1loacelor tehnice specifice. astfel încât să se elimine posibilităţile de manifestare a unor cauze potenţiale de incendiu ce pot fi determinate de acestea. precum chibrituri şi brichete. se au în vedere şi următoarele măsuri" a/se asigură personal instruit şi suficient. a bolnavilor. mi1loace de încălzire. Art. prin care persoanele vârstnice şi cele care nu se pot deplasa singure să poată anunţa operativ personalul medical# c/instruirea personalului medical. care sunt pacienţii de a căror evacuare răspunde. se asigură şi următoarele măsuri" a/supravegherea periodică sau. suplimentar faţă de prevederile art. amplasată pe perete la o înălţime de circa 2*= cm faţă de pardoseală. 9B5?2. pentru spaţiile în care se află persoane cu deficienţe de vedere# 0/marcarea şi montarea de etichete. 9B5?2. potrivit reglementărilor tehnice specifice. iar pentru uşile amplasate pe căile de evacuare se asigură sensul de deschidere spre e/terior. Art. concret şi în detaliu responsabilitatea salvării şi evacuării copiilor nou5născuţi şi a mamelor acestora. precum şi în dreptul paturilor acestora. astfel încât acesta să cunoască în ce sector acţionează şi care sunt copiii şi mamele acestora de a căror salvare răspunde. Art.44 7n saloanele de bolnavi. tărgi. concret şi în detaliu responsabilitatea salvării şi evacuării copiilor. în funcţie de gradul de mobilitate.i 'er#irii me'ei Art. după caz.b/personalului propriu i se repartizează nominal. astfel încât să poată permite personalului medical să cunoască. pentru supravegherea permanentă a spaţiilor în care se află nou5născuţi în incubatoare. şi pentru salvarea ori evacuarea acestora în eventualitatea producerii unui incendiu# b/personalului propriu i se repartizează nominal. câr1e. pături. de e/emplu sonerii. ca de e/emplu lăsarea la îndemână a unor obiecte ori materiale care facilitează aprinderea focului. cât şi pe cea a nopţii. în vederea cunoaşterii permanente de către personalul medical a posibilităţilor de deplasare ori evacuare a persoanelor. pentru a se realiza salvarea acestora în cel mai scurt timp posibil# e/marcarea direcţiei şi a sensului de evacuare prin pictograma în relief corespunzătoare. suplimentar faţă de prevederile art. în mod facil şi operativ. SE(ŢI*NEA 2+ S a&ii de'tinate re ar!rii 7ranei . alte aparate electrice# b/dotarea cu mi1loace tehnice adecvate şi uşor de manevrat. cadre de spri1in# d/repartizarea persoanelor în saloane. de către personalul enumerat la art. astfel încât acesta să cunoască în ce sector acţionează şi care sunt copiii de a căror salvare răspunde. precum şi . cum ar fi cărucioare. pe uşile camerelor şi saloanelor de bolnavi.46 &a spaţiile destinate preparării hranei din unităţile sanitare se verifică periodic starea tehnică a mi1loacelor de preparat şi încălzit hrană şi se remediază de îndată deficienţele constatate. vârstă şi starea de sănătate.43 7n structurile de obstetrică5ginecologie şi neonatologie. atât pe durata zilei. amplasate în imediata vecinătate a personalului. în funcţie de gradul de mobilitate. permanentă. 8.42 3mena1area sălilor pentru servirea mesei se face cu menţinerea spaţiilor de siguranţă între elementele de mobilier astfel încât să fie asigurate căile de evacuare.

Art. cuptoarele şi celelalte utila1e care dega1ă temperaturi ridicate se amplasează la o distanţă de cel puţin 2.1/:nstrucţiunile de e/ploatare recomandate de producător se afişează în dreptul fiecărui echipament din dotarea încăperii pentru prepararea hranei. dacă această activitate prezintă pericol de incendiu# d/folosirea. improvizaţii ori fără supravegherea şi respectarea instrucţiunilor specifice de apărare împotriva incendiilor# b/depozitarea buteliilor de gaz petrolier lichefiat 5 . Art. prin racordare la aparatele de gătit# c/pregătirea diverselor preparate. maşinilor de gătit şi cuptoarelor.2/Aerificarea scăpărilor de gaze se face cu emulsie de apă şi săpun sau conform instrucţiunilor producătorului.4: 7n spaţiile de prepararea hranei se asigură realizarea următoarelor măsuri" a/menţinerea permanentă a curăţeniei şi ordinii. cuptoarelor cu microunde şi altele similare se utilizează conform instrucţiunilor producătorilor şi se deconectează întotdeauna de la sistemul de alimentare după ce au fost folosite.1/Se interzice verificarea scăpărilor de gaze folosind flacără deschisă. Art. dacă prin aceste activităţi se creează pericol de incendiu# e/lăsarea nesupravegheată a produselor alimentare culinare.4.2/Se interzice curăţarea hotelor prin ardere. d= pentru cârpele îmbibate cu grăsimi# b/aparatele electrocasnice de tipul cafetierelor.&. care prezintă pericol de incendiu în apropierea pe sursele de aprindere.1/Cotele şi tubulaturile de ventilaţie ce deservesc maşinile de gătit. păstrarea cârpelor de lucru departe de sursele de aprindere şi amena1area de cutii din materiale având clasa de reacţie la foc minimum 3*5s2.:4 . friteuzelor.:3 .== m faţă de elementele combustibile ale construcţiilor sau de materialele combustibile din încăperi.2/7n cadrul instrucţiunilor de e/ploatare se prevăd reguli specifice de intervenţie în caz de incendiu. . precum ulei grăsime şi altele. . 7n spaţiile de prepararea hranei se interzice" a/folosirea mi1loacelor şi dispozitivelor termice de preparare a hranei cu defecţiuni.. prin curăţarea petelor scurgerilor de grăsimi ulei. Art. grătarele pentru fript.44 Se interzice accesul pacienţilor ori al însoţitorilor aparţinătorilor în încăperile destinate preparării hranei. . altele decât cele aflate efectiv în uz. Art.:1 .:0 'aşinile de gătit. grătarele pentru fript. precum şi a vaselor destinate preparării hranei sau umplerea peste limită a acestora.:2 . Art.menţinerea descuiată a acestora pe întreaga durată cât sunt prezente persoane în sală. cuptoarele pentru copt se curăţă şi se degresează săptămânal. precum şi ori de câte ori este nevoie. întreţinerea sau manipularea necorespunzătoare a plitelor. Art. Art.

a robinetului de închidere deschidere sau a reductorului de presiune. SE(ŢI*NEA 4+ (a e$e3' a&ii "n care 'e de'0!. gaze sau abur a maşinilor. Art. cultelor şi patrimoniului naţional nr. cel puţin lunar. acolo unde acesta e/istă.1/Se interzice punerea în contact cu grăsimi sau uleiuri a corpului buteliilor de o/igen. ministrul administraţiei şi internelor. .1 .0 (nităţile sanitare care nu au staţii centrale de o/igen se dotează cu cărucioare speciale destinate transportului buteliilor de o/igen. se predau cheile la locurile stabilite de conducătorul unităţii. intervenţia pentru stingerea incendiilor de ulei sau grăsimi şi regulile specifice privind evacuarea în caz de incendiu. d=. aparatelor şi dispozitivelor destinate preparării hranei.. 8.oar! acti#it!&i re$i1ioa'e Art.ersonalul care desfăşoară activităţi în spaţiile de preparare a hranei trebuie instruit.2 . Art. 0/ploatarea staţiilor centrale de o/igen şi de aer comprimat se face numai de către personal instruit. SE(ŢI*NEA :+ S a&ii de'tinate b$oc%$%i o erator? '!$i$or de na. .teri? 'tr%ct%ri$or de ane'te5ie . aşezate grupat în bo/e sau în stela1e asigurate împotriva căderii. care nu necesită funcţionare permanentă# b/se verifică închiderea tuturor robinetelor de gaz de pe conducte şi recipiente# c/se evacuează deşeurile rezultate în urma desfăşurării activităţii# d/se întrerupe iluminatul artificial..rdinul viceprim5ministrului.1/&a transportul şi depozitarea buteliilor de o/igen se are în vedere asigurarea acestora cu inele de cauciuc şi cu capace de protecţie. depozitează sau păstrează substanţe anestezice inflamabile se respectă prevederile specifice pe linia apărării împotriva incendiilor.3 .i tera ie inten'i#!? %nit!&i$or de tran'0%5ie 'an1%in! Art. 2: 2-33:3200. Art..:: 7n spaţiile sau încăperile în care se administrează. Art. după caz.:2 . Art.:.2/%uteliile se păstrează în poziţie verticală. se încuie uşile de acces şi. de către personalul prevăzut la art. cu e/cepţia iluminatului de siguranţă. Art.:6 Decoraţiunile se realizează din materiale având clasa de reacţie la foc minimum %5s2.. privind măsurile de prevenire specifice.2/'anevrarea robinetelor de închidere deschidere a buteliilor de o/igen sau alte gaze se e/ecută numai de către personal instruit. Art.. şi al ministrului culturii. aprobate prin . utila1elor.:4 7n capelele şi spaţiile în care se desfăşoară activităţi religioase se respectă prevederile Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la obiective de cult.&a terminarea programului de lucru în spaţiile destinate preparării hranei şi servirii mesei se efectuează următoarele operaţiuni obligatorii" a/se întrerupe alimentarea cu energie electrică.

pe holuri. în e/ploatare. verificare şi reparare a instalaţiei şi a aparatelor de sterilizare trebuie să fie realizate în conformitate cu instrucţiunile producătorului furnizorului# b/punerea în funcţiune şi e/ploatarea cazanelor se fac numai cu respectarea condiţiilor a regimului de autorizare şi de verificare tehnică. potrivit prevederilor tehnice de utilizare şi instrucţiunilor specifice producătorului# d/se asigură ventilarea spaţiului destinat aparatelor şi cazanelor utilizate în procesul de sterilizare. în conformitate cu prevederile legale în vigoare# c/e/ploatarea aparatelor şi instalaţiilor de sterilizare se efectuează de personal instruit. mochetele. aerului comprimat şi al celorlalte gaze utilizate se marchează în culorile convenţionale prevăzute în reglementările tehnice specifice. SE(ŢI*NEA 11+ S a&ii$e de'tinate acti#it!&i$or de ' !$!torieA %'c!torie . pentru a nu împiedica evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu# e/la amplasarea mobilierului în aceste categorii de săli şi încăperi se asigură culoare de circulaţie corespunzător dimensionate# 0/se interzice amplasarea meselor. cursuri şi amfiteatre.2 . şedinţe. SE(ŢI*NEA . planurile de evacuare a persoanelor# 7/atunci când încăperile se încadrează în categoria sălilor aglomerate sau a încăperilor cu aglomerări de persoane... reglare şi protecţie automată.!onductele de transport al o/igenului. SE(ŢI*NEA 10+ S!$i de con0erin&e? . preşurile utilizate în aceste spaţii.i c!$c!torii Art. culoare şi scări se fi/ează pe pardoseală.6 &a e/ploatarea sălilor de conferinţe. în special pentru nivelul minim al apei şi la presiune ma/imă admisibilă# 0/se interzice depozitarea în spaţiile aparatelor şi instalaţiilor de sterilizare a altor materiale decât cele care au legătură cu activitatea respectivă. coridoare. băncilor.4 7n spaţiile destinate aparatelor şi instalaţiilor de sterilizare se respectă următoarele măsuri principale" a/operaţiunile de revizie.i am0iteatre Art. şi măsurile specifice acestora.+ S a&ii$e de'tinate a arate$or .. culoarele care constituie căi de evacuare în caz de incendiu# 1/se întocmesc şi afişează.edin&e? c%r'%ri . la loc vizibil.i in'ta$a&ii$or de 'teri$i5are Art. conform instrucţiunilor de e/ploatare ale producătorului# e/se interzice lăsarea aparatelor şi instalaţiilor de sterilizare nesupravegheate în cazul în care acestea nu sunt prevăzute cu sisteme de semnalizare. se respectă. fişetelor sau a altui mobilier în apropierea uşilor de evacuare sau pe circulaţiile. precum şi altele similare" a/se interzice accesul unui număr mai mare de persoane decât cel stabilit. holurile. prin proiect# b/se informează persoanele participante la activităţile desfăşurate în astfel de spaţii cu privire la principale reguli de apărare împotriva incendiilor care trebuie respectate de acestea# c/în sălile în care încălzirea se face cu sobe se întrerupe alimentarea cu combustibil a acestora înainte de accesul utilizatorilor# d/covoarele. scaunelor.

se utilizează maşini electrice de călcat cu cablurile de alimentare prevăzute cu întreruptoare.104 &a terminarea programului de lucru în spaţiile destinate activităţilor de spălătorie5uscătorie şi în călcătorii se respectă următoarele" a/se deconectează toate aparatele şi maşinile electrice utilizate în activităţile desfăşurate în aceste spaţii de la alimentarea cu energie electrică# . instalaţiile şi aparatele folosite pentru spălarea produselor te/tile murdare se curăţă în permanenţă. în locuri special amena1ate şi marcate corespunzător. Art. cum ar fi scame. pentru maşinile de spălat şi stors.4 :nstalaţiile electrice de iluminat şi prize trebuie să fie adecvate mediului şi să aibă asigurată protecţia corespunzătoare. în spaţiile în care se e/ecută operaţiuni de călcat. Art. care să realizeze protecţia faţă de materialele combustibile din vecinătatea acestora# b/se interzice utilizarea maşinilor electrice de călcat care prezintă deteriorări ale cablurilor de alimentare cu energie electrică sau ştecherelor# c/se interzice păstrarea.1/7n spaţiile în care se e/ploatează maşinile de spălat se interzice păstrarea unei cantităţi mai mari de rufe decât cea necesară pentru o spălare. . fibre sau alte deşeuri. precum şi pentru maşinile de călcat. de eventualele depuneri pe organele de mişcare ale acestora. iar pentru utilizare la locul de muncă se interzice păstrarea unei cantităţi mai mari decât cea necesară unui schimb de lucru. iar instalaţiile de ventilare se e/ploatează cu respectarea instrucţiunilor specifice ale producătorului echipamentelor.. fire. spre a se opri curentul electric atunci când se depăşeşte temperatura necesară sau se utilizează aparate de călcat cu sistem de regla1 al temperaturii pentru diverse tipuri de materiale.2/Se interzice încărcarea maşinilor de spălat cu o cantitate de rufe murdare mai mare decât capacitatea ma/imă a acestora. Art.100 . (tila1ele.7n spaţiile destinate activităţilor de spălătorie5uscătorie şi călcătorii se asigură o ventilare corespunzătoare. echipamentele.. a rufelor în cantităţi mai mari decât cele supuse strict acestei activităţi pe durata unui schimb# d/după utilizare sau în momentul în care se lasă nesupravegheate. de către personal instruit în acest scop.: 7n spălătorii trebuie să e/iste încăperi sau spaţii separate pentru primirea şi predarea rufelor.103 &a călcarea obiectelor din materiale te/tile în a căror compoziţie intră fibre sintetice.101 &ubrifianţii necesari ungerii utila1elor se păstrează şi se depozitează în bidoane sau cutii metalice închise ermetic. Art. pentru uscătorii. maşinile electrice de călcat se deconectează de la alimentarea cu energie electrică# e/lagărele şi angrena1ele calandrelor pentru călcat trebuie curăţate zilnic de scame şi depuneri. Art. Art. Art.. care nu permit o temperatură ridicată..102 7n spaţiile unde se desfăşoară operaţiuni de călcat se respectă următoarele măsuri principale" a/maşinile electrice de călcat se aşează pe suporturi având clasa de reacţie la foc minimum 3*5s2. d=. Art.

fără a depăşi sarcina termică prevăzută de proiectant# b/produsele farmaceutice care în combinaţie cu altele prezintă pericol de incendiu se depozitează astfel încât să nu fie asigurat contactul între ele nici chiar accidental# c/etichetarea şi marcarea recipientelor în care se păstrează substanţe farmaceutice se realizează conform prevederilor legale în vigoare# d/depozitarea produselor farmaceutice se face cu respectarea distanţelor normate faţă de instalaţiile electrice. Art.# e/depozitarea substanţelor sau produselor farmaceutice se face în ambala1ele indicate de producător# 0/dispunerea produselor farmaceutice în spaţiile de depozitare se face potrivit planului de depozitare. aprobate prin .rdinul ministrului administraţiei şi internelor nr.1/.2/7n spaţiile prevăzute la alin.entru recepturile şi laboratoarele din farmacii. în locurile stabilite în acest scop# 7/păstrarea şi depozitarea altor materiale în spaţiile de depozitare a produselor farmaceutice sunt interzise. comportarea la foc şi proprietăţile fizico5chimice. 7n spaţiile destinate garării autovehiculelor se interzic" a/alimentarea cu combustibil a autovehiculelor# b/încărcarea acumulatoarelor# c/utilizarea flăcării deschise sau altor surse de foc pentru pornirea motoarelor ori în alte scopuri# . se încuie încăperile şi se predau cheile persoanelor desemnate pentru acest scop. suplimentar faţă de regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor stabilite în prezentele dispoziţii generale. precum şi în legislaţia specifică acestui domeniu. modul de ambalare.104 .1/7n spaţiile în care se desfăşoară activităţi de comerţ din cadrul unităţilor sanitare se respectă prevederile din Dispoziţiile generale privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ.2/.102 . iar cheile se păstrează într5un loc special amena1at. :A secţiunea a *5a.10. acolo unde este cazul# 1/deşeurile rezultate din ambala1e se evacuează zilnic din spaţiile de depozitare a produselor farmaceutice.i ' a&ii de de o5itare a 0armace%tice rod%'e$or Art. . surse de foc căldură etc. acolo unde acesta e/istă.entru farmacii şi spaţiile de depozitare a produselor farmaceutice. SE(ŢI*NEA 13+ >armacii . de încălzire.10: Se interzice parcarea autovehiculelor care prezintă scurgeri de combustibil. precum şi în legislaţia specifică acestui domeniu. cu e/cepţia iluminatului de siguranţă. SE(ŢI*NEA 12+ S a&ii comercia$e Art. .106 . forma. se respectă următoarele" a/păstrarea şi depozitarea produselor farmaceutice se fac în funcţie de natura. )2+ se respectă şi regulile şi măsurile specifice prevăzute în cap. suplimentar faţă de prevederile alin. dimensiunile. 1:432010. SE(ŢI*NEA 14+ Parca8e Art. Art.arcarea autovehiculelor şi utila1elor se face astfel încât să se asigure evacuarea rapidă a acestora în caz de incendiu. cu precizarea clară a autovehiculului de la care provin.b/se evacuează deşeurile şi se curăţă locul de muncă# c/se întrerupe iluminatul artificial. )2+ se interzice fumatul.

i 0i.entru spaţiile care se încadrează în categoria sălilor aglomerate sau încăperilor cu aglomerări de persoane se respectă prevederile din reglementările specifice pentru acestea. durata sau comple/itatea acestora# e/păstrarea sau depozitarea de materiale ca de e/emplu cârpe. lavete. Art.1/'obilarea sălilor de aşteptare se face astfel încât.i re ara&ii Art.110 &a biblioteci.112 7n spaţiile în care se desfăşoară activităţi de întreţinere şi reparaţii din cadrul unităţilor sanitare se respectă prevederile Dispoziţiilor generale de apărare . SE(ŢI*NEA 14+ S!$i de a. de carburanţi. în e/ploatare. sortărilor şi livrărilor se îndepărtează zilnic din spaţiile de depozitare.iere Art. a următoarelor măsuri principale" a/hârtia.i ' a&ii de "ntre&inere . chiar şi temporară.112 .D m. SE(ŢI*NEA 1.te tare Art. uleiuri şi alte materiale combustibile şi inflamabile. arhive şi fişiere corpurile de iluminat de tip incandescent se prevăd cu globuri de protecţie. se respectă prevederile -ormelor generale de apărare împotriva incendiilor.113 Sălile de aşteptare sunt spaţiile amena1ate în unităţile sanitare. SE(ŢI*NEA 12+ S!$i a1$omerate 'a% "nc! eri c% a1$omer!ri de er'oane Art. lubrifianţi. d=. Art. cărţilor.116 &a construcţiile şi spaţiile destinate locuinţelor de serviciu pentru personalul medical. filmelor şi radiografiilor în rafturi sau stive se păstrează distanţele faţă de instalaţia electrică şi faţă de instalaţia de încălzire. indiferent de natura. cărţile şi documentele de arhivă se depozitează în ordine. să nu fie îngreunată evacuarea în situaţie de urgenţă. unde utilizatorii aşteaptă desfăşurarea consultului medical sau a tratamentului recomandat. indiferent de locul unde acestea sunt amplasate sau de obiectele de mobilier. iar corpurile de iluminat de tip fluorescent cu grătare de protecţie.d/e/ecutarea operaţiilor sau lucrărilor de întreţinere ori de reparare la autovehicule. precum şi regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor cuprinse în prezentele dispoziţii generale. arhive şi fişiere se urmăreşte asigurarea. SE(ŢI*NEA 1:+ S a&ii de'tinate $oc%in&e$or de 'er#ici% er'ona$%$ medica$? din incinta %nit!&i$or 'anitare entr% Art. din incinta unităţilor sanitare.114 . aşezate în stive sau rafturi din materiale având clasa de reacţie la foc minimum 3*5s2. conform prevederilor normelor în vigoare# c/se interzice păstrarea altor materiale care nu au legătură cu activitatea specifică acestor spaţii# d/deşeurile de hârtie şi ambala1ele rezultate în urma despachetărilor.2/3mplasarea scaunelor şi canapelelor în sălile de aşteptare se face astfel încât să fie asigurat un gabarit minim al spaţiului de deplasare cu o lăţime de =. asigurându5se posibilităţile de intervenţie şi evacuare în caz de incendiu# b/la depozitarea hârtiei. SE(ŢI*NEA 16+ Ar7i#e? bib$ioteci . .+ Ate$iere .111 7n biblioteci. bumbac şi altele asemenea# 0/depozitarea.

în orice moment.rdinul ministrului administraţiei şi internelor nr. pentru personalul de pe locul de muncă. adaptate la specificul unităţii# b/propune conducătorului unităţii personalul propriu care are atribuţii privind evacuarea persoanelor ce nu se pot evacua singure şi asigură actualizarea permanentă a acestuia# c/realizează instruirea personalului propriu privind atribuţiile ce îi revin din organizarea evacuării în caz de incendiu# d/propune conducătorului unităţii semnele. SE(ŢI*NEA 20+ S a&ii "n care 0%nc&ionea5! 1r% %ri e$ectro1ene Art. (API)OL*L @+ E#ac%area "n ca5 de incendi% SE(ŢI*NEA 1+ Pre#ederi 1enera$e Art. Art. 9 alin. 9 alin )2+ lit.rdinul ministrului administraţiei şi internelor nr.entru evacuarea pacienţilor persoanelor internate definite conform art. adaptate la specificul unităţii. se stabilesc şi se adoptă măsuri şi soluţii adecvate în funcţie de posibilitatea acestora de a se evacua în caz de incendiu. Art. Art.11: !onducătorul unităţii sanitare are următoarele obligaţii privind asigurarea evacuării în caz de incendiu" a/numeşte personalul propriu care are atribuţii privind evacuarea persoanelor ce nu se pot evacua singure# b/asigură instruirea personalului propriu privind atribuţiile ce îi revin din organizarea evacuării în caz de incendiu# c/asigură mi1loacele necesare asigurării evacuării în caz de incendiu# d/aprobă modalităţile şi procedurile de evacuare. ordinea de salvare a bunurilor şi materialelor# 1/stabileşte locurile de evacuare pentru persoane şi bunuri.împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii. semnalele şi modalităţile de alarmare în caz de evacuare# e/participă la acţiunile cuprinse în organizarea evacuării în caz de incendiu# 0/propune ordinea de prioritate în desfăşurarea operaţiunilor de evacuare în funcţie de personalul propriu avut la dispoziţie# 1/propune ordinea de salvare a bunurilor şi materialelor de la locurile de muncă# 7/propune stabilirea locurilor de evacuare pentru persoane şi bunuri.114 7n spaţiile în care funcţionează grupuri electrogene din cadrul unităţilor sanitare se respectă prevederile Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente. are următoarele atribuţii privind asigurarea evacuării în caz de incendiu" a/propune modalităţile şi procedurile de evacuare. 8. . cu respectarea reglementărilor specifice.ersonalul propriu şi utilizatorii definiţi conform art.1/.120 . 21132010. 12232010. să aplice instrucţiunile specifice în vederea punerii în aplicare a procedurii de evacuare a utilizatorilor.ersonalul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor prevăzut la art.121 . )<+. . cu stabilirea priorităţilor în desfăşurarea operaţiunilor de evacuare în funcţie de personalul propriu avut la dispoziţie# e/organizează şi coordonează e/erciţiile practice de evacuare şi pe cele privind modul de acţiune în caz de incendiu# 0/stabileşte.11. f+ trebuie să fie capabili. aprobate prin . aprobate prin .

se au în vedere următoarele" a/categoriile de utilizatori care urmează să se evacueze în caz de incendiu. 9# b/repartizarea. prevăzute la alin. Art. iar acestea se menţin în permanentă stare de funcţionare. 9 alin. potrivit reglementărilor tehnice specifice.124 Se numesc persoane responsabile de organizarea şi supravegherea evacuării utilizatorilor definiţi la art. în baza planurilor de evacuare. )<+. după caz. 9. precum şi a personalului nominalizat pentru salvarea. Art. 9 alin. definiţi conform art. Art. paza obiectelor evacuate. însoţitorilor şi vizitatorilor ori. a salvării persoanelor ce nu se pot evacua singure# b/modalităţile de asigurare a salvării obiectelor din cadrul unităţii în cazul producerii unui incendiu. cu precizarea ordinii de salvare. d+ şi e+ se asigură sub supravegherea strictă a personalului medical# d/asigurarea unui număr corespunzător de mi1loace tehnice specifice pentru evacuarea pacienţilor. 9 alin. e+ şi f+. .1/Spaţiile din unităţile sanitare se dotează cu sisteme de alarmare şi semnalizare în caz de incendiu. 9 alin.1/0vacuarea persoanelor din unităţile sanitare se realizează" a/în mod organizat.122 . privind" a/modalităţile de asigurare a evacuării pacienţilor persoanelor internate.2/&a stabilirea şi adoptarea măsurilor şi soluţiilor pentru evacuarea în caz de incendiu. Art. pături. )*+. )2+. . cadre de spri1in# e/în spaţiile în care se află pacienţi care nu se pot deplasa singuri se asigură un număr suficient de tărgi. cum ar fi cărucioare. )<+ lit. de către factorii de conducere de la nivelul unităţii sanitare. Art. a personalului propriu definit la art. a+.122 . sub supravegherea personalului stabilit prin dispoziţia conducerii obiectivului# b/pe locurile dinainte stabilite în incinta unităţii.entru asigurarea evacuării persoanelor din spaţiile aglomerate se controlează şi se asigură în permanenţă buna funcţionare a iluminatului de siguranţă al traseului de evacuare. )2+ lit. locurile de adăpostire şi mi1loacele tehnice alocate. astfel încât personalul propriu să cunoască spaţiile în care trebuie să acţioneze. câr1e.126 . modul şi mi1loacele de evacuare disponibile. 9 şi să fie corelate capacităţii de percepere a acestora. precum şi căile de evacuare prestabilite pentru evacuarea în caz de incendiu# c/evacuarea în caz de incendiu a pacienţilor definiţi la art. în incapacitate de mişcare din cauza dependenţei acestora de echipamentele medicale care le asigură .123 . tărgi. semnalele şi modalităţile de evacuare trebuie să fie aduse la cunoştinţă utilizatorilor definiţi la art.entru evacuarea în caz de incendiu se iau măsuri de instruire temeinică..2/Semnalul sistemelor de alarmare trebuie să fie prestabilit şi cunoscut de toţi utilizatorii.2/0vacuarea în cazul pacienţilor grav bolnavi. în funcţie de numărul pacienţilor# 0/la finalizarea operaţiunilor de evacuare se verifică lista pacienţilor pentru a se stabili dacă au fost evacuate toate persoanele.3/Semnele. definite conform art. având în vedere categoriile de utilizatori prevăzute la art. concret şi în detaliu. a responsabilităţilor privind salvarea şi evacuarea pacienţilor. .

dar minimum două stingătoare pe nivel# b/locurile de amplasare să fie vizibile. f+. . Art. alertare. numai cu personalul propriu. se asigură transportul către alte spitale utilizându5se unităţi mobile de reanimare. după caz. 0/erciţiile de alarmare evacuare în caz de incendiu pentru spitalele de psihiatrie. Art.3/!el puţin o dată pe an.ersonalul propriu.12: . precum căi de evacuare.124 . Art. 9 alin.4/. .1/0/erciţiile de evacuare în caz de incendiu şi cele privind modul de acţiune în caz de incendiu. precum şi utilizatorii definiţi la art. (API)OL*L @I+ Ec7i area . coridoare.131 .133 &a dotarea construcţiilor. Art. personalul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.i dotarea ' eci0ic! c% mi8$oace te7nice de a !rare "m otri#a incendii$or Art.2/3ceste activităţi sunt organizate de către persoana cu atribuţii de conducere de la nivelul unităţilor prevăzute la art. )2+ lit. precum şi a numărului şi amplasării acestora se au în vedere următoarele" a/asigurarea a cel puţin unui stingător de incendiu la o suprafaţă de *== m*. dacă este cazul. se planifică şi se e/ecută cel puţin o dată la < luni. se realizează cu asistenţa nemi1locită a personalului medical şi. 8.132 &a obiectivele aflate în administrarea directă a consiliilor locale. 8. )2+ lit. în zonele ieşirilor şi alte asemenea spaţii şi la distanţe optime faţă de focarele cele mai probabile# . precum şi a copiilor nou5născuţi aflaţi în incubatoare. instalaţiilor şi amena1ărilor cu mi1loace de primă intervenţie. stabilirea categoriilor şi tipurilor. la care participă personalul propriu şi. e/erciţiile de alarmare evacuare se e/ecută. prevăzut la art. .menţinerea funcţiilor vitale. e/erciţiile de evacuare şi sau intervenţie se organizează sub coordonarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă constituite la nivelul unităţii administrativ5teritoriale. prevăzut la art. obligatoriu. f+ trebuie să cunoască mi1loacele de alarmare.i e=ec%tarea e=erci&ii$or de e#ac%are "n ca5 de incendi% Art. evacuare. holuri.2/.remergător desfăşurării e/erciţiului de evacuare. . 9 alin.12. la cel puţin < luni. uşor accesibile. SE(ŢI*NEA 2+ P$ani0icarea . 8. utilizatorii definiţi la art. e/erciţiul de evacuare se desfăşoară în prezenţa unui delegat al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă 1udeţean al municipiului %ucureşti.entru spaţiile unde sunt cazaţi copii. precum şi modul de acţionare în caz de incendiu. Art.1/0/erciţiile de alarmare evacuare în caz de incendiu se e/ecută doar cu personalul unităţii. * şi coordonate şi supravegheate de personalul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor. e/ecută un control intern de prevenire pentru depistarea unor eventuale nereguli privind e/ploatarea căilor de evacuare. pneumoftiziologie şi cele în care se află persoane netransportabile se e/ecută obligatoriu o dată la cel puţin < luni.130 0videnţa e/erciţiilor de evacuare se ţine într5un registru special de personalul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor prevăzut la art.

arlamentului 0uropean şi a !onsiliului din *B mai 2BB? de apropiere a legislaţiilor statelor membre referitoare la echipamentele sub presiune. Art. conform prevederilor legale.c/înălţimea de montare şi greutatea acestora să fie pe măsura capacităţilor fizice ale persoanelor care le utilizează# d/să fie bine fi/ate şi să nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu# e/spaţiile pentru prepararea hranei se echipează cu stingător de incendiu adecvat sau pătură antifoc. indiferent de capitolul la care sunt prevăzute. tipurilor şi parametrilor specifici. construcţie. utilizate în cazul incendiilor clasa 3. precum şi prote1area acestora împotriva deteriorărilor de orice fel.43233(E a . . )*+ şi )<+ nu se aplică stingătoarelor cu performanţe de stingere echivalente care sunt fabricate şi sau comercializate legal într5un stat membru al (niunii 0uropene ori $urcia sau fabricate legal într5un stat 04$3 parte la acordul privind Spaţiul 0conomic 0uropean în conformitate cu specificaţiile normative în vigoare în aceste ţări. %. ţinându5se seama de cazul cel mai defavorabil şi avându5se în vedere şi prevederile celorlalte acte normative specifice domeniului de apărare împotriva incendiilor.1/'i1loacele tehnice de apărare împotriva incendiilor se marchează în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice şi ale standardelor specifice. Art.< )cu părţile sale+.entru stingătoarele portative documentele de referinţă sunt Directiva . publicată pe site5ul :nspectoratului . Dispoziţiile generale se aplică cumulativ pentru fiecare caz în parte. . stabilirea categoriilor. precum şi reglementări tehnice echivalente ale statelor membre (0 sau $urcia ori ale statelor 04$3 parte la 3cordul privind Spaţiul 0conomic 0uropean.e întreaga durată a e/ploatării se asigură menţinerea vizibilităţii şi lizibilităţii marca1elor. documentul de referinţă este SR 0. .2D995 2.4/Stingătoarele prevăzute la alin. Art.134 0chiparea şi dotarea construcţiilor cu instalaţii de protecţie împotriva incendiilor şi alte mi1loace tehnice de apărare împotriva incendiilor.136 &ocurile de amplasare a mi1loacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor se indică prin marca1e sau panouri de semnalizare. SR 0. .134 .eneral pentru Situaţii de (rgenţă. 22<% şi sau să poată fi utilizate la echipamente electrice.2/7n funcţie de natura materialelor aflate în spaţiile care se echipează cu stingătoarele prevăzute la alin.13: 'i1loacele tehnice de apărare împotriva incendiilor cu care se echipează şi se dotează construcţiile şi amena1ările se menţin permanent în stare de funcţionare. amena1ări şi alte spaţii aferente construcţiilor. cu asigurarea fiabilităţii şi eficienţei necesare. conform reglementărilor tehnice.revederile alin. instalaţii. precum şi reglementări tehnice echivalente ale statelor membre (0 sau $urcia ori state 04$3 parte la acordul privind Spaţiul 0conomic 0uropean. Art. )2+.entru stingătoarele mobile cu încărcătura nominală de 8= Eg sau 8= l. Art.13.1/. . performanţa de stingere a acestora trebuie să fie cel puţin conformă cu focare *23. care nu sunt cuprinse în prezentele dispoziţii. )*+ şi )<+ trebuie să se regăsească în lista produselor certificate. .2/.3/.6/. precum şi dimensionarea şi amplasarea acestora se asigură conform prevederilor din reglementările tehnice specifice.132 . (API)OL*L @II+ Di' o5i&ii 0ina$e Art.

Art.rdonanţa de urgenţă a .Art.eneral pentru Situaţii de (rgenţă. 2? alin. aprobat prin Cotărârea .032004. reguli şi măsuri privind apărarea împotriva incendiilor. ? alin. precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale (niunii 0uropene. )*+ din &egea nr. cu modificările şi completările ulterioare. 3032004 privind organizarea şi funcţionarea 'inisterului 3facerilor :nterne.uvernului nr. . 1-01232004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice. Art. aprobată cu modificări prin &egea nr. )2+ se analizează semestrial de către primarul localităţii şi se supun avizării de către consiliul local.uvernului nr.rezentul ordin intră în vigoare în termen de <= de zile de la data publicării în 'onitorul . 163200:. ? alin. . prevăzute în ane/a care face parte integrantă din prezentul ordin. .2/Delegarea atribuţiilor pe linia apărării împotriva incendiilor. )2+ şi )*+ şi art.141 .1 Se aprobă Di' o5i&ii$e 1enera$e de a !rare "m otri#a incendii$or $a %nit!&i 'anitare. prevăzute prin lege. 1-4. Art.140 . 14432010 privind organizarea şi funcţionarea 'inisterului Sănătăţii. 30432002 privind apărarea împotriva incendiilor. c+ din Regulamentul de organizare şi funcţionare al :nspectoratului . cu modificările şi completările ulterioare. art.uvernului nr. şi ale art. în raport cu specificul acestora şi alte restricţii. precum şi dispoziţiile Cotărârii . .1/Serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă organizează şi desfăşoară controale de prevenire a incendiilor la unităţile sanitare aflate în administrarea consiliilor locale. )8+ din .uvernului nr.2/!oncluziile rezultate din activităţile prevăzute la alin. )>+ din Cotărârea . < alin.1/!onducătorii unităţilor sanitare pot stabili.142 Rezultatele controlului desfăşurat de către inspectorii de prevenire din inspectoratele pentru situaţii de urgenţă 1udeţene al municipiului %ucureşti şi de personalul cu atribuţii de control în domeniu din structurile 'inisterului Sănătăţii sunt menţionate în documentele de control şi se analizează cu persoana cu atribuţii de conducere şi personalul prevăzut la art. cu modificările şi completările ulterioare. Rad% Stroe 'inistrul sănătăţii. mini'tr%$ a0aceri$or interne şi mini'tr%$ '!n!t!&ii emit următorul ordin" Art.142 din 24 octombrie 2013 entr% a robarea Di' o5i&ii$or 1enera$e de a !rare "m otri#a incendii$or $a %nit!&i 'anitare 3vând în vedere prevederile art.2 . 5FFFF5 'inistrul afacerilor interne. nu e/onerează de răspundere conducătorul unităţii sanitare.ficial al României. 8. precum şi !omisia 0uropeană.ublicat în 'onitorul . cu modificările ulterioare. în temeiul prevederilor art. G7eor17eAE%1en Nico$!e'c% . cu modificările şi completările ulterioare.artea :. 22 lit.ficial cu numărul ?8D din data de 8 decembrie *=2< ORDIN nr.

ublicat în 'onitorul . staţionare de zi psihiatrie. &S' !S'.i domeni% de a $icare Art.rin persoană cu atribuţii de conducere se înţelege. . )*+ sunt definite conform legii.ersoanele cu atribuţii de conducere de la nivelul unităţilor sanitare răspund de organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor. 12332004. de asigurare a condiţiilor pentru limitarea propagării şi dezvoltării acestora prin măsuri tehnice şi organizatorice. Art.3/(nităţile sanitare prevăzute la alin. pentru protecţia utilizatorilor. denumite în continuare dispoziţii generale. . utilizare sau administrare ori de autoritatea instituţia coordonatoare.rdinul ministrului administraţiei şi internelor nr.ANEBĂ+ DISPOZIŢII GENERALE de a !rare "m otri#a incendii$or $a %nit!&i 'anitare .3 .6 .4 .rdinul ministrului administraţiei şi internelor nr.1 Scopul prezentelor dispoziţii generale de apărare împotriva incendiilor la unităţi sanitare. . (API)OL*L incendii$or II+ Or1ani5area acti#it!&ii de a !rare "m otri#a Art. denumite în continuare -ormele generale de apărare împotriva incendiilor. forţelor care acţionează la intervenţie.1/Dispoziţiile generale se aplică şi sunt obligatorii pentru unităţile sanitare.2/. după caz.1/.2/0/ploatarea instalaţiilor din dotarea construcţiilor.1/. conducătorul instituţiei sau administratorul operatorului economic.rezentele dispoziţii generale completează cu prevederi specifice -ormele generale de apărare împotriva incendiilor. aprobate prin . precum şi a spaţiilor aferente instalaţiilor şi sistemelor de protecţie împotriva incendiilor se realizează în conformitate cu prevederile stabilite în reglementările tehnice specifice şi în Dispoziţiile generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente. este de prevenire şi reducere a riscurilor de producere a incendiilor. denumit în continuare conducătorul unităţii. 12232010. bunurilor şi mediului împotriva efectelor incendiilor. Art. . şi se utilizează alături de alte reglementări tehnice din domeniul apărării împotriva incendiilor aplicabile e/ploatării construcţiilor şi instalaţiilor din toate spaţiile unităţilor sanitare. Art. aprobate prin . indiferent de forma de proprietate.ficial cu numărul ?8D din data de 8 decembrie *=2< DISPOZIŢIE GENERALĂ din 22 noiembrie 2013 de a !rare "m otri#a incendii$or $a %nit!&i 'anitare (API)OL*L I+ Sco . potrivit obligaţiilor stabilite prin lege.2/!onstrucţiile şi spaţiile specifice unităţilor sanitare sunt" a/cabinetele medicilor de familie şi cabinetele de specialitate# b/centrele de diagnostic şi tratament# c/centrele medicale şi centrele medicale ambulatorii# d/centrele de sănătate şi centrele de sănătate multifuncţionale# e/laboratoarele# 0/obiectivele sanitare publice şi private cu sau fără paturi# 1/dispensarele $%!.2 . aflate pe teritoriul României.

tărgi. . cum ar fi cărucioare. medicamente. în funcţie de posibilitatea de a se evacua în caz de incendiu. .1/7n unităţile sanitare.2 .3/. 10232004. personal propriu. 30432002 privind apărarea împotriva incendiilor.. care au nevoie de o acţiune specială de însoţire şi verificare a aparaturii medicale# . în sensul prezentelor dispoziţii generale. cadre de spri1in# c/pacienţi care necesită implicarea personalului responsabil pentru evacuarea acestora. .ot îndeplini atribuţiile în domeniul apărării împotriva incendiilor şi persoanele din statele membre ale (niunii 0uropene sau din cele membre ale 3sociaţiei 0uropene a &iberului Schimb )04$3+ 5 părţi ale înţelegerii privind 6ona 0conomică 0uropeană.acienţii persoanele internate se definesc. paturi# d/pacienţi în incapacitate de mişcare din cauza dependenţei acestora de echipamentele şi instalaţiile utilizate în procesul medical. prin utilizarea de mi1loace de transport.ersonalul prevăzut la alin.2/.1/!ategoriile de personal care asigură îndeplinirea atribuţiilor în domeniul apărării împotriva incendiilor sunt" a/cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor. d+ şi g+ este denumit în continuare. aprobate prin . Art.rdinul ministrului administraţiei şi internelor nr. . .2/. )2+ lit. numit prin dispoziţie# b/personal desemnat din cadrul serviciului voluntar privat pentru situaţii de urgenţă# c/persoană persoane care îndeplineşte îndeplinesc prin cumul atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor# d/persoane fizice sau 1uridice autorizate conform legii. )2+ din cadrul unităţilor prevăzute la art. principalele categorii de utilizatori sunt" a/pacienţi persoane internate beneficiari ai actului medical# b/personalul medical# c/personalul mediu sanitar şi au/iliar care desfăşoară activităţi complementare actului medical# d/personalul tehnic5administrativ# e/însoţitorii persoanelor cu handicap aparţinători# 0/studenţi. * trebuie să facă dovada că deţine atestarea necesară obţinută în urma absolvirii unor cursuri de formare profesională în domeniul apărării împotriva incendiilor specifice atribuţiilor pe care urmează să le îndeplinească. b+. cursanţi.4/Desemnarea personalului prevăzut la alin. care au obţinut recunoaşterea calificării pentru e/ercitarea ocupaţiilor respective.ersonalul prevăzut la alin. astfel" a/pacienţi care au autonomie totală privind deplasarea# b/pacienţi care se deplasează lent şi cu dificultate sau utilizează dispozitive de mers precum bastoane. şi a &egii nr. cu modificările ulterioare. practicanţi şi voluntari# 1/personal de cercetare# 7/vizitatori# i/comisionarii de echipamente.3/. materiale de întreţinere# 8/personalul terţilor pentru întreţinere echipamente medicale şi nonmedicale. )2+ se face cu respectarea !riteriilor de stabilire a consiliilor locale şi operatorilor economici care au obligaţia de a anga1a cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor. câr1e. c+.

Art. conform instrucţiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor. pe linia apărării împotriva incendiilor.e/pacienţi grav bolnavi. respectarea cu stricteţe de către principalele categorii de utilizatori enumerate la art. după caz. pentru care evacuarea poate fi periculoasă şi sau imposibilă pe termen scurt. în limita competenţelor deţinute.4 !onducătorul unităţii are următoarele atribuţii principale" a/solicită şi obţine avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu necesare pentru desfăşurarea activităţilor. a principalelor categorii de utilizatori. prin personalul prevăzut la art. prin personalul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor. sau prevăzute de prezentele dispoziţii generale# 7/asigură instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă. 9 a regulilor de apărare împotriva incendiilor în incinta unităţilor sanitare şi. 8. dispune măsuri imediate pentru înlăturarea neregulilor# 1/dispune măsuri pentru echiparea şi dotarea cu mi1loace tehnice de apărare împotriva incendiilor prevăzute în documentaţiile tehnice. enumerat la art. după caz. 8. 9# 0/urmăreşte. după caz# d/dispune măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate# e/asigură informarea privind regulile de apărare împotriva incendiilor. 8# $/îndeplineşte obligaţiile privind asigurarea evacuării. Art. 8. enumerate la art. potrivit prezentelor dispoziţii. are următoarele obligaţii principale" a/îndrumă şi controlează modul de aplicare a prevederilor legale pentru apărarea împotriva incendiilor.: . prin personalul prevăzut la art. personalul propriu şi pe cel cu responsabilităţi pe linia apărării împotriva incendiilor# . în cadrul unităţii în care este desemnat# b/participă la controlul desfăşurat în unitatea în care este desemnat.ersonalul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor. potrivit prezentelor dispoziţii. conform legii# b/asigură încadrarea personalului cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor# c/permite desfăşurarea controalelor de apărare împotriva incendiilor organizate de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă 1udeţene al municipiului %ucureşti sau de către personalul prevăzut la art. de către inspectorii de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă 1udeţene al municipiului %ucureşti# c/identifică pericolele de incendiu care pot să apară la nivelul acestor tipuri de unităţi# d/informează conducerea unităţii asupra deficienţelor constatate pe linia apărării împotriva incendiilor pe timpul controalelor şi face propuneri de înlăturare a deficienţelor constatate şi pentru gestionarea riscurilor şi pericolelor de incendiu identificate# e/anunţă. orice eveniment care poate produce o situaţie de urgenţă# 0/instruieşte. determinată de comple/itatea aparaturii care le asigură supravieţuirea şi dependenţa totală de aceasta. întocmirea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor proprii unităţii şi le aprobă# 8/stabileşte atribuţiile privind apărarea împotriva incendiilor ce revin întregului personal# 9/stabileşte măsuri de optimizare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor conform concluziilor rezultate din evaluarea anuală a nivelului de apărare împotriva incendiilor elaborată de personalul prevăzut la art. 8# i/asigură.

marca1ele sau altele asemenea destinate apărării împotriva incendiilor# d/să anunţe orice eveniment observat şi care poate produce o situaţie de urgenţă# . Art.. aplicaţii organizate de ministerele care coordonează unităţile sanitare. inspectoratele pentru situaţii de urgenţă 1udeţene al municipiului %ucureşti sau de către alte organe împuternicite prin lege şi propune organizarea unor astfel de acţiuni# 9/asigură tematica şi desfăşurarea activităţii de instruire periodică în domeniul apărării împotriva incendiilor a personalului propriu şi informează factorii cu atribuţii de conducere asupra neregulilor constatate# $/elaborează evaluarea anuală a nivelului de apărare împotriva incendiilor şi propune alocarea de fonduri necesare pentru procurarea de mi1loace tehnice de apărare împotriva incendiilor şi pentru menţinerea funcţionalităţii celor e/istente# m/instruieşte. practicanţii şi voluntarii din cadrul unităţilor sanitare au următoarele obligaţii principale" a/să respecte normele generale de apărare împotriva incendiilor. definiţi conform prezentelor dispoziţii generale# d/să anunţe. la evacuarea în condiţii de siguranţă a pacienţilor persoanelor internate. conform atribuţiilor stabilite. cursanţii. analize. la acţiuni în domeniul apărării împotriva incendiilor.ersonalul propriu.10 . . conform instrucţiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor. orice eveniment care poate produce o situaţie de urgenţă# e/să intervină. însoţitorii persoanelor cu handicap aparţinătorii şi vizitatorii au următoarele obligaţii principale" a/să respecte instrucţiunile regulile specifice privind apărarea împotriva incendiilor# b/să nu aducă în stare de neutilizare instalaţiile de protecţie împotriva incendiilor şi mi1loacele tehnice de primă intervenţie în caz de incendiu# c/să nu aducă în stare de neutilizare semnele. completarea şi reactualizarea planurilor de protecţie împotriva incendiilor şi verifică periodic nivelul de cunoaştere a acestora de către personal# i/informează operativ conducătorul unităţii privind problemele apărute pe linia apărării împotriva incendiilor. instructa1e. pentru stingerea oricărui început de incendiu.acienţii persoanele internate. la evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu# 7/asigură întocmirea.eneral pentru Situaţii de (rgenţă. Art. cu aprobarea conducătorului unităţii. însoţitorilor persoanelor cu handicap aparţinătorilor şi a vizitatorilor. prevederile prezentelor dispoziţii generale. precum şi regulile şi măsurile specifice stabilite în cadrul unităţii în care îşi desfăşoară activitatea# b/să respecte instrucţiunile specifice de e/ploatare a aparatelor echipamentelor aflate în dotarea unităţii în care este anga1at sau îşi desfăşoară activitatea# c/să participe. precum cursuri. modul de soluţionare a acestora şi urmăreşte îndeplinirea măsurilor stabilite în acest scop# 8/participă. utilizând mi1loacele de apărare împotriva incendiilor din dotare.1/întocmeşte graficul e/erciţiilor practice de evacuare şi participă. :nspectoratul . conform instrucţiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor. afişele. studenţii. îndrumă şi supraveghează persoanele fizice şi 1uridice care desfăşoară lucrări de orice natură care au incidenţă în activitatea de apărare împotriva incendiilor. în limita atribuţiilor.

montarea. agrementele tehnice pentru mi1loacele tehnice de apărare împotriva incendiilor şi echipamentele specifice de protecţie utilizate# 1/registrele instalaţiilor de detectare semnalizare stingere a incendiilor. conform legii" scenariile de securitate la incendiu. însoţite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor# 0/certificatele 0!. cu specificarea domeniului de activitate al acestora. * alin. a termenului de valabilitate şi a numărului de înregistrare a contractului# 9/planurile de protecţie împotriva incendiilor# $/evidenţa e/erciţiilor de evacuare a personalului propriu utilizatorilor construcţiei# . . întreţinerea. b+. 8# b/dispoziţia privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor pe linia apărării împotriva incendiilor# c/dispoziţia privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului# d/dispoziţia de sistare a lucrărilor de construcţii oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor amena1ărilor. copii de pe atestatele autorizaţiile persoanelor fizice 1uridice care au efectuat efectuează proiectarea. d+ şi f+ conform structurii cuprinse în -ormele generale de apărare împotriva incendiilor# d/documentaţia tehnică specifică. verificarea. Art.11 . pentru evacuarea în siguranţă a spaţiilor. c+. )*+ lit. manipularea. identificarea şi analiza riscurilor de incendiu şi altele asemenea# e/avizele autorizaţiile de securitate la incendiu.1/Dispoziţiile scrise emise de către conducătorii unităţilor sanitare sunt" a/dispoziţia de numire a personalului cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor. în partea ce revine unităţii sanitare# b/fişa obiectivului întocmită conform prevederilor legale în vigoare# c/raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor. transportul şi depozitarea substanţelor periculoase specifice activităţii desfăşurate# i/măsurile speciale de apărare împotriva incendiilor premergător şi pe timpul sezonului rece.2/Documentele şi evidenţele specifice privind apărarea împotriva incendiilor sunt" a/e/trasul din planul de analiză şi acoperire a riscurilor al unităţii administrativ5 teritoriale. certificatele de conformitate. repararea sau care efectuează servicii în domeniu# 7/registrul pentru evidenţa permiselor de lucru cu foc# i/date ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situaţii de urgenţă. constituit conform criteriilor de performanţă# 8/lista operatorilor economici instituţiilor cu care s5au încheiat contracte de închiriere convenţii. care se întocmeşte numai pentru categoriile de unităţi de la art.e/să respecte indicaţiile personalului unităţii sanitare în cazul producerii unui incendiu. prevăzut la art. în cazul anulării avizului autorizaţiei de securitate la incendiu# e/instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi atribuţiile salariaţilor la locurile de muncă# 0/dispoziţia privind organizarea instruirii personalului# 1/măsurile speciale de apărare împotriva incendiilor pe timpul perioadelor caniculare sau secetoase# 7/regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor la utilizarea.

conform reglementărilor specifice# /lista cu substanţe periculoase. 8. 9# e/modalitatea de utilizare a mi1loacelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor. )2+ lit.entru unităţile prevăzute la art. )*+ care au un număr de salariaţi cel puţin egal cu cel stabilit. se verifică de către personalul prevăzut la art. * alin. conducătorul unităţii trebuie să asigure întocmirea documentelor prevăzute la alin. Art.2/:nstrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se elaborează de către şeful locului de muncă. o+. conform legii.4/. )2+ şi )*+ se aplică pentru unităţile prevăzute la art. 8. Art.m/evidenţa e/erciţiilor de intervenţie efectuate. d+.1/:nstrucţiunile de apărare împotriva incendiilor la unităţile sanitare se referă. precum şi a paturilor mobile pentru această categorie de persoane.13 &a stabilirea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor pentru unităţile sanitare se au în vedere următoarele" a/eliminarea surselor potenţiale de aprindere şi a împre1urărilor favorizante# b/gestionarea bunurilor materiale. * alin. dacă este înfiinţat# o/fişele de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă. în funcţie de categoriile definite conform art. c+. f+. precum şi a şefului locului de muncă.3/. se aprobă de conducătorul unităţii. )*+ lit./organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă# t/evidenţa e/actă a spaţiilor unde e/istă persoane care nu se pot evacua singure. se afişează la fiecare loc de muncă prin gri1a personalului prevăzut la art.revederile alin. . r+ şi ş+. iar un e/emplar din acestea se păstrează la personalul prevăzut la art. în principal. f+ şi h+ şi la alin. conform instrucţiunilor producătorului furnizorului. )*+ care nu se încadrează în prevederile alin. 8. e+. a deşeurilor. Art.3/0/trase din instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor. . cuprinzând prevederile specifice. d+. a substanţelor şi a deşeurilor periculoase provenite din activitatea proprie. .14 . h+. pentru întreprinderile mici. la" a/specificul activităţilor care se desfăşoară în spaţiul respectiv# b/categoriile de utilizatori care trebuie să le cunoască şi să le aplice# c/regulile de prevenire a incendiilor şi mi1loacele de apărare împotriva incendiilor din dotarea sau echiparea construcţiilor# d/modalităţile privind evacuarea utilizatorilor. . instalaţii şi sisteme care pot genera sau care se utilizează în caz de pericol# r/rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de stat competente# '/programele planurile cuprinzând măsuri şi acţiuni proprii sau rezultate în urma constatărilor autorităţilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu# . p+. având ane/ate concluziile rezultate din efectuarea acestora# n/rapoartele de intervenţie ale serviciului privat pentru situaţii de urgenţă. susceptibile a se aprinde sau a favoriza propagarea incendiului# c/echiparea şi dotarea cu mi1loace tehnice de apărare împotriva incendiilor. )<+. e+. pentru diferite categorii de utila1e. clasificate potrivit legii# </graficele de întreţinere şi verificare.12 .

indiferent de numărul de locuri. Art. e/ecutat de personalul prevăzut la art. . încăperi speciale. care se întocmesc pentru unităţile sanitare. hidranţi interiori de incendiu.12 .2/. posibilităţile de refugiu. după caz. terase. iar în încăperile destinate odihnei şi saloanele de bolnavi.. sunt" a/planul de evacuare a persoanelor# b/planul de intervenţie# c/planul de depozitare şi evacuare a materialelor clasificate ca fiind periculoase.16 .e planurile de evacuare se indică amplasarea mi1loacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor precum stingătoare de incendiu.2/7n documentul prevăzut la alin.1: 7n unităţile sanitare pot e/ista următoarele categorii de spaţii" a/cu destinaţii administrative# b/laboratoare de tipul celor pentru analize medicale. butoane şi alte sisteme de alarmare şi alertare a incendiilor.3/. dacă în ele se află cel puţin 8= de persoane# c/pentru încăperile destinate odihnei şi saloanele de bolnavi. (API)OL*L III+ Re1%$i .14 . schiţa planului trebuie să fie realizată la o scară care să permită identificarea traseului de evacuare de către bolnavi şi. pe care se marchează cu culoare verde traseele de evacuare prin uşi. precum şi interdicţia de folosire a lifturilor în asemenea situaţii. astfel încât să poată fi cunoscute de către toate persoanele. în care se consemnează" a/construcţiile şi instalaţiile care au fost cuprinse în control# b/constatările rezultate din teren# c/propuneri de măsuri şi acţiuni de înlăturare a deficienţelor şi de îmbunătăţire a activităţii. .2/. )2+ se menţionează şi persoanele care au însoţit participat la control din partea secţiei medicale ori a locului de muncă respectiv. aceasta să fie dublată de un sistem audio care să indice traseul de evacuare. . radiodiagnostic. .lanurile prevăzute la art. . medicină nucleară şi altele asemenea# .1/.lanurile de evacuare se afişează pe fiecare nivel.6/'odelul planului5cadru de evacuare este prezentat în ane/ă la -ormele generale de apărare împotriva incendiilor.lanurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu cuprind elemente diferenţiate în funcţie de tipul şi destinaţia construcţiei şi de numărul persoanelor care se pot afla simultan în aceasta şi se întocmesc astfel" a/pe nivel. coridoare şi case de scări sau scări e/terioare. c+ se întocmesc şi se afişează potrivit prevederilor din -ormele generale de apărare împotriva incendiilor. se finalizează prin întocmirea unui document. 8. anatomie patologică. pe partea interioară a uşilor.lanurile de protecţie împotriva incendiilor.lanul de evacuare se întocmeşte pe baza schiţei nivelului sau a încăperii. Art.i m!'%ri 1enera$e de a !rare "m otri#a incendii$or SE(ŢI*NEA 1+ Pre#ederi 1enera$e e tim %$ e= $oat!rii ' a&ii$or Art. Art. pe căile de acces şi în locurile vizibile. 2> lit.1/!ontrolul intern de prevenire a incendiilor la nivelul unităţii.entru spaţiile în care sunt tratate persoane cu probleme de vedere. . e/plorări funcţionale. dacă se află simultan mai mult de <= de persoane# b/pe încăperi.4/.

în casele de scări şi pe alte căi de evacuare.1.8 m faţă de acestea# e/prote1area pardoselii combustibile din faţa uşiţei de alimentare cu o foaie de tablă metalică.21 Se interzice depozitarea materialelor şi lichidelor combustibile în poduri. supravegherea şi stingerea focului# b/racordarea la coşuri de evacuare a fumului etanşe. Art. curăţate şi menţinute în perfectă stare de funcţionare# c/tăvi de tablă pentru recuperarea 1arului care poate cădea accidental din sobă# d/amplasarea materialelor sau elementelor combustibile din faţa focarelor şi cenuşarelor. respectiv toamna# 1/menţinerea în poziţie închisă. structurilor de anestezie şi terapie intensivă. Art. la strictul necesar. .e timpul e/ploatării spaţiilor din cadrul categoriilor de construcţii prevăzute la art.20 Se interzice folosirea fierbătoarelor./instalaţii de producere. radiatoarelor electrice.c/destinate pentru consultaţii şi tratament# d/de depozitare şi magazii# e/saloane pentru bolnavi şi structuri de obstetrică5ginecologie şi neonatologie# 0/destinate preparării hranei şi servirii mesei# 1/destinate activităţilor religioase# 7/destinate blocului operator. prin limitarea. Art.22 0ste interzisă folosirea mi1loacelor de încălzire fără acumulare de căldură. la o distanţă de minimum 2. a uşiţelor focarului ori cenuşarului# . unităţilor de transfuzie sanguină# i/destinate aparatelor şi instalaţiilor de sterilizare utilizate în unităţile de sănătate# 8/săli de conferinţe.1/7n spaţiile unde încălzirea se face cu sobe cu acumulare de căldură se asigură" a/stabilirea programului de utilizare şi numirea persoanelor care răspund de aprinderea. pe culoare.23 . Art. biblioteci şi fişiere# /săli aglomerate sau încăperi cu aglomerări de persoane# </săli de aşteptare# r/destinate locuinţelor de serviciu pentru personalul medical# '/destinate preparării apei calde pentru consum mena1er şi încălzire# . * trebuie luate măsuri pentru înlăturarea şi sau reducerea la minimum a riscului de incendiu. în timpul funcţionării sobelor. Art. subsoluri. periodic şi înainte de fiecare perioadă de utilizare 5 primăvara. şedinţe. repararea şi curăţarea sobelor şi coşurilor de fum. cursuri şi amfiteatre# 9/destinate activităţilor de spălătorie5uscătorie şi călcătorii# $/comerciale# m/farmacii şi spaţii de depozitare a produselor farmaceutice# n/parca1e# o/arhive. a cantităţilor de materiale combustibile şi eliminarea surselor cu potenţial de aprindere a acestora. reşourilor. fără respectarea măsurilor şi regulilor de prevenire şi stingere a incendiilor. sălilor de naşteri. precum şi a altor asemenea mi1loace. stocare şi distribuire o/igen medical# t/ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii# &/spaţii în care funcţionează grupuri electrogene. având dimensiunile de ?= / 8= cm# 0/verificarea amănunţită.

1/&ucrările de renovare. precum şi intervenţiile la construcţii e/istente. petrol sau alte lichide combustibile sau inflamabile# d/folosirea lemnelor mai lungi decât vatra focarului sobei sau a cărbunilor cu o putere calorică mai mare decât cea stabilită# e/depozitarea materialelor susceptibile a se aprinde pe sobe sau în apropierea acestora# 0/montarea dispozitivelor şi clapetelor de reglare a tira1ului# 1/funcţionarea sobelor supraîncălzite. cât şi la interiorul construcţiilor# 0/se asigură supravegherea permanentă a perimetrelor în care sunt realizate organizări de şantier în e/teriorul construcţiilor# 1/se asigură îndepărtarea.4/7n spaţiile unde încălzirea se realizează cu mi1loace de încălzire alimentate cu combustibil gazos de tip gaze naturale sau . se întrerupe iluminatul artificial şi se opreşte alimentarea cu energie electrică a calculatoarelor şi a altor aparate electrice care nu afectează actul medical sau activitatea desfăşurată în spaţiul respectiv. modernizare. fără pericol de incendiu şi numai după ce se sting complet resturile de 1ar.26 .24 &a terminarea programului de lucru se deconectează aparatele sistemele de încălzire ventilaţie climatizare locală.2/&a efectuarea lucrărilor şi intervenţiilor enumerate la alin. se e/ecută numai de către personal calificat. . . în unităţile sanitare. care presupun organizări de şantier. . a vegetaţiei uscate din perimetrul organizărilor de şantier e/terioare# 7/se asigură limitarea accesului persoanelor în perimetrele organizărilor de şantier e/terioare. consolidare. atât la e/teriorul..3/7n spaţiile unde încălzirea se face cu mi1loace cu acumulare de căldură se interzic" a/uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe sau în imediata lor apropiere# b/utilizarea sobelor fără uşiţe la focare şi cenuşare defecte sau a sobelor izolate necorespunzător faţă de elementele combustibile ale clădirilor# c/aprinderea focului în sobe folosindu5se benzină. Art.& se respectă măsurile de apărare împotriva incendiilor pe timpul e/ploatării acestora prevăzute în reglementările tehnice specifice.7/evacuarea periodică a cenuşii într5un loc stabilit şi amena1at în acest scop. .2/7n caz de necesitate. prin împre1muirea acestora cu panouri# i/se asigură instruirea personalului care e/ecută lucrări de construcţii spre a cunoaşte măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor# . Art. )2+ se asigură respectarea următoarelor măsuri" a/la lucrările de e/ecuţie şi utilizare a schelelor se interzice depozitarea sau păstrarea materialelor sau a substanţelor combustibile sub schele# b/pe scările de acces la schele se interzice depozitarea materialelor de orice fel# c/la e/ecutarea instalaţiilor electrice fi/ate pe elementele schelelor se respectă condiţiile de amplasare şi montare faţă de materialele combustibile şi se interzice orice fel de improvizaţie la acestea# d/se interzic fumatul şi utilizarea focului deschis pe platforma schelelor# e/se interzice utilizarea schelelor din materiale combustibile. curăţarea sobelor şi coşurilor de fum se poate face şi la intervale mai scurte de timp. cu regularitate.

a serviciului privat voluntar pentru situaţii de urgenţă. conform reglementărilor tehnice# c/funcţionarea sistemelor de alarmare şi semnalizare a incendiilor la parametrii de performanţă pentru care au fost proiectate# . de către personalul prevăzut la art.24 . consolidare. Art. modernizare. )2+ sunt obligatorii instruirea personalului de e/ecuţie. permisul de lucru cu foc se predă. de golire.22 Se interzice lăsarea fără supraveghere a focului deschis. după caz. pe durata efectuării lucrărilor de renovare.2: . produselor sau substanţelor combustibile. în construcţiile unităţilor sanitare. @eful locului de muncă în care se e/ecută operaţiuni cu foc deschis are obligaţia să asigure măsuri pentru" a/pregătirea locului# b/instruirea personalului# c/controlul după terminarea lucrării. tăiere. precum şi informarea. blindarea traseelor de conducte sau a utila1elor. control şi supraveghere asupra măsurilor de apărare împotriva incendiilor.3/Se interzice utilizarea unităţilor sanitare.2. SE(ŢI*NEA 2+ E0ect%area $%cr!ri$or c% 0oc de'c7i' Art.1/&ucrările de sudare. în depozite ori în alte spaţii cu pericol de aprindere a materialelor.1/. definite conform prezentelor dispoziţii generale.31 &a e/ploatarea căilor de evacuare din construcţiile şi spaţiile unităţilor sanitare se asigură următoarele" a/păstrarea în permanenţă a căilor de evacuare libere şi în stare de utilizare la parametrii la care au fost proiectate şi realizate# b/funcţionarea iluminatului de siguranţă pentru evacuare şi a celei de5a doua surse de energie electrică. . precum şi de intervenţii la construcţii e/istente. spălare. lipire sau alte asemenea operaţiuni care prezintă pericol risc de incendiu. .ermisul de lucru cu foc este valabil o singură zi. )2+ se e/ecută numai pe baza permisului de lucru cu foc.ermisul de lucru cu foc se întocmeşte în două e/emplare. SE(ŢI*NEA 4+ (!i de acce'? e#ac%are .3/7n toate cazurile prevăzute la alin.2/. în instalaţiile cu risc de incendiu sau e/plozie. dotare a locurilor de muncă cu mi1loace de limitare şi stingere a incendiilor. .8/la efectuarea lucrărilor de izolaţii se adoptă măsurile specifice lucrului cu foc deschis.3/&a terminarea lucrului. de aerisire ori ventilarea spaţiilor. precum şi de îndepărtare ori prote1are a materialelor combustibile. . SE(ŢI*NEA 3+ >%mat%$ Art.i inter#en&ie Art. . care presupun organizări de şantier. emitentului. 8.2/&ucrările prevăzute la alin. Art. din care unul se înmânează şefului formaţiei de lucru sau persoanei care e/ecută operaţiunile cu foc deschis. iar celălalt rămâne la emitent. se e/ecută numai după ce s5au luat măsuri pentru evacuarea persoanelor. de către e/ecutant.30 Se interzice complet fumatul în unităţile sanitare de stat şi private. Art.

33 . . covoare. ca de e/emplu ghivece de flori. precum şi cele care menţin în poziţie închisă uşile încăperilor5tampon# 0/tărgi şi paturi cu rotile şi cărucioare pentru evacuarea pacienţilor prevăzuţi la art. precum şi efectuarea unor modificări la acestea.d/marcarea cu indicatoare standardizate. Art. cât şi noaptea. precum şi verificarea periodică a dispozitivelor care asigură închiderea automată în caz de incendiu a elementelor de protecţie a golurilor. precum şi alte piese de mobilier. precum şi accesul personalului de intervenţie# e/încuierea uşilor de pe traseele de evacuare a utilizatorilor.36 . în caz de incendiu.32 Se interzice amplasarea. elemente decorative. mobilier sau obiecte. )<+ lit.entru asigurarea condiţiilor de evacuare şi salvare a utilizatorilor în siguranţă în caz de incendiu se interzice" a/blocarea în poziţie deschisă a uşilor caselor scărilor. Art. a celor cu dispozitive de închidere automată sau a altor uşi care. prin care se modifică situaţia iniţială# d/amena1area de bo/e ori locuri de lucru. cele de acţionare a trapelor şi clapetelor.. echipamente sau aparatură păstrate depozitate care reduc lăţimea sau înălţimea liberă de circulaţie stabilită ori care prezintă pericol de incendiu sau e/plozie. a unor obiecte care pot îngreuna evacuarea în caz de incendiu. d+ şi e+. dozatoare pentru sucuri cafea etc. de evacuare şi de intervenţie cu materiale. 9 alin. Art. cuiere. Art. a celor de pe coridoare.1/. depozitarea de materiale. gazelor fierbinţi şi propagarea incendiilor pe verticală sau orizontală# b/blocarea. mochete. astfel încât traseele acestora să fie recunoscute cu uşurinţă.1/3scensoarele de pompieri se menţin permanent în stare de funcţionare şi se marchează corespunzător. prevăzute cu sisteme de acţionare electrică. atât ziua. care ar putea împiedica evacuarea persoanelor şi bunurilor. pe căile de evacuare. Art. c+. oglinzi. au rolul de a opri pătrunderea fumului. conform cerinţelor minime pentru semnalizarea de securitate şi sau de sănătate la locul de muncă. . în poziţie închisă. de persoanele care le utilizează în cazul situaţiilor de urgenţă# e/menţinerea în permanenţă în stare de funcţionare. a uşilor de pe căile de evacuare. amplasarea de copiatoare. coridoarele şi scările de evacuare. inclusiv a celor care duc pe terase.34 Se interzice utilizarea covoarelor şi a preşurilor pe culoarele.32 . precum şi amplasarea de obiecte de mobilier în spaţiile de manevră ale acestora# c/blocarea căilor de acces. draperii.entru evacuarea în condiţii de securitate a utilizatorilor se asigură marcarea uşilor saloanelor cu etichete având culori după cum urmează" a/roşu 5 persoanele care nu se pot evacua singure# b/galben 5 persoanele care necesită spri1in la evacuare# c/verde 5 persoane care se evacuează singure.2/3scensoarele pentru evacuarea bolnavilor transportabili cu targa sau cărucioare se menţin permanent în stare de funcţionare şi se marchează potrivit reglementărilor tehnice în vigoare. în refugii sau în alte locuri special amena1ate pentru evacuare.

Art. aprobate prin .. Art.i m!'%ri ' eci0ice de a !rare "m otri#a incendii$or SE(ŢI*NEA 1+ ($!diri3' a&ii c% de'tina&ie admini'trati#! Art. prin limitarea la strictul necesar a cantităţilor de materiale combustibile şi a surselor potenţiale de aprindere a acestora. pe o rază de minimum 2 m. Art. SE(ŢI*NEA 2+ Laboratoare$e entr% ana$i5e radiodia1no'tic? e= $or!ri 0%nc&iona$e? anatomie medicin! n%c$ear! . a hidranţilor de incendiu interiori şi e/teriori. mărfuri. atât la intrarea în acestea.i a$te$e medica$e? ato$o1ic!? Art. cât şi în interior. se interzice depozitarea de recipiente cu lichide materiale inflamabile combustibile.entru spaţiile în care se află persoane cu deficienţe de vedere marcarea direcţiei de evacuare se va face prin pictograme corespunzătoare în relief. cauzele ce au determinat acest lucru. printre altele.34 7n cazul construcţiilor şi spaţiilor care fac obiectul prezentelor dispoziţii se interzice blocarea căilor de evacuare.41 . . 22232010. a surselor de apă. conform prevederilor reglementărilor specifice în vigoare. a intrărilor în clădiri şi a scărilor e/terioare de acces către poduri şi terase cu diferite materiale. acces şi intervenţie.2/Spaţiile destinate lucrărilor de laborator se prevăd. special destinate. Art. Art.2/. cu indicatoare de avertizare. Art.e timpul e/ploatării spaţiilor în care se desfăşoară activităţi administrative trebuie luate măsuri pentru înlăturarea şi sau reducerea la un nivel minim a pericolului de incendiu. Art.46 . (API)OL*L I@+ Re1%$i . amplasate pe perete la o distanţă de circa 2*= cm faţă de sol. . de către personal autorizat.rdinul ministrului administraţiei şi internelor nr. conform procedurilor specifice.42 7n cazul în care se constată prezenţa gazelor sau a vaporilor inflamabili se aeriseşte încăperea respectivă şi se înlătură.40 7n clădirile spaţiile administrative din cadrul unităţilor sanitare se aplică şi prevederile Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri. precum şi prin parcarea mi1loacelor de transport şi se asigură curăţarea acestora pe timp nefavorabil şi întreţinerea periodică pentru a fi practicabile utilizabile în orice situaţie.43 7n laboratoare trebuie să se asigure o ventilare corespunzătoare.1/&ucrările de laborator se realizează în încăperi separate.3: &a stabilirea priorităţilor privind evacuarea trebuie să se ţină cont. iar în 1urul acestora.3.44 &ămpile becurile de laborator alimentate cu gaze combustibile se amplasează numai pe mese din materiale având clasele de reacţie la foc 32. şi de" a/autonomia de deplasare a beneficiarilor actului medical# b/procedurile specifice actului medical# c/mi1loacele de transport sau de deplasare pentru personalul evacuat# d/gabaritul căilor de evacuare.

.1/După ce s5a verificat integritatea lor. . cât şi la racordarea la becul arzătorului. Art. Art. ermetice. trebuie păstrate separat în ambala1e corespunzătoare şi dulapuri incombustibile.2/Aasele de sticlă şi flacoanele cu lichide combustibile se prote1ează cu ambala1e incombustibile.. . atât la racordarea sa de la ştuţul de alimentare. Art. direct pe flacără. .2/Se interzice amplasarea buteliilor de la alin. apă sau de nisip. .1/7n spaţiile laboratoarelor se păstrează numai buteliile în uz.entru transportul buteliilor se utilizează cărucioare adecvate.2/4i/area buteliilor utilizate în laborator se realizează prin lanţuri. la ambele capete ale furtunului.62 Se interzic vărsarea substanţelor la canalul din interiorul nişei.entru utilizare pot fi folosite şi cărucioare de transport. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. .3/. Art.1/Se interzice depozitarea în laboratoare a unor cantităţi de lichide inflamabile combustibile mai mari decât necesarul pentru lucrările zilnice realizate într5un schimb.63 &a aprinderea becului de gaz se efectuează următoarele operaţiuni" a/se aprinde sursa de foc necesară şi se pune la gura becului de gaz# b/se deschide încet şi puţin robinetul de pe racordul conductei de gaz# c/se reglează flacăra becului de gaze după nevoie. Art. Art. Art.64 . în vederea asigurării lor în timpul funcţionării. în cazul în care becul de gaz se aprinde în interior# e/se aplică coliere metalice. formarea amestecurilor e/plozive.60 .4: Se interzice lăsarea în funcţiune. încălzirea vaselor de sticlă cu substanţe combustibile se realizează numai pe băi de abur. . precum şi evacuarea gazelor din interiorul diferitelor recipiente prin legarea la acest canal. manevrând robinetul de pe racordul conductei de gaze# d/se închide imediat robinetul de pe racord. cu respectarea condiţiei ca acestea să nu împiedice evacuarea personalului.1/%uteliile utilizate în laborator se amplasează şi se asigură astfel încât să fie evitată răsturnarea acestora pe timpul lucrului.4. care să împiedice împrăştierea conţinutului. coliere sau chingi rezistente.2/Se interzice cu desăvârşire încălzirea lichidelor inflamabile combustibile în vase deschise. Art.42 Recipientele din laborator se prevăd cu etichete de identificare a substanţei şi de marcare a pericolelor condiţiilor de manipulare.4/.61 7nainte de începerea lucrărilor la nişă cu produsele inflamabile se pune în funcţiune instalaţia de ventilare. fără supraveghere continuă. . Art. a instalaţiilor de laborator care prezintă pericol de incendiu.44 . iniţierea autoaprinderii.3/Reactivii şi alte substanţe şi materiale a căror păstrare la un loc poate să provoace acumulare de căldură. )2+ în apropierea surselor de căldură.

to/ice. utilizate în procesul medical.21 7n spaţiile unde se încălzeşte parafina se interzice păstrarea sau depozitarea unei cantităţi de parafină mai mari decât necesarul activităţii zilnice de tratament.66 :luminatul artificial al laboratoarelor trebuie să corespundă condiţiilor de mediu din acestea. prevăzute la cap.6. determinată de volumul de material necesar sectorului de tratament respectiv.62 &a laboratoarele de tehnică dentară se respectă următoarele măsuri" a/recipientele cu o/igen. 7n spaţiile de tratament de fizioterapie. după caz. Art.22 3mplasarea sterilizatoarelor electrice. termoterapie şi aerosoli. SE(ŢI*NEA 4+ S a&ii de de o5itare . naturală sau mecanică. acetilenă sau gaze petroliere lichefiate se amplasează în spaţii special destinate. forma. Art.2/Se interzice deversarea deşeurilor nominalizate la alin.20 . Art.23 7n spaţiile de depozitare a materialelor. cu respectarea prevederilor legale. SE(ŢI*NEA 3+ S a&ii de'tinate entr% con'%$ta&ii .i tratament Art. Art. cu respectarea reglementărilor specifice în vigoare# b/recipientele utilizate se prevăd cu reductoare de presiune şi aparate de măsură şi control verificate# c/personalul care îşi desfăşoară activitatea în astfel de spaţii trebuie să cunoască proprietăţile fizico5chimice ale substanţelor utilizate în laborator şi instrucţiunile de utilizare ale producătorului# d/buteliile utilizate trebuie să fie omologate sau certificate.1/Deşeurile inflamabile. )2+ în instalaţiile de canalizare din dotarea construcţiilor. se depozitează şi se păstrează în recipiente spaţii special destinate. corozive etc. :::. substanţelor chimice.i ma1a5ii Art. combustibile. modul de ambalare şi proprietăţile fizico5chimice. se colectează. Art. Art. se asigură încălzirea acestora în autoclave sau băi de apă. dimensiunile.64 &a terminarea programului de lucru persoanele desemnate de conducătorul unităţii verifică dacă" a/s5au întrerupt alimentările cu apă gaze energie electrică ale aparatelor instalaţiilor de laborator care nu necesită funcţionare permanentă# b/s5a realizat ventilarea laboratorului# c/s5au înlăturat toate sursele generatoare de incendiu.6: 7n spaţiile destinate pentru consultaţii şi tratament se respectă regulile şi măsurile generale de apărare împotriva incendiilor. electroterapie.. unde se utilizează parafina şi ozocherita. fără a depăşi sarcina termică prevăzută de proiectant# . Art. pentru a se preveni aprinderea lor. e/plozive. produselor şi deşeurilor se respectă următoarele măsuri specifice" a/depozitarea se face în funcţie de natura. . se realizează pe suporturi incombustibile. şi să corespundă prescripţiilor tehnice.arafina se încălzeşte numai în spaţii speciale şi care au asigurată o ventilare corespunzătoare.

.40 3mplasarea paturilor în saloanele de bolnavi se realizează astfel încât să se asigure culoare de trecere pentru evacuare. iar faţă de duzele de debitare a apei ale instalaţiilor speciale de stingere se asigură distanţele necesare funcţionării eficiente a acestora. iar . precum şi planul de depozitare şi evacuare a materialelor periculoase. spaţiile de depozitare se marchează cu bandă de vopsea albă pe pardoseală. pardoselilor din parchet. respectându5se distanţele minime pentru manevră.2/4aţă de corpurile de iluminat se respectă distanţele prevăzute în normativul tehnic specific.3/0ste interzisă depozitarea materialelor şi substanţelor combustibile ale căror proprietăţi nu sunt cunoscute. Art.b/produsele care în combinaţie cu altele prezintă pericol de incendiu e/plozie se depozitează astfel încât să nu fie posibil contactul între ele nici chiar accidental# c/etichetarea şi marcarea recipientelor în care se păstrează substanţe chimice periculoase trebuie realizată conform prevederilor legale în vigoare# d/depozitarea produselor se face cu respectarea distanţelor normate faţă de instalaţiile electrice.i neonato$o1ie Art.2: . . maşinilor de călcat. 2>.2.6/Dispunerea materialelor şi substanţelor periculoase în depozite se face potrivit planurilor de depozitare. Art. fierbătoarelor.24 7n spaţiile de depozitare se afişează. iar cele care pot fi lovite se prevăd cu armături de protecţie.2/'aterialele şi substanţele se inscripţionează.2/.41 Se interzice curăţarea duşumelelor. regulile de comportament în caz de incendiu. . cu surse de foc de căldură şi altele asemenea# e/amplasarea produselor se face cu asigurarea priorităţii evacuării acestora. .entru asigurarea căilor de acces şi de evacuare.24 Deşeurile periculoase rezultate din activitatea proprie se evacuează zilnic de către personalul desemnat în locurile stabilite pentru depozitare.entru spaţiile de depozitare a substanţelor şi deşeurilor periculoase definite conform legii se întocmesc planuri de depozitare.1/Depozitarea materialelor şi substanţelor combustibile se face în ambala1ele indicate de producător. conform prevederilor legale în vigoare. . Art. de încălzire. SE(ŢI*NEA 6+ Sa$oane entr% bo$na#i? 'tr%ct%ri de ob'tetric!A 1ineco$o1ie . Art.26 . în vederea cunoaşterii naturii riscurilor de incendiu şi pentru adoptarea măsurilor adecvate de intervenţie.8= m faţă de elementele de încălzire. instrucţiunile specifice de apărare împotriva incendiilor. radiatoarelor electrice. corespunzător prevederilor planului de depozitare. .4/. a mochetelor sau a obiectelor de mobilier cu substanţe combustibile ori lichide inflamabile. la loc vizibil.1/&a depozitarea în încăperi închise se asigură o distanţă de siguranţă de minimum =. Art. Art. prevăzute la art.22 !orpurile de iluminat electric din spaţiile de depozitare a materialelor combustibile trebuie să fie adecvate spaţiului respectiv. Art. conform prevederilor legale în vigoare. 7n saloanele de bolnavi se interzice folosirea reşourilor.

amplasate în imediata vecinătate a personalului. de către personalul enumerat la art. mi1loace de încălzire. suplimentar faţă de prevederile art. astfel încât să se elimine posibilităţile de manifestare a unor cauze potenţiale de incendiu ce pot fi determinate de acestea.43 7n structurile de obstetrică5ginecologie şi neonatologie. pentru spaţiile în care se află persoane cu deficienţe de vedere# 0/marcarea şi montarea de etichete. astfel încât acesta să cunoască în ce sector acţionează şi care sunt copiii de a căror salvare răspunde.44 7n saloanele de bolnavi. permanentă. cât şi pe cea a nopţii şi salvarea ori evacuarea acestora în eventualitatea producerii unui incendiu# b/personalului propriu i se repartizează nominal. se au în vedere şi următoarele măsuri" a/se asigură personal instruit şi suficient. a bolnavilor. concret şi în detaliu responsabilitatea salvării şi evacuării copiilor. Art. asupra modalităţilor de evacuare salvare a persoanelor vârstnice ori a celor care nu se pot evacua singure şi asigurarea mi1loacelor tehnice specifice. 9B5?2. pături. Art. SE(ŢI*NEA 2+ S a&ii de'tinate Art. suplimentar faţă de prevederile art. cum ar fi cărucioare. vârstă şi starea de sănătate. prin care persoanele vârstnice şi cele care nu se pot deplasa singure să poată anunţa operativ personalul medical# c/instruirea personalului medical. în mod facil şi operativ. tărgi. suplimentar faţă de prevederile de la art. de e/emplu sonerii. cât şi pe cea a nopţii. pentru supravegherea permanentă a saloanelor pe timpul cât copii se odihnesc. precum şi în dreptul paturilor acestora. după caz.păstrarea acestor categorii de substanţe se realizează conform prevederilor legale. în funcţie de gradul de mobilitate. astfel încât acesta să cunoască în ce sector acţionează şi care sunt copiii şi mamele acestora de a căror salvare răspunde. pentru supravegherea permanentă a spaţiilor în care se află nou5născuţi în incubatoare. 9B5?2. pe uşile camerelor şi saloanelor de bolnavi. şi pentru salvarea ori evacuarea acestora în eventualitatea producerii unui incendiu# b/personalului propriu i se repartizează nominal.i 'er#irii me'ei .46 re ar!rii 7ranei . concret şi în detaliu responsabilitatea salvării şi evacuării copiilor nou5născuţi şi a mamelor acestora. amplasată pe perete la o înălţime de circa 2*= cm faţă de pardoseală. se asigură şi următoarele măsuri" a/supravegherea periodică sau. alte aparate electrice# b/dotarea cu mi1loace tehnice adecvate şi uşor de manevrat. ca de e/emplu lăsarea la îndemână a unor obiecte ori materiale care facilitează aprinderea focului. în vederea cunoaşterii permanente de către personalul medical a posibilităţilor de deplasare ori evacuare a persoanelor. 9B5?2.42 7n saloanele de copii. precum chibrituri şi brichete. în funcţie de gradul de mobilitate. se au în vedere şi următoarele măsuri" a/se asigură personal instruit şi suficient. atât pe durata zilei. 8. astfel încât să poată permite personalului medical să cunoască. Art. în raport cu numărul şi vârsta copiilor. care sunt pacienţii de a căror evacuare răspunde. câr1e. pentru a se realiza salvarea acestora în cel mai scurt timp posibil# e/marcarea direcţiei şi a sensului de evacuare prin pictograma în relief corespunzătoare. atât pe durata zilei. cadre de spri1in# d/repartizarea persoanelor în saloane.

== m faţă de elementele combustibile ale construcţiilor sau de materialele combustibile din încăperi.4. Art.&. Art.42 3mena1area sălilor pentru servirea mesei se face cu menţinerea spaţiilor de siguranţă între elementele de mobilier astfel încât să fie asigurate căile de evacuare. altele decât cele aflate efectiv în uz. d= pentru cârpele îmbibate cu grăsimi# b/aparatele electrocasnice de tipul cafetierelor. iar pentru uşile amplasate pe căile de evacuare se asigură sensul de deschidere spre e/terior. improvizaţii ori fără supravegherea şi respectarea instrucţiunilor specifice de apărare împotriva incendiilor# b/depozitarea buteliilor de gaz petrolier lichefiat 5 . precum şi menţinerea descuiată a acestora pe întreaga durată cât sunt prezente persoane în sală. Art..2/Aerificarea scăpărilor de gaze se face cu emulsie de apă şi săpun sau conform instrucţiunilor producătorului. maşinilor de gătit şi cuptoarelor.&a spaţiile destinate preparării hranei din unităţile sanitare se verifică periodic starea tehnică a mi1loacelor de preparat şi încălzit hrană şi se remediază de îndată deficienţele constatate. Art. .1/Se interzice verificarea scăpărilor de gaze folosind flacără deschisă.4: 7n spaţiile de prepararea hranei se asigură realizarea următoarelor măsuri" a/menţinerea permanentă a curăţeniei şi ordinii.1/Cotele şi tubulaturile de ventilaţie ce deservesc maşinile de gătit. friteuzelor. precum şi a vaselor destinate preparării hranei sau umplerea peste limită a acestora. cuptoarelor cu microunde şi altele similare se utilizează conform instrucţiunilor producătorilor şi se deconectează întotdeauna de la sistemul de alimentare după ce au fost folosite. Art. cuptoarele pentru copt se curăţă şi se degresează săptămânal. care prezintă pericol de incendiu în apropierea pe sursele de aprindere. potrivit reglementărilor tehnice specifice. cuptoarele şi celelalte utila1e care dega1ă temperaturi ridicate se amplasează la o distanţă de cel puţin 2.44 Se interzice accesul pacienţilor ori al însoţitorilor aparţinătorilor în încăperile destinate preparării hranei. prin curăţarea petelor scurgerilor de grăsimi ulei. Art. întreţinerea sau manipularea necorespunzătoare a plitelor. . dacă prin aceste activităţi se creează pericol de incendiu# e/lăsarea nesupravegheată a produselor alimentare culinare. păstrarea cârpelor de lucru departe de sursele de aprindere şi amena1area de cutii din materiale având clasa de reacţie la foc minimum 3*5s2. 7n spaţiile de prepararea hranei se interzice" a/folosirea mi1loacelor şi dispozitivelor termice de preparare a hranei cu defecţiuni.:0 'aşinile de gătit.:2 . grătarele pentru fript. grătarele pentru fript. precum ulei grăsime şi altele. prin racordare la aparatele de gătit# c/pregătirea diverselor preparate. Art. dacă această activitate prezintă pericol de incendiu# d/folosirea. precum şi ori de câte ori este nevoie.:1 .

1/Se interzice punerea în contact cu grăsimi sau uleiuri a corpului buteliilor de o/igen. 8.0 (nităţile sanitare care nu au staţii centrale de o/igen se dotează cu cărucioare speciale destinate transportului buteliilor de o/igen. Art. cultelor şi patrimoniului naţional nr. . cel puţin lunar. se predau cheile la locurile stabilite de conducătorul unităţii.:4 7n capelele şi spaţiile în care se desfăşoară activităţi religioase se respectă prevederile Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la obiective de cult.teri? 'tr%ct%ri$or de ane'te5ie . aparatelor şi dispozitivelor destinate preparării hranei. Art. 2: 2-33:3200. SE(ŢI*NEA :+ S a&ii de'tinate b$oc%$%i o erator? '!$i$or de na.2/7n cadrul instrucţiunilor de e/ploatare se prevăd reguli specifice de intervenţie în caz de incendiu. ministrul administraţiei şi internelor. Art.:: 7n spaţiile sau încăperile în care se administrează. aprobate prin . de către personalul prevăzut la art. intervenţia pentru stingerea incendiilor de ulei sau grăsimi şi regulile specifice privind evacuarea în caz de incendiu. cu e/cepţia iluminatului de siguranţă.2/Se interzice curăţarea hotelor prin ardere.oar! acti#it!&i re$i1ioa'e Art. . d=. .. care nu necesită funcţionare permanentă# b/se verifică închiderea tuturor robinetelor de gaz de pe conducte şi recipiente# c/se evacuează deşeurile rezultate în urma desfăşurării activităţii# d/se întrerupe iluminatul artificial.rdinul viceprim5ministrului. Art.:4 &a terminarea programului de lucru în spaţiile destinate preparării hranei şi servirii mesei se efectuează următoarele operaţiuni obligatorii" a/se întrerupe alimentarea cu energie electrică.1/:nstrucţiunile de e/ploatare recomandate de producător se afişează în dreptul fiecărui echipament din dotarea încăperii pentru prepararea hranei. Art.ersonalul care desfăşoară activităţi în spaţiile de preparare a hranei trebuie instruit. se încuie uşile de acces şi. şi al ministrului culturii.:2 . SE(ŢI*NEA 4+ (a e$e3' a&ii "n care 'e de'0!. 0/ploatarea staţiilor centrale de o/igen şi de aer comprimat se face numai de către personal instruit. Art..i tera ie inten'i#!? %nit!&i$or de tran'0%5ie 'an1%in! Art. privind măsurile de prevenire specifice.1 .:3 . depozitează sau păstrează substanţe anestezice inflamabile se respectă prevederile specifice pe linia apărării împotriva incendiilor..:6 Decoraţiunile se realizează din materiale având clasa de reacţie la foc minimum %5s2. gaze sau abur a maşinilor. după caz. utila1elor.2/'anevrarea robinetelor de închidere deschidere a buteliilor de o/igen sau alte gaze se e/ecută numai de către personal instruit.. a robinetului de închidere deschidere sau a reductorului de presiune.:. acolo unde acesta e/istă. Art.

scaunelor.Art.. planurile de evacuare a persoanelor# . coridoare. holurile. în special pentru nivelul minim al apei şi la presiune ma/imă admisibilă# 0/se interzice depozitarea în spaţiile aparatelor şi instalaţiilor de sterilizare a altor materiale decât cele care au legătură cu activitatea respectivă.4 7n spaţiile destinate aparatelor şi instalaţiilor de sterilizare se respectă următoarele măsuri principale" a/operaţiunile de revizie. băncilor.+ S a&ii$e de'tinate a arate$or . potrivit prevederilor tehnice de utilizare şi instrucţiunilor specifice producătorului# d/se asigură ventilarea spaţiului destinat aparatelor şi cazanelor utilizate în procesul de sterilizare.2/%uteliile se păstrează în poziţie verticală.2 . prin proiect# b/se informează persoanele participante la activităţile desfăşurate în astfel de spaţii cu privire la principale reguli de apărare împotriva incendiilor care trebuie respectate de acestea# c/în sălile în care încălzirea se face cu sobe se întrerupe alimentarea cu combustibil a acestora înainte de accesul utilizatorilor# d/covoarele. precum şi altele similare" a/se interzice accesul unui număr mai mare de persoane decât cel stabilit. şedinţe. reglare şi protecţie automată.. aerului comprimat şi al celorlalte gaze utilizate se marchează în culorile convenţionale prevăzute în reglementările tehnice specifice. fişetelor sau a altui mobilier în apropierea uşilor de evacuare sau pe circulaţiile. conform instrucţiunilor de e/ploatare ale producătorului# e/se interzice lăsarea aparatelor şi instalaţiilor de sterilizare nesupravegheate în cazul în care acestea nu sunt prevăzute cu sisteme de semnalizare.. culoarele care constituie căi de evacuare în caz de incendiu# 1/se întocmesc şi afişează. în conformitate cu prevederile legale în vigoare# c/e/ploatarea aparatelor şi instalaţiilor de sterilizare se efectuează de personal instruit.edin&e? c%r'%ri . SE(ŢI*NEA .i in'ta$a&ii$or de 'teri$i5are Art. .. cursuri şi amfiteatre. mochetele. pe holuri. preşurile utilizate în aceste spaţii. culoare şi scări se fi/ează pe pardoseală. pentru a nu împiedica evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu# e/la amplasarea mobilierului în aceste categorii de săli şi încăperi se asigură culoare de circulaţie corespunzător dimensionate# 0/se interzice amplasarea meselor.i am0iteatre Art. aşezate grupat în bo/e sau în stela1e asigurate împotriva căderii.1/&a transportul şi depozitarea buteliilor de o/igen se are în vedere asigurarea acestora cu inele de cauciuc şi cu capace de protecţie.6 &a e/ploatarea sălilor de conferinţe. Art. verificare şi reparare a instalaţiei şi a aparatelor de sterilizare trebuie să fie realizate în conformitate cu instrucţiunile producătorului furnizorului# b/punerea în funcţiune şi e/ploatarea cazanelor se fac numai cu respectarea condiţiilor a regimului de autorizare şi de verificare tehnică. la loc vizibil. SE(ŢI*NEA 10+ S!$i de con0erin&e? .3 !onductele de transport al o/igenului.

precum şi pentru maşinile de călcat. . iar instalaţiile de ventilare se e/ploatează cu respectarea instrucţiunilor specifice ale producătorului echipamentelor. se respectă. Art. în e/ploatare.4 :nstalaţiile electrice de iluminat şi prize trebuie să fie adecvate mediului şi să aibă asigurată protecţia corespunzătoare. d=. care nu permit o temperatură ridicată. cum ar fi scame. în locuri special amena1ate şi marcate corespunzător. fire. SE(ŢI*NEA 11+ S a&ii$e de'tinate acti#it!&i$or de ' !$!torieA %'c!torie .7/atunci când încăperile se încadrează în categoria sălilor aglomerate sau a încăperilor cu aglomerări de persoane. Art.. pentru uscătorii. a rufelor în cantităţi mai mari decât cele supuse strict acestei activităţi pe durata unui schimb# d/după utilizare sau în momentul în care se lasă nesupravegheate.100 . se utilizează maşini electrice de călcat cu cablurile de alimentare prevăzute cu întreruptoare.: 7n spălătorii trebuie să e/iste încăperi sau spaţii separate pentru primirea şi predarea rufelor.1/7n spaţiile în care se e/ploatează maşinile de spălat se interzice păstrarea unei cantităţi mai mari de rufe decât cea necesară pentru o spălare. care să realizeze protecţia faţă de materialele combustibile din vecinătatea acestora# b/se interzice utilizarea maşinilor electrice de călcat care prezintă deteriorări ale cablurilor de alimentare cu energie electrică sau ştecherelor# c/se interzice păstrarea. şi măsurile specifice acestora. instalaţiile şi aparatele folosite pentru spălarea produselor te/tile murdare se curăţă în permanenţă. Art... Art.2 7n spaţiile destinate activităţilor de spălătorie5uscătorie şi călcătorii se asigură o ventilare corespunzătoare. Art. Art. Art. echipamentele. spre a se opri curentul electric atunci când se depăşeşte temperatura necesară sau se utilizează . în spaţiile în care se e/ecută operaţiuni de călcat.. (tila1ele. iar pentru utilizare la locul de muncă se interzice păstrarea unei cantităţi mai mari decât cea necesară unui schimb de lucru. maşinile electrice de călcat se deconectează de la alimentarea cu energie electrică# e/lagărele şi angrena1ele calandrelor pentru călcat trebuie curăţate zilnic de scame şi depuneri.103 &a călcarea obiectelor din materiale te/tile în a căror compoziţie intră fibre sintetice.2/Se interzice încărcarea maşinilor de spălat cu o cantitate de rufe murdare mai mare decât capacitatea ma/imă a acestora. de către personal instruit în acest scop.i c!$c!torii Art..101 &ubrifianţii necesari ungerii utila1elor se păstrează şi se depozitează în bidoane sau cutii metalice închise ermetic. fibre sau alte deşeuri.102 7n spaţiile unde se desfăşoară operaţiuni de călcat se respectă următoarele măsuri principale" a/maşinile electrice de călcat se aşează pe suporturi având clasa de reacţie la foc minimum 3*5s2. pentru maşinile de spălat şi stors. de eventualele depuneri pe organele de mişcare ale acestora.

. cu e/cepţia iluminatului de siguranţă. se încuie încăperile şi se predau cheile persoanelor desemnate pentru acest scop. )2+ se interzice fumatul. :A secţiunea a *5a. suplimentar faţă de prevederile alin. în locurile stabilite în acest scop# 7/păstrarea şi depozitarea altor materiale în spaţiile de depozitare a produselor farmaceutice sunt interzise.entru recepturile şi laboratoarele din farmacii.arcarea autovehiculelor şi utila1elor se face astfel încât să se asigure evacuarea rapidă a acestora în caz de incendiu. suplimentar faţă de regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor stabilite în prezentele dispoziţii generale. Art. se respectă următoarele" a/păstrarea şi depozitarea produselor farmaceutice se fac în funcţie de natura. fără a depăşi sarcina termică prevăzută de proiectant# b/produsele farmaceutice care în combinaţie cu altele prezintă pericol de incendiu se depozitează astfel încât să nu fie asigurat contactul între ele nici chiar accidental# c/etichetarea şi marcarea recipientelor în care se păstrează substanţe farmaceutice se realizează conform prevederilor legale în vigoare# d/depozitarea produselor farmaceutice se face cu respectarea distanţelor normate faţă de instalaţiile electrice. SE(ŢI*NEA 14+ Parca8e Art. cu precizarea clară a autovehiculului de la care provin.2/. comportarea la foc şi proprietăţile fizico5chimice. iar cheile se păstrează într5un loc special amena1at.# e/depozitarea substanţelor sau produselor farmaceutice se face în ambala1ele indicate de producător# 0/dispunerea produselor farmaceutice în spaţiile de depozitare se face potrivit planului de depozitare. dimensiunile.2/7n spaţiile prevăzute la alin. acolo unde este cazul# 1/deşeurile rezultate din ambala1e se evacuează zilnic din spaţiile de depozitare a produselor farmaceutice.1/7n spaţiile în care se desfăşoară activităţi de comerţ din cadrul unităţilor sanitare se respectă prevederile din Dispoziţiile generale privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ. acolo unde acesta e/istă.aparate de călcat cu sistem de regla1 al temperaturii pentru diverse tipuri de materiale.i ' a&ii de de o5itare a 0armace%tice rod%'e$or Art.104 . Art. SE(ŢI*NEA 13+ >armacii .entru farmacii şi spaţiile de depozitare a produselor farmaceutice.1/. de încălzire. )2+ se respectă şi regulile şi măsurile specifice prevăzute în cap.106 . . SE(ŢI*NEA 12+ S a&ii comercia$e Art. forma.104 &a terminarea programului de lucru în spaţiile destinate activităţilor de spălătorie5uscătorie şi în călcătorii se respectă următoarele" a/se deconectează toate aparatele şi maşinile electrice utilizate în activităţile desfăşurate în aceste spaţii de la alimentarea cu energie electrică# b/se evacuează deşeurile şi se curăţă locul de muncă# c/se întrerupe iluminatul artificial. aprobate prin . precum şi în legislaţia specifică acestui domeniu. precum şi în legislaţia specifică acestui domeniu.102 . modul de ambalare. surse de foc căldură etc. 1:432010.10: .rdinul ministrului administraţiei şi internelor nr.

arhive şi fişiere corpurile de iluminat de tip incandescent se prevăd cu globuri de protecţie. conform prevederilor normelor în vigoare# c/se interzice păstrarea altor materiale care nu au legătură cu activitatea specifică acestor spaţii# d/deşeurile de hârtie şi ambala1ele rezultate în urma despachetărilor. durata sau comple/itatea acestora# e/păstrarea sau depozitarea de materiale ca de e/emplu cârpe.iere Art. indiferent de natura. Art. SE(ŢI*NEA 14+ S!$i de a. cărţilor. lavete. în e/ploatare. să nu fie îngreunată evacuarea în situaţie de urgenţă. filmelor şi radiografiilor în rafturi sau stive se păstrează distanţele faţă de instalaţia electrică şi faţă de instalaţia de încălzire.D m.112 . 7n spaţiile destinate garării autovehiculelor se interzic" a/alimentarea cu combustibil a autovehiculelor# b/încărcarea acumulatoarelor# c/utilizarea flăcării deschise sau altor surse de foc pentru pornirea motoarelor ori în alte scopuri# d/e/ecutarea operaţiilor sau lucrărilor de întreţinere ori de reparare la autovehicule. a următoarelor măsuri principale" a/hârtia.111 7n biblioteci. asigurându5se posibilităţile de intervenţie şi evacuare în caz de incendiu# b/la depozitarea hârtiei.116 entr% . sortărilor şi livrărilor se îndepărtează zilnic din spaţiile de depozitare. d=.Se interzice parcarea autovehiculelor care prezintă scurgeri de combustibil. . unde utilizatorii aşteaptă desfăşurarea consultului medical sau a tratamentului recomandat. de carburanţi.113 Sălile de aşteptare sunt spaţiile amena1ate în unităţile sanitare.i 0i. SE(ŢI*NEA 16+ Ar7i#e? bib$ioteci .1/'obilarea sălilor de aşteptare se face astfel încât. Art. SE(ŢI*NEA 1:+ S a&ii de'tinate $oc%in&e$or de 'er#ici% er'ona$%$ medica$? din incinta %nit!&i$or 'anitare Art. bumbac şi altele asemenea# 0/depozitarea. aşezate în stive sau rafturi din materiale având clasa de reacţie la foc minimum 3*5s2. indiferent de locul unde acestea sunt amplasate sau de obiectele de mobilier.114 . lubrifianţi. iar corpurile de iluminat de tip fluorescent cu grătare de protecţie. uleiuri şi alte materiale combustibile şi inflamabile. cărţile şi documentele de arhivă se depozitează în ordine. arhive şi fişiere se urmăreşte asigurarea.2/3mplasarea scaunelor şi canapelelor în sălile de aşteptare se face astfel încât să fie asigurat un gabarit minim al spaţiului de deplasare cu o lăţime de =. Art. SE(ŢI*NEA 12+ S!$i a1$omerate 'a% "nc! eri c% a1$omer!ri de er'oane Art.entru spaţiile care se încadrează în categoria sălilor aglomerate sau încăperilor cu aglomerări de persoane se respectă prevederile din reglementările specifice pentru acestea. chiar şi temporară.10.te tare Art.110 &a biblioteci.

precum şi regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor cuprinse în prezentele dispoziţii generale. aprobate prin . 8.ersonalul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor prevăzut la art. Art. din incinta unităţilor sanitare.114 7n spaţiile în care funcţionează grupuri electrogene din cadrul unităţilor sanitare se respectă prevederile Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente. SE(ŢI*NEA 20+ S a&ii "n care 0%nc&ionea5! 1r% %ri e$ectro1ene Art.rdinul ministrului administraţiei şi internelor nr. aprobate prin . Art. semnalele şi modalităţile de alarmare în caz de evacuare# e/participă la acţiunile cuprinse în organizarea evacuării în caz de incendiu# 0/propune ordinea de prioritate în desfăşurarea operaţiunilor de evacuare în funcţie de personalul propriu avut la dispoziţie# 1/propune ordinea de salvare a bunurilor şi materialelor de la locurile de muncă# 7/propune stabilirea locurilor de evacuare pentru persoane şi bunuri. ordinea de salvare a bunurilor şi materialelor# 1/stabileşte locurile de evacuare pentru persoane şi bunuri. are următoarele atribuţii privind asigurarea evacuării în caz de incendiu" a/propune modalităţile şi procedurile de evacuare. 21132010. adaptate la specificul unităţii. se respectă prevederile -ormelor generale de apărare împotriva incendiilor. 12232010.11.120 . .11: !onducătorul unităţii sanitare are următoarele obligaţii privind asigurarea evacuării în caz de incendiu" a/numeşte personalul propriu care are atribuţii privind evacuarea persoanelor ce nu se pot evacua singure# b/asigură instruirea personalului propriu privind atribuţiile ce îi revin din organizarea evacuării în caz de incendiu# c/asigură mi1loacele necesare asigurării evacuării în caz de incendiu# d/aprobă modalităţile şi procedurile de evacuare.+ Ate$iere .rdinul ministrului administraţiei şi internelor nr.112 7n spaţiile în care se desfăşoară activităţi de întreţinere şi reparaţii din cadrul unităţilor sanitare se respectă prevederile Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii.i ' a&ii de "ntre&inere . adaptate la specificul unităţii# b/propune conducătorului unităţii personalul propriu care are atribuţii privind evacuarea persoanelor ce nu se pot evacua singure şi asigură actualizarea permanentă a acestuia# c/realizează instruirea personalului propriu privind atribuţiile ce îi revin din organizarea evacuării în caz de incendiu# d/propune conducătorului unităţii semnele.&a construcţiile şi spaţiile destinate locuinţelor de serviciu pentru personalul medical. cu stabilirea priorităţilor în desfăşurarea operaţiunilor de evacuare în funcţie de personalul propriu avut la dispoziţie# e/organizează şi coordonează e/erciţiile practice de evacuare şi pe cele privind modul de acţiune în caz de incendiu# 0/stabileşte. SE(ŢI*NEA 1. (API)OL*L @+ E#ac%area "n ca5 de incendi% SE(ŢI*NEA 1+ Pre#ederi 1enera$e Art. pentru personalul de pe locul de muncă.i re ara&ii Art.

modul şi mi1loacele de evacuare disponibile.2/Semnalul sistemelor de alarmare trebuie să fie prestabilit şi cunoscut de toţi utilizatorii. având în vedere categoriile de utilizatori prevăzute la art. însoţitorilor şi vizitatorilor ori. tărgi. )*+.entru evacuarea pacienţilor persoanelor internate definite conform art. se au în vedere următoarele" a/categoriile de utilizatori care urmează să se evacueze în caz de incendiu. 9 alin. definite conform art. precum şi căile de evacuare prestabilite pentru evacuarea în caz de incendiu# c/evacuarea în caz de incendiu a pacienţilor definiţi la art. a responsabilităţilor privind salvarea şi evacuarea pacienţilor. precum şi a .3/Semnele. a+. pături. cadre de spri1in# e/în spaţiile în care se află pacienţi care nu se pot deplasa singuri se asigură un număr suficient de tărgi.ersonalul propriu şi utilizatorii definiţi conform art. semnalele şi modalităţile de evacuare trebuie să fie aduse la cunoştinţă utilizatorilor definiţi la art. )<+.. 9. a salvării persoanelor ce nu se pot evacua singure# b/modalităţile de asigurare a salvării obiectelor din cadrul unităţii în cazul producerii unui incendiu.122 . a personalului propriu definit la art. 9 alin.entru evacuarea în caz de incendiu se iau măsuri de instruire temeinică.126 .124 Se numesc persoane responsabile de organizarea şi supravegherea evacuării utilizatorilor definiţi la art. 9# b/repartizarea. 9 alin. câr1e. iar acestea se menţin în permanentă stare de funcţionare. definiţi conform art. Art. să aplice instrucţiunile specifice în vederea punerii în aplicare a procedurii de evacuare a utilizatorilor. 9 alin. astfel încât personalul propriu să cunoască spaţiile în care trebuie să acţioneze. Art. prevăzute la alin. cum ar fi cărucioare. 9 alin. după caz. se stabilesc şi se adoptă măsuri şi soluţii adecvate în funcţie de posibilitatea acestora de a se evacua în caz de incendiu. . )2+ lit. concret şi în detaliu. )<+ lit. în orice moment. cu precizarea ordinii de salvare. privind" a/modalităţile de asigurare a evacuării pacienţilor persoanelor internate.1/Spaţiile din unităţile sanitare se dotează cu sisteme de alarmare şi semnalizare în caz de incendiu. Art.2/&a stabilirea şi adoptarea măsurilor şi soluţiilor pentru evacuarea în caz de incendiu. cu respectarea reglementărilor specifice. )2+. în funcţie de numărul pacienţilor# 0/la finalizarea operaţiunilor de evacuare se verifică lista pacienţilor pentru a se stabili dacă au fost evacuate toate persoanele.121 . d+ şi e+ se asigură sub supravegherea strictă a personalului medical# d/asigurarea unui număr corespunzător de mi1loace tehnice specifice pentru evacuarea pacienţilor. f+ trebuie să fie capabili. 9 alin )2+ lit. )<+.entru asigurarea evacuării persoanelor din spaţiile aglomerate se controlează şi se asigură în permanenţă buna funcţionare a iluminatului de siguranţă al traseului de evacuare. potrivit reglementărilor tehnice specifice. . . e+ şi f+.1/.123 . Art. Art. de către factorii de conducere de la nivelul unităţii sanitare. 9 şi să fie corelate capacităţii de percepere a acestora.

entru spaţiile unde sunt cazaţi copii.3/!el puţin o dată pe an. personalul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor. e/erciţiile de evacuare şi sau intervenţie se organizează sub coordonarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă constituite la nivelul unităţii administrativ5teritoriale.i e=ec%tarea e=erci&ii$or de e#ac%are "n ca5 de incendi% Art. alertare. f+.2/.i dotarea ' eci0ic! c% mi8$oace te7nice de a !rare "m otri#a incendii$or Art. se asigură transportul către alte spitale utilizându5se unităţi mobile de reanimare. . Art. Art.130 0videnţa e/erciţiilor de evacuare se ţine într5un registru special de personalul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor prevăzut la art. 8.2/3ceste activităţi sunt organizate de către persoana cu atribuţii de conducere de la nivelul unităţilor prevăzute la art. )2+ lit. 9 alin.12: .ersonalul propriu.122 . în baza planurilor de evacuare. obligatoriu. pneumoftiziologie şi cele în care se află persoane netransportabile se e/ecută obligatoriu o dată la cel puţin < luni.133 . Art. precum şi modul de acţionare în caz de incendiu.1/0vacuarea persoanelor din unităţile sanitare se realizează" a/în mod organizat. 8. la cel puţin < luni. e/ecută un control intern de prevenire pentru depistarea unor eventuale nereguli privind e/ploatarea căilor de evacuare. utilizatorii definiţi la art. 9 alin. dacă este cazul.131 . 0/erciţiile de alarmare evacuare în caz de incendiu pentru spitalele de psihiatrie. . prevăzut la art.2/0vacuarea în cazul pacienţilor grav bolnavi.1/0/erciţiile de alarmare evacuare în caz de incendiu se e/ecută doar cu personalul unităţii.12.remergător desfăşurării e/erciţiului de evacuare.132 &a obiectivele aflate în administrarea directă a consiliilor locale. evacuare. la care participă personalul propriu şi. Art. e/erciţiul de evacuare se desfăşoară în prezenţa unui delegat al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă 1udeţean al municipiului %ucureşti. locurile de adăpostire şi mi1loacele tehnice alocate. după caz. * şi coordonate şi supravegheate de personalul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor. . )2+ lit. Art.4/. sub supravegherea personalului stabilit prin dispoziţia conducerii obiectivului# b/pe locurile dinainte stabilite în incinta unităţii. . prevăzut la art. paza obiectelor evacuate. precum şi a copiilor nou5născuţi aflaţi în incubatoare. numai cu personalul propriu.1/0/erciţiile de evacuare în caz de incendiu şi cele privind modul de acţiune în caz de incendiu. f+ trebuie să cunoască mi1loacele de alarmare. în incapacitate de mişcare din cauza dependenţei acestora de echipamentele medicale care le asigură menţinerea funcţiilor vitale.124 . e/erciţiile de alarmare evacuare se e/ecută. .personalului nominalizat pentru salvarea. SE(ŢI*NEA 2+ P$ani0icarea . se realizează cu asistenţa nemi1locită a personalului medical şi. 8. se planifică şi se e/ecută cel puţin o dată la < luni. Art. (API)OL*L @I+ Ec7i area . precum şi utilizatorii definiţi la art.

precum căi de evacuare. documentul de referinţă este SR 0.&a dotarea construcţiilor.13: . Art.1/. publicată pe site5ul :nspectoratului . . instalaţiilor şi amena1ărilor cu mi1loace de primă intervenţie. holuri.entru stingătoarele portative documentele de referinţă sunt Directiva . SR 0. precum şi reglementări tehnice echivalente ale statelor membre (0 sau $urcia ori state 04$3 parte la acordul privind Spaţiul 0conomic 0uropean.arlamentului 0uropean şi a !onsiliului din *B mai 2BB? de apropiere a legislaţiilor statelor membre referitoare la echipamentele sub presiune.2/7n funcţie de natura materialelor aflate în spaţiile care se echipează cu stingătoarele prevăzute la alin. utilizate în cazul incendiilor clasa 3. dar minimum două stingătoare pe nivel# b/locurile de amplasare să fie vizibile. )2+. stabilirea categoriilor.< )cu părţile sale+. Art.134 0chiparea şi dotarea construcţiilor cu instalaţii de protecţie împotriva incendiilor şi alte mi1loace tehnice de apărare împotriva incendiilor. %. .entru stingătoarele mobile cu încărcătura nominală de 8= Eg sau 8= l. coridoare.1/'i1loacele tehnice de apărare împotriva incendiilor se marchează în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice şi ale standardelor specifice. 22<% şi sau să poată fi utilizate la echipamente electrice. )*+ şi )<+ nu se aplică stingătoarelor cu performanţe de stingere echivalente care sunt fabricate şi sau comercializate legal într5un stat membru al (niunii 0uropene ori $urcia sau fabricate legal într5un stat 04$3 parte la acordul privind Spaţiul 0conomic 0uropean în conformitate cu specificaţiile normative în vigoare în aceste ţări. precum şi a numărului şi amplasării acestora se au în vedere următoarele" a/asigurarea a cel puţin unui stingător de incendiu la o suprafaţă de *== m*. Art. . )*+ şi )<+ trebuie să se regăsească în lista produselor certificate.2/. . .revederile alin. conform prevederilor legale. performanţa de stingere a acestora trebuie să fie cel puţin conformă cu focare *23. stabilirea categoriilor şi tipurilor.4/Stingătoarele prevăzute la alin. precum şi prote1area acestora împotriva deteriorărilor de orice fel.e întreaga durată a e/ploatării se asigură menţinerea vizibilităţii şi lizibilităţii marca1elor.3/. în zonele ieşirilor şi alte asemenea spaţii şi la distanţe optime faţă de focarele cele mai probabile# c/înălţimea de montare şi greutatea acestora să fie pe măsura capacităţilor fizice ale persoanelor care le utilizează# d/să fie bine fi/ate şi să nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu# e/spaţiile pentru prepararea hranei se echipează cu stingător de incendiu adecvat sau pătură antifoc.6/. Art.43233(E a .eneral pentru Situaţii de (rgenţă. uşor accesibile.132 .134 . tipurilor şi parametrilor specifici.2D995 2. precum şi reglementări tehnice echivalente ale statelor membre (0 sau $urcia ori ale statelor 04$3 parte la 3cordul privind Spaţiul 0conomic 0uropean. precum şi dimensionarea şi amplasarea acestora se asigură conform prevederilor din reglementările tehnice specifice. Art.136 &ocurile de amplasare a mi1loacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor se indică prin marca1e sau panouri de semnalizare.

032004. ? alin.2/!oncluziile rezultate din activităţile prevăzute la alin. art. aprobat prin Cotărârea . în temeiul prevederilor art.142 Rezultatele controlului desfăşurat de către inspectorii de prevenire din inspectoratele pentru situaţii de urgenţă 1udeţene al municipiului %ucureşti şi de personalul cu atribuţii de control în domeniu din structurile 'inisterului Sănătăţii sunt menţionate în documentele de control şi se analizează cu persoana cu atribuţii de conducere şi personalul prevăzut la art. ? alin. 14432010 privind organizarea şi funcţionarea 'inisterului Sănătăţii.eneral pentru Situaţii de (rgenţă. 22 lit.rdonanţa de urgenţă a . amena1ări şi alte spaţii aferente construcţiilor. cu modificările şi completările ulterioare. )2+ se analizează semestrial de către primarul localităţii şi se supun avizării de către consiliul local.13. indiferent de capitolul la care sunt prevăzute.uvernului nr. precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale (niunii 0uropene. nu e/onerează de răspundere conducătorul unităţii sanitare.1/!onducătorii unităţilor sanitare pot stabili. cu modificările şi completările ulterioare. instalaţii. reguli şi măsuri privind apărarea împotriva incendiilor. precum şi !omisia 0uropeană.140 . c+ din Regulamentul de organizare şi funcţionare al :nspectoratului . 30432002 privind apărarea împotriva incendiilor. 3032004 privind organizarea şi funcţionarea 'inisterului 3facerilor :nterne.uvernului nr.141 . în raport cu specificul acestora şi alte restricţii. Art. 163200:. cu modificările şi completările ulterioare.ficial cu numărul ?8D din data de 8 decembrie *=2< ORDIN nr.1424 din 22 noiembrie 2013 entr% a robarea Di' o5i&ii$or 1enera$e de a !rare "m otri#a incendii$or $a %nit!&i 'anitare 3vând în vedere prevederile art. . cu modificările ulterioare. construcţie. Art. Dispoziţiile generale se aplică cumulativ pentru fiecare caz în parte. cu modificările şi completările ulterioare. (API)OL*L @II+ Di' o5i&ii 0ina$e Art.2/Delegarea atribuţiilor pe linia apărării împotriva incendiilor. . 1-4. mini'tr%$ a0aceri$or interne şi mini'tr%$ '!n!t!&ii emit următorul ordin" Art. care nu sunt cuprinse în prezentele dispoziţii. şi ale art. 1-01232004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice.uvernului nr. )2+ şi )*+ şi art. )8+ din .ublicat în 'onitorul . 2? alin. Art. aprobată cu modificări prin &egea nr. prevăzute prin lege.1/Serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă organizează şi desfăşoară controale de prevenire a incendiilor la unităţile sanitare aflate în administrarea consiliilor locale.1 . )*+ din &egea nr.uvernului nr. . 8. ţinându5se seama de cazul cel mai defavorabil şi avându5se în vedere şi prevederile celorlalte acte normative specifice domeniului de apărare împotriva incendiilor. < alin. cu asigurarea fiabilităţii şi eficienţei necesare.'i1loacele tehnice de apărare împotriva incendiilor cu care se echipează şi se dotează construcţiile şi amena1ările se menţin permanent în stare de funcţionare. conform reglementărilor tehnice. )>+ din Cotărârea . precum şi dispoziţiile Cotărârii .

.Se aprobă Di' o5i&ii$e 1enera$e de a !rare "m otri#a incendii$or $a %nit!&i 'anitare. Rad% Stroe 'inistrul sănătăţii. Art.rezentul ordin intră în vigoare în termen de <= de zile de la data publicării în 'onitorul . 5FFFF5 'inistrul afacerilor interne. G7eor17eAE%1en Nico$!e'c% ANEBĂ+ DISPOZIŢII GENERALE de a !rare "m otri#a incendii$or $a %nit!&i 'anitare .artea :.ficial cu numărul ?8D din data de 8 decembrie *=2< .2 .ublicat în 'onitorul . prevăzute în ane/a care face parte integrantă din prezentul ordin.ficial al României.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful