Contract de cont curent

Contract de cont curent Încheiat astăzi ……………………. la ……………………………………… I. PĂRŢILE CONTRACTANTE . . !.C. …………………………………………………… !.N.C."!.C.!."!.A."!.C.A."!.R.L. cu sediul social #n ……………………………………………………..$ str. ……………………………………. nr…….$ %loc …….$ scară …….$ &localitatea' eta( …….$ a)arta*ent ……..$ (ude+ul"sectorul ……..$ a,-nd codul unic de #nre.istrare nr. ……………………..$ atri%ut /iscal …………………. 0i nu*ăr de ordine #n re.istrul co*er+ului ………….."…….."………….$ contul nr. ……………………… deschis la ………………………..$ tele/on ………………….$ /a1 ………………………$ re)rezentată )rin …………………………………………$ cu /unc+ia de ……………………………………$ #n calitate de corentist )ri* 0i sau . . Asocia+ia"2unda+ia"3niunea"2edera+ia ………………………………… cu sediul #n ………………………….$ &localitatea' str. …………………………………… nr. …….$ %loc ……. scara …….$ eta( …….$ a)arta*ent …..$ (ude+"sector ……$ #nscrisă la ………………………………………….$ #n re.istrul …………………………………… su% nr. …………………………. )e %aza certi/icatului de #nscriere nr. ……………………………. din ……………………..$ a,-nd contul nr. …………………….. deschis la ……………………………………….$ tele/on ……………………$ /a1 ………………………..$ re)rezentată de ………………………………………$ cu /unc+ia de ………………………………$ #n calitate de corentist )ri* 0i .4. !.C. ………………………………………… !.N.C."!.C.!."!.A."!.C.A."!.R.L. cu sediul social #n …………………………………………..$ str. ………………………………… nr. …..$ %loc …….$ scară …….$ eta( …….$ &localitatea' a)arta*ent ………..$ (ude+ul"sectorul …………$ a,-nd codul unic de #nre.istrare nr. ……………………..$ atri%ut /iscal …………………… 0i nu*ăr de ordine #n re.istrul co*er+ului …………"……."………..$ contul nr. ……………………………….. deschis la ………………………………..$ tele/on …………………..$ /a1 ……………………$ re)rezentată )rin 1

………………………………………….$ cu /unc+ia de ……………………………$ #n calitate de corentist secund sau .4. Asocia+ia"2unda+ia"3niunea"2edera+ia …………………………………… cu sediul #n ……………………….$ &localitatea' str. ………………………………. nr. ………..$ %loc ………$ scara ………$ eta( ………$ a)arta*ent ………$ (ude+"sector ……….$ #nscrisă la …………………………………………… #n re.istrul ………………………….. su% nr. ………………………………… )e %aza certi/icatului de #nscriere nr. …………………………… din ……………………………………… a,-nd contul nr. ……………………….. deschis la …………………………….. tele/on ………………………….$ /a1 …………………$ re)rezentată de ……………………$ cu /unc+ia de ………………………… #n calitate de corentist secund sau .4. Asocia+ia /a*ilială ………………………….. cu sediul #n ……………………………$ str. ………………………. &localitatea' nr. ……..$ %loc ……….$ scară ………$ eta( ………$ a)arta*ent ………$ (ude+ul"sectorul ………..$ )osesoarea autoriza+iei nr. ……………………. din ………………….$ eli%erată de ………………………… a,-nd contul nr. ……………………………… deschis la ………………………….$ tele/on …………………$ /a1 …………………….. re)rezentată de ………………………………..$ cu /unc+ia de ……………………….$ #n calitate de corentist secund au con,enit să #ncheie )rezentul contract de cont curent cu res)ectarea ur*ătoarelor clauze5 II. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Obiectul contractului îl reprezintă lichi area crean!elor prin co"pen#area lor p$nă la concuren!a ebitului %i a cre itului& precu" %i achitarea #ol ului e către partea ebitoare. 2.2. 'ac obiectul prezentului contract nu"ai crean!ele iz(or$te in )apte e co"er! #ă($r%ite e păr!i. III. 63RATA CONTRACT3L3I 7. . Păr+ile au con,enit ca durata o)era+iunilor de co*)ensare să /ie de …………………….$ #nce)-nd cu &luni$ ani' data se*nării )rezentului contract.

2

7.4. !tin.erea datoriilor cu crean+ele se ,a /ace la data de …………………………………. . I8. O9LI:AŢIILE PĂRŢILOR ;. . Păr+ile au o%li.a+ia să<0i trans*ită reci)roc e1trasele de cont 0i co)ii de )e docu*entele o)era+iunilor co*erciale e/ectuate #n contul celeilalte )ăr+i. ;.4. Partea de%itoare are o%li.a+ia să con/ir*e sau să in/ir*e$ du)ă caz$ soldurile e1traselor de cont. ;.7. În caz de in/ir*are a soldului$ )ăr+ile ur*ează a se #ntruni )rin #*)uternici+i ai lor )entru rezol,area e,entualelor ne)otri,iri. 8. CLA3=E 6E 8ALI6ITATE >. . Rezilierea totală sau )ar+ială a clauzelor )rezentului contract nu are nici un e/ect asu)ra o%li.a+iilor de(a scadente #ntre )ăr+i. >.4. Pre,ederile )ct. >. nu sunt de natură să #nlăture răs)underea )ăr+ii care$ din ,ina sa$ a deter*inat #ncetarea contractului. >.7. În cazul #n care una sau *ai *ulte clauze ale )rezentului contract ,or /i declarate nule$ clauza"clauzele ,alide #0i ,or )roduce #n continuare e/ectele$ cu e1ce)+ia cazurilor #n care clauza"clauzele anulate re)rezintă o clauză esen+ială. >.;. 2a)tul că una dintre )ăr+i nu insistă )entru e1ecutarea )rezentului contract sau nu<0i e1ercită ,reuna dintre o)+iunile la care are dre)tul #n %aza acestuia$ nu #nsea*nă că renun+ă la dre)turile )e care ur*ează să le do%-ndească #n te*eiul )re,ederilor sale. >.>. Păr+ile contractante nu ,or )utea cesiona dre)turile 0i o%li.a+iile )re,ăzute de )rezentul contract unei ter+e )ersoane$ /ără acordul e1)res dat #n scris cedentului. Acest acord tre%uie co*unicat de cesionar #n ter*en de ……………. zile de la data c-nd cedentul i l<a cerut$ #n caz contrar )resu)un-ndu<se că cesionarul nu a consi*+it la cesiune. 8I. 2ORŢA ?A@ORĂ A. . Nici una dintre )ăr+ile contractante nu răs)unde de nee1ecutarea la ter*en 0i"sau de e1ecutarea #n *od necores)unzător B total sau )ar+ial B a oricărei o%li.a+ii care #i re,ine #n %aza )rezentului contract dacă nee1ecutarea sau"0i e1ecutarea o%li.a+iei res)ecti,e a /ost cauzată de /or+a *a(oră$ a0a cu* este de/inită de le.e. A.4. Partea care in,ocă /or+a *a(oră este o%li.ată să noti/ice celeilalte )ăr+i$ #n ter*en de ………………………………$ )roducerea e,eni*entului 0i să ia toate *ăsurile )osi%ile #n ,ederea li*itării &zile$ ore' consecin+elor lui. A.7. 6acă #n ter*en de ……………………… de la )roducere$ e,eni*entul 3

res)ecti, nu #ncetează$ )ăr+ile &ore$ zile' au dre)tul să<0i noti/ice #ncetarea de )lin dre)t a )rezentului contract$ /ără ca ,reuna dintre ele să )retindă daune<interese. 8II. NOTI2ICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI C. . În acce)+iunea )ăr+ilor contractante$ orice noti/icare adresată de una dintre acestea celeilalte este ,ala%il #nde)linită dacă ,a /i trans*isă la adresa"sediul )re,ăzut #n )artea introducti,ă a )rezentului contract. C.4. În cazul #n care noti/icarea se /ace )e cale )o0tală$ ea ,a /i trans*isă )rin scrisoare reco*andată cu con/ir*are de )ri*ire &AR' 0i se consideră )ri*ită de destinatar la data *en+ionată de o/iciul )o0tal )ri*itor )e această con/ir*are. C.7. 6acă noti/icarea se tri*ite )rin tele/a1$ ea se consideră )ri*ită #n )ri*a zi lucrătoare du)ă cea #n care a /ost e1)ediată. C.;. Noti/icările ,er%ale nu se iau #n considerare de nici una dintre )ăr+i$ dacă nu sunt con/ir*ate )rin inter*ediul uneia dintre *odalită+ile )re,ăzute la alineatele )recedente. 8III. CLA3=A PENALĂ D. . În cazul #n care una dintre )ăr+i nu #0i #nde)line0te o%li.a+iile #n *od cores)unzător$ datorează celeilalte )ăr+i daune<interese. IE. !OL3ŢIONAREA LITI:IILOR F. . Păr+ile au con,enit ca toate ne#n+ele.erile )ri,ind ,aliditatea )rezentului contract sau rezultate din inter)retarea$ e1ecutarea ori #ncetarea acestuia să /ie rezol,ate )e cale a*ia%ilă. F.4. În cazul #n care rezol,area e,entualelor liti.ii nu este )osi%ilă )e cale a*ia%ilă$ )ăr+ile se ,or adresa instan+elor (udecătore0ti. sau F.4. În cazul #n care rezol,area e,entualelor liti.ii nu este )osi%ilă )e cale a*ia%ilă$ ele se ,or solu+iona )rin ar%itra(ul Cur+ii de Ar%itra( Co*ercial Interna+ional de )e l-n.ă Ca*era de Co*er+ 0i Industrie a Ro*-niei$ #n con/or*itate cu Re.ulile de )rocedură ar%itrală ale acestei Cur+i. Gotăr-rea ar%itrală este de/initi,ă 0i o%li.atorie. E. ÎNCETAREA CONTRACT3L3I H. . Prezentul contract #ncetează5 a' la e1)irarea ter*enuluiI %' )rin denun+are de către una dintre )ăr+iI c' dacă una dintre )ăr+i cesionează dre)turile 0i o%li.a+iile sale )re,ăzute #n cadrul contractului$ /ără acordul celeilalte )ăr+iI d' #n cazul #n care una dintre )ăr+i este declarată #n stare de inca)acitate de )lă+i 4

sau a /ost declan0ată )rocedura de lichidare &/ali*ent' #nainte de #nce)erea e1ecutării contractuluiI e' #0i #ncalcă ,reuna dintre o%li.a+iile sale du)ă ce a /ost a,ertizată$ )rintr<o noti/icare scrisă$ de către cealaltă )arte că o nouă neres)ectare a acestora ,a duce la rezolu<+iunea"rezilierea )rezentului contract. H.4. Partea care in,ocă o cauză de #ncetare a contractului are o%li.a+ia de a noti/ica celeilalte )ăr+i$ cu cel )u+in ………….. zile #nainte de data la care ur*ează să #0i )roducă e/ectul. EI. CLA3=E 2INALE . . ?odi/icarea )rezentului contract se /ace nu*ai )rin act adi+ional #ncheiat #ntre )ăr+ile contractante. .4. Prezentul contract$ #*)reună cu ane1ele sale care /ac )arte inte.rantă din cu)rinsul său$ re)rezintă ,oin+a )ăr+ilor 0i #nlătură orice altă #n+ele.ere ,er%ală dintre acestea$ anterioară sau ulterioară #ncheierii lui. .7. Prezentul contract s<a #ncheiat #ntr<un nu*ăr de ………….. e1e*)lare$ din care ……………………

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful