Adóelőleg-nyilatkozat 2013. évben a családi kedvezmény érvényesítéséről a m nkáltatótól származó bevétel adóelőlegének megálla!

ításá"oz
#. A nyilatkozatot adó magánszemély neve: …….………………………………………………. adóazonosító jele: …..………………………………………………… $yilatkozom% "ogy a && "óna!tól kezdődően 'e "óna!ra vonatkozóan is( a családi kedvezményt a) &&&&&&& )orint *sszegben kívánom igénybe venni. b) && )ő kedvezményezett eltartott tán és+vagy c) && )ő a bíróság d*ntése ala!,án egyenlő időszakokban% )elváltva gondozott 'k*z*s )el-gyelet( kedvezményezett eltartott tán kívánom igénybe venni. Vagy az a) sort vagy a b) és c) sorokat töltse ki! 1. Az eltartottak száma (a magzatot is beleértve): …… 2. ebből a kedvezményezett eltartottak száma: …… továbbá a bíróság döntése ala ján egyenlő időszakokban! "elváltva gondozott kedvezményezett eltartottak száma: …… 3. Az eltartottak (kivéve a magzat) neve! adóazonosító jele (adóazonosító jel #iányában sz$letési #elye! ideje! anyja leánykori neve! lakó#elye) A négyszögbe tett x-szel jelölje, ha az eltartott személy egyben kedvezményezett eltartott is! …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Jelölje itt x-szel, ha az eltartottak elsorol!s!t k"lön la#on olytatja! .. %rvosi igazolás ala ján nyilatkozom! #ogy a kedvezményezett eltartottak számában &' na on t(li várandósság ala ján …… magzatot vettem "igyelembe. /. )elem egy$tt élő #ázastársam*vagy olyan élettársam! akivel van közös gyermek$nk*illetve bírósági döntés ala ján "elváltva gondozott gyermekem van: nin+s: 0. ,yilatkozom! #ogy jogos-lt vagyok a +saládi kedvezményt .agyarországon érvényesíteni! k$l"öldi államban a jövedelmem -tán azonos vagy #asonló kedvezményt nem veszek (vettem) igénybe. 1. ##. A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása: …………………………………

A +saládi kedvezményt kérő magánszemély #ázastársa*közös gyermek(ek) esetén élettársa*illetve annak a magánszemélynek! akivel a gyermeke(ke)t bíróság döntése ala ján "elváltva gondozza neve: …….………………………………………………. adóazonosító jele: …………………………………………………….. Adóazonosító jel #iányában / sz$letési #elye és ideje: ……….……………………………………. / anyja leánykori neve: ….…………………………………………. / lakó#elye: …………………….………………………. $yilatkozat2 3 domás l veszem és el)ogadom% "ogy "ázastársam+élettársam+vagy az a magánszemély% akivel gyermek-nket bíróság d*ntése ala!,án )elváltva gondozz k az #. 4lokkban meg"atározott mértékben kéri a családi kedvezménynek az adóelőleg-ala!,ából t*rténő levonását. 5. .-nkáltatóm van: nin+s: 6. A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása: ………………………………… ###. Az 0. 1lokkban szere lő magánszemély m-nkáltatójaként a nyilatkozat tartalmát t-domás-l vettem. A magánszemély adóelőlegét az 0. 1lokkban szere lő nyilatkozat "igyelembe vételével álla ítom meg. A m-nkáltató megnevezése: …………………………………… A m-nkáltató adószáma: …………………………………… …………………………… 3égszer2 aláírás #7. A 00. 1lokkban szere lő magánszemély m-nkáltatójaként a nyilatkozat tartalmát t-domás-l vettem. Az 0. 1lokkban meg#atározott összeg2 +saládi kedvezmény összegét a 00. 1lokkban szere lő magánszemély adóelőlegének megálla ítása során nem veszem "igyelembe. A m-nkáltató megnevezése: …………………………………… A m-nkáltató adószáma: …………………………………… …………………………… 3égszer2 aláírás

a be izetési k"lönbözet '* sz!zalék!t k"lönbözeti-b&rs!gként kell meg izetnie+ :ogos ltság a családi kedvezményre A családi kedvezmény 7 a "eltételek "ennállása esetén 7 az . A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult az a magánszemély.ogszabálya ala!. A +saládi kedvezmény a gyakorlatban azt jelenti! #ogy egy vagy két eltartott esetén #avonta és kedvezményezett eltartottanként 8' ezer "orinttal! #árom vagy több eltartott esetén #avonta és kedvezményezett eltartottanként 99 ezer "orinttal magasabb összeg2 nettó kereset áll a +saládok rendelkezésére.<<<0).ogos ltsági "óna!onként egy és kettő eltartott esetén 02 /00 )orint% "árom vagy annál t*bb eltartott esetén 200 2/0 )orint. 4a a +saládi kedvezményre -gyanazon kedvezményezett eltartott -tán több magánszemély jogos-lt! illetve #a a magánszemélyek a +saládi kedvezményt közösen veszik igénybe! akkor a jogos-ltaknak a nyilatkozatot közösen kell megtenni$k. na jától a világra jöttéig).n *sszevont adóala!. >ermészetesen a többi "eltételnek ilyenkor is teljes$lnie kell.án +saládi ótlékra! rokkantsági járadékra! vagy más #asonló ellátásra jogos-lt.3á. =igyelemmel kell lenni$k azonban arra is! #ogy a kedvezmény mértékét ekkor sem lé #etik t(l. aki jogosult a családi pótlékra ! továbbá a várandós nő és a vele közös #áztartásban élő #ázastársa. aminek következtében az ad%bevall!sa ala#j!n '( ezer orintot meghalad% be izetési k"lönbözet m)tatkozik. A nyilatkozat tartalmát érintő bármely változás esetén 5n köteles #aladéktalan-l (j nyilatkozatot tenni! vagy a korábbi nyilatkozatot visszavonni. edvezményezett eltartott: a) akire tekintettel a magánszemély bel"öldön +saládi ótlékra jogos-lt? b) aki a +saládi ótlékra saját jogán jogos-lt? c) a rokkantsági járadékban részes$lő személy? d) a magzat (a "ogantatás &8. 0gaz ez abban az esetben is! #a azt teljes egészében kizárólag a jogos-ltak egyike érvényesíti! vagy edig a jogos-ltak "elváltva gondozott gyermek$kre tekintettel érvényesítik. évben 3isztelt 8 nkavállaló9 4a 5n igényli! #ogy a m-nkáltatója (a bér ki"izetője! illetve a társaság tevékenységében személyesen közrem2ködő tag tekintetében a társas vállalkozás! a olgári jogi társaság) az 5n járandóságaiból a +saládi kedvezmény "igyelembe vételével vonja le az adóelőleget! ezt a nyilatkozatot két éldányban töltse ki és adja át m-nkáltatójának. Abban az esetben! #a 5n e nyilatkozattal kéri a +saládi kedvezmény érvényesítését! a kedvezmény az adóelőleg ala ját 7 és ezért a m-nkáltatójától származó adóévi jövedelmeiből "izetendő adóelőleg összegét is 7 +sökkenti. Az adóelőleg megálla ítása során a +saládi kedvezményt a #ázastársak! az élettársak 7 az összeg vagy a kedvezményezett eltartottak számának "elosztásával 7 k*z*sen is igénybe ve"etik azzal! #ogy erre az élettársak +sak a közös #áztartásban nevelt közös gyermekre tekintettel jogos-ltak.án )elváltva gondozó sz-lők 'k*z*s )el-gyelet(! így őket is megilleti a +saládi kedvezmény. A +saládi ótlékra saját jogán jogos-lt gyermek és a rokkantsági járadékban részes$lő magánszemély esetében saját maga vagy a vele közös #áztartásban élő #ozzátartozói köz$l közös döntéssel kiválasztott magánszemély minős$l jogos-ltnak. A nyilatkozat egyik éldányát a m-nkáltatónak! másik éldányát edig 5nnek kell az adóbevallás elkészítésé#ez sz$kséges bizonylatokkal egy$tt az elév$lésig! azaz 6 évig megőriznie. Figyelmeztetés: Amennyiben $n a nyilatkozattételkor enn!ll% kör"lmények ellenére a csal!di kedvezmény érvényes&tését jogala# nélk"l kéri. Amennyiben a +saládi kedvezményre több magánszemély jogos-lt! akkor közös nyilatkozatot kell tenni$k. A m-nkáltató a nyilatkozatban "oglaltakat az átadást követő adóévi ki"izetéseknél veszi "igyelembe. 3saládi kedvezmény érvényesítésére jogos-lt az a magánszemély is% aki bármely k-l)*ldi állam . @ . A +saládok támogatásáról szóló 8&&:.át cs*kkenti. A +saládi kedvezmény 7 az eltartottak lélekszámától "$ggően 7 kedvezményezett eltartottanként és .ékoztató a családi kedvezmény érvényesítését kérő adóelőleg-nyilatkozat"oz a 2013. évi . törvény ala ján +saládi ótlékra 6'/6' százalékban jogos-ltak a gyermek-ket bírósági ítélet ala!.

5. Bzzel a m-nkáltató kötelezi magát! #ogy #a tőle az 5n #ázastársa vagy élettársa a saját nyilatkozatában a +saládi kedvezmény érvényesítését kéri! azt leg"eljebb a kedvezményezett eltartottak száma ala ján megálla ított +saládi kedvezmény és a jelen . 0. Agy éldá-l! #a egy családban 10 és 12 éves gyermekek 'kedvezményezett eltartottak( mellett olyan 15 évnél idősebb gyermek is van% aki )elsőoktatási intézményben első akkreditált )első)ok< iskolai rendszer= szakké!zésben% első egyetemi vagy )őiskolai szint= ké!zésben részt vevő "allgató és rendszeres . Bzt a nyilatkozatot az 5n #ázastársa vagy élettársa m-nkáltatójának abban az esetben is alá kell írnia! #a a +saládi kedvezmény teljes összegét 5n érvényesíti. 4lokk"oz2 Bzt az 5n #ázastársának vagy élettársának m-nkáltatója tölti ki. Hedvezmény . Amennyiben . törvény (a továbbiakban: Gzja tv.agyarországon történő érvényesítésé#ez az is sz$kséges! #ogy az előzőekben említettek szerinti jövedelmének legalább 1/ százaléka 8agyarországon essen adók*telezettség alá. A #7.*vedelemmel nem rendelkezik 'eltartott(% akkor a családban az eltartottak száma "árom. Az adóelőleg-nyilatkozat Az #.) szerinti adókedvezményt! #a azonos vagy #asonló kedvezményt -gyanarra az időszakra a másik államban! a#ol az önálló! nem önálló tevékenységéből! ny-gdíjból származó jövedelme megadóztat#ató − "igyelemmel a kettős adóztatás elker$léséről szóló nemzetközi egyezmények rendelkezéseire is − nem vett és nem is vesz igénybe. !ont"oz2 Amennyiben az 5n #ázastársa vagy élettársa nyilatkozik arról! #ogy nin+s m-nkáltatója! a 0). !ontban az eltartottak! a kedvezményezett eltartottak és a "elváltva gondozott gyermekek számát kell "elt$ntetni. Amennyiben a . Bbben az esetben a kedvezményezett eltartottak (két "ő) -tán "ejenként és #avonta @'C @6' "orint adóala ot +sökkentő +saládi kedvezmény ve#ető igénybe. !ont"oz2 Amennyiben nyilatkozik róla! #ogy 5nnek #ázastársa! vagy olyan élettársa! akivel közös gyermeket nevelnek nin+s! nin+s továbbá bíróság ítélete ala ján "elváltva nevelt gyermeke sem! akkor a 00. ###. jan-ár 8/jétől 5n +sak akkor érvényesít#et a személyi jövedelemadóról szóló 8&&6.n k-l)*ldi% a k-l)*ldi magánszemélyek kiegészítő nyilatkozatát is ki kell t*ltenie a családi kedvezmény igénybevételé"ez9 A ##. !ont"oz2 0tt kell az eltartottakat "elsorolni! a sz$letendő gyermek kivételével. és a 2. !ont"oz2 0de ír#atja be a sz$letendő gyermeke(i)nek számát. 3. évi 3<)00. Az érvényesíteni kívánt +saládi kedvezményt meg#atároz#atja mind az összeg Da) sorE! mind a kedvezményezett eltartottak Db) sorE és a korábban említett! bíróság döntése ala ján "elváltva gondozott gyermekek számának D+) sorE megjelölésével. /.. 1lokkot nem kell kitölteni. 4lokk"oz2 Bzt az 5n m-nkáltatójának kell kitöltenie. 1lokkjában meg#atározott összeg k$lönbözetének mértékéig veszi "igyelembe. 4lokk"oz2 A sorokat az 5n #ázastársa vagy élettársa! vagy a gyermeket bírósági döntés ala ján "elváltva gondozó másik sz$lő tölti ki. >ovábbi "eltétel vonatkozik a k$l"öldi adó$gyi illetőség2 magánszemélyre. B kötelezettség ellenőriz#etőségének érdekében a nyilatkozat másolatát az 5n #ázastársa vagy élettársa m-nkáltatójának is +élszer2 megőriznie.yilatkozat 0. 9 . Az 1.yilatkozat a) sorában a kedvezményezett eltartottak száma ala ján kiszámít#ató +saládi kedvezmény maFimális összegénél kisebb összeget! vagy b) és +) soraiban a kedvezményezett eltartottak számánál kisebb számot jelöl meg! a "ennmaradó kedvezményt #ázastársa vagy a jogos-ltnak minős$lő élettársa -gyan+sak a m-nkáltatójának adott nyilatkozattal (amelyben ezt a blokkot ő tölti ki) érvényesít#eti. . !ltartottnak minős$l a kedvezményezett eltartottakon t(l a +saládi ótlékra már nem jogosító személy is! #a "igyelembe ve#ető a kedvezményezett eltartottak -tán járó +saládi ótlék összegének megálla ításánál a +saládok támogatásáról szóló törvény szerint. na #óna jától az élvesz$letés na ját megelőző #óna al bezárólag ve#ető "igyelembe. 4lokk"oz2 Az 5n adatait az itt szere lő sorokba írja be. Az orvosi igazolást a nyilatkozat#oz nem kell +satolni! de 6 évig meg kell azt őrizni. 1lokkot nem kell kitölteni. !ont"oz2 @'89.Amennyiben a magánszemély azért érvényesít#et +saládi kedvezményt! mert k$l"öldi állam jogszabálya ala ján ott jogos-lt +saládi ótlékra! rokkantsági járadékra! vagy más #asonló ellátásra! kedvezményezett eltartottként azt a magánszemélyt (gyermeket) ve#eti "igyelembe! akire tekintettel a +saládok támogatásáról szóló törvény meg"elelő alkalmazásával a +saládi ótlékra való jogos-ltsága megálla ít#ató lenne. A magzat(ok) a várandósság orvosi igazolása ala ján a "ogantatástól számított &8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful