Oihjćčkinmž Efgh Frg

Dfgf Gh Fgh

Gfh Fg H Fgh G H Gfh Fgh Ghf Hert Hrt H6 Hjdf Hs Has Fh Sgfhd J Fj F

godine U Zenici .Jfg H Gsh H Sd H Sh Sd Hs Dh s Llkklklklklklkll Lkllklk Klklkkll Lklklklk Klkllklkljjljj J Jj Pro or!"stora!"lije#"dan"i a!"a"ja"#osmatram"ga"s"o$e"mračne"strane%"&ekako"je"" gl'#o"da"$eć"nisam"$ani!"jed$a"sam"čekao"da"do(e"lije#o"$rijeme"a"sad"mi"se"ne" da"i aći% )ma"dana"kad"#rostom"rač'ni*om"nije"#otre+no"o+ja.2013.05.. Bigge 04.nja$ati%"Potre+no"je" složenom&ekih"$elikih"#romjena"nastalo"na"o$om"sajt'%"Stalno"moram"'#loado$ati% &i"sad"mi"se"ne"da"i aći%%%#rosto"ne$jero$atno..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful