You are on page 1of 8

MARKSZM VE BOLVARCILIK

Andre Scheer

Bu eser http://genclikcephesi.blogspot.com tarafndan yaynlanmaktadr.

http://genclikcephesi.blogspot.com

Andre Scheer TEOR DERGS UBAT 2007 SAYI: 205

MARKSZM VE BOLVARCILIK
Yaz Marxistische Blaetter dergisinde Haziran 2004 saysnda yaymlanmtr. Almancadan Sadk Usta e!irdi. Ara "alklar "iz k#yd$k.

Venezella'da ortalama alt yldr derinden sregelen deiimler gnden gne Avrupa'da da ilgi ekmeye balad. Kartlar tara ndan !"olivar# $evrim! diye nitelenen sre% &atin Amerika'daki bu lkenin devlet ve ekonomik kurumlarn sarsarak% sn sal kartlklarn aa kard. $evlet "akan 'ugo ()avez'in *nderliindeki ekibin balatt deiime kar konumlananlar% esas olarak ve ounlukla da Venezella'nn beyazlarndan oluan orta ve yksek tabakasdr. +akat 1, Austos'ta $evlet "akan 'ugo ()avez'in g*revinden alnmas iin balatlan ve -1 .kim'de sonulanan )alk oylamasnn da g*sterdii gibi toplumun byk ounluu bu sre#i destekliyor. /eki Venezella'nn yaad bu sre#i belirleyen esas etken nedir0 1ayet yaanan 'ugo ()avez ve yandalarnn ilan ettii gibi bir toplumsal devrimse o zaman bu arkl tartmalar da kkrtr. $a)a byk gvensizlik ise% &atin Amerika dndaki b*lgelerde% "olivar#lk ve "olivarizm1 kavramlarna ilikin ileri srlen g*rlere y*neliktir. "u kavramn kayna bugn Venezella% Kolombiya% /anama% .kvator ve "olivya olarak bilinen lkelerin% 2spanya s*mrge#iliine kar verilen bamszlk m#adelelerine *nderlik etmi olan 3imon "olivar'dr 4156-716-89. "olivar'n yan sra iki *nemli a)siyet da)a vardr ki ()avez% "olivar#lk' tari ederken bunlar da kastederek% )areketlerinin ! k*kl aa! olduunu belirtmektedir. "unlardan biri 3imon :odriguez'dir 4Alias 3amuel :obinson% 15;<716,-9 ki bu kii% )em "olivar'n *retmeni% )em de onun yaam boyu en yakn arkadadr= dieri ise Venezella'nn 1<. yzyldaki i savanda !egemen )alkn generali! olarak adlandrlan .ze>uil ?amora'dr 41615716;19. Marks; Bolivar diktat r An#ak 3imon "olivar% gerek anlamda ileri#i bir deiimin kayna olabilir mi0 Ve ayr#a o% Venezellal komnistler tara ndan devrim#i bir sre#in esin kayna olarak kabul edilebilir mi0 @oksa Aiami'yi s edinmi olan Kba kart ma yann !()avez'in proBesinden esinlene#ek olan son kii Aarks'n kendisidir!C eklinde iddia ettikleri gibi% Aarks'n kendisi de bir !.s#ualido!% yani ()avez kart mdr0

1 C

'er iki kavram da Alman#a'da yan yana var olmutur. (uba Duestra% CC 1ubat C88http://genclikcephesi.blogspot.com

Eerekten de Aarks% s*z konusu bamszlk savana )i *nem vermiyordu. 'atta .ngels'e yazd bir mektupta "olivar' !korkak% alak ve ok adi bir kii!- olarak niteliyordu. Aarks' bu mektubu yazmaya iten neden de Amerikal bir yayn# olan $ana'nn% !@eni Amerikan Ansiklopedisi! iin yazd !"olivar y /onte! balkl makalesiydi. De var ki Aarks sonradan !sanrm slubum biraz arya kat! diyerek% geri adm ata#akt.F "a)se konu makalede Aarks "olivar'% !yeteneksiz% korkak ve d*nek bir palavra#! olarak nitelemiti. "olivar'n za er kazanarak Karakas'a giriini yllar sonra yorumlayan Aarks% !G kendisini% Venezella'nn bat eyaletlerini kurtaran bir diktat*r olarak ilan ettikten sonra% 'Kurtar# Au)a z Alay' ad altnda *zel bir birlik kurmu% kendi saray yaamnn gvenliini onlara emanet etmiti. +akat o da btn yurttalar gibi uzun sreli proBelere girimekten kand ve sonuta kurduu diktat*rlk askeri bir anariye d*nt!, diye yazd. Sa! Bolivar"n arkasna gi#lendi "olivar'n &atin Amerika'nn kurtuluuna ve birliine y*nelik planlarn ise Aarks% onu aalayan bir tonda s*yle deerlendirdiH !"olivar'n gerek niyeti% &atin Amerika'y bir +ederasyonlar (um)uriyeti'ne d*ntrmek ve bana da bir diktat*r olarak gemekti. G% dnyann neredeyse yars kendi ismiyle *zdelemiken% gevek y*netimi nedeniyle% )kmet yetkilerini elinden kard.!; "olivar'n *lmnden sonraki d*nem ve *zellikle de "yk Kolombiya'nn 16-8 ylndaki paralan sre#i% Aarks' kantlar gibi g*rnyor. "olivar'n mirasna ilk *n#e geri#i% sa#7otoriter askeri diktat*rler sa)ip kt. "olivar'n bamszlk sre#indeki *zel durum nedeniyle Venezella'da kurduu otoriter y*netimi% kendi diktat*rlnn gerekesi olarak lanse eden ilk kii kukusuz Eeneral Antonio Euzman "lan#o oldu. "olivar'n% generalin y*netim d*nemine 4165<I166F9 denk gelen 188. doum yld*nm% lkede byk bir g*steriyle kutland ve b*yle#e "olivar ile Eeneral Euzman "lan#o arasnda *zel bir ba varm gibi tari)i bir gelenek yaratld. Ardndan birka on yl sonra da Eeneral Vi#ente Eomez% *lmne kadar 1<86I1<-, yllar arasnda Venezella'y diktat*r#e y*netti ve bu sre#i de !Anavatann yeniden tmden douu! olarak adlandrd. Eenerale g*re onun reBimi% "olivar /roBesinin kesintisiz devamyd. 'atta bununla yetinmeyen sa#lar% "olivar' teorik olarak da kendi miraslar saydlar. $iktat*r Eomez'in resmi gazetesini 1<1, ylndan sonra y*neten &aureano Valenilla &anz% )em !.l Duevo $iario!da% )em de kendi eserlerinde !$emokratik "onapartizm! tezlerini savundu ve lkenin geliimi iin !zorunlu Bandarmalk roln! gerekli g*rd. "u tezlerle de "olivar'n idealini devam ettirdiini ileri srd. "tn bunlara ramen ok sayda Aarksist% C8. yzyldan itibaren "olivar' )em kendi alarndan% )em de devrim#i gelime asndan ke etmeye baladlar. "unlarn banda da iki *nemli a)siyet gelir. "unlardan biri /eru 3osyalist /artisi'nin kuru#usu Jose (arlos Aariategui% dieri ise Kba Komnist /artisi'nin lideri Juan Antonia Aella'dr.5

A.K C<%C68. Ayn yerde. , A.K 1F% C1<. ; A.K 1F% CC<. 5 Karlatr= Lnes Mintero% "olivar de iz>uirda7"olivar de dere#)a% 'istoria (aribe 5.
http://genclikcephesi.blogspot.com

Aariategui yandalarna% !"olivar'n devrim#i de)asn gnmz asndan! yeniden *nemseme ars yapyordu. Aella da buna benzer bir ary 1<CF ylnda yapyor ve arsna unlar ekliyorduH !"olivar'n gnmzn artlarna uyarlanm eski ideali iin m#adele balatmalyz.!6 $ier Aarksistler ise Aarks'n eski tezlerine dogmatik bir tarzda sarlmaya devam ettiler. Npk 1<-; ylnda !$iale#ti#a! isimli gazetesinde ilk kez Aarks'n yaam *yksn 2spanyol#a yaymlayan ArBantinli yazar ve bilim adam Anibal /on#e gibi.< $angi Bolivarclk% 1imdi bu tari)sel arka plan dikkate alarak u soruyu sorabilirizH Aarksistler "olivar#l kendi strateBilerinin bir paras )aline getire#eklerse% ya da Aarksizmle "olivar#lk arasnda bir ba kura#aklarsa% )angi "olivar#l esas almaldrlar0 @a da bugn Venezella'da devam eden ve !"olivar# $evrim! olarak nitelendirilen srete "olivar'n tezlerinin )angi analizlerini esas almalyz0 Grtaya atlan birok analize baklrsa ()avezvari "olivar#lk% !ilkesizliin ilke )aline getirilmesidir! ya da 'ugo ()avez tara ndan y*netilen )areket% !ideoloBik ilkesizlik!i% !siyasi strateBi! )aline getirmitir.18 ()avez )areketinin ilk yllar deerlendirildiinde bu iddiann pek de temelsiz olmad g*rlr. 1<6C ylnda illegal artlarda kurulan "olivar# $evrim#i 'areket 4A":IC889% kendi iinde ok derin ideoloBik tartma yrtmekle birlikte% da kar )er)angi bir teorik proBe sunamad. 'areketin ama#na% eylemlerine ve *zellikle de 1<<C ylnda baarszla urayan isyan )areketine y*n veren siyasi tutumun kayna% toplumda g*rlen somut sorunlard. 1<<5 ylnda kurulan AV:'in ideoloBik konumu da belirsizdi= bu ise )eteroBen yapdan% yani )em *rgtn ye yapsndan% )em de itti ak ettikleri !Vatansever Gdak!n siyasi konumundan kaynaklanyordu. .. Aolina'ya g*re s*z konusu ideoloBik belirsizliin nedeni eski ()avez "loku'na da)il olan siyasi akmlarn varlyd. Aolina bu yapy kaba )atlaryla iki akm eklinde deerlendiriyor= biri !ar! ve !demokratik sol!% dieri ise !otoriter! ve !demokrat sa!. Gna g*re !ar! sola% !demokratik )kmetlere! kar sila)l eylemlere bavurmu olan sol#u gruplar da)il edilmeliydi. !$emokratik 3ol! gruba ise esas olarak 3osyalizm 'areketi 4AA39 ve &uis Ai>uilena'nm evresi da)il edilebilirdi. !$emokratik 3a! kanad gnmze kadar Karakas belediye bakanl g*revinde bulunmu Al redo /ena ve evresi temsil ederken% !otoriter sa#lar! grubunu ise 1<<C isyanna katlm olan emekli askerler temsil ediyorlard. Aolina'ya g*re o gn devlet bakan ()avez'in temsil ettii )arekete )angi grubun y*n verdiini saptamak ok gtr.11 &have#"in devrimcile'mesi "ugne kadar )enz bitmemi olan ideoloBik ayrmann balang#n ise% tam emin olmamakla birlikte% C881 ylnn ikin#i yars olarak saptayabiliriz. "u d*nemde Venezella'nn yeni siyasi yaps esas olarak oturmutu ve ardndan da toplumsal ve ekonomik d*nmler *n plana kmt. "unun en *nemli g*stergesi de C881 ylnda kabul edilen !F< $evrim @asas!yd ki 2ileri "akan &uis Ai>uilena buna )emen tepki g*stermi ve ardndan da g*revinden isti a ederek% ()avez kartlarnn sa larna katlmt. Eeri bu
6

+elipe de J. /erez (ruz% Julio Antonio Aella y los undamentos del marOismo en (uba% PPP. +iloso a.#uQ#ontempQ elipe88C.)ttp < Lnes Muintero% a. a. G. 18 Karlatr= Jose .. Aolina V.H &a :evolu#i*n "oiivariana en Venezella% 3o#ialismo autoritario en un mar de #ontradi##iones0 ?ulia% o. J. 11 Ayn yerde.
http://genclikcephesi.blogspot.com

ideoloBik ayrma ve toplumsal devrim#ileme% bizim artk "olivar# ()avez )areketini klasik anlamda Aarksist )arekete da)il etmemizi gerektirmez. Ama ()avez% izdii bu keskin )atla lmllar ve sa#lar dlayan bir tutuma girdi. Rzellikle C88C ylndaki kar devrim#i darbeyi ezen )alk ayaklanmas ve "olivar# )areketi bomak iin Aralk C88C ile G#ak C88arasnda devreye sokulan ekonomik basklar% )kmeti radikalleen taban )areketinin etkisiyle% da)a etkin tutum almaya zorlad. "u arada darbeden *n#e balayan% ama darbe sresin#e de devam eden i ideoloBik tartmalar% ()avez )areketinde bir ayrmay ve *zellikle de tereddt geiren idarei masla)atlarn "olivar# /roBeden uzaklatrlmalarn salad. Ditekim bu i tartmalar sonu#unda AA3 bir b*lnme yaad. "u gelimelerin ardndan "olivar# $evrim'in etken g# olan ! k*kl aa!n temel unsurlar da gn getike kristalize olmaya balad. "ugn Venezella'da g*rlen "olivar#lk% "olivar% :odriguez ve ?amora'nn *zdeyilerinden olumuyor% akat baz temel tespitlerinin bugnk duruma uyarlanmasndan olumaktadr. "u anlamda "olivar#lk da dier teorik sistemlerden arkl deildir. Aarksizm% Aarks ve .ngels'in yazlarndan oluuyor% ama baz yazlarn ve *zellikle de davaya pek bir yarar olamayan yazlarn% *rnein Aarks'n edebi eserlerini% sade#e uzmanlar bilir. "olivar#la gelin#e= son yllarda% "olivar'm ve :odriguez'in baz teorik saptamalar% &atin Amerika'da ve *zellikle de Venezella'da *ylesine radikal bir yoruma urad ki% bunlarla Aarksist analizler arasndaki yaknlk olaanst artt. "u arada &atin Amerika'daki "olivar# glerin radikallik dere#esi lkeden lkeye ark g*steriyor. Rrnein &atin Amerika'nn en eski ve en gl gerilla )areketi olan Kolombiyal +A:(7./% kendisini Aarksist7&eninist ve "olivar# olarak tari ediyorH !"iz Aarksistiz% nk sosyalizm iin m#adele ediyoruz% biz *zel teebbsn yan sra kamu ekonomisinin arlkta olduu yeni ve adaletli bir toplum istiyoruz. "iz &eninistiz% nk *rgtmz demokratik merkeziyetilik% eletiri ve *zeletiri gibi &eninist esaslara g*re yaplanmtr.4...9 Ve ayr#a "olivar# dn#eyi takip ediyoruz% nk biz "olivar' yreimizde ve ru)umuzda yaatyoruz. "izler "olivar gibiyiz% )er gerilla bir "olivardr% nk biz eitlik ve kardelik iin m#adele eden antiemperyalistleriz. /ratikte "olivar'n tutumunu devam ettiriyoruz% nk onun sonu#a g*tremedii davasn sonuna kadar g*trmeye alyoruz.!1C E*rld gibi +A:(7./'nin kendi konumuna y*nelik yapt aklamalar ve *zellikle de Aarks ve &enin'e at ta bulunmalar% onlarn ()avez'in ideoloBisinden ve )areketinin ortaya koyduu tutumundan da)a radikal olduklarn g*sterir. An#ak )er iki )areketin benzer yanlar "olivar'a ilikin yorumlarla da)a azla aa kyor. Belirgin #ellik antiemperyali#m

"ugn &atin Amerika'da ortaya kan "olivar#ln en *nemli nitelii% onun *zellikle A"$'ye kar konumlanm antiemperyalistliidir. 1u sralar &atin Amerika'da "olivar'n en sk at ta bulunulan yazs% 16C< ylnda /atri#io (ampbell'e yazd ve A"$'yi deerlendiren mektubudurH !Anlalan A"$ kendisini% Amerika'y *zgrlk adna se alete bomaya adam g*zkyor.!1- Snk Amerika "olivar'% bu mektubundan yl *n#e Kolombiya $ileri "akan :evenga zerinden Kba'y 2spanyol s*mrge#ilerden kurtarma giriimlerine son
1C 1-

)ttpHQQPPP. ar#ep.orgQpaginauniversitariaQarti#ulosmayo81C88Fb.p)p 3imon "olivar an /atri#io (ampbell% ,.86.16C< )ttpHQQPPP.simonbolivar.orgQbolivarQ#attaTaT#ampbell.)tml


http://genclikcephesi.blogspot.com

verme konusunda uyarmt. $ ti#aretinin byk bir ksmn Kba zerinden gerekletiren A"$ asndan Kba'nn mev#ut konumunu mu)a aza etmek% onu bir baka Avrupa lkesine ya da yeni bir &atin Amerika (um)uriyeti'ne kaptrmaktan da)a *nemliydi. Ve gerekten de birka on yl sonra Kba 2spanyol s*mrge#ilerini dar attktan sonra zorla yar s*mrge bir lke )aline getirilerek% A"$'nin denetimine girdi. Ryle ki "olivar% yeniden k*leleme te)likesi% &atin Amerika'nn dier lkelerinin yeniden k*leletirile#ei konusunda uyarmt ve bu nedenle de srekli olarak &atin Amerika lkelerini birleik bir #um)uriyet altnda birlemeye armt.1F 'atta bunun iin !Kuzeyden gelen te)likeyi en ok )isseden! Kolombiya% Euetamala ve Aeksika'y kapsayan bir askerU itti ak da *nermiti.1, A"$'nin &atin Amerika zerindeki )egemonyas bugne kadar krlabilmi deil. An#ak neoliberalizm kavramnn emperyalizm kavramm siyaset teorisinden sildiini dndmz 1<<8'l yllardan sonra% yeniden b*lgede )egemonyann emperyalist karakterine ilikin siyasi bilin gleniyor. 3ade#e Kba $evlet "akan +idel (astro srarla !neoliberalizmin% emperyalizmin dnya apndaki )egemonyasnn bugnk ideoloBisi! olduu gereini vurgulad.1; "ugn ()avez% <8'l yllardaki tartmalarda *ne kan siyasi yanlsamalar kyasya eletiriyorH !"iz Venezellallar iin emperyalizm konusunu tartmak byk *nem tar% nk bu kavram konumalardan ve tartmalardan silinmiti. "u kavram ansiklopedilerden% ulusal ve uluslararas siyasi analizlerden silinmiti.4...9 ,88 yldr dnya zerinde varln srdren irkin ve kokumu emperyalizm% yzne makyaB yaparak% gl#kler datyordu. Gnun dileri g*rlmyordu% onun peneleri g*rlmyordu% onun uzun g*lgesi g*rlmyordu. +akat bize dayatt neoliberal modelin *ktn g*ren emperyalizm% bize imdi yeniden kanl dilerini ve penelerini g*steriyor.!15 "u nedenle "olivar# $evrim !antiemperyalist aamaya! girdi. Venezella'l komnistlere g*re "olivar# antiemperyalizmle% Aarksist antikapitalizm arasnda sk bir iliki vardr. Venezella Komnist /artisi'nin lideri /edro Grtega $iaz% da)a 1<6C ylnda unlar belirtmitiH !"ugnk dnyada antiemperyalist devrimler sosyalist bir *ze sa)iptir.4...9 "u devrimler% ii sn nn *nderlii altnda toplumun geni bir kesimiyle% yurtsever sn lar bir #ep)ede toplamaldr. &atin Amerika'da Karibik'te 40009 sosyalist devrimlere an#ak antiemperyalist bir aamadan sonra ulalmaktadr.!16 "olivar'n sosyal adalet iin m#adele% topraklarn eit dalm ve &atin Amerika'nn kendi g#ne dayanarak gelimesi gibi dn#elerinin bugnk yorumlar zerine bir in#elemede bulunmak bu makalenin erevesini aar ve bunu baka bir almaya brakmak gerekir. "unu% ayn zamanda bir topik sosyalist olan ve d*neminde )alkn eitimine ilikin *nerdii proBeleriyle de ok ileri g*rlere sa)ip olan 3imon :odriguez iin de s*yleyebiliriz. @ukarda ortaya koyduumuz arka plandan )areket edildiinde g*rle#ektir ki "olivar'n g*rleri otoriter deil de devrim#i olarak alglandnda% "olivar#lkla Aarksizm arasnda almaz bir elime kalmayabilir. Snk sonuta 3imon "olivar da ulusal egemenliin an#ak sosyal adaletsizlii ortadan kaldra#ak bir toplumsal devrimle salanabile#einin ve kal# )ale getirilebile#einin bilin#indeydi.1<

1F

Karlatr= Jorge Ai#r 'o mann% 3imon "olivar y Kas)ington% )ttpHQQPPP.simonbolivar.orgQbolivarQsbTyTgP.)tml 1, 3imon "olivar an /edro Eual und /edro "ri#e io Aendez% 1. Austos 16C;. AktaranH /edro Grtega $az% .l (ongreso de /anama y la Vnidad &atinoameri#ana% (ara#as 1<6C% s. ;,. 1; +idel (astro% Vn grano de maiz% 'avanna% 1<<C% s. 6<. 15 'ugo ()avez% Aar#)a por la paz y #ontra el militarismo en Venezella% 1; de mayo de C88F 16 /edro Grtega $az% a. a. G.% s. 18,. 1< Karlatr% 3amuel Aon#ada% Vigen#ia del pensamiento de 3imon "olivar% Akt.% $ebate Abieto% Vol. VL% (ara#as C88F% s. , vd.
http://genclikcephesi.blogspot.com

(apitali#mi a'ma potansiyeli /eki Venezella'da yaanan sre bir devrim midir0 "u sre kapitalizmin de *tesine iaret ediyor mu0 CF .yllWde V?'de ilgin bir makale yazan Enter /o)l bu g*re p)eyle yaklayorH !1imdiye kadar ortaya konan tedbirler g*zden geirildiinde 4toplumsal% salk ve eitim konularndaki program tmden olumlu bulmama ramen9 g*rle#ektir ki bunlarn )ibiri% bundan 1, yl *n#e Avrupa 3osyal $emokrasi'sinin ortaya koyduu ve gerekleebilir olarak ileri srd politikalardan da)a ileri deildir. @eni "olivar# Anayasa% katlm#l tevik eden demokratik yapsyla dnya apnda bir *rnektir% an#ak bu ayn zamanda *zel mlkiyeti *zellikle koruyan bir toplumsal s*zlemedir. "u anayasa% A"$ ile imzalanm olan ve uluslararas )oldinglere yarar salayan ikili vergilendirme sistemini iptal etmemitir= da)a *n#eki )kmetler d*neminde yaplan borlarn *denmesine de devam edilmektedir 4$evrim#i Kba sade#e devrimden sonraki d*nemde yaplan borlar *demiti9.! "u g*rlerden )areket eden /o)l% bugn devam eden sre#in kapitalizme kar olmadn% akat neoliberalizmin yeni g*rnmne kar olduunu belirtiyor. !Deoliberalizme kar olmak otomatikman antikapitalizm deildir. 'atta bu antiemperyalizm iin de geerlidir.!C8 Venezella'daki sre#in kapitalist sistem iinde #ereyan ettiini belirten /o)l ksmen )akldr. An#ak bu sre#in karakterini !sosyal demokrasiyle! snrlamas doru deildir. Snk 68'li yllarn sosyal demokrasisi kapitalizmin erevesini aan taleplerden oktan vazgemiti= sade#e sn lararas uzlamay gerekletire#ek devlet modelleriyle meguld. 3/$ ve onun karde partilerinden bugn 'ugo ()avez'de alk olduumuz eyler duymay beklemek mmkn deildirH !Kapitalizm ekonominin eytandr... Kapitalizm a)lXkszdr ve bugn milyonlar#a insann iinde bulunduu se alet ortamnn en *nemli sulusu da kapitalist ekonomik modeldir. Ayr#a kapitalizm gezegenimizi de ma)vetmektedir. $nya kapitalist modelden kurtulmaldr. "una Venezella'da baladk bile...!C1 +idel (astro da)a C888 ylnda Venezella'daki sre#in bir devrim#i karaktere sa)ip olduunu saptamtH !"ir tara ta Kba Anayasas'n% dier tara ta ise Venezella'daki devam eden sre#i devrim#i program asndan ayr ayr in#eledim. "en ikisinin de devrim#i olduunu s*ylyorum% nk ikisi de bunu )ede liyor. 'er ikisi de )alklar iin yeni bir yaam istiyor% ikisi de k*kl deiiklikler amalyorlar= adalet ikisinin de *zlemidir ve )er ikisi de Amerika )alklarnn birlii iin alyorlar.!CC (astro bunu s*ylerken ()avez )enz kapitalizmin almasndan ba)setmiyordu% sade#e neoliberalizme kar sava ilan etmiti. 1ayet ()avez#i "olivar# programn ideoloBik ve strateBik geliimini kmsersek% orada sren gelimeyi g*remeyiz. Nabii ki bugn Venezella'da devam eden sre% Aarksist &eninist anlamda sonulanm bir devrim deildir. An#ak bu sre akt*rleri tara ndan devrim#i olarak nitelendirilmesinin *tesinde% )em strateBik konumuyla% )em ideoloBik ieriiyle% )em de sn sal karakteriyle% en azndan uzun vadede% kapitalizmin *tesine geen bir u uk tayor.

C8
C1

Enter /o)l% Ko)in steuert Venezella0% Vnsere ?eit% .ssen% CF. .yll C88F. 'ugo ()Xvez% Alo /residente Dr. C86%15. .kim C88F. CC +idel (astro% Karakas'ta Vlusal Ae#lisin al dolaysyla yaplan kutlamadaki konumas% C5.18.C888= Aktaran Andre 3#)eer% Kamp um Venezella% .ssen C88F% s. ,5.
http://genclikcephesi.blogspot.com

"u devrimin baarl olup olamaya#a% )enz belli deildir= baar devrim#i srelerde *n#eden *ng*rlemez. +akat imdiden unu s*yleyebiliriz ki Venezella'da yaanan sre% sade#e strateBik7taktik aklamalardan dolay deil% da)a ok &atin Amerika'nn *zgn artlarna ve iinde bulunduumuz duruma verdii yantlardan dolay *zgn ve *nemli *lde benzeri g*rlmemi bir seyir izliyor. &atin Amerika'daki sre#in de bir ideoloBisi olmaldrH "unun ad da "olivar#lktr.

http://genclikcephesi.blogspot.com