You are on page 1of 10

TRK ve KRD BRLKTE RGTLEME PROJES

Dou PERNEK

Bu eser http://genclikcephesi.blogspot.com tara !n"an #a#!nlanmakta"!r.

http://genclikcephesi.blogspot.com

Dou PERNEK TEOR DERGS HAZRAN 2000

TRK ve KRD BRLKTE RGTLEME PROJES


I. DURUM
ki kart program ve iki kart rgtlenme modeli
Bugn gelinen noktada, Krt sorununda iki program kar karyadr. Bat'nn program ve siyaseti, "Krtlere zgrlk" yaftas altnda, rkiye'ye kar !l" te#didi "anl tutmak, Kuzey $rak'taki kukla devleti ina etmek, rkiye'ye "kriz !lgelerine mda#ale g"" misyonunu dayatmada !u te#ditten yararlanmak ve i#tiya% duydu&u zaman Krt ayrlk%l&n sila#l !ir te#dit unsuru olarak #arekete ge%irmektir. 'B( ve 'vrupa, szm ona "Krtlere zgrlk" programnda !irlemekle !irlikte, )rtado&u'da reka!et #alindeler* aralarndaki %elimeler de dikkate alnmaldr. rkiye'nin +um#uriyet (evrimi kuvvetlerinin program ise, 'tatrk'n nderli&inde kurulan ulusal ve niter devlet %er%evesi i%inde, Kurtulu ,ava dneminin %zmn #ayata ge%irmek ve !yle"e rk-Krt kardeli&ini ve !irli&ini sa&lamlatrarak, Bat'nn soruna mda#ale olanaklarn daraltmaktr. Bu iki program, iki kart rgtlenme modeline denk dmektedir. Bat devletleri ve i!irlik%ileri, Krdistan eali +emiyeti modelim dayatyorlar. Bu anlaya gre, Krt #alk kitleleri rklerle !irlikte ayn partide rgtlenemez* .KK u veya !u !i%imde yasallatrlmal ve tepeden denetim altnda tutulmaldr. Krt #alk ayr siyasal partide rgtlenerek Bat'nn denetiminde kalmaldr. rkiye'nin ulusal g%lerinin rk-Krt kardeli&ini esas alan rgtlenme modeli ise, milliyetlere gre rgtlenmeyi reddediyor* rk ve Krd !irlikte rgtlemeyi savunuyor. 'yr rgtlenme, !ugn rk ve Krdn siyasal partisini !ir!irinden ayrmaktadr* !yle"e yarn devlet olarak !ir!irinden ayrmann zeminini korumaktadr. 'yr rgtlenme modelinin #i%!ir ileri"i ve zgrlk% mant& yoktur. Bu modelin do&al sonu"u ayr devlettir. /itekim #em Krdistan eali +emiyeti ve #em de .KK te"r!eleri, ayr partilerde rgtlenme ile ayr devletlerde rgtlenme ama" arasndaki !a& ortaya koymutur.

Gnn gerei: Irk ve mezhep temelinde rgtlenme

http://genclikcephesi.blogspot.com

Kurtulu ,ava'nn #emen !anda 'tatrk, rkleri ve Krtleri 1dafaai 2ukuk +emiyeti'nde !irlikte rgtlemeyi !aard.1 3ngiliz emperyalizminin destekledi&i Krdistan eali +emiyeti, Kurtulu ,ava'nn da#a !anda etkisiz #ale getirilmiti. Bugn ise, durum ne yazk ki tersinedir4 Bat gdml #kmetlerin 05 yldr izledikleri politikalarn sonu"u, #alen zayf durumda olan, !irlikte rgtlenme modelidir. K%k 'merika re6imi ve onun gizli #kmeti olan ,per/' ), rk ve Krd !irlikte rgtleme %a!asn, %eitli yntemlerle !altalam, Krtlerin ayr partide rgtlenmesini desteklemitir. 'B( ve 'vrupa, rkiye'yi 17 /isan 1888 erken se%imine srklerken, 9neydo&u !elediyelerini kendi mda#ale sleri #aline getirmeyi de ama%lamlard. Bu te#likeye, erken se%im n"esinde, 3%i .artisi srarla iaret etmi, an"ak 'B('nin etnik ve mez#epsel ayrlk%l& g%lendiren erken se%im pro6esinin nne ge%ilememitir. :imdi sorun, rk ve Krd ayn partide !irletirmektir. Bunun zor oldu&u do&rudur. ;nk arkada kalan dnemde, ne yazk ki, rkiye'nin milliyet ve mez#ep #aritas ile partileme ve se%im #aritas st ste oturtulmutur. ,istem, Krt yurttalarmzn %o&unluk oldu&u !lgelerde Bat" Krt milliyet%ili&ini, )rta 'nadolu'da ve !tn rkiye'de ise !a&naz rk 1illiyet%ili&ini g%lendirmitir. rkiye #alkn rk%lk ve mez#ep%ilik temelinde rgtlemeyi tevik eden emperyalist politika !aar kazanmtr. Bu nedenle rk ve Krd ayn partide rgtleme grevini yerine getirmek i%in, varolan durumun de&itirilmesi gerekiyor. ,tatkoyu de&itirmek zordur, an"ak mmkndr ve !aka %aresi de yoktur.

Birlikte rgtlenmenin karsndaki etkenler


1. ABD'nin Kuzey Irak'taki kukla devin giriimi: .KK<y yasallatrma %a!alar ve ayr rgtlenmeyi desteklemesi4 Kuzey $rak'ta fiilen kurulmu olan kukla devlet, #alkta rkiye d !eklentileri ve dolaysyla ayr rgtlenme e&ilimini g%lendirmektedir. Buna !a&l olarak, 'B('nin .KK'y yasallatrma %a!alar, !irlikte rgtlenmenin karsnda engel oluturuyor. 0. Avrupa Birlii'ne aday yeliin, devlet katnda ve yurttalarn bilincinde yaratt b lnme4 'vrupa Birli&i'ne yelik, 9neydo&u !lgesinde. "'po'nun dayatmas" ve ".KK'nn zaferi" olarak de&erlendirilmitir. Krt #alk kitleleri, 'vrupa'ya aday yelikle !irlikte yzn da#a !elirgin !i%imde Bat'ya dnm, %zmleri 'B( ve 'vrupa merkezlerinden istemeye !alamtr. Bizzat 'nkara #kmeti ve #olding medyas, Krt yurttalarmzn !eynine "artk !akentimiz Brksel'dedir" !ilin"ini yerletirmektedir. Byle"e rk ve Krd !irlikte rgtleme modeline de dar!e indirilmitir. ;zmn 'vrupa'da oldu&u safsatasnn yaylmas, Krt yurttalarmz arasnda, rkiye #alkyla de&il, 'vrupa ile !tnleme e&ilimini !esliyor. =. !a"#ingt$n gdml iktidarlarn, %per&A'('nun ve )*''in Krtleri ayr rgtleme ve tepeden denetleme p$litika"4 187> n"esinde ,per/' ) ve 13 , ayrlk% iddeti kullanarak, 9neydo&u !lgesinde rk ve Krd !irlikte rgtleyen rkiye 3%i Kyl .artisi ? $K.@'ni ve di&er sol rgtleri iddet yoluyla tasfiye etti. Byle"e !lgede !irlikte rgtlenme %a!alarna a&r !ir dar!e indirildi ve ayrlk% iddetin n a%ld. "'yrlk% rgt tepeden denetliyoruz" gerek%esiyle ka!ul ettirilen !u uygulama, urgut Azal dneminde yeniden sa#nelendi. Azal, 1881 se%imi n"esinde, ,iyasi .artiler Kanunu'nda,
1

Bu konuda !kz. (o&u .erin%ek. Kemalist (evrim-B1 Kurtulu ,ava'nda Krt .olitikas, s. 1=C vd* ayr"a !kz. ,. 81-101.
http://genclikcephesi.blogspot.com

devletten parasal yardm alan partiler listesine yalnz 2D.'i ekleyen de&iiklik yapt. ,e%ime katlan 3.'ye ?o zaman ,.@ devlet yardm yaplmazken, se%ime katlma #akkn elde etmeyen 2D.'e devlet yardm yapld. 'rkasndan devletin ,2. ile 2D. ?aslnda .KK@ arasnda se%im ittifak ngren uygulamas sa#neye kondu. (a#a va#imi, ,osyalist .arti'nin ?3%i .artisi@ !lgede rk-Krt !irli&ini ve kardeli&i savunan nderleri, ,per/' ) tarafndan ldrtld. 1881 yl 'ralk aynda yaplan !elediye se%iminde ,ilopi'de .KK'nin destekledi&i aday, 01>> oy alarak se%ilirken, 3%i .artisi aday te#dit ve !asklara ra&men, 1B>> oy almt. Kardelik ynndeki !u gelime, #em devlet tarafndan #em de .KK tarafndan !astrld* !irlik%i %zm iki ate arasnda kald. Bugn ,per/' ) ve 13 'in #ElE ayr rgtlenmeyi destekledi&i grlyor. B. Bat ibirlik+ilerinin parti giriimleri4 'rkada kalan dnemde srasyla 2D., (D., AF(D., 2 '(D. gi!i partiler, Krt #alk kitleleri i%inde destek !ulmakla !irlikte, Krt partisi fikri, rkiye'de ka!ul grmedi. Bu giriimlerin %zme #izmet etmedi&i gr, Krt yurttalarmz i%inde de g%leniyor. Bu nedenle, Bat i!irlik%ileri, !u kez " rkiye partisi" ad altnda, an"ak yine Krt eksenli partiler kurmak i%in #arekete ge%irildiler. Birka% giriim var. (ikkat edilirse, ge%mite kt snav vermi !az Krt aydnlar ve politika"lar, yine n plandadr. Baz Bat i!irlik%ileri ve a6an karakterdeki dnekler ve kozmopolit entelekteller de onlarla !irliktedir. Bu %a!alarn arkasnda 'B( ve 'vrupa'nn !ulundu&u apa%k ortadadr. Bu giriimler, !l" !ir rol oynuyor ve Bat senaryolarna #izmet ediyor. 5. ,yuturucu +eteleri ve +rme4 K%k 'merika re6iminin rkiye ekonomisini eroine !a&ml #ale getirmesi sonu"u, uyuturu"u kazan"na !a&ml kesimler olumutur. Baz il%elerin ekonomisi nemli l%de uyuturu"u geliriyle ayakta duruyor. Bu durum, toplumda gittik%e derinleen !ir %rme ve yozlamaya neden olmaktadr. Gyuturu"u ii yapan %eteler ve %evreleri, rk dmanl&nn merkezinde yer alyorlar ve 'merikan"H'vrupa" %zmleri destekliyorlar. C. -$bazlk, tarikat a, airet ilikileri ve k$ruculuk4 Blgedeki )rta%a& ilikileri ve irti"a rgtlenmesi, #em !lge #alkn !lyor* #em de rk-Krt !irli&ini !altalyor. 2iz!ulla#, Iet#uila#%lk, /ur"uluk, /aki!endilik, gi!i tarikat ve rgtlenmeler, yo!azl& yaymakta ve #alk tarikat a&na #apsetmektedir Koru"uluk da !u toplumsal ilikilere ve din"ili&e dayanmaktadr. Azellikle 0C 2aziran 187C gn toplanan 'tatrk Kltr (il ve ari# Jksek Kurulu'nun rk-lslam sentezini ka!ul eden !ir milli kltr politikas kararlatrmas zerine, devlet, !lgede a%k%a :eriat% propaganda yapmtr. 10 Dyll re6iminin "din yaptr"dr" politikas sonu"u, yo!azlk ve tarikat%lk g%lendirilmitir. K. Krt #alk kitleleri i+inde "rekli yaydan Atatrk dmanl4 10 Dyll re6imi ve Azal-;iller ynetimleri, irti"a, tarikatlar, uyuturu"u %eteleri, Bat" Krt milliyet%ili&i, neoli!eral aydnlar, #ep !irlikte, !lgeye 'tatrk dmanl&n yerletirdiler. 'tatrk, "'ntiKrt" diye tantld. rk dmanl& ile 'tatrk dmanl& el ele yrtld. "K%k 'merika" re6imi, "Krtler 'tatrk' sevmez ve Krtlere 'tatrk' sevdirme olana& yoktur" nyargsyla, da#a do&rusu !a#anesiyle din"i ideolo6iye sarlmtr. (in"ilik, #er zaman ve #er yerde 'tatrk dmanl&n !eslemi ve !ytmtr. Bu ideolo6ik atmosfer, rk-Krt !irli&ine !yk zarar veriyor.

Birlikte rgtlenme eilimini glendiren etkenler


http://genclikcephesi.blogspot.com

1. .KK'nn "ila#l pratiinin +kmaz $lduunun g rlme"i: .KK deneyimi, Dzilen (nya lkeleri i%indeki milliyet sorunlarm sila#la %zme giriimlerinin ka%nlmaz olarak emperyalizme yarad&n !ir kez da#a kantlamtr. Ate yandan srekli iddet ortam, !lge #alkn ypratt ve !ezdirdi. Krt sorununda iddet yoluyla !ir sonu"a ulalamaya"a& zellikle 'po'nun yakalanmasndan sonra da#a a%k olarak ve da#a geni kitleler tarafndan grld. 2alk, #uzur ve !ar istiyor. 2alkn !u tale!i, do&ru politikalar izlenirse, !irlikte rgtlenmenin g% kayna& olur. Burada kritik sorun, !ar getire"ek kuvvetin kim oldu&u konusunda, #alkn kafasnda olua"ak "evaptr. Bar, Bat'dan !eklenirse, ayr rgtlenme e&ilimi g%lene"ektir. Bar ve #uzur, rkiye'den !eklenirse, !irlikte rgtlenme e&ilimi a&r !asa"aktr. 0. 'rk %ila#l Kuvvetleri k$nu"unda da#a $lumlu bir #avann yaylmaya balama": rk ,ila#l Kuvvetleri'nin #alka kar yumuak yaklam, zellikle Botan diye anlan $rak snrndaki !lgede, !irlikten yana, olumlu e&ilimleri gelitirmektedir. 'levi Krtlerin yaad& !lgelerde ise, 07 :u!at nedeniyle )rdu'nun iti!ar ykselmektedir. =. /iz#ulla#'a kar yrtlen $pera"y$nun yaratt 0era#lk4 2iz!ulla#'n zerine yrnmesi, eriat% terrden !unalan kesimlerde !irlik ynndeki e&ilimi g%lendirdi. B. Ap$'nun Kemali"t Devrimi, Atatrk' ve 'rk1Krt birliini "avunan a+klamalar, Krt milliyet+iliinin ide$l$2ik1"iya"al i0la"n belgeledi ve #alk i+inde $lumlu etkide bulundu: 'po'nun !u yndeki savunmalar, yer yer "taktik" diye a%klanmakla ve inkEr edilmekle !irlikte, #alk kitleleri arasnda !irli&e #izmet eden etkilerde !ulundu. Blgeden alnan !ilgilere gre, 'po, !ar% ve !irlikten yana szleri nedeniyle !ugn da#a %ok tutuluyor. .KK Bakanlk Konseyi'nin 'po'dan ayr !ir %izgi i%ine girmemesinde, #alkn pratik sa&duyusunun !elirleyi"i oldu&u de&erlendirmesi yaplmaktadr. 2alk, yeniden iddet yolunu a%a!ile"e&inden kukuland& e&ilimlere uzak durmaktadr. 5. 3%i .artisi'nin program ve politikalarnn #akl %kmas. 188> n"esinde 0>>>'e (o&ru dergisinin #alk zerindeki !asklar eletiren yaynlar, 3%i .artisi'nin Krt kitleleri zerindeki !asklar g&sleyen ve sorunu kardelik ve !irlik ynnde %zmeye ynelen m"adelesi ve programlar, !lgede kuvvetli izler !rakmtr. ,osyalist .arti'nin ?3%i .artisi@ 188> ylnda !lge kentlerinde, "Karpuz ekmeyin, "esaret ekin" diyerek yapt& konferanslar, ilk /evruz kutlamalar ve (o&u .erin%ek'in 1881 9enel ,e%iminde Liderler '%k )turumu'ndaki konumalar #ElE konuulmaktadr. ,osyalist .arti ?3%i .artisi@'nin 1881 genel se%imlerindeki mitingleri, !lge tari#inin en kitlesel gsterileri olmutur. Ate yandan 3%i .artisi, Bat lkeleriyle i!irli&ini ve rk-Krt !o&azlamasna #izmet eden uygulamalar ma#kMm ederek de #alk kitlelerinin gvenini kazanmtr. 3%i .artisi'nin 2iz!ulla#' da#a 1880'de a%&a %karmas ve 2iz!ulla# terrne g&s germesi de, !lgede unutulmu de&ildir. :iddetin inie ge%mesinden sonra !lge #alk, 3%i .artisi'nin #akl %kt&n ve ger%eklee!ilir %zmler savundu&unu konumaya !alamtr. Blgede 3%i .artisi'nde rgtlenme tale!i gelimektedir. Kurtulu ,ava'nn %zmlerinin gn"ellemesiyle !irlikte 3%i .artisi'nde rgtlenme e&iliminin da#a da g%lene"e&i grlyor. 3%i .artisinin, !lgedeki ima6, rk-Krt !irli&i ve kardeli&iyle zetlenmektedir. 3%i .artisi'nin !lgede, Bat'l emperyalistlere kar kesin tavr almas, 'tatrk dmanl&na kar a%k m"adele yrtmesi ve Krt meselesini zellikle son on ylda 'tatrk'e dayanarak anlatmas da, olumlu

http://genclikcephesi.blogspot.com

!ir etkendir. Bu kararl %izgisi nedeniyle u&rad& !asklar, 3%i .artisi<ne #alk kitleleri i%inde gven ve iti!ar kazandrmtr.

II.

BRLKTE RGTLENME N POLTKA VE NLEMLER

1. Belirle i!i etken: "B# ve "vr$pa zemez% &rki e zer


Krt yurttalarmz rk kardeleriyle ayn partilerde !irlikte rgtlemek i%in, %zmn rkiye'den gele"e&i kansnn yerlemesi arttr ve !elirleyi"idir. 2alk nderleri ve emek%i kitleler, Krt sorununu an"ak rkiye #alkyla !irlikte %ze"e&ini anlayn"a, yzlerini 'nkara'ya %evire"eklerdir. Jok e&er, %zm merkezinin Nas#ington veya Brksel oldu&u kans g%lenmeye devam ederse, ayrlk% e&ilim kuvvet toplaya"aktr. Bu nedenle +um#uriyet (evrimi kuvvetleri ve 3%i .artisi, Krt #alkna, ",enin sorunlarn !iz %zeriz, sana zgrlk ve refa# sa&laya!ile"ek !iri"ik g%, rkiye'dir" mesa6n lafla de&il, fiilen vermelidir. rkiye, ulusal devletini ve !tnl&n korumak i%in, 'vrupa ryasndan artk uyanmaldr. Glusal devleti koruya"ak myz, yoksa 'vrupa'nn egemenli&i altna m gire"e&iz, !u soruya kimseyi kandrmadan a%k ve kesin !ir "evap verilmesi gerekiyor. 2em ulusal devlet, #em 'vrupa Birli&i olmazO 'vrupa Birli&i ola"aksa, yeni ,evr plan da ka!ul edile"ektir. 'vrupa kapsnda rkiye'nin nne konan artname !udur. Bugn rkiye, 'vrupa kapsnda denetim altna alnmakta ve yurttalarnn ulusal !ilin"i par%alanmaktadr. Beyinlerin !ir kesinde ulusal devlet !ilin"inin kalntlar durmakta, an"ak !eynin !akesini 'vrupal olma !ilin"i igal etmektedir. Krtlerde !u sre%, %ok da#a #zl yaanmaktadr. Bu durumda rkiye, 'vrupa kapsnda yalnz zaman kay!etmiyor* ulusal !irlik !ilin"ini de kay!ediyor. Bugn der#al yapla"ak tek !ir i vardr4 rkiye, 'vrupa Birli&i'ne aday yelikten vazge%ti&ini ilan etmeli ve Kemalist (evrim'le kurdu&u ulusal devlet pro6esini tamamlamak i%in, " rk ve Krt tekmil milleti" !irletirme ve sefer!er etme prati&ine girmelidir. Kendi Krdmze zgrlk ve esenli&i, Bat'nn de&il, an"ak ve an"ak rkiye ulusal devletinin vere!ile"e&ini kantlayan uygulamalara ge%ilmelidir.

'. (rt halkn $l$sal)devrim!i tarihle *$l$t$rmak


'tatrk'n Kurtulu ,ava'ndaki snanm %zmnn #ayata ge%irilmesi, Krt #alkn ayn zamanda rkiye'nin ulusal-devrim"i tari#iyle !ulutura"aktr. Bu, "anal" nemdedir. ;nk ulusal !irlik, ayn zamanda tari# !irli&idir. 'tatrk, ' rkiye +um#uriyeti<ni kuran rkiye #alkna rk milleti denir" saptamasyla ulusal-devrim"i tari#imizin, rk-Krt #epimizi ku"aklayan temelini !elirlemitir. Bu temel, +um#uriyet (evrimi'dir. 'tatrk de o devrimin nderidir. Bu nedenle, Krt #alk kitlelerinin, Kurtulu ,ava'ndaki sila# arkadal&na, rk ve Krdn ortak e#itliklerine, ortak +um#uriyet kuru"ulu&una sa#ip %kmas, ortak ulusal kltrn en temel unsurlardr. 'B( i!irlik%isi iktidar sa#ipleri, son elli yl i%inde !u ulusal-devrim"i !ilin"i srekli ta#rip etmiler, Krt #alk kitleleri i%inde orta%a& ideolo6isini ve tarikatlar g%lendirmiler, 'tatrk dmanl& yaymlardr. ,onrada kendi elleriyle yarattklar !u ta!loyu gstererek Krt #alkna 'tatrk' sevdirmenin mmkn olmad&n, !u nedenle Krtlerin yaad& yerlerde !aka yaptr"lar !ulmak gerekti&ini ne srmlerdir. 'B( gdml "Krt .artisi" pro6eleri, #ep !u
http://genclikcephesi.blogspot.com

gerek%elerle tezgE#lanmaktadr. Bugn !irli&in karsndaki nemli ideolo6ik engellerden !iri de !u tutumdur. )ysa, rk-Krt !irli&i, n"elikle #alkn !ilin"inde yaratla"aktr. Kurtulu ,ava, +um#uriyet (evrimi, 'tatrk* !u !ilin"in tari#sel dayanaklardr. rkiye #alk, devrim"i tari#inde !irleerek, gele"e&ini de !irletirir ve sa&lam temellere kavuturur. Bunu yapmak zor ola!ilir, sa!r ve kararllk gerektire!ilir* an"ak rkiye'nin gele"e&ini kurtara"ak !aka %are yoktur. $rk% !oyutlardaki rk ve Krt milliyet%ili&i, #alk kitlelerinin ru# #alini !ir!irinden kopard, #alkmz iki farkl yneli i%ine soktu. Bu nedenle rkiye'nin kltrel ve ideolo6ik sorunu nmzdeki dnemde, !ir yandan orta%a& ideolo6isinden kurtularak laiklemektir* Ate yandan rk ve Krt milliyet%isini Kurtulu ,ava'nn kardelik %zmne %ekmektir. $rk% e&ilimler gsteren rk milliyet%isi de, Krt milliyet%isi de, Kurtulu ,ava'nn !irletiri"i ulusal %zmne kazanla!ilir. Byle"e rk ve Krt* 'tatrk'n Kurtulu ,ava'ndaki ulusal !tnlk, ortak vatan, ortak iktidar ve kardelik %zmnde !irletirile!ilir. 'tatrk'n !yk tari#i kiili&inden gelen ikna g" yannda, %zmn i#tiya"a ola&anst uygunlu&u, %ok iyi de&erlendirilmelidir. 'tatrk'n otoritesi, rkiye #alk ve kamuoyunun meseleyi kavramasnda ei !ulunmaz !ir kuvvet kayna&dr. Krt #alk ise, ulusal !tnlk i%indeki kardelik %zmn !enimsemeye #azrdr. Krtlerin !u %zm Kurtulu ,ava'nda elde sila# savaarak desteklemi olmas iyi de&erlendirilmelidir. Bu, !ir dayatma de&ildir, Krt kitleleri, +um#uriyet'in kuruluuna katkda !ulunmulardr. +um#uriyet'in Krtlerin #aklar konusundaki eksi&inin tamamlanmas, Krt kitlelerini kendi kurduklar +um#uriyet'e katmakta !elirleyi"i adm ola"aktr. rk-Krt !irli&i programnn Kurtulu ,ava<ndan sonra terkedilmi olmas, !ugn de uygulanmaya"a& anlamna gelmez. ari#sel koullar de&imitir. 2erkes tari#ten ders %kartmtr. Kardelik ;zm<nn arkasnda !yk !ir g% olumaktadr. Kald ki, Kardelik ;zm<nden 1805 ylndan sonra vazge%ilmi olmasnn nedenleri, tek yanl de&il, %ok yanldr. 9vensizlik, karlkl olarak !ir!irini !eslemitir. :ey# ,ait #areketinin 3ngiliz emperyalizminin konumunu g%lendirmesi, Kardelik ;zm<ne a&r dar!e indirmitir. Bundan ders %karmak gerekir. Krt #alknn ve aydnlarnn ya!an" mda#aleye kesin ve kararl tavr almalar, %zm i%in ana#tar davran de&erindedir. 2ak ve zgrlkler sorunu, !una !a&ldr. Krtler, Batl emperyalistlerin szmona "(emokratik +um#uriyet" program ile ulusal g%lerin "Kemalist (evrim'i tamamlama" program arasnda tereddt gsterirlerse, a%k tavr almazlarsa, zgrlk ve eitli&e zarar verirler. ;nk devrim"i demokratik %zm, Kemalist (evrim'i tamamlama program getire"ektir. Krt #alk kitleleri, rkiye #alknn ayrlmaz !ir par%as olarak, !u programa ne kadar destek verirlerse, gnll !irlik o kadar sa&lamlaa"ak, zgrlk ve eitlik de o kadar fet#edile"ektir. "(emokratik +um#uriyet" denen Bat" programn ger%ekleme ansnn olmad& !ilinmelidir. ;nk yaad&mz 07 :u!at sre"i, ulusal devletin ortadan kaldrlmas ynnde de&ildir. Glusal devletin yklamaya"a& artk !elli olmutur. "(emokratik +um#uriyet", !ugn Krt sorununun gnll !irlik, eitlik ve kardelikle %zmnn karsndaki en !yk engeldir. ;nk arkasnda emperyalistler vardr. Krt #alk ve aydn, emperyalizmin "(emokratik +um#uriyet" programna kar %kt& oranda, rkiye'nin !yk %o&unlu&unu yannda !ula"ak ve gven kazana"aktr. Btn !u gerek%elerle, rk-Krt !irli&ini g%lendiren devrim"i tari#i, #alk y&nlarnn !ilin"ine yerletirmek i%in, !tn rkiye'de ve zellikle 9neydo&u'da !ir 'ydnlanma ve Kltr ,efer!erli&i yrtlmelidir. )rtak Kurtulu ,ava'nn ve 'tatrk'n

http://genclikcephesi.blogspot.com

Krt #alkna anlatlmas arttr. Burada ortak !ir ru# #ali yaratlmazsa, !irlik ve kardelik tari#sel temelinden yoksun kalr. rk-Krt !irli&i i%in, !ugn yeni !ir devrim"i tari# yaratlamaya"a&na gre, varolan devrim"i kklerin "anlandrlmasndan !aka !ir %zm yoktur. 9eri"ili&in on yllardr yapt& ta#ri!at ortadan kaldrmak el!ette kolay de&ildir* an"ak devrim"i ve kal" !aarlar i%in !aka !ir yol da !ulunmuyor. Bu grevi yerine getirmek i%in, "Kemalist (evrim-BHKurtulu ,ava'nda Krt .olitikas" adl kitap ve rkKrt kardeli&inin !u kitapta ortaya konan tari#sel !irikimi, !ir e&itim malzemesi olarak kullanlmaldr. Bu ama%la konferanslar, paneller dzenlenmeli, sanat eserleri retilmelidir.

+. Bar silahn elde t$tmak


Krt #alknn !ugn en nemli tale!i !ar ve #uzurdur. Dmperyalistler, !ar tale!ine sarlarak g% topluyorlar. )ysa !ar getirmesi mmkn olmayan, sava getire"ek olan g%, onlardr. rkiye +um#uriyeti, sila#la kurulmutur. rkiye'yi par%alamak isteyenler, sila# gze almak zorundadrlar. )nlarn "!ar" laflar, sa#tedir ve #alk aldatmak i%indir. )nlar, !ar diye diye sava i%in g% topluyorlar. )nlarn szde !arna kananlar, aslnda sava te#likesine #izmet ediyorlar. rk ve Krtlerin, emperyalizme kar !irlikte ve kararl tavr almas, emperyalizmi "aydrr ve sava te#likesini nler. rkiye'nin ulusal devrim"i g%leri ve 3%i .artisi, !ar sila#n emperyalistlerin elinden almak durumundalar. Dmperyalizmin !ar getiremeye"e&i, tam tersine !ar getire"ek tek g"n rk-Krt !irli&i oldu&u, !ar% %zmn an"ak ve an"ak rkiye'de oldu&u anlatlmaldr. Bar olmas i%in, emperyalizmin mda#ale olanaklar etkisiz klnmaldr. Buna Krt #alknn yapa"a& katk !yktr.

,. &rki e-nin Bats-nda ve #o$s$-nda *irlikte glenmek


3%i .artisi, 188>'l yllarda iki ate arasnda kaln"a, 9neydo&u'daki %alma ve rgtlenmede ge%i"i olarak geri admlar att. Koullar dayatn"a, !u uygulamaya !ilerek ge%tik. 'n"ak 3%i .artisi'nin #akll& ve rkiye l%e&indeki %zm temsil etti&i artk ortaya %kmtr. 3stan!ul'da, 'nkara'da, Dge'de, Karadeniz ve 'kdeniz !lgelerinde v! g%lenen 3%i .artisi, nmzdeki sre%te (o&u ve 9neydo&u !lgelerinde de umut ola"ak ve #alk kitlelerini rgtleye"ektir. Birli&i gven"e altna alan, sa&lkl %zm !udur. rk ve Krdn !irlikte rgtlenmesini yalnz"a (o&u'ya dayandrmak, .artiyi !lge partisi #aline getirir ve ister istemez milliyet%i e&ilimleri g%lendirir. Dmekten ve !irlikten yana olan 3%i .artisi, yalnz (o&u'da de&il, rkiye'nin #er yerinde g%l olmak durumundadr. Krt emek%ilerinin iti!ar ede"e&i rgtlenme de !udur. ;nk Krt kitleleri, 2D., (D., AF(D., 2'(D. te"r!esinde oldu&u gi!i, Krt .artisi'nde veya 9neydo&u .artisinde %zm grmyor. Bugn namus !elas oy verse !ile, %zmn orada olmad&n seziyor. Biliyor ki, an"ak rkiye'de g%l olan ve iktidara katla!ile"ek !ir .arti, sorunlar %ze!ilir. )ysa Krt .artisi %zm zorlatrmaktadr. Kurtulu ,ava<mz da 'tatrk, "(o&uda !ir istinatgE# yaratarak !tn vatan kurtarma" strate6isi izlemiti. Bugn izlene"ek strate6i ise, zellikle 'nkara'da !ir %zm reterek ve rkiye'nin di&er !lgelerinde de g% #aline gelerek, Kltleri kazanmaktr. ) nedenle, rk ve Krd !irlikte rgtleme plan, !ir 9neydo&u plan de&il, rkiye plan
http://genclikcephesi.blogspot.com

olmaldr. 3%i .artisi'ni, Krt eksenli szde " rkiye partisi" giriimlerine stn klan da !udur. 3%i .artisi, lafta de&il, ger%ekte rkiye partisidir* lafla de&il ger%ekten rk ve Krt emek%isini !irlikte rgtler ve ku"aklar. Bileik kaplar teorisi !urada da ge%erlidir. Anmzdeki dnem, 3%i .artisi, rkiye'nin #er#angi !ir yerinde geliti&i oranda, Krt !lgelerinde de gelie"ektir, 'n"ak 9neydo&u'da g%lenmek i%in, zel politikalar !elirlenmesi, zel rgtlenme %a!as yrtlmesi ve zel kadro politikas izlenmesi de kukusuz gerekiyor.

.. (rt kitlelerini iktidar pro/esine kazanmak


rk ve Krd !irlikte rgtlemede en nemli etken, Kurtulu ,avamzn ortak iktidar ilkesini #ayata ge%irmektir. Krt partileri, #alka #ep mu#alefet pro6esi olarak sunulmutur ve yledir. Krt partisi kuranlar, Krt #alkna #ep etkili !ir mu#alefet yrtmeyi vaat etmilerdir. )ysa Krt kitlelerini kazana"ak, rk-Krt !irli&ini pekitire"ek, da kar 'tatrk'n deyiiyle " rk ve Krdn demirden kalesini" kura"ak olan pro6e, iktidar pro6esidir. rk ve Krdn !irlikte rgtlenmesinde nemli grev stlene"ek .arti, tpk 1dafaai 2ukuk +emiyeti gi!i nmzdeki dnemde iktidara katla"a& umudunu vermeli ve !unu !aarmaldr. Krt se%meni, gdml de olsa, 9neydo&u'da yerel ynetimleri se%erek, yerel iktidarn olumasnda !elli !ir rol oynad. 'n"ak !u yerel iktidarlar, merkezde kurula"ak +um#uriyet (evrimi iktidaryla uyum i%inde olurlarsa, ger%ek !ir iktidara dne!ilirler. rkiye'nin !irli&i de !u sayede pekiir. Bunun iki art vardr4 Biri, rk ve Krd rgtleyen 3%i .artisi'nin nmzde kurula"ak +um#uriyet (evrimi #kmetine ortak olmasdr. 3kin"isi ise, 9neydo&u'daki yerel ynetimlerin +um#uriyet (evrimi pro6esini !enimsemeleridir. Birin"i art, ikin"isinin ger%eklemesi a%sndan da !elirleyi"i nemdedir. Krt kitlelerini partiye ve iktidar pro6esine kazanma sre"i, 9neydo&u !elediyelerini +um#uriyet (evrimi'ne ve rk-Krt !irli&ine kazanma sre"ini de ateleye"ektir. Btn !u nedenlerle, Krt kitleleri i%inde, "3%i .artisi'nin yeterli g" var m, iktidara gele!ilir mi" sorusuna verile"ek olumlu yant, !irlikte rgtleme grevinin !aarsnda !elirleyi"idir. Krt yurttalarmz, 3%i .artisi'ni !e&eniyor ve seviyor. 'n"ak rgtlenmek i%in !u yetmiyor* .arti'nin kuvvetlene"e&i ve iktidar ortakl&na ilerleye"e&i umudu yaylrsa, 3%i .artisi, !ugn Bat'n emperyalistlerin piyasaya srdkleri Krt .artisi se%eneklerini etkisiz klar ve Krt kitlelerini kazanr. 2atta !u durumda, Krt yurttalarmzn 3%i .artisi'ni Krt .artisi se%eneklerine gre, da#a gnlden ve da#a gvenerek se%e"e&i !eklentisi ger%ek%idir.

0. i 1artisi-nin hizmetleri ve hakll


.artimizin Krt sorununun %zmndeki #izmetleri #alk tarafndan !ilinmektedir. 'n"ak !unlarn yeniden toparlanmas ve !tn !oyutlaryla anlatlmas yararl ola"aktr4 Birinci"i, 3%i .artisi, Kardelik ;zm'n retti. Bu %zm, !tn engelleri at ve kendisini ka!ul ettirdi. Bugn, +um#uriyet (evrimi g%leri de !ir ksm eski Krt milliyet%isi de, artk Kurtulu ,ava'nn snanm %zm ka!ul ediyor. 3%i .artisi, %zm reten ve %zmleri adm adm rkiye gndemine gelen ve ka!ul edilen partidir. 07 :u!at'tan sonra
http://genclikcephesi.blogspot.com

"Krt ,orununa Kardelik %zm" de rkiye'nin program olmaktadr. .rogramlaryla adm adm iktidar olan .artimiz, o programlar uygulaya"ak iktidar mevzilerine gele!ile"ek ans yakalamtr* !unu de&erlendirmek durumundadr. *kinci"i, .artimiz, (o&u ve 9neydo&u'da yaplan !asklara kar #ep kylnn, emek%inin ve #alkn yannda oldu. Basklara, !irlikten ve kardelikten yana akll politikalarla direndi. .artimiz, !lgede g%l oldu&u sre"e, !u direniler nemli !aarlar kazand* devlet g%lerini de etkiledi. 3+nc", 3%i .artisi, !lgede etkili oldu&u sre"e, #alk ezdirmedi* do&ru eylem %izgisi izleyerek, !ask g%lerini frenledi ve #alka fera#lk sa&lad. D rdnc", .artimiz, !irli&e #izmet etmeyen, emperyalistlerin mda#alesini isteyen. rk-Krt !o&azlamas kkrtan program ve uygulamalara #ep kar %kt* !u yolun yanl oldu&unu kararl !ir tutumla a%klad ve !u nedenle !asklar g&slemekten %ekinmedi ve !ugn #akl %kt. Beinci"i, .artimiz, 2iz!ulla# gi!i karanlk terr rgtlerini ortaya %kard* faili me%#ul "inayetlere g&s gerdi, !u u&urda !ir%ok de&erli nderini e#it verdi.

2. 3alkn taleplerine gnll *irlik erevesinde sahip kmak


.artimiz, nmzdeki dnem 9neydo&u'daki rgtlenme %almasna yeniden ynelerek, #alkmzn #akl taleplerine sa#ip %ka"aktr. Bu m"adeleyi, emperyalist mda#aleye kar kararl tavrla !irletire"ek ve gnll !irlik %izgisinde kararl olarak ilerleye"ektir. 9% ettirilen kyllerin kylerine yeniden dnmeleri, #er konuda devlet deste&i almalar, $rak'la ti"aretin zgrlemesi ve snr kaplarnn a%lmas, iddet dneminin yaralarnn sarlmas gi!i talepler i%in m"adele gndemdedir.

4. 5illi et ve mezhep temelinde rgtlenme zgrl olamaz


.artimiz, milliyet, mez#ep ve din temelinde rgtlenmeyi zgrlk olarak grmyor. rkiye #alk, !u tr rgtlenmelerin a"sn %ekiyor. 2alk da !unun farkndadr. ) nedenle !ugn, milliyet temelindeki rgtlenmeler !ile, rkiye partisi" ad altnda piyasaya srlyor. rkiye partisi olmann !irin"i art, emperyalizme kar, somut olarak 'B( ve 'vrupa Birli&i'ne kar tavrdr. Baka trl ve lafla rkiye partisi olunamaz.

http://genclikcephesi.blogspot.com

1>