KADA POČINJE PRVI SAHAT DŽUME ZA KOJI JE DOŠLA VELIKA NAGRADA U SUNNETU?

PITANJE:
Es Selamu alejkum, kada počinje prvi sahat džume-namaza za koji je došla velika nagrada u sunnetu, odnosno ukoliko čovjek ode u mesdžid u prvom sahatu ima nagradu kao da je žrtvovao devu?

ODGOVOR:
We alejke selam we rahmetullahi we berekatuhu, a zatim !vala "llahu, azze ve dželle, koji je kazao #$ vjerni%i, kada se u petak na molitvu pozove, kupoprodaju ostavite i po&ite molitvu obaviti' to vam je bolje, neka znate() *+rijevod značenja sura ,žuma, ajet broj -./ 0eka je slavat i selam na "llahova +oslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je kazao #1li 2e ljudi prestati ostavljati džumu, ili 2e "llah zapečatiti njihova sr%a, potom 2e biti nemarni/) *3uslim broj 456./ 0eka je mir i spas na porodi%u "llahova +oslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na 0jegove drugove i sve one koji ih slijede u dobru do Sundjge dana/ $d Sunneta je da čovjek tokom +etka *,žume. porani u mesdžid shodno riječima "llahova +oslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koje prenose imami 7uhari i 3uslim od Ebu !urejre, radijallahu anhu 889o se petkom okupa kao kad se okupa od džunupluka, zatim ode u džamiju u prvom satu, kao da je za kurban zaklao devu' ko ode u drugom satu, kao da je za kurban zaklao kravu' ko ode u tre2em satu, kao da je za kurban zaklao rogatog ovna' a ko ode u četvrtom satu : kao da je zaklao kokošku' a u petom satu : kao

da je od sebe darovao jaje/ 9ada imam iza&e na minber, meleki do&u da saslušaju hutbu/) *3utte;ekun alejhi. 0o, kada je riječ o prvom sahatu za koji se spominje velika nagrada ukoliko u tom sahatu čovjek ode u mesdžid tokom petka, islamski učenja%i su kazali da čovjek treba podijeliti vrijeme na pet jednaki dijelova *vremesnkih perioda. i to tako da 2e to vrijeme početi da računa od izlaska *pojave. Sun%a pa sve do izlaska imama na minber, odnosno početka hutbe *govora, vaza./ $vdje treba naglasiti da u hadisu se spominje riječ #sahat) no ne mora značiti da prilikom računanja doista bude od pojave *izlaska. sun%a pa do imamova izlaska na minber pet sahati *nama poznati po kojima mi računamo vrijeme., ponekada doista bude da se poklopi računato vrijeme sa pet sahati koje mi inače koristimo za vrijeme *5< minuta., no ponekada to vrijeme od izlaska sun%a pa do imamova izlaska na minber bude duže a nekada kra2e shodno promijeni vremena i godišnjih doba/ $no što je bitno jeste da čovjek računa *broji. pet jednakih dijelova od 1=>"S9" S?0@" pa do 1=>"S9" 13"3" 0" 3107EA, i shodno toj računi%i odredi kada je doista prvi sahat petka *džume., a kada je zadnji/ $vdje tako&er treba naglasiti, da islamski učenja%i imaju podijeljeno mišljenje od kada se počinje da računa vrijeme prvog sahata džume, da li je to od pojave *izlaska. Sun%a ili pak od pojave =ore +a tako jedna skupina kaže da je to od +$B"CE =$AE dok druga skupina kaže da je to od +$B"CE *1=>"S9". S?0@" : i ovo drugo mišljenje je ispravnije tj/ da se vrijeme računa od izlaska Sun%a/ *+ogledati 3edžmu8 Detava ve Aesail Eejh 3uhammed 1bn Salih El-?sjemin, F5 tom, poglavlje o ,žuma-namazu/. " "llah najbolje zna/ Sa;et Sulji2 Dakultet Eerijatskog +rava AiGad F</<H/FIJ6-FJ/FH/H<FJ Posjetite : !"i#i$is%&'!#et