You are on page 1of 2

KADA POINJE PRVI SAHAT DUME ZA KOJI JE DOLA VELIKA NAGRADA U SUNNETU?

PITANJE:
Es Selamu alejkum, kada poinje prvi sahat dume-namaza za koji je dola velika nagrada u sunnetu, odnosno ukoliko ovjek ode u mesdid u prvom sahatu ima nagradu kao da je rtvovao devu?

ODGOVOR:
We alejke selam we rahmetullahi we berekatuhu, a zatim !vala "llahu, azze ve delle, koji je kazao #$ vjerni%i, kada se u petak na molitvu pozove, kupoprodaju ostavite i po&ite molitvu obaviti' to vam je bolje, neka znate() *+rijevod znaenja sura ,uma, ajet broj -./ 0eka je slavat i selam na "llahova +oslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je kazao #1li 2e ljudi prestati ostavljati dumu, ili 2e "llah zapeatiti njihova sr%a, potom 2e biti nemarni/) *3uslim broj 456./ 0eka je mir i spas na porodi%u "llahova +oslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na 0jegove drugove i sve one koji ih slijede u dobru do Sundjge dana/ $d Sunneta je da ovjek tokom +etka *,ume. porani u mesdid shodno rijeima "llahova +oslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koje prenose imami 7uhari i 3uslim od Ebu !urejre, radijallahu anhu 889o se petkom okupa kao kad se okupa od dunupluka, zatim ode u damiju u prvom satu, kao da je za kurban zaklao devu' ko ode u drugom satu, kao da je za kurban zaklao kravu' ko ode u tre2em satu, kao da je za kurban zaklao rogatog ovna' a ko ode u etvrtom satu : kao da je zaklao kokoku' a u petom satu : kao

da je od sebe darovao jaje/ 9ada imam iza&e na minber, meleki do&u da sasluaju hutbu/) *3utte;ekun alejhi. 0o, kada je rije o prvom sahatu za koji se spominje velika nagrada ukoliko u tom sahatu ovjek ode u mesdid tokom petka, islamski uenja%i su kazali da ovjek treba podijeliti vrijeme na pet jednaki dijelova *vremesnkih perioda. i to tako da 2e to vrijeme poeti da rauna od izlaska *pojave. Sun%a pa sve do izlaska imama na minber, odnosno poetka hutbe *govora, vaza./ $vdje treba naglasiti da u hadisu se spominje rije #sahat) no ne mora znaiti da prilikom raunanja doista bude od pojave *izlaska. sun%a pa do imamova izlaska na minber pet sahati *nama poznati po kojima mi raunamo vrijeme., ponekada doista bude da se poklopi raunato vrijeme sa pet sahati koje mi inae koristimo za vrijeme *5< minuta., no ponekada to vrijeme od izlaska sun%a pa do imamova izlaska na minber bude due a nekada kra2e shodno promijeni vremena i godinjih doba/ $no to je bitno jeste da ovjek rauna *broji. pet jednakih dijelova od 1=>"S9" S?0@" pa do 1=>"S9" 13"3" 0" 3107EA, i shodno toj rauni%i odredi kada je doista prvi sahat petka *dume., a kada je zadnji/ $vdje tako&er treba naglasiti, da islamski uenja%i imaju podijeljeno miljenje od kada se poinje da rauna vrijeme prvog sahata dume, da li je to od pojave *izlaska. Sun%a ili pak od pojave =ore +a tako jedna skupina kae da je to od +$B"CE =$AE dok druga skupina kae da je to od +$B"CE *1=>"S9". S?0@" : i ovo drugo miljenje je ispravnije tj/ da se vrijeme rauna od izlaska Sun%a/ *+ogledati 3edmu8 Detava ve Aesail Eejh 3uhammed 1bn Salih El-?sjemin, F5 tom, poglavlje o ,uma-namazu/. " "llah najbolje zna/ Sa;et Sulji2 Dakultet Eerijatskog +rava AiGad F</<H/FIJ6-FJ/FH/H<FJ Posjetite : !"i#i$is%&'!#et