You are on page 1of 2

သိ.

ု Sunday, August 30, 2009
For Online Users,

ကြ်န္ေတာ္တုိ.သည္ အမ်ဳိးသားစီမံခန္႕ခြဲမႈနည္းပညာေကာလိပ္ (ဗိုလ္တေထာင္)

{ယခင္ဗိုလ္တေထာင္ေကာလိပ္ (ခ) လုပ္သားေကာလိပ္} မွေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ႀကပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႕သည္ ဒီပလိုမာအတန္းတက္သူမ်ားျဖစ္ႀကပါသည္။ ယင္းေကာလိပ္သည္

အစိုးရ၏ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွဦးစီးကာ WINNER ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈအဖြ.ဲ အစည္း ႏွင့္

ပူးေပါင္း၍ဒီပလိုမာအတန္းမ်ားျဖစ္ေသာ DICT, DHE, DSE, DNE အတန္းမ်ားကိုဖြင့္လွစ္

သင္ႀကားလ်က္ရွိပါသည္ ။ သင္တန္းကာလမွာတစ္ႏွစ္ျဖစ္ၿပီးသင္တန္းၿပီးလွ်င္ Project တစ္ခု

တင္ျပၿပီးမွသာဒီပလိုမာကိုလက္ခံရရွိပါသည္။

ယင္းဒီပလိုမာသည္ျပည္တြင္း၌အလုပ္အကိုင္ေကာင္းမ်ားရရွိရန္အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာရွိ

ပါသည္ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ေျပာႀကားလိုေသာကိစၥမွာ Project ႏွင္႔ပက္သက္၍ျဖစ္ပါသည္ ။ ယင္း

Project ကိုကိုင္တြယ္ဦးစီးေသာဆရာမွာ ဆရာကိုမ်ိဳးသန္႔ ျဖစ္ပါသည္။ ၎ Project

လုပ္ရာတြင္ေက်ာင္းသားအမ်ားစုလုပ္ေသာ Project ကိုပယ္ခ်ျခင္းခံရပါသည္။

အေႀကာင္းမွာ ယင္းဆရာကိုမ်ိဳးသန္႔ဆိုသူသည္ ၎ႏွငသ
္႔ ိေသာသူမ်ား၊

ယင္းကိုလာဘ္လာဘထိုး၍ကန္ေတာ႔ေသာေက်ာင္းသား/ ေက်ာင္းသူမ်ား ၊

အစိုးရႏွင္႔သက္ဆိုင္ေသာသူမ်ား၏ Project ကိုအသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္းျဖစ္သည္။
ယင္းမေက်နပ္ေသာသူမ်ားဆိုပါက Project မည္သို႔ပင္ေကာင္းေစကာမူ

အေႀကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပကာ ပယ္ခ်ေလ႔ရွိသည္။ ႏွစ္စဥ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေကာလိပ္တြင္းဒီပလိုမာ

ရေသာသူမွာလက္ခ်ိဳး၍ေရတြက္လို႔ပင္ရရွိသည္။ အတန္းတစ္တန္းလွ်င္ေက်ာင္းသား /

ေက်ာင္းသူအေယာက္ (၄ှ) တက္ပါက (၄) (၅) ေယာက္သာဒီပလိုမာရရွိသည္ ။

ထိုရရွိေသာသူမ်ားမွာအစိုးရႏွင္႔ပက္သက္ေသာသူမ်ား၊ ယင္းဆရာကိုမိ်ဳးသန္႔ကိုလာဘ္ထိုး

ေသာသူမ်ားသာျဖစ္ေလ့ရွိပါသည္။ ၎ဆရာကိုမ်ိဳးသန္႔သည္သူ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမွ အခြင့္

အေရးမ်ားစြာယူကာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကိုအလြန္အမင္းအႏုိင္က်င္႔လ်က္ရွိပါသည္။

ယင္းဆရာသည္ၾကံ ႔ခိုင္ေရးႏွင္႔ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးအသင္းဝင္တစ္ဦးျဖစ္ေႀကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

ထိုအေႀကာင္းကိုေက်ာင္းသားအမ်ားစုကမေက်မနပ္ျဖစ္ကာကြ်န္ေတာ္တို႕ကဦးစီး၍ယခုကဲ႔

သို႔တင္ျပေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုမွာအခ်ိန္ကုန္၊ လူပင္ပန္းျဖစ္ကာထိုေကာ

လိပ္မွေနာက္ဆုံးတြင္ဘာမွ်မရရွိလိုက္ပါ။ ယင္းမတရားမႈကိုမေက်နပ္ေသာေႀကာင့္ယခုလို

သတင္းေပးတိုင္ႀကားျခင္းျဖစ္ပါသည္။