Prenumele _______________ Numele _________________ Clasa a VII-a A

Lucrare de control la fizică
A Indicaţi valoarea de adevăr a următoarelor propoziţii: 1. Forţa de frecare are întotdeauna sens opus greutăţ !. Pres unea este o măr me f " că #ector ală $. %n urma nteracţ un corpur le î& pot mod f ca forma. '. (ăr m le f " ce scalare se compun cu regula paralelogramulu . 3 puncte 3 puncte 3 puncte 3 puncte

B. Completaţi spaţiile libere: 1. Forţa care se opune _________ se nume&te forţă de frecare. 4 puncte !. Forţa de frecare ______________ de măr mea suprafeţe de spr ) n 4 puncte $. *acă asupra unu corp acţ onea"ă o forţă pe aceea& d recţ e & sens cu deplasarea atunc # te"a corpulu _________________. 4 puncte '. (ăr m le f " ce ________________ sunt caracter "ate de #aloare numer că+ un tate de măsură+ punct de apl caţ e+ d recţ e & sens.. 4 puncte C. Tăiaţi varianta re!ită: 1. Forţa de frecare este ma mare/mică dacă greutatea corpulu este ma mare !. Forţa de apăsare normală este perpend culară pe greutate/suprafaţa de sprijin $ *acă corpul nu re# ne la forma n ţ ală deformarea este ,plast că-.,elast că'. V te"a este o măr me f " că ,scalară-.,#ector ală4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte

".Trasaţi c#te o linie $ntre noţiunile din prima coloană !i cele corespunzătoare din a doua coloană %. &' puncte Forţă Corp Pascal Fenomen f " c /arometru Propr etate f " că ( &care 0n tate de măsură nteracţ une (ăr me f " că (. 1emperatură masă V te"ă Pres une greutate &' puncte Pascal 2el# n Ne3ton 4 logram Volt

). *ezolvaţi: 5. Pres une e6erc tată de aer asupra corpur lor d n )ur este de 171$!8 Pa. Care este forţa de apăsare a aerulu pe o suprafaţă de 7+8 m! . ( puncte 17. 0n corp cu masa de '77 2g este tras pe o suprafaţă or "ontală. *acă forţa de frecare este 179 d n forţa de apăsare normală calculaţ forţa de tracţ une necesară pentru a m &ca corpul cu # te"ă constantă. &' puncte &&. %n f gură este repre"entată forța F1. 0n tatea de repre"entare este de !:8N. Care este #aloarea forţe ; ( puncte
F1 F!

Total +' puncte

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful