You are on page 1of 10

CUPRINS

INTRODUCERE...................................................................................................................................1 I.Organizarea statului............................................................................................................................2 II.Sistemul administrative.....................................................................................................................5 1. Autoritatea ude!"toreas!"........................................................................................................5 2. Autoritatea legislativ"...............................................................................................................5 #. Sistemul ele!toral.....................................................................................................................$ %. Autoritatea e&e!utiv"................................................................................................................' 5. (inisterele)De*artamentele.....................................................................................................' $. Avo!atul *o*orului +i *artidele re*resentative..........................................................................,

INTRODUCERE

Stru!tura modern" a administra-iei lo!ale din (area .ritanie dateaz" din se!. al /I/)lea0 ea re*rezent1nd 1n 2oarte mare m"sur" un *rodus al noilor !ondi-ii !reate de revolu-iile industriale agrare. Des!entralizarea *uterii *resu*une at1t devolu-iunea *uterii !entrale de stat la nivelul regional0 *rin !rearea unor *arlamente de guverne lo!ale0 dotate !u reale !om*etente legislative0 +i res*e!tiv e&e!utive0 1n ra*ort !u !are re*artizarea atri3u-iilor nu va 2i un lu!ru u+or de realizat 1n *ra!ti!"0 !1t +i des!entralizarea administrative0 1n !el mai *ur sens al !uv1ntului *rin rein2iin-area !onsiliilor lo!ale +i alegearea de *rimari 1n toate lo!alit"-ile0 in!lusiv 1n 4ondra. 5n (area .ritanie sistemul de guvern"m1nt este unitar *rin a!easta inteleg1ndu)se !" suveranitatea i+i g"se+te e&*resia *rintr)un singur r1nd de organe !entrale de guvern"m1nt. 6uvernul !entral0 2iind ales de 7arlament0 dis*une de o autoritate !onstitu-ional" la nivelul !el mai inalt0 !eea !e 2a!e !a a*aratul guvernamental lo!al s" a!-ioneze mai !ur1nd !a un agent al 6uvernului !entral. Autorit"-ile lo!ale *ot s" se anga eze numai in a!tivit"-i *entru !are !om*eten-a lor este !lar sta3ilit" +i tre3uie s" inde*lineas!" doar sar!inele !are se !er de la ele. Com*eten-ele lor *ot 2i ins" sta3ilite +i *rin a!te *ro*rii0 de interes lo!al0 !are sunt ado*tate de !atre ins"+i autorit"-ile lo!ale +i !are se a*li!" numai indivizilor sau gru*urilor de autorit"-i individuale. De+i s)au *urtat +i se *oart" 2oarte mult dis!u-ii in *ro3lema modernizarii administra-iei lo!ale0 nu s)au *er2e!tat insa noi 2orme organizatori!e la nivel lo!al !are sa le inlo!uias!" *e !ele e&istente.

I.Organizarea statului

(area .ritanie este o monar8ie !onstitu-ional" ereditar" !are nu are o !onstitu-ie s!ris"0 dar dis*une de un set de statute0 !onven-ii +i legi generale. 7rin!i*iile de guvernare se 3azeaz" *e tradi-ie0 !onven-ii0 regulamente +i *re!edente. (odi2i!"rile o*erate 1n de!ursul tim*ului au 2ost determinate de s!8im3"rile +i situa-iile intervenite in so!ietate. Ori!e 7arlament *oate modi2i!a !om*let *revederile !onstitu-ionale0 deaoare!e0 !a re*rezentant al *o*orului0 7arlamentul este *uterea su*rem". 7uterea legislativ" este e&er!itat" de un *arlament 3i!ameral0 2ormat din !amera Comunelor 9 $5, mem3ri0 ale+i *rin vot dire!t0 *entru un mandat de ma&imum 5 ani0 intre !are 12: sunt 2emei0 iar , sunt re*rezentan-i ai minorit"-ilor etni!e ; +i Camera 4orzilor 9*este 12:: *airi0 intre !are *airii ereditari0 al !"ror titlu +i lo! in Camera 4orzilor sunt mo+tenite0 +i *airi *e via-"0 titlu a!ordat *entru merite deose3ite;. 4egea din 1,,, *rivind Camera 4orzilor sta3ile+te un numar de ,2 mem3ri !are mo+tenes! statute de mem3ri in a!east" !amer". S!o-ia +i <ara 6alilor au *ro*rii re*rezentan-i. Cei ai s!o-iei au o anumit" autonomie legislativ" +i 2inan!iar". Re*rezentan-ii <"rii 6alilor nu se 3u!ur" de a!este dre*turi. In 1,,, a 2ost rein2iin-at" Adunarea *entru Irlanda de Nord0 stru!tur" !u rol im*ortant in e&er!itarea autorit"-ii. 7uterea e&e!utiv" este e&er!itat" de un guvern0 !are este !ondos de un 7rim) (inistru0 de o3i!ei liderul !elui mai 3ine re*rezentant *artid in Camera Comunelor. In !eea !e *rive+te managementul *u3li!0 a!east" -ar" *rezint" asemanari dar +i deose3iri 2a-" de !elelalte -"ri. 7rin!i*alele similarit"-i sunt=
) )

inde*enden-a autorit"-ii uridi!e 2a-" de !ea e&e!utiv"> s!8im3"ri in tim* in !eea !e *rive+te *ro!edurile legale !are o*ereaza in managementul *u3li!> su!!esiunea !om*onentelor guvernamentale la nivel lo!al +i regional> sistemul legislativ 3i!ameral.

) )

E&ist" de asemenea0 +i !1teva elemente s*e!i2i!e=

!onstitu-ia se 2undamenteaz" *e regulamente0 statute0 legi0 tradi-ii +i nu a*are intr)o 2orm" s!ris"> 7arlamentul *rezint" +i Curtea Constitu-ional"> *uterea 7arlamentului nu este 2olosit" in situa-ii ar3itrare 7arlamentul este !om*let suveran0 ne*ut1nd 2i !onstr1ns intr)un mod sau altul de !"tre *uterea e&e!utiv"> 7arlamentul !ontroleaz" e&e!utivul0 +i are *uterea de a res*inge de!iziile Cur-ii 4egislative.

) ) )

Regatul Unit al (arii .ritanii este 2ormat din= (area .ritanie0 !are0 la r1ndul ei se !om*une din= Anglia0 S!o-ia0 <ara 6alilor +i Irlanda de Nord. Anglia este un stat unitar !are re!unoa+te ins" di2erentele ma ore !are e&ista intre !om*onentele sale su3 as*e!t stru!tural0 administrativ. Este im*osi3ila in-elegerea managementului *u3li! din Regatul Unit al (arii .ritanii 2"r" s" 2ie men-ionat !ara!terul te stat multina-ional. Sistemul ele!toral !u e&!e*-ia Irlandei de Nord0 se 3azeaz" *e sistemul ?2irs @ *ast @ t8e @ *ostA. Ca *arte a *ro!esului legislativ0 *ro*unerile sunt 2ormulate at1t de re*rezentan-ii !elor dou" Camere !1t +i de Comitet. (ini+tri din !adrul 6uvernului sunt +i mem3rii ai 7arlamentului0 ai Camerei Comunelor sau Camerei 4orzilor. eful statului De+i *uterea 2ormal" a monar8iei e&*rimat" *rin ?7rerogativele)RegaleA nu a 2ost modi2i!at" in!" din se!olul al /BII)lea in *rezent *rerogativele monar8iei0 1n sensul e&er!it"rii li3ere a *uterii0 sunt 2oarte mi!i0 iar !ele mai multe atri3u-ii ale monar8iei sunt mai mult 2ormale0 mani2estate in !adrul unor !eremonii0 sau *entru a!ordarea avizului legislativului de dis!utare a unor legi. In *ra!ti!"0 a!easta inseamn" !" 7rimul (inistru +i Ca3inetul e&er!it" *uterea *otrivit *rerogativelor regale.

II.Sistemul administrative 1. Autoritatea judectoreasc


Regatul Unit nu are o Curte Constitu-ional"0 nu are un sistem unitar de Cur-i +i nu are o se*arare !lar" a legilor *rivate +i *u3li!e a+a !um de alt2el e&ist" in ma oritatea -"rilor euro*ene. Ast2el0 managementul *u3li! se deruleaz" *otrivit unor legi administrative0 !" de alt2el +i *otrivit de!iziilor Cur-ii Euro*ene. Nu e&ist" un ministru al usti-iei0 !a in !elelalte -"ri euro*ene. 5n Anglia <ara 6alilor +i S!o-ia *uterile administrative !are a!o*er" sistemul legislativ +i uridi! sunt divizate in mod deli3erat intre di2eritele autorit"-i. S!o-ia are o lung" tradi-ie in ela3orarea unor *ro!eduri de des2"+urare a servi!iilor *u3li!e 97ro!urorul Cis!al; ins" s*e!iali+tii a2irm" !" administra-ia englez" este mai *u-in orientat" !"tre !et"-eni. 4egile de 3az" di2er" !onsidera3il in !adrul Regatului de la o -ar" la alta 5n Anglia +i Tara 6alilor0 s*re deose3ire de !elelalte -"ri euro*ene0 nu e&ist" un Cod !ivil. 4egile !ivile reunes! elemente din legile !omune0 statute +i din legi ale Uniunii Euro*ene. (odelul managementului *u3li! din Regatul Unit0 3azat *e legile administrative se realizeaz" 1n dou" moduri distin!te0 -in1nd seama de= im*a!tul legisla-iei Cur-ii Euro*ene +i de de!iziile !ur-ilor. Curtea Euro*ean" este 2olosit" de !et"-enii englezi0 in ultimii ani0 !a o modalitate de rezolvare a unor *ro3leme *u3li!e. 2. Autoritatea legislativ Regatul Unit alege D1 de mem3rii !are 2a! *arte din 7arlamentul Euro*ean. 5n !adrul regatului0 !ondu!erea administrativ" este e&er!itat" de !"tre 7arlament !om*us din Camera 4orzilor0 !onstituit" *otrivit altor *rin!i*ii de!1t !ele ele!torale +i Camera Comunelor. 7arlamentul este autoritatea legislativ" su*rem".

Regatul Unit are o do!trin" tradi-ional"0 a!eea a suveranit"-ii 7arlamentului0 !eea !e inseamn" !" nimeni nu are voie s" amendeze legile a*ro3ate de 7arlament. 5n Regatul Unit e&ist" +i e&!e*-ii de la a!east" regul" a e&er!it"rii !ondu!erii administrative0 !um ar 2i0 de e&em*lu0 in rela-ia !u servi!iile de se!uritate +i *oli-ia interna-ional". Comisiile De*artamentale S*e!iale !onstituite *e l1ng" Camera Comunelor se o!u*" in mod e&*res !u urm"rirea im*lement"rii e2e!tive a legilor. De asemenea0 analizeaz" *ro3leme s*e!iale0 into!mes! ra*oarte0 iar mini+trii de resort sunt invita-i s" *arti!i*e la lu!r"rile lor. Comisia 7u3li!" de Conta3ilitate se o!u* !u investigarea modului in !are sunt utilizate 2ondurile 3"ne+ti a*ro3ate de 7arlament. (em3rii a!estei !omisii nu *ot !omenta de!iziile !are au un su3strat *oliti! +i i+i orieteaz" investiga-iile *entru g"sirea unor modalit"-i de !re+tere a e2i!ien-ei +i e2i!a!it"-ii. 7rin investiga-iile s*e!iale *e !are le realizeaz"0 Comisia 7u3li!" de Conta3ilitate are un rol im*ortant in managementul *u3li! intru!1t este im*uterni!it" s" !er!eteze toate a!-iunile !are im*li!" resursele 2inan!iare. 3. Sistemul electoral (em3rii Camerei Comunelor sunt ale+i *rin vot se!ret de a*ro&imativ ':::: de !et"-eni. 5n S!o-ia0 <ara 6alilor +i Irlanda de Nord este ne!esar un numar mai mi! de aleg"tori de!1t in Anglia. Botul nu este o3ligatoriu0 dar *oate 2i e&er!itat de *ersoanele !are au im*linit v1rsta de 1D ani. Ori!e !eta-ean !are a im*linit 21 de ani *oate *arti!i*" la listele ele!torale !a +i !andidat du*" !e a a!8itat o sum" de 3ani. El *oate *ierde 3ani da!" in alegeri o3-ine mai *u-in de 5E din totalul voturilor. E2i!ien-a a!tualului sistem ele!toral este 2oarte mult !ontestat. S*e!iali+tii !onsider" !" este mai im*ortant *entru ele!torat s" e&er!ite dre*tul de vot intre guvernele alternative in diverse o!azii de!1t s" voteze stri!t *entru o!u*area unui num"r de lo!uri atun!i !1nd se organizeaz" alegeri.

4. Autoritatea executiv Fe2ul guvernului este 7rimul (inistru0 unul din liderii *oliti!i ai *artidului !are a !1+tigat alegerile. El este nominalizat de Regin". 7rin !onven-ie Regina invit" liderii *artidelor *oliti!e !are !ondu! ma oritatea in Camera Comunelor *entru a)i !onsulta in vederea 2orm"rii unui 6uver. 7rimul (inistru !ondu!e +edin-ele Ca3inetului0 sele!teaz" mini+trii +i are *uterea s")i demit". El intervine in ori!e *ro3leme *oliti!e a*arute la nivel de de*artment +i r"s*unde tim* de 15 minute de dou" ori *e s"*t"m1n" la intre3"rile mem3rilor Camerei Comunelor0 intre3"ri !are de regul" a!o*er" mare *arte din a!tivitatea guvernamental". 7rimul (inistru este +i (inistrul *entru Servi!iile 7u3li!e. 5n a!est sistem i+i des2"+oar" a!tivitatea *este 2:: 2un!-ionari *u3li!i !are sunt numi-i !u a*ro3area 7rimului (inistru0 iar distri3uirea sar!inilor in !adrul de*artamentelor se 2a!e in 2un!-ie de *riorit"-ile *oliti!e +i administrative. 7rimul (inistru are0 de asemenea0 res*onsa3ilitate 2ormal" *entru Servi!iile de Se!uritate. El sele!teaz" *ersoanele !are urmeaz" s" *rimeas!" distin!-ii +i are !om*eten-e +i res*onsa3ilit"-i ma ore *entru a e&er!ita unele *rerogative regale. 5n *rezent0 Ca3inetul 7rimului (inistru este 2ormat din a*ro&imativ D: de *ersoane. 5n !alitate de (inistru al Servi!iilor Civile0 7rimul (inistru a !onstituit .iroul Servi!iilor 7u3li!e !are 2a!e *arte din Ca3inetul 7rimului (inistru. A!est .irou este res*onsa3il ?inter aliaA *entru *ro3lemele de management al resurselor umane din toate organiza-iile *u3li!e din administra-ie. 5. Ministerele-Departamentele Sunt *rin!i*alele !om*onente *rin !are 6uvernul i+i 2undamenteaz" +i e&er!it" *oliti!a *ro*rie. (a oritatea ministerelor sunt !onduse de !"tre un mem3ru in Ca3inetul 7rimului (inistru si de un gru* de mini+tri uniori !are au res*onsa3ilit"-i in domeniul *oliti!ii de*artamentului. A!este ministere sunt0 in general0 !reate +i 2un!-ioneaz" su3 *rerogativele *uterii regale. E&ist" de asemenea0 +i de*artamente nonministeriale0 !are nu a*ar-in ministerului0 dar a!estea sunt !onduse de !"tre un
'

3irou sau de !"tre un Dire!tor 6eneral0 e&em*lu .iroul de Tele!omuni!a-ii. Com*onentele Regatului Unit se di2eren-iaz" din *un!tual de vedere al stru!turii de*artamentale. Sco ia are *ro*ria sa stru!tur" administrativ" *entru agri!ultur"0 mediu0 *es!uit0 s"n"tate0 asisten-" so!ial"0 administra-ie lo!al"0 usti-ie +i dezvoltare e!onomi!".4ordul Avo!at este *rin!i*alul re*rezentat al 4egii si Coroanei in S!o-ia. el este res*onsa3il *entru in2ormarea 6uvernului +i *entru 2undamentarea legisla-iei s!o-iene. !ara "alilor nu are un *a!8et distin!t de legi *entru !ondu!erea administrativ"0 in !onse!in-" multe dintre ele sunt !omune !u !ele din Anglia. Cu toate a!estea0 <ara 6alilor are o stru!tur" administrativ" *ro*rie !u un de*artament de stat0 numit .iroul <"rii 6alilor0 !are este !ondos de Se!retarul de Stat *entru <ara 6alilor0 in *ersoan" unui (inistru de Ca3inet. Irlanda de Nord este o !omunitate dominat" de violen-e *oliti!e0 *ro2unde disesiuni0 are totu+i *ro*riul s"u 6uvern +i 7arlament. Se a*re!iaza !" a!est statut este tem*orar. A!tualul 6uver al Irlandei de Nord se divizeaz" in dou". Irlanda de Nord are *ro*riile sale *artide *oliti!e unele distin!te de !ele ale Regatului Unit.In!e*ind din 1,D5 are *ro*ria sa stru!tur" administrativ" sta3ilit" *e 3aza unui A!ord Nord @ Irlandez. A!ordul a dat 6uvernului Irlandez *osi3ilitatea !onstituirii unui !adru de dis!u-ii *entru des!o*erirea modalit"-ii de in2luen-are a administra-iei 3ritani!e. #nglia este !ondus" de un 6uver ale !"rui sunt 3ine stru!turate.De e&em*lu0 in Anglia de*artamentul S"n"t"-ii deserve+te doar Anglia0 altele deserves! +i alte *"r-i ale Regatului0 iar unele deserves! intreg Regatul.

. Avocatul poporului !i partidele representative In Regatul Unit al (arii .ritanii e&ist" un Avo!at al 7o*orului sau un DelegatGComisionar al 7arlamentului *entru administra-ie. A!east" institu-ie a 2ost !reat" in 1,$' *entru a investiga nemultumirile *o*ula-iei 2a-" de administra-ie. Comisionarul are a!!es la lu!r"rile tuturor de*artamentelor administrative +i *oate 2a!e !er!et"ri la toate nivelurile guvernamentale0 ins" nu are dre*t de analiza asu*ra de!iziilor *oliti!e. 7rin!i*alele *artide *oliti!e in Regatul Unit sunt=
) ) )

7artidul Conservator> 7artidul 4a3urist> 7artidul 4i3er)Demo!rat>

) 7artidul National)S!o-ian> ) 7artidul Na-ional)6alez> ) 7artidul Nord)Irlandez>

$i%liografie

6a3riela Stan!iles!u0 Armenia Androni!eanu @ Sisteme Euro*ene de Administra-ie 7u3li!"0.u!ure+ti @ 2::$ Ale&andru Ioan @ Sisteme *oliti!o administrative euro*ene0 Tirgovi+te)2::' Ale&andru Ioan @ Dre*tul administartiv in Uniunea Euro*ean"0.u!)2::' Deleanu Ion @ Institu-ii +i *ro!eduri !onstitu-ionale in dre*tul rom1nes! +i in dre*tul !om*arat0 .u!uresti ) 2::$

1: