Speakers

Art Azzurdia lll Mae Art yn ddarlithydd cyswllt mewn diwinyddiaeth fugeiliol a gweinidogaeth eglwysig yn Athrofa’r Gorllewin yn Portland, Oregon. Ef yw awdur y llyfr Spirit Empowered Preaching ac mae’n gyfrannwr i nifer o lyfrau eraill gan gynnwys Heralds Of The King: Essays In Honor Of Edmund P. Clowney. Mae’n briod â Lori ac mae ganddynt ddau o blant. Andrew Davies Andrew Davies Mae Andrew wedi gweinidogaethu yn Seland Newydd, Awstralia, Lloegr a Chymru. Mae wedi darlithio mewn hanes yr Mae Andrew wedi gweinidogaethu yn Seland Newydd, Awstralia, Lloegr a Chymru. Mae wedi darlithio mewn hanes yr eglwys a phregethyddiaeth yn Athrofa Ddiwinyddol Llundain, Coleg Diwinyddol Cymru Bryntirion ac ar Gwrs Diwinyddol y eglwys a phregethyddiaeth yn Athrofa Ddiwinyddol Llundain, Coleg Diwinyddol Cymru Bryntirion ac ar Gwrs Diwinyddol y Mudiad Efengylaidd. Mae’n briod â Pam ac mae ganddynt bedwar o blant a deg o wyrion ac wyresau. Mudiad Efengylaidd. Mae’n briod â Pam ac mae ganddynt bedwar o blant a deg o wyrion ac wyresau. Bill Dyer Mae gan Bill brofiad helaeth o waith Cristnogol gan ei fod wedi bod yn weinidog ar Eglwys Efengylaidd Pontefract am dros ddeugain o flynyddoedd. Mae bellach yn swyddog hyfforddi’r Gymdeithas Efengylaidd o Eglwysi Cynulleidfaol. Gwynn Williams Gwynn Williams Gwynn yw gweinidog yr Eglwys Efengylaidd Gymraeg yng Nghaerdydd. Mae’n siaradwr cyson mewn cynadleddau, yn Gwynn yw gweinidog yr Eglwys Efengylaidd Gymraeg yng Nghaerdydd. Mae’n siaradwr cyson mewn cynadleddau, yn ddarlithydd ar nifer o gyrsiau diwinyddol ac yn awdur nifer o lyfrau. Mae’n briod â Liz ac mae ganddynt ddau o blant. ddarlithydd ar nifer o gyrsiau diwinyddol ac yn awdur nifer o lyfrau. Mae’n briod â Liz ac mae ganddynt ddau o blant. Siaradwyr eraill: Phil Swann - Phil yw gweinidog Eglwys Rydd Llanelli. Mae wedi gweinidogaethu mewn eglwysi yng Nghymru a Lloegr. Mae’n darlithio mewn diwinyddiaeth fugeiliol ar Gwrs Diwinyddol y Mudiad Efengylaidd. Mae’n briod â Karyn, ac mae ganddynt un plentyn. Martin Downes - Martin yw gweinidog Eglwys Crist, Glannau Dyfrdwy, Gogledd Cymru. Mae ganddo brofiad helaeth o fugeilio a datblygu dynion ifanc Cristnogol gan ei fod wedi bod yn arwain UCCF yng Nghymru am nifer o flynyddoedd. Ef yw awdur y llyfr newydd Risking the Truth. Mae’n briod â Debbie ac mae ganddynt ddwy o ferched. Geoff Thomas - Geoff yw gweinidog Eglwys Alfred Place, Aberystwyth. Mae’n siaradwr cyson mewn cynadleddau ac mae’n awdur ar nifer o lyfrau gan gynnwys Daniel, Servant of God under Four Kings, The Life of Ernest Reisinger a Philip and the Great Revival in Samaria. Mae’n briod â Iona ac mae ganddynt dair merch a naw o wyrion ac wyresau.

Gweinyddwr y Cwrs - Steffan Job - steffanjob@mudiad-efengylaidd.org - 01248 351417 Mudiad Efengylaidd Cymru. Bryntirion, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4DX. Rhif elusen gofrestredig 222407

‘Er Ei Ogoniant’

www.mudiad-efengylaidd.org/cgn

Y Gynhadledd ar gyfer Gweinidogion Newydd

Ar gyfer dynion sy’n groes ganolog, yn credu’r Beibl ac yn caru’r Arglwydd Iesu Grist, ac sydd yn eu pum mlynedd gyntaf o weinidogaeth neu yn eu blwyddyn olaf yn y coleg diwinyddol.
Siaradwyr:

23-25 Tachwedd, 2009 Bryn-y-groes, Y Bala

Art Azurdia III Bill Dyer Andrew Davies Martin Downes Phil Swann Geoff Thomas Gwynn Williams

‘Er Ei Ogoniant’
Y Gynhadledd ar gyfer Gweinidogion Newydd
Mae’r blynyddoedd cyntaf mewn gweinidogaeth yn flynyddoedd cyffrous a heriol. Mae Duw yn gyrru sawl sialens i dy herio a’th wneud yn ostyngedig yn ei wasanaeth. Un foment rwyt yn teimlo’n isel gyda’r diffygion a’r anawsterau, ac yna’r foment nesaf rwyt yn llawen o weld Iesu yn gweithio drwy dy weinidogaeth - ac mae hyn yn rhan o fywyd dyddiol fel gweinidog. Mae’r blynyddoedd yma yn flynyddoedd holl bwysig - blynyddoedd sy’n llunio meddwl a chymeriad gwas Duw ar gyfer y dyfodol. Maent hefyd yn flynyddoedd lle bydd y ffrindiau ‘rwyt yn eu gwneud yn gymorth mawr i ti yn dy weinidogaeth yn y dyfodol.

Mae’r gynhadledd hon yn gyfle i ti gael dy adnewyddu a’th galonogi gan gymdeithas a dysgeidiaeth pobl sy’n deall y sialens ‘rwyt yn ei wynebu.
Amcanion y Gynhadledd:
I annog, ysbrydoli a pharatoi gweinidogion ar gyfer bywyd o weinidogaethu I adeiladu cyfeillgarwch a fydd yn parhau a chefnogi gweinidog I archwilio a datblygu ein cymhelliad yn ein gweinidogaeth I gynyddu ein golwg o Dduw, yr Arglwydd Iesu Grist a’r Ysbryd Glân

I weld y rhaglen gyflawn ewch i’r wefan, ond dyma ychydig o flas o’r sesiynau sydd ar gael .... Noder mai iaith y prif sesiynau fydd Saesneg. Bydd y grwpiau trafod a rhai o’r seminarau yn Gymraeg.
Er ei ogoniant – pedair sesiwn wedi eu harwain gan Art Azurdia Gogoniant ar y dibyn – dwy sesiwn wedi eu harwain gan Bill Dyer Newid heb y ‘sledgehammer’ – Andrew Davies
Seminarau: Facing error and opposition in the Church (2 Timothy 2:14-3:9) Martin Downes Pregethu 360 gradd (2 Timotheus 4:1, 2) Gwynn Williams Being an evangelistic pastor (2 Timothy 4:3-5) Bill Dyer Bryniau i farw arnynt – datblygu blaenoriaethau Beiblaidd mewn gweinidogaeth Gwynn Williams No secret sins: seeking purity in public and private ministry (2 Timothy 1:9; 2:22) Andrew Davies Foundations for long term ministry (2 Timothy 3:10-17) Geoff Thomas

Bydd digon o amser i ymlacio ac adeiladu perthnasau yn ystod y gynhadledd. Mae gweithgareddau awyr agored wedi eu trefnu ar gyfer prynhawn Dydd Mawrth gan Matt Rees. Mae Bryn y Groes yn cynnig adnoddau safonol a phrydau da mewn awyrgylch hamddenol a braf. Côst
Llety llawn - £150 Arbedion ‘cyntaf i’r felin’ (i’r rhai sy’n archebu lle cyn 30 Medi) - £120 Ymwelydd dyddiol - £30 (ddim yn cynnwys pryd bwyd)
Mae modd gwneud defnydd o gronfa goffa Elwyn Davies ar gyfer y gynhadledd hon (am fwy o fanylion gweler y wefan)

Lleoliad:
Canolfan Gynadleddau MEC, Bryn-y-groes, Ffordd Pensarn, Bala, Gogledd Cymru, LL23 7YE.
(i weld map a chyfarwyddiadau gweler y wefan)

www.mudiad-efengylaidd.org/cgn

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful