Sveci 4 SVETI IGNACIJE ANTIOHIJSKI, biskup i mučenik (oko 37-11 !"11#!

$ Sveti Ignacije se rodio sredinom prvoga stoljeća, vjerojatno oko 37.g. u Siriji. Iz načina na koji bijaše mučen moglo bi se naslutiti da je po%&e'(o i) k*(se +obo,(, dakle, oni koji tada u društvu bija u najviše obespravljeni. !o ti su robovi u "rkvi imali potpuno gra#ansko pravo jer su mogli postati čak i biskupi. Ignacije bijaše nakon sv. $etra, njegova neposrednog nasljednika %vodija, treći po redu biskup u &ntio iji, u jednome od glavni središta kršćanskog Istoka. Sasvim je sigurno da je Ignacije poznavao neke apostole, svakako $etra i $avla, jer su obojica prema 'jelima apostolskim djelovala u antio ijskoj zajednici. (edan od nji , prema sv. Ivanu )latoustom * $etar, zaredio ga je za biskupa. +io je dakle neposredni nasljednik apostola. ,ao biskup Ignacije se morao neprestano boriti protiv gnostika koji su, nakon razorenja (eruzalema, medu razočaranim -idovima i kršćanskim vjernicima iz .idovstva širili svoje dualističko naučavanje. /z tu borbu Ignacije sa svojim stadom bijaše na udaru 'omicijanova progonstva. !akon careve smrti došlo je kraće razdoblje mira da onda započne progonstvo pod carem 0rajanom.

)a vrijeme toga progonstva izme#u 112. i 113. godine pozvan je na odgovornost zbog kršćanske vjere i antio ijski biskup Ignacije. ,ako je u vjeri ostao tvrd i nepokolebljiv, okovali su ga u lance te pod strogom vojničkom stra.om brodom uputili u 4im gdje bi osu#en da bude predan divljim zvijerima. ,ako je brod koji je Ignacija vozio u 4im iz nama

budem drugačije nagovarao. )olite za mene da ga postignem.avidova. Ignacije iskoristi taj prisilni boravak u Smirni pa napisa kršćanskim zajednicama 6ale &zije divna pisma. Ignacije napisa još tri pisma8 zajednici u 9iladel5iji. !e pišem vam po tjelesnom nadahnu u. !eka ne bude u vas zavisti. $prostite mi. ne želite da ostanem u smrti. nego po Božjoj volji. 'ok se brod zadr. Pustite me da budem hrana zvijerima. . kojima je $ta. i neka ima su uti prema meni znaju i što me muči. osjetio se odgovornim i za druge zajednice i svoju je odgovornost . . &adije budite uz mene.7 / $oslanici 4imljanima Ignacije kao prvi biskup Istoka jasno priznaje primat 4imske crkve koju naziva 7predstojnicom zajednice ljubavi7.ari prema njemu nečovječno postupali. $n je usta koja ne varaju. !eka mu nitko od vas koji ste tamo ne pomogne.e%i -o*ik(+p! Slično su učinili kršćani iz %5eza. 'jerujte radije onome što vam sada pišem. kad do%em k vama. #ražim onoga koji je za nas umro. neka shvati što ho u. "sus Krist e nam pokazati da govorim istinu. po kojima mogu susresti Boga. jedne od glavni biskupski stolica na Istoku. " ako vas ja. !e želim živjeti me%u ljudima. to jest uz Boga. 0ko budem trpio. (iv vam pišem žele i umrijeti. :n ide tako daleko da u . Pozivam vas da mi ne iskazujete svoju naklonost u nezgodan čas.ao antio ijski biskup.+ !e raduje me propadljiva hrana ni naslade ovoga života.ristova mučenika.o%i k $-u.ao pa je Ignacija na čelu svoje zajednice pozdravio mjesni biskup s. :n je u tadašnjim prilikama u povezanosti s biskupom gledao jamstvo da se kršćanske zajednice očuvaju od otrova krivovjerni naučavanja. #ko njega ima u sebi. (elim Božji kruh. Knez ovoga svijeta ho e me oplijeniti i preokrenuti moje osje aje prema Bogu. )oja je požuda raspeta i u meni nema vatre koja teži za zemaljskim. Smirni te biskupu $olikarpu. a to je nepropadljiva ljubav. ne slušajte me. Pustite me da doprem do čistog svjetla. a za pi e želim njegovu krv. puna du ovne pouke i opomena. Iz Smirne Ignacije napisa pismo i rimskoj kršćanskoj zajednici iz kojeg saznajemo kako su vojnici stra. znači da mi dobro želite/ ako budem oslobo%en. a čeznuti za svijetom. nego je u meni živa voda koja u mojoj unutrašnjosti žubori i iznutra govori* +. #o vas molim s ovih nekoliko redaka/ vjerujte mi. bra o. a to je tijelo "susa Krista od roda . to se tamošnjim kršćanima pru. a to e se dogoditi ako vi to budete htjeli. 7Pišem svim Crkvama i poručujem svima da rado umirem za Boga ako me vi ne spriječite. Božje sam žito i zubi me zvijeri melju da postanem čisti kruh Kristov.ageme<er piše da ti sedam Ignacijevi pisama imaju i za nas danas veliku vrijednost jer veoma jasno i sna. #ek kad stignem tamo. i vi tako želite da bi i vas Bog želio. Zazivajte Krista za mene da pomo u tih zvijeri budem žrtva Bogu. 0o je pismo puno i najuzvišeniji misli pa donosimo iz njega barem jedan izvadak. znači da me mrzite. . bit u čovjek.ajte. !emojte govoriti o "susu Kristu. Stručnjak za patrologiju :.no imaju pred očima veliko značenje biskupske slu. Priuštite mi da budem sljedbenik muke svoga Boga. 6agnezija i 0rallesa. ne kratite mi da zadobijem život. !adolazi čas moga ro%enja. Bolje mi je umrijeti da se sjedinim s "susom Kristom nego kraljevati svom zemljom.istinito progovorio.ila divna prilika da pozdrave u lance okovana . !išta mi ne e koristiti draži svijeta niti kraljevstva ovoga vijeka. $noga koji želi biti Božji ne predajte svijetu i ne zavodite ga zemaljštinom. $noga ho u koji je za nas uskrsnuo.avao u luci 0roade.nepoznati razloga pristao u mnogim maloazijskim lukama.elio i pismeno izraziti. / Smirni se brod dulje zadr.be u "rkvi.

prezbiterat i #akonat. koji se odistinski rodio. u am5iteatru je predan divljim zvijerima.ristovo vezano vjerom i ljubavlju s . predli-em nebesnika i zemnika i podzemnika/ koji je tako%er odistinski bio uskrišen od mrtvih. :vaj apostolski otac brani nauk "rkve u teološkim problemima. :va opća "rkva nije samo mistično tijelo . Ignacijeva teologija je sva u slu.njegov.bi ekleziologije.avidova. isti dan kad ga slavi i sirska "rkva. 0ako#er nabraja i posebne ijerar ijske stupnjeve "rkve8 episkopat. .enu onu zajednicu koja je sa svojim biskupom tako usko i intimno povezana 7kao Crkva s "susom Kristom i kao "sus s $-em. Gto se tiče eu aristije.?C. nego je i vidljiva organizacija u kojoj rimska "rkva zauzima prvo mjesto. jedinstva "rkve. koje ga pred očima svjetine rastrgaše i tako se ispunila njegova . od koji nema ničega uzvišenijega7 @Smirnjanima. koji e po sličnosti uskrisiti tako i nas koji njemu vjerujemo. jeo i pio. Ignacijeva mistika bitno ide kroz liturgiju. $ravoslavna "rkva ?2.rista EsarH Iristou pat ousaF. 0ako je i njegovo poimanje du ovnog .rist uzeo pravo čovječje tijelo. )namo da je Ignacije napisao 7 poslanica na svom putovanju do 4ima8 @%5e.ristu . danas. listopada. pa se jedinstvo stapa u skladnu -jelinu7. $olikarpu. osobito u &ziji protiv gnostičke sekte doketa. 17. / konačnici. do mučeništva.ao što je vidljivo. 7. !jegov . kao što se i ondje gdje se nalazi "sus Krist nalazi i katolička Crkva.rista do smrti. odista bio progonjen pod Pon-ijem Pilatom.$ismu %5e.rista @usprkos raznim krivovjerjima koja su se počela širitiC. Ignacije uči da je Isus Ero#en i nero#eniF od 6arije i +oga @%5e.!jegov. .ad je Ignacije napokon bio doveden u 4im. jer ga je uskrisio $ta. =iturgijski kalendar slavi blagdan sv. $oznajemo Ignacijev n(uk preko njegovi poslanica. $ta. )bog toga Ignacijeva du ovnost raste kroz ostvarivanje "rkve. @0ral. ondje mora biti i zajedni-a. Ignacije o tome piše8 70ko ve molitva jednoga ili drugoga ima veliku mo . odistinski bio razapet na križ i umro.ivot je jedan kvalitetni primjer kršćanskog .1C. 6agne.ivota koja je sva u imanentnoj eklezijalnoj mistici. A. !ema eu aristije bez jedinstva s biskupom.?C. Ignacije je doista 7naučitelj jedinstva78 jedinstva +oga i jedinstva . Ignacije je prvi starokršćanski izvankanonski pisac koji se izričito suočava s erezama.elja da bude samljeven zubima divlji zvijeri i postane . posebno kroz %u aristiju koja je središnji čin "rkve kao zajednice. Ignacija.ristom. onoga koji je iz )arije. koliku e tek imati molitva biskupa i zajedni-e. 9iladel5ljanima. onoga koji je iz roda .et pravi nauk o Isusu . 1B?C Ignacije prvi put upotrebljava ek*e)io*o. J.ki termin katolička "rkva u smislu jedne opće "rkve @Smir D.7 )ajedništvo s biskupom najviše se očituje u molitvi i slavljenju %u aristije. $rotiv oni koji su poricali da je . / $oslanici Smirnjanima uči ovako8 71dje se pokazuje biskup.anima. Smirnjanima. :n brani kristološki nauk jednostavnim načinu8 slijedeći evan#elje. 4imljanima.ivota> .ršćanin koji slijedi stopa .anima slavi kao bla. !apisao je jednu dobru k+is%o*o. listopada. izvan kojega nemamo istinskog življenja.7 . prosinca.ristu8 Budite gluhi kad vam netko govori nešto što je izvan "susa Krista. Ignacije naglašava da je ona prava rana i piće.ristov kru . 0ralcima. tijelo trpećeg Isusa .atolička "rkva slavi njegov spomendan kao biskupa i mučenika 17. Ignacijev 7realizam7 poziva vjernike prošlosti i današnjice na progresivno spajanje suobličavanja . u Kristu "susu. jedinstva vjernika 7u vjeri i ljubavi.anima.ku sintezu u svojoj poslanici 0ralcima gdje je sa.

13C.C Ljera je početak a ljubav je kraj. 6oj se du predaje u . Ignacije &ntio ijskiC Spomenimo još jednu lijepu misao Ignacija &ntio ijskog8 M6oja je ljubav raspetaNO 0u je misao kasnije veoma zavolio jedan drugi Ignacije. a to je8 da su rimski krvnici. svjedoči da je on to učinio iz poštovanja prema Ignaciju $racrkve8 M/ njegovoj nutrini plamtio je onaj plamen ljubavi k $resvetom Imenu Isusovu koji je. @.ivot s njimeC i posvećenja njegovoj "rkvi @jedinstvo s biskupom.@jedinstvo s njime. I tome svecu prve "rkve tio je naš otac Ignacije biti jednak ne samo imenom. velikodušno slu.. osnivač isusovačkog reda. pater 4ibadeneira. 4imljanima. 6oleći Kospodina ovu 7milost jedinstva7. našli u njemu zlatna slova I. taj drugi Ignacije nije nikad mogao zaboraviti ono što je čitao o prvom Ignaciju u knjizi 2los san-torum @"vijeće svetacaC. 0aj je monogram izabrao Ignacije =ojolski kao grb i znak 'ru.S * Isusov monogram.. gorio u grudima biskupa i mučenika Ignacija. kad su raskinuli srce biskupa Ignacija.elju koja zaključuje Ignacijevu poslanicu kršćanima u 0raliju8 7=jubite jedan drugoga nepodijeljena srca. a vjernici ne počnu sve više 7posjedovati onaj nepodijeljeni du . kako čitamo. 14.enje zajednici i svijetuC. )aključno.rist7 @6agne. i uvjeren da predsjedam ljubavi čitave "rkve @usp. ne samo sada. koji je sam Isus . . upućujem vam onu istu . valja ostvariti spajanje zajedništva i poslanje. sve dok preko jednoga od nji ne počne progovarati drugo.?227.rtvu za vas.3.. 0ako#er. nego još mnogo više svojim djelimaPO .ate eza pape +enedikta ILI. @Sv. / . -ivotopisac Ignacija =ojolskog.ristu budite neokaljani7 @13C. nego i kad bude stigao do +oga.be Isusove.ani. prologC.