JU Osnovna škola “Čelić”

Priprema za nastavni čas
Predmet:

TEHNIČKI ODGOJ
Nastavna cjelina: Tehniĉko crtanje u mašinstvu

Nastavna jedinica: Tehniĉko crtanje, osnove tehniĉkog crtanja (standardi), formati papira, vrste linija

Predmetni nastavnik: Agić Mirsad

naĉinu mjerenja i dimenzionisanja. individualni. Korelacija: Likovna kultura. Odgojni: Stvaranje pozitivnog odnosa prema radu i urednosti. Milan Cvjetinović i Sulejman Ljubović Metodiĉki priruĉnik za nastavu tehniĉke kulture u 7. razvijanje osjećaja koristi i odgovornosti kao i visokog preciziranja u radu. vrste linija Tip sata: Upoznavanje sa novom graĊom Metoda rada: razgovor. razredu devetogodišnje osnovne škole. te razvoj temeljitosti i logiĉkog zakljuĉivanja. Ćamil Ahmetović. Nijaz Halilović. kreda. uĉenici će steći znanja o naĉinu kotiranja i vrstama linija. lenjir. pisanje. Milan Cvjetinović. usmeno izlaganje. Funkcionalni: Podsticanje interesovanja za tehniĉkim crtanjem kod uĉenika. Sticanje radnih navika i odgovornosti u radu. osnove tehniĉkog crtanja. Fuad Suljkanović. za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole. crtanje. Elbin Gazibegović Tehniĉka kultura za 7 razred. nacrtna geometrija. formati papira. trokut. graĊevinarstvo. Nastavna sredstva i pomagala: tabla. matematika. Literatura: Tehniĉka kultura 7. Muris Ĉiĉkušić. knjiga. papir ZADACI: Obrazovni: Upoznavanje uĉenika sa formatima papira. ilustrativno-demonstartivna metoda Oblik rada: frontalni.Predmet: Tehniĉka kultura Razred i odjeljenja: VIIb Grupa: II Nastavna cjelina: Tehniĉko crtanje u mašinstvu Nastavna jedinica:Tehniĉko crtanje. Sulejman Ljubović i Avdo Voloder ARTIKULACIJA ĈASA: UVODNI DIO: 5 minuta GLAVNI DIO: 35 minuta ZAVRŠNI DIO:5 minuta .

3. . i svaki sledeći format se dobija deljenjem veliĉine duže stranice na dva jednaka dela. za razne štampe. formati papira se uvijek izražavaju u milimetrima. pripremanje. Šta je skraćenica HTZ? .Higijensko-tehniĉka zaštita. B0 i C0. formati papira. Za uspješno uĉenje. Šta podrazumijevamo pod radnim mjestom? . dnevnik rada. 2. Zbog preciznosti. Standardni formati su formati A. razredu treba da koristimo:? . opremu. Najĉešće se koristi format papira A4. Za svaki rad koji želimo obaviti potrebno je izvršiti:? . B i C. Poĉetni formati su A0. uredskog papira.Planiranje. organizovanje. dobija se A4 format. knjige i td.Udžbenik. Veliĉine listova reda A vrijede za sve vrste tehniĉkih crteža. vrste linija U štampi se koristi nekoliko standardnih formata. kada se sastave dvijee stranice A5 formata. npr. osnove tehniĉkog crtanja (standardi). Glavni dio: Tehniĉko crtanje. kao i mašine potrebne za obavljanjeradnog zadatka i odreĊeni prostor na random stolu.Sadržaj i artikulacija nastavnog sadržaja Uvodni dio: Kroz par pitanja ponoviti gradivo sa prošlog ĉasa: 1. sticanje znanja i razvijanje sposobnosti u 7. pribor i pribor za tehniĉko crtanje. 4.Radno mjesto podrazumijeva odreĊeni prostor. Tako. alat i pribor.

Crtanje okvira na standardnim formatima papira Crtanje okvira na formatima A0. Zaglavlje i sastavnica se crtaju u donjem desnom uglu okvira. A1 i A2. Crtanje okvira na formatu A3. .

okvira crteža i tabela. . ograniĉenja navoja. simbola.Crtanje okvira na format A4. Vrste linija Puna debela linija Koristi se za crtanje vidljivih kontura predmeta.

Puna tanka linija Koristi se za crtanje kotne i pomoćne kotne linije. pokazne linije. crtanje navoja. . Isprekidana linija Koristi se za crtanje zaklonjenih kontura predmeta i mjesta kojima se vrši savijanje. štafiranje presjeka.

.Linija crta-taĉka-crta Koristi se za crtanje središnjive (simetrale) i oznake presjeka. Linija povuĉena slobodnom rukom Koristi se za predstavljanje prekida i skiciranje predmeta.

Prilozi: Nastavni listić sa zadatkom. Oĉekivani rezultat Završni dio: UtvrĊivanje gradiva koje je obraĊeno u ovoj nastavnoj jedinici i vrijednovanje uraĊenog zadatka.Vježba: Iskotirati i proizvoljno dimenzinosati crtež. Upoznati uĉenike sa slijedećom nastavnom jedinicom. .

formati papira.Izgled školske table: Tehniĉko crtanje. vrste linija A4 A0 A1 A2 A3 A4 A3 A2 Puna debela linija Puna tanka Isprekidana linija Crta-taĉka-crta Slobodnom rukom A1 . osnove tehniĉkog crtanja (standardi).

Ime i prezime ____________________ Razred _______ Datum ____________ Vježba: Iskotirati i proizvoljno dimenzinosati crtež. .