P. 1
Nikotinik Reseptörler, Nükleus Akumbens ve Dikkat Eksikli¤i Hiperaktivite Bozukluğu.pdf

Nikotinik Reseptörler, Nükleus Akumbens ve Dikkat Eksikli¤i Hiperaktivite Bozukluğu.pdf

|Views: 32|Likes:
Published by Hakan Boz

More info:

Published by: Hakan Boz on Dec 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2014

pdf

text

original

Derlemeler/Reviews

Nikotinik reseptörler, nükleus akumbens ve dikkat eksikli¤i hiperaktivite bozuklu¤u

Nikotinik Reseptörler, Nükleus Akumbens ve Dikkat Eksikli¤i Hiperaktivite Bozuklu¤u
Koray Karabekiro¤lu1

ÖZET:

Nikotinik reseptörler, nükleus akumbens ve dikkat eksikli¤i hiperaktivite bozuklu¤u
Nöronal nikotinik reseptörler (nAch) insan beyninde yayg›n olarak bulunur ve özellikle dikkat, ö¤renme ve bellek gibi ifllevlerde kritik öneme sahiptir. Bu makalede, beyin nAch’lerinin anatomik ve geliflimsel olarak da¤›l›m› ve özellikle nukleus akumbensteki ifllevleri ile dikkat eksikli¤i hiperaktivite bozuklu¤u (DEHB) patofizyolojisi aras›ndaki iliflkinin, nikotine erken dönemde yüksek düzeyde maruz kalman›n ve eriflkin dönemde nikotinik reseptörlere etkili ajanlar›n dikkat ve ö¤renme becerileri üzerine etkilerinin gözden geçirilmesi amaçlanm›flt›r. Öncelikli olarak “derleme” niteli¤indeki makalelere ve temel olarak DEHB patofizyolojisi ve nikotinik reseptörler ya da nukleus akumbens aras›ndaki iliflkileri inceleyen çal›flmalara, özellikle “ScienceDirect” ve “Mdconsult” arama motorlar› kullan›larak ulafl›lm›fl ve elde edilen veriler bu derlemede özetlenmifltir. Özellikle çocukluk ça¤›nda çok s›k olarak görülen ve biliflsel, davran›flsal, sosyal, psikolojik ve akademik çok say›da sorunun oluflmas› için önemli bir risk faktörü olan DEHB’nin oluflum mekanizmas› henüz tümüyle ayd›nlat›lamam›flt›r. ‹çlerinde yetersiz dopamin (DA), glutamat, norepinefrin ifllevlerinin de yer ald›¤› pek çok biyolojik model ileri sürülmüfltür. Son y›llarda giderek artan hayvan modelleri ve klinik DEHB olgular›yla yap›lan çal›flmalar, heterojenik klinik görünümü tek model üzerinde bütüncül bir yaklafl›mla toplayan yeni hipotezleri gündeme getirmektedir. Bu yaklafl›mda özellikle nükleus akumbens, dopaminerjik sisteme do¤rudan etkili nikotinik reseptörler ve yetersiz çal›flan “ödül” sistemi ön plana ç›kar›lmaktad›r. Birincil olarak uzun süreli tonik/fazik mezolimbik DA etkileflimi ve ikincil olarak da akumbens üzerindeki sinaptik kap›lama modeli ile, ikili yolak modeli DEHB’ye efllik eden bozukluklar› aç›klayabilmektedir. Etkilenmenin edinilmifl ya da do¤ufltan olmas›n›n, süre ve fliddetinin ve farkl› yafllardaki klinik görünümünün ortaya ç›karaca¤› farkl›l›klar›n incelenmesi için daha ileri araflt›rmalara gereksinim vard›r. Anahtar sözcükler: Nikotinik reseptörler, nükleus akumbens, DEHB, gebelik, sigara içmek Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2008;18:122-129

ABSTRACT:

Nicotinic receptors, nucleus accumbens and attention deficit hyperactivity disorder
Neuronal nicotinic receptors (nAch) are widely distributed in human brain and they have critical importance on cognitive functions such as attention, learning, and memory. We aimed to review anatomic and developmental distribution of nAch of the brain, particular functions of nAch in nucleus accumbens and on pathophysiology of attention deficit hyperactivtiy disorder (ADHD). In addition, we reviewed the outcome of prenatal and early childhood exposure to nicotine and effects of agonistic agents of nicotinic receptors in terms of attention and learning skills. Method: In this article we reviewed especially the review articles about the relationship between ADHD pathophysiology and nicotinic receptors and nucleus accumbens, using mostly “ScienceDirect” and “Mdconsult” medical search engines. Results: ADHD is a common childhood psychiatric disorder and it is assumed as a significant risk factor for severe cognitive, behavioral, social, psychological, and academical problems. However, its pathophysiological origins are yet to be elucidated. Several models including dopamine (DA), glutamate, and norepinephrine dysfunction are suggested. Recently, the research studies with clinical ADHD cases and animal models are increasing in number. These studies mostly propose a new hypothesis which integrates the heterogenic pathophysiology on a model. This model particularly involves nucleus accumbens, nicotinic receptors which directly effects the dopaminergic system and the impaired reward circuitry. Discussion: The “dual pathway hypothesis” could explain firstly the chronic tonic/ phasic mesolimbic interaction, and secondly the accompanying psychiatric problems by the synaptic gating model over the nucleus accumbens. In order to explore the differential outcome of the disturbence either innate or acquired, effects of the duration and severity and the differences in developmental stages, further studies are needed. Key words: Nicotinic receptors, nucleus accumbens, ADHD, pregnancy, cigarette smoking Klinik Psikofarmakoloji Bulteni 2008;18:122-129

G‹R‹fi
Yrd. Doç. Dr., Ondokuz May›s Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi AD., Samsun-Türkiye

Yaz›flma Adresi / Address reprint requests to: Dr. Koray Karabekiro¤lu, Ondokuz May›s Üniversitesi Hastanesi Çocuk Psikiyatri Poliklini¤i Çocuk Hastanesi 55139 Kurupelit, Samsun-Türkiye Telefon / Phone: +90-362-312-1919/3696 Elektronik posta adresi / E-mail address: drkorayk@yahoo.com, korayk@omu.edu.tr Kabul tarihi / Date of acceptance: 12 Ekim 2006 / October 12, 2006

N

öronal nikotinik reseptörler (nAch) insan beyninde yayg›n olarak bulunur. En s›k α4ß2 ve ß7 alt tipi bilinmektedir. nAch’lar›n aktivasyonu asetilkolin (Ach), dopamin, gaba-amino bütirik asit (GABA) ve glutamat› da içeren çeflitli nörotransmitterlerin sal›n›m›n› düzenler (1,2). nAch’lar

özellikle dikkat, ö¤renme ve bellek gibi ifllevlerde kritik öneme sahiptir. Çeflitli davran›flsal ve psikiyatrik belirtilerin oluflumu bu nAch de¤iflimleri ile aç›klanmaktad›r. Ayr›ca nAch’lar Alzheimer hastal›¤›, Dikkat Eksikli¤i Hiperaktivite Bozuklu¤u (DEHB), Parkinson hastal›¤›, flizofreni, epilepsi, anksiyete, depresyon ve nikotin ba¤›ml›l›¤› gibi çeflitli merkezi sinir sistemi (MSS) patolojileri ile iliflki-

122

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, Cilt: 18, Say›: 2, 2008 / Bulletin of Clinical Psychopharmacology, Vol: 18, N.: 2, 2008 - www.psikofarmakoloji.org

Tan›mlanan bu davran›fl örüntüsünün. Preklinik çal›flmalar nikotinin. “nucleus accumbens” (nükleus akumbens).www. sab›rs›zl›k. Nikotin yoksunlu¤unda gözlenen disforik. “Nicotinic receptors” (nikotinik reseptörler). Öncelikli olarak “derleme” niteli¤indeki makalelere ve temel olarak DEHB patofizyolojisi ve nikotinik reseptörler ya da nukleus akumbens aras›ndaki iliflkileri inceleyen çal›flmalara. KHS’larda santral nAch say›s› daha düflük bulunmufltur (6). hücre uyar›labilirli¤i ve nöronal entegrasyon gibi süreçleri düzenler (1.: 2. beyin nAch’lerinin anatomik ve geliflimsel olarak da¤›l›m› ve özellikle nukleus akumbensteki ifllevleri ile DEHB patofizyolojisi gözden geçirilmifltir. disfori. Nikotinin ana beyin ödül sistemi (reward) yolaklar›na. yerinde duramama. 2006). Merkezi sinir sisteminde (MSS). g›da al›m› ve çok say›da biliflsel ifllev gibi fizyolojik ifllevlerde kritik önemi bulunan nörotransmitter sal›n›m›. “pregnancy” (gebelik) ve “cigarette smoking” (sigara içmek) anahtar kelime olarak kullan›larak internet üzerinden “PubMed” ve “Sci- enceDirect” ve “MdConsult” t›bbi arama motorlar› kullan›larak ilgili makalelere ulafl›lm›flt›r. di¤er bir deyiflle paradoksik olarak nAch’lar›n art›fl›na (upregulation) yol açar (16). anksiyete. depolanan ve sal›nan nörotransmitter asetilkolindir (Ach) ve Ach’nin ba¤land›¤› temel moleküller kolinerjik muskarinik ve nöronal nikotinik Ach reseptörleridir. “Attention deficit/ Hyperactivity Disorder” (ADHD) (Dikkat Eksikli¤i Hiperaktivite Bozuklu¤u: DEHB). Karabekiro¤lu lendirilmektedir (1-3). Presinaptik nAch’lar›n nikotin ile stimülasyonu transmitter sal›n›m›n› ve metabolizmas›n› art›r›r. ifltah art›fl›. Bu s›çanlar›n normal kontrollerle karfl›laflt›r›ld›klar›nda nAch say›s› art›fl›na (upregulation) daha az hassas olduklar› ve nikotinin daha yüksek dozlar›na daha uzun süreler ihtiyaç duyduklar› gösterilmifltir (6). “nicotinic” ve “ADHD” anahtar kelimeleri kullan›ld›¤›nda ise 40 adet makaleye ulafl›lm›flt›r (A¤ustos. (2) ikinci en belirgin kolinerjik nöron grubu olan ve nöronlar›n pedunkulupontin tegmental çekirdekte konsantre oldu¤u ve talamik çekirdek ve ortabeyin DA nöronlar›na projeksiyon yapt›klar› pedünkü- Klinik Psikofarmakoloji Bülteni. Öte yandan. davran›m bozuklu¤u ve suça e¤ilim gelifliminde art›fl gösterilmifltir (7-12). konsantrasyon güçlü¤ü.K. Nikotinik reseptörlerin yap›s›. gebelik döneminde sigara içimine ba¤l› olarak çocuklarda ileri yafllarda dikkat eksikli¤i. N. 2008 . dopamin (DA). nukleus akumbensteki) ana kaynak olan ventral tegmental bölgedeki dopamin nöronlar›n› harekete geçirir (4). hayal k›r›kl›¤› (frusturasyon). a¤r› duyusunun merkezi olarak ifllenmesi. Cilt: 18. bafl a¤r›s› ve uykusuzluk olarak tan›mlanabilir (5). yorgunluk. Kendili¤inden hipertansif olan s›çanlar (KHS) genellikle DEHB için hayvan modeli olarak kullan›lmaktad›r. örne¤in mezolimbik dopamin sistemine etkileri nörofizyolojik çal›flmalar›n ilgi oda¤› olmufltur.psikofarmakoloji. Temel kolinerjik alt sistemler flunlard›r (2): (1) en belirgin kolinerjik nöron grubu olan magnoselüler bazal kompleks. DEHB ana belirtileri ve s›kl›kla DEHB’ye komorbid bozukluk belirtileri ile örtüflmesi dikkat çekicidir.2). 2008 / Bulletin of Clinical Psychopharmacology. glutamat. “Nucleus accumbens” ve “ADHD” anahtar kelimeleri kullan›ld›¤›nda “PubMed” arama motorundan 54 adet makaleye. norepinefrin (NE). Nöronal nikotinik reseptörler (nAch) sinir sisteminde yayg›n bir flekilde bulunur. dürtü kontrol bozukluklar›. Bu yaz›da nikotinik asetilkolin reseptörlerinin ve nükleus akumbensin ifllevlerinin gözden geçirilmesi ve bu yap›lar›n DEHB patofizyolojisi aç›s›ndan öneminin gözden geçirilmesi amaçlanm›flt›r. özellikle “ScienceDirect” ve “Mdconsult” arama motorlar› kullan›larak ulafl›lm›fl ve elde edilen veriler bu derlemede özetlenmifltir. uyku. Nikotin yoksunlu¤u belirtileri kayg›. Say›: 2. da¤›l›mlar› ve ifllevleri Kolinerjik sistem en önemli ve filogenetik olarak en eski sinir yolaklar›ndan biridir (2). nAch’lar yoluyla iletilen kolinerjik innervasyon. Ayn› zamanda nikotinik reseptörlere etki eden ajanlar›n klinik etkilerinin incelenmesi hedeflenmifltir. nikotine erken dönemde yüksek düzeyde maruz kalman›n ve eriflkin dönemde nikotinik reseptörlere etkili ajanlar›n dikkat ve ö¤renme becerileri üzerine etkileri tart›fl›lm›flt›r. Kolinerjik nöronlar taraf›ndan sentezlenen. γ-aminobutirik asit (GABA) ve endojen opioid peptidler gibi çok say›da merkezi nörotransmitter sistemlerinin ifllevlerini de¤ifltirdi¤ini göstermifllerdir (13-15). depresyon. serotonin (5-HT). Bu makalede. Vol: 18. Öte yandan. uyan›kl›k. hatta depresif duygudurumun ana nedeni akumbal dopamin azalmas›d›r (4). Kronik uyar›lmaya ba¤l› olarak reseptör azalmas›n›n (downregulation) görüldü¤ü di¤er pek çok agonistten farkl› bir flekilde kronik nikotin uygulamas› (7 gün boyunca tekrarlanan bir flekilde nikotine maruz kalma) nAch’lar›n desensitizasyonuna ve inaktivasyonuna. Nikotin sinir uçlar›ndan dopamin sal›n›m›na (ör.org 123 . huzursuzluk. öfkelilik.

nükleus akumbens ve dikkat eksikli¤i hiperaktivite bozuklu¤u lopontin-laterodorsal tegmental kompleks.psikofarmakoloji. bu bozuklukta yayg›n olarak kullan›lan psikostimülanlar›n etkilerine benzer olarak. (4) kolinerjik nöronlar›n retiküler formasyon içinde yer ald›¤› beyin sap› alt bölgeleri. 6-17 yafllar aras›nda 140 DEHB olgusu ve 120 kontrol ile yap›lan bir çal›flmada (27) DEHB olgular›n›n %22’sinde gebelik döneminde sigara içme öyküsü saptan›rken. Nükleus akumbens bilgiyi limbik sistemden ala- 124 Klinik Psikofarmakoloji Bülteni. (3) striatum. Prenatal dönemde nikotine maruz kalman›n neden oldu¤u davran›flsal anormalliklerin çeflitli beyin bölgelerinde özellikle alfa (7) nikotinik reseptörlerin azalmas›na ba¤l› olabilece¤i öngörülmektedir (33).www. adrenal bezlerden ve sinir hücrelerinden katekolamin sal›n›m› ve plasenta üzerine vazokonstriktif etkilerine ba¤l› azalan kan ak›m› gibi dolayl› etkilerin yan› s›ra. Yeni do¤an dönemindeki etkiler daha az kan›tlanabilir olanlard›r. kontrol grubunda bu oran %8 olarak saptanm›flt›r. Neonatal dönemde nikotine maruz kalma. (6) sempatik ve parasempatik preganglionik nöronlar›n›n kolinerjik oldu¤u otonom sinir sistemi. sözel anlama yetisi. Nikotinik reseptörler (nAch) ve DEHB Nikotinin DEHB’de görülen dikkat sorunlar›n› azaltmadaki etki mekanizmas›. Böylelikle ifllevsel olarak birbirlerinden farkl› kortiko-striato-talamo-kortikal devrelerde spiral bir döngü içinde bilgi entegrasyonu gerçekleflir.: 2. 2008 . N. adrenal bezlerden ve sinir hücrelerinden katekolamin sal›n›m›n› art›r›r. Karfl› gelme davran›fl›. Beslenme sorunlar›. duyusal puanlar ve daha az iflitsel keskinlik (23) gösterirler. Nöronal nAch beta-2 alt ünitesi ç›kar›lm›fl farelerin basit ve güvenilir bir DEHB hayvan modeli oldu¤u öne sürülmüfltür (18). Bu etki erkek çocuklar›n yan› s›ra k›zlarda da gösterilmifltir (9). Anne karn›nda nikotine maruz kalman›n DEHB ile iliflkisini ortaya koyan çeflitli çal›flmalar vard›r (24-31). (5) limbik sistemin beyin sap› retiküler formasyonu innerve edebildi¤i habenula-interpedünküler sistem. Nikotinin dikkat fonksiyonlar› üzerine olan etkilerini araflt›ran çok say›da çal›flma bulunmaktad›r (17). suça e¤ilimli davran›fltaki art›fl iliflkisi de oldukça belirgindir (7-12). Ayr›ca gebelikte sigara içme ile çocukta davran›m bozuklu¤u. Ayr›ca nikotine prenatal dönemde maruz kalan farelerde hipokampal kolinerjik reseptörlerde ve hipokampus kökenli davran›fllarda de¤iflim bildirilmifltir (21). agresif davran›fllar ve afl›r› hareketlilik 1377 ikiz çifti ile yap›lan çal›flmada anne karn›nda nikotine maruz kalma ile anlaml› olarak artm›fl olarak bulunmufltur. Hamilelik ortas› dönem ve yeni do¤an döneminde nAch’lar frontal korteks. gebelik döneminde sigara içiminin do¤um öncesi ve sonras› geliflimi olumsuz yönde etkiledi¤ini. nikotinik reseptörlerle (nAch) etkileflen nikotinin MSS üzerine do¤rudan etkileri de bulunmufltur (19). ebeveynlerin IQ skorlar› ve ebeveynlerde DEHB öyküsü kontrol edildi¤inde de anlaml› olarak bulunmufltur (27). Çocuk ve ergenlerde davran›fl sorunlar›na da neden olabildi¤i belirlenmifltir. Öte yandan. santral striatum da dorsolateral striatumda dopamin sal›n›m›n› uyar›r.Nikotinik reseptörler. muhtemelen santral DA ve NE ifllevlerini art›rarak gerçekleflir (17). DEHB tan›l› eriflkinlerde transdermal nikotin uygulamas›n›n sürekli performans testi (CPT: continous performance test) ile yap›lan pek çok uygulamada reaksiyon sürelerini iyilefltirdi¤i görülmüfltür (17). Ancak. Düflük do¤um a¤›rl›¤› geliflir. Vol: 18. serebellum ve beyin sap›nda yo¤unlaflmaktad›r. Fakat büyüme ve hayatta kalma üzerine etkilerin gözlenmedi¤i bireylerde bile anne karn›nda nikotine maruz kalman›n MSS’in geliflimini olumsuz yönde etkiledi¤i gösterilmifltir (32). hipokampus. DEHB varl›¤› ergenlik döneminde sigara kullan›m›n›n oldukça güçlü bir yorday›c›s›d›r (28). 2008 / Bulletin of Clinical Psychopharmacology. bu dönemde daha düflük motor pu- anlar (22).org . Anne karn›nda hipoksi geliflimi. karbon monoksitle karfl› karfl›ya kalma. Cilt: 18. Plasenta üzerinde oluflturdu¤u vazokonstriktif etkilerle fötal kan ak›m›n› azalt›r. ‹ki grup aras›ndaki bu fark sosyoekonomik düzey. daha yüksek fötal mortalite. Say›: 2. Çekirdek k›sm› santral striatumu. depresyon ve anksiyete bozukluklar› gelifltirmeleri aras›nda anlaml› bir korelasyon görülmektedir (28). Nükleus akumbensin ifllevi ve nikotinik reseptörler (nAch) aç›s›ndan önemi Nükleus akumbensin kabuk k›sm› çekirdek k›sm›ndan dopamin sal›n›m›n› uyar›r. Bu iliflki özellikle “d›fla vuran” (externalizing) davran›fl problemlerinde gösterilmektedir. DEHB’si olan bireyler sigara kullan›m›na daha erken yaflta bafllamaktad›rlar ve sigara içmeleri ile davran›m sorunlar›. morbidite ve biliflsel geliflim gerili¤ine neden oldu¤unu ortaya koymufltur. Gebelikte sigara kullan›m›n›n bebek üzerindeki psikiyatrik sonuçlar› Çok say›da çal›flma. eriflkin fare beyni nAch’lar›nda ve fare davran›fllar›nda kal›c› de¤iflimlere neden olur (20).

nükleus akumbens ve kaudat-putamendeki sinir uçlar›nda elektriksel ya da potasyum ile uyar› s›ras›nda anlaml› olarak daha düflük DA sal›n›m› gösterdikleri saptanm›flt›r (37).patofizyolojik modeller DEHB çocuklarda s›k görülen multifaktöryel ve heterojen bir bozukluktur ve dikkatsizlik. KHS’ler stimülasyon-ba¤›ml› DA sal›n›m›nda. üzerlerinde presinaptik nAch’lar bulunan orta beyin DA nöronlar› VTA’dan prefrontal kortekse (PFK) projeksiyon yaparlar ve presinaptik nAch’lar›n nikotin taraf›ndan aktive edilmesi ile DA sal›n›m› ve metabolizmas› gerçekleflir (35). Vol: 18.: 2. Ayn› zamanda limbik kortikal ve striatal yap›lara projeksiyon yapan bu sistemlerin DEHB hayvan modellerinde anormal oldu¤u saptanm›flt›r. Ayr›ca KHS’lerde nükleus akumbenste selektif bir bozukluk olabildi¤ine iliflkin kan›tlar bulunmaktad›r (42). 2008 / Bulletin of Clinical Psychopharmacology. KHS’lerin. Bu yolaklar “do¤al ödül yolaklar›” olarak adland›r›l›rlar ve nükleus akumbenste ve frontal loblarda dopamin sal›n›m› ile iliflkilidirler. glutamat. Öte yandan. (2) moleküler genetik çal›flmalar›. N. Kendili¤inden hipertansif (spontaneously hypertensive) s›çanlar (KHS) DEHB’nin hiperaktivite. ödül sistemi ve DEHB Dopaminerjik ve opioiderjik ödül yolaklar› yeme. Ayn› zamanda KHS’lerde nükleus akumbens ve ventrolateral striatumda bazal DA düzeyleri de daha düflük olarak gösterilmifltir (Fujita ve ark. 2003). Cilt: 18. seks ve risk alma gibi davran›fllar da benzer dopamin sal›n›m›na neden olabilirler. Bu tür do¤al olmayan ödülleri kötüye kullanma riski daha yüksek olacak bir nörotransmitter alt yap›s›na yol açan gene- tik yap›lanman›n “Ödül Yetmezli¤i Sendromu” (Reward Deficiency Syndrome) olarak adland›r›lmas› önerilmifltir (39). inhibe edici kontrolün yetersizli¤i ve hiperaktivite olmak üzere üç temel özelli¤e sahiptir (41). ancak görsel uzamsal dikkat becerileri normal oldu¤undan DEHB’nin hiperaktif-dürtüsel alttipini temsil edebilecek bir model olabilece¤i öne sürülmüfltür (40). Yetersiz dopamin ifllevi hipotezi DEHB’nin temel belirtilerinin beyindeki dopaminerjik projeksiyonlar›n ifllev bozuklu¤u sonucu olufltu¤u hipotezini dört temel araflt›rma alan› desteklemektedir (43): (1) DEHB belirtilerini tedavi etmede etkili ilaçlar›n farmakolojisi. (3) DEHB olgular›yla yap›lan beyin görüntüleme çal›flmala- Klinik Psikofarmakoloji Bülteni. Dürtüsellikte hem dopamin hem de serotonin nöromodülatör sistemleri rol al›r ve bu sistemlerin de¤ifltirildi¤i hayvan modellerinde dürtüsel seçimin engellenebildi¤i gösterilmifltir (40). ayr›ca ödüle duyarl› ö¤renme ve bellek oluflumu için gerekli nöronal devrelerde bozukluk olabilece¤ini öngörmektedir (42). KHS’larda postsinaptik DA-1 ve DA-2 benzeri reseptörlerin hiposensitif ve özellikle nükleus akumbenste yer alan presinaptik DA-2 benzeri reseptörlerin ise hipersensitif olduklar› düflünülmüfltür (38). Nükleus akumbens. Özellikle KHS’lerle gerçeklefltirilen hayvan çal›flmalar› ve DEHB tan›l› bireylerle yap›lan çal›flmalar.K. aflk ve üreme gibi dürtüleri sa¤lamas› aç›s›ndan yaflam›n devam› için kritik öneme sahiptirler (39). Benzer flekilde. WKY’lerle karfl›laflt›r›ld›klar›nda.psikofarmakoloji. nikotin gibi “do¤al olmayan ödüller” ya da kumar. Dikkat Eksikli¤i Hiperaktivite Bozuklu¤u (DEHB).org 125 . kokain. Bu s›çanlar ayn› zamanda hiperaktivite göstermifller. Karabekiro¤lu rak motor sisteme ulaflt›r›r (34). Nükleus akumbensin çekirde¤ine hasar verilen s›çanlar›n dürtüsel seçim göstermeye bafllad›klar› bildirilmifltir. kontrol grubu olarak kullan›lan Wistar-Kyoto (WKY) s›çanlar›na göre PFK. madde ba¤›ml›l›¤› ve di¤er psikiyatrik bozukluklarda görülebilmektedir (40). Say›: 2. Dürtüselli¤in bir parças› olan dürtüsel seçimler.www. Baz› bireyler bu tür maddelere ve davran›fllara daha fazla ba¤›ml› olma e¤ilimi gösterirler. DEHB patofizyolojisi üzerine pek çok çal›flma yap›lm›fl ve çok say›da model öne sürülmüfltür. Mesolimbik DA (ödül yola¤›: reward pathway) nöronlar›. dürtüsellik. davran›fl ödevlerinde dikkati sürdürememe gibi temel belirtilerinin ço¤unu göstermeleri nedeniyle DEHB için hayvan modeli olarak kullan›l›rlar. DEHB’de. 2008 . NE sal›n›m›n›n düzenlenmesinde yetersizlik ve cAMP ve kalsiyum içeren ikincil mesajc› sistemlerde bozukluklar göstermifllerdir. di¤er bir deyiflle küçük ama erken ödüllerin büyük ama geç gelecek ödüllere tercih edilmesi ergenlikte. uzamsal iflleyen bellek (spatial working memory) ve yürütücü ifllevler gibi PFK’ya ba¤›ml› biliflsel ifllevleri bu nAch regülasyonu ile düzenledi¤i düflünülebilir (36). orta beyindeki ventral tegmental alandan (VTA) nükleus akumbens ve singulat korteks gibi anterior limbik önbeyin yap›lar›na projeksiyon yapmalar› ve böylelikle nikotinin “ödül” verici etkisini düzenlemeri aç›s›ndan önem tafl›r (17). Nikotinin ve sigara içmenin. Ancak alkol. DA ve NE ifllevlerinde.

Daha sonra buna alternatif olarak “basit motivasyonel model” olarak adland›r›lan bir modelde. amigdalan›n bazolateral nükleusu.psikofarmakoloji. Öte yandan. Bu hipoteze göre. daha sonra “gecikmeden hoflnutsuzluk” (delay aversion) modeli olarak geniflletilmifltir. talamusun mediyodorsal nükleusuna. (4) hayvan modelleri. psikostimulanlar›n uyar› ile iliflkili fazik dopamin sal›n›m›n› art›rmas›n›n yan› s›ra. Yetersiz glutamat/dopamin ifllevi hipotezi Yetersiz dopamin ifllevi hipotezinin geniflletilmifl bir modelinde. VTA’da ilk dönemlerde glutamat›n uyar›m›na ba¤l› olarak art›fl gösteren hücre d›fl› dopamin düzeyleri bir süre sonra dopamin nöronlar›n›n ifllevlerinin bozulmas›na ve DEHB belirtilerinin ortaya ç›kmas›na neden olur (51). oradan da kortekse ulaflarak devreyi tamamlar (45). nükleus akumbens ve dikkat eksikli¤i hiperaktivite bozuklu¤u r›. Psikostimulanlara ba¤l› olarak tonik hücre d›fl› dopamin düzeylerinin art›fl› PFK’dan gelen girdiyi engelleyebilir. nükleus akumbens nöronlar›ndaki membran potansiyelinin osilasyon frekans›n› azaltarak eflzamanl› ifllem için gerekli zaman›n yarat›lmas›n› sa¤lar. N. Dopaminin düzenleyici etkisi ve hipokampus ve amigdalan›n kolaylaflt›r›c› etkileriyle en uygun motor plan nükleus akumbenste seçilir (45). “Basit biliflsel iflleme kusuru modeli” olarak da isimlendirilebilecek bu modele göre. Hipokampustan gelen girdiler nükleus akumbensin ateflleme yapamayan hiperpolarize durumda ya da PFK aferentlerinin stimülasyonuna yan›t olarak nöronun aksiyon potansiyeli oluflturdu¤u depolarize durumda olmas›n› düzenler (45). ventromediyal PFK. Glutamat taraf›ndan artan aktivasyon ilk önce ventral tegmental dopamin nöronlar›n› sensitize eder ve sonras›nda nükleus akumbenste yeni bir adaptasyon durumu oluflur (51). Ortamdaki beklenmedik de¤iflim mezolimbik uçlardan dopamin sal›n›m›n› tetikler. frontodorsal striatal devrelerde ve iliflkili mezokortikal dopaminerjik dallardaki bozuklu¤un yetersiz bir inhibe edici kontrole neden oldu¤u öne sürülüyordu. Bu nedenle DEHB’nin beyinde yetersiz dopamin sistemi ifllevine ba¤l› oldu¤u öne sürülmüfltür (46). özellikle nükleus akumbens olmak üzere ventral striatumda sonlanan mezolimbik dallar ve frontoventral striatal ödül devrelerindeki bozuklu¤a ba¤l› olarak. DEHB’de kullan›lan en etkin ajan olan olan psikostimülanlar dopamin tafl›y›c›s›n› (DAT) inhibe eder ve böylelikle dopaminin hücre d›fl› konsantrasyonunu art›r›r. gecikmeden hoflnutsuzluk (gecikme. 2008 . talamus ve mezolimbik dopamin sisteminden de üst üste örtüflen girdiler al›r (45. DEHB’de ikili yolak (dual pathway) modeli Son y›llara kadar DEHB’nin oluflumu yürütücü ifllevlerdeki bozukluk modeliyle aç›klan›yordu. Cilt: 18. PFK’n›n hedefe yönelik davran›fllar› düzenleyen çok say›da motor planlar› üretti¤i öne sürülmüfltür (45). kaudat nükleus ve putamen) kortikal aferentlerden glutamat sal›n›m›n› inhibe eden D4 heteroreseptör aktivasyonu ile glutamat sal›n›m›n› düzenleyen artm›fl tonik hücre d›fl› dopamin de gereklidir (47).45). Maddeye maruz kalma hücre d›fl› dopamin konsantrasyonunu art›r›r ve VTA’da D1 ve D2 benzeri reseptörleri aktive eder ve bu da dopamin içeren nöronlarda glutamatla tetiklenen aktiviteyi art›r›r (50). 2008 / Bulletin of Clinical Psychopharmacology. Böylelikle iliflkisel ö¤renme kolaylafl›r ve d›fl uyaranlara afl›r› tepkisellik azal›r (42). DEHB belirtilerinin geliflimi madde ba¤›ml›l›¤› sürecine benzer ve prenatal dönemde maddeye maruz kalanlar ileriki dönemlerde DEHB-benzeri davran›fllar gösterebilirler (49). Bu nedenle hipokampus bir kap› görevi görür ve ancak nükleus akumbens hipokampus taraf›ndan depolarize edildi¤inde PFK’dan gelen sinyal nükleus akumbense ulafl›r. Bu ikinci model. En son olarak “ikili yolak hipotezinde” ise hem mezokortikal dopamin ile düzenlenen yürütücü devrelerde hem de mezolimbik dopamin ile düzenlenen 126 Klinik Psikofarmakoloji Bülteni. geciken ödülün yetersiz sinyal üretmesi DEHB için ön plana ç›km›flt›r (52). Sonuç olarak mezolimbik dopamin sisteminin yetersiz ifllevi iliflkisel ö¤renmeyi bozar ve uygun davran›fl›n pekifltirilmesini engeller (44. Vol: 18. bekleme durumunda olumsuz bir duygusal tepki oluflumu) dürtüsel çocu¤un gecikmelerin zengin bir flekilde bulundu¤u bir ortama uyum gösterememesi olarak tan›mlan›r (52).: 2. striatumdaki (nükleus akumbens. Bu uyar› daha sonra ventral palliduma. Nükleus akumbens. Benzer flekilde. Mezokortikal dopamin sisteminin yetersizli¤i biliflsel ifllevleri (özellikle iflleyen bellek) olumsuz etkiler ve nigrostriatal dopamin sisteminin yetersiz ifllevi de karmafl›k motor ödevlerin (al›flkanl›klar›n ö¤renilmesi: habit learning) ö¤renilmesini bozar (42).48).org .www. hipokampusun subikulum bölgesi. nükleus akumbens ve dorsal striatumda yetersiz D1 reseptör modülasyonuna sebep olur.Nikotinik reseptörler. DEHB’li bireylerde uyar›ya ba¤›ml› fazik dopamin sal›n›m›n›n yetersiz oluflu. Say›: 2.

PFK. C-FOS immünoreaktivitesi ile etkinin özellikle nükleus akumbens. Öte yandan. Selektif olarak alfa4beta2 reseptör agonisti olan bir nikotinik kolinerjik ajan olan ABT-418’in DEHB tan›l› eriflkinlerde dürtüsellik. Son y›llarda giderek artan hayvan modelleri ve klinik DEHB olgular›yla yap›lan çal›flmalar DEHB’ye bir bütün olarak yaklaflan.www. glutamat. Gebelik döneminde nikotinik reseptörlere etki eden ajanlar›n uzun dönemdeki sonuçlar›n›n incelenmesi de DEHB ve iliflkili bozukluklar›n oluflum mekanizmas›n› anlamak için önem tafl›r. DEHB’ye s›kl›kla efllik eden anksiyete belirtileri davran›flsal inhibisyon modelinde ba¤›ms›z bir süreç olarak ele al›n›rken. Nikotinik ilaçlar Alzheimer hastal›¤›. Say›: 2.psikofarmakoloji. 2008 / Bulletin of Clinical Psychopharmacology. koydu¤u gösterilmifltir. Öte yandan alfa4-beta2 nikotinik reseptörlerini hedef alan nikotinik agonistler DEHB belirtilerini azaltabilmekte ve DEHB tedavisinde etkin bir alternatif olma olas›l›¤› tafl›maktad›r (18). psikolojik ve akademik çok say›da sorunun oluflmas› için önemli bir risk faktörü olan DEHB’nin oluflum mekanizmas› henüz tümüyle ayd›nlat›lamam›flt›r. heterojenik görünümünü bir model üzerinde toplamaya çal›- Klinik Psikofarmakoloji Bülteni. Karabekiro¤lu ödül devrelerinde farkl›l›k oldu¤u öngörülür. hipokampus ve amigdaladan gelen ve nükleus akumbenste monosinaptik olarak birleflen projeksiyonlar bir kap› görevi gördü¤ünden. nükleus akumbens ve DEHB DEHB tedavisinde çok yayg›n olarak kullan›lan metilfenidat›n (MPH) ana hedefi striatumdur. 2008 . Buna göre hem yürütücü/inhibe edici ifllevlerdeki sorun hem de “gecikmeden hoflnutsuzluk” aç›klanabilmektedir (52. ‹çlerinde yetersiz dopamin. mezolimbik DA sistemi modeli ile efllik eden anksiyete daha iyi anlafl›labilir. prenatal dönemde ya da erken çocukluk döneminde. singulat/frontal korteks. Ancak bu yan›t bozuklu¤un ne oldu¤una. DEHB’nin oluflum mekanizmas› ve olas› biyolojik alttiplerinin daha iyi anlafl›lmas› tedavi yaklafl›mlar›n› da kuvvetlendirecektir (52).K. fiekil 1: Nükleus akumbensin bölümleri ve reseptör da¤›l›mlar›n›n kortiko-striato-talamo-kortikal devrelerin üzerinde flematik olarak gösterimi Psikofarmakolojik ajanlar-nikotinik reseptörler (nAch). N. altta var olan nikotin ba¤›ml›l›¤› düzeyine ve reseptör alttiplerine göre belirgin farklar gösterebilir (61). Cilt: 18. Nikotinin etki mekanizmas›n›n ve DEHB tedavisindeki etkinli¤inin anlafl›lmas› için daha çok klinik çal›flmaya gereksinim bulunmaktad›r (62). Benzer düzelmeler çocuk ve ergenlerde de gösterilmifltir (57). sosyal. Çeflitli bozukluklarda görülen dikkat sorunlar› da nikotinik stimülasyona yan›t verebilir. Böylelikle ikili yolak modeli birincil olarak uzun süreli tonik/fazik mezolimbik DA etkileflimi ve ikincil olarak da akumbens üzerindeki sinaptik kap›lama modeli ile DEHB’ye efllik eden bozukluklar› aç›klayabilmektedir (54). flizofreni ve DEHB gibi bozukluklarda yarar gösterebilir (59).: 2. norepinefrin ifllevlerinin yer ald›¤› pek çok biyolojik model ileri sürülmüfltür. PFK’den gelen inhibisyonun azalmas› nükleus akkumbens üzerinde amigdaladan gelen girdilerin daha yüksek olmas›na yol açar. transdermal nikotin bandlar›n›n sürekli performans testi. ‹leriye dönük ç›kar›mlar ve klinik önemi Nikotinik reseptör sistemi çok say›da davran›flsal ve biliflsel ifllevlerde rol almaktad›r. DEHB tan›s› olan eriflkinlerle yap›lan bir çal›flmada (56). Ayr›ca. davran›flsal. hiperaktivite ve dikkat sorunlar›n› azaltt›¤› bildirilmifltir (58). Vol: 18. klinik global izlenim puanlar› ve depresif duygudurumda MPH’a benzer oranda iyileflme ortaya SONUÇ Özellikle çocukluk ça¤›nda çok s›k olarak görülen ve biliflsel. piriform korteks ve Calleja adac›klar›nda oldu¤u gösterilmifltir (55). nikotinik asetilkolin reseptörlerinin selektif antagonizmas›na ba¤l› olarak kolinerjik tonusun normale dönmesinin otizmin temel belirtilerini iyilefltirebilece¤ine iliflkin kan›tlar elde edilmifltir (60). aralar›nda nikotinik reseptörlerin bulundu¤u çok say›da reseptöre etki eden nöroaktif steroidlere yüksek düzeyde maruz kalman›n DEHB ve davran›m bozukluklar› oluflundaki ek etkileri incelenmelidir (63).org 127 .53).

Biederman J. Faraone SV. Loeber R. 2008 . Hyperactivity induced by prenatal nicotine exposure is associated with an increase in cortical nicotine receptors. Nordberg A. Clinical symptomatology of nicotine withdrawal and its control in humans. Maternal smoking and behavioral problems of children. 95(6):645-659 19. Leventhal BL. 2008 / Bulletin of Clinical Psychopharmacology. Maternal smoking during pregnancy and the risk of conduct disorder in boys. 40(6):630-641 20. King SL. 6:13-17 23. Milberger S. The nicotinic receptors in the human brain. Fung YK. Alterations in hippocampal cholinergic receptors and hippocampal behaviors after early exposure to nicotine. 27:352-358 30. Picciotto MR. Terry Jr. Nespor SM. Nordberg A. Neonatal nicotine exposure induces permenant changes in brain nicotinic receprors and behavior in adult mice. Nicotine as a modulator of behavior: beyond the inverted U. 54:15-19 10. Cellular and synaptic mechanisms of nicotine addiction. Sachs DPL. Hohnadel EJ. Hodgkins S. 36:37-44 28.12:S86 5. Receptor mechanisms of nicotine-induced locomotor hyperactivity in chronic nicotine-treated rats. Saxton DW. Neurobehav Toxicol Teratol 1984. 56:215-219 8. J Neurobiol 2002. A follow-up study of attentional behavior in 6-year-old children exposed prenatally to marihuana. Gren SM.org . Further evidence of an association between attention-deficit/hyperactivity disorder and cigarette smoking: findings from a high-risk sample of siblings. Neuropsychopharmacol 2000. Prog Neurobiol 2004. Rasanen P. Gordon RA. Granon S. Am J Psychiatry 1999. Pick CG. Wakschlag LS. 153:1138-1142 27. Chen L. 74:363-396 3. Robins›n ML. George TP Nicotinic receptor mechanisms and cognition in normal states and neuropsychiatric disorders. Biederman J. Watkinson B. Hakko H. 2:363-369 24. ADHD is associated with early initiation of cigarette smoking in children and adolescents. J Clin Child Psychol 1998. 2006. Pharmacol Biochem Behav 1997. Rahman MA.www. Orlebeke JF. N. Verhulst FC. Grunberg NE. süre ve fliddetinin ve farkl› yafllardaki klinik görünümünün ortaya ç›karaca¤› farkl›l›klar›n incelenmesi için daha ileri araflt›rmalara gereksinim vard›r. Zhang XA. Maternal smoking during pregnancy and risk of criminal behavior among adult male offspring in the Northern Finland 1966 Birth Cohort. Further evidence of an association between attention-deficit/hyperactivity disorder and cigarette smoking: findings from a high-risk sample of siblings. Isohanni M. Cilt: 18. Picciotto M. Verhulst FC Increase in child behavior problems resulting from maternal smoking during pregnancy. Biederman J. Sobol A. 63:201-207 21. 22:451-465 14. Maternal smoking during pregnancy and adult male criminal outcomes. Paterson D. Knol DL. Hernandez CM. Jones J. Chen L. Fried PA. Arch Environ Health 1997. Regulation of nicotinic acetylcholine receptor numbers and function by chronic nicotine exposure. Orlebeke JF. Effects of maternal social drinking and smoking on offspring at 13 months. Biederman J. Bannon KL. Say›: 2. Eur Neuropsychopharm 2002. J Psychopharmacol 2004. McGehee D. Faraone SV. Gray R. The behavior of infants whose mother smoke in pregnancy. Weitzman M. Popke EJ. 58:141-146 2. Sacco KA. 1:359-385 128 Klinik Psikofarmakoloji Bülteni. Chen L. Arch Gen Psychiatry 1999. Brain Res Bull 1992. Eriksson P. Is maternal smoking during pregnancy a risk factor for attention deficit hyperactivity disorder in children? Am J Psychiatry 1996. Pediatrics 1992. nükleus akumbens ve dikkat eksikli¤i hiperaktivite bozuklu¤u flan yeni hipotezleri gündeme getirmektedir. Fredericson A. Moolchan ET. 156:857-862 11. Prog Neurobiol 2000. Arch Gen Psychiatry 1997. 12: S87 6. Brain Res Dev 1991. Knol DL. Jones J. Gortmaker S. 52(4): 317-321 9. Mansvelder HD.: 2. 61(1):75-111 17. cigarettes. Zahalka EA. Kaynaklar: 1.psikofarmakoloji. 54:670-676 12. Neurotoxicol Teratol 1992. Jones J. Brennan PA. and alcohol. 6:205-217 29. Bu yaklafl›m özellikle nükleus akumbensi. Lahey BB. Am J Addict 1997. Zachariou V. Nordberg A. Nikotinik ajanlarla ve halen s›kça kullan›lan MPH gibi ajan- larla yap›lan farmakolojik çal›flmalar bu modelleri desteklemektedir. Milberger S. Behavioral and Neural Consequences of Prenatal Exposure to Nicotine. Arch Environ Health 1999. Yanai J. Early Hum Dev 1978. 14:299-311 26. Grekin ER. 29:363-368 22. Neuronal nicotinic receptors in the human brain.Rogel-Fuchs Y. Curr Drugs Targets CNS Neurol Dis 2002. Nicotinic receptors in the brain: links between molecular biology and behavior. Gentry CL. Vol: 18. Eur Neuropsychopharm 2002: S85 4.Nikotinik reseptörler. Trends Pharmacol Sci 2003. Tizabi Y. 18(4): 457–474 18. Faraone SV. Eur J Pharmacol 1998. Lukas R. Child behavioral problems increased by maternal smoking during pregnancy. Ernst M. Gearhart DA. AV Effect of repeated nicotine exposure on high-affinity nicotinic acetylcholine receptor density in spontaneously hypertensive rats. Milberger S. 90:342-349 13. 23:494-499 16. Lau YS. Gotti C. Milberger S. Neurosci Lett 2005. Fried PA. Clementi F Neuronal nicotinic receptors: from structure to pathology. Effects of nicotine on the mesolimbic dopaminergic reward system in brain. Changeux JP Attention-deficit/hyperactivity disorder: A plausible mouse model Acta Paediatr. 152: 263-271 25. Eur Neuropsychopharm 2002. Tiihonen J. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2001. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1997.53:606-617 15. Jarvelin MR. Svensson TH. Jones J. Caldarone BJ. dopaminerjik sisteme do¤rudan etkili nikotinik reseptörleri ve yetersiz çal›flan “ödül” sisteminini ön plana ç›karmaktad›r. 382:158-163 7. Gusella JL. Faraone SV. Mednick SA. Etkilenmenin edinilmifl ya da do¤ufltan olmas›n›n.

Fudge JL. Neurosci Biobehav Rev 2003. Anderson C. Wilkinson M. Rater M. Metab Brain Dis 2003. Pepper WT. Prenatal exposure to nicotine impairs nervous system development at a dose which dose not affect viability or growth. 2004. Brain Res Dev Brain Res 2005. Fitzgerald M. Casecontrol study of attention-deficit hyperactivity disorder and maternal smoking. Grace AA. Levin ED Nicotine mechanisms in Alzheimer’s disease Cognitive effects of nicotine Biol Psychiatry 2001. Cilt: 18. Nespor SM. George TP. Schweitzer J. Millar N. Karabekiro¤lu 31.1021:33-50 41. Nestler EJ. Grunberg NE. Russell LT. 66(3): 495-500 34. Ernst M. Carrey N. Fine C. Baker FE. Robbins TW. Tarazi FI. Bostic J.126:325-341 40. Hawi Z. Gallivan C. Soriano J. Carlezon WA. J Neurochem 1997.psikofarmakoloji. The dopaminecontaining neuron: maestro or simple musician in the orchestra of addiction? TIPS 24 2003:172-177 51. Vessicchio JC. Winstanley CA. Wexler B. Fourth Edition. J Oral Sci 2003. Neuropsychopharmacology. In vitro glutamate-stimulated release of dopamine from nucleus accumbens core and shell of spontaneously hypertensive rats.www. McCarron M. 31:330-341 46. Gating of information flow within the limbic system and the pathophysiology of schizophrenia. Levy F. Wilens TE. 27:671-682 43. J Neurobiol 2002. Sergeant JA. and drug use during pregnancy. Sanberg P. Grillner P. Koshikawa N. Neuropsychopharmacol 2002. Papa M. 2008 / Bulletin of Clinical Psychopharmacology. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2002. Grace AA. Nakamura S. Am J Psychiatry 1999. Localization of dopamine receptor subtypes in corpus striatum and nucleus accumbens septi of rat brain: comparison of D1-. Effects of smoking abstinence on visuospatial working memory function in schizophrenia. Slotkin TA. Monuteaux MC. a cholinergic agonist. 156:1-12 56.K. Comings DE. A pilot controlled trial of transdermal nicotine in the treatment of attention deficit hyperactivity disorder.org 129 . Dopamine hypofunction possibly results from a defect in glutamate-stimulated release of dopamine in the nucleus accumbens shell of a rat model for attention deficit hyperactivity disorder--the spontaneously hypertensive rat. Faraone SV. Cardinal RN. 20:2369-2382 35. Yamaguchi H. The dual pathway model of AD/HD: an elaboration of neuro-developmental characteristics. McFarland NR. Seidler FJ. Kosten TR. 45:75-83 39. 4:36-46 62.: 2. Bonci A. Sadile AG. Sayer J. Neurosci Biobehav Rev 2003. Neuroreport 1997. Everitt BJ. 53:633-640 60. Striatonigral pathways in primates form an ascending spiral from the shell to the dorsal striatum. Sergeant JA. Sonuga-Barke EJ. D2-. Blum K. Neuroscience 1998. Waldman I. Russell V. Marshall D. Schwartz RD. Silver AA. World J Biol Psychiatry 2002. Russell V. Perry DC. Baldessarini RJ. 87:823-830 49. Elevated levels of GluR1 in the midbrain: a trigger for sensitization to drugs of abuse? TINS 25 2002: 610-615 52. Attention deficit/hyperactivity disorderfrom brain dysfunctions to behaviour. O'Donnell P. Biederman J. Synaptic gating and ADHD: a biological theory of comorbidity of ADHD and anxiety. Nicotinic cholinergic antagonists: A novel approach for the treatment of autism Med Hypotheses 2006.156:1931-1937 59. Levin ED Nicotinic receptor subtypes and cognitive function. Pulisner D. Adachi K.278-297 32. Brain Res Rev 2000. Sonuga-Barke EJ. 1994 42. Kleinman S. Causal models of attention-deficit/hyperactivity disorder: from common simple deficits to multiple developmental pathways Biol Psychiatry 2000. Rezvani AH. Limbic corticostriatal systems and delayed reinforcement. Washington DC: American Psychiatric Assossiation. Newhouse PA. and D4-like receptors. Dopaminergic system genes in ADHD: toward a biological hypothesis. 23:187-192 33. Physiol Behav 2000. Lippiello PM. 2008 . Head CA. Pharmacol Biochem Behav 2000. 8:1607-1612 45. Haber SN. Okutsu H. Fujita S. Yeghiayan SK. in the treatment of adults with attention deficit hyperactivity disorder. The nicotinic antagonist mecamylamine preferentially inhibits cocaine vs. 66:985-990 61. pp. Dobbins SS. Brain Res Bull 1989. Wilkinson BJ. Sahady DM. Prenatal nicotine exposure: effects on locomotor activity and central [125I]alpha-BT binding in rats. 83:169-176 48. Prog Brain Res 2000. Gross R. Singh A. Levin ED. Say›: 2. Reward deficiency syndrome: genetic aspects of behavioral disorders. Steroids. Shytle RD. 29:1589-1596 55. Rezvani AH. Attention deficit hyperactivity disorder: neoroimaging and behavioral/cognitive probes. 29: 169-192 Klinik Psikofarmakoloji Bülteni. Prince J. Tizabi Y. 71:565570 57. Campbell A. 41:378-385 50. Saigusa T. food self-administration in rats. Phencyclidine interferes with the hippocampal gating of nucleus accumbens neuronal activity in vivo. alcohol use. Dubrovsky BO. Termine A. N. 26:75-85 37. Mead T. Behav Brain Res 1998. A pilot controlled clinical trial of ABT-418. Gill M. Effects of nicotinic stimulation on cognitive performance Curr Opin Pharmacol 2004. Ann N Y Acad Sci 2004. Presynaptic nicotinic modulation of dopamine release in the three ascending pathways studied by in vivo microdialysis: comparison of naive and chronic nicotine-treated animals. Vol: 18. Altered pre. Neuropsychopharmacol 2002. Abrams A. Rose JE. Bernardi G. Mullins C. Potter A. Navarro HA. 2000. 49:258-267 63. 94:1-10 47. Kirley A. Sagvolden T. neuroactive steroids and neurosteroids in psychopathology Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biol Psychiatry 2005. 27:593-604 54. Spencer TJ. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Mick E. Daly G. American Psychiatric Assossiation (APA). Mercuri NB. Brown RE. 57:1231-1238 53. J Neurosci 2000. Methylphenidate regulates c-fos and fosB expression in multiple regions of the immature rat brain. Chase TD. 27:607-619 44. 3:150-155 58. Differential expression of transcription factors in the accumbens of an animal model of ADHD. 68:1511-1519 36.and postsynaptic dopamine receptor functions in spontaneously hypertensive rat: an animal model of attention-deficit hyperactivity disorder. 18:161-168 38. Functional Neoroimaging in Child Psychiatry Cambridge University Pres. Neuroscience 1998. Biederman J.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->