P. 1
Payanam ( Islamiaya Ithal) -Issue 22

Payanam ( Islamiaya Ithal) -Issue 22

|Views: 360|Likes:
Published by enulagam
AANMEEGA AMARVUKANA ITHAL
( MAGAZINE FOR SPIRITUAL SITTING)

http://payanam.meelparvai.net
AANMEEGA AMARVUKANA ITHAL
( MAGAZINE FOR SPIRITUAL SITTING)

http://payanam.meelparvai.net

More info:

Published by: enulagam on Sep 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2013

pdf

text

original

பயணம

ஆணமீக அமரவகளககான இதழ - 22
பைழல இபன இயாழ (ரஹ) அவரகளிடம சிலர உபேதசிககமாற
ேகடடேபாத பினவரமாற உபேதசிததாரகள.
நீ ஙகள கரஆைன பறறிப பிடததக ெகாளளஙகள. நீ ஙகள ஸுனனாேவாட
உறவ ைவததக ெகாளளஙகள. நீ ஙகள ெதாழைகைய எடதத நடவஙகள.
உஙகளகக ேகட உணடாகடடம!! இநதக காலம ேபசசளநத
ெகாணடரபபதறகய காலமலல. இநதக காலம உனத நாைவப ேபணிக
ெகாள. உனத அநதஸைத மைறததக ெகாள. இரவ ேநரத ெதாழைககளின
மலம உனகக சிகிசைச அளிததக ெகாள. உனககத ெதநத நனைமகைள
எடதத நட. உனககத தீைம எனற விளஙகபவறைற விடடவிட எனற
உபேதசிபபதறகய காலமாகம.

நீ ஙகள ேவததைதக கறறக ெகாடபபதன மலமம கறபதன மலமம
அலலாஹைவச சாரநதிரஙகள

ஆசியர கரதத
நடநிலைமயம மழைமததனைமயம இஸலாததின சிறபபியலபகள
நடநிலைம, மழைமததனைம எனபன இஸலாததின சிறபபியலபகளில
மககியமானைவ. இநதப பணபகைள ேபணிய வைகயிலதான இஸலாமியப
ேபாதைனகள, வழிகாடடலகள காணபபடகினறன. இஸலாம எபேபாதம
தீவிரததனைமைய அஙகீகபபதிலைல. அதறக இடடச ெசலலம ெசயல
கைளயம கட அத தடததளளத. இத சிநதைன, அமலகள, உறவகள, உைட,
பாவைன என அைனதத இடஙகளிலம ேபணபபடடளளத. இதனாலதான
இஸலாம ஆடமபரம, வீ ணவிரயதைதத தடததளளத. கடைமகளகக
மததியில சமநிைலையப ேபணியளளத.
அபத தரதா (றழி) அவரகள தனத மைனவிகக ெசயய ேவணடய கடைம
கைள விட தஹஜஜுத ெதாழைககக மககியததவம ெகாடததேபாத,
ஸலமான (றழி) அவரகள அவரத ெசயலகைள இவவாற சமநிைலப
படததினாரகள. ◌்நீ ர உமத இைறவனகக ெசயய ேவணடய கடைமகள
உனகக காணபபட கினறன. அேதேபால நீ ர உமகக ெசயய ேவணடய
கடைமகளம காணபபட கினறன. நீ ர உமத கடமபததிறக ெசயய ேவணடய
கடைமகளம காணபபட கினறன. எனேவ, ஒவெவார கடைமககம ெகாடகக
ேவணடய உைமையக ெகாடபபாயாக". இவவிடயம நபி (ஸல)
அவரகளககக ேகளவிபபட, அவரகள ஸலமான (றழி) அவரகளின பதிைல
அஙகீகததாரகள. (பஹா).
இஸலாம மனிதனகக மழைமயான பாைதையக காடடக ெகாடததள ளத.
அவன பிறநதத மதல மரணிககம வைர அவனககான வழிகாடடல கைள
அத கறியளளத. அவனத உடல, அறிவ, ஆனமா என அைனததப
பகதிகளகக மான வழிகாடடலகளாக அத அைமநதளளத. அவனத
நமபிகைக, வணகக வழிபாடகள, பணபாடகள, நடதைதகள எலலாவறறககம
இஸலாமிய வழி காடடலகள காணபபடகினறன.
இதனால இஸலாம, மாரககதைத கறேபாடடப பாரபபைத ஏறறக ெகாளள
விலைல. மழைமயாகேவ இஸலாததில நைழநத ெகாளளமாற அைழபப
விடககினறத. "ஈமான ெகாணடவரகேள! நீ ஙகள மாரககததில மழைமயாக
நைழநத ெகாளளஙகள. ைஷததானின அடசசவடகைளப பினபறற ேவண
டாம" (பகரா: 208). எனேவ, இஸலாம கறாத வழிகாடடலகைளப பினபறற
வத ைஷததானின வழிகாடடலகைளப பினபறறவதாகேவ கரதபபடம.
ைஷததானின வழிகாடடலகைளப பினபறறவத வழிேகடடகக இடடச
ெசலலககடயதாக இரககினறத.
இவவடபபைடயில, இஸலாம மழைமயான வடவில ேபாதிககபபட
ேவணடம. அதன ேபாதைனகள நடநிலைமயாக மனைவககபபட ேவணடம.
இஸலாததிறகாக உைழககம அைமபபககள இவவடபபைடயில தமத
ெசயறபாடகைள மனெனடகக ேவணடம. மழைமயாக இஸலாதைதக
கைடபபிடககக கடய, தீவிரப ேபாககறற, நடநிலைமயான ஒர சமகதைத
உரவாககவதறகாய ெசயறபடேவாம.
-உஙகள சேகாதரரகள

அல-கரஆன
கரததச சரககம
ஸூரதஸ ஸஃப
அபல ைலஸ
ஸூரதஸ ஸஃப 14 வசனஙகைளக ெகாணட ஒர மதனி ஸூராவாகம.
இஸலாமிய சமக உரவாககததின மககியமான ஒர பகதிைய இநத ஸுரா
விளகககினறத. ெபாதவாக 28 வத ஜுஸஉ மதனி ஸூராககளாக
இரபபதடன இஸலாம எதிரபாரககினற சமக மாறறததிறகான
அடபபைடகைளயம ேபசவைதக காணலாம.
இஸலாம மழ உலகிறகம வழிகாட டம ஆசானாக மீணடம
மாறேவணடம. இஸ லாதைத ஏறறக ெகாளளாத மககளம தமத
பிரசசிைனகளகக தீரவ ேதட வரம இடமாகவம இஸலாம
விளஙகேவணடம. இவவழிகாடடம தகதிைய யத, கிறிஸதவரகள இழநத
விடடனர. அவரகளகக அனபபபபடட ததரகளடன அவரகள
மரணபடடனர. தமகக அரளபபடட ேவதஙகளில திபகைள ஏறபடததினர.
எனேவ, இபெபாறபப மஸலிம சமகததிறக மாறி விடடத. இதறகாக
அவரகள தஙகைள தயாரபடததிக ெகாளள ேவணடம. ெதாடரநதம உைழகக
ேவணடம.
இநத ஸூரா அலலாஹைவ தஸபீ ஹ ெசயவதடன ஆரமபிககினறத.
வானஙகள பமியில உளள அைனததப பைடபபினஙகளம அலலாஹைவ
ததி ெசயத ெகாணடரககினறன. இத ெபாதவானேதார பிரபஞச உணைம.
அலலாஹ தன பைடபபினஙகளிடம இதைனேய எதிரபாரககினறான. இநத
ஸூராவின கைடசி வசனமம இேத கரதைத ெசாலவதடன
மடவைடகினறத.
ஆனால, அலலாஹைவ ததி ெசயய பல மைறகளம, அைமபபககளம
காணப பட மடயம. மனிதனலலாத பைடபபககள அலலாஹைவ ததி
ெசயய; மனிதன மாததிரம இதறக மாறறமாக நடநத ெகாளகிறான. இத
பிரபஞச இயககததின ஒரைமபபாடடறக மாறறமான ெசயலாகம. எனேவ,
மனித சமகதைதயம அலலாஹைவ ததி ெசயயம சமகமாக மாறறி
அைமபபத ஒர அடபபைடயான கடைமயாகினறத.
இஸலாம சமக மாறறதைத ஏறபடதத வநத மாரககம. அத ெகாணடவநத
சடடஙகள, வழிகாடடலகள ஊடாக உயரநத பணபகைள ெகாணட ஒர
சமகதைத உரவாகக விரமபகின றத. இமமாறறம தனிநபர
மாறறததிலிரநத ஆரம பிகக ேவணடம. இவவைகயில அநத சமகததின,
அதன அஙகததவரகளின ேபசசககளககம ெசயற பாடடறகம இைடயில
மரணபாட காணபபட மாடடாத. ேபசம விடயஙகைள ெசயயம சமக மாக
அத காணபபடம. அதறகபபால, ேபசவைத விட ெசயறபாடடறேக அசசமகம
மககியததவம ெகாடககக கடயதாக இரககம.
இபபணைப நாம ஸஹாபா சமகததில காணலாம. அவரகள அலகரஆனின
சில வசனங கைளப படதத விடட, அவறைற நைடமைறயில
ெகாணடவநததன பினபதான ஏைனய வசனங கைள படகக மறபடவாரகள.
இனற நைடமைற யில இஸலாதைத, அதன சிறபபமசஙகைள ேபசககடய
எததைனேயா மனிதரகைள நாம காணலாம. ஆனால, அநத விடயஙகைள
வாழகைக நைடமைற வாழகைகயில காணமடயமான நபரகளின ெதாைக
மிகவம கைறவானத. இப படபபடட சமகதைத அலலாஹ விரமபவ
திலைல. இபபணபானத யதரகளின பணபாகவம காணபபடகினறத.
இஸலாம சமகமாறறததின ஊடாக அைடய விரமபகினற இலகைக இநத
ஸூரா விளகககின றத. இஸலாம மழ உலைகயம ஆளம சகதியாக மாற
ேவணடம எனபேத அநத இலககாகம.
◌்அலலாஹவாகிய அவனதான தனனைடய ததைர ேநரவழிையக
ெகாணடம உணைமயான மாரக கதைதக ெகாணடம அனபபி ைவததான.
இைண ைவபேபார ெவறதத ேபாதிலம ஏைனய எலலா
மாரககஙகைளவிடவம இஸலாதைத ேமேலாஙகச ெசயவதறகாகேவ அவன
அவவாற ெசயதான.ச (அஸஸஃப: 09)
பமியில உளள எலலா மதஙகளம, ெகாளைகக ளம, வழிகாடடல
அைமபபககளம இஸலாமிய ஆளைகயின கீழ வரேவணடம. அவறறில
எதவம இஸலாமிய சகதிைய மிைகதததாக இரககக கடாத. நபி (ஸல)
அவரகள மதீனாவில உரவாக கிய இஸலாமிய ஆடசி அவரகளின
வபாததின பின ெதாடரநத நானக கலீ பாககளின காலததில விவ ைடநதத.
பினனர வநத உைமயா, அபபாஸிய ஆடசிககாலஙகளில இஸலாம
மதிககததகக அைன வராலம ஏறறக ெகாளளபபடட மாரககமாக மாறியத.
இத கிலாபத எனற ெபயலம அைழக கபபடவதணட. இவவயர நிைல
பினனர வநத உஸமானிய கிலாபததின வீ ழசசியடன இலலாமல ேபானத.
அனற மதல இனற வைர அைனதத மஸலிம கைளயம ஒர ெகாடயின
கீழ ஒனறேசரககககடய ஒர சரவேதச கடடைமபப ேதானறாமல இரபப
தறகாக இஸலாததின எதிகள பல ேகாணங களிலம ெதாடரநதம
உைழதத வரகினறனர. வளரநத வரகினற இஸலாமிய எழசசிைய அழிப
பதறகான அைனதத மயறசிகளிலம ஈடபடகின றனர. இதறகாக
ெபரநெதாைகப பணதைத ெசல விடவதடன நிறவன மயபபடடம
ெசயறபடகின றனர. இநேநாககதைத அைடவதறகாக பலவீ ன மான
மஸலிமகைளயம பயனபடததிக ெகாளகின றனர. இஸலாததின அைனதத
எதிகைளயம இதறகாக ஒனறேசரககினறனர. தனிமனிதரகளாக,
கடமபஙகளாக, சமகஙகளாக, நாடகளாக இஸ லாதைத கறிைவததத
தாகககினறனர.
இநதவைகயில இஸலாததின சரவேதச கடட ைமபைப மீணடம
உரவாககவத இஸலாதைத ஏறறக ெகாணட ஒவெவார மஸலிமினதம
பணி யாகினறத. அதறகாக உைழபபத அவனத கடைம யாகினறத.
இபபணிைய அைடவதறக உைழகக மாற தணட அலலாஹ ஸூரா
ஸஃபபின 9ஆம வசனததிலம ஸூரா ெதௗபாவின 33ஆம வசனத திலம
ஸூரா பதஹின 28ஆம வசனததிலம கறிப பிடகிறான.
எனேவ, இஸலாம மழ உலகிறகம வழிகாட டம ஆசானாக மீணடம
மாறேவணடம. இஸ லாதைத ஏறறக ெகாளளாத மககளம தமத பிரசசி
ைனகளகக தீரவ ேதட வரம இடமாகவம இஸலாம விளஙக ேவணடம.
இவவழிகாடடம தகதிைய யத, கிறிஸதவரகள இழநத விடடனர.
அவரகளகக அனபபபபடட ததரகளடன அவரகள மரணபடடனர. தமகக
அரளபபடட ேவதஙகளில திபகைள ஏறபடததினர. எனேவ, இபெபாறபப
மஸலிம சமகததிறக மாறி விடடத. இதறகாக அவரகள தஙகைள
தயாரபடத திக ெகாளள ேவணடம. ெதாடரநதம உைழகக ேவணடம.
இபபாய பணிைய ேமறெகாளவதறக ஓர உயரநத அணி உரவாககபபட
ேவணடம. அவர களத சிநதைன, நடதைத, ெசயறபாட ஒரமகபபட டதாகக
காணபபடம. அகீதாவில ேகாளாறகள காணபபடமாடடாத. ேபசவைதவிட
ெசயறபாட டறேக மககியததவம ெகாடபபாரகள. தமகக மததியில
சேகாதரததவதைத ேபணவதில க சைனயாக இரபபர. தமைம விட
அடதத சேகா தரைன ேதைவகளின ேபாத மறபடததவர. சேகா
தரததவதைத பாதிககம ெசயலகைளவிடடம தரமாகி இரபபர. இவரகளால
தான ஓர அணியாக இரநத ேபாராட மடயம. இபபடபபடட அணி ையேய
அலலாஹவம விரமபகினறான. "நிசசய மாக அலலாஹ ஒனேறாெடானற
இைணநதி ரககம கடடடதைதப ேபானற ஓரணியில நினற வரகளாக
அவனத பாைதயில யததம ெசயேவாைர ேநசிககினறான" (அஸஸஃப: 04)
இவரகள உலக இலாபஙகள, இனபஙகைள ேநாககமாகக ெகாணடவரகள
அலலர. ஆனால, உலகில இஸலாததிறக ெவறறிைய ெகாணட
வரவதறகாக உைழபபவரகள. இதனமலமாக தமத பாவஙகளகக
மனனிபைப அலலாஹவிடம ேவணடகினறவரகள. இவரகள மறைமைய
ேநாககமாகக ெகாணடவரகள. அலலாஹவின கலிைய எதிரபாரபபவரகள.
சவரகக இனபஙக ளில ஆைசைவததவரகள. இதறகாக தமத உயிர கைள,
உைடைமகைள தியாகம ெசயவதறக தயாரானவரகள. இதைனேய இலாபம
தரம வியாபாரமாக கணிககினறவரகள.
இவவைகயில இஸலாமிய ெசயறபாடகளின இலகககள இபபாய
ேநாககதைத அைடநத ெகாளளககடயதாக இரகக ேவணடம. இதறகான
உைழபபககள, மயறசிகள இலகக ைமயபபட டதாக காணபபட ேவணடம.
அவறறிறகிைடயில பநதணரவ, பரஸபர ஒததைழபப எனபன இரபபதடன
ஒரவர மறறவைர பலபபடதத ேவணடம. இஸலாததின எதிகைள
இணஙகணட இஸலாததிறக எதிரான அவரகளின திடடஙகள,
ெசயறபாடகைள மறியடபபதில ஒனறபட ேவணடம. அபேபாததான நாம
உயரநதேதார சம கதைதக காணலாம. அலலாஹ எமைமப ெபாரந திக
ெகாளளடடம.

பிகஹுத தஃவா
ேவணடபபடம நிைலகபபாடகளம ேவணடபபடாத
ஹிஜரதகளம
அஹமத மஹமமத றாஷித
தமிழில: மிஹழார எம. றஷீத
நிசசயமாக இநத உளளஙகளின ஆழததில தணல கஙககள
பறறிகெகாணடதான இரககினறன. ஆனால, அவறறின ேமலால சாமபல
தகளகள படரநதிரககினறன. பைக அபபிய தீ பெபாறிகளம
அவவளளஙகளிேல மஙகிக கிடககினறன. இநத உளளஙகளில படரநதிரககம
சாமபைல ஊதி, அபபியளள பைகைய தடடவிடடால அைவ
அயரசசியிலிரநத விழிததவிடம. கதிதெதழநத ெசயலககம ெபறற ேமேல
உயரநத விடம. ெசயறபடவதன இனபதைத லயிதத, மனேனறறததின
சைவைய உணரம. இநத உளளஙகள நாளைடவில அபமிதமாக அநதப
பணிகைள ேநசிதத அவறறின அசசிேல சழலம.
இஸலாமிய வரலாறறிேல அபபாஸியக கலீ பாககளான மஃமன, மஃதஸிம
மறறம அல-வாஸிக ேபானேறாரகளத காலபபிவில மஃதஸிலா,
ஜஹமியயா மறறம ஷுஊ பியயா எனபபடம அறப எதிரபப இனவாதம
ேபானற அகீதா ரதியாக வழிெகடட ெகாளைககள தைலவிததாடன.
இததரணததில இகெகாளைககளகக ேசாரம ேபாகம தகதியறறவரகளின
கரஙகளகக அதிகார பலமம மாறியிரநதத.
இநநிைலையககணட அறபததளபதியான மாரகக உணரவ ெகாணட அபதலப
அல- காஸிம அல-அஜலி மிகவம மன ேவதைன அைடநதார.
சமகபபணிகள பலவம ெசயயம ெதாணடராகவம ெபரம ெகாைட
வளளலாகவம திகழநத அவர இஸலாததின ெநறி பிறழாத சயான
அகீதாைவ ஏறறிரநதார. அவர நடதைதயிலம நனிசிறநதவராக விளஙகி
னார. சில பைடத தளபதிகளின அனசரைணேயாட இஸலாமிய சமகததின
உளேள ேபாதிககபபடட வநத "அஷஷுஊபியயா" ெகாளைக வாதததிறக
எதிராக இவர கரல எழபபினார. இரபபினம தனியாக நினற மகம
ெகாடகக மடயாத அளவகக அநதத தீைம விஸவரபம எடததிரநதத.
இரபபினம அவரளேள உநதிததளளம உணரவ கைளக கவிைத
வகளாகக ெகாபபளிததார.
"தீைமகக எதிராக வாெளடததப ேபாராட மடயாதவாற, வாய திறநத ேபச
மடயாதவாற, வாயைடககபபடட, கணணியமான கனவானகள நசககபபடம
இழிவான நாடடல தைலகனிநத வாழவைத விட அதைன விடடம
ெவளிேயறிப பறபபடவததான சிறபபனேறா!"
அபதலப ேமறபட கரதைத கவிைத வகளாகப பாடனார. பினனர தனத
இராணவ மகாம அைமநதிரககம "கிரக" நகரம ேநாககி தீைமைய
ெவறததப பறபபடடார. ஈராககிலி ரநத கராஸான ேநாககிச ெசலலம
பாைதேயார மாக கரமாணஷா படடணததிறக சறற மன பாகததான "கிரக"
படடணம அைமநதளளத. இனற நாம பகதாதில காணம பிரபலமான "கிரக"
நகரமலல அத.
தளபதி அபதலப தமத சழலில நிலவிய வழிெகடட ெகாளைககளின
அழததஙகளகக அடபணிய மறதத சதநதிர பரஷராக விளஙகி னார.
இரபபினம அவர ஒர தனி மனிதர. எனேவ அதிகாரப பினனணி ெகாணட
வழிெகடட ெகாளைககளின திணிபபிலிரநதம அழததங களிலிரநதம
தமைம பாதகாததக ெகாளள ஹிஜரத ெசயவைதத தவிர அவர மனனால
ேவறவழி இரககவிலைல.
எனேவதான அவர கிரக ேநாககி ஹிஜரத ெசனறார. மஃதஸிலா ேபானற
வழிெகடட ெகாளைககள அரச ஆதரவ ெபறறப பயலாக வீ சிக ெகாணடரநத
இககால கடடததிலதான இமாம அஹமத இபன ஹனபல (றஹ)
அவரகளம வாழநத ெகாணட ரநதாரகள. ஆனால, அநத
நசசககரததககளகக அடபணியாமல அவர சதநதிரக காறைற சவாசிககம
‘தாஈ’யாக விளஙகினார. எனேவ தான ஹிஜரத ெசயய மறதத பகதாதிேல
தஙகி விடடார.
அதேதாட பயலாக வீ சிக ெகாணடரககம வழிெகடட ெகாளைககளகக
எதிராக உறதியாக காலகள பதிததவாற உயரக ெகாட பிடததார. இமயமாக
நினற இமாமின உறதியின மனனால ெபாத மககளம அவைரச சழ
ெகாளைக மாறாத உறதியாக நினறனர. இதனால அநத ெகாளைக
பிதஅதகள வாைலச சரடடக ெகாணட பறமதக காடட ஓட ேவணட
ஏறபடடத.
இவவாறாகததான சதநதிரக காறைற சவாசிக கத தடககம தாஈககள
இரபபாரகள. தீைமகள தணடாமாரதமாக வீ சினாலம அவரகள சகித தக
ெகாணட தம ெசாநத பமியிேல உறதியாக காலகள பதிதத
நினறபிடபபாரகள. இவரகள தமைமச சழ இரககம சமகததிலிரநத
ஜாஹி லியய ெகாளைககளகக ேசாரம ேபாகாத ெதளிநத உளளஙகைளயம
பிரகாசமான வதனஙக ைளயம உைடய இளவலகைள இனஙகணட
ேதரநெதடபபாரகள.
ஜாஹிலியயததின அழககாறகள, அசிஙகங கைள விடடம அவவிைளஞரகள
தமத அஙகங கைளயம உளளஙகைளயம தயைமபபடதத வாரகள.
ஜாஹிலியயததின ேநாயப பீ ைடகள அவரகைளத தாககி பலவீ னபபடததாமல
தறகாத தக ெகாளவதறகான வீ யதைத தரபியயத பயிறசிகளின மலம
இநத தாஈககள அவரகளில பாயசசவாரகள. ெமாததததில இநத இளவல
கைள இஸலாதைதேய சவாசிககினற, அதைன ேய உயினம ேமலாய
மதிககினற அணிகளாக இநத தாஈககள வாரதெதடபபாரகள.
மிக நீ ணட காலமாக அடைமததவக கலாசசா ரததிறக அடைமபபடடரககம
சமகதத மகக ளின உளளஙகள எபெபாழதம ெசாகைசயம
ெமனைமையயமதான நாடம. எலலா விடயஙக ளிலம
இலகவானைதததான ெசயய விரமபம. நிைலயான நிரநதர ஓயைவயம
இததக உளளங கள ேதடம. ெபாதவாக அடைமததவ சமக அைமபபில
வாழம மககளின உளளஙகள அடைமததவக கலாசசாரததின நீ ணட காலத
தாககததின காரணமாக இவவாறாகக காணப படனம ேமேல, ேமேல
உயரநதிட ேவணடம எனற அவாவம, மனேனறி விடேவணடெமனற
ஆரவமம இநத உளளஙகளின இனெனார பககத தில மைறநத
கிடககததான ெசயகிறத. அவ வாேற உயர ஒழகக மாணபகைள மதிகக
ேவண டம, உயரதரமான காயஙகைள நிைறேவறற ேவணடெமனற
ஆரவமம இநத உளளஙகளில மைறநதிரககததான ெசயகினறன.
"நிசசயமாக இநத உளளஙகளின ஆழததில தணல கஙககள
பறறிகெகாணடதான இரககின றன. ஆனால, அவறறின ேமலால சாமபல
தகள கள படரநதிரககினறன. பைக அபபிய தீபெபாறி களம
அவவளளஙகளிேல மஙகிக கிடககினறன. இநத உளளஙகளில படரநதிரககம
சாமபைல ஊதி, அபபியளள பைகைய தடடவிடடால அைவ
அயரசசியிலிரநத விழிததவிடம. கதித ெதழநத ெசயலககம ெபறற
ேமேல உயரநத விடம. ெசயறபடவதன இனபதைத லயிதத
மனேனறறததின சைவைய உணரம. இநத உள ளஙகள நாளைடவில
அபமிதமாக அநதப பணி கைள ேநசிதத அவறறின அசசிேல சழலம." (1)
இநதக ேகாணததில ேநாககினால தீைமக ளகக அஞசி நாடைட விடட
ஹிஜரத ெசயவத பிைழயாகம. ஆனால, தனத உயிரகக அபாயம வரேமா
என அஞசம இரகசியம பாதகாககம மனிதனம, தனைன விட அறிவில
உயரநத அறி ஞனிடம கலவி ேதட பறபபட விைளயம மாண வனம, தனத
தீனிேல ேசாதிககபபடேவேனா என அஞசபவனம ேமறெகாளளம
ஹிஜரதகள விதிவிலககாக ேநாககபபடம.
ஆனால, தீைமகக மனனால வாயமட ெமௗனி யாக நிறபைத சயான
நிைலபபாடாக ஏறறக ெகாளளேவ மடயாத. "பயணிககம பாைத களின
ஒவெவார சநத ெபாநதகளிலம அநீ தி கைளக கணட பினபம, ஒவெவார
கணமம அககிரமததின அடாவடததனதைத கணட பின பம; அைதத தடகக
ஆறறல இரகக, நாவ உசப பாமலம, ைக அைசககாமலம இரபபவரகளத
உளளஙகளிேல இஸலாம கடயிரககவிலைல. அவவாற இஸலாம
அைவகளில கடயமரநதி ரநதால அவரகள இயலபாகேவ மஜாஹிதீன
களாக மாறியிரபபர".(2)
எனேவ, உயிேராடடமான உளளமபைடதத மஃமின எபெபாழதம
இயஙகபவனாகவம பிறைர இயககபவனாகவம இரபபான எனபத இஙக
ெதளிவாகினறத. அேதேபானற ெவறறி யின அறிகறிகள ேதானறியதன
பினப இைணநத ெகாளேவாம என வாககளிககம சநதரபபவா திகள
ேபாலியாகேவ வாககளிககினறனர எனப தம இஙக நிரபணமாகினறத
அலலவா!
"நணபா! அநியாயததிறக எதிராக ஜனஙக ெளலலாம திரணட பினப
ெகாதிதெதழபவன சதநதிர பரஷன அலலன. மாறாக மககள எலேலாரம
மதிமயஙகி தஙகிக ெகாணடரகக, தானாக மனெசனற அநீ ததைத
எதிரபபவன அனேறா யதாரததமான பரஷன". (3)
(1) அஷஷவாத: அஸஸாம பக:353
(2) திராஸாத இஸலாமியயா: ெஸயயித கதப பக:29
(3) தீ வானல மஸானி: அஸஸாம பக:80

பிகஹுத தஃவா
கலாநிதி பதஹி ெயகன
(1933.02.09 - 2009.06.13)
இநத கடடைரயின ஆசியர கடநத 2009.06.13 இைறயட ேசரநதார.
இனனாலிலலாஹி வஇனனா இைலஹி ராஜிஊன. ெலபனாைனச ேசரநத
இவர இஸலாமிய தஃவாக களததில நீ ணடகாலம உைழதத ஒர தாஈ.
வாசகரகள வாசிககினற இநத ஆககம ேபானேற தஃவா களம ெதாடரபாக
பலேவற நலகைள எமககத தநதவர. அவன மறைம வாழவிறகாக
பிராரததிபேபாம.
இஸலாமிய ெசயறபாடடல ஒர பகதிகக
அழததம ெகாடதத ெசயறபடவதால ஏறபடம தீ ஙககள
இஸலாததின எதிகள பலேவற பகதிகளாலம பலேவற
அைமபபககளடாகவம மஸலிம சமகததின ெபாறபப வாயநத மனனணி
இடஙகைள ேநாககி ஊடரவி வரகினறனர. இபபடெயலலாம நடநததன
பிறபாடம இஸலாமிய ெசயறபாடகள பரணததவம உைடயதாக அலலாமல
ஒர சில பகதிகளடன மாததிரம மடடபபடததபபடடதாக இரபபத ஏறறக
ெகாளளததககதாக இரககமா?
கடநத இதழில இஸலாமிய ெசயறபாடடல பரணததவம ேபணபபடவதன
அவசியம ெதாடரபில சில விடயஙகைள ேநாககிேனாம. இஸலாமிய
ெசயறபாடடல ஒர பகதிகக மாததிரம அழததம ெகாடதத ெசயறபட மட
யாைம ெதாடரபாகவம ேபசிேனாம. அதன ெதாடல இவவிதழில இனனம
சில விடயங கைள ேநாககேவாம.
இஸலாததின பலமம கணணியமம அதன பாதிபபம இஸலாதைத
மழைமயாக ேநாககி அதனபால அைழபபதிலம நைடமைறபபடதத
வதிலேம தஙகியளளத. மாறறமாக அதன பக திகள சிதறணட
ேபாகமேபாத, ஒர பகதிைய விடட விடட இனேனார பகதிகக மககியத
தவம ெகாடககமேபாத, இநதப பலமம கணணியமம பாதிபபம இலலாமல
ேபாய விடம.
இஸலாமிய ெசயறபாடடல ஏேதா ஒர பகதிகக மாததிரம அழததம
ெகாடதத ெசயற படம ேபாத அதன பினவிைளவாக அத இஸலா மிய
தனிமனித ஆளைமைய சிைததத விடகி றத. காரணம அவர பரணமறற
ஒர மனஹஜின ஊடாகேவ உரவாககபபடடரபபார. அதேதாட விடயஙகள
பறறிய அவரத பாரைவ வைரயறக கபபடடதாகேவ காணபபடம. அதன
மலம இஸலாமிய ெசயறபாடடல ஏறபடம இனேனார பாதிபபாக மககள
மததியில இஸலாததின வட வம தவறாக பநதெகாளளபபடகினறைம
காணபபடம. இத னால மனிதரகள இஸலாதைத விடடம தர விலகி
ஓடவர.
இஸலாமிய ெசயறகளததிலளள அதிகமான வளஙகள சித றணட
ேபாயவிடவத அதன இனேனார பாதிபபாக அைமயம. இநத எலலா
வளஙகைளயம ஒேர பாைதயில ஒனற திரடட னால இஸலாமிய
சமகமாறற ெசயறதிடடம சறற விைரவாக அதன எடடககைள ைவதத
மன ெசலலலாம.
சிதறணட அைமபபில இஸலாததிறகாக உைழககம மேனாநிைல
ேதானறவதம இதன பினவிைளவகளள ஒனறாகம. பனைமத தவம எனற
ெபயல இஸலாததிறகாக உைழப ேபாடம பரவிக காணபபடம
இஸலாதைத பல ேகாணஙகளிலிரநத பிததைவததப பாரககம இநத
ேநாய இதனடயானதாகம.
இஸலாமிய ெசயறபாடடல ஒர பகதிகக மாததிரம அழததம ெகாடதத
ெசயறபடதல எனபத இஸலாததிறகம இஸலாமிய ஷரஅததிற கம எதிராக
இைழககபபடம ஒர தேராகமாகம. அலலாஹ இஸலாமிய ஷரஅத
பரணமாக இரககேவணடெமன நாடயிரககிறான. அதைன ேநாககி
பரணமாக அைழபபதறகாகவம அதைன நைடமைறப படததவதறகாகவம
தான அல லாஹ ெதவ இைறத ததர மஹமமத (ஸல) அவரகைள
ெசயதான.
இதைனததான அலலாஹ "இனற நான உஙக ளகக உஙகளத மாரககதைத
பரணப படததி ேனன. எனத அரைள உஙகளகக பரணபபடத
தியிரககிேறன. உஙகளககய மாரககமாக இஸலாதைத
ெபாரநதிகெகாணேடன" என கறிபபிடகினறான. பன இஸரேவலரகள
தமத மாரககதைத பல பகதிகளாக பிததப பாரததைத அலகரஆன இநதப
பிணணனியில தான மறக கினறத. "நீ ஙகள ேவதததின சில பகதிகைள
ஈமான ெகாணட மறறம சிலைத மறககினறீ ர களா? உஙகளில அபபட
ெசயபவரகளககய கலி இநத உலக வாழகைகயில இழிவம
மறைமநாளில கடைமயான ேவதைனைய ேநாககி அனபபபபடவதமாகம."
(பகரா: 85)
இஸலாதைத அதன சில பகதிகைள விடட விடட மறறம சில பகதிகைள
மாததிரம எடப பதன மலம அதைன கறேபாடவதம தணட தணடாக
பிபபதவம பரணமான ஒர கரவிைய தணட தணடாக ேவற பிபபத
ேபானறதாகம. அபபட அதைனப பிததால அதன ேநரட விைளவாக அநதக
கரவி ெசயலறறப ேபாய விடம.
மனிதனைடய ைக அலலத கால அலலத வாய அலலத காத அலலத
அத ேபானற ஏதாவ ெதார உறபப அவனத உடமபில இரகக ேவணடய
இடததில இரககாத தணடககபபட டவிடடால அதறகப ெபறமதி
இரககமா? ஒர கடகாரததின அலலத வாகனததின பகதிகள அைவ இரகக
ேவணடய இடததில இலலாத ேபானால அவறறிறக எனன ெபறமதி?
இபேபாத வாரஙகள, இஸலாமிய இயககத தில இரகக ேவணடய இடததில
இரகக ேவணடய ெபறமானதேதாட அரசியல ெசயற பாடகள இலலாத
ேபாத அதறகப ெபறமதி இரககமா? அேத ேபானற தரபியா ெசயறபாடா
னத இஸலாமிய இயககததின இலகககைள விடடம அதன சமக மாறற
ெசயறதிடடதைத விடடம விடபடட தனியாக அைமயமாயின அதறகப
ெபறமதி இரககமா?
இநத ெசயறபாடகள தனிததனியாக அைமய மாயின அைவ தனிததப ேபாய
கறகிய காலத தககயதாக, சிநதனா ரதியாவம உளரதியாக வம ெபௗதீக
ரதியாகவம பிரசசிைனகளககம சிககலகளககம அழிவககம உடபடட
நீ ஙகிப ேபாகக கடயதாக இரககம. அவறறிறக எநதப ெபறமதியம
இரககமாடடாத. இநத ெசயற பாடகள ஒவெவானறம ெமாததமாக இஸலா
மிய சமக மாறறதைத நிைறவ ெசயகினற வைக யில ஒனறிைணநத ஒர
இலககில ெசயறபடட இநத ஒவெவார பகதியம ேபாதியளவ வளரசசி
ெபறம வைகயில ஒர சிறநத சழைல உரவாக காதவிடன இைவ
தனிததனியாக இரபபதில எவவித பிரேயாசனமம ஏறபடபேபாவதிலைல.
இனறளள இஸலாமிய ெசயறபாடகள அைனததம இஸலாமிய ஷரஅதைத
நிைலநாட டக கடய ெபாதவான ஒர ஒழஙக இலலாத நிைலயில
மதலில அநத ஒழஙைக ஏறபடதத வதறகாக ேவணடயம அதைன
ெகாணட வரவ தறகாக ேவணடயம ஒரமகபபடட வைகயில ஒேர திககில
ஒனற கவிககபபட ேவணடம.
சிநதனா ரதியாகவம தரபியயா ரதியாகவம அரசியல ரதியாகவம
ெசயறபாடட ரதியாகவம இராணவ ரதியாகவம உளள பலேவறபடட
ெசயறபாடகளம ஒர இலகக ேநாககி ஒனற கவிககபபட ேவணடம. இநதப
பமியில அல லாஹவின சடடதைத நிைலநாடடதல எனபத தான அநத
இலககாகம. அபபட இலலாத ேபாத இநத ஒவெவார ெசயறபாடம
ஜாஹிலியய சமக ஒழஙகில அதன பல கறகளாக அைமயம
வைகயிலான தனிததனி ெசயறபாடகளாக மாத திரேம அைமயம.
ஜாஹிலியய சமக ஒழஙகில அதனடன இைணநத வலம வரம ேகாளாக
இநத ஒவேவார ெசயறபாடம மாறிப ேபாகம.
இஸலாமிய சமகதைத ேநாககி வரகினற மழைமயான சவாலகள
அவறைற மழைமயாக எதிரெகாளவைத ேவணட நிறகினறத
இஸலாமிய ெசயறபாடடல பரணததவம இரகக ேவணடெமனற
சிநதைனேயாட ேசரதத, எமைம ேநாககி மழைமயாக வரகினற ஜாஹி
லியய சவாலகைள மழைமயாக நினற எதிரெகாள வதறகம எமத
ெசயறபாடகள எமத மழைமயாக இரகக ேவணடம எனபதன
அவசியதைதயம நாம விளஙகிக ெகாளள ேவண டம. இஸலாம இனற
சிநதனா ரதியாகவம ெசயறபாடட ரதியாகவம எலலா இடஙகளிலம
பலேவற சவாலகைள எதிரெகாணட வரகின றத.
இஸலாமிய சிநதைனையயம பயிறறவிபைப யம நாசபபடததவதறகாக
பலேவற நிறவனங களம அைமபபககளம ெசயறபடகினறன. இஸ
லாததிறெகதிராக தாககதல ெதாடகக ேவணட ெமனற திடடததில அைவகள
பல ெசயறதிடடங கைளயம ெவளியீ டகைளயம ேமறெகாளகின றன.
மஸலிம சமகதைத அரசியல ரதியாகவம சமக ரதியாகவம
நாசபபடததம ேநாககில பல ேவற கடசிகளம இயககஙகளம ெசயறபடகின
றன. அதறகாக பலேவற அரசகளம மகாமக ளம பண ரதியாகவம பலம
எனற அடபபைடயி லம உதவி வரகினறன. இதன மலம அநதக
கடசிகளம இயககஙகளம இஸலாமிய களததில தீரமான சகதியாக மாறி
அைவ இஸலாதைத ேபாராடடக களததிலிரநத அகறறி இஸலாமி யப
ேபாகைக ஒர மைலயில ஒதககி விட ேவணடம என
எதிரபாரககபபடகிறத.
ெபௗதீக ரதியாக இஸலாததிறெகதிராக விடக கபபடம சவாலகள எனற
பாரககினறேபாத இஸலாததிறெகதிரான சகதிகள இஸலாமிய தாஈககைள
இலலாமல ெசயவதன மலம இஸ லாதைத மழைமயாக பிடஙகி
எறிநதவிட நிைனககினறனர. இதறகாக நனக பயிறறப படட, ஆயதம ததத,
ஒழஙகபடததபபடட கழககள உரவாககபபடடளளன. இநதக கழககளகக;
இஸலாததடன சமபநதபபடட அநதப ெபயரடன ஒர சிறிய ெதாடரைப
ேயனம ெகாணடளள அைனவைரயம தைடதெதறிய ேவணடெமனற
உணரவ ஊடடபபட டளளத.
இஸலாததின எதிகள பலேவற பகதிகளா லம பலேவற
அைமபபககளடாகவம மஸ லிம சமகததின ெபாறபப வாயநத மனனணி
இடஙகைள ேநாககி ஊடரவி வரகினறனர.
இபபடெயலலாம நடநததன பிறபாடம இஸலாமிய ெசயறபாடகள
பரணததவம உைட யதாக அலலாமல ஒர சில பகதிகளடன மாத திரம
மடடபபடததபபடடதாக இரபபத ஏறறக ெகாளளததககதாக இரககமா?
ஒர சவாைல எதிரெகாளகினற ேபாத அநத சவால ெகாணடளள பலதைத
ஒதத பலம எமமிடம இரகக ேவணடெமனபத ெபாதவாக
ஏறறகெகாளளபபடட விடயம. அதனடன இஸலாமிய ஷரஆவின
நியாயஙகைளயம ேசரத தபபாரததால இநத விடயததின பாரதரதைத
விளஙகலாம. இஸலாதைதப பினபறறபவரகள தமத மாரககதைத
இழிவைடய விடடவிடவைத இஸலாம விரமபவிலைல. அவரகள தமத
எதிகளிடம ேதாறபைதேயா தமத வாழவில இழிவபடடப ேபாவைதேயா
அத ஏறக விலைல.
இத ெதாடரபாக இஸலாமிய ஷரஆ ெகாண டளள நிைலபபாடைட நாம
அலகரஆனிேல கீழவரமாற காணலாம. "நீ ஙகள உஙகளால மடநதளவ
பலதைத அவரகளகெகதிராக தயார ெசயயஙகள" "எலலா பிதனாககளம
இலலாத ேபாய அலலாஹவகேக மழைமயாக எலேலா ரம கடடபபடம
வைரயம நீ ஙகள அவரகளடன ேபாராடஙகள" "ஒர சமகம உஙகளகக
ேமாசட ெசயயம எனக கரதினால நீ ஙகளம அேதேபானற சமமாக
அவரகைள எதிர ெகாளளஙகள.
நிசசயமாக அலலாஹ ேமாசடக காரரகைள விரமபவதிலைல" "நீ ஙகள
எதி கைள எதிரெகாளளச ெசலவதில பலவீ னபபட டப ேபாக ேவணடாம,
அதனால உஙகளகக ேநாவிைனகள இரககமாயின பிரசசிைன கிைடயாத.
ஏெனனில நீ ஙகள ேநாவிைனைய அனபவிபபத ேபாலேவ அவரகளம
ேநாவி ைனைய அனபவிககினறனர. ஆனால, அவரக ளால அலலாஹவிடம
எதிரபாரகக மடயாதைத உஙகளால எதிரபாரகக மடயம. அலலாஹ
அைனதைதயம அறிநதவனாகவம ஞானமைட யவனாகவம இரககினறான."
இேத விடயதைதததான றஸூல (ஸல) அவர களம தனத ஹதீ ஸகளில
கீழவரமாற கறிபபி டகினறாரகள. "பலமான மஃமின பலவீ னமான
மஃமிைன விட சிறநதவனாகவம அலலாஹ வகக மிகவம
விரபபமானவனாகவம இரககின றான." "உஙகளில ஒரவர ஒர ெசயலில
ஈடபட டால அதைன ேநரததியாகச ெசயவைத அல லாஹ
விரமபகினறான" "ேபாராடடெமனபத தநதிேராபாயஙகைளக ெகாணடதாகம"
"நீ ஙகள உஙகளத ேதைவகைள நிைறவ ெசயவதறகாக இரகசியதைத
உதவியாகக ெகாளளஙகள."

ஈமானிய அமரவ
ஈமானிய அமரவகள
ஈமான பறிககபபடதலம ேமாசமான மடவம
- அபஸுஹா
"ஸிததீககீனகள தமத ஒவெவார நிைலயின ேபாதம, தமத ஒவெவார
அைசவின ேபாதம ேமாசமான மடைவயிடட அசசபபடடரககினறாரகள"
இவரகைளததான அலகரஆன இவவாற வர ணிததளளத. ‘அவரகளத
உளளஙகள எபெபாழதம நடஙகிக ெகாணடரககம" (மஃமினன: 60)
அப தலஹா (றழி) சில மனிதரகைளப பாரததக கறகினறாரகள:-
"உஙகளில ஈமானின சைவ ெவளிபபடவைத நான காணபதிலைலேய ஏன?
அலலாஹ மீத சததியமாக காடடல உளள கரட கட ஈமானின சைவைய
அனபவிததால அத அதன மீத ெவளிபபடம. ஒர அடயான தனத ஈமான
பறிேபாய விடம எனற அசசம ெகாளகினற காலெமலலாம அத அவனகக
உறதிபபடததபபடடக ெகாணேடயிரககம. ஒர அடயான தனத ஈமான
பாதகாபபாக இரககினறத எனற எபேபாத நிைனககின றாேனா அபேபாத
அத அவனிடமிரநத பறிககபபடடவிடம" எனறாரகள.
ஒர உயரநத ஸஹாபியின இநதக கறைற சறற அவதானிததப பாரஙகள.
தனத ஈமான பாதகாககபபட ேவணடம, பறிேபாயவிடக கடாத எனற அசச
உணரவ எமமிடம எபேபாதம காணபபட ேவணடம. அபேபாததான அதைனப
பாதகாககினற உணரவ இரநத ெகாணேட யிரககம. அநத உணரவ
எபெபாழதம ஈமாைன தககைவதத பலபபடததிக ெகாணடரககம. ஆனால,
எனத ஈமான நனறாக இரககினறத, பாதகாபபாக இரககினறத, அதறக
எதவம ேநரநத விடமாடடாத எனற அதீத பாதகாபப உணரவதான
ஈமானகக அபாயமானத. இஙக தனத ஈமான மீத தாேன நமபிகைகயினறி
வாழேவணடம எனற கறவிலைல. கடடாய மாக ஒரவரகக தனத ஈமான
மீத நமபிகைக ேவணடம. ஆனால, இஙக ெசாலல வரவத தனத ஈமான
பாதகாபபாக இரககினறத, அதறக ஒனறம ேநரவதிலைல எனற உணரவ
வநத விடககடாத.
இதனாலதான யஸுப (அைல) அவரகள இவவாற தஆச ெசயதாரகள:-
"எனைன மஸலிமாகேவ மரணிககச ெசயவாயாக, எனைன
ஸாலிஹானவரகளடன ேசரதத விட வாயாக" (யஸுப - 101)
இதனாலதான நபியவரகளம இவவாற தஆச ெசயதாரகள:- "உளளஙகைள
பரடட பவேன! எனத உளளதைத உனத மாரககததில உறதிபபடததவாயாக"
(திரமதி)
இதனாலதான அப ஹுைரரா (றழி) அவரகள தனத இறதி நாடகளில
அடககட இவவாற தஆச ெசயதாரகள:- "யா அலலாஹ விபசசாரத தில
ஈடபடவதிலிரநத அலலத ெபரம பாவத தில ஈடபடவதிலிரநத
உனனிடம நான பாத காபபத ேதடகினேறன" எனபாரகள. அபேபாத அவரத
மாணவரகள ேகடபாரகள "நீ ஙகளா இவவாற ெசாலகினறீ ரகள..?" "நீ ஙகளா
இவ வாற பயபபடகினறீ ரகள..?" "நீ ஙகள வயத மதிரநத விடடரகளதாேன,
உணரசசிகள எல லாம அடஙகிப ேபாயவிடடனதாேன, அதேதாட ேநரடயாக
நபி (ஸல) அவரகைளப பாரததிரக கினறீ ரகள, அவரகக ைபஅத
ெசயதிரககின றீ ரகள, அவடேம படததிரககீனறாரகள" எனபாரகள. அதறக
அப ஹுைரரா (றழி) அவரகள: "இபலீ ஸ உயிரடன இரககமேபாத நான
பாவததிலிரநத எவவாற பாதகாபபப ெபற மடயம" எனபாரகள.
இதனாலதான இமாம ஸுபயானஸ ஸவ அவரகள தனத இறதிக
காலபபகதியில அடக கட அழவாரகள. காரணம ேகடகபபடடால; "மரணம
ஏறபட மனனர ஈமான பறிககபபடட விடேமா எனற அஞசகினேறன"
எனபாரகள.
இறதிக காலபபகதியில ஈமான பறிககபபட கினற நிைலதான ஒர
மனிதனின ேமாசமான மடவாகம. "ெசயலகள அதனத இறதி நிைல ையப
ெபாறதேத தீரமானிககபபடகினறன" (பஹா) என நபியவரகள
கறியளளாரகள. எனேவ, மனித வாழவின இறதியான ெசயற பாடகள
ஈமானடன காணபபடடனவா? அல லத ஈமானினறி காணபபடடனவா?
இதைனப ெபாறததததான இறதி மடவ தீரமானிககபபட கினறத.
நபியவரகள கறினாரகள "அலலாஹ மீத சததியமாக ஒர மனிதன சவரகக
வாசிகளைடய ெசயலகைளச ெசயத ெகாணடரபபான. அவ னககம
சவரககததககமிைடயில ஒர மழ மளவதான மீதமிரககம, அபேபாத
அவனத விதி மநதிவிடகினறத, அவன நரகவாசி களககய ெசயலகைளச
ெசயத விடவான. எனேவ, நரகததில நைழநத விடவான. மற ெறார
மனிதன நரகவாசிகளககய ெசயல கைளச ெசயத ெகாணடரபபான.
அவனககம நரகததககமிைடயில ஒர மழமளவதான இைட ெவளியிரக
கம, அபேபாத அவனத விதி மநதி விடகினறத, அவன சவரகக வாசிகளக
கய ெசயலகைளச ெசயத விடவான. எனேவ, அவன அதில நைழநத
விடவான". (பஹா, மஸலிம)
இஙக ஒர நலல மனிதனகக ஏறபடம மட ைவப பாரஙகள. இைதயிடடத
தான அதிகம பயநத ெகாளள ேவணடம. ஒர ேமாசமான மனிதனககம
நலல மடவ ஏறபடலாம. அத அலலாஹு தஆலாவின அரள. அவன
விரம பிய அடயாரகளகக அதைனக ெகாடபபான. ஆனால ேமாசமான
மடைவயிடடததான நாம பயபபட ேவணடம. ஸஹாபாககள இதைன
யிடடததான அசசபபடடரககினறாரகள.
இமாம இபன ரஜப அலஹனபலி கறகின றாரகள, சில ஸஹாபாககள
மரணததறவாயில அழவாரகள. அவரகளிடம அதறகான காரணம
வினவபபடகினறேபாத; ‘அலலாஹு தஆலா தனத பைடபபககள
அைனதைதயம இரணட பிடககள அடககியிரககினறான. அதில ஒர பிட
சவரககததககயத. மறறயத நரகததிறகயத எனற அலலாஹ
கறிவிடடானச என நபியவர கள ெசாலலியிரககினறாரகள. எனேவ, “நான
அவறறில எநதப பிடயில இரநேதன எனபத எனககத ெதயாத’ எனற
கறிததான ஸஹாபாக கள அழவாரகள.
இமாம ஸஹல எனபவர கறகினறார "ஸித தீககீனகள தமத ஒவெவார
நிைலயின ேபாதம, தமத ஒவெவார அைசவின ேபாதம ேமாசமான
மடைவயிடட அசசபபடடரககினறாரகள" இவரகைளததான அலகரஆன
இவவாற வர ணிததளளத. ‘அவரகளத உளளஙகள எபெபாழ தம நடஙகிக
ெகாணடரககம" (மஃமினன: 60)
எனேவ, ஈமான பறிககபபடட ஒர ேமாச மான மடைவ ேநாககி நாம
ேபாகாதிரகக மாட ேடாம எனபதறக எமமிடம எனன உததரவாதம
இரககினறத? இநத அபாயதைதயிடட அல லாஹைவ பயபபடக கடாதா?
அலலாஹ எமைம பாதகாககடடம.

அவரகளில எநத நலனம இலைல. அவரகள தஃவாவின உயரசசியிேல
தமத அறிைவ இழநதவிடடனர. தைலைமததவததிறக கடடபபடவதிேல
தமத ஈமாைன இழநதவிடடனர. இைவ இரணைடயம இழநதவரகள எமத
அணியில இரபபதில எநதப பிரேயாசனமம கிைடயாத.
-மதககிராதத தஃவா வததாஈயா-

மகாைமததவம
மனிதரகைள நிரவகிததல
உஸதாத அகரம மிஸபாஹ உஸமான
உணைம எனபத மகததான சமகததின தஙகமிடம. இததான சயான
பாைத. யார இதில பயணிககவிலைலேயா அவரகளத ெதாடரபகள
தணடககபபடடவிடம. அவரகள அழிநத விடவாரகள. இதன மலமதான,
நயவஞசகன யார? ஈமான உளளவர யார? எனற பிததறியப படகினறத.
சவனவாசியம நரகவாசியம தீரமானிக கபபடவர. இத பமியில
அலலாஹவின வாளாகம. ெசயலகளின உயிேராடடம இதைன ைவதேத
தீரமானிககப படகினறத. எனேவதான மாரககதைதக கடடெயழபபவதறகான
அததிவாரமாக இத கரதபபடகிறத.
05 ெபாயயன Liar
ெபாய ெசாலவத ஒர சீரெகடட சமக நடதைதயாகம. இதன மலம பல
சமக சீரேகடகள ஏறபடகினறன. தனத கைறகைளயம தவறகைளயம
மைறதத தனகக விதிககபபடம தணடைனயிலிரநத தபபவதறகாகேவ
மனிதன ெபாயயின பால சாரகினறான. உணைமயில ெபாய ெசாலபவன
இழிவானவன, அவன ஒர ேகாைழ. ஏெனனில, அவன மைறயறற
நடதைதயிலிரநத இனெனார மைற ெகடட நடதைதயின பால
ஒதஙககினறான.
ெபாயயன அவனத சமகத ெதாடரபகைள தகரதெதறியேவ மைனகினறான.
அவனிடம உணைம எனபத அதாகேவ இரககம. அவன ஒர ஏமாறறப
ேபர வழி. தான ேதாலவி அைடேவன எனற அஞசகிறான. தனத
தவறகளிலிரநத தனைன விடவிததக ெகாளள உணைமகக மரணானைத
ெசாலவான. அவனத தனனமபிகைக மிகக கைறவாகக காணபபடம.
பிரசசிைனகளகக மகஙெகாடககப பயபபட வான. தான ெசயயாத, ஈடபடாத
விடயஙகைள தான ெசயததாகக கறி அடததவர மனனிைலயில
ெபரைமயடததக ெகாளவான. ஆடகளின கவ னதைத தனபால ஈரகக
மயறசிபபான. அவனத பலவீ னம, ெசயறபாட காரணமாக அடததவர களால
பழிககபபடலாம. அவெனார ெபாயயன என அைடயாளபபடததபபடலாம.
ெபாயயன ஒர திரடன எனற கறபபடகிறத. திரடன உனத
ெசலவஙகைள திரடவான. ஆனால, ெபாயயேனா உனத பததிைய திரடகி
றான. ெபாய ெசாலவைத விட ஊைமததனைம சிறநதத. மகிழசசியின
மதல பட உணைம ேபச வததான. உணைம ேபசபவன கணணியவான.
ெபாயயன இழிவானவன. உணைமையப ேபானற ஒர வாள இலைல.
சததியதைதப ேபானற உதவி ேவெறானறமிலைல. எனெறலலாம
அறிஞரகள கறவாரகள.
ெபாய ெசாலவதறகான காரணிகைள நாம ேநாககேவாமாயின ெபறேறான
வளரபப மைறயம, சயான மனமாதி வழஙகபபடா ைமயமாகம எனபைத
பய மடயம. அதேதாட தணடைன வழஙகபபடம எனற பயம, ேவைல
யிலிரநத நீ ககபபடேவன எனற உணரவ, சடட நடவடகைககக உடபடேவன
எனற அசசம, பலவீ னமான ஆளைம, அடததவரகைள எதிர ெகாளவதில
உளள பலவீ னஙகள, தனைன கைறதத மதிபபிடடக ெகாளவத ேபானறைவ
ஒரவைர ெபாய ெசாலலத தணடகிறத. அத ேதாட தனத ேபசைச
அழகாகக காடடவம மறற வைர சிபபடடவம தனத ேபாடடயாளைர
பழிவாஙகவம கட இவர பழககபபடடரபபார.
ெபாய அைனததத தீஙககளினதம கடயி ரபப. அைனதத ேமாசமான
ெசயறபாடகளககம அடபபைட. இதனால ேமாசமான விைளவகளம
எதிரபாராத பிரசசிைனகளேம ஏறபடகினறத. ெபாயயின காரணமாக
அடததவைனப பறறி ேகாள ெசாலலவான. ேகாள ெவறபபணரவகைள
ேதாறறவிககம. ெவறபபணரவகள எதிரபபணர வகைள ஏறபடததம.
எதிரபபணரவகள ேதானறி விடடால பாதகாபேபா நிமமதிேயா இரகக
மாடடாத.
எனேவதான ‘யாடம உணைம ேபசவத கைறநத விடேமா அவனகக
நணபரகளம கைறநத விடவாரகளச எனக கறவாரகள.
உணைம எததைண அழகானத. உணைம ேபசபவன எவவளவ சிறநதவன.
அவரகளககத தான அலலாஹ அரளபாளிககிறான. அவனிடம பல
நலனகள கடெகாணடளளன. அவைன அைனவரம விரமபவாரகள,
கணணியபபடதத வாரகள, மதிபபாரகள. ஆனால ெபாயயன; அவன
ேமாசமானவன. மககளின அனைபயம மயாைத ையயம இழநதவிடவான.
பல அரளகளம நலனகளம அவனால இலலாத ேபாயவிடம. மறைமயில
அலலாஹவின ேகாபததிறகம தணட ைனககம உடபடவான.
இமாம இபனல ைகயிம அல ஜவஸியயா (ரஹ) ெபாயயின பாதிபபககைள
இவவாற விளகககிறார: ‘ெபாயயன இலலாதைத இரபபதா கவம இரபபைத
இலலாத ஒனறாகவம காடட வான. சததியதைத அசததியமாகவம
அசததியதைத சததியமாகவம வரணிபபான. ெபாய எனபத உளளததில
ஊடரவினால நாவில படநதவிடம. பினப ேபசைச ெகடததவிடம. பினப
உறபபகக ளில ஊடரவி அவனத ெசயறபாடகைள ெகடதத விடம.
எனேவதான உளளததடன ெதாடரபான அைனததப பணபகளினதம
அடபபைட உணைம ேபசவதாகம.ச
ஒர கவிஞர கறகிறார:
உணைம ேபச
உன நாைவ பழககிவிட.
ஏெனனில,
அத எதைன பழகேமா
அதைனேய ெசயகிறத.
மதலாவத கலீ பா அபபகர (றழி) அவரகளகக அஸஸிததீ க எனெறார
சிறபபப ெபயர உணட. ஏெனனில அவர எபேபாதம உணைமயாக நடநத
ெகாணடார. அவர இசசிறபபப ெபயரகக ெபாரத தமானவர. எபேபாதம
நபியவரகேளாட நிழல ேபானற இரநதார. அவரத அைனததச ெசாறக ளம
அைசவகளம உணைமயாக இரநதத. அைன வரடனம உணைமயாக
நடநத ெகாணடார. எனேவ, மனிதரகள அவைர விரமபினாரகள. அவர
ஸிததீக எனற அலலாஹவிடம எழதப படடவிடடார.
இமாம இபனல ைகயிம (ரஹ) தனத மதா ஜுஸ ஸாலிகீன எனற நலில
உணைமயின தரம, அநதஸைதப பறறி இபபட விளகககிறார. ◌்உணைம
எனபத மகததான சமகததின தஙகமி டம. இததான சயான பாைத. யார
இதில பயணிககவிலைலேயா அவரகளத ெதாடரபகள தணடககபபடடவிடம.
அவரகள அழிநத விடவாரகள. இதன மலமதான, நயவஞசகன யார? ஈமான
உளளவர யார? எனற பிததறியப படகினறத. சவனவாசியம நரகவாசியம
தீரமானிக கபபடவர. இத பமியில அலலாஹவின வாளா கம. ெசயலக
ளின உயிேராடடம இதைன ைவதேத தீரமானிககபபடகினறத. எனேவதான
மாரககத ைதக கடடெயழபபவதறகான அததிவாரமாக இத கரதபபடகிறத.
எமத யாபபான அலகரஆன உணைம ேபச வைத, உணைமயாக நடபபதைன
பல இடஙகளில தணடகிறத.
‘ஈமான ெகாணடவரகேள! அலலாஹைவ பயநதெகாளளஙகள.
உணைமயாளரகளடன நீ ங கள ேசரநதிரஙகளச (அததவபா: 119).
‘அவரகள அலலாஹவகக உணைமயாக நடநத ெகாணடால அத
அவரகளகக நனறாக இரககமச (மஹமமத: 21).
இஸலாம உணைமைய தணடகிறத. ெபாயைய ஏறபதிலைல. அதைன
ெவறககிறத. அதறக எதிராக தாககதல ெதாடககிறத. அத ஒர தீஙக
எனறி ரகைகயில எவவாற அதைன ஏறக மடயம? ெபாயயில
மனிதாபிமானேமா, அழேகா இலைல எனபைத நாம பய ேவணடம.
ஒர கவிஞர கறகிறார :
மனிதாபமானதைதயம, அழைகயம
ேபாககிவிடவதில
ெபாயயிறக நிகராக
ேவெறதவம இரககாத.
அதில எநதப பயனம இலைல
அத அழைக விடட ெவக தரமானத.
மனற விடயஙகளில மாததிரம ெபாய ேபச இஸலாம அனமதிககினறத.
நபியவரகள கறிய தாக உமம கலதம (றழி) அவரகள அறிவிககி றாரகள:
◌்மனற விடயஙகளில மாததிரம ஓரளவ ெபாய ேபச சலைக
வழஙகபபடடளளத. அைவ யாவன; மரணபடடளள இரவடம ெசனற
இரவைரயம ஒறறைமபபடததம சநதரபபததில, யதத சநதரபபததில,
கணவன மைனவியடன ேபசமேபாத.’ (மததபகன அைலஹி).
ெபாய எனற பிரசசிைனைய ைகயாளவதறகான வழிமைறகள
1. அவன ஒர ெபாயயன எனற அலலத தான ெபாய ெசாலலி விடேடன
எனற ஏறறக ெகாணடவைன பகிரஙகபபடதத ேவணடாம. ஏெனனில இத
அவைன சஙகடபபடத திவிடம.
2. ெபாய ெசாலபவனகக தணடைன வழஙக வைத தவிரநத
ெகாளளஙகள.
3. நீ ஙகள உணைம ேபசம ஒரவர எனற அடத தவரகளகக விளஙகம
விதமாக, மனமாதி யாக நடநதெகாளளஙகள.
4. தனைன நியாயபபடததி தனத நிைலபபாட ைட பாதகாததகெகாளளம
நிைலகக அவைன இடடச ெசலலாதிரஙகள.
5. உணைம ேபசவதன மககியததவதைதயம அதில இரககினற மன
அைமதிையயம அவ ரகக உணரததஙகள. அதனடாக ெபாய ெசாலல
அவைர தணடய காரணிகைள அவர பநத ெகாளவார.
6. ஒரவர ெபாய ெசாலகிறார எனறால அதன பின னால மைறநதிரக
கினற காரணிகைளத ேதடஙகள.
7. சிறிய பிரசசிைனகைளயம அறபமாகக கரத ேவணடாம.
8. ெபாய ேபசகிறாய எனற கறறம சமதத ேவண டாம. ஏெனனில,
எபேபாதம அவைன ெபாய ேபச அத தணடவிடம.
9. நிறவனததில கடைமயாறறேவாைர பிததப பாரபபைத தவிரததக
ெகாளளஙகள.
10. தனத தவைற ஏறபவரகக உறசாகமடடஙகள. அவைன ெநறககமான
வனாக ஆககி அவைன பலபபடததஙகள.
11. அவரத ஆளைமயில உளள சாதிகக மடய மான சாதகமான (Positive)
பகதிகைள ெவளிப படததி மன வலிைமைய ஏறபடததஙகள.
12. ெபாய எனற விவகாரம ெதாடரபாகவம உலகி லம மறைமயிலம அத
ஏறபடததம பாதிபபக கைளயம அவரடன கலநதைரயா டஙகள.
13. அவரைடய ெபாயகளகக சமநிைலயாகவம அைமதியாகவம
மகஙெகாடஙகள.
14. தணடபபதாயின அனபாக, அைமதியாக தணட யஙகள. இதேபானற
மீணடம ஒரமைற நட நத ெகாளள ேவணடாம எனற ேவணடஙகள.
15. உணைம ேபச ேவணடம என தானாக உணரம நிைலைய (Self Awreness)
ஏறபடததஙகள. கறிபபாக பலமானவரகள பிரசசிைனகைள, கஷடஙகைள
தணிவடனம உறதியடனம எதிரெகாளகிறாரகள எனற உணரததஙகள.
16. அவைரப பறறிய நமபிகைகைய ஏறபடததங கள. நலல
விடயஙகளதான ெதாடரநத வநத ெகாணடரககம எனற எதிரபாரகக
மடயாத எனற உணரததஙகள.

தனி மனித உரவாககம
சிறபபியழபகள
மழைமததனைம
"நாம உரவாககம தனிமனிதனில அழைகயம அவலடசணதைதயம
ேவறபடததி சைவதத உணரக கடய உளளமம, சையயம பிைழையயம
மிகச சயாகக கணடறியக கடய பதலம, பலவீ னபபடட விடாத
உறதியான நாடடமம, மனித சமகததிறக நிைறேவறற ேவணடய
கடைமகளின சைமைய சமகக சகதி ெபறற ஆேராககியமான உடலம
காணபபடம"
இஸலாமிய தனிமனித உரவாககததில ரபபா னியயா -இைற பணப எனபத
மதலாவத சிறபபப பணபாகம. அடதத சிறபபப பணப ஷுமலியயா எனம
மழைமத தனைம. இனைறய அமரவில மழைமத தனைம எனம சிறபபப
பணப கறிதத சறற பாரைவையச ெசலததேவாம இனஷா அல லாஹ.
இஸலாம மழைமயான மாரககம எனபத எஙகளத ஈமானாகக
காணபபடகிறத. அதைனத தான அல-கரஆன இவவாற கறகினறத:
"நீ ஙகள ேவதததின சில பகதிகைள ஈமான ெகாணட இன னம சில
பகதிகைள நிராகககினறீ ரகளா? உஙக ளில இவவாற ெசயபவரககான கலி
உலகில இழி வான வாழவம மறைமயில மிகக கடைமயான தணடைனகக
உறபடததபபடவதமாகம. நீ ஙகள ெசயபவறைற அலலாஹ
அவதானிககாமல இலைல." (பகரா:25)
இஙக ஈமான, கபர எனற ெசாறபிரேயாகஙகள தான பயனபடததபபடடளளன.
சில பகதிகைள ஈமான ெகாளதல, சில பகதிகைள நிராகததல (கபர).
எனேவ ேவதததின ஒர பகதிைய விடட விடதல கபர எனறால, ஈமான
எனபத எனனவாக இரககம? நிசசயமாக ேவதம மழைமயானத எனபைத
ஏறபததான ஈமானாக இரககம.
இஸலாம மழைமயானத எனபத எமத ஈமான எனபத ேபால, இஸலாதைத
இநதப பமி யில மழைமயாகததான நைடமைறபபடதத ேவணடம.
நபியவரகள பன ைஷபான ேகாததி ரததாடம இஸலாதைத
மனைவததேபாத அவரக ளில மஸனனா இபன ஹாஸா எனபவன
ெசால கிறான: "உஙகள அைழபப அழகானத,இத எங கைள மிகவேம
கவரநதத. ஆனாலம எமகக ஒர தைட இரககிறத. நாம வாழம நிலப
பரபபில ஒர பகதி பாரசீக சாமராஜயததிறகக கடடபபடடத. மறறப பகதி
அறபப பிரேதசததிறகக கடடபபட டத. பாரசீக நிலததில அரசிறக மரணான
எநத ெசயலிலம ஈடபடவதிலைல எனற நாம உடன படடரககிேறாம.
ஆனால, உஙகளைடய அைழபப ஆடசியாளரகளகக ெவறபபடடக கடயத.
அறபப பிரேதசததில ஏதாவத நிகழநதால அத மனனிக கபபடம. ஆனால,
பாரசீகப பிரேதசததில நிகழந தால மனனிககபபட மாடடத. எனேவ, உஙகளத
அைழபைப நாம அறபப பிரேதசததில மடடம பினபறறகிேறாம எனற
கறினான. அதறக நபியவரகள: "நீ ஙகள உணைமையப ேபசியதால
உஙகளத பதிைல நான தவறாகக கரதவிலைல. ஆனாலம
அலலாஹவைடய மாரககம அதன எலலாப பககஙகளம உளளடஙகியதாகத
தான நிைல நாடடபபட ேவணடம’ எனறாரகள. (அப நஅயம)
இஙக நபியவரகள மாரககம அமலபடததபபட ேவணடயத
மழைமயாகததான, சில பகதிகள மாததிரம அமலபடததபபடவதாய
காணபபடக கடாத எனறாரகள. ஆனால, சில சமயஙகளில நபி யவரகள சில
மனிதரகளகக சில சலைககைள வழஙகியிரககிறாரகள. ஒர மனிதரகக
ஒர நாளில இரணட ெதாழைககைள மாததிரம ெதாழ தாலேபாதம எனற
நிபநதைனயடன இஸலாததி னள வர அனமதிததார. இஙக இஸலாம
மழைம யாக அமலபடததபபட ேவணடம எனபைத நபிய வரகள
மறககவிலைல. மாறறமாக அநத மனிதர இஸலாததினள நைழவதறகான
வாயிைல இலக படததிக ெகாடததார. இநத அனமதிையக ெகாடதத விடட
நபியவரகள: ‘அவர ெகாஞச நாளில எலலாத ெதாழைககைளயம ெதாழவார.
ஜிஹாதி லம ஈடபடவார’ எனறாரகள. அத ேபாலேவ நைடெபறறத.
அதேபால, இஸலாததின பாலான அைழபபம மழைமயானதாகேவ காணப
படல ேவணடம. ேமேல கறபபடட நபியவரகளத உதாரணம இநத
உணைமையத ெதளிவாகக கறகினறத. நபிய வரகள இஸலாதைத
மழைமயாகததான மன ைவததிரககிறாரகள. அதனாலதான மஸனனா
இபன ஹாஸா இதைன அறபப பமியில பினபற றலாம, பாரசீக பமியில
மடயாத, இத ஆடசியா ளரகளகக ெவறபபடடக கடயத எனறான.
அல-கரஆன மனிதரகைள மழைமயான இஸ லாதைத ேநாககிததான
அைழபப விடததத. அல கரஆன கறகிறத: "ஈமான ெகாணடவரகேள! நீ ங
கள இஸலாததில மழைமயாக நைழநத ெகாள ளஙகள. ைஷததானின
பாைதகைளப பினபறறா தீரகள. அவன உஙகளககத ெதளிவான எதியாக
இரககிறான" (பகரா: 208).
எனேவ, இஸலாம மழைமயானத எனபத எமத ஈமான. ஆகேவ, அதைன
அமலபடததகினற ேபாதம, அதனபால அைழககினறேபாதம இநத மழைமப
பணபதான பிரதிபலிகக ேவணடம. தனிமனித உரவாககம எனபத
இஸலாதைத அதன மழைமயான, கணணியமான வடவில பமியில
நிைலநாடடவதறகான இஸலாமிய ஆளைமகைள உரவாககவதாகம.
எனேவ தனிமனித உரவாகக மம மழைமயான பாரைவயில,
மழைமயான வடவில காணபபட ேவணடம எனபத இயல பான, தரகக
ரதியான மடவாகிறத.
மழ உலகிலம இஸலாதைத அரசாகவம பணபாடாகவம அறிவாகவம
நீ தியாகவம ெசலவ மாகவம ேபாராடடமாகவம தஃவாவாகவம நமபிகைகயா
கவம இபாதாவாகவம அைழபபதற கம அமலபடததவதறக மயவரகைள
உரவாக கதல எனபத சநேதகததிறகிடமினறி ஒர மழைமயான ேவைலத
திடடமாயததான காணபபடல ேவணடம.
அத ெவறமேன அறிவரவாககம மாததிர மலல, அலலத திறனரவாககம
மாததிரமலல, அலலத ஆனமீக உரவாககம மாததிரமலல, அலலத
ெவளிதேதாறறதைத மாறறம உரவாககம மாததிரமலல, மாறறமாக இைவ
அைனதைதயம உளளடககிய மழைமயான ஓர இஸலாமிய ஆளைம
உரவாககம.
இஸலாமிய தனிமனித உரவாககம மழைம யானத எனபத ெவறமேன
தரகக ரதியான மடவ மாததிரமலல. மாறறமாக நபியவரகளைடய ஸுன
னாவம இதைனததான வலியறததகினறத. நபிய வரகளத உரவாககம
மழைமயான இஸலாமிய ஆளைமகைள வடவைமததத. அபபகர, உமர,
உஸமான, அலி எனற உலகத தைலைமகைள உர வாககித தநதத.
வாழவின எநதக ேகாணமம எநதப பகதியம அவரால விடடவிடபபட
விலைல.
ஒர தடைவ ஸலமான பாஸியிடம சில காபிரகள வநத உஙகளத
ததவர உஙகளகக மலம கழிககம ேபாத எவவாற உடகார ேவணடம
எனற கட ெசாலலித தநதிரககிறாரா? எனற ேகட டாரகள. அதறக அவர,
ஆம அத மாததிரமனறி மலசலம கழிககமேபாத கிபலாைவ மனேனாககி
அமரக கடாத எனறம, சததம ெசயவதறக வலக கரதைதப பயனபடததக
கடாத எனறம, கறக ைளப பயனபடததவதானால மனற கறகைள விட
கைறவாக பயனபடததக கடாத எனறம விடைடகைளேயா, எலமபத
தணடகைளேயா சததம ெசயய பயனபடததக கடாத எனறம கறறத
தநதளளாரகள எனறார. (மஸலிம)
நபியவரகளத உரவாககம எநத எலைலவைர ெசனறளளத எனபைத இதன
மலம பநத ெகாள ளலாம. அனறாட வாழவின சிறிய அமசஙகள மதல
உலைக ஆளம கைல வைர அவரகளத உரவாக கம நீ ணட ெசனறிரககி
றத.
அடதத, தனிமனித உரவாககததின மழைமத தனைம எனம ெபாழத நாம
பநதெகாளள ேவணடய ஒர மககிய கரதத இரககிறத. அதா வத
இஸலாமிய தஃவா எனபதன மழைமயான வடவம எனன? அதன பிரதான
கறகள எனன? அஙக பலமான ஒர அணி காணபபடல ேவண டம.
ஊடறகக மடயாத ஒர கடடைமபப காணப படல ேவணடம. மஸலிம
சமகம இரததல ேவணடம. மஸலிமலலாதவரகள, இஸலாததின எதிகள
எனற இநத எலலாக ேகாணஙகளம இஸலாமிய தஃவாவினள உளளடஙக
ேவணடம.
எனேவ, இநத ஒவெவார ைமயப ெபாரளின அடபபைடயிலம தனிமனிதர
கள உரவாககபப டல ேவணடம. இத தனிமனித உரவாககததில மழைமத
தனைம எனம ெபாழத மனதில ெகாளள ேவணடய ஒர மககிய
உணைமயாகம.
அடதத இனெனார உணைமகக வரேவாம. இத ஒவெவார
தனிமனிதனடனம சமபநதபபட டத. மதலில நாம கறியத தஃவாவின
ேதைவ. அத ெசயறபடம களஙகள, ைமயஙகள எனற வைகயில
உரவாககததின மழைமத தனைம எவவாற காணபபட ேவணடம எனபத.
இஙக நாம ெசாலவத ஒவெவார தனிமனித னம எவவாற காணபபட
ேவணடம எனபத. அதைன இமாமவரகளத வாரதைதகளில கறினால: "நாம
உரவாககம தனிமனிதனில அழைகயம அவலடசணதைதயம ேவறபடததி
சைவதத உணரக கடய உளளமம, சையயம பிைழையயம மிகச
சயாகக கணடறியக கடய பதலம, பலவீ னபபடட விடாத உறதியான
நாடடமம, மனித சமகததிறக நிைறேவறற ேவணடய கடைமகளின
சைமைய சமகக சகதி ெபறற ஆேராககியமான உட லம காணபபடம"
எனறாரகள.
இதனாலதான தனிமனித உரவாககததின பிரதான பணபகைள வைரயைற
ெசயயமேபாத இவவாற கறினாரகள: "ஒவெவார மஸலிம தனிமனிதனம
பலமான உடல ெகாணடவனாகவம உறதிமிகக பணபாடடடனம, ெதளிநத
ஆழமான சிநதைனய டனம, சயமாய உைழககம திறனடனம மாசகள
அறற நமபிகைகயடனம, தவறகள அறற இபாதத தடனம, தனத
உளளததடன ேபாராடபவனாக வம, தனத ேநரததில உசச பயைனப
ெபறபவனா கவம, தனத ெசயறபாடகைள திடடமிடட ஒழங கபடததிக
ெகாளபவனாகவம, அடததவரகளக கப பயனளளவனாகவம காணபபடல
ேவண டம" எனறாரகள.
எனேவ, தனிமனித உரவாககததில மழைம எனபத, ஒவெவார
தனிமனிதனிலம அவனககம அவனத இரடசகனககம இைடயிலான
ெதாடர பம, அவனககம அவனத உளளததககமிைடயி லான ெதாடரபம,
அவனககம அவனத கடமபத தககமான ெதாடரபம, அவனககம அவத
சமகத திறகம இைடயிலான ெதாடரபம, அவனககம அவனத பாய
உமமததிறகமிைடயிலான ெதாடர பம, அவனககம மழ மனித
சமகததிறகமிைடயி லான ெதாடரபம, அவனககம அவைனச சழ வளள
இநதப பாய பிரபஞசததிறகமிைடயிலான ெதாடரபம மிகச சயாய
வைரயபபடடரபபதா கம.

இறதி நபியின பிராரததைனயம தியானமம 22
அஷெஷயக மஹமமத அல கஸஸாலி
பிராரததைன ஒர ெபாதவான அடபபைட
இவவாறான பிரகாசமான வாரதைதகைள வாசிக கினறேபாத, நபி மாரகளம
மலககமாரகளம நபி மஹமமத (ஸல) அவரகளின பினனால வைசயாக
கறகிறாரகள. நபி (ஸல) அவரகளகக அலலாஹ அரளபநத வாரதைதகள
உளளததிலிரநத ெவளி யாக நாவ பிராரததிகக அவரகள ஆமின கறி
உறதிப படததவாரகள எனபதாகவம நான எனககள உணரகினேறன.
ஒர மனிதன தனத ெதாழைகைய சயான மைறயில நிைறேவறறகினற
ேபாததான அத பயபகதி உைடயதாக, இைறயசசமைடயதாக
அலலாஹவால ஏறறக ெகாளளபபடக கடயதாக இரக கம. அவவைகயில
ெதாழைகயில பல வைகயான பிராரததைனகைள நபி (ஸல) அவரகள
எமககக கறறத தநதளளாரகள. அவரகள அவறைற தமத ெதாழைகயில
கைடபபிடததம வநதள ளாரகள.
"அலலாஹ மிகப ெபயவன, பகழைனததம அலலாஹவகேக, காைலயிலம
மாைலயிலம அவைன தயைமபபடததகினேறன. வானம, பமிைய
பைடததக காககம அவனகக கடடபபட டவனாக, தயைமயானவனாக
மீளகினேறன. நான இைண ைவபபாளரகைள சாரநதவன அலல. எனத
ெதாழைக, எனத வணககஙகள எலலாம அவனகேக உயத. எனத
வாழவம, மரணமம அகிலஙகளின இரடசகன அவனகேக உததாகம.
அவனகக இைணயிலைல. இவவாற ெசயறபடேவ நான ஏபபடடளேளன.
நான மஸலிமகளில மதனைம யானவனாகவம இரககிேறன."
"யா அலலாஹ! நீ ேய அரசன, உனைனத தவிர கடவள இலைல. நீ எனத
இரடசகன. நான உனத அடைம. எனகக நாேன தீஙகிைழததக ெகாணேடன.
எனத பாவஙகைள நான ஏறறக ெகாளகிேறன. எனத பாவஙகள
அைனதைதயம மனனிததரளவா யாக! உனைனத தவிர எனத பாவஙகைள
மனனிககக கடயவன யாரமிலைல. சிறநத பணப கைள எனககக கறறத
தரவாயாக. உனைனத தவிர சிறநத பணபகைள கறறததரவதறக
யாரமிலைல. தீ ைமகைள விடடம எனைனப பாதகாததவிட. உனைனத
தவிர எனைன தீைமகளிலிரநத பாத காதத விட யாராலம மடயாத.’’
◌்யா அலலாஹ! உன மனனிைலயில நான சமகம தநதளேளன.
நனைமகள அைனததம உனனால கிைடபபதாகம. தீ ைமகள உனனால வர
பைவயலல. நான உனனால பைடககபபடடவன. உனனிடேம மீளகிேறன. நீ
அரள நிைறநதவன. நீ உயரநதவன. நான உனனிடம பாவமனனிபபக
ேகாரகிேறன. உனனிடம தவபா ெசயத மீளகிேறன.”
இஙக தீைமகள உனனால வரபைவயலல எனற பிராரததைன
பநதளளாரகள. காரணம அடயாரக ளகக அலலாஹ தீஙக ெசயவதிலைல.
மாறறமாக தீைமைய அவரகளின ெசயறபாடகளால அவரகேள ேதடக
ெகாளகிறாரகள. இதைனததான ஸூரதஷ ஷுராவின 30 ஆவத வசனம
பினவரமாற கறகிறத.
"உஙகைளப பீ டககினற தனபஙகள உஙகள கரஙகள சமபாதிததக
ெகாணடைவயாகம. உஙக ைளப பிடகக ேவணடய வறறில ெபரமபாலான
வறைற அவன மனனிதத விடகினறான."
சிலேபாத ெதாழைகயின ஆரமபததில பின வரமாற பிராரததைன
ெசயவாரகள:
"யா அலலாஹ! கிழகைகயம ேமறைகயம தர மாககியத ேபால எனத
பாவஙகைள எனைனவிட டம தரமாககிவிடவாயாக. யா அலலாஹ! ெவண
ணிற ஆைடகளின அழகககைள ேபாககவத ேபால எனத உளளததிலளள
பாவஙகைளப ேபாககி விடவாயாக. யா அலலாஹ! எனத பாவங கைள
நீ னால, பனிககடடயினால, களிரநத நீ னால கழவி விடவாயாக.”
சில ேபாத பினவரமாற பிராரததிபபாரகள:
"யா அலலாஹ! நீ தயைமயானவன. பகழ ைனததம உனகேக உயத.
உனத வாரதைதகள அரள பயபபடடத. உனத ெசயலகள உயரநதத.
உனைனத தவிர ேவற கடவள கிைடயாத."
சிலேபாத ரகஃ ெசயயமேபாத,
"யா அலலாஹ! உனககாகேவ ரகஃ ெசய ேதன. உனைனேய விசவாசங
ெகாணேடன. உனகேக கடடபபடேடன. எனத ெசவி, பாரைவ, மைள,
எலமபகள, நரமபகள அைனததம உனகேக கடடபபடகினறன." எனப
பிராரததிபபாரகள.
சிலேபாத ரகஃவிலிரநத எழநத நிைலகக வநத பிறக,
"எனத இைறவேன! உனகேக பகழைனததம, அபபகழ அதிகமானத, சிறநதத,
அரளபாளிககப படடத. வானஙகைளயம, பமிையயம, அைவயி ரணடறகம
இைடயிலளளைவகைளயம நிரபபக கடயத. நீ நாடகினற எபெபாரைளயம
நிரபபக கடயத." என ஓதவாரகள.
"பகழககயவன, கணணியததிறகயவன. அடயானின பகழகக மிகவம
ெபாரததமானவன. நாஙகள உனனைடய அடைமகள. நீ ெகாடகக
நிைனததால யாராலம தடகக மடயாத. நீ தடகக நிைனததால யாராலம
ெகாடககவம மடயாத. எநத அதிகாரம பைடததவரகளாலம அதைனச
ெசயய ெசலததலம மடயாத. நீ மாததிரேம அதிகாரம பைடததவன"
எனறம பிராரததிப பாரகள.
சிலேபாத ஸுஜூதகளில பினவரமாற பிராரத தைன பவாரகள.
"அடககியாழகினறவேன, அதிகாரம பைடதத வேன, ெபரைமககம
கணணியததிறகம உய வேன நீ தயைமயானவன"
"யா அலலாஹ! உனத திரபதியின மலம ேகாபததிலிரநத பாதகாபபத
ேதடகினேறன. உனத மனனிபபிலிரநதம, தணடைனயிலிரநதம பாதகாபபத
ேதடகினேறன. உனனைடய அரளால உனனிடம பாதகாபபத ேதடகினேறன.
நீ தயைம யானவன. நீ உனைனப பகழநதத ேபால நான உனைனப
பகழவதறக மடயாத."
இவவாறான பிரகாசமான வாரதைதகைள வாசிககம ேபாெதலலாம
நபிமாரகளம மலகக மாரகளம நபி மஹமமத (ஸல) அவரகளின
பினனால வைசயாக நினற இவறைறக கறகிறார கள. நபி (ஸல)
அவரகளகக அலலாஹ அரள பநத வாரதைதகள உளளததிலிரநத
ெவளியாக நாவ பிராரததிகக, அவரகள எலேலாரம ஆமீன கறி
உறதிபபடததகிறாரகள எனபதாக நான எனககள உணரகினேறன.
இஙக அடைமததவதைத ெவளிபபடததம ஏதாவத மலக கறகள
விடபடடரககினறதவா? அலலத அலலாஹவடனான உறவாடலில ேவட
ைகையயம அசசதைதயம ெவளிபபடததம தைணககறகள ஏதம
விடபடடளளதா எனற எனைன நான ேகடடக ெகாளேவன.
அலலாஹைவ ெநரஙகிய மலகககள கணணிய மிகக ததவரகள யாராவத
இதைன விட தயைமயான வாரதைதகளில அலலாஹைவ பகழநததணடா?
அலலத தமத பலவீ னதைத மைறயிடடவரகள உணடா?
உணைமயில பலவீ னம இஙக இரணட விட யஙகளில காணபபடகிறத.
மனித சகதி வைர யறககபபடடத. ஆனால, கடைமகள அதிகம.
அலலாஹவின சிறபப மனிதரகளத உணரவ களகக அபபாறபடடத,
வாரதைதகளால வைர யறகக மடயாதத. அலலாஹவிறக ெசலதத
ேவணடய கடைமகள, மனிதன கறகினற வாரத ைதகள எலலாவறைறயம
விட ெபயத.
எனறாலம அலலாஹைவ நலவழிபபடதல அவைனப பறறி நனறாக
அறிநதெகாளளதல அவனகக நனறி ெசலதததல ேபானற ெசயறபாட
களால தனிததவமான மனிதனாக நபியவரகள இரபபைதக காணகினேறாம.
அவர அைனவைர யம மிைகதத விடடார. மனிதரகள அைனவரம
அவரகக பினனால ஒனற ேசரநதனர. அதனால, அவரகள பிரகாசிததாரகள.
அவரகளத ெசவிகளில தஸபீ ஹ, தஹமீத, எதிெராலிததக ெகாணேட
இரநதத.
அவவாற வணககஙகளில மழகி, அலலாஹ வின பககம மீணட
ெகாணடரநத அநத மனிதனதான மஹமமத இபன அபதலலாஹ.
இத இவவாறிரகக மஹமமத (ஸல) அவரகள ஒர நபியலல எனற
பிரடடகினற ெபாயயரகளம இரநதனர. அதறக மனனால அலலாஹவிறக
மகன உணட. அவரம கடவள எனற ெசானன மைடயரகளின
வாரதைதகைளயம ெசவிமடத ேதாம. அவரகளகெகலலாம ேகடதான.
அலலாஹ ஒரவன. அவைனத தவிர கடவள இலைல. மஹமமத நபி
(ஸல) அவரகள அவனின ததரா வாரகள. அதறக மனனால
அலலாஹவிறக மகன உணட. அவரம கடவள எனற ெசானன மைடயர
களின வாரதைதகைளயம ெசவிமடதேதாம. அவர களகெகலலாம
ேகடதான. அலலாஹ ஒரவன. அவைனத தவிர கட வள இலைல.
மஹமமத நபி (ஸல) அவரகள அவனின ததராவாரகள.

நபி (ஸல) அவரகள கறினாரகள:
“எலலா ெசயறபாடகளககம ஒர தீவிர நிைலயணட. எலலா தீவிர
நிைலகளககம ஒர மநத நிைலயணட. யாரைடய மநத நிைல எனத
ஸுனனாவிறக அைமவாக இரககினறதேவா அவர ேநரவழி
ெபறறவிடடார.ச இனேனார அறிவிபபில ◌்யாரைடய தீவிர நிைல
எனனைடய ஸுனனாவிறக அைமய இரககினறதேவா அவர ேநரவழி
ெபறறவிடடார.”
மஸனத அஹமத

வரலாற
உஸதாத அபபாஸ ஸ
ஏ.எஸ.எம ெநௗஷாட
"அவர அனபின மழ வடவம. மக கைள ேநசிபபவர. நலல விடயஙகைள
வரேவற பவர. பனமறவலகக அவர ஒர எடததககாடட. விநத உளளம
ெகாணடவர. ‘அலலாஹவின பாைதயில அைழபபதானத அனபினால மாததி
ரேம சாததியம’ எனபததான அவரத ேகாஷம. இநத அனபின மலமாக பல
இனனலகைளயம கஷடஙகைளயம அனபவிததவர. இஃவானிய தஃவாவில
ேதானறிய ஆளைமகளில இவரம ஒரவர. தனத உைட, உணவ, ேபசச
எனற எலலா விடயஙகளிலம ேநரததியாக நடநதெகாளபவர. இமாம பனனா
(றஹ)வின பாசைறயில வளரநத ஒர தனிததவமான ஆளைம.
தனபஙகளின ேபாதம பனமறவல அவரத நாைவ விடடபபியாத.

ஒர சரககமான அறிமகம
* 1918.11.28 ஆம திகதி எகிபதில பிறநதார.
* 1936 ஆம ஆணட இஃவானகளடன அறிமகமாகி அேத ஆணடேலேய
இமாம ஹஸனல பனனாைவயம சநதிததார.
* 1948ம ஆணட இஃவானகளடன ெதாடரப ைவததிரநதைமககாக ைகத
ெசயயபபடட 6 மாதஙகளில விடதைல ெசயயபபடடார.
* இரணடாவத மைறயாக 1954ம ஆணட ைகத ெசயயபபடட 2 வரடங
களின பின விடதைல ெசயயபபடடார.
* மனறாவத மைறயாக 1965 ம ஆணட ைகத ெசயயபபடட 1974 ம
ஆணட 9 வரடஙகளின பின விடதைல ெசயயபபடடார.
* எகிபதிறக ெவளிேய இஃவானிய தஃவாைவப பரபபவதில பாய
பஙகாறறினார.
* ஆரமபததில யதத ஆயதஙகைள மலாமிடம பணியில
ஈடபடடரநதார. பினனர இறதிக காலப பகதியில பாலெபாரடகள உறபததி
ெசயயம ெதாழிறசாைல ஒனைற நடாததினார.
* தனத நலகைள ெவளியிடவதறெகன "தாரல கபஸ" எனம ெவளி
யீ டடகதைத நிறவினார.
* இஃவானிய சேகாதரரகைளப ேபாலேவ சேகாதகளிடததிலம உஸதாத
அபபாஸ ஸீ ஸீ கக தனியான மதிபப இரநதத. அவரகளடன ஒர
தநைதையப ேபானற நடநதெகாளவார.
* 1980 களில அைமபபினள மதனமதலாக இஸலாமிய கைலகளககாக
ஒர கழைவ உரவாககினார.
* இமாம ஹஸனல பனனாவின வாழகைகைய ஒர திைரபபடமாக
ெவளியிட ேவணடம எனற ெபரம ஆவலெகாணடரநதார. 1970 களில இஃ
வானிய அைமபப பனரநிரமாணம ெசயயபபடம சநதரபபததில அைமபபின
ெவளிநாடட அலவலகளககப ெபாறபபாயி ரநதார.
* இறதிக காலபபகதியில கடைமயாக ேநாய வாயபபடட 2004.10.22
ஆம திகதி இவவலகி லிரநத பியாவிைட ெபறறச ெசனறார.
(இனனாலிலலாஹி வஇனனா இைலஹி ராஜிஊன)
தஃவா எனபதைன "அலலாஹவினபாலான அைழபப எனற பபாைஷயில
கறலாம. இஙக சிறியெதார அவதானம. "அைழபப" எனமேபாத யாைர
அைழககினேறாம? மனிதரகைள...! மனிதர கள உடல ரதியாக மடடம
எமமடன வநத ேசரந தால நாம தஃவா ெசயதவரகளாேவாமா? இலைல,
உளரதியாக அவரகள எமமடன இைணய ேவண டம. அபபடெயனறால,
மனித உளளம தான அன பினமலம அைழககபபடவைத விரமபமா
அலலத பலாதகாரமாக அைழககபபடவைத விரமபமா? நிசசயமாக
அனபினால அைழககபபடவைதததான விரமபம எனபதறக எமத
உளளஙகேள சாடசிகள.
ஆம, இநத சாததியமான வழிைய நைடமைறப படததிக காடடசெசனற
றஸுல (ஸல) அவரகளின வாசககளில உஸதாத அபபாஸ ஸீ ஸீ யம
ஒரவர.
இமாம ஹஸனல பனனாவின பாசைறயிேல வாரதெதடககபபடட
உனனதமான மனிதரகளில இவரம ஒரவர. ஆரமப காலம மதேல மிகவம
தியாகததடனம உறசாகததடனம ெசயறபடட தஃவாைவ நிைலநாடடவதற
காக உைழததவரக ளில உஸதாத அபபாஸ ஸீ ஸீ யின பஙகளிபப மகத
தானத, காலததால மறகக மடயாதத. தர ேநாக கம, கனிவான
வாரதைதகளம அனபான அரவ ைணபபம; சிறவயத மதேல அவரத
பிரததிேய கமான அணிகலனகளாயிரநதன. இதனமலம அவர கவரநத
ெகாணட மனஙகளின எணணிகைக அளபபயத.
அவரத அனப வாரதைதகளால கவரபபடாத மனஙகள மிகவம அதானத
எனறால அத மிைக யாகாத எனற கறமளவிறக அவர மனிதரகளத
உளளஙகளடன உைரயாடனார. அவரத மலரநத மகமம தயைமயான
பனமறவலம உளளததி லிரநத ெவளிபபடட அனப வாரதைதகளம
உளளஙகைள ேநரடயாகேவ ெசனறைடநதன. சிறவரகள மீத அனப
காடடதல, அடததவர கரததககைள மதிதத நடததல, அறிவிலலாத
வரகளடன ெபாறைமயாக நடநதெகாளளல, மனிதரகளின இனப
தனபஙகளில கலநத ெகாள ளல, அயலவீ டடான கடைமகைளப ேபணி
நடததல, தனத நணபரகளடன கணணியமாக நடநதெகாளளல ேபானற
விடயஙகளால அவர சமகததில எலலா மடடஙகளிலம தனககய
இடதைதப பிடததகெகாணடார. ெமாததமாகக கறவெதனறால,
◌்தயைமயான அனப" இததான அவரத தஃவாவைடய உயிேராடடததின
இரகசிய மாக இரநதத.
எமககாக எமமில வாழகினற ஒர தயைமயான தஃவா
உஸதாத அபபாஸ ஸீ ஸீ இநத தஃவாவின ஒர கலஙகைர விளகக. இரள
படரநத ஒர சழலில தன மழ வாழைவயம தியாகம ெசயத தஃவாவிறக
ஒளிேயறறியவரகளில இவரம ஒரவர. அேதேபால இனனம பல ஒளி
விளகககைள உரவாககியவர. அலலாஹவிறகாக ஒளிரம இநத
விளகககைள இவவலகில மரணதைதத தவிர எநதெவானறாலம
அைணததவிட மடயாத. அததைகயெதார சேகாத ரததவதைத அடயாகக
ெகாணட நிைலதத நிறகம அலலாஹவின தீைனயம எவராலம
அைசததவிட மடயாத.
"அவரகள அலலாஹவின ஒளிைய தமத வாய களால ஊதியைணகக
விரமபகினறாரகள. காபிர கள ெவறததேபாதம அலலாஹ தனத ஒளிையப
பரணபபடததிேய தீ ரவான." (ஸஃப: 08)
இநத தஃவாவிறகாக உைழககக கடயவரக ைளப பறறி உஸதாத அபபாஸ
ஸீ ஸீ ஒரமைற கறிபபிடமேபாத, "தஃவாவிறகாக உைழககம உளளஙகளில
எபேபாதம இநத தஃவாைவ ெதாடர வதறகான பதிய பரமபைரகைள
உரவாகக ேவண டம எனற உணரவம தணடதலம இரகக ேவண டம.
இதன மலமதான எமத தஃவாவின உனனத மான இலகககள அைடயப
ெபறம.
மஸலிம உலகில எஙக ஒரவர ஒடககப படடாலம ஒர தாஈயாக
இரபபவர அதறகாக கவைலபபட ேவணடம, ேவதைனபபட ேவண டம.
அவர படககடய கவைலயினதம ேவதைன யினதம ெபறமானததில தான
இநத தஃவாவின விைளசசல தஙகியளளத.
இஃலாஸும பறறறற தனைமயமிலலாமல ஒர தாஈ ஒரேபாதம ெவறறி
ெபற மாடடான. அேத ேநரம ஒரவர ெசயயககடய மிக மனமாதியான
தஃவா "ெமௗனமான தஃவா" ஆகம. அதாவத, நடதைதயாலம சிறநத
பணபாடகளாலம ெசயயம தஃவாவாகம. இதனமலம தஃவா ெசயயபபடப
வர கறிபபிடட விடயம ெதாடரபான சிநதைன ையயம நைடமைறையயம
ஒேர ேநரததில ெபறறகெகாளகினறார."
இைளஞரகளம உஸதாத அபபாஸ ஸீ ஸீ யம
இைளஞரகள... சமகததின தணகள. அவரக ளின நாளஙகளில ேவகமாக
ஓடகினற இரதததத டன தஃவா எனம உயிேராடடதைதக கலநதவிட
வெதனபத காலததின ேதைவ. அத மிக இலக வானதம இனிைமயானதம
கட. அேதேநரம அத தனியான அவதானிபபகளடன ெசயயபபட ேவணடய
ஒனறமாகம. அநதவைகயில அனப தான அவரகைள இலகவாக
கவரவதறகான ஏக வழி. ஆரமபததில அவரகைள தஃவாவில
இைணபபதறகம பினனர தஃவாைவ சமபபவரக ளாக அவரகைள
மாறறவதறகம இநத வழிமைற தான சாததியமானத.
இதைனேய உஸதாத அபபாஸ ஸீ ஸீ யம பினபறறி ெவறறிெபறறக காட
டனார. அேதேநரம அவரால கவரபபடட இைளஞரகைள அவர தனனடன
மடடேமா அலலத தனத ஆளைமயின வடடததிறகள மடடேமா சரககிக
ெகாளள விலைல. மாறாக, அவரகைள சமகததடன கலநத
வாழததணடனார. தனிதத வாழவைத விடடம அவரகைள எசசததார.
சமகததில பிைழயாக விளஙகபபடடளள இஸலாமிய விடயஙகைள
சீரதிரததேவணடய ெபாறபப இைளஞரகளக கயெதனபைத நைடமைற
ரதியாக உணரததி னார.
அவரகளின உளளஙகளில தஃவாவின மககியத தவதைத ஆளபபதிததார.
தஃவா எனபத தனி மனித வழிபாடலல எனபைதயம அவரகள தனைன விட
தஃவாைவேய ேநசிகக ேவணடம எனபைத யம கறறக ெகாடததார.
ஏெனனில எமத தஃவா வில தனிமனிதரகளகக எநதப ெபறமானமம
கிைடயாத. அத ெகாளைகயடன ெதாடரபைட யத. தயைமயான
ெகாளைகவாதிகைளத தவிர ேவற எவராலம இநத தஃவாவில
நிைலததிரகக மடயாத.
உஸதாத அபபாஸ ஸீ ஸீ இைளஞரகைளப பாரதத இபபட கறகினறார,
"இைளஞரகேள! தஃவா எனபத ஓர தனியான கைல. அதிேல ெபாறைமயாக
இரபபத ஜிஹாதாகம. அலலாஹ வினபால அைழபபதானத அனபினால
மாததிரேம சாததியமாகம. அவனத பாைதயிேல ஆயிரம தடைவ
மரணிபபைத விட தயைமயாக சாதிதத வாழவெதனபத மிகக கடனமானத."
சில சமபவஙகள...
ஒரமைற உஸதாத அபபாஸ ஸீ ஸீ ஒர ெபாத நிறமான இைளஞனககப
பககததில நினற ெதாழதார. ெதாழைக மடநததம அநத இைளஞ ைனப
பாரதத, "நீ ஙகள ஆபிகக நாடைடச ேசரநத வரா?" என வினவினார. அதறக
அவன சிதத விடட, "இநத நிறததிலளள ஒரவர ஆபிகக நாட டவராக
இரகக மடயமா?" என திரபபிக ேகட டான. அதறகவர பனமறவல
பததவராக, "நான உளளததின நிறதைதயலலவா நாடேனன" எனறார. அநத
அறிமகததடன அவரகளத நடப தஃவாவ டன சஙகமிககலானத.
இனெனார தடைவ உஸதாத அபபாஸ ஸீ ஸீ பயணம ெசயத வணட
இனெனார வணடயடன ேமாதியத. அநத வாகன உைமயாளர கடம ேகாப
மைடநத நிைலயில வாகனததிலிரநத இறஙகி வநத "ஏய கழைத.."
எனறார. அதறக உஸதாத அபபாஸ ஸீ ஸீ பனமறவலடன, நான கழைத
யலல, ேகாேவற கழைத" எனறார. (அறப ெமாழி யில ‘ஸீ ஸீ ’ எனறால
"ேகாேவற கழைத" எனற ெபாரள). இதைனக ேகடட வாகன உைமயாளர
ேகாபதைத மறநத சிததவிடடார. அனற ஆரமபிதத அவரகளத அறிமகம
வாகன உைமயா ளரத தஃவா வாழவின ஆரமபப படயாக அைமநதத.
அவரத சில கறறககள...
"நீ ணட நாடகளாக தஙகியளள மஸலிம சம கதைதத தடட
எழபபவததான எமத பணி. அநதத தககததினால மறததப ேபாயளள
அவரகளத உணரவகைளயம, அககிரமஙகளாலம அடகக மைறகளாலம
பாதிககபபடடளள அவரகளத உளளஙகைளயம தடடெயழபபக கடய ஒர
ஆன மீக அழததம தான எமககத ேதைவயாக உளளத."
"எநதெவார சமகததிலம ஒளி வீ சககடய உளளஙகள இரககினறன.
காலேவாடடததால படநத பழதிகளம அசததியததின அததமீறலக ளமதான
அவறைற உஙகள கணகைள விடடம மைறதத ைவததளளன. "
"அனப நிைறநத உளளஙகளிலம உணரவகளி லமதான எமத சநேதாஷதைத
நாம கணடெகாள கினேறாம"
மனனிபப...
அத 1970 காலபபிவ... ஆயிரககணககான சேகாதரரகள ‘லா இலாஹ
இலலலலாஹ’ எனற உணைமயாக கறியைமககாக அபதன நாஸனால
சிைறகளில ேவதைனபபடததபபடட விடவிககப படட காலம. பசியில
விடபபடட சிஙகஙகைளப ேபால அவனிடம பழிவாஙகம ேநாககில அவர கள
ெவளிவநதாரகள. அபேபாத இஸலாததின மனனிககம பணைப அவரகள
மன ெகாணட வநத அவரகைள ஆறதலபடததி நிகழவிரநத ஒர ெபறம
பிரசசிைனையத தடதத சாதைன உஸதாத அபபாஸ ஸீ ஸீ ையேய ேசரம.
அதமடடமலலாத, அவரத மனனிககம மனப பானைமைய இதைனத
ெதாடரநத நடநத இன ெனார சமபவமம படம பிடததக காடடகினறத.
இமாம பனனாவின காலததிலிரநத ஒவெவார ெசவவாய கிழைமயம
இஃவானிய தைலவரகள உைரயாறறவத வழைம. அனற உஸதாத அபபாஸ
ஸீ ஸீ உைரயாறறிக ெகாணடரநதார. அபேபாத அபதந நாஸன
ைஷததானியக கடடததிலிரநத சிலர வநத தாம தவறதலாக
இஃவானகைள ைகதெசயததாகவம அதறகாக தமைம மனனிததக
ெகாளளமாறம வழைம ேபானற ெநாணடச சாடடககைளக கறிக ெகாணட
வநதனர. அப ேபாத பல தைலவரகளம அவரகைள மனனிகக மறதத
சநதரபபததில உஸதாத அபபாஸ ஸீ ஸீ அவரகைள ெபறமனேதாட
மனனிததனபப கினறார.
அபேபாத "எதிகளடன அனபினால ேபாராட ேவாம" எனற ேகாஷதைத
சேகாதரரகளககக கறறகெகாடககினறார. ேமலம "இஸலாம ெமன
ைமயானத, உணரவபரவமானத, அத உளளத தடனதான உைரயாடகினறத.
கடம வாரதைத களககம இஸலாததிறகம எநதத ெதாடரபம கிைடயாத.
ெவறம வாரதைத ஜாலஙகளகக இஸலாததில எநதப ெபறமானமம
இலைல. இதைனேய அலலாஹ "நீ ஙகள மககளகக சிறநத
வாரதைதகைளேய கறஙகள எனற கறகின றான" எனபன ேபானற
உபேதசஙகைளச ெசய கினறார. இநத வாரதைதகள வநதிரநதவரகளத
உளளஙகளிேல பசமரததாணியாயப பதிநதன.
தஃவா வழிமைற...
* உஸதாத அபபாஸ ஸீ ஸீ எனறாேல எவர மனதி லம மதலாவத
ேதானறவத "அனப" எனற வாரதைததான. இததான அவர ைகயாணட பிர
தானமான தஃவா வழிமைற.
* அடதததாக அவேர கறவத ேபானற "ெமௗன மான தஃவா" எனம சிறநத
நடதைத மலமான தஃவா.
* தாராளமாக மககைள மனனிபபத மடடமல லாத அவரகள மீத
உணைமயாக அனப காடட வதன மலமம அதிகமான மககளகக
தஃவாைவ எததி ைவததார.
* ஒரவல ஒர கைறையக கணடால ஒரேபாதம அதைன ேநரடயாக
சடடககாடட மாடடார. மாறாக, கைதகள, சமபவஙகைளக கறி அதைன
உணரததவார.
* ஒரேபாதம ேகாபபபடட வாரதைதகைள ெவளியிடட விட மாடடார.
அவைரப பறறி...
அவரத மாணவர கலாநிதி இபறாஹீம ஸஃபரான: "அவர அனபின மழ
வடவம. மக கைள ேநசிபபவர. நலல விடயஙகைள வரேவற பவர.
பனமறவலகக அவர ஒர எடததககாடட. விநத உளளம ெகாணடவர.
‘அலலாஹவின பாைதயில அைழபபதானத அனபினால மாததி ரேம
சாததியம’ எனபததான அவரத ேகாஷம. இநத அனபின மலமாக பல
இனனலகைளயம கஷடஙகைளயம அனபவிததவர. இஃவானிய தஃவாவில
ேதானறிய ஆளைமகளில இவரம ஒரவர. தனத உைட, உணவ, ேபசச
எனற எலலா விடயஙகளிலம ேநரததியாக நடநதெகாளபவர.
இமாம பனனா (றஹ)வின பாசைறயில வளரநத ஒர தனிததவமான
ஆளைம. தனபஙகளின ேபாதம பனமறவல அவரத நாைவ
விடடபபியாத. சேகாதரரகள எனற வைகயில எம மீத அதிகம அனப
காடடனார. சிைற வாழவ, ேவதைன, ேசாதைன என நாம கஷடபபடமேபாத,
அவரத அனப இரகைககளால எமைம அரவைணததக ெகாளவார. அவரத
இறதிககாலப பகதியில கடைமயாக ேநாயவாயபபடடார. ஆனாலம, அவர
நமபிகைகயிழககவிலைல, கிஞசிறறம ெநகிழநத ேபாகவிலைல. இரபபினம
தனத அைசவகளால சேகாதரரகளகக உதவ மடயாதளளேத எனற அதிகம
கவைலபபடடகெகாணடரநதார."
கலாநிதி மஹமமத ஹபீ ப: (இஃவானகளத மதலாவத உப தைலவர):
"இஃவானகளத தஃவா விேல அவர ஒர ஒளிவிளகக. தனத மழ வாழ
ைவயேம தஃவாவிறகாக அரபபணிததவர. இவவா றான
மனமாதியானவரகளாலதான இநத தஃவா உயிர ெபறகினறத.
அவரகளகக மததியில பீ றிட டப பாயம அனபின மலமதான அத
பததணரசசி ெபறகினறத. அநத அனபின மலம நாம அனப விககம
இனபதைத எமத அரசியல தைலவரகள அறிவாரகேளயானால, எமமடன
வாெளடததப ேபாராடவாரகள."
ெபாறியியலாளர ைகறத ஷாதிர (இஃவானக ளத இரணடாவத உப
தைலவர): "இஃவானிய தஃவாைவக கடடெயழபபம காலததிலம, 1950-1970
வைரயான இஃவானகள சிைறபபிடககப படட ேசாதிககபபடட காலததிலம,
அதன பினனர தஃவா பனரநிரமானம ெசயயபபடட காலததிலம, ஏன தனத
மரணம வைரயிலேம தஃவாவிறகாக அவர ெசயத ேசைவகள
தனிததவமானைவ. அைவ இஸகநதயாவடேனா எகிபதடேனா சரஙகி
நிறகவிலைல. உலகளாவிய ரதியில வியா பிதத இனறவைர அைவ
பயணிததக ெகாணடதா னளளன. அவர ெசனற இடெமலலாம அவரகேக
யய அணிகலனகளான அனபினதம பனமறவலி னதம விைளவகைள
விடட விடேட வநதளளார."
உஸதாத ஜுமஆ அமீன (அவரத சமவயதைடய வர): "அவர ஒர சிறநத
ஆசியர, பயிறறவிபபா ளர. அவர மரணிககவிலைல. ஏெனனில அவரத
வரலாறம அவர விடடச ெசனற அைடயாளஙக ளம இனனம
வாழநதெகாணடதான உளளன. அவர கடைமயாக ேசாதிககபபடடார. நீ ணட
நாட கள ேநாயாளியாக இரநதேபாதம, அவர ெபாற ைமகக மனமாதியாக
இரநதார. அவர ேநாய வாயபபடடரநதேபாத அவரால ேபசககட
மடயாதிரநதத.
இநநிைலயில நாம அவைர ேநாய விசாககச ெசனறால அவரத
உளளததிலிரநத பீ றிடடவரம அனப அைலகளால அவரத நாவ எமமடன
எநதக கஷடமமினறி ேபச ஆரமபிததவிடம. அவர ஒர பததகம. அதன
ஒவெவார பககமம தஃவா என பத அனப, அதில கடம ேபாககிறக
இடமிலைல எனற உணைமகைள எடததக காடடகினறன. இதைன தனைன
தசிகக வரபவரகள காணபதற காக தனத வீ டடலம எழதி ஒடடயிரநதார.
அவரத ஜனாஸாவின ேபாத...
இஃவானகளத ெபாதக கணகாணிபபாளர, உஸதாத அபபாஸ ஸீ ஸீ யின
அனபினால வாரககப படட வாசகைள ேநாககி கறியதில ஒர சில
வகள...
"இைளஞரகேள, அனபின மலம அலலாஹவின பாைதயில ேபாராடேவாம.
அநத அனைப எநத ெவார யாபபாலம கடடபபடதத மடயாத. எநத ெவார
சடடததாலம அதைன ெசயலிழககச ெசயய மடயாத. அத உணரவ
ரதியானத. அலலாஹவிறகாக ெகாளளம நறபிகக எநதெவார நிகரம
கிைடயாத.
எமககான சில படபபிைனகள...
* "அனப" இததான தஃவாவின ெவறறியின பிர தான ரகசியம.
* நிதானப ேபாகக, ேகாபபபடாைம.
* எலலா சநதரபபஙகைளயம தஃவாவிறகயன வாக மாறறிகெகாளளல.
* தஃவா மீதான அளவ கடநத அனப.
* மககைள உணைமயாகேவ ேநசிததல.
* தனிநபர தஃவாவின மககியததவம.
* சமகததின எலலா மடடததினரடனமான ெதாடரப.
இறதியாக...
"அநத சமகம ெசனற விடடத. அவரகள சம பாதிததைவ அவரகளகக
யைவ. நீ ஙகள சமபாதித தைவ உஙகளககயைவ. அவரகள ெசயதைவ
பறறி நீ ஙகள விசாககபபட மாடடரகளச (அல பகறா : 134,141)
எனேவ மனேனாரகளத சைதகைளக ெகாணட நாம ெபரைமபபடவதறக
ஒனறமிலைல. அவர களத வாழகைக எமககான மனமாதிகள மட டேம.
எனேவ நாம எமமிடம ேகடக ேவணடய ேகளவி: இநத மாரககததிறகாக நாம
எனன ெசயதளேளாம? எனபததான.
(தைண : www.ikhwanonline.net,www.qudwa.com)

தஃவா
அவசரமான மாறறதைத எதிரபாரததல
தஃவாப பாைதயில ஏறபடம மாறறஙகள 15
கலாநிதி ெஸயயித மஹமமத நஹ
தஃவாப பாைதயில ஏறபடம அபாயங கள எனற கலாநிதி ெஸயயித
மஹமமத நஹின நலிலிரநத தஃவாப பாைதயில ஏறபடம அபாயஙகள
பலவறைற ேநாககி வரகிேறாம. கடநத சில இதழகளாக அவச ரமான
மாறறதைத எதிரபாரபபதறகான கார ணஙகள பலவறைற ேநாககிேனாம.
இநத இதழில அதில சிலவறைறயம அதறகான தீரவகைளயம ேநாககேவாம.

"வாரதைத களககய களம கறபைனக களதைதப பாரககிலம
விததியாசமானத. ெசயறபாடடக களம ெசாறகளதைதப பாரககிலம
விததியாசமானத. ேபாராடடக களம ெசயறபாடடக களததிலம ேவறபடடத.
உணைமயான ேபாராடடக களம பிைழயான ேபாராடடக களததிலம
ேவறபடடத. அதிகமானவரகளகக கறபைன ெசயய மடயம எனறாலம
உளளததில ேதானறம அைனததக கறபைனகைளயம வாரதைதகளால
வடகக மடயாத. அதிகமாேனாரககப ேபச மடயம. இவவதிகமானவர
களில சிறெதாைகயினேர அதைன உறதியாக ெசயறபடததகினறனர.
இசசிறிய ெதாைகயில அதிகமாேனாரகக ெசயறபட மடயம. எனினம
அதில சிற ெதாைகயினேர கடம ேபாராடடததின சைமகைளச சமககக
கடயவரகளாகவம விைளவ தரக கடய ெசயறபாடகளில நினறபிடககக
கடயவரகளாகவம இரபபர.
9. வளஙகைளப பயனபடததவதறகான சயான நிகழசிததிடடம, அலலத
மைற காணபபடாைம
வளஙகைளப பயனபடததவதறகான நிகழச சித திடடேமா, மைறைமேயா
இலலாதேபாத ஒரவன ஆரவம கைறகிறத. இதனால சிலர அவசரபபட
கினறனர. மனிதனின உளளம சததி யததில ஈடபடததபபடாதேபாத
அசததியததி ேலேய ஈடபடம. எனேவதான இஸலாம மஸலி மகக இரவ
ேநரததிறகான, பகல ேநரததிறகான, கிழைமககான, மாதததிறகான,
வரடததிறகான, மழ வாழவககமான ேவைலகைள வைரயறத தக
ெகாடததிரககினறத, நிகழசசி நிரலபடததிக ெகாடததிரககிறத.
இதனடபபைடயில அவன ெசயறபடடால சிறநத விைளவ கிைடககம.
நபி (ஸல) அவரகள கறகிறாரகள: "யார மஸலிமகளின விடயஙகைளப
ெபாறபேபறற அவரகளத விடயததில மயறசி ெசயயாத, உப ேதசிககாத
நடககிறாேரா அவர மஸலிமகளடன சவனம நைழய மாடடார."
10. அனபவமறற, ஆயவககடபடததபபடாத ெசயல.
மனிதன இநத உலகம பறறிய எநத அறிவமின றிப பைடககபபடடான.
"அலலாஹதான உஙகைள உஙகள தாயமான வயிறறிலிரநத எதவம
அறியாதவரகளாக ெவளி ேயறறினான" (நஹல: 78).
பிறக காத, கண, உளளம எனபவறைறக ெகாணட அறிவ பகடட ஆரமபிக
கிறான. அறிவ பததகததடன மாததிரம பரணபபடக கடய ஒன றலல.
மாறறமாக அத ஆயவம ேசரநததான பர ணமைடகிறத. உணரவமிகக
ெசயலவீ ரரகள மன ேனான அனபவதைதக ெகாணட பயனெபற கினறனர.
அனபவதைதப பயனபடததாத ெசயற படபவரகள அதிகம பிைழவிடட
அவசரபபடட விடவர.
எனேவதான இஸலாம ெபேயாைரயம, நலல டயாரகைளயம
கணணியபபடததம பட ேவணட கிறத.
"ஒர கடடதைத இமாமத ெசயயககடயவர அலகரஆைன அழகாக ஓதக
கடயவராக இரகக ேவணடம. அவரகள அைனவரம அவவிடயத தில
சமமானவரகளாக இரநதால அவரகளில ஸுனனாைவ நனகறிநதவரகள
இமாமாக இரககடடம. ஸுனனாவில அவரகளைனவரம சமமானவரகளாக
இரநதால ஹிஜரததால மநதி யவரகள இமாமாக இரககடடம. அதிலம
அவர கள சமமானவரகளாக இரநதால இஸலாததால மநதியவர இமாமாக
இரககடடம." (மஸலிம)
10. தனககளளம, பிரபஞசம, இைற சடடம எனப வறறிலம காணபபடம
இைற நியதிைய ெபாரடபடததாைம
வானஙகள, பமிைய அலலாஹ 06 நாடகளில பைடதத, மனிதரகைளயம,
மிரகஙகைளயம தாவரஙகைளயம கடடங கடடமாகேவ பைடததான. அவன
நாடனால ஆகக எனற ஒேர வாரதைதயால பைடததிரபபான. ஆனால,
அவன அபபடச ெசயயவிலைல.
உளளமானத தியாகம ெசயதல, ெசலவழித தல, ஸகாத ெகாடததல
எனபவறறின ெபறம திைய உணரநத பினனேர அதைனச ெசயயம.
"யார அதைனத தயைமபபடததகிறாேரா, அவர ெவறறிெபறறவிடடார. யார
அதைனச சீர ெகடககிறாேரா அவர ேதாலவியைடநத விட வார."
(அஷஷமஸ: 09-10)
சடடததின நியதிைய அவதானியஙகள. மத தைடெசயயபபடமேபாத அத
கடடங கடடமா கேவ தைடெசயயபபடடத.
இவறைற அவதானிதத தனத உளளததின மன ெகாணடவரம ஒர
உைழபபாளி அவசரப பட மாடடான.
11. தான ேநாககிசெசலலம இலகைக மறநதவிடல
ஒர மஸலிம அடபபைடயில இைற திரப திைய இலககாகக ெகாணேட
ெசயறபடகிறான. எனேவ, அவன தனத ெசயறபாடகளில அல லாஹ
வழிமைறையப பினபறறி அதில அதத மீறாத தயைமேயாட
ெசயறபடவதன மலேம அதைனப ெபறலாம. "யார தனத இரடசகைன
சநதிகக நாடகிறாேரா அவர நலலமல பநத, தன இைறவைன
வணஙகவதில ேவெறவைரயம இைணயாககாதிரககடடம" (கஹப: 110).
"உஙகளகக மடயமானவைர அலலாஹ ைவப பயநதெகாளளஙகள."
(தகாபன: 16).
அலலாஹ ஒரவனத ெசயறபாடகள பறறி வினவவாேன தவிர
விைளவகைளப பறறி வினவ மாடடான. விைளவ ெவறறியாகேவா, ேதாலவி
யாகேவா இரககாலாம. அத அலலாஹவின பறததிலிரநத கிைடபபதாகம..
12. பாவிகள, ெபாயயரகள மீதான அலலாஹவின நியதிகைளப
ெபாரடபடததாைம
அலலாஹ பாவிகளககம , ெபாயயரகளககம அவகாசம ெகாடததிரககி
றான. "இவவலகில நான அவரகளகக அவகாசம ெகாடததிரககிேறன.
எனத பிட மிக உறதியானத" (அஃராப: 183).
அலலாஹவின பிடயிலிரநத யாரம தபப மடயாத. "அநியாயம ெசயயம
ஊராைர உம இைறவன பிடபபாேனயானால இபபடததான உம இைற
வனைடய பிட இரககம. நிசசயமாக அவனத பிட ேவதைனமிககதா கவம,
கடனமா னதாகவம இரககம" (ஹூத: 103)
அலலாஹவின நாடகளம மனிதரகளின நாடகளம சமமானதலல.
"ேவதைனைய அவர கள அவசரமாக எதிரபாரககிறாரகள. அலலாஹ தனத
வாககறதிைய மீறவதிலைல. உமமைடய இைறவனிடம ஒர நாெளனபத
1000 ஆணட கைளப ேபானறத" (ஹஜ: 47)
இவறைறக கரததிறெகாளளாத சிலர பாவம ெசயபவரகளகெகதிராக
அவசரமாக ேபாராட ேவாம எனற மடவகக வநதவிடகினறனர. ஆனால,
அபபட நடநத பின அவரகைள பாவததி லிரநத தரமாககவத கடனமா
கிவிடம.
13. நிதானமாக ெசயறபடககடய நணபரகைள விடதத
அவசரபபததியளளவரகைள நணபனாக கிக ெகாளளல
"அடயான தனத நணபனின மாரககததில இரககிறான." எனேவ, நணபன
ஒரவனத ஆளைமயில பாய தாககம விைளவிககக கடயவன. தனத
நணபனின ஆளைமப பணப களில அவசரபபடதலம ஒர பணபாக
இரபபின அத தனத நணபனிலம தாககம ெசலததம. ஆகேவதான
நணபைனத ெதவெசயவதில இஸலாம கடய கசைன காடட ேவணடம
எனகிறத.
இபபிரசசிைனையத தீரபபதறகான வழிமைறகள
1. அவசரததின பினவிைளவகைள நணககமாக ஆராயநத நிதானமாக
நடபபதறக உளளத ைதப பயிறறவிததல.
2. கரஆன வசனஙகைள ெதாடரநேதசைசயான ஆழநத
அவதானிபபதனடாக பிரபஞசம, மனிதன, பாவிகள ேபானற விடயஙகளில
அலலாஹ வின நியதிைய அறிநதெகாளளல.
3. நபி (ஸல) அவரகளத வாழகைக வரலாறைற ெதாடரநத வாசிபபதனடாக
அவர அனப விதத தனபஙகைளயம, அதைன எதிரெகாணட விததைதயம,
எவவாற அவசரபபடாத ெபாற ைமேயாட இரநதார எனபைதயம அறிநத
ெகாளளலாம. "மறைம நாைள எதிரபாரதத அலலாஹைவ அதிகம
ஞாபகபபடததக கடயவரகளகக அலலாஹவின ததடம சிறநத
மனமாதிகள காணபபடகினறன."
4. மனேனான வாழகைக வரலாறைற வாசிததல. அதன மலம இதறக
மன வாழநத அைழப பாளரகள அசததியதைத எவவாற நிதானமாக
எதிரெகாணடாரகள எனபைத அறிய மடயம.
5. மனெசனறவரகளின அனபவம, நணககததின அடபபைடயில
ெசயறபடல.. நபி (ஸல) அவரகள கறினாரகள: "ஒர மஃமின ஒர
ெபாநதில இரணட தடைவகள தீணடபபட மாடடான." (பஹா)
6. ெதளிவான அடபபைடகைளகெகாணட மைற ைமகள, நிகழசசித
திடடததடன ெசயறபடல.
7. எதிகளின வழிமைறகைளயம, திடடஙகைள யம நணககமாக
அறிநதெகாளளல.
8. எதிகளின ஆககிரமிபைபயிடட அலலத இஸலாமிய உலைக
ஆககிரமிபபதைனயிடட அசசம ெகாளளாைம. அவவாககிரமிபப சில
நிமிடஙகளில நீ ஙகிவிடலாம. "அத மிக அறப சகம, பிறக அவரகள
தஙகமிடம நரகேமயா கம. அத மிகவம ெகடட தஙகமிடமாகம. ஆனால,
எவரகள தஙகள இைறவனககப பயநத இரககிறாரகேளா அவரகளகக ஆற
கள கீேழ ஓடகெகாணடரககம சவனபதிகள உணட. அவறறில அவரகள
எனெறனறம இரபபர. இத அலலாஹவிடமிரநத நலேலா ரககக
கிைடககம விரநதாகம. சானேறா ரகக அலலாஹவிடம இரபபேத
ேமனைமய ைடயதாகம." (ஆல இமரான: 197,198)
9. உளபேபாராடடததில ஈடபடட நிதானமாக ெசயறபடவதறக உளளதைத
பயிறறவிததல.
10. ஒர மஸலிம தான எநத இலகைக அைட வதறகாக வாழகிறான
எனபதில விழிபபடன இரததல.
11. பாவகாயஙகள ெதாடரபான இஸலாததின நிைலபபாடடலம, அதைன
மாறறவதற◌ாகான வழிமைறயிலம விழிபபடன இரததல.
நவீ ன இஸலாமிய இயககஙகளின வழிமைற
அவசர விைளைவ எதிரபாரபபத நவீ ன இஸலாமிய இயககஙகளின
வழிமைறயலல. இதைன பினவரம கறற ேமலம உணைமபபடத தகிறத.
"மஸலிமகேள! நான உஙகளத இககடடத திேல கறம சில உயரநத
வாரதைதகைள கவ னமாக ெசவிமடஙகள. நீ ஙகள ெசலலம பாைத யின
எடடககள வைரயபபடட, வைரயறககபடட விடடன. நான ஒரேபாதம
இவவைரயைறக ளகக மரணாக ெசயறபட மாடேடன. இததான இலகைக
ெசனறைடவதறக மிகவம பாதகாப பான பாைத எனபைத மிகவம
விரபபதேதாட ேதரநெதடததிரககினேறன.
இத ஒர நீ ணட பாைதயாக இரநதாலம இதைனத தவிர ேவற பாைதகள
கிைடயாத. இதிேல மிகநத ெபாறைமேயாட ெதாடரநத பிரயாணம
ெசயவதன மலேம மனிதனின ஆளைம விரததியைடயம. பழம
கனிவதறக மன விைளசசைளயம, மலர மலரவதறக மன அதைனப
பறிபபதறகம உஙகளில யார விரமப கிறாேரா நான அவரடனிலைல.
அபபடபபடட வரகள இவவைமபைப விடட ேவற அைமபபக ளகக
ெசலவத மிகவம ெபாரததமாக இரககம. விைதயிலிரநத கனற உரவாகி,
மரமாகி, கனி தரம நிைலைய அைடநத கனி பறிபபதறகான காலம
ெநரஙகம வைர யார எனனடன ெபாற ைமயாக இரககிறாேரா
அவரககான கலி அலலாஹவிடததிேல இரககிறத. எஙகளகேகா
அவரகேகா நலலடயாரகளின கலி இலலாத ேபாகாத. ஒனறில ெவறறியம
தைலைமததவமம அலலத வீ ர மரணமம சநேதாசமம கிைடககம.
மஸலிமகேள! உணரவகைள அறிைவக ெகாணட கடவாளமிடஙகள.
உணரவகைள அறிவககதிரகைளக ெகாணட ஒளியடடஙகள. யதாரததததின
அடபபைடயில கறபைன ெசயயங கள.. சிறநத ெதளிவான கறபைனையக
ெகாணட உணைமகைள ெவளிபபடததஙகள.. நீ ஙகள உணரவகளின மீத
மழைமயாக சாரநத அத கைரநத ேபாவதறக வழிெசயதவிடாதீரகள.
பிரபஞச விதிகேளாட ேமாதாதீரகள. அத உங கைள மிைகககக கடயத.
எனறாலம பிரபஞ சதைத சிறபபாகக ைகயாளஙகள. அதைனப பயன
படததஙகள. அதனைடய ேபாகைக மாறறஙகள. சிலவறைறக ெகாணட
சிலவறறகக உதவி ேதடங கள. ெவறறிைய எதிரபாரததிரஙகள, அத மிகத
ெதாைலவிலிலைல.
நீ ஙகள இைற நாடடதைதயம அவனத கலிையயம அவனத
திரபெபாரதததைதயேம நாடகிறீ ரகள எனில, நீ ஙகள தயைமயாக நடநத
ெகாளளம வைர அத அவனத ெபாறபபிலள ளத. அலலாஹ ெசயலகளின
விைளவகைள உஙகளிடம ெபாறபபசசாடடவிலைல. மாறற மாக
உணைமயான நகரைவயம, சிறநத தயார நிைலையயேம ெபாறபபச
சாடடயளளான. பினனர நாஙகள பிைழவிடேடாமானால சிறநத மைறயில
ெசயறபடக கடயவரகளின கலி கிைடககம. சயாக நிைறேவறறேவா
மானால ெவறறியாளர களககக கிைடககம இர கலிகள கிைடககம.
உஙகள பாைததான சயானத எனபைத கடநத கால, நிகழகால அனபவஙக
கள உறதிபபடததி விடடன. உஙகளத திடடதைதத தவிர விைளவ
தரககடய ேவற திடடஙகள கிைடயாத. நீ ஙகள ெசயபவறறிறகததான கலி
இரககினறத. உஙகளத மயறசிகைளயம, ெவறறியின எதிரபாரபபகைளயம
உதறித தளளி விடாதீரகள. நீ ஙகள ெசயலாறறஙகள, அலலாஹ உஙகளடன
இரககிறான. அவன உஙகளத ெசயலகைள வீ ணாக விடடவிடமாடடான.
ெசயலபடபவரகளகக ெவறறி நிசசயம. நிசசய மாக அலலாஹ உஙகளத
ஈமாைன வீ ணாககி விடமாடடான. நிசசயமாக அலலாஹ மககளடன
மிகவம இரககமம கரைணயம மிககவன."
ேசாரவககம அவசரததிறகம மததியில இஸலாமிய அைழபபாளன
அைழபபாளனின நிைலபபாட ேசாரவககம, அவசரததிறகம இைடயில ஒர
மததிமமான நிைலயில காணபபட ேவணடம. அதாவத ேதனி களின
ெசயறபாடகைள ஒதததாகக காணபபட ேவணடம. அதன ெசயறபாட
ெதாடரநேதரசசியா னத. இரேவா பகேலா எநேநரததிலம ேசாரவைட யாத.
கிைடககம சநதரபபஙகைள நலவவிடாத. அதன மயறசியின விைளைவப
ெபாறததமடடல அைமதிையக கைடபிடககக கடயத. எநத ஒனறிறகம
அதறகய ேநரம வரம வைரயில அவச ரபபடாத. அவவாறிலலாவிடடால
அநதத ேதனீ அதைன இழநதவிடம.
நவீ ன இஸலாமிய அைமபபகளம இநநிைலப பாடகைள எடபபதறக
தவறவிலைல. "வாரதைத களககய களம கறபைனக களதைதப பாரககி
லம விததியாசமானத. ெசயறபாடடக களம ெசாற களத ைதப பாரககிலம
விததியாசமானத. ேபாராடடச களம ெசயறபாடடக களததிலம ேவறபடடத.
உணைமயான ேபாராடடக களம பிைழயான ேபாராடடக களததிலம ேவறபட
டத. அதிகமா னவரகளகக கறபைன ெசயய மடயம, எனறா லம
உளளததில ேதானறம அைனததக கறபைன கைளயம வாரதைதகளால
வடகக மடயாத. அதிகமாேனாரககப ேபச மடயம. இவவதிகமா னவரக
ளில சிறெதாைகயினேர அதைன உறதி யாக ெசயறபடததகினறனர. இச
சிறிய ெதாைக யில அதிகமாேனாரகக ெசயறபட மடயம. எனினம அதில
சிற ெதாைகயினேர கடம ேபாராடடததின சைமகைளச சமககக கடயவர
களாகவம விைளவ தரக கடய ெசயறபாடகளில நினறபிடககக கடயவர
களாகவம இரபபர. இநத மஜாஹிதீனகளதான இஸலாததிறகாக ெசயறப
டக கடய தயைமயான சிற ெதாைகயினர. சில ேவைள அலலாஹவின
உதவி மாததிரம இலலாத விடன அவரகள இலகைக அைடயாத அவர
களின பாைதயில தவறகள வரலாம. நாம கறம இவவிடயததிறக
தாலதின சமபவம உதார ணமாக அைமகிறத."
நீ ஙகள உஙகள உளளஙகைளத தயாரபடததிக ெகாளளஙகள. அதறக
சயான பயிறறவித தைலக ெகாடஙகள. நணககமான ெதைவ ேமற
ெகாளளஙகள. உஙகள உளளதைத கடைமயான, உளளம ெவறககினற
ெசயலகைளக ெகாணட பரடசியஙகள. இசைசகைளயம, உளளம பழககப
படததிக ெகாணடளள, வழககபபடததிக ெகாண டளள அமசஙகைளயம
அதைன விடடம தடததப பாரஙகள. ெசயலகளினறி ேநரஙகைள வீ ணடககா
தீரகள. அபேபாததான அலலாஹவின உதவியம, அவனத உறதிபபாடம
கிைடககம.

இஸதிஃபார
இஸதிஃபார வததவபா
பாவஙகைள நனைமகளால அழிபேபாம
அபஷாரா
நாம இவவலகில வாழவதன இறதி இலகக சவரக கதைத அைடவதாகம.
சவரககததில பல ஏறறத தாழவகள காணபபடகினறன. எனேவ, நாம அைடய
நிைனககம சவரககம உயரநததாக இரகக ேவண டம. இவவலகில நாம
அனபவிதத கஷடஙகளக ெகலலாம பிரதிபலனாக உயரநத சவரககதைத
அைடநத ெசாகசான வாழகைக வாழ ேவணடம. இத எமத கனவாக இரகக
ேவணடம.
இநதக கனவ கனவாக எமகக மனனால ெபரம தைடயாக இரபபத
பாவஙகள. அனறாடம எமைம அறியாமல பல பாவஙகளில நாம ஈடபடட
விடகிேறாம.
அவவாறதான எமத சழலின இயலபம காணபபடகினறத. எனேவ,
பாவஙகளிலிரநத விடபடவதறகம எமைமக காததக ெகாளவதறக மய
ெபரம மயறசியாக இதெதாடர கடடைர பயணததில ெதாடரநத
ெவளிவரகிறத. அதைன வாசிதத உஙகளத மறைமப பயணததில ெவறறி
ெபற அலலாஹைவ பிராரததிததக ெகாளகிேறாம.
நாம ெசயகினற பாவஙகைள இஸதிஃபார, தவபா, நனைமகள எனபவறறால
அழிதத விட மடயம எனற கடநத இதழகளில ேநாககிேனாம. இவவிதழில
இனனம சில நனைமயான விடயங கள எவவாற பாவஙகைள
ேபாகககினறன எனப தைன ேநாககேவாம.
பாவஙகைள ேபாகககினற நனைமயான கா யஙகளில ஒனறாக திகர
(ழஜளனள) காணபபடகினறத. கறிபபாக உளளமம நாவம ேசரநத
அலலாஹைவ ஞாபகபபடததகினறேபாத அத பாவஙகளகக பிராயசசித
தமாக (கபபாரா) அைமயம. திகர ெசயகின றவரகள மனற தரததினர.
மிகவம தாழநத நிைல நாவினால மாததிரம திகர ெசயவதாகம. இைட
நிைல உளளததினால மாததிரம திகர ெசயவதாகம. உயரநத நிைல
உளளமம நாவம ேசரநத திகர ெசய வதாகம. இதில எநத மைறயில திகர
ெசயதாலம நனைம கிைடககம. ஆனால, கபபாராவாக அைம கினற திகர
உயரநத நிைலயில ெசயகினற; உளள மம நாவம ேசரநத ெசயகினற
திகராகம.
இநத திகர அலலாஹைவ பகழவதாக இரகக லாம. அலலத
அலலாஹவிடம பிராரததைன ப கினறதாகவம இரககலாம. அலலாஹுத
தஆலா திரமைறயில கறிபபிடகினறான:
◌்விசவாசங ெகாணடவரகேள அலலாஹைவ அதிகமாக ஞாபகப (திகர)
படததஙகள. காைலயி லம, மாைலயிலம அவைன தயைமப (தஸபீ ஹ)
படததஙகள.ச (அஹஸாப: 41, 42)
அநத திகரகளில சில;
தஸபீ ஹ
தஹலீ ல
தஹமீத
தகபீ ர
ேபானறன.
பஹா, மஸலிம ேபானற கிரநதஙகளில பதி வாகியளள ஒர ஹதீ ஸில
அபஹுைரரா (ரழி) அவர கள அறிவிககிறாரகள: "யார ஒர நாைளகக 100
மைற (தயைமயான அலலாஹ வகேக பகழைனததம) எனற
கறகிறாேரா. அவரத பாவஙகள கடல நைரயளவ இரநதாலம
மனனிககபபடட விடம."
நபி (ஸல) அவரகள கறியதாக அபஹுைரரா (ரழி) அவரகள அறிவிககினற
இநத ஹதீஸ பஹா, மஸலிம ஆகிய கிரநதஙகளில பதிவாகியளளத:
"யார
“அலலாஹைவத தவிர கடவள இலைல. அவன தனிததவன, இைணயில
லாதவன, அவனகேக அதிகாரஙகள காணபபடகிறத. அவனகேக பகழ
ைனததம. அவன தான உயிர எடபபவனம உயிர ெகாடபபவனம. அவன
அைனததிறகம சகதி பைடததவன" எனற ஒர நாைளகக 100 மைற
கறகினறாேரா அவர பதத அடைமகைள விட தைல ெசயத நனைமயம,
இனனம 100 நனைம களம வழஙகபபடம. அவன அனைறய ெபாழத
ைஷததானிடம இரநத பாதகாபபப ெபறறக ெகாளவான. அனைறய ெபாழத
அவைர விட சிறநத மைறயில நனைம ெசயதவரகள யாரம இரகக
மடயாத. அவவாற சிறநத மைறயின நனைம ெசயதவராக இநத திகைர
அதிகமாக கறியவேர இரகக மடயம.
அனஸ (ரழி) அவரகள அறிவிககம மறெறார ஹதீஸ மஸனத அஹமதில
பதிவாகியளளத.
"ஸுபஹானலலாஹ (அலலாஹ தயைமயான வன) வலஹமதலிலலாஹ
(அலலாஹவகேக பகழைனததம) வலாஇலாஹ இலலலலாஹ (அல
லாஹைவத தவிர கடவள இலைல) வலலாஹு அகபர (அலலாஹ மிகப
ெபயவன) ேபானற இநத திகரகைள கறகினறவன பாவஙகள
மரததிலிரநத இைலகள உதிரவத ேபால உதிரநத விழகினறன.
இவவாறான பாவஙகைள ேபாகககினற அதிகமான திகரகள காணபபடகின
றன. அவறைற அறிநத அதன பட அதிகமான திகரகள ெசயவதன டாக
பாவஙகளிலிரநத எஙகைளக காததக ெகாள ேவாம.
ஒரமைற ஹஸன (ரழி) அவரகளிடம பாவதைத விடடம தரமாகாத
ஆனால, எநேநரமம திகல இரககினற ஒர மனிதைனப பறறி வினவிய
ேபாத அத அமமனிதனகக அலலாஹவினால கிைடதத சிறநத உதவியா
கம எனறாரகள.
ஒர மைற இமாம அஹமத (ரஹ) அவரகளிடம ஒர மனிதன சநேதகமான
வழிமைறயில பணதைத உைழககினறான. அவனத ெதாழைக, தஸபீ ஹ
எனபன அவனத பாவதைத ேபாககமா? எனற வினவியேபாத அவர இதைன
நாட ெதாழகினறார கள. தஸபீ ஹ ெசயகினறார எனறால; அவவாற இரகக
ேவணடம என எதிரபாரககினேறன. ஏெனன றால அலலாஹ கரஆனில
பினவரமாற கறகின றான:
"இனனம சிலர நலல ெசயலகளடன தீய ெசயலகைள கலநத விடடனர.
அலலாஹ தவபாைவ ஏறற பாவஙகைள மனனிதத விடக கடயவன"
(தவபா: 102)
மாலிக இபன தீ னார அவரகள கறகினறாரகள: "ஒரவன தான இைழதத
தவறககாக அழதால காறற காயநத இைலகைள உதிரச ெசயவதேபால
பாவஙகள உதிரநதவிடம."
அதாஃ (ரஹ) அவரகள கறகிறாரகள: "யார திகர ெசயயபபடம சைபயில
அமரகினறாேரா அத அவர பவஙகள இடமெபறம சைபயில இரநதைமகக
பிராயசசிததமாக அைமநத விடகினறத.
திகர மஜலிஸ எனறால எனன எனற வினவபபடடேபாத; ஹராம, ஹலால
பறறிய ெதளிைவ ெபறம சைப, எபபட ெதாழ வத? எபபட ேநானப ேநாறபத?
எபபட திரமண பநதததில தலாக அைமயம? ெகாடககல வாஙகல எவவாற
காணபபடம? எனபவறைற அறிநத ெகாளளம சைப தான திகர மஜலிஸ
எனபபட கிறத. அறிவ ேதடம சைபயாவம இரககம எனறாரகள.
திகர ெதாடரபாக நிைறய கடடைரகள, சஞசி ைககள, பததகஙகளில
எழதபபடடரககினறத. இஙக பாவஙகைள ேபாகககினற வைகயில திகைர
ேநாககிேனாம. எனேவ, திகர ெசயவதனால, பாவங கள ேபாககபபடவதடன
நிைறய நனைமகைள ேசரததக ெகாளள மடயம. எமத அனறாட வாழவில
தவிரகக மடயாத ஒர அமசமாக திகர மாற ேவணடம எனற
எதிரபாரபபடன மறறம சில நனைமயான காயஙகைள அடதத இதழில
ேநாககேவாம.
உளச சீரதிரததம
உளச சீரதிரததததின ேதாறறபபாடகள
கலாநிதி மஜதி ஹிலாலி
உடல ேநாயகள வரமேபாத அதைன சகபப டதத இலடசககணககில
ெசலவிடம மனிதரகள இதைனப பாரககிலம தமத ஈரலக வாழைவயம
பாதிககம உளேநாயகைள கணடம காணாத விடட விடகினறனர. இநத
நிைலயிலிரநத தமைம காததக ெகாளள இநதக கடடைர உதவம என
எதிரபாரக கிேறாம.நாம கடநத இதழில உளப பலவீ னதைதக காடடம சில
நடவடகைககைளப பாரதேதாம. அதன இனனம ஒர பகதிைய இஙக
ேநாககேவாம.
7. பகழசசிககய இடததில தான இரககக கணடால சநேதாஷமம
மகிழசசியம அைடதல
ஒர ஏைழகக உதவதல அலலத கஷடததில அகபபடடவனகக ேநசக கரம
நீ டடதல அலலத ஒர வினாவகக விைடயளிததல அலலத ஒர
இபாததைத நிைறேவறறதல அலலத இதேபானற ஏதாவெதானைற
நிைறேவறறி அதறகாக தான பகழபபடவைத இவர விரமபவார.
அேதேபானற இதறக மாறறமாக அவர ஏதாவ ேதார பாவதைதச ெசயத
அலலத சநேதகமான ஒர கரமததில வீ ழநத அலலத தனத ேவைலக ளில
ஏதாவத தவறகள விடட அலலத தனனிடம ேகளவி ேகடபவரகளகக
விைடயளிகக மடயா மல ேபாய ஒர சஙகடமான, கணடனததிறகய
சழநிைலயில அகபபடடால கவைலயம ைகேதச மம அைடவைத நாம
காணலாம.
8. தைலைமததவ ஆைசயம மனனணி வகிபபதில உளள விரபபமம
மனிதரகளகக கடடைள இடவதில இனபம காணதலம
இநத மனிதன ெபாறபபககைள எதிரபாரததிரப பான. அவறைற எநத
வழிமைறயிேலனம ெபறறக ெகாளவதறக ஆவல ெகாணட பினனால
அைலவான. அவனத பாரைவயில அததான அதிகாததிறகம, பகழக கம,
மனித உளளஙகைள சமபாதிததக ெகாளவதறகம உய இடம. அநத
இடததில இரககினறேபாததான மனி தரகள அவைன மதிபபாரகள என
அவன எணணகிறான.
சிலர ெபாறபபககைளயம தைலைமததவதைத யம எதிரபாரககம நிைலைய
ைஷததான பயனபடததிக ெகாளகிறான. அவன அவறைற விரமபவத
இஸலாத திறக ேசைவ ெசயவதறகாகேவ. அவன அநத இடததில இரபபத
இஸலாததின நலனககாகேவ எனற ைஷத தான அவனிேல ஒர ேபாலி
எணணதைத உரவாககி விடகிறான. ஒரவர தைலவராக இரநத மாததிரம
தான இஸலாததிறக பணியாறறேவா அதறகாக உைழககேவா மடயம
எனபத ேபால அவன நிைலபபாட இரககம.
எனேவதான இநத ேநாய பிடதத மனிதரகள எபேபா தம ெதாைலேபசி
உைரயாடலகைளயம தனகக ெபாறபபககைள ஒபபைடககக கடய
நிகழவகைளயம எதிரபாரத திரபபர. ெபாறபபககளகக அவர ெதவ
ெசயயபபடாத ேவற யாரம ெதவ ெசயயபபடகினற ேபாத அத அவரகக
கவைலைய அளிககம. உளளத தால அவர உைடநதேபாவார. அதேதாட
மாததிரம நினறவிடாத ெதவ ெசயயபபடடவைர ேமாசமான வராகக காடட
மறபடவார. அவேல கறறஙகைளயம தவறகைளயம சமததி அதைன
மககளகக மததியில பரபபி விடகினற ேவைலையயம இவர ெசயவார.
அேதேநரம எபேபாதாவத அவர ெபாறபபகக ளகக ெதவ ெசயயபபடடால,
அவடம ெபாறபபக கள ஒபபைடககபபடடால; அவரககக கீழால இரபப
வரகளின கதி அேதாகதியாகி விடம. எசசகைககளம, கடமேபாககம,
கணடபபம அவன பணபகளாக இரககம. அவர எபேபாதம அவரகைள
சிறிய விட யஙகள மதல ெபய விடயஙகள வைர விசாததக
ெகாணடரபபார. அவரகேளாட ெமனைமயாக நடநத ெகாளளேவ மாடடார.
அதிகமாக அவரகேளாட கட ைமயாக நடநத ெகாளவார, ெவறபேபாட
ெசயறப டவார, அவரகைள ஏளனபபடததவார, இழிவபடதத வார. அவரகள
விடகினற தவறகைள தரவிததரவிக கணடபிடபபார.
அதேதாட மாததிரம நிறகாமல ஒரவரத உணரவ கைளப ெபாரடபடததாத
எலேலாரககம மததியில அவைர விமரசிபபார. எபேபாதம தனகக
பணிவிைட ெசயயமாறம தனத தனிபபடட விவகாரஙகைள ெசயததரமா
றம மறறவரகைள ேவணடக ெகாணடரப பார. தான அவரகைளப
பாரககிலம தஃவாவில மழகிப ேபாயிரபபதாலம, தனகக ேவைலப பள
அதிகம எனபதாலம அைனவரம தனககப பணிவிைட ெசயய ேவணடம
எனற அவர எதிரபாரபபார. அதில யாராவத கைறவிடடால அவரத கதி
அேதாகதிதான.
இவர எபேபாதம தனிததத தீரமானஙகைள ேமற ெகாளவார. தனைனச சழ
உளளவரகளிடம ஆேலாச ைனகைளப ெபறறக ெகாளள மாடடார. ஏெனனில
மறறவரகைள விடவம தான உயரநத இடததில இரப பவர, சிறபபானவர.
எனேவ, தனககக கீழால இரபபவரகளிடம தான எபபட ஆேலாசைன ெபற
மடயம எனற எணணேம இதறகக காரணமாக இரககம. இதனால அவரத
தீரமானஙகளம மடவ களம அவசரபபடட எடககபபடடைவகளாகக காணப
படம. அவரத நடவடகைககளம வரடடத தனமான ைவயாகேவ இரககம.
அவர எபேபாதம தனத ேதாளின மீத சமததபபட டரககினற ெபாறபப
பாயத எனறம, தனத கடைம மகததானத எனறம, அவறைற நிைறேவறற
தான ேதைவயிலைல எனற கரதம படசததில அநதப ெபாறபபககைள
விடடவிட தான விரமபவதாகவம கைத யளநத ெகாணடரபபைத நீ ஙகள
காணலாம. ஆனால, எபேபாதாவத உனத ெபாறபைபப பிறரககக
ெகாடததவிடட பினனால ெசனற ெசயறபட எனற கறினால கழமபிப
ேபாயவிடவார. சீறிெயழநத உலைக மறபறம பிரடடவிடவார. இத
தீரமானததிறகப பினனால எலேலாரமிரபபதாக கறறசசாடடககைள
அளளிவீ சவார. தான சாதாரண ஒர பைடவீ ரைனப ேபானற நினற
ெசயறபடவதறக விரமபம ெகளவதா கவம, ஆைச ெகாளவதாகவம, மனப
ெசானனவற ைறெயலலாம மறநத ேபாயவிடவார.
இதறக மாறறமாக இநத மனிதர ஒரவரககக கீழால சாதாரண ஊழியராக
இரபபாராயின அவைர ேமயப பத ெபரம சிரமமான காயமாக மாறிவிடம.
இவர இலகவில பிறரககக கடடபபட மாடடார. எபேபாதம தனகக
ேமலளள தைலவரகைள விமரசிககினற உைம தனகக இரபபதாக
ெசாலலிக ெகாளவார. தனத தைல ைமகக மாறறமான ெசயறபாடகைள
ெசயவதறக தனனிடம அதிகமான நியாயஙகைள ைவததிரபபார.
9. கறறம கைறகைள ஏறறக ெகாளளாைம
இநத வைகயான மனிதரகள தமத கைறகைள ஞாப கபபடததவைத
விடடம தர விலகிச ெசலவர. அவறைற ேநரடயறற வழிமைறகைளக
ெகாணட மைறகக மயல வேதாட, தான கைறயறறவன எனற எணணதைத
ஏறபடதத மறபடவர. அபபட ஏதாவத கைறகள தனனிடம
காணபபடமாயின அத மிகவம அறபமாகேவ காணபபடம. தனனில சினனத
தவறகேள காணபபடம எனற கறவார. எநதவைகயிலம தனத கடநதகால
வாழ வில ேமாசமான விடயஙகள காணபபடமாயின அதைன
ஞாபகபபடததாமல இரககேவ அவர மறபடவார.
10. பிறரககய கடைமகைள நிைறேவறறாைம
இவர பிறரகக, தான ெசயய ேவணடய கடைம கைள நிைறேவறறவைத
எபேபாதம பாரமாகக கரதவார. ேநாயறறவைர ேநாய விசாககச ெசலலல,
கஷடபபடபவரகக உதவி ெசயதல, ேதைவயைட ேயான ேதைவகைள
நிைறேவறறல, ஜனாஸாைவப பினெதாடரதல ேபானற கடைமகைள
ெசயவதில இவர எபேபாதம பினநிறபார.
இதறக மாறறமாக இவ வாறான தனத உைமகளில கைற யாராவத
விடகினறேபாத அதைன அவர ெமாததமாகேவ ெபாறததக ெகாளள
மாடடார. உதாரணததிறக அவர ேநாய வாயபபடடால அைன வரம அவைர
ேநாய விசாககச ெசனறாக ேவணடம. யாராவத ஒரவரகக ஏதாவத
தனிபபடட காரணங களால ேபாக மடயாத ேபானால அதெபரம பிரசசி
ைனயாய ேபாயவிடம. இதறகாக அவைர கடைமயாக கடநத ெகாளவார.
11. தனத பணிகள, நனைமயான கரமஙகள ெதாடரபாக பிறடம ெசாலலிக
காடடல
தான ெசயத பணிகள ெதாடரபாக அடககட ேபச வதில சலிபபறாதவராக
இவர காணபபடவார. தான பணிவிைட ெசயதவரகள எபேபாதம தனகக
ெசய நனறியைடேயாராய, உபகாரம பேவாராய இரகக ேவணடெமனற
எதிரபாரபபார.
அதேதாட மாததிரம நிறகாமல தனத ேதைவகைள நிைறேவறறித
தரவதறக அவரகள விைரவாக மனவரதல ேவணடம எனற எதிர பாரபபம
இவடம காணபபடம. அைதவிட ஒரபட ேமல ெசனற அவர தனகக
ஸலாம ெசாலல மநதிக ெகாளளேவணடம. தனைனக காணமபடசததில
எழதத நிறக ேவணடம, தனகக மனனால தனைன கணணியபபடததம
விதததில அவர தனனடன நடநத ெகாளள ேவணட ெமனற எதிரபாரபபார.
இபபட, இத நடககாத விடடால பிரசசிைனகளம கறறசசாடடககளம ஏளன
வாரதைதகளம இரகசியஙகைள பகிரஙகபபடததல எனறம எததைனேயா
விைளவகள காதத நிறகம.
இைதவிட கைறநத தரததில எமமள நடககம இன ேனார விடயம தான,
ஒரவர தான பிறரகக ெசயத உத விககாக உளரதியாக பிரதி உபகாரம
எதிரபாரபபார. அபபட நடககாதேபாத அவரககம அவர உதவிபநத
வரககமிைடயிலான உறவில உள ரதியாக மாறறஙகள ேதானறம.
கைடசியில இநத மாறறம மறறவரடனான அவரத நடதைதகளிலம
பாதிபைப ஏறபடததம.
12 தனத இயலைமகள திறைமகள பறறி ெபரமிதம ெகாளளதல
இநத வைகயான மனிதரகள தமத உளப பலவீ னத தின காரணமாக தமககக
கிைடககம எநத நிஃமதைத யம சிறபைபயம அலலாஹவடன
ெதாடரபபடததமாட டாரகள. அத தனத திறைமகளாலம பலததாலம இயல
ைமயாலம கிைடதத ஒனறாகேவ கறிக ெகாளவர. அவடம அநதத
திறைமகள காணபபடாமல மாததிரம இரநதிரநதால அவரகக அநத நிஃமத
கிைடததிரக கேவ மாடடாத என எணணவார.
நிைறய நலவகள கிைடககப ெபற தனத திறைமகள மாததிரம காரணம
இலலாதேபாதம அவர அவவாற எணணம ெகாளவார. ஏெனனில, அவடம
கரைம யான மயறசி காணபபடகிறத. ெதாடரநேதரசைசயான ெசயறபாட
காணபபடகிறத. நிகழவகைள பகததாரா யம ஆறறல காணபபடகிறத.
சடடஙகைளப ெபறம நணககம உளளத. அவடம காணபபடம பலமான
ஞாபக சகதியின காரணமாகேவ அவர விடயஙகைள விைரவாக மனனம
ெசயத ெகாளகிறார. அவரகக கறபத இலகவாக இரககம. விடயஙகைள
இலகவாக உளவாஙகிக ெகாளவார. கரஆனின அதிகமான பகதிகைள
மனனம ெசாயத ெகாளவார. அதைனத திறமபட ஓதவார. இரவத ெதாழ
ைகயில ஈடபடவார. பகல காலஙகளில ேநானபிரபபார. அதிகமான
நலகைள வாசிபபவராக இரபபார. அதிகமான அறிஞரகைள அறிநத
ைவததிரபபார. அவரகக தஃவாவில ஒர ெபரம பஙகளிபப காணபபடம.
தனைன ேநாககி மககைள கவரவதில தனியான வழிமைற அவடம
காணபபடம...
இததைகய திறைமகளம பலமம காணபபடம ஒரவரகக எபபட நிஃமதகள
தவறிப ேபாக மடயம?! அலலாஹவிடததில அவரககளள அநதஸதத அநத
நிஃமதகைள ெபறறக ெகாளளக காரணமாய அைம யம!! இபபடததான அநத
மனிதன எணணவார, வாதிடவார. "அைவ ெயலலாம எனனிடம காணபபடம
அறிவினாேலேய தான ெகாடககப ெபறேறன" (அல கஸஸ: 78) எனற
காரன கயத ேபானறதான இநத மனிதனத கரததம காணபபடம.
13. பிறரகக நலைவ விரமபாைம
தனத சமவயைத ஒதத ேதாழனகக ஏதாவத அரள கள கிைடககப
ெபரமேபாத இவர கவைலயம மனககி ேலசமம அைடவார. அத நீ ஙக
ேவணடெமன ஆைச ைவபபார. அேதேநரம பிறரகக ஏதாவத தனபஙகள
ேநரநதால சநேதாசமம மகிழசசியம அைடவார.
14.தான அமரநதிரககம மஜலிஸகளில கவனதைத ஈரககம வைகயில ேபச
மறபடவார
இவர அமரநதிரககம மஜலிஸகளில எபேபாதம ேபசிக ெகாணடரபபவைர
கறககிடடப ேபசக கடய வராக இரபபார. அஙக ேபசபபடம
அைனததககம கரததத ெதவிபபார. அதிகமாக கலநத ேபசி ேபசசின
ேபாகைக தனகேகறறாற ேபால மாறறிக ெகாணட தனைனப பறறியம தனத
வீ ரசாகசஙகள பறறியம அைடவகள பறறியம ஞாபகபபடதத மறபடவார.
15. தனத ெசயறபாடகைள பிறரகக ெசாலலிக காணபிததல
அலலாஹ இநத மனிதனகக நனைமகள ெசயயம சநதரபபதைத அலலத
இபாததகளில ஈடபடம சநதரப பதைத அலலத ஒர தீைமைய தவிரநத
ெகாளளம சநதரபபதைத வழஙகினால; இநத ெசயறபாடகைள ேநரடயாகேவா
மைறமகமாகேவா மனிதரகள அறிநத ெகாளள ேவணடம என விரமபவார.
எனேவ இவர தான ெசயயம ெசயறபாடகைள தனத ெபயரடன ெபாரததிப
பாரபபதறகாய கடம பிரயததனம ேமறெகாளவார. தான ெசயத ஒர
ெசயைல ேவற ஒர வன ெபயரடன இைணததப ேபசவைதக கணடால
இவர கடைமயாக உணரசசிவசபபடடப ேபாயவிடவார. அநத ெசயலகக
யவர தான தாெனன அைன வரககம அைடயாளபபடததம வைர இவர
அைமதி ெகாளள மாடடார. இதறக மறறிலம மாறறமாக பலன
ெசயறபாடகள தனத ெபயரடன ெபாரததிப ேபசபப டம ேபாத
உணைமைய ெவளிச ெசாலல ஆரவம ெகாளள மாடடார.
16. வறைமகக எபேபாதம பயபபடதல
இதவமகட சிலடம காணபபடகினற உளபபல வீ னததின மாதிகளள
ஒனறாகம. கடைமயான கஞசததனம, ேபராைச, உேலாபிததனம,
வறைமையயம வாழகைக ெநரககடையயம பயபபடதல எனபன இநத
மனிதனின உளப பலவீ னதைதக காடடம பணப களாகம. எனேவ, இநத
மனிதனின உளளம எபேபாதம எதிரகாலதைதப பறறி பயநத பைதபைதததக
ெகாணட ரககம. இதன காரணமாக இவர அலலாஹவின பாைதயில
ெசலவ ெசயவைத விடடம, ேதைவயைட ேயாரகக உதவவைதவிடடம தர
விலகிேய நிறபார.
ஒர சில மனிதரகளிடம மாததிரம காணபபடம உளப பலவீ னததின
அைடயாளமாக கீழவரம இர விடயங கைளக கறலாம.
* பிறரகக மனனிைலயில தான பலவீ னமானவன எனற எணணததால
மறறவரகைள எதிரெகாளள மடயாமல பினவாஙகதல. அதாவத பிறர
தனத தவறகைள ெவளிபபைடயாக கறமேபாத அதன விைளவகைள
ஏறறக ெகாளள மடயாமல இவர அதைன விடடம விரணேடாடவைதயம
அவறைற மறபபைதயம காணலாம. இநத நிைலைய எதிரெகாள
வதிலிரநத தனைனப பாதகாததக ெகாளவதறகாக ெபாய ெசாலலவம
இநதப பணப இவைர தணடம.
* பிறரககப பயநத அவரகள மனனிைலயில தான ேதாறறவிடேவன என
அஞசி தனத கரததககைளயம நிைலபபாடகைளயம இலகவாக வாபஸ
ெபறதல, கவைலககய விடயம யாெதனில இநத நிைலபபாட டன ஊடாக
அவர தனகக மனனிைலயில தனைனயறி யாமேலேய ேதாறறப ேபாகிறார.
அதிகமான சநதரப பஙகளில ேபசபபடம ஒர விடயததகக மறறிலம
மாறற மான கரதத இவடம காணபபடனம பிறர தனைன
ஏளனபபடததவர, இழிவபடததவர, அவரகைளத தனனால எதிரெகாளள
மடயாமல ேபாயவிடம, அவரகளகக மனனால தான ேதாலவியறற
உைடநதேபா ேவன எனப பயநத தனத கரதைத பகிரஙகமாக ெசாலலாமல
ேபாவார.

ரஸாஇல
இர பலஙகளகக மததியில
எலலா சமகஙகளககம ஒர சமக ஒழஙக காணபபடம.அதைன அநத
சமகததின அரச கணகாணிககம, சடடஙகள அதைன ஒழஙகபடத தம,
அதிகாரம அதைன பாதகாககம. இநத வைகயில கிழகக இஸலாமிய
உலகம தனத சமக அைமபைப மாரகக ஒழஙககளடன உடனபடகினற
வைகயில, இஸலாமிய சடடதிடடஙகளடனம கடடைளகளடனம இையநத
ேபாகினற வைகயில ஏறபடததிக ெகாளள மயறசிகக ேவணடம
கிழககலகம தனனிடமிரநத தனத உைம கைளப பறிதத, தனத மககைள
ஏயதிபபிைழதத வரகைள மிைகபபதறகம, தான எழசசி ெபறவதற கம
பணம, பலம, ேபாரககரவிகள ேபானற ெபௗதீ க பலஙகைளப ெபறறிரகக
ேவணடெமன அதிகமான மனிதரகள எணணகினறனர. அத சதான,
மககியமான விடயமதான ஆனால அதைனப பாரககிலம மககியமான,
ேதைவயான விடயம ஆனமீகப பலமாகம. நலெலாழககம, உயரநத உளளம,
உைமகள பறறிய ஆழநத நமபிகைக, அதைனயம அதறகாக கடநத காலங
களில இடமெபறற மயறசிகைளயம அறிநத ைவததிரததல, கடைமகைள
நிைறேவறறம பாைதயில தியாகம ெசயதல, நமபிகைகையயம ஐககியதைத
யம அடததளமாக ெகாணடரககம வாககறதி ேபணம தனைம எனபன
ஆனமீகப பலததில அடஙகம. பலம எனபத ஐககியததிலம உறதியான
நமபிகைகயிலேம தஙகியிரககினறத.
கிழககலகம தனத உைமைய ஏறற தனத உளபபாஙைக மாறறிக
ெகாணட, ஆனமீகப பலத தில கவனம ெசலததி, தனத ஒழககப பணபாட
கைள மதிபபீ ட ெசயவதில கசைன காடடமாயின ெபௗதீக சாதனஙகள
எலலாபபகதியிலிரநதம அதறக வநத ேசரம. அதறக வரலாறற ஏடகளில
உறதியான சானறகள காணபபடகினறன. இஃவானல மஸலிமனகள
இதைன மழைம யாக நமபகினறனர.
எனேவ, அவரகள தமத ஆனமாககைள தய ைமபபடததவதிலம,
உளளஙகைள பலபபடதத வதிலம, தமத பணபாடகைள சீரெசயவதிலம
ெதாடரநதம ஈடபடகினறனர. அவரகள இதன காரணமாகததான தமத
தஃவாைவ மனைவததப ேபாராடகினறனர. மனிதரகள தமத அடபபைட
கைள ஏறக ேவணடெமன விரமபகினறனர. சமகததிடம அத தனத
உளளஙகைள சீரெசயத ஒழககப பணபாடகைள கடடெயழபப ேவணட
ெமன ேவணடகினறனர.
இஃவானகள ெசாலலகினற எலலா விடயங கைளயம அவரகள பதிதாக
உரவாககிக ெகாளள விலைல. அவரகள அதைன பனிதமிக அகராதி
யிலிரநத, ெபரம கடலிலிரநத, சீரான சடட யாபபிலிரநத, உயரநத
மலதனததிலிரநத ெபற றக ெகாளகினறனர. அததான இைறேவதமாகம. நீ
இதறக மனனர அநத சடடப பததகததிலிரநத இநத விதிைய
ெசவிமடததிரபபாய. "நிசசயமாக ஒர சமகம தமத உளளஙகளிலளள
வறைற மாறறிகெகாளளாதவைர அலலாஹ அவரகைள மாறறமாடடான".
(அரரஃத:11)
அலகரஆன இநதக கரதைத அதிகமான வசனஙகளில ேபசியிரககினறத.
பன இஸரேவ லரகளின சமபவததின மலம அலகரஆன எமகக ஒர
நைடமைற உதாரணதைத ெதளிவாகவம ெபாரததமாகவம கறி விளககி
யிரககினறத. அநதச சமபவம நமபிகைகயிழநதேபான ஒவ ெவார சமக
மம தனைன எவவாற உரவாககிக ெகாளவத எனபைத அழகாக விளகக
கினறத.
வழிகாடடல ெதளிவானத
அலலாஹ அலகரஆைன இறககியேபாத தனத அடயாரகளகக மஹமமத
(ஸல) அவரகைளப பினபறறமாற ஏவினான. அதேதாட இஸலாதைத
அவரகளின மாரககமாகவம ஏறறகெகாணடான. இநத சீரான மாரககததில
ஒர சமகததின எழசசிக கான, மகிழசசிககான அதன உயிர வாழவிறகான
அைனதத அடபபைடகளம காணபபடகினறன எனபைத இஃவானகள
உறதியாக நமபகினறனர. இநத உணைமைய பினவரம இைறவசனம
உணைமபபடததகினறத. "அவரகள பினபறற கினற உமமி நபிையப
ெபாறததவைர தவறாததி லம இனஜீ லிலம அவர ெதாடரபாக கறிபபிடப
படடளளைதக காணலாம. அவர அவரகளகக நனைமைய ஏவி தீைமைய
விடடம அவரகைளத தடபபார. நலலவறைற ஆகமாககி ேமாசமான வறைற
அவரகைள விடடம தைட ெசயவார. அவரகள மீதிரநத விலஙககைளயம
சைமகைளயம அவரகைள விடடம அவர கைறதத விடவார". (அல-
அஃராப:157)
இேத கரதைத நபி (ஸல) அவரகளின ஹதீஸும உறதிபபடததகினறத.
"நான எநதத தீைம ையயம தடககாத விடட விடவிலைல".
நீ ஙகள இஸலாமியப ேபாதைனகைள ஆழநத ேநாககினால அத தனிமனித
(ஆண-ெபண) வாழக ைககக நணககமான சடடஙகைளயம ேநரததியான
ஒழககஙகைளயம இடடளளைதக காணலாம. கடமப வாழகைகைய
உரவாககவதிலம அதன ஒழககப ெபறமானஙகைள கடடெயழபப வதிலம
இேத ஒழஙககைள இடடளளத. அேத ேபானற சமகஙகளின ேதாறறம,
வளரசசி அதன பலம, பலவீ னம எனபவறறிறகம ஒழஙககள ேபணபபடகின
றன.
சமக சீரதிரததவாதிகளம தைலவரகளம ைககெகாணட சிநதைனகளைனத
ைதயம அத பகபபாயவ ெசயத பாரககினறத. சரவேதசம, ேதசியம,
சமவடைம, மதலாளிததவம, ேபாலஸு விகககள, யததம,வளபபகிரவ,
உறபததிககம நகரவககமிைடயிலான ெதாடரப மறறம இவற றடன
ெநரஙகிய அலலத தர உறவளள சமகத தைலவரகள, தததவஞானிகளின
சிநதைனைய ஆககிரமிததளள இத மாதியான ஆயவகைளப ெபாறதத
வைர அைவயைனததடனம ெதாடர பான பகதிகளில இஸலாம ஆழமாக
ேவ ெசனற ேபசியளளத. அவறறிலளள நலல பகதிகளிலி ரநத பிரேயா
சனம ெபறவதறகான ஒழஙைக உலகிறக ெகாடததளளத. அநத
சிநதைனகளால ஏறபடம ேமாசமான ஆபததான பின விைளவ களிலிரநத
தவிரநதிரபபதறகான மைறைமகைள ெசாலலியளளத.
இநதக கடடைர இவறைற விவாக விளகக வதறகய இடமலல. இஙக
நாம எதைன நமபி யிரககினேறாேமா அதைன ெசாலகிேறாம. நாம எதைன
ேநாககி மககைள அைழககிேறாேமா அதைன அவரகளகக விளகககிேறாம.
நாம பினபறறவத அவசியமாகம
இஸலாமதான அைனததககம அடபபைட என இஃவானகள நமபகினறாரகள
அேத ேபானற வாழவின எலலாபபகதிகளிலம நவீ ன கிழககின எழசசிைய
கடடெயழபபம அடபபைடகளாக இஸலாமிய அடபபைடகைள ெகாணட
வரவதற காக மககள எலேலாரம ெசயறபட ேவணடெமன வம அவரகள
ேவணடகிறாரகள.
இஸலாததின அடபபைடகளடன மரணபட கினற, அலகரஆனின
சடடதிடடஙகளடன ேமாதிகெகாளகினற எழசசிககான எலலா ெசயற
பாடகளம ேதாலவியில மடவைடயம ஓர ேமாச மான அனபவம என
இஃவானகள நமபகினறார கள. இநத அனபவததிலிரநத சமகம மிகப
ெபரம இழபபககளககப பின எநதப பிரேயாசன மம இனறி ெவளிவரம.
எழசசி ெபற விரமபம சமகஙகள இஸலாமிய சடடஙகைள பினபறற
வதன ஊடாக மிகக கறகிய வழிமைறையக கைடபபிடபபத ெபாரததமா
னத.
இஃவானகள தமத இநத தஃவாைவ ஒர பிரேத சதேதாட சரககிக
ெகாளளவிலைல. மாறறமாக இஸலாதைத மாரககமாக ெகாணட வாழம
எல லாப பிரேதசஙகளிலமளள தைலவரகளத ெசவி களககம அத ெசனற
ேசரேவணடெமனற எதிரபாரபபில இநத ெசயதிைய அனபபி ைவக கிறாரகள.
இஸலாமியப பிரேதசஙகளைனததம ஒனறேசரநத தமத எதிரகாலதைத
அபிவிரததி, மனேனறறம, உயரவ எனகினற உறதியான அடத தளததின
மீத கடடெயழபப நிைனககம இநத சநதரபபதைத அவரகள இதறகாக
பயனபடததிக ெகாளகிறாரகள.
வழிபிறழைவயிடட எசசகைகயாக இரஙகள
கிழகக இஸலாமிய சமகம கணமடததனமாக ேவற சிநதைனகைள
பினபறறம அைலயில அளளணட ேபாய விடவாரகள எனறதான
இஃவானகள பயபபடகினறாரகள. இதனால இததபேபான அநத ஒழஙககள
இவரகளின எழச சிைய நாசபபடததி விடலாம. அநத ஒழஙககள தமைமத
தாேம தறெகாைல ெசயத ெகாணட ைவகள. அவறறின ெபாறததபபாடடன
ைமைய யம சீரேகடைடயம வரலாறறனபவஙகள உறதிப படததகினறன.
எலலா இஸலாமிய சமகஙகளக கம ஒர ெபாதவான அரசியல யாபப
காணபபடகி னறத. அதன சடட அலககள அைனததம அலகர ஆனின சடட
திடடஙகளிலிரநத ெபறபபடடரப பத அவசியமாகம.
தனத அரசியல யாபபின மதல ஷரததிேலேய தனத உததிேயாகபரவ
மாரககம இஸலாம எனற கறம சமகம எஞசிய ஏைனய ஷரததககைள
யம இநத அடபபைடயிைன ைவதேத இயறற ேவண டம. இஸலாம ஏறறக
ெகாளளாத, அதன சடடங கள அனமதிககாத எலலா ஷரததககளம அரசியல
யாபபிலிரநத நீ ககபபட ேவணடம. ஏெனனில ஒர அரசைடய யாபபின
அடபபைடயடன ஏைனய சடடஙகள மரணபடக கடாத.
சடட யாபபககைள சீரதிரததஙகள
ஒவேவார சமகததிறகம அதன கடமககள தீரபபப ெபறறக ெகாளளெவன
ஒர சடடயாபப காணபபடம. இநத சடடயாபப அலகரஆனிலி ரநத
ெபறபபடட இஸலாமிய ஷரஅதைத அடப பைடயாகக ெகாணடம இஸலா
மிய சடட அடப பைடகளடன உடனபடட ெசலகினற வைகயிலம அைமயப
ெபறறிரததல ேவணடம.
இஸலாமிய சடடவியலாளரகளால ெதாகககப படட இஸலாமிய ஷரஆ
சடடஙகைள ெபாரதத வைர அதில எலலா ஓடைடகைளயம அைடககக
கடய, எலலா ேதைவகைளயம நிைறவ ெசயயக கடய, சமகததின
தாகதைத ேபாககக கடய அளவ இயலைம காணபபடகிறத. அத மிகச
சிறநத விைளவகைள ெபறறததரம. அரள நிைறநத பிரேயாசனஙகளகக
இடடச ெசலலம.
அலலாஹ வின சடட வைரயைறகளககளளால காணபபடம ஒர சிற
எசசகைக நைடமைறப படததபபடடாேல வழைமயாக கறறம பபவ னம
அதைன விடட விடவான. சாதாரண மனித னம தனத உளளததில அதைன
எதிரததாலம கறறச ெசயைல விடடம தர ஓட விடவான.
ேதாலவியைடநத அனபவஙகளிலிரநத அரசகள தபபிகெகாளள இஸலாமிய
சடடஙகள வழியைமககம. அனபவஙகள இதறக சாரபாகக காணபபடகிறத,
இதைன உறதிபபடததகிறத. நவீ னகால சடட அடபபைடகள இஸலாமிய
சடடஙகளின ேதைவைய உணரததகினறன.
அலலாஹ இஸலாமிய சடடஙகள நைடமைறப படததபபடவதைன
கடைமயாககியளளான, அதைன விதியாககியளளான: "யார அலலாஹ
இறககியவறைறக ெகாணட தீ ரபப வழஙகவில ைலேயா அவரகள
நிராகபபவரகளாகேவ இரபபர"(அல மாஇதா:44)
சமக ெசயறபாடகைள சீரதிரததஙகள
எலலா சமகஙகளககம ஒர சமக ஒழஙக காணபபடம.அதைன அநத
சமகததின அரச கணகாணிககம, சடடஙகள அதைன ஒழஙகபடத தம,
அதிகாரம அதைன பாதகாககம. இநத வைகயில கிழகக இஸலாமிய
உலகம தனத சமக அைமபைப மாரகக ஒழஙககளடன உடனபட கினற
வைகயில, இஸலாமிய சடடதிடடஙகள டனம கடடைளகளடனம
இையநத ேபாகினற வைகயில ஏறபடததிக ெகாளள மயறசிகக ேவணடம.
சடடபரவ விபசசாரம ஒழககப ெபறமானங கைள ேமலாகக கரதகினற
ஒவெவார சமகததின ெநறறியின மீதமளள ேமாசமான இழிவாகம.
அபபடயிரகக விபசசாரம ெசயேவாரடன கடைம யாக நடககமாற கறம,
விபசசாரத தகெகதிராக ேபாராடவைத சடடமாகக கரதம இஸலாமிய
உமமததின நிைல எபபட இரககம?!
"விபசசாகளான அவரகள இரவரககம அலலாஹவின மாரககததின
அடபபைடயில தணடைன ெகாடபபதில நீ ஙகள அலலாஹைவ யம
மறைமநாைளயம ஈமான ெகாணடவராயின உஙகளகக இரககம ஏறபட
ேவணடயதிலைல. அவரகள இரவனதம ேவதைனைய மஃமீன களில
ஒர கடடம பாரைவயிடடடம" (நர: 02)
ஊன மககிய ெதரககளிலம ெபரம வீ திக ளிலம அைமநத காணபபடம
மதபானக கைட கள, ஆனம பாணம பறறிய அநத நீ ணட விசால மான
அறிவிததல பலைககள ேபானற, தீைமகளின மலமாக கரதபபடம
மதபானம பறறிய ெவளிப பைடயான விளமபரஙகள மாரககம மறககினற,
கரஆன கடைமயாக ஹறாமாககியளள விடயங கள.
கடடபபாடறற கலாசசாரததிறெகதிராக ேபாராடஙகள
பாைதகளிலம மககள கடமிடஙகளிலம கைடதெதரககளிலம மைலமடக
ககளிலம பரவிக காணபபடம இநத ேமாசமான, கவரசசி யான, ேபாலி
இனபமயககமளிககம, கடடபபா டறற கலாசசாரம இஸலாம பினபறறமாற
ஏவியளள கறப, தாராளததனைம, தனமான உணரவ ேபானறவறறடன
மரணபடகிறத.
இஸலாம இழிவான அறப விடயஙகைள விடடம தரமாகி சீயஸான
விவகாரஙகளில ஈடபடமாற ேவணடகினறத. "நிசசயமாக அலலாஹ
உயரநத விடயஙகைளேய விரமபகின றான. இழிவான அறப காயஙகைள
அவன ெவறககிறான"
இஸலாமிய சமகஙகள இநத விடயஙகைளயம இத ேபானறவறைறயம
எதிரததப ேபாராடவதில தனனிடமளள அதிகாரதைதயம, சடடபலதைத யம,
மயறசிகைளயம பயனபடதத ேவணடம. இநத விடயததில வைளநத
சழிநத ெசயலறறக கிடததல கடாத.


ஒர அறிஞனைடய நாவ அவனத உளளததிறகப பினனால இரககம.
அவனத நாவ ஏதாவெதானைறப ேபச நாடனால அவனத உளளதைத
ேநாககி திரமபிவிடம. அவன ேபசகினற விடயம நலலதாக இரநதால அநத
உளளம நீ அதைனப ேபச எனற ெசாலலம. அவன ேபசகினற விடயம
தீயதாக இரநதால நீ ேபசாேத எனற ெசாலலம. ஒர அறிவீ னனைடய நாவ
அவனத உளளததிறக மனனால இரககம. அவன ஏதாவெதானைறப ேபச
நாடனால தனத உளளததிடம திரமப மாடடான. அவனைடய நாவகக
வநதவறைறெயலலாம அவன ேபசி விடவான.
இமாம ஹஸனல பஸ (ரஹ)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->