You are on page 1of 15
SVMInivo Mat ant\woorden an vitlesy BOUWKUNDE AANWWZING Dit examen besteat uit 60 opgaven. De opgaven 1 t/m 30 zijn algemene vragen. De opgaven 31 tim 60 zijn gerelateerd aan het bijbehorende bestek & voorwaarden. Bij elke opgave zijn drie antwoorden gegoven, waarvan er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld van opgave 1 antwoord “c” het meest juiste, maak dan op het ANTWOORDENBLAD vakje “c” bij opgave 1 met POTLOOD zwart. www.svmnivo.nl 12 2004 ~ SuNMEVO Hevwagsin iets i aan utgava mag worden vereaotins eno apnbas:gemasht dos dhe nine dan cok tata vooganags senate traning 7am SWNIO a —- Bouwhunde 2008.1 1 ©» @ > o@e Wie is de architect van de op de foto afgebeeide Vondelschool te Hilversum (bouwiaar 1929)? JP. Oud H.P. Berlage W.M. Dudok Op de foto is een woningbouwplan te Nieuwogein afgebeeld (bouwperiode 1976-1980) van de Nederlandse architect Jan Verhoeven. Kenmerkend zijn de schilderachtige gevelplastiek en het gebruik van verschillende traditionele materialen. Tot welke architectuuropvatting behoort dit ontwerp? a x z papyrigtan on Geabiyik v ee Organische architecture Ka m ° owennder UGE men. Kleinschalige architectuur foam ser—"Tpapanings van Klapaighe an in heclen, Wat ie een nota van inichtingen? = atch sos te Adeyser Een aanvulling op het bestek met dezelfde status als het bestek. Een lijst met daarop optiemogelijkheden met prijzen exclusief BTW. Een vrijblijvende aanbieding (incl. aannemersvergoeding) ten behoeve van de stelpasten. Wanner is een Europese aanbesteding vereist? Bij overheidsopdrachten groter dan € 5.000.000, Bij opdrachten waarbij een Europees belang is gemoeid en die groter zijn dan € 7.000.000,—. Bij opdrachten aan bedrijven Gemeenschap werkzaam zi in meerdere deelstaten van de Europese en die groter ziin dan € 10.000.000, 2 Circa 200 mm Circa 210 mm set Oe Circa 220mm Hos Touiten spoowllad,. Be ~ . Moe oe Bouwkunde 2004-1 In een heiregister staat bij een aantal palen een lagere kelenderwaarde aangegeven dan bij de overige palen van het project. ce Sleel, a] Wat is hiervoor de meest voor de hand liggende reden? She De betetlende stn 2p an x oon zone oar de bpvenggonde agen bapa uit met water verzadigde grond, = Nick van mvlo alendelin is bereende paton tin cicht op ekear goheld weardoor or Sen verdiching van de — patting van het zandpekket optreadt. == ONZIN De betreffende palen zijn geheid in een zone waarin de draagkrachtige laag zich hoger vind le bi de yativepaofocatin, —NV-E. biG ogy elk th de. VadakvAchioue Ladesy ack mar carder Sondareh . Bij eon sansluiting van eon Kap op een spouvmuur dienen maatrogelen te worden getroften om de optredende spatkrachten op te vangen. ‘Wat is een spatkracht? a > Eon opwaartse kracht. < + Een zijwaartse kracht. «(pe Een neerwaartse kracht. Welke dikte heeft een in waalformaat uitgevoerde steens muur? aft onderstaand detail? —ot (Bin ~ Siete Een koudebrugonderbreking. speowiselalia x Een horizontale dilatatie om de vervormingen van het metselwerk op te vangen. Een constructief spouwanker welke ten behoeve van een overschrijding van de maximaal toelaatbare spouwbreedte dient te worden toegepast. In een besteksomschrijving staat bij het hoofdstuk ‘natuur- en kunststeen’ een natuurstenen speklaa, omechrevery . 4 \ A rd Wat wordt heen don = eticontale jaaaccanbucardae lacen th mad&elwerk. Een horizontale laag natuursteen in het metselwerk. Een natuurstenen rand welke als versiering rondom tegelwerk wordt gelegd. Een laag mortel met elastische eigenschappen welke bij het leggen van natwurstenen vloeren op een houten ondergrond wordt gebrvikt om scheuren te voorkomen. Wat wordt verstaan onder supporten? Bovenwabe hiner Hoctewapening ~Ondetsheunin Type wapeningsnet bevenwabe nin ~ S Supper| at