You are on page 1of 13
SVMInivo BOUWKUNDE 3 december 2003 Boschikbare tt: 3 uur on 45 minuten, AANWIJZING Dit examen bestaat uit 60 opgaven. De opgaven 1 tim 30 zijn algemene vragen. De opgaven 31 tim 60 ziin gerelateerd aan het bijbehorende bestek & voorwearden. Bij elke opgave zijn drie antwoorden gegeven, waarvan er 6én het meest juiste is. Is bijvoorbeeld van opgave 1 antwoord “c” het meest juiste, maak dan op het ANTWOORDENBLAD vakje "c” bij opgave 1 met POTLOOD zwart. www.symnivo.nl 82003 - SvMIivO Nineneacin ‘Metsu duo tgae nag werden vevesouiod aot openbaar pak! deat mill van du, akg, microfilm ct op wake {naar ren tank 29nd wooratgsanansohisjetustaming van SUNS Sd —. Bouwkunde 2003111 1 Onder welke architectuurstroming valt het op de foto afgebeelde, door Aldo van Eyck ‘ontworpen, burgerweeshuis te Amsterdam? Ontwerp- en bouwperiode 1955 - 1960. Structuralisme Functionalisme Post Modernisme 2. Tussen 1917 en 1920 is het op onderstaande foto afgebeelde bouwbiok ‘Het Schif gebouwd. Het is ontworpen door de Nederlandse architect Michiel de Klerk. Het ontwerp kenmerkt zich door steile pannendaken, afgeronde hoeken en de bijzondere combinatie van pannen en baksteen. Tot welke architectuurstroming behoort dit ontwerp? a Art Deco De Haagse School ¢ De Amsterdamse School 3 Wat is een entresol? a Een vioeropperviak gelegen op ean niveau tussen twee verdiepingen. b Een open ruimte in een gebouw waardoor verschillende verdiepingen ruimtelijk met elkaar worden verbanden. © Een overdekte binnentuin tussen verschillende bouwdelen waardoor lichttoetreding in de aangrenzende ruimten is gegarandeerd. oo Bouwkunde 2003411 In een verkoopbrochure van een appartementencomplex staat aangegeven dat de appartementen over een bezoekbaar toilet beschikken. Wat houdt dit in? Een extra toiletruimte in elk appartement voor eventuele bezoekers of logees. Een toiletruimte in de gemeenschappelijke ruimte van het appartementencomplex. Een toiletruimte in elk appartement waar ook mensen met een rollator of rolstoel gebruik van kunnen maken. Welk van onderstaande afbeeldingen geeft een gordijngevel weer? Eee i [ a eanaan cians H El Faioecan | fie eng J i 1 2 - 3 Figuur 1 Figuur 2 Figuur 3 In sommige gevallen behoeft voor het aanvragen van een bouwvergunning geen milieukundig bodemrapport te worden overlegd, maar kan worden volstaan met een historisch onderzoek. Wat houdt dit historisch onderzoek precies in? Het raadplegen van de gemeentelijke archieven met betrekking tot sonderinggegevens van het terrein en de nabije omgeving in heden en verleden. Een veldonderzoek waarbij met behulp van grondbaringen de historie kan worden afgelezen aan de hand van het bodemprofiel, Het raadplegen van archieven en het verkrijgen van informati terviews met bewoners en/of omwonenden om vast te kunnen stellen of er in het verleden geen bodemvervuilende activiteiten hebben plaatsgevonden. In een programma van eisen geeft de opdrachtgever aan een gevel in natuursteen te ‘wensen, waar zo min mogelijk onderhoud aan behoeft te worden gepleegd. Welke van onderstaande combinaties komt hiervoor het meest in aanmerking? Gezoet natuursteen met een open voeg. Gepolijst natuursteen met een elastische kitvoeg, Geviamd natuursteen met een plasto-elastische kitvoeg. Bij een woonhuis waarvan de gevel is opgetrokken uit traditioneel halfsteens metselwerk wil men een aznbouw realiseren die qua uiterlik aansiuit op de huidige gevel. Is het toepassen van geliimd metselwerk hier een optie? Nee, door het vrijwet ontbreken van een voeg bij geliimd metselwerk ontstaat een ander viterlfk en een afwijkende maatvoering. Nee, gelijmd metselwerk dient in een speciale steen te worden uitgevoerd, welke in uiterlik en maatvoering afwijkt van gewone metselstenen, Ja, geliimd metselwerk verschilt na het voegen niet ten opzichte van een tr gemetselde gevel.