You are on page 1of 25

VatikannGizli Yz AytunAltndal http://ferid_hakki.sitemynet.comtarafndan derlenmi !e size e"kitap olarak sunulmu tur. #aynak:http://$$$.aytuncaltindal.com %.

&asm: 'aziran"())*

http://ferid_hakki.sitemynet.com

+amansz",onsuz &oyut-un kapsn aan./012,3+e"#itaplarmz 45rmek iin a a6daki yayn listemizi tklayn. Yayn 7istemiz

"yorumsuz bildiri " 3nsanl6a 4erekleri anlatt6na inand6mz d nrlerin8 yazarlarn8 aydnlanm larn ilimsel retimlerini sizlerle payla maktan 9a ka 9ir arzumuz yoktur. &iz 9ir 9a ka insan de6i im"d5n me u6ratamayz. &izim yapa9ilece6imiz tek ey de6i im"d5n mn meydana 4ele9ilece6i8 ho 45r !e se!4inin 4ire9ilece6i 9ir alan8 9ir 9o luk yaratmaktr.

:ile6imiz size yararl ola9ilmek...

1!reni ;al4layamadklarmz dahil< y5neten !e farkl adlarla i aret edilen Yce Gcn 9u arzumuzu yerine 4etirmemiz iin8 5nmz ak etmesini diliyoruz= >16er 9u duann 4erekle mesi8 9izler !e tm ya am adna en iyisi olacaksa...?

http://ferid_hakki.sitemynet.com VatikannGizli Yz

indekiler
@ 7inkleri 2klayn A 'an4isi 4erek= 3sa m8Apollonius mu B 3sa-nn7azarus-u 5ldkten sonra diriltmesi 3lkin 3ncil-de yer alan u on Ceryem-i 45relim 3ncil-deCecdelli Ceryem-in ad pi man olmu fahi e olarak 4eer Vatikan-n Gizli Yz #atolik #ilisesini ne 9ekliyor B 3sa iektir8 4l !e ha-tadr. Casonikmisyonerlik Dapa EE. FeanDaul- tahta oturtan 5r4t ,on s5z Yayn 7istemiz

http://ferid_hakki.sitemynet.com

VatikannGizli Yz

'an4isi 4erek= 3sa m8Apollonius muB Gerekte 3sa Cesih diye 9irisi hi9ir zaman !arolmad. 'ristiyanl6n 4erek kurucusu Yahudi asll 3sa de6il8 Anadolulu pa4an2yanalApollonius-tur . &u iddia ilk kez 3, (%G"(() yllar arasnda :o6u 0oma 3mparatoru:omitian-n 9il4e e i 3mparatorieFulia:omna-nn imparatorluk ar i!indeki 9el4eleri !ererekHla!iusDhilostratus adl nl 9ir yazara hazrlatt6 kitapta ortaya atlm tr. #itapta82ynalApollonius-un yardmcsIino!al:amis-e emanet etti6i yazlar !e 4ezi notlaryla mektuplar 9el4eleriyle aklanm t. &una 45re 3sa ile ayn tarihte do6mu olan 9u ki i8 e itli mucizeler yapm 8 9ir ifac !e 9y stad olarak tantlm tr. #itapta8Apollonius-un ya ad6 d5nemde !eHla!ius-un 4nlerinde Jinsan suretindeki tanr- adyla tannd6 !ur4ulanm t. Iedir kiApolloniusunyaam ve eserleri , S 325 ylnda mparator #onstantin tarafndan toplanan 1.1kmenik#onsil-de alnan i!li "ir kararlaDla4iarisma #nti$al% yoluyla sa &esi$e atfedilmi ve Anadolu 'rmi (ilise tarafndan ad ve eserleri ortadan kaldrlarak tari$ten silinmitir. %K.Yzyl-da 9a layan 0eform 'areketi srasndaApollonius-un ya am !e eserleri 5zellikle Arap 9ilim adamlar tarafndan yeniden 4ndeme 4elmi tir.Apolonius-un Araplarn arasnda ya ad6 !e 9urada&alinius adyla tannd6 5zellikle nl matematiki )a!i !e kimyann kurucusu ka9ul edilen "n*i'ayyan tarafndan yazlm kitaplarda uzun uzadya anlatlm tr. #ilise 9tn 9u yaynlara kar apollonius-un ok tehlikeli 9irLkltist 8 Gizli 3limler stad oldu6unu !e 3sa-dan stn olmad6n s5ylemekle yetinmi tir. ().Yzyl-a 4elindi6inde yakla k M)) kadar kitap yaynlam !e 9unlarda daApollonius-un 'ristiyanl6n 4erek kurucusu oldu6u 9elirtilmi tir. %N*O-de A&:-de AlicePeston imzal kitap 9u tart may daha da ale!lendirmi !e 3ncil ara trmalarnda tart lmaz 4ereklik olarak ka9ul edilen 3ncil metinlerinin aslnda tamamen ilk d5nem #ilise &a9alar tarafndan uydurulmu yalanlar olduklar !e 3sa-nn Jsanal- 9ir romanroman kahramanndan daha fazla 9ir anlam !e 5nemi olamayaca6 9ilimsel !e arkeoloQik 9ul4ularla ilkin akademik e!relerde sonra da 9asnda tart lmaya 9a lanm tr. 2arihte ok az kitap8 yzyllar 9oyu srecek tart malarn kayna6 olmu tur.Hla!iusDhilostratus-un yazd6ya da:amis-in tuttu6u notlardan !e 3mparatorieFulia:omna-ya iletilen 9el4elerden derledi6i JJ2yanalApollonius-un Ya am JJ 95yle 9ir tart mann oda6 olmu tur. &u kitapta !erilen 9il4ilere 45re82yanal+a anApollonius-un yaam ile ,a$udi asll sa &esi$in yaam nerdeyse "ire"ir akmaktadr. R5yle kiHla!ius-un yazd6na 45re8Apollonius 4nmzn tak!imiyle hesaplannca8 3.S. O. ylnda2yana kentinde do6mu tur.2yana 8 9irinci yzylda #apadokya-daki en nl !e 4eli mi pa4an yerle im alanlarndan 9iri8 9elki de 9irincisiydi. &atsndaGaletia ;#onya !e e!resi<8 do6usundaArmenia 8 4neyde#ilikya 8 kuzeydeDontus ile kom uydu. -yana, .n.m.!de /i0denin#emerhisar ilesidir. 2yana8#ilikya &o6az denilen 9ir 4eitte Dozant-ya ;Dodandus< !e oradan da 2arsus !e Adana-ya 9a6lyd. &u iki kentte o d5nemde en az1dessa ;Trfa< !e/arrhae ;'arran-n %.yy-dakiad< kadar 4eli mi !e uy4arla m kentlerdi. Ama #apadokyallar8 o yllarda oldu6u 4i9i8il4initir 8 %).yy-dada45zkara 8 ka9a8dikkafal 8s5z dinlemez cesur 4i9i sfatlarla anlyorlard. Syle ki8 %).yy-dasaray 4elene6inde

#apadokyal demek sert8 hoyrat8 ka9aday demek anlamna 4eliyordu.

Apollonius-undo6um tarihi ile 3sa-nn do6um tarihi8 ku!!etle muhtemelen ayndr. #atolik #ilisesi ile di6er kiliseler arasnda 9u konuda sorun !ardr. Hla!ius-unkita9ndan 56rendi6imize 45reApollonius 8 ok !arlkl !e kltrl 9ir ailenin ocu6udur. Atalar2yana-nn kurucularndandr. 3yi 9ir e6itim !e 56renim 45rm tr. Ln alt ya na 4eldi6inde ailesinin iste6i zerine o d5nemde e6itim merkezi saylan 2arsus-a 4itmi !e 9uradakiDisa4orcu /Apollo-ya9a6l ki ilerle tan m !e onlarn 56rencisi olmu tur. Ayn yllarda8 daha 4en olarak Aziz Daul da 2arsus-ta e6itim !e 56renim 45ryordu. &ir Yahudi Harisi mezhe9inin 56retilerine 45re8 di6eri de 0oma 3mparatorlu6u-nun asli dinsel sistemati6i olan Da4anizm-e 45re e6itilmi lerdi. Aziz Daul da 2arsus-un yerlisi8 zen4in 9ir ailenin iyi e6itim 45rm 9ir ocu6uydu. :aha sonraki hayatnda kendisini8 tutucuHarisiler-in Jen- tutucuHarisisi olarak tanmlam tr.Apollonius ile Daul-un 2arsus-ta tan p tart m olmalar muhtemeldir. Ancak kesinlikle >olmam tr? denile9ilecek 9ir 4erek !ardr. 3kisi de8 tm ya amlar 9oyunca 3sa-y hi 45rmemi !e tanmam tr. Aziz Daul ileriki ya larnda8 9a lan4ta ok kar oldu6u8 3sa Cesih olayn yaymay slenmi !e d5rt1!an4elist-inGospeller-ini !aaz etmeye 9a lam tr. 3l4in olan8 u nl7azarus olaydr. :5rdncGospel-in yazar Fohn "ki 9unu onun yazd6 9elli de6ildir" 3sa-nn7azarus adl 9ir 4enci J5ldkten sonra diriltti6ini- yazm tr. ;Iot: Ieredeyse 9u7azarus !e di6er Js5zde- dirilenler8 daha sonra tekrar 5lm ler !e 9u kez yanlarnda 3sa olmad6 iin8 9ir daha dirilmek ansn yakalayamam lardr.< &u masalda 4arip olan8 Fohn-un son1!an4elist olmas !eGospeli-ni 3sa-nn 5lmnden ; 3, yakla k (G"(N yllar < K) yl kadar sonra yazm olmasdr. Lysa/laude "/arrierre-ninde 9elirtti6i 4i9i8 ilkGospel-in yazarCatthe$ 8 3sa-nn hep yannda yer alm t. 'er zaman onunla 9era9er olmu he zaman ona yaknolumu tu ama kendiGospel-inde 8 95ylesine inanlmaz 9ir olaydan tek satrla dahi s5z etmemi ti.l intir ki, (atolik (ilisesiApollonius-u karalamak iin onun 12inlerle u0raan, ifa etirmek ama2yla 12inleri kovan "ir ".y.2. oldu0unu y.!yllardr yinelemektedir. 3sa-nn7azarus-u 5ldkten sonra diriltmesi #atolik #ilisesi-ne 45re Da4anApollonius 8 Jcinlerle- konu tu6u !e onlar y5nlendirdi6ini 5ne srm 9ir J,ahteRifac-dr .Iedirki 8 o d5nemde J/in- ilmi ;:emonolo4y< ile sadece Da4anlar u6ra yorlard. Yahudilerde 95yle 9ir uy4ulama !e inan yoktu8 olamazd. J/in #o!ma- ;1Uorcism< Da4anlara 5z4 9ir JRifa-y5ntemiydi. &u4nk tanmlarla s5ylersek 9ir tr J0uhsal terapi- !e psikoloQik dan manlk !e Jruhsal sa6m-d. :o6rudur8 %.yy-da9u dalda da en nl ki iApollonius idi. Ra rtc olan tamamen Da4anlara ait olan 9u uy4ulamann tpks 4nmzn #atolik #ilise-sinde Jresmen- !ardr !e rastlantya 9akn ki8 yzyllardr #ilise-ye 9a6l sofu #atolik Dapazlar8 #ilise-nin 4izli 95lmlerinde Jcin ko!makla- me 4uldler. #atolik #ilisesi-nde resmen J/in #o!ma " /in Vkarma- dairesi !ardr. Ve ad da JAthenaeumDontificium0e4inaApostolorum-dur. &urada deneyimli papazlar8 tpk Da4anApollonius-un yapt6 4i9i8 ruhsal 9unalmlar 4eirmekte olan hastalarn Jzapt- etmi olan cinleri ;:emos< kartmakta yada ko!maktadrlar. Ru farkl ki8Apollonius 9unu 'indistan-da8 Csr-da !eAskelipos-ta 56rendi6i y5ntemle J:o6a- adna yapm t. #atolik Dapazlar8#onstantin-in emriyle J:e!let 2anrs- yaplm olan 3sa Cesih !e L-nun oldu6u s5ylenen #utsal #itap 3ncil adna yapmaktadrlar. Dapazlar neyin adna yapsalar da sonu 9ir Da4an prati6inin8 #atolik #ilisesi tarafndan 4asp edilerek kendisine mal edilmi oldu6u 4ere6ini

de6i tiremez.

M.yy-daya am filozoflardanApoleis !e nl7actantius-un hocasAmo9ius 8Apollonius-un 8 Cusa !e +erd t 4i9i 9ir ki i oldu6unu yazm lard. Gerekten de8 Yeni Ahit 95lmnde anlatlanlarn nerede ise tamamnApollonius da yapm tr. Garip ama 4erektir ki8Apollonius-un do6umunda onun yeryzneApollo-nun o6lu olarak 45nderildi6i s5ylenmi 8Dhilostratus da 9unu nakletmi tir. Yazar 9unun o d5nemin kahinlerinin yaptklarn /s5ylediklerini JLracle-lardan kaynakland6n 9elirtmi tir..Apolonius J:A- ;:eusA9sconditus< rastlant 9uya 8 tpk 3sa Cesih 4i9ima9edleri !e tapnaklar dola m !e 9uradaki Jarpk !e yoz- dinsel 56retileri ele tirmi tir. &ir farkla ki 3sa8 Yahudi sina4o4larn8Apollonius ise Da4an tapnaklarn 4ezmi !e ele tirmi tir.Apolonius J:A- tpk 3sa 4i9i8 faizci !e r !eti tefecilerle tart m onlarn insanlarainsanlara zulm !e ac 4etirdiklerini s5ylemi !eonlan kentlerde !e de 5zelliklema9edlerden kartlmalarn istemi tir. 3ncil-de 3sa-nn sina4o4un a!lusundaki tefecilerin para masalarn nasl de!irdi6i anlatlmaktadr.Apollonius her 4itti6i kentte 9u ki ilerle tart m tr. 2pk 3sa Cesih 4i9i8Apollonius J:A- ;:eusA9sconditus< insanlara k5t huylarndan !az4eerlerse8 kendilerine yeni 9ir ya am !erilece6ini mu tulam tr. &ir farkla ki8 3sa 9u yeni !e J5lmsz- ya amn kendisinden 4elece6ini s5ylemi "yada #ilise 9a9alar onun a6zndan s5ylemi ler"Apollonius ise 9unun Da4an 2anrlar tarafndan !erilece6ini 5ne srm tr. 2pk 3sa Cesih 4i9i8Apollonius da Jyeryznn- tm imkanlar iin oldu6unu hi9ir zalimin !e/!eya tirann yeryzne J1l- koyamayaca6n !e insanlar k5lele tirmeyece6ini !aaz etmi !e insanlar zalimlere kar kmaya a6rm tr. &ir farkla ki8 3saApollonius4i9i9u a6rsnn arkasnda durmam !e 45sterdi6i cesaretsizlik nedeniyle Yahudilerin umutla 9ekledikleri Jmesih- ola9ilme ansn yitirmi tir.Apollonius ise zindanda 9ile a6rsn yinelemekten ekinmemi tir. 2pk 3sa Cesih 4i9iApollonius J:A- konu tu6u zaman Dey4am9er yada P./:Hrend-in deyimiyle 9ir JYasa yapc- ;7a$4i!er< 4i9i konu mu !e s5ylediklerinin uy4ulanmasn yanl larn dzeltilmesini8 hatalardan d5nlmesini8 sa6lamak istemi tir. &ir farkla ki83sa-nn !aaz ettikleri8 muhtemelen %)/%* ki i tarafndan hayata 4eirilmi 8Apollonius-un s5zleri ise tm Da4an dnyasnda yanklanm !e hayata 4eirilmi . &unlarn hayata 4eirilmesinde8 krallar8 imparatorlar8Apollonius-un i aret etti6i yanl larn !e hatalarn dzeltilmesinde ondan s5zn dinleyerek 5zel emirler !e fermanlar yaynlam lardr. Srne6in "ir +a an elene0i olan 1kur"an edilmesinin yanl oldu0unu ilk ke! Apollonius tarafndan dile etirilmitir. Llayn 5z udur: 3ncil-in Yeni Ahit 95lmnde 3sa Cesih-e atfedilen 9irok 5zellik8 mucizeler de dahil Jintihal-izlemini !ermektedir. &unlarn 9iro6u8 3sa-nn a6zndan kmam s5zlerdir. &unlarn 9iro6u8 3sa-nn a6zndan kmam s5zlerdir. &unlarn 9ir o6u 3sa Cesih tarafndan yaplm i ler !e mucizeler de6ildir. 3sa nasl ki8 9a9asz do6arak J&a9a 2anr-nn L6lu- yaplm sa J2anr L6lu- yapmak fikri 3ncil-den en az %))) yl 5nce 'indistan-da !e Csr-da uy4ulanan 9ir 4elenekti. Sl :eniz-de9ulunan-Lumran 9el4elerinde 3sa-nn da ku!!etle muhtemelen esinlenmi !e etkilenmi oldu6u1sseneler 8 3S ()) yllarndan 9eri J,eherin/ Rafak-n L6lu/L6ullar- ;9ene ha"shahar< ile JE 6n L6ullar- ayrmn yapyorlard. 1ldeki okunmu 9el4elere 45re81sseneler-in &elletici S6retmeni ;maskil< henz 9elirli ol4unlu6a 4elerek / ula arak JE 6n L6lu- olmam 4en tilmizlere J,eher-in L6ullar8 9urada 56rendiklerimizi tam olarak uy4ularsanz8 yeniden ya am yoluna d5nersiniz- diyerek onlar uyarrd8 4elenek 95yleydi. ;andreturnedtothepathof life<. Gerekte 3ncil-de kendini 4izleyen8 45zlere 45zkmeden 3ncil-in sayfalarndan dola an J:eusA9sconditus;in!isi9leGod < 45zmze 45rnerek 9u sayfalarda J:ola trlm - olan 3sa Cesih de6il8 do6rudan do6ruyaApolonlius-tur 8 denilse yanl4 olmaz kansndaym.

3ncil-de ad 4een tam on Ceryem !ardr !e 9unlardan 3sa-nn annesi olarak 45sterilen J&akire Ceryemd ndakilerin kimlikleri koyu 9ir sis perdesinin ardna saklanm tr.&u on Ceryem-den han4isininCariaCa4delana oldu6u da 9elli de6ildir.'attaCariaCa4delan-nn 8 3sa-y yeti tirmi olan 9ir st anne oldu6u 9ile iddia edilmi tir. 3sa Cesih8 annesini d nda tutarsak 9u dokuz Ceryem-den 9iriyle 4erekten de e!lenmi miydi. Aca9aB Gnmzde ok9ilinen!e tart lan 9u konu 'ristiyanl6n ())) ylna dam4asn !urmu tur. &utasarnmsal e!lilik konusunda daha ilk yzyldan 9a layarak kitaplara konu olmu saysz tart ma ya anm tr. Rimdi ksaca 9u tart malardan 9azlarn 45relim. 3lkin 3ncil-de yer alan u on Ceryem-i 45relim: &unlar srayla8 3sa-nn annesi #utsal &akire Ceryem8 'a!ari Fames-in annesi Ceryem81!an4elist W 3ncil-in d5rdnc kita9nn yazarYuhanna-nn ;Fohn< annesi Ceryem8 kim oldu6u 9ilinmeyen esraren4iz 9ir kadn olarak kalan !e sadece JSteki- ;Lther< diye tantlan Ceryem8 fahi e Ceryem8CaryFaco9y diye ad !e soya6acyla 9elirtilmi olan&eryem,CariaCa4dalena #Cecdelli&eryem%, Cark-n yazd6 ikinci kitapta ad 4een&ethany-li Ceryem !e son olarak da Csrl Ceryem-dir. 3l4intir ki %K.yy-daiki Ceryem daha eklenmi tir 9u listeye. R5yle ki8 3sa-nn annesi Ceryem-in annesi'annah ;Anna< 3ncil-de anlatld6na 45re ksrd. &u ayn zamanda tm #utsal #itap-taki 9e inci ksr kadndr. :aha sonra8 2anr-nnltfuyla hamile kalp Ceryem-i do6urmu tur. %K.yy-da9u klasik anlatm 9ir hayli tart lm !e 9az din adamlar 9unun do6ru olmad6n8 nc yzylda uyduruldu6unu !e amacn da 3sa-nn annesine kutsiyet atfede9ilmek iin #utsal #itap-taki A9raham ;39rahim Dey4am9er< !e e i,arai-yi 5rnek alarak'annah- da ksr yaptklar eklindeki iddiayd. Szellikle Drotestanl6n ilk kurulu yllarnda ortaya atlan 9u iddiaya 45re'annah ksr de6il tam tersine e!lilik yapm !e her kocasndan 9ir kz ocuk e!lat edinmi !e ne de Ceryem adn !ermi ti. 3sa-nn annesinin 9u hesa9a 45re kendisinden ya a ok 4en neredeyse 3sa ile ya l iki de J&e9ek 2eyzesi- !ard. Drotestanlar 9u nedenle &akire Ceryem-e hi9ir kutsiyet atfetmezler !e onun sadece 2anr-nn J&iricikL6lu-nun yeryzne 45nderilmesinde kullanlm 9ir ara daha do6rusu 9ir tekne ;WVessel< oldu6unu 5ne srerler.

&u on iki Ceryem-den Csrl !e&ethany-li Ceryemler %G.yy-daniti9arenCariaCa4delena il 5zde le tirilmi ler !e 9az din adamlarna 45re 9u ekilde anlm lardr. Iedir ki 9u konuda tam 9ir anla ma sa6lana9ilmi de6ildir. &unlara ek olarak yine 9uoniki iinde yer alan !e toplumsal stats iti9aryla Yahudi cemaatinde daha st 9ir dzeyde olan 'aham/leophas-n e i Ceryem !ardr . 3u &eryem de n2il aratrma2lar iin "ir sorundur. Vnk 9unun i te yukarda s5zn etti6im'annah-n i kzndan 9iri olma olasl6 !ardr.. &u durumda 3sa-ya en ok kar kan 'aham-n kars 3sa-nn kk teyzelerinden 9iri olmaktadr. Szellikle de ().yy-da yaplan 9ilimsel ara trmalara 45re 3sa-nn ta9ii e6er 95yle 9irisi ya adysa e!lenmi ola9ilece6i Ceryem-in8CariaCa4delena olmas 4erekti6i konusunda 4enel 9ir ka9ul !ardr.2inede 9az ara trmaclar e!lilik aday olarak&ethany-li Ceryem-i de 45stermektedirler. Lnlara 45reCariaCa4dalena ile&ethany-li Ceryem iki ayr kadndrlar !eikiside 3sa il e!lenmek istemi lerdir. Vok 4erilere 4itmeden a6mzdakiyart malara 9akarsak 3sa-nn J1!lilik- yapp yapmad6 sorunu ile do6rudan 9a6lantl ilk 9ilimsel al mann %NG) ylnda Drotestan ilahiyat Pilliam 1.Dhipps tarafndan 4erekle tirildi6ini 45ryoruz. &u Drotestan ilahiyat ().yy-da 3sa-nn e!li olup olmad6n sor4ulayan !e J1!li- oldu6unu 5ne sren ilk akademisyendir.. Drof.Dhipps 8 kita9nda ilk d5nem #ilise&a9alar-n 9u 4ere6i 5rt9as ederek 3sa-ya 2anrsal 9ir 45re! ;Cesihlik< atfede9ilmek iin onu J1!lilik !e #adn- d man 4i9i takdim ettiklerini iddia etmi tir.. Gerekten de 3ncil Jin'erstik !e'ermeneutik ; iki ayr 9ilimsel okuma y5ntemi< okumalarnda 3sa8 4erekte olmad6 !e olamayaca6 kadar e!lilik aleyhtar !e kadn d man 4i9i sunulmu tur. Szellikle de AzizDa!lus ;Daul < tarafndan yazlan metinlerde kadnlardan uzak durulmas istenmi !e il4intir ki kadnlarn #ilise-ye 4eldiklerinde en arkada !e 9a lar !e yzleri 5rtl olarak sessizce oturmalar istenmi ti. Yine Aziz Daul-un koydu6u 9ir kurala 45re kadnlarn kutsal metinlere el srmeleri !e kutsal ka9ul edilen o9Qelere yakla malar yasaklanm tr. &u 5ylesine sert uy4ulanm t ki84ristiyan kadnlary5zyllarca n2ili okuyamamlar ve ona el s.rememilerdi. 3u sama yasa0 kaldran il intir ki, elerini 5ld.rmekle .nlenmi olan n iltere (ral 6777. 4enry olmutu. VEEE. 'enry8 #atolik #ilisesi ile 9a6larn kopartarak 9a6msz 9ir #ral ola9ilmek iin mcadele etmi ti. Ve ilk kez 9u kral kzn kar sna oturtarak tm saray mensuplarnn 5nnde Dapa-nn yasa6n kaldrd6n !e kznn ;1liza9eth< 3ncil-i tutarak okuyaca6n aklam tr. &5ylelikle 3ncil-in kadnlar tarafndan okuna9ilmesi ilk kez %K.yy-da5nce 3n4iltere-de sonra da ya!a ya!a A!rupa-da yay4nla m tr. 3ncil-deCecdelli Ceryem-in ad pi man olmu fahi e olarak 4eer. &una 45re8 3sa 9ir 4n ha!arileriyle dola rken mesle6ini icra etmekte olan 9u kadna rastlar !e ona hi9ir s5z s5ylemeden 9ir sre 9akar. #adn ;CC< 9irden silkinir !e fahi eli6i 9rakarak 3sa-nn aradklar arasna katl!erir. &u 3sa-nn mucizelerinden 9iri olarak 45sterilmi tir. Lysa 5zellikle %NK) Jdan sonra'ar!ard-l ilahiyatlar 9u fahi elik meselesinin de tpk di6er 9ir ok uydurma 4i9i 3ncil-e sonradan !e 5zellikle de 3mparator#onstantin Jin iste6i ile kararlar alm olan 3znik#onsil-yle 9irlikte eklendi6ini saptam lardr. &u ilahiyatlara 45reCecdelli Ceryem8 9rakn fahi e olmay8 4izli 9ir ezoterik 5r4tn J&a 0ahi9elerinden 9iriydi. :ahas 3sa-nn 9ilmedi6i 9irok srr 9u Ceryem 3sa-ya aktarm !e onu hem e6itmi hem y5nlendirmi ti. &u iddia 5zellikle 3n4iliz !e Amerikal kadnl erkekli ok 4eni 9ir ilahiyatlar toplulu6u tarafndan sa!unulmaktadr. Vatikan ise onlarn 9u istekleri !e iddialar kar snda imdilik sessiz kalmay her zamanki 4i9i semi 45rnmektedir. Yine de 3ncil-in dzeltilmi yeni 9asmnn hazrland6 u d5nemde hi de6ilse 3sa-nn annesi Ceryem-in hamileli6i ile il4ili 9az dzeltmelerin yaplaca6 tahmin edilmektedir.

CecdelliCeryem-in8 fahi e de6il8 4izli 9ir "Csr k5kenli !e3sis k l" 5r4t yesi oldu6una dair kanlar 4lendiren 9el4eler %NOG-den sonra 9ulunan !e /!eya ortaya kartlan 9az ilk d5nem 3ncillerinden !e yine o yllarda yazlm olan 9az4nostik 3ncil-lerden kaynaklanm tr. &unlarn en 5nemlisi i te 9u yeni 9ulunan JCecdelliCeryem3ncili-dir . #lasik 3ncil-de fahi e olarak tantlan 9u Ceryem-inGnostiklerce yazlm olan ya amnda 9am9a ka 9ir profil !ardr. &u incilerde Ceryem J:i il 3lkeyi- ;,ofyaW'ikmet< temsil eden 9ir tr &il4e #adn !e &a 0ahi9edir. &u iddia 3ncil terminoloQisi !e literatrnde iin ok tehlikeli 9ir 9el4edir. Vnk 3znik#onsili-nde 3sa8 J 7o4os- ad !erilerek Jtanr-nn #elam !e 'ikmeti- yaplm t. :olaysyla di il ilke J1rilW7o4os- yaplarak 3sa-ya mal edilmi ti. &uGnostik 3ncil-den sonra %NN)-larda 9u kez 9ir de JGerek-Carkus 3ncil-i 9ulundu. #saca JCarkus-unGizli 3ncil- diye 9ilinen 9u metinlerde de&ethany-li Ceryem-in 3sa ile olan ili kileri anlatlm t. #lasik 3ncil-de anlatlanlardan ok farkl olan 9u anlatmda ayrca JSteki- diye adlandrlan ki i olan esraren4iz Ceryem-in 3sa-ya yardm iin uzak 9ir yerden 45nderildi6i eklinde pasaQlar !ardr. #sacas klasik anlatmda yer alan fahi elik olay Jkadn d man- #ilise &a9alar-nn 9ir uydurmasdr8 diye9iliriz. #ald ki8 kesin olanCecdelli Ceryem-in !e / !eya&ethany-li Ceryem-in 3sa-nn 45mldkten sonra mezarnn J&o - oldu6unu 45ren ilk ki i oldu6udur..Gnostik yazarlara 45re ise . Ceryem 9unu 9irlikte 45rm lerdir. .ncs 'a!ari Fames-in annesi Ceryem-dir. 3u sonu2u &eryemin ardnda n2ildeki 1'n esraren i! kii saylan !en in ve k.lt.rl. "ir ,a$udi vardr.. 3u esraren i! adam, 8osep$Arimeteadr . 9erekte sann 5m.lmesi iin yaplan me!ar "u adama aitti ve Ceryemler-in 13o "ulduklar me!ar "uydu : .nk. 8osep$Arimetea 5lmemiti ve san "edenini ;arm$tan indirme $akkn )omal arni!on komutan ona vermiti. FosephArimetea Jyil4in !e esraren4iz yapan husus adnn 'a!ariler arasnda4ememesine ra6men :5rt 3ncil-de de ;Gospellerde< 2art masz4emesi !e d5rdnde de hi9ir de6i iklik yaplmadan ayn ekilde zikredilmesindedir. Adyla !e sanyla anlatlan 9u adam kimdiB 0omal #omutan8 3sa-nn Varmh-tan indirilme hakkn "9u o d5nemde ok 5nemliydi" niin 3sa-nn annesine !e ha!arilerede6ilde 9u adama !ermi ti. &u sorular ok 5nemlidir.;.nk. sann ;arm$tan erken ve $en.! <=&'&>('/ indirilmi olmas olasl0 vardr. 3unu "ilen tek kii ite "uArimetea idi. l in olanArimetea-nn say idama 5nderen ,a$udi ,al ,ar lar (urulu,anhedrin-in 1'n Say n 3a danman olmasdr.Gnostik 3ncil-lere 45re 8Arimetea 8 3sa-y henz 5lmeden Varmh-tan indirmi !e 3sa kendisine ok i!li "ir sr !ererek onun 9u srra uy4un da!ranmasn istemi tir. Vatikan-n Gizli Yz Gnostik3nciller-deanlatld6na 45reArimetea-yaakratlan sr8 sann kan yla il4ilidir.Arimetea 9u nedenle 9ir kase alp 3sa-nn kannn 9ir ksmn toplam tr. 3sa-nn e ini !e ocu6unu alarak 3n4iltere-ye 4idenArimetea soylular tarafndan korunmu tur. #ralArthur !e R5!alyeleri8 #utsal #ase-nin sakland6 atodan yeti mi tir.

#atolik #ilisesini ne 9ekliyor B &u4n Vatikan ksa adyla tannan dini !esekler kurum 4erekte son ())) yldr saysz entrika !e oyunlarla ayakta durmu tur. Gelip 4emi olsun (KO Dapa-dan en az otuz kadarnn do6al 5lmleriyle 5lmedikleri 9ilinmektedir. &u #ilise sadece2yanalApollonius de6il8 kendi kat JJdo4malarna-- kar kan herkesi ortadan kaldrtm tr. &una kar lk kendi iinde her trl 9y !e sihir ile u6ra m papalar da !ardr. Srne6in XXEE. Fohn 9unlardan 9iriydi. Ayn ekilde #atolik #ilisesi tarafndan lanetlenmi olan Cason 5r4tlerine !e 9enzeri kurulu lara ye olmu saysz #ardinal hatta papalar !ardr. Srne6in 2rk Dapa diye yutturulan XXEE. Fohn 4erekte Gl !e 'ac Sr4t-nn yesi yaplm t !e hem de 2rkiye-de 45re!li 9ulundu6u sradaY Vatikan ile il4ili en il4in kehanet ise Iostradamus-tan de6il do6rudan do6ruya #ilise-nin iinden 4elmi tir. &ir 5nceki papa E. Fohn Daul ileride Vatikan-n yer de6i tirece6ini !e muhtemelen yeniden eski ikamet4ah olan7A210AI-a d5nece6ini !e kendi iinde doktrinler asndan 9yk 9ir temizlik yapaca6n 5n45rm t. Iostradamus-a 4elince. &u Yahudi asll JJ#ahin-- tm 9il4isini 9a ta39n "i Ara9i olmak zere Arap/Yahudi kaynaklarndan alm t. &unlarn arasnda2yanalApollonius-un IT/21C10LI diye 9ilinen JJRifreli-deyi leri de !ard. Iuctemeron-dayer alan %( kehanet !e Iostradamus-unkiler kar la trlrsa aralarndaki farklar !e 9enzerlikler a rtc sonular !erir. #ald ki Iostradamus-u %NO%-de dnya kamuoyuna tantan#arl'aushoffer olmu tu. Alman Gizli ,er!isinde 45re!li olan 9u akademisyen 'itler !eIaziler-in JJCane!i-- lideri durumundayd.'aushoffer %NO*-te intihar etti. Vatikan 9ir 4ayya kuyusudur. . 4nlk 9ir yaz dizisinde tamamn anlata9ilmek olas de6ildir. Ancak 9u kuruma kar olan 'ristiyanlar 4nmzde artk daha etkili al malar yapmaktadrlar. Ve 9elki inanmas 4 4elecektir ama8 tm 9u 4ruplar ar i!lerinde2yanalApollonius-un yazlarn !e eserlerini saklamakta !e yelerinden 9unlar okumalarn istemektedirler. Iednedir9ilinmez8 3sa Cesih-i Varmh-tan indiren !e onu JJ9e eri-- haliyle son 45ren !e ona dokunan ki i FosephArimetea oldu6u halde kendisi #atolik #ilisesi tarafndan JJAziz-- ilan edilmi tir. Lysa 3sa-y 45rm !e konu mu oldu6u !arsaylan ki iler 9ile 4een yzyllar iinde Aziz yaplm lard. #atolik #ilisesi-ninEndeU-inde %)8))-den fazla Aziz !e Azize !ardr... &enzer ekilde Ceryemlerden de sadece ikisi ;&akire !eCecdelli < azize ilan edilmi ler8 di6erleri 45rmezlikten 4elinmi . 3sa ile ayn d5nemde ya am olanGnastiklere 45re 3sa son nefesini !ermedenArimetea-ya ok 4izli 9ir sr aktarm tr.Gnostik3nciller-de anlatld6na 45re 9u sr 3sa-nn kanyla il4ilidir.Arimetea 9u nedenle 9ir JJ#ase-- ;Graal< alp 3sa-nn 956rnden akmakta olan kann 9ir ksmn toplam tr. Ancak yine ayn kaynaklara 45re 3sa8Arimetea-ya e ini ;CecdelliCeryem< !e ocu6unu alarak uzak 9ir lkeye 45trmesini istemi tir. &unu zerineArimetea-ayanndakilele 9irlikte ok uza6a8 3n4iltere-ye 4itmi !e 9urada il4intir ki1!alach !e/!eyaCordrains adl soylular tarafndan korunmu tur 9u ki iler ayn zamanda kaseyi saklamak iin 9ir manastrin al ettirmi ler !e #asenin 9ekisiolaraktaArimetea-nn kayn 9iraderi&rons-u JJ&a Gardiyan/#oruyucu-- olarak atam lardr. &u 9ekilik 45re!i daha sonra&rons-un o6luAllain-e 4emi !e 9u ki i de/or9eric de 9ir atoya saklam tr. #utsal #an #asesini. 3 te 9u atodan yeti en #ralArthur !e

R5!alyeleri #aseye sahip olduklar iin insan st i ler yapm lar !e ilk JJGizli-- #arde lik 5r4tn kurmu lardr.

&uraya kadar anlatlanlar #utsal #ase 1fendisi-nin &atdaki !ersiyonudur. Lysa 9u efsane il4intir ki8 %(.yy-da3spanya-da/2oledo-daortaya km t ilk kez. Ve a rtc 4ele9ilir ama 3ran/Hars kaynakl 9ir kitapta da yer alm tr. 1fsaneyi 9atya ta yanlar nl -apnak >5valyeleri olmu tur. Cuhtemelen %%.yy.-nsonlarnda2oledo-ya 4etirilen 9u Harsa efsane87atinceye e!rilmi !e JJHle4itanis-adl 4erekte !ar olmayan 9ir #atolik-emaledilmi ti . Gl !e 'ac karde li6i 4izli 5r4tnn imparator statsndeki stad ;%N*)-lerde<7e$is'ar!ey,pence-in yapt6 aklamaya 45re kita9n 5z4n adfarsa olarak JJHelekedane-- idi. 3sa iektir8 4l !e ha-tadr. Gl !e 'ac 5r4tnden daha 5nce s5z etmi !e ().yy-da9u 5r4te ye olmu yada 9a6lant kurmu en az 9ir papa 9ulundu6unu s5ylemi tim. &u papay tantmadan 5nce Gl !e 'ac sem9olizminin 'ristiyanezoterizmindeki ;&atnilik8 4izli 56reti< yerine 9akalm. 3sa armha 4erildi6i zaman hemen 5lmemi ti. &yk 9irzdrap ekiyordu. &unu 45ren 9ir asker dayanamayp mzra6 ile 3sa-nn 956rne 9ir dar9e !urmu tu. Askerin amac 3sa-nn daha fazla ac ekmeden 9ir an 5nce 5lmesini sa6lamakt. 3sa-nn 956rnden akan kan8 ayaklarndan !e ellerinden i!ilenmi oldu6u han di9ine damlam !e inanca 45re 3sa-nn kannn damlad6 han di9inde 9irden9ire 4ller ye ermeye 9a lam t. 3 te 9u Gl !e #an 3sa-nn tensel canyd. 3sa 9ir iek olmu tu !e am t. &u olayda ku kusuz hata 5nemli 9ir anlama sahipti. Vnk ha olmasayd 3sa-nn kannn Gl-e d5n t6 de 9ilinemeyecekti. Ama 9u anlatm Gl !e 'ac konusundaki saysz s5ylenceden sadece 9iri8 9elki de en ok ka9ul 45rm olandr. &a ka de6erlendirmelerde !ard. .nl1zoteristArthur 1d$ardPaite-n anlatt6na 45re Gl8 3sa-nn kan olmasnn yan sra8 han esraren4iz mesaQn iletmek iin kulland6 ktr. Yine ayn kayna6a 45re Gl8 4erekte JJVi6 :amlas-- demektir !e 9u haliyle de 3sa-nn 'ristiyanGonostisizmindeki ;0afzilik< sem9oldr. Ayn zamanda Gl8Lrataa6-daki yazl yla 0A, ;0ose< kelam demektir !e saysal de6eri iti9ariyle de 0W())= LWG*8 ,WN)8 1WMK*-i !ermektedir. &u nedenle 4nmzde kullanlan tak!im sistemini kuran DapaGre4or tarafndan 9ir Yln MK* 4n olmas uy4un 45rlm tr. &5ylelikle 3sa-nn yln her 4nne dam4as !urmas sa6lanm tr. &u sistematikte 3sa yine iek olarak de6erlendirilmi tir. Vnk IA,E0A kentinden 4eldi6i iin kendisineIasra-l 3sa denilen 2anr-nn L6lu8 Iasra8 ;Iazereth< iek anlamna 4eldi6i iin 95yle anlm tr. 3 te Gl !e 'ac 5r4t8 4ln !e han 9u trden ola6anst !e mucize!i y5nlerinin 9ulundu6una inanm 5!alyeler tarafndan (.yy-da#uds-te kurulmu !e 4nmze kadar e itli dnya olaylarna kar arak 4elmi tir. Casonikmisyonerlik

'ristiyanlkta 4izli 5r4tler 3sa-nn armha 4erili inden sonra8 hatta 9izzat onula 9irlikte !ardrlar demek mmkndr. Srne6in ,peklatif Casonlar8sann ilk mason oldu0unu d nrler. &unun 4emi i daha 5nce anlatt6m2emplar Sr4t-ne dayanr. Ve temelinde 1ssene diye 9ilinen kk 9ir Yahudi cemaati !ardr. Ie oldu6u !e kim olduklar tam 9ilinmeyen 9u cemaat8 iddialara 45re8 3sa-y yeti tirmi !e Yahudi #rall6-na sahip olmak istemi tir. Ve yine inan a 45re8 ok 4izli !e esraren4iz 9ir ,uriyeli cemaat8 3sa-nn 5ldrlmesinden sonra 9u srlar saklam !e 'acl ,eferleri srasnda2emplar R5!alyeleri tarafndan korunan 9u kk cemaat8 A!rupa-ya karlm tr. &urada 45zlerden uzak olsunlar diye 3skoya-ya yerle tirilmi !e daha sonra da A!rupa-ya 4iderek2emplar-n yardmyla JJCasonikCisyonerli6i-9a latm lardr. &5ylelikle iki adm do6mu tur. &unlardan 9iri Ceryem-e dayandrlan JJ:ul #adnn L6ullar-- Sr4t8 de6eri de,ufi Casonlu6udur.'en neyse8 konumuz 9u olmad6 iin 9unu4eelim !e 4elelim 4nmzde en 4izli !e en 4l #atolik 5r4t ?+@S:1E-ye . Dapa EE. FeanDaul- tahta oturtan 5r4t 3s!ireliparlementer !e toplum 9ilimci Fean+eie4ler-in dedi6ine 45re ?+@S A'7 8 kendisiyle komnizm kadar mcadele edilmesi 4ereken 4izli al an a r sa6c 9ir harekettir. Ve i te Dolonyal kardinal8 air !e akt5r#arolPoQytla-y Dapa EE.Fean Daul olarak Vatikan-daki tahta oturtan 9u 5r4ttr. #arol8 papa seilince /iz!itlerin 9a DeterDedroArrupe hemen muhalefete 9a lad. LDT, :1E8 tarafndan setirilen papay tanmamakla tehdit etti. %NZM-e kadar /iz!itler EE.Fean Daul-a kar muhalefet ettiler 9u arada papayasuikastler dzenlendi.Dorkekiz-de oturanArrupe-nin taraftar 9ir papaz8 papay tahtnda otururken 9akla saldrarak 5ldrmek istedi. Dapa ise LDT, :1E Vatikan-da tm diz4inleri eline alncaya kadar 9ekledi. %NZM-te /iz!itlere kar taarruza 9a lad. #i isel yetkisini kullanarak/iz!itler-e yeni 9ir 5nder seilmesini sa6lad. &u8 *O ya ndaki 'ollandal /iz!it'ans#ol!en9ach-d . &u seimde papann adam diye 9ilinen#ol!en9ach-n seilmesi /iz!itleri yeniden ate ledi. &u kez do6rudan LDT,:1E-y hedef alan saldrlara 9a ladlar. Ve LDT,:1E-y 8 aynen #atolik #ilisesindeki Cason 7ocalar olarak tanmladlar. &unu kar lk papa da onlar 7atin Amerika-da Carksistlerle dayan ma halinde olmakla sulad. Dapa 9ir risale yaynlayarakCarksizmi knad. /iz!itler de 9una kar papann 7atin Amerika-daki kapitalist s5mry8 adaletsizlikleri !e i kenceleri 45rmezden 4elmekte oldu6unu !e yoksullar insan yerine koymad6n !ur4uladlar. #onu daha sonra insan haklar tart masna 4eldi. /iz!itler srarla insan haklarn sa!undular. Dapa da k5 eye sk nca Vatikan-n daima insan haklarndan yana oldu6unu yaynlad6 9ir risaleyle tekrarlad. 2art ma 9yd. &u arada papa8 tarihte ilk kez olarak do6rudan LDT, :1E yesi oldu6u aklanm olan 9ir 4azeteciyi8 OZ ya ndaki A&/ Gazetesinin 0oma muha9iri 3spanyol asllFoa[uinIa!orro "Valls-Vatikan-n 9asn s5zcs yapt. &5ylelikle sadece #ardinallere ayrlm olan 95ylesine 5nemli 9ir 45re!e tarihte ilk kez din adam olmayan8 laik 9ir ki i atanm oldu. Dapa8 ayrca8 %NZO-e kadar /iz!itler tarafndan y5netilen 0adyo Vatikan-n 9a na da laik 9ir ahs atam t. Gizli 4elenek denildi6inde anla lmas 4ereken nedirB 3lkin unu 9elirtmek 4erekiyor: Gizli ka!ram ;,ecret< 9u 4elenek iinde JJLklt-- anlamnda kullanlm tr. #atolik #ilisesi-nin !ah i saldrlarna mahsur kalm olan al imist8hermetist 8okltist !eezoteristles JJGizli-- s5zc6n kullanmaktan ekinmi ler !e 9unun yerine sr anlamna 4elen JJ,ecret-- s5zc6n kullanm lard.

Gelenek s5zc6 de 9enzer ekilde JJ'afifletilmi -- &urada JJGelenek--derken toplumda 9ilinen !e anla lan anlamyla JJGelenek--kast edilmiyordu= kast edilen JJ#a9ala-- idi. / IL2: #a9ala8 s5zck anlamyla 4elenek demektir<. Syleyse JJGizli Gelenek-- denildi6inde insanl6n ilk d5nemlerinden 9eri u6ra t6 JJLklt-uy4ulamalar ile daha sonraki yy.larda8 5zellikle de %%8 !e %(8 yy.lardan iti9aren 4eli en !e iinde Yahudi#a9alizmi-nin de yer ald6 tm yasaklanm ilim !e 9ilim kmeleri kast ediliyordu. &u en 4eni anlamyla JJGelenek-- ;2radition<oklt 5r4tlerinin anlad6 !e kulland6 9ilimdi. &unun iin de 'elen8 Yahudi8 0oma8 Antik Csr8 ,mer8&a9il 8 'int !e Vin JJGeleneklerinden--fizyon yoluyla ta nm 56eler !ardr. Ancak en 4l etki Anadolu !e Lrtado6u co6rafyasndan 4elmi ti. .nl&aks 8/eres 8/y9ele !e1leusis 8,amothraki kltrlerindekiokltik 8hermetik 8 ezoterik8 al imist uy4ulamalar 9ir sentez halinde 9elirli 9ir tarikat/5r4t tarafndan 4nmze kadar intikal ettirilmi ti. &u 4izli tarikat JJ/a9iriler-- adyla tannm t. &a ta'erodot !eVecero olmak zere 9ir ok yazar/a9iri klt hakknda uzun tantmlar yazm lardr. Iedir ki ilk kez %ZZZ ylnda 9u kltn tapna6na !e tanrlarnn izine ula la9ilmi ti.2he9es-te yaplan kazlardaca9iri kltrn tanrlarndan 9iri olan !e'erodot tarafndan JJ1n Gl &yc-- diye tanmlanan/a9erios-un heykeli 9ulunmu tur. 3 te 9uca9iri 4elene6i8 14e !e &at Anadolu-daki en eski !e etkilioklt sistemati6iydi. 'al seferleri srasnda !e sonrasndaca9iri JJ,rlar-- ;Cysteries< 9atya 2apnak R5!alyeleri araclyla ta nd. 3lkin Gl !e 'ac karde li6i 5r4t 9u srlarn o6unlu6una sahipti8 sonra 9u 5r4tn st yeleri Casonluktaki JJ,peklatif !eLperatif -- Cason localarn kurdular. .nl din adam !eoklt uzman0e! . Geor4eLli!er-in JJ'istoryofEnitiation -- adl kita9nda yazd6na 45re 5zellikle Hransz Casonlu6u"&yk :o6u 7ocas"tam anlamyla/a9iri 4elene6ine 45re kurulmu !e y5netilmi ti./a9iri 4elene6inin sem9olleri 9eyaz 5nlk8 eki !e demir 5rstr !e 9u asli sem9oller 4nmzn Casonlar tarafndan da kullanlmaktadr. Gizli 4elene6in8 Yahudi#a9alizmi dahil her y5nyle u6ra an !e sadece soylularn8 zen4inlerin !e 9ilim adamlarnn ye ola9ildikleri ilk JJAk--Gnostik "'ristiyan tarikat !e localar %GKG-den iti9aren pe pe e almaya 9a land. &unlar tamamen/a9iri 4elene6ine uy4un8 en eski kltr !e klt uy4ulamalarnn ta yclar olduklar 9ilinen 5zel 5r4tlerdi. #rallar8 9a ta EE.Hredeick 8 prensler8 9a ta2hurmund2aUis 8 soylular !e zen4inler 9u 5r4tlere ye olmu lard. &u d5rt 5r4t ulard : %GKG-de A!usturya-da'a9s9ur4 'anedan-nn himayesinde kurulan8 JJ2heAcademyoftheAncientsand oftheCysteries --8 %GZ)-de kurulan JJ2he#ni4htsofthe2ure7i4ht --8 ayn yl Almanya-da Gl"'a-n yeleri tarafndan kurulan JJ2heLrderofFerusalem -- !e %GZM-te Daris-te alm olan8 JJ2he,ocietyoftheTni!ersalAuora --. &u tarikat !e localar8 tm A!rupa-da sadece JJmane!i-- plandadeil 8 #ilise #ar t faaliyetlerde 9a rolde yer alm lar !eGnostik 'ristiyanl6n yerle tirilmesini temin etmi lerdir. .nlCesmer 8 3s!e-teki en etkili #ilise-yi kuran,$eden9or4 8 Hransz ifac8,t. Cartin8 nlDas[ually 8Pillermoz !e 5rne6in 4emi teki7a!ator !e1cekartshausen 9i9i mistiklerde dahil8 adlar G%8%Z8%N.yy.larda nlenmi 9irok entelektel 9u4nk A!rupa &irli6i-nin8 JJ#ltrel Cirasna-- i te 9u tip 4izli 5r4tler aracl6yla y5n !ermi lerdir.&nlardan 9azlar 9u 4izli 5r4tlere8 K ya ndayken JJ3nisye-- edilmi ler !e ok 4izli8 ok 5zel 9il4ilerle donatlm lard. ,on s5z Yer altoklt 5r4tlerinde sr >Cystery? anlamnda kullanlr8 sadece saklanmas 4ereken 5r4tle il4ili 9ir 9il4i de6ildir. &u 5r4tlerde JJCystery-- ki ilerle il4ili de6il8 JJThre!i-- 9ir 4ce atfen JJ,r-- olarak saklanmaktadr. Srne6in &y8G5z45r 8 ,ihir !9. 4i9iokltik uy4ulamalarn sonsal kayna6 2anrya da onun yerine kaim edilmi 9ir JJ,per Gtr--. Gizlilik ise8 i te 9u anlamda anla lan JCystery-nin;srrn< kimseye fark ettirmeden8 JJGizlilik-- ;/landestine< iinde toplumlara uy4ulanmas yada enQekte edilmesi faaliyetidir.

Srne6inkomnizim d5neminde ,.,./.&.-deoklt ilimleri ile il4ili srlar 9ilimsel ara trma konular 9a l6 altnda JJ.st 2asarm-- sahipleri tarafndan hayata 4eiriliyor. :aha doyurucu 9ir 5rne6i 3n4iltere-den !ere9iliriz. 3rlandal nl yazar Geor4e0ussel !e dnyaca nl air Pilliam&utlerYeats 8 4izli 9ir 5r4tn yesiydiler.Yeats %ZZK-da Gl !e 'an sr4nlerinden olan2heosophical,ociety-ye ye olmu tu. ;0ussell-deayn 5r4te yeydi.<Yeats daha sonra %ZN)-da JJ'ermetic,ocietyofthe Golden:o$n -- adlokltik "hermetik5r4te ye yapld.Aratrmac "yazarCichael1d$ardes-in yazd6na 45re 9u iki yazar %N%K-da patlak !eren Daskalya ayaklanmasna8 yazdklar !e s5yledikleriokltik 9il4ilerle JJCilli 0uh-katm lard.1d$ardes-e 45re 9u ikili JJ: sel-- 9ir 3rlandallk ruhu yaratm lar !e %N((-de 3rlanda de!lerinin ;ksmen< do6masna yol am lard. &urada aka 45rlece6i zere8 JJ,peklatif-- sonra JJLperatif-- ;,ilahl Ccadele< olan ya anm tr. 2oparlarsak8 yer altoklt 5r4tlerinde sr 9elirli 9ir JJ.st 2asarm-- olu turan !e ,peklatif olan 9ir JJCystery--dir .Lperatif olan ise8 !erili JJ.st 2asarm--n 5n 45rd6 tarzda 9u JJCystery-- yi 4izlilik iinde topluma a lamaktr. Yayn 7istemiz \

Yayn 7istemiz A a6daki e"#itap !e pro4ramlar sizin iin hazrlanm tr. http://ferid_hakki.sitemynet.comadresinden cretsizindire9ilirsiniz Y. """""""""""""""""""""""""""""""""

http://ferid_hakki.sitemynet.com

! !

3z &rakanlar ,onsuz &oyuta Almak " +ikir

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

&ilinmeyen Vatikan EE /uma Iotlar E &ilinmeyen Vatikan E 2apnak R5!alyeleri " Gizli :nya :e!leti Gnn Yorumu Allah- &ilmek 2sunamiAltndaki 4erekler " '.A.A.0.D ,or4ulayan &eyinlerin #endine ,orular Allah indinde :3I (.&5lm A!rupa &irli6i-nin 2rkiye Dolitikalar Allah indinde :3I %.&5lm Cir-atl3rfan ;3rfan Aynas< G.L.Dya da 'AV7E7A0 CEB AV0TDA &3073]3 V1 /'0E,21I:LC1 #AV0ACE CA0:T#ya da #AL, @AstroloQi"Dro4ramAAstro Ykselen G3+-liGl en% :epresyon Dsikospritel#riz @AstroloQi"Dro4ramA Yldzlar Altnda Aynadaki 1!ren :in-i Anlamada 0eform 2ao-cuTy4ulamann 2emelleri ;#ltr ,erisi"%<

1n &yk ,r"3lluminati Reytani &ilinci

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

CA0:T# ^Yakn Gelecek^ miB Cetafizik Cucizelerya da Yanl4lar #ur-an" #erim Ceali ;Cicrosoft0eader formatnda< 'z.39rahim-in Ciras 'z.Cusa-nn Asa-s !e #TI:A73I3 :ik &ahene ,olaymY Tzayllar : nen &eyinlere 'i Lkunmam Yazlar EE ,onsuzlu6u kucaklam a kn sem9ol'allac "Cansur :in8 Cane!iyat8 DsikoloQi8Dsikiatri 39nAra9i ile il4ili ara trma ,er!enim 1!renin ,rlar 1tkili ,5zler EEE &eynimizi #im #ullanyor B Yorumsuz #atalo4 ;Gncellendi< +amanszlk ;timelessness< 'an4i 1!reni Al4lamaktayzB G5nl Tyandrma #yametin :e ifresi Yorumsuz #atalo4 Va6da &ak la Allah 2a -taki G... Cutlulu6unuz iin... 1tkili ,5zler EE Va6da &ak la /ennet8 /ehennem

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

0ya Yorumu #ader Gere6i 1!rensel ,rlar 0yann : ndaki 0ya @AstroloQi"Dro4ramA/anopus : nen &eyinlere 'i Lkunmam Yazlar 'olo4rafik &eyin !e 1!ren CesaQlar E Tzayllarn 3yz 2anr yok Allah !ar 0eenkarnasyonAldatmacas AstroloQi"YeniCillennium-un Dopler &ilimi @AstroloQi"Dro4ramADlanetium Codern &ilim+3#30-i #e fetti 1tkili ,5zler E Yldzlarn Altnda Va6da &ak la :in @AstroloQi"Dro4ramADop'0 @#ullanm kla!uzuADop'0 0eh9er !.(

http://ferid_hakki.sitemynet.com