PRAVOSLAVNI BOGOSLOVSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U BEOGRADU

Silabusi

osnovne studije bogoslovlja - praktični smjer

Predmet : Filosofija I Grupa : Obavezni predmet , bodovi : 6 Fond sati : 1 semestar ( 2 +2 ) Ispit : Pismeni

Naziv tečaja : Uvod u filosofiju

Sadržaj : Pregled osnovnih filozofskih disciplina i problema i pojmova : opdi uvod u filozofiju ; filosofska antropologija ; filosofija povijesti ; filosofija društva i kulture ; filosofija politike ; filosofija prava ; filosofija umjetnosti - estetika ; filosofija religije i religijska filosofija ; filosofija morala - etika ; filosofija znanosti i logika ; filosofija prirode ; metafizika ; kršdanska filosofija .

Cilj : upudivanje u osnovne filosofske discipline i probleme ; razvijanje sposobnosti problemskog i argumentativnog mišljenja , razumijevanja i tumačenja teksta , misaone i jezične jasnosti u izražavanju ; poticanje

Filosofska terminologija . obvezno je polaganje i kvalifikacionog testa kao uvjeta pristupa ispitu . Način ocjenjivanja rada i rezultata : Aktivno sudjelovanje i zalaganje u nastavi . Beograd 2003 ( = VQF ) 0. Plan tečaja / predmeta Semestar I : Uvod u filosofiju 1. pismeni ispit . Kozlowski . Povrh toga . Također . in Vodič kroz filozofiju . nedjelja Uvod u osnovne filosofske probleme i discipline : Filosofija kao teorija cjelokupne stvarnosti P .vježbe .7-19 . Preduvjeti : Upisani prvi semestar osnovnih studija Oblik nastave : Predavanja i vježbe . a na temelju zadane literature . Obveze učenika : Studenti su u načelu obvezni pohađati nastavu . kako predavanja tako i vježbe . obvezan kolokvijum i kvalifikacijski test kao uvjet za potpis i izlazak na ispit . očekuje se od učenika da koriste pravo na stručne i tehničke konzultacije s profesorom i asistentom .produbljenijeg filozofskog i teološkog mišljenja . U svakom semestru obavezna je izrada pismenog rada radi redovite semestralne provjeru znanja .

in VQF 0. Filsoofsko shvadanje pojma lijepog . nedjelja Uvod u osnovne filosofske probleme i discipline : Filosofija politike . Kozlowski . nedjelja Uvod u osnovne filosofske probleme i discipline : Filosofska antropologija . M . Filosofija privrede i gospodarska etika K . Filosofija prava . nedjelja Uvod u osnovne filosofske probleme i discipline : Filosofija povijesti . in VQF . Borer .vježbe . in VQF . Odnos filosofske antropologije i filosofske pedagogije vježbe 3. Hajtger .137-150 . Libe .2. H . Kozlowski .vježbe 5. in VQF 0. Socijalna i kulturna filosofija H .75-136 .vježbe 4.23-41 . P . Filosofska pedagogija O . P .43-74 . Filosofsko shvadanje pojma povijesti i filosofsko shvadanje pojma kulture . Filosofsko shvadanje pojma politike . prava . H . gospodarstva . Hofman . Markvard . nedjelja Uvod u osnovne filosofske probleme i discipline : Filosofija umjetnosti ili teorija estetike K . Hartman .

Emrih . D . H . Hefe .203-226 .172-200 . Lev . Lev . Značaj logike za filozofiju i filosofsko shvadanje znanosti i racionalnosti . Teorija racionalnosti . Filosofsko shvadanje pojma ličnosti . nedjelja Uvod u osnovne filosofske probleme i discipline : Filosofija prirode R .vježbe 7.270-283 . M . Odnos " analitičke " i " kontinenetalne " filosofije . R .6.vježbe . Šnedelbah . nedjelja Uvod u osnovne filosofske probleme i discipline : Filosofska etika . in VQF . nedjelja Uvod u osnovne filosofske probleme i discipline : Teorija znanosti i logika . in VQF . Fon Kučera . H . F . Melor . O . Lev . in VQF . in VQF . Filosofska psihologija . Etika i prirodne znanosti . nedjelja Uvod u osnovne filosofske probleme i discipline : Analitička filosofija i osobnost .227-269 . R . Filosofsko shvadanje pojma dobra i filosofsko shvadanje pojma znanosti .vježbe 8.vježbe 9. Filsofsko shvadanje pojma prirode . H .

Schaeffler . Uvod u filozofiju .297-312 . in VQF . nedjelja Uvod u osnovne filosofske probleme i discipline : Filosofija religije R .151-171 . Fink .vježbe 11. M . O filosofskoj Različit između uzroka i uvjeta . nedjelja Uvod u osnovne filosofske probleme i discipline : Teologija i metafizika J . Spletom . in VQF . nedjelja Uvod u osnovne filosofske probleme i discipline : O smislu metafizike H . * E . nedjelja Uvod u osnovne filosofske probleme i discipline : Čemu još filosofija ? P . in VQF . Kozlowski . Krings .284-296 . Filosofija i religija . Kako je moguda kršdanska filosofija ? .10.vježbe 13. in VQF .vježbe 12. Beograd . in VQF . Filosofija i teologija . nedjelja Uvod u osnovne filosofske probleme i discipline : hrišdanska filosofija Uvod u osnovne filosofske probleme i discipline : V .vježbe 14. Najdl .313-328 .

23-31 ) M . Kozlowski . nedjelja Rekapitulacija prijeđenog gradiva i opda provjera znanja . Markvard . Schaeffler . Hartman . 115-136 ) K . 137-150 ) R . 151-171 ) . 7-19 ) O . Kozlowski . Filozofija povijesti ( str. Filozofija politike ( str. Borer . Smisao i značaj filosofije . H . 32-42 ) H . Filozofija umjetnosti ili estetička teorija ( str. Filozofija prava ( str. Kozlowski .Heinz Folkman . Socijalna i kulturna filozofija ( str. Beograd 2001. Karl . Libe .vježbe 15. Kozlowski . Filozofija kao teorija cjelokupne stvarnosti ( str. LITERATURA : P . tekstovi : P . Vodič kroz filozofiju : Priručnik po područjima .tj.sluke . 58-74 ) K . Filozofska antropologija ( str. Filozofska pedagogija ( str. Uvod u filozofsko mišljenje . 75-92 ) H . Beograd : Plato 2003. 43-57 ) P . Hofman . Filozofija religije i njen zadatak orijentira ( str. Filozofija privrede i gospodarska etika ( str. Hajtger .1989 . postavljanje pitanja u vezi sa cjelokupnim prijeđenim gradivom . 93-114 ) P .

O smislu metafizike : O razlici između uzroka i uvjeta ( str. Hefe . 297-312 ) V . Filozofski rječnik . Beograd : BIGZ 2005. Polaže se pismeno prije kraja I semestra . Kršdanska filozofija ( str. Spletom . 284-296 ) J . Majer ( prir. Rječnik filozofija i religija ( istočna i zapadna misao ) . Etika i prirodne znanosti ( str. H . 172-184 ) R . Filozofska terminologija . S . Teorija racionalnosti ( str. Filozofska etika ( str. M . 227-243 ) H . 313-328 ) Za pomod u svladavanju filosofskih termina i pojmova koristiti : A . Sarajevo : . Krings . Šnedelbah . Rječnik filozofskih pojmova . Regenbogen . M . 244-269 ) R . Filozofska psihologija : " Jedinstvo ličnosti " kao granični pojam ( str. KOLOKVIJUM : Kolokvijum je obavezan za sve studente i uvjet je za izlazak na ispit . Provodi ga i ocjenjuje asistent . 185-200 ) F . Melor . 203-212 ) H . Analitička filozofija i osobnost ( jastvo ) ( str. B . 270-283 ) H . Beograd : Plato 1997. Kolokvijum se sastoji iz izlaganja strukture i sadržaja jedne od navedenih knjiga a po izboru studenata : Teodor Adorno . Pavlovid . U . ) . Blackburn . Beograd : Dereta 2004. Lev . Emrih .O . Oksfordski filozofski rječnik . Novi Sad : Svjetovi 1999. V . fon Kučera . Teologija i metafizika ( str. Najdl . Filozofija prirode ( str. Riz . 213-226 ) D . Teorija znanosti i logika ( str. Lev .

Bertrand Russell . Eugen Fink . 125-266 . Filozofija egzistencije / Uvod u filozofiju . . Karl . Beograd : Plato 2001. Hermeneutika kao metoda duhovnih nauka . Novi Sad : KZNS 1989. Beograd : Nolit 1989.Svjetlost 1987.Heinz Folkman . Uvod u filozofsko mišljenje .sluke . Problemi filozofije . Beograd : Prosveta 1973 str . Karl Jaspers . Uvod u filozofiju . Emilio Beti . Beograd : Nolit 1980.