BAB SATU PENGENALAN

1.

1.2. 1.3. 1.!. 1.". 1.%.

Pengenalan Sejarah silat Silat dalam sosio budaya Melayu Silat dalam sastera Melayu Silat dan #ahla$an Pendidi&an silat Melayu tradisi

13 18 3 3" !3 !%

BAB DUA SEN' GA()NG *A+AN' MALA(S'A
2.

2.1. 2.2. 2.3. 2.!.

2.".

Sejarah Seni Gayung *atani Pertubuhan Seni Gayung *atani Malaysia Membangun&an silat Melayu Pembangunan #ertandingan silat Melayu *alsa-ah dan &onse# #endidi&an silat Melayu 2.!.1. *alsa-ah 2.!.2. .uraian si&a# #ende&ar 2.!.3. /onse# Silat 2.!.!. Pandangan hidu# 2.!.". Matlamat #endidi&an silat 2.!.%. Moto 2.!.0. Logo Pela&sanaan #endidi&an silat

!, "! ", %2 %% %% %, 03 03 0! 0" 0" 0%

BAB TIGA /)1'/)L)M
3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.!. 3.". 3.%. 3.0. /uri&ulum silat /uri&ulum silat tradisi /andungan #elajaran silat tradisi Amalan berguru Pelajaran silat tradisi Gelanggang bangsal silat Syarat membina bangsal silat Membina gelanggang silat 0, 81 81 82 8! 8" 8% 80

13. 3.1". Perbandingan &ajian sarjana Nusantara 1!8 /uri&ulum #erguruan silat di Malaysia 1"3 Asas &uri&ulum &ea rah #ia$aian Malaysia 2 2 1"" !.8. 3..! .8.8.!.8.2 .2 .".1 ..18.3.2.13. 3.1%. !.!.. !.8. . .2.2 .1!. 3. Manual senam silat 1"0 !.8 1 1 1 3 1 " 1 0 BAB EMPAT /)1'/)L)M S'LA+ PSG*M M56E1N P'A7A' 2 !.8.8.3. !. 3. 3.%. !. 3. !.1%. !. 3.1. Manual silat seni 1"% !.11.11. !. !. 'stiadat membu&a gelanggang Adab gelanggang bangsal silat Minya& gelanggang /aedah #endidi&an silat tradisi Pa&aian #esilat 'stiadat bertamat silat Silat sebagai su&an tradisi ra&yat 2alai silat Peraturan silat #ulut +ata3ara #ermainan silat #ulut Mu4i& silat ba&u Melayu /uri&ulum 2aru PSG*M /andungan #elajaran /uri&ulum 2aru PSG*M 8.12. 3. !... 3. Majalah silat di Malaysia 1"0 Pembentu&an #erguruan silat di Malaysia 1%2 Program #embangunan &uri&ulum silat di Malaysia 1%! /e arah &e$ujudan &uri&ulum silat 1%. !. Peran3angan #embangunan silat 111 /ajian membina &uri&ulum silat 11% Pra&uri&ulum dalam sastera Melayu tradisi 110 /e#elbagaian dalam sastera Melayu tradisi 120 Penulisan silat di Nusantara dan antarabangsa 13! /ajian sarjana tem#atan 13. !.10.3 .% .0.1".1 . Manual mu4i& silat ba&u Malaysia 1"" !.1. Manual silat olahraga 1"% !. !.12.1. !.3. Nama &uri&ulum silat 101 Silat Melayu tradisi dan dasar &uri&ulum silat Malaysia 102 Membentu& &uri&ulum silat 103 1ing&asan /uri&ulum Silat PSG*M moden #ia$ai 2 210" Su&atan #elajaran silat 100 2 !.1!. 3. !. 3. !.0 .".

Pengajaran dan #embelajaran silat ". Adab berguru ".0. A#li&asi &erohanian dalam silat ". 231 231 231 232 . Adab gelanggang atau &elas silat ".18.". Adab bersendirian ".11.0. !..1. !.1 )jian #enilaian silat Melayu tradisi ".8.1. 7irid /edua ".2.8.23..".3.1. ". 7irid Pertama ".2 )jian #enilaian silat /uri&ulum silat PSG*M moden #ia$ai 2 2 ". Nilai8nilai murni melalui budaya silat 108 18 188 1.10. !. Pembentu&an a&hla& dan adab melalui #endidi&an silat ".2.8.8.%. 212 213 213 21% 218 222 223 22! 22! 22" 22% 220 220 220 228 228 22.8.".". /aedah beramal ".1 .!.1.AN'AN S'LA+ ".8.".".1 .!. 1.! 1. /e#er3ayaan dan /erohanian )nsur Animisme Pengaruh .!. Adab bergaul ". ". +ujuh taju& #ada tujuh Pering&at +ujuh taju& +iga #er&ara tunjang ilmu silat Proses #endidi&an silat Nilai8nilai murni dalam silat Penera#an nilai8nilai murni merentas /uri&ulum Silat !. 6oa Gelanggang ".22. ".3.8. ". !.indu 2uddhisme Pengaruh 'slam Pengaruh Se&ularisme Amalan &erohanian silat PSG*M ".1 .8. Adab murid ".8. BAB LIMA /E15.".21.3.2 . Adab guru ". 7irid /etiga "..". Adab #erguruan ". Adab ber#ersatuan atau #ertubuhan ". )jian #enilaian silat tradisi ". Amalan ". Sumbangan &uri&ulum silat 2 3 2 ! 2 " 2 % 2 8 2 .!.2. "..8.1 1.%. !.

3.1. BAB TUJUH /EG)1)AN 0. %.. %.". %. %. 0.0. %.1.. %.gera& silat Asas silat dalam amalan &ehidu#an Silat dalam tari Melayu 230 23.%. 0. 0.". 0. +ujuh taju& dalam &uri&ulum silat 2unga silat 9urus silat 2elebat silat +a#a& silat 2uah #u&ul silat +em#ur seni +em#ur bela diri Pelam#as dan moti.3. 0. 322 320 33! .8.!.!.8 2. %.%.1 .2. %.2.0. /eguruan dan guru 9urai salasilah &eguruan dan guru Guru )tama Guru +ua 6e$an Perguruan PSG*M Guru dan jurulatih silat Peranan guru dan jurulatih Silat Penutu# Sejarah bergambar 1uju&an 3 3 31 312 31" 31% 310 31. 0.. 2!8 2"0 2% 2%3 201 28 28" 2. 0. %.)1A'AN /AN6)NGAN PELA9A1AN S'LA+ %.BAB ENAM . %.

. Sebagaimana -irman Allah yang berma&sud: . 6engan i4in Allah serta dengan lim#ah &urniaNya da#atlah saya menerus&an usaha menulis dan menterjemah&an ilmu silat untu& semua.Demi masa. Kecuali kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh yang nasihat-menasihatkan supaya mentaati kebenaran dan nasihat-menasihati supata menepati kesabara’ (Al-Ashr.2A2 SA+) Silat Bismillahi Rahmani Rahim Syu&ur &e#ada Allah: sela$at dan salam &e#ada Nabi Muhammad SA7: &eluarga dan se&aian sahabatt beliau. 'nilah mesti&a di dalam #esta&a #erbendaharaan #erguruan silat Seni Gayung *atani yang &u ambil dari#ada guru8guru&u untu& tata#an #ara guru: jurulatih: #esilat dan #en3inta silat Melayu. Surat 10 !. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. +ida& semua ilmu: amalan dan &emahiran silat da#at di#erturun&an se3ara bertulis: ma&a dihara#&an belajarlah melalui guru8guru dari aliran silat Melayu dari yang serum#un dan yang sebenih dengannya. Semoga silat Malaysia da#at melang&ah &e tahun 2 dengan jaya dengan #ersia#an yang bai& bagi &e#erluan mela&sana&an #er&hidmatan #endidi&an silat yang telus dan setara. Pendahuluan &ata sebagai #eringatan &e#ada diri&u: se&elian ahli dan &eluarga #erguruan silat Seni Gayung *atani Malaysia sela&u #engamal silat Melayu agar da#at mengguna&an ilmu: masa dan hayat membuat #er&ara yang mendatang&an man-aat dan &ebaji&an.

2agi mengu&uh&an ilmu: &e-ahaman dan amalan silat: ma&a diterjemah&an isi &andungan #elajaran silat Melayu &eoada satu &uri&ulum silat yang telus dab setara yang da#at diguna&an se3ara bersama. Amin. Perguruan silat Seni Gayung *atani antara aliran silat gayung #ulut. Lumrah &e#ada orang Melayu di Semenanjung +anah Melayu disebutnya silat atau gayung: namun #er&ataan silat adalah lebih masyhur diguna&an. 1ahsia ilmu #ersilatan Melayu yang telah tersim#an dalam #erbendaharaan #engetahuan #ara #ende&ar dan guru silat: ma&a sam#ailah masa menterjemah&an isi &andunagan #elajaran silat Melayu untu& &egunaan bersama bagi memudah&an #ara guru silat dan jurulatih silat mela&sana&an #engajaran dan #embelajaran silat serta mening&at&an mutu #er&hidmatan #endidi&an silat. Semua di dalam setiap detik kerlingan dan kelipan mata% dan na&as sebanyak bilangan yang tersedia ada meliputi di dalam pengetahuan Allah dan )ahmat"u *ahai yang paling mengasihani dan yang amat penyayang. Ma&a menjadi tanggung ja$ab &e#ada #erguruan ini berusaha membangun&an silat Melayu sebagai memartabat&an silat sebagai seni bela diri rasmi Malaysia.anggota badan #endiri Perse&utuan Silat /ebangsaan Malaysia =PESA/A Malaysia>. 2agi tujuan tersebut dan dalam #ada itu #erguruan ini beru#aya menge&al&an &easlian silat Melayu: ya&ni &andungan #elajaran silat yang bebas dari #aduan: 3am#uran atau gabungan dari#ada mana8mana aliran #en3a& silat: seni bela diri atau seni mem#ertahan&an diri bu&an silat. Sebelum #er&ataan silat diguna&an: seni bela diri seni bela diri orang Melayu terlebih dahulu di&enali sebagai ilmu hulubalang: ilmu #enjurit atau ilmu gagah berani yang menjadi #a&aian #ahla$an yang di dalamnya mengandungi rahsia ilmu seni #erang Melayu tradisi di mana &aedah mengenai ilmu seni bela diri atau ilmu seni mem#ertahan&an diri meru#a&an sebahagian dari#adanya. 'iada 'uhan melainkan Allah% (abi "uhammad pesuruh Allah.Perguruan Silat Seni Gayung *atani meru#a&an aliran silat Melayu ya&ni silat asli tem#atan <ersi Malaysia atau seni silat Melayu tradisi Semenanjung +anah Melayu yang diamal&an dalam masyara&at Melayu di desa8desa di Semenanjung +anah Melayu dan daerah yang bersem#adanan dengannya yang di&enali sebagai silat #ulut atau gayung #ulut. Perguruan silat Seni Gayung *atani Malaysia antara aliran silat bertara. Sebagai merasmi&an isitadat #embua&aan gelanggang bi3ara ilmu dan amalan silat mengi&ut adat #erguruan silat Seni Gayung *atani ialah dengan ba3aan . Setia# bangsa mem#unyai ilmu seni beladiri atau ilmu seni mem#ertahan&an diri: &e#ada orang Melayu disebut silat: gayung: #en3a& atau &ali.doa #embua&aan gelanggang silat? agar segala ilmu: &emahiran dan amalan silat yang di#erturun&an menda#at hi&mah dari#ada Allah: Dengan nama Allah yang "aha #emurah dan "aha #engasihani $a Allah% sesungguhnya aku persembahkan kepadamu di hadapanku antara kedua tangan ku% pada setiap na&as dan detik dan langkah dan kerlingan dan kerlipan mata dengan segala ahli langit dan bumi dan aku persembahkan segala sesuatu yang terdapat di dalam pengetahuan "u sama ada yang sedang berlaku atau yang telah berlaku% aku persembahkan di hadapanku kepada "u ke semuanya itu. . PSG*M telah berjaya mengembang&an silat &e seluruh Negara dan bebera#a negara di #ering&at antara bangsa.

1>. Mana&ala &aum rum#un Melayu yang lain masih menge&al&an &eturunanmengi&ut daerah misalannya &eturunan Melayu di Minang&abau di&enali sebagai orang Minang&abau: orang Melayu Patani di daerah Pattani dan begitulah yang lain seoerti orang /urin3i: orang 2anjar: orang 2ugis: orang Mendanao: orang Sulu: orang @am#a: orang 9a$a dan sebagainya se#erti dima&lum&an.Silat telah ber&embang luas meli#uti dunia Melayu yang diling&ungi disi#lin sejarah dan linguisti3 =+uan 'smail +uan Soh. Menurut +ate #er&ataan Melayu ialah meruju& &e#ada orang Melayu sebagai satu &aum yang bertutur bahasa Melayu dan orang8orang yang mem#unyai si-at asas &eturunan Melayu yang mendudu&i daerah Asia +enggara: &a$asan Laut +eduh iaitu Ester 'sland di sebelah timur hingga &e #ulau Madagas&ar di sebelah barat =Mee: @. Pada tahun 0 an semua &um#ulan dan #erguruan silat di Malaysia dinasihat&an su#aya dida-tar&an di ba$ah A&ta Pertubuhan 1.1>. Si ialah gelaran atau #engganti nama diri &e#ada orang yang mela&u&an sesuatu #e&erjaan: &ela&uan atau si-at -i4i&alnya se#erti Si#utih: Sigebu: Situ&ang: Si#enjala: Si#engelat atau Si#eni#u.80> meli#uti negara Aietnam: Laos: /am#u3ia : *ili#ina: +hailand: 'ndonesia: Singa#ura: 2runei dan Malaysia. Pada umumnya a#abila disebut silat Melayu ialah meruju& &e#ada silat yang diamal&an oleh orang8orang Melayu di Semenanjung +anah Melayu..A. Menyilat atau menyila# bererti #erbuatan mengela&&an: mem#erdaya&an atau menyambut serangan yang diserta&an dengan serang belas. Sebutan silek dan gayuang di Sumetra: penca dan maempok di 9a$a 2arat. Elat berma&na helah: ti#u daya: muslihat: mengeliru atau mem#erdaya =+uan 'smail +uan Soh. Setia# rum#un Melayu telah memberi&an nama seni bela diri atau silat mengi&ut nama &eturunan mere&a se#erti silat Minang&abau: silat /urin3i: silat 9a$a: silat 2eta$i: silat Lintau dan lain8lain. 1. Ma&a bebera#a &um#ulan silat dan #erguruan silat dari aliran silat Melayu ya&ni silat tem#atan atau seni silat Melayu tradisi Semenanjung telah dida-tar&an dengan mengguna&an #elbagai nama #ertubuhan atau #ersatuan antaranya se#erti Seni Gayung *atani: Silat 9a$i: Silat 2unga: Silat Melayu Asli: Silat Melayu Patani dan sebagainya. Per&ataan seni bela diri Melayu telah sebut mengi&ut diale& atau bahasa &edaerahan masing8masing se#erti #er&ataan silat atau gayung lumrah diguna&an oleh masyara&at Melayu di Semenanjung +anah Melayu.%% bagi memboleh&an #ertubuhan dan ahlinya bergera& se3ara sah.. Pen3a& di 9a$a +engah dan 9a$a +imur: man3a& di Madura dan 2a$een: encak di 2ali: mpaa sila di 6om#u dan Nusa +enggara 2arat dan bermancek di 2ulungan dan /alimantan: memencak di 2ugis dan Sula$isi: akmencak di su&u Ma&asar serta basilat dan kali di Mindanao: *ili#ina. 2ersilat ialah orang yang sedang mem#amer&an: berlatih: bermain silat. Namun #ara guru dari #erguruan aliran silat Melayu masih mem#erturun&an isi &andungan #elajaran silat dan mengguna&an mu4i& silat yang sama dengan &aedah #endidi&an silat tradisi gelanggang bangsal. 1. 6i#er3ayai #er&ataan silat adalah dari gabungan dua su&u &ata iaitu Si dan +lat.: 1. 'stime$anya #ada hari ini #er&ataan Melayu iaitu mere&a yang bertutur bahasa Melayu: mengamal&an budaya Melayu dan beragama 'slam. Se3ara &husus silat ialah nama seni bela diri Melayu. . =5?5ng Maryono. /e#antasan dan &etang&asan gera&an silat dium#ama&an se#erti &ilat atau &ilauan 3ahaya yang boleh mendatang&an silau atau mengeliru&an #andangan mata. 2 >.

1. 2agi mengela&&an institusi tersebut dari#ada di&esan #enjajah lalu di$ujud&an #ermainan tradisi ra&yat yang berdasar&an ilmu seni #erang dinama&an Silat. 2 %>. /ejatuhan /erajaan Melayu tersebut: ma&a silat Melayu terus ber&embang dalam masyara&at Melayu tradisi Semenanjung atau silat <ersi Malaysia.Seni Melayu ber&embang dalam masyara&at Melayu: &hususnya di bahagian utara Semenanjung +anah Melayu dan di bebera#a negara dan daerah bersem#adan dengannya. 6ua #er&ataan tersebut digabung&an menjadi #en3a& silat dan telah dii&tira. . Silat telah di3i#ta&an dan diamal&an oleh orang Melayu seja& sebelum &edatangan #engaruh luar. 182% =Ni& Anuar Ni& Mahmud. Silat adalah jenis seni bela diri dari rum#un Melayu berada di $ilayah 'ndonesia. Seja& istana tida& lagi menaungi institusi ilmu seni #erang Melayu tradisi: ma&a orang #erang dan #ahla$annya meninggal&an istana berundur &e desa memba$a bersama amalan dan institusi seni #erang Melayu tradisi dan menerus&an #erjuangan menentang #enjajah.8%>. Seja& &urun &e 1% iaitu 4aman &ejatuhan &erajaan Melayu tradisi: #enjajah se#erti 'nggeris di Semenanjung dan 2elanda di 'ndonesia telah meminggir&an institusi ilmu seni #erang Melayu tradisi dari istana atau &eraton dan diganti&an dengan #asu&an &eselamatan yang berdasar&an system &eselamatan mere&a. Pelang&auan ruang silat Melayu berla&u sebelum $ujud #ersem#adanan negara se#erti se&arang ini. 2aha$a #er&ataan #en3a& di#er3ayai berasal dari#ada #ada #er&ataan #an3a atau man3a dalam sebutan orang Melayu Minang&abau yang memba$a ma&na #elajaran silat lang&ah lima atau Sembilan dan gelombang dua belas bertu&ar menjadi satu #ermainan tem#ur yang di dalamnya terda#at serang dan bela diri sama ada dengan senjata atau tan#a senjata. Manusia se3ara -itrah da#at mem#ertahan&an diri dengan &ebija&sanaan a&al dan tulang em#at &erat dari serangan binatang buas atau sesama manusia. =Mid. Misalnya &e&uasaan Siam di astas &erajaan Melayu Pattani yang berada di utara Semenanjung adalah melalui Perjanjian 2urney. /aedah &ebiasaan atau &ela4iman yang dila&u&an se$a&tu ber&elahi telah di#erbai&i menjadi ilmu #ertarungan yang lebih leng&ah dan sem#urna. Masyara&at Melayu di Semenanjung misalnya memamg mem#unyai hubungan #ertalian darah atau #ersaudaraan dengan masyara&at Melayu yang mendiami daerah bahagian Selatan +hailand: Sumatera: /am#u3hia dan Aietnam yang di&enali sebagai orang Melayu Patani: /emboja: @am#a: A3heh: Sumatera dan sebagainya. 9amal. Masyara&at Melayu tersebut #ernah menem#a &e3emerlangan sebagai &uasa &erajaan Melayu tradisi di rantau ini. 'lmu seni bela diri atau silat menjadi #a&aian #ahla$an yang di&enali sebagai ilmu #ertarungan: ilmu ber&elahi: hulubalang: ilmu #enjurit: ilmu &esa&tian atau ilmu gagah berani. Pada masa itu mere&a yang mahir dan berani dalam ilmu #ertarungan a&an menjadi diang&at menjadi &etua dan dihormati sebagai #ahla$an: &etua #ua& atau yang menjadi &etua &e#ada sesuatu $ilayah yang besar.sebagai seni bela diri asli bangsa 'ndonesia.

i)' T$.i)a* La/i S$ $&a" Ta.TARIKH PELANCARAN RASMI DI INTERNET: Sabtu.S-(+N.S HE(AT Yang Tidak A)a* Di($."$but0 Sah Pada 28 Mac 2009 SAHAJA! Na*ti)a* K$%u*cu a**!a1 2221Si atMa a!"ia1c3% . 28 Mac 2009 12 PM GMT (8 PM di Ma a!"ia# T$%&a' (u)u I*i Pada 28 Mac 2009 Dan Dapatkan (+N.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful