P. 1
GEOSS - Geometrično središče Slovenije 19.11.2013

GEOSS - Geometrično središče Slovenije 19.11.2013

|Views: 1|Likes:
GEOSS - Geometrično središče Slovenije 19.11.2013
GEOSS - Geometrično središče Slovenije 19.11.2013

More info:

Published by: Slovenian Webclassroom on Dec 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2013

pdf

text

original

GEOSS PRIREDITVE ZANIMIVOSTI TURIZEM ZGODOVINA KONTAKT

Vranov let
O projektu
Projekt »Vranov let« naj bi ohranjal spomin na sodelovanje slovenskih partizanov, aktivistov in prebivalcev z zavezniki druge svetovne vojne. Re!evali so pobegle vojne ujetnike po padcu Italije sept. 1943, ki so be"ali preko Slovenije na vzhod, kjer so jih prevzeli hrva!ki partizani. Kasneje, do konca vojne pa so re!evali zavezni!ke ube"nike iz nem!kega Reicha. Posebno pomembno pa je bilo re!evanje zavezni!kih letalcev, ki so se iz zadetih letal na#rtno re!evali na slovensko ozemlje, da bi se s pomo#jo partizanov vrnili v svoje italijanske baze. Re!itev tako velike enote britanskih vojnih ujetnikov, kot je bila Churchesova, je zagotovo edinstveni dogodek v zgodovini druge svetovne vojne v Evropi. Prav ta izjemnost pa daje prilo"nost, da se s projektom »Vranov let« spomnimo na re!evanje mnogih drugih skupin zavezni!kih ujetnikov in sestreljenih letalcev. Spomnimo se tudi na sodelovanje prebivalcev, ki so z re!evanjem zaveznikov "rtvovali svoje imetje in "ivljenje. Veteran Kos Vili je bil obve!#evalec na podro#ju od Gornjega grada do partizanskega koridorja in je "iva pri#a dogodka. $e vedno aktivni kartograf nam je pripravil zemljevid z zarisano potjo pobega. To pot "elimo registrirati kot »Mednarodno spominsko pot zavezni!tva - Vranov let« z oznako »E – Vran«.

Eduard Vedernjak - Avtor projekta Vranov let

V tej kategoriji + Predstavitev + O Dru!tvu GEOSS + Kako do Geossa + O nastajanju + Vloga in pomen + Simboli in sestavine + Razli"ni vidiki Kratka kronologija + projekta + Sti"i!"e NVO + TWINFOS + Vranov let + Aktualno E-Novice
Vpi!ite va! e-naslov

Prireditev 1. mednarodni dan prijateljstva

Zakaj je dogodek pomemben za Slovence
Dru!tvo GEOSS uvr!#a projekt Vranov let med svoje stalne programe. Izhodi!#e za pripravo scenarija leto!nje kulturne prireditve ob Mednarodnem dnevu prijateljstva v zavezni!tvu na GEOSS-u – ob 65-letnici zgodovinskega dogodka - je knjiga Ralpha Churchesa »Vranov let v svobodo« in njegovo videnje pogumnega slovenskega #loveka, najve#krat kmeta, pripravljenega umreti, da bi lahko pomagal so#loveku, ne oziraje se na njegovo tujost; %loveka z veliko za#etnico: socialno !ibkega in po !tevilu majhnega, a po dejanjih mogo#nega. Takratni na! slovenski #lovek, ki ga nosimo v sebi in iz #igar korenin izhajamo, je zgled in temelj za mednarodno prijateljstvo, sodelovanje, spo!tovanje in sprejemanje vseh in tudi nas samih, zato tudi za ohranjanje svojih kulturnih vrednot in posebnosti. Dru!tvo GEOSS je po sklepu svojega odbora prevzelo odgovornost za razvoj projekta »Vranov let« in se je s tem izreklo, da bo nosilec projekta. Dru!tvo GEOSS bo razvijalo projekt timsko ob sodelovanju ZZB NOB Slovenije, Slovensko Vojsko, Planinsko zvezo Slovenije, Taborni!ko zvezo Slovenije, strokovnimi sodelavci zgodovinarji in morebitnimi posameznimi entuziasti. Iskalo bo stike z zavezni!kimi veteranskimi in drugimi organizacijami preko britanskega veleposlani!tva, da bi jih s#asoma privabili na etapne pohode. Na kraju vsake etape naj bi bila kraj!a slovesnost posve#ena spominu na skupne akcije partizanov in zaveznikov.

Knjiga Ralpha Churchesa

Prijava | Odjava

Za delovanje spletnega mesta moramo na va! ra#unalnik shraniti majhne ne!kodljive datoteke Strinjam se pi!kotke. Copyright © 2006 - 2013 Dru!tvo GEOSS. Vse pravice pridr"ane. Po zakonodaji EU moramo pridobiti va!o privolitev. Se strinjate? Ali "elite prebrati ve# o tem?

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->