P. 1
Voja Antonić - Da li postoje stvari koje ne postoje

Voja Antonić - Da li postoje stvari koje ne postoje

|Views: 10,799|Likes:
Published by shorinkarate

More info:

Published by: shorinkarate on Sep 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

Postoji mnogo ljudi koji imaju problema sa shvatanjem pojmova kao što su
apsurd, višeznaånostpa åak i jednostavnost. To su veliki poklonici verova-
nja u paranormalno. Um ovih ljudi otvoren je samo za iskustva koja podr-
æavaju njihov sistem verovanja, a pri tome ñe okriviti sve druge da su robovi
svog zatvorenog uma i da ih to spreåava da vide istinu.

Osnovni problem ovih ljudi je što suviše lako odustaju od pokušaja da
razumeju stvari ako u njima svaki pojam i svaka pojava ne nose urednu eti-
ketu sa lako razumljivim objašnjenjem. Anomalna iskustva spadaju u poseb-
nu kategoriju i ona moraju da imaju objašnjenje koje svaki laik moæe da shva-
ti i, ako ih nauka ne objasni tako da to bude oåigledno i svima jasno, onda ñe
to uåiniti lokalni astrolog ili beli mag. Åak i besmisleno objašnjenje bolje je od
struånog i teško razumljivog, ili åak nikakvog. Kad se tako gleda na stvari,
postaje jasno zašto astronom nema objašnjenje za sve pojave a astrolog ima,
kao što ni medicina nema lekove za sve bolesti, a lokalni nadrilekar ima.

Svako ñe, u skladu sa svojim naåinom razmišljanja, da se opredeli za
svoje shvatanje pojma otvorenosti uma. Za nekoga to ñe biti prihvatanje sve-
ga što se nudi, bez ikakvog kritiåkog stava. Druga grupacija ljudi prihvatiñe
ono što odgovara njihovim liånim potrebama, materijalnom bilansu i intim-
nim æeljama, što je egoistiåan stav koji im æivot åini lakšim ali im u isto vreme

331

Nauka i pseudonauka

ne dozvoljava da upoznaju svet koji ih okruæuje. U treñoj grupi su oni koji
selektivno prihvataju samo åinjeniceda bi njihovim povezivanjem stigli do
saznanja o naåinu na koji priroda funkcioniše.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->