Kể chuyện không chỉ là cách để kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai mà còn là cách

thức lan truyền cảm xúc giữa con người với con người. Marketing bằng kể chuyện (Storytelling Marketing) đang được nhiều nhãn hàng sử dụng trong các chiến dịch xây dựng thương hiệu.

đang s

ng trong mông mu

a thờ a tư nhiê ê

n sư, nhưng ngươ i đ nb ươ

ông, đ đ mv

i mưu sinh trong sư kh c nghi quây qu n trong hang đ v đ ng v tiên. Nhưng th n qua thơ o ra sư k t n tô Trơ i hi i, vơ ơ iv oc ch sư i như ê , như ưa b

b t đ u k nhưng câu chuy n a th đươ ưng câu chuy n cho sư c

i ro hay v n may b t ngơ i, truy n thuy t, như n trươ ng ca d h t c, b c... khơi ngu

đươc truy n tư th ươ i, như

h

ưng câu chuy ơ i marketer, đ k tn i.

ư như

ơ sơ

ng cho như tv

c sơ khai v

Khô i chi ư lư h iđ ư c mơ thô ể chuyệ a nhưng marketer đ thay đ i rõ rệt. phương ti n mơ storytelling. bình luận.kết nối cảm xúc ư c marketing dưa trên vi c xây dư thương hi n ph a nhưng câu chuy ên quan trư ng. ng trực tuyến. bầu chọn. đ u nhưng t p (commercial serial) trên h th n o dưng trên như đ chuy n hay tâm sư Vơ i sư Sư ". Nhi u ngươ i coi sư ng truy ương Tây cu ư nn cho r ng "k chuy i đươ tiê hi u đươc như a cho đơ như v y? m nh n th ương thư ng đ xây dưng thương hi u. blogger hay thành viên giơ đ a marketer thông qua góp ý.đ o di ơ i khô ơ i ngươ i c tiêu p tơ i u i nhưng n m 1980. M t thươ o ra sư k t n chuy đ ng tơ o ra.Storytelling Marketing . nhưng "b đ đ i chi ch nh ư ưng c ng đ t chi u."K chuy giơ i" . khi ...

Đ tạo sự tương tác p trưc tuy n như với khán giả. đ đ đ ơ âm sư hai chi u giư óm khách hàng mục tiêu. ph n thươ việ đươ n hay nh ê i như ch tơ ê t chuy Hơn sáu n m sau. Nhưng ngươ i tham gia đã gửi lên trang web như ng 250 tư k v Starbucks". ... thương hiệu đã t lu n. ơ i đi m g mđ ương hi u ê Starbucks đ mơ t cu c thi k chuy n trên trang web starbucks. m t mố i Vi t Nam. dư đ ễn biến tiếp theo của câu chuyện trên trang web 7days2love. Đ n m đoạn phim quảng cáo kể lại câu chuy n "bả gi ng vơ i mô-típ phim truy cđ đa nhưng phươ êu".com.com. Không chỉ chuy n. m t chi ch marketing đươ ồm a storytelling vơ i thương hi u Pond's.ar i. trươ i Vi t Nam.

Sư PR l "Cô T ên trê thươ ng nh nư tu i. m đ ng đ ươ i v nh một thiếu nư rơ i xa quê ê l p nghi p. Rejoice đã thực hiện m t chi n tương t tđ pv thân thi a chi trơ cho như a thương hi ơ nê ô ông. nhi u ngươ (P&G) thưc hi n cách đ y hơn hai n m. khi xây dưng đươc nhưng c tiê khi marketer mơ chi đ cho nhu c u tâm sư ng thơ ơ cho chươ nhưng câu chuy n ch câu chuy n. hách hà c tiêu .đ trê đ đươc nhi u tên tu i lơ nhơ i chươ i Vi ôT i chi ch k a Unilever.

.. truy . B o" cho tơ i nhưng n lưc vươn lê âu chuy ên. Bê marketing. ư c lơ n nh câu chuy n đươ ch storytelling nhi u khi n m ơ v n đ ưng công phu thươ ng đ i đ u tư lơ n do ưng ỗi phim quảng cáo nhiều phần nên c truy ới t n su t lặp lại lơ n đ không quên c t đươc nhi u công ty ưa chu ng hi n nay v t hơp storytelling vơ i viral giơ i trưc tuy n. n sâ đươc r t đ ng ngươ ch PR quy mô. vơ i sư n thanh. quảng cáo ngoài đ đ i tương. đ u ân (quảng cá ch "Cô T a Rejoice).. như thương hi u.Như n ng lô "chuy trên cho th c tiêu qua câu chuyện. ưng k ư nh câu chuy a ngươ thu c nhi ư nhưng nư Vi t. nhưng đi i vơ ư ng đ êu u (happy-ending): sư trơ đ đ t đươ đ ư ađ h i (chi ơ như việc nhãn hàng cam k đ ng trong vi ươ i tiê c tiê o ni a ngươ i tiê ựa ưng ph n thương xư ng đ a cu c đơ i n a đ t đươc nhưng ươ c mơ. i nhưng d u như mong mu n.. bi n câu chuy nh đ ươ trời. đ câu chuy ưng dư h Ví dụ trươ ng hơ ưng con virus đươc lây lan trong th ư k t hơp giưa storytelling marketing vơ n truy n thông như ư cs ô đi n tư. ững câu chuyện dươ ng như đ không đ t đươc hi a cặp vợ chồng vả .

Nguyên tắc G. Do đ . Hiệu quả của chiến dịch phụ thuộc mức độ liên quan của câu chuyện và để đảm bảo điều này.. sẽ là một câu chuyện tuyệt vời nếu nó tác động mạnh vào những tình cảm sâu lắng nhất của người nghe chứ không phải tư duy lý thuyết của họ Authentic .mục tiêu: thành công của storytelling marketing chỉ có được nếu câu chuyện đợc phát triển phù hợp với nhóm người nghe. trên những giá trị có thật Target . những câu chuyện hiệu quả chính là ở chỗ gắn chặt vào một nhóm niềm tin đặc thù. mà nó cần được xây dựng dựa trên những thực tế về thương hiệu. marketer cần phân đoạn cho được những nhóm người chia sẻ sự tương đồng trong hành vi. Đóng vai trò quan trọng trong 5 nguyên tắc là Emotion . an toàn. Điều này không đòi hỏi câu chuyện marketer lan truyền phải đảm bảo 100% là thật. quan điểm và cách sống .tin cậy: một câu chuyện tốt trước hết phải là một câu chuyện đáng tin. thành công tài chính. cốt truy n vơ ân v t không có những nút thắt mở gây cấ ưng nguyên nhân cơ n khi n ph n đ c tiêu thờ ơ vơ i chiến dịch. các marketer cần có sự tinh tế khi lựa chọn cốt truyện và hình mẫu nhân vật cho mỗi chiến dịch storytelling. Người ta sẽ lắng nghe nếu bạn nói cho họ biết những điều họ có thể đạt cho riêng mình.A.cảm xúc. Một câu chuyện có thể thành công ở nơi này nhưng chưa chắc đã phù hợp với nền v n hóa ở nơi khác.E.phần thưởng: những câu chuyện hay thường chứa những cam kết về phần thưởng xứng đáng như giảm cân.T Thành công của các chiến dịch storytelling marketing phụ thuộc 05 nguyên tắc cơ bản: Glue: sự kết nối thông điệp marketing với những gì người tiêu dùng cho là thật.R... những gì sẽ tốt cho cuộc sống cá nhân hay những gì sẽ giúp họ đạt ước mơ.ươ i cho r ng. giữ vị trí nền tảng với thị trường mục tiêu Reward .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful