ZNAČAJ KAPITALNIH INVESTICIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ CRNE GORE Mersiha Hasanbegovi !"#$!! Prog%a&en'e( ne)avisnos*i +,,-.

go/ine0 V%a/a Crne Gore 'e 1svo'i%a inves*i2ioni o3vir 3a3o bi 4o/s*a3%a e3ono(s3i ras*0 )a4o&%'avan'e i i)vo). 5ire3*ne s*rane inves*i2i'e 65SI7 /onose bene8i*e )a /r9av10 4obo%'&ava'1 e3ono(s3i ra)vo'0 3on31ren*nos* i 4ris*14 /obri(a 3ro): inova2i'e i is*ra9ivan'a0 3reiran'e novih ra/nih ('es*a0 i)gra/n'1 4%a*8or(e )a i)vo)0 1ve ava'1 i %o3a%no inves*iran'e0 a *i(e i 4ro/13*ivnos*0 *rans8er *ehno%ogi'e i 3no;<ho;0 4ove an'e 4%a*a0 4ris*14 s*rani( va%1*a(a. =ro'ne ana%i)e s1 4o3a)a%e /a 4os*o'i /ire3*na i )na>a'na in*era32i'a i)(e?1 s*ranih /ire3*nih inves*i2i'a i e3ono(s3og ra)vo'a. Me?1*i(0 s*r13*1ra inves*i2i'a 'e va9ni'a o/ 3o%i>ine 1ne&enih 8on/ova. Viso3 4ri%iv 5SI 'e 4ris1*an 13o%i3o 'e n'egov 1/io 1 =5P ve i o/ !,@. Ne(a'1 i /ovo%'no i)vora a31(1%a2i'a0 Crna Gora 'e bi%a 'a3o ori'en*isana 3a 4ri%iv1 s*ranih. Evi/en*no 'e /a na've i in*eres inves*i*ora 1 4ro*e3%i( go/ina(a 6+,,!<+,,"7 bio 1 s8eri ne3re*nina.! S*oga 1 +,,-.go/ini0 A+0-@ o/ 1314nog inves*i2ionog 1*o3a se o/nosio na ne3re*nine. Inves*i2i'e 1 ne3re*nine i(a'1 )na>a'an 4o)i*ivan e8e3a* na 2rnogors31 e3ono(i'1</ire3*no0 41ne i b1/9e* 3ro) 4%a an'e ra)%i>i*ih a/(inis*ra*ivnih *ro&3ova 6i)gra/n'a i os*a%e /o)vo%e70 )a4o&%'avan'e /o(a e 3ons*r132ione snage na ba)i one<*i(e0 4o*ro&n'a /o(a ih 4roi)vo/a 4o*rebnih )a i)gra/n'10 i in/ire3*nih0 na 4ri('er0 1 s%1>a'evi(a 4roi)vo/nih inves*i2ionih 8on/ova /obivenih o/ 4ro/a'e ne3re*nina o/ s*rane re)i/ena*a. Viso3 1*o3 5SI 'e i(ao )na>a'an 1*i2a' na ras* /e4o)i*a0 a *i(e ra)vo' ban3ars3og sis*e(a0 3ao i *r9i&*a 3a4i*a%a. B*i2a' na ras* /e4o)i*a 'e bio /vos*ran. Na 'e/no' s*rani0 3ao re)1%*a* 4ro/a'e 4os'e/a i ne3re*nina0 /io nov2a 'e bio /e4onovan 1 ban3a(a 1 8or(i /e4o)i*a. Na /r1go'0 4a30 3ro) 4ro2es s*ranih 1%agan'a0 3re/ibi%ne s*rane 3o(4ani'e s1 s*ig%e na 2rnogors3o *r9i&*e i 4os*a%e )na>a'ni( 3%i'en*i(a ban3ars3og sis*e(a0 3a3o 3ao /e4o)i*ori0 a%i i 3orisni2i )a'(ova. S*rani inves*i2ioni 4ro2es 'e i(ao )na>a'an 1*i2a' na b1/9e*. B*i2ao 'e na 'e/no' s*rani na ras* e3ono(s3e a3*ivnos*i0 4a ras* 4riho/ovan'a o/ *a3si0 a na /r1go'0 )na>a'an bro' ra/nih ('es*a 'e )a/r9an )ahva%'1'1 i is*i(0 *i(e )na>a'no 4o/i41ri i /r9avne 8on/ove. Porast bruto domaćeg proizvoda (BDP) je bio pogođen brojnim faktorima, među kojima utok DSI kao najvažniji !akođe, *reba 1)e*i 1 ob)ir da postoji određeno vremensko od"aganje između rea"iza#ije DSI i njenog efekta na ekonomski rast !o za$va"jujući %injeni#i da je određeni period vremena potreban za aktiva#iju investi#ija 5SI s1 o4a%e 1 +,!!0 &*o 'e bi%o 1 sag%asnos*i sa 4re/i32i'a(a 1*i2a'a g%oba%ne e3ono(s3e 3ri)e na s(an'en'e 1%agan'a s*ranih inves*i*ora. Pre(a 4o/a2i(a 2rnogors3e Agen2i'e )a 4ro(o2i'1
!

&'()I*+ DI(),! I+-)S!.)+!S /S / D(I-I+* &'(,) '& ),'+'.I, D)-)0'P.)+! '& .'+!)+)*(' ,entra" Bank of .ontenegro, 1orking Paper +o 23, Podgori#a 4556

-. =a)irano na ra/nih ('es*a 3reira'1 i( s*rani( inves*i2i'a(a 6*'. te"ekomunika#ija.!+ Inves*(en* C%i(a*e S*a*e(en*0 =1rea1 o8 E2ono(i2 an/ =1siness A88airs0 J1ne +. u izvjesnoj mjeri. ovo je pos"jedi#a ubrzanog razvoja. + Geogra8s3i0 na've a 3o%i>ina 5SI 6D#@7 'e bi%a 3on2en*risana 1 2en*ra%no' regi'i Crne Gore0 sa DD@ 1s('erenos*i na '19ni region0 i 4reos*a%ih " @ )a s'ever. trgovine na ma"o (prodaje). .*h0 Re4or* No. GGO4is(en'avan'eGG na2i'e *reba /a 4o>ne 1 go/ina(a /'e*in's*va0 a na *e(1 )na>en'a i )na>a'a 3a4i*a%a0 s(is%enog r13ovo?en'a nov2e(0 a (o9/a >a3 i 1vo?en'e( obave)ne 4ra3se 1>e& a 1 4roi)vo/n'i o/ s*rane 1>eni3a0 (a 3o'eg s('era osnovnog i sre/n'eg obra)ovan'a /a 'e ri'e>. 5SI 4er 2a4i*a s1 na nivo1 o/ E-. namje7taj. namje7taja 'vo su sve permanentno potro7na dobra koja se ne proizvode u . in*egra*ivno( 4ris*1410 a ne /avan'e( s%i3e /a 'e V%a/in )a/a*a3 /a /ove/e inves*i*ore i /a na s*varan'1 o3vira 6)a3ons3e reg1%a*ive7 )a n'ihov /o%a)a3 i 1nos sre/s*ava sve 4res*a'e. ne bi %i uveća"i konkurentnost +a primjer.. za rekonstruk#iju i moderniza#iju $ote"a +akon spe#ifi%nog vremenskog perioda. koje su i da"je ma"e u .!+. već i za druge tranzi#ione ekonomije Da"je. @ 1 1s%1ga(aF D @ 1 *rans4or*1F + @ 1 4o%'o4rivre/iF i 4reos*a%ih E@ 1 /r1gi( se3*ori(a. ne 13%'1>1'1 i 4o'e/ina>ne *ransa32i'e ne3re*nina70 se3*ors3a 4o/'e%a 5SI )a +. 'e s%'e/e a: +!@ svih inves*i2i'a s1 1 4o%'1 8inansi'aF +D @ 1 *1ri)(1F +C @ 1 4roi)vo?a>3o' in/1s*ri'iF E @ 1 i)gra/n'iF !. koje sve imaju ma"i uti#aj na #rnogorski izvoz (osim investi#ija u turizam) Iz razvojne perspe3tive. DSI imaju i negativne pos"jedi#e +a primjer. "CE+-<ME0 5o21(en* o8 *he Lor%/ =an30 5e2e(ber +. strani investitori koji su kupi"i $ote"e su uvozi"i konstruk#ioni materija". ove investi#ije su treba"o da unesu pozitivne efekte na ekonomski rast Drugi ta"as je bio za$va"jujući tome 7to su mnogi pojedin#i uveća"i standard živ"jenja za$va"jujući prodaji nekretnina !o je rezu"tova"o ve"ikim porastom prodaje automobi"a.. s1 /os*ig%e ACD (i%iona e1ra0 &*o 'e )a +C@ ni9e nego 1 +.rnoj *ori.rnoj *ori : 5a bi 4riv13%i onoga 3o 9e%i 3oris* /oni'e*i i 1 )e(%'i 1 3o'1 1%a9e0 (ora(o os*vari*i o*vorenos* 1 3o(1ni3a2i'a(a0 os4osob%'avan'e( obra)ovanog 3a/ra )a is*e0 'a>an'e( se3*ora in8or(a2iono< 3o(1ni3a2ionih *ehno%ogi'a0 ra/1 na 'a>an'1 svi'es*i o 2'e%o9ivo*no( 1>en'10 *'. bez vođenja ra%una o za7titi prirodne sredine su.rnu *oru. pa je pos"jedi#a toga bio porast uvoza . eks#esivna investiranja u primorskim op7tinama. i(a%e s1 i direktni uti#aj na rast defi#ita ravnoteže p"aćanja tekućeg ra%una +a jednoj strani. bankarstva. kako strani investitori 'es1 4ravi%i dodatna investiranja u kompanije koje su kupi"i. e1ra0 i Crna Gora 'e i /a%'e %i/er (e?1 )e(%'a(a 1 region1.!!. investitori su bi"i zainteresovani za sektor tzv nerazmjenjivi$ dobara9nekretnina.!.inves*i2i'a 6MIPA7 5SI 1 +.rne *ore 8 protek"im godinama. i drugo. +o. degradira"a sredinu koja je nada"eko bi"a komprativna prednost . Hanse 3o'e 'e Crna Gora0 3ao %i/er (e?1 )e(%'a(a sa 4ri%ivo( 5SI 1 +. go/ini i(a%a0 a ni'e + +.!+ C Mon*enegro: Pre4aring 8or Pros4eri*I Ens1ring S1s*ainabi%i*I0 Conne2*ivi*I0 an/ J%eKibi%i*I 8or 5Ina(i2 Gro. najvažnije su one investi#ije koje o$rabruju rast produktivnosti i te$no"ogije.!!.eđuzavisnost DSI i uvoza je tipi%na ne samo za .

3oris*i%a0 ve na'vi&e GG*ro&i%aGG0 'er 'e is*i 4ri%iv nai&ao na s*anovni&*vo sa nera)vi'eno( svi'e& 1 )a 4re/1)e*ni&*vo0 a )e(%'e go/ina(a e3ono(s3i is2r4%'ivane0 *reba 4o31&a*i GGreani(ira*iGG obra)ovan'e( 3o'e na 3ra'1 'es*e (o9/a i na')na>a'ni'i 3a4i*a% 3o'e Crna Gora (o9e i(a*i< h1(ani 3a4i*a%. B%agan'e 1 is*i 1vi'e3 /onosi re)1%*a*e 3o'i nis1 3ra*3og 4a( en'a. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful