มคอ.

3

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
700242 หลักสหกรณและสงเสริมการเกษตร
Principles of Cooperatives and Agricultural Extension
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิชาศึกษาทั่วไปของคณะวิชา คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
สําหรับทุกหลักสูตร
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา: อาจารย นายสัตวแพทย ดร. สุรวัฒน ชลอสันติสกุล
อาจารยผูสอน: 1. อาจารย นายสัตวแพทย ดร. สุรวัฒน ชลอสันติสกุล
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2556 ของชั้นปที่ 1 - 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
8. สถานที่เรียน
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
21 พฤษภาคม 2556
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษาเขาใจหลักสหกรณ กระบวนการจัดตั้งสหกรณการเกษตร กรณีตัวอยาง ปญหาและ
ขอจํากัด ความสําเร็จของสหกรณการเกษตร หลักการเกษตรและสงเสริมศึกษา การถายทอดเทคโนโลยี
การยอมรับเทคโนโลยี การวิเคราะหและการวิจัยทางสงเสริมการเกษตร
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐาน และสามารถนําความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักสหกรณ
กระบวนการจัดตั้งสหกรณการเกษตร กรณีตัวอยาง ปญหาและขอจํากัด ความสําเร็จของสหกรณ
1

สังเกตพฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา 2.มคอ.2 วิธีการสอน . จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา จํานวนชั่วโมงบรรยาย จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง 3 6 ชั่วโมง ชั่วโมง 3.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 1) มีวินัย เคารพกฎระเบียบขององคกรและสังคม 2) ตรงตอเวลาและมีความรับผิดชอบ 3) มีความซื่อสัตยสุจริต 4) มีความสํานึกในตน เขาใจผูอ ื่น และเขาใจโลก 5) มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ 6) สามารถแกปญหาดวยสันติวิธี โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม 1. คําอธิบายรายวิชา หลักสหกรณ กระบวนการจัดตั้งสหกรณการเกษตร กรณีตัวอยาง ปญหาและขอจํากัด ความสําเร็จ ของสหกรณการเกษตร หลักการเกษตรและสงเสริมศึกษา การถายทอดเทคโนโลยี การยอมรับเทคโนโลยี การวิเคราะหและการวิจัยทางสงเสริมการเกษตร 2.3 วิธีการประเมิน .3 การเกษตร หลักการเกษตรและสงเสริมศึกษา การถายทอดเทคโนโลยี การยอมรับเทคโนโลยี การวิเคราะห และการวิจัยทางสงเสริมการเกษตร และสามารถนําไปประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา ทั้งนี้เพื่อเปน การบูรณาการกระบวนการเรียนการสอน จึงจัดใหมีคณาจารยจากในสาขาตาง ๆ มารวมเปนทีมผูสอน และ บูรณาการเนื้อหาใหสอดคลองกับความกาวหนาไปตามยุคสมัย หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 1. คุณธรรม จริยธรรม 1. ความรู 2.บรรยาย ตั้งกฎเกณฑคุณธรรม จริยธรรมรวมกันในคาบแรกของการเรียน 1.1 ความรูที่ตองไดรับ 1) มีความรอบรู มีโลกทัศนและวิสัยทัศนที่กวางไกล 2 . จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่จะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาในชั่วโมงแรกของการสอน และจัดเวลาให คําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 3 ชั่วโมงตอสัปดาห (เฉพาะรายที่ตองการ) โดย สามารถนัดหมายผานทางโทรศัพท Email address และ Facebook ของอาจารยผูสอน หรือนักศึกษา เขา พบอาจารยผูสอนไดโดยตรง ณ หองพักอาจารย หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 1.

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 4.ประเมินผลรายงานที่มอบหมาย (ถามี) 3.2 วิธีการสอน .บรรยาย ในแตละหัวขอโดยคณาจารยจากในสาขาตาง ๆ 2. ทักษะทางปญญา 3.2 วิธีการสอน .การมอบหมายใหนักศึกษาทํากิจกรรมรวมกันภายในกลุม โดยการสรางสถานการณเพื่อวิเคราะห และหาความรูเพิ่มเติมรวมกันภายในกลุม ทํารายงานกลุม และนําเสนอผลการศึกษา 4.3 2) มีความใฝรู และสามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 3) สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิต และพัฒนาสังคม 2.3 วิธีการประเมินผล .ประเมินจากรายงาน และการนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี 3 .1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 1) มีความเขาใจพื้นฐานของการอยูรวมกันในสังคม 2) มีภาวะการเปนผูนํา และเขาใจบทบาทการเปนสมาชิกที่ดีในกลุม 3) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูอื่น 4) มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม 4.ทดสอบยอย (ถามี) สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบที่เนนการวัดหลักการและทฤษฎี .1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 1) มีความคิดสรางสรรค 2) มีทักษะการคิด และสามารถวางแผนอยางเปนระบบ 3) รูจักวิเคราะหและแกปญหาตาง ๆ โดยใชปญญา 3.3 วิธีการประเมินผล .รายงานที่นําเสนอ .สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบที่เนนการวัดหลักการและทฤษฎี 4.ประเมินตนเอง และเพื่อน ดวยแบบฟอรมที่กําหนด .1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 1) มีความสามารถในการสื่อสารและใชภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 2) มีความสามารถในการใชและรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 3) มีความสามารถวิเคราะหเชิงตัวเลขและการจัดการขอมูล 5.3 วิธีการประเมินผล .การมอบหมายใหนักศึกษาศึกษากรณีศึกษา เพื่อวิเคราะหและหาความรูเพิ่มเติมและทํารายงาน 3.2 วิธีการสอน .2 วิธีการสอน .ประเมินผลรายงานที่มอบหมาย .ใหกรณีศึกษา เพื่อวิเคราะหและหาความรูเพิ่มเติมรวมกันภายในกลุม 5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 5.มคอ.สังเกตพฤติกรรมการทํางานเปนทีม 5.3 วิธีการประเมินผล .

ดร.น.หลักการและความสําคัญ ของการสงเสริม การเกษตร . แผนการสอน*** สัปดาห หัวขอ/รายละเอียด ที่ 1 .สพ.มคอ.ประเมินผลงานที่มอบหมาย หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 1.น.3 6.น.สพ.1 ทักษะดานศิลปะและการสรางสรรคที่ตองพัฒนา 1) ตระหนักและชื่นชมในคุณคาและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและสากล 2) มีความรู ความเขาใจ และสืบสานภูมิปญญา 3) มีวิสัยทัศนที่นําไปสูการสรางสรรค 6.สพ.บทนํา 2 .น.น.การจัดตั้งและดําเนินงาน สหกรณ .สพ.สพ.สุรวัฒน อ.หลักเกณฑในการ ประเมินผลการเรียนการ สอน .สุรวัฒน อ.สุรวัฒน อ.โครงสรางและประเภท 6 ของสหกรณ . ดานศิลปะและการสรางสรรค 6.สพ.สุรวัฒน อ.ดร.ชี้แจงลักษณะการเรียน .สพ.สุรวัฒน อ.น.มอบหมายงานแก นักศึกษา .หลักและวิธีการสหกรณ 4 .ความรูทั่วไปเกีย่ วกับ สหกรณ 3 .สุรวัฒน .ใหกรณีศึกษา ฝกวิเคราะหและหาความรูเพิ่มเติมภูมิปญญาไทยและตางประเทศในการเลี้ยงสัตว 6.ดร.ดร.น.น.เทคนิคและวิธีการ สงเสริมการเกษตร จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน ชั่วโมง สื่อที่ใช(ถามี) 3 บรรยาย 3 3 3 3 3 3 บรรยาย / กรณีศึกษาแบบกลุม หรือ รายบุคคล ตามแตจะตกลงกับอาจารยผสู อน บรรยาย / กรณีศึกษาแบบกลุม หรือ รายบุคคล ตามแตจะตกลงกับอาจารยผสู อน บรรยาย / กรณีศึกษาแบบกลุม หรือ รายบุคคล ตามแตจะตกลงกับอาจารยผสู อน บรรยาย / กรณีศึกษาแบบกลุม หรือ รายบุคคล ตามแตจะตกลงกับอาจารยผสู อน บรรยาย / กรณีศึกษาแบบกลุม หรือ รายบุคคล ตามแตจะตกลงกับอาจารยผสู อน บรรยาย / กรณีศึกษาแบบกลุม หรือ รายบุคคล ตามแตจะตกลงกับอาจารยผสู อน 3 บรรยาย / กรณีศึกษาแบบกลุม หรือ รายบุคคล ตามแตจะตกลงกับอาจารยผสู อน 3 บรรยาย / กรณีศึกษาแบบกลุม หรือ รายบุคคล ตามแตจะตกลงกับอาจารยผสู อน 4 ผูสอน อ.สพ.ดร.สุรวัฒน อ.ดร.สุรวัฒน อ.น.2 วิธีการสอน .ดร.กฎหมายสหกรณ 7 .อภิปรายทั่วไป ซักถาม ขอสงสัย .3 วิธีการประเมินผล .ดร.สพ.สุรวัฒน อ.สพ.น.ปญหาและอุปสรรคของ 5 8 9 10 สหกรณในประเทศไทย สอบกลางภาค .ดร.ดร.สุรวัฒน อ.

สพ.ปญหาและแนวทางแกไข ในงานสงเสริมการเกษตร สอบปลายภาค รวม 3 บรรยาย / กรณีศึกษาแบบกลุม หรือ รายบุคคล ตามแตจะตกลงกับอาจารยผสู อน อ.ประเมินตนเอง และเพื่อน .ดร.สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบที่ เนนการวัดหลักการและทฤษฎี .น.สพ.ดร.สุรวัฒน 3 บรรยาย / กรณีศึกษาแบบกลุม หรือ รายบุคคล ตามแตจะตกลงกับอาจารยผสู อน อ.การวางแผน และ โครงการสงเสริม การเกษตร .สพ.ดร.สังเกตพฤติกรรมการทํางานเปนทีม 5 8 และ 16 สอบ 30% 8 และ 16 งาน 10% สอบ 30% ตลอดภาคการศึกษา งาน 5% .ทดสอบยอย (ถามี) สอบกลางภาค สอบปลาย ภาค ดวยขอสอบที่เนนการวัดหลักการและ ทฤษฎี .การพูด การเขียนขาว เกษตรและการสื่อสารทาง การเกษตร .รายงานที่นําเสนอ .โสตทัศนูปกรณเพื่อการ สงเสริมการเกษตร .มคอ.สพ.สุรวัฒน 3 บรรยาย / กรณีศึกษาแบบกลุม หรือ รายบุคคล ตามแตจะตกลงกับอาจารยผสู อน บรรยาย / กรณีศึกษาแบบกลุม หรือ รายบุคคล ตามแตจะตกลงกับอาจารยผสู อน อ.สุรวัฒน 3 บรรยาย / กรณีศึกษาแบบกลุม หรือ รายบุคคล ตามแตจะตกลงกับอาจารยผสู อน อ.ดร.ดร. แผนการประเมินผลการเรียนรู ผลการเรียนรู คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธ ระหวางบุคคลและ ความรับผิดชอบ กิจกรรมการประเมิน กําหนดการประเมิน สัดสวนของการ (สัปดาหที่) ประเมินผล .น.การดําเนินงานและ ประสานงานในงาน สงเสริมการเกษตร .การติดตอสื่อสารในงาน สงเสริมการเกษตร .สุรวัฒน 42 ***กําหนดการสอนอาจเปลี่ยนแปลง เนื่องจากขึ้นกับวัน-เวลาที่จัดใหในแตละภาคการศึกษา (รวมถึง วันหยุดนักขัตฤกษ วันหยุดราชการ หรือวันหยุดที่ประกาศเพิ่มเติมโดยมหาวิทยาลัยหรือคณะวิชา) ทําให อาจารยอาจจะจําเปนตองสลับคาบเรียน หรือรวบคาบเรียน หรือยกเวนคาบเรียน ซึ่งจะทราบกําหนดการ แนนอนเมื่อเปดภาคเรียนแลวเทานั้น และหัวขอเรื่อง อาจจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไมตอง แจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้สัมพันธกับประเด็นที่นาสนใจหรือสถานการณในแตละชวงที่ทําการเรียนการสอน หรือนักศึกษาแจงความประสงควาสนใจประเด็นอื่น ตามแตละกรณี 2.น.พฤติกรรมการเขาเรียน และการสงงานที่ไดรับ ตลอดภาคการศึกษา จิตพิสัย 10% มอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา .ประเมินผลรายงานที่มอบหมาย (ถามี) .3 11 12 13 14 15 16 .สุรวัฒน 3 อ.สพ.การประเมินผลงาน สงเสริมการเกษตร .น.น.ประเมินผลรายงานที่มอบหมาย .

การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการ เรียนรูในวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล การทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา 5. กลยุทธการประเมินการสอน .การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 3.การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน .ประเมินจากรายงาน และการนําเสนอดวยสื่อ ตัวเลข การสื่อสาร และ เทคโนโลยี การใชเทคโนโลยี สารสนเทศ ผลการเรียนรู กิจกรรมการประเมิน ทักษะดานศิลปะและ การสรางสรรค .ขอเสนอแนะผานเว็บบอรด ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา 2. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุงการ สอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น 6 . กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา . เอกสารและขอมูลสําคัญ 3. ตําราและเอกสารหลัก สุรวัฒน ชลอสันติสกุล. การปรับปรุงการสอน หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ ระดมสมอง และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน 4.3 ทักษะการวิเคราะหเชิง .มคอ. คณะสัตวศาสตรและ เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2555.การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน .ประเมินผลงานที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา งาน 10% กําหนดการประเมิน สัดสวนของการ (สัปดาหที่) ประเมินผล ตลอดภาคการศึกษา งาน 5% หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 1.แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา . หลักสหกรณและสงเสริมการเกษตร.ผลการสอบ . เอกสารและขอมูลแนะนํา การสืบคนงานวิจัยใหมๆ ในสื่อออนไลนและหองสมุด หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 1. ISBN 978-974-641-434-0 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful