You are on page 1of 3

k]K Ñmk ëëF©ˆ ëK} ] e™Í] ÑG™Í ÑMEã!

Kä{ ≤{q âÔ™{ MISq kÚo ãX]oÒ•}


kÚq qMBXoÒ [}kq óDq:- ßÖ/ÞÕ/flÁ’ ñ.M.´
29/07/09 ñ.M. 
cˇ.\.≈¬.11191
ÖQKV-ÑÌXqራ
cÎ.oD. 08370830
E-mail- mekanegenet@yahoo.com
ämk:- kÚ/q/[/K/≤/âÔ™{ MISq kÚo ãX]oÒ•}
|mk:-
≤È™ß:- [EMp} Q{-√ˆGÍœ
mk‹X]r] ‹X]oñ¥}: mk‘F©ö ‘éDê©ö ›o[K‰êM Q©öV †´sï„mkGíX …ME‹: …ÏcXoñ …«| e©ö]oñ ©ö}´F LX¥M} mk…LE©ö{q
‰èD÷M eªê\} †q…M{ê} …ygq} …xq} Œ{ LykVq ‰K§ …D‰êM∶ LykX ‰K§ …D÷∶ K}Ê\gñ I§‘q ‰K§ …D÷∶ ÏcëV}
…ygq} ÏcëVq …xq} {H[ Ù/5 ‹mkS k–F …ké{ ÌDïÅÂ] s²ªM ©mkS kïs} †£; {sï MX‰è] mkM´lX †Mk…X
‰M Ïdh©ö †´sï„mkGíX {sï ‘XGï †sï mkš—l KQVoñ„ê ›Œ{ê: …ké{ ÌDïÅÂ] s²ªM ©mkS kïs} ›MF‰q : HÇïX
Q{ ÃöGêÏ }F†‰F‰êM …D÷|; †sï }F†Œ sD÷| Q{ ÃöGêÍq …mk ²ïsò„ê ‹kÃöH‰êM}: ·dL𠋉‘é}} o]Í
†|²kX|: }]‰êM ‘é} oK\\Dï ÃöGêÏ} sD‰êM X†§r} Ir} ‹qF†‰êF| mk]M LykX }MIÃ};
<†}C „ygq mkH© HkïYM ‹{mkT] ‹}©§ O|§} ¹•êM} †£;>
(K› ÞàÖ#Õ/133:1)
…ké{ ÌDïÅÂ] s²ªM ©mkS kïs}
≤™M ©mkS kÔô} Ömk K}≤™Ô ÖQKV- l√ˆó: ämk ÖQKV 25 âÔ.LÙ XGÔcÎ õXâmk åß{Í: mkÜ¥U 7
âÔ.LÙ ämk √ˆX¥• õ©ˆ¢mk ñgmk ôDî} Ömk Ö]pq 2500LÙ. ämk √ˆœGÔ lIU o©âÔ{Í õXâmk: ämkrM
Ömk A≤X| ôDí ≤™Lq: mke©ˆ]|ÑÍ} mkπ}pëÈ{oÎ} õo F∑ ≤™M Ü£; {sï ²ªM mk1360 –.M …ké{
ÌDïÅÂ] ²©MÈ;
…ké{ ÌDïÅÂ] Šmk …n‡M §X©ö…{ †´sï†: Šmk …©‡M K´©Egñq …mk …}‰S²SE ‰lkï …‹[éM mk1319 –
.M. o‘Dï¬M; …n‡M x¥F} mkXoë—} –c§p§ (‘oA©X) ‰M›{kT §}²X; mk…}ÄT …©‡M
(K´©Egñq) ÃD÷q} ÅM} ss‘éqV e©ö]oñ: KÃöHÏ eªê] (mkDê§} Hªï]}) M] qX¶Lô„ê ›oLBV
M}lS} †oñ KÃöHÏ ²©öDï ¢S©ö†; ÃD÷o} ‘éE©ö }‹Bk} ]D›{kS <†oñ DLð}Š¨ s§‰F† Ãgñ—Š¨
s¢ÃöMM> †´sï„mkGíX …ME‹ }KF…‰ê eªê] ²mkX„íF F„ï‰ê ‰M›‘Fª …kOS}; …§Ã}Gê} §X©ö…{
†´sï†: K´©Egñq Ã{ð[} ‰Dg mkNq §ÏD£; —Do ‘Dï©ö kÃïGê:. . . KF‹•ê KF…‹ ›K]F MF‰ê—
‘ªï ‘Dª; †o} KIS]oñ ‰M„ê ›kD KF‹• IÇ} X†¢} ]Ds§ÊF¸ o²SL} [}kª}; ›o‘D©öDê —
Dq: Ý/9o ¹eMoñ 1319 –.M. †£; ©öIU 40 K–Foñ ‘éF©ö{q QE[ò }‹S‹ké mkHDg eªê] ²mkX„íF
|mk kòo ‹X]oñ¥} ‘[©öÈM; ‹¹Kcë ‰D’ (18 yªX) K´©Egñq {rM ŠB|q} I›kï} <‰Moñ A| }‘ª
\Ké„íF mkKOSq KmkÃö–… }†´sï„mkGíX ›‘Ê¢r: …{ ©öL ‰M'oñ KmkÃö–§ }†´sï„mkGíX Aðk¨ …D‰ê>
kDrM; }\rM ©öL ockïD÷M †oñ —Dq'oñ k–F |§ HgX¥ ÌFÅÂ] ]D›{kS mk]Ké ÌDïÅÂ] „ïD÷M
[K§È; †rM ŠB|q mkó –k§oñ ]D›{kT M] S…§ÈM <ó †´sï„mkGíX ›x©Y †£: }mksêHq [lq
…n ‹Œ~M †£: ›|„ê …mk ‰èDê ‹]L— †£> mkMlF o{k§D÷M;
…©‡M †sï –DM'sï xEÌ †£: ]Dsï mk‰èD}o|§ }ʸU¢§ M´F³F §I_{ð „ïD} K}Œ\; …ké{ ÌFÅÂ]
…mk ÞÖ/12o –Kq —©öLð‡M mk…ké{ k‰ïN] …mk ©mkS ÃVkï K}Œ[é; {rM …mk'sï ©mkU sD’ K{Œ\q
mkq´Aq †|…²F²Dê mkÅM}: ÃD÷q} oÃLð¬M §{mkT {kT; ‰M ‘éÃö„ïq |§'sï q´ArM} Ä—YM}
}åÕ/81 KÄIÏoñ (KÃöHÏ eªê]) …mk KMBX ‰§¬M ‰§oMAT o²FÃD÷M; K©öx{ó –DM ‹X]r]
…mk'sï †g}'sï o²DïÃê <mkmkFHqŠ mksêxq M†}oñ ‰ïšSké …mk [L§} M©öX} sD÷ MQ·ïX ²DïÃFŠ
…D‰ê; ‰M„ê ©öL }KÄIÏoñ |mk KMBX ‰§‰©öŠ ]D›ÊD¹Š ]MŠ Í©öF ÌFÅÂ] §‰è}:> kD÷M; ksï
‰… ‹\— D÷Lð ‰èD÷M …lEq LykX ²ªM ©mkS kïs} Šmk ›–k¢ ‹\— ›{…[ <‘ªï Í©öF> †|kDê
§šSké;
pyPQ ßÙ/25: …ké{ ÌFÅÂ] |mk MQVe ²ÃöŠ ‰ò©öŠ: |mk ©mkS kïs} …kïFŠ ©§mk ›mkF dF
†´sï„mkGíX M] [M•ê: |mk MmkVi …kïD÷M K}²¬M …e}•ê:: †´sï„mkGíX ›KSÃD÷M mkÏE§
}MÏE¹ }‰èD÷M …X©ö†rM …‰ïnM ÃD÷q ²kT; ‰èD÷M ©öL Šmk [L§ ‹\mk M©öU ›cëKoë mkXA}
…mk'oñ ²ªM oo‰ïDê X…£; mk©öIU'sï …ké{ ÌFÅÂ] <K}Ê] eªê] sX…¢{ð X]o§} X]q‰êM}: ‰M„ê'‘é}
Šmk –DM }›o²Ï•ê Ky©Uq †q‰‘é} †š np'sï… †¥> kDê; mk„ê }mk„ê ŠmkrM …X©ö†rM }…l
1
„íXLð¥]} }…l ²mkXGíX} }M©öS kïs} [F¨M} o–sïnM} ‹KÃê F…‹ÈM; †œM F„ꊍq …ygq …mk'sï
²ªM'sï M] ©¢ké: †oñ np …›£ s[Mmk©ö} sÏXI} Œ§{ê S‰mkÈ; ÃD÷q M] ²kT: …l „íXLð¥] …Ï
©² 7o [L¥q o‰Ìoë X…£: ‰M„ê'‘é} {Ï\q …mk 2o o‰ÌD}: {Ï\o x¹…} …mk [ï‡F ‹¿{d: {Ï\o
Ä©öd} ©öL …mk ²{q ‹Iμ\ X…£; ksï M‹}¥q ‹Fo‡M |§'š ²ªM ´XL} —kòq} M] X…£
†|oH²÷[é |mk …n‡M oKF[é; …ké{ ÌFÅÂ] <©c¢ †}p§ X…‰êM}: [L—‰êM}> kFÈM; }^M ©öL
<QVI †´sï„mkGíX s²XM} s©}e}'£: }H©öI¬M ›lF•ê} ›K|·Dê} …Vgñq †}o s§Œ§~M ŠF†
[mk ›kAF ¢D}: K}²ªê'‘é} _pIpI} –chmk} †£; –ªï …SL‘é¥} Œ§{ê }lIU „íXqV K}²ªï H©
K–Foñ †£> kFÈM; Í©öF …ké{ ÌFÅÂ] {sï M] [M•ê <…oëM kéTŠq ©c§! {œM ©c§ K}Ê] eªê]
[L¥gñ MQ·ïX ²DïÃöD÷M ‰D÷] ksï {²X'sï …§ÊXI} †¢> kFÈM;
mk©öIU'sï …ké{ ÌFÅÂ] Šmk –}[l ok²ï^M }mksêHq ©ö‘é¥}} IKéL}} †|…I‘£ ‰M„ê'‘é} ›oÊED¢
o…MVq †|²kT mk_{‹ M—Vmk |§'sï ²ªM †}l ÃD÷D÷ …mk ›kAF …—SË; …mk„ê ‰D’ ©öMÃï ©XC}
©öMÃï …}]oñ} M] [M•ê <Šmk ²Ãö …}]oñ] ²Ãö …|mk]oñ> ‰M›kDê mkV| ²©öDï …ké{ ÌFÅÂ] §²FÃö; ²é—
œ‡M mkMeÄF KF…‹ K}²ªï †|ÃS²D÷M M] ÞÚ/16 …X©ö†rM |mk'š ²ªM …o’; eªê] …n| …ké{
ÌFÅÂ] |mk ‘éa·ï ©mkS kïs} M] …o’: e©öLð ‰èDê {²X LykX H©ö{q …fKé; mksêHq ©öy{q {Ï[ï
›©D£ |mksï …n| sfMÈ |§ H©ö{q LykX †|oÃ}kT §M}‰è[é {kT; …ké{ ÌFÅÂ] …mk ›{kXDê ²ïsò
¹VI: Ýç/900 |mksï LykX oÃ}kïYM K}‰è^M †¨M; …n| …ké{ ÌFÅÂ] {rM ©fM s‘qX §M—
©öÈM {kT; MDê† —©öLð‡M …mk ÅM} ÃD÷q} ‹o´@é: mkKOSq I²ï c~| [ï~¬] }k–Eq ‰‹mkT
mkÏE§ ‰… k–Eo †´›†q{ LX¥M ]L †|Ñé•ê} ‘éª[ò… †|©²Ké} ‹›‹Xg} ‰M„ê ‘é} }cªK
[}kq koñ K}Ê\gñ K}²ªï ‰mk—F‘}} ‰‹mkX‘}} §Ek’ÈM {kT;
…n| …ké{ ÌFÅÂ] koñ <›KAX} ›MBX} …§q‹F…{ð> ›kFÈ KOSq ‰M …l §]He ›KXIÈ ²él„í
qMBXoñ ÊD² I§‘q oKQSo; ksï ©öL ‰M k–F …ké{ ¨H}] D¶Lô ©K| ‰M„ê ‘é} …ké{ mk•Æê—
…ME‹ ›X‰mkÈM †|oLAT mksêHq ÊS£; koñ ²ïsò †oñ kòo KÄIÏoñ oo‰ïDê ‰M„ê‘é} I}Ç kòo
‹X]oñ¥} o−LðT {§T †£; †oñ I}Ç ©öIU Ý/9o ‘XGï M] oÊÃK mk]M e©ö]q ©ö}´F LX¥M
pnq ocUÃöÈ mkßÕ/21 [{ eª[ò kòp …ké{ ÌFÅÂ] lS‰ê} c©[é}; LykX †|–k¢ ]D›‰©: ‰M
KX…¥sï mksêHq KÄIÏoñ oÄGïË} o©U[é}; Šmkoñ s²XM ©öL ‹\— D÷Lð …mkoñ ²ïsò †oñ ›oÄIË}
›o©²÷[é} KÄIÏoñ mkV| ‰M k–F åÕ/81 ([L}¥ ‘„Gªê) KÃöHÏ eªê]: KÃöHÏ ÃªF: K›KéS
ªgñq ‰M„ê ‘é} …mk ŠF† s¢D} s§X‰mk} …mkoñ ²ïsòoñ ›QXHDê ›{kS KÃöHÏ IX´X´ lIS H\mk:
…mksï ²ªM o–cñnM §X‰ké; ‰M ÏDê§ ›¹c] KÃöHÏ: KÃöHÊ ›‹U †£; KÃöHÊ ›‹U - Šmkoñ †sï
²ªM Šmk ›MQSq …qGïsê ‹\— I®ð |§ ›–SË K{Œ\q} …X©ö†oñ} ]M} —Do —SÏoñ} ›M›²kDê
KÃöHÏ †£; †œM K{Œ\q} …X©ö†q} ²ÿ¥‡M ‘ªï‡M …mksï ²ªM ›ockT †¨M; K–Fpgñ ©öL
kmk—Doë …mk ÃD÷q —¸}}: ]mkHpq [–pq |§ D§q}: …]Lq |§œM ›–SË §›‹T; †sï ²ªM Šmk
›MQSq ‹\— I®ð ›–SË …k‘é K{Œ\q cÿÃöYM F—Dï …]pq 134,666 kÃïGê §X‰mk …D÷;
…n| …ké{ ÌDïÅÂ] ‹mkU cªK§oñ [}kq }‹IF’ mksêI K}Ê\gñ o³©öD÷ ÊÃïNM †¨M; ksï KOSq
…mk ²ïsò †X³~M mk…l Lq¥] ]D›o‰[é ‹mkU cªK§oñ [}kq }‹M]‹T mkL𥛥 1392 –.M |mk
K}kS }´Q{q }²éQ ªgñq}: ÄÂÄÂ\q}: ´mkÄ‘é¥} K{Œ\q} ›{kSq: ©[òq H§e (cE§ †]·ïÍ~])
‘D÷ M] 120 K{Œ\q ‰ªê; †oñ }{gñI –Kpq mk²éª§ ‹mkU cªK§oñ [}kq ‰‰V‹X ›Ã}G} ›{kS}
M]IHmk mk[L—q{q} –kï§ q†MXoñ mkMX…§} ‰M„ê ‘é} lIU mkHgñ mkM}ª©ö Soñ˜M …mkoñ ‰lkï
}4o –Kq ›…‹F ‘}²óF [kM |mk ²ªNM oKF[é;
…n| …ké{ ÌFÅÂ] åØ/84 –Kq(e©öLð ©mkS-kïs} M†pÈM ‘ªï 42 –Kq & M] …o’ ©öL 42 –Kq
) M] ²kT ²ªNM …{lkïYM: }‘¬M …ké{ ¨H}] …mk K}kYM o‰ï‡M: }©fM M–ð¬M Šmk …MEŒM
mksêI dF ‰ïª} ockDê; ²D Šmk„ê }M¹d]:- <]MŠ ›Ã‘é•: o›ŠXŠ ›²kS: kòo ‹X]oñ¥} mk]MŠ
›H{•Æ: }Ãö²éM mk]MŠ ›S©ö„ . . .‘so |§ sD–DM I§‘q ‹S‹mk †£> kD÷M; ‰M„ê ‘é} }²ªNM
Šmk Hgñ Œ{ ILM oE³kï ‘§ ‘é} ŠF† oÄl„ï …©öwð{ê ‹\— MÃö…q mkH©ö{q ‹IF‘D÷M MŠú{ê dF
‰ïª} …o‘D÷M;
mk©öIUsï Ù/5 {H[ …mk KkF åØ/84 —©öLð‡M …mk ²ªNM –UÐM; –ÃöNM ©öL …mk I®ð †}ª …ké{
ÌFÅÂ] kòo ‹X]oñ¥} ›kAF –SÊ; ksï —Do —SÏrM: –Kq Kà …mk ²ªNM mk‹mkU §k–F;
<}Ä©öe mk]M Ä©öe ›ekF ©öL –]kï éöi §S‹mk> (Loõ. Þ#áÕ/10#41) †£ †N †´sï„mkGíX …ME‹
‰Moñ dDê –]kï (kS‰q) |§ …n| …ké{ ÌFÅÂ]} ‰èD÷M eªê\}} ‹Bk| |oë eªê] Ïdh©ö §‰è}!
ÃD÷rM |§ …ké{ ÌFÅÂ] …§ÊD¢|!
]mkGq D†´sï„mkGíX
‘D‘Eªïoë ©ö}´F
2
‘DK]cDê ‹kéX!

‹ÏDï X‹lq