169327484 Test Opce Kulture

TEST OPĆE KULTURE Svakom pojmu napisanom velikim slovima pridružite odgovarajuće značenje. 1.

PRIORITET a) važnost b) organiziranost c) odlučnost d) prednost e) spremnost 2. DISTINGVIRATI a) izopćiti b) razraditi c) obeshrabriti d) oklevetati e) razlikovati 3. KONSENZUS a) istovjetnost b) dogovor c) razrješenje d) smislenost e) posljedica 4. HIPOKRIZIJA a) veličanje b) podlost c) licemjerje d) poremećaj e) siromaštvo 5. DECENTAN a) sredovječan b) neupadljiv c) ukrašen d) cijenjen e) bogat 6. TRIVIJALNO a) banalno b) prevrtljivo c) razigrano d) domišljato e) zapleteno

7. RAKURS a) gledište b) rasprava c) smjerokaz d) specijalnost e) poniranje 8. ODIOZNO a) dostojanstveno b) raspjevano c) otužno d) raskalašeno e) mrsko 9. NESUGLASJE a) kontrapunkt b) disharmonija c) paroksizam d) antinomija e) anarhija 10. POSVOJITI a) adoptirati b) denuncirati c) kooptirati d) konfirmirati e) prejudicirati 11. KONSTERNIRAN a) pojačan b) ukočen c) razbarušen d) zaprepašten e) razbacan 12. OŠTROUMNOST a) bravuroznost b) visprenost c) racionalnost d) indulgencija e) unikvitet 13. VEHEMENTNO a) nespojivo b) razdragano c) zastarjelo d) neobuzdano e) umišljeno

14. FLUENTNO a) jasno b) zarazno c) razbludno d) tečno e) lepršavo 15. RABIJATAN a) izobličen b) bijesan c) iznošen d) oštećen e) nemilosrdan 16. APROKSIMATIVNO a) nedokučivo b) udaljeno c) neodredivo d) neutemeljeno e) približno 17. PRISILA a) antinomija b) represija c) supresija d) digresija e) repulzija 18. ZAKUPAC a) akviziter b) kolekcionar c) kolporter d) koncesionar e) kooperant 19. OBLIGATAN a) zaokružen b) obavezan c) neophodan d) bezbrižan e) širokogrudan 20. SUBMISIVNOST a) bezvoljnost b) podčinjenost c) potištenost

d) sklonost podvali e) nedostatak nadarenosti Pitanja koja slijede vrlo su raznolika po SADRŽAJU I SMISLU. Od ponuđenih odgovora odaberite onaj koji ispravno dopunjuje započetu tvrdnju ili je najprecizniji odgovor na postavljeno pitanje. 21. Apsida je a) polukružni prostor crkve ili druge građevine nadsvođen polukupolom b) mitsko biće koje u liku lijepe žene zavodi neoprezne prolaznike c) otrovnica iz reda čančara d) očna jabučica e) najkraća dijagonala okozaedra 22. Solilokvij je a) trenutak kad Sunce prelazi jednu od obratnica b) dostojanstveni prijekor upućen netalentiranim učenicima c) tekst pohvale koji se čita pri dodjeli godišnje nagrade d) vrsta svečanog muzičkog djela e) razgovor sa samim sobom 23. Glavni problem u poznatoj drami S. Becketta jest u tome što Godot a) ima patološku grižnju savjesti b) pati od hipohondrije c) pati od pretilosti d) nikad neće doći e) smatra da je prepametan za ovaj svijet 24. Presedan je a) jedna od natjecateljskih klasa u sportskom jedrenju b) predstavnik niže aristokracije u rimskom Senatu c) moderan način putovanja d) spartanski pandan atenskoj agori e) slučaj koji se prije dogodio i služi kao predložak za donošenje odluke 25. Hetera je a) grčki pandan kurtizani b) vrsta prastarog vjetometra c) Aladinova družica d) bojni otrov e) skandinavska gorska vila 26. Lege artis znači a) odlučeno kockom b) umjetnički oblikovano c) savršeno ustrojstvo d) opće dobro 27. Sentenciju Urbi et orbi uvriježeno prevodimo kao

a) ( Učinimo to ) sada i ovdje! b) ( Daje se ) na znanje svima! c) ( Vratimo im ) milo za drago! d) ( I nek traje ) od sada dovijeka! e) (O d pamtivijeka to je ) naše i ničije! 28. Od navedenih književnih likova najkasnije je stvoren/a a) Hipolit b) Eugene Grandet c) Don Quijote d) Dundo Maroje e) Ostap Bender 29. Elektrolit je a) instrument što mjeri količinu ionizirajućeg zračenja b) vodič koji je trenjem promijenio količinu električnog naboja c) otopina ili talina koja provodi električnu struju d) jedna od poprtanih pojava koje se nužno javljaju pri nuklearnom zračenju e) katalizator koji se koristi pri zavarivanju 30. Nedjelju kao kršćanski blagdan ustanovio je a) skup prvih kršćana oko 50.g. u rimskim katakombama b) Isus Nazarećanin 33.g. c) papa Klement IV. 1100.g. d) Mojsije nakon trijumfalnog prolaza izraelskog naroda dnom Crvenog mora e) car Konstantin 313.g. 31. Bonvivan je a) vojni ordinarij u francuskim kolonijama b) osoba koja voli užitke c) drugi izraz za mnogoženstvo d) jedna od brojnih sporednih titula što su se dodijeljivale u povodu rimskih jubileja e) latinskoamerički jutarnji pozdrav 32. Ekvivokacija je a) beskrajno ponavljanje b) dvosmislica c) detaljno nabrajanje d) zvukovno oponašanje e) pjesnička figura 33. Uz jedno od mitskih bića navedena je pogrešna informacija a) gorgona – sposobnost petrifikacije b) hidra – ima do 12 glava c) harpija – začara nekog pjevanjem d) kentaur – služi se polimorfijom e) trol – sposobnost regeneracije 34. Što od navedenog nije vrsta muzičkog djela?

a) pavana b) tokata c) arabeska d) koral e) madrigal 35. Biocenoza je a) ekološki poremećaj u kojem se narušava ekološka ravnoteža zbog istrebljenja jedne vrste b) organska submikroskopska supstancija iz koje nastaje život c) nadopunjavanje živog organizma elektroničkim dodacima s ciljem usavršavanja d) skup genetski homogenih indvidua e) životna zajednica raznovrsnih organizama na određenom staništu 36. Jedna od matematičkih tvrdnji je pogrešna a) kvadraturu kruga nemoguće je riješiti geometrijski b) polinom n-tog stupnja ima n međusobno različitih rješenja c) zbroj kvadrata nad katetama jednak je kvadratu nad hipotenuzom d) korjenovanje negativnog broja nema rješenje u skupu realnih brojeva e) infinitezimalni račun bavi se beskonačno malim veličinama 37. Polimeri su a) sudionici antičkog tjelesnog nadmetanja b) podvrsta člankonožaca c) tvari istog kemisjkog sastava, ali jednake molekularne težine d) tvari različitoga kemijskog sastava, ali jednake molekularne težine e) daleko srodnici, najčešće u perom koljenu 38. Samo je jednom od književnika pripisano ispravno stoljeće a) V. Hugo ( XVII. ) b) Boccaccio ( XV.) c) Dostojevski ( XIX.) d) Šenoa ( XX.) e) Euripid ( V. ) 39. Eshatologija je a) znanost koja ozakonjuje zakone svrhovitosti b) zbornik znanstvenih radova c) neuvjerljiva teorija cirkularnog tipa, skup besmislica d) učenje i vjerovanje o smislu i svrsi čovjekovog postojanja u mnogim religijama e) sustav ćudoređa u istočnim religijama 40. Riječ lucifer zapravo znači a) pametnjaković b) notorni lažljivac c) najumišljeniji od svih umišljenih d) svjetlonoša e) jahač apokalipse 41. Botulizam je a) vrlo teško trovanje kje pogađa centralni nervni sustav

b) političko uvjerenje izvedeno iz ekstremnog koncepta c) obredno sakaćenje u primitivnim plemenima d) depopulacija otoka uzrokovana političkim migracijama e) prvi oblik organiziranog kriminala 42. P. Brook, K. S. Stanislavski i J. Grotowski su a) kazališni redatelji i teoretičari b) glumci u prvim horor filmovima c) dobitnici Nobelove nagrade za književnost d) najpoznatiji baletani između dva svjetska rata e) fizičari zaslužni za otkriće kvarka 43. Inzulin proizvodi a) gušterača b) nadbubrežna žlijezda c) štitnjača d) hipofiza e) slezena 44. Uz jedno od djela naveden je pogrešan autor a) T. Akvinski. Metamorfoze b) B. Russel. Mudrost zapada c) Ch. Darwin. O porijeklu vrsta d) I. Kant. Kritika čistog uma 45. Parsek je a) astronomska mjerna jedinica b) dodatak što ga velikodušno daje osoba koja je bolje prošla u trgovačkom cjenkanju c) citat iz židovskog zakonika d) porezna jedinica u Rimskom Carstvu e) novčana jedinica jedne afričke države 46. Kad umjesto lagati upotrijebimo izraz zaobilaziti istinu, upotrijebili smo a) metaforu b) epiforu c) analogiju d) onomatopeju e) eufemizam 47. Terakota je a) vrsta obradiva zemljišta u Mezopotamiji b) zemljopisna oznaka za područje na koje još nije stupila ljudska noga c) južnoamerička farma za uzgoj stoke d) umjetnički pravac s poč. 20.st. e) crvenkastožuta glina od koje se izrađuje grnčarija 48. jednom od redatelja pripisan je pogrešan redatelj a) Tko se boji Virginie Wolf? ( M. Nichols )

b) Andrej Rubljov ( A.A. Tarkovski ) c) Posljednje Kristovo iskušenje ( M. Scorsese ) d) Persona ( I. Bergman ) e) Demoni ( D. Lynch ) 49. Tartan je a) meksički specijalitet b) plastična masa kojom se prekrivaju atletske staze c) drevna perzijska igra sličn apolu d) u polinezijskoj mitologiji stanje pred nirvanu e) najpoznatiji američki slatkiš 50. Jednom od filmova pripisan/na je pogrešan/na glumac/ica a) Sofijin izbor ( Meryl Streep ) b) Cabaret ( Liza Minnelli ) c) Forrest Gump ( Tom Hanks ) d) Piano ( Harvey Keitel ) e) Casablanca ( Bette Davis ) 51. Scila i Haribda su a) mitski fenički pomorci za koje se pretpostavlja da su oplovili Afriku b) opake bolesti slične kugi što su harale antičkim svijetom c) opasne nemani Mesinskog tjesnaca koje su vrebale pomorce d) monstrumi koje je ubio Heraklo e) ime dvaju najopasnijih sjeveroameričkih uragana 52. Jedan od pojmova nije povezan s bolešću ili ozljedom a) inzult b) paranoja c) distrofija d) neurastenija e) homonimija 53. Proteže je a) osoba koja se nalazi pod nečijim pokroviteljstvom b) gravitacijska konstanta u klasičnoj elektrodinamici c) tvar slična gumi d) osoba koja nekome omogućuje stjecanje povlastica e) titula dostojanstvenika masonske lože 54. Kad netko suflira, to znači da a) se upušta u vratolomije na dasci za jedrenje b) poduzima rizičan potez u kartaškoj igri c) podastire lažne dokaze s ciljem da netko bude neopravdano okrivljen d) pomaže u krađi i sličnim protupravnim aktivnostima e) nekome sugerira kako bi trebao postupiti 55. Riješiti problem prokrustovski znači a) pobite sve koji o tome imaju ikakve argumente

b) prilagoditi stvarnost nametnutom rješenju c) polomiti nekome kosti d) otezati s rješenjem do zastare e) pozvati s ena nepostojeći presedan 56. Hipohondrija je a) tehnika divljeg jahanja b) patološka uvjerenost u vlastitu bolest c) mistično poniranje u tzv. «kolektivno sjećanje» d) životna očekivanja neprimjerena društvenom položaju e) najrazvijeniji tip plantažne proizvodnje 57. Bacon, Hume i Locke su a) najpoznatiji polinezijski misionari b) engleski empiristi c) istraživači središnje Afrike d) olimpijski pobjednici u triatlonu e)najpoznatiji jazz trio s kraja 50-tih 58. Carl Orff uglazbio je a) glasanje kitova ulješura i sredozemnih pliskavica b) Shakespearove sonate c) Šeherezadine priče iz 1001 noći d) Gorski vijenac e) poeziju putujućih klerika 59. Kolokvijalizam je a) sklonost beskrajnim polemikama b) jedan od skolastičkih principa nominalističke škole c) riječ ili izričaj svojstven razgovornom stilu d) nepotrebno gomilanje sofisticiranih riječi u običnom govoru e) potreba da se sve relativizira 60. Solipsizam je a) poremećaj rada žlijezda s unutarnjim izlučivanjem b) najteži oblik homofobije c) romantistička književna figura d) patološko gomilanje bezbrojnih titula e) učenje po kojem objektivni svijet postoji samo u svijesti onoga koji filozofira 61. Bonitet je a) sposobnost plaćanja kredita b) skup osobina koje nekog čine pripadnikom ljudskog roda c) pravna klauzula kojom se posebno naglašava pozitivan aspekt pravne sankcije d) spremnost da se vjeruje u realizaciju nečijeg obećanja e) mehanizam ekonomske restrikcije u vrijeme krize 62. Godina 1936. u Berlinu pamti se po a) prvoj pobjedi njemačke nogometne reprezentacije u finalu Mundiala

b) paležu Reichstaga c) prvom televizijskom prijenosu s jedne sportske manifestacije d) otkriću elektronskog mikroskopa e) prvom sveopćem saboru nacista 63. Od navedenih tipova ravnica u Argentini se nalazi a) tajga b) tundra c) stepa d) pampas e) polder 64. Jednom od autora pripisano je pogrešno djelo a) G.B. Shaw: Pigmalion b) U. Eco: Ime ruže c) F. Schiller: Razbojnici d) A. Kovačić: U registraturi e) A.S. Turgenjev: Očevi i djeca 65. Od navedenih oznaka za tempo najsporiji je a) largo b) adagio c) dolce d) allegro e) pianissimo 66. Jedan je od slikara «uljez» u navedenom društvu a) F. Goya b) C. Monet c) E. Manet d) E. Degas e) A. Renoir 67. Koje od gledišta zastupa Aristotel? a) silogističko b) racionalističko c) teleološko d) kineziološko e) atomističko 68. Kad netko ima placet, to znači da a) ima podršku ili dopuštenje da štogod učini b) ima kožnu bolest c) se poziva na običajno pravo d) je na pragu krucijalnog otkrića e) ima sređene dokumente o nasljeđivanju 69. Silur, devon, karbon i perm su a) kemiski elementi

b) geološke epohe u razvoju Zemlje c) imena slojeva litosfere d) aristotelijanske silogističke figure e) nazivi za podvrste bogova ognjišta u rimskim provincijama 70. Ekvilibrij i homeostaza su a) drevne druidsko-keltske svetkovine b) nekoć najopsanije akrobatske točke na trapezu c) figure u umjetničkom klizanju d) dvije vrste mausrkih brodova e) dinamička i statička ravnoteža 71. Jednoj od zemalja pripisan je pogrešan glavni grad a) Ulan Bator ( Mongolija ) b) Lima ( Peru ) c) Montevideo ( Urugvaj ) d) Kinšasa ( Kenija ) e) Rejkjavik ( Island) 72. Eunuh je a) bespolno mitsko biće b) niži službenik u Rimskom Carstvu c) kastrirani čuvar harema d) bog osvete u starih Germana e) crkveni poglavar u kvekera 73. Jedan od navedenih nije Zeusov sin a) Ares b) Posejdon c) Heraklo d) Perzej e) Tantal 74. Propan, etan, butan su a) alotropske modifikacije ugljika b) plemeniti plinovi c) lantanidi d) alkaloidi e) zemni plinovi 75. Hic Rhodos, hic salta tumačimo kao a) Što se čeka? Krenimo u napad! b) Pokaži nam sada i ovdje to čime se hvališ! c) Rod je najveći( junak), Rod je najjači! d) Što dolikuje stoci, ne dolikuje Rodu! e) Laže Rod, lažu prevtrljivci! 76. Samo je jedan od povijesnih događaja ispravno datiran: a) Francuska revolucija (1879.)

b) Hvarska buna M. Ivanića (1510.) c) prva proslava Dana žena (1952.) d) Mohačka bitka ( 1389.) e) krunidba kralja Tomislava (805.) 77. Heisenbergov princip neodređenosti podrazumijeva a) prirodoslovnu alternativu platonizmu b) generalizaciju termodinamičkog zakona očuvanja energije c) nemogućnost da elementarnoj čestici istodobno odredimo i lokaciju i brzinu d) da se temeljne prirodne zakonitosti ne mogu iskazati jednostavnim relacijama e) objektivnu nemogućnost postojanja više od jednog sustava osnovnih fizikalnih konstanti 78. Jednog od autora ne ubrajamo u hrvatske petrarkiste a) Hanibal Lucić b) Šiško Menčetić c) Džore Držić d) Marko Marulić e) Dinko Ranjina 79. Alhambra je a) drevna prijestolnica Azteka b) tajnoviti otok s blagom u hispanskoj mitologiji c) južnoamerička božica raskoši d) najpoznatiji spomenik maurske kulture u Španjolskoj e) jedan od najpoznatijih mauzoleja na Bliskom istoku 80. Klisten Solon,i Drakon su a) preživjeli sudionici bitke kod Maratona b) grčki zakonodavci i reformatori c) mitski junaci koji su pronašli zlatno runo d) pobjednici antičkih Olimpijskih igara e) sinovi božice Atene 81. Asimptota je a) sjecište simetrala mnogokuta b) pravac koji tangencijalno dodiruje krivulju u beskonačnosti c) mjera sličnosti dvaju geometrijskih likova d) mjera sličnosti dvaju geometrijskih tijela e) limes neke transcendentne matematičke funkcije 82. Jedan od navedenih vrhova pogrešno je lociran a) Chomolungma ( Azija ) b) Mc.Kinley (Sj. Amerika ) c) Aconcagua ( J. Amerika ) d) Annapurna ( N. Zeland ) 83. Konvikt je a) odgojni zavod u kojem polaznici imaju stan i hranu b) viktorijanski vojni ordinarijat c) organ uprave u udaljenim rimskim kolonijama,tzv. vijeće staraca

d) vrsta rane gotičke katedrale e) organ crkvene vlasti u katoličkim zemljama 84. Ekumenizam je a) područje pod patronatom jedne vjerske zajednice b) političko uvjerenje blisko rigidnom klerikalizmu c) skup vjerskih dogmi što razlikuju suprotstavljena uvjerenja d) način tumačenja drevnih vjerskih zapisa e) ideja o suradnji svih kršćanskih religija u postizanju svjetskog mira i općeg dobra 85. Uz jedan od ratova navedeni su pogrešni akteri a) Stogodišnji rat ( Engleska i Francuska u XIV. I XV. st.) b) Opijumski rat ( Kina i Japan ) c) Rat dviju ruža ( engleske porodice Lancaster i York ) d) Rat za neovisnost ( američke kolonije i V. Britanija ) e) Burski rat ( Buri i Englezi ) 86. Kriogenika je a) stadij u razvoju ekstraterestrijalnih anglomeracija b) grana genetike c) fizika niskih temperatura d) jedan od oblika new age religioznosti e) enigmatska disciplina 87. Jedno od božanstava nije hinduističko a) Kali b) Loki c) Brahma d) Višnu e) Shiva 88. Jedan od filozofa nije predstavnik njemačke klasične filozofije a) I. Kant b) G.W.F. Hegel c) J.G. Fichte d) F.W.J. von Scheling e) G.W. Leibniz 89. Samo jednu od sentencija pripisujemo Ciceronu a) Alea iacta est. b) Fama volat. c) O tempora, o mores! d) Ibis redibis nunquam in belo peribis. e) Mens sana in corpore sana. 90. Jedan od povijesnih događaja pogrešno je datiran: a) vladavina Ramzesa II. ( XIII. I XIV. st.pr.n.e.) b) Kolumbo otkrio Ameriku ( XV.st.) c) vladavina dinastije Ming ( XIV.-XVII.st.)

d) Spartakov ustanak ( III.st.) e) iskrcavanje na Normandiji ( 1944.st.) 91. Sinekura je a) alkemijski sastojak koji navodno pomlađuje b) katalizator u nekim biokemijskim procesima c) skup pogodnosti koje netko dobiva položajem d) egzekutivni organ u Rimskom carstvu e) sklonost mizantropiji 92. Samo uz jedno od djela nije naveden pravi autor a) F. L. Wright: Kuća na slapovima b) Michelngelo: svod Sikstinske kapele c) Miron: Bacač diska d) P. Gauguin: Tahićanke e) V.van Gogh: Plesačica 93. Jedna od osoba nije atenski državnik a) Temistoklo b) Periklo c) Alkibijad d) Erastoten e) Demosten 94. Eksproprijacija je a) vrsta tantijema za zaslužne građane koji imaju neopravdano niske prihode b) pismeni iskaz kojim se netko javno odriče svih svojih rođaka c) svrgavanje nekog režima isključivo nasilnim putem d) oduzimanje imovine na temelju sudske odluke ili akta državne vlasti e) oduzimanje strukovne titule zbog kršenja etike struke 95. Što je vitraj? a) vrsta goblena što su ga nosili jakobinci i hugenoti b) 95-postotna solna kiselina c) vrsta bojnog otrova iz I. svjetskog rata d) specijalnim načinom oslikana stakalca, povezana olovnim okvirima e) harlekinska odora 96. Jedna od navedenih riječi nije mjerna jedinica a) oka b) mikron c) hektopaskal d) farenheit e) luksor 97. Skolastika je a) stariji naziv za pedagogiju b) sinonim za viskozitet c) srednjovjekovni filozofski pravac

d) grčka akademija u vrijeme Sokrata e) dvorski bonton u vrijeme Karla IX. 98. Jedno od otkrića nije pripisano pravoj osobi a) dešifriranje hijeroglifa ( H. Schliemann ) b) gromobran ( B. Franklin ) c) nuklearna bomba ( M. Oppenheimer ) d) otkriće zakona gibanja nebeskih tijela ( I. Newton ) e) pneumatska guma ( J. B. Dunlop ) 99. Detant je a) čvrsta alijansa vojnih istomišljenika b) invazija na neku suverenu državu c) suvremena tehnologija reciklaže d) preliminarno parafiran ugovor dviju država e) u diplomatskom žargonu: političko popuštanje 100. Atavizam je a) biološki rudiment b) slijepa vjera u običaje očeva c) geopolitička doktrina koja je iznjedrila nacizam d) inicijacijski obred u nekim plemenima e) politička doktrina srodna merkantilizmu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful