I.

tehnička škola TESLA, Zagreb, Klaićeva 7

CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

CNC glodanje
EMCO PC MILL 105 sa Catia V5R10 SINUMERIK 840D MILL Dipl. ing. Ivo Slade
Zagreb, prosinac 2003.

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

SARDŽAJ Oznaka
1. 2. 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.1.1 3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.5 3.5.1 3.6 3.7 3.8

Naslov
POKRETANJE PROGRAMA Catia V5 Crtanje Traka s alatima za crtanje Profile Naredba Constraint Traka s alatima Sketch-Based Features NC obrada u CATIA V5 - NC manufacturing Prismatic Machining Facing - čeono glodanje NC Output Management Izrada NC programa Pocketing - glodanje utora Crtanje utora Contour - glodanje kontura Crtanje kontura Driling – bušenje rupa Curve following - obrada glodanjem po krivulji Point to point - obrada točka po točka

Stranica
3 7 7 8 11 13 13 15 22 27 32 32 36 36 42 46 52

2

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

EMCO PC MILL 105 i CATIA V5 SINUMERIK 840D 1. POKRETANJE PROGRAMA CATIA
Pokretanje CATIA V5 software paketa iz Windowsa moguće je (slika 1.1) preko ikone CATIA V5 ili korištenjem Task bara i Start menu-a izborom START, Programs, CATIA.

Pokretanjem programa otvara se prozor (slika 1.2)

te odmah zatim i prozor (slika 1.3) koji omogućuje biranje jednog od modula:

3

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE
TRAKA GLAVNOG IZBORNIKA

Start Mechanical Design Part Design (slika 1.4) ili File New nakon čega se otvara novi prozor (slika 1.5)

Slijedeći način pokretanja programa je preko Catiinog menua Customize koji se pokreće klikom na desnu tipku miša u traci ispod plavog kvadrata All general options. (slika 1.6)

Sve potrebne opcije izaberu se iz Available prozora i prebace mišem u prozor Favorites. (slika 1.7)

4

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE Klikom lijeve tipka miša na plavi kvadrat All general options

Otvara se prozor Welcome to CATIA V5 sa izabranim modulima (slika 1.8) u kojem se bira traženi modul Part Design. Po izboru modula Part Design otvara se njegov prozor u kojem se izrađuje 3D nacrt dijela (slika 1.9).
TRAKA GLAVNOG IZBORNIKA

PART EDITOR

SKETCHER KRIŽ RAVNINA

STATUS BAR

Prvi korak kod konstruiranja dijela je odabir ravnine u kojoj se crta Ravnina se može odrediti korištenjem prostornog križa ravnina u sredini prozora (aktivira se izborom Geometry u glavnom izborniku pod View) ili korištenjem Part editor-a (aktivira se izborom Specifications u glavnom izborniku pod View ili s <F3>)

5

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE Na dnu ekrana nalazi se traka –Status bar koja bilježi svaku akciju koja se izvodi u programu.

Sve akcije se upisuju u Log Massages (slika 1.10) kojeg se altivira iz Toolbar izbornika vertikalna slika 20.11 ( kliknuti desnu tipku miša dok se nalazi u Status bar traci).

6

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

2.

Crtanje

Slijedeći korak je odabir ikone Sketcher (sketch – skica) koji aktivira odabranu ravninu crtanja iz prostora, zarotira ju i postavi mrežu za olakšavanje crtanja u 2D (slika 2.1)

RECTANGLE KOMPAS

ISHODIŠTE KOORDINATNOG SISTEMA

2.1

Traka s alatima za crtanje Profile Profile Rectangle Circle Spline Elipse Line Axis Point Za konstrukciju koriste se ikone koje omogućuju crtanje profila (kombinacija linija i lukova), pravokutnika, kružnica, krivulja, elipsi, linija, osi i točaka Aktiviranjem ikone za crtanje u Status bar traci započinje komunikacija s CATIA-om Primjer: Izborom Rectangle u komandnoj liniji se pojavljuje poruka: Select or click the first point to create a rectangle (odaberi ili klikni na prvu točku pravokutnika) 7

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE Odabirom prve točke pravokutnika (slika 2.2) na koordinatama X i Y osi 0,0 klikom na lijevu tipku miša te odmicanjem miša na slijedeću poziciju u Status bar traci se pojavljuje slijedeća poruka: Select or click the second point to create a rectangle (odaberi ili klikni na drugu točku pravokutnika) Odabirom druge točke pravokutnika (slika 2.3) na koordinatama X i Y osi 100,60 klikom na lijevu tipku miša iscrta se kvadrat s oznakama dvije H horizontalne i dvije V vertikalne linije. Slijedeći korak u crtanju dijela je definiranje dimenzija – kotiranje lika

2.2

Naredba Constraint (constraint –ograničenje) ima četiri opcije: - Constraints defined in dialog box - Constraint / Contact constraint - Auto constraint - Animate constraints

i omogućava kotiranje skice na više načina

8

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE Primjer: Jednim klikom lijeve tipke miša na ikonu Constraint dozvoljeno je određivanje jedne kote Duplim klikom lijeve tipke miša na ikonu Constraint dozvoljava se kontinuirano kotiranje Kotirani pravokutnik je potpuno definiran (slika 2.4) - sve linije moraju biti zelene boje - bijele linije označavaju bridove koji još nisu definirani - ljubičasti bridovi označavaju duplirano definiranje tj. kotiranje

Auto constraint sam izvrši kotiranje dijela (slika 2.5) Potrebno je odabrati elemente za kotiranje, referentne elemente kotiranja, linije simetrije te način kotiranja (Chained – lančani ili Stacked – kote složene od osnovne linije) Potvrdom odabranih elemanata tipkom OK CATIA će sama ispisati sve potrebne kote

9

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE Animate constraints (slika 2.6) prikazuje odabranu kotu i animacijom njenu promjenu

Constraints defined in dialog box omogućuju definiranje načina kotiranja (slika 20.7)

Promjena vrijednosti kote (slika 2.8) obavlja se otvaranjem prozora Constraint Definition nakon klika lijevom tipkom miša na bilo koji element kote koja se želi mijenjati (pomoćnu kotnu liniju, kotu, kotnu strelici ili brojčanu oznaku kote) Upisom nove vrijednosti kote dio dobiva nove dimenzije. Ova promjena može se biilo kada napraviti pozivom željenog dijela preko Part editora.

Primjer: PartBody Sketch1 Constraints - Offset 7 Mijenja kotu 100 u neku drugu duljinu

10

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE Po završetku crtanja dijela u 2D i definiranja dimenzija prelazi se pomoću ikone Exit Workbench (izlat iz crtače klupe) u 3D konstrukciju

Slika se ponovo vraća u 3D (slika 2.9) prikaz (obrnuto od Sketchera koji 3D prebacuje u 2D). Slijedi ekstruzija (izdizanje) nacrtanog pravokutnika kako bi dobio sve tri potrebne dimenzije

2.3 Traka s alatima za prebacivanje skice u 3D je SketchBased Features s slijedećim opcijama: - Pad / Drafter Filleted Pad / Multi Pad - Pocket - Shaft - Groove - Hole - Rib - Slot - Stiffener - Loft - Removed Loft

11

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE Opcija Pad dodjeljuje treću dimenziju liku (slika 2.10)

Upisivanjem Length – visine na zaslonu se umjesto pravokutnika iscrtava kvadar

Ovime se dobiva tijelo u 3D koje se dalje može obrađivati (rotirati, pridodti mu materijal od kojeg je izrađeno, dobiti njegove fizikalne veličine,……) Konstruiran dio se sprema naredbom Save ili Save As.

12

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

3.

NC obrada u Catia V5 – NC Manufacturing

CATIA omogučuje obradu konstruiranog dijela na CNC strojevima Modul NC Manufacturing ima slijedeće opcije: - Lathe Machining (tokarenje) - Prismatic Machining (glodanje) - Surface Machining (obrada površina) - Advanced Machining (napredna obrada) - NC Manufacturing Review (preglad NC obrada) - STL Rapid Prototyping (slika3.1).

3.1

Prismatic Machining

Iz osnovnog menia otvara se modul NC Manufacturing, Prismatic Machining (slika 3.2) Po otvaranju modula Prismatic Machining otvara se novi prozor Proces 1: Setup Editor Struktura drva Part Editora se mijenja u P.P.R. (ProcessList – ProductList – ResourcesList)

13

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE Otvaraju se nove trake s alatima Machining Operations s opcijama: Drilling (bušenje s podopcijama) Pocketing (glodanje utora) Facing (čeona obrada) Profile Contouring (konturno glodanje) Curve Following (glodanje po krivulji) Point to Point (obrada točka po točka)

Drilling (bušenje s podopcijama) ima slijedeće opcije (Axial Machining Operations): Drilling - Bušenje Spot Drilling - Točkanje Drilling Dwell Delay - Bušenje sa čekanjem Drilling Deep Hole - Duboko bušenje Drilling Break Chips - Bušenje mrvičastom strugotinom Tapping - Urezivanje navoja Reverse Threahing - Suprotno narezivanje Thread Without Tap Head - Urezivanje navoja sa navojnom glavom Boring - Ubušivanje Boring And Chamfering - Ubušivanje i upuštanje Boring Spindle Stop - Ubušivanje sa zaustavljanjem Reaming - Razvrtanje - proširivanje rupa Counter Boring - Protusmjerno izbušivanje Counter Sinking - Upuštanje Chamfering 2 Sides - Dvostrano upuštanje Back boring - Natražno izbušivanje T – Slotting - Izrada T - utora Circular Milling - Obodno glodanje Thread Milling - Glodanje navoja

Na dijelu za obradu aktivira se sistem strojnih koordinata potrebnih za obradu glodanjem. (slika 3.3)

14

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE 3.1.1 Facing (čeono glodanje)

Aktiviranjem opcije Facing (klikom lijeve tipke miša na ikonu ) određuje se površina dijela koja će se obraditi (dobije narančaste rubove površina dijela gdje se pozicionira miš i klikne lijeva tipka miša) i otvara se prozor Facing1, a drvo P.P.R. dobiva operaciju Facing.1

(slika 3.4) Prozor sa sastoji od dijela gdje je moguće upisati ime i komentar NC operacije, zatim od 5 tab-ova (jahača) sa dijaloškim prozorima sa grafičkim prikazima te preklopnika za prihvaćanje, pregled ili odustajanje od operacije. Ime NC operacije (Facing.1) moguće je promijeniti u bilo koje ime koje odgovara operaciji koja se izvodina dijelu. Također je moguće dopisati kometar, napomenu bitnu za ta NC obradu Tab-ovi (jahači) omogučuju definiranje svih potrebnih parametara za odabranu NC obradu

15

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE Prvi se otvara drugi tab (jahač) za definiranje ravnine koja će se obrađivati. (slika 3.5) Pored ikone na jahaču nalazi se «semafor» koji je crveni, što znači da u tom tab-u nisu definirani elementi potrebni za daljnji rad. U tab-u za definiranje geometrije (ravnine) je skica dijela koji se treba obraditi. Poruka iznad skice Move the cursor over a sensitive area (dovedi kursor na osjetljivo područje) zahtjeva izbor površine koja će se obrađivati. Pozicioniranjem miša (kursora) iznad gornje površine u prozoru za dijalog ona promijeni boju. (slika 3.6) Klikom lijeve tipke miša po odabranoj površini prozor Facing se minimizra (privremeno nestane s zaslona) kako bi bilo lakše na dijelu selektirati površinu koja se obrađuje. (slika 3.7)

Odabirom gornje površine dijela (klikom lijeve tipke miša) ponovo se vraća prozor Facing sa definiranom geometrijom – (odabranom površinom obrade, «semafor» je zeleni).

(slika 3.8)

16

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE Nakon definiranja površine koja će se obrađivati, potrebno je odrediti dubinu obrade. (slika 3.9) Dvostrukim klikom lijeve tipke miša na Offset on Bottom otvara se prozor Edit Parameter u koji je potrebno upisati dubinu obrade (Offset – poravnanje) te ju potvrditi tipkom OK. Prvi tab (jahač) ima novih 5 jahača Machining, Radial, Axial, Finishing, HSM koji definiraju načine gibanja alata prilikom obrade, korak, tolerancije,… MACHINING (obrada) Tool path style: (način gibanja alata) ima tri mogučnosti: - Inward helical spiralno prema unutra (slika 3.10) - Back and forth naprijed-natrag (slika 3.11) - One way jednosmjerno (slika 3.12) Kod spiralnog glodanja moguće je birati smjer rezanja Climb (uzlazni) ili Conventional (konvencionalni). Također je moguće odrediti toleranciju obrade, točnost, tip konture: Circular (kružni), Angular (kutni), Optimized (optimaliziran) ili Forced circular (prisilno kružni) te kompenzaciju alata.

17

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

Slika 3.11 RADIAL Ovdje je moguće odrediti «radijalnu strategiju» načina obrade: Mod: - Tool diameter ratio (omjer promjera alata) - Maximum distance (maksimalna udaljenost) - Stepover ratio (omjer preklopa) Razmak među putanjama Postotak promjera alata u zahvatu Kraj putanje Preklapanje Prilaženje alata AXIAL Ovdje je moguće odrediti «aksijalnu strategiju» načina obrade: Mod: - Number of levels (broj nivoa) - Maximim depth of cut (maksimalna dubina reza) - Number of levels without top (broj nivoa bez početnog)

Slika 3.12

(slika 3.13)

(slika 3.14) FINISHING Ovdje je moguće odrediti dva načina obrade: - No finish pass (bez završnog prolaza) - Finish bottom only (završni prolaz samo po dnu)

(slika 3.15)

18

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

HSM - High speed milling Ispod dva jahača nude se dvije opcije Corner (obrada kuta) i Transition (prijelaz). Corner se definira s tri parametra: - Corner radius (Radijusom ugla) - Limit angle (limit kuta) - Extra segment overlap (preklapanje) Transition je također određen parametrima: - Transition radius (prijelazni radijus) - Transition angle (prijelazni kut) - Transition length (prijalazna duljina) (slika 3.16a) Treći tab (jahač) ima nova 3 jahača Face mill, End mill, T-slotter koji definiraju alate kojima će se obrađivati, njihov izgled i dimenzije,… Name: (ime) omogućuje upis imena – promjenu imena alata Comment: (komentar) je prostor za upisivanje dopunskuh oznaka za određeni alat. Tool number: (broj alata) – broj mjesta alata u revolverskoj glavi. Select a tool with query – izbor alata iz baze podataka (slika 3.17)

(slika 3.16)

19

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE Alat – dimenzije alata se mogu mijenjati. Dvostruki klikom lijevog miša na kotu koja se mijenja otvara se prozor Edit Parametar. U prozoru se ispisuje naziv kote čija dimenzija se mijenja. (slika 3.18)

Tipkom More>> (slika 3.19) aktivira se proširenje prozora definiranja alata koje je prikazano u tablicama (slika 3.20 a - geometrija, b - tehnologija, c – glavna brzina i posmak)

Osim alata Face Mill za čeonu obradu (sa prvog jahača), moguć je izbor alata End Mill (prstasto glodalo) i T slotter (T-glodalo).

20

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE End Mill - prstasto glodalo Isti parametri koji vrijede za čeono glodalo mogu se primijeniti za prstasto glodalo. Dopunski parametar je: Ball-end tool – alat sa kuglastim završetkom (slika 3.21)

T slotter - T glodalo

(slika 3.22)

21

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE Četvrti tab (jahač) definira Feedrate (posmak) i Spindle Speed (brzinu glavnog radnog vretena) FEEDRATE Aproach (brzina prilaza), Machining (posmak – brzina obrade), Retract (povratna brzina), Finishing (brzina završne obrade), Unit (jedinica) Linear ili Angular SPINDLE SPEED (slika 3.23) Machining ( glavna brzina rezanja), Unit (jedinica) Linear ili Angular Quality (načina obrade) Rough (gruba obrada), Finish (fina obrada), Either (obje)

Peti tab (jahač) definira prilaz alata obratku, odmicanje alata od obratka, … (slika 3.24) Po definiranju svih potrebnih parametara u svim tab-ovima ukljućuju se zelena svjetla na svim «semaforima» i moguće je simulirati način obrade dijela.

22

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

3.2

NC Output Management

Po definiranju NC Manufacturing svih 5 tabova potrebno je aktivirati traku s NC Output Management alatima. Traka se sastoji od slijedećih ikona: Tool Path Replay – animacija putanje alata NC Output – NC ispis: Generate NC Code in Batch Mode Generiranje NC naredbi Generate APT Code Interactively Generiranje ATP naredbi Manage Batch Queue – upravljanje podacima (redovima) Generate Documentation – generiranje dokumentacije Macro Output to VNC – makro izlaz u VNC Screen Capture – slika ekrana

Aktiviranjem tipke Tool Path Replay – animacija putanje alata – otvara se slijedeći prozor (slika 3.25) Prozor se sastoji od tri dijela: - tipke za upravljanje animacijom putanje alata - podacima o poziciji alata posmaku, vremenu obrade,.. - ikonama za odabir: Replay mode, Visualization mode, Color mode, Point display mode Photo, Analyze, Check Reachability Video from last saved result, Associate Video Result to Machining Operation, Video Collision Report

23

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

Cijeli ekran prikazan je na slici 3.26 Replay mode - mod simulacije putanje alata ima 5 opcija. Continous replay of tool path – kontinuirana simulacija puta alata Plane by Plane replay of tool path - površina po površina simulacija puta alata (skidanje slojeva materijala) Feedrate by Feedrate replay of tool path – posmak po posmak simulacija puta alata Point by Point replay of tool path – točka po točka simulacija puta alata Replay of tool path with stop on PP instructions – simulacija puta alata sa zaustavljanjem na programiranim pozicijama Visualization mode - mod vizualizacije (načina prikazivanja) ima 3 opcije Only last tool position is displayed – prikazuje samo posljednu poziciju alata All tool axes are displayed – prikazuje sve osi alata All tools are displayed – svi alati se prikazuju

24

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE Color mode - mod izbora boja ima 2 opcije Same color – prikazuje sve u samo jednoj boji Different colors – prikazuje svako gibanje u drugoj boji Photo mod forografiranja omogučuje fotografiranje pojedinih pozicija gibanja alata za dokumentaciju - provjera dohvatljivosti (treba se odrediti NC Check Reachability stroj da bi se funkcija mogla aktivirati) Video from last saved result- mod ima 3 opcije Video from last saved result - video animacija poslijednje spremljene obrade Full Video - puna video animacija Mixed Photo / Video - kombinacija video animacije i fotografije

Aktiviranjem tipke Tool Path Replay – animacija putanje alata – otvara se cijeli prozor (slika 3.27) u kojemu je prikazana putanja alata po dijelu koji se obrađuje

Na obratku će se iscrtati linije putanje alata. Ako je potrebna korektura putanje ponovo se dvostrukim klikom lijevog miša aktivira Facing.1 (slika 3.28), otvara se prozor Facing.1 te se unose potrebni ispravci.

25

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

Aktiviranjem tipke Replay u prozoru Facing.1 iscrta se ispravljena putanja alata (slika 3.29).

Klikom lijeve tipke miša na ikonu Video from last saved result video animacija poslijednje spremljene obrade otvara se slijedeći prozor (slika 3.30)

26

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE Korištenjem tipki za upravljanje animacijom prikazuje se način obrade nacrtanog dijela (slika 3.31)

3.3

Izrada NC programa

Nakon spremanja datoteke Process.1 (Save) za izradu NC programa potrebno je kliknuti lijevom tipkom miša na ikonu Generate NC Code in Batch Mode (Generiranje NC naredbi). Otvara se NC prozor (slika 3.32) koji ima tri jahača: In/Out – ulaz/izlaz Options – opcije NC Code – NC naredbe

27

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE Prije same izrade NC naredbi potrebno je definirati stroj i pripadajuće datoteke. U drvu (P.P.R Editor-u) potrebno je dva puta kliknuti desnu tipku miša nakon čega se otvara prozor Part Operation (slika 3.33).

Prozor se sastoji od tri dijela. - Naziv operacije i komentar - Izbor NC stroja, koordinatnog sistema i obratka - Geometrija, pozicije, opcije Machine – stroj omogućuje izbor NC stroja. Klikom lijeve tipke miša na ovu ikonu otvara se prozor Machine Editor (slika 3.34) Refernce machining axis system – referentni koordinatni sistem Product or Part – proizvod ili dio

28

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE U prozoru Machine Editor mora se definirati stroj. Za EMCO strojeve i SINUMERIK 840 D potrebno je odabrati postprocesor CENIT_MILL.pptable i NC stroj s 3 osi gibanja (slika 3.34)

Po odabiru traženih parametara u Machine editor-u potrebno je definirati postprocesor ( Tools \ Options \ NC manufacturing \ PP Path ). Za odabrani NC stroj koristi se Cenit® postprocesor (slika 3.35). Po odabiru zadanog procesora aktivira se ikonu Generate NC Code in Batch Mode (Generiranje NC naredbi) – slika 3.36. Pod jahačem NC code odabire se SINUMERIK 840 D

29

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

Slika 3.35

Po odabiru stroja, postprocesora, NC softwarea u prozoru Generate NC Code in Batch Mode (Generiranje NC naredbi) pod jahačem In/Out potrebno je definirati tip NC izlaza (odabrati NC Code) u napisati ime izlazne datoteke (Output File). Slika 3.37

Pritiskom na tipku Execute genetirati će se NC naredbe.

30

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

Otvara se prozor koji označava da je generiranje u tijeku. (sllika 3.38)

Po zatvaranju prozora NC program je napravljen i nalazi se na definiranoj adresi. Aktiviranjem ikone NC programa moguće ga je u nekom od programa (Notepad, Word,…) pročitati (slika 3.39) .

31

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

3.4

Pocketing

(glodanje utora)

Glodanje utora omogućuje NC Manufacturing - Pocketing 3.4.1 Crtanje utora Na postojećem obratku treba nacrtati utor tako da se izabere gornja površina obratka (klikom lijeve tipke miša) i ona dobije narančaste rubove (slika 3.40) Odabirom ikone Sketcher obradak se zarotira i prikaže u 2D. Na površini se ucrta oblik utora (slika 3.41)

32

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

Povratkom (ikona Exit Workbanch ) iz 2D vraća se obradak u 3D prikaz (slika 3.42).

Pomoću ikone Pocket otvara se prozor (slika 3.43) u kojem se upisuje dubina utora.

Porvrdom dubine utora dobije se 3D obratka (slika 3.44)

33

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

Vrh «srca se glodanjem ne može izraditi te ga se mora zaobliti korištenjem ikone Edge Fillet – zaobljenje ruba.

Označavanjem lijevom tipkom miša ruba koji se zaobljije otvara se prozor Edge Fillet Definition u kojem se upisuje radijus zaobljenja (slika 3.45). Potvrdom odabranog radijusa (OK) vrh je zaobljen. Ovakav utor je spreman za NC obradu (slika 3.46).

34

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE Aktiviranjem opcije Pocketing (klikom lijeve tipke miša na ikonu ) određuje se površina dijela koja će se obraditi (dobije narančaste rubove površina dijela gdje se pozicionira miš i klikne lijeva tipka miša) i otvara se prozor Pocketing.1, a drvo P.P.R. dobiva operaciju Pocketing.1 (slika 3.47)

Isto kao kod naredbe za Facing otvara se prozor s 5 tab-ova (jahača) koje treba obraditi. Nakon zelenog svjetla na svim «semaforima» i aktiviranjem tipke Replay prikaže se simulacija obrade (slika 3.48)

35

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE 3.5 Contour (glodanje kontura)

Glodanje utora omogućuje NC Manufacturing - Contour 3.5.1 Crtanje kontura Na obratku treba nacrtati konturu po kojoj će se dio obrađivati. 1. Skiciranje tlocrta u Sketckeru korištenjem ikone Rectangle i kotiranje ikonom Constraint (slika 3.49)

2. Prebacivanje lika iz 2D u 3D ikonom Exit Workbench

Dodjeljivanje treće dimenzije tipkom Pad

(slika 3.50) 3. Odabir gornje površine kvadra za daljne crtanje konture (lijeva tipka miša) te prebacivanje u 2D ikonom Sketcher

(slika 3.51)

36

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

4. Korištenjem ikone Profile nacrta se kontura te se kotira. (slika 3.52)

5. Ponovno prebacivanje lika iz 2D u 3D ikonom Exit Workbench

Dodjeljivanje treće dimenzije tipkom Pad

(slika 3.53)

6. Izborom (OK) visine dio je završen (slika 3.54)

37

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE Aktiviranjem opcije glavnog izbornika Start \ NC manufacturing \ Prismatic machining otvara se prozor Proces sa ikonama za NC obradu Izboron opcije Profile contouring (klikom lijeve tipke miša na ikonu ) određuje se kontura (profil) dijela koja će se obraditi (dobije narančaste rubove površina dijela gdje se pozicionira miš i klikne lijeva tipka miša) i otvara se prozor Profile Contouring.1, a drvo P.P.R. dobiva operaciju Profile Contouring.1 (slika 3.55)

Klikom desne tipke miša na osjetljivo područje profila u prozoru Profile Contouring (on dobije naranđastu boju), prozor se zatvori radi lakšeg odabira konture na crtežu. Odabirom konture (lijeva tipka miša) kontura na crtežu dobije naranđaste rubove i vraća se prozor Profile Contouring (sada dobije zelenu boju osjetljivog područja). Dvostrukim klikom lijeve tipke miša na Offset on Bottom otvara se prozor u koji se upisuje dubina konture. (slika 3.56)

38

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE Svi parametri se određuju na isti način kao prethodni primjeri, dok je razlika u postavljanju načina gibanja alata po konturi. (slika 3.57) Tool path style ( način gibanja alata : - zig zag – svaki put u drugom smjeru - one way - jednosmjerno

Po definiranju svih potrebnih parametara u svim tabovima ukljućuju se zelena svjetla na svim «semaforima» i moguće je simulirati način obrade dijela.

Aktiviranje simulacije je moguće iz prozora pritiskom ne tipku Replay (slika 3.58)

39

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE Ili korištenjem ikone Tool path replay nakon što je program spremljen te se pozicionira na obradu koja (Profile Contouring) - (slika 3.59)

Otvara se simulacija obrade konture (slika 3.60) te odabirom Video from last saved result - video animacija poslijednje spremljene obrade prikazuje se način obrade predmeta.

40

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE 3.6 Driling (bušenje)

Bušenje rupa omogućuje NC Manufacturing - Driling Crtanje Na obratku treba nacrtati rupe koje se moraju probušiti. 1. Odabirom postojećeg obratka na gornjoj površini se nacrtaju i kotiraju kružnice koje će se izbušiti na obratku (slika 3.61)

Aktiviranjem ikona Exit Workbench i Pocket prelazi se u 3D i dodjeljuje dubina rupa (slika 3.62)

Izgled gotovog obratka je na slici 3.63

41

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE Aktiviranjem opcije glavnog izbornika Start \ NC manufacturing \ Prismatic machining otvara se prozor Proces sa ikonama za NC obradu. Izboron opcije Drilling (klikom lijeve tipke miša na ikonu ) određuje se površina obratka na kojoj će se bušiti (dobije narančaste rubove površina gdje se pozicionira miš i klikne lijeva tipka miša) i otvara se prozor Drilling.1, a drvo P.P.R. dobiva operaciju Drilling.1 (slika 3.64)

Klikom lijeve tipke miša na osjetljivo područje gornje površine za definiranje geometrije označi se površina u kojoj se buši (dvostruki klik). (slika 3.65)

42

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE Klikom lijeve tipke miša na osjetljivo područje provrta (slika 3.66) definira se rupa koja se buši (jedan klik na svaku rupu – rupa dobije vektor smjera, dvostruki klik na zadnju rupu).

Određivanje načina bušenja (slika 3.66) prikazano je u prvom tab-u (jahaču). Approach clearance – prilazna udaljenost je pozicija od koje svrdlo kreće u radnom hodu prema obratku. Depth mode – mod dubine koji može biti: By tip (Dt) - vrh alata buši do definirane dubine By shoulder (Ds) - kraj oštrice svrdla buši do definirane dubine Plunge mode – mod bušenja None By tip By diametar

43

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

Izbor alata u trećem tab-u prozora Drilling je povečan (slika 3.67).

Može se izabrati: Drill - alat za bušenje (spiralno svrdlo), Multi diameter dril - alat za bušenje s više promjera. End mill – glodalo (prstasto) Boring And Chamfering - Alat za bušenje (izbušivanje) i zakošavanje (upuštanje) Boring bar - Alat za bušenje (motka i nož za izbušivanje) Reamer - Alat za razvrtanje

Način prilaza alata obratku u četvrtom tab-u prozora Drilling je također povečan (slika 3.68).

Može se izabrati: Add axial motion – dodavanje aksijalnog pomaka Add PP word list – dodavanje liste postprocesora Add motion perpendicular to a plane – dodavanje pomaka okomitog na površinu Add axial motion up to a plane – dodavanje aksijalnog pomaka do površine Add distance along a line motion – dodavanje udaljenosti linearnom pomaku

44

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE Add tool axial motion – dodavanje aksijalnog pomaka alata Add motion to a point – dodavanje pomaka u točku (poziciju) Remove all motions – uklanjanje svih pomaka Delete selected motions – brisanje odabranih pomaka Copy approach Macro on all aproach motions of the other macros – kopiranje makroa prilaženja na sva prilazna gibanja ostalih makroa Po odabiru svih potrebnih parametara u svim tab-ovima ukljućuju se zelena svjetla na svim «semaforima» i moguće je simulirati način obrade dijela. (slika 3.69)

45

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE 3.7 Curve following (obrada po krivulji)

Gibanje alata po krivulji omogućuje NC Manufacturing - Curve following Crtanje Na obratku treba nacrtati krivulju koje se moraju gravirati. 1. Odabirom postojećeg obratka na gornjoj površini se nacrta i kotira krivulja (slika 3.70)

Aktiviranjem ikona Exit Workbench prelazi se u 3D (slika 3.71).

Ikonom Apply material – primjeni materijal, obradak dobiva boju i sve fizikalne karakteristike izabranog materijala. Otvara se prozor Library sa 6 jahača koji omogućuju biranje vrsta materijala (slika 3.72): Construction ( flor-pod, wall bricks – zid,…) Fabrics (Nylon – najlon, Sponge – spužva,…) Metal (Steel – čelik, Copper – bakar,…) Other (Glass – staklo, plastic – plastika,…) Stone (Alabaster, granit,….) Wood (Oak – hrast, Teac – tik,…)

46

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE Slika 3.72 Odabirom materijala u prozoru Library (Aluminium) te lijevim klikom na Partbody u drvu Part editor-u daje se materijal obratku tipkom Apply material.

Aktiviranjem opcije glavnog izbornika Start \ NC manufacturing \ Prismatic machining otvara se prozor Proces sa ikonama za NC obradu. Izboron opcije Curve following (klikom lijeve tipke miša na ikonu ) određuje se površina obratka na kojoj će se obrađivati krivulja (dobije narančaste rubove površina gdje se pozicionira miš i klikne lijeva tipka miša) i otvara se prozor Curve following.1, a drvo P.P.R. dobiva operaciju Curve following.1 (slika 3.73)

47

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE Klikom desne tipke miša na osjetljivo područje krivulje prozor se privremeno zatvori, označi se krivulja (dvostruki klik) i ponovo se pojavi prozor Curve following.1 (slika 3.74).

1. Odabirom načina gibanja alatau prvom jahaču (tab-u)

(slika 3.75)

2. Odabirom alata u trećem tab-u (jahaču) (slika 3.76)

48

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

3. Definiranjem posmaka i brzine alata u četvrtom jahaču (tab-u) (slika 3.77)

4. Te odabirom načina prilaza i odmaka alata u petom tab-u (jahaču), (slika 3.78)

Te dobivanju zelenih lampica na svim «semaforima» i moguće je simulirati način obrade dijela. (slika 3.79 i 3.80)

49

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

(slika 3.79)

(slika 3.80)

Nakon spremanja datoteke Process.5 (Save) za izradu NC programa potrebno je kliknuti lijevom tipkom miša na ikonu Generate NC Code in Batch Mode (Generiranje NC naredbi).

50

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE Ispis programa je slijedeći
;====================================================== ;=== cPost Standard PP for SINUMERIK 840 D === ;====================================================== N10 G0 G90 G40 N20 G40 M8 N30 G17 N40 G0 X0 Y0 Z100 N50 ;=============== TOOL CHANGE ================= N60 ; DESC : N70 ;============================================= N80 T2 M06 N90 D2 N100 G0 G90 G40 G17 N110 G94 F300 S70 M3 N120 G64 SOFT N130 ;OPERATION NAME : Curve Following.1 N140 G1 X70 Y10 Z29 N150 Z19 N160 X73.863 Y10.377 F1000 G94 N170 X77.581 Y11.492 N180 X81.013 Y13.305 N190 X84.03 Y15.747 N200 X86.519 Y18.725 N210 X88.386 Y22.128 N220 X89.56 Y25.828 N230 X89.998 Y29.684 N240 X89.682 Y33.553 N250 X88.625 Y37.288 N260 X86.866 Y40.748 N270 X84.473 Y43.804 N280 X81.469 Y46.384 N290 X78.017 Y48.323 N300 X74.249 Y49.543 N310 X70.316 Y49.998 N320 X66.369 Y49.668 N330 X62.565 Y48.567 N340 X59.053 Y46.738 N350 X55.97 Y44.253 N360 X53.437 Y41.21 N370 X51.553 Y37.726 N380 X50.392 Y33.94 N390 X50 Y30 N400 X49.623 Y26.137 N410 X48.508 Y22.419 N420 X46.695 Y18.987 N430 X44.253 Y15.97 N440 X41.275 Y13.481 N450 X37.872 Y11.614 N460 X34.172 Y10.44 N470 X30.316 Y10.002 N480 X26.447 Y10.318 N490 X22.712 Y11.375 N500 X19.252 Y13.134 N510 X16.196 Y15.527 N520 X13.616 Y18.531 N530 X11.677 Y21.983 N540 X10.457 Y25.751 N550 X10.002 Y29.684 N560 X10.332 Y33.631 N570 X11.433 Y37.435 N580 X13.262 Y40.947 N590 X15.747 Y44.03 N600 X18.79 Y46.563 N610 X22.274 Y48.447 N620 X26.06 Y49.608 N630 X30 Y50 N640 Z29 N650 M5 N660 M30

51

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE 3.8 Point to point (obrada točka po točka)

Gibanje alata po točkama koje se unaprijed odrede omogućuje NC Manufacturing - Point to point Crtanje Na obratku treba nacrtati točke između kojih je potrebno glodati (slika 3.81). 1. Odabirom postojećeg obratka na gornjoj površini se nacrtaju točke i odredi materijal (zlato) 2. Prebacivanje lika iz 2D u 3D ikonom Exit Workbench.

Aktiviranjem ikona Wiew mode – pogledi mijena se izgled obratka (žičani model, vidljivi bridovi, osjenčan, primjena materijala,…)

Aktiviranjem drva desnim klikom na Part1 otvara se pripadajući prozor sa parametrima. (slika 3.82)

Odabirom opcije Properties akrivira se novi prozor sa 4 jahača: Mechanical, Mass, Graphic, Products Slika 3.83

52

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE Aktiviranjem opcije glavnog izbornika Start \ NC manufacturing \ Prismatic machining otvara se prozor Proces sa ikonama za NC obradu. Izboron opcije Point to point (klikom lijeve tipke miša na ikonu ) određuje se površina obratka na kojoj će se obrađivati krivulja (dobije narančaste rubove površina gdje se pozicionira miš i klikne lijeva tipka miša) i otvara se prozor Point to point.1, a drvo P.P.R. dobiva operaciju Point to point.1 (slika 3.84)

Klikom desne tipke miša na ikonu Go to point, prozor se zatvori radi lakšeg odabira točaka na crtežu. Odabirom točke po točke (lijeva tipka miša) na crtežu se dobiju zeleni tragovi putanje alata. Dvostrukim klikom na lijevu tipki miša na zadnjoj točki vraća se prozor Point to Point. (slika 3.85)

53

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE Nakon određinanja svih ostalih parametara (dubina, posmak, brzina, alata,prilaza i odmicanja alata) moguće je simulirati obradu (slika 3.86).

54

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful