NOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (actele de stare civilă) Proiectul de lege

este elaborat în scopul modificării şi completării unor acte legislative, întru aducerea în concordanţă cu prevederile legislative în vigoare, precum şi cu realităţile sociale existente. Astfel, se propun modificări şi completări la: 1. Codul familiei al Republicii Moldova, aprobat prin egea nr. !"!#$%&' din (# octombrie ())) (*onitorul +ficial al ,epublicii *oldova, ())!, nr. -.$-/, art. (!)). +ptimi0area procedurii de înregistrare a căsătoriei s$ar putea reali0a pe calea sporirii accesibilităţii cetăţeanului la serviciile prestate. 1n acest context, *inisterul 2ustiţiei susţine necesitatea lărgirii competenţei teritoriale a oficiilor stare civilă în acest domeniu şi reglementarea dreptului persoanelor, care doresc să se căsătorească, de a depune declaraţia de căsătorie la orice oficiu stare civilă. Această reglementare va permite cetăţenilor care nu au domiciliul (de iure) în perimetrul unei localităţi anume, să înc3eie căsătoria la oficiul stare civilă amplasat în ra0a acestuia, la locul celebrării evenimentului şi4sau la locul de trai (de facto) al tinerilor. Această aspiraţie se reflectă în modificările propuse pentru alineatul (!) articolul !) care reglementea0ă locul depunerii declaraţiei de căsătorie. *odificarea alineatul (() articolul !( urmăreşte reali0area unei enumerări ex3austive a situaţiilor excepţionale, dovada cărora serveşte temei pentru înregistrarea căsătoriei în 0iua depunerii declaraţiei de căsătorie. 5ubstituirea cuvintelor 6naşterea copilului etc.7 prin cuvintele 6existenţa unui copil cu vîrsta de pînă la ! an7 se efectuea0ă în contextul scrisorii *inisterului 5ănătăţii nr. )!$849!/ din ().)(.())/ care califică drept situaţie excepţională atît sub aspect psi3ico$moral, cît şi fi0iologic, primul an de la naştere al copilului. Aceeaşi scrisoare epui0ea0ă numărul situaţiilor excepţionale care pot afecta viaţa unui om, reducîndu$le la pericol pentru viaţă, graviditate şi existenţa copilului cu vîrsta de pînă la ! an, fapt care permite excluderea abrevierii 6etc7 din textul alineatului. &ntervenţia de la alineatul (() articolul !" nu doar detailea0ă actele care se înmînă persoanei în re0ultatul trecerii controlului medical, dar şi stabileşte mecanismul de asigurare a respectării alineatului ((), articolul !! care pune în sarcina tinerilor obligaţia de a se informa reciproc despre starea lor de sănătate. 1n redacţia actuală a articolului, persoanei supusă controlului medical obligatoriu prenupţial i se înmînă doar actul care confirmă efectuarea investigaţiilor, dar nu şi certificatul care conţine informaţia despre starea sănătăţii. Această omisiune permite persoanei de rea credinţă să susţină ca nu a fost informată de medic despre starea sa de sănătate, sau că a uitat sau nu a înţeles informaţia comunicată, circumstanţe care au împiedicat$o să informe0e viitorul soţ4soţie despre re0ultatele examenului medical. 1n redacţia actuală a literei b) articolul !9 al :odului familiei, constituie impediment la căsătorie doar rudenia în linie dreaptă pînă la al &'$lea grad inclusiv, adică se inter0ice doar căsătoria între copii şi părinţi, nepoţi şi bunei, strănepoţi şi străbunei. ;oua redacţie a articolului va pro3ibi căsătoria unc3iului cu nepoata, a mătuşei cu nepotul, rude de gradul trei sau căsătoria dintre verii primari, care sunt rude de gradul patru etc. ,aţiunea opririi căsătoriei între aceste rude re0idă în primul rînd în consideraţii de ordin biologic $ unirile între rude apropiate nu asigură o descendenţă sănătoasă. a aceasta se adaugă şi raţiuni de ordin moral. Această modificare este necesară şi în scopul aducerii în concordanţă dispo0iţiile :odului familiei, care reglementea0ă rudenia ca impediment la căsătorie, şi dispo0iţiile :odului penal, care sancţionea0ă relaţiile sexuale între rudele apropiate.

verii primari. %% din &' mai &(1( privind re$imul )uridic al adop!iei. dar. care enumeră expres circumstanţele ce repre0intă impedimente la căsătorie. !))$%' din (# aprilie ())! privind actele de stare civilă) reglementea0ă la art. fapt care contravine conceptului rudeniei. autorităţile competente nu vor recunoaşte căsătoriile dintre persoanele cu acelaşi sex. a dovedit pe parcursul a doi ani ineficienţa ( . care deşi cunoşteau despre înscrierile (despre tată4mamă) în actul de naştere de un an de 0ile. *odificările propuse unifică rolul autorităţii tutelare şi exclud oricare abordării contradictorii aplicării acestor norme.epublicii *oldova în străinătate (transcrierea a actelor de stare civilă). legiuitorul urmea * să aplice în materia impedimentelor aceiaşi regulă care există între rudele de sînge. re ultate din adop!ie. ()"$%'& din (#..())9. *odificarea alineatului (() articolul 9# are drept scop definirea rolului autorităţii tutelare în procesul soluţionării litigiilor dintre părinţi cu privire la sc3imbarea numelui şi4sau prenumelui copilului. precum şi noilor realităţi sociale care au depăşit reglementările actuale. persoanele aflate într$o altă căsătorie neîncetată (poligamia).epublicii *oldova. *odificările şi completările propuse la #e$ea privind actele de +tare civil* sînt invocate în contextul racordării acesteia :odului familiei al . dispunînd că adoptaţii devin rude cu cei care$i adoptă şi rudele acestora întocmai ca şi rudele de sînge. !))$%' din (# aprilie ())! privind actele de stare civilă). &. atribuie autorităţii tutelare îi un rol consultativ (potrivit alineatul (()) şi unul de deci0ie (potrivit alineatului (")). deşi a avut drept scop lărgirea competenţelor repre0entanţelor . autentificată de notar sau şeful oficiului stare civilă de la locul aflării. statul neoferind posibilitate tatălui4mamei. reglementînd termenul de ! an pentru contestarea paternităţii din momentul naşterii copilului nu şi$a onorat obligaţia de a garanta dreptul la viaţa privată. în re0ultatul acestei modificări. cît şi de :onvenţia europeană a <repturilor +mului. :ompletările aduse alineatului (() articolul !9# au drept scop excluderea ca0urilor de recunoaştere a căsătoriilor (în re0ultatul procedurii de transcriere) înc3eiate cu nerespectarea prevederilor articolului !9. statul rus. *odificarea prevederilor alineatul (() articolul -8 devine indispensabilă în contextul obligaţiei statului de a garanta dreptul la viaţa privată. acesta începe să curgă din momentul: $ aflării despre înscriere privind paternitatea4maternitatea în actul de naştere al copilului (situaţie în care persoana (copilul) ştia că nu(i) este tată4mamă. Astfel.eglementările moldoveneşti sunt asemănătoare cu cele ruseşti. care stabileşte la art. legea specială ( egea nr. dar nu ştia despre înscrierea privind paternitatea4maternitatea)B $ aflării despre faptul că nu este părinte biologic al copilului (situaţie în care părintele (copilul) ştia despre înscrierea privind paternitatea 4maternitatea.usă). rude ş. -8 doar rolul consultativ.!!. persoanei maAore. consfinţit atît de :onstituţia .aprobată prin egea nr. 1n susţinerea acestor afirmaţii invocăm =otărîrea :><+ din (-. (?ofman versus @ederaţia .()).a alte ca0uri care contravin ordinii publice şi bunelor moravuri a . Actuala redacţie a alineatului (. +r.epublicii *oldova. &ntervenţia la alineatul (!) articolul "# va asigura o conformare a normelor :odului familiei cu legea specială ( egea nr.. reflectat "n #e$ea nr. au aflat că nu sunt tată4mamă biologic4ă mult mai tîr0iu. potrivit căreia. *odificarea propusă păstrea0ă termenul de prescripţie de ! an. (") şi (-) că soţul aflat în imposibilitate de pre0entare personală la oficiul stare civilă pentru a depune declaraţia de divorţ. îşi poate exprima voinţa într$o declaraţie separată.epublicii *oldova.Actuala redacţie a literei c) şi d) alineatul (!) articolul !9 al :odului familiei permite căsătoria dintre persoana adoptată şi fraţii. >xpunerea în redacţie nouă a primelor trei articole ale legii vine să conforme0e conţinutul acesteia cu cerinţele unanim acceptate faţă de structura cuprinsului unui act legislativ. dar nu ştia că nu(i) este părinte biologic al copilului).) al articolului . 1n timp ce redacţia actuală a articolului. -" alin. .).

:onţinutul intervenţiei de la articolul . Alineatului (() al articolului pune în sarcina solicitantului de a0il obligaţia de înregistrare a actelor de stare civilă la organele de stare civilă naţionale. inclusiv starea civilă la moment. taxa de stat se percepe la eliberarea duplicatelor certificatelor de stare civilă şi a extraselor de pe actele de stare civilă. #. *odificarea conţinutului actului de stare civilă (data naşterii. . .! sunt determinate de recentele reali0ări în domeniu şi anume crearea 5istemului &nformaţional Automati0at (5&A) 6.epublicii *oldova în străinătate. în acest ca0. caracterul provi0oriu al statutului Auridic al străinului. recent desfăcute. pe motiv că forţa Auridică şi condiţiile de solicitare (cu excepţia ca0urilor în care sunt eliberate) sunt identice. precum şi soţului4soţiei titularului actului este inevitabilă. (. *inisterul 2ustiţiei propune revenirea la redacţia iniţială a articolului. locul şi rolul acestuia în 5&A 6.epublicii *oldova. Pentru a preveni ca0uri de utili0are a documentelor de stare civilă care nu corespund conţinutului actual al actului de stare civilă. titularul certificatului de divorţ. se urmăreşte asigurarea dreptului cetăţeanului la identificare. (!) a articolului. în contextul creşterii fenomenului migraţiei cetăţenilor . deteriorarea. Aceste ca0uri au fost stabilite reeşind din următoarele adevăruri: certificatul de stare civilă face dovada producerii şi înregistrării unui fapt de stare civilă. *odificarea articolului !) lic3idea0ă lacunele existente în actuala redacţie a articolului. /. !(!#$%&& din " decembrie !88(. Cnor modificări esenţiale este supus articolul /. cît şi extrasului de pe actul de stare civilă.egistrul de 5tat al Populaţiei7. Alineatul (") al aceluiaşi articol reali0ea0ă o enumerare ex3austivă a ca0urilor în care nu se admite eliberarea certificatelor de stare civilă. > de menţionat că pînă în pre0ent nu există reglementări Auridice cu privire la actul de stare civilă electronic. &ntervenţiile la alineatul (() a articolului / îşi au motivaţia în experienţa actuală a organelor de stare civilă care. remiterea dosarului pentru avi0are 5erviciului 5tare :ivilă. necesitatea de a dispune de două documentele de acelaşi tip concomitent ş. transmiterea pentru soluţionare 5erviciului 5tare :ivilă şi înmînarea solicitantului certificatul de stare civilă. ar3iva electronică a actelor de stare civilă. modalitatea electronică de solicitarea documentelor de stare civilă ş. în pre0ent.a.epublicii *oldova. Astfel. :oncomitent reţinem că. sugerînd astfel. legiuitorul condiţionea0ă eliberarea duplicatului certificatului de stare civilă de faptul pierderii sau deteriorării acestuia. " . Prin expunerea în redacţie nouă a alin. :ompletările de la articolul 8 au drept scop aducerea dispo0iţiei în conformitate cu egea taxei de stat nr. lărgirii cercului de persoane cu drept de a solicita certificatele de stare civilă pînă la gradul && de rudenie. a solicitarea *inisterului Afacerilor >xterne şi &ntegrării >uropene.a).ecesitatea completărilor articolelor 9.!(. oricare ar fi temeiul solicitării (pierderea.epublica *oldova stabileşte expres că 6solicitantul de a0il este străinul care a depus o cerere de a0il. numele ş. Acesta se va aplica atît certificatului de stare civilă. această modificare nu atentea0ă la dreptul cetăţenilor aflaţi peste 3otare de a solicita transcrierea la repre0entanţele . potrivit căreia. 1n consecinţă. repre0entanţei revenindu$i doar rolul de intermediar $ recepţionarea cererii de transcriere. cetăţeanul de cele mai multe ori este în imposibilitate să facă dovada acestui fapt. dar concomitent caracteri0ea0ă statutul persoanei fi0ice. expedierea dosarului aprobat4neaprobat repre0entanţei .a. întocmirea actului şi eliberarea certificatului de stare civilă). 1n redacţia actuală.)$%'& din !/. prenumele. nesoluţionată încă printr$o deci0ie irevocabilă7. !#. persoana va putea să obţină un document la cerere.mecanismului sub aspectul timpului consumat (organi0area dosarului. repre0intă re0ultatul firesc al acţiunilor de modificare a actelor de stare civilă. nu poate deţine concomitent şi certificatul care face dovada înc3eierii căsătoriei. 5erviciul 5tare :ivilă va retrage de la cetăţean documentul nevalabil.())/ privind a0ilul în .) atrage nevalabilitatea documentului de stare civilă eliberat anterior modificării. altfel 0is atribuirea în competenţa misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare doar a atribuţiei de înregistrare a actelor de stare civilă. în pofida faptului că articolul " al egii nr.egistrul de 5tat al Populaţiei7. precum şi alte inconveniente create cetăţeanului.

1n acelaşi context. oficiile stare civilă vor considera valabile doar actele de stare civilă transnistrene întocmite cu respectarea legislaţiei .())8 6:u privire la aprobarea . în deosebi sub aspectul organelor abilitate să reali0e0e o astfel de procedură. or reglementările în vigoare sugerea0ă aplicabilitatea sa doar în ca0ul copiilor vii. Argumentele pro modificare a alineatului (() sunt deduse din competenţele oficiului stare civilă şi a primăriilor (înregistrarea actelor de stare civilă). <ocumentele de stare civilă de model moldovenesc urmea0ă a fi eliberate doar în temeiul actelor transnistrene recunoscute drept valabile. potrivit căreia certificatele medicale constatatoare ale naşterii se eliberea0ă doar de către instituţiile medicale publice.istrului (Eransnistria) şi să stabilească un mecanism viabil de eliberare a documentelor de stare civilă moldoveneşti în temeiul acestora. reglementată la alineatele (!) şi (") a articolului !# al egii. fapt confirmat prin +rdinul *inisterului 5ănătăţii nr. autorităţilor cu drept de a solicita informaţii cu privire la înregistrarea actelor de stare civilă şi a copiilor de pe acestea. care va pune în sarcina beneficiarului de protecţie umanitară D calitate bine definită şi definitivă (pe perioada acordată) D nu doar drepturi.omenclatorului instituţiilor medico$sanitare publice7. care reglementea0ă doar dreptul unor categorii de străini de a solicita întocmirea actelor de stare civilă. Articolul !" expus în redacţie nouă reuneşte mai multe reglementări cu privire la valabilitatea actelor de stare civilă atît naţionale. autorităţi.aportul de gen D specie caracteristic noţiunilor 6organ de stare civilă7 şi 6oficiu stare civilă7 obligă la reali0area substituirii cuvintelor 6organul de stare civilă7 prin cuvintele 6oficiul stare civilă7 la alineatele (!) şi (() ale articolului !8. .epublicii *oldova. - . dar şi exclude abordarea inec3itabilă. Articolul !/ reglementea0ă ex3austiv cercul instituţiilor. devine indispensabilă substituirea de la alineatul ((). uneori discriminatorie. > de menţionat faptul că acest articolul vine în contradicţie cu prevederile actelor normative care reglementea0ă activitatea de notariat. a instituţiei paternităţii D posibilitatea stabilirii provenienţei de la tată a copilului viu şi imposibilitatea stabilirii faţă de cel decedat. calitatea de solicitant de a0il s$ar putea regăsi doar la alineatul (!) al articolului. cît şi străine. . *odificarea alineatului (!) vine să preci0e0e că anume oficiul stare civilă are obligaţia de a transmite exemplarul doi al actului de stare civilă 5erviciului 5tare :ivilă.@iind temporară. :ompletarea alineatului (() al articolului !# va asigura singularitatea competenţelor 5erviciului 5tare :ivilă în domeniul prestării serviciilor în temeiul actelor de stare civilă electronice.eglementarea dreptului de stabilire a paternităţii faţă de copilul născut mort sau decedat după naştere se întemeia0ă pe considerentele morale. în ceea ce priveşte dreptul acestora de a solicita informaţii de la diferite instituţii. Aici se regăsesc norme din articolele expuse în redacţie nouă. Articolul !"! vine să suplinească lacuna normativă existentă în domeniul recunoaşterii valabilităţii actelor de stare civilă întocmite în localităţile din stînga . *odificarea alineatului (!) al articolului () reflectă situaţia obiectivă actuală. avocatură. etapă a procesului de prestare a serviciilor de stare civilă. Atît timp cît articolul reglementea0ă obligaţia ministerului de stabilire a modului de utili0are a registrelor de stare civilă. . în condiţiile în care posesorul .eglementarea expresă a posibilităţii stabilirii paternităţii faţă de copilul născut mort sau decedat după naştere (la articolul (") este indispensabilă. considerăm logică şi oportună completarea propusă. . 9!/ din (". <in aceste considerente s$a optat pentru lărgirea cercului subiecţilor cu drept de a solicita asemenea informaţii. dar şi se stabilesc noi limite ale procedurii de transcriere a actelor de stare civilă.egistrului de stat al populaţiei este *inisterul Ee3nologiilor &nformaţionale şi :omunicaţiilor. dar şi obligaţii în domeniul înregistrării actelor de stare civilă. a oficiilor teritoriale care acordă asistenţă Auridică garantată de stat.oua literă a alineatului (() articolul !9 investeşte *inisterul 2ustiţiei cu atribuţia reglementării ordinii de prestare a serviciilor de stare civilă. 1n conformitate cu acest articol.!(.

(.eformularea lit.epublicii *oldova. (# renunţarea la înregistrarea tardivă a actelor de naştere. fapt care va permite persoanelor interesate să se opună la înc3eierea acesteia. a asigura anexarea acestora la declaraţieB circumstanţe care au determinat opo0iţia cetăţenilor faţă de obligaţia de anexare a documentelor la declaraţia de căsătorie. aprobat prin =otărîrea Guvernului nr. considerăm necesară asigurarea publicităţii declaraţiei la căsătorie. :3işinău (amplasat pe teritoriul mun.oul alineat al articolul "" urmea0ă să asigure respectarea prevederilor articolul !9 al :odului familiei 6&mpedimentele la căsătorie7.)". >xcluderea locului naşterii al părinţilor din actul de naştere al copilului urmăreşte simplificarea conţinutului actului şi lic3idarea datelor care nu sunt valorificate ulterior.. a articolul ") substituirea de la litera a) se argumentea0ă prin necesitatea uniformi0ării terminologiei de specialitate (aceiaşi argumentare la articolul (8 alineatul (!) litera b))B completarea literei b) cu cuvîntul 6sexul7 va acoperi o lacună existentă şi va contribui la lic3idarea dificultăţilor apărute în aplicarea prevederilor literei l) alineatului 9 al articolului " al egii nr. >xcluderea literei d) a articolului "# urmăreşte reali0area scopului asigurării utilităţii datelor cuprinse de actul de stare civilă şi asigurarea complexităţii corecte a datelor cuprinse de acesta. inspiraţi din practica internaţională. &ntervenţiile de la lit.a urmărit reglementarea obligaţiei declaranţilor de a anexa la declaraţia de căsătorie documentele enumerate în articol.!!. >xpunerea în redacţie nouă a articolului ".!88.egistrul de stat al populaţiei7 şi urmăreşte uniformi0area terminologiei utili0ate în actele normative de specialitate.())! 6Pentru aprobarea :oncepţiei sistemului informaţional automati0at 6. :3işinău vor avea dreptul să depună declaraţia de căsătorie la oficiul menţionat. nu şi. . """ din !/. .egulamentului cu privire la . <eşi conceptual. muncesc sau celebrea0ă căsătoria în mun. . de facto. în condiţiile în care în pre0ent au fost întreprinse măsuri esenţiale în vederea asigurării înregistrării nou$născuţilor în termen (înregistrarea naşterilor în maternităţi). necesitatea substituirii codului numeric personal cu numărul de identificare de stat al persoanei fi0ice se regăseşte în =otărîrea Guvernului nr. Prin urmare. *odificările articolul (8 urmăresc optimi0area.). e) asigură complexitatea corectă a datelor despre părinţi. nu$şi reali0a scopul propus şi nici procedural nu se deosebea esenţial de înregistrarea în termeni legali. or acesta a devenit în pre0ent un atribut important de identificare al persoanei. :oncomitent e necesar de menţionat că formularul certificatului de naştere. persoanele care nu pot face dovada domiciliului pe teritoriul capitalei .privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte. 9 . &ntervenţia de la articolul "( alineatul (!) reglementea0ă o alternativă pentru principiul domiciliului viitorilor soţi sau a părinţilor acestora în materia stabilirii competenţei organului de stare civilă la înregistrarea căsătoriei şi garantea0ă dreptul cetăţenilor .egistrul de stat al populaţiei7 şi . Astfel.Proiectul propune la art.edacţia nouă a alineatului (") vine să concreti0e0e momentul atribuirii numărului de identificare şi anume la naştere ( la eliberarea certificatului medical constatator al naşterii şi la înregistrarea actului de naştere (la înregistrarea ulterioară şi transcrierea actului de naştere).9."$%&&& din )8. Astfel. din )-.epublicii *oldova şi străinilor să înregistre0e căsătoria la +ficiul stare civilă al mun. Pentru că organul de stare civilă care înregistrea0ă căsătoria este în imposibilitate să verifice existenţa impedimentelor la căsătorie. *inisterul 2ustiţiei consideră inoportună delimitarea înregistrării tardive de cea în termen legal. <enumirea actuală sugerea0ă doar obligaţia persoanei de a pre0enta documentele.())# 6:u privire la aprobarea modelului unic al formularelor certificatelor de stare civilă7 conţine rubrica 6sexul7. . dar locuiesc. simplificarea conţinutului actului de naştere şi excluderea informaţiei nevalorificate ulterior completării. introducerea numărului de identificare de stat al părintelui este indispensabilă. aceasta urma că comporte un caracter punitiv (intervenea ori de cîte ori era ignorat termenul legal obligatoriu de înregistrare a actului de naştere D " luni F ! an). :3işinău). g) este determinată de aceleaşi considerente D includerea datelor utile.

5ubstituirea cuvîntului 6poliţiei7 prin cuvintele 6organul de evidenţă şi documentare a populaţiei7 la alineatul (-) articolul 9# va actuali0a conţinutul normei.investeşte 5erviciul 5tare :ivilă. 1n ipote0a cea mai comună. în re0ultatul a " căsătorii şi ( divorţuri îşi poate sc3imba numele de cel puţin . Pe motiv că temeiul actului de deces repre0intă în acest ca0 3otărîrea Audecătorească privind constatarea sau declararea decesului. &ntervenţia de la alineatul (() al aceluiaşi articol. menţionăm că. reconstituirea actului de stare civilă ş. +bligativitatea rectificării numelui copilului re0idă în conceptul dobîndirii numelui de către copil consacrat de articolul 99 al :odului familiei. :oncomitent. repre0entantul legal fiind ec3ivalentul părintelui.a). articolul 9) alineatul (9). 6conclu0ie7 şi 6deci0ie7 .egistrul de stat al populaţiei7. certificatul de sc3imbare a numelui şi4sau prenumelui ş. modificarea actului de stare civilă. . certificatul de căsătorie. articolul 98 alineatul ((). mama. temeiurile acceptului sau a refu0ului) susţinem necesitatea reglementării unei denumiri comune şi anume D deci0ie. atît timp cît persoana poate face dovada sc3imbării prin pre0entarea documentului de stare civilă respectiv (certificatul de divorţ. este formulată în contextul obligaţiei 5erviciului 5tare :ivilă de furni0are constantă a datelor pentru actuali0area 5istemului informaţional automati0at 6. Pe motiv că conceptual aceste acte sunt identice (conţin refu0ul sau acceptul cererii. acte emise de oficiul stare civilă în re0ultatul examinării unor categorii de cereri de prestare a serviciilor de stare civilă (sc3imbarea numelui şi4sau prenumelui. :onform normei în vigoare.eglementarea formei scrise a declaraţiei de deces la alineatul (!) a articolul 99 este absolut indispensabilă pentru a face dovada efectuării4existenţei declaraţiei de deces. iar părintele ce poartă acelaşi nume cu copilul şi$a sc3imbat numele. :onsiderăm neAustificată obligativitatea rectificării datelor despre părintele ce şi$a sc3imbat numele şi4sau prenumele. 5ubstituirea cuvintelor 6părinţilor. Argumentele expuse întemeia0ă modificările4substituirile reali0ate la articolul (# alineatul ((). dar şi pentru a uniformi0a forma declaraţiilor depuse la organul de stare civilă. sc3imbării numelui şi4sau prenumelui) obligă la rectificarea datelor părintelui în actul de naştere al copilului. cu dreptul de a aproba modelul declaraţiei de divorţ. sc3imbarea numelui de familie şi4sau prenumelui unuia dintre părinţi (în re0ultatul căsătoriei. urmea0ă a fi sc3imbat numele copilului cu acordul ambilor părinţi7 urmăreşte reglementarea excepţiei de la regula generală consacrată de alineatul (") al articolului.>xpunerea în redacţie nouă a alineatelor (() ale articolelor -" şi -. a articolul 9" completarea alineatului (() cu cuvintele 6la cerere7 este necesară pentru a proteAa conţinutul actului de naştere de numeroase intervenţii la rubricile ce conţin datele despre părinţi. articolul #) alineatul ((). în pre0ent. considerăm necesar a pune în sarcina oficiului stare civilă obligaţia de înregistrare a actului de deces. în termenul legal. *odificarea alineatului (") este o continuare logică a conţinutului modificării alineatului (() a articolului 9# a :odului familiei şi are aceeaşi menire D unificarea şi definirea rolului autorităţii tutelare în procesul soluţionării litigiilor dintre părinţi cu privire la sc3imbarea numelui şi4sau prenumelui copilului. divorţului. autoritatea publică responsabilă de înregistrarea de stat a actelor de stare civilă. adoptatorilor sau tutorelui7 cu 6repre0entantului legal al7 la alineatul (-) articolul -8 optimi0ea0ă conţinutul normei. formularele cererilor de prestare a serviciilor stare civilă (inclusiv declaraţia de divorţ) sunt elaborate şi aprobate de 5erviciul 5tare :ivilă.oriB sc3imbarea numelui mamei obligă la . adoptatorului şi tutorelui. devenită desuetă pe motiv # . egea operea0ă cu noţiunile 6avi07.a). inclusiv şi în lipsa declarantului.intervenţii în conţinutul actului de naştere al copilului şi este urmat de declararea nevalabilă a certificatelor de naştere eliberate anterior rectificării datelor. conform căruia copilul dobîndeşte numele părinţilor (dacă acesta este comun) sau al unuia dintre ei (dacă sunt distincte). :ompletarea aceluiaşi alineat cu fra0a: 61n ca0ul în care părinţii au nume diferite. care decid asupra soluţionării cererii pe cale administrativă sau respingerii acesteia.

în procedură specială. oficiul stare civilă va refu0a transcrierea actului de stare civilă străin care contravine reglementărilor naţionale de specialitate (de exemplu se soluţionea0ă problema transcrierii căsătoriilor religioase. 3otărîrii Audecătoreşti privind constatarea faptului înregistrării actului de stare civilă. căsătoriile multiple4poligamice)B . . :ompletarea alineatului (() va epui0a temeiurile întocmirii ulterioare a actului de stare civilăB 3otărîrii Audecătoreşti privind constatarea faptului decesului sau a naşterii unui copil de către o femeie concretă atribuindu$se astfel calitatea de temei în ba0a reglementărilor articolelor (/!. în termen de " 0ile de la data recepţionării acesteia. Această intervenţie este determinată de complexitatea procedurii de reconstituire. pierdut sau care nu poate fi obţinut din motiv că a fost întocmit în străinătate. cît şi asigurării accesibilităţii procesului de înregistrare ulterioară a actului. este logică reglementarea competenţei întocmirii actului reconstituit de oficiul stare civilă care a deţinut actul pierdut şi de oficiul de la domiciliul solicitantului. preci0ia şi claritatea acţiunilor pe care le poate întreprinde solicitantul reconstituirii sau înregistrării ulterioare a actului de stare civilă în re0ultatul obţinerii deci0iei oficiului stare civilă privind refu0ul executării cererii respective pe cale administrativă. a articolul #9 intervenţia de la alineatul (() vine să condiţione0e transcrierea actelor de stare civilă întocmite în străinătate compatibili ordinii publice şi bunelor moravuri. 1n re0ultatul modificării alineatul (() al articolului 98. în ca0ul imposibilităţii reconstituirii actului de stare civilă pe cale administrativă. persoanei este garantat dreptul de a solicita examinarea cererii de către instanţa de Audecată. >xtinderea aplicării regulii generale (domiciliul solicitantului) de stabilire a competenţei teritoriale a oficiului stare civilă inclusiv şi în ca0ul înregistrării ulterioare a actului de stare civilă este dictată atît de imperativul uniformi0ării modului de prestare a serviciilor de stare civilă. . dar şi legali0ea0ă practica bine încetăţenită în acest domeniu. Atribuirea calităţii de temei pentru reconstituirea actului de stare civilă.că competenţele de documentare cu acte de identitate din sistemul naţional de paşapoarte aparţin subdivi0iunilor teritoriale ale <irecţiei generale de documentare a populaţiei. . +bligaţia oficiului stare civilă de executare a 3otărîrii Audecătoreşti privind constatarea faptului înregistrării actului de stare civilă din oficiu. necesitatea verificărilor riguroase în scopul evitării dublării actelor de stare civilă. 1n re0ultat.egistrul de stat al populaţiei şi asigură reali0area evidenţei cetăţenilor . în ca0ul în care actul reconstituit a fost înregistrat în străinătate. garantea0ă completitudinea datelor de stare civilă din . Altfel spus. . (/9 ale :odului de procedură civilă. reglementată de noul alineat al articolului. Această modificare suplineşte omisiunea regulii de stabilire a competenţei teritoriale a oficiului. deci0ia oficiului stare civilă privind reconstituirea actului de stare civilă pe cale administrativă urmea0ă a fi aprobat de 5erviciul 5tare :ivilă (subdivi0iunea competentă). Pe motiv că reconstituirea actului de stare civilă presupune întocmirea repetată a unui act înregistrat anterior. &ntervenţia de la articolul #) lic3idea0ă lacunele normative din domeniul întocmirii ulterioare a actului de stare civilă şi anume temeiul înregistrării actului şi regula determinării competenţei teritoriale a oficiului de stare civilă.oul alineat al articolului 98 reglementea0ă competenţa teritorială a oficiilor de stare civilă în materia reconstituirii.oua redacţie a celei de a doua propo0iţie a alineatului (() al articolului #! garantea0ă corectitudinea terminologiei utili0ate.epublicii *oldova. este re0ultatul firesc al reglementărilor cuprinse de articolul 98 al egii şi articolele (/! şi (/9 ale :odului de procedură civilă.eglementarea dreptului şefului oficiului stare civilă de a decide asupra necesităţii prelungirii termenului pentru soluţionarea cererii de reconstituirii sau întocmirii ulterioare a actului de stare civilă la articolul #! alineatul (!) este indispensabilă din considerentele simplificării procesului deci0ional şi descentrali0ării unor atribuţii funcţionale subdivi0iunilor teritoriale ale 5erviciului 5tare :ivilă. modificării este determinată de necesitatea optimi0ării conţinutului actului de deces şi asigurarea utilităţii datelor cuprinse de acesta. 5upunerea alineatului (!) articolul 9.

optea0ă pentru o formulă singulară D îşi re0ervă dreptul să abilite0e un singur oficiu cu atribuţia de transcriere a actelor de stare civilă străine.!: $ noul alineat ((!) este inspirat de obiectivul informati0ării activităţii de întocmire a actelor de stare civilă şi repre0intă o continuare logică a reglementărilor articolelor 9 şi # ale egii în redacţia pre0entului proiectB $ excluderea alineatului (9) este dictată de caracterul amorf al normei (atît timp cît organul competent al statutului nu este obligat să informe0e organul de stare civilă care deţine actul de stare civilă despre pierderea sau acordarea cetăţeniei)B $ alineatul (#) atribuie documentului de stare civilă calitatea de dovadă a pierderii sau dobîndirii cetăţeniei. este sesi0ată o delimitare între aceste noţiuni. &ntervenţiile de la alineatul (() al articolul #8 epui0ea0ă toate actele care servesc temei pentru operarea menţiunilor.din din (! ianuarie ())-). A) al egii (în redacţia pre0entului proiect).Pe motiv că competenţa teritorială a oficiului de stare civilă în domeniul transcrierii se stabileşte conform domiciliului solicitantului. . prenumele şi patronimicul persoanei în temeiul normelor de transliterare ale numelor şi prenumelor din limba rusă în limba de stat (de ex: din 6HIJKLMN7 în 6'aleri7) sau conform onomasticii naţionale (din 6HIJKLMN7 în 6'aleriu). legea nu marc3ea0ă deosebiri esenţiale între procedurile de 6modificare7 şi cele de 6rectificare. considerăm că doar instituţiile medicale abilitate de *inisterul 5ănătăţii pot confirma sc3imbarea sexului persoanei. Astfel. literele 3). conform practicii organelor de stare civilă (întemeiată pe prevederile punctului (/ al &nstrucţiunii cu privire la modul de înregistrare a actelor de stare civilă. în scopul asigurării evidenţei actelor transcrise şi facilitării procesului de identificare ulterioară a acestora. >xcluderea noţiunii 6modificarea7 din conţinutul articolului ## şi #. este imperativă reglementarea soluţionării cererilor de transcriere formulate de cetăţenii . Atît timp cît sc3imbarea sexului repre0intă o intervenţie c3irurgicală. iar noţiunilor 6rectificare. aprobată prin +rdinul <epartamentului Ee3nologiilor &nformaţionale nr. procedural însă. cît şi din motivul consecinţelor Auridice ale decăderii (de exemplu: radierea datelor părintelui decă0ut din drepturi din actul de naştere al copilului). 6rectificarea7. a articolul . Aceeaşi idee se desprinde şi din conţinutul articolului !. întocmite pe numele cetăţenilor . dar şi completea0ă norma cu deci0ia oficiului stare civilă privind anularea menţiunii de pe actul de stare civilă. >xpunerea în redacţie nouă a literei O) optimi0ea0ă conţinutul actualei redacţii. i). 1n asemenea situaţii.epublicii *oldova cu domiciliul în străinătate. stabileşte raportul dintre noţiunile 6modificarea7.edacţia îmbunătăţită a alineatului (() al articolului #. . Aplicarea menţiunii pe actul de naştere al copilului privind decăderea din drepturile părinteşti a părintelui4părinţilor este indispensabilă atît sub aspectul prevederilor literei a) alineatul (") articolul / al egii (inclusiv în redacţia propusă de pre0entul proiect). noul alineat al articolului. :ompletarea literei c) alineatul (() a articolului ## reglementea0ă instituţia emitentă a actului care confirmă sc3imbarea sexului. 6completarea7 actului de stare civilă. reglementea0ă acţiunile ulterioare ale solicitantului în ca0ul respingerii cererii de modificare a actului de stare civilă şi anume acţionarea în instanţa de Audecată. suplinind astfel omisiunea existentă. asigurînd unicitatea abordării procedurilor de modificare. completare7 D calitatea de specie. 1n redacţia actuală. *odificările propuse lic3idea0ă această contradicţie şi garantea0ă termenului 6modificare7 D calitatea de gen. se supun rectificărilor numele. . care defineşte procedurile de modificare ale actului de stare civilă.epublicii *oldova cu domiciliul în străinătate. terminologic.oua literă n) este consacrată 3otărîrii Audecătoreşti privind decăderea din drepturile părinteşti. rectificărilor şi completărilor în actele de stare civilă. fapt care contravine esenţei actului de stare civilă (face dovada stării civile a persoanei / . :ompletarea literei a) alineatul (() a articolului ## suplineşte golul de reglementări în domeniul rectificării actului de stare civilă redactat conform regulilor de ortografiere ale limbii ruse. completare7.

maAorînd astfel. Articolul /) expus în redacţie nouă. proiectul conţine un şir de modificări determinate de considerente ortografice. .enunţarea la aceste tipuri de acte. a elaborarea proiectului egii privind actele de stare civilă. precum şi a unor ţări din spaţiul :5&. dar şi competenţei materiale a organului de stare civilă. act normativ care determină faptele ce constituie contravenţie. aprobat prin egea nr. <e asemenea. ##().epublicii *oldova. Codul civil al Republicii Moldova. reuneşte reglementările articolelor .(. cu atît mai mult.-. .epublicii *oldova. în articolul 9.". . 8 . ale coerenţei exprimării precum şi de necesitatea simplificării şi optimi0ării conţinutului egii. păstrarea şi evidenţa tuturor formularelor de strictă evidenţă. nu s$a ţinut cont nici de prevederile legii susmenţionate privind termenele utili0ate la denumirea organelor care asigură înregistrarea de stat a actelor de stare civilă şi a registrelor acestor acte ş. nu reglementea0ă actele de adopţie.. adoptat ulterior legii menţionate $ la # iunie ())(. .epublicii *oldova. s$a decis excluderea 6din circuit7 a actelor de paternitate şi a actelor de adopţie.a. /) şi vine să sistemati0e0e şi să clasifice materialele de ar3ivă după termenul de păstrare. -. repre0intă acţiunile concrete de conformare a reglementărilor naţionale de specialitate celor comunitare.. >ste necesar de menţionat. utili0ate pentru fabricarea formularelor de stare civilă necesare şi remunerarea muncii. Astfel. 1n re0ultat. prevederi ce contra0ic reglementările speciale şi se regăsesc în legea menţionată. . să detaile0e modalitatea de păstrare şi distrugere a acestora. se propune înlocuirea termenelor respectivi din conţinutul :odului civil conform celor expuşi în legea dată şi anume: în loc de 6organele de înregistrare a actelor de stare civilă7 cu 6organele de stare civilă 7B 6registrele actelor de stare civilă7 cu 6registrele de stare civilă7B 6înscrieri7 cu 6acte7B 6restabilirea7 cu 6reconstituirea7. nr.-9!). 1n acest context menţionăm că.9 şi . paternitate şi c3iar de divorţ (desfacere a căsătoriei). însă. )/(. <ealtfel.enunţarea la actele de adopţie şi paternitate este încuraAată şi de consecinţele economice D economii de surse financiare. nr. !!!. ())(. că lipsa acestor tipuri de acte nu invocă inoportunitatea înregistrării faptelor respective de stare civilă D de adopţie şi de paternitate.ormele europene din domeniul de stare civilă. la elaborarea şi aprobarea proiectului :odului civil în vigoare. numărul tipurilor actelor de stare civilă de la 9 la . că egea privind actele de stare civilă prevede modalitatea înregistrării faptelor menţionate prin operarea menţiunilor respective pe actele de naştere ale copiilor respectivi (faţă de care a fost stabilită paternitatea sau faţă de care a fost încuviinţată adopţia pe cale Audecătorească). :odul contravenţional reglementea0ă unele din contravenţiile enumerate de articolul /( al egiiB lista acestora urmea0ă a fi epui0ată odată cu adoptarea proiectul de modificare şi completare a codului. aprobat prin egea nr. b).8. !!). . prevederi specificate de articolul #8 alineatul (!). <e aceste circumstanţe nu s$a ţinut cont. .şi confirmă înregistrarea faptelor de stare civilă). . >xcluderea articolului /( şi expunerea articolului /" în redacţie nouă aduc conformitate egii cu prevederile :odului contravenţional.$%' din # iunie ())( (*onitorul +ficial al . *odificările capitolului '& al egii (art. alineatul (() lit. Codul de procedur* civil* al . art. c) şi e) al legii susmenţionate. contrar prevederilor egii privind actele de stare civilă. art.epublicii *oldova.al :odului civil au fost incluse prevederi generale ce ţin de înregistrarea de stat a actelor de stare civilă.#) au la ba0ă necesitatea aplicării unitare a regimului cu privire la tiraAarea. menţionăm că. ())". ((9$%' din ") mai ())" (*onitorul +ficial al . 1n contextul prevederilor egii privind actele de stare civilă apare necesitatea modificării :odului civil al .

asimilînd$ul cu date ce se conţin în actul de stare civilă. 9" sugerea0ă inadmisibilitatea modificării acestor date. -! alin. !) . pe motiv că locul întocmirii actului de naştere rămîne acelaşi. (!) reglementea0ă regula înscrierii adoptatorilor la rubrica părinţii în actul de naştere al adoptatului. a egii nr. ""(. Practica organelor de stare civilă compromite scopul urmărit de legiuitor. în scopul conservării originii persoanei adoptate. Actuala redacţie a articolelor menţionate determină o interpretare eronată a noţiunii 6înscris din registrul de stare civilă7 (sinonim al actului de stare civilă). 88 din (/ mai ()!) privind statutul Auridic al adopţiei. dar şi uniformi0ării termenului de expediere a copiilor 3otărîrilor Audecătoreşti organului de stare civilă pentru efectuarea înregistrării de stat.au un caracter redacţional şi urmăresc uniformi0area terminologiei de specialitate după modelul legii speciale ( egea nr. ")!. iar la alin. instaurea0ă conformitatea codului cu egea privind statutul Auridic al adopţiei. care la art. !))$%' din (# aprilie ())! privind actele de stare civilă şi constituie garanţia complexităţii datelor personale ale cetăţenilor şi actuali0ării permanente a acestora din . iar alin. de regulă. >xcluderea alin (") al art. localitatea unde $şi aveau domiciliul adoptatorii devenea locul naşterii adoptatului).8. la acelaşi articol. Pre0entul proiect de lege. ""!. a :odului familiei. . or. Astfel. :ompletările articolelor (/9 şi ")) repre0intă o continuare logică a modificărilor propuse de pre0entul proiect pentru articolele 99. (") art. acesta nu reglementea0ă expres dreptul adoptatorilor de a solicita instanţei dispunerea modificării datei şi locului naşterii adoptatului. păstrîndu$se astfel legătura cu locul naşterii. actele procedurale şi 3otărîrile Audecătoreşti. #) şi #! ale egii nr. !))$%' din (# aprilie ())! privind actele de stare civilă). &ntervenţiile în conţinutul articolelor (. 98. 88 din (/ mai ()!) privind regimul Auridic al adopţiei şi a egii nr. 5ubstituirile propuse vor exclude abordări eronate ale termenului de înscris şi vor asigura utili0area corectă a terminologiei de specialitate în cererile de c3emare în Audecată. *icşorarea termenului (de la 9 0ile la " 0ile) pentru expedierea copiei 3otărîrii Audecătoreşti privind adopţia oficiului de stare civilă pentru aplicarea menţiunii pe actul de naştere al adoptatului este dictată de necesitatea asigurării rapidităţii actuali0ării datelor personale şi reducerii posibilităţilor de solicitare a certificatului de naştere cu datele iniţiale. modificarea datei de naştere conduce. d) nu contravin egii nr. (() excepţia D păstrarea datelor părinţilor biologici la cererea adoptatorilor sau adoptatului.eglementarea obligaţiunii instanţei de expediere a copiilor de pe 3otărîrile Audecătoreşti oficiului stare civilă pentru efectuarea înregistrării de stat a faptului de stare civilă va asigura completitudinea ar3ivelor de stare civilă (în ca0ul actelor de stare civilă pierdute4distruse) şi a datelor personale (data şi locul decesului). şi se întemeia0ă pe aceleaşi argumente. *odificările propuse pentru art. (/. """ şi "". (-) art. pledea0ă pentru inter0icerea modificării datei şi locului naşterii în actul de naştere al copilului adoptat. . or. 5ubstituirea cuvintelor 6înscrierii adoptatorilor în calitate de părinţi în actele de înregistrare a naşterii copilului7 prin cuvintele 6păstrării datelor despre părinţi biologici în actul de naştere al copilului7 . dar o sugerea0ă. lit. la stabilirea unei alte date care precedă data întocmirii actului de naştere. -# şi alin. pe motiv că termenul legal de declarare a naşterii este de cel mult " luni). (/.*odificările de mai Aos sunt determinate de imperativul instaurării conformităţii între reglementările codului. *odificarea locului naşterii soluţionea0ă doar aparent problema divergenţei localităţilor4statelor unde s$a produs naşterea şi domiciliul părinţilor adoptivi (de regulă. fapt care contravine procedurii de întocmire a actului (data naşterii întotdeauna este urmată de data întocmirii actului de naştere. !))$%' din (# aprilie ())! privind actele de stare civilă.eglementările în vigoare permit modificarea datei şi locului naşterii doar în vederea asigurării secretului adopţiei.egistrul de stat al populaţiei. actul de naştere întocmit pînă la producerea naşterii şi de către organul de stare civilă amplasat într$o localitate4stat diferită de locul naşterii şi locul de trai al părinţilor nu proteAea0ă confidenţialitatea adopţiei. (8( repre0intă o continuare logică a modificărilor art.

în vederea unificării terminologiei utili0ate de actele legislative în domeniul actelor de stare civilă. -. Mini+tru Ole$ 2FRIM !! . #e$ea nr../01VI din &' decembrie &((/ privind admini+tra!ia public* local* a fost supusă unor modificări cu caracter redacţional..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful