1

3t;ìtav ^

a.

!mv xaìmv xai t.µ| mv tjv c|aµa.v araìaµ¸avavtcç, µaììav a' ctcjav c
tcjaç j xat' axj| ¸c.av j t¸ ¸cìt.avmv tc xai °aaµaa.mtcjmv c.va., a.'
aµçatcja taata tjv rcji tµç ¢a_µç .ataj| av caìa¡mç av cv rjmta.ç t.°c| µµcv.
aaxc. ac xai rjaç aì(°c.av íraaav µ ¡vma.ç aatµç µc¡aìa aaµ¸aììca°a.,
µaì.ata ac rjaç tjv çêa.v. cat. ¡aj a.av aj_j tmv ç¸mv. cr.çµtaaµcv ac
°cmjµaa. xai ¡vmva. t(v tc çêa.v aatµç xai tjv aaa| av, c.°' aaa aaµ¸c¸µxc
rcji aat(v. mv ta µcv |a.a ra°µ tµç ¢a_µç c.va. aaxc., ta ac a.' cxc| vµv xai
ta.ç ç¸a.ç araj_c.v. ravtq ac ravtmç cati tmv _aìcrmtatmv ìa¸c.v t.va r| at.v
rcji aatµç. xai ¡aj, avtaç xa.vaa taa çµt(µataç xai raììa.ç ctcja.ç, ìc¡m ac taa
rcji tjv aaa| av xai ta t| cat., ta_' 1v t¸ aa(c.c µ| a t.ç c.va. µc°aaaç xata
ravtmv rcji mv ¸aaìaµc°a ¡vmva. tjv aaa| av, marcj xai tmv xata aaµ¸c¸µxaç
.a| mv araac.(.ç, matc çµtµtcav av c|µ tjv µc°aaav taêtµv. c. ac µj cat. µ| a
t.ç xai xa.vj µc°aaaç rcji ta t| cat.v, ct. _aìcrmtcjav ¡| vcta. ta
rja¡µatca°µva.. ac(ac. ¡aj ìa¸c.v rcji cxaatav t| ç a tjaraç, cav ac çavcjav q
ratcjav araac.(| ç cat.v j a.a| jca.ç j xa| t.ç 1ììµ µc°aaaç, ct. raììaç araj| aç
c_c. xai rìavaç, cx t| vmv ac. çµtc.v. 1ììa. ¡aj 1ììmv aj_a| , xa°arcj aj.°µmv
xai cr.rcamv. rjmtav a' |amç ava¡xa.av a.cìc.v cv t| v. tmv ¡cvmv xai t| cat.,
ìc¡m ac ratcjav taac t. xai aaa| a j ra.av j raaav, j xa| t.ç 1ììµ tmv
a.a.jc°c.amv xatµ¡aj.mv, ct. ac ratcjav tmv cv aavaµc. avtmv j µaììav c
vtcìc_c.a t.ç. a.açcjc. ¡aj aê t. µ.xjav. axcrtcav ac xai c. µcj.atj j aµcj(ç,
xai ratcjav aµac.ajç íraaa ¢a_j j aê. c. ac µj aµac.a(ç, ratcjav c|ac.
a.açcjaaaa j ¡cvc.. vav µcv ¡aj a. ìc¡avtcç xai çµtaavtcç rcji ¢a_µç rcji tµç
av°jmr| vµç µavµç ca| xaa.v cr.axarc.v. caìa¸µtcav a' armç µj ìav°avq ratcjav
c.ç a ìa¡aç aatµç cat., xa°arcj ç¸aa, j xa°' cxaatav ctcjaç, a.av |rraa, xavaç,
av°jmraa, °caa, ta ac ç¸av ta xa°aìaa (ta. aa°cv cat.v j êatcjav, aµa| mç ac
xav c| t. xa.vav 1ììa xatµ¡aja.ta. ct. ac, c. µj raììai ¢a_ai aììa µaj.a,
ratcjav ac. çµtc.v rjatcjav tjv aìµv ¢a_jv j ta µaj.a. _aìcrav ac xai taêtmv
a.aj| aa. ra.a rcçaxcv ctcja aìì(ìmv, xai ratcjav ta µaj.a _jj çµtc.v rjatcjav
j ta cj¡a aatmv, a.av ta vac.v j tav vaav, xai ta a.a°avca°a. j ta a.a°µt.xav.
aµa| mç ac xai cri tmv 1ììmv. c. ac ta cj¡a rjatcjav, raì.v 1v t.ç araj(ac.cv c.
ta avt.xc| µcva rjatcjav taêtmv çµtµtcav, a.av ta a.a°µtav taa a.a°µt.xaa, xai
ta vaµtav taa vaa. ca.xc a' aa µavav ta t| cat. ¡vmva. _j(a.µav c.va. rjaç ta
°cmjµaa. taç a.t| aç tmv aaµ¸c¸µxatmv ta.ç aaa| a.ç [marcj cv ta.ç µa°(µaa.
t| ta ca°a xai ta xaµrêìav, j t| ¡jaµµj xai cr| rcaav, rjaç ta xat.ac.v raaa.ç
aj°a.ç a. taa tj.¡mvaa ¡mv| a. |aa.|, aììa xai avaraì.v ta aaµ¸c¸µxata
aaµ¸aììcta. µc¡a µcjaç rjaç ta c.acva. ta t| cat.v. crc.aav ¡aj c_mµcv
araa.aava. xata tjv çavtaa| av rcji tmv aaµ¸c¸µxatmv, j ravtmv j tmv
rìc| atmv, tatc xai rcji tµç aaa| aç c(aµcv ìc¡c.v xaìì.ata. raaµç ¡aj
araac| (cmç aj_j ta t| cat.v, matc xa°' aaaaç tmv aj.aµmv µj aaµ¸a| vc. ta
aaµ¸c¸µxata ¡vmj| çc.v, aììa µµa' c.xaaa. rcji aatmv caµajcç, aµìav at.
a.aìcxt.xmç c|jµvta. xai xcvmç íravtcç. araj| av a' c_c. xai ta ra°µ tµç
2
¢a_µç, ratcjav cat. ravta xa.va xai taa c_avtaç j cat. t. xai tµç ¢a_µç |a.av
aatµç. taata ¡aj ìa¸c.v µcv ava¡xa.av, aa jça.av ac. ça| vcta. ac tmv µcv
rìc| atmv aa°cv 1vca taa amµataç raa_c.v aaac ra.c.v, a.av aj¡| çca°a., °ajjc.v,
cr.°aµc.v, aìmç a.a°avca°a., µaì.ata a' ca.xcv .a| ¸ ta vac.v. c. a' cati xai
taata çavtaa| a t.ç j µj 1vca çavtaa| aç, aax cvac_a.t' av aaac taat' 1vca
amµataç c.va.. c. µcv aav cat. t. tmv tµç ¢a_µç cj¡mv j ra°µµatmv |a.av, c
vac_a.t' av aatjv _mj| çca°a.. c. ac µµ°cv cat.v |a.av aatµç, aax av c|µ
_mj.at(, aììa xa°arcj t¸ ca°c., q ca°ê, raììa aaµ¸a| vc., a.av írtca°a. tµç
[_aìxµç| aça| jaç xata at.¡µ(v, aa µcvta. ¡' í¢cta. aêtmç _mj.a°cv t. ca°ê.
a_mj.atav ¡aj, c|rcj aci µcta amµataç t.vaç cat.v. ca.xc ac xai ta tµç ¢a_µç
ra°µ ravta c.va. µc-ta amµataç, °aµaç, rjaatµç, ça¸aç, cìcaç, °ajaaç, ct.
_aja xai ta ç.ìc.v tc xai µ.ac.v. íµa ¡aj taêta.ç raa_c. t. ta amµa. µµvêc. ac
ta ratc µcv .a_ajmv xai cvaj¡mv ra°µµatmv aaµ¸a.vavtmv µµacv
raja(êvca°a. j ça¸c.a°a., cv| atc a' ara µ.xjmv xai aµaajmv x.vc.a°a., atav
aj¡ç ta amµa xai aêtmç c_q marcj atav aj¡| çµta.. ct. ac µaììav taata çavcjav.
µµ°cvaç ¡aj ça¸cjaa aaµ¸a| vavtaç cv ta.ç ra°ca. ¡| vavta. ta.ç taa ça¸aaµcvaa.
c. a' aêtmç c_c., aµìav at. ta ra°µ ìa¡a. cvaìa| c.a.v. matc a. aja. ta.aata. a.av
ªta aj¡| çca°a. x| vµa| ç t.ç taa ta.aaai amµataç j µcjaaç j aavaµcmç ara taaac
cvcxa taaacª, xai a.a taata (aµ çaa.xaa ta °cmjµaa. rcji ¢a_µç, j raaµç j tµç
ta.aêtµç. a.açcjavtmç a' av aj| aa.vta a çaa.xaç [tc| xai a a.aìcxt.xaç cxaatav
aatmv, a.av aj¡j t| cat.v. a µcv ¡aj ajc(.v avt.ìar(acmç ( t. ta.aatav, a ac
çca.v taa rcji xaja| av a|µataç xai °cjµaa. taêtmv ac a µcv tjv êìµv
araa| ama.v, a ac ta c.aaç xai tav ìa¡av. a µcv ¡aj ìa¡aç aac taa rja¡µataç,
ava¡xµ a' c.va. taatav cv êìq ta.ça| , c. cata.. marcj a.x| aç a µcv ìa¡aç
ta.aataç, at. axcraaµa xmìat.xav ç°ajaç ar' avcµmv xai aµ¸jmv xai xaaµatmv,
a ac ç(ac. ì| °aaç xai rì| v°aaç xai (êìa, ctcjaç a' cv taêta.ç ta c.aaç [aa| cvcxa
tmva| . t| ç aav a çaa.xaç taêtmv; ratcjav a rcji tjv êìµv, tav ac ìa¡av a¡vamv, j
a rcji tav ìa¡av µavav; j µaììav a c( aµça.v; cxc| vmv ac aj t| ç cxatcjaç; j aax
cat.v c.ç a rcji ta ra°µ tµç êìµç ta µj _mj.ata µµa' q _mj.ata, aìì' a
çaa.xaç rcji írav°' aaa taa ta.aaai amµataç xai tµç ta.aêtµç êìµç cj¡a xai
ra°µ, aaa ac µj ta.aata, 1ììaç, xai rcji t.vmv µcv tc_v| tµç, cav tê_q, a.av
tcxtmv j .atjaç, tmv ac µj _mj.atmv µcv, q ac µj ta.aêtaa amµataç ra°µ xai c
( aça.jcacmç, a µa°µµat.xaç, q ac xc_mj.aµcva, a rjmtaç ç.ìaaaçaç; aìì' c
rav.tcav a°cv a ìa¡aç. cìc¡aµcv aj at. ta ra°µ tµç ¢a_µç aêtmç a_mj.ata tµç
çaa.xµç êìµç tmv ç¸mv, q ¡c ta.aa°' araj_c. [a.a| °aµaç xai ça¸aç, xai aa_
marcj ¡jaµµj xai cr| rcaav.

;.


¯r.axaraavtaç ac rcji ¢a_µç ava¡xa.av, íµa a.arajaavtaç rcji mv
carajc.v ac. rjacì°avtaç, taç tmv rjatcjmv aa(aç aaµrajaìaµ¸avc.v aaa. t.
rcji aatµç arcç(vavta, armç ta µcv xaìmç c.jµµcva ìa¸mµcv, c. ac t. µj
xaìmç, taat' caìa¸µ°mµcv. aj_j ac tµç çµt(acmç rja°ca°a. ta µaì.ata
aaxaav°' araj_c.v aatq xata çêa.v. ta cµ¢a_av aj taa a¢ê_aa aaai µaì.ata
a.açcjc.v aaxc., x.v(ac. tc xai t¸ a.a°avca°a.. rajc.ì(çaµcv ac xai raja tmv
3
rja¡cvcatcjmv a_caav aêa taata rcji ¢a_µç. çaai ¡aj cv.a. xai µaì.ata xai
rjmtmç ¢a_jv c.va. ta x.vaav, a.µ°cvtcç ac ta µj x.vaêµcvav aata µj c
vac_ca°a. x.vc.v ctcjav, tmv x.vaaµcvmv t. tjv ¢a_jv arcìa¸av c.va.. a°cv
Lµµaxj.taç µcv raj t. xai °cjµav çµa.v aatjv c.va.. arc| jmv ¡aj avtmv
a_µµatmv xai ataµmv ta aça.jac.aµ raj xai ¢a_jv ìc¡c. [a.av cv t¸ acj. ta
xaìaêµcva (êaµata, a ça| vcta. cv ta.ç a.a tmv °aj| amv axt.a.v|, mv tjv µcv
ravarcjµ| av ata._c.a ìc¡c. tµç aìµç çêacmç [aµa| mç ac xai ^cêx.rraç|, taêtmv
ac ta aça.jac.aµ ¢a_(v, a.a ta µaì.ata a.a ravtaç aêvaa°a. a.aaêvc.v taaç
ta.aêtaaç jaaµaaç xai x.vc.v ta ìa.ra, x.vaêµcva xai aata, araìaµ¸avavtcç tjv
¢a_jv c.va. ta rajc_av ta.ç ç¸a.ç tjv x| vµa.v. a.a xai taa çµv ajav c.va. tjv
avarva(v. aava¡avtaç ¡aj taa rcj.c_avtaç ta amµata xai cx°ì| ¸avtaç tmv
a_µµatmv ta rajc_avta ta.ç ç¸a.ç tjv x| vµa.v a.a ta µµa' aata µjcµc.v
µµacratc, ¸a(°c.av ¡| vca°a. °êja°cv crc.a.avtmv 1ììmv ta.aêtmv cv t¸
avarvc.v. xmìêc.v ¡aj aata xai ta cvaraj_avta cv ta.ç ç¸a.ç cxxj| vca°a.,
aavavc| j¡avta ta aava¡av xai rµ¡vêav. xai çµv ac cmç av aêvmvta. taata ra.c.v.
ca.xc ac xai ta raja tmv 0a°a¡ajc| mv ìc¡aµcvav tjv aatjv c_c.v a.ava.av.
cçaaav ¡aj t.vcç aatmv ¢a_jv c.va. ta cv t¸ acj. (êaµata, a. ac ta taata
x.vaav, rcji ac taêtmv c|jµta. at. aavc_mç ça| vcta. x.vaêµcva, xav q vµvcµ| a
ravtcì(ç. cri taata ac çcjavta. xai aaa. ìc¡aaa. tjv ¢a_jv ta aata x.vaav. c
a| xaa. ¡aj aata. ravtcç arc.ìµçcva. tjv x| vµa.v a.xc.atatav c.va. tq ¢a_q, xai
ta µcv 1ììa ravta x.vc.a°a. a.a tjv ¢a_(v, taêtµv a' aç' caatµç, a.a ta µµ°cv
ajav x.vaav a µj xai aata x.vc.ta.. aµa| mç ac xai Ava(a¡ajaç ¢a_jv c.va.
ìc¡c. tjv x.vaaaav, xai c| t.ç 1ììaç c|jµxcv mç ta rav cx| vµac vaaç. aa µjv
ravtcìmç ¡' marcj Lµµaxj.taç. cxc.vaç µcv ¡aj arìmç taatav ¢a_jv xai vaav
[ta ¡aj aìµ°cç c.va. ta ça.vaµcvav, a.a xaìmç ra.µaa. [tav| 0µµjav mç a
¯xtmj ªxc.t' aììaçjavcmvª. aa aj _jµta. t¸ v¸ mç aavaµc. t.vi rcji tjv
aì(°c.av, aììa taata ìc¡c. ¢a_jv xai vaav|. Ava(a¡ajaç a' µttav a.aaaçc. rcji
aatmv. raììa_aa µcv ¡aj ta a|t.av taa xaìmç xai aj°mç tav vaav ìc¡c., ctcjm°.
ac tav vaav c.va. taatav tq ¢a_q. cv íraa. ¡aj araj_c.v aatav ta.ç ç¸a.ç, xai
µc¡aìa.ç xai µ.xja.ç, xai t.µ| a.ç xai at.µatcja.ç. aa ça| vcta. a' a ¡c xata
çjavµa.v ìc¡aµcvaç vaaç raa.v aµa| mç araj_c.v ta.ç ç¸a.ç, aìì' aaac ta.ç
av°jmra.ç raa.v. aaa. µcv aav cri ta x.vc.a°a. ta cµ¢a_av arc¸ìc¢av, aata. ta
x.vµt.xmtatav arcìa¸av tjv ¢a_(v. aaa. a' cri ta ¡.vmaxc.v xai ta a.a°avca°a.
tmv avtmv, aata. ac ìc¡aaa. tjv ¢a_jv taç aj_aç, a. µcv rìc| aaç ra.aavtcç,
taêtaç, a. ac µ| av, taêtµv, marcj ¯µrcaaxìµç µcv cx tmv ata._c| mv ravtmv,
c.va. ac xai cxaatav ¢a_jv taêtmv, ìc¡mv aêtmç, ¡a| q µcv ¡aj ¡a.av armraµcv,
êaat. a' êamj, a.°cj. a' a.°cja a.av, ataj raji raj a| aµìav, ataj¡q ac ataj¡(v,
vc.xaç ac tc vc| xc. ìa¡j¸. tav aatav ac tjarav xai 0ìatmv cv t¸ !.µa| ¸ tjv ¢a-
_jv cx tmv ata._c| mv ra.c.. ¡.vmaxca°a. ¡aj t¸ aµa| ¸ ta aµa.av, ta ac
rja¡µata cx tmv aj_mv c.va.. aµa| mç ac xai cv ta.ç rcji ç.ìaaaç| aç
ìc¡aµcva.ç a.mj| a°µ, aata µcv ta ç¸av c( aatµç tµç taa cvaç .acaç xai taa
rjmtaa µ(xaaç xai rìataaç xai ¸a°aaç, ta a' 1ììa aµa.atjarmç. ct. ac xai
1ììmç, vaav µcv ta cv, cr.at(µµv ac ta aêa [µava_mç ¡aj cç' cv|, tav ac taa c
r.rcaaa aj.°µav aa(av, a|a°µa.v ac tav taa atcjcaa. a. µcv ¡aj aj.°µai ta c|aµ
aata xai a. aj_ai cìc¡avta, c.ai a' cx tmv ata._c| mv, xj| vcta. ac ta rja¡µata
ta µcv v¸, ta a' cr.at(µq, ta ac aa(q, ta a' a.a°(ac.. c|aµ a' a. aj.°µai aata.
4
tmv rja¡µatmv. crci ac xai x.vµt.xav caaxc. µ ¢a_j c.va. xai ¡vmj.at.xav
aêtmç, cv.a. aavcrìc(av c( aµça.v, araçµvaµcva. tjv ¢a_jv aj.°µav x.vaav°' c
aatav. a.açcjavta. ac rcji tmv aj_mv, t| vcç xai raaa., µaì.ata µcv a.
amµat.xaç ra.aavtcç ta.ç aamµataaç, taêta.ç a' a. µ| (avtcç xai ar' aµça.v taç
aj_aç araçµvaµcva.. a.açcjavta. ac xai rcji taa rì(°aaç. a. µcv ¡aj µ| av a.
ac rìc| aaç ìc¡aaa.v. craµcvmç ac taêta.ç xai tjv ¢a_jv araa.aaaa.v. ta ¡aj
x.vµt.xav tjv çêa.v tmv rjmtmv arc.ì(çaa.v, aax aìa¡mç. a°cv caa(c t.a. raj
c.va.. xai ¡aj taata ìcrtaµcjcatatav tc xai µaì.ata tmv ata._c| mv aamµatav,
ct. ac x.vc.ta| tc xai x.vc. ta 1ììa rjmtmç. Lµµaxj.taç ac xai ¡ìaçajmtcjmç
c|jµxcv araça.vaµcvaç a.a t| taêtmv cxatcjav. ¢a_jv µcv ¡aj c.va. taata xai
vaav, taata a' c.va. tmv rjmtmv xai aa.a.jctmv amµatmv, x.vµt.xav ac a.a
µ.xjaµcjc.av xai ta a_µµa. tmv ac a_µµatmv cax.vµtatatav ta aça.jac.acç
ìc¡c.. ta.aatav a' c.va. tav tc vaav xai ta raj. Ava(a¡ajaç a' ca.xc µcv ctcjav
ìc¡c.v ¢a_(v tc xai vaav, marcj c|raµcv xai rjatcjav, _jµta. a' aµça.v mç µ.ç
çêac., rìjv aj_(v ¡c tav vaav t| °cta. µaì.ata ravtmv. µavav ¡aav çµaiv aatav
tmv avtmv arìaav c.va. xai aµ.¡µ tc xai xa°ajav. araa| ama. a' 1µçm tq aatq
aj_q, ta tc ¡.vmaxc.v xai ta x.vc.v, ìc¡mv vaav x.vµaa. ta rav. ca.xc ac xai
0aìµç c( mv araµvµµavcêaaa. x.vµt.xav t. tjv ¢a_jv araìa¸c.v, c|rcj tjv
ì| °av cçµ ¢a_jv c_c.v, at. tav a| aµjav x.vc.. L.a¡cvµç a' marcj xai ctcja|
t.vcç acja, taatav a.µ°ciç ravtmv ìcrtaµcjcatatav c.va. xai aj_(v. xai a.a
taata ¡.vmaxc.v tc xai x.vc.v tjv ¢a_(v, q µcv rjmtav cat., xai cx taêtaa ta
ìa.ra, ¡.vmaxc.v, q ac ìcrtatatav, x.vµt.xav c.va.. xai 1jaxìc.taç ac tjv aj_jv
c.va| çµa. ¢a_(v, c|rcj tjv ava°aµ| aa.v, c( µç taììa aav| atµa.v. xai
aamµatmtatav tc xai jcav ac| . ta ac x.vaêµcvav x.vaaµcv¸ ¡.vmaxca°a.. cv
x.v(ac. a' c.va. ta avta xaxc.vaç |cta xai a. raììa| . rajarìµa| mç ac taêta.ç
xai Aìxµa| mv ca.xcv araìa¸c.v rcji ¢a_µç. çµai ¡aj aatjv a°avatav c.va. a.a
ta ca.xcva. ta.ç a°avata.ç. taata a' araj_c.v aatq mç aci x.vaaµcvq. x.vc.a°a.
¡aj xai ta °c.a ravta aavc_mç ac| , acì(vµv, (ì.av, taaç aatcjaç xai tav
aajavav aìav. tmv ac çajt.xmtcjmv xai êamj t.vcç arcç(vavta, xa°arcj `rrmv.
rc.a°µva. a' ca| xaa.v cx tµç ¡avµç, at. ravtmv a¡ja. xai ¡aj cìc¡_c. taaç a.µa
çaaxavtaç tjv ¢a_(v, at. µ ¡avj aa_ a.µa. taêtµv a' c.va. tjv rjmtµv ¢a_(v.
ctcja. a' a.µa, xa°arcj \j.t| aç, ta a.a°avca°a. ¢a_µç a.xc.atatav
araìaµ¸avavtcç, taata a' araj_c.v a.a tjv taa a|µataç çê-a.v. ravta ¡aj ta
ata._c.a xj.tjv c|ìµçc, rìjv tµç ¡µç. taêtµv a' aa°ciç ararcçavta., rìjv c| t.ç
aatjv c|jµxcv cx ravtmv c.va. tmv ata._c| mv j ravta. aj| çavta. aj ravtcç tjv
¢a_jv tj.aiv mç c.rc.v, x.v(ac., a.a°(ac., t¸ aamµat¸. taêtmv a' cxaatav
ava¡cta. rjaç taç aj_aç. a.a xai a. t¸ ¡.vmaxc.v aj.çaµcva. aatjv j ata._c.av
j cx tmv ata._c| mv ra.aaa., ìc¡avtcç rajarìµa| mç aìì(ìa.ç, rìjv cvaç. çaai ¡aj
¡.vmaxca°a. ta aµa.av t¸ aµa| ¸. crc.aj ¡aj µ ¢a_j ravta ¡.vmaxc., aav.ataa.v
aatjv cx raamv tmv aj_mv. aaa. µcv aav µ| av t.va ìc¡aaa.v a.t| av xai
ata._c.av cv, xai tjv ¢a_jv cv t.°caa.v, a.av raj j acja. a. ac rìc| aaç ìc¡avtcç
taç aj_aç xai tjv ¢a_jv rìc| m ra.aaa.v. Ava(a¡ajaç ac µavaç ara°µ çµa.v
c.va. tav vaav, xai xa.vav aa°cv aa°cvi tmv 1ììmv c_c.v. ta.aataç a' mv rmç
¡vmj.c. xai a.a t| v' a.t| av, aêt' cxc.vaç c|jµxcv aêt' cx tmv c.jµµcvmv aaµ-
çavcç cat.v. aaa. a' cvavt.mac.ç ra.aaa.v cv ta.ç aj_a.ç, xai tjv ¢a_jv cx tmv
cvavt| mv aav.ataa.v. a. ac °atcjav tmv cvavt| mv, a.av °cjµav j ¢a_jav ( t.
5
ta.aatav 1ììa, xai tjv ¢a_jv aµa| mç cv t. taêtmv t.°caa.v. a.a xai ta.ç
avaµaa.v axaìaa°aaa.v, a. µcv ta °cjµav ìc¡avtcç, at. a.a taata xai ta çµv
mvaµaata., a. ac ta ¢a_jav, [a.a ta| a.a tjv avarvajv xai tjv xata¢a(.v
xaìc.a°a. ¢a_(v. ta µcv aav rajaacaaµcva rcji ¢a_µç, xai a.' aç a.t| aç
ìc¡aaa.v aêtm, taat' cat| v.

¸.

¯r.axcrtcav ac rjmtav µcv rcji x.v(acmç. |amç ¡aj aa µavav ¢caaaç cat.
ta tjv aaa| av aatµç ta.aêtµv c.va. a|av çaaiv a. ìc¡avtcç ¢a_jv c.va. ta
x.vaav caata j aavaµcvav x.vc.v, aìì' cv t. tmv aaavatmv ta araj_c.v aatq
x| vµa.v. at. µcv aav aax ava¡xa.av ta x.vaav xai aata x.vc.a°a., rjatcjav
c|jµta.. a._mç ac x.vaaµcvaa ravtaa - j ¡aj xa°' ctcjav j xa°' aata. xa°'
ctcjav ac ìc¡aµcv aaa x.vc.ta. t¸ cv x.vaaµcv¸ c.va., a.av rìmtµjcç. aa ¡aj
aµa| mç x.vaavta. t¸ rìa| ¸. ta µcv ¡aj xa°' aata x.vc.ta., a. ac t¸ cv
x.vaaµcv¸ c.va. [aµìav a' cri tmv µaj| mv. a.xc| a µcv ¡aj cat. x| vµa.ç raamv
¸aa.a.ç, aêtµ ac xai av°jmrmv. aa_ araj_c. ac ta.ç rìmtµja. taac| - a._mç aj
ìc¡aµcvaa taa x.vc.a°a. vav cr.axaraaµcv rcji tµç ¢a_µç c. xa°' aatjv
x.vc.ta. xai µctc_c. x.v(acmç. tcaaajmv ac x.v(acmv aaamv, çajaç aììa.macmç
ç°| acmç aa((acmç, j µ| av taêtmv x.va.t' av j rìc| aaç j raaaç. c. ac x.vc.ta.
µj xata aaµ¸c¸µxaç, çêac. av araj_a. x| vµa.ç aatq. c. ac taata, xai taraç.
raaa. ¡aj a. ìc_°c.aa. x.v(ac.ç cv tar¸. c. a' cativ µ aaa| a tµç ¢a_µç ta
x.vc.v caat(v, aa xata aaµ¸c¸µxaç aatq ta x.vc.a°a. araj(c., marcj t¸ ìcax¸ j
t¸ tj.r(_c.. x.vc.ta. ¡aj xai taata, aììa xata aaµ¸c¸µxaç. | ¡aj araj_aaa.v, c
xc.va x.vc.ta., ta amµa. a.a xai aax cat. taraç aatmv. tµç ac ¢a_µç cata., c|rcj
çêac. x.v(acmç µctc_c.. ct. a' c. çêac. x.vc.ta., xav ¸| ç x.vµ°c| µ. xav c. ¸| ç,
xai çêac.. tav aatav ac tjarav c_c. xai rcji µjcµ| aç. c.ç a ¡aj x.vc.ta. çêac.,
xai µjcµc. cv taêt¸ çêac.. aµa| mç ac xai c.ç a x.vc.ta. ¸| ç, xai µjcµc. cv taêt¸
¸| ç. ra.a. ac ¸| a.a. tµç ¢a_µç x.v(ac.ç caavta. xai µjcµ| a., aaac rìattc.v
¸aaìaµcva.ç jça.av araaaava.. ct. a' c. µcv 1vm x.v(acta., raj cata., c. ac xatm,
¡µ. taêtmv ¡aj tmv amµatmv a. x.v(ac.ç aata.. a a' aataç ìa¡aç xai rcji tmv
µcta(ê. ct. a' crci ça| vcta. x.vaaaa ta amµa, taêtaç cêìa¡av x.vc.v taç
x.v(ac.ç aç xai aatj x.vc.ta.. c. ac taata, xai avt.atjc¢aa.v c.rc.v aìµ°cç at.
qv ta amµa x.vc.ta., taêtµv xai aat(. ta ac amµa x.vc.ta. çajç. matc xai µ
¢a_j µcta¸aììa. av xata ta amµa j aìµ j xata µaj.a µc°.ataµcvµ. c. ac taat'
cvac_cta., xai c(cì°aaaav c.a.cva. raì.v cvac_a.t' 1v. taêt¸ a' cra.t' av ta
av| ataa°a. ta tc°vcmta tmv ç¸mv. tjv ac xata aaµ¸c¸µxaç x| vµa.v xav aç' c
tcjaa x.va.ta. ma°c| µ ¡aj av ¸| ç ta ç¸av. aa ac. ac | ta aç' caataa x.vc.a°a. cv
tq aaa| ç, taa°' ar' 1ììaa x.vc.a°a., rìjv c. µj xata aaµ¸c¸µxaç, marcj aaac ta
xa°' aata a¡a°av j a.' aata, ta µcv a.' 1ììa c.va., ta a' ctcjaa cvcxcv. tjv ac
¢a_jv µaì.ata ça| µ t.ç av ara tmv a.a°µtmv x.vc.a°a., c|rcj x.vc.ta.. aììa
µjv xai c. x.vc. ¡c aatj aat(v, xai aatj x.va.t' 1v, mat' c. raaa x| vµa.ç
cxataa| ç cat. taa x.vaaµcvaa q x.vc.ta., xai µ ¢a_j c(| ata.t' av cx tµç aaa| aç,
c. µj xata aaµ¸c¸µxaç caatjv x.vc., aìì' cativ µ x| vµa.ç tµç aaa| aç aatµç xa°'
aat(v. cv.a. ac xai x.vc.v çaa. tjv ¢a_jv ta amµa cv | cat.v, mç aatj
6
x.vc.ta., a.av Lµµaxj.taç, rajarìµa| mç ìc¡mv O.ì| rr¸ t¸ xmµ¸aaa.aaaxaì¸.
çµai ¡aj tav La| aaìav x.vaaµcvµv ra.µaa. tjv (aì| vµv Açjaa| tµv, c¡_cavt'
1j¡ajav _atav. aµa| mç ac xai Lµµaxj.taç ìc¡c.. x.vaaµcvaç ¡aj çµa. taç
aa.a.jctaaç aça| jaç, a.a ta rcçaxcva. µµacratc µcvc.v, aavcçcìxc.v xai x.vc.v
ta amµa rav. µµc.ç a' cjmt(aaµcv c. xai µjcµµa.v ra.c. taata aata. rmç ac
ra.(ac., _aìcrav j xai aaêvatav c.rc.v. aìmç a' aa_ aêtm ça| vcta. x.vc.v µ
¢a_j ta ç¸av, aììa a.a rjaa.jcacmç t.vaç xai va(acmç. tav aatav ac tjarav xai
a !| µa.aç çaa.aìa¡c. tjv ¢a_jv x.vc.v ta amµa. t¸ ¡aj x.vc.a°a. aatjv xai ta
amµa x.vc.v a.a ta aaµrcrìc_°a. rjaç aata. aavcatµxa.av ¡aj cx tmv
ata._c| mv xai µcµcj.aµcvµv xata taaç ajµav.xaaç aj.°µaêç, armç a|a°µa| v tc
aêµçatav ajµav| aç c_q xai ta rav çcjµta. aaµçmvaaç çajaç, tjv ca°amj| av
c.ç xêxìav xatcxaµ¢cv. xai a.cìmv cx taa cvaç aêa xêxìaaç a.aaa_q
aavµµµcvaaç raì.v tav cva a.c.ìcv c.ç crta xêxìaaç, mç aêaaç taç taa aajavaa
çajaç taç tµç ¢a_µç x.v(ac.ç. rjmtav µcv aav aa xaìmç ta ìc¡c.v tjv ¢a_jv
µc¡c°aç c.va.. tjv ¡aj taa ravtaç aµìav at. ta.aêtµv c.va. ¸aêìcta. a.av rat' c
ativ a xaìaêµcvaç vaaç [aa ¡aj aj a.av ¡' µ a.a°µt.x(, aaa' a.av µ cr.°aµµt.x(.
taêtmv ¡aj µ x| vµa.ç aa xaxìaçaj| a|. a ac vaaç c.ç xai aavc_jç marcj xai µ
vaµa.ç. µ ac vaµa.ç ta va(µata. taata ac t¸ cçc(µç cv, mç a aj.°µaç, aìì' aa_
mç ta µc¡c°aç. a.arcj aaa' a vaaç aêtm aavc_(ç, aìì' (ta. aµcjjç j aa_ mç
µc¡c°aç t. aavc_(ç. rmç ¡aj aj xai va(ac., µc¡c°aç mv, ratcjav at¸aav tmv
µaj| mv tmv aataa, µaj| mv a' (ta. xata µc¡c°aç j xata at.¡µ(v, c. ac. xai taata
µaj.av c.rc.v; c. µcv aav xata at.¡µ(v, aata. a' 1rc.ja., aµìav mç aaacratc
a.c(c.a.v. c. ac xata µc¡c°aç, raììax.ç j arc.jax.ç va(ac. ta aata. ça| vcta. ac
xai íra( cvac_aµcvav. c. a' .xavav °.¡c.v at¸aav tmv µaj| mv, t| ac. xêxì¸
x.vc.a°a., j xai aìmç µc¡c°aç c_c.v; c. a' ava¡xa.av vaµaa. t¸ aì¸ xêxì¸
°.¡avta, t| ç cat.v µ ta.ç µaj| a.ç °| (.ç; ct. ac rmç va(ac. ta µcj.atav aµcjc. j
ta aµcjcç µcj.at¸; ava¡xa.av ac tav vaav c.va. tav xêxìav taatav. vaa µcv ¡aj
x| vµa.ç vaµa.ç xêxìaa ac rcj.çaja. c. aav µ vaµa.ç rcj.çaja, xai vaaç av c|µ a
xêxìaç aa µ ta.aêtµ rcj.çaja vaµa.ç. aci ac aj t| va(ac. [ac. ¡aj, c|rcj a| a.aç µ
rcj.çaja|; tmv µcv ¡aj rjaxt.xmv va(acmv cat. rcjata [raaa. ¡aj ctcjaa
_aj.v|, a. ac °cmjµt.xai ta.ç ìa¡a.ç aµa| mç aj| çavta.. ìa¡aç ac raç aj.aµaç j
araac.(.ç. a. µcv aav araac| (c.ç xai ar' aj_µç xai c_aaaa| rmç tcìaç, tav
aaììa¡.aµav j ta aaµrcjaaµa [c. ac µj rcjataavta., aìì' aax avaxaµrtaaa| ¡c
raì.v cr' aj_(v, rjaaìaµ¸avaaaa. a' aci µcaav xai 1xjav ca°arajaaa.v. µ ac
rcj.çaja raì.v cr' aj_jv avaxaµrtc.|. a. a' aj.aµai ravtcç rcrcjaaµcva.. ct. c.
µ aatj rcj.çaja raììax.ç, ac(ac. raììax.ç vac.v ta aata. ct. a' µ vaµa.ç ca.xcv
µjcµ(ac. t.vi xai cr.ataac. µaììav j x.v(ac.. tav aatav ac tjarav xai a
aaììa¡.aµaç. aììa µjv aaac µaxaj.av ¡c ta µj jça.av aììa ¸| a.av. c. a' cativ µ
x| vµa.ç aatµç q aaa| a, raja çêa.v av x.va.ta. cr| ravav ac xai ta µcµ._°a. t¸
amµat. µj aavaµcvav araìa°µva., xai rjaact. çcaxtav, c|rcj ¸cìt.av t¸ v¸ µj
µcta amµataç c.va., xa°arcj c|m°c tc ìc¡ca°a. xai raììa.ç aavaaxc.. 1aµìaç ac
xai taa xêxì¸ çcjca°a. tav aajavav µ a.t| a. aêtc ¡aj tµç ¢a_µç µ aaa| a a.t| a
taa xêxì¸ çcjca°a., aììa xata aaµ¸c¸µxaç aêtm x.vc.ta., aêtc ta amµa a|t.av,
aìì' µ ¢a_j µaììav cxc| v¸. aììa µjv aaa' at. ¸cìt.av ìc¡cta.. xa| ta. ¡' c_jµv
a.a taata tav °cav xêxì¸ ra.c.v çcjca°a. tjv ¢a_(v, at. ¸cìt.av aatq ta
7
x.vc.a°a. taa µcvc.v, x.vc.a°a. a' aêtmç j 1ììmç. crci a' cativ µ ta.aêtµ axc¢.ç
ctcjmv ìa¡mv a.xc.atcja, taêtµv µcv açmµcv ta vav. cxc.va ac 1tarav aaµ¸a| vc.
xai taêt¸ t¸ ìa¡¸ xai ta.ç rìc| ata.ç tmv rcji ¢a_µç. aavartaaa. ¡aj xai
t.°caa.v c.ç amµa tjv ¢a_(v, aa°cv rjaaa.aj| aavtcç a.a t| v' a.t| av xai rmç
c_avtaç taa amµataç. xa| ta. aa(c.cv av taat' ava¡xa.av c.va.. a.a ¡aj tjv
xa.vmv| av ta µcv ra.c. ta ac raa_c. xai ta µcv x.vc.ta. ta ac x.vc., taêtmv a'
aa°cv araj_c. rjaç 1ììµìa ta.ç ta_aaa.v. a. ac µavav cr._c.jaaa. ìc¡c.v ra.av
t. µ ¢a_(, rcji ac taa ac(aµcvaa amµataç aa°cv ct. rjaaa.aj| çaaa.v, marcj c
vac_aµcvav xata taaç 0a°a¡aj.xaaç µê°aaç tjv ta_aaaav ¢a_jv c.ç ta ta_av c
vaêca°a. amµa. aaxc. ¡aj cxaatav |a.av c_c.v c.aaç xai µajç(v, rajarì(a.av ac
ìc¡aaa.v marcj c| t.ç ça| µ tjv tcxtav.xjv c.ç aaìaaç cvaêca°a.. ac. ¡aj tjv
µcv tc_vµv _jµa°a. ta.ç aj¡ava.ç, tjv ac ¢a_jv t¸ amµat..

S.

\ai 1ììµ ac t.ç aa(a rajaacaata. rcji ¢a_µç, r.°avj µcv raììa.ç aaacµ.aç
µttav tmv ìc¡aµcvmv, ìa¡av a' marcj ca°êva.ç acamxa.a xav ta.ç cv xa.v¸
¡c¡cvµµcva.ç ìa¡a.ç. ajµav| av ¡aj t.va aatjv ìc¡aaa.. xai ¡aj tjv ajµav| av
xjaa.v xai aêv°ca.v cvavt| mv c.va., xai ta amµa aa¡xc.a°a. c( cvavt| mv.
xa| ta. ¡c µ µcv ajµav| a ìa¡aç t| ç cat. tmv µ._°cvtmv j aêv°ca.ç, tjv ac
¢a_jv aaactcjav a.av t' c.va. taêtmv. ct. ac ta x.vc.v aax cat.v ajµav| aç, ¢a_q
ac ravtcç aravcµaaa. taata µaì.a°' mç c.rc.v. ajµaçc. ac µaììav xa°' a¡.c| aç
ìc¡c.v ajµav| av, xai aìmç tmv amµat.xmv ajctmv, j xata ¢a_µç. çavcjmtatav
a' c| t.ç araa.aava. rc.ja°c| µ ta ra°µ xai ta cj¡a tµç ¢a_µç ajµav| ç t.v| .
_aìcrav ¡aj cçajµaçc.v. ct. a' c. ìc¡aµcv tjv ajµav| av c.ç aêa ara¸ìcravtcç,
xaj.mtata µcv, tmv µc¡c°mv cv ta.ç c_aaa. x| vµa.v xai °ca.v, tjv aêv°ca.v
aatmv, crc.aav aêtm aavajµaçma.v matc µµacv aa¡¡cvcç rajaac_ca°a., cvtca°cv
ac xai tav tmv µcµ.¡µcvmv ìa¡av - aaactcjmç µcv aav cêìa¡av, µ ac aêv°ca.ç
tmv taa amµataç µcjmv ì| av cac(ctaataç. raììa| tc ¡aj a. aav°cac.ç tmv
µcjmv xai raììa_mç. t| vaç aav j rmç araìa¸c.v tav vaav _jj aêv°ca.v c.va., j
xai ta a.a°µt.xav j ajcxt.xav; aµa| mç ac 1tarav xai ta tav ìa¡av tµç µ| (cmç
c.va. tjv ¢a_(v. aa ¡aj tav aatav c_c. ìa¡av µ µ| (.ç tmv ata._c| mv xa°' qv
aaj( xai xa°' qv aataav. aaµ¸(acta. aav raììaç tc ¢a_aç c_c.v xai xata rav
ta amµa, c|rcj ravta µcv cx tmv ata._c| mv µcµ.¡µcvmv, a ac tµç µ| (cmç ìa¡aç
ajµav| a xai ¢a_(. ara.t(ac.c a' 1v t.ç taata ¡c xai raj' ¯µrcaaxìcaaç. cxaatav
¡aj aatmv ìa¡¸ t.v| çµa.v c.va.. ratcjav aav a ìa¡aç cativ µ ¢a_(, j µaììav
ctcjav t. aaaa c¡¡| vcta. ta.ç µcjca.v; ct. ac ratcjav µ ç.ì| a tµç ta_aêaµç
a.t| a µ| (cmç j tµç xata tav ìa¡av, xai aêtµ ratcjav a ìa¡aç cativ j raja tav
ìa¡av ctcjav t.; taata µcv aav c_c. ta.aêtaç araj| aç. c. a' cativ ctcjav µ ¢a_j
tµç µ| (cmç, t| a( ratc íµa t¸ aajxi c.va. ava.jc.-ta. xai ta ta.ç 1ììa.ç
µaj| a.ç taa ç¸aa; rjaç ac taêta.ç c|rcj µj cxaatav tmv µaj| mv ¢a_jv c_c., c.
µj cat.v µ ¢a_j a ìa¡aç tµç µ| (cmç, t| cat.v a ç°c| jcta. tµç ¢a_µç
araì.raêaµç; at. µcv aav aê°' ajµav| av a.av t' c.va. tjv ¢a_jv aêtc xêxì¸
rcj.çcjca°a., aµìav cx tmv c.jµµcvmv. xata aaµ¸c¸µxaç ac x.vc.a°a., xa°arcj
c|raµcv, cat., xai x.vc.v caat(v, a.av x.vc.a°a. µcv cv | cat., taata ac
x.vc.a°a. ara tµç ¢a_µç. 1ììmç a' aa_ a.av tc x.vc.a°a. xata tarav aat(v.
8
caìa¡mtcjav a' araj(ac.cv 1v t.ç rcji aatµç mç x.vaaµcvµç, c.ç ta ta.aata
ara¸ìc¢aç. çaµcv ¡aj tjv ¢a_jv ìarc.a°a. _a| jc.v, °ajjc.v ça¸c.a°a., ct. ac
aj¡| çca°a| tc xai a.a°avca°a. xai a.avac.a°a.. taata ac ravta x.v(ac.ç c.va.
aaxaaa.v. a°cv a.µ°c| µ t.ç av aatjv x.vc.a°a.. ta a' aax cat.v ava¡xa.av. c. ¡aj
xai at. µaì.ata ta ìarc.a°a. j _a| jc.v j a.avac.a°a. x.v(ac.ç c.a| , xai
cxaatav x.vc.a°a| t. taêtmv, ta ac x.vc.a°a| cat.v ara tµç ¢a_µç, a.av ta
aj¡| çca°a. j ça¸c.a°a. ta tjv xaja| av mai x.vc.a°a., ta ac a.avac.a°a. ( t.
ta.aatav |amç j ctcjav t., taêtmv ac aaµ¸a| vc. ta µcv xata çajav t.vmv
x.vaaµcvmv, ta ac xat' aììa| ma.v [ra.a ac xai rmç, ctcjaç cat. ìa¡aç|, ta aj
ìc¡c.v aj¡| çca°a. tjv ¢a_jv aµa.av xav c| t.ç ìc¡a. tjv ¢a_jv aça| vc.v j
a.xaaaµc.v. ¸cìt.av ¡aj |amç µj ìc¡c.v tjv ¢a_jv cìcc.v j µav°avc.v j
a.avac.a°a., aììa tav 1v°jmrav tq ¢a_q. taata ac µj mç cv cxc| vq tµç
x.v(acmç aêaµç, aìì' atc µcv µc_j. cxc| vµç, atc a' ar' cxc| vµç, a.av µ µcv
a|a°µa.ç ara tmva| , µ a' avaµvµa.ç ar' cxc| vµç cri taç cv ta.ç a.a°µtµj| a.ç
x.v(ac.ç j µavaç. a ac vaaç ca.xcv c¡¡| vca°a. aaa| a t.ç aaaa, xai aa
ç°c| jca°a.. µaì.ata ¡aj cç°c| jct' av ara tµç cv t¸ ¡(jç aµaajmacmç, vav a'
marcj cri tmv a.a°µtµj| mv aaµ¸a| vc.. c. ¡aj ìa¸a. a rjca¸êtµç aµµa ta.ava| ,
¸ìcra. av marcj xai a vcaç. matc ta ¡µjaç aa t¸ tjv ¢a_(v t. rcrav°cva., aìì'
cv |, xa°arcj cv µc°a.ç xai vaaa.ç. xai ta vac.v aj xai ta °cmjc.v µaja| vcta.
1ììaa t.vaç cam ç°c.jaµcvaa, aata ac ara°cç cat.v. ta ac a.avac.a°a. xai
ç.ìc.v j µ.ac.v aax cat.v cxc| vaa ra°µ, aììa taaai taa c_avtaç cxc.va, q cxc.va
c_c.. a.a xai taêtaa ç°c.jaµcvaa aêtc µvµµavcêc. aêtc ç.ìc.. aa ¡aj cxc| vaa µv,
aììa taa xa.vaa, a araìmìcv. a ac vaaç |amç °c.atcjav t. xai ara°cç cat.v. at.
µcv aav aa_ a.av tc x.vc.a°a. tjv ¢a_(v, çavcjav cx taêtmv. c. a' aìmç µj
x.vc.ta., aµìav mç aaa' aç' caatµç. raìa ac tmv c.jµµcvmv aìa¡mtatav ta ìc¡c.v
aj.°µav c.va. tjv ¢a_jv x.vaav°' caatav. araj_c. ¡aj aata.ç aaêvata rjmta
µcv ta cx taa x.vc.a°a. aaµ¸a| vavta, |a.a a' cx taa ìc¡c.v aatjv aj.°µav. rmç
¡aj _jj vaµaa. µavaaa x.vaaµcvµv, xai ara t| vaç, xai rmç, aµcjµ xai
aa.açajav aaaav; q ¡aj cat. x.vµt.xj xai x.vµt(, a.açcjc.v ac.. ct. a' crc| çaa.
x.vµ°c.aav ¡jaµµjv cr| rcaav ra.c.v, at.¡µjv ac ¡jaµµ(v, xai a. tmv µavaamv
x.v(ac.ç ¡jaµµai caavta.. µ ¡aj at.¡µj µavaç cat. °ca.v c_aaaa, a a' aj.°µaç
tµç ¢a_µç (aµ raê cat. xai °ca.v c_c.. ct. a' aj.°µaa µcv cav açcìq t.ç
aj.°µav j µavaaa, ìc| rcta. 1ììaç aj.°µaç. ta ac çata xai tmv ç¸mv raììa
a.a.jaêµcva çq xai aaxc. tjv aatjv ¢a_jv c_c.v t¸ c|ac.. aa(c.c a' av aa°cv
a.açcjc.v µavaaaç ìc¡c.v j amµat.a µ.xja. xai ¡aj cx tmv Lµµaxj| taa
aça.j| mv cav ¡cvmvta. at.¡µa| , µavav ac µcvq ta raaav, cata. [t.| cv aat¸ ta
µcv x.vaav ta ac x.vaêµcvav, marcj cv t¸ aavc_c.. aa ¡aj a.a ta µc¡c°c.
a.açcjc.v j µ.xjatµt. aaµ¸a| vc. ta ìc_°cv, aìì' at. raaav. a.a ava¡xa.av c.va|
t. ta x.vµaav taç µavaaaç. c. a' cv t¸ 縸 ta x.vaav µ ¢a_(, xai cv t¸ aj.°µ¸,
matc aa ta x.vaav xai x.vaêµcvav µ ¢a_(, aììa ta x.vaav µavav. cvac_cta. ac aj
rmç µavaaa taêtµv c.va.; ac. ¡aj araj_c.v t.va aatq a.açajav rjaç taç 1ììaç,
at.¡µµç ac µavaa.xµç t| ç av c|µ a.açaja rìjv °ca.ç; c. µcv aav c.aiv ctcja. a.
cv t¸ amµat. µavaacç xai a. at.¡µa| , cv t¸ aat¸ caavta. a. µavaacç. xa°c(c.
¡aj [cxaatµ| _mjav at.¡µµç. xa| ta. t| xmìêc. cv t¸ aa-t¸ c.va., c. aêa, xai
1rc.ja; mv ¡aj a taraç aa.a| jctaç, xai aata. c. a' a. cv t¸ amµat. at.¡µai a
aj.°µaç a tµç ¢a_µç, j c. a tmv cv t¸ amµat. at.¡µmv aj.°µaç µ ¢a_(, a.a t|
9
aa ravta ¢a_jv c_aaa. ta amµata; at.¡µai ¡aj cv íraa. aaxaaa.v c.va. xai
1rc.ja.. ct. ac rmç a.av tc _mj| çca°a. taç at.¡µaç xai araìêca°a. tmv
amµatmv, c| ¡c µj a.a.jaavta. a. ¡jaµµai c.ç at.¡µaç;

c.

2aµ¸a| vc. ac, xa°arcj c|raµcv, tq µcv taata ìc¡c.v ta.ç amµa t.
ìcrtaµcjcç aatjv t.°c.a., tq a', marcj Lµµaxj.taç x.vc.a°a| çµa.v ara tµç
¢a_µç, |a.av ta 1tarav. c|rcj ¡aj cat.v µ ¢a_j cv ravti t¸ a.a°avaµcv¸
amµat., ava¡xa.av cv t¸ aat¸ aêa c.va. amµata, c. amµa t. µ ¢a_(. ta.ç a'
aj.°µav ìc¡aaa.v, cv tq µ.ç at.¡µq raììaç at.¡µaç, xai rav amµa ¢a_jv
c_c.v, c. µj a.açcjmv t.ç aj.°µaç c¡¡| vcta. xai 1ììaç t.ç tmv araj_aaamv cv
t¸ amµat. at.¡µmv. aaµ¸a| vc. tc x.vc.a°a. ta ç¸av ara taa aj.°µaa, xa°arcj
xai Lµµaxj.tav aata cçaµcv x.vc.v. t| ¡aj a.açcjc. aça| jaç ìc¡c.v µ.xjaç j
µavaaaç µc¡aìaç, j aìmç µavaaaç çcjaµcvaç; aµçatcjmç ¡aj ava¡xa.av x.vc.v
ta ç¸av t¸ x.vc.a°a. taêtaç. ta.ç aj aaµrìc- (aa.v c.ç ta aata x| vµa.v xai
aj.°µav taata tc aaµ¸a| vc. xai raììa ctcja ta.aata. aa ¡aj µavav aj.aµav
¢a_µç aaêvatav ta.aatav c.va., aììa xai aaµ¸c¸µxaç. aµìav a' c| t.ç c
r._c.j(ac.cv cx taa ìa¡aa taêtaa ta ra°µ xai ta cj¡a tµç ¢a_µç araa.aava.,
a.av ìa¡.aµaêç, a.a°(ac.ç, µaavaç, ìêraç, aaa 1ììa ta.aata. marcj ¡aj c|raµcv
rjatcjav, aaac µavtcêaaa°a. jça.av c( aatmv. tj.mv ac tjarmv rajaacaaµcvmv
xa°' aâç aj| çavta. tjv ¢a_(v, a. µcv ta x.vµt.xmtatav arcç(vavta t¸ x.vc.v c
aata, a. ac amµa ta ìcrtaµcjcatatav j ta aamµatmtatav tmv 1ììmv. taata ac
t| vaç araj| aç tc xai arcvavt.mac.ç c_c., a.cìµìê°a-µcv a_caav. ìc| rcta. a' c
r.axc¢aa°a. rmç ìc¡cta. ta cx tmv ata._c| mv aatjv c.va.. ìc¡aaa. µcv ¡aj, |v'
a.a°avµta| tc tmv avtmv xai cxaatav ¡vmj| çq. ava¡xa.av ac aaµ¸a| vc.v raììa
xai aaêvata t¸ ìa¡¸. t| °cvta. ¡aj ¡vmj| çc.v t¸ aµa| ¸ ta aµa.av, marcj av c.
tjv ¢a_jv ta rja¡µata t.°cvtcç. aax cat. ac µava taata, raììa ac xai ctcja,
µaììav a' |amç 1rc.ja tav aj.°µav ta cx taêtmv. c( mv µcv aav cat.v cxaatav
taêtmv, catm ¡.vmaxc.v tjv ¢a_jv xai a.a°avca°a.. aììa ta aêvaìav t| v.
¡vmj.c. j a.a°(acta., a.av t| °caç j 1v°jmraç j aaj( j aataav; aµa| mç ac xai
1ììa at.aav tmv aav°ctmv. aa ¡aj armaaav c_avta ta ata._c.a taêtmv cxaatav,
aììa ìa¡¸ t.vi xai aav°cac., xa°arcj çµai xai ¯µrcaaxìµç ta aataav. µ ac
_°mv cr| µjaç cv caatcjva.ç _aava.a.v tm aêa tmv axtm µcjcmv ìa_c v(at.aaç
a|¡ìµç, tcaaaja a' 1ça| ata.a. ta a' aatca ìcaxa ¡cvavta. aaacv aav açcìaç c
vc.va. ta ata._c.a cv tq ¢a_q, c. µj xai a. ìa¡a. cvcaavta. xai µ aêv°ca.ç.
¡vmj.c. ¡aj cxaatav ta aµa.av, ta a' aataav j tav 1v°jmrav aa°cv, c. µj xai
taat' cvcata.. taata a' at. aaêvatav, aa°cv ac. ìc¡c.v. t| ç ¡aj av araj(ac.cv c.
cvcat.v cv tq ¢a_q ì| °aç j 1v°jmraç; aµa| mç ac xai ta a¡a°av xai ta µj
a¡a°av. tav aatav ac tjarav xai rcji tmv 1ììmv. ct. ac raììa_mç ìc¡aµcvaa taa
avtaç [aµµa| vc. ¡aj ta µcv taac t., ta ac raaav j ra.av j xa| t.va 1ììµv tmv
a.a.jc°c.amv xatµ¡aj.mv| ratcjav c( aravtmv cata. µ ¢a_j j aê; aìì' aa aaxc.
xa.va ravtmv c.va. ata._c.a. aj' aav aaa tmv aaa.mv, cx taêtmv µavav; rmç aav
¡.vmaxc. xai tmv 1ììmv cxaatav; j ç(aaaa.v cxaataa ¡cvaaç c.va. ata._c.a xai
aj_aç .a| aç, c( mv tjv ¢a_jv aavcatava.; cata. 1ja raaav xai ra.av xai aaa| a.
aìì' aaêvatav cx tmv taa raaaa ata._c| mv aaa| av c.va. xai µj raaav. ta.ç aj
10
ìc¡aaa.v cx ravtmv taata tc xai ta.aa°' ctcja aaµ¸a| vc.. 1tarav ac xai ta
çava. µcv ara°cç c.va. ta aµa.av ara taa aµa| aa, a.a°avca°a. ac ta aµa.av taa
aµa| aa xai ¡.vmaxc.v t¸ aµa| ¸ ta aµa.av. ta a' a.a°avca°a. raa_c.v t. xai
x.vc.a°a. t.°caa.v. aµa| mç ac xai ta vac.v tc xai ¡.vmaxc.v. raììaç a' araj| aç
xai aaa_cjc| aç c_avtaç taa ìc¡c.v, xa°arcj ¯µrcaaxìµç, mç ta.ç amµat.xa.ç
ata._c| a.ç cxaata ¡vmj| çcta., xa| , rjaç, t¸ aµa| ¸, µajtajc. ta vav ìc_°cv. aaa
¡aj cat.v cv ta.ç tmv ç¸mv amµaa.v arìmç ¡µç, a.av aata vcaja tj| _cç,
aa°cvaç a.a°avca°a. aaxc., mat' aaac tmv aµa| mv. xa| ta. rjaaµxcv. ct. a' cxaatq
tmv aj_mv 1¡va.a rìc| mv j aêvca.ç araj(c.. ¡vmacta. µcv ¡aj cv cxaatµ, raììa
a' a¡va(ac.. ravta ¡aj taììa. aaµ¸a| vc. a' ¯µrcaaxìc. ¡c xai açjavcatatav
c.va. tav °cav. µavaç ¡aj tmv ata._c| mv cv aa ¡vmj.c., ta vc.xaç, ta ac °vµta
ravta. cx ravtmv ¡aj cxaatav. aìmç tc a.a t| v' a.t| av aa_ íravta ¢a_jv c_c.
ta avta, crc.aj rav (ta. ata._c.av j cx ata._c| aa cvaç j rìc.avmv j ravtmv;
ava¡xa.av ¡aj cat.v cv t. ¡.vmaxc.v j t.va j ravta. araj(ac.c a' 1v t.ç xai t|
rat' cati ta cvara.aav aata. êìq ¡aj ca.xc ta ¡c ata._c.a, xaj.mtatav a' cxc.va
ta aavc_av, a t| rat' cat| v. tµç ac ¢a_µç c.va| t. xjc.ttav xai 1j_av aaêvatav.
aaavatmtcjav a' ct. taa vaa. cêìa¡av ¡aj taatav c.va. rja¡cvcatatav xai xêj.av
xata çêa.v, ta ac ata._c.a çaa. rjmta tmv avtmv c.va.. ravtcç ac xai a. a.a ta
¡vmj| çc.v xai a.a°avca°a. ta avta tjv ¢a_jv cx tmv ata._c| mv ìc¡avtcç
aat(v, xai a. ta x.vµt.xmtatav, aa rcji raaµç ìc¡aaa. ¢a_µç. aêtc ¡aj ta
a.a°avaµcva ravta x.vµt.xa [ça| vcta. ¡aj c.va| t.va µav.µa tmv ç¸mv xata
tarav. xa| ta. aaxc. ¡c taêtµv µavµv tmv x.v(acmv x.vc.v µ ¢a_j ta ç¸av|.
aµa| mç ac xai aaa. tav vaav xai ta a.a°µt.xav cx tmv ata._c| mv ra.aaa.v.
ça| vcta. ¡aj ta tc çata çµv aa µctc_avta [çajaç aaa'| a.a°(acmç, xai tmv
ç¸mv [ta| raììa a.ava.av aax c_c.v. c. ac t.ç xai taata raja_mj(ac.c xai °c| µ
tav vaav µcjaç t. tµç ¢a_µç, aµa| mç ac xai ta a.a°µt.xav, aaa' av aêtm ìc¡a.cv
xa°aìaa rcji raaµç ¢a_µç aaac rcji aìµç aaacµ.aç. taata ac rcrav°c xai a cv
ta.ç 0jç.xa.ç xaìaaµcva.ç crca. ìa¡aç. çµai ¡aj tjv ¢a_jv cx taa aìaa c.a.cva.
avarvcavtmv, çcjaµcvµv ara tmv avcµmv, aa_ a.av tc ac ta.ç çata.ç taata
aaµ¸a| vc.v aaac tmv ç¸mv cv| a.ç, c|rcj µj ravta avarvcaaa.v. taata ac ìcìµ°c
taaç aêtmç arc.ìµçataç. [c. ac ac. tjv ¢a_jv cx tmv ata._c| mv ra.c.v, aa°cv ac.
c( aravtmv. .xavav ¡aj °atcjav µcjaç tµç cvavt.macmç caata tc xj| vc.v xai ta
avt.xc| µcvav. xai ¡aj t¸ ca°c. xai aata xai ta xaµrêìav ¡.vmaxaµcv. xj.tjç
¡aj aµça.v a xavmv, ta ac xaµrêìav aê°' caataa aêtc taa ca°caç.| xai cv t¸ aì¸
a( t.vcç aatjv µcµ._°a| çaa.v, a°cv |amç xai 0aìµç |(°µ ravta rì(jµ °cmv
c.va.. taata a' c_c. t.vaç araj| aç. a.a t| va ¡aj a.t| av cv µcv t¸ acj. j t¸ raji
aaaa µ ¢a_j aa ra.c. ç¸av, cv ac ta.ç µ.xta.ç, xai taata ¸cìt| mv cv taêta.ç
c.va. aaxaaaa; [cr.çµt(ac.c a' 1v t.ç xai a.a t| v' a.t| av µ cv t¸ acj. ¢a_j tµç
cv ta.ç ç¸a.ç ¸cìt| mv cati xai a°avatmtcja.| aaµ¸a| vc. a' aµçatcjmç 1tarav
xai rajaìa¡av. xai ¡aj ta ìc¡c.v ç¸av ta raj j tav acja tmv rajaìa¡mtcjmv c
at| , xai ta µj ìc¡c.v ç¸a ¢a_µç cvaêaµç 1tarav. araìa¸c.v a' ca| xaa.v c.va. tjv
¢a_jv cv taêta.ç at. ta aìav ta.ç µaj| a.ç aµac.acç. mat' ava¡xa.av aata.ç
ìc¡c.v xai tjv ¢a_jv aµac.aµ ta.ç µaj| a.ç c.va., c. t¸ araìaµ¸avca°a| t. taa
rcj.c_avtaç cv ta.ç ç¸a.ç cµ¢a_a ta ç¸a ¡| vcta.. c. a' a µcv ajj a.aarmµcvaç
aµac.a(ç, µ ac ¢a_j avaµa.aµcj(ç, ta µcv t. aatµç araj(c. aµìav at., ta a' aa_
araj(c.. ava¡xa.av aav aatjv j aµa.aµcjµ c.va. j µj cvaraj_c.v cv at¸aav
11
µaj| ¸ taa ravtaç. çavcjav aav cx tmv c.jµµcvmv mç aêtc ta ¡.vmaxc.v araj_c.
tq ¢a_q a.a ta cx tmv ata._c| mv c.va., aêtc ta x.vc.a°a. aatjv xaìmç aaa'
aìµ°mç ìc¡cta.. crci ac ta ¡.vmaxc.v tµç ¢a_µç cati xai ta a.a°avca°a| tc xai
ta aa(açc.v, ct. ac ta cr.°aµc.v xai ¸aêìca°a. xai aìmç a. ajc(c.ç, ¡| vcta. ac
xai µ xata tarav x| vµa.ç ta.ç ç¸a.ç ara tµç ¢a_µç, ct. a' aê(µ tc xai axµj xai
ç°| a.ç, ratcjav aìq tq ¢a_q taêtmv cxaatav araj_c., xai raaq vaaaµcv tc xai
a.a°avaµc°a xai x.vaêµc°a xai tmv 1ììmv cxaatav ra.aaµcv tc xai raa_aµcv,
j µaj| a.ç ctcja.ç ctcja; xai ta çµv aj ratcjav cv t.v. taêtmv cativ cvi j xai cv
rìc| aa.v j raa.v, j xai 1ììa t. a|t.av; ìc¡aaa. a( t.vcç µcj.atjv aat(v, xai
1ìì¸ µcv vac.v 1ìì¸ ac cr.°aµc.v. t| aav a( ratc aavc_c. tjv ¢a_(v, c.
µcj.atj rcçaxcv; aa ¡aj aj ta ¡c amµa. aaxc. ¡aj taavavt| av µaììav µ ¢a_j ta
amµa aavc_c.v. c(cì°aêaµç ¡aav a.arvc.ta. xai a(rcta.. c. aav ctcjav t. µ| av
aatjv ra.c., cxc.va µaì.at' av c|µ ¢a_(. ac(ac. ac raì.v xaxc.va çµtc.v ratcjav
cv j raìaµcjcç. c. µcv ¡aj cv, a.a t| aax ca°cmç xai µ ¢a_j cv; c. ac µcj.atav,
raì.v a ìa¡aç çµt(ac. t| ta aavc_av cxc.va, xai aêtm aj rjac.a.v cri ta
1rc.jav. araj(ac.c a' 1v t.ç xai rcji tmv µaj| mv aatµç, t| v' c_c. aêvaµ.v
cxaatav cv t¸ amµat.. c. ¡aj µ aìµ ¢a_j rav ta amµa aavc_c., rjaa(xc. xai
tmv µaj| mv cxaatav aavc_c.v t. taa amµataç. taata a' ca.xcv aaavat¸. ra.av ¡aj
µaj.av j rmç a vaaç aavc(c., _aìcrav xai rìaaa.. ça| vcta. ac xai ta çata
a.a.jaêµcva çµv xai tmv ç¸mv cv.a tmv cvtaµmv, mç tjv aatjv c_avta ¢a_jv
t¸ c|ac., c. xai µj aj.°µ¸. cxatcjav ¡aj tmv µaj| mv a|a°µa.v c_c. xai
x.vc.ta. xata tarav cr| t.va _javav. c. ac µj a.atcìaaa.v, aa°cv 1tarav. aj¡ava
¡aj aax c_aaa.v matc amçc.v tjv çêa.v. aìì' aaacv µttav cv cxatcj¸ tmv µaj| mv
íravt' cvaraj_c. ta µaj.a tµç ¢a_µç, xai aµac.aµ cat.v aìì(ìa.ç xai tq aìq,
aìì(ìa.ç µcv mç aa _mj.ata avta, tq a' aìq ¢a_q mç aa a.a.jctq aêaq. ca.xc ac
xai µ cv ta.ç çata.ç aj_j ¢a_( t.ç c.va.. µavµç ¡aj taêtµç xa.vmvc. xai ç¸a
xai çata, xai aêtµ µcv _mj| çcta. tµç a.a°µt.xµç aj_µç, a|a°µa.v a' aa°cv
1vca taêtµç c_c..