அழகிய முன்மாதிr…

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

1

அழகிய முன்மாதிr…

2

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

ak m tr...
( mt p () a v 
nt r nv# )

n :

tr$c &'t,

M.A. M.Phil.,

  : 
j

A. mt k*, M.A. B.Sc., B.T.

mt +r*, B.Com.,
t-./ я &t, M.A. Arabic,
a*t t, M.Com.,
23/ c , B.E.,

mhp u 

அழகிய முன்மாதிr…

3

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

pr n e! y!
#
$v cp'( 

a 
i +, -., i n
i ( 
0123kt.

அழகிய முன்மாதிr…
––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

i&5
tr&5y a7v/k5 :

“i&5:tr
ak m tr
ir/k5t!”

4

அழகிய முன்மாதிr…

5

––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––– 

:t&>
ak u7y 2,7t k! i +!
ar':, i;vk !< m
t =p (?)
a ! ak u7tB a0k m! 
tr! a2.
m! 
tr $ =p r! $v =, aBp 
E
(2 1! a0k ! in.
e7E (',1 c lE 
iB2'3 irl, a (',1 e 7tBk
JB # 
B2'3 :- , irk!E.
KE
=p a i;vkBk7 (',1
'3

ym.v= L e pLM(Ek t v 1k
:-.rkt e!2 e!P, nt7t aP2 7t
=! uRt :- ,!.
a! a.2y inl! Kcr trMc (t,
:2B:! 17 urk a0k kr, :( t, at
v u iL7tE1 2t7t, - 2 r -R
. 
7t 2 u7
=p r! $v i !
=,7t a0k n$Mc inl 2t7trk.
=p r! $y =, o;: r n$Mcy
= 2.k:2Vt, at or nt 2E ir2
uRL. i 2.k o;: r r 1!
k0k,
o;: r
Kcrr 
1! 

R k e37tM :(!E… a 'k
k0 et7t nt  = v, oV
u v t$ !
= $7t,!…
G.M. a/A al
u nt
! nt2t,
tL.

அழகிய முன்மாதிr…

6

––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––– 

t*p&>
iXm LB<… i7t m
t =p (?)
a  2B< e7E p71 :  t E.
o;: rp7m o;: r c y a 
trk!
at 2 p trMc (t eVt “a0k m! 
tr…”
e!
i
n
:2r 
2.

'3 
,
c#k0k et pry -R .v,
e =,y a 
tr2t
or pt c ! it
c2( e!E: ! e 
7  vrp
2.k -R
=p r! $ 2, p.7t 
'.y .
or( 
=p7 0 or , =p r, “i7t L!
=! = E e!# e2.7 :rt : t?” e!#
',. aBk =p a “u1 
Ev u1
= e!# :(!E u-
y n1 = !!”
e!# 2t :(!E. or R ! ! 
Evy, =
my =,t :-,!, i (m7 = E
a1kr23 ! e! u-
v 1kkt. it 2
inl u o;: r (2 m ` u- 
uR7
k. u t!
“ 
Ev a
: i ! :37 L!”
e!2t 2 i7t 2B< i n eVt Bk
uv ir incr trMc (t a ! 

Ev u-
y i rk i E :32',
L 
nEk !.
m a!p,!…
mE c& ,
m , spv at 
 lr, k0L.

அழகிய முன்மாதிr…

7

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

aEt&>
trMc я 
m
t lry, p trMc (t 
( L 2fpr 2 =! a L =!k a< !.

0
y,!..
2Lcr p.e. c, 
m$7t7  (` v), я 
m
t lr, trMc.

அழகிய முன்மாதிr…

8

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

mH&> 

$

ml = 
k B# :32 
=
t 
, a37t Kcr. e!P, $y
:2r2E = aP2 1 =! :2Bt e! 
y,mrt!.
K, =! 7 t, c# E ir 2t,
y2 2h(7t 23 Kps eEt 
aL(1 atr 2fB< :-.r.
a 2t
aty 
e1
eVp,
:V Bk
2 (lk
a07tM
:(l .
:(l jy u k,y c,E i+p a2 
1k7 r . a c E a27tB , 
eVp 2t K 7 3 eVtv3 !.
i2.7! aty eV 207 
e1k 
B#
:37.
:Vtm.7tv'3
r 2t, et23 =-2, 2-2v, J0
e ,
K#v 2c .
2c 3
ir2 k uRv 1k7 r .

i k 2'3 :32. e1 
+7t : 2 ! k K'3
k'.y +7t :-,. it 2! n$v
27, e! y,mr =BkR1 i ! ar 
e!+,m
c<t o'. :-,E. a , e!E

B , a,7 3 =,2 Ek irkt.
v3m =' e1k, i7t =p r! 
$v =, nt r (2 1 2 :( .
a: 'k 2t =m = E ir
-3 e! e-R t!

அழகிய முன்மாதிr…

9

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

22r m lr 2r L kr
aE7t , 
y
n B<E. =! 2.p
m.t (2t7 t 1km! a itv',,
a k :( -. e , 
y =! :( 
m.v e! J e!P irt :- ,
irt….
i c$ny or= =! tX kL
(=p: 
j7 :kp) 2.7t :-.rk 2t at 
or =p: 
j e!E ct7 t-.t :
“or
++! ipkp! m!# r1
a Pk =! 
t :- , irk. 1) a E
JB2372'3 :,t i1k r = r.
2)prk 2! r a Et v. 3) a P a P,
(lE (oV 
E) p 'k pL7E”

B-, =p: 
j 2.7t :-.rk 2 
e! k =! :( -. ,
e! nEvk 
t. i =p: 
jy m! k<p,2'3
p 'k pL7E i
n 
r7t !.
i !
ipL7E
JB#
:-3
c 7t e! k u 2v 01k E!
Km!. (JB#: i !)
=p r! =(7 =3…
tr$c &'t,
t2ylrt.

அழகிய முன்மாதிr…

10

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

1
A IJy k$c!
m
t =p (?) a  0,! a 
t
2c :-.r.
a 2t or 2'. '3 n tL'( 201,!
a m! .
“:2r 
E! e! v'37 ',7t tL'(
:.y m!m v 201 i . u1k7 
L -3
e!#
K( 2<7t !...” e!#
a! 23 :(l tL'(7 ', n'.E. 
', 1k =p at ir tL'(
201 o;: ! e37t rc7trc7tM (p,, 2'.

k$Mc 3
=p L 
-:',
27t
:-.r.
c<t =L7t '. ir e 201 y
=p (p'3 m., a 2'. trt 3,

En 3 :(!.
ark ir 0 atMc.
“ 0 

or
2r720 k,7k,
:2r 
E a ark ir2 k 2kt
:37t u-2 !
i!#
at 
E 201
k,7tk, = 
: L 
!
'3 (p'3
m.7t v', ... J!...?”
e!# pr 
a 
k0pE.
a 
Et `. e-R `',1 prt
:-, =p a
tM :(!E :
“ 0 ! a E :2-
f :-3 
201 aE7t p7E.
a u1k =!
:37tr, n1 aM (p3 2t a
:2-
fy! m!E m c7t irp... K( 3
:-3 
a
:2-
fy!

Et
E2'.rk... aE! u1k 
L 

201 aE7y = E (p' ,!..”

*

அழகிய முன்மாதிr…

11

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

2
i/IJl i&5p/&!
m
t =p (?) a iX7 2Lp 
p. c a  : :( B a t
v'.Bk .M :(!E.
etr! c$Mc a<t :-, =p e rk
:r 
Et 0 ap2 (Ll) a 
'3
a07t :-3 
v'3 :  <E.
: e! 
kk :(!#, ir r u
2t1k:-,.
=p 
p7t 2E :( t a< etr
: <p.7t k2k2 a 7 . aE.
at or k2 : 
kk ar t.
ktL! . `( ', ap2 (Ll) a 
“:2r 
E L!
= 
:!# kv or k',

rk ... = iL-3 2
'3 E irk ...” e!# 
3, 27 3 msms, aBk =p 
a
t. “= m irk .  -,” e!#
:(!E.
ap2 (Ll) a r ark irk 
e!# e-f, kM cB# mB# 27.
a-, =p “i ! =m,! irk!.
a Ey (7t7! = m . i ! nM( = 

2B# !!” e!# =p 3 :(!E
#v=. 
k yl ct o!# k# (L(L: !#  

p!+t.
c<t =L7t a1  etr “i kk 
r :(!<r p… a2.M :(!<r ct 
a#2'.rk” e!# m.v :( t kk :(!#
, 
# i,7tBk 2 v',.

*

அழகிய முன்மாதிr…

12

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

3
n : t*p!
L i t! m
t =p (?) a ,
 
t, “=
! e! , =! (2t7t r
:2r : e37t :k. a.. 2R
'k. e! (', 2y c ir or 7k,M
:( 
a2. e37t :k”
e!# ! 
2B< kB c
7tv'3, 27 3, mMcL
n!!.
=p i t+! a07t L Et 0
or L aPpE. (B# =L7t E
+ or  
.7 . 
7. u!<2. :
t 
=py!m!p .
=p mt L a
LM :(!E.
pk
“:2r L... u1 2B< u1 
! :(!E:
u- 
E...?” e!# ',.
i31k - i7tL J<'3 =k
mt : 
l kLl, “=
! i ! e!P, 

!!. i E 7t K =! 2', t!21
o!... iL-,...?
i ! n
t7 t1 -3
e!2B =! t1 
vj7 iLv e7E e7E...?
i E e! 
pl l 2'3 :( 

7 E! i ! 2vE 
ir 2t =! 2(l
ir !. i ! o!# i E ir 2t =!
2RLE ir !. a:2V:
e!P,
:2r' e!E '
 i ! e37t
2!237t =! 3v. i ! '

i Pk e; =! :( trk !. KE… i 2t
i ! e!E +2t i. eEk ey r t
i. =E e37t :-,l 3k!.
it
nE i7t a ...?” e!# mt 
2( 2( =p r! - irt -v j .t.
=p a i tE a07t, “ny n (2tk
:2r' aE7t u!P, u! kr ”
e!# k< a E eM(r7t aPpE.

*

அழகிய முன்மாதிr…

13

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

4 
MkO
m', m.Mc a,1k c
y,! or k0v
 
=,t :(!# :-.r.
(B# tL :(!t etr ` a0E i t t
:-.r2 27. k0v =k i t,
“aM c 
e!+, r1.. 2'.” e!.
“n = irs p!” e!# :(l:- ,
k0v ! !+, ir c 
k 0 i, a B
a i t c 
t :-,. ir r 2c :- ,
=,.
“i : y =L7t i7E a (La (L 
e1 
k pv'k...?” e!# ', a i t.
“i 2kty L m 
! !E i +!
t e!# =
t m! E! 20 01 e 
# e!# :(kL.. a r! 2Mc aE r 
1k
a r, 
7t (t v3k !
a 

Lr! 2Mc e! tl vVt, =P 
<v',...?
aE! uL v' , k p v' ,!...” e!# k0v
n'. m0kM :(l :- , 2E.
e By a i t :2# 
'3
:- , :(!.
a u e :=r1kt,
i t 
t ylr c 
ik 7. pk
k0vy, v, :2B# j =,7 :,1kE.
“p... p...” - k0v uL a07. i t
trp .
“n eEk7 ( 
7t uv :( ... u! :2
e!E2?” e!# k0v ',
i t a
tE p!Ey,! “it L n1
k< a m
t =!!!” e! .
k0v pLm7t n!# v',.

*

அழகிய முன்மாதிr…

14

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

5 
O/k
or=
tEv =p r, J0 or uv '3 
. a r, =p “at Lx 
! iP av
(Ll)y, :(!# =! aPpM :(l1” e!#
aPp 7.
a J0y =py,! at Lx 
! iP av
(Ll) v'3kM :(!. a1 at Lx 
! iP av
(Ll) !P, L+, trv7trv Rk
'3:-.r. i +7 J0 =p i0t
=p r, trp .
=p 
a r, m-3 at Lx 
! iP
av(Ll)y,
aPp 7. iL-, t my
a J0 7 3 :(!. im at Lx 
!
iP av (Ll) ! 
Evy, v'3M :(v
:37 2R7tBk Rk '3 :-.r. i 
-, J0 mV =py i0t (t =p r,
trp .
=p a J0y, m! m at
Lx 
! iP av(Ll)y,
aPp 7. i
my a J0 :(! 2t, at Lx 
! iP av
(Ll) Et o',7t v u :2r',!
v2L7tBk k p :-.r. J0 =L a r,
:(!# ( :(l “=p e!E 1, aPp 
7” e!# :(!E.
a :(l m.2Bk at Lx 
! iP av
(Ll) a r, “e! o',m, a! 
u :2r'
i nm, m u1 :(” e!# :(!E.
J0 mv KM(! !P, #
e
n1k ( y!
i 2t at Lx 
! iP av (Ll) a
J0y, “iBk m!p iL-3 , t… J! o!#
2( 
2 v'k…?” e!# ',.
“m , =! 2t, L+, Rk
'3:-3 irt… iL-, t , =! 
2t 
Evy, v'3k :( E Rk
'3:-3 irt… i2.2', n1 eEk e!E
:37tv, 2kz e!# nE7t =! 2 v' ,!”

அழகிய முன்மாதிr…

15

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

e!# J0 :(!E.
a ', at Lx 
! av (Ll) “
#
y
ax e!E 27t “=! uEk :37 :( 7
e2. :(v :( ?” e!# 'k 2t =! 2t :(
-3 
…?
aE!
L+,m, 

Evy,m Rk ' ,!… a  y,
K,2LM :(v etv :( tv, k, e!k
e-R7t…” e!# v :(!E .
“at(r… e! vy7t
'3 J! e vy
' 
a :37t…?” e!# J0 ',.
“LR… =p aPp 7M :(!{…
=p i Pk
k$Mc7 Lk. r1 7 !
:( …
u1k =! :( uv i !
mV 
JB# : !” e!# at Lx 
! iP
av (Ll) :(!E.
o',7 3, a! 
ir v
t m.
:( 1 3 a J0 :2r
3 =,t t
e By =p r, :(!E.
=, v2', =p p!m# 3
:(!E : “=p 
 ,c :( :(2 
c 
! (a).
=p7 0 ,c :(
:(2 i at Lx 
! iP av (Ll). LR
i ir rk
ax mk :( 7
:37t !. a :( 7 e2. 2P :(v
:( 
e!#
i 
axv, 
Rk
:37tv'3 L  

kv3… aE! i 
,c :(7tk r !”

*

அழகிய முன்மாதிr…

16

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

6
2' &ன 
p = (?) a , =p7 0 ap |LL
(Ll) a , :(!E (2 :
2} iXLy k',7r or : - =
u, , or V y, , or 2 B 
Kk m irE. ax am Ly (t
vrp, a , or E L aPp 7!.
ml E : - =y, r, t,
“u1k
k$Mc Lk.t et?” eE ',.
aBk a “a0k , a0k n i eEk
k,7 =! mv KE a, !. 
: #k 
B 2 e! : - 
t 2 -3” e!#
2t :(!E.
a L a E 
t L7 , , a Lt
a# #2E n 
t, a0k n7 a cL 
E

+LE.
p!E m-3 a r, “u1k e!E :( 
:37 i!P
k$v?” e!# E ',.
u, E a “or o', k,7 =! irk”
e!# :(!E. E a rk cE o',7 01k,
“ax… u1k apvr7t ar E” eE 
$7tM:(l v, :2B.
iL-, , V7 y, r, E 
t, “u1k
k$Mc L k.t et?” e!# ',.
aBk a “a0k m. -3. 
e!E
: #k i; V e!E v'3 2 v, -3”
e!# :(!E.
a L E 
t L7 , , a Lt V
a L v'3 2 v',t. a0k a, m.
a rk :32',t.
p!E E “e :( u1k p.7 
Et?”
e!# ',.
a “2c 
3” e!# k , a rk cE2c 
3
012',t.
“ax… u1k apvr7t ar E” eE

அழகிய முன்மாதிr…

17

––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––– 

E a rk $7tM :(l v,:2B.
m! ,
2 B r, 
E 
t
“u1k
k$Mc L k.t et?” e!# ',.
aBk a “ax… eEk -:R 01k, a!
m =! 
2 K(23k !” e!# :(!E.
a L E 
t L7 , , a rk 
-:R t.
p!E E a r, “u 
k p.7 :( et?”
e!# ',. a “K3” e!# k , a rk or cE
K3 012',t.
m rk L2', a =, k'.
2',E. m
rk o', 
y, iL-,
rk 

'3 2-Ry, m!
rk K'3 
y
ur kE.
or=
a; E 
: - 
u, L
ir r,, : - u,y t “=! ` J0

+!.
e! pLR7t e! :2r ttv',E.
u1k a0k n7y, a0k y , :2r
:( 1 y 01k ax :-3, u1,
or o', 'k !. aE :-3 e! 2R7t
2t 
k : !” e!.
aBk a “eEk JL 
E , 
u E.
a =! n B -.yr2 u1k
o', L m.t” e!.
u, E E “=! u1 a< !. n1
or7t 
: #k : - =y, Lv,
J0v irv? ax u1k i7
:( 1 01kE!” e!# :(!E.
aBk
a
+
“=!
iM:( 1
e!
mr,mrt 2L2LM :(7 1k E!” e!#
k<E.
a ', E “n1 :( t :2 
ir, m!E n1 e; # irt a; 
ax u1 Kk E” e!# k<M :(!.
p!E a; E V7 y, r,,
V7
B7t 
t,
a r,
m!E r,
',t 2 ',.
a r m!E 2t a7t 2 :(, “n1
:(!Et :2 ir… n1 m!p irt 2

அழகிய முன்மாதிr…

18

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

ax u1 Kk E!” eE a; E k<M
:(!.
p!E a; E 2 B r,, 2 B L 
t, “=! J0 j 2!. pLR7t e! :2r'
ttv',E. i!# eEk ax :-3,
u1 :-3 vL u # e r i.
u1k 2 m'37 ax :-3
u1, ` K', 'k !. aE :-3 e!
2R7t 2t 
k : !” e!.
u, E a “=! kr,E ir !. ax eEk
2 m'37 !.
eEt :( 7t n1
vrp : e37t :1. n1 vrp
:2r' axv i!# u1k mV
E 3 
rk !” e!#
k$Mc 3 :(!E.
aBk a; E “u1 :( 1 u1, 

7t :vL! n1 m r (t2'k… at
ax u1 :2rt :-,!. u1!
B ir
0 mt ax 2 a,tv',!” e!#
k<E.

*

அழகிய முன்மாதிr…

19

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

7 
Mkl 
p a :(!E n$Mc :
a!# or= E :27t:-, 2 
0
:'.t. m!# =-2 a 3 
0y a, 
'.! =3 
'. :-,. (B#7 :v or
k :rt.
“ r1… a kk pkt : . 
0
v',t 2R7 :,L”
m r ky ot1kE. 21L i., m!E,
:2r1B# vct. (,(,: E
L1 2 m<t vVE.
e1kr ur-3 2 o!# k y a,7t
n!t.
kk m r ( 
M ck :-,.
e; m!# a  a B2
a(k, m.v. i:2Vt e!E :( t?
m r K c7. i +,
E urk
pL7t2t eE m.v :( . 
1 $= i P J P =B:(
:( tr a k<p'3 pL7t -3 e!#
t 
+7.
m 
pL7t7 :
“i ,
e!P,
v (
n7t
kl7:j or or2. :=lk kl 2c
2fB<E. m.pk kl 1 
:(!#
v',. =! a := 2!237t m-3 v (
:( !. = v M(. a r 
E7tlrt 2 
3 
1k 7t !. : k= j7t a kl 
. “€, eEt kl7 r1” e!. “a ,
a1k 
3 e u!P, !, `'.M :(”
e! !.
a 2f t7t 2 , “e!P, kl or2.
:= E?” e!.
“K 
. u!P, kl or 2. :=!. a
m-3
=! v (7tBk 2!237t E!.
a
r 
E7t 
3 1k E!. a 2k :2rkE.
eE i : u!P, , e37t :”

அழகிய முன்மாதிr…

20

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

e! !.
2f mk
k$Mcy,! 
3 `'.M :(!.
i , u! mt aM(7t! LR 
7! =!
iM :( ! e!2t u- 
E i 2
vk j '3 ” e!# pL7t7.
e!E vp…! 2 (B a(t.
iL-, 
ih(7 :,1kE :
“i , eEk t mt  irE.
a k o;: r = iLv 2 :-3 :( !.
or=  

kv',t. =! v3 :(l m! 2 :2B 
u1kv',E. t1k :2B L7 :Lv :( k,t
eE =! 2l y 
7tr !. 2c aLB<
:-.rk e! k0kk, 2 L 

7tr !. i2. :2Vt v.tv',t. i , u!
aM(7tE! =! i; # :( ! e+, i
2 aB< j'3 !”
2 i!P (B# a!t.
m! 
i2. pL7t7 :
“i , e! a7 
e!+, n# tE ,! 
1kyr. a a2R7 trp7L m. 
,7t ir. a a 2R7tBk 2L 
, e!
vr27tBk 2f -3:
E Bp#7t, a  E
e-R7 3 :=r1k E!.
u, E a “i E
ahc:” e!. u, E a v'3 =! vk
:- ,!. a eEk7 L -. n# tE y
=! trp 'v. i , u!mt aM(7t! 
LR 
7! =! i; # =,t :- ,! e!2t
u- 
E
i
2
vk
e1k
j'3 !”
i:2Vt 2 mV 
a!t. j k,7t.
m!# =-2 i Pk =!< :(l7t2. 
:  <E.

*

அழகிய முன்மாதிr…

21

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

8
S$'! 
p = (?) a  0kM :(!E
(2 :

tE7t 
=r c iP m
t (Lx) e! 
c 

! 
Evy,!
k$Mc $t
:-.r. 
Evy! mt mk 2(m a!p
:-, a .
or= tk:L!# a Lt a!p 
Ev itv, a
i02 a L 1k : m.v. a rk
K# :( B i!:Er 

E m
t
iP ‚p (Lx) a t p! r 
# :(!E :
iXL  c 2L<t or ! i7
tRvy,! mv
k$Mc $t . c
iM(', K Lv $t rkM (E
a Lt a!p 
Ev tk:LE or=
Lf7:2Vt a Lt
pr 7 1k : m. a a<t 
!
:,plrt mB ot1k :-,. 
r,m
2c t i, Ly (t vrp t i.
i2. ir a L (я nk :-3 L 2r 2
mBc :( E. KE etv 2lv.
i 2B< vyB or :2-
f a Lt v'.Bk 
. (l u'. “e!E -3 u1k…?”
e!# 
v(r, “=! i 
y, v ' 
trk !” e!# a k<E.
“i 

B:2Vt rk v :(l
ny i. a Lt 
Ev i mk tL7t
m$k irk. n1 # r, 
t u1 pLME
2B< 1” e!# 
2t :(!E.
a :2- R a i,7 v'3 a(v.
“e! ( 7 = E =L. a r, ' 
i
i,7tlrt
=L
2 t”
eE
u#tM
:(lv',
a a<tr, i :2-f! p. 7 2B< 

e37t k<E.
“u1 tL7M (B# =L 
t e2. t a
:2-f, 2c a aPp v31” e!# e r

அழகிய முன்மாதிr…

22

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

:(, # jy a 
Et
vE vL7 
7tv'37 !EM (t aP
t .
“e!E 
uEt pLM(E? ckL :( 
…” e!#
',.
i:2Vt a :2- 2cE : “=! e! 27t
v'3 :2-f, or = iL '3 1k E!.
a r :37. =! a aft :- ,!. a7
trp7 r2. u, E a ' 2 =' = E
a aftr !. i2. ir or= tk:LE a
v'.lrt eEk K aPp n-, 
M :(
:2r 2 =! aft a0k 27 a =
',PpE. eE a pr
E
i. a
i0 eEk
E l
ym. a i; # '3
aPptlrt =! mv k0p 2 E!. i; v
=' e!+, ir a = =! e2. pr
m.y? iBk7 1! (rE tv L -3”
i :2# 
', 
:(!E : “a
u,E.7 trp :37tv, -.t u! mt 
', , 
k”
i 2t a :2- “e!E i2.M :(kz?
a :2r =! n-, 
 7tr !.
i:2Vt tk:LE ', =! e2. :32t?”
e!# :(,
“e!E 
i2.M :(k ? u!+, i; v
n-, 
a a v'3 7tr L! aBkM
:( y =!< it E? u, E m!< o2,7t v'3

# 2” e!.
u, E a u7m a L =k, “e!+, 1
k< i 7 u1 $ 3 op'3
2r1. ax u1k iL 7 tr u1
tRv a ! tr2 :2B# :-,! e!2B7 
1 u7 : #7t otk v'k … it
n 
? u1 (m :2B# =B2E m-3
n1 :,L -, 
? J! i
vE vL?” e!#
k<v,!!, iM ( r =m, v '3
Lv. =
t $vBk : M( '., = u 7t!
ir vL', trk e!2 : uRt
:-,.

*

அழகிய முன்மாதிr…

23

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

9
v>:t k/ ன &!
aM c# Pk J70 15 trk. i!P
m(k, ar2v. y ir a ! mv
2L2L2 ir!.
“i ! i! t e!P, n-, = K(
n -3
!” e!# i +,
E urk
-.E!.
e2.y i!# i7t m
t =p (?)
a M (t7t 2c v, -3 e!# t 
+7!.
=p 
tEv t 
E or (m7
a
7tr. aM (m7t e7 LpEr
a!p,P 2(7t,P $t . KE etrk
it
:2#v.
iX7y,
iXmM
(m7y aj7tv, -3 e!# etr :2r
2,7 tL'.E.
:( t =p r! tk e'.t. =p r
2rk7 LE. =p7 0 2 K 7t,! a
2,y (E. i 
7 2B a 2
mLc :'.E. i 2,y P (L -3
e!#!
aM
c# !
t. 7
t.7!.
i 
7tB 2L, -3 e!2t a P,
:=3= vr2. K '3237 m. 

=p L =k mMcL `. ‘(’ :(l n!!.
“e!E p? e!E :( t?” e!# =p p!Ey,!
',.
“e!
uyrP 
E i7t a ! 
1, a 2 2,y e!Ey (7t
:1. i jy 2L. yh7 (vL7tk) K
vrpk !”
=p aM c# E J i1 27. pk
k<E : “p! n 2r vL
LR a,t yh7 K
vrpk . a2.7 E?”
“K 
=
!”
“uEk7  irk ?”
“ir ir r irk!”
“a2.E a k 2fv, :( . a !

அழகிய முன்மாதிr…

24

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

E R 
=,t :. a2. =,t :-,
vL7tkk
i !
e!:E!E
: k
t
01k E
a :
uEk
k,k.
i:2Vt n trpM:(. ur =L r 2t =!
u!E 22,y (7t :k !”
=p r! a<vL2. aM c# !
k$Mc 3
v3 trpE!.
:2B k 2fv, :( !. a !
E
R 
=,t :-,!.

*

அழகிய முன்மாதிr…

25

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

10
a& V !
m
t =p (?) a 7 . or kL
7 

tE .

( 
E 
'2
: 2n 
LR 
7 
!
kL
7 = 2'3 k,2v, a k
J t uv pr -3 e!# a =p r,
v-Rp7.
“axv! t L! e! kL
7 iX7
JB# :-, , a2.M :( u1 uRv
v( 
,y e!# =! a , :( t-3. KE
=1 i 2t 'cyl 2'.+yl 3k! .
aE a iX7 v'3 :  < v3 
e!# =! ahck! !. 1 vrpE J t uv
pry1. at a k 2rv a
y” e!# a 
k<E.
=p rk u -3 e!# vrpE. KE
a , a:2Vt o!# i. =p a1k
i1k 27. ?7 iP ?aE e! y i 
2c '3 n!# :-.r.
“m
 (?), =! uv prk! !. KE 
c
( 
7t =! 2R7tBkM ( 

eEk ˆ7201 L
-3” e!# k<E.
=p or t nM(y7t a kL
7 r,
:37t ur e rk pr7t :3k2.
:(!E. 

c ( 
t. a yrk :3 -. 
:3 m. Bk i!P iL-3 m!# tE1 irE.
=p a 
tr:2Vt ?7 iP ?aE e!
a
y
a , 
.
a Lt
m 
33: !<rt.
=p r! (', iV7t p.7t a , “m

(?), J! i!P eEt ,E7 Lv?
at
m7lp! 
,! 1kE trp :3 

',. n1 k :37 aE n B 

'k e!# eEk JBE :ry” e!# 7tE.
i; # a y, =p L
r k 

அழகிய முன்மாதிr…

26

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

2c ', u 
(Ll) a :t7t 2E.
a r, `. u 
(Ll) a , “axv!
etr , axv! tr, 
n i; # 2ck …
axv! t m!p it =,v:! i =L
u! =! e37tr 2!” e!# K ( 

2cE.
iE ', =p , u 
(Ll) a ! 2Mc 
y',. “1 a2. 2cyr k,t. i Lt 
,E7 trp :31 e!# e!+,! n1
2cyr -3. 2R77 trp 'k:2Vt
:h(
ry,! 1 e!# a r, 2k 

k<yr -3. KE 1 i L aM(237t
v'k. i L a07t :-3 2 a ,E7
trp :31.
ir2t
L ˆ720
at 
v
:31.
it 
1
a L
aM(237tB”
u 
(Ll) a a2. :( .
:37 2R7v, at ˆ720 k,7t 
?7 iP ?aE, u 
(Ll) a , LR ',.
a L mL'. aM(237tB7! at e!# a 
a<:2Vt ?tk KM(r 
k 2Et.

r
k 2ct !! e!# a rk7 :ry. a 
-3:
! ! a; # :( .
“u
L, 1k e!E7 :rk?” e!# a y
',.
u 
(Ll) a k a L7 :rv. a y 
!E a<m237tE.
y (m7t m:2r
2-.LE ?7 iP ?E -m! nB2t -3
KM(r2'3 2E u 
(Ll) a .
“axv!
tr,
J!
i; #
=,t
:-k?” e!# u 
(Ll) a ',.
“ Lvrk! i7tL k<7t e1 7t 
a, 1 aE7y =! m
t, (?) 
- ,!. iL-3 r1 vL. a y -3
u#t2377! =! i; # :( !” e!# ?7
k<E.
u 
(Ll) a “e!E a, 1 a ?” e!#
',. 
?7 :(!E : “i7t :2#
y m!Efy
ir2. ! E3 u 32 e; v m',E

அழகிய முன்மாதிr…

27

––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––– 

'3k a a vk i7tr, p7t(l7E
: 23.
i iL-3 r1 i:2Vt
: kv',E. u
L, i =! u1 
7
JBk !. =p L =! i7tL JB# :k !.
eEk n :(7t u E. a  2t =!
=p r! (m7tBk :,k !”

*

அழகிய முன்மாதிr…

28

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

11
SA W& SAr& r!
ir2t o',1l, 27t 2tEt ktLl
:tL 2R :( t a kV
tE 
,t. a 2xL+lrt tr.
er
at X 7tL7M ( .
i +! i#t7t m
t =p (?) a  2
-3 e!k o L LR7tB n-, tL 2R :( t 
trE.

tE7t ey 2rM( 207 ',1! i+
n0 2',t a KE a,t v',E.
kk: E
tE7t :! a ! u, :'3M
:(! 2t :
cl7t 2yE.
i …
i!P
c 
rR1!…!
ak1: ar':, t =p r!
trm7 2 irk! e!k nE 2
a  prM :( t. or L:r 27t
:2rm7t,! cr7t :-,E.

tE7t7 :r n0t ktL m3k
v',E. o',1 7 '. v',E. 

=py!
2 ( 
t! 


ktL y o',1 y n#7t k 0 kt7t
tmtm: !#
=py! 2 (lk n0E.
n-,tL 2R :( t a ! K, pVt
2,t (1k k,E. m. t, pVt 2,t
a1 
irt.
a B k<7: 23k! ny
a i. =p r! trm7 27t 27t

k$E. klk m?2 :( t pr7E.
a ( 
… a ! L m!j p! Ky7
c<t nE i0v. a (L2,v. KL L
:( v.
a
t o',1 y, ktL y 
'.
2',. p,! ir a y j !k
k.n p'.E. py t E7y i',. :-3 
:2r' y, u, 
y oV1 a3k 
7. pk, 2 (lr ir k :(!#
2R p7 tL k7. 
B# u, aft

அழகிய முன்மாதிr…

29

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

:-,.
( =#
R i'3 :-,. t '.M cL 
rv'3 m.y .y oV1k237tE.pk
mv nE7t,P -f7t,P m3 =p LM
(tM :(!.
=p rk m!j p! Ky7 a ! (ay2
e!k i!:Er :2r a rk u-3) nEm m3k
mv p.7t v',E.
=p k<E : “um, iL-3 2-p=!
irk!E.
a B
i P
vrpk!!.
m :2#
, (kp7!
.
iL-, 
nEm, -fm”

*

அழகிய முன்மாதிr…

30

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

12
Akv
a-R =p (?) a M cB< ar
7 0
a 
trE. a 2t kL 
c or  
.
“m
…! eEk J P uv :( y1” e!# 
t Lt 
a'3 :+y ',. kL 
c
:(!E ', =p7 0 K7tL2',E.
=p 0 a
t237tv'3, uv '3 
rkM c :2r 01kE.
“a!2 L,
k$Mc E? =! u1 = my
=,7t EE?” e!# :
! 
', =p .
“i, e!E n =! =,7v” uR 

: 2', 7, =p7 0L : k-:,0M :( E.
27 3 a L =k 2 mB2',E. 0 7 
37t n#7t a
t237tE =p .
kL 
c7 
3 a07t :-3 v'3k
:(!.
l c :2r a rk :37.
“a!2 L, trt E. =! u1, =my
=,t :- ,E?”
kL 
c 
m7t,!, “m =!<! i !
u1 k327tErk ar 
r :2j E!” e!#
:(!E.
“a!2 L, i 2t n1 e!+, k< 7
m
k$Mc ak!E.
i 7 e!
0,m t k<E, a ! 2m 
ftv3. L il 
?” a!:2V ', =p .
“-.2 rk !”
:2Vt pt a kL 
c =p r! a k 
.
i# 
E a
t 7t a-R 2cE:
“ 0 , i rk m-3 c :2r =B#
:37 !. a!2 L, u1k i 2t trt E, =!
u1, =my =,t :- ,E?”
“K 
. m =!<. i ! u1 k327mt
ar :2j E” e! kL 
c.
a :(!t 0,7t =p :(!E :

அழகிய முன்மாதிr…

31

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

“=P n1 Et o',7 i0
+Pk a7
tL7tM :(! k o2 .
mk 2(7t,!
o',7 7t ! a
+!. or= yB
a#7t:-3 o', `.v',t.
a27t u o',77 tL7t :-3
`,, a o', 
mL-3 2 # 
`.t. a

+! ` ,. t a1k  27t kM(l',!.
“e! o',7 v'3v31.
a p.
mB2,t.
a! ! 
=! =! a< !.
aE e! jk :-3 t v3 !” 

vk :-,.
pk a
+! :h( p e37t :-3 a
o',7 :=r1, o', `. t a Et .y
a 
t :-,t. a ! :( 
a7 '. :37t
J< a 
t :-,!.
o',7
'3 
, c
+ yk, e2.
ask ctr7 -3 e!2 a-R 
0k uR7tE.

*

அழகிய முன்மாதிr…

32

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

13
i&5 r Skt
p 
!+2 i ! r : k
t e!E
e!2 m
t =p (?) a i n$v! m
:(k :

#
= i +! (!+ty ir =2
:-3 L23 .
or k# : “i ! eEt ( L eEk an
:( t … eEk nt -3”
a 2t
B:r ( Lr, i ! k# ! :
“uEt ( LPk :3 -. :37t v3”
i +, a '2 : “e; # :32t?”
i ! k# ! : “uEt =! 
m 

a k# : “i … eEt =! 
aE7t
ttv',,E ”
a 2t a m =2r, i ! k# ! : “uEt
( Lr, =! 
etv i ”
a k# : “i ! a; :+ 2L 
eEt
t 
e37t a rk :3”
a 2t i ! a r, k# ! : “iBk 2L 

uEk # J t -3 
?”
“iv, ct # e!E irk!t i …?”
“a ', 2..”
a 2t an i02', a a.! m
a0E c E7t! or ', 22!. a! a0k
:(k nB2!.
:
 
# i +, '2! : “i ! 
r i ',? i7t e r P
iE :( t 7t ? at vL
LR
a, 
e r P 

:( t 
7t …?”
i ! k# ! : “ iBE kl7 
rk! L a r…”
a.! k# ! : “i ! L iBE kl
:3 m.y?|

அழகிய முன்மாதிr…

33

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

“u!E m.y…”
“e!E m.y 
… e2. i …?|
“uEt ( LE
!+2! m 
i ',
uEk :( 
k”
u,E. a.! ( y7 t # k# !
“eEt ( LE =!
!+7tv' ,! i …

!+7tv' ,!”
a 2t i ! k# ! : “uEt ( Lr! 
p.7 # n1 ir r a c E7tBk n0y1”

*

அழகிய முன்மாதிr…

34

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

14 
X!
m
t =p (?) a , or i t .
a pt mXl KE .
=p 
a k
2fv,! ( k<, “i +! tr7t a !
e!+, m!# :', 201 irk!E. 1) tr3 ! 2)
c3 ! 3) :2 :(l !. i m!y =! o L 
, y v'3 v,m.t. o;: !7! v,m.y.
e ml v, -3 e!# :rvy1” e!.
=p “ml :2 :( v'3v31!”
e!# :(!E. a “(r! a2. :( k !” e!# 
k#t a7.
iLv t. a 0 2 tr, p2',.
jy ` e-R u-,yB#. = axv!
a!pkr tr7tL 2 2 !, a 2t a 
“tr.E?” e!# ', e!E 2t :( !. “:2
:( t” e!# k#t a7trk !.
:2
:(!E axv! -,E k,k. u- 
M
:(!E iXmM (',2. e! : ',23. =!
m, 
k v3 !. 2 2 aE r ‘tr,! tr,!’
e!# : #2. i; # nE7v,! a u 
aM(7 =31kB#. tr, 2 k,t e!# m.v
:( .
pk c3 i,7tkM :(!. c, u'.
m-3 a rk 2 u-,yB#. =p “c.E?”
e!# ', e!E :( t? :2 :( k,t.
u M :(!E aBkr -,E k,k e!#
e-fE.
u, E a;v,7 v'3 p2',.
a;  # e7 t
y :( 
axvk
=p rk 2t = L ! v'3kM :(!. 2( 

237t7 t1k v',.

#= =p r, :(!. 2fv,! ( :(l,
“-
f = (?) a ! :2 :( ml
v'3v32. eEkM :(!{! a mB<l
v'3v', e!P, iL :', 201 e!E
v'3 2 v',E. =! = Ek v' ,!” e!.

*

அழகிய முன்மாதிr…

35

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

15
2&/k/ k&: Arc! 
p = (?) a  0kM :(!E
(2 :
m!:2r 7t or i!:Er r,mrt
n7 ur 2R :37t 1kE. 1k at v3 
'3 B n77 -.E. -. 2t at
or k,7t. a7 tt 27 u 1m,
m7t nLp irE.
u, E a a7 tk :-3 n7 vB r,
:(!# “=! u1,mrt n7
'3! 1k E!.
KE p at u t.
aBk =! v
:3v. K p n1 :2B#
:1” e!# :(!E.
aBk n7 vB “=! ! u1,
vB#v' , E… atl aE7t u1k7!
:( 
Et. p n1 e37t :1” e!#
:(l aE 1
#7tv',.
v
t2B
ap
e37t
:
a;vr r
m! Lv.
pLM(E nt2ty, :(!t. 
7t! 7 n mV 
prt :-,
nt2t, a ! = 
uRt, ir Ly =k
“u1 ir rk k0 irk!EL?” e!#
',.
“K” e!E ir r.
“e!E k0?” e!# nt2t ', or “Kk0” e!#, i!:Er “:2- k0” e!#
:(!E.
u, E nt2t
k$Mc 3 “a2.E n1
ir r (2 :( t :1… 
2t
ap vrp # :(v :( . 

m
:( ” e!# tp 01kE.

*

அழகிய முன்மாதிr…

36

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

16
ar#& 
p = (?) a  0 apŒLL (Ll)
a kM :(!E n$v : 
'.! j or
+ :(!# :-.rk 2t
tk:L!# E7tlrt or ( ',t : “ 

!
i!Er, ',7 =kM :(. a1k 
0
:2jt a7 ',7M :(jM :( ”. i; # kL
ol7 u,! a 
: k 
=L KLp7t.

7tk i,2', a u7L M :(237t 
y at =L =L i r aE p! :,t `.E.
`r,7t 
n!t. 
0 :', KLp7t. k 0 or
', irt. a1 or v (y y
-: '. 
7t :-3 
07 -vL l v'3
:-.r.
a rk ar :(! i “( L! u :2 e!E?”
e!# ', ! :2L a :(!E. K! 
7tBk
u7Lv,2', a :2! i:2Vt a i L =k
“n1 ? eB e! :2L 'kz?” e!#
v(r7.
“tk:LE E7t u1 :2LM :(l u1
',7tkM :(!# 
0 :2 y 
# or kL ol7t.

7t! p!E  =P `. !.

(r
u1
',7tBk 
t 

0
:2jt.

B k i 
u1 :2L
'3 :(l
u1k
'3 
0 :2jtrk! ! at J!? a
a vk n1 e!E =!
:( t? aM :(
-3” e!# K l,! ',.
i:2Vt a v (y a
tM :(!E :
“axv! mt mV =p 7t a Et ar 

0
'3
=p it =! v ( :( k! !.
i! m 
k,k 
c m!# 21 
prk !. o! axv! 2y J0k,
j 2k 
:( t v3k !. i!:E!
e! k327 M (m7t :k !.
B:r
21 a37 (k2.M :(v 7t :k !”

*

அழகிய முன்மாதிr…

37

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

17
u!
m
t =p (?) a orm 2 (l
or
+L -,.
:V =L m. pkk, 2y  1k
i E j2'3 :-.r.
i2. 2 jt iLv t.
a
+ a:2Vt :Vt :- , ir.
iLv v'.BkM :( 
2y  1kE.
a
+L k<7t
=p  0,
v(r7.
“a c 2t 
!” e!# “( i E 
R1k :-.r2 ” e!# 0 k<E.
“a2.E i r, k327tEk 
Ev 

k uvk?” e!# =p ',.
“i
+rk or p irk.
a !
cL 
2'3
u07t
i r,
k327y 
2B#k” e!# =p7 0 v,7E.
u, E =p “i 2t 
Ev, i r, p
irkr . i P, 2 y i Lv,
a ! 
7E !” e!# k<E.

*

அழகிய முன்மாதிr…

38

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

18
A/k!
m
t =p (?) a yB#'.l 237t
ir.
ˆM(
L '.l! mL'3y# a t :
! 
E
mtk 7y, V2y JB237t irt.
aE 27 =p r! uy7 0 E
a,E.
“=p:2r 
E!

B ='3
!E e
c 2 
K,2L 
$k!E. n1
'3 J!
i; v e 
$kz...? mrt E v u
яm 
1k7 
rk ...
at
:(k(
23
...?” e!# ay,! u 
(Ll) a ',.
u, E
=p 
a
tM
:(!E
:
“ y... =! or (LR j 2!!... eEk
it 2t..”

*

அழகிய முன்மாதிr…

39

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

19 
 *A MW ?
m
t =p (?) a or= or
L7. n0l
a 
t i 2< :-.r.
2R p a1  u1kv',. a 2t
a; j  ;L7 e!2 ! =p L -,t 
urv :-3 a  : B ar :(!!.
( '3 - vj7 =p .
“m
... i 2t e!+,mrt u1 e 
2B# ...?” e!# k-,
m
t =p (?)
a  27t ',! ;L7.
“ax...” e!# uL k<E =p .
atMcy ;L7t! y irt k 0 =Vv
v0, =p r! y a Et .
“;L7 ... i 2t e!+,mrt u!E e 
2B# ...?” e!# a
t a E 27t ',
=p .
“e!E 2B rm.. n1! 2B
-3” e!! ;L7 =31k2. ...
“i
=-2 L!
u
y
a
K-, ! 
2B# !” e!# :(l a Et a +,

trp :37 =p .

*

அழகிய முன்மாதிr…

40

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

20
uyr t*p!
m
t =p (?) a 
t 0,! a 
t
uL. :-.r.
a:2Vt c :rv or pR77 tkM :(!#
:-3 :-.r.
u, E =p eVt n!#
r :(l7tE.
ark ir 0k v2 irt.
“a-R L! at or yr, p L a ...?
aBk7 1
r :(l7tkz ...?” e!# 0
'...
aBk =p a
tM :(!E : “aE
e!E...? a rk ` K7 
ir ? K7 

i P,t a ...? e uyLy ij e-R
k,t.
uk !<y uy aE7t o L

tp, !!”

*

அழகிய முன்மாதிr…

41

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

21
'I eX r/k oW !
al (Ll) a ! tRv 27t 
(Ll) 
v
aL7 tr cB< 
t y JB2', p
k<7t7 
m
t =p (?) a ,
my3 BM :(!.
“ 2! e! k32 mk t!2ny u t.
eEk
u,n
(ry...
u1,
u
2t or :2-R e! v'3 k uv
aPp 7 eEk :L2 uv irk…” 

! ,7 27t - 1k =p 
:(!E :
“e! -
f ! 2t mXl! :(7t....
=! iBk 2t !
'3
... e!E uEk u
m.t. n 2,y =L7t uEk
E l 
y,
u#ty L K-, +, pL7E :( k !...”

*

அழகிய முன்மாதிr…

42

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

22
i>/:t Arc!
or
+ or 2y =,t :(!#
:-.r 2t a rk 3 
E JB2',t.
a jy or kRB -,. u, E at
i1k7 -v k.7.
pk kRB v'3 :  .
a 2t = o!# 
7 v7t =7
:1v',2. ˆL
-R =k :-.r2 -,.
a
+ 
EtBk “eEk JB2', 2!
a 
3 
E i = k JB2'.rkt
2l” e!# :(l :-,.
u, E m-3 akRB< i1k7 -vL7
 KE Et ly nLp :-3 a7 
;v2.
< t a = k p'.E.
“ax iBk =!< a L a r,
2 1
!+7!” e!# m
t =p (?) a 
k<E.

*

அழகிய முன்மாதிr…

43

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

23
a.: SA r#! 
L7t! a# ,y! 2t 2rM(207t! я7
m
t =p (?) a , :-3 L23. i; #
o;: r r 7 2rM(201 :-3 t at
:2r kv 
<v3.
c# E ?! (Ll), 
Œ(! (Ll) ir r akvr v 3 .
or= ?! (Ll) or 2rM(207 e37t7 
y 2',.
i -, =p u, E ?! (Ll) y 
v'3,
a
:  
e37tv'3
“m
t!
k327tE я7t! :2r u-Rk,t e!2 n
a<v...?” eE ',.

*

அழகிய முன்மாதிr…

44

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

24 
> 
L7t or :2-R pE o!# pL-.
:-.rt.
“i i n a,t, LR e!E?” e!#
aX 
p7 ap 2 (Ll) a ',.
“i i pE '. 7t v',. P
aBk uR v. pmyl c# uyrE1
u-R'3 e!# a a av$7tv,v i.
apE 2c it v',t” e!# E k<E
e!# m
t =p (?) a k<E.

*

அழகிய முன்மாதிr…

45

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

25
t[&
m
t =p (?) a a? :V
=,7tv'3, u, E vLt v'.P :(!#, 
t 

:  .
a 2t u2 (Ll) a LR ',.
aBk
=p 
“=!
e!P,
v'. 

:2r E 
1 
'. 
7tr !..
a:2r,! iL j vr2v... eE a
21k'3 J0k :37tv'3 !…” eE
k<E.

*

அழகிய முன்மாதிr…

46

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

26
aX +v ap! 
s! k7M ( t c m
t =p
(?) a , .
a , irt or :2-f! 
p 2 cLt 
t.
a 2l'3 B7 ! k07 .E.
k0 k,v.
eE t e k0 -,l a 
r e37t 2l'.E. 
! k0 k,7v,! a e37t7 ! yB 3
aR7t 2l',E.
a 2t a , =p “i :2- !
k0 ty e< ? :(l1!” e!.
a “i..
enyl a e<
m.t” e!# :(!E.
a 2t =p “i k0y! mt i k
a!2v, ax ! a. mt mv a!p 
7t !” e!# :(!E.

*

அழகிய முன்மாதிr…

47

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

27
\&y Ac
i ! a<v7 m
t =p (?) a 
k<E :

#
= i ! ! a.E 27t, “=!
uk u!+, uRv ' ,!. n J! Lv?” e!#
'2!.
aBk a.!, “i ..!
uEk uR ?
2L-,7t u e uyrE1k uR 2 !
n E? uEk e2. =! uR  m.y?” e!2!.
i ! k# ! : “uk ` J0 u!+, uRv
',!. KE a Pk n Lv. tr a1k n
e!E -.r2 !”
pk m-3 i !, “=! u!+, -v
' ,!... KE n Lv ?” e!2!.
u, E a.!, “i ! ak7tBk aE7tBk
ar 
r :2j2 ! n ! uEk e2. =! -v p',
m.y?” e!2!.
i ! ip ! : “uk ` J0 u!+,
k.2Bk7 -v ',!.
KE n Lv. 
tr a1k n e!E -.r2 ”

*

அழகிய முன்மாதிr…

48

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

28 
py p/&!
m
t =p (?) a iXm 2E
:( B 
v irt c 
50 
:v u 
y =rkM :(!. a L3 ?7 e! a Lt 
pp P :(!<r. 
y =L7t :2r 
E iX7 pLM(L
:( 2t m,=p m$k ir 
etp
kL eVpE. =p mt B vc e<E. 
B =p r! yl, u,pl 2'3 iL7
:2r:37t. nB m. 
k 0 ( tv',.
ark ir ?7, =p L 71 p.7t
:-3 :(!E: “:2r 
E L! i 2v ajy2.
(py1.. a ajk2. K-, +, pL7E
:( y1...”
ly! Ey 
a, nyl
=p :(!E : “ 
M (p7t =( 
=!
Lv... a = jy tr7t =, 2 e!
.... i a< 
 # :( k... i!#
iv',l e! t or= i trt ...
i trv e! i (tyEL t
trt ...”

*

அழகிய முன்மாதிr…

49

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

29
ap a&A r
m
t =p (?) a  2LLE (! (Ll)
a m7m',.
a 2t a ark a 
t :-.r
aLup! a7mm (Ll) a , “eEk 27t k0
irk!.
a 
or Lk,
=!
m7m',t” e!.
a L J:37t 27 =p “a!p ', 
a!p ',2, 
',” e!# k<E.

*

அழகிய முன்மாதிr…

50

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

30
SI/k S' /!
m
t =p (?) a  =-2,! a 
t
2c :-.r.
a 2t
tL7t
or
:2=,t
2 
:-.r.
“a a1 =,t 2k :2-skM :(7t
i, u-3” e! =p a .
=-2 aE r atMc a,E. LR a
:2- v2M(r.
“a :2- = k,t.
e2. a 
:(7tBk 2 m.y...?” e!# =-2 ( 7 3
',
=p :(!E :
“orm or = kRB<! ar 7 3 
-vr7 v7t. a j i :2- =y! 
v2 27. ar -v i  y 
i. ! aftr l 0B< kRB<!
u vcE. at -vL
=y! y
uB#k. =y! tt. 2( m. =y!
2c 2k nM( i :2-skM :(7t
i, u-3”

*

அழகிய முன்மாதிr…

51

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

31 
tnIA
m
t =p (?) a i tL ir 2t 
a2 K ptp2',t.
20 K7t ir ‘яr aX 7’ e!P 
rp n u, p+ ptp2', K7t 
7t '3 =L t. (a2 r 2t
o;: r cBy al irt! :,1kk!E.
a m7m,v :( k!E)
a p+ r2', o;: r
prvEr 
a p+ K7t 2t
-3 e!# K(2',E.
aE a1kr prvEr,  2t2t?
e!2t 
k 
JB2',t.
or r:r 

t: n
t.
= a2 K7t 2p X?2 j ml e 
n0k L
a L
m. M
:('3
e!#
m.: 37E.

#= 
K  27t :-.r
m!ml or n0. 

aE r “a am!” ( =p ) “a
am!” (=p ) e!# KL L :( E. a !
m
t =p (?) a .
tpM :(l :2#p =p r, o2,
2',t.
=p 1
+ 27tyr 2 
vr7. a 2 y! =3v a p+ 
7t
2 y!
`L7
a1kr
aE7t
prvE! 

tk LM
:(!E.
aE r! ( 
7t! 2r aE7 1
pt
K7t 2t7.
a1 ir aE7t prvEk
k$Mc.
=p r!

tn'27
=,vr
L7 < 
32',t.

*

அழகிய முன்மாதிr…

52

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

32
aX v/k pJ/ t…
m
t =p (?) a or( 
Bp y77t!
nm7 or pLR
B:-.r.
a 2t Et =-2, K3 o!# a#7t uRv 
r k<E.
=p r! u7L :2B =-2 or 
“=!! K', ur 2!” e!# :(,
B:r 
“=!! ( 
2!” e!.
i; #
K:r
:2#2
a 
:37t :-, 2t =p “=! vk :2#k
:-3 r !” e!.
=p r!
kB
:(vyB
=-2
atMc, 
“
Lclx..
e
 y =1 :( k ... n1 u7Lv
'3
2'3 :-.r1 2t...” e!# k<E.
“n1 e y :( v e!2t eEk7
:r... irpP or k',7t or !
'3 
+7tr2 ax vrp t” e!# =p 
=-2k
2t
a7tv'3
vk
:2#k L
vL.

*

அழகிய முன்மாதிr…

53

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

33
S' / S'l SAM25 ! 
tEv at or 2h(. e1k 2'.+.
#
y! p.y ck7 v7 or , ! ir :2k0,! a!E Kyy (Ll) a ! v'3k t, 
1 2ck J t r 
# ',.
a! 2 ur E a!E Kyy (Ll) a v3
mV t .E, vrk J t :3.o!#
k,v. a!EkM (1,. m-3 .E……
i#ty m!# 2rM( 201 -:,37.
“iE7 vL o!# k,v” e!# k< a
m!# 2rM(201 y a7 y, :37 Kyy
(Ll) a .
2cy erk! m!# y#k m! m!#
2rM(201! o;: !y o;: r k0k
:37tv'3 a 2r27 or 2077 ! y
2',. E 2ck ( :2< 2 k,7 or
2rM(207 u, E u-3v'3 2c,1 
 m! 
n'.E a iL-3 phc. u, E a7 !
2c :2r nE 
! ylr a 207
e37t, iL-, p 7t, ! iL-3 k0! c!E 
 tf7.
i :=k$Mcmk n$ i
:', 
27t
:-.r a!E Kyy (Ll) a . =(mk =p
(?) a v'3k :2Vt, :=h( pjy i
n$ k<E a!E Kyy Ll a . =p aBk
i; # 2t a7 : “a or n$
'3 7t
ax a7 =L7 v'3 2B< v',!”

*

அழகிய முன்மாதிr…

54

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

34 
r:t$ ct>!
m
t =p (?) a 27r 2r! 2t 27r
:2r: y a 
t nrB<! a.27t 
t 2, 
1 JB23 :( .
a 2t яL7 2 p! mt (Ll) e! 0
“:2r 
E L!
i
i,77 
1 
1
vr27tBkR17
:37trkz ?
at
iR?” e!# ',.
=p “it iR a” e!# 2t
k<E.
“a2.E = 1k Bk i i,7v,
nrB<!
B2kt JBk. = E -vL
a1 k 7t : .
= a.27t
ir a aR 2'37 -v k, 
:( t
v3 . 

0 :2j i a.2 (#
(ty 
k7 1k Bk i,y# JB2'3 v3” e!# 0
k<E.
a ', =p “n c cE ” e!#
k< a L 2L'.E.

*

அழகிய முன்மாதிr…

55

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

35
ap S - S_'
Sk 7tBk m!p
+
+ p.7t
a. 
k a K3 
3 2 vB# 
. or= or c!Ehc# E p.7tM c 
,7:rv vB2B :-3 .
a!E tя (Ll) a k iM:( t :rt.
a k iM c# !mt iL JB2',t.
c# E7 
vk 1kE. a E7 Et
a!pR m
t =p (?) a , :-3 .
=p k0 mv =c7t 
.
a k aMc# +, + a!p JB2'3v',t.
a aMc# E3 a!2 20kE. a P
a , a!p :-3, e 2t a ,
ir!.
=p a E mv h(y,! 7.
c =' j7tM c# +! kM :( t :rt.
a ! 
E7 . =p r, t (.
c# E a!E tя (Ll) a v :37t 
1kyr2 a<t 2R7 :37t 
E
'7 :,1kE.
2R7 :2
#7tv', =p . aMc# E
v3v7t “a ! ! vrpk i,7tBk 2 ur

u-3” eE a<v7.
=p aMc# E mv a!2E 7tr.
= a<vL B#7 tr. K aMc# !
a  prt e2. 2 vrp !?
a ! =p r! i#7 Vv :-,!.
a a ! prt 2 vr2v. 
m, 2L
r2 '.l = v 
, mv 
-f 
E i,7t 
! 2'3 rk! eP

Env,P
k$Mcy,P a trp 2E.
=p L 23 c2 :2B aMc# 
?7 (Ll) a !

*

அழகிய முன்மாதிr…

56

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

36 
p ` &X!
&2 2r! 2t or c#my u,! :(!<r.
“eEt E7t a 
t :” e!# m
t =p (?)
a aM c#m a07t7 
k p!E JB<
:-,.
e1 t ` v7 1 = ml a i1k
pk o',7 u'LM :( t aM c#my! 
p.7t k 0 ik .
2 m.t 2 :2r' 21k', 2t aM
c#m a1km1k =p .E.
a t V7t afy 1 

:37t “iE aft :” e!.
a aM c#m 1k 2t “i… i1 !
= E iE uEk afvk !” e!# :(l7 
t 
 afv7.
aM c#m :(!E : “
#
= =p (?)
a M (t r 2t, “axv! t L! i …
n1 eEk afv7 1 
!” e!# a , 
-p2B =! i a 
y,!! e!E
a, :( -3 e!# K(2' ,!!”

*

அழகிய முன்மாதிr…

57

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

37 
H \& !
m
t =p (?) a 
t 0,!
2y a 
tr 2t kj tf af or

+ a1k t e r,! (t (2y a
L 
or
my n!# =p r! u2 (1 ', -R
ir.
a -, =p eVt a
+r, :(!#
a L aR72. (2k a07t .
a
+ 2t :- , “=! mv J0. u1
(2y u'r Bk7 kt i !” e!.
u, E =p “=P J0!.  :L'.y,
2rM(207y t!# uy $ or :2-f! yB<
p !!” e!# uRMcy,! 2t :(!E.

*

அழகிய முன்மாதிr…

58

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

38 
MS'# S'[t…
m
t =p (?) a яL7 u 
(Ll)
a ,! a 
tr.
a:2Vt or
+ a1k t “axv! t L!
i!E :2r
+ (L7t (ip 23y)
irk. iM :( t7 1, :rvk 
# a 
e!E aPp 7” e!# k<E.
at ', =p u, E 1! 0 c0
a
+L R p2',. a1k :(! a ,
a i7tEr! aP
t :2B# u :(!E.
ik r ylr
+r! ark a 
t,
a rk iX7t! m 
tL 
E trl 
M :(l
:37. KE a
+L l 
7 trpM
:( m.v.
a:2Vt =p e1 2 trp, “i r! 

Evy, i :V L? e!# 1” e!#
k<E.
“axv! t L! e! R  u-s uRv
2t J0 e rk :3 
u-R 
',.
e+P :Vy a (2l, a'cm
u L ir” e!# k<E.
at ', =p “i
+r! =B:( ajt
v',E.
l i 
#
y =,  ” e!.

*

அழகிய முன்மாதிr…

59

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

39 
a IJ!
m
t =p (?) a , orm i t!
or ! t Ek J P t uv2. ( ',!.
=p a i t+, “u!P, v'.
J P :2r' irk!E ?” e!# ',.
or 2 y, k y ir2M :(!E!, a
i t!.
a iL-,y :-3 LM :(l a B J
v', =p .
k,7 :y 2t v'3M :(vk 7t
:2.y, mt 2t7:y or ,r 1k
r2.y :(l aPpE.
a 2 a i t! ,r 1k t
aBk7 
p. a
7t :37t, “i 7t
:-3 '. vk : '. p07t :. 2tEt
='k pk! e!E t 2 -3”
e!.
2tEt =' j7t a i t! 2t

k$Mc 3 R2',!.
i 2t u07t p02v, r,m 
( '2t e!# k<E!.

*

அழகிய முன்மாதிr…

60

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

40
SA [
or= or ! k0 kp, , “i1 …
uEk o!# rk !” e!t =p
(?)
a 
“k0k7 L e!E 7trkz?” e!# ',.
aBk a7 “c 2rM(201” e!# :(!E.
“=t… n1 k0k etv L 
c 
P
J 
B< kp'.r u1k :2 :(!E kB
eV23” e! =p .

*

அழகிய முன்மாதிr…

61

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

41 
py னt! 
-
f = (?) a vty =,t
:(l 2t or k0v 
.ylrt a mt k2
:'3 .
tE =,k n$v it. `rr =' =7t!mt
k2y v0v.
k0vy R.
=p a 2 v(r7t k0vk u,
=m e!2t :rt.
a LM :(!# 27t, vLv = :2 tK
:( :(!E.
u, E a k0v “i7t (?) a ! u1
m =! tE k2 :'. E!. v:( t e!E

!+7t v31” e!#
!+p ',.

*

அழகிய முன்மாதிr…

62

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

42 
>:t t>…
apŒLL (Ll) a =p = (?) a 
ark ir. a 2t or 
:2r (7 ',t.
“it e!E ( e!# a<v …?” e!# =p 
a r, ',.
“at e!E ( e!# axv, a +!
tr7tr
'3
a< ” e!# apŒLL (Ll)
a 2t :(!E.
aBk =p k<E :
“70 r,1km! =Lk v(2', or ,
i 2t! =Lk! a.27 2 (trkt.
a! (77! i:2Vt n1 'k!”

*

அழகிய முன்மாதிr…

63

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

43 
py 2':tMkr! 
 (?) a ! = R1 2B< :rt
: B =p7 0
=p r! 
Evr!
i1kM :(!.
=p r!
i R1 
2B<
:rt
:-,t,
=p7 0 
1
:( t
r
= R1 mk rtE.
at or :(!E : “i+ 
=! K-3 mV t
=!p  2k !!”
i!:Er :(!E : “i+ =! iLv mV t
:Vy ˆ32, 2k !”
m! 
:(!E : “=! :2- v'3, ot1k
ir 2k !.
or 2t =! tr
R :( 

' ,!”
a 2t =p t :(!E : “K-, !
:(!E L 
! 
7t =! =!p k !. :0
-. =L7t 5 y :Vk !. ` v e3
-. =L7t t1v :( k !. :2-
Rm.7t
i $ y
B:-3 !. =! axvk
mv 2232 E irk !. eEt jm 
pfk L a e!EM ( i…”

*

அழகிய முன்மாதிr…

64

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

44
2&னy, k$cy! 
-
f = (?) a i t? :(!E
aEX (Ll) a :(!E :
“u i!21 mV 
aP2v7 =L c
or k
7 = :-3 L23 . a L =Lk mk
e323. p!E a r,, “`… Km! 
E! =! 

n 27tL? i!21 um, t E ?” e!#
'23. aBk a “i… e! i E!” e!#
2t :(l . a t =L Ey! LR 
uk
a aP2v7 i!21 e 
t v3 L…
pk u7t $:2Vt $ mV t 
,1,
2L',1,
E, E 
$
c c or :-3 L2323 .
a L orm c E7tBk aPp :  
:-3 L23.
pk a r,, “`… Km! 
E! 
,7 n 27tL? , um, t …?”
e!# '23. aBk a , “e!+, or 2t , 
t i… ,7 =! 27t i” e!2.
a t c E7t! i!21 a orm 27t a 
uk 2', ,1 e 
tv3 L!”

*

அழகிய முன்மாதிr…

65

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

45 
>O:tMk*p… 
-
f = (?) a i t? :(!E
=p7 0 ap?yt k7r (Ll) a :(!E :
“or
+ ipk, a Lt
y7 (u,) яE?
:2'.y 2'3, 
aE  c 
t :-3
a, :( B :-3 :(l 2t, a
y7
pmy $ 7t… = a 
:( , (lE

+L irtr “e!E ckL e! Lp! 2
e37tM :(l1” e!# K 7 3,
k$Mc 3
:(l 
. 
LR aBk :(m, a1 `.
:-.rk arv, c E + ,
0 :r .
i a
y7 pmy $ 7t… :', 
r1 M :( t, :', E $tr… “e!E
e1 :-3 :(kz…?” e!# 27 3, tk 3
a# 
. 
LR aBk =Lm, a1 t k
k,k -,E… :=rp :ry 
.
i

y7t! a
+ 7 vL
B k 'k.

+k
'3 i a ' k.
irtr
y7 tkM :(2 2t 2 

2'3 vVt v3 …

*

அழகிய முன்மாதிr…

66

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

46
' Ic#
or яE?v!
(i r! u,) ar 
=p7 0 :(!.
i V 2t :( =! 
M c'. '.,
a L p$t 2cE.
a 2t =p (?) a “a c 
k v',t!” eE
k<E.
p!E
B:r яE?v! ar =p7 0
:(!.
i V 2t :( t 
M c'. '.,
a L i$t 2cE.
a 2t =p “a c 
k v',t” eE
k<E.
a 2t ar ir u 
p! 7 (Ll) a 
“e!E a c 
k v',t…?” eE =p a ,
v(r7.
aBk =p v kE : “n1 or
y7
p$tL7t… a rk c E a c 
k v',t!
n1
B:r
y7 i$tL7t… a rk =L
a c 
k v',t… n1 pmy axv! ('c
v 1kkz!”

*

அழகிய முன்மாதிr…

67

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

47
2' 
-
f = (?) a 
Et 0
apŒLL (Ll) a , :(!E :
(t V or 2RL :r ur
J$
y ,23 ! p 2 2R :( .
a :(l jy ax or E L aPpE!.
“n e1 :(kz…?”
e!# E a
2RLr, ',.
“eEt p 2 2k !” e! 2RL.
aBk a E “u
t p J0yB … a L
2 22 u 
k e!E pL яE…? a r, v
u :2r J P u-,…?” e!# ',.
“a ! e! u,! p p!
a ! J0
irl axv a E =! =ck !.
e!E m. uv a PkM :( e!2B
a E 2 2 :-.rk !” e! 2RL. 
E a r, + M :(!E : “n u
t p
=c2t 2… axv u
=ck!!”

*

அழகிய முன்மாதிr…

68

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

48
'/t [! 
p7 0 яL7 ap
Xvt 27r (Ll) a Et
a. 
M (', a.7t :-.r.
a 2t a rk p!E irt “a2
Xv !
a<t :!” e!# or ( t.
a =L7t a 3 
E 27t ir
a ( r,t e!2 a L prt :
m.v.

#nm, (m', a rk m!2 2t,
a =p e!2 a uRt :-,.
=p L -,t 27 a ylrt (',
k 0 vVt.
=p “a2
Xv ! n1 i a.
y! mt
at (t :2B<r2v,, ax u1 mt (t 
! e!2 a<t :” e!# k<E.
u, E ap
Xvt 27r (Ll) a “i+ 
e
a. 
y =! a. 
' ,!” e!# k#t
:37.

*

அழகிய முன்மாதிr…

69

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

49
SA-c/k r &!
2A t p.2', c2E e! or :2-.
a r! !  7t. 1 p.2',t,
a-R! a7t `.v',. 
t p.2', i :2- c2E, =p r! m!
:-3 L2',.
a :2- =p r, ! k32 2L2r, ! 
y! = ip M :(l v3 :( 
-.E.
aE E 
', =p “u1 r,
mXlm! 2-p irE. iR 2 or r
pL7t e!<r u1 r =!
i E -.yr 2!. n1 :(” e!# k<
a :2-sk

r :37t, v3y
:37.

*

அழகிய முன்மாதிr…

70

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

49
eX r/k or nt! 
tEv 
Œm 7tL7M ( or :2- tr.
v',t k“k 7 t.
a :2-R
!+7t v3 :( y2. =p
= (?) a , c2rck :( t? e!# 
1k 2c :-,.
p!E =p r! =(LE, яL7 u? 
p! я
aPp =p r,! 2(  e!# m. Et.
a!2. яL7 u? 
p! я7 =p r, :(!#
2fv,! a -3  7.
u, E =p , a r, “axv! -,E
o!<! vy7t n1 e!+, c2rc :( kz ?”
e!# 27t,! :(!E eVt n!# -.2E
kLl :(!E :
“u1k
m!pr 

aj7:
a  :( k u tr.v',, a L v'3
v3 t, a ! J0 tr.v', a L -.2t 
!. axv!mt KR, it 2 e! 
27t 

tr.yrl, a r! y nM( 
t-. 2!”

*

அழகிய முன்மாதிr…

71

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

50 
[*A ' 
p = (?) a Et 0 ap |LL
(Ll) a , :(!E (2 :
2 r,1k m!p iL-3 :2-
f irE.
ir rk o;: r K- k0 irt. or=
a;vr r or7ty! 
E `= :-3 :(!# v',t.
a:2Vt a;vr r or7t,
B , “`= u! 

E7! :-3 :(!# v',t” e!.
it '3 a37 “i, u! 
E7! `=
:-3 :(!# v',t” e!# k<E. pk ir r =p 
v7 (a) a , :(!# 1 0
e37tL7E.
a; 0 v(r7 =p vt (a) a 
“uyr,! u a K- p :2r  :(”
e!# t27. p!E a;vr r =p vt (a)
a ! p LE =p c 
! (a) a , :(!# 
1 0 e37tL7E.
a ! 0 ',< =p c 
! (a)
a “e!+, or 7t :-3 r1! =! i
k0 iL-, : '., Kk or 2kt7 
rk !” e!# k<E.
u, E c< 2<2. “=p ! 
v:( t
a; # :( t! uyr,! u p a 
! 
!!” e!# k<E.
iE ', =p c 
! (a) ‘i !
u- 
E ir m.y’ eE m.v :( t “a
k0 c<  urt” e!# tp 01kE.

*

அழகிய முன்மாதிr…

72

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

51 
X e-O 
p = (?) a ap |LL (Ll)
a , :(!E n$Mc :
or
+ “=! nM( 
? ( 
) :3 2!”
e!# k<E. pk ? e37t :-3, iLv
:r 
or tr,+, :37tv'3 tv',. 
y “or tr,PkM ? :32'3 v',t”
e!# 
2c :-,E.
a ', a
+ “ ax… uE e
pV.
i:2Vt m-3 =! nM( 
?
:3 2!” e!# k<E. pk ? iLv e37t
:-3 :(!# :r 
or v2M(ry, :37t v',.
pk y 
“ =B# iLv or v2M(rk
? :32'3 v',t” eE 2c :-,E.
a ', a
+ “ ax… uE e
pV! i!# =! m-3 ? :3 2k !” eE
k<E. pk a!# iLv a ? e37t :-3
:(!# :r 
or :( r, :37t v',.

#= 
y
“or
:( rk
?
:32',t” eE 
2c :-,E.
a '3 “ ax! e! ? tr,!, v2M(r,
:( Kk k k,7t v',t. K e
= =7tB at :32', a = <
v', ” eE y,! k<E. a!# iLv, a r, 
Ev “u1, ? op : 2'3 v',t.
n1 tr,Pk 01k ?v! LR 
, a !
tr'3M :( v'3 v k3. n1 v2M(rk
01k ?v! LR 
, a v2M(LM :( v'3
tr k3. n :( rk 01k ?v! LR 
,
a 2.pE :2B#, a rk ax 01k
:( 1lrt axv! 2y :( k. 
kR 2,7 L K k3” eE k2',t.

*

அழகிய முன்மாதிr…

73

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

52
a v ap!
or ! 
E a Et ir2t t L -s 
r7t 
7.
a mt
a,v,!, a r! 
! a y!

LR L ir2t K-3 av, =! 27t
:-,.
“Rk =Lk v', …?” e!# =p r, a 
',.
=p :(!E : “Rk =Lt… u! a 

u!E 7t ev pLt2P 2 
u!E 
l2Ek e-R7t. n 27t :-, a 

LR L a 2L
rk e-R7t. a u!E 
$v 7.
n a L (v 2L
r7 .
iL-3 or 2t ˆ,t.”

*

அழகிய முன்மாதிr…

74

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

53
a&னr/k ' [… 
яL7 n‚ 
! p! 2” (Ll) a ! 2”
(Ll) a , =p (?) a , a07t t “
Lcx! =! eEt i 
Pk e!P, a. 

a!22 a7t v' ,!” e!# k<E.
=p “2” L! u1k i L7 vL #
p irk! ?” e!# ',.
aBk a “K” e!.
=p 
“ap 
aE rk
i; #
a!2p 01k{ ?” e!.
“i” e!# a :(!E.
u, E =p “n1 :( t (ry… u1
p  or rk
'3 i2. :( k,t. u1!
aE7t p k it 2 01 -3” e!#
:(!E.

*

அழகிய முன்மாதிr…

75

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

54 
pV S'5 >O… 
яL7 ap2 c7t (Ll) a =p = (?)
a ! (2y ir:2Vt or = h(! a1k t
=p a an 
7 t'.E!.
iE 27t :-.r =p p!E p7
-R ir.
t'3 at 
ap2 a :2#
i0t
2tlk 2( KLp7. u, E =p 
eVt
a;v,7 v'3M :(!# v',.
iE -, ap2 a “i7t L! a !
e!E7 t'. :-.r 2t 1 p!E p7t!
a Pk =! 2t a7 ( 
1 eVt :(!#
v'k ! J!?” e!# ',.
aBk =p “a ! LRm 
u1 7 t'.
:-.r 2t u1 or E 2t k<
:-.r. p!E n1 2t a7 2t E 
:(!# v',. a:2Vt y7! a1k tv',!. 
y7! irk! i,7t =! ir2Bk” e!#
v :(!E.

*

அழகிய முன்மாதிr…

76

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

55 
r&O/! 
p = (?) a 0 2 1
0,! a 
t 2c :-.r 2t or i t
2L2Lp,! t, “aX?m ak =p a !
u1, or uv '3 t !. n1 u -3”
e!# -.E.
“e!E -3?” e!# =p + ',.
“eEt at p! u2 i:2Vt
it 2 v',. 
1 m! t a Lt яE?
:V =,7t  -3.
l a Lt 2!
tf7 1 t 
1k7 r -3” e!#
2t t a i tr,mrt.
cB< ir atMc a,. LR
it 2E at p! u2 = h( k2l! .
i iX7y, tr=p a y =rk =L
et7 K27E
+.
: 2, i iX7 (tr 2tl
i Lt u 7tP iX7 e; # oj7t '3 t
e!2 ` cE irt t.
a 7t iX7t! ', v 1k

tEv! mt 2,:37tM :( iX7t! etr,!
2m k. (t (E :( . or y77t 300
mXl vLk i 
1k n!.
y7 mmL 
=,k 2t or :=r.E 
',7t,
2m
etr
mXl
v$7t
m<.'3 e! = h( e-R7t,!, i !P,
2 vL,! ot1k n!# mXl v'3 v',.
i7 t Lky! 2! tf :2r 
E
a ! tr
+ a1r7 t a1k L2, -3
e!# arklr t 23 27E.
u, E =p , ! aftr a1k 0B<
:37tv'3, яE? :V m!+!# =,7t 
vL.

*

அழகிய முன்மாதிr…

77

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

56
i>c! 
E m'. or =p rk ! 
a0k 
, o!# :( t :-3 t “axv!
t L! i K, n1 aft : -3” e!#
-.E.
a K, 1k =p ak :(!#
aft :-3 :  .
=p rk a K, a0kk a0k (k -R
irt. mv :2r7 
v, m a0v irt.
i - kL 27t
k$ a m'.

k$Mcy,! ! i7tBk trpM :(!.
=p r! ar ir a ! 0 or 
“n1 aft i K, mv 2L0 u t.
eEk a n1 L -3” e!# -.E.
=p u, E a K, 0B< a 0rk
a!22 :37tv',. cB< ir
B 0
e
a 0r, “=p rk k,7 u
K,
e2.
n 
1k
: ?”
e!#
22',.
aBk a 0 = VV “=! a K,y!mt
K(2'3 'v.
:2r 
E (?) a !

+7 Vv3 2k :2B a 
,
:-3, =! iv,! e!E 2! (a,) :( t,
-3 e!# K(2'37! =! a 1k
:- ,!” e!# k<E.

*

அழகிய முன்மாதிr…

78

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

57
oI:tM i>`k! 
tE =L7t 2r7207 ', o!< =p
= (?) a n0. =p r! 0
',7t! :  n!# :-.r.
n-, :=. =L 
ky =p :  L
0 u :(!# 27.
a1 
`r,7t =p a 
tr, a !
27t  7 # o', o!# 237trt.
a! - -v .t :-.rt. a! 
ylrt Ey! ol t :-.rt. 
ark 0 or r! m a o',7t!
ur 
L a07t LM :( =p . c<t =L7t
o',7t! ur 
.
“i o', u1k urt E?” e!# a r,
', =p .
“K… axv! t a !” e!# 2t t
a r,mrt.
“i! mt c 
m. a vBk n1 2L7
JB<t u-,?” e!# ', =p .
“K! axv! t a !” e!# 2t
:(!E a .
“iBk :3 -. uRv Jt k 
7t-,?” e!# ', =p .
“K… axv! t a ” e!# kB
uR 3 2t :(!E a .
“i+ a2.M :( t! nr u1 t k0y
or =L 2c .r2 e2. u1 :2#7t :
m. , a2. i o',7t! 2cy n1 uRt
:-3, n uR :31.
l at c 

m. a vk
'3 c 
JB#” eE u2 ( :( t
o',7t! ur 
L =p aPp 7.

*

அழகிய முன்மாதிr…

79

––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

58 
pV r SAr&! 
p r! 0 ap2 (Ll) a ! ! 

t =p (?) a  2 -3 e!#
K(2',.
a r! K( n B# B, ap2 (Ll)
a Et tk :-3 =p a !
(2k .
i -, iL
ur E =p “e!E
ap2 L i2.M :( tv'k! :(lyr u1 
2 = E tr 2 E!” e!.

*

அழகிய முன்மாதிr…

80

––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––– 

 vI.$ S'l
S' :t/#!

“ u` i>-. SAr
S'`&V vI.$ S'k25.
mX t
i&5னt 2 k tr/kd.
i>- t
a i&5னt t> ன eனt /&.
iM&5
n`# uWt v, u-& v
AM7* pJ:t/ S # X eX 
n`# a7v Ie#!”
-mt p ()

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful