Phil-IRI Form 5

Philippine Informal Reading Inventory - Silent Reading Test
District
(Purok)

Date:
(Petsa)

No. of Schools: _________________
(Bilang ng Paaralan)

Pretest:
(Panimulang Pagtataya)

Division
(Sangay)

Posttest:
(Panapos na Pagtataya)

Region
(Rehiyon)

DISTRICT READING PROFILE
(Pampurok na Talaan sa Pagbasa)
1 2 3 4 5

Pupil Tested Speed Level

Comprehension Level
Frustration (Pagkabigo)
Pre Post

Reading Level
(Antas sa Pagbasa) Instructional Independent (Malaya) (Pampagkatuto)
Pre (Panimula) Post (Panapos) Pre (Panimula) Post

Grade
(Baitang)

Enrolment (Bilang ng Mag-aaral)

(Antas ng Bilis ng Pagbasa) Average (Bilang ng MagFast aaral na Kumuha Slow (Mabagal) (Katamtamang (Mabilis) ng Pagtataya) Bilis)
Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post

Change
(Pagbabago)

(Antas ng Pang-unawa) Instructional Frustration Independent (Malaya) (Pampagkatuto) (Pagkabigo)
Pre Post Pre Post Pre Post

(Panimula) (Panapos) (Panimula) (Panapos) (Panimula) (Panapos) (Panimula) (Panapos) (Panimula) (Panapos) (Panimula) (Panapos) (Panimula) (Panapos) (Panimula) (Panapos)

Frus Ins Ind (Pam(Panapos) (Pagkabigo) pagkatuto) (Malaya)

I II III IV V VI Total (Kabuuan) Legend:
Frus. - Frustration Level (Pagkabigo) Ins. - Instructional Level (Pampagkatuto) Ind. - Independent Level (Malaya)

Philippine Informal Reading Inventory - Silent Reading Test

Phil-IRI Form 6

Division
(Sangay)

Date:
(Petsa)

No. of Districts: ______________
(Bilang ng Purok)

Pretest:
(Panimulang Pagtataya)

Region
(Rehiyon)

Posttest:
(Panapos na Pagtataya)

DIVISION READING PROFILE
(Pansangay na Talaan sa Pagbasa)
1 2 3 4 5

Pupil Tested Speed Level

Comprehension Level
Frustration (Pagkabigo)
Pre Post

Reading Level
(Antas sa Pagbasa) Instructional Independent (Malaya) (Pampagkatuto)
Pre Post Pre (Panimula) Post

Grade
(Baitang)

Enrolment ng Mag-aaral) (Bilang

(Antas ng Bilis ng Pagbasa) Average (Bilang ng MagFast aaral na Kumuha Slow (Mabagal) (Katamtamang (Mabilis) ng Pagtataya) Bilis)
Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post

Change
(Pagbabago)

(Antas ng Pang-unawa) Instructional Frustration Independent (Malaya) (Pampagkatuto) (Pagkabigo)
Pre Post Pre Post Pre Post

(Panimula) (Panapos) (Panimula) (Panapos) (Panimula) (Panapos) (Panimula) (Panapos) (Panimula) (Panapos) (Panimula) (Panapos) (Panimula) (Panapos) (Panimula) (Panapos) (Panimula) (Panapos)

Frus Ins Ind (Pam(Panapos) (Pagkabigo) pagkatuto) (Malaya)

I II III IV V VI Total (Kabuuan) Legend:
Frus. - Frustration Level (Pagkabigo) Ins. - Instructional Level (Pampagkatuto) Ind. - Independent Level (Malaya)

Philippine Informal Reading Inventory - Silent Reading Test
Region
(Rehiyon)

Phil-IRI Form 7

Date:
(Petsa)

No. of Divisions: _______________
(Bilang ng Sangay)

Pretest:
(Panimulang Pagtataya)

Posttest:
(Panapos na Pagtataya)

REGIONAL READING PROFILE
(Pangrehiyong Talaan sa Pagbasa)
1 2 3 4 5

Pupil Tested Speed Level

Comprehension Level
Frustration (Pagkabigo)
Pre Post

Reading Level
(Antas sa Pagbasa) Instructional Independent (Malaya) (Pampagkatuto)
Pre Post Pre (Panimula) Post

Grade
(Baitang)

Enrolment (Bilang ng Mag-aaral)

(Antas ng Bilis ng Pagbasa) Average (Bilang ng MagFast aaral na Kumuha Slow (Mabagal) (Katamtamang (Mabilis) ng Pagtataya) Bilis)
Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post

Change
(Pagbabago)

(Antas ng Pang-unawa) Instructional Frustration Independent (Malaya) (Pampagkatuto) (Pagkabigo)
Pre Post Pre Post Pre Post

(Panimula) (Panapos) (Panimula) (Panapos) (Panimula) (Panapos) (Panimula) (Panapos) (Panimula) (Panapos) (Panimula) (Panapos) (Panimula) (Panapos) (Panimula) (Panapos) (Panimula) (Panapos)

Frus Ins Ind (Pam(Panapos) (Pagkabigo) pagkatuto) (Malaya)

I II III IV V VI Total (Kabuuan) Legend:
Frus. - Frustration Level (Pagkabigo) Ins. - Instructional Level (Pampagkatuto) Ind. - Independent Level (Malaya)

Phil-IRI Form 3

Philippine Informal Reading Inventory - Silent Reading Test Grade:
(Baitang)

Date:
(Petsa)

Total No. of Enrolment: _______________________________
(Bilang ng Mag-aaral)

Pretest:
(Panimulang Pagtataya)

Total No. of Pupil Tested: _____________________________
(Bilang ng mga Batang Kumuha ng Pagsusulit)

Posttest:
(Panapos na Pagtataya)

School: ____________________________________________
(Paaralan)

CLASS READING PROFILE
(Talaang Pangklase sa Pagbasa)
1 2 3 4 5

Speed Level
(Antas ng Bilis ng Pagbasa)

Comprehension Level
(Antas ng Pang-unawa)

Reading Level
(Antas sa Pagbasa)

Remarks
(Puna)

Name of Pupil
(Pangalan ng Mag-aaral)

Slow
(Mabagal) Pre Post
(Panapos)

Average
(Katamtamang Bilis) (Panimula)

Fast
(Mabilis) Pre Post
(Panapos)

Frustration
(Pagkabigo) Pre Post
(Panapos)

Instructional
(Pampagkatuto) Post Pre
(Panapos)

Independent
(Malaya) Pre Post
(Panapos)

Frustration
(Pagkabigo) Pre Post
(Panapos)

Instructional
(Pampagkatuto) Post Pre
(Panapos)

Independent
(Malaya) Pre Post
(Panapos)

(Improved/ Regressed) (May Pag-unlad/ Bumaba pa)

(Panimula)

Pre

Post
(Panapos)

(Panimula)

(Panimula)

(Panimula)

(Panimula)

(Panimula)

(Panimula)

(Panimula)

* Total

(Kabuuan)

* Count the no. of check marks per column and write the no. under Total

Phil-IRI Form 3

1

2

3

4

5

Speed Level

Comprehension Level
(Bilis ng Pagbasa) Average Fast (Katamtamang Bilis) (Mabilis)
Pre (Panimula) Post (Panapos) Pre (Panimula) Post (Panapos)

Reading Level
Frustration (Pagkabigo)
Pre (Panimula) Post (Panapos)

Remarks
(Antas sa Pagbasa) Instructional Independent (Pampagkatuto) (Malaya)
Pre (Panimula) Post (Panapos) Pre (Panimula) Post (Panapos)

Name of Pupil
(Pangalan ng Mag-aaral)

Slow

(Mabagal)
Post (Panapos)

Frustration (Pagkabigo)
Pre (Panimula) Post (Panapos)

(Antas ng Pang-unawa) Instructional Independent (Pampagkatuto) (Malaya)
Pre (Panimula) Post (Panapos) Pre (Panimula) Post (Panapos)

(Puna) (Improved/ Regressed)
(May Pag-unlad/Bumaba pa)

Pre (Panimula)

* Total

(Kabuuan)

Pretest
(Panimulang Pagtataya)

Posttest
(Panapos na Pagtataya)

Name of Test Administrator:
(Pangalan ng Nagbigay ng Pagtataya)

Signature
(Lagda)

Name of School Head:
(Pangalan ng Punong Guro)

Signature
(Lagda)

Philippine Informal Reading Inventory - Silent Reading Test
School
(Paaralan)

Phil-IRI Form 4

Date:
( Petsa)

District
(Purok)

Pretest:
(Panimulang Pagtataya)

Division
(Sangay)

Posttest:
(Panapos na Pagtataya)

Region
(Rehiyon)

SCHOOL READING PROFILE
(Talaang Pampaaralan sa Pagbasa)
1 2 3 4 5

Pupil Tested Speed Level

Comprehension Level
Frustration (Pagkabigo)
Pre Post

Reading Level
(Antas sa Pagbasa) Instructional Independent (Malaya) (Pampagkatuto)
Pre Post Pre (Panimula) Post

Grade
(Baitang)

Enrolment ng Mag-aaral)

(Bilang

(Antas ng Bilis ng Pagbasa) Average (Bilang ng MagFast aaral na Kumuha Slow (Mabagal) (Katamtamang (Mabilis) ng Pagtataya) Bilis)
Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post

Change
(Pagbabago)

(Antas ng Pang-unawa) Instructional Frustration Independent (Malaya) (Pampagkatuto) (Pagkabigo)
Pre Post Pre Post Pre Post

(Panimula) (Panapos) (Panimula) (Panapos) (Panimula) (Panapos) (Panimula) (Panapos) (Panimula) (Panapos) (Panimula) (Panapos) (Panimula) (Panapos) (Panimula) (Panapos) (Panimula) (Panapos)

Frus Ins Ind (Pam(Panapos) (Pagkabigo) pagkatuto) (Malaya)

I II III IV V VI Total (Kabuuan) Legend:
Frus. - Frustration Level (Pagkabigo) Ins. - Instructional Level (Pampagkatuto) Ind. - Independent Level (Malaya)

Philippine Informal Reading Inventory- Silent Reading Test
Name:
(Pangalan)

Phil-IRI Form 2

Grade/Section:
(Baitang/Pangkat)

School:
(Paaralan)

Teacher:
(Guro)

Date:
(Petsa)

Pretest
(Panimulang Pagtataya)

Posttest
(Panapos na Pagtataya)

INDIVIDUAL SUMMARY RECORD
(Lagom ng Pansariling Talaan sa Pagbasa)

Pretest (Panimulang Pagtataya)
A. Speed
(Bilis ng Pagbasa)

Posttest (Panapos na Pagtataya)
Speed Level A. Speed
(Bilis ng Pagbasa)

No. of Words/Minute (WPM)

Reading Time

No. of Words/Minute (WPM)

Reading Time

Speed Level

B. Comprehension
(Pag-unawa sa Binasa)

Comprehension Questions
(Mga Tanong)

Score
(Iskor) %)

Comprehension Level B. Comprehension
(Antas ng Pang-unawa) (Pag-unawa sa Binasa)

Comprehension Questions
(Mga Tanong)

Score
(Iskor) %)

Comprehension Level
(Antas ng Pang-unawa)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8

C. Summary
(Lagom)

Pretest
(Panimulang Pagtataya)

Posttest
(Panapos na Pagtataya)

Speed: ______________________
(Bilis ng Pagbasa)

Speed: ______________________
(Bilis ng Pagbasa)

Comprehesion : _______________
(Pang-unawa)

Comprehesion : _______________
(Pang-unawa)

Reading Level: _______________
(Antas ng Pagbasa)

Reading Level: _______________
(Antas ng Pagbasa)

Signature Over Printed Name (Test Administrator)
(Lagda/Pangalan ng Nagbigay ng Pagtataya)

Signature Over Printed Name (Test Administrator)
(Lagda/Pangalan ng Nagbigay ng Pagtataya)

Signature Over Printed Name (School Head)
(Lagda/Pangalan ng Punong-Guro)

Phil-IRI Signature Over Printed Name (School Head) Form 2

(Lagda/Pangalan ng Punong-Guro)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful