You are on page 1of 7

Pacto Territorial de

Emprego Costa da Morte

Análise mensual do paro


Agosto 2009

PACTO TERRITORIAL DE
EMPREGO DA COSTA DA MORTE
Evolución

Fonte. Consellería de Traballo e Benestar. Elaboración Propia

As cifras de paro rexistrado amosan un incremento de 201 persoas respecto a xullo. O


número de desempregados mantense por debaixo do teito dos 12.000, que acadara
entre marzo e maio deste ano.
PACTO TERRITORIAL DE
EMPREGO DA COSTA DA MORTE
Perspectiva municipal

O paro aumenta en 11
dos 19 concellos que
forman parte do Pacto
Nos concellos onde
sube o paro, agás
Santa Comba, faino por
encima das medias do
Pacto, a Provincia da
Coruña e Galicia

Variacións mensuais:
•Pacto 1,73%
•A Coruña 2,04%
•Galicia 1,24%

PACTO TERRITORIAL DE
EMPREGO DA COSTA DA MORTE
Análise por xénero e idade

TABLA RESUMO DAS VARIACIÓNS ANALIZADAS


Home Muller
PACTO Total
<25 >25 Total <25 >25 Total
AGOSTO 2009 11805 594 4576 5170 504 6131 6635

Variac. Con XULLO 2009 201 -34 23 -11 1 211 212

Variac. con AGOSTO 2008 2468 224 1316 1540 108 820 928
Fonte. Consellería de Traballo e Benestar. Elaboración Propia

 O paro masculino descende lixeiramente respecto ao mes anterior, mentres


que aumenta considerablemente no caso das mulleres. O comportamento é
moito mellor para os menores de 25 anos.
 O incremento interanual do desemprego no Pacto é do 26,43%, menor que o
da provincia e Galicia.
PACTO TERRITORIAL DE
EMPREGO DA COSTA DA MORTE
Análise por sectores

•O único sector que experimentou un descenso do desemprego en agosto foi o


primario. Pola contra, o paro aumentou dun xeito moi notable na industria
(6,81%).
*Debido ao cambio no CNAE só se recolle a evolución desde marzo de 2009
PACTO TERRITORIAL DE
EMPREGO DA COSTA DA MORTE
Perspectiva comarcal

VARIACIÓN MENSUAL VARIACIÓN ANUAL


Ámbito AGOSTO-09
Absoluta Relativa Absoluta Relativa
Bergantiños 6300 247 4,08% 1483 30,79%
Fisterra 1823 -65 -3,44% 297 19,46%
Muros 1013 19 1,91% 208 25,84%
Soneira 1549 1 0,06% 303 24,32%
Xallas 1120 -1 -0,09% 177 18,77%
PACTO 11805 201 1,73% 2468 26,43%
CORUÑA 80173 1605 2,04% 17667 28,26%
GALICIA 195241 2382 1,24% 42804 28,08%
Fonte. Consellería de Traballo e Benestar. Elaboración Propia

 O paro aumenta nas comarcas de Bergantiños (4,08%) e Muros (1,91%), e


mantense practicamente constante en Soneira e Xallas. Na comarca de
Fisterra o descenso foi considerable (-3,44%).
 En canto aos datos interanuais, Xallas e Fisterra atópanse por debaixo do
20%, e só Bergantiños supera, co 30%, as medias provincial e galega.
PACTO TERRITORIAL DE
EMPREGO DA COSTA DA MORTE
Perspectiva comarcal por sectores

Sen emprego
Ámbito Total S.Primario Industria Construción Servizos
anterior
MUROS 1,91% 9,23% -0,84% 2,63% 1,75% -1,16%
SONEIRA 0,06% -6,90% 2,85% -0,28% -1,42% 4,71%
XALLAS -0,09% 0,00% 8,85% -1,05% -2,88% -2,00%
BERGANTIÑOS 4,08% 0,74% 8,86% 3,10% 2,10% 0,66%
FISTERRA -3,44% -10,00% -2,54% -7,09% -2,78% 1,57%
PACTO 1,73% -1,75% 6,81% 0,53% 0,23% 1,20%
CORUÑA 2,04% -0,40% 3,17% 0,89% 2,00% 2,98%
GALICIA 1,24% -1,26% 0,57% 1,00% 1,37% 2,58%
Fonte. Consellería de Traballo e Benestar. Elaboración Propia

O comportamento é moi heteroxéneo segundo a comarca e o sector que


consideremos. No sector primario destaca o descenso do paro en Fisterra e o
incremento de Muros. A industria presenta malos datos agás en Fisterra e Muros. Na
construción destaca o descenso de Fisterra e os incrementos de Bergantiños e Muros.
Estas dúas comarcas son tamén as que experimentan un ascenso no sector servizos.
Na comarca de Fisterra descende o paro en todos os sectores agás no colectivo sen
emprego anterior
PACTO TERRITORIAL DE
EMPREGO DA COSTA DA MORTE