LEGE Nr.

422 din 18 iulie 2001 *** Republicat privind protejarea monumentelor istorice EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 938 din 20 noiembrie 2006 *) Republicat, în temeiul art. V din Legea nr. 259/2006 pentru modificarea 3i completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, publicat, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 3 iulie 2006, dându-se textelor o nou, numerotare. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice a fost publicat, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 24 iulie 2001, iar ulterior a mai fost modificat, 3i completat, prin: - Legea nr. 401/2003 pentru modificarea 3i completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea execut,rii lucr,rilor de construc>ii, publicat, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 27 octombrie 2003; - Legea nr. 468/2003 privind modificarea 3i completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, publicat, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 19 noiembrie 2003; - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003. TITLUL I Dispozi%ii generale ART. 1 (1) Prezenta lege reglementeaz, regimul juridic general al monumentelor istorice. (2) În sensul prezentei legi, monumentele istorice sunt bunuri imobile, construc>ii 3i terenuri situate pe teritoriul României, semnificative pentru istoria, cultura 3i civiliza>ia na>ional, 3i universal,. (3) Regimul de monument istoric este conferit prin clasarea acestor bunuri imobile conform procedurii prev,zute în prezenta lege. (4) Pot fi clasate ca monumente istorice bunurile imobile situate în afara grani>elor, propriet,>i ale statului român, cu respectarea legisla>iei statului pe teritoriul c,ruia se afl,. ART. 2 (1) Monumentele istorice fac parte integrant, din patrimoniul cultural na>ional 3i sunt protejate prin lege. (2) Activit,>ile 3i m,surile de protejare a monumentelor istorice se realizeaz, în interes public. În condi>iile prezentei legi interven>iile asupra monumentelor istorice pot constitui cauz, de utilitate public,. (3) În sensul prezentei legi, prin protejare se în>elege ansamblul de m,suri cu caracter 3tiin>ific, juridic, administrativ, financiar, fiscal 3i tehnic menite s, asigure identificarea, cercetarea, inventarierea, clasarea, eviden>a, conservarea, inclusiv paza 3i între>inerea, consolidarea, restaurarea, punerea în valoare a monumentelor istorice 3i integrarea lor social-economic, 3i cultural, în via>a colectivit,>ilor locale. (4) Pentru protejarea monumentelor istorice se stabilesc prin lege m,suri stimulative cu caracter economic sau de alt, natur,. (5) Asupra monumentelor istorice se pot aplica servitu>i de utilitate public, instituite potrivit legii. ART. 3 Conform prezentei legi se stabilesc urm,toarele categorii de monumente istorice, bunuri imobile situate suprateran, subteran 3i subacvatic: a) monument - construc>ie sau parte de construc>ie, împreun, cu instala>iile, componentele artistice, elementele de mobilare interioar, sau exterioar, care fac parte integrant, din acestea, precum 3i lucr,ri artistice comemorative, funerare, de for public, împreun, cu terenul aferent delimitat topografic, care constituie m,rturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, 3tiin>ific sau tehnic; b) ansamblu - grup coerent din punct de vedere cultural, istoric, arhitectural, urbanistic ori muzeistic de construc>ii urbane sau rurale care împreun, cu terenul aferent formeaz, o unitate delimitat, topografic ce constituie o m,rturie cultural-istoric, semnificativ, din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, 3tiin>ific sau tehnic;

1

c) sit - teren delimitat topografic cuprinzând acele crea>ii umane în cadru natural care sunt m,rturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, 3tiin>ific, tehnic sau al peisajului cultural. ART. 4 (1) Monumentele istorice apar>in fie domeniului public sau privat al statului, al jude>elor, ora3elor sau comunelor, fie sunt proprietate privat, a persoanelor fizice sau juridice. (2) Monumentele istorice proprietate public, a statului sau a unit,>ilor administrativ-teritoriale sunt inalienabile, imprescriptibile 3i insesizabile; aceste monumente istorice pot fi date în administrare institu>iilor publice, pot fi concesionate, date în folosin>, gratuit, institu>iilor de utilitate public, sau închiriate, în condi>iile legii, cu avizul Ministerului Culturii 3i Cultelor sau, dup, caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii 3i Cultelor. (3) Monumentele istorice apar>inând domeniului privat pot face obiectul circuitului civil în condi>iile stabilite prin prezenta lege. (4) Monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condi>iile exercit,rii dreptului de preem>iune ale statului român, prin Ministerul Culturii 3i Cultelor, pentru monumentele istorice clasate în grupa A, sau prin serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii 3i Cultelor, pentru monumentele istorice clasate în grupa B, ori al unit,>ilor administrativ-teritoriale, dup, caz, potrivit prezentei legi, sub sanc>iunea nulit,>ii absolute a vânz,rii. (5) Proprietarii, persoane fizice sau juridice de drept privat, care inten>ioneaz, s, vând, monumente istorice, transmit serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii 3i Cultelor în3tiin>area privind inten>ia de vânzare, înso>it, de documenta>ia stabilit, prin ordin al ministrului culturii 3i cultelor. (6) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii 3i Cultelor transmit Ministerului Culturii 3i Cultelor în3tiin>area, documenta>ia 3i propunerea de r,spuns, în termen de 5 zile lucr,toare de la primirea acestora. (7) Termenul de exercitare a dreptului de preem>iune al statului este de maximum 25 de zile de la data înregistr,rii în3tiin>,rii, documenta>iei 3i a propunerii de r,spuns la Ministerul Culturii 3i Cultelor sau, dup, caz, la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii 3i Cultelor; titularii dreptului de preem>iune vor prevedea în bugetul propriu sumele necesare destinate exercit,rii dreptului de preem>iune; valoarea de achizi>ionare se negociaz, cu vânz,torul. (8) În cazul în care Ministerul Culturii 3i Cultelor sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii 3i Cultelor nu î3i exercit, dreptul de preem>iune în termenul prev,zut la alin. (7), acest drept se transfer, autorit,>ilor publice locale, care îl pot exercita în maximum 15 zile. (9) Comunic,rile privind neexercitarea dreptului de preem>iune au termen de valabilitate pentru întregul an calendaristic în care au fost emise, inclusiv pentru situa>iile în care monumentul istoric este vândut de mai multe ori. (10) În condi>iile legii, în vederea protej,rii monumentelor istorice se poate proceda, în cazuri extreme, la str,mutarea acestora. (11) Monumentele istorice care se afl, pe teritoriul României 3i care sunt proprietatea altor state sunt protejate în condi>iile prezentei legi. ART. 5 În actele de înstr,inare, concesionare, închiriere, dare în administrare sau dare în folosin>, gratuit, a monumentelor istorice se va men>iona regimul de monument istoric al imobilelor 3i obliga>ia protej,rii acestora potrivit prezentei legi. ART. 6 (1) Paza, între>inerea, conservarea, consolidarea, restaurarea 3i punerea în valoare prin mijloace adecvate a monumentelor istorice revin, dup, caz, proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale asupra acestora, în conformitate cu prevederile prezentei legi. (2) În cazul în care un monument istoric nu are proprietar cunoscut, obliga>iile decurgând din prezenta lege revin autorit,>ii administra>iei publice locale din unitatea administrativ, pe al c,rei teritoriu este situat monumentul istoric sau autorit,>ilor administra>iei publice centrale. ART. 7 (1) Statul garanteaz, 3i asigur, protejarea monumentelor istorice în condi>iile stabilite prin prezenta lege. (2) Ministerul Culturii 3i Cultelor este autoritatea administra>iei publice centrale de specialitate care elaboreaz, strategiile 3i normele specifice de protejare a monumentelor istorice, urm,re3te 3i asigur, aplicarea lor.

2

relief 3i caracteristicile monumentului istoric. în condi>iile legii.zute de prezenta lege. persoane fizice sau juridice. TITLUL II Protejarea monumentelor istorice CAP. a unor manifest. 3i aplicat.rii serviciului religios.. 3i r.monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local.3urarea în aer liber. prin hot. desf. 3i universal. simultan cu clasarea bunului imobil ca monument istoric. dup. caz. delimitat. (4) Autorit. 3 . (4) Aplicarea de servitu>i care au drept consecin>. conservarea integrat.spund. (1) 3i zonele de protec>ie a acestora.ri speciale de construire prin planurile 3i regulamentele de urbanism aprobate 3i avizate conform legii. sau degradarea monumentelor istorice 3i a zonelor lor de protec>ie este interzis. în func>ie de trama stradal.râre a Guvernului ini>iat. caz. în condi>iile legii. (6) Prin excep>ie. precum 3i cu institu>iile publice 3i organiza>iile neguvernamentale din domeniul protej. (3) Autorit. 3i de amenajare a teritoriului. cu avizul Ministerului Culturii 3i Cultelor.ca3uri de cult este interzis. pe baza reperelor topografice.. de activitatea de protejare a monumentelor istorice. în perioada în care în cadrul acestora se desf. de interes public na>ional sau local. cu de>in. ART... institu>iile de specialitate subordonate acestora 3i autorit. caz. (3) Exproprierea pentru cauz.ri de genul celor prev. desfiin>area. nu impieteze asupra desf. la propunerea Comisiei Na>ionale a Monumentelor Istorice.rii serviciului religios.>ile publice locale competente vor include în planurile urbanistice 3i în regulamentele aferente zonele de protec>ie delimitate conform alin. (2).3ur. 3i punerea în valoare a monumentului istoric 3i a cadrului s. sau vizual. pot fi declarate. în condi>ii care s.monumentele istorice de valoare na>ional. de Ministerul Culturii 3i Cultelor. (2) Protejarea monumentelor istorice este parte component.râre a consiliilor locale. conform procedurii de clasare prev.ca3ul. urbanistic. jude>ene sau a Consiliului General al Municipiului Bucure3ti.>ile administra>iei publice centrale de specialitate. 10 (1) Monumentele istorice sunt protejate indiferent de regimul lor de proprietate sau de starea lor de conservare. a strategiilor de dezvoltare durabil. dup. ART. serviciu religios. pe care o produc.. prin care se asigur.>ii religioase care administreaz. turistic. 8 (1) Monumentele istorice se claseaz. cu proprietarii monumentelor istorice. 9 (1) Pentru fiecare monument istoric se instituie zona sa de protec>ie. 11 (1) Orice interven>ie asupra monumentelor istorice 3i asupra imobilelor din zona lor de protec>ie. l.ri care. economico-social.torii 3i administratorii acestora.zute la alin. dup. respectiv prin hot.zute la alin. la nivel na>ional 3i local. se pot organiza manifest.>ile administra>iei publice locale coopereaz. astfel: a) în grupa A . pot impieta asupra desf. numai cu avizul Ministerului Culturii 3i Cultelor. precum 3i autorit. (5) În zonele de protec>ie a monumentelor istorice care sunt l.(3) Autorit. (2) Delimitarea 3i instituirea zonei de protec>ie se realizeaz. a monumentelor istorice 3i a zonelor de protec>ie a acestora sau instituirea unor servitu>i poate fi ini>iat. (5). (3) Monumentele istorice clasate în grupele prev.>ile administra>iei publice centrale de specialitate 3i institu>iile din subordinea acestora. distrugerea par>ial. (2) Clasarea monumentelor istorice în grupe se face prin ordin al ministrului culturii 3i cultelor. cu acordul autorit. aflate în proprietate public. potrivit legii.. de utilitate public.u construit sau natural.rii monumentelor istorice 3i îi sprijin. 1 Monumentele istorice ART. precum 3i orice modificare a situa>iei juridice a monumentelor istorice se fac numai în condi>iile stabilite prin prezenta lege. geografice sau urbanistice. prin poluarea sonor.3oar.3ur. 3i reglement.>ile administra>iei publice locale colaboreaz. ART. (4) În zona de protec>ie pot fi instituite servitu>i de utilitate public. b) în grupa B ..

a consiliului local sau jude>ean. distrugerea par>ial. ministrului culturii 3i cultelor spre aprobare.. caz. a imobilelor clasate ca monumente istorice. regim de monument istoric unui bun imobil conform art. la solicitarea acestora. prin ordin al ministrului culturii 3i cultelor. în urm. c) Comisiei Na>ionale a Monumentelor Istorice. (2) De la data comunic.. pe care îl înainteaz. a imobilelor. a monumentelor istorice declasate.rilor 3i a documenta>iilor cu privire la identificarea imobilelor susceptibile de a dobândi calitatea de monument istoric. i se aplic. pe al c. 2 Inventarierea 3i clasarea monumentelor istorice ART. precum 3i degradarea monumentelor istorice sunt interzise 3i se sanc>ioneaz. (2) Dosarul de clasare sau de declasare este întocmit de serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii 3i Cultelor.(2) Desfiin>area. (4) Inventarierea 3i clasarea se realizeaz.zute de prezenta lege 3i în conformitate cu normele metodologice de inventariere 3i clasare a monumentelor istorice. precum 3i autorit. dup. la cererea sau. autorit.rii unei inform. proiectul de ordin de clasare sau de declasare.tur. (4) Comunicarea de clasare sau de declasare.rii monumentelor istorice. serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii 3i Cultelor. profanarea. conform legii. la publicarea ordinului de clasare sau pân. dup. se comunic.rui teritoriu administrativ se afl.>ii. o baz.. 12 (1) Inventarierea monumentelor istorice reprezint. caz. care va fi publicat în Monitorul Oficial al României. caz. culte 3i patrimoniul cultural na>ional jude>ene. CAP. cu situa>ia imobilelor monumente istorice. de regul. Secretarul Comisiei Na>ionale a Monumentelor Istorice elaboreaz. proprietarului.rute.tre titularul altor drepturi reale a declan3. 15 4 . 3i îl prezint. respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucure3ti. 14 (1) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii 3i Cultelor au obliga>ia de a comunica de îndat. sau total. dup. proprietarului 3i titularilor altor drepturi reale. actualizat. 3i propuneri. (2) Inventarul monumentelor istorice reprezint.rii c. la comunicarea neclas. prin exper>i autoriza>i sau speciali3ti atesta>i înscri3i în registrele Ministerului Culturii 3i Cultelor 3i se înainteaz. r.toarele situa>ii: a) pentru bunurile imobile aflate în proprietatea statului sau a unit. d) asocia>iilor 3i funda>iilor legal constituite. astfel: 1. potrivit dispozi>iilor prev. caz. bunului imobil în cauz. de c.tre direc>iile pentru cultur. (3) Clasarea este procedura prin care se confer. cu activitate în domeniul protej. respectiv. Partea I. caz.>ile 3i institu>iile publice competente comunic. documentelor.ri arheologice sistematice. dup. regimul juridic al monumentelor istorice. aprobate prin ordin al ministrului culturii 3i cultelor. cercet. dup. permanent prin opera>iunile necesare de corelare. b) primarului localit.rii. compartimentului de specialitate din Ministerul Culturii 3i Cultelor. bunul imobil în cauz. care îl analizeaz. respectiv a municipiului Bucure3ti. la propunerea: a) proprietarului bunului imobil. dar nu mai mult de 12 luni. e) institu>iilor publice cu atribu>ii în domeniu.rii procedurii de clasare 3i pân. precum 3i a celor distruse sau disp. a Comisiei Na>ionale de Arheologie sau a Comisiei Na>ionale a Muzeelor 3i Colec>iilor.>ilor administrativ-teritoriale. Partea I. Comisiei Na>ionale de Arheologie 3i/sau Comisiei Na>ionale a Monumentelor Istorice spre analiz. ART. 2. în vederea asigur.. date privind situa>ia juridic. ART.>ii informa>iilor. 13 (1) Procedura de clasare se declan3eaz. b) pentru bunurile imobile aflate în proprietatea cultelor religioase. titularului dreptului de administrare sau.tor sau în cadrul unor cercet.spunsul motivat privind neclasarea sau nedeclasarea. ART. (5) Pentru realizarea inventarierii monumentelor istorice. din oficiu.>ii administra>iei publice locale de c. (3) Bunul imobil se claseaz. c) pentru bunurile imobile descoperite întâmpl.tre serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii 3i Cultelor. 8. titularului altui drept real asupra bunului imobil declan3area procedurii de clasare sau de declasare.. respectiv. de date.tre proprietar sau c. în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii lor de la Ministerul Culturii 3i Cultelor sau de la publicarea lor în Monitorul Oficial al României. studiilor. ac>iunea de strângere a totalit.ri permanente 3i exacte în leg.

la Ministerul Culturii 3i Cultelor în termen de 30 de zile de la data comunic.spunsului privind neclasarea. în termen de 90 de zile de la data intr.rii valorilor de patrimoniu cultural ce au determinat instituirea zonei construite protejate. Partea I. respectiv a municipiului Bucure3ti.>ilor administrativ-teritoriale. întocmesc 3i comunic.. 19 (1) În sensul prezentei legi. pân. Partea I. Partea I. (2) În cazul în care prin votul a dou. printr-un însemn distinctiv amplasat de reprezentan>ii prim.mânerii definitive a comunic. zonele de protec>ie 3i zonele construite protejate. protejat. (3) În cazul în care contestatarul nu este mul>umit de r. 17 (1) În termen de 90 de zile de la data public.rii procedurii de clasare. în termen de 15 zile de la r. în termen de 30 de zile de la înregistrare. de c. în termen de 30 de zile de la data public. de ora3 istoric sau de sat istoric se marcheaz. o justifice.mânerea definitiv. caz.mâne definitiv dup. dup.tre autorit.rii ordinului de clasare în Monitorul Oficial al României. prin ordin al ministrului culturii 3i cultelor..rii ei. tax. (2) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii 3i Cultelor comunic. ART.. caz.>ile publice locale pot institui servitu>i. 5 . ministrul culturii 3i cultelor este îndrept.rii r.>ile publice locale. acesta r. pot interzice desfiin>area sau modificarea construc>iilor. epuizarea c. denumit Obliga>ia privind folosin>a monumentului istoric.(1) Comunicarea de clasare.rii în vigoare a prezentei legi. prin men>ionarea în list. direc>iile pentru cultur. prin declasare se în>elege radierea din Lista monumentelor istorice a unui bun imobil sau a unei p. în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului culturii 3i cultelor. (2) În condi>iile legii 3i în baza avizului Ministerului Culturii 3i Cultelor. în condi>iile legii. (2) Calitatea de monument istoric a bunului imobil respectiv se înscrie de c.rul membrilor Comisia Na>ional. (4) În cazul în care ordinul de clasare a fost contestat în condi>iile legii. dup. proprietarului actul prin care sunt precizate condi>iile 3i regulile de utilizare sau de exploatare 3i de între>inere a bunului imobil în cauz.rii în Monitorul Oficial al României. la intrarea în zona construit. în Cartea funciar. prin grija Ministerului Culturii 3i Cultelor. de declasare sau r. contesta>ia. la pronun>area unei hot.tore3ti r.. ART. 18 (1) Monumentele istorice. în maximum 5 zile de la publicarea ordinului de declasare. precum 3i cea de zon. asupra bunului imobil în cauz. (6) La data r. titularului dreptului de administrare sau titularului altui drept real asupra monumentului istoric declasat. regimul juridic al monumentelor istorice. Partea I. în folosul imobilului 3i se înscrie în Cartea funciar. în planurile de amenajare a teritoriului 3i în planurile urbanistice ale unit..>it s. a ordinului de declasare. definite potrivit legii. iar reluarea procedurii de clasare sau de declasare nu poate interveni înainte de 3 ani. resping.tre proprietar în termen de 30 de zile de la data comunic.r>i din acesta. (3) Calitatea de monument istoric. 30 de zile de la comunicarea lui în scris proprietarului 3i autorit.>ilor administra>iei publice locale. culte 3i patrimoniul cultural na>ional jude>ene.rii declan3. în Monitorul Oficial al României.rii. se eviden>iaz. a ordinului de clasare. (7) În situa>ia introducerii unei ac>iuni în contencios administrativ împotriva ordinului de clasare sau a comunic. se aplic. autorit. în absen>a descoperirii unor elemente noi care s. construit.rii de declasare sau de la data comunic.spunsul primit. care va fi publicat în Monitorul Oficial al României. f.ilor de atac.riilor pe monumentul istoric. acesta r. 16 (1) Ordinul de clasare sau de declasare se public.râri judec. care înso>e3te actele de proprietate.spunsul privind neclasarea sau nedeclasarea pot fi contestate de proprietarul bunului imobil în cauz. sau în ora3ul istoric ori satul istoric. de c. a Monumentelor Istorice sus>ine hot. efectuarea radierii. (2) Metodologia de întocmire 3i con>inutul Obliga>iei privind folosin>a monumentului istoric se aprob. treimi din num. în scopul protej.. acesta se poate adresa instan>ei de contencios administrativ. proprietarului. (5) În cazul în care ordinul de clasare nu este contestat în condi>iile legii.tre proprietar. contesta>ia se solu>ioneaz.. de concesiune sau de închiriere pe tot parcursul existen>ei imobilului în cauz. ART..r.mâne definitiv dup..rârea ini>ial. de clasare sau de neclasare. Costul însemnelor distinctive se suport.mase definitive 3i irevocabile. (3) Obliga>ia privind folosin>a monumentului istoric este servitute constituit. regimul de monument istoric al bunului înceteaz. ART. protejat.

de împrejmuiri. la baza întocmirii cadastrului de specialitate al monumentelor istorice.rile de cercetare. sigle sau orice fel de însemne pe 3i în monumente istorice.rii declan3. din oficiu în oricare dintre situa>iile urm. vor transmite acestora documentele necesare complet. restructurare.rile temporare..rii dosarului de clasare. aceea3i procedur. construire. care modific.tre Ministerul Culturii 3i Cultelor sau.rcarea de sarcin. se efectueaz.. b) executarea de mulaje de pe componente ale monumentelor istorice.surilor urgente necesare pentru salvarea sa. interven>iile ce se efectueaz. de panouri publicitare. la solu>ionarea litigiului. este clasat în grupa A sau B. 3i se actualizeaz. la fiecare 5 ani. la finalizarea procedurii. regimul juridic al monumentelor istorice. consolidare. în Monitorul Oficial al României. (3) Lista monumentelor istorice st. c) amplasarea definitiv. sau temporar. construc>ii de protec>ie. 6 . piese de mobilier fix. a planurilor de amenajare a teritoriului 3i a planurilor urbanistice. caz. în vederea lu.rii procedurii de clasare de urgen>. prin ordin al ministrului culturii 3i cultelor.rii oric.>ii de monument istoric a imobilului. imediat în scris proprietarului bunului imobil declan3area procedurii de clasare de urgen>. De la data comunic.(3) Declasarea monumentelor istorice urmeaz. (4) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii 3i Cultelor comunic. Ea este declan3at. ART. 3 Interven>ii asupra monumentelor istorice ART. pe baza notei de constatare elaborate de delegatul serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii 3i Cultelor. sau a ordinului de clasare de urgen>. pân.toare: a) desc. (2) În sensul prezentei legi.zute pentru clasare. prin care un bun imobil aflat în pericol iminent de distrugere sau de alterare fizic. (2) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii 3i Cultelor pot declan3a procedura de clasare de urgen>. inclusiv schimb. ART. (3) Declan3area procedurii de clasare de urgen>. d) schimb. ca cea prev.tre serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii 3i Cultelor. al muzeului jude>ean. 20 Schimbarea grupei de clasare a monumentelor istorice se face potrivit procedurii prev. dup. din oficiu sau la solicitarea oric.zut. CAP.ri peisagistice 3i de punere în valoare.rii privind situa>ia imobilului. este procedura excep>ional. arheologic. firme. (6) Pân. proprietarul se poate adresa instan>ei de contencios administrativ. c) constatarea pierderii calit. (7) La solicitarea serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii 3i Cultelor. conservare. caz. ART. în maximum 3 zile de la identificarea situa>iei imobilului sau înregistrarea solicit. (4) Erorile materiale din Lista monumentelor istorice pot fi îndreptate din oficiu sau în urma solicit. imobilului i se aplic. caz. substan>a sau aspectul monumentelor istorice. în cazul siturilor arheologice. de c. regimul juridic al monumentelor istorice. dup.>ilor administra>iei publice locale. proprietarii imobilelor propuse pentru clasare din oficiu sau de urgen>.rii m. 23 (1) Interven>iile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza 3i cu respectarea avizului emis de c. extindere. sau al autorit. a imobilului în Lista monumentelor istorice. (5) Împotriva declan3. 21 (1) Clasarea de urgen>.rei persoane interesate. e) str. dup. respectiv al muzeului municipiului Bucure3ti.ri ale func>iunii sau destina>iei monumentelor istorice.rei persoane interesate. Partea I. se public. i se aplic.mutarea monumentelor istorice. amenaj. bunului imobil în cauz. asupra monumentelor istorice sunt: a) toate lucr.. pentru clasare. b) dispari>ia monumentului istoric. 22 (1) Lista monumentelor istorice cuprinde monumentele istorice clasate în grupa A sau B 3i se întocme3te de Institutul Na>ional al Monumentelor Istorice. conform avizului Comisiei Na>ionale de Arheologie. (2) Lista monumentelor istorice se aprob.rii procedurii de clasare de urgen>.

precum 3i autoriza>iile referitoare la interven>iile prev. având drept atribu>ii activit. de elaborare a reglement.>ile de cercetare. restaurare.zute la alin.rii monumentelor istorice. din Cartea tehnic.rii de lucr. dup. inspec>ie 3i control. sunt nule de drept. verificarea tehnic. asupra monumentelor istorice.rilor din domeniu. direct sau prin serviciile sale publice deconcentrate ori prin alte institu>ii publice subordonate. (3) Ministerul Culturii 3i Cultelor reprezint. s. potrivit prevederilor prezentei legi. dup. dar care se afl. a proiectelor de consolidare. autoriza>ia de desfiin>are. în cazul realiz. în condi>iile legii. numai de exper>i 3i/sau speciali3ti atesta>i de c. Ministerul Culturii 3i Cultelor organizeaz.toarele atribu>ii: 1. avizele de specialitate. respectarea condi>iilor acestora. avizul institu>iilor abilitate prin lege 3i f. caz. a construc>iei. conservare. 3i asigur. de inspec>ie 3i control al monumentelor istorice. respectiv ale serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii 3i Cultelor. ART. organizeaz. cu personal atestat.>i anexe. urm. 1 Institu>ii ART.r. la intrarea în legalitate. potrivit dispozi>iilor legale în vigoare. 25 (1) Ministerul Culturii 3i Cultelor elaboreaz. 7 . în condi>iile legii. în zone de protec>ie a monumentelor istorice sau în zone construite protejate se autorizeaz. f. de c. cu respectarea exigen>elor specifice domeniului monumentelor istorice 3i a cerin>elor privind calitatea lucr. (3). inclusiv în zonele de protec>ie a monumentelor istorice. avizare. 3i s. potrivit dispozi>iilor legale în vigoare.zute la alin. TITLUL III Institu%ii (i organisme de specialitate cu atribu%ii în protejarea monumentelor istorice CAP. se fac sub inspec>ia 3i controlul propriu ale Ministerului Culturii 3i Cultelor. (5) Protejarea 3i conservarea monumentelor istorice reprezentând descoperiri arheologice r.i de acces.. dup. inventariere. pe baza avizului Ministerului Culturii 3i Cultelor sau. indicatoare. (2) se elibereaz.mase decopertate se fac. al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii 3i Cultelor 3i cu celelalte avize.ri de c.tre Ministerul Culturii 3i Cultelor.ri neautorizate. personalul de inspec>ie abilitat are dreptul s. În situa>ia în care aceasta nu exist. inventariere. a proiectelor 3i dirigentarea lucr.rilor în construc>ii. (2) Toate interven>iile care se efectueaz. statul în rela>ia cu proprietarii de monumente istorice 3i cu titularii altor drepturi reale asupra acestora. indiferent de sursa lor de finan>are 3i de regimul de proprietate a imobilului. 24 (1) Interven>iile care se efectueaz. restaurare 3i punere în valoare a monumentelor istorice. compartimente de specialitate în aparatul propriu. sub coordonarea responsabilului 3tiin>ific al 3antierului 3i a institu>iei organizatoare.r.tre investitori. asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice. (2) Ministerul Culturii 3i Cultelor asigur. (5) Obliga>ia privind folosin>a monumentului istoric face parte integrant. lucr. caz. sesizeze organele de cercetare penal. (3) Autoriza>ia de construire. clasare a monumentelor istorice. precum 3i institu>ii subordonate. de între>inere sau de repara>ii curente.. sistemul na>ional de cercetare. emise f.rii monumentelor istorice Ministerul Culturii 3i Cultelor îndepline3te. utilit.f) amenaj. pietonale 3i carosabile.r. la care România este parte. aplice sanc>iuni 3i. revenirea la situa>ia ini>ial. (4) Autoriza>iile prev. altele decât cele de schimbare a func>iunii sau a destina>iei. Obliga>ia privind folosin>a monumentului istoric >ine locul documenta>iei tehnice de utilizare a bunului imobil. aplicarea strategiei na>ionale 3i urm. avize sau care încalc. (4) Pentru îndeplinirea atribu>iilor sale. s. dispun. în condi>iile legii. ART. (4) Elaborarea expertizelor tehnice. al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii 3i Cultelor 3i a celorlalte avize. caz.rile pân. 26 (1) În vederea protej. îndeplinirea angajamentelor statului asumate prin conven>iile interna>ionale referitoare la protec>ia monumentelor istorice.rilor se efectueaz. (3) În condi>iile legii.re3te respectarea prevederilor legale 3i a normelor 3i metodologiilor din domeniul protej. numai pe baza 3i în conformitate cu avizul Ministerului Culturii 3i Cultelor sau. întrerup.

rii acestora de la distrugere 3i degradare. Registrul exper>ilor 3i verificatorilor tehnici. în termen de 90 de zile de la data intr.rii monumentelor istorice. emite avizul privind regulamentele de construc>ie din zonele de protec>ie a monumentelor istorice 3i în zonele construite protejate.rile. potrivit legii.. 8 . sanc>iuni prin împuternici>ii s. emite avizele pentru interven>ii asupra imobilelor situate în zonele de protec>ie a monumentelor istorice 3i în zonele construite protejate. normele 3i metodologiile elaborate de autorit. d) stabilirea planurilor 3i m. sau solicit. de protec>ie împotriva actelor de terorism sau în situa>ii de urgen>.>ilor administrativ-teritoriale. în conformitate cu metodologia aprobat.toare de sesizare a organelor de cercetare penal. în vederea salv. inspec>ia 3i controlul propriu la monumentele istorice privind starea lor de conservare 3i respectarea avizelor de specialitate emise. 3i o actualizeaz. 10. 8. Registrul speciali3tilor.ri la monumente istorice. exproprierea pentru cauz. emite avizele pentru sec>iunile de specialitate din planurile urbanistice generale ale unit. avizeaz. formare. public.ri. consolidare 3i restaurare a monumentelor istorice. pentru domeniul monumentelor istorice func>ionarea operatorilor economici care au ca obiect de activitate efectuarea de cercet. emite atestate pentru speciali3tii 3i exper>ii în domeniul protej.>i decât Ministerul Culturii 3i Cultelor. consiliilor jude>ene sau Consiliului General al Municipiului Bucure3ti. pentru care nu exist. dup. a monumentelor istorice. care au ca obiect monumente istorice sau zone construite protejate. ale sec>iunilor de specialitate din planurile de amenajare a teritoriului 3i planurilor urbanistice. 17. atunci când interven>iile sunt finan>ate total sau par>ial din fondurile alocate de Ministerul Culturii 3i Cultelor.surile corespunz.rii cheltuielilor pentru protejarea monumentelor istorice. regulamente de construc>ie avizate conform pct. de Institutul Na>ional al Monumentelor Istorice. instituie.rile 3i interven>iile asupra monumentelor istorice. în conformitate cu metodologia aprobat. 19. prin ordin al ministrului culturii 3i cultelor. Lista monumentelor istorice. 7. precum 3i pentru proiectele de restaurare a monumentelor istorice..rii autoriza>iilor de construire pentru lucr. caz.. c) m. f) elaborarea cadastrului monumentelor istorice. 16. regimul de monument istoric. precum 3i controlul propriu al 3antierelor având drept obiect monumentele istorice.turarea sau diminuarea factorilor poluan>i la monumente istorice 3i în zonele de protec>ie a acestora. 4. confer. în cazul în care acestea sunt elaborate de alte autorit. lucr. indiferent de regimul de proprietate 3i de grupa monumentului istoric. constat.2. 14. atesta>i de Ministerul Culturii 3i Cultelor. 6. 13. coordoneaz. 11. 12.rii în vigoare a prezentei legi. specializare 3i perfec>ionare a speciali3tilor din domeniul protej. precum 3i pentru sec>iunile de specialitate din planurile de amenajare a teritoriului care au ca obiect monumente istorice sau zone construite protejate. face propuneri pentru cuprinderea în proiectul bugetului de stat a sumelor necesare în vederea finan>. la fiecare 5 ani. întocmit.rii monumentelor istorice. prin ordin al ministrului culturii 3i cultelor. 7. prin ordin al ministrului culturii 3i cultelor. normele 3i metodologiile cu aplicabilitate pentru domeniul monumentelor istorice. în cazul infrac>iunilor. privind: a) organizarea 3i func>ionarea sistemului na>ional de educa>ie. precum 3i Registrul operatorilor economici din domeniul protej.rile de conservare. proiectarea 3i executarea de lucr.>ile 3i institu>iile publice abilitate. contraven>ii 3i aplic. 5. precum 3i din planurile urbanistice de detaliu. atunci când este necesar.. avizeaz. emite avizul pentru Planul de amenajare a teritoriului na>ional .rii monumentelor istorice. în Monitorul Oficial al României. ini>iaz. b) prevenirea 3i stingerea incendiilor la monumente istorice. Partea I.>i sau dezastre naturale la monumente istorice. pentru delimitarea zonelor de protec>ie a monumentelor istorice sau a zonelor construite protejate. reglement.rile. 18.. prin dirigin>i de specialitate ai Oficiului Na>ional al Monumentelor Istorice. planurile urbanistice zonale. de utilitate public. a monumentelor istorice în caz de conflict armat. reglement. 15. emite avizele necesare în vederea eliber.surile de protec>ie special. e) înl..sec>iunea "Zone construite protejate". 9.surilor de prevenire a distrugerilor cauzate de calamit. de natura opera>iunilor 3i de sursa lor de finan>are. emite avizul privind studiile de fundamentare istorico-3tiin>ific. reglementeaz.i 3i ia m. asigur. 3.

care cuprinde: arhiva. 28. cu organismele interna>ionale interesate 3i particip. f.râre a Guvernului. prin serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii 3i Cultelor. 25. de Ministerul Culturii 3i Cultelor.zute la alin. finan>at de la bugetul de stat 3i din venituri extrabugetare. fondul cartografic 3i biblioteca monumentelor istorice .r. a fondurilor destinate inventarierii. asigur.>ii serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii 3i Cultelor 3i a oficiilor de cadastru 3i publicitate imobiliar.3te strategii 3i cofinan>eaz. (1) pct. pentru comisiile regionale ale monumentelor istorice. (3) Pentru eliberarea avizelor prev. proiecte de hot. (5) Nivelul taxelor 3i tarifelor care se percep potrivit alin. prin ordin al ministrului culturii 3i cultelor. proiecte 3i programe în domeniul monumentelor istorice. inclusiv a celor înscrise în Lista Patrimoniului Mondial. cu organiza>iile neguvernamentale. func>ionarea. în subordinea Ministerului Culturii 3i Cultelor.10 nu se percep taxe sau tarife. colaboreaz. hot.. a statului român. exclusiv pentru ac>iuni. instituie 3i controleaz. 11. (4) Pentru eliberarea atestatelor. expertizelor tehnice.care sunt proprietatea public..rilor 3i studiilor specifice.ri poten>ial generatoare de situa>ii de urgen>. ini>iaz. dup. f. d) elaborarea dosarelor pentru monumentele istorice propuse a fi incluse în Lista Patrimoniului Mondial. în cooperare cu acestea. a Comisiei Na>ionale de Arheologie. pe orice tip de suport. sus>ine. logistica. ini>iat. consultarea Comisiei Na>ionale a Monumentelor Istorice sau. fototeca. situa>ii care privesc siguran>a na>ional. c) elaborarea normelor 3i metodologiilor specifice pentru domeniul monumentelor istorice. 27 (1) Centrul de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural Na>ional se reorganizeaz. în numele statului. a afecta exerci>iul financiar curent. a Listei monumentelor istorice... ART. în condi>iile legii. în Institutul Na>ional al Monumentelor Istorice ca institu>ie public. tehnicilor 3i tehnologiilor noi pentru restaurarea monumentelor istorice. la finan>area programelor de protejare a monumentelor istorice. b) actualizarea periodic.r. avizeaz. 23. (3) se stabile3te prin ordin al ministrului culturii 3i cultelor. care se fac venit la Ministerul Culturii 3i Cultelor sau la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii 3i Cultelor 3i se gestioneaz. amplasarea însemnului distinctiv care atest. în condi>iile legii. caz. secretariatul 3i sediul Comisiei Na>ionale a Monumentelor Istorice 3i. exercit. în condi>iile legii. (3) Principalele atribu>ii ale Institutului Na>ional al Monumentelor Istorice sunt: a) actualizarea inventarului monumentelor istorice. (2) Organizarea 3i func>ionarea Institutului Na>ional al Monumentelor Istorice se fac prin hot. g) coordonarea activit. 3i stimularea interesului public fa>. caz. pentru interven>ii asupra monumentelor istorice. dup. 22. dreptul de preem>iune asupra monumentelor istorice clasate în grupa A. 24. colaboreaz. editarea 3i publicarea Revistei monumentelor istorice 3i a Buletinului monumentelor istorice. în regim extrabugetar. care au obliga>ia includerii monumentelor istorice în planurile cadastrale 3i în h.20. (2) În situa>ii de urgen>. (1) pct. 27. proiectelor-pilot. regimul de monument istoric al unui bun imobil. la realizarea de programe 3i proiecte de protejare a monumentelor istorice. a Comisiei Na>ionale de Arheologie. e) gestionarea. privind realizarea inventarului 3i a cadastrului de specialitate al monumentelor istorice.zute la alin. 9 . st. 17 3i 18 se percep taxe 3i tarife. avizelor 3i autoriza>iilor prev.r.rii sale în timp de pace sau de conflict armat. la propunerea Comisiei Na>ionale a Monumentelor Istorice 3i. cercet. fie reversibile. 6 . 26.râre a Guvernului privind acordarea statutului de ora3 istoric sau sat istoric. în vederea protej. 21. f) administrarea inventarului 3i fondului documentar al monumentelor istorice . Ministerul Culturii 3i Cultelor poate emite avize de urgen>. cu condi>ia ca interven>iile s. h) editarea Revistei monumentelor istorice 3i a Buletinului monumentelor istorice. elabor. de monumentele istorice.rii în vigoare a prezentei legi. programe 3i publica>ii pentru animarea cultural. programe 3i proiecte de revitalizare 3i punere în valoare a monumentelor istorice. sau în alte situa>ii excep>ionale. care se aprob.rii normelor 3i metodologiilor pentru monumente istorice.r>ile topografice. precum 3i a altor publica>ii de specialitate. în termen de maximum 3 luni de la data intr. investiga>iilor. finan>eaz. folosirea materialelor.. în condi>iile legii.

ART. e) predarea documenta>iilor pentru monumentele istorice la care au fost efectuate lucr. Registrului exper>ilor 3i verificatorilor tehnici. a monumentelor istorice intrate cu orice titlu în proprietatea statului. finan>at din venituri extrabugetare 3i din aloca>ii de la bugetul de stat. a necesarului de credite.>ilor 3i evaluarea documenta>iilor prezentate de persoanele de drept privat în vederea ob>inerii de credite f. Centrul de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural Na>ional. executarea lucr.rii 3i execut. în termen de maximum 3 luni de la data intr. Direc>ia Patrimoniului Cultural Na>ional. pentru actualizarea inventarului monumentelor istorice 3i arhivare. g) elaborarea reglement..toare de venituri. prin ordin al ministrului culturii 3i cultelor.>i din dobânzi se utilizeaz. sau cu dobânda pie>ei.i) colaborarea cu Oficiul Na>ional al Monumentelor Istorice pentru completarea inventarului.r.rii. copii de pe documentele. în condi>iile legii. în Oficiul Na>ional al Monumentelor Istorice. editarea unor publica>ii de specialitate 3i pentru punerea în valoare a monumentelor istorice. în regim extrabugetar. propunerea eficientiz. f) punerea la dispozi>ie Institutului Na>ional al Monumentelor Istorice a documentelor 3i informa>iilor de>inute. k) gestionarea Registrului speciali3tilor. ob>inute în condi>iile legii.rii în vigoare a prezentei legi. Direc>ia Monumentelor Istorice 3i de Art. 10 . a sumelor provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice. b) fundamentarea.rilor. organizarea achizi>iilor publice. altele decât cele administrate de alte institu>ii publice. a fondurilor destinate cercet. în sistem revolving. (2) Organizarea 3i func>ionarea Oficiului Na>ional al Monumentelor Istorice se fac prin hot.rilor de consolidare-restaurare 3i punere în valoare a monumentelor istorice finan>ate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Culturii 3i Cultelor 3i încredin>ate prin transfer Oficiului Na>ional al Monumentelor Istorice. inclusiv prin încheierea de contracte cu persoane juridice sau fizice de specialitate.rii monumentelor istorice privind con>inutul-cadru al documenta>iilor. în numele Ministerului Culturii 3i Cultelor. 3i alte activit. redus. cu acela3i scop. la propunerea Ministerului Culturii 3i Cultelor. realizarea de parteneriate sau prin concesionare. studiile. c) gestionarea. cercet. cu serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii 3i Cultelor 3i cu Institutul Na>ional al Monumentelor Istorice pentru actualizarea inventarului 3i fondului documentar al monumentelor istorice 3i transmit acestora. 3i a Patrimoniului Cultural Na>ional.rute. prin acordarea de credite în conformitate cu prevederile lit. (3) Principalele atribu>ii ale Oficiului Na>ional al Monumentelor Istorice sunt: a) gestionarea.rii lucr..rilor. normelor 3i metodologiilor specifice domeniului protej. venituri pe care le gestioneaz. în conformitate cu normele privind creditarea. în condi>iile legii. specifice atribu>iilor sale. inventarul 3i fondul documentar al monumentelor istorice. conform prevederilor legale. (5) Institutul Na>ional al Monumentelor Istorice preia în administrare la data înfiin>. j) elaborarea 3i actualizarea Listei monumentelor istorice distruse sau disp. Ansamblurilor 3i Siturilor Istorice. cu dobând. tarifarea acestora. l) constituirea 3i actualizarea Registrului zonelor construite protejate. 3i realizeaz. în regim extrabugetar. la cerere. f.râre a Guvernului.ri de protejare la monumentele istorice de>inute. ori închiriere. pentru efectuarea de lucr. precum 3i din alte surse cu aceea3i destina>ie. Direc>ia Monumentelor.rile 3i publica>iile privind monumentele istorice de care dispun. (6) Institutul Na>ional al Monumentelor Istorice dezvolt. necesare actualiz. dobând.ri de credite 3i pl. inclusiv prin achizi>ii..rii acestora prin promovarea de proiecte 3i programe de revitalizare. expertiz. cu personalitate juridic. Direc>ia Monumentelor Istorice. b). sumele încasate din ramburs. elaborate de Ministerul Culturii 3i Cultelor 3i aprobate prin hot. (7) Institu>iile publice cu atribu>ii în domeniu colaboreaz.rii sale întreaga documenta>ie a institu>iilor care au func>ionat anterior în domeniul monumentelor istorice: Comisia Monumentelor Istorice. în subordinea Ministerului Culturii 3i Cultelor.râre a Guvernului. (4) Institutul Na>ional al Monumentelor Istorice organizeaz. ca institu>ie public. dare în folosin>.rii inventarului monumentelor istorice. h) editarea pe orice tip de suport 3i comercializarea materialelor privind protejarea 3i punerea în valoare a monumentelor istorice.>i aduc. Direc>ia Economic. contractarea 3i decontarea lucr. precum 3i a procedurilor 3i mecanismelor de atestare 3i înscriere în acestea în conformitate cu metodologia aprobat. a afecta exerci>iul financiar în curs. d) administrarea. 28 (1) Oficiul Na>ional pentru Protejarea Patrimoniului se reorganizeaz. propunerea priorit.ri 3i recep>ii finale Institutului Na>ional al Monumentelor Istorice.rilor.r. gratuit.

de un pre3edinte 3i 4 vicepre3edin>i 3i func>ioneaz. pe care le gestioneaz.toare de venituri. 29 În vederea realiz. încadrat cu personal specializat în domeniu. mijloacele materiale 3i financiare necesare pentru func>ionarea Comisiei Na>ionale a Monumentelor Istorice. personalitate juridic. (4) Pre3edintele Comisiei Na>ionale a Monumentelor Istorice este numit prin ordin al ministrului culturii 3i cultelor.>i 3tiin>ifice de recunoa3tere interna>ional.>i specifice atribu>iilor sale. (7) Comisia Na>ional. c) Ministerului Educa>iei 3i Cercet. organism 3tiin>ific de specialitate. sau din str. a Monumentelor Istorice este format. cu rol consultativ în domeniul protej. respectiv Oficiul Na>ional pentru Protejarea Patrimoniului. (3) Comisia Na>ional. Ministerul Culturii 3i Cultelor. în cadrul serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii 3i Cultelor. în regim extrabugetar. care au apar>inut institu>iilor cu activitate în domeniu Direc>ia Patrimoniului Cultural Na>ional. din domeniul cercet. în termen de 60 de zile de la data intr. ART. CAP. ace3tia sunt propu3i de pre3edinte 3i sunt valida>i cu votul majorit.rii 3i protej. prin prezenta lege. (4) Comisia Na>ional. conform prevederilor legale. Direc>ia Monumentelor. prin ordin al ministrului culturii 3i cultelor.rii în vigoare a prezentei legi. a Monumentelor Istorice propune strategiile 3i avizarea metodologiilor.3oar. 2 Organisme de specialitate ART.ri în plen.rii m. care func>ioneaz.rii monumentelor istorice. Comisia Na>ional. precum 3i a procedurilor 3i mecanismelor de atestare 3i înscriere în acesta.2 membri.>i.rii monumentelor istorice. ART. personalit. (2) Comisia Na>ional. prin ordin al ministrului culturii 3i cultelor.rii în vigoare a prezentei legi se elaboreaz.rii sale întreaga baz.rii . bunuri mobile 3i imobile. Construc>iilor 3i Turismului . 3i se stabilesc atribu>iile Serviciului monumentelor istorice.tate. a Monumentelor Istorice. a Monumentelor Istorice se constituie din 4 sec>iuni pe domenii. Centrul pentru Administrarea 3i Protec>ia Patrimoniului Cultural.rii monumentelor istorice. (2) Comisia Na>ional.r. personalit.. în conformitate cu metodologia aprobat. dintre care 8 propu3i de comisiile regionale ale monumentelor istorice. prin ordin al ministrului culturii 3i cultelor.rii monumentelor istorice. (6) În termen de 30 de zile de la data intr.un membru. aduc.rii în vigoare a prezentei legi se reorganizeaz. pe lâng. inclusiv prin încheierea de contracte cu persoane juridice sau fizice de specialitate. material.rii monumentelor istorice un membru. 11 . se înfiin>eaz. j) gestionarea Registrului operatorilor economici din domeniul protej. (4) Oficiul Na>ional al Monumentelor Istorice preia la data înfiin>.in. din 21 de membri. e) Ministerului Culturii 3i Cultelor .i speciali3ti din >ar. în cadrul Biroului comisiei 3i pe sec>iuni de specialitate. a Monumentelor Istorice poate alege ca membri de onoare ai s. în baza propriului regulament de organizare 3i func>ionare. de execu>ie.>ii simple a comisiei. (5) Membrii Comisiei Na>ionale a Monumentelor Istorice sunt numi>i de ministrul culturii 3i cultelor la propunerea: a) Academiei Române .surilor tehnico-3tiin>ifice din domeniul protej. (8) Ministerul Culturii 3i Cultelor asigur.i) organizarea 3i realizarea altor activit. f. normativelor 3i m. conduse fiecare de un pre3edinte ales din rândul membrilor acestora pentru un mandat de 5 ani. b) Ministerului Transporturilor. d) organiza>iilor neguvernamentale cu activitate în domeniul protej. este condus. speciali3ti 3i exper>i atesta>i în domeniul protej.rii monumentelor istorice. Regulamentul de organizare 3i func>ionare a Comisiei Na>ionale a Monumentelor Istorice 3i se aprob.15 membri. a Monumentelor Istorice î3i desf.surilor de protejare a monumentelor istorice. (3) Comisia Na>ional. pre3edin>ii de sec>iuni devin vicepre3edin>i ai Comisiei Na>ionale a Monumentelor Istorice. a Monumentelor Istorice este compus. 30 (1) La data intr. activitatea prin lucr. 31 (1) Independen>a membrilor Comisiei Na>ionale a Monumentelor Istorice în adoptarea propunerilor comisiei este garantat.2 membri. din 21 de membri. Ansamblurilor 3i Siturilor Istorice.

32 (1) Pre3edintele Comisiei Na>ionale a Monumentelor Istorice conduce activitatea acesteia 3i o reprezint.rilor din domeniul protej.toarele atribu>ii: a) propune aprobarea strategiei na>ionale privind protejarea monumentelor istorice. 26 alin.>ilor administrativ-teritoriale 3i din planurile urbanistice zonale. neclasarea sau nedeclasarea 3i schimbarea grupei de clasare a monumentelor istorice. precum 3i pentru proiectele de restaurare a monumentelor istorice clasate în grupa A. normativelor 3i reglement. Func>iile de secretari ai sec>iunilor de specialitate ale Comisiei Na>ionale a Monumentelor Istorice sunt îndeplinite de speciali3ti din cadrul compartimentului se specialitate al Ministerului Culturii 3i Cultelor. ale sec>iunilor de specialitate din planurile de amenajare a teritoriului 3i planurile urbanistice.zute în prezenta lege. prin ordin al ministrului culturii 3i cultelor. men>ionate la alin.(5) Pre3edintele împreun. 7. g). Biroul Comisiei Na>ionale a Monumentelor Istorice. a voturilor. pe plan na>ional 3i interna>ional. elaborate de Ministerul Culturii 3i Cultelor sau de institu>iile specializate din subordinea acestuia. j) propune avizul pentru documenta>iile privind interven>iile asupra monumentelor istorice sau inscrip>ionarea monumentelor istorice. de 3eful compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Culturii 3i Cultelor. h) propune avizul privind studiile de fundamentare istorico-3tiin>ific. în condi>iile stabilite de Regulamentul de organizare 3i func>ionare a Comisiei Na>ionale a Monumentelor Istorice. (6) Deciziile Comisiei Na>ionale a Monumentelor Istorice. cu vicepre3edin>ii 3i secretarul formeaz. (2) Atribu>iile Comisiei Na>ionale a Monumentelor Istorice. precum 3i planuri-cadru de înv. regulamente de construc>ie avizate conform art. având la baz. priorit. care au ca obiect monumente istorice clasate în grupa A sau zone construite protejate care cuprind monumente istorice clasate în grupa A. d).rii monumentelor istorice. declasarea. de Institutul Na>ional al Monumentelor Istorice.mânt. m) propune avizarea folosirii unor materiale. ale sec>iunilor 3i ale Biroului Comisiei Na>ionale a Monumentelor Istorice se iau de regul.>ile privind lucr. pentru delimitarea zonelor de protec>ie a monumentelor istorice clasate în grupa A sau a zonelor construite protejate care cuprind monumente istorice clasate în grupa A. elaborate de UNESCO. indiferent de situa>ia lor juridic. (1) pct. (2) Func>ia de secretar al Comisiei Na>ionale a Monumentelor Istorice este îndeplinit. i) propune avizul pentru studiile de fundamentare 3i sec>iunile de specialitate din planurile urbanistice generale ale unit. 3i de sursa de finan>are. ART. precum 3i în Lista patrimoniului mondial în pericol. precum 3i pentru planurile urbanistice de detaliu. 33 (1) Comisia Na>ional. a metodologiilor. a unui secretar de stat. (3) Membrii Comisiei Na>ionale a Monumentelor Istorice 3i ai comisiilor zonale ale monumentelor istorice primesc o indemniza>ie lunar.rile 3i m. k) propune avizul pentru interven>ii asupra imobilelor situate în zonele de protec>ie a monumentelor istorice 3i în zonele construite protejate.rii monumentelor istorice. elaborat. pre3edintele 3i vicepre3edin>ii Comisiei Na>ionale a Monumentelor Istorice fac parte din Consiliul 3tiin>ific al Institutului Na>ional al Monumentelor Istorice. reprezentând 20% din indemniza>ia lunar. precum 3i criteriile de reglementare a activit.rile comisiilor.sec>iunea "Zone construite protejate". pot fi delegate comisiilor regionale ale monumentelor istorice. pentru lunile în care comisiile se întrunesc. b) formuleaz. cu excep>ia cazurilor prev. tehnici 3i tehnologii noi pentru restaurarea monumentelor istorice. l) propune monumente istorice pentru a fi incluse în Lista patrimoniului cultural 3i natural mondial.rii monumentelor istorice. e) propune criteriile de atestare a speciali3tilor 3i exper>ilor din domeniul protej. 12 . d) propune clasarea. f) propune avizarea Planului de amenajare a teritoriului na>ional . normelor.>ii operatorilor economici cu activitate în domeniul protej. g) propune avizarea pentru sec>iunile de specialitate din planurile privind amenajarea teritoriului care au ca obiect monumentele istorice sau zone construite protejate. pentru care nu exist. de formare 3i specializare în domeniul protej.. ART. (1) lit.rii monumentelor istorice. texte avizate de organisme sau institu>ii 3tiin>ifice de specialitate. la care se adaug.>. în baza documenta>iilor de specialitate. j) 3i k). decontarea cheltuielilor de participare la lucr. c) propune aprobarea.tire a speciali3tilor. n) propune programe de preg. a Monumentelor Istorice are urm.rii monumentelor istorice. cu majoritatea simpl.surile necesare pentru asigurarea protej.

pentru care exist.zute la alin. (4) Componen>a comisiilor zonale ale monumentelor istorice se aprob.>ile pentru protejarea monumentelor istorice în plan regional.rii în vigoare a prezentei legi. în grupa A sau B. TITLUL IV 13 .. documentele 3i documenta>iile de orice fel privind conservarea. 35 (1) În cadrul Ministerului Culturii 3i Cultelor se constituie. în acest scop.ri de cercetare. 34 (1) Comisiile regionale ale monumentelor istorice se reorganizeaz. f. ART. organizarea 3i func>ionarea comisiilor zonale ale monumentelor istorice sunt stabilite prin Regulamentul de organizare 3i func>ionare a Comisiei Na>ionale a Monumentelor Istorice. b) formuleaz. h) propun avizul privind documenta>iile pentru lucr. delimitarea 3i reglementarea construirii zonelor de protec>ie a monumentelor istorice clasate în grupa B sau a zonelor construite protejate cu monumente istorice clasate în grupa B. f) propun avizarea planurilor urbanistice de detaliu 3i a proiectelor de execu>ie în zonele de protec>ie a monumentelor istorice din grupa A 3i în zonele protejate cu monumente istorice clasate în grupa A. iar pre3edin>ii acestora sunt membri ai Comisiei Na>ionale a Monumentelor Istorice.ri avizate de Ministerul Culturii 3i Cultelor.ri de arhitectur..rile se execut. priorit. aprobat prin ordin al ministrului culturii 3i cultelor. respectiv arhitectul 3ef al municipiului Bucure3ti. precum 3i pe 3antierele de cercetare sau de conservare-restaurare a monumentelor istorice. colectivul de control pentru activitatea de protejare a monumentelor istorice are dreptul s. în condi>iile legii. personalitate juridic. sprijine personalul colectivului în exercitarea atribu>iilor. informa>ii 3i documente. în vederea evalu. b) constat.zute în Regulamentul de organizare 3i func>ionare a Comisiei Na>ionale a Monumentelor Istorice.. solicite 3i s.. planurile urbanistice generale. organele abilitate ale statului au obliga>ia s. c) analizeaz.rii în vigoare a prezentei legi.toarele atribu>ii: a) fundamenteaz. planurile urbanistice zonale ale localit.rii monumentelor istorice. serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii 3i Cultelor. În cadrul acestora vor fi inclu3i arhitec>ii 3efi ai jude>elor. c) are acces. aceasta având obliga>ia de a da curs solicit. care nu aduc modific. investiga>ii. ca organisme 3tiin>ifice de specialitate descentralizate ale Comisiei Na>ionale a Monumentelor Istorice. în condi>iile legii. un colectiv de control pentru activitatea de protejare a monumentelor istorice. cu rol consultativ în domeniul protej. fizic. (3) În îndeplinirea atribu>iilor prev.toarele atribu>ii: a) controleaz.>ilor care cuprind monumente istorice clasate în grupa B. (2).. restaur. (2) Colectivul de control pentru activitatea de protejare a monumentelor istorice are urm. în condi>iile legii. 3i propun Comisiei Na>ionale a Monumentelor Istorice clasarea sau declasarea monumentelor istorice din regiunile lor de competen>. prin ordin al ministrului culturii 3i cultelor la propunerea compartimentului de specialitate din Ministerul Culturii 3i Cultelor. reglement. i) îndeplinesc alte atribu>ii date în competen>. caz. potrivit dispozi>iilor prev. prin ordin al ministrului culturii 3i cultelor.r. la orice monument istoric. restaurarea 3i protejarea monumentelor istorice. expertize tehnice.rii în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii cererii. e) propun avizarea studiilor de fundamentare din planurile de amenajare a teritoriului. 3i propun elementele specifice strategiei regionale privind protejarea monumentelor istorice.surilor legale ce se impun. în condi>iile legii. (2) Num. în termen de 30 de zile de la data intr. înc. dup.rii. în termen de 30 de zile de la data intr. d) face propuneri de sanc>ionare. primeasc. sau juridic. cu materiale 3i tehnici de lucru specifice epocii de edificare a monumentului istoric.rii 3i protej. în comisii zonale ale monumentelor istorice pe lâng.rii monumentelor istorice 3i propune luarea m.ri de între>inere 3i repara>ii curente la monumentele istorice clasate în grupa A. proiecte tehnice 3i detalii de execu>ie pentru monumentele istorice clasate în grupa B. teritoriul de competen>. în condi>iile în care lucr.rul. (5) Comisiile zonale ale monumentelor istorice au urm. ori ale componentelor artistice. a abaterilor constatate.rii fondurilor necesare.rii 3i asigur.ART. d) propun avizul privind documenta>iile de urbanism 3i amenajarea teritoriului pentru instituirea. g) propun avizul privind documenta>iile tehnice care cuprind lucr. de la orice persoan.lcarea prevederilor legale în domeniul conserv. (3) Comisiile zonale ale monumentelor istorice au câte 9 membri.

j) s. respecte toate condi>iile 3i termenele de execu>ie cuprinse în avizul de specialitate atunci când execut.suri pentru prevenirea 3i stingerea incendiilor. între>in. culte 3i patrimoniul cultural na>ional jude>ene.. conform prevederilor prezentei legi. elaborarea documenta>iei aferente. l) s. repara>ii curente 3i de între>inere a acestora în condi>iile legii.tre institu>iile care au realizat cercetarea sau expertizarea. proprietarii monumentelor istorice constat. în cazul în care acestea sunt ini>iate 3i finan>ate de persoane juridice abilitate în condi>iile prezentei legi.rile de construc>ie ce fac obiectul autoriz.. asigurând p. cercetarea arheologic. în termen de 60 de zile de la constatare de c. 17. permit. precum 3i primarul ora3ului ori al comunei respective despre orice modific.. conform prevederilor legale.>ii administrativ-teritoriale. asigure efectuarea lucr. 36 (1) În scopul protej. cu condi>ia respect. pân. integritatea 3i protec>ia monumentelor istorice.ri. ob>in. în3tiin>eze de urgen>. asigure pe propria r. restaurare.ri de între>inere curent. culte 3i patrimoniul cultural na>ional jude>ene.. avizele prev. g) s. respectiv a municipiului Bucure3ti. numai de c. respectiv a municipiului Bucure3ti. 3i s. ei în3i3i lucr. h). f) în cazul în care solicit..rcarea imobilului de sarcin. c) s.ror construc>ii. fotografiere. în îndeplinirea obliga>iilor prev. ia m. la monumentele istorice de categorie B. desc. pot fi efectuate 3i de persoane fizice sau juridice neatestate. avizul direc>iei pentru cultur..gubire. b) s. permit.rii arheologice.rilor la componentele artistice.rilor de conservare. elemente de construc>ii. s. asigure efectuarea lucr. executarea interven>iilor asupra monumentelor istorice de>inute. conform art. ace3tia au dreptul la o just. reproducere 3i de publicitate în cazul în care. la solicitarea lor.zute la art. i) s.Responsabilit %ile proprietarilor de monumente istorice (i ale autorit %ilor administra%iei publice locale CAP. 3i s. s. k) s. asigure paza.rilor de conservare. dar nu pentru mai mult de 15 zile.. conservarea 3i protejarea eventualelor vestigii descoperite cu ocazia efectu. finan>eze s.zute la alin.. culte 3i patrimoniul cultural na>ional jude>ean.tura. e) s. h) s. lucr. calitatea de monument istoric a imobilului. caz. direc>ia pentru cultur. de expertizare a monumentelor istorice 3i pentru opera>iunile de eviden>.rii monumentelor istorice proprietarii 3i titularii dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra monumentelor istorice sunt obliga>i: a) s.rii de conservare sau pentru efectuarea de cercet. arheologic.rii avizelor de specialitate. între>in.rii.toare a oric. direc>ia pentru cultur.. filmare. pe baza prevederilor contractuale. consolidare.. s. 23.ri sau degrad.tre persoane fizice sau juridice atestate în acest sens 3i s. producerea unor pagube. închirierea sau concesionarea imobilelor monumente istorice proprietarii acestora au urm.. a monumentelor istorice de>inute 3i aflate în teritoriul unit. prevad. culte 3i patrimoniul cultural na>ional jude>ean. montarea 3i s..ror alte lucr. restaurare.. s. în contracte condi>iile 3i termenele de execu>ie cuprinse în avizul de specialitate. însemnul distinctiv care marcheaz. (4) Cu privire la înstr. desp. e). sau orice alte interven>ii. asupra monumentelor istorice. (1) lit. în3tiin>eze de urgen>.rii st.strarea descoperirilor în condi>iile legii.spundere condi>ii corespunz. consolidare. accesul speciali3tilor desemna>i de Ministerul Culturii 3i Cultelor sau de direc>iile pentru cultur.inarea.ri.toarele obliga>ii: 14 . de administrare sau a altor drepturi reale. respectiv a municipiului Bucure3ti. foloseasc. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (3) În cazul în care. (1) lit. respectiv a municipiului Bucure3ti. a unor piese de inventar fix ori mobil sau a unui vestigiu arheologic necunoscut anterior. în scris. d) s.toare de vizitare. în condi>iile legii. 1 Obliga>iile 3i drepturile proprietarilor de monumente istorice ART.rii cercet. proprietarii introduc monumentele istorice în circuit public.p. cu excep>ia lucr.zute de lege pentru toate interven>iile prev. în vederea constat. asigure. precum 3i primarul ora3ului sau al comunei respective despre descoperirea întâmpl. la sosirea delegatului institu>iei de specialitate.. m) s.ri în starea fizic. inclusiv arheologice. exploateze imobilul numai cu respectarea prevederilor prezentei legi 3i a Obliga>iei privind folosin>a monumentului istoric. precum 3i a oric. ob>in. achitat. dup. orice schimbare a titularului dreptului de proprietate. în scris. comunice direc>iei pentru cultur. culte 3i patrimoniul cultural na>ional.

>ilor administra>iei publice locale poate fi asigurat. (4) Situa>iile în care statul. în acoperirea par>ial. în condi>iile prezentei legi.rilor de proiectare.(3). acopere integral sau par>ial costul lucr. 3i s.. transmit. (5) În situa>iile 3i în condi>iile prev. acesteia o copie de pe acte.>ii administrativteritoriale respective. potrivit legii. în3tiin>eze în scris direc>ia pentru cultur. serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii 3i Cultelor 3i autorit.>ile publice locale acord. na>ional. a persoanelor fizice sau juridice. respectiv a municipiului Bucure3ti. indiferent de de>in. împreun. ori a altor imobile din ansambluri sau situri istorice. în vederea exercit. sau interna>ional. se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hot. notifice viitorului proprietar. ART. (6) Garan>ia imobiliar. caz. b) s. a statului.rilor de protejare a monumentelor istorice care fac parte din grupa A. a autorit.>ilor administrativ-teritoriale este scutit.inat de proprietar altei persoane decât statul sau autoritatea administra>iei publice locale înainte de împlinirea perioadei de 10 ani de la constituirea garan>iei imobiliare. pentru o perioad. la realizarea programelor. în situa>ia în care bunul în cauz.>ile administra>iei publice locale. chiria3 sau concesionar regimul juridic al monumentului istoric pe care îl de>ine. se constituie o garan>ie imobiliar.tor.rii în vigoare a prezentei legi. de 10 ani în favoarea statului. proprietarul. dup.>ii administrativ-teritoriale. a costurilor studiilor 3i documenta>iilor tehnice.3ene3ti 3i comunale. caz. cu dobânzile aferente.rilor de interven>ie asupra monumentelor istorice.rilor men>ionate la alin. precum 3i Obliga>ia privind folosin>a monumentului istoric. dup. ART. (5) se recupereaz. sprijin financiar. caz. la data aloc. prev.>ilor administrativ-teritoriale. municipale. costul lucr. a consiliilor jude>ene. în totalitate de la beneficiarul contribu>iei statului sau. precum 3i condi>iile pe care trebuie s. precum 3i. în condi>iile legii. de tax.râre a Guvernului ini>iat. la propunerea ministerelor implicate în realizarea acestora. ale lucr. al unit. în termen de 3 luni de la data intr. conservare. instituit. de timbru. pot asigura. c) s.. despre schimbarea proprietarului sau a administratorului în termen de 15 zile de la data încheierii contractelor.. respectiv autorit. culte 3i patrimoniul cultural na>ional jude>ean. în3tiin>eze în scris direc>ia pentru cultur. asupra imobilului se stinge de drept. la propunerea Ministerului Culturii 3i Cultelor 3i a Ministerului Finan>elor Publice. precum 3i.zut. 39 (1) Costul lucr. poate fi acoperit integral ori par>ial de la bugetul de stat sau al unit. 37 (1) Pentru protejarea monumentelor istorice aflate în proprietatea privat.rilor de interven>ie asupra monumentelor istorice care fac parte din grupa B.rilor de protejare a monumentelor istorice. or. inclusiv cu proprietarul sau cu alte persoane fizice sau juridice. procedurile.a) s. aflate pe teritoriul unit. Ministerul Culturii 3i Cultelor. restaurare 3i punere în valoare a monumentelor istorice. (2) Pentru acoperirea costului lucr. altul decât statul.rilor prev.. a fost înstr. (7) Constituirea garan>iei imobiliare în favoarea statului sau a unit. acesta const. indiferent de grupa în care sunt clasate. contribuie la acoperirea costurilor lucr. dup. poate s. dup. expertizare. (8) La data împlinirii termenului de 10 ani garan>ia imobiliar. precum 3i în parteneriat. de specialitate. caz. individual sau prin cofinan>are. caz.râre a Guvernului. sau total. consolidare. culte 3i patrimoniul cultural na>ional jude>ean. constând în sume alocate prin bugetul Ministerului Culturii 3i Cultelor cu destina>ia protej. respectiv a municipiului Bucure3ti. la alin. ART. (2) În cazul în care statul sau autorit.>ilor administra>iei publice locale asupra imobilului monument istoric în cauz. (2) Contribu>ia financiar. a statului 3i a autorit. stabilite prin hot. propor>ia contribu>iei statului. incluse în programe de importan>.rii sprijinului financiar în cuantumul contribu>iei statului sau a autorit.rii dreptului de preem>iune al statului sau.tre beneficiarii contribu>iei. 38 (1) Contribu>ia financiar. la cererea proprietarilor.ina monumentul istoric.>ilor administrativ-teritoriale. aflate în proprietate public. 15 . reparare. ori privat. cu titlu gratuit.. despre inten>ia de a înstr. prin bugetul ordonatorilor de credite care particip. ora3ul sau comuna.>ilor administra>iei publice locale. (1) nu este obligatorie constituirea de garan>ii de c. respectiv a unit.rii monumentelor istorice. dup. le îndeplineasc. (1) .>ile administra>iei publice locale. acopere total sau par>ial costul lucr. (4). (3) Contribu>ia financiar. prin cofinan>are..zute la alin. consultan>. poate s. municipiul.zute la alin.

strarea integrit. proprietarii persoane fizice care realizeaz. proprie.>ilor administra>iei publice locale ART. 42 (1) Sunt scutite de la plata taxelor de timbru persoanele fizice sau juridice care dobândesc prin mo3tenire un bun imobil clasat ca monument istoric.>ii fizice 3i a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice. (2) Pentru suprafa>a ocupat. pentru care nu se datoreaz.tre unit. (5) Înstr.>i necomerciale. punerea în aplicare 3i respectarea deciziilor acestora.rii monumentelor istorice 3i asigur. (4) Prevederile alin. cu înc.diri. lucr. aprobat. pe baza notei de constatare a direc>iei pentru cultur. a) din prezenta lege. în func>ie de suprafa>a afectat.zute la alin. 3i de perioada punerii monumentelor istorice la dispozi>ie publicului pentru vizitare. de reducerea cu minimum 50% a cuantumurilor impozitelor 3i a taxelor aferente acestor lucr. cu organismele de specialitate 3i cu institu>iile publice cu responsabilit.(3) se aplic.. culte 3i patrimoniul cultural na>ional în al c. 3i avizat. 3i care sunt necesare pentru p. (2) În situa>ii justificate 3i cu avizul direc>iei pentru cultur.inarea cu titlu gratuit sau oneros c. respectiv a municipiului Bucure3ti.rei teritoriu de competen>.. dat. precum 3i institu>iilor specializate pentru cercetare. prin direc>ia general. de plata taxelor de timbru.rii monumentelor istorice.>i economice sau comerciale. consiliile locale pot reduce impozitul pe suprafe>ele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric. integral sau par>ial. consolidare. reparare. restaurare. 3i celor care dobândesc prin dona>ie un bun imobil clasat ca monument istoric.rii monumentelor istorice 3i a respect. s. 41 (1) Proprietarii imobilelor monumente istorice. în mod direct. în cazul în care utilizeaz.3oar.in. 43 Proprietarii de monumente istorice sunt scuti>i de plata taxei de autorizare a interven>iilor executate.. ART.. în scris la direc>ia pentru cultur. execute. aprobat. precum 3i programe 3i proiecte culturale beneficiaz. (3) În cazul neîndeplinirii în condi>iile 3i în termenele prev..te3te impozitul pe teren.zute la alin.>i necomerciale sau. precum 3i în cazul înstr. 3 lit. cu excep>ia spa>iilor în care se desf. sunt scuti>i în totalitate de plata impozitului pe cl. (1) poate fi prelungit o singur. punere în valoare.>i în domeniul protej. sau pentru activit. ART. culte 3i patrimoniul cultural na>ional jude>ene. bunul imobil în cauz. (3) Potrivit legii.ri de interes public na>ional. ART.rile pe care le finan>eaz. în condi>iile legii. respectiv a municipiului Bucure3ti. lucr. taxa de timbru se recupereaz. CAP. 44 Proprietarii imobilelor din zona de protec>ie a monumentelor istorice beneficiaz. (1) nu se pl.rilor de consolidare sau restaurare. a finan>elor publice. definite potrivit art. ART.toarele atribu>ii: a) coopereaz.>ile administra>iei publice locale au urm. pe cheltuial.(3) Lucr. utilizat ca locuin>.zut la alin. astfel cum sunt ele reglementate prin documenta>ia de urbanism sau de amenajare a teritoriului. 40 Pentru stimularea protej. 45 (1) În vederea protej. 12 luni. în condi>iile legii. culte 3i patrimoniul cultural na>ional jude>ene.>ile administrativ-teritoriale a monumentelor istorice este scutit.rile de restaurare 3i consolidare stabilite prin documenta>ie tehnic.rii prevederilor legale în acest domeniu autorit.ri de între>inere. 2 Atribu>iile autorit. (1) . la sol de imobilele prev. culte 3i patrimoniul cultural na>ional jude>ene.rii bunului înaintea efectu.ri cuvenite bugetelor locale. ART. în conformitate cu dispozi>iile prezentei legi.zute la alin. pentru zona de protec>ie respectiv. 3i care se angajeaz. în termen de 12 luni. termenul prev. 16 ..rile prev. conservare. taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism 3i autoriza>iei de construire. sau prin avizul direc>iei pentru cultur.rii sau încheierii lucr. numai pentru locuit. bunul imobil numai pentru activit. (1) sunt lucr. se afl. de reducerea cu 50% a taxelor de autorizare pentru lucr. asupra monumentelor istorice de>inute. (1) 3i (2) a obliga>iilor asumate de proprietar la dobândirea bunului. activit. respectiv a municipiului Bucure3ti.tre stat sau c.

dup. 47 Primarul are urm. dup. 3i urbanistic. cu direc>ia pentru cultur. planurile anuale de gestiune 3i protec>ie a monumentelor istorice de pe teritoriul unit. respectiv ora3ului sau comunei. precum 3i cu persoane fizice sau juridice pentru realizarea unor lucr.. sau. bugetare sau fiscale speciale de prevenire a degrad. pe teritoriul mai multor unit.rilor asupra monumentelor 17 .ri de protejare a monumentelor istorice 3i pot înfiin>a în acest scop institu>ii 3i servicii publice de interes local. caz. pentru lucr. d) elaboreaz. f) la solicitarea direc>iei pentru cultur. caz. delimitare 3i instituire a zonelor de protec>ie a monumentelor istorice. interzic circula>ia vehiculelor grele 3i transportul de materiale explozive în zona de protec>ie a monumentelor istorice. asigur.. cu respectarea avizului Ministerului Culturii 3i Cultelor sau al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii 3i Cultelor.toarele atribu>ii specifice: a) verific. fondurile bugetare necesare pentru elaborarea documenta>iilor de urbanism 3i amenajare a teritoriului 3i a regulamentelor aferente. respectiv a municipiului Bucure3ti. dup.rii monumentelor istorice. numai pe baza 3i în condi>iile avizului Ministerului Culturii 3i Cultelor sau al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii 3i Cultelor.>ilor. 46 (1) Pentru protejarea monumentelor istorice din unit... regulamentele de urbanism pentru zonele de protec>ie a monumentelor istorice 3i pentru zonele construite protejate 3i le aprob. cu organele de poli>ie. folosind numai personal de specialitate atestat. h) includ în structura aparatului propriu compartimente specializate sau.rilor de protejare a monumentelor istorice. precum 3i îndeplinirea dispozi>iilor cuprinse în Obliga>ia privind folosin>a monumentului istoric. obiective specifice privind protejarea monumentelor istorice. a se executa la monumente istorice. aflate în domeniul public sau privat al municipiului.rii planurilor urbanistice generale sau a planurilor urbanistice zonale ale localit. c) prev. g) iau m. monitorizarea acestora prin personalul propriu.rii monumentelor istorice 3i a zonelor protejate din municipiul.zând distinct sumele necesare în acest scop în bugetele pe care le administreaz.>i administrativ-teritoriale. elaborarea documenta>iei pentru delimitarea zonelor de protec>ie a monumentelor istorice. (2) Autorit.rii monumentelor istorice. aprob.b) asigur.rii monumentelor istorice. prev. cu ceilal>i proprietari sau administratori de monumente istorice. 3i aprob. c) coopereaz. i) elaboreaz. b) în vederea întocmirii sau modific. (2) La data emiterii autoriza>iilor de construc>ie sau de desfiin>are.d. culte 3i patrimoniul cultural na>ional jude>ean. respectiv de amenajare a teritoriului.>ile emitente ale autoriza>iilor transmit copii ale acestor documente serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii 3i Cultelor. autorit. men>ionarea în autoriza>ie a tuturor condi>iilor con>inute în avize la autorizarea lucr. în zonele de protec>ie a acestora sau în zonele construite protejate.ri ce urmeaz. programe ori m. alocând resurse financiare în acest scop. g) colaboreaz. precum 3i a celor abandonate sau aflate în litigiu. respectiv a municipiului Bucure3ti. ART. protejarea monumentelor istorice clasate. actualizeaz.toarele atribu>ii: a) colaboreaz. dup. d) se pot asocia între ele. e) elaboreaz. consiliile locale au urm. asigur. caz.suri administrative. documenta>iile de amenajare a teritoriului 3i urbanism privind monumentele istorice sau zonele protejate care con>in monumente istorice. culte 3i patrimoniul cultural na>ional jude>ene. ora3ul sau comuna respectiv.>i ale administra>iei publice locale în cazul în care monumentele istorice 3i zonele de protec>ie a acestora se afl. la finan>area lucr. posturi ori sarcini de serviciu precise în domeniul protej.. în termen de 12 luni de la clasarea monumentelor istorice. elaboreaz.. realizeze studiile de fundamentare. cu compartimentele specializate ale altor autorit. împreun.>ile administra>iei publice locale au obliga>ia s.>ile administrativ-teritoriale de competen>. f) cuprind în programele de dezvoltare economico-social. conform prevederilor legale. ART. existen>a tuturor avizelor de specialitate în domeniul monumentelor istorice 3i conformitatea autoriza>iei cu prevederile acestora..surile tehnice 3i administrative necesare în vederea prevenirii degrad. furnizând acesteia toate informa>iile actualizate din domeniul protej.>ii administrativ-teritoriale care sunt înscrise în Lista Patrimoniului Mondial 3i asigur. caz. e) particip.

de utilitate public.istorice 3i asupra imobilelor situate în zona lor de protec>ie. 50 (1) Autorit. activitatea consiliilor locale ale comunelor sau ale ora3elor. a statului sau a unit. (2) Autorit.>ile administra>iei publice locale sunt obligate s.rilor de protejare a monumentelor istorice aflate în proprietatea public.rii sau cofinan>. în situa>iile 3i cu respectarea condi>iilor prev. culte 3i patrimoniul cultural na>ional jude>ene. paza 3i protec>ia monumentelor istorice aflate în domeniul public 3i privat al statului 3i al unit. autoriza>ii de construire sau de desfiin>are pentru monumente istorice 3i pentru imobile aflate în zona de protec>ie a monumentelor istorice sau în zonele construite protejate. în cel mai scurt timp direc>ia pentru cultur. pe care le administreaz. b) credite bugetare necesare în vederea finan>. a unit. respectiv a municipiului Bucure3ti. respectiv la eliberarea pentru acestea a autoriza>iei de func>ionare. ART. (3) În bugetul Ministerului Culturii 3i Cultelor se prev.rii monumentelor istorice.suri pentru autorizarea cu prioritate a documenta>iilor tehnice care se refer. efectuarea.rii monumentelor istorice aflate în proprietatea public. 3i consiliile locale ale ora3elor 3i comunelor din teritoriul jude>ului..ri de construire sau de desfiin>are în situa>ia descoperirii de vestigii arheologice.>ilor administrativ-teritoriale. respectiv a municipiului Bucure3ti. procedura de expropriere pentru cauz.torii acestora 3i poate fi cofinan>at.>ii administrativteritoriale.. d) asigur.r. ART.rile de cercetare. c) sprijin. dup. paza acestora 3i anun>. precum 3i ale monumentelor istorice abandonate sau aflate în litigiu. respectiv ale sectoarelor în cazul municipiului Bucure3ti.. cu avizul Ministerului Culturii 3i Cultelor. sau privat. aplicarea însemnelor distinctive 3i a siglelor de monumente istorice 3i controleaz. de proiectare 3i execu>ie. (2) Lucr.ror lucr. comunicând toate informa>iile referitoare la monumentele istorice aflate în teritoriul lor de competen>. caz. e) asigur.>ile publice centrale prev. f) asigur.. 48 Consiliile jude>ene 3i Consiliul General al Municipiului Bucure3ti au urm..3te 3i. culte 3i patrimoniul cultural na>ional jude>ean. b) ini>iaz. direc>iei pentru cultur. semnalând de urgen>. culte 3i patrimoniul cultural na>ional jude>ean. respectiv a municipiului Bucure3ti. de proprietarii sau de>in.rilor la monumentele istorice aflate în administrarea Oficiului Na>ional al Monumentelor Istorice. cu serviciile publice de pompieri.. cu direc>ia pentru cultur. din fonduri asigurate de la bugetul de stat. între>inerea lor de c. bugetele locale sau din alte surse. la monumente istorice 3i care sunt finan>ate din fonduri publice sunt supuse regimului general de atribuire a lucr. prevad.. b) ia m. în vederea protej. la interven>ii asupra monumentelor istorice. TITLUL V Finan%area protej rii monumentelor istorice ART. organizeaz. sau privat. c) dispune oprirea oric.d: a) credite bugetare necesare pentru finan>area lucr. culte 3i patrimoniul cultural na>ional jude>ean. de proiectare 3i de execu>ie care se efectueaz. 18 .d în bugetele proprii fondurile aprobate prin bugetul de stat pentru protejarea monumentelor istorice aflate în proprietatea public. d) elibereaz. respectiv a municipiului Bucure3ti.zute de lege. potrivit legisla>iei privind achizi>iile publice. în bugetele proprii fondurile necesare în vederea protej.>ilor administrativ-teritoriale.toarele atribu>ii: a) coopereaz. hot. orice caz de nerespectare a legii. respectiv a municipiului Bucure3ti.rilor publice. culte 3i patrimoniul cultural na>ional jude>ene.. dup.rii lucr.. de ac>iuni de prevenire 3i stingere a incendiilor la monumente istorice. faciliteaz. comunicarea dintre direc>iile pentru cultur.tre proprietar. prin aportul propriu de specialitate 3i în colaborare cu direc>ia pentru cultur. caz. 3i îndrum.. împreun. de expertizare. 49 (1) Protejarea monumentelor istorice se finan>eaz.. care nu au organizate servicii în domeniu sau posturi specializate în aparatul propriu pentru protejarea monumentelor istorice înscrise în Lista monumentelor istorice din grupa B 3i aflate pe teritoriul administrativ al acestora. numai pe baza 3i în condi>iile avizului Ministerului Culturii 3i Cultelor sau ale serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii 3i Cultelor. a statului.

>i economice. inclusiv taxele de fotografiere sau de filmare. diapozitivele.rii lucr. precum 3i pentru realizarea unor programe sau proiecte culturale. contract.. 51 (1) În termen de 90 de zile de la data intr. ghidurile turistice. pot fi excepta>i de la plata taxei timbrului monumentelor istorice operatorii economici care. (5) Se excepteaz... târguri 3i expozi>ii desf.rile culturale.rii de lucr. albumele. c.tre Oficiul Na>ional al Monumentelor Istorice în mod exclusiv pentru: a) acordarea de credite în condi>iile art.râre a Guvernului. jocuri de noroc 3i jocuri mecanice. caz. (3) 3i (4).r>ile.>ile de cazinou.ri privind monumentele istorice.râre a Guvernului 3i se actualizeaz. (2) Cuantumul timbrului monumentelor istorice 3i modalit. prin ordin al ministrului culturii 3i cultelor.rii de lucr.rii de reglement. de la plata timbrului muzeele care func>ioneaz.r>ile po3tale ilustrate.ri de interven>ie urgent. la plata taxei timbrului monumentelor istorice.rii sau cofinan>. material. târgurilor sau parcurilor de distrac>ii.ri. execut. cu prioritate pentru lucr.>ile pe care le desf. activit. d) activit. de norme 3i metodologii privind elaborarea de documenta>ii specifice. plicurile. realiz. dup. anual. titulari ai dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra imobilelor situate în zona de protec>ie a monumentelor istorice în zonele construite protejate sau de la beneficiarii veniturilor realizate. sportive sau de agrement. (3) Timbrul monumentelor istorice este obligatoriu pentru: a) c.rilor de protejare a monumentelor istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat. de Ministerul Culturii 3i Cultelor prin Oficiul Na>ional al Monumentelor Istorice. utilizare 3i eviden>iere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia se stabilesc prin norme metodologice elaborate de Ministerul Culturii 3i Cultelor în colaborare cu Ministerul Finan>elor Publice 3i aprobate prin hot. prin imagini fotografice sau reprezent. la monumente istorice. în func>ie de strategia protej.rii monumentelor istorice. c. caz.ri de genul spectacolelor. care este gestionat. 52 (1) Fondurile ob>inute din aplicarea timbrului monumentelor istorice se utilizeaz. compact-discurile. h. contribuie la protejarea monumentelor istorice cu o sum.c) credite bugetare destinate finan>.3oar. (4) Din veniturile realizate din vânzarea de bilete 3i din taxe de închiriere a terenului. enciclopediile. de protec>ie se organizeaz. în condi>iile legii.r>ile. b) finan>area elabor. reprezentând monumente istorice individualizate sau în ansambluri.>ile de percepere. pliantele. în cl.ri grafice de interior sau exterior. (3) lit. m. revistele. c) finan>area unor amenaj. editori sau produc. de la proprietari. atlasele... 28 alin. TITLUL VI Sanc%iuni ART.spunderea civil. 54 19 . disciplinar.rii unor manifest. filmele artistice 3i documentare. b) 3i c). (2) Cuantumul timbrului monumentelor istorice se stabile3te prin hot.tirii monumentelor istorice pentru vizitare gratuit. pentru monumentele istorice puse la dispozi>ie publicului. dup. 53 Înc. manifestarea.rui zon. ca urmare a organiz..diri monumente istorice sau în zone de protec>ie ale acestora.ri în vederea preg.rii 3i decont. b) biletele de intrare.. bro3urile. r. cel pu>in egal. administrativ.rii de achizi>ii. dup.tori. contraven>ional.tre proprietarul sau titularul dreptului de administrare. încasare.3urate în spa>ii situate în zona de protec>ie a acestora sau în zonele construite protejate. în totalitate ori în parte. sau penal.3oar. ART.lcarea dispozi>iilor prezentei legi atrage. celei pe care o datoreaz. (4) Timbrul monumentelor istorice se percepe de la operatorii economici. videoclipurile. virare.rcile po3tale. ART. casetele video. un procent de 1% se vireaz.rilor de protejare a monumentului istoric în cauz. cardurile bancare 3i cartelele telefonice comercializate în România. aflate în proprietatea sau în folosin>a persoanelor juridice de drept privat care desf.rii în vigoare a prezentei legi se instituie timbrul monumentelor istorice.ri tehnico-economice.. caz. c) biletele de intrare la manifest. ART. al monumentului istoric în a c. sumele astfel ob>inute vor fi utilizate exclusiv pentru finan>area lucr. de c.. (6) Prin derogare de la prevederile alin. prin activit.

3i amenzile se aplic. (3). degradarea. ART.r. (2) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii 3i Cultelor sunt obligate s.râre a Guvernului. precum 3i profanarea monumentelor istorice constituie infrac>iuni 3i se sanc>ioneaz. (1) lit. de la limita exterioar. 59 Pân.r>ilor de monument lezat. dup. aprobat. dup. ART. conform legii. pentru lucr.rii în vigoare a prezentei legi. (2) Contraven>iile prev. (1) lit.d) se sanc>ioneaz. 58 Contraven>iilor prev. avizul Ministerului Culturii 3i Cultelor ori al serviciilor deconcentrate.rile 3i complet. f. În termen de 3 ani de la data intr.zute la art. ART. avizul Ministerului Culturii 3i Cultelor.rilor prev. pre3edintele consiliului jude>ean 3i împuternici>ii acestora sau de c.ri asupra unui imobil dup. c) nevirarea contravalorii timbrului monumentelor istorice. 60 (1) Lista cuprinzând monumentele. (2) Pentru contraven>iile prev. a) 3i b) constatarea 3i aplicarea amenzilor se pot face 3i de c. (2) În toate cazurile prev. (3) Contraven>iile la regimul de protejare a monumentelor istorice se prescriu în termen de 3 ani de la data s. 9 se consider. 2/2001 privind regimul juridic al contraven>iilor. 180/2002.000 lei. 55 alin. 55 (1) Constituie contraven>ii la regimul de protejare a monumentelor istorice urm. caz. aprobat. caz. f) eliberarea autoriza>iilor de construire sau de desfiin>are pentru lucr.rile ulterioare.r. de la 5.rile 3i complet.rile ulterioare. cu amend. a). la instituirea zonei de protec>ie a fiec. potrivit legii.. conform avizelor prev. ART. culte 3i patrimoniul cultural na>ional jude>ene.zute la art. e) neprecizarea în certificatul de urbanism a necesit. proprietarii sau titularii drepturilor reale asupra monumentelor istorice despre 20 .vâr3irii lor.>i urbane.. iar cele men>ionate la alin..mâne în vigoare. 55 le sunt aplicabile dispozi>iile Ordonan>ei Guvernului nr. de Comisia Na>ional. de jur-împrejurul monumentului istoric. distrugerea par>ial. zon. (1) f.zute la art. respectiv a municipiului Bucure3ti. dac. dup. declan3area procedurii de clasare sau asupra unui monument istoric.tre organele de poli>ie.zute la art. caz.000 lei. de inspectorii teritoriali ai Inspectoratului de Stat în Construc>ii sau de inspectorii Ministerului Finan>elor Publice. m. 55 poate fi actualizat prin hot. 27 alin.000 lei la 10. f. ART. 200 m în localit. r. dup.zute la alin. 36.zute la alin. a Monumentelor.ri la monumente istorice în zonele protejate. precum 3i a taxelor 3i tarifelor prev. avizul Ministerului Culturii 3i Cultelor. exproprierea f. b) .tre primar.>ii ob>inerii avizului Ministerului Culturii 3i Cultelor sau a serviciilor deconcentrate ale acestuia. 9 alin.1992. (5) 3i (6).. ansamblurile 3i siturile istorice.ptuitorul este obligat la recuperarea materialului degradat 3i la reconstituirea monumentului sau a p.tre proprietar sau de c. Ansamblurilor 3i Siturilor Istorice în anii 1991 . în lipsa acordului autorit.surat. 57 (1) Contraven>iile se constat. în3tiin>eze. de protec>ie suprafa>a delimitat. cu modific.lcarea de c. de 100 m în localit. de speciali3tii direc>iilor pentru cultur. cu modific. TITLUL VII Dispozi%ii tranzitorii (i finale ART. în scris. cu amend.(1) Desfiin>area neautorizat. e) 3i f) se sanc>ioneaz. cu o raz. cu modific.toarele fapte. de la 4. de împuternici>ii Ministerului Culturii 3i Cultelor. b) înc.r.>i rurale 3i 500 m în afara localit. 56 Nivelul amenzilor prev. sau total. potrivit atribu>iilor stabilite prin art.tre titularul dreptului de administrare a unui monument istoric a obliga>iilor prev..ri 3i complet.rui monument istoric potrivit art.ri prin Legea nr. d) organizarea manifest.rile propuse la monumente istorice în zona de protec>ie a acestora ori în zonele protejate.000 lei la 8. (1) lit.>ilor. caz.>ii competente. nu constituie infrac>iuni: a) executarea de lucr.zute de prezenta lege. Institutul Na>ional al Monumentelor Istorice va actualiza Lista monumentelor istorice.zute de prezenta lege.zute la art.

de protocol. III 3i IV din Legea nr. Partea I. ART. nr. care nu sunt încorporate în textul republicat al Legii nr." ART. nr. 4 În termen de 3 luni de la data intr. potrivit legii. ART. precum 3i orice alte prevederi contrare. structuri specializate în prevenirea. 279 din 29 noiembrie 1995.: "(2) Sunt. în Monitorul Oficial al României. 616 din 30 noiembrie 2000. se modific. 228 din 24 noiembrie 2000 privind protejarea monumentelor istorice. NOT : Reproducem mai jos prevederile art. autorit. obliga>ia privind folosin>a monumentului istoric. în continuare ca dispozi>ii proprii ale Legii nr. publicat.rii de interes public na>ional sau local. zonele de protec>ie ale acestora. a Guvernului nr. 3i s.regimul juridic special al imobilelor în cauz. 259/2006. cum urmeaz.rirea faptelor ilegale care privesc monumentele istorice.rii în vigoare a prezentei legi.rii în vigoare a prezentei legi. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. Ordonan>a de urgen>. 422/2001 3i care se aplic. 112/1995 pentru reglementarea situa>iei juridice a unor imobile cu destina>ia de locuin>e. 259/2006 pentru modificarea 3i completarea Legii nr. 62 La data intr. "ART. 3 În termen de 3 luni de la data intr.". descoperirea 3i urm. de asemenea. în cadrul Inspectoratului General al Poli>iei Române din Ministerul Administra>iei 3i Internelor se organizeaz. precum 3i cele folosite ca re3edin>e pentru fo3tii 3i actualii demnitari. în Monitorul Oficial al României. 61 La data intr. publicat.rii în vigoare a prezentei legi alineatul (2) al articolului 10 din Legea nr. 21 .rii în vigoare a prezentei legi se abrog. le transmit. precum 3i zonele construite protejate. trecute în proprietatea statului. Ministerului Culturii 3i Cultelor monumentele istorice 3i zonele de protec>ie pe care le propun în vederea declar. dup. exceptate de la vânzare locuin>ele care au avut destina>ia de case de oaspe>i. Partea I.>ile administra>iei publice centrale 3i locale comunic.