You are on page 1of 16

Anul III, nr.

32
apare
septembrie 2009 cu sprijinul
Publicaþie lunarã editatã de Protopopiatul Ortodox Fãgãraº
În prezenþa Patriarhului României,
Din cuprins: Sfinþii Brâncoveni au fost proclamaþi
Un zâmbet de dincolo
de moarte
ocrotitori ai Þãrii Fãgãraºului
Dupã moartea Pãrintelui Iosif
de la Vatopedu au apãrut poze cu
chipul lui, zâmbind. Bãtrânul
însã nu a adormit zâmbind, ci a
zâmbit dupã ce a murit. (pag. 4)
Întâlnirea unei
promoþii deosebite
Întâlnirea de 35 de ani a promo-
þiei din care a fãcut parte PF Da-
niel. Cum era Patriarhul Româ-
niei ca student aflaþi din pag. 7.
Jurnal de pelerin
Aceastã ediþie este una diferi-
tã, “de vacanþã”. Iar pentru cã va-
canþei îi stã bine cu drumul, jur-
nalul cuprinde douã pelerinaje:
Sf. Spiridon ºi... Þara Fãgãra-
ºului, vãzutã de alþii. (pag. 8-9)
(pag. 2-3)
Editorial de Pr. Cãtãlin Teulea Mai suntem mânaþi de curajul mãrturisirii Hristos. Gesturile mãrunte, dar pline de mãr-
Sus sã avem inimile! identitãþii noastre de neam ºi credinþã? turisire a credinþei - a te însemna cu sem-
Mai rãsunã în sângele conºtiinþei noaste nul sfintei cruci, a posti miercurea ºi vine-
Un cãlãtor rãtãcit prin pus- de neam îndemnul Sfântului Voievod Con- rea, a avea un duhovnic, a avea un colþ de
tiul deºertului s-a ascuns de stantin Brâncoveanu, când ºi-a încurajat rugãciune în casã, a pune icoana lui Hris-
arºiþa cerului într-o peºterã. fiii spre a nu-ºi lepãda credinþa: "Copiii tos la loc de cinste în casã sau în ºcoalã -
Acolo a gãsit un pãrinte du- mei, fiþi cu curaj! Am pierdut tot ce aveam sunt prezentate fie ca "demodate", fie ca
hovnicesc, ce-ºi trãia viaþa pe lumea aceasta, sã ne mântuim cel puþin gesturi de "agresiune", care atenteazã la
numai în acel perimetru al sufletul, spãlându-ne pãcatele în sângele "democraþia" în plinã desfãºurare. Astãzi
peºterii, ºi l-a întrebat: Pãrinte, cum poþi nostru!"? Era ziua de 15 august 1714, când suntem liberi sã credem mai degrabã în
sã-þi iroseºti viaþa în acest fel? Pãrintele voievodul Brâncoveanu împlinea 60 de puterea Pãmântului ºi a deºertãciunii lui
i-a rãspuns: Dragã, vezi tu crãpãtura aces- ani, iar doamna Maria pãtimea alãturi de (consumãm fãrã raþiune resursele sale, ba
tei stânci? Pe aici eu vãd mereu un petic fiicele ºi ceilalþi gineri ai sãi, în ziua prãz- chiar se nasc rãzboaie pentru ele) decât în
de cer. Aceasta este cea mai mare co- nuirii Adormirii Maicii Domnului, trece- nãzuinþa Cerului din noi (sã ne purtãm cu
moarã a inimii mele, pentru care îi mul- rea la Domnul a soþului sãu împreunã cu demnitate faþã de natura creatã de Dum-
þumesc Domnului în fiecare zi. cei patru fii, dar ºi a ginerelui Ianache, prin nezeu, sã ne ridicãm din libertinajul tole-
În fiecare Sfântã Liturghie cerul ne este martiriul credinþei mãrturisite cu viaþa. Ver- ranþei pãcatului ºi sã iubim virtutea sfinþe-
restituit, devine din nou posibilã trãirea ra- surile baladei copleºitoare redau pe deplin niei ce þine aceastã creaþie).
iului. Prin Sfânta Împãrtãºanie, Hristos trã- hotãrârea mãrturisirii brâncoveneºti: "Facã Ascultând chemarea liturgicã "Sus sã
ieºte în noi ºi ne sfinþeºte în întregime, trup Domnul ce o vrea,/ Chiar pe toþi de ne-aþi avem inimile!", dacã starea noastrã
ºi suflet. Sfântul Ioan Gurã de Aur excla- tãia,/ Nu mã las de legea mea." creºtinã, în deplinãtatea fiinþei noastre, îºi
mã: "Ce-mi este mie de cer, când eu con- Astãzi nu ni se mai cere viaþa pentru a doreºte sã trãiascã la înãlþimea chemãrii
templu pe Stãpânul cerului, când eu însumi ne mãrturisi credinþa, putem merge la bi- lui Dumnezeu, în ciuda jertfei la care sun-
devin cer?" Mai mãsurãm noi astãzi pãmân- sericã, dar societatea actualã ne impune tem supuºi zilnic, atunci sã mãrturisim cu
tul cu pasul mãrturisirii venite din cer? din ce în ce mai pregnant o viaþã fãrã de deplin curaj: "Avem cãtre Domnul!"
CMYK
2 Eveniment
În prezenþa Patriarhului României,
Sfinþii Brâncoveni au fost proclamaþi
Luna august a acestui an a însemnat pentru credincioºii din Þara Fãgãraºului nezeu prezenþa Preafericirii Voastre", a
un moment deosebit: intrarea sub ocrotirea Sfinþilor Martiri Brâncoveni, recunos- spus Pãrintele Mitropolit. Prin ctitoriile lor
cutã acum oficial. Acest mare eveniment s-a petrecut în prezenþa Preafericitului din Þara Fãgãraºului, Mãnãstirea de la Sâm-
Pãrinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, aflat, la invitaþia ÎPS bãta de Sus ºi Biserica "Sf. Nicolae" din
Laurenþiu Streza, într-o vizitã canonicã în Mitropolia Ardealului. Cu acest prilej au Fãgãraº, Sfinþii Brâncoveni au întãrit cre-
fost binecuvântate ºi lucrãrile de la catedrala din Fãgãraº, ajunse acum, dupã dinþa locuitorilor acestei zone, întãrindu-i
înãlþarea crucii pe cupolã, la jumãtate. în pãstrarea Ortodoxiei în condiþiile
ocupãrii Ardealului de autoritãþi care
Credinþa fãgãrãºenilor, încercau sã le impunã altã confesiune.
remarcatã de patriarh Pregãtire de sfinþire
Dupã ce duminicã, 16 august, chiar
de ziua prãznuirii Sfinþilor Brâncoveni, ÎPS Laurenþiu a precizat ºi faptul cã
Centrul de instruire pentru Infanterie ºi binecuvântarea lucrãrilor de ridicare a
Vânãtori de Munte "Constantin Brânco- catedralei sunt un pas de pregãtire pen-
veanu" de la Fãgãraº a primit un nou dra- tru sfinþirea locaºului, eveniment la
pel de luptã, sfinþit de Înaltpreasfinþitul care l-a invitat încã de acum pe PF
Laurenþiu, Mitropolitul Ardealului, ziua
de 17 i-a adunat din nou pe fãgãrãºeni la
catedralã. Credincioºi din oraº, dar ºi din
satele Þãrii Fãgãraºului, împreunã cu "Axios" al preoþilor din Protopopiatul
preoþii ºi primarii lor, au venit sã fie pãrtaºi Fãgãraº, dirijat de profesorul Gheorghe
la acest eveniment istoric al proclamãrii Malene. Pãrintele patriarh, plãcut impre-
Sfinþilor Brâncoveni ca ocrotitori ai Þãrii sionat, i-a invitat pe membrii corului sã
Fãgãraºului, în prezenþa Patriarhului Ro- participe la o slujbã la Catedrala patriar-
mâniei, Preafericitul Daniel. Pãrintele halã din Bucureºti, fapt deosebit de ono-
Patriarh a fost întâmpinat cu flori încã de rant.
la intrarea în Fãgãraº de Înaltpreasfinþitul La finalul slujbei de Te-Deum, ÎPS
Pãrinte Laurenþiu Streza, Mitropolitul Laurenþiu a vorbit despre Sfinþii Brânco-
Ardealului, ºi de reprezentanþii primãriei. veni ºi a mulþumit Pãrintelui Patriarh
La eveniment au participat ºi Preasfin- pentru prezenþa pe aceste meleaguri. "Is-
þitul Macarie Drãgoi - Episcopul Europei Daniel: ,,Am venit cu mare bucurie sã dãm
toria Þãrii Fãgãraºului este încãrcatã de binecuvântare lucrãrilor la aceastã monu-
de Nord, Preasfinþitul Andrei Fãgãrã- evenimente deosebite. Românii ardeleni mentalã catedralã din Þara Fãgãraºului,
ºeanul - Episcopul vicar al Arhiepiscopiei au trãit cu toþii martirajul lui Brâncoveanu pentru a o pregãti pentru momentul în care
Sibiului, preoþii din Protopopiatul Fãgãraº, ºi de aceea ei sunt foarte sensibili ºi va primi sfinþirea cuvenitã, la care vã fa-
oficialitãþi guvernamentale, judeþene ºi lo- apropiaþi de lucrarea aceasta, de mãrturia cem încã de astãzi cu toatã dragostea invi-
cale, primarii din Þara Fãgãraºului ºi con- pe care a dat-o un voievod împreunã cu taþia de a participa, Preafericirea Voastrã.
silieri locali. Dincolo de faptul cã a fost o familia sa, cu fiii ºi cu sfetnicul sãu. De Alãturi de cetatea lui Mihai Viteazul se
zi din cursul sãptãmânii, luni catedrala s-a aceea, considerãm cã este un dar de la Dum- ridicã acum aceastã cetate nepieritoare,
umplut cu repeziciune, oamenii urcând ºi nezeu ºansa aceasta de a-i avea ocrotitori cetate ce nu va fi depopulatã niciodatã,
la balcoane, dar rãmânând foarte mulþi ºi ºi, în acelaºi timp, este un dar de la Dum- pentru cã este Cetatea Domnului" .
afarã. Chiar Întâistãtãtorul Bisericii Orto-
doxe Române, Preafericitul Pãrinte Patri-
arh Daniel, a remarcat acest fapt ºi a spus
"Bun organizator, un ctitor de credinþã ºi culturã"
"Pe lângã jertfelnicia Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu în calitate de ctitor
cã aceastã participare activã la viaþa Bise- de biserici, astãzi noi ne amintim ºi trãim intens ºi sentimentul jertfelniciei, ca mãrturi-
ricii din Þara Fãgãraºului oferã un model sire a dreptei credinþe ortodoxe în vremuri de încercare. Este uºor sã fii credincios când
pentru alte zone ale þãrii. totul merge bine, dar este foarte greu sã fii fidel, credincios, în vreme de ostilitate, de
"Românii ardeleni au trãit adversitate, de rãutate. Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu era un om foarte cult,
un om foarte învãþat ºi a unit cultura cu credinþa, dar credinþa lui a fost mai tare decât
martirajul lui Brâncoveanu" cultura pe care a adunat-o ca un om harnic. Sfântul Martir Constantin Brâncoveanu este
Pentru toate binecuvântãrile revãrsate un mãrturisitor al credinþei, nu doar un om promotor al culturii. Într-o vreme de secu-
de Dumnezeu asupra locuitorilor Þãrii Fã- larizare existã foarte mulþi oameni de culturã, dar puþini unesc atât de profund cultura
gãraºului, s-a sãvârºit o slujbã de mulþu- cu credinþa, pânã la jertfelnicie. Acest principe român credincios, jertfelnic, era harnic
mire, oficiatã de PS Andrei Fãgãrãºeanul. ºi darnic. Era un bun organizator, un ctitor de credinþã ºi culturã."
Rãspunsurile la stranã au fost date de corul Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Eveniment 3

ocrotitori ai Þãrii Fãgãraºului


"Un lucru spiritual care
va dura peste veacuri"
În continuare, pãrintele Ioan
Ciocan, Protopopul Fãgãraºului,
ostenitorul construirii catedralei
Þãrii Fãgãraºului, a citit hrisovul
prin care Sfinþii Martiri Brân-
coveni au fost numiþi pururi
ocrotitori spirituali ai zonei, sfinþi
mijlocitori ai rugãciunilor credin-
cioºilor din toatã Þara Fãgãra-
ºului, dar ºi al doilea hram al
acestui locaº de cult. Hrisovul a
fost semnat ºi binecuvântat ºi de
Patriarhul României, ºi va rãmâne mãr- Semne de preþuire
turie peste veacuri a dragostei credincio- Ca semn de preþuire pentru lucrarea
ºilor faþã de credinþã ºi neam. de zidire a bisericii ºi lucrarea misio-
Primarul Fãgãraºului, domnul Sorin narã desfãºuratã la Fãgãraº, Pãrintele
Mãnduc, a dat apoi citire actului legislativ Patriarh a oferit Pãrintelui Protopop
prin care s-a proclamat numirea Sfinþilor Ioan Ciocan, pentru altarul catedralei, o
Martiri Brâncoveni ca protectori spirituali. icoanã cu Sfinþii Brâncoveni, un Litur-
De asemenea, primarul Fãgãraºului i-a ghier în noua ediþie ºi un album cu mit din partea PF Daniel ordinul "Sfântul
acordat titlul de cetãþean de onoare al mu- Catedrala patriarhalã din Bucureºti. De Voievod ªtefan cel Mare". În numele
nicipiului Preafericitului Pãrinte Daniel. asemenea, PF Daniel a oferit ordinul tuturor locuitorilor Þãrii Fãgãraºului, pri-
"Eu cred cã este o zi istoricã pentru Fã- "Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena" marul localitãþii a oferit Pãrintelui Patriarh
gãraº, pentru cã ºi-au dat mâna laolaltã domnului Aristotel Cãncescu, preºedintele o icoanã cu Sfinþii Martiri Brâncoveni,
oameni politici, preoþi, ierarhi, consilieri Consiliului Judeþean Braºov - instituþia pictatã la Mãnãstirea Brâncoveanu -
judeþeni ºi locali ºi am fãcut ceea ce nu care a ajutat cel mai mult la ridicarea cate- Sâmbãta de Sus.
poate dãrâma nimeni niciodatã, un lucru dralei. Deºi este un an de crizã, preºedin-
spiritual care va dura peste veacuri. Aº tele forului judeþean a promis cã va spriji- Binecuvântarea ostenitorilor
vrea ca aceastã zi sã rãmânã peste ani ca ni în continuare lucrãrile la acest monu- catedralei
sãrbãtoare a Fãgãraºului. A fost o idee ment reprezentativ pentru locuitorii Þãrii La sfârºitul manifestãrilor, Pãrintele
venitã din mai multe pãrþi ºi mã bucur cã Fãgãraºului. Domnul primar Sorin Con- protopop Ioan Ciocan a exprimat pentru
am reuºit, toþi împreunã, sã o materiali- stantin Mãnduc, pentru vrednicia, hãrnicia cititorii publicaþiei "Apostolat în Þara
zãm" a spus primarul Sorin Mãnduc. ºi ataºamentul sãu faþã de Bisericã, a pri- Fãgãraºului" bucuria ºi importanþa zilei:
"Aceastã zi este deosebit de importantã,
"Am gãsit împreunã calea sã ne apropiem de pentru cã este pentru prima datã când un
patriarh a cãlcat pãmântul Þãrii Fãgã-
Dumnezeu, prin mijlocirea sfinþilor" raºului, iar acest lucru s-a întâmplat la ca-
"Astãzi parcurgem împreunã o filã a istoriei Fãgãraºului: proclamarea Sfinþilor tedrala la care ostenim de atâþia ani. Nã-
Martiri Brâncoveni drept ocrotitori spirituali ai Fãgãraºului, ai întregului þinut al Þãrii dãjduim ca acum, când îi avem ca ocroti-
Fãgãraºului ºi ai oamenilor acestor locuri, act adoptat de Consiliul Local al tori ai bisericii ºi pe Sfinþii Brâncoveni,
Municipiului Fãgãraº ºi consfinþit prin acest hrisov de însuºi Patriarhul Bisericii Dumnezeu sã ne ajute, pentru rugãciunile
Ortodoxe Române. lor ºi pentru dragostea tuturor celor care
Mã încearcã o bucurie aparte ºi un sentiment de împlinire, pentru cã am gãsit sprijinã aceastã lucrare, sã ne îndreptãm
împreunã calea sã ne apropiem de Dumnezeu, prin mijlocirea sfinþilor; pentru cã în spre finalizarea ei. Aºa cum a spus ºi Pã-
aceste vremuri tulburi am gãsit calea unui consens, mãcar în plan spiritual. Mulþumesc rintele Patriarh, o catedralã se ridicã o datã
aºadar tuturor celor ce au contribuit la trecerea de la IDEE la FAPTÃ, în vederea la trei-patru sute de ani ºi binecuvântaþi
proclamãrii unor ocrotitori spirituali ai acestor locuri. Sunt multe edificii pe care le sunt cei care primesc încredinþarea de a
construim ºi, mai devreme sau mai târziu, se prãbuºesc. Un an, un deceniu, un secol... sãvârºi lucrarea. Mulþumim lui Dumnezeu
Nimic însã nu va dãrâma credinþa acestui neam. Asemenea credinþei Brâncovenilor. pentru aceastã binecuvântare ºi îi rugãm
ªi noi vom trece... ªi peste veacuri vor vorbi doar zidurile Cetãþii Fãgãraºului, copiii pe cei care Îl iubesc pe Dumnezeu sã ne
copiilor noºtri ºi aceste cuvinte scrise în Hrisovul de proclamare a protectorilor ajute în continuare."
oraºului ºi satelor de aici." Constantin Sorin Mãnduc, primarul Fãgãraºului Arhidiac. Nicolae Lie
4 Cuvânt de pateric
2
Un zâmbet de dincolo de moarte
La 1 iulie 2009, când împlinea exact 88 de ani, a plecat la
Domnul Pãrintele Iosif de la Mãnãstirea Vatopedu, din Muntele 1
Athos. Ucenic al Cuviosului Iosif Isihastul, gheron (bãtrânul)
Iosif era cunoscut ca un cãlugãr adevãrat, plin întotdeauna de
pace, bucurie ºi credinþã. Imediat dupã înmormântarea pãrin-
telui, pe internet a apãrut un articol însoþit de fotografii. Gheron
Iosif apãrea cu un chip frumos, luminat de un zâmbet. Panagiotis
Koutsou, fratele stareþului Mãnãstirii Vatopedu, a ajuns la mãnãs- 3
tire la câteva zile dupã înmormântare. Aflând de la pãrinþi amã-
nunte, ºi-a dat seama cã lumea nu a înþeles cã bãtrânul nu a
adormit zâmbind, ci a zâmbit dupã ce a murit. Iar pentru cã a
zâmbi dupã moarte este o minune mai mare decât a muri zâm-
bind, a scris urmãtoarea scrisoare, însoþitã de fotografii puse
la dispoziþie de pãrinþii mãnãstirii: 4
Onorabile domn Papanicolau, Bãtrânul Iosif su-
La câteva ore de la înmormântarea Bã- ferea cu inima ºi
trânului Iosif aþi publicat pe site-ul dum- era foarte chinuit 5
neavoastrã un articol cu titlul "Funeraliile de boalã. Aºadar,
Bãtrânului Iosif Vatopedinul - Zâmbet din cum a adormit
eternitate", descriind în câteva cuvinte, în- zâmbind?
soþite de fotografii, evenimentul. Foto- Rãspunsul es-
grafia celui adormit, zâmbind nu doar cu te: NU, nu a adormit zâmbind, ci a zâmbit
buzele, ci cu întreaga expresie a feþei, au dupã moarte.
impresionat puternic lumea, cum se vede Dupã o discuþie avutã cu câþiva pã-
din articolele ºi comentariile de pe multe rinþi de la Vatopedu, vã relatãm desfã-
site-uri. ªi într-adevãr, se pot întâlni oa- ºurarea evenimentului. Cei doi monahi 6
meni abia adormiþi, cu feþe luminoase, cu care au fost cu el pânã în ultima cli-
expresii paºnice, cu odihnã deplinã, dar pã s-au grãbit sã-i anunþe pe Egu-
unde s-a mai vãzut zâmbet pe feþele lor? menul Efrem ºi pe ceilalþi pãrinþi ºi
Pe de o parte toþi pãrinþii duhovniceºti nu au observat cum arãta rãposatul,
spun cã ora morþii este înfricoºãtoare pen- care a rãmas într-adevãr cu gura par-
tru om, pe de altã parte, citim în Pateric cã þial deschisã.
pânã ºi cei mai sporiþi în viaþa duhov- Au venit deci sã-l pregãteascã con-
niceascã, din smerenie, nu se încred în sine form tipicului monahal. Egumenul
înainte de a trece în lumea de dincolo, un- Efrem a poruncit sã nu i se acopere faþa.
de nu mai este nici o primejdie. Mai mult, Pãrinþii au încercat sã-i închidã gura,
dar era târziu, ea rãmânea în continuare
deschisã. Mai mult, i-au legat o faºã pe
sub bãrbie ca sã-i þinã gura închisã, dar
dupã ce au desfãcut legãtura, gura s-a
redeschis. Trecuserã vreo 45 de minute
de la adormire.
- Gheronda, o sã arate urât aºa,
cu gura deschisã, ce sã facem?
- Aºa cum este, nu-i acoperiþi faþa!
L-au cusut în mantie, dupã obicei. În-
tregul proces de punere ºi coasere în man-
tie a durat încã vreo 45 de minute. Apoi
au tãiat materialul în jurul feþei, dupã
poruncã, ºi l-au gãsit pe Bãtrân zâm-
bind, aºa cum aveau sã-l vadã toþi apoi.
I-a auzit vorbind ºi le-a fãcut aceastã Zâmbetul Bãtrânului Iosif este primul
micã favoare, ca sã nu fie întristaþi? Sau a eveniment supranatural petrecut dupã
vrut sã ne ajute sã ne facem o idee despre moartea sa ºi a devenit pentru toþi o mare
ce a vãzut ºi despre starea în care se aflã mângâiere. Panagiotis Koutsou
dupã plecarea sa din aceastã lume? www.vatopaidi.wordpress.com

CMYK
Mãrturisitori ai Ortodoxiei 5
Troparul Sfântului Dionisie
Sfântul Dionisie din insula Zachintos, (glasul I)
Odraslã din Zachintos ºi episcop din
mare fãcãtor de minuni (1547-11622) Eghina, ocrotitor al Mãnãstirii Strofades,
Sfinte Dionisie, o, credinciosule, lasã-ne
Începând cu acest numãr, în cadrul rubricii Mãrturisitori ai Ortodoxiei vom ca astãzi toþi sã te cinstim ºi sã strigãm
poposi în Insulele Ionice, numite astfel pentru cã se aflã în Marea Ionicã, din cãtre tine: "Cu rugãciunile tale fierbinþi
Grecia. Cele ºapte insule - Corfu, Zachintos, Itaca, Kefalonia, Paxos, Lefkada pãzeºte-ne pe noi, cei ce facem pomenirea
ºi Kitira - sunt înfrumuseþate atât de plaje ºi sate pitoreºti, cât ºi de prezenþa a ta ºi strigãm þie: Slavã lui Hristos,
trei mari sfinþi ortodocºi, fãcãtori de minuni: Sfântul Ierarh Spiridon (Corfu), Cel care s-a proslãvit întru tine; Slavã
Sfântul Ierarh Dionisie (Zachintos) ºi Sfântul Ierarh Gherasim (Kefalonia). Ei Lui, Celui care te-a arãtat minunat; Slavã
sunt prãznuiþi în luna august, astfel: Sfântul Spiridon în 11 august, când se Lui, Celui care ne-a dãruit nouã neobosit
prãznuieºte minunea prin care a salvat oraºul Corfu de invazia turcilor, Sfântul apãrãtor!"
Gherasim este serbat în 16 august, iar Sfântul Dionisie este cinstit în data de 24 Condacul (glasul III)
august ºi el este primul despre care vom vorbi. În aceastã zi Zachintosul îi cheamã pe
toþi credincioºii împreunã, îndem-
Viaþa nându-i sã închine cântece ºi imne
Sfântul Dionisie s-a nãscut în de mulþumire cãtre marele ºi grab-
anul 1547, în insula Zachintos nic ajutãtorul nostru întru nevoi ºi
din Marea Ionicã. S-a nãscut în- necazuri, care degrabã îi salveazã
tr-o familie nobilã ºi a fost edu- pe cei care se aflã în primejdii. ªi
cat de cãlugãri, reuºind sã înve- sã-l cinsteascã, strigând: O,
þe limbile greacã, italianã ºi lati- Dionisie, lauda credinþei, bucurã-te!
nã. A excelat în teologie ºi a pri-
mit hirotonia ca preot, cu numele sã iertãm cele mai grave greºeli pe care
Daniel, în anul 1570. Mai târziu, le-ar face cineva împotriva noastrã.
a devenit ieromonah în Mitropo-
lia din Zachintos ºi Strofades. În Sfânt fãcãtor de minuni
1577 a fost ales episcop în insula Sfântul revarsã binecuvântãri
Eghina. Dupã un an de vieþuire tuturor credincioºilor care îl cheamã
pe insulã, s-a întors în Zachintos, în ajutor. De asemenea, înfãptuieºte
unde a fost numit episcop. În minuni nenumãrate. Cea mai recen-
1622 s-a retras, iar în 17 decem- tã minune s-a petrecut în timpul eve-
brie a adormit întru Domnul ºi a nimentului din 11 septembrie 2001,
fost înmormântat. Trupul lui a când Biserica Ortodoxã Greacã
fost descoperit intact ºi emanând "Sfântul Gheorghe", situatã chiar
bun miros de flori ºi de tãmâie. lângã World Trade Center, în New
De aceea, el este cinstit ºi a fost York, a fost distrusã. Doar douã
proclamat sfânt de cãtre Patriar- lucruri au fost descoperite intacte: o
hia de Constantinopol. Este sãr- cruce ºi o icoanã din hârtie a
bãtorit în 17 decembrie, iar în 24 Sfântului Dionisie.
august Biserica serbeazã mutarea
sfintelor sale moaºte. Sfânt care umblã
Sfânt al iertãrii Moaºtele sfântului se aflã în bi-
serica ce îi poartã numele din oraºul
Sfântul Dionisie a rãmas Zachintos ºi, uneori, este imposibil
cunoscut mai ales ca model pen- ca racla sã fie deschisã. Se pare cã
tru noi de iertare a semenilor acest lucru se întâmplã atunci când
noºtri, din cauza unei întâmplãri sfântul iese afarã ºi înfãptuieºte
care ne aratã dragostea pe care minuni, asemenea Sfântului Spiri-
sfântul o avea pentru aproapele. În viaþa bat ºi nu l-a predat nici celor care îl cãutau, don al Trimitundei. Dupã ce racla se poate
lui se relateazã cã un om a venit la chilia nici justiþiei. Dupã ce urmãritorii au plecat, deschide, pe picioarele lui se gãsesc alge
lui ºi l-a implorat sã îl ascundã de urmãri- sfântul i-a vorbit ucigaºului fratelui sãu marine, iar hainele lui sunt uzate. Papucii
torii lui. Sfântul l-a întrebat de ce este despre gravitatea pãcatului ºi despre lui trebuie sã fie înlocuiþi încontinuu, de-
urmãrit ºi a aflat cã acesta omorâse un iertarea pe care o poate primi prin po- oarece sunt purtaþi foarte des. Deseori, el
cãlugãr. Acel cãlugãr era chiar fratele cãinþã. Mai târziu, acesta s-a pocãit ºi a este vãzut umblând pe strãzi.
dupã trup al sfântului. Sfântul Dionisie a devenit monah la rândul lui. De aceea, Traducere din englezã ºi adaptare de
fost foarte îndurerat, dar l-a ascuns pe bãr- sfântul ne este nouã un model pentru cum Eufemia Toma
CMYK
6 Eveniment
ceascã, pãrintele îm-
Zile de hram la Mãnãstirea Brâncoveanu pãrtãºind ascultãto-
rilor din experienþa
Adormirea Maicii Domnului, cea mai importantã dintre sãrbãtorile ortodoxe sa personalã în ceea ce priveºte rostirea
închinate Fecioarei Maria, fapt marcat ºi de postul de douã sãptãmâni care pre- rugãciunii de toatã vremea, cu care se
cede acest Praznic, este sãrbãtoarea la care în fiecare an mii de credincioºi se mântuiesc cãlugãrii, dar care este reco-
adunã la poalele Munþilor Fãgãraº, la mãnãstirea ziditã de Sfântul Martir mandatã oricui doreºte sã ducã o viaþã
Constantin Vodã Brâncoveanu, spre a aduce Maicii Domnului cuvenita cinstire curatã ºi plãcutã lui Dumnezeu: "Doamne,
ºi spre a se bucura de slujbele ºi rugãciunile sãvârºite cu acest prilej. Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
În anul acesta sãrbãtoarea Adormirii miluieºte-mã pe mine, pãcãtosul!" Astfel,
Maicii Domnului a cãzut într-o zi de sâm- pãrintele Teofil i-a îndemnat pe toþi cei
bãtã, sãrbãtorirea acestui mare Praznic prezenþi sã rosteascã aceastã rugãciune
începând de vineri seara, cu sãvârºirea fãrã teamã, cât mai des ºi cât mai intens.
Vecerniei cu Litie, urmatã de slujba La sfârºitul Sfintei Liturghii, Înalt-
Utreniei cu Prohodul Maicii Domnului. În preasfinþitul Laurenþiu a rostit un cuvânt
cadrul slujbei credincioºii adunaþi la de învãþãturã, vorbind despre bucuria ºi
mãnãstire au putut participa la procesiunea folosul pe care îl avem noi, credincioºii,
de înconjurare a bisericii cu Epitaful care o cei care o cinstim pe Fecioara Maria ca
înfãþiºeazã pe Maica Domnului aºezatã în Maicã a lui Dumnezeu. Sfânta Liturghie a
sicriu, aºa cum se întâmplã în Vinerea fost urmatã de Taina Sfântului Maslu.
Mare, la Prohodul Domnului. soborul preoþilor ºi al ierarhilor, împreunã Dar sãrbãtoarea de la Sâmbãta de Sus
A doua zi de dimineaþã, Înaltpreasfin- cu credincioºii, s-a îndreptat spre altarul de nu s-a încheiat odatã cu ziua de 15 august,
þitul Pãrinte Mitropolit Laurenþiu Streza, varã, unde s-a sãvârºit Sfânta Liturghie. pentru cã a doua zi, duminicã, au fost
alãturi de Preasfinþitul Andrei Fãgãrãºea- Cântãrile Sfintei Liturghii au fost into- prãznuiþi ctitorii ºi ocrotitorii acestei
nul ºi înconjurat de un sobor de preoþi ºi nate într-un chip îngeresc de un grup de mãnãstiri: Sfântul Martir Constantin Vodã
diaconi, a sãvârºit Sfinþirea Apei celei mici tineri de la Seminarul Teologic din Huºi, Brâncoveanu, împreunã cu cei patru fii ai
la fântâna din incinta mãnãstirii, credin- judeþul Vaslui. Cuvântul de învãþãturã al sãi: Constantin, ªtefan, Radu ºi Matei ºi cu
cioºii primind binecuvântarea lui Dumne- pãrintelui Teofil din cadrul Sfintei Litur- sfetnicul Ianache, care în acest an au fost
zeu prin intermediul apei sfinþite. Apoi ghii a fost unul plin de putere duhovni- proclamaþi ocrotitori ai Þãrii Fãgãraºului.
Cu bucurie în suflet ºi sub ocrotirea
Hram ºi stareþ nou la Mãnãstirea Bucium milostivã a rugãciunilor Maicii Domnului,
am lãsat aceastã mãnãstire întorcându-ne
Mânãstirea Bucium a îmbrãcat pe 6 fiecare la ale noastre, cu dorinþa însã de a
august straie de sãrbãtoare, având hramul reveni cât mai curând, pentru a dobândi
Schimbarea la Faþã a Mântuitorului nostru din nou binecuvântarea lui Dumnezeu ºi a
Iisus Hristos. Rânduiala destinatã praz- Maicii Sale, care se revarsã peste acest loc
nicului împãrãtesc ºi hramului a început mirific de la poalele munþilor.
de cu searã, cu slujba de priveghere alcã-
tuitã din Vecernia cu Litie, Utrenia ºi con- Pr. Ovidiu Bostan
tinuând a doua zi cu Sfinþirea apei, Taina Din agenda evenimentelor
Sfântului Maslu ºi Sfânta Liturghie. Toate
rânduielile s-au desfãºurat sub coor- Hram la Dejani
donarea pãrintelui exarh Visarion Joantã, Dumnezeu, cu conºtiinþã ºi responsabili- Cu prilejul praznicului Schimbãrii la
care în luna aprilie, în urma evenimentelor tate duhovniceascã, ºi i-a urat bun venit. Faþã a Mântuitorului, Mãnãstirea Dejani
petrecute în acest aºezãmânt monahal, a Noul stareþ aºteaptã deocamdatã investitu- sãrbãtoreºte hramul bisericii mici, pre-
fost numit temporar stareþ în locul fostului ra de la ierarh, pânã atunci fiind preot slu- gãtitã acum pentru sfinþire. În ziua de 6
ieromonah Sava Lazea, caterisit ºi exclus jitor al mãnãstirii, împreunã cu pãrintele august Sf. Liturghie a fost sãvârºitã în bi-
din monahism. Ieronim, venit de la Mãnãstirea Brânco- serica mare, printre preoþii slujitori fiind ºi
În cuvântul rostit la sfârºitul Sfintei veanu - Sâmbãta de Sus. oaspeþi de seamã: Pãrintele Daniel Benga,
Liturghii, pãrintele Visarion a cerut iertare În soborul preoþilor slujitori au fost pre- conferenþiar la Facultatea de Teologie Or-
oamenilor pentru lucrurile negative care zenþi, pe lângã preoþii parohi din ªercãiþa, todoxã din Bucureºti, Pr. Protopop Ioan
s-au întâmplat aici, adãugând însã cã vred- Bucium, ªinca Nouã, Sebeº ºi Vlãdeni: Ciocan ºi Pr. Mihail Piticaº. Cuvântul de
nicia unei parohii sau a unei mãnãstiri nu pãrintele Hristofor Bucur - de la schitul învãþãturã din cadrul Sfintei Liturghii a
este condiþionatã de vrednicia slujitorului. din Poiana Braºov, care a þinut ºi cuvântul fost þinut de pãrintele Benga, originar din
De asemenea, a fost prezentat ºi viitorul de învãþãturã despre praznicul Schimbãrii satul Gura-Vãii.
stareþ al mãnãstirii. Este vorba despre la Faþã, pãrintele Matei Bilauca - stareþul La sfârºitul slujbei a fost înconjurat
ieromonahul Cleopa, venit de la Mãnãs- schitului care se ridicã la ªinca Nouã, ºi locaºul de cult ºi s-a rostit o rugãciune ºi
tirea Pângãraþi, pe care pãrintele Visarion pãrintele Emilian - de la schitul Colþul în biserica nouã, care urmeazã sã fie
l-a prezentat ca fiind un om cu fricã de Chiliilor. sfinþitã în octombrie.
Pr. Marius Corlean
Trecut ºi prezent 7
Întâlnirea unei promoþii deosebite
La Mãnãstirea Brâncoveanu - Sâmbãta de Sus a avut loc marþi, 18 august,
întâlnirea promoþiei 1970-1974 a Institutului Teologic din Sibiu (actuala
Facultate de Teologie Ortodoxã "Andrei ªaguna"). O promoþie de excepþie,
din care au fãcut parte ºi Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Romane ºi ÎPS Serafim, Mitropolitul Ortodox al Germaniei, Europei Centrale
ºi de Nord. Deoarece la vremea respectivã existau în România doar douã fa-
cultãþi de Teologie, în 1970 la Sibiu au început anul I 224 de studenþi. Pe Foto: Ziarul Lumina
parcurs, unii au renunþat de voie, alþii de nevoie, ºi am absolvit 197 de stu- camerã de trecere din cãminul
denþi. La întâlnirea de la Sâmbãta au fost prezenþi 100 dintre noi. Institutului ºi, pentru cã preocupã-
ÎNTÂLNIRE ÎN LITURGHIE. Începând cu Pãrintele profesor Mircea rile dânºilor erau mai ales rugã-
ora 9, preoþi ºi preotese au participat la Sf. Li- Pãcurariu, fost îndrumãtor de an, ciunea ºi studiul, respectiva ca-
turghie sãvârºitã în Biserica "Sfinþii Martiri a þinut cursul festiv intitulat: merã purta, între noi, colegii, nu-
Brâncoveni" de ÎPS Serafim, PS Macarie - "Sfinþii Martiri Brâncoveni, 295 mele de ,,Marea Lavrã" - aluzie la
Episcopul Ortodox Român al Europei de de ani de la pãtimirea lor". Lecþia una din mãnãstirile de la Mun-
Nord ºi de PS Andrei Fãgãrãºeanul - Epis- a fost o încântare, întrucât domnia tele Athos. Era foarte apreciat de
cop Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, încon- sa a avut în expunere verva din- pãrinþii profesori ºi notele lui, fã-
juraþi de un sobor de preoþi din generaþia totdeauna, venind ºi cu amãnunte rã excepþie, au fost maxime. Du-
sãrbãtoritã. Au asistat PF Patriarh Daniel mai puþin cunoscute din viaþa sfinþilor. pã cum ne destãinuia unul dintre dascãlii
ºi, de asemenea, ÎPS Laurenþiu, Mitropo- Apoi, la strigarea catalogului de cãtre noºtri, la intrarea în Institut Dan Ciobotea
litul Ardealului, în calitate de gazdã. Pãrintele profesor C. Voicu, fiecare coleg avea cunoºtinþele teologice ale unui student
La sfârºit PF Daniel, împreunã cu ierar- a rãspuns "Prezent", ca odinioarã la cur- mediu de anul IV. κi însuºise totul ca auto-
hii prezenþi, au oficiat slujba Parastasului suri, ºi a arãtat pe scurt ce a realizat în mod didact în anii liceului, ºtiind încotro merge,
pentru cei 13 profesori ºi 38 de colegi tre- deosebit, de la ultima întâlnire. Am ascul- ce doreºte sã facã în viaþã, pregãtindu-se asi-
cuþi la Domnul. În cuvântul pe care l-a ros- tat cu interes destãinuirile colegului Iustin duu pentru întâlnirea cu Teologia. ,,Fieca-
tit, PF Patriarh Daniel a spus printre altele: Marchiº, stareþul Mãnãstirii Stavropoleos re persoanã umanã, a mai spus Preafericirea
"Suntem deosebit de iubiþi de Dumnezeu, din Bucureºti, ºi cuvântãrile celor doi co- Sa, este, ca formare, rezultatul unei înmãnun-
noi, cei care am fost chemaþi pentru a-I sluji, legi, Gheorghe Cârstea ºi Adrian Bãlescu, cheri de daruri primite de la pãrinþii dupã
deºi totdeauna erau alþii mai buni decât care locuiesc în SUA. Am urmãrit apoi, cu trup, de la pãrinþii duhovniceºti, profesori
noi. Dar pentru cã ne-a preferat pe noi, trebu- multã atenþie, istoria întâlnirii de acum 24 ºi alþi oameni care au contribuit la forma-
ie sã aducem mai multã recunoºtinþã, pen- de ani a pãrintelui coleg Iustinian Stoica rea noastrã. Deci ce avem noi propriu este
tru cã recunoºtinþa este liantul care leagã cu Muntele Athos ºi diferite aspecte ale numai modul în care am organizat, siste-
darurile între ele, face pe om sã creascã vieþii cãlugãreºti de la Schitul românesc matizat ºi am cultivat darurile primite."
duhovniceºte ºi creeazã comuniunea." Prodromul, unde vieþuieºte ºi de unde a La rândul sãu, ÎPS Serafim ºi-a expri-
ORA DE DIRIGENÞIE. Începând cu ora venit special sã-ºi întâlneascã colegii. mat în primul rând durerea provocatã de
11, în sala festivã a Academiei "Mitropolit DAN CIOBOTEA, COLEGUL DE ALTÃDA- moartea tragicã a Pãrintelui profesor
Antonie Plãmãdealã", s-a desfãºurat Ora TÃ. La strigarea numelui: Ciobotea Dan Ilie, Constantin Mihoc din Germania, preot
de dirigenþie. La masa oficialã au luat loc Preafericitul nostru Patriarh a rãspuns "Pre- paroh în eparhia dânsului, trecut la
ierarhii mai sus amintiþi, împreunã cu doi zent" ºi apoi ne-a încântat pe toþi cu aminti- Domnul de curând. A vorbit apoi despre
dintre profesorii de altãdatã: Pr. Prof. rile sale din anii studenþiei. "Mulþumim lui viaþa în studenþie, despre participarea zil-
Acad. Dr. Mircea Pãcurariu ºi Pr. Prof. Pr. Dumnezeu cã ne-a permis sã gãsim timp, nicã la Sfânta Liturghie, despre pelerina-
Constantin Voicu. În salã, cu emoþie în deoarece, în funcþia aceasta de slujire a Bi- jele pe care le fãceam împreunã. "Am fost
suflete, ne aflam noi, preoþii promoþiei sericii, foarte puþin timp existã pentru pro- o generaþie cu adevãrat binecuvântatã de
1974, iar la balcon, nu cu mai puþinã gramãri libere", a mai spus Preafericirea Dumnezeu, mai ales prin prezenþa
bucurie, doamnele preotese. Sa. În aceste momente, multora dintre noi, Preafericirii Sale, Pãrintele Patriarh, care
Cuvântul de deschidere a fost rostit de colegii, ne-a apãrut în faþa ochilor minþii ne-a depãºit pe toþi."
ÎPS Laurenþiu, care a spus printre altele: colegul de altãdatã. Era mai altfel, mai ales O ZI BINECUVÂNTATÃ. Pe nesimþite, au
"Doresc sã vã întâmpin din partea Fa- prin preocupãri. Mereu la studiu, mereu cu trecut patru ore, timp în care fiecare coleg
cultãþii de Teologie din Sibiu, pentru cã revistele teologice sau volumele Filocaliei ºi-a deschis inima ºi a rostit cuvinte de su-
am ºi misiunea de Decan, ºi sã vã mul- în faþã, nu renunþa la citit decât pentru o flet spre bucuria celor prezenþi. Ziua de marþi
þumesc pentru osteneala de a veni din di- plimbare prin curtea Institutului, însoþind s-a încheiat cu o agapã servitã la trapeza
feritele colþuri ale þãrii, ca sã va întâlniþi un profesor, sau pentru participarea la sfin- Academiei, unde au continuat destãinuiri-
aici. Doresc sã mulþumesc PF Patriarh tele slujbe din capelã, având deosebitã le între colegi. A doua zi ne-am despãrþit,
Daniel pentru dragostea dânsului faþã de dragoste pentru Sfânta Liturghie. urându-ne unii altora cele mai frumoase
Mitropolia Ardealului ºi faþã de dumnea- "MAREA LAVRÃ" DE LA SIBIU. A îm- împliniri ºi promiþându-ne sã fim prezenþi
voastrã, foºtii colegi, cãrora v-a fãcut pãrþit ani de zile cu Romul Joantã, actualul peste cinci ani, la o nouã întâlnire.
onoarea sã vinã sã vã întâlneascã." mitropolit al Germaniei, ºi cu alþi colegi o Pr. Marcel Dobrea
8 Jurnal de pelerin
Cu dragoste, pelerini la Sfântul Spiridon toravut
de oi, s-a cãsãtorit, a
o fiicã pe nume
Irina, dar a rãmas de
Aflatã în centrul vechi al oraºului Corfu - Grecia, impunãtoarea bisericã ce timpuriu vãduv. A îmbrãcat apoi schima
adãposteºte moaºtele Sfântului Ierarh Spiridon, fãcãtorul de minuni, te cheamã, cu monahalã, devenind peste câtva timp epis-
dragoste, sã-i treci pragul. E o bisericã primitoare ºi rãcoroasã, o oazã de liniºte ºi cop al Trimitundei. În timpul împãratului
bucurie în mijlocul lumii tumultoase. Cu paºi timizi, ne îndreptãm spre încãperea Maximian (295), Sfântul Spiridon a fost
micuþã din dreapta altarului, unde sfântul îºi aºteaptã pelerinii cu braþele deschise. arestat ºi exilat.
"Sfântul cãlãtor" În anul 325, el a participat la Primul
Sinod Ecumenic de la Niceea, unde a
Sentimentele ºi emoþiile pe care le încear- reuºit sã converteascã un mare filozof al
cã un biet pelerin la atingerea frumoasei vremii de la arianism la Ortodoxie, prin
racle argintate ce îl adãposteºte pe Sf. Spiri- sãvârºirea unei extraordinare minuni: pen-
don nu pot fi descrise în cuvinte. Sunt mo- tru a explica unitatea ºi diversitatea Sfintei
mente unice de bucurie nespusã, momen- Treimi, sfântul a luat în mânã o cãrãmidã,
te când gãsim rãspunsuri la problemele ce arãtând cã este formatã din trei elemente
ne preocupã ºi mai ales momente în care esenþiale (foc, pãmânt ºi apã). Acestea,
ne dorim sã fim mai buni, mai iertãtori, pen- deºi distincte, formeazã un tot unitar:
tru a ne învrednici de Împãrãþia lui Hristos. cãrãmida. Astfel se poate explica ºi
ªtiam cã Sfântul Spiridon, izvor de învãþãtura Sfintei Treimi, pãstrând, evi-
mir ºi flori veºnice, se afla chiar în faþa dent, proporþiile: trei Persoane distincte,
noastrã, în racla sa frumos împodobitã, ºi Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt formeazã o sin-
cã ne asculta rugãciunile. Când îndrãz- gurã Fiinþã, un singur Dumnezeu. În timp
neºti, cu fricã ºi cutremur, sã ridici capul ce explica toate acestea, s-a petrecut mi-
spre icoana sa fãcãtoare de minuni din nunea: acea cãrãmidã din mâna sfântului
spatele raclei, îþi dai seama cã sfântul te au o extraordinarã dragoste ºi râvnã faþã de s-a transformat pe loc în pãmânt, din care
priveºte, cu ochii triºti ºi larg deschiºi. sfântul lor ocrotitor: îi cer ajutorul în orice a ieºit foc ºi apã. Minunea a confirmat prin
Minunile sãvârºite de el, ºtiute ºi neºtiu- împrejurare ºi îl cinstesc cu mare evlavie, a- urmare ceea ce a spus sfântul, uimind pe
te, sunt nenumãrate; drept mãrturii stau vând numeroase praznice dedicate minuni- toþi cei care erau de faþã.
zeci de tãbliþe de mulþumire din partea ce- lor sale. Chiar ºi ocupanþii veneþieni ai insu- O altã minune a Sf. Spiridon, în vre-
lor vindecaþi, care împodobesc aceastã lei Corfu au avut un respect deosebit pentru mea când era episcop al Trimitundei, o
icoanã. Sunt credincioºii care s-au rugat Sf. Spiridon, el fãcând minuni care au sal- regãsim în Pateric. Fiind un om foarte sme-
sfântului ºi au simþit puterea sa tãmã- vat insula de ciumã (secolele XVI-XVII). rit, sfântul a continuat sã pascã oile ºi du-
duitoare: bolnavi de cancer, inimã, arteri- Procesiunile Sfântului pã ce a fost numit episcop. Într-o noapte,
te, femei care nu puteau zãmisli prunci cu Spiridon tâlharii au venit pe furiº la stânã, dar Dum-
niciun ajutor al medicinii... ºi lista ar putea nezeu, Cel ce pãzeºte pe pãstor, pãzea ºi
Întrucât Sfântul Spiro sau Spiros (cum
continua, ºtiutã doar de bunul Dumnezeu. oile. Astfel, din senin, tâlharii s-au trezit
îl numesc grecii) a salvat insula de mai mul-
Spre deosebire de alte moaºte, Sfântul legaþi de o putere nevãzutã. Când s-au
te ori de diferite ameninþãri, în fiecare an au
Spiridon este "întreg" ºi stã ºi azi aºezat pe revãrsat zorile, pãstorul - episcopul Spiri-
loc o seamã de procesiuni cu moaºtele sale,
tron, în raclã, încã din veacul al IV-lea. Însã pe strãzile oraºului Corfu, pentru comemo- don - a venit la stânã ºi, gãsindu-i cu mâi-
faptul cel mai impresionant este cã sfintele rarea acelor zile. Prima procesiune are loc nile legate, a cunoscut ce minune s-a fãcut.
moaºte dispar uneori din raclã, mergând la în Duminica Floriilor, amintind de salvarea Rugându-se lui Dumnezeu, i-a dezlegat pe
cei care îi cer ajutorul cu credinþã. Existã insulei de o ciumã devastatoare în 1630. tâlhari. Le-a þinut apoi un cuvânt de în-
mai multe dovezi ºi mãrturii despre aceste cã- Cea de-a doua procesiune, împreunã cu scoa- vãþãturã, pentru a-i convinge sã îºi câºtige
lãtorii pe care le face sfântul: clericii ºi cre- terea Epitafului, are loc în Sâmbãta Mare traiul din muncã cinstitã, iar nu din furt,
dincioºii au observat adesea cã, pentru pe- ºi aminteºte de o mare foamete, care a înce- dãruindu-le la sfârºit un berbec, pentru
rioade scurte de timp, trupul sfântului lipseº- tat prin mijlocirea sfântului. La sfârºitul osteneala privegherii din timpul nopþii.
te din raclã, iar atunci când revine, este cald procesiunii, moaºtele rãmân afarã pentru a Minunile sale au fost multe, chiar din tim-
ºi prãfuit. De asemenea, papucii sfântului fi cinstite de credincioºi pânã în ziua a treia pul vieþii: salvarea insulei de secetã ºi foa-
sunt schimbaþi în fiecare an, deoarece se to- a Paºtilor. A treia procesiune are loc pe 11 mete, vindecarea împãratului Constanþie de
cesc, putându-se vedea pe ei urme de praf ºi august, amintind de anul 1716, când insula a o boalã gravã, readucerea la viaþã a unui co-
de iarbã. De aici ºi numele de "sfântul cãlãtor". fost cruþatã dupã un îndelungat asediu al pil ºi multe vindecãri. Sf. Spiridon a plecat
Ne-am luat rãmas bun cu greu de la turcilor. Ultima procesiune se desfãºoarã la Domnul tot în insula Cipru, în anul 348,
Sfântul Spiridon, ca de la un prieten drag, în prima duminicã din noiembrie, în fiind mutat dupã cãderea Constantinopo-
dar cu imaginea sa în suflet ºi cu certi- amintirea salvãrii insulei dupã o a doua lului (1453) în Serbia ºi ulterior în Corfu.
tudinea cã ne va veghea în fiecare clipã! epidemie de ciumã, petrecutã în 1673. Sfinte Ierarh Spiridon, ales fiu al Lu-
Patronul spiritual al insulei Cine a fost Sfântul Spiridon? minii ºi stea cãlãuzitoare pe drumul mân-
De la mic la mare, credincioºi sau mai Sfântul Spiridon s-a nãscut pe la anul tuirii, roagã-te lui Dumnezeu pentru noi!
puþin credincioºi, locuitorii insulei Corfu 270, în Askia, Cipru. În tinereþe a fost pãs- Diac. Claudiu ºi Roxana Pãun
CMYK
Jurnal de pelerin 9
gaºã. Adevãrat Bisericã-Mirea-
Pelerinaj în Þara Fãgãraºului sã care-ºi aºteaptã nunta cu Mire-
le Nestricãcios, cum zice acatistul.
DRAGOSTEA PÃRINTEASCÃ. Nu conteneº- BUCIUM. Plecãm spre mãnãs-
te sã mã uimeascã smerenia ºi dragostea pe tirea Bucium, având în inimã
care Dumnezeu o sãdeºte în inima pãrinþi- frumuseþea descoperitã ºi gân-
lor faþã de copiii lor. Spun aceasta pentru dindu-ne cã mergem sã vizitãm
cã pelerinajul la mãnãstirile din Þara Fã- mãnãstirea unde au fost arºi în
gãraºului l-am fãcut în urma unui telefon bisericã mulþimea de cãlugãri
dat din maºinã tatãlui meu: "Ai nevoie de fugari în faþa prigoanei lui
ceva? Vrei sã trec pe la tine?" "Doar dacã Buccow. Interlocutorul meu
vrei sã mã vezi, pentru cã nu am nevoie spune: "Greu trebuie sã mai
de nimic", rãspunse el. Spunându-i cã vreau fie sã poþi fi stareþ peste
sã vãd mãnãstirea de la ªinca Veche, mã sfinþi, pentru cã toþi martirii
îndeamnã: "Mai bine du-te ºi vezi ºi mã- scãderea vocaþiei monaha- sunt acolo, în mãnãstire,
nãstirile de la Dejani ºi Berivoi, ºi ne vom le? Noi suntem pepiniera în participã la slujbe, sunt
vedea altã datã". ªi lãsând la o parte dorul care ar trebui sã creascã mlãdiþele mo- obºtea nevãzutã alãturi de cea vãzutã."
de a-ºi vedea fiul, îmi dã îndrumãri pentru nahismului. Ne bucurãm sã mergem în me- Este vreme de vecernie. Odatã intraþi în
drum. Mi-am continuat cãlãtoria prin mi- gapelerinaje cu autocare burduºite de oa- bisericã pãºim în altã lume, cea cereascã. Ci-
nunata Þarã a Fãgãraºului, în care am meni, dar întorºi uitãm sã înmuiem inimi- tirea la stanã cu o voce adevãrat pãrinteascã
copilãrit ºi mi-am trãit tinereþea, dar de le mirenilor cu dorul de trãire monasticã. ºi blândeþea îngereascã surprinsã în privirile
care a trebuit sã fiu despãrþit pentru a-i DEJANI. Plecãm în grabã spre mãnãsti- sfinþilor din frescã te transpun. Simþi forþa,
vedea adevãrata frumuseþe, frumuseþe care rea Dejani. Trecem prin nelipsitul sat de va- vitalitatea bãrbãteascã a cãlugãrilor, în asta
odatã descoperitã creeazã dependenþã. canþã ºi ne punem pe urcat. Începem sã gus- stã diferenþa faþã de mãnãstirile atât de îngri-
BERIVOI. Având tovarãºi de drum tãm cu adevãrat pelerinajul. Într-un loc, jite, înflorate ºi cochete ale maicilor, care
vegetaþia a acoperit parapetul pe care era tre- te cuceresc pe loc. Trãirea aceasta atât de fru-
Acatistul de mulþumire ºi povestirile
cut indicatorul spre mãnãstire ºi deviem pe moasã, dar care este parcã atât de durã, te lo-
despre pãrintele Paisie Aghioritul relatate un drum forestier. Rugãciunea ne salveazã
de un bun prieten, am ajuns pe drumul veºte în piept ca un bolovan lãsându-te fãrã
ºi ne deschide calea spre întoarcere: pocã- aer, ca mai apoi sã auzi: Hei, mântuirea e
spre Mãnãstirea "Sfântul Andrei" de la inþa. Sufletul semeþ nu merge în pelerinaj,
Berivoi. Tacit se pare cã ne luase de ghid luptã durã, bãrbãteascã, nu amorþire!
face doar excursii ºtiinþifice. Lãsãm maºi- ªINCA VECHE. Fugim repede cãtre ªinca
ºi o maºinã cu numãr de Bucureºti, ºi ne na ºi facem un mic urcuº. Hotãrât lucru,
gândeam cât de minunat îi uneºte pe Veche, ne închinãm în bisericuþele din stân-
asta-i mãnãstire în care sã fugi de lume. cã ºi rememorez fragmente din povestirile
oameni drumul spre mãnãstire. Au început Ajungem ºi exclamãm: aici este Rohia! ªi
sã aparã rãzleþ mici cãsuþe de vacanþã ºi, pe care le auzeam când eram micuþ. Atunci
nu greºim deloc dacã Mãnãstirea Dejani o
spre dezamãgirea noastrã, maºina cu nu- parcã se intra târ⺠pe burtã, sau prin turla ma-
numim Rohia Þãrii Fãgãraºului. Înconju-
mãr de Bucureºti dezerteazã în favoarea ratã de munþi semeþi ºi brazi - lumânãri pe re. Mãnãstirea te farmecã prin ineditul ºi pito-
unei pensiuni. "ªtiþi ce a fãcut pãrintele altarul luptei de veacuri a fãgãrãºenilor rescul ei. În bisericã maicile citesc la stranã.
Paisie când turiºtii au început sã-l deranjeze pentru credinþã, nu poþi sã vezi Mãnãstirea Intrãm ºi primul pas ne þintuieºte pe loc - zgo-
cu tumultul lor?" mã întreabã tovarãºul de Dejani decât ca pe o nãscãtoare de sihaºtri, motul fãcut de pantof pe duºumea le face
cãlãtorie. A pus un indicator: "Spre mãnãs- de noi fãclii care sã lumineze sufletele sã tresarã ca niºte cãprioare speriate de un
tire" ºi în sens invers ,,Spre distracþie"! amorþite în pâcla plãcerilor. Parcã-i vezi pe vânãtor sângeros. Cititoarea se opreºte pen-
Când vrei sã caracterizezi o mãnãstire pustnici coborând din munþi duminica la tru câteva fracþiuni de secundã ºi reia firul în-
succint spui repede "e un colþ de rai". Atâtea Liturghie ºi un nou Cuvios Zosima care sã trerupt. Am rãmas nemiºcaþi, neîndrãznind
colþuri de rai ºi totuºi nu reuºim sã între- le scrie viaþa ascunsã oamenilor. nici mãcar sã respirãm, regretând faptul cã
gim Raiul cel adevãrat, pentru cã ome- Intrãm în biserica mare ºi ne închinãm. am dat buzna în tihna ºi liniºtea lor, uitând
nirea se pare cã preferã sã îndoaie aceste Suntem îndemnaþi sã intrãm ºi în biserica de evlavia pe care trebuie sã o avem.
colþuri ca pe cele ale unei cãrþi, doar ca sã cea micã. Rãmânem þintuiþi la uºã de frumu- HRANà PENTRU SUFLET. Alergând pe ºo-
însemneze lucrurile aºa-zis importante: seþea picturii proaspete care parcã te înglo- seaua spre Braºov descoperim cã nu am mân-
casa de vacanþã de lângã mãnãstirea… beazã, te face sã pluteºti, sã cãlãtoreºti alã- cat în aceastã zi de vineri ºi totuºi foamea
Intrãm cu bucurie ºi descoperim cã ne turi de sfinþii veºnic prezenþi la sfintele sluj- nu a fost duºmanul nostru. Nu numai cu
aflãm nu în mãnãstire, ci în pagini de aca- be. Minunatã picturã. Mirosul de lac proas- pâine se va hrãni omul… Ajungem acasã la
tist: am auzit cum foºnesc codrii, cum cân- pãt ne trezeºte din reverie - biserica se pre- 2.30 dimineaþa ºi vreau sã-mi capãt repede
tã vânturile ºi apele susurã tainic despre gãteºte de sfinþire (în luna octombrie 2009, somnul, dar nu reuºesc. Prea multe vãzute
Tine, Doamne. Intrãm în zvelta bisericã ºi ne lãmureºte un pãrinte). Totul este nou, ºi trãite pentru a te despãrþi atât de repede
ne închinãm, apoi schimbãm câteva cu- strãnile nici nu sunt încã fixate, catapeteas- de ele. Odihna o capãt abia sâmbãtã
vinte cu sora de la pangar, care ne uimeºte ma-ºi aºteaptã icoanele, sfânta masã monu- dimineaþa în Liturghie, unde aflu ºi dul-
spunând cã obºtea mãnãstirii numãrã douã mentalã - dornicã sã odihneascã moaºte de ceaþa aºezãrii tuturor trãirilor.
suflete. Mã gândesc: oare nu cumva ºi noi, martir ºi sã suporte ,,greutatea" Duhului ca Pr. Nicolae Bãrãgan -
preoþii de mir, avem o oarecare vinã în o esenþã de trandafir atât de suavã ºi de gin- Grãdiºtea, jud. Brãila
CMYK
10 Dialoguri

„Pentru cei mai mulþi, a fi la bisericã în


Interviu cu pãrintele Constantin Popescu, parohul comunitãþii românilor
Petrecând o lunã de zile pentru studii în Marea Britanie, la Mirfield, m-am
bucurat sã pot sluji în comunitatea ortodoxã românã de acolo, condusã cu multã
dãruire ºi perseverenþã de preotul Constantin Popescu. Pãrintele Constantin, dupã
absolvirea studiilor Politehnicii în 1996, a urmat Teologia, fiind licenþiat în anul
2000. A emigrat apoi în Anglia în 2002, lucrând în domeniul tehnic în care s-a
specializat iniþial. Aºa a ajuns sã facã parte din Consiliul Parohial al comunitãþii
ortodoxe româneºti conduse pe atunci de vrednicul ieromonah Macarie Drãgoi.
La ardoarea slujirii împreunã, pãrintele Constantin a adãu-
gat ºi amabilitatea de a ne oferi în exclusivitate un interviu. Biserica în care este gãzduitã
comunitatea românilor
Pãrinte Constantin, când a luat a Angliei? ortodocºi din Mirfield
fiinþã parohia ortodoxã din Mirfield, în În diaspora,
adevãratului rost
ce împrejurãri? rolul Bisericii este multiplu; de aceea de
a ceea ce ignora-
Parohia Sf. Macarie cel Mare din Mir- aici vin ºi multe provocãri. Dincolo de
se atât de mult a-
field a fost înfiinþatã în vara anului 2004, lucrarea sfinþitoare a Tainelor prin care
casã: bisericuþa din
odatã cu venirea la studii doctorale a pãrin- Biserica, prin slujitorii ei, este prezentã în
cartier ºi preotul ei,
telui ieromonah Macarie Drãgoi, actualmen- viaþa credincioºilor ei din leagãn ºi pânã la
mãnãstirea de la
te episcop al recent înfiinþatei Episcopii a mormânt, Bisericii îi revine ºi sarcina de a
marginea oraºu-
Europei de Nord. Canonic, parohia þine de Mi- fi centrul comunitãþii. Lucrul acesta devine
lui, închi-
tropolia Ortodoxã Românã a Europei Occi- benefic - spiritual vorbind - numai atunci Preasfinþitul Macarie,
narea la i-
dentale ºi Meridionale cu sediul la Paris, când ideea de comunitate nu este confun- primul paroh, la hram 2009
coane, cãr-
având ca ºi chiriarh pe ÎPS Mitropolit Iosif, datã cu aceea a unui "club" de duminicã, ci
þile cu conþinut duhovnicesc, clopotul ºi toa-
care, în luna decembrie a anului 2004, a ºi când comunitatea este perceputã ca o fa-
ca auzite în zi de duminicã sau sãrbãtoare,
fãcut prima sa vizitã la Mirfield. Dupã în- milie mai mare, grupatã în jurul rugãciunii
spovedania din posturi... toate laolaltã.
cheierea studiilor la Mirfield, pãrintele în comun din Bisericã ºi angajatã într-o
Pentru cei mai mulþi, a fi la bisericã în
ieromonah Macarie s-a întors în România. viaþã creºtinã cât se poate de serioasã.
Este cumva paradoxal sã trãieºti în contextul diasporei presupune un efort: e-
Dumneavoastrã, pãrinte, de când
slujiþi în aceastã parohie? secolul XXI în Europa Occidentalã, ºi sã fortul de a o cãuta, de a o gãsi, efortul de a
se integra în comunitate, efortul de a bate
De patru ani. În vara anului 2004 m-am trãieºti creºtinismul în formula lui - îndrãz-
amar de drum, poate sute de kilometri, pen-
întâlnit cu ÎPS Mitropolit Iosif la Craio- nesc sã zic - primarã. ªtim cã marea
tru a o cerceta cât mai des pentru propriul
va, ºi acolo am discutat despre viitorul majoritate a parohiilor din diaspora au
lui folos sufletesc. Dar ºi bucuria adevãra-
parohiei de la Mirfield. Oarecum confuz, statut de chiriaº: nu au propriul locaº de
rugãciune, totul se echipeazã ºi se deze- tului cãutãtor este pe mãsura lucrului cãu-
neºtiind ce decizie sã iau, dacã sã mã
tat, lucru valabil oriunde în lumea aceasta!
înham la o astfel de responsabilitate sau chipeazã. Sfinþia voastrã aþi participat în
Alte provocãri vin de la cuplurile
nu, am lãsat totul în seama lui Dumnezeu. câteva rânduri la astfel de exerciþii! Mai
mixte: este greu sã faci pastoraþie acolo
Însã în anul urmãtor (2005), lucrurile mult, câteodatã sunt restricþii de ordin
unde doar unul dintre soþi este ortodox. Ca
aveau sã se lãmureascã. Aflat acasã la Cra- tehnic: alarme de foc montate în plafonul
camerelor care se închiriazã ºi care por- sã nu mai vorbim de pastoraþia cuplurilor
iova pentru Sfintele Paºti, la recomandarea unde unul dintre soþi nici mãcar nu este
ÎPS Mitropolit Iosif am fost hirotonit dia- nesc atunci când preotul cãdeºte. Sau con- creºtin, ci este musulman sau hindus!
con în Sâmbãta Mare ºi, 14 ore mai târziu, strângeri ale timpului: totul trebuie sã fie
în noaptea de Înviere, preot, de cãtre ÎPS strâns, împachetat, la o anume orã stabi-
Mitropolit Teofan al Olteniei, actualmente litã. Sau sã slujeºti acatiste, paraclise ºi alte
"Aici familia unui creºtin
Mitropolitul Moldovei. Am fost transferat slujbe la caselor oamenilor, când nu este ortodox are un program special.
în cadrul Mitropoliei de la Paris, având ca posibil sã ne întâlnim la bisericã. Ce îl face special?
loc de slujire ºi misiune comunitatea de la Indiferent de motivul care ne-a deter-
minat sã luãm crucea emigrãrii, sentimen- În primul rând distanþele."
Mirfield.
tul înstrãinãrii de pãmântul în care ne-am ªtim cã aveþi o familie frumoasã, cu
"Marea majoritate a parohiilor nãscut se poate naºte pânã ºi în cea mai douã fete. Cum trãieºte o familie orto-
împietritã inimã, putând genera în timp doxã în Anglia? Are un anume pro-
din diaspora au statut de sentimentul lipsei de identitate. gram special?
chiriaº: nu au propriul locaº de La acest moment de rãscruce pentru Familia îmi este alãturi ºi pot spune cã
rugãciune, totul se echipeazã ºi cel care se simte fãrã identitate, rolul Bi- nu numai preoteasa-i preoteasã, dar ºi fe-
sericii poate fi unul major. Slujbele þinute tele! Îmi amintesc cã, atunci când ÎPS
se dezechipeazã." în limba maternã ºi rugãciunea în comun Mitropolit Iosif a venit la Mirfield pentru
Care sunt provocãrile la care sunteþi cu cei de un neam îl poate conduce pe cel prima datã, mi-a spus cã este bine sã accept
supus ca preot slujitor în aceastã parte aflat într-o astfel de stare la descoperirea responsabilitatea slujirii preoþeºti, chiar
Dialoguri 11
contextul diasporei presupune un efort“
ortodocºi din nordul Angliei

Împreunã cu doamna preoteasã

Nume: Pr. Constantin Popescu


Sãrbãtorirea Data ºi locul naºterii: 2 iulie 1971, loc.
hramului, 2009 Copiii sunt cei în care ne Apele Vii, jud. Dolj
punem nãdejdea cã vor împli- Studii: Universitatea din Craiova: 1996 -
ni ceea ce nu am putut face noi! Facultatea de Electrotehnicã; 2000 -
Am început de anul trecut o Facultatea de Teologie Ortodoxã
serie de întâlniri catehetice, unde Familia: cãsãtorit cu doamna preoteasã
preoteasa mã ajutã cu pregãtirea Petria-Mãdãlina, au douã fete: Maria - 7 ani ºi
lor, fiind cadru didactic de spe- Elena - 4 ani.
cialitate. Parohia în care slujeºte: "Sfântul Maca-
rie cel Mare" din Mirfield, Marea Britanie.
"Societate britanicã este
mâini bune, adicã la comunitãþile ortodoxe
dacã ar fi sã slujesc Liturghia numai pen- una extrem de secularizatã; în mai numeroase care îºi pot permite sã le
tru familia mea. N-am priceput cuvântul fiecare an, în jur de 30 de bi-
acela. Însã un an mai târziu, în a treia zi de cumpere ºi sã le re-activeze pentru scopul
Crãciun, nu a mai venit nimeni la bisericã, serici anglicane se închid." pentru care au fost construite.
compatrioþii noºtri alegând sã plece acasã Ce perspective sunt pentru vitaliza- Sunt câteva voci puternice aici, în
de Anul Nou. Am slujit Sf. Liturghie sin- rea Ortodoxiei acolo? insulele britanice, prin care Ortodoxia este
guri: eu la Sf. Altar, preoteasa cu fiica cea Domnul ºtie! Primii emigranþi de cunoscutã, mai ales în spaþiile academice:
micã, de numai 8 luni, pe braþe, ajutându-mã religie ortodoxã au fost grecii. Au urmat este vorba de Mitropolitul Kallistos Ware
la stranã, iar fiica cea mare, de patru ani ºi ju- ruºii ºi sârbii. Iar acum, românii. La aces- al Diocleei, episcop auxiliar în dioceza
mãtate, mã "ajuta" la altar ºi îmi ieºea cu lu- te comunitãþi ortodoxe grupate mai mult greacã de aici, precum ºi pãrintele profe-
mânarea! Abia atunci mi-am adus aminte pe criterii etnice se adaugã ºi un însemnat sor Andrew Louth de la Universitatea din
de ce-mi spusese ÎPS Mitropolit Iosif! numãr de parohii de limba englezã, ma- Durham. Ambele nume nu mai au nevoie
Ca sã vã rãspund la întrebare, da, aici joritatea convertiþi împreunã cu preoþii lor de nicio recomandare. Sã nu uitãm cã în
familia unui creºtin ortodox are un pro- la religia ortodoxã. Dinamica convertirilor Anglia se aflã ºi mãnãstirea de la Essex,
gram special. Ce îl face special? În primul nu ne prezintã însã o cifrã care impre- unde a trãit pãrintele Sofronie, care a lãsat
rând distanþele. Eu vin de la 160 km sud de sioneazã: sunt numai 15-17 parohii de o seamã de ucenici, printre ei pe pãrintele
Mirfield ºi mã întâlnesc la orele 10 cu acest fel, marea majoritate a lor aflate sub Rafail Noica, care acum trãieºte în
familia celui care conduce strana, medic oblãduirea canonicã a jurisdicþiilor "is- România.
de profesie, care ºi el vine tot de la 160 torice" din Marea Britanie: cea greacã, cea Nu ºtiu dacã v-am rãspuns la întrebare.
km, însã dinspre nord. La fel ca mine, vine rusã si cea antiohianã, cea din urmã fiind ªtiu însã cã orice perspectivã descrisã prin
cu doi copii dupã el, ºi de multe ori se preferatã de cãtre convertiþi. prisma minþii noastre - evident judecând
întâmplã chiar sã fi fost de gardã în Din nefericire, societatea britanicã este lucrurile pe care le vedem ºi timpul pe care
noaptea precedentã! una extrem de secularizatã, iar conse- îl trãim - Domnul o poate întoarce, aceastã
Nu pot sã închei rãspunsul la aceastã cinþele se vãd la tot pasul: în fiecare an, în perspectivã, în ceva cu totul opus. Poate,
serie de întrebãri legate de viaþa de creºtin- jur de 30 de biserici anglicane se închid, într-o zi, Domnul va rândui ca ºi aceastã
ortodox fãrã a vã împãrtãºi ºi din expe- fiind ulterior convertite fie în apartamente parte de lume sã fie creºtinã aºa cum a fost
rienþa altor preoþi din diaspora. Este vorba de locuit, fie în depozite, fie în magazine, înainte, cãci mulþi sfinþi au odrãslit pe
de un preot ortodox englez din Liverpool, fie în sãli de conferinþã, baruri, cluburi de aceste meleaguri.
aflat sub omoforul arhiepiscopului rus noapte ºi chiar în moschei sau temple hin- Vã mulþumesc din toatã inima, pãrinte,
Mark, preot care numai ce s-a mutat cu duse. Altele - de preferat cele mai înalte - pentru dialogul sincer, deschis, construc-
comunitatea pe care o slujeºte într-o bise- sunt convertite în centre de cãþãrat pentru tiv, care ne obligã parcã mai mult pe noi,
ricã de cimitir, dupã 11 ani de slujit în... alpiniºti. Iar atunci când nu se mai justificã cei de acasã, la o mai vie identificare în ºi
propria casã! absolut deloc - chiar ºi ca simple clãdiri - cu Hristos. Dumnezeu sã vã ajute în tot
Cum sunt priviþi/primiþi copiii în sunt dãrâmate. Se mai întâmplã ca aceste ceea ce faceþi, spre folosul mântuirii!
misiunea parohiei sfinþiei voastre? biserici "disponibilizate" sã ajungã ºi pe Interviu realizat de Pr. Cãtãlin Teulea
12 Cu Dumnezeu în casã
Ornamente florale pentru bisericã  indicat sã fie ºi flori roºii, care sã simbolizeze
limbile ca de foc)
floarea miresei sau verdeaþã ornamentalã
Casa unei familii creº-
tine este strâns legatã de Paºii de parcurs:
Bisericã, pentru cã viaþa 1. Se lasã buretele la înmuiat în apã, timp
ei se pliazã pe viaþa litur- de 2-3 ore, chiar mai mult, înþepându-se cu
gicã. Ritmul nostru sãp- un cuþit din loc în loc, ca sã se pãtrundã bine.
tãmânal ºi anual se orien- 1. 2. Când este bine înmuiat, se pregãtesc
teazã în funcþie de ziua vasele, florile ºi icoana sfântului (sfintei) pen-
de Duminicã ºi zilele sãr- 2.
tru care pregãtim aranjamentul, pe care o pu-
bãtorilor, mai mari sau nem pe masa de lucru (dacã o avem în
mai mici. Pentru cã bise- casã; dacã nu, icoana Maicii Domnu-
rica este astfel a doua lui, pururea Mijlocitoarea pentru noi),
noastrã casã, este bine însoþind toate etapele pregãtirii cu rugã-
dacã ne putem implica ºi ciunea de a ne fi primitã dragostea. Ru-
în întreþinerea ºi înfru- gãciunea este foarte importantã, pentru
museþarea Casei noastre 3. cã scopul nu este de a culege laude de la
comune, pe care i-am în- 4a. ceilalþi credincioºi sau de la pãrintele, ci
chinat-o lui Dumnezeu. de a ne arãta preþuirea pentru Domnul ºi
În acest sens, de ma- sfinþii Sãi. În plus, prin rugãciune in-
rile praznice (ºi nu numai) vocãm prezenþa sfinþilor, care vor scoate din
putem sã ne arãtãm dra- nepriceperea noastrã lucruri minunate.
gostea faþã de Dumnezeu 3. Se umple vasul cu burete (tãiat cu
sau sfinþii prãznuiþi prin 4b. cuþitul, în funcþie de formã).
pregãtirea unui aranjament 4. Se împlântã florile în burete, mai întâi
floral. Este o activitate sim- cele mari, apoi cele
plã, în care îi puteþi implica mai mici (4a), iar la
ºi pe copii, povestindu-le în acest timp sfârºit floarea miresei
despre sfântul sau sãrbãtoarea pentru sau verdeaþa, pentru a
care creaþi, cu dragoste, aranjamentul. astupa golurile ºi a
Iatã de ce aveþi nevoie: armoniza aranjamen-
un vas ornamental, sau mai multe, în tul (4b).
funcþie de ceea ce doriþi sã realizaþi. Este 5. Se duce cu
bine sã fie dintr-un material mai greoi, 5. grijã la bisericã ºi se
sã nu se rãstoarne uºor. Aranjament pentru împodobeºte icoana
burete floral Maica Domnului praznicului, cu binecuvântarea
flori care sã aibã tulpina tare (le pãrintelui paroh. Model de aranjament
pentru Rusalii
puteþi alege ºi în funcþie de sãrbãtoare; de Rusalii de exemplu este Natalia Corlean

Dulceaþã de dovlecei cu sirop de viºine Mâncare de dovlecei


Ingrediente: sucul din dovlecel. Ingrediente:
1 kg zahãr Se fierbe la 3-4 dovlecei potriviþi
douã farfurii cu vârf foc iute pânã când 2 cepe medii
de dovlecel tãiat cubuleþe se leagã siropul (a- cimbru, busuioc
1 plic sare de lãmâie proximativ 30-40 sare, piper
 un pahar sirop de de minute). La fi- 2 linguri sos de soia
viºine nal se adaugã siro- 2 cãþei usturoi
Mod de preparare: pul de viºine ºi se Mod de preparare: Dovleceii se curãþã de coajã
Dovlecelul se curãþã de coajã ºi mai dau câteva clocote. ºi de seminþe ºi se taie cubuleþe. Ceapa se taie mãrunt,
de seminþe, se taie cubuleþe, dar nu Este foarte bunã, cu un gust se pune într-o cratiþã cu ulei ºi foarte puþinã apã. Se
foarte mici, deoarece mai scad în dulce-acriºor dat de sarea de adaugã dovleceii, cimbru, busuioc, sare, piper ºi sosul
timpul fierberii. Avem nevoie de o lãmâie ºi siropul de viºine. Se de soia. Se acoperã ºi se lasã în jur de 20 de minute pe
cratiþã mai înaltã, în care aºezãm poate folosi ºi pentru a orna foc. Spre sfârºit se adaugã usturoiul pisat.
jumãtate din cantitatea de zahãr, diferite deserturi, fiind foarte Este o mâncare foarte bunã, foarte rapid ºi uºor de
peste care adãugãm dovlecelul, aspectuoasã. preparat, idealã pentru zilele de post din perioada
sarea de lãmâie ºi apoi zahãrul Reþetã oferitã de doamna varã-toamnã.
rãmas. Se acoperã cratiþa ºi se dã la preoteasã Rodica Neagu, Reþetã oferitã de doamna Teodolina Pasãre,
rece zece ore, pânã când se lasã din Hurez Chicago - SUA

CMYK
în scurt timp familia a sã-
Sfântul Fanurie, mângâierea celor necãjiþi rãcit. Se spune cã mama
lui Fanurie nu era credin-
În Insula Rodos din Grecia, pe la anul 1500 s-au fãcut niºte cioasã ºi a murit fãrã sã Îl primeascã pe Dumnezeu în suflet.
sãpãturi la zidurile unei fortãreþe. Atunci a fost descoperitã o Sfântul Fanurie s-a retras în pustie ºi toatã viaþa s-a rugat pen-
bisericã aflatã în ruinã, iar sub podeaua ei au fost gãsite mai tru iertarea pãcatelor mamei sale, ducând o viaþã asprã: mânca
multe icoane. Dintre acestea, una singurã era foarte puþin ºi rar, priveghea în timpul nopþii ºi fãcea multã
întreagã. În ea se vedea chipul unui ostaº milostenie. Era atât de bun, încât animalele în preajma lui
tânãr, care þinea în mâini o cruce ºi o deveneau blânde ºi îl ascultau. De multe ori cobora în cetate ºi,
lumânare aprinsã, numit Fanurie. plin de bunãtate faþã de sãraci, orfani ºi vãduve, cu gândul la
Sfântul Fanurie a trãit în Insula mama ºi fraþii lui, sfântul se ruga mult pentru oameni. Aºa, cu
Rodos ºi a murit de foarte tânãr, rugãciunea lui a dãruit vedere orbilor, i-a fãcut pe muþi sã vor-
ca martir, pentru cã în vremea beascã ºi pe surzi sã audã.
aceea erau puþini creºtini ºi ade- Toatã viaþa Sfântul Fanurie s-a rugat pentru mama sa.
sea ei aveau de suferit pentru Chiar ºi în ultimele sale clipe de viaþã, când era chinuit de
credinþa în Hristos. cãlãii care voiau sã îl omoare, el a spus: "Pentru aceste sufe-
Sfântul Fanurie însã nu a rinþe, Doamne, ajutã-le tuturor celor care se vor ruga pentru
rãmas în amintirea oamenilor mântuirea mamei lui Fanurie!"
pentru credinþa sa puternicã sau De aceea, de atunci existã tradiþia ca, atunci când cineva se
pentru curajul sãu, ci mai ales roagã Sfântului Fanurie, sã împartã sãracilor niºte turte numite
pentru dragostea pe care i-o fanuropite, fãcute din fãinã, ulei ºi zahãr, pentru pomenirea
purta mamei sale. El s-a nãs- mamei lui. Cei care le împart se roagã pentru mama lui
cut într-o familie bogatã ºi Fanurie, iar sfântul le vine grabnic în ajutor. Ca ºi Sfântul
mai avea încã 12 fraþi mai Mina, Sfântul Fanurie ajutã mai ales la descoperirea obiectelor
mici. Tatãl lor însã a murit ºi sau animalelor dispãrute.

Activitãþi practice: Rugãciunea copiilor pentru


pãrinþi (copii peste 10 ani)
1. Citiþi viaþa Sfântului Fanurie bisericã de
sau rugaþi un adult sã v-o citeascã, cãtre pãrintele paroh. Dumnezeule Preasfinte, Pãrinte, Tu
dacã sunteþi prea mici. 3. Ca ºi Sfântul Fa- eºti Cel care din necuprinsa Ta dragoste
2. Rugaþi-o pe mama sã vã ajute nurie, rugaþi-vã mereu pentru pãrinþii m-ai fãcut din nimic ºi tot Tu eºti Cel din-
sã pregãtiþi turtele Sfântului Fanurie voºtri. Iatã ºi o rugãciune pe care sã o tâi Care m-a vãzut. Din marea Ta înþelep-
(fanuropitele). Iatã ºi o reþetã. rostiþi în fiecare searã: ciune ai poruncit sã ne cinstim pãrinþii ºi
sã fim recunoscãtori pentru viaþa ce ne-ai
Aveþi nevoie de: mãrunþite dat-o prin ei. De aceea Te rog sã-mi ajuþi
1 canã de zahãr 1 linguriþã Rugãciunea copiilor pentru sã le fiu supus(ã), ascultãtor(oare), ºi sã nu
1 canã de ulei scorþiºoarã pãrinþi (copii sub 10 ani) fac nimic care sã îi întristeze. Rãsplãteº-
2 cãni suc de 1 linguriþã praf Doamne, cât este de bine te-le, Preabunule, cu darurile Tale, pentru
portocale de copt Când e mama lângã mine! dragostea ºi grija neadormitã ce întot-
3/4 de canã stafide zahãr vanilat Doamne, cât este de rãu deauna o au pentru mine. Apãrã-i de toate
3/4 de canã nuci 4 cãni fãinã Când nu-l vãd pe tatãl meu! nenorocirile ºi întristãrile. Dã-le viaþã
Zahãrul ºi uleiul se amestecã bine. lungã, fericitã, liniºtitã ºi cu bunã înþele-
Tata, mama, mã iubesc, gere. Fã-i pãrtaºi binecuvântãrii sfinþilor
Praful de copt se dizolvã în sucul de Pentru mine ostenesc.
portocale ºi se toarnã în compoziþie. Se Tãi. Înmulþeºte roadele ostenelilor lor.
Þine-i, Doamne Îndurate, Povãþuieºte paºii lor spre cãile mântuirii ºi
adaugã ºi celelalte ingrediente, se toar- La mulþi ani cu sãnãtate.
nã compoziþia în tava unsã, dându-se la ale fericirii veºnice. Fã sã prisoseascã
cuptor pentru 45-50 min. (pânã când, Fã-le parte tot de bine, peste ei binefacerile Tale ºi sã sporeascã
la proba cu scobitoarea, aceasta iese Sã aibã grijã de mine. în toate cele bune, ca sã Te binecuvântãm
curatã). Tãiaþi-le în pãtrate ºi împãrþi- ªi mereu, cu harul Tãu, în toate zilele vieþii noastre ºi în Viaþa cea
þi-le dupã ce au fost binecuvântate la Izbãveºte-i de cel rãu. Amin. fãrã de sfârºit. Amin.

CMYK
14 Fii tânãr cu Hristos
sã fie atât de mare, cât este de mare dra-
Mireasma dulce a prieteniei gostea unui mãdular al corpului nostru faþã
de alt mãdular. În adevãr, un mãdular n-ar
Prietenia e existat dintotdeauna. Omul are nevoie de ea ca de aer, pentru cã nu e putea sã zicã altuia, cãci ar fi de râs: Ce
fãcut sã trãiascã singur. Ce este însã prietenia adevãratã? Mai existã ea astãzi, sau a legãturã ºi ce apropiere am eu cu tine? Tot
fost înghiþitã de indiferenþã ºi interes doar pentru propria persoanã? Sf. Ioan Gurã astfel nici un om n-ar putea sã zicã aºa
de Aur ne descrie prietenia adevãratã, plinã de iubire. O recunoaºtem, o trãim? fratelui sãu. Chiar dacã nu þi-i rudã ºi nici
prieten, totuºi este om, are aceeaºi fire
Prietenia adevãratã, ca ºi tine, are acelaºi Stãpân ºi s-a nãs-
un mare dar cut pe acelaºi pãmânt. Cu privire la
Cu adevãrat, prietenul credincios bani, lãudãm pe cei care nu au nicio
mângâiere este în viaþã. Ce n-ar fi în datorie; cu privire la dragoste, însã, pe
stare sã facã un prieten adevãrat? Câtã aceia îi aplaudãm ºi-i admirãm, care
plãcere, câtã prisosinþã ºi cât temei nu sunt necontenit datori. Sã fim convinºi
aduce el? Poþi descoperi atâtea co- deci de aceste cuvinte ºi sã ne iubim
mori, dar nimic nu preþuieºte cât un unii pe alþii.
prieten adevãrat. Sã arãtãm mai întâi Dacã cineva ar vrea sã se despartã
bucuriile legate de prietenie. de tine, tu nu sfãrâma legãtura dragostei
Vederea unui prieten îmbracã ºi nici nu rosti acel cuvânt de gheaþã:
inima în sãrbãtoare ºi o înfloreºte; te "Dacã mã iubeºte, îl iubesc ºi eu!" Este
legi de el cu un lanþ care-þi umple sufletul ci la credincioºii simpli. "Sufletul ºi inima la fel cu a zice: "Dacã nu mã iubeºte ochiul
de o fericire nespusã; chiar numai aduce- tuturor", zice Scriptura, "era una; ºi nici cel drept, îl scot!" Dimpotrivã, când nu
rea-aminte de el dã aripi gândului ºi-l înal- unul nu zicea cã ceva din cele ce le avea vrea sã te iubeascã, atunci aratã-i mai mul-
þã. Vorbim despre prietenii buni, care sunt este al lui. ªi se împãrþea fiecãruia dupã tã dragoste, ca sã-l atragi spre tine. Cãci cu
devotaþi ºi jertfelnici. Vorbim despre aceia cum avea fiecare nevoie" (Fapte 4, 32-35). adevãrat este mãdular al tãu. Când un
care ard de prietenie. Dacã vreunul din voi Nu era atunci "al meu" ºi "al tãu". Aceasta mãdular s-a rupt din trupul nostru din
are un prieten din aceºtia, va recunoaºte cã înseamnã prietenie: sã nu socoteascã cine- vreo nenorocire oarecare, facem tot ce se
spun drept: ºi de l-ar vedea în fiecare zi ºi va cele ale lui ca ale sale, ci ca ale aproa- poate ºi îi arãtãm atunci mai mare grijã, ca
tot nu s-ar sãtura, ºi-i doreºte ceea ce sieºi pelui, ºi cele ale sale sã-i fie strãine. sã-l punem la locul lui iarãºi. Aºa trebuie
îºi doreºte. ªtiu pe cineva care cerea sfin- sã ne purtãm ºi cu cei care nu ne aratã
þilor sã se roage mai întâi pentru prietenul Mai fericit este a dãrui dragoste. Atunci este rãsplata noastrã mai
sãu ºi dupã aceea ºi pentru sine. Atât de decât a primi mare, când vom atrage, prin dragostea
mare dar este un prieten adevãrat, cã de Mare lucru este prietenia! Atât de noastrã, pe cel care nu vrea sa ne iubeascã.
dragul lui, îþi sunt scumpe unele locuri ºi mare, încât nimeni nu ar putea sã o înveþe Dacã Domnul ne porunceºte sã che-
unele vremuri. de la altul, nici nu ar putea vreun cuvânt sã mãm la cinã sau la ospãþ pe cei care nu pot
Dupã cum un trup frumos sau o floare o înfãþiºeze, în afara trãirii ei. Lipsa priete- sã ne rãsplãteascã, spre a avea ºi mai mare
aleasã rãspândesc o mireasmã în jurul lor, niei a produs ereziile, acest fapt îi face pe rãsplatã de la Dumnezeu, cu atât mai mult
tot astfel prietenii lasã ceva din farmecul pãgâni sã fie încã pãgâni. Prietenul nu vrea trebuie sã facem aceasta când este vorba
lor locurilor pe unde au trecut; aºa cã, ade- sã porunceascã, nici sã conducã, ci are de dragoste. Dacã iubeºti pe cel care te
sea, aflându-ne acolo fãrã ei, plângem ºi bucurie mai degrabã dacã este condus ºi i iubeºte, þi-ai primit rãsplata; dar dacã
suspinãm, aducându-ne aminte de vremea se porunceºte. El vrea mai degrabã sa iubeºti pe cel care nu te iubeºte, îþi este
petrecutã împreunã. dãruiascã decât sã primeascã vreun dar. dator Dumnezeu în locul aceluia. Dar în
Nu putem arãta prin grai bucuria pe Cãci el iubeºte pe prieten ºi nu se mai satu- afara de aceasta: Când te iubeºte cineva nu
care ne-o dãruieºte întâlnirea cu prietenii; rã de dorirea lui. Aºa de mult îl iubeºte. Nu trebuie sã-þi dai multã silinþã sã-l iubeºti ºi
numai aceia o cunosc care au încercat-o. se desfatã aºa de mult când i se face lui tu; când însã nu te iubeºte, ai nevoie de
Dacã un prieten ne porunceºte ceva, îi bine, ca atunci când face el bine. Vrea mai ajutor. Sã nu faci deci pricinã de trândãvie
mulþumim, dacã stã la cumpãnã, ne mâh- degrabã ca acela sã fie mai presus decât pricina dragostei! Nici nu spune: "Nu-mi
nim. Nu e nimic din ce-i al nostru, care sã pasã de el dacã e bolnav!" Cãci este o
sã-i fie datornic. Vrea mai degrabã ca el
nu fie ºi al lor. Chiar de dispreþuim boalã rãcirea dragostei. Ci tu încãlzeºte
sã-i fie datornic aceluia decât sã-l aibã ca
bunurile pãmânteºti - din pricina priete- ceea ce s-a rãcit. Dacã vrei sã fii iubit mult,
datornic. ªi vrea sã-i dãruiascã, dar nu
nilor noºtri nu am vrea sã pãrãsim lumea iubeºte ºi tu mult! Când nu iubim puternic
vrea sã parã cã dãruieºte, ci cã de fapt îi
aceasta; ei ne sunt mai dragi ca lumina pe cineva sã nu cerem nici de la acela,
este dator celuilalt.
zilei. Vreau sã vã dau o pildã de prietenie. chiar dacã ar fi mare, chiar dacã ar fi cele-
Prietenii - desigur prietenii dupã Hristos Dacã vrei sã fii iubit mult, bru, sã ne iubeascã puternic; dar când
- trec cu vederea ºi pe pãrinþi ºi pe copii. iubim pe cineva cu cãldurã si sinceritate,
Sã nu-mi spui de cei de acum care, împre- iubeºte ºi tu mult! chiar dacã cel iubit este mic ºi neînsemnat,
unã cu celelalte, au lepãdat ºi acest bun al Dragostea pe care trebuie sã o arãtãm atunci dragostea aceluia faþã de noi ne
prieteniei adevãrate. Gândeºte-te la cei de unii faþã de alþii trebuie sã depãºeascã înconjoarã cu cea mai mare slavã.
pe vremea apostolilor, nu zic la corifeii lor, apropierea ce existã între prieteni. Se cade Sfântul Ioan Gura de Aur
Viaþa în Hristos 15
Nu sunt sigur cã al credinþei naºului
veºnicia s-a nãscut la
sat, dar de un lucru sunt
„Aºa e obiceiul“ înmulþitã de douã ori în
fin, al moºtenirii duhov-
sigur - sintagmele ,,aºa e obiceiul" ºi ,,aºa turã de secure: ,, pentru cã aºa niceºti lãsatã fiului sãu
trebuie fãcut!", spuse cu gravitatea care sã trebuie, aºa este obiceiul ºi aºa duhovnicesc, mãrturisi-
te facã sã renunþi la gândul de a mai pune veþi face!" ªi aºa am fãcut, dar rea lucrãrii de învãþãtor
alte întrebãri, au fãcut parte dintotdeauna m-am întrebat permanent de ce cãtre ucenicul lui se face
din apanajul culturii ,,de bisericã" al cre- tocmai de Sfântul Ilie se dau prin haina datã acum, de
dincioaselor de la sat care, în râvna lor, de haine ºi de ce tocmai finilor? Sf. Ilie, de pomanã finu-
multe ori nu mai cautã explicaþie ci înde- Anul acesta, în ajunul sãr- lui. Hristos îi înmâneazã
plinesc cu rigurozitate datorii creºtine ºi bãtorii recitesc viaþa sfântului, haina luminoasã creºti-
ritualuri religioase ale cãror manifestãri le ºi o ascult din nou în paremiile nului prin mãrturisirea
umplu de o aurã de mister. de la stranã. Glasul profetului naºului, chiar prin mâna
Dornic de a mã integra în comunitatea care îi spune lui Elisei "cere ce lui în acest obicei vechi,
mea ruralã cât mai repede ºi mai bine, sã-þi fac, înainte de a fi luat de iar Sfântul Ilie le reamin-
hotãrãsc sã învãþ obiceiurile locale prin la tine" rãsunã puternic ca teºte în fiecare an amân-
practicarea lor directã, aºa cã botez un tunetul. Rãspuns scurt ºi sim- durora: tu învaþã-l, iar tu învaþã!
copilaº ºi iau ca normã de relaþionare po- plu - Duhul care este în tine sã fie îndoit în Ceea ce trebuie sã le reamintim ze-
pularã o mãmãiþã care cu precizia unui mine. Ilie condiþioneazã îndeplinirea do- loaselor noastre credincioase este însã fap-
ceasornic îmi atrãgea atenþia: "de moºi daþi rinþei: dacã mã vei vedea când voi fi luat tul cã niciun obicei local nu trebuie sã se
pomanã finului…, de Crãciun naºii invitã de la tine, aºa va fi. Ce bucurie aproape transforme într-un reþetar de nezdruncinat,
finii acasã…, de…, de…" ºi culminãm cu copilãreascã rãsunã în glasul lui Elisei din care ele sã dea leacuri sufleteºti per-
sãrbãtoarea Sfântului Ilie, când ceasul meu când vede carul ºi caii de foc ai lui Israel! sonale, sau, ºi mai periculos, într-un con-
sunã din nou ºi spune: "de Sfântu' Ilie ªtia cã va primi ce a cerut. Urmãrind cu traargument al învãþãturilor preotului -
naºii dau de pomanã haine finilor". gândul cojocul lui Ilie care cãdea din cer, "Lasã, dragã, cã pãrintele nu este de aici,
Rãzvrãtit, întreb: "Da' de ce trebuie sã dau unealtã a înmulþirii credinþei ºi a primei nu ºtie obiceiul locului. Tu fã cum îþi spun
neapãrat finilor ºi nu altora, poate mai minuni sãvârºitã de Elisei, rãspunsul îmi eu!" Ascultarea de preot trebuie sã fie mai
sãraci?" Rãspunsul cade tranºant ca o lovi- vine în inimã: da, aºa trebuie sã fie. Semn presus de "aºa e obiceiul", pentru cã el ne
toate cele trupeºti, cunoaº- aduce Legea Testamentarã ºi Tradiþia Bi-
„Bucuraþi-vã, drepþilor, în Domnul!“ te din imaginea aceea slabã sericii ca sprijin pe cãrarea cea strâmtã a
(Ps. 32, 1) ºi de scurtã duratã întreaga mântuirii.
Cuvântul "bucurie", obiº- stare sufleteascã a drepþilor, care au ajuns Pr. Nicolae Bãrãgan
nuit în Scripturã, aratã sta- sã se bucure de Dumnezeu în chip egal ºi
rea veselã ºi bucuroasã a fãrã întrerupere. Poate, potrivit rânduielii Simplificaþi-vã viaþa
sufletului, care se vede în lui Dumnezeu, þi-a venit ºi þie vreodatã bu- Cu cât oamenii se îndepãrteazã mai
cei vrednici de bucurie. "Bu- curia aceea, ca printr-o micã gustare sã-þi mult de viaþa cea simplã, fireascã, ºi îna-
curaþi-vã, drepþilor, în Dom- aminteºti de bunãtãþile de care eºti lipsit; inteazã spre lux, cu atât creºte ºi neli-
nul", nu când vã merg bine treburile gos- pentru cel drept însã, bucuria cea dum- niºtea din ei. ªi cu cât se îndepãrteazã mai
podãriilor voastre, nici când sunteþi sãnã- nezeiascã ºi cereascã este continuã, pentru mult de Dumnezeu, este firesc sã nu afle
toºi cu trupul, nici când ogoarele voastre cã în cel drept locuieºte o datã pentru tot- nicãieri odihnã. De aceea umblã neliniº-
sunt pline de tot felul de roade, ci "bucu- deauna Duhul cel Sfânt. ªi cel dintâi "fruct tiþi chiar ºi împrejurul lumii - precum cu-
raþi-vã" pentru cã aveþi pe Domnul, o fru- al Duhului este dragostea, bucuria, pacea" reaua maºinii împrejurul roþii nebune.
museþe ca aceasta, o bunãtate ca aceasta, o (Gal. 5, 22). Educaþia exterioarã cu stres duce în fieca-
înþelepciune ca aceasta. Sã vã fie de ajuns Bucuraþi-vã, deci, drepþilor, în Domnul! re zi sute de oameni (chiar ºi copii mici)
bucuria aceasta, pe care o aveþi de la El! Domnul este oarecum loc încãpãtor pentru la psihanalize ºi la psihiatri ºi construieºte
De altfel, trebuie sã ne bucurãm de Dom- drepþi; ºi neapãrat cel ce este în El se bucu- mereu spitale de boli psihice ºi instruieºte
nul aºa cum ne bucurãm ºi ne veselim rã ºi se veseleºte. Dar ºi dreptul ajunge loc psihiatri, dintre care mulþi nici în Dumne-
când ni se fãgãduiesc lucrurile pe care le în care se aflã Domnul; Îl primeºte în el. zeu nu cred, nici existenþa sufletului nu o
dorim foarte mult. De aceea cuvintele psal- Pãcãtosul însã face loc diavolului, pentru primesc. Prin urmare, cum este cu putinþã
mului îndeamnã pe cei drepþi sã aibã un cã nu ascultã de Cel ce a spus: "Nu daþi loc ca aceºti oameni sã ajute suflete, când ei
sentiment de vrednicie cã au fost învredni- diavolului" (Efes. 4, 27) ºi nici de Eccle- înºiºi sunt plini de neliniºte? Cum este cu
ciþi sã fie robii unui Stãpân ca acesta ºi sã siast: "Dacã duhul celui ce are putere se va putinþã ca omul sã mângâie cu adevãrat,
se bucure de aceastã robie cu bucurie nes- ridica asupra ta, nu te clinti din locul tãu" dacã nu crede în Dumnezeu ºi în viaþa cea
pusã ºi cu sãltãri, sãltându-le oarecum ini- (10, 4). Fiind, deci, în Însuºi Domnul ºi pri- adevãratã, cea de dupã moarte, cea veº-
ma în entuziasmul dragostei de bine. Dacã vind, pe cât ne stã în putinþã, lucrurile cele nicã? Când omul prinde sensul cel mai
vreodatã a intrat în inima ta o idee neaºtep- minunate ale Lui, adunãm astfel, din con- adânc al vieþii celei adevãrate, i se înde-
tatã despre Dumnezeu, cãzând ca o luminã, templarea lor, veselie în inimile noastre. pãrteazã toatã neliniºtea ºi-i vine mângâ-
ºi dacã þi-a luminat sufletul, încât sã iubeºti Sf. Vasile cel Mare - Tâlcuire ierea dumnezeiascã, ºi astfel se vindecã.
pe Dumnezeu ºi sã dispreþuieºti lumea ºi duhovniceascã la Psalmi Cuviosul Paisie Aghioritul
16 Trecut ºi prezent
Biserica „Sf. Cuvioasã Parascheva“ din Hurez
Satul Hurez este aºezat pe cursul inferior al râului Berivoi,
la doar câþiva kilometri de Fãgãraº. Apropierea de oraº ºi de
combinatul chimic a fost beneficã pentru starea materialã a
locuitorilor, care se vede ºi în mãreþia Casei pe care aceºtia
i-au ridicat-o lui Dumnezeu. Despre aceasta ne vorbeºte
pãrintele Marius Cristian Neagu, paroh din anul 2005:
Pr. paroh
BISERICA. Biserica ortodoxã din Hurez Marius Neagu
a fost construitã între anii 1863-1868, în
timpul Mitropolitului Andrei ªaguna,
preot paroh fiind Ioan Cipu. A fost ridicatã
în stil gotic, în formã de navã, cu turla pe
pridvor. Altarul este în formã pentagonalã,
cu boltã la partea superioarã. Zidãria este
fãcutã din cãrãmizi cu var ºi nisip. În anul
1923 a fost cumpãrat clopotul cel mare,
din contribuþia credincioºilor hurezeni ple-
caþi în America, dar ºi a celor din sat.
În ziua de 3 noiembrie 1945 are loc
slujba de sfinþire a iconostasului, fãcut din
iniþiativa ºi pe cheltuiala domnului profe-
sor Procopie Benþea. Scheletul iconostasu- turã în tehnica "frescã", de cãtre
lui este din stejar sculptat, iar icoanele sunt pictorul Marian Croitoru. Aces-
pictate de cãtre pictorul Ioan Cãzilã. ta a restaurat ºi iconostasul, atât
Meºterii executãrii scheletului iconostasu- cadrul, cât ºi icoanele. Lucrarea
lui au fost credincioºii Ioan Sasu ºi Ioan a fost susþinutã financiar de cã-
Leancu, fii ai satului. tre credincioºii din sat, dar ºi de
Pictorul Ioan Cãzilã a pictat între 1945- cãtre cei plecaþi în strãinãtate:
1946 registrul superior al bisericii în tehni- SUA, Canada, Italia, Spania,
ca "tempera", pe strat de nisip ºi var, iar Germania, alãturi de alþi spon-
pictorul Iosif Vass a pictat partea inferioa- sori ºi oameni de bine.
rã în tehnica "ulei'. În 1957 au fost confec- În ziua de 7 noiembrie 1999
þionate un clopot nou ºi o toacã de metal, a avut loc slujba de binecuvântare a lu- Dumitru Purice, Aurel Benþea, Gheorghe
iar în 1958 s-a introdus gazul metan. Popa, Romul Poparad, Drãghici Alexe
crãrilor, iar în 3 octombrie 2004 sfinþirea
LUCRÃRI DE RESTAURARE, PICTURÃ bisericii, ambele sãvârºite de cãtre Prea- Gheorghe, Tudor Sicoe.
NOUà ºI SFINÞIRE. Între anii 1997-2005, în sfinþitul Visarion Rãºinãreanul. REVENIREA LA ORTODOXIE. La ori-
timpul pãstoririi preotului Tudor Sicoe, gini, credincioºii din sat au fost ortodocºi,
Între anii 2005-2009, cu sprijinul cre-
dar dupã Uniaþie o parte din ei au trecut la
s-au realizat mai multe lucrãri: zugrãvirea dincioºilor din sat, dar ºi a celor plecaþi la
exterioarã, dublarea geamurilor, constru- lucru în strãinãtate, a fost înlocuitã po- noua Bisericã Unitã. Între credincioºii
irea la intrare a unei copertine din stejar, deaua cu parchet natural de fag ºi rame de celor douã Biserici au existat dintotdeauna
acoperitã cu tablã, montarea staþiei de stejar, au fost executate în interiorul bi- relaþii frãþeºti ºi de ajutor reciproc, având
amplificare (costul pentru cumpãrarea ºi sericii 180 de strãni din stejar sculptat ºi în comun ºcoala confesionalã, pe care o
montarea ei fiind suportat de credincioºii strãnile cantorilor, au fost montate trei întreþineau ºi o susþineau material. Reve-
hurezeni plecaþi în Italia), repararea tetrapoade din stejar, frumos ornamentate. nirea la Biserica Ortodoxã a avut loc dupã
acoperiºului, înlocuirea instalaþiei electrice În anul 2008 a fost schimbat acoperiºul 1948. Cu toþii au sprijinit biserica "cea
mare", în toate lucrãrile. Odatã cu trecerea
ºi a mobilierului din Sfântul Altar, intro- bisericii cu þiglã metalicã ºi a fost înlocuit
ducerea încãlzirii centrale, executarea unui sistemul de scurgere cu jgheaburi ºi anilor clãdirea bisericii unite s-a degradat,
pod pentru tineri. Din cauza stãrii de scocuri metalice noi. ajungând ca din aceasta sã rãmânã azi doar
degradare avansatã a vechii picturi, între La Altarul acestei biserici au slujit ur-
turnul ºi zidurile ce o alcãtuiau.
anii 2001-2004 a fost realizatã o nouã pic- mãtorii preoþi: Ioan Cipu, Iosif Drugociu, Pr. paroh Marius Cristian Neagu
Fãgãraº, str. A. Mureºanu Colectivul de redacþie: Pr. Ciprian Bîlbã Corecturã: Amalia Dragne
nr. 2. Tel. 0268211790 (Toderiþa), Pr. Ovidiu Bostan (Olteþ), Pr. Iosif Tehnoredactor: Natalia Corlean
Ciolan (ªinca Veche), Pr. Marius Corlean (Bu-
Preºedinte fondator: Pr. protopop Ioan Ciocan cium), Arhidiac. Nicolae Lie (Fãgãraº), Pr. Adrian Aºteptãm opiniile dvs. la adresa
Redactor ºef: Natalia Corlean redacþiei sau pe e-mail la
Magda (Victoria), Diac. Claudiu Pãun (Fãgãraº),
www.apostolatintarafagarasului.blogspot.com Pr. Alexandru Stanciu (Ucea de Sus), Pr. Ion apostolatfagaras@yahoo.com
Tiparul: SC TIPOGRAMM SRL, Braºov Tãrcuþã (Ucea de Jos), Pr. Cãtãlin Teulea (Recea) ISSN 2065 - 765X
CMYK

You might also like