You are on page 1of 738

Warheim

Stary wiat to dziwne i niebezpieczne miejsce targane wojnami, naznaczone krwi i rzezi, zdeprawowane ponad zrozumienie przez wypaczajce wszystko moce Chaosu. o !wiat demon"w i p#ugawej magii, bitew i !mierci, przemocy i sza#e$stwa. wiat, w kt"rym %ersztowie &rk"w stoj na ch'ostanych wiatrem szczytach i wydaj chrap#iwe okrzyki wojenne, podczas gdy pod ziemi rojce si( hordy Ska)en"w rozbijaj si( o niewzruszony mur tarcz ponurych *rasno#ud"w, patro#ujcych swoje tune#e. +a od#eg'ych ziemiach ,#-"w brat staje przeciwko bratu w wojnie, kt"rej pocztki si(gaj niepami(tnych czas"w, niebo rozb'yska ogniem setek pojedynkujcych si( smok"w, a na ."'nocnych .ustkowiach ko#ejne p#emiona barbarzy$c"w i odzianych w /e#azo nie!mierte#nych przypuszczaj najazd na cywi#izowane kr"#estwa Starego wiata. W!r"d ognia, p'omieni i gniewu, jest tu tak/e miejsce d#a pot(/nych dow"dc"w. 0ch dzia'ania i dzia'ania /o'nierzy pozostajcych pod ich rozkazami zadecyduj o #osie Starego wiata, bez wzg#(du na to, czy czeka go zag'ada, czy zbawienie. 1ecyzje, jakie podejmuj na po#ach bitwy na tej nieszcz(snej ziemi, przesdz o tym, czy ich imiona przejd do #egendy, czy zostan wzgardzone i zapomniane. &to !wiat wiecznej wojny i u#otnej chwa'y. &to !wiat, w kt"rym musisz poprowadzi2 swoj kompani( do zwyci(stwa. &to Stary wiat.

2|Strona

3antasy Skirmish

FANTASY SKIRMISH

WARHEIM

EDYCJA POLSKA
REDAKTOR NACZELNY: QC KOREKTA: Hohlik Drcarsky

KONTAKT: mail o: Q!"DA#COR$!S%POCZTA&'# (ERSJA: 0&5 )AD2013&*""&25+

Podrcznik WARHEIM FANTASY SKIRMISH jest tworzony, jako nieoficjalny, fanowski dodatek do uniwersum Warhammer. Znaki towarowe zostay uyte w tekcie bez zezwolenia, jednak nie maj one na celu kwestionowa! ich "rzynalenoci do firmy #ames Worksho". WARHEIM FANTASY SKIRMISH w "eni uznaje "rawo autorskie i "rzynaleno! znak$w towarowych. W miejscach, %dzie jest to moliwe "odrcznik jest dostosowany do wiata Warhammera i czyni to z "en wiadomoci "rzynalenoci te%o materiau do je%o waciciela. Wszystkie "ostacie s fikcyjne i jakiekolwiek "odobie&stwo do os$b yj cych b d' zmarych jest cakowicie "rzy"adkowe.

4|Strona

Warheim

.rzybywa#i z zachodu i ze wschodu, z po'udnia i z p"'nocy. .rzybywa#i ze wszystkich zaktk"w 0mperium, z ka/dej krainy Starego wiata i z poza jego granic. Wie#u z nich by'o #ud6mi, a#bo by'o nimi kiedy!7 wie#u nigdy #ud6mi nie by'o. +iema# wszyscy by#i !mierte#nymi wrogami. W ka/dych innych oko#iczno!ciach spotkanie takie przemieni'o by si( natychmiast w krwaw rze6, ka/dy Wojownik instynktownie skoczy'by do gard'a swoim odwiecznym nieprzyjacio'om i zaciek'ym rywa#om. 8ecz nie !ciga#i tu bynajmniej w pokojowych zamiarach. +ikt tu nie zna' takiego poj(cia. 9a nim noc zapadnie, zaspokoj swoj rzdz( krwi. :#e to nie w!r"d tych, kt"rzy 'czy#i si( teraz w tak nienatura#nym przymierzu, !mier2 i zniszczenie b(dzie zbiera2 /niwo. .rzynajmniej do czasu. o oni wkr"tce stan si( siewcami !mierci, krzewicie#ami destrukcji. ;czy'o ich jedno< Wszyscy, i ka/dy z osobna, by#i s'ugami Chaosu. Swoich czcicie#i mia'a w!r"d nich ka/da si'a Chaosu< *horne i S#aanesh, zeentch i +urg#e, i wsze#kie inne demoniczne b"stwa. 9jednoczy#i si( d#a tej jednej bezecnej misji. =isji grabie/y i mordu, destrukcji i masakry. .o raz pierwszy w dziejach sprzymierzeni Wypadki tego dnia powinny zna#e62 swoje odzwiercied#enie w anna'ach historii > gdyby ty#ko /yw pozosta', kto!, kto m"g'by je spisa2. *iedy nad pod'o!ciami tego dnia zajdzie w ko$cu s'o$ce, s'o$ce czerwone jak krew p#amica po#a i uprawy, gumna i chaty we wsi, kiedy d'ugie cienie nocy wpe'zn na zw(g#on ziemi( i dymice ruiny, w do#inie nie pozostanie !#ad /ycia. ?(dzie tak, jakby to miejsce nigdy nie istnia'o, a jego mieszka$cy nigdy si( nie narodzi#i i nigdy nie /y#i. .okonani nigdy nie rozpowiedz, co tu si( wydarzy'o, zwyci(zcy r"wnie/ tego nie uczyni > bowiem nawet oni nie dotrwaj !witu. .o wyci(ciu w pie$ wsp"#nego wroga, wiedzeni zaciek' nienawi!ci nieuchronnie zwr"c si( przeciwko sobie. : wtedy krew pop'ynie jeszcze wi(ksz rzek, jeszcze bardziej szkar'atn, k'adc si( mrocznym cieniem na nocny krajobraz, oni za! b(d si( wy/yna2 i po!wi(ca2 jeden drugiego, ka/dy swemu panu Chaosu. 0 tak prawda o tym, co tu si( stanie, nigdy nie wyjdzie na jaw, wiedza o wydarzeniach tego dnia zostanie wytarta w powierzchni ziemi tak skrupu#atnie, jak ta wioska. +ikt si( nigdy nie dowie, co zasz'o > ani co mog'o zaj!2. .rzysz'o!2 ca'ego !wiata to kombinacja ma'o znaczcych sk'adnik"w, z kt"rych wszystkie, je!#i por"wna2 je z ca'o!ci, wydaj si( jeszcze bardziej trywia#ne. :#e ka/dy z tych drobnych e#ement"w wnosi sw"j niewie#ki wk'ad w kszta'towanie og"#nej ko#ei rzeczy, a trudno przewidzie2,

5|Strona

3antasy Skirmish

kt"ry z nich w nadchodzcych stu#eciach oka/e si( bardziej od innych znaczcy. *iedy w przesz'o!2 odejdzie ten dzie$, !wiat pod/a2 b(dzie da#ej wytyczon mu drog, ku ostatecznemu tryum-owi Chaosu. *o#ejna przeszkoda na tym ch#ubnym sz#aku usuni(ta zostanie tak samo skrupu#atnie, jak skrupu#atnie starta zostanie z ziemi wioska. Wi(kszo!2 napastnik"w ani nie zdawa'a sobie sprawy, jakie b(d konsekwencje ich najazdu i czemu ma on s'u/y2, ani ich to obchodzi'o. 1#a ogromnej wi(kszo!ci #iczy' si( ty#ko sam udzia' w kon-#ikcie > nadcigajca bitwa. +ie robi'o im r"/nicy, /e nie mia'a to by2 bitwa w !cis'ym tego s'owa znaczeniu, #ecz co! bardziej przypominajcego krwaw robot( rze6nika w ubojni. Wszak sprowadza'o si( to do tego samego< do orgii b"#u i cierpienia, m(ki i !mierci. mier2 wrog"w, sprzymierze$c"w, w'asna, wszystko to by'y aspekty tej samej odwiecznej wojny. Aedynym pewnikiem /ycia jest !mier2, i tu bruta#ni naje6d6cy si( nie zawiod. By#i, by umrze2 > i musz umrze2. 1zisiaj umrze2 musi ka/dy i wszystko. Sprzymierzeniec obr"ci si( przeciwko sprzymierze$cowi, i zwyci(scy stan si( o-iarami. +ie wo#no dopu!ci2 do b'(du, kt"ry zosta' pope'niony dwa i p"' tysica #at wcze!niej. amtego dnia osta' si( jeden niedobitek, i przeoczenie owo op"6ni'o nastanie zb#i/ajcego si( nieuchronnie Chaosu. en jedyny, kt"ry uszed' w"wczas z /yciem, zwa' si( Sigmar > Sigmar ='otodzier/ca, p"6niejszy za'o/ycie# 0mperium. .od koniec tego dnia po#e bitwy r"wnie/ opu!ci ty#ko jeden jedyny pozosta'y przy /yciu, nawet niedra!ni(ty jej uczestnik. 0 tym razem stanie si( tak, jak sta2 si( powinno. &wym jedynym oca#a'ym b(dzie ten, kt"ry kontemp#owa' teraz sceneri( nadcigajcej rzezi, ten, kt"ry intrygowa' i knu', by doprowadzi2 do nadej!cie tego prze!wietnego dnia, ten, kt"rego krecia robota sko$czy si( dopiero w"wczas, kiedy jego dotychczasowi sprzymierze$cy, co do jednego #egn trupem na krwawym pobojowisku po!r"d swoich niedawnych przeciwnik"w, kt"rych pokona#i i wyr/n(#i w pie$. +ie by' ju/ cz'owiekiem, a#e nie sta' si( jeszcze demonem, cho2 przewodzi' jednym i drugim > a po dzisiejszym nieuchronnym tryum-ie nagrodzony zostanie najwy/sz godno!ci w panteonie Chaosu. 1e#ektujc si( my!# o abso#utnym zwyci(stwie i ca'kowitym unicestwieniu, patrzc na wiosk(, rozpostart u jego st"p niczym gotowa do z'o/enia o-iara, u!miecha' si(. W u!miechu tym nie by'o !#adu zatraconego dawno cz'owiecze$stwa. 8udzie z wioski w do#inie czci#i Sigmara jak boga i w tym dniu obchodzi#i jego !wi(to. =og zanosi2 mod'y do swojego Sigmara. &n ich nie oca#i. +ic ich nie oca#i.

@|Strona

Warheim WSPCZYNNIKI
Wspczynniki na poziomie 0 Charakterystyka modelu Rzut na Ochron Testowanie wspczynnikw Testy Cech Przywdczych MODELE Typy modeli Pole widzenia Mierzenie odlegoci RUNDA Tura - Fazy Odstpstwa RUCH Sekwencja fazy ruchu Dystans ruchu 1 od siebie Kropierz Bieg Ukrywanie si Wspinaczka Ruch poza krawd stou Skoki Zeskok Przeskok Upadek Pywanie Faza ruchu Deklaracja szar Nieudana szara Szarowanie wicej ni jednego przeciwnika Szara nurkujca Przejcie szary Deklaracja reakcji na szar Modele uciekajce przed szar Wrg na drodze Wyjtkowe przypadki Mobilizacja uciekajcych modeli Ruchy przymusowe Ruchy szarujcych Poruszanie walczcych modeli Pozostae ruchy STRZELANIE Pole widzenia Najbliszy cel Strzelanie ze wzniesie Zasig Strzelanie a walka wrcz Wzorniki & trafienia przypadkowe Rzuty na trafienie Osona Cika Lekka Modyfikatory rzutw na trafienie Trafienie na 7+ Wzorniki Zadawanie ran przeciwnikowi Sia broni Zranienie krytyczne Rzuty na Ochron Trafienie powodujce wiele ran Polegli Efekty zranienia WALKA WRCZ Walka Ktre modele walcz? Kto dziaa jako pierwszy? Trafienie przeciwnika Kawaleria Zadawanie ran przeciwnikowi Premie za bro Zranienie krytyczne Korzystanie z Ochrony pancerza Modyfikator Ochrony pancerza Maksymalna Ochrona Ochrona Magiczna Trafienie powodujce wiele ran Polegli Efekty zranienia Bro 010 010 010 010 010 012 012 012 014 014 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 017 017 017 017 017 017 017 017 017 018 018 018 018 018 019 019 019 019 019 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 025 025 025 025 025 025 025 025 025 026 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 029 029 029 030 030

PSYCHOLOGIA
Testy psychologiczne Testy psychologiczne a testy Rozbicia Uywanie CP dowdcy Uywanie CP kawalerzysty Testy przeprowadzane na pocztku tury Rozbicie Strach Groza Berserk Furia Gd krwi Gupota Nienawi Niezomno Odporno na psychologi Odporno na strach & groz Sam w walce Postacie a psychologia wierzchowcw ZASADY SPECJALNE Animacja Bro naturalna Chowaniec Demon Druyna obsugi Fanatyk Istota eteryczna Lekka Jazda Leny Duch atwopalno uskowata skra Nieumary Odporno na magi Oko Chaosu Przepastne Trzewia Regeneracja Tempy Topory Pogromcy Trudny do zabicia Zabjczy cios Zasadzka Zatruty atak Zionicie Zwiadowca DRUYNY Tabele umiejtnoci Dowiadczenie pocztkowe Bohaterowie & stronnicy Chorowie & sygnalici Ekwipunek Karta druyny Presti druyny Ludzie owcy czarownic Muszkieterzy z Nuln Piechota morska z Marienburga Siostry Sigmara Stranicy drg z Averlandu Zbrojna kompania z Ostlandu Zbrojni z Middenheim onierze z Reiklandu Rycerze Graala Zbrojna chorgiew z Kisleva Piraci z Sartosy Psy Wojny Athel Loren Leni Elfowie z Athel Loren Ulthuan Elfowie Wysokiego Rodu z Ulthuanu Naggaroth Mroczni Elfowie z Naggaroth Khazadzi Khazadzi z Gr Kraca wiata Kult Pogromcw z Karak Kadrin DawiZharr Krasnoludowie Chaosu z Zorn Uzkul Krlestwa Ogrw Zwiadowcza kompania z Krlestw Ogrw 032 032 032 032 032 032 033 033 033 034 034 034 034 034 035 035 035 035 038 038 038 038 039 039 039 039 039 039 039 039 039 040 040 040 040 040 040 041 041 041 041 041 044 044 044 044 044 045 045 054 064 072 078 086 094 102 108 116 124 132 138 148 164 178 188 194 202 214

Chaos Kult Ducha Chaosu Kult Karmazynowej Czaszki Kult Dzieci Zagady Kult Sybarytw Kult Purpurowej Doni Ludzie Pnocy Grasanci Chaosu Zwierzoludzie Zbrojne stado Zwierzoludzi Nieumarli Nieumara wita hrabiego Von Carstein Nieumary orszak ksinej Lahmi Nieumary poczet Krwawych Smokw Nieumary sabat rodu Nekrarch Nieumary tabor ludu Strigosu Nieumary zastp z Nehekhary Skaveni Zwiadowcze stado klanu Eshin Poganiacze klanu Moulder Kult zarazy klanu Pestilens Harcownicy klanu Skryre Zbrojne stado klanu Mors Zielonoskrzy owcze plemi Dzikich Orkw Orkowie & Gobliny Lustria Jaszczuroludzie z Lustrii ELEMENTY TERENU Rodzaje terenu Przeszkody Lokacje Elementy terenu Wzgrza Lasy Rzeki Bagna Mistyczne monumenty Tajemnicze budowle SCENARIUSZE Pogoda w starym wiecie Potyczki Scenariusze specjalne Gra wieloosobowa Bitwy ZASADY OPCJONALNE Motoch Pieszczota Chaosu Zdarzenia losowe KAMPANIA Rozpoczcie kampanii Rozgrywanie potyczek w kampanii Presti druyny Sekwencja po potyczce Rozwizanie kompanii mier postaci mier dowdcy Powane obraenia Bohaterowie a powane obraenia Stronnicy a powane obraenia Machiny a powane obraenia Tabela powanych obrae Dowiadczenie Zdobywanie Punktw Dowiadczenia Awans todzioby Rzuty na rozwinicia Nowe umiejtnoci Rozwinicia charakterystyki Listy umiejtnoci Punkty Kampanii Punkty Determinacji Punkty Gniewu Punkty Odpornoci Przychd & upy Powtrzenia Sekwencja fazy eksploracji Tabela eksploracji upy! Sprzedawanie upw! Indywidualne rozgrywki

228 234 240 246 252 260 272 286 292 298 304 310 320 330 336 342 348 354 366 372 388 396 396 396 398 398 399 399 400 400 401 404 405 437 440 442 460 462 462 470 470 470 470 470 470 471 471 471 471 471 472 473 473 473 473 473 473 473 473 475 478 478 478 478 480 480 480 480 486 486 487

C|Strona

EKWIPUNEK
Rekruci Handel Dostpno Sprzeda Limit ora & zbroi Limit ekwipunku specjalnego Bro Zasady specjalne dla ora Lista rodzajw broni Bro uywana w walce wrcz Bro dystansowa (nieprochowa) Bro dystansowa (prochowa) Tarcza & zbroja Korzystanie z Ochrony Pancerza Modyfikator Ochrony Pancerza Maksymalna Ochrona Wpyw pancerza Typy pancerzy Ekwipunek specjalny Narzdzia & osobliwoci Trucizny & mikstury Protezy & dodatki Zwierzta & transport Magiczne przedmioty Magiczny or Magiczna zbroja Magiczne talizmany Arkana Zaklte przedmioty Magiczne sztandary NAJEMNE OSTRZA Rekrutacja Najemnych Ostrzy od Najemne Ostrza a powane obraenia Najemne Ostrza & dowiadczenia Najmici Balistyk Bombardier Czarownica Gladiator Goniec Hiena cmentarna Kanonier Kartograf Kupiec owca nagrd Medyk Mekaniak Minstrel Miotacz oowiu Ochroniach Ogniomistrz Ordynans Pogromca Trolli Porywacz zwok Poszukiwacz zota Rozbjnik Rycerz najemny Szczelec Skryba Skrytobjca Stranik drg Stranik Morski z Lothern Szczuroap Tileaski kusznik Trefni Zodziej Zwadca Zwiadowca KAWALERIA Dosiadanie & zsiadanie z wierzchowcw Przeszkody Kawalerzyci & wierzchowce Strzelanie do kawalerzystw Kawaleria a walka wrcz Kawaleria a efekt zranienia Wierzchowce a powane obraenia Kropierz Ochrona pancerza modeli kawaleryjskich Testy jedziectwa 490 490 490 490 490 490 492 492 494 494 498 500 504 504 504 504 504 504 506 506 510 512 514 518 520 528 534 538 542 548 554 554 554 554 556 556 557 557 558 558 559 559 560 560 561 561 562 562 563 563 564 564 565 565 566 566 567 567 568 568 569 569 570 570 571 571 572 574 574 574 574 574 574 574 574 574 574 574 574

POTWORY
Ruch potworw Dosiadanie & zsiadanie z potworw Potwory suce za wierzchowce Strzelanie do potwora sucego za wierzchowca Potwory suce za wierzchowce a walka wrcz Nadwyka ran Wyczenie z akcji jedcw lub potworw Potwr a powane obraenia Testy jedziectwa RYDWANY & POWOZY Model rydwanu & powozu Ruch rydwanw & powozw Przeszkody & rodzaje terenu Rydwany & powozy a strzelanie Ochrona Pancerza Zniszczenie pojazdu Wyczenie z akcji wonicy Trafienie o duej sile Trafienie z uderzenia Rydwany & powozy w walce wrcz Ucieczka & pocig Test powoenia LOT Modele latajce Ruch modeli latajcych Szara modeli latajcych Ucieczka & pocig MACHINY WOJENNE Modele Ruch Strzelanie Utrata obsugi Reakcja na szare Walka wrcz Porzucone machiny Balista Balista powtarzalna Dziao Dziao ogniowe Katapulta Modzierz Organki Piekielnik Wyrzutnia rakiet STYGMATY CHAOSU Pomiot Chaosu Stygmaty Chaosu Niepodzielonego Stygmaty Khorna Stygmaty Nurgla Stygmaty Slaanesha Stygmaty Tzeentcha MAGIA Magia Sekwencja fazy magii Magowie Poziomy magw Charakterystyka magw Umiejtnoci magw Lista ora magw Zaklcia Wybr zakl Nauka nowych zakl Magiczne przedmioty Kostki Mocy & Kostki Rozproszenia Rzucanie zakl Rozpraszanie zakl Komentarze do czarw Rozpraszanie zakl pozostajcych w grze Zniesienie dziaania zaklcia Kolegia magii 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 578 578 578 578 579 579 579 579 579 580 580 580 582 582 582 582 584 584 584 584 584 584 584 585 585 586 587 588 589 590 590 591 596 598 600 602 604 606 624 624 624 624 624 624 624 624 624 624 624 624 625 625 626 626 626 626

Tradycja Bestii Zaklcia Tradycji Bestii Tradycja Cienia Zaklcia Tradycji Cienia Tradycja Metalu Zaklcia Tradycji Metalu Tradycja Niebios Zaklcia Tradycji Niebios Tradycja Ognia Zaklcia Tradycji Ognia Tradycja mierci Zaklcia Tradycji mierci Tradycja wiata Zaklcia Tradycji wiata Tradycja ycia Zaklcia Tradycji ycia Magia Lodu Zaklcia Tradycji Lodu Magia Lenych Elfw z Athel Loren Zaklcia Magii Lenych Elfw Magia Elfw Wysokiego Rodu z Ulthuanu Zaklcia Magii Elfw Wysokiego Rodu Magia Mrocznych Elfw z Naggaroth Zaklcia Magii Mrocznych Elfw Magia Ognistej Paszczy Zaklcia Magii Ognistej Paszczy Magia Chaosu Dziedzina Chaosu Niepodzielonego Dziedzina Nurgla Dziedzina Slaanesha Dziedzina Tzeentcha Dziedzina Hashuta Dziedzina Dziczy Dziedzina DziczyNekromancja Zaklcia Nekromancji Domena Nehekhary Zaklcia Nehekhary Spaczmagia Tradycja Skrytoci Tradycja Spaczmagii Tradycja Zarazy Magia ooomotu! Zaklcia Magii ooomotu! Magia Pradawnych Zaklcia Magii Pradawnych Magia runiczna Runy broni Runy inynierskie Runy zbroi Runiczne talizmany Runiczne sztandary Koncepty Mechaniczny or Mechanizmy inynierskie Mechaniczne zbroje Mechaniczne talizmany Mechaniczne sztandary MODLITWY Kapani Modlitwy Wybr modlitwy Nauka nowych modlitw Kostki Rozproszenia Modlitwy pozostajce w grze Kapan Mannana Modlitwy Mannana Kapan Myrmidii Modlitwy Myrmidii Kapan Ulryka Modlitwy Ulryka Kapan Ursuna Modlitwy Ursuna Prezbiter Sigmara Modlitwy Sigmara Rzenik Magia Jelit HISTORIA WIATA Chronologiczne zestawienie wydarze historycznych KARTY ZADA SPECJALNYCH

3antasy Skirmish
628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 676 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687

690 690 690 690 690 690 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703

710

KARTA DRUYNY INDEKS D|Strona

Warheim

Wprowadzenie<

*on-#ikt na sto#e<
W:F%,0= > 3:+ :SG S*0F=0S%, #r$eciwne *rakcje , !ru"yny , s re#re$entowane #r$e$ mo!ele, $ebrane i #omalowane #r$e$ grac$y, a ka"!y $ nic' re#re$entuje #oje!ync$ #osta ( St% staje si& c$&ci Starego wiata- scen akcji $e $rujnowanymi bu!ynkami s#l!rowanyc' miast, u#iornymi !r$ewami mroc$nyc' lasw, c$y $imnymi ska%ami niebosi&"nyc' gr, na ktrej ro$grywane s bitwy( .elem gry jest #okonanie #r$eciwnika lub $reali$owanie celw wy$nac$onyc' #r$e$ scenarius$, wymaga to kombinacji umiej&tnoci i s$c$&cia( /oc$tkujcy grac$e s$ybko nauc$ si& jak e*ektywnie u$broi !ru"yn&, ora$ jak wykor$ysta ruiny i inne elementu terenu, aby u$yska #r$ewag& na! #r$eciwnikiem( 0rac$e, ktr$y b&! c'cieli ro$win swoj !ru"yn& w miar& $!obywania !owia!c$enia 1$arwno #r$e$ #ostacie jak i samyc' grac$y2, b&! mogli $robi to be$ wi&ks$yc' #roblemw( 3stnieje wiele !ost&#nyc' mo!eli, $ #omoc ktryc', grac$ b&!$ie mg% #owi&ks$y swoj kom#ani& ora$ wy#osa"y #ostacie w ro"ne ro!$aje broni i #ancer$a, a tak"e $atru!ni najemnikw, aby ws#omogli !ru"ynnikw w walce(

W W N

itaj w Starym wiecie! W:F%,0= > 3:+ :SG S*0F=0S% jest gr bitewn umiejscowion w wiecie W:F%:==,F, w wiecie w ktrym ogromna ilo !ru"yn i kom#anii stoc$y%a setki $aw$i&tyc' #otyc$ek(

)en #o!r&c$nik $awiera ws$ystkie in*ormacje, ktre s #otr$ebne, aby $agra w W:F%,0= > 3:+ :SG S*0F=0S%, jak rwnie" t%o wy!ar$e+, #ora!y !otyc$ce twor$enia !ru"yn, #rowa!$enia kam#anii ora$ $bierania i malowania swojej w%asnej !ru"yny(

worzenie dru/yny<
a #oc$tku, ka"!y grac$ #owinien ro$egra kilka in!ywi!ualnyc' scenariuszy, aby $a#o$na si& $arwno $ $asa!ami gry jak i $ #os$c$eglnymi !ru"ynami, nast&#nie mo"na ro$egra kam#ani&( 4 trakcie ro$grywania kam#anii, grac$ b&!$ie mia% mo"liwo ro$woju !ru"yny( 4ygrywanie #otyc$ek i reali$owanie $a%o"e+ scenarius$a $a#ewni !ru"ynie bogactwo, s%aw& ora$ magic$ne arte*akty( 4 c$asie kam#anii, $a ka"!ym ra$em, g!y !ru"yna walc$y, #ostacie b&! $!obywa%y !owia!c$enie( 5ekruci s$ybko stan si& weteranami, a bohaterowie nauc$ si& nowyc' umiej&tnoci, ktre #o#rawi ic' $!olnoci bojowe( 6a"!a $ !ru"yn ma swoje in!ywi!ualne cele i motywacje, aby #o!r"owa #o Starym wiecie i walc$y w setkac' krwawyc' #otyc$ek, mo"e to by "!$a bogactwa, s%awy lub c'& $!obycia w#%yww #olityc$nyc'( 4 cigu nie$lic$onyc' bitew w osa!ac', lasac' i na traktac' Starego wiata, !ru"yny b&! #rbowa%y osign swj cel i $ako+c$y kam#ani& jako $wyci&$ca!

+owi gracze<

?(dziesz r"wnie/ potrzebowa'<


by ro$egra potyczk grac$ o#rc$ niniejs$ego #o!r&c$nika w ktrym $awarto ws$ystkie #otr$ebne !o gry $asa!y i in*ormacje, *igurek, #r$eciwnika ora$ sto%u ktry #os%u"y $a #ole bitwy ora$ makiet w gr$e W:F%,0= H 3:+ :SG S*0F=0S% b&! tak"e #otr$ebne nast&#ujce #r$e!mioty-

J a

eli #o ra$ #ierws$y gras$ w gr& bitewn W:F%,0= > 3:+ :SG S*0F=0S% $a#ewniam ci&, "e $nale$ienie innyc' grac$y nie jest #roblemem , mo"es$ by $askoc$ony jak wielu nas jest! 7by !owie!$ie si& wi&cej o!wie!8 #oni"s$e strony internetowe- 79:;3<=(>?)(/; @ 475AB3=(C;?0S/?)(.?=.

&'"wek K papier<
C&!$ie #otr$ebny, by $a#isa ws#%c$ynniki mo!eli $ uw$gl&!nieniem s$c$eg%w !otyc$cyc' #os$c$eglnyc' bohaterw i stronnikw, ic' broni, ewentualnyc' magic$nyc' #r$e!miotw i innyc' in*ormacji(

*ostki<
4s$ystkie r$uty w gr$e W:F%,0= H 3:+ :SG S*0F=0S% wykonywane s $a #omoc stan!ar!owyc' koci s$eciociennyc' 1skracanyc' w tekcie !o *C2( 9!ar$a si& rwnie", "e wynik r$utu kostk #o!lega mo!y*ikacji( Dakt ten $a#isywany jest jako *C #lus lub minus jaka lic$ba, na #r$yk%a! *CEI c$y *CF2( Gale"y wykona r$ut kostk, a nast&#nie !o!a lub o!j #o!an lic$b& o! wyniku( .$asem tr$eba b&!$ie rwnie" r$uca okrelon lic$b kostek $a je!nym ra$em( Ga #r$yk%a! 2*C o$nac$a r$ut !woma kostkami i $sumowanie u$yskanyc' wynikw( =o"na si& rwnie" s#otka $ $a#isem *4( Hako, "e nie istnieje kostka tr$ycienna wynik o! I !o 4 ustali nale"y w nast&#ujcy s#osb( Gale"y wykona r$ut *C i #o!$ieli wynik na #% $aokrglajc w gr&- 1 lub 2 o$nac$a I, 3 lub I o$nac$a 2, 5 lub J rwna si& 4( *CC F #r$yjmujc, "e rac$ej nie ku#is$ #oje!ync$ej CCFciennej kostki, b&!$ies$ musia% #os%ugiwa si& !woma kostkami *C lub !wa ra$y r$uca je!n *C( /o$woli ci to na u$yskanie wyniku o! II !o CC( 5$u naj#ierw *C !la !$iesitek F wynik 5 to 5J, C to CJ it!( Gast&#nie r$u kostk !la je!noci F tak wi&c wynik 5 to J5, C to JC it!( He"eli na obu kostkac' wy#a!nie C, b&!$ie to o$nac$a wynik CC(

=ode#e<
0rac$ musi #osia!a wystarc$ajc lic$b& mo!eli o!#owie!niej rasyLty#u, ktre b&! re#re$entowa%y #ostacie nale"ce !o !ru"yny( S$c$eg%w na temat #otr$ebnyc' mo!eli, wygl!u i ro!$aju #re*erowanego u$brojenia mo"na !owie!$ie si& $ F&9190:;L N< 1FLBG+G( 6a"!a !ru"yna walc$y w okrelony s#osb , niektre #re*eruj walk& !ystansow inne !" !o $warcia( 0rac$, wybierajc !ru"yn&, ktr c'ce #rowa!$i , #owinien wybra tak, ktra o!#owia!a mu stylem gry lub tak, ktra #obu!$a jego wyobra8ni&( Kobrym s#osobem jest tak"e wybranie tej !ru"yny, ktrej mo!ele #o!obaj si& najbar!$iej(

St"'<
Ko ro$grywania wi&ks$oci scenarius$y #otr$ebny b&!$ie st%, ktry w ostatec$noci $ast#i mo"e ka"!a stabilna, #o$ioma #owier$c'nia( Kobrym #omys%em jest u"ycie starego #r$eciera!%a lub koca, aby $abe$#iec$y st% #r$e! $a!ra#aniami i $abru!$eniami( Giektr$y grac$e robi s#ecjalne blaty !o gry $ #%yty wirowej lub innego materia%u, ktre s ustawiane na normalnym stole, aby #owi&ks$y obs$ar gry( .okolwiek $ostanie u"yte, nale"y mie #ewno , "e kwa!rat o wymiarac' IMNIM 1120 cm N 120 cm2 b&!$ie i!ealny niemal na ka"! #otyc$k&(

.rzerzuty<
9!ar$a si&, "e $asa!y #o$walaj na przerzut kostkami( .'o!$i !ok%a!nie o to, co sugeruje na$wa tej c$ynnoci , nale"y w$i kostki, ktre ma si& $amiar #r$er$uci i r$uci nimi #onownie( 4ynik u$yskany #o!c$as przerzutu lic$y si& nawet, jeli jest gors$y o! wyniku u$yskanego w #ierws$ym r$ucie, a "a!na kostka nie mo"e $osta #r$er$ucona wi&cej ni" ra$, nie$ale"nie o! 8r!%a $ jakiego #oc'o!$i #rawo !o #r$er$utu( Gale"y $auwa"y , "e #r$er$ut 2*C o$nac$a w$i&cie obu kostek i wykonanie #onownego r$utu obiema kostkami, a nie tylko je!n $ nic'( Kotyc$y to rwnie" r$utu 4*C, 5*C it!(

a!ma miernicza<
Ko mier$enia o!leg%oci #otr$ebna b&!$ie tama miernic$a $ #o!$ia%k w calac' albo #ara #lastikowyc' miarek(

=ierzenie<
/o!c$as ro$grywek W:F%,0= H 3:+ :SG S*0F=0S% o!leg%oci na stole mo"na mier$y !o#iero #o $a!eklarowaniu c$ynnoci( Gie wolno, na #r$yk%a!, $mier$y $asi&gu i !o#iero #8niej $a!eklarowa , "e c'ce si& str$eli ( Gaj#ierw nale"y $a!eklarowa , "e wybrany mo!el str$ela $ broni dystansowej !o wybranego celu, a !o#iero #8niej wolno $mier$y o!leg%oci !$ielce wybrane mo!ele( 0rac$ ma #ec'a, jeli wybrany #r$e$ niego cel $naj!uje si& #o$a $asi&giem str$elajcego mo!elu(

*ostka :rty#eryjska K *ostka Fozrzutu<


4 W:F%,0= H 3:+ :SG S*0F=0S% u"ywa si& !wc' kostek s#ecjalnyc'- Kostki Artyleryjskiej 1o$nac$onej 2, 5, C, E, IJ ora$ symbolem +0,WG.:;LM2 i Kostki Rozrzutu 1o$nac$onej symbolami str$a%ek ora$ F:30,+0:M2( 6ostki te stosuje si& !o ro$#atrywania e*ektw wystr$a%w r"nyc' mac'in wojennyc', takic' jak !$ia%a c$y kata#ulty( <mies$c$one na kostkac' symbole s#ecjalne re#re$entuj w gr$e c$ynnik szczcia i pecha( 4 !als$ej c$&ci #o!r&c$nika na$ywa si& je o!#owie!nio F:30,+0,M i +0,WG.:;M( /oni"ej #r$e!stawiono ic' symbole-

Wzorniki<
9ioni&cia okrelonyc' stwor$e+ takic' jak smoki, a tak"e wystr$a%y niektryc' mac'in wojennyc' ora$ !$ia%anie niektryc' c$arw wymaga $astosowania w$ornikw, ktre wy$nac$aj #ole ra"enia( 4 gr$e wyst&#uj tr$y w$orniki- wzornik pomienia w ks$ta%cie %$y i !wa okrge wzorniki o re!nicy 4O i @O(

8osowe usta#anie kierunku<


.$asem $asa!y wymagaj losowego ustalenia kierunku( Gale"y wykona r$ut Kostk Rozrzutu i u"y kierunku wska$anego #r$e$ str$a%k&( Heli wy#a!nie F:30,+0,M, nale"y u"y str$a%ki #r$y symbolu, by ustali kierunek(

9naczniki<
9nac$niki #omagaj $a#ami&ta r$ec$y !$iejce si& na stole( 0rac$ mo"e $aws$e $a#isywa , ktra #osta jest ukryta, #osia!a skarb, c$y #o!lega $asa!$ie s#ecjalnej D<537 albo 0O</?)7, ale $nac$niki nie $amiecaj #ami&ci i #r$ys#ies$aj gr&( /oni"ej #oka$ano #r$yk%a!y $nac$nikw, ktre nale"y skserowa i #r$yklei na karton(

E|Strona

3antasy Skirmish

P|Strona

Warheim

Wsp"'czynniki<
wiecie W:F%,0= H 3:+ :SG S*0F=0S% s#otka mo"na wiele r"nego ty#u wojownikw, #oc$ws$y o! lu!$kic' najemnikw, *anatyc$nyc' %owcw c$arownic, !umnyc' 6rasnolu!w, a na o#&tanyc' #r$e$ !emony kultystac' sko+c$yws$y( Gietru!no tu rwnie" o inne stwor$enia, niektre !osy ma%e jak c'o by 0obliny, inne !u"e jak wiec$nie g%o!ne ?gry, c$y s#ragnione krwi =inotaury( Cy uw$gl&!ni te r"nice w gr$e, istnieje !$iewi& ws#%c$ynnikw, o#isujcyc' ic' r"ne cec'y, $arwno te *i$yc$ne jak i mentalne( 6a"!y $e ws#%c$ynnikw #r$yjmuje $wykle warto $ #r$e!$ia%u o! J !o IJ #unktw( S9G?*&Q RS9S 4s#%c$ynnik S9G?*&Q okrela lic$b& cali, ktr stwor$enie mo"e #okona w c$asie je!nej tury w $wyk%yc' warunkac'( /r$yk%a!owo c$%owiek o ws#%c$ynniku S9G?*&Q rwnym 5 1S9 52 mo"e si& #orus$y o 5O, o ile c'ce si& #orus$y o maksymalny mo"liwy !ystans( 6o+ #orus$a si& !wukrotnie s$ybciej, a wi&c ma Sz E( W:8*: WFTC9 RWWS 4s#%c$ynnik okrela, jak $namienity i bieg%y jest wojownik w s$tuce walki sw broni, tu!$ie" jak bar!$o $aciek%y i krwio"erc$y jest na#otkany #otwr( 3m wy"s$a warto ws#%c$ynnika, tym %atwiej tra*i #r$eciwnika w walce wr&c$( /r$eci&tny c$%owiek ma WW 4, #o!c$as g!y $a#rawiony w bojac' ka#itan mo"e mie WW 5, WW @, a nawet wi&cej! L=0,AT +&C0 S F9,8,C*0, RLSS 4s#%c$ynnik okrela s$ans& tra*ienia #o!c$as str$elania $ broni $asi&gowej, takiej jak %uk c$y mus$kiet( 3m wy"s$a warto ws#%c$ynnika, ty% %atwiej !anej istocie tra*i #o!c$as str$elania( /r$eci&tny c$%owiek ma LS 4, natomiast bystrooki Bl* LS @( Giektre #otwory !ys#onuj naturaln broni, ktrej mo"na u"ywa na o!leg%o 1mog #lu ja!em na #r$yk%a!2 , ws#%c$ynnika LS u"ywa si&, by okreli , c$y u!a%o im si& tra*i c$y te" nie( S0;: RSS 4s#%c$ynnik okrela si%& istoty( 4yjtkowo mi$erne stwor$enie mo"e mie warto ws#%c$ynnika S0;: rwn I, #o!c$as g!y #ot&"ny gigant ma S C( 4i&ks$o ;u!$i ma S 4( S0;: okrela, jak mocno istota #otra*i u!er$y , a co $a tym i!$ie, jak %atwo mo"e $rani #r$eciwnika, ktrego tra*i%a( WG F9G=:;&Q RW S 4s#%c$ynnik okrela o!#orno istoty na *i$yc$ny bl c$y $ranienia i o!$wiercie!la wytr$yma%o cia%a, *utra c$y te" skry stwor$enia( 3m istota o!#orniejs$a, tym %atwiej jej $nie ciosy wroga( /r$eci&tny c$%owiek ma W 4, stwor$enia takie jak !r$ewiec !$i&ki twar!emu, $!rewnia%emu cia%u , W C! BGW& +&Q RBWS 4s#%c$ynnik okrela, ile ran mo"e otr$yma !ana istota $anim umr$e, b!8 te" kie!y o!niesione #r$e$ ni rany b&! na tyle !otkliwe, "e uniemo"liwi jej !als$ walk&( 4i&ks$o ;u!$i i stwor$e+ wielkoci ;u!$i ma ws#%c$ynnik BW rwny I( /otwory i !owia!c$eni bohaterowie mog c$&sto #r$etr$yma kilka ran, ktre !la mniejs$ego stwor$enia $ako+c$y%yby si& mierci , maj wi&c BW 2, BW 4, BW 5 b!8 wi&cej( 0+0CA: GW: R0S 4s#%c$ynnik okrela s$ybko reakcji okrelonej istoty( Stwor$enia o niskiej wartoci ws#%c$ynnika 0+0CA: GW: 1jak ?rkowie o 0 22 s #owolne i nie$!arne, #o!c$as g!y istoty o wysokiej wartoci ws#%c$ynnika 1na #r$yk%a! Bl*owie o 0 @2 s s$ybs$e i bar!$iej $winne( /r$eci&tny c$%owiek ma 0 4( /o!c$as walki wr&c$ ws#%c$ynnik 0+0CA: GW: !ecy!uje o kolejnoci $a!awania ciosw, $go!nie $ $asa!, "e istota s$ybs$a atakuje #ierws$a( : :*0 R:S 4s#%c$ynnik okrela lic$b& ciosw jak istota mo"e wykona #o!c$as walki wr&c$( 4i&ks$o wojownikw i stwor$e+ ma warto ws#%c$ynnika : :*0 rwn I( 9!ar$a si& je!nak, "e elitarni najemnicy, #otwory b!8 bohaterowie mog atakowa kilka ra$y i maj : 2, : 4 lub wi&cej( C,C%G .F9GWU1C9, RC.S 4s#%c$ynnik okrela #o$iom o!wagi, $!ecy!owania i o#anowania istoty( Giska warto ws#%c$ynnika okrela stwor$enia tc'r$liwe i nie$!yscy#linowane! ;u!$ie maj C. D, ktre o!#owia!a #r$eci&tnemu #o$iomowi ws#%c$ynnika, #o!c$as g!y warto ws#%c$ynnika C,C%G .F9GWU1C9, tc'r$liwyc' nocnyc' 0oblinw wynosi tylko @(

Wsp"'czynniki na poziomie 0<


Giektre stwor$enia maj okrelone ws#%c$ynniki na #o$iomie J 1c$asami #o!ane w *ormie mylnika V 2, co o$nac$a, "e nie maj mo"liwoci skor$ystania $ tej $!olnoci( 9 regu%y !otyc$y to $!olnoci u"ywania broni str$eleckiej, a wi&c maj LS J, oc$ywicie taka sytuacja mo"e !otyc$y rwnie" innyc' ws#%c$ynnikw( /r$yk%a!owo niektre stwor$enia c$y te" machiny wojenne nie !ys#onuj mo"liwoci : :*L 1: J2( Heli stwor$enie lub obiekt ma ws#%c$ynnik WW na #o$iomie J, to nie ma mo"liwoci broni si& #o!c$as walki wr&c$, co $ kolei o$nac$a, "e ka"!y cios w nie wymier$ony tra*ia automatyc$nie( Heli w jakimkolwiek momencie, ktry $e ws#%c$ynnikw- S0;:, WG F9G=:;&Q lub BGW& +&Q $ostan obni"one !o J b!8 #oni"ej J, c$y to w wyniku !$ia%ania magii, c$y $asa!y s#ecjalnej, mo!el $ostaje u$nany $a yczony z akcji! , obok mo!elu nale"y umieci o!#owie!ni $nac$nik(

Charakterystyka mode#u<
6a"!a #osta w W:F%,0= > 3:+ :SG S*0F=0S% ma okrelon c'arakterystyk&, ktra okrela wartoci #os$c$eglnyc' ws#%c$ynnikw( /oni"ej #r$e!stawiono #r$yk%a!owe c'arakterystyki c$%owieka i ?rka( F:S:< S9 WW LS S W BW 0 : C. ?rk I 3 3 3 I 1 2 1 P F:S:< S9 WW LS S W BW 0 : C. .$%owiek I 3 3 3 3 1 3 1 P Hak wi!a ?rk i c$%owiek s !o siebie #o!obni #o! wieloma w$gl&!ami 1#r$ynajmniej jeli c'o!$i o $asa!y gry2( /orus$aj si& $ je!nakow #r&!koci S9 5, maj takie same ws#%c$ynniki W:8*: WFTC9 i L=0,AT +&C0 S F9,8,C*0,, co o$nac$a, "e #o! tym w$gl&!em s sobie rwni w walce( =aj tak sam warto ws#%c$ynnika S0;:, wi&c $a!aj ciosy $ je!nakow moc( Gatomiast jeli i!$ie o ws#%c$ynnik WG F9G=:;&Q, ?rk jest le#s$y , warto ws#%c$ynnika 5 w #orwnaniu !o 4 w #r$y#a!ku c$%owieka( Gie jest to $nac$na r"nica, ale o$nac$a, "e ?rk jest bar!$iej o!#orny na ciosy, co !aje mu #r$ewag& w walce wr&c$( ?bie istoty maj 1 #unkt BW, co stanowi norm& !la stwor$e+ wielkoci c$%owieka( ?rk #r$egrywa jeli i!$ie o ws#%c$ynnik 0+0CA: GWG( Gie jest to $nac$ca wa!a, lec$ o$nac$a, "e #o!c$as walki wr&c$ #raw!o#o!obnie to c$%owiek b&!$ie atakowa% jako #ierws$y( /r$e!stawiciele obu ras maj i!entyc$n warto ws#%c$ynnika C,C%G .F9GWU1C9, na #o$iomie rwnym D, $bli"onym !o re!niej( /owy"s$e #r$yk%a!y s ty#owymi c'arakterystykami c$%owieka i ?rka( /o kilku bitwac' ro$egranyc' $ innymi grac$ami, #ostacie nale"ce !o !ru"yny b&! stawa%y si& le#s$e, a ic' ws#%c$ynniki b&! si& $wi&ks$a ( 4s$ystkie te $miany b&! $a#isywane na *:FC0, 1FLBG+G $naj!ujcej si& na ko+cu tej ksi"ki 1$osta%o to wyt%umac$one w !als$ej c$&ci #o!r&c$nika2( Ga tym eta#ie, grac$owi #owinna wystarc$y wie!$a, !o c$ego s%u" ws#%c$ynniki i jakie s ic' wartoci(

Fzut na ochron(<
5$uty na oc'ron& 1c$&sto na$ywane #o #rostu "chron2 !aj stwor$eniu s$ans& unikni&cia skutkw ciosu c$y str$a%u( 4i&ks$o stwor$e+ ma #rawo !o r$utw na "chron, ktre o#iera si& na ro!$aju #ancer$a, ktry je c'roni, a to $ kolei o$nac$a, "e ic' "chrona mo"e by #o#rawiona, jeli wy#osa"y je w le#s$ $broj&( 0a!$i Has$c$urolu!$ie i inne stwor$enia mog mie twar! skr& albo c'itynowy #ancer$, ktry $a#ewnia im !o!atkow oc'ron& w #ostaci r$utu na "chron #ancerza g!y" maj Quskowat skrR( 5$ut na "chron #ancerza o$nac$a, "e nale"y wykona r$ut *C starajc si& u$yska wynik rwny b!8 wy"s$y o! wartoci #osia!anej "chrony #ancerza( /r$yk%a!owo, jeli stwor$enie ma "chron #ancerza na 5E, to mo"e w $wyk%yc' warunkac' unikn $ranienia, u$yskujc 5 b!8 wi&cej #o!c$as r$utu kostk( Giektre mo!ele c'roni magia b!8 te" sama natura, ktra ob!ar$y%a ic' wyjtkow o!#ornoci( Stwor$enia te !ys#onuj "chron $agiczn, s#ecjaln oc'ron, ktra mo"e ic' obroni #r$e! niemal"e ka"!ym ty#em obra"e+( Hej !$ia%anie $ostanie wyjanione #8niej(

estowanie wsp"'czynnik"w<
/o!c$as ro$grywania scenarius$a mo!el mo"e $osta $mus$ony !o #r$e#rowa!$enia testu ktrego $e swyc' ws#%c$ynnikw( 7by $!a test nale"y r$uci $a mo!el *C i u$yska wynik rwny b!8 ni"s$y ni" warto testowanego ws#%c$ynnika( Gale"y $wrci uwag&, "e wyr$ucenie C o$nac$a, "e mo!elowi nie u!a%o si& $!a testu nie$ale"nie o! wartoci testowanego ws#%c$ynnika i mo"liwoci jego mo!y*ikacji, a I $aws$e o$nac$a sukces, nie$ale"nie o! majcyc' $astosowanie mo!y*ikatorw( He"eli mo!el $mus$ony jest !o #r$e#rowa!$enia testu ws#%c$ynnika o wartoci J to automatyc$nie nie $!aje testu(

*o!ci na sztorc<
9!ar$y si& wiele ra$y, "e kostka $ako+c$y swj ruc', nie le"c #%asko na stole, ale $aklinuje si& na elemencie terenu albo o#r$e na #o!stawce mo!elu( Stojce na s$torc koci s nieco !enerwujce i c$&sto #ojawiaj si& w tyc' najwa"niejs$yc' r$utac'( Gajle#s$ meto! ra!$enia sobie $ ko mi na s$torc jest #r$er$ucenie ic' kie!y u$yskany wynik nie jest #ewny( Giektr$y grac$e wol #r$er$uca ws$ystkie kostki, ktre nie le" #%asko F unikajc w ten s#osb subiektywnej oceny F albo eliminuj #roblem, starajc si& wykonywa ws$ystkie r$uty na #%askiej #owier$c'ni(

esty Cech .rzyw"dczych<


4 #orwnaniu !o innyc' testw, testowanie ws#%c$ynnika C,C%G .F9GWU1C9, o!bywa si& inac$ej( 4 #r$y#a!ku testu C. nale"y wykona r$ut 2*C( He"eli u$yskany wynik jest rwny b!8 mniejs$y o! ws#%c$ynnika C. to test jest $!any( Gale"y je!nak #ami&ta , "e w W:F%,0= > 3:+ :SG S*0F=0S% wynik II lub I2 w tecie C. $aws$e o$nac$a nie#owo!$enie, nie$ale"nie o! mo!y*ikatorw !o r$utu, c$y wartoci ws#%c$ynnika C.(

+iezmody-ikowanyW<
Giektre $asa!y o!wo%uj si& !o Qnie$mo!y*ikowanegoR r$utu kostkami , c'o!$i tu o oryginalny wynik r$utu kostkami, be$ uw$gl&!nienia jakic'kolwiek mo!y*ikatorw, ktre mog mie $astosowanie( 4arto $a#ami&ta to wyra"enie, biorc #o! uwag&, "e w $asa!ac' wyst&#uje kilka mo!y*ikatorw wyniku r$utu kostkami, a c$asami #otr$ebny jest #o #rostu wynik r$utu 1be$ mo!y*ikacji2, a nie ostatec$ny wynik r$utu kostkami 1#o mo!y*ikacjac'2(

IJ | S t r o n a

3antasy Skirmish

II | S t r o n a

Warheim

=ode#e<

$wyci&stwa( Ga dru%yn sk%a!a si& b&!$ie $wykle kilka mo!eli 1kawaleryjskich b!8 pieszych2 !$ia%ajcyc' ws#lnie(

:F%,0= H 3:+ :SG S*0F=0S% umo"liwia grac$om ro$egranie potyczki, w ktrej uc$estnic$ dru%yny sk%a!ajce si& $ bohaterw, stronnikw a tak"e potworw i machin wojennych( Ko grac$y $atem, jako !o !ow!cw w%asnyc' si%, nale"y $nale$ienie najle#s$ego s#osobu na wykor$ystanie swyc' #o!w%a!nyc' w celu osigni&cia

.o#e widzenia<
#ole widzenia okrela to, co mo!el widzi( /otr$eba ustalenia pola widzenia mo!elu $!ar$a si& bar!$o c$&sto( =o!el musi widzie& #r$eciwnika, ktrego $amier$a $aatakowa , c$y to $a #omoc broni dystansowej c$y w walce wr&c$( Ga #oc$tku ka"!ej *a$y, mo!el mo"e si& !owolnie obrci ( /r$yjmuje si&, "e mo!el w W:F%,0= H 3:+ :SG S*0F=0S% mo"e wykonywa c$ynnoci i reagowa na to co ma je!ynie $ #r$o!u lub $ boku, mo!ele nie wi!$ !o ty%u( Heli #osta $ostanie $aatakowana o! ty%u, nie mo"e kor$ysta $ cec'y or&"a /75<HS.:, "chrony #ancerza jak $a#ewnia )75.97 c$y /74TU natomiast w ramac' reakcji na szar% nie mo"e sta& @ strzela&( Ga linii w$roku mo!elu, #omi&!$y nim samym, a #otencjalnym celem, mo"e $nale8 si& co, co ogranic$a wi!oc$no ( Klatego te" mo!ele i elementy scenerii #ola bitwy, $naj!ujce si& mi&!$y mo!elem a jego celem, mog #r$es%ania pole widzenia(

ypy mode#i<
=o!ele maj r"ne mo"liwoci, co #o$wala wyr"ni wr! nic' okrelone ty#y( Heli $asa!y o!nos$ si& #r$yk%a!owo !o piechoty, to ws$ystkie je!nostki, ktre $alic$aj si& !o tej kategorii mus$ !$ia%a $go!nie $ tymi w%anie $asa!ami(

.iechota<
/o! na$w piechoty ro$umie nale"y ws$ystkie mo!ele #ies$e( =o!ele #iec'urw s $wykle osa!$one na kwa!ratowyc' #o!stawkac' o boku 2J, 2@ b!8 5J mm(

,#ementy terenu przes'aniajce po#e widzenia<


.'o , obserwujc nas$e $miniatury$owane #ole bitwy $ gry, nie mo"emy tego !ostr$ec, to musimy #ami&ta , "e tak jak ic' o!#owie!nicy w #raw!$iwym "yciu nie s w stanie wi!$ie #r$e$ w$gr$a c$y "ywo#%oty, tak nas$e mo!ele nie b&! wi!$ie #r$e$ re#re$entujce je w gr$e makiety terenu( Hako "e tru!no w tym miejscu uw$gl&!ni ws$ystkie mo"liwe ro!$aje terenw, nie mo"na !e*initywnie stwier!$i , ktre $ elementw b&! #r$es%ania%y pole widzenia mo!elu( 0rac$e b&! musieli ro$str$ygn to sami, kierujc si& #r$y tym nast&#ujcymi wska$wkami( Gaj%atwiejs$a meto! s#raw!$enia, c$y mo!el wi!$i, jest #oc'ylenie si& na! sto%em i #r$yj&cia pola widzenia mo!elu(

*awa#eria<
)ermin kawaleria obejmuje je8!8cw !osia!ajcyc' stwor$e+ wielkoci konia, ktryc' warto ws#%c$ynnika BGW& +&Q wynosi I( =o!ele takie osa!$one s na tak $wanej kawaleryjskiej #o!stawce o wymiarac' 2@N@J mm( 6awaleria !$ia%a w wi&ks$oci w ten sam s#osb, jak mo!ele #iec'oty( /ona!to, mo!el kawaleryjski jest we ws$ystkic' as#ektac' traktowany jako #oje!ync$y mo!el i je"eli w trakcie ro$grywki kawaler$ysta $ostaje yczony z akcji! tak"e mo!el wier$c'owca u$naje si& $a yczony z akcji!( 4 #r$y#a!ku mo!eli kawaleryjskic' niemal $aws$e 1#o$a wyra8nie $a$nac$onymi wyjtkami2 u"ywa si& ws#%c$ynnikw C,C%G .F9GWU1C9,, WG F9G=:;&Q i BGW& +&Q je8!8ca(

8asy<
4 g%b lasu mo"na $ajr$e je!ynie na 2O( 9atem, je"eli mo!el $naj!uje si& w lesie w o!leg%oci !o 2O o! jego skraju, mo"na go $obac$y , a i on sam wi!$i( He"eli $naj!uje si& !alej ni" 2O o! skraju lasu, to nie mog go $obac$y mo!ele $naj!ujce si& #o$a lasem, ale je!noc$enie i on nie mo"e ic' $obac$y ( He"eli $arwno mo!el jak i jego cel $naj!uj si& wewntr$ lasu, to $asi&g ic' w$roku $ostaje ogranic$ony !o 2O, c$yli maksymalnego pola widzenia wewntr$ lasu( 4 W:F%,0= H 3:+ :SG S*0F=0S% mo!ele lasw #r$yjmuj $wykle #osta kilku !r$ew osa!$onyc' na #o!stawie( 9!ar$y si& $atem mo"e, "e #r$e$ #r$estr$e+ mi&!$y !r$ewami u!a si& $obac$y mo!el, $naj!ujcy si& #o !rugiej stronie lasu( 0rac$e #owinni $a%o"y , "e ca%a #o!stawka lasu jest #okryta !r$ewami tak wysokimi, jak najwy"s$e !r$ewo na #o!stawce i "e ca%y obs$ar wy$nac$ony #r$e$ granice lasu #r$es%ania pole widzenia(

=achiny wojenne<
$achiny wojenne to wielkie, #owolne i siejce $nis$c$enie ur$!$enia, takie jak !$ia%o, kata#ulta c$y balista( =ac'ina wojenna wymaga $wykle tr$ec' b!8 wi&cej mo!eli stanowicyc' wys$kolon obs%ug&(

Fydwany K .owozy<
5y!wan i #owo$y to ko%owe we'iku%y wojenne cigni&te #r$e$ konie b!8 inne stwor$enia, #owo"ony #r$e$ u$brojonyc' #o $&by wo8nicw( 9wykle ry!wany i #owo$y osa!$one s na tak $wanej rydwanowej #o!stawce o wymiarac' @JNIJJ mm(

.otwory<
Stwor$enia takie jak 'y!ry, giganty, gry*y c$y smoki na$ywane s #otworami( Ga og% osa!$one s na #o!stawkac' @JN@J mm( Giektre stwory mog s%u"y $a wier$c'owce !la #ot&"nyc' bohaterw tu!$ie" by #rowa!$one !o bitwy #r$e$ #oskramiac$y(

=ode#e przes'aniajce po#e widzenia<


=o!ele, c$y to s#r$ymier$one c$y wrogie #r$es%aniaj pole widzenia( 9 tego te" #owo!u s#r$ymier$one mo!ele stojce na linii ognia mog $as%ania wrogie mo!ele, nara"ajc si& tym samym na #ostr$a% #r$e$ sojus$nic$e je!nostki( 9asa!a nie !otyc$y mo!eli, ktre #o!legaj $asa!$ie s#ecjalnej K<U: .B;, a ktre stoj $a mo!elami normalnyc' ro$miarw( K<UB .B;B wi!$ $$a mo!eli, ktre K<U:=3 .B;7=3 nie s( K$ia%a to rwnie" w !rug stron&, K<UB .B;B s wi!oc$ne !la #ostaci stojcyc' $a sojus$nic$ymi mo!elami( Gale"y $auwa"y , i" nie o$nac$a to, i" K<UB .B;B maj #rawo szar%owa& #r$e$ stojce im na !ro!$e mo!ele, g!y" te ostatnie nie #o$woli%yby #o #rostu !a si& stratowa wielkiemu stwor$eniu(

+ajwa/niejsza zasada<
4 gr$e tak skom#likowanej jak W:F%,0= > 3:+ :SG S*0F=0S% na#otka mo"na wiele sytuacji, ktre nie s o#isane #r$e$ $asa!y, b!8 te" nie mo"na o!nale8 strony $ o!#owie!ni $asa!( Gawet jeli $asa!a jest $nana, $!ar$y si& mo"e, "e grac$e nie b&! $ga!$a si& co !o jej inter#retacji c$y $astosowania w gr$e( Gikt nie $amier$a traci cennego c$asu gry na k%tnie, wi&c nale"y #r$ygotowa si& na u$asa!nienie inter#retacji tu!$ie" $nale$ienie innego wyjcia $ sytuacji( He"eli oka"e si& je!nak, "e grac$e nie mog !oj !o #oro$umienia co !o $astosowania okrelonej $asa!y, mo"na r$uci kostk *C, by ustali inter#retacja ktrej $e stron b&!$ie obowi$ywa%a !o ko+ca potyczki F I>4, !ecy!uje #ierws$y $ grac$y, 5X, !ecy!uje !rugi $ grac$y( /o $ako+c$eniu gry grac$e mog s#okojnie wrci !o #rowa!$onej !yskusji lub $wery*ikowa swoj inter#retacj& na *orum internetowym :9G80L=.Y& ..8, by jes$c$e le#iej stosowa $asa!y(

.ozycje na wzniesieniach K pi(trach<


4$niesienia i #i&tra s wa"nymi, strategic$nymi #o$ycjami, ktre #o$walaj na #r$egl! ca%ego #ola bitwy( Kaje to mac'inom wojennym i str$elcom !oskona% s#osobno !o #rowa!$enia ostr$a%u( )aktyc$ne wykor$ystanie w$niesie+ i bu!ynkw #r$e$ ka#itana $!ecy!uje o $wyci&stwie b!8 #ora"ce w wielu bitwac'( /o$ycja na w$niesieniuL#i&tr$e umo"liwia #ostaci str$elanie 1ale te" mo"e si& ona sta celem ostr$a%u2 !o mo!eli, ktre nie $naj!uj si& na w$niesieniu, w taki sam s#osb, jak to o#isano w #r$y#a!ku K<U:.A .B;V4( ?$nac$a to rwnie", "e mo!ele stojce $a s#r$ymier$onymi #ostaciami mog str$ela w mo!ele stojce wy"ej be$ nara"ania sojus$nikw na #r$y#a!kowe $ranienie( 4 #r$y#a!ku, g!y #ole wi!$enia #ostaci ustawionej na w$niesieniuL#i&tr$e jest ogranic$one #r$e$ elementy terenu takie jak lasy, bu!ynki c$y inne w$niesienia, nale"y #oc'yli si& na! sto%em i #r$yjmujc #ole wi!$enia mo!elu ustali , co wi!$ mo!ele stojce na w$niesieniuL#i&tr$e( ?$nac$a to najc$&ciej, "e #ostacie b&! wi!$ie na! mniejs$ymi #r$es$ko!ami $naj!ujcymi si& na #o$iomie sto%u( .i&"ko o bar!$iej #recy$yjne wska$wki, g!y" #r$ygotowywane #r$e$ grac$y makiety terenu r"ni si& $nac$nie #o! w$gl&!em ro$miarw i ks$ta%tw( 9wykle !obrym ro$wi$aniem jest #r$e!yskutowanie $ #r$eciwnikiem #r$e! gr, jak b&! ro$str$ygane s#ory !otyc$ce pola widzenia w r"nyc' sytuacjac'(

1uch gry<
0rac$e s$ybko $!a!$ sobie s#raw&, "e W:F%,0= > 3:+ :SG S*0F=0S% jest gr inn ni" ws$ystkie, w jakie !ot! grali( 4arto #ami&ta , "e $asa!y s je!ynie wy$nac$nikiem !o gry, ktra s#rawi ma grac$om #r$yjemno ( 4ygrana $a ws$elk cen& jest mniej wa"na o! tego, by obie strony 1a nie tylko $wyci&$ca2 !obr$e si& bawi%y( .o wi&cej, W:F%,0= > 3:+ :SG S*0F=0S% stawia #r$e! grac$em wiele wy$wa+( 9a!aniem grac$a jest nie tylko #r$estr$eganie $asa!, lec$ tak"e !o!awanie !o gry w%asnyc' #omys%w( 4i&ks$o uroku W:F%,0= > 3:+ :SG S*0F=0S% o#iera si& na !owolnoci i umownoci, ktra otwiera si& #r$e! grac$ami i w%anie w takim !uc'u s#isano #oni"s$e $asa!y(

1aj mu pa#ec
/r$e$ lata gry grac$e wi!$, $ jak %atwoci ic' #r$eciwnicy #o#e%niaj b%&!y #r$y o!mier$aniu o!leg%oci, u*ni w swoj !ok%a!no ( /raw!a jest taka, "e ws$yscy grac$e o! c$asu !o c$asu #o#e%niaj tego ty#u b%&!y F taka nie$amier$ona nie!ok%a!no jest nieunikniona( Gajle#s$ym ro$wi$aniem jest bycie tak #recy$yjnym, jak to tylko mo"liwe w #r$y#a!ku w%asnego mier$enia i tolerancyjnym !la nieumylnyc' b%&!w #r$eciwnika, a tak"e w kluc$owyc' momentac' o!mier$anie o!leg%oci $anim mo!ele $ostan #orus$one, a kostki r$ucone( ?c$ywicie, jeli #r$eciwnik stara si& wykor$ysta tego ty#u niecis%oci #r$e$ ca%y c$as, nie jest kim, $ kim c'cia%oby si& $agra #onownieW

=ierzenie od#eg'o!ci<
?!mier$ajc o!leg%o mi&!$y !woma mo!elami nale"y ka"!ora$owo #os%u"y si& tam miernic$, linijk tu!$ie" innym nar$&!$iem, ktre #o$woli $mier$y o!leg%o mi&!$y #o!stawkami mo!eli( ?!leg%o mi&!$y mo!elami a innymi obiektami mier$ona jest $aws$e o! najbli"s$ej #unktu je!nej #o!stawki !o najbli"s$ego #unktu !rugiej #o!stawki( =o"e si& c$asem $!ar$y , "e $asa!y $mus$aj mo!el !o wykonania ruc'u w#rost w kierunku innego mo!elu lub innego obiektu na #olu bitwy( 4 takim #r$y#a!ku nale"y #r$e#rowa!$i umown lini& #omi&!$y ro!kiem mo!elu a jej celem i #orus$y je!nostk& w$!%u" tej linii o lic$b& cali rwn ustalonemu !ystansowi(

I2 | S t r o n a

3antasy Skirmish

I4 | S t r o n a

Warheim

Funda<
W:F%,0= H 3:+ :SG S*0F=0S% #otyc$ka ro$grywa si& mi&!$y !woma 1lub wi&cej2 wrogimi !ru"ynami, ktre wykor$ystuj ca%o swej si%y i #r$ebieg%oci, by o!nie $wyci&stwo( 9magajcymi si& !ru"ynami !owo!$ ka#itanowie( ?!#owia!ajcymi im mo!elami kieruje grac$( 4 r$ec$ywistej bitwie wiele r$ec$y !$ieje si& nara$ i tru!no je!no$nac$nie okreli , jaki jest wynik walki w okrelonym momencie( Cywa, "e losy potyczki wa" si& w c$asie ca%ej walki, w kolejnyc' s$ar"ac' to je!nej, to !rugiej strony, w ktryc' wojownicy ryc$c $ *urii i "!$y krwi s#a!aj na swyc' wrogw( /ot&"ne machiny wojenne ra" wrogw mierciononymi #ociskami, a c'mary str$a% #r$yciemniaj nies#okojne niebo( Kla u#ros$c$enia w W:F%,0= H 3:+ :SG S*0F=0S% wir bitewny s#rowa!$ony $osta% !o ro$grywania kolejnyc' run!, jak w s$ac'ac' c$y warcabac'( 6a"!a run!a sk%a!a si& $ kom#letnej tury ka"!ego grac$a, w ktryc' ka"!y $ nic' ro$grywa w%asn 'az rozpoczcia tury, 'az ruchu, 'az magii, 'az strzelania i 'az walki wrcz( Kla $wi&$%oci termin tura gracza $osta% w niniejs$ym #o!r&c$niku skrcony !o terminu tura( 0rac$e ro$grywaj tury na $mian&, !o#ki #otyc$ka si& nie sko+c$y( 4 ramac' tury gracza, c$ynnoci #o!ejmowane s $go!nie $e sta%ym #or$!kiem , tak $wan sekwencj tury( 6a"!a tura gracza #o!$ielona jest na *a$y, w ktryc' grac$ wykonuje ruc' ws$ystkimi swoimi mo!elami, r$uca c$ary, str$ela ora$ walc$y i tak !alej( 6ie!y na!c'o!$i tura gracza, ten musi #ilnowa sekwencji tury i #ami&ta , ktr c$& tury aktualnie ro$grywa( 0!yby grac$owi $!ar$y%o si& $a#omnie , #r$eciwnik #owinien o tym #r$y#omnie ( Da$y sk%a!ajce si& na tur&, ro$grywa si& w #o!anej ni"ej kolejnoci( 9anim #r$ej!$ie si& !o nast&#nej *a$y, ws$elkie !$ia%ania $wi$ane $ ro$grywan *a$ mus$ $osta $ako+c$one(

ura > -azy<


I. 3:9: F&9.&C9TC0: LFG<
Ga #oc$tku tury $asa!y w$ywaj c$&sto grac$a !o #r$e#rowa!$enia testw c$y innyc' c$ynnoci( 4 wi&ks$oci #r$y#a!kw c'o!$i o testy psychologiczne 1omwione w F&9190:8, Y000< .SGC%&8&Z0:2, tu!$ie" c$ynnoci wynikajcyc' $ $asa! s#ecjalnyc' #r$y#isanyc' okrelonym rasom iLlub !ru"ynom, jak $asa!a 7G3=?9H3 u 9ielonoskryc'( 4 *a$ie rozpoczcia tury grac$ wykonuje nast&#ujce c$ynnociI. Bwentualny test F&9?0C0:. 2. Bwentualny test ZF&9G. 4. Bwentualny test Z;&1L *FW0. 5. Bwentualne testy Z;L.& G. @. Bwentualne testy :+0=&9A0. C. 3nne 1wywo%ane $asa!ami s#ecjalnymi, c$arami it#(2(

2. 3:9: FLC%L<
/o!c$as tej *a$y grac$ mo"e $go!nie $ $asa!ami #orus$y swoje mo!ele(

4. 3:9: =:Z00<
4 *a$ie magii magowie mog r$uca $akl&cia( /e%ne $asa!y !otyc$ce magii i r$ucania $akl& o#isano w F&9190:8, NN000< =:Z0: , s one !o skom#likowane i nie ma #otr$eby $a#o$nawa si& $ nimi na samym #oc$tku gry(

5. 3:9: S F9,8:+0:<
/o!c$as tej *a$y grac$ mo"e $go!nie $ $asa!ami str$elania u"y !owolnej #osia!anej broni dystansowej(

@. 3:9: W:8*0 WFTC9<


/o!c$as tej *a$y ws$ystkie walc$ce wr&c$ #ostacie ro$grywaj swoje walki( .ec' s$c$egln tej *a$y jest *akt, "e uc$estnic$ w niej aktywnie obie strony, a nie tylko ta, ktra ro$grywa bie"c tur(

&dst(pstwa<
3stniej sytuacje, w ktryc' o!st&#uj& si& o! ustalonej sekwencji rundy( 9amiast we!%ug ustalonego #or$!ku, ro$grywa si& $!ar$enia w kolejnoci ic' wyst&#owania, a grac$e mus$ wykona okrelone c$ynnoci je!noc$enie, nie$ale"nie o! tego, !o kogo nale"y tura( 9!ar$y si& mo"e, "e !$ia%ania je!nego grac$a wywo%aj nag%e #ojawienie si& b!8 uaktywnienie wyjtkowego ty#u #ostaci, c$y c'o by s#rowokuj nieoc$ekiwane $!ar$enie(

Zrabie/<
4 trakcie ro$grywania potyczek, mo!ele nale"ce !o wrogic' kom#anii b&! mia%y oka$j& grabie%y, c$yli obrabowania #okonanyc' #r$eciwnikw( =o!el bohatera, ktry w 'azie walki wrcz yczy z akcji! wrogiego bohatera lub stronnika 1ale nie (ajemne "strze2 mo"e os$c$&!$i "ycie #okonanego w $amian $a oku#( 9wykle mo!ele staraj si& !obi #r$eciwnika, ale grac$ mo"e #o!j #rb& #owstr$ymania mo!eli wykonujc testy C.( He"eli u!a si& $!a test, mo!ele $a!owalaj si& okupem i os$c$&!$aj #okonanego( 4 najbli"s$ej w%asnej turze w 'azie ruchu w c$asie wykonywania pozostaych ruchw $wyci&$ca ?057C37 wrogi yczony z akcji! mo!el $ je!nego wybranego #r$e!miotu( .'o wrogi mo!el wci" #o$ostaje yczony z akcji!, to nale"y je!nak $auwa"y , "e $a wy%c$one w ten s#osb $ ro$grywki mo!ele nie nale"y w trakcie sekwencji po potyczce wykonywa r$utw na :?,8T .&W:B+GC% &?F:B,[( =o!ele #o!legajce $asa!$ie s#ecjalnej D<537 lub !ar$ce #r$eciwnika G3BG743.3S automatyc$nie nie $!aj testu C. i !obijaj #r$eciwnika $as#okajajc #ragnienie krwi lub gar!$c oku#em #oc'o!$cym $e $nienawi!$onyc' rk( /o!obnie, mo!ele ktre #o$ostaj $wi$ane walk wr&c$ $e s#rawnym wrogiem, nie mog ograbi& #r$eciwnika yczonego z akcji!, o!$wiercie!la to sytuacj&, w ktrej #osta sku#ia uwag& na realnym i be$#ore!nim $agro"eniu jakie stanowi s#rawni wrogowie i najskutec$niej jak #otra*i eliminuje ka"!e mo"liwe $agro"enie( 9!obyte w ten s#osb #r$e!mioty mog $osta u"yte #r$e$ mo!el !o#iero w nast&#nej ro$grywce(

9nacznik kosztowno!ci<
4 c$asie ro$grywania scenariuszy, dru%yny b&! mie styc$no $e znacznikami kosztownoci, ktre w gr$e W:F%,0= > 3:+ :SG S*0F=0S% re#re$entuj wartociowe #r$e!mioty, klejnoty ora$ s$lac'etne metale, ktre mog $osta $!obyte #r$e$ bohaterw ju" w trakcie ro$grywania potyczki( )naczniki kosztownoci mog $osta #o!niesione w 'azie ruchu w c$asie wykonywania pozostaych ruchw #r$e$ !owolny mo!el bohatera, ktrego #o!stawka #o$ostaje w kontakcie $e $nac$nikiem( *ohater, ktry #o!nis% znacznik kosztownoci nie mo"e biega& ora$ kor$ysta $e $!olnoci ;?), c'o na!al mo"e szar%owa& w $wyk%y s#osb( Gale"y $auwa"y , "e mo!ele nie mog #r$eka$ywa sobie znacznikw kosztownoci( /ona!to, mo!el ktry $ostanie yczony z akcji! lub b&!$ie +cieka! traci !rogocennoci( 4 #r$y#a!ku $aistnienia #owy"s$ej sytuacji, znacznik kosztownoci nale"y umieci obok yczonego z akcji! bohatera lub w miejscu, w ktrym mo!el ro$#oc$% +cieczk!(

I5 | S t r o n a

3antasy Skirmish

I@ | S t r o n a

Warheim

Fuch<

iniejs$y ro$!$ia% $awiera ws$ystkie $asa!y !otyc$ce #orus$ania si& #ostaci na stole( Giemal"e ws$ystkie ro!$aje ruc'u, w tym ruc'y s$ar"ujcyc' mo!eli ora$ wi&ks$o ruchw przymusowych, #o!legaj tym samym $asa!om( 4s$elkie wyjtki !otyc$ce szar% i +ciekajcych! mo!eli omwiono o!!$ielnie( Kotyc$y to rwnie" nielic$nyc' #ostaci, ktre #orus$aj si& w s#ecy*ic$ny s#osb, jak c'o by stwor$enia latajce( )ego ty#u wyjtki o! $wyk%yc' $asa! omwiono !la wygo!y w !als$ej c$&ci #o!r&c$nika( 9 samej natury gry, #r$y r"noro!noci terenw i makiet, na ktryc' gra si& o!bywa i niestabilnoci mo!eli, wynika *akt, "e ruc'y mo!eli nie mog by stu#rocentowo !ok%a!ne( 4 gruncie r$ec$y nie ma #owo!u !o $martwie+, w ko+cu o wiele wa"niejs$a o! #recy$ji jest #%ynno ro$grywki( 4 #r$y#a!ku wyjtkowo wa"nyc' ruc'w tu!$ie" w #r$y#a!kac', g!y o!mier$enie !ystansu ma !ecy!ujcy w#%yw na ro$grywk&, nale"y jes$c$e #r$e! ruc'em wyjani $ #r$eciwnikiem to, co $amier$amy $robi (

?ieg<
Cieg #o$wala #ostaciom, ktre $naj!uj si& w #ewnej o!leg%oci o! g%wnyc' walk, #orus$a si& $e $!wojon #r&!koci( ?!$wiercie!la to mo"liwo s$ybkiego ruc'u re$erw, ktre !$i&ki biegowi s w stanie !o%c$y !o walk toc$onyc' w strategic$nie wa"nyc' rejonac' #ola bitwy( /osta , ktra biegnie, nie jest #r$ygotowana !o walki, wi&c nie #owinna biega $byt blisko wroga( 4 r$ec$ywistoci "a!en mia%ek nie #o!s$e!%by !o wroga be$ #r$ygotowanej !o walki broni( Ciegnce #ostacie #orus$aj si& $ #r&!koci rwn #o!wojonej wartoci ws#%c$ynnika S9G?*&Q( Kos%ownie Qi! !wa ra$y s$ybciejR( Cieg o!bywa si& $ broni sc'owan w #oc'wac' b!8 te" $awies$on na ramieniu( /ostacie mog biec, o ile w 'azie rozpoczcia tury w o!leg%oci !o EO nie by%o "a!nyc' wi!oc$nyc' mo!eli wroga( Heli w 'azie rozpoczcia tury, w polu widzenia, w o!leg%oci !o EO $naj!uj si& jakiekolwiek wrogie mo!ele, #osta nie mo"e biec, g!y" gotuje si& !o walki( Gie !otyc$y to wrogw, ktr$y aktualnie +ciekaj!, s #owaleni na ziemi! lub "szoomieni!, co o!$wiercie!la *akt, "e nie stanowi oni natyc'miastowego $agro"enia( 4 trakcie biegu mo!el stanowi ruc'omy cel !la str$elcw( Ko #oc$tku nast&#nej 'azy ruchu mo!elu, ws$ystkie wymier$one w #osta ataki broni dystansow wykonywane s $ kar FI !o testu tra'ienia( =o!ele nie mog biega& je"eli #orus$aj si& #o terenie trudnym lub terenie bardzo trudnym ora$ g!y #okonuj przeszkody( =o!el, ktry bieg w c$asie 'azy ruchu, nie mo"e kor$ysta w 'azie strzelania $e swej broni dystansowej( Gatomiast mo!ele #o!legajce $asa!$ie s#ecjalnej =70 lub K<.A?4G:, ktre biegy w c$asie 'azy ruchu, nie mog r$uca c$arw ora$ o!mawia mo!litwy(

Sekwencja -azy ruchu<


I. 1,*8:F:CA: S9:FB
He"eli grac$ c'ce, by ktrykolwiek $ jego mo!eli $as$ar"owa%, musi $a!eklarowa to na samym #oc$tku 'azy ruchu 2. =&?0809:CA: LC0,*:A\CGC%M =&1,80 He"eli ktrakolwiek $ #ostaci +cieka!, grac$ mo"e #o $a!eklarowaniu s$ar" #o!j #rb& jej $mobili$owania( 4. FLC%G .F9G=LS&W, Gale"y wykona ruc' mo!elami, ktre #o!legaj $asa!om ruc'u #r$ymusowego( 5. FLC%G S9:FBLA\CGC% Gale"y wykona ruc'y s$ar"ujcyc' je!nostek i inne ruc'y, b&!ce wynikiem s$ar"y( @. .&9&S :;, FLC%G Gale"y wykona ruc'y #o$osta%yc' mo!eli(

Lkrywanie si(<
/osta , ktra wykona%a ruch 1ale nie bieg lub ;?)2 mo"e +krywa& si $a #oblisk cian, kolumn lub inn os%on, ktra $naj!uje si& nie !alej ni" IO o! niej( ?bok +krywajcej si #ostaci nale"y umieci $nac$nik +krycia( =o!el #o$ostaje +kryty, !o#ki $naj!uje si& $a oson 1$obac$ F&9190:; Y0< S F9,8:+0,2, nie mo"e by w tym c$asie obrany na cel ataku $ broni !ystansowej, szar%y ora$ $akl& ty#u magiczny pocisk, c'o na!al o!c$uwa skutki $akl& obs$arowyc' ora$ takic', ktre nie wymagaj by r$ucajcy $akl&cie =70 wi!$ia% cel( =o!el +krywajcy si mo"e, be$ $!ra!$ania swojej #o$ycji wykona ruch 1ale nie bieg lub ;?)2, o ile $ako+c$y go $a kolejn $as%on( =o!el +krywajcy si, ktry wykona bieg, ;?), zaszar%uje, ostr$ela #r$eciwnika lub r$uci $akl&cie, wyjawia swoj #o$ycj&( =o!el nie mo"e +krywa& si je"eli w #obli"u $naj!uj si& wrogie mo!ele( =o!el $ostanie !ostr$e"ony lub us%ys$any be$ w$gl&!u na to jak !obr$e +kryje si( /ostacie automatyc$nie wykrywaj #r$eciwnikw, #rbujcyc' +krywa& si, w #romieniu ic' 0+0CA: GWG lic$onej w calac'( 7 wi&c mo!el, ktrego ws#%c$ynnik 0+0CA: GW: ma warto 4 automatyc$nie wykryje +krywajcego si #r$eciwnika $naj!ujcego si& w o!leg%oci !o 4O o! niego(

1ystans ruchu<
9wyk%y !ystans ruchu #ostaci jest rwny wartoci ws#%c$ynnika S9G?*&Q #o!anej w jego c'arakterystyce( /o!c$as 'azy ruchu mo!el mo"e #orus$y si& na o!leg%o nie wi&ks$ ni" wyra"ona w calac' warto ws#%c$ynnika S9G?*&Q( /r$yk%a!owo c$%owiek ma ws#%c$ynnik S9 rwny 5, a wi&c maksymalnie mo"e #orus$y si& o 5O( Bl*owie s s$ybsi, maksymalny !ystans jaki mog #okona to @O( /ostacie nie mus$ #orus$a si& o ca%y !o$wolony !ystans, mog rwnie" nie rus$a si& wcale, jeli tak woli grac$, ale nie mog #orus$a si& na o!leg%o wi&ks$ ni" $wyk%y !ystans ruc'u, o ile nie szar%uj, biegn lub +ciekaj! 1wymienione ty#y ruc'u omwiono w !als$ej c$&ci #o!r&c$nika2(

1R od siebie<
0rac$e o!kryj, "e #orus$anie #ostaci na stole #rowa!$i c$asem !o $at%oc$enia, s$c$eglnie kie!y wiele r"nyc' mo!eli walc$y wr&c$( 4a"ne jest $atem ustalenie, ktre #ostacie aktualnie walc$, a ktre s blisko, ale nie toc$ walki, a mo"e tylko staraj si& #r$ej obok( 9 tego #owo!u, mo!ele stron #r$eciwnyc' winne, o ile nie walc$, utr$ymywa !ystans nie mniejs$y ni" IO o! siebie( =o!ele, ktre w wyniku !$ia%a+ mia%yby $bli"y si& !o wroga na o!leg%o mniejs$ ni" IO, mus$ si& #o #rostu $atr$yma w o!leg%oci IO o! #r$eciwnika( Gale"y #ami&ta , "e w $wyk%yc' warunkac' je!yn meto! w%c$enia je!nostki !o walki wr&c$ jest szar%a na #r$eciwnika( He!nak"e w wyniku szar%y, s$ar"ujca #osta mo"e $nale8 si& w o!leg%oci mniejs$ej ni" IO o! !owolnego #r$eciwnika 1nie tylko tego, ktry by% celem s$ar"y2(

Wspinaczka<
/osta c'owa bro+ i $ac$yna ws#ina si& lub sc'o!$i w !%( =o!el musi $naj!owa si& w o!leg%oci !o IO cala o! M#owier$c'niM #o ktrej b&!$ie si& ws#ina%( =o!el w ramac' 'azy ruchu mo"e si& ws#i lub $ej na !ystans rwny wartoci jego ws#%c$ynnika S9G?*&Q lic$onej w calac'( Heli !ystans na jaki mo!el $amier$a si& ws#i #r$ekrac$a warto ws#%c$ynnika S9G?*&Q, to ws#inac$ka nie mo"e by kontynuowana( =o!el musi wykona test S0;G albo 0+0CA: GWG w $ale"noci o! tego, ktry $e ws#%c$ynnikw mo!elu jest wi&ks$y, $a ka"!e #e%ne 2O ktre $amier$a #okona w c$asie wspinaczki( He"eli wynik jest mniejs$y b!8 rwny wartoci testowanego ws#%c$ynnika, test $osta% $!any i ws$ystko jest w #or$!ku i mo!el mo"e kontynuowa ruch( Heli ktrykolwiek $ testw $ako+c$y si& nie#owo!$eniem mo!el nie mo"e $nale8 o!#owie!niej !rogi i nie rus$a si& !o ko+ca tury( Gale"y $wrci uwag&, "e wyr$ucenie C o$nac$a, "e mo!elowi nie u!a%o si& $!a testu nie$ale"nie o! wartoci testowanego ws#%c$ynnika i mo"liwoci jego mo!y*ikacji(

*ropierz<
/ostacie !osia!ajce wier$c'owcw w kro#ier$ac' lub la!rac' #orus$aj si& wolniej $e w$gl&!u na ci&"ar $broi, ktry utru!nia im ruc'( 4ier$c'owiec w kro#ier$u #orus$a si& $ kar FIO( /r$yk%a!owo, ka#itan !osia!ajcy konia mo"e #okona !ystans !o EO lub ICO jeli bieg%( Heli je!nak ko+ wy#osa"ony jest w kro#ier$, ka#itan mo"e #orus$y !o EOFIO 1kara $a kro#ier$ konia2, co !aje DO ruc'u lub I5O jeli wier$c'owiec bieg% 2N1EOFIO2(

Fuch poza kraw(d6 sto'u<


=o!el mo"e wyj #o$a kraw&!8 sto%u je!ynie #o!c$as #ocigu b!8 uciec$ki( 4 #r$y#a!ku innyc' ro!$ajw ruc'u, niewa"ne !obrowolnyc' c$y #r$ymusowyc' kraw&!8 sto%u traktowana jest jak teren nie!ost&#ny 1c'yba, "e o!r&bne $asa!y s#ecjalne !la scenarius$y, okrelonyc' #ostaci it#( stanowi inac$ej2(

9eskok<
.$asem $!ar$a si&, "e #osta musi nagle ucieka #r$e$ okno lub $eskoc$y $ !ac'u( He!yne wyjcie to $eskok $ #ewnej wysokoci, $ako+c$ony l!owaniem na obie nogi $ amorty$ujcym #r$ysia!em( =o!ele mog w miar& be$#iec$nie $eskakiwa $ miejsc #o%o"onyc' nie wy"ej ni" CO na! #owier$c'ni na ktrej b&! l!owa , w !owolnym momencie wykonywania ruchu, biegu lub szar%y( 7by okreli c$y $eskok $ako+c$y% si& #owo!$eniem, nale"y wykona test S0;G albo 0+0CA: GWG w $ale"noci o! tego, ktry $e ws#%c$ynnikw mo!elu jest wi&ks$y, $a ka"!e #e%ne 2O wysokoci( Heli testy $ako+c$ si& #owo!$eniem, #osta $grabnie l!uje na $iemi i mo"e kontynuowa ruch, bieg lub szar%( He"eli ktry $ testw $ako+c$y si& #ora"k mo!el s#a!a i otr$ymuje obra"enia tak jak o#isano to w #o!ro$!$iale L.:1,*( 0rac$, #o!ejmujc !ecy$j& o zeskoku nie mo"e mier$y !ystansu !o #owier$c'ni na ktrej mo!el b&!$ie l!owa%, musi #olega na w%asnej ocenie, c$y #osta b&!$ie mog%a be$#iec$nie wyl!owa (

Fuch, a dobre obyczaje<


0ra W:F%,0= 3S jest $ natury nie#recy$yjna, jeli i!$ie o ruc' mo!eli( 5"ne ro!$aje terenu, niestabilno mo!eli it#( b&! s#rawia , "e nieuc'ronnie #ojawiaj si& si&gajce u%amkw cala niecis%oci $wi$ane $ !ostawianiem mo!eli( Gie #owinno to w#%ywa na #r$ebieg gry, w myl $asa!y, "e le#iej gra , ni" #r$ejmowa si& nieuniknion nie!ok%a!noci( )am, g!$ie ruc' tu!$ie" mier$ony !ystans jest s$c$eglnie istotny, warto u$go!ni $ #r$eciwnikiem, co $amier$a si& $robi , $anim jakiekolwiek mo!ele $ostan #orus$one(

IC | S t r o n a

3antasy Skirmish

.rzeskok<
.$asem $!ar$a si&, "e mo!el musi #r$eskoc$y na! ro$#a!lin albo $ je!nego !ac'u na !rugi( 4 takim wy#a!ku nale"y $astosowa #oni"s$e $asa!y( =o!el mo"e #rbowa wykona przeskok $ ro$biegu lub $ miejsca, w !owolnym momencie wykonywania ruchu, biegu lub szar%y( 5o$#&!$ajc si& !o przeskoku, mo!el musi #r$ebiec #r$ynajmniej tyle cali, ile wynosi warto jego ws#%c$ynnika S9G?*&Q( ?statnie 2O mus$ $osta #r$ebyte w linii #rostej, "eby #osta $!o%a%a #rawi!%owo o!bi si& o! #o!%o"a( =o!el mo"e be$ tru!u #r$eskoc$y tyle cali ile wynosi warto jego ws#%c$ynnika S9, #o c$ym #osta $grabnie l!uje na #r$eciwleg%ej #owier$c'ni i mo"e kontynuowa ruch, bieg lub szar%( /osta mo"e rwnie" #rbowa wybi si& mocniej i $ary$ykowa przeskok na !als$ o!leg%o ( Gale"y wwc$as wykona test S0;G albo 0+0CA: GWG w $ale"noci o! tego, ktry $e ws#%c$ynnikw mo!elu jest wi&ks$y( <!any test o$nac$a, "e #osta mo"e #r$eskoc$y !o!atkowo tyle cali, ile wynosi jej S0;:( Gieu!any test o$nac$a, "e mo!el $amier$a% #r$eskoc$y ca%y ten !ystans 1rwny sumie wartoci S9G?*&C0 i S0;G2, ale #oli$n% si& #r$y o!biciu i s#a!%( /r$eskok $ miejsca wykonywany jest we!%ug tyc' samyc' $asa! $ tym "e jego !%ugo $ostaje $mniejs$ona o #o%ow&( 4 celu unikni&cia kom#likacji, u%amki $aokrglane s w gr& $ !ok%a!noci !o ]O( 0rac$, #o!ejmujc !ecy$j& o przeskoku nie mo"e mier$y !ystansu !o #owier$c'ni na ktrej mo!el b&!$ie l!owa%, musi #olega na w%asnej ocenie, c$y #osta b&!$ie mog%a be$#iec$nie #r$eskoc$y i wyl!owa (

3aza ruchu<
)ak jak #o!ano wc$eniej, *a$a ruc'u !$ieli si& na #i& c$&ci, ktre #oni"ej $osta%y s$c$eg%owo omwione( I. 1,*8:F:CA: S9:FB. 2. =&?0809:CA: LciekajcychM =&1,80. 4. FLC%G .F9G=LS&W,. 5. FLC%G S9:FBLA\CGC%. @. .&9&S :;, FLC%G Rmo!ele "szoomione! #owstaj, a #owalone na ziemi! nale"y traktowa jako "szoomione!S(

1. 1ek#aracja szar/
Ga #oc$tku 'azy ruchu grac$ musi $a!eklarowa , ktre mo!ele b&! s$ar"owa%y( 9 wyjtkiem r$a!kic' sytuacji, ktre o#isano w !als$ej c$&ci #o!r&c$nika, s$ar"e nig!y nie s #r$ymusowe( )o grac$ !ecy!uje, ktre, jeli w ogle jakie, mo!ele b&! s$ar"owa%y( He"eli grac$ c'ce, by ktrykolwiek $ kierowanyc' #r$e$ niego mo!eli ws$e!% w walk& wr&c$ $ mo!elem lub mo!elami #r$eciwnika, mo"e $a!eklarowa szar%( -zar%a jest #raktyc$nie je!ynym s#osobem w%c$enia mo!eli !o walki wr&c$( He"eli grac$ c'ce $aatakowa #r$eciwnika, musi na niego $as$ar"owa swoim mo!elem , nie mo"e #o #rostu !ostawi mo!elu !o walki wr&c$, o ile wc$eniej nie $a!eklarowa% s$ar"y( 4s$ystkie s$ar"e nale"y $a!eklarowa na #oc$tku 'azy ruchu. w wybranej #r$e$ grac$a kolejnoci/ Cy $a!eklarowa szar%, nale"y wybra mo!el i wy$nac$y #osta wroga, ktr $amier$a si& $aatakowa ( 0rac$, #o!ejmujc !ecy$j& o $a!eklarowaniu szar%y nie mo"e mier$y !ystansu !o celu, musi #olega na w%asnej ocenie, c$y #osta !osi&gnie wybranego wroga( /osta mo"e $as$ar"owa !owolny mo!el #r$eciwnika, je"eli $naj!uje si& on w polu widzenia #ostaci, je!noc$enie musi $naj!owa si& w zasigu szar%y mo!elu, rwnym #o!wojonej S9 lic$onej w calac'( )ak wi&c #osta $ cec' S9 rwn 4, mo"e s$ar"owa $ maksymalnej o!leg%oci CR( =o!el szar%ujcy <KB597 H76? /3B54S9:, a cios ko+c$cy szar% wykonywany jest $ #remi XI !o tra'ienia( He"eli grac$ c'ce, by jego #osta $as$ar"owa%a wrogi mo!el $naj!ujcy si& w #romieniu 0+0CA: GWG lic$onej w calac', ktrego #osta nie wi!$i 1na #r$yk%a! taki mo!el, ktry $naj!uje si& $a #lecami lub $a rogiem bu!ynku2 i ktry nie jest ukryty, musi wykona test 0 #ostaci( <!any test o$nac$a, "e #osta us%ys$a%a lub w inny s#osb wyc$u%a mo!el i mo"e go $as$ar"owa ( Gieu!any test o$nac$a, "e #osta nie wykrywa%a obecnoci wroga, a grac$ nie mo"e $a!eklarowa szar%y tego konkretnego mo!elu( =o!ele, mi&!$y ktrymi $naj!uje si& przeszkoda !o IO s rwnie" traktowane jako $aanga"owane w walk& wr&c$, nawet, je"eli ic' #o!stawki *i$yc$nie si& nie stykaj( 9anim grac$ $!ecy!uje o szar%y, nale"y w$i #o! uwag& #okonywany teren, ktry mo"e s#owolni #osta tak, jak o#isano to w F&9190:8, 0000< FLC%(

Lpadek<
He"eli #osta $ostanie $e#c'ni&ta lub #otknie si& i s#a!nie $ !ac'u, to wte!y jest to traktowane jako upadek, a nie zeskok( =o!el, ktry upad otr$ymuje *4 tra*ienia $ S0;\ rwn wysokoci $ ktrej s#a!% mier$onej w calac'( =o!ele, ktre u#a!%y nie mog skor$ysta $ "chrony #ancerza, nale"y je!nak $wrci uwag&, "e "chrona $agiczna #r$ys%uguje w normalny s#osb( ?bra"enia wynikajce $ u#a!ku nie $a!aj zranie, krytycznych( /ona!to, mo!el ktry u#a!%, nawet jeli nie otr$yma% "a!nyc' obra"e+ $ostaje "szoomiony!(

=ode#e &szo'omioneM i .owa#one na ziemi(M<


4alka toc$ona wysoko na! #owier$c'ni ulic jest $ #ewnoci emocjonujca, ale niesie $e sob $nac$nie wi&cej $agro"e+ ni" #otyc$ka toc$ona na u!e#tanej $iemi, je!nym $ nic' jest upadek( =o!ele ktre toc$y%y walk& w o!leg%oci !o IO o! kraw&!$i !ac'u, urwiska, k%a!ki lub innej #owier$c'ni, i $osta%y "szoomione! lub #owalone na ziemi! #r$e$ ciosy lub str$a%y #r$eciwnika mus$ wykona test S0;G albo 0+0CA: GWG w $ale"noci o! tego, ktry $e ws#%c$ynnikw mo!elu jest wi&ks$y( He"eli wynik jest mniejs$y b!8 rwny wartoci testowanego ws#%c$ynnika, test $osta% $!any i ws$ystko jest w #or$!ku( Gie#owo!$enie o$nac$a, "e nie $!o%a%y utr$yma rwnowagi i run&%y w !%( Gale"y $wrci uwag&, "e wyr$ucenie C o$nac$a, "e mo!elowi nie u!a%o si& $!a testu nie$ale"nie o! wartoci testowanego ws#%c$ynnika i mo"liwoci jego mo!y*ikacji(

Szar/a niemo/#iwa<
Gie ws$ystkie mo!ele mog szar%owa&( Gajc$&ciej mo!ele nie mog szar%owa&, #oniewa" s ju" $wi$ane walk wr&c$, ale istniej te" inne #owo!y, takie jak +cieczka!, c$y skutek !$ia%ania jakiej $asa!y s#ecjalnej( /ona!to, mo!el nie mo"e $a!eklarowa Ms$ar"y niemo"liwejM F takiej, ktrej nie !a si& wykona , c$y to $ #owo!u tego, "e wrogi mo!el $naj!uje si& w s#osb oc$ywisty #o$a $asi&giem szar%y, c$y te" $ #owo!u #r$es$ko!y uniemo"liwiajcej wejcie w kontakt $ #r$eciwnikiem( Gale"y $auwa"y , "e #r$es$ko! mo"e by te" inny mo!el i jeli istnieje s$ansa, "e blokujcy !rog& mo!el usunie si&, $anim szar%a $ostanie wykonana, szar%a jest Mmo"liwaM, a co $a tym i!$ie mo"e by $a!eklarowana(

.'ywanie<
=o!el c'owa bro+ i $ac$yna #%yn lub nurkowa ( 7by ro$#oc$ #r$e#raw& mo!el musi $naj!owa si& w o!leg%oci !o IO cala o! terenu wodnego ktry b&!$ie stara% si& #r$e#%yn ( =o!el w ramac' 'azy ruchu mo"e #r$e#%yn !ystans rwny #o!wojonej wartoci jego ws#%c$ynnika S9G?*&Q lic$onej w calac'( Heli !ystans na jaki mo!el $amier$a #r$e#%yn #r$ekrac$a #o!wojon warto ws#%c$ynnika S9G?*&Q, to pywanie nie mo"e by kontynuowane( =o!el musi wykona test S0;G albo 0+0CA: GWG w $ale"noci o! tego, ktry $e ws#%c$ynnikw mo!elu jest wi&ks$y, $a ka"!e #e%ne 5O ktre $amier$a przepyn&( He"eli wynik jest mniejs$y b!8 rwny wartoci testowanego ws#%c$ynnika, test $osta% $!any i ws$ystko jest w #or$!ku( Heli ktrykolwiek test $ako+c$y si& nie#owo!$eniem #osta $ac$yna ton , mo!el traci I #unkt BW be$ mo"liwoci skor$ystania $ "chrony #ancerza( /ona!to nie#owo!$enie ktregokolwiek $ testw o$nac$a, "e mo!el nie mo"e kontynuowa #r$e#rawy i nie rus$a si& !o ko+ca tury( =o!ele, ktre #rbuj pywa& w $broi otr$ymuj kar& !o testu FI $a lekki pancerz, F2 $a redni pancerz i F4 $a pancerz ci%ki( Gale"y $wrci uwag&, "e wyr$ucenie C o$nac$a, "e mo!elowi nie u!a%o si& $!a testu nie$ale"nie o! wartoci testowanego ws#%c$ynnika i mo"liwoci jego mo!y*ikacji(

+ieudana szar/a<
=o"e si& $!ar$y , je"eli wrogi mo!el uciek% #o$a $asi&g szar%y tu!$ie" ocena o!leg%oci by%a nietra*na, "e mo!el grac$a nie b&!$ie w stanie #orus$y si& tak !aleko, by !o#a celu( 4 takim #r$y#a!ku mamy !o c$ynienia $ nieu!an szar%( He"eli szar%a jest nieu!ana, #osta nie #o!waja swojej #r&!koci i #orus$a si& o !ystans rwny wartoci ws#%c$ynnika S9G?*&Q( =o!el #orus$a si& w kierunku wy$nac$onego celu tak, jakby s$ar"owa%a, lec$ $atr$ymuje si& #o #okonaniu $wyk%ego !ystansu ruc'u( ?!$wiercie!la to sytuacj&, w ktrej #osta ro$#oc$yna atak, a $!aws$y sobie s#raw&, "e nie jest w stanie !o#a wroga, wy'amowuje tracc #oc$tkowy im#et i entu$ja$m(

Szar/owanie wi(cej ni/ jednego przeciwnika<


He"eli grac$ mo"e zaszar%owa& mo!elem wi&cej ni" je!nego #r$eciwnika 1wej w kontakt #o!stawk $ #r$eciwnikiem2, mo"e to $robi ( Gie $aleca si& je!nak takic' !eklaracji, #oniewa" #osta b&!$ie walc$y%a sama #r$eciwko kilku #r$eciwnikom nara$!

Szar/a nurkujca<
=o"e si& $!ar$y , "e grac$ b&!$ie c'cia% zaszar%owa& mo!elem wrog #osta $naj!ujc si& #o! balkonem c$y k%a!k, na ktrej $naj!uje si& mo!el( 0rac$ mo"e $a!eklarowa szar% nurkujc je"eli wroga #osta $naj!uje si& nie !alej ni" 2O o! miejsca l!owania mo!elu, ktry $ kolei nie mo"e $naj!owa si& wy"ej ni" CO na! miejscem l!owania( Gast&#nie nale"y wykona test S0;G albo 0+0CA: GWG w $ale"noci o! tego, ktry $e ws#%c$ynnikw mo!elu jest wi&ks$y, $a ka"!e #e%ne 2O wysokoci( Heli testy $ako+c$ si& #owo!$eniem, mo!el $grabnie l!uje na $iemi i u!er$a w #r$eciwnika( He"eli ktry $ testw $ako+c$y si& nie#owo!$eniem #osta s#a!a i otr$ymuje obra"enia tak jak o#isano to w F&9190:8, 0000< FLC% w #o!ro$!$iale L.:1,*( =o!el ktremu u!a%o si& wykona szar% nurkujc <KB597 H76? /3B54S9:, a ciosy ko+c$ce szar% nurkujc wykonywane s $ #remi E2 !o testu tra'ienia ora$ EI !o testu zranienia #r$eciwnika(

ID | S t r o n a

Warheim

.rzej(cie szar/y<
#rzejcie szar%y jest je!nym $ wyjtkw !o #or$!ku obowi$ujcego w c$asie rundy( <mo"liwia grac$owi, #o s#e%nieniu wymienionyc' #oni"ej warunkw, !$ia%ania w c$asie tury #r$eciwnika( He"eli je!en $e s#r$ymier$onyc' mo!eli, nie$wi$ana walk wr&c$, stoi #omi&!$y mo!elem szar%ujcym a szar%owanym w o!leg%oci !o 2O o! linii szar%y to na "yc$enie grac$a mo"e #rbowa przej& szar%( 7by przej& szar% mo!el musi s#e%ni nast&#ujce warunkiF mo!el musi $naj!owa si& w S)5BD3B /59BHT.37, F #osta musi wykona u!any test 0, F w #r$y#a!ku, g!y wykonujcy akcj& szar%a mo!el #r$eciwnika bu!$i S)57.A lub 05?9T, #osta wy$nac$ona !o przejcia szar%y musi wykona tak"e test S)57.A<( Gie#owo!$enie o$nac$a, "e #osta #r$estras$y%a si& wroga i nie rus$a si& $ miejsca( 4 #r$y#a!ku, g!y to mo!el wy$nac$ony !o #r$ej&cia szar%y bu!$i S)57.A lub 05?9T, nale"y !ostawi mo!ele !o siebie i wykona 1jeli $ac'o!$i taka koniec$no 2 test S)57.A< !la #ostaci ktra s$ar"owa%a, tak jakby to ona by%a celem szar%y( F be$ w$gl&!u na wynik testu S)57.A< w najbli"s$ej 'azie walki wrcz mo!el wykonujcy akcj szar%a jest traktowany jako szar%ujcy, a mo!el #r$ejmujcy szar% jako cel szar%y/

Lcieka2M<
<cieka o$nac$a to w%anie , na wi!ok s$ar"ujcego wroga( =o!el obraca si& na #i&cie i natyc'miast r$uca !o uciec$ki! Hest to rac$ej !es#eracki krok albowiem #ostacie, ktre ro$#oc$&%y uciec$k&, maj ten!encj& !o !als$ego uciekania i w konsekwencji mog wybiec #o$a #ole bitwy, c$y grac$ tego c'ce, c$y nie( +cieczk! wykonuje si& w ten s#osb, "e mo!el obraca si& 1wok% ro!ka #o!stawki2 w kierunku na w#rost o! szar%ujcego wroga i #orus$a si& na w#rost o! niego o 2*CO w #r$y#a!ku, g!y warto ws#%c$ynnika S9 wynosi CO b!8 mniej, albo o 4*CO, jeli warto ws#%c$ynnika S9 wynosi wi&cej ni" CO( He"eli mo!el +cieka! #r$e! !woma lub wi&cej szar%ujcymi, to ruc' ucieczki #r$ebiega na w#rost o! je!nostki o najwy"s$ej S08, 1w #r$y#a!ku mo!eli o rwnej S08,, nale"y ro$str$ygn $a #omoc r$utu kostk2( =o!ele, ktryc' nie u!a%o si& $mobili$owa i kontynuuj ucieczk, wykonuj swj ruc' w 'azie ruchw przymusowych(

=ode#e uciekajce przed szar/<


9!ar$a si&, "e +cieczka! jako reakcja na szar% mo"e !o#rowa!$i !o bar!$o skom#likowanyc' sytuacji( /re$entowane #oni"ej #r$yk%a!y wyc$er#uj najc$&ciej s#otykane #r$y#a!ki( /osta uciekajca #r$e! s$ar" #orus$a si& na w#rost o! szar%ujcego o 2*CO lub 4*CO, w $ale"noci o! tego, c$y jej ws#%c$ynnik S9G?*&Q wynosi C, c$y #owy"ej C, tak jak to wyjaniono wc$eniej( 9!ar$y si& mo"e, "e uciekajca #osta #orus$y si& $byt !aleko, by szar%ujcy mg% j !o#a , co o$nac$a, "e szar%a jest nieu!ana , szar%ujcy musi wykona ruc' na o!leg%o rwn ws#%c$ynnikowi S9G?*&Q, $u#e%nie tak jak w #r$y#a!ku ka"!ej innej nieu!anej szar%y( He"eli uciekajcy mo!el nie $!o%a wy!osta si& $ $asi&gu atakujcego, $naj!$ie si& w #owa"nyc' tara#atac'! Heli szar%ujcemu starc$y ruc'u, by !ogoni uciekajc #osta , to taki mo!el $ostaje stratowany 1w!e#tany w $iemi& tu!$ie" #r$e#&!$ony be$ s$ans na mobilizacj2 i natyc'miast yczony z akcji! S$ar"ujcy mo!el #orus$a si& o ca%y !ystans szar%y w#rost #r$e$ #o$ycj& $ajmowan #r$e$ uciekajcy mo!el(

1ek#aracja reakcji na szar/(<


/o $a!eklarowaniu szar%, ale #r$e! o!mier$eniem, c$y cele szar% s w $asi&gu, #r$eciwnik !eklaruje reakcje na s$ar"& #os$c$eglnyc' s$ar"owanyc' mo!eli( Gale"y $wrci uwag&, "e jest to sytuacja s$c$eglna, g!y" je!en $ grac$y ma #rawo w turze swojego #r$eciwnika wykona !$ia%ania swoimi mo!elami( S$ar"owana #osta ma nast&#ujce mo"liwoci reakcji- sta& @ strzela&, trzyma& pozycj lub +cieka&!/ =o!ele $wi$ane walk wrcz mog tylko trzyma& pozycje( /ostacie, ktre aktualnie +ciekaj!, mog tylko +cieka&!(

Sta2 K strze#a2<
He"eli s$ar"owany mo!el #osia!a bro, dystansow a ws$ystkie szar%ujce na ni je!nostki s w o!leg%oci wi&ks$ej o! #o%owy ruc'u szar%y 1#o uw$gl&!nieniu kar $a #okonywany teren2, mo!el mo"e wykona test 0( /owo!$enie o$nac$a, "e mo"e o!!a str$a% w kierunku najbli"s$ej szar%ujcej #ostaci( Str$elanie to ro$#atruje si& tu" #r$e! wykonaniem ruc'u szar%ujcych mo!eli, s#raw!8 w F&9190:8, Y0< S F9,8:+0,, jakie $asa!y r$!$ broni !ystansow( Heli szar%ujcy ro$#oc$yna szar% $ o!leg%oci #r$ekrac$ajcej maksymalny $asi&g broni dystansowej mo!elu, szar%a $ostaje #r$erwana, g!y je!nostka wej!$ie w maksymalny $asi&g broni i wte!y ro$#atruje si& str$elanie , mo!el o!!aje str$a% na daleki zasig, g!y tylko wrg $naj!$ie si& w $asi&gu( Heli ostr$a% nie #owstr$yma wroga, ruc' szar%y $ostaje !oko+c$ony( /o!obnie, jeli oka"e si&, "e szar%ujcy by% $byt blisko lub szar%uje na obrconego ty%em #r$eciwnika uwa"a si&, "e cel szar%y wykonuje reakcj& trzyma& pozycje $amiast $a!eklarowanego sta& @ strzela&(

Wr"g na drodze<
4 #r$y#a!ku ucieczki #r$e! szar% mo"e si& $!ar$y , "e szar%ujcy wykona #e%en ruc' szar%y w #ogoni $a wy$nac$onym celem 1tu!$ie" w#rost #r$e$ niego!2, w#a!nie na inny mo!el wroga, ktry $nala$% si& na jego !ro!$e( Gale"y $wrci uwag&, "e mo"e si& tak $!ar$y nawet w #r$y#a!ku, g!y #oc$tkowy cel uciek% na tyle !aleko, "e szar%a jest nieu!ana( Heli szar%ujcy w#a!nie na inny wrogi mo!el to ma #rawo !o nie$w%oc$nego $a!eklarowania nowej szar%y na #r$eciwnika, ktry $nala$% si& na jego !ro!$e( -zar%ujcy nie musi tego robi i $amiast tego ma #rawo $atr$yma si& o IO o! wroga w $wyk%y s#osb( Heli szar%ujcy nie $atr$ymuje si&, grac$ musi natyc'miast $a!eklarowa szar% na nowy cel, a cel musi $a!eklarowa reakcj na szar% w $wyk%y s#osb( He"eli i !rugi cel $!ecy!uje si& na +cieczk!, a w wyniku nowego ruc'u szar%ujcy w#a!nie na kolejny cel na swej !ro!$e, ca%a #roce!ura #owtr$y si& i b&!$ie #owtar$ana tak !%ugo, !o#ki sytuacja nie $ako+c$y si& u!an b!8 nieu!an szar%(

rzyma2 pozycj(<
/osta mo"e sta twar!o w miejscu i #r$yj szar%, co o!$wiercie!la sytuacj&, w ktrej mo!el s$ykuje si& na o!#arcie nieuniknionego u!er$enia( Hest to najc$&ciej s#otykana reakcja #ostaci, ktre nie !ys#onuj broni dystansow tu!$ie" s $byt blisko wroga, by $ niej skor$ysta (

Wie#e szar/ na jeden mode#<


He"eli wiele mo!eli $a!eklarowa%o szar% na je!en mo!el #r$eciwnika, mo"e si& $!ar$y , "e szar%ujcych b&!$ie tyle, "e nie b&!$ie !la nic' miejsca, by !os$%o !o kontaktu $ #r$eciwnikiem( 6ie!y tak si& stanie, !ecy$ja o tym, ktre mo!ele !oko+c$ swoje szar%e, nale"y !o grac$a ro$grywajcego szar%( -zar%e, ktryc' nie !a si& !oko+c$y , traktuje si& jak nieu!an szar%(

9miana ce#u szar/y<


2O 2O
S F,3: .F9,ATC0:

He"eli mo!el b&!cy celem szar%y w reakcji na szar% !eklaruje +cieczk!, mo!el szar%ujcy ma wybr- mo"e kontynuowa szar% $a uciekajcym mo!elem albo $mieni cel szar%y( =o!el, ktry #rbuje $mieni cel szar%y musi wykona test C.( <!any test o$nac$a, "e mo!el mo"e $a!eklarowa szar% na inny mo!el #r$eciwnika, cel musi $a!eklarowa reakcj na szar% w $wyk%y s#osb( He"eli test $ako+c$y% si& nie#owo!$eniem lub w #obli"u nie ma !ost&#nyc' celw, szar%ujcy nie mo"e #o!j #rby $miany celu szar%y i musi kontynuowa szar% $a uciekajcym mo!elem(

Wyjtkowe przypadki<
-zar%a mo"e c$asem #ocign $a sob nieoc$ekiwane !$ia%ania #r$eciwnika 1wynikajce $ c$arw, magic$nyc' #r$e!miotw c$y $asa! s#ecjalnyc'2( )o #r$eciwnik #owinien w o!#owie!nim momencie $g%osi , "e #r$ys%uguje mu taki %amicy sekwencj& tury ruc', c$y te" inne !$ia%ania(

IO =o!el C $naj!uje si& w o!leg%oci IO o! linii szar%y i mo"e #rbowa przej& szar%(

4O 4 tym #r$y#a!ku mo!el C $naj!uje si& w o!leg%oci 4O o! linii szar%y i nie mo"e #rbowa przej& szar%y(

.oczekaj, przynios( ty#ko co! z powozu<


+cieczka! nie jest ostatni !esk ratunku tc'r$y i %otrw( /r$ebieg%y i be$w$gl&!ny !ow!ca mo"e wykor$ysta uciec$k& !o wycigni&cia $a#alc$ywego wroga $ s$yku i wcigni&cia go w #u%a#k&, by tam !o#a go i $nis$c$y ( ?c$ywicie tego ty#u #r$e!si&w$i&cia nie s wolne o! ry$yka , ale c$asem warto #owi&ci #ionka by #okona *igur&!

IE | S t r o n a

3antasy Skirmish

2. =obi#izacja LciekajcychM mode#i


/o $a!eklarowaniu szar% i reakcji na szar%, grac$ ro$grywajcy tur& ma mo"liwo $mobili$owania tyc' w%asnyc' je!nostek, ktre aktualnie uciekaj $a wyjtkiem tyc', ktre ro$#oc$&%y sw uciec$k& wc$eniej, w tej samej tur$e( /ostacie $wykle r$ucaj si& !o uciec$ki w wyniku S)57.A< #r$e! #r$era"ajcym #otworem lub innego traumatyc$nego #r$e"ycia( <ciekajce #ostacie nie #r$e!stawiaj "a!nej wartoci bojowej !o#ty, !o#ki si& nie $mobili$uj, co o$nac$a #owstr$ymanie si& o! !als$ej uciec$ki i #owrt !o gotowoci bojowej( /o!c$as mobili$acji +ciekajcych! mo!eli w 'azie ruchu, grac$ wy$nac$a je!n $ +ciekajcych! #ostaci i #r$e#rowa!$a test celem jej zmobilizowania 1tak jak to wyjaniono #oni"ej2( /r$ec'o!$i w !owolnej kolejnoci !o nast&#nego mo!elu i #rbuje go zmobilizowa&, #otem !o nast&#nego i tak !alejW .elem ustalenia, c$y uciekajcym mo!elom u!a%o si& zmobilizowa&, grac$ #r$e#rowa!$a test mobilizacji, ktry jest $wyk%ym testem C,C% .F9GWU1C9GC%( He"eli test $ako+c$y si& #owo!$eniem, je!nostka #owstr$ymuje si& o! +cieczki! i mobilizuje si( He"eli uciekajcej #ostaci nie u!a si& $!a testu mobilizacji, kontynuuje ona uciec$k& i wykonuje ruc' w ramac' ruchw przymusowych, o c$ym #8niej( =o!el ktry $!o%a% si& $mobili$owa nie mo"e #orus$y si& w tej tur$e, co wi&cej w 'azie strzelania nie mo"e str$ela $ broni dystansowej( Gale"y je!nak $auwa"y , "e mo!ele #o!legajce $asa!$ie s#ecjalnej =70 lub K<.A?4G: mog r$uca $akl&cia i o!mawia mo!litwy( 4yjtek o! tyc' $asa! stanowi test rozbicia( He"eli !ru"yna #onios%a #owa"ne straty mo"e nie by $!olna !o mobili$acji , #ostacie maj $byt niskie morale( He"eli !ru"yna straci%a 25X #ostaci, a grac$ nie wykona% u!anego testu rozbicia to mo!ele b&! kontynuowa uciec$k& !o momentu o#us$c$enia sto%u, b!8 #ki nie $ostan yczone z akcji!/

I. Fuchy szar/ujcych
/o $ako+c$eniu ruc'w #r$ymusowyc', w tym ruc'w mo!eli wroga, ktre $a!eklarowa%y +cieczk! w reakcji na s$ar"e, #r$yc'o!$i c$as na wykonanie ruc'w #ostaci, ktre $a!eklarowa%y s$ar"&( -zar%e #r$e#rowa!$a si& je!na #o !rugiej w kolejnoci ic' $a!eklarowania( Gale"y #ami&ta , by na tym eta#ie ro$str$ygn wyniki reakcji sta& @ strzela&, jes$c$e #r$e! o!mier$eniem, c$y s$ar"ujcy $naj! si& w kontakcie $ wy$nac$onym celem! =o!el szar%ujcy wykonujc ruc' szar%y #owinien #okona !ystans !$ielcy go o! #r$eciwnika #o najkrts$ej mo"liwej !ro!$e i $ako+c$y ruc' szar%y !ostawieniem !o najbli"s$ej kraw&!$i #o!stawki #r$eciwnika( He"eli !ostawienie !o najbli"s$ej kraw&!$i jest niemo"liwe, na #r$yk%a! mo!el #r$eciwnika #o$ostaje $wi$any walk wr&c$ $ innym mo!elem, nale"y !ostawi mo!el !o kolejnej kraw&!$i, o ile #o$wala na to $asi&g szar%y( /ona!to, nale"y $auwa"y , "e je"eli trasa szar%y #r$ebiega #r$e$ teren trudny lub teren bardzo trudny to mo!el mo"e omin taki teren, o ile #o$wala na to $asi&g szar%y, co nale"y $a$nac$y w c$asie !eklarowania szar%y( He"eli w wyniku nietra*nej oceny !ystansu szar%y mo!el nie mo"e by !ostawiony !o kraw&!$i #o!stawki #r$eciwnika lub nie mo"e omin terenu trudnego lub terenu bardzo trudnego to szar%a jest nieu!ana(

.oruszanie wa#czcych mode#i<


9wi$ane walk wr&c$ mo!ele nie mog wykonywa ruc'w, #ki je!na $e stron nie $ac$nie ucieka , albo nie $ostanie "szoomiona!, #owalona na ziemi! lub yczona z akcji!( /ostacie, ktre na #oc$tku swojej tury s ju" $aanga"owane w walk& wr&c$ nie mog wykonywa ruc'w, mog je!ynie kontynuowa walk& w 'azie walki wrcz(

3. Fuchy przymusowe
/o tym, jak grac$ ro$grywajcy tur #r$e#rowa!$i% #rb& zmobilizowania +ciekajcych! mo!eli, #r$yc'o!$i c$as na wykonanie #r$ewi!$ianyc' $asa!ami ruc'w #r$ymusowyc'( ?glnie r$ec$ ujmujc, grac$ mo"e kierowa swoimi mo!elami tak jak sobie tego "yc$y, oc$ywicie, w ramac' $asa! r$!$cyc' ruc'em( He!nak"e $!ar$a si& c$asem, "e mo!ele $ jakic' #owo!w wymykaj si& s#o! jego kontroli, by mo"e o#anowa% je #anic$ny S)57.A, mo"e !otkn&%o je jakie $akl&cie, a mo"e #o #rostu c$uj si& $agubione i $!e$orientowane( )ak c$y inac$ej, grac$ traci kontrol& na! ruc'em tyc' mo!eli i w%anie o takic' ruc'ac' mwimy jako o ruc'ac' #r$ymusowyc'( 4s$ystkie ruchy przymusowe wykonuje si& #r$e! innymi ruc'ami( ?$nac$a to, "e #orus$ajce si& w ten s#osb mo!ele mog wej komu w !rog&, $ablokowa ruc', tu!$ie" w inny s#osb #r$es$ko!$i innym( He"eli w tej samej *a$ie oby!waj grac$e maj #ostacie, ktre #o!legaj ruchom przymusowym 1$wykle w wyniku +cieczki! #r$e! szar%2, !ecy$ja o kolejnoci ic' #r$e#rowa!$ania nale"y !o grac$a, ktry aktualnie ro$grywa tur&(

5. .ozosta'e ruchy
/o wykonaniu ruc'w #r$ymusowyc' i s$ar" #r$yc'o!$i c$as na ruc'y res$ty !ru"yny( =wic w skrcie, grac$ nie musi w ogle #orus$a swoic' #ostaci, jeli nie c'ceY b!8 #orus$y mo!ele na o!leg%o tak ma% lub te" tak !u", jak sobie "yc$y, oc$ywicie w ramac' !o$wolonego maksymalnego !ystansu ruc'u(

=ode#e .owa#one na ziemi(M<


=o!el, ktry $osta% #owalony na ziemi! na #oc$tku nast&#nej tury grac$a, w 'azie ruchu #o!c$as wykonywania pozostaych ruchw $ostaje u$nany $a "szoomionego!( 4i&cej in*ormacji na temat "szoomionych! i #owalonych na ziemi! mo!eli $naj!uje si& w F&9190:8, Y00< W:8*: WFTC9 w #aragra*ie ,3,* 9F:+0,+0:(

=ode#e &szo'omioneM<
=o!el, ktry $osta% "szoomiony! mo"e #owsta w 'azie ruchu #o!c$as wykonywania pozostaych ruchw( 4i&cej in*ormacji na temat mo!eli "szoomionych! $naj!uje si& w F&9190:8, Y00< W:8*: WFTC9 w #aragra*ie ,3,* 9F:+0,+0:(

Fuchy LciekajcychM mode#i<


Gajc$&ciej s#otykanym ruchem przymusowym jest +cieczka!( <ciekajce mo!ele #orus$aj si& w kierunku na w#rost o! 8r!%a, ktre $musi%o ic' !o uciec$ki, a w kolejnyc' turach w kierunku najbli"s$ej kraw&!$i sto%u( <ciekajce mo!ele ignoruj kary $a ruc' #r$e$ przeszkody i ro!$aje terenu 1$a wyjtkiem terenu niedostpnego2( /orus$aj si& $aws$e o losowo wy$nac$ony !ystans( He"eli ruc' uciekajcego mo!elu wy#a!a #r$e$ teren nie!ost&#ny lub mo!el wykona ruc' #o$a kraw&!8 sto%u to $ostaje automatyc$nie yczony z akcji!( Gale"y je!nak $auwa"y , "e $a wy%c$one w ten s#osb $ potyczki mo!ele nie nale"y w trakcie sekwencji po potyczce wykonywa r$utw na :?,8T .&W:B+GC% &?F:B,[(

8osowy dystans ruchu<


=o!ele o losowym !ystansie ruc'u maj we ws#%c$ynniku S9G?*&Q #o!any r$ut kostkami, n#( *C, 2*C c$y 4*C( Hest to ruc', ktry mo!el wykonuje w ramac' ruc'w #r$ymusowyc' 'azy ruchu grac$a i #okonuj $aws$e #e%ny !ystans o!#owie!nio *CO, 2*CO c$y 4*CO #o linii #rostej , grac$ obraca mo!el wok% ro!ka i wybiera kierunek ruc'u #r$e! r$utem( Heli u$yskany wynik #rowa!$i mo!el !o kontaktu $ wrogiem, ruc' ten traktuje si& jak !eklaracj& szar%y, ktra #o!lega $wyk%ym $asa!om 1atakowany mo!el mo"e $a!eklarowa reakcj na szar% w $wyk%y s#osb2( /ona!to mo!el stanowi ruc'omy cel !la str$elcw( Ko #oc$tku nast&#nej 'azy ruchu mo!elu, ws$ystkie wymier$one w mo!el ataki broni dystansow wykonywane s $ kar FI !o testu tra'ienia(

IP | S t r o n a

Warheim

2J | S t r o n a

3antasy Skirmish

2I | S t r o n a

Warheim

/o $ako+c$eniu *a$y ruc'u ro$#oc$yna si& kolejna *a$a tury, *a$a magii( =agia $alic$a si& !o $asa! $aawansowanyc', a #owi&cony jej ro$!$ia% $naj!uje si& w !als$ej c$&ci #o!r&c$nika( )ymc$asem #o$ostajc #r$y $asa!ac' #o!stawowyc' omwiona $ostanie 'aza strzelania/

*&8&F Cia%y Cr$owy .$erwony Dioletowy Giebieski S$ary 9ielony U%ty

W0: FG =:Z00 +:9W: .& &C9+: +:9W: FL+0C9+: wietlisty 0ysh burs$tynowy 1hur #%omienisty A2shy ametystowy -hyish niebia+ski Azyr cienisty +lgu ja!eitowy 1hyran $%oty 3hamon

*&8,Z0L= wiat%a Curs$tynu /%omienia 7metystu Giebios .ienia Ha!eitu 9%ota

F:1GCA:

wiat%a Cestii ?gnia mierci Giebios .ienia Uycia =etalu

22 | S t r o n a

3antasy Skirmish

24 | S t r o n a

Warheim

Strze#anie<
'o o losac' wielu bitew stoc$onyc' na rubie"ac' Starego wiata !ecy!uj najc$&ciej krwawe walki wr&c$, to je!nak gra! wy#us$c$onyc' $ kus$ be%tw i siejcyc' mier kul armatnic' mo"e $mi&kc$y wroga #r$e! ostatec$nym natarciem, a c$asem nawet s#owo!owa o!!anie #ola be$ walki( 4y#osa"one w %uki, kus$e, c$y inn bro, dystansow mo!ele mog ro$#oc$ ostr$a% wroga, ktry #o$ostaje w ic' polu widzenia( ? ile nie #o!ano inac$ej, ka"!y mo!el ma #rawo !o tylko je!nego ataku str$eleckiego w ka"!ej 'azie strzelania( /ona!to, o ile nie #o!ano inac$ej, mo!el ktry w bie"cej tur$e skor$ysta $ umiej&tnoci lub $asa!y s#ecjalnej u"ywanej w 'azie magii lub 'azie strzelania nie ma #rawa, w tej samej tur$e w 'azie strzelania, str$ela $ broni dystansowej/ Str$elanie ro$#oc$yna si& $aws$e o! or&"a, ktry wymaga os$acowania !ystansu str$a%u 1takic' jak !$ia%a, c$y kata#ulty2( Gale"y os$acowa !ystans ka"!ego $e str$a%w, $anim grac$ #r$yst#i !o ic' o!mier$ania( Gast&#nie nale"y ro$#atr$y wyniki tyc' str$a%w $go!nie $ $asa!ami #o!anymi w F&9190:8, NN0< =:C%0+G W&A,++,( /o $ako+c$eniu #ierws$ej c$&ci str$elania nale"y #r$yst#i !o #o$osta%yc' str$a%w( 0rac$ #owinien wy$nac$y !o str$a%u je!n $e swyc' je!nostek i wybra je!en $ mo!eli wroga na cel ostr$a%u( /o wy$nac$eniu celu nale"y o!mier$y $asi&g i ro$#atr$y str$elanie $go!nie $ #o!anymi $asa!ami( Gast&#nie nale"y #r$ej !o kolejnej #ostaci str$eleckiej i #ost&#owa jak #o#r$e!nio( Gale"y kontynuowa str$elanie, #ki nie wystr$el ws$ystkie wy$nac$one !o str$a%u mo!ele u$brojone w bro+ !ystansow(

9asi(g<
Cro+ str$elecka ma maksymalny $asi&g, ktry okrela !ystans, na jaki bro+ mo"e wystr$eli ( He"eli wy$nac$ony cel $naj!uje si& #o$a $asi&giem, str$a%y automatyc$nie #u!%uj( 4%anie !latego nale"y wy$nac$y cel, $anim o!mier$y si& $asi&g( ?mawiane $asi&gi okrelaj maksymalny !ystans, na jaki bro+ mo"e wystr$eli ( /ociski trac je!nak si%& i celno !u"o wc$eniej, nim osign swj maksymalny $asi&g i !latego $asi&g #o!$ielono na !wa ro!$aje- krtki i dugi( .ele #o%o"one w o!leg%oci nie wi&ks$ej ni" #o%owa maksymalnego $asi&gu broni $naj!uj si& w krtkim zasigu( .ele #o%o"one !alej 1ale nie #o$a maksymalnym $asi&giem!2 $naj!uj si& w dalekim zasigu( Hak si& oka"e #8niej, !u"o tru!niej tra*i i $rani cel #o%o"ony w dalekim zasigu(

Strze#anie a Wa#ka Wr(cz<


=o!ele $wi$ane walk wr&c$ s !alece $byt $aj&te bojem o "ycie, by kor$ysta $ broni dystansowej lub umiej&tnoci c$y $asa! s#ecjalnyc' u"ywanyc' w 'azie strzelania( 9wi$ane walk wr&c$ mo!ele nie maj #rawa str$ela $ broni dystansowej ora$ kor$ysta $ umiej&tnoci lub $asa! s#ecjalnyc' u"ywanyc' w 'azie strzelania(

Strze#anie do wa#czcych<
=o!ele u$brojone w bro, dystansow nie maj #rawa str$ela !o #r$eciwnika, ktry aktualnie #o$ostaje $wi$any walk wrcz( /ow! tego jest #rosty, istnieje niebe$#iec$e+stwo tra*ienia sprzymierzonych mo!eli(

.o#e widzenia<
4 #r$y#a!ku str$elania, ka"!y $e str$elajcyc' mo!eli musi wi!$ie cel( Gale"y #ami&ta , "e mo!ele i elementy terenu #r$es%aniaj pole widzenia( =o!ele wi!$ to co $ #r$o!u lub $ boku, mo!ele nie wi!$ !o ty%u i #owinny $osta na #oc$tku 'azy strzelania obrcone w stron& celu( /ona!to, nale"y $auwa"y , "e obrcenie mo!elu w stron& celu nie jest traktowane jako ruch( #ole widzenia okrela mo"liwo $obac$enia wrogw #r$e$ mo!ele F mus$ one wi!$ie #r$eciwnika #r$e$, #o! lub na! elementami tereny pola bitwy i innymi mo!elami 1s#r$ymier$onymi i wrogimi2( 7by stwier!$i c$y mo!el, ma wroga w polu widzenia, nale"y #o#rowa!$i lini&, ktrej nic nie blokuje, o! oc$u mo!elu !o !owolnej c$&ci cia%a celu( .$asami ws$ystko, co b&!$ie mo"na $obac$y , to or&", s$tan!ar c$y inny $!obny #r$e!miot, ktry mo!el niesie( 4 takic' #r$y#a!kac' mo!el u$nawany jest $a niewi!oc$ny( /o!obnie nale"y ignorowa skr$y!%a i ogony, nawet jeli s one $ tec'nic$nego #unktu wi!$enia c$&ci cia%a mo!elu( 9asa!a ta ma na celu unikni&cie nak%a!ania kary na mo!ele, ktre maj !ynamic$n #o$&, s s$c$eglnie ws#ania%e lub u$brojone w $!obny or&" lub s$tan!ary( ?c$ywicie grac$ nie mo"e s#yta swoic' mo!eli, co wi!$ F s $ #lastiku lub metalu i o!#owie!8 mog%aby im $abra !o !u"o c$asu F $ tego #owo!u musi sam to ustali ( 4 wi&ks$oci #r$y#a!kw b&!$ie to oc$ywiste F jeli na !ro!$e stoi bu!ynek c$y w$gr$e, #r$eciwnik mo"e by be$!yskusyjnie #o$a polem widzenia( 4 innyc' #r$y#a!kac' !wa mo!ele b&! si& w$ajemnie wi!$ia%y, g!y" !$ieli je b&!$ie otwarta #r$estr$e+( 4 #o$osta%yc' sytuacjac', w ktryc' to, c$y mo!el wi!$i inny mo!el nie b&!$ie a" tak oc$ywiste, grac$ musi #oc'yli si& na! #olem bitwy i s#ojr$e na nie Mokiem mo!eluM( Gale"y $ni"y si& !o #o$iomu mo!elu i $ jego #ers#ektywy oceni , co wi!$i na #olu bitwy(

Wzorniki K tra-ienia przypadkowe<


/ociski wystr$elone $ niektryc' mac'in wojennyc' tu!$ie" $ innej #o!obnie !$ia%ajcej broni, #r$y #omocy c$arw it#( mog c'ybi celu, $boc$y $ kursu i ostatnie tra*i w mo!ele #rowa!$ce walk& wr&c$( /ocisk u#a!a w wir walki i tra*ia oby!wie strony( Cy okreli lic$b& mo!eli tra*ionyc' 1na #r$yk%a! #r$e$ wystr$elony g%a$2, u"ywa si& w$ornikw 1$obac$ #o!ro$!$ia% W9&F+0*0 o#isany #oni"ej2(

Fzuty na tra-ienie<
S$ansa tra'ienia w cel $ale"y o! ws#%c$ynnika L=0,AT +&C0 S F9,8,C*0, c$yli LS str$elca( 3m wi&ks$a warto LS, tym wi&ks$a s$ansa na tra*ienie( 4 celu ustalenia, c$y #osta tra*i%a, nale"y wykona r$ut *C( Gale"y $wrci uwag&, "e warto ws#%c$ynnika : :*0 mo!elu nie w#%ywa na lic$b& #r$ys%ugujcyc' mu str$a%w , ka"!y mo!el ma #rawo wystr$eli tylko ra$, c'yba "e bro+ ktrej u"ywa, #o!lega $asa!$ie s#ecjalnej #o$walajcej na wielokrotne str$elanie( /oni"s$a tabela #r$e!stawia minimalny wynik r$utu *C, ktry nale"y u$yska , by tra*i w celL=0,AT +&C0 I 2 4 5 @ C D E P IJ S F9,8,C*0, 5$ut na tra'ienie J 5 I 3 2 1 0 F1 F2 F3 He"eli w r$ucie *C u!a%o si& u$yska wynik rwny b!8 wi&ks$y o! #otr$ebnego wyniku, str$a% !osi&gn% celu( He"eli u$yskano mniej, str$elec c'ybi%( /ostacie o LS rwnym C b!8 wi&cej maj ujemne wartoci wyniku na tra'ienie, c'o jest oc$ywiste, "e na *C nie mo"e wy#a lic$ba ni"s$a o! I( He!nak"e w W:F%,0= > 3:+ :SG S*0F=0S% wyr$ucenie I w r$ucie na tra'ienie o$nac$a $aws$e c'ybienie, nie$ale"nie o! mo!y*ikatorw !o r$utu, c$y wartoci ws#%c$ynnika LS(

+ajb#i/szy ce#<
He"eli w o#isie mo!elu lub broni dystansowe nie #o!ano inac$ej, #osta musi str$ela !o najbli"s$ego wroga, #oniewa" re#re$entuje on be$#ore!nie $agro"enie i tym samym jest #ierws$ym celem( =o!el mo"e $ignorowa t& $asa!& tak"e wte!y, g!y %atwiej tra*i bar!$iej o!!alone cele 1na #r$yk%a! wte!y g!y stojca bli"ej wroga #osta kor$ysta $ os%ony2 lub mo!ele $naj!ujce si& bli"ej $osta%y #owalone na ziemi! lub s "szoomione!( /ona!to, mo!el mo"e 974S9B, #o! warunkiem "e cel nie $naj!uje si& $a os%on, str$ela !o K<UB0? .B;<, nawet jeli nie jest on najbli"s$ym wrogiem(

&s'ona<
=o!ele $naj!ujce si& $a okrelonymi elementami terenu jak "ywo#%oty c$y mury, c$y $naj!ujcy si& w lesie, mog kor$ysta $ #r$ewagi, jak !aje im osona( ?$nac$a to, "e tru!niej w nie tra*i , #oniewa" mog ukry si& $a murem, c$y #niem !r$ewa, w ktrym utkn na!latujce #ociski( =o!el jest $a oson, je"eli w polu widzenia str$elajcego $naj!uje si& =G3BH G3U /?O?47 celu( He"eli #ojawi si& #roblemy $ #o!j&ciem takiej !ecy$ji, nale"y ro$str$ygn wt#liwo $a #omoc r$utu *C( He"eli r$ut na tra'ienie nie #owie!$ie si& o I, w #r$y#a!ku g!y cel $naj!uje si& $a oson, wwc$as #ocisk tra*ia w $as%on&( 4 wi&ks$oci #r$y#a!kw nie ma to wi&ks$ego $nac$enia, ale g!y na linii ognia $naj!uje si& inny mo!el 1s#r$ymier$eniec lub wrg2 lub oson, $a ktr ukrywa si& ostr$eliwana #osta jest bec$ka $ #roc'em, mo"e to mie bar!$o !u"e $nac$enie( 3stniej !wa ro!$aje oson- ci%ka i lekka( B*ekty ic' !$ia%a+ wyjaniono w tabeli mo!y*ikatorw !o r$utw na tra'ienie(

Strze#anie ze wzniesie$<
/ostacie ustawione na wzniesieniu lub pitrze w budynku pitrowym a $a takie miejsce nale"y u$na ka"! #owier$c'ni& $naj!ujc si& #r$ynajmniej 2O na! #owier$c'ni sto%u, $ajmuj !ogo!ne #o$ycje !o #rowa!$enia ostr$a%u i mog $ignorowa $asa!& najbli%szy cel( <stawione na wzniesieniu lub na pitrze mo!ele u$yskuj te" !o!atkowe pole widzenia #ona! mo!elami, ktre nie $naj!uj si& na wzniesieniu lub na pitrze( K$ia%a to te" oc$ywicie w !rug stron&, a wi&c rwnie" mo!ele ustawione #o$a wzniesieniami lub #o$a pitrami wi!$ #ona! stojcymi #r$e! nimi mo!elami ustawione na wzniesieniu lub na pitrze #ostacie( Stojce na wzniesieniu lub na pitrze mo!ele nie mog ignorowa $asa!y najbli%szy cel, je"eli jakiekolwiek wi!oc$ne wrogie mo!ele $naj!uj si& na tej samej #owier$c'ni 1na #r$yk%a! na tym samym #i&tr$e bu!ynku2 w $asi&gu broni strzeleckiej(

&s'ona Ci(/ka<
"sona taka o*eruje *i$yc$n oc'ron& i je!noc$enie #r$es%ania cel( /r$yk%a!em os%ony ci%kiej mo"e by naro"nik bu!ynku, ska%a, mur, b!8 te" #alisa!a( =o!el, ktry $erka $$a naro"nika bu!ynku, kor$ysta $ oc'rony osony ci%kiej( /o!obnie !$ieje si& $ mo!elami ustawionymi w oko#ac' c$y !o%ac'(

&s'ona 8ekka<
"sona lekka rwnie" #r$es%ania cel, lec$ o*eruje mu niewielk oc'ron& #r$e! na!latujcymi #ociskami( /osta mo"e sc'roni si& $a "ywo#%otem, ale be%t $ kus$y c$y str$a%a wy#us$c$ona $ %uku mo"e go #r$ebi ( Uywo#%oty i rolinno o*eruj oson lekk( =o!ele #r$ebywajce w lesie kor$ystaj $ osony lekkiej automatyc$nie(

.rz"d mode#u<
9wykle %atwo stwier!$i , w ktrym kierunku $wrcony jest mo!el , wy$nac$a go je!na $ kraw&!$i #o!stawki *igurki( 9!ar$a si& je!nak c$asem, "e nie jest to !o ko+ca jasne( He"eli grac$ #os%uguje si& mo!elem, u ktrego niekoniec$nie wia!omo, g!$ie $naj!uje si& #r$!, nale"y si& u#ewni , "e #r$eciwnik wie, w ktr stron jest $wrcony mo!el , mo"e to mie !u"e $nac$enie w c$asie potyczki!

25 | S t r o n a

3antasy Skirmish

=ody-ikatory rzut"w na tra-ienie<


Str$elanie nie #olega je!ynie na wycelowaniu i wystr$eleniu $ broni( ?#rc$ LS istniej inne c$ynniki w#%ywajce na s$ans& tra*ienia, jak c'o by omawiane wc$eniej osony i zasig( 3stniej te" inne c$ynniki, ktre u%atwiaj b!8 utru!niaj tra'ienie( )e u%atwiajce tra'ienie !o!awane s !o wyniku r$utu *C, a te ktre utru!niaj tra'ienie s o! tego wyniku o!ejmowane( .$ynniki te nos$ na$w& mo!y*ikatorw, a ic' e*ekty kumuluj si&( Heli wi&c mo!el str$ela na daleki zasig 1FI2 !o celu $a oson lekk 1FI2, s$ansa tra'ienia $ostanie $mniejs$ona o F2( XI za S F9,8:+0, 1& 1LB,Z& C,8L K<U:= .B;B= na$ywamy ws$ystko, co jest wyjtkowo wysokie b!8 grube( /r$yk%a!em K<UB0? .B;< s )rolle, ?gry c$y kawaler$yci, natomiast ;u!$ie, ?rkowie, Bl*owie, ry!wany, !$ia%a i #r$emo"na wi&ks$o "o%nier$y K<U:=3 .B;7=3 nie s( 3n*ormacja na temat tego, c$y !ane stwor$enie jest K<U:= .B;B=, c$y te" nie $naj!uje si& o#isie o!#owie!niej !ru"yny( >I za S F9,8:+0, .& FLC%L He"eli mo!el #orus$y% si& w 'azie ruchu 1lub #orus$y% si& w 'azie magii w wyniku !$ia%ania $akl&cia2, to jego s$anse na tra*ienie malej( Gawet kilka krokw ogranic$a koncentracj& #ostaci #otr$ebn !o o!!ania celnego str$a%u( >I za S F9,8:+0, 1& ?0,Z+\C,Z& 8L? 8,C\C,Z& =&1,8L He"eli obrany na cel broni dystansowej mo!el bieg lub wykona% ;?) w 'azie ruchu 1lub bieg lub wykona% ;?) w 'azie magii w wyniku !$ia%ania $akl&cia2 to s$anse na jego tra*ienie malej( >I za S F9,8:+0, 1& C,8L 9: &S;&+\ 8,**\ He"eli cel $naj!uje si& $a oson lekk, to s$ansa tra*ienia go maleje( >I za S F9,8:+0, 9 .&FLS9:A\C,Z& S0T .&A:91L He"eli mo!el str$ela $ okna, !ac'u lub $ ko$%a #oja$!u, ktry w bie"cej rundzie w 'azie ruchu wykona% ruch to s$anse tra*ienia w obrany cel $nac$nie malej( >2 za S F9,8:+0, 1& C,8L 9: &S;&+\ C0TB*\ He"eli cel $naj!uje si& $a oson ci%k, to s$ansa tra'ienia go !rastyc$nie maleje( >I za S F9,8:+0, +: 1:8,*0 9:S0TZ He"eli mo!el obrany na cel broni dystansowej $naj!uje si& w o!leg%oci wi&ks$ej ni" #o%owa $asi&gu broni, #raw!o#o!obie+stwo tra*ienia go jest mniejs$e( >I za S :Q K S F9,8:Q< He"eli s$ar"owany mo!el $a!eklarowa% reakcj& sta& @ strzela&, to s$ansa tra*ienia w szar%ujcego #r$eciwnika maleje( /r$eciwnik gna na #osta , i szar%owany mo!el nie ma c$asu na !ok%a!ne wymier$enie i #recy$yjny str$a%(

9adawanie ran przeciwnikowi<


Gie ws$ystkie tra*ienia o$nac$aj $ranienie celu , niektre $ #ociskw mog je!ynie !rasn cel( Giektre stwor$enia s na tyle o!#orne, "e str$a%y nie$byt %atwo #r$ebijaj ic' cia%a, tu!$ie" s na tyle wytr$yma%e, "e mog walc$y , ignorujc #ociski sterc$ce $ ic' cia%a( /o tra*ieniu wroga, nale"y wykona #onowny r$ut kostkami, by ustali , c$y tra*ienie $a!a%o rany( Gale"y wykona r$ut *C $a ka"!e tra'ienie i s#raw!$i wynik na #r$eci&ciu S0;G atakujcego i W #r$eciwnika w :?,80 F9L +: 9F:+0,+0,( 4artoci ws#%c$ynnika W $naj!uje si& w c'arakterystyce mo!elu $a S0;: broni dystansowej #o!ana jest w o#isie or&"a( ?!nale$iona lic$ba o$nac$a minimalny wynik r$utu *C #otr$ebny !o $ranienia #r$eciwnika( Gale"y $auwa"y , "e w tabeli s rwnie" litery +, ktre o$nac$aj, "e cel jest $byt o!#orny, by go $rani ( + o$nac$a +iemo%liwe(

9ranienie krytyczne<
He"eli w r$ucie na zranienie wy#a!nie niemo!y*ikowane C to mia%o miejsce zranienie krytyczne( Gale"y #onownie wykona r$ut *C i #orwna wynik $ :?,8\ 9F:30,+0, *FG GC9+,( 4yjtkiem o! tej sytuacji jest *akt, g!y atakujcy musi wyr$uci niemo!y*ikowane C aby w ogle $rani cel( )aki cios nie mo"e $a!a zranienia krytycznego , #r$eciwnik jest $byt twar!y, aby $osta #owa"nie $ranionym #r$e$ istot& !ys#onujc tak lic' broni! /ona!to nale"y $auwa"y , "e ka"!y mo!el mo"e $a!a tylko je!no zranienie krytyczne na 'az strzelania, a wi&c je"eli #osta #osia!a kilka str$a%w to je!ynie #ierws$a C w r$ucie na zranienie b&!$ie traktowana jako zra'ienie Krytyczne(

Fzuty na &chron( .ancerza<


He"eli walc$cy, ktr$y $ostali $ranieni, u"ywaj 9C5?3, )75.9: c$y /74TU7, albo !ys#onuj "chron $agiczn, mog cigle jes$c$e unikn obra"e+( "chrona #ancerza i "chrona $agiczna, !$ia%aj tak samo i #o!legaj tym samym $asa!om, jakie o#isano #r$y oka$ji walki wr&c$(

Ce# obr"cony ty'em<


He"eli na cel str$elania $ostanie obrany mo!el obrcony ty%em !o str$elca to tra'iony i zraniony mo!el nie mo"e skor$ysta $ "chrony #ancerza wynikajcej $ u"ycia )75.9: lub /74TU7(

ra-ienie powodujce wie#e ran<


Giektre machiny wojenne, c$ary, b!8 magic$ne bronie maj tak nis$c$ycielskie w%aciwoci, "e jeli tra*i i $rani mo!el, nie straci on je!nego, lec$ kilka #unktw BW w lic$bie rwnej wynikowi r$utu *4, *C 1$go!nie $ tym, co #o!ano w stosownyc' $asa!ac'2( 4 takic' #r$y#a!kac' r$uty na tra*ienie i $ranienie ro$#atruje si& w $wyk%y s#osb, a nast&#nie stosuje si& #r$ys%ugujce mo!elom "chrony #ancerza i "chrony $agiczne( Ga koniec nale"y wykona stosowny r$ut $a ka"! niewybronion ran& i !o!a osigni&te wyniki, by ostatec$nie ustali ilo straconyc' #unktw BW(

ra-ienie na DX<
He"eli #o uw$gl&!nieniu mo!y*ikatorw str$elcy mus$ u$yska DX, by tra*i , to cigle istnieje s$ansa na tra'ienie( /oniewa" nie ma mo"liwoci u$yskania DX na *C, grac$ musi naj#ierw wyr$uci C, i jeli mu si& to u!a, r$uci #onownie *C i u$yska wynik #o!any w #oni"s$ej tabelce( D C, a nast&#nie 5, @, C( E C, a nast&#nie @ lub C( P C, a nast&#nie C( IJX (iemo%liwe!

Wie#okrotny strza'<
He"eli mo!el !ys#onujcy broni dystansow #o!legajc $asa!$ie 43B;?65?)G: S)597O $a!a #r$eciwnikowi w tej samej 'azie strzelania kilka kolejnyc' tra'ie, to nale"y wykona r$ut na zranienia $a ka"!e celne tra'ienie i $astosowa najwy"s$y wynik $ :?,80 ,3,* 9F:+0,+0:( =o!el nie mo"e w tej samej 'azie strzelania wykonujc kolejno 43B;?65?)G: S)597O naj#ierw "szoomi&! lub #owali& na ziemi! wroga, a nast&#nie wykonujc kolejny str$a% yczy& z akcji! #r$eciwnika(

Wzorniki<
/r$y okrelaniu tra*ie+ niektryc' stwor$e+, mac'in wojennyc' b!8 c$arw u"ywa si& w$ornikw( 9wykle #o wy$nac$eniu ostatec$nego #o%o"enia w$ornika, $go!nie $e stosowanymi $asa!ami !la mac'in wojennyc', stwor$e+ c$y c$arw, ws$ystkie mo!ele, ktryc' #o!stawki s #r$ykryte w$ornikiem, $ostaj automatyc$nie tra*ione 1pene tra'ienie2, natomiast mo!ele, ktryc' #o!stawki s c$&ciowo #r$ykryte $ostaj tra*ione na 5X 1czciowe tra'ienie2(

.o#eg#i<
4i&ks$o #ostaci ginie #o otr$ymaniu je!nej rany, je!nak !owia!c$eni bohaterowie c$y #otwory mog otr$yma wiele ran $anim #olegn( ;ic$ba ran, ktre mo!el mo"e otr$yma wynika $ wartoci ws#%c$ynnika BW w jego c'arakterystyce( Gale"y $auwa"y , "e !o#ki mo!el #osia!a c'ocia" I #unkt BW mo"e kontynuowa walk&( 6ie!y BW #ostaci $ostanie $re!ukowana !o $era, nale"y wykona r$ut *C a wynik #orwna $ :?,8\ ,3,* 9F:+0,+0:. He"eli mo!el otr$yma% kilka ran nale"y wykona r$ut $a ka"! ran& i $astosowa najwy"s$y wynik(

:?,8: 9F:+0,+0, *FG GC9+,


*C I>2 4>5 ?F&[ 1GS
:+S&W:

W S;:?09+TM /ocisk g%a!ko #r$ec'o!$i #r$e$ $broj& celu( ?*iara


otr$ymuje !o!atkowy, kumulatywny, ujemny mo!y*ikator FI !o "chrony #ancerza( FG*&S9, M /ocisk $ im#etem #r$ec'o!$i #r$e$ cia%o o*iary i rykos$etujc u!er$a w kolejn najbli"s$ wrog #osta $naj!ujc si& w o!leg%oci !o CO o! tra'ionego i zranionego mo!elu( Gale"y wykona r$ut na zranienie !la kolejnego tra*ionego rykos$etem mo!elu i wykona ewentualne r$uty na "chron #ancerza lub "chron $agiczn( =0S F9&WS*0 S F9:;MMM /ocisk tra*ia w newralgic$n c$& cia%a o*iary( .el ostr$a%u otr$ymuje 2 rany $amiast I( /ona!to o*iara ostr$a%u otr$ymuje !o!atkowy, kumulatywny mo!y*ikator F2 !o "chrony #ancerza(

:?,8: F9L +: 9F:+0,+0,


I I 2 4 S0;: broni 5 @ C D E P IJ 2 4 WG F9G=:;&Q celu 5 @ C D E P IJ

@>C

:?,8: ,3,*
*C I>2 4>5 @>C ,3,*
9F:+0,+0:

9F:+0,+0:

&S9&;&=0&+GM. Si%a u!er$enia niemal #o$bawia o*iar& #r$ytomnoci,


mo!el le!wo tr$yma si& na nogac'( Gale"y umieci obok #ostaci $nac$nik "szoomiony! lub #o%o"y go twar$L#yskiem !o gry( .&W:8&+G +: 90,=0TM. ?*iara, #owalona #ot&"nym ciosem #a!a na $iemi&, "yje ale jest le!wo #r$ytomna( Gale"y umieci obok #ostaci $nac$nik #owalony na ziemi! lub obrci mo!el twar$L#yskiem !o $iemi( WG;\C9&+G 9 :*CA0M )ra*iony #a!a be$ wia!omoci na $iemi&( =o!el $ostaje !os%ownie yczony z akcji! i nie bier$e u!$ia%u w !als$ej ro$grywce( ?bok mo!elu nale"y umieci $nac$nik yczony z akcji!

I 3 2 2 2 2 2 2 2 2

5 I 3 2 2 2 2 2 2 2

J 5 I 3 2 2 2 2 2 2

J J 5 I 3 2 2 2 2 2

G J J 5 I 3 2 2 2 2

G G J J 5 I 3 2 2 2

G G G J J 5 I 3 2 2

G G G G J J 5 I 3 2

G G G G G J J 5 I 3

G G G G G G J J 5 I

2@ | S t r o n a

Warheim

,-ekt zranienia<
&szo'omionyM<
/osta , ktra $osta%a "szoomiona! c'wieje si& i $atac$a( Gale"y umieci obok mo!elu $nac$nik "szoomiony! lub obrci mo!el twar$L#yskiem !o gry( =o!ele "szoomione! mog #orus$y si& o 2O w 'azie ruchu, ale nie mog r$uca $akl& , str$ela ora$ walc$y wr&c$( He"eli mo!el "szoomiony! jest $wi$any walk wrcz mo"e wykona ruc' na !ystans 2O tylko wte!y, je"eli #r$eciwnik #o$ostaje $wi$any walk $ innym mo!elem( =o!el, ktry $osta% "szoomiony! mo"e #owsta w 'azie ruchu #o!c$as wykonywania pozostaych ruchw( /osta mo"e wykona ruch 1ale nie bieg lub ;?)2, r$uca $akl&cia ora$ str$ela ( Heli mo!el #o$ostaje $wi$any walk to ko+ca trwania tury w ktrej #owsta%, b&!$ie atakowa jako ostatni, be$ w$gl&!u na warto 0+0CA: GWG, bro+ ktr walc$y lub inne $asa!y s#ecjalne( /ona!to, o! momentu #owstania mo!el nale"y traktowa tak, jakby wci" #osia!a% I #unkt BW(

.ami(tanie tabe#i rzut"w na zranienie<


:?,8: F9L L +: 9F:+0,+0, mo"e si& wy!a na #ierws$y r$ut oka !o nie#okojca , w ko+cu ma sto wynikw( He!nak"e w tym s$ale+stwie jest meto!a( He"eli S0;: mo!elu jest taka sama jak WG F9G=:;&Q celu, tr$eba r$uci 5X na zranienie( He"eli atakujcy ma I #unkt #r$ewagi, b&!$ie #otr$ebowa% 4X( He"eli S0;: jest jes$c$e wi&ks$a, grac$ b&!$ie #otr$ebowa% 2X 1w ko+cu I $aws$e o$nac$a #ora"k&2( 3 o!wrotnie, je"eli S0;: jest o I ni"s$a o! WG F9G=:;&C0 celu, grac$ b&!$ie #otr$ebowa% @X, by $rani ( Heli jest jes$c$e ni"s$a, b&!$ie #otr$ebowa% C , c$as wyj szczliwe kostki(

*ostki za sto'em<
Gajle#s$ym s#osobem na kostki uciekajce $ #ola walki na ro$leg% #owier$c'ni& #o!%ogi jest $ignorowanie u$yskanyc' na nic' wynikw i #r$er$ucenie ic' 1tym ra$em na stole2( /omijajc #roblem #r$ekonania #r$eciwnika, "e wy#a!%a C, wasajce si& #o #o!%o!$e kostki maj ten!encj& !o w#a!ania w najbar!$iej nie#raw!o#o!obne $akamarki i kty, g!$ie tru!no je o!nale8 be$ #omocy s#ecjalistyc$nego s#r$&tu, o niebywa%ej iloci c$asu i cier#liwoci nie ws#ominajc , $nac$nie le#iej wykor$ysta je !o kontynuowania gry(

Wa#ka z &szo'omionymM przeciwnikiem<


=o!el, ktry $aatakuje "szoomion! #osta mo"e skrci jej cier#ienia( He"eli ktrykolwiek $ wystr$elonyc' #ociskw tra'i i zrani "szoomion! #osta , a tej nie #owio! si& ewentualne r$uty na "chron #ancerza lub "chron $agiczn, to mo!el taki $ostaje automatyc$nie yczony z akcji!(

.owa#ony na ziemi(M<
#owalona na ziemi! #osta #a!a na $iemi&, "yje ale jest le!wo #r$ytomna( Gale"y umieci obok mo!elu $nac$nik #owalony na ziemi! lub obrci mo!el twar$L#yskiem !o $iemi( =o!ele #owalone na ziemi! trac mo"liwo !$ia%ania w #o$osta%yc' 'azach tury( =o!el, ktry $osta% #owalony na ziemi! na #oc$tku nast&#nej tury grac$a, w 'azie ruchu w c$asie wykonywania pozostaych ruchw $ostaje u$nany $a "szoomionego!( Gale"y umieci obok mo!elu $nac$nik "szoomiony! lub obrci mo!el twar$L#yskiem !o gry i $astosowa !o #ostaci $asa!y !otyc$ce mo!eli "szoomionych!(

&s'ona

Wa#ka z .owa#onym na ziemi(M przeciwnikiem<


#owalony na ziemi! mo!el jest $!any wy%c$nie na %ask& swyc' wrogw( /osta , ktra $osta%a #owalona na ziemi! $ostaje automatyc$nie yczona z akcji! je"eli $ostanie tra'iona(

Wy'czony z akcjiM<
/osta o!nios%a wyjtkowo #owa"ne obra"enia i be$ wia!omoci #a!a na $iemi&, $ostaje !os%ownie yczona z akcji! i traci mo"liwo !$ia%ania a" !o $ako+c$enia potyczki( Gale"y umieci o!#owie!ni $nac$nik obok mo!elu yczonego z akcji!( 4 c$asie ro$grywania potyczki niektre mo!ele $ostan yczone z akcji!( 7by okreli jak #owa"ne rany o!nios%y takie mo!ele, nale"y skor$ysta $ :?,80 .&W:B+, &?F:B,+0: 1$obac$ F&9190:; N0000< *:=.:+0:2(

.o#eg#i kawa#erzy!ci<
=o!el : $naj!uje si& w ca%oci w polu widzenia str$elca( Gatomiast mo!el ? os%oni&ty jest cian i $naj!uje si& #o$a polem widzenia str$elajcego/ 4 #r$y#a!ku mo!eli kawaleryjskic', tra*ienia ro$#atrywane s #r$eciwko je8!8com( Heli kawaler$ysta $ostanie yczony z akcji!, usuwa si& go wra$ $ wier$c'owcem( 5obi si& tak $e w$gl&!w #raktyc$nyc', by unikn #otr$eby $!ejmowania je8!8cw $ wier$c'owcw i #o$ostawiania na #olu bitwy lu$akw( .$& je8!8cw ginie, a ic' konie #&!$ !alej, ginie c$& wier$c'owcw, a ic' je8!8cy #a!aj na $iemi& , #o$ostawiamy to wyobra8ni grac$y( Gale"y $wrci uwag&, "e omawiana $asa!a !otyc$y je!ynie $wyk%ej kawalerii, a nie #otworw s%u"cyc' jako wier$c'owce(

/oniewa" w polu widzenia str$elajcego $naj!uje si& =G3BH G3U /?O?47 celu u$naje si&, "e ukryte $a #osgiem gargulca mo!ele $naj!uj si& $a os%on(

/oniewa" w polu widzenia str$elajcego $naj!uje si& 43T.BH G3U /?O?47 celu u$naje si&, "e mo!ele stojce $a $!ru$gotanym #osgiem nie $naj!uj si& $a os%on(

/oniewa" stojcy najbli"ej str$elca mo!el : kor$ysta $ os%ony jak $a#ewniaj ruiny, %uc$nik mo"e str$eli !o stojcyc' !alej mo!eli, ktre $naj!uj si& w ca%oci w polu widzenia( 4 #r$e!stawionej #owy"ej sytuacji str$elec mo"e obra na cel mo!el ?, #oniewa" jest on najbli"s$ym celem s#or! $naj!ujcyc' si& w ca%oci polu widzenia mo!eli(

2C | S t r o n a

3antasy Skirmish

2D | S t r o n a

Warheim

Wa#ka wr(cz<

P
Wa#ka<

o $a!eklarowaniu szar% i !ostawieniu !o siebie walc$cyc' mo!eli, #r$yc'o!$i c$as na brutalne ci&cia i #c'ni&cia walki wr&c$( =o!ele $wi$ane walk wr&c$ nie mog !eklarowa s$ar"y, #orus$a si&, ani str$ela $ broni dystansowej 4 mus$ walc$y twar$ w twar$ $ wrogiem, #ki je!na $e stron nie $ostanie "szoomiona!, #owalona na ziemi!, yczona z akcji! lub $mus$ona !o +cieczki!( Gie$ale"nie o! tego, ktry $ grac$y ro$grywa tur&, ws$ystkie mo!ele #o$ostajce w kontakcie $ wrogiem mus$ walc$y ( 9 tego te" #owo!u walka wr&c$ jest s$c$egln *a$ tury, g!y" w c$asie jej trwania obaj grac$e wykonuj !$ia%ania( 4 c$asie 'azy walki wrcz grac$, ktry ro$grywa tur& wybiera je!n $ walk i #ost&#uje $go!nie $ #roce!ur( /o ro$str$ygni&ciu wynikw walki, grac$ wybiera kolejn i tak !alej, a" ws$ystkie walki nie $ostan #r$e#rowa!$one(

9adawanie ran przeciwnikowi<


Gie ws$ystkie tra*ienia #ostaci $rani #r$eciwnika , c$& $ nic' mo"e o!bi si& o! jego twar!ej skry, inne mog $osta sparowane, a c$& $a!a je!ynie #owier$c'owne rany, ktre nie b&! #r$es$ka!$a mu w walce( /o tra*ieniu wroga, nale"y wykona #onowny r$ut kostkami, by ustali , ktre $ tra*ie+ $a!a%y rany( Cy to stwier!$i nale"y #orwna S0;T atakujcego $ W celu w :?,80 +: 9F:+0,+0,( 4arto oby!wu ws#%c$ynnikw $naj!uje si& w charakterystykach walc$cyc'( ?!nale$iona lic$ba o$nac$a minimalny wynik r$utu *C #otr$ebny !o $ranienia wroga( Gale"y $auwa"y , "e w tabeli s rwnie" litery +, ktre o$nac$aj, "e cel jest $byt o!#orny, by go $rani ( + o$nac$a +iemo%liwe(

.remie za bro$<
4 o!r"nieniu o! str$elania, w walce wr&c$ u"ywa si& S0;G atakujcego, a nie S0;G jego broni( He!nak"e niektre bronie #o!nos$ S0;T atakujcego( Ga #r$yk%a! mo!ele walc$ce broni wielk u$yskuj #remi& E2 !o S0;G( .ec'y or&"a omwiono ra$em $ innymi $asa!ami s#ecjalnymi w F&9190:8, NY< ,*W0.L+,*(

Gale"y ro$egra kolejno walk& #o walce, w kolejnoci ustalonej #r$e$ grac$a ro$grywajcego tur&( 4alka ro$grywa si& c$&sto #omi&!$y #oje!ync$ymi #ostaciami ka"!ej $e stron, ale $!ar$y si& mo"e, "e w je!nej walce uc$estnic$y kilka mo!eli( Ko#ki walc$ce mo!ele stykaj si& $e sob, ro$grywaj t& sam walk&(

*t"re mode#e wa#czW


=o!ele mog walc$y , o ile w momencie ic' ataku, stykaj si& $ #o!stawkami mo!eli #r$eciwnika, nawet je"eli ic' #o!stawki stykaj si& $e sob tylko naro"nikami( =og walc$y nawet te mo!ele, ktre $osta%y $aatakowane o! boku b!8 o! ty%u( He"eli mo!el styka si& $ wi&cej ni" je!nym wrogiem, ma #rawo, g!y #r$yc'o!$i jego kolej, wybra na cel je!nego $ nic'( He"eli mo!el !ys#onuje wi&cej ni" je!nym : :*0,=, grac$ kierujcy mo!elem ma #rawo #o!$ieli : :*0 $go!nie $e swoj wol, o ile jego wybr $osta% jasno okrelony #r$e! r$utami na tra'ienie( 4 #r$y#a!ku wier$c'owcw, ktre maj w%asny ws#%c$ynnik : :*0, takic' jak konie bojowe c$y wielkie wilki, ataki je8!8ca i wier$c'owca ro$#atrywane s o!!$ielnie i mog by skierowane #r$eciwko r"nym celom( 4 ka"!ym ra$ie stykajce si& #o!stawkami wrogie mo!ele nie maj #rawa o!mowy wykonania swoic' atakw!

9ranienie krytyczne<
He"eli w r$ucie na zranienie wy#a!nie niemo!y*ikowane C to mia%o miejsce zranienie krytyczne( Gale"y #onownie wykona r$ut *C i #orwna wynik $ :?,8\ 9F:+0,+0, *FG GC9+,( 4yjtkiem o! tej sytuacji jest *akt, g!y atakujcy musi wyr$uci niemo!y*ikowane C aby w ogle $rani cel( )aki cios nie mo"e $a!a zranienia krytycznego , #r$eciwnik jest $byt twar!y, aby $osta #owa"nie $ranionym #r$e$ tak c'erlawe stwor$enie! /ona!to nale"y $auwa"y , "e ka"!y mo!el mo"e $a!a tylko je!no zranienie krytyczne na 'az walki wrcz, a wi&c je"eli #osta #osia!a kilka : :*UW to je!ynie #ierws$a C w r$ucie na zranienie b&!$ie traktowana jako zranienie krytyczne(

*orzystanie z &chrony .ancerza<


He"eli walc$cy, ktr$y $ostali $ranieni, u"ywaj $broi c$y tarc$y, albo !ys#onuj "chron $agiczn, mog cigle jes$c$e unikn obra"e+( Gale"y r$uci *C $a ka"! ran& $a!an #ostaciom( He"eli u$yskany wynik jest rwny b!8 wi&ks$y o! "chrony #ancerza mo!elu, o$nac$a to b&!$ie, "e $broja go oc'roni%a( =o!ele kawaleryjskie sk%a!ajce si& $ je8!8ca i wier$c'owca 1ale nie te, ktre s #oje!ync$ymi stwor$eniami jak wilki c$y ogary2 maj automatyc$n "chron #ancerza na CE, nawet wte!y kie!y kawaler$ysta nie u"ywa $broi( ?!!aje to *akt !o!atkowej oc'rony, jaka $a#ewnia je8!8cowi wier$c'owiec( He"eli kawaler$ysta u"ywa $broi, jego "chrona #ancerza b&!$ie oE I le#s$a ni" g!yby walc$y% #ies$o, a o E2 le#s$a, je"eli wier$c'owiec c'roniony jest kro#ier$em lub la!rami( Gale"y $wrci uwag&, "e $asa!a ta !otyc$y je!ynie kawalerii, a nie je8!8cw !osia!ajcyc' #otworw( 9asa!y !la je8!8cw i #otworw omwiono !alej( &C%F&+: .:+C,F9: LBGW:+G .:+C,F9 .0,C%& : *:W:8,F0: Crak F CE 6arcza lub lekki pancerz CE @E 6arcza i lekki pancerz @E 5E albo tylko redni pancerz 6arcza i redni pancerz 5E 4E albo tylko ci%ki pancerz 6arcza i ci%ki pancerz 4E 2E He8!8cy wy#osa"eni w tarcze i ci%kie zbroje, F IE !osia!ajcy wier$c'owcw w kropierzach

:tak z boku K od ty'u<


=o!el $as$ar"owany $ boku walc$y normalnie tak jak #r$y walce twar$ w twar$, ale jeli $ostanie $aatakowany o! ty%u, nie mo"e kor$ysta $ cec'y or&"a /75<HS.: ora$ "chrony #ancerza jak $a#ewnia )75.97, natomiast w ramac' reakcji na szar% nie mo"e sta& @ strzela&( 4 kolejnyc' 'azach walki wrcz mo!el mo"e $mieni swoje ustawienie !owolnie, ale jeli walc$y $ kilkoma mo!elami mo"e si& oka$a , "e na!al b&!$ie mia% jakiego #r$eciwnika $a sob(

*to dzia'a jako pierwszyW


4 !es#erackiej jatce walki wr&c$ #r$ewag& u$yskuj najle#si i najs$ybsi $ wojownikw, tu!$ie" ci, ktr$y u$yskali !o!atkowy im#et u!er$enia, wynikajcy $ #r$e#rowa!$enia w tej tur$e szar%y !o walki( Cy uw$gl&!ni to w gr$e, walc$cy !$ia%aj w cile ustalonym #or$!kuF =o!ele, ktre w tej turze s$ar"owa%y <KB597HS H76? /3B54S9B( 5 4 #o$osta%yc' #r$y#a!kac' !$ia%ania wykonywane s cile we!%ug #or$!ku 0+0CA: GWG 102( 4alc$cy, ktr$y maj wy"s$y ws#%c$ynnik 0, !$ia%aj jako #ierwsi, a nast&#nie swoje akcje wykonuj mo!ele o ni"s$ej wartoci ws#%c$ynnika 0( Hest to istotne, g!y" #osta mo"e $osta yczona z akcji!, $anim b&!$ie mog%a w ogle kontratakowa ( /ierws$e+stwo w !$ia%aniu jest !u" #r$ewag i $ tego #owo!u le#iej szar%owa& na wroga, ni" #o$woli mu, by to on zaszar%owa( F Heli #r$eciwnicy maj #rawo !$ia%a w tym samym c$asie 1maj taki sam ws#%c$ynnik 02, nale"y r$uci *C, by ro$str$ygn , kto ro$#oc$nie walk&( F =o!ele ktre by%y "szoomione! i powstay w bie"cej 'azie ruchu w c$asie wykonywania pozostaych ruchw b&! atakowa jako ostatnie(

=ody-ikator &chrony .ancerza<


Giektre bronie i niektre stwor$enia s na tyle #ot&"ne, "e #otra*i #r$ebi $broj&, a to $ kolei o$nac$a, "e #osia!any #ancer$ o*eruje w tym #r$y#a!ku mniejs$ oc'ron&( 7takom takim #r$y#isane s mo!y*ikatory, ktre o!ejmuje si& o! r$utu na "chron #ancerza #r$eciwnika( /o!ano je w tabeli #oni"ej(

ra-ienie przeciwnika<
4 celu ustalenia ewentualnyc' tra*ie+, nale"y wykona r$ut *C $a ka"!y walc$cy mo!el( He"eli mo!el ma wi&cej ni" je!en : :* nale"y wykona r$ut $a ka"!y #r$ys%ugujcy mo!elowi : :*( 4ynik r$utu kostk, #otr$ebny !o tra*ienia wroga, $ale"y o! stosunku ws#%c$ynnikw WW atakujcego i jego #r$eciwnika( Gale"y #orwna ws#%c$ynnik WW atakujcego $e ws#%c$ynnikiem WW mo!elu, ktry #osta #rbuje tra*i i s#raw!$i w :?,80 F9L +: F:30,+0,, jaki minimalny wynik r$utu *C o$nac$a b&!$ie tra*ienie( Hak wynika $ tabeli, $wykle #r$eciwnika tra*ia si& na 5E, ale w #r$y#a!ku, g!y WW #ostaci jest wi&ks$a ni" ws#%c$ynnik WW wroga, mo!el b&!$ie tra*ia% na 4E( 4 #r$y#a!kac', g!y ws#%c$ynnik WW #r$eciwnika jest wi&cej ni" !wa ra$y wi&ks$y, atakujcy b&!$ie tra*ia% na @E( Ko r$utw na tra'ienie stosuje si& c$asem r"ne mo!y*ikatory, lec$ niemo!y*ikowana C na kostce $aws$e o$nac$a tra'ienie, a niemo!y*ikowana I $aws$e o$nac$a pudo(

=&1G30*: &F &C%F&+G .:+C,F9:<


S0;: tra-ienia 4 lub mniej 5 @ C D E P IJ &chrona .ancerza F FI F2 F4 F5 F@ FC FD

=aksyma#na &chrona .ancerza<


Gajle#s$a oc'rona #o!ana w :?,80 &C%F&+G .:+C,F9: wynosi IE, ale istnieje mo"liwo #o!niesienia wartoci "chrony #ancerz !o maksymalnego #o$iomu JX( =agic$ne, c$y gromrilowe $broje mog by je!nym $e s#osobw na #o#rawienie "chrony #ancerza( He!nak wynik r$utu rwny I $aws$e o$nac$a #ora"k&, wi&c nawet mo!el o "chronie #ancerza na IE c$y nawet le#s$ej, $ostanie $raniony, jeli w r$ucie na "chron #ancerza wy#a!nie I( 9alet oc'rony na JE jest le#s$a oc'rona #r$eciwko broni mo!y*ikujcej "chron #ancerza(

*awa#eria<
Heli #osta walc$y $ kawaler$yst, $ak%a!a si&, "e ws$ystkie ciosy skierowane s w je8!8ca, nig!y w wier$c'owca, i to ws#%c$ynnika W:8*: WFTC9 je8!8ca nale"y u"ywa #r$y ustalaniu tra*ie+( 4ier$c'owiec walc$y u"ywajc w%asnyc' ws#%c$ynnikw W:8*: WFTC9, S0;:, 0+0CA: GW: i : :*0(

2E | S t r o n a

3antasy Skirmish
:?,8: +: F:30,+0, W:8*: WFTC9 #r$eciwnika 4 5 @ C D :?,8: +: 9F:+0,+0, WG F9G=:;&Q celu 2 4 5 @ C D

I I W:8*: WFTC9 atakujcego 2 4 5 @ C D E P IJ

IJ

I I 2 4 S0;: broni 5 @ C D E P IJ

IJ

I 3 3 3 3 3 3 3 3 3

I I 3 3 3 3 3 3 3 3

5 I I 3 3 3 3 3 3 3

5 I I I 3 3 3 3 3 3

5 I I I I 3 3 3 3 3

5 5 I I I I 3 3 3 3

5 5 5 I I I I 3 3 3

5 5 5 I I I I I 3 3

5 5 5 5 I I I I I 3

5 5 5 5 I I I I I I

I 3 2 2 2 2 2 2 2 2

5 I 3 2 2 2 2 2 2 2

J 5 I 3 2 2 2 2 2 2

J J 5 I 3 2 2 2 2 2

G J J 5 I 3 2 2 2 2

G G J J 5 I 3 2 2 2

G G G J J 5 I 3 2 2

G G G G J J 5 I 3 2

G G G G G J J 5 I 3

G G G G G G J J 5 I

:?,8: 9F:+0,+0, *FG GC9+,

&chrona =agiczna<
Giektre #ostacie c'ronione s c$ym wi&cej ni" $wyk%ym #ancer$em( =o"e to by os%ona wynikajca $ magic$nyc' $akl& , %aski bogw c$y te" #o #rostu niebywa%ego s$c$&cia( ? mo!elac' takic' mwi si&, "e maj "chron $agiczn( )en ro!$aj oc'rony r"ni si& o! "chrony #ancerza, a $ro$umienie tej r"nicy jest nie$wykle wa"ne( "chrona $agiczna re#re$entuje oc'ron& #oc'o!$c $ magii b!8 o! bogw i mo"e wybroni wojownika nawet w okolic$nociac', w ktryc' #ancer$ jest be$u"ytec$ny( 4 o!r"nieniu o! "chrony #ancerza, "chrona $agiczna nie #o!lega mo!y*ikacjom wynikajcym $ S0;G broni( Gawet jeli tra*ienie $nosi "chron #ancerza w ca%oci, a mo!elowi #r$ys%uguje "chrona $agiczna, to ma #rawo $ niej skor$ysta w normalny s#osb( 9!ar$a si&, "e mo!el !ys#onuje $arwno "chron #ancerza jak te" "chron $agiczn( 4 takim #r$y#a!ku mo!el musi naj#ierw skor$ysta $ "chrony #ancerza, a jeli ta b&!$ie nieskutec$na, ma #rawo skor$ysta $ "chrony $agicznej( Ua!en mo!el nie ma #rawa kor$ysta $ wi&cej ni" je!nej "chrony $agicznej #r$eciw o!niesionej ranie( Heli $ jakic'kolwiek #owo!w mo!el !ys#onuje !woma "chronami $agicznymi, nale"y u"y le#s$ej( Gale"y $wrci uwag&, "e be$ w$gl&!u na jakiekolwiek mo!y*ikatory, I w r$ucie na oc'ron& o$nac$a #ora"k& , nikt nie jest nie$nis$c$alny!

?F&[ 1F9,WC&W:
*C I>2 4>5 @>C WG+0*

190:?+0A Z&, 190:?+0A^ .ios !osi&ga celu i $a!aje niewielk lec$ g%&bok
ran&( ?*iara otr$ymuje #remi& EI !o r$utu na :?,8T ,3,* 9F:+0,+0:( W &*& Z&, W &*&^ /ot&"ne u!er$enie niemal #o$bawia o*iar& #r$ytomnoci, o#rc$ ewentualnyc' obra"e+ mo!el $ostaje "szoomiony!/ 5$uty na zranienie i "chron #ancerza nale"y wykona w normalny s#osb( :8, S9:S9;G*M /ot&"ne u!er$enie $wala wrogi mo!el #r$eciwnika $ ng, omijajc #ancer$ i #enetrujc cia%o( ?*iara u!er$enia otr$ymuje mo!y*ikator F2 !o "chrony #ancerza ora$ E2 !o r$utu na :?,8T ,3,* 9F:+0,+0:( He"eli nies$c$&nik $osta% $raniony, to wra$ $ atakujcym $ostaje #r$esuni&ty o *CO !o ty%u( He"eli na !ro!$e mo!eli $naj!uje si& jakakolwiek inna #osta , to otr$ymuje ona cios o S08, 4(

?F&[ +: LF:8+:
*C I>2 WG+0*
3L^ & ?GQ +0,1&?F,. /osta tra*ia w $broj&L*ragment ekwi#unku lub gry$ie #r$eciwnika w ma%o a#etyc$n c$& cia%a, c'o cios nie $a!aje #r$eciwnikowi obra"e+, to wytrca go $ rwnowagi( Gale"y #onownie wykona r$ut na tra'ienie i ewentualne zranienie mo!elu( =0:B1B\CG C0&S. /ot&"ny atak !osi&ga wrogi mo!el i $a!aje #r$eciwnikowi $nac$ne obra"enia( /r$eciwnik otr$yma #remi& EI !o r$utu na :?,8T ,3,* 9F:+0,+0: jeli nie wykona u!anyc' r$utw na "chron #ancerza( :8, ?0Z&SM /ot&"ny ko#niakLugry$ienie niemal #owala #r$eciwnika na $iemi&( ?*iara otr$ymuje mo!y*ikator F2 !o r$utw na "chron #ancerza ora$ E2 !o r$utu na :?,8T ,3,* 9F:+0,+0:(

4>5 @>C

ra-ienie powodujce wie#e ran<


Giektre machiny wojenne, c$ary, b!8 magic$ne bronie maj tak nis$c$ycielskie w%aciwoci, "e jeli tra*i i $rani mo!el, nie straci on je!nego, lec$ kilka #unktw BGW& +&C0 w lic$bie rwnej wynikowi r$utu *4, *C 1$go!nie $ tym, co #o!ano w stosownyc' $asa!ac'2( 4 takic' #r$y#a!kac' r$uty na tra*ienie i $ranienie ro$#atruje si& w $wyk%y s#osb, a nast&#nie stosuje si& #r$ys%ugujce mo!elom "chrony #ancerza i "chrony $agiczne( Ga koniec nale"y wykona stosowny r$ut $a ka"! niewybronion ran& i !o!a osigni&te wyniki, by ostatec$nie ustali ilo straconyc' #unktw BW(

?F&[ &?LC%&W:
*C I>2 4>5 @ WG+0*

9:=F&C9&+G( .ios wytrca #r$eciwnika $ rwnowagi, mo!el traci swoje


niewykor$ystane : :*0 i nie mo"e atakowa w tej tur$e, je"eli jes$c$e nie walc$y%( S.:;&W:+G. .ios tra*ia w skro+ #r$eciwnika ignorujc $asa!y s#ecjalne 'e%mu, #ona!to o*iara ciosu otr$ymuje mo!y*ikator F2 !o "chrony #ancerza( F&9?F&A,+0,. ?buc' u!er$a w #r$e!rami& #r$eciwnika, ktry wy#us$c$a or&" $e $!r&twia%ej r&ki 1je"eli mo!el walc$y !woma broniami nale"y losowo ustali ktra $osta%a wytrcona2( Cro+ s$ybuje *CO w losowo okrelonym kierunku( Gale"y wykona r$ut na zranienie i ewentualn "chron #ancerza( +& & =:=G .:S9 , M /ot&"ny cios !ru$goc$e #ancer$ o*iary i $a!aje #owa"ne obra"enia wewn&tr$ne, #o$bawiajc wroga ws$ystkic' #unktw BGW& +&C0( =o!el $ostaje automatyc$nie yczony z akcji! je"eli nie wykona u!anego r$utu na "chron #ancerza $ mo!y*ikatorem F2(

.o#eg#i<
4i&ks$o #ostaci ginie #o otr$ymaniu je!nej rany, je!nak !owia!c$eni bohaterowie c$y gro8ne #otwory mog otr$yma wiele ran $anim #olegn( ;ic$ba ran, ktre mo!el mo"e otr$yma wynika $ wartoci ws#%c$ynnika BGW& +&Q c$yli BW w jego c'arakterystyce( Gale"y $auwa"y , "e !o#ki mo!el #osia!a c'ocia" I #unkt BW mo"e kontynuowa walk&( 6ie!y BW #ostaci $ostanie $re!ukowana !o $era, nale"y wykona r$ut *C a wynik #orwna $ :?,8\ ,3,* 9F:+0,+0:. He"eli mo!el otr$yma% kilka ran nale"y wykona r$ut $a ka"! ran& i $astosowa najwy"s$y wynik(

?F&[ S0,C9+:
*C I>2 4>5 WG+0*
F, C0TC0,( ?str$e tra*ia w s$c$elin& lub inne s%abo c'ronione miejsce na ciele #r$eciwnika( ?*iara wykonuje r$ut na "chron #ancerza $ kar FI( ?LF9: &S F9G. /osta $asy#uje wroga gra!em ci& , u!ane tra*ienie $a!aje 2 rany $amiast I( 5$uty na "chron #ancerza nale"y wykona o!!$ielnie !la ka"!ej $ ran( Gale"y #ami&ta , "e tak jak w #r$y#a!ku innyc' zranie, krytycznych $a!ajcyc' wiele ran, w #r$y#a!ku r$utu na :?,8T ,3,* 9F:+0,+0: nale"y wybra mniej kor$ystny wynik !la o*iary( : :FM /ot&"ny cios niemal #r$ecina #r$eciwnika na #%( ?*iara otr$ymuje 2 rany $amiast I( 5$uty na "chron #ancerza, $ uw$gl&!nieniem ujemnego mo!y*ikatora F2, nale"y wykona o!!$ielnie !la ka"!ej $ ran( Gale"y #ami&ta , "e tak jak w #r$y#a!ku innyc' zranie, krytycznych $a!ajcyc' wiele ran, w #r$y#a!ku r$utu na :?,8T ,3,* 9F:+0,+0: nale"y wybra mniej kor$ystny wynik !la o*iary, #ona!to grac$ otr$ymuje #remi& E2 !o r$utu na :?,8T ,3,* 9F:+0,+0:(

&S

@>C

:?,8: ,3,* 9F:+0,+0:


*C I>2 4>5 @>C WG+0*

&S9&;&=0&+G. Si%a u!er$enia niemal #o$bawia o*iar& #r$ytomnoci, mo!el


le!wo tr$yma si& na nogac'( Gale"y umieci obok #ostaci $nac$nik "szoomiony! lub #o%o"y go twar$L#yskiem !o gry( .&W:8&+G +: 90,=0TM. ?*iara, #owalona #ot&"nym ciosem #a!a na $iemi&, "yje ale jest le!wo #r$ytomna( Gale"y umieci obok #ostaci $nac$nik #owalony na ziemi! lub obrci mo!el twar$L#yskiem !o $iemi( WG;\C9&+G 9 :*CA0M Silne u!er$enie #owa"nie rani #osta , ktra #a!a be$ wia!omoci na $iemi&( =o!el $ostaje !os%ownie yczony z akcji! i nie bier$e u!$ia%u w !als$ej ro$grywce( ?bok mo!elu nale"y umieci $nac$nik yczony z akcji!

- Przez cay czas musisz w peni panowa nad toporem - radzi mu Schwarzenbrau. - Nie zamachnij si nigdy tak szeroko, aby nie m!g natychmiast przej do obrony. "erit sucha uwa#nie. - $hyba rozumiem - skin% gow%. - &op!r mo#e by r!wnie precyzyjny jak miecz, je#e'i ty'ko wiesz, co robisz. "%d( uwa#ny chopcze. )d tego za'e#e mo#e twoje #ycie. - *y 'aem, #e chodzi g!wnie o to, aby jak najsi'niej uderzy. - Nie ma takiej potrzeby - tumaczy Schwarzenbrau - pod warunkiem, #e bdziesz pi'nowa, aby zawsze by ostry. +iedy motkiem rozupujesz orzech, u#ywasz ty'ko ty'e siy, i'e potrzeba do skruszenia skorupki. Nie chcesz rozgnie go na miazg. , toporem jest tak samo. -e#e'i uderzysz kogo zbyt mocno, masz du#% szans, #e ostrze utkwi gdzie w cie'e, a to postawi ci w zdecydowanie niekorzystnej sytuacji, gdy przyjdzie ci stawi czoa ko'ejnemu napastnikowi. - Nie wiedziaem, #e top!r jest tak skomp'ikowan% broni% - rzek cicho .ans do -ohanna. - *y ', #e jest jednym z e'ement!w krasno'udzkiej re'igii - odpar -ohann. Spojrza na "erita, kt!ry ze skupion% uwag% przysuchiwa si sowom +rasno'uda. - , niechci% musz przyzna, #e chyba straci'i my w nim dobrego szermierza. "erit bardzo po'ubi top!r, a sier#ant Schwarzenbrau go jeszcze w tym utwierdzi /

2P | S t r o n a

Warheim

,-ekt zranienia<
&szo'omionyM<
/osta , ktra $osta%a "szoomiona! c'wieje si& i $atac$a $amroc$ona ciosem( Gale"y umieci obok mo!elu $nac$nik "szoomiony! lub obrci mo!el twar$L#yskiem !o gry( =o!ele "szoomione! mog #orus$y si& o 2O w 'azie ruchu, ale nie mog r$uca $akl& , str$ela ora$ walc$y wr&c$( He"eli mo!el "szoomiony! jest $wi$any walk wrcz mo"e wykona ruc' na !ystans 2O tylko wte!y, je"eli #r$eciwnik #o$ostaje $wi$any walk $ innym mo!elem( =o!el, ktry $osta% "szoomiony! mo"e #owsta w 'azie ruchu #o!c$as wykonywania pozostaych ruchw( /osta mo"e wykona ruch 1ale nie bieg lub ;?)2, r$uca $akl&cia ora$ str$ela ( Heli mo!el #o$ostaje $wi$any walk to ko+ca trwania tury w ktrej #owsta%, b&!$ie atakowa jako ostatni, be$ w$gl&!u na warto 0+0CA: GWG, bro+ ktr walc$y lub inne $asa!y s#ecjalne( /ona!to, o! momentu #owstania mo!el nale"y traktowa tak, jakby wci" #osia!a% I #unkt BW(

Wy'czony z akcjiM<
/osta o!nios%a wyjtkowo #owa"ne obra"enia i be$ wia!omoci #a!a na $iemi&, $ostaje !os%ownie yczona z akcji! i traci mo"liwo !$ia%ania a" !o $ako+c$enia potyczki( Gale"y umieci o!#owie!ni $nac$nik obok mo!elu yczonego z akcji!( 4 c$asie ro$grywania potyczki niektre mo!ele $ostan yczone z akcji!( 7by okreli jak #owa"ne rany o!nios%y takie mo!ele, nale"y skor$ysta $ :?,80 .&W:B+, &?F:B,+0: 1$obac$ F&9190:; N0000< *:=.:+0:2(

.o#eg#i kawa#erzy!ci<
4 #r$y#a!ku mo!eli kawaleryjskic', ciosy ro$#atrywane s #r$eciwko je8!8com( Heli #olegnie kawaler$ysta, usuwa si& go wra$ $ wier$c'owcem( 5obi si& tak $e w$gl&!w #raktyc$nyc', by unikn #otr$eby $!ejmowania je8!8cw $ wier$c'owcw i #o$ostawiania na #olu bitwy lu$akw( .$& kawaler$ystw ginie, a ic' konie #&!$ !alej, ginie c$& wier$c'owcw, a ic' je8!8cy #a!aj na $iemi& , #o$ostawiamy to wyobra8ni grac$y( Gale"y $wrci uwag&, "e omawiana $asa!a !otyc$y je!ynie $wyk%ej kawalerii, a nie #otworw s%u"cyc' jako wier$c'owce(

Wa#ka z &szo'omionymM przeciwnikiem<


=o!el, ktry $aatakuje "szoomionego! #r$eciwnika mo"e skrci jego cier#ienia( 4s$ystkie : :*0 wymier$one w "szoomion! #osta tra*iaj automatyc$nie 1#osta traktowana jest tak, jakby warto jej ws#%c$ynnika WW wynosi%a J2( He"eli ktrykolwiek $ $a!anyc' ciosw $rani "szoomion! #osta , a tej nie #owio! si& ewentualne r$uty na "chron #ancerza lub "chron $agiczn, to mo!el taki $ostaje automatyc$nie yczony z akcji!(

Lwagi<
He"eli mo!el !ys#onujcy kilkoma atakami $a!a #r$eciwnikowi kilka ran nale"y wykona r$ut $a ka"! ran& i $astosowa najwy"s$y wynik $ :?,80 ,3,* 9F:+0,+0:( =o!el nie mo"e w tej samej 'azie walki wrcz wykonujc kolejno : :*0 naj#ierw "szoomi&! lub #owali& na ziemi! wroga, a nast&#nie wykonujc kolejne ciosy yczy& z akcji! #r$eciwnika( /ona!to, je"eli #osta jest $wi$ana walk wr&c$ $e s#rawnym wrogiem, nie mo"e atakowa "szoomionego! lub #owalonego na ziemi! #r$eciwnika, o!$wiercie!la to sytuacj&, w ktrej #osta sku#ia uwag& na realnym i be$#ore!nim $agro"eniu jakie stanowi s#rawni wrogowie, ktr$y $ kolei b&! starali si& c'roni swoic' towar$ys$y(

.owa#ony na ziemi(M<
#owalona na ziemi! #osta #a!a na bruk, "yje ale jest le!wo #r$ytomna( Gale"y umieci obok mo!elu $nac$nik #owalony na ziemi! lub obrci mo!el twar$L#yskiem !o $iemi( =o!ele #owalone na ziemi! trac mo"liwo !$ia%ania w #o$osta%yc' 'azach tury( =o!el, ktry $osta% #owalony na ziemi! na #oc$tku nast&#nej tury grac$a, w 'azie ruchu w c$asie wykonywania pozostaych ruchw $ostaje u$nany $a "szoomionego!( Gale"y umieci obok mo!elu $nac$nik "szoomiony! lub obrci mo!el twar$L#yskiem !o gry i $astosowa !o #ostaci $asa!y !otyc$ce mo!eli "szoomionych!(

?ro$<
4i&ks$o s%u"cyc' w kom#anii bohaterw i stronnikw !ys#onuje jak broni r&c$n, tak jak miec$e, m%oty, to#ory i im #o!obne( /ona!to niektre mo!ele mog by wy#osa"one w !o!atkow bro+, tak jak w%c$nia, ko#ia c$y 'alabar!a( Ga #oc$tku #ierws$ej tury walki wr&c$ grac$ !owo!$cy kom#ani !okonuje wyboru, ktrej broni b&!$ie u"ywa%a walc$ca #osta ( Gie$ale"nie o! tego, na jak bro+ $!ecy!uje si& grac$, mo!el b&!$ie musia% u"ywa or&"a !o ko+ca walki(

Wa#ka z .owa#onym na ziemi(M przeciwnikiem<


#owalony na ziemi! mo!el jest $!any wy%c$nie na %ask& swyc' wrogw( /osta , ktra $osta%a #owalona na ziemi! $ostaje automatyc$nie yczona z akcji! je"eli $ostanie $aatakowana w walce wr&c$(

0reszcie jeden z naszych 'udzi, obdarzony soko'im wzrokiem, kt!rego wysa'i my, by obserwowa o'brzyma, da znak, #e ko'os poruszy si/ 'ekko. ,dj%em pe'eryn i pas z mieczem, zakasaem rkawy koszu'i. ,adr#aem z zimna, gdy g!rski wiatr 'izn% nie osonite cz ci mego ciaa. 1uszyem powo'i naprz!d, trzymaj%c w wyci%gnitych rkach sk!rzan% sakw wypenion% wybranymi przedmiotami. )'brzym spojrza uwa#nie i hukn% na mnie. Nie odpowiedziaem, kontynuuj%c powo'ny marsz. Sier na jego grubym karku zje#ya si, rozcapierzy pa'ce i pokaza zby niczym kocur. 0 miar jak si zb'i#aem, o'brzym wydawa mi si co raz paskudniejszy. 2ste 3utro byo poczochrane, zapewne od ci%gego drapania si4 wyobraziem sobie, i'e musi mie pche. "y wyj%tkowo nieksztatny, szczeg!'nie z powodu o'brzymich doni i wie'kich st!p. )gromna gowa bya nieco wydu#ona, a #!te ky poyskiway nad do'n% warg%. 0yprostowa si, wymachuj%c nad gow% maczug% wyg'%daj%c% jak pie5 maego drzewa, kt!ry obdarto z kory i poodrywano gazie. ,atrzymaem si. )'brzym poci si ob3icie, jakby my znajdowa'i si na spa'onej so5cem pustyni, a nie w wysokich partiach g!r. $uchn% tak strasznie, #e zabrao mi si na wymioty. ,wa'czyem jednak sabo i nie zwracaem uwagi na protesty mego cywi'izowanego nosa, jako #e kupiec dyktuj%cy spoeczne zwyczaje swoim k'ientom jest nie ty'ko gupi, a'e i nierozwa#ny. Postawiem worek na ziemi i rozwi%zaem go, wyjmuj%c ostro#nie poszczeg!'ne podarki. Poruszaem si wo'no, by nie sposzy mego k'ienta. )'brzym odpr#y si wyra(nie, a ja usiadem ze skrzy#owanymi nogami, jak zwyczajny hand'arz na miejskim bazarze i zastygem w oczekiwaniu. 2igant nie wykona najmniejszego ruchu. "y naprawd prymitywny. 0ybraem jeden z przedmiot!w, postawiem go na paskiej ska'e i poci%gn%em za sznurek wystaj%cy ze rodka. *echaniczna pokrywka obr!cia si, rozbyskuj%c tczowymi ko'orami na t'e szarej skay. 0yowiem uchem 'ekki pomruk zainteresowania. Nastpnie wyj%em zoty naszyjnik i krzywi%c si nieco na wspomnienie o jego warto ci i tego, #e mia zawisn% na szyi jakiej ksi#niczki, op'otem go dookoa nadgarstka. 6agodnym ruchem rzuciem go w stron mego hand'owego partnera, kt!ry co3n% si zdumiony. Naszyjnik wyra(nie go zaintrygowa. Podpez, podni!s zoty a5cuch i przyg'%daj%c si uwa#nie zamrucza, po czym wo#y go na sw!j nadgarstek. ,arechota z aprobat% i rozejrza si dokoa. 7egendy nie my'iy si4 giganci by'i naprawd tak tpi, jak bajay o nich nianie4 upyno wie'e czasu, zanim ko'os zda sobie spraw, #e w jego najb'i#szym otoczeniu nie znajduje si zbyt wie'e przedmiot!w nadaj%cych si na hand'ow% wymian. ,astanawia si nad poszczeg!'nymi skaami, a nawet porostem wystaj%cym spod du#ego kamienia. 0 ko5cu podj% decyzj i w miejscu, gdzie wcze niej znajdowa si

naszyjnik poo#y swoj% maczug. &eraz umocniem si w przekonaniu, #e nie zagra#a nam bezpo rednie niebezpiecze5stwo. Pokrciem gow% na znak, #e nie chc maczugi, daj%c mu do zrozumienia, #e naszyjnik jest podarunkiem. Post%pi krok do przodu. 8ostrzegem, #e zmarszczy nos na znak niezadowo'enia4 u miechn%em si pod nosem przypominaj%c sobie, jak ojciec opowiada mi, #e kiedy hand'owa z 'ud(mi tak prymitywnymi, #e zmienia'i sk!rzane stroje dopiero gdy przegniy, a zapach czystej sk!ry przyprawia ich o mdo ci. ,aprezentowaem pozostae przedmioty. Niekt!re z nich odrzuci ze wstrtem. Szczeg!'nie nie spodobay mu si wonne o'ejki, za to ogromne wra#enie wywara na nim maa srebrna 3igurka. 1oze mia si i uj% de'ikatnie rze(b ogromnymi pa'uchami. ,aakceptowa r!wnie# zote a5cuszki, 'ecz z najwikszym uznaniem spotkaa si szkatuka ze sodyczami, kt!r% wyo#yem dopiero po namy 'e. ,jad ca% zawarto rozg'%daj%c si na wszystkie strony, niczym dziecko z poczuciem winy, #e nie podzie'io si ze swoimi towarzyszami. +iedy o'brzym dokona se'ekcji wszystkich podark!w, wstaem i wskazaem na siebie, na moich wsp!towarzyszy, a nastpnie na ci%gn%cy si da'ej sz'ak. 1uchem pa'c!w pokazaem, jak idziemy/ i poprosiem o pozwo'enie kontynuowania naszej wdr!wki. $hrz%kn%, po czym zarycza go no. , wysoka odpowiedziay mu podobne gosy. )'brzym stan% w caej okazao ci, pokaza wszystkie #!te ky w przyjaznym u miechu i da do zrozumienia, #e droga stoi przed nami otworem. ,osta jednak jeszcze jeden prob'em. +rzykn%em. )'brzym zatrwo#y si nieco, po czym spojrza prawdziwie przera#ony, gdy -ohann, a za nim *arco i .ergard wyoni'i si nad miejscem w kt!rym sta'i my, trzymaj%c w doniach napite uki. ,anim o'brzym zd%#y warkn% na znak, #e zdradzi'i my, zgodnie z mym za'eceniem skierowaa uki w d!, ceremonia'nie przeamaa strzay i rzucia je nam pod nogi. Nawet mocno ograniczony gigant zrozumia ten gest. ,rozumia, #e mog'i my go zabi, a'e postanowi'i my tego nie robi. ,amane strzay symbo'izoway r!wnie# pokojowe intencje naszego przejazdu, teraz i/ w przyszo ci. )'brzym roze mia si gromko, cho nie bardzo wiedziaem d'aczego, wzi% podarunki i odbieg, ci#ko koysz%c si na boki. Po chwi'i znikn% w odnodze w%wozu. -estem dumny, #e umowa pomidzy o'brzymami a mieszka5cami &i'ei dotrwaa do dnia dzisiejszego. +arawany przemierzaj%ce ten g!rski sz'ak pamitaj% o podarkach, bo w przeciwnym razie mogyby by nara#one na 'awiny i kamienne b'okady. Nikt nigdy nie widzia wicej ni# jednego giganta na raz i czsto zastanawiaem si, czy jest to ten sam, kt!rego obdarowaem. , biegiem czasu skrysta'izoway si prezentowe upodobania giganta. &eraz czeka jedynie na akocie. 9m sodsze, tym 'epiej.

- 3ragment pamitnika :'maryka :ntero, ti'ea5skiego kupca

4J | S t r o n a

3antasy Skirmish

4I | S t r o n a

Warheim

.sycho#ogia<

*erwor$e walki $!ar$a si& c$&sto, "e #ostacie nie wykonuj ro$ka$w swojego ka#itana , c$yli ro$ka$w grac$a( 9!ar$a si& wi&c, "e #olecenia nie s w stanie #r$ebi si& #r$e $gie%k walki, $!ar$a si& rwnie", "e w oblic$u #r$era"ajcego, nie$wyk%ego wroga o!waga #ostaci to#nieje( Hako ka#itan !ru"yny, grac$ musi $!awa sobie $ tego s#raw& i bra tego ty#u $!ar$enia #o! uwag&( He"eli tego nie $robi, mo"e si& oka$a , "e najle#s$e $ jego #lanw s#al na #anewceW 9asa!y !otyc$ce /S:.A?;?033 s $estawem $asa! s#ecjalnyc', ktre o!#owia!aj w%anie $a tego ty#u as#ekty gry( Giektre $asa!y !otyc$ce /S:.A?;?033 $mus$aj grac$y !o #r$e#rowa!$enia testw, ktre okrel, c$y #ostacie uleg%y wrogiej /S:.A?;?033, takiej jak S)57.A c$y 05?97( 3nne, jak D<537 c$y G3BG743Z, maj $astosowanie $aws$e i nie wymagaj !o!atkowyc' testw(

Fozbicie<
)est rozbicia wykonuje si& wy%c$nie na #oc$tku tury( Ko wykonania testu rozbicia $obowi$any jest grac$ kierujcy t !ru"yn, ktrej #r$ynajmniej 2@_ mo!eli $osta%o yczonych z akcji!( )est rozbicia !otyc$y tak"e tyc' !ru"yn, ktre s ?K/?5GB G7 /S:.A?;?03T( He"eli test rozbicia $ako+c$y si& nie#owo!$eniem, !ru"yna automatyc$nie #r$egrywa #otyc$k&, a mo!ele +ciekaj! w kierunku najbli"s$ej kraw&!$i sto%u( He"eli mo!el K?4VK.: $osta% "szoomiony!, #owalony na ziemi!, yczony z akcji! lub +cieka! test rozbicia wykonuje mo!el bohatera, ktrego ws#%c$ynnik C. jest najwy"s$y( He"eli ws$ystkie mo!ele bohaterw $osta%y "szoomione!, #owalone na ziemi!, yczone z akcji! lub +ciekaj! test rozbicia wykonuje mo!el stronnika ktrego ws#%c$ynnik C. jest najwy"s$y( Gieu!any test rozbicia jest najc$&sts$ym #r$y#a!kiem $ako+c$enia potyczki( Gale"y $auwa"y , "e grac$ ktry straci% #r$ynajmniej 2@_ mo!eli nie musi wykonywa testu, $amiast tego mo"e $ako+c$y #otyc$k& !eklarujc dobrowolne rozbicie(

esty psycho#ogiczne<
4i&ks$o testw /S:.A?;?03.9G:.A #r$e#rowa!$a si& w taki sam s#osb, wi&c w #ierws$ej kolejnoci #r$e!stawiona $ostanie stosowna #roce!ura, a !o#iero #otem ro$#atr$one $ostan uwa"niej #os$c$eglne c$ynniki #syc'ologic$ne( /r$e#rowa!$ajc test /S:.A?;?03.9G: nale"y r$uci 2*C i #orwna wynik $ wartoci ws#%c$ynnika C,C%G .F9GWU1C9, mo!elu, ktra $!aje test( He"eli wynik jest mniejs$y b!8 rwny wartoci C. #ostaci, test $osta% $!any i ws$ystko jest w #or$!ku( He"eli wynik jest wi&ks$y o! wartoci C,C% .F9GWU1C9GC% mo!elu, nie u!a%o si& $!a testu( Gale"y je!nak #ami&ta , "e w W:F%,0= > 3:+ :SG S*0F=0S% wynik II lub I2 w tecie C. $aws$e o$nac$a nie#owo!$enie, nie$ale"nie o! mo!y*ikatorw !o r$utu, c$y wartoci ws#%c$ynnika C.(

Lcieczka K po!cig<
Gieu!any test rozbicia o$nac$a !la #r$egranego grac$a #owa"ne #roblemy, a +ciekajce! mo!ele, ktre by%y $wi$ane walk wr&c$ stanowi %atwy cel !la "!nego krwi wroga(

Sekwencja ucieczki K po!cigu<


F He"eli $wi$ane walk wrcz mo!ele nie c'c goni wroga, nale"y #r$e#rowa!$i test C. w celu #rby #owstr$ymania #ocigu( F Gale"y okreli cel #ocigu( F Gale"y wykona r$ut kostkami, by ustali dystans ucieczki ka"!ego $ +ciekajcych! mo!eli( F Gale"y r$uci kostkami, by ustali dystans pocigu ka"!ej $ gonicyc' #ostaci( F Gale"y usun $ #ola bitwy te mo!ele, ktrym nie u!a%o si& uciec #r$e! #ogoni( F Gale"y wykona ruc'y tyc' +ciekajcych! #ostaci, ktrym u!a%o si& uciec #r$e! #ocigiem w kierunku najbli"s$ej kraw&!$i( F Gale"y wykona ruc' cigajcyc' na w#rost $a uciekajcymi(

esty psycho#ogiczne a testy Fozbicia<


0rac$e $orientuj si& o! ra$u, "e test /S:.A?;?03.9G: #r$e#rowa!$a si& w $bli"ony s#osb !o testu rozbicia, w o#arciu o warto tego samego ws#%c$ynnika, ws#%c$ynnika C,C%G .F9GWU1C9, konkretnie( He!nak"e test rozbicia nie jest testem /S:.A?;?03.9G:=( Hest to nie$wykle istotne, g!y" niektre #remie i $!olnoci o!nos$ si& !o testw rozbicia, #o!c$as g!y inne !e!ykowane s testom /S:.A?;?03.9G:=( Gajwa"niejs$a $ $asa!, ktra ro$r"nia je mi&!$y sob mwi, "e je!nostka, ktra +cieka! lub walczy wrcz nie #o!lega testom /S:.A?;?03.9G:= 1S)57.A, 05?97 c$y 0O</?)72( K$ieje si& tak, #oniewa" mo!ele s $byt $aj&te ratowaniem w%asnej skry b!8 te" #&!$ na ole# w kierunku wy#atr$onego sc'ronienia, s mniej #o!atne na c$ynniki $ewn&tr$ne i nie reaguj na !$iejce si& wok% nic', c'o by i #r$ykre, bo!8ce(

1ek#aracja decyzji o po!cigu<


He"eli !ru"yna wygra%a #otyc$k&, a wrg $ ktrym walc$y%a nie $!a% testu rozbicia i musi +cieka&!, $wi$ane walk wrcz mo!ele $wykle mus$ go goni ( 0rac$ mo"e $!ecy!owa , "e woli, by mo!ele, nie goni%y +ciekajcych! wrogw( 9wykle mo!ele mus$ r$uci si& w #ocig, ale grac$ mo"e #o!j #rb& #owstr$ymania mo!eli wykonujc testy C.( ?!$wiercie!la to sytuacj&, w ktrej K?4VK.7 wy!aje ro$ka$, by #o!w%a!ni $atr$ymali si& i wy#e%nili inne $a!ania 1na #r$yk%a! #r$es$ukanie #oleg%yc' wrogw c$y reali$acja celw scenarius$a2, ale ci w naturalny s#osb !" !o r$ucenia si& w #ogo+ i wybicia wroga( He"eli u!a si& $!a test, mo!ele $ostaj na miejscu $amiast r$uca si& w #ocig( /osta nie musi r$uca si& #ogo+, o ile broni%a przeszkody, bu!ynku tu!$ie" innego umocnienia(

L/ywanie Cech .rzyw"dczych dow"dcy<


4 #r$y#a!ku g!y #osta 1bohater lub stronnik2 $naj!uje si& w o!leg%oci nie #r$ekrac$ajcej CO o! swojego #r$yw!cy, mo"e u"y jako #o!staw& testu warto ws#%c$ynnika C. swojego K?4VK.:( 9asa!a ta re#re$entuje $!olno #r$yw!cy !o motywowania #o!leg%yc' mu bohaterw i stronnikw( Gale"y $auwa"y , "e $asa!a ta nie ma $astosowania w #r$y#a!ku, g!y K?4VK.7 jest "szoomiony!, $osta% #owalony na ziemi! lub +cieka!(

Ce# po!cigu<
/r$e! ustaleniem dystansu ucieczki i dystansu pocigu grac$ $wyci&skiej !ru"yny musi okreli , ktre mo!ele, jeli w ogle jakie, b&! goni%y #r$eciwnika( S#rawa wygl!a !o #rosto $wyci&skie mo!ele mog goni tylko te #ostacie, $ ktrymi walc$y%y(

L/ywanie Cech .rzyw"dczych kawa#erzysty<


4 #r$y#a!ku mo!eli kawaleryjskic', ry!wanw ora$ #ostaci !osia!ajcyc' #otworw u"ywa si& ws#%c$ynnika C,C%G .F9GWU1C9, je8!8ca, a nie wier$c'owca c$y #otwora(

Lsta#anie dystansu ucieczki<


)ru!no je!no$nac$nie okreli , jak !aleko +ciekaj! #okonane mo!ele, g!y" nie stanowi ju" $wartej !ru"yny $!olnej !o walki, a je!ynie #r$era"on, kr"c be$ %a!u t%us$c$&( Cy to o!!a , nale"y w celu ustalenia dystansu ucieczki r$uci kostkami !la ka"!ego mo!eluje"eli #osta ma ws#%c$ynnik S9G?*&Q rwny C b!8 mniej, nale"y r$uci 2*COY je"eli wi&cej ni" C r$uci 4*CO( <$yskane w r$ucie wyniki wy$nac$aj dystans ucieczki o jaki #orus$ si& uciekajce mo!ele( Hest to tak $wany rzut ucieczki( Gale"y ustali dystans ucieczki !la ka"!ej uciekajcej #ostaci, ale nie nale"y #r$estawia na ra$ie mo!eli(

esty przeprowadzane na pocztku tury<


Giektre $ testw /S:.A?;?03.9G:.A #r$e#rowa!$a si& na #oc$tku tury( Gale" !o nic' na #r$yk%a! testy 05?9: s#owo!owane obecnoci #r$era"ajcego stwor$enia w o!leg%oci !o 4O c$y testy 0O</?):( 5wnie" inne testy wywo%ywane $asa!ami s#ecjalnymi, c$arami it#( #r$e#rowa!$a si& na #oc$tku tury w 'azie rozpoczcia tury( He"eli grac$ $obowi$any jest !o #r$e#rowa!$enia w 'azie rozpoczcia tury r"nyc' testw, to winien #r$e#rowa!$i je w nast&#ujcej kolejnociI. Bwentualny test F&9?0C0:. 2. Bwentualny test ZF&9G. 4. Bwentualny test Z;&1L *FW0. 5. Bwentualne testy Z;L.& G. @. Bwentualne testy :+0=&9A0. C. 3nne 1wywo%ane $asa!ami s#ecjalnymi, c$arami it#(2( 7 $atem, jeli #osta musi #r$e#rowa!$i test 05?9: i test 0O</?):, to jako #ierws$y #r$e#rowa!$a si& test 05?9: i tylko wte!y, g!y u!a si& jej go $!a , b&!$ie musia%a #r$e#rowa!$i test 0O</?):(

Lsta#anie dystansu po!cigu<


/o!obnie jak +cieczka!, #ocig jest $!ar$eniem niekontrolowanym i gorc$kowym, a co $a tym i!$ie rwnie" dystans pocigu ustala si& r$utem kostek( /o tym jak ustalono dystans ucieczki !la ka"!ej $ +ciekajcych! #ostaci, ale #r$e! wykonaniem ic' ruc'u, $wyci&skie mo!ele ustalaj dystans pocigu( Cy to $robi nale"y r$uci o!#owie!nio 2*CO b!8 4*CO, tak jak w #r$y#a!ku ustalania dystansu ucieczki( Hest to tak $wany rzut pocigu(

Lsuwanie dogonionych mode#i<


5o$str$ygni&cie #ocigu wygl!a nast&#ujco( He"eli wynik rzutu pocigu $wyci&skiego mo!elu jest rwny b!8 wi&ks$y o! rzutu ucieczki #ostaci +ciekajcej!, to +ciekajcy! mo!el $ostaje automatyc$nie yczony z akcji!

Fuch pozosta'ych przy /yciu LciekajcychM mode#i<


+ciekajce! mo!ele, ktre u$yska%y wyniki wy"s$e o! cigajcyc', b!8 te" nie by%y w ogle cigane kontynuuj w ka"!ej kolejnej run!$ie +cieczk! w kierunku najbli"s$ej kraw&!$i sto%u, a" !o jego o#us$c$enia( <ciekajce mo!ele ignoruj kary $a ruc' #r$e$ przeszkody i ro!$aje terenu 1$a wyjtkiem terenu niedostpnego2( Gale"y wykona ruc' uciec$ki 1o!#owie!nio 2*CO b!8 4*CO2 +ciekajcej! #ostaci w kierunku najbli"s$ej kraw&!$i sto%u( He"eli ruc' uciekajcego mo!elu wy#a!a #r$e$ teren nie!ost&#ny lub mo!el wykona ruc' #o$a kraw&!8 sto%u to $ostaje automatyc$nie yczony z akcji!( Cy mo"e uciekajca #osta w#a!%a !o kana%u lub $osta%a #orwana #r$e$ $!ra!$iecki nurt rwcej r$eki c$y te" s#a!%a w #r$e#a ( Gale"y je!nak $auwa"y , "e $a wy%c$one w ten s#osb $ potyczki mo!ele nie nale"y w trakcie sekwencji po potyczce wykonywa r$utw na :?,8T .&W:B+GC% &?F:B,[(

Szare oczy poznaczonego b'iznami g'adiatora zwr!ciy si ku grupie haa 'iwych go ci, przesuny po ich twarzach. "yo ich piciu i k!ci'i si o roz'any trunek. 2'adiator dostrzeg jak ich twarze nabiegaj% krwi%, i wiedzia, #e mimo podniesionych gos!w nie maj% ochoty do bitki. Przed wa'k% bowiem krew odpywa z twarzy, pozostawiaj%c j% b'ad% i upiorn%. Potem spojrza na modzie5ca stoj%cego na skraju grupy. &en by niebezpieczny; &warz mia pob'ad%, usta zaci nite, a praw% do5 schowan% w 3adach paszcza.

42 | S t r o n a

3antasy Skirmish Fuch mode#i gonicych<


/ostacie gonice obracaj si& w kierunku #ocigu i #orus$aj si& o #e%en !ystans wy$nac$ony #r$e$ rzut pocigu 12*CO lub 4*CO $u#e%nie tak jak w #r$y#a!ku uciekajcyc'2 w tym samym kierunku, co +ciekajce! mo!ele, $a ktrymi rus$y%y w #ocig( 0onicy wykonuj $aws$e #e%en !ystans ruchu pocigu, o ile #ocig nie #rowa!$i !o kontaktu $ wrogiem, $e s#r$ymier$onymi mo!elami b!8 te" $ terenem nie!ost&#nym, w ktryc' to #r$y#a!kac' mus$ natyc'miast si& $atr$yma ( 0onicy nie #o!legaj karom $a #okonywanie #r$es$k! ani $a teren 1$a wyjtkiem terenu niedostpnego2 , $wyci&stwo !o!aje im !o!atkowego im#etu w #ocigu $a +ciekajcym! wrogiem( Gale"y $auwa"y , "e gonicy nie kontynuuj #ocigu w kolejnyc' turac'Y #ocig jest je!nora$owym !o!atkowym ruc'em w #ogoni $a #okonanym i +ciekajcym! wrogiem( /ona!to o!$wiercie!la to sytuacj&, w ktrej K?4VK.7 woli nie ro$!$iela !ru"yny, a same #ostacie $!aj sobie s#raw&, "e samotne s$wen!anie si& nie jest najbe$#iec$niejs$ym s#osobem wi&towania $wyci&stwa(

Zroza<
Giektre #otwory s tak wielkie i #r$era"ajce, "e bu!$ uc$ucie silniejs$e nawet ni" S)57.A( Stwor$enia te bu!$ 05?9T( 4 oblic$u #otworw, c$y te" $!ar$e+ bu!$cyc' 05?9T #ostacie mus$ #r$e#rowa!$i test, by s#raw!$i , c$y u!a%o im si& #okona uc$ucie #r$era"enia( He"eli nie u!a im si& $!a testu, ogarnia je gro$a, ktra #r$emieni ic' w be$bronne, be%koc$ce $ #r$era"enia istoty( =o!ele #r$e#rowa!$aj test 05?9: je!en ra$ w c$asie ro$grywania scenarius$a i nie #o!legaj #onownie skutkom 05?9: nawet w #r$y#a!ku, g!y nie u!a%o im si& tego testu $!a ( He"eli stwor$enie bu!$i 05?9T, to automatyc$nie bu!$i rwnie" S)57.A i stosuje si& !o niego ws$ystkie $asa!y !otyc$ce S)57.A<( He!nak"e nig!y nie #r$e#rowa!$a si& testu S)57.A< i 05?9: $ #owo!u tego samego wroga c$y tej samej sytuacji , wystarc$y #r$e#rowa!$i test 05?9:( He"eli #ostaci u!a si& $!a test 05?9: to automatyc$nie $!aje rwnie" test S)57.A<( /oniewa" ka"!y mo!el #r$e#rowa!$a w cigu ca%ej potyczki tylko je!en test 05?9:, to kolejne s#otkania $ bu!$cymi #r$era"enie stwor$eniami c$y sytuacjami wywo%ywa b&! je!ynie S)57.A( /osta musi #r$e#rowa!$i test 05?9:, je"eli $naj!$ie si& w je!nej $ nast&#ujcyc' sytuacjiI. S$ar"uje na ni bu!$cy 05?9T #r$eciwnik( 2. /osta c'ce $as$ar"owa na bu!$cego 05?9T #r$eciwnika( 4. He"eli na #oc$tku tury #osta $naj!uje si& w o!leg%oci !o 4O o! bu!$cego 05?9T #r$eciwnika(

.o!cig poza kraw(d6 sto'u<


cigajcy mo!el, ktry wykona ruc' !o kraw&!$i sto%u, #orus$a si& #o$a st%( 4 kolejnej 'azie ruchu 1#o!c$as wykonywania pozostaych ruchw2, #osta wraca na st% w tym miejscu, w ktrym go o#uci%a, skierowana w stron& #ola walki( =o!el mo"e wykona $wyk%y ruch, ale nie mo"e biega& ora$ szar%owa&(

Strach<
Giektre stwor$enia wywo%uj S)57.A, a in*ormacje na ten temat mo"na $nale8 w ic' o#isie( /or! nic' $nale8 mo"na !u"e i bu!$ce l&k stwor$enia takie jak )rolle ora$ nienaturalne stwor$enia takie jak S$kielety( /osta musi #r$e#rowa!$i test S)57.A<, je"eli $naj!$ie si& w je!nej $ nast&#ujcyc' sytuacjiI. -zar%uje na ni bu!$cy S)57.A #r$eciwnik( 2. =o!el c'ce $as$ar"owa bu!$cego S)57.A #r$eciwnika(

IS Szar/a budzcego groz( przeciwnika<


He"eli bu!$cy 05?9T #r$eciwnik !eklaruje s$ar"& na #osta , ta musi #r$e#rowa!$i test 05?9:, by ustali , c$y jest w stanie o#anowa #r$era"enie i #r$yj s$ar"&( /o #ierws$e, nale"y $a!eklarowa reakcj na szar%, a nast&#nie, $ara$ #o ustaleniu c$y szar%a #ostaci bu!$cej 05?9T jest w $asi&gu, #r$e#rowa!$i test( He"eli je!nostka $!a test, to reaguje na szar% w $wyk%y s#osb( He"eli mo!el nie $!a testu, to musi natyc'miast $mieni reakcj na szar% w +cieka&!( He"eli na #osta szar%uje wi&cej ni" je!en mo!el bu!$cy 05?9T, to nale"y #r$e#rowa!$i test $a #ierws$y taki mo!el, a je"eli test $osta% $!any, nale"y #otraktowa res$t& testw jak testy S)57.A<(

IS Szar/a budzcego strach przeciwnika<


He"eli bu!$cy S)57.A #r$eciwnik !eklaruje s$ar"& na #osta , ta musi #r$e#rowa!$i test S)57.A<, by ustali , c$y #otra*i o#anowa l&k i #r$yj s$ar"&( /o #ierws$e, nale"y $a!eklarowa reakcj na szar%, a nast&#nie, $ara$ #o ustaleniu c$y szar%a #ostaci bu!$cej S)57.A jest w $asi&gu, #r$e#rowa!$i test( He"eli je!nostka $!a test, to reaguje na szar% w $wyk%y s#osb( He"eli mo!el nie $!a testu, to b&!$ie on walc$y% w $wyk%y s#osb, $ tym, "e w #ierws$ej 'azie walki wrcz #r$eciw bu!$cym S)57.A mo!elom b&!$ie tra*ia je!ynie na C 1"a!ne mo!y*ikatory i $asa!y s#ecjalnie nie maj $astosowania , je!ynie niemo!y*ikowana C o$nac$a tra*ienie2( He"eli na #osta s$ar"uje wi&cej ni" je!en mo!el bu!$cy S)57.A, to nale"y #r$e#rowa!$i o!!$ielne testy $a ka"!y taki mo!el(

2S 1ek#aracja szar/y na budzcego groz( przeciwnika<


He"eli je!nostka !ecy!uje si& $a!eklarowa s$ar"& na #r$eciwnika, ktry bu!$i 05?9T, to naj#ierw musi $!a test, by s#raw!$i , c$y u!a si& jej #okona #r$era"enie( He"eli #ostaci nie u!a si& $!a testu, to nie mo"e szar%owa& i musi +cieka&! w ramac' ruchw przymusowych w 'azie ruchu( He"eli #osta $!a test, mo"e $a!eklarowa szar% w $wyk%y s#osb(

4S ?udzcy groz( przeciwnik w od#eg'o!ci do 3O na pocztku tury<


He"eli na #oc$tku tury #osta $naj!uje si& w o!leg%oci !o 4O o! bu!$cego 05?9T #r$eciwnika, to musi #r$e#rowa!$i test 05?9:( He"eli je!nostce nie u!a si& $!a testu, to musi natyc'miast +cieka&! w kierunku na w#rost o! najbli"s$ego stwor$enia, ktre bu!$i 05?9T(

2S 1ek#aracja szar/y na budzcego strach przeciwnika<


He"eli je!nostka !ecy!uje si& $a!eklarowa szar% na #r$eciwnika, ktry bu!$i S)57.A to naj#ierw musi $!a test, by s#raw!$i , c$y u!a si& jej #okona l&k( He"eli #ostaci nie u!a si& $!a testu, to nie mo"e s$ar"owa i nie mo"e si& #orus$y w 'azie ruchu, a !o ko+ca tury traktowana jest jak mo!el, ktry wykona% nieu!an szar%( He"eli #osta $!a test, mo"e $a!eklarowa szar% w $wyk%y s#osb(

?erserk<
Giektre stwor$enia s tak !$ikie, agresywne i "!ne krwi lub tak nie$!yscy#linowane, "e $a ws$elk cen& staraj si& s#rowokowa walk&( 9asa!a s#ecjalna CB5SB56 jest o!$wiercie!leniem $estawu nie#r$ewi!ywalnyc' i $ac$e#nyc' $ac'owa , !o ktryc' s$c$eglne sk%onnoci maj 9wier$olu!$ie i inne stwory .'aosu( /o!c$as !eklaracji s$ar" w 'azie ruchu, #o tym jak $a!eklarowano ws$ystkie s$ar"e mo!eli nie #o!legajcyc' $asa!$ie s#ecjalnej CB5SB56 1$ uw$gl&!nieniem #ow$i&tyc' !ecy$ji o reakcji na szar%e2, mo!el #o!legajcy $asa!$ie s#ecjalnej CB5SB56, ktry nie walc$y wr&c$, musi wykona r$ut *C( 4ynik I o$nac$a, "e w stwor$eniu o!$ywa si& instynkt $abjcy( Gale"y $mier$y c$y ktrykolwiek $ wrogw nie jest w $asi&gu szar%y mo!elu #o!legajcyc' $asa!$ie s#ecjalnej CB5SB56 1to $nac$y w $asi&gu ruc'u szar%y i w polu widzenia2( He"eli tak w%anie jest, to mo!el #o!legajcy $asa!$ie s#ecjalnej CB5SB56 musi $a!eklarowa szar% na wroga( 0rac$ nie ma na to w#%ywu, a mo!el wykonuje szar% automatyc$nie/ He"eli w $asi&gu szar%y $naj!uje si& wiele mo!eli wroga, grac$ ma #rawo !okonania wyboru #ostaci, na ktr mo!el b&!$ie szar%owa( He"eli szar%a nie jest niemo"liwa 1to $nac$y w $asi&gu ruc'u szar%y i w polu widzenia niema mo!eli wroga2, mo!el #o!legajcy $asa!$ie s#ecjalnej CB5SB56 w c$asie wykonywania ruchw przymusowych wykonuje ruch w kierunku najbli"s$ego mo!elu wroga( Gale"y $auwa"y , "e mo!el #o!legajcy $asa!$ie s#ecjalnej CB5SB56 #orus$a si& w kierunku wroga nawet jeli nie $naj!uje si& on w polu widzenia, g!y" instynkt $abjcy #rowa!$i mo!el be$b%&!nie w kierunku #r$eciwnika( /ki mo!el #o!lega $asa!$ie s#ecjalnej CB5SB56 #o!lega rwnie" $asa!$ie s#ecjalnej ?K/?5G?Z G7 /S:.A?;?03T(

- Spa'i cie na su#bie #onierzu< - zapyta o3icer potrz%saj%c mn% mocno. - Nie, nie panie o3icerze/ nie spaem - odpowiedziaem. - Nastpnym razem postarajcie si zachowa wiksz% czujno ; - o3icer wskaza w kierunku pozycji zie'onosk!rych4 poprzez deszcz i ciemno zobaczyem 'iczne rozbyski, tak jakby to moje za nicie mogo je przywoa. :'e ja nie spaem na su#bie4 robi to sier#ant 1einwa'd. - )3icerze musimy si st%d wynosi; Nie utrzymamy du#ej tego 3ortu, o3icerze; krzykn% sier#ant 1einwa'd. - Sier#ancie 1einwa'd, nie wyco3amy si. *amy obowi%zek wobec 9mperatora. - :'e panie o3i/ - zacz% 1einwa'd. - =adnych a'e 1einwa'd. Nie opu cimy naszych pozycji. +oniec dyskusji. 0ydam rozkaz odwrotu mojemu oddziaowi, czy to si panu podoba czy te# nie, o3icerze; - powiedzia wyzywaj%ca sier#ant 1einwa'd. )statnie sowa o3icera brzmiay> - Po moim trupie, 1einwa'd. Po moim trupie. - Niech wic tak bdzie, panie o3icerze - powiedzia 1einwa'd, wyci%gaj%c miecz z pochwy. )pu ci'i my 3ort, kt!ry zdoby'i my trzy dni wcze niej.

Strach jest zaprzeczeniem wiary.


- Volter Wolfson, Wybrany Syn

44 | S t r o n a

Warheim

3uria<
Giektre #ostacie #otra*i w#rowa!$i si& w stan bitewnego s$a%u, by #o!c$as niego, #or$ucajc !ba%o o w%asne be$#iec$e+stwo na r$ec$ be$mylnej #r$emocy, sia $nis$c$enie( 4iele $ tyc' ogarni&tyc' s$ale+stwem mo!eli walc$y #o! w#%ywem narkotykw b!8 w transie wywo%anym #syc'otyc$nymi $a#iewami, $akl&ciami, okr$ykami c$y c'o by wyciem( /ostacie takie #o!legaj $asa!$ie s#ecjalnej D<537( 4 #r$y#a!ku je8!8cw D<537 !otyka $arwno je8!8cw jak ic' wier$c'owcw( /o!c$as !eklaracji s$ar" w 'azie ruchu, #o tym jak $a!eklarowano ws$ystkie s$ar"e mo!eli nie #o!legajcyc' $asa!$ie s#ecjalnej D<537 1$ uw$gl&!nieniem #ow$i&tyc' !ecy$ji o reakcji na szar%e2, nale"y $mier$y c$y ktrykolwiek $ wrogw nie jest w $asi&gu s$ar"y mo!elu #o!legajcego $asa!$ie s#ecjalnej D<537 1to $nac$y w $asi&gu ruc'u szar%y i w polu widzenia2( He"eli tak w%anie jest, to mo!el #o!legajcy $asa!$ie s#ecjalnej D<537 musi $a!eklarowa szar% na wroga( 0rac$ nie ma na to w#%ywu, a mo!el wykonuje szar% automatyc$nie/ He"eli w $asi&gu szar%y $naj!uje si& wiele mo!eli wroga, grac$ ma #rawo !okonania wyboru #ostaci, na ktr mo!el b&!$ie szar%owa( =o!ele #o!legajce $asa!$ie s#ecjalnej D<537 u$yskuj !o!atkowy XI : :*( =o!ele #o!legajce $asa!$ie s#ecjalnej D<537 mus$ goni +ciekajcego! wroga nie$ale"nie o! tego, c$y grac$ tego c'ce, c$y nie( 4 o!r"nieniu o! innyc' #ostaci nie maj #rawa !o #rby #owstr$ymania si& o! #ocigu, g!y" s $byt #oc'%oni&te "!$ walki( 5$ucaj si& w #ocig nawet wte!y g!y broni przeszkody( =o!ele #o!legajce $asa!$ie s#ecjalnej D<537, ktre $osta%y "szoomione! lub #owalone na ziemi! trac $a#a% a ic' krew MstygnieM( =o!ele takie !o ko+ca potyczki #r$estaj #o!lega $asa!$ie s#ecjalnej D<537( =o!ele #o!legajce $asa!$ie s#ecjalnej D<537 #o!legaj tak"e $asa!$ie s#ecjalnej ?K/?5G?Z G7 /S:.A?;?03T, #ona!to mo!ele nie mog kor$ysta $ cec'y or&"a /75<HS.: w 'azie walki wrcz(

Z'upota<
Giestety, a mo"e na s$c$&cie, wiele !u"yc' i #ot&"nyc' stwor$e+ jest rac$ej g%u#ia( Gawet w miar& inteligentne stwor$enia mog $ac'owywa si& g%u#io, g!y" %atwo ro$#ros$y ic' uwag& c$y te" $myli jeY ic' $ac'owanie mo"e rwnie" wynika $ r$uconego na nie c$aru( 9asa!a s#ecjalna 0O</?)7 jest o!$wiercie!leniem $estawu nieracjonalnyc' i g%u#ic' $ac'owa+, !o ktryc' s$c$eglne sk%onnoci maj stwor$enia t&#e( Stwor$enia #o!legajce $asa!$ie s#ecjalnej 0O</?)7, ktre nie walc$ wr&c$, mus$ na #oc$tku w%asnej tury 1lub tury dru%yny jeli !o jakiej nale"2 #r$e#rowa!$i test C,C% .F9GWU1C9GC%, by s#raw!$i , c$y nie uleg%y 0O</?.3B( Gale"y #r$e#rowa!$i test !la ka"!ego mo!elu #o!legajcego $asa!$ie s#ecjalnej 0O</?)7( <!any test o$nac$a, "e ws$ystko jest w #or$!ku , stwor$enia $ac'owuj si& ro$s!nie i #orus$aj si& w normalny s#osb( Gie $!ar$y%o si& nic nieoc$ekiwanego, #rc$ lekkiego linienia i s#ontanic$nego, !$iwnie br$micego rec'otu( He"eli test C,C% .F9GWU1C9GC% $ako+c$y% si& nie#owo!$eniem, to nie jest !obr$e, a mo!el momentalnie $a#omina, co ma $e sob $robi ( =o!el wykonuje ruc' w losowo wybranym kierunku $ #o%ow s$ybkoci w ramac' ruchw przymusowych w c$asie ro$grywania 'azy ruchu( 5uc' ten $alic$a si& !o #r$ymusowyc' i o!bywa #r$e! innymi ruc'ami, ale #o $a!eklarowaniu szar%( Hakikolwiek mo!el wroga na#otkany na !ro!$e jest automatyc$nie szar%owany( Sytuacja taka traktowana jest jak $wyk%a szar%a, $ tym tylko, "e szar%ujcy #orus$a si& o !ystans rwny #o%owie ws#%c$ynnika S9G?*&Q, be$ w$gl&!u na e*ekt szar%y( He"eli na !ro!$e mo!elu $naj!$ie si& s#r$ymier$ona #osta , to mo!ele w#a!aj na siebie, #owo!ujc $amies$anie, co w #raktyce o$nac$a, "e "a!na $ nic' nie b&!$ie mog%a rus$y si& $ miejsca !o ko+ca tej 'azy ruchu( =o!ele, ktre nie #r$e%ama%y 0O</?):, nie mog same !eklarowa szar%, strzela& ani rzuca& czarw w tej tur$e( /owy"s$e $asa!y obowi$uj a" !o #oc$tku kolejnej tury tyc' stwor$e+ 1lub tury dru%yny jeli !o jakiej nale"2, kie!y to #r$e#rowa!$ one #onowny test, by s#raw!$i , c$y nie uleg%y 0O</?.3B( B*ekty !$ia%ania 0O</?): $ostan $ako+c$one automatyc$nie rwnie" w sytuacji, g!y stwor$enia te $ostan $wi$ane walk wr&c$, albowiem instynkt walki #r$e$wyci&"a ic' 0O</?)T(

Z'"d krwi<
Giektre stwor$enia s u$ale"nione o! $a#ac'u krwi, ktra !$ia%a na nie narkoty$ujco( Heli stwr w 'azie walki wrcz yczy z akcji! wrogi mo!el i nie b&!$ie $wi$any walk $ inn #ostaci, musi wykona test C.( He"eli u!a si& $!a test, to ws$ystko jest w najle#s$ym #or$!ku , stwor$enie $ac'owuje si& ro$s!nie i #orus$a si& w normalny s#osb( He"eli test $ako+c$y% si& nie#owo!$eniem, to nie jest !obr$e, a mo!el momentalnie $a#omina, co ma $e sob $robi ( Stwor$enie !o ko+ca tury $atr$ymuje si& #r$y yczonym z akcji! #r$eciwniku i $ac$yna !elektowa si& $a#ac'em krwi ora$ u#aja wi!okiem konajcego wroga( /owy"s$e $asa!y obowi$uj a" !o #oc$tku kolejnej tury tyc' stwor$e+ 1lub tury dru%yny jeli !o jakiej nale"2, kie!y to w 'azie rozpoczcia tury #r$e#rowa!$ one #onowny test, by s#raw!$i , c$y #r$e%ama%y 0OVK 6543/ B*ekty !$ia%ania 0O?K< 6543 $ostan $ako+c$one automatyc$nie rwnie" w sytuacji, g!y stwr $ostanie $wi$any walk wrcz, albowiem instynkt walki #r$e$wyci&"a 0OVK 6543(

.ozosta'a psycho#ogia<
=o!ele #o!legajce $asa!$ie s#ecjalnej 0O</?)S $ tru!em #ojmuj, co si& wok% nic' !$ieje( /ki mo!el o!c$uwa skutki !$ia%ania 0O</?): #o!lega te" $asa!$ie s#ecjalnej ?K/?5G?Z G7 /S:.A?;?03T(

Z'upota a kawa#erzy!ci<
9!ar$a si& c$asem, "e kawaler$ysta !osia!ajcy #otwora ma $a wier$c'owca stwor$enie #o!legajce $asa!$ie s#ecjalnej 0O</?)7( He"eli wier$c'owiec o!c$uwa skutki !$ia%ania 0O</?):, to na #oc$tku tury nale"y #r$e#rowa!$i stosowny test, lec$ u"ywajc ws#%c$ynnika C. kawaler$ysty, a nie wier$c'owca( He"eli test $ako+c$y si& nie#owo!$eniem, kawaler$ysta #o$ostaje na miejscu ra$em $ wier$c'owcem, ktry #o!lega o#isanym #owy"ej $asa!om( Gale"y $auwa"y , "e kawaler$ysta nie mo"e rzuca& czarw ani strzela&, #ki wier$c'owiec nie #r$e%amie 0O</?):(

.ozosta'a psycho#ogia<
Stwor$enia #o!legajce $asa!$ie s#ecjalnej 0OVK 6543 $ tru!em #ojmuj, co si& wok% nic' !$ieje( /ki mo!el o!c$uwa skutki !$ia%ania 0O?K< 6543 #o!lega te" $asa!$ie s#ecjalnej ?K/?5G?Z G7 /S:.A?;?03T(

Z'"d krwi a kawa#erzy!ci<


9!ar$a si& c$asem, "e kawaler$ysta !osia!ajcy #otwora ma $a wier$c'owca stwor$enie #o!legajce $asa!$ie s#ecjalnej 0OVK 6543( He"eli wier$c'owiec o!c$uwa skutki !$ia%ania 0O?K< 6543, to na #oc$tku tury nale"y #r$e#rowa!$i stosowny test, lec$ u"ywajc ws#%c$ynnika C. kawaler$ysty, a nie wier$c'owca( He"eli test $ako+c$y si& nie#owo!$eniem, kawaler$ysta #o$ostaje na miejscu ra$em $ wier$c'owcem, ktry #o!lega o#isanym #owy"ej $asa!om( Gale"y $auwa"y , "e kawaler$ysta nie mo"e rzuca& czarw ani strzela&, #ki wier$c'owiec nie #r$e%amie 0O?K< 6543(

+ienawi!2<
G3BG743Z to #ot&"ne uc$ucie, a #oc$ucie $awici i rywali$acji $ajmuje w wiecie W:F%,0= > 3:+ :SG S*0F=0S% #oc$esne miejsce( 3stniej w nim $ro!$one #r$e!

wiekami ura$y, granic$ce $ s$ale+stwem niec'&ci rasowe i niero$str$ygni&te wanie, ktre na$nac$y%y mierci kolejne #okolenia( Giektre rasy #a%aj nienawici !o innyc' ras $ tak wielkim $a#a%em, "e $walc$aj si& $ niebywa% *uri( <w$gl&!niono to w stosownyc' o#isac' dru%yn i mo!eli( =o!ele walc$ce wr&c$ $e $nienawi!$onym wrogiem maj #rawo !o #r$er$utu ws$ystkic' nieu!anyc' r$utw na tra'ienie w #ierws$ej run!$ie walki wr&c$( /remia #r$ys%uguje je!ynie w #ierws$ej run!$ie walki i o!!aje #r$emo"n c'& $!%awienia $nienawi!$onego wroga( /o #ierws$ej run!$ie krwawej jatki, im#et ataku $ostaje wytracony i res$t& walki ro$grywa si& w $wyk%y s#osb( =o!ele, ktre #a%aj G3BG743.3S !o swyc' wrogw, mus$ ic' ciga , g!y ci +ciekaj!( Gie mog #rbowa #owstr$yma si& o! #ocigu w tecie C., jak to ma miejsce w o!niesieniu !o innyc' mo!eli( 5$ucaj si& w #ocig nawet wte!y, g!y broni przeszkody(

+iez'omno!2<
Giektre stwor$enia s kom#letnie nieustras$one i nig!y nie #o!!aj si& w walce, be$ w$gl&!u na to, w jak be$na!$iejnym #o%o"eniu si& $nala$%y( /r$yc$yn tego stanu r$ec$y mo"e by ic' nie#r$eci&tna o!waga, magia albo te" *akt, i" niewia!ome s swego istnienia( G3B9O?=GB mo!ele #o!legaj $asa!$ie s#ecjalnej ?K/?5G?Z G7 /S:.A?;?03T( Ko!atkowo automatyc$nie $!aj testy S7= 4 47;.B, nie mog +cieka&! w reakcji na szar% i !os%ownie walc$ !o ostatniej kro#li krwi, be$ w$gl&!u na okolic$noci(

-e 'i ju# musisz spojrze wzdu# drzewca strzay z jej niewa ciwego ko5ca, je 'i kto ma ci w swej mocy, to m!d' si jak ty'ko potra3isz, #eby by zym czowiekiem. Poniewa# ('i 'ubi% wadz, wadz nad innymi - chc% widzie tw!j strach. $hc% by wiedzia, #e umierasz. 8'atego gadaj%. Napawaj% si swoj% przewag%. $hc% patrze, jak si wijesz w przera#eniu. 8'atego odkadaj% moment zab!jstwa, jak kto inny m!gby odkada na p!(niej dobre cygaro. &rzeba wic mie nadziej, #e zab!jca jest zym czowiekiem. 8obry czowiek zabije ci bez sowa.
- Ulfli Schwarzenbrau, sierant

Nienawi jest najwspania'szym darem ?'ryka d'a 'udzko ci.


- Volter Wolfson, Wybrany Syn

45 | S t r o n a

&dporno!2 na psycho#ogi(<
Giektre #ostacie i niektre $e stwor$e+ wiata W:F%,0= > 3:+ :SG S*0F=0S% #raktyc$nie nie $naj #oj&cia S)57.A<, tu!$ie" s na tyle w#rawionymi weteranami, "e sytuacje, w ktryc' s%absi w#a!liby w #anik&, na nic' nie robi wra"enia( Stosowne $a#isy $naj!uj si& w o#isie dru%yn i mo!eli( =o!ele #o!legajce $asa!$ie s#ecjalnej ?K/?5G?Z G7 /S:.A?;?03T automatyc$nie $!aj testy S)57.A< i 05?9: ora$ testy S7= 4 47;.B( /ona!to, mo!ele #o!legajce $asa!$ie s#ecjalnej ?K/?5G?Z G7 /S:.A?;?03T nie mog +cieka&! w reakcji na szar% , s $byt !umni i o!wa"ni 1albo s$aleni lub #o$bawieni wia!omoci2, by to $robi !

3antasy Skirmish Fuch pozosta'ych przy /yciu LciekajcychM mode#i<


+ciekajcy! mo!el, ktry u$yska% wynik wy"s$y o! cigajcyc', b!8 te" nie by% w ogle cigany, kontynuuje, o ile nie $ostanie zmobilizowany. w ka"!ej kolejnej run!$ie +cieczk! w kierunku najbli"s$ej kraw&!$i sto%u( +ciekajce! mo!ele ignoruj kary $a ruc' #r$e$ przeszkody i ro!$aje terenu 1$a wyjtkiem terenu niedostpnego2( Gale"y wykona ruch ucieczki 1o!#owie!nio 2*CO b!8 4*CO2 uciekajcej #ostaci w kierunku najbli"s$ej kraw&!$i sto%u He"eli ruc' +ciekajcego! mo!elu wy#a!a #r$e$ teren nie!ost&#ny, to $ostaje on automatyc$nie yczony z akcji! Cy mo"e uciekajca #osta w#a!%a !o kana%u lub $osta%a #orwana #r$e$ $!ra!$iecki nurt rwcej r$eki c$y te" w #r$e#a (

&dporno!2 na strach K groz(<


?c$ywicie ogromne #otwory nie s a" tak #o!atne na S)57.A i 05?9T( Ga #r$yk%a! nie ma mo"liwoci, "eby wielki smok #r$estras$y% si& )rolla( Stwor$enia bu!$ce S)57.A nie o!c$uwaj S)57.A< #r$e! bu!$cym S)57.A #r$eciwnikiem( Cu!$cy 05?9T #r$eciwnik b&!$ie u bu!$cego S)57.A #otwora wywo%ywa% je!ynie uc$ucie S)57.A<, a nie 05?9:( Stwor$enia bu!$ce 05?9T s w ogle o!#orne na S)57.A i 05?9T( ?mawiana o!#orno !otyc$y rwnie" je8!8ca !osia!ajcego #otwora 1b!8 wier$c'owca2 bu!$cego S)57.A c$y 05?9T, a $atem kawaler$ysta !osia!ajcy smoka nie obawia si& stwor$enia, ktrego ba%by si&, g!yby walc$y% #ies$o( .o wi&cej, je"eli bu!$cy S)57.A lub 05?9T #r$eciwnik aktualnie +cieka!, to wywo%ywane #r$e$ niego testy $!awane s automatyc$nie , jego wi!ok nie jest a" tak #r$era"ajcy, kie!y #rbuje uciec $ #ola bitwy tak s$ybko, jak go nogi #oniosW

Fuch mode#i gonicych<


/ostacie gonice obracaj si& w kierunku #ocigu i #orus$aj si& o #e%en !ystans wy$nac$ony #r$e$ rzut pocigu 12*CO lub 4*CO $u#e%nie tak jak w #r$y#a!ku +ciekajcego! mo!elu2 w tym samym kierunku co uciekajcy mo!el, $a ktrymi rus$y%y w #ocig( 0onicy wykonuj $aws$e #e%en !ystans ruchu pocigu, o ile #ocig nie #rowa!$i !o kontaktu $ wrogiem, $e s#r$ymier$onymi #ostaciami b!8 te" $ terenem nie!ost&#nym, w ktryc' to #r$y#a!kac' mus$ natyc'miast si& $atr$yma ( 0onicy nie #o!legaj karom $a #okonywanie #r$es$k! ani $a teren 1$a wyjtkiem tereny niedostpnego2 , #r$ewaga !o!aje im !o!atkowego im#etu w #ocigu $a uciekajcym wrogiem( Gale"y $auwa"y , "e gonicy nie kontynuuj #ocigu w kolejnyc' turac'Y #ocig jest je!nora$owym !o!atkowym ruc'em w #ogoni $a uciekajcym wrogiem(

Sam w wa#ce<
Samotna walka $ #r$ewa"ajc lic$b #r$eciwnikw, c'o by nie najle#iej wys$kolonyc', jest $a!aniem tru!nym i niebe$#iec$nym nawet !la !owia!c$onyc' wojownikw( He"eli #o! koniec w%asnej 'azy walki wrcz mo!el walc$y sam #r$eciwko !wm lub wi&cej mo!elom wroga, a w o!leg%oci !o CO nie $naj!uje si& "a!na s#r$ymier$ona #osta 1nie lic$c mo!eli "szoomionych!, #owalonych na ziemi! ora$ +ciekajcych!2 nale"y wykona test ws#%c$ynnika C.( /owo!$enie testu C. o$nac$a, "e #osta $!o%a%a utr$yma nerwy na wo!$y i $ !eterminacj o!#iera ataki #r$ewa"ajcej lic$by wrogw( Gieu!any test ws#%c$ynnika C. o$nac$a, "e mo!el ulk% si& wrogic' #ostaci i $ac$yna +cieka&!(

.o!cig poza kraw(d6 sto'u<


cigajcy mo!el, ktry wykona ruc' !o kraw&!$i sto%u, #orus$a si& #o$a st%( 4 kolejnej 'azie ruchu 1#o!c$as wykonywania pozostaych ruchw2, #osta wraca na st% w tym miejscu, w ktrym go o#uci%a, skierowana w stron& #ola walki( =o!el mo"e wykona $wyk%y ruc', ale nie mo"e biega (

=obi#izacja LciekajcychM mode#i<


/o $a!eklarowaniu szar% i reakcji na szar%, grac$ ro$grywajcy tur& ma mo"liwo $mobili$owania tyc' w%asnyc' mo!eli, ktre aktualnie +ciekaj! $a wyjtkiem tyc', ktre ro$#oc$&%y sw +cieczk! wc$eniej, w tej samej tur$e( +ciekajce! #ostacie nie #r$e!stawiaj "a!nej wartoci bojowej !o#ty, !o#ki si& nie $mobili$uj, co o$nac$a #owstr$ymanie si& o! !als$ej +cieczki! i #owrt !o gotowoci bojowej( /o!c$as mobili$acji +ciekajcych! mo!eli w 'azie ruchu, grac$ wy$nac$a je!n $ +ciekajcych! #ostaci i #r$e#rowa!$a test celem jej zmobilizowania 1tak jak to wyjaniono #oni"ej2( /r$ec'o!$i w !owolnej kolejnoci !o nast&#nego mo!elu i #rbuje go zmobilizowa&, #otem !o nast&#nego i tak !alejW .elem ustalenia, c$y uciekajcym mo!elom u!a%o si& zmobilizowa&, grac$ #r$e#rowa!$a test mobilizacji, ktry jest $wyk%ym testem C,C% .F9GWU1C9GC%( He"eli test $ako+c$y si& #owo!$eniem, je!nostka #owstr$ymuje si& o! +cieczki! i mobilizuje si( He"eli uciekajcej #ostaci nie u!a si& $!a testu mobilizacji, kontynuuje ona +cieczk! i wykonuje ruc' w ramac' ruchw przymusowych( He"eli ruc' +ciekajcego! mo!elu wy#a!a #r$e$ teren nie!ost&#ny lub mo!el wykona ruc' #o$a kraw&!8 sto%u to $ostaje automatyc$nie yczony z akcji!( Cy mo"e +ciekajca! #osta w#a!%a !o kana%u lub $osta%a #orwana #r$e$ $!ra!$iecki nurt rwcej r$eki c$y te" w #r$e#a ( Gale"y je!nak $auwa"y , "e $a wy%c$one w ten s#osb $ potyczki mo!ele nie nale"y w trakcie sekwencji po potyczce wykonywa r$utw na :?,8T .&W:B+GC% &?F:B,[(

Sekwencja ucieczki K po!cigu<


F He"eli #r$ewa"ajce lic$ebnie mo!ele nie c'c goni wroga, nale"y #r$e#rowa!$i test C. w celu #rby #owstr$ymania #ocigu( F Gale"y wykona r$ut kostkami, by ustali dystans ucieczki mo!elu( F Gale"y r$uci kostkami, by ustali dystans pocigu ka"!ej $ gonicyc' #ostaci( F Gale"y usun $ #ola bitwy mo!el, ktremu nie u!a%o si& $biec #r$e! #ocigiem lub wykona ruc' +ciekajcej! #ostaci, ktrej u!a%o si& uciec #r$e! #ocigiem w kierunku najbli"s$ej kraw&!$i( F Gale"y wykona ruc' cigajcyc' na w#rost $a uciekajcym(

1ek#aracja decyzji o po!cigu<


He"eli mo!el $ ktrym walc$y%y #r$ewa"ajce lic$ebnie #ostacie wroga nie $!a% testu S7= 4 47;.B i musi +cieka&!, $wyci&skie mo!ele $wykle mus$ go goni ( 0rac$ mo"e $!ecy!owa , "e woli, by #os$c$eglne #ostacie nie goni%y uciekajcego wroga( 9wykle mo!ele mus$ r$uci si& w #ocig, ale grac$ mo"e #o!j #rb& #owstr$ymania mo!eli wykonujc testy C.( He"eli u!a si& $!a test, mo!ele $ostaj na miejscu $amiast r$uca si& w #ogo+( /osta nie musi r$uca si& #ogo+, o ile broni%a przeszkody, bu!ynku tu!$ie" innego umocnienia(

.ostacie a psycho#ogia wierzchowc"w<


S F:C% lub ZF&9:. He"eli #osta !osia!a stwor$enia bu!$cego S)57.A lub 05?9T, to ca%y sk%a!ajcy si& $ je8!8ca i wier$c'owca mo!el bu!$i o!#owie!nio S)57.A lub 05?9T( Z;L.& :. He"eli kawaler$ysta lub wier$c'owiec s !otkni&ci 0O</?)S, testy #r$e#rowa!$a si& w o#arciu o ws#%c$ynnik C. kawaler$ysty , je"eli test nie $ostanie $!any, 0O</?.3B ulega i kawaler$ysta, i wier$c'owiec( He"eli $arwno kawaler$ysta jak i wier$c'owiec s !otkni&ci 0O</?)S, #r$e#rowa!$a si& tylko je!en test( &1.&F+&Q +: .SGC%&8&Z0T, +0,+:W0Q, 3LF0: lub +0,9;&=+&Q( He"eli kawaler$ysta lub wier$c'owiec #o!lega ktrejkolwiek $ tyc' $asa!, to #o!lega jej ca%y mo!el( ?$nac$a to, "e #o!legaj jej ws$ystkie c$&ci mo!elu 1s%u"cy $a wier$c'owca #otwr c$y te" $a%oga i $a#r$&"one !o ry!wanu stwor$enia2(

Ce# po!cigu<
/r$e! ustaleniem !ystansu uciec$ki i #ocigu grac$ #r$ewa"ajcyc' lic$ebnie mo!eli musi okreli , ktre mo!ele, jeli w ogle jakie, b&! goni%y #r$eciwnika(

Lsta#anie dystansu ucieczki<


)ru!no je!no$nac$nie okreli , jak !aleko o!biegnie +ciekajcy! #r$e! #r$eciwnikiem mo!el( Cy to o!!a nale"y w celu ustalenia dystansu ucieczki r$uci kostkami- je"eli #osta ma ws#%c$ynnik S9G?*&Q rwny C b!8 mniej, nale"y r$uci 2*COY je"eli wi&cej ni" C r$uci 4*CO( <$yskany w r$ucie wynik wy$nac$a dystans ucieczki o jaki #orus$y si& uciekajcy mo!el( Hest to tak $wany rzut ucieczki( Gale"y ustali dystans ucieczki, ale nie nale"y #r$estawia na ra$ie mo!elu(

Lsta#anie dystansu po!cigu<


/o!obnie jak +cieczka!, #ocig jest $!ar$eniem niekontrolowanym i gorc$kowym, a co $a tym i!$ie rwnie" dystans pocigu ustala si& r$utem kostek( /o tym jak ustalono dystans ucieczki, ale #r$e! wykonaniem ruc'u, cigajce mo!ele ustalaj dystans pocigu( Cy to $robi nale"y r$uci o!#owie!nio 2*CO b!8 4*CO, tak jak w #r$y#a!ku ustalania dystansu ucieczki( Hest to tak $wany rzut pocigu(

9osta2, czy goni2W<


Kecy$ja o tym, c$y #owstr$yma swoic' wojownikw, c$y goni #r$eciwnika, na $wykle !u"y w#%yw na #r$ebieg ro$grywki( /ogo+ $a +ciekajcym! 4rogiem jest $aws$e kus$ca, #oniewa" stwar$a oka$j& yczenia z akcji! mo!elu #r$eciwnika, co !a mo"e $nac$c #r$ewag& w !als$ej c$&ci potyczki( 9 !rugiej strony, cigajcy mo!el naj#raw!o#o!obniej $naj!$ie si& #o$a s$ykiem kom#anii, nara"ony na otoc$enie #r$e$ wroga, ktry tylko c$eka by #omci #oleg%yc' towar$ys$y( 3stniej te" inne c$ynniki, ktre b&! mia%y $nac$enie( Gie ma wielkiego sensu gonienie wroga o niskic' C., ktry #raw!o#o!obnie nie $mobili$uje si& w nast&#nej tur$e( Heli je!nak gonicym nic nie gro$i, to !lac$ego nie !ogoni #r$eciwnika, ot !la #ewnoci[ )o !o grac$a nale"y ocena ws$ystkic' c$ynnikw, nale"y je!nak #ami&ta , "e cokolwiek #ostanowi, kostki i tak mog $!ra!$i , bo c$y" kostki tego nie robi[

Lsuwanie dogonionych mode#i<


He"eli wynik rzutu pocigu gonicego mo!elu jest rwny b!8 wi&ks$y o! rzutu ucieczki #ostaci uciekajcej, to +ciekajcy! mo!el $ostaje automatyc$nie yczony z akcji!

2dzie wasza wiara w tym mrocznym dniu< $haos powstaje przeciwko Prawu czy pozwo'icie tym bestiom zniszczy wasze serce i dom, czy zau3acie Sigmarowi i bdziecie wa'czy< Naprz!d bracia; )drzucie t rebe'ie $haosu; ,a 9mperium; 0 imi Sigmara;
- Magnus Pobony przed Bitw u Bram Kisleva

4@ | S t r o n a

Warheim

4C | S t r o n a

3antasy Skirmish

4D | S t r o n a

Warheim

9asady specja#ne<
iele #ostaci w gr$e W:F%,0= > 3:+ :SG S*0F=0S% !ys#onuje unikalnymi i nie$wyk%ymi umiej&tnociami i $!olnociami( 3c' o!$wiercie!leniem w gr$e s $asa!y s#ecjalne( Kowolne stwor$enie mo"e #o!lega je!nej b!8 wi&cej $asa!$ie s#ecjalnej, a e*ekty tyc' $asa! kumuluj si&, o ile nie #o!ano inac$ej( /r$e!stawione #oni"ej $asa!y s#ecjalnej !otyc$ wy%c$nie mo!eli #o!legajcyc' o!#owie!nim $asa!om(

Chowaniec<
=70, ktry $groma!$i o!#owie!ni ilo #unktw 7owiadczenia i w ramac' ro$woju wylosuje (" 8 +$9:;<6("=> mo"e o!#rawi rytua% #r$y$wania, aby $!oby i $wi$a $e sob wybranego chowa,ca, ktry mo"e $a#ewni swemu #anu nie$wyk%e mo"liwoci( 4ybrany chowaniec jest c$&ci mo!elu =707 ktry go #osia!a( 3howaniec nie ma w%asnej #o!stawki i w%asnyc' ws#%c$ynnikw( /ona!to, nale"y $auwa"y "e umiej&tno chowaniec mo"e by nabyta wiele ra$y, c'o okrelony chowaniec mo"e wyst&#owa w kom#anii tylko ra$( C9:F+&*S0TB+0*<
Chowace zwane przez magw czarnoksinikami zwikszaj magiczne zdolnoci czarownikw.

:nimacja<
6ie!y kom#ania Gieumar%yc' rus$a !o bitwy, Gekromanta groma!$i str$&#y blu8nierc$ej energii 7har i o!#rawia mroc$ne rytua%y #o$walajce #r$ywo%a !o nie"ycia #lugawyc' Gieumar%yc'( =oc #rastaryc' inkantacji #r$enika $iemi& i na#e%nia energi 7har #ogr$ebane $w%oki, ktre #r$ebu!$one $ wiec$nego snu c$ekaj na we$wanie Gekromanty( /o wylosowaniu scenariusza, ale #r$e! wystawieniem #r$e$ grac$y mo!eli, =70 mo"e wybra s#or! mo!eli #o!legajcyc' $asa!$ie 7G3=7.H7 !owoln lic$b& ?"ywie+cw 1ale nie wi&cej ni" #o%ow& #o!legajcyc' tej $asa!$ie mo!eli2 i #r$ygotowa je !o we$wania( Gieumarli b&! oc$ekiwa w ukryciu, !o#ki nie $ostan we$wane na #ole bitwy wol Gekromanty( =o!ele oc$ekujce #o! $iemi nie s wystawiane ra$em $ #o$osta%ymi #ostaciami nale"cymi !o kom#ani( Gale"y je!nak $auwa"y , "e bohater =70 c'o #o!lega $asa!$ie 7G3=7.H7, to wystawiany jest na stole ra$em $ #o$osta%ymi mo!elami( /ona!to, mo!ele ukryte #o$a sto%em nie mog ws#iera be$#ore!nio dru%yny( <w$gl&!niajc ten stan r$ec$y w momencie okrelania c$y !ru"yna Gieumar%yc' musi wykona test rozbicia, mo!ele oc$ekujce #o! $iemi nie s lic$one !o ca%kowitej lic$by #ostaci w kom#anii( =70, ktry +cieka!, $osta% "szoomiony! lub #owalony na ziemi! albo w 'azie ruchu wykona% bieg lub ;?) nie mo"e we$wa oc$ekujcyc' o"ywie+cw, #ona!to jeli Gekromanta $ostanie yczony z akcji!, tak"e ws$ystkie oc$ekujce w ukryciu mo!ele o"ywie+cw u$naje si& $a yczone z akcji!( Gale"y je!nak $auwa"y , "e $a wy%c$one w ten s#osb $ potyczki mo!ele nie nale"y w trakcie sekwencji po potyczce wykonywa r$utw na :?,8T .&W:B+GC% &?F:B,[( =70?43B, ktr$y $!o%ali si& $mobili$owa na #oc$tku tury mog we$wa oc$ekujcyc' o"ywie+cw w $wyk%y s#osb( Ga #oc$tku !rugiej, tr$eciej, c$wartej, it!(, tury grac$a Gieumar%yc', w 'azie magii $amiast r$ucania $akl& =70 mo"e we$wa #r$ebu!$one mo!ele o"ywie+cw( Kla ka"!ego oc$ekujcego mo!elu nale"y wy$nac$y na #owier$c'ni sto%u #unkt w o!leg%oci !o I2O o! Gekromanty, w ktrym #ojawi si& ma o"ywieniec( Gast&#nie nale"y wykona test C. =707 $a ka"!y oc$ekujcy mo!el( Heli test $ako+c$y si& #owo!$eniem, o"ywieniec #ojawia si& w miejscu wy$nac$onym #r$e$ Gekromant&, je"eli ruc' taki #rowa!$i !o kontaktu $ wrogiem, to jest to rwno$nac$ne $ szar% 1szar%a ta #o!lega b&!$ie ws$ystkic' $asa!om szar%y2( Heli test C. $ako+c$y si& nie#owo!$eniem o"ywieniec #omyli% kierunki i #ojawi si& w wy$nac$onym miejscu #o u#%ynie *4 tur(

.'owaniec wykra!% skrywan #r$e$ 3m#erialne 6olegia =agii wie!$&( Gale"y wykona r$ut *C, aby okreli ktrym $ sekretw ob!ar$y% =707( 4ynik IF2 o$nac$a, "e c$arownik #o$na% sekrety czarostwa 1=70 mo"e nosi $broj& i r$uca $akl&cia2Y 4F5 o$nac$a, "e czarnoksi%nik o!kry% arkana dotyku mocy 1=70 mo"e #rbowa r$uci $nane mu $akl&cie ty#u magiczny pocisk nawet wte!y, kie!y #o$ostaje $wi$any walk wrcz2Y @FC o$nac$a, "e czarnoksi%nik o#anowa% morderczy pocisk 1=70 otr$ymuje #remi& EI !o testw zranienia !la ws$ystkic' c$arw ty#u magiczny pocisk2( *:3:F R G8*& =:Z&W0, W;:1:A\CG =:Z0\ C%:&SLS<
Chowace zwane Kafarami zwikszaj destrukc jne w!aciwoci rzucan ch przez magw zakl" #ojow ch.

Ka'ar #o$wala =70?43 #r$er$uci r$ut ustalajcy warto S0;G #omylnie r$uconego $akl&cia $agii 3haosu(

*: :809: &F<
$ed!ug zapisw odnalezion ch w Ksigach $iedz %ajemnej Katalizator prz jmuj posta" chodzc ch soczewek lu# w posaon ch w kocz n nacz & w ktr m gromadz si przemierzajce 'aterium $iatr 'agii.

Katalizator !o!aje XI !o poziomu mocy #o!c$as #rb r$ucenia $akl&cia, #o!ejmowanyc' #r$e$ w%a!ajcego nim =707( *L3,F =&CG<
(owiada si& e niektrz magowie posiadaj o#darzone liczn mi nogami kufr & ktre podaj za nimi nicz m wierne ps . (odo#no czarownic potrafi zam ka" w nich $iatr 'agii.

Ga koniec ka"!ej 'azy magii 1w%asnej i #r$eciwnika2, =70 mo"e #obra maksymalnie tr$y niewykor$ystane Kostki $ocy?Rozproszenia i #r$ec'owa je w Ku'rze $ocy( Ga #oc$tku nast&#nej 'azy magii 1w%asnej i #r$eciwnika2 nale"y wykona r$ut *C( He"eli wynik r$utu jest rwny b!8 wi&ks$y o! lic$by #r$ec'owywanyc' Kostek $ocy?Rozproszenia, bohater mo"e !o!a je !o #uli Kostek $ocy?Rozproszenia( 6ostki #r$e#a!aj, je"eli re$ultat r$utu jest mniejs$y ni" lic$ba #r$ec'owywanyc' kostek( =:S*& *:<
(owiada si& e Chowaniec 'askotka prz jmuje najczciej posta" ulu#ionego zwierzcia lu# przedmiotu maga.

?ro$ natura#na<
=o!el !ys#onuje ostrymi k%ami lub #a$urami, ktryc' $ #owo!$eniem mo"e u"ywa w walce $a!ajc ciosy $e swoj S0;\(

=70 #osia!ajcy $askotk mo"e w c$asie ro$grywania potyczki #r$er$uci !owolny r$ut( He"eli moc c'owa+ca nie $ostanie wykor$ystana w c$asie potyczki, #r$er$ut mo"na wykor$ysta w trakcie sekwencji po potyczce(

&?F&[C:<
Cho" mierz zaledwie kilkanacie cali Chowaniec )#roca potrafi # " #ardzo wprawn m wojownikiem& zdoln m rani" znacznie wiksz ch od sie#ie miertelnikw.

Ga #oc$tku ka"!ej 'azy walki wrcz wybrany #r$e$ grac$a wrogi mo!el #o$ostajcy w kontakcie $ #o!stawk =707 otr$ymuje tra'ienie o S08, *C( 3howaniec5wojownik atakuje broni naturaln na samym #oc$tku walki, $anim ktrykolwiek $ mo!eli $!"y $aatakowa ( .&W0,F+0*<
$ed!ug poda (owierniki prz jmuj najczciej posta" chodzc ch ksig& ktre nieustannie podaj za swoimi panami.

=70 #osia!ajcy #owiernika mo"e ra$ w cigu potyczki #r$er$uci ws$ystkie kostki #o!c$as r$ucania lub ro$#ras$ania $akl&cia( /r$er$ut mo"e uniewa"ni u$yskane #rzekle,stwo 6zeentcha, mo"e te" #rowa!$i !o r$ucenia c$aru $ (ieodpart -i lub #rzekle,stwa 6zeentcha(

1emon<
=o!ele $e $!olnoci s#ecjaln KB=?G #o!legaj nast&#ujcym $asa!omF 7emony maj $agiczn "chron na @X( F 4s$ystkie ataki demonw u$nawane s $a magic$ne( ?bejmuje to rwnie" ws$ystkie ataki s#ecjalne ora$ str$eleckie, jakimi !ys#onuj( F 7emony s ?K/?5GB G7 /S:.A?;?03T( F 7emony automatyc$nie $!aj testy S7= 4 47;.B( F 7emony s o!#orne na ws$elkie $akl&cia !$ia%ajce na umys% ora$ nie#o!atni na c'oroby i truci$ny , $a wyjtkiem grobowego korzenia( F -tronnicy #o!legajcy $asa!$ie s#ecjalnej KB=?G nig!y nie $!obywaj !owia!c$enia( F 7emony to istoty #oc'o!$ce $ innego wiata i nie s mocno $wi$ane $e wiatem materialnym( Ga #oc$tku ka"!ej tury, w 'azie rozpoczcia tury nale"y wykona r$ut *C( 4ynik I o$nac$a, "e w tej tur$e KB=?G #o!lega $asa!$ie s#ecjalnej 0O</?)7Y re$ultat 2X o$nac$a, "e KB=?G #r$e$wyci&"y% !$ia%anie niestabilnoci( /ona!to, w wyniku niestabilnoci mo!ele demonw, ktre $osta%y yczone z akcji! gin w wyniku o!niesionyc' obra"e+, jeli w c$asie r$utu *C na powa%ne obra%enia, na kostce wy#a!nie wynik I, 2 lub 4( 4ynik 5X o$nac$a, "e mo!el wyli$a% si& $ ran i mo"e w$i u!$ia% w najbli"s$ej potyczce(

+a#da #ywa istota jest w mniejszym 'ub wikszym stopniu zbiornikiem, w kt!rym gromadzi si energia magiczna. $o ciekawe, w r!wnym stopniu gromadzimy t moc, co j% wytwarzamy. 9m wikszy potencja inte'ektua'ny, emocjona'ny i tw!rczy istoty, tym wikszy ma ona wpyw na przepyw energii magicznych i tym bardziej jest ona podatna na ich e3ekty. 9stota my '%ca, jako bardziej podatna na Skaz, znacznie 'epiej nadaje si do optania przez 8emona, poniewa# mo#e pomie ci w sobie jego esencj i wiadomo w wikszym stopniu ni# ro 'ina czy zwierz.
- fragment Malefic Mallacrium

4E | S t r o n a

3antasy Skirmish

1ru/yna obs'ugi<
$achiny wojenne aby *unkcjonowa w #e%ni e*ektywnie wymagaj, !owo!$onyc' #r$e$ balistykw, bombardierw, kanonierw, mekaniakw, ogniomistrzw lub szczelcw, $%o"onyc' $ #o!legajcyc' $asa!$ie s#ecjalnej K5<U:G7 ?CSO<03 mo!eli stronnikw 1$obac$ F&9190:; NN0< =:C%0+G W&A,++,2(

;atwopa#no!2<
Giektre istoty takie jak =umie c$y Kr$ewce #%on na! #o!$iw %atwo, a w ic' c'arakterystykac' $nale8 mo"na t& $asa!& s#ecjaln( Oatwo#alne stwor$enia trac w wyniku ataku /O?GS.:=3 7)767=3 #o!wojon lic$b& #unktw BGW& +&C0, co o$nac$a, "e ka"!a o!niesiona #r$e$ nie rana o$nac$a utrat& 2 #unktw BW( 4s$elkie oc'rony stosuje si& w $wyk%y s#osb #r$e! $wielokrotnieniem ran(

3anatyk<
Cy mo"e, mo!el jest s$alonym *anatykiem religijnym, a mo"e wojownikiem ktry swe "ycie #owi&ci% !ro!$e miec$a lub niewia!omym swego istnienia niewolnikiem Cogw .'aosu, nie$ale"nie o! motyww gotowym be$ wa'ania #owi&ci w%asne "ycie, byleby tylko $a!a jes$c$e je!en cios $nienawi!$onemu #r$eciwnikowi( @anatycy automatyc$nie $!aj ws$ystkie testy o#arte na ws#%c$ynniku C,C%G .F9GWU1C9,( @anatycy s je!nak $byt s$aleni by ktokolwiek u$na% ic' $wier$c'no , 'anatycy nig!y nie mog $osta #r$yw!cami kom#anii w ktrej s%u"( /ona!to, mo!ele #o!legajce $asa!$ie s#ecjalnej 'anatyk nig!y nie mog u"ywa #ancer$y i mog kor$ysta wy%c$nie $ w%asnej listy ekwi#unku( .o wi&cej, je"eli mo!el stronnika #o!legajcy $asa!$ie s#ecjalnej 'anatyk w r$ucie na :?,8T F&9W&AL u$yska wynik 3hopak ma talent! grac$ okrelajc !ost&#ne !la bohatera 80S G L=0,AT +&C0 nie mo"e wybra <=3BHT)G?.3 S)59B;B.63.A ora$ 767KB=3.63.A(

;uskowata sk"ra<
Giektre stwor$enia, a ga!$i Has$c$urolu!$ie w s$c$eglnoci, maj twar! #okryt %usk skr&, ktra !$ia%a w $asa!$ie jak $broja( 4ynikajca $ #osia!ania takiej skry oc'rona jest bar!$o r"na( K$ia%anie uskowej skry mo"na %c$y $ !$ia%aniem $wyk%ego #ancer$a, a wi&c mo!el $ oc'ron uskowej skry na @E, ktry u"ywa tarc$y u$yskuje "chron #ancerza na 5E( Gale"y $wrci uwag&, "e uskowata skra traktowana jest #o! ka"!ym w$gl&!em jak "chrona #ancerza, a wi&c ulega ona mo!y*ikatorom $ atakw i !u"ej S08, c$y innym s#ecjalnym $asa!om(

+ieumar'y<
4s$ystkie stwor$enia $e $!olnoci s#ecjaln G3B<=75O: #o!legaj nast&#ujcym $asa!omF (ieumarli s ?K/?5G3 G7 /S:.A?;?03T( F (ieumarli automatyc$nie $!aj testy S7= 4 47;.B( F (ieumarli stronnicy nig!y nie $!obywaj !owia!c$enia( F (ieumarli s o!#orni na ws$elkie $akl&cia !$ia%ajce na umys% ora$ nie#o!atni na c'oroby i truci$ny , $a wyjtkiem grobowego korzenia( F ?"ywie+cy s ca%kowicie o!#orni na bl, w gr$e o!$wiercie!la to $asa!a we!%ug ktrej wynik r$utu #owalony na ziemi! w :?,80 ,3,* 9F:+0,+0:, nale"y traktowa jako "szoomiony!( /ona!to, w #r$y#a!ku o"ywie+cw nie stosuje si& $asa!y ?0O<S97HS.:( F (ieumarli stronnicy nie mog biega& o ile w momencie ro$#oc$&cia ruc'u nie $naj!uj si& w $asi&gu dowodzenia mo!elu bohatera #o!legajcego $asa!$ie K?4VK.7( Gale"y #ami&ta , "e $asa!a ta nie ma $astosowania w #r$y#a!ku, g!y bohater jest "szoomiony!, $osta% #owalony na ziemi! lub +cieka!( F (ieumarli stronnicy w ramac' reakcji na szar% mog tylko trzyma& pozycj(

0stota eteryczna<
4s$ystkie stwor$enia $e $!olnoci s#ecjaln 3S)?)7 B)B5:.9GB #o!legaj nast&#ujcym $asa!omF /oniewa" istoty eteryczne nie #osia!aj materialnego cia%a mog $osta $ranione je!ynie #r$e$ inne istoty be$cielesne, magiczn lub runiczn bro, ora$ zaklcia i magiczne ataki( /ona!to, w #r$y#a!ku eteryc$nyc' o"ywie+cw nie stosuje si& $asa!y zranie, krytycznych ora$ 97CVH.9: .3?S i ?0O<S97HS.:( F 9stoty eteryczne s ca%kowicie o!#orne na bl, w gr$e o!$wiercie!la to $asa!a we!%ug ktrej wynik r$utu #owalony na ziemi! w :?,80 ,3,* 9F:+0,+0:, nale"y traktowa jako "szoomiony!( F 4s$ystkie ataki istot eterycznych u$nawane s $a magic$ne( ?bejmuje to rwnie" ws$ystkie ataki s#ecjalne ora$ str$eleckie, jakimi !ys#onuj( F 9stoty eteryczne nie #o!legaj karom $a ruc' #ona! elementami terenu trudnego, bardzo trudnego c$y przeszkodami( =og rwnie" be$karnie #r$elatywa na! innymi mo!elami, $arwno s#r$ymier$onymi jak i wrogimi( 9stoty eteryczne nie mog $atr$ymywa si& na #ostaciac' #r$eciwnika , je"eli c'c $aatakowa wroga, mus$ na niego zaszar%owa&( /ona!to, nale"y $auwa"y "e istoty eteryczne nie mog $ako+c$y swojego ruc'u na terenie niedostpnym( Heli !ystans jaki mo!el $amier$a #okona o$nac$a $atr$ymanie si& na terenie niedostpnym, to ruc' nale"y $ako+c$y w o!leg%oci !o IO o! takiego terenu( F 9stoty eterycznych s o!#orne na ws$elkie $akl&cia i $asa!y s#ecjalne mo!y*ikujce ruch( F 9stoty eteryczne s ?K/?5GB G7 /S:.A?;?03T( F 9stoty eteryczne s o!#orne na ws$elkie $akl&cia !$ia%ajce na umys% ora$ nie#o!atni na c'oroby i truci$ny , $a wyjtkiem grobowego korzenia( F 9stoty eteryczne nig!y nie $!obywaj !owia!c$enia( F 3stoty be$cielesne #o!obnie jak inne mo!ele #r$es%aniaj pole widzenia(

&dporno!2 na magi( R1>3S<


Giektre mo!ele ob!ar$one s naturaln o!#ornoci na magi&, b!8 te" !ys#onuj arte*aktami, ktre c'roni je #r$e! wrog magi( /o!ane w nawiasie lic$by o!#owia!aj maksymalnej lic$bie !o!atkowyc' kostek, ktrej mo"e u"y o!#orny na magi& mo!el !o ro$#ros$enia skierowanyc' #r$eciwko niemu c$arw( Kostek Rozproszenia, generowanyc' #r$e$ ?K/?5G?Z G7 =703T, mo!el mo"e u"ywa wy%c$nie !la siebie #r$eciwko skierowanym w niego $akl&ciom tu!$ie" w #o%c$eniu $ kostkami #oc'o!$cymi $ #uli Kostek Rozproszenia kom#anii( 4i&cej in*ormacji na temat ro$#ras$ania $akl& $naj!uje si& w F&9190:8, NN000< =:Z0:( ?K/?5G?Z G7 =703T nie #o!lega nig!y kumulacji, wi&c jeli mo!el $e $!olnoci ?K/?5G?Z G7 =703T #o!lega tej $!olnoci w wyniku c$aru b!8 $ innej #r$yc$yny, to ?K/?5G?Z G7 =703T nie sumuje si&, lec$ u"ywa si& le#s$ej $ nic'(

8ekka jazda<
Aekka jazda to je8!8cy niebywale wr&c$ biegli w b%yskawic$nyc' manewrac' i oskr$y!laniu wroga( 9wykle lekka jazda jest l"ej o#ancer$ona i u$brojona w stosunku !o ci&"ko$brojnyc' rycer$y, ale na!rabiaj to sw $wrotnoci( 4 c$asie potyczek !$ia%aj $wykle jako $wia!owcy b!8 #o!ja$!y armii, n&kajc *lanki wroga ostr$a%em( 4 gr$e o!$wiercie!la to $asa!a $go!nie $ ktr mo!ele lekkiej jazdy nie s K<U:= .B;B= i nie #o!legaj $asa!om "chrony #ancerza !la mo!eli kawaleryjskich/ /ona!to, lekka jazda jest nie$wykle wy wic$ona w uciec$ce o! walki i #r$egru#owaniu( =o!ele lekkiej jazdy, ktre !ecy!uj si& +cieka&! w reakcji na szar%, a nast&#nie mobilizuj si& w nast&#nej turze, maj #rawo wykona ruch w ramac' pozostaych ruchw 'azy ruchu( =o!el ma rwnie" #rawo !o o!!ania str$a%u 1ale $aws$e u$naje si&, "e wykona% ruch2( Aekka jazda wy#osa"ona w bro, dystansow, ktra nie #o!lega $asa!$ie 5<.A albo S)597O mo"e #rowa!$i ostr$a%, nawet w c$asie biegu( Ga!al je!nak #o!lega kar$e >I !o tra'ienia $a strza po ruchu(

8e!ny duch<
4s$ystkie stwor$enia $e $!olnoci s#ecjaln ;BGB K<.A: #o!legaj nast&#ujcym $asa!omF Aene duchy maj $agiczn "chron na @X, je!nak"e nie mo"na $ niej kor$ysta #r$eciwko atakom magic$nym, takim jak $akl&cia c$y magic$ny or&"( F 4s$ystkie ataki lenych duchw u$nawane s $a magic$ne( ?bejmuje to rwnie" ws$ystkie ataki s#ecjalne ora$ str$eleckie, jakimi !ys#onuj( F Aene duchy s ?K/?5GB G7 /S:.A?;?03T( F Aene duchy ignoruj kary !o ruchu #r$y #orus$aniu si& #r$e$ tereny lene( F Aene duchy s o!#orne na ws$elkie $akl&cia !$ia%ajce na umys% ora$ nie#o!atni na c'oroby i truci$ny , $a wyjtkiem grobowego korzenia( F -tronnicy #o!legajcy $asa!$ie s#ecjalnej ;BGB K<.A: nig!y nie $!obywaj !owia!c$enia(

&dporno!2 na magi( a zak#(cia wykorzystujce wzorniki<


K$ia%anie niektryc' $akl& wymaga $astosowania je!nego $ u"ywanyc' w gr$e wzornikw( 4 #r$y#a!ku u"ywania wzornikw, ws$ystkie mo!ele, ktryc' #o!stawki s c$&ciowo #r$ykryte wzornikiem #o!legaj !$ia%aniu c$aru na 5E w wyniku r$utu *C( 4 #r$y#a!ku mo!eli, ktre #o!legaj $asa!$ie s#ecjalnej ?K/?5G?Z G7 =703T, r$ut okrelajcy c$y mo!el #o!lega !$ia%aniu $akl&cia wykor$ystujcego wzornik nale"y wykona #r$e! ewentualnym r$utem Kostkami Rozproszenia( 4ynik 5X o$nac$a, "e mo!el #o!lega !$ia%aniu $akl&cia wykor$ystujcego wzornik, a !o #uli Koci Rozproszenia mo"na !o!a !o!atkowe kostki generowane #r$e$ $asa!& s#ecjaln ?K/?5G?Z G7 =703T( 4i&cej in*ormacji na temat ro$#ras$ania $akl& $naj!uje si& w F&9190:8, NN000< =:Z0:(

0iedza to potga, strze# jej dobrze. 8aj wiedz 'udziom bez wiary, a zamienisz ich w przebiege demony.
- Sigismund von Sonnenschein, Prezbiter Sigmara

4P | S t r o n a

Warheim

&ko Chaosu<
Sensem eg$ystencji niewolnikw .iemnoci jest be$w$gl&!ne #o!#or$!kowanie si& woli =roc$nyc' Cogw( 6a#ryna natura bstw .'aosu nie u%atwia je!nak tej s%u"by, g!y" nawet wierno i lojalno nie $aws$e s nagra!$ane( Oaska Cogw .'aosu s#%ywa nies#o!$iewanie, $go!nie $ tylko im wia!om konsekwencj i #okr&tn logik nagra!$aj gorliwyc' wy$nawcw na!lu!$k si% i $!olnociami =roc$ni Cogowie nagra!$aj je!ynie te c$yny, ktre #r$ys#ar$aj im c'wa%y i #o$ostaj w $go!$ie $ ic' #lanami ora$ $amier$eniami( 4y$nawca nie mo"e je!nak oc$ekiwa , i" w%a!cy .'aosu b&! bac$nie obserwowa ws$ystkic' swyc' #o!!anyc'( Gie mo"na nawet $agwarantowa , i" !ostr$eg ka"! $bro!ni& i 'aniebny c$yn !okonany na c'wa%& .'aosu( *ohater #o!legajcy $asa!$ie s#ecjalnej ?6? .A7?S<, ktry yczy z akcji! bohatera wrogiej dru%yny lub mo!el #r$eciwnika, ktry #o!lega $asa!$ie K<U: .B;, musi wykona r$ut 2*C i o!c$yta wynik $ :?,80 1:FG C%:&SL( He"eli w re$ultacie r$utu wy#a!nie 7ar 3haosu, ktry bohater ju" #osia!a r$ut nale"y #owtar$a #ki nie u$yska si& innego wyniku(

Fegeneracja<
Giektre stwor$enia, takie jak )rolle na #r$yk%a!, maj $!olno regenerowania o!niesionyc' obra"e+ , ic' cia%o #o!lega nie$w%oc$nemu ulec$eniu, nawet w #r$y#a!ku #owa"nyc' ran( 4 wyniku !$ia%ania tej $asa!y mo!el otr$ymuje #rawo !o s#ecjalnego r$utu na oc'ron& $ 5B0BGB57.H3, ktra !$ia%a !ok%a!nie tak samo, jak "chrona $agiczna na 5E $ nast&#ujcymi wyjtkamiF rany o!niesione w wyniku /O?GS.:.A 7)76V4 nie #o!legaj $asa!$ie s#ecjalnej 5B0BGB57.H3 5 nie mo"na stosowa oc'rony 5B0BGB57.H3 #r$eciwko tego ty#u atakom( /ona!to, mo!el ktry o!nis% rany w wyniku /O?GS.:.A 7)76V4, traci $asa!& s#ecjaln 5B0BGB57.H7 !o ko+ca tury F ?c'rona $ 5B0BGB57.H3 nie jest "chron $agiczn, a $atem mo"na $ niej kor$ysta , g!y "chrona #ancerza i "chrona $agiczna $awio!%y! /ona!to, w #r$y#a!ku mo!elu bohatera, #o!legajcego $asa!$ie s#ecjalnej 5B0BGB57.H7, ktry $osta% yczony z akcji! wykonujc r$ut *CC w :?,80 .&W:B+GC% &?F:B,[, nale"y traktowa wyniki =:F WG, W0,8&*F& +0, 9F:+0&+G, F:+: +&Z0, F:+: FT*0, S F9:S*:+: +&Z:, F:+: *8: *0 .0,FS0&W,A, &8,.0&+G, S :F, W&A,++, F:+G, LS9*&19,+0, L*;:1L +,FW&W,Z&, F:+: 1;&+0, Z;T?&*0, F:+G jako .&WFU 1& 91F&W0:( =o!el stronnika ktry $osta% yczony z akcji! nie wykonuje r$utu na :?,8T .&W:B+GC% &?F:B,[, u$naje si& "e jego rany $alec$y%y si& !$i&ki regeneracji( Gale"y je!nak $auwa"y , "e mo!el bohatera lub stronnika, ktry $osta% yczony z akcji! w wyniku /O?GS.:.A 7)76V4 traci $asa!& s#ecjaln 5B0BGB57.H7 na c$as ro$grywania najbli"s$ej sekwencji po potyczce i wykonuje r$ut na :?,8T .&W:B+GC% &?F:B,[ w normalny s#osb(

.ogromca<
4s$yscy #ogromcy #osia!aj osobliw $!olno , ktra #o!nosi ic' e*ektywno w walce wr&c$ $e s$c$eglnie o!#ornymi #r$eciwnikami( 4 r$utac' na zranienie S0;: #ogromcy #r$e! uw$gl&!nieniem mo!y*ikatorw broni ronie, !o#ki nie $rwna si& $e ws#%c$ynnikiem W #r$eciwnika, a" !o maksymalnego #o$iomu C( 4y$nac$ona tak S0;: u"ywana jest rwnie" !o mo!y*ikacji "chrony #ancerza celu(

.rzepastne rzewia<
Giektre #ot&"ne stwory, takie jak )rolle c$y ?gry "yj, by walc$y i je , a ilo je!$enia jak #oc'%aniaj je!nora$owo wystarc$y%aby !la c$%owieka na kilka #osi%kw( 4 gr$e o!$wiercie!la to $asa!a, $go!nie $ ktr w trakcie sekwencji po potyczce, na #otr$eby $asa! s#r$e!a"y Bupw ka"!y mo!el #o!legajcy $asa!$ie s#ecjalne #rzepastne 6rzewia lic$ony jest #o!wjnie(

Szermierz<
Cy mo"e szermierz o!ebra% s$kolenie o! estalijskic' mistr$w s$ermierki, a mo"e nabra% bieg%oci !$i&ki !owia!c$eniu $!obytemu w c$asie !$iesitek #otyc$ek( =o!el walc$cy w walce wr&c$ ma #rawo !o #r$er$utu ws$ystkic' nieu!anyc' : :*UW w c$asie szar%y( /remia #r$ys%uguje je!ynie w trakcie szar%y, #o #ierws$ej run!$ie walka ro$grywa si& w $wyk%y s#osb(

empy<
Giektre stwor$enia nie s%yn $ wielkiego intelektu i w #orwnaniu $ innymi istotami $ tru!em nabywaj nowe umiej&tnoci i #r$yswajaj wie!$&( 4 gr$e o!$wiercie!la to $asa!a )B=/:, $go!nie $ ktr stwory $!obywaj !owia!c$enie !wa ra$y wolniej( *ohaterowie maj #rawo wykonania r$utu na ro$wini&cie w momencie g!y $groma!$ 5, E, I4, ID, 24, 4J, 4C, 52, @J, @E, CE, DE i PJ #unktw 7owiadczenia( He!noc$enie nale"y $auwa"y , "e lic$ba PJ wy$nac$a grn granic& maksymalnej iloci #unktw 7owiadczenia jakie mo"e $groma!$i bohater( Gatomiast stronnicy #o!legajcy $asa!$ie )B=/: otr$ymuj #rawo wykonania r$utu na ro$wini&cia w momencie g!y $groma!$ 5, P i I5 #unktw 7owiadczenia( Gale"y tak"e #ami&ta , "e lic$ba I5 wy$nac$a grn granic& maksymalnej iloci #unktw 7owiadczenia jakie mo"e $groma!$i stronnik( /ona!to, je"eli w r$ucie na :?,8T F&9W&AL mo!el u$yska wynik 3hopak ma talent! grac$ okrelajc !ost&#ne !la bohatera 80S G L=0,AT +&C0 nie mo"e wybra <=3BHT)G?.3 767KB=3.63.A(

opory .ogromcy<
#ogromcy s biegli w s$tuce w%a!ania ws$elkiego ro!$aju to#orami i $aws$e nos$ $e sob $arwno topory krasnoludzkie jak i bro, wielk( Ga #oc$tku ka"!ej 'azy walki wrcz #ogromca ma #rawo wyboru, c$y b&!$ie walc$y !woma toporami krasnoludzkimi, c$y te" broni wielk( He"eli #ogromca u"ywa runic$nej broni, to nie mo"e skor$ysta $ niniejs$ej $asa!y, musi walc$y runic$nym or&"em( #ogromca mo"e #osia!a tr$y s$tuki broni !o walki wr&c$(

:?,8: 1:FG C%:&SL


2*C 2 4 5 @ C ,3,*
W&. =roc$ni Cogowie nagra!$aj wybra+ca sw %ask, #rowa!$c go w kierunku nieuc'ronnego mroc$nego #r$e$nac$enia( *ohater #o!lega $asa!$ie s#ecjalnej 0O</?)7 !o ko+ca potyczki( .F9,*8T : &1.&F+&Q. .ia%o i koci bohatera nabieraj nie$wyk%ej twar!oci i o!#ornoci( 4arto ws#%c$ynnika W bohatera !o ko+ca potyczki $ostaje $wi&ks$ona o XI #unkt( *F9,.: F9,`+0*:. Cogowie .'aosu wy#e%niaj cia%o bohatera energi( 4arto ws#%c$ynnika S0;: bohatera !o ko+ca potyczki $ostaje $wi&ks$ona o XI #unkt( ?LF9: &S F9G< =roc$ni Cogowie wy#e%niaj cia%o wybra+ca energi 7har $wi&ks$ajc metaboli$m bohatera( 4arto ws#%c$ynnika : :*0 bohatera !o ko+ca potyczki $ostaje $wi&ks$ony o XI #unkt( B,8:9+: S*UF:. Cogowie .'aosu garbuj skr& bohatera ora$ 'artuj jego cia%o( Ko $ako+c$enia potyczki, wy#e%niony moc 7har mo!el otr$ymuje #remi& EI !o "chrony #ancerza 1!o maksymalnego #o$iomu JX2 lub "chron #ancerza na CE jeli nie #osia!a $broi( +0, *;&.&C9 =+0,, F&?:*L^ =roc$ni Cogowie $!aj si& nie $auwa"a c$ynu bohatera, a mo"e wybraniec nie $robi% na nic' wra"eniaW S#ojr$enie Cogw .'aosu jest je!yn nagro! jak otr$ymuje bohater( .;&=0,+0, C%:&SL. .ia%o bohatera s#owijaj wielobarwne #%omienie "ywice si& 4iatrami =agii( Ko $ako+c$enia potyczki bohater otr$ymuje ?K/?5G?Z G7 =703T 142( WU19 %&F1G. 4ybraniec $!aje si& #r$emawia g%osem samyc' =roc$nyc' Cogw( Ko $ako+c$enia potyczki warto ws#%c$ynnika C. bohatera $ostaje $wi&ks$ona o EI #unkt 1!o maksymalnej wartoci IJ2( :LF: S F:C%L. /osta wybra+ca $!aje si& emanowa #ot&g .'aosu $a w jego oc$ac' #%on #iekielne ognie( Ko $ako+c$enia potyczki mo!el bohatera w$bu!$a S)57.A( :FC9: ?&Z:. .$yny wybra+ca $wracaj uwag& =roc$nyc' Cogw( Ko ko+ca potyczki /ot&gi .'aosu nagra!$aj bohatera $agiczn "chron na 5X, #ona!to mo!el staje si& G3B9O?=G:( W019T C0T, =0,F ,8+0*L^ *ohater $wraca na siebie uwag& Cogw .'aosu, ktr$y kierujc si& ka#rysem #o!!aj wybra+ca kolejnym #rbom( Ko ko+ca potyczki warto ws#%c$ynnikw WW, LS, S i C. $ostaje $mniejs$ona o FI(

S9:8,[S

rudny do zabicia<
Giektre istoty s wyjtkowo twar!e i u#arte, inne c'araktery$uj si& nies#otykan "ywotnoci i wol "ycia, ws$ystkie te stwory u$naje si& $a )5<KGB K? 97C3.37( =o!el #o!legajcy $asa!$ie s#ecjalnej )5<KG: K? 97C3.37 $ostaje yczony z akcji! je!ynie #r$y wyniku C w r$ucie na :?,8T ,3,* 9F:+0,+0:( 4ynik I>2 !alej traktowany jest jako "szoomiony!, $a 4>@ jako #owalony na ziemi!( /ona!to, #r$eciwnik walc$cy $ )5<KG:= K? 97C3.37 mo!elem musi $ignorowa cech or%a ?0O<S97HS.:, ktra w #r$y#a!ku )5<KGB0? K? 97C3.37 mo!elu nie ma $astosowania(

D E P IJ II I2

5J | S t r o n a

3antasy Skirmish

9ab"jczy cios<
Giektr$y wojownicy uc$ynili $ $abijania s$tuk&( 6r" o#owieci o mistr$ac' miec$a, ktr$y #otra*i ci c$%owiekowi g%ow& #oje!ync$ym ciosem( Heli w walce wr&c$ mo!el $ $asa! s#ecjaln 97CVH.9: .3?S u$yska niemo!y*ikowan C w r$ucie na tra'ienie, a nast&#nie niemo!y*ikowane @X w u!anym r$ucie na zranienie to automatyc$nie ycza z akcji! swego #r$eciwnika, nie$ale"nie o! #osia!anyc' #r$e$ tra'iony i zraniony mo!el #unktw BW( Gie stosuje si& w tym #r$y#a!ku "chrony #ancerza ani 5B0BGB57.H3, natomiast "chrona $agiczna #r$ys%uguje w $wyk%y s#osb( 97CVH.9: .3?S mo"e by rwnie" u"ywany #r$eciwko #ostaciom wier$c'em, #ostaciom ja!cym w ry!wanie i !osia!ajcym #otwora i tylko w stosunku !o tra*ie+ skierowanyc' #r$eciw je8!8cowi, a nie ry!wanowi( =o"e si& $!ar$y , c'o r$a!ko, "e mo!el mo"e skor$ysta $ $asa!y s#ecjalnej 97CVH.9: .3?S w atakac' !ystansowyc' 1c$ary czy bro+ str$elecka2( 4 takim #r$y#a!ku o!notowano ten *akt w o#isie mo!elu( 9asa!a 97CVH.9: .3?S nie ma $astosowania w #r$y#a!ku istot eterycznych(

9ioni(cie<
?gniste smoki i #r$era"ajce 'y!ry $ /ustkowi .'aosu, a tak"e inne bar!$iej jes$c$e !$iwac$ne stwor$enia maj $!olno $iania ogniem, trujcym ga$em, b%yskawicami, a c$asem nawet !$iwniejs$ymi substancjami( =o!el !ys#onujcy zioniciem mo"e $ niego skor$ysta w 'azie strzelania( Gale"y u"y w$ornika #%omienia, umies$c$ajc jego s$eroki koniec na! wy$nac$onym celem, a wski #r$y%o"y !o #as$c$y 1#as$c$2 mo!elu( Gale"y $wrci uwag&, "e #otwr musi wi!$ie ws$ystkie cele, ktre $amier$a $aatakowa ( =o!ele, ktryc' #o!stawki le" w ca%oci #o! w$ornikiem $ostaj tra*ione automatyc$nie, a te, ktryc' #o!stawki s c$&ciowo #r$ykryte w$ornikiem, $ostaj tra*ione na 5E( S0;T i s#ecjalne e*ekty zionicia $nale8 mo"na w o#isie $asa! stwor$enia( )ionicia nie mo"na u"ywa w reakcji sta& i strzela& na szar%, ani #o!c$as walki wr&c$ 1i oc$ywicie nie mo"na go u"ywa #r$eciwko mo!elom, ktre walc$ wr&c$2(

9wiadowca<
/ostacie takie s wys$kolone w #o!kra!aniu si& i s$#iegowaniu wroga, $anim #ojawi si& g%wne si%y( K$i&ki umiej&tnoci kor$ystania $ ka"!ego sc'ronienia i os%ony nocy, mog oni wra$ $ innymi "o%nier$ami s$kolonymi w !ywersji $aj #o$ycje #r$e! g%wnymi si%ami !ru"yny( )wiadowcw ro$stawia si& #o tym, jak obie !ru"yny wystawi%y swe mo!ele !o walki( =o"na ic' umieci w !owolnym miejscu na #o$iomie sto%u, w o!leg%oci wi&ks$ej ni" I2O o! mo!eli #r$eciwnika, #o$a polem widzenia jakiejkolwiek #ostaci wroga, b!8 $a #r$es%aniajcym pole widzenia elementem terenu 1nig!y na otwartej #r$estr$eni!2( He"eli zwiadowcy wystawiani s w swojej stre'ie rozstawienia, to mog by w #e%ni wi!oc$ni !la wroga( He"eli obie !ru"yny wystawiaj zwiadowcw ka"!y $ grac$y r$uca *C, a ten, ktry u$yska wy"s$y wynik, ro$stawia je!nego $e swoic' zwiadowcw jako #ierws$y( He!nostk& nale"y ro$stawi $go!nie $ #o!anym #owy"ej o#isem( Gast&#nie grac$e wystawiaj #o je!nym $e swoic' mo!eli zwiadowcw na $mian&, a" ws$ystkie #ostacie $ostan wystawione( /ona!to, zwiadowcy automatyc$nie $!aj testy S7= 4 47;.B(

9asadzka<
S%u"ce w kom#anii mo!ele s mistr$ami $asa!$ki i walki #arty$anckiej, elitarnymi wojownikami atakujcymi $ ukrycia, b%yskawic$nie i be$s$elestnie( Gaj#ierw ostr$eliwuj wroga salwami $ broni !ystansowej, by #otem w s$ale+c$ym ataku wyci w #ie+ tyc', ktr$y #r$e"yli ostr$a%( 4 gr$e o!$wiercie!la to $asa!a s#ecjalna , 97S7K967( 6om#ania mo"e u"y tej $asa!y s#ecjalnej w c$asie ro$grywania ka"!ej potyczki, w ktrej obowi$uje $asa!a 9437K?4.7( /o wylosowaniu scenarius$a, ale #r$e! wystawieniem #r$e$ grac$y mo!eli, K?4VK.7 mo"e wybra s#or! mo!eli #o!legajcyc' $asa!$ie 97S7K967 !owoln lic$b& #ostaci 1ale nie wi&cej ni" #o%ow& #o!legajcyc' tej $asa!$ie mo!eli2 i ukry je #o$a #olem bitwy( =o!ele b&! oc$ekiwa w ukryciu, !o#ki nie $ostan we$wane na #ole bitwy #r$e$ K?4VK.T( =o!ele ukryte #o$a sto%em nie s wystawiane ra$em $ #o$osta%ymi #ostaciami nale"cymi !o kom#anii( Gale"y je!nak $auwa"y , "e K?4VK.7 c'o #o!lega $asa!$ie 97S7K967, to wystawiany jest na stole ra$em $ #o$osta%ymi mo!elami( /ona!to, mo!ele ukryte #o$a sto%em nie mog ws#iera be$#ore!nio dru%yny( <w$gl&!niajc ten stan r$ec$y w momencie okrelania c$y kom#ania musi wykona test rozbicia, mo!ele ukryte #o$a sto%em nie s lic$one !o ca%kowitej lic$by #ostaci w kom#anii( .o wi&cej, nale"y $auwa"y "e ukryty #o$a sto%em K<.A?4G: lub =70 nie mo"e r$uca $akl& lub o!mawia mo!litw, #ona!to nie generuje Kostek $ocy ora$ Kostek Rozproszenia( K?4VK.7 ktry $ostanie "szoomiony!, #owalony na ziemi! lub b&!$ie +cieka! nie mo"e we$wa ukrytyc' #o$a sto%em mo!eli, #ona!to jeli K?4VK.7 $ostanie yczony z akcji!, tak"e ws$ystkie oc$ekujce w $asa!$ce mo!ele u$naje si& $a yczone z akcji!( Gale"y je!nak $auwa"y , "e $a wy%c$one w ten s#osb $ ro$grywki mo!ele nie nale"y w trakcie sekwencji po potyczce wykonywa r$utw na :?,8T .&W:B+GC% &?F:B,[( Ga #oc$tku !rugiej, tr$eciej, c$wartej, it!(, tury grac$a, w 'azie ruchu #o!c$as wykonywania pozostaych ruchw K?4VK.7 mo"e we$wa ukryte w zasadzce mo!ele( Kla ka"!ego mo!elu ukrytego #o$a sto%em K?4VK.7 wy$nac$a kraw&!8 sto%u i #unkt na tej kraw&!$i, w ktrym #ojawi si& ma mo!el( Gast&#nie nale"y wykona test C. K?4VK.: $a ka"!y mo!el atakujcy $ zasadzki( Heli test $ako+c$y si& #owo!$eniem, mo!el #ojawia si& w miejscu wy$nac$onym #r$e$ K?4VK.T tak, jakby w #o#r$e!niej tur$e wykona% ruch poza krawdC stou( =o!el mo"e wykona $wyk%y ruc', ale nie mo"e biega ora$ szar%owa&( Heli test C. $ako+c$y si& nie#owo!$eniem nale"y wykona r$ut Kostk Rozrzutu, aby losowo okreli kraw&!8 sto%u i #unkt na tej kraw&!$i, w ktrym #ojawi si& mo!el(

9atruty atak<
Giektr$y wojownicy $e wiata W:F%,0= > 3:+ :SG S*0F=0S% u"ywaj $abjc$yc' toksyn !o $atruwania swojej broni( Ko najbar!$iej nies%awnyc' $ nic' $alic$y mo"na Ska\enw i Has$c$urolu!$i $ gorcyc' !"ungli ;ustrii( Gale"y #r$y tym #ami&ta , "e substancje nies$ko!liwe !la #ewnyc' ras mog by !la innyc' miertelnie trujce, jak to si& !$ieje c'o by w #r$y#a!ku !$ia%ania na (ieumarych c$ystej wo!y, #ob%ogos%awionej #r$e$ #ot&"nyc' ka#%anw( 4ojownik, ktry !ys#onuje zatrutymi atakami, rani automatyc$nie swj cel w #r$y#a!ku, g!y u$yska C w r$ucie na tra'ienie, c$y to #o!c$as str$elania, c$y te" #o!c$as walki wr&c$( 4 r$ucie nale"y u$yska wynik C , ni"s$y wynik #o!niesiony !o C !$i&ki u"yciu mo!y*ikatorw nie lic$y si&( "chron #ancerza stosuje si& w $wyk%y s#osb, uw$gl&!niajc mo!y*ikatory wynikajce $ S0;G ataku( 5$ut na zranienie nale"y wykona je!ynie w celu s#raw!$enie, c$y nie mia%o miejsca zranienie krytyczne lub inny e*ekt wynikajcy $ u"ycia ewentualnyc' $asa! s#ecjalnyc'( He"eli zatruty atak tra*ia na DE 1w #r$y#a!ku $atrutej broni !ystansowej2, $asa!a niniejs$a nie ma $astosowania( He"eli mo!el tra*i%, nale"y r$uci na $ranienie w $wyk%y s#osb( $achiny wojenne 1ale nie obs%uga2 s o!#orne na truci$ny( ?!#orne na truci$n& mog te" by inne mo!ele, a #r$y#a!ki takie o!notowano w ic' o#isac'( =o!ele ry!wanw, o ile nie na#isano inac$ej, nie s o!#orne na truci$ny, jako "e stwor$enia w $a#r$&gu s #o!atne na !$ia%anie truci$ny(

=y niegdy ksi%# &a'abeck'andu znany z m%dro ci i bogactwa. : jednak najcenniejszym jego skarbem bya jedyna c!rka, kt!r% 'ud uznawa za najbardziej urodziw% i skromn% pann we wszystkich prowincjach. +iedy nadszed odpowiedni czas, ksi%# rozgosi, #e poszukuje kandydata do jej rki. &o obwieszczenie zostao poniesione da'eko, hen przez wszystkie ziemie 9mperium. -u# wkr!tce do paacu zacz'i tumnie przybywa peni nadziei adoratorzy, kt!rych 'iczne pisemne petycje szybko wypeniay prywatne komnaty ksicia &a'abeck'andu. - "iada; - zakrzykn% kanc'erz. - $hocia# podj'i my to zadanie z najwy#szym po wiceniem, 'ato ju# niema' mino, a my nie przeczyta'i my dziesi%tej cz ci wszystkich petycji. +a#dego za dnia przybywa coraz wicej kandydat!w, co jeszcze pomna#a nasz% prac. 9 tak kanc'erze ksicia rozpacza'i, a korytarze paacu rozbrzmieway echem 'utni i piewnych poemat!w. Su#%cy skar#y'i si, #e nie mog% ju# wykonywa swojej pracy, nie potykaj%c si o zakochanych modzie5c!w. 0szystko to trapio ksicia, bowiem kocha sw% c!rk i chcia wybra d'a niej naj'epszego kandydata. 0reszcie, po ki'ku miesi%cach i niewie'kim postpie prac, wezwa do siebie kanc'erza. - +anc'erzu - powiedzia. - Przynie tu wszystkie petycje i utw!rz z nich dwadzie cia cztery stosy na okr%gym sto'e w wie'kiej sa'i. 9 tak skrybowie zebra'i wszystkie podania na okr%gym sto'e, zapeniaj%c go od brzegu do brzegu, na wysoko ki'ku metr!w. : nie by to may st!, bowiem wok! niego stay krzesa d'a dw!ch tuzin!w najgodniejszej sz'achty &a'abeck'andu, kt!ra miaa przywi'ej ucztowa z ksiciem w paacu zwanym Powiewem ,imy. , pierwszym biciem dzwon!w ksi%# wszed do sa'i, gdzie oczekiwa'i na5 kanc'erz i wszyscy skrybowie. Spojrza na wie'ki stos oraz na dugi szereg skryb!w, a potem trzykrotnie powo'i obszed st!. 0reszcie usiad na krze 'e nie r!#ni%cym si od innych. 0tedy poo#y rce na stosie i podzie'i go r!wno, odkadaj%c jedn% poow na 'ew%, a drug% na praw% stron. 1ozkaza skrybom zabra papiery po 'ewej oraz dwadzie cia trzy pozostae stosy i pozby si ich w dowo'ny spos!b. : co do tych po prawej, rozkaza kanc'erzowi, aby zaj% si nimi z najwy#sz% pi'no ci%. 9 tak si stao, a skrybowie mog'i skutecznie upora si ze swoim zadaniem. 0kr!tce zdoa'i przedstawi ksiciu kr!tk% 'ist najbardziej odpowiednich kandydat!w do rki jego c!rki. 0szyscy odrzuceni adoratorzy zosta'i szybko odesani z paacu, ku wie'kiej u'dze i zadowo'eniu su#by. : jednak kanc'erza nada' co drczyo i wreszcie zna'az odwag, by spyta swego pana> - )ch, m%dry i szczodrob'iwy wadco, przez ki'ka ostatnich dni rozmy 'aem CiachM< nad t% spraw% i nie mog zrozumie, sk%d moge wiedzie, #e szcz cie twojej =o!ele $ tej, 97CVH.9:= .3?SB= s#raw!$aj si& najle#iej #r$eciwko bohaterom i c!rki 'e#y po a nie po tamtej stronie< Nie dostrzegam w tym oczywistego K<U:= .B;?= , im bar!$iej elitarny i ci&"ko$brojny #r$eciwnik, tym le#iej wyja nienia i chciabym pozna (r!do tej m%drej decyzji. #oniewa" 97CVH.9: .3?S nie $wa"a na WG F9G=:;&Q +si%# spojrza prosto w oczy swego kanc'erza i powiedzia>c$y "chron #ancerza( 3 na o!wrt, jeli grac$ wie, "e walc$y% wrogom $ - $!#, kanc'erzu. , pewno ci% nie s%dzisz, #eb&!$ie wydabym moj% #r$eciwko c!rk za czeka, 97CVH.9:= .3?SB=, warto #o!es%a im troc'& misa armatniego, by mogli $aj si& kt!ry ma pecha< c$ym, kie!y najle#si wojownicy b&! walc$y g!$ie in!$iej(

5I | S t r o n a

Warheim

52 | S t r o n a

3antasy Skirmish

54 | S t r o n a

Warheim

1ru/yny<
wiecie W:F%,0= > 3:+ :SG S*0F=0S% s#otka mo"na wiele r"nego ro!$aju awanturnikw i #os$ukiwac$y #r$yg!, twor$cyc' mniej lub bar!$iej s*ormali$owane dru%yny( /oc$ws$y o! lu!$kic' "o%nier$y i najemnikw, *anatyc$nyc' %owcw c$arownic, !umnyc' 6rasnolu!w, wynios%yc' Bl*w, a na o#&tanyc' #r$e$ !emony kultystac' i Gieumar%yc' wojownikac' sko+c$yws$y( Gietru!no tu tak"e o inne stwor$enia, niektre !osy ma%e jak 0obliny, c$y wiec$nie g%o!ne najemne ?gry lub towar$ys$ce 9wier$olu!$iom wiec$nie "!ne krwi =inotaury( 6a"!y $ grac$y rekrutujcy mo!ele !o swojej !ru"yny !ys#onuje kwot @JJ zotych koron, ktre #owinien ro$s!nie ro$!ys#onowa #omi&!$y #ostacie i nie$b&!ny ekwi#unek( Kru"yna musi sk%a!a si& minimum $ tr$ec' mo!eli, $ ktryc' je!en musi by #r$yw!c kom#anii( .'o nie jest to absolutnie koniec$ne, !obr$e g!y bro+ 1ora$ ewentualne mutacje2 #osia!ana #r$e$ #osta jest wi!oc$na na mo!elu, ktry j re#re$entuje( 4yjtek stanowi no"e i s$tylety, ktre nie mus$ by wi!oc$ne, #r$e!stawia to sytuacj& w ktrej mo!el c'owa n" w bucie lub $a #asem(

Chor/owie K sygna#i!ci<
9!ar$a si& c$&sto, "e wojownicy rus$aj !o walki #o! wo!$ ka#itana c$y innego o*icera, #r$y akom#aniamencie b&bnw b!8 rogw i #o! %o#oc$cymi na wietr$e s$tan!arami swyc' miast c$y #r$yw!cw( S$tan!ary i b&bny maj rwnie" swoj warto #raktyc$n- s%u" sygnali$acji, kieruj ruc'em mo!eli i stanowi wi!oc$ny #unkt, wok% ktrego #r$e#rowa!$a si& manewry i akcje( /r$e!stawione w !als$ej c$&ci $asa!y omawiaj #r$ewag&, jak !aje w walce #osia!anie w !ru"ynie chor%ego i sygnalisty( Gale"y #ami&ta , "e c'o mo!ele te #o!legaj $asa!om s#ecjalnym, to #o! ka"!ym innym w$gl&!em traktowa je nale"y jak innyc' stronnikw( 7by skutec$nie #e%ni sw rol& chor%y i sygnalista mus$ $naj!owa si& w $asi&gu dowodzenia ka#itana 1w wi&ks$oci #r$y#a!kw w o!leg%oci !o CO o! K?4VK.:2( /ona!to, c'o chor%y i sygnalista $!obywaj !owia!c$enie #o!obnie jak inni stronnicy, to $ racji s#ecjalnej *unkcji jak #e%ni w s$eregac' kom#anii nig!y nie mog $osta bohaterami( He"eli w c$asie sekwencji po potyczce w :?,80 F&9W&AL chor%y lub sygnalista u$yska wynik 3hopak ma talent! r$ut nale"y #owtar$a #ki nie u$yska si& innego wyniku(

abe#e umiej(tno!ci K do!wiadczenie pocztkowe<


/o!ro$!$ia%y w ktryc' o#isano #os$c$eglne !ru"yny $awieraj tak"e in*ormacje na temat #oc$tkowego !owia!c$enia #ostaci ora$ umiej&tnoci, ktryc' mo!ele mog si& nauc$y w miar& $!obywania !owia!c$enia( Gale"y tak"e $auwa"y , "e !ru"yny #osia!aj listy w%asnyc', unikalnyc' $!olnoci F umiejtnoci specjalnych( 9asa!y !otyc$ce !owia!c$enia ora$ umiej&tnoci i ro$wijania ws#%c$ynnikw $osta%y !ok%a!nie #r$e!stawione w F&9190:8, N0000< *:=.:+0:(

Chor/y<
Kru"yna mo"e s%u"y #o! s$tan!arem, ktry mo"e #r$yj *orm& c'orgwi, #ro#orca c$y totemu( S$tan!ar niesiony jest !o walki #r$e$ c'or"ego( 3hor%ym mo"e $osta mianowany w trakcie rekrutacji je!en $e stronnikw, co #ociga $a sob kos$t !o!atkowyc' 2@ zk( 3hor%y twor$y w%asn grup stronnikw !o ktrej mo"e !o%c$y je!ynie sygnalista( 3hor%y musi c$&sto je!noc$enie nie s$tan!ar ora$ walc$y i c'o wybiera si& go s#or! najsilniejs$yc' i wytr$yma%yc' osobnikw, to mo!el nie mo"e u"ywa tarczy, broni 4:=707HS.BH ?C< 5S6 ora$ walc$y !woma C5?G37=3 5T.9G:=3(

?ohaterowie K stronnicy<
Kla #otr$eb mec'aniki mo!ele $osta%y #o!$ielone na bohaterw i stronnikw(

?ohaterowie<
=o!ele bohaterw re#re$entuj c'ary$matyc$nyc' i ambitnyc' awanturnikw, ktr$y twor$ tr$on dru%yny ora$ stanowi o $amo"noci i #resti"u kom#anii( 6a"!a $ !ru"yn mo"e #osia!a !o s$eciu bohaterw, $ ktryc' je!en musi #e%ni rol& #r$yw!cy( He!noc$enie nale"y je!nak $auwa"y , "e niektre dru%yny mog lic$y s$eciu bohaterw je!ynie w #r$y#a!ku awansu na bohatera je!nego $e stronnikw 1$obac$ F&9190:; N0000< *:=.:+0:2( *ohaterowie, w o!r"nieniu o! stronnikw, mog #os%ugiwa si& s$ers$ym wac'lar$em ekwi#unku ora$ !$ier"y magic$n bro+ a tak"e #os%ugiwa si& innymi, r$a!ko s#otykanymi #r$e!miotami $!obytymi w c$asie kam#anii(

=ody-ikator C.<
Kru"yna walc$ca #o! s$tan!arem jest bar!$iej $!eterminowana w walce $ wrogiem( 4s$ystkie s#r$ymier$one mo!ele, $naj!ujce si& w o!leg%oci !o CO o! chor%ego otr$ymuj #remi& XI !o ws#%c$ynnika C. 1!o maksymalnej wartoci IJ2(

Sygna#ista<
Kru"yny mas$eruj #o! s$tan!arem, ale rwnie" w takt u!er$e+ w b&bny c$y !8wi&kw gr$micyc' rogw( Kru"ynie towar$ys$y rwnie" c$&sto #oje!ync$y mo!el sygnalisty, !mcego w rg c$y u!er$ajcego w b&ben( -ygnalist mo"e $osta mianowany w trakcie rekrutacji je!en $e stronnikw, co #ociga $a sob kos$t kolejnyc' 2J zk( -ygnalista twor$y w%asn grup stronnikw !o ktrej mo"e !o%c$y je!ynie chor%y( -ygnalista #o!obnie jak chor%y nie mo"e u"ywa tarczy, broni 4:=707HS.BH ?C< 5S6 ora$ walc$y !woma C5?G37=3 5T.9G:=3(

Stronnicy<
=o!ele stronnikw re#re$entuj #r$e!stawicieli ni"s$ego stanu lub #ole!niejs$yc' ras, s%u"cyc' swym #anom, re#re$entowanym #r$e$ mo!ele bohaterw( /ona!to, nale"y $auwa"y "e sami stronnicy nie twor$ je!nolitej gru#y, lec$ !$iel si& na !wie #o!gru#y( /ierws$ $ nic' re#re$entuj mo!ele tyc' stronnikw, ktr$y w miar& #ost&#u kam#anii $!obywaj !owia!c$enie ora$ ekwi#unek, #o!nos$c swoje ws#%c$ynniki i umiej&tnoci( Krug #o!gru#& stanowi mo!ele re#re$entujce $wier$&ta ora$ inne twory #owo%ane !o istnienia $a #omoc blu8nierc$ej magii lub sekretnej s$tuki mistr$w gil!ii in"ynierw( )akie mo!ele nie $!obywaj !owia!c$enia ora$ jeli nie na#isano inac$ej, nie mog u"ywa innego ekwi#unku, ni" ten ktrym $ostali ob!ar$eni #r$e$ swyc' genialnyc' lub co c$&sts$e, s$alonyc' twrcw( 4s$yscy stronnicy nale" !o je!nej $ grup stronnikw lic$cyc' o! je!nego !o #i&ciu mo!eli re#re$entujcyc' #ostacie tego samego ro!$aju( =o!ele nale"ce !o grupy stronnikw $!obywaj tyle samo !owia!c$enia ora$ nabywaj te same ro$wini&cia co ic' towar$ys$e(

=ody-ikator zasi(gu dowodzenia<


-ygnalista $agr$ewa towar$ys$y !o walki ins#irujcym gr$motem rogu lub #orywajcym rytmem b&bna, $nac$nie $wi&ks$ajc mo"liwo e*ektywnego #r$eka$ywania ro$ka$w( -ygnalista, ktry $naj!uje si& w $asi&gu dowodzenia K?4VK.:, $wi&ks$a ten zasig o kolejne XCO(

,kwipunek<
0rac$, rekrutujcy bohaterw i stronnikw !o swojej !ru"yny musi #ami&ta , aby $ac'owa rwnowag& #omi&!$y lic$b mo!eli sk%a!ajcyc' si& na !ru"yn&, a #osia!anym #r$e$ te mo!ele ekwi#unkiem( 6a"!y $ rekrutowanyc' bohaterw mo"e $osta u$brojony w !wie s$tuki broni s%u"cej !o walki wr&c$, !wa ro!$aje broni !ystansowej ora$ #ancer$ wymienione na 80C0, ,*W0.L+*L dru%yny( Gale"y $auwa"y , "e niektre ro!$aje or&"a s#r$e!awane s w #arac' lub kom#letac' lic$cyc' kilka lub nawet kilkanacie s$tuk, !la #otr$eb #owy"s$ej $asa!y taka bro+ lic$ona jest jako je!na s$tuka( 4 #r$y#a!ku stronnikw s#rawa wygl!a #o!obnie, nale"y je!nak $auwa"y , "e o ile nie na#isano inac$ej, ka"!y $e stronnikw #osia!a ju" je!n s$tuk& broni, ktr uwa"a si& $a jego bro+ g%wn( 0rac$, jeli u$na to $a stosowne mo"e wy#osa"y stronnika w !o!atkow bro+ ora$ #ancer$ wymienione na 80C0, ,*W0.L+*L dru%yny, #ami&tajc "e "a!en mo!el nie mo"e #osia!a wi&cej ni" !wc' s$tuk broni s%u"cej !o walki wr&c$ ora$ !wc' s$tuk broni !ystansowej( /ona!to, mo!ele stronnikw nale"ce !o je!nej grupy mus$ #osia!a je!nolity ekwi#unek, co o$nac$a, "e jeli grupa stronnikw sk%a!a si& #r$yk%a!owo $ c$terec' mo!eli to grac$ musi wy#osa"y ka"!y $ mo!eli w taki sam or&" i #ancer$( /ona!to, jeli nie na#isano inac$ej, ka"!y mo!el #osia!a S9):;B), ktry nie wlic$a si& !o limitu #osia!anego or&"a( Go"e i s$tylety s w wiecie W:F%,0= > 3:+ :SG S*0F=0S% nar$&!$iem tak #ows$ec'nym i %atwo !ost&#nym, "e wi&ks$o obywateli nie uwa"a ic' nawet $a bro+( 0rac$ #owinien tak"e #ami&ta , "e mo!ele mog u"ywa je!ynie takiego or&"a jaki $osta% wymieniony na 80C0, ,*W0.L+*L dru%yny( /r$y c$ym, nale"y $auwa"y , "e !owia!c$eni bohaterowie mog $!oby umiej&tnoci, ktre #o$wol im na #os%ugiwanie innym, wc$eniej nie!ost&#nym !la nic' or&"em( Gale"y $wrci uwag& na *akt, "e o ile w trakcie rekrutacji grac$ mo"e !owolnie 1w ramac' $asobw gotwki jakimi !ys#onuje2 wybiera s#or! #r$e!miotw umies$c$onyc' na 80C0, ,*W0.L+*L dru%yny, to #o ro$egraniu #ierws$ej potyczki je!ynym s#osobem na $aku# !o!atkowego ekwi#unku jest wykonanie u!anego r$utu w :?,80 1&S T.+&Q .F9,1=0& UW lub $nale$ienie #os$ukiwanego #r$e!miotu w c$asie eksploracji( 4i&cej in*ormacji na temat 'an!lu $naj!uje si& w F&9190:8, NY< ,*W0.L+,*(

55 | S t r o n a

3antasy Skirmish

*arta dru/yny<
4s$ystkie in*ormacje na temat kom#anii nale"y $anotowa na s#ecjalnie #r$ygotowanej !o tego celu *:FC0, 1FLBG+G( .$ysta *:F : 1FLBG+G $naj!uje si& na ko+cu #o!r&c$nika( Gale"y $auwa"y , "e #ierws$a strona karty #r$e$nac$ona jest !la bohaterw, !ruga $a !la stronnikw( 6art& mo"na skserowa !owoln ilo ra$y( 6ie!y grac$ rekrutuje !ru"yn& to w%anie na *:FC0, 1FLBG+G #owinien notowa ws$ystkie s$c$eg%y !otyc$ce bohaterw i stronnikw w o!#owie!nic', #r$e$nac$onyc' !o tego miejscac'( Gale"y $auwa"y , "e karty bohaterw i stronnikw r"ni si& o! siebie, co o!$wiercie!la r"nice w jaki obie gru#y $!obywaj !owia!c$enie ora$ !ost&#ne !la nic' ro!$aje or&"a, #ancer$a i ekwi#unku( 4 trakcie rekrutowania !ru"yny, !obrym #omys%em jest notowanie s$c$eg%w !otyc$cyc' !ru"yny na lu8nej kartce #a#ieru , grac$ b&!$ie $mus$ony M#o"onglowa M troc'& #ostaciami ora$ ic' wy#osa"eniem nim $bli"y si& maksymalnie !o #r$e$nac$onej na rekrutacj& iloci zotych koron( Heli #o $ako+c$eniu rekrutacji grac$ b&!$ie !ys#onowa% jes$c$e jak gotwk nale"y $a#isa to na *:FC0, 1FLBG+G w miejscu o$nac$onym jako -karbiec( /o $ako+c$eniu rekrutacji grac$ #owinien na$wa swoj !ru"yn& a tak"e na!a imiona #os$c$eglnym #ostaciom(

.resti/ dru/yny<
6a"!a kom#ania #osia!a swj #resti% , im wi&ks$y #resti% tym wi&ks$y res#ekt bu!$i !ru"yna( #resti% dru%yny to $wykle lic$ba mo!eli #omno"ona #r$e$ @, #lus $ebrane #r$e$ mo!ele #unkty 7owiadczenia( 4ier$c'owce $wi&ks$aj notowania o E@ #unktw, !u"e stwor$enia takie jak ?gry o E2J #unktw, #otwory o E@J #unktw( $achiny $wi&ks$aj notowania o E2@ #unktw, $a ka"!y magiczny przedmiot E@ #unktw( /ona!to, nale"y #ami&ta , s$c$eglnie w #r$y#a!ku ro$grywania kam#anii, "e !o #resti%u 7ru%yny wlic$a si& tak"e notowania tyc' mo!eli, ktre #r$e"y%y potyczk, a ktre w wyniku o!niesionyc' ran nie mog w$i u!$ia%u w kolejnej ro$grywce( /o $ako+c$eniu rekrutacji, $aku#ieniu ekwi#unku ora$ oblic$eniu #resti%u 7ru%yny kom#ania jest gotowa by wyrus$y na niebe$#iec$ne trakty Starego wiata! /owo!$enia strace+c$e!

5@ | S t r o n a

Warheim

Krolestwo Sigmara
Nieporadne pocztki plemion Ludzi, ktre w cigu kolejnych wiekw wyrosy na nard Imperium, datuj si na czas sprzed dwch i p tysica lat, a wiedza na ten temat pochodzi z kronik Krasnoludw !ugie wojny Krasnoludw i "l#w do$iegy ko%ca & Krasnoludowie wyco#ali si do swych grskich twierdz, rozsianych po 'rach Kra%ca (wiata, a "l#owie porzucili swe kolonie i odpynli na )lthuan *ho+ Khazadzi pozostali w ,tarym (wiecie, to ich wpywy znacznie osa$y, al$owiem wielu krlw polego, a wiele twierdz zostao pod$itych Kiedy przeto gry le-ce na wschodzie zia+ jy ogniem, a ziemia zatrzsa si w swych posadach, imperium Krasnoludw zostao ostatecznie zamane, a na horyzoncie pojawi si nowy, pot-ny i am$itny wrg & .rkowie i 'o$liny /ordy 0ielonoskrych zeszy z 'r Kra%ca (wiata, przelewajc si przez przecze, ongi1 pilnie strze-one przez krasnoludzkie #ortece, $y pustoszy+ ziemie le-ce po zachodniej stronie gr 2idzc, -e krlestwa Krasnoludw ledwie radz so$ie z nieko%czcymi si atakami .rkw i 'o$linw, wiele plemion Ludzi zdecydowao si na wdrwk na poudnie3 )n$erogenowie, 4eutogenowie, 4huringianie, *herusenowie, Norsii, 5erogenowie, $y przywoa+ ledwie niektre z nich 2alczc ze wsplnym wrogiem, zarwno Ludzie jak i Khazadzi dostrzegli drzemicy w drugiej rasie potencja Krasnoludom potrze$ny $y sojusznik, ktry pomg$y w od$udowie ich zrujnowanego imperium, a Ludzie a- palili si, $y pozna+ sekrety wytapiania metalu i odlewania pot-nej, -elaznej $roni 6 $yli to Ludzie prymitywni, ktrym daleko do 1wietno1ci dzisiejszych o$ywateli Imperium7 nosili ledwie sprawione skry, mieszkali w ziemiankach i walczyli prost $roni, wykonan z kamienia $d8 $rzu 5imo to, w annaach Krasnoludw zapisano, -e walczyli zaciekle i z wielk odwag, $ronic mrocznych lasw przed hordami .rkw i 'o$linw Najpot-niejszym z Ludzi owych czasw $y ,igmar, pierwszy syn wodza )n$erogenw, ten, ktrego narodzinom towarzyszyo pojawienie si komety o $li8niaczych ogonach 9y to wojownik szlachetny, o wielkiej sile, ktry w wieku lat pitnastu $y ju- weteranem niezliczonych $ojw z 0ielonoskrymi Kiedy ostatecznie .rkowie jli si wyco#ywa+, a w ich szykach zapanowa chaos, ,igmar rzuci si do przera-ajcej szar-y i wdar g$oko w ich szeregi 0 okrzykiem zwycistwa na ustach, on i jego wodzowie wycili so$ie drog poprzez uciekajcych 0ielonoskrych, koszc ich $ez cienia lito1ci 2 uznaniu za ow niesychan wiktori, ,igmara o$woano Imperatorem wszystkich ziem le-cych midzy 'rami ,zarymi na poudniu a 'rami (rodkowymi na pnocy Krl Kurgan podarowa ,igmarowi wspania koron, a o$aj monarchowie poprzysigli so$ie lojalno1+ po wsze czasy 2dziczny za pomoc w ocaleniu swego krlestwa, Kurgan nakaza 6larykowi ,zalonemu wykucie dwunastu magicznych mieczy znanych jako =uniczne Ky, po jednym dla wodzw ka-dego z plemion, wchodzcych w skad ziem nowego Imperatora

Era Sigmara
2 pitna1cie lat po uratowaniu Krla Kurgana, ,igmar zosta koronowany na Imperatora !zie% jego koronacji sta si pierwszym dniem Imperium i rozpocz rachu$ kalendarza Imperium ,igmar rzdzi sprawiedliwie i odwa-nie ze swej stolicy =eikdor#u Aprzemianowanej p8niej na 6ltdor#B, rozdzielajc podlege mu ziemie midzy dwunastu wodzw plemiennych, ktrzy zo-yli mu hod i pomagali w wielu jego wojnach <odziau dokonano zgodnie z historyczn przynale-no1ci ziem do plemion, a rzdzcy wyznaczonymi w ten spos$ prowincjami wodzowie zyskali tytuy hra$iw ,igmar rzdzi Imperium przez kolejnych pi+dziesit lat, a w czasie jego panowania proste sioa zmieniy si w niewielkie miasta, stale przy$ywao o$ywateli i zao-ono wiele nowych osad .czywi1cie nie $rakowao rwnie- wrogw 'o$li%scy gra$ie-cy cigle przeprawiali si przez 'ry Kra%ca (wiata, a w pnocnych, le-cych za 'rami (rodkowymi lasach, peno $yo dzikich plemion Ludzi, gotowych upi+ nowopowstae Imperium . panowaniu ,igmara wiadomo niewiele wicej, al$owiem annay Krasnoludw skupiay si raczej na wasnej historii i ,igmar wystpowa w nich jedynie jako element ich wasnych dziejw 2iadomo natomiast, -e koniec ko%cw ,igmar zdj ze swych skroni koron i powdrowa na wschd :ego celem $ya prawdopodo$nie Karaz>a>Karak, siedzi$a jego przyjaciela Kurgana ;elazo$rodego :e-eli jednak pojawi si w ktrejkolwiek z krasnoludzkich twierdz, to kroniki Krasnoludw o tym nie wspominaj 0ako%czya si wic era ,igmara, a on sam sta si legend, $ohaterskim przodkiem swego ludu 6 lud czci jego pami+, $udujc mu 1witynie i kaplice, wok ktrych narasta kult $osko1ci #undatora Imperium Kolejne pokolenia otwarcie czci+ jy ,igmara jako swego $oga, powoujc do -ycia po1wicone mu duchowie%stwo, na ktrego czele stan 2ielki 4eogonista :ohann /elsturm Kult ,igmara sta si jedn z najpot-niejszych religii, a jej wierni wyznawcy id w dziesitki tysicy I tak oto $ohater z $itwy na <rzeczy *zarnego .gnia doczy do panteonu starych $ogw Imperium

Mlotodzierzca
.rkowie i 'o$liny staway si coraz $ardziej prze$iege :eden z ich 1miaych atakw na karawan przeprawiajc si przez 'ry ,zare zako%czy si pojmaniem 2ielkiego Krla Krasnoludw Kurgana ;elazo$rodego i wielu czonkw jego rodu Los chcia, -e ow $and .rkw i 'o$linw tropi od pewnego ju- czasu ,igmar na czele swych najwierniejszych druhw 0ielonoskrych dopadnito g$oko w lesie, nim zdoali z$iec ze sw zdo$ycz 4ego dnia ,igmar usiek wielu .rkw, a ich trucha spali na wielkim stosie <ojmani Krasnoludowie $yli wolni Krl Kurgan w swej wdziczno1ci podarowa ,igmarowi mo-ny arte#akt, przechowywany od wiekw jego rodzie & wspaniay runiczny mot 'hal 5araz, czyli =ozupywacz *zaszek ,igmar przyj szczodry dar Krla, a o$aj wojownicy 1lu$owali so$ie pomoc w walce z siejcymi spustoszenie 0ielonoskrymi 2ojny z .rkami i 'o$linami cigny si przez wiele lat, a w o$liczu rosncej na wschodzie potgi wi8 *zowieka i Krasnoluda zacie1niaa si coraz $ardziej 2 siedem lat po opisywanych wydarzeniach, po 1mierci ojca, ,igmar stan na czele )n$erogenw i j jednoczy+ zachodnie plemiona Ludzi pod swym $erem, czy to or-em, czy to prze$iego1ci ,igmar $y przywdc silnym i charyzmatycznym, lecz $yo co1, czym przewy-sza innych wodzw3 mia wizj & widzia pot-ne krlestwo zjednoczone pod jego rzdami, uwolnione od .rkw i 'o$linw, rzdzone sprawiedliwie i chronione przez siln, zdyscyplinowan armi <o latach krwawych wojen i za$iegw dyplomatycznych, dwana1cie wielkich plemion zo-yo hod ,igmarowi i ten, wsplnie ze swymi krasnoludzkimi sojusznikami, przegna 0ielonoskrych z ziem le-cych na zachd od 'r Kra%ca (wiata, zyskujc so$ie miano 5otodzier-cy, tudzie- 5ota na 'o$liny Kilka plemion Ludzi, ktre nie chciay podporzdkowa+ si ,igmarowi, zepchnito na poudnie w niego1cinne 'ry ,zare lu$, jak w przypadku Norski, na pnoc, a- za 'ry (rodkowe I tak ,igmar sta si niekwestionowanym wadc ziem le-cych midzy 'rami Kra%ca (wiata a .ceanem 2ielkim Kiedy wic kolejne hordy .rkw i 'o$linw zagroziy Krasnoludom, Krl Kurgan wysa Kowala =un 6laryka ,zalonego wa1nie do ,igmara, $y prosi+ o pomoc ras Ludzi

Era Imperium
<o odej1ciu ,igmara istniaa o$awa, -e midzy hra$iami wy$uchn niszczycielskie wojny o wadz, lecz miast walczy+, hra$iowie zjechali do =eikdor#u, $y uradzi+, co nale-y pocz+ <o gorcych o$radach, hra$iowie poprzysigli, i- pozostan wierni wizji ,igmara, a nowy Imperator zostanie wy$rany spo1rd nich <rzyjli przeto tytuy "lektorw i ustalili spos$ elekcji Imperatora, ktry przetrwa w tej czy innej #ormie po dzi1 dzie% <od rzdami "lektorw Imperium roso w si i prosperowao, a jego armie walczyy nadal z wrogami z niezmienn odwag i pomysowo1ci, ktra przynosia spadko$iercom ,igmara zasu-on chwa

Wojny ze Skavenami
I tak mijay wieki, a Imperium roso Kolejni Imperatorzy wstpowali na tron i odchodzili, jedni lepsi, inni gorsi, lecz nikt z nich nie cieszy si gorsz saw od znienawidzonego 9orysa 0oto$iercy <odczas jego wielce niekompetentnych rzdw ludowi Imperium przyszo godowa+, zanied$ano kwestie wojskowo1ci, a z wielu przygranicznych #ortw odwoano zaogi Na tak osa$ione Imperium w roku 6,CCCC spada najwiksza z katastro#, jakie kiedykolwiek dotkny ,tary (wiat & *zarna 0araza 0im owego roku zmary dziesitki tysicy mieszka%cw, cae wioski i miasteczka wymieray na skutek szy$ko rozprzestrzeniajcej si zjadliwej choro$y Licz$a zmarych szy$ko przewy-szya licz$ tych, ktrzy pozostali przy -yciu, a do chwili, gdy zaraza zacza ustpowa+, ponad trzy czwarte populacji Imperium zd-yo spocz+ w otwartych z$iorowych mogiach, w ktrych gni+ przyszo truchom :edyn zalet potwornej zarazy $y #akt, -e 1mier+ upomniaa si rwnie- o 9orysa 0oto$ierc i ten zmar w swoim zamku w otoczeniu zatroskanych konsyliarzy Az ktrych, jak powiadaj, -aden nie stara si z$ytnio o ocalenie 9orysaB <oz$awione Imperatora, nawet tak niekompetentnego jak 9orys, Imperium pozostawao $ez$ronne 2tedy to, z podziemnych tuneli wylay si #ale o$mierzych ,zczuroludzi, ,kaDenw, gotowych upi+ i niszczy+ wszystko, czego dotkna wywoana przez nich zaraza 4ysice Ludzi polego $d8 tra#io w niewol, lecz $yli i tacy, ktrzy odwa-nie stawili ,zczuroludziom z$rojny opr, prowadzeni przez /ra$iego 5iddenheimu, 5andreda & ktremu p8niej nadano przydomek <ogromca ,zczurw 5andred ze$ra pozostaych przy -yciu "lektorw i poprowadzi armi swych krajan na ,kaDenw !oszo do caej serii krwawych $itew, prowadzonych w zrujnowanych miastach i na wyjaowionej ziemi Imperium .statecznie ,zczuroludzi przegnano po 9itwie na 2yjcych 2zgrzach, w trakcie ktrej 5andred oso$i1cie 1ci gow wodza armii ,zczuroludzi jednym pot-nym ciosem swego =unicznego Ka <o $itwie 5andred nakaza zro$i+ so$ie z czaszki wodza hem & przera-ajcy sym$ol, ktry -y+ $dzie po wsze czasy w najstraszliwszych koszmarach ,zczuroludzi

Przelecz Czarnego Ognia


Na wie1+ o zagro-eniu, jakie zawiso nad Krasnoludami, ,igmar zwoa wodzw i nakaza im szykowa+ swych wojownikw <owid ze$ran armi do 'r Kra%ca (wiata, $y poczy+ siy z wojskami Krla Kurgana <ot-na horda .rkw i 'o$linw para przez <rzecz *zarnego .gnia jedyn drog, ktr tak liczna armia moga pokona+ 'ry *zarne 2iele $itew stoczono na tej przeprawie w przeszo1ci, lecz ta, ktra rozgorzaa teraz $ya najwiksz z nich wszystkich 6rmie Ludzi i Krasno>ludw stany rami w rami, $y stawi+ czoa $dcym w ogromnej przewadze licze$nej .rkom i 'o$linom, gdy te postpoway w g$ doliny 2y$ierajc miejsce starcia, ,igmar i Krl Kurgan okazali jednak wielk prze$iego1+ i zajli pozycje w najwikszym przew-eniu doliny, gdzie przewaga licze$na przeciwnika stracia na znaczeniu, a siy $iorce udzia w $ezpo1redniej walce $yy wyrwnane Krwawa $itwa cigna si przez wiele godzin, podczas ktrych kolejne #ale 0ielonoskrych napastnikw roz$ijay si o niezachwiany mur steranych walk tarcz i zakrwawionych ostrzy ?w ponury dzie% $y dniem wielkich czynw, a prcz samego ,igmara wielcy $ohaterowie, tacy jak )l#dar 9erserker, 5ar$ad z "ndalw, czy Krlowa @reya z 6so$ornw zasu-yli so$ie na nale-ne im miejsce w legendach kolejnych pokole%

5C | S t r o n a

3antasy Skirmish

Podzielone Imperium
Imperium szy$ko podnioso si po wojnach ze ,kaDenami, a to dziki 1mierci 9orisa i rzutkim rzdom nowo wy$ranego Imperatora 5andreda 5imo, i- zdziesitkowana ludno1+ porzucia wiele wiosek a cae poacie krlestwa $yy dosownie wymare, to dziki $udzcemu powszechny szacunek przywdztwu i charyzmatycznej oso$owo1ci nowego wadcy Imperium pozostawao cigle jedn cao1ci Niestety, -ycie 5andreda Ai restauracj ImperiumB przerwa zdradziecki cios zatrutego ostrza ,kaDena>skryto$jcy 2 kolejnych latach po tej tragedii elekcyjny system, na ktrym opierao si Imperium, j chyli+ si ku upadkowi .so$ista rywalizacja midzy "lektorami, ich sprzeczne am$icje i prosta zawi1+ sprawiy, -e nie potra#ili oni podj+ decyzji co do wy$oru nowego Imperatora 2 ko%cu spory przerodziy si w przemoc i w 2ielkiej ,ali 4ronowej przelano krew 'ra#a 5iddenheimu =ozgniewani "lektorzy rozjechali si do swych prowincji 2 6,CEFG .ttilia, "lektorka 4ala$ecklandu o$woaa si Imperatorow i wypowiedziaa wojn swemu przeciwnikowi "lektorowi ,tirlandu 2 kolejnych latach "lektorzy podzielili Imperium na oddzielne, rywalizujce ze so$ prowincje, a korona Imperatora przechodzia z rk do rk 2 nastpnych stuleciach, jeden pod drugim, kolejni pretendenci zgaszali swe prawo do tronu, a Imperium targay krwawe spory i regularne wojny domowe 2 owych niespokojnych czasach Imperatorw $yo dwch & jeden wy$rany przez "lektorw i drugi z rodu "lektorw 4ala$ecklandu, ktrzy cigle zgaszali swe roszczenia, uznajc prawa samozwa%czej wadczyni .ttilii *o gorsza, w roku 6,CHIJ /ra$ia 5iddenlandu ,ieg#ried rwnie- o$woa si Imperatorem, rozpoczynajc "r 4rzech Imperatorw, z ktrych ka-dy za$iega o poparcie swych roszcze% do tronu, szukajc sprzymierze%cw i poplecznikw w innych prowincjach 2 samych prowincjach panowao $ezprawie, gdy- kolejne sto pi+dziesit lat upyny "lektorom na walce z zewntrznymi rywalami i tumieniu re$elii, wy$uchajcych na ich wasnych ziemiach Kulminacj owych wydarze% $ya elekcja niepenoletniej /ra$iny 5agritty z 5arien$urga i odmowa uznania jej za Imperatorow przez samego 2ielkiego 4eogonist .znaczao to, -e Imperium w znaczeniu jednego narodu, rzdzonego przez jednego Imperatora, praktycznie przestao istnie+ Lud ,igmara zosta podzielony, lennicy ulegli sporom, a Imperium stao si atwym upem dla jego wrogw, ktrzy jli gromadzi+ si u jego granic niczym spy nad padlin

Wojny z Wampirami
<odczas gdy "ra 4rzech Imperatorw trwaa w najlepsze, gdy- -aden z pretendentw nie mia szans na uzyskanie przewagi w toczonych sporach, w zimnym cieniu 'r Kra%ca (wiata roso nowe, potworne zagro-enie 2 cieszcej si jak najgorsz saw ,ylDanii, regionie Imperium z dawien dawna omijanym przez wszystkich Ludzi przy zdrowych zmysach, wadz przejy 2ampiry 4eraz dopiero, kiedy to Klad Don *arstein poz$awi wadzy poprzedniego "lektora, .tto Don !raka, 1wiat pozna+ mia nowe znaczenie sw Lza sawaM 2iele rodzin szlacheckich protestowao i nie chciao zo-y+ hodu wadcy, ktry nie pochodzi z ich prowincji, lecz niezwocznie ich uciszono 2 -elaznym u1cisku Klada prowincja prosperowaa nad podziw do$rze Inni "lektorzy patrzyli na te zmiany z o$ojtno1ci, z$yt zajci swymi zmaganiami o przejcie wadzy, $y zaprzta+ so$ie gow zaco#an prowincj <rzez kolejne dwie1cie lat Klad rzdzi ,ylDani, przyjmujc coraz to inne to-samo1ci, $y pod ich przykryciem ukry+ sw 2ampirz natur 2 6,NGCG, oceniajc, -e Imperium jest wystarczajco sa$e, Klad podj pr$ stania si Nie1miertelnym Imperatorem Klad na czele armii ,ylDanii, wspieranej przez hord Nieumarych, najecha ,tirland i spustoszy .stermark, zanim Imperium zd-yo zwrci+ uwag na jego poczynania 2 cigu kolejnych czterdziestu lat, armie Klada upiy prowincje, $y ostatecznie dotrze+ do 6ltdor#u, siedzi$y Ksicia Ludwiga, jednego z pretendentw do tytuu Imperatora .$l-enie cigno si wiele lat Koniec ko%cw, w owej najczarniejszej z godzin w historii Imperium, 2ielki 4eogonista 2ilhelm III w swej desperacji pochwyci Klada #orsujcego mury i rzuci si wraz z nim z $lanek miasta .$aj nadziali si na pale ostrokou u podstawy murw ,zyki poz$awionej wodza armii ,ylDanii poczy si ama+, a ocalae 2ampiry musiay si wyco#a+ Ksi- nakaza swym wojskom po1cig, lecz jego rywale z o$awy, -e tak znaczna wiktoria wzmocnia$y roszczenia Ludwiga do tronu, zjednoczyli siy i wystpili przeciw niemu )mo-liwio to przera-ajcym panom ,ylDanii odwrt, a z czasem odzyskanie ich potgi Lata p8niej, nastpca Klada, Konrad Don *arstein poprowadzi kolejny najazd na Imperium, a $y w swych poczynaniach tak szale%czo zapalczywy, -e wszyscy trzej pretendenci do imperialnego tronu zmuszeni $yli sprzymierzy+ si przeciw niemu :ego armie zostay po$ite, a on sam pad pod ciosami krasnoludzkiego $ohatera 'ru#$ada i /elmara Aprzyszego /ra$iego 5arien$urgaB podczas 9itwy na <onurym 2rzosowisku, stoczonej w 6,NCNC .statnim i naj$ardziej nie$ezpiecznym z /ra$iw 2ampirw okaza si 5ann#red, indywiduum su$telne, prze$iege i nad podziw zdradzieckie 0ro$i wszystko, $y rozliczni pretendenci do tronu Imperium uwierzyli, -e wraz ze 1mierci Konrada zniko zagro-enie ze strony ,ylDanii i czeka cierpliwie, a- ci wezm si za $y Kiedy w Imperium po raz kolejny wy$ucha wojna domowa, 5ann#red zaatakowa Legiony Nieumarych ruszyy przez 1niegi na 6ltdor#, rozgramiajc po drodze sklecane naprdce armie, wysyane do powstrzymania najazdu <8n zim wojska 5ann#reda stany pod 6ltdor#em i zastay $ez$ronne miasto 5ann#red tryum#owa, lecz jego rado1+ $ya przedwczesna .to na $lankach pojawi si 2ielki 4eogonista Kurt III i j recytowa+ sowa 2ielkiego 0aklcia .dwoania 2idzc, jak wielu z jego poplecznikw o$rcio si w proch, 5ann#red nakaza odwrt <o nieudanym ataku na 5arien$urg, /ra$ia wyco#a si do ,ylDanii Imperialna szlachta odo-ya na $ok swe spory i najechaa na ,ylDani z zamiarem rozprawienia si z gro8$ 2ampiryzmu raz na zawsze Koniec ko%cw, w roku 6,NCIH, doszo do 9itwy pod /el @enn, podczas ktrej Ksi- ,tirlandu 5artin usiek $y 5ann#reda 0a swj heroiczny wyczyn /ra$ia ,tirlandu wzi we wadanie ca ,ylDani, ko%czc 2ojny z 2ampirami 'ro8$a powrotu /ra$iw 2ampirw pozostaa i sprawia, -e nikt nie 1mie zapomnie+ o zu, ktre czai si na spowitych cieniem ziemiach *ho+ wic ,ylDania pozostaje nominalnie cz1ci ,tirlandu, to #aktycznie jest wyludnion prowincj <rowincj, gdzie 1mier+ naz$yt czsto $udzi si ze swego snu, a niesychane wrcz potworno1ci nawiedzajce mroczne knieje wychodz noc na -er

padek Sollandu
'or$ad ;elazny <azur, jeden z naj$ardziej przera-ajcych wodzw .rkw owych czasw, stan na czele pot-nej hordy .rkw i 'o$linw, i powid j przez <rzecz *zarnego .gnia, $y niszczy+ prowincje 6Derland i ,olland "ldred, /ra$ia ,ollandu, wyruszy mu na spotkanie na czele swych wojsk, a po osigniciu $rzegw rzeki 6Der, nakaza przekroczy+ j pod 6Derheim :ednak armia 'or$ada rzucia si w nurty rzeki i zaatakowaa o$ro%cw, nim ci rozpoczli przepraw I chocia- cae tysice 0ielonoskrych stracio -ycie w ataku, .rkom udao si uchwyci+ przyczek 9y to pocztek ko%ca o$ro%cw, gdy- ich jedyn nadziej $yo utrzymanie .rkw po drugiej stronie rzeki 6rmii Imperium grozio okr-enie i "ldred j desperacko szuka+ drogi ucieczki, $y ocali+ -ycie swych -onierzy :ednak $yo ju- za p8no .to jazda, ktr 'or$ad wysa wcze1niej, $y zaatakowaa Nizioki z Krainy 0gromadzenia, nadcigna z pnocy i domkna kordon napastnikw wok armii Imperium <odczas gdy stra- przy$oczna "ldreda $ronia swego pana, 2ilczy :e8d8cy 'o$linw i .rkowie na swych narowistych dzikach wyonili si zza horyzontu i spadli na #lank armii Imperium 2 jednej sekundzie zdyscyplinowany odwrt przemieni si w pogrom 0dajc so$ie spraw z pora-ki, "ldred poprowadzi swoj 'wardi wprost na wodza .rkw .dziany w dugi sre$rzysty paszcz, z l1nic koron na skroniach, ostatni "lektor ,ollandu stan naprzeciw przera-ajcego w swej posturze 'or$ada ;elaznego <azura i rozpocz si pojedynek 'or$ad $y potwornie wielki i cho+ "ldred wada pot-nym =unicznym Kem, nie mg dorwna+ wodzowi .rkw w tej walce <ad pod $rutalnym ciciem, a jego ciao por$ano na sztuki i zawieszono na drzewcu sztandaru jako tro#eum 'or$ad zdo$y =uniczny Kie "ldreda i wzi jego koron jako wojenny up Nieliczna garstka ocalaych nadaa tej $itwie miano 9itwy o Koron ,ollandu Inwazja 'or$ada zostaa ostatecznie powstrzymana podczas .$l-enia 6ltdor#u Apodczas, ktrego elekcyjny Imperator ,igismund zosta rozszarpany przez 2ywernB, a jego armia posza w rozsypk wraz z nadej1ciem zimy 0agro-enie ze strony 'or$ada zostao za-egnane, lecz cen zwycistwa $ya utrata elektorskiego =unicznego Ka i kompletne zniszczenie prowincji ,ollandu Nale-ce do niej ziemie wczono do granic 2issenlandu, a jej nazwa i dzieje przeszy do historii .$awiano si, -e legendarny miecz, wykuty przez 6laryka ,zalonego przepad $ezpowrotnie, lecz wieki p8niej krasnoludzcy wojownicy pod wodz 4ana "rgrima Kamiennego 5ota odnale8li ostrze w le-ach zmutowanej $estii w 'rach Kra%ca (wiata "rgrim rozupa czaszk szkarady jednym pot-nym ciosem swego runicznego mota i odzyska =uniczny Kie 9ro% wrcia do Imperium i zostaa podarowana Ksiciu 6ltdor#u, gdy- prowincja ,ollandu przestaa istnie+ <owrt prastarego ostrza 1witowano z wielk rado1ci :ako, -e Kie nie mg powrci+ do rki "lektora ,ollandu, tra#i do Imperialnego ,kar$ca, $y w czas palcej potrze$y su-y w $itwach za or- dla najwikszych $ohaterw

Wielka Wojna z C!aosem


<odczas gdy dziedzina ,igmara sa$a z ka-dym najazdem i ka-d kolejn wyniszczajc kraj wojn domow, mroczni $ogowie umacniali si po1rd <ustkowi *haosu, rozcigajcych si na dalekiej pnocy <ustkowia *haosu s krain jak$y -ywcem przeniesion z sennego koszmaru, ktr zamieszkuj, wystawione na dziaanie czystej magicznej energii, wszelkiej ma1ci potworne stworzenia i -dne krwi plemiona, oddajce cze1+ nikczemnym $ogom *haosu Kiedy ro1nie moc magicznej energii, owi poplecznicy *haosu ruszaj na poudnie ku ziemiom KisleDu, wyrzynajc wszystkich, ktrzy wejd im w drog 0im roku NEGC wdz 6Dasar Kul ze$ra plemiona pnocne i przypu1ci atak na KisleD ?w najazd znany jest w historii Imperium jako 2ielka 2ojna z *haosem 6rmie KisleDu i .stlandu stany pod $roni, $y da+ odpr Kulowi i jego sprzymierze%com, lecz zostay doszcztnie roz$ite na pnoc od miasta <raag /orda potworw, !emonw, dzikich $estii i grasantw para naprzd, docierajc do zachodniego przedgrza 'r Kra%ca (wiata 6rmia *haosu pokonaa kontyngent KisleDitw, $ronicy ostatniego mostu na rzece Lynsk i przeprawia si na drug stron & droga do miasta <raag staa dla niej otworem .$l-enie trwao ca wiosn i cae lato, a $ohaterscy o$ro%cy miasta odpierali kolejne ataki w aktach desperackiej i heroicznej odwagi 5ina jesie% i nastaa zima <od koniec roku miasto pado, a /ordy *haosu ogarn prawdziwy sza *zysta energia *haosu zawadna murami <raag, zmieniajc miasto po wsze czasy *i, ktrym udao si prze-y+, jli stapia+ si ze so$, przyjmujc nieludzkie ksztaty z pieka rodem ;ywe komrki czyy si z murami samego miasta i trudno $yo odr-ni+ ciao od kamienia 0nieksztacone twarze patrzyy ze 1cian domw, z chodnikw wyrastay wijce si w agonii ko%czyny, a kamienne kolumny przemawiay ludzkim gosem 5iasto <raag stao si -ywym koszmarem i ponur przestrog, co czeka tych, ktrzy ulegn wojownikom 5rocznych 9ogw

Pa5stwa nie tworzy si ty'ko mieczem. Potrzebna jest do tego tak#e trucizna, zbrodnia, oszustwo i niedotrzymywanie obietnic. :'e tak#e pot#na wo'a. - hrabia Maximus von Reinrecht

5D | S t r o n a

Warheim

Magnus Po"ozny
I wa1nie wtedy, kiedy Imperium sposo$io si na przyjcie impetu nadcigajcego z pnocy najazdu, w owej godzinie grozy i pr$y, zjawi si prawdziwy przywdca3 szlachcic z Nuln o imieniu 5agnus 5agnus, zwany z czasem <o$o-nym z powodu jego niezachwianej wiary w ,igmara i w ide zjednoczonego narodu, wspaniay mwca, orator, ktrego gorce kazania poruszay serca prostego ludu Imperium 6 5agnus szed od miasta do miasta i nawoywa z miejskich placw zgromadzonych tam Ludzi, a z ka-dym sowem ze$rana wok niego armia zyskiwaa kolejnych zwolennikw, $y koniec ko%cw urosn+ do rozmiarw nieogldanych w Imperium od wielu wiekw "lektorzy $yli sprytnymi politykami i dostrzegli w 5agnusie prawdziwie pot-nego przywdc, i szy$ko pojli, -e okazujc mu poparcie, mog zyska+ na popularno1ci 2krtce wojska prowincji i -onierze "lektorw przyczyli si do si ochotniczej milicji, $y wsplnie ruszy+ do 5iddenheimu 9ya to $ez wtpienia najwiksza armia, jak ogldao Imperium 5agnus musia podzieli+ j na dwie, gdy- nie $yo takiego miejsca w krlestwie, ktre mogo$y zaopatrzy+ tak wielkie wojsko w jedzenie i wod <ierwsza armia, skadajca si w wikszo1ci ze spragnionych zemsty kisleDskich lansjerw i szukajcych chway rycerzy Imperium, ruszya z kopyta do miasta <raag w nadziei, -e zd-y na odsiecz o$leganym *zekaa na nich jednak tylko groza, ktra o$ja miasto w swe wadanie 0awrcili wic na poudnie, $y szuka+ odwetu na hordzie *haosu 5agnus na czele drugiej armii pomaszerowa wprost do KisleDu, liczc, -e uzupeni tam zapasy przed dalsz drog !o pod-ajcych na pnoc wojsk doczy najwikszy 5ag "l#w 2ysokiego =odu, 4eclis z )lthuanu, ktry o$ieca wspomc wysiki 5agnusa sw nie$ywa moc <o osigniciu celu okazao si, -e armia 5rocznych 9ogw pod wodz 6Dasara Kula o$lega ju- miasto i zaatakowaa jego zdesperowanych o$ro%cw3 nielicznych KisleDitw i kontyngent Krasnoludw z Karaz>a>Karak 5iasto $ronio si resztkami si, a jego upadek oznacza$y otwarcie przed hord drogi do Imperium 5aszerujcy w szeregach zwykych -onierzy 5agnus nakaza niezwoczny atak, ktry roz$i szyki wroga =egimenty zawodowych -onierzy o chmurnych o$liczach wdary si g$oko w szeregi *haosu, na ktre sypa si grad $etw kusz i kul muszkietw 0wycistwo zdao si $y+ pewne, ale 6Dasar Kul $y pot-nym wodzem 0mo$ilizowa swych wojownikw i korzystajc z #aktu, -e przewaga licze$na $ya po jego stronie, otoczy armi 5agnusa <rzera-ajce !emony wyrzynay cae regimenty ostrymi niczym $rzytwa szponami i wykutymi z $rzu, przy pomocy zakl+, ostrzami, a podli czarnoksi-nicy dopeniali dziea swymi pot-nymi, prastarymi czarami 4eclis i wyszkoleni przez niego czarodzieje Ludzi stawili czoa mocy ,zamanw Kula i rozgorzaa prawdziwa wojna magii, ktra rozpalia nie$o sw za$jcz energi 6rmia 5agnusa $ya jednak otoczona i zdao si, -e oto dopeni si los tego 1wiata 2 chwili, kiedy wojownicy Kula spadli na armi 5agnusa, kisleDscy lansjerzy i imperialni rycerze, ktrzy wracali spod miasta <raag stanli na niewielkim pagrku, ktry znany jest dzi1 jako 2zgrze 9ohaterw ,td przypu1cili mia-d-c szar-, ktrej przy1wieca jeden cel & pragnienie zemsty Khazadzi, a wraz z nimi pozostali o$ro%cy, zaatakowali, opuszczajc mury miasta, a 5agnus skwapliwie skorzysta z o#erowanej mu przez los szansy i poprowadzi Lud Imperium do wspaniaej wiktorii /orda *haosu zadr-aa, gdy- oto przyszo jej potyka+ si z, ni mniej ni wicej, trzema armiami KisleDitw niosa dzika -dza zemsty za krzywdy wyrzdzone ich ukochanej ojczy8nie i wojskom 6Dasara Kula przyszo ulec poczonym siom :ego horda posza w rozsypk, a uciekinierw wycito w zaciekym gniewie, $ez cienia lito1ci ,tary (wiat $y uratowany

#iemie Imperium
Imperium jest najwikszym krlestwem ,tarego (wiata, rozcigajcym si od wy$rze-y lodowatego 5orza ,zponw na pnocy, po wznoszce si wysoko ku nie$u 'ry *zarne na poudniu Na zachodzie granic Imperium ze szlachetnym krlestwem 9retonni wyznaczaj 'ry ,zare, a jego wschodnich ru$ie-y strze-e nieprze$yta 1ciana 'r Kra%ca (wiata i zimne stepy KisleDu 2 granicach Imperium znale8+ mo-na pospne, gste lasy, a w nich zapomniane, przyklejone do ska ruiny prastarych "l#ich wie- i #ortec, w ktrych swe siedzi$y maj r-nego autoramentu z$je, tudzie- w ktrych gnie-d- si 0ielonoskrzy i 0wierzoludzie Imperium pozostaje dzik krain o pierwotnej urodzie, krain nie$ezpieczn, w ktrej nietrudno znale8+ walk iP 1mier+

Wyniosle gory
'ry s dla Imperium naturaln ochron przed naje8d8cami, a jednocze1nie schronieniem dla cz1ci jego najwikszych wrogw 4rzy gwne a%cuchy grskie & 'ry Kra%ca (wiata, 'ry ,zare i 'ry *zarne & z$iegaj si na dalekim poudniu Imperium, gdzie tworz grzyst krain zwan <rzeskokiem 2 wielkich jaskiniach i tunelach wszystkich trzech a%cuchw roj si .rkowie i 'o$liny, ,kaDeni i $udzce groz stworzenia podlege *haosowi, a ich wrogie oczy zwrcone s stale na Imperium <ospne i niedostpne szczyty 'r Kra%ca (wiata s niewyo$ra-alnie wrcz wysokie i zdaj si siga+ nie$a .negdaj nale-ay w cao1ci do krlestwa Krasnoludw, ktre w ich skale wykuy swe miasta i twierdze, a cae ich podziemne imperium czyy podziemne tunele, cignce si z dalekiej pnocy ku poudniu, poza ziemie ,tarego (wiata 2 wielu strategicznych punktach odnogi tuneli prowadziy na wschd i na zachd, do ukrytych w z$oczach gr wrt, co umo-liwiao pokonanie 'r pod ich powierzchni Kiedy krlestwo Krasnoludw popado w ruin, wiele z tuneli i sal zostao zawalonych, zapomnianych $d8 te- zdo$ytych przez Nocne 'o$liny czy inne nikczemne stworzenia 0e wzgldu na owe nieznane nie$ezpiecze%stwa, na przepraw tunelami 'r Kra%ca (wiata zdecydowa+ mg$y si jedynie kto1 wyjtkowo odwa-ny lu$ niespena rozumu =wnie- szlaki na powierzchni ziemi roj si od zagro-e% 2 6,NHNG In-ynier 'erhardt podj pierwsz pr$ pokonania gr drog powietrzn na swym Lci-szym od powietrzaM wehikule & udoskonalonej wersji @antasmagoryjnego Kr-ownika <odnie$nych =ozkoszy In-yniera =auDorka 4o, czy pr$a powioda si, czy te- nie, pozostaje niewyja1nione, gdy- 'erhardt jak dotd nie powrciP <rzecze prowadzce przez niego1cinne gry roj si od plemion 'o$linw i 4rolli, lecz je1li armia naje8d8cza chce pokona+ gry, musi skorzysta+ z tych wa1nie drg 2ielu strategicznych punktw tych przeczy strzeg prastare, pomysowo zaprojektowane #ortece, ktre wyszy w wikszo1ci spod rk Krasnoludw i ktre od tysicy lat $ior udzia w nieko%czcej si walce 2iele z #ortec ma o$ecnie zaogi rekrutujce si z -onierzy Imperium, al$owiem Krasnoludowie wyco#ali si do pozostajcych w ich rkach twierdz, a te le- g$oko w samym sercu 'r Kra%ca (wiata Na pnocy 'r Kra%ca (wiata le-y <rzecz u ,zczytu, ktra wiedzie do <ustkowia ,moczego 2rzosowiska <rzeprawa, strze-ona przez zamieszkujcych w ruinach Karak )ngora i w le-ach 'nashraka .rkw, jest wyjtkowo nie$ezpieczna dla ka-dego gupca czy desperata, ktry podj$y si pokona+ tdy gry, w swej drodze na wschd od Imperium 2 ostatnich czasach przecz jest 1wiadkiem wielu wielkich $itew toczonych przez krasnoludzkiego Krla>0a$jc z Karak Kadrin z hord Kurganw Kardeka *roma *ho+ w ostatnich latach to wa1nie <rzecz u ,zczytu zyskaa na swej zej sawie, to jednak najwiksz ze wszystkich przepraw jest, le-ca u z$iegu 'r Kra%ca (wiata i 'r *zarnych, <rzecz *zarnego .gnia ?w g$oki wwz znany jest w caym Imperium jako miejsce, w ktrym ,igmar odnis swe wielkie zwycistwo nad .rkami, a w konsekwencji owej wiktorii zosta koronowany na Imperatora ,trome, pionowe z$ocza, u#ormowane z ciemnej, zowrogiej skay, gruj nad cignc przez przecz drog, $y w poowie dugo1ci przeprawy rozstpi+ si i utworzy+ rozleg, wysokogrsk dolin 0nale8+ tu mo-na pordzewiae ostrza, wszdzie $ielej ko1ci & liczne pamitki po niezliczonych $itwach, ktre tu stoczono Le-ce na zachodzie 'ry ,zare oddzielaj Imperium od krlestwa =ycerzy Krla Leoncoeura 5o-na tu, podo$nie jak w 'rach Kra%ca (wiata, znale8+ siedzi$y Krasnoludw, lecz jest ich mniej, a i ich $ogactwo nie mo-e rwna+ si z twierdzami le-cymi na wschodzie 'ry ,zare ciesz si niez$yt do$r opini po1rd mieszka%cw poudniowego Imperium, a ich spowite cieniem granie s kanw wielu legend 2 opowiadanych szeptem historiach usysze+ mo-na o zwokach wie1niakw, z ktrych wyssano ca krew i o tym, -e 4wierdza Krwi staa si na powrt siedzi$ zakonu 2ampirzych wojownikw Lu$ujcy si w maka$rze $ajarze snuj opowie1ci o pospnym i zakazanym zamku !rachen#els, ktrego ruiny s pono+ siedzi$ pot-nego czarnoksi-nika 2ikszo1+ przeczy, wiodcych przez 'ry ,zare, to przeprawy wskie i nie$ezpieczne, dostpne jedynie dla maych grup i specjalnie wyszkolonych koni Nielicznych wikszych szlakw strzeg #ortece czy to $reto%skie czy to imperialne Najwiksz z nich jest le-ca na poudniowy zachd od 6ltdor#u <rzecz K1liwego 4opora 2schodniego ko%ca przeczy strze-e #orteca /elmgart, pot-na, grujca nad traktem wie-a, wyrastajca wprost ze stromego grskiego z$ocza Na drugim ko%cu przeprawy le-y $reto%ski zamek 5ont#ort .$ie twierdze $yy 1wiadkiem wielu toczonych tu przez wieki $itew, gdy- zarwno szlachta Imperium, jak i rycerze 9retonni cigle szukaj korzy1ci kosztem swych ssiadw Krtkotrwaa 2yprawa 9augarda 0apalczywego z <arraDon w 6,NHCN Aktra pom1ci+ miaa o$elg, jaka spotkaa jego nie$ywale nieurodziw ma-onk podczas wizyty na dworze /ra$iego 6DerlanduB zako%czya si jeszcze przed dotarciem pod mury /elmgartu, gdzie jego rycerze ulegli zmasowanemu ostrzaowi dzia

#a"iegi o przetrwanie Imperium


<o historycznej wiktorii lud Imperium za-da, $y 5agnus zosta jego Imperatorem "lektorzy nie mieli innego wyj1cia, jak przysta+ na taki stan rzeczy 4ak oto 6,NEGI 5agnusa koronowano na Imperatora, a ten za$ra si -wawo do przywracania porzdku w prowincjach Imperium <o lasach 1cigano sugi *haosu, zasiedlono wiele dzikich i z dawna wyludnionych regionw 5agnus wiedzia, -e je1li Imperium ma przetrwa+, to w jego granicach zapanowa+ musi porzdek, a do tego potrze$na mu $dzie pomoc nowych sprzymierze%cw I tak, w pierwszej kolejno1ci, poprosi 5agnus 4eclisa, $y ten pomg mu stworzy+ szko, w ktrej czarodzieje Ludzi mogli$y zdo$y+ nale-yt wiedz magiczn 4owarzysze 4eclisa doradzali mu, $y odrzuci pro1$, argumentujc, -e magiczna wiedza "l#w nie jest przeznaczona dla Ludzi 4eclis zda so$ie jednak spraw, -e w rkach ludu Imperium le-y $ezpiecze%stwo caego 1wiata i przysta na pro1$y 5agnusa 2 konsekwencji powoano do -ycia w 6ltdor#ie, pod patronatem Ksi-t tego miasta, Kolegia 5agii, w murach ktrych 4eclis wyszkoli pierwszych 5istrzw, a nastpnie ustali regu studiw, $y ci mogli szkoli+ kolejnych, a- do momentu jego powrotu z planowanej podr-y na )lthuan 5agnus dostrzeg rwnie- warto1ciowy wkad, jaki do o$rony Imperium wnie1li mistrzowie artyleryjscy z Nuln i In-ynierowie z 6ltdor#u Nada im #ormalne statuty, a $y jeszcze $ardziej uhonorowa+ o$ie instytucje, doda do ich nazw przedrostek LImperialnyM, uznajc je tym samym za integraln cz1+ armii Imperatora 5agnus $y niezwykle zdolnym wadc, a po jego 1mierci korona tra#ia $ez sprzeciww do /ra$iego ,tirlandu Leopolda, a nastpnie do jego wnuka !ietera =zdy !ietera IK $yy wielce niepopularne, a on sam nie zyska szacunku swego ludu 2 6,NINO !ieter zosta zdetronizowany w wyniku skandalu, po ujawnieniu jego konszachtw z 9urmistrzem 5arien$urga 2 zamian za poka8n apwk, ktra tra#ia do jego skar$ca, !ieter wyrazi zgod na odczenie si tego portowego miasta od Imperium Nowym Imperatorem wy$rano 2ilhelma III, Ksicia 6ltdor#u i "lektora =eiklandu .d tego momentu, a- po dzi1 dzie%, kiedy to na tronie zasiada Imperator Karl @ranz, korona pozostaje w rkach Ksi-t 6ltdor#u, a zwyczaju tego nie zmieniy ani wojny, ani inne, cho+$y i najwiksze wstrzsy, ktre dotykay Imperium na przestrzeni kolejnych lat

5E | S t r o n a

3antasy Skirmish
<nocne szczyty 'r ,zarych s coraz mniejsze i przechodz w pagrkowaty teren znany jako 2rota 'isoreuQ & prze$iega tdy gwna droga, czca 9retonni i Imperium 2ielu podr-nikw woli jednak zaryzykowa+ przepraw przez gry ni- nadkada+ drogi i wydu-a+ podr- o kolejne tygodnie Istniej rwnie- inne drogi przez gry, mniejsze szlaki, czy zapomniane 1cie-ki, ktre mo-na wykorzystywa+ z powodzeniem w letnich miesicach 6m$itny, lecz naz$yt pewny sie$ie herszt 'o$linw, @izgit <odstpnik, podj przykadowo pr$ ominicia rozsianych po 'rach ,zarych #ortec, prowadzc do Imperium dug kolumn swych zwolennikw wsk 1cie-yn, zwan Krtym 2wozem ,zcz1liwie dla Imperium, jego plany wziy w e$, gdy- zwiadowcy zapomnieli wspomnie+ mu o niewielkim, aczkolwiek wa-nym szczegleP, a mianowicie, -e ich droga widoczna jest z wy-szych murw 2ie-y z *zarnego Kamienia, na ktrej garnizon skadali si w owym czasie synni =eiklandzcy ,trzelcy 2y$orowi Don 9luchera 0darzenia te znalazy swj wyraz w powiedzonku Lstrzela+ jak do 'o$linw w wwozieM 'ry *zarne le- midzy 'rami ,zarymi a 'rami Kra%ca (wiata i oddzielaj Imperium od dzikich ziem poudniowych, znanych pod nazw Ksistw 'ranicznych 'ry *zarne nale- do najmniej go1cinnych ze wszystkich przygranicznych krain Imperium Im $li-ej <rzeskoku, tym wy-ej pn si granie, a nie$o nad nimi spowija wieniec ciemnych, $urzowych chmur <od 'rami *zarnymi znale8+ mo-na niezliczone, prymitywne tunele 'o$linw, a cay a%cuch grski wrcz roi si od za$jczych stworze%, ktrym zdarza si schodzi+ na -er do Imperium Kolejnym wy-ynnym regionem Imperium s 'ry (rodkowe, ktre le- w po$li-u pnocnej granicy Imperium Na poudniowo>zachodnim ko%cu 'r (rodkowych le-y 5iddenheim, 5iasto 9iaego 2ilka, a za nimi rozciga si .stland, naj$ardziej na pnoc wysunita prowincja Imperium <ot-ny a%cuch grski otacza mroczna, niedostpna knieja, a Ludzie przy zdrowych zmysach omijaj go z dala, wiedzc i- jest to siedzi$a z$jw i nie$ezpiecznych stworze% 2 grach nie ma wikszych siedzi$ Krasnoludw, a wszdzie krluj niego1cinne skay, ktrych i gupiec nie chcia$y $ada+ 2 samym sercu gr stoj zakazane wie-e i wysokie mury 5osi-nej 4wierdzy, ongi1 imperialnej warowni, a dzi1 schronienia dla wojownikw *haosu, ktrzy uchwycili ten wysunity przyczek na terenach Imperium 'ra# 5iddenheimu, 9oris 4od$ringer wysya z$rojne ekspedycje, ktre oczy1ci+ miay to miejsce z wrogw, lecz wikszo1+ z tych wypraw od samego pocztku skazana $ya na pora-k, a 'ry (rodkowe praktycznie rzecz $iorc pozostaj terytorium wroga 4ala$ec $ierze swj pocztek z wd rwcych strumieni, wypywajcych z gr midzy krasnoludzkimi twierdzami Karak Kadrin i Karak )ngor =zeka wzia sw nazw od imienia $oga 4aala, 2adcy 0wierzt !wie gwne odnogi rzeki & 'rny i !olny 4ala$ec & pyn na zachd, $y ostatecznie poczy+ $ieg w mrocznym, sosnowym lesie o podej reputacji 2 owej grzystej krainie grasuj $andy .rkw i 0wierzoludzi, ktrzy schodz tu z po$liskich gr w poszukiwaniu po-ywienia i upw !alej na poudnie, gdzie $ieg rzeki zasila jej dopyw )rskoy, 4ala$ec staje si szeroki i nie mo-na si przeze% przeprawi+ <od murami 4ala$heim rzeka staje si jeszcze szersza 2 mie1cie istnieje przeprawa promowa, a $rzegi rzeki s mocno u#orty#ikowane i stale o$sadzone garnizonem 'wardii "lektorskiej oraz zaogami licznych stanowisk artylerii 'rny =eik rozpoczyna swj $ieg na poudnie od <rzeczy *zarnego .gnia Na poudnie od Nuln do rzeki wpada ,ol, a dalej na pnoc jej $ieg zasila 6Der, $y utworzy+ wraz z ni gwny $ieg rzeki =eik =eik jest najdu-sz rzek ,tarego (wiata i najwa-niejsz drog wodn Imperium, co w konsekwencji uczynio =eikland najlepiej prosperujc prowincj Na rzece panuje intensywny ruch statkw kupieckich, ktre, wyadowane po $urty, podr-uj z 5arien$urga a- do Nuln 5asa przewo-onych w ten spos$ towarw przewy-sza czn przepustowo1+ wszystkich pozostaych rzek Imperium =eik pozostaje zatem gwnym szlakiem handlowym Ai gwnym miejscem rzecznego roz$jnictwaB Imperium Nad $ezpiecze%stwem podr-ujcych nurtem rzeki czuwaj pywajce <atrole =zeczne i garnizony =zecznej ,tra-y, a cho+ s $ezlitosne dla tych, ktrych uda im si zapa+, to nie s w stanie ukrci+ caego piractwa, 6ltdor# z$udowano na wyspie usypanej z pokadw czarnej ziemi, spawianej tu z 'r (rodkowych rzek 4ala$ec i innymi dopywami, opywajcymi dzi1 miasto 2szystkie ich wody zlewaj si w jedn cao1+ zaraz za 6ltdor#em, tworzc szerok i g$ok rzek, usian sterczcymi z wody skalistymi wysepkami, ktre spotka+ mo-na na caym pozostaym jej $iegu, a- do 5arien$urga, gdzie wpada ona do morza

Mroczne lasy
2ikszo1+ ziem Imperium porastaj ciemne i gste lasy, a ich mrok skrywa wszelkiej ma1ci za$jcze stworzenia i z dawna zapomniane sekrety Lasy te nale- do miejsc dzikich, mimo i- znale8+ w nich mo-na rwnie- liczne osady, ktre s jednak niczym wicej, jak samotnymi ostojami cywilizacji 2 tych otoczonych murami miasteczkach i sioach na noc zamyka si wszystkie $ramy i opuszcza kraty, a ich mieszka%cy patrz ze strachem na otaczajcy ich las 6 ich strach ma swoje podstawy, gdy- knieja jest miejscem, w ktrym czaj si $andyci, .rkowie i zmutowane $estie *haosu 5ateczniki lasw pozostaj praktycznie niedostpne Niewielu 1miakw zapuszcza si g$iej w las, a ci, ktrzy si na to zdecyduj, zwykle ju- nie wracaj 2ioski i miasteczka cz ze so$ nie$ezpieczne trakty, przy ktrych stoj otoczone wysokimi murami zajazdy <odr-nicy pokonujcy las dr- z o$awy, $y zmierzch nie zaskoczy ich po1rd drzew, a widok przydro-nego zajazdu witaj z wielk ulg :ednak-e nawet takie schronienie nie oznacza peni $ezpiecze%stwa, a po1rd podr-nikw kr- opowie1ci o opustoszaych, przesiknitych odorem 1mierci zajazdach i rzeczach jeszcze gorszychP Las *ieni, ktry porasta wikszo1+ .stlandu, to pospna knieja, le-ca na pnoc od 'r (rodkowych 2rcz roi si w nim od z$jw, $andytw i $and *haosu & powiada si, -e wicej tam zoczy%cw ni- drzew 2 g$i Lasu *ieni rozegraa si 9itwa pod 9eekerhoDen, w ktrej pokonano siy Nekromanty !ietera /elsnichta :ednak-e jego zwok nigdy nie odnaleziono i powiadaj, -e <an 0agady cigle nawiedza t kniej Na zachd od 'r (rodkowych rozciga si niesawny Las !rakwald, region Imperium, ktry zyska so$ie miano utraconej prowincji z powodu najazdu 0wierzoludzi 2 samym mateczniku !rakwaldu, na wielkiej skale, stoi miasto 5iddenheim, a -yjce w lesie $estie *haosu od niepamitnych czasw $yy utrapieniem mieszkajcych tu Ludzi Kiedy wic ktremu1 z mieszka%cw Imperium przyjdzie na my1l $estia o ciele czowieka skrzy-owanym z woem lu$ kozem, czy o innym plugastwie, jego my1li $iegn ku !rakwaldowi, ktry, jak powiadaj, jest siedliskiem najwikszych i najstraszliwszych potworw, jakie mo-na so$ie wyo$razi+ ,zczodro1+ /ra$iego 5iddenlandu wo$ec pogromcw tych $estii jest tak wielka, -e 1cigaj tu najemnicy z caego 1wiata *zy dziwi+ mo-e zatem #akt, -e tutejszy lud, zaprawieni w $ojach Ludzie z pnocy, zmagajcy si z godem, zimnem i zagro-eniem ze strony zamieszkujcych las stworze%, jest tak twardyR )piorna mga spowija drzewa !rakwaldu, a wilgotne konary nios echo nieludzkiego wycia i grzmicych rykw & =ycerze 9iaego 2ilka uwa-aj, -e polowanie na mieszkajce tu potworno1ci to najlepsza metoda chrztu dla nowicjuszy, wstpujcych w szeregi ich 0akonu, a zdarza im si rwnie- zapu1ci+ w las, $y u$i+ kilka $estii, ot dla chway )lryka <rzez !rakwald $iegnie trakt z 5iddenheimu do 5arien$urga, lecz korzystaj z niego jedynie siy skadajce si z do$rze uz$rojonych i stanowczych -onierzy & gro8$a wpadnicia w puapk odstrasza innych podr-nych "lektorzy Nordlandu i 5iddenlandu wielokrotnie podejmowali wsplny wysiek wy$udowania wzdu- traktu u#orty#ikowanych zajazdw, lecz ka-da z ich pr$ ko%czya si niepowodzeniem 0ajazdy palono, a ich mieszka%cw wy$ijano i po-erano

Wielkie rzeki
.toczone zewszd przez wysokie gry, Imperium jest zlewiskiem dla niezliczonej licz$y $ystrych potokw =ozpoczynaj one swj $ieg jako rwce strumienie, spadajce z wysokich gr widowiskowymi kaskadami, $y zmieni+ si szy$ko w okazae, spienione rzeki Kiedy te dotr na rwniny, staj si -eglowne, co czyni je najwikszymi drogami wodnymi ,tarego (wiata 2ielkie rzeki s charakterystyczne dla Imperium, gdzie podrodzi jest czsto znacznie szy$sza i $ardziej praktyczna od podr-y nieutwardzonymi szlakami, wiodcymi przez nie$ezpieczne lasy Lud Imperium ma zwyczaj nadawania le-cym nad rzekami regionom nazw pochodzcych od nazw samych rzek3 4ala$eckland nad 4ala$eck, =eikland nad $rzegami =eiku i tak dalej Naj$ardziej na poudnie wysunit rzek Imperium jest ,ol, ktry pynie przez ziemie tworzce ongi1 prowincj ,olland <o naje8dzie 'or$ada ;elaznego <azura, kraina ta staa si cz1ci 2issenlandu, cho+ w Imperium cigle jeszcze s Ludzie, w wikszo1ci czonkowie rodw szlacheckich dawnego ,ollandu, ktrzy nazywaj ten region ,udenlandem i odmawiaj hra$iom 2issenlandu praw do wadania tym terenem =zeka 6Der spywa z gr le-cych powy-ej krasnoludzkiej twierdzy Karak Karn, niedaleko na pnoc od <rzeczy *zarnego .gnia 4worzy tu seri pot-nych wodospadw, $y rozdzieli+ si na dwie szerokie odnogi o wyjtkowo $kitnej toni & 6Der i 9lue, ktre na powrt cz si w zamieszkaej przez Nizioki Krainie 0gromadzenia 6Der pynie std na zachd, gdzie mija stolic prowincji 6Derheim, $y ostatecznie zako%czy+ $ieg w Nuln, gdzie wpada do =eiku =ozlege, -yzne rwniny 6Derlandu s najlepszym w prowincji pastwiskiem dla koni i rumakw <owiada si, -e pochodz std najszy$sze wierzchowce Imperium, ktre cenione s wielce przez kwatermistrzw 0akonw =ycerskich =zeka ,tir spywa z zachodnich stokw krasnoludzkiej twierdzy Karak Kadrin i szy$ko zmienia si w znaczcych rozmiarw rzek, ktra kontynuuje $ieg dnem g$okiej, poro1nitej lasem doliny, i powiadaj, -e jest to jeden z najpikniejszych widokw w caym Imperium <raktycznie na caym $iegu rzeki, jej $rzegi porasta 2ielka <uszcza, a jej szeroko1+ i niewiele przepraw sprawia, -e tworzy ona naturaln przeszkod o walorach o$ronnych, a jednocze1nie wyznacza granic midzy ,tirlandem i 4ala$ecklandem .d "ry 4rzech *esarzy prowincje te -yj w utrzymywanym z trudem pokoju, a gwne przeprawy ,tiru widziay niejedn $itw 2 roku NINJ, podczas 9itwy o 9rd Leitziger, doszo do pojedynku "lektorw, ktry rozegra si w samym 1rodku rzeki 2alka zako%czya si, kiedy /ra$ia ,tirlandu odr$a =unicznym Kem nog swego rywala, a nieszczsny /ra$ia 4ala$ecklandu run w nurty rzeki, skd pod koniec $itwy wyowili go czonkowie jego 'wardii .dcit nog za$rali -onierze ,tirlandu <omimo wielu -da% zwrotu nogi przodka ze strony potomkw /ra$iego 4ala$ecklandu, /ra$iowie ,tirlandu przywizali si do tego niezwyke>go tro#eum i uparcie zwlekaj z jego oddaniem

Mordheim by ongi najwikszym miastem Orstermarku. Niestety, w niespena dwa tysiclecia po koronacji Sigmara, w jego murach wybucha orgia szalestwa i deprawacji. Pierwszego dnia roku, kometa o bliniaczych ogonach pojawia si na niebie i rosa z kadym dniem, by w ostatnim dniu drugiego milenium nawisn nad powierzchni planety. Tymczasem w miecie narastaa atmosfera deprawacji i rozwizoci, i powiada si, e Demony wyszy z cienia, by beztrosko taczy i wznosi radosne okrzyki wraz z mami i niewiastami. Gdy wybia pnoc, kometa spada z niebios i zmiota miasto z powierzchni ziemi. Tak oto pokara Sigmar wszeteczno Mordheimu, a ci nieszczni, ktrym dane byo przey kataklizm, ulegli mutacjom i zmarli w mczarniach. Mordheim sta si Miastem Potpionych, przekltym na wieki wiekw, nieszczsnym miejscem o zej sawie. Jego los przypiecztowao zniszczenie z rk Wielkiego Teogonisty i poczonych Zakonw Rycerskich.

5P | S t r o n a

Warheim
!alej na poudnie rozciga si 2ielka <uszcza, prastary i ogromny las, ktrego granice sigaj 'r (rodkowych na pnocy i Nuln na poudniu, 6ltdor#u na zachodzie, a KisleDu na wschodzie 2raz z innymi lasami <uszcza tworzy niewyo$ra-alnie wielk krain, poros poskrcanymi drzewami o ciemnych pniach, ktra praktycznie dominuje w centralnej cz1ci Imperium 2 granicach 2ielkiej <uszczy -yje spora cz1+ mieszka%cw Imperium 2 wyniku ich dziaa% niezliczone hektary lasu zostay wycite pod uprawy $d8 posu-yy jako 8rdo materiau do $udowy rozsianych na wzgrzach #ortw, $dcych gwn lini o$rony przed czajcymi si w g$i lasu przera-ajcymi potworami Nieodcznym elementem krajo$razu 2ielkiej <uszczy s wczce si i niekoniecznie mile widziane grupy 9iczownikw & procesje zakrwawionych, $iczujcych wasne ciaa i wrzeszczcych szale%cw, ktrzy wdruj od miasta do miasta, szerzc w1rd napotkanych os$ swe apokaliptyczne wizje Las =eikwald le-y na poudnie od 6ltdor#u, midzy rzek =eik a 'rami ,zarymi :est to ulu$ione miejsce tych, ktrych Imperium skazao na $anicj, uciekinierw, ktrzy zdecydowali si na -ycie roz$jnikw *ho+ skrywaj si w odlego1ci ledwie kilku staj od stolicy Imperium, nikt nie kwapi si, $y oczy1ci+ z nich las, gdy- pozostaj oni staym 8rdem ochotnikw do regimentw milicji, kiedy Imperator wyrusza na wojn 2ielu z$jw z tego regionu nie gardzi najemniczym groszem, a cho+ ich wyszkolenie i lojalno1+ od$iega od standardw zawodowych -onierzy, Imperator ma pewno1+, -e kiedy walcz pod jego sztandarem, nie zajmuj si upieniem jego ziemS

Maz stanu
5imo licznych nie$ezpiecze%stw i wrogw, pod rzdami Karla @ranza Imperium kwito nadal Kiedy doszo do z$rojnych wa1ni midzy 'ra#em 6l$erichem /aupt>6nderssenem ze ,tirlandu a /elmutem @euer$achem z 4ala$ecklandu, $dcych pokosiem sporw cigncych si od *zasu 4rzech Imperatorw, pozostali /ra$iowie wstrzymali oddech w oczekiwaniu, czyj stron we8mie Karl @ranz Imperator przyjecha do 4ala$heim, $y podj+ pr$ pokojowych negocjacji midzy zwa1nionymi prowincjami <r$a za-egnania sporu wystawia zdolno1ci negocjacyjne Imperatora na ostateczn pr$, podo$nie jak jego cierpliwo1+, lecz koniec ko%cw o$ydwaj "lektorzy przyznali mu racj, a krwawa wojna domowa zako%czya si, nim si jeszcze na do$re zacza Karl @ranz zako%czy w ten spos$ jeszcze wiele potencjalnych kon#liktw, rwnie wiele z pomoc towarzyszcego mu zawsze Ludwiga ,chwarzhelma o ponurym o$liczu 2idok oso$istego czempiona Imperatora z do$ytym z pochwy 5ieczem ,prawiedliwo1ci wystarcza zwykle, $y "lektorzy sami wyja1nili r-nice zda%, $ez uciekania si do rozwiza% siowych Kolejn, zapadajc w pami+ interwencj Imperatora $y jego po1redni udzia w powstrzymaniu am$icji terytorialnych agresywnego /ra$iego Nordlandu, nastajcego na ziemie ssiedniego /ochlandu Imperator wezwa Najwy-szego <atriarch Kolegiw 5agii, 9althasara 'elta, pouczy go i wysa do 0amku ,alzenmund, siedzi$y 4heoderica 'aussera, "lektora Nordlandu *ho+ 'elt wystpowa o#icjalnie w roli am$asadora Imperatora, to nie omieszka potajemnie przemieni+ w $ezwarto1ciowy ow zote monety przeznaczone na -od dla armii /ra$iego i na zapat dla najemnikw *i ostatni odmwili walki $ez zapaty, a gro8$a domowej wojny zostaa za-egnana Kiedy tylko "lektor dowiedzia si, co si stao, do$y w gniewie swego =unicznego Ka i poprzysig, -e 'elt zapaci za to gow :ego mordercze zapdy ostudzi jednak #akt, -e Najwy-szy <atriarcha zd-y si ju- oddali+ na grz$iecie swego <egaza

$zady Karla %ranza


Kiedy w 6,NHGN na imperialnym tronie zasiad Ksi- 6ltdor#u i /ra$ia =eiklandu, Karl @ranz, Imperium cieszyo si wzgldnym pokojem i sta$ilizacj :ednak-e nowy Imperator $y w peni 1wiadom #aktu, -e ten stan rzeczy nie potrwa dugo i -e $dzie musia u-y+ w peni swych umiejtno1ci dowdcy i m-a stanu, $y chroni+ Imperium dla przyszych pokole%

&eneral
*hcc, $y jego panowanie kojarzone $yo ze znaczn si militarn, i $y jego ssiedzi ode$rali jasny przekaz, -e jest on czowiekiem, z ktrym nale-y si liczy+, Imperator zdecydowa si na pokaz siy, ktry wzmocni$y jego pozycj <o 2ielkiej 2ojnie z *haosem stale rosa licz$a 0wierzoludzi i wyznawcw *haosu !oradcy Karla @ranza przekazali mu wie1ci, -e na dalekiej pnocy wiatry magii powiay z now si i mo-e nie w przecigu naj$li-szych lat czy dziesicioleci, ale nadejdzie czas, kiedy grasanci ponownie urosn w si i rusz z <ustkowi *haosu ku poudniu 9andy Norsmenw rozzuchwaliy si i jy z$iera+ krwawe -niwo po1rd ludu zamieszkujcego na wy$rze-u 5orza ,zponw 2yrzynano cae miasta, gra$iono cay inwentarz, ko$iety $rano w niewol Na odpowied8 Karla @ranza nie trze$a $yo dugo czeka+ 0e$ra pot-n armi i powid j na pnoc, $y wzmocni+ siy "lektora Nordlandu, 4heoderica 'aussera 6rmie Nordlandu nie $yy w stanie przewidzie+, gdzie spadnie kolejny cios Norsmenw i nie mogy stan+ w o$ronie swego ludu, wic Imperator za$ra ze so$ adeptw Kolegium Nie$ios, pot-nych czarodziejw, ktrzy potra#ili odczyta+ przyszo1+ wprost z gwiazd Kolejny atak Norsmenw przywitano zmasowanym ogniem muszkietw i kusz, a celne tra#ienia dzia zatopiy statki naje8d8cw *ae setki Norsmenw zginy $ez walki, idc na dno pod ci-arem swych ci-kich kolczug, a na tych, ktrym udao si dotrze+ do $rzegu, czekay ju- jednostki zdyscyplinowanych szermierzy, wcznikw i hala$ardnikw .garnici $ojowym szaem Norsmeni zostali wy$ici $ez lito1ci, a Imperator oso$i1cie poprowadzi szar- na ostatnich, skrytych za murem tarcz, napastnikw <yny lata, a Imperium roso w si i rozszerzao swe wpywy Imperator oso$i1cie $ra udzia w wielu ro$otach pu$licznych, ktre poprawi+ miay los jego ludu "gzekutorem woli Imperatora sta si Kurt /el$org, 5istrz 'wardii =eiklandu, ktry sta na czele jego armii w $itwach przeciw licznym wrogom3 ogrzym upie-com 4yrana 9reaskusa, .rkom ze 0rujnowanych 2ie-, czy podym ,zczuroludziom, ktrzy rozpanoszyli si pod 2yjcym 2zgrzem & miejscem sawetnej wiktorii Imperatora 5andreda nad podziemnym ludem Imperator po raz kolejny wyruszy na wojn w 6,NHCO, kiedy to odpowiedzia na wezwanie "lektora 6Derlandu, 5ariusa Leitdor#a ,tra-nicy Krasnoludw donie1li o pot-nej hordzie 0ielonoskrych, maszerujcej na zachd przez 'ry Kra%ca (wiata, a kiepsko wyszkolona i 8le dowodzona armia 6Derlandu nie $ya w stanie powstrzyma+ naje8d8cw Karl @ranz na czele potgi =eiklandu powstrzyma napr .rkw, a w najechanej prowincji pozostawi swe garnizony, $y pomogy 6Derlandczykom w utrzymaniu granic Nie zwa-ajc na pomoc udzielon mu przez Imperatora, szalony /ra$ia 6Derlandu nadal sprawia Karlowi @ranzowi same kopoty & wyzywa na pojedynki innych hra$iw, stawa na czele poz$awionych militarnego sensu wypraw, -onierzom kaza ugania+ si za wyimaginowanymi wrogami i, oglnie rzecz $iorc, $y utrapieniem dla swych ssiadw <o tym, jak Leitdor# $ezlito1nie zdawi niesawn =e$eli Niziokw roku 6,NHGN, Karl @ranz poleci swemu surowemu czempionowi, Ludwigowi ,chwarzhelmowi, $y ten rozpocz twarde negocjacje z ekscentrycznym "lektorem =ozkazy dla ponurego ,chwarzhelma $yy niezwykle proste > mia zapewni+, $y nigdy wicej powtarzajce si, nieprzewidywalne zachowania Leitdor#a nie naraziy Imperium na kolejne nie$ezpiecze%stwo 0a po1rednictwem ,chwarzhelma, Karl @ranz udzieli 5ariusowi Leitdor#owi kilku jasnych rad i ten mianowa nowych doradcw, ktrzy mieli powstrzymywa+ najgorsze z jego zapdw Kiedy .rkowie ponownie zeszli z <rzeczy *zarnego .gnia, przywrcony do grona zau#anych sprzymierze%cw Leitdor# wysa umy1lnego do Karla @ranza, a ten oso$i1cie zjawi si na czele swej armii, $y stawi+ czoa hordzie .rkw i 'o$linw 0 prawdziwym -alem patrzy Imperator na 1mier+ Leitdor#a z rk .rkowego 2odza Karl @ranz zmia-d-y mu czaszk jednym ciosem 'hal 5araza, utrzymujc p8niej, -e owa krwawa kara $ya wymierzona $osk rk samego ,igmara

Czempion Sigmara
0godnie z o$awami doradcw i caego dworu Imperatora, za rzdw Karla @ranza nad Imperium zawisa gro8$a *haosu 2 6,NHNC, na przeomie jesieni i zimy, ziemie Imperium zaatakowa gd, co $yo konsekwencj nieurodzaju, jakiego nie pamita nikt z -yjcych Lud wzywa go1no swych $ogw, $y ci wy$awili go od zego 2 caym Imperium donoszono o zych omenach, a 1rd mieszka%cw narasta nienaturalny i silny jak nigdy dotd strach Kometa o $li8niaczych ogonach pojawia si na nie$ie, a demagodzy i prorocy zagady widzie+ w niej chcieli zwiastun ,chyku !ziejw 0ewszd sysze+ si dao plotki o 6rchaonie 2szechwy$ra%cu, pot-nym wojowniku, wok ktrego ze$ray si armie w licz$ie niewidzianej w ,tarym (wiecie od czasw 2ielkiej 2ojny z *haosem Karl @ranz 1wiadom $y, -e musi powzi+ kroki, ktre mogy$y ocali+ jego ziemie przed nadcigajc zagad <otajemnie wysa wiadomo1+ do "l#w z )lthuanu, w ktrej prosi Krla @eniksa o przysanie armii, $y te mogy stan+ u $oku wojsk Karla @ranza, tak jak ongi1 wspary wojska 5agnusa <o$o-nego "misariuszy wysano rwnie- do 2ielkiego Krla Krasnoludw <odczas gdy Karl @ranz czyni swe dyplomatyczne za$iegi, armia pod wodz 2ielkiego 4eogonisty Kolkmara ,rogiego zostaa roz$ita na zamarznitych pustkowiach Krainy 4rolli, a 2ysoki Kapan Kultu ,igmara zosta porwany przez !emona 9eTlakora Na wie1+ o klsce lud j gromadzi+ si w 1wityniach i kaplicach ,igmara, $y modli+ si o ratunek przed nikczemnym 6rachaonem i jego zmierzajc na poudnie armi 2 o$liczu nieuchronnej napa1ci, Karl @ranz wezwa wadcw ,tarego (wiata do 6ltdor#u na Konklawe (wiata, w wyniku ktrego narody Ludzi, a tak-e "l#w i Krasnoludw poczyy siy, $y da+ odpr siom *haosu <otga 6rchaona spada na KisleD, a jego horda spustoszya ziemie .stermarku i .stlandu 2 trakcie wojennej zawieruchy, uznany za renegata Luthor /uss przywoa przed o$licze Karla @ranza modzie%ca imieniem Kalten i ogosi go odrodzonym ,igmarem /uss zmo$ilizowa do walki poka8ne siy i Imperator nie mg po prostu odrzuci+ jego powa-nych -da% 2rczy przeto Kaltenowi 'hal 5araz i ochrzci go *zempionem ,igmara & so$ie jednak w swej mdro1ci pozostawi koron Imperium i zwierzchnictwo nad armi Nakaza Kurtowi /el$orgowi zwoanie wojsk /ra$iw, a Ludwigowi ,chwarzhelmowi, $y rozwin ,ztandar Imperium

#wycieski przywodca
5ury 5iddenheimu niosy echo $itewnego zgieku, kiedy o$ro%cy Imperium starli si z nieprzeliczon hord wojownikw 6rchaona 6rmie pnocnych prowincji nie stany do walnej $itwy i utrzymyway wroga na dystans, czekajc na odsiecz Imperatora i jego sprzymierze%cw Karl @ranz po mistrzowsku poprowadzi t kampani przeciw stajcym w wielkiej licz$ie wrogom Imperium <onad $itewn zawieruch, na stokach 'ry )lryka, stanli naprzeciw sie$ie 6rchaon i Kalten, a cho+ 6rchaon zosta pokonany, to Kalten odnis ci-k ran Kurt /el$org, na czele =ycerzy 'wardii =eiklandu, poprowadzi ostateczn szar-, ktra roz$ia siy *haosu 2ojna $ya wygrana, lecz wraz z zako%czeniem $itwy na jaw wysza straszna tragedia .to znaleziono zwoki Kaltena, ktrego dosigo ostrze skryto$jcy 0e zami w oczach Luthor /uss zwraca 5ot ,igmara Imperatorowi Karl @ranz wiedzia, -e po wojnie jego ludowi potrze$na $dzie nadzieja Kiedy ciao Kaltena zniko w niewyja1nionych okoliczno1ciach, Imperator rzek do /ussa3 L<jd8 midzy lud mj i ponie1 mu nowin, -e ,igmar opu1ci nas tak samo, jak uczyni to wieki temu !aj im iskierk nadziei, ktra roz1wietli mrok naszych czasw Nie zawied8 ich wiary =zeknij im, -e to mnie wy$ra na powiernika mota na znak swego zau#ania, i rzeknij im, i- cigle jeste1 jego prorokiem i -e winni wypatrywa+ jego powrotu, kiedy uzna, -e jeste1my w potrze$ieM

@J | S t r o n a

3antasy Skirmish

@I | S t r o n a

Warheim

Swiete Oficjum Sigmara


Inkwizycja zrodzia si midzy 6,NCUG a 6,NNEC, kiedy to, w wyniku walki z nekromantami, demonologami i wyznawcami <otg *haosu, po raz pierwszy przy$raa ona okre1lon #orm !o tej pory, walk z kultystami, zajmowali si tolerowani przez hierarchw Kultu 5otodzier-cy owcy czarownic :ednak w drugiej poowie VVII wieku gwnie na zachodzie Imperium, zaczy rozwija+ si kulty 5rocznych 9ogw, ktre natychmiast ujawniy sw nadzwyczajn zdolno1+ do penetracji, o$ejmujc gwnie $ogatsze mieszcza%stwo i szlacht <o raz pierwszy od wiekw, na tak skal, pojawio si realne zagro-enie ze strony <otg *haosu, ktre zreszt o$jawiy sw si na pocztku VVIIII wieku, kiedy to miaa miejsce pot-na Inwazja *haosu 2o$ec nieskuteczno1ci perswazji wczesny 2ielki 4eogonista ,ie$old II podj wreszcie decyzj zdawienia kultw przy u-yciu siy 2spdziaa przy tym 1ci1le z Imperatorem 5agnusem <o$o-nym I tak kon#iskata d$r oskar-onego, posugiwanie si torturami, a wreszcie kara 1mierci stay si stopniowo coraz $ardziej rozpowszechnionymi narzdziami w walce z herezj i czarnoksistwem =e#ormy 5agnusa <o$o-nego zo$owizay owcw czarownic do dziaania zgodnego z prawem imperialnym i wczyy pod zwierzchnictwo Kultu ,igmara <ocztkowo o$owizek zwalczania heretykw i czarnoksi-nikw spoczywa na Lektorach poszczeglnych prowincji, wkrtce jednak okazao si, -e Inkwizycja Lektorska nie jest wystarczajco skuteczna 2 tej sytuacji 2ielki 4eogonista zdecydowa si odda+ spraw wyszukiwania i sdzenia heretykw w rce specjalnie delegowanych w tym celu sdziw 0a ojca Inkwizycji ,igmara uwa-a si Worriego VII, ktry od 6,NNEC zacz ustanawia+ Inkwizytorw zajmujcych si wycznie zwalczaniem czarnoksistwa i kultw 5rocznych 9ogw Najcz1ciej $yli to kapani z 0akonu .czyszczajcego <omienia, co z czasem doprowadzio wrcz do uto-samienia Inkwizycji ,igmara z tym zakonem 2 pierwszej poowie VVIIII stulecia kompetencje Inkwizytorw oraz stosowane procedury przy$ray ostateczny ksztat Nale-y podkre1li+, -e w owym czasie nie istniaa scentralizowana oglno1witynna inkwizycja, a jedynie oso$ne try$unay, powoywane do dziaania w zale-no1ci od potrze$ 4ry$unay inkwizycyjne dziaay aktywnie do 6,NIIN, kiedy to zostay zreorganizowane przez 2ielkiego 4eogonist, ktry powoa do -ycia (wite .#icjum ,igmara 2szyscy Inkwizytorzy, wy$ierani spo1rd <rez$iterw ,igmara, zostaj mianowani przez 2ielkiego 4eogonist 2 przypadku Inkwizytorw penicych swe o$owizki w granicach jednej prowincji, 2ielki 4eogonista mo-e mianowa+ Inkwizytorw za po1rednictwem Lektora 2 hierarchii (wityni ,igmara, ponad Inkwizytorami znajduje si dwch Lordw Inkwizytorw, ktrzy mog $y+ mianowani za po1rednictwem 6rcylektorw Lord Inkwizytor 4heneus II, sprawujcy wadz nad prowincjami pnocnymi rezyduje w 4ala$heim, natomiast Lord Inkwizytor ,kal# I, wadajcy prowincjami poudniowymi prze$ywa w Nuln 2ielki Inkwizytor 4heneus I, przed ktrym odpowiadaj pozostali Inkwizytorzy, mianowany jest oso$i1cie przez 2ielkiego 4eogonist .#icjaln siedzi$ 2ielkiego Inkwizytora, ktrym o$ecnie jest 'nimnyr II, jest wzniesiona w 6ltdor#ie Katedra ,igmara, natomiast prawdziwym sercem 0akonu .czyszczajcego <omienia, jest poo-ona w1rd rozcigajcych si na zachd od 'run$urga wzgrz, twierdza 'lau$enniedrich 2 murach twierdzy znajduje si ogromna $i$lioteka, w ktrej gromadzone s wszelkie zdo$yte przez Inkwizycj heretyckie ksigi, woluminy, zwoje i pergaminy 0a1 wie-e wznoszce si ponad murami, wykorzystywane s jako wizienie, w ktrym przetrzymywani i przesuchiwani s wrogowie Imperium !ziaania Inkwizycji opieraj si na podejrzeniu, poniewa-, zgodnie z kierunkiem rozwoju prawa karnego, stosowana jest przez ni zasada procesowa domniemania winy oskar-onego 4o oskar-ony musi wykaza+ sw niewinno1+ w procesie, w ktrym wszystko utrudnia mu to zadanie ,pos$ prowadzenia przesucha%, u-ywanie tortur dla wymuszenia zezna%, pena izolacja, w jakiej prze$ywa on w wizieniu, czas trwania, niekiedy $ardzo dugi, procesu, ryzyko, i- upr wykazywany przez niego podczas o$rony mo-e zosta+ uznany za $rak skruchy i jako taki ukarany7 to wszystko czyni o$ron $ardzo trudn, je1li wrcz niemo-liw i powoduje, -e $ardzo trudno uzyska+ w procesie inkwizycyjnym wyrok uniewinniajcy :est tak zwaszcza w wypadku skromnych, prostych Ludzi, ktrzy wcignici zostali w try$y inkwizycyjnej machiny procesowej ,kuteczno1+ strategii opierajcej si na podejrzeniu, ktrej normalnymi narzdziami $yy anonimowe donosy lu$ samooskar-enie, polegaa nie tylko na skrajnej atwo1ci, z jak mo-na $yo rozpocz+ proces, ale tak-e i przede wszystkim na tym, -e ka-dy mg zosta+ wcignity w sie+ podejrze% ;aden Inkwizytor nie u-yje magii do wypenienia swojej misji )czeni teologowie s zgodni, -e wszelka magia stanowi nieczysty oddech demonw i u-ycie jej w z$o-nym celu przypominao$y gaszenie poncego domu za pomoc oliwy 2ielu owcw czarownic jest przekonanych, -e wszyscy czarodzieje, nawet Imperialni 5agistrowie, naznaczeni s pitnem *haosu (wite .#icjum ,igmara dzieli si na pi+ wewntrznie zr-nicowanych zakonw <ierwszy z nich .rdo 6dministratum zajmuje si sprawami administracyjnymi organizacji, trzy kolejne3 .rdo /eretica, .rdo !aemos i .rdo Necros zajmuj si tropieniem, in#iltracj oraz niszczeniem sekt i kultw dziaajcych na szkod Imperium .statni zakon, .rdo *ustodio to wa1ciwie regularna armia, lojalna (witemu .#icjum, u-ywana wszdzie tam, gdzie wymaga tego do$ro Lenna ,igmara 0akon zajmuje si sprawami administracyjnymi (witego .#icjum w tym3 propagand, skar$cem i podatkami, procesami, a tak-e wyszukiwaniem i zatrudnianiem duchownych oraz 1wieckich pracownikw 2 przypadku 1mierci ktrego1 z Inkwizytorw, to wa1nie do .rdo 6dministratum nale-y przygotowanie kandydatury ewentualnego nastpcy !uchowni nale-cy do zakonu, to gwnie $iurokraci i ekonomowie, doskonale znajcy prawo i reguy handlu, $ezwzgldnie wykorzystywane dla do$ra Imperium 2ielu wy-szych hierarchw zakonu piastuje #unkcje oso$istych doradcw zarwno 2ielkiego 4eogonisty, jak i 2ielkiego Inkwizytora *ho+ duchowni zakonu nie $ior $ezpo1redniego udziau w dziaaniach prowadzonych przez (wite .#icjum, nikt nie poddaje w wtpliwo1+ #aktu, -e $ez .rdo 6dministratum, dziaania Inkwizytorw nie przyniosy$y tylu sukcesw, a sama organizacja nie zdo$ya wadzy, jak o$ecnie posiada 'wna siedzi$a zakonu mie1ci si w podziemiach Katedry ,igmara w 6ltdor#ie <omniejsze #ilie, ktre znajduj si tak-e w 4ala$heim i Nuln, zajmuj si $ie-cymi, lokalnymi sprawami .rdo /eretica jest najwikszym z wa1ciwych zakonw (witego .#icjum !o zakonu nale-y wikszo1+ dziaajcych Inkwizytorw, a tak-e ci owcy czarownic, ktrzy nie nale- do .rdo *ustodio 0akon zajmuje si tropieniem i zwalczaniem mutantw, grup 0wierzoludzi, czarnoksi-nikw i heretykw oddajcych cze1+ zakazanym $stwom, a tak-e wszelkimi innymi organizacjami i jednostkami, ktrych dziaanie zagra-a $ezpiecze%stwu Imperium 4o wa1nie Inkwizytorzy .rdo /eretica jako pierwsi pojawiaj si wszdzie tam, gdzie istnieje zagro-enie dla Lenna ,igmara 2 zale-no1ci od zaistniaego nie$ezpiecze%stwa Inkwizytorzy oso$i1cie zajmuj si oskar-onymi o herezj lu$ wzywaj Inkwizytorw nale-cych do .rdo !aemos lu$ .rdo Necros !o zakonu przydzieleni zostaj wszyscy nowo mianowani Inkwizytorzy i owcy czarownic, ktrzy pod czujnym okiem starszych zakonnikw pog$iaj sw wiedz oraz doskonal techniki 1ledcze i znajomo1+ tortur Inkwizytorzy nale-cy do .rdo !aemos, zajmuj si zwalczaniem demonologii i tych Kultw 5rocznych 9ogw, ktre praktykuj przywoywanie demonw oraz eksperymentuj z )piorytem, straszliwym Kamieniem <rzemian 2ikszo1+ Inkwizytorw .rdo !aemos to do1wiadczeni, znani z $ezwzgldno1ci i #anatyzmu, ponurzy sdziowie, ktrych wiara zostaa zahartowana w ogniu poncych stosw :ednak o$cowanie z demonicznymi siami na ka-dym 1miertelniku odciska swe pitno, dlatego wielu Inkwizytorw .rdo !aemos cierpi na r-ne dolegliwo1ci psychiczne 21rd mieszka%cw Imperium kr-y wiele opowie1ci o szalonych Inkwizytorach, ktrzy pogr-eni w o$dzie skazywali na 1mier+ w pomieniach cae wsie i osady, podejrzewajc mieszka%cw o oddawanie czci 5rocznym 9stwom !o zada% .rdo Necros nale-y zwalczanie wszelkich herezji zwizanych z Nekromancj i sanguimancj, w tym walka z Nekromantami i o-ywie%cami, a tak-e 1ciganie i sdzenie Ludzi trudnicych si porywaniem zwok i ra$owaniem gro$w Inkwizytorzy .rdo Necros wywodz si spo1rd do1wiadczonych zakonnikw nale-cych do .rdo /eretica 0akon posiada ogromn $i$liotek, w ktrej znajduj si nieprzeliczone woluminy, zawierajce pot-ne zaklcia i rytuay wykorzystywane przez Nekromantw 2 historii .rdo Necros znane s przypadki, kiedy to Inkwizytorzy ulegali pokusie nie1miertelno1ci i pogr-ali si w szale%stwie Nekromancji !latego o$ecnie, jedynie do1wiadczeni, pokorni i $ogo$ojni Inkwizytorzy, ktrym udao si pokona+ wiele pr$ i dowie1+ swej wierno1ci przyjmowani s do .rdo Necros .rdo *ustodio jest ostatnim i zarazem najliczniejszym zakonem skadajcym si na struktur (witego .#icjum ,igmara 0akon jest wa1ciwie regularn armi, w szeregach, ktrej znajduje si wielu doskonale wyszkolonych -onierzy, templariuszy, owcw czarownic, $om$ardierw, saperw, ucznikw oraz strzelcw nale-cych do piechoty ognistej Kontyngenty zakonu stacjonuj we wszystkich prowincjach Imperium, stanowic oso$ist stra- i armi Inkwizytorw 9racia nale-cy do .rdo *ustodio stanowi militarn si 0akonu .czyszczajcego <omienia, wykorzystywan do zwalczania du-ych, do$rze zorganizowanych $and 0wierzoludzi, 'o$linoidw i oddziaw o-ywie%cw Liczna, doskonale wyszkolona i uz$rojona armia, ktrej -onierze znani s z #anatyzmu i 1lepego oddania hierarchom (wityni ,igmara $udzi usprawiedliwiony lk w sercach wielu arystokratw 2 cigu ostatniego stulecia, magnaci wielokrotnie wyra-ali swe opinie, pytajc, czy (wite .#icjum naprawd potrze$uje wasnej armiiR *zy Inkwizytorzy nie mogli$y korzysta+ z wojsk "lektorw lu$ nawet oddziaw 6rmii ImperialnejR :edyn odpowiedzi, jak wystosowali hierarchowie zakonu, $yo sowne zapewnienie, -e .rdo *ustodio nigdy nie zostanie u-yte w celach politycznych 4aka odpowied8 wcale nie uspokoia arystokratw, ktrzy doskonale pamitali przypadki, gdy wrogowie (wityni ,igmara oskar-ani $yli o herezj, ich majtki si zajmowane przez (wite .#icjum, a -onierze najmowani lu$ za$ijani przez zakonnikw nale-cych do .rdo *ustodio

@2 | S t r o n a

3antasy Skirmish

.rawda o 0mperium jest inna ni/ my!#isz. +ie jest wca#e tak pot(/ne, na jakie wyg#da. Co z tego, /e 0mperator ma najwy/sz w'adz(, a wojsko go popieraW o wszystko ty#ko z'udzenia. .a$stwu potrzeba si#nego przyw"dcy i wewn(trznej jedno!ci. rzeba wyp#eni2 herezj(, st'umi2 bunty i wprowadzi2 nowy porzdek. 1o tego za! potrzeba jednej re#igii. aka nasza ro#a. Fo#a Sigmaryt"w. Aeste!my zakonem za'o/onym przez potomk"w Sigmara. o &n zjednoczy' 0mperium i zapewni' mu bezpiecze$stwo na wie#e wiek"w. +asz ro# by'o najpierw zbudowanie si#nego pa$stwa, a teraz krzewienie wiary w!r"d #udu. +a pocztku by#i!my wa#czcymi mnichami. 9a dawnych dni sta#i!my u boku Sigmara i pomaga#i!my mu w wa#ce z si'ami Chaosu. 1zisiaj -ormacje wa#czcych mnich"w s rzadko spotykane, chocia/ mam wra/enie, /e zacz('y si( odradza2. Wa#czcy mnisi s wybierani spo!r"d wie#u i poddawani d'ugo#etnim 2wiczeniom. .odczas bitew wykazuj si( ogromn odwag i pomagaj wojskom pokona2 strach. .otrzeba nam ich. +iestety, nie ka/dy z braci zakonnych mo/e wa#czy2. =o/e to i dobrze, poniewa/ dzi! potrzebne s nam bardziej mdre s'owa ni/ bojowe m'oty. 9wyk#i mnisi nauczaj #ud i to jest prawdziwe zadanie Sigmaryt"w. +iesiemy wiar( do najda#szych zaktk"w 0mperium, a wraz z ni nauczamy jak /y2 godnie. 9wyk'y brat zakonny mo/e zdzia'a2 wi(cej ni/ pu'k wojska, je!#i umiej(tnie wykorzysta swoj wiedz(. +asze k#asztory to schronienie d#a starych i chorych. 1ajemy biednym jedzenie, a dzieci uczymy w szko'ach. 0mperium opiera si( na nas, a#e inni tego nie doceniaj. =usisz si( pogodzi2 z tym -aktem. +igdy nie podzi(kowano nam za nasz dzia'a#no!2. +ie oczekuj od urz(dnik"w #ist"w gratu#acyjnych #ub komp#ement"w. .o prostu dzia'aj i szerz wiar(. 1usze innych po!wi(caj w mod#itwie &jcu. =usisz wiedzie2 jeszcze jedno. =amy swojego zwierzchnika. o Wie#ki eogonista. Fezyduje w :#tdor-ie i cig#e u/era si( z 0mperatorem oraz wyznawcami L#ryka. Aeste!my mu wierni, chocia/ nie zawsze czyni dobrze. aka nasza ro#a

@4 | S t r o n a

Warheim

;owcy czarownic<
m#erium jest ogromn, #o%o"on w centrum Starego wiata krain, w wi&ks$oci #okryt #rastarymi, mroc$nymi #us$c$ami( ?gromne, w wi&ks$oci niestr$e"one granice ;enna Sigmara nie stanowi #r$es$ko!y !la 'or! 0oblinoi!w, ban! 9wier$olu!$i ora$ innyc', #otwornyc' istot o!!ajcyc' c$e =roc$nym Cstwom, tak"e wy#&!$eni $ miast mutanci i #raktykujcy =roc$n =agi& c$arnoksi&"nicy, ktrym !e*ormacje i !olegliwoci nie #o$walaj na *unkcjonowanie w lu!$kim s#o%ec$e+stwie, $naj!uj sc'ronienie w mroku #ot&"nyc' lasw( ;enno Sigmara c'yli si& ku u#a!kowi, nis$c$one o! ro!ka, #r$egrywa walk& $ wewn&tr$nym wrogiem( 0!y w #o!$iemiac' najwi&ks$yc' miast, w samym sercu 3m#erium istniej 'eretyckie sekty, ktryc' akolici aktywnie !" !o $nis$c$enia #anujcego #or$!ku i #ogr"enia ;enna Sigmara w o#arac' anarc'ii i .'aosu( 7 w g%&bi #rastaryc' #us$c$ groma!$ si& #raw!$iwe armie Gieumar%yc', 0oblinoi!w i wy$nawcw .'aosu, c$ekajcyc' by #r$yst#i !o ostatec$nego, !ecy!ujcego ataku na 3m#erium, ktry ma nast#i , g!y ro$#oc$nie si& Cur$a .'aosu, koniec wy!aje si& nieunikniony( wia!omi $agro"enia 'ierarc'owie wityni Sigmara #owo%ali !o istnienia 3nkwi$ycj& F wi&te ?*icjum Sigmara, organi$acj& $nan tak"e jako 9akon ?c$ys$c$ajcego /%omienia( 3nkwi$ycja #owsta%a i !$ia%a na terenie 3m#erium, 3nkwi$ytorami $ostaj /re$biter$y Sigmara, osobicie wybierani i mianowani #r$e$ 4ielkiego )eogonist&( 7rcyka#%an 6ultu Sigmara #owier$a im $a!anie o!naj!ywania i s!$enia winnyc' 'ere$ji, u#rawiania c$arnoksi&stwa ora$ o!!awania c$ci $aka$anym bstwom( 4 s$eregac' 9akonu ?c$ys$c$ajcego /%omienia $nale8li swe miejsce tak"e nies%awni, $nani $ be$w$gl&!noci i okrucie+stwa %owcy c$arownic, ktr$y $obowi$ani s !o $%o"enia lubw wiernoci 6ultowi Sigmara i #r$estr$egania jego #r$yka$a+( 0%wnym $a!aniem %owcw c$arownic jest $walc$anie c$arnoksi&"nikw, mutantw i 9wier$olu!$i, c'o nier$a!ko ro$wi$uj na miejscu s#rawy #o!leg%e 3nkwi$ytorom( Oowcy c$arownic s%u" tak"e jako $wia!owcy wi&tego ?*icjum, #r$emier$aj #rowincje 3m#erium, wy#atrujc ws$elkic' o$nak 'ere$ji i !$ia%ania wrogic' kultw( 4ielu $ nic', na!u"ywa w%a!$y, be$w$gl&!nie wymier$ajc kary $a #raw!$iwe lub nie, #r$ewiny( Cywaj %owcy, ktr$y be$ $astanowienia s#al ca% wie wra$ $ jej mies$ka+cami jeli ma to $agwarantowa , "e w #%omieniac' $ginie c'ocia" je!en ukryty kultysta( Starsi %owcy, obarc$eni stras$liwym !owia!c$eniem sk%aniaj si& ku jes$c$e bar!$iej ra!ykalnym #ogl!om, g%os$onym #r$e$ #ierws$ego 4ielkiego 3nkwi$ytora )'omasa 3( )wier!$i% on, "e ws$yscy s winni, a #o$ostaje je!ynie ustalenie w jakim sto#niu( Oowcy c$arownic to ;u!$ie !owia!c$eni w walkac'( S s#rawni *i$yc$nie i $aws$e !obr$e u$brojeni( <bieraj si& w #%as$c$e $ ka#turami i c$&sto ukrywaj swoj to"samo ( Giektr$y nos$ na s$yi %a+cuc' $ o%owiu( =a on #r$y#omina im o #oleg%yc' towar$ys$ac' ora$ c'roni #r$e! wrog magi c$arnoksi&"nikw( Giektrym %owcom c$arownic towar$ys$y swoisty ors$ak, #r$era"ajcy bic$ownicy i religijny *anatycy, ktr$y wy$byli si& ws$elkic' !br !oc$esnyc', a c$&sto rwnie" $!rowyc' $mys%w( ;&k #r$e! magi i .'aosem w#isany jest w c'arakter s#o%ec$e+stwa 3m#erium( 9 tego #owo!u %owcy c$arownic o! lat cies$ si& olbr$ymim s$acunkiem, be$ ktrego $res$t nie mogliby s#rawnie *unkcjonowa ( Oowcy c$arownic, nale"cy !o innyc' 6ultw #owoli wy#ierani s #o$a granice ;enna Sigmara( He!nak, wielu $ nic' na!al !$ia%a aktywnie, s$c$eglnie w tyc' #rowincjac', w ktryc' !ominuje wiara w <lryka, a w%a!$a nie jest #r$yc'ylna 3m#eratorowi( 4%anie tam, !oc'o!$i !o wani #omi&!$y c$%onkami 9akonu ?c$ys$c$ajcego /%omienia a %owcami c$arownic innyc' wity+, je!nak kon*likty te, r$a!ko #r$era!$aj si& w otwart walk&( /o$a 3m#erium, g!$ie nie si&ga jurys!ykcja wi&tego ?*icjum, %owcy c$arownic nale"cy !o innyc' 6ultw !$ia%aj be$ wi&ks$yc' #r$es$k!(

Wyb"r postaci<
Kru"yna Bowcw czarownic musi $awiera nie mniej ni" 4 i nie wi&cej ni" I2 mo!eli( 0rac$ ma @JJ zotych koron, ktre musi #r$e$nac$y na rekrutacj& mo!eli !o swojej !ru"yny(

?ohaterowie<
0+*W09G &F< 6om#ani Bowcw 3zarownic musi !owo!$i 9nkwizytor( 9nkwizytor mo"e by tylko je!en! .F,9?0 ,F S0Z=:F:< 9nkwizytor mo"e lic$y na ra!& i #omoc #rezbitera -igmara( ;&WC: C9:F&W+0C< 4 s$eregi kom#anii mo"na wcieli tr$ec' Bowcw czarownic(

Stronnicy<
9,8& :< 9nkwizytor mo"e wcieli !o !ru"yny Bowcw czarownic !owoln ilo zelotw 1nale"y je!noc$enie #ami&ta o $asa!$ie ogranic$ajcej lic$b& mo!eli !ru"yny Bowcw czarownic !o I2 #ostaci2( 38:Z,8:+ < 4 kom#anii mo"e s%u"y maksymalnie #i&ciu @lagelantw( .0,S ?&A&WG< 9nkwizytor mo"e !owo!$i maksymalnie #i&cioma psami bojowymi(

=achiny<
.&*L +0*< 9nkwizytor mo"e wy#osa"y kom#ani& Bowcw czarownic w je!en #okutnik(

+ajemne &strza<
wi&te ?*icjum to tajemnic$a, nieu*na organi$acja ktra ws$&!$ie wok% wi!$i wrogw 3m#erium i bar!$o starannie !obiera ws#%#racownikw( Bowcy czarownic mog $atru!ni nast&#ujce (ajemne "strza- kartogra', kupiec, owca nagrd, medyk, pogromca trolli, rycerz najemny, skryba, stra%nik drg, szczuroap, tilea,ski kusznik, zwiadowca(

.ocztkowa #iczba .unkt"w 1o!wiadczenia<


0+*W09G &F ro$#oc$yna gr& $ 2J #unktami 7owiadczenia( .F,9?0 ,F S0Z=:F: ro$#oc$yna gr& $ I2 #unktami 7owiadczenia( ;&WC: C9:F&W+0C ro$#oc$yna gr& $ E #unktami 7owiadczenia( S F&++0CG ro$#oc$ynaj gr& nie #osia!ajc #unktw 7owiadczenia(

abe#a umiej(tno!ci

;owc"w czarownic
W:8*0 S F9, 8,C*0, :*:1, =0C*0, S0;&W, S9G?*& C0&W, S.,C A:8+,

0+*W09G .F,9?0

&F

,F S0Z=:F:

;&WC: C9:F&W+0C

] ] ] ] ] ] Aista umiejtnoci !ost&#na !la #rezbitera -igmara umies$c$ona $osta%a w F&9190:8, NN0000< =&180 WG( ] ] ] ]

,badaj swe my 'i; Prawdziwie m%drzy zawsze czuj% strach. &ako# 'epiej ba si ni# by szcz 'iwym, gdy# szcz cie jest uud% sabych. Prawdziwe zadowo'enie pochodzi jedynie z wypenionego obowi%zku. ,a gupcami s% ci, kt!rzy niczego si nie obawiaj%, twierdz%c, #e pozna'i wszystko. *%dry czowiek uczy si ze mierci innych. ,badaj swe my 'i; $zy# otwarty umys nie jest jak 3orteca, kt!rej wrota s% otwarte i niestrze#one4 takiemu umysowi brakuje skupienia. ?mys nie maj%cy ce'u bdzie b%dzi w ciemno ci, a herezja rodzi si z bezczynno ci. ,a may umys to czysty umys, taki umys atwo wypeni wiar%. Pamitaj czowiek o w%skich horyzontach widzi 'epiej. Podejrz'iwy umys to zdrowy umys; "ogosawiony jest umys zbyt may, by mie w%tp'iwo ci. ,badaj swe my 'i; 8esperacja, 'ito , poba#'iwo , przebaczenie, to'erancja, w%tp'iwo i wsp!czucie s% oznak% sabo ci. &y'ko si'na wo'a i determinacja s% gwarancj% zwycistwa; *y ' rodzi .erezj, .erezja rodzi +ar; 9gnorancja jest cnot%. 0ytrwaj w swej 9gnorancji. Niewinno niczego nie dowodzi. Nie ma 'udzi niewinnych. 9stnieje ty'ko r!#ny stopie5 winy. ?korz si i #auj za grzechy - 'epiej by ka'ek% ni# mie nieczyste my 'i; *ieszka5cy 9mperium zbyt dugo #y'i w zowrogim cieniu mierci. Na P!nocy raz po raz gromadz% si #%dne krwi hordy, kt!re 'ada chwi' mog% ruszy niszczycie'sk% 3a'%. +to nas przed nimi ochroni< $zy mamy 'iczy na mieszka5c!w +is'e@a< ,a ka#dym razem, kiedy siy $haosu dokonyway inwazji i byy odpierane, ubywao nam si i z coraz wikszym trudem odpiera'i my ko'ejne ataki. -e#e'i chcemy obroni ziemie Sigmara, mo#emy 'iczy ty'ko na siebie. 0ystarczy, #e zawahamy si cho raz i zawiedziemy, a nasz 'os zostanie przypiecztowany. Nie b!jcie si jednak, c!ry i synowie Sigmara, bowiem znaki s% doskona'e widoczne. 0ystarczy si szeroko rozejrze i spojrze szeroko otwartymi oczyma, a zobaczymy ostrze#enie, kt!re zostao nam przekazane, i zdoamy przygotowa si do obrony przed ko'ejn% napa ci%.
- Luthor Huss, Prorok Sigmara

+atura<
GB<)57;G7(

9asady specja#ne<
4 #r$y#a!ku Bowcw czarownic maj $astosowanie #oni"s$e $asa!y s#ecjalne-

&rdo :dministratum<
4s$elki ekwi#unek #osia!any #r$e$ Bowcw czarownic musi #r$ej #r$e$ biurokratyc$n mac'in& "rdo Administratum( S#ecjalne regu%y jakim #o!lega #roce!ura $ao#atr$enia kom#anii Bowcw czarownic o$nac$a !o!atkowe kos$ty $wi$ane $ #o$yskaniem naj#os#olits$yc' nawet #r$e!miotw( 4 gr$e o!$wiercie!la to $asa!a, $go!nie $ ktr Bowcy czarownic $a ka"!y $aku#iony w trakcie sekwencji po potyczce #r$e!miot mus$ $a#%aci !o!atkowym $%otem( 3 tak, warto #r$e!miotu ktrego cena nie #r$ekrac$a 2J )K w$rasta o kolejne *C )KY ekwi#unek ktrego warto #o!stawowa oscyluje w granicac' o! 2I )K !o @J )K $ostaje $wi&ks$ona o kolejne 2*C )K, $a $a #r$e!mioty, ktryc' cena #o!stawowa #r$ekrac$a @I )K mus$ !o#%aci kolejne 4*C )K( 9 !rugiej je!nak strony, w%a!$a i w#%ywy jakimi !ys#onuje "rdo Administratum s#rawia, "e Bowcy czarownic otr$ymuj #remi& XI !o r$utu na 1&S T.+&Q ekwi#unku, w trakcie sekwencji po potyczce( /ona!to, naka$ $ac'owania uwi&conyc' #r$e$ "rdo Administratum $asa! i #ostw ora$ wymg sk%a!ania o*iar wymaga o! !ru"yny s#oryc' nak%a!w *inansowyc'( 4 gr$e o!$wiercie!la to $asa!a $go!nie $ ktr w trakcie sekwencji po potyczce, na #otr$eby $asa! s#r$e!a"y Bupw kom#ania Bowcw czarownic traktowana jest tak jakby lic$ba mo!eli w dru%ynie by%a o je!en #o$iom wi&ks$a, ni" ma to *aktyc$nie miejsce(

@5 | S t r o n a

3antasy Skirmish

Lmiej(tno!ci specja#ne<
*ohater kom#anii Bowcw czarownic, ktry osign% kolejny #o$iom !owia!c$enia i w ramac' ro$woju wylosowa% (" 8 +$9:;<6("=> mo"e naby je!n $ umies$c$onyc' #oni"ej umiejtnoci specjalne( 4i&cej in*ormacji na temat nauki umiej&tnoci $amies$c$ono w F&9190:8, Y00< *:=.:+0:(

?ohaterowie<
Oowcy c$arownic to c'ary$matyc$ni, cec'ujcy si& *anaty$mem obywatele 3m#erium( )o w%anie mo!ele takic' bohaterw twor$ tr$on !ru"yny ora$ stanowi o $amo"noci i #resti"u kom#anii( Kru"yna Bowcw czarownic mo"e #osia!a !o s$eciu bohaterw, $ ktryc' je!en musi #e%ni rol& #r$yw!cy( He!noc$enie nale"y je!nak $auwa"y , "e s$stym bohaterem mo"e $osta , w !ro!$e awansu, je!ynie je!en $e stronnikw 1wi&cej in*ormacji $naj!uje si& w F&9190:8, N0000< *:=.:+0:2( =o!ele bohaterw, w o!r"nieniu o! stronnikw, mog #os%ugiwa si& $nac$nie s$ers$ym wac'lar$em ekwi#unku, mog !$ier"y magic$n bro+ a tak"e #os%ugiwa si& innymi, r$a!ko s#otykanymi #r$e!miotami $!obytymi w c$asie kam#anii(

Charakternik<
Bowcy czarownic s%yn $e swej wyjtkowej o!wagi i *anaty$mu $ jakim $walc$aj .'aos( *ohater mo"e #r$er$uci nieu!any test S)57.A< i 05?9:( 4ynik !rugiego r$utu jest ostatec$ny( /ona!to, mo!el automatyc$nie $!aje testy S7= 4 47;.B(

1owodzenie Rty#ko dow"dcaS<


6or$ystajcy $ tej umiej&tnoci 9nkwizytor cies$y si& #os%uc'em u #o!w%a!nyc'( <miej&tno #o$wala ws$ystkim #ostaciom 1bohaterom lub stronnikom2, ktr$y $naj!uj si& w o!leg%oci nie #r$ekrac$ajcej CO o! bohatera, #r$er$uci nieu!any test C,C% .F9GWU1C9GC%, wynik !rugiego r$utu jest ostatec$ny( Gale"y #ami&ta , "e umiej&tno ta nie ma $astosowania w #r$y#a!ku, g!y ka#itan jest "szoomiony!, $osta% #owalony na ziemi! lub +cieka!/

0nkwizytor<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< I EJ 9* 2J N 2J ==

*awa#erzysta<
*ohater biegle je8!$i konno lub na innyc' wier$c'owcac'( K$i&ki umiej&tnoci mo!el mo"e #r$er$uci nieu!any test jeCdziectwa, wynik !rugiego r$utu jest ostatec$ny(

*rzepki<
*ohater, ktry #osia!a t& $!olno , w c$asie wielu w&!rwek i #otyc$ek nabra% niesamowitej kr$e#y( =o"e nosi #ancer$e ignorujc ujemne mo!y*ikatory !o 0 i S9( /ona!to, bohater wyekwi#owany w paw% 1$obac$ F&9190:; NY< ,*W0.L+,*2 mo"e biega&(

.rawdziwa Wiara<
4iara bohatera c'roni go #r$e! $ro!$on $ .'aosu #lugaw magi( =o!el #o!lega $asa!$ie s#ecjalnej ?K/?5G?Z G7 =703T 122(

.siarczyk<
*ohater o#iekuje si& #sami ora$ #otra*i nauc$y $wier$&ta r"nyc' s$tuc$ek i s%uc'ania #rostyc' #olece+( /ies bojowy ktry $naj!uje si& w o!leg%oci nie #r$ekrac$ajcej CO o! #siarczyka, mo"e u"y jako #o!staw& testu warto ws#%c$ynnika C,C%G .F9GWU1C9, bohatera( Gale"y #ami&ta , "e $asa!a ta nie ma $astosowania w #r$y#a!ku, g!y #siarczyk jest "szoomiony!, $osta% #owalony na ziemi! lub +cieka!(

Fewe#ator Rty#ko dow"dcaS<


6om#ania !owo!$ona #r$e$ rewelatora cies$y si& s#orym bogactwem i s$c$&ciem( /o $ako+c$eniu ro$grywki, jeli K?4VK.7 nie $osta% yczony z akcji!, w trakcie sekwencji po potyczce, na #otr$eby $asa! s#r$e!a"y Bupw kom#ania traktowana jest tak jakby s#r$e!a%a je!n c$& Bupu wi&cej, ni" ma to *aktyc$nie miejsce(

S'uszny gniew<
/%omienne ka$ania /re$biterw Sigmara ro$bu!$i%y w bohaterze #raw!$iw #asj& i gor$k nienawi !o wroga( *ohater #a%a G3BG743.3S !o ws$ystkic' mo!eli wroga(

Wo6nica<
*ohater #otra*i #owo$i wo$em, #owo$em, a nawet ry!wanem( K$i&ki umiej&tnoci mo!el mo"e #r$er$uci nieu!any test powo%enia, wynik !rugiego r$utu jest ostatec$ny(

9ab"jczy cios<
K$i&ki uc$estnictwu w wielu walkac' $ nie$lic$onymi kultystami i mutantami toc$cymi 3m#erium nic$ym rak, Bowcy 3zarownic osign&li !oskona%o w s$tuce $abijania #lugawyc' s%ug .'aosu i c$yni to na! #o!$iw s$ybko i g%a!ko( 4s$ystkie : :*0 wykonane #r$e$ bohatera w 'azie walki wrcz #o!legaj $asa!$ie s#ecjalnej 97CVH.9: .3?S(

Aierarc'owie 6ultu Sigmara =%oto!$ier"cy !ostr$egaj i ro$umiej #otr$eb& #osia!ania witynnej instytucji s!ownic$ej( 9a!aniem 3nkwi$ycji jest #rowa!$enie s#raw $wi$anyc' $ 'ere$j F wy$nawaniem $aka$anyc' kultw, u#rawianiem c$arnoksi&stwa, a tak"e ws$elkimi innymi s#rawami $agra"ajcymi be$#iec$e+stwu 3m#erium( S&!$iw 6ultu Sigmara, !ys#onujcyc' moc *erowania wyrokw, na$ywa si& #ows$ec'nie 3nkwi$ytorami( Gajc$&ciej #r$y!$iela si& ic' !o #rowa!$enia le!$tw $wi$anyc' $ !$ia%alnoci wykrytyc' 6ultw .'aosu( 9a!aniem 3nkwi$ytorw jest ba!anie struktur sekt, #owi$a+ $ innymi organi$acjami lub osobami ora$ wy!obywanie $e$na+ o! #o!ejr$anyc'( 6a"!a #rowincja ;enna Sigmara #osia!a swyc' 3nkwi$ytorw, ktr$y o!#owia!aj #r$e! je!nym $ !wc' ;or!w 3nkwi$ytorw( ;or!owie #o!legaj w%a!$y 4ielkiego 3nkwi$ytora, ten $a o!#owia!a #r$e! 4ielkim )eogonist( .'o w%a!$a 3nkwi$ytorw obejmuje wy%c$nie $iemie nale"ce !o 3m#erium, to jurys!ykcji wi&tego ?*icjum #o!legaj ws$ystkie #r$ebywajce w granicac' ;enna Sigmara istoty, nie$ale"nie o! rasy, #iastowanego ur$&!u c$y #osia!anego statusu s#o%ec$nego( 4 o!r"nieniu o! /re$biterw, 3nkwi$ytor$y Sigmara nos$ c$arne 'abity $ !%ugimi r&kawami i obs$ernymi ka#turami, #r$ewi$ane w #asie bia%ymi s$nurami, na ko+cac' ktryc' $awi$uje si& #i& w&$%w, symboli$ujcyc' #i& $akonw, sk%a!ajcyc' si& na wi&te ?*icjum Sigmara( /o! 'abitami, 3nkwi$ytor$y c$&sto nos$ kolc$ugi $ r&kawami, $a kor#us nier$a!ko c'roni tak"e kirysami, o$!obionymi symbolami 6ultu i 9akonu ?c$ys$c$ajcego /%omienia( C%:F:* ,FGS G*: 0+*W09G &F:< 0+*W09G &F S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I I I 3 3 1 I 1 ^ =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< 9nkwizytor #osia!a S9):;B) i =O?) C?H?4:, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y !ow!c& w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L ;&WCUW C9:F&W+0C( 9:S:1G S.,CA:8+,< 1&WU1C:< Bowcy czarownic to wietnie wys$koleni, o!wa"ni i lojalni wityni Sigmara wojownicy, !owo!$eni #r$e$ c'ary$matyc$nyc' i !owia!c$onyc' 9nkwizytorw( 4 gr$e o!$wiercie!la to $asa!a we!le ktrej #osta 1bohater lub stronnik2, ktra $naj!uje si& w o!leg%oci nie #r$ekrac$ajcej CO o! swojego ka#itana, mo"e u"y jako #o!staw& testu warto ws#%c$ynnika C,C%G .F9GWU1C9, swojego K?4VK.:( Gale"y #ami&ta , "e $asa!a ta nie ma $astosowania w #r$y#a!ku, g!y 3nkwi$ytor jest "szoomiony!, $osta% #owalony na ziemi! lub +cieka!( ?;&Z&S;:W0,[S W& S0Z=:F:< 9nkwizytorzy mog w$nie mo!%y !o Sigmara, by ten ob!ar$y% ic' oc'ron #r$e! magic$n moc wrogw( Ko#ki 9nkwizytor $naj!uje si& na #olu bitwy 1i nie +cieka!, nie $osta% #owalony na ziemi! lub "szoomiony!2, generuje na #otr$eby grac$a !wie Kostki Rozproszenia( 1LC%&W+G< 9nkwizytor $na je!n $ =&180 W 1& S0Z=:F: wys$c$eglnion w F&9190:8, NN0000< =&180 WG( 0+*W09G &F< 9nkwizytor #o!lega ws$ystkim $asa!om, ktrym #o!legaj #rezbiterzy -igmara, $ wyjtkiem *aktu, "e jego mo!litwy maj #oziom $ocy rwny D( *:.;:+>W&A&W+0*< 9nkwizytor mo"e nosi $broj& i o!mawia $odlitwy do -igmara( =&180 WG 1& S0Z=:F:< 9nkwizytorzy otr$ymuj o! swego boga nie$wyk%e moce, ktrymi ra$i mog swyc' wrogw w bitwie( 4 'azie magii inkwi$ytor mog w$nie !wie r"ne mo!litwy( =o!litwy !$ia%aj tak samo jak $akl&te c$ary o #o$iomie mocy D( ? ile nie #o!ano inac$ej w ic' o#isie, mo"na ic' u"y w stosunku !o samego mo!elu, tu!$ie" !owolnej #ostaci 1bohatera lub stronnika2 w o!leg%oci !o I2R o! 9nkwizytora( S;LS9+G Z+0,W< 9nkwizytorzy #otra*i swymi #%omiennymi ka$aniami ro$bu!$i #raw!$iw #asj& i gor$k nienawi !o wroga( 9nkwizytor #a%a G3BG743.3S !o ws$ystkic' mo!eli wroga(

0rog!w naszej wiary jest 'egion, a stwor!w $haosu nieprze'iczona rzesza. Nierozs%dnym jest zgbianie ich natury, bowiem jest ona jeno zwyrodnieniem w naszych oczach, a my musimy otacza si tym, co dobre i wite. &ako# nie bdziemy nadawa'i tym stworom innych imion ni('i pomiot $haosu i nie bdziemy o nich my 'e'i inaczej ni# tak, i# trza cakowicie wyniszczy to p'ugastwo oczyszczaj%cym ogniem.
- fragment Traktatu o zaleceniach dla obrocw wiary, autorstwa Arcylektora Aglima

"iedni, pro ci 'udzie - zbyt boja('iwi 'ub zbyt tpi, by dostrzec zo wewn%trz siebie. 7amentuj% i narzekaj% na moje/ bezkompromisowe metody, 'ecz czy jest w r!d was ktoko'wiek kto my 'i, i# powieszenie poowy wsi jest zbyt wie'k% cen% za pewno , #e zepsucie zostao ujawnione i zniszczone tego dnia<
- Ernst Traugott, owca czarownic

@@ | S t r o n a

Warheim

.rezbiter Sigmara<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>I 5@ 9* 2J N 2J ==

;owca czarownic<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>4 4@ 9* 2J N 2J ==

/re$biter$y F ka#%ani Sigmara #r$ynale" !o je!nego $ c$terec' $akonw, okrela to ic' $a!ania wewntr$ organi$acji( 6a#%aniFwojownicy F nale" !o 9akonu Srebrnego =%ota, ktrego c$%onkowie #r$emier$aj 3m#erium, w$macniajc wiar&, tro#ic 'eretykw i #r$ynos$c c'wa%& Sigmarowi( Hako ka#%ani w&!rowni s $obowi$ani #%aci wityni c$& swyc' !oc'o!w, !o!atkowo mo"na o! nic' wymaga , by je!en ty!$ie+ w roku s#&!$ili jako Stra"nicy wityni lub oc'roniar$e !ygnitar$a 6ultu( 6a#%aniFwojownicy s $obowi$ani !o o!#rawienia uroc$ystego nabo"e+stwa !$i&kc$ynnego ra$ w tygo!niu, a nie co!$iennie jak #re$biter$y nale"cy !o 9akonu /oc'o!ni, $!olni s tak"e !o wykonywania innyc' #os%ug religijnyc', lec$ s#owie!$i wys%uc'uj je!ynie wte!y, g!y brak jest #r$e!stawiciela $akonu ekle$jastyc$nego( 9brojni ka$no!$ieje, nale"cy !o 9akonu Srebrnego =%ota, w&!ruj #o 3m#erium by s%owem, ogniem i si% swego ramienia umacnia wiar& wr! mies$ka+cw 3m#erium ora$ nis$c$y ws$elkie o$naki .'aosu( /re$biter$y Sigmara niemal we ws$ystkic' #rowincjac' !ar$eni s takim samym #owa"aniem, c'o w #rowincjac' g!$ie #r$ewa"a 6ult <lryka, s$acunek ten wynika rac$ej $e strac'u #r$e! $emst )em#larius$y /%oncego Serca ni" #raw!$iwej wiary( C%:F:* ,FGS G*: .F,9?0 ,F: S0Z=:F:< .F,9?0 ,F S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I 3 3 3 3 1 3 1 ^ =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< #rezbiter -igmara #osia!a S9):;B) i =O?) C?H?4:, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y ka#%ana w !o!atkowy or&" i #ancer$ o!#owie!ni !la 6ocio%a Sigmara 1$obac$ F&9190:; NN0000< =&180 WG2( 9:S:1G S.,CA:8+,< ?;&Z&S;:W0,[S W& S0Z=:F:< #rezbiterzy -igmara mog w$nie mo!%y !o swego boga, by ten ob!ar$y% ic' oc'ron #r$e! magic$n moc wrogw( Ko#ki #rezbiter -igmara $naj!uje si& na #olu bitwy 1i nie +cieka!, nie $osta% #owalony na ziemi! lub "szoomiony!2, generuje na #otr$eby grac$a !wie Kostki Rozproszenia( 1LC%&W+G< #rezbiter -igmara $na je!n $ =&180 W 1& S0Z=:F: wys$c$eglnion w F&9190:8, NN0000< =&180 WG( *:.;:+>W&A&W+0*< #rezbiter -igmara mo"e nosi $broj& i o!mawia $odlitwy do -igmara( =&180 WG 1& S0Z=:F:< #rezbiterzy -igmara otr$ymuj o! swego boga nie$wyk%e moce, ktrymi ra$i mog swyc' wrogw w bitwie( 4 'azie magii K<.A?4G3 mog w$nie !wie r"ne mo!litwy( =o!litwy !$ia%aj tak samo jak $akl&te c$ary o #o$iomie mocy @( ? ile nie #o!ano inac$ej w ic' o#isie, mo"na ic' u"y w stosunku !o samego K<.A?4GB0?, tu!$ie" !owolnej #ostaci 1bohatera lub stronnika2 w o!leg%oci !o I2R o! #rezbitera -igmara( &30:F:< /re$biter$y Sigmara $obowi$ani s !o sk%a!ania o*iary na r$ec$ 6ocio%a Sigmara $ c$&ci swyc' !oc'o!w( 4 gr$e o!$wiercie!la to $asa!a, $go!nie $ ktr w trakcie sekwencji po potyczce, na #otr$eby $asa! s#r$e!a"y Bupw mo!el #rezbitera -igmara lic$ony jest #o!wjnie( S;LS9+G Z+0,W< #rezbiterzy -igmara #otra*i swymi #%omiennymi ka$aniami ro$bu!$i #raw!$iw #asj& i gor$k nienawi !o wroga( #rezbiter #a%a G3BG743.3S !o ws$ystkic' mo!eli wroga(

Oowcy c$arownic to osoby, ktre $e swyc' w%asnyc' #owo!w #owi&caj "ycie na o!naj!ywanie i nis$c$enie .'aosu i jego s%ug ws$&!$ie, g!$ie tylko mog !otr$e ( 3c' !e*inicja .'aosu jest bar!$o in!ywi!ualna, c$&sto na tyle obs$erna, "e mieci si& w niej ws$ystko i ka"!y, kogo nie lubi( 9 tego #owo!u nie s !ar$eni $au*aniem i niemal ws$yscy si& ic' boj( 4 #r$eciwie+stwie !o tyc', ktr$y $walc$aj naja$!y .'aosu na kra+cac' Starego wiata, %owcy c$arownic wol !$ia%a wewntr$ s#o%ec$e+stw lu!$kic', nis$c$c .'aos $anim $!"y si& on tam $akor$eni ( 9e swej natury s samotnikami, nie u*aj nikomu, nikt te" nie jest wolny o! ic' #o!ejr$e+( /rawie ka"!e o!c'ylenie o! ic' !e*inicji normalnoci jest w ic' oc$ac' g%&boko #o!ejr$ane( C&! !$ia%a #r$eciwko ka"!emu, w ktrym wykryj 1lub b&! myle , "e wykryli2 la!y mutacji lub innyc' sk%onnoci c'aotyc$nyc'( Giektr$y %owcy c$arownic ro$s$er$aj swe $ainteresowania na /%orkw, niestru!$enie wykrywajc w ;u!$iac' nawet najmniejs$ !omies$k& orkowej krwi( 4 niektryc' #a+stwac' toleruje si& %owcw c$arownic i $ac'&ca !o !$ia%ania, a tam g!$ie nie F !$ia%aj w sekrecie i s wte!y nawet bar!$iej #o!ejr$liwi ni" $wykle( He"eli nie maj innego wyjcia, $abijaj be$ $w%oki swoje o*iary, ale $wykle staraj si& w$nieci masow 'isteri&, $ac'&cajc ;u!$i !o !onos$enia na ssia!w, w%a!cw, a nawet na c$%onkw w%asnyc' ro!$in( C%:F:* ,FGS G*: ;&WCG C9:F&W+0C< ;&WC: S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I 3 3 3 3 1 3 1 P =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< 6a"!y owca czarownic #osia!a S9):;B) i =3B.9, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y mo!el w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L ;&WCUW C9:F&W+0C( 9:S:1G S.,CA:8+,< S.:80Q W0,1`=TM< Bowcy czarownic o!c$uwaj G3BG743Z !o ws$ystkic' mo!eli r$ucajcyc' $akl&cia(

8 is t a e kw ip un ku

;owc "w czar ow n ic


?&%:
?F&[ 1& W:8*0 WFTC9
Cro+ wielka Cu%awa 0wia$!a $aranna 6a!$ielnica ognia =iec$ =%ot bojowy S$tylet )o#r bojowyLGa!$iak 15 zk 3 zk 5 zk 20 zk 10 zk 3 zk 2 zk 5 zk 10 zk 25 zk 10 zk 20 zk 20 zk 5 zk 15 zk 30 zk 3 zk 5 zk 5 zk ,F&W0, Cro+ wielka Cu%awa .e# bojowy 0wia$!a $aranna 6orbac$ =ac$uga =%ot bojowy S$tylet

F&++0CG 15 zk 3 zk 15 zk 5 zk 5 zk 3 zk 3 zk 2 zk 10 zk 10 zk 20 zk 15 zk 5 zk 10 zk 5 zk 15 zk 3 zk 5 zk 5 zk Cro+ wielka Cic$ Cu%awa .e# bojowy 0wia$!a $aranna 6a!$ielnica ognia 6orbac$ =%ot bojowy

38:Z,8:+
?F&[ 1& W:8*0 WFTC9
15 zk 15 zk 3 zk 15 zk 5 zk 20 zk 5 zk 3 zk

?F&[ 1& W:8*0 WFTC9

?F&[ 1GS :+S&W:


Cro+ miotana 1no"e2 6us$a /istolet /istolet #oje!ynkowy /istolet str$a%kowy

?F&[ 1GS :+S&W:


Cro+ miotana 1no"e2 Ouk Ouk !%ugi ?s$c$e# /roca Sie

?F&[ 1GS :+S&W: F .:+C,F9 F

.:+C,F9
;ekki re!ni .i&"ki /ukler$ )arc$a Ae%m

.:+C,F9
;ekki re!ni /ukler$ )arc$a Ae%m

@C | S t r o n a

3antasy Skirmish

Stronnicy<
4 !ru"ynie Bowcw czarownic mo!ele stronnikw re#re$entuj #r$e!stawicieli *anatyc$nyc' wy$nawcw Sigmara, gorliwie s%u"cyc' wityni Sigmara, re#re$entowanej #r$e$ mo!ele bohaterw( /ona!to, nale"y $auwa"y "e sami stronnicy nie twor$ je!nolitej gru#y, lec$ !$iel si& na !wie #o!gru#y( /ierws$ $ nic' re#re$entuj mo!ele zelotw i 'lagelantw, ktr$y w miar& #ost&#u kam#anii $!obywaj !owia!c$enie ora$ ekwi#unek, #o!nos$c swoje ws#%c$ynniki i umiej&tnoci( Krug #o!gru#& stanowi mo!ele 'o!owanyc' w 7lt!or*ie psw bojowych( #sy bojowe nie $!obywaj !owia!c$enia( 4s$yscy stronnicy, nale" !o je!nej $ grup stronnikw lic$cyc' o! je!nego !o #i&ciu mo!eli re#re$entujcyc' #ostacie tego samego ro!$aju( =o!ele nale"ce !o grupy stronnikw $!obywaj tyle samo !owia!c$enia ora$ nabywaj te same ro$wini&cia co ic' towar$ys$e(

3#age#ant<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>@ @J 9* 2J N 2J ==

9e#ota<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< JX 2J 9* 2J N 2J ==

9elota straci% ws$ystko, co by%o !la niego cenne( Cy mo"e jego ro!$in& wymor!owali 9wier$olu!$ie albo ca%a wioska $osta%a s#alona #r$e$ 9ielonoskryc'( Cy mo"e straci% majtek w wyniku intrygi #r$eku#nego ku#ca albo m%o!y s$lac'cic u#rowa!$i% i $gwa%ci% jego "on&( Gie$ale"nie o! #owo!u, $elotw utr$ymuje #r$y "yciu tylko je!no , wiara( 9naj!uj ukojenie w #%omiennyc' ka$aniac' #re$biterw Sigmara( 4&!ruj w #o!artyc' %ac'manac' #o ca%ym 3m#erium, s$ukajc s%ug $%a lub osb ska"onyc' .'aosem( <kojenie o! blu i o!ku#ienia win mo"e im $a#ewni tylko #r$elewana krew , $arwno ic' w%asna, jak i wrogw 3m#erium( Gie s tak !obr$e wys$koleni jak *lagelanci, ale ro$#ala ic' "ar #raw!$iwej wiary, a to na#raw!& #ot&"ny or&"( C%:F:* ,FGS G*: 9,8& G< 9,8& : S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I 2 2 3 3 1 3 1 P =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< )elota #osia!a S9):;B) i =7.9<0T, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y #osta w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L ;&WCUW C9:F&W+0C( 9:S:1G S.,CA:8+,< C%&F\BG< 4 trakcie rekrutacji mo!elu, kos$tem kolejnyc' 2@ zk mo"na awansowa je!nego zelot na chor%ego dru%yny( SGZ+:80S :< 4 trakcie rekrutacji mo!elu, kos$tem kolejnyc' 2J zk mo"na awansowa je!nego zelot na sygnalist dru%yny(

Stary wiat jest #onurym i niebe$#iec$nym miejscem, w ktrym kl&ski nieuro!$aju, $ara$y i wojny o#anowuj ca%e krainy, s#owijajc lu!$kie krlestwa w o#arac' g%o!u, cier#ienia i mierci( 4ielu *ilo$o*w i teologw uwa"a, "e tra#ice ro!$aj lu!$ki #lagi $osta%y $es%ane #r$e$ bogw, ktr$y c'c w ten s#osb ukara skalanyc' gr$es$n natur ;u!$i( Giektr$y $a m&!rcy g%os$, "e trwajca !wa milenia era c$%owieka !obiega ko+ca, a na!c'o!$ce !ni s ostatnimi w 'istorii umierajcego wiata( Dlagelanci, okrutnie okalec$ajcy swe cia%a, #owstali by o!#okutowa gr$ec'y lu!$kociY $bieraj si& w lu8ne gru#y, ktre #o!r"ujc #omi&!$y lu!$kimi osa!ami !okonuj #ublic$nyc' aktw samookalec$enia, bic$ujc si& ci&"kimi, $ako+c$onymi ci&"arkami bic$ami i %a+cuc'ami( 4ielu s#or! #okutnikw, $a!aje sobie rany tak okrutne, "e metalowe $ako+c$enia batw o!rywaj si& i wbijaj g%&boko w cia%o( Dlagelanci wier$, "e #okutujc je!ynie w ten s#osb wybawi swoj !us$e o! wiec$nego #ot&#ienia( 4i&ks$o ;u!$i #o cic'u #o#iera te u#iorne #raktyki, %u!$c si& na!$iej, "e $a!ajcy sobie rany bic$ownicy s w stanie wybawi tak"e ic' !us$e( /okutnicy $a!aj sobie cier#ienie w r"ny s#osb, wielu $ nic' nacina na!garstki lub #r$ebija gwo8!$iami !%onie, inni wielokrotnie wyr$ynaj na swoic' cia%ac' s%owa lub symbole, $wiastujce na!ejcie ko+ca wiata, jes$c$e inni wy%u#uj sobie oc$y( 5a!ykalne i okrutne #raktyki umartwiania c$yni *lagelantw niemal niewra"liwymi na bl i bar!$o tru!nymi !o $abicia( /ielgr$ymujcy #r$e$ Stary wiat *lagelanci #iewaj tak"e #onure #ieni i wyg%as$aj gniewne ka$ania, ktre c$&sto #o%c$one s $ religijnymi rytua%ami, nauki bic$ownikw #ot&#iaj #yc'& "ywota i w$ywaj !o nawrcenia, w oblic$u na!c'o!$cego ko+ca wiata( .'o #raktyki *lagelantw s okrutne i krwawe, to niewiele o*icjalnyc' kultw religijnyc' i w%a!cw krain #ot&#ia #okutnikw, w#rost #r$eciwnie, wielu s#or! nic' rekrutuje w s$eregi w%asnyc' wojsk tyc' s$alonyc', ignorujcyc' bl i strac' wojownikw( 4 3m#erium 6ult Sigmara nig!y o*icjalnie nie #o#ar% #raktyk #okutnikw, wia!omym je!nak jest #ows$ec'nie, "e to w%anie wy$nawcy Sigmara, stanowi wi&ks$ c$& #r$emier$ajcyc' Stary wiat *lagelantw( /omimo *aktu, "e niemal ws$yscy bic$ownicy to s$ale+cy, s je!nak ;u!$ie, ktr$y nie wi!$c innej !rogi, #r$y%c$aj si& !o gru# #okutnikw, by ra$em $ nimi !otr$e !o na$nac$onego krwi i cier#ieniem celu( C%:F:* ,FGS G*: 38:Z,8:+ :< 38:Z,8:+ S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I 3 3 I I 1 3 1 10 =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< 6a"!y 'lagelant #osia!a .B/ C?H?4:, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y mo!el w !o!atkowy or&" $ 80S G ,*W0.L+*L ;&WCUW C9:F&W+0C( 9:S:1G S.,CA:8+,< 3:+: G*. 3LF0:.

.ies bojowy<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>@ I@ 9* 2J N 2J ==

Nigdy nie zostao udowodnione, by ku'ty ci $haosu by'i czymko'wiek wicej ni('i gor%czkowym wytworem wyobra(ni niekt!rych co bardziej gor'iwych owc!w czarownic. 8'aczego musz% sta'e szuka 'ad!w Awewntrznego zepsuciaB oraz Azdeprawowanych, orgiastycznych sekt Pana 1ozkoszyB, gdy prawdziw% gro(b stanowi% grabie#cy z P!nocy< Nigdy tego nie pojm. Pytam was, co miaoby skania tych bogatych kupc!w, sz'achcic!w i uczonych do przymierza z $haosem, skoro ju# zdoby'i tak godne pozycje w 9mperium< "y'iby przecie jak robotnice pszcz! truj%ce wasny u'.
- Albrecht Skwapliwy, profesor emeritus Uniwersytetu w Nuln, przemawiajcy przed komisj doradcz elektora Nuln w sprawie zagroenia ze strony Chaosu

:'brechcie Skwa'iwy, byy pro3esorze ?niwersytetu w Nu'n, niniejsze zgromadzenie uznaje ci winnym kontakt!w z demonami i zaprzedania swej duszy $haosowi. 0ysoki urz%d i godno , jakie zostay ci powierzone, sp'amie w chwi'i, gdy przy%czye si do Stowarzyszenia Srebrnego +rgu, dziaaj%cego tu w Nu'n. Przypiecztowae swoje potpienie, tak da'ece nurzaj%c si w na skro mrocznych czarnoksiskich naukach tego ku'tu, a# zostae obrany jego przyw!dc%. 8o twych niewybacza'nych przestpstw do%czyo uporczywe i wiadome zwodzenie wadz przez skadanie 3aszywych o wiadcze5 na temat $haosu i wie'u innych spraw. 2unter, .ans; ,abierzcie go na zewn%trz i spa'cie. 0 tej chwi'i;
- Vorster Pike, owca czarownic, przemawiajcy przed komisj doradcz elektora Nuln w sprawie zagroenia ze strony Chaosu

4ytresowane i u!omowione #sy s stosunkowo r$a!kie w Starym wiecie, c'ocia" sta!a !$ikic' #sw mo"na s#otka $arwno na obs$arac' lenyc' i wiejskic' jak rwnie" w miastac'( 4i&ks$o !$ikic' #sw wywo!$i si& o! $wier$t myliwskic', ktre uciek%y lub $osta%y o#us$c$one #r$e$ swyc' w%acicieli i #owrci%y !o swojej #ierwotnej, !$ikiej natury( S #a!lino"ercami atakujcymi tylko os%abione lub $ranione istoty( .$&sto #o"eraj res$tki cia% $wier$t, #o$ostawionyc' #r$e$ inne !ra#ie"niki( /sy bojowe s 'o!owane #r$e$ $akonnikw wityni Sigmara, ktr$y !ocenili ic' nie$wyk% $!olno tro#ienia mutantw i c$arnoksi&"nikw( C%:F:* ,FGS G*: .S: ?&A&W,Z&< .0,S ?&A&WG S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa J I 0 I 3 1 I 1 5 =aksymalna J I 0 I 3 1 I 1 5 ?F&[a.:+C,F9< #sy bojowe #osia!aj $!olno bro, naturalna( #sy bojowe nig!y nie mog u"ywa or&"a i #ancer$y( 9:S:1G S.,CA:8+,< S3&F:< 4 walce wr&c$ psy bojowe !os%ownie ws#inaj si& je!en na !rugiego, wie!$ione !$ik c'&ci $aatakowania wroga( 6a"!y pies bojowy stojcy be$#ore!nio $a innym mo!elem psa bojowego, ktry walc$y wr&c$ mo"e $aatakowa i $osta $aatakowany #r$e$ $wi$any walk wrcz mo!el #r$eciwnika( 9W0,F9T< #sy bojowe nig!y nie $!obywaj !owia!c$enia(

"rzyd( si mutacji i zniszcz j%, gdy jest b'isko, aby nie zatrua twojej duszy.
- Ruprecht Tore, Inkwizytor

@D | S t r o n a

Warheim

=achiny<
=ac'iny stanowi wy#osa"enie bohaterw s%u"cyc' w s$eregac' !owia!c$onyc' i bogatyc' dru%yn( Ko najbar!$iej s#ektakularnyc' mac'in $nis$c$enia $alic$y nale"y samobie"ne 3zogi #arowe ora$ latajce Dyrokoptery( He!nak ic' wytwar$anie jest tru!ne, a sekrety konstrukcji s #ilnie str$e"one( 3nne rasy bu!uj s$ybkie ry!wany, ktre mog we!r$e si& w s$eregi wrogiej dru%yny i skosi j nic$ym $bo"e wy#osa"onymi w ostr$a ko%ami( Gale"y $auwa"y , "e je!ynie bohaterowie mog #owo$i #okutnikiem(

C%:F:* ,FGS G*: .&*L +0*:<


.&*L +0* /ow$ 6o%o 6o+ 6o+ S9 WW LS S W BW 0 : C.

F F ^ ^

F F 3 3

F F 0 0

I F 3 3

^ J 3 3

I 1 1 1

F F 3 3

F F 1 1

F F 5 5

.okutnik<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>I 2JJ 9* IJJ N @J ==

6ie!y obowi$ek w$ywa na #ole bitwy %owcw c$arownic, 3nkwi$ytor rus$a na c$ele kom#anii, s#ogl!ajc wok% $ wy"yn #ot&"nego #owo$u i kr$yc$c be$litosne wersety $ Aymnw =%oto!$ier"cy, by #r$e#e%ni "o%nier$y Sigmara s%us$nym gniewem i c'roni ic' !us$e #r$e! ws$elk gro$, ktrej #r$yj!$ie im stawi c$o%a( 9bu!owane $a c$asw =agnusa /obo"nego, masywne, okute "ela$nymi listwami, c$teroko%owe #owo$y c$&sto towar$ys$ %owcom c$arownic, ktr$y be$ ustanku tro#i 'eretykw i walc$ $ kultystami =roc$nyc' Cogw w naj!als$yc' nawet $aktkac' 3m#erium( /owia!a si&, "e wbite w "ela$ne listwy o%owiane gu$y i wi&te #iec$&cie #okrywajce #ow$ skutec$nie c'roni tak wo8nic& i #asa"erw jak i sam #ow$ #r$e! wrog magi( 9!ar$a si& tak"e, "e #ot&"ni 3nkwi$ytor$y o$!abiaj #owo$y tro*eami #okonanyc' !emonic$nyc' stworw i innyc' #lugawyc' bestii .'aosu lic$c, "e wi!ok ten #ora$i w$rok wrogw i na#e%ni ic' #lugawe serca strac'em( /owo$y %owcw c$arownic c$&sto $wane s tak"e #okutnikami( 9!ar$a si& bowiem, "e #omniejsi $%oc$y+cy, ktr$y w c$asie #rocesu #r$y$naj si& !o winy i ukor$ $a gr$ec'y unikaj oc$ys$c$ajcyc' #%omieni stosu( =iast tego, $akuci w !yby $a#r$&gani s !o #okutnika, by tam w #ocie i $noju #o kres swyc' !ni o!#okutowywa swe gr$ec'y(

9:S:1G S.,CA:8+,< 1LBG C,8, S F:C%( =:C%0+: W&A,++:< #okutnik traktowany jest jak machina wojenna w tym sensie, "e #o!lega !$ia%aniu $akl& i e*ektom magic$nym skierowanym w%anie #r$eciwko machinom wojennym( &C%F&+: .:+C,F9:< 4ytr$yma%a konstrukcja $a#ewnia #okutnikowi "chron #ancerza na 4X( /ona!to, !$i&ki soli!nej konstrukcji mo!ele wo8nicy i #asa"erw otr$ymuj #remi& E2 !o "chrony #ancerza lub otr$ymuj "chron #ancerza na @X jeli nie #osia!aj $broi( .&*L +0*< wi&te #iec$&cie, symbole Sigmara i #ergaminy na ktryc' wy#isano be$litosne wersety $ 0ymnw $otodzier%cy skutec$nie c'roni #okutnika #r$e! wrog magi( /ow$ ora$ ws$ystkie mo!ele $naj!ujce si& na #ok%a!$ie #okutnika otr$ymuj ?K/?5G?Z G7 =703T 122( He!nak $e w$gl&!u na surow bu!ow& i ascetyc$ne warunki w #owo$ie mo"e #o!r"owa je!ynie @ #asa"erw lub o!#owie!nik w towarze. #r$y c$ym je!en $ nic' musi $aj miejsce obok wo8nicy( L F9G=:+0,< Ga#rawa i konserwacja #oja$!w ora$ $ao#atr$enie $wier$t #ocigowyc' wymagaj s#oryc' nak%a!w *inansowyc'( 4 gr$e o!$wiercie!la to $asa!a, $go!nie $ ktr w trakcie sekwencji po potyczce, na #otr$eby $asa! s#r$e!a"y Bupw mo!el #oja$!u wra$ $ $a#r$&"onymi $wier$&tami #ocigowymi lic$ony jest #o!wjnie(

8 is t a mag ic zn ych pr z e dm i ot "w

;owc "w czar ow n ic


&FTB
Cu%awa Aelsturma 6sajce ?str$e =iec$ Cojowy =iec$ /ewnego .iosu =iec$ /ot&gi =iec$ Sigismun!a =iec$ S#rawie!liwoci =%ot S!u ?str$e ;osu ?str$e =ocy ?str$e /rawej Stali )o#r Cestiobjcy

9?F&A:
/ancer$ $ =eteorytowego Uela$a )arc$a $ Cr$u 9akl&ta )arc$a

:809=:+G .a%un =agnusa 6itajski 0agat 6lejnot rwnowagi Gas$yjnik $ 6amienia Datum Ge*rytowy ;ew /iec$& .$ystoci /iec$& Sigmara 5elikwia 5o#us$y 6amie+ Str$&# *lagi )ali$man S$c$&cia

:F*:+: /iec$& 9nis$c$enia 9wj 5o$#ros$enia

9:*8T

, .F9,1=0& G 3kona =agnusa <#r$" ?!wagi

S9 :+1:FG .'orgiew Sigismun!a /ro#or$ec /ogromcy Kemonw S$tan!ar 3m#erium S$tan!ar =&stwa

@E | S t r o n a

3antasy Skirmish

@P | S t r o n a

Warheim

+u#n K %rabstwo Wissen#andu


'ranice le-cego na poudniowym zachodzie Imperium /ra$stwa 2issenlandu wyznaczaj na zachodzie 'ry ,zare, na pnocy prowincja =eikland za1 na poudniu prowincje 6Derland i ,udenland Naj$ardziej wysunita na poudnie prowincja tworzy trjkt ograniczony z dwch stron przez 'ry ,zare i *zarne oraz rzek ,ol z trzeciej 2issenland, podo$nie jak rozcigajcy si wschodzie ,udenland, jest jedn w najmodszych prowincji Imperium <rowincja powstaa gdy kilka wiekw temu, poudnie Imperium zostao niemal doszcztnie zniszczone przez hord 0ielonoskrych, dowodzon przez 'or$ada ;elaznego <azura <o odparciu zdawao si niepokonanej hordy, zniszczony ,olland zosta podzielony na dwie cz1ci 0achodni nazwano 2issenlandem, za1 wschodni ,udenlandem !o nowo utworzonej prowincji, napyno wiele pomniejszych rodw arystokratycznych, ktrych przedstawiciele o$jli #unkcje penione dotychczas przez szlacht ,ollandu 4ak-e gos "lektora ,ollandu zosta podzielony pomidzy prowincje, a Imperium zyskao dwch "lektorw 0e wzgldu na $lisko1+ 'r ,zarych i *zarnych, w zachodnim 2issenlandzie trudno znale8+ przynoszce zyski #army 0amiast tego tamtejsi mieszka%cy utrzymuj si z grnictwa 5imo i- Khazadzi z Karak Norn panuj na rozlegych o$szarach grskich, to prowadzone od dziesicioleci negocjacje zapewniy Ludziom prawo do wydo$ycia <omimo tego, wci- dochodzi do nielegalnych dziaa% na terenach Khazadw, a ta rasa $ezlito1nie rozprawia si z grnikami ktrzy w zodziejski i partacki spos$ eksploruje zo-a 2a-n kwesti dla 2issenlandu jest utrzymywanie $ezpiecze%stwa na drogach, poniewa- wikszo1+ handlu od$ywa si poprzez grskie szlaki do 9retonni, 4ilei i Ksistw 'ranicznych Niemal wszystkie drogi cz si w 2uster$urg, ktry skrztnie korzysta z tego #aktu, cignc zyski z licznych karczm i zajazdw Niektre z nich syn z tysicletnich tradycji 2ielu podr-nych zatrzymuje si w tych miejscach, a$y skosztowa+ znakomitych gatunkw krasnoludzkiego piwa <odczas surowych zim niemal wszystkie przecze prowadzce do 2issenlandu zostaj zasypane przez 1nieg :edyn drog jest wwczas podziemny kana, zwany =zek <ogosw, ktra rozpoczyna swj $ieg w po$li-u Kreutzho#en i wydostaje si na powierzchni niedaleko 5iragliano w 4ilei, stajc si $ezcennym szlakiem caorocznego o$rotu towarowego 2 tej cz1ci 2issenlandu mo-na znale8+ smutne pamitki z przeszo1ci =uiny wielu wiosek i miast zrwnanych z ziemi przez ;elaznego <azura nadal stanowi milczce 1wiadectwo zniszcze% dokonanych przez hord Ludzie unikaj tych ruin, z poszanowania dla umarych lu$ strachu przed duchami ,tary (wiat nie $y przygotowany na przy$ycie wojowniczych i -dnych krwi $ar$arzy%cw, ale wielu Ludzi uwa-ao, -e $d mogli wykorzysta+ niski poziom rozwoju tych plemion 4ilea%scy kupcy, usyszawszy o nowo przy$yych, od razu zdecydowali si zaryzykowa+ i ustanowi+ nowe, prowadzce na pnoc szlaki handlowe :ednak-e takie wyprawy $yy pene nie$ezpiecze%stw 2ymagay od 1miakw przepynicia przez *ie1nin <iratw do wntrza *zarnej 0atoki, a nastpnie podr-owania daleko w g$ ldu, w stron <rzeczy *zarnego .gnia Istniaa tak-e inna mo-liwo1+ Kupieckie statki mogy opyn+ wy$rze-e 2ielkiego .ceanu, przedostajc si na nkane przez sztormy 5orze ,zponw 2yprawy ktrkolwiek z tych drg $yy jednak nie$ezpieczne i kosztowne > zarwno w sensie ludzkiego -ycia jak i zota :ednak-e pro$lemy z transportem towarw zostay rozwizane, gdy przedsi$iorczy tilea%ski kupiec z 5iragliano odkry =zek <ogosw, ktra pyna pod grami <rzeskok w g$ ziem $ar$arzy%cw )patrujc w tym -yciow szans na wz$ogacenie si, kupiec zatrudni liczn eskort najemnikw i ruszy podziemnym szlakiem <rawie poowa czonkw tej wyprawy zostaa za$ita przez zamieszkujce jaskinie potwory <omimo wielkich strat, wyczerpanej i prawie pokonanej ekspedycji udao si przedosta+ na drug stron Karawana ruszya na pnoc, szukajc miejsca na zao-enie o$ozu warownego *ay czas toczono walki ze zowrogimi stworzeniami, ktre zamieszkiway te dzikie tereny, lecz dziki nie$ywaemu szcz1ciu niedo$itkom ekspedycji udao si dotrze+ do poo-onych nad $rzegiem szerokiej rzeki ruin 9ya to opuszczona staro-ytna warownia 2ysokich "l#w .caleni nazwali to miejsce Nuln i rozpoczli od$udow #ortu, wierzc, -e posu-y im za kupieck $az dla dalszych przedsiwzi+ Nadzieja na wymian towarw i krociowe zyski nie speniy si, przynajmniej jeszcze nie wtedy 2 cigu kilku miesicy od zao-enia tilea%skiej osady, .rkowie i 'o$liny zaczy przedziera+ si na pnoc przez <rzecz *zarnego .gnia <ldrujc i niszczc wszystko, co stano im na drodze, 0ielonoskrzy -elazem i ogniem torowali so$ie szlak prowadzcy wprost do Nuln Niema rol odegrali w nadchodzcej $itwie ludzcy uciekinierzy z okolicznych wiosek, ktrzy szukali schronienia przed hord Na umocnionym wzgrzu nowej kupieckiej osady zgromadzili si zarwno Ludzie, jak i Krasnoludowie z okolicznych warowni 9rakowao im jednak $roni, amunicji i zapasw -ywno1ci 2 osadzie schronio si z$yt wiele os$, $y mo-na je $yo wykarmi+ i z$yt mao zdolnych do walki o$ro%cw, a$y powstrzyma+ najazd 0ielonoskrych :ak si jednak okazao, nie wszystko $yo jeszcze stracone Nadzieja nadesza z <nocy ,i miecza i mstwem ,igmar zjednoczy osiem plemion w zwart armi i na jej czele ruszy na poudnie, a$y odeprze+ z$li-ajc si hord 0atrzyma si pod Nuln, gdzie roz$i o$z, chronic nowo zao-one miasto przed pewn zagad 2ojskom ,igmara udao si odeprze+ nadcigajc #al 0ielonoskrych 2iedzc, -e wkrtce .rkowie przegrupuj si do kolejnego uderzenia, ,igmar ze$ra -onierzy oraz wszystkich zdolnych do noszenia $roni mieszka%cw osady i uprzedzi natarcie, wdzierajc si g$oko w przecz, gdzie zada decydujcy cios armii 0ielonoskrych <o zwycistwie na <rzeczy *zarnego .gnia w ludzkiej krainie zago1ci spokj i do$ro$yt <odczas gdy ,igmar tworzy nowy porzdek, Nuln pozostao pomniejszym centrum handlu <ocztkowo $yo niczym wicej jak przystankiem dla kupcw zd-ajcych na pnoc 2krtce jednak miao si to zmieni+ ,igmar u1wiadomi so$ie, -e sta$ilno1+ wewntrzna zale-y od mo-liwo1ci szy$kiego przemieszczania si oddziaw oraz rozwoju handlu Nakaza wic $udow dwch wielkich drg <ierwsza miaa prowadzi+ z 6ltdor#u Aa raczej =eikdor#u, jak podwczas nazywao si to miastoB do 5iddenheim, a druga czy+ 6ltdor# z Nuln <race kamieniarskie zajy kilkana1cie dugich lat, lecz dziki doprowadzeniu kamiennej drogi do Nuln ranga miasta znacznie wzrosa Kupcy z caego kontynentu docierali na ziemie Imperium poprzez Nuln, tu tak-e sprzedawali cz1+ towarw przed wyruszeniem w gr rzeki 2skutek napywu kupieckiego zota miasto zaczo si gwatownie rozwija+ 2zrost gospodarczy trwa przez wszystkie lata rzdw ,igmara i jeszcze dugo po jego odej1ciu 2ymiana towarowa z po$liskimi krasnoludzkimi warowniami spowodowaa umocnienie pozycji Nuln na arenie politycznej 0 tego te- powodu Ksi- 2issenlandu zdecydowa si przenie1+ swoj siedzi$ z <#eildor#u do Nuln <odczas gdy zo zaczynao si gromadzi+ w najmroczniejszych zakamarkach <rzeskoku i 'rach Kra%ca (wiata, -ycie w Nuln kwito, zasilane napywem krasnoludzkich uchod8cw z pod$itych twierdz Krasnoludowie osiedlali si w mie1cie i zapoznawali Ludzi z tajnikami in-ynierii, kamieniarstwa oraz innych tradycyjnych gazi rzemiosa Ksi->"lektor 2issenlandu $y o1wieconym czowiekiem i dostrzeg nowe perspektywy rozwoju, jakie przed jego miastem otwierao przy$ycie Krasnoludw 2 celu poprawienia warunkw sanitarnych poprosi mistrzw kamieniarskich o wy$udowanie systemu kanaw 1ciekowych, z ktrego do dzi1 Nuln synie na caym 1wiecie 4ymczasem handel wzdu- =eiku > jedynej rzeki w Imperium wystarczajco szerokiej i g$okiej, a$y mogy pywa+ po niej okrty morskie > zapewnia napyw towarw z tak odlegych miejsc jak 5arien$erg, czy nawet 4ilea i "stalia 0aro$ione na zamorskim handlu zoto pozwolio miastu na ekspansj poza granice "l#ach ruin, na ktrych powstao, i wniesienie murw o$ronnych po o$u stronach rzeki

%istoria
Naj$ardziej znanym miejscem w 2issenlandzie jest zao-ony przez 0amnila 9ugmana $rowar, ktry o$ecnie nale-y do znanego w caym Imperium syna piwowara, :ose#a 9ugmana <oo-ony nad =zek ,ol $rowar produkuje najlepsze w caym ,tarym (wiecie piwo .d wiekw, $rowar jest celem wypraw wielu imperialnych Krasnoludw, ktre chtnie oddaj si pod komend znanego piwowara 9rowar 9ugmana jest jednym z najlepiej strze-onych miejsce w caym Imperium, co wcale nie dziwi, zwa-ywszy na mio1+ jak Krasnoludowie darz zocisty napj 2ielu Khazadw po1wicio swe -ycie, $ronic $rowaru przed spragnionymi piwa gigantami, ktre co kilka lat schodz nieskadnymi kupami z 'r ,zarych *ho+ wspcze1nie, rzdzone przez ksicia 9runo <#ei#rauchera /ra$stwo 2issenlandu jest silnie powizane z 2olnym 5iastem Nuln, to niegdy1 prowincja cieszya si du- autonomi :ednak lata kon#liktw doprowadziy do osa$ienia znaczenia prowincji !awna stolica, gwny o1rodek technicznego rozwoju imperialnej machiny wojennej oraz akademickie serce ludzko1ci > Nuln zwane jest Klejnotem Imperium 5imo -e zajmuje drugie miejsce pod wzgldem licz$y mieszka%cw, zaraz po 6ltdor#ie, zdecydowanie przewy-sza stolic pod wzgldem $ogactwa -ycia towarzyskiego i umiowania sztuki 4ak jak wikszo1+ miast Imperium, Nuln ma swoje tajemnice, a mroczny cie% okrywa rozcigajce si pod miastem kanay 1ciekowe oraz nadrzeczne dzielnice $iedoty !awna stolica Imperium to miasto skrajnych kontrastw "lity towarzyskie $awi si na wystawnych $alach urzdzanych przez Ksi-n w przestronnych salach jej u#orty#ikowanego paacu, podczas gdy w zakamarkach La$iryntu rodz si kolejni mutanci )czeni tocz dysputy o #ilozo#ii i astronomii, podczas gdy $andy ,zczuroludzi poczynaj so$ie coraz 1mielej w kanaach, a okrutni za$jcy $rutalnie morduj swoje o#iary w ciemnych zaukach Nowego 5iasta <o odej1ciu ,igmara na 2schd, Nuln do1wiadczyo ognia, wojen oraz #ali gra$ie-y 2 1lad za po-arami i zniszczeniami na miasto spady klski zarazy i godu .koliczne tereny spustoszya wojna domowa, ktra prawie rozerwaa Imperium na strzpy 0 <rzeczy *zarnego .gnia nadcigay kolejne hordy .rkw, a jednak miasto przetrwao, gwnie dziki uporowi i mstwu mieszka%cw :edna z najstarszych ludzkich osad w Imperium wielokrotnie wspinaa si na szczyty 1wietno1ci, $y nastpnie chwia+ si na krawdzi upadku :est to miasto kontrastujcej architektury, miejsce zamieszkiwane przez dekadencko $ogatych i rozpaczliwie $iednych 4o ttnica -yciem metropolia, w ktrej wiejski urok 2issenlandu czy si z postpow my1l elity intelektualnej <rzez wiele stuleci okolicznymi ziemiami wadali "l#owie 2ysokiego =odu :ednak gdy pierwsza #ala ludzkich plemion dotara w te okolice ze 2schodu, staro-ytna cywilizacja "l#w od dawna ju- wyco#ywaa si z tej krainy, pozostawiajc po so$ie rozproszone po lasach i wzgrzach imponujce ruiny <rzed powstaniem Imperium wikszo1+ mieszka%cw ,tarego (wiata -ya wzdu- wy$rze-a 5orza 4ilea%skiego 9yli to spadko$iercy staro-ytnych cywilizacji, ktre rwnie- miay ju- za so$ czasy 1wietno1ci .siem ludzkich plemion, ktre przy$yy ze 2schodu uciekajc przed nieznanym zagro-eniem, przyniosy do ,tarego (wiata 1wie- krew i zapa 0 pomoc Krasnoludw, owi $ar$arzy%cy przekroczyli <rzecz *zarnego .gnia i osiedlili si na pokrytych gstymi lasami pnocnych terenach kontynentu

CJ | S t r o n a

3antasy Skirmish
.koo NH lat po odej1ciu ,igmara, na ulicach Nuln pojawi si niejaki :ohan /elstrum ?w u$ogi pustelnik gosi nowe ,owo 9o-e 4wierdzi, -e o$jawia mu si wizja ,igmara wstpujcego do nie$ios <een przekonania, -e zosta powoany do su-$y nowemu $ogu ludzko1ci, $rat /elstrum naucza nowej religii ka-dego, kto $y gotw go wysucha+ :ako -e ,igmar $y nieo#icjalnie czczony ju- wcze1niej, posplstwo chtnie przyjo nowy Kult 2krtce nastaa moda na odrzucanie starodawnych, plemiennych tradycji i modsze pokolenie szlachty z otwartymi ramionami przyjo nowy, heroiczny etos $oga ,igmara 0achcony swoimi sukcesami w rodzinnym mie1cie, /elstrum wyruszy na pnoc, do 6ltdor#u, z zamiarem szerzenia nowej religii :ego dziaania odniosy skutek i ju- wkrtce w 6ltdor#ie miaa powsta+ pierwsza 1witynia Kultu Na wie1+ o tym mniejsze grupki wiernych z Nuln poczyy siy i na z$oczach wzgrza, na ktrym staa #orteca Ksicia> "lektora, zao-yy pierwsz 1wityni ,igmara, uprzedzajc $udowniczych w 6ltdor#ie *i z Ludzi, ktrzy pozostali wierni tradycyjnie wyznawanym $ogom, postrzegali wyznawcw nowej religii jako heretykw 5iasto podzielio si na tych, ktrzy dochowali wierno1ci )lrykowi oraz na nowych wyznawcw ,igmara Na ulicach doszo do zamieszek na tle religijnym, ktre potem ze zdwojon si wy$uchy w 6ltdor#ie Niesnaski te, w mniejszym lu$ wikszym stopniu, trwaj do dzi1 5niej wicej w 6,CGG, pr$ujc powstrzyma+ narastajc #al przemocy wywoan przez dwa rywalizujce ze so$ kulty w 6ltdor#ie, Imperator @ulko przenis stolic Imperium do Nuln, okazujc tym samym niespodziewane poparcie wyznawcom ,igmara <oniewa- /elstrum, wtedy ju- 2ielki 4eogonista, pochodzi wa1nie std, uwa-ano za oczywiste, -e monarcha powinien przenie1+ swoj siedzi$ do miasta $ardziej przychylnego jego przekonaniom politycznym i religijnym 2 odpowiedzi na to posunicie wikszo1+ wyznawcw )lryka opu1cia Nuln i udaa si do 4ala$ecklandu, gdzie Kult <ana 2ilkw nadal pozostawa silny 2yznawcy ,igmara szy$ko zaczli zdo$ywa+ wpywy na dworze Imperatora Nuln, ktre do tej pory $yo jedynie punktem granicznym na mapie, zostao rzucone w wir politycznych intryg Imperium 0adomowiwszy si w #ortecy w Nuln, Imperator @ulko rozpocz szeroko zakrojone dziaania, majce na celu renowacj miasta =zemie1lnicy wykorzystali cay kamie% i drewno ze starych "l#ich ruin, nie pozostawiajc 1ladu po $udowlach staro-ytnej cywilizacji Korzystajc z poparcia Imperatora @ulka, Kult ,igmara czyni du-e postpy w nawracaniu tych nielicznych, ktrzy pozostali wierni )lrykowi, a- w ko%cu Kult ,igmara sta si o#icjaln religi miasta 4worzono legendy, wedug ktrych ,igmar wa1nie tutaj koi pragnienie wod z rzeki =eik, kiedy o$ozowa przed ostatecznym rozprawieniem si z 0ielonoskrymi na <rzeczy *zarnego .gnia 2tedy te- mia postanowi+, -e Nuln stanie si stolic przyszego Imperium <rzez nastpne IGG lat spadko$iercy 5otodzier-cy poszerzali granice swojego pa%stwa, wy$ijajc potwory czajce si w mrocznych lasach, jaskiniach i grskich kryjwkach Nuln stao si kole$k nauki Nastpcy @ulka otwierali uniwersytety i wielkie $i$lioteki, ktre przycigay wci- nowe rzesze -dnych wiedzy Ludzi Nuln stao si czym wicej ni- tylko miastem kupieckim 0 jednakowym powodzeniem rozwijay si tu #ilozo#ia, teologia i inne kierunki nauki Nuln pozostao $ardzo wpywowym miastem Imperium przez setki lat, lecz w ko%cu korupcja $ez reszty zadomowia si w1rd kleru Kultu ,igmara <rawie w caym Imperium zaczy wy$ucha+ zamieszki :esieni 6,CCCG 2ielki 4eogonista ,igmara zosta zdemaskowany jako czciciel ,laanesha <ogoski o jego niecnych czynach kr-yy juwcze1niej, ale dopiero kiedy 1witynia ,igmara spona po szczeglnie groteskowej orgii, wyszo na jaw, -e wyznawcy *haosu przeniknli w szeregi kapa%stwa Kultu ,igmara w stolicy Imperator 9orys 0oto$ierca przenis stolic z powrotem do 6ltdor#u, -e$y poo-y+ kres plotkom, jakie kr-yy wok jego oso$y, a wraz z nim przesiedlia si wikszo1+ szlachty i wy-szych rang prez$iterw ,igmara z Nuln 5imo -e emigracja nie o$ja wikszo1ci mieszka%cw, i tak daa si $ole1nie odczu+ Korupcja i skandale dotkny wszystkich warstw spoecznych 2ystarczyo to, a$y skutecznie oddali+ Ludzi od $ogw, a zwaszcza od ,igmara 2ielu mieszka%cw Nuln stao si zwolennikami $ardziej mrocznych i nikczemnych si 4amtej wiosny nowo wy$rany 2ielki 4eogonista Kultu ,igmara zosta znaleziony martwy, a jego ciao pokryte $yo licznymi czarnymi pcherzami (mier+ ta zwiastowaa wy$uch *zarnej <lagi *horo$a szy$ko rozprzestrzenia si z miasta do miasta, za$ijajc wikszo1+ o$ywateli Imperium 0apiski z tamtych lat mwi, -e *zarn 0araz prze-yo jedynie trzech na ka-dych dziesiciu chorych ,traty wskutek zarazy $yy jednak niczym w porwnaniu z inwazj, ktra miaa dopiero nastpi+ Ludzi ogarny strach, cierpienie i desperacja 0arwno ci, ktrzy uniknli zara-enia, jak te- dotknici choro$, zwracali si ku 5rocznym 9stwom, modlc si do jakiegokolwiek $oga, ktry zechcia$y ich ocali+ lu$ chocia- ukoi+ narastajcy $l :ak grzy$y po deszczu powstaway nowe kulty 9udzce strach $estie wyaniay si ze swych siedlisk pod miastami, przyzywane mrocznymi rytuaami ,kaDeni, pragncy zniewoli+ ras ludzk zgodnie ze swoim szalonym planem rzdzenia 1wiatem, siali strach i zniszczenie 2iksze miasta o$iecay zapewni+ o$ywatelom Imperium schronienie przed nadcigajc zagad, ale nawet te najpot-niejsze, jak Nuln, 6ltdor# czy 5iddenheim, nie $yy przygotowane na tak ogromn #al uciekinierw 2 Nuln przy$ysze zostali stoczeni w naprdce wy$udowanym o$ozie dla uchod8cw, powstaym tu- o$ok miejskiego uniwersytetu > intelektualnego centrum miasta 2ielu z nich zamieszkaa na stae, a dzielnica przyja nazw Nowego 5iasta Inwazja ,kaDenw zostaa wreszcie powstrzymana i Imperium wyszo zwycisko z walki ze swymi wrogami 2 podzice za odparcie inwazji ,zczuroludzi 5andred ,zczuro$jca zosta okrzyknity $ohaterem 0wycistwo to zostao jednak okupione -yciem wielu Ludzi, a imperialne prowincje popady w ruin <o 1mierci 5andreda kolejni Imperatorzy przenosili stolic wedug wasnego uznania 2 tym $urzliwym okresie szlachta toczya polityczne gry w celu zagarnicia dla sie$ie jak najwikszej wadzy i wpyww Napicie, ktre narastao przez prawie NGG lat, signo zenitu, kiedy w Nuln zosta wy$rany Imperatorem cieszcy si silnym poparciem Kultu ,igmara 2ielki Ksi- ,tirlandu 5imo -e w latach poprzedzajcych 2ielk 0araz wielu mieszka%cw Nuln odwrcio si od wiary w ,igmara, niektrzy > przynajmniej ci, ktrzy nie zaprzedali swoich dusz 5rocznym <otg > nawrcili si ponownie <owszechnie wierzono, -e zaraza i wojna $yy kar $ogw za hanie$ne czyny ludzko1ci ,powodowao to nasilenie si religijnego konserwatyzmu i Nuln na powrt stao si oddanym centrum Kultu 5otodzier-cy *i, ktrzy nie skaniali si ku doktrynom ,igmara, nie mogli znale8+ tu dla sie$ie miejsca, gdy- niewierzcych prze1ladowali #anatycy 2 religijnym #erworze, jaki zapanowa w Nuln, jedna rzecz nie ulega zmianie Kulty ,igmara i )lryka nadal pozostaway zacitymi rywalami Kapani <ana 2ilkw nigdy nie uznali $osko1ci <ierwszego Imperatora i uwa-ali wszystkich jego wyznawcw za heretykw <omimo -e kilku Imperatorw o#icjalnie poparo wyznanie ,igmara, stosunki pomidzy o$ydwoma Kultami $yy nadal $ardzo napite @akt, -e (witynia ,igmara rosa w si, a 1wietno1+ Kultu )lryka miaa si ku schykowi, niepokoi ortodoksyjnych wyznawcw <ana 9itewnego ,zau 21rd wielkomiejskiej arystokracji 6ltdor#u i Nuln na powrt zapanowaa gorczkowa moda na religi ,igmara, natomiast 5iddenheim i 4ala$ecklandu nadal skutecznie opieray si wpywom nowego wyznania na swoich terenach <o 1mierci 5andreda wikszo1+ wy$ieranych Imperatorw pozostawaa neutralna wo$ec zagorzaych de$at, jakie toczyy ze so$ r-norakie #rakcje religijne !o otwartego kon#liktu w =adzie "lektorw doszo okoo NGG lat po 1mierci ,zczuro$jca, gdy skceni Ksi-ta podzielili si na dwa o$ozy :eden z nich wspierany $y przez Kult ,igmara, drugi natomiast cieszy si poparciem wiernych )lryka :ednak ci pierwsi $yli zarwno $ogatsi, jak i $ardziej wpywowi <omimo wszelkich wysikw Ksi-t>"lektorw wiernych )lrykowi, zwyci-y 2ielki Ksi- ,tirlandu, zwolennik (wityni ,igmara :ego pierwszym rozporzdzeniem $yo nao-enie ogromnego podatku na Kult )lryka !la 2ielkiej Ksi-nej .ttilli z 4ala$ecklandu okazao si to kropl, ktra przepenia czar goryczy Ksi-na uznaa, -e korona powinna przypa1+ w udziale wa1nie jej, a nie jakiemu1 szlachetce z $iednej prowincji <osdzia te- wyznawcw ,igmara o zdrad i dwulicowo1+ 2 6,CEFG ogosia si Imperatorem i w ramach odwetu zakazaa ,igmarytom praktykowania o$rzdw na terenie 4ala$ecklandu Na nastpne dwa stulecia Imperium podzielia wojna domowa .$ie strony kon#liktu dysponoway rwnie silnymi armiami i pr-n gospodark !opiero krwawa seria $itew wyniszczajca o$ie armie na kilka lat zdusia pomienie wojny 2 Nuln wci- wy$ierano i koronowano nowych Imperatorw, natomiast .ttilia, w $ezprecedensowym posuniciu, zrezygnowaa z elekcji i przekazaa koron swojemu spadko$iercy 2 wyniku panujcego w tym okresie rozprz-enia, liczne pomniejsze prowincje ogosiy niepodlego1+ Imperator Nuln nada tytu Ksicia>"lektora i wrczy =uniczny Kie !rakwaldu rodzinie Kon 9ildho#en, w nagrod za oderwanie wasnych ziem od terenw wadcy 5iddenheim, tradycyjnie wiernego )lrykowi 2krtce wojna wy$ucha na nowo i w pa%stwie znw zapanoway chaos i $ezprawie ,ytuacj pogorszy jeszcze $ardziej Ksi->"lektor z 5iddenheim, ktry zniecierpliwiony przedu-ajc si wojn, tak-e ogosi si Imperatorem 2 okresie zwanym 2iekiem 4rzech Imperatorw, zupenie jak za czasw 2ielkiej 0arazy z 6,CCCC, ludzko1+ odwrcia si od $ogw 2adcy posugiwali si autorytetem ,igmara do uchwalania niesprawiedliwych ustaw i dekretw Ludzie raz jeszcze zaczli wtpi+ w praworzdno1+ kapanw i zwrcili si ku 5rocznym <otgom, szukajc rozwizania swych doczesnych pro$lemw Kulty *haosu rosy w si, a owcw czarownic $yo z$yt niewielu, $y powstrzyma+ plenice si zo 2 Nuln upadek moralno1ci $y $ardzo widoczny 2 mie1cie panoway rozpacz, przygn$ienie i poczucie $ezsilno1ci Nowopowstae ku8nie, wytrwale wykuwajce $ro% dla idcych na 1mier+ po$orowych, wypuszczay w powietrze supy dymu i o$oki popiou, ktre osiaday na $udynkach, przykrywajc miasto szarym caunem !zielnice $iedoty zaczy si przeludnia+, a w1rd mieszka%cw coraz cz1ciej pojawiay si przypadki mutacji 5utanci, ktrzy nie zostali wygnani z miasta, uciekli do kanaw, tworzc wasn spoeczno1+ Ich szeregi zasilali te- m-czy8ni, ktrzy w ten spos$ pr$owali unikn+ apanek i przymusowego po$oru 0 powodu wewntrznych rozamw Imperium $yo $ezradne wo$ec zagro-e% z zewntrz !ao si to odczu+ szczeglnie w czasie inwazji 'or$ara ;elaznego <azura 2dz .rkw prze$y <rzecz *zarnego .gnia, nie napotkawszy -adnego oporu 0upi Nuln, a nastpnie oso$i1cie 1ci ca rad miasta, zwan 0gromadzeniem Nastpnie 0ielonoskrzy ruszyli do ,ollandu, roz$ili armi Ksicia>"lektora "ldreda i ukradli jego =uniczny Kie ;elazny <azur pomaszerowa w d =eiku, a jego horda siaa 1mier+ i zniszczenie 2krtce zastpy 0ielonoskrych otoczyy 6ltdor#, ktry w owych czasach znajdowa si pod panowaniem Imperatora ,igismunda, i rozpoczy o$l-enie <odczas $rutalnego szturmu wypuszczone przez .rkw 2yDerny po-ary Imperatora, lecz mimo to miasto przetrwao, a targana wewntrznymi wa1niami i kon#liktami horda ostatecznie wyco#aa si z ludzkich ziem <o przej1ciu .rkw, z ,ollandu pozostay tylko dymice zgliszcza .puszczona kraina zostaa wchonita przez 2issenland Na domiar zego, Nuln odmwio przyczenia si do 2issenlandu i wywalczyo status niezale-nego miasta>pa%stwa, co jeszcze $ardziej rozdaro Imperium 2 o$liczu narastajcej anarchii upadek ludzko1ci i pogr-enie w zepsuciu wydaway si nieuniknione Kult ,igmara nigdy w peni nie odzyska wpyww w Nuln 5iasto odwrcio si od swych religijnych korzeni, na$ierajc 1wieckiego charakteru <atronk miasta zostaa Kerena > opiekunka my1licieli, uczonych i intelektualistw Naga zmiana wyznania poczona ze staym zagro-eniem inwazj z <oudnia przemienia Nuln ze zwykego kupieckiego miasta w wojskowy $astion, w ktrym otwarto najlepsz akademi wojskow w Imperium .d tamtej pory naj$ystrzejsze umysy ,tarego (wiata przy$yway tu, a$y zg$ia+ tajniki sztuk wojennych

CI | S t r o n a

Warheim
2pyw Niszczycielskich <otg w Imperium narasta przez kolejne stulecia, intensywnie wspierany przez niezliczone mroczne kulty 2 lesie !rakwaldu mno-yy si stada 0wierzoludzi 2 6,NEGC z <nocnych <ustkowi wyonia si pot-na /orda *haosu :ak grom z jasnego nie$a uderzya na KisleD, pustoszc ziemie i roz$ijajc ludzkie armie <raag zostao zdo$yte przez siy *haosu, a ocalali z rzeki uciekli na poudniem przynoszc wie1ci o nadcigajcym nie$ezpiecze%stwie =wnocze1nie z inwazj na KisleD, ze swych ukrytych siedzi$ w g$i Imperium powstali kulty1ci, czynic, co $yo w ich mocy, a$y roz$i+ kraj od wewntrz Liczne $andy 0wierzoludzi wyszy z !rakwaldu, mordujc i po-erajc mieszka%cw caych wiosek 0dawao si, -e ju- nic nie uchroni Imperium przed ostateczn klsk 2tedy jednak spo1rd ludu o$jawi si $ohater 5agnus, -ak i teolog z Nuln, mia do1+ nieudolno1ci wadcw Imperium i chciwo1ci szlachty 9y g$oko przekonany o $osko1ci ,igmara oraz o potrze$ie zjednoczenia kraju :ego rodzina posaa go na )niwersytet w Nuln, a$y mg da+ upust swojej przera-ajcej zacieko1ci w jaki1 produktywny spos$ :ednak 1wiadom powagi sytuacji 5agnus zamiast studiami zaj si z$ieraniem wok sie$ie Ludzi, ktrzy podzielali jego przekonania i pasje 2krtce zasyn z wypraw po =eiklandzie, podczas ktrych wygasza porywajce przemwienia i o$iecywa przywrcenie dawnej chway Imperium, a przede wszystkim do$ro$ytu znanego jedynie z opowie1ci starcw !ziki tym przedsiwziciom $y uwa-any za wielkiego $ohatera i prawdziwego wizjonera 0do$y uznanie w1rd zwykych Ludzi, ktrym przecigajca si wojna domowa naj$ardziej daa si we znaki 4o wa1nie szerokie poparcie w1rd cierpicego $ied ple$su wkrtce umo-liwio 5agnusowi szy$kie przejcie wadzy w Imperium 'dy wy$ucha wojna z *haosem i upado <raag, 5agnus uzna t klsk za znak od ,igmara, ktry wzywa go do ocalenia Imperium przed toczcym je od 1rodka zepsuciem 0amiast marnowa+ czas na dworach skconych Ksi-t>"lektorw, zacz przemawia+ $ezpo1rednio do ludu w niezliczonych miasteczkach i wsiach 2 krtkim czasie zgromadzi ogromn armi ochotnikw, zyskujc tak wielk wadz, -e nawet rzdzca szlachta $ya zmuszona zjednoczy+ si pod jego sztandarem .statnim etapem poczyna% 5agnusa $ya wyprawa do 5iddenheim 4am dokona, wydawao$y si, niemo-liwego <ogodzi zwa1nione od wiekw Kulty ,igmara i )lryka 2kroczy w (wity <omie% )lryka i wyszed z niego $ez szwanku *zyn ten zosta uznany za oznak $osko1ci ,igmara nawet przez 6r>)lryka > dotychczas naj$ardziej zagorzaego przeciwnika Kultu 5otodzier-cy 5agnus poprowadzi wojska na pnoc, do KisleDa, gdzie stawi czoa przera-ajcej hordzie *haosu 2zmocnione oddziaami Krasnoludw, KisleDitami i 6rcymagami "l#w pod wodz 4eclisa, Imperium pokonao naje8d8cw, a 5agnus po raz kolejny zosta okrzyknity $ohaterem 2 rok po odparciu si *haosu Ksi-ta>"lektorzy osadzili go na tronie, doceniajc jego przywdztwo i #akt, -e zjednoczy Imperium po raz pierwszy od niepamitnych czasw Natchniony przywdca za swoj siedzi$ o$ra rodzinne Nuln, na powrt zmieniajc je w miasto godne miana stolicy Imperium 2y$iegajc my1l w przyszo1+ i doceniajc umiejtno1ci magw, znis zakaz praktykowania magii i otworzy w 6ltdor#ie Kolegia 5agii <rzywrci te- podupadym prowincjom ich dawn 1wietno1+ <o raz pierwszy od wiekw Imperium miao silnego wadc, a dla Ludzi nasta 0oty 2iek <o 1mierci 5agnusa Nuln pozostao stolic do 6,NINC, kiedy pojawio si nowe zagro-enie ze strony 0ielonoskrych 'rom 9rzuchacz zmia-d-y armi Krasnoludw w 9itwie o ;elazn 9ram i wyruszy na pnoc, w krtkim czasie zdo$ywajc i zrwnujc z ziemi wiksz cz1+ Nuln 2yprawa 'roma nie trwaa jednak z$yt dugo 0araz po rozpoczciu inwazji horda 0ielonoskrych ruszya na wy$rze-e, gdzie z$udowaa pot-n #lot i popyna na zachd ,uch po niej zagin, a spekulacje na temat tego, dokd i po co wyruszyli 0ielonoskrzy, trwaj po dzi1 dzie% .siem lat p8niej Imperator !ieter IIII zosta o$alony w zwizku ze skandalem w sprawie secesji 5arien$urga, a korona przesza w rce 2ielkiego Ksicia z 6ltdor#u, kadc tym samym kres przewodniej roli Nuln 5iastu, ktre przestao $y+ centrum Imperium, udao si jednak pozosta+ silnym o1rodkiem handlu i rozwoju technologii 2 Nuln mieszcz si szkoy cieszce si saw najlepszych w ,tarym (wiecie > Imperialna ,zkoa 6rtylerii oraz )niwersytet 2 dawnej stolicy Imperium mie1ci si te- 6kademia In-ynierii, ktra pod wzgldem #achowo1ci dorwnuje tej w 6ltdor#ie .koo UG lat po przeniesieniu stolicy do 6ltdor#u, Nuln unikno kolejnej w swych dziejach rzezi, gdy dwjka $ohaterw, ktrzy ju- w wkrtce mieli przej1+ do legendy, wykrya spisek ,kaDenw, majcy na celu zajcie miasta, zniewolenie jego mieszka%cw i wykorzystanie go jako $azy kampanii przeciwko caemu Imperium Inwazja ta, podo$nie jak ta sprzed CHGG lat, miaa zada+ druzgoczcy cios ludzko1ci i zapocztkowa+ wadz ,kaDenw nad ,tarym (wiatem Nuln zostao ocalone, a ludzko1ci dopomg wewntrzny rozam w szeregach ,zczuroludzi, zdrada pewnego ,zarego <roroka, jak rwnie- mstwo @eliQa i 'otreka 5iasto nie unikno jednak znacznych zniszcze%, a jego mieszka%cy do1wiadczyli szalejcych po-arw, wyniszczajcych zaraz i klski godu 2 ostatnich latach Nuln zostao jednak od$udowane i znw mo-e si cieszy+ mianem jednego z najwspanialszych miast Imperium 5imo -e ma swoje mroczne strony, Nuln jest wytwornym miejscem, czego dowodz zarwno $ogate osignicia w dziedzinie sztuki, jak i rozwinite -ycie towarzyskie 5iasto jest centrum gospodarczym i handlowym, ktre prowadzi intensywn wymian towarw z 2issenlandem, ,tirlandem i 6Derlandem Niestety w Nuln znaczco pog$i si rozdzia warstw spoecznych "lita o$nosi si ze swym $ogactwem, podczas gdy $iedni mocniej zaciskaj pasa i spogldaj na zamo-nych z nienawi1ci Nuln jest miastem ra-cych kontrastw, jak chocia-$y midzy lichymi wiejskimi zagrodami, ktre za ndzne grosze dostarczaj miastu niez$dnej -ywno1ci, i ociekajcymi przepychem siedzi$ami dekadenckiej arystokracji, ktra wydaje si nikomu niepotrze$na, a jednak cieszy si licznymi przywilejami 5iasto jest zamieszkiwane zarwno przez niewyksztacony i za$o$onny motoch pracujcy w ku8niach nad $rzegiem rzeki, jak i $yskotliwych -akw, studiujcych na cieszcych si wielowiekow tradycj )niwersytetach :est to miejsce, nowoczesno1+ ssiaduje z tradycj, dzielnice $iedoty z paacami, wykwintne potrawy podawane na krysztaowych zastawach z odra-ajcymi resztkami wygrze$ywanymi ze 1mietnikw przez zagodzone dzieci

.o#ityka
,tatus administracyjny Nuln jest rwnie niezwyky jak samo miasto .$ecnie miasto pozostaje de #acto niezale-nym miastem>pa%stwem, cho+ w przeszo1ci $yo rwnieprowincjonaln stolic, a nawet stanowio siedzi$ dworu Imperatora /istorycy twierdz, -e miasto w przeszo1ci przechodzio kolejno pod rzdzy wadcw =eiklandu, ,tirlandu, 6Derlandu, a w ko%cu 2issenlandu Nie zwa-ajc na to, mieszka%cy Nuln upieraj si, -e zawsze pozostawali pod wasnymi rzdami, a o$ce zwierzchnictwo przyjmowali jedynie tymczasowo .$ecnie, podczas gdy o#icjalnie to Ksi-na>"lektor "mmanuelle Don Lie$owitz rzdzi miastem, #aktyczna wadza le-y w rkach wpywowych mieszczan, gildii i ich doradcw "mmanuelle Don Lie$owitz osigna o$ecn pozycj na pocztku panowania Karla> @ranza 2ykorzystujc dugoletni i za-y przyja8% z Imperatorem, niezomnie domagaa si tytuu Ksi-nej>"lektor <opierajc wadc w ka-dej istotnej kwestii > niektrzy uwa-aj nawet, -e go uwioda > w 6,NHGE #aktycznie zostaa "lektorem /ra$ina cieszy si poparciem wielu starych rodw szlacheckich i naj$ogatszych rodzin kupieckich <oniewa- Nuln jest w praktyce niezale-ne, jej doradcami s zazwyczaj najzamo-niejsi mieszczanie Nale-y jednak wspomnie+, -e czsto dochodzi do zmian na stanowiskach doradcw, gdy- jako synne i $ogate centrum handlu, Nuln przyciga kupcw i arystokracj z najdalszych ludzkich krain, a /ra$in cieszy towarzystwo nowych, interesujcych poddanych Na jej dworze mo-na spotka+ 4ilea%czykw, ,tirlandczykw, 2issenlandczykw, =eiklandczykw, 5arien$urgczykw, KisleDitw, a nawet kilku 9retonnczykw Ka-dy z nich peni jak1 rol w ekonomicznych interesach Nuln Ka-da z zyskownych gazi gospodarki oraz najwa-niejsze gildie maj swoich przedstawicieli w =adzie Nuln, ktra z$iera si raz na tydzie% w celu omwienia spraw miasta>pa%stwa i okolicznych wsi, ktre dostarczaj miastu -ywno1+ i niektre surowce .prcz kupcw i szlachty /ra$ina zatrudnia rwnie- oso$istych doradcw, ktrzy pomagaj jej w kierowaniu sprawami administracyjnymi :ednym z najwa-niejszych ministrw jest 2ielki .chmistrz /ildemar Kal$, ktry pod nieo$ecno1+ /ra$iny przejmuje rzdy w Nuln Kanclerz :ekil =ohrig peni #unkcj zwierzchnika wymiaru sprawiedliwo1ci i rozstrzyga sprawy najwy-szej wagi na terenie Nuln 5inister skar$u, =eu$en Kuhn II, zajmuje si sprawami przychodw oraz rozchodw, starannie d$ajc o to, a$y tych pierwszych zawsze $yo wicej ni- tych drugich :est tak-e naj$ardziej znienawidzonym czowiekiem w Nuln, gwnie ze wzgldu na surowo egzekwowane podatki i opaty skar$owe 2spomnie+ nale-y jeszcze o ,zam$elanie, ktry zajmuje si sprawami dworu 2ysokim Konsta$lu, ktry nadzoruje stra- miejsk i garnizon, oraz Komendancie, ktry dowodzi armi Ksi-nej>"lektor =eszt 1wity "mmanuelli Don Lie$owitz stanowi r-ni pochle$cy i dworzanie, jeden am$itniejszy od drugiego ,kryto$jstwo i intrygi s tu powszechnie praktykowane i dyskretnie popierane 4ak naprawd wszystko zale-y jednak od humoru Ksi-nej > jednego dnia mo-na zyska+ #ortun, a nastpnego wszystko straci+, w zale-no1ci od humoru tej nieprzewidywalnej i kapry1nej wadczyni 2 przeszo1ci (witynia ,igmara w Nuln cieszya si ogromn wadz, ale po licznych aktach zdrady i korupcji w1rd hierarchw Kultu, wikszo1+ mieszka%cw Nuln zwrcia si w stron $ogw poudniowych, przede wszystkim Kereny > silnie wspieranej przez uczonych z dzielnicy uniwersyteckiej 2 mie1cie silne s te- Kulty 5irmydii i 5orra 5imo -e Kult ,igmara nie jest tu tak silny i wpywowy jak kiedy1, nadal chlu$i si najwikszymi i naj$ogatszymi 1wityniami w mie1cie /ierarchowie kultw rzadko spotykaj si z wadczyni, ktra szanuje kapanw oraz ich wpyw na spoeczno1+ miejsk, ale nie jest specjalnie religijna 2ielki 4eogonista uwa-a nawet, -e /ra$ina jest poz$awiona duszy :akiekolwiek spotkania pomidzy duchownymi i /ra$in organizowane s jedynie na pokaz 'ildie ciesz si du-ym zainteresowaniem /ra$iny 4o dziki nim mo-e urzdza+ huczne za$awy w paacu <rawie codziennie Ksi-na>"lektor udziela mistrzom gildii audiencji, podczas ktrej przedstawiaj petycje i wrczaj wadczyni dary 2 ten spos$ mog uzyska+ zwolnienie lu$ zmniejszenie podatkw oraz poparcie /ra$iny w kwestiach, nad ktrymi o$raduje caa rada 2szyscy mistrzowie rwnie- zasiadaj w radzie, a ich wpyw na /ra$in jest wikszy ni- kupcw i dworzan, ktrych nie sta+ na tak przekonujce argumenty 2 Nuln nawet )niwersytet za$iera gos w sprawach polityki i rzdzenia 5iasto, $dc siedzi$ jednej z naj$ardziej presti-owych uczelni w caym Imperium, przyciga rzesze uzdolnionych modych Ludzi wszelkiego stanu Nawet synowie i crki wadcw z prowincji, gdy osign dojrzao1+, przyje-d-aj do Nuln, a$y zdo$y+ wyksztacenie Niestety, w ostatnich latach sytuacja ulega zmianie Kiedy1 Nuln $yo intelektualnym centrum Imperium, ale coraz wicej my1licieli z 6ltdor#u spycha w cie% tych z poudniowego miasta <odczas gdy miastem pozornie rzdz arystokracja i r-ne wpywowe grupy, wadza tak naprawd spoczywa w rkach organizacji przestpczych !o Nuln od wiekw 1ciga wielu przestpcw 5iasto odziedziczyo po zao-ycielach co1 z charakteru tilea%skiego 1wiata przestpczego 0amiast jednej gwnej gildii przestpczej istnieje ponad tuzin rodzin > spo1rd ktrych cz1+ ma swoich przedstawicieli w radzie miasta > trudnicych si legalnym $iznesem, jak te- przemytem, wymuszeniami, szanta-em i innymi nielegalnymi interesami Na ulicach, gwnie Nowego 5iasta, grasuj liczne gangi pracujce dla r-nych rodzin, ktre walcz o wpywy w mie1cie Nazwiska takie jak ,chatzenheimer, Kalantino, ,ansoDino czy /uyderman wz$udzaj strach i respekt w1rd mieszka%cw $iedniejszych dzielnic

?arwy prowincji
*zer% jest tradycyjn $arw miasta>pa%stwa Nuln, natomiast czer% i $ielXsre$ro s od wiekw tradycyjnymi, u-ywanymi przez szlacht i armi, $arwami 2issenlandu

C2 | S t r o n a

3antasy Skirmish

+u#n
5iasto znane jako Korona, ktra $yszczy tysicami klejnotw pod wzgldem populacji ustpuje tylko 6ltdor#owi Nuln jest niewiarygodnie $ogate, a znane przede wszystkim z win oraz z- metali, ktre zawiera nale-ca do% ziemia 2 Nuln swoje wydziay maj wszystkie najwa-niejsze uniwersytety z caego Imperium, a tak-e szkoy zakonne 0najduje si w nim tak-e o1rodek Imperialnej 6kademii 6rtylerii oraz stacjonuje du-y garnizon 4o wa1nie w Nuln odlewane s najwiksze armaty In-ynierowie $uduj pot-ne maszyny wojenne, z ktrych najwiksz groz $udzi konwj o$l-niczy, $dcy owocem wsppracy gildii in-ynierw i $om$ardierw 2 caym mie1cie znale8+ mo-na dziea genialnych rodzimych wynalazcw 5ieszka%cy Nuln s $ardzo dumni ze zwodzonego mostu, spinajcego $rzegi =eiku 4en cud in-ynierii posiada podnoszon sekcj 1rodkow, ktra umo-liwia przepuszczanie statkw lu$ utworzenie zapory o$ronnej w poprzek rzeki Nuln le-y na poudniowym skraju 2ielkiego Lasu, tam gdzie spotykaj cztery prowincje A=eiklandu, ,udenlandu, 6Derlandu i ,tirlandB oraz dwie rzeki A=eik i 6DerB 4o najdogodniejsze miejsce do przekroczenia =eiku zanim wpynie do lasu <onad CGG lat temu Nuln $yo stolic Imperium, a tak-e znanym miastem uniwersyteckim <ierwsze katedry zao-ya tutaj Imperator 6gnetha ,awa tutejszych $akaarzy nadal przyciga -akw ze wszystkich stron 1wiata ,tosownie do tego, jednym z naj$ardziej okazaych $udynkw w mie1cie jest 1witynia Kereny, zwrcona w stron gwnej $ramy 4rudno si dziwi+, -e w mie1cie le-cym na skrzy-owaniu wa-nych szlakw handlowych tak do$rze si rozwijaj targowiska Kupcy sprowadzaj wszelkiego typu do$ra zarwno z pnocy, jak i z poudnia, a ponadto handluj miejscowymi winami oraz doskonaymi wyro$ami metalowymi z ,udenlandu Nuln jest gwnym punktem postoju dla podr-ujcych z 9aronii ,udenlandu i /ra$stwa 6Derlandu do 6ltdor#u .$ecnie w Nuln wada hra$ina "mmanuelle Don Lie$owitz, synna z wystawnych przyj+ i caonocnych $alw <odo$no jej paac mo-e rywalizowa+ nawet z dworem Imperatora w 6ltdor#ie /ra$ina to najlepsza partia w caym Imperium i o jej wzgldy u$iegaj si konkurenci ze wszystkich zaktkw ,tarego (wiata 4ak jak ka-de inne wielkie miasto w ,tarym (wiecie, Nuln jest przeludnione i $rudne 2 alejkach le- sterty 1mieci, ulice $iegn, zdawao$y si, w losowych kierunkach, a popadajce w ruin domy kontrastuj ze splendorem $ogatszych cz1ci miasta ,mugi dymu i wiecznie opadajcy popi z odlewni oraz ku8ni jedynie pogarszaj sytuacj *ech charakterystyczn $udownictwa jest szalone popltanie stylw architektonicznych ,toj tu zarwno przypominajce #ortece paace, jak i podupadajce kamienice Nowego 5iasta *harakterystyczne s cige, niemal $ez ko%ca przeprowadzane prze$udowy :edynym elementem wsplnym dla ka-dego $udynku jest sadza, ktra pokrywa prawie wszystkie dachy po pnocnej stronie miasta 2arstwa popiou $rudzi szy$y i 1ciany Najgorsze s zimy A2issenland synie ze srogich zimB, podczas ktrych mieszka%cy ogrzewaj domy wglem drzewnym <owstay wskutek jego spalania czarny dym spowija miasto gst mg, nie przepuszczajc promieni sonecznych 5ieszka%cy Nuln przyzwyczaili si do smrodu i dymu $ijcego z pracujcych dzie% i w noc ku8ni, jak rwnie- do panujcych tu kontrastw, zwaszcza pomidzy $ogat i czyst dzielnic 6ldig a odra-ajcym Nowym 5iastem )wa-aj to za co1 normalnego Ludzie zazwyczaj nie zwracaj uwagi na to, -e kto1 akurat idzie ulic i $ezczelnie wylewaj pomyje przez okno ,terty 1mieci i odchodw zalegaj w $ocznych alejkach, czasem nawet przelewajc si przez gwne ulice 2szyscy czekaj na z$awienny deszcz, ktry zmyje cay $rud do studzienek kanalizacyjnych 4ymczasem w $iay dzie% szczury walcz z psami o resztki zakopane w stertach odpadkw 2 ,tarym 5ie1cie sprawy maj si troch lepiej Kr- tam z$ieracze ajna, ktrzy szu#lami zgarniaj $rud i odchody na taczki, utrzymujc gwne arterie miasta w czysto1ci :ednak-e za czystymi i atrakcyjnymi #asadami, znajdujce si z tyu domu wej1cia dla su-$y tak samo odra-ajce jak reszta miasta

Nuln jest rwnie- miastem zgieku i haasu Imperialna 6kademia 6rtylerii oddaje salwy cztery do sze1ciu razy dziennie, a ka-d kanonad poprzedza $icie w dzwon Na dodatek, oprcz nagych i niespodziewanych eksplozji w centrum miasta, na ulicach straganiarze i przekupki wykonuj swj zawd zgodnie z odwieczn tradycj > go1no zachwalajc swj towar lu$ wyliczajc wady towaru konkurencji )trapieniem targowisk s kieszonkowcy i nacigacze, ktrzy tylko czekaj, $y poz$awi+ naiwnego przechodnia sakiewki lu$ innego do$ytku <omimo $rudu, ndzy i sadzy, Nuln jest jednym z najpikniejszych ludzkich miast 0niszczenie, jakie dotkno miasto, o$jo przede wszystkim starsze i $iedniejsze $udowle, co pozwolio na wy$udowanie na ich miejscu solidniejszych i lepiej zaplanowanych $udynkw 2adze w Nuln od zawsze przywizyway du- wag do estetyki architektonicznej <o caym mie1cie rozrzucone s zielone parki <ene wdziku uki rze8$ione historycznymi scenami, imponujce pomniki zdo$ice gwne paace, a tak-e synny 2ielki 5ost, to tylko nieliczne dowody na to, -e Nuln jest tak-e miejscem urokliwym i penym czaru <od wzgldem rozwoju kultury i sztuki Nuln znajduje si w czowce miast Imperium :est lu$ $yo domem wielu wspaniaych artystw, jak na przykad wy$itnego Kespasiania > malarza, ktry uwieczni na ptnie -ycie w Nuln, tak jak wygldao ponad trzysta lat temu ,woj siedzi$ maj tu wielkie teatry i opery 5iasto ceni so$ie sztuk <rzyjaznym nastawieniem przyciga zarwno wy$itnych, jak i kiepskich artystw, pospolitych pismakw i geniuszy pira Niewielu mieszka%cw Nuln zna si natomiast na prawdziwej sztuce, cho+ prawie w ka-dym domu znajduje si rze8$a lu$ o$raz, uznawany przez gospodarzy za arcydzieo 0amiowanie miasta dla sztuki jest dla przyjezdnych wyra8nie widoczne <rzejawia si gwnie w #ormie licznych posgw wielkich $ohaterw, ktre zdo$i gwne trakty, oraz wykonanych z wielkim pietyzmem delikatnych sklepie% ukowych i okazaych $ram .d gargulcw zdo$icych (wityni ,igmara po czcigodn /ra$in > pomnik wykonany z $rzu, o wysoko1ci piciu metrw, stojcy w centrum 2ysokiej 9ramy > Nuln l1ni prawdziwym $laskiem, nieco tylko przy+mionym wszecho$ecn sadz ,zlachta czsto sponsoruje jednego lu$ wicej artystw, zazwyczaj malarzy, ale tak-e poetw i muzykw 6rystokracja organizuje $ankiety i koncerty, z zachwytem wsuchujc si w pieczoowicie komponowane sonety, czy te- w melodie grane na tilea%skich har#ach przez utalentowanych protegowanych <odczas spotka%, rzecz jasna, go1cie s $ardziej przejci plotkowaniem i przekazywaniem so$ie zaprosze%, ni- suchaniem z wielk powag, jak to poeta $yskotliwie u-y aliteracji w niezwykej .dzie do 9kitu 5ieszka%cy Nuln pre#eruj spektakle wystawiane w teatrze, a w mniejszym stopniu przedstawienia prywatne 4rupy aktorskie z 6ltdor#u wikszo1+ czasu spdzaj wa1nie w Nuln, gdzie maj zapewnion pen widowni, niezale-nie od tego, jak sztuk wystawiaj 4utejsi mieszka%cy nie zachwycaj si pospnymi dramatami i tragediami, tak popularnymi w 5iddenheim, zamiast tego wol komedie, a zwaszcza pene samokrytyki #arsy wystawiane przez aktorw z 6ltdor#u 4eatry w Nowym 5ie1cie s zdecydowanie mniej imponujce, to nic wicej jak du-e, otwarte $udynki z umieszczon na podwy-szeniu scen <odczas spektakli mo-na kupi+ alkohol, wic przy$ytek sztuki szy$ko wypenia zgieki li$acji i pijackich dysput <rzedstawienia wystawiane w Neustadt s zazwyczaj spro1ne i wulgarne, opowiadaj historie o ma-e%skiej zdradzie i $igoterii 2 1wita teatry wystawiaj sponsorowane przez Kult ,igmara sztuki przesycone moralizatorskimi tre1ciami 2$rew pozorom #rekwencja na takich wystpach jest zawsze wysoka Nuln kultywuje te same tradycje, ktre s charakterystyczne dla innych cz1ci Imperium .$chodzi narodziny ,igmara, dzie% koronacji 5agnusa i wiele innych imperialnych 1wit, posiada jednak wasne o$yczaje, z ktrych wikszo1+ dotyczy $roni palnej stanowicej ekonomiczn podpor miasta

C4 | S t r o n a

Warheim

=uszkieterzy z +u#n<
!$enni 4issenlan!c$ycy to #otomkowie =erogenw, ktr$y $asie!lili te $iemie w c$asac' #r$e! 3m#erium( /o!obnie jak <nberogenowie na #%nocy, =erogenowie o! #oc$tku swej 'istorii utr$ymywali !obre stosunki $ 6rasnolu!ami, s$c$eglnie $ krlestwem 6arak Gorn, i o!#owie!$ieli t%umnie, g!y Sigmar we$wa% lu! !o walki #r$e! Citw na /r$e%&c$y .$arnego ?gnia( /o!obno to w%anie w#%yw 6rasnolu!w jest #owo!em, !la ktrego wielu 4issenlan!c$ykw ma niski w$rost i mwi w $wi&$%y s#osb( )utejsi ;u!$ie oka$uj niewiele cier#liwoci !la kwiecistyc' #r$emw, a jes$c$e mniej !la artystw, #oetw i *ircykowatyc' 5eiklan!c$ykw lub Creto+c$ykw( =ies$ka+cy 4issenlan!u s uwa"ani $a #onurakw( <#a!ek Sollan!u by% mroc$nym ro$!$ia%em w 'istorii 3m#erium, a 4issenlan!c$ycy wy!aj si& nie br$emi& tego wsty!u( )o 'ar!$i ;u!$ie, unikajcy $b&!nyc' s%w i oka$ujcy niewiele emocji( 3c' niew$rus$one us#osobienie mi&knie, g!y nieco #o!c'mieleni, mog $a#iewa ;ament Sollan!u, albo inn, rwnie smutn balla!&( 4issenlan!c$ycy maj stoick natur&, mo"na na nic' lic$y i nie co*aj si& #r$e! wyr$ec$eniami, jeli $aj!$ie taka #otr$eba( He!nak"e o! ic' wa! mo"na $alic$y c$&ste #r$ygn&bienie, a#ati& ora$ obsesj& na #unkcie wiary w bogw( .i&"ka, #o$bawiona emocji mowa ora$ #raktyc$na natura $naj!uj swoje o!bicie w kuc'ni 4issenlan!u( .'o tutejsi mies$ka+cy $nani s $ tego, "e #o!aj na sto%y !oskona%e wina $ )ilei lub Cretonni, okrywa ic' tak"e nies%awa $ #owo!u tutejs$ego #%askiego, $akalcowatego c'leba, $awiesistyc' gulas$w $ baraniny ora$ ci&"kic' s"nistyc' #ierogw( 4issenlan!c$ycy mwi reiks#ielem $ mi&kkim akcentem, wy#owia!ajc s%owa tak monotonie, "e !la innyc' ;u!$i jest to nie$nonie #r$ygn&biajce( 4 innyc' c$&ciac' 3m#erium o#owieci o mierci, obr$&!ac' #ogr$ebowyc', jak rwnie" !ramaty "a%obne s c$&sto #re$entowane $ u"yciem akcentu 4issenlan!$kiego, aby #o!kreli nastrj utworu( 7kcent mies$ka+cw Guln r"ni si& o! u"ywanego w 4issenlan!$ie, g!y" tutejsi ;u!$ie krcej wy#owia!aj samog%oski i c$&sto ko+c$ $!ania #ytajc intonacj( /omimo swojej #r$y$iemnej #raktyc$noci 4issenlan!c$ycy s bowiem bar!$o religijni( 3c' miasta i wioski mies$c$ lic$ne ka#lic$ki, ka#lice i witynie ws$ystkic' u$nawanyc' bogw, a tak"e lokalnyc' !uc'w( 4ielu 4issenlan!c$ykw #owi&ca kilka minut ka"!ego !nia, aby wej !o wityni lub ka#lic$ki, o!wie!$ajc w cigu tygo!nia kolejnyc' bogw( ;u! 4issenlan!u twier!$i, "e to #o #rostu #r$ejaw #obo"noci, natomiast #r$ybys$e $ innym #rowincji nie mog si& $!ecy!owa , c$y tubylcy obnos$ si& $e swoj religijnoci wy%c$nie na #oka$, c$y tylko #rbuj $a#ewni sobie ws#arcie $ ka"!ej mo"liwej strony F a mo"e je!no i !rugie( .'ocia" w 4issenlan!$ie wy$nawani s ws$yscy bogowie, s$c$eglne $nac$enie maj Sigmar ora$ )aal @ 5'ya( 6ult Sigmara koncentruje si& na $ac'o!$ie, g!$ie kontakty $ 6rasnolu!ami s najsilniejs$e( 4 wityniac' =%oto!$ier"cy w 4issenbrurgu i =eissen mies$c$ si& ka#lic$ki !la 6rasnolu!w, ktre c$c$ tam w%asne bstwa( =ies$ka+cy Guln s s$alenie !umni $e swojego miasta i niektr$y $ nic' na!al uwa"aj, "e mies$kaj w #raw!$iwej stolicy 3m#erium( 4 re$ultacie trwa $aci&ta rywali$acja mi&!$y nimi a 5eiklan!c$ykami, $w%as$c$a mies$ka+cami 7lt!or*u( =ies$ka+cy Guln #r$y ka"!ej na!ar$ajcej si& oka$ji #r$y#ominaj 5eiklan!c$ykom, jak ws#ania%ym miastem jest 6lejnot 3m#erium( Guln #owsta%o jako $wyk%a *aktoria, !o#iero #8niej $yska%o status wa"nego oro!ka 'an!lowego( Gic wi&c !$iwnego, "e #o%owa jego #o#ulacji to lu!no na#%ywowa( 4i&ks$o mies$ka+cw o#uci%a ro!$inne strony, "eby ro$#oc$ tu nowe "ycie( 3migranci na!aj miastu s#ecy*ic$ny c'arakter( S uro!$onymi s#r$e!awcami, gotowymi 'an!lowa #raktyc$nie ws$ystkim( 4 Guln nie$b&!nymi wymogami !o #rowa!$enia interesw s s#ryt i be$litosne wykor$ystywanie ka"!ej oka$ji !o $arobku( <miej&tno targowania si& rwnie" jest bar!$o #o"!an cec', g!y" be$ niej mo"e si& oka$a , "e $a !any towar tr$eba $a#%aci niemal !wa ra$y wi&cej ni" g!$ie in!$iej( =ies$ka+cy Guln s #ostr$egani jako c'ciwi i o#ortunistyc$ni !usigros$e( 4 kwestii e!ukacji obywateli ma%o ktre miasto ra!$i sobie tak !obr$e jak Guln( <$!olnieni ;u!$ie cigaj $ ca%ego Starego wiata, "eby stu!iowa na #resti"owym <niwersytecie( Uacy twor$ kosmo#olityc$n $bieranin& )ilea+c$ykw, Bstalijc$ykw, Cretonnc$ykw, a nawet 6isle\itw( ?#rc$ <niwersytetu, Guln #osia!a tak"e najle#s$e s$ko%y wojskowe 3m#erium, konkurujce $ tymi w 7lt!or*ie( 9 tego #owo!u stacjonuje tu je!na $ najle#iej wys$kolonyc' $awo!owyc' armii w 3m#erium( 4ielu wybitnyc' o*icerw $ac$yna%o karier& wojskow w%anie w stolicy /o%u!nia( 4 s$erokim $nac$eniu tyc' s%w, mies$ka+cy Guln s #raktyc$ni i uc$ciwi( S$lac'ta, w%c$ajc te" tyc' arystokratw, ktr$y $asia!aj w 5a!$ie Guln, o#rc$ olbr$ymic' #osia!%oci na wsi, #osia!a rwnie" !omy ulokowane na $boc$ac' grujcego na! miastem w$gr$a( K$i&ki temu #ona! #o%ow& c$asu mog s#&!$a #o$a murami miasta, $ !ala o! smro!u i sa!$y( 0runty, ktre $naj!uj si& w granicac' ic' #osia!%oci, o! lat wynajmowane s !$ier"awcom w $amian $a c$& $ebranyc' $ tyc' $iem #lonw( =imo #o$ornego #o!obie+stwa ic' sytuacji !o ci&"kiej !oli c'%o#w #a+s$c$y8nianyc' $ Cretonni, c'%o#i s wolnymi lu!8mi F mog $erwa umow& wynajmu i o#uci $iemi& w ka"!ej c'wili( He!nak ma%o kto !ecy!uje si& na to, skoro wie!$ie s#okojne "ycie, a be$#iec$e+stwo $a#ewnia bogaty w%aciciel #osia!%oci( Giektr$y c$yns$ownicy #or$ucaj #rac& na roli i wyrus$aj !o Guln, #os$ukujc wielkiej *ortuny w tym s%awnym miecie( =a%o ktremu $ wieniakw u!aje si& #8niej wy!osta $ najgors$yc' c$&ci Gowego =iasta 1ora$ !%ugw2 i na og% osie!laj si& tu ju" na sta%e( 4r! s$lac'ty $arysowuje si& cora$ wyra8niejs$y #o!$ia%( He!en $ o!%amw

arystokracji nie $asila swoic' skarbcw $yskami $ $amiejskic' #osia!%oci( Korobi% si& bowiem wy%c$nie wskutek #o!ejmowania tra*nyc' !ecy$ji 'an!lowyc', targowania si& i s#e%niania $ac'cianek Arabiny( =agnaci owi #ostr$egaj /astewnyc' Caronw jako kmiotkw, niego!nyc' r$!$enia miastem we ws#%c$esnyc' c$asac'( 6u#cy i inni mies$c$anie rwnie" $ nic' s$y!$( =imo tego, "e s $ale"ni o! !ostaw "ywnoci $ okolic$nyc' wsi, mies$ka+cy miasta #otra*i $%oliwe !rwi $ #r$yje"!"ajcyc' na targ c'%o#w( ;u!$ie $ #o%o"onyc' nie!aleko Guln terenw wiejskic' $ w$ajemnoci nie $nos$ mies$c$uc'w $a ic' swawolny i !eka!encki s#osb "ycia( 4 miecie istniej rwnie" inne #o!$ia%y( Stars$a s$lac'ta #re*eruje #ostaw& wissenlan!$k F s to ;u!$ie surowi, o#anowani i g%&boko religijni( 4 #r$eciwie+stwie !o konserwatywnej magnaterii, nowe #okolenie arystokratw F $ ktryc' wi&ks$o nie osign&%a jes$c$e wieku !ojr$a%ego F to *ircyki i na!&te bu*ony, #o$ostajce #o! narastajcym w#%ywem 5eiklan!u( S !eka!enckimi 'e!onistami "arliwie #o#ierajcymi mi%ujc wystawne "ycie Arabin&( /o!obne #o!$ia%y s#o%ec$ne $ac$ynaj #ojawia si& wr! $wyk%yc' mies$c$an( Gie s ju" ska$ani na "ycie w cig%ej #r$ymusowej #racy jako konius$y, s%u"cy lub #os%a+cy, $ale"ni o! 'umoru maj&tnego #raco!awcy( ?becnie mies$ka+cy Guln mog s$ykowa saletr&, #ali w #iecac', c$y te" sortowa ru!& i #r$eto#y, #racujc na cile okrelone $miany( 4 re$ultacie w Guln #owsta%a klasa robotnic$a, ktrej #r"no s$uka w innyc' c$&ciac' 3m#erium( ?rgani$acje $r$es$ajce robotnikw maj istotny g%os w s#rawac' #r$emys%u metalurgic$nego Guln( 4 #orwnaniu $ innymi 4issenlan!c$ykami, mies$ka+cy Guln wyka$uj o!mienne cec'y c'arakteru( S bar!$iej eks#resywni i s$ybko si& !enerwuj, gestykuluj #o!c$as ro$mowy i c'&tnie #r$ejmuj $wyc$aje ora$ maniery o! cu!$o$iemcw F $w%as$c$a )ilea+c$ykw( =imo "e miejskie garni$ony s%yn $ c'arakterystyc$nyc' c$arnyc' mun!urw, okolic$ni mies$ka+cy #re*eruj jaskrawe ubiory i bi"uteri& F mwi si&, "e Arabina #osia!a #ona! !$iesi& tysi&cy strojw w swojej gar!erobie( Gawet s#osb mwienia mies$c$an r"ni si& o! gwary u"ywanej na wsi( =ies$ka+cy Guln krcej wymawiaj samog%oski i $wykle akcentuj ostatni wyra$ w $!aniu(

+atura<
GB<)57;G7(

Wyb"r postaci<
Kru"yna $uszkieterw z (uln musi $awiera nie mniej ni" 4 i nie wi&cej ni" I@ mo!eli( 0rac$ ma @JJ zotych koron, ktre musi #r$e$nac$y na rekrutacj& swojej kom#anii(

?ohaterowie<
*:.0 :+< Kru"yn $uszkieterw z (uln musi !owo!$i o*icer w sto#niu Kapitana( Kapitan mo"e by tylko je!en! =:Z0S ,F =:Z00 albo .F,9?0 ,F S0Z=:F:< Kapitan mo"e lic$y na ra!& i #omoc $agistra $agii albo #rezbitera -igmara, lec$ nig!y obu nara$( 0+BG+0,F< 4r! $uszkieterw z (uln mo"e s%u"y je!en 9n%ynier( :10L :+ < 4 dru%ynie mo"e s%u"y !wc' Adiutantw(

Stronnicy<
=080CA:+ < Kapitan mo"e wcieli !o !ru"yny $uszkieterw z (uln !owoln ilo $ilicjantw 1nale"y je!noc$enie #ami&ta o $asa!$ie ogranic$ajcej lic$b& mo!eli !ru"yny $uszkieterw z (uln !o I@ #ostaci2( =LS9*0, ,F< 4 kom#anii mo"e s%u"y maksymalnie sie!miu $uszkieterw( S F:B+0* =0,AS*0 albo *F:S+&8L19*0 F:+Z,F< Kapitan mo"e !owo!$i maksymalnie #i&cioma -tra%nikami $iejskimi albo tr$ema Krasnoludzkimi Rangerami(

=achiny<
9:.F9TZ< Kapitan mo"e wy#osa"y $uszkieterw z (uln w je!en )aprzg(

+ajemne &strza<
$uszkieterzy z (uln mog $atru!ni nast&#ujce (ajemne "strza- bombardier, gladiator, goniec, kartogra', kupiec, owca nagrd, medyk. minstrel, miotacz oowiu, ochroniarz, ordynans, pogromca trolli, poszukiwacz zota, rozbjnik, rycerz najemny, skryba, skrytobjca, stra%nik drg, szczuroap, tilea,ski kusznik, tre'ni, zodziej, zwadCca, zwiadowca(

.ocztkowa #iczba .unkt"w 1o!wiadczenia<


*:.0 :+ ro$#oc$yna gr& $ 2J #unktami 7owiadczenia( =:Z0S ,F =:Z00 albo .F,9?0 ,F S0Z=:F: ro$#oc$yna gr& $ I2 #unktami 7owiadczenia( 0+BG+0,F ro$#oc$yna gr& $ E #unktami 7owiadczenia( :10L :+ ro$#oc$yna gr& nie #osia!ajc #unktw 7owiadczenia( S F&++0CG ro$#oc$ynaj gr& nie #osia!ajc #unktw 7owiadczenia(

abe#a umiej(tno!ci

=uszkieter"w z +u#n
W:8*0 S F9, 8,C*0, :*:1, =0C*0, S0;&W, S9G?*& C0&W, S.,C A:8+,

*:.0 =:Z0S .F,9?0

:+

,F =:Z00 ,F S0Z=:F:

0+BG+0,F :10L :+

] ] ] ] ] ] Aista umiejtnoci !ost&#na !la $agistra $agii umies$c$ona $osta%a w F&9190:8, NN000< =:Z0:( Aista umiejtnoci !ost&#na !la #rezbitera -igmara umies$c$ona $osta%a w F&9190:8, NN0000< =&180 WG( ] ] ] ] ] ] ] ] ]

C5 | S t r o n a

3antasy Skirmish

Lmiej(tno!ci specja#ne<
*ohater !ru"yny $uszkieterw z (uln, ktry osign% kolejny #o$iom !owia!c$enia i w ramac' ro$woju wylosowa% (" 8 +$9:;<6("=> mo"e naby je!n $ umies$c$onyc' #oni"ej umiejtnoci specjalne( 4i&cej in*ormacji na temat nauki umiej&tnoci $amies$c$ono w F&9190:8, Y00< *:=.:+0:(

?ohaterowie<
/otomkowie =erogenw to twar!$i, cec'ujcy si& !u"ym #atrioty$mem i *anaty$mem obywatele 3m#erium( )o w%anie mo!ele takic' bohaterw twor$ tr$on !ru"yny ora$ stanowi o $amo"noci i #resti"u kom#anii( Kru"yna $uszkieterw z (uln mo"e #osia!a !o s$eciu bohaterw, $ ktryc' je!en musi #e%ni rol& #r$yw!cy( Gale"y je!nak $auwa"y , "e s$stym bohaterem mo"e $osta , w !ro!$e awansu, je!ynie je!en $e stronnikw 1wi&cej in*ormacji $naj!uje si& w F&9190:8, N0000< *:=.:+0:2( =o!ele bohaterw, w o!r"nieniu o! stronnikw, mog #os%ugiwa si& $nac$nie s$ers$ym wac'lar$em ekwi#unku, mog !$ier"y magic$n bro+ a tak"e #os%ugiwa si& innymi, r$a!ko s#otykanymi #r$e!miotami $!obytymi w c$asie kam#anii(

Charakternik<
*ohater mo"e #r$er$uci nieu!any test S)57.A< i 05?9:( 4ynik !rugiego r$utu jest ostatec$ny( /ona!to, mo!el automatyc$nie $!aje testy S7= 4 47;.B(

%ande#<
*ohater #osia!a "y%k& 'an!low i #otra*i s#r$e!a niemal ws$ystko, u$yskujc kor$ystn cen& lub inne, rwnie intratne #ro*ity( 4 trakcie ro$grywania sekwencji po potyczce, bohater mo"e s#r$e!a je!en !owolny #r$e!miot 1wymieniony w F&9190:8, NY< ,*W0.L+,*2 u$yskujc $a niego #e%n cen& w #r$y#a!ku #r$e!miotw #owszechnych ora$ cen& #o!stawow w #r$y#a!ku Rzadkich #r$e!miotw(

*apitan<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< I C@ 9* 2J N 2J ==

*awa#erzysta<
*ohater biegle je8!$i konno lub na innyc' wier$c'owcac'( K$i&ki umiej&tnoci mo!el mo"e #r$er$uci nieu!any test jeCdziectwa, wynik !rugiego r$utu jest ostatec$ny(

*rzepki<
*ohater, ktry #osia!a t& $!olno , w c$asie wielu w&!rwek i #otyc$ek nabra% niesamowitej kr$e#y( =o"e nosi #ancer$e ignorujc ujemne mo!y*ikatory !o 0 i S9( /ona!to, bohater wyekwi#owany w paw% 1$obac$ F&9190:; NY< ,*W0.L+,*2 mo"e biega&(

=ocna g'owa<
*ohater #otra*i s#oro wy#i i je!noc$enie $ac'owa w$gl&!n tr$e8wo ( 9!olno $wi&ks$a o!#orno bohatera na !$ia%anie alko'olu ora$ narkotykw i truci$n( *ohater otr$ymuje $agiczn "chron 5X #r$eciwko e*ektom !$ia%ania zatrutego or%a lub 97)5<)B0? 7)76< ora$ $a"ywanyc' G756?):6V4 i s#o"ywanyc' =36S)<5(

Fusznikarz<
*ohater jest mistr$em rus$nikarstwa, a #osia!ana wie!$a #o$wala unika mu wielu niebe$#iec$nyc' sytuacji( He"eli mia% miejsce +0,WG.:;M nale"y wykona r$ut *C( 4ynik 2X o$nac$a, "e !$i&ki $!olnociom rus$nikarskim bohater otr$ymuje #remi& XI !o r$utu na :?,8T +0,WG.:;L! ?F&+0 .F&C%&W,A(

Fanger<
*ohater $nany jest $ #ona!#r$eci&tnej $!olnoci %c$enia umiej&tnoci orientowania si& na l!$ie i na wo!$ie $ u#orem i !eterminacj #o!c$as #okonywania ws$elkic' #r$es$k! i tru!noci( 57G0B5 ignoruje kary $a #orus$anie si& #o terenie trudnym, $a ujemne mo!y*ikatory $a #orus$anie si& #o terenie bardzo trudnym $mniejs$one s o #o%ow& 1teren bardzo trudny nale"y traktowa jako teren trudny2( /ona!to, mo!el 57G0B57 mo"e biega& #o terenie trudnym lub terenie bardzo trudnym, a tak"e wte!y, g!y #okonuje przeszkody ora$ automatyc$nie $!aje ws$ystkie testy terenu niebezpiecznego(

6a#itanowie to c'ary$matyc$ni o*icerowie !owo!$cy wielkimi armiami ale te" mniejs$ymi o!!$ia%ami "o%nier$y( 4alc$ na $rytyc' ko+skimi ko#ytami, #r$esikni&tyc' krwi #obojowiskac' i na $as%anyc' tru#ami ulicac' miast( )oc$ nieko+c$ce si& kam#anie wojskowe na terenie Starego wiata i #o$a jego granicami( Kow!cy $uszkieterw z (uln w wi&ks$oci rekrutuj si& s#or! arystokratw, ktr$y #r$e"yli kilka krwawyc' bitew i $aj&li miejsce #oleg%ego !ow!cy( 6a#itanowie wie!$, co na#raw!& lic$y si& na #olu bitwy( C%:F:* ,FGS G*: *:.0 :+:< *:.0 :+ S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I I I 3 3 1 I 1 ^ =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< Kapitan #osia!a S9):;B) i =3B.9, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y !ow!c& w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L =LS9*0, ,FUW 9 +L8+( 9:S:1G S.,CA:8+,< 1&WU1C:< $uszkieterzy z (uln to wietnie wys$koleni, o!wa"ni i lojalni "o%nier$e, !owo!$eni #r$e$ c'ary$matyc$nyc' i !owia!c$onyc' o*icerw( 4 gr$e o!$wiercie!la to $asa!a we!le ktrej #osta 1bohater lub stronnik2, ktra $naj!uje si& w o!leg%oci nie #r$ekrac$ajcej CO o! swojego 6a#itana, mo"e u"y jako #o!staw& testu warto ws#%c$ynnika C,C%G .F9GWU1C9, swojego K?4VK.:( Gale"y #ami&ta , "e $asa!a ta nie ma $astosowania w #r$y#a!ku, g!y 6a#itan jest "szoomiony!, $osta% #owalony na ziemi! lub +cieka!(

=agister magii albo .rezbiter Sigmara

=agister magii<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>I 5@ 9* 2J N 2J ==

Fewe#ator Rty#ko dow"dcaS<


6om#ania !owo!$ona #r$e$ rewelatora cies$y si& s#orym bogactwem i s$c$&ciem( /o $ako+c$eniu ro$grywki, jeli K?4VK.7 nie $osta% yczony z akcji!, w trakcie sekwencji po potyczce, na #otr$eby $asa! s#r$e!a"y Bupw kom#ania traktowana jest tak jakby s#r$e!a%a je!n c$& Bupu wi&cej, ni" ma to *aktyc$nie miejsce(

Wo6nica<
*ohater #otra*i #owo$i wo$em, #owo$em, a nawet ry!wanem( K$i&ki umiej&tnoci mo!el mo"e #r$er$uci nieu!any test powo%enia, wynik !rugiego r$utu jest ostatec$ny(

9ab"jczy cios Rty#ko dow"dcaS<


K$i&ki uc$estnictwu w wielu walkac' na nie$lic$onyc' #olac' bitew Starego wiata ka#itan $uszkieterw z (uln osign% !oskona%o w s$tuce $abijania i c$yni to na! #o!$iw s$ybko i g%a!ko( 4s$ystkie : :*0 wykonane #r$e$ bohatera w 'azie walki wrcz #o!legaj $asa!$ie s#ecjalnej 97CVH.9: .3?S(

Nuln ley na przeciciu poudniowych szlakw handlowych i tu spotykaj si podrnicy z Wissenlandu, Stirlandu, Averlandu i terenw lecych dalej na wschodzie. Nuln byo ongi siedzib dworu Imperatora i centrum akademickim, ktrego znaczenie zblado w cigu kilku ostatnich wiekw, w zwizku z intensywnym rozwojem Altdorfu. W Nuln znajduje si Imperialna Szkoa Artylerii rozlega sie kuni, w ktrych odlewa si i konserwuje czci imperialnych artylerii. System napdzanych par urzdze pompuje powietrze (wymylony przez Krasnoludw dla zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji wieego powietrza w gbiach ich grskich kopal) cignie si przez cay kompleks i oczyszcza odlewnie z dawicych oparw. Sprawia to, e nad czci Nuln stale unosi si gryzcy, czarny dym. Na pnoc od Nuln, Reik jest tak szeroki, e niemoliwym jest, by jego brzegi spi jakikolwiek most. Istniejcy w samym miecie wielki most jest jednym z cudw Starego wiata. W samym Altdorfie brzegi Reiku spina wprawdzie wiele innych mostw, lecz rzeka dzieli si tam na wiele mniejszych odng. Pozwala to mieszkacom Nuln twierdzi z dum, e aden ze stoecznych mostw nie ujarzmi caoci szerokiego nurtu wielkiego Reiku.

;u!$ie ob!ar$eni talentem magic$nym bu!$ instynktowny nie#okj wr! #os#lstwa( Gie be$ #owo!u( /otra*i !okonywa r$ec$y, ktre $a#r$ec$aj $!rowemu ro$s!kowi( He!nak nie jest to !ar, ktry %atwo kontrolowa ( =agic$na aura takic' osb, s$c$eglnie #oc$tkujcyc' #r$yciga !emony( 7by $a#obiec nies$c$&ciu, magowie wys$ukuj swoic' #otencjalnyc' nast&#cw i wysy%aj ic' na nauk& !o je!nego $ omiu 6olegiw =agii( )am m%o!$i uc$niowie #raktykuj nauk& #o! uwa"nym okiem mistr$w, je!noc$enie me!ytujc na! wyborem )ra!ycji( <c$niowie, ktr$y sko+c$yli nauki w 6olegium i $!ali testy $najomoci s$tuki magic$nej, mog !o%c$y !o wybranego 6olegium =agii( /o$naj $akl&cia $ wybranej #r$e$ siebie )ra!ycji =agii, lec$ mus$ nauc$y si& kontrolowania rosncej mocy( 4i&ks$o c$aro!$iejw musi s#%aca !%ugi, $acigni&te na #okrycie kos$tw nauki w 6olegium( 9 tego #owo!u niektr$y wyrus$aj na s$lak #r$ygo!y, lic$c na $!obycie bogactwa( Klatego te" na$ywa si& ic' w&!rownymi c$aro!$iejami( .$&sto, $wykle na #olecenie 6olegium, #o!ejmuj si& wykonania jakiej #racy, w celu #o!niesienia #resti"u 6olegium, a tak"e !la $!obycia c'wa%y, wie!$y i majtku( C%:F:* ,FGS G*: =:Z0S F: =:Z00< =:Z S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I 3 3 3 3 1 3 1 ^ =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< $agister $agii #osia!a S9):;B) i or&" o!#owie!ni !la swojego 6olegium =agii 1$obac$ F&9190:; NN000< =:Z0:2( 9:S:1G S.,CA:8+,< =:Z< $agister $agii $na je!no $akl&cie $e $nanej mu 6radycji $agii( 4i&cej in*ormacji $naj!uje si& w F&9190:8, NN000< =:Z0:(

C@ | S t r o n a

Warheim albo

0n/ynier<
J>I 5@ 9* 2J N 2J == 80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>I @J 9* 2J N 2J ==

.rezbiter Sigmara<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:<

/re$biter$y F ka#%ani Sigmara #r$ynale" !o je!nego $ c$terec' $akonw, okrela to ic' $a!ania wewntr$ organi$acji( 6a#%aniFwojownicy F nale" !o 9akonu Srebrnego =%ota, ktrego c$%onkowie #r$emier$aj 3m#erium, w$macniajc wiar&, tro#ic 'eretykw i #r$ynos$c c'wa%& Sigmarowi( Hako ka#%ani w&!rowni s $obowi$ani #%aci wityni c$& swyc' !oc'o!w, !o!atkowo mo"na o! nic' wymaga , by je!en ty!$ie+ w roku s#&!$ili jako Stra"nicy wityni lub oc'roniar$e !ygnitar$a 6ultu( 4ojownicyFka#%ani s $obowi$ani !o o!#rawienia uroc$ystego nabo"e+stwa !$i&kc$ynnego ra$ w tygo!niu, a nie co!$iennie jak #re$biter$y nale"cy !o 9akonu /oc'o!ni, $!olni s tak"e !o wykonywania innyc' #os%ug religijnyc', lec$ s#owie!$i wys%uc'uj je!ynie wte!y, g!y brak jest #r$e!stawiciela $akonu ekle$jastyc$nego( 9brojni ka$no!$ieje, nale"cy !o 9akonu Srebrnego =%ota, w&!ruj #o 3m#erium by s%owem, ogniem i si% swego ramienia umacnia wiar& wr! mies$ka+cw 3m#erium ora$ nis$c$y ws$elkie o$naki .'aosu( /re$biter$y Sigmara niemal we ws$ystkic' #rowincjac' !ar$eni s takim samym #owa"aniem, c'o w #rowincjac' g!$ie #r$ewa"a 6ult <lryka, s$acunek ten wynika rac$ej $e strac'u #r$e! $emst )em#larius$y /%oncego Serca ni" #raw!$iwej wiary( C%:F:* ,FGS G*: .F,9?0 ,F: S0Z=:F:< .F,9?0 ,F S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I 3 3 3 3 1 3 1 ^ =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< #rezbiter -igmara #osia!a S9):;B) i =O?) C?H?4:, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y ka#%ana w !o!atkowy or&" i #ancer$ o!#owie!ni !la 6ocio%a Sigmara 1$obac$ F&9190:; NN0000< =&180 WG2( 9:S:1G S.,CA:8+,< ?;&Z&S;:W0,[S W& S0Z=:F:< #rezbiterzy -igmara mog w$nie mo!%y !o swego boga, by ten ob!ar$y% ic' oc'ron #r$e! magic$n moc wrogw( Ko#ki #rezbiter -igmara $naj!uje si& na #olu bitwy 1i nie +cieka!, nie $osta% #owalony na ziemi! lub "szoomiony!2, generuje na #otr$eby grac$a !wie Kostki Rozproszenia( 1LC%&W+G< #rezbiter -igmara $na je!n $ =&180 W 1& S0Z=:F: wys$c$eglnion w F&9190:8, NN0000< =&180 WG( *:.;:+>W&A&W+0*< #rezbiter -igmara mo"e nosi $broj& i o!mawia $odlitwy do -igmara( =&180 WG 1& S0Z=:F:< #rezbiterzy -igmara otr$ymuj o! swego boga nie$wyk%e moce, ktrymi ra$i mog swyc' wrogw w bitwie( 4 'azie magii K<.A?4G3 mog w$nie !wie r"ne mo!litwy( =o!litwy !$ia%aj tak samo jak $akl&te c$ary o #o$iomie mocy @( ? ile nie #o!ano inac$ej w ic' o#isie, mo"na ic' u"y w stosunku !o samego K<.A?4GB0?, tu!$ie" !owolnej #ostaci 1bohatera lub stronnika2 w o!leg%oci !o I2R o! #rezbitera -igmara( &30:F:< /re$biter$y Sigmara $obowi$ani s !o sk%a!ania o*iary na r$ec$ 6ocio%a Sigmara $ c$&ci swyc' !oc'o!w( 4 gr$e o!$wiercie!la to $asa!a, $go!nie $ ktr w trakcie sekwencji po potyczce, na #otr$eby $asa! s#r$e!a"y Bupw mo!el #rezbitera -igmara lic$ony jest #o!wjnie( S;LS9+G Z+0,W< #rezbiterzy -igmara #otra*i swymi #%omiennymi ka$aniami ro$bu!$i #raw!$iw #asj& i gor$k nienawi !o wroga( #rezbiter #a%a G3BG743.3S !o ws$ystkic' mo!eli wroga(

/ierws$ymi in"ynierami w Starym wiecie byli krasnolu!$cy wynala$cy( ;u!$ie skor$ystali $ ic' nauk, a nast&#nie w#rowa!$ili w%asne ule#s$enia, s$c$eglnie w $akresie broni #alnej nauk $wi$anyc' $ u$brojeniem( 0il!ie 3n"ynierw cies$ wr! bro!atego lu!u !u"ym #owa"aniem 1c'o nie tak jak 6rasnolu!$ka 0il!ia 3n"ynierw2, #o! warunkiem, "e c$%onkowie gil!ii wytwar$aj #ro!ukty wysokiej jakoci i tr$ymaj si& uwi&conyc' tra!ycj $asa! ic' wyrabiania( Gajbar!$iej $nanym oro!kiem nauc$ania tec'nik in"ynieryjnyc' jest 7ka!emia 3n"ynierii w Guln, $nana $e swoic' !$iwac$nyc' wynala$kw( /otra*i one by wyjtkowo u"ytec$ne, oc$ywicie w tyc' #r$y#a!kac', g!y *unkcjonuj #o#rawnie( 3!ea istnienia 7ka!emii 3n"ynierii $ro!$i%a si& w umyle ;eonar!a $ =iragliano, s$alonego genius$a $ nie#okornej )ilei, a ur$ec$ywistniona $osta%a #r$e$ jego #atrona 6si&cia Guln( 7ka!emia #r$ycign&%a wielu nowoc$enie mylcyc' uc$onyc', $ainteresowanyc' ro$wojem s$tuki in"ynierskiej( /r$e$ lata 7ka!emia 3n"ynierii ro$rasta%a si&, a w jej mury cigali nawet krasnolu!$cy renegaci, wyr$uceni $e swyc' #o!$iemnyc' sie!$ib $a #rby ulepszenia s#raw!$onyc' krasnolu!$kic' tec'nologii( .'o $nac$n c$& swego c$asu 3n"ynierowie s#&!$aj na majstrowaniu #r$y na w#% gotowyc', wymylnyc' wynala$kac', to maj wia!omo , "e ostatec$nym celem ic' #racy jest o#racowanie nowej broni, ktra #omog%aby stawi c$o%a nie$lic$onyc' $agro"eniom, $ jakimi boryka si& 3m#erium( 3n"ynierowie to na!er ekscentryc$ni o*icerowie, ktr$y stale mamroc$ co w swym tec'nic$nym "argonie( 3n"ynierowie to tak"e !owia!c$eni "o%nier$e, ktryc' nietru!no $nale8 na #olu bitwy, g!$ie maj mo"liwo wy#rbowania w #raktyce swyc' najnows$yc' wynala$kw c$y ustr$elenia wroga $ ulubionej broni #roc'owej( C%:F:* ,FGS G*: 0+BG+0,F:< 0+BG+0,F S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I 3 I 3 3 1 3 1 P =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< 6a"!y in%ynier #osia!a S9):;B) i /3S)?;B) /?HBK:G6?4:, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y mo!el w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L =LS9*0, ,FUW 9 +L8+( 9:S:1G S.,CA:8+,< 1FLBG+: &?S;LZ0( 0+BG+0,F< $uszkieterzy z (uln to wietnie wys$koleni i $!yscy#linowani "o%nier$e, ws#omagani #r$e$ !owia!c$onyc', c'o nieco ekscentryc$nyc' 9n%ynierw( 4 gr$e o!$wiercie!la to $asa!a we!le ktrej je!na $ grup stronnikw, $naj!ujca si& w o!leg%oci nie #r$ekrac$ajcej CO o! bohatera, mo"e u"y w 'azie strzelania jako #o!staw& testu warto ws#%c$ynnika L=0,AT +&C0 S F9,8,C*0, 9n%yniera lub skor$ysta $ je!nej, $nanej #r$e$ bohatera $!olnoci $ listy umiej&tnoci S)59B;B.63.A( Gale"y #ami&ta , "e $asa!a ta nie ma $astosowania w #r$y#a!ku, g!y 9n%ynier jest "szoomiony!, $osta% #owalony na ziemi! lub +cieka!(

8 is t a e kw ip un ku

=us zk ie ter "w z +u#n


?&%:
?F&[ 1& W:8*0 WFTC9
Cro+ wielka Cagnet Cu%awa Aalabar!a =iec$ =%ot bojowy S$tylet 15 zk 5 zk 3 zk 10 zk 10 zk 3 zk 2 zk 15 zk 25 zk 35 zk 25 zk 10 zk 15 zk 20 zk 50 zk 5 zk 15 zk 30 zk 3 zk 5 zk 5 zk ,F&W0, Cro+ wielka Cagnet Cu%awa Aalabar!a =iec$ =%ot bojowy S$tylet

F&++0CG 15 zk 5 zk 3 zk 10 zk 10 zk 3 zk 2 zk 15 zk 30 zk I0 zk 30 zk 25 zk 50 zk 50 zk 5 zk 15 zk 3 zk 5 zk 5 zk

F:+Z,F ?LZ=:+:
?F&[ 1& W:8*0 WFTC9
Cro+ wielka Cu%awa =%ot bojowy Ga!$iak S$tylet )o#r bojowyLGa!$iak )o#r krasnolu!w 15 zk 3 zk 3 zk 5 zk 2 zk 5 zk 10 zk 15 zk 25 zk 15 zk 5 zk 20 zk 5 zk 5 zk

?F&[ 1& W:8*0 WFTC9

?F&[ 1GS :+S&W:


Cro+ miotana 1%a!unki wybuc'owe2 0o%b bombar!ujcy 0ranatnik =us$kiet krasnolu!$ki /istolet /istolet !ubeltowy /istolet #oje!ynkowy 5e\ol\era

?F&[ 1GS :+S&W:


Cro+ miotana 1%a!unki wybuc'owe2 7rkebu$ Dalkonet 0ar%ac$ =us$kiet =us$kiet 'oc'lan!$ki 5e\ol\era

?F&[ 1GS :+S&W:


Cro+ miotana 1%a!unki wybuc'owe2 6us$a ?s$c$e#

.:+C,F9
;ekki re!ni )arc$a Ae%m

.:+C,F9
;ekki re!ni /ukler$ )arc$a Ae%m

.:+C,F9
;ekki re!ni .i&"ki /ukler$ )arc$a Ae%m

CC | S t r o n a

3antasy Skirmish

:diutant<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>2 2J 9* 2J N 2J ==

=uszkieter<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>D 5J 9* 2J N 2J ==

7!iutanci towar$ys$ o*icerom w bitwie i #o!r"y, $!obywajc !owia!c$enie i umiej&tnoci #r$y!atne w walce( 9a$wyc$aj wywo!$ si& $ ro!w s$lac'eckic', je!nak r$a!ko ic' obowi$ki wykrac$aj #o$a $aj&cia go!ne s%u"cyc'( 9wykle ic' je!ynym $a!aniem jest #r$ynos$enie ja!%a i na#itku o*icerom lub $ajmowanie si& or&"em i #ancer$em( .i&"ka s%u"ba ma nauc$y ic' #okory i wytr$yma%oci na tru!y, a tak"e #r$ygotowa !o bycia o*icerem( C%:F:* ,FGS G*: :10L :+ :< :10L :+ S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I 2 2 3 3 1 3 1 J =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< Adiutant #osia!a S9):;B), grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y mo!el w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L =LS9*0, ,FUW 9 +L8+

Stronnicy<
4 !ru"ynie $uszkieterw z (uln mo!ele stronnikw #r$e!stawiaj -tra%nikw $iejskich. Krasnoludzkich Rangerw, $uszkieterw i $ilicjantw s%u"cyc' w 7rmii Guln( 4s$yscy stronnicy, nale" !o je!nej $ grup stronnikw lic$cyc' o! je!nego !o #i&ciu mo!eli re#re$entujcyc' #ostacie tego samego ro!$aju( =o!ele nale"ce !o grupy stronnikw $!obywaj tyle samo !owia!c$enia ora$ nabywaj te same ro$wini&cia co ic' towar$ys$e(

=us$kieter$y to wietnie wys$koleni, $!yscy#linowani "o%nier$e, ktr$y !oskonal si& w u"ywaniu #roc'owej broni str$eleckiej( 4i&ks$o wybiera najwy"s$ej jakoci muszkiety krasnoludzkie, c'o bywaj i tacy, ktr$y s#ecjali$uj si& w str$elaniu $ muszkietw hochlandzkich( 5egularnie wyst&#uj w ro$maityc' turniejac' organi$owanyc' #r$e$ 0rabin, $ac'wycaj #ublic$no swoj celnoci( 4 c$asie ro$maityc' $abaw mog wyst&#owa w c'arakter$e osb $abawiajcyc' uc$estnikw uc$ty swymi #o#isami, wy$ywajc miejscowyc' !o na#r&!ce $organi$owanyc' $awo!w, w ktryc' stawk jest na#itek lub niewielka suma #ieni&!$y( C%:F:* ,FGS G*: =LS9*0, ,F:< *LS9+0* S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I 3 3 3 3 1 3 1 P =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< 6a"!y muszkieter #osia!a S9):;B) i =<S963B), grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y str$elca w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L =LS9*0, ,FUW 9 +L8+(

Stra/nik =iejski albo *rasno#udzki Fanger

Stra/nik =iejski<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>@ 5J 9* 2J N 2J ==

=i#icjant<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< JX 2@ 9* 2J N 2J ==

=ilicja to o!!$ia%y #owo%ywane 1!obrowolnie b!8 nie2 !ora8nie jako lokalne si%y obronne, *ormowane $ wieniakw 1mies$c$anie bar!$o r$a!ko s #owo%ywani !o s%u"by, c'ocia" mog by c$%onkami stra"y miejskiej, ktra w c'wilac' $agro"enia #r$eks$ta%ca si& w *ormacj& wojskow2( /r$e!stawiciele ws$ystkic' ogniw lokalnej w%a!$y s u#owa"nieni !o we$wania $!olnyc' !o s%u"by m&"c$y$n i kobiet i s*ormowania $ nic' o!!$ia%w milicji( =ilicjanci mus$ co roku s#&!$i okrelon ilo c$asu F $wykle sie!em !ni F trenujc ra$em na ws#lnej $iemi 1te wic$enia !aj im #ewne #o!stawowe umiej&tnoci2( Giektr$y $ nic' to oc'otnicy, #r$ywykli "y $ si%y w%asnyc', u$brojonyc' w miec$ rk, a jes$c$e inni to $wykli wieniacy $ #r$e#rowa!$eni #o "niwac' #oboru( Kow!cami tyc' o!!$ia%w s cywilni lub emerytowani wojskowi( 4y#osa"enie ku#uj i utr$ymuj gotowe !o u"ycia lokalne w%a!$e, !latego jego jako jest r"na i $ale"y o! tego, sk! #oc'o!$i !any o!!$ia% milicji( Giektre je!nostki s wyekwi#owane #rawie jak najemnicy, #o!c$as g!y inne mog by u$brojone jak $wykli c'%o#i( C%:F:* ,FGS G*: =080CA:+ :< =080CA:+ S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I 3 3 3 3 1 3 1 P =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< $ilicjant #osia!a S9):;B), grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y #osta w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L =LS9*0, ,FUW 9 +L8+( 9:S:1G S.,CA:8+,< 1FLBG+: &?S;LZ0( C%&F\BG< 4 trakcie rekrutacji mo!elu, kos$tem kolejnyc' 2@ zk mo"na awansowa je!nego $ilicjanta na chor%ego dru%yny( SGZ+:80S :< 4 trakcie rekrutacji mo!elu, kos$tem kolejnyc' 2J zk mo"na awansowa je!nego $ilicjanta na sygnalist dru%yny(

/oc$tkowo obowi$ek utr$ymania #or$!ku w miecie s#oc$ywa% na w%a!$ac' cywilnyc', ktre w tym celu kor$ysta%y $ o!!$ia%w stra"y i gwar!ii miejskiej( He!nak g!y #o$iom koru#cji #r$ekroc$y% ws$elkie granice #r$y$woitoci, 3m#erator #owier$y% to $a!anie w%a!$om wojskowym( ?becnie obowi$ki stra"y miejskiej #e%ni "o%nier$e $ garni$onw wojskowyc'( K$i&ki temu $mala%o %a#ownictwo, c'o w armii rwnie" $!ar$ si& #r$y#a!ki #r$eku#stwa( Stra"nicy miejscy s o!#owie!$ialni $a utr$ymanie #or$!ku i #r$estr$eganie #rawa, mog tak"e ares$towa #o!ejr$anyc'( 4 mniejs$yc' osa!ac' s%u" rwnie" jako stra" #o"arna( Kla niektryc' "o%nier$y s%u"ba garni$onowa jest tylko tymc$asowym #r$y!$ia%em( Kla innyc' to $aj&cie na ca%e "ycie( C%:F:* ,FGS G*: S F:B+0* =0,AS*0< S F:B+0*=0,AS*0 S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I I 3 3 3 1 3 1 P =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< 6a"!y stra%nik miejski #osia!a S9):;B) i A7;7C75KT, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y mo!el w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L =LS9*0, ,FUW 9 +L8+( 9:S:1G S.,CA:8+,< S9,F=0,F9/

CD | S t r o n a

Warheim albo

=achiny<
J>4 5@ 9* 2J N 2J ==
=ac'iny stanowi wy#osa"enie bohaterw s%u"cyc' w s$eregac' !owia!c$onyc' i bogatyc' dru%yn( Ko najbar!$iej s#ektakularnyc' mac'in $nis$c$enia $alic$y nale"y samobie"ne 3zogi #arowe ora$ latajce Dyrokoptery( He!nak ic' wytwar$anie jest tru!ne, a sekrety konstrukcji s #ilnie str$e"one( 3nne rasy bu!uj s$ybkie ry!wany, ktre mog we!r$e si& w s$eregi wrogiej dru%yny i skosi j nic$ym $bo"e wy#osa"onymi w ostr$a ko%ami( Gale"y $auwa"y , "e je!ynie bohaterowie mog #owo$i )aprzgiem(

*rasno#udzki Fanger<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:<

4krtce #o tym, jak Hose* Cugman o!bu!owa% $nis$c$ony #r$e$ 9ielonoskryc' browar, sta%o si& jasne, "e be$ na!$oru krasnolu!$kic' wojownikw $arwno sama #ro!ukcja #iwa, jak i eks#ort s$lac'etnego trunku nie b&! niemo"liwe( 4 tamtyc' latac' najwi&ks$e $agro"enie stanowili grasujcy w lasac' 9ielonoskr$y, ktr$y regularnie na#a!ali na ;u!$i i 6rasnolu!w( Hose* Cugman ro$umia%, "e #otr$eba !obr$e wys$kolonyc' i wy#osa"onyc' wojownikw aby stale #atrolowa s$laki( Klatego !o oc'rony browaru i lic$nyc' karawan #owo%a% o!!$ia%y Krasnoludzkich Rangerw, $wanyc' te" Rangerami *ugmana( 4 o!r"nieniu o! swyc' braci, Rangerzy $nac$nie le#iej c$uj si& w !$ikic' ost&#ac' ni" w grskic' twier!$ac'( /o!r"uj #r$e$ nie$amies$ka%e tereny, g!$ie wy#atruj 9ielonoskryc', !$ikic' bestii i nie#okojcyc' $jawisk( Rangerzy s mistr$ami w #r$emies$c$aniu si& w s#osb nie!ostr$egalny, a wielu $wia!owcw #otra*i nie#ostr$e"enie $bli"y si& !o o!!$ia%u wroga na tyle blisko, by o!c$yta 'as%a na ic' s$tan!arac' i tarc$ac'( 0%wnym $a!aniem Rangerw #o$ostaje oc'rona browaru i #rowa!$cyc' !o niego 'an!lowyc' s$lakw( He!nak w ostatnic' latac', g%wnie !$i&ki #oro$umieniu #omi&!$y Hose*em Cugmanem, a w%a!ajc Guln Arabin Bmmanuelle \on ;iebowit$, o!$ia%y Rangerw $asilaj $brojne kom#anie s%u"ce #o! s$tan!arem Korony 9mperium( 4 $amian Arabina o!es%a%a c$& w%asnyc' o!!$ia%w !o oc'rony s$lakw i karawan( C%:F:* ,FGS G*: *F:S+&8L19*0,Z& F:+Z,F:< F:+Z,F S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa 3 I 3 3 I 1 2 1 _ =aksymalna I P J I 5 3 5 I 10 ?F&[a.:+C,F9< Krasnoludzki Ranger #osia!a S9):;B) i )?/V5 657SG?;<KV4, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y str$elca w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G
,*W0.L+*L =LS9*0, ,FUW 9 +L8+

9aprz(g<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>I ID@ 9* IJJ N @J ==

/owo$y #osia!aj soli!n !rewnian skr$yni& osa!$on na !wc' osiac' i s $a#r$&"one w #ar& $wier$t #ocigowyc'( 3m !ro"s$y #oja$!, tym le#s$a jego konstrukcja, a #o!r" wygo!niejs$a( /owo$y s najwygo!niejs$ym ro!kiem #o!r"y #o !rogac' Starego wiata( .'o ic' cena jest wysoka, $a#ewniaj #asa"erom kom*ort i be$#iec$e+stwo( .o wi&cej, stanowi najs$ybs$y s#osb na #okonanie s#oryc' o!leg%oci, ust&#ujc je!ynie #o!r"y na ko+skim gr$biecie( 4n&tr$e #owo$u $ale"y o! jakoci jego wykonania, ale nawet te najta+s$e maj sie!$iska obite materia%em( /owo$y najle#s$ej jakoci #osia!aj wbu!owany barek i w%asne 8r!%o wiat%a( 4 wi&ks$oci #r$y#a!kw w #owo$ie mo"e jec'a nawet P #asa"erw, c'o c$& $ nic' b&!$ie musia%a #os$uka sobie miejsca na !ac'u( C%:F:* ,FGS G*: 9:.F9TZL< 9:.F9TZ S9 WW LS S W BW 0 : C. /ow$ F F F I ^ I F F F 6o%o F F F F J 1 F F F 6o+ ^ 3 0 3 3 1 3 1 5 6o+ ^ 3 0 3 3 1 3 1 5 9:S:1G S.,CA:8+,< 1LBG C,8( =:C%0+: W&A,++:< 9a#r$&g traktowany jest jak machina wojenna w tym sensie, "e #o!lega !$ia%aniu $akl& i e*ektom magic$nym skierowanym w%anie #r$eciwko machinom wojennym( &C%F&+: .:+C,F9:< Soli!na konstrukcja $a#ewnia $a#r$&gowi "chron #ancerza na 5X( /ona!to, !$i&ki soli!nej konstrukcji mo!ele wo8nicy i #asa"erw otr$ymuj #remi& E2 !o "chrony #ancerza lub otr$ymuj "chron #ancerza na @X jeli nie #osia!aj $broi( .&WU9< 4 $a#r$&gu mo"e #o!r"owa !o D #asa"erw wielkoci c$%owieka lub mniejs$yc' 1!o #owo$u nie mo"e $atem wej mo!el na #o!stawce I0NI0 mm i wi&ks$ej2 lub o!#owie!nik w towarze, #r$y c$ym je!en $ #asa"erw musi $aj miejsce na ko8le obok wo8nicy( L F9G=:+0,< Ga#rawa i konserwacja #oja$!w ora$ $ao#atr$enie $wier$t #ocigowyc' wymagaj s#oryc' nak%a!w *inansowyc'( 4 gr$e o!$wiercie!la to $asa!a, $go!nie $ ktr w trakcie sekwencji po potyczce, na #otr$eby $asa! s#r$e!a"y Bupw mo!el #oja$!u wra$ $ $a#r$&"onymi $wier$&tami #ocigowymi lic$ony jest #o!wjnie( 9:=&B+&Q< ?#rc$ kom*ortu jaki $a#ewnia #o!r"owanie $a#r$&giem, dru%yna #osia!ajca #ow$ w$bu!$a $au*anie nawet najbar!$iej #o!ejr$liwyc' ku#cw, ktr$y $ c'&ci #re$entuj najbar!$iej eg$otyc$ne nawet towary( 4 trakcie sekwencji po potyczce kom#ania otr$ymuje #remi& EI !o ws$ystkic' r$utw na 1&S T.+&Q #r$e!miotw(

9:S:1G S.,CA:8+,<

&1.&F+&Q +: =:Z0T R2S, FL1+G 1& 9:?0C0:, 9W0:1&WC:( +0,+:W0Q< 6'a$a!$i G3BG743K9S -notlingw, 1noblarw, 1oblinw, 0obgoblinw, "rkw. 3zarnych "rkw ora$ Krasnoludw 3haosu i *ykocentaurw( +0,LS T.80W&Q< 6rasnolu!owie walc$ $e wciek% !eterminacj i je!ynie w ostatec$noci o#us$c$aj swoje #o$ycje( Rangerzy *ugmana uciekaj i r$ucaj si& w #ocig $ s$ybkoci 2*C>IO $amiast normalnego 2*CO( F:+Z,F< Rangerzy *ugmana $nani s $ #ona!#r$eci&tnej $!olnoci %c$enia umiej&tnoci orientowania si& na l!$ie $ u#orem i !eterminacj #o!c$as #okonywania ws$elkic' #r$es$k! i tru!noci( 57G0B5 ignoruje kary $a #orus$anie si& #o terenie trudnym, $a ujemne mo!y*ikatory $a #orus$anie si& #o terenie bardzo trudnym $mniejs$one s o #o%ow& 1teren bardzo trudny nale"y traktowa jako teren trudny2( /ona!to, mo!el 57G0B57 mo"e biega& #o terenie trudnym lub terenie bardzo trudnym, a tak"e wte!y, g!y #okonuje przeszkody ora$ automatyc$nie $!aje ws$ystkie testy terenu niebezpiecznego( L.&FC9GW&Q< 6rasnolu! w biegu jest nieust&#liwy nic$ym nast&#ujce #o sobie #ory roku, a jego #oc'! jest #raktyc$nie nie !o #owstr$ymania( =o!el 6rasnolu!a mo"e biec, nawet jeli wrg $naj!$ie si& na tyle blisko, by #owstr$yma bieg( 9:?&?&++G 8T*< .'o 6rasnolu!owie $nani s $e swej nies#otykanej o!wagi, istnieje co, co bu!$i w nic' niemal $abobonny l&k( 6'a$a!$i, istoty $ gruntu #raktyc$ne i twar!o st#ajce #o $iemi, nie mogc #oj natury eg$ystencji ora$ co gors$a nie mogc #r$egna $agro"enia ostr$em to#ora s #o!atni na 05?9T, jak wywo%uj w nic' istoty eteryc$ne(

8 is t a mag ic zn ych pr z e dm i ot "w

=us zk ie ter "w z +u#n


&FTB
Cu%awa Aelsturma 6sajce ?str$e =iec$ Cojowy =iec$ /ewnego .iosu =iec$ /ot&gi =iec$ Sigismun!a =iec$ S#rawie!liwoci =%ot S!u ?str$e ;osu ?str$e =ocy ?str$e /rawej Stali /%once ?str$a Smoc$y Ouk )o#r Cestiobjcy 4%c$nia /%mroku 9mora 7syen!i

9?F&A:
/ancer$ witu /ancer$ $ =eteorytowego Uela$a )arc$a 0orgony )arc$a ?rkobjcy )arc$a $ Cr$u 9akl&ta )arc$a 9broja )arnusa 9%ocista 9broja

:809=:+G .a%un =agnusa Aar*a Car!a 6amie+ 6rwi 6amie+ <roku 6amie+ $ 6rys$ta%owej )oni 6arma$ynowy 7mulet 6itajski 0agat 6lejnot rwnowagi Gas$yjnik $ 6amienia Datum Ge*rytowy ;ew /iec$& .$ystoci /iec$& Sigmara /iekielna =oneta /sia %a#ka /u!e%ko "yc$e+ 5elikwia 5o#us$y 6amie+ S#lot <roku Str$&# *lagi )ali$man S$c$&cia 4ie!8mie =y!%o

:F*:+: 6amie+ =ocy 6amie+ S$c$&cia 6rys$ta%owa 6ula ?ko 4r"biar$a /iec$& 9nis$c$enia 5"!"ka =aga 5"!"ka =ocy 5"!"ka $ 0rskiego 4i$u S$ara 5"!"ka 9wj 5o$#ros$enia

9:*8T

, .F9,1=0& G 3kona =agnusa 6amie+ .is$y 6amie+ 4i!m 6ula 0r$motu ;aur 9wyci&stwa /iercie+ ?gnia 9ag%a!y Srebrny 5g S$katu%a $ =agi 7l!re!a <#r$" ?!wagi

S9 :+1:FG .'orgiew Sigismun!a /ro#or$ec /ogromcy Kemonw S$tan!ar 3m#erium S$tan!ar =&stwa

CE | S t r o n a

3antasy Skirmish

CP | S t r o n a

Warheim

Aa'owa *raina
:aowa Kraina le-y nad zatok zwan .grodem 5annana, gdzie rzeka =eik wpada do 5orza ,zponw ,iga a- do skraju =eikwaldu na poudniu i wschodzie oraz do podgrza 9ladych ,istr na zachodzie Kilka osonitych miejsc daje schronienie rozproszonym #armom i wioskom, ale wiksza cz1+ ludno1ci :aowej Krainy -yje w portowym mie1cie > 5arien$urgu 0arwno 5arien$urg, jak i cz1+ wy$rze-a otoczone s wielokilometrowym pasmem $agien, zwanych 9agnami 'rootscher lu$ <rzekltymi 9agnami 4o przera-ajce miejsce, porastaj wysokie, ostre jak $rzytwa trawy oraz powykrcane drzewa, ktrych gazie pokrywaj porosty i grzy$y 'ste, cuchnce zgnilizn i rozkadem mgy skrywaj prymitywne zamki i osady, wzniesione i zamieszkae przez plemiona 0ielonoskrych, 0wierzoludzi i @imirw 2 mrocznych, wilgotnych jaskiniach kryj si gro8ne, 1miertelnie nie$ezpieczne $estie, za1 trzsawiska zamieszkuj drapie-ne, nienazwane stworzenia ktrych $lu8nierczy wygld mo-e sprowadzi+ na granic szale%stwa, nierozwa-nych przemierzajcych $agna 1miakw <yncy do tej pory szerokim korytem =eik, wpywajc w $agna rozdziela si na wiele mniejszych koryt, z ktrych wiele ko%czy si cuchncymi, zamieszkaymi przez potwory grzzawiskami <okryte skalnymi z$oczami, poro1nite ostrymi trawami i krzewami rwniny oraz upstrzone niewielkimi stawami ziemie, poo-one na pnocny>wschd od 5arien$urga nazywane s przez mieszka%cw ,tokami Krain pokrywaj gste mgy, z rzadka rozpdzane przez ostre pnocne wiatry oraz ulewne jesienne i wiosenne deszcze, ktre zmieniaj jaow ziemi w grzzawiska, za1 latem drczona -arem ziemia wysycha na pieprz 2 tych trudnych warunkach -yje niewiele, drczonych przez wszecho$ecne komary, stworze% 0achodnia cz1+ ,tokw, strze-ona jest przez pasmo wapiennych wzgrz zwanych ,zczurzymi ,kaami <asmo skalne, cignce si na poudnie, a- do pnocnego skraju 9agien 'rootscher cieszy si z saw (ciany podziemnych grot, wykutych w g$i wzgrz, pokryte s staro-ytnymi malowidami, w1rd ktrych powtarza si przera-ajcy znak, sym$ol =ogatego ,zczura, plugawego $stwa legendarnych ,kaDenw ,toki s domem dla nielicznej grupy, twardych i zawzitych #armerw, toczcych nieustann wojn z jaow, $ezlitosn ziemi 2 odr-nieniu od 5arien$urgczykw, #armerzy -yjcy w tej niego1cinnej krainie s $ardzo podejrzliwi, nigdy nie otwieraj drzwi po zmierzchu, rzadko goszcz o$cych i $ezwzgldnie rozprawiaj si ze wszelkim zagro-eniem <nocno>zachodni cz1+ :aowej Krainy pokrywaj 'orzkie 2rzosowiska, zatrute kwa1nymi oparami pustkowie, zamieszkae jedynie przez @imiry i inne nie$ezpieczne stworzenia <odr-ni zmuszeni do podr-y na pnocny>zachd ,tarego (wiata omijaj 'orzkie 2rzosowiska i nadkadaj drogi podr-ujc, wy$udowanym jeszcze przez "l#w, Nad$rze-nym 4raktem 'o1ciniec, zniszczony wiejcymi od tysicleci wiatrami i smagany zimnymi deszczami, rozpoczyna si we wsi Klessen, skd prowadzi wzdu- wy$rze-a do 9retonnskiego miasta LT6nguille Na pnoc od 9roekwater, jedynego miasteczka wy$udowanego na pnocny>zachd od 5arien$urga le- ruiny 6lmshoDen, staro-ytnej latarni morskiej zniszczonej podczas ostatniej Inwazji *haosu 2zdu- pyncego z poudnia na pnoc =eiku rozciga si najwiksze skupisko ludno1ci :aowej Krainy poza 5arien$urgiem Kilkana1cie osad i zajazdw rozrzuconych jest na o$u $rzegach rzeki .twarci i go1cinni mieszka%cy nadrzecznych osad znacznie $ardziej przypominaj 5arien$urgczykw, ni- twardzi i nieu#ni #armerzy zamieszkujcy pnoc :aowych Krain <omidzy rozcigajcymi si na zachodzie 'orzkimi 2rzosowiskami a korytem rzeki =eik rozciga si 5aa Kraina AKleinlandB ;yzna, pokryta $ujnymi kami ziemia, zamieszkana gwnie przez hodowcw owiec i $yda <ochodzca z 5aej Krainy wena i miso s jednym z gwnych towarw eksportowych :aowej Krainy :ednak nawet tutaj, mieszka%cy wystawiaj stra-e i nosz przy so$ie $ro%, zawsze gotowi do odparcia atakw, zamieszkujcych gry i $agna 'o$linoidw, @imirw oraz innych, nienazwanych istot Niegdy1, w1rd -yznych ziem 5aej Krainy stao, synce z przednich produktw mleczarskich i wkienniczych miasto /alsdorph .sada, oraz otaczajce j pola zostay zniszczona lu$ wchonite przez $agna w czasie pot-nego trzsienia ziemi majcego miejsce podczas Nocy 'rozy .$ecnie miasto niemal cakowicie o$rcio si w ruin, a nieliczni mieszka%cy cierpi w skutek dziaania licznych mutacji i demonicznych opta% !yrektoriat ignoruje miasto, do ktrego od wielu dziesicioleci nie wkroczyli po$orcy podatkowi <oudniow cz1+ :aowej Krainy przecina szeroki trakt czcy 5arien$urg z $retonnskim miastem 'isoreuQ 2 miejscu, gdzie trakt przechodzi pomidzy 'rami ,zarymi a 9ladymi ,iostrami wznosi si @ort 9erg$res <ozostajcy pod zwierzchnictwem !yrektoriatu zamek stanowi przej1cie graniczne, zwane przez kupcw @ortem Yapwek, gdy- powszechnie wiadomo, -e $ez odpowiedniego wsparcia #inansowego zamieszkujcy twierdz urzdnicy nie s w stanie e#ektywnie pracowa+

%istoria
0apisy, dotyczce historii powstania 5arien$urga zaginy w mrokach dziejw 2ojny, powodzie, po-ary oraz szczury zniszczyy wikszo1+ kronik 2edug niektrych uczonych, rwnie- Kult 5annana odegra pewn rol w zatarciu historii, jednak nikomu nie udao si pozna+ powodw, dla ktrych duchowni mieli $y podj+ takie dziaania !o dzi1 przetrwao jedynie kilka legend, powtarzanych w tawernach w dugie zimowe wieczory ,ami 5arien$urgczycy, zajci powikszaniem swych majtkw, nie zwracaj uwagi na przeszo1+, cho+ wielu nauczyo si wykorzystywa+ histori do wasnych celw3 uliczni handlarze chtnie sprzedaj przyjezdnym #aszywe mapy do sekretnego skar$ca wodza :utonw lu$ krypty, w ktrej podczas okupacji $retonnskiej ukrywali si dostojnicy Kultu 5annana Istniej sagi, wedug ktrych wyspy, na ktrych wznosi si 5arien$urg, $yy w przeszo1ci zamieszkane przez "l#w, a p8niej przez @imiry :ednak stwory, niedugo przed narodzeniem ,igmara zostay wy$ite lu$ wypdzone na 9agna 'rootscher przez staro-ytne plemi :utonw 2ojownicy, dowodzeni przez 5ariena, stoczyli decydujc $itw w ruinach #ortecy 5orskich "l#w 5arien, pokona gwardi krlewsk i za$i krlow @imirw na ,kale 9itwy A,lagDelsrotsB wyspie, gdzie wspcze1nie wznosi si paac 9urmistrza <o $itwie, wdz :utonw ogosi si krlem wszystkich ziem pomidzy lasami na poudniu, a morzem na pnocy, za1 miasto ktre powstao na zdo$ytych wyspach nazwa 5arien$urg Kolejny, potwierdzony zapis dotyczcy historii :aowej Krainy pochodzi z pocztkw KI wieku Imperator ,igismund II nazwany p8niej 0do$ywc stoczy w 6,HGC ostatni $itw swojej kampanii majcej na celu powikszenie ziem Imperium 2ojska ,igismunda II roz$iy siy :utonw, a wadca 5arien$urga odda Imperatorowi hod ,igismund II przyj hod krla i uczyni wodza :utonw 9aronem, za1 :aow Krain wczy w granice Imperium !o szy$kiego rozwoju 5arien$urga znacznie przyczyni si handel ry$ami i sol, ktr 5arien$urgczycy pozyskuj z niewyczerpanego 8rda jakim jest do dzisiaj zatoka, zwana .grodem 5annana /andel sol $y tak opacalny, -e kar za przemyt $ya 1mier+ lu$ znacznie rzadziej do-ywotnie wizienie 9ogactwa miasta, zwrciy na sie$ie uwag -yjcych na pnocy Norsmenw, ktrzy szy$ko doszli do wniosku, -e zdo$ycie i zupienie miasta, przyniesie wicej zysku ni- handel skrami i $ursztynem 2 6,FEN pierwsze drakkary pojawiy si na horyzoncie, sprowadzajc trwajcy tysic lat terror na wy$rze-a ,tarego (wiata <aradoksalnie, wojny morskie zwikszyy znaczenie i $ogactwo 5arien$urga <ot-ne penomorskie okrty zaczy kursowa+ pomidzy 5arien$urgiem a portowymi miastami 9retonni, "stalii, 4ilei, 6l$ionu a nawet 6ra$ii oraz Indu 0a1 handel, ktrym w pierwszych wiekach zajmoway si przewa-nie rody szlacheckie, systematycznie przejmoway mieszcza%skie rodziny kupieckie, szy$ko zyskujc na znaczeniu i $ogactwie !o nastania 2ieku 4rzech Imperatorw zyskujca na znaczeniu klasa 1rednia, wykorzystujc dugi 9arona =oelandiusa Dan 9uik, umie1cia swoich przedstawicieli w w1rd najwy-szych doradcw arystokraty 5ieszczanie zajli miejsca zarezerwowane do tej pory jedynie dla arystokracji i duchowie%stwa :ednak najwikszy punkt zwrotny w historii miasta nastpi w 6,NCHG, gdy 5orscy "l#owie powrcili do ,tarego (wiata ?wczesny 9aron 5atteus Dan /oogmans podpisa z wodzem "l#w ,ullandielem <odr-nikiem 4raktat o <rzyja8ni i /andlu !ziki temu posuniciu 5arien$urg sta si gwnym portem ,tarego (wiata 2 6,NEGC 9aron <aulus Dan der 5aacht zgin $ezdzietne su-c w armii 5agnusa <o$o-nego <o odparciu inwazji *haosu, rozpoczy si trwajce kilka miesicy spory o to, ktra z wielkich arystokratycznych rodzin Imperium powinna o$j+ wadz nad 2esterlandem ,pr do$ieg ko%ca, gdy Imperator 5agnus przysta na propozycj naj$ogatszych rodzin 5arien$urga i odda miasto pod rzdy !yrektoriatu, w skad ktrego wchodzili przedstawiciele najwikszych !omw Kupieckich oraz (wity% <rzez nastpne stulecie !yrektoriat koncentrowa w swych rkach coraz wicej wadzy oraz przejmowa #inansowanie, a tym samym zwierzchnictwo, nad stacjonujcymi w mie1cie siami militarnymi, rozlu8niajc stopniowo wizy czce :aow Krain z Imperium @inaem dziaa% !yrektoriatu $ya dotacja wrczona Imperatorowi !ieterowi IIII, ktry w zamian wyda edykt ogaszajcy niepodlego1+ :aowej Krainy 21ciekli "lektorzy ode$rali !ieterowi IIII wadz, a nowo wy$rany Imperator 2ilhelm, Ksi- =eikland wysa 6rmi Imperialn, ktra miaa zdo$y+ i przej+ wadz w 5arien$urgu 2 krwawej $itwie na 9agnach 'rootscher, mieszka%cy :aowej Krainy, wspierani przez "l#ich magw odparli atak wojsk Imperium Imperator 2ilhelm, o$awiajc si wojny z "l#ami uzna niepodlego1+ :aowej Krainy, potwierdzon traktatem wydanym NG Kaldezeita 6,NINO

DJ | S t r o n a

3antasy Skirmish

.o#ityka
;yjc z dala od puszcz rosncych w g$i ldu, mieszka%cy :aowej Krainy nieczsto spotykaj zagro-enia *haosu 5niej si nimi przejmuj ni- przesdni Ludzie Imperium > niektrzy twierdz wrcz, -e z$yt mao *i z nich, ktrzy mieszkaj w po$li-u lasu s troch ostro-niejsi, $ardziej podejrzliwi wo$ec o$cych i nie tak u#ni > nawet midzy so$ :ednak w po$li-u 5arien$urga oraz w samym mie1cie Ludzie s przyja8ni i otwarci, tak jak przystao na otwarty port, gdzie kupcy przy$ywaj ze wszystkich stron 0nanego (wiata 4ylko raz w swojej historii :aowa Kraina stanowia cz1+ Imperium, ale mieszka%cy tego kraju zawsze nale-eli do Ludzi niezale-nych 2ykorzystali wic #akt, i- kontroluj wikszo1+ morskiego handlu Imperium, a$y zmusi+ kolejnych Imperatorw do przyznania wikszej autonomii 2spierani w tych d-eniach przez znajdujc si na zachodzie 9retonni, $urmistrzowie 5arien$urga potra#ili rozgrywa+ te dwa mocarstwa przeciw so$ie 5ieszka%cy :aowych Krain u-ywaj Kalendarza Imperialnego :ednak w odr-nieniu i na zo1+ mieszka%com Imperium zmienili nazw szstego dnia z Konigstag Adzie% krlewskiB na 'uilstag Adzie% gildiiB .d ponad dwch wiekw :aowa Kraina pozostaje wolna od zwierzchnictwa szlachty =zdy w 5arien$urgu sprawuje !yrektoriat w skad ktrego wchodz przedstawiciele najwikszych rodzin kupieckich, za1 zwykli mieszka%cy portu wierz, -e sami stanowi wasne prawo :ednak prawda jest nieco inna, pod pozorem demokracji !yrektoriat d$a o powikszanie wasnego $ogactwa i wadzy !yrektoriat, to tak-e o#icjalnie organ wykonawczy ,tadsraad ,potkania przedstawicieli !yrektoriatu, od$ywajce si w dzielnicy <aleis$uurt s otwarte dla wszystkich o$ywateli 5arien$urga 2 skad !yrektoriatu wchodz kapani 5annana, Kereny i ,hallyi, rektor Kolegium Nawigacji i 5agii 5orskiej, a tak-e przedstawiciele dziesiciu naj$ogatszych !omw Kupieckich oraz $urmistrz <omimo zudnej jawno1ci o$rad, prawdziwe decyzje podejmowane s za kulisami, w ga$inecie Kompanii <rzewozowej, prawdziwym centrum wadzy 5arien$urga ,tadsraad to znajdujca si w dzielnicy <aleis$uurt siedzi$a parlamentu :aowej Krainy 2y-sza Iz$a, zwana =ijkskamer to niez$yt aktywna grupa starych arystokratw i kapanw gwnych Kultw <rzewodniczcym Iz$y jest 9urmistrz, a jej posiedzenia zwoywane s niezwykle rzadko Ni-sza Iz$a, zwana 9urgerho#, to zatoczona, ttnica -yciem sala, a ktrej spotykaj si przedstawiciele gildii, stra-y miejskiej oraz przedstawiciele pozostaych miasteczek :aowej Krainy .$rady Ni-szej Iz$y czsto przy$ieraj posta+ ostrych sporw, a nawet rkoczynw Iz$ie przewodzi utalentowany, do1wiadczony demagog Nieut 'yngrijk :ednak ,tadsraad to tylko pozornie dziaajcy organ wadzy, ktrego prawdziw rol jest apro$owanie decyzji podjtych przez !yrektoriat Nieut 'yngrijk peni tak-e #unkcj nie#ormalnego przedstawiciela !yrektoriatu w parlamencie !o jego zada% nale-y przedstawianie dostarczonych przez !yrektoriat projektw ustaw w taki spos$, $y zostay one przyjte przez parlament 2 przypadku, gdy jaka1 ustawa zostanie przyjta pomimo sprzeciwu !yrektoriatu, $urmistrz zwouje posiedzenie 2y-szej Iz$y, ktrej zadaniem jest zawetowanie takiej ustawy 9urmistrz wy$ierany jest co roku spo1rd przedstawicieli dziesiciu naj$ogatszych !omw Kupieckich !o o$owizkw $urmistrza nale-y przyjmowanie am$asadorw i reprezentowanie :aowej Krainy poza granicami kraju <ozornie, $urmistrz posiada tak-e wadz nad stra-, po$orcami podatkowymi oraz milicj @aktycznie jednak, zwierzchnictwo nad tymi instytucjami pozostaje w rkach r-nych komisarzy, kapitanw oraz komendantw 9urmistrz 5arien$urga, piastuje tak-e tytu honorowego kapana 5annana <omimo niewielkiej zdawao$y si wadzy, jak posiada $urmistrz, urzd ten zapewnia jednak niezwykle silne wpywy 9urmistrz pozostaje $owiem jedynym i najwy-szym zwierzchnikiem *hodzcych we 5gle, tajnego wywiadu 5arien$urga !o zada% posiadajcej do$rze zorganizowan siatk szpiegowsk agencji, nale-y z$ieranie wszelkich in#ormacji dotyczcych ewentualnego, zarwno zewntrznego jak i wewntrznego zagro-enia niepodlego1ci miasta i caej :aowej Krainy

?arwy prowincji
9kit, czerwie% i -+Xzoto s od wiekw tradycyjnymi, u-ywanymi przez szlacht i armi, kolorami prowincji

=arienburg
4o najwikszy port w caym ,tarym (wiecie i naturalnie gwne centrum handlowe pnocy :ego poo-enie u uj1cia rzeki =eik powoduje, -e towary z poudniowej cz1ci ,tarego (wiata i spoza niego musz min+ ten port w drodze do odlegych miejsc, takich jak Nuln na poudniu czy KisleD na wschodzie <odo$nie dzieje si z towarami eksportowanymi, ktre pyn rzekami 4ala$eck i =eik a- do 5arien$urga, a stamtd na poudnie ,tarego (wiata, do Nowego (wiata, <oudniowych Krain, oraz krajw tak odlegych jak Lustria, czy Kitaj 5iasto zostao wy$udowane w miejscu, gdzie pot-na rzeka =eik przedara si przez dawne skalne o-ysko pnocnego wy$rze-a, $y rozla+ si w pot-n delt !opywajc do 5arien$urga, =eik jest najszersz rzek w ,tarym (wiecie i ma ponad CZ kilometra szeroko1ci 4utaj archipelag skalnych wysepek dzieli rzek na wypenione odziami kanay, stanowice gwne szlaki komunikacyjne miasta 5iasto z$udowano na gsto za$udowanych domami, magazynami i sklepami wyspach, poczonych licznymi mostami )trzymywany jest tylko jeden g$oki tor wodny, ktry rozpoczyna si od poudniowej strony miasta i $iegnie dokoa portu ,tatki mog atwo wpywa+ tym wielkim kanaem na rzek =eik, al$o pyn+ na pnoc w stron morza lu$ te- przy$i+ do jednego z licznych na$rze-y 5arien$urga 4or wodny jest przecity pojedynczym mostem, nazywanym przez wszystkich 2ysokim 5ostem, ktry opiera si o solidn kamienn wie-, znajdujc si na najdalej na poudnie wysunitej wyspie 5arien$urga :ego drugi koniec dociera do wysokich, skalnych wzgrz po drugiej stronie Na most prowadzi szeroki trakt, spiralnie oplatajcy wie- 9udowla ta jest podziwiana przez podr-nych i powszechnie znana w caym ,tarym (wiecie 2yspy na ktrych wzniesiono 5arien$urg s pozostao1ciami zniszczonej przez @imiry #ortecy 5orskich "l#w <odo$nie na staro-ytnych #undamentach wzniesiony jest Kloedmuur, wielki mur otaczajcy port .d poudnia miasto strze-one jest pot-nymi wodnymi $ramami zwanymi .stenpoort i 2estenpoort 2 czasie zagro-enia $ramy zamykane s pot-nymi a%cuchami, skutecznie $lokujcymi dostpu wszelkim okrtom, za1 umieszczone na wie-ach $om$ardy i $alisty skutecznie odstraszaj ewentualnych naje8d8cw <nocna strona portu chroniona jest przez pot-n #ortec>wizienie na wyspie =ijker, uz$rojon z pot-ne katapulty i $om$ardy 4am wie-e Kloedmuur s ni-sze, a mury chroni przede wszystkim port 5annanshaDen i !zielnic "l#w, ktrych statki i zaoga s najistotniejsze dla o$rony miasta 2 czasach wspczesnych, wikszo1+ wysp wznosi si okoo sze1+ metrw ponad powierzchni wypeniajcych kanay wd, cho+ w czasie przypyww woda czsto podnosi si o kolejne trzy, cztery metry 2 cigu wiekw, Ludzie umacniali skalne wyspy, otaczajc je kamiennymi pier1cieniami, za1 szczeliny wypeniajc ziemi i skaami <onadto, w czasach wielkich powodzi, 9aronowie 2esterlandu nakazywali zasypywanie najni-szych poziomw wszystkich $udynkw i wznoszenie nowych piter na powstaej powierzchni *hocia- rozkazy dotyczyy wszystkich $udynkw, wielu ignorowao nakaz zasypywania najni-szych kondygnacji i $udowali nowe pitra na istniejcych komnatach 2 rezultacie wiele $udynkw posiada wielopoziomowe piwnice, czsto czce si z la$iryntem tuneli wy$udowanych przez staro-ytnych architektw ,amo miasto wyr-nia si wspaniaymi domami, z ktrych wiele zostao doskonale u#orty#ikowanych ,iedzi$y te s wasno1ci kupieckiej arystokracji, oraz kupcw> awanturnikw, ktrzy wadaj miastem Istnieje tam rwnie- najwiksza handlowa spoeczno1+ 5orskich "l#w, liczca okoo HGGG oso$nikw <osiadaj oni do1+ du- autonomi, wasne prawa i milicj 2adze miasta nie wtrcaj si do spraw "l#w, zadowolone z $ogactwa, jakie przynosi handel 5arien$urg jest $ogatym, kosmopolitycznym miastem, gdzie na ka-dym kroku wida+ do$ro$yt i zamo-no1+ 2 pokrytych krysztakami soli murach mie1ci si gwna 1witynia 5annana > $oga 5orza :est to wysoki $udynek ozdo$iony przez najlepszych kamieniarzy i drzeworytnikw :ednak w otwartym mie1cie atwo si ukry+ sugom *haosu, ktrzy std mog rozprzestrzenia+ swoj odra-ajc wiar

U ujcia rzeki Reik ley Marienburg, targowisko wiata najwikszy, najbogatszy, najbardziej skorumpowany i najniebezpieczniejszy port Starego wiata. Tu wszystko jest na sprzeda i wszystko ma swoj cen. Marienburg nazywany jest czsto Miastem Zota, co oddaje rozmiar bogactwa tego rozlegego i wiatowego miasta. I nigdzie indziej nie znajdziesz tak atwo jak tu towarw z dalekich ldw, takich jak Ulthuan czy Kitaj. Nalece ongi do Imperium miasto zostao ode odczone po tym, jak jego Burmistrzowie kupili niepodlego z znaczn apwk, przekazan do skarbca Imperatora Dietera IIII. Ujawnienie caej afery zakoczyo si zdetronizowaniem Dietera i elekcj Wilhelma III z Altdorfu, Ksicia Reiklandu. Na przestrzeni ostatnich dziesicioleci wielokrotnie prbowano przyczy Marienburg na powrt do Imperium, leczy prby te zakoczyy si niepowodzeniem. Miasto pozostao niepodlege do tego stopnia, e Hrabia Nordlandu (nominalny wadca Marienburga) nie ma do wstpu pod kar bolesnej i straszliwej mierci.

DI | S t r o n a

Warheim

.iechota =orska z =arienburga<


a%owa 6raina to niegocinne, nieuro!$ajne terytorium( 4&!rowiec nie $naj!$ie tam sc'ronienia ani os%ony #r$e! ksajcym wic'rem, ktry wieje o! strony =or$a S$#onw( 6raina ta $aw!$i&c$a swoj nie$ale"no #ot&!$e =arienburga F najwi&ks$ego #ortu Starego wiata, ktrego s#rytni burmistr$owie w cigu wielu lat u$yskali o! 3m#erium seri& #r$ywilejw( Uyjcy na #%nocy Starego wiata rybacy, niemal co!$ienne ry$ykuj "ycie wy#%ywajc na $imne i miertelnie niebe$#iec$ne wo!y =or$a S$#onw( =or$e, gwa%towne i nieoblic$alne #r$e$ wi&ks$ c$& roku, #omi&!$y jesienn rwnonoc 1$ittherbst2 a $imowym #r$esileniem 1$ondstille2 $mienia si& w #raw!$iwego, tryskajcego *uri #otwora( /ot&"ne, kilkumetrowe *ale $ nienawici u!er$aj o skaliste kli*y, a $imny #%nocny wiatr be$litonie c'%os$c$e smagane !es$c$em wybr$e"e( /ora s$tormw, to c$as o!#oc$ynku i remontw wys%u"onyc' kutrw i mniejs$yc' %o!$i rybackic', to c$as !%ugic' $imowyc' wiec$orw s#&!$onyc' w tawernac', to c$as o#owieci i $abawy, na #r$ekr s$alonemu mor$u( 4 krtkie $imowe !ni, tylko Gorsmeni, s$ale+cy lub !es#eraci wy#%ywaj w mor$e, nawet =orscy Bl*owie, w%a!cy oceanw $astanowi si& !wa ra$y, nim o#us$c$ be$#iec$n re!& #ortu( =arienburg, o!!$ielony jest o! gwa%townego =or$a S$#onw, nieco s#okojniejs$ $atok, $wan ?gro!em =annana( 4 wo!ac' $atoki "yj nie$lic$one gatunki ryb i innyc' morskic' stwor$e+, stanowicyc' #o!staw& !iety mies$ka+cw =arienburga( .$&sto je!nak, wo!y $atoki nawie!$aj niebe$#iec$ne morskie #otwory, #o!"ajce $a #e%nomorskimi okr&tami i %o!$iami rybackimi( 0%wnym b%&!em, jaki #o#e%niaj #r$ybys$e jest $a%o"enie "e =arienburgc$ycy i mies$ka+cy Ha%owej 6rainy to ten sam lu!( )ymc$asem, w #r$eciwie+stwie !o otwartyc', gonicyc' $a $yskiem =arienburgc$ykw, mies$ka+cy Ha%owej 6rainy to twar!$i, konserwatywni, $a'artowani $imnym #%nocnym wiatrem ;u!$ie( /o#ularny w 3m#erium stereoty# uka$uje =arienburgc$yka jako #r$ebieg%ego c$%owieka, ktry by%by w stanie s#r$e!a #iasek 7rabowi lub #r$ekona )ilea+c$yka, by ten ku#i% w%asne wino( =arienburgc$ycy to ;u!$ie aktywni, wci" #os$ukujcy nowyc' 8r!e% $yskw( ;u!$ie $ Ha%owej 6rainy #os%uguj si& reikspielem, tak jak mies$ka+cy 3m#erium( 4ymawiaj je!nak s%owa silnie akcentujc samog%oski, co s#rawia "e $!ania unos$ si& i o#a!aj w #iewny s#osb( )owar$ys$y temu "ywa gestykulacja, je!nak w o!r"nieniu !o Cretonnc$ykw c$y )ilea+c$ykw nie marnuj s%w #r$ec'o!$c o! ra$u !o istoty r$ec$y(

.ocztkowa #iczba .unkt"w 1o!wiadczenia<


*:.0 :+ ro$#oc$yna gr& $ 2J #unktami 7owiadczenia( C9:F&W+0* albo *:.;:+ =:++:+: ro$#oc$yna gr& $ I2 #unktami 7owiadczenia( ?&S=:+ ro$#oc$yna gr& $ E #unktami 7owiadczenia( =: ro$#oc$yna gr& nie #osia!ajc #unktw 7owiadczenia( S F&++0CG ro$#oc$ynaj gr& nie #osia!ajc #unktw 7owiadczenia(

abe#a umiej(tno!ci

.iechoty =orskiej z =arienburga


W:8*0 S F9, 8,C*0, :*:1, =0C*0, S0;&W, S9G?*& C0&W, S.,C A:8+,

*:.0 :+ C9:F&W+0* *:.;:+ =:++:+: ?&S=:+ =:

] ] ] ] ] ] ] Aista umiejtnoci !ost&#na !la Kapana $annana umies$c$ona $osta%a w F&9190:8, NN000< =&180 WG( ] ] ] ] ] ] ] ]

Lmiej(tno!ci specja#ne<
*ohater s%u"cy w s$eregac' #iechoty $orskiej z $arienburga, ktry osign% kolejny #o$iom !owia!c$enia i w ramac' ro$woju wylosowa% (" 8 +$9:;<6("=> mo"e naby je!n $ umies$c$onyc' #oni"ej umiejtnoci specjalne( 4i&cej in*ormacji na temat nauki umiej&tnoci $amies$c$ono w F&9190:8, Y00< *:=.:+0:(

%ande#<
*ohater #osia!a "y%k& 'an!low i #otra*i s#r$e!a niemal ws$ystko, u$yskujc kor$ystn cen& lub inne, rwnie intratne #ro*ity( 4 trakcie ro$grywania sekwencji po potyczce, bohater mo"e s#r$e!a je!en !owolny #r$e!miot 1wymieniony w F&9190:8, NY< ,*W0.L+,*2 u$yskujc $a niego #e%n cen& w #r$y#a!ku #r$e!miotw #owszechnych ora$ cen& #o!stawow w #r$y#a!ku Rzadkich #r$e!miotw(

*awa#erzysta<
*ohater uro!$i% si& w sio!le i biegle je8!$i konno lub na innyc' wier$c'owcac'( K$i&ki umiej&tnoci mo!el mo"e #r$er$uci nieu!any test jeCdziectwa, wynik !rugiego r$utu jest ostatec$ny(

8ekka jazda<
*ohater #o!lega $asa!$ie s#ecjalnej ;B667 H79K7(

+atura<
GB<)57;G7(

=ocna g'owa<
*ohater #otra*i s#oro wy#i i je!noc$enie $ac'owa w$gl&!n tr$e8wo ( 9!olno $wi&ks$a o!#orno bohatera na !$ia%anie alko'olu ora$ narkotykw i truci$n( *ohater otr$ymuje $agiczn "chron 5X #r$eciwko e*ektom !$ia%ania zatrutego or%a lub 97)5<)B0? 7)76< ora$ $a"ywanyc' G756?):6V4 i s#o"ywanyc' =36S)<5(

9asady specja#ne<
Kru"yny #iechoty $orskiej z $arienburga c$&sto ws#ierane s #r$e$ bogate Komy 6u#ieckie, w gr$e o!$wiercie!la to $asa!a s#ecjalna 7o'inansowanie, $go!nie $ ktr !ru"yna $arienburgczykw otr$ymuje #remi& XI !o r$utu na 1&S T.+&Q #r$e!miotw 1$obac$ F&9190:; NY< ,*W0.L+,*2( /ona!to, aby o!$wiercie!li $amo"no !ru"yny #iechota $orska z $arienburga ro$#oc$yna rekrutacj& $ !o!atkowymi IJJ zotymi koronami 1w #r$y#a!ku Kampanii2( 4 #r$y#a!ku #oje!ync$ej #otyczki grac$ mo"e $wi&ks$y o 20X sum& jak nale"y #r$e$nac$y na rekrutacj& !ru"yny(

+iepokojcy Rty#ko CzarownikS<


=70?43B maj w swoim wygl!$ie co takiego, "e #r$eciwnicy staj si& nies#okojni( 7takujce =707 wrogie mo!ele mus$ wykona na #oc$tku ka"!ej 'azy strzelania lub 'azy walki wrcz test C.( Gie#owo!$enie o$nac$a, "e otr$ymuj mo!y*ikator FI !o ws$ystkic' testw tra'ienia =707 wykonywanyc' w bie"cej 'azie strzelania i w 'azie walki wrcz( 9!olno nie !$ia%a na istoty ?K/?5GB G7 /S:.A?;?03T(

Wyb"r postaci<
Kru"yna #iechoty $orskiej z $arienburga musi $awiera nie mniej ni" 4 i nie wi&cej ni" I@ mo!eli( 0rac$ #o uw$gl&!nieniu $asa!y s#ecjalnej 7o'inansowanie ma CJJ zotych koron, ktre musi #r$e$nac$y na rekrutacj& mo!eli !o swojej !ru"yny(

&dkrywca<
*ohatera !r&c$y nieustanne #ragnienie ba!ania nowyc' $iem( /ra!awna magia, relikty #r$es$%oci, nie$ba!ane arte*akty i l!y, #rastare grobowce i ws$elkie tajemnice #r$ycigaj uwag& mo!elu i #obu!$aj ciekawo ( =o!el, #o!c$as rzutw na eksploracj w c$asie sekwencji po potyczce mo"e $mo!y*ikowa wynik je!nego r$utu o `I(

?ohaterowie<
*:.0 :+< Kru"yn #iechoty $orskiej z $arienburga musi !owo!$i o*icer w sto#niu Kapitana( Kapitan mo"e by tylko je!en! C9:F&W+0* albo *:.;:+ =:++:+:< 6a#itan mo"e lic$y na ra!& i #omoc 3zarownika albo Kapana $annana, lec$ nig!y obu nara$( ?&S=:+< 4 s$eregi #iechoty $orskiej z $arienburga 6a#itan mo"e wcieli je!nego *osmana( =: < ?*icerowie s%u"cy w !ru"ynie #iechoty $orskiej z $arienburga mog mie !o #omocy !wc' $atw(

.'ywanie<
*ohater umie swobo!nie #%ywa ora$ nurkowa ( K$i&ki umiej&tnoci mo!el mo"e #r$er$uci nieu!any test pywania, wynik !rugiego r$utu jest ostatec$ny(

Fanger<
*ohater $nany jest $ #ona!#r$eci&tnej $!olnoci %c$enia umiej&tnoci orientowania si& na l!$ie i na wo!$ie $ u#orem i !eterminacj #o!c$as #okonywania ws$elkic' #r$es$k! i tru!noci( 57G0B5 ignoruje kary $a #orus$anie si& #o terenie trudnym, $a ujemne mo!y*ikatory $a #orus$anie si& #o terenie bardzo trudnym $mniejs$one s o #o%ow& 1teren bardzo trudny nale"y traktowa jako teren trudny2( /ona!to, mo!el 57G0B57 mo"e biega& #o terenie trudnym lub terenie bardzo trudnym, a tak"e wte!y, g!y #okonuje przeszkody ora$ automatyc$nie $!aje ws$ystkie testy terenu niebezpiecznego(

Stronnicy<
=:FG+:F9< Kapitan mo"e wcieli !o kom#anii !owoln ilo $arynarzy 1nale"y je!noc$enie #ami&ta o $asa!$ie ogranic$ajcej lic$b& mo!eli !ru"yny #iechoty $orskiej z $arienburga !o I@ #ostaci2( %:F.L++0*< 4 kom#anii $ =arienburga mo"e s%u"y maksymalnie sie!miu 0arpunnikw( B&;+0,F9 &*FT &WG< Kapitan #iechoty $orskiej z $arienburga mo"e !owo!$i maksymalnie #i&cioma Donierzami okrtowymi(

Fewe#ator Rty#ko dow"dcaS<


6om#ania !owo!$ona #r$e$ rewelatora cies$y si& s#orym bogactwem i s$c$&ciem( /o $ako+c$eniu ro$grywki, jeli K?4VK.7 nie $osta% yczony z akcji!, w trakcie sekwencji po potyczce, na #otr$eby $asa! s#r$e!a"y Bupw kom#ania traktowana jest tak jakby s#r$e!a%a je!n c$& Bupu wi&cej, ni" ma to *aktyc$nie miejsce(

=achiny<
9:.F9TZ< Kapitan mo"e wy#osa"y dru%yn w je!en )aprzg(

Wo6nica<
*ohater jest uro!$onym wo8nic i #otra*i #owo$i wo$em, #owo$em, a nawet ry!wanem( K$i&ki umiej&tnoci mo!el mo"e #r$er$uci nieu!any test powo%enia, wynik !rugiego r$utu jest ostatec$ny(

+ajemne &strza<
#iechota $orska z $arienburga mo"e $atru!ni nast&#ujce (ajemne "strza- balistyk, bombardier, czarownica, gladiator, goniec, kartogra', kupiec, owca nagrd, medyk, minstrel, miotacz oowiu, ochroniarz, ordynans, pogromca trolli, poszukiwacz zota, rozbjnik, rycerz najemny, skryba, skrytobjca, stra%nik drg, szczuroap, tilea,ski kusznik, tre'ni, zodziej, zwadCca, zwiadowca(

D2 | S t r o n a

3antasy Skirmish

?ohaterowie<
=o!ele bohaterw re#re$entuj wyjtkowo c'ary$matyc$nyc' i cec'ujcyc' si& !u"ym in!ywi!uali$mem =arienburgc$ykw( )o w%anie bohaterowie twor$ tr$on #iechoty $orskiej z $arienburga ora$ stanowi o $amo"noci i #resti"u o!!$ia%u( Kru"yna #iechoty $orskiej z $arienburga, #o!obnie jak inne !ru"yny, mo"e #osia!a !o s$eciu bohaterw, $ ktryc' je!en musi #e%ni rol& #r$yw!cy( He!noc$enie nale"y $auwa"y , "e na #oc$tku ro$grywki #iechota $orska z $arienburga mo"e lic$y maksymalnie #i&ciu bohaterw, s$stym bo'aterem mo"e $osta , w #r$y#a!ku awansu, je!en $e stronnikw 1wi&cej in*ormacji $naj!uje si& w F&9190:8, N0000< *:=.:+0:2( =o!ele bohaterw, w o!r"nieniu o! stronnikw, mog #os%ugiwa si& $nac$nie s$ers$ym wac'lar$em ekwi#unku, mog !$ier"y magic$n bro+ a tak"e #os%ugiwa si& innymi, r$a!ko s#otykanymi #r$e!miotami $!obytymi w c$asie kam#anii(

albo

*ap'an =annana<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>I 5@ 9* 2J N 2J ==

*apitan<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< I C@ 9* 2J N 2J ==

)r$eba mie s$c$egln osobowo , by $osta ka#itanem #iec'oty morskiej( Gale"y uwielbia #o!r"e i nie$ac'wianie wier$y w swoje "eglarskie umiej&tnoci i $!olnoci #r$yw!c$e( 6t" inny #o!j%by si& ry$yka !owo!$enia ban! okrutnyc' "o%nier$y okr&towyc' i wiec$nie #ijanyc' "eglar$y, gotowyc' oskar"y ci& o s#owo!owanie ws$elkic' nie#owo!$e+, o! $%ej #ogo!y #oc$ynajc, a na ataku s$korbutu ko+c$c[ He!nak !la tyc', ktr$y #r$e"yj bunty, na#a!y #iratw i stras$ne s$tormy oceanic$ne, #ro*esja ta mo"e by bar!$o !oc'o!owa( 9aws$e istnieje $a#otr$ebowanie na woln %a!owni&, a ka#itanowie $wykle !oskonale wie!$ w ktrym $ #ortw mo"na najle#iej s#r$e!a ro$maite towary wytwar$ane w Starym wiecie( Gie ws$yscy ka#itanowie $arabiaj na "ycie tru!nic si& 'an!lem F wielu woli $!obywa towar si%, na#a!ajc na s%abiej u$brojone statki i karawany ku#ieckie( /iraci, bukaner$y c$y korsar$e F maj wiele na$w, ale ws$yscy s "!nymi krwi mor!ercami, atakujcymi ku#ieckie je!nostki i kra!ncymi ic' %a!unek( 9a%og i #asa"erami $!obytyc' statkw lub karawan, ktryc' nie mog s#r$e!a jako niewolnikw lub nak%oni !o #r$yst#ienia !o nic', !okarmiaj rekiny lub lene wilki( Gic wi&c !$iwnego, "e w wi&ks$oci krajw kar $a #iractwo jest mier ( C%:F:* ,FGS G*: *:.0 :+:< *:.0 :+ S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I I I 3 3 1 I 1 ^ =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< Kapitan #osia!a S9):;B) i 57/3B5, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y !ow!c& w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L .0,C%& G =&FS*0,A 9 =:F0,+?LFZ:( 9:S:1G S.,CA:8+,< 1&WU1C:< #osta 1bohater lub stronnik2, ktra $naj!uje si& w o!leg%oci nie #r$ekrac$ajcej CO o! swojego ka#itana, mo"e u"y jako #o!staw& testu warto ws#%c$ynnika C,C%G .F9GWU1C9, swojego K?4VK.:( Gale"y #ami&ta , "e $asa!a ta nie ma $astosowania w #r$y#a!ku, g!y ka#itan jest "szoomiony!, $osta% #owalony na ziemi! lub +cieka!(

6a#%ani =annana !baj o #otr$eby c$c$cyc' 4%a!c& =r$ "eglar$y i "o%nier$y okr&towyc'( K$i&ki mocy $sy%anej #r$e$ ka#ryne bstwo !uc'owni mog wy#e%nia swoje #owo%anie( 4 s$eregac' 6ultu =annana, o#rc$ ka#%anw #os%ugujcyc' w wityniac' istnieje tak"e 9akon 7lbatrosa sku#iajcy ka#%anwFnawigatorw, u$nawanyc' $a najle#s$yc' w ca%ym 9nanym wiecie, s%u"cyc' na statkac' ku#ieckic' i okr&tac' wojennyc'( 4ielu "eglar$y uwa"a obecno ka#%ana $ 9akonu 7lbatrosa $a !obry $nak wier$c, "e je!ynie s%uga /ana =r$ mo"e umier$y jego gniew( ;u!$ie mor$a !ar$ ka#%anw =annana #ows$ec'nym s$acunkiem, a w#%ywowi ka#itanowie c$&sto #ros$ o #ob%ogos%awienie okr&tu i $a%ogi, wier$c, "e uc'roni ic' to #r$e! niebe$#iec$e+stwami morskiej #o!r"y( C%:F:* ,FGS G*: *:.;:+: =:++:+:< .F,9?0 ,F S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I 3 3 3 3 1 3 1 ^ =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< Kapan $annana #osia!a S9):;B) i )5VH9SC, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y ka#%ana w !o!atkowy or&" i #ancer$ o!#owie!ni !la 6ocio%a =annana 1$obac$ F&9190:; NN0000< =&180 WG2( 9:S:1G S.,CA:8+,< ?;&Z&S;:W0,[S W& =:++:+:< 6a#%ani mog w$nie mo!%y !o swego boga, by ten ob!ar$y% ic' oc'ron #r$e! magic$n moc wrogw( Ko#ki Kapan $annana $naj!uje si& na #olu bitwy 1i nie +cieka!, nie $osta% #owalony na ziemi! lub "szoomiony!2, generuje na #otr$eby grac$a !wie Kostki Rozproszenia( 1LC%&W+G< Kapan $annana $na je!n $ =&180 W 1& =:++:+: wys$c$eglnion w F&9190:8, NN0000< =&180 WG( *:.;:+>W&A&W+0*< 6a#%an mo"e nosi $broj& i o!mawia $odlitwy do $annana( =&180 WG 1& =:++:+:< Kapan $annana otr$ymuj o! swego boga nie$wyk%e moce, ktrymi ra$i mog swyc' wrogw w bitwie( 4 'azie magii K<.A?4G3 mog w$nie !wie r"ne mo!litwy( =o!litwy !$ia%aj tak samo jak $akl&te c$ary o #o$iomie mocy @( ? ile nie #o!ano inac$ej w ic' o#isie, mo"na ic' u"y w stosunku !o samego K<.A?4GB0?, tu!$ie" !owolnej #ostaci 1bohatera lub stronnika2 w o!leg%oci !o I2R o! Kapana $annana( .&Z:F1:< =annan to surowe i be$w$gl&!ne bstwo, wymagajce o! ;u!$i o!wagi i !oskona%oci w ka"!ej !$ie!$inie "ycia( Kapani $annana !ar$ G3BG743.3S ws$ystkie mo!ele #r$eciwnika, ktryc' warto ws#%c$ynnika C. wynosi C lub mniej( 4i&cej in*ormacji na temat $asa! G3BG743.3 $naj!uje si& w F&9190:8, Y000< .SGC%&8&Z0:(

?osman<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>I 5J 9* 2J N 2J ==

Czarownik albo *ap'an =annana

Czarownik<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>I @J 9* 2J N 2J ==

.$arownicy, $wani tak"e gular$ami, #otra*i r$uca c$ary nie majc *ormalnego wyks$ta%cenia w s$tukac' magic$nyc'( )wor$ $akl&cia, u"ywajc instynktu, s$tuc$ek i wykor$ystujc $akor$enione wr! ;u!$i #r$es!y( .'o c$asem nie $!aj sobie $ tego s#rawy, $a ka"!ym ra$em, g!y kor$ystaj $ magii, ry$ykuj $wrceniem na siebie uwagi !emonw i innyc' istot nie $ tego wiata( 9 tego #owo!u staj si& celem #os$ukiwa+ i #r$ela!owa+ $e strony %owcw c$arownic( Giektr$y c$arownicy !ecy!uj si& na !o%c$enie !o 6olegw =agii( 3nni #rbuj ukrywa swj !$iki talent, $amies$kujc $ !ala o! lu!$kic' osa!( 9wykle nie jest to najro$s!niejs$y wybr( 0ularstwo jest wyjtkowo niebe$#iec$ne i $aka$ane w granicac' 3m#erium( C%:F:* ,FGS G*: C9:F&W+0*:< C9:F&W+0* S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I 3 3 3 3 1 3 1 ^ =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< 3zarownik #osia!a S9):;B) i 6?S)<5, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y =707 w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L .0,C%& G =&FS*0,A 9 =:F0,+?LFZ:( 9:S:1G S.,CA:8+,< ZL8:FS W&< 3zarownik, ktry osign% kolejny #o$iom !owia!c$enia i w ramac' ro$woju wylosuje G?4S <=3BHT)G?Z mo"e nauc$y si& c$aru $ !owolnej )ra!ycji =agii( 7by, s#raw!$i jakie $akl&cie #o$na% 3zarownik nale"y wykona r$ut 2*C i #orwna wynik $ list $akl& wybranego #r$e$ grac$a 6olegium =agii( He"eli wynik wska$uje na $akl&cie, ktre =70 ju" $na, nale"y #owtar$a r$ut, #ki nie u$yska si& innego wyniku( =:Z< 3zarownik $na je!no $akl&cie $ wybranej #r$e$ grac$a 6radycji $agii( 4i&cej in*ormacji $naj!uje si& w F&9190:8, NN000< =:Z0:(

Cosman to !ruga #o ka#itanie osoba w !ru"ynie #iec'oty morskiej( .'ocia" o$nac$a to, "e $amiast #racowa samemu, mo"e ro$ka$a innym wej na mas$t #o!c$as s$tormu, to *akt, "e musi na!$orowa wykonywanie wy!awanyc' #r$e$ ka#itana #olece+ nie #r$ys#ar$a mu #o#ularnoci( .'o s$acunek w oc$ac' "eglar$y bosman $!obywa #r$e!e ws$ystkim si%, to mimo swej surowoci, $a$wyc$aj *eruje s#rawie!liwe wyroki( =usi taki by , by nie sta si& obiektem k#in $e strony "eglar$y lub ic' #ierws$ o*iar w wy#a!ku buntu( Cosmani s !owia!c$onymi "eglar$ami i !obrymi gaw&!$iar$ami, o#owia!aj niesamowite 'istorie starajc si& $a!$iwi innyc' o#owieciami o wielkic' 6rakenac', 4&"ac' morskic', Syrenac' ora$ tym #o!obnyc' stworac'( Giektre $ tyc' o#owieci r$ec$ywicie s #raw!$iwie, ale wiele ro$rasta si& w c$asie o#owia!ania, a wi&ks$o jest #rawie na #ewno c$ystym %garstwem( C%:F:* ,FGS G*: ?&S=:+:< ?&S=:+ S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I I 3 3 3 1 3 1 P =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< 6a"!y bosman #osia!a S9):;B) i C<O74T, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y #osta w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L .0,C%& G =&FS*0,A 9 =:F0,+?LFZ:(

=at<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>2 2@ 9* 2J N 2J ==

=at to kolejna #o bosmanie osoba w o!!$iale #iec'oty morskiej( =at !owo!$i #rac okrelonyc' gru# "o%nier$y okr&towyc' lub "eglar$y wy#e%niajc ro$ka$y wy!ane #r$e$ bosmana( 4ielu matw #e%ni tak"e *unkcj& #r$yboc$nego ka#itana lub bosmana( C%:F:* ,FGS G*: =: :< =: S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I 3 2 3 3 1 3 1 J =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< $at #osia!a S9):;B), grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y mo!el w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L .0,C%& G =&FS*0,A 9 =:F0,+?LFZ:(

D4 | S t r o n a

Warheim

Stronnicy<
=o!ele stronnikw w !ru"ynie #iechoty $orskiej z $arienburga #r$e!stawiaj marynar$y, "o%nier$y okr&towyc' i 'ar#unnikw #o!leg%yc' o*icerom i #o!o*icerom, re#re$entowanym #r$e$ mo!ele bohaterw( 4s$yscy stronnicy, nale" !o je!nej $ grup stronnikw lic$cyc' o! je!nego !o #i&ciu mo!eli re#re$entujcyc' #ostacie tego samego ro!$aju( =o!ele nale"ce !o grupy stronnikw $!obywaj tyle samo !owia!c$enia ora$ nabywaj te same ro$wini&cia co ic' towar$ys$e(

%arpunnik<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>D 5J 9* 2J N 2J ==

=arynarz<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< JX 2@ 9* 2J N 2J ==

=arynar$e #oc'o!$ g%wnie $ =arienburga ora$ wiosek #o%o"onyc' na! br$egiem =or$a S$#onw lub r$eki 5eik( ;ic$ne *loty, sk%a!ajce si& $ wielkic' galeonw, s$kunerw $wanyc' wilc$ymi ora$ galer wojennyc', #atroluj wo!y na #%noc o! 3m#erium, bronic granic #r$e! atakami #iratw $ Gorski i Cretonni ora$ #r$era"ajcyc' *lotylli .'aosu( Ga #ok%a!ac' "aglowcw s%u" wy%c$nie najle#si "eglar$e( /o$ostali wc'o!$ w sk%a! $a%g statkw ku#ieckic', #irackic' %o!$i lub niewolnic$yc' galer( /o wo!ac' =or$a S$#onw #%ywaj te" statki Bl*w, $a$wyc$aj #o! ban!er wielkic' !omw ku#ieckic'( He!nak "ycie "eglar$y, c$y to na #ok%a!$ie statku ku#ieckiego, c$y na #ok%a!$ie wojennego okr&tu, jest tru!ne i c$&sto brutalne( 4 re$ultacie marynar$e $ac'owuj si& g%ono i $uc'wale, na!u"ywaj tanic' alko'oli lubi si& #r$ec'wala , wr$es$c$e i ws$c$yna bjki, co c$&sto #r$es$ka!$a innym ;u!$iom( Hako !owia!c$one wilki morskie, "eglar$e wietnie walc$ na l!$ie i mor$u, a nagle wybuc'ajce bijatyki na #ok%a!$ie c$y na nabr$e"u $!ar$aj si& na!$wyc$aj c$&sto( C%:F:* ,FGS G*: =:FG+:F9:< =:FG+:F9 S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I 3 3 3 3 1 3 1 P =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< $arynarz #osia!a S9):;B), grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y #osta w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L .0,C%& G =&FS*0,A 9 =:F0,+?LFZ:( 9:S:1G S.,CA:8+,< 1FLBG+: &?S;LZ0( C%&F\BG< 4 trakcie rekrutacji mo!elu, kos$tem kolejnyc' 2@ zk mo"na awansowa je!nego marynarza na chor%ego dru%yny( SGZ+:80S :< 4 trakcie rekrutacji mo!elu, kos$tem kolejnyc' 2J zk mo"na awansowa je!nego marynarza na sygnalist dru%yny(

Aar#unnicy to !owia!c$eni, twar!$i i brutalni "eglar$e s%u"cy na kutrac' rybackic' ora$ galerac' wojennyc'( Aar#unnicy biegle #os%uguj si& kus$ami, os$c$e#ami ora$ 'ar#unami, ktre c$&sto wykor$ystywane s w #olowaniac' na morskie stwory ora$ #ot&"ne i miertelnie niebe$#iec$ne #otwory( 4ielu 'ar#unnikw na w%asnej skr$e !owia!c$y%o si%y #ot&gi 6rakenw ora$ w&"y morskic'( C%:F:* ,FGS G*: %:F.L++0*:< %:F.L++0* S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I 3 3 3 3 1 3 1 P =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< 6a"!y harpunnik #osia!a S9):;B) i 6<S9T, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y str$elca w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L .0,C%& G =&FS*0,A 9 =:F0,+?LFZ:(

Bo'nierz &kr(towy<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>@ 5J 9* 2J N 2J ==

Uo%nier$e okr&towi to wojownicy, ktr$y s%u" na okr&tac' *loty =arienburga i !u"yc' statkac' ku#ieckic'( 4 o!r"nieniu o! "eglar$y, ktryc' $a!aniem jest obs%uga "agli i sterowanie okr&tem, je!ynym obowi$kiem "o%nier$y okr&towyc' jest obrona #r$e! atakami wrogic' je!nostek i statkw #irackic'( Ga l!$ie c$&sto #oluj na #ijanyc' "eglar$y, ktryc' si% werbuj !o s%u"by na statku( Gieje!en marynar$ obu!$i% si& na statku $ !ala o! #ortu, #ami&tajc je!ynie ostatni %yk alko'olu, a #otem mocne u!er$enie w ty% g%owy( Uo%nier$e okr&towi nie s mile wi!$ianymi go mi w na!morskic' osa!ac', g%wnie $e w$gl&!u na sk%onno !o na!u"ywania rumu i ws$c$ynania bur!( He!nak, g!y na 'ory$oncie #ojawiaj si& "agle #iratw, ci sami s#okojni obywatele Ha%owej 6rainy $ c'&ci #r$yjmuj #omoc $a'artowanyc' w boju "o%nier$y okr&towyc'( C%:F:* ,FGS G*: B&;+0,F9: &*FT &W,Z&< B&;+0,F9 S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I I 3 3 3 1 3 1 P =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< 6a"!y %onierz okrtowy #osia!a S9):;B) i =3B.9, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y mo!el w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L .0,C%& G =&FS*0,A 9 =:F0,+?LFZ:( 9:S:1G S.,CA:8+,< S9,F=0,F9(

8 is t a e kw ip un ku

.iech o ty = orsk iej z =a rie nbur ga


?&%:
?F&[ 1& W:8*0 WFTC9
Cro+ wielka Cu%awa 6orbac$ 6ostur Oamac$ miec$y =iec$ 5a#ier S$tylet )o#r bojowyLGa!$iak )rj$b 4%c$nia 15 zk 3 zk 5 zk 5 zk 25 zk 10 zk 10 zk 2 zk 5 zk 15 zk 10 zk 10 zk 10 zk 20 zk 25 zk 10 zk 20 zk 5 zk 15 zk 30 zk 3 zk 5 zk 5 zk ,F&W0,

S
?F&[ 1& W:8*0 WFTC9
Cro+ wielka Cosak Cu%awa Aalabar!a 6orbac$ =iec$ S$tylet )o#r bojowyLGa!$iak )rj$b 4%c$nia

F&++0CG 15 zk 15 zk 3 zk 10 zk 5 zk 10 zk 2 zk 5 zk 15 zk 10 zk 10 zk 30 zk 10 zk 20 zk 25 zk 25 zk 15 zk 5 zk 15 zk 3 zk 5 zk 5 zk

?F&[ 1GS :+S&W:


Cro+ miotana 1no"e2 0ar%ac$ Ouk Ouk !%ugi 6us$a =us$kiet ?s$c$e#

?F&[ 1GS :+S&W:


Cro+ miotana 1no"e2 Ouk Ouk !%ugi 6us$a /istolet /istolet #oje!ynkowy

.:+C,F9
;ekki re!ni .i&"ki /ukler$ )arc$a Ae%m

.:+C,F9
;ekki re!ni /ukler$ )arc$a Ae%m

D5 | S t r o n a

3antasy Skirmish

=achiny<
=ac'iny stanowi wy#osa"enie bohaterw s%u"cyc' w s$eregac' !owia!c$onyc' i bogatyc' dru%yn( Ko najbar!$iej s#ektakularnyc' mac'in $nis$c$enia $alic$y nale"y samobie"ne 3zogi #arowe ora$ latajce Dyrokoptery( He!nak ic' wytwar$anie jest tru!ne, a sekrety konstrukcji s #ilnie str$e"one( 3nne rasy bu!uj s$ybkie ry!wany, ktre mog we!r$e si& w s$eregi wrogiej dru%yny i skosi j nic$ym $bo"e wy#osa"onymi w ostr$a ko%ami( Gale"y $auwa"y , "e je!ynie bohaterowie mog #owo$i )aprzgiem(

C%:F:* ,FGS G*: 9:.F9TZL<


9:.F9TZ /ow$ 6o%o 6o+ 6o+ S9 WW LS S W BW 0 : C.

F F ^ ^

F F 3 3

F F 0 0

I F 3 3

^ J 3 3

I 1 1 1

F F 3 3

F F 1 1

F F 5 5

9aprz(g<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>I ID@ 9* IJJ N @J ==

<"ywane #r$e$ obywateli =arienburga #owo$y #osia!aj soli!n !rewnian skr$yni& osa!$on na !wc' osiac' i s $a#r$&"one w #ar& #r$e!nic' $wier$t #ocigowyc'( 3m !ro"s$y #oja$!, tym le#s$a jego konstrukcja, a #o!r" wygo!niejs$a( /owo$y s najwygo!niejs$ym ro!kiem #o!r"y #o !rogac' Starego wiata( .'o ic' cena jest wysoka, $a#ewniaj #asa"erom kom*ort i be$#iec$e+stwo( .o wi&cej, stanowi najs$ybs$y s#osb na #okonanie s#oryc' o!leg%oci, ust&#ujc je!ynie #o!r"y na ko+skim gr$biecie( 4n&tr$e #owo$u $ale"y o! jakoci jego wykonania, ale nawet te najta+s$e maj sie!$iska obite materia%em( /owo$y najle#s$ej jakoci #osia!aj wbu!owany barek i w%asne 8r!%o wiat%a( 4 wi&ks$oci #r$y#a!kw w #owo$ie mo"e jec'a nawet P #asa"erw, c'o c$& $ nic' b&!$ie musia%a #os$uka sobie miejsca na !ac'u(

9:S:1G S.,CA:8+,< 1LBG C,8( =:C%0+: W&A,++:< 9a#r$&g traktowany jest jak machina wojenna w tym sensie, "e #o!lega !$ia%aniu $akl& i e*ektom magic$nym skierowanym w%anie #r$eciwko machinom wojennym( &C%F&+: .:+C,F9:< Soli!na konstrukcja $a#ewnia $a#r$&gowi "chron #ancerza na 5X( /ona!to, !$i&ki soli!nej konstrukcji mo!ele wo8nicy i #asa"erw otr$ymuj #remi& E2 !o "chrony #ancerza lub otr$ymuj "chron #ancerza na @X jeli nie #osia!aj $broi( .&WU9< 4 $a#r$&gu mo"e #o!r"owa !o D #asa"erw wielkoci c$%owieka lub mniejs$yc' 1!o #owo$u nie mo"e $atem wej mo!el na #o!stawce I0NI0 mm i wi&ks$ej2 lub o!#owie!nik w towarze, #r$y c$ym je!en $ #asa"erw musi $aj miejsce na ko8le obok wo8nicy( L F9G=:+0,< Ga#rawa i konserwacja #oja$!w ora$ $ao#atr$enie $wier$t #ocigowyc' wymagaj s#oryc' nak%a!w *inansowyc'( 4 gr$e o!$wiercie!la to $asa!a, $go!nie $ ktr w trakcie sekwencji po potyczce, na #otr$eby $asa! s#r$e!a"y Bupw mo!el #oja$!u wra$ $ $a#r$&"onymi $wier$&tami #ocigowymi lic$ony jest #o!wjnie( 9:=&B+&Q< ?#rc$ kom*ortu jaki $a#ewnia #o!r"owanie $a#r$&giem, dru%yna #osia!ajca #ow$ w$bu!$a $au*anie nawet najbar!$iej #o!ejr$liwyc' ku#cw, ktr$y $ c'&ci #re$entuj najbar!$iej eg$otyc$ne nawet towary( 4 trakcie sekwencji po potyczce kom#ania otr$ymuje #remi& EI !o ws$ystkic' r$utw na 1&S T.+&Q #r$e!miotw(

8 is t a mag ic zn ych pr z e dm i ot "w

.iech o ty = orsk iej z =ar ien bur ga


&FTB 6sajce ?str$e =iec$ Cojowy =iec$ /ewnego .iosu =iec$ /ot&gi =iec$ Sigismun!a =iec$ S#rawie!liwoci =%ot S!u ?str$e ;osu ?str$e =ocy ?str$e /rawej Stali /%once ?str$a Smoc$y Ouk 4%c$nia /%mroku 9mora 7syen!i 9?F&A: /ancer$ witu /ancer$ $ =eteorytowego Uela$a )arc$a 0orgony )arc$a ?rkobjcy )arc$a $ Cr$u 9akl&ta )arc$a 9broja )arnusa 9%ocista 9broja
:809=:+G Aar*a Car!a 6amie+ 6rwi 6amie+ <roku 6amie+ $ 6rys$ta%owej )oni 6arma$ynowy 7mulet 6itajski 0agat 6lejnot rwnowagi Gas$yjnik $ 6amienia Datum Ge*rytowy ;ew /iekielna =oneta /sia %a#ka /u!e%ko "yc$e+ 5elikwia 5o#us$y 6amie+ S#lot <roku Str$&# *lagi )ali$man S$c$&cia 4ie!8mie =y!%o

:F*:+: 6amie+ =ocy 6amie+ S$c$&cia 6rys$ta%owa 6ula ?ko 4r"biar$a /iec$& 9nis$c$enia 5"!"ka =aga 5"!"ka =ocy 5"!"ka $ 0rskiego 4i$u S$ara 5"!"ka 9wj 5o$#ros$enia

9:*8T

, .F9,1=0& G 6amie+ .is$y 6amie+ 4i!m 6ula 0r$motu ;aur 9wyci&stwa /iercie+ ?gnia 9ag%a!y Srebrny 5g S$katu%a $ =agi 7l!re!a <#r$" ?!wagi

S9 :+1:FG /ro#or$ec =annana S$tan!ar 7lbatrosa S$tan!ar Cur$y )otem 4&"a =orskiego

D@ | S t r o n a

Warheim

SWIETY ZAKON SIOSTR SIGMARA


<ocztki (witego 0akonu ,istr ,igmara sigaj ko%ca KII wieku, niespokojnych i niepewnych politycznie czasw #ormowania struktur Ko1cioa ,igmara oraz powstania kapa%skich zakonw ,re$rnego 5ota, <ochodni i Kowada 2 6,OOO po wielu miesicach, zdawao$y si daremnych pr$ i za$iegw, niemoda ju- arystokratka :ohanna Don ,chwarzherz stana przed o$liczem 2ielkiego 4eogonisty 2 penych pasji sowach :ohanna Don ,chwarzherz opowiedziaa arcykapanowi Kultu 5otodzier-cy o wizji, ktr o$darzy j sam ,igmar 2 cigu nastpnych tygodni 2ielki 4eogonista wielokrotnie wzywa i przesuchiwa :ohann, wypytujc arystokratk o szczegy wizji, szukajc jakichkolwiek nie1ciso1ci i herezji *ho+ hierarch targay wtpliwo1ci to widzc zapa i wiar arystokratki postanowi zda+ si na wol ,igmara i wykorzysta+ wizj arystokratki dla do$ra Ko1cioa CU ,igmarzeita 6,OOO powoa do -ycia (wity 0akon ,istr ,igmara, ktre o$ok 4emplariuszy <oncego ,erca ,igmara, stanowi+ miay pancerne rami Kultu 5otodzier-cy 2ielki 4eogonista powierzy :ohannie Don ,chwarzherz zorganizowanie zgromadzenia i uczyni j 5atk <rzeo-on zakonu, za1 na siedzi$ wyznaczy nale-cy niegdy1 do arystokratki zamek ,igmargestein poo-ony na wzgrzach 5ordheim 'ru$e mury zamku ,igmargestein stay si schronieniem dla hardych, krn$rnych i niepokornych panien z arystokratycznych domw Imperium > mode arystokratki, ktrym nie w gowie $yo zam-pj1cie i rodzenie dzieci jako alternatyw wydziedziczenia czsto wy$ieray wstpienie do zgromadzenia .$lu$ienic ,igmara oraz zo-enie 1lu$w zakonnych Natomiast w niektrych prowincjach Imperium, szczeglnie w regionach zdominowanych przez Kult 5otodzier-cy, arystokratyczne rodziny za punkt honoru poczytyway so$ie zao-enie przez crk zakonnego ha$itu !arzone szacunkiem i strachem zgromadzenie rozwijao si oraz roso w si <rzez niemal tysic trudnych dla Imperium lat ,iostry ,igmara wiernie su-yy Ko1cioowi ,igmara, z gorliwo1ci wypeniajc wol 2ielkiego 4eogonisty oraz hierarchw kultu, ktrzy coraz cz1ciej wykorzystywali zgromadzenie do wasnych, politycznych rozgrywek *o wicej, niektrzy hierarchowie kultu, ktrym nie podo$aa si rosnca potga zakonu i coraz wiksze wpywy 5atki <rzeo-onej na polityk Imperium, $ez skrupuw, pod $yle pretekstem posyali z$rojne oddziay ,istr ,igmara, a niekiedy nawet cae monastyry na pewn 1mier+ Napita sytuacja osigna apogeum w 6,COOO gdy 2ielki 4eogonista i hierarchowie Kultu 5otodzier-cy ogosili (wity 0akon ,istr ,igmara winnym katastro#y jaka dotkna 5ordheim, za1 wszystkie zakonnice uznano za czarownice, heretyczki oraz kultystki *haosu i o$o-ono anatem <rze1ladowany przez owcw czarownic zakon niemal przesta istnie+, a wszystkie wytropione przez Inkwizycj ,iostry ,igmara $yy nierzadko $ez procesu palone na stosach (wity 0akon ,istr ,igmara, rezydujcy przed wiekami w zniszczonym przez komet 5ordheim, przez dziesiciolecia uznawany $y za heretyck sekt, za1 (wite .#icjum ,igmara 1cigao zakonnice rwnie zawzicie jak plugawe kulty 9ogw *haosu <rzez kolejne trzy wieki zgromadzenie .$lu$ienic ,igmara zostao ogniem i mieczem niemal wymazane z pamici o$ywateli pogr-onego w anarchii Imperium :ednak w$rew przekonaniu wielu dostojnikw Kultu 5otodzier-cy ukrywajce si w 5ordheim ,iostry ,igmara nie zginy )kryte za murami zamku ,igmargestein .$lu$ienice ,igmara toczyy skazan na pora-k walk z pldrujcymi mroczne miasto z$rojnymi kompaniami Ludzi, Krasnoludw, ,kaDenw, 0ielonoskrych oraz Kultystw 5rocznych 9ogw, ktrzy zwa$ieni pokus $ogactwa przelewali krew po1rd ruin miasta poszukujc przekltego )piorytu I cho+ do o$o-onego anatem monastyru wci- przy$yway poszukujce azylu arystokratki to z ka-d dekad licz$a zakonnic malaa 'dy w 6,NEGC do monastyru dotary wie1ci o przera-ajcej /ordzie *haosu, ktra najechaa pnocne ziemie ,tarego (wiata 5atka <rzeo-ona podja decyzj o opuszczeniu wzgldnie $ezpiecznych murw zamku ,igmargestein <o trzystu latach z$rojne kompanie ,istr ,igmara dowodzone przez 5atk <rzeo-on wyruszyy w stron KisleDa, gdzie ,iostry ,igmara doczyy do prowadzonej przez 5agnusa <o$o-nego armii, ktra w 6,NEGE w $itwie ) $ram KisleDa odpara Inwazj *haosu <od odparciu /ord *haosu i powrocie do 6ltdor#u, w 6,NEGI kierowany wol 5otodzier-cy 5agnus <o$o-ny majc w pamici po1wicenie ,istr ,igmara przekona 2ielkiego 4eogonist $y ten znis ci-c na zgromadzeniu anatem <omimo z trudem skrywanego o$urzenia 2ielkiego 4eogonisty hierarchowie Kultu ,igmara nie 1mic przeciwstawi+ si Imperatorowi, ktry przez wikszo1+ o$ywateli Imperium, w tym znaczn cz1+ <rez$iterw ,igmara, uznawany $y za wcielenie 5otodzier-cy, poparli re#ormacj, postawili jednak kilka warunkw3 siedzi$a zgromadzenia ,istr ,igmara zostaa przeniesiona do 'lau$enniedrich, twierdzy ktr .$lu$ienice 5otodzier-cy dziel ze (witym .#icjum ,igmara, ponadto zgromadzenie zostao podporzdkowane 2ielkiemu 4eogoni1cie, a do z$rojnych kompanii ,istr ,igmara zostali przydzieleni czuwajcy nad prawo1ci i posusze%stwem zakonnic <rez$iterzy ,igmara Na czele zre#ormowanego zgromadzenia .$lu$ienic ,igmara stoi 5atka <rzeo-ona, wy$ierana przez konklawe hierarchw Kultu 5otodzier-cy, ktrej podlegaj dowodzce z$rojnymi kompaniami i monastyrami <rzeorysze Nieco ni-ej w hierarchii zgromadzenia znajduj si ,iostry 9itwy, twarde, do1wiadczone wojowniczki, ktre przewodz ,iostrom ,igmara i stawiane s za wzr przechodzcym nowicjat zakonnicom 2$rew powszechnej opinii, nie wszystkie ,iostry ,igmara s wojowniczkami Niektre z .$lu$ienic ,igmara, zwane ,zpitalniczkami o$darzone zostay prze 5otodzier-c niezwykym charyzmatem uzdrawiania i leczenia, ktry z po-ytkiem dla caego Kultu ,igmara wykorzystuj na polach $itew, a w rzadkich chwilach pokoju tak-e wewntrz murw osad Imperium, niosc ulg i wytchnienie cierpicych z powodu ran i chor$ (wity 0akon ,istr ,igmara to schronienie tak-e dla ko$iet grzesznych, a tak-e crek i -on heretykw, ktrych dusza i ciao zostao oczyszczone w pomieniach wznieconych przez (wite .#icjum Niesawne <okutnice to na wp o$kane, optane -dz odkupienia ko$iety, ktre w cierpieniu, $lu, krwi i 1mierci widz odkupienie wasnych win Nad prawo1ci i posusze%stwem z$rojnych kompanii .$lu$ienic ,igmara czuwaj #anatyczni i surowi <rez$iterzy ,igmara, ktrzy $ezlito1nie pitnuj wszelkie odstpstwa i przewinienia !owodzone przez <rzeorysze z$rojne kompanie ,istr ,igmara to zdyscyplinowane, 1wietnie wyszkolone, zahartowane w krwi polegych sistr wojowniczki, ktre recytujc $ezlitosne wersety Litanii Nienawi1ci mierz si z najpot-niejszymi nawet przeciwnikami Kultu ,igmara i Imperium, gotowe $ez wahania po1wieci+ wasne -ycie w o$ronie Lenna 5otodzier-cy .$ecnie 5atk <rzeo-on (witego 0akonu ,istr ,igmara jest siostra ,aeDia, postawna, siwowosa ko$ieta po pi+dziesitce o surowym spojrzeniu i ogorzaem cerze, ktra od ponad dekady -elazn rk przewodzi zgromadzeniu Niewiele os$ wie, -e stojca na czele zgromadzenia ko$ieta to 6gnes Don 4asseninck, pochodzca z .stlandu siostra 2ielkiego Ksicia /alsa Don 4assenincka & "lektora .stlandu 6gnes Don 4asseninck ku rado1ci rodzicw wstpia do zgromadzenia w wieku CN lat, $y cztery lata p8niej zo-y+ 1lu$y zakonne ,iostra ,aeDia cieszy si w1rd ,istr ,igmara niekwestionowanym autorytetem, a wiele spo1rd zakonnic uwa-a j za -yjc 1wit, prawdziw .$lu$ienic ,igmara, ktra w niezliczonych $itwach udowodnia sw wierno1+ Kultowi ,igmara i Imperatorowi

DC | S t r o n a

3antasy Skirmish

DD | S t r o n a

Warheim

Siostry Sigmara<

wi&ty 9akon Sistr Sigmara, re$y!ujcy #r$e! wiekami w $nis$c$onym #r$e$ komet& =or!'eim, #r$e$ !$iesi&ciolecia u$nawany by% $a 'eretyck sekt&, $a wi&te ?*icjum Sigmara ciga%o $akonnice rwnie $aw$i&cie jak kulty =roc$nyc' Cogw( Ko#iero re*ormacja i oc$ys$c$enie #r$e#rowa!$one #r$e$ =agnusa /obo"nego $musi%y 'ierarc'w 6ocio%a Sigmara !o u$nania ?blubienic Sigmara $a c$& 6ultu =%oto!$ier"cy( 9akon Sistr Sigmara #r$e$ wieki by% a$ylem !la 'ar!yc', krnbrnyc' i nie#okornyc' #anien $ arystokratyc$nyc' !omw 3m#erium( =%o!e arystokratki, ktrym nie w g%owie by%o $am"#jcie jako alternatyw& wy!$ie!$ic$enia c$&sto wybiera%y wst#ienia !o monastyru Sistr Sigmara i $%o"enie lubw $akonnyc'( Gatomiast w niektryc' #rowincjac' 3m#erium, s$c$eglnie w regionac' $!ominowanyc' #r$e$ 6ult Sigmara, arystokratyc$ne ro!$iny $a #unkt 'onoru #oc$ytywa%y sobie $a%o"enie #r$e$ crk& 'abitw $akonnyc'( 3 c'o w c$asac' wyklcia #r$ela!owany #r$e$ %owcw c$arownic $akon niemal #r$esta% istnie , a wytro#ione Siostry Sigmara by%y c$&sto be$ #rocesu #alone na stosac', to #o re*ormacji i oc$ys$c$eniu $akon #owoli si& o!ra!$a, a lic$ba wst&#ujcyc' !o monastyru nowicjus$ek #owoli ronie( ?! c$asw =agnusa /obo"nego sie!$ib wi&tego 9akonu Sistr Sigmara jest 0laubennie!ric', twier!$a ktr $akonnice !$iel $e wi&tym ?*icjum Sigmara( /r$eniesienie Sistr Sigmara !o 0laubennie!ric' by%o je!nym $ warunkw jakie #ostawili 'ierarc'owie 6ultu Sigmara, kolejnym by%o absolutne #o!#or$!kowanie $akonu 4ielkiemu )eogonicie ora$ #r$y!$ielenie /re$biterw Sigmara !o $brojnyc' kom#anii Sistr Sigmara( Ga c$ele $groma!$enia Sistr Sigmara stoi =atka /r$e%o"ona, wybierana #r$e$ konklawe 'ierarc'w 6ultu, ktrej #o!legaj !owo!$ce $brojnymi kom#aniami i monastyrami /r$eorys$e( Gi"ej w 'ierarc'ii $akonnej $naj!uj si& Siostry Citwy, !owia!c$one wojownic$ki, ktre #r$ewo!$ Siostrom Sigmara i stawiane s $a w$r #r$ec'o!$cym nowicjat $akonnicom( Giektre $ ?blubienic =%oto!$ier"cy, $wane S$#italnic$kami ob!ar$one $osta%y nie$wyk%ym c'ary$matem u$!rawiania i lec$enia, ktry $ #o"ytkiem !la ca%ego 6ultu Sigmara wykor$ystuj na #olac' bitew, a w krtkic' c$asac' #okoju tak"e wewntr$ murw osa! 3m#erium, niosc ulg& i wytc'nienie cier#icym $ #owo!u ran i c'orb( wi&ty 9akon Sistr Sigmara to sc'ronienie nie tylko !la nie#okornyc' arystokratek, ktre swe "ycie i c$ysto #ostanowi%y o!!a =%oto!$ier"cy, to tak"e a$yl !la kobiet gr$es$nyc', a tak"e crek ora$ "on 'eretykw, ktryc' !us$a i cia%o $osta%o oc$ys$c$one w #%omieniac' wi&tego ?*icjum( Gies%awne /okutnice to na w#% ob%kane, o#&tane "!$ o!ku#ienia kobiety, ktre w cier#ieniu, blu, krwi i mierci wi!$ o!ku#ienie w%asnyc' win( Ga! #rawoci i #os%us$e+stwem $brojnyc' kom#anii c$uwaj *anatyc$ni i surowi /re$biter$y Sigmara, ktr$y be$litonie #i&tnuj ws$elkie o!st&#stwa i #r$ewinienia( Kowo!$one #r$e$ /r$eorys$e $brojne kom#anie ?blubienic Sigmara to $!yscy#linowane, wietnie wys$kolone, $a'artowane krwi #oleg%yc' sistr wojownic$ki, ktre recytujc be$litosne wersety Aitanii (ienawici mier$ si& $ naj#ot&"niejs$ymi nawet #r$eciwnikami 3m#erium, gotowe be$ wa'ania $gin w obronie ;enna =%oto!$ier"cy(

Wyb"r postaci<
Kru"yna -istr -igmara musi $awiera nie mniej ni" 4 i nie wi&cej ni" I@ mo!eli( 0rac$ ma @JJ zotych koron, ktre musi #r$e$nac$y na rekrutacj& mo!eli !o swojej kom#anii(

?ohaterowie<
.F9,&FGS9:< 6om#ani -istr -igmara musi !owo!$i #rzeorysza( #rzeorysza mo"e by tylko je!na! .F,9?0 ,F S0Z=:F:< #rzeorysza mo"e lic$y na ra!& i #omoc #rezbitera -igmara( S0&S F: ?0 WG< 4 s$eregi kom#anii mo"na wcieli !wie -iostry *itwy( S9.0 :8+0C9*:< #rzeorysza mo"e wcieli w s$eregi -istr -igmara je!n -zpitalniczk(

Stronnicy<
+&W0CALS9*:< #rzeorysza mo"e wcieli !o !ru"yny -istr -igmara !owoln ilo (owicjuszek 1nale"y je!noc$enie #ami&ta o $asa!$ie ogranic$ajcej lic$b& mo!eli !ru"yny -istr -igmara !o I@ #ostaci2( S0&S F: S0Z=:F:< 4 dru%ynie mo"e s%u"y maksymalnie #i& -istr -igmara( .&*L +0C:< #rzeorysza mo"e wcieli w s$eregi kom#anii -istr -igmara maksymalnie #i& #okutnic(

=achiny<
?0 ,W+G &; :F9 S0Z=:F:< #rzeorysza mo"e wy#osa"y kom#ani& -istr -igmara w je!en *itewny "tarz -igmara(

+ajemne &strza<
-iostry -igmara s *anatyc$nymi, be$w$gl&!nymi s%ugami 4ielkiego )eogonisty( 9akonnice $nane s $ $a#iek%ej nienawici jak !ar$ ws$ystkic' wrogw 3m#erium( 4 bitwie s niebywale wr&c$ agresywne, a wrogw 3m#eratora $abijaj $ wersami Aitanii (ienawici na ustac'( -iostry -igmara mog $atru!ni nast&#ujce (ajemne "strzakartogra', kupiec, owca nagrd, pogromca trolli, rycerz najemny, skryba, stra%nik drg, tilea,ski kusznik, zwiadowca(

.ocztkowa #iczba .unkt"w 1o!wiadczenia<


.F9,&FGS9: ro$#oc$yna gr& $ 2J #unktami 7owiadczenia( .F,9?0 ,F S0Z=:F: ro$#oc$yna gr& $ I2 #unktami 7owiadczenia( S0&S F: ?0 WG ro$#oc$yna gr& $ E #unktami 7owiadczenia( S9.0 :8+0C9*: ro$#oc$yna gr& nie #osia!ajc #unktw 7owiadczenia( S F&++0CG ro$#oc$ynaj gr& nie #osia!ajc #unktw 7owiadczenia(

abe#a umiej(tno!ci

Si"str Sigmara
W:8*0 S F9, 8,C*0, :*:1, =0C*0, S0;&W, S9G?*& C0&W, S.,C A:8+,

.F9,&FGS9: .F,9?0 S0&S S9.0


,F S0Z=:F: F: ?0 WG :8+0C9*:

+atura<
GB<)57;G7(

] ] ] ] ] Aista umiejtnoci !ost&#na !la #rezbitera -igmara umies$c$ona $osta%a w F&9190:8, NN0000< =&180 WG( ] ] ] ] ] ] ] ]

9asady specja#ne<
4 #r$y#a!ku -istr -igmara maj $astosowanie #oni"s$e $asa!y s#ecjalne-

&rdo :dministratum<
4s$elki ekwi#unek #osia!any #r$e$ -iostry -igmara musi #r$ej #r$e$ biurokratyc$n mac'in& "rdo Administratum( S#ecjalne regu%y jakim #o!lega #roce!ura $ao#atr$enia $akonu -istr -igmara o$nac$a !o!atkowe kos$ty $wi$ane $ #o$yskaniem naj#os#olits$yc' nawet #r$e!miotw( 4 gr$e o!$wiercie!la to $asa!a, $go!nie $ ktr -iostry -igmara $a ka"!y $aku#iony w trakcie sekwencji po potyczce #r$e!miot mus$ $a#%aci !o!atkowym $%otem( 3 tak, warto #r$e!miotu ktrego cena nie #r$ekrac$a 2J )K w$rasta o kolejne *C )KY ekwi#unek ktrego warto #o!stawowa oscyluje w granicac' o! 2I )K !o @J )K $ostaje $wi&ks$ona o kolejne 2*C )K, $a $a #r$e!mioty, ktryc' cena #o!stawowa #r$ekrac$a @I )K mus$ !o#%aci kolejne 4*C )K( 9 !rugiej je!nak strony, w%a!$a i w#%ywy jakimi !ys#onuje "rdo Administratum s#rawia, "e -iostry -igmara otr$ymuj #remi& EI !o r$utu na 1&S T.+&Q ekwi#unku, w trakcie sekwencji po potyczce( /ona!to, naka$ $ac'owania uwi&conyc' #r$e$ "rdo Administratum $asa! i #ostw ora$ wymg sk%a!ania o*iar wymaga o! !ru"yny s#oryc' nak%a!w *inansowyc'( 4 gr$e o!$wiercie!la to $asa!a $go!nie $ ktr w trakcie sekwencji po potyczce, na #otr$eby $asa! s#r$e!a"y Bupw kom#ania -istr -igmara traktowana jest tak jakby lic$ba mo!eli w dru%ynie by%a o je!en #o$iom wi&ks$a, ni" ma to *aktyc$nie miejsce(

DE | S t r o n a

3antasy Skirmish

Lmiej(tno!ci specja#ne<
*ohater kom#anii -istr -igmara, ktry osign% kolejny #o$iom !owia!c$enia i w ramac' ro$woju wylosowa% (" 8 +$9:;<6("=> mo"e naby je!n $ umies$c$onyc' #oni"ej umiejtnoci specjalne( 4i&cej in*ormacji na temat nauki umiej&tnoci $amies$c$ono w F&9190:8, Y00< *:=.:+0:(

*rzepki<
*ohater, ktry #osia!a t& $!olno , w c$asie wielu w&!rwek i #otyc$ek nabra% niesamowitej kr$e#y( =o"e nosi #ancer$e ignorujc ujemne mo!y*ikatory !o 0 i S9( /ona!to, bohater wyekwi#owany w paw% 1$obac$ F&9190:; NY< ,*W0.L+,*2 mo"e biega&(

:scetyzm Rty#ko Siostry SigmaraS<


Surowa !yscy#lina, umartwianie si& i #osty na#e%ni%y cia%o -iostry -igmara niemal na!lu!$k "ywotnoci( -iostra -igmara #o!lega $asa!$ie s#ecjalnej )5<KG: K? 97C3.37(

Fewe#ator Rty#ko dow"dcaS<


6om#ania !owo!$ona #r$e$ rewelatora cies$y si& s#orym bogactwem i s$c$&ciem( /o $ako+c$eniu ro$grywki, jeli K?4VK.7 nie $osta% yczony z akcji!, w trakcie sekwencji po potyczce, na #otr$eby $asa! s#r$e!a"y Bupw kom#ania traktowana jest tak jakby s#r$e!a%a je!n c$& Bupu wi&cej, ni" ma to *aktyc$nie miejsce(

Charakternik<
-iostry -igmara s%yn $e swej wyjtkowej o!wagi i *anaty$mu $ jakim $walc$aj .'aos( *ohater mo"e #r$er$uci nieu!any test S)57.A< i 05?9:( 4ynik !rugiego r$utu jest ostatec$ny( /ona!to, mo!el automatyc$nie $!aje testy S7= 4 47;.B(

Szcz(!cie<
4ierne =%oto!$ier"cy -iostry -igmara $!aj si& wyc'o!$i obronn r&k $ najgors$yc' o#resji( 4 c$asie ka"!ej potyczki lub w nast&#ujcej #o niej sekwencji po potyczce mo!el bohatera mo"e #r$er$uci je!en !owolny r$ut, wynik !rugiego r$utu jest ostatec$ny(

Charyzmaty Rty#ko Siostry SigmaraS<


6a"!a $ -istr -igmara stawia sobie $a w$r Sigmara =%oto!$ier"c&, a !ok%a!niej !"y !o nala!owania je!nej $ c'arakterystyc$nyc' cec' jego osobowoci lub $!olnoci, $ ktrej by% $nany( *ohater, ktry w trakcie ro$grywania potyczki $groma!$i o!#owie!ni ilo #unktw 7owiadczenia i w ramac' ro$woju wylosuje (" 8 +$9:;<6("=> mo"e wybra je!en $ charyzmatw( Gale"y $auwa"y , "e okrelony charyzmat mo"e wyst&#owa w kom#anii tylko ra$( .o wi&cej, je!en bohater mo"e wybra tylko je!en 3haryzmat $ #oni"s$ej listyC%:FG9=: ?,S 0&?UACG<
(owiadaj& e o#darzone t m char zmatem *iostr *igmara zdolne s pokona" w walce najpotniejsz ch nawet przeciwnikw.

Wo6nica<
*ohater #otra*i #owo$i wo$em, #owo$em, a nawet ry!wanem( K$i&ki umiej&tnoci mo!el mo"e #r$er$uci nieu!any test powo%enia, wynik !rugiego r$utu jest ostatec$ny(

9ab"jczy cios<
K$i&ki uc$estnictwu w wielu walkac' $ nie$lic$onymi kultystami i mutantami toc$cymi 3m#erium nic$ym rak, -iostry -igmara osign&%y !oskona%o w s$tuce $abijania #lugawyc' s%ug .'aosu i c$yni to na! #o!$iw s$ybko i g%a!ko( 4s$ystkie : :*0 wykonane #r$e$ bohatera w 'azie walki wrcz #o!legaj $asa!$ie s#ecjalnej 97CVH.9: .3?S(

*estiobjca #osia!a osobliw $!olno , ktra #o!nosi e*ektywno w walce wr&c$ $e s$c$eglnie o!#ornymi #r$eciwnikami( 4 r$utac' na zranienie S0;: *estiobjcy #r$e! uw$gl&!nieniem mo!y*ikatorw broni ronie, !o#ki nie $rwna si& $e ws#%c$ynnikiem W #r$eciwnika, a" !o maksymalnego #o$iomu C( 4y$nac$ona tak S0;: u"ywana jest rwnie" !o mo!y*ikacji "chrony #ancerza celu( C%:FG9=: 1&S*&+:;&C0<
+iewiele *istr *igmara o#darzon ch zostaje char zmatem doskona!oci& te ktre z pokor prz jm dar staj si niezrwnan mi wojowniczkami.

?ohaterowie<
-iostry -igmara to c'ary$matyc$ne, cec'ujcy si& *anaty$mem obywatelki 3m#erium( )o w%anie mo!ele takic' bohaterw twor$ tr$on !ru"yny ora$ stanowi o $amo"noci i #resti"u kom#anii( Kru"yna -istr -igmara mo"e #osia!a !o s$eciu bohaterw, $ ktryc' je!en musi #e%ni rol& #r$yw!cy( He!noc$enie nale"y je!nak $auwa"y , "e s$stym bohaterem mo"e $osta , w !ro!$e awansu, je!ynie je!en $e stronnikw 1wi&cej in*ormacji $naj!uje si& w F&9190:8, N0000< *:=.:+0:2( =o!ele bohaterw, w o!r"nieniu o! stronnikw, mog #os%ugiwa si& $nac$nie s$ers$ym wac'lar$em ekwi#unku, mog !$ier"y magic$n bro+ a tak"e #os%ugiwa si& innymi, r$a!ko s#otykanymi #r$e!miotami $!obytymi w c$asie kam#anii(

K$i&ki bieg%oci, $ jak bohater #os%uguje si& swoim or&"em, na #oc$tku ka"!ej 'azy walki wrcz rycer$ mo"e, !$i&ki $astosowaniu o!#owie!niej tec'niki *ec'tunku, #os%ugiwa si& or&"em tak, jakby bro+ #osia!a%a je!n $ nast&#ujcyc' cec'- K5<90?.9S.:, /5B.:9:HGB <KB59BG3B, /59BC3.3B /7G.B597 lub S9:C63( Heli bro+ #osia!a ju" ktr $ cec' or&"a, charyzmat nie w#%ywa na bro+, c'yba "e bohater wybier$e cec'&, ktrej bro+ nie #osia!a( /ona!to, mo!el automatyc$nie $!aje testy S7= 4 47;.B( C%:FG9=: 1GSCG.80+G<
,d sc plinowane *iostr *igmara& ktr m nieo#c jest post i modlitwa znane s z #ieg!oci z jak w!adaj orem i odwagi& dziki ktrej staj naprzeciw liczniejsz ch nawet przeciwnikw.

.rzeorysza<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< I C@ 9* 2J N 2J ==

*ohater ob!ar$ony 3haryzmatem 7yscypliny mo"e w ka"!ej 'azie walki wrcz #r$er$uci ws$ystkie nieu!ane r$uty na tra'ienie( /ona!to, mo!el automatyc$nie $!aje testy S7= 4 47;.B( C%:FG9=: Z+0,WL R9:*8T G C9:F. .&90&= =&CG @. A,1+&*F& +, LBGC0,S<
+ikt kto spotka! na swej drodze *iostr *igmara nie wtpi& e w sercach zakonnic goreje ogie gniewu& zdoln powali" na ziemi s!a# ch duchem przeciwnikw. +iewielu& ktr ch dosign! gniew )#lu#ienic *igmara zdoln ch # !o powsta" z kolan.

<!ane r$ucenie zakltego czaru s#rawia, "e !owolny wrogi mo!el wybrany #r$e$ grac$a 1be$ "a!nyc' ogranic$e+ wynikajcyc' $ $asi&gu c$aru c$y pola widzenia2 musi wykona test C.( Gieu!any test o$nac$a, "e o*iara $akl&cia traci *4 #unkty BW be$ mo"liwoci skor$ystania $ "chrony #ancerza, $agicznej "chrony c$y te" 5B0BGB57.H3( C%:FG9=: .&?&B+&C0<
-orliwe i #ogo#ojne *iostr *igmara ciesz si w jtkow trosk swoich Cheru#w *trw& ktre chroni zakonnice przed wrogimi ciosami i plugaw mi zaklciami.

*ohater ob!ar$ony 3haryzmatem #obo%noci u$yskuje $agiczn "chron na CX ora$ ?K/?5G?Z G7 =703T 1I2( /ona!to, mo!el automatyc$nie $!aje testy S7= 4 47;.B( C%:FG9=: W0:FG<
(o#one i pe!ne wiar *iostr *igmara zdolne s odeprze" szar konnic & #ez lku staj naprzeciw szarujc ch #estii i potworw.

*ohater ob!ar$ony 3haryzmatem iary w ka"!ej 'azie walki wrcz traktowany jest tak, jakby broni przeszkody 1$obac$ F&9190:; N0< ,8,=,+ G ,F,+L +: .&8L ?0 WG2( /ona!to, mo!el automatyc$nie $!aje testy S7= 4 47;.B(

1owodzenie Rty#ko dow"dcaS<


6or$ystajcy $ tej umiej&tnoci #rzeorysza cies$y si& #os%uc'em u #o!w%a!nyc'( <miej&tno #o$wala ws$ystkim #ostaciom 1bohaterom lub stronnikom2, ktr$y $naj!uj si& w o!leg%oci nie #r$ekrac$ajcej I2O o! bohatera, #r$er$uci nieu!any test C,C% .F9GWU1C9GC%, wynik !rugiego r$utu jest ostatec$ny( Gale"y #ami&ta , "e umiej&tno ta nie ma $astosowania w #r$y#a!ku, g!y K?4VK.7 jest "szoomiony!, $osta% #owalony na ziemi! lub +cieka!/

Siostry Sigmara, re$y!ujce w $nis$c$onym #r$e$ komet& =or!'eim, #r$e$ wiele !$iesi&cioleci u$nawane by%y $a 'eretyck sekt&, $a wi&te ?*icjum Sigmara ciga%o $akonnice rwnie $aw$i&cie jak kultystw =roc$nyc' Cogw( Ko#iero re*ormy w#rowa!$one #r$e$ =agnusa /obo"nego $musi%y 'ierarc'w 6ocio%a Sigmara !o u$nania $re*ormowanego wi&tego 9akonu Sistr Sigmara $a c$& 6ultu =%oto!$ier"cy( Ga c$ele 9akonu Sistr Sigmara stoi =atka /r$e%o"ona, ktrej #o!legaj !owo!$ce $brojnymi kom#aniami i mniejs$ymi monastyrami /r$eorys$e( /r$eorys$e to c'ary$matyc$ne #r$yw!c$ynie Sistr Sigmara, !owo!$ce $brojnymi !ru"ynami $akonnic( /r$eorys$e, recytujc Aitanie (ienawici walc$ na $ros$onyc' krwi #obojowiskac' i $as%anyc' tru#ami ulicac' miast 3m#erium, g!$ie toc$ nieko+c$ce si& krwawe krucjaty( /r$eorys$e w wi&ks$oci rekrutuj si& s#or! krnbrnyc', 'ar!yc' crek mo"nyc' arystokratw, ktre #o $%o"eniu lubw $akonnyc' #r$e"y%y kilka krwawyc' #otyc$ek i $aj&%y miejsce #oleg%yc' #r$yw!c$y+( /r$eorys$e wie!$, co na#raw!& lic$y si& na #olu bitwy( C%:F:* ,FGS G*: .F9,&FGS9G< .F9,&FGS9: S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I I I 3 3 1 I 1 ^ =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< #rzeorysza #osia!a S9):;B) i =O?) C?H?4:, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y !ow!c& w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L S0US F S0Z=:F:( 9:S:1G S.,CA:8+,< +0,+:W0Q( 1&WU1C:< -iostry -igmara to wietnie wys$kolone, o!wa"ne i lojalne wityni Sigmara wojownic$ki, !owo!$one #r$e$ c'ary$matyc$ne i !owia!c$one #rzeorysze( 4 gr$e o!$wiercie!la to $asa!a we!le ktrej #osta 1bohater lub stronnik2, ktra $naj!uje si& w o!leg%oci nie #r$ekrac$ajcej I2O o! swojego K?4VK.:, mo"e u"y jako #o!staw& testu warto ws#%c$ynnika C,C%G .F9GWU1C9, swojego #r$yw!cy( Gale"y #ami&ta , "e $asa!a ta nie ma $astosowania w #r$y#a!ku, g!y #rzeorysza jest "szoomiona!, $osta%a #owalona na ziemi! lub +cieka!(

Zniew SigmaraM<
-igmar $otodzier%ca s#r$yja swym wybra+com( *ohater $a!aje zranienie krytyczne je"eli w r$ucie na zranienie wy#a!nie niemo!y*ikowalna @ lub C(

*od'itwa oczyszcza dusz, 'ecz b!' oczyszcza ciao;


- Repentia, Siostra Sigmara

DP | S t r o n a

Warheim

.rezbiter Sigmara<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>I 5@ 9* 2J N 2J ==

Siostra ?itwy<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>2 5J 9* 2J N 2J ==

/re$biter$y F ka#%ani Sigmara #r$ynale" !o je!nego $ c$terec' $akonw, okrela to ic' $a!ania wewntr$ organi$acji( 6a#%aniFwojownicy F nale" !o 9akonu Srebrnego =%ota, ktrego c$%onkowie #r$emier$aj 3m#erium, w$macniajc wiar&, tro#ic 'eretykw i #r$ynos$c c'wa%& Sigmarowi( Hako ka#%ani w&!rowni s $obowi$ani #%aci wityni c$& swyc' !oc'o!w, !o!atkowo mo"na o! nic' wymaga , by je!en ty!$ie+ w roku s#&!$ili jako Stra"nicy wityni lub oc'roniar$e !ygnitar$a 6ultu( 4ojownicyFka#%ani s $obowi$ani !o o!#rawienia uroc$ystego nabo"e+stwa !$i&kc$ynnego ra$ w tygo!niu, a nie co!$iennie jak #re$biter$y nale"cy !o 9akonu /oc'o!ni, $!olni s tak"e !o wykonywania innyc' #os%ug religijnyc', lec$ s#owie!$i wys%uc'uj je!ynie wte!y, g!y brak jest #r$e!stawiciela $akonu ekle$jastyc$nego( 9brojni ka$no!$ieje, nale"cy !o 9akonu Srebrnego =%ota, w&!ruj #o 3m#erium by s%owem, ogniem i si% swego ramienia umacnia wiar& wr! mies$ka+cw 3m#erium ora$ nis$c$y ws$elkie o$naki .'aosu( /re$biter$y Sigmara niemal we ws$ystkic' #rowincjac' !ar$eni s takim samym #owa"aniem, c'o w #rowincjac' g!$ie #r$ewa"a 6ult <lryka, s$acunek ten wynika rac$ej $e strac'u #r$e! $emst )em#larius$y /%oncego Serca ni" #raw!$iwej wiary( C%:F:* ,FGS G*: .F,9?0 ,F: S0Z=:F:< .F,9?0 ,F S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I 3 3 3 3 1 3 1 ^ =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< #rezbiter -igmara #osia!a S9):;B) i =O?) C?H?4:, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y ka#%ana w !o!atkowy or&" i #ancer$ o!#owie!ni !la 6ocio%a Sigmara 1$obac$ F&9190:; NN0000< =&180 WG2( 9:S:1G S.,CA:8+,< ?;&Z&S;:W0,[S W& S0Z=:F:< #rezbiterzy -igmara mog w$nie mo!%y !o swego boga, by ten ob!ar$y% ic' oc'ron #r$e! magic$n moc wrogw( Ko#ki #rezbiter -igmara $naj!uje si& na #olu bitwy 1i nie +cieka!, nie $osta% #owalony na ziemi! lub "szoomiony!2, generuje na #otr$eby grac$a !wie Kostki Rozproszenia( 1LC%&W+G< #rezbiter -igmara $na je!n $ =&180 W 1& S0Z=:F: wys$c$eglnion w F&9190:8, NN0000< =&180 WG( *:.;:+>W&A&W+0*< #rezbiter -igmara mo"e nosi $broj& i o!mawia $odlitwy do -igmara( =&180 WG 1& S0Z=:F:< #rezbiterzy -igmara otr$ymuj o! swego boga nie$wyk%e moce, ktrymi ra$i mog swyc' wrogw w bitwie( 4 'azie magii K<.A?4G3 mog w$nie !wie r"ne mo!litwy( =o!litwy !$ia%aj tak samo jak $akl&te c$ary o #o$iomie mocy @( ? ile nie #o!ano inac$ej w ic' o#isie, mo"na ic' u"y w stosunku !o samego K<.A?4GB0?, tu!$ie" !owolnej #ostaci 1bohatera lub stronnika2 w o!leg%oci !o I2R o! #rezbitera -igmara( &30:F:< /re$biter$y Sigmara $obowi$ani s !o sk%a!ania o*iary na r$ec$ 6ocio%a Sigmara $ c$&ci swyc' !oc'o!w( 4 gr$e o!$wiercie!la to $asa!a, $go!nie $ ktr w trakcie sekwencji po potyczce, na #otr$eby $asa! s#r$e!a"y Bupw mo!el #rezbitera -igmara lic$ony jest #o!wjnie( S;LS9+G Z+0,W< #rezbiterzy -igmara #otra*i swymi #%omiennymi ka$aniami ro$bu!$i #raw!$iw #asj& i gor$k nienawi !o wroga( #rezbiter #a%a G3BG743.3S !o ws$ystkic' mo!eli wroga(

Kar$one #r$e$ obywateli 3m#erium strac'em i nieu*noci Siostry Citwy to o!!ane $akonowi, wietnie wys$kolone i *anatyc$ne wojownic$ki, ktre niera$ na #olac' bitew wyka$ywa%y si& wyjtkowym o#anowaniem, $!olnociami !owo!$enia ora$ cnotami i c'ary$matami( Stojce na stra"y #rawoci $akonu Siostry Citwy s #r$yk%a!em !la m%o!yc' Gowicjus$ek i w$orem, ktry $ $a#a%em nala!uj s%u"ce w s$eregac' $akonu Siostry Sigmara( Siostry Citwy walc$ w #ierws$ym s$eregu, g!$ie rami& w rami& w /r$eorys$, recytujc Aitanie (ienawici sk%a!aj swyc' #r$eciwnikw w o*ier$e =%oto!$ier"cy( 9 #ola bitwy $a sc'o!$ jako ostatnie, $brojnym ramieniem os%aniajc !$ia%ania nioscyc' #omoc S$#italnic$kom( C%:F:* ,FGS G*: S0&S FG ?0 WG< S0&S F: ?0 WG S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I I 3 3 3 1 3 1 P =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< 6a"!a -iostra *itwy #osia!a S9):;B) i =O?) C?H?4:, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y mo!el w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L S0US F S0Z=:F:( 9:S:1G S.,CA:8+,< +0,+:W0Q(

Szpita#niczka<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>I 4J 9* 2J N 2J ==

Giektre $ -istr -igmara ob!ar$one $osta%y nie$wyk%ym c'ary$matem u$!rawiania i lec$enia, ktry $ #o"ytkiem !la ca%ego 6ultu =%oto!$ier"cy wykor$ystuj na #olac' bitew, a w krtkic' c$asac' #okoju tak"e wewntr$ murw im#erialnyc' osa!, niosc ulg& i wytc'nienie cier#icym $ #owo!u ran i c'orb( S$#italnic$ki cies$c si& #o$woleniem 'ierarc'w 6ultu Sigmara $g%&biaj tajemnice anatomii, by e*ektywniej $walc$a c'oroby ora$ $s$ywa i o#atrywa rany( Gie obce jest im tak"e wykonywanie #owa"niejs$yc' $abiegw, takic' jak nastawianie $%amanyc' koci albo lec$enie #o#ar$e+( Giektre S$#italnic$ki, majc !ost&# !o wie"yc' cia%, c$&sto eks#erymentuj, s$ukajc nowyc' lekarstw i o#racowujc bar!$iej e*ektywne meto!y lec$enia( C%:F:* ,FGS G*: S9.0 :8+0C9*0< S9.0 :8+0C9*: S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I 2 2 3 3 1 3 1 J =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< 6a"!a -zpitalniczka #osia!a S9):;B), grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y mo!el w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L S0US F S0Z=:F:( 9:S:1G S.,CA:8+,< +0,+:W0Q( S9.0 :8+0C9*:< He"eli -zpitalniczka bra%a u!$ia% w ro$grywce, a w trakcie sekwencji po potyczce nie wykonywa%a r$utu na :?,8T .&W:B+GC% &?F:B,[ to w trakcie ro$grywania bie"cej sekwencji po potyczce mo"e u"y swyc' $!olnoci by #omc je!nemu yczonemu z akcji! mo!elowi bohatera lub stronnika( He"eli $akonnica $ajmuje si& stronnikiem to grac$ nie wykonuje r$utu na :?,8T .&W:B+GC% &?F:B,[, u$naje si& "e rany stronnika ulec$y%a -zpitalniczka( He"eli -zpitalniczka o#iekuje si& mo!elem bohatera to grac$ wykonujc r$ut *CC w :?,80 .&W:B+GC% &?F:B,[ !la yczonego z akcji! bohatera traktuje wyniki =:F WG, W0,8&*F& +0, 9F:+0&+G, F:+: +&Z0, F:+: FT*0, S F9:S*:+: +&Z:, F:+: *8: *0 .0,FS0&W,A, &8,.0&+G, S :F, W&A,++, F:+G, LS9*&19,+0, L*;:1L +,FW&W,Z&, F:+: 1;&+0, Z;T?&*0, F:+G jako .&WFU 1& 91F&W0:(

"racia i siostry, koniec wiata jest b'iski; Nadchodz% ze czasy, bowiem my, grzesznicy, odwr!ci'i my si od prawd boskiego Sigmara. Przyjacie'e, oto stoimy na rozdro#u, a przed nami biegn% dwie cie#ki. Pierwsza z nich wyg'%da na atw%, pozbawion% trud!w i znoju. 8ruga pena jest wyboj!w, usana cierniami, a pod%#aj%cych ni% czeka cierpienie. Natura'ne jest, #e staj%c przed takim wyborem, udamy si t% prost%, soneczn% cie#k%, czy# nie< -ednak nie m!wimy o zwykej podr!#y/ 'ecz o naszym przeznaczeniu. $zy nasz przenaj witszy )jciec nagrodzi nas, je 'i wybierzemy drog atw% i pozbawion% trud!w< $zy pochwa'i u'eganie pokusom< Nie; Sigmar nagradza swych wiernych za ci#k% prac, opieranie si #%dzom i przede wszystkim za odwag, z kt!r% czowiek staje przeciw mierte'nemu niebezpiecze5stwu. Przyjacie'e/ &a atwa droga wiedzie do zatracenia, przek'e5stwa i potpienia. &y'ko przez cierpienie i zn!j bdziecie z stanie dostrzec prawd, kt!r% objawi boski zao#ycie' 9mperium - Sigmar *otodzier#ca.
- Hildegarda von Steulden, Siostra Sigmara

EJ | S t r o n a

3antasy Skirmish

Stronnicy<
4 !ru"ynie -istr -igmara mo!ele stronnikw re#re$entuj #r$e!stawicieli *anatyc$nyc' wy$nawcw Sigmara, (owicjuszki, -iostry -igmara i #okutnice, ktre w miar& #ost&#u kam#anii $!obywaj !owia!c$enie ora$ ekwi#unek, #o!nos$c swoje ws#%c$ynniki i umiej&tnoci( 4s$yscy stronnicy, nale" !o je!nej $ grup stronnikw lic$cyc' o! je!nego !o #i&ciu mo!eli re#re$entujcyc' #ostacie tego samego ro!$aju( =o!ele nale"ce !o grupy stronnikw $!obywaj tyle samo !owia!c$enia ora$ nabywaj te same ro$wini&cia co ic' towar$ys$e(

Siostra Sigmara<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>@ 5J 9* 2J N 2J ==

+owicjuszka<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< JX 2@ 9* 2J N 2J ==

9akon Sistr Sigmara o! wiekw by% sc'ronieniem !la krnbrnyc', 'ar!yc' i nie#okornyc' #anien $ arystokratyc$nyc' ro!w 3m#erium( =%o!e arystokratki, ktrym nie w g%owie by%o $am"#jcie jako alternatyw& wy!$ie!$ic$enia otr$ymywa%y #ro#o$ycj& wst#ienie !o monastyru Sistr Sigmara( Gatomiast w niektryc' regionac' 3m#erium, s$c$eglnie w #rowincjac' $!ominowanyc' #r$e$ 6ult Sigmara, arystokratyc$ne ro!$iny $a #unkt 'onoru #oc$ytywa%y sobie $%o"enie #r$e$ crk& lubw $akonnyc'( 3 c'o w c$asac' wyklcia #r$ela!owany #r$e$ Bowcw czarownic $akon niemal #r$esta% istnie , a wytro#ione Siostry Sigmara by%y #alone na stosac', to #o re*ormacji i oc$ys$c$eniu $akon #owoli si& o!ra!$a, a lic$ba wst&#ujcyc' !o monastyru nowicjus$ek #owoli ronie( C%:F:* ,FGS G*: +&W0CALS9*0< +&W0CALS9*: S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I 2 2 3 3 1 3 1 P =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< (owicjuszka #osia!a S9):;B), grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y #osta w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L S0US F S0Z=:F:( 9:S:1G S.,CA:8+,< +0,+:W0Q/ C%&F\BG< 4 trakcie rekrutacji mo!elu, kos$tem kolejnyc' 2@ zk mo"na awansowa je!n (owicjuszk na chor%ego dru%yny( SGZ+:80S :< 4 trakcie rekrutacji mo!elu, kos$tem kolejnyc' 2J zk mo"na awansowa je!n (owicjuszk na sygnalist dru%yny(

Siostry Sigmara stanowi tr$on monastyru ora$ stanowi o sile $akonu( )o !umne, 'ar!e, nie#okorne, o!!ane Sigmarowi wojownic$ki, ktre recytujc Aitanie (ienawici nios mier wrogom 3m#erium( 4 Starym wiecie, wstr$sanym nieustajcymi krucjatami, $aws$e $naj!$ie si& $aj&cie Sistr Sigmara( 9akonnice s w #ows$ec'nym mniemaniu mistr$ami w walce wr&c$, mia%ymi, wys$ukujcymi najle#s$yc' wojownikw wroga, by w #oje!ynku !owie swyc' umiej&tnoci, m&stwa i o!!ania =%oto!$ier"cy( C%:F:* ,FGS G*: S0&S FG ?0 WG< S0&S F: ?0 WG S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I I 3 3 3 1 3 1 P =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< 6a"!a -iostra -igmara #osia!a S9):;B) i =O?) C?H?4:, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y mo!el w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L S0US F S0Z=:F:( 9:S:1G S.,CA:8+,< +0,+:W0Q(

.okutnica<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>@ @J 9* 2J N 2J ==

wi&ty 9akon Sistr Sigmara to sc'ronienie nie tylko !la nie#okornyc' arystokratek, ktre swe "ycie i c$ysto #ostanowi%y o!!a =%oto!$ier"cy, to tak"e a$yl !la kobiet gr$es$nyc', a tak"e crek ora$ "on 'eretykw, ktryc' !us$a i cia%o $osta%o oc$ys$c$one w #%omieniac' wi&tego ?*icjum( /okutnice to na w#% s$alone, o#&tane "!$ o!ku#ienia wojownic$ki, ktre w cier#ieniu, blu, krwi i mierci wi!$ o!ku#ienie w%asnyc' win( /okutnice okrutnie okalec$aj swe cia%a, bic$ujc si& ci&"kimi, $ako+c$onymi ci&"arkami bic$ami i %a+cuc'ami( 4iele s#or! /okutnice $a!aje sobie rany tak okrutne, "e metalowe $ako+c$enia batw o!rywaj si& i wbijaj g%&boko w cia%o( /okutnice wier$, "e je!ynie w ten s#osb wybawi swoj !us$& o! wiec$nego #ot&#ienia( 4iele /okutnic nacina na!garstki lub #r$ebija gwo8!$iami !%onie, inne wielokrotnie wyr$ynaj na swoic' cia%a s%owa lub symbole #oc'o!$ce $ Aitanii (ienawici, ktra jest *un!amentem istnienia $akonu, jes$c$e inne wy%u#uj sobie oc$y( 5a!ykalne i okrutne #raktyki umartwiania c$yni /okutnice niemal niewra"liwymi na bl i bar!$o tru!ne !o $abicia( C%:F:* ,FGS G*: .&*L +0CG< .&*L +0C: S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I 3 3 I I 1 3 1 10 =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< 6a"!a #okutnica #osia!a .B/ C?H?4:, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y mo!el w !o!atkowy or&" $ 80S G ,*W0.L+*L S0US F S0Z=:F:( 9:S:1G S.,CA:8+,< 3:+: G*. 3LF0:. +0,+:W0Q(

8 is t a e kw ip un ku

Si"s tr Sig mara


?&%:
?F&[ 1& W:8*0 WFTC9
Cro+ wielka Cic$ Cu%awa 0wia$!a $aranna 6a!$ielnica ognia =iec$ =%ot bojowy S$tylet 15 zk 15 zk 3 zk 5 zk 20 zk 10 zk 3 zk 2 zk 10 zk 10 zk 5 zk 15 zk 30 zk 3 zk 5 zk 5 zk ,F&W0, Cro+ wielka Cu%awa .e# bojowy 0wia$!a $aranna 6orbac$ =ac$uga =%ot bojowy S$tylet

F&++0CG 15 zk 3 zk 15 zk 5 zk 5 zk 3 zk 3 zk 2 zk 10 zk 15 zk 10 zk 5 zk 15 zk 3 zk 5 zk 5 zk Cro+ wielka Cic$ Cu%awa .e# bojowy 0wia$!a $aranna 6a!$ielnica ognia 6orbac$ =%ot bojowy

.&*L
?F&[ 1& W:8*0 WFTC9

+0C: 15 zk 15 zk 3 zk 15 zk 5 zk 20 zk 5 zk 3 zk

?F&[ 1& W:8*0 WFTC9

?F&[ 1GS :+S&W:


Cro+ miotana 1no"e2 /istolet

?F&[ 1GS :+S&W:


Cro+ miotana 1no"e2 ?s$c$e# Sie

?F&[ 1GS :+S&W: F .:+C,F9 F

.:+C,F9
;ekki re!ni .i&"ki /ukler$ )arc$a Ae%m

.:+C,F9
;ekki re!ni /ukler$ )arc$a Ae%m

EI | S t r o n a

Warheim

=achiny<
=ac'iny stanowi wy#osa"enie bohaterw s%u"cyc' w s$eregac' !owia!c$onyc' i bogatyc' dru%yn( Ko najbar!$iej s#ektakularnyc' mac'in $nis$c$enia $alic$y nale"y samobie"ne 3zogi #arowe ora$ latajce Dyrokoptery( He!nak ic' wytwar$anie jest tru!ne, a sekrety konstrukcji s #ilnie str$e"one( 3nne rasy bu!uj s$ybkie ry!wany, ktre mog we!r$e si& w s$eregi wrogiej dru%yny i skosi j nic$ym $bo"e wy#osa"onymi w ostr$a ko%ami( Gale"y $auwa"y , "e je!ynie bohaterowie mog #owo$i *itewnym "tarzem -igmara(

C%:F:* ,FGS G*: ?0 ,W+,Z& &; :F9: S0Z=:F:<


FG1W:+ /ow$ 6o%o 6o+ 6o+ S9 WW LS S W BW 0 : C.

F F ^ ^

F F 3 3

F F 0 0

I F 3 3

^ J 3 3

I 1 1 1

F F 3 3

F F 1 1

F F 5 5

?itewny &'tarz Sigmara<


80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>I 2JJ 9* IJJ N @J ==

6ie!y obowi$ek w$ywa na #ole bitwy Siostry Sigmara, kie!y gro8ba !uc'owego ska"enia i moralnej !e#rawacji jest rwnie silna co gro8na mierci, /r$eorys$a wra$ $ /re$biterem Sigmara rus$aj na c$ele kom#anii, s#ogl!ajc wok% $ wy"yn #ot&"nego Citewnego ?%tar$a Sigmara i kr$yc$c be$litosne wersety $ Aitanii (ienawici, by #r$e#e%ni "o%nier$y Sigmara s%us$nym gniewem ora$ c'roni ic' !us$e #r$e! ws$elk gro$, ktrej #r$yj!$ie im stawi c$o%a( 9bu!owane $a c$asw =agnusa /obo"nego, masywne Citewne ?%tar$e Sigmara s #ot&"nymi #oja$!ami, a ic' bogate $!obienia i grujca na! nimi statua 9%otego 0ry*ona ra" w$rok swym blaskiem( 0ry*on jest symbolem ur$&!u 4ielkiego )eogonisty i tarc$ wiary( 9!ar$a si& tak"e, "e #ot&"ne /r$eorys$e o$!abiaj #owo$y tro*eami #okonanyc' stworw i innyc' #lugawyc' bestii .'aosu lic$c, "e wi!ok ten #ora$i w$rok wrogw 3m#erium i na#e%ni ic' #lugawe serca strac'em #r$e! #ot&g Sigmara(

9:S:1G S.,CA:8+,< 1LBG C,8, S F:C%.( ?0 ,W+G &; :F9 S0Z=:F:< wi&te #iec$&cie, symbole Sigmara i #ergaminy na ktryc' wy#isano be$litosne wersety $ Aitanii (ienawici ins#iruj -iostry -igmara !o jes$c$e skutec$niejs$ej walki $ wrogami 3m#erium( 4s$ystkie s#r$ymier$one mo!ele, $naj!ujce si& w o!leg%oci !o CO o! *itewnego "tarza -igmara otr$ymuj #remi& XI !o ws#%c$ynnika C. 1!o maksymalnej wartoci IJ2/ /ona!to, ambona $nac$nie $wi&ks$ajc mo"liwo e*ektywnego #r$eka$ywania ro$ka$w( *itewny "tarz -igmara, ktry $naj!uje si& w $asi&gu dowodzenia K?4VK.:, $wi&ks$a ten zasig o kolejne XCO( He!nak $e w$gl&!u na surow bu!ow& i ascetyc$ne warunki w #owo$ie mo"e #o!r"owa je!ynie @ #asa"erw lub o!#owie!nik w towarze. #r$y c$ym je!en $ nic' musi $aj miejsce obok wo8nicy( =:C%0+: W&A,++:< 5y!wan traktowany jest jak machina wojenna w tym sensie, "e #o!lega !$ia%aniu $akl& i e*ektom magic$nym skierowanym w%anie #r$eciwko machinom wojennym( &C%F&+: .:+C,F9:< Soli!na konstrukcja $a#ewnia #owo$owi "chron #ancerza na 5X( /ona!to, !$i&ki soli!nej konstrukcji mo!ele wo8nicy i #asa"erw otr$ymuj #remi& E2 !o "chrony #ancerza lub otr$ymuj "chron #ancerza na @X jeli nie #osia!aj $broi( L F9G=:+0,< Ga#rawa i konserwacja #oja$!w ora$ $ao#atr$enie $wier$t #ocigowyc' wymagaj s#oryc' nak%a!w *inansowyc'( 4 gr$e o!$wiercie!la to $asa!a, $go!nie $ ktr w trakcie sekwencji po potyczce, na #otr$eby $asa! s#r$e!a"y Bupw mo!el #oja$!u wra$ $ $a#r$&"onymi $wier$&tami #ocigowymi lic$ony jest #o!wjnie(

8 is t a mag ic zn ych pr z e dm i ot "w

Si"s tr Sig mara


&FTB
Cu%awa Aelsturma 6sajce ?str$e =iec$ Cojowy =iec$ /ewnego .iosu =iec$ /ot&gi =iec$ Sigismun!a =iec$ S#rawie!liwoci =%ot S!u ?str$e ;osu ?str$e =ocy ?str$e /rawej Stali )o#r Cestiobjcy

9?F&A:
/ancer$ $ =eteorytowego Uela$a )arc$a $ Cr$u 9akl&ta )arc$a

:809=:+G .a%un =agnusa 6itajski 0agat 6lejnot rwnowagi Gas$yjnik $ 6amienia Datum Ge*rytowy ;ew /iec$& .$ystoci K /iec$& Sigmara 5elikwia 5o#us$y 6amie+ Str$&# *lagi )ali$man S$c$&cia

:F*:+: /iec$& 9nis$c$enia 9wj 5o$#ros$enia

9:*8T

, .F9,1=0& G 3kona =agnusa <#r$" ?!wagi

S9 :+1:FG .'orgiew Sigismun!a /ro#or$ec /ogromcy Kemonw S$tan!ar 3m#erium S$tan!ar =&stwa

E2 | S t r o n a

3antasy Skirmish

E4 | S t r o n a

Warheim

Wie#kie %rabstwo :)er#andu


Naturalne granice poo-onego w poudniowo>wschodniej cz1ci Imperium 2ielkiego /ra$stwa 6Derlandu wyznaczaj od pnocy rzeka 6Der, od poudniowego zachodu rzeka =eik, za1 na wschodzie rwniny zaczynaj wznosi+ si na spotkanie 'r Kra%ca (wiata i 'r *zarnych 4am, rozproszone na terenach midzy 6Derlandem i Ksistwami 'ranicznymi, znajduj si krlestwa Krasnoludw 2yznaczajca pnocn granice prowincji =zeka 6Der przepywajc przez 6Derland przy$iera $ardzo mocny, $kitny odcie%, prd rzeki jest silny a woda pienista =zeka ma swoje 8rda w *zarnych 'rach i nim dotrze do 6Derlandu przecina na p Krain 0gromadzenia ;eglowna na niemal caej swej dugo1ci rzeka jest szlakiem komunikacyjnym, chtnie wykorzystywanym przez awanturnikw, pyncych z Nuln w kierunku zniszczonej krasnoludzkiej twierdzy Karak>Karn 2 poudniowo>wschodniej cz1ci 2ielkiego /ra$stwa 6Derlandu wznosz si ruiny 4rzech 2ie-, jak nazywaj #ortec 6Derlandczycy 2ielu uczonych twierdzi, -e #orteca zostaa wzniesiona przed mileniami przez "l#w, a zamknita w kamieniach magia, w cigu stuleci ulega spaczeniu i o$ecnie ruiny wypenia o$ca, pot-na i wroga sia 6Derland graniczy na zachodzie z pa%stwem>miastem Nuln i 2issenlandem, za1 na pnocy ze ,tirlandem i Krain 0gromadzenia 2 przeciwie%stwie do pokrytych wielkimi lasami innych prowincji Imperium, 6Derland stanowi pas skpanych w so%cu rwnin, ktry $iegnie mniej wicej z kierunku pnocno>zachodniego na poudniowo>wschodni 6Derland to -yzna kraina, nawadniana przez coroczne wylewy otaczajcych j wielkich rzek 2 niektrych latach wody wznosz si wy-ej ni- zwykle, zalewajc wiele miast i osad poo-onych wzdu- ich $iegu :ednak 6Derlandczycy traktuj wiosenne powodzie jako cen, ktr trze$a paci+ za o$#ite plony 2 ostatnich latach 2ielka /ra$ina podja rozmowy z Krasnoludami z Karak 6ngazhar w 'rach *zarnych, chcc zleci+ im skonstruowanie systemu zapr i gro$li wzdu- $rzegu 'rnego =eiku, co ma umo-liwi+ zapanowanie nad jego wodami podczas sezonu powodziowego 0arwno wadca 2issenlandu, jak i gildia in-ynierw z Nuln gorco przeciwko temu zaprotestowali 4en pierwszy o$awia si, -e ziemie jego prowincji ucierpi wskutek wprowadzenia takiego rozwizania, natomiast gildia in-ynierw twierdzi, -e to zlecenie $ezwzgldnie powinno zosta+ wykonane przez Ludzi Intensywne karczowanie lasw i uprawa ziemi zmienia pokryt niegdy1 gstymi lasami i grzskimi $agnami prowincj Imperialni $udowniczowie, za pomoc pot-nego systemu kanaw, osuszyli $agna, ktre zmieniy si w $ogate w ry$y stawy, idealnie nadajce si do wdkowania 2ielu $ogatych szlachcicw posiada w granicach swoich ziem strze-one przez gwardzistw stawy7 a aDerlandzka !zielnica ,taww jest kolejnym, po 6Derheimie i 2uppertalu ulu$ionym przez szlacht rejonem prowincji 0 dala od rzek, rwniny wznosz si agodnie w kierunku geogra#icznego centrum prowincji, gdzie ,tara Krasnoludzka !roga i trakt do 6g$eiten spotykaj si w miasteczku /eideck 2 g$i 6Derlandu przewa-aj mae wioski rozsiane po rozlegych lennach osiadej szlachty Na zachodzie i w centralnych cz1ciach prowincji, szlachta zajmuje si gwnie hodowl synnego dugorogiego $yda aDerlandzkiego, pdzc co roku swoje stada do portw w 6Derheim i Loning$ruck, gdzie zwierzta s szlachtowane, a miso wysyane do innych prowincji *hocia- niektrzy arystokracji, szczeglnie z okolic Nuln, chc uchodzi+ za wyra#inowanych 1wiatowcw, co nie pozwala im oso$i1cie prowadzi+ stad na targ, $ardziej konserwatywne i tradycyjne rody nadal uwa-aj za punkt honoru oso$iste dowodzenie spdem $yda 2 ich opinii jest to doskonaa okazja, a$y popisa+ si przed rywalami 5ieszka%cy o$u miast wiedz, -e gdy w okolicy przy$ywaj hodowcy $yda, lepiej nie wychyla+ nosa z miejscowych karczm, $owiem s to Ludzie nader skorzy do $ijatyki 2 poudniowo>1rodkowej i we wschodnich cz1ciach prowincji hodowla $yda ustpuje uprawom winoro1li, gdy- tamtejsze ziemie naj$ardziej ze wszystkich terenw zachodniego 6Derlandu nadaj si uprawy wysokiej jako1ci pnczy winnych Niektre plantacje wyciskaj grona i na miejscu produkuj wasne wino, natomiast inne transportuj owoce do po$liskich miast, a stamtd po1rednicy wysyaj je do miejscowych winiarni !o sawnych i niesawnych win aDerlandzkich zalicza si 9iae 'renzstadzkie, szczeglnie popularne i wysoko cenione w 5arien$urgu, oraz =u$inowe Loning$rudzkie, tanie i chtnie spo-ywane przez mniej zamo-nych mieszka%cw Imperium, od Nuln do *arro$urga 2schodnia cz1+ prowincji to tereny dziaalno1ci handlarzy kamieniami szlachetnymi, mineraami i #utrami 2ielu Ludzi pracuje w kopalniach u stp 'r *zarnych i Kra%ca (wiata, w zamian za prawo do wydo$ycia oddajc cz1+ uro$ku miejscowemu wadcy Niewielu jednak zapuszcza si w g$okie gry w poszukiwaniu $ogactw i mineraw, $owiem w ten spos$ wkroczyli$y na teren Krasnoludw, ktre nie wahaj si przed zacigniciem intruza przed o$licze ludzkiego sdu i za-dania odszkodowania Ksi-ta>"lektorzy 6Derlandu staraj si d$a+ o do$re stosunki z Krasnoludami i przestrzegaj swoich wasali, a$y o ile to mo-liwe, szanowali krasnoludzkie prawa i zwyczaje 0 gr najcz1ciej sprowadza si #utra $o$rw, wydr i rzadkich $kitnych norek, nazywanych tak ze wzgldu na nie$ieskawy po$lask wosia 2ysokiej jako1ci #utra osigaj znaczne ceny na rynkach wielkich miast, a my1liwi musz strzec si tych, ktrzy gotowi s ukra1+ ich z trudem zdo$yte do$ra

%istoria K po#ityka
Le-ce na poudniu Imperium 2ielkie /ra$stwo 6Derlandu, strze-one przed nadcigajcymi z pnocy zagro-eniami, w cigu stuleci coraz mniej #unduszy przeznaczao na prowincjonaln armi, utrzymujc jedynie szcztkowe kontyngenty u podn-a *zarnych 'r, wzdu- poudniowych granic prowincji 2 6,CJGJ, wojska 6Derlandu zostay cakowicie zaskoczone i roz$ite przez pot-n, schodzc z *zarnych 'r armi 0ielonoskrych 0adziwiajco mdry i $ystry jak na 0ielonoskrego, /erszt .rkw 'or$ad ;elazny <azur, wyprowadzi swoje wojska z le-cej na 0ych 0iemiach twierdzy ;elazna ,kaa i po przekroczeniu *zarnych 'r zaatakowa le-ce na pnocy ziemie Ludzi Nieliczna, sa$o wyszkolona armia 2ielkiego /ra$stwa zostaa roz$ita, a wzniesione przez Ludzi osady, cznie ze stolic prowincji 6Derheim, spldrowane i spalone =ozzuchwaleni atwym zwycistwem .rkowie ruszyli na pnocny>zachd Nuln, stolica krainy ,olland, jak wwczas nazywano poudniow prowincj Imperium, znan dzi1 jako 2issenland, zostaa zdo$yta po kilku dniach i .rkowie wdarli si do poudniowo> wschodnich dzielnic miasta 2 czasie $itwy 'or$ad za$i "lektora ,olland i zdo$y jego miecz =uniczny Kie 'or$ad ;elazny <azur poprowadzi swe wojska dalej, w kierunku stolicy Imperium, jednak o$ro%cy 6ltdor#u odparli atak 2ojska 0ielonoskrych zostay zmuszone do odwrotu Na polach rozcigajcych si wok 'run$urga, armia 'or$ada zostaa zatrzymana i roz$ita przez wojska /ra$iego 2issen$urga, ktry pomimo powa-nych ran za$i /erszta .rkw /ra$ia 2issen$urg, ktry prze-y $itw, zosta mianowany przez Imperatora "lektorem poz$awionej wadcy prowincji, ktr nazwano p8niej 2issenlandem 6Derland szy$ko podnis si z popiow wojny, odnowiono zniszczone przemarszem /ordy .rkw $rukowane go1ci%ce, od$udowano miasta i osady oraz wznowiono produkcj wina <o roz$iciu armii 'or$ada i od$udowie 6Derlandu w prowincji pojawiy si nowe siy militarne "lektor prowincji polegajcy do tej pory na oddziaach milicji powoywanych w celu dora8nego zaradzenia zagro-eniom i skutecznych, cho+ nielicznych oddziaach -onierzy armii aDerlandzkiej, otrzyma wsparcie w postaci pochodzcych z 4ilei najemnikw !o$rze wyszkoleni -onierze, pochodzcy z tilea%skich miast>pa%stw zostali s#ormowani w do1+ do$rze zorganizowane oddziay strzelcw, ucznikw, kusznikw, piechoty i konnicy 21rd najemnikw znajdowali si tak-e walczcy krtkimi mieczami wojownicy z estalijskiej 9il$ali oraz wcznicy z Nuln Najemnicy w cigu niezliczonych $itew z 0ielonoskrymi i 0wierzolud8mi wielokrotnie udowodnili swoj skuteczno1+ =wnocze1nie, na poudniu powstaa Liga 2ein$urgska, sojusz o$ejmujcy mieszka%cw licznych osad i miasteczek, poo-onych w poudniowej cz1ci prowincji 0adaniem Ligi $yo strze-enie grskich przeczy, u-ywanych przez 0ielonoskrych, a czcych Imperium z Ksistwami 'ranicznymi :ednak "lektor 6Derlandu, o$awiajcy si zagro-enia ze strony Ligi 2ein$urgskiej za-da jej rozwizania :ednak czonkowie Ligi, od dawna nie darzcy szacunkiem "lektora, nie podporzdkowali si jego decyzji i prowincj na dugie lata spowiy dymy wojny <o latach krwawych i nie przynoszcych rezultatw $itew, o$ie strony podpisay rozejm, uznajcy istnienie Ligi 2ein$urgskiej <o zako%czeniu wojny z 0ielonoskrymi do zamku =e$stock przy$y hra$ia 4eophilus Don =einwald, znany handlarz wina /ra$ia od$udowa zamek, zniszczony przez 0ielonoskrych, jednak wkrtce uzna, -e #orteca poo-ona jest z$yt $lisko *zarnych 'r i przekaza zamek na rzecz Kultu ,igmara 5nisi ,igmara, krtko po rozgoszczeniu si w zamku wznowili produkcj wina 2 czasie dziesicioleci, wielu wojownikw przy$ywao do zamku, $y su-y+ jako stra- =e$stock sta si wa-nym punktem na trasie pielgrzymek, pod-ajcych drog ,igmara do <rzeczy *zarnego .gnia Na pocztku VV wieku, o$ejmujcy urzd opata [uintus !iehl ustanowi regu zakonn, ktr potwierdzi 2ielki 4eogonista ,igmara i zamieszkujcy opactwo wojownicy zostali uznani za zakon rycerski nazwany 0akonem (witego ,iggurda Ana cze1+ wielkiego wodza 9rigundianB i #ormalnie nale-cy do 4emplariuszy <oncego ,erca .d momentu swego powstania zakon $y wrogi rewolucyjnie nastawionej Lidze 2ein$urgskiej, a w cigu dziesicioleci pomidzy dwoma organizacjami wielokrotnie dochodzio do krwawych star+ .$ecny .pat z =e$stock jest zaprzysigym wrogiem Ligi i chtnie przeszy$y swoj domen o nale-ce do 2ein$urgczykw ziemie Natomiast 0akon (witego ,iggurda postrzegany jest przez Lig jako #anatyczna instytucja polityczna i nie cieszy si z$yt du- popularno1ci Kolejny sojusz powsta na pocztku VVIIII wieku po odparciu Inwazji *haosu, kiedy wojownicy i kapani ,igmara, weterani wojny z *haosem, zao-yli Lig 5ota ,ojusz o$ejmuje osady i miasteczka le-ce na wschodnim $rzegu 'rnego =eiku, a 2uppertal, drugie, co do wielko1ci miasto prowincji, jest jednocze1nie siedzi$ jednego z przywdcw Ligi 5ariusa Don Leitdor# Liga 5ota jest organizacj podleg prawom Kultu ,igmara i w osadach nale-cych do sojuszu przestrzega si tych przepisw z ca surowo1ci Liga 5ota jest pot-n organizacj i 2ielka /ra$ina Ludmila Don 6lptraum o$awia si, -e je1li nie przyczy si do sojuszu to po jej 1mierci, ktra mo-e nadej1+ szy$ko Awszak hra$ina ma JJ latB, jej crka 5arlene mo-e zosta+ po1lu$iona lu$ za$ita i tron elektorski, przy cichym wsparciu Imperatora, przejmie 5arius Don Leitdor# Najnowszym z sojuszy, zawizanym dwie dekady temu jest Liga 2ina, organizacja lojalna wo$ec "lektora, powstaa w celu powstrzymania ra$unkowych rajdw dokonywanych przez stirlandzkich $aronw>roz$jnikw *ho+ win za gra$ie-e zrzucano na $anitw, 0ielonoskrych i mutantw to czonkom Ligi z powodzeniem udao si wytropi+ i odzyska+ skradzione przez stirlandzkich $aronw aDerlandzkie do$ra 2 cigu ostatnich dziesicioleci, poprzedzajcych elekcj Karla>@ranza, sytuacja polityczna wewntrz Imperium znacznie si pogorszya .sa$iony wiekiem Imperator zacz ulega+ dziaaniom zarwno wewntrznych jak i zewntrznych wrogw, a intrygi, na elektorskich dworach, misternie tkane przez pokolenia kultystw *haosu zaczy przynosi+ owoce, od-yy nie tylko dawne wa1nie, ale tak-e powstao wiele nowych <oz$awieni silnego przywdcy "lektorzy zaczli zwraca+ si przeciw so$ie 2y$r Karla> @ranza I, tchn nieco nadziei w zatroskane losem Imperium serca

E5 | S t r o n a

3antasy Skirmish
.$ecnie 2ielkim /ra$stwem 6Derlandu rzdzi JJ letnia Ludmila Don 6lptraum, jej spadko$ierc jest najstarsza crka $aronowa 5arlene, a najwikszym wrogiem 5arius Don Leitdor# ,tojcy na czele rodu i znany ze swego chwiejnego charakteru 5arius Don Leitdor# nazywany jest przez innych ,zalonym 6m$itny, d-cy do przejcia elektorskiego tronu szlachcic czsto jest ponury i przygn$iony lu$ na cae dnie zamyka si w swoich komnatach, nie przyjmujc pokarmu i nie odzywajc si do nikogo, rwnie czsto wpada w #uri <oza chwiejnym charakterem, 5arius Don Leitdor# znany jest ze swego ju- niemal legendarnego zamiowania do jedwa$i, aksamitw i najnowszych trendw mody oraz oglnie wszystkiego co tilea%skie, cho+ polityczni przeciwnicy uwa-aj do za nieudolnego #ircyka to szlachcic posiada w 4ilei wielu wpywowych przyjaci, a sam jest jednym z przywdcw wpywowej Ligi 5ota Niezno1ne usposo$ienie Kon Leitdor#a nie wpywa na #akt, -e szlachcic jest 1wietnym szermierzem walczcym mieczem i lewakiem, utalentowanym poet, zdolnym malarzem i pomysowym in-ynierem oraz wynalazc 5arius Don Leitdor# ode$ra wiele lekcji #echtunku od tilea%skiego #echmistrza @rancisco *armagnola 2 6Derlandzie, 2ielka /ra$ina Ludmila Don 6lptraum, wyznawczyni !awnej 2iary, musiaa podj+ trudn decyzj *ho+ /ra$ina zawsze $ya lojalna wo$ec Imperatorskiego !woru, to doskonale wiedziaa, -e ona sama, oraz jej przejawiajca proulryka%skie sympatie rodzina nie jest z$yt popularna w1rd wyznajcych ,igmara szlachcicw Ludmila wiedziaa tak-e, -e na dwr jej najwikszego konkurenta 5ariusa Don Leitdor# przy$y imperialny plenipotent, przynoszcy Don Leitdor#om nie#ormalne poparcie Imperatora, a jej samej ciche ostrze-enie3 je1li hra$ina nie przyczy si do sojuszu i nie wyrzeknie si swoich proulryka%skich sojusznikw, to wojska prowadzone przez 5ariusa Leitdor#a zaatakuj 6Derheim *ho+ 2ielka /ra$ina posiadaa wsparcie Ligi 2ina, to nie moga ryzykowa+ starcia z przewa-ajcymi siami Don Leitdor#a, zdajc so$ie doskonale spraw, -e za am$itnym i szalonym szlachcicem stanie nie tylko Liga 5ota czy .pactwo ,igmarytw z =e$stock, ale tak-e Liga 2ein$urgska oraz su-cy w armii Don Leitdor#w tilea%scy najemnicy =wnie skomplikowana wydaje si $y+ polityka zewntrzna prowincji 6Derland utrzymuje do$re relacje z Nuln oraz 2issenlandem i mo-e liczy+ na przysanie z miasta> pa%stwa doskonale wyszkolonych jednostek wcznikw i artylerii 2 przeszo1ci to 6Derland zapewnia ochron, poo-onemu na ruchliwym szlaku handlowym, rozwijajcemu si miasteczku .$ecnie sytuacja si odwrcia, miasteczko rozroso si do rozmiarw pot-nego miasta>pa%stwa z rwnie pot-n armi =elacje pomidzy 6Derlandem i Krain 0gromadzenia nie nale- do serdecznych 6Derlandczycy wciroszcz so$ie pretensje do le-cej w Krainie 0gromadzenia 5archii 6Deru 2edug powtarzanych od wiekw opowie1ci, mieszka%cy $aronii zostali zmuszeni do opuszczenia ziem przez uz$rojone oddziay Imperatora Ludwiga 'ru$ego, ktry przekaza teren niziokom <omidzy 6Derlandem a poo-onym na pnocy ,tirlandem od wiekw utrzymuj si napite stosunki 2 przeszo1ci stirlandzcy $aronowie>roz$jnicy, powstrzymani przez aDerlandzk Lig 2ina, pozwalali so$ie na 1miae wypady na tereny 6Derlandu, ra$ujc wsie i mae miasteczka, a nastpnie uciekajc z upami do swoich, poo-onych w granicach ,tirlandu, twierdz *ho+ zaprzestano ju- owego procederu, a cz1+ winnych zostaa ukarana, to minie jeszcze wiele czasu nim o$ie strony zapomn o doznanych krzywdach ,ylDania, podo$nie jak reszta Imperium, jest wedug 6Derlandczykw krain zych omenw i niewielu do$rowolnie tam wdruje :e1li jumusz to uczyni+, to wy$ieraj du-sz, okr-n drog, prowadzc do Nuln, skd rzek ,tir pyn do 2aldenho#, stolicy ,ylDanii =elacje pomidzy prowincj a Ksistwami 'ranicznymi opieraj si przede wszystkim na o$ustronnej ochronie 6Derlandczycy, z pomoc kontyngentu 4emplariuszy <oncego ,erca strzeg pnocnego wylotu <rzeczy *zarnego .gnia, natomiast wojska ksistwa le-cego po drugiej stronie *zarnych 'r jego poudniowego ko%ca

Fe#igia
Kult ,igmara jest dominujcym wyznaniem w1rd mieszka%cw miast, szczeglnie w1rd mieszczan i szlachty 2iara w ,igmara jest $ardzo silna wzdu- 'rnego =eiku, gdzie swoje wpywy posiada Liga 5ota *entrum wiary w ,igmara jest miasto 2uppertal, gdzie wiara graniczy z #anatyzmem, a przestrzeganie prawa jest egzekwowane przez zakonnikw i kapanw, aktywnie uczestniczcych w polityce .skar-onych o przestpstwa poddaje si pr$om, stosowanym tak-e przez Inkwizycj, i je1li oskar-ony je przejdzie, zostaje uniewinniony, co zdarza si $ardzo rzadko <owszechnie znanym w 6Derlandzie jest <rez$iter ,igmara :oseph *zcigodny, zawdziczajcy rozgos szczeglnie okrutnym wyrokom, jego ulu$ion kar wymierzan za $lu8nierstwo jest wyrywanie jzyka !awna 2iara, pogardzana przez klas 1redni i szlacht jest popularna w1rd prostych wie1niakw 21rd szlachty jedynie 2ielka /ra$ina Ludmila Don 6lptraum i jej rodzina przyznaa si do praktykowania !awnej 2iary Inne wyznania peni drugorzdn rol w porwnaniu z Kultem ,igmara czy !awn 2iar Kerena jest popularna w1rd uczonych, zamieszkujcych Loning$ruck, gdzie najwiksza 1witynia po1wicona jest 9ogini Nauki \ ,prawiedliwo1ci )lryk posiada prawdopodo$nie nielicznych wyznawcw w1rd mieszka%cw wsi poo-onych u stp *zarnych 'r, gdzie wilki po-eraj $ydo a 0ielonoskrzy przypuszczaj sporadyczne ataki 4ak-e =anald posiada swoich wyznawcw w1rd $iedniejszych mieszka%cw miast <oniewa- 6Derland posiada w swoich szeregach wielu 4ilea%skich najemnikw, wraz z nimi do prowincji przy$y Kult 5yrmidii Kaplice po1wicone 9ogini 2ojny wzniesiono w 6Derheim i 2uppertalu

?arwy prowincji
*zer% i -+Xzoty s od wiekw tradycyjnymi $arwami prowincji ,zlachta, zale-nie od poparcia, jakim darzy rzdzcego "lektora ozda$ia swych -onierzy i namioty $d8 to w $arwy prowincji, $d8 to w zupenie inne, czsto kojarzone z wrogami "lektora kolory Liga 5ota za swoje $arwy przyja $ielXsre$ro i $kit, rewolucyjna Liga 2ein$urgska przeciwna tradycji i opozycyjna w stosunku do o$ecnej "lektorki za swoje $arwy przyja czerwie% i -+Xzoto Liga 2ina, trzymajca si tradycji i lojalna wo$ec elektorskiego dworu przyja $arwy prowincji, czer% i -+Xzoto

:)erheim
:eszcze przed narodzeniem ,igmara, 6Derheim > miejsce gwnego o$ozowiska 9rigundian > stao si najwa-niejszym miastem na terenach pomidzy 6Derem a =eikiem <oo-one na wysokim cyplu w$ijajcym si w 6Der, pozostaje niezagro-one przez coroczne powodzie i wylewy rzeki 2 najwy-szym punkcie miasta, na ko%cu drogi prowadzcej z <#unzig i /eideck, stoi otoczona pot-nymi murami #orteca "lektora 0 wie- twierdzy rozciga si wspaniay widok na otaczajce miasto rwniny Legenda gosi, -e podo$no $udow twierdzy rozpocz sam ,iggurd po tym, jak ,igmar mianowa go Ksiciem prowincji *hcia stworzy+ sym$ol tak pot-ny i zastraszajcy, -e$y -aden $untownik ani naje8d8ca nigdy nie odwa-y si rzuci+ wyznawania jego wadzy Naturalnie, zamek 6Der$urg $y kilka razy prze$udowywany, roz$udowywany i naprawiany, wic trudno jednoznacznie stwierdzi+, czy rzeczywi1cie zosta wzniesiony przez legendarnego wodza 9rigundian )czeni szacuj dat zao-enia zamku na pocztek <ierwszego 4ysiclecia, ale niepodwa-alnych dowodw mogo$y dostarczy+ tylko z$adanie #undamentw, czyli wej1cie do krypt Ksi-t>"lektorw !otychczas pro1$y o zezwolenie na takie $adania $yy regularnie odrzucane $ez -adnego uzasadnienia Niektrzy zastanawiaj si, czy wadcy 6Derlandu zwyczajnie d$aj o spokojny spoczynek zmarych przodkw, czy mo-e prawdziwe s pogoski o tym, -e w krypcie ,iggurda wci- znajduj si jego tarcza, wcznia i rydwan :e1li rzeczywi1cie tak jest, Ksi-ta>"lektorzy raczej nie $yli$y tak chtni do wyjawiania innym, -e posiadaj tak pot-ne arte#akty 6Derheim synie ze swoich o$r, gdzie latem ko%cz si spdy $yda <rzez kilka dni ulice wypenia $ydo sprowadzane na rynek, a pracownicy wa1cicieli trzd maj zaledwie kilka dni na wydanie swego zaro$ku i za-ywanie przyjemno1ci miasta 2 tym czasie stra6Derheim zwyczajowo zatrudnia dodatkow pomoc, a$y zachowa+ przynajmniej odro$in kontroli nad 1witowaniem .$ory mieszcz si w po$li-y dokw, gdzie znajduj si tak-e rze8nie, wic sprawione miso mo-e od razu $y+ solone lu$ marynowane i adowane na $arki do dalszego transportu .statnio grupa kupcw zacza eksperymenty z lodem sprowadzanym z gr 'ildia solarzy z 6Derheim zagrozia wszczciem rozruchw, je1li te dziaania nie zostan przerwane 2 mie1cie stoi synny pomnik zwany Kolumn *zaszek 0naczy on miejsce stoczonej w VKIII wieku $itwy z armi 'or$ada ;elaznego <azura <omnik upamitnia o#iary polege w walce z 0ielonoskrymi !o dzisiejszego dnia powiada si, -e w Noc 4ajemnicy A'eheimnisnachtB z niektrych czaszek spywa krew

E@ | S t r o n a

Warheim

Stra/nicy dr"g z :)er#andu<


\erlan!c$ycy twier!$, "e ic' #r$o!kowie #r$ybyli na te $iemie #o!c$as wielkic' w&!rwek oko%o tysi&c$nego roku #r$e! Sigmarem( Crigun!ianie, b&!c mistr$ami ja$!y konnej i #owo"enia ry!wanami, wy#&!$ili lub #o!bili istniejce #lemiona, stajc si& #anami #r$ej&tyc' obs$arw( 9e swojego wielkiego obo$owiska i *ortu, na miejscu ktrego stoi obecnie 7\er'eim, krlowie Crigun!ian wyje"!"ali na wojny $ #lemionami <nberogenw i =erogenw ora$ ban!ami ?rkw i 0oblinw( Gawi$ali !obre stosunki $ 6rasnolu!ami i c$&sto $a#ewniali ic' armiom ws#arcie konnicy( Crigun!ianie $askarbili sobie re#utacj& $aciek%yc' wojownikw, !okonujc b%yskawic$nyc' i $masowanyc' atakw wymienitej ja$!y, c$ym $!obyli res#ekt nawet wr! swoic' najwi&ks$yc' rywali( 4 istocie, w c$asie ostatniego s$turmu #o!c$as bitwy na /r$e%&c$y .$arnego ?gnia, Sigmar rus$y% !o walki w ry!wanie Siggur!a, wo!$a Crigun!ian( .'ocia" u#%yw c$asu i w&!rwki #lemion w#rowa!$i%y !o 7\erlan!u now krew, tra!ycje Crigun!ian na!al s tam silne( .'ocia" nie naje"!"aj ju" swoic' ssia!w 1$a wyjtkiem wybuc'ajcyc' o! c$asu !o c$asu wojen !omowyc'2, ani nie rus$aj !o boju ry!wanami, 7\erlan!c$ycy to uro!$eni "o%nier$e, ktr$y $ac'owuj $imn krew i nie$%omne morale( 3c' s$lac'ta walc$y w *ormacjac' ja$!y, wietnie w%a!ajc ko#i i miec$em, na ws#arcie majc #ies$e o!!$ia%y #ikinierw i kus$nikw( Crigun!ianie to osobliwy lu!( /os#lstwo s$e#c$e, "e !umny r! Crigun!ian nieco #o#su% swoja krew na skutek #raktykowanyc' o! stuleci ma%"e+stw wewn&tr$nyc' i nie#okojcego w#%ywu 0r .$arnyc'( /reten!ent !o tronu Blektorskiego, $wany S$alonym, =arius \on ;eit!or* #r$yc$yni% si& !o #owstania wielu "artw o swoic' $iomkac'( 7\erlan!c$ycy s lu!8mi otwartymi, #e%nymi #asji i s$c$erymi !o blu( Heli co ic' ro$bawi #o!c$as #ogr$ebu ro$emiej si&( Heli kto ic' $!enerwuje, !a!$ to #o sobie #o$na ( 9nani $ $ami%owania !o $abawy i ciekawoci wiata, ceni osoby u$!olnione w s$tuce snucia o#owieci F $ c$ego bar!$o cies$ si& w&!rowni gaw&!$iar$e( )ak"e 6'a$a!$i s mile wi!$iane w 7\erlan!$ie, $e w$gl&!u na s$acunek !la ic' be$#ore!niego s#osobu wyra"ania o#inii( He!nak 7\erlan!c$ycy bywaj te" nie$go!ni, ka#ryni i $mienni( 7strologia, wr"by i lic$ne $abobony s bar!$o ro$#ows$ec'nione, a ku#cy c$&sto re$ygnuj $ interesw !okonywanyc' w nies#r$yjajcej go!$inie lub w #ec'owym !niu( =arius \on ;eit!or* F $nany $ tego, "e w#a!a w g%&bok !e#resj& lub !$iwne na#a!y s$a%u F jest u$nawany $a #r$yk%a! ty#owego 7\erlan!c$yka( S%ys$ano, "e nawet #ogromcy )rolli mwili o mies$ka+cac' #rowincji, "e maj nie #o kolei w g%owac'( 9mienna i gwa%towna natura #otomkw Crigun!ian sta%a si& 8r!%em lic$nyc' !ocinkw o regimentac' a\erlan!$kic', nagle $mieniajcyc' $!anie w trakcie ataku( )ego ro!$aju "arty nie$miernie irytuj "o%nier$y w c$arnoF"%tyc' mun!urac', ktr$y nie $ga!$aj si& $ ws$elkimi insynuacjami, jakoby #o! w$gl&!em s#rawnoci bojowej ust&#owali wojownikom $ innyc' #rowincji( 7\erlan!c$ycy s tak"e $nani $e swojego braku tolerancji !la #rawnikw i s#isanyc' umw, ktre sugeruj, "e nie mo"na #olega na 'onor$e c$%owieka( )yc', ktr$y #rowa!$ interesy $ 7\erlan!c$ykami, stale irytuj $a#ewnienia, "e ws$ystko $ostanie wykonane na s%owo 'onoru( Giektr$y twier!$, "e to w istocie nar$&!$ie 'an!lowe wykor$ystywane #r$e$ #r$ebieg%yc' a\erlan!$kic' ku#cw !o #o!bu!owania swojej re#utacji(

.ocztkowa #iczba .unkt"w 1o!wiadczenia<


*:.0 :+ ro$#oc$yna gr& $ 2J #unktami 7owiadczenia( =:Z0S ,F =:Z00 albo .F,9?0 ,F S0Z=:F: ro$#oc$yna gr& $ I2 #unktami 7owiadczenia( S0,FB:+ ro$#oc$yna gr& $ E #unktami 7owiadczenia( F:.,F ro$#oc$yna gr& $ E #unktami 7owiadczenia( S F&++0CG ro$#oc$ynaj gr& nie #osia!ajc #unktw 7owiadczenia(

abe#a umiej(tno!ci

Stra/nik"w dr"g z :)er#andu


W:8*0 S F9, 8,C*0, :*:1, =0C*0, S0;&W, S9G?*& C0&W, S.,C A:8+,

*:.0 =:Z0S .F,9?0

:+

,F =:Z00 ,F S0Z=:F:

S0,FB:+
F:.,F

] ] ] ] ] ] Aista umiejtnoci !ost&#na !la $agistra $agii umies$c$ona $osta%a w F&9190:8, NN000< =:Z0:( Aista umiejtnoci !ost&#na !la #rezbitera -igmara umies$c$ona $osta%a w F&9190:8, NN0000< =&180 WG( ] ] ] ] ] ] ] ]

Lmiej(tno!ci specja#ne<
*ohater kom#anii -tra%nikw drg z AEerlandu, ktry osign% kolejny #o$iom !owia!c$enia i w ramac' ro$woju wylosowa% (" 8 +$9:;<6("=> mo"e naby je!n $ umies$c$onyc' #oni"ej umiejtnoci specjalne( 4i&cej in*ormacji na temat nauki umiej&tnoci $amies$c$ono w F&9190:8, Y00< *:=.:+0:(

Charakternik<
)war!$i, a\erlan!$cy grale s%yn $e swej granic$cej $ g%u#ot o!wagi( *ohater mo"e #r$er$uci nieu!any test S)57.A< i 05?9:( 4ynik !rugiego r$utu jest ostatec$ny( /ona!to, mo!el automatyc$nie $!aje testy S7= 4 47;.B(

*awa#erzysta<
*ohater biegle je8!$i konno lub na innyc' wier$c'owcac'( K$i&ki umiej&tnoci mo!el mo"e #r$er$uci nieu!any test jeCdziectwa, wynik !rugiego r$utu jest ostatec$ny(

8ekka jazda<
*ohater #o!lega $asa!$ie s#ecjalnej ;B667 H79K7(

=ocna g'owa<
*ohater #otra*i s#oro wy#i i je!noc$enie $ac'owa w$gl&!n tr$e8wo ( 9!olno $wi&ks$a o!#orno bohatera na !$ia%anie alko'olu ora$ narkotykw i truci$n( *ohater otr$ymuje $agiczn "chron 5X #r$eciwko e*ektom !$ia%ania zatrutego or%a lub 97)5<)B0? 7)76< ora$ $a"ywanyc' G756?):6V4 i s#o"ywanyc' =36S)<5(

.oszukiwacz z'ota<
*ohater s#&!$i% m%o!o w towar$ystwie #os$ukiwac$y $%ota, a mo"e #osia!a nie$wyk%y talent o!naj!ywania kos$townoci( Gie$ale"ne o! #r$yc$yny mo!el, #o!c$as rzutw na eksploracj w c$asie sekwencji po potyczce mo"e $mo!y*ikowa wynik je!nego r$utu o `I(

+atura<
GB<)57;G7(

Fanger<
7\erlan!$cy grale $nani s $ u#oru i !eterminacji, $ jak #okonuj ws$elkie #r$es$ko!y( *ohater ignoruje kary $a #orus$anie si& #o terenie trudnym, $a ujemne mo!y*ikatory $a #orus$anie si& #o terenie bardzo trudnym $mniejs$one s o #o%ow& 1teren bardzo trudny nale"y traktowa jako teren trudny2( /ona!to, 57G0B5 mo"e biega& #o terenie trudnym lub terenie bardzo trudnym, a tak"e wte!y, g!y #okonuje przeszkody ora$ automatyc$nie $!aje ws$ystkie testy terenu niebezpiecznego(

Wyb"r postaci<
6om#ania -tra%nikw drg z AEerlandu musi $awiera nie mniej ni" 4 i nie wi&cej ni" I@ mo!eli( 0rac$ ma @JJ zotych koron, ktre musi #r$e$nac$y na rekrutacj& mo!eli !o swojej !ru"yny(

?ohaterowie<
*:.0 :+< 6om#ani -tra%nikw drg z AEerlandu musi !owo!$i o*icer w sto#niu Kapitana( Kapitan mo"e by tylko je!en! =:Z0S ,F =:Z00 albo .F,9?0 ,F S0Z=:F:< 6a#itan mo"e lic$y na ra!& i #omoc $agistra $agii albo #rezbitera -igmara, lec$ nig!y obu nara$( S0,FB:+ < 4 s$eregi kom#anii mo"na wcieli je!nego -ier%anta( F:.,F< 4r! -tra%nikw drg mo"e s%u"y !wc' 6raperw(

Fewe#ator Rty#ko dow"dcaS<


6om#ania !owo!$ona #r$e$ rewelatora cies$y si& s#orym bogactwem i s$c$&ciem( /o $ako+c$eniu ro$grywki, jeli K?4VK.7 nie $osta% yczony z akcji!, w trakcie sekwencji po potyczce, na #otr$eby $asa! s#r$e!a"y Bupw kom#ania traktowana jest tak jakby s#r$e!a%a je!n c$& Bupu wi&cej, ni" ma to *aktyc$nie miejsce(

Lporczywo!2<
0rale $ 7\erlan!u w biegu s nieust&#liwi nic$ym nast&#ujce #o sobie #ory roku, a ic' #oc'! jest #raktyc$nie nie !o #owstr$ymania( *ohater mo"e biec, nawet jeli wrg $naj!$ie si& na tyle blisko, by #owstr$yma bieg(

Stronnicy<
S F:B+0* 1FUZ< Kapitan mo"e wcieli !o !ru"yny -tra%nik drg z AEerlandu !owoln ilo -tra%nikw drg 1nale"y je!noc$enie #ami&ta o $asa!$ie ogranic$ajcej lic$b& mo!eli !ru"yny -tra%nikw drg z AEerlandu !o I@ #ostaci2( =G80WG< 4 kom#anii mo"e s%u"y maksymalnie sie!miu $yliwych( .0*0+0,F< Kapitan mo"e !owo!$i maksymalnie #i&cioma #ikinierami/ F:A :F albo .&ZF&=C: F&880< Kapitan kom#anii -tra%nikw z AEerlandu mo"e !owo!$i maksymalnie tr$ema #ogromcami 6rolli albo tr$ema Rajtarami(

Wo6nica<
*ohater #otra*i #owo$i wo$em, #owo$em, a nawet ry!wanem( K$i&ki umiej&tnoci mo!el mo"e #r$er$uci nieu!any test powo%enia, wynik !rugiego r$utu jest ostatec$ny(

9ab"jczy cios Rty#ko dow"dcaS<


K$i&ki uc$estnictwu w wielu walkac' na nie$lic$onyc' #olac' bitew Starego wiata ka#itan -tra%nikw drg z AEerlandu osign% !oskona%o w s$tuce $abijania i c$yni to na! #o!$iw s$ybko i g%a!ko( 4s$ystkie : :*0 wykonane #r$e$ bohatera w 'azie walki wrcz #o!legaj $asa!$ie s#ecjalnej 97CVH.9: .3?S(

=achiny<
9:.F9TZ albo FG1W:+< Kapitan mo"e wy#osa"y -tra%nikw drg z AEerlandu w je!en )aprzg albo je!en Rydwan(

+ajemne &strza<
-tra%nicy drg z AEerlandu mo"e $atru!ni nast&#ujce (ajemne "strza- balistyk, bombardier, gladiator, goniec, kartogra', kupiec, owca nagrd, medyk, minstrel, miotacz oowiu, ochroniarz, ordynans, poszukiwacz zota, rycerz najemny, skryba, skrytobjca, stra%nik drg, szczuroap, tilea,ski kusznik, tre'ni, zwadCca, zwiadowca(

EC | S t r o n a

3antasy Skirmish

?ohaterowie<
7\erlan!c$ycy to wyjtkowo krewcy, cec'ujcy si& !u"ym #atrioty$mem obywatele 3m#erium( )o w%anie mo!ele takic' bohaterw twor$ tr$on !ru"yny ora$ stanowi o $amo"noci i #resti"u kom#anii( 6om#ania -tra%nikw drg z AEerlandu mo"e #osia!a !o s$eciu bohaterw, $ ktryc' je!en musi #e%ni rol& #r$yw!cy( He!noc$enie nale"y je!nak $auwa"y , "e s$stym bohaterem mo"e $osta , w !ro!$e awansu, je!ynie je!en $e stronnikw 1wi&cej in*ormacji $naj!uje si& w F&9190:8, N0000< *:=.:+0:2( =o!ele bohaterw, w o!r"nieniu o! stronnikw, mog #os%ugiwa si& $nac$nie s$ers$ym wac'lar$em ekwi#unku, mog !$ier"y magic$n bro+ a tak"e #os%ugiwa si& innymi, r$a!ko s#otykanymi #r$e!miotami $!obytymi w c$asie kam#anii(

albo

.rezbiter Sigmara<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>I 5@ 9* 2J N 2J ==

*apitan<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< I C@ 9* 2J N 2J ==

7\erlan!$cy ka#itanowie to c'ary$matyc$ni o*icerowie !owo!$cy wielkimi armiami ale te" mniejs$ymi o!!$ia%ami "o%nier$y( 4alc$ na $rytyc' ko+skimi ko#ytami, #r$esikni&tyc' krwi #obojowiskac' i na $as%anyc' tru#ami ulicac' miast( )oc$ nieko+c$ce si& kam#anie wojskowe na terenie Starego wiata i #o$a jego granicami( Kow!cy -tra%nikw drg z AEerlandu w wi&ks$oci rekrutuj si& s#or! a\erlan!$kic' arystokratw, ktr$y #r$e"yli kilka krwawyc' bitew i $aj&li miejsce #oleg%ego !ow!cy( 6a#itanowie wie!$, co na#raw!& lic$y si& na #olu bitwy( C%:F:* ,FGS G*: *:.0 :+:< *:.0 :+ S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I I I 3 3 1 I 1 ^ =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< Kapitan #osia!a S9):;B) i =3B.9, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y !ow!c& w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L S F:B+0*UW 1FUZ 9 :Y,F8:+1L( 9:S:1G S.,CA:8+,< 1&WU1C:< #osta 1bohater lub stronnik2, ktra $naj!uje si& w o!leg%oci nie #r$ekrac$ajcej CO o! swojego ka#itana, mo"e u"y jako #o!staw& testu warto ws#%c$ynnika C,C%G .F9GWU1C9, swojego K?4VK.:( Gale"y #ami&ta , "e $asa!a ta nie ma $astosowania w #r$y#a!ku, g!y ka#itan jest "szoomiony!, $osta% #owalony na ziemi! lub +cieka!(

=agister magii albo .rezbiter Sigmara

=agister magii<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>I 5@ 9* 2J N 2J ==

;u!$ie ob!ar$eni talentem magic$nym bu!$ instynktowny nie#okj wr! #os#lstwa( Gie be$ #owo!u( /otra*i !okonywa r$ec$y, ktre $a#r$ec$aj $!rowemu ro$s!kowi( He!nak nie jest to !ar, ktry %atwo kontrolowa ( =agic$na aura takic' osb, s$c$eglnie #oc$tkujcyc' #r$yciga !emony( 7by $a#obiec nies$c$&ciu, magowie wys$ukuj swoic' #otencjalnyc' nast&#cw i wysy%aj ic' na nauk& !o je!nego $ omiu 6olegiw =agii( )am m%o!$i uc$niowie #raktykuj nauk& #o! uwa"nym okiem mistr$w, je!noc$enie me!ytujc na! wyborem )ra!ycji( <c$niowie, ktr$y sko+c$yli nauki w 6olegium i $!ali testy $najomoci s$tuki magic$nej, mog !o%c$y !o wybranego 6olegium =agii( /o$naj $akl&cia $ wybranej #r$e$ siebie )ra!ycji magii tajemnej, lec$ mus$ nauc$y si& kontrolowania rosncej mocy( 4i&ks$o c$aro!$iejw musi s#%aca !%ugi, $acigni&te na #okrycie kos$tw nauki w 6olegium( 9 tego #owo!u niektr$y wyrus$aj na s$lak #r$ygo!y, lic$c na $!obycie bogactwa( Klatego te" na$ywa si& ic' w&!rownymi c$aro!$iejami( .$&sto, $wykle na #olecenie 6olegium, #o!ejmuj si& wykonania jakiej #racy, w celu #o!niesienia #resti"u 6olegium, a tak"e !la $!obycia c'wa%y, wie!$y i majtku( C%:F:* ,FGS G*: =:Z0S F: =:Z00< =:Z S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I 3 3 3 3 1 3 1 ^ =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< $agister $agii #osia!a S9):;B) i or&" o!#owie!ni !la swojego 6olegium =agii 1$obac$ F&9190:; NN000< =:Z0:2( 9:S:1G S.,CA:8+,< =:Z< $agister $agii $na je!no $akl&cie $e $nanej mu 6radycji $agii( 4i&cej in*ormacji $naj!uje si& w F&9190:8, NN000< =:Z0:(

/re$biter$y F ka#%ani Sigmara #r$ynale" !o je!nego $ c$terec' $akonw, okrela to ic' $a!ania wewntr$ organi$acji( 6a#%aniFwojownicy F nale" !o 9akonu Srebrnego =%ota, ktrego c$%onkowie #r$emier$aj 3m#erium, w$macniajc wiar&, tro#ic 'eretykw i #r$ynos$c c'wa%& Sigmarowi( Hako ka#%ani w&!rowni s $obowi$ani #%aci wityni c$& swyc' !oc'o!w, !o!atkowo mo"na o! nic' wymaga , by je!en ty!$ie+ w roku s#&!$ili jako Stra"nicy wityni lub oc'roniar$e !ygnitar$a 6ultu( 4ojownicyFka#%ani s $obowi$ani !o o!#rawienia uroc$ystego nabo"e+stwa !$i&kc$ynnego ra$ w tygo!niu, a nie co!$iennie jak #re$biter$y nale"cy !o 9akonu /oc'o!ni, $!olni s tak"e !o wykonywania innyc' #os%ug religijnyc', lec$ s#owie!$i wys%uc'uj je!ynie wte!y, g!y brak jest #r$e!stawiciela $akonu ekle$jastyc$nego( 9brojni ka$no!$ieje, nale"cy !o 9akonu Srebrnego =%ota, w&!ruj #o 3m#erium by s%owem, ogniem i si% swego ramienia umacnia wiar& wr! mies$ka+cw 3m#erium ora$ nis$c$y ws$elkie o$naki .'aosu( /re$biter$y Sigmara niemal we ws$ystkic' #rowincjac' !ar$eni s takim samym #owa"aniem, c'o w #rowincjac' g!$ie #r$ewa"a 6ult <lryka, s$acunek ten wynika rac$ej $e strac'u #r$e! $emst )em#larius$y /%oncego Serca ni" #raw!$iwej wiary( C%:F:* ,FGS G*: .F,9?0 ,F: S0Z=:F:< .F,9?0 ,F S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I 3 3 3 3 1 3 1 ^ =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< #rezbiter -igmara #osia!a S9):;B) i =O?) C?H?4:, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y ka#%ana w !o!atkowy or&" i #ancer$ o!#owie!ni !la 6ocio%a Sigmara 1$obac$ F&9190:; NN0000< =&180 WG2( 9:S:1G S.,CA:8+,< ?;&Z&S;:W0,[S W& S0Z=:F:< #rezbiterzy -igmara mog w$nie mo!%y !o swego boga, by ten ob!ar$y% ic' oc'ron #r$e! magic$n moc wrogw( Ko#ki #rezbiter -igmara $naj!uje si& na #olu bitwy 1i nie +cieka!, nie $osta% #owalony na ziemi! lub "szoomiony!2, generuje na #otr$eby grac$a !wie Kostki Rozproszenia( 1LC%&W+G< #rezbiter -igmara $na je!n $ =&180 W 1& S0Z=:F: wys$c$eglnion w F&9190:8, NN0000< =&180 WG( *:.;:+>W&A&W+0*< #rezbiter -igmara mo"e nosi $broj& i o!mawia $odlitwy do -igmara( =&180 WG 1& S0Z=:F:< #rezbiterzy -igmara otr$ymuj o! swego boga nie$wyk%e moce, ktrymi ra$i mog swyc' wrogw w bitwie( 4 'azie magii K<.A?4G3 mog w$nie !wie r"ne mo!litwy( =o!litwy !$ia%aj tak samo jak $akl&te c$ary o #o$iomie mocy @( ? ile nie #o!ano inac$ej w ic' o#isie, mo"na ic' u"y w stosunku !o samego K<.A?4GB0?, tu!$ie" !owolnej #ostaci 1bohatera lub stronnika2 w o!leg%oci !o I2R o! #rezbitera -igmara( &30:F:< /re$biter$y Sigmara $obowi$ani s !o sk%a!ania o*iary na r$ec$ 6ocio%a Sigmara $ c$&ci swyc' !oc'o!w( 4 gr$e o!$wiercie!la to $asa!a, $go!nie $ ktr w trakcie sekwencji po potyczce, na #otr$eby $asa! s#r$e!a"y Bupw mo!el #rezbitera -igmara lic$ony jest #o!wjnie( S;LS9+G Z+0,W< #rezbiterzy -igmara #otra*i swymi #%omiennymi ka$aniami ro$bu!$i #raw!$iw #asj& i gor$k nienawi !o wroga( #rezbiter #a%a G3BG743.3S !o ws$ystkic' mo!eli wroga(

Sier/ant<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>I 5J 9* 2J N 2J ==

Sier"ant jest $ast&#c !ow!cy o!!$ia%u wojskowego( 6an!y!at na to stanowisko musi wyka$a si& wyjtkowym o#anowaniem i $!olnoci !owo!$enia( Sier"anci c$&sto #rowa!$ !o boju "o%nier$y, milicjantw, najemnikw i stra"nikw !rg( ?bowi$kiem ka"!ego sier"anta jest !ok%a!ne wykonanie ro$ka$u !ow!cy( 9!ar$a si& c$asem, "e musi w tym celu u"y si%y lub gr8b wobec "o%nier$y( Gajle#si sier"anci $aws$e walc$ w #ierws$ym s$eregu, a $ #ola bitwy sc'o!$ jako ostatni, c$&sto !8wigajc na #lecac' rannyc' towar$ys$y broni( /otra*i be$b%&!nie oceni mo"liwoci i stan emocjonalny ka"!ego $e swyc' #o!w%a!nyc'( C%:F:* ,FGS G*: S0,FB:+ :< S0,FB:+ S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I I 3 3 3 1 3 1 P =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< 6a"!y sier%ant #osia!a S9):;B) i =3B.9, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y o*icera w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L S F:B+0*UW 1FUZ 9 :Y,F8:+1L(

Nasza ojczyzna staa si kryj!wk% d'a wie'u istot, kt!re nosz% znami "og!w $haosu. Ptaki o trzech skrzydach, wi'ki bez sk!ry czy 'udzie o ciaach i bach zwierz%t, wszyscy oni s% Pomiotami $haosu. 2dy spotkanie si z nimi twarz% w twarz nie okazujcie 'ito ci i nie dajcie si zwie pozorom. +a#dy Pomiot $haosu musi zosta zniszczony, bez wyj%tku i bez wahania.
- Diehl Weibruber, stranik drg

ED | S t r o n a

Warheim

raper<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>2 @J 9* 2J N 2J ==

Stronnicy<
4 kom#anii -tra%nikw drg z AEerlandu mo!ele stronnikw #r$e!stawiaj stra"nikw !rg, myliwyc' ora$ rajtarw i krasnolu!$kic' /ogromcw )rolli( 4s$yscy stronnicy, nale" !o je!nej $ grup stronnikw lic$cyc' o! je!nego !o #i&ciu mo!eli re#re$entujcyc' #ostacie tego samego ro!$aju( =o!ele nale"ce !o grupy stronnikw $!obywaj tyle samo !owia!c$enia ora$ nabywaj te same ro$wini&cia co ic' towar$ys$e(

)ra#er$y #oluj na $wier$&ta *uterkowe !la ic' skr, ktre s w Starym wiecie wartociowym towarem( 3c' s#ecjali$acja #olega na ciganiu skry w ten s#osb, by nie uleg%a ona us$ko!$eniu( Gie str$elaj !o $wier$yny, na ktr #oluj, jak to robi myliwi, ale $ak%a!aj na ni #u%a#ki( /omimo to tra#er$y uc$ si& #os%ugiwania broni( Uyj w !$ikic' i niebe$#iec$nyc' grac' Starego wiata i !latego mus$ umie broni siebie #r$e! !$ikimi stworami F nie ws#ominajc o 0oblinac' F $ ktrymi !$iel ro!owisko( /oniewa" !u" c$& swego "ycia s#&!$aj w tyc' c$&ciac' wiata, g!$ie awanturnicy s$ukaj #r$yg!, $miana ro!$aju #racy nie stanowi !la nic' !u"ego #roblemu( C%:F:* ,FGS G*: F:.,F:< F:.,F S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I 3 I 3 3 1 3 1 P =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< 6raper #osia!a S9):;B) i 6<S9T, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y mo!el w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L

Stra/nik dr"g<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< JX 2@ 9* 2J N 2J ==

S F:B+0*UW 1FUZ 9 :Y,F8:+1L


9:S:1G S.,CA:8+,< 9W0:1&WC:( S01;:< 6raperzy $ 7\erlan!u s%yn w ca%ym 3m#erium $ umiej&tnoci $ak%a!ania $mylnyc' #u%a#ek w ktre rwnie c$&sto w#a!a $wier$yna jak i wrogowie( 4 'azie ruchu w c$asie wykonywania pozostaych ruchw nale"y umieci znacznik puapki w o!leg%oci !o IO o! mo!elu trapera( /u%a#ka $ostanie uruc'omiona #r$e$ !owolny mo!el 1wrogi lub s#r$ymier$ony #o$a $ak%a!ajcym #u%a#k& traperem2, ktry w c$asie wykonywania ruchu, biegu lub szar%y $naj!$ie si& w o!leg%oci !o 2O o! znacznika puapki( Gale"y wykona r$ut *C i usun znacznik puapki( 4ynik 2X o$nac$a, "e mo!el ktry uruc'omi% puapk otr$ymuje tra'ienie o S08, *C( Heli #u%a#ka nie zrania mo!elu ruch, bieg lub szar%a $ostaje !oko+c$ona( =o!el nie mo"e $astawi si!e% je"eli w #o#r$e!niej turze bieg, rzuca zaklcie. modli si. strzela, skaka. szar%owa, upad, walczy, wspina si $osta% "szoomiony!, #owalony na ziemi!, yczony z akcji! lub wykona% jakiekolwiek inne !$ia%anie #o$a $wyk%ym ruchem(

4krtce #o tym, jak Sigmar naka$a% bu!ow& !rg !o )alab'eim i Guln, sta%o si& jasne, "e be$ na!$oru "o%nier$y $arwno sama bu!owa, jak i !als$e #o!r"e b&! niemo"liwe( 4 tamtyc' latac' najwi&ks$e $agro"enie stanowili grasujcy w lasac' 9ielonoskr$y, ktr$y regularnie na#a!ali na ;u!$i i 6rasnolu!w( 3m#erator w swej m!roci ro$umia%, "e nie ws$ystkie #rowincje s tak g&sto $alu!nione jak 5eiklan! i nie ws$ystkie utr$ymuj na tyle !u"o wojska, aby stale #atrolowa s$laki( Klatego !o #ilnowania bu!owanyc' !rg wysy%a% w%asnyc' "o%nier$y, !ajc im #o$wolenie na c$ynienie s#rawie!liwoci w jego imieniu( ?! tamtyc' c$asw wiele si& $mieni%o( Stra"nicy #ilnujcy s$lakw l!owyc' i r$ec$nyc' nie s%u" ju" be$#ore!nio samemu 3m#eratorowi( ?becnie ic' "o%! o#%acaj Blektor$y, a oni sami #r$estali by *ormacj wojskow, $!yscy#linowan i !obr$e wys$kolon( 4 #ewnym sensie stra"nicy !rg s ur$&!nikami elektorskiej a!ministracji, ktr$y #ilnuj #or$!ku na s$lakac' i w !$ikic' ost&#ac'( /o!r"uj w niewielkic' o!!$ia%ac', wy#atrujc la!w !$ia%alnoci 9wier$olu!$i ora$ banitw, $e ws$ystkic' si% #rbujc utr$yma #or$!ek i be$#iec$e+stwo na !anym terenie( =imo cig%ej c$ujnoci stra"nikw !rg, nawet $wyk%a #o!r" $ je!nego miasta !o !rugiego mo"e by niebe$#iec$n #r$ygo!( Giestety s $byt nielic$ni, by mogli #owstr$yma $agro"enie $e strony .'aosu( Klatego na wielu obs$arac' #omagaj im miejscowe garni$ony milicji i "o%nier$e( He!nak w wi&ks$oci #r$y#a!kw niewielkie gru#y stra"nikw !rg mus$ samo!$ielnie eliminowa niebe$#iec$e+stwa c$y'ajce na #o!r"ujcyc' #omi&!$y miastami Starego wiata i w%anie tam $agro"enie $e strony .'aosu $biera wr! nic' najkrwaws$e "niwo( Uycie w cig%ym na#i&ciu o!ciska #i&tno na stra"nikac'( 4ielu $ nic' staje si& $aciek%ymi *anatykami, ktr$y wies$aj #o!r"nyc' na #o!stawie wy!umanyc' #o!ejr$e+( 3nni trac ro$um i uciekaj w lasy, g!$ie o!!aj c$e Cogom .'aosu( 6a"!y $ takic' #r$y#a!kw $wi&ks$a nieu*no obywateli 3m#erium, tym samym utru!niajc #rac& #raw!$iwym i r$etelnym stra"nikom( C%:F:* ,FGS G*: S F:B+0*: 1FUZ< S F:B+0*1FUZ S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I 3 3 3 3 1 3 1 P =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< -tra%nik drg #osia!a S9):;B), grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y #osta w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L S F:B+0*UW 1FUZ 9 :Y,F8:+1L( 9:S:1G S.,CA:8+,< 1FLBG+: &?S;LZ0( C%&F\BG< 4 trakcie rekrutacji mo!elu, kos$tem kolejnyc' 2@ zk mo"na awansowa je!nego stra%nika drg na chor%ego dru%yny( SGZ+:80S :< 4 trakcie rekrutacji mo!elu, kos$tem kolejnyc' 2J zk mo"na awansowa je!nego stra%nika drg na sygnalist dru%yny(

8 is t a e kw ip un ku

Stra /n ik"w dr "g z :)er #andu


?&%:
?F&[ 1& W:8*0 WFTC9
Cro+ wielka Cu%awa 0wia$!a $aranna Aalabar!a 6o#ia Oamac$ miec$y =iec$ =%ot bojowy S$tylet )o#r bojowyLGa!$iak 4%c$nia 15 zk 3 zk 5 zk 10 zk 30 zk 25 zk 10 zk 3 zk 2 zk 5 zk 10 zk 15 zk 25 zk 10 zk 20 zk 10 zk 20 zk 5 zk 15 zk 30 zk 3 zk 5 zk 5 zk ,F&W0,

F&++0CG 15 zk 3 zk 5 zk 10 zk 10 zk 3 zk 2 zk 5 zk 10 zk 10 zk 15 zk 30 zk 25 zk 10 zk 20 zk 25 zk 50 zk 15 zk 5 zk 15 zk 3 zk 5 zk 5 zk =iec$ S$tylet 4%c$nia

F:A
?F&[ 1& W:8*0 WFTC9

:F 10 zk 2 zk 10 zk 10 zk 20 zk 5 zk 20 zk 5 zk

?F&[ 1& W:8*0 WFTC9


Cro+ wielka Cu%awa 0wia$!a $aranna Aalabar!a =iec$ =%ot bojowy S$tylet )o#r bojowyLGa!$iak 4%c$nia

?F&[ 1GS :+S&W:


/istolet /istolet #oje!ynkowy

.:+C,F9
;ekki re!ni Ae%m

?F&[ 1GS :+S&W:


Colas Cro+ miotana 1to#oryLm%oty2 0ar%ac$ 6us$a Ouk Ouk !%ugi =us$kiet =us$kiet 'oc'lan!$ki ?s$c$e#

?F&[ 1GS :+S&W:


Cro+ miotana 1to#oryLm%oty2 6us$a Ouk Ouk !%ugi /istolet /istolet #oje!ynkowy

.&ZF&=C:
?F&[ 1& W:8*0 WFTC9
Cro+ wielka .e# bojowy =%ot bojowy )o#r bojowyLGa!$iak )o#r krasnolu!w

F&880 15 zk 15 zk 3 zk 5 zk 10 zk

.:+C,F9
;ekki re!ni .i&"ki /ukler$ )arc$a Ae%m

.:+C,F9
;ekki re!ni /ukler$ )arc$a Ae%m

?F&[ 1GS :+S&W: F .:+C,F9 F

EE | S t r o n a

3antasy Skirmish

=y!#iwy<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>D 4J 9* 2J N 2J ==

albo

.ogromca ro##i<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>4 @J 9* 2J N 2J ==

=ylistwo jest je!n $ najstars$yc' #ro*esji w 'istorii Starego wiata( 6a"!y $ myliwyc' #otra*i tro#i $wier$&ta $ nie$wyk% wytrwa%oci i jest mistr$em ic' $abijaniu( ro!owisko i $wyc$aje !$ikic' $wier$t to rwnie" nieo!ro!ne elementy "ycia myliwyc'Y ka"!y $ nic' #osia!a wielk wie!$& na temat stwor$e+, "yjcyc' w !$ic$y, ic' o!mian i reakcji( ?sobom $ $ewntr$ myliwy mo"e si& wy!awa #onury i niekomunikatywny F jest to re$ultat jego samotnic$ego trybu "ycia i $awo!owyc' nawykw F by cic'ym, #orus$a si& be$s$elestnie( =yliwi tr$ymaj si& $ !ala o! wi&ks$yc' sku#isk lu!$kic' i c$&sto ubieraj si& w skry $wier$t, ktre $abili( 4 krajac' o $imnym klimacie obyc$aj ten ma nie tylko symbolic$ne, ale i #raktyc$ne $nac$enie( C%:F:* ,FGS G*: =G80W,Z&< =G80WG S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I 3 3 3 3 1 3 1 P =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< 6a"!y myliwy #osia!a S9):;B) i O<6, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y str$elca w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L S F:B+0*UW 1FUZ 9 :Y,F8:+1L( 9:S:1G S.,CA:8+,< 9W0:1&WC:(

.ikinier<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>@ 5J 9* 2J N 2J ==

/ikinier$y to elita #or! $brojnyc' walc$cyc' #o! s$tan!arem 7\erlan!u( /ikinier$y to "o%nier$e, ktr$y o!wag i m&stwem wyr"niaj si& s#or! $brojnego c'%o#stwa i mies$c$a+stwa( /ierwsi na linii walki, nie ust&#uj nawet w oblic$u #r$ewa"ajcyc' si% wroga( Giektr$y bywaj !oceniani i otr$ymuj $a!ania o wi&ks$ym $nac$eniu strategic$nym( 3nni !ost&#uj nawet $as$c$ytu wst#ienia w s$eregi o*icerw( C%:F:* ,FGS G*: .0*0+0,F:< .0*0+0,F S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I I 3 3 3 1 3 1 P =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< 6a"!y pikinier #osia!a S9):;B) i 4OV.9G3T, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y mo!el w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L S F:B+0*UW 1FUZ 9 :Y,F8:+1L( 9:S:1G S.,CA:8+,< S9,F=0,F9(

Fajtar albo .ogromca ro##i

Fajtar<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>4 IJJ 9* 2J N 2J == R.0,S9&S @J N 2@ == RW0,F9C%,=S

4 s$eregac' rajtarw walc$ m%o!si synowie s$lac'eckic' ro!w 7\erlan!u, ktr$y #oc$uli ju" $ew bitewny i c'c $!oby swe #ierws$e rycerskie ostrogi( 9!ar$a si&, "e $bieraj oni swyc' towar$ys$y, by !o%c$y !o kom#anii stra"nikw !rg, g!$ie o!bieraj twar!e s$kolenie $ $akresu je8!$iectwa i s$tuki #rowa!$enia wojny #o!ja$!owej( 4 c$asie potyczki rajtar$y #e%ni rol& lekkiej ja$!y, ktrej $a!aniem jest *lankowanie wroga, !e$organi$owanie jego s$ykw i manewry ty#u atak i o!wrt, o#arte na siejcym s#ustos$enie ogniu ic' #istoletw( 4y#osa"eni $a #ieni!$e $e skarbcw ro!$innyc' w ekstrawaganckie liberie, 'e%my $ #iro#us$ami, $ #istoletami #r$y boku, #re$entuj si& na#raw!& gracko( C%:F:* ,FGS G*: F:A :F:< F:A :F S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I 3 3 3 3 1 3 1 P =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ *&[ ?&A&WG ^ 3 0 3 F F 3 1 5 ?F&[a.:+C,F9< 6a"!y rajtar #osia!a S9):;B), =3B.9 ora$ /3S)?;B), 6?G37 C?H?4B0? ora$ S3?KO? @ </59SU, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y kawaler$yst& w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L S F:B+0*UW 1FUZ 9 :Y,F8:+1L( 9:S:1G S.,CA:8+,< 8,**: A:91:/ *:W:8,F9GS :< Rajtar mo"e #r$er$uci nieu!any test jeCdziectwa, wynik !rugiego r$utu jest ostatec$ny( F:A :F< Rajtar jest !owia!c$onym str$elcem i $ mistr$owsk w#raw #os%uguj& si& ws$elkiego ro!$aju #roc'owymi #istoletami( =o!el u$brojony w #ar& pistoletw mo"e w 'azie strzelania o!!a str$a% $ obu #istoletw( /ona!to rajtar mo"e str$ela $ #istoletu w ka"!ej tur$e ignorujc $asa!& wymaga przygotowania(

6'a$a!$i s na!e ws$ystko bar!$o !umnymi istotami i nie ra!$ sobie $ #ora"kami c$y osobist strat( 4 oblic$u osobistej trage!ii 6rasnolu! jest be$ra!ny( Strata kogo $ ro!$iny, utrata bogactwa, tu!$ie" nie !otr$ymanie !anej obietnicy mo"e #owa"nie $ac'wia rwnowag umys%ow 6'a$a!a( =%o!$i, $akoc'ani 6rasnolu!owie nie #otra*i si& rwnie" #o$biera #o o!trceniu ic' mi%oci( Ce$ w$gl&!u na #r$yc$yn& o!c$uwania us$c$erbku na 'onor$e, #or$ucaj %ono ro!$iny i #r$yjaci%, ska$ujc si& na wygnanie( /o$ostawiaj $a #lecami sw ro!$inn twier!$& i rus$aj mo"liwie !aleko w !$ic$, ro$#ami&tujc "a%o istnienia( 9rywaj $ twier!$ ws$elkie wi&$y i ro$#ac$liwie s$ukaj mierci w #olowaniac' na wielkie #otwory( 6rasnolu!owie tacy nos$ miano /ogromcw( S surowymi i ma%omwnymi in!ywi!uami, nie c'wal si& swymi c$ynami i je!ynie ic' okrutnie #o$nac$one bli$nami cia%a s wia!ectwem #otyc$ek $ )rollami, gigantami, smokami i innymi #otworami( /ogromcy *arbuj w%osy na jasny #omara+c$ i us$tywniaj je wi+skim sa!%em, by sterc$c bu!$i%a strac'( S#osb ic' "ycia s#rawia, "e wi&ks$o osiga wy$nac$ony sobie cel i o!naj!uje mier $ rk ktrej $ kolejnyc' bestii na#otkanej na swej !ro!$e( S je!nak i tacy, mniej s$c$&liwi, ktrym u!aje si& #r$etrwa , to ci najwytrwalsi, najs$ybsi i najbar!$iej $!eterminowani( Vw s#osb naturalnej selekcji, ao!siewab tyc', ktr$y nie maj !ostatec$nie wyjtkowyc' umiej&tnoci( =o"na by $atem #ewnym, "e na#otkany /ogromca, b&!$ie kim skrajnie o!#ornym, gwa%townym i #syc'o#atyc$nie wr&c$ niebe$#iec$nym( #ogromcy 6rolli s niebywale ciekaw subkultur 6rasnolu!$kiej s#o%ec$noci, a wielu $ nic' !okona%o c$ynw s%awnyc' i nie$wykle 'eroic$nyc'( =%o!si /ogromcy c$&sto twor$ gru#y, c$asem wok% stars$ego mistr$a, co #o$wala im na ro$wijanie s$tuki $abijania #otworw, inni #o!"aj $a $brojnymi !ru"ynami 6'a$a!w, by w walce ao!#okutowa b swe #r$ewiny( 3 c'o s$ukaj mierci, nie s $!olni by #r$egra walk& $ ro$mys%em( 5us$ajc !o boju, s$ukaj $aws$e $wyci&stwa( C%:F:* ,FGS G*: .&ZF&=CG F&880< .&ZF&=C: S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa 3 I 3 3 I 1 2 1 10 =aksymalna I P J I 5 3 5 I 10 ?F&[a.:+C,F9< #ogromca 6rolli #osia!a !wa )?/?5: 657SG?;<K963B ora$ C5?c 43B;6S( 9:S:1G S.,CA:8+,< 3:+: G*. &1.&F+&Q +: =:Z0T R2S, .&ZF&=C:. &.&FG .&ZF&=CG. FL1+G 1& 9:?0C0:( +0,+:W0Q< 6'a$a!$i G3BG743K9S -notlingw, 1noblarw, 1oblinw, 0obgoblinw, "rkw. 3zarnych "rkw ora$ Krasnoludw 3haosu i *ykocentaurw( +0,LS T.80W&Q< 6rasnolu!owie walc$ $e wciek% !eterminacj i je!ynie w ostatec$noci o#us$c$aj swoje #o$ycje( #ogromca 6rolli uciekaj i r$ucaj si& w #ocig $ s$ybkoci 2*C>IO $amiast normalnego 2*CO( L.&FC9GW&Q< 6rasnolu! w biegu jest nieust&#liwy nic$ym nast&#ujce #o sobie #ory roku, a jego #oc'! jest #raktyc$nie nie !o #owstr$ymania( =o!el 6rasnolu!a mo"e biec, nawet jeli wrg $naj!$ie si& na tyle blisko, by #owstr$yma bieg( 9:?&?&++G 8T*< .'o 6rasnolu!owie $nani s $e swej nies#otykanej o!wagi, istnieje co, co bu!$i w nic' niemal $abobonny l&k( 6'a$a!$i, istoty $ gruntu #raktyc$ne i twar!o st#ajce #o $iemi, nie mogc #oj natury eg$ystencji ora$ co gors$a nie mogc #r$egna $agro"enia ostr$em to#ora s #o!atni na 05?9T, jak wywo%uj w nic' istoty eteryc$ne( 9%:[?0&+G< 6rollobjcy $!obywaj !owia!c$enie #o!obnie jak inni stronnicy i je"eli w c$asie sekwencji po potyczce w :?,80 F&9W&AL u$yskaj wynik 3hopak ma talent! mog $osta bohaterami, nig!y je!nak nie mog kor$ysta $ listy ekwi#unku innej ni" lista ekwi#unku #ogromcw 6rolli(

EP | S t r o n a

Warheim

=achiny<
=ac'iny stanowi wy#osa"enie bohaterw s%u"cyc' w s$eregac' !owia!c$onyc' i bogatyc' dru%yn( Ko najbar!$iej s#ektakularnyc' mac'in $nis$c$enia $alic$y nale"y samobie"ne 3zogi #arowe ora$ latajce Dyrokoptery( He!nak ic' wytwar$anie jest tru!ne, a sekrety konstrukcji s #ilnie str$e"one( 3nne rasy bu!uj s$ybkie ry!wany, ktre mog we!r$e si& w s$eregi wrogiej dru%yny i skosi j nic$ym $bo"e wy#osa"onymi w ostr$a ko%ami( Gale"y $auwa"y , "e je!ynie bohaterowie mog #owo$i )aprzgiem lub Rydwanem(

albo

Fydwan<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>I I2@ 9* IJJ N @J ==

9aprz(g albo Fydwan

9aprz(g<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>I ID@ 9* IJJ N @J ==

/owo$y #osia!aj soli!n !rewnian skr$yni& osa!$on na !wc' osiac' i s $a#r$&"one w #ar& $wier$t #ocigowyc'( 3m !ro"s$y #oja$!, tym le#s$a jego konstrukcja, a #o!r" wygo!niejs$a( /owo$y s najwygo!niejs$ym ro!kiem #o!r"y #o !rogac' Starego wiata( .'o ic' cena jest wysoka, $a#ewniaj #asa"erom kom*ort i be$#iec$e+stwo( .o wi&cej, stanowi najs$ybs$y s#osb na #okonanie s#oryc' o!leg%oci, ust&#ujc je!ynie #o!r"y na ko+skim gr$biecie( 4n&tr$e #owo$u $ale"y o! jakoci jego wykonania, ale nawet te najta+s$e maj sie!$iska obite materia%em( /owo$y najle#s$ej jakoci #osia!aj wbu!owany barek i w%asne 8r!%o wiat%a( 4 wi&ks$oci #r$y#a!kw w #owo$ie mo"e jec'a nawet P #asa"erw, c'o c$& $ nic' b&!$ie musia%a #os$uka sobie miejsca na !ac'u( C%:F:* ,FGS G*: 9:.F9TZL< 9:.F9TZ S9 WW LS S W BW 0 : C. /ow$ F F F I ^ I F F F 6o%o F F F F J 1 F F F 6o+ ^ 3 0 3 3 1 3 1 5 6o+ ^ 3 0 3 3 1 3 1 5 9:S:1G S.,CA:8+,< 1LBG C,8( =:C%0+: W&A,++:< 9a#r$&g traktowany jest jak machina wojenna w tym sensie, "e #o!lega !$ia%aniu $akl& i e*ektom magic$nym skierowanym w%anie #r$eciwko machinom wojennym( &C%F&+: .:+C,F9:< Soli!na konstrukcja $a#ewnia $a#r$&gowi "chron #ancerza na 5X( /ona!to, !$i&ki soli!nej konstrukcji mo!ele wo8nicy i #asa"erw otr$ymuj #remi& E2 !o "chrony #ancerza lub otr$ymuj "chron #ancerza na @X jeli nie #osia!aj $broi( .&WU9< 4 $a#r$&gu mo"e #o!r"owa !o D #asa"erw wielkoci c$%owieka lub mniejs$yc' 1!o #owo$u nie mo"e $atem wej mo!el na #o!stawce I0NI0 mm i wi&ks$ej2 lub o!#owie!nik w towarze, #r$y c$ym je!en $ #asa"erw musi $aj miejsce na ko8le obok wo8nicy( L F9G=:+0,< Ga#rawa i konserwacja #oja$!w ora$ $ao#atr$enie $wier$t #ocigowyc' wymagaj s#oryc' nak%a!w *inansowyc'( 4 gr$e o!$wiercie!la to $asa!a, $go!nie $ ktr w trakcie sekwencji po potyczce, na #otr$eby $asa! s#r$e!a"y Bupw mo!el #oja$!u wra$ $ $a#r$&"onymi $wier$&tami #ocigowymi lic$ony jest #o!wjnie( 9:=&B+&Q< ?#rc$ kom*ortu jaki $a#ewnia #o!r"owanie $a#r$&giem, dru%yna #osia!ajca #ow$ w$bu!$a $au*anie nawet najbar!$iej #o!ejr$liwyc' ku#cw, ktr$y $ c'&ci #re$entuj najbar!$iej eg$otyc$ne nawet towary( 4 trakcie sekwencji po potyczce kom#ania otr$ymuje #remi& EI !o ws$ystkic' r$utw na 1&S T.+&Q #r$e!miotw(

5y!wany s bojowymi wo$ami o! wiekw u"ywanymi #r$e$ wojownikw Starego wiata( 4e!%ug $a#isw w kronikac' 'istoryc$nyc' tak"e Sigmar, w c$asie Citwy na /r$e%&c$y .$arnego ?gnia, !owo!$i% armi #rowa!$c natarcie w ry!wanie Siggur!a, wo!$a Crigun!ian( Ko ry!wanw nale" #oja$!y, ktre #osia!aj !wa ko%a F #r$ymocowane !o osi na ktrej ws#iera si& #lat*orma, otoc$ona $ tr$ec' stron burtami F i s cigni&te #r$e$ $wier$&ta( 3m !ro"s$y ry!wan, tym mocniejs$a i bar!$iej miercionona jego konstrukcja( 5y!wany $a#r$&"one s $a$wyc$aj w konie, c'o 9ielonoskr$y c$&sto $a#r$&gaj !$iki lub wilki w c'arakter$e $wier$t #ocigowyc'( C%:F:* ,FGS G*: FG1W:+L< FG1W:+ S9 WW LS S W BW 0 : C. 5y!wan F F F 5 5 I F F F 6o%o F F F F J 1 F F F 6o+ ^ 3 0 3 3 1 3 1 5 6o+ ^ 3 0 3 3 1 3 1 5 9:S:1G S.,CA:8+,< 1LBG C,8( &S F9:< 4 trakcie rekrutacji mo!elu rydwanu, kos$tem kolejnyc' 2@ )K mo"na wy#osa"y ry!wan w ostrza na koach( =:C%0+: W&A,++:< 5y!wan traktowany jest jak machina wojenna w tym sensie, "e #o!lega !$ia%aniu $akl& i e*ektom magic$nym skierowanym w%anie #r$eciwko machinom wojennym( &C%F&+: .:+C,F9:< Soli!na konstrukcja $a#ewnia ry!wanowi "chron #ancerza na 5X( /ona!to, !$i&ki soli!nej konstrukcji mo!ele wo8nicy i #asa"erw otr$ymuj #remi& E2 !o "chrony #ancerza lub otr$ymuj "chron #ancerza na @X jeli nie #osia!aj $broi( FG1W:+< ;ekkie i s$ybkie ry!wany mog #r$ewo$i wo8nic& i 2 #asa"erw wielkoci c$%owieka lub mniejs$yc' 1na ry!wan nie mo"e $atem wej mo!el na #o!stawce I0NI0 mm i wi&ks$ej2( Gale"y $auwa"y , "e w o!r"nieniu o! #owo$w, mniejs$e ry!wany nie mog #r$ewo$i "a!nyc' towarw( L F9G=:+0,< Ga#rawa i konserwacja #oja$!w ora$ $ao#atr$enie $wier$t #ocigowyc' wymagaj s#oryc' nak%a!w *inansowyc'( 4 gr$e o!$wiercie!la to $asa!a, $go!nie $ ktr w trakcie sekwencji po potyczce, na #otr$eby $asa! s#r$e!a"y Bupw mo!el #oja$!u wra$ $ $a#r$&"onymi $wier$&tami #ocigowymi lic$ony jest #o!wjnie(

8 is t a mag ic zn ych pr z e dm i ot "w

Stra /n ik"w dr "g z :)er #andu


&FTB
Cu%awa Aelsturma 6sajce ?str$e =iec$ Cojowy =iec$ /ewnego .iosu =iec$ /ot&gi =iec$ Sigismun!a =iec$ S#rawie!liwoci =%ot S!u ?str$e ;osu ?str$e =ocy ?str$e /rawej Stali /%once ?str$a Smoc$y Ouk )o#r Cestiobjcy 4%c$nia /%mroku 9mora 7syen!i

9?F&A:
/ancer$ witu /ancer$ $ =eteorytowego Uela$a )arc$a 0orgony )arc$a ?rkobjcy )arc$a $ Cr$u 9akl&ta )arc$a 9broja )arnusa 9%ocista 9broja

:809=:+G .a%un =agnusa Aar*a Car!a 6amie+ 6rwi 6amie+ <roku 6amie+ $ 6rys$ta%owej )oni 6arma$ynowy 7mulet 6itajski 0agat 6lejnot rwnowagi Gas$yjnik $ 6amienia Datum Ge*rytowy ;ew /iec$& .$ystoci K /iec$& Sigmara /iekielna =oneta /sia %a#ka /u!e%ko "yc$e+ 5elikwia 5o#us$y 6amie+ S#lot <roku Str$&# *lagi )ali$man S$c$&cia 4ie!8mie =y!%o

:F*:+: 6amie+ =ocy 6amie+ S$c$&cia 6rys$ta%owa 6ula ?ko 4r"biar$a /iec$& 9nis$c$enia 5"!"ka =aga 5"!"ka =ocy 5"!"ka $ 0rskiego 4i$u S$ara 5"!"ka 9wj 5o$#ros$enia

9:*8T

, .F9,1=0& G 3kona =agnusa 6amie+ .is$y 6amie+ 4i!m 6ula 0r$motu ;aur 9wyci&stwa /iercie+ ?gnia 9ag%a!y Srebrny 5g S$katu%a $ =agi 7l!re!a <#r$" ?!wagi

S9 :+1:FG .'orgiew Sigismun!a /ro#or$ec /ogromcy Kemonw S$tan!ar 3m#erium S$tan!ar =&stwa

PJ | S t r o n a

3antasy Skirmish

PI | S t r o n a

Warheim

Wie#kie *si(stwo &st#andu


4ereny .stlandu, poo-one u podn-a 'r (rodkowych, niemal w cao1ci pokrywa zowrogi Las *ieni , to miejsca nale-ce do najnie$ezpieczniejszych w caym Imperium 21rd pospnych gszczy i krtych dolin czaj si $andy 0wierzoludzi i 'o$linoidw > niedo$itki inwazji *haosu sprzed NGG lat, ktre znalazy tu schronienie i zaczy si rozmna-a+ <odczas ekspansji w czasach <ierwszego 4ysiclecia, ksi-ta .stlandu wytrwale przesuwali granice swojej krainy w g$ o$szarw o$ecnego KisleDa Kolonizacja powioda si, lecz wskutek zdradzieckich dziaa% Imperatorw z 4ala$heim podczas najazdw )ngow .stland zosta zmuszony do wyco#ania swoich roszcze% wo$ec ziem kisleDskich .$ecnie jedynym nie pokrytym lasem terytorium .stlandu s smagane wiatrem <nocne Kresy, cignce si od Norden do le-cego na granicy z KisleDem #ortu Nordlichschlosse 0 .stlandem kojarzy si przede wszystkim Las *ieni, $iegncy na poudniowy zachd od granicy z Nordlandem do rzeki 4ala$eck 4a mroczna i gsta puszcza przypomina zakamarki umysu o$kanego czarnoksi-nika, skrywajc wiele tajemnic, z ktrych niektre s starsze od Imperium i lepiej, a$y pozostay ukryte Las nie zdradza atwo swoich sekretw, a wielu mieszka%cw .stlandu jest pewnych, -e knieja nie mo-e 1cierpie+ ich o$ecno1ci i nawet po tysicach lat nie przywyka do ludzkich toporw i ognisk pod swoimi konarami 5y1liwi i wdrowcy, ktrzy zapuszczaj si w g$ lasu, przysigaj, -e gdy czasami odwracaj wzrok, las zmienia ukad prze$iegajcych przeze% 1cie-ek, a$y zmyli+ tych, ktrzy go rozgniewali, a nawet doprowadzi+ do ich 1mierci Las *ieni jest nie tylko domem nieprzeliczonej zwierzyny ownej, takiej jak jelenie i dziki, ale tak-e plugawych stworw, na przykad ol$rzymich pajkw, ktre snuj lepkie sieci, czekajc na nieostro-n o#iar Nawet ro1liny $ywaj za$jcze <o1rd gstego poszycia czai si krwawa turzyca, ciernista je-yna o$darzona zwierzc inteligencj, ktra -ywi si krwi schwytanych -ywych istot 2 lesie ukrywaj si tak-e stwory, ktrych przodkowie ukryli si po1rd drzew po odparciu Inwazji *haosu przez Imperatora 5agnusa <o$o-nego <lemiona 0wierzoludzi i uje-d-ajcych ol$rzymie pajki 'o$linw rywalizuj o upy z $anitami i roz$jnikami wyjtymi spod prawa 21rd .stlandczykw najwiksze przera-enie wz$udza $anda dowodzona przez 5inotaura =agusa Krwaworogiego 0nany ze swego nienasyconego godu, =agush pewnego razu powiesi ciaa mieszka%cw niewielkiej wioski na po$liskich drzewach, zostawiajc je na p8niej w tej maka$rycznej spi-arni Las *ieni i 'ry (rodkowe dziel .stland na dwie cz1ci > pnocn i poudniow *z1+ pnocna rozciga si wzdu- wy$rze-a 5orza ,zponw, ziemie s tu jaowe, a rolnictwo sa$o rozwinite <oudniowa cz1+ natomiast to spora i -yzna rwnina, na ktrej panuj idealne warunki do uprawy z$.$ie cz1ci czy 4rakt <nocny, ktry z uwagi na swj $ieg przez Las *ieni nie jest lu$iany przez kupcw 2yprawy nim wymagaj wzmocnionej eskorty i s $ardzo kosztowne 4ylko najzamo-niejsi handlowcy mog pozwoli+ so$ie na jego wykorzystanie Nad poudniowo>zachodni cz1ci .stlandu dominuj 'ry (rodkowe !o wadzy nad nimi pretenduj wszystkie otaczajce je krainy3 .stland, /ochland, 5iddenland, a nawet Nordland :ednak 'ry (rodkowe nie nale- do nikogo Niegdy1 $ya to kraina Krasnoludw, ktra oderwaa si od Krlestw Krasnoludw podczas wojny z "l#ami :ednak niedugo p8niej na warownie Krasnoludw napadli 0ielonoskrzy i ,kaDeni Krasnoludowie z Karaz 'humzul porzuciy swoj twierdz i ucieky z 'r (rodkowych, a$y powrci+ do Krlestw Krasnoludw 0apiecztoway wrota, pogrze$ay je pod skaami i zniszczyy prowadzce do nich drogi !o dzisiejszego dnia Khazadzi nie chc powiedzie+ co wypdzio ich lud z Karaz 'humzul, ale gdy opuszczay swoj siedzi$ Aw po$li-u miejsca, gdzie o$ecnie stoi zamek 2estlichschlosseB, krasnoludzki kapan o$o-y kltw gry i wszystko, co si w nich znajdowao .d tego czasu, wielu poszukiwaczy skar$w i awanturnikw szukao zaginionych kopalni, ale -adnemu si to nie udao, a przynajmniej nikt nie prze-y na tyle dugo, a$y o tym opowiedzie+ <nocny .stland tworz smagane wiatrem, trawiaste poacie <nocnych Kresw, jedyny w prowincji du-y, odkryty o$szar <rze$iega tamtdy droga z 5iddenheim do "rengradu, lecz o$ecnie nie ma na niej wielkiego ruchu 'ry ksi-ce to niewielki masyw niewysokich wzniesie% poo-onych w poudniowo>wschodnim .stlandzie 2 ich wschodniej cz1ci znajduj si $ogate zo-a oowiu i sre$ra Nazwa wzia si std, -e w czasie wojen domowych w Imperium wa1nie w1rd ich nieprzystpnych dolin ukrywa si przez kilka lat Ksi->"lektor z rodzin uchodzc przed wojskami 4ala$ecklandczykw okupujcych poudniowy .stland 4eraz grskie kryjwki wykorzystuj liczne grupy $anitw i roz$jnikw zwcy si przewrotnie ksi-tami :askinie ,traconych !usz poo-one s w 'rach Ksi-cych 21rd ostlandzkiej ludno1ci kr- legendy, -e jaskinie s nawiedzane przez dusze zmarych, ktrzy nie zaznali nale-ytego pochwku 2 rzeczywisto1ci jaskinie s miejscem, w ktrym ukrywaj si $anici, tworzc $ardzo pr-n spoeczno1+ Najwa-niejszym 8rdem dochodw .stlandu jest handel 2 2ol#en$urgu znajduje si jedno z wikszych targowisk miejskich Kupi+ tu mo-na wszystko, od $roni, przez egzotyczne przyprawy, na niewolnikach ko%czc No wa1nie > niewolnikach .stland to jeden z nielicznych regionw Imperium gdzie dozwolony jest handel niewolnikami .d dziesicioleci trwa spr z Imperatorem o ten przywilej .stlandu Na razie utkwi w martwym punkcie i nie zanosi si na rychy koniec /andel niewolnikami od$ywa si wedug 1ci1le okre1lonych i $ardzo rygorystycznych regu, a nadu-ycia s karane 1mierci 2spomnie+ nale-y tak-e o kopalniach zota w poudniowej cz1ci 'r (rodkowych 4ereny to $ardzo nie$ezpieczne, ale niezwykle zaso$ne w -ty kruszec Kopalnie chronione s przez doskonale wyszkolonych najemnikw i specjalne oddziay 6rmii .stlandzkiej !u-e zyski z wydo$ycia zota czerpie rodzina Kon 9autzen, no i oczywi1cie wadajcy prowincj Don 4asseninckowie Na .stlandzkim wy$rze-u 5orza ,zponw powstao kilka portw, ktre w swoim czasie miay $y+ konkurencj zarwno dla 5arien$urga, jak i "rengradu, monopoli1ci okazali si jednak $y+ z$yt silni i cae przedsiwzicie zako%czyo si #inansow katastro# 5idzy innymi dlatego mo-na zao$serwowa+ du- r-nic pomidzy $iedn pnoc, a $ogatym poudniem .stlandu ,zlak z 9eeckerhoDen do "rengradu nie jest z$yt opacalny, poniewa- handel ze wschodem od$ywa si zwykle drog morsk za po1rednictwem 5arien$urga lu$ na poudniu, dolin rzeki 4ala$eck 2ielkie Ksistwo .stlandu sprawia wra-enie silnego i jednolitego regionu 2 rzeczywisto1ci mo-na wydzieli+ z niego dziewi+ cz1ci wadanych przez r-ne szlacheckie rodziny, z czego najwiksz cz1+ nale-y do rodziny rzdzcej /ra$iowie i $aronowie nie -yj ze so$ w najlepszej przyja8ni, ale wszyscy uznaj zwierzchnictwo 2ielkiego Ksicia /alsa Don 4assenincka Ka-dy skrupulatnie d$a o swoje interesy, przez co czsto dochodzi do lokalnych kon#liktw /als Don 4asseninck jest silnym wadc i powstrzymuje zapdliwych mo-nowadcw przed powa-niejszymi dziaaniami na szkod ksistwa Na chodne relacje czce .stland z le-cym na zachodzie prosigmaryckim Norlandem od dziesicioleci wpywaj nierozstrzygnite roszczenia Nordlandu do le-cych na pnocno>zachodnim wy$rze-u .stlandu osad, gwnie do portowego miasta Nordem :ednak panujce w Nordlandzie $ezprawie i osa$ienie wadzy centralnej powoduje, -e prowadzone niegdy1 negocjacje utkwiy w martwym punkcie I cho+ le-ce przy granicy osady stay si miejscem niewielkich, sporadycznych star+ i potyczek, to ludno1+ o$u oddzielonych Lasem *ieni i 'rami (rodkowymi prowincji nie -ywi do sie$ie wrogo1ci, za1 win za napite stosunki o$arcza am$itnych wadcw =elacje czce .stland, popierany przez Imperatora, z niechtnym =eiklandowi 4ala$ecklandem od wiekw pene s wrogo1ci i wzajemnych uprzedze% 2yruszajcy z .stlandu prez$iterzy, ktrzy z wytrwao1ci i po1wiceniem pr$uj gosi+ Kult ,igmara w pnocno>wschodniej cz1ci Imperium nierzadko spotykali si ze z$rojnym oporem oddanych )lrykowi 4ala$ecklandczykw, ktrzy w cigu minionych wiekw $ezlito1nie ko%czyli wszelkie pr$y zaistnienia Kultu ,igmara na swoich ziemiach <odo$nie pomidzy prosigmaryckim .stlandem, a kultywujcym wiar w $ogw pnocy /ochlandem od wiekw panuj napite stosunki, ktre pogorszyy si jeszcze po tym, jak 2ielki Ksi- /als Don 4asseninck ponownie rozpta spr o wschodni granic /ochlandu .$ecnie na pograniczu o$u prowincji dochodzi do sporadycznych star+, a mieszka%cy pogranicznych osad -yj w strachu przed otwart wojn, ktra za-egnana zostaa jedynie dziki zdecydowanej reakcji 4ala$ecklandu, ktrego wadcy ogosili gotowo1+ militarnego wsparcia /ochlandu w ewentualnej wojnie =wnie chodne relacje cz .stland z miastem>pa%stwem 5iddenheim Kontakty midzy wadcami prowincji ograniczone s niemal wycznie do wymiany dyplomatw, powodem wa1ni i kon#liktw s $ardzo silne r-nice religijne oraz niewyja1nione spory z przeszo1ci

Fe#igia
.stlandczycy, podo$nie jak wikszo1+ mieszka%cw Imperium, wyznaj wszystkich $ogw i o$chodz ich 1wita :ednak jeden $g jest czczony $ardziej od innych 4o ,igmar 5otodzier-ca, wychwalany z oddaniem nietypowym dla pnocno>wschodnich ziem Imperium, gdzie naj$ardziej popularne s Kulty )lryka oraz 4aala \ =hyi Niewielu uczonych potra#i wyja1ni+, dlaczego w .stlandzie tak wielk popularno1ci cieszy si religia ,igmara <o$o-ni .stlandczycy powiadaj, -e to pozostao1+ po czasach z pocztkw Imperium, gdy okoliczne ziemie pustoszy ogromny smok "lektorzy i ich armie o$awiali si zmierzy+ z $esti, ale ,igmar odpowiedzia na wezwanie i walczc u $oku Ksicia .stlandu, za$i potwora w dugiej walce *ynicy sugeruj jednak, -e .stlandczycy s tak po$o-ni, poniewa- ich $iedni "lektorzy musz stale po-ycza+ pienidze od $ogatych =eiklandczykw, ktrym trze$a si oczywi1cie przypodo$a+ 9ez wzgldu na to, jaka jest prawda, pozostaje #aktem, -e nawet w najmniejszej wiosce .stlandu znajduj si liczne kapliczki po1wicone ,igmarowi

?arwy prowincji
*zer% i $ielXsre$ro s od wiekw tradycyjnymi, u-ywanymi przez szlacht i armi, kolorami prowincji

%istoria K po#ityka
2ielkie Ksistwo .stlandu to region o kluczowym znaczeniu dla Imperium Nie tylko pierwsze $roni jego pnocno>wschodnich granic, ale tak-e po1redniczy w handlu z KisleDem .stland to $ardzo specy#iczny region, od$iegajcy znacznie od standardw Imperium 0auwa-y+ tu mo-na silne wpywy kultury kisleDskiej przez co region uwa-any jest w innych cz1ciach Imperium za nieco $ar$arzy%ski .stlandczycy maj $ardzo silne poczucie indywidualizmu oraz odr$no1ci, czuj si lepsi zarwno od KisleDitw, jak i pozostaych mieszka%cw krlestwa ,igmara 0 drugiej strony z wielkim szacunkiem podchodz do Krasnoludw > wielmo-owie $ardzo ceni so$ie prac Khazadzkich in-ynierw, dlatego te- w za$udowie wikszo1ci miast mo-na dostrzec wiele elementw charakterystycznych dla ,tarszej =asy 4ak-e Krasnoludowie wysoko ceni .stlandczykw, gwnie za ich nieustpliwo1+ i umiejtno1ci $ojowe oraz skonno1+ do mocnych trunkw

Wo#-enburg
,iedzi$a 2ielkiego Ksicia .stlandu /alsa Don 4assenincka 5ieszka tu tak-e jedyny syn i spadko$ierca Ksi- /ergard 2ol#en$urg to najwiksze i naj$ogatsze miasto w .stlandzie ,ynie z ogromnego targowiska, ktre powstao u podn-a miejskich murw, wie1+ gosi, -e kupi+ mo-na tu naprawd wszystko Nad miastem gruje pot-na twierdza 4ot$urg > siedzi$a 2ielkiego Ksicia 5iasto znajduje si na skrzy-owaniu szlakw handlowych z 5iddenheim i 4ala$heim prowadzcych na wschd, do KisleDa7 w1rd miejskich murw znajduje si midzy innymi monumentalna 1witynia ,igmara, 6kademia 2ol#en$urska i wiele, wiele innych ciekawych $udowli

P2 | S t r o n a

3antasy Skirmish

P4 | S t r o n a

Warheim

9brojna kompania z &st#andu<


stlan!c$ycy maj re#utacj& ;u!$i u#artyc', a wr! im#erialnyc' ro!akw toc$ si& s#ory o to, kto by #ierws$y ust#i%- 6rasnolu! c$y ?stlan!c$yk( Hu" o! naj!awniejs$yc' c$asw #otomkowie #lemienia <!osesw $nani byli $e swojego nie#r$eje!nania( 0!y na 4ielkim 9groma!$eniu #r$e! Citw na /r$e%&c$y .$arnego ?gnia Sigmar we$wa% #lemiona !o walki, tr$y !ni $aj&%o mu #r$ekonanie 4ol*ilii, u!oseskiego wo!$a, aby si& #r$y%c$y%( 7 g!y $ na!ejciem Krugiego )ysiclecia !la ws$ystkic' innyc' sta%o si& jasne, "e nie !a si& utr$yma kisle\skic' terytoriw, 6si"&ta ?stlan!u nalegali na kontynuowania ro$lewu krwi i wy!awanie ogromnyc' kwot, aby utr$yma swoje $wier$c'nictwo na! t krain, be$ w$gl&!u na to, jak bar!$o te starania os%abia%y 3m#erium( ?stlan!c$ycy wyka$uj $imn krew w oblic$u $agro"enia, s #raktyc$ni i nie #o!!aj si& ulotnym mo!om i ka#rysom( )o !umni ;u!$ie, ktr$y #otra*i #r$etrwa w ka"!yc' warunkac' i uc$ swoje !$ieci, aby #omimo ws$elkic' okolic$noci #o$osta%y wierne w#ajanym im $asa!om( Aistoria ?stlan!u #e%na jest krwawyc' $wyci&stw, a na c$e #oleg%yc' bo'aterw w$niesiono ju" nieje!en toast( ?stlan!c$ycy to tak"e nie$wykli #ys$ni i nietolerancyjni ;u!$ie( 5wnie mocno jak marnotrawstwa, nienawi!$ $b&!nej ostentacji( Silne uc$ucie $a$!roci wobec uro!$ajnyc' #rowincji 5eiklan!u, Stirlan!u, 7\erlan!u i 6rainy 9groma!$enia #r$ejawia si& wyra8nie #o!c$as #ijackic' awantur( )war!$i ?stlan!c$ycy #ijc kisle\sk w!k& $a !awne $wyci&stwa, osuwaj si& w #ijackie ot&#ienie lub w#a!aj w s$a%( Giewiele $ro$umienia oka$uje si& tym, ktr$y nar$ekaj na swoj nie!ol&( )y#owy ?stlan!c$yk to !obr$e $bu!owany c$%owiek o c$arnyc' w%osac' i bar!$o wyra$istej s$c$&ce 1st! nie#oc'lebne uwagi mies$ka+cw ssie!nic' #rowincji o ko+skic' #yskac'2( <bieraj si& skromnie i cie#%o, bo te" ?stlan! !o najcie#lejs$yc' #rowincji nie nale"y( Gie #o!!aj si& %atwo mo!om #anujcym w 3m#erium, tr$ymaj si& swoic' tra!ycji i $wyc$ajw( 9amies$kujcy ?stlan! ;u!$ie s $nani $ !$iwac$nego tem#a i nieco kisle\skiego br$mienia swojej mowy( .$&sto $atr$ymuj g%os w #o%owie $!ania( ?stlan!$ki akcent jest bar!$o r$a!ko nala!owany g!y" mies$ka+com #o$osta%yc' #rowincji 3m#erium kojar$y si& $ ubstwem(

.ocztkowa #iczba .unkt"w 1o!wiadczenia<


*:.0 :+ ro$#oc$yna gr& $ 2J #unktami 7owiadczenia( =:Z0S ,F =:Z00 albo .F,9?0 ,F S0Z=:F: ro$#oc$yna gr& $ I2 #unktami 7owiadczenia( S0,FB:+ ro$#oc$yna gr& $ E #unktami 7owiadczenia( %:+18:F9 +0,W&8+0*UW ro$#oc$yna gr& $ E #unktami 7owiadczenia( S F&++0CG ro$#oc$ynaj gr& nie #osia!ajc #unktw 7owiadczenia(

abe#a umiej(tno!ci

9brojnej kompanii z &st#andu


W:8*0 S F9, 8,C*0, :*:1, =0C*0, S0;&W, S9G?*& C0&W, S.,C A:8+,

*:.0 =:Z0S .F,9?0

:+

,F =:Z00 ,F S0Z=:F:

S0,FB:+ %:+18:F9 +0,W&8+0*UW

] ] ] ] ] ] Aista umiejtnoci !ost&#na !la $agistra $agii umies$c$ona $osta%a w F&9190:8, NN000< =:Z0:( Aista umiejtnoci !ost&#na !la #rezbitera -igmara umies$c$ona $osta%a w F&9190:8, NN0000< =&180 WG( ] ] ] ] ] ] ]

Lmiej(tno!ci specja#ne<
*ohater nale"cy !o )brojnej kompanii z "stlandu, ktry osign% kolejny #o$iom !owia!c$enia i w ramac' ro$woju wylosowa% (" 8 +$9:;<6("=> mo"e naby je!n $ umies$c$onyc' #oni"ej umiejtnoci specjalne( 4i&cej in*ormacji na temat nauki umiej&tnoci $amies$c$ono w F&9190:8, Y00< *:=.:+0:(

?ycza szar/a<
;ata walk i #ijatyk nauc$y%y bohatera umiej&tnoci wykor$ystywania swej masy( Heli w !owolnej turze mo!el szar%uje na #r$eciwnika $naj!ujcego si& w o!leg%oci minimum 5O, $a!aje ka"!emu wrogiemu mo!elowi $ ktrym styka si& #o!stawk je!no automatyc$ne tra'ienie wynikajce $ im#etu szar%y( 6ra'ienie ro$str$yga si& w o#arciu o #o!stawow warto ws#%c$ynnika S0;:( 6ra'ienie $ im#etu szar%y $a!awane jest na samym #oc$tku walki, $anim ktrykolwiek $ mo!eli $!"y $aatakowa (

+atura<
GB<)57;G7(

Charakternik<
?stlan!c$ycy s%yn $ u#oru i o!wagi( *ohater mo"e #r$er$uci nieu!any test S)57.A< i 05?9:( 4ynik !rugiego r$utu jest ostatec$ny( /ona!to, mo!el automatyc$nie $!aje testy S7= 4 47;.B(

9asady specja#ne<
4 #r$y#a!ku )brojnej kompanii z "stlandu maj $astosowanie #oni"s$e $asa!y s#ecjalne-

&szcz(dni<
Gie$wykle os$c$&!ni ?stlan!c$ycy $nani s $e swoic' umiej&tnoci #r$etrwania( /o!obno s w stanie $je ws$ystko( 6r"y kilka k#icyc' #iosenek o s%ynnej ostlan!$kiej $u#ie $ kamieni( 4 swojej os$c$&!noci bywaj tak $!eterminowani, "e #o#ularny w 3m#erium "art mwi o ?stlan!c$ykac' #r$ygotowujcyc' kamienn $u#& tylko $ je!nego kamienia, aby nie marnowa #o$osta%yc'( .'o jest to #r$esa!a, ?stlan!c$ycy *aktyc$nie #otra*i wykor$ysta niemal ws$ystko i nie cier#i wyr$uca c$egokolwiek, co mo"e si& jes$c$e #r$y!a ( 4 trakcie sekwencji po potyczce, na #otr$eby $asa! s#r$e!a"y Bupw )brojna kompania z "stlandu traktowana jest tak jakby lic$ba mo!eli w dru%ynie by%a o je!en #o$iom ni"s$a, ni" ma to *aktyc$nie miejsce 1!o minimalnego #o$iomu I>4 mo!eli2(

%ande# Rty#ko %and#arz niewo#nik"wS<


*ohater #osia!a "y%k& 'an!low i #otra*i s#r$e!a niemal ws$ystko, u$yskujc kor$ystn cen& lub inne, rwnie intratne #ro*ity( 4 trakcie ro$grywania sekwencji po potyczce, bohater mo"e s#r$e!a je!en !owolny #r$e!miot 1wymieniony w F&9190:8, NY< ,*W0.L+,*2 u$yskujc $a niego #e%n cen& w #r$y#a!ku #r$e!miotw #owszechnych ora$ cen& #o!stawow w #r$y#a!ku Rzadkich #r$e!miotw(

*awa#erzysta<
*ohater biegle je8!$i konno lub na innyc' wier$c'owcac'( K$i&ki umiej&tnoci mo!el mo"e #r$er$uci nieu!any test jeCdziectwa, wynik !rugiego r$utu jest ostatec$ny(

*rzepki<
*ohater, ktry #osia!a t& $!olno , w c$asie wielu w&!rwek i #otyc$ek nabra% niesamowitej kr$e#y( =o"e nosi #ancer$e ignorujc ujemne mo!y*ikatory !o 0 i S9( /ona!to, bohater wyekwi#owany w paw% 1$obac$ F&9190:; NY< ,*W0.L+,*2 mo"e biega&(

Wyb"r postaci<
)brojna kompania z "stlandu musi $awiera nie mniej ni" 4 i nie wi&cej ni" I@ mo!eli( 0rac$ ma @JJ zotych koron, ktre musi #r$e$nac$y na rekrutacj& mo!eli !o swojej !ru"yny(

;amig'"wka<
?stlan!c$ycy wie!$, "e ostrze we bie. rwno boli nie$ale"nie !o kogo nale"y owa g%owa( 4s$ystkie "szoomione! #r$e$ bohatera mo!ele nale"y traktowa jako #owalone na ziemi!/ Gale"y $auwa"y , "e amigwka nie !$ia%a na istoty G3B<=75OB(

?ohaterowie<
*:.0 :+< )brojn kompani z "stlandu musi !owo!$i o*icer w sto#niu Kapitana( Kapitan mo"e by tylko je!en! =:Z0S ,F =:Z00 albo .F,9?0 ,F S0Z=:F:< 6a#itan mo"e lic$y na ra!& i #omoc $agistra $agii albo #rezbitera -igmara, lec$ nig!y obu nara$( S0,FB:+ < 4 s$eregi kom#anii mo"na wcieli je!nego -ier%anta( %:+18:F9 +0,W&8+0*UW< 4 )brojnej kompanii z "stlandu mo"e s%u"y !wc' 0andlarzy niewolnikw(

=ocna g'owa<
*ohater #otra*i s#oro wy#i i je!noc$enie $ac'owa w$gl&!n tr$e8wo ( 9!olno $wi&ks$a o!#orno bohatera na !$ia%anie alko'olu ora$ narkotykw i truci$n( *ohater otr$ymuje $agiczn "chron 5X #r$eciwko e*ektom !$ia%ania zatrutego or%a lub 97)5<)B0? 7)76< ora$ $a"ywanyc' G756?):6V4 i s#o"ywanyc' =36S)<5(

Stronnicy<
+0,W&8+0*< Kapitan mo"e wcieli !o )brojnej kompanii z "stlandu !owoln ilo (iewolnikw 1nale"y je!noc$enie #ami&ta o $asa!$ie ogranic$ajcej lic$b& mo!eli )brojnej kompanii z "stlandu !o I@ #ostaci2( B&;+0,F9< Kapitan mo"e wcieli !o )brojnej kompanii z "stlandu !owoln ilo Donierzy 1nale"y je!noc$enie #ami&ta o $asa!$ie ogranic$ajcej lic$b& mo!eli )brojnej kompanii z "stlandu !o I@ #ostaci2( =G80WG< 4 )brojnej kompanii z "stlandu mo"e s%u"y maksymalnie sie!miu $yliwych( &ZF< Kapitan mo"e wcieli !o )brojnej kompanii z "stlandu je!nego "gra(

Fewe#ator Rty#ko dow"dcaS<


6om#ania !owo!$ona #r$e$ rewelatora cies$y si& s#orym bogactwem i s$c$&ciem( /o $ako+c$eniu ro$grywki, jeli K?4VK.7 nie $osta% yczony z akcji!, w trakcie sekwencji po potyczce, na #otr$eby $asa! s#r$e!a"y Bupw kom#ania traktowana jest tak jakby s#r$e!a%a je!n c$& Bupu wi&cej, ni" ma to *aktyc$nie miejsce(

Wojenny Fyk Rty#ko dow"dcaS<


6or$ystajcy $ tej umiej&tnoci o*icer )brojnej kompanii z "stlandu cies$y si& nie$wyk%ym #os%uc'em u #o!w%a!nyc'( <miej&tno #o$wala #r$er$uci #ierws$y nieu!any test rozbicia, wynik !rugiego r$utu jest ostatec$ny( Gale"y #ami&ta , "e umiej&tno ta nie ma $astosowania w #r$y#a!ku, g!y kapitan jest "szoomiony!, $osta% #owalony na ziemi!, yczony z akcji! lub +cieka!(

=achiny<
W0T`+0:F*:< Kapitan mo"e wy#osa"y kom#ani& w je!n iCniark(

+ajemne &strza<
)brojna kompania z "stlandu mo"e $atru!ni nast&#ujce (ajemne "strza- balistyk, bombardier, gladiator, goniec, kartogra', kupiec, owca nagrd, medyk, minstrel, miotacz oowiu, ochroniarz, ordynans, pogromca trolli, poszukiwacz zota, rozbjnik, rycerz najemny, skryba, skrytobjca, stra%nik drg, szczuroap, tilea,ski kusznik, tre'ni, zodziej, zwadCca, zwiadowca(

Wo6nica<
*ohater #otra*i #owo$i wo$em, #owo$em, a nawet ry!wanem( K$i&ki umiej&tnoci mo!el mo"e #r$er$uci nieu!any test powo%enia, wynik !rugiego r$utu jest ostatec$ny(

P5 | S t r o n a

3antasy Skirmish

?ohaterowie<
?stlan!c$ycy to wyjtkowo u#arci, cec'ujcy si& !u"ym konserwaty$mem obywatele 3m#erium( )o w%anie mo!ele takic' bohaterw twor$ tr$on !ru"yny ora$ stanowi o $amo"noci i #resti"u kom#anii( )brojna kompania z "stlandu mo"e #osia!a !o s$eciu bohaterw, $ ktryc' je!en musi #e%ni rol& #r$yw!cy( He!noc$enie nale"y je!nak $auwa"y , "e s$stym bohaterem mo"e $osta , w !ro!$e awansu, je!ynie je!en $e stronnikw 1wi&cej in*ormacji $naj!uje si& w F&9190:8, N0000< *:=.:+0:2( =o!ele bohaterw, w o!r"nieniu o! stronnikw, mog #os%ugiwa si& $nac$nie s$ers$ym wac'lar$em ekwi#unku, mog !$ier"y magic$n bro+ a tak"e #os%ugiwa si& innymi, r$a!ko s#otykanymi #r$e!miotami $!obytymi w c$asie kam#anii(

albo

.rezbiter Sigmara<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>I 5@ 9* 2J N 2J ==

*apitan<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< I C@ 9* 2J N 2J ==

Kapitanowie, !owo!$cy "o%nier$ami $ ?stlan!u to twar!$i i surowi o*icerowie, !$ielcy $e swymi #o!w%a!nymi tru!y i niebe$#iec$e+stwa wojskowej s%u"by( 4ra$ $ s$eregowymi "o%nier$ami walc$ na $rytyc' ko+skimi ko#ytami, #r$esikni&tyc' krwi #obojowiskac' i na $as%anyc' tru#ami ulicac' miast( )oc$ nieko+c$ce si& kam#anie wojskowe na terenie Starego wiata i #o$a jego granicami( Kow!cy )brojnych kompanii z "stlandu w wi&ks$oci rekrutuj si& s#or! ostlan!$kic' arystokratw, ktr$y #r$e"yli kilka krwawyc' bitew i $aj&li miejsce #oleg%ego !ow!cy( 6a#itanowie wie!$, co na#raw!& lic$y si& na #olu bitwy( C%:F:* ,FGS G*: *:.0 :+:< *:.0 :+ S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I I I 3 3 1 I 1 ^ =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< Kapitan #osia!a S9):;B) i =3B.9, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y !ow!c& w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L 9?F&A+,A *&=.:+00 9 &S 8:+1L( 9:S:1G S.,CA:8+,< 1&WU1C:< #osta 1bohater lub stronnik2, ktra $naj!uje si& w o!leg%oci nie #r$ekrac$ajcej CO o! swojego ka#itana, mo"e u"y jako #o!staw& testu warto ws#%c$ynnika C,C%G .F9GWU1C9, swojego K?4VK.:( Gale"y #ami&ta , "e $asa!a ta nie ma $astosowania w #r$y#a!ku, g!y ka#itan jest "szoomiony!, $osta% #owalony na ziemi! lub +cieka!(

=agister magii albo .rezbiter Sigmara

=agister magii<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>I 5@ 9* 2J N 2J ==

;u!$ie ob!ar$eni talentem magic$nym bu!$ instynktowny nie#okj wr! #os#lstwa( Gie be$ #owo!u( /otra*i !okonywa r$ec$y, ktre $a#r$ec$aj $!rowemu ro$s!kowi( He!nak nie jest to !ar, ktry %atwo kontrolowa ( =agic$na aura takic' osb, s$c$eglnie #oc$tkujcyc' #r$yciga !emony( 7by $a#obiec nies$c$&ciu, magowie wys$ukuj swoic' #otencjalnyc' nast&#cw i wysy%aj ic' na nauk& !o je!nego $ omiu 6olegiw =agii( )am m%o!$i uc$niowie #raktykuj nauk& #o! uwa"nym okiem mistr$w, je!noc$enie me!ytujc na! wyborem )ra!ycji( <c$niowie, ktr$y sko+c$yli nauki w 6olegium i $!ali testy $najomoci s$tuki magic$nej, mog !o%c$y !o wybranego 6olegium =agii( /o$naj $akl&cia $ wybranej #r$e$ siebie )ra!ycji magii tajemnej, lec$ mus$ nauc$y si& kontrolowania rosncej mocy( 4i&ks$o c$aro!$iejw musi s#%aca !%ugi, $acigni&te na #okrycie kos$tw nauki w 6olegium( 9 tego #owo!u niektr$y wyrus$aj na s$lak #r$ygo!y, lic$c na $!obycie bogactwa( Klatego te" na$ywa si& ic' w&!rownymi c$aro!$iejami( .$&sto, $wykle na #olecenie 6olegium, #o!ejmuj si& wykonania jakiej #racy, w celu #o!niesienia #resti"u 6olegium, a tak"e !la $!obycia c'wa%y, wie!$y i majtku( C%:F:* ,FGS G*: =:Z0S F: =:Z00< =:Z S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I 3 3 3 3 1 3 1 ^ =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< $agister $agii #osia!a S9):;B) i or&" o!#owie!ni !la swojego 6olegium =agii 1$obac$ F&9190:; NN000< =:Z0:2( 9:S:1G S.,CA:8+,< =:Z< $agister $agii $na je!no $akl&cie $e $nanej mu 6radycji $agii( 4i&cej in*ormacji $naj!uje si& w F&9190:8, NN000< =:Z0:(

/re$biter$y F ka#%ani Sigmara #r$ynale" !o je!nego $ c$terec' $akonw, okrela to ic' $a!ania wewntr$ organi$acji( 6a#%aniFwojownicy F nale" !o 9akonu Srebrnego =%ota, ktrego c$%onkowie #r$emier$aj 3m#erium, w$macniajc wiar&, tro#ic 'eretykw i #r$ynos$c c'wa%& Sigmarowi( Hako ka#%ani w&!rowni s $obowi$ani #%aci wityni c$& swyc' !oc'o!w, !o!atkowo mo"na o! nic' wymaga , by je!en ty!$ie+ w roku s#&!$ili jako Stra"nicy wityni lub oc'roniar$e !ygnitar$a 6ultu( 4ojownicyFka#%ani s $obowi$ani !o o!#rawienia uroc$ystego nabo"e+stwa !$i&kc$ynnego ra$ w tygo!niu, a nie co!$iennie jak #re$biter$y nale"cy !o 9akonu /oc'o!ni, $!olni s tak"e !o wykonywania innyc' #os%ug religijnyc', lec$ s#owie!$i wys%uc'uj je!ynie wte!y, g!y brak jest #r$e!stawiciela $akonu ekle$jastyc$nego( 9brojni ka$no!$ieje, nale"cy !o 9akonu Srebrnego =%ota, w&!ruj #o 3m#erium by s%owem, ogniem i si% swego ramienia umacnia wiar& wr! mies$ka+cw 3m#erium ora$ nis$c$y ws$elkie o$naki .'aosu( /re$biter$y Sigmara niemal we ws$ystkic' #rowincjac' !ar$eni s takim samym #owa"aniem, c'o w #rowincjac' g!$ie #r$ewa"a 6ult <lryka, s$acunek ten wynika rac$ej $e strac'u #r$e! $emst )em#larius$y /%oncego Serca ni" #raw!$iwej wiary( C%:F:* ,FGS G*: .F,9?0 ,F: S0Z=:F:< .F,9?0 ,F S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I 3 3 3 3 1 3 1 ^ =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< #rezbiter -igmara #osia!a S9):;B) i =O?) C?H?4:, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y ka#%ana w !o!atkowy or&" i #ancer$ o!#owie!ni !la 6ocio%a Sigmara 1$obac$ F&9190:; NN0000< =&180 WG2( 9:S:1G S.,CA:8+,< ?;&Z&S;:W0,[S W& S0Z=:F:< #rezbiterzy -igmara mog w$nie mo!%y !o swego boga, by ten ob!ar$y% ic' oc'ron #r$e! magic$n moc wrogw( Ko#ki #rezbiter -igmara $naj!uje si& na #olu bitwy 1i nie +cieka!, nie $osta% #owalony na ziemi! lub "szoomiony!2, generuje na #otr$eby grac$a !wie Kostki Rozproszenia( 1LC%&W+G< #rezbiter -igmara $na je!n $ =&180 W 1& S0Z=:F: wys$c$eglnion w F&9190:8, NN0000< =&180 WG( *:.;:+>W&A&W+0*< #rezbiter -igmara mo"e nosi $broj& i o!mawia $odlitwy do -igmara( =&180 WG 1& S0Z=:F:< #rezbiterzy -igmara otr$ymuj o! swego boga nie$wyk%e moce, ktrymi ra$i mog swyc' wrogw w bitwie( 4 'azie magii K<.A?4G3 mog w$nie !wie r"ne mo!litwy( =o!litwy !$ia%aj tak samo jak $akl&te c$ary o #o$iomie mocy @( ? ile nie #o!ano inac$ej w ic' o#isie, mo"na ic' u"y w stosunku !o samego K<.A?4GB0?, tu!$ie" !owolnej #ostaci 1bohatera lub stronnika2 w o!leg%oci !o I2R o! #rezbitera -igmara( &30:F:< /re$biter$y Sigmara $obowi$ani s !o sk%a!ania o*iary na r$ec$ 6ocio%a Sigmara $ c$&ci swyc' !oc'o!w( 4 gr$e o!$wiercie!la to $asa!a, $go!nie $ ktr w trakcie sekwencji po potyczce, na #otr$eby $asa! s#r$e!a"y Bupw mo!el #rezbitera -igmara lic$ony jest #o!wjnie( S;LS9+G Z+0,W< #rezbiterzy -igmara #otra*i swymi #%omiennymi ka$aniami ro$bu!$i #raw!$iw #asj& i gor$k nienawi !o wroga( #rezbiter #a%a G3BG743.3S !o ws$ystkic' mo!eli wroga(

Sier/ant<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>I 5J 9* 2J N 2J ==

Sier"ant jest $ast&#c !ow!cy o!!$ia%u wojskowego( 6an!y!at na to stanowisko musi wyka$a si& wyjtkowym o#anowaniem i $!olnoci !owo!$enia( Sier"anci c$&sto #rowa!$ !o boju "o%nier$y, milicjantw, najemnikw i stra"nikw !rg( ?bowi$kiem ka"!ego sier"anta jest !ok%a!ne wykonanie ro$ka$u !ow!cy( 9!ar$a si& c$asem, "e musi w tym celu u"y si%y lub gr8b wobec "o%nier$y( Gajle#si sier"anci $aws$e walc$ w #ierws$ym s$eregu, a $ #ola bitwy sc'o!$ jako ostatni, c$&sto !8wigajc na #lecac' rannyc' towar$ys$y broni( /otra*i be$b%&!nie oceni mo"liwoci i stan emocjonalny ka"!ego $e swyc' #o!w%a!nyc'( C%:F:* ,FGS G*: S0,FB:+ :< S0,FB:+ S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I I 3 3 3 1 3 1 P =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< 6a"!y sier%ant #osia!a S9):;B) i =3B.9, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y o*icera w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L 9?F&A+,A *&=.:+00 9 &S 8:+1L(

P@ | S t r o n a

Warheim

%and#arz niewo#nik"w<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>2 4@ 9* 2J N 2J ==

Stronnicy<
4 )brojnej kompanii z "stlandu mo!ele stronnikw #r$e!stawiaj niewolnikw, %onierzy. myliwych ora$ "gra( 4s$yscy stronnicy, nale" !o je!nej $ grup stronnikw lic$cyc' o! je!nego !o #i&ciu mo!eli re#re$entujcyc' #ostacie tego samego ro!$aju( =o!ele nale"ce !o grupy stronnikw $!obywaj tyle samo !owia!c$enia ora$ nabywaj te same ro$wini&cia co ic' towar$ys$e(

Giewolnictwo jest u!$ia%em wielu obywateli Starego wiata( /raktyka tak stara jak sama lu!$ko naro!$i%a si& w staro"ytnym 3m#erium 6'emri i $osta%a #r$yj&te #r$e$ inne cywili$acje, ktre w kolejnyc' wiekac' #owstawa%y i u#a!a%y( Gajc$&ciej wyst&#uje #o! #%as$c$ykiem s%u"by, #r$ymusowej #racy albo #a+s$c$y$ny( )e bar!$iej oc$ywiste *ormy niewolnictwa s oglnie nielegalne, ale w niektryc' regionac' nikt si& tym nie #r$ejmuje( Gajwi&ks$e rynki niewolnikw s w 7rabii, Sartosie, a nawet w ciemnyc' $au%kac' =arienburga c$y w ?stlan!$ie, g!$ie o! wiekw 'an!luje si& niewolnikami( ;os s#r$e!anyc' tam ;u!$i jest go!ny #o"a%owania( 4 Starym wiecie niektr$y ;u!$ie staj si& niewolnikami na mocy wyroku s!owego, wy!anego $a nie#%acenie !%ugw lub #o!obne #r$est&#stwa( Hes$c$e !o nie!awna w o"ywiony s#osb 'an!lowano /%orkami( C%:F:* ,FGS G*: %:+18:F9: +0,W&8+0*UW< %:+18:F9 S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I 3 3 3 3 1 3 1 P =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< 0andlarz niewolnikw #osia!a S9):;B) i O7/7.9, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y #osta w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L 9?F&A+,A *&=.:+00 9 &S 8:+1L( 9:S:1G S.,CA:8+,< %:+18:F9 +0,W&8+0*UW< 4 trakcie sekwencji po potyczce mo!el mo"e #o!j #rb& #o$yskania niewolnikw( *ohater nie generuje Kostki :ksploracji w trakcie sekwencji po potyczce ora$ nie mo"e bra u!$ia%u w 0andlu( Gale"y wykona r$ut *C na pozyskanie niewolnikw( 4ynik 4X o$nac$a, "e handlarz niewolnikw #o$yska% *4 niewolnikw, ktr$y na #oc$tku kolejnej potyczki $ostaj umies$c$eni w o!leg%oci !o CO o! bohatera( /ona!to niewolnicy nie s wlic$ani !o limitu mo!eli w dru%ynie ora$ nie s brani #o! uwag& na #otr$eby testu rozbicia/ (iewolnicy, jeli #r$e"yj potyczk mog $osta s#r$e!ani w 'azie eksploracji. $a warto rwn kosztowi rekrutacji lub !o%c$eni !o )brojnej kompanii z "stlandu jako nowi rekruci 1$obac$ F&9190:; NY< ,*W0.L+,*2(

+iewo#nik<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< JE IJ 9* 2J N 2J ==

Giewolnicy $ajmuj najni"s$e miejsce w 'ierarc'ii s#o%ec$nej Starego wiata( 3c' #raca, c'o #otr$ebna, $a$wyc$aj jest traktowana $ #ogar! #r$e$ bogats$yc' ;u!$i( Kla #os%ugac$a, stajennego albo !$iewki s%u"ebnej, uciec$ka o! ci&"kiego "ycia wy!aje si& niemo"liwoci( .a%y !$ie+, a c$&sto i te" noc, s#&!$aj na $nojnej #racy( Giewolnicy ku#owani s g%wnie #r$e$ s$lac'cicw, karc$mar$y i r$emielnikw( Gielic$ni #otra*i wywalc$y sobie le#s$ #o$ycj&, ale jest to bar!$o tru!ne( Gikt #r$ecie" nie $wraca uwagi na stajennego lub !$iewk& w karc$mie( C%:F:* ,FGS G*: +0,W&8+0*:< +0,W&8+0* S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I 2 2 3 3 1 3 1 2 =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< (iewolnik #osia!a bro, improwizowan( (iewolnik nig!y nie mo"e u"ywa innego or&"a i #ancer$y( 9:S:1G S.,CA:8+,< =0TS& :F=: +0,< =o!el s%u"ce w s$eregac' )brojnej kompanii z "stlandu mog $ w%asnej woli obra na cel mo!el wroga, ktry #o$ostaje $wi$any walk wrcz $ niewolnikiem, ale nie $ innym s#r$ymier$onym mo!elem( /oniewa" walc$cy s w cig%ym ruc'u, ws$ystkie u!ane tra'ienia mus$ by losowo ro$!$ielone #omi&!$y walc$cyc'( Gale"y wykona r$ut *C( 4ynik I>4 o$nac$a, "e tra'iony $osta% mo!el niewolnika, re$ultat 5X o$nac$a tra'ienie #r$eciwnika( He"eli w walk& $aanga"owanyc' jest wiele mo!eli, nale"y !okona !als$ego ro$!$ielenia tra'ie,, by ustali , ktry $ nic' $osta% tra*iony( +0,W&8+0*< (iewolnicy $!obywaj !owia!c$enie #o!obnie jak inni stronnicy, ale nig!y nie mog $osta bohaterami( He"eli w c$asie sekwencji po potyczce w :?,80 F&9W&AL (iewolnik u$yska wynik 3hopak ma talent! r$ut nale"y #owtar$a #ki nie u$yska si& innego wyniku( .F9,9+:C9&+G +: S F: G< 4ykor$ystywani jako mi&so armatnie niewolnicy maj sku#i na sobie ostr$a% wroga lub #r$yt%oc$y #r$eciwnika #r$ewag lic$ebn( 4i&ks$o $ostaje wybita, ale strata ta jest akce#towalna o ile niewolnicy #r$yjm na siebie na!latujce #ociski lub os%abi wroga #r$e! kolejnym atakiem( <w$gl&!niajc ten stan r$ec$y w momencie okrelania c$y )brojna kompania z "stlandu musi wykona test rozbicia, ka"!y yczony z akcji! niewolnik lic$ony jest jako #% mo!elu(

8 is t a e kw ip un ku

9brojnej kompanii z &st#andu


?&%:
?F&[ 1& W:8*0 WFTC9
Cro+ wielka Cu%awa 0wia$!a $aranna Oa#ac$ =iec$ =%ot bojowy S$tylet )o#r bojowyLGa!$iak 4%c$nia 15 zk 3 zk 5 zk 10 zk 10 zk 3 zk 2 zk 5 zk 10 zk 10 zk 10 zk 25 zk 10 zk 5 zk 15 zk 30 zk 5 zk 5 zk ,F&W0,

F&++0CG 15 zk 3 zk 5 zk 10 zk 3 zk 2 zk 5 zk 10 zk 10 zk 30 zk 10 zk 20 zk 25 zk 50 zk 15 zk 5 zk 15 zk 5 zk 5 zk

&ZF
?F&[ 1& W:8*0 WFTC9
Cro+ wielka Cu%awa 6arwas$ bojowy =iec$ =ac$uga ogrw )o#r bojowyLGa!$iak 15 zk 3 zk 15 zk 10 zk 5 zk 5 zk 10 zk 50 zk 10 zk 30 zk

?F&[ 1& W:8*0 WFTC9


Cro+ wielka Cu%awa 0wia$!a $aranna =iec$ =%ot bojowy S$tylet )o#r bojowyLGa!$iak 4%c$nia

?F&[ 1GS :+S&W:


Cro+ miotana 1no"e2 ?%owiomiotac$

?F&[ 1GS :+S&W:


Cro+ miotana 1no"e2 0ar%ac$ Ouk Ouk !%ugi =us$kiet =us$kiet 'oc'lan!$ki ?s$c$e#

?F&[ 1GS :+S&W:


Colas Cro+ miotana 1no"e2 6us$a /istolet

.:+C,F9
;ekki re!ni

.:+C,F9
;ekki re!ni .i&"ki )arc$a Ae%m

.:+C,F9
;ekki re!ni )arc$a Ae%m

PC | S t r o n a

3antasy Skirmish

Bo'nierz<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< JX 2@ 9* 2J N 2J ==

&gr<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>I ICJ 9* 5J N 5J ==

?stlan!$cy "o%nier$e s $awo!owymi wojownikami wywo!$cymi si& $a$wyc$aj $ c'%o#stwa lub mies$c$a+stwa( S%u" w garni$onac' miejskic' i *ortac' na terenie ca%ego ?stlan!u( ?!!$ia%y wojskowe #atroluj te" granice, o!#ierajc ataki naje8!8cw( 4i&ks$o "o%nier$y ostlan!$kic' s$koli si& w walce w%c$ni( .'o stanowiska !ow!c$e s $!ominowane #r$e$ s$lac't&, to w ?stlan!$ie obowi$uje system awansu o#arty na $!olnociac' "o%nier$a( /rosty c'%o# lub mies$c$anin mo"e wi&c !os%u"y si& wysokiej rangi( C%:F:* ,FGS G*: B&;+0,F9:< B&;+0,F9 S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I 3 3 3 3 1 3 1 P =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< Donierz #osia!a S9):;B), grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y #osta w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L 9?F&A+,A *&=.:+00 9 &S 8:+1L( 9:S:1G S.,CA:8+,< 1FLBG+: &?S;LZ0( C%&F\BG< 4 trakcie rekrutacji mo!elu, kos$tem kolejnyc' 2@ zk mo"na awansowa je!nego %onierza na chor%ego dru%yny( SGZ+:80S :< 4 trakcie rekrutacji mo!elu, kos$tem kolejnyc' 2J zk mo"na awansowa je!nego %onierza na sygnalist dru%yny(

?stlan!$cy o*icerowie i 'an!lar$e niewolnikw niemal $aws$e maj na swym utr$ymaniu ?gry, ktre stanowi elit& wr! oc'roniar$y( ?gry to ogromne i brutalne stwory, ktre #ostaw $nac$nie #r$ewy"s$aj c$%owieka( 6rluj oc$ywicie r"nyc' ro$miarw okrg%e ka%!uny, o! le!wie #ulc'nyc' #o #raw!$iwie kolosalne( 4 o!r"nieniu o! ;u!$i br$us$yska ?grw nie skrywaj $byt wiele t%us$c$u, lec$ sk%a!aj si& $ w&$%w mocnyc' mi&ni, ktre ro$cigaj si&, by u%atwi ogrom #o"eranie s$c$eglnie !u"ego #o"ywienia( 4ielko ka%!una okrela si%& i status ?gra( C%:F:* ,FGS G*: &ZF:< ?G* S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa J 3 2 I I 3 2 2 P =aksymalna J J 5 5 5 5 J 5 _ ?F&[a.:+C,F9< "gr #osia!a =7.9<0T ?05V4, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y #osta w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L 9?F&A+,A *&=.:+00 9 &S 8:+1L( 9:S:1G S.,CA:8+,< 1LBG C,8, .F9,.:S +, F9,W0:, S F:C%, ,=.G( ?GC9: S9:FB:< Heli w !owolnej turze mo!el ?gra szar%uje na #r$eciwnika $naj!ujcego si& w o!leg%oci minimum CO, $a!aje ka"!emu wrogiemu mo!elowi $ ktrym styka si& #o!stawk je!no automatyc$ne tra'ienie wynikajce $ im#etu szar%y( 6ra'ienie ro$str$yga si& w o#arciu o #o!stawow warto ws#%c$ynnika S0;:( 6ra'ienie $ im#etu szar%y $a!awane jest na samym #oc$tku walki, $anim ktrykolwiek $ mo!eli $!"y $aatakowa ( Z+&?8:F>LW:Z:< "gr mo"e #rbowa unikn tra'ienia #ociskami wystr$elonymi $ broni dystansowej( /o u!anym tra'ieniu ale #r$e! wykonaniem r$utu na zranienie nale"y r$uci *C $a ka"!e tra'ienie( 4ynik @X o$nac$a, "e ?growi u!a%o si& unikn #ociskw( He"eli r$ut $ako+c$y si& nie#owo!$eniem, a #r$eciwnik wykona u!any test zranienia, "gr wci" mo"e skor$ysta $ ewentualnej "chrony #ancerza lub "chrony $agicznej jeli takow !ys#onuje( /o!obnie jak w #r$y#a!ku "chrony $agicznej tak"e r$ut 1noblara5uwagi nie #o!lega mo!y*ikacjom wynikajcym $ S0;G broni( Gawet jeli tra*ienie $nosi "chron #ancerza w ca%oci, to mo!elowi #r$ys%uguje r$ut 1noblara5uwagi i ma #rawo skor$ysta $ niego w $go!nie $ #o!anymi $asa!ami(

=y!#iwy<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>D 4J 9* 2J N 2J ==

=ylistwo jest je!n $ najstars$yc' #ro*esji w 'istorii Starego wiata( 6a"!y $ %owcw #otra*i tro#i $wier$&ta $ nie$wyk% wytrwa%oci i jest mistr$em ic' $abijaniu( ro!owisko i $wyc$aje !$ikic' $wier$t to rwnie" nieo!ro!ne elementy "ycia myliwyc'Y ka"!y $ nic' #osia!a wielk wie!$& na temat stwor$e+, "yjcyc' w !$ic$y, ic' o!mian i reakcji( ?sobom $ $ewntr$ myliwy mo"e si& wy!awa #onury i niekomunikatywny F jest to re$ultat jego samotnic$ego trybu "ycia i $awo!owyc' nawykw F by cic'ym, #orus$a si& be$s$elestnie( =yliwi tr$ymaj si& $ !ala o! wi&ks$yc' sku#isk lu!$kic' i c$&sto ubieraj si& w skry $wier$t, ktre $abili( Ga #%nocy obyc$aj ten ma nie tylko symbolic$ne, ale i #raktyc$ne $nac$enie( C%:F:* ,FGS G*: =G80W,Z&< =G80WG S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I 3 3 3 3 1 3 1 P =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< 6a"!y myliwy #osia!a S9):;B) i O<6, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y str$elca w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L 9?F&A+,A *&=.:+00 9 &S 8:+1L( 9:S:1G S.,CA:8+,< 9W0:1&WC:(

PD | S t r o n a

Warheim

=achiny<
=ac'iny stanowi wy#osa"enie bohaterw s%u"cyc' w s$eregac' !owia!c$onyc' i bogatyc' dru%yn( Ko najbar!$iej s#ektakularnyc' mac'in $nis$c$enia $alic$y nale"y samobie"ne 3zogi #arowe ora$ latajce Dyrokoptery( He!nak ic' wytwar$anie jest tru!ne, a sekrety konstrukcji s #ilnie str$e"one( 3nne rasy bu!uj s$ybkie ry!wany, ktre mog we!r$e si& w s$eregi wrogiej dru%yny i skosi j nic$ym $bo"e wy#osa"onymi w ostr$a ko%ami( Gale"y $auwa"y , "e je!ynie bohaterowie mog #owo$i iCniark(

C%:F:* ,FGS G*: W0T`+0:F*0<


W0T`+0:F*: /ow$ 6o%o 6o+ 6o+ S9 WW LS S W BW 0 : C.

F F ^ ^

F F 3 3

F F 0 0

I F 3 3

^ J 3 3

I 1 1 1

F F 3 3

F F 1 1

F F 5 5

Wi(6niarka<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>I ID@ 9* IJJ N @J ==

<"ywane #r$e$ 'an!lar$y niewolnikw $ ?stlan!u #owo$y, $wane wiCniarkami #osia!aj soli!n !rewnian lub stalow klatk& osa!$on na !wc' osiac' i s $a#r$&"one w #ar& $wier$t #ocigowyc'( 9 #r$o!u #owo$u $naj!uje si& sie!$isko, na ktrym $mieci si& wo8nica i je!en #asa"er( 4ytr$ymali i twar!$i #asa"erowie, mog $aj miejsce na !ac'u #owo$u, lec$ taka #o!r" nie b&!$ie nale"a%a !o #r$yjemnyc', c'o $ #ewnoci b&!$ie le#s$a, ni" #o!r" wewntr$ wiCniarki( /o!%oga stalowej lub !rewnianej klatki wykonana jest $ twar!ego !rewna, w$mocnionego stalowymi listwami i #r&tami !o ktryc' #r$ykuwa si& niewolnikw(

9:S:1G S.,CA:8+,< 1LBG C,8( =:C%0+: W&A,++:< iCniarka traktowana jest jak machina wojenna w tym sensie, "e #o!lega !$ia%aniu $akl& i e*ektom magic$nym skierowanym w%anie #r$eciwko machinom wojennym( &C%F&+: .:+C,F9:< 4ytr$yma%a konstrukcja $a#ewnia iCniarce "chron #ancerza na 4X( /ona!to, !$i&ki soli!nej konstrukcji mo!ele wo8nicy i #asa"erw otr$ymuj #remi& E2 !o "chrony #ancerza lub otr$ymuj "chron #ancerza na @X jeli nie #osia!aj $broi( L F9G=:+0,< Ga#rawa i konserwacja #oja$!w ora$ $ao#atr$enie $wier$t #ocigowyc' wymagaj s#oryc' nak%a!w *inansowyc'( 4 gr$e o!$wiercie!la to $asa!a, $go!nie $ ktr w trakcie sekwencji po potyczce, na #otr$eby $asa! s#r$e!a"y Bupw mo!el #oja$!u wra$ $ $a#r$&"onymi $wier$&tami #ocigowymi lic$ony jest #o!wjnie( W0T`+0:F*:< 4 trakcie sekwencji po potyczce mo!ele handlarzy niewolnikw #o!r"ujcy $ iCniark mog #r$er$uci r$ut na pozyskanie niewolnikw( /ona!to, lic$ba sc'wytanyc' niewolnikw $ostaje $wi&ks$ona o XI( He!nak $e w$gl&!u na bar!$o surow bu!ow& i ascetyc$ne warunki wiCniark, #rc$ niewolnikw, mo"e #o!r"owa je!ynie @ #asa"erw lub o!#owie!nik w towarze, #r$y c$ym je!en $ nic' musi $aj miejsce obok wo8nicy(

8 is t a mag ic zn ych pr z e dm i ot "w

9brojnej kompanii z &st#andu


&FTB
Cu%awa Aelsturma 6sajce ?str$e =iec$ Cojowy =iec$ /ewnego .iosu =iec$ /ot&gi =iec$ Sigismun!a =iec$ S#rawie!liwoci =%ot S!u ?str$e ;osu ?str$e =ocy ?str$e /rawej Stali /%once ?str$a Smoc$y Ouk )o#r Cestiobjcy 4%c$nia /%mroku 9mora 7syen!i

9?F&A:
/ancer$ witu /ancer$ $ =eteorytowego Uela$a )arc$a 0orgony )arc$a ?rkobjcy )arc$a $ Cr$u 9akl&ta )arc$a 9broja )arnusa 9%ocista 9broja

:809=:+G .a%un =agnusa Aar*a Car!a 6amie+ 6rwi 6amie+ <roku 6amie+ $ 6rys$ta%owej )oni 6arma$ynowy 7mulet 6itajski 0agat 6lejnot rwnowagi Gas$yjnik $ 6amienia Datum Ge*rytowy ;ew /iec$& .$ystoci /iec$& Sigmara /iekielna =oneta /sia %a#ka /u!e%ko "yc$e+ 5elikwia 5o#us$y 6amie+ S#lot <roku Str$&# *lagi )ali$man S$c$&cia 4ie!8mie =y!%o

:F*:+: 6amie+ =ocy 6amie+ S$c$&cia 6rys$ta%owa 6ula ?ko 4r"biar$a /iec$& 9nis$c$enia 5"!"ka =aga 5"!"ka =ocy 5"!"ka $ 0rskiego 4i$u S$ara 5"!"ka 9wj 5o$#ros$enia

9:*8T

, .F9,1=0& G 3kona =agnusa 6amie+ .is$y 6amie+ 4i!m 6ula 0r$motu ;aur 9wyci&stwa /iercie+ ?gnia 9ag%a!y Srebrny 5g S$katu%a $ =agi 7l!re!a <#r$" ?!wagi

S9 :+1:FG .'orgiew Sigismun!a /ro#or$ec /ogromcy Kemonw S$tan!ar 3m#erium S$tan!ar =&stwa

PE | S t r o n a

3antasy Skirmish

PP | S t r o n a

Warheim

+ieza#e/ne =iasto =iddenheim


.$ecnym wadc 5iddenheim jest imperialny "lektor gra# 9oris 4od$ringer, a jego rd ma zaiste niezwyk histori 4od$ringerowie s daleko spokrewnieni z rodzin Don 9ildho#enw, spadko$iercw 'unthera Don 9ildho#ena > $rata Imperatora 5agnusa <o$o-nego, $ohaterskiego z$awcy Imperium z czasw wci- opiewanych w wierszach, opowie1ciach i pie1niach 'ra# 9oris wada w pa%stwie o ustroju na wp demokratycznym, stworzonym przez jego przodkw 4eoretycznie to on ustanawia wszelkie prawa w mie1cie, ma jednak wielu doradcw, a zainteresowane strony Akupcy, rzemie1lnicy, duchowni i inniB mog mu przedstawia+ swoje petycje za po1rednictwem r-nych 9ungerlich Komissionen A=ad i Komisji 5iejskichB, a w niektrych przypadkach nawet $ezpo1rednio .1wiecone podej1cie gra#a do wadzy ma jedn istotn i wart podkre1lenia konsekwencj > 5iddenheim jest, co mo-e dziwi+, raczej li$eralny :ego mieszka%cy s tolerancyjni, a nawet u#ni, a cho+ niektre dzielnice s $iedne, $y nie rzec ndzne, to jednak -ycie tutaj jest lepsze ni- w wielu innych miastach Imperium 4aki li$eralizm mo-e wydawa+ si dziwny w mie1cie>#ortecy 0 pewno1ci ma tu pewne znaczenie #akt, -e 4od$ringerowie od wielu lat uwa-nie wysuchuj zdania swych podwadnych podczas tworzenia i wprowadzania praw ,wo$odn atmos#er w mie1cie tworzy wielu uczonych, ponadto stosunki midzy r-nymi rasami s tu niezwykle harmonijne =ok 6,NEGN zapamitano w 5iddenheim nie tylko jako pocztek Inwazji *haosu, ale tak-e jako =ok 2stydu Kiedy 5agnus po$o-ny przemierza Imperium, z$ierajc Ludzi pod swym sztandarem w imi jedno1ci i o$rony przed napierajcymi hordami *haosu, odpowied8 5iddenheim nie $ya z$yt entuzjastyczna ?wczesny 6r>)lryk widzia w tym szanse na de#initywne zdyskredytowanie wyznawcw ,igmara i nakaza swoim agentom rozgasza+ plotki, -e 5agnus jest w najlepszym razie oszustem, a w najgorszym > sug $ogw *haosu, ktrych podo$no nienawidzi !zisiejsi kapani )lryka nie wspominaj o upokorzeniu swojego 6rcykapana, chy$a -e wycznie po to, -e$y wy1mia+ jako przykadowy mit 0a to w (wityni ,igmara przechowuje si liczne 1wiadectwa, mwice o tym wydarzeniu, niektre z nich s pono+ relacjami naocznych 1wiadkw . tym, jak wiele zyska ostatnio Kult )lryka, 1wiadczy to, -e nawet sam 2erner ,tolz, Lektor ,igmara i zau#any 2ielkiego 4eogonisty, pomy1la$y dwa razy, zanim odwa-y$y si przypomnie+ 6r>)lrykowi o tamtym dawnym zdarzeniu

?arwy prowincji
9kit i $ielXsre$ro lu$ $kit i -+Xzoto s od wiekw tradycyjnymi, u-ywanymi przez szlacht i armi, kolorami prowincji

=utanci w =iddenheim
.dsetek urodze% mutantw nie jest w mie1cie z$yt wysoki, ale dlaczego tak si dzieje, nie wiadomo Niektrzy mwi, -e wynika to ze szczeglnych wa1ciwo1ci @auschlagu al$o wody w jej studniach, inni za1 sdz, -e takiej wa1nie ochrony przed *haosem nale-ao si spodziewa+ w mie1cie wy$ranym przez )lryka =eakcje Ludzi s r-ne > zde#ormowane dzieci $ywaj duszone zaraz po urodzeniu, pozostawiane w lesie al$o ukrywane przez rodzicw do chwili, kiedy $d potra#iy same o sie$ie zad$a+ *i, ktrych mutacja dotkna w p8niejszym wieku, reaguj zazwyczaj na dwa sposo$y > al$o rzucaj si z )rwiska 2estchnie%, al$o przekradaj si na cmentarz w 5orrsparku 0godnie z kr-cymi pogoskami, dziaajce w mie1cie Kulty *haosu opiekuj si tam spoeczno1ci mutantw =zadko kto rozwa-a mo-liwo1+ schronienia si w !rakwaldzie 0acieko1+, z jak 4emplariusze 9iaego 2ilka oraz =ycerze <antery naje-d-aj naj$ardziej mroczne polany, $ardzo skutecznie odstrasza amatorw le1nego -ycia )krywanie mutantw jest przestpstwem pierwszego stopnia

=iddenheim
5iddenheim zostao zao-one prawie dwa i p tysica lat temu przez przywdc plemienia 4eutogenw 5iasto stoi na twardym jak -elazo szczycie skalnym, ktrego pionowe 1ciany wyrastaj wysoko ponad otaczajcym je lasem, w po$li-u stromych urwisk opustoszaych 'r (rodkowych 2edug legendy sam )lryk 1ci szpiczasty wierzchoek gry jednym uderzeniem pi1ci !ostp do tej wielkiej, niezdo$ytej #ortecy jest mo-liwy tylko po czterech szerokich go1ci%cach, $iegncych wysokimi wiaduktami 0ostay zaprojektowane tak, $y w jednej chwili mo-na $yo je zniszczy+ !odatkowo znajduj si tam liczne wycigi krzesekowe, sznurowe dra$inki i Ajak gosi plotkaB caa sie+ tajnych tuneli, ktre wij si pod miastem i prowadz do poo-onego w dole lasu <rzy $udowie miasta my1lano przede wszystkim o jego zaletach o$ronnych > poniewa- jako pierwsze znalazo$y si ono na drodze ewentualnej inwazji *haosu z pnocy 9udynki w mie1cie s z$udowane z ciemnoszarego kamienia, do$ywanego z samego @auschlagu, oraz z drewna, sprowadzanego z po$liskich lasw 6rchitektura jest niezwykle imponujca 5iddenheim synie z uzdolnionych $udowniczych, a przestronny paac o$ecnego gra#a 9orisa 4od$ringera oraz ogromna, przypominajca zamek (witynia )lryka to tylko dwa naj$ardziej zdumiewajce przykady prac, ktre wykonali oni w cigu stuleci historii miasta 5ieszka%cy 5iddenheim mog patrze+ daleko na pnoc, ponad wierzchokami drzew :ednak nawet z najwy-szej wie-y o$serwacyjnej wida+ niewiele prcz morza drzew 2ieczna puszcza rozciga si we wszystkich kierunkach z wyjtkiem wschodu, gdzie wyrasta wysoki, z$aty a%cuch 'r (rodkowych o $arwie $urzowych chmur .$ecnie 5iddenheim jest drugim co do wielko1ci, po 6ltdor#ie, miastem Imperium, zajmuje powierzchni ponad dwu i p kilometra kwadratowego 5ieszka w nim stale CENNI rodzin, zgodnie z ostatnim spisem ludno1ci, przeprowadzonym w 6,NHGN .czywi1cie, spis uwzgldnia jedynie rodziny, ktre pac podatki Licz$ stale rosncej armii wczgw, -e$rakw i zodziei, mieszkajcych w 5iddenheim mo-na jedynie zgadywa+ 5a jedena1cie dzielnic, z ktrych wikszo1+ da si sklasy#ikowa+ w trzech grupach3 dzielnice $ogaczy, dzielnice klasy 1redniej i dzielnice $iedoty .d tej reguy s trzy wyjtki3 <alast, 2ielki <ark oraz @rei$urg <alast Adzielnica paacowaB jest siedzi$ szlachetnie urodzonych, wliczajc w to gra#a 9orisa, jego krewnych oraz najznakomitsze rody miejskie z przylego1ciami 2ielki <ark, poo-ony w samym 1rodku miasta, jest chy$a jedynym miejscem, w ktrym mo-na spotka+ przedstawicieli wszystkich klas spoecznych @rei$urg ma wasn, specy#iczn atmos#er 5ieszka tu wielu studentw i naukowcw, i wa1nie im ta dzielnica zawdzicza opini centrum kulturalnego 5iddenheim oraz 8rda, z ktrego pynie cechujcy miasto li$eralizm .$ecny !iuk 5iddenheim jest w prostej linii potomkiem 'unthera Don 9ildho#ena > $rata Imperatora 5agnusa <o$o-nego 'orliwie za$iega o zachowanie niezale-no1ci miasta 4ak jak i 'unther, jest wyznawc )lryka > co naturalne, skoro wa1nie w 5iddenheim znajduje si gwna 1witynia tego $oga 2ielka to $udowla, podo$na do zamku 5o-e pomie1ci+ tysice wiernych, a tak-e zapewnia siedzi$ dla najwy-szego kapana Kultu oraz jego licznej 1wity 5iasta i wioski w stre#ie wpyww 5iddenheim s zakadane znacznie $li-ej ni- w innych okolicach !zieje si tak na skutek zagro-enia ze strony po$liskiego !rakwaldu, gdzie wci- ukrywa si du-a licz$a 0wierzoludzi oraz innych sug *haosu > niedo$itkw z ostatniej Inwazji *haosu 5ieszka%cy po$liskich wiosek zawsze sprawdzaj, czy na noc do$rze zaryglowali drzwi i okna swych domw ]rdem $ogactwa miasta s przede wszystkim handel i daniny poddanych7 jak $y nie patrze+ jest to miasto>pa%stwo i zarwno jego wadca, gra# 9oris, jak i 6r>)lryk s "lektorami Imperialnymi 5wi si rwnie-, -e kiedy Krasnoludowie pomagali $udowa+ 5iddenheim, wydo$yy z trzewi @auschlagu sporo zota, ktre tra#io do skar$ca gra#a 4ylko najprostsza -ywno1+ pochodzi z okolic miasta7 towary luksusowe trze$a importowa+, poniewa- ziemie nie s z$yt urodzajne 2oda nie stanowi pro$lemu, poniewa- w mie1cie znajduj si liczne, wydr-one g$oko w skale studnie Nigdy nie $rako w nich czystej i chodnej wody > wie1+ gosi, -e woda ta uzdrawia i daje dugowieczno1+

%istoryka K po#ityka
5iddenheim, nie zawsze posiadao status wolnego pa%stwa>miasta > jego losy $yy zmienne i zawsze zwizane z powodzeniem lu$ upadkiem rzdzcych rodw <oniewa5iddenheim kilka razy $yo o$legane przez wojska z pozostaych prowincji, powstao wiele -artw o domowych powstaniach > ku wielkiej irytacji 5iddenlandczykw <owszechnie przyjta wersja najdawniejszej historii miasta pochodzi z 9a1ni o 6rturze i (witej Nawanicy > epickiego poematu, ktrego autorstwo przypisuje si plemiennemu mdrcowi z czasw ,igmara 2ielk iglic, na ktrej stoi teraz miasto 5iddenheim, zo$aczy jako pierwszy 6rtur, wdz 4eutogenw Nazwa ska @auschlag, co oznacza ,kaa *iosu <i1ci, ale nie jest do ko%ca jasne co pojawio si pierwsze > legenda czy nazwa 2 @auschlagu natra#iono na niewielkie -yy zota, ale Krasnoludowie nie zdoali juwrci+ do 'r (rodkowych, a kopalnie na ktre tak liczyli osadnicy nigdy nie powstay 2 tych wczesnych latach Imperium znalazo si wielu optymistw, organizujcych 1miae ekspedycje $adawcze, ale niewielu z nich powrcio, a ci, ktrzy zdoali przyczoga+ si do rosncej #ortecy, nie przynie1li niczego oprcz $lizn i przera-ajcych opowie1ci o .grach i 4rollach Natchniony $osk energi 2ulcan nie traci czasu i jak najszy$ciej rozpocz $udow 1wityni we wskazanym miejscu <race zajy niemal p wieku, ale 6r>)lryk do-y dnia, w ktrym ujrza ten najwikszy z $oskich przy$ytkw ,tarego (wiata <omie% ktry wystrzeli z miejsca, gdzie uderzy )lryk, nadal ja1nieje w wielkim palenisku przed gwnym otarzem 1wityni <owiedziane jest, -e ogie% nie uczyni krzywdy wiernemu wyznawcy )lryka > std wielu heretykw zgino w pomieniach, a$y dowie1+ swej winy Istnieje jednak jeszcze jedna magiczna wa1ciwo1+ ognia, o ktrej wie $ardzo niewiele os$3 ka-de ostrze wo-one do 1witego pomienia, tymczasowo na$iera magicznych cech 0dolno1ci te s przer-ne > czasem $ro% uzyskuje premi do tra#ienia i zadawanych o$ra-e%, czasem umo-liwia wa1cicielowi jedynie zadawanie o$ra-e% istotom odpornym na ciosy niemagicznej $roni 2 ka-dym przypadku magia szy$ko si ulatnia7 nigdy nie zdarzyo si, -e$y dziaaa du-ej ni- tydzie% (witynia jest tak wielka, -e sam ogrom zapewni$y jej stay napyw pielgrzymw, ale kiedy rozeszy si wie1ci o powodach jej zao-enia, strumyk wiernych szy$ko zmieni si w prawdziwy zalew przy$yszw 2 tamtych czasach (witynia ,igmara tkwia jeszcze w powijakach Ai daleko $yo do powszechnego uznania go poza =eiklandemB, wic na pewien czas 5iddenheim stao si religijnym centrum Imperium 2raz z rozwojem Imperium nastpi znaczny wzrost znaczenia miasta, ktry okaza si trway Kiedy poprawio si $ezpiecze%stwo na drogach, doszo do $yskawicznego rozwoju handlu, a 5iddenheim znalazo si na skrzy-owaniu szlakw pomidzy 6ltdor#em a ,alzenmund oraz 4ala$heim a 5arien$urgiem 0godnie z przekazem staro-ytnej ksigi, przechowywanej w *ollegium 4heologica, urzd 2iecznego =ycerza powsta w czasie, kiedy 5iddenheim zostao uznane miastem> pa%stwem .powie1+ nieatwo przetumaczy+, peno w niej $owiem mtnego sym$olizmu i tajemniczych odniesie%, co do ktrych znaczenia mdrcy wci- tocz spory .d tego dnia z$roj przekazuje si kolejnym 2iecznym =ycerzom > nastpcw mianuje gra# i $ogosawi 6r>)lryk Niektrzy wierz, -e istnieje tylko jeden =ycerz, ktrego duch przechodzi w kolejne ciaa Inni krzywi si na takie przesdy, ale nikt nie wtpi w znaczenie urzdu =ycerza ani w to, -e magiczna z$roja jest prawdziwa

I JJ | S t r o n a

3antasy Skirmish

IJI | S t r o n a

Warheim

9brojni z =iddenheim<
iasto Cia%ego 4ilka, sie!$iba 6ultu <lryka i najwi&ks$e miasto /%nocy F =i!!en'eim $osta%o $a%o"one #r$e! naro!$inami 3m#erium, na wielkiej gr$e $wanej Dausc'lag, ktra nic$ym wys#a #or! mor$a $ieleni w$nosi si& na! otac$ajcym j Krakwal!em( ?! #o!n"a ska%y #rowa!$ !o miasta c$tery wia!ukty, %c$ce =i!!en'eim $ !rogami !o =arienburga, 6isle\a, )alab'eim i 7lt!or*u( 9 wysokoci murw we ws$ystkie strony wycelowane s kata#ulty i balisty, oka$ujc gotowo mies$ka+cw 0ro!u <lryka !o walki, w ka"!ej c'wili i $ ka"!ym wrogiem( =ies$ka+cy =i!!en'eim s bar!$o lakonic$ni i s$orstcy F nie lubi marnowa c$asu na #r"ne ga!anie i nie toleruj tego u innyc'( Stare o#owieci mwi, "e !$ia! gra*a Corysa $e strony jego matki ka$a% kie!y uci j&$ykowi ni$io%kowi $a $byt !%ug #r$emow& #o obie!$ie( =ies$ka+cy =i!!en'eim s #ows$ec'nie u$nawani $a silnyc' i $aciek%yc' wojownikw( =i!!en'eim jest sie!$ib $arwno 5ycer$y /antery F gwar!ii gra*a F jak i )em#larius$y Cia%ego 4ilka, $akonnyc' wojownikw "arliwie o!!anyc' s%u"bie <lrykowi i oc'ronie jego lu!u( )e !wa $akony twor$ o!!$ia%y u!er$eniowe armii =i!!en'eim, ws#ierane #r$e$ nie$%omnyc' w%c$nikw rekrutujcyc' si& s#or! mies$c$an i c'%o#w( /o!obnie jak mies$ka+cy =i!!enlan!u i Gor!lan!u, $amies$kujcy =i!!en'eim ;u!$ie mwi $ s$orstkim akcentem ora$ stosuj arc'aic$ne s%owa i sk%a!ni&( ?!mawiaj #r$y tym #r$yj&cia wielu nowyc', obcyc' $wrotw i #oj& , ktre w innyc' #rowincjac' na !obre #r$yj&%y si& w reikspielu(

Lmiej(tno!ci specja#ne<
*ohater )brojnych z $iddenheim, ktry osign% kolejny #o$iom !owia!c$enia i w ramac' ro$woju wylosowa% (" 8 +$9:;<6("=> mo"e naby je!n $ umies$c$onyc' #oni"ej umiejtnoci specjalne( 4i&cej in*ormacji na temat nauki umiej&tnoci $amies$c$ono w F&9190:8, Y00< *:=.:+0:(

?#anhiktu Rty#ko dow"dcaS<


Clan'iktu to #o#ularne wier$enie i" <lryk wynagra!$a swyc' c$em#ionw siwymi lub s$arymi w%osami( 6or$ystajcy $ tej umiej&tnoci K?4VK.7 cies$y si& #os%uc'em u #o!w%a!nyc' a sam staje si& G3B9O?=G:( /ona!to umiej&tno #o$wala ws$ystkim #ostaciom 1bohaterom lub stronnikom2, ktr$y $naj!uj si& w o!leg%oci nie #r$ekrac$ajcej CO o! K?4VK.:, #r$er$uci nieu!any test C., wynik !rugiego r$utu jest ostatec$ny( Gale"y #ami&ta , "e umiej&tno ta nie ma $astosowania w #r$y#a!ku, g!y K?4VK.7 jest "szoomiony!, $osta% #owalony na ziemi! lub +cieka!/

Zniew L#rykaM<
/an Citew s#r$yja swym wybra+com( *ohater $a!aje zranienie krytyczne je"eli w r$ucie na zranienie wy#a!nie niemo!y*ikowalna @ lub C(

*awa#erzysta<
*ohater biegle je8!$i konno lub na innyc' wier$c'owcac'( K$i&ki umiej&tnoci mo!el mo"e #r$er$uci nieu!any test jeCdziectwa, wynik !rugiego r$utu jest ostatec$ny(

+atura<
GB<)57;G7(

*rzepki<
*ohater, ktry #osia!a t& $!olno , w c$asie wielu w&!rwek i #otyc$ek nabra% niesamowitej kr$e#y( =o"e nosi #ancer$e ignorujc ujemne mo!y*ikatory !o 0 i S9( /ona!to, bohater wyekwi#owany w paw% 1$obac$ F&9190:; NY< ,*W0.L+,*2 mo"e biega&(

Wyb"r postaci<
Kru"yna )brojnych z $iddenheim musi $awiera nie mniej ni" 4 i nie wi&cej ni" I@ mo!eli( 0rac$ ma @JJ )B"6F30 K"R"(, ktre musi #r$e$nac$y na rekrutacj& mo!eli !o swojej !ru"yny(

8upenirM<
Aupenir to w !os%ownyc' t%umac$eniu 7uch ilka, jest to stan bojowego s$a%u $ ktrego $nani s c$ciciele <lryka( *ohater w 'azie rozpoczcia tury, wyjc nic$ym wilk, mo"e w#rowa!$i si& w Aupenir! Gale"y wykona r$ut *C( 4ynik I o$nac$a, "e bohater #o!lega $asa!$ie s#ecjalnej 0O</?)7Y re$ultat 2F4 o$nac$a, "e bohater #o!lega $asa!$ie s#ecjalnej G3BG743Z, $a wynik 5FC o$nac$a, "e bohater #o!lega $asa!$ie s#ecjalnej D<537( Gie$ale"nie o! wyniku r$utu, e*ekty Aupeniru! utr$ymuj si& !o #oc$tku nast&#nej tury bohatera( /ona!to, nale"y #ami&ta , "e umiej&tno s#ecjalna nie ma $astosowania w #r$y#a!ku, g!y bohater jest "szoomiony!, $osta% #owalony na ziemi! lub +cieka!(

?ohaterowie<
.0,FW&F&1+G< Kru"yn )brojnych z $iddenheim musi !owo!$i o*icer w sto#niu Kapitana, $wany w =i!!en'eim #ierworodnym( #ierworodny mo"e by tylko je!en! =:Z0S ,F =:Z00 albo *:.;:+ L8FG*:< #ierworodny mo"e lic$y na ra!& i #omoc Kapana +lryka albo $agistra $agii 1$ 6olegium 9%ota albo 6olegium Giebios2, lec$ nig!y obu nara$( WG?F:+G SG+< 4 s$eregi kom#anii mo"na wcieli !wc' ybranych -ynw( *F,W+0:*< 4 s$eregac' )brojnych z $iddenheim mo"e s%u"y je!en Krewniak(

Stronnicy<
9?F&A+G< #ierworodny mo"e wcieli !o !ru"yny )brojnych z $iddenheim !owoln ilo )brojnych 1nale"y je!noc$enie #ami&ta o $asa!$ie ogranic$ajcej lic$b& mo!eli !ru"yny )brojnych z $iddenheim !o I@ #ostaci2( ;LC9+0*< 4 kom#anii mo"e s%u"y maksymalnie sie!miu Bucznikw( W;UC9+0*< #ierworodny mo"e !owo!$i maksymalnie #i&cioma cznikami( W08C9:F9< 4 s$eregac' kom#anii mo"e s%u"y maksymalnie #i& ilczarzy(

=ocna g'owa<
*ohater #otra*i s#oro wy#i i je!noc$enie $ac'owa w$gl&!n tr$e8wo ( 9!olno $wi&ks$a o!#orno bohatera na !$ia%anie alko'olu ora$ narkotykw i truci$n( *ohater otr$ymuje $agiczn "chron 5X #r$eciwko e*ektom !$ia%ania zatrutego or%a lub 97)5<)B0? 7)76< ora$ $a"ywanyc' G756?):6V4 i s#o"ywanyc' =36S)<5(

=achiny<
9:.F9TZ< #ierworodny mo"e wy#osa"y dru%yn w je!en )aprzg(

.siarczyk<
*ohater o#iekuje si& #sami ora$ #otra*i nauc$y $wier$&ta r"nyc' s$tuc$ek i s%uc'ania #rostyc' #olece+( 4ilc$ar$ ktry $naj!uje si& w o!leg%oci nie #r$ekrac$ajcej CO o! #siarczyka, mo"e u"y jako #o!staw& testu warto ws#%c$ynnika C. bohatera( Gale"y #ami&ta , "e $asa!a ta nie ma $astosowania w #r$y#a!ku, g!y #siarczyk jest "szoomiony!, $osta% #owalony na ziemi! lub +cieka!(

+ajemne &strza<
)brojni z $iddenheim mog $atru!ni nast&#ujce (ajemne "strza- bombardier, gladiator, goniec, kartogra', kupiec, owca nagrd, medyk, minstrel, miotacz oowiu, ochroniarz, ordynans, pogromca trolli, poszukiwacz zota, rozbjnik, rycerz najemny, skryba, skrytobjca, stra%nik drg, szczuroap, tilea,ski kusznik, tre'ni, zodziej, zwadCca, zwiadowca(

Fanger<
Uyjcy w #obli"u 0r ro!kowyc' ;u!$ie $nani s $ u#oru i !eterminacji, $ jak #okonuj ws$elkie #r$es$ko!y i tru!noci( =o!el 57G0B57 ignoruje kary $a #orus$anie si& #o terenie trudnym, $a ujemne mo!y*ikatory $a #orus$anie si& #o terenie bardzo trudnym $mniejs$one s o #o%ow& 1teren bardzo trudny nale"y traktowa jako teren trudny2( /ona!to, 57G0B5 mo"e biega& #o terenie trudnym lub terenie bardzo trudnym, a tak"e wte!y, g!y #okonuje przeszkody ora$ automatyc$nie $!aje ws$ystkie testy terenu niebezpiecznego(

.ocztkowa #iczba .unkt"w 1o!wiadczenia<


.0,FW&F&1+G ro$#oc$yna gr& $ 2J #unktami 7owiadczenia( =:Z0S ,F =:Z00 albo *:.;:+ L8FG*: ro$#oc$yna gr& $ I2 #unktami 7owiadczenia( WG?F:+G SG+ ro$#oc$yna gr& $ E #unktami 7owiadczenia( *F,W+0:* ro$#oc$yna gr& $ E #unktami 7owiadczenia( S F&++0CG ro$#oc$ynaj gr& nie #osia!ajc #unktw 7owiadczenia(

abe#a umiej(tno!ci

Fewe#ator Rty#ko dow"dcaS<


6om#ania !owo!$ona #r$e$ rewelatora cies$y si& s#orym bogactwem i s$c$&ciem( /o $ako+c$eniu ro$grywki, jeli K?4VK.7 nie $osta% yczony z akcji!, w trakcie sekwencji po potyczce, na #otr$eby $asa! s#r$e!a"y Bupw kom#ania traktowana jest tak jakby s#r$e!a%a je!n c$& Bupu wi&cej, ni" ma to *aktyc$nie miejsce(

9brojnych z =iddenheim
W:8*0 S F9, 8,C*0, :*:1, =0C*0, S9G?*& S0;&W, C0&W, S.,C A:8+,

.0,FW&F&1+G =:Z0S
,F =:Z00

*:.;:+ L8FG*: WG?F:+G SG+ *F,W+0:*

] ] ] ] ] Aista umiejtnoci !ost&#na !la $agistra $agii umies$c$ona $osta%a w F&9190:8, NN000< =:Z0:( Aista umiejtnoci !ost&#na !la Kapana +lryka umies$c$ona $osta%a w F&9190:8, NN0000< =&180 WG( ] ] ] ] ] ] ] ]

Wo6nica<
*ohater #otra*i #owo$i wo$em, #owo$em, a nawet ry!wanem( K$i&ki umiej&tnoci mo!el mo"e #r$er$uci nieu!any test powo%enia, wynik !rugiego r$utu jest ostatec$ny(

2dy dmie mro(ny p!nocny wiatr i wyj% wi'ki, gdy ostrze twej broni uderza w ostrze wroga - wtedy masz pewno , #e ?'ryk jest z tob%.
- Skaarg Fiordsson, kapan Ulryka

I J2 | S t r o n a

3antasy Skirmish

?ohaterowie<
4 )brojnych z $iddenheim mo!ele bohaterw re#re$entuj wyjtkowo c'ary$matyc$nyc' i m&"nyc' wojownikw s%u"cyc' gra*owi =i!!en'eim i 6ocio%owi <lryka( )o <lrykanie twor$ tr$on !ru"yny ora$ stanowi o $amo"noci i #resti"u kom#anii( 6a"!a $ !ru"yn mo"e #osia!a !o s$eciu bohaterw, $ ktryc' je!en musi #e%ni rol& #r$yw!cy( He!noc$enie nale"y je!nak $auwa"y , "e !ru"yna )brojnych z $iddenheim mo"e lic$y s$eciu bohaterw je!ynie w #r$y#a!ku awansu na bohatera je!nego $e stronnikw 1wi&cej in*ormacji $naj!uje si& w F&9190:8, N0000< *:=.:+0:2( =o!ele bohaterw, w o!r"nieniu o! stronnikw, mog #os%ugiwa si& $nac$nie s$ers$ym wac'lar$em ekwi#unku, mog !$ier"y magic$n bro+ a tak"e #os%ugiwa si& innymi, r$a!ko s#otykanymi #r$e!miotami $!obytymi w c$asie kam#anii(

albo

*ap'an L#ryka<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>I @J 9* 2J N 2J ==

.ierworodny<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< I DJ 9* 2J N 2J ==

6a#itana !ru"yny )brojnych z $iddenheim okrela si& mianem /ierworo!nego, co symboli$uje blisko , %c$c go $ <lrykiem( .'o o*icjalnie #ierworodni ur$&!uj w =i!!en'eim, to w #raktyce r$a!ko mo"na ic' tam s#otka , g!y" $a$wyc$aj $naj!uj si& #o$a granicami miasta, !owo!$c o!!$ia%ami $brojnyc' w je!nej $ nie$lic$onyc' kam#anii w ktre $aanga"owana jest witynia <lryka( /omimo c$&styc' nieobecnoci /ierworo!ni #osia!aj $nac$n w%a!$& i w#%yw na 7rF<lryka, ktry c$&sto konsultuje $ ka#itanami swe !ecy$je i militarne #osuni&cia( Stanowisko #ierworodnego jest *unkcj !o"ywotni, a niemal ws$yscy ka#itanowie $gin&li na #olac' bitew #o$ostawiajc #o sobie nie$lic$one o#owieci o ws#ania%yc' c$ynac'( C%:F:* ,FGS G*: .0,FW&F&1+,Z&< .0,FW&F&1+G S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I I I I 3 1 I 1 ^ =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< #ierworodny #osia!a /O7S9.9 9 43;.9BH S6V5:, S9):;B) i =O?) C?H?4:, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y !ow!c& w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L 9?F&A+GC% 9 =011,+%,0=( 9:S:1G S.,CA:8+,< 1&WU1C:< #osta 1bohater lub stronnik2, ktra $naj!uje si& w o!leg%oci nie #r$ekrac$ajcej CO o! #ierworodnego, mo"e u"y jako #o!staw& testu warto ws#%c$ynnika C,C%G .F9GWU1C9, swojego K?4VK.:( Gale"y #ami&ta , "e $asa!a ta nie ma $astosowania w #r$y#a!ku, g!y ka#itan jest "szoomiony!, $osta% #owalony na ziemi! lub +cieka!(

=agister =agii albo *ap'an L#ryka

=agister =agii R*o#egium 9'ota albo +iebiosS<


80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>I 5@ 9* 2J N 2J ==

;u!$ie ob!ar$eni talentem magic$nym bu!$ instynktowny nie#okj wr! #os#lstwa( Gie be$ #owo!u( /otra*i !okonywa r$ec$y, ktre $a#r$ec$aj $!rowemu ro$s!kowi( He!nak nie jest to !ar, ktry %atwo kontrolowa ( =agic$na aura takic' osb, s$c$eglnie #oc$tkujcyc' #r$yciga !emony( 7by $a#obiec nies$c$&ciu, magowie wys$ukuj swoic' #otencjalnyc' nast&#cw i wysy%aj ic' na nauk& !o je!nego $ omiu 6olegiw =agii( )am m%o!$i uc$niowie #raktykuj nauk& #o! uwa"nym okiem mistr$w, je!noc$enie me!ytujc na! wyborem )ra!ycji( <c$niowie, ktr$y sko+c$yli nauki w 6olegium i $!ali testy $najomoci s$tuki magic$nej, mog !o%c$y !o wybranego 6olegium =agii( /o$naj $akl&cia $ wybranej #r$e$ siebie )ra!ycji magii tajemnej, lec$ mus$ nauc$y si& kontrolowania rosncej mocy( 4i&ks$o c$aro!$iejw musi s#%aca !%ugi, $acigni&te na #okrycie kos$tw nauki w 6olegium( 9 tego #owo!u niektr$y wyrus$aj na s$lak #r$ygo!y, lic$c na $!obycie bogactwa( Klatego te" na$ywa si& ic' w&!rownymi c$aro!$iejami( .$&sto, $wykle na #olecenie 6olegium, #o!ejmuj si& wykonania jakiej #racy, w celu #o!niesienia #resti"u 6olegium, a tak"e !la $!obycia c'wa%y, wie!$y i majtku( C%:F:* ,FGS G*: =:Z0S F: =:Z00< =:Z S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I 3 3 3 3 1 3 1 ^ =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< $agister $agii #osia!a S9):;B) i or&" o!#owie!ni !la swojego 6olegium =agii 1$obac$ F&9190:; NN000< =:Z0:2( 9:S:1G S.,CA:8+,< =:Z< $agister $agii $na je!no $akl&cie $e $nanej mu 6radycji $agii( 4i&cej in*ormacji $naj!uje si& w F&9190:8, NN000< =:Z0:(

4 stawiajcym na samo!$ielno i si%& je!nostki 6ulcie <lryka, ka#%ani surowego Coga Citwy, 4ilkw @ 9imy #e%ni #r$e!e ws$ystkim *unkcje !ora!c$e, #r$ewo!$c i #omagajc wiernym le#iej s%u"y c'wale /ana( S%u!$y <lryka c'araktery$uj si& #ogar! !la bogactwa i s#len!oru F c'araktery$ujc we!%ug nic' #re$biterw Sigmara, #r$e!k%a!ajc na! nie m!ro i !owia!c$enie( 4i&ks$o ka#%anw, "yjcyc' #o$a wielkimi miastami #%nocy, s%u"y w *orty*ikowanyc' o#actwac', g!$ie $g%&biaj tajemnice wiary, ws#omagaj ra! s$ukajcyc' #omocy #ielgr$ymw ora$ sk! wyrus$aj $ !us$#astersk #os%ug !o #obliskic' wsi i miastec$ek( /ona!to !uc'owni <lryka, $obowi$ani s !o #r$estr$egania celibatu( 4s$yscy ka#%ani <lryka nale" !o 9akonu 4ilc$ego 9ewu i $ajmuj si& g%os$eniem nauk ora$ trosk o #otr$eby wiernyc' /ana 9imy( 6a#%ani /ana 4ilkw s tak"e !obr$e wys$kolonymi wojownikami, gotowymi broni wiernyc' #r$e! 9wier$olu!8mi, ban!ami mutantw ora$ banitw( .'o wi&ks$o ka#%anw <lryka $ostaje #r$y!$ielona !o s%u"by w okrelonyc' monastyrac', to "yje te" wielu w&!rownyc' ka$no!$iejw, ktr$y s%owem i m%otem g%os$ !oktryny 6ultu( C%:F:* ,FGS G*: *:.;:+: L8FG*:< *:.;:+ S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I I 3 I 3 1 3 1 ^ =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< Kapan +lryka #osia!a /O7S9.9 9 43;.9BH S6V5:, S9):;B) i )?/V5 C?H?4:, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y ka#%ana w !o!atkowy or&" i #ancer$ o!#owie!ni !la 6ocio%a <lryka 1$obac$ F&9190:; NN0000< =&180 WG2( 9:S:1G S.,CA:8+,< ?;&Z&S;:W0,[S W& L8FG*:< Kapani +lryka mog w$nie mo!%y !o swego boga, by ten ob!ar$y% ic' oc'ron #r$e! magic$n moc wrogw( Ko#ki Kapan +lryka $naj!uje si& na #olu bitwy 1i nie +cieka!, nie $osta% #owalony na ziemi! lub "szoomiony!2, generuje na #otr$eby grac$a !wie Kostki Rozproszenia( 1LC%&W+G< Kapan +lryka $na je!n $ =&180 W 1& L8FG*: wys$c$eglnion w F&9190:8, NN0000< =&180 WG( *:.;:+>W&A&W+0*< Kapan +lryka mo"e nosi $broj& i o!mawia $odlitwy do +lryka( =&180 WG 1& L8FG*:< Kapani +lryka otr$ymuj o! swego boga nie$wyk%e moce, ktrymi ra$i mog swyc' wrogw w bitwie( 4 'azie magii K<.A?4G3 mog w$nie !wie r"ne mo!litwy( =o!litwy !$ia%aj tak samo jak $akl&te c$ary o #o$iomie mocy @( ? ile nie #o!ano inac$ej w ic' o#isie, mo"na ic' u"y w stosunku !o samego K<.A?4GB0?, tu!$ie" !owolnej #ostaci 1bohatera lub stronnika2 w o!leg%oci !o I2R o! !uc'ownego( .&Z:F1:< <lryk to surowe i be$w$gl&!ne bstwo, wymagajce o! ;u!$i o!wagi i !oskona%oci w ka"!ej !$ie!$inie "ycia( Kapani +lryka !ar$ G3BG743.3S ws$ystkie mo!ele #r$eciwnika, ktryc' warto ws#%c$ynnika C. wynosi C lub mniej( 4i&cej in*ormacji na temat $asa! G3BG743.3 $naj!uje si& w F&9190:8, Y000< .SGC%&8&Z0:(

Wybrany Syn<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>2 5@ 9* 2J N 2J ==

4ybrani Synowie stanowi g%wn si%& militarn )brojnych z $iddenheim( 4 wi&ks$oci s to !owia!c$eni, w#rawieni w boju wojownicy, ktryc' umiej&tnoci i *anaty$m s #ows$ec'nie $nane $arwno w granicac' 3m#erium jak i w ca%ym Starym wiecie( Ko g%wnyc' $a!a+ 4ybranyc' Synw nale"y !banie o be$#iec$e+stwo wity+, !ostojnikw i wiernyc' 6ultu <lryka $naj!ujcyc' si& $arwno w =i!!en'eim jak i #o$a jego murami( /ona!to wojownicy $nani s $ *anaty$mu $ jakim tro#i i nis$c$ ws$elkie istoty i stwor$enia s%u"ce b!8 nos$ce #i&tno .'aosu( Uycie wojownikw jest bar!$o bur$liwe, a wi&ks$o 4ybranyc' Synw ginie na #olu bitwy, je!nak ci, ktrym u!a si& !o"y s%us$nego wieku $yskuj #ows$ec'ny s$acunek, a naj$namienitsi $ostaj #r$y!$ieleni !o osobistej gwar!ii 7rF<lryka, ktry $a$wyc$aj s#or! swojej wity wybiera /ierworo!nyc', ka#itanw )brojnej dru%yny z $iddenheim( C%:F:* ,FGS G*: WG?F:+,Z& SG+:< WG?F:+G SG+ S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I I 3 I 3 1 3 1 P =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< 6a"!y wybrany syn #osia!a /O7S9.9 9 43;.9BH S6V5:, S9):;B) i =O?) C?H?4:, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y mo!el w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L 9?F&A+GC% 9 =011,+%,0=(

&ch!rze gin% w ha5bie - strach na'e#y czu ty'ko przed pora#k%.


- Volter Wolfson, Wybrany Syn

IJ4 | S t r o n a

Warheim

9brojny<
,za szereg!w w!cznik!w z *iddenheim dobiegy nas go niejsze, zwierzce ryki. 0idziaem, #e moi 'udzie rozg'%daj% si nerwowo, przera#eni tym nienatura'nym, strasz'iwym haasem. Nawet rycerze z maego kontyngentu ,akonu Pon%cego Serca, stoj%cy po mej 'ewicy, poruszy'i si w siodach. .aas przypomina wycie setki wi'k!w, coraz go niejsze i bardziej przera('iwe. Nag'e wszystko ucicho. )garna nas cisza. 9 wtedy si zaczo. , centrum 'inii wroga daa si sysze tr%bka, odpowiedziay jej inne. $aa armia zacza powo'ne natarcie. 0tem z ich szereg!w wyrwao si okoo pidziesiciu 'udzi. Nosi'i ci#kie zbroje, a ci, kt!rzy nie by'i uzbrojeni w bro5 dwurczn%, mie'i po dwa miecze. 2a'opowa'i na nas, a za nimi powieway opo5cze z wi'czych sk!r. &warze napastnik!w wykrzywione byy 3uri%. 0yra(nie sycha byo ich wrzaski. "y'i podobni bardziej zwierztom, ni# 'udziom. &o by'i Synowie ?'ryka, pona w nich 3uria bitwy;
- fragment pamitnika Bitwa pod Hopden generaa Otto-Volker von Delberz

80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:<

JX 2@ 9* 2J N 2J ==

*rewniak<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>I 4@ 9* 2J N 2J ==

6rewniacy $ajmuj najni"s$ #o$ycj& w 'ierarc'ii $akonu )em#larius$y Cia%ego 4ilka, bowiem o! tego sto#nia ro$#oc$ynaj s%u"b& ws$yscy $akonnicy s%u"cy <lrykowi( 4 tym c$asie $akonnicy !oskonal swoje umiej&tnoci bojowe i $g%&biaj tajniki teologii( Ko g%wnyc' $a!a+ #r$ebywajcyc' w =i!!en'eim tem#larius$y nale"y oc'rona wity+ i !ygnitar$y 6ultu <lryka( 4 c$asie wojny 1co w #r$y#a!ku wityni <lryka ma miejsce bar!$o c$&sto2, 6rewniacy stanowi ws#arcie !la o!!$ia%w $%o"onyc' $ 4ybranyc' Synw, stanowicyc' g%wn si%& $akonu( 6rewniacy, ktrym u!a si& #r$e"y lic$ne bitwy i !owie swej wartoci, $ostaj #r$yj&ci !o grona 4ybranyc' Synw, by jes$c$e #e%niej #owi&ci si& s%u"bie <lrykowi( C%:F:* ,FGS G*: *F,W+0:*:< *F,W+0:* S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I 3 3 I 3 1 3 1 P =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< Krewniak #osia!a /O7S9.9 9 43;.9BH S6V5:, S9):;B) i =O?) C?H?4:, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y #osta w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L 9?F&A+GC% 9 =011,+%,0=(

9brojni to wojownicy wywo!$cy si& $ c'%o#w lub mies$c$an $amies$kujcyc' =i!!en'eim( 4i&ks$o $ostaje #owo%ana !o c$ynnej s%u"by na okres !wc' lat( ?!!$ia%y $brojnyc' #atroluj trakty i lasy #o%o"one wok% =i!!en'eim, o!#ierajc ataki naje8!8cw( .'o stanowiska !ow!c$e s $!ominowane #r$e$ wiernyc' wityni <lryka o*icerw, to w =i!!en'eim obowi$uje system awansu o#arty na $!olnociac' wojownika( /rosty c'%o# lub mies$c$anin mo"e wi&c !os%u"y si& wysokiej rangi( C%:F:* ,FGS G*: 9?F&A+,Z&< 9?F&A+G S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I 3 3 I 3 1 3 1 P =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< )brojny #osia!a S9):;B), grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y #osta w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L 9?F&A+GC% 9 =011,+%,0=( 9:S:1G S.,CA:8+,< 1FLBG+: &?S;LZ0( C%&F\BG< 4 trakcie rekrutacji mo!elu, kos$tem kolejnyc' 2@ zk mo"na awansowa je!nego zbrojnego na chor%ego dru%yny( SGZ+:80S :< 4 trakcie rekrutacji mo!elu, kos$tem kolejnyc' 2J zk mo"na awansowa je!nego zbrojnego na sygnalist dru%yny(

;ucznik<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>D 4J 9* 2J N 2J ==

Stronnicy<
4 !ru"ynie )brojnych z $iddenheim mo!ele stronnikw re#re$entuj #r$e!stawicieli $brojnego c'%o#stwa i mies$c$a+stwa, s%u"cyc' swym #ot&"niejs$ym #anom, re#re$entowanym #r$e$ mo!ele bohaterw( /ona!to, nale"y $auwa"y "e sami stronnicy nie twor$ je!nolitej gru#y, lec$ !$iel si& na !wie #o!gru#y( /ierws$ $ nic' re#re$entuj mo!ele )brojnych, Bucznikw i cznikw, ktr$y w miar& #ost&#u kam#anii $!obywaj !owia!c$enie ora$ ekwi#unek, #o!nos$c swoje ws#%c$ynniki i umiej&tnoci( Krug #o!gru#& stanowi mo!ele 'o!owanyc' w =i!!en'eim ilczarzy, mies$a+cw #sw bojowyc' i lenyc' wilkw( ilczarze nie $!obywaj !owia!c$enia( 4s$yscy stronnicy, nale" !o je!nej $ grup stronnikw lic$cyc' o! je!nego !o #i&ciu mo!eli re#re$entujcyc' #ostacie tego samego ro!$aju( =o!ele nale"ce !o grupy stronnikw $!obywaj tyle samo !owia!c$enia ora$ nabywaj te same ro$wini&cia co ic' towar$ys$e(

.'ocia" o! #owstania 3m#erium min&%o #ona! !wa i #% tysica lat, niektre r$ec$y #o$ostaj nie$mienne( =imo ro$woju wiosek i rolnictwa wielkie obs$ary wci" #oroni&te s #r$e$ lasy #e%nego !$ikiego $wier$a( Ouc$nicy, tak jak ic' #r$o!kowie #r$e! wiekami, u"ywaj tyc' samyc' meto!, by wytro#i $wier$yn& i $abi j celnym str$a%em lub $%a#a w si!%a( Ouc$nicy to wojownicy, ktr$y !oskonal si& w u"ywaniu broni !ystansowej( 4i&ks$o wybiera !%ugie %uki, c'o bywaj i tacy, ktr$y s#ecjali$uj si& w miotaniu os$c$e#ami( 4 obecnyc' mroc$nyc' c$asac' umiej&tnoci %uc$nikw s c'&tnie wykor$ystywane w wojsku i $brojnyc' !ru"ynac'( C%:F:* ,FGS G*: ;LC9+0*:< ;LC9+0* S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I 3 3 I 3 1 3 1 P =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< 6a"!y ucznik #osia!a S9):;B) i O<6, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y str$elca w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L 9?F&A+GC% 9 =011,+%,0=( 9:S:1G S.,CA:8+,< 9W0:1&WC:(

8 is t a e kw ip un ku

9br ojn yc h z = idd en he im


?&%:
?F&[ 1& W:8*0 WFTC9
Cro+ wielka Cu%awa .e# bojowy 0wia$!a $aranna 6orbac$ =iec$ =%ot bojowy =%ot ulryka+ski S$tylet )o#r bojowyLGa!$iak 4%c$nia 15 zk 3 zk 15 zk 5 zk 5 zk 10 zk 3 zk 15 zk 2 zk 5 zk 10 zk 15 zk 10 zk 20 zk 5 zk 15 zk 5 zk 15 zk 30 zk 3 zk 5 zk ,F&W0,

S
?F&[ 1& W:8*0 WFTC9
Cro+ wielka Cu%awa .e# bojowy 0wia$!a $aranna 6orbac$ =iec$ =%ot bojowy S$tylet )o#r bojowyLGa!$iak 4%c$nia

F&++0CG 15 zk 3 zk 15 zk 5 zk 5 zk 10 zk 3 zk 2 zk 5 zk 10 zk 15 zk 10 zk 20 zk 5 zk 15 zk 5 zk 5 zk 15 zk 5 zk 3 zk 5 zk

?F&[ 1GS :+S&W:


Cro+ miotana 1to#oryLm%oty2 Ouk Ouk !%ugi Ouk krtki ?s$c$e# /roca

?F&[ 1GS :+S&W:


Cro+ miotana 1to#oryLm%oty2 Ouk Ouk !%ugi Ouk krtki ?s$c$e#

.:+C,F9
;ekki re!ni .i&"ki /ukler$ )arc$a

.:+C,F9
;ekki re!ni Ae%m /ukler$ )arc$a

I J5 | S t r o n a

3antasy Skirmish

W'"cznik<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>@ 5J 9* 2J N 2J ==

=achiny<
=ac'iny stanowi wy#osa"enie bohaterw s%u"cyc' w s$eregac' !owia!c$onyc' i bogatyc' dru%yn( Ko najbar!$iej s#ektakularnyc' mac'in $nis$c$enia $alic$y nale"y samobie"ne 3zogi #arowe ora$ latajce Dyrokoptery( He!nak ic' wytwar$anie jest tru!ne, a sekrety konstrukcji s #ilnie str$e"one( 3nne rasy bu!uj s$ybkie ry!wany, ktre mog we!r$e si& w s$eregi wrogiej dru%yny i skosi j nic$ym $bo"e wy#osa"onymi w ostr$a ko%ami( Gale"y $auwa"y , "e je!ynie bohaterowie mog #owo$i )aprzgiem(

4%c$nicy to elita #or! $brojnyc' walc$cyc' #o! s$tan!arem =i!!en'eim( 4%c$nicy to "o%nier$e, ktr$y o!wag i m&stwem wyr"niaj si& s#or! $brojnego c'%o#stwa i mies$c$a+stwa( /ierwsi na linii walki, nie ust&#uj nawet w oblic$u #r$ewa"ajcyc' si% wroga( Giektr$y bywaj !oceniani i otr$ymuj $a!ania o wi&ks$ym $nac$eniu strategic$nym( 3nni !ost&#uj nawet $as$c$ytu wst#ienia w s$eregi o*icerw( C%:F:* ,FGS G*: W;UC9+0*:< W;UC9+0* S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I I 3 I 3 1 3 1 P =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< 6a"!y w%c$nik #osia!a S9):;B) i 4OV.9G3T, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y mo!el w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L 9?F&A+GC% 9 =011,+%,0=( 9:S:1G S.,CA:8+,< S9,F=0,F9(

9aprz(g<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>I ID@ 9* IJJ N @J ==

Wi#czarz<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>@ I@ 9* 2J N 2J ==

4ytresowane i u!omowione #sy s stosunkowo r$a!kie w Starym wiecie, c'ocia" sta!a !$ikic' #sw mo"na s#otka $arwno na obs$arac' lenyc' i wiejskic' jak rwnie" w miastac'( 4i&ks$o !$ikic' #sw wywo!$i si& o! $wier$t myliwskic', ktre uciek%y lub $osta%y o#us$c$one #r$e$ swyc' w%acicieli i #owrci%y !o swojej #ierwotnej, !$ikiej natury( S #a!lino"ercami atakujcymi tylko os%abione lub $ranione istoty( .$&sto #o"eraj res$tki cia% $wier$t, #o$ostawionyc' #r$e$ inne !ra#ie"niki( 4ilc$ar$e to kr$y"wki #sw bojowyc' i lenyc' wilkw 'o!owane #r$e$ $akonnikw 6ocio%a <lryka, ktr$y !ocenili ic' nie$wyk% $!olno tro#ienia mutantw( C%:F:* ,FGS G*: W08C9:F9:< W08C9:F9 S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa J I 0 I 3 1 I 1 5 =aksymalna J I 0 I 3 1 I 1 5 ?F&[a.:+C,F9< ilczarze #osia!aj $!olno bro, naturalna( ilczarze nig!y nie mog u"ywa or&"a i #ancer$y( 9:S:1G S.,CA:8+,< S3&F:< 4 walce wr&c$ wilczarze !os%ownie ws#inaj si& je!en na !rugiego, wie!$ione !$ik c'&ci $aatakowania wroga( 6a"!y wilczarz stojcy be$#ore!nio $a innym mo!elem wilczarza, ktry walc$y wr&c$ mo"e $aatakowa i $osta $aatakowany #r$e$ $wi$any walk wrcz mo!el #r$eciwnika( 9W0,F9T< ilczarze nig!y nie $!obywaj !owia!c$enia(

/owo$y #osia!aj soli!n !rewnian skr$yni& osa!$on na !wc' osiac' i s $a#r$&"one w #ar& $wier$t #ocigowyc'( 3m !ro"s$y #oja$!, tym le#s$a jego konstrukcja, a #o!r" wygo!niejs$a( /owo$y s najwygo!niejs$ym ro!kiem #o!r"y #o !rogac' Starego wiata( .'o ic' cena jest wysoka, $a#ewniaj #asa"erom kom*ort i be$#iec$e+stwo( .o wi&cej, stanowi najs$ybs$y s#osb na #okonanie s#oryc' o!leg%oci, ust&#ujc je!ynie #o!r"y na ko+skim gr$biecie( 4n&tr$e #owo$u $ale"y o! jakoci jego wykonania, ale nawet te najta+s$e maj sie!$iska obite materia%em( /owo$y najle#s$ej jakoci #osia!aj wbu!owany barek i w%asne 8r!%o wiat%a( 4 wi&ks$oci #r$y#a!kw w #owo$ie mo"e jec'a nawet P #asa"erw, c'o c$& $ nic' b&!$ie musia%a #os$uka sobie miejsca na !ac'u( C%:F:* ,FGS G*: 9:.F9TZL< 9:.F9TZ S9 WW LS S W BW 0 : C. /ow$ F F F I ^ I F F F 6o%o F F F F J 1 F F F 6o+ ^ 3 0 3 3 1 3 1 5 6o+ ^ 3 0 3 3 1 3 1 5 9:S:1G S.,CA:8+,< 1LBG C,8( =:C%0+: W&A,++:< 9a#r$&g traktowany jest jak machina wojenna w tym sensie, "e #o!lega !$ia%aniu $akl& i e*ektom magic$nym skierowanym w%anie #r$eciwko machinom wojennym( &C%F&+: .:+C,F9:< Soli!na konstrukcja $a#ewnia $a#r$&gowi "chron #ancerza na 5X( /ona!to, !$i&ki soli!nej konstrukcji mo!ele wo8nicy i #asa"erw otr$ymuj #remi& E2 !o "chrony #ancerza lub otr$ymuj "chron #ancerza na @X jeli nie #osia!aj $broi( .&WU9< 4 $a#r$&gu mo"e #o!r"owa !o D #asa"erw wielkoci c$%owieka lub mniejs$yc' 1!o #owo$u nie mo"e $atem wej mo!el na #o!stawce I0NI0 mm i wi&ks$ej2 lub o!#owie!nik w towarze, #r$y c$ym je!en $ #asa"erw musi $aj miejsce na ko8le obok wo8nicy( L F9G=:+0,< Ga#rawa i konserwacja #oja$!w ora$ $ao#atr$enie $wier$t #ocigowyc' wymagaj s#oryc' nak%a!w *inansowyc'( 4 gr$e o!$wiercie!la to $asa!a, $go!nie $ ktr w trakcie sekwencji po potyczce, na #otr$eby $asa! s#r$e!a"y Bupw mo!el #oja$!u wra$ $ $a#r$&"onymi $wier$&tami #ocigowymi lic$ony jest #o!wjnie( 9:=&B+&Q< ?#rc$ kom*ortu jaki $a#ewnia #o!r"owanie $a#r$&giem, dru%yna #osia!ajca #ow$ w$bu!$a $au*anie nawet najbar!$iej #o!ejr$liwyc' ku#cw, ktr$y $ c'&ci #re$entuj najbar!$iej eg$otyc$ne nawet towary( 4 trakcie sekwencji po potyczce kom#ania otr$ymuje #remi& E2 !o ws$ystkic' r$utw na 1&S T.+&Q #r$e!miotw(

8 is t a mag ic zn ych pr z e dm i ot "w

9br ojn yc h z = idd en he im


&FTB
6sajce ?str$e =iec$ Cojowy =iec$ /ewnego .iosu =iec$ /ot&gi =iec$ Sigismun!a =iec$ S#rawie!liwoci =%ot Cur$y =%ot S!u =%ot )ysica 9im ?str$e ;osu ?str$e =ocy ?str$e /rawej Stali /%once ?str$a Smoc$y Ouk )o#r Cestiobjcy )o#r 6sajcego =ro$u 4%c$nia /%mroku 9mora 7syen!i

9?F&A:
Ae%m /ogromcy S$c$urw /ancer$ witu /ancer$ $ =eteorytowego Uela$a /ancer$ $e Skoll )arc$a 0orgony )arc$a Gie!8wie!$ia )arc$a ?rkobjcy )arc$a $ Cr$u 4ilc$y Ae%m )eotogenw 9akl&ta )arc$a 9broja )arnusa

:809=:+G Cia%y /%as$c$ Aar*a Car!a 6amie+ 6rwi 6amie+ <roku 6amie+ $ 6rys$ta%owej )oni 6arma$ynowy 7mulet 6itajski 0agat 6lejnot rwnowagi Gas$yjnik $ 6amienia Datum Ge*rytowy ;ew ?kowy 9imy /iec$& .$ystoci K /iekielna =oneta /%as$c$ 7nra'eira /sia %a#ka /u!e%ko "yc$e+ 5elikwia 5o#us$y 6amie+ Serce =i!!en'eim S#lot <roku Str$&# *lagi )ali$man S$c$&cia 4ie!8mie =y!%o

:F*:+: 6amie+ =ocy 6amie+ S$c$&cia 6rys$ta%owa 6ula ?ko 4r"biar$a /iec$& 9nis$c$enia 5"!"ka =aga 5"!"ka =ocy 5"!"ka $ 0rskiego 4i$u S$ara 5"!"ka 9wj 5o$#ros$enia

9:*8T

, .F9,1=0& G 6amie+ .is$y 6amie+ 4i!m 6ula 0r$motu ;aur 9wyci&stwa /iercie+ ?gnia 9ag%a!y Skra Aorrosa Srebrny 5g S$katu%a $ =agi 7l!re!a <#r$" ?!wagi

S9 :+1:FG .'orgiew Cia%ego 4ilka /ro#or$ec /ogromcy Kemonw S$tan!ar 3m#erium S$tan!ar =&stwa S$tan!ar =i!!en'eim

IJ@ | S t r o n a

Warheim

Wie#kie *si(stwo Feik#andu


2ielkie Ksistwo =eiklandu poo-one jest w zachodniej cz1ci Imperium <nocn i wschodni granic prowincji wyznacza pot-na rzeka =eik, natomiast poudniow rzeka 'rissen, dopyw =eiku 0achodnia granica =eiklandu jest jednocze1nie granic Imperium i wyznaczaj j 'ry ,zare <asmo grskie stanowi naturaln, trudn do przekroczenia granic pomidzy Imperium a 9retonni <oprzez gry prowadzi wiele szlakw, ale wikszo1+ z nich nawet latem jest wska i zdradliwa !o naj$ezpieczniejszych i najcz1ciej u-ywanych nale-y <rzecz )derzajcego 4opora, strze-ona przez imperialn twierdz /elmgart <rzed wiekami, po tym jak armia imperialna stoczya zwycisk $itw z 0ielonoskrymi, wczesny Imperator za sym$oliczn zot koron sprzeda zdo$yte ziemie, zo$owizujc jednocze1nie na$ywc do wzniesienia twierdzy, strzegcej doliny i $iegncego przez ni szlaku Niegdy1 w ,zarych 'rach istniaa jeszcze jedna twierdza nale-ca do Lenna ,igmara @orteca wznosia si nieco na zachd od )$ersreiku i nale-aa do 4emplariuszy Krwawego ,moka, jednego z zakonw Kultu ,igmara, ktrych zadaniem $ya ochrona wdrujcych przez gry o$ywateli Imperium 2 2ieku 4rzech Imperatorw, cze1+ zakonnikw, jak zapisano w Kronikach z tamtych lat, z nieznanych dotd powodw zacza ra$owa+ i mordowa+ przemierzajcych gry wdrowcw 2ielki 4eogonista, dowiedziawszy si o tym procederze ekskomunikowa zakon i wysa 4emplariuszy <oncego ,erca $y zdo$yli twierdz I chocia- w1rd 4emplariuszy Krwawych ,mokw -yo wielu prawych rycerzy, niemal wszyscy zakonnicy zostali za$ici, a twierdz spalono :ednak -yjcy w okolicach )$ersreiku Ludzie powtarzaj wieczorami pewn histori, ktra wyja1nia powody zmiany zachowania 4emplariuszy Krwawych ,mokw 2edug przekazu cz1+ templariuszy zostaa przemieniona w 2ampiry i dlatego Kult ,igmara z tak szy$ko1ci i $ezwzgldno1ci za$i zakonnikw oraz zniszczy #ortec, w opowie1ci nazywan Krwaw 4wierdz .d pnocnych granic, po poudniowe ru$ie-e, =eikland cieszy si -yznymi ziemiami uprawnymi, winnicami i pastwiskami, ktre co roku dostarczaj o$#itych plonw Nadwy-ki produktw rolnych i wszelkiej -ywno1ci s eksportowane do innych prowincji, co przynosi krainie ol$rzymie zyski Kopalnie w 'rach ,zarych to skar$iec cennych rud i ska, od -elaza i zota po marmur i kamienie szlachetne, podczas gdy las =eikwald, $ezpieczniejszy ni- lasy w innych cz1ciach Imperium, dostarcza wysokiej jako1ci drewna, wykorzystywanego na szerok skal midzy innymi przez do$rze prosperujcy przemys szkutniczy 5ilczeniem nie mo-na rwnie- pomin+ patronatu wadz Imperatorzy, ktrzy od czasu o$alenia !ietera w VVK wieku wywodzili si wa1nie z dynastii panujcych w =eiklandzie, nie szczdzili wydatkw, #inansujc rozwj prowincji za pomoc zota z pa%stwowego skar$ca @undusze te nie zostay zmarnowane i dzi1 =eikland synie ze swoich kanaw rzecznych, $rukowanych traktw, sztucznie nawadnianych pl uprawnych, $ogatych miast i niezwykle pr-nej klasy kupieckiej Nic dziwnego, -e =eikland uwa-any jest za prawdziwy klejnot w koronie Imperium 4ransport rzeczny to najczstszy spos$ podr-owania w prowincji, poniewawikszo1+ osad poo-ona jest nad =eikiem !orzecze pokrywa niemal ca prowincj, a kilka dopyww spywa nawet z 'r ,zarych Nic dziwnego, -e rzeka ta jest wyjtkowo wa-nym szlakiem, ktry dziki portowi w 5arien$urgu umo-liwia handel z innymi krainami ,tarego (wiata Niezliczone dopywy =eiku s tak-e wa-ne dla licznych gospodarstw i miast na -yznym o$szarze Kor$erglandu, czyli krainy u podn-a gr 4en #akt $ezwzgldnie wykorzystay niegdy1 Krasnoludowie z 'r ,zarych, w czasie sporu z Ksiciem>"lektorem o prawa do eksploracji z- w grach 0atamowanie $iegu rzek u ich grskich 8rde, a w e#ekcie poz$awienie licznych wiosek dostpu do wody, doprowadzio w 6,NCCC do niesawnego chopskiego marszu 2zdu- ,trumienia do 6ltdor#u .d tego czasu "lektorzy i Imperatorzy dokadali stara%, a$y nie dawa+ Krasnoludom z 'r ,zarych powodw do niezadowolenia *hocia- wikszo1+ o$rotu towarami w =eiklandzie od$ywa si drogami wodnymi, wielu kupcw korzysta tak-e ze szlakw ldowych, przede wszystkim dwch gwnych przeczy prowadzcych przez 'ry ,zare do 9retonni > <rzeczy )derzajcego 4opora oraz ,zarej <ani , one strze-one przez imperialne #orty graniczne w /elmgarcie i )$ersreiku, ktre chroni przed $andytami i 'o$linoidami, a niekiedy tak-e przed 9retonnczykami, z ktrymi nie zawsze udawao si zachowa+ przyjazne relacje 0im opady 1niegu regularnie $lokuj o$ie przecze, a podr-nym doradza si skorzystanie z okr-nej drogi przez 5arien$urg lu$ poczekanie do wiosennych roztopw 2 granicach =eiklandu znajduj si dwa pasma grskie, zwane ,kaag i /ager Na o$u wypasane s owce, cho+ wzgrza /ager ciesz si popularno1ci w1rd hien cmentarnych i innych poszukiwaczy przygd, ktrzy szukaj tam miejsc pochwku un$eroge%skich wojownikw, rodakw samego ,igmara Nie zwa-aj oni na liczne doniesienia o duchach nawiedzajcych te tereny, powszechnie uznajc je za majaczenia pijanych pastuchw 2zgrza ,kaag rozcigaj si na wschd od rzeki 9^gen, pomidzy Kanaem 2eiss$ruckim i rzek 9lut Natomiast 2zgrza /ager poo-one s dalej na poudniowy> wschd i rozcigaj si niemal dokadnie pomidzy 9^genha#en a miastem 6uerswald <rzed wiekami w1rd wzgrz istniao wiele kopalni, wydo$ywajcych mineray i rudy metali, ale zapasy szy$ko si wyczerpay i wikszo1+ kopalni opustoszaa .$ecnie w1rd 2zgrz ,kaag wydo$ycie prowadzi kopalnia !el#gru$er, a w z$oczach /ager dr- grnicy z kopalni /ahn$randt 0iemie =eiklandu porastaj dwa prastare lasy 2ikszo1+ ru$ie-y prowincji porasta iglasty =eikwald, natomiast wschodniej cz1ci prowincji strzeg wiekowe, pot-ne d$u tworzce 2ielki Las <rcz wielkich szlakw wodnych wyznaczajcych granice 2ielkiego Ksistwa =eiklandu, przez prowincje przepywa wiele mniejszych rzek, w1rd ktrych najwiksze to =zeki 4eu#el, 9^gen i 9lut =zeka 4eu#el czy )$ersreik i 6uerswald z 6ltdor#em, =zeka 9^gen czy miasto 9^genha#en z =eikiem, natomiast =zeka 9lut, wypywa z 2zgrz /ager i stanowi dopyw 9^gen Kana zosta wy$udowany w 6,NIFN ,u-y do przewozu wgla i -elaza z kopalni !el#gru$er 5a U metrw szeroko1ci i wiele mijanek rozmieszczonych wzdu- caej jego dugo1ci Kana nale-y do weiss$ruckiej rodziny 'ru$erw, ktra za korzystanie z niego po$iera opat, uiszczan al$o w 6ltdor#ie, al$o w 2eiss$rucku 2zdu- kanau nie ma innych punktw po$oru opat

%istoria K po#ityka
/istoria 2ielkiego Ksistwa =eiklandu, jest silnie zwizana z caym Imperium i rwnie $ogata 9ogactwo =eiklandu pochodzi z handlu, oraz uprzywilejowanej pozycji jak jest posiadanie stoecznego miasta Imperium Najwikszym miastem prowincji jest 6ltdor#, od wiekw $dcy stolic Lenna ,igmara 5iasto, w cigu wiekw kilkakrotnie $yo o$legane, jednak nigdy nie zostao zdo$yte Najwiksze o$l-enie miao miejsce w VKIII wieku, kiedy to /erszt .rkw 'or$ad ;elazny <azur, pokona drog przez poudnie Imperium, dewastujc 6Derland, ,olland Ao$ecnie 2issenlandB oraz Nuln i dotar wraz ze sw kilkunastotysiczn armi pod mury 6ltdor#u I cho+ w czasie o$l-enia zgin Imperator ,igismund, o$ro%cy zdoali odeprze+ atak i zmusili 0ielonoskrych do odwrotu 2yco#ujce si wojska 'or$ada zostay roz$ite i wycite w pie%, a sam genera zgin za$ity przez /ra$iego 2issen$urga w czasie 9itwy pod 'run$urgiem Najwiksz i naj$ardziej wpywow szlacheck rodzin =eiklandu jest rd /olswig> ,chliestein, z ktrego wywodz si "lektorowie prowincji, noszcy tytu 2ielkiego Ksicia, oraz ostatni wadcy Lenna ,igmara, w tym o$ecny Imperator Karl>@ranz I 21rd pozostaych, wpywowych i szanowanych rodzin znajduj si3 rd ,aponatheim, zamieszkujcy 0amek 'rauen$urg i wadajcy 9aroni ,aponatheim, z ktrej pochodzi 'ra# 9^genha#en 2ilhelm7 rd :ung#reud z ktrego wywodzi si 'ra# )$ersreiku ,igismund7 oraz ekscentryczna i introwertyczna rodzina 2ittgenstein z szalon 9aronow Ingrid na czele 'ra# 2ilhelm Don ,aponatheim uwa-any jest za nieudolnego, poz$awionego zmysu organizacyjnego wadc, ktry przedkada przyjemno1ci pynce z polowania i $alw nad o$owizki zwizane z zajmowan pozycj 'ra# jest $ardziej ni- szcz1liwy, mogc zrzuci+ ci-ar zarzdzania $ogatym i szy$ko rozwijajcym si 9^genha#en na rajcw miejskich, w1rd ktrych znajduj si przedstawiciele czterech naj$ogatszych rodzin kupieckich miasta3 /agenw, =ugg$roderw, ,teinhagenw oraz 4eugenw :edynym o$owizkiem, jaki $ierze na sie$ie 'ra# 2ilhelm jest organizacja dorocznego #estiwalu i targu ,cha##en#est, na ktry przy$ywa wiele no$ilitowanych i szanowanych rodzin arystokratycznych z =eiklandu i spoza granic prowincji 'ra# ,igismund Don :ung#reud wadajcy )$ersreikiem, uwa-any jest za cakowite przeciwie%stwo 'ra#a 9^genha#en, cho+ wynika to zapewne z presji, jak na 'ra#ie )$ersreiku wywiera 6ltdor# Imperator wysa $owiem do 6uerswaldu, miasta poo-onego okoo FG kilometrw na pnocny>wschd od )$ersreiku, swego <lenipotenta, ktrego zadaniem jest przejcie wadzy w przemysowym zag$iu Imperium 'ra# susznie podejrzewa, -e po tym jak <lenipotent przej kopalni /ahn$randt oraz nao-y dodatkowe podatki na statki pynce =zek 4eu#el, signie tak-e po jego stanowisko 'ra# ,igismund roz1wiecony posuniciami <lenipotenta zmo$ilizowa swoj armi, a -onierze o$u, zwa1nionych, walczcych o zyski stron stoczyli ju- kilka pojedynkw 2ojna pomidzy )$ersreikiem a 6uerswaldem wisi na wosku 9aronowa Ingrid Don 2ittgenstein, wada 0amkiem 2ittgenstein poo-onym w poowie drogi pomidzy Kemper$ad a Nuln 9aronowa, wedug plotek cakowicie szalona, spdza cae miesice, zamknita w swoim zamku, majc za towarzystwo tuziny kotw Ingrid Don 2ittgenstein, podo$nie jak cay rd 2ittgensteinw, znana jest ze swej pogardy do Ludzi ni-szego stanu, ktrych uwa-a za pludzi, przeznaczonych jedynie do niewolnictwa 21rd wielu wy$itnych reiklandzkich #ormacji wojskowych, naj$ardziej znan s =ycerze =eiksguardu 4en 1wiecki zakon rycerski, zao-ony zosta przez "lektora Nuln w czasie 2ieku 4rzech Imperatorw, po to $y chroni+ legalnie wy$ranego Imperatora przed jego oponentami z 5iddenlandu i 4ala$ecklandu 2ielu spo1rd rycerzy to majtni i wpywowi szlachcice, ktrzy w razie potrze$y towarzysz Imperatorowi zarwno w czasie 1wit, uroczysto1ci jak i dziaa% wojennych <rzywdca rycerzy znany jest jako =eikmarschall i o$ecnie jest nim Kurt Don /el$org .ddziay rycerzy to zarwno odziani w pene z$roje pytowe kawalerzy1ci, jak i walczcy hala$ardami piechurzy, tworzcy niezwykle zdyscyplinowane i $itne #ormacje ,po1rd templariuszy naj$ardziej znani s su-cy Kultowi ,igmara 4emplariusze <oncego ,erca 4emplariusze, $dcy z$rojnym ramieniem (wityni ,igmara $ezlito1nie walcz z demonologami, Nekromantami, kultystami *haosu i 'o$linoidami Na czele zakonu stoi 2ielki 5istrz, o$ecnie jest nim /einrich II Don ,angershausen 2 granicach prowincji, nie liczc 6rmii Imperialnej, stra-nikw drg i -onierzy su-cych poszczeglnym rodom szlacheckim, su-y wiele oddziaw najemnych, su-cych r-nym gildiom i organizacjom

I JC | S t r o n a

3antasy Skirmish

Fe#igia
2ielkie Ksistwo =eiklandu od zarania dziejw Imperium stanowi ostoj Kultu ,igmara, a Katedra w 6ltdor#ie cel pielgrzymek wielu ptnikw Katedra ,igmara zostaa z$udowana przez pierwszego 2ielkiego 4eogonist :ohana /elstruma, ktry da pocztek nowemu Kultowi 2 niemal wszystkich miastach, miasteczkach, osadach i wsiach wzniesiono 1witynie po1wicone ,igmarowi, przy drogach i szlakach lokalna ludno1+ $uduje kapliczki po1wicone <rotektorowi Imperium, a liczni <rez$iterzy przemierzaj prowincj umacniajc wiar wiernych 2 9^genha#en istnieje wiele 1wity% po1wiconych r-nym $stwom 'wna i najwiksza, po1wicona jest ,igmarowi, natomiast pozostae dedykowane s )lrykowi, 5yrmidii, Kerenie, /andrichowi, ,hallyi i 9ogenauerowi, patronowi miasta Nad t, jako -e nie posiada ona wasnych kapanw, administracyjn piecz sprawuje Kult ,igmara . ile w miastach Ludzie wyznaj niemal wycznie ,igmara, o tyle w1rd mieszka%cw wsi i osad praktykowany jest politeizm 2ielu ry$akw rwnie silnie wierzy w ,igmara jak w Karoga, my1liwi na rwni z <rotektorem Imperium wyznaj 4aala, ktry jest popularny tak-e w1rd #armerw ,tarsi lu$ -yjcy w odizolowanych osadach Ludzie wyznaj !awn 2iar, jednak Kult 5atki 0iemi umiera i z ka-dym rokiem, licz$a wiernych maleje Innymi popularnymi $stwami s3 !yrath Ajest to regionalna nazwa =hyi, ktr mieszka%cy Kor$erglandu czcz jako patronk podno1ciB oraz ,hallya, ktrej 1witynie i przytuki regularnie otrzymuj datki i dary od $ogatych =eiklandczykw *hocia- tolerowany i #ormalnie szanowany, Kult )lryka nie jest popularny w =eiklandzie, ze wzgldu na jego odwieczn rywalizacj z wyznaniem ,igmara <odo$nie jak w innych cz1ciach Imperium, tak-e w =eiklandzie istnieje wiele wyjtych spod prawa wyzna% Naj$ardziej nie$ezpieczne z nich po1wicone s $ogom *haosu Najgro8niejszy i najlepiej zorganizowany jest Kult <urpurowej !oni, czczcy 4zeentcha, 2ielkiego 5utatora, ktry sw pozycj zawdzicza su$telnym, realizowanym przez pokolenia planom 0akazane kulty s $ezlito1nie i krwawo 1cigane przez Inkwizycj ,igmara, ktra w granicach prowincji mo-e dziaa+ niemal $ez -adnych ogranicze%

:#tdor4am, gdzie zlewaj si rzeki =eik i 4ala$eck, ich poczone nurty wpywaj midzy rozlege mielizny i dziel si na trzy mniejsze odnogi <owstae w ten spos$ wyspy tworz podstaw miasta 6ltdor# > stolicy Imperium 0najduje si tam <aac Imperialny, Kolegia 5agii, 6kademia In-ynierw, 0wierzyniec Imperialny oraz wspaniaa katedra ,igmara 6ltdor# to miasto wielu mostw przerzuconych midzy wyspami 2 miejscu, w ktrym odnogi rzeki cz si ponownie Apo pnocnej stronie 6ltdor#uB wzniesiono du-y port > =eik jest tu wystarczajco g$oki i szeroki, a$y mogy do niego dociera+ okrty oceaniczne 2ysokie, $iae mury miasta s zwie%czone czerwonymi dachwkami > stanowi przepikny widok i gwarantuj pewn o$ron miasta 2iedzc o niedawnych wydarzeniach w KisleDie, Imperator Karl>@ranz rozkaza niedawno, a$y mury zostay wzmocnione i o$ecnie trwa przy nich ciga krztanina, gdy Krasnoludzcy rzemie1lnicy roz$udowuj i tak ju- pot-ne #orty#ikacje 5iasto synie ze swoich uniwersytetw, magw, $i$liotek oraz wszelkich instytucji nauki 4utaj najzdolniejsi -akowie ,tarego (wiata ksztac si pod opiek mdrych wykadowcw, a pot-ni czarodzieje pracuj nad dzieami magii, rozpocztymi zanim jeszcze zaczo si ich -ycie, i ktre $d trway po ich 1mierci <rzy$ywa tutaj wielu kapanw oraz pielgrzymw, szukajcych $ogosawie%stwa we wspaniaej katedrze, gdzie znajduje si dwr 2ielkiego 4eogonisty 2spania $udowl 1wityni zdo$i rze8$ione iglice, wzniose podpory i pozacane kopuy 5iasto jest rwnie- portem handlowym, na ktrego targowiskach tocz si kupcy ze wszystkich stron ,tarego (wiata !o 6ltdor#u stale przyje-d-aj i wyje-d-aj imperialni kurierzy, przy$ywaj am$asadorowie odlegych prowincji, a czasem nawet poselstwa z krain tak odlegych jak 6ra$ia czy Kitaj 2ikszo1+ podr-nych dociera do 6ltdor#u wod, ale jeden z wa-nych traktw przecina miasto <rowadzi on na pnoc w stron 5iddenheim, a na poudnie do grskiej #ortecy /elmgart, ktra strze-e <rzeczy )derzajcego 4opora w ,zarych 'rach .chrania ona Imperium przed atakami mieszka%cw gr 6ltdor# to jedno z najwa-niejszych miast ,tarego (wiata 4utaj przy$ywaj dyplomaci ze wszystkich znanych ziem, a$y prowadzi+ negocjacje, tutaj te- szlachta i kupcy wysyaj swoje dzieci, a$y zdo$yy wyksztacenie i znalazy odpowiedniego partnera -yciowego 6ltdor# ma tak-e swoj mroczniejsz stron, ukryt pod $lichtrem <aacu Imperatora i majestatem (wityni ,igmara 2zdu- na$rze-a i w innych o$szarach skupia si miejska $iedota =o$otnicy i -e$racy pr$uj utrzyma+ si przy -yciu, podczas gdy -erujcy na ich pracy kupcu i skorumpowani urzdnicy syc si $ogactwem 2ielu Ludzi szuka wic pocieszenia w u-ywkach, hazardzie i alkoholu <onur saw cieszy si te- siedzi$a Inkwizycji ,igmara, mieszczca si w skrzydle Katedry ,igmara, gdzie domniemani wyznawcy *haosu, a tak-e ich o#iary, s poddawani torturom, na ktrych maj wyjawi+ wszystko, co wiedz <otajemnie szepcze si, -e z$yt czsto czarne sieci 0akonu .czyszczajcego <omienia chwytaj tak-e niewinnych 2zdu- )licy 4ysica 4awern, za kolorowymi latarniami i zachcajcymi zapachami, spiskowcy oraz kulty1ci knuj i planuj r-norakie przestpstwa, od zwykych wystpkw do potwornych z$rodni !la nowoprzy$yych 6ltdor# jest miastem penym mo-liwo1ci i zagro-e%

?arwy prowincji
4radycyjnymi $arwami 6ltdor#u s $kit i czerwie% a pozostaych miast =eiklandu $ielXsre$ro I cho+ 6ltdor# trzyma si sztywno tradycji, to pozostae miasta prowincji podchodz do strojw i $arw du-o swo$odniej ,zlachta czsto u-ywa wasnych $arw rodowych oraz $ogatych zdo$ie% heraldycznych, za1 $y uczyni+ zado1+ tradycji nadaj sztandarom $itewnym, oraz elementom umundurowania $iaXsre$rn $arw Kolejn tradycj, praktykowan w granicach 6ltdor#u jest o$owizek noszenia zielonych, aksamitnych paszczy, przez wszystkich szlachetnie urodzonych, co ma sym$olizowa+ ich rwno1+ i posusze%stwo Imperatorowi

7udzie s% naj'iczniejsz% ze wszystkich 1as Crednich. -este my dziemi czystej se'ekcji natura'nej, pr!bki skamie'in wyra(nie pokazuj%, #e nasi przodkowie i wcze ni +rasno'udowie rozdzie'i'i si na dugo przed przybyciem Pradawnych oraz S'ann!w, i od tamtej pory obie 'inie krwi ewo'uoway r!wno'eg'e. &ak jak +hazadzi s% przodkami 2nom!w, tak 7udzie s% #yj%cym korzeniem z kt!rego wyrosy takie my '%ce istoty jak D'3owie, 2iganci, )gry, a tak#e ohydni ,wierzo'udzie, a wedug niekt!rych przesanek tak#e 2ob'inoidy. *o#e trudno jest zaakceptowa t prawd, a'e jest ona jedynym wyja nieniem pewnych niepodwa#a'nych 3akt!w. Po pierwsze nasze badania pa'eonto'ogiczne potwierdziy, #e 'udzie w obecnym ksztacie zamieszkuj% Stary Cwiat od ponad dwudziestu tysicy 'at. Po drugie, zar!wno tkanki 'udzi czystej krwi, jak i najstarsze skamieniae szcz%tki naszej rasy nie zawieraj% #adnej magii. -ednak mimo cakowitego braku wewntrznej i uniwersa'nej magii w rasie 'udzkiej, 'udzie zawsze s% zdo'ni do poczcia niepodnych hybryd z trzema zupenie odrbnymi rasami, z kt!rych #adna nie mo#e rozmna#a si z innymi> s% to D'3owie, 2ob'inoidy i )gry. -e 'i po%czy z danymi geo'ogicznymi daty, kt!re przyjmujemy za pojawienie si wszystkich trzech ras Ea wic na dugo po pojawieniu si pierwszych 'udziF, jasne si staje, #e 'udzie s% prekursorami, od

kt!rych wywodzi si reszta ras powstaych w procesie Se'ekcji Nadnatura'nej, D'3owie, )gry i 2ob'inoidy zostay stworzone z 'udzi wskutek dziaania *agii; 0zrost przecitnego czowieka wynosi GHI centymetr!w, waga bywa znacznie zr!#nicowana, a dugo #ycia wynosi okoo JK 'at, cho niekt!rzy do#ywaj% i GKK Ejednak#e du#sze #ycie musi by zwi%zane z dziaaniem *agiiF. *imo braku natury magicznej, 'udzie s% czasem zdo'ni opanowa *agi i osi%gn% niewie'kie sukcesy w rzucaniu ,ak'. , drugiej strony - wrodzona inte'igencja i ciekawo 'udzi daje im najwspania'sz% mo#'iwo wykorzystania Prawa Natura'nego, dziki czemu wytwarzaj% i kontro'uj% wie'e urz%dze5 mechanicznych i przyswoi'i wie'e z techno'ogii +hazad!w. $harakter rasy 'udzkiej jest bardzo zr!#nicowany. 7udzie maj% skonno do %czenia si w grupy oparte na b'iskiej rodzinie, darz% wie'kim uczuciem swoich partner!w i dzieci. S% jedn% z naj'iczniejszych ras Starego Cwiata, #yj% tak#e poza jego granicami i to'eruj% ka#dy k'imat. 0ykonuj% wsze'kie pro3esje - ich up!r jest tak wie'ki, #e nie pozwa'aj% si pozbawi 'okum i pracy nieza'e#nie od tego, jak bardzo musz% si do nich dostosowywa. Nie maj% te# #adnych wrodzonych uprzedze5, cho wikszo 'udzi boi si )gr!w/ 9 'k ten dotyczy prawdopodobnie ka#dej istoty, kt!ra uwa#a 'udzkie miso za przysmak.

-fragment Rasy Starego wiata. Teoria ewolucji, pira doktora Balthasara von Schreibera dzieo potpione i zakazane przez wityni Sigmara

IJD | S t r o n a

Warheim

Bo'nierze z Feik#andu<
eiklan!c$ycy wywo!$ swe tra!ycje o! #lemienia <nberogenw, !o ktrego nale"a% Sigmar i ktre wio!%o #rym w #oc$tkac' istnienia 3m#erium( 4 konsekwencji, 5eiklan!c$ycy uwa"aj siebie $a naturalnyc' #r$yw!cw 3m#erium i s #r$ekonani, "e inne #rowincje #owinny by im #os%us$ne( He!nak w oc$ac' ro!akw $ innyc' c$&ci kraju, 5eiklan!c$ycy s #r$em!r$a%ymi #ys$a%kami, ktr$y nie mog si& #owstr$yma #r$e$ wtrcaniem si& w s#rawy innyc' ;u!$i( 5eiklan!c$ycy oglnie s #r$yjacielscy, towar$yscy i otwarci( .$&ciej ni" inni obywatele 3m#erium bywaj o#tymistami, wier$c, "e c$eka ic' le#s$a #r$ys$%o ( 4ska$uj na kilka #owo!w takiego stanu- naturalne bogactwo ic' $iemi, wyks$ta%con i energic$n lu!no ora$ *akt, "e Sigmar by% je!nym $ nic'( .$y #r$ys$%o mo"e by #onura !la $iemi i lu!u, ktre $ro!$i%y kie!y boga[ 5eiklan!c$ycy ca%ym sercem #r$yj&li nawo%ywanie Sigmara !o je!noci( Uywo interesuj si& s#rawami innyc' #rowincji i c$&sto twier!$, "e co tr$eba $robi , g!y ic' ssia!w !otyka stras$ny los( S $!ecy!owanymi sym#atykami wojskowoci i wielu m%o!yc' reiklan!$kic' s$lac'cicw $aciga si& !o armii, aby okry si& c'wa% i $!oby *ortun&( Ciorc #o! uwag&, "e w o#inii ka!ry o*icerskiej le#iej uro!$eni, bogatsi i #ona!#r$eci&tnie wyks$ta%ceni 5eiklan!c$ycy stanowi naturalny materia% na o*icerw, s$anse awansu osb o tym #oc'o!$eniu s $auwa"alnie wi&ks$e, ku wielkiej irytacji mies$ka+cw innyc' regionw( 5eiklan!c$ycy niemal $aws$e o!#owia!aj lic$nie na we$wanie !o broni i uwa"aj, "e ic' obowi$kiem jest #omoc tym obs$arom 3m#erium, ktrym #owo!$i si& gor$ej( 4 istocie, wr! niektryc' 5eiklan!c$ykw "ywe s i!ea%y eks#ansji $e wc$esnyc' c$asw 3m#erium( /o!"egac$e w <bersreiku i 7lt!or*ie nawo%uj, aby ws$c$ wojn& $ Cretonni i o!$yska 9ac'o!nie 5ubie"e( 0il!iom ku#ieckim na r&k& jest w$mocnienie w%a!$y 3m#eratora na! Blektorami, a $atem nieustannie o#owia!aj si& $a uje!noliceniem #raw 'an!lowyc'( Blektor$y $a $aciekle #rotestuj #r$eciwko ustanawianiu ogranic$ajcyc' ic' w%a!$& oglnoim#erialnyc' #raw, g!y" te s $a$wyc$aj cile na!$orowane i eg$ekwowane #r$e$ ur$&!nikw( =o!a o!grywa w reiklan!$kim "yciu towar$yskim rol& wa"niejs$ ni" w innyc' #rowincjac'( ?c$ywicie, c'%o#stwo nie !ba $bytnio o takie r$ec$y, ale wr! as#irujcyc' klas re!nic' o!#owie!ni styl i kolorystyka o!$ienia to kwestia $nac$nej wagi( S$lac'ta ustala tren!y w mo!$ie na ka"! #or& roku, #o$walajc ku#com i #os#lstwu nala!owa nowe style, na ile tylko $!o%aj( ?becno w #rowincji !woru im#erialnego jes$c$e bar!$iej w$mocni%a t& ten!encj&( ?statnim kr$ykiem mo!y jest styl bretonnski, nowy styl wiejski ora$ #owrt !o #rostyc' ubra+ w kroju wojskowym( ?#rc$ tego, #o$ostaj w mo!$ie $aws$e #o#ularne w 3m#eriom ro$ci&te r&kawy, o$!obne sac$ki i amulety( 5eiklan!c$ycy bywaj te" aroganckimi, w%a!c$ymi i wiec$nie #ijanymi niewolnikami swobo!nyc' obyc$ajw( 9nani s $e swojej umiej&tnoci wi&towania be$ s#ecjalnego #owo!u, a obra$ #strokato ubranego o#oja to !o #o#ularne wyobra"enie 5eiklan!c$yka wr! mies$ka+cw innyc' regionw 3m#erium( Ga niektryc' obs$arac' ma%e, c$arne owa!y, ktre stanowi utra#ienie 8le utr$ymywanyc' s$ynkw, $nane s #o! na$w reiklan!$kie muc'y, #oniewa" be$b%&!nie wykrywaj najmniejs$ nawet ilo #iwa( 4iele #rowincji #o!c'o!$i $ nieu*noci !o mo!nyc' i kosmo#olityc$nyc' reiklan!$kic' m&"c$y$n, twier!$c, "e skoro tak bar!$o !baj o swj ubir, mus$ by a*ektywni i $niewieciali( /ara!oksalnie, maj tak"e re#utacj& uwo!$icieli cu!$yc' "on i irytujcyc' *lirciar$y( Gieje!en talabecklan!$ki m" #r$ekona% si&, "e jego kobieta uleg%a c$arujcym s%owom i mia%emu s#ojr$eniu reiklan!$kiego !an!ysa( Gatomiast reiklan!$kie kobiety c'lubi si& sw uro!, c'o s #r$y tym nie$nonie #r"ne( 0%oni, swobo!ni i be$ skr&#owania wyra"ajcy o#inie 5eiklan!c$ycy s $nani $ tego, "e $aws$e staraj si& #r$ewo!$i i obstaj #r$y swoic' #r$ekonaniac'( /owo!em c$&styc' komentar$y jest rwnie" ic' brak cier#liwoci( 5eiklan!c$ycy wol s$ybko ko+c$y swoje $a!ania, aby natyc'miast wrci !o !omu lub $aj si& c$ym innym( 5eiklan!c$ycy najs$ybciej $e ws$ystkic' mies$ka+cw 3m#erium #r$yswajaj sobie s%owa #oc'o!$ce $ obcyc' j&$ykw i mwi #r$y tym $ c$yst, niemal arystokratyc$n !ykcj( S$lac'eckie s$ko%y w 3m#erium c$&sto uc$ swoic' stu!entw, niektre w#rost wymagaj o! uc$niw, wymowy $ reiklan!$kim akcentem, ktry jest #ows$ec'nie akce#towany(

Wyb"r postaci<
Kru"yna Donierzy z Reiklandu musi $awiera nie mniej ni" 4 i nie wi&cej ni" I@ mo!eli( 0rac$ ma @JJ zotych koron, ktre musi #r$e$nac$y na rekrutacj& mo!eli !o swojej !ru"yny(

?ohaterowie<
*:.0 :+< Kru"yn Donierzy z Reiklandu musi !owo!$i o*icer w sto#niu Kapitana( Kapitan mo"e by tylko je!en! =:Z0S ,F =:Z00 albo .F,9?0 ,F S0Z=:F:< 6a#itan mo"e lic$y na ra!& i #omoc $agistra $agii albo #rezbitera -igmara, lec$ nig!y obu nara$( .&FLC9+0*< 4 s$eregi kom#anii mo"na wcieli je!nego #orucznika( :10L :+ < 4 dru%ynie mo"e s%u"y !wc' Adiutantw(

Stronnicy<
B&;+0,F9< Kapitan mo"e wcieli !o !ru"yny Donierzy z Reiklandu !owoln ilo Donierzy 1nale"y je!noc$enie #ami&ta o $asa!$ie ogranic$ajcej lic$b& mo!eli !ru"yny Donierzy z Reiklandu !o I@ #ostaci2( *LS9+0*< 4 kom#anii mo"e s%u"y maksymalnie sie!miu Kusznikw( =0,C9+0*< Kapitan mo"e !owo!$i maksymalnie #i&cioma $iecznikami(

=achiny<
9:.F9TZ< Kapitan mo"e wy#osa"y Donierzy z Reiklandu w je!en )aprzg(

+ajemne &strza<
Donierze z Reiklandu mog $atru!ni nast&#ujce (ajemne "strza- bombardier, gladiator, goniec, kartogra', kupiec, owca nagrd, medyk, minstrel, miotacz oowiu, ochroniarz, ordynans, pogromca trolli, poszukiwacz zota, rozbjnik, rycerz najemny, skryba, skrytobjca, stra%nik drg, szczuroap, tilea,ski kusznik, tre'ni, zodziej, zwadCca, zwiadowca(

.ocztkowa #iczba .unkt"w 1o!wiadczenia<


*:.0 :+ ro$#oc$yna gr& $ 2J #unktami 7owiadczenia( =:Z0S ,F =:Z00 albo .F,9?0 ,F S0Z=:F: ro$#oc$yna gr& $ I2 #unktami 7owiadczenia( .&FLC9+0* ro$#oc$yna gr& $ E #unktami 7owiadczenia( :10L :+ ro$#oc$yna gr& nie #osia!ajc #unktw 7owiadczenia( S F&++0CG ro$#oc$ynaj gr& nie #osia!ajc #unktw 7owiadczenia(

abe#a umiej(tno!ci

Bo'nierzy z Feik#andu
W:8*0 S F9, 8,C*0, :*:1, =0C*0, S0;&W, S9G?*& C0&W, S.,C A:8+,

*:.0 =:Z0S .F,9?0

:+

,F =:Z00 ,F S0Z=:F:

.&FLC9+0* :10L :+

] ] ] ] ] ] Aista umiejtnoci !ost&#na !la $agistra $agii umies$c$ona $osta%a w F&9190:8, NN000< =:Z0:( Aista umiejtnoci !ost&#na !la #rezbitera -igmara umies$c$ona $osta%a w F&9190:8, NN0000< =&180 WG( ] ] ] ] ] ] ] ] ]

+atura<
GB<)57;G7(

Poczwszy od koronacji Wilhelma III, Altdorf pozostaje siedzib Imperatora i stolic caego Imperium. W tym gwarnym miecie znale mona cae dzielnice kupcw, a jego ulicami przechadzaj si ludzie z najdalszych zaktkw Starego wiata. Altdorf jest rwnie centrum wiedzy magicznej i siedzib omiu Kolegiw Magii, sawnych w caym Starym wiecie i poza jego granicami. Miasto ley u zbiegu rzek Reik i Talabeck i znane jest z duej liczby mostw, spinajcych ich brzegi. Wielu z nich zostao zaprojektowanych przez Mistrzw Inynierw i wyposaonych w napdzane par systemy tokw, ktre podnosz je i opuszczaj na rne sposoby, byle umoliwi statkom podr w gr rzeki Reik. Jednake, jak ma to czsto miejsce w przypadku urzdze projektu ludzkich inynierw, wynalazki te s nieobliczalne i potrafi wczy si w najmniej spodziewanym momencie czego w roku AS2518 bolenie dowiadczy panujcy Imperator, kiedy to wtrcono go w nurty rzeki. Miasto jest rwnie orodkiem akademickim, a Uniwersytet w Altdorfie jest najbardziej szacown uczelni w caym Imperium. Cign tu wadcy i ksita z wielu krajw, byle usi u stp czoowych mylicieli Starego wiata.

I JE | S t r o n a

3antasy Skirmish

Lmiej(tno!ci specja#ne<
*ohater !ru"yny Donierzy z Reiklandu, ktry osign% kolejny #o$iom !owia!c$enia i w ramac' ro$woju wylosowa% (" 8 +$9:;<6("=> mo"e naby je!n $ umies$c$onyc' #oni"ej umiejtnoci specjalne( 4i&cej in*ormacji na temat nauki umiej&tnoci $amies$c$ono w F&9190:8, Y00< *:=.:+0:(

?ohaterowie<
5eiklan!c$ycy to wyjtkowo c'ary$matyc$ni, cec'ujcy si& !u"ym #atrioty$mem obywatele 3m#erium( )o w%anie mo!ele takic' bohaterw twor$ tr$on !ru"yny ora$ stanowi o $amo"noci i #resti"u kom#anii( Kru"yna Donierzy z Reiklandu mo"e #osia!a !o s$eciu bohaterw, $ ktryc' je!en musi #e%ni rol& #r$yw!cy( He!noc$enie nale"y je!nak $auwa"y , "e s$stym bohaterem mo"e $osta , w !ro!$e awansu, je!ynie je!en $e stronnikw 1wi&cej in*ormacji $naj!uje si& w F&9190:8, N0000< *:=.:+0:2( =o!ele bohaterw, w o!r"nieniu o! stronnikw, mog #os%ugiwa si& $nac$nie s$ers$ym wac'lar$em ekwi#unku, mog !$ier"y magic$n bro+ a tak"e #os%ugiwa si& innymi, r$a!ko s#otykanymi #r$e!miotami $!obytymi w c$asie kam#anii(

?rawura<
*ohater wyka$uje si& wyjtkow mia%oci i ruc'liwoci w walce( *ohater ra$ w c$asie ka"!ej 'azy walki wrcz mo"e #r$er$uci nieu!any test parowania lub uniku(

1owodzenie Rty#ko dow"dcaS<


6or$ystajcy $ tej umiej&tnoci ka#itan cies$y si& #os%uc'em u #o!w%a!nyc'( <miej&tno #o$wala ws$ystkim #ostaciom 1bohaterom lub stronnikom2, ktr$y $naj!uj si& w o!leg%oci nie #r$ekrac$ajcej I2O o! ka#itana, #r$er$uci nieu!any test C,C% .F9GWU1C9GC%, wynik !rugiego r$utu jest ostatec$ny( Gale"y #ami&ta , "e umiej&tno ta nie ma $astosowania w #r$y#a!ku, g!y ka#itan jest "szoomiony!, $osta% #owalony na ziemi! lub +cieka!(

*apitan<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< I C@ 9* 2J N 2J ==

*awa#erzysta<
*ohater biegle je8!$i konno lub na innyc' wier$c'owcac'( K$i&ki umiej&tnoci mo!el mo"e #r$er$uci nieu!any test jeCdziectwa, wynik !rugiego r$utu jest ostatec$ny(

8ekka jazda<
*ohater #o!lega $asa!$ie s#ecjalnej ;B667 H79K7(

=ocna g'owa<
*ohater #otra*i s#oro wy#i i je!noc$enie $ac'owa w$gl&!n tr$e8wo ( 9!olno $wi&ks$a o!#orno bohatera na !$ia%anie alko'olu ora$ narkotykw i truci$n( *ohater otr$ymuje $agiczn "chron 5X #r$eciwko e*ektom !$ia%ania zatrutego or%a lub 97)5<)B0? 7)76< ora$ $a"ywanyc' G756?):6V4 i s#o"ywanyc' =36S)<5(

+ienawi!2<
5eiklan!c$ycy s$c$yc si& swym #atrioty$mem i o!!aniem !la 3m#erium( *ohater !ar$y G3BG743.3S ws$ystkie 9OB i .A7?):.9GB, mo!ele #r$eciwnika( 4i&cej in*ormacji na temat $asa! G3BG743.3 $naj!uje si& w F&9190:8, Y000< .SGC%&8&Z0:(

Fewe#ator Rty#ko dow"dcaS<


6om#ania !owo!$ona #r$e$ rewelatora cies$y si& s#orym bogactwem i s$c$&ciem( /o $ako+c$eniu ro$grywki, jeli K?4VK.7 nie $osta% yczony z akcji!, w trakcie sekwencji po potyczce, na #otr$eby $asa! s#r$e!a"y Bupw kom#ania traktowana jest tak jakby s#r$e!a%a je!n c$& Bupu wi&cej, ni" ma to *aktyc$nie miejsce(

5eiklan!$cy ka#itanowie to c'ary$matyc$ni o*icerowie !owo!$cy wielkimi armiami ale te" mniejs$ymi o!!$ia%ami "o%nier$y( 4alc$ na $rytyc' ko+skimi ko#ytami, #r$esikni&tyc' krwi #obojowiskac' i na $as%anyc' tru#ami ulicac' miast( )oc$ nieko+c$ce si& kam#anie wojskowe na terenie Starego wiata i #o$a jego granicami( Kow!cy Donierzy z Reiklandu w wi&ks$oci rekrutuj si& s#or! reiklan!$kic' arystokratw, ktr$y #r$e"yli kilka krwawyc' bitew i $aj&li miejsce #oleg%ego !ow!cy( 6a#itanowie wie!$, co na#raw!& lic$y si& na #olu bitwy( C%:F:* ,FGS G*: *:.0 :+:< *:.0 :+ S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I I I 3 3 1 I 1 ^ =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< Kapitan #osia!a S9):;B) i =3B.9, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y !ow!c& w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L B&;+0,F9G 9 F,0*8:+1L( 9:S:1G S.,CA:8+,< 1&WU1C:< Donierze z Reiklandu to wietnie wys$koleni, o!wa"ni i lojalni "o%nier$e, !owo!$eni #r$e$ c'ary$matyc$nyc' i !owia!c$onyc' o*icerw( 4 gr$e o!$wiercie!la to $asa!a we!le ktrej #osta 1bohater lub stronnik2, ktra $naj!uje si& w o!leg%oci nie #r$ekrac$ajcej I2O o! swojego ka#itana, mo"e u"y jako #o!staw& testu warto ws#%c$ynnika C,C%G .F9GWU1C9, swojego K?4VK.:( Gale"y #ami&ta , "e $asa!a ta nie ma $astosowania w #r$y#a!ku, g!y ka#itan jest "szoomiony!, $osta% #owalony na ziemi! lub +cieka!(

Szcz(!cie<
5eiklan!c$ycy s nie#raw!o#o!obnymi s$c$&ciar$ami( 4y!aj si& wyc'o!$i obronn r&k $ najgors$yc' o#resji( 4 c$asie ka"!ej potyczki lub w nast&#ujcej #o niej sekwencji po potyczce bohater mo"e #r$er$uci je!en !owolny r$ut, wynik !rugiego r$utu jest ostatec$ny(

Wo6nica<
*ohater #otra*i #owo$i wo$em, #owo$em, a nawet ry!wanem( K$i&ki umiej&tnoci mo!el mo"e #r$er$uci nieu!any test powo%enia, wynik !rugiego r$utu jest ostatec$ny(

9ab"jczy cios Rty#ko dow"dcaS<


K$i&ki uc$estnictwu w wielu walkac' na nie$lic$onyc' #olac' bitew Starego wiata ka#itan Donierzy z Reiklandu osign% !oskona%o w s$tuce $abijania i c$yni to na! #o!$iw s$ybko i g%a!ko( 4s$ystkie : :*0 wykonane #r$e$ bohatera w 'azie walki wrcz #o!legaj $asa!$ie s#ecjalnej 97CVH.9: .3?S(

8 is t a e kw ip un ku

Bo'n ier zy z F e ik#a nd u


?&%:
?F&[ 1& W:8*0 WFTC9
Cro+ wielka Cu%awa 0wia$!a $aranna Aalabar!a 6o#ia Oamac$ miec$y =iec$ =%ot bojowy 5a#ier S$tylet 4%c$nia 15 zk 3 zk 5 zk 10 zk 30 zk 25 zk 10 zk 3 zk 10 zk 2 zk 10 zk 10 zk 10 zk 20 zk 25 zk 10 zk 20 zk 5 zk 15 zk 30 zk 3 zk 5 zk 5 zk ,F&W0,

S
?F&[ 1& W:8*0 WFTC9
Cro+ wielka Cu%awa 0wia$!a $aranna Aalabar!a =iec$ =%ot bojowy S$tylet )o#r bojowyLGa!$iak 4%c$nia

F&++0CG 15 zk 3 zk 5 zk 10 zk 10 zk 3 zk 2 zk 5 zk 10 zk 10 zk 30 zk 10 zk 20 zk 25 zk 25 zk 50 zk 15 zk 5 zk 15 zk 3 zk 5 zk 5 zk

?F&[ 1GS :+S&W:


Cro+ miotana 1no"e2 0ar%ac$ Ouk Ouk !%ugi 6us$a =us$kiet =us$kiet 'oc'lan!$ki ?s$c$e#

?F&[ 1GS :+S&W:


Cro+ miotana 1no"e2 Ouk Ouk !%ugi 6us$a /istolet /istolet #oje!ynkowy

.:+C,F9
;ekki re!ni .i&"ki /ukler$ )arc$a Ae%m

.:+C,F9
;ekki re!ni /ukler$ )arc$a Ae%m

IJP | S t r o n a

Warheim =agister magii albo .rezbiter Sigmara

.orucznik<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>I 5J 9* 2J N 2J ==

=agister magii<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>I 5@ 9* 2J N 2J ==

;u!$ie ob!ar$eni talentem magic$nym bu!$ instynktowny nie#okj wr! #os#lstwa( Gie be$ #owo!u( /otra*i !okonywa r$ec$y, ktre $a#r$ec$aj $!rowemu ro$s!kowi( He!nak nie jest to !ar, ktry %atwo kontrolowa ( =agic$na aura takic' osb, s$c$eglnie #oc$tkujcyc' #r$yciga !emony( 7by $a#obiec nies$c$&ciu, magowie wys$ukuj swoic' #otencjalnyc' nast&#cw i wysy%aj ic' na nauk& !o je!nego $ omiu 6olegiw =agii( )am m%o!$i uc$niowie #raktykuj nauk& #o! uwa"nym okiem mistr$w, je!noc$enie me!ytujc na! wyborem )ra!ycji( <c$niowie, ktr$y sko+c$yli nauki w 6olegium i $!ali testy $najomoci s$tuki magic$nej, mog !o%c$y !o wybranego 6olegium =agii( /o$naj $akl&cia $ wybranej #r$e$ siebie )ra!ycji =agii, lec$ mus$ nauc$y si& kontrolowania rosncej mocy( 4i&ks$o c$aro!$iejw musi s#%aca !%ugi, $acigni&te na #okrycie kos$tw nauki w 6olegium( 9 tego #owo!u niektr$y wyrus$aj na s$lak #r$ygo!y, lic$c na $!obycie bogactwa( Klatego te" na$ywa si& ic' w&!rownymi c$aro!$iejami( .$&sto, $wykle na #olecenie 6olegium, #o!ejmuj si& wykonania jakiej #racy, w celu #o!niesienia #resti"u 6olegium, a tak"e !la $!obycia c'wa%y, wie!$y i majtku( C%:F:* ,FGS G*: =:Z0S F: =:Z00< =:Z S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I 3 3 3 3 1 3 1 ^ =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< $agister $agii #osia!a S9):;B) i or&" o!#owie!ni !la swojego 6olegium =agii 1$obac$ F&9190:; NN000< =:Z0:2( 9:S:1G S.,CA:8+,< =:Z< $agister $agii $na je!no $akl&cie $e $nanej mu 6radycji $agii( 4i&cej in*ormacji $naj!uje si& w F&9190:8, NN000< =:Z0:(

/oruc$nik jest $ast&#c !ow!cy o!!$ia%u Donierzy z Reiklandu( 6an!y!at na to stanowisko musi wyka$a si& wyjtkowym o#anowaniem i $!olnoci !owo!$enia( ?bowi$kiem ka"!ego #oruc$nika jest !ok%a!ne wykonanie ro$ka$u !ow!cy( 9!ar$a si& c$asem, "e musi w tym celu u"y si%y lub gr8b wobec "o%nier$y( Gajle#si #oruc$nicy $aws$e walc$ w #ierws$ym s$eregu, a $ #ola bitwy sc'o!$ jako ostatni, c$&sto !8wigajc na #lecac' rannyc' towar$ys$y broni( /otra*i be$b%&!nie oceni mo"liwoci i stan emocjonalny ka"!ego $e swyc' #o!w%a!nyc'( C%:F:* ,FGS G*: .&FLC9+0*:< .&FLC9+0* S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I I 3 3 3 1 3 1 P =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< 6a"!y #oruc$nik #osia!a S9):;B) i =3B.9, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y o*icera w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L B&;+0,F9G 9 F,0*8:+1L(

:diutant<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>2 2J 9* 2J N 2J ==

albo

.rezbiter Sigmara<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>I 5@ 9* 2J N 2J ==

7!iutanci towar$ys$ 5eiklan!$kim o*icerom w bitwie i #o!r"y, $!obywajc !owia!c$enie i umiej&tnoci #r$y!atne w walce( 9a$wyc$aj wywo!$ si& $ ro!w s$lac'eckic', je!nak r$a!ko ic' obowi$ki wykrac$aj #o$a $aj&cia go!ne s%u"cyc'( 9wykle ic' je!ynym $a!aniem jest #r$ynos$enie ja!%a i na#itku o*icerom lub $ajmowanie si& or&"em i #ancer$em( .i&"ka s%u"ba ma nauc$y ic' #okory i wytr$yma%oci na tru!y, a tak"e #r$ygotowa !o bycia o*icerem( C%:F:* ,FGS G*: :10L :+ :< :10L :+ S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I 2 2 3 3 1 3 1 J =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< Adiutant #osia!a S9):;B), grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y mo!el w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L B&;+0,F9G 9

/re$biter$y F ka#%ani Sigmara #r$ynale" !o je!nego $ c$terec' $akonw, okrela to ic' $a!ania wewntr$ organi$acji( 6a#%aniFwojownicy F nale" !o 9akonu Srebrnego =%ota, ktrego c$%onkowie #r$emier$aj 3m#erium, w$macniajc wiar&, tro#ic 'eretykw i #r$ynos$c c'wa%& Sigmarowi( Hako ka#%ani w&!rowni s $obowi$ani #%aci wityni c$& swyc' !oc'o!w, !o!atkowo mo"na o! nic' wymaga , by je!en ty!$ie+ w roku s#&!$ili jako Stra"nicy wityni lub oc'roniar$e !ygnitar$a 6ultu( 4ojownicyFka#%ani s $obowi$ani !o o!#rawienia uroc$ystego nabo"e+stwa !$i&kc$ynnego ra$ w tygo!niu, a nie co!$iennie jak #re$biter$y nale"cy !o 9akonu /oc'o!ni, $!olni s tak"e !o wykonywania innyc' #os%ug religijnyc', lec$ s#owie!$i wys%uc'uj je!ynie wte!y, g!y brak jest #r$e!stawiciela $akonu ekle$jastyc$nego( /re$biter$y niemal we ws$ystkic' #rowincjac' !ar$eni s takim samym #owa"aniem, c'o w #rowincjac' g!$ie #r$ewa"a 6ult <lryka, s$acunek ten wynika rac$ej $e strac'u #r$e! $emst )em#larius$y /%oncego Serca ni" #raw!$iwej wiary( C%:F:* ,FGS G*: .F,9?0 ,F: S0Z=:F:< .F,9?0 ,F S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I 3 3 3 3 1 3 1 ^ =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< #rezbiter -igmara #osia!a S9):;B) i =O?) C?H?4:, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y ka#%ana w !o!atkowy or&" i #ancer$ o!#owie!ni !la 6ocio%a Sigmara 1$obac$ F&9190:; NN0000< =&180 WG2( 9:S:1G S.,CA:8+,< ?;&Z&S;:W0,[S W& S0Z=:F:< #rezbiterzy mog w$nie mo!%y !o swego boga, by ten ob!ar$y% ic' oc'ron #r$e! magic$n moc wrogw( Ko#ki #rezbiter -igmara $naj!uje si& na #olu bitwy 1i nie +cieka!, nie $osta% #owalony na ziemi! lub "szoomiony!2, generuje na #otr$eby grac$a !wie Kostki Rozproszenia( 1LC%&W+G< #rezbiter -igmara $na je!n $ =&180 W 1& S0Z=:F: wys$c$eglnion w F&9190:8, NN0000< =&180 WG( *:.;:+>W&A&W+0*< #rezbiter mo"e nosi $broj& i o!mawia $odlitwy do -igmara( =&180 WG 1& S0Z=:F:< #rezbiterzy -igmara otr$ymuj o! swego boga nie$wyk%e moce, ktrymi ra$i mog swyc' wrogw w bitwie( 4 'azie magii K<.A?4G3 mog w$nie !wie r"ne mo!litwy( =o!litwy !$ia%aj tak samo jak $akl&te c$ary o #o$iomie mocy @( ? ile nie #o!ano inac$ej w ic' o#isie, mo"na ic' u"y w stosunku !o samego K<.A?4GB0?, tu!$ie" !owolnej #ostaci 1bohatera lub stronnika2 w o!leg%oci !o I2R o! #rezbitera -igmara( &30:F:< /re$biter$y Sigmara $obowi$ani s !o sk%a!ania o*iary na r$ec$ 6ocio%a Sigmara $ c$&ci swyc' !oc'o!w( 4 gr$e o!$wiercie!la to $asa!a, $go!nie $ ktr w trakcie sekwencji po potyczce, na #otr$eby $asa! s#r$e!a"y Bupw mo!el #rezbitera -igmara lic$ony jest #o!wjnie( S;LS9+G Z+0,W< #rezbiterzy -igmara #otra*i swymi #%omiennymi ka$aniami ro$bu!$i #raw!$iw #asj& i gor$k nienawi !o wroga( #rezbiter #a%a G3BG743.3S !o ws$ystkic' mo!eli wroga(

F,0*8:+1L

Stronnicy<
4 !ru"ynie Donierzy z Reiklandu mo!ele stronnikw #r$e!stawiaj str$elcw, miec$nikw i s$eregowyc' "o%nier$y s%u"cyc' w 7rmii 3m#erialnej( 4s$yscy stronnicy, nale" !o je!nej $ grup stronnikw lic$cyc' o! je!nego !o #i&ciu mo!eli re#re$entujcyc' #ostacie tego samego ro!$aju( =o!ele nale"ce !o grupy stronnikw $!obywaj tyle samo !owia!c$enia ora$ nabywaj te same ro$wini&cia co ic' towar$ys$e(

Bo'nierz<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< JX 2@ 9* 2J N 2J ==

5eiklan!$cy "o%nier$e s $awo!owymi wojownikami wywo!$cymi si& $a$wyc$aj $ c'%o#stwa lub mies$c$a+stwa( S%u" w garni$onac' miejskic' i *ortac' na terenie ca%ego 5eiklan!u( ?!!$ia%y wojskowe #atroluj te" granice, o!#ierajc ataki naje8!8cw( 4i&ks$o "o%nier$y reiklan!$kic' s$koli si& w walce 'alabar!( .'o stanowiska !ow!c$e s $!ominowane #r$e$ s$lac't&, to w 7rmii 3m#erialnej obowi$uje system awansu o#arty na $!olnociac' "o%nier$a( /rosty c'%o# lub mies$c$anin mo"e wi&c !os%u"y si& wysokiej rangi( C%:F:* ,FGS G*: B&;+0,F9:< B&;+0,F9 S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I 3 3 3 3 1 3 1 P =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< Donierz #osia!a S9):;B), grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y #osta w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L B&;+0,F9G 9 F,0*8:+1L( 9:S:1G S.,CA:8+,< 1FLBG+: &?S;LZ0( C%&F\BG< 4 trakcie rekrutacji mo!elu, kos$tem kolejnyc' 2@ zk mo"na awansowa je!nego %onierza na chor%ego dru%yny( SGZ+:80S :< 4 trakcie rekrutacji mo!elu, kos$tem kolejnyc' 2J zk mo"na awansowa je!nego %onierza na sygnalist dru%yny(

IIJ | S t r o n a

3antasy Skirmish

*usznik<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>D 5J 9* 2J N 2J ==

=achiny<
=ac'iny stanowi wy#osa"enie bohaterw s%u"cyc' w s$eregac' !owia!c$onyc' i bogatyc' dru%yn( Ko najbar!$iej s#ektakularnyc' mac'in $nis$c$enia $alic$y nale"y samobie"ne 3zogi #arowe ora$ latajce Dyrokoptery( He!nak ic' wytwar$anie jest tru!ne, a sekrety konstrukcji s #ilnie str$e"one( 3nne rasy bu!uj s$ybkie ry!wany, ktre mog we!r$e si& w s$eregi wrogiej dru%yny i skosi j nic$ym $bo"e wy#osa"onymi w ostr$a ko%ami( Gale"y $auwa"y , "e je!ynie bohaterowie mog #owo$i )aprzgiem(

5eiklan!$cy kus$nicy to wojownicy, ktr$y !oskonal si& w u"ywaniu broni str$eleckiej( 4i&ks$o wybiera kus$e, c'o bywaj i tacy, ktr$y s#ecjali$uj si& w str$elaniu $ !%ugic' %ukw( 5egularnie wyst&#uj w ro$maityc' turniejac', $ac'wycaj #ublic$no swoj celnoci( 4 c$asie ro$maityc' $abaw mog wyst&#owa w c'arakter$e osb $abawiajcyc' uc$estnikw uc$ty swymi #o#isami, wy$ywajc miejscowyc' !o na#r&!ce $organi$owanyc' $awo!w, w ktryc' stawk jest na#itek lub niewielka suma #ieni&!$y( C%:F:* ,FGS G*: *LS9+0*:< *LS9+0* S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I 3 I 3 3 1 3 1 P =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< 6a"!y kusznik #osia!a S9):;B) i 6<S9T, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y str$elca w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L B&;+0,F9G 9 F,0*8:+1L(

9aprz(g<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>I ID@ 9* IJJ N @J ==

=iecznik<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>@ 5J 9* 2J N 2J ==

4 Starym wiecie, wstr$sanym nieustajcymi wojnami, $aws$e $naj!$ie si& $aj&cie !la "o%nier$a( 5eiklan!$cy miec$nicy, !oskonalcy si& w s$tuce s$ermierki, wywo!$ si& $ s#or! s$eregowyc' "o%nier$y( =iec$nicy s w #ows$ec'nym mniemaniu mistr$ami w walce wr&c$, mia%kami, wys$ukujcymi najle#s$yc' wojownikw wroga, by w #oje!ynku !owie swyc' umiej&tnoci i m&stwa( 4#rawny miec$nik mo"e je!noc$enie atakowa s%abe #unkty obrony wroga i $as%ania si& sw tarc$( C%:F:* ,FGS G*: =0,C9+0*:< =0,C9 S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I I 3 3 3 1 3 1 P =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< 6a"!y miecznik #osia!a S9):;B) i =3B.9, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y mo!el w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L B&;+0,F9G 9 F,0*8:+1L( 9:S:1G S.,CA:8+,< S9,F=0,F9(

/owo$y #osia!aj soli!n !rewnian skr$yni& osa!$on na !wc' osiac' i s $a#r$&"one w #ar& $wier$t #ocigowyc'( 3m !ro"s$y #oja$!, tym le#s$a jego konstrukcja, a #o!r" wygo!niejs$a( /owo$y s najwygo!niejs$ym ro!kiem #o!r"y #o !rogac' Starego wiata( .'o ic' cena jest wysoka, $a#ewniaj #asa"erom kom*ort i be$#iec$e+stwo( .o wi&cej, stanowi najs$ybs$y s#osb na #okonanie s#oryc' o!leg%oci, ust&#ujc je!ynie #o!r"y na ko+skim gr$biecie( 4n&tr$e #owo$u $ale"y o! jakoci jego wykonania, ale nawet te najta+s$e maj sie!$iska obite materia%em( /owo$y najle#s$ej jakoci #osia!aj wbu!owany barek i w%asne 8r!%o wiat%a( 4 wi&ks$oci #r$y#a!kw w #owo$ie mo"e jec'a nawet P #asa"erw, c'o c$& $ nic' b&!$ie musia%a #os$uka sobie miejsca na !ac'u( C%:F:* ,FGS G*: 9:.F9TZL< 9:.F9TZ S9 WW LS S W BW 0 : C. /ow$ F F F I ^ I F F F 6o%o F F F F J 1 F F F 6o+ ^ 3 0 3 3 1 3 1 5 6o+ ^ 3 0 3 3 1 3 1 5 9:S:1G S.,CA:8+,< 1LBG C,8( =:C%0+: W&A,++:< 9a#r$&g traktowany jest jak machina wojenna w tym sensie, "e #o!lega !$ia%aniu $akl& i e*ektom magic$nym skierowanym w%anie #r$eciwko machinom wojennym( &C%F&+: .:+C,F9:< Soli!na konstrukcja $a#ewnia $a#r$&gowi "chron #ancerza na 5X( /ona!to, !$i&ki soli!nej konstrukcji mo!ele wo8nicy i #asa"erw otr$ymuj #remi& E2 !o "chrony #ancerza lub otr$ymuj "chron #ancerza na @X jeli nie #osia!aj $broi( .&WU9< 4 $a#r$&gu mo"e #o!r"owa !o D #asa"erw wielkoci c$%owieka lub mniejs$yc' 1!o #owo$u nie mo"e $atem wej mo!el na #o!stawce I0NI0 mm i wi&ks$ej2 lub o!#owie!nik w towarze, #r$y c$ym je!en $ #asa"erw musi $aj miejsce na ko8le obok wo8nicy( L F9G=:+0,< Ga#rawa i konserwacja #oja$!w ora$ $ao#atr$enie $wier$t #ocigowyc' wymagaj s#oryc' nak%a!w *inansowyc'( 4 gr$e o!$wiercie!la to $asa!a, $go!nie $ ktr w trakcie sekwencji po potyczce, na #otr$eby $asa! s#r$e!a"y Bupw mo!el #oja$!u wra$ $ $a#r$&"onymi $wier$&tami #ocigowymi lic$ony jest #o!wjnie( 9:=&B+&Q< ?#rc$ kom*ortu jaki $a#ewnia #o!r"owanie $a#r$&giem, dru%yna #osia!ajca #ow$ w$bu!$a $au*anie nawet najbar!$iej #o!ejr$liwyc' ku#cw, ktr$y $ c'&ci #re$entuj najbar!$iej eg$otyc$ne nawet towary( 4 trakcie sekwencji po potyczce kom#ania otr$ymuje #remi& EI !o ws$ystkic' r$utw na 1&S T.+&Q #r$e!miotw(

8 is t a mag ic zn ych pr z e dm i ot "w

Bo'n ier zy z F e ik#a nd u


&FTB
Cu%awa Aelsturma 6sajce ?str$e =iec$ Cojowy =iec$ /ewnego .iosu =iec$ /ot&gi =iec$ Sigismun!a =iec$ S#rawie!liwoci =%ot S!u ?str$e ;osu ?str$e =ocy ?str$e /rawej Stali /%once ?str$a Smoc$y Ouk )o#r Cestiobjcy 4%c$nia /%mroku 9mora 7syen!i

9?F&A:
/ancer$ witu /ancer$ $ =eteorytowego Uela$a )arc$a 0orgony )arc$a ?rkobjcy )arc$a $ Cr$u 9akl&ta )arc$a 9broja )arnusa 9%ocista 9broja

:809=:+G .a%un =agnusa Aar*a Car!a 6amie+ 6rwi 6amie+ <roku 6amie+ $ 6rys$ta%owej )oni 6arma$ynowy 7mulet 6itajski 0agat 6lejnot rwnowagi Gas$yjnik $ 6amienia Datum Ge*rytowy ;ew /iec$& .$ystoci K /iec$& Sigmara /iekielna =oneta /sia %a#ka /u!e%ko "yc$e+ 5elikwia 5o#us$y 6amie+ S#lot <roku Str$&# *lagi )ali$man S$c$&cia 4ie!8mie =y!%o

:F*:+: 6amie+ =ocy 6amie+ S$c$&cia 6rys$ta%owa 6ula ?ko 4r"biar$a /iec$& 9nis$c$enia 5"!"ka =aga 5"!"ka =ocy 5"!"ka $ 0rskiego 4i$u S$ara 5"!"ka 9wj 5o$#ros$enia

9:*8T

, .F9,1=0& G 3kona =agnusa 6amie+ .is$y 6amie+ 4i!m 6ula 0r$motu ;aur 9wyci&stwa /iercie+ ?gnia 9ag%a!y Srebrny 5g S$katu%a $ =agi 7l!re!a <#r$" ?!wagi

S9 :+1:FG .'orgiew Sigismun!a /ro#or$ec /ogromcy Kemonw Stalowy S$tan!ar S$tan!ar 3m#erium S$tan!ar =&stwa

III | S t r o n a

Warheim

?retonnia
9retonnia jest rozleg krain, w ktrej *haos wystpuje rzadziej, ni- w lasach Imperium <odwaliny pod to pa%stwo zostay poo-one ponad pitna1cie wiekw temu, gdy 'illes le 9reton wyprowadzi armi z powstajcego wwczas miasta 'isoreuQ i ruszy na wypraw zdo$ywcz, zako%czon dopiero JG lat p8niej przez jego wnuka 'uilame 9ar$enoire 6po dzi1 dzie% panuje w 9retonni monarchia a$solutna, z rzadka tylko zakcana kryzysem dynastycznym 9rak powa-nych zagro-e% zewntrznych uatwi krlom 9retonni utrzymanie wadzy nad ludem, cho+ dekadencja i samozadowolenie praktycznie wykluczaj my1li o rozszerzeniu granic Krlowie 9retonni przez wiele lat wspierali 9urmistrza 5arien$urga w pr$ach oderwania si od Imperium, uznajc :aow Krain za $u#or wo$ec pr$ ekspansji ze wschodu 9retonnia pozostajc w lu8nym sojuszu z Imperium i "stali, chlu$i si niezale-no1ci, ale zdarzao si w przeszo1ci, -e wojowaa z ssiadami 2ielu 9retonnskich rycerzy wyrusza na krucjaty do 6ra$ii i Krainy )marych 4ak-e w Ksistwach 'ranicznych jest wiele zamkw i ksistw, ktre nale- do wydziedziczonych al$o zha%$ionych szlachcicw

Fzeki
9rienne uwa-ana jest za 1wit rzek, woda ma $kitny odcie%, a niezwyka przejrzysto1+ i czysto1+ sprawia, -e jest zdatna do picia na caej dugo1ci, nawet po miniciu miasta 9rionne 2ikszo1+ 9retonnczykw przypisuje to magicznej mocy *zarodziejki z Loren =uch na rzece nie jest tak du-y, jak mo-na $y si spodziewa+ <owodem s przypadki zagini+ pyncych ni odzi 9arki, pasa-erowie, do$ytek > wszystko przepada $ez wie1ci i w tajemniczy spos$ :ak dotd nie wyja1niono tajemnicy zagadkowych znikni+ 'rismarie stanowi gwny rzeczny szlak handlowy 9retonni, a nad$rze-ne tawerny rywalizuj midzy so$ o miano najlepszego zajazdu Najwiksze pro$lemy podczas podr-y sprawia dolny odcinek rzeki, wijcy si w1rd $agien i trzsawisk przekltego 5ousillon Leniwy, mulisty nurt skrywa drapie-niki i nie$ezpieczne wodne stwory, midzy innymi =zeczne 4rolle, .1miornice i *zerwie <rzewo8nicy dokadaj wic stara%, a$y dotrze+ przed zmrokiem do jednej z tawern, silnie strze-onych i u#orty#ikowanych 0ajazdy te s lepiej umocnione od strony rzeki ni- od ldu =zeka 5orceauQ ma swoje 8rdo w 5asywie .rkw i o$iera kurs poprzez wzgrza kredowe w kierunku zachodnim 2ina, pochodzce z doliny 5orceauQ s uwa-ane za najlepsze w 9retonni Latem stoki wzgrz pokryte s winoro1lami, tutaj rwnie- produkuje si wino, ktre nastpnie jest wysyane w d rzeki do kupcw =zeka .is pynie $ezpo1rednio przez nieck 'isoreuQ, $iorc swj pocztek ze 8rde w ,zarych 'rach i 9ladych ,iostrach <oni-ej mostw 'isoreuQ rzeka jest -eglowna, g$oka i wolno pynca, chocia- niez$yt szeroko =zeka ,annez kieruje si na pnoc, poczynajc od 9ladych ,istr, gdzie zasilaj je liczne strumienie 5iasto *ouronne synie ze swoich gorcych 8rde i wd mineralnych, wpadajcych do ,annez i znacznie poszerzajcych jej nurt 0apewne im nale-y przypisa+ niezwyk -yzno1+ tej doliny ,annez to naj$ardziej wartka z wielkich rzek 9retonni Niemal na caej dugo1ci jest wska i g$oka, a jej wody syn z przejrzysto1ci i czysto1ci

*raina
9retonnia rozciga si od wy$rze-y 5orza (rodkowego na pnocy, do gr Irrana na poudniu i od wy$rze-a 2ielkiego .ceanu 0achodniego do 'r ,zarych na wschodzie 2zgrza, i jasne doliny 9retonni o#iaruj $ogate z$iory i doskonae wina, podczas gdy o$szary zalesione dostarczaj solidnego drewna i s znakomitymi terenami owieckimi Na poudniu krlestwo graniczy z Lasem Loren, gdzie znajduje si gwna siedzi$a Le1nych "l#w > 6thel Loren .czywi1cie w1rd Ludzi kr- jedynie pogoski na ten temat 6 poniewa- Krl i Krlowa "l#w staraj si odstraszy+ ewentualnych, nieproszonych go1ci, oso$y roztropne raczej unikaj tego lasu <odr- po 9retonni, za wyjtkiem przekltego ksistwa 5ousillon, to urzekajca wyprawa, jak-e odmienna od wdrwki w1rd mrocznych lasw i nie$osi-nych gr Imperium Nie oznacza to jednak, -e 9retonnia to spokojna kraina 2rcz przeciwnie, pozornie pikny krajo$raz mo-e skrywa+ 1miertelne zagro-enie dla wdrowca )prawy zajmuj wikszo1+ dolin i rwnin 9retonni, natomiast wzgrza s gwnym o$szarem hodowli zwierzt 2idok zielonych pastwisk, usianych $iaymi kropkami stad owiec lu$ aciatych krw, to czsto spotykany krajo$raz, szczeglnie u podn-a gr .$rze-a lasw wykorzystywane s na wielk skal przez okoliczn ludno1+ <oszycie su-y do wypasania 1wi%, natomiast drzewa jako $udulec 9retonnczycy czsto przycinaj drzewa, co powoduje, -e gazie s dugie i cienkie, przydatne jako opa lu$ do krycia strzech <rzycinanie polega na regularnym o$cinaniu gazi na caej dugo1ci pnia lu$ tylko w po$li-u korony Najcz1ciej stosowana jest wa1nie ta druga metoda, gdy- dziki niej 1winie i owce nie podgryzaj modych pdw ,prawia to rwnie-, -e o$rze-a lasw s poz$awione poszycia, gdy- gste listowie grnych gazi nie przepuszcza z$yt wielu promieni so%ca 2 g$i puszcz 9retonni panuje taki sam pmrok, jak w wikszo1ci lasw Imperium Na o$rze-ach swoje kryjwki maj $anici i roz$jnicy, ktrzy w$rew wasnej woli staj si pierwsz lini o$rony po$liskich osad, powstrzymujc drapie-ne zwierzta i potwory przed zapuszczaniem si na tereny zamieszkae 2 $retonnskich lasach nie ma z$yt wielu osad ludzkich za1 6thel Loren le-y poza granicami 9retonni, puszcze s wic schronieniem dla 0wierzoludzi i wyznawcw 5rocznych <otg Kr- legendy, i- w g$i lasw istniej wielka miasta 0wierzoludzi i cho+ s to powszechnie wy1miewane pogoski, trudno jednoznacznie stwierdzi+, czy rzeczywi1cie s nieprawdziwe Niewiele os$ zawdrowao tak g$oko pod mroczne sklepienie $retonnskich puszcz 2y$rze-e 9retonni jest zr-nicowane > znacz je zarwno wysokie kli#y, podmywane przez #ale 5orza ,zponw, jak te- rozlege pla-e na wy$rze-u 2ielkiego .ceanu 2 po$li-u uj1+ rzek, gdzie teren jest paski, a ziemia -yzna, $uduje si porty, najchtniej w ssiedztwie lasw, ktre dostarczaj stoczniom $udulca na $retonnskie okrty i statki 2zdu- wy$rze-a, w niewielkiej odlego1ci od $rzegu, cign si a%cuchy wysepek Na niektrych powstaj wioski ry$ackie, a nawet niewielkie miasteczka portowe .woce morza to podstawowe 8rdo utrzymania ludno1ci na wy$rze-ach, a o$#ito1+ awic powoduje, -e wioski powstaj nawet na wysokich i stromych kli#ach Nachylenie terenu jest tam tak znaczne, -e #unkcj ulic peni schody, a czasem nawet dra$iny 5orza wok 9retonni trudno jednak nazwa+ spokojnymi, a nawigacja w1rd licznych pycizn, podwodnych ska i licznych wysepek jest znacznie utrudniona <rdy i wiatry mog si zmienia+ z godziny na godzin, a pywy s niezwykle gwatowne i nieregularne 2 naj$ardziej niego1cinnych rejonach wy$rze-a, w podwodnych jaskiniach lu$ jamach wydr-onych w kli#ach, -yj morskie potwory i drapie-niki

%istoria
0a pocztek istnienia krlestwa 9retonni powszechnie uznaje si 6,OJO 4o jednocze1nie data koronacji 'illesa le 9reton > pierwszego krla 9retonni > oraz pocztek rachu$y wedug miejscowego kalendarza 2ikszo1+ mieszka%cw ,tarego (wiata postrzega polityk 9retonni przez pryzmat rycerskich przysig wierno1ci, rodowych zatargw sigajcych wiele stuleci wstecz, ale przede wszystkim jako pene patosu i pompatyczno1ci dziaania dworu krlewskiego I rzeczywi1cie jest to czsto spotykany element -ycia spoecznego w 9retonni, podo$nie jak #ormalny $rak wpywu chopw na rzdy w krainie Nie oznacza to jednak, -e chopi #aktycznie nie maj nic do powiedzenia we wasnym kraju 2rcz przeciwnie, s jednym z dwch elementw wizi #eudalnych, ktra stanowi podstaw -ycia spoecznego w 9retonni 4o nierozerwalna sie+ niewidzialnych, czsto umownych zale-no1ci midzy chopem i panem, ktre niekiedy maj rwnie istotne znaczenie dla gospodarki kraju, co spektakularne rozgrywki midzy arystokratami

Czasy starozytne
.koo trzech i p tysica lat temu plemiona 9retonnw przekroczyy 'ry ,zare i osiedliy si na -yznych terenach, ktre o$ecnie nale- do krlestwa 9retonni <rzez wiele lat walczyy z licznymi na tym terenie plemionami 0ielonoskrych, ale w ko%cu, dziki odwadze i umiejtnemu wykorzystaniu konnicy, zdoali wyprze+ .rkw i 'o$liny w g$ lasw i gr Klsk zako%czyy si natomiast pr$y zasiedlenia, a nawet z$adania le1nych ostpw 6thel Loren Nieliczni ocalali postradali rozum, doprowadzeni do o$du przez tajemnicz magi prastarej puszczy <o kilku wiekach Las Loren zosta powszechnie uznany za miejsce nawiedzone i nie$ezpiecznie dla ka-dego czowieka 2iele lat p8niej zza gr przy$yli wysannicy modego przywdcy zjednoczonych plemion, a$y prosi+ o pomoc w walce z 0ielonoskrymi 2odzowie dwudziestu najwikszych $retonnskich plemion odmwili, nie chcc walczy+ na o$cej ziemi, pod rozkazami cudzoziemcw ,ojusznicy ,igmara musieli wic ruszy+ do $itwy $ez pomocy zachodnich ssiadw Na <rzeczy *zarnego .gnia horda 0ielonoskrych zostaa odparta dziki mstwu 5otodzier-cy i pomocy walecznych Khazadw z okolicznych $astionw 9retonnczycy za1 przez naj$li-sze tysic lat toczyli wojny midzy so$, zazdro1nie spogldajc na rosnc potg Imperium 2ewntrzne wa1nie i nieustanne wojny uniemo-liwiay powstanie trwaych sojuszy i z$udowania #undamentw jednolitego pa%stwa ,ilniejsze plemiona pod$ijay ziemie sa$szych ale nie $yy w stanie o$roni+ z$yt wielkiego terytorium przed napa1ci ssiadw lu$ hord 0ielonoskrych, 0wierzoludzi, a nawet Nieumarych !opiero w roku 6,JJG ziemie 9retonni podzielio midzy sie$ie szesna1cie najwikszych plemion ,tworzyy one zr$ o$ecnego ukadu politycznego krainy, aczkolwiek w p8niejszych latach plemiona zamieszkujce regiony *uileuQ i 'lan$orielle zostay pokonane, a ich ziemie przejte przez ssiednie ksistwa :ako pierwsze pado *uileuQ, pod$ite w roku 6,OEG 2ielka /orda .rkw, prowadzona przez /erszta 'raga$ada, zesza ze wzgrz 5asywu .rkw i wkroczya na tereny ksistwa Konne odziay *uileuQ stany do ostatecznej $itwy przeciwko przewa-ajcym siom wroga Kolejne szar-e kady pokotem 0ielonoskrych, lecz ostatecznie, pomimo wielkiego mstwa, rycerze zostali otoczeni i wy$ici do nogi <odniesione na duchu niezomn postaw o$ro%cw armie [uenelles i 9rionne ruszyy na przetrze$ion hord .rkw .$aj wodzowie wyra-ali pragnienia przejcia ziem spustoszonego ksistwa, lecz druzgoczca pora-ka wojsk *uileuQ powstrzymaa ich przed kolejnym starciem z .rkami Ksi-ta wy$rali zatem honorowe wyj1cie i stanli do pojedynku, ktrego stawk miao $y+ przejcie ziem *uileuQ 2adca 9rionne nie sprosta jednak znakomitemu szermierzowi z [uenelles, ktry w ten spos$ znacznie poszerzy swoje wo1ci

Z"ry
.taczajce krain gry oraz 5asyw .rkw w samym 1rodku 9retonni przestawiaj malowniczy widok 2 soneczne dni o1nie-one szczyty l1ni o1lepiajc $iel ,trzeliste turnie gruj nad zalesionymi dolinami, a grzmot wodospadw od$ija si echem od stromych 1cian grskich kotlin Liczne na podgrzu wioski hodowcw i osady grnikw wyr-niaj si spadzistymi dachami domostw, ktre uatwiaj oczyszczanie ze zwaw 1niegu Niekiedy opady s tak intensywne, -e niektre osady zostaj odcite od reszty krlestwa nawet na kilka miesicy <oo-one na u$oczu samotne wioski, zim zdane wycznie na sie$ie, wyksztaciy wasne prawa i zwyczaje, czasami nawet ocierajce si o kult 5rocznych 9ogw 2y-ej poo-one tereny zagarny plemiona .rkw i 'o$linw, ktre czsto napadaj na po$liskie osady Ludzi 2iosn, gdy topniejce 1niegi na nowo otwieraj grskie szlaki, my1liwi i traperzy znajduj przynajmniej jedn wiosk cakowicie zniszczon i spalon przez 0ielonoskrych 9lade ,iostry stanowi pnocne przedu-enie ,zarych 'r <omidzy nimi le-y niecka 'isoreuQ, gdzie z$iegaj si wszystkie szlaki handlowe pomidzy Imperium, a 9retonni i Krlestwami "stalii 4e pustkowia s zamieszkae tylko przez $andytw i niewielk licz$ 'o$linw 5wi si, -e niektre szczyty wygldaj jak pochylone stare ko$iety, a pokrywajce je lodowce spowodoway, i- nadano im nazw 9ladych ,istr

II2 | S t r o n a

3antasy Skirmish

Czas wojen
,pustoszenie *uileuQ zapocztkowao seri wojen, ktre doprowadziy w e#ekcie do zjednoczenia krlestwa 2 6,OEN mody ksi- 9rionne, 9alduin, odnis wielkie zwycistwo nad znienawidzonym 'raga$adem i okry si chwa, pokonujc /erszta w pojedynku Na pocztku starcia topr ol$rzymiego .rka ugrzz w tarczy 9alduina, a mody arystokrata przez reszt pojedynku walczy z $roni przeciwnika w$it w tarcz <o zwycistwie przyj znak topora jako her$ swego rodu 4o zwycistwo nie zapo$iego jednak dalszym atakom ze strony .rkw 2 6,OIU kolejny najazd niemal spustoszy pnocne prowincje :ednocze1nie w okolicach Lasu 6rden zaroio si od z$rojnych stad 0wierzoludzi, a wy$rze-e nkali 'rasanci z Norski 2adcy pnocnych ksistw musieli wyco#a+ si do warowni i zamkw, wystawiajc reszt ziem na up naje8d8cw 2 6,OHN w g$i Lasu *halon nastpca ksicia 9astonne, 'illes, pokona czerwonego smoka ,mearghusa 5imo ci-kich ran dotar do rodzinnego zamku, za1 na dowd swej odwagi przynis odcity e$ gada 2ypreparowane tro#eum do tej pory wisi nad 9ram 'illesa na zamku 9astonne, dla uhonorowania odwagi i sprawno1ci modego ksicia .d tamtego pamitnego starcia w her$ie rodu 'illesa widnieje smok, a ksi- zacz nosi+ paszcz ze smoczej skry podczas audiencji i o#icjalnych uroczysto1ci 6,OJI przynis najazd .rkw, ktre w niespotykanej dotd sile wyszy z grskich i le1nych kryjwek 0wa1nione plemiona 9retonnw i tym razem walczyy oddzielnie, pr$ujc $roni+ wasnych ziem przed hordami 0ielonoskrych Ksistwo 'lan$orielle zostao cakowicie zniszczone, a wadz nad spustoszonymi terenami przej ksi- *arcassone Niecay rok p8niej ksi- 9astonne zgin w $itwie z .rkami, a tron i sched po ojcu odziedziczy mody 'illes, zwany potem 0jednoczycielem

9jednoczenie
'illes ze$ra wszystkich rycerzy i ruszy w stron 9ordeleauQ, a$y powstrzyma+ hordy 0ielonoskrych przed poczeniem si w wielk armi, ktra z pewno1ci pokonaa$y rozproszone oddziay poszczeglnych ksistw !oczyli do niego 4hierul# z Lyonesse, przyjaciel z dzieci%stwa, oraz Landuin z 5ousillon, najsynniejszy z rycerzy $retonnskich Ich wasnym ziemiom rwnie- zagra-a znienawidzony wrg, wic ruszyli do walki u $oku 'illesa, a$y przynajmniej z honorem zgin+ w o$ronie swego ludu =ycerze roz$ili o$ozowisko na skraju Lasu *halon, przed so$ za1 widzieli $lask tysicy ognisk wrogiej hordy 'illes i jego dwaj towarzysze weszli g$iej w las, a$y nad niewielkim jeziorem uo-y+ plan ostatecznej $itwy Nagle $rzeg jeziora spowia jasna po1wiata, a w powietrzu zapachniao wiosennymi kwiatami 0 #al jeziora wyonia si pikna ko$ieta, odziana w $iae szaty 2 rkach trzymaa zoty kielich, z ktrego niczym woda wypyway strugi sre$rzystej po1wiaty 0jawa stpaa po wodzie delikatnym krokiem, nie zakcajc gadkiej ta#li le1nego jeziora :ej zwiewne szaty migotay w 1wietle gwiazd i $lasku kielicha, lecz wydaway si zupenie suche 2reszcie stana przed klczcymi rycerzami i rzeka3

> <owsta% i napij si z mego pucharu, 'illesie z 9astonne, pierwszy krlu 9retonni .to kielich mstwa, honoru i rycerskiej dumy > 'illes wsta i uj w do% kielich :u- pierwszy
yk pynu przegna z jego serca smutek i strach, a z ciaa zmczenie 5ody ksi- wyprostowa si, peen si i wigoru :ego oczy $yszczay, a twarz rozja1ni u1miech zachwytu 2tedy zjawa przemwia ponownie3 > =uszaj w $j w moim imieniu, 'illesie z 9retonni <od tym znakiem zwyci-ysz > 0 tymi sowami 9iaa <ani dotkna sztandaru rycerza 2 miejscu wijcego si ,mearghusa pojawi si nagle wizerunek piknego o$licza tajemniczej ko$iety 0a1 9iaa <ani zwrcia si do pozostaych rycerzy3 > <owsta%cie i

napijcie si z mego pucharu, Landuinie i 4hierul#ie, 4owarzyszu 'raala .to kielich wierno1ci i posusze%stwa waszemu wadcy > 'dy rycerze wypili po yku wody z
zaczarowanego kielicha ogarn ich $ogi spokj <okonili si <ani z :eziora, a gdy unie1li wzrok, zjawa ju- znikna ,re$rzysty $lask spowi z$roje rycerzy, a or- zapon wewntrznym -arem 4rzej wojownicy > pierwsi =ycerze 'raala > wrcili do o$ozowiska, a$y o 1wicie stan+ do $itwy z hord 0ielonoskrych

1wanascie wie#kich bitew


'illes i jego towarzysze stoczyli dwana1cie $itew z hordami wrogw, ktrzy najechali ziemie 9retonnw 4oczona na przestrzeni dwch lat i na terenie niemal caego krlestwa wojna zostaa opisana w setkach poematw i kronik Nastpnego ranka po spotkaniu z <ani z :eziora 'illes poprowadzi armi do ataku na .rkw o$legajcych 9ordeleauQ 4rzej 4owarzysze 'raala dokonywali na polu $itwy nie$ywaych czynw i okryli si wielk chwa Kadli pokotem dziesitki 0ielonoskrych, ktrzy w panice zaczli ucieka+ w stron wy$rze-a, jednak tam uderzyli na nich 5arkus z 9ordeleauQ i @redemund z 6kwitanii <o wspaniaej uczcie i cele$rowaniu zwycistwa w komnacie zgromadzonych wadcw pojawia si <ani z :eziora, o#erujc kielich 5arkusowi i @redemundowi <otem wadca 9ordeleauQ zmieni t komnat w <ierwsz Kaplic 'raala > jedno z naj1witszych miejsc w 9retonni 4owarzysze ruszyli na poudnie, w stron 9rionne, lecz na drodze stan im wielki herszt .rkw, zwany 9rogtarem 2 najgortszym momencie $itewnej zawieruchy na 9retonnczykw runy z nie$a 2yDerny :ednak ksi- @redemund w niezwyky spos$ przywoa stado 2ielkich .rw, ktre rozpdziy skrzydlate $estie 0ielonoskrych 4owarzysze przedarli si do centrum hordy, a Landuin pokona w pojedynku jej wodza 6rmia dotara pod 9rionne, o$legane przez nieprze$rane siy 0ielonoskrych Nie zwalniajc tempa marszu, konnica $retonnska wysza na tyy 'o$linoidw i ruszya do druzgoczcej szar-y 'dy 'o$liny przegrupoway si, a$y odeprze+ niespodziewany atak, w #ortecy zagrzmiay rogi i $$ny Ksi- 9alduin wraz ze swymi rycerzami uderzy na zaskoczonych .rkw, przeamujc ich szyki .$ie armie spotkay si na 1rodku po$ojowiska, spychajc ku so$ie i mia-d-c niedo$itki hordy ,potkanie 9alduina i 'illesa po1rd rzezi konajcych 'o$linoidw zostao u1wicone pojawieniem si <ani z :eziora ze 1witym kielichem w doni I tak kolejny z wielkich rycerzy > pogromca smoka i wadca 9rionne > dostpi zaszczytu doczenia do 4owarzyszy 'raala 2iedziony wizjami zsyanymi przez <ani z :eziora, 'illes przekroczy rzek 9rienne i ruszy na wschd przez *arcassonne, w stron stolicy ksistwa [uenelles <o drodze

doczy do niego ksi- Lam$ard z *arcassonne, jednak wtedy jeszcze nie $yo mu dane sta+ si 4owarzyszem 'raala 'dy rycerze przekroczyli granice [uenelles, spostrzegali un nad Lasem Loren, atakowanym przez $andy .rkw Niektrzy z wojownikw o$awiali si tajemnej magii lasu, jednak 'illes wierzy, -e *zarodziejka nie wykorzysta swej mocy przeciwko rycerzom, ktrzy wespr j w o$ronie :ego nadzieje nie okazay si ponne, gdy- w g$i Lasu Loren rycerzy opu1ci strach i zwtpienie 4ajemnicze ostpy nagle wyday si mniej mroczne, zwierzta drapie-ne walczyy wesp z rycerzami, a niejeden z wojownikw przysiga potem na wszelkie 1wito1ci, i- widzia, jak nawet drzewa, o-ywione i pot-ne, smagay konarami, rozpdzajc napastnikw 2 ko%cu za1 o$jawia si wadczyni Loren > *zarodziejka <ojawiaa si i znikaa, wyaniajc si z cienia pod konarami i koronami wielkich d$w, a ka-de jej zaklcie kado pokotem setki .rkw Na skraju 6thel Loren na uciekajcych .rkw uderzya armia ksicia =ademunda zwanego *zystym, wadcy [uenelles <o $itwie o$ozujcy pod lasem rycerze po raz pierwszy od wielu miesicy spali spokojnym snem, rankiem za1 ze zdumieniem spostrzegli, -e ich rany i zmczenie zniky, jak$y odjte tajemn moc po$liskiej puszczy =ademund i Lam$ard opowiadali, -e we 1nie ukazaa im si <ani z :eziora i o#iarowaa kielich z ktrego ka-dy z nich upi yk orze8wiajcej wody 2yczyny rycerzy w p8niejszych $itwach dowiody, -e o$aj wadcy rzeczywi1cie wstpili w szeregi 4owarzyszy 'raala 6rmia ruszya na pnoc, w stron <arraDonu, jednak gdy dotara na miejsce, pikne miasto le-ao w ruinie (ciany ostatnich stojcych $udynkw waliy si wa1nie pod uderzeniami gazw ciskanych ze wzgrz przez ol$rzymy, natomiast na murach miasta wrzaa walka z $andami 'o$linw noszcych sym$ol )citej =ki Ksi- 6gilgar ruszy do $itwy na grz$iecie 'lor#iniala, swego wiernego pegaza, jednak nie $y w stanie powstrzyma+ 'o$linw przed wdarciem si do miasta 2 ostatniej chwili szar-a konnicy 'illesa roz$ia hord 0ielonoskrych, ratujc <arraDon przed rzezi i zniszczeniem 6rmia 'illesa, do ktrej doczyy oddziay ksicia 6gilgara, ruszya na pomoc o$l-onemu 5ont#ortowi .$ro%cy pod wodz ksicia 5artruda walczyli dzielnie, ale z wolna ustpowali znacznie liczniejszemu wrogowi 'illes oso$i1cie poprowadzi szar- konnicy, jednak zosta powalony $etem wystrzelonym z go$li%skiej kuszy 4owarzysze skupili si wok wodza i przedarli a- do samego miasta, gdzie powita ich ksi- 5artrud ,tan 'illesa $y ci-ki, wadca le-a nieruchomo niczym posg 4owarzysze czuwali przy nim przez ca noc, o$awiajc si najgorszego 'dy nad ranem stra- o$jli 6gilgar i 5artrud, ze zdumieniem spostrzegli, -e w komnacie pojawia si pikna niewiasta <odesza do o-a 'illesa i skropia mu czoo wod zaczerpnit z kielicha, ktry niosa w rku Nastpnie gestem zachcia o$ydwu wadcw, a$y skosztowali wody z pucharu 2 ten spos$ o$aj doczyli do 4owarzyszy 'raala <ikna dama znikna w rwnie niezwyky spos$, jak si pojawia 0dumieni rycerze spostrzegli, -e 'illes otworzy oczy i z go1nym okrzykiem wyrwa z piersi okrwawiony $et 9ez sowa wsiad na konia i poprowadzi wojsko do ataku na o$ozujce za murami hordy wrogw 4u- za $ram opady go trzy 2yDerny 'illes rozprawi si z nimi $yskawicznie, w$ijajc w oko jednej z $estii $et wyrwany z wasnej piersi <odniesieni na duchu o$ro%cy miasta z nowym zapaem podjli walk /orda 0ielonoskrych $ya jednak tak ogromna, -e dopiero po kilku dniach udao si oswo$odzi+ 5ont#ort i przegna+ 'o$liny z powrotem w gry 'illes nie wyda jednak rozkazu do odwrotu 0ag$i si w grskie jaskinie i podziemne korytarze, o1wietlane jedynie $laskiem pochodni i po1wiat emanujc z 4owarzyszy 'raala 9ezlitosne starcia w mrocznych jaskiniach i wskich, grskich wwozach doprowadziy do rozdzielenia si wroga, a ostateczna $itwa w siedzi$ie krla 'o$linw na do$re zamaa sojusz plemion 0ielonoskrych )ciekajce stwory zostay niemal doszcztnie wy$ite, a zwycizcy rycerze opu1cili grskie kotliny cakowicie z$ryzgani posok poza$ijanych 'o$linw 'illes ruszy nastpnie na zachd, a$y rozprawi+ si z hord pustoszc ksistwo 'isoreuQ Niedugo potem doczy do niego 9eren, wadca ksistwa, i razem stanli do walki z hord dowodzon przez ,zamanw .rkw, ktrzy skierowali sw plugaw magi przeciwko o$ro%com :ednak ich mroczne moce musiay ustpi+ potdze <ani z :eziora, a chronieni jej $ogosawie%stwem rycerze odnie1li kolejne zwycistwo 9retonnczycy kontynuowali marsz na zachd, w stron 5ousillon > niegdy1 najpikniejszej krainy, o$ecnie spustoszonej i zniszczonej przez $andy 0ielonoskrych =ozpacz napenio si serce ksicia Landuina, gdy spoglda na ukochane ziemie, teraz spldrowane, oraz swych poddanych, pomordowanych lu$ wypdzonych z domostw ) $ram 5ousillon powita go @olgar z 6rtois, ktry przekaza wie1ci o nadchodzcej hordzie 0wierzoludzi i innych zowrogich istot Kr-yy przera-ajce wie1ci o trupach powstajcych z gro$w 2 o$liczu takiego zagro-enia wszyscy 4owarzysze 'raala stanli na murach, dajc przykad niezwykej odwagi i waleczno1ci 0wyciscy rycerze ruszyli na pnoc w stron portu LT6nguille <o drodze prze$yli mroczny Las 6rden, ale -aden potwr nie odwa-y si zaatakowa+ wielkiej armii Na na$rze-ach i murach wy$udowanego przez "l#w wielkiego portu trwaa zacieka walka z korsarzami i 'rasantami z Norski 2idzc nadcigajc odsiecz, ksi- *ourduin odepchn napastnikw od murw miasta, lecz $itwa trwaa przez cay dzie%, a -adna ze stron nie moga osign+ przewagi Ksi- 5arkus z 9ordeleauQ wyzwa wodza Norsmenw, ,Dengara z plemienia ,kaelingw, na pojedynek, ktrego stawk mia $y+ los miasta 2ojownik z <nocy przyj wyzwanie, a o starciu stoczonym na szczycie latarni morskiej kr-y wiele legend, szczeglnie w1rd ludno1ci zamieszkujcej wy$rze-e <rzez ca noc o$aj wojownicy wymieniali ciosy, a mrok zdawa si sprzyja+ zamaszystym ciciom $li8niaczych toporw ,Dengara 4arcza 5arkusa opadaa coraz ni-ej i wszyscy 9retonnczycy o$serwujcy walk o$awiali si, czy nastpny cios nie oka-e si ostatnim :ednak z nadej1ciem 1witu w 5arkusa wstpiy nowe siy 'watownym pchniciem odrzuci ol$rzymiego Norsmena w ty i wyprowadzi $yskawiczny cios, ktry rozci ,Dengara na dwoje Yupie-ca run na d, a jego ciao roztrzaskao si o skay u podn-a wie-y <o 1mierci przywdcy Norsmeni nie mogli ju- przeciwstawi+ si podniesionej na duchu armii 'illesa =ycho odpynli spod LT6nguille, kierujc si ku mro8nej ojczy8nie

II4 | S t r o n a

Warheim
5imo wyczerpania, ju- nastpnego dnia wojsko ruszyo na wschd, w stron *ouronne 4am do armii doczyy siy ksicia *aerlonda, 1cigane przez hord .rkw !o $itwy doszo nad rzek ,annez .rkowie nie $yli w stanie zdzier-y+ ol1niewajcej po1wiaty otaczajcej 4owarzyszy 'raala i rzucili si do panicznej ucieczki, ktra wkrtce zamienia si w rze8 .d posoki 0ielonoskrych poczerniaa woda w rzece, a grunt zmieni si w grzskie $agno 4owarzysze ze$rali wszystkie siy w twierdzy *ouronne 4am dotara do nich wie1+ o wielkiej hordzie 0wierzoludzi, 4rolli i mutantw, ktra wyonia si z Lasu 6rden 2krtce nadeszy ostrze-enia o sojuszu plemion .rkw, nadcigajcych od strony 9ladych ,istr .$ie armie zgromadziy si pod murami *ouronne 2 mie1cie wy$ucha panika po licznych przypadkach zdradzieckich atakw z kanaw i podziemi, przeprowadzanych przez istoty podo$ne do szczurw, lecz o wzro1cie i posturze czowieka 4owarzysze 'raala ze$rali si na radzie przed $itw Nagle w komnacie zjawia si <ani z :eziora, o#erujc kielich ksi-tom *orduinowi i *aerlondowi 2 ten spos$ licz$a 4owarzyszy 'raala signa czternastu > po jednym za ka-de z ksistw Nastpnie po$ogosawia $retonnczykw i poprosia, a$y walczyli z odwag godn rycerzy <ani z :eziora <odniesieni na duchu rycerze stanli do $oju, pewni zwycistwa 4ydzie% po tygodniu hordy potwornych istot szturmoway mury twierdzy, wypezajc ze swych mrocznych kryjwek, atakujc spod ziemi i z powietrza Ich zacieko1+ $ya niczym #ale rozszalaego morza, lecz nie moga skruszy+ szeregw $retonnskiego rycerstwa, niezomnego niczym skay wy$rze-a 'dy wreszcie ucichy $itewne jki, na polu walki pozostali jedynie 9retonnczycy 4rupy pokonanych wrogw 1cieliy si na wysoko1+ ko%skiego grz$ietu <omienie stosw, na ktrych palono 1cierwo 0ielonoskrych, strzelay wysoko ku nie$u zasnutemu ci-kim, czarnym dymem, tak i- przez wiele tygodni nie mo-na $yo odr-ni+ dnia od nocy 0jednoczeni wo$ec wielkiego zagro-enia 9retonnczycy odrzucili dawne podziay i wy$rali drog sojuszu, z mstwem i waleczno1ci wypdzajc ze swoich ziem znienawidzonego wroga 2 o$ecno1ci rycerstwa i caej armii 'illes zosta koronowany na pierwszego Krla 9retonni 'dy <ani z :eziora wo-ya koron na skronie 'illesa, chralny okrzyk wstrzsn murami twierdzy i przetoczy si nad rwnin *ouronne Krl stan do $oju, lecz 5eroDech z atwo1ci go pokona, goymi rkami rozszarpujc gardo wadcy i pijc jego krew ze zotego pucharu <rzera-eni ksi-ta opu1cili miejsce z$rodni i na czele swoich armii ruszyli na 5ousillon 2 krtkim czasie wikszo1+ terenw ksistwa zostaa zajta przez wadc Lyonesse 2 6,NNOJ 5aldred z 5ousillon o1wiadczy, i- jego -on zostaa <ani z :eziora Kaza nosi+ przed so$ $yszczcy kielich, przyznajc prawo do wypicia z tego rzekomo 1witego naczynia wszystkim rycerzom, ktrzy przysign mu wierno1+ i posusze%stwo 2ielu niezdecydowanych i rozdartych wtpliwo1ciami rycerzy zgosio si pod jego sztandary i wkrtce wadca 5ousillon ruszy na czele silnej armii do 'isoreuQ, a$y za-da+ korony Naprzeciw wyszy wojska lojalne wo$ec prawowitego krla 5aldred unis w gr kielich, w jego imieniu rzucajc wyzwanie wszystkim zgromadzonym rycerzom 21rd powszechnego milczenia rozleg si nagle ttent kopyt 0 po$liskiego lasu wyoni si odziany w zielon z$roj rycerz i podj rkawic rzucon przez ksicia 5aldreda 2 tym momencie wszyscy ujrzeli <ani z :eziora stojc o$ok krla z prawdziwym 'raalem w rku 5agiczna 1wiato1+ pucharu przeamaa oszuka%czy czar #aszywego 'raala <oplecznicy 5aldreda natychmiast go porzucili, a sam ksi- uciek do swej twierdzy Krl w majestacie prawa poz$awi renegata tronu, rodowego nazwiska i szlachectwa, kadc kres dynastii ksi-t 5ousillon

Wojny
9retonnia zaznaa wiele za ze strony Nieumarych 2 6,NIOC opactwo La 5aisontaal zostaa zaatakowane przez nekromant /einricha Kemmlera i jego legion o-ywie%cw 0agadzie klasztoru i ksistwa zapo$ieg desperacki atak rycerstwa pod wodz 4ankreda z [uenelles 5imo to Nieumarli wci- stanowi powa-ne zagro-enie dla krlestwa Najsynniejszym z $retonnskich Nieumarych jest $ez wtpienia *zerwony Ksi-, ktry w 6,CIHI nieomal zagarn dla sie$ie ca 6kwitani <onis klsk w starciu z wojskami krla 9retonni, w $itwie na <olach *eren .siem lat p8niej powsta z gro$u, ponownie szerzc strach i zniszczenie w 6kwitanii 2 $itwie w po$li-u Lasu *halon za$i w pojedynku ksicia 6kwitanii, lecz nie zdoa unikn+ kolejnej przegranej ,kry si w ostpach lasu, ale legendy mwi, -e wci- tam prze$ywa, planujc nastpny atak Niezale-nie od najazdw 0ielonoskrych i cigych walk z le1nymi potworami, 9retonnia nie jest spokojn krain Nawiedzana jest przez z$jw, piratw, Nieumarych i 0wierzoludzi, a na domiar zego staje si aren zmaga% midzy zwa1nionymi arystokratami Niektrzy magnaci wol rozstrzyga+ spory nie przed try$unaem, lecz na polu $itwy, cho+ rzadko wy$ieraj takie rozwizanie w przypadku zatargu z seniorem lu$ rycerzem o wy-szej pozycji lu$ prawnym zwierzchnictwie Konszachty z *haosem lu$ 0ielonoskrymi s traktowane jako zdrada stanu, a tego rodzaju oskar-enia czsto staway si pretekstem do z$rojnej napa1ci Kradzie- ziemi nigdy nie ulega przedawnieniu, a o#iara gra$ie-cy mo-e z$iera+ wojsko i do skutku pr$owa+ odzyska+ swoje dziedzictwo .$raza honoru $ywa czsto nadu-ywanym powodem sporu, nawet z tak $ahych powodw jak wskazanie niewa1ciwego miejsca przy stole podczas uczty 0darza si, -e tego rodzaju urazy $ywaj pocztkiem wielopokoleniowych wa1ni i zatargw, gdy dziaanie jednej ze stron dostarcza argumentw do z$rojnej reakcji strony drugiej

8udwik .ochopny
2 6,OOH na skraju Lasu Loren, w czasie walki z wodzem .rkw z 'r ,zarych, 'illes odnis 1mierteln ran od tchrzliwie wystrzelonego pocisku z kuszy Na o-u 1mierci dozna wizji, ktr podzieli si z towarzyszami Nakaza, a$y zanie1li jego ciao na $rzeg po$liskiego jeziora =ycerze nie 1mieli odmwi+ pro1$ie konajcego wadcy, lecz ich zdziwieniu nie $yo ko%ca, gdy z k$w mgy wyonia si d8 $ez wiose i -agli ,taa w niej wysoka, pikna niewiasta odziana w sukni i paszcz z kapturem Kazaa zo-y+ rycerzom w odzi umierajcego 'illesa, zapewniajc, -e dalej $dzie su-y <ani z :eziora <odo$no ostatnie sowa wadcy niosy o$ietnic przyszych pokole% > 'dy nad 9retonni

zawisn czarne chmury rozpaczy i strachu, gdy lud mj utraci wszelk nadziej, przy$d ponownie, a$y wesprze+ was w najci-szej z pr$ > (mier+ 'illesa wywoaa dysputy o
potrze$ie wy$rania nowego krla oraz sposo$ie dziedziczenia tronu Niektrzy popierali Ludwika, jedynego syna 'illesa, urodzonego w tajemniczych okoliczno1ciach Kr-yy nawet plotki, -e jest syna krla i <ani z :eziora !la innych mody wiek Ludwika stanowi przeszkod, wic proponowali, a$y koron przekazano jednemu z 4owarzyszy 'raala > Landuinowi, 4hierul#owi lu$ 5arkusowi 2ielka =ada =ycerzy zgodzia si tylko w jednej kwestii, a mianowicie, i- tron mo-e jedynie przypa1+ w udziale oso$ie, ktra napia si z 'raala 2ydawao si, -e ta decyzja przekre1la szanse Ludwika, jednak modzieniec ogosi, i- wyruszy na poszukiwania 1witego kielicha, a$y w ten spos$ udowodni+ swoje prawo do tronu <oprosi, a$y ksi-ta Landuin, 4hierul# i 5arkus o$jli rzdy regencyjne do czasu jego powrotu 4ak zako%czya si 2ielka =ada 0uchwaa deklaracja Ludwika zyskaa mu przydomek <ochopnego, jednak wkrtce z r-nych regionw krainy zaczy dociera+ wie1ci o niezwykych czynach ksicia 2 6,CGGC Ludwik powrci na dwr w *ouronne na grz$iecie rumaka czystej krwi i odziany w z$roj ja1niejc 1wit po1wiat Nie $yo wtpliwo1ci, -e znalaz 'raala i napi si z niego 4ym razem ju- nikt nie 1mia sprzeciwia+ si jego koronacji Ludwik nakre1li zasady Kodeksu =ycerskiego, #ormalizujc i spisujc tradycje, wedug ktrych postpowali 4owarzysze 'raala :ego wdrwka stworzya kanon wyrzecze% i pr$ dla wszystkich rycerzy, ktrzy w p8niejszych latach wyruszali na poszukiwania 1witego kielicha Ka-dy z 4owarzyszy przekazywa swym nastpcom ideay odwagi, niezomnej lojalno1ci i mstwa, ktrymi do tej pory chlu$i si rycerze 'raala

Fe#igia
<odo$nie jak Imperium, 9retonnia to kraina uksztatowana przez religi . ile jednak w pa%stwie nad =eikiem i 4ala$eckiem dominuje Kult ,igmara 5otodzier-cy, w1rd potomkw 'illesa prawdziw mio1ci darzy si <ani z :eziora Istniej zasadnicze r-nice midzy tymi dwoma wyznaniami @undamentem Kultu ,igmara jest jedno1+ wszystkich o$ywateli Imperium, podczas gdy wiara w <ani z :eziora to niemal wycznie domena arystokracji 2edug poda% ,igmar $y czowiekiem, ktry dostpi $osko1ci :est wic sym$olem, z ktrym atwo si uto-samia+ Natomiast tajemnicza <ani z :eziora zawsze $udzia szacunek i lk Nie pomaga w tym niepokojca praktyka porywania przez <anny 'raala wszystkich dzieci, ktre przed uko%czeniem trzeciego roku -ycia przejawiy oznaki talentu magicznego 5o-na wic powiedzie+, -e powszechny Kult <ani z :eziora wywiera silny, cho+ nie zawsze pozytywny wpyw na -ycie duchowe 9retonnczykw <radawne plemiona 9retonw czciy wielu $ogw Na wschodzie, w grach, szczegln czci otaczano 4aala 2 ksistwach 5ont#ort, [uenelles i <arraDon nadal jest to o#icjalna religia 2ojownicy z poo-onych na poudniu 9rionne i *arcassonne, a tak-e mieszka%cy 6kwitanii, okazuj wielk cze1+ wojowniczej $ogini 5yrmidii 21rd plemion 9retonnw powszechne $yo czczenie duchw ziemi 5o-na je $yo zo$aczy+ o zmierzchu i o 1wicie, gdy zwiewne i na wp widzialne, wdroway w1rd mgie <owiadano, -e rzdzia nimi pot-na krlowa, ktra ponad wszystko ukochaa ziemie 9retonnw, a zwaszcza liczne rzeki i jeziora 0 tego powodu zwano j <ani z :eziora Ka-dy $retonnski wojownik mg zanosi+ mody do $ogini, $y daa mu siy i mstwo do o$rony swojej ojczyzny .dkd 'illes le 9reton ujrza <ani z :eziora, staa si ona gwna $ogini $retonnskiej szlachty )ciele1nia ziemi 9retonni, a tak-e ideay, na ktrych oparto krlestwo *hopstwo czci <ani z :eziora, ale w znacznie mniejszym stopniu *htniej oddaj cze1+ $ogom $ardziej przystajcym do ich try$u -ycia Naj$ardziej popularny jest kult $oga natury 4aala i jego -ony, $ogini>matki =hyi *hopi modl si tak-e do ,hallyi, $y unikn+ ospy i innych plag 5ieszka%cy terenw nadmorskich skadaj o#iary w hodzie 5annanowi, $stwu morza 2 miastach, nkanych plag przestpczo1ci i ndzy, istnieje wiele sekretnych 1wity% $oga =analda > oraz wielu innych, $ardziej mrocznych $stw *ho+ rycerze nie lekcewa- starszych $ogw, ich -ycie po1wicone jest o$ronie i su-$ie <ani z :eziora

Lpadek =ousi##on
Landuin $y jednym z najwikszych i naj$ardziej znamienitych spo1rd 4owarzyszy 'raala, lecz niestety -aden z jego nastpcw nie dorwnywa my chwa ani cnotami charakteru, za1 o$ecnie ksistwo 5ousillon jest uwa-ane za przeklt ziemi, nawiedzan przez upiory i -ywe trupy 2 6,CUCE przez 9retonni przetoczya si epidemia *zerwonej .spy, a rwnocze1nie ,zczuroludzie rozpoczli o$l-enie 9rionne i [uenelles Ksi- 5eroDech z 5ousillon, ktre zostao oszczdzone przez zaraz, poprowadzi wszystkich rycerzy na odsiecz o$l-onym twierdzom 2 czasie wyprawionej na zamku ksicia uczty zwycistwa pozostali rycerze z o$rzydzeniem spogldali na okaleczone i w$ite na pal ciaa przestpcw, wystawione na dziedzi%cu i w samej sali Niektrzy nawet oskar-yli ksicia o zha%$ienie ich honoru i zamanie prawa go1cinno1ci ,am krl potpi okrucie%stwo 5eroDecha, ktry z kolei oskar-y monarch o pr$ poz$awienia go wadzy, a nastpnie wyzwa go na pojedynek w o$ronie honoru

II5 | S t r o n a

3antasy Skirmish

II@ | S t r o n a

Warheim

Fycerze Zraa#a<
! najm%o!s$ego s#or! C%&!nyc' 5ycer$y a" !o 5ycer$y 0raala, walec$ni i !$ielni wojownicy w b%ys$c$cyc' $brojac' to niemal"e symbol Cretonni( Gie#o!$ielnie r$!$ krain, nie tylko bronic jej #r$e! na#aci obcyc' mocarstw, lec$ tak"e #r$e! wewn&tr$nym wrogiem, ktry nic$ym $ara$a #rbuje o#anowa i $nis$c$y wiernyc' wy$nawcw /ani $ He$iora( Ce$ ic' ko#ii i miec$y, be$ 'onoru i s$lac'etnoci, ktre wy$nac$aj sens "ycia ka"!ego rycer$a, be$ #owi&cenia i s#rawie!liwoci, $ jakimi wcielaj w "ycie $asa!y ko!eksu etosu rycerskiego, Cretonnia ju" !awno #ogr"y%aby si& w mroku, ro$!arta #r$e$ lic$nyc' wrogw( Gie ka"!emu mies$ka+cowi Cretonni !ane jest !ost#i $as$c$ytu nos$enia rycerskiego #asa i ostrg( He!ynie m&ski #otomek s$lac'eckiego ro!u mo"e $osta rycer$em, c'o w #r$es$%oci $!ar$y%o si& tr$ykrotnie, i" krl #asowa% c'%o#a na rycer$a( Gig!y w !$iejac' nie by%o kobietyFrycer$a, g!y" $go!nie $ tra!ycj je!ynie m&"c$y8ni s w stanie s#rosta surowym wymogom ko!eksu 'onorowego( 6a"!y, kto s#e%ni #owy"s$y warunek, w wietle #rawa bretonnskiego jest rycer$em, c'o nie $aws$e "yje w $go!$ie $ wymogami etosu rycerskiego( 4 r$ec$ywistoci $byt c$&sto #ojawia si& ra"ca !ys#ro#orcja mi&!$y $ac'owaniem !anego s$lac'cica a $asa!ami ko!eksu 'onorowego( Giektr$y wol rac$ej w%a!a wi!elcem ni" miec$em, inni nosa nie wyciubili #o$a mury w%asnego $amku, o!wag wyka$ujc si& je!ynie #o!c$as #ijatyk i turniejw #ieniar$y( Deu!alny ustrj, absolutna w%a!$a wielmo"w na #o!leg%yc' im $iemiac' ora$ nie$ac'wiane #oc$ucie w%asnej wartoci s#rawiaj, i" taki !omowyc' rycer$y, ktr$y nawet nie #rbuj s#rosta wymaganiom ko!eksu 'onorowego, jest wi&cej ni" mo"na $lic$y ( =imo s$er$cej si& w Cretonni !eka!encji, wiara we w%asne si%y i !"enie !o !oskona%oci w ka"!ym as#ekcie "ycia #r$ywieca wielu m%o!ym, wier$cym w i!ea%y rycer$om, ktr$y $ #ogar! #atr$ na $gnunia%yc' arystokratw, gotowi w ka"!ej c'wili wy$wa ic' na #oje!ynek w obronie tr$ec' #o!stawowyc' wartoci rycerskiego "ywota- m&stwa, wiernoci i rycerskoci( Stanowic g%wn si%& bronic kraju, rycer$e #owinni !oskonali si& w s$tuce w%a!ania or&"em( mierteln obra$ jest $ar$ucenie, a nawet sugerowanie rycer$owi, i" jego umiej&tnoci s na #o$iomie wys$kolenia c'%o#a lub, co gors$e, kobiety( Hak ka"e tra!ycja, rycer$ #owinien walc$y 'onorowo, c$yli broni bia%( Stosowanie broni miotanej i !ystansowej jest aktem tc'r$ostwa, $a bro+ #alna to 'aniebne i #o!st&#ne nar$&!$ie mor!u, go!ne je!ynie s%abyc' /o%u!niowcw i nielu!$i( 6or$ystanie $ $akl& to o$naka s%aboci !uc'a, a ic' u"ycie na wojnie urga naka$om uc$ciwej i m&"nej walki( ?c$ywicie, magic$ne moce .$aro!$iejki i /anien 0raala s jak najbar!$iej !o#us$c$alne( 4 o!r"nieniu o! 3m#erium, g!$ie #otomkowie ro!w s$lac'eckic' naj#ierw mus$ o!s%u"y kilka lat jako giermkowie, bretonnscy rycer$e o! ra$u wst&#uj na !rog& !o rycerskiego i!ea%u( /o osigni&ciu wieku m&ski #otomek s$lac'eckiej ro!$iny $ostaje #asowany na b%&!nego rycer$a, a nast&#nie wy#rawiony w wiat, aby mg% !owie swej wartoci( C%&!ni 5ycer$e #r$emier$aj Stary wiat, $ $a#a%em #os$ukujc oka$ji !o $!obycia !owia!c$e+ i s%awy ora$ u!owo!nienia s#rawnoci we w%a!aniu or&"em( Samotna w&!rwka starowiatowymi s$lakami mo"e oka$a si& !u"ym wy$waniem nawet !la !owia!c$onego 5ycer$a 0raala, $a !la C%&!nego 5ycer$a to niemal samobjstwo( Giektr$y je!nak w%anie $ tego #owo!u !ecy!uj si& na samotn wy#raw&, majc na!$iej& na o!niesienie bar!$iej c'walebnego $wyci&stwa( Giestety !la $byt wielu ta !ecy$ja oka$uje si& najwi&ks$ym 1a c$&sto ostatnim2 b%&!em w "yciu( 4i&ks$o ro$s!nyc' m%o!$ie+cw s$uka $atem towar$ys$y #o!r"y( Gajle#s$yc' wyborem jest $a#r$yja8nienie si& $ innym C%&!nym 5ycer$em, $e w$gl&!u na #o!obn #o$ycj& s#o%ec$n i #okrewie+stwo !us$( Gikt inny #r$ecie" nie #otra*i $ro$umie , jak wa"na !la rycer$a jest taka wy#rawa( Giebe$#iec$e+stwo $wi$ano $ takim towar$ystwem #olega na tym, i" m%o!o r$a!ko i!$ie w #ar$e $ ro$s!kiem, a c'& u!owo!nienia w%asnej wy"s$oci na! kom#anami c$&sto #rowa!$i !o na!miernie brawurowyc' i ry$ykanckic' !$ia%a+( 5ycer$ 6rlestwa mo"e w !owolnej c'wili og%osi ro$#oc$&cie wi&tej wy#rawy w #os$ukiwaniu 0raala, aby w$orem s%awnyc' #o#r$e!nikw o!nale8 /ani $ He$iora i !ost#i $as$c$ytu na#icia si& $e wi&tego kielic'a( )aka wy#rawa to oka$ja !o $!obycia s%awy, c'o $aws$e 1i s$ybko2 oka$uje si&, i" tego ro!$aje motywacje nie wystarc$, by osign cel( Gie$b&!ne jest #owi&cenie, !oskonalenie s#rawnoci w walce, a tak"e religijny $a#a%( )ylko rycer$e o wielkic' #r$ymiotac' !uc'a b&! w stanie uko+c$y wy#raw&( 5o$#oc$&cie wy#rawy $wykle #r$yjmuje *orm& uroc$ystej #r$ysi&gi lub lubu rycerskiego, #o!c$as ktrego mia%ek wyr$eka si& #os%us$e+stwa wobec seniora na r$ec$ s%u"by /ani $ He$iora( Symbolic$nym gestem jest o!%o"enie ko#ii, or&"a tra!ycyjnie kojar$onego $ wiernoci wobec #ana lennego( 9amiast tego rycer$e u"ywaj w walce !wur&c$nyc' miec$y lub innego ci&"kiego or&"a( 9brojni rycer$e o#us$c$aj s%u"b& u swojego #ana, co jest c$ynem 'onorowym i w #ewnym sto#niu #o!nos$cym #resti" seniora( Hest to tak"e wygo!na wymwka w #r$y#a!ku s%u"by u nies#rawie!liwego lub okrutnego magnata( 5ycer$e #osia!ajcy w%asne $iemie mianuj namiestnika, ktry $ar$!$a ic' w%ociami na c$as wy#rawy( 4 wielu bretonnskic' o#owieciac' #r$ewija si& wtek nieuc$ciwego lub c'ciwego $ar$!cy, ktry ciemi&"y #o!!anyc' mu c'%o#w( 4 go!$inie najc$arniejs$ej ro$#ac$y, g!y lu! kona $ g%o!u i n&!$y, w c'wale #owraca rycer$ o#romieniony %ask 0raala, #r$ywracajc s#rawie!liwe i m!re r$!y( Hak $aws$e, legen!y !aleko o!biegaj o! #raw!y(

4y#rawa 5ycer$a /rby #r$y#omina nieco w&!rwk& C%&!nego 5ycer$a, lec$ w mniejs$ym sto#niu s%u"y $!obyciu u$nania i s%awy, a bar!$iej !oskonaleniu w%asnej s#rawnoci i u!owo!nienia wiary( 5ycer$ #os$ukuje $nakw boskiej o#atr$noci i %aski /ani $ He$iora, mo!lc si& co!$iennie o jej #r$yc'ylno i #r$ewo!nictwo na s$laku( 6a"!a $ wy#raw to in!ywi!ualna w&!rwka w g%b w%asnej !us$y, w celu o!nale$ienia 8r!%a #raw!$iwej si%y i m!roci( Klatego te" ka"!a #rowa!$i inn tras i trwa krcej lub !%u"ej, $ale"nie o! sto#nia $aanga"owania rycer$a i na#otkanyc' #r$eciwnoci( 4s$ystkie $ nic' stanowi o$naki $ainteresowania $e strony /ani $ He$iora, ktra w ten s#osb ocenia warto i o!!anie swego wy$nawcy( Dina%owym #r$eciwnikiem jest $aws$e 9ielony 5ycer$, najwierniejs$y s%uga bogini, a 'onorowy #oje!ynek $ nim stanowi ostatec$ne wy$wanie !la rycer$a /rby( /okonanie 9ielonego 5ycer$a w walce wymaga #r$e%amania w%asnyc' s%aboci, o!r$ucenia wt#liwoci ora$ ca%kowitego $awier$enia i o!!ania si& /ani $ He$iora( )ylko *anatyc$nie wier$cy rycer$, stanowicy niemal ucielenienie i!ea%w ko!eksu 'onorowego, b&!$ie w stanie !otkn kielic'a i otr$yma b%ogos%awie+stwo #ani( 5ycer$e 0raala to w$r !la ka"!ego m%o!$ie+ca w Cretonni( Gie s $byt lic$ni, lec$ c$&sto #o!r"uj #o ca%ym Starym wiecie, !latego wi&ks$o Cretonnc$ykw #r$ynajmniej ra$ w "yciu wi!$ia%a je!nego $ wybra+cw /ani $ He$iora( 4ielu c'%o#w traktuje ic' jako "ywyc' wi&tyc', a nawet wr! s$lac'ty to #r$ekonanie bywa #o!tr$ymywane( Gie mo"na #owie!$ie , "e s be$#o!stawnie, g!y" 5ycer$e 0raala to wojownicy !oskonali, $alic$ajcy si& !o najle#s$yc' w ca%ym Starym wiecie( /o$a tym stanowi ucielenienie rycerskoci, be$w$gl&!nie #r$estr$egajc ws$ystkic' $asa! ko!eksu 'onorowego( 5ycer$e 0raala niekie!y na #owrt w%c$aj si& w 'ierarc'i& *eu!aln, je!nak nig!y nie sk%a!aj 'o%!u lennego magnatowi, ktry nie jest rycer$em 0raala( 4i&ks$o rycer$y 0raala #o$ostaje je!nak #o$a struktur s#o%ec$n( Giekie!y 1$wani #ustelnikami2 obieraj na sie!$ib& je!n $ ka#lica 0raala, otac$ajc o#iek okolic$ne $iemie( 3nni w&!ruj #o Starym wiecie na #o!obie+stwo C%&!nyc' 5ycer$y, walc$c $ ws$elkim $%em i nie#rawoci( )akim rycer$om $wykle towar$ys$ mniejs$e lub wi&ks$e gru#y /ielgr$ymw 0raala( He!nym $ nieo!%c$nyc' atrybutw rycer$a jest jego wier$c'owiec( Giewielu s$anujcyc' si& wojownikw !ecy!uje si& na walk& #ies$, c'yba "e jest to wymg #oje!ynku 'onorowego( 4ier$c'owiec to $atem wierny, niemal nieo!%c$ny towar$ys$ wy#raw, $nac$ca c$& majtku, a tak"e istota c$&sto najwa"niejs$a i najbli"s$a sercu rycer$a( =i%o i $ainteresowanie, jakie s$lac'ta oka$uje swoim rumakom 1c$&sto wi&ks$e i bar!$iej "ywio%owe ni" wobec "on i ro!$iny2, to temat wielu s#ronyc' 1i #rawnie $aka$anyc'2 "artw ora$ #iosenek( He!nak tego ro!$aju uwielbienie jest u$asa!nione( 4 ka"!ej walce rycer$ $awiera "ycie wier$c'owcowi, $a rus$enie w bj na gr$biecie rumaka, ktry nienawi!$i lub boi si& swego #ana, to #ewny s#osb na #o#e%nienie samobjstwa( Ga ka"!ym #ostoju rycer$ naj#ierw $a!ba o swoje $wier$&, na#oi je, wyc$yci i $atros$c$y si& jego sc'ronienie, a !o#iero #otem o w%asne #otr$eby( /o!obnie r$ec$ ma si& $ o#atrywaniem ran( Skr&cona noga !rogocennego wier$c'owca wymaga natyc'miastowej o#ieki, #o!c$as g!y $%amana r&ka rycer$a i tak wc$eniej c$y #8niej si& $ronie( .$& obowi$kw 1nos$enie wo!y lub sio!%anie2 mog wykonywa #ac'o%kowie lub stajenni, lec$ wi&ks$o rycer$y osobicie !ba o wier$c'owca, w ten s#osb umacnia %c$c ic' wi&8( K$i&ki takiej $a"y%oci $wier$&cia i je8!8ca, jak"e o!miennej o! $wyc$ajw #anujcyc' w 3m#erium, bretonnskie rumaki s $!olne !o nie$wyk%yc' c$ynw(

+atura<
GB<)57;G7(

9asady specja#ne<
4 #r$y#a!ku Rycerzy 1raala maj $astosowanie #oni"s$e $asa!y s#ecjalne-

:rystokraci<
Gawykli !o luksusw Cretonnc$ycy #r$e$nac$aj s#ore nak%a!y *inansowe na utr$ymanie swej wity i $a#ewnienie o!#owie!niego wiktu i o#ierunku( 4 gr$e o!$wiercie!la to $asa!a $go!nie $ ktr w trakcie sekwencji po potyczce, na #otr$eby $asa! s#r$e!a"y Bupw kom#ania traktowana jest tak jakby lic$ba mo!eli w dru%ynie by%a o je!en #o$iom wi&ks$a, ni" ma to *aktyc$nie miejsce(

Sz#achta<
Cretonnscy rycer$e gar!$ 'an!lar$ami, a sam 'an!el uwa"aj $a $aj&cie niego!ne i nie #owi&caj mu $byt wiele uwagi( 0il!ia 6u#cw, $r$es$ajca r"nego ro!$aju 'an!lar$y re#re$entuje s#ecy*ic$ne #o!ejcie !o Rycerzy 1raala( 9 je!nej strony 'an!lar$e os$ukuj bretonnc$ykw, s#r$e!ajc im towary #o $awy"onyc' cenac', starajc si& $e!r$e jak najwi&cej $%ota, a $ !rugiej strony, 'an!lar$e #r$ekonani, "e Rycerze 1raala nie !onios lokalnym w%a!$om, o*eruj eg$otyc$ne i nie $aws$e legalne towary, ktryc' $ #ewnoci nie $ao*erowaliby tak s$ybko innym kom#aniom( 4 gr$e o!$wiercie!la to $asa!a, $go!nie $ ktr Rycerze 1raala $a ka"!y $aku#iony w trakcie sekwencji po potyczce #r$e!miot mus$ $a#%aci !o!atkowym $%otem( 3 tak, warto #r$e!miotu ktrego cena nie #r$ekrac$a 2J )K w$rasta o kolejne *C )KY ekwi#unek ktrego warto #o!stawowa oscyluje w granicac' o! 2I )K !o @J )K $ostaje $wi&ks$ona o kolejne 2*C )K, $a $a #r$e!mioty, ktryc' cena #o!stawowa #r$ekrac$a @I )K bretonnc$ycy mus$ !o#%aci kolejne 4*C )K( 9 !rugiej strony 0il!ia 6u#cw $nac$nie c'&tniej o*eruje kom#anii Rycerzy 1raala swe towary( Rycerze 1raala otr$ymuj #remi& EI !o r$utu na 1&S T.+&Q ekwi#unku, w trakcie sekwencji po potyczce( /ona!to, aby o!$wiercie!li $amo"no Rycerze 1raala ro$#oc$ynaj rekrutacj& $ !o!atkowymi IJJ zotymi koronami 1w #r$y#a!ku Kampanii2( 4 #r$y#a!ku #oje!ync$ej #otyczki grac$ mo"e $wi&ks$y o 20X sum& jak nale"y #r$e$nac$y na rekrutacj& !ru"yny(

IIC | S t r o n a

3antasy Skirmish

Wyb"r postaci<
6om#ania Rycerzy 1raala musi $awiera nie mniej ni" 4 i nie wi&cej ni" I@ mo!eli( 0rac$ ma CJJ zotych koron, ktre musi #r$e$nac$y na rekrutacj& mo!eli !o swojej !ru"yny(

C+& : 1&S*&+:;&C0<
.anduin z 'ousillon to najs! nniejsz z %owarz sz -raala. +iestet potomkowie ksicia nie odziedzicz li po .anduinie ani sprawnoci rki& ani mnego serca& ani te # stroci um s!u.

?ohaterowie<
FGC,F9 ZF::8:< Kru"yn Rycerzy 1raala musi !owo!$i Rycerz 1raala( Rycerz 1raala mo"e by tylko je!en! .:++: ZF::8:< Rycerz 1raala mo"e lic$y na ra!& i #omoc #anny 1raala( FGC,F9 .FU?G< 4 kom#anii mo"e s%u"y je!en Rycerz #rby( FGC,F9 *FU8,S W:< 4r! Rycerzy 1raala mo"e s%u"y !wc' Rycerzy Krlestwa(

Stronnicy<
.0,C%LF< Rycerz 1raala mo"e wcieli !o kom#anii !owoln ilo #iechurw 1nale"y je!noc$enie #ami&ta o $asa!$ie ogranic$ajcej lic$b& mo!eli !ru"yny Rycerzy 1raala !o I@ #ostaci2( 9?F&A+G ZF::8:< 4 kom#anii mo"e s%u"y maksymalnie sie!miu )brojnych 1raala( .0,8ZF9G= ZF::8:< Rycerz 1raala mo"e !owo!$i #i&cioma #ielgrzymami 1raala( ?;T1+G FGC,F9< 4r! Rycerzy 1raala mo"e s%u"y tr$ec' *dnych Rycerzy( .,Z:9< Rycerz 1raala mo"e wy#osa"y kom#ani& w je!nego #egaza(

K$i&ki bieg%oci, $ jak bohater #os%uguje si& swoim or&"em, na #oc$tku ka"!ej 'azy walki wrcz rycer$ mo"e, !$i&ki $astosowaniu o!#owie!niej tec'niki *ec'tunku, #os%ugiwa si& or&"em tak, jakby bro+ #osia!a%a je!n $ nast&#ujcyc' cec'- K5<90?.9S.:, /5B.:9:HGB <KB59BG3B, /59BC3.3B /7G.B597 lub S9:C63( Heli bro+ #osia!a ju" ktr $ cec' or&"a, cnota nie w#%ywa na bro+, c'yba "e bohater wybier$e cec'&, ktrej bro+ nie #osia!a( /ona!to, mo!el automatyc$nie $!aje testy S7= 4 47;.B( C+& : 1GSCG.80+G<
'arkus z /ordeleau0 nie traci! zimnej krwi nawet w najwiksz m zamieszaniu #itewn m.

*ohater ob!ar$ony 3not 7yscypliny mo"e w ka"!ej 'azie walki wrcz #r$er$uci ws$ystkie nieu!ane r$uty na tra'ienie( /ona!to, mo!el automatyc$nie $!aje testy S7= 4 47;.B( C+& : =TS W:<
+ajodwaniejsz m spord wsz stkich r cerz #retonnskich # ! #ez wtpienia sam -illes ,jednocz ciel& w!adca /astonne& znan ze sw ch heroiczn ch pojed nkw z wielkimi potworami.

=achiny<
9:.F9TZ< Rycerz 1raala mo"e wy#osa"y kom#ani& w je!en )aprzg(

+ajemne &strza<
Rycerze 1raala mog $atru!ni nast&#ujce (ajemne "strza- balistyk, gladiator, minstrel, ordynans, rycerz najemny, stra%nik drg, zwadCca, zwiadowca(

4s$ystkie : :*0 wykonane #r$e$ bohatera ob!ar$onego 3not $stwa w 'azie walki wrcz #o!legaj $asa!$ie s#ecjalnej 97CVH.9: .3?S( /ona!to, mo!el automatyc$nie $!aje testy S7= 4 47;.B( C+& : .&?&B+&C0<
1ademund z 2uenelles # ! naj#ardziej oddan m s!ug (ani z 3eziora i walcz ! pod jej sztandarem w kadej #itwie.

.ocztkowa #iczba .unkt"w 1o!wiadczenia<


FGC,F9 ZF::8: ro$#oc$yna gr& $ 2J #unktami 7owiadczenia( .:++: ZF::8: ro$#oc$yna gr& $ I2 #unktami 7owiadczenia( FGC,F9 .FU?G ro$#oc$yna gr& $ E #unktami 7owiadczenia( FGC,F9 *FU8,S W: ro$#oc$yna gr& $ E #unktami 7owiadczenia( S F&++0CG ro$#oc$ynaj gr& nie #osia!ajc #unktw 7owiadczenia(

*ohater ob!ar$ony 3not #obo%noci u$yskuje $agiczn "chron na CX ora$ ?K/?5G?Z G7 =703T 1I2( /ona!to, mo!el automatyc$nie $!aje testy S7= 4 47;.B( C+& : W0:FG<
/eren z -isoreu0 nigd nie waha! si w walce ze z!em& a niesion s!uszn m gniewem zdawa! si niepokonan m.

abe#a umiej(tno!ci

Fycerzy Zraa#a
W:8*0 S F9, 8,C*0, :*:1, =0C*0, S0;&W, S9G?*& C0&W, S.,C A:8+,

*ohater ob!ar$ony 3not iary w ka"!ej 'azie walki wrcz traktowany jest tak, jakby broni przeszkody 1$obac$ F&9190:; N0< ,8,=,+ G ,F,+L +: .&8L ?0 WG2( /ona!to, mo!el automatyc$nie $!aje testy S7= 4 47;.B(

C+& : WGS9*&8,+0:<
3edn m z najlepsz ch szermierz w ca!ej /retonni # ! Caerlond z Couronne& ktr nie o#awia! si adnego pojed nku.

FGC,F9 ZF::8: .:++: ZF::8: FGC,F9 .FU?G FGC,F9 *FU8,S W:

] ] ] ]

] ]

] ] ]

] ] ] ]

] ] ] ]

Lmiej(tno!ci specja#ne<
*ohater !ru"yny Rycerzy 1raala, ktry osign% kolejny #o$iom !owia!c$enia i w ramac' ro$woju wylosowa% (" 8 +$9:;<6("=> mo"e naby je!n $ umies$c$onyc' #oni"ej umiejtnoci specjalne( 4i&cej in*ormacji na temat nauki umiej&tnoci $amies$c$ono w F&9190:8, Y00< *:=.:+0:(

*ohater ob!ar$ony 3not yszkolenia #osia!aj osobliw $!olno , ktra #o!nosi jego e*ektywno w walce wr&c$ $e s$c$eglnie o!#ornymi #r$eciwnikami( 4 r$utac' na zranienie S0;: bohatera #r$e! uw$gl&!nieniem mo!y*ikatorw broni ronie, !o#ki nie $rwna si& $e ws#%c$ynnikiem W #r$eciwnika, a" !o maksymalnego #o$iomu C( 4y$nac$ona tak S0;: u"ywana jest rwnie" !o mo!y*ikacji "chrony #ancerza celu(

1owodzenie Rty#ko dow"dcaS<


6or$ystajcy $ tej umiej&tnoci K?4VK.7 cies$y si& #os%uc'em u #o!w%a!nyc'( <miej&tno #o$wala ws$ystkim #ostaciom 1bohaterom lub stronnikom2, ktr$y $naj!uj si& w o!leg%oci nie #r$ekrac$ajcej I2O o! K?4VK.:, #r$er$uci nieu!any test C,C% .F9GWU1C9GC%, wynik !rugiego r$utu jest ostatec$ny( Gale"y #ami&ta , "e umiej&tno ta nie ma $astosowania w #r$y#a!ku, g!y K?4VK.7 jest "szoomiony!, $osta% #owalony na ziemi! lub +cieka!(

?'ogos'awie$stwo .ani z Aeziora<


*ohater cies$cy si& w$gl&!ami #ani z ;eziora w c$asie ka"!ej potyczki lub w nast&#ujcej #o niej sekwencji po potyczce mo"e #r$er$uci je!en !owolny r$ut, wynik !rugiego r$utu jest ostatec$ny(

?rawura<
*ohater wyka$uje si& wyjtkow mia%oci i ruc'liwoci w walce( *ohater ra$ w c$asie ka"!ej 'azy walki mo"e #r$er$uci nieu!any r$ut na parowanie lub unik(

*rzepki<
*ohater, ktry #osia!a t& $!olno , w c$asie wielu w&!rwek i #otyc$ek nabra% niesamowitej kr$e#y( =o"e nosi #ancer$e ignorujc ujemne mo!y*ikatory !o 0 i S9( /ona!to, bohater wyekwi#owany w paw% 1$obac$ F&9190:; NY< ,*W0.L+,*2 mo"e biega&(

Chowaniec Rty#ko .anna Zraa#aS<


=70, ktry $groma!$i o!#owie!ni ilo #unktw 7owiadczenia i w ramac' ro$woju wylosuje (" 8 +$9:;<6("=> mo"e o!#rawi rytua% #r$y$wania, aby $!oby i $wi$a $e sob wybranego chowa,ca, ktry mo"e $a#ewni swemu #anu nie$wyk%e mo"liwoci( 4ybrany chowaniec jest c$&ci mo!elu =707 ktry go #osia!a( 3howaniec nie ma w%asnej #o!stawki i w%asnyc' ws#%c$ynnikw( /ona!to, nale"y $auwa"y "e umiej&tno chowaniec mo"e by nabyta wiele ra$y, c'o okrelony chowaniec mo"e wyst&#owa w kom#anii tylko ra$( 4i&cej in*ormacji na temat chowa,cw $naj!uje si& w F&9190:8, Y0000< 9:S:1G S.,CA:8+,(

+ienawi!2<
4ybra+cy /ani $ He$iora s$c$yc si& swym #atrioty$mem i o!!aniem !la Cretonni( *ohater !ar$y G3BG743.3S ws$ystkie 9OB i .A7?):.9GB, mo!ele #r$eciwnika( 4i&cej in*ormacji na temat $asa! G3BG743.3 $naj!uje si& w F&9190:8, Y000< .SGC%&8&Z0:(

+iepokojcy Rty#ko .anna Zraa#aS<


=70?43B maj w swoim wygl!$ie co takiego, "e #r$eciwnicy staj si& nies#okojni( 7takujce =707 wrogie mo!ele mus$ wykona na #oc$tku ka"!ej 'azy strzelania lub 'azy walki wrcz test C.( Gie#owo!$enie o$nac$a, "e otr$ymuj mo!y*ikator FI !o ws$ystkic' testw tra'ienia =707 wykonywanyc' w bie"cej 'azie strzelania i w 'azie walki wrcz( 9!olno nie !$ia%a na istoty ?K/?5GB G7 /S:.A?;?03T(

Cnoty Fycerskie Rty#ko FycerzeS<


6a"!y $ bretonnskic' rycer$y stawia sobie $a w$r je!nego $ )owar$ys$y 0raala, a !ok%a!niej !"y !o nala!owania c'arakterystyc$nej cec'y jego osobowoci lub $!olnoci, $ ktrej by% najbar!$iej $nany( *ohater, ktry $groma!$i o!#owie!ni ilo #unktw 7owiadczenia i w ramac' ro$woju wylosuje (" 8 +$9:;<6("=> mo"e otr$yma je!n $ 3nt Rycerskich( Gale"y $auwa"y , "e okrelona 3nota Rycerska mo"e wyst&#owa w kom#anii tylko ra$( .o wi&cej, je!en bohater mo"e wybra tylko je!n 3not Rycersk $ #oni"s$ej listy-

Fewe#ator Rty#ko dow"dcaS<


6om#ania !owo!$ona #r$e$ rewelatora cies$y si& s#orym bogactwem i s$c$&ciem( /o $ako+c$eniu ro$grywki, jeli K?4VK.7 nie $osta% yczony z akcji!, w trakcie sekwencji po potyczce, na #otr$eby $asa! s#r$e!a"y Bupw kom#ania traktowana jest tak jakby s#r$e!a%a je!n c$& Bupu wi&cej, ni" ma to *aktyc$nie miejsce(

Wo6nica<
.onor i mstwo s% najwa#niejszymi cnotami. Nie odm!wisz honorowego pojedynku. Nie uciekniesz przed wrogiem ani nie poddasz mu si. &y'ko wa'ka twarz% w twarz jest godna prawdziwego rycerza. Nie bdziesz u#ywa ni uku, ni kuszy, ni #adnej innej broni dystansowej;
- fragment Kodeksu, ustanowionego przez Gillesa le Breton

*ohater #otra*i #owo$i wo$em, #owo$em, a nawet ry!wanem( K$i&ki umiej&tnoci mo!el mo"e #r$er$uci nieu!any test powo%enia, wynik !rugiego r$utu jest ostatec$ny(

IID | S t r o n a

Warheim

?ohaterowie<
Rycerze 1raala to wyjtkowo c'ary$matyc$ni, cec'ujcy si& !u"ym #atrioty$mem obywatele Cretonni( )o w%anie mo!ele takic' bohaterw twor$ tr$on !ru"yny ora$ stanowi o $amo"noci i #resti"u kom#anii( He!noc$enie nale"y je!nak $auwa"y , "e kom#ania Rycerzy 1raala mo"e lic$y s$eciu bohaterw je!ynie w #r$y#a!ku awansu na bohatera je!nego $ *dnych Rycerzy 1wi&cej in*ormacji $naj!uje si& w F&9190:8, N0000< *:=.:+0:2( *ohaterowie, w o!r"nieniu o! stronnikw, mog #os%ugiwa si& $nac$nie s$ers$ym wac'lar$em ekwi#unku, mog !$ier"y magic$n bro+ a tak"e #os%ugiwa si& innymi, r$a!ko s#otykanymi #r$e!miotami $!obytymi w c$asie kam#anii(

.anna Zraa#a<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>I @@ 9* 2J N 2J ==

Fycerz Zraa#a<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< I C@ 9* 2J N 2J ==

5ycer$e 0raala to kwiat bretonnskiego rycerstwa( )o i!ea% !o ktrego !"y ka"!y rycer$ 1a #r$ynajmniej #owinien2( )o w%anie $ ic' s$eregw wywo!$i si& $nac$na wi&ks$o ksi"t( ?#rc$ tyc' w#%ywowyc' magnatw jest tak"e wielu o ni"s$ej #o$ycji s#o%ec$nej i mniejs$yc' ambicjac' #olityc$nyc', jak na #r$yk%a! #ustelnicy, ktr$y obrali $a swj cel o#iek& na! je!n $ ka#lic 0raala( ?soba, ktra na#i%a si& $e wi&tego kielic'a, #r$ec'o!$i wewn&tr$n #r$emian&( Hej cia%o lni #owiat /ani $ He$iora, a o!!anie i!ea%om rycerskim i $asa!om ko!eksu 'onorowego staje si& absolutne( Clask ganie #o kilku !niac', lec$ mo"e #ojawi si& #onownie, g!y rycer$ wyka"e si& s$c$eglnym m&stwem i wiernoci w s%u"bie /ani $ He$iora( He!ynie osoba o wielkiej sile !uc'a i nieskalanym 'onor$e mo"e !ost#i $as$c$ytu ujr$enia /ani $ He$iora i na#icia si& $e wi&tego #uc'aru( 4ybranie tej #ro*esji wie+c$y !%ug i niebe$#iec$n wy#raw&, w trakcie ktrej rycer$ musi wyka$a si& "arliw wiar, o!wag i 'onorem( /ani $ He$iora uka$uje si& je!ynie naj$acniejs$ym s#or! synw Cretonni, o sercu nieskalanym "a!n 'a+b ani .'aosem( C%:F:* ,FGS G*: FGC,F9: ZF::8:< *:.0 :+ S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I 5 3 3 3 1 I 1 ^ =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< Rycerz 1raala #osia!a S9):;B) i =3B.9, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y !ow!c& w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L FGC,F9G ZF::8:( 9:S:1G S.,CA:8+,< 1&WU1C:< Rycerze 1raala to wietnie wys$koleni, o!wa"ni i lojalni wojownicy, !owo!$eni #r$e$ c'ary$matyc$nyc' i !owia!c$onyc' 6owarzyszy 1raala( 4 gr$e o!$wiercie!la to $asa!a we!le ktrej #osta 1bohater lub stronnik2, ktra $naj!uje si& w o!leg%oci nie #r$ekrac$ajcej I2O o! swojego K?4VK.:, mo"e u"y jako #o!staw& testu warto ws#%c$ynnika C,C%G .F9GWU1C9, swojego K?4VK.:( Gale"y #ami&ta , "e $asa!a ta nie ma $astosowania w #r$y#a!ku, g!y K?4VK.7 jest "szoomiony!, $osta% #owalony na ziemi! lub +cieka!( *:W:8,F9GS :< Rycerz 1raala mo"e #r$er$uci nieu!any test jeCdziectwa, wynik !rugiego r$utu jest ostatec$ny( *&++G< 4 trakcie rekrutacji mo!elu, kos$tem kolejnyc' C@ zk mo"na wy#osa"y Rycerza 1raala w Rumaka( &W:F9GS9 ZF::8:< Rycerz 1raala otr$yma% b%ogos%awie+stwo #ani z ;eziora( *ohater #osia!a wybran #r$e$ grac$a 3not Rycersk(

9nane rwnie" #o! na$w S%u"ebnic /ani, tajemnic$e #anny 1raala stanowi $aga!k& !la wielu kronikar$y i uc$onyc'( 4s$ystkie s ro!owitymi Cretonnkami, lec$ $a m%o!u $osta%y $abrane #r$e$ .$aro!$iejk& i wyc'owane w ;esie ;oren 1c'o niektr$y twier!$, "e w innym wiecie, ktrym w%a!a /ani $ He$iora2( Kys#onuj na!lu!$k moc i #otra*i ujar$mi si%y natury, lec$ #r$e!e ws$ystkim #r$eka$uj w%a!com i rycer$om wol& /ani $ He$iora( #anien 1raala nie obowi$uje "a!ne #rawo ani lic$ne w Cretonni $wyc$aje i $ale"noci s#o%ec$ne( .ies$ si& nie$wyk%ym s$acunkiem, a nikt nie omiela si& s#r$eciwia ic' s%owom( 4s$ystkie wygl!aj bar!$o #o!obnie F nie$iemsko #i&kne kobiety, ktre #r$e$ wiele lat $ac'owuj !$iewc$&c uro!& i w!$i&k( /ojawiaj si& nagle na $amku s$lac'cica lub w #obliskiej ka#licy 0raala i rwnie tajemnic$o $nikaj( 4e!%ug legen! o!c'o!$ !o swego !omu F magic$nego ;asu ;oren F g!$ie #o!obno umieraj u st# /ani $ He$iora( 4i&ks$o #anien 1raala nosi ro$#us$c$one w%osy, co normalnie sta%oby si& #owo!em !o oskar"enia m%o!ej kobiety o obra$& moralnoci( 6r" nawet o#owieci o rycer$ac', ktr$y s#&!$ili u#ojn noc w ramionac' #anien 1raala, je!nak nig!y "a!na $ nic' nie uro!$i%a !$iecka( Giewielu rycer$y i kronikar$y #otra*i $ro$umie $ac'owanie #anien 1raala, c'ocia" ws$yscy !oceniaj ws#arcie magic$ne, jakie $a#ewniaj ksi"&tom na wojnie i w c$asie #okoju( Hes$c$e wi&ks$ym s$acunkiem cies$ si& 4ies$c$ki, ob!ar$one !arem #r$e#owia!ania #r$ys$%oci( Giektre #e%ni *unkcj& sta%yc' !ora!c$y+ ksi"t i $namienityc' rycer$y, inne #o!r"uj #o ca%ym kraju, ws#ierajc ra! i m!roci $arwno s$lac't&, jak i c'%o#w, $ale"nie o! w%asnego u$nania( Gajwa"niejs$ s#or! S%u"ebnic /ani jest oc$ywicie .$aro!$iejka 1$wana niekie!y ;en /ani lub 6rlow Day, co w bretonnskim nar$ec$u o$nac$a leny lud2( 4i&ks$o c$asu s#&!$a w 7t'el ;oren, lec$ towar$ys$y krlowi na ka"!ej wi&ks$ej uroc$ystoci( Hej w%a!$a #r$ewy"s$a nawet krlewsk, g!y" .$aro!$iejka jest ucielenieniem /ani $ He$iora, a to $ jej b%ogos%awie+stwem i $ jej %aski krl w%a!a Cretonni( )ajemnic$a i gro8na moc $akl& .$aro!$iejki #r$ewy"s$a nawet nie$wyk%e umiej&tnoci 4ies$c$ek 0raala( 4e!%ug legen! i o#owieci jest istot niemierteln, g!y" o! $arania !$iejw s%u"y%a /ani $ He$iora i #r$eka$ywa%a jej wol&( Giektr$y uwa"aj j $a wcielenie bogini, lec$ .$aro!$iejka $aws$e temu $a#r$ec$a%a( 7c$kolwiek 6ult /ani $ He$iora #o$ostaje #r$e!e ws$ystkim wy$naniem s$lac'ty, c'%o#i rwnie" u$naj j $a bogini&( .o #raw!a wi&ks$a c$e o!!aj innym bogom, je!nak niektr$y wyka$uj si& #raw!$iwym o!!aniem w s%u"bie /ani $ He$iora, #o! w$gl&!em "arliwoci nie ust&#ujc nawet Rycerzom 1raala( Gie mog ws$ak"e !ost#i $as$c$ytu $ostania stra"nikami 6ielic'a, !latego je!ynym ro$wi$aniem jest !o%c$enie !o ors$aku rycer$a( )acy towar$ys$e i #o#lec$nicy $wani s #ielgrzymami 1raala( Giewielu c'%o#w #rbuje natomiast !o%c$y !o #anien 1raala, g!y" w$bu!$aj one wr! #os#lstwa rac$ej strac' ni" uwielbienie, a $res$t i tak #ewnie #r$egna%yby osoby, ktre #rbowa%yby $a nimi #o!"a ( C%:F:* ,FGS G*: .:++: ZF::8:< .:++: ZF::8: S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I 3 3 3 3 1 3 1 ^ =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< #anna 1raala #osia!a S9):;B) i 6?S)<5 1$obac$ F&9190:; NN000< =:Z0:2( 9:S:1G S.,CA:8+,< &1.&F+&Q +: =:Z0T RIS( *:W:8,F9GS :< #anna 1raala mo"e #r$er$uci nieu!any test jeCdziectwa, wynik !rugiego r$utu jest ostatec$ny( *&++G< 4 trakcie rekrutacji mo!elu, kos$tem kolejnyc' C@ zk mo"na wy#osa"y #ann 1raala w Rumaka( =:Z< #anna 1raala $na je!no $akl&cie $ wybranej #r$e$ grac$a 6radycji *estii, 6radycji (iebios albo 6radycji Dycia( 4i&cej in*ormacji $naj!uje si& w F&9190:8, NN000< =:Z0:( =0S F9 =:Z00< =70 otr$ymuje #remi& EI !o ws$ystkic' #rb r$ucenia i ro$#ros$enia $akl&cia( W0,S9C9*:< #anna 1raala, ktra osign&%a kolejny #o$iom !owia!c$enia i w ramac' ro$woju wylosuje G?4S <=3BHT)G?Z mo"e nauc$y si& c$aru $ 6radycji *estii, 6radycji (iebios albo 6radycji Dycia( 7by, s#raw!$i jakie $akl&cie #o$na%a #anna 1raala nale"y wykona r$ut 2*C i #orwna wynik $ list $akl& wybranego #r$e$ grac$a 6olegium =agii( He"eli wynik wska$uje na $akl&cie, ktre =70 ju" $na, nale"y #owtar$a r$ut, #ki nie u$yska si& innego wyniku(

IIE | S t r o n a

3antasy Skirmish

Fycerz .r"by<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>I 5@ 9* 2J N 2J ==

Stronnicy<
4 !ru"ynie Rycerzy 1raala mo!ele stronnikw re#re$entuj wywo!$cyc' si& $ ni"s$yc' stanw #iechurw, )brojnych 1raala, #ielgrzymw 1raala ora$ s$lac'etnyc' *dnych Rycerzy i uwa"ane niemal $a wi&te #egazy( #iechurzy, )brojni 1raala, #ielgrzymi 1raala i *dni Rycerze w miar& #ost&#u kam#anii $!obywaj !owia!c$enie ora$ ekwi#unek, #o!nos$c swoje ws#%c$ynniki i umiej&tnoci( #egaz nie $!obywa !owia!c$enia( 4s$yscy stronnicy, nale" !o je!nej $ grup stronnikw lic$cyc' o! je!nego !o #i&ciu mo!eli re#re$entujcyc' #ostacie tego samego ro!$aju( =o!ele nale"ce !o grupy stronnikw $!obywaj tyle samo !owia!c$enia ora$ nabywaj te same ro$wini&cia co ic' towar$ys$e(

5ycer$ /rby o!bywa w&!rwk& w #os$ukiwaniu 0raala( 9a #r$yk%a!em ;u!wika /oc'o#nego #r$emier$a $iemie Cretonni, s$ukajc b%ogos%awie+stwa /ani $ He$iora( /oniewa" bogini uka$ywa%a si& swym wy$nawcom w r"nyc' miejscac', wy#rawa nie ma na celu o!s$ukania wi&tego je$iora lub gaju, lec$ rac$ej jest #rb wytrwa%oci i #owi&cenia, a je!noc$enie oka$j !o wyka$ania si& 'onorem, m&stwem i #r$ymiotami !uc'a( 5ycer$e /rby !" $atem !o !oskona%oci w ka"!ym as#ekcie bycia rycer$em, g!y" tylko osoba be$ ska$y na 'onor$e mo"e !ost#i $as$c$ytu !otkni&cia wi&tego kielic'a( /o!r"uj #o be$!ro"ac', s$ukajc wrogw, ktr$y sam sw obecnoci kalaj $iemie #o$ostajce #o! #iec$ /ani $ He$iora( Giekie!y nawet, w #ocigu $a s$c$eglnie gro8nym #r$eciwnikiem, $a#us$c$aj si& w !alekie strony s$ukajc oka$ji !o $!obycia c'wa%y i wyka$ania si& s#rawnoci w walce( 5ycer$ /rby wyr$ekaj si& u"ywania ko#ii, g!y" jest to bro+ symboli$ujca wiern s%u"b&, a wy#rawa w #os$ukiwaniu 0raala jest #ielgr$ymk, #o!c$as ktrej nie obowi$uj $asa!y #o!!a+stwa *eu!alnego( C%:F:* ,FGS G*: FGC,F9: .FU?G< FGC,F9 .FU?G S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I I 3 3 3 1 3 1 P =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< Rycerz #rby #osia!a S9):;B) i =3B.9, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y mo!el w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L FGC,F9G ZF::8:( 9:S:1G S.,CA:8+,< *:W:8,F9GS :< Rycerz #rby mo"e #r$er$uci nieu!any test jeCdziectwa, wynik !rugiego r$utu jest ostatec$ny( *&++G< 4 trakcie rekrutacji mo!elu, kos$tem kolejnyc' C@ zk mo"na wy#osa"y Rycerza #rby w Rumaka( 8L?&W:+0,< 9%o"one #r$e$ Rycerza #rby lubowanie, $abrania u"ywania $arwno magic$nej jak i niemagic$nej kopii(

.iechur<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< JX 2@ 9* 2J N 2J ==

Fycerz *r"#estwa<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>2 4@ 9* 2J N 2J ==

5ycer$e krlestwa stanowi tr$on armii Cretonni i najlic$niejs$ gru#& #r$e!stawicieli klasy #anujcej, c$yli arystokracji( /r$etrwali okres w&!rwek, w trakcie ktryc' wyka$ali si& o!wag i wiernoci i!ea%om ko!eksu rycerskiego( 4i&ks$o #osia!a w%asne $iemie 1$ na!ania seniora2 lub #iastuj ur$! b!8 $ajmuj #o$ycj& na !wor$e lor!a( Ko ic' obowi$kw nale"y #os%us$e+stwo i wierno wobec $wier$c'nika *eu!alnego, jak rwnie" wobec krla i ca%ej krainy( C%:F:* ,FGS G*: FGC,F9: *FU8,S W:< FGC,F9 S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I 3 3 3 3 1 3 1 P =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< Rycerz Krlestwa #osia!a S9):;B) i =3B.9, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y mo!el w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L FGC,F9G ZF::8:( 9:S:1G S.,CA:8+,< *:W:8,F9GS :< Rycerz Krlestwa mo"e #r$er$uci nieu!any test jeCdziectwa, wynik !rugiego r$utu jest ostatec$ny( *&++G< 4 trakcie rekrutacji mo!elu, kos$tem kolejnyc' C@ zk mo"na wy#osa"y Rycerza Krlestwa w Rumaka(

5ycer$e stanowi #o!stawow *ormacj& u!er$eniow bretonnskic' kom#anii, je!nak g%wn si%&, #r$ynajmniej #o! w$gl&!em lic$ebnoci, stanowi c'%o#scy #iec'ur$y, #owo%ani w !ro!$e #os#olitego rus$enia( Giektrym brakuje jakiegokolwiek wys$kolenia, a na #olu bitwy !aje im si& w%c$nie i kieruje w stron& najbli"s$ego wroga lub ka"e sta w miejscu $ ro$ka$em- ani kroku w ty!( 4i&ks$o #iechurw nie ma $byt wielkiego wyboru, g!y" !ecy$ja o ic' wys$koleniu, u$brojeniu i wykor$ystaniu w walce $ale"y wy%c$nie o! rycer$y( C%:F:* ,FGS G*: .0,C%LF:< B&;+0,F9 S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I 2 2 3 3 1 3 1 P =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< #iechur #osia!a S9):;B), grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y #osta w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L FGC,F9G ZF::8:( 9:S:1G S.,CA:8+,< 1FLBG+: &?S;LZ0( C%&F\BG< 4 trakcie rekrutacji mo!elu, kos$tem kolejnyc' 2@ zk mo"na awansowa je!nego #iechura na chor%ego dru%yny( SGZ+:80S :< 4 trakcie rekrutacji mo!elu, kos$tem kolejnyc' 2J zk mo"na awansowa je!nego #iechura na sygnalist dru%yny( C%;&.S W&< #iechurzy $!obywaj !owia!c$enie #o!obnie jak inni stronnicy, ale nig!y nie mog $osta bohaterami( He"eli w c$asie sekwencji po potyczce w :?,80 F&9W&AL #iechur u$yska wynik 3hopak ma talent! r$ut nale"y #owtar$a #ki nie u$yska si& innego wyniku( S :+ +0BS9G< ?! wiekw bretonnscy c'%o#i s%uc'aj s%w arystokracji $ nale" im atencj( #iechur, ktry $naj!uje si& w o!leg%oci nie #r$ekrac$ajcej CO o! bohatera, mo"e #r$er$uci nieu!any test S)57.A< lub 05?9:, wynik !rugiego r$utu jest ostatec$ny( Gale"y #ami&ta , "e umiej&tno ta nie ma $astosowania w #r$y#a!ku, g!y bohater jest "szoomiony!, $osta% #owalony na ziemi! lub +cieka!(

8 is t a e kw ip un ku

Fyc erzy Zraa#a


?&%:
?F&[ 1& W:8*0 WFTC9
Cro+ wielka Cu%awa 0wia$!a $aranna Aalabar!a 6o#ia Oamac$ miec$y =iec$ =%ot bojowy 5a#ier S$tylet 4%c$nia 15 zk 3 zk 5 zk 10 zk 30 zk 25 zk 10 zk 3 zk 10 zk 2 zk 10 zk 15 zk 5 zk 15 zk 30 zk 3 zk 5 zk 5 zk ,F&W0, Cro+ wielka Cu%awa .e# bojowy 0wia$!a $aranna Aalabar!a 6orbac$ =ac$uga =iec$ =%ot bojowy S$tylet 4%c$nia

F&++0CG 15 zk 3 zk 15 zk 5 zk 10 zk 5 zk 3 zk 10 zk 3 zk 2 zk 10 zk 15 zk 10 zk 20 zk 15 zk 5 zk 10 zk 5 zk 15 zk 3 zk 5 zk 5 zk

.0,8ZF9G= ZF::8:
?F&[ 1& W:8*0 WFTC9
Cro+ wielka Cu%awa .e# bojowy 0wia$!a $aranna 6orbac$ =iec$ =%ot bojowy 15 zk 3 zk 15 zk 5 zk 5 zk 10 zk 3 zk

?F&[ 1& W:8*0 WFTC9

?F&[ 1GS :+S&W: F .:+C,F9 F

?F&[ 1GS :+S&W:


Cro+ miotana 1to#oryLm%oty2

?F&[ 1GS :+S&W:


Cro+ miotana 1to#oryLm%oty2 Ouk Ouk !%ugi ?s$c$e# /roca Sie

.:+C,F9
;ekki re!ni .i&"ki /ukler$ )arc$a Ae%m

.:+C,F9
;ekki re!ni /ukler$ )arc$a Ae%m

IIP | S t r o n a

Warheim

9brojny Zraa#a<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>D 5J 9* 2J N 2J ==

?'(dny Fycerz<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>4 IJJ 9* 2J N 2J == R.0,S9&S @J N 2@ == RW0,F9C%,=S

)brojni 1raala to elita #or! c'%o#skic' wojownikw, walc$cyc' w kom#aniac' #os$c$eglnyc' ksi"t i magnatw w Cretonni( 4ielu rycer$y traktuje #ogar!liwie swoic' #o!w%a!nyc', umniejs$ajc nie tylko ic' s#rawno w walce, ale tak"e o!wag& i 'art !uc'a( 4 r$ec$ywistoci )brojni w%anie $a#a%em bojowym i umiej&tnociami na!rabiaj gors$e u$brojenie i o#ancer$enie, c'lubic si& tym, i" na #olu bitwy nie ust&#uj niektrym rycer$om( )brojni 1raala to "o%nier$e, ktr$y o!wag i o!#ornoci #syc'ic$n wyr"niaj si& s#or! mas c'%o#stwa, #r$emoc wcielanyc' !o kom#anii( /ierwsi na linii walki, nie ust&#uj nawet w oblic$u #r$ewa"ajcyc' si% wroga( Giektr$y bywaj !oceniani i otr$ymuj $a!ania o wi&ks$ym $nac$eniu strategic$nym, jak na #r$yk%a! $wia! i !$ia%ania na ty%ac' wroga( C%:F:* ,FGS G*: 9?F&A+,Z& ZF::8:< 9?F&A+G S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I 3 3 3 3 1 3 1 P =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< )brojny 1raala #osia!a S9):;B) ora$ =3B.9 lub O<6, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y mo!el w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L FGC,F9G ZF::8:( 9:S:1G S.,CA:8+,< 9W0:1&WC:( C%;&.S W&< )brojni 1raala $!obywaj !owia!c$enie #o!obnie jak inni stronnicy, ale nig!y nie mog $osta bohaterami( He"eli w c$asie sekwencji po potyczce w :?,80 F&9W&AL )brojny 1raala u$yska wynik 3hopak ma talent! r$ut nale"y #owtar$a #ki nie u$yska si& innego wyniku( S :+ +0BS9G< ?! wiekw bretonnscy c'%o#i s%uc'aj s%w arystokracji $ nale" im atencj( )brojny 1raala, ktry $naj!uje si& w o!leg%oci nie #r$ekrac$ajcej CO o! bohatera, mo"e #r$er$uci nieu!any test S)57.A< lub 05?9:, wynik !rugiego r$utu jest ostatec$ny( Gale"y #ami&ta , "e umiej&tno ta nie ma $astosowania w #r$y#a!ku, g!y bohater jest "szoomiony!, $osta% #owalony na ziemi! lub +cieka!(

.ie#grzym Zraa#a<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>@ @J 9* 2J N 2J ==

5ycer$e 3m#erium ro$#oc$ynaj $!obywanie bitewnego !owia!c$enia jako giermkowie stars$yc' rycer$y, c$&sto #e%nic niew!$i&c$n rol& s%u"cego( 7le c$ego mo"na si& s#o!$iewa #o naro!$ie, ktry wyr$ek% si& 'onoru, $a#r$e!a% $a $%oto sw c'wa%&, a na wojnie o#iera si& na sile c'%o#skic' i najemnyc' regimentw[ 0!$ie #o!$ia%y si& 'onor, o!waga i s$lac'etno [ 4 Cretonni ka"!y rycer$ o! momentu #asowania #o!"a samo!$ielnie ku !oskona%oci w s$tuce w%a!ania or&"em i s#rawnoci bojowej( Gie#otr$ebne mu wie!$a i wska$wki stars$yc' rycer$y, g!y" uc$y si& $ najle#s$ego mo"liwego 8r!%a F s$ukajc #r$yg! w walce i na s$laku( Kla wielu m%o!$ie+cw to oka$ja, aby #o ra$ #ierws$y samo!$ielnie o sobie !ecy!owa i wyka$a si& #raw!$iwym m&stwem ora$ 'onorem, a by mo"e tak"e okry si& s%aw( =imo i" $ #oc$tku ic' umiej&tnoci s !o mi$erne, na!rabiaj animus$em i $!ecy!owaniem( C%&!ni 5ycer$e #o!r"uj #o ca%ym kraju, c$&sto samotnie lub w nie$byt lic$nym gronie sobie #o!obnyc' mia%kw, s$ukajc #otworw, $bjw, 'onorowyc' #oje!ynkw i ws$elkic' innyc' oka$ji !o $!obycia !owia!c$enia, a tak"e u!owo!nienia, i" s go!ni rycerskiego #asa i ostrg( 4ielu !ecy!uje si& na bar!$iej niebe$#iec$ne wy#rawy #o$a granice kraju, !latego te" C%&!nyc' 5ycer$y w towar$ystwie Rycerzy 1raala mo"na s#otka niemal we ws$ystkic' $aktkac' Starego wiata( C%:F:* ,FGS G*: ?;T1+,Z& FGC,F9:< FGC,F9 S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I 3 3 3 3 1 3 1 P =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ FL=:* ^ 3 0 3 F F 3 1 5 ?F&[a.:+C,F9< *dny Rycerz #osia!a S9):;B), =3B.9, 6?G37 C?H?4B0? ora$ S3?KO? @ </59SU, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y kawaler$yst& w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L FGC,F9G ZF::8:( 9:S:1G S.,CA:8+,< 8,**: A:91:/ *:W:8,F9GS :< *dny Rycerz mo"e #r$er$uci nieu!any test jeCdziectwa, wynik !rugiego r$utu jest ostatec$ny(

.egaz<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>I I@J 9* 5J N 5J ==

/ielgr$ymi 0raala to wy$nawcy /ani $ He$iora, ale wywo!$cy si& $ ni"s$yc' warstw s#o%ec$nyc'( )o o!!ani towar$ys$e ob!ar$onyc' %ask bogini 5ycer$y 0raala( 4ier$, "e rycer$e stanowi ucielenienie m&stwa, s#rawie!liwoci i 'onoru, a s%u"ba !la nic' jest najle#s$ s#osobnoci !o oka$ania swego o!!ania /ani $ He$iora( Ko%c$aj wi&c !o ors$aku rycer$a i #o!"aj $a nim, g!$iekolwiek si& u!a( 4s$ystkie wyr$ucone #r$e$ niego #r$e!mioty s traktowane jak relikwie osoby na$nac$onej #r$e$ bogini&( /rbuj #omaga rycer$owi w ka"!ej s#rawie, nawet w walce( 9 tego #owo!u wi&ks$o #ielgr$ymw nie !o"ywa s&!$iwego wieku( 4 #r$y#a!ku mierci rycer$a, #ielgr$ymi o!$ieraj cia%o $e ws$ystkic' relikwii, a nast&#nie twor$ $ niego obiekt swego uwielbienia F $wany 5elikwiar$em 0raala( 9 #ieni na ustac' i o!$ianym w $broj& cia%em rycer$a na ramionac' rus$aj w bj #r$eciw wrogom Cretonni, towar$ys$c swemu wybra+cowi $arwno $a "ycia, jak i #o jego mierci( /ielgr$ymi 0raala to *anatyc$ni towar$ys$e rycer$y 0raala, ktr$y #o!r"ujc i walc$c u boku wi&tego wojownika w lic$nyc' #otyc$kac', nabrali bitewnego !owia!c$enia i #r$e%amali strac', stajc si& gro8nymi wojownikami( 4 wi&ks$oci #r$y#a!kw uwielbienie !la rycer$a i mo"liwo walki $ wrogami 6rlestwa Cretonni umacnia ic' o!!anie /ani $ He$iora( C%:F:* ,FGS G*: .0,8ZF9G= ZF::8:< .0,8ZF9G= S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I 3 3 I I 1 3 1 10 =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< 6a"!y pielgrzym #osia!a =3B.9, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y mo!el w !o!atkowy or&" $ 80S G ,*W0.L+*L FGC,F9G ZF::8:( 9:S:1G S.,CA:8+,< 3:+: G*. 3LF0:. C%;&.S W&< #ielgrzymi 1raala $!obywaj !owia!c$enie #o!obnie jak inni stronnicy, ale nig!y nie mog $osta bohaterami( He"eli w c$asie sekwencji po potyczce w :?,80 F&9W&AL #ielgrzym 1raala u$yska wynik 3hopak ma talent! r$ut nale"y #owtar$a #ki nie u$yska si& innego wyniku(

0 ka#dej chwi'i zamieni 2ry3ona na Pegaza. S% r!wnie sz'achetne, a znacznie bardziej 'oja'ne i atwiejsze w kontro'i. 0ystarczy spi% Pegaza, a uczyni, co zechcesz. 2dy zrobisz to samo z 2ry3onem, tak bestia mo#e rozerwa ci na strzpy, przy najb'i#szej nadarzaj%cej si okazji. &o prawda, #e nie wywieraj% takiego wra#enia na mora'e wroga, a'e co z tego< 0o' po'ega raczej na moim zbrojnym ramieniu ni# na zacieko ci wierzchowca. $o nie znaczy, #e nie obserwowaem z rado ci%, jak m!j $a'ypsan ju# od (rebicia z wie'k% zacieko ci% tratowa ,ie'onosk!rych. - =einhardt Don 5ackensen, 5argra$ia /elmgartu

/ega$y to s$lac'etne i #e%ne w!$i&ku skr$y!late wier$c'owce, cenione #r$e$ rycer$y, ktr$y wi&ks$ wag& #r$yk%a!aj !o $r&c$noci i wykor$ystania taktyki ni" !o brutalnej si%y( /ega$y niewt#liwie s bar!$iej !umne i m!r$ejs$e ni" $wyk%e konie, je!nak #otra*i #o!#or$!kowa si& w%a!$y je8!8ca i umiej $e sob ws#%#racowa ( Giektr$y bretonnscy w%a!cy wykor$ystywali ten *akt, twor$c #owietr$e o!!$ia%y kawalerii na #ega$ac', je!nak nie by%y to #r$y#a!ki c$&ste, $e w$gl&!u na tru!ny i !%ugotrwa%y #roces tresury( /ega$y s ras koni $ ogromnymi, #o!obnymi !o %ab&!$ic' skr$y!%ami( =o"liwe, "e by%y one #oc$tkowo istotami stwor$onymi #r$e$ .'aos, ale obecnie stanowi o!!$ieln ras i nie s $ nim s#r$ymier$one( /ega$y $ak%a!aj gnia$!a na s$c$ytac' 0r S$aryc' w Starym wiecie( =yliwi $arwno $ 3m#erium, jak i $ Cretonni F nie bac$c na niebe$#iec$e+stwa F #r$emier$aj grskie #r$e%&c$e, by $!oby 8rebi&ta #ega$w, ktre s#r$e!aj $e $nac$nym $yskiem s$lac'cie( 4ielu 5ycer$y 0raala $ Cretonni nie$wykle u#o!oba%o sobie #ega$y i to w%anie na gr$bietac' skr$y!latyc' wier$c'owcw rus$a !o walki( C%:F:* ,FGS G*: .,Z:9:< .,Z:9 S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa ^ 3 0 I I 3 I 2 P =aksymalna ^ 3 0 I I 3 I 2 P ?F&[a.:+C,F9< #egazy #osia!aj $!olno bro, naturalna( #egazy nig!y nie mog u"ywa or&"a i #ancer$y 1$a wyjtkiem Kropierza2( 9:S:1G S.,CA:8+,< 1LBG C,8. 8& . .& WUF. W0,F9C%&W0,C( *F9,.*0< #egazy bretonnskic' Rycerzy 1raala $nane s $ niesamowitej kr$e#y( #egaz mo"e nosi Kropierz ignorujc ujemne mo!y*ikatory !o S9( F:30,+0, 9 L1,F9,+0:< #egazy to #ot&"ne i wytr$yma%e wier$c'owce bojowe, ktre mog s#owo!owa #owa"ne s$ko!y #o!c$as u!er$enia w s$eregi wroga( Heli w !owolnej tur$e #egaz szar%uje na #r$eciwnika, $a!aje ka"!emu wrogiemu mo!elowi $ ktrym styka si& #o!stawk je!no automatyc$ne tra'ienie o S08, 5 wynikajce $ im#etu szar%y( )ra*ienia te $a!awane s na samym #oc$tku walki, $anim ktrykolwiek $ mo!eli $!"y $aatakowa ( He"eli #egaz u!er$y w inn $achin ojenn, #otwora lub mo!el !osia!ajcy #otwora, to tra'ienia z uderzenia ro$#atrywane s #r$eciwko $achinie ojennej lub #otworowi, a nig!y #r$eciwko #ostaci( He!nak"e kawalerzysta ma #rawo $aatakowa #osta w $wyk%y s#osb( L F9G=:+0,< ?#or$!$enie #egaza wymaga s#oryc' nak%a!w *inansowyc'( 4 gr$e o!$wiercie!la to $asa!a, $go!nie $ ktr w trakcie sekwencji po potyczce, na #otr$eby $asa! s#r$e!a"y Bupw mo!el #egaza lic$ony jest #o!wjnie( 9W0,F9T< #egaz nig!y nie $!obywa !owia!c$enia(

I 2J | S t r o n a

3antasy Skirmish

=achiny<
=ac'iny stanowi wy#osa"enie bohaterw s%u"cyc' w s$eregac' !owia!c$onyc' i bogatyc' dru%yn( Ko najbar!$iej s#ektakularnyc' mac'in $nis$c$enia $alic$y nale"y samobie"ne 3zogi #arowe ora$ latajce Dyrokoptery( He!nak ic' wytwar$anie jest tru!ne, a sekrety konstrukcji s #ilnie str$e"one( 3nne rasy bu!uj s$ybkie ry!wany, ktre mog we!r$e si& w s$eregi wrogiej dru%yny i skosi j nic$ym $bo"e wy#osa"onymi w ostr$a ko%ami( Gale"y $auwa"y , "e je!ynie bohaterowie mog #owo$i )aprzgiem(

C%:F:* ,FGS G*: 9:.F9TZL<


9:.F9TZ /ow$ 6o%o 6o+ 6o+ S9 WW LS S W BW 0 : C.

F F ^ ^

F F 3 3

F F 0 0

I F 3 3

^ J 3 3

I 1 1 1

F F 3 3

F F 1 1

F F 5 5

9aprz(g<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>I ID@ 9* IJJ N @J ==

/owo$y #osia!aj soli!n !rewnian skr$yni& osa!$on na !wc' osiac' i s $a#r$&"one w #ar& $wier$t #ocigowyc'( 3m !ro"s$y #oja$!, tym le#s$a jego konstrukcja, a #o!r" wygo!niejs$a( /owo$y s najwygo!niejs$ym ro!kiem #o!r"y #o !rogac' Starego wiata( .'o ic' cena jest wysoka, $a#ewniaj #asa"erom kom*ort i be$#iec$e+stwo( .o wi&cej, stanowi najs$ybs$y s#osb na #okonanie s#oryc' o!leg%oci, ust&#ujc je!ynie #o!r"y na ko+skim gr$biecie( 4n&tr$e #owo$u $ale"y o! jakoci jego wykonania, ale nawet te najta+s$e maj sie!$iska obite materia%em( /owo$y najle#s$ej jakoci #osia!aj wbu!owany barek i w%asne 8r!%o wiat%a( 4 wi&ks$oci #r$y#a!kw w #owo$ie mo"e jec'a nawet P #asa"erw, c'o c$& $ nic' b&!$ie musia%a #os$uka sobie miejsca na !ac'u(

9:S:1G S.,CA:8+,< 1LBG C,8( =:C%0+: W&A,++:< 9a#r$&g traktowany jest jak machina wojenna w tym sensie, "e #o!lega !$ia%aniu $akl& i e*ektom magic$nym skierowanym w%anie #r$eciwko machinom wojennym( &C%F&+: .:+C,F9:< Soli!na konstrukcja $a#ewnia $a#r$&gowi "chron #ancerza na 5X( /ona!to, !$i&ki soli!nej konstrukcji mo!ele wo8nicy i #asa"erw otr$ymuj #remi& E2 !o "chrony #ancerza lub otr$ymuj "chron #ancerza na @X jeli nie #osia!aj $broi( .&WU9< 4 $a#r$&gu mo"e #o!r"owa !o D #asa"erw wielkoci c$%owieka lub mniejs$yc' 1!o #owo$u nie mo"e $atem wej mo!el na #o!stawce I0NI0 mm i wi&ks$ej2 lub o!#owie!nik w towarze, #r$y c$ym je!en $ #asa"erw musi $aj miejsce na ko8le obok wo8nicy( L F9G=:+0,< Ga#rawa i konserwacja #oja$!w ora$ $ao#atr$enie $wier$t #ocigowyc' wymagaj s#oryc' nak%a!w *inansowyc'( 4 gr$e o!$wiercie!la to $asa!a, $go!nie $ ktr w trakcie sekwencji po potyczce, na #otr$eby $asa! s#r$e!a"y Bupw mo!el #oja$!u wra$ $ $a#r$&"onymi $wier$&tami #ocigowymi lic$ony jest #o!wjnie( 9:=&B+&Q< ?#rc$ kom*ortu jaki $a#ewnia #o!r"owanie $a#r$&giem, dru%yna #osia!ajca #ow$ w$bu!$a $au*anie nawet najbar!$iej #o!ejr$liwyc' ku#cw, ktr$y $ c'&ci #re$entuj najbar!$iej eg$otyc$ne nawet towary( 4 trakcie sekwencji po potyczce kom#ania otr$ymuje #remi& EI !o ws$ystkic' r$utw na 1&S T.+&Q #r$e!miotw(

8 is t a mag ic zn ych pr z e dm i ot "w

Fyc erzy Zraa#a


&FTB
6sajce ?str$e 6oba Kait'a =iec$ Cojowy =iec$ /ewnego .iosu =iec$ /ot&gi =iec$ 4ybra+ca /ani $ He$iora ?str$e ;osu ?str$e =ocy ?str$e $ /o!morskiego 9%ota ?str$e $ Uywego 9%ota ?cie+ Srebrna 6o#ia )o#r Cestiobjcy 4%c$nia /%mroku

9?F&A:
Ae%m Dortuny 5&kawice )emaka!ora )arc$a 0orgony )arc$a ?rkobjcy )arc$a $ Cr$u )arc$a $e Smoc$ej Ouski 9akl&ta )arc$a 9broja Aerosw 9broja )arnusa 9%ota )arc$a

:809=:+G Aar*a Car!a 3kona /ani $ He$iora 6amie+ 6rwi 6amie+ <roku 6amie+ $ 6rys$ta%owej )oni 6itajski 0agat 6lejnot rwnowagi Gas$yjnik $ 6amienia Datum Ge*rytowy ;ew /iekielna =oneta /sia %a#ka /u!e%ko "yc$e+ 5elikwia 5o#us$y 6amie+ S#lot <roku Str$&# *lagi )ali$man S$c$&cia 4ie!8mie =y!%o

:F*:+: 6amie+ =ocy 6amie+ S$c$&cia 6lejnot 9mier$c'u 6rys$ta%owa 6ula ?ko 4r"biar$a /iec$& 9nis$c$enia /o!#ora 5"!"ka =aga 5"!"ka =ocy 5"!"ka $ 0rskiego 4i$u 9wj 5o$#ros$enia

9:*8T

, .F9,1=0& G 6amie+ .is$y 6amie+ 4i!m 6ula 0r$motu /iercie+ ?gnia 9ag%a!y Srebrny 5g <#r$" ?!wagi

S9 :+1:FG .'orgiew /ani $ He$iora ?gnisty /ro#or$ec Stalowy S$tan!ar S$tan!ar =agic$nej ?c'rony S$tan!ar 5wnowagi

I2I | S t r o n a

Warheim
KisleD skada si z miasta o tej samej nazwie oraz licznych lennych i kolonialnych pa%stewek usytuowanych pomidzy rzek Linsk na pnocy, a 4ala$eck na poudniu :est to jedyne pa%stwo ,tarego (wiata, ktrego granice sigaj na wschd poza 'ry Kra%ca (wiata Niestety krainy te znane jako 0a$orota al$o !aleki ,tok znajduj si tylko pod cz1ciow kontrol pogranicznych $ojarw, a gry s mo-liwe do prze$ycia tylko w okresie lata 0najdujce si na zachodzie 5orze ,zponw i Las *ieni tworz znacznie pewniejsze granice Lasy s odnog 2ielkiego Lasu oraz Lasu *ieni 0iemia jest nieurodzajna, wymagajca g$okiej orki Las przetykany jest trzsawiskami, grunt w wielu miejscach jest piaszczysty i gliniasty najlepsze miejsca do osiedlania znajduj si wzdurzeki, gdzie gle$a jest w miar -yzna i istnieje komunikacja z cywilizacj Ludno1+ KisleDa zamieszkuje gwnie nad$rze-a, niewiele os$ osiedlio si w g$i lasw Na tereny grskie skada si pnocna cz1+ 'r Kra%ca (wiata > o$szar peen urwisk, z rzadka zamieszkany przez Ludzi ,taro-ytne miasta krasnoludzkie oraz podziemne kompleksy s opuszczone lu$ opanowane przez 'o$liny i zdegenerowane klany krasnoludzkie ,tep jest wielk trawiast rwnin, rozcigajc si na wschd od 'r Kra%ca (wiata 'le$a jest tutaj -yzna, jednak klimat surowy, a sezon -niw krtki 0 tego rejonu wywodz si 'ospodarowie, chocia- na stepie gdzieniegdzie koczuj te- $ar$arzy%cy z plemienia !olgan oraz r-ne rasy nieludzi, szczeglnie 'o$liny i /o$go$liny 2 dawnych czasach przez step $ieg szlak karawan kupieckich, czcy Kitaj ze wschodem KisleDa 2ielu kupcw chciao$y na powrt otworzy+ t tras 2ielk rwnin, rozcigajc si na pnoc od tajgi, porasta tylko naj$ardziej wytrzymaa ro1linno1+ i krzaki !alej na pnoc krluj porosty, czepiajce si nasonecznionych stron ska <oniewa- tundra graniczy z <nocnymi <ustkowiami, mo-na w niej natkn+ si na r-nego rodzaju istoty, a tak-e z$rojne kompanie 2ojownikw *haosu oraz o$szary charakterystyczne dla Krlestwa *haosu 4ranslinsk znajduje si na pnoc od rzeki Linsk, gdzie poudniowy kraniec tajgi przechodzi w las mieszany 2 tym rejonie, dziki w miar -yznej gle$ie i zno1nemu klimatowi, powstao du-o kolonii osadniczych !u- rol nadal odgrywa handel skrami, co w poczeniu z do$rym systemem transportu rzecznego pozwala prosperowa+ takim osadom jak 9olgasgrad :ednak-e narastajce ataki 0wierzoludzi *haosu od strony tajgi zaczynaj zagra-a+ $ezpiecze%stwu tych osad, a garnizon stacjonujcy w 4ranslinsku nie ro$i nic, $y temu przeciwdziaa+ 2ielki Las stanowi odgazienie mieszanych lasw Imperium, jeszcze mniej nadajcych si do zagospodarowania, z licznymi $agnami i mokradami, nieurodzajn gle$ i nie$ezpieczn zwierzyn 4ak jak w lasach Imperium, i tutaj mo-na napotka+ $andy 0ielonoskrych oraz 0wierzoludzi *haosu !o$ryrion ten od dawna zagospodarowany teren rolniczy jest zamieszkany przez wiksz cze1+ populacji KisleDa 5iasta i wioski, po$udowane wzdu- szlaku z KisleDa do <raag, stanowi trzon osadnictwa tego rejonu > z licznymi maymi osadami rozrzuconymi na zachd, a- do granicy Imperium i na wschd do 'r Kra%ca (wiata Kulty *haosu musz tutaj dziaa+ w ukryciu, ale tak samo jak w Imperium, korupcja zagnie8dzia si na wszystkich szcze$lach dra$iny spoecznej 2zgrza poro1nite lasami, cignce si wzdu- krawdzi !o$ryrion, s sa$o zaludnione, a dalej, w rejonie podn-y grskich, prawie w ogle nie zamieszkane Kilka siedzi$ znajdujcych si w tym rejonie zagro-onych jest nasilajcymi si ostatnio atakami 'o$linw, migrujcych z gr na zachd i zakadajcych na wzgrzach $azy wypadowe, majce posu-y+ do p8niejszych atakw na zamieszkane regiony KisleDa Kopalnie i staro-ytne siedliska Krasnoludw zostay przejte przez 'o$liny <nocn odnog 'r Kra%ca (wiata Krasnoludowie opu1cili ju- wieki temu, uciekajc przed kohortami 'o$linoidw =zeka )rskoj jest najdalej na wschd wysunitym szlakiem wodnym ,tarego (wiata <ozwala na transport towarw z KisleDa do Imperium, a nawet na dostarczenie ich do miejsc tak daleko wysunitych na zachd jak 5arien$urg, ktry znajduje si w odlego1ci CHGG kilometrw 2 po$li-u 6ltdor#u )rskoj czy si z pot-n rzek =eik i adunki mo-na tam przenosi+ na okrty oceaniczne =zeka Linsk wyznacza granic pomidzy KisleDem, a <nocnymi <ustkowiami :est -eglowna dla odzi rzecznych a- do <raag 0im rzek skuwa ld i wwczas mieszka%cy <raag musz korzysta+ z zapasw, a$y prze-y+ 0ima w KisleDie jest sroga i duga za1 lato krtkie i ciepe 2iosna i jesie% w KisleDie prawie nie wystpuj lu$ s tak krtkie, -e mao kto potra#i okre1li+, kiedy si zaczynaj, a kiedy ko%cz 4utejsi chopi zwykli nawet mawia+3 Llatem przychodz deszcze letnie, a tak-e wiosenne i jesienneM .czywi1cie pogoda nie jest taka sama w caym KisleDie Na poudniu, w !o$ryrionie, lata dorwnuj dugo1ci zimie, za1 sama zima prze$iega nieco agodniej Na pnocy, poczynajc od rzeki Linsk, klimat zimny i surowy Na pnocnym wschodzie oraz za grami Kra%ca (wiata pogoda podatna na wpyw 9ram *haosu zmienia si z godziny na godzin a pory roku przeplataj si ze so$ KisleDici i podlegajce im ludy od dawna zmieszay si z ras ,taro1wiatowcw, jednak nadal pozostaj w zagadkowy spos$ odmienni , to wysocy Ludzie, o szerokich $arach i gstych $lond $d8 rudych wosach *hocia- maj opini spokojnych i zamknitych w so$ie, s to 1miali wojownicy, zawzici w tpieniu sug *haosu, ktry zagra-a im zarwno z pnocy, jak i ze wschodu Kochaj muzyk, a $itewne pie1ni KisleDitw ro$i du-e wra-enie, szczeglnie gdy wojownicy 1piewaj je tu- przed walk

Kislev

, drug pod wzgldem licze$no1ci grup etniczn w KisleDie, nie s tak liczni jak 'ospodarowie i stanowi ledwie czwart cz1+ ludno1ci )ngoowie r-ni si znacznie zarwno od mieszka%cw Imperium, jak i od swoich naj$li-szych ssiadw, 'ospodarw <rzecitny )ngo jest niskiego wzrostu, ma czarne lu$ ciemno$rzowe wosy, smuk $udow ciaa i ciemn karnacj 21rd )ngow niezwykle popularne s wsy, tylko nieliczni zapuszczaj $rody, zazwyczaj spiczaste )ngoowie kochaj konie, traktuj je nie tylko jako 1rodek transportu, ale tak-e jako przyjaci i wiernych towarzyszy , na tym punkcie $ardziej wra-liwi ni- 'ospodarowie . wiele $ardziej od ssiadw d$aj te- o tradycj i kultur 5imo mniejszego znaczenie w pa%stwie, stanowi poow -onierzy w carskiej armii , 1wietnymi je8d8cami, co czyni z nich uniwersaln #ormacj na stepie Najwiksze skupisko ludno1ci ungolskiej znajduje si w Ksistwie <raag 9ogata mowa )ngow jest szczeglnie doceniana w trakcie uczt i za$aw, gdy m-ni mieszka%cy cywilizowanej <nocy od1piewuj swoje pie1ni !olganie s jednym z wielu plemion Kurgan, rwnie okrutni jak ludy Kul czy /astlingw ,pokojniejsze plemiona, ktrym nie w smak ciga wojna uciekaj na zachd, $y szuka+ ochrony u *ara, w zamian za opiek nad plemieniem o#eruj swoj su-$ w armii KisleDa !olganie s wysokiego wzrostu, zazwyczaj maj ciemne wosy *zsto nosz wsy, $rody za1 spotykane s niezmiernie rzadko, cho+ s $ardzo popularne w1rd plemiennych szamanw ;yj w skrzanych namiotach !olganin $ez konia jest traktowany przez wspplemie%cw jak -e$rak w miastach Imperium !olganie z pogard odnosz si do wszystkich, ktrzy przemieszczaj si $ez koni, zreszt tak samo traktuj Lsa$ychM Ludzi z KisleDa Na og nie uwa-aj za nic zego mordowania karw zza przeczy, rwnie czsto walcz te- z /o$go$linami 0darza si, -e w trakcie najazdu !olganom udaje si zdo$y+ je%cw :e1li stanie si to w odpowiednim czasie, plemiona !olgan gromadz si przy 1witej grze na wschodzie i skadaj o#iar swojemu $stwu 2 innych przypadkach sprzedaj je%cw Krasnoludom *haosu

Ungolowie

Dolganie

.$ecnie =opsmeni stanowi niewielk cz1+ populacji KisleDa Ich skupiska dominuj na wy$rze-u za1 w mie1cie "rengrad stanowi poow ludno1ci =opsmeni s jednym z wielu plemion Norsw Kiedy ,igmar pokona Norsw na wy$rze-u Nordlandu, rozpocza si wdrwka tego ludu na pnoc =opsmeni, nowe miejsce na swoj siedzi$ znale8li u uj1cia rzeki Links, gdzie w krtkim czasie podporzdkowali so$ie okoliczne plemi )ngow i ustanowili krlestwo =opsmeni to Ludzie $ardzo do$rze z$udowani, zazwyczaj wy-si od 'ospodarw i )ngow 9ardzo czsto maj rude lu$ jasne wosy, wikszo1+ zapuszcza niezwykle popularne w tej krainie $rody =opsmeni uwiel$iaj morskie podr-e i $rzk monet, to urodzeni -eglarze oraz kupcy .dwa-ni i przedsi$iorczy, prowadz handel z Norsk, gdzie zazwyczaj rzadko ktry kupiec z Imperium czy :aowej Krainy wa-y $y si popyn+ 5imo asymilacji ludw, potomkowie =opsmennw nadal s odr$n kulturowo cz1ci ludno1ci KisleDa .wszem, zdarzaj si ma-e%stwa mieszane, cho+ rodzice na og staraj si swata+ dzieci wewntrz swego ludu =opsmeni mimo niewielkiej populacji s cenionymi o$ywatelami Nieliczna =opsme%ska arystokracja d$a o interesy swojego ludu, a ksi-ta "rengradu maj przynajmniej w poowie krew dawnych zao-ycieli tego kisleDskiego miasta 2ielu =opsmenw su-y na statkach kupieckich "rengradu @lota *arska jako taka nie istnieje, ale w razie wojny, statki kupieckie i ich zaogi s powoywane do walki z naje8d8cami morskimi Nieliczni =opsmeni su- w armii ksicia "rengradu

Rops eni

Kli at

Spolecznosc

'ospodarowie to najliczniejsza grupa etniczna w KisleDie, stanowi ponad poow ludno1ci caego kraju 'ospodarowie w niczym nie ustpuj Ludziom z Imperium, s do nich $ardzo podo$ni, tylko nieznacznie r-ni si wygldem od ssiadw z zachodu , wyjtkowo elastyczni, co wyr-nia ten nard na tle pozostaych grup -yjcych w KisleDie 21rd 'ospodarw nigdy nie $rakowao $ohaterw, piknych historii o mstwie, waleczno1ci rycerzy i legendarnym wrcz piknie kisleDskich ko$iet 9ardzo niewielu 'ospodarw oddaje cze1+ 5rocznym 9stwom *haosu 9ogowie, *aryca i .jczyzna to warto1ci najwy-ej cenione na $ojarskich dworach KisleDa

Gospodarowie

,pisana historia KisleDa liczy nieco ponad tysic lat 0anim w KisleDie pojawili si 'ospodarowie, ziemie te zamieszkiway liczne plemiona ungolskich koczownikw, w1rd nich $yy plemiona Kozakw, /unw oraz wielu innych, ktrych nazwy zostay zapomniane 2ojownicze plemi ,cytw prawdopodo$nie tak-e nale-ao do tej grupy ludw, ale nie jest to do ko%ca potwierdzone Nie jest wiadome kiedy tutaj przy$yli ani teco ich do tego skonio 21rd Ludzi nie uchoway si -adne zapiski na ten temat, pismo w tamtym okresie $yo czym1 nie znanym na stepie KisleDa Nieliczne wzmianki o tych terenach znajduj si podo$no w ksigach starszych ras 4ak-e wiele tajemnic skrywaj kopce i kurhany, ktre pradawni mieszka%cy wznosili swoim zmarym Niewiadome jest kiedy si tu pojawili, natomiast pewne jest, -e )ngoowie -yli na tym o$szarze w czasach ,igmara 2zmianki na temat tego ludu mo-na spotka+ w imperialnych kronikach tamtego okresu Kilka tysicy je8d8cw ungolskich walczyo po stronie ,igmara w jego wojnach z 0ielonoskrymi na wschodzie Imperium 2 tym samym czasie armie pierwszego Imperatora przepdziy osiade na wy$rze-u Nordlandu plemiona Norsw <okonani ruszyli na pnoc, a$y szuka+ spokoju i nowych ziem 21rd nich $yli tak-e =opsmeni, ktrzy osadzili si u uj1cia rzeki Links gdzie zao-yli krlestwo NorDardu :edno jest pewne, ju- w tamtych dniach )ngoowie nie darzyli szczegln sympati pracowitych =opsmenw 6ntypatia ta miaa w przyszo1ci doprowadzi+ do licznych kon#liktw .$a ludy m-nie stany na drodze imperialnym d-eniom do poszerzania terytorium Ludzie z zachodu przekonali si o nieugito1ci i $ojowym do1wiadczeniu ludw wschodu 4ylko nieliczne ziemie wydarto rdzennym mieszka%com KisleD nadal nale-a do )ngow i =opsmenw i miao tak $y+ jeszcze przez dugi okres czasu

historia

I 22 | S t r o n a

3antasy Skirmish
'ospodarowie $yli jednym z ludw, ktry w trakcie wielkiej migracji powdrowa daleko na pnoc 4ylko nieliczne plemiona ruszyy dalej, co przynioso w e#ekcie ich wypaczenie na dalekiej pnocy 'ospodarowie osiedlili si w okolicach wielkiej rzeki na dalekim wschodzie, tam mogli uprawia+ liczne z$o-a oraz hodowa+ wspaniae konie 0iemia wymagaa du-ego nakadu pracy, ale dawaa wystarczajco wiele po-ywienia dla plemienia 5ijay stulecia i sytuacja stawaa si coraz trudniejsza 0iemia dawaa coraz mniejsze plony, zapotrze$owanie za1 roso wraz ze wzrostem licz$y ludno1ci 2 6,IJJ liczne najazdy plemion z <nocy oraz /o$go$linw z poudnia, a tak-e susza, day pocztek wielkiej migracji caego ludu .l$rzymia masa Ludzi ruszya na zachd, gdzie wedug kapanw !azgha miay znajdowa+ si $ezpieczne i $ogate ziemie, w stron ktrych na swym rydwanie co dzie% wdruje ich $oski opiekun 0a plecami pozostay jedynie ponce domostwa i pola, al$owiem nigdy nie miano tutaj powrci+ )ngoowie zostali zaskoczeni przy$yciem tej ol$rzymiej ludzkiej siy <odzielone plemiona nie $yy wstanie stawi+ czoa naje8d8cy Niektre plemiona, midzy innymi Kozacy, sprzymierzyy si z 'ospodarami Inne rozpoczy walk w o$ronie swych ziem 6rmie 'ospodarw wygryway kolejne $itwy, spychajc przeciwnikw na zachd )ngoowie musieli ustpi+, uchodzc na $ezpieczne o$szary ,tamtd prowadzili wojn podjazdow przeciwko gospodarskim ludom oraz zdrajcom <rzez kilka kolejnych lat 'ospodarowie kolejnymi #alami przekraczali Najwy-sz <rzecz 2 ostateczno1ci, na wschodnim kra%cu przeczy pozostawili #orty#ikowany grd, majcy powstrzymywa+ plemiona pnocy przed wkraczaniem na nowo pod$ite tereny <ierwszy etap migracji zako%czy si zajciem o$szarw stanowicych o$ecnie ziemie 2ielkiego Ksistwa <nocy <o pewnym czasie zaczo $rakowa+ ziemi, a najazdy plemion ungolskich staway si coraz $ardziej dokuczliwe Kolejna chan>krlowa ,zojka w umiejtny spos$ kontynuowaa dzieo poprzedniczki krlowej 5iski 0a jej rzdw z$udowano miasto KisleD oraz ustanowiono tytu cara <lemiona ungolskie, wykrwawione licznymi wojnami, w ostatnim akcie rozpaczy zdo$yy ropsme%sk stolic NorDard & podporzdkowujc so$ie =opsmenw Ich wadza nie trwaa jednak-e dugo, parna1cie lat p8niej zostali pokonani 2szyscy chanowie )ngow poprosili wtedy o ask, uznajc wadz carycy oraz jej rzdy i zostali zo$owizani do su-$y nowo powstaemu pa%stwu & KisleDowi 0iemie od "rengradu po 'ry Kra%ca (wiata znalazy si pod wadaniem carw

ielka wedrowka Gospodarow

2 6,NEGN nastpio to, o czym liczni wr-$ici ostrzegali *ara 6leksieja =omanoDa3 na KisleD runa wielka armia 6saDara Kula 2ojska *ara stawiy $ohaterski opr naje8d8cy lecz zostay pokonane przez przewa-ajcego licze$nie wroga <raag zostao o$l-one, $ronione przez dzielnych mieszczan i nieliczne oddziay miejskie /orda *haosu pod wodz ,Dena Krwaw !o% idc wzdu- wy$rze-y dotara pod "rengrad <otgi *haosu trium#oway 21rd wycia i okrzykw mordowano mieszka%cw pnocnych osiedli Na ziemi sprowadzono demony, car wyda odezw do imperialnych wadcw z pro1$ o pomoc Liczni go%cy opu1cili stolic, a$y prosi+ o pomoc ka-dego, kto mg jej udzieli+, niektrzy dotarli nawet do odlegej "stalii czy 4ilei Losy KisleDa i zamieszkujcych go narodw $yy teraz w rkach skconych ssiadw !eterminacja i upr o$ro%cw sprawiy, -e /ordy *haosu nie przeszy przez KisleD *arski apel, jaki ogoszono na dworze w Nuln dotar do uszu modego arystokraty 5agnusa Don 9ildho#ena <omienne mowy modego czowieka ponownie zjednoczyy Imperium <owstaa ol$rzymia armia, ktra ruszya na pnoc <ado <raag, armie 6saDara Kula runy na KisleD o$legajc stolic wraz ze znajdujcymi si tam wojskami 6rmia 5agnusa stacjonowaa wtedy w .stlandzie, w po$li-u miasta 2urzen 4am dokonano podziau :edna cz1+ armii ruszya na pnoc, a$y od$i+ o$legany "rengrad, druga pod wodz 5agnusa ruszya na wschd, $y po kilku tygodniach marszu stan+ do walki z hordami pnocy 0jednoczone wojska Imperium i KisleDa zatryum#oway nad naje8d8c ,tolica $ya $ezpieczna, ale roz$ita /orda *haosu nadal stanowia zagro-enie dla kraju !o ostatniej $itwy doszo w po$li-u Lasu 'roDodskiego, armia 6saDara Kula zostaa pokonana przez sprzymierzonych KisleDici zaczli oczyszcza+ swoje ziemie z niedo$itkw /ordy *haosu, Ludzie wracali do opuszczonych domostw KisleD ponis ol$rzymie straty, zniszczone osiedla wymagay od$udowy, mosty i drogi tak-e zostay w wielu miejscach zniszczone !ziea od$udowy podjto si dopiero dwie1cie lat p8niej Na Kremlu 1witowano, 5agnus <o$o-ny zosta odznaczony ,re$rn 'wiazd KisleDa & niezwykle wa-nym odznaczeniem, $y pierwszym i jedynym cudzoziemcem ktry dostpi tego zaszczytu 2idzc zawzito1+ kisleDskich wojownikw w o$ronie ich kraju, oraz strategiczn wag tej o$rony, 5agnus, gdy zosta o$rany w 6,NEGI Imperatorem, postanowi ustanowi+ przymierze midzy Imperium, a KisleDem 2 6,NHNC KisleD zosta zaatakowany przez liczne armie $ar$arzy%cw z <nocy /orda *haosu dowodzona przez ,urth Lenka najechaa na KisleD, oraz na wschodnie o$szary Imperium *arska 6rmia dzielnie $ia si z przewa-ajcym licze$nie przeciwnikiem i w ostateczno1ci pokonay jego armi w $itwie pod 5azhorodem ,tary (wiat odetchn z ulg, na wie1+ o ostatecznym zwycistwie, niestety nikt nie zdawa so$ie sprawy, -e horda ,urthy Lenka jest #orpoczt znacznie wikszej armii *hwile grozy i zwtpienia miay nie$awem nadej1+ <ierwszy na drodze wszechpot-nej armii 6rchaona $y KisleD i jego konni wojownicy 6rchaonowi udao si zjednoczy+ armie wszystkich 5rocznych <otg w jedn cao1+ <od swoimi sztandarami zgromadzi nieprzeliczone zastpy wojownikw ze wszystkich plemion pnocy 2yznawcy Khorna, 4zeentcha, ,laneesha oraz Nurgla, od ponad dwustu lat nie kroczyli pod jednym sztandarem Niektrzy kisleDscy szamani wieszczyli rychy koniec 1wiata, w grodach i miastach caratu zaczto przygotowywa+ si na najgorsze, gromadzono zapasy oraz or- *aryca Katarzyna z cierpliwo1ci suchaa wie1ci z granicznych stanic Liczne podjazdy plemion z <nocy staway si coraz trudniejsze do odparcia, liczne osady zostay zniszczone w wyniku tych najazdw, cz1+ opuszczono na rozkaz carycy, zostawiajc zaogi w kilku najlepiej umocnionych grodach Najgorsze miao dopiero nadej1+P

ojna z Chaose

Niewiele wiadomo o pierwszych wadczyniach KisleDa & znamy jedynie ich imiona i liczne dokonania, lecz wiedza o ich przodkach jest nika 5iska przeprowadzia 'ospodarw przez Najwy-sz <rzecz, po czym zdo$ya pnocne o$szary KisleDa, a dokonana przez ni rze8 <raag jest znana z niejednej ungolskiej pie1ni !la wrogw $ya niezwykle okrutna & )ngoowie do czasw o$ecnych strasz swe dzieci jej imieniem 6le w$rew opinii historykw potra#ia okaza+ lito1+, swoj opiek roztaczaa na tych ktrzy przychodzili z pro1$ o to 4aki los czeka midzy innymi plemiona ungolskie Kozakw czy 2aachw 'ro$owiec 5iski pono+ znajduje si gdzie1 pod <raag, uczeni twierdz, -e dlatego wielu Ludzi popenia $d, mylnie twierdzc, -e pod miastem spoczywa dawno zapomniana $ogini & 6rianka Nastpczyni 5iski $ya ,zojka, wielka *han>Krlowa dziki ktrej KisleD sta si jednym pa%stwem 4o wa1nie za jej panowania na ruinach imperialnej osady "isig$ucht powstao miasto KisleD & p8niejsza stolica pa%stwa 0a jej rzdw nastpi zmierzch wadzy wielkich ungolskich chanw 2ielkie miasto NorDard zostao zdo$yte, a licznym o$ro%com oszczdzono -ycie w zamian za wierno1+, jak przysigli *arycy ,zojka mimo -e $ya crk 5iski okazywaa miosierdzie pod$ijanym ludom 0a jej zgod ungolskie plemiona mogy powrci+ na pnocne tereny KisleDa Nadal $yo tam wiele ziem, poniewa- 'ospodarowie pre#erowali -yzne tereny !o$ryrionu ,zojka przez reszt -ycia staraa si za$ezpieczy+ pa%stwo przed zagro-eniami z zewntrz, pokonujc 0ielonoskrych w $itwie pod *hernigoDem <ierwsza caryca spocza w1rd murw z$udowanego za jej -ycia Lodowego <aacu Nieliczni uciekinierzy z pogr-onego wojnami Imperium od kilku stuleci -yli w KisleDie handlujc z )ngoami 2raz z przy$yciem 'ospodarw wikszo1+ z ich osad poddaa si nowym przy$yszom Nieliczne stawiy opr liczc na pomoc, o jak prosili wschodnich wadcw Imperium 2adza carw o$ja wic nie tylko )ngow i =opsmenw, ale tak-e uciekinierw z zachodu 21rd nich $yo wielu Ludzi o$ytych w rzemiosach, w tym tak-e znajcych si na zaawansowanych metodach wytwarzania pancerzy i $roni Ludzie ci wnie1li wiele w rozwj nowo powstaego pa%stwa <o latach zatracili pami+ o swoim jzyku i zostali w peni zasymilowani przez kultur 'ospodarw =ozpocz si okres rozwoju, wysano misje dyplomatyczne do granicznych wadcw Imperium, ktrzy musieli pogodzi+ si z utrat ziem na wschodzie 0a rzdw kolejnych wadcw KisleDa $udowano nowe miasta i twierdze, kolejne o$szary $yy oczyszczane z 'o$linoidw czy 0wierzoludzi :u- wtedy pojawiy si pierwsze dro$ne najazdy ludw z <nocy, nie $yy jednak wielkie i nie stanowiy zagro-enia dla kraju, wszystkie zostay odparte przy minimalnych stratach

Narodziny Kisleva

!rza Chaos!

I24 | S t r o n a

Warheim

9brojna chorgiew z *is#e)a<


isle\ le"y na #%nocnymFwsc'o!$ie Starego wiata( 4&!rowcy, ktr$y #r$ekroc$ wsc'o!nie granice 3m#erium na#otkaj na swej !ro!$e g&ste, #rastare lasy, $a ktrymi ro$cigaj si& otwarte ste#y, ktre ro$cigaj si& a" !o #o!n"a 0r 6ra+ca wiata( 9imy w 6isle\ie s mro8ne, surowe i !%ugie( /r$e$ niemal #% roku skuta lo!em $iemia smagana jest nie"nymi bur$ami i #%nocnym wiatrem( =niejs$e osa!y w$nos$one s $ !rewna, je!ynie wi&ks$e miasta i najbogatsi $ bojarw mog #o$woli sobie na u"ywanie kamienia( 6isle\ le"cy na rubie"ac' Starego wiata wielokrotnie $osta% !owia!c$ony 3nwa$jami .'aosu, ktre niemal !o#rowa!$i%y mro8n krain& !o u#a!ku( 0rasanci .'aosu i $brojne sta!a 9wier$olu!$i niemal ka"!ego tygo!nia #r$ekrac$aj granice 6isle\a #alc i grabic #r$ygranic$ne osa!y, by w ko+cu ulec s#r$ymier$onym si%om 3m#erium i 6isle\a, ktre o! c$asw =agnusa /obo"nego trwaj w sojus$u( 4 kraju "yjcym w cig%ym $agro"eniu $e strony .'aosu mies$ka+cy wykor$ystuj ws$ystkie mo"liwoci #owstr$ymania kolejnyc' 'or! naje8!8cw( /o!c$as g!y w innyc' krainac' #roci "o%nier$e r$a!ko mog sobie #o$woli na najs%abs$y nawet #ancer$, w 6isle\ie niemal ws$yscy wojownicy nos$ #ancer$e skr$ane lub *utr$ane( S%us$nie u$naj, "e o!#arcie naja$!u .'aosu wymaga ka"!ej mo"liwej *ormy obrony( 6isle\scy bojar$y, c$yli s$lac'ta i !ow!cy, nos$ lekkie #ancer$e !obrej jakoci, c$asami !o!ajc elementy o#ancer$enia kolc$ego( He!ynie towar$ys$e #ancerni $ ;egionu 0ry*a, ci&"kiej kisle\skiej konnicy, #osia!aj $broje, ktre #o! w$gl&!em jakoci i wytr$yma%oci nie ust&#uj #ancer$om nos$onym #r$e$ "o%nier$y $ elitarnyc' *ormacji innyc' krain( .$&sto %c$ elementy o#ancer$enia kolc$ego i #%ytowego, natomiast ic' $nakiem ro$#o$nawc$ym s s#ic$aste 'e%my( 4 !u"ej mier$e to !$i&ki s#rawnoci bojowej i m&stwu tyc' konnyc' wojownikw 6isle\ wci" o#iera si& inwa$jom .'aosu $ mro8nyc' /ustkowi .'aosu( /omimo nieustannego $agro"enia i "ycia w cieniu =roc$nyc' Cogw lu!no 6isle\a #iewa, ta+c$y i bawi si& tak samo lub mo"e nawet bar!$iej ni" inne naro!y Starego wiata( 9brojna c'orgiew $ 6isle\a re#re$entuje o!!$ia% $%o"ony $ twar!yc' mies$ka+cw mro8nej krainy, $nanyc' $ m&stwa w walce i nies#otykanej o!wagi( /o!c$as g!y mies$ka+cy 3m#erium $!aj si& lekcewa"y kulty .'aosu, mies$ka+cy 6isle\a $ $a#a%em go!nym %owcw c$arownic wys$ukuj #ierws$yc' $nakw !e#rawacji i nis$c$ kulty =roc$nyc' Cogw ogniem i miec$em( 4i&ks$o obywateli 6isle\a straci%o !omy lub ukoc'anyc' w walce $ Aor!ami .'aosu i $!aj sobie s#raw&, "e je!ynie cig%a c$ujno i s%us$ny gniew mo"e ocali mro8n krain& #r$e! u#a!kiem(

Wyb"r postaci<
)brojna chorgiew z KisleEa musi $awiera nie mniej ni" 4 i nie wi&cej ni" I@ mo!eli( 0rac$ ma @JJ zotych koron, ktre musi #r$e$nac$y na rekrutacj& mo!eli !o !ru"yny(

?ohaterowie<
?&A:F< )brojn chorgwi z KisleEa musi !owo!$i *ojar( *ojar mo"e by tylko je!en! =:Z0S ,F 8&1L albo *:.;:+ LFSL+:< *ojar mo"e lic$y na ra!& i #omoc $agistra Aodu albo Kapana +rsuna, lec$ nig!y obu nara$( .&FLC9+0*< 4 s$eregi kom#anii mo"na wcieli je!nego #orucznika( :10L :+ < *ojar mo"e wcieli w s$eregi dru%yny !wc' Adiutantw(

Stronnicy<
9?F&A+G< *ojar mo"e wcieli w s$eregi )brojnej chorgwi z KisleEa !owoln ilo )brojnych 1nale"y je!noc$enie #ami&ta o $asa!$ie ogranic$ajcej lic$b& mo!eli )brojnej chorgwi KisleEa !o I@ #ostaci2( *&9:* albo =G80WG< 4 kom#anii mo"e s%u"y maksymalnie #i&ciu Kozakw albo sie!miu $yliwych( %LS:F9 albo +&=:1:< *ojar )brojnej chorgwi z KisleEa mo"e !owo!$i maksymalnie tr$ema 0usarzami albo tr$ema (omadami( +0,1`W0,1`< *ojar mo"e wcieli w s$eregi dru%yny je!nego (iedCwiedzia(

=achiny<
9:.F9TZ albo FG1W:+< *ojar mo"e wy#osa"y )brojn chorgiew z KisleEa w je!en zaprzg albo je!en rydwan(

+ajemne &strza<
)brojna chorgiew z KisleEa mo"e $atru!ni nast&#ujce (ajemne "strza- balistyk, bombardier, goniec, gladiator, kartogra', kupiec, owca nagrd, medyk, minstrel, miotacz oowiu, ochroniarz, pogromca trolli, poszukiwacz zota, rozbjnik, rycerz najemny, skryba, skrytobjca, stra%nik drg, szczuroap, tilea,ski kusznik, tre'ni, zodziej, zwadCca, zwiadowca(

.ocztkowa #iczba .unkt"w 1o!wiadczenia<


?&A:F ro$#oc$yna gr& $ 2J #unktami 7owiadczenia( =:Z0S ,F 8&1L albo *:.;:+ LFSL+: ro$#oc$yna gr& $ I2 #unktami 7owiadczenia( .&FLC9+0* ro$#oc$yna gr& $ E #unktami 7owiadczenia( :10L :+ ro$#oc$yna gr& nie #osia!ajc #unktw 7owiadczenia( S F&++0CG ro$#oc$ynaj gr& nie #osia!ajc #unktw 7owiadczenia(

+atura<
GB<)57;G7(

abe#a umiej(tno!ci

9brojnej chorgwi z *is#e)a


W:8*0 S F9, 8,C*0, :*:1, =0C*0, S0;&W, S9G?*& C0&W, S.,C A:8+,

9asady specja#ne<
4 #r$y#a!ku )brojnej chorgwi z KisleEa maj $astosowanie #oni"s$e $asa!y s#ecjalne?&A:F =:Z0S
,F 8&1L

*is#e)ici<
6isle\ici traktowani s w osa!ac' 3m#erium $ !u" re$erw( 3stnieje je!nak gru#a s#o%ec$na, ktra w c'arakterystyc$ny !la siebie s#osb wi!$i $ysk tam, g!$ie inni nawet nie c'c s#ojr$e ( 0il!ia 6u#cw, $r$es$ajca r"nego ro!$aju 'an!lar$y re#re$entuje s#ecy*ic$ne #o!ejcie !o #o!!anyc' .arycy 6atar$yny( 9 je!nej strony 'an!lar$e os$ukuj 6isle\itw, s#r$e!ajc im towary #o $awy"onyc' cenac', starajc si& $e!r$e jak najwi&cej $%ota, a $ !rugiej strony, 'an!lar$e #r$ekonani, "e 6isle\ici nie !onios lokalnym w%a!$om, o*eruj eg$otyc$ne i c$&sto nielegalne towary, ktryc' $ #ewnoci nie $ao*erowaliby tak s$ybko innym kom#aniom( 4 gr$e o!$wiercie!la to $asa!a, $go!nie $ ktr 6isle\ici $a ka"!y $aku#iony w trakcie sekwencji po potyczce #r$e!miot mus$ $a#%aci !o!atkowym $%otem( 3 tak, warto #r$e!miotu ktrego cena nie #r$ekrac$a 2J )K w$rasta o kolejne *C )KY ekwi#unek ktrego warto #o!stawowa oscyluje w granicac' o! 2I )K !o @J )K $ostaje $wi&ks$ona o kolejne 2*C )K, $a $a #r$e!mioty, ktryc' cena #o!stawowa #r$ekrac$a @I )K 6isle\ici mus$ !o#%aci kolejne 4*C )K( 9 !rugiej strony 0il!ia 6u#cw $nac$nie c'&tniej o*eruje kom#anii swe towary( 6isle\ici otr$ymuj #remi& E2 !o r$utu na 1&S T.+&Q ekwi#unku, w trakcie sekwencji po potyczce(

*:.;:+ LFSL+: .&FLC9+0* :10L :+

] ] ] ] ] ] Aista umiejtnoci !ost&#na !la $agistra Aodu umies$c$ona $osta%a w F&9190:8, NN000< =:Z0:( Aista umiejtnoci !ost&#na !la Kapana +rsuna umies$c$ona $osta%a w F&9190:8, NN0000< =&180 WG( ] ] ] ] ] ] ] ] ]

I 25 | S t r o n a

3antasy Skirmish

Lmiej(tno!ci specja#ne<
*ohater )brojnej chorgwi z KisleEa, ktry osign% kolejny #o$iom !owia!c$enia i w ramac' ro$woju wylosowa% (" 8 +$9:;<6("=> mo"e naby je!n $ umies$c$onyc' #oni"ej umiejtnoci specjalne( 4i&cej in*ormacji na temat nauki umiej&tnoci $amies$c$ono w F&9190:8, Y00< *:=.:+0:(

?ohaterowie<
6isle\ici to wyjtkowo krewcy, cec'ujcy si& !u" o!wag #o!!ani .arycy 6atar$yny( )o w%anie mo!ele takic' bohaterw twor$ tr$on !ru"yny ora$ stanowi o $amo"noci i #resti"u kom#anii( )brojna chorgiew z KisleEa mo"e #osia!a !o s$eciu bohaterw, $ ktryc' je!en musi #e%ni rol& #r$yw!cy( He!noc$enie nale"y je!nak $auwa"y , "e s$stym bohaterem mo"e $osta , w !ro!$e awansu, je!ynie je!en $e stronnikw 1wi&cej in*ormacji $naj!uje si& w F&9190:8, N0000< *:=.:+0:2( =o!ele bohaterw, w o!r"nieniu o! stronnikw, mog #os%ugiwa si& $nac$nie s$ers$ym wac'lar$em ekwi#unku, mog !$ier"y magic$n bro+ a tak"e #os%ugiwa si& innymi, r$a!ko s#otykanymi #r$e!miotami $!obytymi w c$asie kam#anii(

1owodzenie Rty#ko dow"dcaS<


6or$ystajcy $ tej umiej&tnoci K?4VK.7 cies$y si& #os%uc'em u #o!w%a!nyc'( <miej&tno #o$wala ws$ystkim #ostaciom 1bohaterom lub stronnikom2, ktr$y $naj!uj si& w o!leg%oci nie #r$ekrac$ajcej I2O o! K?4VK.:, #r$er$uci nieu!any test C,C% .F9GWU1C9GC%, wynik !rugiego r$utu jest ostatec$ny( Gale"y #ami&ta , "e umiej&tno ta nie ma $astosowania w #r$y#a!ku, g!y K?4VK.7 jest "szoomiony!, $osta% #owalony na ziemi! lub +cieka!(

?ojar<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< I C@ 9* 2J N 2J ==

*awa#erzysta<
*ohater biegle je8!$i konno lub na innyc' wier$c'owcac'( K$i&ki umiej&tnoci mo!el mo"e #r$er$uci nieu!any test jeCdziectwa, wynik !rugiego r$utu jest ostatec$ny(

*rzepki<
*ohater, ktry #osia!a t& $!olno , w c$asie wielu w&!rwek i #otyc$ek nabra% niesamowitej kr$e#y( =o"e nosi #ancer$e ignorujc ujemne mo!y*ikatory !o 0 i S9( /ona!to, bohater wyekwi#owany w paw% 1$obac$ F&9190:; NY< ,*W0.L+,*2 mo"e biega&(

=ocna g'owa<
*ohater #otra*i s#oro wy#i i je!noc$enie $ac'owa w$gl&!n tr$e8wo ( 9!olno $wi&ks$a o!#orno bohatera na !$ia%anie alko'olu ora$ narkotykw i truci$n( *ohater otr$ymuje $agiczn "chron 5X #r$eciwko e*ektom !$ia%ania zatrutego or%a lub 97)5<)B0? 7)76< ora$ $a"ywanyc' G756?):6V4 i s#o"ywanyc' =36S)<5(

Fanger<
6isle\ici $nani s $ u#oru i !eterminacji, $ jak #okonuj ws$elkie #r$es$ko!y( *ohater ignoruje kary $a #orus$anie si& #o terenie trudnym, $a ujemne mo!y*ikatory $a #orus$anie si& #o terenie bardzo trudnym $mniejs$one s o #o%ow& 1teren bardzo trudny nale"y traktowa jako teren trudny2( /ona!to, 57G0B5 mo"e biega& #o terenie trudnym lub terenie bardzo trudnym, a tak"e wte!y, g!y #okonuje przeszkody ora$ automatyc$nie $!aje ws$ystkie testy terenu niebezpiecznego(

Fewe#ator Rty#ko dow"dcaS<


6om#ania !owo!$ona #r$e$ rewelatora cies$y si& s#orym bogactwem i s$c$&ciem( /o $ako+c$eniu ro$grywki, jeli K?4VK.7 nie $osta% yczony z akcji!, w trakcie sekwencji po potyczce, na #otr$eby $asa! s#r$e!a"y Bupw kom#ania traktowana jest tak jakby s#r$e!a%a je!n c$& Bupu wi&cej, ni" ma to *aktyc$nie miejsce(

Cojar$y $ 6isle\a to o!wa"ni, c'ary$matyc$ni i walec$ni arystokraci !owo!$cy wielkimi armiami ale te" mniejs$ymi o!!$ia%ami "o%nier$y i ko$akw( Cojar$y walc$ na $rytyc' ko+skimi ko#ytami, #r$esikni&tyc' krwi #obojowiskac' i na $as%anyc' tru#ami ulicac' miast( Cojar$y !owo!$cy $brojnymi c'orgwiami w&!ruj #o krainac' 6isle\a by ogniem i miec$em str$ec lenna .arycy 6atar$yny #r$e$ naja$!ami 0rabie"cw .'aosu, $brojnyc' sta! 9wier$olu!$i i ban! 9ielonoskryc'( )oc$ nieko+c$ce si& kam#anie wojskowe na terenie 6isle\a i #o$a jego granicami( Cojar$y wie!$, co na#raw!& lic$y si& na #olu bitwy( C%:F:* ,FGS G*: ?&A:F:< *:.0 :+ S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I I I 3 3 1 I 1 ^ =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< *ojar #osia!a S9):;B) i =3B.9, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y !ow!c& w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L 9?F&A+,A C%&F\ZW0 9 *0S8,Y:( 9:S:1G S.,CA:8+,< 1&WU1C:< #osta 1bohater lub stronnik2, ktra $naj!uje si& w o!leg%oci nie #r$ekrac$ajcej CO o! swojego ka#itana, mo"e u"y jako #o!staw& testu warto ws#%c$ynnika C,C%G .F9GWU1C9, swojego K?4VK.:( Gale"y #ami&ta , "e $asa!a ta nie ma $astosowania w #r$y#a!ku, g!y ka#itan jest "szoomiony!, $osta% #owalony na ziemi! lub +cieka!(

=agister 8odu albo *ap'an Lrsuna

=agister 8odu<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>I 5@ 9* 2J N 2J ==

reser<
*ohater w nie$wykle #recy$yjny i $r&c$ny s#osb #otra*i kierowa !$ia%aniami (iedCwiedzia( (iedCwiedC ktry $naj!uje si& w o!leg%oci nie #r$ekrac$ajcej CO o! 6resera, mo"e u"y jako #o!staw& testu warto ws#%c$ynnika C,C%G .F9GWU1C9, bohatera( /ona!to 6reser mo"e utr$yma w ry$ac' (iedCwiedzia $naj!ujcego si& w o!leg%oci !o I2O( Gale"y #ami&ta , "e $asa!a ta nie ma $astosowania w #r$y#a!ku, g!y bohater jest "szoomiony!, $osta% #owalony na ziemi! lub +cieka!(

Wo6nica<
*ohater #otra*i #owo$i wo$em, #owo$em, a nawet ry!wanem( K$i&ki umiej&tnoci mo!el mo"e #r$er$uci nieu!any test powo%enia, wynik !rugiego r$utu jest ostatec$ny(

9ab"jczy cios<
K$i&ki uc$estnictwu w wielu walkac' $ 0rabie"cami .'aosu i $brojnymi sta!ami 9wier$olu!$i 6isle\ici osign&li !oskona%o w s$tuce $abijania i c$yni to na! #o!$iw s$ybko i g%a!ko( 4s$ystkie : :*0 wykonane #r$e$ bohatera w 'azie walki wrcz #o!legaj $asa!$ie s#ecjalnej 97CVH.9: .3?S(

9wiadowca<
*ohater #o!lega $asa!$ie s#ecjalnej 9437K?4.7(

)ra!ycja ;o!u to magia $imy, mro$u i niegu( =agistrowie tej )ra!ycji na$ywani s ;o!owymi .$aro!$iejami( 3c' "ywio%em jest mro8ny wiatr, l! i $ima( Giec'&tnie witaj lato i r$a!ko #o!r"uj !o cie#lejs$yc' rejonw Starego wiata, $amiast tego wol otac$a si& #ot&g i majestatem, w%a!ajcej #%noc Starego wiata, $imy( =agistrowie ;o!u wra$ $e w$rostem mocy cora$ silniej reaguj na $miany #r roku( ;atem s $m&c$eni i os#ali, ale wra$ $ na!ejciem c'%o!nej #%nocnej jesieni staj si& #obu!$eni i #o!ekscytowani, $ niecier#liwoci oc$ekujc na!c'o!$cej $imy( 4 c$asie !%ugiej, mro8nej #%nocnej $imy ;o!owi .$aro!$ieje #romieniej i staj si& bar!$o aktywni, $ wolna us#akajajc si& i milkn wra$ $ na!ejciem krtkiej wiosny( =agistrowie 6olegium ;o!u ba!aj )ra!ycj& ;o!u i mani#uluj wy#e%niajc 6isle\ mro8n =agi )%a( 3 c'o 9mperialny 7ekret o $agii nie ws#omina o 6olegium ;o!u, to na #oc$tku dd>3 wieku, /atriarc'owie 3m#erialnyc' 6olegiw =agii, g%wnie $a s#raw nacisku 3m#eratora 6arlaFDran$a, 7rF<lryka i Corisa )o!bringera F 0ra*a =i!!en'eim ora$ samej ;o!owej 6rlowej F nast&#c$ymi .ara 6isle\a 5a!'i Cok'a, u$nali istnienie 6olegium ;o!u ora$ nawi$ali kontakt $ =agistrami tej )ra!ycji( C%:F:* ,FGS G*: =:Z0S F: 8&1L< =:Z 8&1L S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I 3 3 3 3 1 3 1 ^ =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< $agister Aodu #osia!a S9):;B) i or&" o!#owie!ni !la swojego 6olegium =agii 1$obac$ F&9190:; NN000< =:Z0:2( 9:S:1G S.,CA:8+,< =:Z< $agister $agii $na je!no $akl&cie $ 6radycji $agii Aodu( 4i&cej in*ormacji $naj!uje si& w F&9190:8, NN000< =:Z0:(

I2@ | S t r o n a

Warheim albo

.orucznik<
J>I 5@ 9* 2J N 2J == 80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>I 5J 9* 2J N 2J ==

*ap'an Lrsuna<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:<

Kuc'owni <rsuna tros$c$ si& o #otr$eby wiernyc' w ca%ym 6isle\ie, a w s#ora!yc$nyc' #r$y#a!kac', tak"e #o$a jego granicami( K$i&ki %asce $sy%anej #r$e$ #ot&"nego ?jca /ranie!8wie!$ia mog wy#e%nia swoje #owo%anie( 6a#%ani <rsuna $ostaj #r$y!$ieleni !o #os%ugi w okrelonym monastyr$e( Hest te" niewielu w&!rownyc' ka#%anwFka$no!$iejw, ktr$y w&!ruj #o skutyc' lo!em rubie"ac' 6isle\a, umacniajc wiar& wr! c'%o#stwa i walc$cyc' na granicy "o%nier$y( 6a#%an <rsuna, ktry w trakcie swojej #os%ugi wyka$a% "arliw wiar& i !owi!% wyjtkowego #r$ywi$ania !o religijnyc' !ogmatw swojego 6ultu, staje si& wybra+cem ?jca /ranie!8wie!$ia( S%u!$y <rsuna, ob!ar$eni #r$e$ bstwo wyjtkow %ask, s $obowi$ani !o najwi&ks$yc' wyr$ec$e+ !la c'wa%y swego boskiego #atrona( 4ybra+cy <rsuna #osia!aj ws$ystkie cnoty, ktre ceni sobie ic' #ot&"ne bstwo i !$ia%aj jako jego r$ec$nicy wr! miertelnyc'( 6a#%ani <rsuna cies$ si& wielkim #owa"aniem $arwno wr! #os#lstwa jak i bojarw, ktr$y c$&sto #owier$aj im !owo!$enie na! swoimi o!!$ia%ami C%:F:* ,FGS G*: *:.;:+: LFSL+:< *:.;:+LFSL+: S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I I 3 3 3 1 3 1 ^ =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< Kapan +rsuna #osia!a S9):;B) i )?/V5 C?H?4:, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y ka#%ana w !o!atkowy or&" i #ancer$ o!#owie!ni !la 6ocio%a <rsuna 1$obac$ F&9190:; NN0000< =&180 WG2( 9:S:1G S.,CA:8+,< ?;&Z&S;:W0,[S W& LFSL+:< Kapani +rsuna mog w$nie mo!%y !o swego boga, by ten ob!ar$y% ic' oc'ron #r$e! magic$n moc wrogw( Ko#ki Kapan +rsuna $naj!uje si& na #olu bitwy 1i nie +cieka!, nie $osta% #owalony na ziemi! lub "szoomiony!2 generuje na #otr$eby grac$a !wie Kostki Rozproszenia( 1LC%&W+G< Kapan +rsuna $na je!n $ =&180 W 1& LFSL+: wys$c$eglnion w F&9190:8,< =&180 WG( *:.;:+>W&A&W+0*< Kapan +rsuna mo"e nosi $broj& i o!mawia $odlitwy do +rsuna( =&180 WG 1& LFSL+:< Kapani +rsuna otr$ymuj o! swego boga nie$wyk%e moce, ktrymi ra$i mog swyc' wrogw w bitwie( 4 'azie magii ka#%ani mog w$nie !wie r"ne mo!litwy( =o!litwy !$ia%aj tak samo jak $akl&te c$ary o #o$iomie mocy @( ? ile nie #o!ano inac$ej w ic' o#isie, mo"na ic' u"y w stosunku !o samego ka#%ana, tu!$ie" !owolnej #ostaci 1bohatera lub stronnika2 w o!leg%oci !o I2R o! !uc'ownego( .&Z:F1:< <rsun to surowe i be$w$gl&!ne bstwo, wymagajce o! ;u!$i o!wagi i !oskona%oci w ka"!ej !$ie!$inie "ycia( Kapani +rsuna !ar$ G3BG743.3S ws$ystkie mo!ele #r$eciwnika, ktryc' warto ws#%c$ynnika C. wynosi C lub mniej( 4i&cej in*ormacji na temat $asa! G3BG743.3 $naj!uje si& w F&9190:8, Y000< .SGC%&8&Z0:(

/oruc$nik, #r$yboc$ny Cojara, jest $ast&#c !ow!cy o!!$ia%u wojskowego( 6an!y!at na to stanowisko musi wyka$a si& wyjtkowym o#anowaniem i $!olnoci !owo!$enia( /oruc$nicy $ 6isle\a c$&sto #rowa!$ !o boju $brojne c'orgwie $%o"one $e $brojnyc', ko$akw ora$ kawaler$ystw( ?bowi$kiem ka"!ego #oruc$nika jest !ok%a!ne wykonanie ro$ka$u !ow!cy( 9!ar$a si& c$asem, "e musi w tym celu u"y si%y lub gr8b wobec $brojnyc'( Gajle#si #oruc$nicy $aws$e walc$ w #ierws$ym s$eregu, a $ #ola bitwy sc'o!$ jako ostatni, c$&sto !8wigajc na #lecac' rannyc' towar$ys$y broni( /otra*i be$b%&!nie oceni mo"liwoci i stan emocjonalny ka"!ego $e swyc' #o!w%a!nyc'( C%:F:* ,FGS G*: .&FLC9+0*:< .&FLC9+0* S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I I 3 3 3 1 3 1 P =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< 6a"!y porucznik #osia!a S9):;B) i =3B.9, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y o*icera w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L 9?F&A+,A C%&F\ZW0 9 *0S8,Y:(

:diutant<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>2 2J 9* 2J N 2J ==

7!iutanci towar$ys$ Cojarom w bitwie i #o!r"y, $!obywajc !owia!c$enie i umiej&tnoci #r$y!atne w walce( 9a$wyc$aj wywo!$ si& $ ro!w s$lac'eckic', je!nak r$a!ko ic' obowi$ki wykrac$aj #o$a $aj&cia go!ne s%u"cyc'( 9wykle ic' je!ynym $a!aniem jest #r$ynos$enie ja!%a i na#itku o*icerom lub $ajmowanie si& or&"em i #ancer$em( .i&"ka s%u"ba ma nauc$y ic' #okory i wytr$yma%oci na tru!y, a tak"e #r$ygotowa !o bycia o*icerem( C%:F:* ,FGS G*: :10L :+ :< :10L :+ S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I 2 2 3 3 1 3 1 J =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< Adiutant #osia!a S9):;B), grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y mo!el w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L 9?F&A+,A C%&F\ZW0 9 *0S8,Y:(

I 2C | S t r o n a

3antasy Skirmish

Stronnicy<
4 s$eregac' )brojnej chorgwi z KisleEa mo!ele stronnikw #r$e!stawiaj wojownikw, s%u"cyc' swym s$lac'etnie uro!$onym #r$yw!com, re#re$entowanym #r$e$ mo!ele bohaterw( /ona!to, nale"y $auwa"y "e sami stronnicy nie twor$ je!nolitej gru#y, lec$ !$iel si& na !wie #o!gru#y( /ierws$ $ nic' re#re$entuj mo!ele )brojnych, Kozakw, $yliwych. 0usarzy i (omadw, ktr$y w miar& #ost&#u kam#anii $!obywaj !owia!c$enie ora$ ekwi#unek, #o!nos$c swoje ws#%c$ynniki i umiej&tnoci( Krug #o!gru#& stanowi mo!el (iedCwiedzia( )wierzta nie $!obywaj !owia!c$enia( 4s$yscy stronnicy, nale" !o je!nej $ grup stronnikw lic$cyc' o! je!nego !o #i&ciu mo!eli re#re$entujcyc' #ostacie tego samego ro!$aju( =o!ele nale"ce !o grupy stronnikw $!obywaj tyle samo !owia!c$enia ora$ nabywaj te same ro$wini&cia co ic' towar$ys$e(

*ozak albo =y!#iwy

*ozak<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>@ 5J 9* 2J N 2J ==

9brojny<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< JX 2@ 9* 2J N 2J ==

9brojni to wojownicy wywo!$cy si& $ c'%o#w lub mies$c$an $amies$kujcyc' 6isle\( 4i&ks$o $ostaje #owo%ana !o c$ynnej s%u"by na okres #i&ciu lat( ?!!$ia%y $brojnyc' #atroluj trakty, ste#y i lasy 6isle\a, o!#ierajc ataki naje8!8cw( .'o stanowiska !ow!c$e s $!ominowane #r$e$ Cojarw, to w 6isle\ie obowi$uje system awansu o#arty na $!olnociac' wojownika( /rosty c'%o# lub mies$c$anin mo"e wi&c !os%u"y si& wysokiej rangi( C%:F:* ,FGS G*: 9?F&A+,Z&< 9?F&A+G S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I 3 3 3 3 1 3 1 P =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< )brojny #osia!a S9):;B), grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y #osta w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L 9?F&A+,A C%&F\ZW0 9 *0S8,Y:( 9:S:1G S.,CA:8+,< 1FLBG+: &?S;LZ0( C%&F\BG< 4 trakcie rekrutacji mo!elu, kos$tem kolejnyc' 2@ zk mo"na awansowa je!nego zbrojnego na chor%ego dru%yny( SGZ+:80S :< 4 trakcie rekrutacji mo!elu, kos$tem kolejnyc' 2J zk mo"na awansowa je!nego zbrojnego na sygnalist dru%yny(

6o$acy nale"eli !o #lemienia <ngo%w, ktre $ajmowa%o tereny na #%nocny wsc'! o! 3m#erium( /lemi& $e wsc'o!u, $wane 0os#o!arami, najec'a%o na ic' $iemie, #o!bi%o lub <ngo%w i $a%o"y%o #a+stwo 6isle\( 4 tej wojnie 6o$acy walc$yli #o stronie 0os#o!arw jako najemnicy #r$eciwko #o$osta%ym <ngo%om( 3c' nie$wyk%y styl walki wywar% s#ore wra"enie na stars$y8nie 0os#o!arw( ?! tamtego c$asu o!!$ia%y 6o$akw s%u"y jako gwar!ia Cojarw( ?becnie 6o$acy nie s ju" o!r&bnym #lemieniem, lec$ stanowi elitarne o!!$ia%y bojowe, twor$one $ najle#s$yc' wojownikw #oc'o!$cyc' $ ca%ego 6isle\a( <$brojeni w je!nosiec$ne miec$e s nie$wykle skutec$nymi wojownikami na #olu bitwy( C%:F:* ,FGS G*: *&9:*:< *&9:* S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I I 3 3 3 1 3 1 P =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< 6a"!y Kozak #osia!a S9):;B) i =3B.9, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y mo!el w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L 9?F&A+,A C%&F\ZW0 9 *0S8,Y:( 9:S:1G S.,CA:8+,< S9,F=0,F9(

albo

=y!#iwy<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>D 4J 9* 2J N 2J ==

=ylistwo jest je!n $ najstars$yc' #ro*esji w 'istorii Starego wiata( 6a"!y $ myliwyc' #otra*i tro#i $wier$&ta $ nie$wyk% wytrwa%oci i jest mistr$em ic' $abijaniu( ro!owisko i $wyc$aje !$ikic' $wier$t to rwnie" nieo!ro!ne elementy "ycia myliwyc'Y ka"!y $ nic' #osia!a wielk wie!$& na temat stwor$e+, "yjcyc' w !$ic$y, ic' o!mian i reakcji( ?sobom $ $ewntr$ myliwy mo"e si& wy!awa #onury i niekomunikatywny F jest to re$ultat jego samotnic$ego trybu "ycia i $awo!owyc' nawykw F by cic'ym, #orus$a si& be$s$elestnie( =yliwi tr$ymaj si& $ !ala o! wi&ks$yc' sku#isk lu!$kic' i c$&sto ubieraj si& w skry $wier$t, ktre $abili( 4 krajac' o $imnym klimacie obyc$aj ten ma nie tylko symbolic$ne, ale i #raktyc$ne $nac$enie( C%:F:* ,FGS G*: =G80W,Z&< =G80WG S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I 3 3 3 3 1 3 1 P =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ ?F&[a.:+C,F9< 6a"!y myliwy #osia!a S9):;B) i O<6, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y str$elca w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L 9?F&A+,A C%&F\ZW0 9 *0S8,Y:( 9:S:1G S.,CA:8+,< 9W0:1&WC:(

8 is t a e kw ip un ku

9br ojn ej c hor g wi z * is#e)a


?&%:
?F&[ 1& W:8*0 WFTC9
Cro+ wielka Cu%awa Aalabar!a 6o#ia =iec$ S$tylet )o#r bojowyLGa!$iak 4%c$nia 15 zk 3 zk 10 zk 30 zk 10 zk 2 zk 5 zk 10 zk 15 zk 25 zk 10 zk 10 zk 20 zk 5 zk 15 zk 30 zk 3 zk 5 zk 5 zk ,F&W0,

F&++0CG 15 zk 3 zk 10 zk 30 zk 10 zk 2 zk 5 zk 10 zk 15 zk 25 zk 10 zk 20 zk 25 zk 15 zk 5 zk 15 zk 3 zk 5 zk 5 zk

+&=:1:
?F&[ 1& W:8*0 WFTC9
Cu%awa =iec$ S$tylet )o#r bojowyLGa!$iak 4%c$nia 3 zk 10 zk 2 zk 10 zk 15 zk 10 zk 10 zk 20 zk 15 zk 5 zk 5 zk 5 zk

?F&[ 1& W:8*0 WFTC9


Cro+ wielka Cu%awa Aalabar!a 6o#ia =iec$ S$tylet )o#r bojowyLGa!$iak 4%c$nia

?F&[ 1GS :+S&W:


Cro+ miotana 1to#oryLm%oty2 Colas Ouk Ouk !%ugi ?s$c$e#

?F&[ 1GS :+S&W:


Cro+ miotana 1to#oryLm%oty2 6us$a Ouk /istolet /istolet #oje!ynkowy

?F&[ 1GS :+S&W:


Cro+ miotana 1to#oryLm%oty2 6us$a Ouk Ouk !%ugi =us$kiet ?s$c$e#

.:+C,F9
;ekki )arc$a Ae%m

.:+C,F9
;ekki re!ni .i&"ki /ukler$ )arc$a Ae%m

.:+C,F9
;ekki re!ni /ukler$ )arc$a Ae%m

I2D | S t r o n a

Warheim %usarz albo +omada

+ied6wied6<
J>4 IJJ 9* 2J N 2J == R.0,S9&S @J N 2@ == RW0,F9C%,=S 80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>I I@J 9* 5J N 5J ==

%usarz<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:<

/o!c$as g!y $wykli 6isle\a $asilaj s$eregi )brojnych i Kozakw, arystokraci s%u" *ojarom w inny s#osb( 9go!nie $ wielowiekow tra!ycj, s$lac'ta s$koli si& w walce w sio!le( Kosia!aj silnyc' bojowyc' rumakw, u$brojeni w 'artowan stal i !%ugie ko#ie o twar!yc' nic$ym !iament grotac', 0usarzy stanowi niewielk, ac$kolwiek wa"n c$& si% .arycy 6atar$yny( .'arakterystyc$nym !la tej *ormacji elementem wy#osa"enia s orle, sokole, jastr$&bie, a c$asem kruc$e, a nawet g&sie #ira( Giektr$y $ Ausar$y nos$ je na c$a#kac', s$ys$akac', !r$ewcac' ko#ii, tarc$ac', #r$y ko+skic' nogac', a tak"e na s%awnyc' w ca%ym Starym wiecie skr$y!%ac'( Giewielu ;u!$i !orwnuje wys$koleniu wojskowemu i s$tuce je8!$ieckiej Ausar$y( Cojowe rumaki tak bar!$o u*aj swym je8!8com, "e starc$y s%owo, a gotowe s wjec'a be$ obaw w sam ro!ek bitewnej $awieruc'y( 4i&8, ktra %c$y Ausar$a $ wier$c'owcem, nie o#iera si& na #r$emocy c$y brutalnoci, jak stosuj #omniejs$e rasy, by $musi niec'&tne konie !o u!$ia%u w bitwie( Ausar$e s ws$ak"e #raw!$iwymi mistr$ami kawaleryjskimi, a ic' ws#ania%e rumaki $naj !obr$e swym #anw i wy#e%niaj ic' wol& jakby kierowa%a nimi ws#lna myl( Ausar$e to !umni wojownicy o buntownic$yc' sercac', ca%kowicie #r$ekona o w%asnej wy"s$oci, a tak"e o g%u#ocie i ignorancji "o%nier$y innyc' ras( C%:F:* ,FGS G*: %LS:F9:< %LS:F9 S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I 3 3 3 3 1 3 1 P =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ *&[ ?&A&WG ^ 3 0 3 F F 3 1 5 ?F&[a.:+C,F9< 6a"!y 0usarz #osia!a S9):;B), =3B.9 i 4OV.9G3T, 6?G37 C?H?4B0? ora$ S3?KO? @ </59SU, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y kawaler$yst& w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L 9?F&A+,A C%&F\ZW0 9 *0S8,Y:( 9:S:1G S.,CA:8+,< 9:?UAC9G C0&S/ %LS:F9< He"eli mo!el #o!legajcy $asa!$ie s#ecjalnej 943B59T !ecy!uje si& $a!eklarowa szar% na #r$ystrojonego skr$y!%ami 0usarza to naj#ierw musi $!a test C., by s#raw!$i , c$y #okona strac' jaki w$bu!$aj w nim 'usarskie skr$y!%a( He"eli test $ako+c$y si& nie#owo!$eniem, to mo!el nie mo"e szar%owa& i nie mo"e si& #orus$y w 'azie ruchu, a !o ko+ca tury traktowana jest jak mo!el, ktry wykona% nieu!an szar%( *:W:8,F9GS :< 0usarz mo"e #r$er$uci nieu!any test jeCdziectwa, wynik !rugiego r$utu jest ostatec$ny(

?! nie#ami&tnyc' c$asw nie!8wie!$ie wyst&#owa%y w mitac' i legen!ac' 6isle\a( /o!!ani .arycy 6atar$yny o!nos$ si& $ s$acunkiem !o tyc' #ot&"nyc' i niebe$#iec$nyc' bestii i c$&sto $bieraj si&, aby obejr$e wyst&#y wytresowanyc' nie!8wie!$i, ktre towar$ys$ w&!rownym tru#om cyrkowym( Silni i o!wa"ni m&"c$y8ni tresujcy nie!8wie!$ie na$ywani s /oskramiac$ami, a najle#si $ nic' !ar$eni s #r$e$ 6isle\itw #raw!$iwym s$acunkiem( Gie!8wie!8 to nie$a#r$ec$alny w%a!ca lasw Starego wiata( /ot&"ne $wier$& c$c$one jest #r$e$ wiele ras $amies$kujcyc' kontynent, tak"e #r$e$ "yjcyc' na wsc'o!$ie 6isle\itw( 0rskie i lene nie!8wie!$ie Starego wiata to !u"e i silne bestie, #okryte g&stym, ciemnym *utrem c$&sto osigaj tr$y metry !%ugoci i niemal !wa metry wysokoci w k%&bie( =asywne, wy#e%nione #ot&"nymi $&bami s$c$&ki i ostre jak br$ytwa #a$ury stanowi miertelnie niebe$#iec$n bro+, ktr nie!8wie!$ie ro$s$ar#uj #r$eciwnikw( C%:F:* ,FGS G*: +0,1`W0,190:< +0,1`W0,1` S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa J I 0 5 I 3 I 3 J =aksymalna J I 0 5 I 3 I 3 J ?F&[a.:+C,F9< (iedCwiedC #osia!a $!olno bro, naturalna( (iedCwiedC nig!y nie mo"e u"ywa or&"a i #ancer$y( 9:S:1G S.,CA:8+,< 1LBG C,8, S F:C%, 9W0:1&WC:( +0,1`W0,1`< (iedCwiedC musi #o$ostawa w o!leg%oci !o CO o! bohaterw, ktr$y utr$ymuj go w ry$ac'( He"eli (iedCwiedC na #oc$tku swojej tury $naj!uje si& w o!leg%oci wi&ks$ej ni" CO o! mo!elu bohatera, $ac$yna !$ic$e ( Ko $ako+c$enia potyczki, w 'azie ruchw przymusowych grac$a, (iedCwiedC #orus$a si& o 2*CO w losowo okrelonym kierunku( He"eli ruc' $!$ic$a%ego (iedCwiedzia !o#rowa!$i !o kontaktu $ !owolnym mo!elem 1wrogim lub s#r$ymier$onym2 to ruc' ten traktuje si& jak !eklaracj& szar%y, ktra #o!lega $wyk%ym $asa!om 1atakowany mo!el mo"e $a!eklarowa reakcj na szar% w $wyk%y s#osb2( 9W0,F9T< (iedCwiedC nig!y nie $!obywa !owia!c$enia(

albo

+omada<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>4 IJJ 9* 2J N 2J == R.0,S9&S @J N 2@ == RW0,F9C%,=S

K$i&ki lekkiemu wy#osa"eniu i wietnemu wys$koleniu ungolscy noma!$i wykor$ystywani s w naj#r$er"niejs$yc' rolac' w jakic' tylko mo"na wykor$ystywa lekk ja$!&( 9!yscy#linowane *ormacje mog stanowi tr$on kom#anii, #o!c$as g!y na #r$yk%a! walc$ce w ro$sy#ce i nie$byt !obr$e tr$ymajce s$yk o!!$ia%y mog s%u"y !o ro$#o$nawania, #r$e#atrywania s$lakw, jako !obre 8r!%o "o%nier$a !o #o!ja$!w, w ko+cu !o s$ybkiej o#eracji, jako oskr$y!lenia armii c$y #r$ecinanie !rg $ao#atr$enia( C%:F:* ,FGS G*: +&=:1G< +&=:1: S9 WW LS S W BW 0 : C. /oc$tkowa I 3 I 3 3 1 3 1 P =aksymalna 5 J J I I 3 J I _ *&[ ?&A&WG ^ 3 0 3 F F 3 1 5 ?F&[a.:+C,F9< 6a"!y (omada #osia!a S9):;B), =3B.9 i O<6, 6?G37 C?H?4B0? ora$ S3?KO? @ </59SU, grac$ we!le u$nania mo"e wy#osa"y kawaler$yst& w !o!atkowy or&" i #ancer$ $ 80S G ,*W0.L+*L 9?F&A+,A C%&F\ZW0 9 *0S8,Y:( 9:S:1G S.,CA:8+,< 8,**: A:91:, 9W0:1&WC:/ *:W:8,F9GS :< (omada mo"e #r$er$uci nieu!any test jeCdziectwa, wynik !rugiego r$utu jest ostatec$ny(

I 2E | S t r o n a

3antasy Skirmish

=achiny<
=ac'iny stanowi wy#osa"enie bohaterw s%u"cyc' w s$eregac' !owia!c$onyc' i bogatyc' dru%yn( Ko najbar!$iej s#ektakularnyc' mac'in $nis$c$enia $alic$y nale"y samobie"ne 3zogi #arowe ora$ latajce Dyrokoptery( He!nak ic' wytwar$anie jest tru!ne, a sekrety konstrukcji s #ilnie str$e"one( 3nne rasy bu!uj s$ybkie ry!wany, ktre mog we!r$e si& w s$eregi wrogiej dru%yny i skosi j nic$ym $bo"e wy#osa"onymi w ostr$a ko%ami( Gale"y $auwa"y , "e je!ynie bohaterowie mog #owo$i )aprzgiem lub Rydwanem(

albo

Fydwan<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>I I2@ 9* IJJ N @J ==

9aprz(g albo Fydwan

9aprz(g<
80C9?: =&1,80 W 1FLBG+0,< *&S9 F,*FL :CA0< .&1S :W*:< J>I ID@ 9* IJJ N @J ==

/owo$y #osia!aj soli!n !rewnian skr$yni& osa!$on na !wc' osiac' i s $a#r$&"one w #ar& $wier$t #ocigowyc'( 3m !ro"s$y #oja$!, tym le#s$a jego konstrukcja, a #o!r" wygo!niejs$a( /owo$y s najwygo!niejs$ym ro!kiem #o!r"y #o !rogac' Starego wiata( .'o ic' cena jest wysoka, $a#ewniaj #asa"erom kom*ort i be$#iec$e+stwo( .o wi&cej, stanowi najs$ybs$y s#osb na #okonanie s#oryc' o!leg%oci, ust&#ujc je!ynie #o!r"y na ko+skim gr$biecie( 4n&tr$e #owo$u $ale"y o! jakoci jego wykonania, ale nawet te najta+s$e maj sie!$iska obite materia%em( /owo$y najle#s$ej jakoci #osia!aj wbu!owany barek i w%asne 8r!%o wiat%a( 4 wi&ks$oci #r$y#a!kw w #owo$ie mo"e jec'a nawet P #asa"erw, c'o c$& $ nic' b&!$ie musia%a #os$uka sobie miejsca na !ac'u( C%:F:* ,FGS G*: 9:.F9TZL< 9:.F9TZ S9 WW LS S W BW 0 : C. /ow$ F F F I ^ I F F F 6o%o F F F F J 1 F F F 6o+ ^ 3 0 3 3 1 3 1 5 6o+ ^ 3 0 3 3 1 3 1 5 9:S:1G S.,CA:8+,< 1LBG C,8( =:C%0+: W&A,++:< 9a#r$&g traktowany jest jak machina wojenna w tym sensie, "e #o!lega !$ia%aniu $akl& i e*ektom magic$nym skierowanym w%anie #r$eciwko machinom wojennym( &C%F&+: .:+C,F9:< Soli!na konstrukcja $a#ewnia $a#r$&gowi "chron #ancerza na 5X( /ona!to, !$i&ki soli!nej konstrukcji mo!ele wo8nicy i #asa"erw otr$ymuj #remi& E2 !o "chrony #ancerza lub otr$ymuj "chron #ancerza na @X jeli nie #osia!aj $broi( .&WU9< 4 $a#r$&gu mo"e #o!r"owa !o D #asa"erw wielkoci c$%owieka lub mniejs$yc' 1!o #owo$u nie mo"e $atem wej mo!el na #o!stawce I0NI0 mm i wi&ks$ej2 lub o!#owie!nik w towarze, #r$y c$ym je!en $ #asa"erw musi $aj miejsce na ko8le obok wo8nicy( L F9G=:+0,< Ga#rawa i konserwacja #oja$!w ora$ $ao#atr$enie $wier$t #ocigowyc' wymagaj s#oryc' nak%a!w *inansowyc'( 4 gr$e o!$wiercie!la to $asa!a, $go!nie $ ktr w trakcie sekwencji po potyczce, na #otr$eby $asa! s#r$e!a"y Bupw mo!el #oja$!u wra$ $ $a#r$&"onymi $wier$&tami #ocigowymi lic$ony jest #o!wjnie( 9:=&B+&Q< ?#rc$ kom*ortu jaki $a#ewnia #o!r"owanie $a#r$&giem, dru%yna #osia!ajca #ow$ w$bu!$a $au*anie nawet najbar!$iej #o!ejr$liwyc' ku#cw, ktr$y $ c'&ci #re$entuj najbar!$iej eg$otyc$ne nawet towary( 4 trakcie sekwencji po potyczce kom#ania otr$ymuje #remi& EI !o ws$ystkic' r$utw na 1&S T.+&Q #r$e!miotw(

5y!wany s bojowymi wo$ami o! wiekw u"ywanymi #r$e$ wojownikw Starego wiata( 4e!%ug $a#isw w kronikac' 'istoryc$nyc' tak"e Sigmar, w c$asie Citwy na /r$e%&c$y .$arnego ?gnia, !owo!$i% armi #rowa!$c natarcie w ry!wanie Siggur!a, wo!$a Crigun!ian( Ko ry!wanw nale" #oja$!y, ktre #osia!aj !wa ko%a F #r$ymocowane !o osi na ktrej ws#iera si& #lat*orma, otoc$ona $ tr$ec' stron burtami F i s cigni&te #r$e$ $wier$&ta( 3m !ro"s$y ry!wan, tym mocniejs$a i bar!$iej miercionona jego konstrukcja( 5y!wany $a#r$&"one s $a$wyc$aj w konie, c'o 9ielonoskr$y c$&sto $a#r$&gaj !$iki lub wilki w c'arakter$e $wier$t #ocigowyc'( C%:F:* ,FGS G*: FG1W:+L< FG1W:+ S9 WW LS S W BW 0 : C. 5y!wan F F F 5 5 I F F F 6o%o F F F F J 1 F F F 6o+ ^ 3 0 3 3 1 3 1 5 6o+ ^ 3 0 3 3 1 3 1 5 9:S:1G S.,CA:8+,< 1LBG C,8( &S F9:< 4 trakcie rekrutacji mo!elu rydwanu, kos$tem kolejnyc' 2@ )K mo"na wy#osa"y ry!wan w ostrza na koach( =:C%0+: W&A,++:< 5y!wan traktowany jest jak machina wojenna w tym sensie, "e #o!lega !$ia%aniu $akl& i e*ektom magic$nym skierowanym w%anie #r$eciwko machinom wojennym( &C%F&+: .:+C,F9:< Soli!na konstrukcja $a#ewnia ry!wanowi "chron #ancerza na 5X( /ona!to, !$i&ki soli!nej konstrukcji mo!ele wo8nicy i #asa"erw otr$ymuj #remi& E2 !o "chrony #ancerza lub otr$ymuj "chron #ancerza na @X jeli nie #osia!aj $broi( FG1W:+< ;ekkie i s$ybkie ry!wany mog #r$ewo$i wo8nic& i 2 #asa"erw wielkoci c$%owieka lub mniejs$yc' 1na ry!wan nie mo"e $atem wej mo!el na #o!stawce I0NI0 mm i wi&ks$ej2( Gale"y $auwa"y , "e w o!r"nieniu o! #owo$w, mniejs$e ry!wany nie mog #r$ewo$i "a!nyc' towarw( L F9G=:+0,< Ga#rawa i konserwacja #oja$!w ora$ $ao#atr$enie $wier$t #ocigowyc' wymagaj s#oryc' nak%a!w *inansowyc'( 4 gr$e o!$wiercie!la to $asa!a, $go!nie $ ktr w trakcie sekwencji po potyczce, na #otr$eby $asa! s#r$e!a"y Bupw mo!el #oja$!u wra$ $ $a#r$&"onymi $wier$&tami #ocigowymi lic$ony jest #o!wjnie(

8 is t a mag ic zn ych pr z e dm i ot "w

9br ojn ej c hor g wi z * is#e)a


&FTB
6sajce ?str$e 6linga 9nis$c$enia =iec$ Cojowy =iec$ /ewnego .iosu =iec$ /ot&gi ?str$e Ay!ry ?str$e ;osu ?str$e =ocy /%once ?str$a Smoc$y Ouk )o#r Cerserkera )o#r Cestiobjcy )o#r 6sajcego =ro$u )o#r )ysica 9imr )o#r <rsuna 4%c$nia /%mroku

9?F&A:
/ancer$ witu /ancer$ $ =eteorytowego Uela$a /ancer$ $e Skoll 5&kawice )emaka!ora )arc$a 0orgony )arc$a Gie!8wie!$ia )arc$a ?rkobjcy )arc$a $ Cr$u )arc$a $e Smoc$ej Ouski 9akl&ta )arc$a 9broja Aerosw 9broja )arnusa 9%ota )arc$a

:809=:+G Cia%y /%as$c$ 6amie+ 6rwi 6amie+ <roku 6amie+ $ 6rys$ta%owej )oni 6arma$ynowy 7mulet 6itajski 0agat 6lejnot /raag 6lejnot rwnowagi Gas$yjnik $ 6amienia Datum Ge*rytowy ;ew ?kowy 9imy /iec$& .$ystoci K /iekielna =oneta /%as$c$ 7nra'eira /sia %a#ka /u!e%ko "yc$e+ 5elikwia 5o#us$y 6amie+ S#lot <roku Str$&# *lagi )ali$man S$c$&cia 4ie!8mie =y!%o

:F*:+: 6amie+ =ocy 6amie+ S$c$&cia 6lejnot 9mier$c'u 6rys$ta%owa 6ula ?ko 4r"biar$a /iec$& 9nis$c$enia /o!#ora 5"!"ka =aga 5"!"ka =ocy 5"!"ka $ 0rskiego 4i$u 5"!"ka $ 0wia$!o!r$ewu 9wj 5o$#ros$enia

9:*8T

, .F9,1=0& G 3kona =agnusa 6amie+ .is$y 6amie+ 4i!m 6ula 0r$motu ;aur 9wyci&stwa /iercie+ ?gnia 9ag%a!y Srebrny 5g <#r$" ?!wagi

S9 :+1:FG .'orgiew 6isle\a ?gnisty /ro#or$ec /ro#or$ec =iski Stalowy S$tan!ar S$tan!ar =agic$nej ?c'rony S$tan!ar 5wnowagi

I2P | S t r o n a

Warheim

Tilea
4ilea to soneczna kraina na poudniowy wschd od Imperium 2 odr-nieniu od 9retonni i Imperium, nie stanowi zjednoczonego narodu, lecz zwizek rywalizujcych miast>pa%stw <odo$nie jak inne regiony ,tarego (wiata, 4ilea zostaa zasiedlona przez plemiona koczownikw, ktre wyszy z ukrycia po odej1ciu "l#w ze ,tarego (wiata 2iele dzisiejszych miast>pa%stw z$udowana na gruzach "l#ich osad 5o-na je znale8+ tak-e na !usznych 9agnach, wymarym o$szarze pytkich staww, okrytych gstymi k$ami oparw i zasilanych przez liczne, cuchnce strumienie =ejon ten omijaj wszyscy oprcz naj$ardziej zdesperowanych $anitw i szale%cw 2ikszo1+ 4ilea%czykw nie ma pojcia, -e w g$i 1mierdzcego $agniska le-y ,kaDen$light > wielkie, na wp zrujnowane miasto 0wierzoludzi 4ilea $ywaa celem sporadycznych atakw ,kaDenw, a tak-e o$szarem, na ktrym szalaa wywoana przez nie plaga *zerwonej .spy :ednak na szcz1cie dla 4ilea%czykw, =ada 4rzynastu <anw rozkadu zazwyczaj kierowaa ataki ,zczuroludzie przeciwko innym krainom 'wne tilea%skie miasta>pa%stwa to3 Luccini, 5iragliano, =emas i 4o$aro Na specjaln uwag zasuguje 9artosa, tak zwane 5iasto <iratw 4utaj zawijaj wszyscy morscy roz$jnicy, ktrzy #aktycznie rzdz miastem <iraci z ,artosy napadaj na statki na caym 5orzy 4ilea%ski, a rywalizujce, odwiecznie skcone miasta>pa%stwa nie s w stanie ukrci+ tego procederu 2 tilea%skich miastach>pa%stwach wadz sprawuj rody kupieckie i kompanie najemnikw =ody kupieckie zyskay na znaczeniu, dziaajc jako po1rednicy pomidzy "l#ami i Krasnoludami 2ielkie karawany, wiozce drogie towary, wymagay jednak licznej i staej eskorty 2ynajmowani stra-nicy w cigu wiekw organizowali si w pot-ne kompanie najemnicze ,tay si one kluczowym elementem o$rony caej 4ilei i gwnym narzdziem wojen midzy poszczeglnymi miastami Kondotierzy s tak rozpowszechnieni w 4ilei, -e czsto nazywa si j krajem najemnikw 4ilea%czycy maj wiele wsplnych cech #izycznych i kulturowych z -yjcymi na wschodzie "stalijczykami 5aj ciemn skr i czarne, l1nice proste wosy ,tosunkowo $ezpieczni w swoich granicach, lu$i wy1miewa+ si z estalijskich przechwaek, jako$y to w "stalii znajdoway si najstarsze w ,tarym (wiecie osady Ludzi Niemniej pomy1l dwa razy, zanim wypowiedz te zarzuty przy rodowitych mieszka%cach "stalii 4ilea%czycy mwi tilea%skim, melodyjnym dialektem ,tarego (wiata, ktry o$cy myl czasem z estalijskim Ni- nie mo-e zirytowa+ 4ilea%czyka, ni- taka pomyka !wojaki charakter wadzy w 4ilei znalaz odzwierciedlenie w wy$orze dwch naj$ardziej popularnych $ogw miast>pa%stw Najemnicy oddaj honory przede wszystkim 5yrmidii, natomiast kupcy czcz =analda, widzc w nim opiekuna, ktry zapewnia im szcz1cie w handlu Najemnicy uznaj to za dowd zodziejskiej natury handlarzy

Kraina
4ilea le-y pomidzy grami 6puccini na wschodzie i 6$asko na zachodzie, rozciga si wzdu- wy$rze-a 5orza 4ilea%skiego, a od pnocy siga gr Irrana 6puccini osaniaj 4ile przed o$szarami $ezprawia znanymi jako Ksistwa 'raniczne Aprzynajmniej tak my1l o nich 4ilea%czycyB, ale podgrskie lasy s i rak nie$ezpieczne, $d siedzi$ wielu drapie-nych $estii, z ktrych nie wszystkie maj naturalne al$o ziemskie pochodzenie 2ystpuj tam rwnie- 'o$liny, a $andyci stanowi stae zagro-enie, utrzymujc swoje kamienne twierdze w wysoko poo-onych dolinach Niewielu 4ilea%czykw do$rowolnie zaryzykowao$y wyprawy na te o$szary, a jeszcze mniej z nich powrcio <a%stwa poo-one w g$i kontynentu koncentruj si gwnie na rolnictwie i szukaniu pastwisk dla kz i owiec al$o na wypasaniu nielicznego $yda Na zachodzie gry 6$asko opadaj gwatownie do morza Nie ma tam miejsca dla osad wikszych ni- mae wioski ry$ackie 2ioski takie posiadaj czasem pastwiska kz, ukryte w poo-onych wysoko dolinach Na pnocnym zachodzie unosz si trujce opary z !usznych 9agien 4en poz$awiony -ycia region pytkich staww, zasilanych niezliczonymi cuchncymi strumykami wiecznie okrywaj k$y gstej mgy 4utejsze $agna tworz niezliczone kilometry 1mierdzcych, stojcych z$iornikw, w ktrych przemykaj si o1lize, nieopisywalne stwory 4o mroczna kraina mgy i oparw, tak odra-ajca, -e Ludzie nigdy tam nie zagldaj 9agna s wylgarnia zarazy i chmar insektw, roznoszcych najr-niejsze choro$y 4utaj mieszkaj te- arcysudzy $ogw *haosu > ,kaDeni, ktrych wielki pomnik rozkadu > miasto ,kaDen$light > wznosi w1rd tych $ot swe rozsypujce si mury Ludzie unikaj caego tego o$szaru, a nieliczni, ktrzy o1mielaj si wyszepta+ nazw szczurzego miasta, twierdz, -e to tylko dia$elska legenda

Polityka
4ilea%skie krainy s podzielone na liczne pa%stwa, powstae wok metropolii czy du-ych miast Najwa-niejsze z nich le- na wy$rze-u i czsto walcz z 6ra$i lu$ "stali o dominacj na morzu Ich #loty atakuj konwoje kupieckie lu$ $ez$ronne, samotne statki handlowe *hocia- trwa rywalizacja pomidzy poszczeglnymi miastami>pa%stwami, istnieje rwnie- wzajemny respekt oraz uznanie wsplnego dziedzictwa, co powoduje, -e wikszo1+ wojennych wysikw kieruje si przeciwko wsplnym wrogom <a%stwa wyspiarskie s znacznie mniejsze pod wzgldem o$szaru i czsto $ywaj zale-ne od miast przy$rze-nych <odzia 4ilei na liczne miasta>pa%stwa wymusi stworzenie specjalnego systemu polityczno>prawnego, ktry nie pozwoli$y na dominacj -adnemu z miast 4ilea%czycy nazwali ten ustrj > demokracj arystokratyczn 2a-ne dla pa%stwa ustawy s rozpatrywane na ze$raniach sejmikw, w ktrych musz wzi+ udzia wszyscy szlachcice )stawy s przyjmowane wikszo1ci gosw 4aki system pozwoli na pewn przewag miasta 5iragliano, w ktrym mieszka prawie czterdzie1ci procent szlachty 4ilei *o dwa lata zwoywany jest sejm, na ktrym musi pojawi+ si sze1ciu posw z ka-dego miasta>pa%stwa, co razem daje licz$ trzydziestu delegatw <osowie wy$ierajc spo1rd sie$ie marszaka, ktry d$a o porzdek trwajcych nawet sze1+ miesicy o$rad, traci jednak mo-liwo1+ gosowania Nieparzysta licz$a uprawnionych do gosowania oraz zakaz wstrzymywania si od gosu zapewnia rozpatrzenie ka-dej ustawy ,zlachta wykorzystuje istniejcy system prawny, $y utrzyma+ sw dominacj nad ni-szymi stanami, szczeglnie szy$ko $ogaccym si mieszcza%stwem

I 4J | S t r o n a

3antasy Skirmish

I4I | S t r o n a

Warheim

.iraci z Sartosy<
'ocia" na #%nocy kr" #og%oski, "e ws$yscy )ilea+c$ycy s #iratami, jest to #raw!a tylko wobec mies$ka+cw Sartosy F $ tego #owo!u miasto $nane jest jako =iastoF/iratw( /irackie statki r"nyc' ks$ta%tw i ro$miarw kotwic$ w wielkim #orcie, #o!c$as g!y w miecie %atwo jest natkn si& na $rabowane skarby F $%oto $ #o%u!nia, je!wab $ 7rabii, klejnoty Gowego wiata i !oskona%e wina Cretonni( .a%e miasto ro$wija si& !$i&ki %u#om, stosunkowo be$#iec$ne !$i&ki warunkom naturalnym i wojownic$ej re#utacji mies$ka+cw( 4 #r$eciwie+stwie !o Crionne 1miasta ktre otwarcie wita #iratw i u!aje, "e nie wi!$i ic' #roce!eru2 Sartosa #o #rostu jest r$!$ona #r$e$ #iratw F a!ministrowana $nac$nie surowiej i skutec$niej ni" jakiekolwiek inne miasto w Starym wiecie( 4 granicac' nabr$e"a stosuje si& /irackie /rawo, $abraniajce kra!$ie"y i nak%a!ajce c$&sto kar& mierci $a mor!erstwa, kra!$ie"e, os$ustwa ora$ $!ra!&( S#ory #omi&!$y ka#itanami s regulowane #r$e$ 4%a!c& Sartosy F 6rla /iratw, wybieranego coroc$nie #r$e$ ka#itanw #r$ebywajcyc' wwc$as w #orcie( =iasto otoc$ono soli!nymi murami i jest c'ronione o! atakw $ mor$a #r$e$ wielkie mac'iny wojenne stojce w miecie ora$ wewntr$ ci&"kic' bunkrw, wy!r"onyc' w #obliskic' ska%ac'( Gajle#s$ oc'ron& !aje miastu samo mor$e, #oniewa" w cieninie #omi&!$y Sartos a kontynentem #%ynie $abjc$y #r!, na$ywany rwnie" /irackim /r!em, uniemo"liwiajcy statkom cumowanie na #%nocy wys#y( =o"na !o niej !otr$e tylko $ #o%u!nia #o#r$e$ niebe$#iec$ne /iaski .$as$ki( Hest to cigle $mieniajca granice #ias$c$ysta mieli$na, g!$ie c$&sto osia!aj statki #rowa!$one #r$e$ nieostro"nyc' #ilotw( )ylko #iraci uc$ si& nawigacji w tym regionie, lec$ $!ra!$enie tej wie!$y traktowane jest jak najwi&ks$a $bro!nia i karane najokrutniejs$ mierci( 4 takim #r$y#a!ku /irackie /rawo stanowi, "e statek nale"y !o tego, kto go uratuje, $anim #orw go wiatry i #%ywy( 9 tego #owo!u c$&sto wybuc'aj walki mi&!$y rywali$ujcymi gru#ami ratownikw, nie ws#ominajc ju" o $a%o!$e ro$bitego statku, ktra $wykle w#a!a w *uri&, tracc %u#y w #obli"u !omu(

.ocztkowa #iczba .unkt"w 1o!wiadczenia<


*:.0 :+ ro$#oc$yna gr& $ 2J #unktami 7owiadczenia( C9:F&W+0* albo *:.;:+ =:++:+: ro$#oc$yna gr& $ I2 #unktami 7owiadczenia( ?&S=:+ ro$#oc$yna gr& $ E #unktami 7owiadczenia( ;&WC: +0,W&8+0*UW ro$#oc$yna gr& $ E #unktami 7owiadczenia( =: ro$#oc$yna gr& nie #osia!ajc #unktw 7owiadczenia( S F&++0CG ro$#oc$ynaj gr& nie #osia!ajc #unktw 7owiadczenia(

abe#a umiej(tno!ci

.irat"w z Sartosy
W:8*0 S F9, 8,C*0, :*:1, =0C*0, S0;&W, S9G?*& C0&W, S.,C A:8+,

*:.0 :+ C9:F&W+0* *:.;:+ =:++:+: ?&S=:+ ;&WC: +0,W&8+0*UW =:

] ] ] ] ] ] ] Aista umiejtnoci !ost&#na !la Kapana $annana umies$c$ona $osta%a w F&9190:8, NN000< =&180 WG( ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]

Lmiej(tno!ci specja#ne<
*ohater s%u"cy w s$eregac' #iratw z -artosy, ktry osign% kolejny #o$iom !owia!c$enia i w ramac' ro$woju wylosowa% (" 8 +$9:;<6("=> mo"e naby je!n $ umies$c$onyc' #oni"ej umiejtnoci specjalne( 4i&cej in*ormacji na temat nauki umiej&tnoci $amies$c$ono w F&9190:8, Y00< *:=.:+0:(

Charakternik<
*ohater mo"e #r$er$uci nieu!any test S)57.A< i 05?9:( 4ynik !rugiego r$utu jest ostatec$ny( /ona!to, mo!el automatyc$nie $!aje testy S7= 4 47;.B(

+atura<
9O7(

%ande#<
*ohater #osia!a "y%k& 'an!low i #otra*i s#r$e!a niemal ws$ystko, u$yskujc kor$ystn cen& lub inne, rwnie intratne #ro*ity( 4 trakcie ro$grywania sekwencji po potyczce, bohater mo"e s#r$e!a je!en !owolny #r$e!miot 1wymieniony w F&9190:8, NY< ,*W0.L+,*2 u$yskujc $a niego #e%n cen& w #r$y#a!ku #r$e!miotw #owszechnych ora$ cen& #o!stawow w #r$y#a!ku Rzadkich #r$e!miotw(

9asady specja#ne<
4 #r$y#a!ku !ru"yny #iratw z -artosy maj $astosowanie #oni"s$e $asa!y s#ecjalne-

Fozrzutni<
Gie stronicy o! alko'olu, 'a$ar!u i #ortowyc' !$iwek #iraci z -artosy trwoni s#ore nak%a!y *inansowe na $a#ewnienie o!#owie!niego wiktu i o#ierunku( 4 gr$e o!$wiercie!la to $asa!a $go!nie $ ktr w trakcie sekwencji po potyczce, na #otr$eby $asa! s#r$e!a"y Bupw kom#ania traktowana jest tak jakby lic$ba mo!eli w dru%ynie by%a o je!en #o$iom wi&ks$a, ni" ma to *aktyc$nie miejsce(

;amig'"wka<
/iraci !obr$e wie!$, "e ostrze we bie. rwno boli nie$ale"nie !o kogo nale"y owa g%owa( 4s$ystkie "szoomione! #r$e$ bohatera mo!ele nale"y traktowa jako #owalone na ziemi!/ Gale"y $auwa"y , "e amigwka nie !$ia%a na istoty G3B<=75OB(

9amo/no!2<
Kru"yny #iratw z -artosy !owo!$one s #r$e$ mo"nyc' Kapitanw, !umnyc' $e swego statusu i bogactwa $groma!$onego w skarbcu, w gr$e o!$wiercie!la to $asa!a s#ecjalna $go!nie $ ktr !ru"yna #iratw z -artosy otr$ymuje #remi& EI !o r$utu na 1&S T.+&Q #r$e!miotw 1$obac$ F&9190:; NY< ,*W0.L+,*2(

=ocna g'owa<
*ohater #otra*i s#oro wy#i i je!noc$enie $ac'owa w$gl&!n tr$e8wo ( 9!olno $wi&ks$a o!#orno bohatera na !$ia%anie alko'olu ora$ narkotykw i truci$n( *ohater otr$ymuje $agiczn "chron 5X #r$eciwko e*ektom !$ia%ania zatrutego or%a lub 97)5<)B0? 7)76< ora$ $a"ywanyc' G756?):6V4 i s#o"ywanyc' =36S)<5(

Wyb"r postaci<
Kru"yna #iratw z -artosy musi $awiera nie mniej ni" 4 i nie wi&cej ni" I@ mo!eli( 0rac$ ma @JJ zotych koron, ktre musi #r$e$nac$y na rekrutacj& mo!eli !o swojej !ru"yny(

+iepokojcy Rty#ko CzarownikS<


=70?43B maj w swoim wygl!$ie co takiego, "e #r$eciwnicy staj si& nies#okojni( 7takujce =707 wrogie mo!ele mus$ wykona na #oc$tku ka"!ej 'azy strzelania lub 'azy walki wrcz test C.( Gie#owo!$enie o$nac$a, "e otr$ymuj mo!y*ikator FI !o ws$ystkic' testw tra'ienia =707 wykonywanyc' w bie"cej 'azie strzelania i w 'azie walki wrcz( 9!olno nie !$ia%a na istoty ?K/?5GB G7 /S:.A?;?03T(

?ohaterowie<
*:.0 :+< Kru"yn #iratw z -artosy musi !owo!$i o*icer w sto#niu Kapitana( Kapitan mo"e by tylko je!en! C9:F&W+0* albo *:.;:+ =:++:+:< 6a#itan mo"e lic$y na ra!& i #omoc 3zarownika albo Kapana $annana, lec$ nig!y obu nara$( ?&S=:+< Kapitanowi #iratw z -artosy mo"e s%u"y je!en *osman( ;&WC: +0,W&8+0*UW< 4r! #iratw z -artosy mo"e s%u"y je!en Bowca niewolnikw( =: < Kow!cy #iratw z -artosy mog mie !o #omocy je!nego $ata(

&dkrywca<
*ohatera !r&c$y nieustanne #ragnienie ba!ania nowyc' $iem( /ra!awna magia, relikty #r$es$%oci, nie$ba!ane arte*akty i l!y, #rastare grobowce i ws$elkie tajemnice #r$ycigaj uwag& mo!elu i #obu!$aj ciekawo ( =o!el, #o!c$as rzutw na eksploracj w c$asie sekwencji po potyczce mo"e $mo!y*ikowa wynik je!nego r$utu o `I(

.'ywanie<
*ohater umie swobo!nie #%ywa ora$ nurkowa ( K$i&ki umiej&tnoci mo!el mo"e #r$er$uci nieu!any test pywania, wynik !rugiego r$utu jest ostatec$ny(

Stronnicy<
+0,W&8+0*< Kapitan mo"e wcieli !o kom#anii !owoln ilo (iewolnikw 1nale"y je!noc$enie #ami&ta o $asa!$ie ogranic$ajcej lic$b& mo!eli !ru"yny #iratw z -artosy !o I@ #ostaci2( .0F: < Kapitan mo"e wcieli !o kom#anii !owoln ilo #iratw 1nale"y je!noc$enie #ami&ta o $asa!$ie ogranic$ajcej lic$b& mo!eli !ru"yny #iratw z -artosy !o I@ #ostaci2( B&;+0,F9 &*FT &WG< 4 kom#anii #iratw z -artosy mo"e s%u"y maksymalnie #i&ciu Donierzy okrtowych( &ZF< Kapitan mo"e wcieli !o kom#anii #iratw z -artosy je!nego "gra(

Fan