You are on page 1of 1

I.

Web Services l g ?

Cc chnh cn quan tm : 1. 2. 3. 4. 5. Web Services l thnh phn ca ng dng. Web Services giao tip s dng giao thc m. Web Services c m t v c lp. Web services c th c s dng bi 1 ng dng khc. XML l nn tng c bn ca web services.

Web services lm vic nh th no : Nn tng ca Web services c bn c th c hiu l XML + HTTP. XML l 1 ngn ng c th dng cho nhiu ngn ng khc nhau v trn cc platforms khc nhau v vn th hin cc thong ip v chc nng. Giao thc HTTP l cc giao thc Internet c s dng nhiu nht. Nn tng web services bao gm c : SOAP Simple Object Access Protocol UDDI -- Uniseral Description, Discovery and Intergration WSDL Web Services Description Language

Webservices c 2 kiu chnh : SOAP l g ? SOAP l mt giao thc da trn XML cho cc ng dng trao i thng tin qua HTTP. SOAP l 1 giao thc gip truy cp n 1 web services WS c th cung cp cc thnh phn ng dng nh : chuyn i tin t, bo co thi tit, hoc dch cc ngn ng khc nhau. WS c th gip gii quyt cc vn tng tc bng cch a cc ng dng khc nhau lin kt d liu gia chng. Vi WS th chng ta c th trao i d liu gia cc ng dng khc nhau v cc nn tng khc nhau.

WSDL l g ? UDDI l g ? II. UDDI l danh sch cc dch v, ni m cc cng ty c th ng k v tm kim cho cc dch v WEB. WSDL l 1 ngn ng da trn XML nh v v m t cc dch v WEB.

JSON, GSON :