UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

Inovaţie n administraţie Pro!ramul Operaţional "#e$voltarea %apacit&ţii Administrative"

FORMULARUL CERERII DE FINANŢARE

««««««««««««««

Fondul Social European Programul Operaţional Dez ol!area Capaci!"ţii Admini#!ra!i e
Cerere de proiec!e nr$ %&%''(

Numele #olici!an!ului) CONSILIUL

LOCAL AL

********************

Pagina 1

Cerere de finanţare PO DCA

+I+LUL PROIEC+ULUI

Perfectionare continua a personalului APL'
A,A PRIORI+AR-

A.a priori!ar" /: Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice
DOMENIUL DE IN+ER0ENŢIE

Domeniul ma1or de in!er enţie /$2: Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale
OPERAŢIUNEA 3dac" e#!e cazul4

Operaţiunea: Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECD , limbi străine, dez!oltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor, etc"

#

În prezentul proiect !om utiliza acronimul $%& ' pentru desemnarea e(presiei $%dministraţie &ublică ocală'
Pagina 2 Cerere de finanţare PO DCA

3/4 INFORMAŢII PRI0IND SOLICI+AN+UL 5I PAR+ENERUL /$/ SOLICI+AN+ Numele organizaţiei Cod de 6nregi#!rare 7i#cal" Nr$ de la Regi#!rul A#ociaţiilor 8i Fundaţiilor Adre#a in#!i!uţiei Adre#a o7icial" de e9mail a in#!i!uţiei :e; page Nu e#!e cazul & Nu #e aplic" Con#iliul Local

/$% S+A+U+UL <URIDIC AL SOLICI+AN+ULUI Completaţi conform actului de înfiinţare şi temeiul legal. Con#iliul Local e#!e au!ori!a!e a admini#!raţiei pu;lice locale Con#iliul Local a 7o#! 6n7iinţa! 6n urma alegrilor locale din luna iunie %''( pe ;aza ac!ului con#!i!u!i ) =O+-R>REA CONSILIULUI LOCAL NR$ (?$ DIN %/$'@$%''( pri!ind constituirea în mod legal a Consiliului ocal Con#iliul Local are #!a!u!ul de Au!ori!a!e pu;lic" local" 8i 7uncţioneaz" 6n ;aza !emeiului legal reprezen!a! de egea nr )#* din )++# a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare /$2 REPREAEN+AN+UL LEBAL Persoana care are dreptul să semneze şi să reprezinte organizaţia. În cazul în care persoana nominalizată aici nu este ordonatorul/principal/secundar/terţiar de credite se va anexa acestei cereri actul administrativ prin care a fost desemnat/ i s-a delegat această calitate. Nume 8i prenume Funcţie Num"r de !ele7on Num"r de 7a. Adre#" de e9mail

Pagina 3

Cerere de finanţare PO DCA

/$? PERSOANA DE CON+AC+ Persoana nominalizată de instituţia dumneavoastră ca manager de proiect. Nume 8i prenume Funcţie Num"r de !ele7on Num"r de 7a. Adre#" de e9mail

/$C DESCRIEREA SOLICI+AN+ULUI a" &recizaţi c,nd a fost înfiinţată organizaţia dumnea!oastră şi care sunt principalele sale acti!ităţi (maxim umătate de pagină! Con#iliul Local a 7o#! 6n7iinţa! 6n da!a de %/$'@$%''( pe ;aza =O+-R>REA CONSILIULUI LOCAL NR$ (?$ DIN %/$'@$%''( pri!ind constituirea în mod legal a Consiliului ocal al Municipiului Con7orm Legii nr$ %/C din %''/ a admini#!raţiei pu;lice locale cu modi7ic"rile 8i comple!"rile ul!erioareD principalele a!ri;uţii ale Con#iliului Local #un!) AR+$ 2@) -#. Consiliul local are iniţiati!ă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu e(cepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale" -). Consiliul local e(ercită următoarele categorii de atribuţii: a. atribuţii pri!ind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi ser!iciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local/ b. atribuţii pri!ind dez!oltarea economico0socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului/ c. atribuţii pri!ind administrarea domeniului public şi pri!at al comunei, oraşului sau municipiului/ d. atribuţii pri!ind gestionarea ser!iciilor furnizate către cetăţeni/ e. atribuţii pri!ind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi e(tern" -1. Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege"

Pagina 4

Cerere de finanţare PO DCA

Numele in#!i!uţiei 7inanţa!oare 0 Pagina 5 Cerere de finanţare PO DCA .iec!i ele proiec!ului S!adiul implemen!"rii proiec!ului Rezul!a!ele sau finale ale proiectului 0aloarea proiec!ului (în lei# conform contractului de finanţare.! Sur#a de 7inanţare -$ugetul de stat# $ugetul local# surse externe neram$ursa$ile# surse externe ram$ursa$ile. a!.b" 2urnizaţi informaţii pri!ind 3 proiecte derulate de organizaţie în ultimii * ani.nd gri4ă să completaţi pentru fiecare în parte următorul tabel (maxim o pagină pe fiecare proiect!" Proiec!ul nr$ / +i!lul proiec!ului (conform contractului de finanţare! Nr$ de 6nregi#!rare&codul proiec!ului (acordat de instituţia finanţatoare! O.

ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare a mai fost solicitat spri4in financiar din fonduri publice. S!adiul #olici!"rii (în curs de verificare/ respinsă/apro$ată! d" 5ă rugăm să specificaţi dacă proiectul -în întregime sau parţial. !ă rugăm specificaţi următoarele informaţii: Pagina 6 Cerere de finanţare PO DCA . În cazul în care valoarea a fost sta$ilită în altă monedă# se va calcula la cursul lei de la data semnării contractului! Sur#a de 7inanţare -$ugetul de stat# $ugetul local# surse externe neram$ursa$ile# surse externe ram$ursa$ile. ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare a mai beneficiat de spri4in financiar din fonduri publice. Daca da. în ultimii * ani7 Da  +i!lul proiec!ului (conform contractului de finanţare! Nr$ de 6nregi#!rare&codul proiec!ului (acordat de instituţia finanţatoare! O. !ă rugăm specificaţi următoarele informaţii: Denumirea programului Numele in#!i!uţiei 7inanţa!oare Nr$ de 6nregi#!rare a proiec!ului Sur#a de 7inanţare -$ugetul de stat# $ugetul local# surse externe neram$ursa$ile# surse externe ram$ursa$ile. respecti! acti!ităţi din proiect.iec!i ul proiec!ului S!adiul implemen!"rii proiec!ului Rezul!a!e o. inclusi! fonduri 6E. Daca da.c" 5ă rugăm să specificaţi dacă pentru proiectul -în întregime sau parţial.ţinu!e 0aloarea proiec!ului (în lei# conform contractului de finanţare. inclusi! fonduri 6E7 Da  Nu . respecti! acti!ităţi din proiect. Numele in#!i!uţiei 7inanţa!oare Nu .

page +ipul organizaţiei Numele 8i prenumele reprezen!an!ului legal Funcţia reprezen!an!ului legal Da!e de con!ac! ale reprezen!an!ului legal (tel/fax/e-mail! Pagina 7 Cerere de finanţare PO DCA . &! pentru acest proiect completaţi următoarele date. Numele organizaţiei par!enere Cod de 6nregi#!rare 7i#cal" Nr$ de la Regi#!rul A#ociaţiilor 8i Fundaţiilor Adre#a po8!al" a in#!i!uţiei Adre#a de e9mail a in#!i!uţiei :e./$@ PAR+ENERI NU ES(E %A)U* + NU SE AP*I%Ă În cazul în care aveţi înc%eiate acorduri de parteneriat (anexa nr. 'epetaţi informaţiile pentru fiecare partener în parte.

ţinu!e 0aloarea proiec!ului (în lei# conform contractului de finanţare.iec!i ul proiec!ului S!adiul implemen!"rii proiec!ului Rezul!a!e o.nd gri4ă să completaţi pentru fiecare în parte următorul tabel (maxim o pagină pe fiecare proiect!" NU ES(E %A)U* + NU SE AP*I%Ă Proiec!ul nr$ / +i!lul proiec!ului (conform contractului de finanţare! Nr$ de 6nregi#!rare&codul proiec!ului (acordat de instituţia finanţatoare! O. În cazul în care valoarea a fost sta$ilită în altă monedă# se va calcula la cursul lei de la data semnării contractului! Sur#a de 7inanţare -$ugetul de stat# $ugetul local# surse externe neram$ursa$ile# surse externe ram$ursa$ile. prezentaţi moti!ele implicării în acest proiect (maxim umătate de pagină!. Numele in#!i!uţiei 7inanţa!oare Pagina 8 Cerere de finanţare PO DCA ./$E DESCRIEREA PAR+ENERULUI NU ES(E %A)U* + NU SE AP*I%Ă a.nd a fost înfiinţată organizaţia dumnea!oastră şi care sunt principalele sale acti!ităţi" 8otodată. NU ES(E %A)U* + NU SE AP*I%Ă $! 5ă rugăm să furnizaţi informaţii pri!ind 3 proiecte derulate de organizaţie în ultimii * ani. a!. 5ă rugăm precizaţi c.

4 săpt08lună . Prin a!ti.iectivului #omeniului Ma-or de Intervenţie '.lice Proie!tul !ontri$uie la reali'area o$ie!ti. la „reorganizarea” ad#inistraţiei pu$li!e lo!ale+ la a#eliorarea pra!ti!ilor de „management al resurselor umamane” din !adrul Pri#ăriei0 Proie!tul asigură instruirea personalului AP2 (n do#enii esenţiale dar i „dezvoltarea capacităţii de training” a personalului propriu pe .elul AP2 prin furni'area !ătre departa#entul de resurse u#ane a unei -trategii de . 4 săpt08lună9 i !onsiliere 75 'ile8săpt0 .iectiv !eneral Actuali$area nivelului de pre!&tire profesional& a personalului an!a-at n AP* n acord cu principalele re!lement&ri şi .uie direct la reali$area o. 4 săpt08lună9+ a!ti. 1 săpt0 > 75 'ile (O(A*0 : ' .esurse /#ane ela$orate pe $a'a unui studiu de diagno'ă a ne!esităţilor de instruire ale personalului0 -trategia de .un&t&ţiri de structur& şi de proces ale mana!ementului ciclului de politici pu.esurse /#ane este (n #ăsură să funda#ente'e politi!a i managementul strategic al resurselor u#ane (n instituţie0 Progra#ul de Instruire !onstituit prin proie!t i furni'at !ătre AP2 i alte 15 Pri#ării din 'onă !ontri$uie la !apa!itatea de Perfe!ţionare !ontinuă a personalului0 -e adu! astfel îmbunătăţiri de structură şi de proces (n fun!ţionarea AP2 (n spe!ial (n do#eniul !o#uni!ării dintre autorităţi lo!ale i !etăţeni+ (n do#eniul a!"i'iţiilor pu$li!e+ al ela$orării i #anage#entului proie!telor0  Proiectul contri. Instruirea profesională i s!"i#$ul de $une pra!ti!i pentru 3% de anga&aţi pe po'iţii !"eie din ad#inistraţia pu$li!ă lo!ală (n do#eniile) *ad#inistraţie pu$li!ă i legile transparenţei+ *legislaţia i pro!edurile pri.or parti!ipa o singură dată la un s!"i#$ de $une pre!ti!i !u o AP2 din <area =ritanie pe par!ursul a 5 'ile pentru !ulegerea de $une pra!ti!i (n ad#inistraţie pu$li!ă0 !ursuri+ pra!ti!ă+ !onsiliere) 3% parti!ipanţi .iitor prin ela$orarea i (nsu irea de !ătre AP2 a unui Progra# de Instruire pentru dise#inarea interna i e1ternă a re'ultatele proie!tului0 Prin Perfe!ţionarea !ontinuă a anga&aţilor din Pri#ărie+ proie!tul du!e la „Ridicarea standaredelor generale de cunoştinţe şi expertiză la nivelul funcţionarilor publici de conducere”.lice şi n vederea m.2.ităţi pra!ti!e i !onsiliere+ 15 parti!ipanţi . de participanţi0 25 an!a-aţi ai AP* $enefi!ia'ă de instruire profesională Proie!tul ( i propune instruirea a 3% de anga&aţi din !adrul AP2 + stru!turaţi pe două grupe de instruire pornind de la statutul a!estora (n instituţie 7fun!ţii de !ondu!ere8e1e!uţie+ !o#parti#ente i departa#ente spe!iali'ate (n di.uie direct la reali$area o.uie la reali$area indicatorilor propuşi prin pro!ram p3n& n anul 45'60 7 nr. 3 luni instruire > 1 8%% 'ile s!"i#$ de $une pra!ti!i) 15 parti!ipanţi .esurse /#ane 4 studiu de diagno'ă ne!esităţilor de instruire ale AP2 5 proie!tul !ontri$uie se#nifi!ati.elul lo!al al AP2 (n do#eniul !o#uni!ării pu$li!e+ al a!"i'iţiilor pu$li!e i al ela$orării i #anage#entului proie!telor0 Proie!tul adu!e îmbunătăţiri structurale la ni.ităţi pra!ti!e 75 'ile8săpt0 .esurse /#ane+ !ertifi!area !alifi!ărilor o$ţinte pe $a'ă de diplo#e (n a!"i'iţii pu$li!e i diplo#e (n #anage#entul proie!telor+ pre!u# i ela$orarea i dise#inarea unui Progra# de Instruire pentru a!este do#enii de instruire0 Scop  Proiectul contri.erse do#enii90 7 nr.une practici naţionale şi europene n domeniul administraţiei pu.iectivului A/ei prioritare '0 1m.un&t&ţirii eficienţei or!ani$aţionale.ede grupe de instruire separate pentru personal !u fun!ţii de e1e!uţie i de !ondu!ere0 Instruirea spe!ifi!ă a personalului !u fun!ţii de !ondu!ere (n do#enii pre!u# ela$orarea !ererilor de finanţare+ #anage#entul proie!telor du!e la „dezvoltarea calităţilor de leadership şi de management în administraţia publică” 0 Proie!tul !ontri$uie (n #od dire!t i nee!"i.a $enefi!ia de 1 lună de !ursuri 75 'ile8săpt0 .ităţi pra!ti!e+ !onsiliere) Proie!tul ( i propune două !i!luri de instruire a !6te 3 luni pentru 2 grupe de !6te 15 parti!ipanţi0 :ie!are parti!ipant .o! la operaţiunea „!odule de pregătire în domenii ca achiziţiile publice" #$%&" limbi străine" dezvoltarea de proiecte" licitarea şi managementul proiectelor”" propun6ndu5 i instruirea personalului de !ondu!ere i de e1e!uţie al AP2 (n do#eniile) ad#inistraţie pu$li!ă lo!ală i legile transparenţei+ a!"i'iţii pu$li!e+ ela$orarea !ererilor de finanţare i #anage#entul proie!telor0  Proiectul contri. de $ile de instruire 8participanţi90 nr0 'ile de instruire+ a!ti. 5 'ile8săpt0 .3%4 DA+E DESPRE PROIEC+ %$/ OFIEC+I0ELE PROIEC+ULUI O. 4 săpt08lună90 După finali'area 'ilelor de !urs+ a!ti.<6 )I*E 7 personal cu certificate de calificare finanţate prin FSE0 25 an!a-aţi AP* 0 Pagina ? Cerere de finanţare PO DCA .itatea III 3la$orare -trategie de .ului A1ei prioritare 1 a PODCA Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice prin dezvoltarea durabilă a capacităţii administrative la ni.ind a!"i'iţiile pu$li!e+ *ela$orarea !ererilor de finanţare+ *#anage#entul proie!telor pe $a'a unei -trategii de . Proie!tul pre. 5 'ile8săpt0 .

it legislaţiei (n .oltare lo!ală este repre'entată de fondurile pu$li!e de la ni.oltare dura$ilă i egalitate de anse9 Pagina 1% Cerere de finanţare PO DCA .el lo!al este !ondiţionată de !apa!itatea personalului AP2 de a 0 ela$ora i i#ple#enta proie!te de finanţare din fonduri pu$li!e 0 derula pro!eduri de a!"i'iţii pu$li!e potri. 4. An Anali'a -BOC sunt #enţionate (n #od repetiti.erse (n fun!ţie de o$ie!tul a!"i'iţiilor0 De a!eea se i#pune fa#iliari'area unui nu#ăr !6t #ai #are de anga&aţi a!tuali ai AP2 !u pro!edurile i#puse de O/D0 34 8 2%%7 !u #odifi!arile i !o#pletările ulterioare0 #ivelul de in!truire $colară a per!onalului al % & " Ei..el gu.ităţi !are depă es! li#itele !o#parti#entului dese#nat pentru a!este a!ti.oltarea turis#ului+ sunt a#eninţate de) 0 'laba pregătire pentru elaborarea şi implementarea de proiecte cu finanţare nerambursabilă( 0 'labe cunoştinţe referitoare la elaborarea şi implementarea proiectelor cu finanţare de la )niunea #uropeană pe domeniul infrastructurii( 0 'laba contractare a programelor de finanţare şi cofinanţare din cauza resurselor financiare extrem de limitate în mediul rural( 0 &ipsa persoanelor specializate în domeniul atragerii şi administrării de fonduri europene( Pentru a!operirea a!estor ne.elul #ini# de (nţelegere i asi#ilare a #odulelor de instruire (n do#eniile propuse de proie!t 7ad#inistraţie pu$li!ă+ a!"i'iţii pu$li!e+ ela$orarea i #anage#entul proie!telor+ de'.el lo!al de atragere a finaţărilor nera#$ursa$ile i de ad#inistrare a a!estora pe plan lo!al0 De'.elul de instruire !olară de $a'ă al personalului AP2 asigură ni.ro+9.ederea atragerii de finanţări nera#$ursa$ile din surse pu$li!e+ !"eltuirii a!estora pe $a'a de proie!te i (n !onfor#itate !u legislaţia (n .or fun!ţiona !a resursă internă a departa#entului i !a !entru de dise#inare internă (ntre !olegi a infor#aţiilor i aptitudinilor a!u#ulate0 Cot (n -trategia de De'.%$% <US+IFICAREA NECESI+-ŢII IMPLEMEN+-RII PROIEC+ULUI Prin!ipala pro$le#ă pe !are proie!tul ( i propune să o re'ol.i'ea'ă ni.elul #arilor (ntreprinderi industriale+ Ad#inistraţia Pu$li!ă 2o!ală de.+ la do#enii di.leme specifice ale AP* la nivelul instruirii personalului propriu rograme de in!truire relevante le care rimăria a participat prin reprezentanţi" 0 %urs E%#* 7 27 persoane din AP2 deţin !ertifi!ate 3CD20 An total+ 73 de persoane din AP2 au parti!ipat la !ursuri i instruiri !ertifi!ate (n do#eniul utili'ării !al!ulatoarelor0 0 Perfectionare n domeniul ac?i$itiilor pu.i!iile so!iale+ .el lo!al0 Atragerea finanţărilor e1terne pre!u# i !apa!itatea de ad#inistrare a a!estora la ni.ind a!"i'iţiile pu$li!e@ ela$orarea !ererilor de finanţare@ #anage#entul proie!telor0 '.elul s!ă'ut de !alifi!are a personalului AP2 (n . Pro.ile sunt sla.erna#ental sau european atrase prin proie!te ela$orate i ad#inistrate la ni.igoare0 Aşa cum re$ult& din Anali$a S=O(@ aceste condiţii necesare atra!erii şi administrarii finanţ&rilor neram.ine unul din !ei #ai i#portanţi a!tori ai de'.oltarea rurală+ 3du!aţia+ Cultura+ -ănătatea i ser.ile Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a Municipiului în perioada 2007 – 2013 8?ttp0++primaria.oltării lo!ale a <uni!ipiului 0 Do#eniile !"eie de instruire a personalului AP2 ne!esare a!operirii a!estei pro$le#e sunt) ad#inistraţia pu$li!ă lo!ală i legile transparenţei+ legislaţia i pro!edurile pri.erse a#eninţări !u pri.lice 8A persoane9 Derularea pro!edurilor de a!"i'iţii pu$li!e presupune un ansa#$lu de a!ti.ire la !apa!itatea redusă la ni.oltare 3!ono#i!o5-o!ială a <uni!ipiului sunt #enţionate la toate !apitolele anali'ei -BAC !a i oportunităţi) 0 &ansarea programelor de *onduri structurale pentru finanţarea proiectelor de infrastructură( 0 &ansarea programelor de finanţare de postaderare" ce vizează ameliorarea infrastructurii educaţionale at+t în mediul rural c+t şi urban( 0 .a ur#ări (n derularea proie!tului in!luderea (n grupele de instruire a !6te unei persoane din toate departa#entele 8 !o#parti#entele !e au responsa$ilităţi sau pot a!ţiona (n do#eniile !o#uni!ării pu$li!e+ a!"i'iţiilor pu$li!e+ ela$orării i #anage#nentului proie!telor0 Pot fi identifi!ate 23 de departa#ente pentru !are se propune in!luderea !el puţin a unei persoane (n grupul ţintă0 După finali'area proie!tului+ a!este persoane .e .oltării lo!ale0 Da!ă se!torul produ!ti. Anali$a S=O( > ameninţ&ri le!ate de capacitatea de atra!ere a finanţ&rilor neram.oi+ se . Pro.oltarea unor do#enii pre!u# 3!ono#ia+ <ediul de afa!eri i industria@ Infrastru!tura+ Agri!ultura i de'.6nd (n . furni'ea'ă puţine fonduri prin ta1e lo!ale la $ugetul lo!al+ una din !ele #ai i#portante surse de de'.esursele u#ane i piaţa #un!ii+ De'.osibilitatea contractării fondurilor europene nerambursabile ce vizează resursele umane" recalificarea şi reconversia acestora( 0 $reşterea suportului financiar din partea )niunii #uropene" prin intermediul *ondurilor 'tructurale( A. acoperite la nivelul profesionali$&rii personalului AP* .leme specifice nt3mpinate la nivelul instruirii şi calific&rii personalului AP* n domeniile de intruire propuse n proiect sunt enumerate n continuare.igoare pentru susţinerea de'.ităţi0 3la$orarea !aietelor de sar!ini+ a spe!ifi!aţiilor te"ni!e+ a ter#enilor de referinţă ai !ontra!telor de a!"i'iţii ne!esită spe!iali'ări di.edere de!linul e!ono#i! al <uni!ipiului din ulti#ul de!eniu la ni.ursa.ursa.

itate independentă de alte responsa$ilităţi din !adrul AP20 /nul din do#eniile !u !are A!"i'iţiile pu$li!e este str6ns legat este !el al atragerii de finanţări nera#$ursa$ile din fonduri pu$li!e naţionale sau europene0 Derularea sau proie!tarea a!"i'iţiilor pu$li!e de.ine astfel !o#ponentă ne!esară ela$orării i i#ple#entării proie!telor0 Ela)orarea $i managementul proiectelor – ro)leme identi'icate la nivelul per!onalului" 2a ni.ersitare :e#ei =ar$ati :e#ei =ar$ati :e#ei =ar$ati :e#ei =ar$ati 11% 5 18 2% 13 1? 1% 7 8 #ivelul de !pecializare pro'e!ională al per!onalului % & " Ei.oltare lo!ală !onfor# Strategiei de Dezvoltare Economico-Socială a Municipiului în perioada 2007 – 2013 8?ttp0++primaria.aluare interna pe $a'ă de !"estionar pentru e.enţie pe do#enii spe!ifi!e prin repre'entanţii a!estora in!lu i (n grupele de instruire i prin #o$ili'area altor departa#ente 8 !o#parti#ente !u responsa$ilităţi spe!ifi!e0 Pagina 11 Cerere de finanţare PO DCA .oia reală de atragere de fonduri pu$li!e de la ni.ro+9 2a finali'area proie!tului+ se .lice > A persoaneB Mana!ementul proiectelor > 4 persoaneB Asistenta so!iala 4 1 persoană@ Audit 52 persoane@ 3.elul de pregătire !olară de $a'ă al anga&aţilor0 3ste de preferat !a persoanele parti!ipante la instruire să fie persoane !u studii superioare+ dată fiind !o#ple1itatea te#elor de instruire0 En total <un!itori !alifi!ati -tudii -tudii -tudii si ne!alifi!ati #edii uni.it pro!edurilor legale pentru i#ple#entarea de proie!te de de'.lice@ Mana!ementul proiectelor > pro!ram unitar de instruire Do#eniile de instruire propuse prin proie!t+ !o#uni!are pu$li!ă 7ad#inistraţie pu$li!ă lo!ală i legile transparenţei9+ pro!eduri de a!"'iţii pu$li!e+ ela$orarea i #anage#entul proie!telor sunt do#enii !are se !ondiţionea'ă re!ipro!0 <odulele de instruire se &ustifi!ă prin ne.ire la parti!iparea la a!ti.ersitare posuni.or a!orda diplo#e (n Mana!ementul proiectului şi Ac?i$iţii pu.ersitare0 Cei 2 anga&aţi au ur#at !ursuri de #anage#ent de proie!t0 Fe!"i#ea anga&aţilor pe post nu depă e te (nsă 4 luni de 'ile0 -pe!iali'ările a!estor anga&aţi sunt (n do#enii pre!u# Co#uni!are+ Consiliere !u !etateni i <anage#entul proie!telor0 $ompartiment programe europene si atragere fonduri structurale este (nfiinţat re!ent+ (n anul 2%%60 2.elul atragerii de fonduri e1terne nera#$ursa$ile pentru i#ple#entarea de proie!te se (nregistrea'ă o !apa!itate foarte s!ă'ută a AP2 de ela$orare i i#ple#entare proie!te de finanţare0 31istă (n !adrul Pri#ăriei un departa#ent !are are atri$uţii (n do#eniu) $ompartiment programe europene si atragere fonduri structurale (n !are a!ti.elul Co#parti#entului de resurse u#ane !u pri.or fi in!luse (n grupele de instruire .oia AP2 de atragerea de fonduri nera#$ursa$ile pentru a fi !"eltuiete (n #od tranparent i potri.idual prin opţiune personală sunt dire!t sau indire!t legate de do#eniile de instruire propuse prin proie!t C.lic&@ Ac?i$iţii pu.ire la ni.ităţi de instruire pe !ele 4 #odule de instruire propuse0 Au fost luate (n !onsideraţie i datele pre'ente la ni. %omunicare pu.ă a persoanelor !are . Studiu intern cu privire la necesit&ţile de instruire al personalului AP* Pentru e.elul studiilor postuni.el satisfa!ator de instruire i de !ertifi!are a !uno tinţelor personalului (n raport !u departa#entel (n !are sunt anga&aţi0 Gu#ătate dintre anga&aţi au parti!ipat la instruiri !ertifi!ate (n do#eniul utili'ării !al!ulatorului iar li#$ile straine sunt #enţionate sporadi! (n opţiunile de perfe!ţionare ale anga&aţilor0 Do#eniile de instruire soli!itate de anga&aţi la ni.a ţine !ont de ni.elul AP2 au fost derulate (n ulti#ii 5 ani 18 2i!itatii des!"ise+ 2% de Cereri de oferte i 8 Eego!ieri fără pu$li!are de anunţ0 An de!ursul derulării pro!edurilor au fost (nsă (nt6#pinate o serie de difi!ultăţi0 -5au (nregistrat #ai #ulte soli!itări de !larifi!ări la !aietele de sar!ini i 3 !ontestaţii i soluţionări la a!estea0 Derularea pro!edurilor de a!"i'iţii pu$li!e nu este o a!ti.aluarea oportunităţii i #anifestare a opţiunii din partea anga&aţilor !u pri.erna#ental sau european pentru proie!te lo!ale0 <odulele de !urs pe A!"i'iţii Pu$li!e i pe Co#uni!are Pu$li!ă sunt !onsiderate (n a!est proie!t !a ele#ente !one1e indispensa$ile (n identifi!area de pro$le#e lo!ale+ de surse de finanţare pentru a!operirea a!estora+ ela$orarea unui plan de a!ţiune i a unei !ereri de finanţare+ #anage#entul fondurilor nera#$ursa$iloe pe $a'ă de a!"i'iţii pu$li!e i !o#uni!area transparentă a infor#aţiilor pu$li!e !ătre !etăţeni pe $a'a legilor transparenţei0 In fun!ţie de responsa$ilităţile fie!ărui departa#ent 8 !o#porta#ent+ a!estea pot de.elul de spe!iali'are profesională al AP2 indi!ă un nu#ăr redus de persoane instruite (n do#eniile propuse de proie!t) Ac?i$itii pu.ea'ă 2 persoane0 Ei.el gu..eni sursă de proie!te lo!ale de inter.ro)leme identi'icate la nivel de per!onal" An !eea !e pri.e te derularea pro!edurilor de a!"i'iţie pu$li!ă+ la ni.elul de instruire i pregătire profesională a personalului0 An ur#a studiului intern s5a re#ar!at interesul i !ererea anga&aţilor AP2 pentru do#eniile enu#erate #ai sus0 An !eea !e pri.lice pentru parti!ipanţii la instruire0 <odulele de instruire (n ela$orarea !ererilor de finanţare i #anage#entul proie!tului se funda#entea'ă pe ne.e te alte do#enii de instruire+ pre!u# !ele de 3CD2 de li#$i straine+ se re#ar!a un ni.-ele!ţia efe!ti.elul resurselor u#ane #ai ales (n do#eniul ela$orării i #anage#entului proie!telor de finanţare0 roceduri de %c(iziţii u)lice .aluarea ne!esităţilor reale i a!tuale de instruire a personalului AP2 s5a reali'at o e.identa populatiei 4 1 persoană -e re#ar!ă o !apa!itate redusă a AP2 la ni.elul de instruire al a!estor persoane atinge ni.el indi.

11.ublice &ocale”0 Cele #ai i#portante !ontri$uţii sunt !u pri. 4 „%ezvoltarea funcţiei de management al Pagina 12 Cerere de finanţare PO DCA .0.iectivului domeniului ma-or de intervenţie '. Proie!tul pre.a a!estor ris!uri proie!tul propune #oti.uie direct la reali$area Priorit&ţilor urm&rite de Fondul Social European Cre terea i di.uie la reali$area Strate!iei de de$voltare economico7social& a municipiului n perioada 455<745'2 8?ttp0++primaria.or fi disponi$ile autorităţilor pu$li!e din dar i !elor din 'onă 715 AP2 din regiunea (n !are #uni!ipiul fun!ţionea'ă !a prin!ipal !entru ur$an90  Proiectul contri.ersifi!area !o#petenţelor !ertifi!ate ale personalului AP2 du!e la sporirea adaptabilităţii forţei de muncă pentru a$sol.ităţii III0 3la$orare -trategie de .+ i anu#e Hconfruntarea cu o mare fluctuaţie a funcţionarilor publici” şi „stagnarea şi4sau scăderea performanţelor profesionale ale acestora I0 I#potri. Proie!tul a!ţionea'ă (n dire!ţia a#eliorării a!estei pro$le#e (n !adrul Pri#ăriei prin re'ultatele a!ti.a fi furni'at prin proie!t !ătre AP2 !onţine #ateriale de instruire !e .ului spe!ifi! i a Prioritatăţii 6 ale -trategiei) „%ezvoltarea capacităţii 5dministraţiei .esurse /#ane 5 studiul de diagno'ă internă de stru!tură i de personal a AP2 + proie!tul !ontri$uie se#nifi!ati.iitor prin ela$orarea i (nsu irea de !ătre AP2 a unui Progra# de Instruire pentru dise#inarea interna i e1ternă a re'ultatele proie!tului0 Prin Perfe!ţionarea !ontinuă a anga&aţilor din Pri#ărie proie!tul du!e la „Ridicarea standaredelor generale de cunoştinţe şi expertiză la nivelul funcţionarilor publici de conducere”.esurse /#ane i FI0 Constituirea Progra#ului de Instruire0 A!ti.uie direct la reali$area Pro!ramului Naţional de Reforme 8PNR9 455< 7 45'5 Proie!tul a!ţionea'ă (n (nt6#pinarea ris!urilor enunţate de PE. la ela$orarea i i#ple#entarea de refor#e la ni. $onsolidarea funcţiei publice -pg.uie direct la reali$area o. $onsolidarea funcţiei publice este enunţată !a pro$le#ă „slaba dezvoltare a departamentelor de resurse umane din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice” -pg.2. 601020 <oderni'area i infor#ati'area instru#entelor de lu!ru ale ad#inistraţiei  prin e!"ipara AP2 !u 12 statii de lu!ru !o#plet e!"ipate+ laptop+ .area i fideli'area anga&aţilor AP2 prin re!o#pense de for#are profesională0 2a a!ela i !apitol din PE. 601030 A#$unătăţirea !apa!ităţii instituţionale i !re terea standardelor de lu!ru  Perfe!ţionarea personalului de&a anga&at pentru a răspunde A!tiunii 60103010 propusă (n -trategie) „Recrutare şi anga6are personal specializat pe domenii şi care să corespundă din punct de vedere al cunoştinţelor şi aptitudinilor”  Instruirea personalului (n do#enii legate de !o#uni!area pu$li!ă i legile transparenţei răspunde A!ţiunii 60103030 propusă (n -trategie) „7mplicarea permanentă a comunităţii în acţiunile de interes local prin consultări" dezbateri tematice publice”  „7nstruirea specialiştilor implicaţi în procesul de formulare a politicilor publice” 7A!tiunea 601030709  Predarea Progra#ului de Instruire !ătre AP2+ respe!ti.itatea FI0 furni'ea'ă un instru#ent de referinţă i de perfe!ţionare !ontinua0 Proie!tul a!ţionea'ă (n dire!ţia enunţată de PE.igoare i pe $a'ă de $une pra!ti!i (n #aterie !ulese (n ur#a unui s!"i#$ de $une pra!ti!i !u AP2 din <area =ritanie0 Progra#ul de Instruire !e .ire la) 0 <ăsura 6010 De'.oltarea i !onsolidarea !apa!ităţii ad#inistrati.e te prioritatea de întărire a capacităţii instituţionale şi a eficienţei administraţiilor publice şi serviciilor publice la nivel local" pentru a putea implementa reforme" în special în domeniul educaţional" economic" social" al ocupării forţei de muncă" al sănătăţii" protecţiei mediului0 Cre terea !apa!ităţii AP2 de e derula a!"i'iţii pu$li!e+ de a ela$ora i i#ple#enta proie!te du!e la sporirea !apa!ităţii a!esteia de a genera i de a !ontri$ui a!ti.0.itatea III furni'ea'ă departa#entului de personal un funda#ent pentru ela$orarea politi!ilor de resurse u#ane iar a!ti.itatea II0 3la$orare -trategie . Prin a!ti. la !apitolul /. /.ro+9 Proie!tul !ontri$uie la reali'area O$ie!ti. 30709 Cre terea !apa!ităţii autorităţilor pu$li!e de a lansa li!itaţii pu$li!e 7pg0 1351490 Prin #odulul de instruire (n A!"i'iţii pu$li!e+ proie!tul !re te !apa!itatea personalului AP2 de a derula pro!eduri de li!itaţie pu$li!ă i !on!esiuni !onfor# legislaţiei (n . 11213.ede grupe de instruire separate pentru personal !u fun!ţii de e1e!uţie i de !ondu!ere0 Instruirea spe!ifi!ă a personalului !u fun!ţii de !ondu!ere (n do#enii pre!u# ela$orarea !ererilor de finanţare+ #anage#entul proie!telor du!e la „dezvoltarea calităţilor de leadership şi de management în administraţia publică” 0 Proie!tul !ontri$uie (n #od dire!t i nee!"i. la „reorganizarea” ad#inistraţiei pu$li!e lo!ale+ la a#eliorarea pra!ti!ilor de „management al resurselor umamane” din !adrul Pri#ăriei0 Proie!tul asigură instruirea personalului AP2 (n do#enii esenţiale dar i „dezvoltarea capacităţii de training” a personalului propriu pe .o! la operaţiunea „!odule de pregătire în domenii ca achiziţiile publice" #$%&" limbi străine" dezvoltarea de proiecte" licitarea şi managementul proiectelor”" propun6ndu5 i instruirea personalului de !ondu!ere i de e1e!uţie al AP2 (n do#eniile) ad#inistraţie pu$li!ă lo!ală i legile transparenţei de!i'ionale+ a!"i'iţii pu$li!e+ ela$orarea !ererilor de finanţare+ #anage#entul proie!telor0  Proiectul contri.enţii !ursurilor0 An a!est fel+ proie!tul !ontri$uie la prioritatea de extindere şi îmbunătăţire a investiţiilor în capitalul uman -educaţie şi formare profesională.el lo!al dar i de a a!ţiona !a lider (n 'onă0  Proiectul contri.. 0 Contri$uţia !ea #ai i#portantă a proie!tului se re#ar!ă (n !eea !e pri.ideoproie!tor+ o O$ie!ti.e o O$ie!ti.%$2$ RELE0ANŢ Proiectul contri.

instruirii personalului din administraţia publică” 7A!ţiunea 601030119 Pagina 13 Cerere de finanţare PO DCA .

itatea !urenţă a ad#inistraţiei pu$li!e0 6.elul spe!ifi! de !uno tinţe ale !ursanţilor0 • 31istă ris!ul asi#ilării defe!tuoase a infor#aţiilor i al apli!ării gre ite a a!estora (n lipsa .es! un grup eterogen de !ursanţi0 • :rag#entarea infor#aţiei@ i#posi$ilitatea apli!ării dire!te i i#ediate (n #ediu real i (n !onte1te pra!ti!e a infor#aţiilor asi#ilate0 O #are parte din infor#aţii se pierd după instruire i nu pot fi rea!tuali'ate sau . %ontractarea unor servicii e/terne 8ac?i$iţii pu.a apela la !olegii săi pentru e1pli!aţii i la#uriri ulterioare+ pentru de'$aterea unor situaţii pro$le#ati!e0 An a!est fel+ pierderile inerente de infor#aţie după ter#inarea instruirii sunt atenuate prin !o#pensarea re!ipro!ă a !uno tinţelor asi#ilate de fie!are parti!ipant (n parte0 • Cuno tinţele a!u#ulate prin instruire .or lu!ra astfel pe a!ela i Hstudiu de !a'I !on!ret+ real i dire!t a!!esi$il0 • Cursanţii nu se (ntalnes! doar (n orele de instruire0 3i .ităţi !urente ale AP2) Cransparenţa de!i'ională+ a!"i'iţiile pu$li!e i #anage#entul proie!telor sunt di#ensiuni per#anente ale fun!ţionării AP20 • -u$!ontra!tarea ser. AP2 0 • Cara!terul ipoteti!+ e1terior i general al e1e#plelor pra!ti!e puse (n dis!uţie la sesiunile de instruire !are deser.erifi!ării i !onsilierii dire!te i !on!rete asupra pro$le#elor reale !u !are se !onfruntă !ursanţii0 2.a$a unei Strate!ii de Resurse Umane Avanta-e0 Instruirea personalului se fa!e pe $a'a unei anali'e i diagno'e a ne!esităţilor reale de instruire i pe $a'a unei -trategii de .erselor proie!te lo!ale0 • Prin !ontra!tarea ser.ă !i a#6nă pro$le#ele de !apa!itate instituţională0 • -u$!ontra!tarea a!ti.or apli!a (#preună (n e1perienţa pra!ti!ă a AP20 :ie!are parti!ipant+ atun!i !6nd are ne!larităţi !u pri.ităţilor de ela$orare i #anage#ent al proie!telor poate fi fă!ută !u fir#e e1terioare0 2ipsa unei e1perienţe !u finanţatorii i a e1perienţei (n do#eniul ela$orării proie!telor s!ade !apa!itatea AP2 de a identifi!a i de a e.ităţi !are ţin de a!ti. de .i!iu0 Pe par!ursul !elor 3 luni de instruire 7teoreti!+ pra!ti!+ !onsiliere9 parti!ipanţii .or dis!uta i re'ol.itatea !urentă a AP2 pe !are le .elul grupului+ .elaţiile de ser.or fi fi1ate i e1e#plifi!ate prin s!"i#$ul de $une pra!ti!i • . #e$avanta-e0 Costuri ridi!ate de instruire din !au'a !"eltuielilor de transport+ !a'are+ et! • 2o!uri li#itate i posi$ilităţi li#itate de instruire i#puse de organi'aţia furni'oare de instruire0 • Diferenţa #are (ntre infor#aţia asi#ilată i !onte1tul de training faţă de !onte1tul parti!ular i !on!ret (n !are a!ti.i!iilor de spe!ialitate (n do#eniile propuse spre instruire se ali#entea'ă situaţia de dependenţă per#anentă faţă de fa!tori e1terni i !ostisitori 7fir#e de !onsultanţă9 pentru a!ti.or prelua te#ele de'$ătute la !urs i le .or a.or (nt6#pina o serie de situaţii pro$le#ati!e (n a!ti.or fa!e o$ie!tul de'$aterilor !o#une i .alua !ore!t oportunităţile de finanţare ale di. #e$avanta-e0 -ituaţia e1istentă du!e la pierderi de ti#p+ !osturi i ris!uri #ari 5 prin nefru!tifi!area oportunităţilor de finanţare pentru proie!te lo!ale+ Pagina 14 Cerere de finanţare PO DCA .or a&usta re!ipro! gradul de (nţelegere i de asi#ilare a infor#aţiilor furni'ate la instruire0 • Parti!ipanţii . Menţinerea situaţiei e/istente.a (n ti#pul orelor de instruire0 A!este pro$le#e .ităţi legate de fun!ţionarea de 'i !u 'i a instituţiei0 Do#eniile de instruire .erifi!ate după finali'area !ursului 7!eilalţi !ursanţi i trainerii nu #ai sunt a!!esi$ili pentru rea!tuali'area infor#aţiilor sau adaptarea a!estora !onte1telor reale i spe!ifi!e (nt6lnite după finali'area !ursurilor90 4.or putea !o#para dire!t i (n a!ela i ti#p !u derularea !ursurilor infor#aţiile teoreti!e o$ţinute !u e1perienţa pra!ti!ă de ser. #e$avanta-e0 Costuri ridi!ate i per#anente pentru a!ti. Instruirea personalului la distanţ&.esurse u#ane !on!epută pe ter#en lung0 • O#ogenitatea parti!ipanţilor la ni.i!iilor nu re'ol.Opţiunea propus&0 Sesiune de instruire la locul de munc& a personalului AP* @ aprofundat& prin sc?im.ea a!ela i referent real (n AP2 !u pro$le#ele !on!rete ale a!esteia0 Coţi !ursanţii .9. Instruirea personalului la centre de perfecţionare e/terioare instituţiei.or fa!ilita !o#uni!area (ntre a!e tia+ at6t pe ti#pul !ursului !6t i (n restul ti#pului 7(n ti#pul ser.i!iu+ e1istente de&a la ni.or !onstitui e1e#ple pra!ti!e de !on!reti'are a !ursurilor i se#inariilor0 • /nitatea pro$le#elor spe!ifi!e a$ordate 7e1e#plelor pra!ti!e de'$ătute90 Coate e1e#plele pra!ti!e de'$ătute .eali'area unui Progra# de Instruire disponi$il AP2 !a6t i altor AP2 din 'onă du!e la per#anenti'area a!!esului la #odulele de instruire pentru anga&aţii pre'enţi i . #e$avanta-e0 • 2ipsa intera!ti.i!iului90 Parti!ipanţii ( i .une practici şi or!ani$at& pe .i'ea'ă a!ti.ităţii (n !adrul instruirii0 2ipsa de'$aterilor i e1er!iţiilor pra!ti!e !on!rete0 • 2ipsa posi$ilităţii adaptării #aterialelor de instruire la ni.iitori ai AP2 0 Alte opţiuni0 '.ea'ă persoana 8 persoanele instruite+ respe!ti.or fa!ilita spri&inul re!ipro! (ntre !ursanţi i .ire la !urs+ !"iar i după ter#inarea a!estuia+ .lice@ mana!ementul proiectelor@ etc.elul e1perientei profesionale 7a!eleasi repere institutionale9 • Coţi parti!ipanţii la !ursuri sunt !olegi la lo!ul de #un!ă i se !unos! (ntre ei0 Astfel se depa es! in"i$iţiile de (n!eput de !i!lu de instruire inerente grupelor eterogene de !ursanţi0 • .

5 prin difi!ultatea apli!ării legislaţiei 7a!"i'iţiilor pu$li!e i a legislaţiei spe!ifi!e AP29+ 5 prin difi!ultatea a$sorptiei finanţărilor e1terne0 Pagina 15 Cerere de finanţare PO DCA .

el satisfa!ator de instruire i de !ertifi!are a !uno tinţelor personalului (n raport !u ne!esităţile departa#entele (n !are sunt anga&aţi0 Gu#ătate dintre anga&aţi au parti!ipt la instruiri !ertifi!ate (n do#eniul utili'ării !al!ulatorului iar li#$ile straine sunt #enţionate sporadi! (n opţiunile anga&aţilor0 2.aluare interna pe $a'ă de !"estionar pentru e. Criteriile de sele!ţie in!lud) 0 ni.elul studiilor 5 de preferat persoane !u studii superioare+ dată fiind !o#ple1itatea te#elor de instruire@ 0 po'iţia (n !adrul departa#entelor 5 de preferat anga&aţi !u po'iţii !"eie !apa$ili să utili'e'e la #a1i# !uno tinţele a!u#ulate i să le dise#ine'e efi!ient (n r6ndul !olegilor ori de !6te ori este ne. control comercial.oie@ 0 opţiunea personală a !andidaţilor 4 dorinţa anga&aţilor de a parti!ipa la instruire@ 0 ne.ităţi de instruire pe !ele 4 #odule de instruire0 Au fost luate (n !onsideraţie i datele pre'ente la ni.oia anga&aţilor AP2 pentru do#eniile enu#erate #ai sus0 An !eea !e pri.e te alte do#enii de instruire+ pre!u# !ele de 3CD2 de li#$i straine+ se re#ar!a un ni.oia de instruire 4 de preferinţă a!ele persoane !are se !onfruntă !u pro$le#ati!a de instruire) 2a ni. astfel) nr$ nr$ NR$ DEPAR+AMEN+ & COMPAR+IMEN+E anga1aţi cur#anţi # 9ecretar -primar. ) / : Compartiment 4uridic şi contencios : / * .elul de instruire i pregătire profesională a personalului0 An ur#a studiului intern s5a re#ar!at interesul i ne.e'i #odulele de instruire 3 H3la$orarea !ererilor de finanţareI i 4 H<anage#entul proie!telorI0 4.societatea ci!ilă şi audienţe 3 / 1 Compartiment registru agricol 3 / #+ 9er!iciul comunitar de asistenţă socială protecţie socială şi autoritate tutelară #+ % ## Compartiment programe europene si atragere fonduri structurale * 2 #) Compartiment sport.disciplină în construcţii > / )+ Compartiment tehnic şi in!estiţii ) / )# Compartiment patrimoniu şi contracte ) / )) Compartiment achiziţii publice şi contracte 3 % )3 9er!iciul ta(e si impozite locale )+ % TOTAL cursanţi 30 Pagina 16 Cerere de finanţare PO DCA .ităţile !urente ad#inistrati. Nivelul actual de instruire al an!a-aţilor cu privire la domeniile propuse prin proiect Pentru e.elul Co#parti#entului de resurse u#ane !u pri. !iceprimar.ire la ni.cultură.%$?$ BRUP ŢIN+'.e'i #odulul de instruire 1 5 HAP2 5 2egile transparenţeiI J a!"i'iţii pu$li!e 7(n diferite etape ale derulării a!estora9 4 .culte 3 / #3 9er!iciul buget.el teoreti!+ grupul ţintă poate fi stru!turat orientati. 2a data de %10%702%%8+ organigra#a AP2 nu#ăra 16? de posturi0 Cele 16? de po'iţii (ns!rise (n organigra#ă sunt stru!turate pe 33 de departa#ente8!o#parti#ente8!a$inete0 Din !ele 16? persoane anga&ate (n !adrul AP2 + proie!tul ( i propune perfe!ţionarea a 3% anga&aţi (n 4 do#enii legate de J -tru!tura i fun!ţiile AP2 i legile transparenţei+ J Pro!eduri de a!"i'iţii pu$li!e+ J 3la$orarea !ererilor de finanţare i J <anage#entul proie!telor0 Drupul ţintă dire!t i#pli!at i $enefi!iar al proie!tului este !onstituit din 25 de persoane structurate pe 4 !rupe de studiu a c3te '6 persoane 0 An a!ti.ire la parti!iparea la a!ti. contabilitate ## % #: Compartiment resurse umane : / #* Compartiment intern de pre!enire şi protecţie a muncii ) / #< Compartiment audit public intern 3 / #= Compartiment protecţia mediului ) / #> Compartiment îndrumare asociaţii de proprietari ) / #1 9er!iciul urbanism.e'i #odulul de instruire 2 HA!"i'iţii pu$li!eI J ela$orarea !ererilor de finanţare i #anage#entul proie!telor pe do#enii spe!ifi!e 4 .aluarea ne!esităţilor reale i a!tuale de instruire a personalului AP2 s5a reali'at o e.e!ur!e -mane.hişeu unic şi consiliere 3 / < Compartiment relatii cu presa ) / = Compartiment informatizare ) / > Compartiment relaţii cu publicul. 3 / ) Cabinet primar 3 % 3 Compartiment.e+ #a&oritatea departa#entelor i !o#parti#entelor din !adrul AP2 sunt sau pot fi i#pli!ate (n J !o#uni!area !u !etăţenii 4 .amena4area teritoriului.aluarea oportunităţii i #anifestarea opţiunii din partea anga&aţilor !u pri. Drupul ţint& al proiectului este constituit din 25 an!a-aţi AP* . Selecţia participanţilor la instruire Selecţia efectiv& a persoanelor care vor fi incluse n cele dou& !rupe de instruire va re$ulta n urma derul&rii activit&ţii ***+ Ela)orare Strategie de .

Pagina 17 Cerere de finanţare PO DCA .

ă'ute a fi desfă urate (n a!eastă etapă ur#ăres!) Pagina 18 Cerere de finanţare PO DCA luna / ? @'' lei manager proiect/ asistent manager I.area proie!tului se reali'ea'ă printr5o !a#panie #edia derulată prin radio i prin presa s!risă0 -e su$!ontra!tea'ă ser.igoare0 A!"i'iţiile pre.ă'ută pentru derularea etapelor ne!esare !onfor# legislaţiei (n .i!ii de pu$li!itate pentru difu'area a 5 !o#uni!ate de presă (n 'iare !u a!operire regională i a 5 spoturi radio la posturi lo!ale pe par!ursul a 5 'ile !onse!uti. Ac!i i!a!e Asi!urarea cadrului or!ani$atoric De#crierea ac!i i!"ţii Loc de de#7"8urare Dura!a *UNA '72 Co#! Lei <6 455 lei Re#pon#a.ire la o$ie!ti.esponsa$il instruire 4 anga&at !ontra!tual e1tern 0 .ităţi spe!ifi!e0 Distri$uirea e1a!tă a responsa$ilităţilor proie!tului (ntre #e#$rii e!"ipei de i#ple#entare sunt delegate i asu#ate pe $a'a fi ei posturilor0 0 <anager proie!t 4 Cră!iunes!u Drigore 5 anga&at AP2 0 Asistent #anager 4 Pa.or asigura !onditiile #ini#e de infor#are i pu$li!itate0 Pro#o.ităţilor sau pentru a!ti..esponsa$il finan!iar 4 Creţu Alina 5 anga&at AP2 0 .%$C AC+I0I+-ŢI 5I BRAFICUL DE IMPLEMEN+ARE Nr$ I.c.i!iile ne!esare i#ple#entării proie!tului0 Perioada este pre..a.ita 5 anga&at AP2 0 .el <irela .or fi ela$orate i #ultipli!ate prin ser.esponsa$il logisti! 4 anga&at !ontra!tual e1tern Re$ultate0 !ontra!te de #un!ă 8 fise ale posturilor #erulare0 An a!eastă etapă a proie!tului se . . 5nga6are personal #erulare0 An a!eastă etapă a proie!tului se efe!tuea'ă for#alităţile de anga&are a personalului ne!esar i#ple#entării proie!tului0 -e asigură astfel resursele u#ane pentru (ntreaga perioadă de derulare a a!ti.e0 Prin !o#uni!atul de presă i spotul radio se .ele+ grupul ţintă+ a!ti.ităţile i re'ultatele anti!ipate ale proie!tului0 De ase#enea .il #anager proie!t@ asistent #anager I. %erularea procedurilor de achiziţie luna /92 @E /'' lei manager proiect/ asistent .a infor#a pu$li!ul larg !u pri.romovarea proiectului luna /9% 2 C'' lei asistent manager ? sub0 contractare campanie media ? ser!icii tipărituri I.i!ii de editare i tipărire a 1%% eti!"ete auto!olante pentru #i&loa!ele fi1e a!"i'iţionate i a 1%% afi e pentru asigurarea .el lo!al 0 1%% afi e K 1%% eti!"ete auto!olante #erulare0 An a!eastă etapă a proie!tului se derulea'ă pro!edurile de a!"i'iţii pentru $unurile i ser.i'i$ilităţii proie!tului la lo!ul de desfă urare0 Re$ultate0 0 5 apariţii !o#uni!at presă (n 'iar !u a!operire &udeţeană 0 5 difu'ări spot radio difu'at la ni.

i!ii de tipărire i #ultipli!are tipărituri 4 pro#o.esurse /#ane 7diagno'a ne!esităţilor de instruire (n a!ord !u politi!ile de de'.are+ Progra# Instruire 40 -er.a ela$ora -trategia de .or fi puse la dispo'iţie de furni'orul de instruire0 Re$ultate0 Progra#ul derulării instruirii pe grupe+ #odule+ 'ile+ ore de instruire Pagina 1? Cerere de finanţare PO DCA LUNA %9E '46 C55 lei III.aluării finale 78% 'ile de !ătre Pri#ăria i . Ela.oltare lo!ală i instituţională i (n a!ord !u regle#entările naţionale i europene9+ se derulea'ă (n a!eastă etapă a proie!tului un studiu so!iologi! de resurse u#ane0 -tudiul .i!ii de instruire de la un furni'or a!reditat de instruire0 :urni'orul (#preună !u $enefi!iarul .eni#ente 4 organi'are Conferinţă finală proie!t 1%0 -er.aluare i eli$erare diplo#e 60 An!"iriere spaţii 4 pentru a!ti.regătirea logistică a 7nstruirii luna % 2 @'' lei .ităţi de instruire 70 Cradu!ere i interpretariat 4 s!"i#$ de $une pra!ti!i <area =ritanie 80 -oft i apli!aţii infor#ati!e ?0 Organi'are e.or apli!a eti!"ete auto!olante !u ele#entele o$ligatorii de identitate . .i!ii de instruire 4 6 #odule de instruire+ 3. e!"ipa#ente+ se .aluarea siste#i!ă a ne!esităţilor de instruire (n !adrul AP2 0 Pe $a'a studiului se .i!ii de studii i !er!etări 4 -trategie de .a !onsta (n 3.i'uală #erulare0 Pentru 3la$orarea unei -trategii de .i!ii de audit 4 .esurse /#ane 50 -er.a fi dotată !orespun'ător !u e!"ipa#ente0 3!"ipa#entele de instruire 7.aluarea indi.esurse /#ane se reali'ea'ă prin su$!ontra!tare ser.iduală 8 3.or su$!ontra!ta -er.ideoproie!tor+ ta$lă #agneti!ă+ et!09 . Sesiunea de instruire a personalului #erulare0 Pregătirea logisti!ă a -esiunii de Instruirie presupune asigurarea !adrului organi'atori! ne!esar derulării a!esteia0 An a!est s!op se .aport de audit Re$ultate0 1% dosare de a!"i'iţii 0 3!"ipa#ente) 12 staţii de lu!ru e!"ipate+ 1 leptop+ 1 foto!opiator 0 <ateriale suport pentru softLare i apli!aţii infor#ati!e Pe #i&loa!ele fi1e a!"i'iţionate+ respe!ti.esurse /#ane a AP2 pentru perioada 2%%85 2%150 Derularea studiului i ela$orarea -trategiei de .a.a fi (n!"iriată pe par!ursul !ursurilor teoreti!e+ a instruirii pra!ti!e i a e.orare Strate!ie Resurse Umane 10 Ca#panie #edia 4 1% !o#uni!ate de presă+ 1% spoturi radio 20 3!"ipa#ente 5 12 staţii de lu!ru e!"ipate+ 1 laptop+ 1 foto!opiator9 30 -er.or sta$ili progra#ul de derulare a !ursurilor+ orelor de instruire pra!ti!ă i de !onsiliere de grup0 -ala de instruire .i!ii de studii i !er!etări !u o fir#ă spe!iali'ată0 Re$ultate0 Raport cercetare 2 'trategie de resurse umane 2 %iagnoza necesităţilor de instruire manager/ responsabil logistic LUNA %92 '6 555 lei asistent manager ? sub0 contractare studii cercetări manager proiect/ responsabil instruire manager proiect/ responsabil instruire ? sub0 contractare ser!icii instruire III.II.

.i'uală0 Cot pe $a'ă !ontra!tuală+ furni'orul de ser.a e1ista un de!ala& de 1 lună+ astfel (n!6t grupa 2 (n!epe !ursurile teoreti!e 7pri#a lună de instruire9 atun!i !6nd grupa 1 le finali'ea'ă i (n!epe de&a a!ti.i!ii de instruire se .III.oltare dura$ilă+ Curs 3 3galitate de anse+ Curs 4 ) Pro!eduri de a!"i'iţie pu$li!ă+ Curs 5 ) 3la$orarea !ererilor de finantare+ Curs 6 ) <anage#entul proie!telor0 Pe $a'ă !ontr!atuală+ furni'orul de ser.i!ii de instruire se .ităţile pra!ti!e0 :ie!are !i!lu de instruire se stru!turea'ă după !u# ur#ea'ă) 0 *una ' 7 Modul teoretic S&pt&m3na ' 'iua 1 i 2 4 Curs 5 Ad#inistraţie pu$li!ă lo!ală 5 2egile transparentei 'iua 3 i 4 4 Curs 4 Prote!ţia #ediului i de'.a o$liga să in!ludă pe #aterialele suport pentru a!ti.a derula 2 !i!luri de instruire (n paralel+ !u !ele două grupe de $enefi!iari a !6te 15 persoane0 Antre !ele două !i!luri de instruire .c.oltare dura$ilă 'iua 5 5 se#inar8pra!ti!ă 5 3galitate de anse Pagina 2% Cerere de finanţare PO DCA luna %92 %' ''' lei manager proiect/ responsabil instruire ? sub0 contractare ser!icii instruire III.ării !on!eptului de egalitate de anse0 Odată ela$orate !ele 6 suporturi de !urs+ a!estea .ităţile de training+ in!lusi. %erularea a 8 !odule de instruire luna ?9E /'/ ('' lei manager proiect/ responsabil instruire ? sub0 contractare ser!icii instruire ? ser!icii închiriere spaţii .or fi !u#ulate (ntr5un suport de !urs uni! i .oltare dura$ilă 'iua 5 5 Curs 5 3galitate de anse S&pt&m3na 4 4 5 'ile 4 Curs 5 Pro!eduri de A!"i'iţii pu$li!e S&pt&m3na 2 4 5 'ile 4 Curs 5 3la$orarea !ererilor de finanţare S&pt&m3na C 4 5 'ile 4 Curs 5 <anage#entul proie!telor 0 *una 4 7 Modul practic S&pt&m3na ' 'iua 1 i 2 4 se#inar8pra!ti!ă 5 Ad#inistraţie pu$li!ă lo!ală+ 2egile transparentei 'iua 3 i 4 4 se#inar8pra!ti!ă 4 Prote!ţia #ediului i de'.a ela$ora i #ultipli!a 6 suporturi de !urs) Curs 1 ) Ad#inistratie pu$li!a lo!ala 5 2egisle transparenţei+ Curs 2)Prote!ţia #ediului i de'.a o$liga !a fie!are #odul de instruire să !uprindă o se!ţiune dedi!ată !on tienti'ării (n !eea !e pri. pe !ertifi!atele de ori!e tip eli$erate de a!esta a ele#entelor o$ligatorii de identitate .i!ii de instruire .a fi #ultipli!at de furni'orul de instruire (n fun!ţie de ne!esarul i#pus de derularea -esiunii de Instruire0 Re$ultate0 7 6 suporturi pentru 6 #odule de instruire in!luse (ntr5un suport uni!0 #erulare0 An a!eastă etapă a proie!tului :urni'orul de ser..oltării dura$ile+ !6t i instruirii (n do#eniul pro$le#elor de #ediu+ pre!u# i o se!ţiune dedi!ată !on tienti'ării i pro#o.i!ii de instruire .e te i#portanţa prote!ţiei #ediului i de'. #laborarea 2 multiplicare 8 suporturi de curs #erulare0 An a!eastă etapă a proie!tului :urni'orul de ser.

Sc?im.i'itei (n <area =ritanie 0 reali'area do!u#entaţiei i a for#alităţilor 0 asigurare !a'are i #asă pentru parti!ipanţi 0 reali'area Progra#ului ...aţii pe $a'ă unor for#ulare standardi'ate Pagina 21 Cerere de finanţare PO DCA M$ FRI+ LUNA E9( '4< A55 lei asistent manager/ responsabil instruire IE.aluare a -esiunii de instruire 5 !"estionare de e.or parti!ipa la a!ti.or !ulege infor#aţii i . -ăptă#6na 1 4 Pro!eduri de A!"i'iţii pu$li!e -ăptă#6na 2 4 3la$orarea !ererilor de finanţare -ăptă#6na 3 4 <anage#entul proie!telor -ăptă#6na 4 4 3.i'ite de lu!ru 4 s!"i#$ de $une pra!ti!i a 15 persoane din grupul ţintă la sediul unei AP2 din <area =ritanie0 Organi'area s!"i#$ului de $une pra!ti!i presupune) 0 anga&area unui !onsultant e1pert pentru organi'area .S&pt&m3na 4 4 5 'ile 4 se#inar8pra!ti!ă 5 Pro!eduri de A!"i'iţii pu$li!e S&pt&m3na 2 4 5 'ile 5 se#inar8pra!ti!ă 5 3la$orarea !ererilor de finanţare S&pt&m3na C 4 5 'ile 5 se#inar8pra!ti!ă 5 <anage#entul proie!telor 0 *una 2 7 %onsiliere de !rup şi Evaluare final& -consiliere pe grupuri de c+te / persoane pentru elaborarea de %osare de achiziţii 4 $ereri de finanţare.i'itei (#preună !u AP2 din <area =ritanie Re$ultate0 Do!u#ente de in.or !ulege do!u#ente pu$li!e din !adrul a!esteia+ 0 .itaţie pentru 15 persoane 0 Progra#ul . 9rganizarea schimbului de bune practici luna E9( /@ %'' lei asistent manager/ responsabil instruire IE. de Fune Practici #erulare0 An !adrul a!estei a!ti.a.aluare finală Re$ultate0 0 2iste de pre'enţă 'ilni!ă la !ursuri 0 2iste de pre'enţă 'ilni!ă la se#inar 8 a!ti. %erularea schimbului de bune practici MAREA FRI+ANIE luna ( /// ?'' lei asistent manager/ responsabil instruire ? sub0 contractare .aport de e.or fi derulate de#ersurile ne!esare reali'ării unei .aluare i satisfa!ţie0 IE.ităţi .or reali'a o$ser.ităţile !urente ale AP2 din <area =ritanie+ 0 .ităţi pra!ti!e 0 :i e de parti!ipare la !onsiliere de grup 7e!"ipe de 3 !ursanţi9 0 1% proie!te8dosare a!"i'iţii ela$orate de parti!ipanţi (n e!"ipe de !6te 3 persoane 0 .i'itei de lu!ru stru!turat pe 5 'ile #erulare0 An a!eastă etapă a proie!tului se reali'ea'ă deplasarea a 15 persoane din !adrul AP2 (n <area =ritanie pentru reali'area unui s!"i#$ de $une pra!ti!i pe par!ursul a 5 'ile0 Pe par!ursul a 5 'ile i (n $a'a Progra#ului ela$orat+ !ei 15 parti!ipanţi 0 .

#iseminarea re$ultatelor #erulare0 An !adrul a!estei etape se !onstituie Progra#ul de Instruire !e ur#ea'ă a fi predat !o#parti#entului de resurse u#ane din !adrul AP2 0 Progra#ul de Instruire !uprinde) 0 -uportul de !urs 7pentru !ele 6 #odule de instruire9+ 31er!itii pra!ti!e+ D"id de =une Pra!ti!i+ surse de infor#are Progra#ul de Instruire+ pe suport de "6rtie i ele!troni! este destinat at6t AP2 !6t i 15 AP2 rurale din 'ona (n !are Pri#ăria fun!ţionea'ă !a prin!ipal !entru ur$an din 'onă0 Re$ultate0 0 1 Progra# de Instruire !o#plet pe suport de "6rtie i CD #erulare0 An !adrul a!estei etape se se #ultipli!ă i se distri$uie Progra#ul de Instruire !ătre Departa#entul de . #laborare .i'ita de lu!ru a 15 parti!ipanţi 0 5 Dosare de =une Pra!ti!i reali'ate de parti!ipanţi (n e!"ipe de !6te 3 persoane E.rogram de 7nstruire luna /' %? @'' lei asistent manager/ responsabil logistic ? sub0 contractare ser!icii tipărituri Pagina 22 Cerere de finanţare PO DCA .55 lei E.a.or reali'a 5 Dosare de =une Pra!ti!i ela$orate de e!"ipe de !6te 3 parti!ipanţi (n ur#a e1perienţelor a.i!iile fir#ei su$!ontra!tate pentru editare i tipărire #ateriale tipografi!e0 Distri$uţia Progra#elor de Instruire !ătre !ele 15 AP2 din 'onă propuse prin proie!t se reali'ea'ă pe $a'ă de liste de se#nături0 Re$ultate0 0 2iste de distri$uţie a Progra#ului de Instruire !ătre departa#entele de personal ale 15 AP2 ser!icii traducere interpret asistent manager/ responsabil logistic LUNA G9// C5 .2a finalul ..a fi #ultipli!at (n 2%% de e1e#plare ne!esare pentru) 0 =a'a proprie de infor#aţii i de instruire a AP2 7pentru organi'area unor sesiuni .aţiilor reali'ate0 Re$ultate0 0 2iste de pre'enţă la . !ultiplicare şi predare .rogram de 7nstruire luna G9/' ? @'' lei asistent manager/ responsabil logistic E..i'itei de lu!ru se .ute i pe $a'a #aterialelor !ulese i a o$ser.iitoare de instruire a personalului intern atun!i !6nd este ne!esar9 0 dise#inarea re'ultatelor (n r6ndul a 15 AP2 din 'ona 7distri$uite Pri#ăriilor i altor instituţii i autorităţi interesate9 0 dise#inarea re'ultatelor (n !adrul #esei rotunde finale 7distri$uite parti!ipanţilor9 Pentru #ultipli!area Progra#ului de Instruire se utili'ea'ă ser.esurse u#ane al AP2 i !ătre alte 15 AP2 din 'onă0 Progra#ul de Instruire .

ităţi se reali'ea'ă un studiu de audit de !ătre o fir#ă autori'ată su$!ontra!tată (n a!est s!op la (n!eputul proie!tului0 An a!ela i ti#p+ e!"ipa de i#ple#entare a proie!tului reali'ea'ă o sinte'ă a #aterialelor de #onitori'are i !ontrol a!u#ulate pe par!ursul proie!tului pentru fie!are a!ti.a de'$ate #ăsura (n !are personalul AP2 i#pli!at (n instruire poate fi a!!esat !a resursă 'onală de !ătre #e#$rii AP2 din !o#unele (n. '55 lei Pagina 23 Cerere de finanţare PO DCA .ire la o$ie!ti.itate (n do#eniu 0 Proto!ol de !ola$orare (ntre AP2 i alte AP2 din 'onă 0 dosar de presă 4 apariţii (n 'iare lo!ale #erulare0 An a!eastă etapă a proie!tului se .or parti!ipa 0 repre'entanţi ai autorităţilor lo!ale din <uni!ipiul 0 repre'entanţi ai autorităţilor lo!ale din lo!alităţile (n.eni#ent final Conferinta 4 #ini# 2% persoane+ repre'entanţi ai autorităţilor lo!ale+ #ass5#edia+ OED5uri !u a!ti.e!inate pe do#enii spe!ifi!e0 2a finalul (nt6lnirii se .luare finală luna // G @'' lei asistent manager/ responsabil logistic ? sub0 contractare ser!icii organizare e!enimente E.E.a dis!uta pe te#a ne!esităţilor de resurse u#ane instruite (n do#eniile pentru !are se organi'ea'ă instruirea (n !adrul proie!tului0 De ase#ena se . Audit si evaluare finala LUNA /% .e!inate 0 repre'entanţi ai #ass5#edia+ OED5uri i toţi !ei interesaţi0 Cu o!a'ia e.itarea #ass5#edia lo!ală i &udeţeană pentru asigurarea .ele+ grupul ţintă+ a!ti.aport de e.d.c.i!ii de pu$li!itate pentru difu'area a 5 !o#uni!ate de presă (n 'iare !u a!operire regională i a 5 spoturi radio la posturi lo!ale pe par!ursul a 5 'ile !onse!uti.e0 Prin !o#uni!atul de presă i spotul radio se .a institui un Proto!ol de !ola$orare de prin!ipiu pe a!eastă te#ă0 Re$ultate0 0 2ista de pre'enţă la e.eni#ent . !ediatizarea proiectului luna // % ''' lei asistent manager/ responsabil logistic ? sub0 contractare ser!icii publicitate manager proiect/ asistent manager ? sub0 contractare ser!" audit EI.ele i a dus la reali'area re'ultatelor a teptate 0 Re$ultate) .eni#ent de tip Conferinţă !u in.eni#ente0 2a e.a fi su$!ontra!tată unei fir#e spe!iali'ate (n organi'are de e. #veniment final 2 conferinţă #erulare0 2a finalul derulării proie!tului se organi'ea'ă pe par!ursul unei 'ile un e.i'i$ilităţii a!ţiunii0 Organi'area !onferinţei .aport de audit@ .itate0 Pe $a'a a!estor do!u#ente+ raportul final .a infor#a pu$li!ul larg !u pri.el lo!al #erulare0 An !adrul a!estei a!ti.ităţile i re'ultatele proie!tului Re$ultate0 0 5 apariţii !o#uni!at presă (n 'iar !u a!operire regională 0 5 difu'ări spot radio difu'at la ni.or asigura !onditiile #ini#e de infor#are i pu$li!itate0 <ediati'area proie!tului se reali'ea'ă printr5o !a#panie #edia derulată prin radio i prin presa s!risă0 -e su$!ontra!tea'ă ser.eni#entului se .a ur#ări să răspundă la #ăsura (n !are Proie!tul i5a atins o$ie!ti.

Pagina 24 Cerere de finanţare PO DCA .

eni#ent final 5 Conferinţă d0 <ediati'area proie!tului EI. Ela. Audit si evaluare finala Proiec!ul #e a derula pe perioada a /% luni$ Pagina 25 Cerere de finanţare PO DCA . Asi!urarea cadrului or!ani$atoric a0 Anga&are personal $0 Pro#o. #iseminarea re$ultatelor a0 3la$orare Progra# de Instruire $0 <ultipli!are+ predare Progra# Instruire !0 3. de Fune Practici a0 Organi'area s!"i#$ului de $une pra!ti!i $0 Derularea s!"i#$ului de $une pra!ti!i E.aluare IE. Sesiunea de instruire a personalului a0 Pregătirea logisti!ă a Instruirii $0 3la$orarea 5 <ultipli!are suporturi de !urs !0 Derularea a 6 <odule de instruire <odul teoreti! <odul pra!ti! Consultanta si 3.An / Ac!i i!a!e Luna / ' / / / / / 4 4 / / / / !rupa ' / !rupa 4 !rupa ' !rupa 4 !rupa ' !rupa 4 < / .area proie!tului !0 Derularea pro!edurilor de a!"i'iţie II. / / G / '5 / / / / '4 '' / / / 2 2 C 6 A < % 4 2 2 ? C @ E ( G /' // /% I. Sc?im.orare Strate!ie de Resurse Umane III.

#osar de pres& > apariţii n $iare locale@ '5 apariţii n $iare cu acoperie re!ional& Dosarul de presă . 25 an!a-aţi AP* pe 4 !rupe de '6 persoane participanţi la Sesiunea de Instruire Cei 3% de anga&aţi .a funda#enta sele!ţia no#inală a persoanelor !e .iitoare !o#une0 45.i'itei a 15 anga&aţi AP2 (n !adrul unei AP2 din <area =ritanie0 '2. 6 #osare de Fune Practici constituite de cursanţi > n !rupe de c3te 2 #ISEMINARE INFORMAIII*OR 'A. '6 an!a-aţi AP* implicaţi n sc?im.a fi (naintat departa#entului de resurse u#ane pentru a funda#enta politi!a de personal a AP2 pentru . A55 $ile de instruire teoretic& !ursuri teoreti!e ) 3% parti!ipanţi . 2 grupe9 o 50 3la$orarea !ererilor de finanţare 71 săptă#6nă .or fi distru$uite !ătre departa#entele de resurse u#ane ale 15 AP2 din 'ona (n !are <uni!ipiul fun!ţionea'ă !a prin!ipal !entru ur$an0 '.or fi sele!tate pentru a parti!ipa pe par!ursul a 5 'ile la un s!"i#$ de $une pra!ti!i !u o AP2 din <area =ritanie0 'C.itaţi repre'entanţi ai AP2 din 'onă pentru dise#inarea infor#aţiilor i pentru ela$orarea unui Proto!ol de !ola$orare funda#ent pentru proie!te . 2 grupe9 o 30 3galitate de anse 71 'i . 5 'ile8săpt0 . 5 'ile8săpt0 . 2 grupe9 o 40 Pro!eduri de a!"i'iţie pu$li!ă 71 săptă#6nă . 4 săpt08lună .oltare dura$ilă 72% pagini9@ 30 3galitate de anse 71% pagini9 40 Pro!eduri de a!"i'iţie pu$li!ă 75% pagini9@ 503la$orarea !ererilor de finanţare 75% pagini9@ 60 <anage#entul proie!telor 75% pagini9@ C. 4 săpt08lună . Protocol de cola. de . 1 lună a!ti.ităţi pra!ti!e ) 3% parti!ipanţi .ităţilor de (ntreprins (n !adrul .oltare dura$ilă 72 'ile .iduală ) 3% parti!ipanţi .or fi ela$orate de !ătre !ursanţi (n e!"ipe de !6te 3 persoane i pe $a'a a!ti. 2 luni 8 grupă .iitoare !o#une0 For #ai parti!ipa repre'entanţi ai #ass5#edia pentru dise#inarea infor#aţiilor !ătre pu$li!ul larg0 'G. <6 $ile de sc?im. 4 săpt08lună . 5 'ile8săpt0 . 2 grupe9 o 20 Prote!ţia #ediului i de'.iduală > 6%% 'ile G.orare pentru proiecte viitoare ntre AP* şi alte AP* din $on& Proto!olul de !ola$orare .aportul de !er!etare . '5 Proiecte de Intervenţie + #osare de ac?i$iţie ela.une practici 15 persoane din !ele 3% i#pli!ate (n -esiunea de Instruire .%$@ REAUL+A+E '.or fi in!luse (n grupul ţintă al proie!tului i . Minim 45 participanţi la %onferinţa final& a proiectului 2a Conferinţa finală ..iitor0 SESIUNE #E INS(RUIRE 4. A55 $ile de consiliere de !rup 8c3te 2 persoane9 !onsiliere indi. 25 a. 1 lună !ursuri teoreti!e > 6%% 'ile <. ' Pro!ram de Instruire ela. A55 $ile de instruire practic& a!ti.ităţilor pra!ti!e i a !onsilierii de grup furni'ate prin proie!t0 '5.orat şi multiplicat n 455 e/emplare 8suport de curs@ e/erciţii practice@ D?id de Fune Practici@ surse de informare9 pe suport de ?3rtie şi %#0 <odul de instruire HAd#inistraţie Pu$li!ă 4 legile transparenţeiI@ <odul de instruire HA!"i'iţii Pu$li!eI <odul de instruire H3la$orare !ereri de finanţareI@ <odul de instruire H<anage#entul Proie!telorI '<. 3 luni 8 grupă .. 2 grupe9 o 60 <anage#entul proie!telor 71 săptă#6nă . Raport de cercetare0 Strate!ie de Resurse Umane 7 #ia!no$& a necesit&ţilor de instruire . 2 luni 8 grupă . ' . de Fune Practici > AP* > AP* Marea Fritanie Progra#ul s!"i#$ului de $une pra!ti!i presupune lista detaliată a a!ti. 2 grupe9 6. 5 'ile8săpt0 .a fa!e tri#itere la resursele infor#aţionale i de !onsultare pe !are fie!are AP2 (l repre'intă pentru !elelalte0 De ase#enea el . 1 lună !onsiliere indi.orate 8cca. 2 luni 8 grupă .a fi $a'ă pentru proie!te . 3 luni instruire > 1 8%% 'ile A.a !uprinde 1% !o#uni!atele de presă8difu'ări spoturi radio 75 la (n!eput i 5 la sfăr it9 pre!u# i arti!ole apărute (n ur#a e. de .solvenţilor 825 mana!ementul proiectelor@ 25 ac?i$iţii pu. 3 luni 8 grupă .i'ate de proie!t0 Drupul ţintă !uprinde fe#ei+ $ăr$aţi+ persoane !u fun!ţii de !ondu!ere i e1e!uţie0 2. 4 săpt08lună .ităţi pra!ti!e > 6%% 'ile . A Suporturi de curs ela.eni#entului final <asă rotundă 4 Conferinţă de presă0 Pagina 26 Cerere de finanţare PO DCA .lice9 S%HIMF #E FUNE PRA%(I%I '4. 3 luni 8 grupă .55 $ile de instruire0 !ursuri+ pra!ti!ă+ !onsiliere) 3% parti!ipanţi .orate de !rupe de c3te 2 cursanţi Proie!tele 8 Dosarele e a!"i'iţie . A Module de instruire derulate o 10 Ad#inistraţie pu$li!ă lo!ală 4 legile transparenţei 72 'ile . 455 pa!ini9 8cuprin$3nd A module de instruire9 10 Ad#inistraţie pu$li!ă lo!ală 4 legile transparenţei 72% pagini9@ 20 Prote!ţia #ediului i de'. ' Pro!ram de Sc?im. 5 'ile8săpt0 . A5 de diplome acordate a.solvenţi ai Sesiunii de Instruire 8cursuri teoretice@ practice@ consiliere9 ''. '6 Pro!rame de Instruire diseminate pentru '6 AP* din $on& Progra#ele de Instruire .or fi in.or repre'enta departa#entele i !o#parti#entele !u atri$uţii (n do#eniile .une practici cu o AP* din Marea Fritanie s!"i#$ $une pra!ti!i) 15 parti!ipanţi . 1 săpt0 > 75 'ile '6.

i!ii de (n!"iriere spaţii+ tradu!ere instruire+ ser.i!ii de audit 40 3!"ipa#ente re!epţionate a0 Er0 staţii de lu!ru  % staţii de lu!ru  12 staţii de lu!ru $0 Er0 laptop  % laptop  1 laptop !0 Er0 foto!opiator  % foto!opiator  1 foto!opiator 50 <ateriale de pro#o.esurse /#ane 5  % -tudii preala$ile  1 -trategie resurse .oltare dura$ilă dura$ilă 72%pag09@ !0 3galitate de anse *3galitate de anse d0 Pro!eduri de a!"i'iţie pu$li!ă 71%pag09@ *Pro!eduri de e0 3la$orarea !ererilor de a!"i'iţie pu$li!ă 74% pag09@ finanţare *3la$orarea !ererilor de f0 <anage#entul proie!telor finanţare 74%pag09@ *<anag0 proie!telor 74% pag09 80 -uport de !urs 7pentru 6 #odule  % suporturi de !urs  1 suport de !urs 76 de instruire9 #odule de instruire9 ?0 2iste de pre'enţă 'ilni!ă la  % liste pre'enţă la  4% liste de pre'enţă 72% !ursuri 7nr0 pre'enţe9 !ursuri 'ile !ursuri . Sesiunea de instruire a personalului 70 Er0 suporturi de !urs  % suporturi de !urs  6 -uporturi de !urs a0 Ad#inistraţie pu$li!ă lo!ală *AP2 4 legile transparenţei legile transparenţei 72% pag09@ *Prote!ţia $0 Prote!ţia #ediului 4 #ediului i de'. I. 2 grupe > 6%% pre'enţe9 1%0 2iste de pre'enţă 'ilni!ă la  % liste pre'enţă la  4% liste de pre'enţă 72% a!ti.orare Strate!ie de Resurse Umane 7 #ia!no$a necesit&ţilor de instruire 60 -trategie .i!ii tipărituri+ !er!etări+ ser.ităţi pra!ti!e 7nr0 pre'enţe9 a!ti.i!ii de audit apli!aţii infor#ati!e+ organi'are e. de măsură.%$E INDICA+ORI Ealoare la nceputul Ealoare la sf3rşitul perioadei de perioadei de implementare implementare -număr4unitatea -număr4unitatea de măsură. 2 grupe > 6%% pre'enţe9 110 :i e de parti!ipare la !onsiliere  % liste pre'enţă la  3% liste de pre'enţă 715 de grup 73 pers09 7nr0 pre'enţe9 !onsiliere 'ile . Ela.eni#ente+ interpretariat+ softLare ser.eni#ente+ ser.oltare de'. Asi!urarea cadrului or!ani$atoric 10 Dosare anga&are a0 Contra!te #un!ă 8 :i e ale  % !ontra!te de  5 !ontra!te de #un!ă 8 posturilor #un!ă 8 fi e ale fi e ale posturilor posturilor 20 Ca#panie #edia  5 apariţii !onse!uti.ităţi pra!ti!e 'ile .aport de ne!esităţilor de instruire diagno'ă a ne!esităţilor personal AP2 de instruire AP2 IE.i!ii studii ser.i!ii tipărituri+ interpretariat+ softLare apli!aţii (n!"iriere spaţii+ tradu!ere infor#ati!e+ organi'are e.are a  % afi e  1%% afi e proie!tului 7Er0 afi e+ eti!"ete  % eti!"ete  1%% eti!"ete auto!olante auto!olante9 auto!olante III. Indicatori de JoutputK -măsoară activităţile şi rezultatele proiectului.i!ii studii !er!etări+ e!"ipa#ente+ ser.e 4 a0 Er0 Co#uni!ate presă  % apariţii !o#uni!at !o#uni!at presă reg0 $0 Er0 -poturi radio  % spoturi radio  5 spoturi radio lo!ale 30 Er0 dosare a!"i'iţii)  % dosare a!"i'iţii  1% Dosare a!"i'iţii) !a#panie #edia+ a!"i'iţii !a#panie #edia+ a!"i'iţii e!"ipa#ente+ ser. 2 grupe > 45% Pagina 27 Cerere de finanţare PO DCA IN#I%A(ORI %omen7 tarii nu este cazul@ nu se aplică nu este cazul@ nu se aplică nu este cazul@ nu se aplică .i!ii de instruire+ ser.aport de diagno'ă a /#ane 5 .

aport de e.aluare (n r6ndul parti!ipanţilor 160 Er0 Diplo#e a!ordate (n ur#a e.aluare a -esiunii de instruire ela$orat pe $a'ă de !"estionare de e. de Fune Practici 170 Do!u#ente de in.iitoare (ntre AP2 i alte AP2 din 'onă 260 Dosar de presă 4 nr0 apariţii (n 'iare &udeţene+ nr0 difu'ări radio lo!al  % liste pre'enţă la e.i'itei de lu!ru pe 5 'ile  1 listă de pre'enţă a 15 parti!ipanţi pentru 5 'ile 775 pre'enţe9  5 Dosare de =une Pra!ti!i 4 ela$orate in grupe de !6te 3 pers0  75 'ile de instruire efe!tuate de parti!ipanţi (n <area =ritanie  2%% Progra#e de Instruire !o#plete pe suport de "6rtie i CD  1 listă de distri$uţie a 15 Progra#e de Instruire !ătre AP2 din 'onă  1 2ista de pre'enţă Conferinţa finală 4 #ini# 2% persoane pre'ente  1 Proto!ol de !ola$orare pentru proie!te .o#6nia 140 Er0 Proie!te 8 Dosare de a!"i'iţii ela$orate de parti!ipanţi 150 .aluare finală  % 'ile de instruire EII.aluare 7nr0 pre'enţe9 130 Eu#ăr de 'ile de instruire efe!tuate de parti!ipanţi (n . 2 grupe > 15% pre'enţe9  1 8%% 'ile de instruire efe!tuate de parti!ipanţi (n .aluare a -esiunii de instruire  6% diplo#e de !alifi!are a!ordate 73% #anage#entul proie!telor@ 3% a!"i'iţii pu$li!e9  15 dosare de !ălătorie  1 Progra# al .aport de audit  1 .o#6nia  3% proie!te 8 dosare ela$orate de parti!ipanţi  1 .aport de e.iitoare (ntre AP2 i alte AP2 din 'onă  1 dosar de presă 4 apariţii (n 'iare lo!ale  5 apariţii !o#uni!at presă (n 'iar regional  5 difu'ări spot radio  1 .luare finală 2?0 Eu#ăr de 'ile de instruire efe!tuate de parti!ipanţi nu este cazul@ nu se aplică Pagina 28 Cerere de finanţare PO DCA .aport de audit 280 .aport de e.itaţie pentru 15 persoane 180 Progra#ul s!"i#$ului de $une pra!ti!i stru!turat pe 5 'ile 1?0 2iste de pre'enţă la s!"i#$ de $une pra!ti!i 5 15 parti!ipanţi 7nr0 pre'enţe9 2%0 Dosare de =une Pra!ti!i reali'ate de parti!ipanţi 210 Eu#ăr de 'ile de instruire efe!tuate de parti!ipanţi (n <area =ritanie EI.aluării finale 7#anage#entul proie!telor+ a!"i'iţii pu$li!e9 E.aluare  % diplo#e pre'enţe9  1% liste pre'enţă 75 'ile . Sc?im. #iseminarea re$ultatelor 220 Er0 Progra#e de Instruire !o#plet 5 suport de "6rtie 8 CD 230 2iste de distri$uţie a Progra#ului de Instruire !ătre AP2 7nr0 de $enefi!iari9 240 2ista de pre'enţă la Conferinţa finală a proie!tului 7nr0 parti!ipanţi9 250 Proto!ol de !ola$orare pentru proie!te .aluare  % 'ile de instruire efe!tuate  % proie!te 8 dosare  % rapoarte de e. Audit şi evaluare final& 270 .120 2iste pre'enţă e.aluare finală  1 875 'ile de instruire  % do!u#ente  % progra#e  % liste de pre'enţă  % Dosare de =une Pra!ti!i  % 'ile de instruire nu este cazul@ nu se aplică  % Progra#e de Instruire  % liste de distri$uţie  % liste pre'enţă  % Proto!oale de !ola$orare nu este cazul@ nu se aplică  % apariţii (n presă  % apariţii !o#uni!at presă  % difu'ări spot radio  % rapoarte de audit  % rapoarte de e.aport de e.

15 $enefi!iari9 6%% 'ile 72%. de diplome acordate 7a!"i'iţii pu$li!e+ #anage#entul proie!telor9 '2.IN#I%A(ORI Ealoare la nceputul perioadei de implementare -număr4unitatea de măsură. nr. an!a-aţi AP* instruiţi 2. Personal cu certificate de calificare finanţate prin FSE 7 nr. de . de $ile de sc?im. nr. 1 -trategie de .aport de diagno'ă ne!esitaţi de instruire AP2 3% anga&aţi 2 grupe de 15 !ursanţi 6 #odule de !urs organi'ate 6%% 'ile 72%. nr.. 15 $enefi!iari9 15 anga&aţi AP2 i#pli!aţi (n s!"i#$ de $une pra!ti!i 75 'ile de s!"i#$ de $une pra!ti!i 75 'ile . de proiecte de intervenţie + dosare ac?i$iţie ela.orate de participanţi la sc?im. nr.enţi nu este cazul@ nu se aplică % proie!te 8 dosare a!"i'iţii % diplo#e a!ordate % Progra#e de Instruire % Progra#e de Instruire dise#inate Pagina 2? Cerere de finanţare PO DCA .une practici G. an!a-aţi AP* implicaţi n sc?im.une practici '5. de $ile de instruire teoretic& 6. a. de .orate de cursanţi '4. nr. nr. nr. de $ile de consiliere + evaluare derulate <.2 grupe .esurse /#ane 5 . nr. Pro!rame de Instruire diseminate 8materiale de instruire9 % anga&aţi % #odule de !urs organi'ate % 'ile % 'ile % 'ile % ore % anga&aţi % 'ile % dosare % a$sol.orate şi multiplicate 8materiale de instruire9 'C. de module de instruire derulate C.2 grupe . nr. nr.2 grupe . de .une practici . nr. 15 $enefi!iari9 5 Dosare de =une Pra!ti!i ela$orate (n grupe de !6te 3 pers0 3% persoane !u !ertifi!ate de !alifi!are finanţate prin :-3 5 a$sol. Pro!rame de Instruire ela. #osare de Fune Practici ela. nr.solvenţi ai Sesiunii de Instruire > ''. nr. 15 $enefi!iari9 6%% 'ile 72%. Strate!ie de Resurse Umane 7 studiu dia!no$& necesit&ţi de instruire personal AP* 4. % studii Ealoare la sf3rşitul perioadei de implementare -număr4unitatea de măsură.enţi ai -esiunii de Instruire+ 1% proie!te 8 dosare a!"i'iţii reali'ate (n e!"ipe de !6te 3 !ursanţi 6% diplo#e a!ordate 73% diplo#e a!"i'iţii pu$li!e+ 3% diplo#e #anage#entul proie!telor9 2%% Progra#e de Instruire 7pe 6 #odule de instruire9 15 Progra#e de Instruire dise#inate (n r6ndul AP2 din 'onă %omen7 tarii Indica!ori de Hre#ul!I (măsoară îndeplinirea scopului proiectului! '. de $ile de instruire practic& A.

. %osarelor de .orate de participanţi la sc?im.ritanie şi .rogramului vizitei de lucru !area . 6 #osare de Fune Practici ela.regătirea în amănunt a instituţiei gazdă din timp nefructificat în cadrul . %$( RISCURI De#crierea ri#cului Po#i.ractici gazdă din !area . : zile de schimb de de bune practici bune practici .riatanie de a oferi realizate de participanţii la programarea din timp a vizitei de materiale concludente 'chimbul de bune practici. A55 $ile de instruire teoretic& derulate 7mposibilitatea $onsecinţa de a nu atinge 'e prevede posibilitatea recuperării participării unor cursanţi numărul de zile de curs orelor 4 zilelor de curs la cealaltă la anumite ore de curs prevăzute iniţial grupă de studiu.& din !area %osarelor de . <6 $ile de sc?im. de .une .une practici $apacitatea scăzută a $alitatea scăzută a $omunicarea din timp cu organizaţia 5. de 7nstruire. A55 $ile de consiliere + evaluare derulate 7mposibilitatea $onsecinţa de a nu atinge 'e prevede posibilitatea recuperării participării unor cursanţi numărul de zile de orelor 4 zilelor de consiliere la la anumite ore de consiliere prevăzute iniţial cealaltă grupă de studiu.ul de .M"#uri de pre enireD ge#!ionare a ri#cului '. C.& cursanţi pe baza Raportului de selectaţi pentru 'esiunea diagnoză a necesarului de instruire. 25 an!a-aţi@ 4 !rupe de '6 cursanţi > an!a-aţi AP* instruiţi !obilitatea profesională 5bsenţa" abandonul" 'e vor constitui liste de rezerve de a cursanţilor excluderea de membri 5.ractici. Strate!ie de Resurse Umane 7 Raport de dia!no$& necesit&ţi de instruire AP* $alitatea incertă a 7nsuficienţa bazei de 'tabilirea de clauze contractuale 'trategiei de Resurse fundamentare a elaborării care să asigure o calitate ridicată a )mane materialelor de instruire şi a serviciilor de studii şi cercetări bazei de selecţie nominală a cursanţilor 4.une practici 7mposibilitatea instituţiei 5bsenţa" abandonul" 'e vor constitui liste de rezerve de de a se dispensa de excluderea de membri 5. A module de instruire or!ani$ate şi derulate $alitatea incertă a )n nivel scăzut de instruire 'tabilirea de condiţii de participare serviciilor de instruire a personalului în domeniile şi clauze contractuale care să furnizate propuse prin proiect asigure o calitate ridicată a serviciilor de instruire din parte furnizorului. '6 an!a-aţi AP* implicaţi n sc?im. consiliere din motive profesionale iminente <.une .ritanie de schimbului de bune practici împreună cu organizaţia gazdă. instruire practică din motive profesionale iminente A. 2.ile con#ecinţe Comen9 !arii nu este cazul@ nu se aplică nu este cazul@ nu se aplică nu este cazul@ nu se aplică nu este cazul@ nu se aplică nu este cazul@ nu se aplică nu este cazul@ nu se aplică nu este cazul@ nu se aplică nu este cazul@ nu se aplică nu este cazul@ nu se aplică Pagina 3% Cerere de finanţare PO DCA . din motive profesionale iminente 6.& cursanţi pe baza Raportului de anumiţi anga6aţi pentru selectaţi pentru schimbul diagnoză a necesarului de instruire. de . acoperire integrală a perioadei alocate cu acţiuni relevante G. A55 $ile de instruire practic& derulate 7mposibilitatea $onsecinţa de a nu atinge 'e prevede posibilitatea recuperării participării unor cursanţi numărul de zile de instruire orelor 4 zilelor de instruire practică la la anumite ore de practică prevăzute iniţial cealaltă grupă de studiu. lucru precum şi a necesarului pentru elaborarea informaţional impus de eveniment.une practici $apacitatea scăzută a 5pariţia unor perioade de .

itatea de ela$orare+ #ultipli!are (n 2%% e1e#plare i predare a Progra#ului de Instruire !ătre !o#parti#entul de resurse u#ane al Pri#ăriei este !on!epută to!#ai pentru asigurarea sutena$ilităţii re'ultatelor după finali'area proie!tului0 Progra#ul de instruire este !on!eput pentru a asigura un set de #ateriale de instruire de referinţă pentru toţi !ei interesaţi din !adrul instituţiei0 Progra#ul de Instruire !onstituie (n a!ela i ti#p $a'a pentru reiterarea #odulelor de instruire sau a unor se!ţiuni din a!estea prin #o$ili'area a$sol. Ela.orarea Pro!ramului de Instruire şi predarea c&tre compartimentul de resurse umane A!ti.el de 'onă #ultipli!ă re'ultatele proie!tului0 <ai #ult+ dise#inarea re'ultatelor asigură pre#isele for#ării unui !orp de fun!ţionari pu$li!i (n 'onă i+ i#pli!it+ un $a'in de sele!ţie i !anale de #o$ilitate o!upaţională i profesională pentru a!e tia (n interiorul AP2 i (ntre a!estea0 Pagina 31 Cerere de finanţare PO DCA .aportul studiului pe !are se funda#entea'ă -trategia .%$G SUS+ENAFILI+A+E -ustena$ilitatea proie!tului este asigurată pe 4 !o#ponente) '.enţilor instruirii i .ilitatea intern& a re$ultatelor proiectului Dise#inarea internă a re'ultatelor proie!tului (ntre !olegi de departa#ent este asigurată prin in!luderea (n grupul ţintă a anga&aţilor din #a&oritatea departa#entelor0 Parti!ipanţii la instruire .or fi !apa$ili să derule'e a!ti. #iseminarea e/tern& a re$ultatelor proiectului c&tre AP* din re!iune Progra#ul de Instruire este destinat (n pri#ul r6nd !o#parti#entului de resurse u#ane din !adrul AP2 0 Pentru !re terea i#pa!tului proie!tului+ Progra#ul de Instruire .i'6nd noi anga&aţi ai AP2 0 Progra#ul de Instruire !uprinde sinte'a #aterialelor de instruire ela$orate prin proie!t) 6 -uporturi de !urs+ 31er!iţii pra!ti!e+ D"id de =une Pra!ti!i 7ela$orat (n ur#a s!"i#$ului de $une pra!ti!i90 C.ent să de. #iseminarea şi sustena.a fi asigurată prin ela$orarea unei -trategii de .ăţate pe par!ursul instruirii dar i să infor#e'e+ !oordone'e+ spri&ine !olegii de departa#ent (n derularea de a!"i'iţii pu$li!e+ ela$orare i #anage#ent al proie!telor+ et!0 -ustena$ilitatea internă ori'ontală !onstă (n !apa!itatea de .a fi (naintat !o#parti#entului de resurse /#ane0 2.a fi #ultipli!at (n 2%% e1e#plare i distri$uit !ătre 15 AP2 din 'ona 0 Dise#inrea re'ultatelor proie!tului la ni.enţi (n apli!area pra!ti!ă a !uno tinţelor după finali'area !ursurilor0 4.ină resursă pentru !eilalţi a$sol.erifi!are i !ontrol re!ipro! (ntre !ei 3% de parti!ipanţi la !ursuri după finali'area instruirii0 31perienţa !o#ună fa!e !a fie!are a$sol.esurse /#ane $a'ate pe diagno'a ne!esităţilor de instruire a personalului AP2 0 .orarea Strate!iei de Resurse Umane > #ia!no$&a necesit&ţilor de instruire -ustena$ilitatea pe ter#en lung a proie!tului .ităţi (n. Ela.

a difu'a un spot radio pri.ţinute o 6 difu$&ri spoturi radio la posturi de radio locale -e .e pe par!ursul unei săptă#6ni0 Prin !o#uni!atul de presă i spotul radio se . post radio !u a!operire lo!ală !u 5 apariţii !onse!uti.nd obiecti!ele.eni#ent de pro#o.are a proie!tului de tip #asă rotundă !u in.li!atorii de identitate vi$ual& vor ap&rea pe materialele pentru diseminarea informaţiilor@ respe!ti.eni#entul are lo! la sediul Pri#ăriei luna G J luna /% ? luni luna // / zi &rin aceste măsuri de informare şi publicitate se !a asigura o !izibilitate potri!ită şi o promo!are adec!ată a proiectului.a pu$li!a un !o#uni!at de presă i se .  %ampanie media la nceputul proiectului o 6 apariţii comunicat de pres& ntr7un $iar re!ional privind nceperea proiectului o 6 difu$&ri spoturi radio la posturi de radio locale -e .ele+ grupul ţintă+ a!ti.ind (n!"iderea proie!tului (ntr5un 'iar !u a!operire &udeţeană+ respe!ti.ire la o$ie!ti.ind (n!eperea proie!tului (ntr5un 'iar !u a!operire regională+ respe!ti.itarea #ass5#edia lo!ală i &udeţeană pentru asigurarea . în conformitate cu instrucţiunile cuprinse în (anualul de identitate vizuală pentru instrumentele structurale )**+)*&.i'i$ilităţii a!ţiunii0 3.a pu$li!a un !o#uni!at de presă i se . în 'om-nia (o$iectivul convergenţă!" Pagina 32 Cerere de finanţare PO DCA .a difu'a un spot radio pri.irouri@ scaune@ staţii de lucru@ laptop@ copiator9 Dura!a e#!ima!"& Perioada luna / C zile luna /% C zile luna 2 J luna /% /' luni luna 2 J luna /% /' luni 3permanen! dup" 7inalizare proiec!4 luna ? 9 luna /% G luni  Se vor include pe materialele7suport pentru activit&ţile de trainin!@ inclusiv pe certificatelor de orice tip elementele o.i!ii !u furni'orul ser.e pe par!ursul unei săptă#6ni0 Prin !o#uni!atul de presă i spotul radio se .a infor#a pu$li!ul larg !u pri.ele+ grupul ţintă+ a!ti.a infor#a pu$li!ul larg !u pri. incluz.ire la o$ie!ti.esurse /#ane din AP2 i altor AP2 din 'onă@  %onferinţ& final& pentru promovarea proiectului > minim 45 participanţi 2a finalul derulării proie!tului se organi'ea'ă pe par!ursul unei 'ile un e.licitate -<ă rugăm descrieţi metodele şi instrumentele folosite .ităţile i re'ultatele anti!ipate ale proie!tului0  %ampanie media la sf3rşitul proiectului o 6 apariţii comunicat de pres& ntr7un $iar re!ional la nc?iderea proiectului cu menţionarea re$ultatelor o. pe Progra#ul de Instruire destinat Co#parti#entului de .li!atorii de identitate vi$ual&B An !adrul !ontra!tului de prestări ser.ităţile de instruire pre!u# i pe !ertifi!atele de ori!e tip e#ise de a!esta ele#entele o$ligatorii de identitate .or fi spe!ifi!ate o$ligatiile furni'orului de a in!lude pe #aterialele suport pentru a!ti.%$/' INFORMARE 5I PUFLICI+A+E M&surile de informare şi pu.i'uală0  Elementele o. post radio !u a!operire lo!ală !u 5 apariţii !onse!uti.ităţile i re'ultatele proie!tului0  '55 afişe la locul de desf&şurare a proiectului  '55 etic?ete autocolante cu nsemnele Uniunii Europene pe mi-loacele fi/e ac?i$iţionate prin proiect şi n timpul desf&şur&rii proiectului 8.i!iilor de instruire . rezultatele obţinute.

or desfă ura la sediul Pri#ăriei <uni!ipiului + Gudeţul Ia i+ .itatea IF0 -!"i#$ de =une Pra!ti!i+ .i!ile de instruire0 b.or derula la sediul Pri#ăriei <uni!ipiului i (n spaţiile spe!ial (n!"iriate pentru training+ Gudeţul Ia i+ . pe care le !or a!ea" &entru persoanele de4a anga4ate ane(aţi C50uri conform ane(ei nr")" &entru persoanele care urmează a fi anga4ate prezentaţi pe scurt atribuţiile pe care le !or îndeplini şi cerinţele minime pri!ind pregătirea profesională şi e(perienţa" 8otodată.egiunea Eord53st+ 0 <anage#entul .o#ania+ . &recizaţi care sunt persoanele implicate în implementarea proiectului prin prisma rolurilor -atribuţiilor. 4udeţul.esurse /#ane+ III0 -esiunea de instruire9 se .a fi pregătită la a!eea i lo!aţie dar se . regiunea.ităţile su$!ontra!tate (n (ntregi#e 7II0 3la$orare -trategie de .a derula efe!ti.a desfă ura+ (n .ea !a sediu organi'atori! lo!aţia fire#lor su$!ontra!tate pentru ser.a fi asigurat (n prin!ipal de $ompartiment programe europene si atragere fonduri structurale+ din !adrul Pri#ăriei <uni!ipiului 0 0 <a&oritatea a!ti.egiunea de Eord53st dar .%$// MANABEMEN+ a. localitatea.egiunea de Eord53st+ Gudeţul Ia i+ <uni!ipiul 0 <anage#entul proie!tului are lo! la Pri#ăria <uni!ipiului + Gudeţul Ia i+ .i!iile de studii 4 !er!etări i ser. pe par!ursul a 5 'ile (n <area =ritanie la sediul unei AP2 ga'dă0 0 A!ti.aluarea finală0 0 A!ti. în cazul în care intenţionaţi contractarea managementului precizaţi acti!ităţile şi cerinţele minime pentru organizaţia care !a presta acest ser!iciu" MANADER PROIE%( ASIS(EN( MANADER RESPONSAFI* FINAN%IAR RESPONSAFI* INS(RUIRE RESPONSAFI* *ODIS(I% Pagina 33 Cerere de finanţare PO DCA .or a.egiunea de Eord53st) I0 Asigurarea !adrului organi'atori!+ II0 3la$orare -trategie de . &recizaţi locul de desfăşurare a acti!ităţilor de management a proiectului: ţara.esurse /#ane+ III0 -esiunea de instruire+ F0 Dise#inarea re'ultatelor+ FI0 Auditul i e. Proie!tul se .ităţilor se .

Asi!urarea cadrului or!ani$atoric 4 super. Strate!ie de Resurse Umane 4 presupune reali'area unui studiu so!iologi! diagno'ă (n do#eniul resurselor u#ane pentru deter#inarea !ererii de instruire la ni.AD3.itate derulată prin su.i'are mana!er proiect i !oordonare responsa.erifi!a$ilă prin !ontra!tele de #un!ă+ fi ele posturilor+ dosarele de a!"i'iţie+ dosarul de presă !u apariţiile !o#uni!atelor de presă i a spoturilor radio (n 'iare regionale i posturi lo!ale (n 5 'ile su!!esi.or fi adaptate (n raport !u ne!esităţile de instruire e. &rezentaţi resursele materiale deţinute şi cele care urmează a fi achiziţionate pentru implementarea şi managementul proiectului Resurse materiale deţinute n pre$ent şi puse la dispo$iţia derul&rii proiectului0 CO<PA.c.idual dar i a ne!esităţilor siste#i!e la ni.ede at6t o dise#inare internă prin !onstituirea Progra#ului de Instruire disponi$il departa#entului de .el organi'aţional0 Pe $a'a a!estui studiu se funda#entea'ă a!ti.e0 II.orare Strate!ie de Instruire 4 a!ti. &rezentaţi metodologia de implementare a proiectului.I -C.edere F0 Dise#inarea re'ultatelor i reli'area FI0 .aportului final i de audit0 Dise#inarea re'ultatelor pre.itate se ur#ăre te a!operirea ne!esităţilor de instruire puse (n e.erifi!a$ilă prin !onsultarea raportului de !er!etare) 'trategie de Resurse )mane 2 %iagnoza necesităţilor de formare profesională predat Co#parti#entului de .aluare 5 1% proie!te 8 dosare de a!"i'iţii ela$orate de parti!ipanţi la instruire 4 (n grupe de !6te 3 parti!ipanţi 5 .3 :OED/.itate) I.CI<3EC P.aport de e.ităţii !onstau (n) 5 !ontra!t de furni'are ser.el indi.esponsa$ilităţile+ #i&loa!ele de #onitori'are i !ontrol sunt pre.itarea #ass5#edia+ reali'area unui !o#uni!at de presă i spot radio i pu$li!area de #ateriale pe internet0 .el de personal+ a!"i'iţie de $unuri i ser.ităţilor !entrale ale proie!tului0 Prin!ipalele 3 #o#ente de a!ţiune ale proie!tului sunt stru!turate logi! i se spri&ină re!ipro!) Activitatea II.OP3E3 MI AC. Sesiunea de Instruire a personalului 4 super.edere I0 Asigurarea !adrului organi'atori! la ni.a$a unui contract de ac?i$iţie ec?ipamente0 0 12 statii de lu!ru !o#plet e!"ipate 0 1 laptop 0 1 foto!opiator d.itate asigură $a'a logisti!ă a derulării a!ti./CC/.ităţii este !ontrola$ilă i .itatea este .contractare servicii de studii sociolo!ice0 Derularea a!ti. Ela.itatea ur#ătoare0 Activitatea III.ităţilor pra!ti!e pre!u# i al !elor de !onsiliere de grup .ităţi !o#une de dise#inare sunt legate de organi'area unei Conferinţe finale de tip #asă rotundă !u in.ă'ute pentru fie!are a!ti.aluare (n r6ndul parti!ipanţilor 5 6% de diplo#e a!ordate 73% a!"i'iţii pu$li!e+ 3% #anage#entul proie!telor9 Pagina 34 Cerere de finanţare PO DCA .esurse /#ane din Pri#ăria 0 III. Sesiune de instruire a personalului.idenţiate (n studiul so!iologi!0 Activitatea IE.i!ii i asigurarea #ăsurilor #ini#e de . Sc?im. de Fune Practici are !a rol fi1area unor pun!te de referinţă i !o#paraţie+ !onsultarea i preluarea unor e1e#ple de $une pra!ti!i de !ătre anga&aţii din AP2 0 Acţiunile de nc?eiere a proiectului au (n .contractare servicii de instruire0 :or#ele de #onitori'are i !ontrol ale derulării a!ti.A23 0 =irou (n suprafaţă de 16 #p 0 4 pupitre K 4 s!aune 0 2 !orpuri $i$iote!ă 0 3 unităţi de lu!ru 4 !al!ulatoare !one!tate la internet 0 1 i#pri#antă 0 Celefon 8 fa1 Resurse materiale care urmea$& a fi ac?i$iţionate prin proiect n .ităţi pra!ti!e 8 :i e de !onsiliere+ e.OD. Prin a!eastă a!ti.aluare a -esiunii de instruire pe $a'ă de !"estionare de e.i'i$ilitate i pro#o.idenţă o a!ţiune pregătitoare+ 3 #o#ente !entrale de a!ţiune i 2 a!ţiuni de finali'are a proie!tului0 Acţiunea de pre!&tire a proiectului are (n . al suporturilor de !urs+ a!ti.A<3 3/. inclusi! sistemele de monitorizare şi e!aluare 2ogi!a de ansa#$lu a proie!tului pune (n e.i'are Mana!er proiect i !oordonare Asistent mana!er0 A!ti.il instruire i derulată prin su.esurse u#ane pentru referinţă internă !6t i o dise#inare e1ternă prin distri$uirea a!eluia i Progra# !ătre 15 AP2 din 'onă0 Alte a!ti.i!ii de instruire+ 6 suporturi de !urs disponi$ile+ 5 2iste de pre'enţă 'ilni!ă la !ursuri 8 a!ti.idenţă anterior0 -tru!tura generală a instruirii este sta$ilită (n!ă din fa'a de proie!t0 Conţinutul efe!ti.are a proie!tului90 A!estea a!ti.

'2 (ALA PE EA*OAREA A#ĂUDA(Ă Organi'aţia este plătitoare de CFAN Da  Nu L 31istă a!ti.e pentru fie!are a!ti.ităţi presupun reali'area i predarea !ătre Autoritatea Contra!tantă a unui .aluare finală ela$orat de #anagerul de proie!t i a unui .ante) 5 Do!u#ente de in.ităţi (n !adrul proie!tului pentru !are soli!itaţi finanţare !onfor# pre'entei !ereri+ pentru !are organi'aţia este plătitoare de CFA N Da  Nu L Da!a DA .aport de audit reali'at de !ătre o fir#ă spe!iali'ată su$!ontra!tată (n a!est s!op0 %$/% PAR+ENERI Prezentaţi modalitatea de implicare a partenerilor în activităţile proiectului (ela$orare proiect# implementare# financiar etc!(maxim & pagină!. nu !e aplică 4.ă rugă# să pre'entaţi a!ti.aluarea finală se reali'ea'ă prin !ulegerea i sinte'a do!u#entelor &ustifi!ati.ele generale ale proie!tului0 <onitori'area i !ontrolul desfă urării a!estei a!ti.aport de e.aluare finală0 3.ante) 0 1 Progra# de Instruire disponi$il a fi !onsultat (n for#at fi'i! i ele!troni! 0 2iste de distri$uţie a Progra#ului de Instruire !ătre AP2 i 15 pri#ării rurale din 'onă 0 2ista de pre'enţă la Conferinţa finală de tip #asa rotunda 4 #ini# 2% persoane+ repre'entanţi ai autorităţilor lo!ale+ #ass5#edia+ OED5uri !u a!ti. 4.IE.ităţile desfă urate .itate (n do#eniu 0 Proto!ol de !ola$orare pentru proie!te .ităţile i !odul de plătitor de CFA pentru a!ti.enituriN Da  Nu L Da!ă da+ pre!i'aţi .aloarea finanţării nera#$ursa$ile0 Pagina 35 Cerere de finanţare PO DCA .edere !ole!tarea de do!u#ente &ustifi!ati.e rele.contractat& pe !o#ponenta audit i !oordonată de mana!erul de proiect pe !o#ponenta de 3.il instruire0 <etodele de #onitori'are i !ontrol au (n .i'ita de lu!ru a 15 parti!ipanţi 5 5 Dosare de =une pra!ti!i reali'ate de parti!ipanţi (n e!"ipe de !6te 3 persoane E. Audit şi evaluare final& 4 a!ti.i'are asistent mana!er i !oordonare responsa. de Fune Practici 4 super.iitoare (ntre AP2 i alte AP2 din 'onă 0 dosar de presă 4 apariţii (n 'iare lo!ale 8 5 apariţii !o#uni!at presă (n 'iare regionale 8 spoturi radio EI. Sc?im.i'itei de lu!ru stru!turat pe 5 'ile 5 2iste de pre'enţă 'ilni!ă la .'C PROIE%( DENERA(OR #E EENI( 3ste proie!tul pentru !are soli!itaţi finanţarea generator de .itaţie pentru 15 persoane+ 5 Progra#ul .itate su.a dedu!e din .eniturilor generate de proie!t .i'are asistent mana!er i !oordonare responsa.edere !ole!tarea de do!u#ente &ustifi!ati. A!eastă .aloare se .il lo!istic0 <etodele de #onitori'are i !ontrol au (n . #u e!te cazul . #iseminarea re$ultatelor 4 super.e rele.itate i pentru fie!are re'ultat anti!ipat (n parte pre!u# i pentru o$ie!ti.aloarea netă a .

elul i#pa!tului asupra #ediului (n!on&urător0 Astfel se asigură premisele de$volt&rii dura.ind de$voltarea dura.a insista asupra i#portanţei a!estor pro!eduri pentru instituirea unui raport democaratic desc?is şi dura.il&K .oltării dura$ile0 Prin a!est #odul de instruire sunt !on tienti'aţi $enefi!iarii i sunt trans#ise $enefi!iarilor infor#aţii !u pri.a pro#o.il& i .or a.oltarea dura$ilă a lo!alităţii0 0 Modulul de curs JAdministraţia Pu.el !ole!ti.edere (n a!ţiunile i a!ti.or fi pre.ile la nivel social a parteneriatului dintre autorit&ţile locale şi cet&ţeni + at6t la ni.a !on!epe i .il& a principiilor şi practicilor democratice la nivelul localit&ţii0 Pri#ul <odul de !urs !ontri$uie la instruirea anga&aţilor AP2 (n dire!ţia de$volt&rii dura.ind legislaţia i pro!edurile de derulare+ i a!ele infor#aţii ne!esare !on tienti'ării de !ătre anga&aţi a rolului i ne!esităţii a!estor pro!eduri (n pro!esul de transparenti'are a AP2 i de !re tere a !ontrolului pu$li! asupra #odului (n !are sunt !"eltuiţi $anii pu$li!i0 -e .edere in!luderea unor se!ţiuni spe!iale pentru !on tienti'area !ursanţilor !u pri.ă'ute se!ţiuni spe!iale pentru !on tienti'area parti!ipanţilor asupra ne!esităţii in!luderii (n !ontra!tele .oltare dura$ilă+ egalitate de anse+ pro!eduri ale a!"i'iţiilor pu$li!e+ ela$orarea i #anage#entul proie!telor0 Coate a!este do#enii sunt esenţiale pentru de'.lic& *ocal& > le!ile transparenţeiK ( i propune trans#iterea unui set de infor#aţii i .ire la efe!tele a!ţiunilor lor asupra #ediului pe ter#en #ediu i lung0 0 Modulele de curs JEla.a insista asupra i#portanţei pe !are o are derularea a!estor pro!eduri pentru de$voltarea ec?ili.ederea de'.ire la i#pa!tul pe ter#en lung al proie!telor ela$orate+ !u pri.rat& şi dura.ire la a!est aspe!te+ proie!tul !ontri$uie la !re terea !apa!ităţii AP2 de a a!ţiona (n dire!ţia i (n !onfor#itate !u prin!ipiile de'.a derula proie!tele proprii depinde #ăsura (n !are principiile de$volt&rii dura.ire la 2i$erul a!!es la infor#aţii de interes pu$li! i la Cransparenţa de!i'ională la ni.el e!ono#i!+ so!ial i #ai ales la ni.ea (n . sau organi'aţional0 Infor#area i !on tienti'area personalului AP2 !u pri.a fi disponi$il at6t departa#entului de resurse u#ane al AP2 !6t i autorităţilor lo!ale din lo!alităţile din 'onă .ităţilor !urente depinde #ăsura (n !are este sau nu asigurată de'.elul AP2 + pre!u# i s!"i#$ul de $une pra!ti!i organi'at (ntr5o ţară !u tradiţii de#o!rati!e+ pun $a'ele unui raport opti# de !ola$orare (ntre !etăţeni i AP2 pe ter#en lung0 0 Modul de curs JProtecţia mediului şi de$voltare dura.area #ăsurilor de opti#i'are a raportului de !ola$orare i (n!redere re!ipro!ă (ntre autorităţi i !etăţeni+ o Economic 4 prin pro#o.324 CONCORDANŢA CU POLI+ICILE UE 5I LEBISLAŢIA NAŢIONAL2$/ DEA0OL+AREA DURAFILPre'entul proie!t du!e la !re terea !apa!ităţii instituţionale pe ter#en lung a AP2 (n do#enii esenţiale fun!ţionării a!esteia) stru!tura i fun!ţiile AP2+ legi i pro!eduri ale transparenţei de!i'ionale+ prote!ţia #ediului i de'.oltării lo!ale i Pagina 36 Cerere de finanţare PO DCA .oltării dura$ile0 0 HProgra#ul de InstruireI !are .a !uprinde a!este infor#aţii pri.il ntre autorit&ţi pe de o parte şi cet&ţeni@ a!enţi economici i alte organi'aţii pe de altă parte0 -e .ităţile ad#inistrati.ităţii AP20 Prin a!est #odul de !urs se ur#ăre te a#eliorarea raportului dintre !etăţean i AP2 (n .elul !ontra!telor (n !are autorităţile lo!ale de.ederea !reării pe ter#en lung a unui !li#at de (n!redere i !ooperare (ntre autorităţile pu$li!e lo!ale i !etăţeni0A!este ele#ente !ontri$uie la de$voltarea dura.ile a localit&ţii prin anga&aţii AP2 0 0 Modulul de curs JAc?i$iţii pu.or fi asigurate (n !adrul a!estora0 Prin !onstienti'area parti!ipanţilor la -esiunea instruire !u pri.i'ea'ă (n #od dire!t do#eniul prote!ţiei #ediului i al de'.iitoare ale AP2 a !lau'elor spe!ifi!e ne!esare !onstr6ngerii !ontra!tanţilor (n dire!ţia respect&rii şi protecţiei mediului+ (n dire!ţia responsa$ili'ării a!estora !u pri.e !otidiene i#pa!tul pe ter#en lung al a!estora la ni.idual !6t i la ni.ire la ne!esitatea in!luderii de #ăsuri de prote!ţie i de refa!ere a #ediului (n proie!tele ela$orate sau i#ple#entate+ indiferent de natura a!estora0 De #odul (n !are AP2 .ire la ne!esitatea de a a.a !uprinde+ pe l6ngă infor#aţii te"ni!e pri.in parte sau (n !adrul proie!telor i a!ţiunilor lo!ale iniţiate de !ătre AP2 (n .el indi.liceK .ile la nivel social@ economic şi de protecţie a mediului .oltarea dura$ilă a lo!alităţii pe !o#ponentele e!ono#i!+ so!ial i de #ediu0 De #odul (n !are (n !are AP2 reu e te să ad#inistre'e i să gestione'e a!este di#ensiuni ale a!ti.il& a mediului economic local prin asigurarea !ondiţiilor de #anifestare a e!ono#iei de piaţă i a prin!ipiilor egalităţii de anse+ ale li$erei !on!urenţe (n !ontra!tele pu$li!e0 Cot (n !adrul a!estui #odul de !urs .alori legate de des!entrali'area ser.orarea cererilor de finanţareK şi JMana!ementul proiectelorK .igoare+ o Protecţia mediului 4 la ni.i!iilor pu$li!e+ de drepturile i responsa$ilităţile atorităţilor lo!ale (n raport !u autorităţile !entrale dar+ #ai ales+ de responsa$ilităţile faţă de !etăţeni !a prin!ipali $enefi!iari ai a!ti.a #ăsuri de asigurare a a!esteia pe ur#ătoarele !o#ponente) o Social 4 prin pro#o.ea (n .area prin!ipiilor tranparenţei+ egalităţii de anse i li$erei !on!urenţe (n atri$uirea !ontra!telor de a!"i'iţie pu$li!ă !onfor# legislaţiei (n .

atragerii de finanţări nera#$ursa$ile0 Pagina 37 Cerere de finanţare PO DCA .

e'e (n r6ndul personalului pre'ent i .or fi luate (n !onsiderare alte !riterii sau preferinţe pre!u# !ele rasă+ naţionalitate+ etnie+ li#$ă+ religie+ !ategorie so!ială+ !on.elului ierar"i! al parti!ipanţilor@ 5 un raport opti# i e!"ita$il (ntre parti!iparenţii la instruire fe#ei+ respe!ti.or fi pre.elul !onţinutului suporturilor de !urs+ .lic& *ocal& > *e!ile transparenţei + pro#o.ea'ă (n r6ndul $enefi!iarilor proie!tului prin!ipiile egalităţii de anse i a trata#entului nedis!ri#inatoriu la ni.ităţilor0 Pro!ramul de Instruire pre.i!ii pu$li!e0 7 Modulul0 E!alitate de şanse@ !on tienti'ea'ă i pro#o.ităţii III0 3la$orare -trategie de .ederilor !ontra!tului@  .a fi in!lus !a i o$ligaţie !ontra!tuală a fi asu#ată de fir#e (n !ontra!tele de furni'are e!"ipa#ente i ser.elul ofertanţilor8su$!ontra!tanţilor+ enu#eră#)  !aietele de sar!ini .orarea şi mana!ementul proiectelor .elul sele!ţiei parti!ipanţilor la instruire nu .edere (n a!est #o#ent se $a'ea'ă pe !o#petenţă i efi!ienţă) 5 !orespondenţa (ntre atri$uţiile i fun!ţiile fie!ărui departa#ent i oferta de instruire a proie!tului@ 5 opţiunea personală 7!ererea de instruire9 a fie!ărui anga&at la ni.elul sele!ţiei grupului ţintă0 -ele!ţia no#inală a !elor 3% de persoane .elul personalului AP2 @ 2a ni.ă'ute se!ţiuni i !apitole spe!ifi!e pentru !on tienti'area i pro#o.ă'ut a fi predat departa#entului de resurse u#ane din !adrul AP2 pre!u# i altor autorităţi pu$li!e lo!ale din 'onă .esurse /#ane 5 Diagno'a ne!esităţilor de instruire0 An ur#a studiului+ e!"ipa #anagerială (#preună !u departa#entul de resurse u#ane din !adrul instituţiei .el indi.itate ridi!ată a parti!ipanţilor la infor#aţii teoreti!e+ te"ni!e i de ordin legislati.a asigura respe!tarea prin!ipiului egalităţii de sanse i de tratat#ent (ntre fe#ei i $ăr$aţi0 Selecţia !rupului ţint&0 Pro$le#ati!a egalităţii de anse tre$uie a$ordată la ni.iitor .or pro#o.uirea contractelor0 Pro!edurile de a!"i'iţie pu$li!ă .i'ate i in.a pro#o.itatea !urentă a anga&aţilor din Pri#ărie+ at6t (n raport !u !etăţenii o$i nuiţi !6t i (n raport !u agenţii e!ono#i!i sau alte organi'aţii i organis#e lo!ale+ naţionale sau intenaţionale0 Pagina 38 Cerere de finanţare PO DCA .or fi reali'ate (n !onfor#itate !u pre.ederile legale (n do#eniu 7O0/0D0 nr0 3482%%6 !u #odifi!ările i !o#pletările ulterioare9 i prin respe!tarea prin!ipiilor !are stau la $a'a atri$uirii !ontra!telor de a!"i'iţii pu$li!e) nedis!ri#inare+ trata#ent egal+ re!unoa tere re!ipro!ă+ transparenţă+ proportionalitate+ efi!ienţa utili'ării fondurilor+ asu#area răspunderii0 Ca #ăsuri de asigurare a egalităţii de sanse la ni.inţa trata#entului egal i nedis!ri#inatoriu a!ordat !etăţenilor !are soli!ită di.a egalitatea de anse i trata#entul nedis!ri#inatoriu pre!u# i pro!edurile pentru asigurarea prin!ipiilor transparenţei i nedis!ri#inării (n raport !u agenţii e!ono#i!i ofertanţi (n !adrul derulării pro!edurilor de a!"i'iţie pu$li!ă0 7 Modulele0 Ela.erse ser.el indi.@ 5 !o#petenţe spe!ifi!e (n do#eniul li#$ii engle'e pentru !ei 15 parti!ipanţi la s!"i#$ul de $une pra!ti!i (n <area =ritanie0 A!eastă !ondiţie nu este dis!ri#inatorie !i se $a'ea'ă pe !riteriul !o#petenţei i este ne!esară asigurării unui i#pa!t #a1i# al a!ti.6rste i !ategorii so!io5profesionale .alorile+ prin!ipiile i #etodele de i#ple#entare a egalităţii de anse (n a!ti.ingeri+ gen+ orientare se1uală+ .2$% EBALI+A+EA DE 5ANSE Ec?ipa mana!erial&0 An !onstituirea e!"ipei de i#ple#entare a proie!tului .idual@ 5 ni.i!ii (n !adrul proie!tului0 %onţinutul materialelor de instruire0 2a ni.el general pe $a'ele prin!ipiilor drepturilor o#ului+ a li$erei !on!urenţe (ntre persoane i fir#e+ at6t la ni.ire la i#portanţa i #etodele de asigurare a agalităţii de anse (n alegerea grupurilor ţintă ale proie!telor i (n #etodele de i#ple#entare ale a!ti. $ăr$aţi+ (n fun!ţie de disponi$ilitatea a!estora i de #odul (n !are distri$uţia fe#ei 8 $ăr$aţi este de&a stru!turată la ni.a !uprinde toate a!este ele#ente !are să pro#o.elul su$!ontra!tantilor+ respe!tarea prin!ipiului egalităţii de anse (ntre se1e+ .erifi!area i #onitori'area su$!ontra!torului pe (ntreaga durată a !ontra!tului0 #erularea contractelor0 2a ni.ieţii pu$li!e0 Atri.idual !6t i organi'aţional0 7 Modulul0 Ac?i$iţii pu.or de!ide !o#ponenţa grupelor de instruire0 %riteriile de selecţie pe !are le a.lice .a i !on tienti'a parti!ipanţii !u pri.6rstă+ "andi!ap+ $oală !roni!ă ne!ontagioasă+ infe!tare OIF+ apartenenţă la o !ategorie defa.ităţii IF0 -!"i#$ de =une Pra!ti!i0 5 un raport opti# (ntre personal !u fun!ţii de !ondu!ere 8 de e1e!uţie pentru e!"ili$rarea !elor două grupe de instruire a !6te 15 persoane i pentru adaptarea tipului de instruire ni.itate pentru a parti!ipa la instruire0 O !ondiţie prefera$ilă este a!eea !a personalul i#pli!at (n instruire să ai$ă studii superioare0 A!eastă !ondiţie nu este dis!ri#inatorie !i se $a'ea'ă pe !riteriul !o#petenţei i este ne!esară pentru a asigura un i#pa!t #a1i# instruirii+ o re!epti.ea'ă egalitatea de anse (n pri.or fi ela$orate (ntr5o for#ulă !lară+ !on!isă+ te"ni!ă i lipsită de a#$iguităţi@  sta$ilirea !erinţelor de !alifi!are8sele!ţie i a !riteriului de atri$uire (n a!ord !u spe!ifi!ul a!"i'iţiei@  !lau'e !ontra!tuale spe!ifi!e de natură a des!ura&a nerespe!tarea pre.e# (n .or fi luate (n !al!ul !riterii de !o#petenţă i e1perienţă profesională i se .area prin!ipiului egalităţii de anse0 7 Modulul0 Administraţie Pu.ori'ată+ pre!u# i ori!e alt !riteriu !are are !a s!op sau efe!t restr6ngerea+ (nlăturarea re!unoa terii+ folosinţei sau e1er!itării+ (n !ondiţii de egalitate+ a drepturilor o#ului i a li$ertăţilor funda#entale sau a drepturilor re!unos!ute de lege+ (n do#eniul politi!+ e!ono#i!+ so!ial i !ultural sau (n ori!e alte do#enii ale .a fi reali'ată (n ur#a a!ti.elul de instruire a!tual al persoanelor .

tabelul se !a completa cu !alorile reale.2$2 AC=IAIŢII PUFLICE Nr$ cr!$ O.irus servicii or!ani$are evenimente 5 Organi'are Conferinţă finală servicii de audit 0 .esurse /#ane servicii de instruire furni'are der. cu completările şi modificările ulterioare.oltare dura$ilă+ 3galitate de anse+ A!"i'iţii pu$li!e+ 3la$orarea !ererilor de finanţare+ <anage#entul proie!telor nc?irierea de spaţii pentru desfă urarea a!ti. de la semnarea acordului de finanţarea Pagina 3? Cerere de finanţare PO DCA .are 0 1%% 3ti!"ete auto!olante pentru #i&loa!ele fi1e 0 2%% Progra# Instruire servicii de studii cercet&ri -trategie de .aluare 78% 'ile9 traducere interpretariat s!"i#$ de $une pra!ti!i <area =ritanie 75 'ile9 soft si aplicatii informatice0 0 apli!atie infor#ati!a pentru gestionarea proie!telor 0 soft operareKsoft offi!eKsoft anti.ităţilor de instruire teoreti!ă i pra!ti!ă i e.aport de audit ac?i$iţie direct& ac?i$iţie direct& ac?i$iţie direct& luna ' luna ' luna ' luna 4 30 luna ' luna 4 40 ac?i$iţie direct& luna ' luna 4 50 cerere de ofert& luna ' luna 2 60 70 80 ac?i$iţie direct& ac?i$iţie direct& ac?i$iţie direct& ac?i$iţie direct& ac?i$iţie direct& luna 4 luna 2 luna 2 luna 2 luna 2 luna 2 ?0 1%0 luna 2 luna 2 luna 2 luna 2 A&entru achiziţiile publice efectuate înainte de semnarea contractului de finanţare -cu respectarea B6. 3:@)++<. nu cele estimate" A A9e !a completa cu nr" lunii -e(" a treia luna.i!ii de ela$orare+ editare i #ultipli!are suporturi de !urs i ser.aport de !er!etare) Diagno'ă a ne!esităţilor de instruire 4 -trategie .esurse /#ane 0 .i!ii de instruire) AP2 4 legile transparenţei+ Prote!ţia #ediului i de'.iec!ul con!rac!ului & Acordului9cadru pen!ru realizarea proiec!ului Da!a e#!ima!" Procedura pen!ru aplica!" 6nceperea proceduriiKK Demara!e pLn" la depunerea cererii de 7inanţare 0aloarea e#!ima!" 3Lei4K Da!a e#!ima!" pen!ru 7inalizarea proceduriiK K 10 10 20 nu este !a'ul 8 nu se apli!ă Preconiza!e dup" depunerea cererii campanie media 0 1% !o#uni!ate presă &udeţean 0 1% spoturi radio lo!al ac?i$iţie ec?ipamente 0 12 staţii de lu!ru !o#plet e!"ipate 0 1 laptop 0 1 foto!opiator servicii de editare şi tip&rire 0 1%% Afi e de pro#o.

c. persoana numită în cap" #"3" nu este ordonatorul principal@secundar@terţiar de credit" 5erificaţi e(istenţa cererii în original şi a copiei sale" 5erificaţi pe fiecare pagina e(istenţa înscrisului $conform cu originalul' şi a semnăturii reprezentantului legal@persoanei autorizate" 5erificaţi e(istenţa documentelor în format electronic: cerere de finanţare şi ane(ele scanate" 5erificaţi e(istenţa bugetului.7 Detalierea costurilor pe fiecare categorie de cheltuieli şi pe acti!ităţi şi pachetul financiar sunt prezentate în ED7 Este prezentat acordul de parteneriat 7 DA DA DA DA nu e#!e cazul& nu #e aplic" DA DA DA 9unt prezentate C50urile7 E(istă declaraţia solicitantului pri!ind asigurarea cofinanţării7 E(istă documentele 4ustificati!e -pct"*"). în actul adminsitrati! de desemnare@delegare ataşat cererii de finanţare" %ceast document 4ustificati! se !erifică în cazul în care reprezentantul legal.hidul solicitantului şi dacă este completată în limba rom.nă" Cu se acceptă cereri de finanţare completate de m.t la cap :.C=ECM9LIS+ . pe categorii de cheltuieli şi pe acti!ităţi"5erificaţi moneda în care sunt e(primate cheltuielile. e(istenţa tuturor ştampilelor şi semnăturilor necesare" 9unt completate toate c. Pagina 4% Cerere de finanţare PO DCA .nă şi în formatul cerut7 Da DA Nu E. !erificaţi ca documentul să fi fost semnat de reprezentanţii legali ai partenerilor" 5erificaţi dacă cererea de finanţare are C50 urile persoanelor amintite la pct" )"## -b. dacă e datată şi semnată de către reprezentantul legal" 5erificaţi e(istenţa lor în forma solicitată.. at." 5erificaţi ca acordul să fie semnat de toţi partenerii specificaţi la pct" #"<" 8otodată.nă" 5erificaţi fiecare capitol şi subcapitol al cererii" a fiecare din ele trebuie sa fi completat c. Con7ormi!a!e admini#!ra!i " Cri!erii Cererea de finanţare este tehnoredactată în limba rom.t şi în documentul solicitat la pct" *")"3" 5erificaţi dacă cererea de finanţare are ataşat acordul de parteneriat.ă rugăm să completaţi lista de mai os şi astfel să verificaţi îndeplinirea criteriilor de conformitate administrativă şi de eligi$ilitate. în formatul solicitat -copie în formă autentificată.plicaţii 2ormatul cerut este ane(a nr" 3 din . durata de !alabilitate a lor.hidul solicitantului" 5erificaţi dacă cererea de finanţare este în formatul din . in formatul solicitat" 5erificaţi dacă e(istă declaraţia.7 E(emplarul prezentat în copie are înscris pe fiecare pagina $conform cu originalul' şi semnătura reprezentantului legal@persoanei autorizate7 Cererea de finanţare este însoţită de forma electronică -CD.mpul aferent. chiar şi cu sintagma $nu este cazul@nu se aplică'" Cu se acceptă doar $0'" 5erificaţi dacă persoana care a semnat cererea de finanţare este aceeaşi cu persoana numită la cap" #"3" şi.mpurile din cererea de finanţare7 DA Cererea de finanţare este semnată de către reprezentantul legal7 DA Cererea de finanţare este depusă în două e(emplare -original şi copie.

cerute în .ili!a!e Cri!erii Da /.hidul solicitantului" 5erificaţi că grupul ţintă căruia i se adresează proiectul este cel !izat de cererea de proiecte. conform Eegulamentului Consiliului nr" #<+*@)++)" 1. DA îndeplinesc condiţiile stabilite în .hidul solicitantului" &roiectul cuprinde măsurile pri!itoare la publicitate." 5erificaţi că proiectul sau acti!ităţi din proiect nu au mai beneficiat de finanţare din fonduri publice în ultimii * ani şi că aţi semnat declaraţia de la pc" *":"#" din prezenta cerere în deplină cunoştinţă de cauză" 9umele pre!ăzute în declaraţia solicitantului pri!ind asigurarea cofinanţării@hotăr.hidului solicitantului" 5aloarea proiectului şi contribuţia financiară solicitată se încadrează în limitele stabilite în . 0ligi$ilitatea proiectului &roiectul se încadrează în operaţiunile pre!ăzute în . inclusi! din fonduri 6E.nia. şi că acestea sunt cuprinse în buget -dacă este cazul. cap )")"* 5erificaţi durata de implementare a proiectului -pct" )"* din cererea de finanţare.hidul solicitantului şi că acestea sunt cuprinse în buget" 5erificaţi că proiectul cuprinde măsurile minime pri!itoare la dez!oltarea durabilă." 5erificaţi dacă proiectul pre!ede măsurile minime pri!itoare la egalitatea de şanse.hidul solicitantului -pct" )")":. 0ligi$ilitatea solicitantului şi a partenerilor 9olicitantul face parte din categoria de DA beneficiari menţionată în . conform ghidului solicitantului" 5erificaţi !aloarea totală a proiectului şi !aloarea asistenţei financiare solicitată -pct" )"* din cererea de finanţare.rea C @CF etc" sunt cel puţin egale cu sumele declarate în cererea de finanţare. pct" :"). cap )"# 5erificaţi proiectul pre!ede măsurile minime de publicitate cerute în . în ultimii * ani" DA DA Pagina 41 Cerere de finanţare PO DCA .hidului solicitantului" minime .hidul solicitantului.Eligi.hidul solicitantului %cti!ităţile cuprinse în proiect corespund cel puţin unei acti!ităţi eligibile prezentate în .hidul solicitantului" 8otodată.hidul solicitantului 9olicitantul şi partenerii săi -dacă este cazul. conform . din . cerute în .plicaţii 5erificaţi dacă !ă aflaţi în una din categoriile de beneficiari eligibili enumerate in ghidul solicitantului la capitolul )")"#" 5erificaţi dacă sunt îndeplinite condiţiile stabilite în cap )")"# -e(" 9ediu în Eom.hidul solicitantului" Durata proiectului se încadrează în termenele specificate în ." 5erificaţi că nu !ă aflaţi într0un situaţiile incompatibile cu acordarea finanţării din fonduri publice.hidul solicitantului la pct )")": şi că acestea sunt cuprinse în buget -dacă este cazul." 9olicitantul nu se află în una din situaţiile incompatibile cu acordarea finanţării din fonduri publice. conform .hidul solicitantului Nu E.rupul ţintă este cel !izat de prezenta cerere de proiecte. conform solicitantului" &roiectul cuprinde măsurile pri!itoare la dez!oltarea durabilă. !erificaţi dacă partenerul se află în !reuna din categoriile de parteneri eligibli şi dacă îndeplineşte condiţiile stabilite în cap" )")")" 5erificaţi ca sumele pre!ăzute în declaraţie să fie mai mare sau cel puţin egală cu suma pre!ăzută la pct" :") $Contribuţia solicitantului' -DDD").hidului minime conform DA DA DA DA DA DA DA DA DA &roiectul cuprinde măsurile minime pri!itoare la egalitatea de şanse. că aţi semnat declaraţia de la pct *":")" în deplină cunoştinţă şi că aceasta este în formatul solicitat" 5erificaţi încadrarea corectă a proiectului în operaţiunea pentru care este deschisă cererea de proiecte" 5erificaţi ca acti!ităţile cuprinse în proiect să corespundă cel puţin unei acti!ităţi eligibile prezentate în . $Contribuţia solicitantului' -DDD").hidului solicitantului" &roiectul sau acti!ităţi din proiectul pentru care se solicită finanţare nu au mai beneficiat de finanţare din fonduri publice. .hidul solicitantului" .hidul solicitantului. şi încadrarea ei în limitele stabilite în . şi încadrarea lor în limitele stabilite în .

" Pagina 42 Cerere de finanţare PO DCA .&roiectul respectă legislaţia naţională şi comunitară" DA 5erificaţi că întocmirea proiectului s0a făcut cu respectarea legislaţiei şi că aţi ataşat declaraţia pe proprie răspundere că proiectul care face obiectul cererii de finanţare respectă legislaţia naţională şi comunitară -cap" *":"# din cererea de finanţare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful