Novogodišnja konferencija za štampu VODOVOD RADIO USPE NO

Sna!devanje vodom u "#$%&godini !i'o je uredno& (ra)ani *ragujevca+
*ni,a i -ato.ine /na!devani /u zdrav/tveno i/pravno vodom+ rekao je na tradiciona'noj konferenciji za štampu O!ren 0etkovi,+ direktor 1*P 2Vodovod i kana'izacija3&Proizvodnja i prodaja+ kao i pri4odi i ra/4odi /u uravnote5eni+ tako da ,e po/'ovna godina !iti završena !ez gu!itaka& U /k'adu /a p'anom /va tri /i/tema (rošnica+ (ru5a i 6orava+ proizve'a /u $7+8 mi'iona ku!ika vode+ a prodato je oko $% mi'iona & U ovoj godini+ u'o5eno je $7+8 mi'iona dinara+ kako u izgradnju nove+ tako i u rekon/trukciju po/toje,e vodovodne i kana'izacione mre5e& Pro!'em je nap'ata potra5ivanja koja /u do/tig'a nivo jednogodišnjeg pri4oda+ odno/no+ mi'ijardu dinara& Najviše duguju gra)ani 9 :;# mi'iona+ a prodato je oko $% mi'iona& U ovoj godini u'o5eno je "## mi'iona dinara+ kako u izgradnju nove+ tako i u rekon/trukciju po/toje,e vodovodne i kana'izacione mre5e& Pro!'em je nap'ata potra5ivanja koja /u do/tig'a nivo jednogodišnjeg pri4oda+ odno/no+ mi'ijardu dinara& Najviše duguju gra)ani+ <:;# mi'iona& U narednoj godini+ inve/ticije ,e !iti nešto ni5e+ oko $8# mi'iona dinara& P'an proizvodnje ,e !iti u okviru o/tvarenog u "#$%& godini& =ene komuna'ni4 u/'uga+ i/takao je 0etkovi,+ pod kontro'om /u 'oka'ne /amouprave i repu!'i.ki4 organa& P'ate u 2Vodovodu3 /u i/te ve, neko'iko godina+ a'i /u uredno i/p'a,ivane tako da nema nezadovo'j/tva kod zapo/'eni4 koji /u /ve/ni teške ekonom/ke /ituacije u zem'ji& Nije p'anirano pove,anje !roja zapo/'eni4&po/'ovanje 1*P2Vodovod i kana'izacija2 u/k'a)eno je /a /trategijom V'ade Sr!ije i preporukama 'oka'ne /amouprave& >ak'ju.uju,i konferenciju za štampu direktor 2Vodovoda3+ O!ren 0etkovi, je rekao da je "#$%& !i'a u/pešna godina&

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful