You are on page 1of 23

ALEKSANDER STRZELBICKI

e-demon
TAJEMNICA INTERNETU Cz 2

Moim rodzicom L. i A.
Ostrzeenie przed ciemnym wymiarem jani: ...pozory myl. Dlatego bd uwaa na reakcje przyszo ci! postanowi "le# $i%le! poniewa ona wyczuwa sprawc&w istotnyc' zmian i moe ksa(. )iedy j kreujesz na swoj mod! ona kae ci za to zapaci(. " ycie jest taaakie pikne! e strac' z przyszo ci si droczy(. *ie bd zatem w nic ingerowa %izycznie. *ie mog sobie na to pozwoli(. +e wzgldu na e%ekt motyla. ,ydarzenia s przecie tak kruc'e jak domki z kart i tworz a-cuc'y zdarze-! kt&re atwo zerwa( na najsabszym ogniwie! co mogoby zmieni( take m&j wasny los. . wiadomi to sobie w momencie! gdy zacz pisa( trylogi i pierwszy raz spojrza w przyszo ( odmienion przez tamt powie ( o /"012*345 3*/1$*1/.6 wtedy bardzo silnie poczu! e! jak Oko 2dro ci! ona te gapia si na niego. " teraz... wiadomo ( o wysokim priorytecie dla e#ocorte#a zostaa przez naukowc&w wprowadzona do jego m&zgu7 8 "larm9 Obud si! "le#9 : Hej, Alex - nagle odezwa si &w %aszywie radosny ; kpicy ; gos! kt&ry do tej pory ogranicza swe wypowiedzi do tematu e;demona. - Co si stao, e tak uparcie katujesz klawiatur od samego witu, stary przyjacielu? /ego "le# nie wiedzia. <yy i inne rzeczy! kt&ryc' nie wiedzia! c'o(by: jak dalej potocz si losy trzec' g&wnyc' bo'ater&w powie ci7 *ie mieli ani prawa do dugiego ycia! ani zielonego pojcia! jak uratowa( ludzko (. - aj so!ie spok"j z tym g"w#em poradzi mu gos. - $r"! so!ie przerw% $jedz co

ko#kret#ego, zdrzem#ij si godzi#k% &oe przy#i ci si co !ardziej prawdopodo!#ego% 'ie musisz przecie pisa( #a si, wymyla( !yle co% )rawda?%%% =rawda. "le nie potra%i oprze( si wraeniu! e je li zrobi dusz przerw! co istotnego umknie mu i przepadnie na zawsze. *a przykad: nie zdy wyja ni(! po co Rosjanie razem z Chiczykami to wszystko ukartowali. >2ao /se;tung i ?talin7@ Dlaczego za bezcen masowo wykupuj upadajce %irmy na caym wiecie7 4'c zawadn( wiatem produkcji stawiajc na ludzi; roboty7 =rzede wszystkim za nie zdy uratowa( wiata przed atakiem sztucznej inteligencji! tylko tak zagmatwa t %abu! e powstanie gordyjski wze "A1$5 ?/.B143"9 *ie mia adnego konkretnego dowodu! by sdzi(! e ta e;manipulacja mu si uda ; lecz zwyczajnie nie m&g oderwa( si od klawiatury! gdy o tym my la. 4zego takiego mona si jednak spodziewa( po kim ! kto my li jak e; wir... Cdy si ockn z zadumy nad poprzedni ksik! wydawao mu si! e na c'wil zasn nad klawiatur. <y wa ciwie pewny! przynajmniej cz ciowo! e to wszystko! co od witu napisa do tej c'wili! to by sen! bo nie pamita! kiedy wpisa te sowa: 2D,3E12 ,"2! F1<5G431 ?3H O="23H/"B3. /O 01?/ O?/"/*31 O?/$+1F1*31. Odczyta je i serce zaczo mu wali( w piersi! nie zwaajc na grony szmer pod czaszk wywoany przez zmczenie pisaniem tej powie ci bez przerwy od bladego witu. ,alio ze strac'u przed kolejnym atakiem %ugi dysocjacyjnej7 4zy na widok subaru z numerami rejestracyjnymi ze stanu 2aine: IIIJJ 35! kt&ry parkowa przed jego posesj7 4o gorsza! kilka metr&w dalej czterec' podejrzanyc' ludzi w biayc' kaskac' i

odblaskowyc' kamizelkac' zaczo naprawia( dziur w jezdni. 0eden wczy elektryczny mot do kruszenia popkanej nawierzc'ni! drugi uruc'omi maszyn do produkcji wieego as%altu. /e dwa warkoty przed sekund przycigny uwag "leksa. Oczywi cie! potem nawet nie zauway! i jakby straci przytomno (! wydawao mu si bowiem! e nadal ley w &ku i ni o pisaniu powie ci... "le c'wil przed tym KomdleniemK czy atakiem %ugi dysocjacyjnej wyobrazi sobie inny cig dalszy tej powie ci ni ten! kt&ry wypyn teraz z jego pod wiadomo ci i wpad do wiadomo ci! gdzie zacz zapisywa( si na e#ocorte#ie implantowanym pod czaszk "leksa. 8 "larm: wykryto kod submisji. ?tatus: niebezpiecze-stwo :

Zainspirowany przez OBCEGO numer 66633, ktry wnikn do jego mzgu, zao y!ie" #towarzyszenia $udzi %!z!iwy!&, #ergiusz 'ytkin, pseudo (iry, wysoki, przystojny )"ondyn ze szram na "ewym po"i!zku, !&y)a si* wresz!ie o)udzi+ ,akie mia wra enie, poniewa nie snu ju senny!& marzeo )rawurowym wypenianiu spe!ja"nej misji wa"ki ze skutkami ./E01 #,%$EC2., ty"ko wsu!&iwa si* w szszszummm, da"eki szszszummm, prze!&odz!y w narastaj!y ryk startuj!ego gdzie3 w odda"i !on!orde4a+ 5 po3wia!ie padaj!ej z gry, potwora o")rzymiej!ego w o!za!& roz)udzanej 3wiadomo3!i zastpio !o3 jesz!ze go3niejszego, !o3, !o niema" !akowi!ie o)udzio 'ytkina+ 6 O7 /oka )ez oka7 6 krzykn kto3 o!&rypym gosem tajonej rozpa!zy+ 'imo to #ergiuszowi

wydao si*, e syszy go jednak jak)y przez wasny sen de"iryka+ 6 .aa"e wie"ka sztuka7 6 $uuudzie ko!&ani, su!&aj!ie mnieee8 6 zawoa kto3 inny, za!igaj! 3piewnie nadziej*, e ktoko"wiek jednak go posu!&a+ 6 9ie8: 9o do)ra7 ,o jest temat do gazet na pierwsz stroon*7 6 ;aj!ie mi y<, )o i tak ma!ie pozamiatane+ ."e ja )ym was do tego gwna nie miesza, gdy)ym nie musia+ 6 (iedy odezwa si* trze!i, )ardzo pisk"iwy gos, niemiosiernie ska!owany (iry podnis gow* z poduszki 6 e) wprost p*ka mu z )"u 6 i o)r!i spojrzenie w stron* ty!& por)any!& gosw, po !zym podpar po"i!zek wygi*t r*k+ 9a trze!& meta"owy!& ka!&, zupenie taki!& samy!&, jakie pokazywano w ,= w ka dej rosyjskiej iz)ie wytrze>wie-, ku"io si* trze!& typw spod )udki z piwem i wdk, r ni!y!& si* od sie)ie nie ty"ko wiekiem, a"e te !&arakterysty!znym wyg"dem i wzrostem+ By"i przy tym swojsko zaro3ni*!i, roz!zo!&rani i mo!no ska!owanym 6 !zytaj )*dnym 6 wzrokiem nerwowo to!zy"i wok+ Co nie!o dziwniejsze, )ardzo wysoki !&udzie"e! przypomina #ergiuszowi tajemni!zego ?etera 'orkisa z ksi ki ."eksa 0i@"e4a pod tytuem +!om ,.AE'92C. 29,E09E,% 6 na zasadzie dost*pu do jego pami*!i )u@orowej8 6 wi*! nazwa go w my3"a!& ?ietia+ Bredniego wzrostu pija!zynie przyk"ei przezwisko 5ania, )o przywodzi mu na my3" dziennikarza 0eksa Bard&ama+ 9iskiego typka o!&rz!i imieniem (ostia,

poniewa )y podo)ny do 'aego Aoe Co@@mana+ O ty!& )o&atera!& owego t&ri""era !&y)a 3ni przed !&wi", skoro+++ nowa B52.;O'OBD #ergiusza 'ytkina, Czowieka %!z!iwego w wydaniu rosyjskim, kojarzya mu i!& wszystki!& tak jednozna!znie, jak gdy)y wszystko to kr*!ono w supertajnej )azie ukrytej gdzie3 w g*)i 0osji+
*)o#ad pi(dziesi+t proce#t wszelkic, reklam #amawia #as do !ra#ia kredyt"w i te# proceder rozrasta si jak -A.% /aki ma to g!szy se#s? - przekaz podprogowy0% 'ao tego, #ergiusz !zu negatywne

wi)ra!je )ij!e od ty!& indywiduw, powoduj!e niepewno3<, !zy: ju na pewno nie 3ni+ Zwasz!za gdy przysadzisty (ostia z satys@ak!j stwierdziE 6 5idzisz7 'asz prze)yski+ 'ytkin nie )y pewien, do kogo tamten skierowa te sowa, "e!z przypomnia so)ie, e w!zoraj rano rozmawia przez te"e@on o !zym3 niezmiernie wa nym z .nato"ijem Za!&arowem, swoim szwagrem, ktry )y agentem /#B+ #kup si*, (iry7 Bo znowu za3niesz i: ju si* nie o)udzisz+ Co to )yo8 ?rzypusz!za"nie !&odzio o psy!&oarytmi* $udzi %!z!iwy!&:8 By ze)ra< my3"i, spu3!i o!zy na drewnian podog*, pokryt niez"i!zonymi )"iznami staro3!i, "3ni! resztkami "akieru, "ekko pa!&n! pynem dezyn@ekuj!ym+ Zdaje si*, e+++ 9ieee, na pewno !&odzio o t* i!& psy!&oarytmi*+ 6 Zaraz te )*dziesz mie< prze)yski 6 odpar 5ania, skadaj! wskie usta w ryjek+ 'ytkin odnis wra enie, e zostao to powiedziane wy!znie z

grze!zno3!i, a"e te tak, niestety, jak)y tamten o!zysz!za umys poprzez gadanie dowo"ny!& gupot+ 2 od tej !&wi"i my3" o da"szym podpatrywaniu ty!& !udakw w!a"e nie wydaa si* (iryowi niegodziwa ani nawet nieety!zna+ ?ragn jak najszy)!iej zrozumie<, gdzie konkretnie jest i !o si* tu naprawd* dzieje+ ?odnis wzrok, gdy 5ania dodaE 6 ?ami*taj!ie, odpusz!z* ty"ko tym, ktrzy si* do mnie nie przypierda"a"i+ 6 Za !&wi"k* zawin !i* w ka@tan, )aranie 6 przestrzeg go ?ieta siedz!y na ku ustawionym od strony ng 'ytkina 6 i nie )*dzie ju adnej nadziei+ 5ania u!ieszy si*, jak gdy)y miao si* speni< jego marzenie+ ?o waria!ku u!aowa dzie"!e i!& powietrze i odrzekE 6 Bardzo do)rze+ 6 ?o !zym zniena!ka spojrza z gro>nym niedowierzaniem na #ergiusza i uzupeniE 6 C&!esz, e)ym wy"dowa w trumnie8: O, nie7 9ie zmiesz!z* si* tam7 6 5skaza na meta"owy st ustawiony pod 3!ian, w ktrej okratowane okno zwr!io uwag* 'ytkina+ Za )rudnaw szy) szary 3wit ja3nia z ka d sekund we w!i zaspany!& o!za!& #ergiusza 6 %!z!iwego Czowieka z przymusowego wy)oru+ 9a zewntrz musi )y< )ardzo zimno, domy3"i si*, !zuj! !&d zawiewaj!y od tamtej strony+ 6 Ooooo7 Au id7 6 oznajmi ?ietia z md"ej! trwog duszon w gard"e i kur!zowo !&wy!i si* kraw*dzi ka+ 6 ."e nie po mnie, o!zywi3!ie7

6 Bardzo do)rze 6 powtrzy 5ania, upar!ie wpatruj! si* w #ergiusza, ktry !zu si* !oraz )ardziej spi*ty, o)awia si* )owiem powiadomi< swoj now wsp"n B52.;O'OBD spoe!ze-stwa $udzi %!z!iwy!&, e jest w opaa!&+ #ta- si* !z*3!i tego )zdurnego dia"ogu de"irykw, zaproponowa swojemu rozsdkowi, a szy)!iej zrozumiesz, !o to wszystko zna!zy+ ,y"ko nie zapomnij o za!&owaniu dystansu, gdy i"uzja a)surdu osignie swe maksimum+ 6 ;adz nam piwo a")o dwa, a potem dmu!&n* w a"komat, do)ra8 'ytkin odru!&owo o)"iza spie!zone wargi, opusz!zaj! ska!owan gow* z powrotem na poduszk*+ 5raz z wizj wie"kiego ku@"a z zimnym piwem pod g*st pian nawiedzio go wra enie, e z)"i a si* szsta rano, o ktrej to porze otworz sa"* wytrze>wiaki i wypusz!z go, e)y: mg wypeni< swoj misj* spe!ja"n+ ."eee: mo e to jednak sen8 6 ziewaj! mimo wo"i, zapyta swoj now wsp"n B52.;O'OBD spoe!ze-stwa $udzi %!z!iwy!& z nadziej, e tak wa3nie jest+ 6 9ie!& wszys!y dmu!&aj w a"komat7: 9ie, nie7 (ierow!a nie musi, a"e reszta towarzystwa w tej ka)inie 6 kontynuowa 5ania, "e!z #ergiusz nie patrzy na niego, "e!z na (osti*, ktry stwarza wra enie "ekko upo3"edzonego 6 jest naje)ana rwno, no nie8
*1wiet#ie% 2rygada jeop"w, zauway kt"ry z rosyjskic, 3uper4raczy, kt"ry opr"cz o!serwowa#ia 35)6-3)6-74-8, podgl+da te zwyk+ 3perogr% 7to

-osja od podszewki9 A moe co i##ego jest z #imi #ie,alo?0%

6 9o pewnie, e tak 6 mrukn do sie)ie #ergiusz+ 2 zauwa y, e powiedzia to dostate!znie go3no, e)y tam!i go usysze"i+ Aednak e tak !i!&o, jak)y si* o)awia, e kto3 niepowoany 6 O928 6 mo e go usysze<+ ,ak !i!&o, jak gdy)y w!i wierzy, e mo na podsu!&iwa< nawet to, !o si* dzieje we 3nie+ ,y"ko jednym okiem przypatrywa si* tym trzem typomF spod nie!o przymru onej zdziwieniem powieki spog"da okiem podszytym tym superniedowierzaniem, ktre w zasadzie uzewn*trznia si* jedynie w !&wi"a!& niepoj*ty!&+ 6 Z tym e ja jestem kierow! 6 doda pod wpywem impu"su intui!ji+ 9a te sowa ?ietia gwatownie poderwa si* do 'ytkina, prze!&y"aj! na )ok gow* jak pies, ktry dojrza !o3 zaskakuj!ego a")o nag"e usysza 'ozarta+ 6 5yje)a< !i w ten parszywy: 3wi-ski ryj87 6 warkn+ 6 9awet ty, nawet ty prze!iwko mnie8 6 5ania zareagowa tak spontani!znie, jak gdy)y wzi t* gro>)* ?ietii wprost do sie)ie+ 6 . w!zoraj ty"e rozmawia"i3my+ 9awet ty dae3 si* w to wro)i<8: 6 ?rzez sekund* patrza na !&udzie"!a z min mo!no wystraszonego sa)eusza, potem zamg"onym od wi"go!i wzrokiem a"u rozejrza si* po pozostay!&+ 6 9awet wy, ko"edzy z ro)oty7 (urwa7 ,rzy trupy w auto)usie i ja7 (u>wa7 9ie wiem, !o si* tu dzieje7

6 Zamknij ryja7 6 &ukn ?ietia, gwatownym ru!&em odwra!aj! si* do 5ani+ 6 Bo !i w niego wykurwi*7 6 O, tak7 ,rzymam !i* za sowo 6 w!zy si* (ostia, ma!&nwszy przed so) r*k, prze)ieraj! w powietrzu pa"!ami, jak)y gra na jakim3 instrumen!ie k"awiszowym+ 6 . przy okazji, !o3 jesz!ze !i powiem+ C&!esz wiedzie<, !o8 6 9i !&ujaaa7 6 O!&rypy ryk ?ietii, w!i trzymaj!ego nadzwy!zaj wsk gow* przekrzywion na prawo, roznis si* po sa"i ni!zym protest song+ ?rawie p twarzy zasaniay mu dugie wosy, do"na sz!z*ka wystawaa do przodu jak u )u"doga, wi*! wyg"da, jak gdy)y !&!ia si* rzu!i< do garda (r!iaka, upiornie przy tym dysz!+ 5szystko, !o si* tu dzieje, (iry, odezwaa si* nag"e jego nowa wsp"na B52.;O'OBD spoe!ze-stwa $udzi %!z!iwy!&, dowodzi, e dopiero kiedy przestaje si* pi< na zawsze, !zowiek dostrzega, jak wie"kie o)szary wsp!zesnego Gy!ia towarzyskiego z)udowane s na a"ko&o"u+ 6 Oni przywie>"i te pry!ze+ 6 (ostia pok"epa swoje ko+ 6 Z .meryki, a w ni!& trzy truposze+ (umasz8 6 zwr!i si* do 5ani z ow nieto"eran!j mo "iwo3!i zaprze!zenia, ktra wszystko wyja3niaa, rozja3niaj! mu okrg twarz z perkatym nosem u3mie!&em de)i"a+ 6 ,ru!&a z !mentarza+ %krad"i te wie-!e, wiesz, !zy nie wiesz8
*5czy#ki ludzi uczciwyc, #ie s+ wypadkow+ ic, psyc,iki, sko#statowa 3uper4racz, kt"ry teraz wtarg#+

do w#trza wyo!ra:#i Aleksa, skoro wiat !ywa tak okrut#y dla uczciwyc, ludzi0%

6 C&o!ia adne8 6 ,ym prostym pytaniem 5ania )y< mo e !&!ia zro)i< przyjemno3< (ostii, )y mog"i si* "epiej porozumie<, poniewa patrzy na niego tak jako3 zna!z!o, z sympati+ Aest pod wra eniem kon!eptu (ostii8 6 za!z zgadywa< #ergiusz pod wpywem domysu, e dzi*ki temu nie pogu)i si* w tym !aym spektak"u psy!&oarytmii+ ;ziwi si*, jak kto3 taki mo e w og"e )y< na ty"e dow!ipny8 C&!e usysze< szokuj! odpowied>8 #ergiusz wy!zyta te w o!za!& ?rze!i*tniaka stra!& przed zdemaskowaniem+ 6 Zaje)iste i so!zyste: 6 u3mie!&n si* (ostia i rozmy3"i si* w poowie zdania z jego zako-!zenia, )y zak"aska< w rytmie stadionowego dopingu i wyskandowa<E 6 '.## 6 (5...7 5 e@ek!ie zmiany tematu ?ietii zna!znie spokojniej poin@ormowa wszystki!&E 6 Zaraz przywi was do ek pasami+ 6 ?ogrozi im pa"!em+ 6 9a zawsze+ ,am!i dwaj od razu podku"i"i nogi i zapar"i si* p"e!ami o 3!ian* pokryt do wysoko3!i dw!& metrw od podogi "amperi w ko"orze kawy z m"ekiemF powy ej )ie" prze!&odzia na su@it, do ktrego przymo!owano podwjne "ampy jarzeniowe+ 5yra>nie )yo sy!&a< sposzone, nierwne odde!&y (ostii i 5ani, wpatruj!y!& si* w ?ieti* z niedowierzaj!ym przera eniem+ C&o< #ergiusz wy!zu w jego sowa!& gro>)* )ez pokry!ia, nie

potra@i rozpozna< jej >rda, a prze!ie wiedzia, o taaak, wiedzia 6 a"e ty"ko poowi!znie, nie pojmuj! d"a!zego wiedzia 6 e te Hdia"ogi na !ztery nogiI jednak mu si* nie 3ni, i za!z rozwa a<, do !zego tak naprawd* prowadz+ 6 ,y7 ?atrz tego7 6 mrukn pg*)kiem (ostia do 5ani, kiedy ?ietia zawoa w stron* drzwiE 6 ?rosz* pani, prosz* pani7 Oni widz )iae myszki: i )ute"ki+ 'nstwo zie"ony!& )ute"ek: ,am, tam7 6 Gdzie, gdzie8 6 zainteresowa si* 5ania, rozg"daj! si* na wszystkie stronyF jego ogorzaa od wiatru i mrozu twarz )ezdomnego !zowieka, nieogo"ona i nie!o spu!&ni*ta, jak)y pu!oowata twarz z szerokimi, poprze!znymi zmarsz!zkami na !zo"e wyra aa nadziej*, e usyszy upragnion odpowied>+
*-osja#ie razem z C,i;czykami to wszystko ukartowali, ca+ t 4-<? 'awet #ie pamitam, kim !yem, zre=lektowa si 3uper4racz z >o#dy#u, za#im wpadem w jej szpo#y0%

9ooo ni!+++ #ergiusz west!&n w du!&u, zdaj! so)ie spraw*, e to nie )*dzie jego sz!z*3"iwy dzie-, skoro za!zyna si* tak @ata"n zapowiedzi+ C&o"erny 3wiat, tra@iem na de"irykw7 Cay ten i!& wyst*p )y spontani!zny w normie, ktra mu nie przeszkadzaa, wszak g*)iej kryo si* przesanie skierowane konkretnie do niego+ Bowiem $udzie %!z!iwi z wy)oru, ta!y jak on, yj! dzi3 w erze mediw, gdy wszystko mo e )y< i"uzj stworzon przez media,

musz odna"e>< si* w nowej ro"i ro)a!zkw 3wi*toja-ski!& 3wie!!y!& prawd w !iemno3!ia!& no!y nie3wiadomo3!i mas "udzki!& manipu"owany!& przez media+ O !zym zatem to przedstawienie 3wiad!zyo8 J?rzekaz podprogowy7K+ 9a razie nie odgad, nie zrozumia, o !o !&odzi pod3wiadomo3!i, a"e mo e to nie miao ju zna!zenia, skoro wiedzia, e jego psy!&ika jest w nie)ezpie!ze-stwie+ 6 Aa widz* wy!znie auto)us z trzema truposzami 6 o3wiad!zy jesz!ze raz (ostia+ 6 5idzi pani, widzi8 6 9iezra ony ?ietia po!ign swj wtek tak )eztrosko, jak)y w!a"e nie sysza tamty!& dw!&+ 6 5siadaj do !i* arwki z przy!zep+ 9ie, nie z przy!zep, z dk na kka!&+ 9ieee8:: ?rze!ie oni !&! u!ie! przez ten "as, a tam jest peno )ute"ek+ 9ie u!iekn, nie: 6 9i)y nie 6 w)i mu si* w sowo 5ania 6 a"e e)y ko"edzy z ro)oty ro)i"i takie rze!zy8 C&!e!ie mnie na)ra<, tak8 Aa si* pod tym nie podpisuj*+ O, nie7 6 ?od !zym, de)i"u8 6 9ienawi3< ?ietii zazgrzytaa z*)ami+ ,a nienawi3< do de)i"a niesiona sowami wr*!z pora aa su!& swoim jadem, sugeruj!, e ?ietia jesz!ze nie powiedzia najgorszego+ ,o )y za"edwie wst*pF 3wir dopiero si* rozkr*!a+ 6 ?od tym stekiem )zdur, ktre do mnie szep!ze!ie+ Co, nieee8 9ie )yo tak8 9ie )yo8: 5y te 8 6 5ania wskaza pa"!em kogo3 niewidzia"nego na t"e drzwi, a

potem nag"e wymierzy pa"u!& w #ergiusza+ 6 ,o on, szpieg7 'ytkina zatkao, nie potra@i zna"e>< sowa, ktre mogo zatrzyma< t* "awin* a)surdu+ 6 On tak e pi7 6 potwierdzi (ostia+ 6 Co )*dzie, jak on zo)a!zy w to)ie ro)a"a i )*dzie !&!ia za)i< go ta)oretem8 6 po raz drugi ?ietia zwr!i si* do #ergiusza, tym razem jednak z !&ytr min+ 6 0ozwa"i !i e)7 Ca, &a, &a7 ."e )*dzie u)aw7 6 ?otrze)ne wam to )yo8 6 w!i si* mi*dzy ni!& (ostia, zanim #ergiusz zd y !oko"wiek odpowiedzie< ?ietii, !&o< odru!&owo zd y usi3< na ku, ju gotowy do o)rony+ 6 ?otrze)ne8 'wiem, e musz* si* trzyma<, )o wypadn*+ 'wiem8 ,en auto)us jedzie za szy)ko+ Zwo"nij7 6 #pojrza na 'ytkina Jktry od po!ztku prze!ie )y kierow! tego auto)usuK )ardzo przej*ty swoj pro3)+
*$ao si o milio#, zaartowa i##y 3uper4racz, e !r+zowy go+! odleci przed !iaym0%

6 Au zwa"niam+ 6 (iedy #ergiusz to powiedzia, sam nie rozumia, !zy za!z udawa< wariata, !zy 6 wiedz!, e to )rzmi @antasty!znie, wiedz!, e mg si* my"i< 6 naprawd* !&!ia pom! tym )iedakom+ Bez namysu i wysiku przy)ra znudzony wyraz twarzy, ktry mwiE H?rawda, e 3wietnie prowadz*8I+ ?rzez "ata dopra!owa do per@ek!ji ty"e sztu!zny!& min, e )yo i!& wi*!ej ni w najgru)szym magazynie @i"mowym+ Co najgorsze za3 6 kapita"nie mu wy!&odziy+ ,warze te tak )ardzo wrosy w jego oso)owo3<, e niekiedy sam nie mg odr ni<

prawdziwy!& od @aszywy!&+ Co w tym momen!ie wyra a moja twarz8 Czy jest prawdziwa8 Czasami na!&odziy go takie rozterki, na og jednak (iry !zu si* do)rze w swojej skrze "ekkodu!&a i o)i)oka, i !&*tnie godzi na odro)in* introspek!ji w taki!& !&wi"a!& jak ta+ 6 9ie wypadniesz 6 zapewni (ostia 5ani* 6 )o ju zwo"ni"i3my, na sz!z*3!ie+ 6 5ypadn*7 2 !o3 so)ie zro)i*+ Zwo"nij jesz!ze )ardziej7 9ie wypadaj! z ro"i wie!znego oportunisty, ?ietia wrzasn na (osti*E 6 #pierda"aj, <woku, na drzewo, mapy straszy<, e za szy)ko jedziemy7 Czy to jest wyo")rzymiona jak pod mikroskopem sumienia moja wasna, monstrua"na )rzydota du!&owa, moje przezna!zenie pija!zyny 6 )o ej krwki 6 og"dane ku przestrodze inny!& pija!zkw8 Czy !o3 zupenie innego, !akiem niezwykego8 6 strapi si* 'ytkin, w!i o)awiaj! si* najgorszego+ 6 (iedy3!ie to zap"anowa"i8 6 podj na nowo stary temat 5ania, !o skupio na nim uwag* #ergiusza+ 5gapi si* w niego jak sroka w gnat+ 9akaza so)ie przesta<, a"e nie potra@i si* opanowa<, jego twarz okrya nowa !&mura zamy3"enia+ 6 2 w!ign*"i3!ie w to niewinny!& "udzi+ ,en kurewski auto)us )y ze zomowiska+ 9o, nie8 Co )*dzie, jaak ten, nooo: nazwiska nie pami*tam, si* dowie8 9o, !o8 6 9iii!7 C&uju mi*kki7 6 53!ieke sykni*!ie ?ietii,

ktry z pi*3!iami nieoma" wysko!zy z ka w kierunku 5ani, nie wyg"dao na udawane+ O nie7 Co to, to nie7 ."e jesz!ze nie )yo wystar!zaj!ym powodem, )y #ergiusz za!z si* go )a<+ 6 9ajwy ej zro)i !i zastrzyk7 6 Zro)i mi zastrzyk8 6 przestraszy si* 5ania+ 6 5eterynarz przyjedzie !zy mnie )ujasz8: Bo ja nie !&!* zastrzyka7 6 5i*! stu" pysk, mordo niemyta7 6 ?ietia rozdar si* na 5ani* z !a per@idi, @uri i pragnieniem najdotk"iwszego ugodzenia, na jak go )yo sta<+ 9ie mogo )udzi< wtp"iwo3!i to jego przesanie+ 6 'i"!z7 2 wsu!&aj si* w !isz*: Ci* ka jak &ipopotam !isza na sekundy za"ega w !e"i, wy!iskaj! powietrze z piersi szarej rze!zywisto3!i, ktra w!i nie !&!iaa wr!i< do norma"nego stanu+ #ergiusz u3wiadomi so)ie, e !&o< 3"edzi jak urze!zony t* !a tragi@ars*, nada" ywi jednak ni!zym konkretnym nieuzasadnione przekonanie, i zaraz si* o)udzi z tego koszmaru Gy!ia: 'imo e wiedzia doskona"e, w !zym rze!z+
*/ak si macie, ludziska? Czy zaserwowa( wam co jeszcze? - .olej#y 3uper4racz w+czy si do podgl+du tej zwykej 3perogry0%

6 ,yyy"u "udzi, taaaki!& mdry!& 6 za!ign wysoko 5ania, gu!&y na gro>)y ?ietii+ 6 ;o)ra jest, rie)iata7 ?rzyzna!ie si* do wszystkiego, a ja wy!o@am wszystkie zarzuty prze!iwko wam+ 6 5idz! wra enie, jakie zro)i na 'ytkinie, zwr!i si* do niegoE 6 Opr!z !ie)ie, zdraj!o+ 2:

5 naj!iekawszym momen!ie przerwa mu z j*kiem (ostiaE 6 .aaaa7 ,o drzewo utnie mi nogi na zakr*!ie7 9ie widzi!ie8 Camuj!ieee777 6 ,ak mo e )y<8 6 zapyta najspokojniej w 3wie!ie 'ytkin, przewiduj!, !o odpowie (ostia, poniewa da"szy !ig tego s!enariusza Gry potra@i ju so)ie wyo)razi<+ 6 'o e )y<, a"e "epiej zatrzymaj si* zupenie w miejs!u, )o musz* wysi3<+ 6 (ostia wsta z ka i ruszy !&wiejnym krokiem 6 )y prze!ie w &amuj!ym auto)usie 6 do sta"owy!& drzwi+ 6 ,u nie ma k"amki 6 stwierdzi i za!z nerwowo, "e!z metody!znie rozg"da< si* po !aej 3!ianie, w ktrej osadzone )yy drzwi pokryte niez"i!zonymi ini!jaami, &asami, sym)o"ami i rysunkami+ 6 2 nie ma tu inny!& drzwi+ 6 . ja !&!* wysi3<7 ?om !ie mi7 6 ,aki !&uj7 6 ?ietia zgi r*k* w ok!iu w wymownym ge3!ie szyderstwa+ 6 ;armozjadzie w mord* kopany, na tym 3wie!ie nie ma "ito3!i7 6 Co to jest8 Co to jest8 6 przerazi si* !zego3 strasznego 5ania, wodz! w powietrzu pa"!em skierowanym na 3!ian* ponad gow 'ytkina+ O)ra!aj! si* w prawo i zadzieraj! gow*, ?ietia wy!edziE 6 Co takiego, kutasie wstr*tny8: 6 ,argn gow* jesz!ze wy ej+ 6 ,oo8 6 ,o, to7 ?arwki8 ;ugie, !ienkie parwki8

6 ;ugie, !ienkie w* e, gnoju7 6 ?ietia maksyma"nie rozwar ramiona+ 6 ,aaakie wie"kie7 Zaraz wpezn !i do wyra7 6 #kd8 Z ktrej strony8 6 5ania stara si* przera onym spojrzeniem o)j< !a sa"*+ 6 (amiesz !zy artujesz8 6 #tj, stj7 Gdzie jedziesz8 6 zaskowy!za (ostia spod drzwi )ez k"amki+ 6 ?rze!ie ja !&!* wysi3<7 Zatrzymaj si*7 6 ?rze)iera po drzwia!& dygo!!ymi r*koma, zata!zaj! si* tak, jak)y nada" prze)ywa w jad!ym auto)usie+ 6 #tj7 ,o nie mo e )y< rze!zywisto3<, !&!ia so)ie wmwi< #ergiusz na przekr tej rze!zywisto3!i, ktr o)serwowa teraz+ Aak to mo "iwe, e istnieje taki 3wiat, ktry jawi si* przed i!& o!zami, !&o< w!a"e nie istnieje naprawd* 6 twr zain@ekowanej pod3wiadomo3!i: ktr mo na atakowa< przekazami podprogowymi+ Za i!& spraw !zowiek !oraz )ardziej uza"e nia si* od komputera, od 2CC sugestiiE jak ma y<, !zego su!&a<, !o og"da<, w !o wierzy< "u) nie wierzy<, !o kupowa<, kogo popiera< i kogo nienawidzi<+ Zjawiskowy spos) dziaania niewidzia"ny!& przekazw podprogowy!& jest podo)ny do kreowania Gy!ia przez a"ko&o", narkotyki !zy komputeryE jest powo"ny, a"e nas zmienia na pewno+ Za to Gy!ie, !o nas p!&a, za ten !zas, !o nas gna, za t* rozmow* )ez nikogo na ko-!u drogi: napij si* znowu, (iry, sam, !&opaku, no7 6 ,ak, taaak 6 niespodziewanie uradowa si* ?ietia,

!o )yo po dan odmian jego poprzedniej penej nienawi3!i gry+ 6 ,a stodoa za moment si* zawa"i+ Aa wam to mwi*7: Oni std dzisiaj na pewno nie wyjd, skonstatowa #ergiusz+ . ja88: 'nie !&y)a wypusz!z+ ."e to nie )*dzie mj sz!z*3"iwy dzie-+ 6 :0unie na te konie i 3winie+ 6 Z nagym przestra!&em ?ietia o)r!i si* w stron* okna+ 6 . kto to wazi przez okno8 6 9ie wiesz8 6 zdziwi si* 5ania, jak)y zo)a!zy jakiego3 znajomego+ #ergiusza kusio, e)y wtr!i< artem !o3 rwnie a)surda"nego, a"e si* nie odwa y+ 6 Aego nienawidz* od dawna+ Od )ardzo dawna+ 6 5ania za!z nerwowo poprawia< szary ko! wierzgaj! nogami i kontynuuj! w tym !zasieE 6 %sta"!ie po !i!&u wsp"ne zeznania, )o on was podpierdo"i+ 6 5skaza gow #ergiusza+ 6 ,en szpi!e"+
*6j, maa9 $ac,owuj si% &"wi do cie!ie%0

,ym!zasem (ostia wr!i na swoje ko+ %siad na )rzegu i spytaE 6 Co on tu ro)i8 ,en: ze somianym kape"uszem u nogi8 6 ,eraz patrzy na #ergiusza+ 6 ., ten 6 odpar o)oj*tnym tonem ?ietia+ 6 5r!i z C&in+ 6 C&y)a si* po!&"astam, nawet on prze!iwko mnie 6 zmartwi si* 5ania, a jego o!zy 6 o zgrozo7 6 zaszy zami+ 6 Ciekawe, po i"e wam zapa!i8 9ie po tysiaku+ 9ajwy ej po stwie+ On jest skpy jak: 6 Aak #zkot: !zy jak Gyd8 6 9ie )a!z! na to, e 5ania da"ej mwi, ?ietia wtr!i swoje trzy grosze+ 6

."e ja z nim nie piem, prawda8 ?atrz! na niego, #ergiusz dostrzeg jak)y przez "ornetk* wasnego sumienia, e napi*t skr* na ko3!ia!& po"i!zkowy!& ?ietia zna!zyy !zerwone yki, na pewno z przepi!ia+ Aezu, !zy ja te tak marnie wyg"dam8 Czy kiedy3 sko-!z* tak jak oni8 ;"a!zego zamkn*"i mnie z tymi de"irykami8: 5o"a nie zadawa< so)ie wi*!ej podo)ny!& pyta-, skoro gdzie3 tam w pod3wiadomo3!i tkwiy odpowiedzi, ktre mogy go przerazi<+ 9a przykadE ?ami*taj, e 'E;2. zawsze !zuwaj+ 6 ,a zdzira, !o tam siedzi, tak e dostaa stwk* za to, e usiada na ty"nej kanapie auto)usu, )o ja )ym tam nie usiad, nawet za pi*< stw+ 6 5ania zro)i taki ru!&, jak)y uderza pi*3!i w st+ 6 Aa te z nim nie piem+ 6 (ostia pokr*!i, !i* ko oddy!&aj!F po )"adej, porowatej skrze niskiego !zoa 3!iekay mu dwie krope"ki potu, e@ekt odreagowania organizmu na podane "eki uspokajaj!e+ 6 .ni razu 6 podkre3"i, a"e z a"em zawiedzionego a"ko&o"ika+ 6 Aak on wam to zaproponowa8 6 nie przerywa so)ie 5ania, !ig"e spog"daj! na #ergiusza+ 6 ,ak po prostu podszed do was jak zwyky, norma"ny go3!iu na u"i!y8 C&o"era, kiedy wresz!ie )*dzie szsta rano8 6 znie!ierp"iwi si* #ergiusz+ Zamkn o!zy, !o )yo )*dem+ 9aty!&miast za!z*o mu si* kr*!i< w gowie od 3"edzenia trze!& sowotokw, ktre wpaday do

jego uszu+ ?o!zu si* tak, jak)y 3wiat u!ieka mu spod ng, a on sam mia nigdy nie odzyska< kontro"i nad wasnym Gy!iem+ 'usia otworzy< o!zy za"edwie po dziesi*!iu sekunda!&+ 6 5as nie wydam, a"e jego upierdo"* 6 zade!ydowa 5ania, !e"uj! pod)rdkiem w #ergiusza, ktremu jego twarz wydaa si* znowu do3< znajoma+ 6 2 nie ma, e gupota nie )o"i+ Aa nie dam si* na to na)ra<+ 6 'nie nie mg)y3 wyda<, )u!u, )o nie znasz nawet mojego nazwiska+ 6 5 stwierdzeniu ?ietii krya si* jednak jaka3 o)awa+ 6 . nie ma prze)a!z7 6 .ni: ani mojego 6 dorzu!i (ostia, !&o< podejrz"iwym tonem+ 9a pewno mojego nazwiska rwnie nie znasz, zao y w my3"a!& #ergiusz i przewr!i o!zami 6 )y w tym tak do)ry, e+++
*Co mog powiedzie(? 4"w#o c,odzi po ludziac,% 'o i wszystko%0

+++nag"e wr!ia tam szara rze!zywisto3<E zowrogo zgrzytn k"u!z w zamku, sz!z*kn*y zasuwy, drzwi zostay otwarte+ 6 #ergiusz 'ytkin 6 wywoa go m* !zyzna w )iaym kit"u+ 6 5ypad z powrotem na 3wiat7
C8.9 - )rzecie to ju !yo w 3perogrze9 $esp" ?ourette@a przesta dziaa(? Co za pioru#? - ac,#+ si &istrz A##owacji w 35)6-3)6-74-$6 o Aleksie -i=le, kt"r+ jego o#a, 3o#ia -i=le ko#struowaa za pomoc+ tec,#iki e=ekt"w specjal#yc,, !azuj+c #a wszelkic, materiaac, =ilmowyc, o #im dostp#yc, w 3A6CA% - Czowiekowi z tw"rczymi tikami z#owu za!rako pomysa? - &istrz

wydawa si #ieco za#iepokojo#y tym, e #a powa#ie #ie krytykowa#o tu tyc,, kt"rzy korzystali z komputer"w a do przesady% )rzed komputeryzacj+ ycia #ie ma wprawdzie ucieczki, ale #aleao!y zdawa( so!ie spraw z tego, e #ie!ezpiecze;stwo ze stro#y sztucz#ej i#telige#cji ist#ieje - ukryte #a razie w #ieodlegej przyszoci rozwoju cywilizacji% $aoe#ie, e ludzko( !ez trudu poradzi so!ie z tym zagroe#iem, kt"re #agle pojawi si jako #ieko#trolowa#a sztucz#a i#telige#cja, jest z gru#tu #aiw#e% Am wcze#iej ludzie zacz#+ si za!ezpiecza( przed t+, mimo wszystko, przykr+ #iespodzia#k+, tym wiksze !d+ mieli sza#se #a przetrwa#ie% - ?o #iepojte% 3zczyt wszystkiego, wiesz? /u #ie mogem so!ie wyo!razi( sie!ie !ez tik"w% - ?rac zmysy?, strapi si Alex -i=le i #iczym we #ie westc,#+B - 'o%%% ale #a cae szczcie jestem tak pozytyw#ie zakrco#y c,ci+ osi+g#icia psyc,ologicz#ego e=ektu )apierowego .r"la, e daj 2oe% - &asz czuja, jak to zro!i(? 3pr"!uj #ie9 - C gosie &istrza A##owacji syc,a( !yo zapowied: #ieoczekiwa#ego zwrotu akcji% - Cszyscy koc,aj+ takic, wirus"w jak ty za to, e ic, myli - zakodowa#e iskierki =a#tazji prze!iegaj+ przez m"zg w #ieprawidowym tempieB o wiele za szy!ko i #ie s+ waciwie wy,amowywa#e, tworz+c wiat, kt"ry ist#ieje wy+cz#ie w twoic, ksi+kac,% $!lia si wic dom#iema#a pora wiatru pozytyw#yc, zmia#% $agrasz jej #a #osie, c,ocia moe #ie wygl+dasz #a takiego spryciarza% - A co? Co si sta#ie? - &oe rzeczywicie trac zmysy?, zaspi si Alex% $waszcza jeli spojrze( z odpowied#iej perspektywy #a to wszystko, co Rosjanie razem z Chiczykami tu ukartowali % - Cy!uc,#ie

awa#tura o FORMU sterowa#ia wyo!ra:#i+? - 'ie, #ic takiego% 'ie% HEX !O" tylko #a cie!ie spojrzy i%%% - &istrz A##owacji da z#ak HEX !O"O#$, a!y w+czy mikroskop parakosmicz#y% - )amitasz?, !ya jesie;, w ry##ac, wiszcza #iezmordowa#y wiatr%%% - za#uci wprost do uc,a Aleksa% - $reszt+, co ci !d przypom#ia tamt+ pe#i szczcia, lepiej pisz dalej%%% 'agle Alex poczu pew#o(, e wszystko !dzie do!rze, po prostu wszystko% 2ya to pew#o( #ajzupe#iej szalo#a - mia przecie #iespaca#e kredyty #iemal w kadym !a#ku w Cor#Dille i trzec, #aj!liszyc, miasteczkac,, od szeciu miesicy y w ci+gym strac,u pewie#, e prdzej czy p":#iej komor#ik zajmie jego doc,ody z pisa#ia ksi+ek, a jego #issa# trzyma si wy+cz#ie #a klajster i modlitw% &8.9

You might also like