You are on page 1of 14

Herody: Gdy kolendê weêmiemy, wychwalaã Ciê bêdziemy.

Dicentes: largus, datny, cnotliwy, Daj Bo¿e Miùoœciwy, by tutaj longe ¿yù. Przez Twoje narodzenie, daj grzechów odpuszczenie, któryœ siê dla nas na œwiat narodziù, abyœ nas oswobodziù, z piekùa gor¹cego.

Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

az i
Buy RoboPDF

n

Pochwalony b¹dê, mój Panie, przez brata Wiatr i przez powietrze, sùotê, spiekotê i ka¿d¹ pogodê, którymi wspierasz wszystkie Twe stworzenia.
6

SO

Escrito por sowa (») 26. 12. en categoría HERODY/ Herodenspiel von Stefan Kosiewski, leído: 13×

W

A

Jorgus Rudra-Halny FO277 HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski 20131226 Akt I sc.4 Jaselka w Dramacie Narodowym

Ksi¹dz Witold ( z brod¹ biaù¹ jak Schneewittchen, przebrany za popa): Franciszek modli siê w Bo¿e Narodzenie za ludnoœã cywiln¹ Syrii, albowiem w maju zamierza jechaã do Izraela, którego helikoptery wojskowe dokonaùy we Wigiliê szeregu nalotów na getto arabskiej Strefy Gazy zabijaj¹c na peryferiach Ziemi Swiêtej dziewczynkê, bez litoœci, jak hitlerowskie samoloty 1 wrzeœnia 1939 zdradziecko zbombardowaùy Wieluñ, jak by nie byùo le¿¹cy poza granicami Rzeszy, wiêc tak jakby Izraela w tym wypadku, jakoby halny ¿ywioù rycz¹cy, co nawiedziù Zakopane wyj¹c, po zejœciu ze szczytów zst¹più w dolinê Koœcieliska zrywaj¹c po drodze niszczycielsko dachy na Krupówkach niby ceprom copki do ziemi, po polsku, za ¿ydosk¹ opùat¹ klimatyczn¹. Zydom i Palestyñczykom w Izraelu ¿yj¹cym, których papie¿ Franciszek z Piemonckich ¿ydów Bergoglio nie uznaje za Izraelczyków, obywateli pañstwa Izraelskiego, bo ¿yczyù pomyœlnego zakoñczenia pokojowych negocjacji, jakby ¿ydów ¿yj¹cych, w Polsce siê podaj¹cych za Kaszubów nie uznawaã miaù za Polaków, przed przyszùoroczn¹ wizyt¹, staruszek 78-letni, którego rówieœnik na Biaùorusi, prawosùawny metropolita miñski i sùucki Filaret, od Sùucka sùynnego pasami w Rzeczypospolitej, optycznie poskramiaj¹cymi apetyty szlachty tudzie¿ wielebnych sylwetki (wyszczuplane wertykalnie paliuszem i stuù¹), horyzontalnie krzy¿owaù kler pasem z kutasami. Zaœ od Rewolucji Francuskiej masoñsk¹ równoœã wêzùa trójk¹tnego kostki krawatu zwisaj¹cego na obwisùym brzuchu obywatela równego królom w egalitarnym prawie dostêpu do gilotyny, która miaùa

Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

https://plus.google.com/u/0/116748846165184263175/posts/RRtEt6Ztd7T http://kulturalny.blox.pl/2013/12/Jorgus-Rudra-FO277-HERODY-Herodenspiel-vonStefan.html

M ag

W Kolonii doszùo do profanacji http://kosciol.wiara.pl/doc/1825996.WKolonii-doszlo-do-profa

az i

n

Stefan Kosiewski 231 osoby ma Ciê w krêgach Krêgi rozszerzone - 11:07 Akcje podejmowane przez aktywistki feministyczne, takie jak niemieckiej dziaùaczki Femen, która w pierwszy dzieñ Bo¿ego Narodzenia zakùóciùa Mszê œw. sprawowan¹ przez kard. Joachima Meisnera w katedrze w Kolonii nie mo¿na nazywaã "spektakularnym protestem", ale trzeba je uznaã za profanacjê - zwraca uwagê znany wùoski watykanista Andrea Tornielli...

SO

Buy RoboPDF

W

A

tu êródùo

Komtess Ró¿a: lipy zùotem jaœniej¹ i gor¹ce jest niebo miesi¹c na Wieluñ spada jakby stalowy ptak kamieñ zwala z kamienia ¿ar wybucha pùomieniem jeszcze lata nie zoraù wrzesieñ, a ju¿ ta czysta, wierna jak panna w ogródku dziewanna sieje imiê po rowach a na usta piach której w sercach tak peùno jedynej i niezmiernej jak w zaciszu koœcielnym przenajœwiêtszy Sakrament jeszcze kasztan nie upadù a paêdziernik nie zdzier¿yù, jeszcze nie spadù listopad mokry jak atrament a tu ju¿ September, Oktober, November ra¿¹ zimne sùowa niczym zbo¿e grad

September

Ksi¹dz Witold (jak sama nazwa wskazuje: vitt und old/ biaùy i stary kapùan): Jako siê rzekùo: podeszùy wiekiem starzec duchowny ust¹più 25 grudnia z urzêdu biskupa Miñska bez koniecznoœci odbywania mêcz¹cej podró¿y apostolskiej do s¹siedniej Polski, a zatem Úwiêty Synod Rosyjskiego Koœcioùa Prawosùawnego (RKP) mógù ju¿ podziêkowaã prezydentowi Aleksandrowi £ukaszence "za gotowoœã zapewnienia metropolicie godnego poziomu ¿ycia i obsùugi medycznej". W Koœciele Zachodnim natomiast bez ¿adnych zmian na lepsze: Biskup Limburga nie odwa¿yù siê wysùaã chocia¿by Maila Pasterskiego do wiernych w Diecezji, sms-a:
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Eu

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

az i
Buy RoboPDF

n

SO

Jak miaù umywaã siê prokurator wojskowy od koniecznoœci os¹dzenia sprawcy katastrofy powietrzej i œmierci 96 osób, a tych kabaùa ¿ydowska nie wymyœliùa i nie zrz¹dziù los, który nie oszczêdziù Hektora, miaù jednak w opiece niewiasty trojañskie: Id¹ z rozpuszczonymi wùosami, bij¹ siê w piersi dùoñmi po otarciu ùez przez premiera.

W

A

wyprzeã krzy¿ jako symbol mêczeñskiej œmierci zaùo¿ycielskiej Nowej Ery, jak tupolew i czarny œledz brata nie zabitego poleceniem l¹dowania.

ksiêgowaã ofiary od wiernych uczciwie, po Bo¿emu, a nie pod dùug lichwiarski, podùug ¿ydowskich standardów miêdzynarodowych satanistycznej ksiêgowoœci wirtualnej! Artur Andersen byù ¿ydowsk¹ firm¹ konsultingow¹, która przyczyniùa siê do wywoùania obecnego kryzysu

Franciszka na emeryturê wypùacan¹ papie¿om i biskupom przez .: Syndyka masy upadùoœciowej Wielkiego, Powszechnego i Apostolskiego Koœcioùa Úwiêtego?

es

ch

M ag

œwiatowego i do likwidacji firmy Artur Andersen. Czy McKinsey & Co. i KPMG opùacone bez potrzeby przez Franciszka z funduszy koœcielnych przyczyni¹ siê do .:Sprawy ostatecznego rozwi¹zania problemu katolicyzmu, tzn. do zagùady firmy Koœcióù Rzymskokatolicki i do odejœcia 78-letniego

pä is

az i

Witryna z tym zdjêciem

The Candidates For The Papacy ny1.com

mafijnym geszeftem ¿ydokomunistów z masoñskiej Lo¿y P-2, pozostaj¹cej pod nadzorem ojca Hejmo, krytego przez ks, Kard. Dziwisza we wspóùpracy z dyrektorem Muzeów Watykañkich i z caù¹ sieci¹ innych, nie ujawnionych do dzisiaj ¿ydomasoñskich agentów, vide: Zbigniew Brzeziñski, opùacany przez Rockefellera za pontyfikatu Wojtyùy i ¿yd Kissinger z masonami w Castel Gandolfo za Benedykta. Gdyby Pan Jezus dopiero na 3 lata przed wkroczeniem w dziewi¹t¹ dekadê ¿ycia, zacz¹ù przemawiaã do mùodych apostoùów (nie posiadaj¹cych jeszcze wùasnych dzieci na wychowaniu) i zadziwiaã œwiat cudami robionymi na pokaz, dla pijaru w podeszùym wieku, to czy Maria z Magdala rzuciùaby okiem na starca, czy raczej Zuzanna biblijna rzuciùaby w twarz dziadowi szczotk¹ ry¿ow¹ do mycia pleców i poprawiùa kamieniem pumeksu do œci¹gania naskórka na zniszczonych ¿yciem czùonkach ciaùa starego mê¿czyzny?

Home

Edition

Eu

Bergoglio musi odejœã, tak¿e od prostackiego upraszczania .: Sprawy likwidacji Pañstwa Miasta Watykanu, które nie jest ju¿, jak byùo za Jana Pawùa II (jp2),

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

Madamme Analia:

n

SO
Buy RoboPDF

W

merry xmas, f.w. f-p.t.v-e (czyt.: frohe weihnachten, franz-peter tebartz-van elst), a przecie¿ nawet skazañcom, kryminalistom nie odbiera siê prawa do pisania listów do osób wierz¹cych w niewinnoœã pomówionych, wiêc papie¿ wynosz¹cy siê ponad prawo koœcielne ma

A

na czekaj¹cego do ubiczowania Ecce Homo: Powiadam wam, dzieweczka nie umarùa jeszcze, a œpi tylko.

Murzyn, który robi za tùumacza migowego: Nie daj Bóg, ¿eby "papastrojka", o której mówi¹ wùoskie media, miaùa ograniczyã siê tylko do dotychczas zaprezentowanej tragikomedii "glaznosti", co ka¿dy, nawet œlepy, stary koñ £ysek z pokùadu Idy wysokiej widzi we Watykanie, a co chyba papie¿ Bergoglio nie wetknie Panu Bogu ¿ydowskiemu na karteczce dla jasnoœci w œcianê pùaczu, w przyszùym roku do zobaczenia w Jeruzalem, choã: ...niedawno z powodu przemêczenia i zawrotów gùowy musiaù odwoùaã spotkanie z delegacj¹ z Mediolanu... . Ksi¹dz Witold: Duchu œwiêty,

Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

az i
Buy RoboPDF

n

SO

Czy Jan zùo¿yùby gùowê na obwisùych piersiach biedaczyny Bo¿ego? A faryzeusze? Czy pomawialiby Bergoglio sêdziwego o podawanie siê za króla ¿ydowskiego i ci¹galiby Z-cê Chrystusa na Ziemi od Annasza do Kajfasza i Piùata, ¿eby ten stwierdziù telepatycznie, nie patrz¹c nawet

W

A

Ksi¹dz Witold:

Od Gùowy Koœcioùa zreformowaã trzeba Kuriê, bo zapytajmy, czy Franz von Assisi wùo¿yùby na siebie sutannê biaù¹ z jedwabiu falistego, czy weùnian¹, ubog¹, prost¹ szatê?

Plik HinduSwastika.svg znajduje siê

M ag

bezpieczeñstwo nakazuje zamykaã na klucz zielon¹ kartê, Sozialversicherungsausweis kiedyœ wreszcie powinien zapanowaã spokój czùowiek musi mieã pracê, do renty prawo na wszelki wypadek, staroœã; po 11 wrzeœnia dni wlok¹ siê jak wozy drabiniaste, konne grzêzn¹ po koùa w bagnach nad Prypeci¹ i nie ma nas poœród ¿ywych ju¿ a pozostaùa tylko powinnoœã os¹dzenia w Central-Park czerwone kokardy na drzewach drzewa i bramy ustrojone z gaùêzi Papie¿ spotyka siê z szamanami wyznawcami religii naturalnych w Asy¿u modl¹ siê razem o pokój dla œwiata bo nie ma pokoju, dopóki jest wojna i modùy s¹ i wojny na œwiecie

Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

inaczej patrz¹ na Polaków po 11 wrzeœnia przemykaj¹cych po zgliszczach; kurz i pyù wydostaje siê spod gruzów i oblepia z dymem wùosy i rzêsy niczym baweùny puch

pä is

Jorguœ Rudra-Halny:

ch

Jan Paweù II, synkretysta chrzeœcijañski modliù siê ze szamanami i buddystami, poœród których Ganesza, syn Úiwy-Halnego, zrodzony z Bogarodzicy Matki, otaczany jest kultem.

es

az i
w Wikimedia Commons
Buy RoboPDF

n

SO

pod uwagê, ¿e w ¿adnej porz¹dnej Firmie nie zastêpuje siê rencisty emerytem! Reformator zaœ, je¿eli ¿yje z Bogiem a Prawd¹ w zgodzie, nie miota siê na oœcieniu, lecz reformuje to, na czym siedzi poczynaj¹c od gùowy, jak m¹dra kobieta mieszkanie sprz¹ta zmiataj¹c kurz od góry, aby nie spadaù na to, co wci¹¿ pozostaje do sprz¹tniêcia.

W

A

który czuwaùeœ nad obradami Kolegium Kardynaùów: weê, proszê przy nastêpnej okazji

wywo¿¹ na Sybir, a byle k¹t piwnica, pusta ùy¿ka, fotografia, strych wygrzebany spod ruin drobiazg, maùa rzecz nabiera wagi na s¹dzie ostatecznym kiedy wyrok ju¿ zapadù i tylko pêka dzban i rozrywa siê obrêcz, opada z oczu ãma w bramie zasuwa spada, zasypuje piach sprzêty i na podùodze upuszczone ùzy

to Polacy z wie¿owców na Manhattanie wyjmuj¹ rozkùadaj¹ce siê zwùoki po kilku dniach ciaùa ofiar, trupi odór i jad; ktoœ musi przecie¿ Baudelaire nie¿yw¹ kobietê zamienia na zùoto zaœ wilki na Syberii, alchemicy ¿ywi za druty kolczaste wyniesiony kùopot z egzystencj¹ wydzieraj¹ z gardùa wieczystej zmarzlinie kilka dni po 11 wrzeœnia koparki docieraj¹ do

popracowaã trochê w Newadzie mo¿e wróci po studiach na staùe gdybym byù mùodszy kokardo... (...)

Madamme Analia: Nazajutrz zatem, po woùaj¹cej o pomstê do Nieba œmierci w Ziemi Swiêtej Bogu ducha winnego dziewcz¹tka ukryty ¿yd pozuj¹cy dla pijaru z cudzymi dzieãmi nadzwyczaj czêsto, z nieukrywan¹ luboœci¹ filomedialn¹ (by nie powiedzieã o lubie¿noœci ukrytego pedofila), byùy prymas Argentyny, który morderczej dziaùalnoœci generaùaVideli nigdy tak na dobre

Home

Edition

Eu

spotykam kolejkê na Piêknej przed Ambasad¹; Titanic Mineralwasser – jedna mija drug¹ mówi, ¿e byùa przez trzy miesi¹ce

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

stacji metra, a tu szkùo zakurzone nieco tylko nienaruszone w restauracyjnym wagonie szklanki, butelki, Whiskey In The Jar przyjmuj¹ wci¹¿ kupony na loteriê wizow¹

ch

es

M ag

az i
Buy RoboPDF

n

SO

W

i modl¹ siê wierz¹cy, a którym wiary brak przykrywaj¹ z godnoœci¹ gùowy, albo te¿ odkryci stoj¹ na modùach jako na statkach do Ameryki kiedy syn krawca nicuje los

A

objêtych zmow¹ milczenia), pomodliù siê po wùosku jeszcze za ludnoœã Afryki i za cywilne ofiary tajfunu na Filipinach, co najstarsi i najm¹drzejsi górale pod Gubaùówk¹ przyjêli z anielskim opanowaniem nadaj¹c na chrzecie wichrowi halnemu, który przyniósù do Europy zniszczenie jak Rudra i œmierã we Wigiliê, imiê chrzeœcijañsko-meteorologiczne: Jorguœ, dla uczczenia pamiêci o mordercy Jorge Videli a zarazem i kapùana Jorge Bergoglio, który przed laty przymkn¹ù jedno oko na zbrodnie wyrzucania tysiêcy ludzi ze samolotów argentyñskiej armii do oceanu a tak¿e zamkn¹ù caùkowicie drugie oko, w pierwszym roku pontyfikatu Franciszka na zbrodnie bombardowania ludnoœci Gazy, okupowanej przez ¿ydowski Izrael.

Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

nie potêpiù (zupeùnie tak samo jak Jan Paweù II, z matki po matce ¿ydowskiej Szolc, vell: Scholz z Wadowic nie potêpiù publicznie czynów przywódcy ¿ydokomunistycznej sitwy stanu wojennego, a nawet spotykaù siê oficjalnie we Warszawie z Katem Narodu Polskiego Jaruzelskim na utajnionym spotkaniu, którego treœci nie ujawniùa do dzisiaj ¿adna z obu stron

pä is

ch

es

M ag

az i
Buy RoboPDF

n

SO

W

A

Pope Selects Ring Ahead Of Installation Ceremony 03/18/2013 01:07 PM

wikpedia

pä is

ch

Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

es

Przy ujœciu Odry do Morza Scytyjskiego Kanonik z Bremy Adam odnotowaù W Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum Punkt ulubiony spotkañ barbarzyñców i Greków Jest to najwiêksze ze wszystkich miast Europy Gdzie barbarzyñcy, Grecy, Sùowianie, inne ludy Jako¿ przybysze z Sachsen jednakowe maj¹ prawa Do osiedlania siê pod jednym wszak warunkiem By nie wyznawaã publicznie kultu chrzeœcijañskiego I przewy¿szaj¹ inne ludy trybem swego ¿ycia Goœcinnoœci¹, bogactwem, obfitoœci¹ towarów Tym wszystkim, co rzadkie, b¹dê godne po¿¹dania

M ag

Trzecie oko poœrodku czoùa nosiù ju¿ dwieœcie lat przed Narodzeniem Chrystusa Bóg Úiwa, deva nieskoñczony, wyobra¿any w postaci biaùego mê¿czyzny, aryjczyka - czùowieka szlachetnego z atrybutami, spoœród których najbardziej interesuj¹cy z punktu widzenia Sùowian mo¿e byã tryzub na niebiesko-¿óùtej fladze Ukrainy.

az i

n

Komtess Ró¿a:

SO

Hej, Herodzie Videla, za twe zbytki, chodê do piekùa, boœ ty b¿ydki!

Buy RoboPDF

W

A

es

M ag

Kuroñ faùszuje na melodiê wczeœniej faùszowan¹ przez papie¿a z Wadowic, jp2: Oj, maluœki, maluœki, maluœki, jako rêkawicka. Alboli tyz jakoby, jakoby kawaùecek smycka. DONAT LUSK: Úpiewajcie i grajcie mu maùemu, maùemu Kuroñ z Gwiazd¹ Wigilijn¹: Oj, maluœki, maluœki, maluœki, jako ¿yda mycka Cy nie lepiej by tobie, by Tobie u Mossadu cycka?

Home

Edition

Eu

euforii biegacza, objawiaj¹cego siê popraw¹ nastroju a tak¿e zwiêkszeniem wytrzymaùoœci i odpornoœci organizmu na ból.

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

Stawia pytanie retoryczne Donat Lusk. Po nim na scenê polityczn¹ wpada Kuroñ, kometa z ogonem nios¹cym na Ziemiê boski anandamid, neuroprzekaênik wydzielaj¹cy siê u widzów podczas spektaklu tak samo jak w czasie snu, czy relaksu i przy masa¿u, wywoùuj¹c odurzenie kannabinoidowe tudzie¿ wyst¹pienie fenomenu

pä is

- Czy Kaczyñski, Michnik i Waùêsa przybyli do Magdalenki oddaã pokùon Mossadowi?

ch

az i
Link, pije Kuba do Jakuba
Buy RoboPDF

n

SO

Written by sowa (») 23. 12. in category HERODY/Herodenspiel von Stefan Kosiewski, read: 18×

W

A

Kuron z Gwiazda Wigilijna FO277 HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski 20131222 Jaselka w Dramacie Narodowym

Prawo Kosciola sw. mowi, ze gdyby Papiez..., to taki wybor jest uwazany za bezwartosciowy i nieskuteczny | european magazine http://sowa.quicksnake.net/law/Prawo-Kosciola-sw-mowi-ze-gdybyPapiez-to-taki-wybor-jest-uwazany-za-bezwartosciowy-i-nieskuteczny Murzyn, który robi za tùumacza migowego: Mam czastuszki sprzedawane u was w coffeshopach.
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Eu

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

~heraldyk : ...Masoñska gwiazda w herbie kardynaùa - Dekret z 1559 r. mówi o tym, ¿e gdyby Biskup, Kardynaù, lub Papie¿ miaù odejœã przed swoim wyborem od katolickiej wiary, to taki wybór jest uwazany za bezwartosciowy i nieskuteczny.

pä is

ch

Gwiazda ¿ydowska (david magen) prowadzi po nitce do kùêbka Ariadny, a tu jak na dùoni: Andrzej Gwiazda po œlubie z Esterk¹ z domu Duda (w jidysz "duda" znaczy tyle samo, co rozkaz: ty-tu), tyle dla rozjaœnienia okolicznoœci zaùo¿enia w Gdañsku tzw. Wolnych Zwi¹zków, jawnych dla picu, dwupùciowych, przybudówki KOR-u, trockistowskich kryptosyjonistów.

es

M ag

Murzynów antyrasistowskich, na jachcie z Marihuan¹ zadekowany pod ksyw¹ Dekowski, Chodorkowski, czy Jaroszewicz-Jaroszyñski nie œmierdz¹cy czosnkiem, warzywami FSB (poprzednio nazwa u¿ywana przez Firmê: KGB), przed dopuszczeniem ¿ydowskiego dziada bez pieniêdzy do prywatyzacji, czyt.: szabru - maj¹tku po byùym Zwi¹zku Sowieckim.

az i

DONAT LUSK: Bolek obaliù rasizm w Afryce, poinformowaù dwa tydnie temu magazyn internetowy SOWA, natomiast Mossad izraelski ujawniù dzisiaj, na dwa dni przed Wigili¹ Bo¿ego Narodzenia, ¿e Mandela byù u ¿ydów na garnuszku pod sùu¿bowym nazwiskiem David Mobsari, Dziadzia, Mietek Wachowski, Kluczyk-Solorz, ¿akowski ¿ak na szkoleniu w Etiopii terrorystów na

n

SO

Kuroñ z Gwiazd¹ Wigilijn¹: Hej, co siê wiêc takiego, takiego Tobie, Lolku staùo, Ze siê na ten kiepski œwiat, kiepski œwiat œwiyentemu zachciaùo?

Buy RoboPDF

W

DONAT LUSK: Úpiewajcie i grajcie mu maùemu, maùemu

A

Arcybiskup Kolonii, Mandela FO274 Stefan Kosiewski Co robic 2... Kim byù Murzyn, który dla wielu na pogrzebie Mandeli robiù za tùumacza mowy ludzi niemych wci¹gaj¹c gùowê co rusz bezradnie w ramiona, to znowu dodaj¹c sobie odwagi mùynkiem krêconym palcami, mieszaj¹c satanistyczne znaki dùoñmi ze znak...

Eu

ro

DONAT LUSK: Bóg siê rodzi, moc truchleje; Bolek truchùo tego œwiata, starzec wchodzi za starego, Szwindler na Liœcie Szatana Antypapa bùogosùawi: bùona nocte u pedaùa czysty odbyt w Domu Marty diabeù mason pod sutann¹ po kolana gloryja

(...) 2. Waùêsa pozwoliù komunistom przekazaã formalnie w rêce braci Kaczyñskich kieruj¹cych jego kancelari¹ nominaln¹ wùadzê w pañstwie za cenê milczenia na dokonywan¹ przez ubowców grabie¿ maj¹tku Narodu Polskiego, banków, fabryk, domów mieszkalnych, PGR-ów i wszystkiego, co tylko przyszùo im do gùowy, a¿eby zagrabiã. Mandela natomiast dopilnowaù, a¿eby w Poùudniowej Afryce nie byùo zmiany stosunków wùasnoœciowych przy otwieraniu geszeftów ¿ydowskich w Poùudniowej Afryce dla nowych klientów,

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

pä is

Bolek obalil komunizm a Mandela rasizm, tolle et lege! FO271 Ste...

ch

!

Pages: 9 Embed Reads: 23 Reads: 100 Published 10 days ag

es

M ag

az i
Buy RoboPDF

n

SO

Sùyszê gùosy, czipa czujê Stanów Psychotycznych, gdy Obamê mam tùumaczyã dla schizofrenicznych...

W

A

Zjadam sùowa, myœli zjadam Filipa w konopiach.

jak ¿ydoski poeta Tuwim w Zakopanem na babach, lecz jak chory psychicznie - zdaniem Rotenschwanza, który nauk politycznych nie skoñczyù, lecz zna siê na chorobach i ¿ydoskich przygùupach jak Miller. Komtess Rosa œpiewa Pastoraùkê: Ze œpi¹cymi w ùodzi Piotr nadziejê spùodziù. Tomasz domacaù siê istnienia wiedzy o bólu i cierpieniu. Judasz tylko - wzi¹ù srebrniki zamiast cudu dialektyki.
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Eu

latach powstali z martwych w apokryficznych opowieœciach Antka Chazara, który ma gadane jak prawdziwy Singer, lecz rozumu nie ma niczym ka¿dy Kalksztajn i dlatego obaj koñcz¹ nie zaszczytnie

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

Madamme Analia: Dobijani paznokciami skutecznie zeszli ze œwiata jak ¿ydoska bieda z galicyjsk¹ nêdz¹, a po trzech

ch

w sandaùach, lecz z butami od 40 lat, jak z Moskwy chodziùy wagony z butami do podzelowania w PRL-u.

es

masoñsk¹ w herbie kardynalskim, przywi¹zany jest nie do tradycji œw. Koœcioùa Rzymskokatolickiego, lecz do przypadoœci ob¿ydliwej jezuitów nowobogackich i cudownie chodzi doñ prywatny szewc nie po wodzie

M ag

Komtess Rosa: Nie kupi sobie drugi w tramwaju, obok Benedykta, papie¿ pary wùoskich butów za 10 euro, lecz fatyguje siê doñ ekstra prywatny szewc z Argentyny samolotem przez Ocean, bo biedny Franciszek, nowator posoborowy z gwiazdk¹

az i
Buy RoboPDF

n

http://de.scribd.com/doc/190185280/Bolek-obalil-komunizm-a-Mandela-rasizm-tolle-etlege-FO271-Stefan-Kosiewski-20131207-Zarys-Estetyki-Chazarow-pdf

SO

nowobogackich, czarnych. Mandela jest winien nêdzy milionów swoich rodaków pozostawionych do dzisiaj sam na sam z AIDS, bezrobociem i nêdz¹. Za to samo powinien odpowiedzieã przez Trybunaùem Narodowym w Polsce Lech Waùêsa, nie zaœ za sùaboœã okazan¹ w grudniu 1970 r., gdy id¹c z wùasnej woli na spotkania z ubecj¹ godziù siê podpisywaã oœwiadczenia pseudonimem Bolek(...) http://sowa.quicksnake.de/PolnischerSchulverein-OSWIATA/Bolek-obalil-komunizm-a-Mandela-rasizm-tolle-et-lege-FO271Stefan-Kosiewski-20131207-Zarys-Estetyki-Chazarow

W

A

ch

pä is

Madamme Analia: Charon pùynie z Bieriezowskim wann¹, popatrz siostro: Wiosùo dzier¿y w dùoni posêpny starzec, bezlitosny, bezwzglêdny. Przewozi potêpieñców do piekùa za wùoskim poet¹ Dante Alighieri, jak przewoziù przez bagno we Wiedniu wann¹ polityka z Niemiec. Spod kapelusza wychodz¹ mu Erynie na okr¹gùo zamiast wùosów szpetny starzec, zezowaty z brod¹, w dupie ma miliardy oligarchy; wita Chodorkowskiego pocaùunkiem na lotnisku, po przylocie z Moskwy zùoci siê blichtrem obol, jak z¹b czasu do namysùu w pierdlu na Syberii. http://sowa.quicksnake.es/HERODY-Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski/Jorgus-RudraFO277-HERODY-Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski-20131226-Akt-I-sc-4-Jaselka-wDramacie-Narodowym
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Eu

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

es

M ag

Uwe, Poeta Polski: Ktoœ powiedziaù: Gwiazda. Podniosùeœ gùowê na jasny punkt Odcinaj¹cy siê od reszty I pomyœlaùeœ: tak, to jest Gwiazda. Ona zaœ kryùa siê za rzêsami Nie chc¹c rozcinaã twoich êrenic Nie ochranianych przez okulary Przeciwgwiezdne. Lecz ty pragn¹ùeœ jej otwart¹ gùow¹ I wyci¹gn¹wszy przed siebie rêce Prosiùeœ, ¿eby usiadùa. A kiedy to zrobiùa Zauwa¿yùeœ, ¿e studzi twoje dùonie. Spojrzaùeœ wiêc tam, Gdzie powinna byã jej druga strona I zobaczyùeœ œlady zêbów nocy Odciœniête na ogryzku Gwiazdy.

az i

Henryk Elzenberg: O Borowym, o Kasprowiczu i o niektórych kùopotach z ocenami estetycznymi. Próby kontaktu. Kraków 1966, s.28.

n

SO

...Rozmiùowaùa siê ma dusza W twórczych promieniach zórz Gdy druch mój, sùoñce, w œwiat wyrusza, ¿ycia pùomienny stró¿...

Buy RoboPDF

W

A

Poeta dystychy pisze Wilk za owcami dyszy.