You are on page 1of 4

5 Makhluk Yang Dilahirkan tanpa Ayah dan Ibu

Tahu gak gan...,,, makhluk pa ja di dunia ini yang dilahirkan tanpa Ayah dan Ibu?? Mungkin hanya sedikit dari kita yang tahu.,, dari pada bingung ni jawabanya : 1. Nabi Adam As. Ini berawal dari penciptaan alam dunia oleh Allah S.A.W., Nabi Adam di ciptakan dari tanah, tanpa melalui perantara ayah dan ibu., jadi nabi Adam langsung diciptakan oleh Allah. 2. Siti Hawa Berawal dari ke 'Galau'an nabi Adam yang kesepian menghuni surga sendiri., Allah menciptakan Siti Hawa sebagai pasangan hidup nabi Adam. Siti hawa di ciptakan dari tulang rusuk nabi Adam.,.

3. Ular Nabi Musa . Ini merupakan mukjizat Nabi., yang diturunkan / di karuniai oleh Allah kepada nabi Musa, untuk mengalakan ahli sihir raja Fir'aun, yang akhirnya muncullah ular dari tongkat nabi Musa. Dan memakan ular-ular ahli sihir tersebut.

4. Unta Nabi Sholeh. Di mulai dengan krisis makanan yang menghantui kaum Tsamud. Nabi Sholeh

menunjukan mukjizatnya yaitu memunculkan unta dari balik bukit, agar kaum tsamud beriman kepada Allah. Tapi karna egoisnya kaum Tsamud, beberapa dari mereka membunuh unta tersebut., dan awal dari bencana yang memusnahkan kaum tersebut.

5. Domba Nabi Ibrahim. Dimulai dari wahyu yang diturunkan kepada nabi Ibrahim, untuk menyembelih anaknya. Walau sedikit ragu, tapi anaknya yaitu Nabi Ismail, menyakinkan ayahnya untuk melakukan hal tersebut. Maka di bawahlah Ismail di atas bukit , saat momen menyembelih akan dilakukan., tanpa di sangka nabi Ismail diganti oleh malaikat Jibril dengan domba., dan peristiwa tersebut yang menjadi awal untuk berkorban.

Nah, gan, itu dia 5 makhluk yang lahir tanpa melalui ayah dan ibu, Maha Besar Allah., Tuhan Pencipta Alam., Semoga Artikel ini bermanfaat dan menambah ke'imanan kita.

1 tiada 2 nya ,, 2 tiada 3nya,,,3 tiada 4 dan strusnya sampai 19 tiada 20 nya,,?
1. Satu yang tiada duanya ialah Allah SWT. 2. Dua yang tiada tiganya ialah malam dan siang. Allah SWT berfirman, “Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran kami).” (Al-Isra‟: 12). 3. Tiga yang tiada empatnya adalah kekhilafan yang dilakukan Nabi Musa ketika Khidir menenggelamkan sampan, membunuh seorang anak kecil dan ketika me-negakkan kembali dinding yang hampir roboh. 4. Empat yang tiada limanya adalah Taurat, Injil, Zabur dan al-Qur‟an. 5. Lima yang tiada enamnya ialah shalat lima waktu. 6. Enam yang tiada tujuhnya ialah jumlah hjari ke-tika Allah SWT menciptakan makhluk. 7. Tujuh yang tiada delapannya ialah langit yang tujuh lapis. Allah SWT berfirman, “Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rabb Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang.” (Al-Mulk: 3). 8. Delapan yang tiada sembilannya ialah malaikat pemikul Arsy ar-Rahman. Allah SWT berfirman,”Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung „Arsy Rabbmu di atas(kepala) mereka.” (Al-Haqah: 17). 9. Sembilan yang tiada sepuluhnya adalah mu‟jizat yang diberikan kepada Nabi Musa : tongkat, tangan yang bercahaya, angin topan, musim paceklik, katak, darah, kutu

dan belalang dan * 10. Sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh ialah kebaikan. Allah SWT berfirman, “Barangsiapa yang berbuat kebaikan maka untuknya sepuluh kali lipat.” (Al-An‟am: 160). 11. Sebelas yang tiada dua belasnya ialah jumlah saudara-saudara Yusuf… 12. Dua belas yang tiada tiga belasnya ialah mu‟jizat Nabi Musa yang terdapat dalam firman Allah, “Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman, „Pukullah batu itu dengan tongkatmu.‟ Lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air.” (Al-Baqarah: 60). 13. Tiga belas yang tiada empat belasnya ialah jumlah saudara Yusuf ditambah dengan ayah dan ibunya. 14. Adapun sesuatu yang bernafas namun tidak mempunyai ruhadalah waktu Shubuh. Allah SWT berfirman, “Dan waktu subuh apabila fajarnya mulai menying-sing.” (At-Takwir: 18). 15. Kuburan yang membawa isinya adalah ikan yang menelan Nabi Yunus AS. 16. Mereka yang berdusta namun masuk ke dalam surga adalah saudara-saudara Yusuf , yakni ketika mereka berkata kepada ayahnya, “Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala.” Setelah kedustaan terungkap, Yusuf berkata kepada mereka,” tak ada cercaaan ter-hadap kalian.” Dan ayah mereka Ya‟qub berkata, “Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 17. Sesuatu yang diciptakan Allah namun tidak Dia sukai adalah suara keledai. Allah SWT berfirman, “Sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara kele-dai.” (Luqman: 19). 18. Makhluk yang diciptakan Allah tanpa bapak dan ibu adalah Nabi Adam, malaikat, unta Nabi Shalih dan kambing Nabi Ibrahim. 19. Makhluk yang diciptakan dari api adalah Iblis, yang diadzab dengan api ialah Abu Jahal dan yang terpelihara dari api adalah Nabi Ibrahim. Allah SWT berfirman, “Wahai api dinginlah dan selamatkan Ibrahim.” (Al-Anbiya‟: 69). 20. Makhluk yang terbuat dari batu adalah unta Nabi Shalih, yang diadzab dengan batu adalah tentara bergajah dan yang terpelihara dari batu adalah Ash-habul Kahfi (penghuni gua). 21. Sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap perkara besar adalah tipu daya wanita, sebagaimana firman Allah SWT, “Sesungguhnya tipu daya kaum wanita itu sangatlah besar.” (Yusuf: 28). 22. Adapun pohon yang memiliki 12 ranting setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah teduhan dan dua di bawah sinaran matahari maknanya: Pohon adalah tahun, ranting adalah bulan, daun adalah hari dan buahnya adalah shalat yang lima waktu, tiga dikerjakan di malam hari dan dua di siang hari.

Jabal uhud adalah nama sebuah bukit terbesar di Madinah.Letaknya kurang lebih 5 km dari pusat kota Madinah,berada di pinggir jalan lama Madinah-Makkah. JABAL UHUD merupakan bukit yang

mencintai kita dan kita mencintainya. Begitu Nabi bersabda soal Jabal Uhud, bukit kemerahan yang menjadi saksi gugurnya para Syuhada di Madinah. Jabal Uhud adalah sekelompok gunung yang ada di kota Madinah dan tidak bersambungan dengan gunung-gunung yang lain dimana pada umumnya gunung-gunung di Madinah ini adalah sambung menyambung,karena itulah disebut Jabal Uhud yang artinya gunung menyendiri.

Gunung ini disebut Nabi sebagai salah satu gunung yang ada di surga,sehingga kalau kita melihatnya sekarang Insya Allah kita akan melihatnya lagi di surga nanti.
. Di

Uhud adalah kawasan perang besar antara kaum Muslim dengan kafir Quraisy yang peristiwanya akan terus dikenang hingga akhir masa. Jabal Uhud (gunung Uhud), tidaklah begitu besar, tingginya kira2 1.050 meter.

lembah bukit ini pernah terjadi perang dasyat antara kaum muslimin sebanyak 700 orang melawan kaum musyrikin Makkah sebanyak 3000 orang. Dalam pertempuran tersebut kaum muslimin yang gugur sampai 70 orang syuhada,antara lain

Hamzah bin Abdul Munthalib paman Nabi Muhammad SAW. Perang uhud terjadi pada
tahun ke 3H,waktu kaum musyrikin Makkah sampai di perbatasan Madinah,umat Islam mengadakan musyawarah bersama para sahabat yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak para sahabat mengusulkan agar umat Islam menyosong kedatanganmusuh di luar kota Madinah,usul ini akhirnya disetujui oleh Nabi Muhammad SAW.

Beber apa orang pemanah ditempatkan di atas gunung Uhud,untuk mengadakan serangan-serangan bilamana kaum musyrikin mulai menggempur kedudukan umat Islam. Dalam perang yang dasyat tersebut umat Islam mendapat kemenangan yang gemilang,pemanah umat Islam yang berada di atas gunung Uhud,setelah melihat barang-barang yang ditinggalkan oleh musuh ada beberapa di antara mereka yang menginggalkan pos untuk turut mengambil barang-barang tersebut padahal Nabi Muhammad SAW telah menginstruksikan agar tidak meninggalkan pos meski apapun yang terjadi. Adanya pengosongan pos oleh pemanah
tersebut digunakan oleh Khalid bin Walid (sebelum masuk Islam) seorang ahli strategi yang memimpin tentara berkuda,menggerakkan tentaranya kembali guna menyerang sehingga umat Islam mengalami kekalahan yang tidak sedikit yaitu sampai 70 orang sahabat gugur sebagai syuhada. Dalam perang ini Hindun binti Utbah mengupah Wahsyi Alhabsyi,budak jubair untuk membunuh Hamzah karena ayah Hindun dibunuh oleh Hamzah dalam perang Badar. Begitu pula Jubair bin Mut'im berjanji kepada Wahsyi akan memerdekakannya setelah ia dapat membunuh paman Jubair dalam peperangan badar pula. Nabi Muhammad SAW sendiri dalam peperangan tersebut mendapat luka-luka. Dan sahabat-sahabatnya yang menjadi perisai Nabi Muhammad SAW gugur karena badannya penuh anak panah. setelah perang usai dan kaum musyrikin mengndurkan diri kembali ke Makkah,maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar mereka yang gugur dimakamkan di tempat mereka roboh,sehingga ada satu liang kubur beberapa syuhada. Kuburan uhud waktu sekarang dikelilingi tembok. Muhammad SAW bersabda,”Mereka yang dimakamkan di Uhud tak memperoleh tempat lain kecuali ruhnya berada did alam burung hijau yang melintasi sungai Surgawi. Burung itu memakan makanan dari taman surga, dan tak pernah kehabisan makanan. Pada syuhada itu berkata siapa yang akan menceritakan kondisi kami kepada saudara kami bahwa kami sudah berada di surga.” Maka Allah berkata,” Aku yang akan memberi kabar kepada mereka.” Maka dari situ kemudian turun ayat yang berbunyi,” Dan janganlah mengira bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah itu meninggal (Qs 3:169) Hingga kini, Jabal Uhud menjadi tempat penting untuk diziarahi oleh para jamaah haji.