KULIAH 3

Pengenalan
 

Model perhubungan entiti (E-R Model) – suatu model data diperingkat konseptual Model E-R bertujuan memodelkan suatu organisasi dan pengendaliannya dari perspektif pengguna

4.1 Konsep Asas Model E-R

Terdiri dari satu set objek asas yang dikenali sebagai entiti dan perhubungan di antara objekobjek tersebut Terdapat 3 komponen asas dalam model E-R iaitu entiti, atribut dan perhubungan.

4.1.1 Entiti

   

Entiti ialah suatu objek atau konsep dalam dunia nyata yang boleh dikenalpasti kewujudannya melalui sifat-sifat tertentu (unik). Dalam konteks pangkalan data, entiti adalah „objek‟ yang menjadi sumber data Contoh entiti fizikal– Pelajar, Pensyarah, Buku. Contoh entiti konsep – Peperiksaan, Pengalaman Kumpulan entiti yang sama dipanggil set entiti.

  

Terdapat dua jenis set entiti – kuat & lemah Set entiti kuat – kewujudannya tidak bersandar atas kewujudan entiti lain. Cth : Pelajar Set entiti lemah – kewujudannya bersandar kepada kewujudan satu set entiti kuat. Cth : Waris

PELAJAR Set Entiti Kuat/Dominan

WARIS

Set Entiti Lemah/Subordinat

1. Halim).4. Cth : Nombor K/Pengenalan Set nilai yang dibenarkan bagi sesuatu atribut dipanggil domain. . NoPel dengan domain integer 10 digit. NoPel. Cth : [(Nama.2 Atribut    Atribut adalah sifat yang memperihalkan sesuatu entiti Setiap ahli dalam satu set entiti mempunyai atribut yang sama tapi nilainya adalah unik untuk dirinya sendiri. 1111)] – set entiti Pelajar bernama Halim dengan domain 20 aksara.

 Dalam model E-R atribut disimbolkan oleh elip dengan nama atribut di tulis di dalamnya dan disambung ke entiti dengan garis pautan. NoRumah Umur TLahir Alamat Jalan Bandar NoPel Nama NoTel Jabatan PELAJAR .

Cth: NoRumah. Cth : Nama. Jabatan Atribut rencam – atribut yang boleh dibahagikan kepada dua atau lebih komponen yang juga merupakan satu atribut .Terdiri dari satu komponen dan tidak boleh dibahagikan kepada komponen lain . Bandar Atribut bernilai tunggal – atribut yang hanya dapat menerima satu nilai sahaja . Cth : NoPel. Jalan.    Atribut Ringkas. TLahir Atribut berbilang nilai – atribut yang boleh menerima lebih dari satu nilai . NoPel. Cth : NoTel .

   Atribut Terbitan . Tlahir dikenali sebagai atribut asas atau atribut tersimpan Atribut Nol – jika nilainya tiada atau nilainya tidak diketahui pada masa itu. Cth : NoTel Atribut Kunci . Cth : NoPel .atribut yang dapat membezakan ketikaan satu entiti dengan entiti lain. Cth : Umur.nilainya boleh didapatkan daripada nilai atribut lain yang berkaitan .

1.4.3 Perhubungan   Satu perhubungan adalah satu persekutuan di antara beberapa enti berkaitan Disimbolkan dengan bentuk “diamond” NoPel Jabatan Tarikh Kodkursus Unit Nama PELAJAR Daftar KURSUS .

Peranan Kursus adalah didaftarkan. Peranan – Fungsi yang dimainkan oleh sesuatu entiti dalam satu hubungan. Darjah : bilangan entiti yang menyertai perhubungan tersebut . Cth : Peranan Pelajar adalah mendaftar.   Perhubungan HAS-A . Cth : Daftar adalah hubungan berdarjah dua – perhubungan penduaan . Cth : Pelajar dan Kursus dihubungkan dengan perhubungan Daftar.

4 Perhubungan Rekursif  Perhubungan unari yang melibatkan entiti yang sama dalam dua peranan berbeza. Cth : KURSUS memerlukan menjadi Prasyarat .4.1.

2 Pertimbangan Reka Bentuk  Perekabentuk pangkalan data yang berbeza mungkin memandang set entiti dan set perhubungan dalam satu-satu organisasi mengikut perspektif berbeza .4.

4.2.1 Entiti Berbanding Atribut   Contoh : NoTel Seorang Pelajar mungkin mempunyai beberapa nombor telefon – kelaskan telefon sebagai entiti bebas NoPel NoTel JenisTel Nama PELAJAR Punya Telefon .

Masalah timbul bila satu projek dijalankan secara kumpulan – pembaziran ruang storan dan ketakselarasan data berlaku.2 Entiti Berbanding Perhubungan  Cth : Perhubungan Pelajar dengan Pensyarah adalah Projek.4. NoProj Peruntukan Nama NoPel PELAJAR Projek Penyelia .2.

 Penyelesaian adalah dengan menukar Projek kepada satu entiti NoPel NoProj peruntukan PELAJAR Pel-Proj PROJEK Projek sebagai Entiti .

4. pihak universiti boleh melarang seorang pelajar dari mendaftar lebih dari 5 kursus untuk setiap semester Dipanggil sebagai kekangan urusniaga atau kekangan organisasi .3.3 Kekangan Dalam Perhubungan 4.1 Kekangan Kekardinalan    Kekardinalan menyatakan bilangan entiti yang boleh dikaitkan dengan satu entiti lain melalui satu set perhubungan Contohnya Dalam perhubungan Daftar antara Pelajar dan Kursus.

 Pemetaan untuk entiti X dan Y: X Y 1 2 3 2 1 3 (a) Satu Ke Satu (1:1) .

X Y 1 2 3 4 2 1 3 (b) Satu Ke Banyak (1:M) .

X Y 1 2 3 4 1 3 (c) Banyak Ke Satu (M:1) .

X Y 1 2 3 4 2 1 3 (d) Banyak Ke Banyak (M:N) .

3.2 Kekangan Penyertaan     Berkait rapat dengan konsep kebersandaran kewujudan.4. Terdapat 2 jenis penyertaan: 1) penyertaan separa – kewujudan sesuatu entiti tidak memerlukan kewujudan satu entiti lain dalam perhubungan 2) penyertaan penuh – kewujudan satu entiti memerlukan kewujudan satu entiti lain dalam suatu perhubungan .

. Contoh: PELAJAR Waris-pel WARIS      Kewujudan waris memerlukan Pelajar – entiti waris bersandarwujudan dengan entiti pelajar Pelajar entiti kuat. Pelajar adalah mandatori bagi waris Waris adalah optional bagi pelajar. waris entiti lemah Perhubungan entiti lemah dan pemiliknya dipanggil perhubungan lemah.

2) dikenali sebagai kekardinalan minimum – seorang pensyarah mesti mengajar tidak kurang dari 1 kursus dan tidak lebih dari 2 kursus.2) KURSUS (1.4.3.3 Memodelkan Kekangan 1 M PENSYARAH Ajar (1.1) (a) Perhubungan Satu Ke Banyak (1:M)    Seorang pensyarah boleh mengajar lebih dari satu kursus tetapi satu kursus hanya boleh diajar oleh seorang pensyarah 1 dan M dikenali sebagai kekardinalan maksimum (1. .

M PELAJAR Daftar (2.5) N (5. .80) KURSUS (a) Perhubungan banyak Ke Banyak (M:N)   Kekardinalan minimum menerangkan seorang pelajar mesti mendaftar sekurang-kurangnya 2 kursus dan sebanyak-banyaknya 5 kursus Satu kursus mempunyai tidak lebih 80 pelajar dan sekurang-kurangnya 5 pelajar.

.1) TANGGUNGAN (c) Penyertaan Penuh    Tanggungan adalah entiti lemah kerana kewujudanya bersandar kepada Staf Tanggungan adalah optional kepada staf kerana tidak semua staf ada tanggungan Entiti Staf dalam perhubungan Menyara adalah separa dan Staf adalah mandatori kepada entiti Tanggungan.1 STAF Menyara (0.6) M (1.

4.5 Masalah dalam model E-R  2 jenis masalah dari Kekardinalan   Kedudukan atribut bagi perhubungan M:N Bila terdapat 2 atau lebih perhubungan 1:M yang terbit dari set entiti yang sama  Masalah dari Penyertaan  Timbul dari penyertaan separa set-set entiti dalam satu-satu perhubungan .

1a) Masalah kedudukan atribut   Nama Dalam rajah di bawah. maka tarikh bagi entiti projek adalah berkaitan dengan seorang pelajar sahaja.5.4. NoProjek M BUAT PROJEK Tarikh 1 PELAJAR . perhubungan yang wujud ialah 1:M Tiada masalah kerana setiap projek dibuat oleh seorang pelajar.

1999 7.1.1999 PROJEK  Contoh Ketikaan Perhubungan 1:M .7.Masalah kedudukan atribut NoProjek Tarikh (sambungan) Nama Amri Yusman Farah NAMA P1 4.1999 4.5.5.1999 P2 P3 P4 P5 1.1999 9.6.

seorang pelajar boleh menjalankan lebih dari satu projek  Timbul masalah kerana atribut tarikh dalam entiti PROJEK akan mempunyai lebih dari satu nilai.Masalah kedudukan atribut (perhubungan M:N) Perhubungan kini menjadi M:N  Satu projek boleh dijalankan oleh lebih dari seorang pelajar. Pelajar mana yang dikaitkan dengan tarikh yang mana?  .

1999  Pelajar mana yang memulakan projek pada 4.1999 P3 7.6.199 P4 4.1999 1.1999 7.1.5.5.1999 9 P5 9.5.Masalah kedudukan atribut (perhubungan M:N) Amri Yusman Farah P1 4.7.8.6.199 9 P2 1.1999. Amri atau Yusman ? .

1.Masalah kedudukan atribut (perhubungan M:N)  Untuk menyelesaikan masalah tadi.1999 P1 P2 P3 Amri Yusman Farah PELAJAR P4 P5 PROJEK BUAT .6.7.5. letakkkan tarikh sebagai atribut set hubunngan.1999 1. 4.1999 7.1999 4.1999 7.5.1999 9.1999 1.6.8.

4. satu jabatan mempunyai beberapa bahagian 1 Jabatan 1 Pensyarah mana bekerja di jabatan mana? Punya Menggaji M Pensyarah M Bahagian Tidak terdapat hubungan yang jelas di antara entiti Pensyarah dan entiti Bahagian .1 b) 2 atau lebih perhubungan 1:M dari entiti yang sama  Contoh : satu jabatan menggaji beberapa pensyarah.5.

.2 atau lebih perhubungan 1:M dari entiti yang sama (sambg)  Penyelesaiannya ialah dengan menstrukturkan semula gambar rajah E-R. 1 Bahagian M Bekerja Punya M Pensyarah 1 Jabatan Hubungan di antara entiti Pensyarah dan entiti Bahagian adalah jelas di samping maklumat lain dikekalkan.

Pensyarah 1 Menyelia M Projek . Contohnya.4. Entiti Projek adalah “optional” bagi entiti Pensyarah. Terdapat Pensyarah yang tidak menyelia Projek. tidak semua Pensyarah menyelia Projek.5.2 Masalah dari penyertaan separa  Penyertaan separa bermaksud apabila satu entiti itu adalah “optional” bagi satu satu entiti lain.

Bekerja 1 Bahagian Menyelia M Projek .Masalah dari penyertaan separa  Rajah di bawah menunjukkan bahawa   Sesetengah Pensyarah menyelia Projek (penyertaan separa). Beberapa Pensyarah bekerja untuk satu-satu Bahagian (penyertaan penuh) M Pensyarah 1 Bahagian manakah yang menawarkan sesuatu Projek tertentu ? Bukan semua Pensyarah menyelia Projek & bukan semua Projek diselia oleh Pensyarah.

 Dengan mencipta hubungan yang tidak ditakrifkan di antara Projek dan Bahagian. M Pensyarah 1 Bekerja 1 Bahagian 1 Tawar M Menyelia M Projek . Iaitu hubungan “Tawar”.Masalah dari penyertaan separa  Masalah Penyertaan diselesaikan seperti rajah di bawah.

CASE tools. CAD. multimedia.4. CAM. subkelas. SE.6 Model E-R terluas (EER)    Terdiri daripada konsep asas model E-R yang asal dan konsep tambahan seperti pengkhususan. Digunakan untuk memenuhi keperluan DB yang lebih kompleks seperti dalam bidang AI. dll. dan penyatuan. Lain-lain konsep yang berkaitan ialah superkelas. dan pewarisan. . penyeluruhan.

4. Pensyarah.6. dan Jurutaip adalah entiti subkelas. Staf adalah entiti superkelas.1 Set entiti superkelas dan subkelas     Set entiti boleh dikelaskan kepada beberapa kumpulan kecil yang mempunyai peranan/ciri-ciri tersendiri. i. Jurutaip. Dekan. Pensyarah. .e. entiti Staf boleh dibahagikan kepada beberapa kumpulan spt Dekan.

.Staf mungkin tiada subkelas atau Staf terdiri daripada banyak subkelas yang bertindih.Subkelas bertindih STAF m Jurutaip  Pensyarah Dekan  Huruf “m” . Setiap entiti subkelas mestilah menjadi ahli kepada set entiti superkelas. tetapi bukan semua dalam set entiti superkelas menjadi kepunyaan mana-mana subkelas.

.entiti subkelas adalah tidak bercantum. Pelajar Ijazah pertama tidak boleh menjadi pelajar Ijazah tinggi pada masa yang sama.Subkelas tak bercantum PELAJAR 1 IjazahPertama  IjazahTinggi  Angka 1 .

Dalam rajah E-R. ia ditunjukkan sebagai penyeluruhan atau pengkhususan.Superkelas dan subkelas      Superkelas juga dikenali sebagai entiti peringkat tinggi Subkelas dikenali sebagai entiti peringkat rendah Struktur entiti dari peringkat tinggi ke peringkat rendah dalam dua atau lebih lapisan dikenali sebagai hierarki set atau hierarki jenis. Juga dinamakan perhubungan IS-A. .

Nama.6. Dikatakan. subkelas Pensyarah mewarisi atribut dari superkelas Staf.4. .e. Tlahir) juga dimiliki oleh seorang Pensyarah. Atribut yang dimiliki oleh seorang Staf (NoStaf.2 Pewarisan Atribut   Atribut set entiti di peringkat lebih tinggi (superkelas) akan diwarisi oleh set entiti di peringkat lebih rendah (subkelas) i.

.Pewarisan Atribut   Semua atribut dan perhubungan yang dipunyai oleh entiti superkelas diwarisi oleh entiti-entiti subkelas Semua atribut khusus kepada satu entiti subkelas hanya untuk entiti subkelas berkenaan sahaja.

Contoh :   Pelajar boleh dikhususkan mengikut ijazah (ijazah pertama atau ijazah tinggi).  Mengambil pendekatan atas-bawah.  Satu set entiti mungkin dikhususkan oleh lebih daripada satu ciri pembeza.6.3 Pengkhususan Proses bagi mengenalpasti ciri-ciri yang membezakan ahli-ahli dalam satu set entiti. dan mengikut status pelajar (pelajar sepenuh masa atau pelajar sambilan) .4.

Hierarki pengkhususan PELAJAR IjazahTinggi IjazahPertama Penuh Masa Sambilan Penuh Masa Sambilan .

dan menghasilkan satu superkelas bernama “Kursus”. Teras. Contoh :  Universiti menawarkan 2 jenis kursus .6. .4 Penyeluruhan   Proses mengumpulkan ciri-ciri persamaan ahliahli dalam satu set entiti ke dalam satu entiti superkelas. Proses ini akan mengenalpasti ciri-ciri yang dipunyai bersama oleh kedua-dua entiti ini. Ko-K.4. Mengambil pendekatan bawah atas.

4. tetapi perbezaan adalah dari segi titik permulaan reka bentuk.5 Kekangan proses pengkhususan/penyeluruhan    Proses pengkhususan dan penyeluruhan adalah pendekatan dalam mereka bentuk DB. Kedua-dua proses mempunyai kekangan:   Kekangan tak bercantum/bertindih Kekangan penyertaan penuh/separa .6. Gambarajah E-R tidak meunjukkan perbezaan.

Contoh :  Pelajar tidak boleh pada masa yang sama mengambil ijazah pertama dan ijazah tinggi .Kekangan tak bercantum   Menentukan suatu entiti superkelas tidak boleh mewakili lebih daripada satu entiti subkelas.

Kekangan bertindih   Membenarkan satu entiti superkelas mewakili lebih daripada satu entiti subkelas dalam satu pengkhususan / penyeluruhan. . Contoh :  Staf boleh menjadi seorang Pensyarah dan seorang Dekan pada satu masa yang sama.

 Ditunjukkan menggunakan garis pautan bergaris dua .Kekangan penyertaan penuh   Menentukan setiap entiti superkelas mesti mewakili satu entiti subkelas. Contoh :  Setiap Pelajar mestilah boleh di subkelaskan sebagai pelajar Ijazah Pertama atau pelajar Ijazah Tinggi.

Contoh:  Pelajar boleh menjadi ahli salah satu persatuan berikut. Silat.  Ditunjukkan menggunakan garis pautan biasa. Seni.Kekangan penyertaan separa   Membenarkan sesuatu entiti itu tidak diwakili oleh mana-mana entiti subkelas. Tetapi mungkin juga ada Pelajar yang tidak menjadi ahli dalam mana-mana persatuan tersebut. . Catur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful