You are on page 1of 8

Bahagian A: Terdapat Dua puluh soalan dalam bahagian A dan tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan.

Anda dikehendaki memilih jawapan yang tepat sekali. (40 Markah) 1.

Bahasa ini merupakan bahasa yang mempunyai maksud yangbertentangan dengan apa yang disampaikan. Bahasa ini mestilah di#ahami !leh !rang yang mendengar bahasa tersebut. %ekiranya !rang yang mendengarnya tidak memahami maksud bahasa tersebut, mesej yang hendak disampaikan tidak berjaya .

Ciri-ciri di atas merujuk kepada... A. bahasa bertimbal. B. bahasa terbalik. C. bahasa menggiat. D. bahasa 2. Antara yang berikut, yang mana laras bahasa biasa. I Peminjaman tulen - Bentuk peminjaman yang dilakukan secara penuh daripada sesuatu bahasa asing II Peminjaman Maksud - Hanya maksud kata-kata bahasa asing itu sahaja yang dipinjam. III Peminjaman kacukan - Ciri-ciri bahasa yang dipinjam sama dengan budaya yang sedia ada dalam bahasa peminjam. IV Peminjaman pemerian - ata-kata bahasa asing b!leh digantikan A. I B. II C. III D. IV

3 . Antara penanda "acana yang berikut , yang manakah mempunyai #ungsi yang berlainan$ A. dan B. selanjutnya C. tambahan pula D. dengan kata lain

4. . Perbe&aan penggunaan kata ganti !rang pertama hamba dan beta ditentukan !leh #akt!r yang berikut. I. hubungan II. pangkat III. suasana IV. dialek A. I, II, III B. I, II, IV C. I, II. D. I

5. 'aras bahasa yang digunakan dalam petikan di ba"ah ialah...


'aras ini kurang mementingkan gaya dan nahu, khususnya penggunaan imbuhan dan kata hubung. Bahasa yang digunakan bersahaja dan bersi#at melap!rkan sesuatu peristi"a yang berlaku. Bahasanya juga ringkas dan mengandungi berita yang maksimum untuk dipaparkan kepada pembaca atau pen!nt!n. Istilah-istilah teknikal dan khusus tidak digunakan dalam laras bentuk ini disebabkan bidang yang diperkatakan tidak menjurus

kepada sesuatu bidang yang khusus. A. 'aras lap!ran. B. 'aras rencana. C. 'aras iklan. D. 'aras biasa. 6. Antara yang berikut, yang manakah ciri-ciri laras rencana$ Ciri-ciri Laras I. 'aras ini bersi#at umum dan menyentuh sesuatu !bjek tertentu. II. Ciri utama dalam laras ini ialah kepelbagaian idea mengenai sesuatu tajuk yang diperkatakan III. 'aras ini menggunakan gaya bahasa yang indah . IV. 'aras ini juga bersi#at melap!rkan sesuatu kepada pembaca A. I, II, III B. I, II, IV C. II, III, IV D. II, IV

7. Antara bentuk-bentuk penggunaan bahasa yang berikut, yang manakah tidak sesuai untuk ret!rik penghujahan$ I. ceramah II. taklimat III. syarahan IV. #!rum A. I, II, III B. I, III, IV C. I, II D. III, IV

8. Antara yang berikut , yang manakah padanan kata tugas yang salah$ ungsi !ata "ugas I ata penegas II ata pemeri III ata perintah IV ata bilangan A. I, II, III $. B. II, III, IV C#nt#h-c#nt#h Amat, sangat , paling . Aduh , amb!i , "ah . Harap , sila , t!l!ng . Masing-masing , beribu-ribu , beramairamai. C. I, II D. III, IV

'aras rencana merupakan suatu laras yang bersi#at umum dan menyentuh sesuatu !bjek tertentu. )ajuk kemudiannya dikupas dengan mendalam menggunakan gaya bahasa penulis yang menulis sesuatu rencana itu. Ciri utama dalam laras rencana ialah kepelbagaian idea mengenai sesuatu tajuk yang diperkatakan. 'aras ini juga bersi#at melap!rkan sesuatu kepada pembaca secara umum dan kadang-kadang secara terperinci dan mendalam.

Ciri-ciri laras di atas merujuk kepada... A. 'aras agama. B. 'aras rencana. C. 'aras biasa. D. 'aras media massa. 1%. Antara yang berikut , yang mana ciri-ciri (!kal$ I. Pita suara tidak bergetar semasa bunyi (!kal dihasilkan. II. Bunyi (!kal b!leh dipanjangkan sebutannya tanpa sebarang halangan. III. Bunyi (!kal tidak mengalami sebarang sekatan, halangan atau geseran semasa ia dihasilkan. IV. Bunyi-bunyi (!kal tidak perlu bercantum untuk membentuk suku kata dalam bahasa Melayu. A. I, II, III B. I, II, IV C. II, III D. III, IV

11. Antara yang berikut, penyataan yang manakah benar mengenai k!ns!nan I. Bunyi k!ns!nan ialah bunyi yang dihasilkan !leh alat pertuturan manusia kerana udara yang keluar mengalami sekatan, halangan atau pun geseran. II. !ns!nan asli terdiri daripada bunyi-bunyi letupan, letusan, sengauan geseran, sisian, getaran dan bunyi separuh (!kal. III. !ns!nan letupan tidak bersuara terdapat pada a"al dan tengah kata bahasa Melayu asli.

IV. %emua k!ns!nan letupan tidak bersuara pada akhir kata tidak dilepaskan ketika diucapkan A. I, II, III. B. I, II, IV. C. I,II. D. III, IV.

12. Antara yang berikut, yang manakah salah mengenai di#t!ng$ I. Merupakan rentetan dua bunyi (!kal yang b!leh membentuk suku kata II. Mempunyai satu puncak kelantangan. III. )erbentuk daripada bunyi (!kal yang menggeluncur. IV. %ebutan sesuatu (!kal itu tidak digabungkan dengan bunyi (!kal lain. A. I B. II C. III D. IV

13. Antara yang berikut , pilih bentuk-bentuk di#t!ng yang terdapat dalam bahasa Melayu I. *ae+ A. I, II, III B. I, II, IV C. II, III, IV D. II, III 14. V!kal depan sempit dihasilkan apabila... I. depan lidah diletakkan pada titik paling tinggi di bahagian depan mulut menyebabkan berlakunya sempitan. II. udara yang keluar melalui sempitan ini akan menghasilkan bunyi (!kal III. bibir berada dalam keadaan hampar atau leper. IV. belakang lidah diturunkan satu pertiga daripada kedudukan asal. A. I, II, III B. I, II, IV C. I, IV D. II, III II. *ai+ III *au+ IV *!i+

15. Pilih pernyataan yang salah antara padanan kata gandaan yang berikut. I. II. III. IV. !ata gan&aan Buat-buat ,alam-dalam 'auk-pauk 'intangpukang B. I, II C. II, III Bentu' 'ata gan&aan Penggandaan seluruh kata tugas Penggandaan seluruh kata kerja ata gandaan berentak pengulangan (!kal. ata gandaan berentak pengulangan k!ns!nan. D. III, IV

A. I, II, III

16. Sayur-mayur yang dijual di pasar tani itu murah-murah belaka. ,alam ayat di atas, kata gandaan -sayur-mayur b!leh terg!l!ng ke dalam jenis... A. kata gandaan sebahagian. B. kata gandaan berentak pengulangan (!kal. C. kata gandaan berentak pengulangan bebas. D. kata gandaan berentak pengulangan k!ns!nan. 17. Ciri-ciri di ba"ah merujuk kepada... Penutur tidak mahu menyebutkan kata-kata tersebut secara terus terang. /rang yang ditujukan kata-kata itu mestilah mengerti kata-kata itu ditujukan kepadanya. B!leh dinyatakan dalam bentuk #rasa, ayat atau pantun ata-kata itu diucapkan dengan menyatakan sesuatu perkara yang lain.

A. Bahasa kiasan . B. Bahasa sindiran. C. Bahasa halus. D. Bahasa bertimbal. 18. Antara #rasa-#rasa yang berikut, yang manakah #rasa adjekti# perbandingan A.. Barang kemas itu kurang baik mutunya. B. Budak itu memang kurang ajar . C. ,ia memang kurang senang terhadap "anita itu.. D. Muda mudi asyik berpesta . 1$. C!nt!h-c!nt!h di ba"ah adalah berdasarkan... . Panas terik . Cantik manis . Muda remaja . Biru laut A. kata si#at majmuk B. kata si#at dasar C. kata si#at terbitan D. penggandaan kata si#at

2%. Antara yang berikut , yang manakah benar penggunaan imbuhan yang berhuru# c!nd!ng$ I. Mereka memperindah serambi rumah menjelang sambutan perayaan. II. 0anita itu mengindah dirinya dengan memakai perhiasan. III. Akhirnya pr!jek itu membuahkan hasil. IV. Hasil kerjanya membuah. A. I, II, III, IV B. I, II, III C. I, III, IV D. III.

Bahagian B: Terdapat 3 soalan yang diberikan. Anda dikehendaki menjawab kelimalima soalan tersebut. (2% )ar'ah*
12 ,alam Bahasa Melayu terdapat empat p!la ayat dasar. Bina ayat berdasarkan p!la dasar yang diberi3a2 4rasa 5ama 6 4rasa 5ama ( 2 )ar'ah* ( 2 )ar'ah* ( 2 )ar'ah* ( 2 )ar'ah*

b2 4rasa 5ama 6 4rasa erja c2 4rasa 5ama 6 4rasa Adjekti# d2 4rasa 5ama 6 4rasa %endi 5ama

72

Berikan c!nt!h 8 c!nt!h bagi m!r#em berikut3a2 7 m!r#!m b2 9 m!r#em (2 )ar'ah* (2 )ar'ah*

92

)ukarkan ayat-ayat di ba"ah kepada bahasa basahan a2 Bila a"ak hendak mendirikan rumahtangga b2 c2 d2 %audara dipersilakan untuk menjamu selera. Bila sek!lah akan dibuka semula$ )ar'ah* %iapa yang menyuruh a"ak datang ke mari$ (2 )ar'ah* (2 )ar'ah* (2 (2 )ar'ah*

Bahagian C merupakan s!alan berbentuk karangan. Panjang karangan hendaklah hendaklah tidak kurang daripada 1:; patah perkataan. (4% )ar'ah* Merujuk ba"ah, anda rasmi untuk yang tersebut.

IKLAN JAWATAN KOSONG SYARIKAT ASIA SEMPURNA


Lot 1101 Jalan Gambang, 25150, K antan Pa!ang "a# l Ma$m #

kepada kenyataan iklan di dikehendaki menulis surat mem!h!n ja"atan seperti dinyatakan didalam iklan

Ja%atan Ko&ong' K(#an) Am


S*a#at +&*a#at $(la*a$an K(l l &an ' SPM Um # ata& ,ol(! b(#t t # -alam ba!a&a m(la* -an ,a!a&a Ingg(#)& ,(#.(ngalaman &($ #ang/$ #angn*a &at ta! n -alam b)-ang .(nta-b)#an .(0abat J)$a an-a m(m)l)$) $(la*a$an &(.(#t) &*a#at *ang t(#t(#a -) ata& , &)la !anta#$an & #at .(#mo!onan b(#&(#ta -(ngan #(& m( $( alamat b(#)$ t' P(ng # & ,a!ag)an S mb(# Man &)a S*a#)$at A&)a S(m. #na Lot 1101 Jalan Gambang, 25150, K antan Pa!ang "a# l Ma$m # ' 21 ta! n $(