4E5IS KES676H65 8 H9K9M65 :65; B<7EH 3IKE56K65 ME5;IK9= 4E5IS KES676H65

Rujukan : Buku Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia, Hal Ehwal Murid 19 9!"##$ ms%&&'

BIL 1 "

JENIS KESALAHAN 0 Kesalahan Berat 00 Kesalahan Sederhana 000 Kesalahan Ringan

JENIS HUKUMAN R.tan di )unggung dengan dila)ik )akaian menggunakan r.tan ringan 1maksima & kali se(atan2 R.tan di ta)ak tangan dengan menggunakan r.tan ringan 3i(eri amaran dan sesi kaunseling

* KESALAHAN BERAT
1% "% &% '% +% % $% -% 9% Melakukan mana!mana kesalahan sederhana kali ketiga% Mem(awa, menyim)an, mengedar, menghisa) atau ter(a(it dalam kegiatan dadah% Mem(awa, menyim)an, mengedar atau menghisa) (ahan tem(akau% Mem(awa, menyim)an, meminum atau mengedar minuman keras atau se(arang (enda yang mema(ukkan*mengkhayalkan% Menye(a(kan*melakukan )ergaduhan atau kekerasan% Melawan, mengan,am, memukul, mengugut, atau men,ederakan guru*)engawas*murid% Biada) terhada) guru*)engawas*murid% Memeras ugut guru*)engawas*murid% Mem(awa*menggunakan senjata atau alat (er(ahaya%

1#% Melakukan (uli, )enderaan atau )aksaan terhada) murid lain% 11% Men,uri, mer.m)ak, meme,ah masuk dan men,er.(.h kawasan larangan% 1"% Melakukan )erjudian atau mem(a(itkan diri dalam )ertaruhan% 1&% Men,etak, mener(it, mem)amer, mengedar atau menyim)an ren,ana, majalah atau rakaman dan multimedia terlarang% 1'% Mem(a(itkan diri dalam kum)ulan haram% 1+% Men,a(ul keh.rmatan guru*murid% 1 % Melakukan /ina, liwat, hu(ungan luar ta(ii% 1$% Mela,ur*menjadi (.hsia*(.hjan*).ndan% 1-% Bersedkudukan atau mem(a(itkan diri dalam kegiatan tidak (erm.ral% 19% Mengintai murid lelaki*)erem)uan%

emarkan% ."#% Menulis atau mengeluarkan kenyataan akh(ar yang men.

(er(.lah.ng dan meniru ketika ujian )e)eriksaan P. )erhim)unan haram atau merusuh% Menyalahgunakan alat )ermainan elektr. negeri dan ke(angsaan% ?esyen ram(ut keterlaluan se)erti )unk*skin head atau (erwarna% Men.lah se.ri ini% ** KESALAHAN SEDERHANA 1% "% &% '% +% % $ -% 9% 1#% Melakukan mana" kesalahan ringan mele(ihi & kali% Menyalahgunakan*menggunakan )eralatan*sum(er (ekalan elektrik sek.ah atau melakukan )er(uatan lu.ara ke(udayaan tan)a ke(enaran )ihak sek.rmati lagu!lagu*(endera*jata sek.lah tan)a ke(enaran% Keluar dari kawasan sek."1% ""% "&% "'% "+% " % "$ "-% "9% &#% &1% &"% &&% &'% &+% Mer.lah*guru% Mem(awa atau menggunakan (ahan letu)an% Menulis*melukis )erkataan atau gam(ar lu. meni)u.urigai% Kesalahan!kesalahan lain yang di>ikirkan termasuk dalam kateg. 4a(atan Pelajaran 5egeri dan Kementerian Pelajaran Malaysia% Melakukan ).ah% Mem(a(itkan diri dalam tunjuk )erasaan.nteng se(arang a.nteng sek.nteng )ada harta (enda sek.ri ini% *** KESALAHAN RINGAN .lah% Memakai (arang kemas keterlaluan se)erti menindik telinga dan memakai su(ang (erle(ihan )ada satu . mem(awa.lahan% Mengganggu*menjejaskan kuasa guru (esar atau guru yang menjalankan tugas% Mem(awa masuk tetamu dari luar kawasan sek.u)ing telinga% Kesalahan lain yang di>ikirkan termasuk dalam kateg.nik atau (ahan!(ahan multimedia% Mem(awa atau menggunakan alat yang menye(a(kan ke.ah% Mengeluarkan kata!kata lu.ah yang kesat% Melakukan hu(ungan yang di. melukis dan mem)amerkan (ahan lu.sakkan harta (enda sek.ara ke(udayaan yang (ertentangan dengan masyarakat Malaysia% Menganjurkan atau mem(a(itkan diri dalam a.ederaan atau mengganggu )engajaran dan )em(elajaran*)e)eriksaan atau ujian% Menganjur atau mem(a(itkan diri dalam a.ara rasmi sek.lah% =idak mengh.lah tan)a ke(enaran% =idak amanah.ara (erterusan 1(erturut!turut2 selama # hari selama satu tahun sesi )ersek. memiliki.lah tan)a ke(enaran% Mengedar..h.lah.

r atau kawasan yang dilarang% Menggunakan dan mem(awa keluar se(arang )eralatan (ilik darjah dan sek.uali jam% Memasuki (ilik khas tan)a ke(enaran% Makan dan minum di dalam (ilik darjah% Melakukan )em(a/iran air dan elektrik% =idak memakai )akaian sek. k.rid.1% "% &% '% +% % $% -% 9% 1#% 11% 1"% 1&% 1'% 1+% 1 % 1$% 1-% 19% "#% "1% ""% "&% "'% "+% " % "$% Menyim)an misai.nik sek.lah tan)a ke(enaran% Menggunakan alat hi(uran atau elektr.uali waktu rehat2 tan)a ke(enaran% Menyim)an atau menggunakan alat )ermainan ke)unyaan sek.lahan 1ke.lah tan)a ke(enaran% Memasuki atau tidak mematuhi arahan makmal*(engkel*(ilik khas% Memakai (arang kemas atau )erhiasan atau alat s.lah yang lengka)% Semua kesalahan (ersa(it dengan )em(elajaran 1tidak mem(awa (uku.lah% 7ewat (ergerak ke )erhim)unan*(engkel*makmal% Bising dalam (ilik darjah sehingga mengganggu kelas lain% Menunggang atau memandu kenderaan dalam kawasan sek. janggut atau jam(ang% Beram(ut )anjang atau meyeru)ai kum)ulan tertentu% Bermain dalam (ilik darjah.rkan kelas% =idak duduk setem)at% Kesalahan lain yang di>ikirkan termasuk dalam kateg.lah% Berjalan!jalan tan)a ke(enaran% =idak mem(uat gerak kerja yang ditugaskan% Mengganggu kawasan% Mengganggu guru% 7ewat masuk kelas% Meng.t.lah tan)a ke(enaran% Keluar dari (ilik darjah tan)a ke(enaran% Berada di kantin )ada waktu )ersek.ri ini% . tidak mem(uat kerja rumah. tidak mem(eri )erhatian dan lain!lain2% 3atang lewat ke sek.lek ke.

ket (aju se)anjang masa a)a(ila keluar kelas% $% 6)a(ila )elajar (alik ke kelas.rang iaitu untuk kegunaan murid lelaki dan murid )erem)uan% '% Setia) murid yang hendak keluar dari kelas diwaji(kan menda)at ke(enaran dari)ada guru yang (erada di dalam kelas% +% Hanya seorang pelajar sahaja (agi pelajar lelaki dan (agi pelajar peremp an !i"enarkan n# k "er! a keluar )ada satu masa% % Kad Ke(enaran Keluar Kelas ini mesti di)akai di ).lah% &% Kad Ke(enaran Keluar Kelas ini di(ekalkan ke)ada semua guru se(anyak dua kad se.lah!.leh guru (erkenaan akan dikenakan tindakan disi)lin% &% Mem(eri Kad Ke(enaran Keluar Kelas ke)ada )elajar lain tan)a menda)at ke(enaran guru (erkenaan 1kedua!dua )elajar dikenakan tindakan disi)lin2 .lah tiada kawalan disi)lin di sek.ari kawan menye(a(kan )elajar (erkeliaran se.K63 KEBE56R65 KE796R KE76S 1% Semua guru diminta (ekerjasama untuk memastikan )elaksanaan )enggunaan Kad Ke(enaran Keluar Kelas% "% Kad ini untuk mem(ataskan )ergerakan )elajar sewaktu PdP sedang dijalankan kerana dida)ati ramai )elajar yang mem(eri alasan ke tandas dan men. Ka! Ke"enaran Kel ar Kelas ini mesti dikem(alikan ke)ada guru dengan segera% -% Memastikan )elajar tidak di(enarkan keluar kelas )ada waktu larangan% TINDAKAN DISI$LIN TERHADA$ $ELAJAR %ANG KELUAR KELAS TAN$A KAD KEBENARAN KELUAR KELAS& 1% Pelajar yang keluar tan)a Kad Ke(enaran Keluar Kelas akan dikenakan tindakan disi)lin yang (erat% "% Menyalahguna Kad Ke(enaran Keluar Kelas ke tem)at yang tidak di(enarkan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful