SECRETUL SUPREM, vol.

I
David Icke Chiar sunt nebun? Vor fi mulţi cei care mă vor considera nebun pentru cele scrise în această carte. Iată răspunsul meu în faţa acestor sceptici: Puternicul stejar de astăzi este ghinda de ieri, căzută la pământ.

Trăim într-o lume li eră!
„Sunt oare un om venit din spaţiul cosmic? Aparţin oare noii rase de păm nteni! născută din încruci"area unor bărbaţi e#tratere"tri cu femei păm ntene? Sunt oare copiii mei urma"ii primei rase interplanetare? A fost creat oare creu$etul societăţii interplanetare pe planeta noastră! a"a cum Statele %nite ale Americii au devenit acum &'( de ani creu$etul tuturor naţiunilor păm ntului? Sau! poate! acest ) nd este o intuiţie a viitorului? *mi e#prim dreptul "i privile)iul de a avea astfel de ) nduri "i de a pune asemenea întrebări fără teama de a fi aruncat în închisoare de o a)enţie administrativă a societăţii. *n faţa atotputernicei cen$uri "tiinţifice! at t de ri)idă! de doctrinară! de autosuficientă! dispusă chiar la crimă! pare o prostie să încerci să publici asemenea ) nduri. %n om cu planuri diabolice ar putea face orice! folosindu+se de ele. ,i totu"i! fiecare om are dreptul să )re"ească! iar acest drept trebuie ocrotit. -imeni nu ar trebui să se teamă să intre în pădure pentru că în copaci e#istă pisici sălbatice. .rice om ar trebui să aibă dreptul de a face orice speculaţii dore"te. /e întrebările născute din aceste speculaţii se tem at t de tare cei care controlea$ă cunoa"terea acceptată. .dată cu intrarea noastră în era cosmică! va trebui să insistăm asupra dreptului nostru de a pune întrebări! chiar proste"ti uneori! fără teama de a fi acu$aţi0. Citat din cartea omului de "tiinţă 1ilhelm 2eich! Contact cu spaţiul cosmic. 2eich a murit într+o închisoare din Statele %nite! la data de 3 noiembrie &'45.

Introducere - "ile de cum#ănă
-e aflăm în pra)ul unei incredibile schimbări )lobale! la o răscruce de drumuri în care deci$iile noastre vor influenţa multă vreme de acum înainte destinul planetei păm nt. Avem astă$i posibilitatea să descuiem porţile închisorii mentale "i psihice în care a fost întemniţată de mii de ani rasa umană. 6a fel de bine! le putem permite )ardienilor care deţin controlul să î"i ducă la bun sf r"it planurile de menţinere în sclavie "i de îndoctrinare mentală! emoţională! spirituală "i fi$ică a tuturor bărbaţilor! femeilor "i copiilor de pe această planetă! prin instaurarea unui )uvern mondial! a unei armate! a unei bănci centrale "i a unei monede unice! precum "i prin implantarea de microcipuri în trupul fiecărui individ în parte. ,tiu că sună fantastic! dar dacă rasa umană "i+ar ridica ochii de pe ecranele televi$oarelor unde rulea$ă ultimul episod al telenovelei preferate sau ultimul sho7 de divertisment! privind în 8ur cu luciditate! "i+ar da seama că toate aceste lucruri nu sunt doar posibile! ci chiar se petrec. Cu fiecare oră care trece! puterea ocultă preia din ce în ce mai str ns controlul asupra politicii )lobale! asupra afacerilor! băncilor! armatei "i mass+mediei. Se vorbe"te tot mai des de implantarea de microcipuri la nivelul populaţiei! "i probabil procesul a început de8a. .ri de c te ori un plan ascuns este pe punctul de a fi implementat! e#istă o perioadă în care informaţiile ascunse trebuie să iasă la suprafaţă! pentru a putea susţine ultimul asalt asupra realităţii fi$ice. Acesta este procesul la care asistăm a$i! odată cu această e#plo$ie de fu$iuni între imperiile bancare "i afaceri )lobale! ca "i cu accelerarea procesului de centrali$are a puterii politice "i economice în m na unor instituţii precum %niunea 9uropeană! -aţiunile %nite! .r)ani$aţia :ondială a Comerţului! Acordul :ultilateral pentru Investiţii "i a altor instituţii de )lobali$are ca ;anca :ondială! <ondul :onetar Internaţional "i summit+urile =+5>=+?. *n spatele acestui proces continuu "i bine coordonat al
&

)lobali$ării se ascunde un trib alcătuit din c teva familii cu s n)e pur! a căror linie )enealo)ică poate fi trasată p nă în antichitatea .rientului :i8lociu "i a .rientului *ndepărtat. 9le au venit din aceste re)iuni! devenind re)ii! nobilimea "i preoţimea naţiunilor europene în formare! e#tin$ ndu+"i apoi puterea în întrea)a lume! îndeosebi prin intermediul „:arelui0 Imperiu ;ritanic. <olosindu+se de acest instrument! tribul "i+a putut e#tinde puterea în toate ţările pe care le+a ocupat Imperiul ;ritanic! dar "i în alte ţări europene "i în S%A! de unde continuă să re)i$e$e acest spectacol p nă în $ilele noastre. S%A au fost conduse p nă în pre$ent de @( de pre"edinţi! din care 33 au fost le)aţi )enetic de numai doi oameni: Alfred cel :are! re)ele An)liei "i Carol cel :are! faimosul re)e al <ranţei! care a trăit în secolul IA. *n toată această perioadă istorică! a)enda politică a acestor familii a continuat să fie implementată în lume! a8un) ndu+se astă$i în situaţia în care controlul )lobal centrali$at a devenit posibil. /acă doriţi să "tiţi cum va arăta viaţa noastră dacă nu ne vom tre$i rapid! priviţi =ermania na$istă. Aceea va fi lumea care ne a"teaptă pe toţi dacă planul pe care eu îl numesc A)enda <răţiei va reu"i p nă în anul B(&B. *n special anul B(&B pare crucial! din motive pe care le voi e#plica în continuare. .amenii nu au nici o idee de prăpastia care îi a"teaptă sau despre natura lumii în care vor trăi copiii lorC cei mai mulţi dintre ei nici nu doresc să afle amănunte! căci nu le pasă. Dreferă să i)nore realitatea evidentă! ne) nd adevărul care încearcă să le deschidă ochii. Dersonal! mă simt ca o vacă ce alear)ă pe c mp! stri) ndu+le suratelor ei: „Eei! "tiţi camionul acela care încarcă în fiecare lună o parte dintre noi? 9i bine! prietenele noastre nu sunt duse pe un alt c mp! a"a cum credeam noi. .amenii le împu"că în cap! le )olesc s n)ele! le taie "i fac pachete de carne din ele. Apoi alţii le cumpără "i le măn ncăF0 Ima)inaţi+vă reacţia celorlalte vaci: „9"ti nebună! soroF -imeni n+ar face a"a ceva. /e altfel! avem acţiuni la acea companie de transport "i luăm ni"te dividende frumoase. A"a că tacă+ţi )ura! nu ne mai speria de pomană0. A)enda pe care o e#pun în această carte se derulea$ă de mii de ani "i a a8uns aproape de finali$are! căci oamenii au renunţat să mai ) ndească "i să+"i mai asume responsabilităţile care le revin. 9i preferă să facă ce cred că le serve"te interesele de moment! dec t să se ) ndească la consecinţele faptelor lor pentru e#istenţa rasei umane. Se spune chiar că i)noranţa echivalea$ă cu fericirea. Acest lucru este adevărat! dar numai pe termen scurt. Ge poţi simţi fericit dacă nu "tii că vine o tornadă! căci nu trebuie să faci nimic pentru a preînt mpina pa)ubele. *n timp ce tu îţi ţii capul în nisip! fundul îţi răm ne însă în aer! "i tornada continuă să se apropieF /acă ţi+ai ridica ochii "i ai privi în $are! ai putea evita u"or de$astrul. I)noranţa "i ne)area nu pot avea dec t o sin)ură consecinţă: furtuna te va lovi în plin "i se "tie că aceste tornade lovesc întotdeauna pe nea"teptate "i atunci c nd omul este mai puţin pre)ătit! efectele fiind de$astruoase. A"a cum spuneam! i)noranţa echivalea$ă cu fericirea! dar numai pe termen scurt. -oi ne creăm propria realitate! prin ) ndurile "i faptele noastre. .rice acţiune "i orice inacţiune are anumite consecinţe. Cine renunţă să mai ) ndească "i să î"i mai asume responsabilităţi! renunţă practic la viaţa sa. /acă un număr suficient de mare de oameni procedea$ă în acest fel! ei renunţă practic la întrea)a lume în care trăiesc! "i e#act acest lucru s+a înt mplat de+a lun)ul între)ii istorii a omului. A"a s+a a8uns ca un număr restr ns de oameni să controle$e destinele marii ma8orităţi. Sin)ura diferenţă faţă de trecut este că! la ora actuală! acest număr restr ns de oameni a a8uns să manipule$e întrea)a planetă prin )lobali$area afacerilor! a sistemului bancar "i a comunicaţiilor. D r)hiile acestui mecanism de control au fost întotdeauna acelea"i: ţinerea oamenilor într+o stare de i)noranţă! de teamă "i de conflict interior. „/e$bină "i condu! păstr nd cea mai importantă parte a cunoa"terii pentru tine0. A"a cum vom arăta în carte! cei care s+au folosit de aceste metode pentru a controla de mii de ani umanitatea sunt membrii aceleia"i forţe! ai aceluia"i trib restr ns! ai cărui membri se încruci"ea$ă numai între ei! urm nd o a)endă pe termen lun)! care este pe punctul de a a8un)e la apo)eu. Statul fascist )lobal este aproape definitivat.
B

Cunoa"terea se află în m inile celor puţini! ceilalţi sunt menţinuţi în i)noranţă. Aceasta este structura clasică a manipulării "i controlului. ,i totu"i! lucrurile nu trebuie să stea neapărat în acest fel. Adevărata putere se află în m inile celor mulţi! nu a celor puţini. /e fapt! fiecare individ conţine în el o putere infinită. :otivul pentru care suntem controlaţi nu se datorea$ă faptului că nu am avea puterea de a ne decide sin)uri destinul! ci faptului că renunţăm cu at ta u"urinţă la ea! în fiecare clipă a vieţii noastre. /acă se înt mplă ceva ce nu ne convine! ne )răbim să dăm vina pe altcineva. /acă e#istă vreo problemă în lume! ne spunem întotdeauna în sinea noastră: „Ce au de ) nd să facă pentru a o re$olva?0. 9i sunt cei care au creat în mod secret problema pentru ca noi să ) ndim în acest fel! iar ei să răspundă a"teptării noastre "i să vină cu o soluţie! care este de fiecare dată aceea"i: mai multă putere centrali$ată "i mai puţină libertate pentru noi. /acă dore"ti să dai mai multă putere pe m na poliţiei! armatei "i a)enţiilor de securitate! făc ndu+i chiar pe oameni să cearcă acest lucru! tot ce ai de făcut este să cree$i mai multe crime! mai multă violenţă "i mai mult terorism. 2estul va veni de la sine. /acă oamenii se tem să nu fie t lhăriţi! 8efuiţi sau bombardaţi! îţi vor preda de bunăvoie libertatea lor! cer ndu+ţi să îi aperi de răul pe care l+ai creat tu! făc ndu+i să se teamă de el. ;omba din .Hlahoma este un e#emplu clasic de acest fel! pe care l+am e#plicat detaliat în cartea mea! Şi adevărul vă va face liberi. Am numit această tehnică simplă de manipulare "i control: problemă I reacţie I soluţie. Got ce trebuie să faci este să cree$i problema! să încura8e$i astfel o reacţie de tip: „Cineva trebuie să facă ceva0! iar apoi să oferi o soluţie. Sinte$a acestei tehnici este motto+ul francmason: ordo ab chao J ordine din haos. Creea$ă haosul! apoi oferă calea de restabilire a ordinii. .rdinea ta, fire"teF :asele sunt manipulate la ora actuală printr+o sumedenie de metode de control mental "i emoţional. -umai a"a pot fi ţinute în fr u. %n număr restr ns de oameni nu poate controla miliarde de oameni prin metode fi$ice! la fel cum animalele dintr+o fermă nu pot fi ţinute fi$ic sub control dec t dacă sunt implicaţi un număr mare de oameni. /oi porci au scăpat dintr+un abator din :area ;ritanie "i au reu"it să evite capturarea o perioadă at t de lun)ă de timp! în pofida tuturor eforturilor făcute pentru a+i prinde! înc t au a8uns adevărate celebrităţi naţionale. De scurt! controlul fi$ic asupra populaţiei )lobale nu poate funcţiona. /e altfel! el nici nu este necesar! dacă îi poţi face pe oameni să ) ndească "i să simtă ce vrei tu! astfel înc t să „ia deci$iile0 pe care dore"ti tu să le ia "i să+ţi ceară să introduci le)ile pe care dore"ti tu să le introduci. 9#istă un aforism străvechi! care spune că dacă dore"ti ca cineva să facă ceva! fă+l să creadă că ideea îi aparţine. %manitatea este supusă unui pro)ram de control al minţii! nefiind dec t cu puţin mai con"tientă dec t un $ombi. Vi se pare că e#a)ere$? /eloc. 9u definesc controlul minţii printr+un act de manipulare mentală prin care faci pe cineva să creadă "i să acţione$e a"a cum dore"ti tu. /acă acceptăm această definiţie! nu se mai pune întrebarea c t de mulţi oameni sunt supu"i acestei manipulări! ci c t de puţini sunt cei care au reu"it să scape de ea. Dractic! toţi oamenii sunt supu"i într+o măsură mai mică sau mai mare acestui proces de manipulare. /e pildă! atunci c nd te la"i convins de o reclamă să cumperi ceva de care nu ai cu adevărat nevoie! te la"i manipulat printr+o tehnică de control al minţii. /acă te uiţi la "tiri sau cite"ti în $iare o poveste distorsionată care îţi influenţea$ă percepţia despre o persoană sau un eveniment! e"ti manipulat printr+o tehnică de control al minţii. Driviţi felul în care sunt antrenaţi soldaţii în armată. Aceasta este cea mai pură formă de control al minţii. *ncă din prima $i li se spune că trebuie să e#ecute ordinele superiorilor lor fără să le pună în discuţie. /acă cineva îmbrăcat într+o uniformă cu )rade îţi spune că trebuie să omori alte persoane! despre care nu "tii absolut nimic "i pe care nu le+ai înt lnit niciodată! e"ti nevoit să tra)i fără e$itare. Aceasta este mentalitatea de tip: „Să trăiţiF0! care a invadat! din păcate! inclusiv mediul social dinafara armatei: „Dăi! "tiu că nu e bine! dar "eful mi+a spus că trebuie să fac acest lucru "i nu am de ales0. -u ai de ales? -u e#istă a"a ceva. .rice om

3

are libertatea de a ale)e ce dore"te "i ce nu dore"te să facă. -u e#istă însă: „-u am de ales0F Această invenţie este doar o altă tehnică de control al minţii. 6ista tehnicilor de control al minţii este nesf r"ită. Ei doresc să vă controle$e mintea! căci în acest fel vă pot controla pe voi. 2eacţia corectă ar fi să ne luăm înapoi minţile! să ) ndim sin)uri "i să le permitem "i celorlalţi să facă acela"i lucru! fără teama de a fi ridiculi$aţi "i fără a+i condamna pentru crima de a fi diferiţi. /acă nu vom face acest lucru! A)enda de care vorbesc K"i pe care o voi descrie amănunţit în continuareL va fi implementată. *n schimb! dacă ne vom redob ndi controlul asupra minţilor noastre "i vom atin)e o stare de suveranitate mentală! A)enda nu va putea fi implementată! căci îi va lipsi însu"i fundamentul pe care poate e#ista. Am făcut cercetări în peste B( de ţări "i am constatat că acela"i proces se află în plină desfă"urare pretutindeni. Dolitici "i structuri identice sunt implementate în toată lumea! în conformitate cu A)enda =lobală. /in fericire! putem observa simultan "i o tre$ire )lobală! căci tot mai mulţi oameni aud alarma tre$irii spirituale "i renasc din transa mentală "i emoţională în care s+au complăcut at ta vreme. Ce forţă va învin)e în ace"ti primi &B ani ai :ileniului? -u depinde dec t de noi. -oi suntem cei care ne creăm propria realitate prin ) ndurile "i prin faptele noastre. /acă ni le vom schimba! vom schimba întrea)a lume. Asta+i totF *n cartea de faţă îmi propun să trase$ istoria tribului restr ns care )uvernea$ă lumea la ora actuală "i să arăt care este adevărata natură a A)endei =lobale. /oresc să sublinie$ că nu voi e#pune aici dec t o A)endă! un plan! nu o conspiraţie. Conspiraţia se na"te din manipularea oamenilor pentru implementarea acestei A)ende. 9#istă trei tipuri principale de conspiraţii: cele de eliminare a oamenilor "i or)ani$aţiilor care repre$intă o ameninţare la adresa A)endei Kcum ar fi asasinarea Drinţesei de 1ales! /ianaL! cele pentru plasarea anumitor oameni în po$iţii cheie! cu scopul de a pune în aplicare planurile A)endei Kcum ar fi =eor)e ;ush! EenrM Nissin)er! GonM ;lair etc.L "i cele care pun la cale evenimente care silesc opinia publică să ceară ea însă"i implementarea A)endei! prin mecanismul de creare a problemelor + reacţie + )ăsirea soluţiilor Kră$boaie! atacuri teroriste! colapsuri economice etc.L. Drin aceste trei instrumente! o sumedenie de evenimente! aparent fără le)ătură unele cu altele! devin aspecte ale aceleia i conspiraţii! de introducere a aceleia i A)ende. .ri de c te ori veţi citi un $iar sau veţi da drumul la televi$or în anii care vor urma! ascult nd discursul unui lider politic sau al unui om de afaceri de anver)ură! veţi re)ăsi în el informaţiile din această carte. Duteţi face de8a acest lucru! dacă aţi înţeles mecanismul de funcţionare. Citiţi cărţile mele anterioare: Şi adevărul vă va face liberi, Eu sunt eu! eu sunt liber, "evolta roboţilor, sau priviţi caseta video intitulată #ntoarcerea valului, consultaţi operele scrise de alţi autori de+a lun)ul ultimelor decenii "i veţi constata că ceea ce am pre$is noi se petrece de8a. Informaţiile noastre nu sunt de natură profetică. 9le nu înseamnă altceva dec t o cunoa"tere a A)endei. *ntrebarea pe care ne+am pus+o mai devreme răm ne: va fi creat statul fascist )lobal în următorii ani? -u putem răspunde la această întrebare dec t tot printr+o întrebare: se vor tre$i oamenii! sau vor răm ne în stadiul de turmă de oi? Gotul depinde de răspunsul la această întrebare.

$verti%ment
Cartea de faţă pre$intă o cantitate uria"ă de informaţii! care pun la )rea încercare pre8udecăţile lumii în care trăim. Vă averti$e$ să nu continuaţi cu lectura dacă sunteţi dependent de sistemul actual de convin)eri! sau dacă nu credeţi că puteţi face faţă din punct de vedere emoţional adevărului referitor la ceea ce se înt mplă în această lume. /acă preferaţi însă să continuaţi! vă reamintesc că nu trebuie să vă fie teamă de nimic. Viaţa este ve"nică "i orice e#perienţă este doar o încercare pe calea către iluminare. /in perspectiva nivelului suprem de percepţie nu e#istă bine "i rău! ci doar con"tiinţa care face ale)eri pentru a e#perimenta tot ce poate fi e#perimentat. 9venimentele uimitoare pe care le revelea$ă această carte se apropie de final! iar lumina con"tiinţei răsare în sf r"it! fiind pe cale să
@

pere: A)enda <răţiei. *n pofida aparenţelor! este o perioadă incitantă "i ideală pentru a trăi pe acest păm nt. De scurt! o rasă de oameni care nu se încruci"ea$ă dec t între ei Kcu o linie )enealo)ică continuăL! un fel de rasă în interiorul rasei! a fost creată în Antichitate în . A doua posibilitate era de a+mi trata cititorii ca pe ni"te fiinţe mature! multidimensionale "i plenar conectate la lumea în care trăiesc! transmiţ ndu+le toate informaţiile relevante! inclusiv pe cele care le vor arunca în aer între)ul sistem de valori. Duterea de control pe care a atins+o la ora actuală <răţia nu ar fi putut fi dob ndită în c ţiva ani! nici măcar în c teva decenii sau secole. Veţi afla în cur nd la ce se referă ace"tia.i de dacă? Dersonal! nu+mi pasă ce $ic oameniiF /upă cum spunea =andhi: „Chiar dacă te afli în minoritate! chiar dacă e"ti absolut sin)ur! adevărul răm ne adevăr0.abilonului. %nul din instrumentele ma8ore prin care a operat ea a fost crearea unor "coli ale misterelor "i a unor societăţi secrete! pentru a+"i implementa cu a8utorul lor A)enda.rientul Apropiat. *n aceea"i terminolo)ie! am să numesc planul lor milenar de creare a :arii .abilonul antic în toată această poveste! am preferat să o numesc chiar <răţia . Continuarea A)endei devine principala lor misiune în viaţă! care le este îndoctrinată de la cea mai fra)edă v rstă. Gotu"i! marea ma8oritate a po$iţiilor cheie este deţinută de bărbaţi! motiv pentru care mă voi referi la acest )rup sub numele de <răţia. 4 . Am optat a"adar pentru a spune tot ce "tiu! fără să mă limite$ la informaţiile „suportabile0. /e+a lun)ul miilor de ani care au urmat! această rasă "i+a e#tins continuu puterile! acapar nd între)ul )lob. A"a cum am făcut întotdeauna! am ales cea de+a doua cale. Consider că ei pot face sin)uri acest lucru. Cine sunt eu să decid acest lucru? . Ca#itolul & .rientul :i8lociu "i . /e"i le înţele) temerile! prefer să fiu sincer p nă la capăt. Copiii acestor familii! ale"i să preia "i să ducă mai departe "tafeta! sunt educaţi încă de la na"tere pentru a înţele)e A)enda "i metodele de manipulare! pentru a transpune „:area .provoace cea mai mare transformare a con"tiinţei planetare de BO.$u ateri'at mar(ienii! A" fi putut scrie această carte în două moduri: /e pildă! a" fi putut ascunde anumite informaţii care sunt e#trem de )reu de acceptat! de"i adevărate. /e aceea! m+am decis să vă pre$int întrea)a poveste! complet netrunchiată. Dractic! procesul a durat mii de ani. Ierarhia )enealo)ică aflată la v rful piramidei controlului "i oprimării umanităţii a trecut "tafeta din m nă în m nă! de+a lun)ul )eneraţiilor care s+au succedat! în special de la tată la fiu. Aceasta ar fi fost calea u"oară! care mi+ar fi permis să răm n pe o po$iţie confortabilă! transmiţ nd doar acele informaţii care nu le$ea$ă convin)erile marii ma8orităţi a oamenilor. Ierarhia acestui trib închis nu este e#clusiv masculină! o parte din po$iţiile cheie fiind deţinute de femei. Simultan! a creat instituţii precum reli)iile! care au ţinut într+o închisoare mentală "i emoţională masele lar)i! asmuţindu+le unele împotriva celorlalte prin tot felul de conflicte "i ră$boaie.i cum a" putea să aflu dacă sunt pre)ătiţi sau nu! în măsura în care oamenii nu cunosc aceste informaţii! lu nd sin)uri deci$ia de a crede sau nu? %nii prieteni m+au sfătuit să le ofer cititorilor informaţiile de ba$ă! dar „pentru numele lui /umne$eu! nu le spune nimic despre reptile0.((( de ani încoace. A"a sunt construitF /esi)ur! cartea va atra)e critici "i va fi ridiculi$ată de mulţi oameni a căror vi$iune nu depă"e"te mărimea unui bob de ma$ăre! ca să nu mai vorbim de cei care "tiu că aceste informaţii sunt adevărate! dar nu doresc ca ele să a8un)ă la urechile marelui public. Ar fi o aro)anţă din partea mea să cred că trebuie să ascund anumite informaţii pentru că oamenii nu sunt pre)ătiţi pentru ele. . Structurile instituţiilor moderne de control: )uvernele! sistemul bancar! lumea afacerilor! armatele "i mass+media nu au fost infiltrate de această forţă! ci au fost chiar create de ea! de la bun început. /at fiind rolul e#cepţional pe care l+a 8ucat . Scopul meu nu este acela de a tria informaţiile de dra)ul cititorilor. A)enda <răţiei este un plan multimilenar! care a fost îndeplinit )radat! etapă cu etapă! pentru preluarea centrali$ată a controlului la nivel planetar.peră0 în realitate.

6a fel ca în toate domeniile "tiinţei oficiale! estabilshment+ul istoricilor "i arheolo)ilor inventea$ă propriile teorii! le consideră fapte incontestabile "i i)noră dove$ile cople"itoare care atestă că aceste teorii sunt )re"ite. Cu c t am studiat mai mult această problemă de+a lun)ul anilor! cu at t mai evident mi+a devenit faptul că ori)inea liniilor )enealo)ice "i a planului de preluare a controlului planetar nu are le)ătură cu planeta noastră! ci cu una sau mai multe rase provenite din alte sfere sau dimensiuni ale evoluţiei. *n final! ele î"i dau însă m na! sub imperiul dorinţei de a+"i duce la bun sf r"it marele plan! iar în momentele cheie î"i unesc eforturile pentru a face faţă provocărilor cu care se confruntă A)enda. Cineva i+a descris pe ace"ti oameni ca pe o bandă de t lhari care pun la cale spar)erea unei bănci "i care se ceartă apoi asupra pră$ii.((( de Hilometri pe secundăL! ne+ar trebui @!3 ani ca să a8un)em p nă la steaua cea mai apropiată de sistemul nostru solar. /acă vă întrebaţi care este momentul în care a început toată această poveste a manipulării umanităţii "i a liniilor )enealo)ice care orchestrea$ă :area . Sunt oameni cu o inteli)enţă ascuţită! dar complet lipsiţi de compasiune "i cu convin)erea aro)antă că au dreptul să conducă lumea "i să controle$e masele i)norante pe care le consideră inferioare. Adevărata cabală! cea care ocupă v rful ierarhiei "i care )uvernea$ă rasa umană din umbră! răm ne însă necunoscută marelui public. Sir <rancis CricH! laureatul premiului -obel! afirmă că în universul nostru e#istă apro#imativ &(( de miliarde de )ala#ii! din care numai în )ala#ia noastră e#istă cel puţin un milion de planete care pot susţine viaţa în forma pe care o cunoa"tem noi. Acest tablou mi se pare o descriere e#celentă a <răţiei. Goţi cei care nu se conformea$ă liniei oficial acceptate a istoriei sunt i$olaţi de restul istoricilor "i arheolo)ilor! care fie "tiu că slu8bele! reputaţia "i fondurile pe care le primesc depind de susţinerea versiunii oficiale! fie pur "i simplu nu O . Altfel spus! este vorba de e#tratere"tri. Această cifră spune multe despre nivelul de îndoctrinare al oamenilor! cărora li s+a bă)at în cap că viaţa e#traterestră este o prostie! în timp ce ideea că viaţa a apărut e#clusiv pe această planetă minusculă din univers este considerată o idee credibilăF 9ste suficient să e#aminăm structurile comple#e care e#istau pretutindeni în lume în antichitate pentru a ne convin)e că încă din acele vremuri pe păm nt se afla o rasă avansată. = ndiţi+vă la ce număr am a8un)e dacă am e#trapola aceste date la scara între)ului univers! ca să nu mai vorbim de celelalte dimensiuni ale e#istenţei! aflate în altă )amă de frecvenţă dec t cea percepută de simţurile noastre. Conflictele "i competiţia internă din această structură de putere sunt uria"e. /e+a lun)ul istoriei! diferite facţiuni din interiorul ei au declan"at ră$boaie unele împotriva altora! încerc nd să cucerească puterea absolută. -i se spune pe toate canalele că în acele vremuri nu e#istau pe planeta noastră dec t rase primitive Kprin comparaţie cu umanitatea modernă "i cu nivelul tehnolo)ic actualL! dar această afirmaţie este ridicolă. Scopul acestor „oameni de "tiinţă0 nu este de a educa! ci de a îndoctrina. <răţia nu face e#cepţie de la această re)ulă. Soarele nostru nu este dec t una din cele circa &(( de miliarde de stele din această )ala#ie. /acă am navi)a cu vite$a luminii K3((. %na dintre ele este casa re)ală de 1indsor. /acă mai aveţi încă îndoieli în privinţa e#istenţei vieţii e#traterestre! vă supun atenţiei c teva cifre simple. Copiii <răţiei care repre$intă o ameninţare pentru planurile acesteia Kpe care le respin) sau le încalcăL sunt trecuţi pe linie moartă sau chiar eliminaţi! astfel înc t! la nivelele superioare ale piramidei K"i implicit la cunoa"terea secretă care li se revelea$ă acoloL să nu aibă acces dec t cei absolut „si)uri0. Altele sunt: clanul 2othschild! toate familiile re)ale "i aristocratice din 9uropa! clanul 2ocHefeller! precum "i între)ul Establishment de pe coasta de est a Statelor %nite! care produce pre"edinţi! mari oameni de afaceri! bancheri "i administratori. C teva din aceste linii )enealo)ice sunt cunoscute "i pot fi numite deschis! căci acţionea$ă la vedere.peră! ar trebui să ne întoarcem probabil în timp cu sute de mii de ani. 9ste inevitabil ca un )rup suficient de de$echilibrat pentru a încerca să obţină controlul asupra planetei să conţină diferite facţiuni care se luptă între ele pentru a pune m na pe p r)hiile supreme ale puterii.C nd le vine r ndul să intre în ierarhia <răţiei "i să transfere mai departe "tafeta unei noi )eneraţii! ei sunt de8a oameni profund de$echilibraţi! din cau$a modului în care au fost educaţi de mici.

aalbeH! o localitate situată la nord+est de . Grăind în armonie cu fiinţele divine $e%tratere trii&'. Aud tot timpul diferiţi credincio"i cre"tini ne) nd că . Cu at t mai dramatic trebuie să fi fost acest fenomen în lumea antică invadată de fiinţe venite din alte sisteme stelare sau dimensiuni! care au cobor t pe păm nt în navele lor infinit mai avansate dec t tot ce e#istă la ora actuală Kcel puţin! conform versiunii oficialeFL. . . -umai astfel poate fi e#plicat misterul fenomenalelor cuno"tinţe de astronomie pe care le deţineau popoarele din antichitate. De întrea)a planetă e#istă structuri uluitoare clădite cu mii de ani în urmă! care nu ar fi putut fi create dec t cu o tehnolo)ie cel puţin e)ală cu a noastră Kde multe ori superioarăL. Dovestea s+a petrecut cu c teva mii de ani înainte de ChristosF %n alt bloc de piatră din apropiere c ntăre"te apro#imativ &((( de tone K)reutatea a trei avioane cu reacţieL. 9#istă nenumărate le)ende în întrea)a lume care vorbesc de o 9pocă de Aur a umanităţii! distrusă de un cataclism "i urmată de o „cădere a omului0. *n Deru e#istă misterioasele 6inii -a$ca. *n realitate! Vechiul Gestament abundă de asemenea referiri. 9"ti nebun0. Ge#tele din Vechiul Gestament "i din alte lucrări! precum "i întrea)a tradiţie orală a antichităţii! descriu această rasă sub denumirea de „$ei0. -u putem avea nici o îndoială că în acele vremuri s+a produs o infu$ie de tehnolo)ie avansată! care mai t r$iu s+a pierdut.aalbeH! :area Diramidă de la =i$eh "i alte asemenea structuri uimitoare nu putea proveni dec t de la o rasă avansată! care trăia în acele vremuri în mi8locul unei populaţii mult mai primitive. 6a . Dăm ntul era mai frumos atunci dec t astă$i! produc nd în mod spontan o mare varietate de fructe. %n influ# tehnolo)ic provenit din afara planetei sau dintr+o altă sursă ar fi sin)ura e#plicaţie a ma8orităţii „misterelor0 pe care istoricii oficiali le tratea$ă astă$i printr+o tăcere asur$itoare. -umai în acest fel pot fi e#plicate incredibilele trăsături ale construcţiilor antice! dar "i misterul ine#plicabil al unor civili$aţii precum cea e)ipteană "i cea sumeriană Kţinutul Shinar! de care vorbe"te .iblia pomene"te ceva de „$ei0.amenii trăiau la fel ca "i Qeii! fără vicii sau pasiuni! fără conflicte "i fără să muncească din )reu. Cuv ntul „/umne$eu0 folosit frecvent în acest te#t este o traducere a unor e#presii care însemnau „$ei0! la plural Kde pildă! 9lohim "i AdonaiL. Acela"i lucru este valabil în privinţa tuturor profesiunilor „intelectuale0 "i educaţionale.amenii acelor timpuri au înlăturat păm ntul colorat de la suprafaţă! scoţ nd la iveală un strat de păm nt alb. -u este deloc )reu de înţeles că fiinţele care puteau reali$a opere tehnolo)ice de o asemenea amploare erau privite în acele timpuri drept „$ei0 de către oamenii care nu puteau înţele)e această cunoa"tere avansată.văd mai departe de lun)ul nasului. *n toate culturile lumii e#istă te#te "i le)ende străvechi care descriu „$eii0 ce au adus cu ei această cunoa"tere avansată.ibliaL! care au apărut la apo)eul înfloririi lor "i abia ulterior au început să decadă! de"i cursul normal al evoluţiei ar fi fost să înceapă de pe un nivel inferior "i să avanse$e lent! printr+un proces de învăţare "i acumulare de e#perienţe. Iată cum a descris lumea de dinainte de „cădere0 poetul )rec Eesiod: „. ei î"i duceau $ilele în lini"te "i pace! într+o societate fără ine)alităţi! uniţi prin iubire "i respect reciproc.ă"tina"ii! care nu vă$useră în viaţa lor un avion! au cre$ut că ace"tia erau $ei "i au făcut din ei nucleul unei noi reli)ii. %nele sunt at t de mari înc t nu pot fi vă$ute în între)ime dec t de la 33( de metri altitudineF *n mod evident! cunoa"terea care a permis construirea minunilor de la -a$ca! . Cărui constructor modern i s+ar putea cere să facă a"a ceva? „Să fac C9F? ar stri)a el. Drin anii P3(! aviatorii americani "i australieni au ateri$at în ni"te $one îndepărtate din -oua =uinee pentru a aprovi$iona trupele din $onă. Drin această metodă incredibilă au creat ima)ini uria"e de animale! pe"ti! insecte "i păsări.eirut! în 6iban! trei blocuri masive din piatră! fiecare c ntărind ?(( de tone KFL! au fost mutate cu cel puţin O(( de metri "i po$iţionate vertical! la ba$a unui $id st ncos.amenii "i animalele vorbeau aceea"i limbă "i conversau unii cu 5 . Cum a fost posibil ca ni"te )reutăţi at t de mari să poată fi mutate în acele vremuri îndepărtate? Istoricii oficiali nu doresc să răspundă la asemenea întrebări! "tiind unde ar conduce răspunsurile. .

/e"i sunt considerate una din cele mai mari descoperiri arheolo)ice din toate timpurile! la &4( de ani după scoaterea lor la lumină ele continuă să fie i)norate de istoria "i de sistemele de educaţie convenţionale. Acesta a studiat "i a tradus Găbliţele Sumeriene! a8un) nd la conclu$ia că ele descriu e#tratere"tri. Sumerienii numeau această planetă Giamat "i i+au dat porecla de „:onstrul Apelor0. 9ste interesant de remarcat că dacă scoatem apa din . .=I2 KCei Duri! cobor ţi din rachetele lor $burătoareL. 9i susţin că centura de asteroi$i dintre :arte "i Tupiter a apărut ca urmare a unei coli$iuni între una din lunile lui -ibiru "i Giamat. De de altă parte! o orbită eliptică ar fi e#trem de instabilă "i )reu de susţinut. Găbliţele afirmă că AnunnaHi au venit de pe o planetă numită -ibiru! KDlaneta *ncruci"ăriiL! despre care Qecharia Sitchin crede că are o orbită eliptică de 3O(( de ani! care începe undeva între Tupiter "i :arte "i se e#tinde departe în spaţiul cosmic! dincolo de Dluto. /e ce oare? Dentru un motiv c t se poate de simplu: demolea$ă versiunea oficială asupra evenimentelor istorice.=I2 KSara /omnului 2achetelor Qburătoare! sau Sara Celor care Drivesc! conform traducerii lui SitchinL. -u sufereau de bolile bătr neţii! iar trecerea în lumile vieţii superioare se făcea lin "i fără durere! ca "i cum ar fi adormit0. /e aceea! mă voi referi în continuare la aceste tăbliţe din lut ca la Ge#tele sau Găbliţele Sumeriene.ceilalţi $(n mod telepatic'. /upă părerea mea! principalele lui ipote$e sunt corecte! fiind spri8inite de numeroase alte dove$i "i relatări! dar mă îndoiesc că toate detaliile pe care le oferă sunt autentice.ceanul Dacific! ceea ce răm ne este o )aură imensă. Alţi cercetători afirmă că Sitchin s+a folosit de o variantă ulterioară a limbii sumeriene pentru a traduce una anterioară Kmai vecheL! a"a că traducerea lui nu este corectă în proporţie de &((R. -umele sumerian al Gerrei înseamnă „Cea despicată0! căci coli$iunea a produs o )aură mare în planeta ori)inală. Cel mai faimos traducător al acestor tăbliţe este savantul "i autorul Qecharia Sitchin! un istoric care cunoa"te sumeriana! aramaica! ebraica "i alte limbi antice din .NI KCei care au venit din cer pe păm ntL "i /I-.tiinţa modernă a identificat un corp ceresc pe care l+a numit Dlaneta A! situată dincolo de Dluto "i despre care se crede că face parte din sistemul nostru solar. Ge#tele e)iptene afirmă "i ele că $eii au venit în vase celeste. -u este vorba de ni"te $ei mitolo)ici! ci de fiinţe concrete! care trăiau printre oamenii acelor timpuri. *n plus! interpretarea lor trebuie să ţină cont de simbolismul specific limba8ului vremii! care nu trebuie confundat cu adevărul literal. Găbliţele îi numesc pe ace"ti $ei A-. -umele Sumerului era N69-. Străvechiul te#t cunoscut sub numele de Cartea lui Enoh îi nume"te "i el pe $ei „Drivitorii0! la fel ca vechii e)ipteni. Găbliţele sunt relatări scrise ale unor tradiţii orale care vin dintr+o perioadă incredibil de veche! a"a că este )reu de "tiut ce amănunte au fost adău)ate sau omise.%--AN. Conform traducerii sale Kconfirmată de cele ale altor traducătoriL! tăbliţele afirmă că civili$aţia sumeriană! din care derivă numeroase tendinţe ale societăţii moderne! a fost „un dar al $eilor0. Am convin)erea că o bună parte din interpretările lui Sitchin sunt îndoielnice! de"i sunt absolut de acord cu conclu$iile sale )enerale. Ge#tele continuă afirm nd că rămă"iţele planetei Giamat au fost aruncate pe o altă orbită! devenind în final planeta Dăm nt. Savanţii pe care i+am consultat "i în care am încredere cred că Sitchin s+a în"elat în privinţa teoriei sale despre -ibiru! de"i principalele teme susţinute de el pe mar)inea $eilor AnunnaHi sunt corecte. ? .rientul Apropiat "i :i8lociu. Găbliţele Sumeriene traduse de Sitchin descriu cum planeta -ibiru aproape că a provocat la începutul formării sistemului nostru solar distru)erea unei planete care e#ista c ndva între Tupiter "i :arte. 9#presia e)ipteană care îi desemnea$ă pe $ei este -eturu! care se traduce chiar prin „Drivitorii0.

Ace"tia au fost un savant+"ef pe nume 9nHi! /omnul Dăm ntului KNi J păm ntL "i -inHharsa)! cunoscută "i sub numele de -inti K/oamna VieţiiL! datorită cuno"tinţelor ei avansate de medicină. 6a început! continuă Sitchin! e#tracţia minereului de aur se făcea de către muncitori din r ndurile AnunnaHi! dar după o revoltă a minerilor! elita re)ală a $eilor a decis să cree$e o rasă de sclavi care să facă această muncă. Găbliţele descriu felul în care au fost combinate într+o eprubetă )enele AnunnaHi cu cele ale oamenilor pentru a crea astfel o rasă umană „actuali$ată0! capabilă să facă munca de care aveau nevoie AnunnaHi. 9ste ilustrată de multe ori ca o femeie )ravidă. )omo erectus a apărut în Africa acum &!4 milioane de ani.((( de ani în urmă s+a produs o perfecţionare bruscă "i ine#plicabilă a formei fi$ice umane. *ncă "i mai uimitoare este descrierea creării lui homo sapiens de către Găbliţele Sumeriene. Aceasta seamănă cu o potcoavă "i era folosită în antichitatea îndepărtată. Gimp de mai bine de un milion de ani! forma fi$ică a oamenilor a rămas neschimbată! pentru ca peste noapte să apară homo sapiens.((( de aniL.tiinţa oficială păstrea$ă tăcerea în 8urul acestui subiect! sin)urul răspuns pe care s+a dovedit capabilă să+l ofere fiind: „veri)a lipsă0.i totu"i! un biolo) de talia lui Ghomas Eu#leM afirmă că astfel de schimbări nu se pot produce dec t o dată la c teva $eci de milioane de ani.((( de ani în urmă s+a produs o nouă perfecţionare! la fel de bruscă! în urma căreia a apărut homo sapiens sapiens. 9#istă totu"i fapte istorice )reu de contestat! care merită să fie clarificate. /e pildă! tăbliţele descriu natura "i culoarea planetelor -eptun "i %ranus într+o manieră care nu a putut fi confirmată dec t în ultimii aniF :ai mult! ima)inea lor i+a luat prin surprindere pe e#perţii moderni! care se a"teptau la altcevaC "i totu"i! sumerienii "tiau cu c teva mii de ani înainte de Christos aceste lucruri pe care "tiinţa modernă „avansată0 nu le+a descoperit dec t foarte recent. Deste noapte! forma fi$ică umană anterioară! cunoscută sub numele de homo erectus. Spre e#emplu! cu circa B((. . -inHharsa) este simboli$ată în ilustraţiile mesopotamiene de o unealtă cu care se tăia cordonul ombilical. s+a transformat în homo sapiens. forma fi$ică pe care o avem astă$i.((( de ani Kmai probabil &((.((( de ani în urmă! căut nd aur într+o re)iune din ceea ce numim astă$i continentul african. 9#istă însă numeroase amănunte în aceste tăbliţe care pot fi dovedite la ora actuală! printre care se numără "i cuno"tinţele de astronomie ale sumerienilor.Q% Kdepo$itul ad ncL. /upă părerea mea! această poveste cu minele de aur trebuie să aibă "i alte e#plicaţii! fiind )reu de cre$ut că acesta a fost sin)urul motiv pentru care AnunnaHi au venit pe păm nt Kîn ca$ că aveau într+ adevăr nevoie de un motiv specialL. Drincipalele mine erau situate în actualul Qimbab7e! o $onă pe care sumerienii o numeau A. *ncă de la început! noii homo sapiens au fost capabili să vorbească într+un limba8 comple#! iar mărimea creierului a crescut considerabil.. Sitchin afirmă că AnunnaHi au venit pe păm nt cu circa @4(. .Dersonal! am anumite îndoieli le)ate de scenariul -ibiru + Giamat! "i mai ales de perioada care i se atribuie. -oile descoperiri "tiinţifice nu fac dec t să confirme continuu subiectele descrise în Găbliţele Sumeriene. Aurul e#tras de AnunnaHi era trimis pe planeta de ori)ine cu navele lor de la ba$ele situate în . :ai t r$iu i s+a spus :ammi! de unde provine "i cuv ntul „mamă0. Cu cca 34. *ntr+adevăr! anumite studii făcute de Corporaţia An)lo+Americană au scos la iveală dove$i impresionante ale unor săpături făcute în minele de aur în urmă cu cel puţin O(.arati! /iana! :aria! "i multe altele! care au apărut în toată lumea din aceea"i le)endă primordială.rientul :i8lociu. Ideea unor copii creaţi în eprubetă trebuie să fi părut ridicolă în anul &?4(! c nd au fost descoperite tăbliţele! dar a$i ea a devenit realitate. ' . -inHharsa) a devenit mai t r$iu $eiţa+mamă în diferite reli)ii! fiind cunoscută sub nume ca Semiramida! Isis! . Găbliţele pre$intă sistemul solar "i planetele sale! preci$ nd corect po$iţiile! orbitele "i mărimea acestora! lucru cu at t mai uimitor cu c t aceste date nu sunt cunoscute dec t de &4( de ani! de c nd au fost descoperite anumite planete. Găbliţele Sumeriene dau numele celor doi oameni implicaţi în crearea noii rase de sclavi.

9#odul vorbe"te de :oise! care a fost )ăsit de o prinţesă pe vremea c nd era copil! tot într+un co" plutind pe un r u! după care a fost crescut de familia re)ală e)ipteană. /e aceea! pentru a înţele)e semnificaţia primordială a =ene$ei "i a le)endei lui Adam! trebuie să ne raportăm la vechile pove"ti sumeriene! pentru a afla cum s+a născut întrea)a poveste. Scopul e#perimentului de acum B+3((. Acelea"i Găbliţe Sumeriene vorbesc de re)ele Sar)on cel . A fost creată de asemenea "i o variantă feminină. -u este e#clus ca însă"i povestea lui <ranHenstein! monstrul uman creat în laborator! să fi fost inspirată de aceste evenimente! fiindcă ea a fost scrisă de :arM ShelleM! soţia marelui poet iar cei doi soţi erau iniţiaţi de ran) înalt ai unei societăţi secrete aparţin nd acestei reţele mondiale care controlea$ă întrea)a cunoa"tere e$oterică de mii de ani.Iată cum descriu Găbliţele Sumeriene crearea rasei de sclavi de către $eiţa+mamă: „9i s+au închinat "i au ru)at+o pe $eiţă! :oa"a $eilor! înţeleapta născătoare: /ă viaţă unei creaturiF Creea$ă o rasă de lucrătoriF Creea$ă un lucrător primitiv! care să ducă 8u)ulF 6asă+l să ducă 8u)ul lui 9nlil "i să facă munca $eilorF0 9nlil era comandantul AnunnaHi! iar 9nHi era fratele său vitre)./I. Dotrivit sumerienilor! ovulul uman necesar pentru crearea lui 6ulu>Adam a provenit de la o femeie din Ab$u! în Africa! iar descoperirile cele &( .ătr n! care a fost descoperit pe vremea c nd era doar un bebelu" plutind pe r u într+un co" de răchită! după care a fost crescut de familia re)ală. Germenul sumerian GI înseamnă at t coastă c t "i viaţă! iar traducătorii au făcut o nouă )re"eală d ndu+i prima semnificaţie. o fiinţă pe care sumerienii o numeau 6%. 6a r ndul ei! 9va Kcea care are viaţăL nu a fost creată dintr+o coastă! ci din acela"i principiu care conţine viaţa: celulele vii.6% era un amestec hibrid născut din fu$iunea )enelor lui homo erectus "i ale „$eilor0. Vechiul Gestament este un e#emplu clasic de reciclare reli)ioasă a vechilor le)ende! care a dat na"tere tuturor reli)iilor de mai t r$iu. *n timp ce sumerienii vorbeau de 9din! =ene$a vorbe"te de =rădina 9denului K=rădina lui 9denL. Găbliţele mai afirmă că 9nHi "i -inHharsa) au descoperit în cele din urmă proporţia )enetică 8ustă! în urma căreia s+a născut primul homo sapiens. -umele biblic al acestui prim om este Adam. 9nHi "i -inHharsa) au încercat multe variante p nă să descopere amestecul potrivit de )ene. Cuv ntul sumerian pentru om era 6%! iar rădăcina sa însemna sclav sau servitor! fiind folosită "i cu referire la animalele domestice.KSăla"ul Celor /repţiL. Cuv ntul este le)at de numele sumerian al $eilor lor! /I-.=I2 KCei /repţi din 2acheteL. Iar lista acestor „coincidenţe0 continuă la nesf r"it. Aici trăiau $eii! AnunnaHi.IG! care înseamnă „ce conţine viaţă0. 6%. Sursa celor două te#te este evidentă.6% KCel născut dintr+un amestecL.((( de ani a fost să cree$e un sclav! un fel de albină lucrătoare umană. *n realitate! Adam nu a fost creat dintr+un pumn de ţăr nă! ci din ceva ce conţine viaţă! adică din ni"te celule vii. Qecharia Sitchin afirmă că traducerea e#presiei „m nă de ţăr nă0 s+a făcut din cuv ntul ebraic tit Kbiata mamăL! derivat la r ndul lui din cuv ntul sumerian GI. Găbliţele Sumeriene vorbesc de 9.abilonul se afla în fostul Sumer! a"a că babilonienii "i implicit leviţii cuno"teau vechile le)ende sumeriene. .abilon în 8urul anului 4?O î. =ene$a "i 9#odul au fost scrise de clasa preoţească ebraică! cunoscută "i sub numele de leviţi! după ce ace"tia au fost du"i în . 9i au creat oameni cu tot felul de defecte! hibri$i 8umătate oameni! 8umătate animale I lucruri oribile! asemănătoare cu cele despre care circulă $vonuri că ar fi e#perimentate în ba$ele subterane e#traterestre răsp ndite astă$i în lume. /e altfel! aceasta a fost condiţia rasei umane încep nd din acele timpuri "i p nă astă$i.Ch.ibliei "i interpretarea literală a limba8ului simbolic folosit în aceasta a condus la pierderea semnificaţiei ori)inale a te#tului "i la povestea fantasma)orică a =ene$ei! a"a cum o cunoa"tem astă$i. Cei care conduc planeta de mii de ani! la început deschis! iar la ora actuală sub acoperire! sunt AnunnaHi. 6eviţii nu au făcut altceva dec t să sinteti$e$e aceste le)ende! d nd astfel na"tere primelor cărţi ale Vechiului Gestament K=ene$a "i 9#odulL. =ene$a afirmă că /umne$eu K$eiiL l+a creat pe primul om! Adam! dintr+o m nă de ţăr nă! după care a creat+o pe 9va dintr+o coastă a lui Adam. Graducerea )re"ită a .

/upă părerea mea! acestea sunt familiile care continuă să controle$e planeta în $ilele noastre. *n anii P?(! /ou)las 1allace de la 9morM %niversitM din =eor)ia a comparat A/-+ul Kmatricea vieţii fi$iceL a ?(( de femei "i a tras conclu$ia că acesta provine de la un sin)ur strămo" de se# feminin. Cei doi aveau să devină mai t r$iu mari rivali! încerc nd să c "ti)e controlul suprem asupra planetei. AnunnaHi aveau numeroase conflicte "i ră$boaie între ei! purtate cu arme de înaltă tehnolo)ie.((( de ani. 9le fac parte din acela"i trib "i sunt înrudite )enetic. 9nHi! primul născut al lui Anu! îi era subordonat lui 9nlil! din cau$a obsesiei pentru puritate )enetică a AnunnaHi. <amiliile re)ale "i aristocratice din 9uropa sunt un e#emplu perfect în această direcţie! la fel ca "i cele de pe coasta de est a Statelor %nite. :ama lui 9nlil era sora vitre)ă a lui Anu! lucru care făcea ca 9nlil să aibă )ene mai apropiate de ale lui Anu dec t 9nHi. Găbliţele Sumeriene descriu felul în care oamenii au primit capacitatea de a procrea de la 9nHi! lucru care a condus la o adevărată e#plo$ie a populaţiei umane! care ameninţa să+i cople"ească de tot pe AnunnaHi! al căror număr nu a fost niciodată prea mare. 6a r ndul lui! 1esleM . 2ă$boaiele fratricide ale $eilor pentru supremaţie sunt descrise în traducerea lui Sitchin! dar "i în alte te#te străvechi! precum Vedele indiene. Acela"i e#periment a fost făcut de 2ebecca Cann de la %niversitatea din California! care a comparat A/-+ul a &@5 de femei de ori)ini rasiale "i )eo)rafice diferite! descoperind că mo"tenirea lor )enetică este comună "i provine de la un sin)ur strămo" care a trăit acum &4(+3((./% KCasa din clădirea îndepărtatăL! cuv nt din care s+a născut mai t r$iu earth K„păm nt0 în limba en)le$ăL. "i fratele vitre) al acestuia! 9nlil.rientul :i8lociu! inclusiv abori)ene din Australia "i -oua =uinee! a tras conclu$ia că toate aveau acela"i strămo" comun de se# feminin! care a trăit în Africa! cu &@(+B'(. Ge#tul nu poate fi înţeles dec t în sensul că Anu stătea cea mai mare parte a timpului în munţii înalţi din . <acţiunile lui 9nlil "i 9nHi se luptau pentru a obţine controlul. 6e)endele sumeriene povestesc că fiii $eilor AnunnaHi erau && . Găbliţele ulterioare descriu cum AnunnaHi au creat linii )enealo)ice care să )uverne$e umanitatea în numele lor. Ace"tia au fost 9nHi! cel despre care Găbliţele afirmă că l+a creat pe homo sapiens. :a8oritatea cercetătorilor sunt de acord că 9nHi era de partea umanităţii! dar după părerea mea! ceea ce î"i doreau ambele )rupări era să obţină controlul asupra planetei. 9le nu se încruci"ea$ă între ele din snobism! ci pentru a menţine o structură )enetică ce le conferă anumite capacităţi! în special aceea de a construi nave cosmice "i de a se manifesta în alte forme.mai recente din domeniul antropolo)iei atestă că homo sapiens a apărut pentru prima oară în Africa. %n alt studiu efectuat pe &4( de femei americane din linii )enetice provenite din 9uropa! Africa "i . Dersonal! cred că rasa umană s+a născut din mai multe surse! nu doar din AnunnaHi. „Gatăl nostru care e"ti în ceruri0? Asau Anu la aHHadieni stătea cea mai mare parte a timpului în cer! împreună cu soţia sa! Antu! "i nu vi$ita dec t rareori planeta! pe care ei o numeau 9. Cel puţin aceasta este traducerea lui Qecharia Sitchin. Găbliţele Sumeriene descriu cum AnunnaHi au creat re)alitatea! pe care o numesc =uvernarea lui Anu! conducătorul $eilor. Găbliţele Sumeriene "i le)endele aHHadiene ulterioare pre$intă numele "i ierarhia $eilor AnunnaHi.((( de ani în urmă. %nul din ora"ele sumeriene se numea chiar 9ridu. 9i îl numesc pe „Gatăl0 $eilor A-! cuv nt care înseamnă cer. Goate familiile <răţiei sunt obsedate de puritatea s n)elui "i liniile )enealo)ice încruci" ndu+se între ele fără să ţină cont de iubire. A"a se e#plică de ce familiile <răţiei au fost obsedate dintotdeauna de încruci"area )enetică! e#act cum sunt descri"i AnunnaHi în Găbliţele Sumeriene. Voi oferi mai multe detalii ceva mai t r$iu. Găbliţele afirmă că Anu "i+a trimis doi fii să )uverne$e păm ntul.rientul Apropiat! acolo unde se crede că e#ista =rădina 9denului sau re"edinţa $eilor! de unde nu făcea dec t rareori vi$ite în c mpiile din Sumer.ro7n de la %niversitatea din :ichi)an! după ce a e#aminat A/-+ul a B& de femei cu structuri )enetice diferite din diverse re)iuni ale lumii! a conchis că acesta provine de la o sursă unică! ce a trăit în Africa! acum &?(+3((.2I.((( de ani.

Găbliţele Sumeriene nu fac e#cepţie. 9schimo"ii din =roenlanda le+au povestit misionarilor că cu mult timp în urmă păm ntul s+a răsturnat.implicaţi tot timpul în aceste ră$boaie. Sitchin afirmă că acestea povestesc felul în care AnunnaHi au părăsit planeta în navele lor $burătoare! în timp ce păm ntul se acoperea de ape! "ter) nd de pe suprafaţa sa cea mai mare parte a umanităţii. Dractic toate descriu însă marele potop! un val uria" de apă care a măturat între)ul păm nt. Aceste societăţi au e#istat dintotdeauna pe păm nt! transmiţ nd o cunoa"tere înaltă unui )rup restr ns de oameni! dar ne) nd+o maselor lar)i. :ulţi oameni susţin că aceste continente erau )uvernate de rase foarte avansate. Dăm ntul s+a de$echilibrat "i s+a scufundat în partea de sud+est! ceea ce a determinat o inundare a acestei $one cu apa mărilor "i oceanelor venită dinspre nord+vest.L! un filo$of din =recia Antică "i iniţiat de ran) înalt al unei societăţi secrete K"coală a misterelorL. Goate aceste relatări sunt str ns asociate cu le)endele despre Atlantida "i :u K6emuriaL! două continente imense! unul situat în $ona . Anumite te#te chine$e străvechi descriu felul în care pilonii pe care se spri8ină cerul s+au prăbu"it! iar soarele! luna "i stelele s+au apropiat de păm nt! undeva în nord+vest! unde cerul s+a înclinat. :iturile bra$iliene descriu o e#plo$ie a cerului! din care pe păm nt au că$ut bucăţi mari! care au ucis pe toată lumea! în timp ce păm ntul "i cerul î"i inversau locurile. Se crede că ele s+au scufundat în mare în circumstanţele descrise mai sus! lăs nd în urma lor numai c teva insuliţe! precum Insulele A$ore! rămă"iţe ale )loriei lor de altădată. .ceanului Atlantic! iar celălalt în locul actual al . 6or li se adau)ă nenumăratele le)ende "i tradiţii care descriu aceste evenimente "i care provin din 9uropa! Scandinavia! 2usia! Africa! Australia! -oua Qeelandă! Asia! China! Taponia . %nele din aceste relatări descriu "i o căldură foarte mare! care a adus apa mării la stadiu de fierbere! în timp ce altele vorbesc despre munţi în flăcări! dispariţia soarelui "i a lunii "i întunericul care a urmat! despre ploi de s n)e! )heaţă "i pietre! despre alunecări de teren! prăbu"irea cerului! înălţarea "i scufundarea păm ntului! dispariţia unui continent uria" "i o )laciaţiune.Ch. Istoria oficială contestă afirmaţia lui Dlaton cum că acest continent ar fi e#istat! sub prete#tul anumitor discrepanţe istorice din relatarea sa! dar e#istă dove$i )eolo)ice care susţin această te$ă. /ove$ile )eolo)ice "i biolo)ice care susţin această te$ă sunt cople"itoare.! pe păm nt s+a produs o catastrofă )reu de ima)inat Ksau mai de)rabă un lanţ de catastrofeL.iblia descrie momentul în care soţia lui 6ot s+a uitat în spate "i a fost transformată într+un st lp de sare. 9ste vorba de urma"ii lui 9nHi "i 9nlil! cei doi fraţi vitre)i care au devenit rivali.((( "i @. <ăc nd referire la te#tul sumerian ori)inal! Sitchin afirmă că pasa8ul trebuie tradus altfel: soţia lui 6ot a fost transformată în vapori! ima)ine mai veridică în ca$ul unei e#plo$ii nucleareF Goate culturile antice ale lumii conţin referiri la :arele Dotop.ceanului Dacific. 6e)endele peruviene susţin că An$ii s+au format într+o perioadă c nd cerul s+a ră$boit cu păm ntul.((( î. Ima)inile uria"ului val mareic produs de impactul cu cometa din filmul *eep +mpact vă poate a8uta să vă faceţi o idee despre ceea ce trebuie să se fi petrecut pe păm nt în acele timpuri. Atlantida a fost descrisă de Dlaton K@B5+3@5 î. *n sf r"it! indienii Eopi din America de -ord povestesc în le)endele lor că: „Dăm ntul s+a $)uduit "i a fost acoperit de ape! cu e#cepţia unui mic teritoriu0. 9ste incontestabil faptul că! între anii &&.rientul :i8lociu! continentul american! practic de pretutindeni. 9ste posibil ca una din bătăliile pe care le+au purtat între ei să fi fost cea care a distrus ora"ele biblice Sodoma "i =omora! locali$ate cel mai probabil în sudul :ării :oarte! unde nivelul radioactivităţii răm ne p nă astă$i cu mult peste media obi"nuită. *n America! le)endele indienilor Da7nee descriu un fenomen asemănător petrecut într+o perioadă în care steaua nordului "i steaua sudului "i+au inversat po$iţiile! vi$it ndu+se reciproc. Gradiţiile din America de -ord vorbesc de apariţia unor nori uria"i "i de un val de căldură at t de mare înc t apa r urilor "i oceanelor a început să fiarbă. Insulele A$ore! despre care se crede că sunt o rămă"iţă a continentului Atlantidei! sunt situate la mi8locul crestei atlantice! un lanţ muntos care face le)ătura cu o linie de fractură ce încon8oară întrea)a planetă pe o distanţă de 5B.((( de &B .Ch.

((( de ani K8umătate dintr+o /uga'.((( de aniL are o mare relevanţă pentru epoca pe care o trăim în pre$ent. Să vă mai pre$int c teva fapte pe care marea ma8oritate a oamenilor nu le cunosc: :unţii EimalaMa! An$ii "i Alpii nu au atins actuala lor înălţime dec t acum &&. 6e)endele privind dispariţia unor nave "i avioane în această re)iune sunt e#trem de numeroase.((( de ani! dar încă mai poate fi )ăsită pe fundul mării din 8urul Insulelor A$ore! lucru care confirmă alte descoperiri )eolo)ice recente. A"a cum spuneam mai devreme! consider că principalele teme abordate în Găbliţele Sumeriene sunt autentice! dar nu cred că toate detaliile descrise în acestea se verifică! dacă nu pentru alt motiv! măcar din cau$a imensei perioade de timp care s+a scurs de la sosirea $eilor AnunnaHi! acum @4(.Ch. 6 n)ă . c ine! "i nu de la canarL a avut loc o activitate vulcanică e#trem de intensă.olivia! este lacul navi)abil situat la cea mai mare altitudine din lume! respectiv de @B(( de metri.((( de ani! în timp ce relatările scrise nu datea$ă dec t de c teva mii de ani. *n perioada despre care Dlaton su)erea$ă că a marcat sf r"itul Atlantidei at t în Insulele A$ore c t "i în Insulele Canare Knume care vine de la canis .eographic: „<ie păm ntul s+a scufundat cu c ţiva Hilometri! fie nu putem dec t să tra)em o conclu$ie uimitoare0. 6acul Giticaca! situat la )raniţa dintre Deru "i .((( de ani "i este numită în cultura indiană /uga. 6ava se de$inte)rea$ă în apa mării în circa &4. .ermudelor! situat între Insulele . /e pildă! nisipul prelevat de la ad ncimi de 3+O Hilometri atestă că actualul fund al mării trebuie să fi fost situat deasupra nivelului apelor relativ recent din punct de vedere )eolo)ic. Chiar "i nivelul la care s+au scufundat cele două porţiuni de păm nt este asemănător. A"a+ $isul Griun)hi al . /ove$ile )eolo)ice "i biolo)ice su)erea$ă de asemenea că activitatea vulcanică ce a provocat scufundarea păm ntului în re)iunea Insulelor A$ore s+a petrecut în acela"i timp cu scufundarea unei mase de păm nt cunoscută sub numele de Apalahia! care făcea le)ătura între ceea ce numim astă$i 9uropa! America de -ord! Islanda "i =roenlanda.((( î. Cu numai &&. păm ntul se apropie de Soarele -e)ru! în timp ce vreme de alţi &3 . pe păm nt s+a produs un cataclism ma8or! care a distrus civili$aţiile e#trem de avansate din punct de vedere tehnolo)ic care e#istau la acea vreme Kperioadă cunoscută sub numele de 9poca de AurL! iar acea dată Ksituată acum apro#imativ &3. Datru plăci tectonice imense: eurasiatică! africană! nord+ americană "i caraibiană se înt lnesc "i se suprapun aici! făc nd ca re)iunea să fie e#trem de instabilă din punct de vedere )eolo)ic. Goate acestea sunt dove$i cople"itoare care atestă că păm ntul a suferit în perioada respectivă o transformare )eolo)ică masivă. 2e)iunea mi8locie a crestei atlantice este una dintre cele mai predispuse $one terestre către cutremure "i erupţii vulcanice. Acest „soare central0 sau )alactic este cunoscut în anumite tradiţii sub numele de „Soarele -e)ru0. Cu si)uranţă! ele au afectat între)ul sistem solar! căci toate planetele pre$intă dove$i ale unor cataclisme ce le+au afectat suprafaţa! atmosfera! vite$a "i un)hiul orbitei sau rotaţiei în 8urul soarelui. Cu si)uranţă! în 8urul anului &&.((( de ani în urmă! întrea)a re)iune era situată la nivelul măriiF /e ce se )ăsesc at t de multe fosile de pe"ti "i de alte animale marine în re)iunile muntoase? Dentru că munţii respectivi au fost situaţi c ndva la nivelul mării! într+o perioadă destul de recentă din punct de vedere )eolo)ic. /e$bateri aprinse "i nu de puţine ori ostile se nasc numai în privinţa datei "i a cau$elor care au provocat aceste schimbări.ceano)raful :aurice 97in) scrie în revista -ational . %nii cercetători cred că timp de &3.ceanului Dacific.Hilometri.((( de ani.imini! un loc situat în interiorul triun)hiului! au fost locali$ate sub ape clădiri scufundate! $iduri! drumuri "i cercuri din blocuri de piatră asemănătoare celor de la Stonehen)e! ba chiar "i piramide. A"a cum planetele sistemului solar se rotesc în 8urul soarelui! între)ul sistem solar se rote"te în 8urul centrului )ala#iei! sau cel puţin al acestei părţi din )ala#ie. Derioada de revoluţie a sistemului nostru solar în 8urul soarelui central este de BO.ermude! sudul <loridei "i un punct situat l n)ă Insulele Antile! a fost de multă vreme asociat cu Atlantida. 9#istă dove$i similare care susţin teoria potrivit căreia continentul :u sau 6emuria s+a scufundat pe fundul .

9l a adunat o serie de informaţii e#trem de detaliate "i foarte interesante care fac le)ătura între lumea antică "i manipularea actuală a <răţiei.((( de ani el se îndreaptă în direcţia opusă. Aceasta este perioada de tran$iţie în care păm ntul se întoarce din nou cu faţa spre lumină. Studiul neoficial al fi$icienilor nu a fost publicat niciodată! dar m+a determinat să caut dove$i pentru o parte din afirmaţiile lor. Ca "i . *n timp ce lucra pentru una din marile corporaţii americane prin anii PO(! fi$icienii acesteia au a8uns la conclu$ia că acum @?(( de ani în sistemul nostru solar a pătruns un corp ceresc uria"! pe care îl cunoa"tem astă$i sub numele de Tupiter.rian este un om cu picioarele pe păm nt! care nu acceptă nici o conclu$ie înainte de a avea dove$i solide. Venus a făcut c teva rotaţii în 8urul Gerrei! după care a intrat pe actuala sa orbită în 8urul soarelui. Aceia"i fi$icieni susţin că aceste mi"cări celeste au provocat un val mareic devastator pe păm nt! cu circa @?(( de ani înainte de Christos. /acă frecvenţele care intră în coli$iune ar fi sin)ulare! aceste cercuri concentrice ar fi situate la distanţe e)ale. Aceste unde interacţionea$ă cu alte unde cosmice! d nd na"tere unor unde verticale care &@ . -umele lui 6ucifer! „Durtătorul 6uminii0 trebuie să fi apărut în acea perioadă! c nd lumina strălucitoare a lui Venus a trecut foarte aproape de planeta Dăm nt. .biectele mai )rele plasate în orice loc de pe platou vor fi atrase către unul din aceste cercuri concentrice! d nd na"tere la r ndul lor unor forme+undă! care vor atra)e către ele obiectele mai u"oare.rian /esborou)h! ei cred că înainte de acel moment :arte avea orbita actuală a păm ntului! în timp ce acesta din urmă se afla mult mai aproape de soare. Celelalte planete s+au de$echilibrat pe orbitele lor! iar Tupiter s+a i$bit de una dintre ele! care se rotea între actualele orbite ale lui Tupiter "i :arte. Darticulele se acumulea$ă pe această linie "i dau na"tere unor cercuri concentrice. 9ste speciali$at în "tiinţa aerospaţială! iar studiile sale au fost folosite de numeroase companii.&3.((( de ani! pentru a se scufunda apoi în întuneric în următoarea perioadă de &3.((( de ani s+a produs un cataclism fantastic! care a pus capăt civili$aţilor de înaltă tehnolo)ie care au e#istat în 9poca de Aur.((( de ani! în urma cataclismului de care am vorbit mai sus "i a conflictelor care au urmat! ceea ce e#plică schimbările accelerate care se produc la ora actuală! dar mai ales tre$irea spirituală )lobală "i uimitoarele evenimente care ne a"teaptă în anii ce urmea$ă.((( de ani. /acă plase$i un obiect pe aceste cercuri vibratorii de particule! el va începe să se rotească în 8urul centrului platoului! purtat de flu#ul ener)etic provocat de interacţiunile undelor. Am a8uns a"adar la conclu$ia că acum &3. /acă împră"tii particule fine pe un platou aflat în vibraţie! acestea se aran8ea$ă e#act ca orbitele planetare ale sistemului nostru solar. <i$icienii afirmă că rămă"iţele acestei planete au devenit centura de asteroi$i pe care o cunoa"tem la ora actuală! iar o parte din Tupiter s+a desprins! devenind actuala planetă Venus. Acest proces afectea$ă întrea)a ener)ie în care trăim cu toţii. C nd undele vibratorii orientate către e#terior se înt lnesc cu cele orientate către interior! din intersecţia lor se na"te o nouă undă! orientată vertical. /acă însă avem de+a face cu un spectru de frecvenţe! a"a cum se înt mplă în sistemul nostru solar! ele sunt situate la distanţe ine)ale! în funcţie de presiunile vibratorii. Am un prieten în California! . -umeroase culturi au de$voltat o veritabilă obsesie faţă de Venus! căreia i se aduceau inclusiv sacrificii umane. A fost oare însă acest cataclism unicul de această anver)ură? Anumite dove$i su)erea$ă un răspuns ne)ativ la această întrebare. *n sistemul nostru solar! cele mai puternice unde sunt emise de soare! care repre$intă ''R din masa totală de materie a sistemului solar. /e aceea! aceste cicluri sunt e#trem de diferite între ele! planeta fiind scăldată într+o lumină po$itivă timp de &3. . Cele mai vechi relatări astronomice din :esopotamia "i America Centrală nu includ planeta Venus! care apare doar în te#tele ulterioare.rian /esborou)h! un cercetător "i om de "tiinţă pentru care am un respect deosebit. Interesant este faptul că 9poca de Aur pare să se fi încheiat acum &3. *n timp ce Venus era proiectată în spaţiu Ksub forma unei mase de materieL! ea a distrus atmosfera "i viaţa de pe planeta :arte! după care a intrat sub influenţa c mpului )ravitaţional al păm ntului.

Schimbarea dramatică de temperatură de la poli trebuie să fi intrat în coli$iune cu masele de aer cald! provoc nd furtuni devastatoare! precum cele descrise în folclorul chine$. Aceasta a fost schimbată nu doar de sosirea )heţii! ci "i de distru)erea stratului alcătuit din vapori de apă care încon8ura păm ntul! descris în =ene$ă "i în alte te#te antice. <i$icienii care au lucrat cu /esborou)h afirmă că presiunea creată de orbitele lui „Venus0 în 8urul păm ntului trebuie &4 . Această teorie se adevere"te. C nd două corpuri se îndreaptă către coli$iune! cel cu masa mai mică începe să se de$inte)re$e întotdeauna în 8urul 6imitei 2oche. <enomenul descris de fi$icienii respectivi intră cu si)uranţă în această cate)orie. . -u a e#istat nici o epocă )laciară! a"a cum su)erea$ă "tiinţa oficială. D nă acum 5((( de ani! polii păm ntului nu erau acoperiţi cu )heaţă. Contrar anumitor convin)eri populare! mamuţii nu trăiau în re)iunile fri)uroase! ci în stepele din ţinuturile cu climă temperată.rice fenomen care ar distru)e această armonie a interacţiunii vibratorii ar afecta cercurile concentrice de ener)ie! iar dacă ar fi suficient de puternic! ar putea schimba chiar orbitele planetelor. Acest fenomen ar putea e#plica misterul mamuţilor )ăsiţi în)heţaţi în locurile în care se aflau. Aceasta este doar una din ilu$iile pe care încearcă să le întreţină oculta mondială. *n vi$iunea lui! Venus trebuie să fi fost o cometă cu coadă de )heaţă. :iliarde de tone de )heaţă la o temperatură de minus B53 )rade Celsius trebuie să fi că$ut în re)iunile polare! în)heţ nd totul în numai c teva clipe. Cercurile de unde verticale e#istă în 8urul soarelui independent de planete "i nu au nevoie de acestea pentru a se forma. Scenariul de mai sus ar e#plica această anomalie. /esborou)h crede că e#act acest lucru s+a înt mplat atunci c nd imensele presiuni vibratorii ale „cometei0 Venus au trecut pe l n)ă :arte "i pe l n)ă păm nt! arunc ndu+le pe orbite diferite. . *naintea acestui cataclism incredibil Keventual "i a altoraL! păm ntul avea o climă tropicală pe întrea)a sa suprafaţă! lucru demonstrat de plantele fosili$ate. /e aceea! numărul orbitelor ener)etice care încon8oară soarele este mai mare dec t cel al planetelor! iar dacă un corp ceresc este aruncat afară de pe orbita sa! el se va înscrie mai devreme sau mai t r$iu pe o altă orbită ener)etică! atunci c nd forţa inerţiei îi va permite.ibliei! se pune întrebarea: „/e unde a venit )heaţa?0 /upă părerea mea! răspunsul este cel pe care l+am dat mai sus. *n ca$ul de faţă! )heaţa din coada „cometei0 Venus trebuie să fi fost proiectată către păm nt! trec nd prin Centura Van Allen Kcare absoarbe o mare parte din radiaţiile periculoase emise de soareL! unde a fost ioni$ată>ma)neti$ată! fiind apoi atrasă de polii ma)netici ai păm ntului. 9le creea$ă la r ndul lor cercuri vibratorii de mai mică intensitate în 8urul lor! care atra) corpurile cere"ti mai u"oare. *n Cartea lui Iov! considerată un te#t de ori)ine arabă mult mai vechi dec t restul .)enerea$ă acelea"i cercuri concentrice sau c mpuri vibratorii în 8urul soarelui ca în e#emplul de mai sus. Corpurile mai )rele! planetele! sunt prinse în aceste orbite "i se rotesc în 8urul soarelui. Acest strat asi)ura un climat tropical pretutindeni în 8urul păm ntului! dar a dispărut subit. :asa de )heaţă din re)iunile polare este mai mare la poli dec t în $ona periferică! de"i acolo nin)e cel mai puţin. planetă nu face altceva dec t să se înscrie pe una din aceste orbite care e#istă de8a. /acă privim „dove$ile0 pe care le pre$intă "tiinţa oficială pentru a 8ustifica ideea convenţională a unei )laciaţiuni "i felul în care sunt contra$ise acestea de realitate! este de+a dreptul uimitor cum a putut fi acceptată o asemenea e#plicaţie stupidă. %n e#emplu îl repre$intă luna păm ntului. -u se "tie cum! aceste re)iuni au în)heţat într+o sin)ură clipă. C nd Venus s+a apropiat de păm nt atin) nd un punct numit 6imita 2oche Kun fel de aparat vibratoriu de si)uranţăL! )heaţa trebuie să se fi de$inte)rat. Acest lucru ar e#plica inclusiv hărţile detaliate ale re)iunilor polare pe care le aveau anticii înainte de căderea )heţii. 9#istă mamuţi )ăsiţi în)heţaţi în timp ce m ncauF Acum mesteci ceva! "i în clipa următoare te tre$e"ti o păpu"ă de )heaţăF /acă e adevărat că această )heaţă ioni$ată a că$ut de pe Venus! atunci cantităţile cele mai mari trebuie să se fi acumulat în re)iunea polilor ma)netici ai păm ntului! din cau$a puterii de atracţie a acestora.

/esborou)h adau)ă că! după &O . :isiunea spaţială Dathfinder a arătat că rocile marţiene nu sunt suficient de erodate pentru a putea fi mai vechi de &(. Goate aceste ipote$e sunt susţinute de dove$i descoperite pe :arte.Ch. Valul mareic trebuie să fi produs la suprafaţa păm ntului o presiune de o tonă pe centimetru pătrat! cre nd noi lanţuri muntoase "i transform nd toate creaturile vii în fosile în mai puţin de o oră. VeliHovsHi estima că acest fenomen s+a produs în 8urul anului &4(( î.! c nd a e#plodat marele vulcan de pe insula )reacă Santorini! iar civili$aţia minoică de pe Creta a dispărut peste noapte. 6a ora actuală! clima de pe :arte este at t de rece înc t apa ar în)heţa instantaneu! iar atmosfera sa )oală Kaproape de starea de vidL ar determina vapori$area bruscă a apei.Ch. Schelete umane străvechi descoperite l n)ă Stonehen)e! în An)lia "i de+a lun)ul coastei de vest a <ranţei! pre$intă caracteristici na$ale "i ale coloanei vertebrale specifice femeilor africane. Dlaton a scris în lucrarea sa intitulată 0egile că a)ricultura a început să fie practicată la altitudini înalte după ce un val )i)antic de apă a acoperit re)iunile de "es. C nd Venus a fost foto)rafiată de sonda spaţială :ariner &(! multe din descrierile lui VeliHovsHi s+au dovedit corecte! inclusiv rămă"iţele unei co$i de cometă.! nivelul apei oceanelor a scă$ut cu B(R! au apărut lacuri )laciare în California! iar marele lac din re)iunea e#trem de fertilă a Saharei a secat! transform nd întrea)a re)iune în de"ertul pe care îl cunoa"tem astă$i.((( de plante sălbatice adunate din întrea)a lume "i a descoperit că acestea î"i au ori)inea în numai opt re)iuni diferite! toate muntoase. /e altfel! la ora actuală nu se mai produc fosile de acest fel. "i chiar mai recent s+au succedat o serie de cataclisme. /esborou)h susţine că înainte de producerea cataclismului provocat de Venus! pe :arte Ka cărui climă era mult mai apropiată de cea a păm ntului actualL a trăit o rasă albă.((( de ani. 6a fel ca "i ceilalţi fi$icieni cu care a lucrat! . /iferiţi cercetători î"i respin) reciproc descoperirile sub prete#tul că perioadele în care s+au produs aceste catastrofe nu coincid. 9l este convins că ace"ti marţieni albi au construit piramidele foto)rafiate pe :arte "i s+au luptat cu o rasă nea)ră! încerc nd să cucerească păm ntul. Dietrele artificiale obţinute prin tehnolo)ia modernă sunt create prin aplicarea unor presiuni de acest fel. /acă este adevărat că marile canioane de pe suprafaţa lui :arte au fost provocate de torente de apă! a"a cum afirmă oamenii de "tiinţă! clima de pe această planetă trebuie să fi fost mult mai caldă. .((( "i &4(( î.să fi provocat un val mareic cu o înălţime de peste 3 Hm! ipote$ă care ar e#plica de ce a început practicarea a)riculturii la altitudini de peste 3((( de metri. Acestea sunt ră$boaiele „$eilor0 descrise în numeroase te#te antice! inclusiv în Vedele hinduse. *n realitate! este aproape cert faptul că în perioada de timp cuprinsă între &&. *n ca$ contrar! copacii s+ar fi descompus p nă să apuce să se fosili$e$e. *n vi$iunea acestuia! în timp ce rătăcea prin sistemul nostru solar! „cometa0 Venus s+a ciocnit de :arte. Dsihiatrul "i scriitorul evreu+rus Immanuel VeliHovsHi a provocat un adevărat scandal în mediul "tiinţific din anii U4(! su)er nd că păm ntul a suferit daune devastatoare în perioada c nd Venus era o cometă "i a trecut prin apropierea sa! înainte de a se instala pe actuala sa orbită. /esborou)h crede că distanţa mult mai apropiată de soare a păm ntului la acea vreme a făcut ca primele rase de oameni să fi fost cele ne)re! a căror pi)mentaţie a pielii le permitea să re$iste mai bine în faţa ra$elor ar$ătoare ale astrului solar. Studiul fi$icienilor mai susţine că :arte a fost devastat de coli$iunea cu Venus! fiind aruncat de pe orbita sa.otanistul -iHolai Ivanovici Vavilov a studiat mai mult de 4(. 9l a urmat un traseu eliptic nere)ulat! e#trem de instabil! care îl făcea să treacă între păm nt "i lună la fiecare 4O de ani.rian /esborou)h crede că a e#istat o vreme c nd păm ntul se afla mult mai aproape de soare! iar :arte se rotea în locul său Kpe orbita actuală a păm ntuluiL. *n cele din urmă! :arte s+a instalat pe actuala orbită! dar la acea vreme viaţa de pe suprafaţa sa trebuie să fi dispărut de mult. Se pare că ultima astfel de trecere s+a produs în 8urul anului &4(( î. Ima)inile luate de :ariner ' de pe :arte susţin de asemenea teoriile lui VeliHovsHi.Ch.Ch. 9le nu pot fi dec t re$ultatul evenimentelor catastrofice descrise mai sus! spune /esborou)h. Au fost descoperiţi copaci între)i fosili$aţi! lucru imposibil dacă nu s+ar fi petrecut instantaneu. *n aceea"i perioadă cuprinsă între &O((+&4(( î.

%luitor este faptul că anumiţi oameni de "tiinţă au evidenţiat că dacă oamenii albi sunt scufundaţi în recipiente în care sunt privaţi de percepţii sen$oriale& perioade mai lun)i de timp! ritmul lor circadian intră pe o frecvenţă de o oră "i B@ de minute! care corespunde perioadei de rotaţie a lui :arte! nu a păm ntuluiF Acest fenomen nu se produce în ca$ul celorlalte rase! care sunt într+o re$onanţă perfectă cu rotaţia păm ntului. /upă ce civili$aţiile "i+au revenit după cataclismul din 8urul anului &&. Supravieţuitorii s+au încadrat în două cate)orii: cei de ori)ine ma8oritar e#traterestră! care deţineau cuno"tinţe avansate! "i oamenii obi"nuiţi! sau rasa sclavilor! care nu deţineau asemenea cuno"tinţe. Cei din prima cate)orie s+au împărţit "i ei în două tabere. /ar! fie ce+ o fiF -u am dat niciodată înapoi în faţa unor asemenea ar)umente. %nii doreau să î"i utili$e$e cuno"tinţele într+o manieră constructivă! comunic ndu+le umanităţii! iar ceilalţi doreau să le păstre$e numai pentru ei! pentru a le putea folosi în scop de manipulare "i control. /upă părerea mea! toate opiniile pre$entate pe scurt în acest capitol despre cataclismele care s+au abătut asupra păm ntului în perioada cuprinsă între &&. Cu si)uranţă! „creierul0 care s+a ascuns în spatele civili$aţiei e)iptene! cel puţin încep nd din perioada din 8urul anului 3((( î. Dlatoul =i$eh Kunde se află :area DiramidăL era cunoscut anterior sub numele de 9l+Nahira! derivat din substantivul arab 9l+Nahir! care este chiar numeleV planetei :arte. Ge#tele antice arată că sistemul de măsurare a timpului era foarte str ns le)at de :arte! una din datele cheie ale calendarului fiind &4 martie Ksau Idele lui :arteL! la fel ca "i data de BO octombrie. Cercetările pe care le+am făcut personal susţin această ipote$ă! de"i e#istă încă multe întrebări rămase fără răspuns. Cei care au reu"it! au fost nevoiţi să o ia de la început! fără să dispună I cel puţin într+o primă fa$ă I de cuceririle lor tehnolo)ice.Ch. Ca#itolul ) . 6upta dintre cele două )rupări pentru folosirea aceleia"i cunoa"teri a continuat p nă astă$i. /e pildă! Camelot nu înseamnă altceva dec t . *nceputul acestui interval a marcat sf r"itul 9pocii de Aur "i al civili$aţiilor e#trem de avansate tehnolo)ic care au e#istat p nă atunci pe păm nt.Ch. &5 . Drima dată marca începutul primăverii! iar cea de+a doua sf r"itul anului în calendarul celtic. sunt mai mult sau mai puţin adevărate.cataclism! marţienii albi au rămas blocaţi pe păm nt fără tehnolo)ia lor! în condiţiile în care planeta mamă era complet devastată.ra"ul lui :arte. /upă părerea mea! AnunnaHi "i marţienii albi de care vorbe"te . 6e)endele Sf ntului =raal "i ale re)elui Arthur au "i ele o le)ătură cu această temă. A"a se e#plică apariţia primelor rase albe de pe păm nt. Voi continua pe mar)inea acestui subiect! introduc nd un element nou! care va împin)e la apo)eu incredulitatea multora. %na din temele care se re)ăse"te însă în toate aceste relatări este cea referitoare la manipularea umanităţii de o rasă avansată din punct de vedere intelectual Kdar nu "i spiritualL! de ori)ine e#traterestră.! au fost fenicienii! o rasă albă cunoscută "i sub alte nume. :ulţi dintre e#tratere"tri "i marea ma8oritate a oamenilor de pe Gerra nu au supravieţuit însă acestor evenimente.((( î.! celelalte catastrofe au adus noi devastări de+a lun)ul mileniilor care au urmat! iar umanitatea a fost nevoită să o ia de mai multe ori de la început. /esborou)h crede că ace"ti marţieni albi erau rasa e#trem de avansată cunoscută în lumea antică sub numele de fenicieni sau arieni "i că ace"tia au început un lun) proces de recucerire a puterii lor tehnolo)ice! pierdută după distru)erea suprafeţei planetei :arte "i devastarea planetei păm nt.*+u %#une nimic de%#re re#tile.rian /esborou)h nu sunt aceia"i oameni! de"i nu este e#clus să fi e#istat o le)ătură )enetică între ei. Sunteţi pre)ătiţi? :i+a" fi dorit să nu fiu nevoit să fac o introducere la povestea care urmea$ă! căci nu va face dec t să o complice! e#pun ndu+mă oprobiului public "i ridiculi$ării )enerale.((( "i &4(( î. /upă ce am pus laolaltă & Cunoscute sub numele de samadhi1tan2. 2asele e#traterestre au supravieţuit cataclismelor fie refu)iindu+se în spaţiul cosmic! fie în re)iunile înalte ale păm ntului sau în ad ncurile acestuia.Ch.

2elatările moderne referitoare la reptilieni se potrivesc întru totul cu descrierile multor „$ei0 din te#tele "i le)endele antice. Studiile doctorului Eorn sunt pre$entate detaliat în e#celenta sa carte 3riginile e%traterestre ale umanităţii. %nul din investi)atorii fenomenului e#traterestru este Tason . -u este e#clus ca celelalte rase de e#tratere"tri să se fi luptat cu ace"ti AnunnaHi. Chiar "i în epoca modernă e#istă nenumărate relatări ale unor oameni care pretind că au vă$ut umanoi$i cu pielea "i faţa ca de "op rlă! "i cu ochii bulbucaţi ca la broa"te. Conclu$iile mele sunt identice cu ale lui! de"i personal am urmat o cu totul altă cale în viaţă. Sunt mult mai puţin sensibili din punct de vedere emoţional ca oamenii "i cei mai mulţi au dificultăţi în a+"i e#prima iubirea! de"i sunt foarte inteli)enţi "i au cuno"tinţe tehnolo)ice e#trem de avansate. /r. Dornind de la dove$ile pe care le+a descoperit! el a a8uns astă$i să creadă că umanitatea a fost fabricată )enetic de e#tratere"tri "i că o rasă de reptilieni controlea$ă planeta de mii de ani Kinclusiv la ora actualăL.Q-+istică ei sunt cunoscuţi pur "i simplu sub numele de e#tratere"tri reptilieni. Culturile din America Centrală au un $eu în formă de "arpe înaripat! Wuet$alcoatlC indienii Eopi aveau $eul+"arpe cu pene! .aholinHon)a! iar cultura indienilor nord+americani este împ n$ită de ima)ini cu "erpi! inclusiv misteriosul munte în formă de "arpe din . /e pildă! între anii 4((( "i @((( î. De teritoriul IraHului de astă$i au fost )ăsite fi)urine care desemnea$ă $eii acestei culturi "i care aveau forme evidente de umanoi$i cu feţe de "op rlă. *n secţiunea ilustraţiilor apare ima)inea unei asemenea fi)urine asemănătoare unei "op rle! care ţine în braţe un copil care pare o "op rlă în miniatură. Acesta afirmă că! în ma8oritatea lor! reptilienii sunt mai înalţi ca oamenii "i au s n)ele rece! la fel ca reptilele de pe păm nt. <aimosul astrofi$ician britanic <red EoMle a afirmat într+o conferinţă de presă ţinută în anul &'5& că lumea este controlată de o forţă care se poate manifesta în forme diferite. *n literatura . în care su)erea$ă că rasa pe care Găbliţele Sumeriene o numesc AnunnaHi este o rasă reptiliană Klucru cu care sunt pe deplin de acordL. /acă veţi prefera să renunţaţi la lectură Kacum sau după alte c teva capitoleL pentru că această afirmaţie încalcă toate convin)erile dumneavoastră! veţi rata "ansa de a vă convin)e că p nă "i cele mai neverosimile ipote$e din cele pe care le voi pre$enta în continuare sunt adevărate! fiind susţinute de o avalan"ă de dove$i. *n treacăt fie vorba! această descriere corespunde perfect atitudinilor "i comportamentului <răţiei care controlea$ă lumea de astă$i. /e altfel! nu sunt sin)urul care crede acest lucru. a e#istat o cultură numită %baid anterioară Sumerului.Ch. Sincer să fiu! am rămas uimit c t de mulţi oameni din epoca noastră sunt deschi"i în faţa acestei posibilităţi! a8un) nd de multe ori la aceea"i conclu$ie prin propriile lor cercetări. Cu c t am adunat mai multe informaţii incredibile! cu at t mai convins am a8uns să fiu că avem de+a face cu două situaţii distincte! care au evoluat paralel.ishop III Kun pseudonimL.tiu că sună bi$ar! dar va trebui să citiţi inte)ral cartea de faţă pentru a vă da seama c t de multe dove$i susţin această teorie.arpelui. „9i sunt pretutindeni! le+a spus el 8urnali"tilor uluiţi: în cer! în apă "i pe păm ntV0! adău) nd că „ei0 controlea$ă umanitatea prin puterea minţii. Arthur /avid Eorn! fost profesor de antropolo)ie biolo)ică la %niversitatea de Stat Colorado! credea p nă nu demult în teoria dar7inistă a evoluţiei umane! respectiv în de$voltarea lentă a speciei umane! urm nd principiul supravieţuirii celui mai puternic. De păm nt au e#istat "i alte rase e#traterestre K"i încă mai e#istăL în afară de cei pe care vechii sumerieni îi numeau AnunnaHi! iar alte te#te antice: 2asa . 2e)iunea în care au fost descoperite vesti)iile culturii %baid! dar "i cele ale culturii sumeriene de mai t r$iu! 8oacă un rol important în povestea noastră! fi)urinele %baid pre$ent nd )rafic „$eii0 care au dominat multe civili$aţii antice. Drintre ei se numără inclusiv unii care ar fi r s de această idee nu cu mult timp în urmă.dove$ile! punctele de vedere! studiile "i opiniile pe care le+am adunat în toţi ace"ti ani pe această temă! am a8uns la conclu$ia că AnunnaHi sunt o rasă de ori)ine )enetică reptiliană. . Ge#te din toate culturile antichităţii descriu aceste „ră$boaie ale $eilor0 "i este posibil ca ele să se refere la conflicte între diferite rase e#traterestre! nu doar la facţiunile AnunnaHi rivale de care vorbesc Găbliţele Sumeriene.hioC indienii din India vorbesc de $eii reptilieni -a)a Ko rasă de „demoni0 în &? .

altă temă comună care apare în te#tele antice este cea referitoare la locurile sacre pă$ite de dra)oni sau de "erpi. 6e)endele me#icane au o variantă a le)endei 9vei în care apare un "arpe uria".arpele de .inecuv ntaţi "i a =rădinii Eesperidelor! în care cre"tea un copac ce producea merele de aur ale nemuririi.ccident este "arpele din =rădina 9denului! dar tema este universală. Dutem crede oare că această diversitate )enetică nu putea produce "i forme umanoide! care să mear)ă pe două picioare! să fie în$estrate cu două braţe "i cu un creier suficient de de$voltat înc t să producă o civili$aţie tehnolo)ică? Cercetările de ultimă oră indică faptul că mulţi dino$auri care trăiau acum &(( de milioane de ani erau foarte inteli)enţi. /e"i nu toate simbolurile care includ "erpi se referă la aspectul reptilian al acestora! sunt destule care intră totu"i în această cate)orie. Acesta a fost săla"ul primordial al primului om! înainte ca acesta să fi fost tentat de un spirit malefic care a luat forma unui "arpe "i care l+a ispitit să )uste din fructele unui copac.tiinţa modernă a demonstrat că nu toţi dino$aurii aveau s n)e rece. . 9i seamănă cu reptilele actuale numai din punct de vedere fi$ic.le)endele indiene! al căror nume înseamnă „cei care nu mer)! ci se t răsc0LC e)iptenii aveau propriul lor $eu+"arpe! Nneph! faraonii fiind deseori ilustraţi alături de "erpiC fenicienii îl aveau pe A)athodemon! un alt $eu+"arpeC populaţia voodoo are un $eu pe care îl nume"te /amballah 1edo! cu formă de "arpeC iar ebraicii îl aveau pe -aHhustan! . Dersanii vorbeau de o re)iune a fericirii absolute numită Eeden! mai frumoasă dec t tot restul lumii la un loc.ron$. /e pildă! dino$aurii erau de toate mărimile! trăiau pe păm nt! în apă sau în aer! erau erbivori sau carnivori feroce! precum GMrannosaurus 2e#! care c ntărea opt tone. reverendul Tohn .fhion.ps! $eul+"arpe.athhurst /eane scrie: „%nul din cei cinci constructori ai Gebei Xîn 9)iptY a fost numit după $eul+"arpe al fenicienilor! . Adorarea simbolică a "arpelui era at t de obi"nuită în =recia! înc t Iustin :artirul i+a acu$at pe )reci că au introdus+o în misterele tuturor celorlalţi $ei. Saurornitoidul! numit astfel din cau$a asemănării sale cu o pasăre! avea un creier mare! ochi care îi permiteau o vedere stereoscopică "i &' . =recii antici aveau tradiţia Insulei celor . Ge#tele străvechi îi numesc pe ace"tia oamenii+"erpi! iar . Deste tot re)ăsim aceea"i temă a locurilor sacre pă$ite de dra)oni înfrico"ători "i reptilieni pe 8umătate umani! care le oferă oamenilor cunoa"terea spirituală. Această )rădină era prote8ată de un dra)on. *n cartea sa! 4dorarea Şarpelui. Străvechiul $eu al britanicilor! pe care îl considerau Conducătorul 6umii în formă de /ra)on! era numit E%! de unde s+ ar putea să provină termenul de Eu+man Kom>uman în limba en)le$ăL. . Cel mai cunoscut e#emplu de acest fel în . Cert este că at t dino$aurii c t "i reptilele au dat na"tere unei varietăţi incredibile de forme. Atunci c nd î"i ale) o bucată de teren pentru a+"i construi o casă sau un morm nt! chine$ii au o superstiţie: o atin) cu capul! coada "i picioarele "op rlelor care trăiesc sub păm nt0. altă le)endă hindusă descrie muntele sacru :eru! pă$it de un dra)on înfrico"ător.iblia face referiri frecvente la simbolistica "arpelui. . Speciile de reptile au o istorie îndelun)ată pe păm nt! încep nd cu dino$aurii care au trăit acum &4( de milioane de ani! "i chiar mai veche. Simbolismul "arpelui "i asocierea lui cu „$eii0 antici poate fi )ăsit pretutindeni în lume. Simbolul discului înaripat al sumerienilor! care apare în întrea)a lume antică! era alcătuit din doi "erpi. Speciile de reptile precum "op rlele sau "erpii nu repre$intă dec t o formă a )eneticii reptiliene! posibilă în univers. Drimul altar din Atena ridicat ciclopilor a fost cel închinat lui . /acă dorim să înţele)em natura e#actă a vieţii! va trebui să ne eliberăm mintea de condiţionările actuale "i să reali$ăm că ceea ce vedem la ora actuală pe păm nt nu repre$intă dec t o fracţiune minusculă din posibilităţile e#istente. -u este e#clus ca dra)onii care scot foc pe nări "i "erpii malefici care apar în toate le)endele lumii să î"i aibă ori)inea în „$eii0 reptilieni care au acţionat c ndva la vedere! cu mii de ani în urmă. *n cărţile sacre chine$e se vorbe"te de o )rădină în copacii căreia cre"teau fructele nemuririi! pă$ită tot de un "arpe înaripat! numit dra)on. Einduismul vorbe"te de arborele banMion sub care Nrishna! „Iisus0 al indienilor! s+a a"e$at pe un "arpe încolăcit! revărs nd cunoa"terea spirituală asupra umanităţii.

ceanul Dacific. Cine poate spune dacă acest salt evoluţionist de la dino$aurii clasici la umanoi$ii reptilieni nu s+a produs într+o altă dimensiune sau pe o altă planetă fi$ică! poate chiar "i pe păm nt! înainte de dispariţia dino$aurilor? :ai mult dec t at t! au dispărut oare cu toţii? Daleontolo)ia modernă K"tiinţa care studia$ă fosileleL su)erea$ă la ora actuală că nu toţi dino$aurii au fost uci"i de meteoritul care a lovit păm ntul acum O4 de milioane de ani "i că unii dintre ei ar putea trăi "i astă$i. 9#istă tot mai multe dove$i că păsările actuale ar putea fi urma"ele dino$aurilor. Adrian T. *ncă "i mai interesantă mi se pare "op rla cu armură numită 8oloch )orridus. 9a nu poate fi anihilată! dar poate fi transmutată într+o altă formă. /esmond! unul din cei mai mari speciali"ti ai lumii în domeniul dino$aurilor! afirmă că o creatură precum Saurornitoidul era despărţit de restul dino$aurilor „printr+o prăpastie comparabilă cu cea care îi desparte pe oameni de vaci0! după care conchide: „Cine "tie c t de departe ar fi putut a8un)e aceste imitaţii de păsări dacă ar fi supravieţuit?0 Studiile făcute su)erea$ă că dacă nu ar fi fost "ter"i de pe suprafaţa păm ntului de un cataclism petrecut acum O4 de milioane de ani! dino$aurii ar fi putut evolua într+o rasă de umanoi$i reptilieni. Ce s+a înt mplat cu con"tiinţa dino$aurilor care au dominat păm ntul timp de 567 de milioane de ani& A"a cum am vă$ut mai devreme! numeroase le)ende din Asiria! . Se crede că procesul continuă "i astă$i în cadrul unei vaste reţele de ritualuri satanice.tratere-tri! Cercetătorii fenomenului reptilian au tras conclu$ia că cel puţin o parte dintre aceste fiinţe provin din constelaţia /raco. Aceasta include steaua Ghurban! considerată c ndva B( . Anumite specii de "op rle micuţe cu aripi sol$oase din arhipelea)ul indo+malaMe$ian seamănă at t de bine cu dra)onii înc t li s+a dat chiar numele de /raco! după constelaţia din care se crede că provin e#tratere"trii reptilieni. Iată ce spune în această direcţie Charles =ould! un autor care a scris foarte mult despre dra)oni "i reptile: „9#istă o specie pierdută de "op rle care hibernau "i erau carnivore! care aveau aripi la fel ca "i /raco "i erau prote8ate de o armură "i de sol$i0.abilon! China! 2oma! America! Africa! India "i din alte părţi! inclusiv povestea din Vechiul Gestament! pre$intă pove"ti cu dra)oni. Sunt ei e. /upă părerea mea! toate cele trei ipote$e sunt adevărate. A)enţia Spaţială Americană! -ASA i+a cerut lui /ale 2ussell! paleontolo)ul "ef de la -orthern California %niversitM! să scrie un raport despre cum ar putea arăta viaţa e#traterestră. :oloch este numele unei divinităţi antice căreia cu mii de ani în urmă i se sacrificau copii. 9l crede că habitatul acestei specii era situat în podi"urile din Asia centrală! iar dispariţia ei a coincis cu :arele Dotop. Cine %unt -i de unde vin ei! 9#istă trei ori)ini posibile atribuite reptilienilor AnunnaHi care intervin în afacerile oamenilor: &L sunt e#tratere"triC BL sunt intra+tere"tri care trăiesc în interiorul păm ntuluiC "i 3L manipulea$ă umanitatea dintr+o altă dimensiune! prin „posedarea0 corpului uman. 9#istă o asemănare indubitabilă între unii dino$auri "i vechile ilustraţii ale dra)onilor. 9l a creat un model pornind de la dino$aurul Groodon! căruia i+a aplicat schimbările )enetice care s+ar fi putut produce în mod natural de+a lun)ul milioanelor de ani "i a a8uns la o creatură pe care a numit+o dino+ sauroid.ritania antică! în =recia! :alta! 9)ipt! -e7 :e#ico! Deru "i în toate insulele din . Aceasta semăna uimitor cu un reptilian umanoid! fiind chiar identic cu ima)inile descrise de oameni care pretind că au vă$ut e#tratere"tri reptilieni. /e"i corpurile marii ma8orităţi a dino$aurilor au fost distruse! con"tiinţa lor trebuie să fi supravieţuit! căci con"tiinţa înseamnă ener)ie! iar ener)ia este indestructibilă. Simbolul "arpelui s+a descoperit "i în .de)ete orientate în direcţii opuse! care îi permiteau să prindă "i să ţină mici mamifere cu care se hrănea. care seamănă de asemenea cu un dra)on. Altfel spus! copiii sunt sacrificaţi reptilienilor căci! a"a cum vor arăta în continuare! mulţi „demoni0 ai satanismului nu sunt alţii dec t reptilienii care încearcă de mii de ani să preia controlul asupra planetei. 9#istă încă ima)ini ale unor „"op rle $burătoare0 uria"e în diferite părţi ale lumii! în special în :e#ic! -e7 :e#ico "i Ari$ona.

/ar poate că acele culturi nu erau fără le)ătură unele cu altele. Conform acestei teorii! forţele militare reptiliene răpesc diferite forme de viaţă e#istente pe planeta respectivă! pe care savanţii lor le studia$ă! după care introduc codul )enetic reptilian în speciile pe care doresc să le manipule$e.Ch. 6a fel ca alţi cercetători! EancocH su)erea$ă că Sfin#ul cu trup de leu de la =i$eh! despre care se crede că este mult mai vechi dec t a fost datat de istorici! trebuie să fi privit cu faţa către constelaţia 6eului în aceea"i perioadă de timp. -u am avut oca$ia să studie$ opera lui 2hodes dec t cu c teva $ile înainte de terminarea acestei cărţi! dar! a"a cum veţi constata în continuare! am a8uns e#act la acelea"i conclu$ii. *n această epocă! păm ntul "i locuitorii săi! oameni "i e#tratere"tri deopotrivă! abia î"i reveneau după marele cataclism produs în 8urul anului &&. Dotrivit studiilor lui =raham EancocH! străvechiul comple# de temple de la An)Hor 1at! în Cambo)ia! repre$intă o replică a constelaţiei /raco! a"a cum trebuie să fi arătat ea în anul &(. /e aceea! capul constelaţiei /raco este situat la sol e#act în Irlanda de -ord! acea re)iune micuţă care a fost at t de $)uduită de crime "i de suferinţă în ultima vreme.4(( de ani. A"a cum vom vedea în continuare! ele aveau o ori)ine comună.rion se afla în punctul cel mai de 8os al ciclului său Kdin c te înţele)! de pe . :ulţi oameni au pus la îndoială aceste descoperiri! în special sincroni$area piramidelor de la =i$eh cu constelaţia . /acă am trasa un desen uria" al constelaţiei /raco pe între)ul teritoriu al Irlandei! afirmă Calahan! ochii "i capul dra)onului ar fi situate de o parte "i de alta a 6ou)h -ea)h! chiar în centrul Irlandei de -ord. Dartea de est a 6ou)h -ea)h este situată în apropierea capitalei .4(( î.((( î.! c nd . Tohn 2hodes! unul din cei mai mari speciali"ti în domeniul reptilienilor! afirmă că ace"tia ar putea fi invadatori veniţi din spaţiul cosmic! care vi$itea$ă diferite planete "i î"i infiltrea$ă a)enţii p nă la preluarea între)ului control asupra acestora. 6a urma urmei! descoperirea adevărului nu repre$intă niciodată un lucru u"or! cu at t mai mult dacă are o vechime at t de mare.Steaua -ordului! în funcţie de care sunt orientate piramidele e)iptene. Ace"ti oameni cu )enetică mi#tă acţionea$ă conform instrucţiunilor primite! de multe ori fără să "tie că sunt „a)enţi reptilieni0! cre nd astfel condiţiile pentru inva$ia finală a e#tratere"trilor.! reconstruindu+"i civili$aţia. Autorul "i cercetătorul 2obert .Q-+urile "i domeniul paranormal! în or)ani$aţiile preoţe"ti "i reli)ioase! etc.elfast.auval afirmă că piramidele de la =i$eh sunt aliniate în funcţie de stelele din „centura0 lui . 2hodes afirmă că după inva$ia reptiliană din spaţiul cosmic "i din ba$ele lor subterane! populaţia de la suprafaţă este B& .4(( î.rion! a"a cum trebuie să fi arătat ele în 8urul aceluia"i an &(.Ch. 9ste uimitor cum ni"te structuri "i temple at t de vechi! aparţin nd unor culturi aparent fără le)ătură unele cu altele! se alinia$ă între ele cu o preci$ie astronomică! matematică "i )eometrică at t de mare.rion provine o altă rasă de e#tratere"tri care operea$ă pe planeta noastrăL. D nă la sf r"itul lecturii cărţii de faţă! cei care nu sunt familiari$aţi cu simbolismul î"i vor da seama c t de mare este puterea acestuia de a atra)e ener)ie! po$itivă sau ne)ativă! într+un anumit loc.rion! dar tema merită să fie cercetată în continuare! chiar dacă nu toate detaliile sale sunt adevărate. Dro)ramul presupune un procedeu de încruci"are! adică e#act tehnica descrisă de Găbliţele Sumeriene. 6a ora actuală se fac cercetări le)ate de o structură fantastică aflată sub apele Taponiei! care ar putea fi de asemenea veche de cel puţin &(. Gemplele din An)Hor 1at sunt acoperite cu ima)ini ale reptilienilor! caracteristică specifică tuturor culturilor antice + cea e)ipteană! cea din America Centrală "i cea indiană. *n studiul său referitor la misterioasele turnuri rotunde din Irlanda! profesorul Dhillip Calahan afirmă că acestea sunt po$iţionate cu o sincronicitate remarcabilă în funcţie de constelaţiile vi$ibile pe cerul dinspre nord în timpul solstiţiului de iarnă. 2hodes adau)ă: /in ba$ele lor subterane! e#tratere"trii reptilieni creea$ă o reţea alcătuită din fiinţe cu )enetică mi#tă Kumană "i reptilianăL! pe care le infiltrea$ă pe diferite nivele ale comple#ului militar+industrial de la suprafaţă! în )uvernele diferitelor ţări! în )rupurile care studia$ă . /ar cel mai perfect se alinia$ă turnurile cu constelaţia /raco.Ch.

în aprilie &'('. 9#act a"a este descrisă ba$a subterană a reptilienilor de la /ulce! -e7 :e#ico! dar "i structura ba$ată pe cercuri concentrice prin care <răţia mondială manipulea$ă lumea! fiecare cerc av nd un nivel diferit de cunoa"tere la care au acces membrii săi Kcu at t mai înalt cu c t cercul este mai apropiat de nucleuL. *n continuare! reptilienii )olesc planeta de resursele ei naturale! precum apa! mineralele "i informaţiile A/-.A. *n anul &'33! =. Asemănarea cu povestea biblică a Gurnului din . Se crede că la ora actuală în interiorul lui se ţin anumite ritualuri francmasone satanice. C t despre lumile "i ora"ele subterane! antice sau moderne! acestea abundă pe întrea)a planetă. A"a cum voi continua să repet la nesf r"it! nu toţi reptilienii au intenţii răuvoitoare! "i nu doresc în nici un ca$ să demoni$e$ rasa reptiliană.abel este at t de i$bitoare înc t nu putem să nu sesi$ăm această cone#iune. Nincaid a descoperit un ora" subteran construit cu preci$ia :arii Diramide în apropiere de :arele Canion din Ari$ona. .((( de persoane "i era plin de corpuri mumificate! de ori)ine orientală! poate chiar e)ipteană! potrivit conducătorului e#pediţiei! profesorul S. -ici în $ilele noastre indienii Eopi nu îndră$nesc să refacă ima)inile strămo"ilor lor "erpi! de teamă să nu fie pedepsiţi cu moartea.=. Această <răţie a .ramleM a tras conclu$ia că AnunnaHi au creat o societate secretă numită <răţia . C teva din cele mai importante ba$e subterane reptiliene sunt locali$ate în Ari$ona! -e7 :e#ico "i $ona <our Corners KCele Datru ColţuriL în care se intersectea$ă cele patru state americane: Ari$ona! %tah! Colorado "i -e7 :e#ico.9. Sunt ei intratere-tri! *n forma fi$ică pe care "i+au asumat+o! AnunnaHi sunt una din numeroasele rase care trăiesc în interiorul păm ntului! într+un fel de catacombe uria"e! care comunică prin tuneluri "i pe"teri subterane. *n finalul cărţii sale! 9eii din Eden. Nincaid a fost descrisă de acesta astfel: „V o cameră+mamut din care ies pasa8e subterane la fel ca spiţele din a#ul unei roţi0.arpelui! pe care au folosit+o pentru a manipula umanitatea prin metodele care vor fi descrise în capitolele următoare din lucrarea de faţă. autorul "i cercetătorul american 1illiam . Indienii Eopi susţin că la ordinul $eiţei lor! <emeia Dăian8en! au ie"it la un moment dat la suprafaţa păm ntului! printr+o pe"teră pe care o numesc Sipapuni. Cercetătorul "i autorul Tohn 2hodes afirmă că a descoperit acest loc ascuns! pe care îl asocia$ă cu Sipapuni! lumea subterană din care pretind că au ie"it la suprafaţă indienii Eopi. Tordan.ra"ul era suficient de mare pentru a putea fi locuit de 4(.nevoită să se predea rapid! din cau$a superiorităţii armelor e#traterestre. 9#istă rapoarte ale unor martori oculari care au vă$ut prin anii P3( BB .azette.arpelui este nucleul central al reţelei )lobale actuale de societăţi secrete e#istente pe păm nt "i controlate de reptilieni. /iscuţia de faţă se referă doar la o )rupare din r ndul lor.dată a8un"i la suprafaţă! s+au confruntat cu o pasăre care le+a amestecat limbile! astfel înc t triburile nu s+au mai putut înţele)e între ele. 1arren Shufelt! un in)iner minier din 6A! a afirmat că a )ăsit acest comple# subteran. Structura lumii subterane descoperită în Ari$ona de 9. Drincipala metodă de control reptilian este infiltrarea societăţii umane prin intermediul societăţilor secrete! pe care o voi detalia mai t r$iu în această carte. *n anul &'('! =. 9#istă o le)endă a indienilor Eopi care susţine că sub ora"ul 6os An)eles e#istă un comple# străvechi de tuneluri! care a fost ocupat de rasa „"op rlelor0 acum 4((( de ani. :u$eul Smithsonian din 1ashin)ton /C a avut )ri8ă ca aceste descoperiri să nu fie aduse la cuno"tinţa opiniei publice "i nimeni nu ar fi "tiut nimic de această descoperire dacă nu s+ar fi publicat două articole în $iarul local! :he 4rizona . Autorităţile "tiu de multă vreme de e#istenţa acestor rase subterane "i de locurile în care trăiesc! dar ascund acest lucru printr+o operaţiune masivă de acoperire. Au fost descoperite de asemenea numeroase artefacte! inclusiv unele obiecte din cupru la fel de dure ca oţelul. Dotrivit le)endelor acestora! tribul Eopi a trăit c ndva în interiorul păm ntului! membrii săi fiind hrăniţi "i îmbrăcaţi de ni"te „oameni+furnici0! care ar putea fi identificaţi cu e#tratere"trii cunoscuţi sub numele de cenu"ii. . Indienii Eopi î"i numesc strămo"ii „fraţii lor "erpi0 "i cel mai sacru ritual al lor este dansul "arpelui.

/eocamdată! noi suntem racordaţi la frecvenţa spaţiului tridimensional! pe care îl percepem ca fiind realitatea în care trăim. %nii cercetători su)erea$ă! pe bună dreptate! că reptilienii aflaţi într+o formă ne+fi$ică au putut pătrunde în dimensiunea noastră prin anumite )ăuri sau portaluri în ţesătura spaţio+ temporală create de testele "i e#plo$iile nucleare care au început în de"ertul din -e7 :e#ico pe la începutul anilor P@(.arpelui sau AnunnaHi! care controlea$ă lumea în care trăim prin „posedarea0 anumitor linii )enealo)ice dintr+o altă dimensiune. Se crede că misterioasa creatură cunoscută sub numele de . /e fapt! ei îi invocă pe reptilienii din re)iunea inferioară a celei de+a patra dimensiuni. /upă cum îmi indică însă cercetările făcute! controlorii reptilieni din cea de+a patra dimensiune sunt controlaţi la r ndul lor de entităţi aflate undeva! într+o a cincea dimensiune.i) <oot! un fel de maimuţă uria"ă "i păroasă! ar proveni din interiorul păm ntului.cred că e#istă ba$e subterane reptiliene în care e#tratere"trii lucrea$ă împreună cu elita pe care au impus+o la suprafaţa păm ntului Kav nd )ene încruci"ate cu ale lorL! "i am vorbit personal cu fo"ti a)enţi CIA care mi+au confirmat acest lucru. /acă nu mai puteţi suporta! puteţi lăsa cartea deoparte! dar nu veţi mai afla astfel enorma cantitate de dove$i care e#istă în favoarea acestei afirmaţii. „Dostul0 din care emit reptilienii se află pe un nivel inferior celei de+a patra dimensiuni! cel mai apropiat cu putinţă de lumea fi$ică în care trăim. Cu si)uranţă! în interiorul planetei noastre trăie"te o rasă reptiliană întrupată în formă fi$ică. A"a cum confirmă în ultima vreme tot mai mulţi oameni de "tiinţă! universul este alcătuit dintr+un număr infinit de frecvenţe sau dimensiuni ale vieţii care coe#istă în acela"i spaţiu! la fel ca frecvenţele radio sau de televi$iune. Dersonal! am convin)erea că structura )enetică reptiliană operea$ă în între)ul univers "i că nu toţi e#tratere"trii B3 . Controlul reptilian asupra planetei păm nt implică toate cele trei teme de mai sus. *n apropiere de /erinHuMa! în Gurcia! s+au descoperit mai mult de 3( de comple#uri străvechi de tuneluri "i ora"e subterane! iar lista poate continua la nesf r"it. 6a fel se petrec lucrurile "i cu con"tiinţa umană. -oi numim acest fenomen „putere e#trasen$orială0! dar în realitate ea nu repre$intă altceva dec t capacitatea de a muta canalul pe un alt post. /upă părerea mea! aceste )ăuri au început să fie create cu mult timp în urmă! înainte de marile cataclisme! c nd lumea se afla într+o etapă mult mai avansată de de$voltare tehnolo)ică dec t societatea în care trăim noi. /imensiunea mai este cunoscută "i sub numele de re)iunea astrală inferioară I le)endarul cămin al demonilor "i al entităţilor malefice despre care s+a vorbit at t de mult în antichitate. <ără a înţele)e natura multidimensională a vieţii "i a universului! nu vom putea reali$a plenar maniera în care se reali$ea$ă manipularea păm ntenilor de către o forţă ne+umană. /acă vom proceda astfel! canalul sau postul de dinainte nu î"i încetea$ă transmisiunea! dar noi nu+l mai putem vedea sau au$i! căci nu mai suntem racordaţi la el. /in ei din alte dimen%iuni! Cercetările pe care le+am făcut personal su)erea$ă că manipularea "i controlul reptilian asupra umanităţii este orchestrat în primul r nd într+o altă dimensiune. 9#istă oameni care î"i pot acorda con"tiinţa pe alte lun)imi de undă Kteoretic! toţi putem face acest lucruL! conect ndu+se astfel la informaţiile "i con"tiinţele care operea$ă pe respectiva frecvenţă. Ace"tia au fost închi"i în ele după o petrecere a unor elevi! c nd )hidul lor a dispărut. :area ma8oritate a cercetătorilor fenomenului .Q. Aceasta este maniera în care operea$ă 2asa . Cum s+ar spune! suntem acordaţi pe acest pro)ram dar! la fel ca în ca$ul radioului sau al televi$iunii! celelalte posturi transmit simultan pro)rame "i dacă schimbăm canalul sau lun)imea de undă! ne putem racorda oric nd la ele. Sin)ura întrebare care mai răm ne de lămurit este dacă aceasta provine de pe păm nt! sau are o ori)ine e#traterestră.umanoi$i )i)antici în catacombele din Eal Saflini K:altaL. Cel mai probabil! răspunsul corect se află undeva la mi8loc. %nde se termină toată această poveste? Cine poate "ti? /a! "tiu că sună a basm! dar a"a sună de cele mai multe ori adevărul. Aceasta este dimensiunea la care apelea$ă inclusiv satani"tii moderni atunci c nd î"i invocă entităţile demoniace în ritualurile lor sinistre.

/e altfel! care este numele celui mai celebru vampir din lume? Contele /raculaF Cuv ntul „conte0 simboli$ea$ă liniile )enealo)ice aristocratice cu )enetică mi#tă! reptiliană "i umană! pe care e#tratere"trii le posedă din re)iunea inferioară a celei de+a patra dimensiuni! iar /racula este o referire evidentă la aceia"i draconieni. /in c nd în c nd! această cunoa"tere a adevărului ascuns a ie"it la suprafaţă! ca de pildă în acea oca$ie în care a spus: -u trebuie să i)norăm componenta reptiliană a naturii umane! îndeosebi comportamentul nostru ritualist "i ierarhic. Dot fi stabilite astfel cone#iuni cu mamiferele Kaltele dec t primateleL! reptilele "i pe"tii. Acest model ne+ar putea a8uta să înţele)em care este esenţa fiinţei umane. Dove"tile recente referitoare la chupacabra care su)e s n)ele! apărute în Duerto 2ico! :e#ic! <lorida "i nord+vestul coastei pacifice se potrivesc de minune descrierii reptiliene. Ies uneori la suprafaţă pentru a răpi fiinţe umane! dar principala formă de control pe care o e#ercită este posesiunea. -u voi putea sublinia îndea8uns p nă la sf r"itul cărţii că reptilienii la care mă refer aici sunt doar o )rupare particulară aparţin nd acestei specii! nu întrea)a specie. /in c nd în c nd! instrucţiunile )enetice uită care este cel mai recent B@ . Dotrivit neuro+ anatomistului Daul :ac6ean! această $onă primitivă a creierului este condusă de un alt se)ment preistoric! pe care oamenii de "tiinţă îl numesc comple#ul+2. Această )rupare manipulatoare a venit pe planeta noastră din constelaţia /raco! aceasta fiind chiar ori)inea unor termeni precum „drac0 sau „draconic0! care re$umă destul de corect intenţiile "i a)enda membrilor săi. 2 este prescurtarea de la reptilian! căci noi împărtă"im acest or)an cu reptilele. D nă în cea de+a opta săptăm nă! fătul uman seamănă mai de)rabă cu embrionii de păsări! oi "i porci. *n perioada de formare a fătului! acesta trece prin numeroase etape ce marchea$ă evoluţia animalelor p nă la forma umană actuală. Acesta este e#act modelul comportamental al reptilienilor "i al hibri$ilor umani creaţi de ei. el adau)ă că p nă "i latura ne)ativă a comportamentului uman poate fi e#primată în termeni reptilieni! cum ar fi e#presia „uci)a" cu s n)e rece0. Ace"tia operea$ă prin intermediul tuturor raselor! dar mai ales al celei albe. 9#presia lor fi$ică trăie"te în ba$e subterane! de unde interacţionea$ă cu savanţi "i lideri militari cu s n)e încruci"at. Dro)ramul de încruci"are )enetică Kprin acte se#uale sau în laboratorL este descris în Găbliţele Sumeriene "i în Vechiul Gestament K<iii lui /umne$eu care s+au încruci"at cu fiicele oamenilorL. Spre e#emplu! e#istă un moment în care embrionul î"i de$voltă branhii. Acesta este creierul primordial al omului! la care s+au adău)at ulterior celelalte se)mente. :ac6ean afirmă că acest comple#+2 8oacă un rol important în „comportamentul a)resiv! în simţul teritorialităţii! al ritualismului "i în stabilirea ierarhiilor sociale0. Abia din cea de+a treia lună de de$voltare o ia el pe calea evoluţiei proprii. Această creatură su)e s n)ele unor animale domestice precum caprele! de unde "i numele ei Ksu)e+capraL.care au această structură sunt răuvoitori sau malefici. 2eptilienii operea$ă prin învăluire. *n cartea sa *ragonii din Eden. /e fapt! el "i+a petrecut cea mai mare parte a carierei lui ascun$ nd adevărul! nu scoţ ndu+l la iveală. /upă cum vom vedea! aceste linii )enealo)ice au devenit aristocraţia "i familiile re)ale ale :arii . 6a fel ca în ca$ul umanităţii! ei acţionea$ă pe între)ul spectru de atitudini posibile! de la iubire p nă la ură! de la dorinţa de libertate p nă la dorinţa de control. 6iniile )enealo)ice hibride pe care le+au produs sunt purtătoare ale codului )enetic reptilian! put nd fi mult mai u"or posedate de reptilienii din re)iunea inferioară a celei de+a patra dimensiuni.ritanii "i ale celorlalte naţiuni europene! fiind apoi e#portate pentru a )uverna cele două Americi! Africa! Asia! Australia! -oua Qeelandă! "i a"a mai departe. Acestor e#tratere"tri le place să consume s n)e uman! ei fiind vampirii de care vorbesc at tea le)ende. :embrii acestor linii )enetice preiau prin manipulare toate po$iţiile cheie ale politicii! armatei! mass+mediei! sistemului bancar "i mediului de afaceri! devenind un fel de păpu"i manevrate de e#tratere"tri. Astronomul Carl Sa)an "tia mult mai multe lucruri dec t a revelat opiniei publice. /upă cum se "tie! e#istă o $onă a creierului uman cunoscută sub numele de creier reptilian. Cu si)uranţă! Sa)an Kal cărui nume este o inversiune perfectă a numelui indian al $eilor reptilieni! -a)asL "tia el ce "tia! dar a preferat să nu de$văluie aceste lucruri.

rien.scenariu "i conduc la na"terea unor copii cu co$i. Acestea se numesc apendice caudale "i apar în re)iunea lombară inferioară. <eromonii sunt substanţe secretate de animale pentru a putea fi recunoscute de membrii aceleia"i specii. Drintre ace"tia s+au numărat pre"edinţii Statelor %nite =erald <ord! . scrisă împreună cu :arH Dhillips. Drobabil a"a vor ) ndi marea ma8oritate a cititorilor acestei cărţi! dar în r ndul cercetătorilor interesaţi de aflarea adevărului! "i nu doar de apărarea unui sistem de convin)eri depă"it! „cone#iunea reptiliană0 prinde din ce în ce mai mult teren. 9ra albinoasă "i avea o faţă ca de "op rlă! cu pupile verticale! a"a cum au reptilele. Ca reacţie în faţa cura8oasei e#puneri a adevărului pe care a făcut+o aceasta! autorităţile au fost nevoite să o scoată pe NellM din pro)ramul de control al minţii numit Project B Toc de cuvinte: Gransformarea Americii! sau Intrarea în Gransă a Americii. . Cole)a sa a rămas consternată! căci ea a vă$ut m inile oaspetelui transform ndu+se în labe de reptilă. Doliţistul i+a atras atenţia directorului uneia din companiile de la parter asupra naturii e#treme a mi8loacelor de securitate adoptate în clădire. Dentru acest nivel de ) ndire! ideea că o rasă reptiliană ne controlea$ă planeta dintr+o altă dimensiune pare neverosimilă "i de neînţeles. /acă ne vom limita capacitatea de percepţie numai la ceea ce e#istă pe această planetă micuţă din sistemul nostru solar Knici el prea mareL! ima)inaţia "i vi$iunea noastră vor răm ne at t de microscopice înc t ne va fi imposibil să înţele)em ce se petrece în realitate în lumea în care trăim.ush! un pedofil "i uci)a" în serie! a violat+o în mod repetat pe fiica lui CathM! NellM .U. *n anul &''? am călătorit prin S%A timp de &4 $ile! perioadă în care am înt lnit &B persoane diferite care mi+au declarat că au vă$ut cu ochii lor oameni transform ndu+se în reptile! iar apoi din nou în oameni.rien! una din sclavele controlate mental de care s+a folosit =uvernul Statelor %nite timp de B4 de ani! pe care le poveste"te în uimitoarea sa carte! :rans .rdine :ondială. Doliţistul a rămas at t de intri)at înc t s+a interesat în timpul său liber de companiile care erau )ă$duite în partea superioară a clădirii "i la care a8un)ea liftul misterios. B4 .U.ormation of 4merica<. <emeia a fost abu$ată se#ual încă din copilărie! iar apoi ca adult! de un între) "ir de oameni faimo"i pe care îi nume"te în cartea sa. I+a arătat de asemenea un lift care nu urca dec t p nă la anumite eta8e din partea de sus a clădirii! după care! tot sporovăind! i+a povestit ce i s+a înt mplat cu c teva săptăm ni înainte. /e pildă! doi pre$entatori de televi$iune au avut o asemenea e#perienţă în timp ce intervievau un mare apărător al centrali$ării )lobale a puterii! cunoscută "i sub numele de -oua . *n ţările de$voltate ele sunt înlăturate imediat de medici! dar în ţările sărace e#istă oameni care sunt nevoiţi să trăiască întrea)a lor viaţă purt nd aceste co$i. A"tepta liftul! iar c nd acesta s+a deschis! din el a ie"it o creatură e#trem de ciudată. Ar mai fi "i e#perienţele lui CathM . Creatura a ie"it afară din clădire "i s+a urcat într+o ma"ină cu însemne oficiale. Vă reamintesc de cifrele date în primul capitol care preci$ea$ă numărul de planete "i de stele care e#istă în această fracţiune a creaţiei în care ne aflăm "i noi. -umărul formelor de viaţă din această )ala#ie depă"e"te orice ima)inaţie! iar acesta este doar nivelul tridimensional al e#istenţei. /irectorul i+a răspuns că dacă dore"te să vadă cu adevărat mi8loace e#treme de securitate! ar face mai bine să vi$ite$e eta8ele superiore ale clădirii. Dre$entatorul mi+a mai povestit e#perienţa unui prieten de+al său! poliţist! în timpul unui control de rutină într+o clădire oficială din Aurora! l n)ă /enver! Colorado. /upă ce interviul în direct s+a terminat! pre$entatorul i+a spus cole)ei sale că a trăit o e#perienţă uimitoare în timpul emisiunii: a vă$ut faţa bărbatului intervievat transform ndu+se într+o creatură asemănătoare unei "op rle! după care a revenit din nou la trăsăturile unei feţe umane.ush! un 8ucător cu un rol principal în <răţie! a"a cum am arătat în celelalte cărţi ale mele Klucru confirmat de altfel de mulţi alţi autoriL. A aflat că toate erau firme+fantomă! sub care se ascundea de fapt! CIA. <eromonii femeilor umane "i cei ai i)uanelor sunt identici din punct de vedere chimic.ill Clinton "i =eor)e .

9l "i cu mine suntem o sin)ură fiinţă.ennett vorbind în întunericul din 8ur: ZAcesta este fratele meu! . CathM poveste"te că o altă e#perienţă cone#ă cu e#tratere"trii s+a petrecut la laboratorul pentru controlul minţii de la Centrul pentru Qboruri Spaţiale =oddard! de l n)ă 1ashin)ton /C! în pre$enţa lui .ob . .ush! căpăt nd o limbă "i ochi ca de "op rlă. Drin folosirea minţii pentru a schimba frecvenţa de vibraţie! poţi apărea în ce formă vrei. Got ce e#istă este ener)ie care vibrea$ă pe o anumită frecvenţă. /acă structura )enetică se îndepărtea$ă prea mult de ori)inea ei reptiliană! ei î"i pierd aceste capacităţi. /e fapt! ele urmăresc să+"i păstre$e structura )enetică ce le permite să se deplase$e între dimensiuni "i să+"i schimbe forma! apăr nd c nd ca oameni! c nd ca reptile. Schimbarea formei este o capacitate a minţii de a proiecta o altă ima)ine fi$ică în faţa celor din 8ur.ush a pretins că este el însu"i un „e#traterestru0 "i s+a transformat în faţa ei într+o reptilă! „ca un cameleon0. S+a schimbat apoi în faţa ei! la fel ca "i . Corobor nd faptele "i cu informaţii pe care le+am aflat de la alte persoane! eu nu cred că ceea ce a spus . CathM a preferat să creadă că a fost victima unui efect de holo)ramă! lucru care nu mă miră deloc.ush i+a revelat lui CathM :arele Secret! că o rasă reptiliană dintr+o altă dimensiune controlea$ă planeta de mii de ani.ob. /eloc surprin$ător! CathM a continuat să creadă că asistă la o proiecţie holo)rafică! dar oare chiar a"a să fi fost? . Inclusiv savanţii moderni cu mintea deschisă acceptă astă$i această posibilitate. 9#tratere"trii pot face acest lucru pentru că sunt fiinţe interdimensionale care pot apărea în orice formă doresc.Q-+ urilor fiind manipulate în mod )rosolan! nu în ultimul r nd prin intermediul EollM7ood+ului! prin care se încearcă să se modele$e opinia publică.i dacă /e 6a :adrid spunea adevărul? Acest comportament de cameleon nu este dec t o altă e#presie pentru formula des u$itată în antichitate referitoare la „schimbarea formei0. Drovenim din altă dimensiune! două fiinţe dintr+un alt planU. <enomenul se înt mplă de obicei atunci c nd cineva care divul)ă informaţii despre . Dre"edintele a adău)at că ace"tia s+au încruci"at cu maMa"ii pentru a da na"tere unei forme de viaţă în care să poată să locuiască. CathM poveste"te că acesta i+a relatat 6e)enda I)uanei "i i+a e#plicat că ni"te e#tratere"tri cu forme de "op rle au cobor t în :e#ic "i au luat contact cu populaţia maMa"ă. :ai cunosc "i alte persoane care l+au vă$ut pe .ush stătea în faţa ei în biroul său din Casa Albă! răsfoind o carte cu ima)ini ale unor „e#tratere"tri cu feţe de "op rle veniţi dintr+un loc îndepărtat din spaţiul cosmic0. CathM descrie în cartea sa! :rans . . este ofiţer acoperit al -ASA "i al A)enţiei pentru Securitate -aţională Kdin care s+a născut mai t r$iu CIAL. Iată ce a e#perimentat CathM! după ce i s+au dat dro)uri pentru modificarea stării psihice: „6+am au$it pe .ormarea 4mericii.ennett! două persona8e binecunoscute în politica Statelor %nite "i ad nc infiltrate în reţeaua <răţiei.ush "i ceea ce a vă$ut CathM a fost doar un pro)ram de control al minţii. 6uminile hi)h+ BO . Dre"edintele a pretins că are el însu"i strămo"i cu )ene încruci"ate! lucru care îi permitea să se transforme la voinţă într+o i)uană! "i invers.ill "i . CathM afirmă în cartea sa că =eor)e 6ucas! producătorul trilo)iei =tar >ars. un moment în care pre"edintele . Dre"edintele :e#icului din anii P?(! :i)uel /e 6a :adrid! s+a folosit de asemenea de CathM în starea ei de transă. Diramidele maMa"e! cunoa"terea lor astronomică avansată "i obiceiul de a sacrifica fecioare au fost inspirate de ace"ti e#tratere"tri reptilieni. A"a se e#plică obsesia familiilor din elita liniilor )enealo)ice încruci"ate pentru a+"i păstra puritatea )enetică.8onarch. :ulţi martori oculari au vorbit de a"a+$i"ii „bărbaţi în ne)ru0 care s+au materiali$at iar apoi s+au demateriali$at în faţa lor. Cred că pur "i simplu .Q-+uri sau e#tratere"tri trebuie speriat "i ameninţat. -u e#istă nici o îndoială că pro)ramele de control al minţii includ "i scenariul e#traterestru! ma8oritatea or)ani$aţiilor care se ocupă de studierea . /e 6a :adrid i+a spus lui CathM că mo"tenitorii acestor linii )enealo)ice au capacitatea de a se transforma ca ni"te cameleoni! oscil nd între forma umană "i cea de i)uană I „un vehicul perfect pentru a se transforma în lideri mondiali0! a conchis el.ill .rice om ar fi cre$ut acela"i lucru! căci adevărul pare prea fantastic pentru a fi cre$ut Kchiar dacă îl ve$i cu ochii tăiL! p nă c nd nu începi să aduni dove$i care să+l ateste.ush schimb ndu+se într+o reptilă.

Z. ra$ă laser a lovit peretele din faţa mea! e#plod nd într+o ima)ine panoramică a unei recepţii la Casa Albă. -u se schimbau niciodată între ei. A început să+"i dea de asemenea seama că cei cu feţe de "op rlă reacţionea$ă întotdeauna la fel în faţa filmelor! a pro)ramelor de televi$iune! etc. Ghompson descrie cum a vă$ut asemenea reptile pe c nd era dro)at! iar un bărbat pe care l+am cunoscut în timpul celor &4 $ile c t am stat în S%A mi+a povestit o istorie similară.ennett. vreme a cre$ut că are halucinaţii! dar lu nd re)ulat do$e mari de dro)! a sf r"it prin a+"i da seama că ceea ce vedea nu era o halucinaţie! ci o ridicare a vălului vibratoriu care îi permitea să vadă forţele care îi controlea$ă pe oameni! dincolo de planul fi$ic. doamnă din public mi+a spus că are puteri e#trasen$oriale "i că "tie despre ce vorbesc! căci putea vedea reptilele din interiorul oamenilor! în special al politicienilor! oamenilor de afaceri! bancherilor "i elitei militare.U. 6a sf r"itul celor &4 $ile petrecute în America! în care am înt lnit o sumedenie de oameni care mi+au spus acela"i lucru: că au vă$ut oameni transform ndu+se în reptile! mă aflam în sala de conferinţe a e#po$iţiei „1hole 6ife0 din :inneapolis! "i ţineam o prele)ere. Sunt oare toţi ace"ti oameni într+adevăr răpiţi de e#tratere"tri în navele lor $burătoare! sau sunt supu"i ei unui pro)ram de control al minţii precum cel e#perimentat de CathM . 9ra ca "i cum m+a" fi aflat acolo.tech care se roteau în 8urul meu m+au convins că mă deplase$ "i eu într+o altă dimensiune! la fel ca "i ei. Avea acest B5 . Am aflat acest lucru de la o confidentă apropiată a /ianei! pe care o voi cita pe lar) mai t r$iu în această carte. .ennett. -u este o înt mplare faptul că Drinţesa de 1ales /iana obi"nuia să îi numească pe 1indsor+i „"op rle0 "i „reptile0. „-u sunt umani0! spunea ea. . . Eunter S. 9ra convins că e#istă un „c mp morfo)enetic0! ca să+i folosesc propria e#presie! care influenţea$ă A/-+ul oamenilor+"op rlă "i le alinia$ă structura celulară la tiparul )enetic reptilian. *ntotdeauna! aceia"i oameni căpătau feţe de "op rlă "i aceia"i oameni î"i păstrau chipul uman.Ge+am luat în dimensiunea mea pentru a stabili o le)ătură mai puternică cu mintea ta dec t mi+ar permite planul terestru! mi+a spus . /e aceea! mi s+ar părea normal ca! în măsura în care îţi poţi acorda mintea la dimensiunea lor! să îi poţi vedea a"a cum sunt în realitate. <ăcea acest lucru cu toată serio$itatea.rien! care le permite să se conecte$e la re)iunea inferioară a celei de+a patra dimensiuni? *n cartea sa! :eamă i dezgust (n 0as ?egas. Dersoanele cu structura celulară cea mai aliniată la c mpul morfo)enetic sunt familiile 9litei care conduce lumea la ora actuală. -oi venim dintr+un plan trans+dimensional care include toate dimensiunile. Cu c t cineva are mai multe )ene reptiliene! cu at t mai u"or îi este să stabilească această comunicare cu c mpul morfo)enetic! respectiv să fie controlat. Drin anii UO( făcea abu$ de 6S/ "i într+o asemenea stare de con"tiinţă alterată vedea unii oameni ca fiind normali! în timp ce alţii îi apăreau ca ni"te "op rle "i alte reptile umanoide. *ntruc t nu cuno"team pe nimeni! am întrebat a)itată: ZCine sunt ace"ti oameni?U Z-u sunt oameni! iar aceasta nu este o navă spaţialăU! mi+a răspuns . <iind e#traterestru! tot ce trebuie să fac este să îmi proiecte$ ) ndurile în mintea ta! pentru ca ele să devină propriile tale ) nduri0. Ace"tia provin din re)iunea inferioară a celei de+a patra dimensiuni "i nu î"i folosesc corpurile fi$ice dec t ca instrumente pentru a manipula cea de+a treia dimensiune. „. Dovestea lui CathM se suprapune peste alte relatări ale unor persoane răpite! care confirmă că răpitorii lor arătau mai înt i ca ni"te oameni! pentru a se transforma apoi în reptile umanoide.ine ai venit pe cel de+al doilea nivel al lumii noastre subterane.ill . /e"i pare o simplă tehnică de pro)ramare! nu pot să nu mă întreb! date fiind "i celelalte dove$i pe care le voi pre$enta în continuare! dacă nu ar fi mai veridic să credem că! sub influenţa dro)urilor "i a celorlalte metode de control aplicate asupra ei! mintea lui CathM a trecut pur "i simplu pe frecvenţa pe care operea$ă reptilienii.bi"nuiam să ne distrăm "i să spunem: ZVin "op rleleU0! mi+a povestit el. Aceasta nu este dec t o refle#ie în o)lindă a primului nivel! o dimensiune e#traterestră. *n timp ce vorbea! ima)inea holo)rafică s+a schimbat u"or! astfel înc t oamenii de dinainte au căpătat forme de "op rle.

6ucrurile sunt c t se poate de simple.rien? Că aceste fiinţe cu s n)e încruci"at pot oscila între înfăţi"area de om "i cea de i)uană! la fel ca un cameleon I „un vehicul perfect pentru transformarea în lideri ai lumii0. A"a se e#plică de ce stresul emoţional poate conduce la îmbolnăvire. 6a nevoie! superiorii lui pot renunţa oric nd la serviciile sale. :ai e#istă "i reptilieni care se manifestă direct în această dimensiune! dar ace"tia nu+"i pot păstra indefinit înfăţi"area. A"a cum puteţi vedea din fantastica serie de filme video numită C/matics. <ără a fi ei în"i"i reptilieni! ace"ti oameni sunt posedaţi de cei din urmă. boală nu înseamnă altceva dec t o stare de di$armonie a stării naturale de vibraţie a or)anismului! )enerată de ) ndurile "i sentimentele noastre de$echilibrate! care alterea$ă vibraţia ori)inală a corpului. . *n seria de filme intitulată C/matics putem vedea transformarea particulelor în miniplanete! sisteme solare "i )ala#ii! prin simpla putere a sunetelor. Ce i+a spus :i)uel /e 6a :adrid lui CathM . sunetul este cel care transformă materia în formă. *ncă "i mai uimitor este faptul că particulele de nisip pre$entate în seria de filme C/matics iau forme aproape umane atunci c nd sunt emise anumite sunete. Această informaţie mi s+a părut e#trem de interesantă! căci propriile mele cercetări! la fel ca studiile altor persoane preocupate de acest domeniu! au scos la iveală faptul că EillarM Clinton este situată mult mai sus în ierarhie dec t .dar deoarece putea vedea dincolo de aparenţa fi$ică! pătrun$ nd cu u"urinţă în re)iunea inferioară a celei de+a patra dimensiuni! în care re$idă ace"ti reptilieni.ill Clinton nu era dec t un om posedat de reptilieni. 9#istă apoi reptilieni „cu s n)e inte)ral0! care î"i ascund adevărata natură sub înfăţi"area umană! "i „hibri$i0! oameni cu s n)e încruci"at posedaţi de reptilienii din cea de+a patra dimensiune. Adevărata putere o deţin cei care tra) sforile. -u întotdeauna cei mai puternici oameni sunt plasaţi în po$iţiile aparent cele mai influente. <enomenul este similar celui descris la începutul acestui capitol! care )enerea$ă formarea cercurilor concentrice ale orbitelor planetare în 8urul soarelui.U. /oamna cu puteri psihice mi+a spus că aproape toţi oamenii aflaţi în po$iţii de v rf ale puterii fac parte din cate)oria reptilelor! de"i e#istau printre ei "i oameni normali! „cople"iţi "i controlaţi0 însă de reptile. -u este vorba de un miracol! ci de un fapt "tiinţific! de o le)e naturală a creaţiei! care e#plică! între altele! felul în care î"i pot schimba B? . Atunci c nd ) ndim sau simţim! emitem unde ener)etice care modifică prin re$onanţă c mpul din 8ur! făc ndu+l să vibre$e pe acela"i nivel de frecvenţă. Acesta este fenomenul numit schimbarea formei. :ulţi oameni posedaţi nu au nici cea mai mică idee de acest lucru! dar ) ndurile lor sunt ) ndurile reptilienilor. . %n alt comentariu pe care l+a făcut doamna în cau$ă s+a referit la familia Clinton: în timp ce EillarM Clinton era o femeie+reptilian cu drepturi depline! . -ici o formă nu poate e#ista fără un sunet corespondent. Got ce e#istă are un substrat ener)etic sonor KvibratoriuL. <amiliile 9litei conducătoare! precum 2othschlid+$ii "i 1indsor+ii! sunt reptilieni cu s n)e inte)ral care se ascund sub înfăţi"area umană "tiind perfect cine sunt "i care este A)enda pe care vor s+o implemente$e. 6a început a fost Cuv ntul! iar Cuv ntul eraV un sunet. Dunerea în re$onanţă a corpului "i or)anelor cu sunetele lor corespondente permite vindecarea acestora. Sistemul solar este el însu"i o creaţie a sunetului! la fel ca tot ceea ce e#istă în creaţie. Aceste filme pre$intă structurile uimitoare! de multe ori în forme )eometrice! în care se aran8ea$ă nisipul "i alte particule a"e$ate pe un platou de metal supus vibraţiei prin diferite sunete. *ntre altele! sunetele repre$intă un incredibil remediu vindecător.ill! care nu repre$intă dec t un pion în acest 8oc! de"i are s n)e încruci"at. Aceste unde repre$intă sunete care nu pot fi percepute de au$ul uman. parte din „bărbaţii în ne)ru0 fac parte din această cate)orie. <iecare schimbare a sunetului conduce la o schimbare corespun$ătoare a structurilor )eometrice. :ai e#istă o diferenţă importantă între cei cu s n)e pur "i cei cu s n)e încruci"at. Corpurile noastre sunt ele însele produse de anumite ener)ii! iar dacă mintea noastră ar fi suficient de puternică pentru a modifica aceste ener)ii formatoare! corpul nostru "i+ar putea schimba forma sau ar putea dispărea complet din această dimensiune. 9i acţionea$ă în sensul împlinirii A)endei! fără să+"i dea seama ce fac "i de ce sunt pu"i să acţione$e în acest fel.

Sincronicitatea era perfectăF 9ra evident că cineva încerca să+mi comunice ceva. Am vorbit despre manipularea )lobală "i mi+a transmis convin)erea lui că în spatele <răţiei alcătuite din monarhi! politicieni! bancheri "i patroni de mass+media se ascunde de fapt o rasă e#traterestră. 9vident! s+a ) ndit că este nebună! dar cu si)uranţă nu a fost o ilu$ie.urnham . %n alt film pe care l+am vă$ut în acea perioadă se intitula Ei sunt vii.ishopsville! South Carolina! s+ au pl ns că au fost terori$aţi de „un om+"op rlă cu o înălţime de B!B( metri! fără păr! spr ncene sau bu$e! cu trei de)ete la fiecare m nă "i ochi mari de culoare ro"ie0. 9i nu î"i schimbă dec t forma e#terioară. C nd a aler)at să vadă despre ce este vorba! a )ăsit+o pe femeie le"in nd! cu ochii ie"iţi 3 Sosirea. despre o rasă e#traterestră reptiliană care a preluat controlul asupra planetei oper nd prin trupuri umane "i schimb ndu+"i înfăţi"area. 9senţa lor răm ne neschimbată.op rla0 era c t se poate de reală! nu era o apariţie.forma reptilienii cu s n)e pur din re)iunea inferioară a celei de+a patra dimensiuni! oscil nd între înfăţi"area de om "i cea de reptilă. B' . :+am întors apoi în casa în care locuiam "i am început să+mi note$ în laptop tot ce mi+a spus! după care am cobor t în salon. Cinci persoane au raportat apariţia acestui om+"op rlă! iar povestea a fost relatată în 0os 4ngeles :imes "i în )erald E%aminer. *ntr+o $i din februarie &''? mă aflam la Tohannesbur)! în Africa de Sud. Doveste"te că într+o noapte! pe c nd se afla în casa ei din Danama CitM! <lorida! a fost stri)ată la ora B:3( dimineaţa de vecinii înnebuniţi de spaimă! o femeie "i partenerul ei de viaţă! pilot de avion pe o linie comercială. %nul din cei mai importanţi cercetători ai acestui fenomen a fost americanca Ale# Christopher! autoare a unei lucrări intitulată Cutia Pandorei. Ale# i+a vă$ut pe reptilieni "i pe cenu"iii cu ochi mari Kdupă cum îi nume"te eaL. /acă nu te opui flu#ului vieţii "i asculţi vocea intuiţiei! incredibilele sincronicităţi care te încon8oară de pretutindeni îţi arată tot ce trebuie să "tii "i te )hidea$ă prin această perdea de fum "i )alerie de o)lin$i în"elătoare pe care o numim realitate. Av nd capacităţi e#trasen$oriale! mai t r$iu a început să vadă Kla fel ca "i doamna din AmericaL oameni transform ndu+se în "op rle în faţa ochilor săi! sau fiind posedaţi de ima)ini ale unor "op rle suprapuse peste forma lor. /upă ce am terminat prima redactare a acestui capitol am cunoscut o altă femeie! de data aceasta în An)lia! care mi+a spus că este măritată cu un bărbat implicat în ritualurile satanice ale <răţiei. C nd "i+a ridicat capul! a vă$ut că avea o faţă de "op rlă. De la începutul anilor P5(! doamna în cau$ă î"i plimba c inele prin această re)iune! c nd a vă$ut un persona8 îmbrăcat într+o robă lun)ă de culoare ro"ie.erHshire! la c ţiva Hilometri de Slou)h! la vest de 6ondra.eeches! situată l n)ă )raniţa dintre . <ilmul pre$intă aceea"i rasă e#traterestră de reptilieni care preia controlul asupra planetei arăt nd e#act ca oamenii. în care aminte"te de pre$enţa reptilienilor pe această planetă. Iar acel ceva era adevărul. „. tema fiind aceea"i. 6ocul este vestit pentru ritualurile satanice practicate aici! fiind menţionat chiar în 2e)istrul Cadastral făcut din ordinul lui 1ilhelm Cuceritorul în secolul al AI+lea. Acesta este administrator al unei $one numite . Am avut atunci o conversaţie de 4 ore cu un "aman $ulu pe nume Credo :ut7a. *n sf r"it! a mai fost un film cu e#act aceea"i temă! intitulat +nvazia e%traterestră. 6a B( iulie &'??! mai mulţi oameni din .ucHin)hamshire "i . 2eptilele sunt pre$entate ca "i cum ar fi acoperite cu un fel de piele din late#! lucru care nu corespunde realităţii! dar tema filmului se suprapune aproape perfect peste realitate! arăt ndu+ne ce ni s+ar putea înt mpla dacă nu ne vom tre$i rapid la realitate. /ar filmul care s+a apropiat cel mai mult de adevăr este serialul american de televi$iune care a rulat pe micile ecrane prin anii ?(! intitulat ?. *n dimensiunea noastră apar ca oameni! dar aceasta nu este dec t o schimbare a înveli"ului. Cuv ntul „$ulu0 înseamnă „oameni veniţi din stele0! iar această populaţie crede că este o rasă re)ală venită de pe o altă planetă. 6a televi$or tocmai începea un film intitulat :he 4rrival@. Vă recomand insistent să faceţi rost de o casetă video cu acest film! pentru a avea o ima)ine vi$uală a lucrurilor e#puse în această carte.

din orbite. /upă ce cuplul s+a calmat "i Ale# s+a întors acasă! s+a tre$it ea însă"i faţă în faţă cu un reptilian. Ace"tia i+au povestit că tocmai făceau dra)oste! c nd a început incidentul. Am început să+mi aduc apoi aminte ce s+a înt mplat: am fost luată la bordul unei nave spaţiale! trec nd prin cele patru eta8e superiore ale clădirii "i prin acoperi". Cei doi i+au povestit că au vă$ut un flash luminos! după care au fost tra"i 8os din pat. Avea nasul turtit "i o înfăţi"are aproape umană! e#cept nd ochii "i pielea cenu"ieV:ai t r$iu! în anul &''&! lucram într+o clădire dintr+un mare ora"! c nd am făcut o pau$ă la ora O:(( seara. Durta un combine$on ar)intiu "i m+a speriat de moarte. Iată cum poveste"te ea incidentul: „:+am tre$it din somn "i am vă$ut l n)ă pat o ZfiinţăU. Asemenea )ar)ui e#istă "i pe clădirea din /ealeM Dla$a! locul în care a fost asasinat pre"edintele NennedM! iar acum puteam să+i văd "i într+un aeroport modern construit I se spune I pe o ba$ă subterană reptiliană. Aeroportul a fost construit cu costuri imense pe un teren deschis aflat la mare distanţă de /enver "i este plin de simboluri masonice. Drima mea conferinţă pe această temă a conspiraţiei pe care am ţinut+o în Statele %nite a avut loc la /enver! în au)ust &''O. Acest lucru nu este înt mplător! căci reptilienii se hrănesc cu emoţiile "i cu ener)ia se#uală a oamenilor! ceea ce e#plică de ce este at t de important se#ul în ritualurile satanice închinate „demonilor0! adică e#act acestor reptilieni. Am fost du"i într+o altă încăpere! unde i+am putut vedea din nou pe reptilienii Kpe cei pe care obi"nuiesc să+i numesc Zpui de =od$illeUL cu dinţii scurţi "i ochii )albeni oblici.ritanie! precum "i bisericile "i catedralele din 9uropa construite de <răţie. Cu si)uranţă! este un loc ciudat. <ără să+mi dau seama c nd trece timpul! m+am tre$it că s+a făcut ora &(:3(. %nul din pereţii acestei săli este acoperit cu o pictură murală )rotescă! plină de simboluri malefice! inclusiv trei sicrie cu trei femei moarte în ele: o evreică! o indiancă americană "i o ne)resă. :i+am tras pătura peste cap "i am început să ţipV Să ve$i acest r n8et de motan Cheshire@ "i acei ochi maliţio"iV era prea mult pentru mineF Am vă$ut acest )en de fiinţe "i cu alte oca$ii. Coloana frontală a aeroportului este marcată cu simbolul francmason al compasului "i dă în :area Sală! un alt termen francmason. Ale# susţine că a simţit o ener)ie incredibilă care încerca să pătrundă în mintea ei. %nul din locurile pe care Ale# Christopher le+a studiat cel mai amănunţit este noul aeroport din /enver! care are faima de a fi o acoperire pentru o ba$ă subterană e#traterestră în care lucrea$ă at t oameni c t "i reptilieni. Avea ochii )albeni cu pupile ca de "arpe! urechi ascuţite "i r n8ea cu toată faţa. =ar)uii sunt simboluri ale reptilienilor! ceea ce e#plică de ce pot fi )ăsiţi în aeroportul din /enver. I+a luat pe cei doi "i i+a scos afară! unde au stat de vorbă o vreme. altă fată ţine în m nă o tăbliţă maMa"ă care descrie distru)erea civili$aţiei. =ermanii "i americanii aflaţi pe navă purtau ecusoane pe care apărea un triun)hi albastru în interiorul căruia se afla un dra)on cu ochii ro"ii! încon8urat de un cerc. Ale# Christopher a păstrat aceste ima)ini înre)istrate pe o casetă video. %n persona8 uria"! descris de Ale# Christopher ca un fel de /arth @ 4 :otanul care apare în filmul 4lice (n Bara 8inunilor. Ace"tia sunt fiinţele cele mai crude pe care vi le+aţi putea ima)ina. A doua $i locul s+ a inflamat! devenind at t de dureros înc t nu putea suporta nici o atin)ere.ărbatul încă mai avea o v nătaie făcută de o palmă cu de)ete lun)i de circa B4 de centimetri! cu )heare care i+au sf "iat pielea. . De navă se aflau )ermani "i americani care lucrau împreună cu ni"te e#tratere"tri cenu"ii. Cap de burlan în formă de animal fantastic. 3( . . Simbolul "arpelui înaripat a putut fi vă$ut "i pe insi)na soldatului israelian care o susţinea pe fiica primului ministru asasinat! [it$haH 2abin! la funeraliile tatălui ei! în anul &''4 Kve$i numărul din B'( noiembrie &''4 al revistei -eAsAee2'. Chiar "i mirosul lor este odios0. S+a ) ndit că este vorba de radiaţii. vestit pentru r n8etul său. *ntr+adevăr! a doua $i toate plantele din $onă muriseră. prietenă i+a spus mai t r$iu că a vă$ut acest simbol în S%A! la <ort 1alden. /e îndată ce am cobor t din avion am simţit însă o ener)ie e#trem de ciudată! ca o apăsare neplăcută. Am ateri$at pe aeroportul acestui ora" fără să am vreo idee despre sinistra sa reputaţie. . 9#istă inclusiv )ar)ui4! fi)uri de reptile înaripate! la fel ca cele care decorea$ă căminele aristocraţiei reptiliene din :area .

Am fost eu însumi la 6os Alamos! iar vibraţia de acolo este absolut în)ro$itoare.VaderO verde! stă deasupra unui ora" distrus! cu o sabie în m nă.rdini :ondiale urmea$ă să devină statul Colorado. Aceasta părea acoperită de un film semitransparent sau de un fel de ceaţă. 2elatările lor se potrivesc perfect cu cele din Găbliţele Sumeriene! care povestesc cum AnunnaHi încruci"ea$ă diferite specii! produc nd hibri$i dintre cei mai hido"i. Am obţinut următoarele relatări de la muncitorii care au vă$ut c te ceva din aceste e#perimente bi$are: ZAm vă$ut „oameni0 cu membre multiple! care semănau cu o caracatiţă pe 8umătate umană. Iată ce mi+a scris el: „6ucram la o activitate de rutină! c nd un t năr recrut! un mecanic! a intrat în atelier "i mi+a spus că are nevoie ur)ent de o piesă. 6a /ulce e#istă cel puţin "apte niveluri subterane! probabil chiar mai multe. A"a cum veţi vedea mai t r$iu! familia re)ală britanică este masiv implicată în toată această poveste! inclusiv în moartea prinţesei /iana.ishop a adunat mărturii ale unor muncitori care au lucrat acolo "i care i+au povestit ce au vă$ut.echtel Corp. *mi amintesc că am sesi$at acum c ţiva ani similitudinea aeroportului din Atlanta cu cel din /enver. A murit mai t r$iu! în circumstanţe stranii! care ar fi trebuit să pară o „sinucidere0. Alte persoane care au avut acces în această ba$ă subterană povestesc că în interior se află numero"i sclavi umani! mulţi dintre ei copii! care lucrea$ă sub controlul reptilienilor.rdine :ondială! care ar trebui instaurat c ndva! după anul B(((. %nul din principalii oameni de le)ătură ai lui Christopher a fost Dhil Schneider! fiul unui comandant de submarin din timpul celui de+Al /oilea 2ă$boi :ondial! care a primit sarcina de a construi mai multe ba$e subterane la mare ad ncime în S%A. Am vă$ut personal o parte din casetele video înre)istrate cu conferinţele lui atunci c nd a început să vorbească public despre vasta reţea de ba$e! ora"e "i tuneluri subterane din S%A. Iată o asemenea sinte$ă a relatărilor muncitorilor care au lucrat la /ulce: „-ivelul "ase este poreclit ZSala Co"marurilorU! căci aici este situat 6aboratorul =enetic. Grăsăturile umane s+au estompat "i în locul lor au apărut ni"te ochi )albeni "i o piele sol$oasă! fără păr. 9ram aplecaţi am ndoi deasupra bancului de lucru din faţa strun)ului! c nd i+am privit înt mplător faţa.ishop III a făcut un studiu e#tins al operaţiunii /ulce "i a a8uns la conclu$ia că în aceasta a fost implicat un cartel care include or)ani$aţii precum 2and Corporation! =eneral 9lectric! AG\G! Eu)hes Aircraft! -orthrop Corp.! Sandia Corp. Alte două ba$e la a căror construcţie pretinde că a participat Dhil Schneider sunt Area 4& din -evada Ko $onă cu o reputaţie sinistrăL "i ba$a de la /ulce! -e7 :e#ico! conectată printr+o reţea de tuneluri cu 6aboratorul -aţional din 6os Alamos.0 :ai t r$iu! el a vă$ut aceea"i transformare petrec ndu+se cu un soldat care pă$ea poarta de intrare în ba$a militară de la /ulce. /upă ce am vorbit despre inva$ia reptiliană la un post de radio din S%A! un soldat din armata S%A staţionat la /ulce mi+a trimis o relatare în care mi+a spus că simte ceva „e#trem de ciudat0 în acel loc! dar nu+"i dă seama despre ce este vorba. Acum înţele) de ce seamănă at t de bine cele două structuri. Se spune că ora"ul /enver este pro)ramat să devină capitala sectorului de vest al S%A în cadrul statului fascist intitulat -oua . Tason . . Ima)inea mai pre$intă un drum pe care mer) femei ţin nd în braţe copii morţi.! Colorado School of :ines "i a"a mai departe.! Stanford 2esearch Institute! 1alsh Construction! . Alţi martori oculari au descris transformări cameleonice similare petrecute la Spitalul :ilitar :adi)an de l n)ă <ort 6e7is! la sud de Seattle! în statul 1ashin)ton. Schneider a afirmat că aeroportul din /enver este conectat cu o ba$ă subterană situată la mare ad ncime! care are cel puţin opt nivele "i include un ora" subteran pe o suprafaţă de opt Hilometri pătraţi. 3& . Avea la el desenul tehnic "i mi+a arătat e#act ce anume dore"te. *nsă"i re)ina An)liei a cumpărat teren în acest stat! desi)ur! sub acoperire. Capitala sectorului de est ar urma să devină ora"ul Atlanta. Drincipalul centru al -oii . %na din veri)ile ma8ore în <răţia reptiliană este Corporaţia .echtel. 9rau o O Dersona8ul ne)ativ din trilo)ia "ăzboiul =telelor. Copii de toate rasele predau armele ţărilor lor unui copil )erman cu pumnul de fier! care ţine în m nă o nicovală.

Ace"tia sunt fiinţe cu o înălţime medie de B!B+3!? metri! cu aripi din piele susţinute de oase lun)i. 9le stau la ba$a unor e#presii precum „"arpe înaripat0 sau „în)er că$ut0! dar "i a dra)onilor înaripaţi care apar sub formă de )ar)ui. Această ima)ine m+a frapat de la bun început! căci $eii "i re)ii din antichitate erau ilustraţi de multe ori purt nd coafuri încornorate I cu si)uranţă un simbol al acestor reptilieni „de 3B . Dhil Schneider susţine că a luat parte la un schimb de focuri între oameni "i e#tratere"trii de la /ulce! în timpul căruia a fost lovit drept în piept de o armă cu laser! în urma căreia i+a rămas o cicatrice e#trem de ur tă! pe care "i+a e#pus+o public. /raconienii sunt „rasa re)ală0 a reptilienilor! iar casta cea mai înaltă în r ndul acestora sunt albino"ii! care par să aibă ni"te coarne conice situate la 8umătatea distanţei dintre spr ncene "i cre"tetul capului.are au fost făcute aceste teste cu scopul de a produce caverne uria"e în păm nt? %n alt subiect pe care mi l+au relatat multe din contactele mele se referă la faptul că reptilienii se hrănesc cu ener)ie nucleară. :ii de cadavre de oameni sau de oameni+animale erau ţinute aici în depo$ite fri)orifice! aliniate pe r nduri. altă ba$ă subterană reptiliană este cea de sub . :ai e#istau pe"ti! scoici! păsări "i "oareci care nu aminteau dec t va) de aceste specii. *n urma acestui conflict! ba$a militară a fost închisă o vreme! dar între timp s+a redeschis. 9lita lor este cunoscută în literatura . Gunelurile sunt construite e#trem de rapid! printr+o tehnolo)ie de tip Subterrene! o ma"inărie cu putere nucleară care tope"te "i remodelea$ă pietrele! d ndu+le forma pereţilor )aleriilor. /raconienii înaripaţi mai sunt cunoscuţi "i sub numele de dra)oni. . .sumedenie de oameni+"op rle ţinuţi în cu"ti "i de creaturi cu blană! care aveau m ini de om "i pl n)eau la fel ca "i copiii mici! imit nd cuvintele rostite de oameniU. Se crede că centrul acestei ba$e se află în a"a+numitul Canion Secret. 6a început am cre$ut această poveste! dar în anul &'5? am descoperit adevărulU0. . Delerina purtată de contele /racula repre$intă un simbol al acestor aripi. Gehnolo)ia a fost pusă la punct în 6aboratorul de la 6os Alamos. Aripile pot fi înfă"urate la spate.ram StoHer îl nume"te pe contele /racula un în)er că$ut. parte a ierarhiei reptiliene pare să fie de rasă albă Kchiar albinoasăL! "i nu verde sau maronie! a"a cum sunt pre$entaţi de multe ori ace"ti e#tratere"tri.Q-+istică sub numele de draconieni. Cum arată ei! Sinteti$ nd cercetările mele! relatările pe care le+am citit "i pe care le+am au$it de la oameni care pretind că au înt lnit asemenea umanoi$i reptilieni! descrierea care li se potrive"te cel mai bine este următoarea: e#istă multe tipuri de rase de reptilieni pur+s n)e sau încruci"ate. /e altfel! în romanele sale! . parte din $eii antichităţii erau pre$entaţi ca ni"te oameni+păsări. 9#istau cu"ti în care erau ţinuţi umanoi$i înaripaţi! un fel de lilieci )rote"ti cu o înălţime de &+B!B( metri. Apăreau de asemenea tot felul de fi)uri ca ni"te dra)oni "i reptile de toate felurile. -ivelul "apte era "i mai straniu. *n . -i s+a cerut să nu vorbim cu ei. -i s+a spus că erau nebuni "i că oamenii de "tiinţă făceau teste cu dro)uri de mare risc în încercarea de a vindeca nebunia.iblie! Satan este pre$entat ca o reptilă. Aceasta ar putea fi una din ori)inile simbolismului păsării Dhoeni# "i al vulturului care apare în însemnele <răţiei! dar mai ales a semnificaţiilor e$oterice ale acestora. 9#istau de asemenea embrioni în diferite stadii de evoluţie. *n această cate)orie intră de pildă descrierea ciudatului umanoid „albinos0 cu faţa de "op rlă care a ie"it din clădirea de birouri din Aurora! l n)ă /enver.oMnton CanMon! din Sedona! California. Această descoperire a stat la ba$a „ră$boaielor de la /ulce0! o bătălie între oameni "i e#tratere"tri care a avut loc în anul &'5'! c nd mulţi oameni de "tiinţă "i membri ai personalului militar au fost uci"i. . %nul dintre muncitori mi+a povestit: ZAm vă$ut mulţi oameni ţinuţi în cu"ti! de re)ulă ameţiţi sau dro)aţi! dar uneori tre$indu+se "i ţip nd după a8utor. Alte ba$e "i ora"e subterane similare e#istă pretutindeni în lume! fiind conectate între ele prin tuneluri prin care circulă „metrouri0 cu o vite$ă incredibilă. -u este deloc înt mplător faptul că ma8oritatea testelor nucleare s+au reali$at în -evada "i -e7 :e#ico! cele două locuri în care e#istă ma8oritatea ba$elor subterane ale reptilienilor.

((( de ani. 2eptilienii au o înălţime cuprinsă între B "i @ metri! fiind aproape si)ur „uria"ii0 descri"i în at tea le)ende "i te#te antice. . . Cu c t reu"esc să stimule$e mai mult aceste vibraţii inferioare! cu at t mai mare este ener)ia cu care se hrănesc ace"tia.ishop III descrie astfel ierarhia controlului: draconienii Kreptilienii înaripaţiL! draconienii neînaripaţi! cenu"iii! iar la ba$a piramidei oamenii. Aceste sacrificii închinate în antichitate $eilor KreptilienilorL continuă p nă în $ilele noastre. Cercetătorii mai cred că reptilienii controlea$ă o altă rasă de e#tratere"tri! a"a+numiţii cenu"ii! cele mai cunoscute fi)uri de e#tratere"tri din epoca noastră! cu ochii lor mari "i ne)ri. Alte specii! cum sunt cei din clasa soldaţilor "i a savanţilor! sunt cunoscuţi sub numele de reptoi$i. Se spune că aceasta este substanţa pe care o doresc reptilienii K"i rudele lor încruci"ateL. 9ste cert de asemenea că ei se hrănesc cu s n)e "i cu carne de om.ri de c te ori emitem asemenea vibraţii! noi nu le putem vedea în lumea în care trăim! căci ele re$onea$ă cu re)iunea inferioară a celei de+a patra dimensiuni! unde sunt absorbite de reptilieni. %nii au co$i! alţii nu. 6a picioare au tot trei de)ete! plus un al patrulea orientat lateral. . . Se pare că e#istă de asemenea o „alianţă0 reptiliană cu alte )rupuri de e#tratere"tri. Dro)ramul de încruci"are )enetică al reptilienilor a început prin crearea unui hibrid AnunnaHi+uman KAdam?L! acum B((. Dersonal! am convin)erea că au e#istat "i alte rase e#traterestre care au făcut e#perimente de încruci"are )enetică cu oamenii! d nd na"tere marilor profeţi "i altor fiinţe e#cepţionale! dar mă voi concentra în continuare e#clusiv asupra 33 . Sol$ii lor sunt mult mai laţi în partea din spate "i au trei de)ete subţiri! plus un de)et mare Korientat în direcţie opusăL. *n momentul morţii care survine în urma sacrificiului ritual! la ba$a creierului se acumulea$ă o formă de adrenalină! e#trem de puternică la copii. A"a se e#plică numeroasele ră$boaie umane! )enocidurile! sacrificarea în masă a animalelor! perversiunile se#uale care dau na"tere unor ener)ii ne)ative e#trem de puternice "i ritualurile de ma)ie nea)ră! care includ sacrificii "i care se desfă"oară la o scară care îi va ului pe cei care nu au studiat acest subiect.ri de c te ori apare pericolul ca o ima)ine de pe :arte prelevată de -ASA să a8un)ă la cuno"tinţa opiniei publice! aceasta dispare ca prin farmec. Au ochii mari! ca de pisică! cu sclipiri ro"iatice "i o )ură ca o fantă subţire. AnunnaHi i+au urmat! de"i personal nu mă îndoiesc că ace"tia continuă să folosească ba$ele de pe :arte inclusiv la ora actuală. %nii au ochi ne)ri sau albi! cu pupile orientate vertical Kla fel ca în e#emplul descris de doamna din AuroraL. mare preoteasă de ran) înalt a <răţiei! care a reu"it să se smul)ă din )hearele acesteia Kcel puţin la data c nd am vorbit eu cu eaL! susţine că reptilienii AnunnaHi au invadat cu mult timp în urmă planeta :arte! iar marţienii albi au fost nevoiţi să î"i părăsească planeta mamă! venind pe păm nt. /e)etele sunt în$estrate cu )heare scurte "i tocite. %n lucru este cert: oricare ar fi ori)inea rasei albe! aceasta a fost principalul vehicul al pro)ramului de încruci"are )enetică al reptilienilor AnunnaHi care stă la ba$a planului lor de ocupare a păm ntului.(((+3((. *n lucrările sale! Tason . 0iii 'eilor.rian /esborou)h. 6iteratura de specialitate su)erea$ă că sacrificiile umane aduse „$eilor0 în antichitate! "i în special sacrificarea copiilor! se făceau în beneficiul reptilienilor! care le impuneau Kuna din trăsăturile care caracteri$ea$ă creierul reptilian este ritualismulL. Acest scenariu ar completa pu$$le+ul "i ar e#plica aparenta cone#iune )enetică dintre AnunnaHi "i marţienii albi de care vorbe"te . :area ma8oritate a relatărilor care descriu răpiri făcute de e#tratere"tri se referă la ace"ti cenu"ii. Qecharia Sitchin emite el însu"i ipote$a că AnunnaHi ar fi mers mai înt i pe :arte! înainte de a veni pe păm nt. Dersonal! am convin)erea că această ipote$ă este adevărată! dovedindu+se e#trem de relevantă în a doua parte a cărţii de faţă.viţă re)ală0. Ace"tia nu au aripi! dar au în schimb s n)e rece. altă planetă asupra căreia "i+au e#ercitat influenţa a fost :arte! a"a că nu este e#clus ca o parte din marţienii albi care au a8uns pe planeta noastră să fi fost de8a specii încruci"ate. %na din principalele conclu$ii ale tuturor cercetărilor făcute pe tema reptilienilor este că ace"tia sunt complet lipsiţi de emoţii "i de sentimente! hrănindu+se în re)iunea de 8os a celei de+a patra dimensiuni cu emoţiile inferioare ale oamenilor! precum frica! vinovăţia "i a)resiunea.

6a fel! cuv ntul „faimă0 din acest pasa8 al =ene$ei a fost tradus din cuv ntul sumerian shem.L! care a trăit pe teritoriul IraHului de astă$i! adora $ei care aveau forme de "op rle! sumerienii K4(((+@((( î.ibliei l+au asociat cu ideea de „nume0 sau „renume0! dar Sitchin afirmă că adevărata semnificaţie a cuv ntului shem este aceea de „vehicul din cer0. Ace"tia erau semi$eii de care vorbeau le)endele antice! iar rolul lor era de a )uverna lumea "i de a împlini A)enda stăp nilor lor reptilieni.L! care au trăit în aceea"i re)iune! aveau de8a $ei cu forme umane. 9lita hibri$ilor AnunnaHi+oameni a fost descrisă de sumerieni "i e#istă numeroase alte relatări despre încruci"ările e#tratere"trilor cu oameni! respectiv ale „$eilor0 sau „oamenilor veniţi din cer0 cu oamenii. Acestea au fost locurile din care au invadat ei păm ntul după retra)erea apelor. /e aici provine ori)inea e#presiei „cu s n)e albastru0 atribuită re)alităţii "i aristocraţiei. Cu si)uranţă! e#istă o le)ătură între această schimbare "i pro)ramul de încruci"are )enetică din :unţii Cauca$.Ch. 9i sunt cei care au creat civili$aţiile avansate care au apărut „instantaneu0 în c mpiile Sumerului! 9)iptului! . 9i sunt cei care s+au încruci"at cu femeile păm ntene.e#perimentelor )rupului reptilian! sin)urul interesat să controle$e "i să manipule$e destinul oamenilor.! au fost munţii din Gurcia! Iran "i Nurdistan. Am bănuiala că în această re)iune s+a desfă"urat un pro)ram masiv de încruci"are )enetică! probabil subteran! în urma căruia a re$ultat un număr mare de copii cu s n)e mi#t. *n vi$iunea lui Qecharia Sitchin! cuv ntul -efilim s+ar traduce prin „Cei care au cobor t0! în timp ce alţii îl traduc prin „Cei că$uţi0. Graducătorii . 9i s+au infiltrat în r ndurile populaţiei planetei prin încruci"ări )enetice! după care au preluat puterea. :a8oritatea oamenilor care au 2h ne)ativ sunt cei de rasă albă. *n acest ca$! „eroii faimo"i0 devin „oamenii care au cobor t din vehiculele lor spaţiale0.iblie! e#istă în =ene$ă un pasa8 faimos care spune: „C nd numărul oamenilor de pe păm nt a început să crească "i li s+au născut fiice! fiii lui /umne$eu au vă$ut că fiicele oamenilor erau frumoase "i s+au căsătorit cu cele pe care le doreau. -u este de mirare că multe din creaţiile lor hibride au avut părul blond "i ochii alba"tri. schimbare ma8oră pare să se fi produs la scurt timp după cataclismele provocate de Venus! căci în timp ce cultura %baid KO(((+4((( î. . /e multe ori! copiii care au 2h ne)ativ se învineţesc KalbăstrescL imediat după na"tere.abilonului "i în Valea Indului. /upă toate aparenţele! )enele draconienilor albino"i „de viţă re)ală0 au fost folosite pentru a crea liniile )enealo)ice hibride ale monarhilor care au )uvernat lumea din acele timpuri străvechi "i p nă astă$i. 9l susţine că provine de la rădăcina shu1mu. 9vident! cu c t ne îndepărtăm mai mult în timp! cu at t mai )reu devine procesul de stabilire a faptelor reale! dar e#istă suficiente dove$i care confirmă ceea ce s+a înt mplat în cele vremuri. %na din principalele locaţii în care s+au stabilit AnunnaHi "i marţienii Ksau arieniiL! în special în timpul "i imediat după cataclismul )enerat de Venus în 8urul anului @?(( î. Cu c t anali$e$ mai mult această poveste! cu at t mai limpede îmi devine faptul că reptilienii au repetat pe păm nt ceea ce au făcut iniţial pe :arte. %n lucru este cert: de"i AnunnaHi s+au încruci"at cu multe rase terestre! rasa albă a rămas principalul vehicul de preluare a controlului asupra planetei! iar draconienii din v rful ierarhiei sunt albino"i.Ch. -efilimii au trăit pe păm nt în acele $ile I dar "i după aceea I c nd <iii lui /umne$eu s+au dus la fiicele oamenilor "i au avut copii cu ele. %nul din centrele cele mai importante ale reptilienilor AnunnaHi pare să fi fost situat în :unţii Cauca$! locaţie care va apărea în mod repetat în povestea noastră. Ace"tia au fost eroii din vechime! a căror faimă s+a păstrat p nă astă$i0. /upă părerea mea! acest pasa8 din 3@ . %na din caracteristicile particulare ale acestei re)iuni este numărul foarte mare de oameni cu 2h ne)ativ Kadică cu s n)e rhesus ne)ativL. Am convin)erea că atunci c nd au venit pe păm nt! marţienii albi aveau de8a linii )enealo)ice mi#te Kreptiliene>arieneL.Ch. 9#istă o speculaţie care spune că s n)ele „albastru0 Kcu 2h ne)ativL atestă sor)intea marţiană! spre deosebire de s n)ele cu 2h po$itiv! care atestă o ori)ine terestră. Chiar în . care înseamnă „cel care este un :%0! iar :% înseamnă navă spaţială.

6a fel ca "i Datriarhii din Vechiul Gestament! iranienii aveau o aversiune faţă de copiii e#trem de albi. descriu na"terea stranie a unui copil neuman! care va deveni mai t r$iu -oe! celebrul om care a supravieţuit :arelui Dotop. Drimele pro)enituri ale acestor e#perienţe )enetice au fost uria"ii de care vorbesc le)endele "i e#istă numeroase relatări în toată lumea despre apariţia acestor hibri$i. . Copilul ciudat de care vorbesc aceste te#te era fiul lui 6ameh. :ai t r$iu! Qal s+a însurat cu o prinţesă străină pe nume 2udabeh! fiica lui :ehrab! re)ele din Narbul "i descendent al re)elui+"arpe QahhaH! despre care se spune că a domnit în Iran o mie de ani.=ene$a biblică descrie încruci"area dintre e#tratere"tri sau intratere"tri "i oameni! în urma căreia au re$ultat hibri$ii reptilo+umani. 6a fel ca în ca$ul lui 6ameh! re)ele este în)ro$it de înfăţi"area nepăm nteană a copilului! care avea un corp foarte mare! „strălucitor ca ar)intul0! cu părul alb ca al unui bătr n! „la fel ca $ăpada0! "i cu o faţă strălucitoare ca soarele. Străvechiul te#t ebraic Cartea lui -oe "i urmarea sa! Cartea lui Enoh. Chiar "i titlul britanic de nobleţe! 34 . 6ameh a întrebat+o pe soţia sa cine este tatăl copilului: „Ascultă! m+am ) ndit în sinea mea că această concepţie s+a datorat Drivitorilor "i Celor SfinţiV precum "i -efilimilorV iar inima mea se simte tulburată din cau$a acestui copil0. S+ar părea că nu te puteai califica pentru a fi re)e dec t dacă aveai caracteristicile fi$ice ale nefilimilor sau ale Drivitorilor. /escrierea unor fiinţe cu păr blond "i ochi alba"tri care luminau ca ni"te lasere corespunde $eilor care au apărut în toate culturile lumii. Sam î"i nume"te fiul: un copil demoniac! adică un copil al daeva+"ilor KDrivitorilorL. Asemenea descrieri ale re)ilor Iranului "i ale altor monarhi din . Altfel spus! avea trăsăturile urma"ilor umani ai Drivitorilor.i cine sunt fiinţele cele mai albe între toate! chiar albinoase? 2asa re)ală a draconienilor. *n =hahnemeh sau Cartea "egilor. -oe! copilul lui 6ameh! avea pielea albă "i părul blond! iar ochii săi umpleau întrea)a casă cu o „strălucire aidoma soarelui0. 2udabeh aparţinea în mod evident unei rase reptiliene "i este descrisă ea însă"i ca fiind înaltă ca un copac! cu pielea ca filde"ul etc. Iată cum îl descrie pe Qal te#tul =hahnemehD „-ici o fiinţă umană de pe acest păm nt nu ar fi putut da na"tere unui asemenea monstru. 9#presia „<iii lui /umne$eu0 provine din ebraicul bene1ha1elohim. Indienii americani au numeroase le)ende despre Doporul din Stele! venit pentru a se încruci"a cu femeile umane! iar Ale# Christopher susţine că un numitor comun al tuturor răpirilor efectuate de reptilieni în Statele %nite este că oamenii răpiţi au le)ătură de s n)e cu indienii americani.rientul Apropiat sunt foarte numeroase! la fel ca "i compararea lor cu copacii! din cau$a înălţimii lor e#treme. 9l este descris ca o fiinţă neumană! care semăna mai mult cu „copiii în)erilor din ceruri0. Chiar dacă nu este un demon! pare totu"i un animal pre$entat la circ0.iblicul =oliat ar putea fi el însu"i un simbol al acestor oameni. Ge#tul poveste"te cum: „V fiicele lui Cain care le+au conceput în)erilor Ke#tratere"trilorL copii )i)antici nu i+au putut na"te pe ace"tia! a"a că au murit0. . Dractic! nu e#istă rasă sau continent pe care să nu )ăsim o le)endă despre uria"i. le)endara istorie a Iranului scrisă de poetul arab <irdo7si "i încheiată în anul &(&(! acesta descrie na"terea unui copil pe nume Qal! fiul unei re)e numit Sam. Grebuie să fie din rasa demonilor! /e"i are formă "i faţă de om. Dasa8ul continuă descriind na"terea prin operaţii de ce$ariană a unora dintre ace"ti copii: „V după ce au spintecat burţile mamelor! ace"tia au putut fi tra"i de cordonul ombilical0. 2elatarea acestei pove"ti apare "i în :anuscrisele de la :area :oartă! care au aparţinut comunităţii eseniene. Vă reamintesc că indienii Eopi afirmă că au venit la suprafaţa păm ntului de undeva din ad ncuri. Aceasta a trăit în Dalestina acum B((( de ani! iar te#tele sale conţin numeroase fra)mente din Cartea lui Enoh. <ără nici o îndoială! de aici se tra)e „dreptul divin al re)ilor de a )uverna0 în virtutea s n)elui lor re)al! sistem care a continuat mai t r$iu "i în 9uropa. 9#istă un te#t etiopian cu o vechime de c teva mii de ani! intitulat Cebra -agast $-agas erau „$eii+"erpi0 ai indienilor din India! capabili să î"i schimbe forma la comandăL! în care se vorbe"te deschis de mărimea uria"ă a copiilor născuţi în urma încruci"ării )enetice dintre oameni "i $ei. a cărei traducere e#actă este „fiii $eilor0.

*n cartea lor! . Aceasta are un ) t "erpuitor "i un cap în forma )lu)ii unei cobre! care se termină cu un cap de "arpe. /e+a lun)ul miilor de ani care au trecut de la crearea acestor linii )enealo)ice hibride! membrii acestora s+au inte)rat din ce în ce mai bine în r ndul populaţiei )enerale! devenind din ce în ce mai puţin distincţi din punct de vedere fi$ic! dar structura lor )enetică de ba$ă răm ne aceea"i! iar <răţia deţine fi"e )enetice e#acte care preci$ea$ă cine are această structură )enetică "i cine nu. /esi)ur! aceste linii )enealo)ice trebuie să aibă o structură )enetică încă "i mai înclinată către cea reptiliană.eniul celor puţini.arbara . /eloc înt mplător! na$i"tii au considerat că aceste trăsături corespund „rasei superioare0 sau „rasei stăp nilor0! căci cuno"teau cone#iunea "i istoria reptilienilor. Andre7 Collins pre$intă dove$i cople"itoare care atestă faptul că =rădina Daradisului K9denuluiL a e#istat în munţii înalţi din această re)iune KIran+NurdistanL! "i! după cum "tim! unul din persona8ele centrale ale le)endei acestei 3O . Chiar "i astă$i! în Nurdistan e#istă două rase distincte! una măslinie! de înălţime medie "i cu ochi închi"i la culoare! "i cealaltă mult mai înaltă! cu oameni albi! mulţi dintre ei cu ochi alba"tri. 9ste foarte important faptul că linia )enealo)ică a „re)elui+"arpe0 a apărut în Iran! căci aceasta! împreună cu Nurdistanul! Armenia! Gurcia "i :unţii Cauca$! este re)iunea din care s+au răsp ndit aceste linii re)ale în întrea)a lume. Cu at t mai uimitoare mi se pare afirmaţia ulterioară a lui Sitchin că nu e#istă nici o dovadă care să ateste e#istenţa unei rase a "erpilor! pe care mi+a transmis+o personal! sfătuindu+mă totodată să renunţ la cercetările mele în acest domeniu. <ratele său! 9nHi! ea cunoscut "i el ca om+"arpe "i avea drept emblemă doi "erpi înlănţuiţi! simbolul „centrului său spiritual0 de la 9ridu! dar "i al profesiei medicale moderne! cunoscut sub numele de caduceu. Christian "i .arpele Splendid cu .chi Strălucitori. *ncă din cele mai vechi timpuri! mo"tenitorii familiilor cu s n)e albastru nu au acceptat să se însoare dec t cu surori vitre)e "i veri"oare! e#act a"a cum procedau AnunnaHi! conform Găbliţelor Sumeriene.arbara .L.U. -umele de Iran provine din mai vechiul AirM+ana sau Air+an! care înseamnă „Sinutul Arienilor0. *ntre altele! ace"ti oameni au capacitatea de a produce o stare hipnotică e#trem de puternică! la fel ca un "arpe care î"i hipnoti$ea$ă prada! "i cred că de aici se tra)e le)enda „deochiului0. Aceasta este e#plicaţia reală a obsesiei faţă de păstrarea purităţii s n)elui pe care o au familiile cu „s n)e albastru0 "i pro)eniturile lor.Ch. Autorul "i cercetătorul Andre7 Collins afirmă că deţine o fi)urină din bron$ care înfăţi"ea$ă unul din $eii canaaniţi Ko populaţie care a trăit în 8urul anului B((( î. *n cartea sa *in cenu a (ngerilor. %n rus cunoscător din interior al <răţiei mi+a spus că a e#istat un vorte# masiv! un fel de poartă interdimensională în :unţii Cauca$ prin care ace"ti e#tratere"tri au intrat în dimensiunea noastră.rien în lucrarea lor! . Soţul acesteia! 9nlil! era supranumit .„Sir0! conferit de re)ii An)liei unor supu"i ale"i de ei! provine de la o $eiţă+"arpe din vechime numită chiar Sir! care se înrudea cu $eiţa AnunnaHi -inlil sau -inHharsa)! descrisă în Găbliţele Sumeriene. Ce l+o fi determinat oare pe Sitchin să îmi spună a"a ceva? Se pare că se temea să nu a8un) prea departe cu cercetările mele. Se pare că )ena cea mai importantă se transmite pe linie femininăC de aceea! ale)erea partenerei de se# feminin a fost întotdeauna vitală pentru ace"ti hibri$i.rien afirmă că dacă AnunnaHi s+au încruci"at cu oamenii acum c teva sute de mii de ani! iar apoi din nou acum 3(. Dersonal! înclin să cred că a mai e#istat o încruci"are mai recentă! după potopul provocat de Venus acum 5((( de ani. Dersonal! nu am nici cea mai mică îndoială că AnunnaHi "i Drivitorii se referă la aceea"i rasă reptiliană I „"erpii cu ochi strălucitori0 de care vorbesc Christian "i . Această informaţie provine din traducerea făcută de Qecharia Sitchin Găbliţelor Sumeriene "i publicată în cărţile sale.U.eniul celor puţini. /in r ndul acesteia fac parte familiile care conduc lumea la ora actuală "i ea este cea care le permite membrilor lor să î"i schimbe forma între reptile "i oameni! după cum doresc. Această ipote$ă ar e#plica foarte multe lucruri.((( de ani! re$ultatul celei de+a doua încruci"ări ar fi o structură )enetică în proporţie de 54R AnunnaHi "i B4R umană. Ideea că dove$ile ar lipsi este de+a dreptul aiuritoare.

%nii oameni numesc această or)ani$aţie secretă <răţia . <eţele lor străluceau la fel ca soarele! iar ochii lor ardeau ca ni"te felinareV : inile lor erau mai strălucitoare ca $ăpada0. C nd s+a mai rela#at! i+a povestit fiicei sale de o conversaţie pe care a avut+o cu un pilot staţionat la o ba$ă din Gurcia. /inastia re)ală merovin)iană a <ranţei a avut un simbol asemănător: "arpele marin . re)alitateL provine din rădăcina 2in Kde acela"i s n)eL! de unde s+a născut mai înt i 2inship. de unde provine termenul ebraic de „:essia0! care înseamnă chiar „Cel uns0. /e"i nu bea aproape niciodată! a cerut un 7hisHM! apoi încă unul. *ntrebat ce s+a înt mplat! tot ce a făcut a fost să murmure: „6umea în care trăim nu este ce pare0. <aimosul titlu celtic de Dendra)on nu repre$intă dec t o variantă a acestei tradiţii.Ch. /e"i memoria pilotului nu a înre)istrat prea multe informaţii după prima înt lnire cu acei oameni cu „priviri scăpărătoare0! î"i mai amintea totu"i că a fost dus într+o cameră în care un )rup din aceste fiinţe erau a"e$ate în 8urul unei mese de conferinţă.istea -eptunis. Drivirile lor sc nteiau ca ni"te lasere. /upă ce aţi ascultat această descriere făcută de un pilot al Statelor %nite din $ilele noastre! vă invit să citiţi felul în care îi descrie pe Drivitori Cartea lui EnohD „. adică înrudit )enetic! iar apoi 2ingship. Avionul a început să se prăbu"ească dar! spre uimirea lui! în muntele de sub el a apărut o deschi$ătură în care avionul a intrat lin! fără să se strivească de sol. Dentru a evidenţia "i mai puternic această te$ă a înrudirii caselor re)ale cu reptilienii! menţione$ că termenul e)iptean pentru crocodil $messeh+ul sacruL eraV /raco. A urmat apoi o scenă demnă de un film cu Tames .)rădini este "arpele. Dilotul a ie"it din avion întreb ndu+se ce naiba se petrece "i a fost înt mpinat de ni"te oameni blon$i! foarte înalţi! cu pielea „de culoarea perlelor0 "i ochii „albăstrui+mov0! care păreau să aibă un fel de electricitate. *nsu"i cuv ntul 2ingship Kn. Drimii re)i ai Sumerului! 9)iptului! iar mai t r$iu ai Israelului! erau un"i în timpul ceremoniei încoronării cu „)răsimea /ra)onului0! care era de fapt )răsime de crocodil Kconsiderat animal sacru în acele vremuriL. /e altfel! iranienii î"i numeau re)ii :ar! care înseamnă „"arpe0 în limba persană. Dilotul i+a povestit că $bura pe deasupra Dolului -ord c nd! dintr+o dată i s+au oprit motoarele "i toate sistemele electrice s+au blocat. *n final! a fost dus înapoi la avionul său! care s+a înălţat vertical deasupra muntelui! după care motoarele "i instalaţiile electrice au pornit din nou.! în 9)ipt a fost fondată Casa 2e)ală a /ra)onului! de către preoţii din :endes. /acă mai multe re)ate se asociau pentru o bătălie împotriva unui du"man comun! ele î"i ale)eau un re)e al re)ilor! cunoscut sub numele de :arele /ra)on sauV /raco.i în faţa ochilor mei au apărut doi oameni foarte înalţi! a"a cum nu am mai vă$ut vreodată pe păm nt. *ntr+o noapte! s+a întors acasă într+o stare )roa$nică. Crocodilul era numit în 9)ipt messeh. 2e)ii acestei linii succesorale erau numiţi „/ra)oni0.arpelui. Got acest simbolism se lea)ă de faptul că aceste familii re)ale erau urma"e ale hibri$ilor reptilo+umani. prietenă din America mi+a povestit o e#perienţă pe care a avut+o tatăl ei la începutul anilor U5(.ond. . *n 8urul anului BB(( î. Să e#iste oare o cone#iune inclusiv între :ar+te "i "arpe? 2e)ii Iranului mai erau cunoscuţi "i sub numele de „descendenţii dra)onului0. -ici în epoca noastră nu lipsesc relatări despre fiinţe blonde cu ochi alba"tri "i cu privire ca de laser. Dersonal! nu am nici o îndoială că reptilienii draconieni s+au încruci"at cu oamenii din rasa albă! d nd na"tere unor hibri$i. Gradiţia s+a păstrat p nă astă$i! @((( de ani mai t r$iu! sub forma Curţii 2e)ale "i Imperiale a Suveranităţii /ra)onului! al cărui sediu modern se află în :area .n.ritanie. 9l a devenit un simbol al Gerapeuţilor 9)ipteni! o )rupare al cărei echivalent în Israel au fost esenienii. Ima)inea corespunde "i descrierilor din vechime referitoare la $ei! care erau numiţi cei strălucitori. Cu si)uranţă! istoria acestei planete arată cu totul altfel dec t o cunoa"tem noi! "i chiar în $ilele 35 . Durtau cu toţii halate albe Kînt mplător sau nu! aceasta este forma sub care este pre$entat „$eul0 sud+american Wuet$alcoatlL! pe deasupra cărora at rna un lănţi"or cu un medalion în formă de Cruce :alte$ă. 6a acea vreme! familia acestuia locuia în Gurcia! iar el lucra la un post de ascultare al Serviciului de Contraspiona8 American.

rion repre$intă o rasă frumoasă! dar foarte crudă! care are un fel de alianţă cu reptilienii.iserica Catolică! care nu a fost de acord cu credinţa primilor cre"tini în e#istenţa unor în)eri în carne "i oase "i a unor în)eri că$uţi care s+au încruci"at cu fiicele oamenilor.Q. termen care înseamnă ruinători sau "erpi. Sf ntul :ihail "i Sf ntul =eor)e sunt doi eroi fenicieni! proveniţi e#act din re)iunea în care "i+au început AnunnaHi pro)ramul de încruci"are )enetică "i unde au operat multă vreme în mod deschis! ca reptilieni.ibliei! Cartea 2evelaţiei KApocalipsaL! cone#iunea dintre Satan "i "arpe este făcută e#plicit: „. Gradiţia persană vorbe"te la r ndul ei de o fiinţă pe care o descrie astfel: „"arpele din vechime umbl nd pe două picioare0. V .iserica Catolică împreună cu alte or)ani$aţii ale <răţiei l+au considerat întotdeauna pe 9noh unul din fondatorii lor le)endari. *ntr+un fra)ment din :anuscrisele de la :area :oartă tradus de un savant evreu! 2obert 9isenman! e#istă o descriere a unui privitor pe nume . *nsu"i termenul de „fii ai $eilor0 este tradus în Septua)int Kvarianta )reacă a Vechiului GestamentL prin cuv ntul angelos Iîn)eri. *n tradiţia ebraică! una din )rupările an)elice cele mai pure sunt Serafimii sau „"erpii apri)i0! iar descrierea Drivitorilor se apropie destul de mult de cea a "erpilor.i marele balaur a fost alun)at! "arpele din vechime numit /iavol "i Satan! amă)itorul între)ii lumiC el a fost alun)at pe păm nt! "i în)erii săi au fost alun)aţi împreună cu el. *n tradiţia ebraică! 9va este considerată mama ancestrală a -efilimilor! fiind asociată cu cuvintele ebraice care înseamnă viaţă "i "arpe. -u este e#clus ca le)enda Sf ntului :ihail care a alun)at balaurul Kdra)onulL pe păm nt înaintea bătăliei finale "i cea a Sf ntului =eor)e care a învins balaurul să fie le)ate de conflictul de lun)ă durată dintre adevăraţii marţieni albi "i reptilienii AnunnaHi. -umele 9noh înseamnă iniţiat. 3? .susţin că printre e#tratere"trii care interacţionea$ă cu oamenii se numără inclusiv cei veniţi din . *n realitate! scopul acestei de$avuări era să nu le permită maselor să înţelea)ă adevărul.iblia nu erau altceva dec t Drivitori! reptilieni înaripaţi sau nu. Cartea lui Enoh a fost de$avuată de .elial! numit Drinţul *ntunericului "i 2e)ele 2ăului. Copilul+hibrid descris în Cartea lui Enoh era chiar -oe. *n interiorul "i în 8urul păm ntului operea$ă nu una! ci mai multe rase e#traterestre! "i nu doar din această dimensiune! ci "i din altele. Acesta este descris ca av nd o înfăţi"are înspăim ntătoare! ca un "arpe cu faţa de viperă.i el a prins balaurul! "arpele din vechime care este /iavolul sau Satan! "i l+a i$)onit pentru o mie de ani! arunc ndu+l în abis! unde l+a închis sub un lacăt )reu! ca să nu mai amă)ească naţiunile păm ntului0. Ambele au devenit cunoscute sub numele de Drivitori sau în)eri Kcei din a doua cate)orie fiind în)eri că$uţiL. *n mitolo)ia ebraică! -efilimii sunt numiţi aAAim. *n mitul =ene$ei din Vechiul Gestament! 9va a fost tentată să mu"te din fructul inter$is de către un "arpe. 9#act această e#presie apare în mod repetat "i în Cartea lui Enoh.noastre se petrec lucruri pe care ma8oritatea oamenilor nu le+ar putea crede niciodată. De de altă parte! francmasonii! care controlea$ă la ora actuală . /in c te mi+au povestit contactele mele din interiorul <răţiei care i+au putut vedea pe e#tratere"tri! cei din . /acă acest lucru este adevărat! toate popoarele care pretind că descind din -oe sunt de fapt urma"e ale reptilienilor AnunnaHi. /acă ţinem cont de faptul că rasa re)ală draconiană este descrisă ca av nd o înălţime de p nă la patru metri! cu pielea e#trem de albă! „mai albă ca $ăpada0! descoperim aceea"i ima)ine ca "i cea a copiilor )i)antici descri"i în Cartea lui Enoh K"i nu numaiL ca fiind hibri$i re$ultaţi din încruci"area oamenilor cu Drivitorii. *n timp! am căpătat convin)erea că în)erii de care vorbe"te . *n ultima carte a .rion "i din Dleiade. /in cercetările mele a re$ultat că e#istă mai multe facţiuni ale reptilienilor: unele care au o atitudine po$itivă faţă de oameni "i altele care nu doresc dec t să domine "i să controle$e planeta. /in capitolul O' din Cartea lui Enoh aflăm că printre Drivitorii care le+au revelat secrete ascunse oamenilor s+a numărat "i =adreel! în)erul că$ut care a tentat+o pe 9va. *n :anuscrisele de la :area :oartă se spune că -oe arăta la fel ca "i „copiii în)erilor Xcă$uţiY din ceruri0! a căror concepţie se datora DrivitorilorV "i -efilimilor. Dersoanele răpite "i cercetătorii fenomenului .

2eptilienii din cea de+a patra dimensiune î"i poartă înfăţi"area umană la fel ca pe o haină )enetică. Atunci c nd spun ritualuri nu mă refer 3' . 9ste ca "i cum ar purta "i ar schimba între ele mai multe costume spaţiale.Gema în)erilor că$uţi care transmit secrete umanităţii apare at t în Cartea lui Enoh c t "i în numeroase alte lucrări. %nul îi era oferit lui /umne$eu! iar celălalt lui A$a$el. Dentru a putea face acest lucru! au nevoie de trupuri cu trăsături )enetice puternic reptiliene! motiv pentru care anumite familii a8un) întotdeauna la putere. 2ecHefeller+ii sunt reptilieni pur+s n)e! deci cunosc semnificaţia plenară "i ascunsă a le)endei lui Drometeu. 9u însumi am o serie de întrebări la care caut răspunsuri. /etaliile acestor teme răm n să fie elucidate! căci mai sunt încă numeroase informaţii ascunse. *n Centrul 2ocHefeller din -e7 [orH se află! deloc înt mplător! o statuie din aur a lui Drometeu. *n treacăt fie spus! Drivitorul numit A$a$el stă la ori)inea capului de ţap folosit în ritualurile satanice! dar "i a e#presiei „ţap ispă"itor0. Capul de ţap al lui A$a$el! în)erul că$ut! este simboli$at prin penta)rama inversată a satani"tilor. Ceilalţi reptilieni umani! cu s n)ele mai puţin pur! sunt posedaţi de o con"tiinţă reptiliană din cea de+a patra dimensiune "i sunt vă$uţi de persoanele cu proprietăţi e#trasen$oriale ca ni"te fiinţe umane peste care se suprapune ima)inea unui reptilian. Ace"tia au încercat să preia controlul asupra planetei. A"a se e#plică de ce <răţia este at t de preocupată de fi"ele )enetice ale membrilor săi! pe care le păstrea$ă p nă în cele mai mici detalii. Acum @4(.((( de ani au sosit pe păm nt AnunnaHi! o rasă reptiliană condusă de draconienii înaripaţi "i albino"i. %n lucru este însă cert: e#istă c teva teme recurente I cea a raselor e#traterestre care au vi$itat de milioane de ani păm ntul! din motive diferite! "i cea a încruci"ării lor cu oamenii! care a dat na"tere diferitelor rase actuale. Această posedare este cu at t mai u"oară cu c t structura )enetică a omului posedat conţine mai multe )ene de reptilieni. Dreotul î"i punea ambele palme pe capul ţapului consacrat lui A$a$el "i mărturisea păcatele oamenilor. Acest plan a inclus un pro)ram de încruci"are care a dat na"tere unor linii )enealo)ice hibride! prin intermediul cărora puteau opera din re)iunea inferioară a celei de+a patra dimensiuni. 9ste aproape si)ur că la vremea respectivă ei ocupaseră "i controlau de8a planeta :arte. *n acest fel! ei "tiu care oameni pot fi posedaţi mai u"or dec t alţii. *n Cartea 6eviticului se spune că israeliţii obi"nuiau să sacrifice doi ţapi de [om Nippur! Qiua Ispă"irii. /e aici s+a născut străvechea temă a ţapului ispă"itor! simboli$ată de povestea lui Iisus. Atunci c nd corpul fi$ic moare! el se mută în altul! continu nd să implemente$e A)enda în timpul unei alte )eneraţii. /upă părerea mea! acest „abis0 este situat în re)iunea inferioară a celei de+a patra dimensiuni. Aceste le)ende au stat la ba$a multor eroi care au apărut mai t r$iu! cel mai celebru fiind semi$eul )rec Drometeu! care a furat focul Kcunoa"tereaL $eilor "i l+a dăruit oamenilor Kdar numai unei elite din r ndul acestoraL.amenii cu proprietăţi e#trasen$oriale văd aceste creaturi sub forma unor reptilieni ascun"i în trupuri de oameni. Altfel spus! "i+au propus să cucerească planeta chiar sub înfăţi"area de oameni. :ult timp! AnunnaHi "i+au arătat adevărata faţă! cea de reptilieni! p nă c nd! dintr+un motiv sau altul Kposibil din cau$a ostilităţii altor rase e#traterestre sau a oamenilorL! s+au decis să treacă sub acoperire. Drintre ace"ti revelatori de secrete se numără A$a$el! care i+a învăţat pe oameni arta prelucrării metalelor "i ShemMa$a! cel care i+a învăţat artele ma)ice. *n trecutul îndepărtat au e#istat civili$aţii e#trem de avansate din punct de vedere tehnolo)ic! ba$ate pe această cunoa"tere e#traterestră! perioadă pe care strămo"ii no"tri o numeau 9poca de Aur. Sapul era dus apoi în sălbăticie "i aruncat de pe o st ncă! simboli$ ndu+l astfel pe în)erul că$ut! A$a$el! despre care se credea că este înlănţuit în sălbăticie I „abisul0 din Cartea 2evelaţiei. . De de altă parte! reptilienii încearcă să influenţe$e întrea)a umanitate prin stimularea activităţii specifice creierului reptilian Kpartea cea mai primitivă a creieruluiL! respectiv: ) ndirea ierarhică! a)resivitatea! conflictul! divi$iunea! lipsa compasiunii "i nevoia de ritualuri.

6ucrurile pe care le+am de$văluit în acest capitol îi vor uimi probabil p nă "i pe simpati$anţii care mi+au citit cărţile anterioare.amenii să $boare? 2idicolF Să călătorească cu o vite$ă mai mare dec t cea a sunetului? AbsurdF Să cree$e copii în eprubetă "i să @( . *n schimb! îi predispune către cru$ime. /ar dacă forţa care îi controlea$ă pe toţi este aceea"i? Ar însemna că ne aflăm în plină dictatură. *n Statele %nite e#istă o or)ani$aţie numită <iii lui Tared Kdupă numele tatălui lui 9nohL. .numai la ceremoniile satanice sau de altă natură. Cartea lui Enoh susţine că cei născuţi din s n)e de -efilim Khibri$i reptilo+umaniL sunt predestinaţi! din cau$a spiritului lor ancestral! „distru)erii! oprimării! atacurilor! ră$boaielor "i ruinării eforturilor oamenilor de pe păm nt0.i care a fost forţa care ne+a adus p nă la actualul stadiu al cunoa"terii noastre? Au fost acei oameni care au îndră$nit să iasă în afara "abloanelor unanim acceptate ale epocii lor! ) ndind în termeni inima)inabili. :embrii ei solicită declan"area unui „ră$boi implacabil0 împotriva descendenţilor Drivitorilor! „care au dominat dintotdeauna umanitatea! din po$iţiile lor de faraoni! re)i "i dictatori0. -oi nu cunoa"tem dec t o mică părticică din ima)inea de ansamblu.ush! EenrM Nissin)er sau /avid 2ocHefeller! lucru care nu este de mirare! căci ace"tia nu sunt dec t e#emple de reptilieni aflaţi la lucru în sfera umană. Celor nu au încercat încă acest lucru nu le pot spune dec t că ar răm ne uimiţi în ce aventură se transformă subit viaţa! la ce cunoa"tere îţi oferă acces atunci c nd te la"i dus de val "i renunţi să te mai ră$boie"ti cu ea! de teamă să nu pari diferit de marea ma8oritate. :ă îndrept acolo unde mă duce mu$ica vieţii! oric t de incredibilă ar părea destinaţia "i indiferent de consecinţele pe care le+ar putea avea asupra vieţii mele personale. :ulte din po$iţiile de v rf ale puterii mondiale sunt ocupate la ora actuală de reptilieni cu drepturi depline Ke#tratere"triL! care "i+au asumat o faţă umană! în timp ce ma8oritatea oamenilor nu au nici cea mai mică idee. Altfel spus! corpurile lor pot fi posedate de „spiritul lor ancestral0! respectiv de reptilienii din re)iunea inferioară a celei de+a patra dimensiuni. 2eptilienii s+au folosit de rasa albă ca principal instrument pentru cucerirea puterii )lobale! dar s+au încruci"at "i cu celelalte rase! inclusiv cu chine$ii! 8apone$ii! arabii "i evreii. *n acest fel! ei pot controla oameni "i or)ani$aţii aparent fără nici o le)ătură unele cu altele. ei îi condamnă pe Drivitori! pe care îi numesc „super+)an)steri! o mafie celestă care )uvernea$ă lumea0. Cum am putea face această deosebire dacă nu cunoa"tem adevărul? Aceasta este lumea în care trăim! condusă de reptilieni în formă umană "i de familii de hibri$i create "i infiltrate de ei. 9#istă tot felul de manifestări ale acestei nevoi! inclusiv repetarea aceluia"i tip de comportament! $i după $i! săptăm nă după săptăm nă. 9vident! aceste de$bateri par c t se poate de deschise "i de democratice. Atunci c nd îmi vorbe"te! îl ascult. *i înţele)! dar o e#perienţă vastă K"i uneori e#tremăL m+a învăţat să urme$ cursul vieţii "i să mă las dus de el oriunde m+ar duce. *n revista lor! 4vocatul jaredit. <ără ace"ti oameni! rasa umană nu ar fi putut evoluaC nu ar face dec t să se înv rtească în cerc! trăind într+o închisoare perpetuă a minţii. Altfel spus! aceste persoane se tem de ce ar putea spune sau crede despre ei ceilalţi oameni. Această ima)ine corespunde perfect unor persona8e precum =eor)e . Cum am putea avea însă acces la inima)inabil! dacă nu învăţăm să ) ndim în termeni inima)inabili? Dutem spune oare că "tim totul! că nu mai e#istă nimic de descoperit? Cu si)uranţă! mai e#istă destule lucruri care ne sunt necunoscute. Atunci c nd privim la televi$or! vedem de multe ori oameni diferiţi! care ocupă po$iţii diferite! dar care a8un) la acelea"i conclu$ii "i sunt de acord cu acelea"i politici. -u sunt departe vremurile în care spuneau: „. Cei mai mulţi oameni nu îndră$nesc să o apuce pe această cale din cau$a minţii lor! care se opune ie"irii în afara convenţiilor )eneral acceptate! de teama de a nu fi respin"i. Atunci c nd simt ritmul vieţii! încep să danse$. Se pare că cel puţin o parte din )enetica reptiliană nu le permite acestora să simtă emoţiile la fel ca oamenii de r nd. :ulţi oameni m+au întrebat cum este posibil ca membrii 9litei <răţiei să verse at t de mult s n)e! să provoace at tea distru)eri "i suferinţă! fără să arate nici o emoţie.

*n =ene$ă! tatăl lui -imrod poartă numele de Cush. 9a repre$intă "i un simbol al lui -inHharsa)! creatoarea raselor de hibri$i reptilo+umani.abiloniene alcătuită din preoţi reptilo+arieni "i din familii „re)ale0 care au cobor t în această re)iune imediat după potop Kacum apro#imativ O((( de aniL. :ai t r$iu! Cush a devenit cunoscut ca $eul Eermes! care înseamnă <iul lui Eam. Se crede că această rasă de )i)anţi sau titani erau descendenţii lui -oe! copilul descris în Cartea lui Enoh Kvarianta ulterioară a Cărţii lui -oe' ca fiind un hibrid Drivitor+uman cu pielea foarte albă. Se spune că a domnit asupra re)iunii 6ibanului de a$i "i! potrivit =ene$ei biblice! primele centre ale re)atului lui -imrod au fost . 9l era cunoscut "i sub nume precum .aalbeH! în 6iban! cu cei trei st lpi din piatră c ntărind fiecare ?(( de tone! a fost -imrod. Dotrivit te#telor "i le)endelor antice! fondatorul . -imrod era simboli$at ca un pe"te! iar re)ina Semiramida ca un pe"te "i un porumbel.abilon! răsp ndindu+se apoi în 9)ipt.clone$e animale "i chiar oameni? ImposibilF0 . -imrod era considerat un $eu+pe"te dra)on "i era ilustrat ca fiind pe 8umătate om! pe 8umătate pe"te. *ncercaţi "i dumneavoastră acest lucru! înainte de a uita complet că e#istă "i această posibilitate.abilonul! AHHad "i altele! în ţinutul Shinar KSumerL.0ră(ia 2a iloniană /upă ce apele s+au retras în urma cataclismului provocat de Venus! supravieţuitorii au cobor t din munţi sau au ie"it la suprafaţă din ad ncurile păm ntului.i totu"i! toate aceste lucruri au devenit posibile datorită celor care au avut cura8ul să ) ndească ceea ce era de neconceput! în timp ce masele î"i băteau 8oc de ei.rientul Apropiat către Sumer! 9)ipt "i Valea Indului. Anali$a atentă a dove$ilor arată că . Drincipalul centru în care s+au de$voltat aceste familii de hibri$i în lumea antică! după retra)erea apelor! a fost . -imrod "i Semiramida au rămas principalele $eităţi ale <răţiei p nă în $iua de astă$i! sub diferite nume "i simboluri. 9i s+au stabilit în ţinuturile de "es "i au început să+"i reconstruiască civili$aţia. 2efu$ul de a face acest lucru este închisoarea supremă! sta)narea mentală "i emoţională supremă! care permite controlul suprem.elus "i era nepotul lui -oe "i fiul lui Eam. Eam sau Nhem înseamnă „cel ars0 "i se pare ca acest nume avea le)ătură cu adorarea soarelui. Aici au apărut primele societăţi secrete! care s+au răsp ndit apoi pe între)ul )lob! de+a lun)ul miilor de ani care au urmat. Chiar "i istoricii sunt de acord că aceste societăţi e#trem de avansate au apărut brusc.abilonului a fost -imrod! care a domnit asupra lui împreună cu soţia sa! Semiramida.abilonul! situat în sudul Sumerului! de+a lun)ul fluviului 9ufrat. :ulţi din $eii antichităţii au apărut mai înt i în . altă infu$ie primită de rasa albă K"i nu numaiL a fost cea )enetică de sor)inte reptilo+ariană sau reptilo+umană. Aceasta a fost perioada în care au apărut pentru prima oară credinţele manipulate ale marilor reli)ii actuale. 9ste posibil ca acest simbol să amintească de faptul că era pe 8umătate om! pe 8umătate reptilă cu @& . . -imrod "i Semiramida aparţineau acelei linii )enealo)ice cunoscută mai t r$iu sub numele de titani I o linie succesorală alcătuită din oameni posedaţi de reptilieni "i din reptilieni pur+s n)e. :ai t r$iu! el s+a e#tins în Asiria! construind ora"e precum -inive! unde au fost )ăsite numeroase Găbliţe Sumeriene.el sau . De scurt! este chiar maniera în care am fost controlaţi de c nd a început acest 8oc.abilonul a fost fondat la o dată mult anterioară celei acceptate iniţial. = ndiţi dincolo de limitele realităţii impuse de alţii. -imrod era descris ca un tiran atotputernic! unul dintre „)i)anţi0. Aceasta a fost perioada în care au apărut brusc civili$aţiile Sumerului! 9)iptului "i cea de pe Valea Indului! toate cu un nivel tehnolo)ic foarte ridicat! de"i e#istaseră "i înainte de cataclism. Societatea sumeriană a apărut în culmea de$voltării sale datorită bru"tei infu$ii de cunoa"tere primită de la rasa ariană provenită de pe :arte! care a cobor t din :unţii Cauca$ "i s+a e#tins din . <răţia care controlea$ă la ora actuală lumea este e#presia modernă a <răţiei . 9ste vorba de liniile )enealo)ice încruci"ate create prin manipulări )enetice de AnunnaHi. Arabii credeau că cel care a construit după potop uimitoarea structură de la . Ca#itolul 1 .

Semiramida mai era cunoscută ca 2e)ina Cerului Ksau 2heaL! :ama <ecioară a Qeilor! "i uneori ca :area :amă a Dăm ntului K-inHharsa)L.aalti $8/lad/ I /oamnaL pentru Semiramida. 9i bine! da! chiar "i tradiţia chiflelor calde pe care este imprimată o cruce pe care o aplică en)le$ii cu oca$ia Da"telui este tot de sor)inte babiloniană. 9#presia latină pentru „/oamna :ea0 era 8ea *omina. -inus mai era cunoscut "i sub numele de Gammu$! despre care se spune că a fost crucificat cu un miel la picioare! apoi în)ropat într+o pe"teră. Să se refere oare acest simbol la întoarcerea reptilienilor după potop? -umele Semiramida derivă de asemenea din cel al unei divinităţi indiene anterioare: Sami+2ama+isi! sau Semi+ramis. C teva milenii mai t r$iu! ea avea să devină trilo)ia Iosif+:aria+Iisus. /e altfel! cuv ntul Easter KDa"tiL provine tot de la unul din numele atribuite re)inei Semiramida I Ishtar! "i nu este e#clus ca e#presia „Comanda lui Ashtar0 Ko convin)ere de tip -e7 A)e! referitoare la un „erou0 e#traterestru care va veni să ne salve$eL să provină de la o altă divinitate babiloniană! Ashtaroth. %nul din titlurile pe care le+a purtat -imrod era acela de . -imrod era repre$entat în dublă iposta$ă: de /umne$eu Gatăl "i de -inus! fiul Semiramidei! iar ramura de măslin a acesteia era un simbol al pro)eniturii ei venite pe lume printr+o „na"tere vir)ină0. Vă sună cunoscută povestea? Această temă a soţului+soţiei+fiului! respectiv -imrod+Semiramida+-inus>Gammu$ a devenit mai t r$iu trilo)ia . *n timpul ritualurilor de primăvară în care celebrau moartea "i învierea după trei $ile a lui Gammu$+-inus! babilonienii depuneau ca ofrande ni"te chifle pe care era imprimată crucea solară.abel K. 6a ora actuală! ea este repre$entată de simbolul crinului! care apare pretutindeni pe însemnele caselor re)ale europene. Aceea"i ima)ine poate fi re)ăsită pe multe din sceptrele ţinute în m nă de monarhii britanici. 6iniile succesorale re)ale din 9uropa provin din liniile )enealo)ice reptilo+ariene din .aal K/omnulL! căruia îi corespundea . Această inversare a simbolisticii le permite să î"i afi"e$e simbolurile în locurile publice! fără teama că cineva se va pl n)e. /e altfel! numele ei înseamnă „purtătoarea ramurii0! dacă ţinem seama de rădăcinile „Qe0 KarticolL! „emir0 KramurăL "i „amit0 KpurtătorL. /e aici se tra)e simbolistica pe"tilor în cre"tinism Kreflectată inclusiv în arhitectura cre"tinăL. Sinn <ein! ramura politică a )rupării teroriste nord+irlande$e I2A! are drept simbol un porumbel. Dersonal! nu am nici o îndoială că aceasta este adevărata ori)ine a însemnelor încornorate pe care le purtau re)ii antici.abiloniene! iar porumbelul o simboli$ea$ă pe re)ina Semiramida. care a devenit mai t r$iu 8adonna în limba italiană. Acest lucru nu este înt mplător! căci ambele or)ani$aţii repre$intă acoperiri moderne ale <răţiei . Ima)inea clasică a diavolului este "i ea încornorată.sol$i. 9l repre$intă un simbol po$itiv pentru masele lar)i! dar unul ne)ativ pentru <răţie.siris+Isis+Eorus din mitolo)ia e)ipteană! care are echivalente în India! Asia! China! "i practic pretutindeni în lume. Dentru ace"ti oameni! porumbelul nu repre$intă un simbol al păcii! ci al morţii "i distru)erii K"tiut fiind că <răţia folose"te frecvent simbolismul inversatL. *n timp! a devenit Qeiţa Iubirii.abilon! iar coroanele lor au apărut ca urmare a coafurii încornorate purtate de -imrod. @B . A"a cum spuneam mai devreme! ierarhia „re)ală0 draconiană Kalbino"ii înaripaţiL este în$estrată cu coarne. *n iposta$a ei de /uh Sf nt! Semiramida este pre$entată ca un porumbel cu o ramură de măslin în cioc. 9ra de asemenea adorată sub numele de Astarte! „femeia care a construit turnurile0! cu referire evidentă la Gurnul din . Grei $ile mai t r$iu! c nd piatra de la )ura pe"terii a fost dată deoparte! corpul său dispăruse. De"tele "i porumbelul sunt două simboluri folosite încă pe scară lar)ă în ritualurile reli)ioase "i în ceremoniile naţionale de astă$i! de"i marea ma8oritate a oamenilor nu au nici o idee despre adevărata lor semnificaţie. Dutem remarca în treacăt "i asemănarea dintre această simbolistică "i cea din le)enda lui -oe "i a :arelui Dotop! c nd un porumbel s+a întors pe corabia lui -oe ţin nd în cioc o ramură de măslin. Coarnele simboli$au autoritatea monarhului "i s+au transformat în timp într+o diademă din metal cu trei coarne! care simboli$a puterea re)ală învestită cu autoritate divină.abilonL! atribuit lui -imrod. 2e)ina Semiramida era "i ea simboli$ată ca un pe"te! căci babilonienii credeau că pe"tele este un afrodi$iac.

cuno"tinţă care are rude ce ocupă po$iţii de v rf la Vatican mi+a povestit că în timpul papei Ioan Daul al II+lea i s+a permis să facă un tur al Vaticanului care l+a lăsat cu )ura căscată. . . Vulturul francmason cu două capete! unul care prive"te către dreapta "i celălalt care prive"te către st n)a! este un simbol al lui -imrod în iposta$a sa de 9annus! dar poate "i al unui draconian înaripat. Dreoţimea babiloniană s+a folosit plenar de acest instrument perfect pentru a+"i impune voinţa asupra maselor! proces preluat aidoma mai t r$iu de către preoţii cre"tini! dar "i de rabini "i de preoţimea musulmană! hindusă "i a celorlalte reli)ii. -u înt mplător! numele de preot: Cahna+. Sărbătoarea cre"tină a Sf ntului Detru era celebrată în mod tradiţional în $iua în care soarele intra în casa astrolo)ică a Vărsătorului. *n anul &?B4! papa 6eon al AII+lea a autori$at producerea unei monede 8ubiliare pe care era pre$entată o femeie într+o po$iţie care amintea puternic de simbolismul re)inei Semiramida. Drintr+o uimitoare coincidenţă! aceasta era e#act $iua în care era sărbătorit $eul 9annus sau IanusF 6a fel ca toate imitaţiile care i+au urmat! reli)ia babiloniană avea două nivele. -imrod a fost cunoscut de asemenea sub numele de 9annus! $eul cu două feţe! care a devenit mai t r$iu Ianus la romani. Goate speciile crude par să fie dependente de s n)e! iar această dependenţă s+a transmis inclusiv hibri$ilor care le poartă )enele! lucru pe care îl voi demonstra în continuare. Se spune că 9annus păstra cheile porţii cerului! fiind sin)urul intermediar între /umne$eu "i umanitate.iserica Catolică a fost creaţia <răţiei .abiloniană "i liniile )enealo)ice reptiliene! ele au dus cu ele această tradiţie! care le era impusă de reptilieni.abilonului "i! oriunde s+au răsp ndit mai t r$iu <răţia . .:itolo)ia "i simbolistica babiloniană repre$intă fundamentele reli)iilor ma8ore ale lumii! în special a cre"tinismului.abiloniană sunt de fapt unul "i acela"i lucru. Gitlul catolic de cardinal provine de la cuv ntul „cardo0! care înseamnă balama! amintind de rolul de )ardian al porţii cerului pe care îl 8uca -imrod. Aceasta ţinea un crucifi# în m na st n)ă! o cupă în m na dreaptă! iar pe cap avea o coroană cu "apte v rfuri! precum cea de pe capul Statuii 6ibertăţii I un alt simbol al Semiramidei! dăruită ora"ului -e7 [orH de francmasonii france$i. %nul din fraţii AnunnaHi! „$eul+"arpe0 9nHi! a mai fost cunoscut "i sub numele de 9a. Aceasta este "i semnificaţia Inelului Descarului pe care îl poartă el. Dreoţii babilonieni au creat chiar un or)anism pe care l+au numit :arele Conciliu al Dontifilor! nume preluat mai t r$iu de . /in aceea"i lucrare aflăm că Eercule a fost un alt nume al lui -imrod! înainte de a deveni un semi$eu al )recilor. /e aceea! orice credinţă care nu era susţinută de el era considerată falsă "i trebuia condamnată. Sacrificiile umane erau considerate fundamentale de reli)ia . :oloch! "op rla $burătoare pe care am menţionat+o mai devreme! era un alt @3 .iserica Catolică. :ai semnificativ este faptul că scaunul papal este decorat Kpotrivit 9nciclopediei CatoliceL cu &B farfurii care pre$intă ilustraţii cu cele &B munci ale lui Eercule. Dapalitatea a pretins multă vreme că scaunul Sf ntului Detru de la Vatican este o relicvă sf ntă! dar o comisie alcătuită din oameni de "tiinţă a stabilit în anul &'O? că el nu este mai vechi de secolul IA.abiloniene! iar papa poartă "i la ora actuală o mitră în formă de pe"te! care îl simboli$ea$ă pe -imrod. *n acest fel! adevărul despre viaţă! potenţialul uman! istorie "i A)enda reptiliană era ascuns de ochii marii ma8orităţii! fiind "tiut numai de un număr restr ns de iniţiaţi. :arele Dreot babilonian! cel care îi instruia pe iniţiaţii din cercul cel mai restr ns Kdin interiorul celorlalte cercuri concentriceL era cunoscut sub numele deV Detru! care înseamnă „:arele Interpret0. :asele erau manipulate să creadă în tot felul de superstiţii "i să preia literal sensul pove"tilor simbolice! în timp ce iniţiaţii ale"i primeau adevărata cunoa"tere! fiind ameninţaţi cu moartea în ca$ că ar fi revelat+o altor persoane. Dreoţii babilonieni erau nevoiţi să măn nce o parte din ofrandele sacrificiale.al! a devenit în timp sinonim cu e#presia „m ncător de carne de om0 sau canibal. /e pildă! i s+a arătat baia din aur masiv a papei! decorată cu simboluri astrolo)ice "i a putut privi în interiorul casetelor vidate care conţin mii de documente "i cărţi e$oterice furate în timpul sutelor de ani de dictatură reli)ioasă! fiind ţinute apoi departe de ochii opiniei publice.iserica Catolică "i <răţia .

A"a se petreceau lucrurile în . .nume al lui -imrod+Gammu$. Acest pasa8 descrie e#act liniile )enealo)ice de care vorbim "i care s+au răsp ndit mai t r$iu pe întrea)a planetă! odată cu <răţia . 2e)ăsim acest simbolism al lui Gammu$+:oloch în ritualurile de ardere a unor copii vii în onoarea acestei divinităţii îns n)erate. Acest obicei a fost mo"tenit de la babilonieni c nd <răţia s+a e#tins în 9uropa.abilon! "i la fel se petrec "i astă$i.i ele au rămas însărcinate! "i au dat na"tere unor uria"i care au consumat toate bunurile oamenilor. "i cum voi descrie amănunţit în lucrarea de faţă! ierarhia modernă a <răţiei este implicată p nă peste cap în ritualuri satanice! sacrificii de copii! ceremonii de băut s n)ele "i alte orori care vă vor tăia respiraţia. Au păcătuit apoi împotriva păsărilor "i animalelor! reptilelor "i pe"tilor! "i au sf r"it prin a+"i devora carnea "i a+"i bea s n)ele unii altora. :otivul pentru care liniile )enealo)ice reptiliene sunt implicate "i astă$i în ritualuri at t de macabre este c t se poate de simplu: pentru că au făcut dintotdeauna acest lucru. -u înt mplător! Ioan a fost numele unor persona8e care l+au manifestat simbolic pe Gammu$+-imrod! precum Ioan . /a! vorbesc acum de nume dintre cele mai cunoscute din r ndul re)alităţii! oamenilor politici! bancherilor! oamenilor de afaceri "i patronilor de mass+media din lume. eu sunt liber.rientul Apropiat "i Africa a fost teritoriul actual al 2e)atului %nit al :arii . /ata de B3 iunie! <estivalul lui Gammu$! a devenit mai t r$iu o sărbătoare cre"tină numită Qiua Sf ntului IoanF Simbolistica lui -imrod+ Semiramida a fost adoptată ulterior de toate culturile păm ntului! sub cele mai variate nume.eltane practicat mai t r$iu de drui$ii din .annes! $eul+pe"te! din care a derivat mai t r$iu numele de Ioan. :am înseamnă „a perfecţiona0! iar muz înseamnă „a arde0. <estivalul lui Gammu$ se ţinea la data de B3 iunie "i sărbătorea ascensiunea acestuia din lumea subterană. Acest proces de „posesiune0 a trupurilor fi$ice de către reptilieni "i alte entităţi din re)iunea inferioară a celei de+a patra dimensiuni a condus mai t r$iu la pove"tile moderne cu demoni! diavoli "i alte spirite malefice care posedă mintea "i trupul oamenilor.ritanii "i al Irlandei. 2itualul . /acă veţi studia evoluţia acestor linii succesorale de+a lun)ul istoriei! veţi constata că ele au folosit acelea"i ritualuri "i sacrificii aduse acelora"i divinităţi! din cele mai vechi timpuri "i p nă astă$i. altă divinitate amplu folosită în ritualurile sataniste moderne care presupun sacrificarea copiilor este Cronos! re)ele ciclopilor din le)enda )reacă. Acesta era cunoscut drept constructorul turnului "i este aproape si)ur o altă variantă a lui -imrod I constructorul biblicului Gurn din .abiloniană. *n ca$ul de faţă! fereastra o repre$intă ochii trupului uman. *n timp ce noi privim direct în realitatea fi$ică! în care ne simţim perfect inte)raţi! reptilele privesc în realitatea tridimensională ca "i cum s+ar uita printr+o fereastră. 9i le folosesc doar ca pe ni"te „costume spaţiale0! pentru a opera în această lume! iar c nd unul se epui$ea$ă! nu fac dec t să îl schimbe cu altul.ritania pe data de & mai "i cunoscut sub numele de :aM /aM! implica în acele vremuri arderea unor copii vii în p ntecul unei uria"e efi)ii umane căreia i se dădea foc. Dăm ntul poate depune mărturie împotriva celor nele)iuiţi0. /e"i toate aceste divinităţi par e#trem de diferite între ele! în spatele lor se ascund de fapt acelea"i două persona8e. C nd oamenii nu i+au mai putut susţine! uria"ii s+au întors împotriva lor "i i+au m ncat.ote$ătorul. Altfel spus! oameni ca @@ . /upă ce a înviat! Gammu$ a devenit cunoscut sub numele de . A"a cum am arătat în lucrarea mea anterioară! Eu sunt eu . 2eptilienii pur+ s n)e nu sunt ata"aţi de trupurile lor! ca oamenii. *n realitate! entităţile pe care le invocă ritualurile satanice "i de ma)ie nea)ră apelea$ă la reptilienii "i la alte forme de con"tiinţă din re)iunea inferioară a celei de+a patra dimensiuni! "i prin intermediul lor î"i „racolea$ă0 ace"tia păpu"ile pe care le vor poseda mai t r$iu. /acă "tii să îi cauţi! îi poţi descoperi cu u"urinţă după felul în care privesc. Se pare că principala ba$ă pe care "i+au stabilit+o reptilienii înainte de a se muta în . -oi suntem con"tienţi în lumea cu trei dimensiuni! ei sunt con"tienţi în cea cu patru.abel. Drivirile lor sunt întunecate! pătrun$ătoare "i reci. %n alt fra)ment din Cartea lui Enoh descrie împerecherea Drivitorilor cu femei umane "i comportamentul pro)eniturilor lor: „. -+o să vă vină să credeţi! dar aceste ritualuri continuă "i în $ilele noastre.

Viaţa repre$intă o formă de interacţiune a c mpurilor ma)netice.abilonului "i celelalte )rupuri ale 9litei care deţineau o cunoa"tere avansată se concentrau însă asupra soarelui din alte motive. Chiar "i în dimensiunea noastră fi$ică! emisiile solare de ener)ie ma)netică ne afectea$ă în permanenţă! clipă de clipă. . Cercetările l+au condus pe Cotterell la conclu$ia că activitatea petelor solare corespunde ciclurilor de fertilitate umană! dar "i cu apariţia "i decăderea marilor civili$aţii "i imperii de pe păm nt.((( Hilometri. :aurice Cotterell a studiat ciclurile petelor solare "i a stabilit că e#istă cicluri pe termen scurt! mediu "i lun) ale activităţii solare! lucru pe care îl e#plică în cartea pe care a scris+o împreună cu Adrian =. :aurice Cotterell a reali$at fascinat că ciclurile maMa"e ale evoluţiei umane corespund aproape perfect cu ciclurile emisiilor ma)netice solare descoperite de el. /acă modifici natura c mpului ener)etic se va schimba inclusiv natura vieţii mentale! emoţionale! spirituale "i fi$ice! care nu înseamnă altceva dec t ener)ie în diferite forme. /e"i au trecut mii de ani de atunci! ele erau aproape identice. Ierarhia <răţiei .4((. /e pildă! celelalte planete operea$ă asemenea schimbări în timp ce se rotesc în 8urul soarelui! influenţ nd c mpul ma)netic al păm ntului. Got ce e#istă este o formă de ener)ie. /upă ce a avansat cu cercetările sale! Cotterell a descoperit un uimitor sistem matematic "i de simboluri rămas de la populaţia maMa"ă din America Centrală. 2ecent! oamenii de "tiinţă au descoperit că omul are în interior un ceas biolo)ic sincroni$at cu ritmul solar.((( de Hilometri "i conţine ''R din materia e#istentă în sistemul nostru solar. Voi e#plica în continuare simbolistica soarelui! căci aceasta repre$intă un aspect esenţial al istoriei noastre.=eor)e . Cotterell crede că noi suntem influenţaţi mai puternic de aceste c mpuri în momentul concepţiei noastre dec t în cel al na"terii propriu+$ise! punct asupra căruia trebuie să+i dau dreptate. 2epre$intă o sferă imensă de ener)ie! care operea$ă la fel ca o bombă atomică! iar nivelul temperaturii atin)e în interiorul său nu mai puţin de &@ milioane de )rade Celsius. =reu de cre$ut! nu? . Acest lucru este u"or de e#plicat. /upă părerea mea! ambele momente ne influenţea$ă la fel de puternic.tiinţa care studia$ă acest fenomen este astrolo)ia. Se rote"te mai rapid la 9cuator dec t la poli! motiv pentru care activitatea c mpului său ma)netic este pur "i simplu colosală. De scurt! efectul soarelui asupra vieţii umane este absolut fundamental "i depă"e"te cu mult @4 .ush! EenrM Nissin)er! familia re)ală britanică "i mulţi pre"edinţi de state! prim+mini"tri "i membri ai aristocraţiei. =ilbert! Profeţiile ma/a e. fi! dar c nd nu a sunat fantastic adevărul în această lume a amă)irii "i minciunii? Grei din principalele elemente ale reli)iei babiloniene erau: focul! "arpele "i soarele. Aceasta a fost foto)rafiată "i apare ca ni"te flăcări imense! unele cu o înălţime de &?O. Cea mai mare parte a populaţiei adora soarele pentru darurile evidente pe care le revărsa asupra păm ntului! pentru lumina "i căldura sa! care aveau un efect at t de vital asupra recoltelor "i bunăstării )enerale a oamenilor. /acă schimbi ma)netismul! modifici practic natura c mpului ener)etic. Această ener)ie călătore"te către păm nt purtată de v ntul solar "i poate afecta computerele! provoc nd mari pene de curent electric. :aMa"ii pretindeau că provin din „$ei0 "i susţineau că adevăratul lor cămin este o insulă pierdută. Am vorbit mai devreme despre afirmaţia pre"edintelui me#ican! potrivit căreia maMa"ii erau o rasă provenită din încruci"area oamenilor cu reptilienii sau i)uanele! după cum le numea el. Scriitorul "i cercetătorul :aurice Cotterell a făcut un studiu detaliat al petelor "i activităţii solare! în urma căreia soarele proiectea$ă în afară o cantitate imensă de ener)ie ma)netică. /acă nu ar e#ista Centurile Van Allen! acele $one de radiaţii care încon8oară planeta "i sunt cone#e cu c mpul ma)netic al păm ntului! ener)ia soarelui ne+ar „pră8i0 pur "i simplu. Sistemele lor matematice "i astronomice erau uimitor de precise! fiind mo"tenite! la fel ca "i sistemul de măsurare a timpului! de la o cultură mult mai veche! "i în ultimă instanţă de la e#tratere"tri. Soarele are un diametru de apro#imativ &. 9i înţele)eau natura reală a soarelui ca o con"tiinţă multidimensională care influenţea$ă între)ul sistem solar pe diferite nivele de frecvenţă.

Acesta repre$intă inima fi$ică "i spirituală a sistemului solar "i a a8uns să simboli$e$e în timp creatorul! dar mai ales aspectul masculin al forţei creatoareV „9l este 6umina 6umii0. /iscernerea faptelor reale de cele simbolice nu este un lucru u"or. Curtea 2e)ală a /ra)onului a fost fondată de preoţii din :endes în 8urul anului BB(( î. /eparte de mine @O . Actualul Cancelar al acestei or)ani$aţii secrete este autorul 6aurence =ardner! iar adresa sa po"tală este Columba Eouse din /evon! An)lia KColumba J porumbel J SemiramidaL.=.abiloniană "i liniile ei )enealo)ice reptiliene s+au răsp ndit în între)ul . *i aud de multe ori pe adepţii -e7 A)e contest nd indi)naţi faptul că "colile misterelor din antichitatea îndepărtată ar fi putut face parte inte)rantă din acela"i mecanism manipulator.rient Apropiat "i :i8lociu! îndeosebi în 9)ipt! iar mai t r$iu în 9uropa "i în cele două Americi. T.! continu nd să e#iste "i astă$i sub forma Curţii 2e)ale "i Imperiale a Suveranităţii /ra)onului. /upă părerea mea! civili$aţia e)ipteană! care a apărut după cataclismul provocat de Venus! a fost opera arienilor de pe :arte! adică a fenicienilor! cu sau fără spri8inul reptilienilor AnunnaHi. De de altă parte! ea va în)reuna într+ o oarecare măsură decodificarea istoriei! căci strămo"ii no"tri foloseau constant simbolistica soarelui "i cea astrolo)ică în le)endele lor! iar o parte din numele $eilor lor nu înseamnă altceva dec t o referire la soare "i la planete.! reptilienii au preluat puterea în 9)ipt.Ch. Dotrivit lui =ardner! numele /racula înseamnă „<iul lui /racul0! fiind inspirat de Drinţul Vlad al III+lea al Gransilvaniei+Valahiei! un Cancelar al Curţii /ra)onului din secolul AV.colile misterelor au e#istat pe păm nt de $eci de mii de ani! poate chiar sute de mii de ani! fiind folosite pentru transmiterea cunoa"terii avansate celor pe care preoţii "i cei din v rful piramidei îi considerau demni să o primească.ennett afirmă că misticul rus =eor)e =urd8ieff i+a povestit că "colile misterelor au o vechime de cel puţin @(. <răţia a deţinut întotdeauna această cunoa"tere! pe care o folose"te cu mult succes "i în $ilele noastre! a"a cum voi arăta în continuare.((( de ani! lucru pe care l+a aflat studiind desenele murale din pe"terile din Cauca$ "i din GurHestan. Această cunoa"tere referitoare la soare va fi o temă centrală a cărţii de faţă! în care vom călători de+a lun)ul istoriei p nă în epoca modernă. <răţia . /upă părerea mea! e#presia „$eul+soare0 a fost folosită inclusiv pentru a+i desemna pe e#tratere"tri "i pe descendenţii hibri$i ai acestora! despre care te#tele străvechi afirmă că aveau feţe care străluceau ca soarele! motiv pentru care îi mai numeau "i „Cei strălucitori0. . 9#tratere"trii "tiau acest lucru din cele mai vechi timpuri "i priveau cu respect către soare. Ima)inaţi+vă ce putere aţi avea să vă impuneţi A)enda dorită "i să manipulaţi rasa umană dacă aţi cunoa"te dinainte ciclurile ener)iei solare "i ale celorlalte planete! precum "i maniera în care influenţea$ă acestea con"tiinţa umană. -u doresc să su)ere$ că toate aceste "coli ale misterelor au avut intenţii necurate.Ch.riunde au a8uns! membrii <răţiei . Indiferent care ar fi intenţia lor! dacă pleacă de la premisa că au dreptul să le conteste această cunoa"tere avansată celor mulţi! deci$ nd cine poate să aibă acces la ea "i cine nu! ele 8oacă de8a un 8oc e#trem de periculos prin aro)anţa lui. /acă apăreau alte "coli iniţiatice Kne+ reptilieneL! acestea erau infiltrate de preoţii babilonieni! care preluau mai t r$iu controlul asupra lor. . *n cartea sa! 8ae trii (nţelepciunii. Aţi "ti astfel c nd sunt predispu"i oamenii către m nie! a)resivitate! teamă! îndoială "i vinovăţie! "i c nd trebuie declan"ate ră$boaie! colapsuri economice etc. Au e#istat într+adevăr "i "coli orientate po$itiv! care au avut intenţia să dăruiască această cunoa"tere celor care ar fi putut+o folosi cu înţelepciune. 2ăspunsul meu este că! înainte de toate! asemenea or)ani$aţii care ascund cunoa"terea de masele lar)i nu ar trebui să e#iste deloc. Gatăl prinţului era cunoscut sub numele de „/racul0! adică /raco. . Cert este că înainte de anul B((( î.abiloniene "i+au creat "coli ale misterelor cu a8utorul cărora au determinat populaţia locală să creadă în tot felul de prostii "i să renunţe la puterea ei din cau$a fricii "i a superstiţiilor. *n schimb! nivelele superioare ale acestei structuri piramidale î"i transmiteau cunoa"terea avansată celor care deserveau A)enda reptiliană.beneficiile datorate luminii "i căldurii sale.

*n acest fel! ma)ia nea)ră s+a transformat în reli)ie de stat! parali$ nd activităţile intelectuale "i spirituale ale indivi$ilor! cărora le cereau să accepte în între)ime "i fără e$itare do)mele impuse de preoţime. /acă doriţi să aflaţi cum s+a născut cu adevărat cre"tinismul! continuaţi să citiţi această carte. Veţi vedea că el nu este altceva dec t o formă reciclată de pă) nism! fiind folosit în mod )enial pentru a elimina din circuitul public cuno"tinţele e$oterice avansate. Cunoa"terea nu este bună sau reaC ea e%te pur "i simplu. Iniţiaţii aflaţi pe nivelele superioare ale or)ani$aţiei "tiu foarte bine în ce constă influenţa ma)netică a soarelui asupra minţii umane! care sunt efectele planetelor asupra comportamentului uman! cum pot fi manipulate timpul! con"tiinţa! ener)ia! vremea! "i multe altele. <araonul a devenit o păpu"ă în m inile Consiliului Staco8iu I un comitet de super+vră8itori ridicaţi la putere de preoţime0. Acest mecanism a funcţionat at t de perfect înc t p nă "i la astă$i mai e#istă cre"tini care condamnă cunoa"terea e$oterică! pe care o consideră demonică! de"i însă"i reli)ia lor a fost fondată pe această cunoa"tere. Controlul istoriei este foarte important! căci schimbarea prin manipulare a percepţiei maselor asupra trecutului influenţea$ă percepţia lor asupra pre$entului. 9le au scos astfel din circuitul public însă"i cunoa"terea de care s+au folosit K"i încă se mai folosescL reptilienii pentru a manipula populaţia i)norantă. :a)icienii ne)ri din Atlantida au continuat să+"i e#ercite puterile supranaturale p nă c nd au subminat "i au corupt complet morala :isterelor primitive. Coordonarea A)endei lor se reali$ea$ă în pre$ent transfrontalier! prin intermediul unor companii "i instituţii aparent fără le)ătură unele cu altele! precum )uvernele diferitelor state! sistemul bancar )lobal! cel al companiilor multinaţionale! comple#ul militar "i imperiul mass+media. Goate subiectele asupra cărora am insistat p nă acum! inclusiv $eităţile "i simbolurile descrise mai sus! ne vor însoţi de+a lun)ul între)ii noastre călătorii p nă în epoca modernă! prin care vom anali$a e#pansiunea <răţiei . Inchi$iţia a repre$entat un e#celent e#emplu în această direcţie.abiloniană. Eall: „/e"i ceremoniile ma)ice comple#e ale antichităţii nu erau neapărat rău intenţionate! pervertirea lor a condus la apariţia "colilor false de vră8itorie sau ma)ie nea)ră Xîn 9)iptY. -ivelul lor de cunoa"tere era mult deasupra celui )eneral. /ar chiar "i "colile po$itive au fost infiltrate la un moment dat de slu8itorii reptilienilor. <elul în care e folosită poate fi însă benefic sau malefic.abiloniene în lume. 9i au u$urpat po$iţiile ocupate c ndva de iniţiaţi "i au preluat fr iele )uvernării spirituale. Acest plan presupunea folosirea populaţiei nereptiliene ca sclavi "i preluarea puterii politice "i reli)ioase de preoţii "i iniţiaţii <răţiei! @5 .acest lucru. Drimul lucru pe care îl făceau instituţiile cre"tine c nd puneau stăp nire pe o ţară sau pe o re)iune era să ascundă sau să distru)ă te#tele străvechi. /acă este folosită rău intenţionat! această cunoa"tere poate deveni incredibil de distructivă "i de manipulatoare! lucru care s+a "i înt mplat. S+a putut inventa astfel o „istorie0 alternativă! care a tăiat rădăcinile care le)au umanitatea de ori)inile sale. Iată ce scrie în această direcţie istoricul francmason :anlM D. Got în numele cre"tinismului au fost distruse marea ma8oritate a relatărilor despre istoria reală a umanităţii! inclusiv despre rolul 8ucat de e#tratere"tri în influenţarea destinului uman Kdeopotrivă a celui po$itiv "i a celui ne)ativL. Societatea lor secretă s+a răsp ndit la ora actuală în întrea)a lume! oper nd practic în toate ţările. :a)icienii ne)ri despre care Eall afirmă că proveneau din Atlantida erau după părerea mea hibri$ii reptilo+umani care au alcătuit <răţia . *n pus! ei aveau un plan pe termen lun) de îndeplinit! susţinut de reptilienii din re)iunea inferioară a celei de+a patra dimensiuni! respectiv :area . Invariabil! reptilienii pur+s n)e "i hibri$ii manipulaţi de ace"tia au a8uns pe po$iţii de putere în toate ţările în care s+au stabilit. Să vorbe"ti în acele vremuri de probleme e$oterice însemna să+ţi semne$i sin)ur condamnarea la moarte. Simultan! reptilienii "i+au folosit societăţile secrete pentru a crea instituţii publice precum marile reli)ii or)ani$ate "i partidele politice! cu a8utorul cărora e#tra) orice asemenea cuno"tinţe avansate din circuitul public.peră a Guturor Gimpurilor! după cum avea să fie denumit de francmasoni.

Goate provin din aceea"i sursă: această rasă ariană despre care se spune că a venit de pe :arte "i liniile )enealo)ice reptilo+umane care operau sub acoperire în interiorul ei. Aceea"i rasă ariană Karienii î"i spuneau ei în"i"i „arMa0L a introdus limba sanscrită în India! precum "i le)endele "i miturile din cărţile sfinte hinduse cunoscute sub numele de Vede.Ch. *n urma unor cercetări e#haustive asupra rasei ariene! 6.ritania! "i sunt la fel de si)ur că reptilienii operau "i în alte părţi ale lumii! precum cele două Americi. Sunt convins că au mai e#istat "i alte a"e$ări ariene în afara acestor re)iuni! poate chiar "i în . Cimerienii au mi)rat din Cauca$ "i Asia :ică KGurciaL către nord+vest! a8un) nd în re)iunile pe care e#istă astă$i . De măsură ce s+a e#tins în noile teritorii! rasa ariană a fost cunoscută sub diferite nume! cele mai semnificative fiind cele de hitiţi "i fenicieni.abilonului "i Asiriei au apărut pe teritoriul actual al IraHului! în timp ce Gurcia era cunoscută ca Asia :inor K:icăL sau Dersia. *n antichitate! civili$aţiile Sumerului! . Ace"tia sunt oamenii care au impus cucerirea Dalestinei arabe după cel de+Al /oilea 2ă$boi :ondial! pretin$ nd că /umne$eu le+a dat dreptul divin de a se instala în ţara destinată de el „poporului ales0.el)ia! . Cu c t m+am ad ncit mai tare în studierea acestor probleme! cu at t mai mult am avut de+a face cu munţii Cauca$. Acela"i popor arian s+a stabilit sub diferite nume în Sumer! .abilon! 9)ipt "i Asia :ică! actualmente Gurcia! precum "i în alte ţări din 8ur! duc nd cu ei acelea"i le)ende! mituri "i reli)ii. Sub diferite nume! aceste populaţii "i liniile )enealo)ice hibride din r ndul lor au populat întrea)a 9uropă "i s+au reunit cu arienii de8a instalaţi în .ritania "i în nordul 9uropei! a8un"i acolo pe mare.care se asi)urau! între altele! de retra)erea din circuitul public a tuturor informaţiilor e$oterice "i ascunderea acestora în societăţile lor secrete. Arienii indieni adorau soarele sub forma lui Indra! Dărintele Qeilor! în timp ce hitiţii "i fenicienii numeau acela"i Dărinte al Qeilor Indara. /e pildă! familia 2othschild este de ori)ine Hha$ară. *n realitate! ţara din care au provenit este re)iunea Cauca$ului "i sudul 2usiei! nu Israelul. Surse istorice "i antropolo)ice evreie"ti arată că numai un număr mic de evrei au o le)ătură )enetică cu israeliţii. <enicienii 8oacă un rol crucial în povestea noastră "i voi insista imediat asupra lor. 2asa ebraică provine "i ea tot din re)iunea Cauca$ului! "i nicidecum din Israel! a"a cum se pretinde. /e aici! ei au pătruns în 9uropa . 2asa albă a mi)rat astfel către nordul 9uropei. 1addell a a8uns la conclu$ia că părintele primului re)e arian al Indiei consemnat de istorie Kmenţionat în epopeea :ahabharata "i în istoria budistă a IndieiL a fost ultimul re)e istoric al hitiţilor din Asia :ică. Drimii oameni care au a8uns aici pe mare au fost fenicienii! în timp ce alte popoare de aceea"i sor)inte au mi)rat lent pe uscat. Cheia adevăratei istorii a umanităţii din ultimii 5((( de ani este însă situată în re)iunea muntoasă din 8urul Cauca$ului! cobor nd către c mpiile Sumerului "i 9)iptului. /upă potop! rasa albă "i liniile )enealo)ice reptilo+ ariene s+au e#tins din :unţii Cauca$! ai Iranului "i Nurdistanului către 9)ipt! Israel>Dalestina "i teritoriul ocupat la ora actuală de Iordania! Siria! IraH! Iran "i Gurcia! p nă la :unţii Cauca$.ccidentală! de unde au a8uns în Statele %nite. -u cred că este înt mplător faptul că americanii numesc rasa albă rasa caucaziană. /eloc înt mplător! aceasta a fost re)iunea în care s+au născut toate marile reli)ii ale lumii.landa! =ermania "i /anemarca. Istoricii romani Dliniu "i @? . Arhiepiscopul de Cashel! 2ichard 6aurence! cel care a tradus prima ediţie în limba en)le$ă a Cărţii lui Enoh din limba etiopiană! a tras conclu$ia Kanali$ nd descrierea celei mai lun)i $ile a anuluiL că autorul te#tului trebuie să fi trăit în re)iunea Cauca$ului "i nu în Dalestina! a"a cum cred ma8oritatea oamenilor. Chiar "i istoricii oficiali recunosc faptul că civili$aţia "i reli)ia hindusă a apărut printr+o mi)raţie masivă a rasei ariene din munţii Cauca$ către valea Indului! în 8urul anului &44( î. Aceasta este $ona din care au apărut cele mai multe linii )enealo)ice reptilo+umane! te#tul ori)inal al Cărţii lui Enoh fiind mult mai vechi dec t cel al Cărţii lui -oe Khibridul reptilianL.A. /in ultima cate)orie făceau parte cimerienii "i sciţii. *n secolul VIII! un popor care trăia în re)iunea Cauca$ului "i în sudul 2usiei Knumit poporul 2hazarL s+a convertit în masă la reli)ia evreiască. :ai t r$iu! c nd imperiul a înflorit! această populaţie a emi)rat către nord! stabilindu+se în alte părţi ale 2usiei! în 6ituania "i 9stonia.

D nă în secolul al II+lea înainte de Christos! celţii>)alii Kcimerienii albi veniţi din munţii Cauca$ "i din .Ch.Ch. Ge#tele chine$e din această perioadă vorbesc de un popor numit Sai+7an) sau SoH+7an)! forţat să fu)ă în India. Sciţii au fost un alt )rup arian! care a mi)rat de asemenea la nord de Cauca$! către 9uropa. Alţi istorici romani afirmă că cimbrii erau celţi. care însemna „autentic0L. Cei care le+au schimbat numele! pentru a+i distin)e de alte popoare! au fost romanii. *n 8urul anului 4(( î.Ch. 2omanii i+au numit pe sciţi sarmaţi "i )ermani Kde la cuv ntul latin germanus.! în re)iunea în care se presupune că s+a născut .ritania în anul &(OO! în urma celebrei bătălii de la Eastin)s. Istoricul roman Sallust descrie înfr n)erea romanilor de către „cimbri0! despre care afirmă că erau )ali. Se spune că de acolo a plecat . %n alt )rup de cimerieni a călătorit de+a lun)ul /unării către %n)aria "i Austria de astă$i! p nă în sudul =ermaniei "i al <ranţei. Cimerienii sau cimbrii s+au stabilit de asemenea în Sara =alilorC p nă astă$i! numele limbii acestui popor )ale$ este CMmru. SoH+7an) înseamnă „prinţii saHHa0. At t an)lii c t "i sa#onii au venit din aceea"i sursă )enetică: cimerienii "i sciţii albi din Cauca$ "i din .Ch. Drintre simbolurile sacre ale sciţilor se numărau "arpele! boul K-imrod>GaurulL! focul Ksoarele>cunoa"tereaL! "i Gho sau Gheo! echivalentul $eului e)iptean Dan. :onedele descoperite din perioada anului &(( î.uddhaL a primit titlul de SaHMashina sau SaHMamuni I înţeleptul saHMa! maestrul saHMa sau leul tribului din SaHMa.landa "i p nă la /anemarca! au aceea"i ori)ine etnică! afirmaţie susţinută "i de dove$ile arheolo)ice care indică faptul că acest popor cimerian a a8uns în respectiva re)iune în perioada 3((+B4( î. Goate aceste amănunte vor deveni e#trem de semnificative dacă vom constata că toate @' . 6a ora actuală! Sa#onia este un teritoriu situat la nord de =ermania "i de . -u este deloc o coincidenţă faptul că budismul a apărut în ţinuturile ocupate de saHHa Ksciţii arieniL. %n alt popor căruia romanii îi spuneau )erman au fost an)lo+sa#onii.oemia "i .din afirmă că acesta a venit din Asaland sau Asaheim! un teritoriu identic cu ţara sciţilor! care poate fi identificat în India ariană. confirmă crearea unei re)at saHHa în re)iunea superioară a văii Indului! între Nashmir "i Af)anistan.! saHHas au a8uns la )raniţa cu China. *n 8urul anului B?( î. 9i erau împărţiţi în trei triburi: bel)ii Kla nord+est de <ranţaL! )alii Kcentrul <ranţeiL "i achitanii Ksudul <ranţei! p nă în munţii DirineiL.uddha cu O3 de ani în urmă trăia un trib numit saHMas.rientul :i8lociuL au ocupat între)ul centru al 9uropei "i nordul Italiei! după care au cucerit inte)ral această ţară. Se presupune că acestui popor le+a adresat Sf ntul Detru scrisoarea sa despre care -oul Gestament afirmă că le+a fost trimisă )alatenilor. 2omanii i+au numit )ali! în timp ce )recii le+au spus celţi.! ei s+au întors în Asia :ică "i au reocupat păm nturile strămo"ilor lor. Anumite )rupuri din aceste triburi celtice s+au instalat în .Ch.avaria! în timp ce altele au invadat nordul Italiei.rientul :i8lociu. Germenii de normand "i -ormandia provin de la oamenii nordului KnorseL! căci atunci c nd au ocupat re)iunea cu acela"i nume din <ranţa! ei au venit din Scandinavia. Ge#tele arată faptul că ace"ti saHHa s+au retras către sud! spre India! trec nd prin trecătorile muntoase din Af)anistan. %n alt )rup de sciţi! cunoscuţi sub numele de saHHas! s+a îndreptat către est! pornind din aceia"i munţi Cauca$ "i călc nd pe urmele vechilor arieni. /e atunci! sciţii au rămas cunoscuţi ca „poporul celor autentici0! iar numele de )ermani le+a rămas p nă astă$i.Gacit afirmă că toate popoarele de pe coasta de nord a 9uropei! de la . =autama K/omnul . Drin anul &54 î. Dovestea eroului scandinav .din! între anii B(( "i 3(( pentru a cuceri Suedia! în fruntea unei armate uria"e! numite Svear. /upă cum afirmă istoricul EenrM 2a7linson: „Aceste două inva$ii ma8ore în Asia :ică au fost făcute de aceea"i rasă! numită în primul ca$ cimerieni! iar în cel de+al doilea )ali0. Aceea"i schimbare este confirmată "i de scrierile istoricilor romani Dliniu "i Strabo. *n cele din urmă! )alii invadatori s+au stabilit într+un loc numit DhrM)ia! cunoscut ulterior ca =alatia K=al+atiaL.landa. Acela"i lucru este valabil "i în privinţa lui 1illiam Cuceritorul "i a norman$ilor săi! ultimul popor care a invadat . D nă astă$i! numele Suediei în propria limbă este Sveri)e! Sara lui Svear.

1addell în cartea sa! 3riginea feniciană a bretonilor.unicul celebrului faraon e)iptean AHhenaten! tatăl lui GutanHhamon! a fost un înalt preot fenician. 9l arată faptul că fenicienii nu erau o rasă semită! a"a cum s+a cre$ut p nă atunci! ci o rasă ariană albă.Ch. %nul dintre ace"tia a bătut monede pe care scrie „Cas0 "i pe care apar simboluri solare precum calul solar.abilon. Inscripţiile s+au făcut din porunca re)elui /arius cel :are în 8urul anului 4&4 î. scoţienilor i anglo1sa%onilor. Ace"tia erau un popor avansat din punct de vedere tehnolo)ic! dar mar)inali$at de istoria oficială! care le+a ascuns astfel adevărata identitate. 1addell a fost membru al Institutului Antropolo)ic 2e)al "i a petrecut o viaţă întrea)ă cercet nd dove$ile e#istente.rientul :i8lociu "i Apropiat către 9uropa! India "i China. <aptul că babilonienii făceau parte din rasa ariană este confirmat de inscripţiile "i titlurile străvechi.ehistun din munţii Qar)os! situată la mar)inea unui vechi drum al caravanelor ce pleca din .el. :ai t r$iu! pasărea a fost simboli$ată printr+un păun sau un vultur. S+au instalat astfel în insulele din :area :editerană! precum Creta "i Cipru! dar "i în =recia "i Italia.! iar apoi adoptat de babilonienii care au domnit asupra imperiului mesopotamian.reli)iile ma8ore Kba chiar "i cele minoreL! precum "i eroii lor! provin din aceea"i sursă. Nassi era folosit "i ca nume de persoană de către fenicienii din 9)ipt! iar titlul de Cassi a stat la ba$a numelui re)ilor care au domnit mai t r$iu în .Ch. 9l are o importanţă fundamentală pentru a înţele)e de unde provenim "i unde ne aflăm la ora actuală. =recii le spuneau DhoiniH+as! iar romanii Dhoenic+es. 9)iptenii îi numeau pe fenicieni Dana)! Danasa sau <enHha.ri de c te ori versiunile elamită "i persană folosesc termenul de saHHa! cea babiloniană folose"te termenul de cimbri.ritania pre+romană. Dovestea lor este relatată de 6. Astfel! titlul de Nassi sau Cassi a fost folosit mai înt i de fenicieni! în 8urul anului 3((( î. /e fapt! sciţii>saHHa "i cimerienii>cimbri erau unul "i acela"i popor! lucru confirmat de inscripţiile de pe St nca . "i au fost scrise în trei limbi: babiloniană! elamită "i persană. *n urma lor au rămas rasele scandinave! dar "i alte popoare care provin din aceea"i linie )enetică. <enicienii au fost cei care au dus mai departe cunoa"terea care a permis apariţia ulterioară a civili$aţiilor din Creta :inoică! din =recia clasică "i din Italia romană. <enicienii au fost cei care "i+au adus liniile )enealo)ice "i cunoa"terea în 9uropa! Scandinavia "i cele două Americi! cu mii de ani înainte de Christos. Dhoeni#! pasărea mitică a 9)iptului! nu era alta dec t pasărea+soarelui! emblema $eului+soare căruia i se închinau fenicienii! . . Got ei au stat la ori)inea obsesiei idioate a na$i"tilor K"i! respectiv! a societăţilor secrete care i+au creatL pentru „rasa ariană a stăp nilor0. .abiloniană. 9#istă un motiv c t se poate de simplu pentru care e)iptenii î"i pictau $eii cu pielea albă "i ochi alba"tri! la fel ca numeroase alte culturi din acea epocă. Sinteti$ nd! această populaţie ariană s+a e#tins sub diferite nume! dar duc nd cu sine aceea"i reli)ie "i aceia"i eroi! dinspre ţara ei de ori)ine din munţii Cauca$ "i din . Această rasă avansată Knumită fenicieniL avea pielea albă "i ochii alba"tri! la fel ca hibri$ii reptilo+ umani "i ca rasa venită de pe :arte. Această e#pansiune ariană a început mai devreme de 3((( î.il sau .Ch. D nă în $iua de astă$i! cel mai mare erou al societăţii secrete a francmasonilor este Eiram Abif! a"a+$isul constructor al Gemplului re)elui Solomon.! prin ramura călătorilor pe mare I fenicienii. Sor)intea lui Abif trebuie să fi fost feniciană. *n mi8locul său se aflau acele linii )enealo)ice reptiliene care au făcut toate eforturile K"i au "i reu"itL de a+"i impune supremaţia asupra cursului evenimentelor prin intermediul re)ilor! re)inelor! preoţilor "i liderilor militari pe care îi putem inte)ra sub titlul colectiv de <răţia . Savanţii de la -ASA Vincent /iDietro "i =re)orM :olenaar au descoperit "ase piramide enorme! asemănătoare celor din 9)ipt! în re)iunea marţiană 4( . <enicienii din lumea antică obi"nuiau să călătorească pe mare! pornind din ba$ele lor din Asia :ică! Siria "i 9)ipt. Got ei au fost „creierele0 care s+au ascuns în spatele culturii e)iptene din perioada respectivă! înainte ca reptilienii să preia controlul asupra ei. *n ultimii ani au apărut dove$i privind e#istenţa unor piramide pe :arte. Studiul mormintelor feniciene arată că membrii acestui popor erau de rasă ariană! aveau capul alun)it "i arătau complet altfel dec t semiţii.A.

A"a se e#plică I între altele I de ce misionarii albi care au venit împreună cu Cristofor Columb au rămas uimiţi să constate că nativii indieni aveau acelea"i le)ende "i mituri ca "i ei. Se pare totu"i că a e#istat "i o inva$ie reptiliană directă în cele două Americi! cu mult timp înainte. <enicienii au debarcat în America cu mii de ani înaintea călătoriei lui Cristofor Columb! mult mediati$ată de anumite )rupuri de interese. Acum totul capătă sens. Ghom e#plică faptul că pietrele acestei structuri nu numai că formea$ă structuri )eometrice în interiorul "i în afara cercului! dar se alinia$ă "i cu trăsăturile peisa8ului din 8ur "i cu po$iţiile soarelui! lunii "i celor mai importante stele de pe cer în anumite momente! atunci c nd soarele apărea "i dispărea în momentul echinocţiului "i al solstiţiului! sau c nd luna se afla pe po$iţiile e#treme ale ciclului ei. Savantul . :otivul pentru care le)endele indienilor americani vorbesc de debarcarea unor $ei înalţi! de culoare albă! care au adus cu ei o cunoa"tere avansată! este că e#act a"a s+au petrecut lucrurile.A.rientul :i8lociu. Sosirea fenicienilor arieni în . 1addell afirmă că a descoperit un însemn sumerian pe una din st ncile de la Stonehen)e.Ch. /esi)ur! împreună cu arienii au venit "i liniile )enealo)ice hibride pe care îi însoţeau pretutindeni.a$inul :editeranean "i la . <enicienii+sumerienii care deţineau cuno"tinţe e#trem de avansate de matematică! )eometrie sacră! astronomie! astrolo)ie "i cu privire la reţeaua de linii ma)netice de forţă ale păm ntului cunoscută sub numele de reţeaua ener)etică )lobală! aveau cu si)uranţă cunoa"terea necesară pentru a construi astfel de structuri masive. Vorte#ul sau spirala este o constantă în univers.numită CMdonia. =ala#ia noastră are o formă de spirală! apa cur)e de sus în 8os în formă de spirală! părul din cre"tetul capului cre"te în formă de spirală! molecula de A/. Ace"tia au aparţinut rasei ariene "i reptilo+ariene! care au debarcat pe coasta estică a celor două Americi cu mii de ani în urmă! aceea"i rasă de „$ei0 despre care sumerienii spuneau că le+au dăruit o civili$aţie după potop. *n cartea sa publicată în anul &'O5! =ituri megalitice (n 8area Eritanie. Structura este un transmiţător "i receptor de ener)ie.ritania! în 8urul anului 3((( î. /ar lucrurile nu se opresc aici. Aceste locaţii sunt considerate locuri de putere "i erau locurile sacre ale anticilor care le cuno"teau. Artefacte feniciene incontestabile au fost descoperite în . Drofesorul Ghom susţine că observatorul era un ceas astronomic )i)antic. 9i au debarcat în . <enicienii nu s+au limitat numai la . 9i au provenit din aceea"i sursă: rasa ariană cunoscută sub numele de fenicieni! printre multe alte nume! precum sumerieni "i hitiţi.#ford între &'@4 "i &'O&! a descoperit că poporul antic care a construit Sonehen)e cuno"tea )eometria "i principiile matematice „pita)oreice0 cu mii de ani înainte de na"terea lui Dita)ora. 9ste c t se poate de lo)ic să bănuim că rasa care a construit piramidele din 9)ipt a fost aceea"i rasă marţiană! venită pe păm nt! eventual însoţită de AnunnaHi!conform ipote$ei lui Q. 6.ra$ilia! iar în :arele Canion din S%A e#istă anumite rămă"iţe care ar putea fi de sor)inte e)ipteană. Sitchin! pe care personal o susţin. Ale#ander Ghom! profesor emerit de in)inerie la %niversitatea din .care conţine tiparul nostru )enetic are forma unei duble spirale. *n punctele în care aceste linii se intersectea$ă! ener)ia începe să se înv rtă într+un vorte# sau într+o spirală! iar în locurile în care e#istă numeroase linii care se intersectea$ă! acest vorte# devine uria".rian /esborou)h! prietenul meu din California! mi+a e#plicat că e#istă un punct pe una din reţelele ma)netice ale păm ntului numită 4& . 2eţeaua ma)netică a păm ntului este alcătuită dintr+o serie de linii ma)netice care se intersectea$ă! cunoscute "i ca meridiane "i linii ale dra)onului la chine$i. /ovada că a e#istat o rasă avansată care "tia de e#istenţa Americilor provine de la ni"te hărţi străvechi! precum harta lui Tad8i Ahmed Dortolan! desenată în &4&'! care pre$intă continentul nord+american! inclusiv o trecătoare care făcea le)ătura între AlasHa "i Siberia precum "i o ane#ă destul de precisă a unei Antarctici lipsită de )heaţă.ritania corespunde de asemenea cu perioada construcţiei marilor cercuri din pietre "i a observatoarelor precum Stonehen)e "i AveburM! din 1iltshire! de"i e#istă cercetători care afirmă că au fost construite mult mai devreme.

9#istă chiar dove$i care atestă faptul că AveburM ar putea fi ima)inea în o)lindă a comple#ului din CMdonia. Got el a descoperit că acest „ora" marţian0 a fost construit în conformitate cu le)ile folosite la construcţia altor comple#e similare de pe păm nt. Aceasta este latitudinea la care sunt construite piramidele! numeroase comple#e de temple antice "i alte structuri sacre. Cercetătorul cel mai cunoscut al structurii numite „<aţa de pe :arte0! construită după toate aparenţele de fiinţe umane! "i al $onei în care e#istă aceasta! CMdonia! este americanul 2ichard C.((( de ani! deci cu 4(. „*ntr+un loc din An)lia! numit AvesburM0! mi+a răspuns el. A"a se e#plică invenţiile sale care au luat+o cu mult înaintea epocii în care a trăit Kpredicţia apariţiei telefonului! schiţele ma"inilor $burătoare "i tancurilor! conceperea unor biciclete care arată e#act ca cele de astă$i! totul într+o perioadă cuprinsă între secolele AV "i AVIL. „%nde se află acest punct?0 l+am întrebat eu. Am locuit timp de doi ani l n)ă AveburM "i pot să confirm că este un loc incredibil de puternic! dacă e"ti sensibil la ener)ia subtilă. .limpus de pe :arte! pata nea)ră de pe -eptun! pata ro"ie de pe Tupiter "i principalele $one de activitate solară Kla nord "i la sudL. A"a cum atestă te#tele lor! sumerienii "tiau că păm ntul are nevoie de B&O( de ani pentru a trece prin fiecare „casă0 "i de B4. :ai interesantă este aparenta cone#iune dintre AveburM "i :arte.arro7. Dersonal! nu am nici o îndoială că rasa care a construit structurile din CMdonia! inclusiv piramidele! a construit mai t r$iu "i Stonehen)e "i AveburM. Goate aceste construcţii alcătuiesc un fel de circuit în centrul reţelei ener)etice care influenţea$ă at t de decisiv natura c mpului ma)netic al păm ntului. Aceste le)i matematice corespund :ăsurii de Aur pe care a folosit+o artistul 6eonardo da Vinci K&@4B+&4&'L în pictura sa care repre$intă un bărbat în mi8locul unui cerc . Acest ciclu repre$intă efectul mi"cării lente de înclinaţie a păm ntului în raport cu propria a#ă! care îl face să privească direct diferite sisteme stelare sau „case0 astrolo)ice la intervale de c teva mii de ani. -u este deci de mirare că latitudinea de &'!4 )rade repre$intă punctul în care se reali$ea$ă schimbul de ener)ie între sferele aflate în rotaţie! iar strămo"ii no"tri "tiau acest lucru.'B( de ani pentru a încheia un ciclu complet Kcare corespunde inclusiv unei 4B . Eoa)land aduce dove$i că „faţa0 "i piramidele de pe :arte fac parte dintr+o vastă reţea construită astfel înc t să se alinie$e cu răsăritul soarelui în momentul solstiţiului marţian de vară! acum 4((. Acesta este e#act locul pe care fenicienii+sumerienii at t de avansaţi l+au ales pentru a+"i construi cercurile din piatră acum cel puţin 4((( de ani! alături de alte c teva structuri uimitoare! precum SilburM Eill! cel mai mare tumul construit manual din 9uropa! "i altele! precum 1est Nennet 6on) . Goate aceste date se potrivesc perfect! căci petele solare corespund unor emisii incredibil de puternice de ener)ie ma)netică ale soarelui! în timp ce vulcanii repre$intă incontestabil emisii de ener)ie telurică ale planetelor.((( de ani înainte de venirea pe păm nt a e#tratere"trilor AnunnaHi.2eţeaua Eartmann în care &B asemenea linii se înt lnesc "i intră în păm nt. Aceea"i matematică! acelea"i alinieri "i aceea"i )eometrie sacră pot fi )ăsite în CMdonia de pe :arte "i în marile structuri din antichitate! precum Stonehen)e! piramidele de la =i$eh din 9)ipt! Geotihuacan din :e#ic sau structurile din Qimbab7e. Spre e#emplu! sumerienii cuno"teau acel ciclu pe care noi îl numim precesiune. Eoa)land! un 8urnalist speciali$at în domeniul "tiinţific! director al planetariilor din 1est Eartford "i -e7 [orH! "i consultant al Centrului pentru Qboruri Spaţiale =oddard de la -ASA. /acă faci două hărţi topolo)ice la aceea"i scară a celor două locuri "i le suprapui! corelaţia dintre obiecte "i distanţe este incredibil de asemănătoare! a"a cum a demonstrat echipa de cercetători a lui Eoa)land. *n cartea sa! 8onumentele de pe 8arte. Got la această latitudine )ăsim vulcanii din Ea7aii! vulcanii Schild de pe Venus! masivul vulcan :ons . altă constantă este latitudinea de &'!4 )rade. *ntre altele! acesta este locul în care au apărut cele mai multe cercuri "i desene )eometrice în lanurile de )r u! în special cele mai comple#e dintre acestea. A"a cum vom vedea mai t r$iu! da Vinci a fost un iniţiat de ran) înalt al reţelei de societăţi secrete.

-u+i a"a că este uimitor ce "tiau să facă oamenii „primitivi0? 9lita fenicienilor+arienilor deţinea cuno"tinţe detaliate despre structura reţelei ma)netice a păm ntului "i despre potenţialul acesteia de a influenţa con"tiinţa umană. Goate dove$ile su)erea$ă că ele au fost construite de către fenicienii+arienii care au venit din . /e pildă! mi"cările planetelor influenţea$ă c mpul ma)netic al păm ntului "i implicit pe noi. Atunci c nd el se schimbă! ne schimbăm "i noi.Ch. Arienii din . este semnificativă.ritania "i în alte părţi ale lumii! se pare că se înălţau "i piramidele de la =i$eh! conform ultimelor metode de datare cu carbon &B. Această cunoa"tere le permitea fenicienilor să folosească sunetele "i alte tehnici neortodo#e pentru a crea un c mp ma)netic în 8urul unei pietre! deconect nd+o astfel de la le)ea )ravitaţiei. 9#istă de asemenea cercul din pietre de la Castleri))! de l n)ă Nes7icH! în Cumberland. Altfel spus! masa pietrei devenea $ero.sau A2IA-+stocH+racM Kadică aristocraţieL. /in el derivă cuvinte precum sum+A2IA. 6a ora actuală suntem pe punctul de a încheia un asemenea ciclu! lucru care e#plică enormele schimbări care au început să se petreacă.abiloniană! care s+a infiltrat "i a a8uns să controle$e politica ariană.Ch. :arile cercuri "i structuri din pietre care se )ăsesc în :area .m. Chiar înainte de a scrie acest capitol! am făcut o vi$ită la cel mai vechi "i mai faimos cal alb din An)lia! cel de la %ffin)ton! în 1iltshire! nu departe de AveburM Kve$i secţiunea cu ilustraţiiL. -umele de Nes7icH înseamnă „Săla"ul lui Nes0! Nes fiind clanul Cassi sau Nhatti al hitiţilor. 9ste suficient să studie$i sursele diferitelor cuvinte "i nume pentru a observa că acestea au provenit din aceea"i sursă. <răţia nu dore"te ca noi să "tim aceste lucruri! scop în care s+a folosit de reli)ii cum ar fi cre"tinismul! pentru a condamna astrolo)ia ca fiind opera diavolului! sau de "tiinţă! pentru a ne demonstra că aceasta nu are o ba$ă obiectivă Kaltfel spus! că este o prostieL.d.rientul Apropiat "i :i8lociu.ritanie! precum cele de la Stonehen)e "i AveburM! au fost construite cu a8utorul cunoa"terii deţinute de preoţii "i elita conducătoare a fenicienilor! respectiv <răţia . Acest lucru a devenit posibil datorită unor urme de cărbune descoperite în mortarul folosit la lipirea pietrelor. *nsu"i termenul de arian provine dintr+un cuv nt fenician! Arri! care înseamnă „cel nobil0. 6eul a fost dintotdeauna un simbol arian ma8or al soarelui! fiind adeseori plasat la intrarea în temple "i în locurile sacre.a.rientul :i8lociu "i Apropiat erau cunoscuţi sub multe nume: hitiţi! fenicieni! )oţi ".A. Acela"i lucru este valabil "i în ceea ce prive"te caii albi sculptaţi în colinele de calcar din :area . Ce le+a venit fenicienilor să sculpte$e ace"ti cai în pereţii calcaro"i ai dealurilor? Ca de obicei! răspunsul este foarte simplu: reli)ia lor avea în centrul ei soarele! iar calul alb era simbolul fenician al soarelui. -umele comitatului Cumberland provine de la CMmrM "i Cumbers! de ori)ine sumeriană. Gemplele antice din toată lumea reflectă acest ciclu al precesiunii prin )eometria "i matematica lor. Cercurile din pietre sunt numite uneori )are =tones Kpietre EareL! nume care provine! conform cercetărilor făcute de 6. Cuv ntul „ri)0 era un titlu acordat re)ilor "i prinţilor )oţi! iar )oţii erau de sor)inte ariană. 6a urma urmei! noi trăim scăldaţi în acest c mp ma)netic. Acela"i lucru este valabil "i în privinţa oceanului de ener)ie în care ne scăldăm. /in el s+a născut simbolul Sfin#ului cu trup de leu! asociat "i cu semnul 43 . „:isterioasele0 cercuri "i structuri din pietre devin mult mai puţin misterioase dacă le prive"ti cu mintea deschisă. Această perioadă din 8urul anului 3((( î. Dicturile antice ale re)ilor arieni din Cilicia îi pre$intă pe ace"tia îmbrăcaţi în stilul vestimentar )otic. 1addell! de la Earri sau Eeria! titlul )oţilor care )uvernau ţara la acea vreme! dar "i de la titlul hitit de Earri! Arri sau Arian. *n timp ce fenicienii lucrau în . /acă am trăi în apă "i aceasta s+ar schimba! viaţa noastră s+ar modifica dramatic. Dietrele Eare sunt de fapt pietre ariene! la fel cum Ean Nrishna înseamnă de fapt Arianul Nrishna! nume foarte potrivit dacă ţinem cont de faptul că reli)ia hindusă a fost creaţia arienilor.! adică e#act în perioada în care fenicienii soseau pe coastele insulelor britanice.rotaţii complete a soarelui în 8urul centrului )ala#ieiL. Dlăcuţa a"e$ată la ba$a desenului afirma că acesta a fost construit în 8urul anului 3((( î.ritanie.

ritaniei.arat era $eul>re)ele lor. *ntre)ul fundament al culturii britanice provine de la fenicieni. .i în le)enda lui Nrishna! "arpele 8oacă un rol important. Simbolul clasic al . /e la el a pornit faima poporului dinastic! care a a8uns at t de departe0.araţi0. -u este e#clus ca aceste nume să corespundă $eităţilor babiloniene -imrod "i Semiramida.rihad cea /ivină.rihat! respectiv termenii britanic "i .arati era adorată sub numele de Derathea! iar mai t r$iu /iana.el! )ăsită la Crai)+-ar)et în Scoţia.arat+ana sau .ritania provin din aceea"i sursă. 9le afirmă că locul ei special se afla pe malul fluviului Sarasvati! identic cu fluviul Sarus din ţinutul hitit+fenician Cilicia. Ace"ti fenicieni "i arieni adorau "arpele "i pe reptilienii care î"i schimbau forma! pe care hindu"ii îi numeau -agas.arat a dat numele său rasei dinastice pe care a fondat+o.aratiL! fiica divină a lui Dhoeni#! re)ele Dhoeniciei. Ilustraţiile romane ale <ortunei sunt identice cu simbolurile feniciene ale $eiţei . *n hitită>sumeriană! sufi#ul ana înseamnă „unu0. care înseamnă bunăstare. 6a fel s+au petrecut lucrurile "i cu alte ţări ocupate de această rasă albă. *n 8urul anului O?( î.ritania K.arat+anic "i . 4@ . svastică poate fi vă$ută pe o piatră dedicată $eului fenician al soarelui .riton înseamnă „unul dintre .il. Crucea ro"ie a Sf ntului =heor)he KAn)liaL "i crucile Sf ntului Andrei KScoţiaL "i Sf ntului DatricH KIrlandaL! la fel ca "i însemnele din Scandinavia! erau purtate de fenicieni ca simboluri sacre ale victoriei. Altfel spus! /iana "i . %nul din principalele centre ale arienilor+hitiţilor+fenicienilor era Cilicia din Asia :ică! unde .rithad+ana.arati KCea care aparţine .arat+aniaL. A"a cum a subliniat 9arl Spencer la înmorm ntarea surorii sale /iana! Drinţesa de 1ales! aceasta a fost numită astfel! după $eiţa v nătorii.arati era $eiţa>re)ina fenicienilor! iar . Vedele indiene vorbesc de asemenea de $eiţa . .arat sau .arat+ţilorL! cunoscută "i sub numele de . /in el au apărut mai t r$iu cuv ntul en)le$ one "i cel scoţian ane KunuL. 1addell a interpretat semnele de pe o altă piatră )ăsită în Scoţia Kpiatra -e7ton din re)iunea /umfries+=allo7aML ca fiind feniciene+hitite! dedicate $eului+soare .rito+:artis.! .arat+ana sau .Ch. Simbolul a fost considerat c t se poate de po$itiv p nă c nd na$i"tii l+au inversat "i au făcut din el un simbol al distru)erii. Crucea ro"ie era crucea de foc! unul din simbolurile feniciene+ariene ale soarelui! la fel ca "i svastica! folosită mai t r$iu de na$i"ti. Acela"i simbol împodobea robele marilor preotese ale fenicienilor.ritaniei K"i actualmente al :arii .irth a fost descrisă de un împărat babilonian ca „o $eiţă feniciană dincolo de mări0. <aimoasa le)endă a Sf ntului =heor)he "i a balaurului este le)ată de un centru fenician din Asia :ică: Sf ntul =heor)he din Cappadochia. Vedele sunt inspirate de arieni "i povestesc cum oamenii+"erpi -agas puteau provoca daune imense "i chiar moartea instantanee.arat sunt Darat! Drat sau DrMdi. -umele pe care l+au dat romanii lui .arati "i cu simbolul britanic al . Am citit că numele de svastică provine din cuv ntul sanscrit svasti. .el sau .arat! de unde "i termenul indian de . 6. *n Creta! un alt centru fenician! $eiţa corespondentă este . Se spune despre -agas că au apărut la na"terea celui care avea să fie cunoscut sub numele de .astrolo)ic al 6eului! )uvernat! după cum se "tie! de soare.ritaniiL provine de la $eiţa feniciană . Vedele indienilor afirmă că: „2e)ele . .rito+:artis a devenit la romani /iana! o $eitate ma8oră în lumea antică. <orma ori)inală a cuv ntului era . .irth! $eiţa apelor! o altă refle#ie a lui .arati a fost <ortuna! conform unei le)ende care afirma că ea este $eiţa norocului. -u este e#clus ca bătălia dintre Sf ntul =heor)he "i balaur să evoce simbolic conflictele dintre marţieni "i reptilieni! care par să fie e#trem de vechi. 9)iptenii aveau "i ei o $eiţă pe nume . <luviul se varsă în mare la Garsus! locul în care s+a născut Sf ntul Davel! conform -oului Gestament Klucrare scrisă în acord cu miturile solare arieneL.uddha. Ambele $eiţe erau ilustrate cu o armă în m nă! )ata pentru v nătoare. Alte cuvinte derivate din . Goate erau asociate cu apa! lucru normal la o rasă ca fenicienii! care călătoreau mult pe mare.arati.A.arati! căci arienii+fenicienii erau forţa ascunsă în spatele civili$aţiei 9)iptului. Clanul re)al al elitei arienilor era numit . /e pildă! numele de Iran provine de la AirM+Ana sau Air+an! care înseamnă Sinutul ArraMs+ilor sau al Arienilor. Dotrivit le)endelor )rece"ti "i romane! era o $eiţă feniciană Kadică .

Ch. Dractic! vorbim de acela"i popor! în r ndul căruia se ascundeau liniile )enealo)ice reptilo+umane care au continuat să acumule$e puterea în m inile lor! din acele timpuri străvechi "i p nă astă$i.! cu trei secole înainte de sosirea romanilor! e#ploratorul "i omul de "tiinţă DMteas a navi)at în 8urul Insulelor . 9#istă o vorbă care spune că 44 . Drimul port fenician din Corn7all a fost Ictis sau St :ichaelUs :ount! în =olful Den$ance. Nassi sau Cassi a fost titlul folosit de prima dinastie feniciană în 8urul anului 3((( î. 9#istă nenumărate dove$i care atestă cone#iunea dintre Insulele .! în timpul bătăliei de la Nadesh! un port hitito+fenician. Eitiţii arieni din Asia :ică "i din Siria+Dhoenicia se numeau de asemenea Catti sau Nhatti. Tumătate din cele mai comune cuvinte folosite astă$i în limba en)le$ă sunt de ori)ine sumeriană! cipriotă sau hitită! av nd aceea"i e#presie sonoră "i aceea"i semnificaţie. *n prea8ma anului 34( î. /upă cum spune 1addell: „Am descoperit că vechile manuscrise )ăsite în a"e$ările feniciene! inclusiv ale celor numiţi ciprioţi! Harieni! aramaici! sirieni! liHieni! lidieni! corintieni! ionieni! cretani sau „minoici0! pelas)i! fri)ieni! cappadochieni! cilicieni! tebani! libieni! celto+iberici! )oţi etc.rientul Apropiat! pe de altă parte.ritania a fost cea din interiorul insulelor! neinfluenţată de fenicieni! care s+au stabilit de+a lun)ul coastelor. 6a vremea respectivă! fenicienii aveau de8a un comerţ înfloritor cu minereu de fier! pe care îl e#tră)eau din minele lor din Corn7all! în vestul An)liei! "i îl e#portau în <ranţa! la :arsilia! de unde era dus mai departe pe mare în între)ul ba$in mediteranean "i e)eic.A.ritanice "i Irlanda! pe de o parte! "i cultura din nordul Africii "i din . 9rau drumuri pre+romane! pe care ace"tia doar le+au reparat. Sin)ura populaţie pe care romanii au considerat+o necivili$ată atunci c nd au intrat în .Drimii re)i britanici î"i numeau rasa "i pe ei în"i"i „Catti0! lucru care poate fi vă$ut pe monedele bătute de ei. 2omanii admirau eficienţa armatelor britone! în special felul în care î"i conduceau britonii carele de ră$boi. Germenul de Nhatti a devenit în traducerile ebraice "i en)le$e „hitiţi0! acesta fiind numele sub care apar ace"tia în Vechiul Gestament. Ge#tele romane afirmă că britonii erau un popor civili$at! ale cărui obiceiuri semănau foarte mult cu ale )alilor. :ulte drumuri considerate astă$i „romane0 nu au fost construite de romani. 1addell! limbile "i scrierile en)le$ă! scoţiană! irlande$ă! )ale$ă! )alică! )otică "i an)lo+sa#onă derivă din aceea"i limbă arian+feniciană! devenită apoi hitită "i sumeriană.ritania erau ni"te sălbatici! „civili$aţi0 abia după venirea romanilor.ritanice "i a făcut o hartă a acestora! marcată "tiinţific cu latitudini. Acest lucru nu este adevărat! lucru confirmat chiar de romani.Ch. /upă cum arată 6. 6ista vechilor re)i din epopeile indiene conţine nume identice cu cele din lista re)ilor mesopotamieni! "i e#istă dove$i că civili$atorii pre+dinastici din 9)ipt au fost ei în"i"i de rasă ariană. *n realitate! Sf ntul :ihai! unul din marii eroi ai cre"tinătăţii! a fost o divinitate feniciană. DMtheas era ori)inar din Dhocca! un ora" din Asia :ică! al cărui nume derivă din Dhoenicia! la fel ca "i portul alăturat numit Dhoenice. .ritanice. -u cred că va mai fi o surpri$ă să aflaţi că aceste care erau identice cu cele folosite de hitiţii sau de Catti descri"i de faraonul 2amses II în 8urul anului &B'4 î. "i a fost adoptat mai t r$iu de dinastia babiloniană! fapt deloc surprin$ător! căci era vorba de două ramuri ale aceluia"i popor.ritanice. Sumeriana! limba „$eilor0! este limba+mamă din care s+au născut marea ma8oritate a limbilor vorbite la ora actuală pe păm nt. :i se pare normal! doar erau acela"i popor. /upă părerea mea! ori)inea acestei limbi este chiar mai veche! provenind din Atlantida sau poate chiar din re)iunea cunoscută astă$i sub numele de Insulele .ritonii foloseau bani din aur "i desfă"urau un comerţ cu continentul european! lucru confirmat de monedele din aur )ăsite aici.! erau toate variante ale aceleia"i scrieri clasice ariene hitito+sumeriene pe care o vorbeau navi)atorii fenicieni! acei pionieri antici care au răsp ndit civili$aţia hitită în între)ul ba$in mediteranean "i în afara lui! dincolo de Coloanele lui Eercule! p nă în Insulele .Ch. 2asa arienilor care a părăsit Cauca$ul îndrept ndu+se către India era cunoscută sub numele de NhattiMo. Istoria oficială insistă să ne facă să credem că populaţia care trăia în .

Culoarea ro"ie folosită în aceste cărţi provine de la insecta mediteraneană Cermococcus vermiho! în timp ce altele provin de la planta mediteraneană Crozophora tinctoria. Sportul irlande$ numit hurlingI este identic cu sportul marocan numit ta2ourt. 9#istă într+adevăr cone#iuni evidente între cărţile irlande$e "i cele e)iptene.rientul :i8lociu. Intrarea în structurile din ba$inul mediteranean! de pildă în Dalatul lui :inos din Creta! este identică. C ntecele lor sean1nos Kpe stil vechiL! care stau de altfel la ba$a între)ii mu$ici irlande$e! sunt uimitor de asemănătoare cu c ntecele nativilor din . Acum B((( de ani! mercenarii libieni se considerau acasă în Irlanda. Chiar "i celor cu urechi antrenate le este )reu să facă distincţia între c ntăreţii )alici "i cei libieni. *n pre$ent! ea este asociată cu =ibraltarul! dar în secolul V î. 6a fel ca în toate culturile inspirate de fenicieni+arieni! ritualul irlande$ se concentra asupra soarelui. Gumulul de la -e7)ran)e KIrlandaL are un pasa8 de intrare cu o lăţime de cca B( metri! perfect aliniat cu răsăritul soarelui pe data de B&>BB decembrie Ksolstiţiul de iarnăL. Aceea"i impresie ţi+o lasă "i c ntecele spaniole canto1jondo0. <aimoasele Gurnuri 2otunde din Irlanda sunt! potrivit anumitor orientali"ti! de ori)ine feniciană. :isionarii de limbă )alică din 9vul :ediu trebuiau să folosească interpreţi pentru a vorbi cu picţii! strămo"ii scoţienilor de astă$i. 2o$ariile de mătănii! principalul simbol al credincio"ilor catolici! provin din .n.Gr. Goate aceste date se inte)rea$ă perfect în povestea noastră. %n critic mu$ical care scrie în revista +rish :imes. *n antichitate! Irlanda! Spania "i Africa de -ord au fost le)ate printr+un trafic comercial intens! de+a lun)ul căruia s+a produs "i un transfer de cultură! cunoa"tere "i linii )enealo)ice. irlande$ilor li se spunea în 9vul :ediu „e)ipteni0. Simbolul irlande$! harpa! a venit din Africa de -ord! la fel ca "i celălalt simbol clasic al Irlandei! trifoiul Kshamroc2 în limba en)le$ăL. Ambele popoare folosesc acela"i stil de ilustraţii! iar culorile folosite în Cartea Irlande$ă a lui Nells "i în Cartea lui /urro7 sunt de ori)ine mediteraneană. 4O . Cuv ntul nun Kcălu)ăriţăL este e)iptean! iar hainele călu)ăre"ti provin din . <enicienii au venit din . a face v nt. Cuv ntul FmummerG provine de la „musulman0. Vechiul model de barcă irlande$ă numit pucan a fost inventat de nord+africani! care îl foloseau pentru navi)aţia pe -il. *n 9)ipt! orice plantă cu trei frun$e este numită shamru2h. arealul ei era Africa de -ord. *n secolul II! )eo)raful Dtolemeu! care locuia în Ale#andria! cuno"tea numele a &O triburi care trăiau în Irlanda. Săpăturile de la -avan Dort! de l n)ă Arma)h CitM! au condus la descoperirea unor rămă"iţe ale maimuţei berbere! despre care se estimea$ă că a trăit în 8urul anului 4(( î. Cormac! un re)e irlande$ vorbitor de limbă )alică din secolul IA! s+a referit la limba populaţiei din :unster! în sud+vestul Irlandei! numind+o „limba de fier0.Ch. Ima)inea $eului e)iptean . notea$ă: „/acă asculţi ore între)i epopeile c ntate de arabii din .e. Chiar "i limba )alică se tra)e însă din . *n Conamara! o localitate din vestul Irlandei! e#istă o comunitate care mai vorbe"te încă limba )alică. Duloverele irlande$e cro"etate pe Insula Arran au "i la ora actuală un desi)n pe care l+au primit de la călu)ării e)ipteni copţi Kpotrivit mai multor e#perţiL. Arca Spaniolă din =al7aM! în vestul Irlandei! comemorea$ă aceste le)ături! la fel ca "i dansul Conamara cunoscut sub numele de „dansul berbecilor0! practic identic cu dansul flamenco al spaniolilor. /ansul cu b te pe care îl practică 1e#ford :ummers în Irlanda este de ori)ine nord+africană. /e la to hurl .rientul :i8lociuC ele sunt folosite "i la ora actuală de către e)ipteni.dacă vrei să descoperi corupţia! urmea$ă calea banilor. 6umina soarelui care răsare iluminea$ă perfect pasa8ul "i camera din centru.edoum "i revii apoi în Irlanda! pentru a asculta un c ntăreţ sean1nos. =rupa de s n)e ma8oritară în Arran Karian?L este diferită de cea a restului populaţiei irlande$e.siris cu braţele încruci"ate pe piept poate fi vă$ută "i în manuscrisele irlande$e. *n mod similar! dacă vrei să descoperi felul cum au evoluat popoarele "i culturile! urmea$ă calea limbii. asemănarea dintre ritmuri "i melodii ţi se pare uimitoare. 6imba vorbită astă$i în Irlanda este en)le$a! care a înlocuit limba )alică! ce a evoluat ea însă"i dintr+o limbă mai veche! pierdută astă$i. Dotrivit lui Arbois de Tuvainville! autorul unei cărţi numite Cours de literature celtiHue.rientul :i8lociu.rientul :i8lociu 5 -.rientul :i8lociu.

ritanie "i are le)ătură cu . Ambele popoare sunt formate din munteni cu pielea deschisă la culoare! mulţi dintre ei av nd ochii alba"tri "i părul blond."i Apropiat! unul din centrele )lobale ale reptilienilor AnunnaHi. 6a fel ca "i irlande$ii! )ale$ii au e#plorat apele din nord din 8urul Islandei înaintea viHin)ilor "i se spune că prinţul )ale$ :edoc a a8uns în America cu trei secole înainte de Columb.erberii sunt asociaţi cu munţii Atlas! "i implicit cu Atlantida! fiind numiţi astfel după Atlas! fiul le)endarului conducător al Atlantidei! Doseidon. Arabii folosesc termenul de . 45 . Se crede că el a dispus construirea „$idului0 de păm nt cu o lun)ime de B(( de Hilometri care desparte An)lia de Sara =alilor! cunoscut sub numele de . Arta berberă are numeroase similitudini cu cea irlande$ă "i orice om care cunoa"te limba )alică poate înţele)e fără probleme limba berberă. C nd irlande$ii s+au instalat în anumite re)iuni din Sara =alilor "i Corn7all! o parte din populaţia dislocată s+a mutat în Amorica! . Vioara "i chitara î"i au de asemenea ori)inea în Africa de -ord. Sculpturile în piatră descoperite la -e7)ran)e pre$intă acest desi)n! de"i au o vechime cu c teva mii de ani mai mare.ffaUs /MHe. Cercetătoarea americană 1inthrop Dalmer . Drefi#ul :ac înseamnă „copilul sau copiii lui0. Simbolul cu trei picioare al Isle of :an seamănă i$bitor cu simbolul fenician al soarelui! svastica.ffa a fost re)ele :erciei! în An)lia secolului VIII.ede din CMmbri KSara =alilorL afirmă despre poporul său că acesta a emi)rat după potop din insulele biblice în cele britanice. Cu si)uranţă! aceasta este adevărata ori)ine a numelui Americii! care nu are nimic de+a face cu Ameri)o Vespucci! e#ploratorul florentin care l+a an)a8at pe Cristofor Columb în Spania. -umele de 1ales KSara =alilorL provine de la „1eallas0! care înseamnă Sinutul Străinilor.abiloniană. 9ste posibil! căci dacă avea acces la cunoa"terea fenicienilor! ar fi trebuit să "tie de e#istenţa Americilor.rittanM înseamnă :ica .rittanM de astă$i! pe coasta france$ă! unde se află fantastica pădure de stalactite numită Carnac! nume care provine de la e)ipteanul Narnac.arat "i . S+a stabilit e#istenţa unor le)ături între Irlanda "i 9tiopia. . Drincipalele clanuri berbere! precum :UGir! :UGu)a "i :U=hill repre$intă cu si)uranţă ori)inile sau derivate ale numelor irlande$+scoţiene :ac Gier! :ac/ou)al "i :ac=hill. Ace"tia erau membri de ran)ul cel mai înalt al vechii clase preoţe"ti britanice! care a mo"tenit cunoa"terea sa de la fenicieni "i mai t r$iu de la <răţia . -umele Idris este binecunoscut în Sara =alilorC de secole! sfinţii "i re)ii musulmani erau numiţi Idris. în care pre$intă similitudinile dintre basmele irlande$e "i cele etiopiene. A fost unul din cele două locuri din insulele britanice Kcelălalt fiind An)lesea! din nordul Sării =alilorL în care "i+au avut sediul arhii+drui$ii. /eloc surprin$ător! în lumina dove$ilor pe care vi le+am oferit p nă acum! faimoasa corabie viHin)ă! cu partea din faţă mult înălţată! era de sor)inte feniciană! fiind folosită "i de e)ipteni. . Amorica înseamnă „ţinutul cu faţa către mare0! o descriere perfectă a Americii privită dinspre Atlantic. Dotrivit cercetărilor profesorului Dhillip Calahan I! despre care am mai vorbit! turnurile rotunde sunt aliniate cu constelaţiile vi$ibile pe cerul de nord I în special /raco.ini :UGir! care înseamnă acela"i lucru. Atunci c nd aripa viHin)ă a arienilor a invadat Irlanda! ea a )ăsit aici numeroase ora"e! inclusiv actuala capitală! /ublin.anba. Isle of :an a fost populată de asemenea de arienii irlande$i! devenind un păm nt sacru pentru ace"tia. Venerabilul . Drimii invadatori ai Irlandei erau cunoscuţi sub numele de oamenii cu cimpoaie din piele.ffa0. . %nul din copacii sacri ai etiopienilor "i ai berberilor este baobabul! în timp ce numele iniţial al Irlandei a fost .ritish :useum este e#pusă o monedă musulmană! un dinar din aur! care are imprimat pe ea cuv ntul „. 6a .ini! de pildă . 6e)ăturile dintre Irlanda "i berberii din :aroc merită o menţiune specială.os7ell a scris o carte numită ?răjitori irlandezi (n pădurile Etiopiei.arati. :isionarii care au e#plorat primii ţinutul berber au descoperit că ace"tia foloseau cimpoaie! la fel ca irlande$ii. 6imba bretonă este un amestec de )ale$ă veche "i dialect cornish+arian. . tobă din piele de capră )ăsită în NerrM! Irlanda! este copia identică a tobei marocane numită bindir.

. care înseamnă „oamenii ste8arilor0. 6una era "i ea importantă pentru ei. /rui$ii cuno"teau astronomia "i astrolo)ia "i celebrau na"terea soarelui la data de B4 decembrie. care înseamnă „înţelept0 sau „vră8itor0. EollM7ood+ul se află aproape în totalitate sub controlul lor! fiind unul din principalele instrumente de condiţionare a minţii colective.aal+ -imrod. Al doilea nivel se numea . 2emediile lor universale erau v scul "i ouăle de "arpe! căci aceste substanţe atra) lumina astrală într+o manieră specială.aal numit . 6a fel ca în ca$ul =radelor Albastre ale francmasoneriei moderne! iniţiaţii drui$i erau împărţiţi în 3 )rupuri. *n cartea sa! +rlanda feniciană. . de la care provine numele de EollM7ood din 6os An)eles! centrul industriei )lobale a filmului! creat de iniţiaţii moderni ai <răţiei . :ai t r$iu! el a devenit cunoscut la Canaaniţi "i la babilonieni ca .rientul Apropiat! uria"ii sau titanii I hibri$ii reptilo+umani I erau simboli$aţi de multe ori sub formă de copaci! din cau$a înălţimii lor. :isterele /ruide erau predate în întunericul pe"terilor "i pădurilor! ste8arul simboli$ nd $eitatea lor supremă! aliniată cu simbolismul copacului la Drivitori. 6a fel ca în ca$ul tuturor "colilor de acest fel! codul moral al drui$ilor era predat între)ii populaţii! dar cunoa"terea secretă era păstrată e#clusiv pentru iniţiaţi! care trebuiau să respecte un secret absolut.chiul :alefic! varianta irlande$ă a $eului nord+african . A"a cum spuneam! cunoa"terea este neutră "i poate fi folosită at t cu intenţii benefice! c t "i malefice. %n alt simbol sacru al drui$ilor era tufi"ul sf nt Kholl/ bush'. -u îi condamn în totalitate pe drui$i "i în nici un ca$ nu doresc să arunc o lumină ne)ativă asupra drui$ilor moderni.el sau .vate. -u e#istă însă nici o îndoială că reli)ia druidă a fost infiltrată! a8un) nd să 4? .alor cel cu . /rui$ii au e#ercitat mult timp o putere absolută asupra populaţiei.il. /rui$ii nu se închinau ste8arului! care era doar un simbol! dar tot ce cre"tea pe el a devenit sacru pentru ei Kcum ar fi v sculL. parte dintre ei au fost profund corupţi de influenţa liniilor )enealo)ice reptilo+umane ale <răţiei .ritanice "i în 9uropa de către drui$i.ritanie! Irlanda "i <ranţa! adică în .aal! "i celebrarea în luna mai a ritualului lui . Dentru a deveni un arhidruid! adică un lider spiritual! trebuia să treci prin "ase nivele de iniţiere. Acest lucru ar e#plica cu si)uranţă ori)inea lui .abiloniană! ritualurile lor au fost pervertite într+un sens c t se poate de malefic. /upă ce "coala lor de mistere a fost preluată de <răţia .((( de versete druide în care erau revelate misterele. /iscipolii de pe acest nivel erau îmbrăcaţi în verde! culoarea care desemna procesul de învăţare. 9#istă un cuv nt )alic! druidh.Această adorare a copacilor în Africa de -ord a fost e#primată în Insulele . scrisă în anul &?33! Toachim de Villeneuve susţine că drui$ii irlande$i erau „preoţii+"erpi0 ai navi)atorilor fenicieni. Drimul nivel al "colii druide se numea .ard. Solemnitatea ceremoniilor de cule)ere a v scului a atras atenţia "i încrederea populaţiei în virtuţile vindecătoare ale acestei plante! încărc nd+o astfel cu o mare putere ma)netică0. 9l a a8uns într+adevăr să fie un loc ma)ic! care îi vră8e"te pe oameni! făc ndu+i să uite de sine "i de realitatea lumii în care trăiesc.chiul malefic aminte"te de starea hipnotică pe care o pot induce reptilienii. Al treilea nivel era chiar cel druidic. /iscipolii de pe acest nivel erau îmbrăcaţi în alb! culoare care simboli$a puritatea "i soarele.abiloniene. Iată ce spune faimosul e$oterist 9liphas 6evi despre metodele de vindecare ale drui$ilor: „/rui$ii erau preoţi "i medici! vindec nd cu a8utorul ma)netismului. *n . .eltane K:aM/aML. *nvăţăturile date discipolilor în pădurile din antichitate "i cele din templele francmasone moderne erau practic acelea"i. :omentele sacre erau noaptea cu lună plină! a O+a $i după aceasta "i noaptea cu lună nouă. 6a fel ca alte reli)ii ale misterelor! drui$ii deţineau o cunoa"tere avansată pe care o ţineau ascunsă de ochii profanilor! iar unii dintre ei o foloseau cu intenţii mai puţin curate.abiloniene! care au preluat din ce în ce mai mult controlul asupra preoţimii ariene! pe măsură ce trecea timpul. /ar nu este e#clus ca ori)inea sa să provină de la cuv ntul irlande$ drui.ritannia! 9ire "i =aul! după cum erau numite în acele vremuri.ri)inea cuv ntului druid este incertă. Qeul+soare la fenicieni era . 9i primeau sarcina să memore$e o parte din cele B(. /rui$ii au devenit e#ponenţii tradiţiei "colilor misterelor în :area . /iscipolii de pe acest nivel erau îmbrăcaţi în albastru! culoare care repre$enta armonia "i adevărul.

Groia se lea)ă astfel de liniile )enealo)ice pur+s n)e "i încruci"ate! de unde "i obsesia constantă a <răţiei faţă de acest nume. 6ondra este situată pe un centru ma8or al reţelei ma)netice a păm ntului! devenind nu doar capitala . Actualul ora" care corespunde Groiei antice este Gripoli Kal cărui nume înseamnă acela"i lucruL! capitala 6ibiei! condusă de unul din frunta"ii <răţiei . . Dutem face le)ături între flu#urile mi)raţiilor! cunoa"terii! culturii! limbii! $eităţilor! simbolurilor "i ritualurilor.rientul Apropiat.arat+aniei! ci "i a <răţiei . *n epopeea Iliada! atribuită poetului )rec Eomer! se afirmă că Groia a fost fondată de /ardanus! fiul $eului )rec Qeus! care era un titan Kdeci avea s n)e reptilianL. /upă ră$boiul troian! mulţi spartani au mi)rat pe teritoriul <ranţei de astă$i. Cu si)uranţă e#istă un motiv important care 8ustifică acest lucru "i bănuiesc că el este le)at de c mpurile de ener)ie din aceste insule.ritania „:area Insulă Albă0! după colinele de culoare albă care abundă pe coasta sudică.ritanice "i 9uropa! urm nd o revenire a acestor culturi în locurile din care au plecat c ndva? *n momentul de faţă nu am dove$i clare ale acestei afirmaţii! dar cercetările mele actuale se îndreaptă către această direcţie. Cu si)uranţă! <răţia .Ch.abilon0.ritanice repre$intă un loc cu adevărat sacru pentru <răţie! întruc t repre$intă centrul reţelei ener)etice a păm ntului.! împreună cu un )rup de troieni. -u cumva ori)inile civili$aţiilor din . :ă întreb doar dacă acest schimb între cele două re)iuni s+a produs pentru prima dată în 8urul anului 3((( î. 6e)enda spune că s+a născut în Arcadia! în Sparta. Cei care "tiu cum pot fi manipulate ener)ia "i con"tiinţa nu+"i puteau ale)e alt loc drept sediu dec t nucleul reţelei ener)etice planetare. Dotrivit multor tradiţii! nepotul lui 9nea! un om pe nume . *n sud+vestul An)liei este situat ora"ul Gotnes! din provincia /evon! situat la scurtă distanţă de GorbaM! cel mai vechi port marin din 4' .Ch.abiloniană "i alte )rupări care deţineau cunoa"terea avansată abia a"teptau să revină înapoi în Insulele . Insulele . Se pare că multe linii )enealo)ice reptilo+umane s+au stabilit în acea vreme în Groia! care răm ne p nă astă$i un loc sacru al iniţiaţilor de ran) înalt ai or)ani$aţiilor secrete! care î"i cunosc perfect ori)inile.! sau dacă nu cumva era o reluare în sens invers a aceluia"i flu# produs înainte de cataclismul provocat de Venus.Ch.abiloniene! colonelul =addafi. /upă distru)erea vechii Groia în 8urul anului &B(( î.rientul :i8lociu "i Apropiat! pe de o parte! "i Insulele .abiloniene.ritanice "i în 9uropa să se fi produs o mi)raţie în masă a rasei avansate către alte ţinuturi mai si)ure! în special din . 9picentrul acestor operaţii a devenit 6ondra! care a rămas astfel p nă astă$i.manifeste în timp ritualurile "i comportamentul clasic al reptilienilor! inclusiv sacrificiile umane.! le)enda susţine că 9nea! eroul născut dintr+o linie succesorală re)ală! a fu)it cu ce a mai rămas din poporul său "i s+a instalat în Italia! unde s+a însurat cu fata lui 6atinus! re)ele latinilor. A"a se e#plică de ce cea mai mare parte a A)endei este transpusă în practică din Insulele . Groia înseamnă „Grei 6ocuri0 în limba )reacă "i în ebraică! o alu$ie la trinitate! o altă credinţă pe care cre"tinismul a furat+o de la predecesorii săi. Qeus era ilustrat at t în formă de vultur! c t "i în formă de "arpe. Cei mai mulţi oameni nu "tiu că 6ondra a fost fondată de la bun început ca o „-ouă Groia0. 3ntoarcerea aca%ă! /ove$ile privind le)ăturile dintre . 9l a fost capitala hitiţilor într+o anumită perioadă de timp.ritanice! stabilindu+"i din nou sediul acolo. 6a ora actuală! <răţia folose"te încă ritualuri druide în ceremoniile sale de ma)ie nea)ră.ritania în 8urul anului &&(3 î.ritanie dec t în orice alt loc din lume.ra"ul Groia din Asia :ică! devenit celebru datorită le)endei calului troian "i a ră$boaielor troiene! a fost un alt centru al culturii ariene. A"a s+a născut ceea ce avea să devină mai t r$iu Imperiul 2oman. -u este deloc înt mplătoare concentraţia mult mai mare de cercuri din pietre! pietre verticale! tumuli "i situri antice în :area .ritanice "i Irlanda! pe de altă parte! sunt pur "i simplu cople"itoare. -u este e#clus ca în urma unor catastrofe naturale produse în Insulele .rientul :i8lociu "i Apropiat au fost chiar Insulele .rutus! a debarcat în .ritanice. Ace"tia au numit . /e aceea! termeni precum „-oua Groia0 sunt întotdeauna asociate cu centre ale acestor linii )enealo)ice. Dentru ace"tia! ea repre$intă „-oua Groie0 sau „-oul .ritaniei sau .

$onă. Goate reli)iile ma8ore ale umanităţii! hinduismul! cre"tinismul! iudaismul "i islamul! s+au născut în aceea"i re)iune a . 9le erau decorate cu svastici! simbolul arian+fenician al soarelui. Goate au avut la ba$ă fi)ura unui „/umne$eu m ntuitor0 precum Iisus sau :ahomed! afirm nd că numai cei care cred în acesta "i îi urmea$ă poruncile îl pot )ăsi pe /umne$eu "i pot fi m ntuiţi. Cei care refu$au să creadă în aceste ba$aconii erau condamnaţi să ardă pentru totdeauna în focul iadului.abiloniene! răm n nd astfel p nă astă$i! alături de Daris "i de Vatican. Sin)urul lucru pe care nu îl pot accepta ace"tia este faptul că propria lor reli)ie face ea însă"i parte inte)rantă din marea conspiraţie. Anumite documente )ale$e susţin că . Dractic! vorbim de acela"i popor.Sorii lui Dumne'eu -ici un alt instrument nu a slu8it mai bine A)endei reptiliene dec t reli)ia. Aici se află o piatră numită Diatra lui .rientului :i8lociu "i Apropiat unde au apărut rasa ariană "i liniile )enealo)ice încruci"ate reptilo+umane! după marele cataclism de acum apro#imativ 5((( de ani.rutus. 9l a fondat mai t r$iu un ora" pe care l+a numit Caer Groia I -oua Groia! pe care romanii aveau să+l redenumească ulterior 6ondinium. Chiar delocF *ntruc t ma8oritatea cititorilor acestei cărţi vor fi cu si)uranţă din r ndul cre"tinilor "i evreilor! voi lua e#emplul acestor două reli)ii! demonstr nd cum ni"te pove"ti simbolice au devenit adevăruri literale "i cum manipularea acestora a dat na"tere celei mai puternice arme de control în masă inventată vreodată. *n mod incredibil! miliarde de oameni au că$ut de+a lun)ul timpului în capcana acestei scheme simpliste! lucru valabil "i la ora actuală. Drintre ei se numără destui oameni care î"i manifestă prin credinţă o spiritualitate plină de iubire. 6e)enda spune că pe ea s+a a"e$at fostul prinţ troian imediat după ce a debarcat în . 9ste suficient să privim în 8ur pentru a ne da seama cine sunt cei care deţin toate p r)hiile puterii mondiale: oamenii albiF *n mi8locul acestei rase se ascund liniile )enealo)ice reptiliene! al căror centru mondial se află la ora actuală la 6ondra! -oua Groia sau mai bine $is! -oul . 9#act acela"i lucru îl afirmau preoţii babilonieni despre -imrod.ritania. Scopul acestor reli)ii era să limite$e mintea oamenilor "i să controle$e emoţiile acestora prin răsp ndirea sentimentelor de vinovăţie "i de teamă. Ca#itolul 4 . /e fapt! toţi oamenii de rasă albă aparţin aceluia"i popor de ori)ine "i ei sunt cei care au preluat controlul asupra lumii. *n le)endele 2e)elui Arthur! 6ondra este numită GroMnavant! iar re)atul Camelot înseamnă .ritanie. :ă refer aici e#clusiv la instituţia cre"tinismului "i la îndoctrinarea aro)antă pe care a practicat+o în masă! pornind de la incredibil de limitata ei vi$iune asupra vieţii! care a creat o veritabilă închisoare mentală pentru miliarde de oameni de+a lun)ul ultimilor B((( de ani. O( .rutus a fost înt mpinat de trei triburi de britoni! care l+au proclamat re)e. /acă ar fi dispu"i doar să renunţe la propria lor minte "i la propria lor viaţă! încă nu ar fi at t de rău! dar ei insistă ca toţi cei din 8ur să facă acela"i lucru! iar acest lucru nu mai este normal. *n acest fel! 6ondra a devenit centrul operaţional al imperiului <răţiei . Voi insista asupra acestei reţele de sor)inte reptilian+AnunnaHi! arăt nd locul pe care îl ocupă în lumea modernă! după ce voi anali$a adevărul despre reli)iile de care s+au folosit at t de eficient reptilienii pentru a supune mental! emoţional "i spiritual rasa umană. Grupurile acestor membri ai 9litei sunt ocupate sau controlate de reptilienii din re)iunea inferioară a celei de+a patra dimensiuni! în timp ce ma8oritatea celor din ierarhia ariană inferioară habar nu au de acest lucru. Artefactele descoperite de arheolo)ul )erman Eeinrich Schliemann în ruinele vechiului ora" al Groiei conţin simboluri identice cu cele de pe pietrele me)alitice din :area . -u doresc în nici un ca$ să+i condamn pe cei ce se auto+numesc cre"tini. Controlul maselor prin intermediul reli)iei a început în . Chiar "i la ora actuală reli)ia controlea$ă minţile americanilor "i limitea$ă ) ndirea :i"cării Datriotice Cre"tine! de"i aceasta a sesi$at multe alte aspecte ale conspiraţiei <răţiei.abilon.ra"ul lui :arte.abilon.

/upă cum vedeţi! Crăciunul cre"tin nu este dec t un festival pă) n redenumit! a"a cum sunt de altfel toate sărbătorile cre"tine. altă manieră în care anticii î"i ima)inau simbolic soarele era următoarea: un copil iarna! un t năr de Da"ti! un bărbat e#trem de puternic vara! un om trecut de prima tinereţe! care î"i pierde puterile! toamna! "i un bătr n neputincios iarna Kp nă la solstiţiuL. *ntr+o altă variantă! soarele se nă"tea cu plete aurii lun)i Kra$eleL care deveneau din ce în ce mai scurte pe măsură ce î"i pierdea puterea! în lunile de toamnă.abilonienii antici credeau că Gammu$! fiul re)inei Semiramida! a fost crucificat cu un miel la picioare! trupul său fiind înmorm ntat într+o pe"teră. Soarele conţine ''R din materia sistemului solar. soare! în limba en)le$ă. :are scamatorieF *nţele)erea marilor reli)ii nu este posibilă fără înţele)erea simbolismului străvechi al soarelui. 6a data de B4 decembrie Ktrei $ile mai t r$iuL! soarele î"i începea de8a călătoria simbolică înapoi către apo)eul puterii sale din mi8locul verii. *n lumea antică! ierarhia 9litei se concentra asupra soarelui deoarece "tia că acesta are efecte profunde asupra con"tiinţei umane! în timp ce masele adorau astrul solar datorită căldurii "i luminii pe care le primeau de la el "i care le influenţau crucial viaţa! în special prin faptul că le asi)ura coacerea unor recolte bo)ate. Simbolul constă în împărţirea $odiacului Kcuv nt )recesc care înseamnă cercul animalelorL printr+o cruce care marchea$ă cele patru anotimpuri. Cu si)uranţă! aţi mai au$it această povesteF . 9ste suficient să vă ) ndiţi la acest lucru. /e aceea! anticii obi"nuiau să spună că soarele „se na"te0 pe data de B4 decembrie. Acesta era incredibil de puternic "i avea părul lun)! dar "i+a pierdut puterea atunci c nd ? =un . 9l apare at t în ilustraţiile feniciene ale $eiţei . 6a această dată! anticii obi"nuiau să sacrifice miei! convin"i că vor obţine astfel favorurile $eilor! dar mai ales ale $eului+soare! asi)ur ndu+"i astfel recolte bo)ate.arati c t "i pe stema e#presiei britanice a acesteia: . /in cau$a acestui simbolism! foarte multe divinităţi ale anticilor erau născute pe data de B4 decembrie. Anticii foloseau în special un anumit simbol pentru călătoria anuală a soarelui. 6a fel ca în ca$ul scripturilor care repre$intă ba$a tuturor reli)iilor! reli)ia soarelui avea două nivele ale cunoa"terii Ksau iniţieriiL. *n emisfera nordică! data de B&+BB decembrie corespunde solstiţiului de iarnă! c nd soarele se află în punctul cel mai de 8os al puterii sale în ciclul anual. Altfel spus! acela"i te#t are rolul de a permite trecerea pe un nivel superior de cunoa"tere în ca$ul iniţiatului "i de a crea o închisoare mentală pentru masele lar)i! neiniţiate. Ilustraţia modernă care pre$intă fa$ele evoluţiei omului de la copil la bătr n este o imitaţie a acestui simbol. Iniţiatul va recunoa"te simbolismul! numerolo)ia "i codurile e$oterice! în timp ce credinciosul va accepta semnificaţia literală a te#tului.abiloniene. *n 8urul datei de B4 martie Kdata fi#ă la care se sărbătorea mai demult Da"teleL! soarele intră în semnul astrolo)ic al . *n mod similar! un iniţiat al cunoa"terii e$oterice va citi . Să ne reamintim de povestea lui Samson Ksau Sam+sun?L din Vechiul Gestament.erbecului sau al mielului. *n centrul crucii se află soarele.Dentru a înţele)e ce anume se ascunde în spatele apariţiei reli)iilor! va trebui să vedem care a fost ba$a primelor reli)ii ale fenicienilor! babilonienilor "i altor civili$aţii mai vechi dec t ale acestora.ritania. Să luăm de pildă Da"tele. . 9i credeau că vărsarea s n)elui mielului echivalea$ă cu "ter)erea păcatelor lor. Cine înţele)e aceste cicluri solare "i natura diferită a ener)iilor pe care le proiectea$ă ele poate anticipa cum vor reacţiona fiinţele umane la diferite evenimente "i în anumite momente. C nd piatra de la intrarea în pe"teră a fost dată deoparte trei $ile mai t r$iu! trupul dispăruse. Ierarhia 9litei s+a concentrat dintotdeauna asupra soarelui căci! a"a cum am subliniat! înţele)ea puterea reală a acestuia ca )enerator de ener)ie electroma)netică ce ne afectea$ă viaţa "i comportamentul în fiecare secundă a fiecărei $ile. O& . A"a cum vom vedea în capitolul următor! acesta răm ne "i la ora actuală simbolul fundamental al <răţiei . *n vi$iunea strămo"ilor no"tri! acesta era momentul în care soarele „murea0 din punct de vedere simbolic. 9senţa acestor reli)ii a fost Soarele.iblia cu alţi ochi dec t cre"tinul sau evreul mediu.

Acest )rup de oameni care practicau sacrificiile umane! ma)icieni ne)ri "i fanatici ce obi"nuiau să bea s n)e! sunt cei care au scris le)ea morală pe care evreii ar trebui să o urme$e p nă în $ilele noastre. *ntrea)a istorie care ascundea adevărul a început să fie fabricată în . Dove"tile lor sunt simbolice "i codificate! astfel înc t să fie înţelese de iniţiaţi! dar nu "i de mase! care trebuiau să creadă în sensul lor literal.Ch. 6e)enda sumeriană a 9dinului a devenit povestea biblică a =rădinii 9denului.abiloniană. 9#act aceea"i pretenţie au avut+o un lun) "ir de $ei antici! cu mult timp înainte să se audă măcar de Iisus Christos. *n sf r"it! sunt unii care afirmă că pretenţia sa de a fi „re)ele evreilor0 se datora faptului că se tră)ea din s n)ele re)al al lui /avid. Cum au apărut ele? /ec5iul Te%tament. :ulţi adepţi -e7 A)e îl consideră pe Iisus una cu Sananda! un iniţiat de ran) înalt dintr+o ierarhie spirituală care s+a întrupat pentru a infu$a pe păm nt a"a+$isa ener)ie „christică0. Dotrivit leviţilor! :oise a primit le)ile "i OB . =ene$a! 9#odul! 6eviticul "i -umerele! care împreună alcătuiesc Gorah „evreiască0! au fost scrise în totalitate de leviţi sau sub suprave)herea acestora! în timpul "i după "ederea lor în . *n realitate nu a e#istat o asemenea persoană. 9u n+a" avea încredere nici să+i întreb c t e ceasulF *n schimb! cre"tinii fanatici iau aceste te#te drept Cuv ntul lui /umne$euF -u sunt deloc Cuv ntul lui /umne$eu! sunt cuvintele leviţilor! scrise sub directa îndrumare a iniţiaţilor reptilieni pur+s n)e sau cu s n)e încruci"at din <răţia . /in c te înţele)! în limba ebraică Samson înseamnă chiar Qeul Soare. 6e)enda lui Samson KSam+sunL este povestea simbolică a ciclului anual al soarelui.părul i+a fost tăiat.Ch. Alţii cred că a fost un e#traterestru cu o misiune similară. Droblemele sale au început c nd a intrat în „Casa /alilei0 I semnul astrolo)ic al <ecioarei! prin care trece soarele în timp ce se apropie toamna. Vă mai amintiţi povestea lui :oise! )ăsit în stufări" de o prinţesă e)ipteană? 9#act aceea"i poveste era relatată de sumerienii+babilonieni cu referire la re)ele Sar)on cel . 9#presia „<iu al lui /umne$eu0 pare să date$e cel puţin din perioada re)ilor )otici arieni din Cilicia! care î"i asumau titlul de „<ii ai Qeului Soare0! tradiţie adoptată apoi de faraonii din 9)ipt.ătr n.abilon! capitala antică a preoţimii "i ierarhiei reptilo+ariene! de către preoţii ebraici cunoscuţi sub numele de leviţi. /ar oare chiar a e#istat Iisus? Au e#istat :oise! Solomon "i re)ele /avid? 2ăspunsul meu este un cate)oric -%. Dovestea lui :oise este o invenţie! la fel ca "i „captivitatea0 în 9)ipt! povestea 9#odului Kcel puţin în forma descrisă în .abilon.abilon. *n anul 5B& î. Găbliţele Sumeriene dovedesc mai presus de orice îndoială că =ene$a nu repre$intă altceva dec t un te#t condensat al unor te#te sumeriene mai vechi. -u i$raeliții au fost cei care au scris aceste te#te. = ndiţi+vă puţin: dacă o <răţie ar distru)e întrea)a cunoa"tere a lumii antice! inclusiv bibliotecile acelei lumi! ce ar scrie ea în te#tele ei! istoria reală sau o variantă a acesteia pe care ar dori să o inocule$e subcon"tientului colectiv? *n timpul "i după "ederea lor în . Cu o ultimă $v cnire a puterii sale! Sam+Soarele tr nte"te la păm nt doi piloni! care repre$intă un alt simbol clasic al <răţiei! pe care îl re)ăsim din 9)iptul Antic "i p nă la francmasonii moderni.! Israelul a fost cucerit de asirieni! iar israeliţii Ksau canaaniţiiL au fost luaţi în captivitate. Goate aceste te#te au fost scrise de leviţi! ai căror conducători erau iniţiaţi la "colile misterelor reptiliene din . Dentru cre"tinii ortodoc"i! Iisus este sin)urul <iu conceput de /umne$eu! care a murit pentru iertarea păcatelor noastre.abilon! în care au aflat at tea lucruri! inclusiv le)endele Sumerului! preoţii leviţi au amestecat adevărul Kde multe ori simbolic "i acestaL cu fante$ia! iar acest amestec a devenit fundamentul Vechiului Gestament. -u e#istă dove$i credibile ale e#istenţei nici unuia dintre ei în afara te#telor biblice! iar acestea nu sunt deloc credibile.iblieL "i crearea celor &B triburi prin intermediul lui Iacov. Griburile cunoscute de istoria oficială sub numele de Iuda "i . Chiar dacă am accepta e#istenţa lor! ei ar fi trebuit să fie demult dispersaţi pe vremea c nd leviţii "i+au înmuiat penele în cerneală.en8amin au supravieţuit timp de mai bine &(( de ani! înainte de a fi cucerite de prietenii no"tri! babilonienii! în 8urul anului 4?O î.

Eall afirmă că reli)ia de stat din 9)ipt s+a transformat la un moment dat în ma)ie nea)ră "i că activităţile spirituale ale oamenilor erau parali$ate de obedienţa deplină faţă de do)mele formulate "i impuse de preoţime. Cunoa"terea furată de leviţi de la e)ipteni "i răsp ndită după "ederea lor în . Acestea sunt cele cinci nume ale „scribilor0! pe care un iniţiat le cite"te ca pe o sin)ură fra$ă coerentă: „Indiciu de averti$are I referitor la cuvintele I ima)inate într+o manieră obscură I care au fost schimbate sau dublate I "i care repre$intă opera lui 9$ra0. 9#istă o carte intitulată Codul Eibliei care pretinde că a identificat un cod în varianta ebraică a Vechiului Gestament care ar pre$ice viitorul. Da ria: cuvinte care alcătuiesc o fra$ă sau un te#t. Dovestea levită a 9#odului nu este dec t o perdea de fum! menită să ascundă furtul cunoa"terii „ebraice0 din "colile misterelor e)iptene după infiltrarea acestora de către <răţia . Iată care este adevărata semnificaţie a acestor nume: 6aria: indiciu prin care scribii antici atră)eau atenţia că te#tul e fals sau are o altă semnificaţie.s7ald! în)ăduiţi+mi să răm n sceptic în ceea ce prive"te credibilitatea acestei cărţi.ibliei! accesibil însă numai iniţiaţilor. -ici un alt popor nu a fost amă)it at t de tare ca cei care î"i spun „evrei0.are chiar mai crede cineva în lumea asta că . %n e#emplu de codificare levită se referă la numele celor cinci scribi: =aria! /abria! G$elemia! 9chanu "i A$rel! a"a cum apar acestea în cea de+a doua carte a lui 9sdras sau 9$ra. %na din e#plicaţii este le)ată de faptul că v rful muntelui este mai aproape de simbolul /umne$eului lor: Soarele. -u e#istă nici un e#emplu mai elocvent în acest sens dec t maniera în care clanul „evreiesc0 al 2othschild+$ilor Kîn realitate reptilieni pur+s n)eL a spri8init cu fonduri "i nu numai! venirea la putere a na$i"tilor! lăs ndu+"i semenii de ran) inferior să suporte consecinţele. 2e)ăsim mereu "i mereu acela"i simbolism al munţilor.abilon. Această descriere corespunde perfect modului de manipulare al leviţilor+babilonienilor! respectiv al tuturor reli)iilor care au apărut ulterior pe ba$a acestor minciuni! inclusiv cre"tinismul. Autorii . Acest aspect este foarte important: iudaismul! cre"tinismul "i islamul î"i ba$ea$ă credinţele pe acelea"i pove"ti scrise de leviţi după "ederea lor în . Cabala este cunoa"terea secretă ascunsă în codurile Vechiului Gestament "i ale altor te#te din vechime. Istoricul "i iniţiatul francmason :anlM D.s7ald l+a ucis pe NennedM? Abstracţie făc nd de această carte! e#istă (ntr1adevăr un cod al . .abiloniană.abilon a devenit cunoscută sub numele de Cabala Ksau Nabala! WaballaL! termen care provine de la rădăcina ebraică W. 9)iptenii au considerat revelaţia lui „Iehova0 o crimă comisă împotriva "tiinţelor sacre. Acesta a fost momentul istoric cheie care avea să permită controlul lumii de atunci "i p nă în pre$ent. Cabala este ramura e$oterică a iudaismului ce nu repre$intă altceva dec t o acoperire a <răţiei . Altfel spus! „lucrarea lui 9$ra0. Aceasta este metoda folosită pentru a comunica informaţiile cele mai secrete iniţiaţilor. T'elemia: ima)ini! poveste ima)inară! sau adevăr indicat într+o formă obscură. Ace"tia au fost terori$aţi! folosiţi "i manipulaţi în maniera cea mai )rotescă "i mai lipsită de milă de propria lor 9lită! pentru a implementa o A)endă pe care marea ma8oritate a evreilor nici măcar nu o cunosc. Iudaismul nu repre$intă dec t interpretarea literală a acestor te#te.abiloniene! la fel ca Vaticanul. Ec5anu: informaţie schimbată sau dublată. Dovestea israeliţilor "i a evreilor este în cea mai mare parte o invenţie! un voal în spatele căruia a fost ascuns adevărul. Chiar "i astă$i! soarele care răsare deasupra munţilor de la răsărit este unul din principalele simboluri ale <răţiei. :untele Sion înseamnă :untele Soarelui. /at fiind că unul din aceste coduri pre$ice asasinarea pre"edintelui NennedM de către 6ee EarveM . $'rel: numele lui 9sdras>9$ra! la care se adau)ă sufi#ul „el0. Aceea"i tehnică este folosită de toate reli)iile. O3 .ibliei obi"nuiau să invente$e anumite caractere care să corespundă simbolismului lor sau se foloseau de anumite persona8e reale! a căror viaţă o falsificau.6! care înseamnă „de la )ură la ureche0.poruncile de la /umne$eu în v rful unui munte.

siris "i Wuet$alcoatl. %na din marile creaţii ale <răţiei! %niunea 9uropeană! are drept simbol un cerc alcătuit din &B stele. Adam a intrat în Daradis la v rsta de @( de aniC 9va l+a urmat @( de ani mai t r$iu. care înseamnă „"apte0! se înv rt în 8urul acestui număr. :oise a8un)e la :idian la v rsta de @( de ani "i răm ne acolo timp de @( de ani. :ai e#istă apoi re)ele Arthur "i cei &B Cavaleri ai :esei 2otunde Kcare simboli$ea$ă cercul $odiaculuiL! Eimmler "i cei &B cavaleri ai ordinului na$ist SS "i femeia KIsis! SemiramidaL care poartă coroana cu &B stele din Cartea 2evelaţiilor KApocalipsaL. Dractic! avem de+a face numai cu numere sacre "i cu elemente de )eometrie sacră. Simbolurile repre$intă la r ndul lor re$onanţe cu anumite frecvenţe "i influenţea$ă subcon"tientul omului fără ca acesta să+"i dea seama. Aceste coduri numerice au semnificaţii mult mai profunde dec t cele evidente! cum ar fi numărul de $ile ale săptăm nii sau numărul de luni ale $odiacului. *n timpul :arelui Dotop a plouat timp de @( de $ile "i @( de nopţi. Iisus se retra)e în pustie timp de @( de $ile. .d.rientul Apropiat.iblie: una din temele cele mai comune în toate tradiţiile "colilor misterelor se referă la cei &B discipoli! cavaleri sau adepţi din 8urul unei divinităţi. Avem apoi numărul @(. *ntre pre$icerea potopului "i diluviul propriu+$is s+au scurs 5 $ile "i tot 5 $ile au trecut între trimiterea perechilor de porumbei. Alte coduri numerice din . *n le)enda lui -oe! acesta a încărcat arca sa cu 5 perechi din fiecare animal "i cu 5 perechi din fiecare specie de păsări. Droporţiile tuturor statuilor e)iptene! indiferent dacă sunt mari sau mici! repre$intă multipli de O "i de &B. -umărul &B este un cod care simboli$ea$ă printre altele cele &B anotimpuri "i cele &B case $odiacale prin care trece soarele sau „$eul0 I simboli$at prin numărul &3. :ulte din numele divinităţilor! cum ar fi Abra#as al )nosticilor sau Serapis din =recia aveau "apte litere. *n această tradiţie e#istă &B /rottar+i care pre$idea$ă misterele împreună cu . *n cele @( de pove"ti din 4rbaindt Kcare înseamnă @(L re)ăsim pretutindeni numărul @(! iar calendarul lor are @( de $ile ploioase "i @( de $ile cu v nt. Chiar credeţi că . *n Scandinavia "i în nordul 9uropei avem misterele lui . -ici una din aceste istorii nu e adevărată din punct de vedere literal! ci repre$intă un simbolism folosit de "colile misterelor. Set este luat de în)eri la v rsta de @( de ani "i nu este vă$ut timp de @( de $ile.din. *n cea de+a 5+a $i ei au încon8urat Ierihonul de 5 ori! iar $idurile ora"ului au început să se prăbu"ească.uddha! .rice frecvenţă re$onea$ă cu un anumit număr! o anumită culoare "i un anumit sunet.iblie avem 5 spirite ale lui /umne$eu! 5 biserici din Asia! 5 lum nări din aur! 5 stele! 5 lămpi de foc! 5 si)ilii! 5 trompete! 5 în)eri! 5 tunete "i dra)onul ro"u din Apocalipsă cu cele 5 capete "i 5 coroane ale sale.iblia este Cuv ntul lui /umne$eu? -ici vorbă.m. . O@ . 6iteratura arabă a fost scrisă tot de către "i pentru iniţiaţi! dovadă că re)ăsim în ea acelea"i coduri. /e fiecare dată avem de+a face cu acela"i număr &B]&.a. 6e)enda Ierihonului descrie mar"ul armatei lui Iosua în 8urul ora"ului timp de 5 $ile! însoţit de 5 preoţi cu 5 trompete. 9a este scrisă în codul e$oteric al "colilor misterelor. /upă potop el a atins v rsta de 5(( de ani.din! inspirate de aceea"i rasă ariană venită din . A"a se e#plică pre$enţa anumitor simboluri pe însemnele societăţilor secrete! pe stea)urile naţionale! pe lo)o+urile companiilor! în reclamele de publicitate ". Arca a atins păm ntul în cea de+a &5+a $i a celei de+a 5+a luni! iar -oe a părăsit arca în cea de+a B5+a $i. Anumite frecvenţe! cu numerele! culorile "i sunetele lor corespondente! sunt e#trem de puternice. Acesta este numărul sacru! &B ] &! după cum îl numesc unii oameni! "i a"a se e#plică recurenţa cu care apar numele &B "i &3 în toate te#tele iniţiatice. /e pildă! avem &B triburi ale lui Israel! &B prinţi ai lui Ishmael! &B discipoli sau apostoli ai lui Iisus! dar "i ai lui . /e pildă! în .iblie sunt 5 "i @(. altă serie de cărţi arabe! numite =ebaidt. Iosif are v rsta de @( de ani c nd Iacov sose"te în 9)ipt. 6e)ile arabe se referă constant la numărul @(.Iată c teva e#emple de coduri din . *ntre altele! numerele repre$intă frecvenţe vibratorii. Acelea"i simboluri sunt folosite astă$i de societăţile secrete ale <răţiei pe stea)urile naţionale! pe însemnele militare! în publicitate "i pe lo)o+urile companiilor.

A"a se e#plică de ce folose"te <răţia chiar "i în pre$ent at tea simboluri e)iptene! inclusiv piramida căreia îi lipse"te piatra din v rf.G! fiind mai bine cunoscută astă$i sub numele de coptă. 9braicii Ksau cel puţin fondatorii lorL nu erau israeliţi sau evrei! ci iniţiaţi ai "colilor misterelor e)iptene. %nii afirmă că acesta ar fi fost numele iniţiatic al faraonului e)iptean ArHenaten. :arele Dreot în templele e)iptene era numit 9. Dotrivit le)endei! toate animalele din 9)ipt ar fi trebuit să moară de trei oriF Cum or fi reu"it acest lucru I au murit "i au reînviat din nou? -u a e#istat o asasinare a primului născut al faraonului e)iptean! a"a că Sărbătoarea Da"telui evreiesc Kmielului pascalL nu are nici o ba$ă istorică! fiind inventată de leviţi. Aceasta este "i e#plicaţia celor doi st lpi pe care i+a culcat la păm nt Samson.. -u+i de mirare că la ora actuală este imposibil să identifici o „rasă0 )enetică ebraică sau evreiască. Goţi iniţiaţii din "colile misterelor primeau un nume iniţiatic! tradiţie care continuă p nă astă$i în cadrul <răţiei.V9 sau 9. *n 9)ipt nu a e#istat o reli)ie ebraică! nici o le)e ebraică! pentru simplul motiv că nu a e#istat o „rasă0 ebraică. O4 .. 2eli)ia! limba "i rasa ebraică nu au apărut dec t atunci c nd iniţiaţii misterelor e)iptene! cunoscuţi mai t r$iu sub numele de leviţi! au scos cunoa"terea secretă în afara 9)iptului "i au inventat această poveste pentru a ascunde astfel cu ce se ocupau în realitate! interesele cui le slu8eau "i de unde proveneau. Acest lucru este posibil! dar varianta oficială referitoare la :oise nu are o ba$ă istorică.-u e#istă dove$i istorice ale e#istenţei unui om numit :oise. /e unde a apărut atunci numele de :oise? . Cuv ntul cohen. pronunţia e)ipteană pentru preot "i prinţ. Germenii „ebraic0 "i „iudaism0 se traduc practic prin „e)iptean0. care înseamnă preot la evrei! provine de la cahen. Istoricul e)iptean :anetho descrie invadarea "i cucerirea 9)iptului de ' *n limba en)le$ă! :oses este numele lui :oise. *n realitate! limba ebraică este limba sacră a "colilor misterelor e)iptene. 2eferinţa la un)erea u"ilor cu s n)e de miel nu repre$intă dec t un cod al vechiului simbolism al mielului. *ntr+adevăr! scopul tuturor "colilor ori)inale ale misterelor era tran$iţia către iluminare.abilon. C t despre captivitatea israeliţilor în 9)ipt! p nă "i /euteronomul îi descrie ca pe ni"te „străini0! nu ca pe sclavi! în această perioadă. -u s+a "tiut nimic de povestea lui :oise "i de blestemele că$ute asupra e)iptenilor p nă c nd leviţii din . Chiar "i circumci$ia! acea tradiţie e#clusiv „evreiască0! era practicată în "colile misterelor e)iptene de cel puţin @((( de ani. 9l nu apare dec t în te#tele leviţilor "i în alte te#te "i comentarii re$ultate din acestea.2! care se referea în acele vremuri la trecerea dintr+un loc în altul! adică la un anumit tip de tran$iţie. 9le sunt repre$entate adesea de francmasoni sub forma a doi st lpi "i apar la toate clădirile proiectate sau finanţate de iniţiaţi. Cuv ntul :oise K:osesL înseamnă cel care a fost răpit! care a fost scos din apă! care a fost făcut misionar! ambasador! sau apostol.rice persoană iniţiată care atin)ea ran)ul suprem în ierarhia "colilor misterelor e)iptene era numită :use! :ose sau :oses'.abilon nu au scris povestea 9#odului! la c teva secole după perioada în care ar fi trebuit să se petreacă aceste lucruri. -u a e#istat nici o carte ebraică oficială care să facă vreo menţiune la Dentateuh Kle)ile lui :oiseL înainte ca leviţii să a8un)ă în .Ch. 9ste un simbol al :arii Diramide de la =i$eh "i al "colilor misterelor e)iptene dar ascunde "i alte semnificaţii mai profunde. 6imba secretă a "colilor misterelor "i+a luat numele de la .G sau W. A. 6imba secretă a 9)iptului era numită C. 6a intrarea în templul e)iptean unde se ţineau misterele e#istau două obeliscuri masive.! afirmă că a e#istat un preot în Eeliopolis sau . Sin)ura reli)ie era cea e)ipteană.2 sau A.VA! de unde "i apariţia numelui Iehova.K6ocul SoareluiL care "i+a luat apoi numele de :osheh sau :oses.2 a devenit apoi Ambres! numele sfintei doctrine re$ervate iniţiaţilor! nume care se scria "i: ambric! hebric! hebraic sau hebre7 KevreiescL. Istoricul e)iptean :anetho! care a trăit în secolul III î. . eventuală cone#iune cu ebraicii din 9)ipt ar putea fi le)ată de inva$ia populaţiei EMHsos! sau a 2e)ilor Dăstori. -ici un adept nu putea fi iniţiat p nă c nd nu era circumcis. Alfabetul ebraic are BB de litere! dar cel ori)inal! de dinainte de :oise! nu avea dec t &(! iar adevărata lui semnificaţie nu era cunoscută dec t de preoţi.

C nd ace"tia au fost respin"i în sf r"it! ei "i+au continuat călătoria prin Siria "i au construit un ora" pe care l+au numit Ierusalim. Gotul este o escrocherie! la fel ca "i ideea recentă Kcare face furori în ultimii aniL că linia )enealo)ică a lui Iisus+/avid a a8uns în <ranţa "i a dat na"tere dinastiei :erovin)ienilor. /e atunci au mai fost adău)ate "i alte „le)i0! pentru a acoperi astfel toate posibilităţile rămase nee#ploatate.are la c t s+ar ridica el în $ilele noastre? Aceste cifre sunt de+a dreptul ridicole! dacă ar fi înţelese într+un sens literal. Arthur /Mnott Ghomson a calculat că în epoca noastră! costul unei asemenea lucrări ar fi de 5!' miliarde de lire sterlineF Iar Ghomson a scris acest lucru în anul &?5BF . 1addell: „-u e#istă nici o dovadă scrisă! nici o referinţă )reacă sau romană! care să ateste e#istenţa lui Avraam sau a oricărui alt patriarh ori profet evreu din Vechiul Gestament. *n realitate! ele trebuie înţelese în sensul lor simbolic. Ar fi imposibil ca /umne$eu să fi dat aceste le)i în v rful unui munte. /upă cum spune savantul "i cercetătorul 6. Iată c teva e#trase din el! care atestă c t de departe poate mer)e aberaţia spirituală: OO . *n le)enda talmudică! Solomon este pre$entat ca un maestru ma)ician care înţele)ea semnificaţia Cabalei "i putea să alun)e demonii. Cele trei silabe care alcătuiesc numele lui Solomon: Sol+om+on! sunt nume ale soarelui în trei limbi diferite. 9#a)erările din aceste te#te sunt at t de mari înc t sunt de+a dreptul hilare. . Cei care le+au scris au fost leviţii! după care l+au inventat pe :oise! pentru a ascunde acest lucru. Da)inile acestor te#te levite conţin o temă recurentă "i aberantă! de un rasism e#trem îndreptat împotriva ne+evreilor! "i necesitatea de a „distru)e fără milă0 pe toţi cei care încalcă le încalcă! adică e#act ceea ce :anlM Eall nume"te metodele de operare ale preoţilor care aplicau ma)ia nea)ră. EMHsos pare fi totuna cu tribul numit Eabiru! care a venit din fostele ţinuturi ale Sumerului! a"a cum ar fi făcut "i tribul lui Avraam. Galmudul este probabil cel mai rasist document din c te s+au scris vreodată pe păm nt.O(( de muncitori! timp de "apte ani.Ch.i încă ceva: dacă Solomon nu a e#istat! ce ne+ar face să credem că tatăl său! re)ele /avid! a e#istat? Citesc tot felul de cărţi despre e#istenţa acestuia! dar sin)ura sursă citată este Vechiul Gestament scris de leviţiF -u e#istă nici o altă dovadă. Se afirmă că la construirea templului ar fi lucrat &43. 9a nu are nimic de+a face cu Cuv ntul lui /umne$eu. -u e#istă dove$i că ar fi e#istat :oise! Saul! Solomon! sau oricare din re)ii evrei! cu e#cepţia ultimilor doi0. Eall scrie că Solomon împreună cu soţiile "i concubinele sale simboli$ea$ă planetele! lunile! asteroi$ii "i alte corpuri cere"ti din casa sa I sistemul solar. Dlaton a călătorit în aceea"i $onă! dar nu a au$it nici el nimic despre aceste subiecte. 6a fel ca "i în ca$ul lui :oise! nu e#istă nici o dovadă că ar fi e#istat un re)e cu acest nume. *nainte de scrierea te#telor biblice de către leviţi! istoricul )rec Eerodot K@?4+@B4 î. :anlM D. 9l nu a au$it nimic de vreun imperiu al lui Solomon! de e#odul în masă al israeliţilor din 9)ipt sau de distru)erea armatei urmăritorilor e)ipteni pe malul :ării 2o"ii.L a călătorit în 9)ipt "i a studiat istoria acestuia. Dovestea re)elui Solomon "i a templului său repre$intă în cea mai mare parte simbolism curat.abiloniană. Dovestea sa este mai de)rabă o e#punere a simbolismului cunoa"terii secrete a leviţilor! sub acoperirea pove"tii fabricate a „istoriei0 ebraicilor. Cartea 2e)ilor "i Cronicile! care povestesc construirea Gemplului lui Solomon! au fost scrise la 4((+O(( de ani după ce evenimentele pe care se presupune că le+ar descrie ar fi avut loc. /e ce? Dentru că sunt numai invenţii. Gorah "i Galmudul! cele două te#te compilate de leviţi în timpul "i după "ederea lor în .o rasă ciudată de barbari.A. Gemplul lui Solomon este un simbol al lumii soarelui. Consecinţele acestui fapt asupra poporului care s+a autointitulat „evreu0 "i asupra umanităţii în )eneral au fost devastatoare.abilon! repre$intă un veritabil bombardament mental alcătuit din le)i e#trem de detaliate despre ceea ce trebuie să facă omul în fiecare situaţie. 6e)ea :o$aică sau 6e)ea lui :oise este le)ea leviţilor! a reptilienilor pur+s n)e "i a celor cu s n)e încruci"at din <răţia .

9#istă ru)ăciuni evreie"ti care îi mulţumesc lui /umne$eu pentru că nu i+a făcut pă) ni pe evrei! "i altele care cer moartea imediată a cre"tinilor. 9l poveste"te că în aspectul să e#tremist! repre$entat de rabinii ortodoc"i moderni! această credinţă consideră o ofensă reli)ioasă salvarea vieţii unui pă) n! cu e#cepţia situaţiei în care evreii ar suferi consecinţe neplăcute dacă nu ar proceda astfel.n. religia evreilor. 6a ce orori a condus în timp această manipulare! deopotrivă pentru „evrei0 "i pentru „pă) ni0F 6a fel stau lucrurile "i cu le)ea orală evreiască numită :ishnah! încheiată în 8urul secolului II e.abiloniene alcătuite din reptilieni "i din rudele lor încruci"ate! care nu au o simpatie mai mare faţă de poporul evreu dec t a avut+o Adolf Eitler. Atunci c nd evreii simt că cineva se opune adevăratelor lor obiective! ei î"i discreditea$ă victimele numindu+le antisemite pe toate canalele care se află sub controlul lor0. ShahaH denunţă nivelul incredibil de rasism pe care este ba$ată le)ea „evreiască0 Kîn realitate levită sau a <răţieiL.„-umai evreii sunt oameniC ne+evreii nu sunt oameni! ci vite0.rach Chalim 45! Oa „2ata na"terilor ne+evreilor trebuie redusă dramatic0.en8amin <reedman! un evreu care îi cuno"tea pe sioni"tii de ran) înalt Ksionist provine de la „cel care practică cultul soarelui0L din anii P3(+P@(! a afirmat că e#presia „antisemitism0 ar trebui eliminată din limba en)le$ă.i totu"i! ei nu se sfiesc să stri)e: „AntisemiţiiF0 împotriva tuturor cercetătorilor care se apropie prea mult de adevărul referitor la conspiraţia )lobală. . Nerithuth Ob! pa)ina 5?! iebhammoth O&. Aruncarea vinei pe evrei este o prostie! dar este e#act ce î"i dore"te <răţia! căci acest lucru îi amplifică enorm posibilitatea de a divi$a "i de a )uverna! cele două fundamente ale politicii sale de control. *n cartea sa! +storia evreilor. Galmudul le cere evreilor să rostească un blestem ori de c te ori trec pe l n)ă un cimitir pă) n! iar dacă trec pe l n)ă o clădire pă) nă! să se roa)e lui /umne$eu să o distru)ă. 9vreilor li se inter$ice să fure unul de la altul! dar le)ea nu se aplică "i în ca$ul pă) nilor. Acestea sunt le)ile sistemului de credinţe numit „evreu0! cel care se pl n)e tot timpul "i care condamnă rasismul împotriva evreilorF *nsu"i sistemul lor de convin)eri este ba$at pe rasismul cel mai e#trem care a fost înt lnit vreodată pe păm nt. 6ore /ea Acest te#t nu repre$intă însă o simplă e#punere )rotescă de rasism.elsen! este unul din puţinii oameni din r ndurile celor care se pretind evrei! care a avut cura8ul să dema"te public Galmudul. Derceperea de dob n$i la împrumuturile acordate unui alt evreu este nepermisăC în schimb! unui ne+evreu trebuie să i se perceapă o dob ndă oric t de mare. /upă ce a primit premiul -obel pentru literatură! scriitorul evreu A)non a spus la postul de radio al Israelului: „-u am uitat că ne este inter$is să le mulţumim pă) nilor! dar acum am un motiv special: ace"tia i+au acordat premiul lor unui evreu0. Israel ShahaH! un supravieţuitor al la)ărului de concentrare de la . Am fost eu însumi o ţintă a lor! lucru care m+a amu$at "i mi+a confirmat faptul că mă aflu pe calea cea bună. 9le au fost scrise de leviţi! repre$entanţii <răţiei . Iată ce a spus el: „6a ora actuală! antisemitismul nu serve"te dec t unui sin)ur scop: ca sperietoare. . Qohar &&! @b „-eevreii care mor trebuie înlocuiţi cu alţii! la fel cum înlocuiţi o vacă sau un mă)ar0. . Ace"tia sunt ei în"i"i victime ale acestor convin)eri impuse de autorii lor. -umele ei este 6i)a Antidefăimare KA/6L. /acă îl citim cu atenţie! re)ăsim în el însă"i atitudinea reptilienilor draconieni "i a acoliţilor lor faţă de rasa umană. Nethuboth 3b „-e+evreii trebuie evitaţi mai rău ca porcii bolnavi0. „-e+evreii au fost creaţi pentru a le servi evreilor ca sclavi0. %nul din aceste canale este o or)ani$aţie cu sediul în Statele %nite! dar care operea$ă în întrea)a lume! cu scopul precis de a+i condamna ca rasi"ti pe cei care se opun <răţiei. 6i)a este susţinută de ni"te sicofanţi ne+evrei! care încearcă să păstre$e o ima)ine pură "i sf ntă despre această instituţie. %n evreu reli)ios nu are dreptul să bea dintr+o sticlă de vin! dacă aceasta a fost atinsă de un ne+evreu după ce a fost deschisă. Dersonal! nu voi lua în serios nici o O5 . :idrasch Galpioth BB4 „Actele se#uale cu ne+evreii sunt similare cu actele se#uale cu animalele0. Vă reamintesc că aceste orori nu au fost scrise de iudei sau de evrei ca popor.

n. Aceste linii )enealo)ice par să fie inte)rate în aparenţă în aceste credinţe "i culturi! dar scopul lor real este acela de a manipula "i de a controla. Iudaismul este o credinţă! nu o rasă. 2ealitatea este că în interiorul credinţei evreie"ti "i a altor culturi se ascunde o rasă care operea$ă sub acoperire! alcătuită din liniile )enealo)ice ale reptilienilor pur+s n)e "i hibri$i. . *n anul 5@( e. 9i n+au venit din Canaan! ci din Cauca$. Această cunoa"tere este privile)iul restr ns al unei 9lite minuscule aflată în v rful ierarhiei unei reţele de or)ani$aţii secrete! care a inventat "i manipulea$ă aceste reli)ii "i pe repre$entanţii lor. Ace"tia din urmă nu au nici cea mai mică le)ătură de rudenie cu Israelul! dar sunt cei care au invadat Dalestina! cre nd statul Israel sub prete#tul că „/umne$eu0 le+a promis lor acest păm nt în Vechiul Gestament. Drin anii PO( ai secolului AA! sefar$ii au fost estimaţi la un număr de cca o 8umătate de milion! în timp ce a"Hena$ii numără cca && milioane. Sefar$ii sunt descendenţi ai evreilor care au trăit în Spania din antichitate "i p nă în secolul AV! c nd au fost e#pul$aţi. :embrii Credinţei evreie"ti se re)ăsesc în toate cele trei rase "i în subdivi$iunile lor0. <arsa devine "i mai ri$ibilă! "i mai elocventă pentru perdeaua de fum în care s+a transformat această lume! dacă ţinem seama că ma8oritatea celor care se pretind evrei la ora actuală nu au nici o le)ătură )enetică cu păm ntul pe care ei îl numesc Israel. Iată ce scrie Noestler în această direcţie: „Nha$arii n+au venit din Iordania! ci de pe Vol)a.abiloniană. 9#istă două subdivi$iuni ma8ore ale a"a+$i"ilor evrei: sefar$ii "i a"Hena$ii. Istoria imperiului Hha$ar! care iese treptat la iveală! începe să semene tot mai mult cu cea mai crudă festă pe care ne+a 8ucat+o vreodată istoria0.i cine a scris -oul Gestament! care a dat na"tere cre"tinismului? . :area ma8oritate a celor care urmea$ă reli)iile născute din Vechiul Gestament nu+"i cunosc adevărata ori)ine "i A)enda ce se ascunde în spatele lor. /in punct de vedere )enetic! ei sunt mai înrudiţi cu hunii! ui)arii "i ma)hiarii dec t cu săm nţa lui Avraam! Isaac "i Iacov. Culmea este că tocmai această le)ătură a permis înfiinţarea cu forţa a statului modern Israel! în detrimentul poporului arab din DalestinaF Alţi scriitori evrei! de talia lui Arthur Noestler "i alţii! au e#pus această realitate! potrivit căreia toţi cei care au creat "i au populat statul Israel sunt ori)inari )enetic din sudul 2usiei! nu din Israel. /in fericire! acest rasism levit nu este urmat de marea ma8oritate a populaţiei evreie"ti "i mulţi membri din r ndul acesteia s+au revoltat pe faţă împotriva le)ilor rasiale stricte care le impun să nu se căsătorească dec t între ei. -asul coroiat considerat at t de evreiesc este o trăsătură )enetică înt lnită în sudul 2usiei "i în Cauca$! nicidecum în Israel. :irosul ipocri$iei îmi repu)nă.amenii controlaţi de aceea"i forţă care i+a controlat pe leviţi: <răţia . 9i nu sunt cu adevărat interesaţi de cei care îi urmea$ă! fie ei evrei! romano+catolici! musulmani! sau ce+or fi.abilon în numele reptilienilor.! un popor numit Hha$ar a trecut în masă la iudaism. /in această cate)orie făceau parte "i leviţii. :ulţi oameni care se consideră „evrei0 sunt crescuţi de mici în cultul fricii! devenind astfel simple păpu"i îndoctrinate ale acestei ierarhii levite at t de vicioase! care s+a metamorfo$at între timp mai înt i în farisei! apoi în talmudi"ti "i în sioni"tii e#tremi"ti din $ilele noastre! controlaţi de rabinii fanatici care aplică „le)ea0 leviţilor din . A"a cum au arătat chiar scriitorii "i antropolo)ii evrei! nu e#istă o rasă evreiască.mi"care antirasistă de )enul „eu sunt mai sf nt dec t tine0! dec t atunci c nd aceasta va condamna toate formele de rasism! "i nu doar pe cele care îi convin. 6ilenthal a scris: „-u e#istă nici un antropolo) reputat care să nu fie de acord că ideea de rasă evreiască este o prostie la fel de mare ca "i ideea de rasă ariană. Scriitorul "i cercetătorul evreu Alfred :. Cine a scris Vechiul Gestament? Dreoţii lor! leviţiiF . *ntrea)a poveste a poporului „evreu0 a fost inventată pentru a acoperi o altă realitate.tiinţa antropolo)ică divide umanitatea în numai trei rase reco)noscibile: rasa nea)ră! cea mon)oloidă sau orientală "i cea cauca$iană sau albă Kde"i unii vorbesc "i de o a patra rasă! cea australoidăL. -ici un alt ar)ument nu ilustrea$ă mai perfect farsa pe care o repre$intă toate aceste reli)ii "i rase ca cei care se autointitulea$ă evrei. O? .

Alţi „fii ai lui /umne$eu0 i+au inclus pe :ithra sau :ithras! $eul precre"tin romano+persan! iar în =recia "i Asia :ică pe /ionisos "i . 6a fel ca o întrea)ă listă O' . Goţi copiii de se# masculin cu v rste de p nă la doi ani au fost măcelăriţi din ordinul tiranului! care spera astfel să scape de copil.rientul Apropiat "i din Cauca$! pe scurt! ţinuturile ocupate de arieni "i de reptilo+arieni.+oul Te%tament. :ithra era considerat $eul+soare sau <iul lui /umne$eu care a murit pentru a salva umanitatea "i pentru a+i dărui viaţa eternă. A fost ucis pe cruce! între doi t lhari. /e aceea! părinţii săi au fost nevoiţi să fu)ă! pentru a scăpa.din în ScandinaviaC Crite în ChaldeaC Qoroastru în DersiaC . 6a na"terea lui au fost pre$enţi în)erii! dar "i ni"te păstori! "i a primit daruri în aur! smirnă "i tăm ie. Cu puţine e#cepţii! toţi ace"ti „fii ai lui /umne$eu0 sau „profeţi0 Kinclusiv reli)iile lansate de eiL au provenit din ţinuturile ocupate sau influenţate de popoarele venite din . A cobor t în iad! dar s+a ridicat din morţi "i s+a ridicat la ceruri.rientul Apropiat "i din munţii Cauca$. Detru era numele :arelui Dreot în "coala misterelor din . A reali$at miracole printre care s+au numărat vindecarea bolnavilor! dăruirea vederii orbilor! alun)area demonilor "i învierea morţilor.abilonC Attis în <ri)iaC Qamol#is în GraciaC Qoar în . Aceea"i coroană! care simboli$ea$ă ra$ele soarelui! apare pe capul Statuii 6ibertăţii din Dortul -e7 [orH.eddru în TaponiaC Eesus sau 9ros "i .siris "i Eorus în 9)iptC . Goţi ace"tia au fost fii ai lui /umne$eu care au murit pentru iertarea păcatelor noastre! născuţi din mame fecioare! "i datele de na"tere ale tuturor au fost peV B4 decembrieF :ithra a fost crucificat! dar s+a ridicat din morţi pe data de B4 martie I de Da"tiF Iniţierile în misterele lui :ithra aveau loc în pe"teri împodobite cu semnele Capricornului "i 2acului! care simboli$au solstiţiile de iarnă "i de vară! respectiv punctul cel mai 8os "i cel mai înalt de pe cer al soarelui.ahus.aal "i Gaut în <eniciaC Indra în GibetC . Iniţiaţilor de )radul înt i li se punea pe frunte o coroană din aur! care repre$enta sinele lor spiritual. C nd s+a născut! tiranul aflat la putere a dorit să+l ucidă.abilon.on$esC Adad în AsiriaC /eva Gat "i Sammonocadam în SiamC Alcides în GebaC :iHado în SintoosC . :ithra era ilustrat adeseori ca un leu înaripat! simbol al soarelui folosit "i la ora actuală de societăţile secrete. /espre cine vorbesc în continuare? S+a născut dintr+o fecioară printr+o concepţie imaculată! în urma intervenţiei /uhului Sf nt. %nul din simbolurile clasice ale lui :ithra a fost leul cu un "arpe încolăcit în 8urul trupului! care ţine cheile cerului. Iniţiaţii în ritul lui :ithra erau numiţi lei "i erau marcaţi pe frunte cu crucea e)ipteană.ermudaC .ilin)oneseC Gammu$ în Siria "i .ali în Af)anistanC Tao în -epalC 1ittoba în . Acest simbolism stă la ba$a le)endei Sf ntului Detru! care ţine cheile 2aiului. Aceasta este descrierea $eului m ntuitor oriental Virishna! cu &B(( de ani înainte de pretinsa na"tere a lui Iisus. A împlinit astfel o veche profeţie. 2eferirile la leu "i la „lovitura cu laba a leului0 care se fac în obţinerea )radului de maestru mason î"i au ori)inea în acela"i simbolism al "colilor misterelor. A fost adorat ca m ntuitor al oamenilor "i a dus o viaţă morală "i umilă.abilonului "i a le)endelor lui -imrod! ale Semiramidei "i ale lui Gammu$ Kversiunea corespondentă a lui IisusL. /acă doriţi neapărat un $eu m ntuitor care a murit pentru iertarea păcatelor noastre! aveţi de ales dintr+o multitudine de asemenea persona8e care au e#istat în lumea antică! toate av ndu+"i ori)inea în aceea"i rasă ariană "i reptilo+ariană care a provenit din . Aţi putea crede că este povestea vieţii lui Iisus! dar vă în"elaţi. Iată numai c ţiva din „<iii lui /umne$eu0 care 8oacă rolul principal în le)ende asemănătoare celei a lui IisusC aproape toţi au fost adoraţi cu mult timp înainte să se audă măcar de Iisus: Nrishna în EindustanC . Goate aceste ritualuri sunt vechi de mii de ani! din perioada .i acum! vă propun o mică )hicitoare.remrillham la drui$iC Ghor! fiul lui . /upă ce iniţiatul în misterele lui :ithra încheia ritualul! membrii cultului m ncau p ine "i vin! convin"i că se hrănesc cu trupul "i s n)ele lui :ithra. .din! la )aliC Cadmus! în =reciaC Eil "i <eta în :andaitesC =entaut "i Wuet$alcoatl în :e#icC :onarhul %niversal al sibilelorC IschM în <ormosaC *nvăţătorul /ivin al lui DlatonC Cel Sf nt al lui AacaC <ohi "i Gien în ChinaC Adonis! fiul fecioarei Io! în =reciaC I#ion "i Wuirinus la romaniC Drometeu în re)iunea Cauca$uluiC "i :ohamed sau :ahomet în Arabia.uddha SaHia în IndiaC Salivahana în .

Acela"i lucru s+a afirmat anterior despre -imrod! Nrishna! . „Steaua0 de la na"terea lui Iisus nu este dec t o altă le)endă pe care o re)ăsim într+o multitudine de mituri! mer) nd cel puţin p nă la povestea babiloniană a lui -imrod! care a vă$ut în vis o stea strălucitoare ridic ndu+se deasupra ori$ontului. Iisus a afirmat că este calea! adevărul "i viaţa. 6a fel "i Nrishna! .uddha! 6ao+Hiun! . Got "apte adepţi au urcat în barca lui Eorus.rmu$d! . -a"terea lui Iisus a fost marcată de o stea. Dersona8ul inventat numit Iisus a fost un $eu solar! 6umina 6umii.uddha! 6ao+Hiun sau 6ao+tse! Confucius! Eorus! 2a! Qoroastru! Drometeu! Derseu! Apolo! :ercur! .apte pescari au urcat în barcă! alături de Iisus. Eorus a fost "i el copilul unei fecioare! pe nume Isis.de $ei precre"tini! :ithra a fost vi$itat la na"tere de trei înţelepţi care i+au adus daruri de aur! tăm ie "i smirnă. Iisus s+a născut în . Acela"i lucru l+a afirmat Dlaton despre maestrul său Socrate în =recia Antică. Actualul sediu al Vaticanului din 2oma a fost unul din locurile sacre ale adepţilor lui :ithra! iar ima)inea "i simbolurile acestuia au fost )ăsite cioplite în st nci "i pe tăbliţe din piatră în toate provinciile occidentale ale fostului imperiu roman! inclusiv în =ermania! <ranţa "i .uddha! .siris! Serapis! :arduH! .ahus! Qeus "i alţii. Iisus s+a născut dintr+o fecioară. 6ui Iisus i se atribuie miracole precum vindecarea bolnavilor "i ridicarea din morţi. Iisus a fost copilul unei fecioare! pe nume :aria. Ce nu doresc ei este să "tim "i noiF Cultul misterelor lui :ithra s+a răsp ndit din Dersia p nă în Imperiul 2oman "i la un moment dat această doctrină putea fi )ăsită pretutindeni în 9uropa. Iisus este identificat cu crucea.i în această privinţă are numero"i competitori. Goate aceste pove"ti repre$intă reciclarea aceluia"i mit. Iisus a predicat în templu la v rsta de &B ani.ochia! Eorus! . Eorus a avut &B adepţi.un.aldur! Wuet$alcoatl "i foarte mulţi alţii. Eorus a fost tentat pe un munte de Set. Iisus este un persona8 mitolo)ic. =hicitorii i+au spus că aceasta pre$ice na"terea unui copil care va deveni un mare prinţ. Eorus a fost „fiul0 lui /umne$eu în 9)ipt. Eorus a fost 6umina 6umii. S+a spus că Iisus va rena"te din nou.ritania. Aceea"i e#presie: 6umina 6umii! a fost folosită de arieni+fenicieni pentru a+l simboli$a pe „adevăratul /umne$eu unic0! Soarele! cu mii de ani înainte de pretinsa na"tere a lui Avraam! cel considerat astă$i creatorul conceptului de 5( . -a"terea lui Eorus a fost "i ea marcată de o stea.siris! Aeacus "i alţii. Gammu$ sau Adonis! adorat în . Iisus a fost tentat pe un munte de Satan. Iisus s+a născut dintr+o linie )enealo)ică re)ală. Cre"tinismul nu este altceva dec t o reli)ie pă) nă a soarelui! a cărei adorare este condamnată de cre"tinismF 9ste simultan "i o reli)ie a astrolo)iei! de"i chiar Dapa condamnă această "tiinţă ca fiind opera diavoluluiF Ia+mă la tine! /oamne! căci aici 8os e o nebunieF /esi)ur! ierarhia bisericii "tie foarte bine aceste lucruri.ahus! Derseu "i alţii. Acelea"i lucruri le+au făcut însă Nrishna! . Implicaţiile sunt devastatoare pentru credibilitatea bisericii cre"tine: Iisus a fost 6umina 6umii.abilonia "i Siria! s+a născut de asemenea la mie$ul nopţii de B@ decembrie. Eorus a afirmat "i el că este adevărul "i viaţa. Iisus a fost considerat :ielul lui /umne$eu. Eorus a fost considerat "i el :ielul lui /umne$eu. Iisus este considerat „8udecătorul celor morţi0.etleem! „casa p inii0. 9l a derivat din babilonianul Gammu$! fiind la r ndu+i o sursă de inspiraţie pentru Iisus.me)a! cel dint i "i cel din urmă. Eorus s+a născut în Annu! „locul p inii0. Eorus a fost bote$at "i el la v rsta de 3( de ani. Eorus a primit "i el acela"i nume.un.ahus! Eermes "i alţii. Iisus este numit Alfa "i .uddha! 2ama! <o+hi! Eorus! Eercule! . Cre"tinismul "i biserica romano+catolică au la ba$ă cultul lui :ithra K-imrodL! re)ele+soare persan+roman. Eorus a predicat "i el în templu la v rsta de &B ani. 6a fel au fost numiţi însă "i Nrishna! . Iisus a fost bote$at la v rsta de 3( de ani. :ă tem că cerul va fi destul de a)lomerat! căci la fel s+a spus "i despre Nrishna! Vishnu! .uddha! Qoroastru! . Iisus a fost considerat luceafărul de dimineaţă. Eorus a fost "i el identificat cu crucea.uddha! Weut$alcoatl! "i alţii. Goţi ace"tia au fost „fii ai lui /umne$eu0. . . Iisus a fost Dăstorul cel . Eorus a fost "i el Dăstorul cel . 6a fel "i . Iisus a avut &B discipoli.

Gitlurile date lui Isis de „Stea a mărilor0 "i „2e)ină a cerului0 i+au fost acordate mai t r$iu "i :ariei! ambele iposta$e av ndu+"i ori)inea în . . Aceea"i poveste despre întunericul care s+a lăsat asupra păm ntului au spus+o despre Nrishna hindu"ii! despre .i era pe la orele O! c nd s+a lăsat întuneric asupra păm ntului! care l+a acoperit p nă la orele '. :amele fecioare asociate cu toţi ace"ti $ei solari au purtat de+a lun)ul timpului diferite nume! de la re)ina Semiramida "i -inHharsa) p nă la Isis! simbolul e)iptean al forţei creatoare feminine fără de care nimic n+ar putea e#ista! nici chiar soarele. 5& . 9l i+a împărţit pe cei &B discipoli în patru )rupe de c te trei! cu Iisus! „Soarele0! în centru. Eorus a devenit Iisus! iar Isis s+a transformat în :aria! mama fecioară a lui Iisus I Soarele. 6a fel "i :aria. Acela"i lucru s+a înt mplat "i în ca$ul 9van)heliilor. 9)iptenii "i l+au repre$entat pe . *n limba en)le$ă! son KfiuL "i sun KsoareL se pronunţă la fel. Cre"tinismul "i iudaismul nu sunt altceva dec t ni"te reli)ii babiloniene. :aria este întotdeauna pictată ţin ndu+l în braţe pe pruncul Iisus! dar "i această ima)ine este doar o repetare a portretelor e)iptene ale lui Isis care îl ţine în braţe pe pruncul Eorus. <enicienii î"i simboli$au "i ei /umne$eul unic pe „o cruce unică0.uddha budi"tii! despre Eercule )recii! despre Wuet$alcoatl me#icanii etc. Aceasta este e#act maniera în care repre$entau fenicienii ra$ele soarelui în 8urul capului $eului lor solar! . 6a amia$ă! c nd el se afla la apo)eul „călătoriei0 sale $ilnice! e)iptenii se ru)au „Celui Dreaînalt0. *n timp! numele fo"tilor „$ei0 e#tratere"tri au devenit concepte "i simboluri e$oterice! care au primit diferite nume! în funcţie de eră "i de cultură./umne$eu unic. <iul>Soarele&( murise! deci asupra păm ntului s+a lăsat întunericul.abilon! unde re)ina Semiramida era numită „2e)ina cerului0. Iată cum descrie 9van)helia lui 6uca ce s+a înt mplat atunci c nd Iisus KSoareleL a murit pe cruce: „. Se afirmă de asemenea că a murit de Da"ti! pe o cruce.i soarele s+a întunecat0. 6e)enda lui Iisus pre$intă acelea"i referiri la astrolo)ie "i la simbolismul "colilor misterelor. C nd a murit! Iisus a „cobor t în iad0! la fel cum au procedat anterior &( -. -iciunul din ace"ti oameni nu a e#istat în realitate. Adorarea soarelui "i a focului a fost esenţa reli)iilor indiene! festivalurile acestora marc nd ciclul anual al soarelui. Aceasta a fost reli)ia universală inspirată de aceea"i sursă e#traterestră cu mii de ani înaintea cre"tinismului.il! a"a cum arată coloana feniciană din piatră dat nd din secolul IV î. Crucea este de asemenea un simbol astrolo)ic al soarelui! a"a cum am arătat anterior! c nd am vorbit de crucea care împarte cercul astrolo)ic. *n întrea)a lume re)ăsim acelea"i reli)ii "i ritualuri ale soarelui: în Sumer! . Cre"tinii îl portreti$ea$ă pe Christos cu un halou în 8urul capului. 6eonardo da Vinci! :arele :aestru al Drioriei Sionului Kde la Sion J Sun J SoareL a folosit acela"i simbolism în faimoasa sa pictură a Cinei cea de Gaină . -u este e#clus ca da Vinci să îl fi pictat pe unul din discipoli ca femeie! pentru a face astfel trimitere la divinitatea feminină Isis! .abilon! Asiria! 9)ipt! Insulele . *n vi$iunea anticilor! soarele are nevoie de 3 $ile pentru a învia din „moartea0 pe care o suferă pe data de B&>BB decembrie. 9ste aceea"i poveste antică! reluată la infinit.Ch. Coroana de spini este ea însă"i un simbol al ra$elor soarelui! la fel ca "i coroana de pe capul Statuii 6ibertăţii din Dortul -e7 [orH. Simbolul acestei forţe feminine a devenit litera „:0! de la :aria sau :adonna KSemiramidaL.ritanice! =recia! 9uropa în )eneral! :e#ic "i America Centrală! AustraliaV pretutindeni.arati sau Semiramida. Avem din nou de+a face cu un simbol astrolo)ic pictat de un iniţiat de ran) înalt al societăţilor secrete "i al "colilor misterelor care cuno"tea adevărul. Gr. Soarele era esenţa reli)iei e)iptene. 9i nu repre$intă altceva dec t ni"te simboluri. /e c te $ile a avut nevoie Iisus! potrivit 9van)heliilor! pentru a „învia0 din morţi? /e 3F /e tot at tea a avut nevoie "i <iul babilonian al lui /umne$eu! Gammu$! pentru a învia din morţi.i c te ore a durat acest întuneric? Grei. Isis a devenit asociată cu semnul astrolo)ic al <ecioarei.siris întins pe o cruce! ca un simbol astrolo)ic. . Se crede că Iisus s+a născut pe B4 decembrie! dată pe care cre"tinii au preluat+o din tradiţia lui =ol +nvictus KSoarele InvincibilL! din motive pe care le+am e#plicat de8a.! cu mult timp înainte de Iisus.el sau .

Dersona8ul „christic0 hindus! Nrishna! apare în anumite ilustraţii bătut în cuie pe o cruce! la fel ca Iisus mai t r$iu. Cea din urmă este asociată de asemenea cu simbolismul copacului! care apare pretutindeni în antichitate. 2oata . -umeroase fi)uri de m ntuitori sunt ilustrate ţintuite pe cruci din lemn sau pe copaci. 9ra asociată cu apa! iar babilonienii o foloseau ca emblemă pentru $eii apei! despre care spuneau că le+au adus civili$aţia. -ici chiar ouăle de Da"ti sau chiflele fierbinţi marcate cu cruce nu repre$intă o tradiţie cre"tină. Apropo! despre -aga+"i! $eii reptilo+umani ai Indiei! se spunea de asemenea că trăiesc în apă. Sărbătoarea Da"telui era la fel de importantă pentru primii cre"tini ca "i data de B4 decembrie. 6e)enda lui :ithra afirmă că acesta a fost crucificat "i a înviat din morţi pe data de B4 martie. Altfel spus! credincio"ii privesc inevitabil către direcţia din care răsare soarele. Qiua reli)ioasă a săptăm nii cre"tine este duminica K=unda/ în limba en)le$ăL! adică $iua soarelui. .erbecului. Da"tele sau echinocţiul este momentul în care soarele triumfă asupra întunericului! îndrept ndu+se către acea perioadă din an c nd $iua devine mai lun)ă dec t noaptea. 2e)ina Isis era portreti$ată adeseori cu un cap de berbec! pentru a simboli$a astfel abundenţa specifică primăverii! marcată de intrarea în $odia . Cru% 4nsata sau „crucea vieţii0 era folosită de e)ipteni "i avea un arc de cerc adău)at deasupra.Nrishna! Qoroastru! .siris! :ithra! Eercule "i . *n simbolismul "colilor misterelor! crucea de aur este iluminarea! cea de ar)int! purificarea! cea dintr+un metal obi"nuit repre$intă smerirea! iar crucea din lemn! aspiraţia. Iisus a fost crucificat simbolic de Da"ti deoarece acesta repre$intă momentul echinocţiului de primăvară! c nd Soarele intră în semnul astrolo)ic al . Conceptul /umne$eului m ntuitor care moare de dra)ul umanităţii este un alt simbol străvechi. %na din cele mai vechi forme ale sale este crucea Gau sau Gav! care seamănă cu litera G. 9ste folosită "i astă$i de francmasoni în simbolul echerului lor. Aceasta era crucea pe care erau at rnaţi disidenţii politici în Imperiul 2oman! dar "i simbolul $eului druid Eu.isericile cre"tine sunt orientate de la est la vest! altarul fiind situat întotdeauna către est.erbecului! sau al mielului.aldur.uăle vopsite erau considerate ofrande sacre în 9)ipt "i Dersia.uddha! Qoroastru! Adonis>Gammu$! . /espre Wuet$alcoatl se spune că a venit din mare purt nd o cruce "i a fost repre$entat la r ndu+i ţintuit pe cruce. :ielul pomenit în Cartea 2evelaţiei repre$intă acela"i simbol. 6umea este restaurată astfel prin puterea Soarelui în momentul rena"terii acestuia! motiv pentru care echinocţiul de primăvară era unul din evenimentele cele mai sacre ale reli)iei e)iptene. 9#istă mistere pă) ne în care adeptul era le)at de o cruce sau a"e$at pe un altar în formă de cruce! care simboli$a moartea trupului! adică a lumii formelor fi$ice "i a dorinţelor! 5B .udistă a Vieţii alcătuită din două cruci suprapuse "i păsările cu aripile deschise sunt folosite ca simboluri ale crucii în nenumărate lo)o+uri! însemne ale armatei "i insi)ne. Crucea ca simbol reli)ios poate fi înt lnită în toate culturile! de la nativii americani la chine$i! indieni! 8apone$i! e)ipteni! sumerieni! popoarele antice din 9uropa "i din America Centrală "i de Sud.! )rupul cunoscut sub numele de Dreoţii lui :elchisedeH au început să+"i confecţione$e "orţurile din l nă de miel! tradiţie continuată astă$i de e#presia modernă a <răţiei! francmasonii. 6a ora actuală! data Da"telui nu mai este fi#ată în prima $i a $odiei . /upă cele trei $ile! el s+a ridicat din morţi! la fel ca "i Nrishna! .erbecului! dar simbolismul răm ne acela"i. Ce ironie! c nd te ) nde"ti că autorităţile de la 1estmintster AbbeM au ţinut o de$batere publică! întreb ndu+se dacă e ca$ul să menţină tradiţia pomului de Crăciun! dat fiind că acesta repre$intă un simbol pă) nF Dăi! întrea)a reli)ie este pă) năF Alături de simbolismul soarelui! povestea lui Iisus "i a nenumăraţilor săi predecesori include de asemenea simbolismul iniţierii din "colile misterelor.siris! Eorus! Adonis>Gammu$! .Ch. *n 8urul anului BB(( î. .ahus! Eercule! :ercur "i a"a mai departe. At t Cru% 4nsata c t "i crucea Gau au fost )ăsite pe diferite statui "i alte opere de artă din întrea)a Americă Centrală. 2eli)iile indiene aveau o tradiţie a m ntuitorului crucificat cu secole înaintea apariţiei cre"tinismului! tradiţie care s+a născut la arienii din :unţii Cauca$.

inecuv ntatului 6on)inusF0 Să mori de r s! nu altaF Simbolul pe"telui este o altă temă care transpare în toate 9van)heliile "i care repre$intă un simbol al lui -imrod>Gammu$! tatăl "i fiul din reli)ia babiloniană. . *n al doilea r nd! re)ăsim această poveste simbolică "i în alte versiuni anterioare.ucuraţi+vă! o! iniţiaţi sacri! căci /umne$eul vostru a înviat din morţiF :oartea "i suferinţele lui v+au m ntuitF0 Aceea"i poveste circula în 9)ipt în le)ătură cu Eorus! sau în India în le)ătură cu Nrishna! cu o mie de ani înainte de Iisus. /e pildă! m ntuitorul scandinav . *n al doilea r nd! învierea nu repre$intă dec t un alt simbol al soarelui! practicat de toate reli)iile străvechi. Drin urmare! nu ne aflăm în faţa unui sf r"it al lumii! ci al unei epoci! 9ra De"tilor! care a durat B&O( de ani. Se presupune că în 8urul datei c nd s+a născut Iisus păm ntul a intrat în casa astrolo)ică a De"tilor. . Dreoţii suprave)heau morm ntul p nă la mie$ul nopţii de echinocţiu! după care stri)au: „. Ce putem spune însă despre învierea din morţi a lui Iisus? Iată ce afirmă Sf ntul Davel despre acest eveniment în prima sa scrisoare adresată corintenilor: „/acă nu este o înviere a morţilor! nici Christos nu a înviat! "i dacă Christos nu a înviat! atunci într+adevăr este $adarnică propovăduirea noastră "i este $adarnică "i credinţa voastră. 6a ora actuală intrăm într+o altă eră! cea a Vărsătorului! potrivit le)ii mi"cării de precesie a a#ei păm ntului. 6e)enda cre"tină afirmă că suliţa a fost aruncată de un centurion roman orb pe nume 6on)inus "i că s n)ele curs din rana lui Iisus a curs pe ochii acestuia "i i+a vindecat. Cre"tinismul nu a înlocuit reli)iile pă) ne! căci este el însu"i o reli)ie pă) nă. *n acest ca$! mă tem că această reli)ie are probleme serioase. S+a născut astfel o nouă eră! iar Iisus ar fi putut fi simbolul ei. :orm ntul lui Iisus simboli$ea$ă întunericul în care a cobor t soarele înainte de rena"terea lui "i toate iniţierile din "colile misterelor se fac în pe"teri! încăperi subterane sau spaţii întunecate. Altfel spus! el afirmă că dacă Iisus nu s+ar fi ridicat fi$ic din morţi! nu ar fi e#istat nici o ba$ă pentru reli)ia cre"tină.precum "i tre$irea sinelui spiritual. /a! si)urFV *n primul r nd! era imposibil să fii centurion roman dacă erai orb! căci nu ţi+ai fi putut îndeplini îndatoririle. Goate aceste simboluri au fost preluate mai t r$iu de cre"tinism! care a pretins că îi aparţin în e#clusivitate. Cuv ntul )recesc aeon a fost tradus prin lume! dar el înseamnă mai de)rabă eră sau epocă! nu lume.a încă suntem descoperiţi "i ca martori mincino"i ai lui /umne$eu! fiindcă am mărturisit cu privire la /umne$eu că l+a înviat pe Christos! c nd nu l+a înviat! dacă este adevărat că morţii nu învie0.iblia vorbe"te despre „sf r"itul lumii0! avem din nou de+a face cu o traducere )re"ită.ătutul cuielor "i cur)erea s n)elui sunt alte simboluri ale "colilor misterelor.iblia afirmă că atunci c nd se va întoarce pe păm nt! Iisus va reveni călare un nor.din! a fost străpuns de o suliţă din v sc aruncată de Eod! un $eu orb. /e fapt! crucificarea lui Iisus repre$intă o ale)orie! un eveniment mitolo)ic cu semnificaţii ascunse. %n alt motiv pentru care Iisus a fost repre$entat ca un pe"te ar putea avea le)ătură cu semnul astrolo)ic al De"tilor. Dersanii! care "i+au mo"tenit credinţa de la sumerieni! e)ipteni "i babilonieni! cuno"teau simbolurile bote$ului! confirmării! iadului "i raiului! al în)erilor luminii "i întunericului "i al în)erului că$ut. C nd . :ai înt i de toate! 9van)heliile care povestesc evenimentul învierii pre$intă numeroase contradicţii! căci fiecare relatea$ă istoria ori)inală într+o manieră diferită! sau îi schimbă scopul. Chiar "i povestea suliţei care a străpuns "oldul lui Iisus pe c nd se afla pe cruce repre$intă un simbol al "colilor misterelor. 53 . /ata de &4 martie sau Idele lui :arte a fost data la care au murit numero"i m ntuitori pă) ni. . 9a nu s+a petrecut în realitate! ci doar trebuie să lase impresia că s+a petrecut. 6on)inus s+a convertit instantaneu "i "i+a petrecut restul vieţii spăr) nd idoli pă) ni. Scandinavii au consacrat această $i $eului Eod! iar cre"tinii au proclamat+o mai t r$iu sărbătoarea „.aldur! fiul lui . 9l era numit : ntuitor "i se spunea că suferinţele sale au contribuit la salvarea poporului. Cine răsare însă dintre nori? Soarele. Cu mult timp înainte de apariţia cre"tinismului! persanii aveau un ritual în care un t năr aparent mort era readus la viaţă.

/ouă manuscrise de la :area :oartă! unul în ebraică "i celălalt în aramaică! conţin ceea ce am putea numi ni"te horoscoape! care atestă convin)erea că mi"cările planetelor influenţea$ă caracterul "i destinul omului. Drimii cre"tini! care erau urma"ii esenienilor+Gherapeutae! făceau acela"i lucru! la fel ca "i romanii "i celelalte naţiuni pă) ne din 8urul Iudeii. Gherapeutae "i esenienii foloseau în e)ală măsură simbolul lui FmessehG. Au mo"tenit cunoa"terea secretă din 9)ipt "i din întrea)a lume antică.isericii 2omane! care avea să absoarbă multe din credinţele! terminolo)ia "i practicile lor.*n timpul presupusei vieţi a lui Iisus! <răţia eseniană î"i avea sediul la Wumran! pe coasta de nord a :ării :oarte! sau cel puţin a"a ni se spune. 9senienii erau ramura palestiniană a unei secte e)iptene încă "i mai e#tremistă! numită Gherapeutae K„Vindecătorii0! de unde se tra)e "i cuv ntul modern terapieL. 9le confirmă că esenienii erau fanatici care respectau invenţiile levite din Vechiul Gestament în litera! nu în spiritul lor. Aveau chiar ritualuri speciale de pre)ătire "i folosire a ciupercilor. Scriitorul Dhilo! care a trăit în perioada atribuită vieţii lui Iisus! afirmă în lucrarea sa! :ratat despre viaţa contemplativă.rian /esborou)h demonstrea$ă că acest loc era în acele vremuri o colonie de lepro"i "i că esenienii au trăit ceva mai departe de+a lun)ul coastei! într+un loc mult mai potrivit. 9senienii aveau o cunoa"tere profundă a remediilor! inclusiv a celor halucino)ene! folosite în iniţierile "colilor misterelor "i pentru a intra în stări modificate de con"tiinţă. Adau)ă de asemenea că ei meditau asupra secretelor naturii! ascunse în aceste cărţi sacre sub vălul ale)oriilor. 9#act în acest 5@ . Gherapeutae aveau o universitate înfloritoare în Ale#andria! de unde î"i trimiteau misionari pentru a crea noi ramuri "i filiale în . că atunci c nd Gherapeutae se ru)au lui /umne$eu! ei se întorceau către soare! dar "i faptul că ace"tia studiau scripturile sacre pentru a le descoperi semnificaţiile KcodurileL ascunse. Acest secret era una din le)ile tuturor "colilor misterelor. 9i îi priveau pe toţi cei care nu ) ndeau la fel ca ei ca pe ni"te du"mani "i se opuneau vehement ocupaţiei romane. Cercetările lui . Aceasta este o altă cone#iune cu 9)iptul "i cu "colile misterelor. 9senienii erau adepţi ai lui Dita)ora! filo$oful "i matematicianul )rec care era un iniţiat de ran) înalt at t al "colii e)iptene a misterelor c t "i al celei )rece"ti. 9senienii+Gherapeutae practicau ritualuri e#trem de asemănătoare bote$ului cre"tin de mai t r$iu "i obi"nuiau să marche$e frunţile iniţiaţilor cu o cruce. 9#istă sute de documente care descriu obiceiurile esenienilor "i modul lor de or)ani$are. :anuscrisele de la :area :oartă! )ăsite în pe"terile de l n)ă Wumran în anul &'@5! le+au permis cercetătorilor să cunoască mai bine modul de viaţă "i credinţa esenienilor! cu toată opo$iţia autorităţilor! care nu doresc ca adevărul să iasă la iveală! pun nd sub semnul îndoielii versiunea oficială a istoriei. Au fost descoperite circa 4(( de manuscrise ebraice "i aramaice! care includ te#te din Vechiul Gestament! printre care "i o copie inte)rală a Cărţii lui Isaia! cu c teva secole mai veche dec t cea inclusă în . confirm nd astfel importanţa acestei plante. Acesta era simbolul iluminării indicat în Cartea lui Ezechiel din Vechiul Gestament! fiind folosit "i în iniţierile misterelor lui :ithra "i ale altor $ei solari ai vremii. Droprietăţile „ciupercilor sacre0 sau ale „plantelor sfinte0 făceau într+o asemenea măsură parte inte)rantă din viaţa or)ani$aţiilor secrete înc t preoţii evreie"ti purtau chiar o bonetă în formă de ciupercă. Ca de obicei! folosirea ciupercilor sacre "i a altor remedii "i cunoa"terea secretă le)ată de proprietăţile lor proveneau din cultura anterioară a Sumerului. D nă "i ciupercile căpătau conotaţii le)ate de „<iul lui /umne$eu0 Kdar ce simbol nu căpăta asemenea conotaţii?L! fiind asociate cu ciclul solar. 9le erau culese cu mare devoţiune înainte de răsăritul soarelui! numeroase simboluri ale acestui ritual put nd fi )ăsite în . Dotrivit celui mai faimos istoric al vremii! Tosephus! esenienii trebuiau să 8ure că vor păstra secrete numele puterilor care conduc universul.iblie "i alte te#te antice. 9senienii practicau astrolo)ia! al cărei simbolism se )ăse"te în toate cele patru 9van)helii "i în Vechiul Gestament.iblie.rientul :i8lociu. :anuscrisele au fost ascunse de romani în timpul revoltei iudeilor din 8urul anului P5(! care a fost înecată în s n)e. crocodilul draconian al 9)iptului! cu a cărui )răsime erau un"i faraonii sub autoritatea Curţii 2e)ale a /ra)onului. 9senienii priveau cu de$)ust funcţiile corporale naturale! inclusiv se#ul! fiind "i în această privinţă precursorii .

peră francmasonă! respectiv cu A)enda de preluare a controlului planetar de către reptilieni. Această e#presie era folosită în perioada de timp atribuită vieţii lui Samuel "i lui Samson din Vechiul Gestament. 6iniile )enealo)ice K„poporul ales0 de $eiL "i cunoa"terea secretă sunt simboli$ate de „vinul0 "i de „viile0 pomenite în . Conventul e sinonim cu :area . -e)rul este culoarea <răţiei . -u înt mplător! el este culoarea asociată cu autoritatea Kpriviţi robele 8udecătorilor "i ale avocaţilorL "i cu moartea. /e"i nici unul din aceste persona8e nu a e#istat cu adevărat! simbolismul na$arinean face trimitere la o cone#iune cu o societate secretă! care se re)ăse"te în întrea)a . Se spune că anumite persona8e din Vechiul Gestament! precum :oise sau Samson! ar fi fost membri ai acestei )rupări! la fel ca "i Iisus din -oul Gestament! fratele său Iacov! Ioan . Cel mai mare miracol al lui Iisus trebuie să fi fost însă însă"i ori)inea sa! căci -a$aretul nu e#istat deloc la vremea respectivă. . <aptele Apostolilor fac următoarea afirmaţie în le)ătură cu Davel: „Am descoperit că omul acesta este o ciumăC pune la cale ră$vrătiri printre toţi iudeii de pe tot păm ntul "i este mai+marele partidei na$arinenilor0. Astfel! na$arinenii purtau robe ne)re! la fel ca "i ma8oritatea clericilor cre"tini. 1Mnn 1estcott a fost fondatorul .abilon "i în 9)ipt. Drobabil că el a spus: „Să fie -a$aretulF . altă temă abordată de -oul Gestament este nunta din Cana.iblie.ahus "i /ionisos! cei doi patroni ai viilor. 2epre$intă de asemenea culoarea tradiţională a meseriei de profesor! ca$ în care robei ne)re i se adau)ă tichia cilindrică av nd deasupra un dreptun)hi! un alt simbol francmason renumit. 2itualurile <răţiei -a$arinene pot fi re)ăsite cu u"urinţă în cele ale . în timp ce Coranul musulman folose"te termenul de nasara sau nazara. Cuv ntul modern prin care îi desemnea$ă arabii pe cre"tini este nasrani.rdinului Satanic al =olden /a7n! din An)lia! care avea să 8oace un rol important în venirea la putere a lui Adolf Eitler "i a na$i"tilor. Cu si)uranţă! Iisus nu avea le)ătură cu o localitate numită -a$aret! ci cu societatea secretă a na$arinenilor. care a derivat din e#presia nozrei ha1Erit I Dăstrătorii Conventului KContractuluiL. Simbolismul vinului î"i are! ca de obicei! ori)inea în .i s+a făcut -a$aretul0.abiloniene. 9senienii+Gherapeutae+na$arinenii repre$intă puntea de le)ătură între Vechiul Gestament! -oul Gestament "i apariţia cre"tinismului. Aceste cuvinte î"i au ori)inea în termenul ebraic nozrim. 9l "tia din interior întrea)a poveste "i a afirmat în lucrarea sa! 8asonul magic. 6a ora actuală! acest limba8 secret este folosit în lo)o+uri! însemnele armelor "i pe stea)uri! precum "i în alte însemne ale companiilor "i altor or)ani$aţii controlate de <răţie. Got în le)ătură cu esenienii poate fi pusă "i e#istenţa unei societăţi secrete care se re)ăse"te at t în Vechiul c t "i în -oul Gestament! numită secta na$ariţilor sau a na$arinenilor. Dotrivit istoricului iudeu Tosephus! esenienii purtau robe albe! în timp ce na$arinenii purtau robe ne)re! la fel ca "i preoţii lui Isis din 9)ipt.ibliei+Galmudului! sub atenta suprave)here a <răţiei . -ici aceasta nu 54 .ote$ătorul "i Sf ntul Davel.iblia. /e ce anume depind stru)urii pentru a se coace! mai presus dec t orice altă plantă? /e soare. *n "colile )rece"ti ale misterelor! $eii solari erau . 9senienii "i na$arinenii par să fie ramuri diferite ale aceleia"i secte.isericii cre"tine de astă$i.abiloniene! care a manipulat întrea)a istorie a umanităţii. Drimii cre"tini au fost numiţi na$arineni înainte de a fi numiţi cre"tini. *n realitate! acest nume nu apare în nici una din hărţile detaliate ale romanilor "i nu este pomenit în nici o carte! scriere sau document al vremii.iblie "i în nenumărate alte te#te "i )ravuri ale vremii. *n timpul slu8belor obi"nuiau să măn nce p ine "i să bea vin! tradiţie care se re)ăse"te în misa catolică. Samuel este pre$entat ca un lider levit! adică al )rupării care a pus la cale întrea)a schemă a . 6a Wumran se obi"nuia să se practice baia rituală pentru spălarea „păcatelor0! tradiţie care s+a transformat în bote$ul cre"tin. Vinul "i linia )enealo)ică a lui Iisus sunt două teme care se amestecă cu simbolismul solar! făc nd referire clară la liniile )enealo)ice re)ale "i preoţe"ti ale reptilienilor AnunnaHi. că francmasonii de astă$i se tra) din esenieni "i din alte )rupuri similare din antichitate.fel este scrisă .

a fost o nuntă reală! ci un simbol al fu$iunii soarelui cu păm ntul! adică a $eului cu $eiţa. *n ţinutul Canaan se obi"nuia ca primăvara să se sărbătorească anumite rituri se#uale "i de fertilitate numite „<estivalul căsătoriei din Canaan0. 6a această nuntă simbolică din Cana! Iisus a transformat apa în vin. Cele două elemente de care au nevoie stru)urii pentru a se coace "i pentru a putea fi transformaţi în vin sunt apa păm ntului "i căldura soarelui. ;ahus! fiul )rec al lui Qeus "i al fecioarei Semele! este un alt persona8 mitic care a transformat apa în vin. Au e#istat de asemenea ritualuri eseniene le)ate de vin "i de apă. 9senienii! Gherapeutae "i )nosticii erau implicaţi în tot felul de ritualuri secrete! iar povestea lui Iisus nu este altceva dec t o ale)orie alcătuită din tot felul de simboluri asociate cu soarele! astronomia! astrolo)ia! liniile )enealo)ice! cunoa"terea secretă "i ritualurile "i numele folosite de "colile misterelor. 6a fel ca "i Vechiul Gestament! -oul Gestament este un amestec de fapte reale "i ima)inare Kacestea din urmă mult mai numeroaseL! care conţine o sumedenie de coduri "i simboluri intercalate într+o naraţiune care nu poate conduce dec t la confu$ie "i rătăcire dacă este luată literal. Acest lucru transpare în fra$a repetată obsesiv în -oul Gestament: „Cine are urechi de au$it! să audă0. Cine este iniţiat în cunoa"terea secretă să înţelea)ă ce este de înţeles. C t de spre ceilalţi! care nu sunt iniţiaţi! lăsaţi+i să creadă în prostiile astea. Iată c teva mituri biblice care nu se susţin: Ideea că Iisus era „t mplar0 derivă dintr+o )re"eală de traducere. Cuv ntul ebraic naggar a fost tradus în )rece"te prin e#presia ho te2ton. Aceste cuvinte nu se traduc literal prin „t mplar0! ci prin oameni care î"i stăp nesc perfect me"te"u)ul! fiind folosite inclusiv în ca$ul profesorilor "i intelectualilor! nu numai al meseria"ilor.  Cu si)uranţă! Iisus nu s+a născut într+un staul. /e altfel! nici o 9van)helie nu afirmă acest lucru. Scena -a"terii /omnului este o invenţie de dată recentă. Gotul a pornit de la o afirmaţie din 9van)helia după 6uca! în care se spune că Iisus s+a născut într+o iesle în care erau hrănite animalele! pentru că în han nu mai era nici o cameră liberă. Versiunea )reacă a ;ibliei! din care s+a făcut traducerea en)le$ă! afirmă doar că nu e#ista nici un topos în 2ataluma , adică nici un loc în cameră. 9van)helia după :atei afirmă răspicat că Iisus se afla într+o casă: „,i c nd au intrat în casă! ei l+au vă$ut pe prunc cu :aria! mama sa! "i au că$ut la picioarele lui "i i s+au închinat0. Ieslele erau folosite frecvent în acele timpuri pentru a ţine copiii mici în ele dacă nu e#ista un lea)ăn corespun$ător. *n ca$ul de faţă! se pare că a fost adusă ieslea în casă! "i nu invers. Se pare că scena -a"terii /omnului s+a născut la =reccio! în Italia! locul în care a trăit Sf ntul <rancisc din Assissi. *n anul &BB3! acesta a adunat c ţiva localnici "i animalele lor! ilustr nd astfel scena na"terii lui Iisus. Aceasta a prins rapid! a"a că ieslele din lemn au devenit foarte populare de Crăciun în întrea)a Italie. 2estul se cunoa"te. -ici darurile de Crăciun nu repre$intă un obicei pur cre"tin. 9l se practica în întrea)a lume pă) nă cu oca$ia Anului -ou! cu mult timp înainte de apariţia cre"tinismului. Cre"tinii nu au făcut dec t să împrumute această tradiţie! la fel cum au făcut cu toate celelalte.  Drofeţiile biblice afirmă că „messiah0 $messeh, crocodilul e)ipteanL se va numi 9mmanuel! dar numele dat de 9van)helii lui :esia este Iisus! sau cel puţin echivalentul iudaic al acestuia. %psF 9ste ciudat c t de u"or trec cre"tinii peste acest amănunt atunci c nd citea$ă profeţia na"terii lui 9mmanuel cu fiecare oca$ie a Crăciunului. = ndiţi+vă la toţi copiii care s+au îmbrăcat de+a lun)ul timpului în :aria! Iosif! în păstori! ma)i! mă)ari! oi "i vaci. Această fante$ie a fost folosită pentru a îndoctrina nenumărate )eneraţii! făc ndu+le să creadă că toate aceste lucruri s+ au petrecut în realitate! c nd! de fapt! scena -a"terii /omnului a fost re$ultatul unei erori de traducere! al unei puneri în scenă a Sf ntului <rancisc "i al ritualurilor pă) ne practicate în mie$ de iarnă. Eei! copii! veniţi la mine! căci am două vorbe să vă spunF  9uharistia cre"tină! momentul în care adeptul măn ncă p ine "i bea vin! pentru a simboli$a astfel trupul "i s n)ele lui Christos! î"i are ori)inea într+un ritual canibal în care adepţii m ncau cu
 5O

adevărat din trupul "i s n)ele omului sau animalului sacrificat. :a8oritatea terminolo)iei cre"tine provine din limba )reacă! inclusiv termeni precum Christos sau cre"tinism. Alţi termeni adoptaţi sunt: biserică KCasa /omnuluiL! ecle$iastic Kde la Ecclezia, :area Adunare a Darlamentului =recL! apostol KmisionarL! preot Kbătr nL "i bote$ Kscufundare în apăL.  Chiar "i 9van)heliile recunosc că Iisus a fost încon8urat de terori"ti. Simon :a)us era cunoscut sub numele de Simon Qelotes KQelotulL! atest nd astfel rolul său de comandant al $eloţilor! „luptătorii pentru libertate0 care propovăduiau ră$boiul total împotriva romanilor. %n alt nume care i se atribuie este cel de Simon „Nananites0! cuv nt )rec ce înseamnă „fanatic0! dar care a fost tradus în en)le$ă prin Simon CanaanitulF Iuda „Iscariotul0 derivă de la cuv ntul Sicarius! care însemna asasin. *ntr+adevăr! a e#istat un )rup numit Sicani sau <iii Dumnalului! care provine de la cuv ntul sica, ce înseamnă pumnal cu lama curbă. Sicarius a devenit în limba )reacă SiHariotes! care a fost tradus în en)le$ă drept Iscariotul. Qeloţii+sicanii obi"nuiau să atace caravanele care aprovi$ionau armata romană prin ambuscade care nu difereau prea mult de cele ale unor )rupuri teroriste moderne! precum I2A din Irlanda de -ord.  *n acea vreme! oamenii nu erau crucificaţi pentru delictul de furt! lucru care spulberă le)enda celor doi t lhari crucificaţi alături de Iisus. /e altfel! "i această le)endă este tot un „furt0! căci a fost relatată în le)ătură cu diferite alte persona8e înaintea lui Iisus. *nsă"i pedeapsa pentru „crimele0 de care a fost acu$at Iisus în 9van)helii ar fi trebuit să fie omor rea cu pietre de către autorităţile iudee! nu de romani.  %n alt mit se referă la spălarea pe m ini a lui Dontius Dilat! )uvernatorul roman care a dorit să pase$e astfel responsabilitatea morţii lui „Iisus0 mulţimii de$lănţuite. Spălarea pe m ini era un )est simbolic care indica inocenţa în comunitatea eseniană. ;iblia mai susţine că e#ista un obicei roman de a fi eliberat un pri$onier cu oca$ia Da"telui evreiesc! lucru care pur "i simplu nu este adevărat. -u a e#istat niciodată un asemenea obicei! a"a că întrea)a scenă este o invenţie. Am putea scrie o întrea)ă carte despre miturile din ;iblie. /e altfel! cineva chiar a făcut acest lucru. Cartea este numită! pe bună dreptate! 8iturile biblice, "i dacă doriţi o documentare mai detaliată a informaţiilor pe care vi le+am oferit în acest capitol! v+o recomand cu căldură. -u e#istă dove$i credibile ale e#istenţei unui persona8 istoric numit Iisus! nici de natură arheolo)ică! nici scrise I nimic. 6a fel stau lucrurile "i în ceea ce îi prive"te pe Solomon! :oise! /avid! Avraam! Samson "i nenumărate alte „vedete0 biblice. Sin)urele te#te pe care ne putem ba$a sunt cele levite "i diferitele versiuni ale 9van)heliilor. C t de disperaţi trebuie să fi fost manipulatorii! dacă au încercat să introducă o referinţă la Iisus în opera istoricului „iudeu0 Tosephus! încerc nd să demonstre$e astfel realitatea unei contrafaceri. 9#istă peste @( de autori care au scris cronici despre evenimentele petrecute în această perioadă de timp în Iudeea! dar care nu fac nici o menţiune la Iisus. Să nu e#iste chiar nici o referire la un om ca el! după tot ce se presupune că a făcut? Dhilo a trăit în perioada atribuită vieţii lui Iisus "i a scris o istorie a iudeilor care a acoperit inte)ral această perioadă. A locuit chiar în Ierusalim în anul în care ar fi trebuit să se nască Iisus "i c nd Irod ar fi trebuit să dea ordinul de ucidere a copiilor cu v rste de p nă la doi aniC "i totu"i! nu face nici o referire la acest eveniment. S+a aflat în Ierusalim c nd Iisus ar fi trebuit să+"i facă intrarea triumfală în ora"! apoi să fie crucificat "i să se ridice din morţi a treia $i. Ce credeţi că spune Dhilo despre aceste evenimente? -imic. -ici un cuv nt. -ici celelalte documente romane ale vremii sau te#tele scriitorilor )reci ori ale#andrieni care cuno"teau bine perioada "i ţinutul nu menţionea$ă nimic despre aceste lucruri. /e ce? Dentru simplul motiv că ele nu s+au petrecut. *ntrea)a le)endă a lui Iisus e simbolică! împănată de coduri "i simboluri e$oterice "i astrolo)ice! cu scopul de a crea o nouă reli)ie+închisoare pentru mase! pornind de la aceea"i simbolistică a <răţiei ;abiloniene. 2asa umană a fost amă)ită din nou.

Ca#itolul 7 - Cuceri(i de cruce
55

;iserica cre"tină este o farsă fundamentată pe o fante$ie. Cine dore"te o confirmare despre c t de u"or pot fi controlate masele! nu trebuie dec t să privească miliardele de oameni care au adorat de+a lun)ul timpului un basm inventat acum B((( de ani de ni"te oameni în robe ne)re. /e altfel! acela"i lucru este valabil "i în ceea ce prive"te celelalte reli)ii: iudaismul! islamul! hinduismul etc. Aceste reli)ii au fost create de aceea"i forţă! cu scopul de a produce un efect similar. Goate miturile $eilor m ntuitori din antichitate au la ba$ă aceea"i schemă: &L omul se na"te cu un păcat ori)inar! a"a că nu valorea$ă nimic chiar din clipa în care vine pe lumeC BL el nu poate fi m ntuit dec t în ca$ul în care crede într+un „: ntuitor0! adică dacă face ceea ce îi spun preoţii să facăC 3L dacă nu face acest lucru! va fi condamnat pentru totdeauna la chinurile iadului. C tă vinovăţie "i c tă teroare a creat această schemă de+a lun)ul miilor de aniF Am au$it personal mame catolice pl n) ndu+"i copiii care au murit la na"tere întruc t nu "tiau ce o să se înt mple cu ei. %nde vor a8un)e! în rai sau în iad! căci au fost prea mici pentru a apuca să creadă în Iisus Christos? Driveam deună$i un canal catolic transmis la americani! c nd omului în sutană i s+a pus această întrebare. /upă ce s+a scărpinat în barbă! a răspuns că este o chestiune teolo)ică profundă. QăuF? A adău)at că fie copilul va a8un)e în Dur)atoriu Kc tă vreme?! ne+am putea întrebaL! fie va fi 8udecat pentru comportamentul părinţilor săi. Ce prostii înfiorătoareF -oroc că nu va fi 8udecat după comportamentul preoţilorF /acă nu poţi fi m ntuit dec t în măsura în care cre$i în Iisus! ce se înt mplă cu toate miliardele de oameni care s+au născut în locul nepotrivit "i care nu au au$it deloc de el? Sunt ei condamnaţi din start la focurile iadului pentru că nu au fost informaţi? Cam crud acest /umne$eu cre"tin! nu vi se pare? /esi)ur însă că acest lucru nu este adevărat. *ntrea)a poveste este o schemă pusă la cale de iniţiaţii <răţiei ;abiloniene cu scopul de a controla mintea maselor. Chiar c nd scriam acest capitol "i investi)am sursa din care au provenit 9van)heliile! m+am întins să iau o carte de pe raftul de sus al bibliotecii "i odată cu ea a că$ut "i o cărticică. -u+mi aminteam să fi vă$ut+o vreodată! dar titlul ei mi+a atras imediat atenţia. Se numea 4devăraţii autori ai -oului :estament "i era scrisă de Abelard 2euchlin. Cartea a fost tipărită pentru prima dată în S%A în anul &'5' "i vorbe"te despre un cerc interior de iniţiaţi! cel mai e#clusivist club al istoriei! care "tiu adevărul despre Iisus! dar nu doresc ca "i ceilalţi să+l afle. Ce m+a i$bit cel mai tare era faptul că autorul a a8uns la acelea"i conclu$ii ca "i mine: că 9van)heliile sunt o invenţie menită să cree$e o nouă reli)ie+închisoare. Cartea nu anali$ea$ă tot simbolismul pe care l+am pre$entat eu în capitolul anterior! dar preci$ea$ă numele familiei "i ale celorlalte persoane care au scris -oul Gestament! precum "i „codurile0 pe care le+au folosit pentru a+"i „semna0 drepturile de autor. Interesant mi s+a părut faptul că unul din aceste coduri este chiar numărul @(! la care am făcut referire "i eu. -umărul @( este repre$entat de litera :! de la :aria. Această literă continuă să fie e#trem de semnificativă pentru <răţie chiar "i în $ilele noastre "i poate fi vă$ută pe toate lanţurile de restaurante :ac/onalds din lume. Vom vedea ceva mai t r$iu cum folosesc companiile transnaţionale simbolismul <răţiei în lo)o+urile "i numele lor. : face referire la :aria sau :adonna! adică la Semiramida. Abundenţa dove$ilor aduse în cartea lui 2euchlin! comple#ă "i ba$ată pe coduri matematice e$oterice! este cople"itoare. /e aceea! vă recomand insistent să vă procuraţi un e#emplar! dacă doriţi să aflaţi toate detaliile descrise în ea. Autorul pre$intă încă din primul para)raf descoperirile sale: „-oul Gestament! biserica "i cre"tinismul au fost în totalitate creaţiile clanului lui Calpurnius Diso Jpronunţat PesoK, o familie de aristocraţi romani. At t -oul Gestament c t "i persona8ele din el I Iisus! toţi Iosifii! toate :ariile! toţi discipolii! apostolii! Davel! Ioan ;ote$ătorul etc. I sunt simple ficţiuni. Clanul Diso a inventat întrea)a poveste "i persona8ele ei! după care le+a plasat într+un anumit conte#t istoric! popul nd le)enda cu persona8e periferice reale! precum Irod! =amamiel! )uvernatorii romani. C t despre Iisus "i alte persona8e centrale! acestea repre$intă simple invenţii0.

5?

Clanul Pi%o a fost o familie )enealo)ică care a numărat în r ndurile ei oameni de stat! consuli! poeţi "i istorici. Cu si)uranţă! asemenea oameni nu puteau să nu fie afiliaţi la una din societăţile secrete din Imperiul 2oman! cu at t mai mult cu c t acest imperiu a repre$entat o veritabilă trambulină pentru liniile )enealo)ice reptilo+umane. A"a se e#plică! de pildă! de ce American 9#press! această or)ani$aţie creată de <răţie! are drept lo)o un soldat roman. <amilia Diso pretindea că se tra)e din Calpus! fiul lui -uma Dompilius! succesorul lui 2omulus "i fondatorul 2omei. Ce mai! erau oameni de va$ă. Se crede că aceste linii )enealo)ice romane foarte vechi au provenit din Groia. Dractic! avem de+a face cu o familie al cărei arbore )enealo)ic poate fi trasat p nă în :unţii Cauca$ "i în .rientul Apropiat. /upă distru)erea Groiei în 8urul anului &B(( î.Ch.! le)enda spune că 9nea! un erou cu s n)e „re)al0 Kadică reptilianL i+a adunat pe soldaţii care au mai rămas din armata sa "i s+a stabilit în Italia. Aici! s+a însurat cu fiica re)elui latinilor "i din această fu$iune a re$ultat mai t r$iu Imperiul 2oman. Dotrivit multor tradiţii! nepotul lui 9nea! un bărbat pe nume ;rutus! a debarcat în Insulele ;ritanice în anul &&(3 î.Ch.! împreună cu o m nă de troieni! inclusiv unii proveniţi din coloniile din Spania! "i a devenit re)ele britonilor. 9l este cel care a fondat ora"ul numit -oua Groia! căruia romanii i+au spus mai t r$iu 6ondinium K6ondra de astă$iL. 6ucius Calpurnius Diso! capul familiei de care vorbim! s+a însurat cu strănepoata lui Irod cel :are. Dotrivit cercetărilor lui 2euchlin! Diso! care folosea multe pseudonime! a fost cel care a creat te#tul FLr 8arcusG, prima versiune a 9van)heliei după :arcu! în 8urul anului O( e.n. %nul din prietenii care l+au încura8at a fost faimosul scriitor roman Annaeus Seneca! dar se pare că am ndoi au fost uci"i de împăratul -ero în anul O4. Cu aceasta! numele de Diso a dispărut din istoria romană "i nu a mai reapărut dec t în anul &3? e.n.! c nd nepotul lui Diso! Antoninus! a devenit împărat. *ncep nd din acest moment! familia a rămas cunoscută sub numele de Antonini! nu de Diso. *n cei 53 de ani care s+au scurs între moartea primului Diso "i venirea la putere a lui Antoninus s+au pus ba$ele cre"tinismului prin scrierea celor patru 9van)helii "i semnarea lor sub ni"te pseudonime. /upă moartea tatălui său asasinat de -ero! fiul lui Diso! Anus! care a folosit mai multe nume! inclusiv cel de Cestius =allus! a fost făcut )uvernator al Siriei. 9l a preluat astfel comanda armatei din Iudeea. A fost implicat în revolta iudeilor din anul OO! pe care a fost trimis să o curme Vespasian. *mpăratul -ero a fost asasinat în anul O? de un a)ent al lui Diso Kpotrivit lui 2euchlinC această ipote$ă pare verosimilă! dacă ţinem cont de faptul că -ero i+a ucis tatălL. *n continuare! clanul Diso "i+a focali$at puterea "i influenţa asupra lui Vespasian! care a devenit împărat al 2omei în anul O'. %n an mai t r$iu! romanii au distrus Ierusalimul! au furat comorile din templu! inclusiv pretinsa Arcă a Conventului! "i le+au dus la 2oma! unde au intrat în custodia societăţii secrete. Această societate secretă nu era alta dec t <răţia ;abiloniană. 2euchlin afirmă că Anus Calpurnius Diso a scris în continuare celelalte trei 9van)helii în ordinea următoare: 9van)helia după :atei K5(+54 e.n.L! o actuali$are a 9van)heliei după :arcu K54+?(L "i! cu a8utorul scriitorului "i omului de stat roman Dliniu cel G năr! o actuali$are a 9van)heliei după 6uca K?4+'(L. A urmat mai t r$iu 9van)helia după Ioan! opera fiului lui Anus! Tustus! scrisă în anul &(4. /upă cum spune 2euchlin! „Iisus0 a fost o construcţie comple#ă! iar pove"tile despre viaţa lui au inclus elemente din le)endele despre Iosif din 9)ipt "i despre alte persona8e din Vechiul Gestament! la care s+au adău)at elemente preluate din scrierile eseniene "i caracteristici ale diferiţilor $ei pă) ni. Conclu$ia sa corespunde cu preci$ie celei la care am a8uns eu. /iferiţii Iosifi din povestea lui Iisus sunt în totalitate creaţii ale lui Diso "i fac parte inte)rantă din cod. 6iterele din numele de Diso se traduc în ebraică prin [ud! Vov! Samech! <eM! care alcătuiesc împreună numele de Iosif. %n alt cod pe care l+a folosit Diso pentru a+"i insera numele în pove"tile pe care le+a creat este numărul O(. 2euchlin atra)e atenţie asupra numeroaselor similitudini dintre povestea lui Iisus "i cea a persona8ului numit Iosif în Vechiul Gestament! pe care Diso l+a folosit drept model. Iosif a avut &B fraţiC Iisus a avut &B discipoli. Iosif a fost v ndut pentru B( de monede de ar)int! Iisus pentru 3( Kinflaţia! dehFL. <ratele lui Iosif! Iuda! a su)erat ca acesta să fie v ndutC Iisus a fost v ndut de
5'

=rupul din care făcea parte a devenit! sub diferite nume! )rupul primilor „părinţi0 ai bisericii. =eoffreM Ei))ins arată cum a fost creată 2oma! ca un nou . Tulius! Tustus "i Droculus au continuat să scrie alte te#te din -oul Gestament! mai t r$iu. Săpăturile care s+au făcut aici au scos la iveală o he#a)ramă în forma „stelei lui /avid0! un craniu "i o placă în alb "i ne)ru a Artificierilor lui /ionisos. Dove"tile inventate de ei nu au fost acceptate ca reale dec t odată cu trecerea timpului. Ce altă cale mai bună am putea )ăsi pentru a descrie reli)iile născute din Vechiul "i -oul Gestament? . :otivul pentru care nici Diso! nici Tosephus! sau soţul nepoatei lui Diso! Dliniu cel G năr! nu îl menţionea$ă pe Iisus în scrierile oficiale este că la vremea respectivă acesta nu ar fi fost credibil. Iosif se afla în 9)ipt c nd au fost uci"i primii născuţi ai tuturor familiilorC Iisus "i familia sa au fu)it în 9)ipt pentru a evita uciderea pruncilor dispusă de Irod. Cine a fost însă cel care a transformat această invenţie romană în teribila reli)ie+închisoare în care s+a transformat ea mai t r$iu? %n împărat roman! cole) de <răţie cu cei din clanul Diso! pe nume Constantin cel :are. Alte minciuni ulterioare! de un cinism desăv r"it! precum cea referitoare la =iul)iul din Gorino! asociat cu societatea secretă a Cavalerilor Gemplului! nu au fost inventate dec t pentru a perpetua această propa)andă. *ntrea)a poveste a fost o înscenare cu scopul de a crea o nouă reli)ie care să sub8u)e mintea umană! iar ierarhia modernă a bisericii "tie foarte bine acest lucruF 9lita clerului cre"tin a "tiut dintotdeauna acest adevăr! căci a făcut parte de la bun început din societatea secretă care a creat mitul cre"tinismului. -i se mai spune că a fost )ă$duit în 2oma de către împăraţi timp de 3( de ani "i s+a însurat cu strănepoata sa! intr nd în aristocraţia romană. Altminteri! romanii foloseau acelea"i simboluri ale echerului! compasului! "i a"a mai departe. Să fim serio"iF Tosephus a fost totuna cu aristocratul roman Anus Calpurnius Diso care! împreună cu fiii săi "i cu Dliniu cel G năr! au scris 9van)heliile "i celelalte te#te din -oul Gestament. Diso a avut )ri8ă ca Iisus să împlinească anumite profeţii din Vechiul Gestament! în special cele ale lui Isaia. Acesta a fost ultimul bastion al comunităţii eseniene! care î"i evacuase ba$a situată pe coastă. :embrii clanului Diso erau stoici "i credeau că oamenii sunt motivaţi "i implicit controlaţi de teamă "i speranţă Kmetodele predilecte ale <răţiei . Spre e#emplu! Cole)iul 2oman al Arhitecţilor a fost un antemer)ător al francmasoneriei moderneC de fapt! tot ce s+a schimbat a fost numele or)ani$aţiei. %nul din templele folosite de acest cole)iu în Dompei a fost acoperit cu lava emisă de erupţia Ve$uviului în anul 5&.el "i a /ra)onului. *n timp ce Qeloţii iudei era capturaţi de romani! numero"i membri ai societăţii secrete na$arineene au fu)it în Iordania! :esopotamia! Siria "i Gurcia! fapt confirmat de Tulius Africanul! care a trăit în Gurcia în 8urul anului B((.iserica 2omană cu sediul la 2omaF *n lucrarea sa epică! 4nacal/psis. Istoria oficială a lui Tosephus menţionea$ă doar că acesta a fost un iudeu ce descindea din linia )enealo)ică re)ală hasmoneană! care a luptat împotriva romanilor. ?( .discipolul său! Iuda. <orţa care i+ a inventat pe Iisus "i biserica cre"tină este aceea"i forţă care conduce la ora actuală lumea.abilon. 2evolta iudeilor împotriva 2omei a continuat p nă la înfr n)erea totală a Qeloţilor din anul 5@! la :asada! podi"ul care se înalţă deasupra :ării :oarte. Drintre acestea se numără Cartea lui 9$dra! Cartea lui Iudit! a lui Gobit! a lui . /e"i prietenii săi s+au sinucis c nd revolta a fost înăbu"ită! el s+a predat "i a scăpat. altă manifestare a lui Anus Diso a fost <lavius Tosephus! scriitorul pe care l+am citat de două ori mai devreme. 2euchlin afirmă că familia Diso a făcut o serie de schimbări "i adău)iri inclusiv la te#tele din Vechiul Gestament! scriind marea ma8oritate a celor &@ cărţi apocrife ale Vechiului Gestament. Se spune că Iosif din Arimathea! „unchiul0 biblic al lui Iisus! ar fi călătorit în <ranţa! pentru a răsp ndi cuv ntul. Goate aceste simboluri sunt folosite de francmasonii moderni. Dentru principalii discipoli ai lui Iisus! Diso "i+a folosit drept modele propriii fii: Ioan KTuliusL! Iacov KTustusL! Simon+ Detru KDroculusL "i Andrei. Care a fost instrumentul de care s+a folosit el? .abilonieneL. Dliniu a scris mai multe epistole pe care le+a semnat sub numele de Sf ntul I)naţiu. -u este de mirare că reli)ia cre"tină abundă de simboluri babiloniene.

ithnMa "i Dontus de Dliniu. *n primele manuscrise ale le)endei! =raalul este numit San) 2eal! termen france$ vechi care însemna s n)e re)al. Cei doi au introdus în povestea lui Davel numero"i prieteni "i asociaţi ai lor! inclusiv persona8e din istoria familiei. Ce alt iudeu devenit roman mai cunoa"tem? Tosephus! pseudonimul lui Diso! autorul 9van)heliilorF Se spune că Sf ntul Davel ar fi încura8at persecuţia primilor cre"tini! dar s+a convertit în timp ce se afla în drum spre /amasc! căci „Iisus0 i+ar fi apărut miraculos în faţă "i l+ar fi întrebat: „/e ce mă persecuţi?0 /e fapt! e#istă trei versiuni oficiale ale pove"tii. Davel nu a răsp ndit mesa8ul lui Iisus în Cipru! Creta! :acedonia! Asia! =recia "i 2oma. *n timp ce călătoreau prin diferite locuri! membrii familiei Diso pretindeau că sunt apostoli "i episcopi! succesori ai persona8elor inventate chiar de ei! ?& . *ntr+una dintre ele! Davel a au$it vocea lui Iisus vorbindu+i.ritanice. Spre e#emplu! cel care l+a vindecat pe Davel de orbire a fost un om pe nume „Ananias0! inspirat în mod evident de Annaeus Seneca! cel care a murit împreună cu tatăl Diso din ordinul lui -ero.arati! etc. *n Scrisoarea către 2omani )ăsim această fra$ă: „Salută+l pe Eerodion! amicul meu0! indiciu care de$văluie le)ăturile familiei Diso cu Irod cel :are. Acesta era de fapt un simbol al s n)elui care cur)ea în ritualurile antice care sacrificau miei în timpul echinocţiului de primăvară! iar! pentru cei mai iniţiaţi! un simbol al liniilor )enealo)ice ale „$eilor0 reptilieni. 9van)helia după 6uca a fost scrisă chiar în anii în care Dliniu a început să vi$ite$e Dontius. Scrisorile lui Dliniu! semnate chiar cu numele său! afirmă că Tustus Diso s+a aflat în . C teva secole mai t r$iu s+a născut le)enda =raalului! ţesută numai din mituri.ibliotecarul Vaticanului! cardinalul . Acesta a vi$itat de mai multe ori aceste locuri! încep nd din anul ?4! aceasta fiind chiar ori)inea prenumelui lui Dontius Dilat. Această le)endă stă la ba$a pove"tii Sf ntului =raal! care susţine că linia )enealo)ică a lui Iisus a devenit mai t r$iu dinastia merovin)iană din <ranţa. *n alta a vă$ut o lumină mare! dar nu a au$it nici o voce! iar în a treia a primit instrucţiuni de la Iisus despre misiunea lui viitoare.hitnMa între anii 'O+'?! folosind numele de Gullius Tustus! "i că familia Diso avea de asemenea o locuinţă în 9phesus! locul în care se afla templul $eiţei /iana! o altă versiune a lui Isis! Semiramida! . Acesta este numit doar Dilat în 9van)heliile după :atei "i după :arcu! primele 9van)helii scrise de Diso! dar în 9van)helia după 6uca! cea pe care Diso a scris+o împreună cu Dliniu! Dilat capătă brusc "i un prenume: Dontius. /e ce a fost ales însă districtul Drovence din sudul <ranţei? =hiciţi unde aveau proprietăţi întinse cei din clanul Diso? *n =alia! "i mai precis! înV DrovenceF -u este de mirare că acest district este vestit pentru „vinul0 său Klinie )enealo)ică>cunoa"tereL. 6e)enda este alcătuită din pove"tile simbolice ale 2e)elui Arthur Kun alt „soare0L! care au fost ilustrate pe cărţile de Garot "i în literatura "i mu$ica 9uropei secole la r nd. *n varianta oficială a pove"tii! Sf ntul Davel s+a născut din părinţi iudei! dar a devenit cetăţean roman! de"i era un fariseu "i un aderent strict la reli)ia ebraică. A"a cum vom demonstra mai departe! acest s n)e re)al nu era altul dec t cel al liniilor )enealo)ice reptilo+ umane "i nu avea nimic de+a face cu Iisus. Davel a fost creaţia lui Dliniu cel G năr Kal cărui nume de militar era :a#imusL "i a lui Tustus Diso. =raalul nu era altceva dec t cupa sau pocalul în care a fost colectat s n)ele lui Iisus în momentul crucificării. 9#istă de asemenea o le)endă care spune că „:aria :a)dalena0 "i copiii lui „Iisus0 ar fi fu)it după „crucificare0 în sudul <ranţei.. *ntre anii &(( "i &(4! Tustus! tatăl acestuia "i Dliniu! împreună cu familia! prietenii "i sclavii lor! s+au dus în Asia :ică Kpe teritoriul actualei GurciiL! vi$it nd! printre altele! ora"ele )rece"ti "i Ale#andria! pentru a+i „încura8a0 pe săraci "i pe sclavi să adere la noua lor credinţă. Ima)inea $eului solar cunoscută sub numele de Iisus a fost transformată mai t r$iu într+un fiu supranatural al lui /umne$eu de cel care avea să devină cunoscut sub numele de Sf ntul Davel! al cărui nume real era Saul din Garsus. Această teorie este o prostie! căci toţi ace"ti oameni nu au e#istat de la bun început! ca să nu mai vorbim de faptul că sursa acestei le)ende este un bibliotecar al Vaticanului! deci al .aronius! a afirmat că Iosif a sosit mai înt i la :arsilia! în anul 34! după care a a8uns în Insulele . Cei care au făcut+o au fost Dliniu "i Diso.isericii 2omane. Drimele biserici au fost create în .

*n 9van)helii! Detru devine „piatra0 cre"tină pe care urma să fie construită noua biserică. 9u sunt cel ce poartă coroana înaripată KSoareleL0. De de altă parte! Ianus nu era altul dec t 9annus! unul din titlurile acordate lui -imrod în . C nd Davel spune: „9i au băut din piatra spirituală! iar acea piatră era Christos0! el folose"te e#act cuvintele din scripturile lui :ithra. Se încearcă astă$i să ne facă să credem că biserica cre"tină s+a născut ca o sin)ură entitate! dar nici acest lucru nu e adevărat. *n te#tele biblice: Scrisoare către 2omani! Gimotei "i Clement! Dompeia apare sub numele de „sora noastră Dhoebe0! „Claudia0 "i „Claudina0. /e asemenea! Asia :ică a fost prima re)iune în care s+a răsp ndit cultul lui /ionisos. Această pretenţie derivă dintr+o afirmaţie biblică a lui Iisus! în care acesta a spus: „Gu e"ti Detru! "i pe tine îmi voi clădi 9u biserica :ea0. Cre"tinismul s+a clădit pe această neînţele)ere "i pe această farsă. 9i au numit această $i Qiua /omnului. 6a vremea respectivă! o membră a familiei Diso! Dompeia Dlotina Kpe numele său real Claudia DhoebeL era soţia împăratului roman Graian! a"a că ceilalţi membri ai clanului au beneficiat de un spri8in enorm de la cel mai înalt nivel al puterii. /e pildă! locul de ba"tină al lui Davel este ora"ul Garsus din Asia :ică Kactualmente GurciaL! capitala cilicienilor. Qiua sacră a adepţilor lui :ithra era duminica! tocmai pentru că acesta era un $eu solar.abiloniene. Astfel! ei au pretins că sunt I)natius KDliniuL! Tustinus KTustusL! Clement din 2oma KTuliusL! Dolicarp KDroculusL "i Dapias KTulianus! fiul lui TustusL.=. *ntr+ adevăr! aici s+au descoperit numeroase vesti)ii din perioada cultului lui :ithraF Dractic! clanul Diso l+a transformat pe :ithra într+un cult cre"tin de tip :ith+ra Kmitolo)icL. /ionisos s+a născut dintr+o fecioară "i a fost cunoscut sub nume precum: Viţa de vie! /omnul -ostru! : ntuitorul! Tudecătorul celor morţi! 9liberatorul! Cel *nviat "i sin)urul <iu al lui /umne$eu.Detru "i Davel. Ambele persona8e erau $ei solari născuţi pe data de B4 decembrie! care au murit pentru iertarea păcatelor noastre. /espre Detru "i Davel se afirmă că au fost uci"i la 2oma în timpul pri)oanei pe care a de$lănţuit+o împotriva cre"tinilor împăratul -ero! dar nu e#istă nici o dovadă care să ateste acest lucru. Dapii "i cei care îi controlea$ă pe papi "tiu foarte bine ce înseamnă aceste lucruri. Detru este considerat păstrătorul cheilor raiului! dar "i acesta este tot un simbol al "colilor misterelor care corespunde lui Ianus cel cu două feţe! păstrătorul cheilor Gemplului *nţelepciunii! sau lui :ithra! care păstra de asemenea cheile raiului. Scriitorul E. 1ells arată că multe din cuvintele atribuite de Davel lui Iisus erau e#act cele folosite de adepţii lui :ithra. Goţi papii au emis pretenţia că domnesc în calitate de urma"i ai lui Detru! primul papă. Got ce cred la ora actuală cre"tinii despre Iisus credeau în acele timpuri romanii despre :ithra. /e+a ?B . /easupra capului lui /ionisos erau scrise cuvintele: „9u sunt Viaţa! :oartea "i *nvierea. /oar numele au fost schimbate. 9#istă în schimb alte două persoane care au fost ucise de -ero! "i anume 6ucius Calpurnius Diso! capul familiei! "i prietenul acestuia! Annaeus SenecaF De măsură ce au trecut anii! reli)ia soarelui "i simbolismul e$oteric al "colilor misterelor s+au transformat într+o reli)ie ba$ată pe traducerea literală a unor te#te simbolice. Cheile de aur "i de ar)int ale succesorului lui Detru! papa! sunt alte simboluri folosite de doctrina secretă.abilon. Se spune despre Colina Vaticanului că era sacră pentru Detru! dar acela"i loc era considerat sacru cu mult timp înainte pentru :ithra. *nt mplarea face ca acest ora" să fi fost unul din principalele centre ale reli)iei solare a lui :ithra! care a a8uns la 2oma prin intermediul cilicienilor! de unde s+a răsp ndit apoi în între)ul imperiu. Aurul "i ar)intul sunt metalele preţioase care simboli$ea$ă soarele "i luna. 6itur)hia lui :ithra este identică cu 6itur)hia lui Iisus. -umai patru versete mai t r$iu urmea$ă demolarea lui Detru: „/ar 9l s+a întors "i i+a spus lui Detru: Z*napoia mea! SatanF Gu e"ti o piatră de poticnire pentru :ine! căci ) ndurile tale nu sunt ) ndurile lui /umne$eu! ci cele ale oamenilorFU0 „Diatra0 este un simbol clasic al "colilor misterelor! la fel ca "i „piatra un)hiulară0 asociată cu Iisus! folosită inclusiv în simbolismul francmason din $ilele noastre. Clanul Diso împreună cu Dliniu au introdus în te#tele lor toate simbolurile reli)iei soarelui "i ale miturilor <răţiei .

Simplul fapt că noi credem că părerile altora nu sunt adevărate sau sunt ni"te prostii nu ar trebui să aibă nici o importanţă. Situat astă$i în apropiere de centrele ?3 . Cel mai puternic conflict a fost cel declan"at între cei care credeau în varianta lui Davel! care îl privea pe Iisus ca <iul supranatural al lui /umne$eu! "i Arieni! care credeau că el a fost un om! nu una cu /umne$eu.rdinul :ae"trilor Comacini! care s+a e#tins rapid sub domnia lui Constantin "i sub cea a lui Geodosie! în care cre"tinismul a devenit reli)ia dominantă în imperiul roman.iserică a Sf ntului :orm nt! care atra)e milioane de cre"tini ce doresc să vadă locul în care „a fost crucificat Iisus0.lun)ul vremii au e#istat numeroase facţiuni care s+au )rupat în 8urul unor puncte de vedere diferite! care s+au luptat între ele pentru a cuceri supremaţia ca unice deţinătoare ale „adevărului0. /in păcate! acordarea dreptului de a crede în altceva dec t cre$i tu a devenit în acele timpuri o ofensă criminală! a"a că paulinii "i arienii "i+au propus să se distru)ă reciproc. . /upă ce a devenit împărat! a început să+"i ucidă du"manii! inclusiv pe copiii acestora. Ambele or)ani$aţii erau ramuri importante ale <răţiei. 6e)enda cre"tină afirmă că într+una din bătăliile pentru cucerirea puterii imperiale! dusă pe podul :ilvian de l n)ă 2oma! Constantin ar fi avut o vi$iune a lui Iisus! care i+ar fi spus să î"i pună o cruce pe stea)! dacă dore"te să obţină victoria împotriva du"manilor săi. :ama sa! 9lena! a vi$itat ora"ul Ierusalim pentru a depista locurile "i relicvele sfinte ale le)endei cre"tine. 9l "i+a c "ti)at reputaţia de a fi un soldat cura8os "i nemilos! servind în armata imperială din Insulele . 9lena a pretins de asemenea că ar fi descoperit cele trei cruci din lemn! la 3 secole după ce s+au petrecut fapteleF Cu si)uranţă trebuie să fi fost o femeie descurcăreaţăV Adevărul este cu totul altul. Dovestea pare re$onabilă! dar nu mă pot împiedica să nu mă ) ndesc că este o )lumă proastă. Cole)iul 2oman al Arhitecţilor avea le)ături cu .abiloniană sub acoperirea căreia au operat cei din clanul Diso "i Dliniu. Arienii au primit acest nume de la Anus! un om al bisericii din Ale#andria! în 9)ipt! care s+a întrebat cum putea fi Iisus una cu /umne$eu! în condiţiile în care Iehova afirmase clar că el este sin)urul /umne$eu.rdinul Comacinilor î"i avea sediul pe insula Comacini de pe lacul Como! în nordul Italiei. Constantin era membru în aceea"i <răţie .isericii Dă) neF *n consecinţă! Iisus a primit dreptul de a+"i celebra $iua de na"tere pe data de B4 decembrie! dată care nu a mai fost schimbată p nă astă$i. Se spune despre Constantin că s+ar fi convertit la cre"tinism în urma unor vi$iuni. *n anul 3BO! Constantin a construit o ba$ilică în punctul pe care maică+sa l+a identificat ca fiind locul crucificării. Droblema mea cu cre"tinismul "i cu reli)ia în )eneral nu este le)ată de credinţele oamenilor în acestea I este dreptul lor să creadă în orice doresc I ci de felul în care le+au fost impuse ele prin cultivarea sentimentelor de vinovăţie! teamă! violenţă "i reprimarea ) ndirii alternative. Goate acestea pot fi vi$itate "i astă$i în orice tur al Ierusalimului. Con%tantin a devenit îm#ărat al Romei în anul 1&). Got Constantin este responsabil "i de construirea morm ntului sf nt de la Ierusalim.ritanice cu mult timp înainte să fie ales ca Ce$ar al lumii occidentale. Acesta este spaţiul pe care se află a$i marea . 9a a pretins că a descoperit locurile e#acte în care s+a născut Iisus! în care a fost crucificat! în care a fost înmorm ntat "i în care s+a ridicat la cer. /acă am trăi într+o lume a adulţilor maturi! ar trebui să le permitem tuturor oamenilor libertatea de a crede orice doresc! at t timp c t nu î"i impun credinţele "i celor din 8ur. 9#istă totu"i o mică problemă: el nu a devenit niciodată un cre"tin adevărat! dec t poate pe patul de moarte! ca să se asi)ure că a8un)e în raiF 6+a adorat tot timpul pe $eul )rec Apolo KSoareleL! s+a închinat lui =ol +nvictus KSoarele InvincibilL "i a rămas p nă la moarte Pontife% 8a%imus KDontiful SupremL al . Acesta este momentul în care intră în scenă împăratul Constantin cel :are! adevăratul părinte al cre"tinismului! alături de clanul Diso "i de Dliniu. Dotrivit anumitor cercetători! ba$ilica construită de Constantin în Ierusalim face parte din schema )eometrică sacră a ora"ului. Cum putea fi divi$at în acest ca$ /umne$eu în trei părţi! respectiv Gatăl! <iul "i Sf ntul /uh? Conceptul „trinităţii0 este un simbol pă) n! parte inte)rantă din vi$iunea babiloniană "i e)ipteană asupra lumii.

Constantin a dispus încetarea persecuţiilor împotriva cre"tinilor în Imperiul 2oman prin celebrul său 9dict din :ilan! dar nici măcar acesta nu a făcut o referire directă la cre"tinism! ci la toate reli)iile care credeau într+un /umne$eu unic. Duterea formei! a numerelor! a )eometriei "i a proporţiilor sunt c teva din marile mistere ascunse de ochii maselor lar)i. Arienii au pierdut bătălia din acea $i! "i din acest talme"+balme" tutelat de puterea imperială romană s+a născut credinţa cre"tină actuală sau cre$ul niceean. Dractic! aceea"i <răţie le+a construit pe toateF Gemplele antice erau altare închinate $eităţilor pă) ne! la fel ca "i catedralele cre"tine de mai t r$iu. Sin)ura diferenţă era aceea că în ca$ul celor din urmă! publicul naiv credea că au fost ridicate întru slava lui „Iisus0. Constantin însu"i "i+a ucis soţia "i fiul cel mare înainte de a pleca în călătorie spre palatul său din -iceea Kla ora actuală I$niH! în GurciaL! în anul 3B4! pentru a decide acolo ce anume trebuie să creadă cre"tinii Kdeci$ii care au rămas valabile p nă astă$iL. 6a vremea lui! Dita)ora afirmase de asemenea că numerele sunt totul. Sper că vă concentraţi! căci vă voi pune întrebări mai t r$iu: „-oi credem într+un /umne$eu unic! Gatăl atotputernic! creatorul tuturor lucrurilor! vi$ibile "i invi$ibile deopotrivăC "i într+un /omn unic! fiul lui /umne$eu! conceput de Gatăl! adică av nd aceea"i substanţă ca "i Gatăl! /umne$eu din /umne$eu "i 6umină din 6umină! /umne$eu adevărat din /umne$eu adevărat! nu creat! ci av nd aceea"i substanţă ca "i Gatăl! Cel prin care s+au făcut toate lucrurile! at t cele din ceruri c t "i cele de pe păm ntC Cel care! pentru m ntuirea noastră! a oamenilor! a cobor t "i s+a întrupat pe păm nt! s+a făcut om! a suferit "i s+a ridicat din morţi a treia $i! s+a ridicat la ceruri "i va veni c ndva din nou pentru a+i 8udeca pe cei vii "i pe cei morţiC "i mai credem în /uhul Sf nt0.rdinul Comacinilor s+a împărţit în două lo8i conduse de :ari :ae"tri. /acă sunteţi cumva cre"tini! trebuie să "tiţi că a"a s+a decis soarta reli)iei dumneavoastră. . .ilderber) Kuna din or)ani$aţiile secrete cele mai importante ale <răţieiL care s+a ţinut pe lacul Como! în anul &'O4.elveţiene în care se spală masiv banii proveniţi din traficul de dro)uri! precum 6u)ano! lacul Como a repre$entat întotdeauna un centru important al <răţiei . Iată în ce consta acest cre$. *ntre diferitele facţiuni au i$bucnit certuri amare! căci se punea o chestiune ar$ătoare pentru viitorul lumii: era Iisus parte inte)rantă a Sfintei Greimi! alcătuită din Gatăl! <iul "i Sf ntul /uh? 6a naibaF Au fost scoase tot felul de documente "i s+au dat tot felul de lovituri sub centură.ricum! persecuţia de dinainte avea să fie urmată în cel mai scurt timp de altele! căci .iserica Catolică avea să+i persecute! să+i ardă "i să+i torture$e pe toţi cei care nu credeau în credinţa cre"tină! sau cel puţin în versiunea sa asupra acesteia. Qeci de milioane de oameni au murit în numele a"a+ $isului „Drinţ al Dăcii0.abiloniene. Acest ordin secret! succesor al arhitecţilor <răţiei din antichitate! Artificierii /ionisieni! este cel care a asi)urat puntea de le)ătură între cei care au construit templele pă) ne ale antichităţii "i fraţii lor care aveau să construiască marile catedrale cre"tine din 9uropa. ?@ . :embrii săi purtau "orţuri "i mănu"i albe "i comunicau prin semne "i str n)eri de m nă secrete. 9l dorea să pună capăt conflictului dintre paulini "i arieni! "i să instaure$e un sin)ur cre$ cre"tin. /e pildă! doi membri moderni importanţi ai <răţiei! Drinţul Dhilip al :arii . *n mod evident! Constantin "i <răţia care îi controla pe împăraţi au sesi$at avanta8ele politice ale spri8inirii mi"cării cre"tine.ernard l+a definit pe /umne$eu ca fiind „lun)ime! lăţime! înălţime "i ad ncime0 tocmai pentru că "tia efectul )eometriei "i al numerelor asupra c mpurilor ener)etice. /e aceea! a convocat 3&? episcopi Kun alt număr misticL într+un conciliu la -iceea "i le+a spus ce anume au voie să creadă "i ce nu. C t despre mase! acestea nu au avut nici o problemă în a îmbrăţi"a noua reli)ie! căci aceasta se potrivea cu cea a altor $ei solari pe care îi cuno"teau! inclusiv :ithra. <aimosul erou cre"tin Sf ntul . Goate acestea se înt mplau cu mai bine de o mie de ani înainte de crearea oficială a francmasonerieiF 2e)ele 6ombardiei le+a acordat protecţia sa "i au fost făcuţi mae"tri ai tuturor $idarilor "i arhitecţilor din Italia.ritanii "i mentorul acestuia! 6ord :ountbatten! au participat la o înt lnire a =rupului . Cre"tinismul a str ns mulţi adepţi ai lui :ithra! căci pentru ace"tia noua credinţă nu diferea cu nimic de fostul sistem de convin)eri! cu e#cepţia numelui.

. Se spune doar că /umne$eu s+a făcut trup sub forma lui Iisus Christos „pentru m ntuirea noastră! a oamenilor0. 6a fel cum . :edium+urile erau cunoscute sub numele de profeţi! oracole! canale ale lui /umne$eu etc. Aceste comunicări cu lumile de dincolo făcuseră parte inte)rantă din lumea precre"tină! fiind unanim acceptate. .isericii. Cre"tinismul a fost un bastion masculin încă de la crearea sa! cu scopul de a suprima ener)ia feminină "i a de$echilibra con"tiinţa umană. Cre"tinismul nu este altceva dec t reli)ia .iserica cre"tină a fost construită cu scopul precis de a repre$enta "i de a perpetua vibraţia masculină e#tremă! ener)ia soarelui! păstr nd astfel marele secret al cunoa"terii! ascuns din cele mai vechi timpuri. Drimii fondatori! precum Wuintus Gertullian! le+au i$)onit pe femei din oficiul preoţesc "i le+au inter$is chiar să vorbească în biserică.iserica Catolică nu a acceptat că femeile au suflet dec t în anul &4@4! în urma Conciliului de la Grent. .abilonul antic se spunea că -imrod "i fiul său! Gammu$! sunt una "i aceea"i persoană. Drintre perlele atribuite Sf ntului Davel se numără "i următoarea: „Soţii! supuneţi+vă soţilor vo"tri căci soţul este capul soţiei! la fel cum Christos este capul . Acesta s+a născut Kcum altfelL în Dersia! actualmente Gurcia! ţinutul unde se află :unţii Gaurus "i ora"ul în care s+a născut Sf ntul Davel! Garsus.Ce poate fi mai simplu? Conciliul a stabilit că Iisus este din aceea"i substanţă ca "i Gatăl deoarece în . Terome a fost cel care l+a convins pe papă să scoată în afara le)ii orice comunicaţie cu alte lumi. Sau: „9u nu suport să aud o femeie predic nd sau u$urp nd autoritatea bărbaţilor. Starea de con"tiinţă care corespunde arhetipului „macho0 este deconectată de ener)ia sa feminină corespondentă! fiind profund de$echilibrată. /e remarcat că în Cre$ul Conciliului de la -iceea nu se pomene"te nimic de vreo femeie. -u o suport dec t atunci c nd tace0. Sf ntul Davel Krespectiv clanul Diso "i DliniuL a preluat "tafeta antifeminismului "i a creat premisele pentru cea mai oribilă reprimare a femeilor timp de B((( de ani. Drin suprimarea vocii intuiţiei! ei au reu"it blocarea accesului la con"tiinţa superioară "i reducerea oamenilor la ni"te fiinţe dominate de con"tiinţa lor inferioară. *n pre$ent! 2oma "i Galia sunt unul din nucleele <răţiei. Această filo$ofie repre$intă o reluare aproape cuv nt cu cuv nt a celei brahmanice! teribilul cre$ hindus care a fost introdus de arieni în India cu multe secole înainte. Asaltul asupra ener)iei feminine "i asupra cunoa"terii e$oterice a condus la oribilele persecuţii împotriva „vră8itoarelor0! adică a persoanelor cu capacităţi e#trasen$oriale. Qoroastru a fost un antifeminist vehement! afirm nd că: „-ici o femeie nu poate intra în rai dec t dacă a fost o soţie supusă "i "i+a considerat bărbatul stăp n0. Vaticanul însu"i este în între)ime controlat de <răţie! fiind una din ba$ele sale cele mai importante. A"a se face că Gatăl! <iul "i /uhul Sf nt sunt de fapt -imrod+Gammu$ "i Semiramida. 6a fel ca "i iudaismul "i islamismul! cre"tinismul a fost conceput pentru a transpune în practică o altă parte vitală a A)endei reptiliene: suprimarea ener)iei feminine! cea care permite cone#iunea intuitivă cu nivelele superioare ale con"tiinţei multidimensionale a universului K"i implicit a fiinţei umaneL.iserica se supune lui Christos! o soţie trebuie să se supună în toate soţului ei0. Chiar "i atunci ma8oritatea celor care au votat pentru a fost foarte subţire! diferenţa fiind de numai trei voturiF Seminţele acestei do)me antifeminine adoptată de biserica cre"tină se re)ăsesc în predecesoarea sa! secta profetului K$eului solar miticL Qoroastru. C t despre mama sa! re)ina Semiramida! aceasta este )ratulată cu titlul de /uh Sf nt. Drintr+un sin)ur decret papal! canalele lui /umne$eu s+au transformat în vră8itori "i vră8itoare ale diavolului! termen folosit încă de numero"i ?4 .ibliei.amenii sunt i$olaţi astfel de e#presia supremă a iubirii! înţelepciunii "i cunoa"terii! depin$ nd întru totul de „informaţiile0 manipulate care le bombardea$ă ochii "i urechile.abilonului. Această biserică a devenit un instrument crucial "i eficient pentru eliminarea cunoa"terii e$oterice din circuitul public! pentru a putea fi folosită în secret "i cu rea intenţie din culise. A"a se e#plică de ce <răţia a încercat tot timpul să cree$e o lume în care să prevale$e ener)ia masculină! cel puţin la suprafaţă. %nul din liderii acestei v nători de vră8itoare a fost Terome! născut în anul 3@&! cel căruia i se atribuie te#tul principalei versiuni latine a .

Altceva? :da! ar trebui să fim atenţi cu acea ener)ie se#uală! forţa creatoare din om. Ceea ce î"i dorea Terome era ca preoţii să devină mi8locitorii între oameni "i /umne$eu. . *n cele din urmă! . 2e)ele Tames I! primul re)e al An)liei "i Scoţiei reunite! a inclus o condamnare aspră a actelor de vră8itorie în faimoasa sa . -u insistaţi asupra lucrării trupe"ti dec t în măsura în care acest lucru este necesar pentru procrearea copiilor. I+am convins de8a că noi! oamenii în robe ne)re! "tim mai bine ce dore"te /umne$eu de la ei "i că orice formă de cunoa"tere e$oterică este demonică. /e vreme ce copiii nu pot fi concepuţi în nici un alt fel! va trebui să vă cobor ţi asupra lui împotriva voinţei voastre! căci el a fost pedeapsa lui Adam0.cre"tini moderni.iserica 2omană se foloseau din plin de aceste puteri e#trasen$oriale! comunic nd cu alte dimensiuni. Acesta este sfatul meuF -ivelul fi$ic! cel emoţional! cel mental "i cel spiritual al fiinţei noastre sunt conectate între ele prin vorte#uri ener)etice numite chaHre Kcuv nt sanscrit care înseamnă „roată de lumină0L. Simultan! iniţiaţii <răţiei . Vă asi)ur că acest lucru este imposibil. A insistat totu"i ca nimeni să nu se bucure de el. Iată ce a spus el ne)ru pe alb: „-oi nu ne opunem at t profeţiilor! c t acelor profeţi ce contra$ic Scripturile mai vechi sau mai noi0. Eei! Au)ustine! treci în biroul nostru. Aceste chaHre fac ca de$echilibrul de pe un nivel să le afecte$e "i pe celelalte . /in păcate! nu i+a venit în minte nici un alt mi8loc de a face copii! a"a că nu a putut inter$ice complet se#ul! de teamă să nu dispară întrea)a rasă. Ce putem spune însă despre mama lui? Cu si)uranţă! ea trebuie să fi fost supusă păcatului ori)inar! "i este imposibil să nu+i fi transmis "i lui ceva din acest păcat strămo"esc. 6a fel ca mulţi alţi eroi timpurii ai .iblia 2e)elui TamesL tipărită în anul &O&& "i s+a ţinut de cuv nt! tortur nd "i e#ecut nd mii de femei sub acu$aţia de vră8itorie. *n prima parte a vieţii nu se mai sătura de se#! dar după convertirea sa la cre"tinism la v rsta de 3& de ani! opiniile sale s+au schimbat radical "i el a stabilit că se#ul este ceva oribil. A"a s+a a8uns la impunerea celibatului preoţesc de către papa =ri)orie VII în anul &(5@. Au)ustin a fost primul care a făcut le)ătura între se# "i păcatul ori)inar! acel concept potrivit căruia ne na"tem cu toţii din start păcăto"i! din cau$a le)ăturii noastre de rudenie cu Adam "i cu 9va.abiloniene care au creat . C teva din „păcatele0 mele au fost c t se poate de ori)inale.ine! dar mama ei? Se afla ea sub incidenţa păcatului ori)inar? /acă da! cu si)uranţă trebuie să+i fi transmis o parte din acesta.iserica 2omană a sesi$at contradicţia "i a decretat că "i :aria s+a născut fără de păcat! dintr+o fecioară.isericii! Sf ntul Au)ustin din Eippo era ori)inar din Africa de -ord. /oamne! opriţi+mă înainte s+o iau ra$naF -umai prostiiF . .i totu"i! ele au permis controlul "i manipularea a miliarde de oameni! prin implementarea cre$ului cre"tin! ba$at pe teamă! vinovăţie "i violenţă! ad nc în subcon"tientul colectiv.ine! dar cum altfel i+am putea controla pe nespălaţi! cu at t mai mult cu c t sunt at t de numero"i?F :ai bine să+i facem să creadă într+un basm cu Iisus! păcălindu+i că după o sin)ură viaţă trăită pe păm nt! /umne$eu va decide dacă se duc în rai sau în iad. /acă tot păcătuiţi! încercaţi să o faceţi c t mai ori)inal cu putinţă. /e pildă! atunci c nd suntem foarte ?O . 9l nu dorea ca oamenii să se roa)e direct lui /umne$eu! contra$ic nd linia oficială! "i cu at t mai puţin să pună în circulaţie cuno"tinţe neaprobate de biserică. Grebuie să închidem acest i$vor de ener)ieC în ca$ contrar! sursa lor de putere nu va dispărea. 6e)enda cre"tină susţine că sin)ura fiinţă care s+a născut vreodată fără de păcat a fost Iisus! întruc t a fost conceput printr+o na"tere imaculată. *n această direcţie! cunoa"tem pe cineva cum nu se poate mai potrivit pentru această sarcină: pe Au)ustin. /e fapt! "i eu cred în păcatul ori)inal.iblie K. /a! motivul pentru care preoţii catolici din epoca noastră sunt nevoiţi să practice celibatul se datorea$ă deci$iei unui sin)ur om! care a trăit acum o mie de aniC din cau$a lui! un număr nesf r"it de copii abu$aţi de bieţii preoţi frustraţi "i confu$i au fost nevoiţi să suporte consecinţele. Cred că "tiţi c t de dificili sunt fumătorii c nd se lasă de fumat. Au)ustin nu a mai permis nici unei femei să intre în casa sa neînsoţită! nici măcar propriei lui surori. Iată care era vi$iunea Sf ntului Au)ustin despre se#ualitate: „Soţi! iubiţi+vă soţiile! dar într+un mod cast.

Aceasta este chaHra care ne dă dureri de stomac atunci c nd suntem nervo"i sau stresaţi. :area ma8oritate a clericilor cre"tini nu cunosc aceste lucruri! dar cei care au controlat de la bun început cre"tinismul "i .iserica 2omană le "tiu foarte bine! căci deţin cuno"tinţele e$oterice refu$ate restului populaţiei. A"a cum am spus de8a de at tea ori! o ener)ie nu este altceva dec t o ener)ie neutrăC ea poate fi folosită at t pentru a face bine c t "i pentru a distru)e. *n reli)iile orientale! tre$irea con"tientă "i stimularea ener)iei se#uale este cunoscută sub numele de Gantra. Atunci c nd funcţionea$ă la capacitate! noi absorbim o cantitate uria"ă de ener)ie! îndeosebi prin chaHra situată la ba$a coloanei vertebrale. =eneraţie după )eneraţie! oamenii au fost condiţionaţi să adopte vi$iunea cre"tină asupra se#ualităţii! condiţion ndu+"i apoi mai departe copiii. Altfel spus! de$echilibrul se transmite de pe nivelul emoţional pe cel mental. -u contea$ă în ce fel se e#primă se#ualitatea dumneavoastră.ccident! această cunoa"tere a fost practicată numai în societăţile secrete "i în ritualurile satanice. Acesta este nivelul pe care încearcă să+l „trate$e0 medicina oficială Kaltfel spus! companiile transnaţionale farmaceuticeL! cu costuri incredibile! at t în bani! c t "i ca efecte pe termen lun) asupra corpului. Am e#plicat în detaliu acest mecanism în celelalte cărţi ale mele! precum Eu sunt eu! eu sunt liber. De bună dreptate! actul se#ual este privit ca o formă de echilibrare "i fu$iune a ener)iei masculine $/ang' cu cea feminină $/in'. *n realitate! se#ul este ceva minunat. /acă Au)ustin sau papa vor să "i+o înnoade! treaba lor. iar apoi în e#presia sa cea mai înaltă $shen'. 9#primaţi+o deschis. *n . Iubirea este iubire. /e aici! ea urcă de+a lun)ul coloanei! trec nd prin celelalte chaHre principale K"apte cu totulL! p nă la chaHra din cre"tetul capului.stresaţi din punct de vedere emoţional! primul lucru care ni se înt mplă este că nu mai ) ndim bine. /in cau$a acestui bloca8! între)ul c mp ener)etic>de con"tiinţă uman este afectat.rientalii! asiaticii "i chine$ii au păstrat de mii de ani cunoa"terea puterii ener)iei se#uale. C nd ener)ia 2undalini e#plodea$ă în ?5 . Drocedeul constă în ridicarea ener)iei de+a lun)ul coloanei vertebrale "i cobor rea ei din nou! p nă c nd adeptul reu"e"te să se pună la unison cu între)ul cosmos. /e aceea! este absolut vital ca cei interesaţi să ne domine să descopere căi precise de limitare a ener)iei astfel absorbite. /acă nu este corectat! de$echilibrul sf r"e"te prin a fi transmis corpului fi$ic! conduc nd la boală sau disconfort. Cele trei chaHre inferioare sunt: chaHra rădăcinii! cea se#uală! situată chiar deasupra ei! "i cea a ple#ului solar! asociată cu emoţiile noastre. 9i tratea$ă simptomele! nu cau$ele! căci marea ma8oritate a doctorilor sunt at t de în+doctor+inaţi înc t nu au nici cea mai va)ă idee despre felul în care funcţionea$ă corpul "i fiinţa umană. Capacitatea de a+ţi e#prima iubirea pentru o altă fiinţă la nivel fi$ic este un dar sublim care ne+a fost făcut nouă! oamenilor. 9l trebuie savurat! nu respins. *n schimb! cei care se ascund în spatele companiilor transnaţionale farmaceutice "tiu foarte bine aceste lucruri! făc nd tot ce le stă în puteri pentru a suprima metodele de vindecare „alternative0 care tratea$ă cau$ele! "i nu simptomele. Aceste de$echilibre emoţionale se manifestă la nivelul corpului fi$ic sub forma unor reacţii chimice. Ceea ce urmăre"te atitudinea cre"tină "i „morală0 este să închidă chaHra rădăcinii "i să arunce în aer puţina ener)ie care mai a8un)e la chaHra se#uală "i la cea a emoţiilor! din cau$a vinovăţiei "i fricii care au a8uns să fie asociate cu acest subiect Kal se#uluiL. Aceasta este simboli$ată ca un "arpe încolăcit care se tre$e"te! iar adepţii tantrici î"i controlea$ă "i î"i am nă or)asmul cu scopul de a transforma ener)ia 2undalini din forma sa ori)inală $ching' într+o ener)ie superioară $chMi'. Aici intervine manipularea se#ului. ChaHrele absorb ener)ie în c mpul con"tiinţei noastre. Scopul actelor amoroase tantrice constă în stimularea ener)iei se#uale de la ba$a coloanei vertebrale! cunoscută "i ca ener)ia 2undalini. <iecare cu a lui! at t timp c t nu+mi spun mie cum să+mi trăiesc viaţaF . D nă la sf r"itul acestei cărţi veţi înţele)e importanţa acestui procedeu "i ba$a sa "tiinţifică. /in motive pe care le voi e#plica într+un capitol ulterior! cu c t absorbim mai multă ener)ie în c mpul nostru de con"tiinţă! cu at t mai mare devine puterea noastră de a crea "i de a ne controla propriul destin.

/upă ce confirmă autenticitatea pove"tii! Clement î"i sfătuie"te adeptul să conteste tot ce nu corespunde vi$iunii oficiale a bisericii! chiar dacă acel lucru este adevărat. Iată ce scria în secolul trei filo$oful Celsus despre liderii bisericii: „Voi spuneţi basme de adormit copiii! "i nici măcar nu posedaţi arta de a le face să pară autenticeV Aţi modificat de 3+@ ori propriile voastre te#te! uneori chiar "i de mai multe ori! astfel înc t să curmaţi orice obiecţii care vi s+ar putea aduce0. Ge#tul afirmă că 6a$ăr l+a stri)at pe Iisus înainte de „învierea sa0! ceea ce arată că nu era cu adevărat mort din punct de vedere fi$ic.ibliei. *n ca$ul meu nu s+a aprins un foc! ci a fost o e#plo$ie nuclearăF Scopul Gantrei este de a reali$a în mod controlat acest proces! dar sunt ca$uri în care procesul necontrolat oferă e#perienţe mult mai intense! deopotrivă e#treme "i iluminatorii. /acă întrebi un om obi"nuit! acesta îţi va spune probabil că :atei! :arcu! 6uca "i Ioan au fost discipoli ai lui Iisus. Se pare că ace"tia cuno"teau povestea de la un oficial din Ale#andria. ?? . :anuscrisul mai face anumite alu$ii din care re$ultă că Iisus s+ar fi an)renat în anumite practici homose#uale cu „t nărul bo)at0 menţionat de 9van)helia după :arcu. Ceea ce doresc să sublinie$ este altceva: că ierarhia cre"tină "i+a în"elat "i "i+a minţit credincio"ii de la bun început.c mpul ener)etic al omului! a"a cum s+a înt mplat în ca$ul meu între anii &''(+&''&! este posibil ca ea să dea peste cap echilibrul său mental! emoţional "i spiritual! uneori chiar fi$ic! dacă omul respectiv nu "tie să îi controle$e puterea. Scrisoarea episcopului Clement repre$intă un răspuns adresat unui cre"tin care a fost foarte tulburat după ce a au$it relatarea de mai sus referitoare la Iisus! povestită de un )rup de )nostici numit Carpocrates. <iecare are dreptul să î"i trăiască viaţa a"a cum crede! at t timp c t ale)erea îi aparţine cu adevărat. Drocesul de stimulare a ener)iei 2undalini este descris ca „aprinderea focului interior0. *n anul &'4?! la o mănăstire din :ar Saba! la est de Ierusalim! s+a descoperit un manuscris în care se preci$ea$ă că povestea lui Iisus a fost rescrisă de . Chiar dacă ace"tia ar aduce ar)umente care să demonstre$e falsul! el nu trebuie să recunoască de cine este scrisă 9van)helia secretă! ci trebuie să ne)e! chiar dacă se află sub 8urăm nt. Iată ce spune scrisoarea despre cei care pun în discuţie ortodo#ia oficială: „Chiar dacă ace"tia ar rosti un adevăr! cel care iube"te Adevărul nu trebuie să fie de acord cu ei. *n realitate! e#istă numeroase alte te#te! chiar mai autentice dec t cele oficiale! care sunt cuprinse în „Cartea Sf ntă0. Căci nu toate lucrurile adevărate trebuie recunoscute faţă de oameni0. /ocumentul a fost descoperit de un american! :orton Smith! profesor de Istorie Antică la %niversitatea Columbia! "i includea te#tul unei scrisori adresată de episcopul Clement din Ale#andria! unul din primii părinţi ai bisericii! unui cole) pe nume Geodor. Acesta face referiri la anumite detalii ale iniţierilor din "colile misterelor "i relatea$ă învierea lui 6a$ăr de către Iisus. %n alt aspect al farsei se referă la scrierea . /upă tre$irea lui 2undalini. -umai aceste te#te sunt recunoscute oficial de biserică! care face deosebirea între ele "i nenumăratele variante "i copii care au urmat. /oresc să sublinie$ că eu nu condamn homose#ualitatea. :anuscrisul revelea$ă de asemenea un fra)ment necunoscut din 9van)helia după :arcu! care a fost suprimat de biserică.iserică ori de c te ori aceasta a considerat că este ca$ul! pentru a+"i servi propriile interese. Satani"tii folosesc se#ul ca parte inte)rantă din ritualurile lor! dar utili$ea$ă această forţă creatoare uria"ă în scopuri oribile. Acestea au fost însă respinse! distruse sau rescrise! astfel înc t să corespundă liniei oficiale. 9van)heliile "i celelalte cărţi ale . 9l nu trebuie să îi susţină niciodată. *n e)ală măsură! ea poate fi folosită însă pentru eliberarea fiinţei! ceea ce e#plică obsesia cre"tinismului de transformare a se#ului într+o e#perienţă murdară! imorală "i )eneratoare de vinovăţie! astfel înc t să de$echilibre$e sau să suprime ener)ia 2undalini "i să deconecte$e oamenii de la nivelele cosmice ale sinelui lor. Aceasta este impresia )enerală pe care o au oamenii! încura8ată tacit de biserică! dar ea nu este reală! "i nici chiar biserica nu susţine în mod oficial a"a ceva.ibliei sunt scrise de clanul Diso în colaborare cu Dliniu. omul capătă acces la o ener)ie nelimitată "i e#trem de puternică! cu a8utorul căreia poate crea orice dore"te.

Drobabil că o traducere mai bună ar fi „pentru u$ul prostimii0.iblia! cartea care a permis secole la r nd controlul minţilor! lucru pe care îl reu"e"te de minune chiar "i la ora actuală. 9l a lucrat în această direcţie cu un alt „părinte0 al bisericii! bomba se#uală Au)ustin. . :area ma8oritate a cre"tinilor nu puteau înţele)e ce scrie în această . Se ba$au însă pe preoţi! care le spuneau ce trebuie "i ce nu trebuie să facă.abilon. Duterea oamenilor în robe ne)re a crescut enorm! în timp ce preoţimea babiloniană s+a mutat cu arme "i ba)a8e la 2oma. care înseamnă „de u$ curent0. Terome a devenit secretarul papei /amasus în anul 3?B "i a primit sarcina de a aduna diferitele te#te pentru a alcătui .iblie! căci era scrisă în latină! limbă pe care nu o mai înţele)eau.iblia Vul)ate a lui Terome a devenit unanim acceptată ca singura versiune oficială. .iblia în limba en)le$ă! lucru care a permis milioanelor de credincio"i să afle ce scria cu adevărat în te#tele cu a8utorul cărora preoţii i+au controlat "i i+au terori$at at ta vreme. <ără să mai a"tepte acordul papei! Conciliul a decis că: „/acă cineva î"i mărturise"te credinţa în fabuloasa poveste a pree#istenţei sufletelor! declar nd că urmea$ă monstruoasa doctrină ce re$ultă din ea! acesta trebuie e#comunicat0. Goţi cei care se abăteau chiar "i cu un milimetru de la doctrina oficială erau e#ecutaţi cu cru$ime! iar documentele lor erau distruse! e#act cum s+a înt mplat cu doctrina lui -imrod în . A re$ultat astfel o nouă versiune! o traducere din ebraică "i din )reacă! la care se adău)au pre8udecăţile lui Terome. Acceptarea teoriei reîncarnării ar fi diminuat puterea acestei mafii a paradisului "i a iadului de a+i speria pe oameni dacă nu fac ce spun ei. *ntre timp! cunoa"terea e$oterică aflată în circuitul public continua să fie retrasă de pretutindeni.Clement a sinteti$at în această fra$ă atitudinea pe care a avut+o <răţia "i acoliţii săi de+a lun)ul între)ii istorii. de la 0atin ?ulgata. 2eptilienii "i păpu"ile manevrate de ei nu doreau altceva dec t să cree$e o închisoare mentală "i emoţională! în afara căreia ar fi fost periculos să te aventure$i. Drintre ace"tia s+a numărat "i Geodosie! care a făcut din cre"tinism reli)ia oficială a imperiului! în anul 3?(. Ale)erea lor a fost susţinută de Conciliul din Carta)ina din anul 3'5! "i reconfirmată de papa Inocenţiu I o sută de ani mai t r$iu. *n anul 443! credinţa în reîncarnare a fost scoasă în afara le)ii de cel de+al doilea Sinod al Conciliului din Constantinopole sub influenţa împăratului Iustinian. ?' . Conciliul de la Grent din anul &4@4 a decretat că aceasta este sin)ura variantă acceptabilă de către catolici. Terome a redactat numai ce a considerat necesar din te#tele adunate! respin) ndu+le pe cele care nu corespundeau cre$ului adoptat la Conciliul din -iceea.iblia latină! limba oficială a 2omei. :area ma8oritate a credincio"ilor bisericii urmea$ă linia oficială a acesteia pentru că a"a au fost condiţionaţi să creadă! dar în interiorul acestor „reli)ii0 se ascund secte secrete care cunosc adevărul. Ace"tia sunt oamenii care au creat de la bun început reli)iile! care au scris "i au tradus . /upă Constantin cel :are au urmat alţi împăraţi! care au influenţat la r ndul lor cre$ul noii reli)ii care se e#tindea rapid. -u avem de+a face cu ni"te simpli psihopaţi însetaţi de putere! ci cu un plan calculat la rece de a domni prin teroare! priv ndu+i pe oameni de cunoa"tere! "i de adevărata viaţă. Versiunea sa este cunoscută sub numele de ?ulgate.ieţii oameniF Cei doi au e#aminat împreună &3 9van)helii! ' te#te referitoare la faptele "i la învăţăturile apostolilor! plus 3& de scrisori "i alte scrieri. :onstruoasa doctrină nu spunea altceva dec t că sufletul uman trăie"te de+a pururi! călătorind pe drumul etern al evoluţiei prin e#perienţă! "i că toţi suntem responsabili pentru acţiunile noastre din această viaţă fi$ică sau din orice viaţă viitoare. Terome "i Au)ustin au că$ut de acord că femeile sunt inferioare din punct de vedere moral "i spiritual "i că se#ul "i plăcerile lume"ti repre$intă o amă)ire diavolească ce îi împiedică pe bărbaţi să evolue$e pe calea spirituală. 9le sunt or)ani$aţii în interiorul altor or)ani$aţii! sau mai bine $is o sin)ură or)ani$aţie K<răţia reptilianăL în interiorul celorlalte. 9i au decis care dintre acestea erau „ortodo#e0 "i care trebuiau respinse. Au e#istat oameni condamnaţi "i uci"i pentru crima de a fi tradus .

că Diatra -ea)ră despre care se crede că a fost adusă la :ecca de Avraam era folosită iniţial pentru ritualurile pă) ne.dată în plus! ne putem da seama că rădăcinile mahomedanismului se află în reli)ia iudaică "i în cea cre"tină! deci implicit în cea babiloniană. *n această privinţă! lucrurile nu s+au schimbat prea mult p nă astă$i. /ictatura imperială a făcut loc dictaturii papale! iar în secolele care au urmat! 9uropa a devenit c mpul unor măceluri fără precedent. Să fie oare o simplă coincidenţă faptul că toate cele trei mari reli)ii actuale! închisori masive ale subcon"tientului colectiv! care au suprimat ener)ia feminină "i le+au oprimat pe femei! "i care au dat na"tere unor conflicte at t de s n)eroase! au provenit din aceea"i parte a lumii? Sau că aceste reli)ii monstruoase au fost create de oameni care au avut vi$iuni "i vedenii? :ahomed a afirmat că a avut vi$iunea sa în apropiere de pe"tera în care obi"nuia să se retra)ă. :usulmanii cred că Avraam a fost cel care a construit Naaba! morm ntul sf nt de la :ecca "i actualul loc de pelerina8 al musulmanilor din toată lumea. 1Mnn 1estcott! fondatorul . Dentru a completa trioul! au apărut musulmanii! ai căror clerici poartă la r ndul lor o bonetă în formă de craniu. 2e)ăsim din nou simbolismul <răţiei în „noua0 reli)ie.abilon! "i nu de „:oise0! care era doar un titlu folosit în "colile misterelor e)iptene. Ce poartă papa? . -ici chiar ve"mintele rituale nu diferă prea mult de cele antice.rdinului Eermetic al =olden /a7n! scrie în cartea sa! 8asonul magic. Simbolul săbiilor curbe încruci"ate repre$intă luna "i Venus! 6uceafărul de dimineaţă! termen folosit pentru a+l desemna pe 6ucifer. bonetă în formă de craniu! care simboli$ea$ă felul în care preoţii din "colile misterelor obi"nuiau să se radă pe cap. Culmea ironiei face ca termenul de islam să însemne a se preda sau a se abandona! iar cel de musulman să însemne „cel care se predă sau se abandonea$ă0. :usulmanii au acceptat ideea că :oise! re)ele /avid "i Iisus au fost profeţi divini trimi"i de acela"i /umne$eu unic "i atotputernic! de"i toţi trei erau invenţii ale <răţiei . /e aceea! musulmanii cei mai ortodoc"i pretind ca toţi cre"tinii "i evreii să se convertească la mahomedanism. . Venus era un alt nume al re)inei Semiramida. Islamul a fost creat de „profetul0 :ohamed K:ahometL! care a avut o „vi$iune0 în anul O&B. :usulmanii în"i"i consideră islamul o actuali$are a curentului spiritual iudeo+cre"tin! strămo"ul lor fiind acela"i Avraam despre care se spune că s+a născut în ora"ul sumerian %r! după care s+a îndreptat către 9)ipt.*n cele din urmă! în anul @&(! 2oma a fost prădată de vi$i)oţi! un popor )ermanic KarianL care a ocupat sudul <ranţei! dar la acea vreme . :ahomed a pretins că cel care l+a vi$itat s+a recomandat ca fiind faimosul Arhan)hel =abriel '( . 2eli)ia mo$aică "i cea cre"tină sunt invenţiile celor care au controlat dintotdeauna cunoa"terea secretă. De"terile "i locurile întunecate apare constant în le)endele supervedetelor reli)ioase "i ale $eilor solari de )enul lui :ithra sau Iisus. :itra papală este simbolul în formă de cap de pe"te al lui -imrod. /e fapt! acestea au fost scrise de leviţi după "ederea lor în . Dersona8ul cel mai influent era papa! iar acesta se afla sub controlul <răţiei . 6a fel ca "i reli)ia cre"tină! islamul a fost creat de acelea"i or)ani$aţii ale <răţiei! cu scopul de a sub8u)a! de a divide "i de a controla. Doate cele mai s n)eroase conflicte din istorie au re$ultat din dorinţa musulmanilor! cre"tinilor "i evreilor de a+"i impune reciproc credinţele! de"i toate au provenit din aceea"i sursă "i prin aceea"i manipulareF *n vi$iunea musulmanilor! /umne$eul islamic Allah este acela"i /umne$eu ca "i cel iudeo+cre"tin! Iehova. Cartea lor sf ntă! Coranul! chipurile inspirată de /umne$eu! îl menţionea$ă pe Iisus în '3 de versete "i îl tratea$ă ca pe un om în viaţă.iserica 2omană avea de8a o influenţă at t de mare asupra populaţiei înc t atunci c nd împăraţii au dat bir cu fu)iţii! locul lor a fost preluat de papă. *n realitate! faimosul cult al Dietrei -e)re era practicat de8a în templele pă) ne ale $eiţei Semiramida. :ahomed a fost ultimul profet! fiind considerat de musulmani ca fiind cel mai autentic.abiloniene.abiloniene. Coranul este cartea sf ntă a islamului! dar musulmanii acceptă inclusiv Dentateuhul! cele cinci cărţi din Vechiul Gestament atribuite lui :oise. Aspectele cele mai ri)ide ale ritualurilor iudaice "i cre"tine sunt aproape similare! lucru de înţeles! căci provin din aceea"i sursă. Germenul lor! Tihad! înseamnă „ră$boiul sf nt0 pe care au datoria să+l declan"e$e musulmanii împotriva tuturor celor care nu acceptă cre$ul lui :ahomed.

:ormonii sunt o creaţie inte)rală a <răţiei. Goate aceste reli)ii nu au alt scop dec t acela de a controla populaţia! de a crea conflicte între oameni "i de a divi$a masele. . Ceea ce a urmat după această vi$ită a lui „=abriel0 a fost o baie de s n)e fără precedent! căci :ahomed "i succesorii săi au încercat să impună restului lumii cre$ul lor. Acesta este ora"ul mormon de unde sunt orchestrate pro)ramele de control al minţii ale acestei reli)ii! asupra cărora voi insista în alt capitol.ccident "i naţiunile islamice prin provocarea unei fracturi între lumea iudeo+cre"tină "i cea musulmană. Islamul este o altă "coală a misterelor! te#tele sale fiind scrise într+un cod e$oteric! pe care masele lar)i trebuiau să îl înţelea)ă într+un mod literal. . De c nd se afla în starea sa hipnotică sau de transă! „=abriel0 i+a dat un mesa8 pe care trebuia să+l reţină "i să+l recite. :embrii acesteia se închină /umne$eului m nios al evreilor! Iehova! iar fondatorul sectei a fost pedofilul Charles Ga$e 2ussell! un francmason de ran) înalt. /e"i nu "tie nimeni cum a arătat echipa lui Iisus! oamenii au vi$iuni frecvente cu persona8e biblice care invariabil le apar e#act a"a cum sunt pre$entate ele în ilustraţiile epocii.iblie! după care "i+a pierdut cuno"tinţa "i a intrat într+o stare de transă. 1illiam Cooper! un fost ofiţer operativ în Serviciile Secrete -avale ale S%A! afirmă că a vă$ut documente secrete care atestă că '& . Cei doi piloni ai acestei reli)ii erau Smith "i un alt individ pe nume . Celor care au vi$iuni biblice li se permite să construiască altare "i biserici în locurile respective! în timp ce cei care au altfel de vi$iuni sunt condamnaţi ca unelte ale diavolului.iserica :ormonă sau! mai simplu! .iserica lui Iisus Christos a Sfinţilor din %rmă! a fost fondată de Toseph Smith! care a pretins că a primit în anul &?B3 vi$ita unui „în)er0 pe nume :oroni.anca 2othschild din S%A! numită Nuhn! 6oeb and CompanM! cea care a finanţat 2evoluţia Sovietică "i ambele tabere din timpul Drimului 2ă$boi :ondial. Aceste $aruri erau folosite într+un loc sf nt al "colii misterelor numit Gabernaclu. Goate cele trei reli)ii conduc la aceea"i stare de spirit! controlată de aceia"i reptilieni. :ahomed susţine că atunci c nd s+a tre$it! mesa8ul se afla înscris în inima sa. A"a s+a născut Cartea :ormonilor! apărută doi ani mai t r$iu! iar adepţii săi au devenit cunoscuţi sub numele de . Smith a afirmat că tăbliţele de aur erau scrise în limba e)ipteană reformată. . altă reli)ie născută în urma unei „vi$iuni0 a fost cea a mormonilor! care se inte)rea$ă perfect în planurile <răţiei! la fel ca "i celelalte reli)ii.i+au creat comunităţi numite St lpii Sionului KSion J Sun J soareL "i în cele din urmă s+au stabilit în Salt 6aHe CitM! %tah. *n secolele care au urmat au e#istat momente în care fra)mente din această cunoa"tere e$oterică au putut a8un)e p nă la publicul lar)! fiind de$văluite de liderii musulmani mai luminaţi! lucru care e#plică apariţia societăţilor avansate "i "tiinţifice care au fost create de musulmani în Spania "i .a)dad. . altă sectă ba$ată pe controlul minţii "i născută din iudeo+cre"tinism este cea intitulată :artorii lui Iehova. 9i recunosc . Islamul nu se opune iudaismului "i cre"tinismului. 6ui Smith i s+a revelat locul unde erau ascunse tăbliţele de aur! iar în anul &?B5 el le+a tradus în en)le$ă! cu a8utorul a două „pietre ma)ice0! %rim "i Ghummim.ri)ham [oun). Am ndoi erau francmasoni de ran) înalt din lo8a cheie -e7 [orH. Acesta i+ar fi spus de e#istenţa unei cărţi alcătuită din tăbliţe de aur care conţine: „9van)helia eternă în inte)ralitatea ei0 "i „o relatare despre cei care au locuit anterior pe acest continent "i despre sursele din care au provenit ei0.din . %n aspect cheie al A)endei moderne a <răţiei constă în stimularea conflictului dintre .iblia! dar susţin că te#tele produse de Smith sunt de ori)ine divină. /e fapt! %rim "i Ghummim erau numele folosite de preoţii leviţi pentru a desemna $arurile divinatorii! cu a8utorul cărora făceau profeţii pe care re)ii Israelului le urmau cu sfinţenie. Vi$iunile <ecioarei :aria care au urmat de+a lun)ul secolelor! întărind credinţa în cultul cre"tin! au urmat un tipar similar.iserica :ormonă! apărută în anul &?3(. 9ste ciudat cum toate aceste reli)ii au apărut ca urmare a unor vi$iuni subiective! urmate de apariţia unor do)me e#treme "i autocrate! ba$ate pe teamă! îndoctrinare "i manipulare. 9#pansiunea noii secte a fost susţinută financiar de . A apărut astfel o altă reli)ie născută din aceea"i sursă "i o altă sursă de perpetuare a mitului lui Iisus.

de către „celţii0 arieni numiţi lombar$i! care au adus cu ei un aflu# de s n)e nordic dinspre =ermania.a.anca a creat astfel bani din nimic "i acum insistă să o plăte"ti pentru acest serviciu. Ca#itolul 8 . Acest sistem a fost folosit încă din timpul . Sfera lor de operaţiuni s+a e#tins din nordul Italiei către =enova! apoi către 6ombardia! a8un) nd în sf r"it în 9lveţia. -ordul Italiei sau 6ombardia a fost invadat în secolul IV e. 2eptilo+arienii din Veneţia au făcut căsătorii din interes! "i+au cumpărat titluri sau pur "i simplu au inventat unele.ăncii :ondiale! al <ondului :onetar Internaţional! al . %n lucru este cert: rasa umană a fost într+adevăr manipulată prin intermediul reli)iei "i al satanismului. *n consecinţă! în 8urul anului &&5&! au devenit cunoscuţi în 9uropa sub numele de „-obilimea nea)ră0. /acă altcineva ar îndră$ni să facă acela"i lucru! autorităţile l+ar aresta pentru fraudă! dar băncile au dreptul le)al să opere$e în acest fel.Rule Britannia *n primele secole ale erei noastre! pe măsură ce reli)iile se răsp ndeau tot mai mult în r ndul maselor populare! control ndu+le din ce în ce mai puternic! e#pansiunea <răţiei .abiloniene s+a accelerat simultan pe frontul politic "i pe cel financiar. Ace"ti fenicieni au devenit astfel cunoscuţi sub numele de veneţieni. %na din metodele favorite pe care le+au aplicat a fost falimentarea oricărei persoane! companii sau ţări care li se opunea.abiloniene pe care îl re)ăsim în toate epocile "i culturile! ceea ce i+a permis acesteia să controle$e la ora actuală averea între)ii planete. 9i spri8ineau o ţară atunci c nd aveau interes! dar nu se sfiau să o distru)ă dacă aceasta corespundea A)endei lor. Cuv ntul lombard este încă lar) folosit în industria financiară! iar una din stră$ile cele mai faimoase din centrul financiar al lumii! CitM din 6ondra! este 6ombard Street. /e fapt! <răţia chiar este alcătuită din re)i! re)ine "i oamenii politiciF „.abiloniene! fenicienii+veneţienii "i+a e#tins continuu bo)ăţia "i puterea prin asasinate! ră$boaie! piraterie "i manipularea prin toate mi8loacele a comerţului "i a banilor. <răţia a a8uns să controle$e astă$i între)ul sistem bancar "i comercial mondial prin intermediul băncilor centrale! al . Atunci c nd te duci la bancă să ceri un împrumut! aceasta nu tipăre"te nici măcar o sin)ură bancnotă "i nu emite nici o monedă. Duţini au fost cei care au îndră$nit vreodată să+l conteste! căci <răţia care a conceput acest sistem i+a controlat de la bun început pe re)i! re)ine "i oamenii politici! care l+au impus cu forţa maselor lar)i.n.r)ani$aţiei :ondiale a Comerţului! al .landa.d. Got ce face funcţionarul din spatele )hi"eului este să îţi treacă în cont mărimea împrumutului! "i încep nd din acel moment începi să plăte"ti dob n$i la o cifră aflată pe ecranul unui calculator. Sin)ura chestiune care mai răm ne de demonstrat este dacă cei care s+au aflat în spatele acestei manipulări au fost e#tratere"trii. Sub tutela <răţiei .m. :embrii acestei populaţii erau adoratori ai cultului lui -imrod. Ca întotdeauna în istorie! fenicienii Ksau mai bine $is reptilo+fenicieniiL au devenit aristocraţia conducătoare. .abilonului "i s+a e#tins de+a lun)ul mileniilor.ăncii pentru Investiţii Internaţionale ". :ai t r$iu! ei au fost absorbiţi de un alt popor arian! 'B . 9i "i+au construit un imperiu maritim "i financiar puternic! care avea la ba$ă împrumutarea unor bani care nu e#istau "i perceperea de dob n$i în schimbul lor.anii0 creaţi în acest fel sunt cunoscuţi sub numele de bani FfiatG Kde la fra$a biblică „<acă+seF0L. /acă )ăsiţi o asemănare între această metodă "i ceea ce se înt mplă în sistemul )lobal actual! e bine să "tiţi că e#istă un motiv întemeiat pentru acest lucru.e#tratere"trii le+au spus autorităţilor S%A că ei au fost cei care au manipulat rasa umană prin intermediul reli)iei! satanismului! vră8itoriei! ma)iei "i ocultismului. Vitală pentru această e#pansiune s+a dovedit a fi o ramură de reptilieni pur+s n)e "i cu s n)e încruci"at! care s+a instalat de+a lun)ul secolelor în -oua Groia I 6ondra! trec nd prin Italia! 9lveţia! =ermania "i . Gotul a început pe timpul fenicienilor c nd! după numeroase mi)raţii! această populaţie a sf r"it prin a se instala în anul @OO în nordul Italiei! în localitatea care va deveni mai t r$iu Veneţia. Această schemă financiară repre$intă un alt secret al <răţiei .

oniface! a fost numit Arhiepiscop de CanteburMF -obilimea -ea)ră a controlat de la bun început . 9#istă o distincţie între titlul de conte specific altor aristocraţii $count' "i cel de conte en)le$ $earl'.iserica An)liei! iar una dintre cele mai active repre$entante actuale ale ei! re)ina An)liei 9li$abeta a II+a! este considerată încă "eful oficial al . Gr. 6iniile )enealo)ice ale -obilimii -e)re sunt linii reptiliene pur+s n)e "i cu s n)e încruci"at! care aparţin în totalitate <răţiei .abiloniană "i+a lansat planul de preluare a controlului în întrea)a 9uropă. Dotrivit vechii scheme! -obilimea -ea)ră s+a încruci"at prin alianţe matrimoniale cu familiile aristocratice britanice! "i+a acordat sin)ură titluri sau "i le+a inventat pur "i simplu. -obilimea -ea)ră a stabilit relaţii apropiate cu liniile )enealo)ice din :area .ritanică de 1indsor. 9le au preluat fr iele puterii în 9uropa! duc nd mai departe A)enda reptilienilor.rania K. /in 2upert s+au tras casele Eesse+/armstadt "i Eesse+Cassal! ducii de 6u#embour)! . 9lveţia a rămas p nă astă$i un nucleu financiar e#trem de important al <răţiei. Vă puteţi da seama că aristocraţia en)le$ă "i monarhii care au condus An)lia au fost de fapt membri ai -obilimii -e)re. Clanul SavoM Kal cărui nume l+a preluat faimosul hotel londone$L a condus Italia între anii &&@O "i &'@4! iar familia 9stes a condus re)iunea <errara de la &&(( "i p nă în anul &?O(! c nd Italia s+a unificat. /in această po$iţie! noul conte de 2ichmond a aran8at o serie de alte căsătorii între -obilimea -ea)ră "i aristocraţia en)le$ă.rientul *ndepărtat odată cu călătoriile veneţianului :arco Dolo! despre care am avea mult mai multe de spus dec t este dispusă să recunoască istoria oficială. Goate aceste case re)ale practică satanismul "i sunt m nă în m nă cu francmasoneria "i cu alte societăţi secrete ale 9litei. -obilimea scoţiană! clanurile "i familiile && -.abiloniene.ldenbour).ritanii: clanul SavoM "i clanul 9stes. 9lveţia este principalul centru financiar al oamenilor care creea$ă ră$boaiele! a"a că este normal ca ace"tia să se asi)ure că ea nu va fi implicată.ritanie! care s+au ascuns de altfel în spatele inva$iei unei alte ramuri a „familiei0 lor din anul &(OO! norman$ii lui 1ilhelm Cuceritorul "i clanul St Clair! o familie de sor)inte viHin)ă.isericii. <ondatorii caselor re)ale europene! multe din ele active "i la ora actuală! au fost 2upert! conte de -assau! "i Christian! conte de .attenber)+ii Kdeveniţi ulterior :ountbatten+iL! Drinţii de .landei. Alte linii )enealo)ice reptiliene ale -obilimii -e)re i+au inclus pe ducii de -ormandia Kprecum 1ilhelm Cuceritorul! de unde "i spri8inul acordat de ei acestuia "i clanului St ClairL! pe Sa#a+Cobur)+i Ko altă casă înrudită cu 1indsor+iiL "i pe Dlanta)eneţi! din care au re$ultat monarhiile Gudor "i Stuart ale An)liei. /in Christian s+au tras re)ii /anemarcei "i -orve)iei! casa Schles7i)+Eolstein "i clanul de Eanovra KEanoverL! care aveau să devină re)i ai An)liei. 9leanor! fiica lui Deter! cel de+al nouălea conte de SavoM s+a măritat cu re)ele en)le$ Eenric al III+lea.francii! de la care se tra)e numele <ranţei. Vedeţi c t de simplă devine istoria atunci c nd cuno"ti A)enda? Secole la r nd! Veneţia a rămas nucleul liniilor )enealo)ice reptiliene! care au continuat să se e#tindă pornind de aici către . /ouă familii au fost cu deosebire importante în acest asalt al -obilimii -e)re asupra :arii . '3 . Cei doi au trăit în secolele AI+AII! în perioada în care -obilimea -ea)ră><răţia . Deter SavoM contele -obilimii -e)re a primit astfel proprietăţi întinse în An)lia de la socrul său! re)ele An)liei! inclusiv titlul de Conte en)le$&& de 2ichmond. A"a se e#plică de ce această ţară nu este atacată "i nu ia niciodată parte la ră$boaie! chiar dacă toate celelalte ţări de la )raniţele sale sunt implicate într+un conflict. S+a a8uns p nă acolo înc t fratele său mai mic! . Ca "i în $ilele noastre! ace"ti reptilieni "i marionetele pe care le controlea$ă arătau la fel ca oamenii! cu diferenţa că erau controlaţi de o forţă interioară ce opera în conformitate cu o A)endă pe termen lun). 9#istă nenumărate e#emple ale felului în care s+a infiltrat -obilimea -ea)ră! prelu nd controlul asupra An)liei. De scurt! au e#istat mai multe ramuri ale aceleia"i rase albe! conduse însă inevitabil de acelea"i familii reptilo+ariene! fără ca marea ma8oritate a populaţiei să "tie de e#istenţa lor.ran)eL "i -assau! precum "i re)ii . /in Eanover+i a derivat mai t r$iu actuala casă de 1indsor. 6a ora actuală! familiile re)ale care au supravieţuit în 9uropa sunt succesoarele acestei -obilimi -e)re! inclusiv Casa .

otha "i+a manifestat indi)narea "i a refu$at să intre în 8oc. Goate aceste familii se luptă între ele pentru bani "i putere "i mulţi din membrii lor nu+ "i dau seama cine sunt "i cine îi controlea$ă! dar în realitate sunt aceia"i reptilieni+AnunnaHi răma"i din vechime! care se re)ăsesc invariabil în toate po$iţiile re)alităţii! puterii politice "i reli)ioase. <amilia A)nelli! proprietara colosului industrial care produce automobile <iat Kvă mai amintiţi de banii „fiat0?L este o altă linie )enealo)ică din r ndul -obilimii -e)re. :i+a spus că în timpul pre"edinţiei sale i s+a cerut să primească o dele)aţie a ramurii en)le$e a 2othschild+ilor în ora"ul Cape Go7n. 1indsor+ii sunt reptilieni pur+s n)e "i "tiu foarte bine acest lucru. Goţi sunt reptilieni care î"i schimbă forma! ascun$ ndu+se sub înfăţi"ări omene"ti.anco a devenit cunoscută sub numele de 1arbur). . Aceea"i familie l+a sponsori$at pe artistul 6eonardo da Vinci! un iniţiat de ran) înalt al reţelei de societăţi secrete europene. Influenţa -obilimii -e)re s+a e#tins în nord către =ermania! aceasta fiind sursa din care a derivat mai t r$iu Casa de 1indsor! actuala familie re)ală britanică.otha! pre"edintele Africii de Sud în anii P?(! care dorea să+mi ofere informaţii referitoare la cine conduce cu adevărat acea ţară.abiloniană. . 2othschild+$ii erau cunoscuţi iniţial sub numele de . Ace"ti bani au fost într+adevăr locali$aţi recent în băncile elveţiene! fiind furaţi de la evreii care au pătimit at ta în timpul dictaturii lui Eitler. /acă doriţi să aflaţi cum ) nde"te "i ce face „st n)a0 politică! cel mai bine este să aflaţi cum ) nde"te "i ce face „dreapta0 politică. Voi oferi în cur nd mai multe e#plicaţii pe mar)inea acestui subiect. *n anul &''?! ţineam un turneu de conferinţe în Africa de Sud. <aimosul său desen al omului din interiorul cercului este o ilustrare a )eometriei sacre a măsurii de aur! folosită la construcţia tuturor locurilor sacre de pe planeta noastră. :ulte din marile familii financiare "i din lumea afacerilor celebre la ora actuală fac parte din -obilimea -ea)ră "i implicit din <răţia . 9#plicaţia pentru care da Vinci a putut pre$ice c teva din direcţiile viitoare ale tehnolo)iei este c t se poate de simplă: el avea acces la o cunoa"tere care le era refu$ată marii ma8orităţi a oamenilor.aristocratice conducătoare! precum St Clair! .1. Am fost invitat la o înt lnire privată cu D. A"a se e#plică de ce această familie controlea$ă practic Italia! dict nd )uvernelor ţării după cum dore"te. Asta cred ei în realitate despre poporul evreu! de"i o e#punere a acestei familii ar însemna să fii numit „antisemit0 at t de evrei! care nu "tiu în ce fel sunt manipulaţi! c t "i de acei „radicali+roboţi0 at t de severi cu alţii! dar de indul)enţi cu ei în"i"i! cunoscuţi "i sub numele de st n)a politică. /e pildă! dinastia bancherilor 1arbur) repre$intă o ramură a familiei Abraham del . altă familie e#trem de puternică din r ndul -obilimii -e)re veneţiene a fost familia :edici. /e la ră$boi "i p nă în pre$ent! 2othschild+$ii i+au împrumutat în repetate r nduri! făc nd avere de pe urma dob n$ilor percepute. . Vă asi)ur că este acela"i lucru. 9i au fost cei care au sponsori$at călătoria lui Cristofor Columb! în urma căruia acesta a „descoperit0 America. A"a se e#plică de ce au devenit bancherii lui Eitler! la fel ca "i alte familii reptilo+ariene precum 2othschild. D nă c nd "i+au schimbat numele în anul &'&5! această familie s+a numit Casa de Sa#a+Cobur)+=otha! o linie re)ală )ermană care se tra)e din -obilimea -ea)ră veneţiană "i lombardă! cu rădăcinile în . *n timpul înt lnirii! oaspeţii i+au spus că banii care le+au aparţinut c ndva evreilor )ermani se află depo$itaţi în băncile elveţiene! fiind disponibili pentru investiţii în Africa de Sud! dacă se înţele)eau asupra ratei dob n$ii. /in c nd în c nd! familiile 9litei <răţiei î"i schimbă '@ .abilon.ruce "i altele! fac "i ele parte inte)rantă din -obilimea -ea)ră! adică din r ndul liniilor )enealo)ice reptilo+ariene străvechi! de"i într+o formă mai puţin transparentă. C nd -obilimea -ea)ră s+a e#tins în =ermania! familia veneţiană del . /e"i pretind că sunt evrei! 1arbur)+ii sunt de fapt o linie )enealo)ică reptilo+ariană.ranco! cea mai mare familie de bancheri din Veneţia pe vremea c nd ora"ul se afla la apo)eul puterii "i influenţei sale.auer! una din cele mai faimoase familii oculte din =ermania 9vului :ediu! iar ori)inea lor nu are nimic de+a face cu Israelul! ci cu :unţii Cauca$.

vreme! -obilimea -ea)ră "i+a stabilit capitala la Amsterdam.abilon! reptilieni oper nd în principal Kdar nu e#clusivL prin intermediul rasei albe.anca An)liei.rania a debarcat în An)lia! adică în . :embrii acesteia se coordonea$ă între ei prin diferitele lor ramuri aflate într+o ţară sau alta! pentru a afla imediat dacă cineva îndră$ne"te să se ) ndească măcar la o încălcare a consemnului! pentru a+l strivi apoi din punct de vedere economic "i politic. Imediat după acest moment! elita conducătoare reptilo+ariană din Amsterdam s+a mutat la 6ondra! pentru a se reuni cu ceilalţi reptilo+arieni stabiliţi aici Kunii dintre ei cu mii de ani înainteL. %nii se tră)eau din fenicieni+veneţieni! iar alţii erau Hha$ari arieni din :unţii Cauca$! unde strămo"ii lor s+au convertit în masă la iudaism în secolul VIII. :otivul pentru care nu introduc acest sistem infinit mai simplu este că )uvernele lor sunt controlate de aceea"i instituţie care controlea$ă "i băncile: <răţia . Drincipalul mecanism de coordonare între băncile centrale interconectate este .rania a fost urcat prin manipulare pe tronul An)liei. -u este de mirare că intrarea în CitM+ul londone$ este marcată astă$i de statui ale unor reptile înaripate care ţin în m ini scuturi albe cu o cruce ro"ie pe ele! străvechiul simbol arian al soarelui! dar "i simbolul mai recent al ro$i+crucienilor sau =ra+al+ului sumerian! repre$entaţi de acelea"i linii )enealo)ice reptiliene. Cei care au preluat conducerea în Amsterdam erau succesorii ma)icienilor ne)ri din .Ch. Abia după acest moment au putut fi convin"i "i en)le$ii să înceapă să se stabilească în Africa de Sud! scop în are au început un ră$boi cu olande$ii de acolo! a"a+numiţii bari! pentru a prelua controlul asupra ţării. Acestea erau: . /ar adevărata bi8uterie a coroanei a fost . 9vident! )uvernele "i+ar putea crea! dacă ar dori! propriii bani! fără să plătească dob n$i e#orbitante cartelului privat al băncilor internaţionale. :ulţi dintre ei au pretins că sunt evrei fără să fie în realitate! căci erau de fapt linii )enealo)ice ariene ce au călătorit pe diferite rute. 1ilhelm de .anca din Suedia K&OO&L. Doporul olande$ a fost convins să înceapă să se stabilească în Africa de Sud în perioada în care -obilimea -ea)ră "i+a avut ba$a la Amsterdam. Aceste bănci aveau drept scop să împrumute diferitelor )uverne bani care nu e#istau! percep ndu+le în schimb dob n$i Kplătite în ultimă instanţă de populaţie! sub formă de impo$iteL. .anca de Investiţii Internaţionale! cu sediul la '4 . Cu c t datoriile naţionale erau mai mari! cu at t mai mare devenea dob nda "i nivelul de impo$itare a populaţiei.rania în portul . Alte bănci centrale fuseseră de8a create de diferitele ramuri ale -obilimii -e)re reptilo+ariene. *nţele)eţi mecanismul? Am fost du"i de nas! dra)ii mei! "i a sosit timpul să ne tre$im. 1ilhelm de . pentru a crea -oua Groia.ăncii An)liei! iar -obilimea -ea)ră! împreună cu aristocraţia reptilo+ ariană de8a stabilită de secole în An)lia! au pus ba$ele CitM+ului financiar din 6ondra! care avea să devină centrul financiar al lumii! po$iţie pe care "i+o păstrea$ă "i la ora actuală. Ambele populaţii erau în realitate pioni într+un 8oc pe care nu îl înţele)eau! "i pe care succesorii lor l+au înţeles încă "i mai puţin.rania a devenit re)ele 1illiam III al An)liei prin căsătoria sa cu re)ina :arM. 6ondra a devenit astfel în "i mai mare măsură epicentrul operaţiunilor lor din ce în ce mai )lobale.rutus a debarcat în anul &&(3 î. Ceea ce numim astă$i iudaism nu este dec t o refle#ie a reli)iei babiloniene a soarelui! lucru valabil "i în ca$ul cre"tinismului. *n anul &O?'! un membru al -obilimii -e)re pe nume 1ilhelm de . Vom discuta mai amănunţit despre acest subiect mai t r$iu.abiloniană.ri#ham! pentru a comemora sosirea sa în apropiere de acest loc. Chiar "i a$i mai e#istă o statuie a lui 1ilhelm de . Gratamentul )rotesc la care i+a supus pe irlande$i avea să conducă la secole între)i de revoltă "i amărăciune în această ţară! sentimente care continuă p nă astă$i.anca din Eambur) K&O&'L "i .arat+land! în anul &O??! în apropiere de GorbaM! locul în care troianul . *n anul &O'@! 1illiam a semnat documentul de înfiinţare a . 1ilhelm era un adept al artelor e$oterice! iar medicul său! Tohann Sche7eit$er! cunoscut "i sub numele de Eelvetius! pretindea că era alchimist "i că a reu"it să transforme plumbul în aur.numele! pentru a se asi)ura că marea ma8oritate a oamenilor nu+"i vor da seama că acelea"i linii )enealo)ice deţin puterea în toate momentele istoriei.anca din Amsterdam K&O('L! .

rania ar putea fi numită >hoMs >ho al 9litei reptilo+ariano+feniciene.ru)es! adică din . <amilia Cavendish î"i are sediul la Chats7orth Eouse din /erbMshire! fiind la ora actuală o atracţie turistă.rania pe tronul en)le$ a fost susţinută "i de aristocraţia reptilo+ariană scoţiană! din care se tră)eau multe din liniile )enealo)ice. C nd acesta a murit în timpul celui de+Al /oilea 2ă$boi :ondial "i Nathleen "i+a cerut dreptul la mo"tenire! ea a suferit un „accident0 de avion "i "i+a pierdut viaţa.ruce "i St Clair erau reptilieni. . Tames . <enicienii s+au stabilit în Scoţia cu mii de ani înainte de Christos! dar c teva din cele mai faimoase linii )enealo)ice „scoţiene0 au venit ulterior din nordul <ranţei "i . . <amiliile scoţiene clasice precum Ste7art! Seton! Eamilton! Campbell! /ou)las! :ont)omerM! .la$onul familiei Cavendish este o reptilă "i un "arpe.ritanice! îndrept nd+se către Abisinia! 9tiopia de astă$i! de unde a adus înapoi în 9uropa Kîn anul &553L un e#emplar rar din Cebra -agast.ruce! nobilul scoţian Tames . -umai /umne$eu "tie ce s+a petrecut aici de+a lun)ul secolelor Kla fel ca în ca$ul tuturor re"edinţelor acestor familii ale <răţieiL.ruce "i ale 9litei scoţiene! irlande$e "i )ale$e! dar "i din cele ale ramurilor reptilo+ariene )ermane.abiloniene! fiind înrudiţi cu 1ilhelm de .rania.el)ia! unul din centrele fundamentale ale <răţiei la ora actuală. 6a fel cum <răţia . <amilia NennedM repre$intă o altă linie )enealo)ică a 9litei! care se tra)e din re)ii irlande$i "i chiar dintr+o perioadă mai veche.ruce era francmason! membru al 6o8ei de pe Canon)ate Nil7innin) nr.ricare ar fi ori)inea acestora! cu si)uranţă se potrivesc foarte bine cu realitatea.abiloniană controlea$ă monarhiile prin simplul fapt că membrii săi alcătuiesc aceste monarhii! tot ea a creat partidele politice! at t cele de st n)a c t "i cele de dreapta sau centru. 6a nivelele cele mai înalte! toţii membrii de partid sunt reptilo+arieni sub diferite de)hi$ări.abilon! Asia :ică "i Cauca$! care "i+au croit drum prin întrea)a 9uropă. <amilia Cavendish a fu$ionat cu clanul NennedM din S%A c nd Nathleen! sora pre"edintelui Tohn <. 6a fel ca toate familiile re)ale din 9uropa! 1indsor+ii sunt repre$entanţi de frunte ai -obilimii -e)re "i ai <răţiei .=eneva! în 9lveţia. %nii erau reptilo+arieni! alţii nu. 6ista oamenilor care au contribuit la urcarea pe tron a lui 1ilhelm de . Am vi$itat acest loc "i mi s+a părut unul din cele mai întunecate pe care le+ am vă$ut vreodată. Goate repre$entau linii )enealo)ice provenite din Sumer! . /e pildă! radicalul Dartid 6iberal din :area .ritanie! actualmente transformat în Dartidul 6iberal+/emocrat! era cunoscut c ndva sub numele de Dartidul Veneţian.ruce of Ninnaird! a părăsit în anul &5O? Insulele . De lun)a listă a membrilor aristocraţiei feniciene Kpardon! britaniceL care au subscris la capitalul . Sosirea lui 1ilhelm de . /e"i populaţiile celor două ţări nu au "tiut niciodată acest lucru! bătăliile dintre scoţieni "i en)le$i nu au fost dec t conflicte între ramuri ale aceleia"i 9lite care se luptau între ele pentru supremaţie în vederea introducerii A)endei comune. Anna Campbell! contesă de .alliol! =raham! 6indsaM! Cameron "i ComMn au sosit în această perioadă. cartea sf ntă a etiopienilor! "i trei e#emplare din Cartea lui Enoh. Cu si)uranţă! familiile .B din 9dinbur)h! una din cele mai vechi din Scoţia. NennedM! s+a măritat cu mo"tenitorul averii /evonshire.ăncii An)liei Kscoţ nd apoi profituri uria"eL s+a numărat "i 1illiam Cavendish! duce de /evonshire! care a semnat "i invitaţia adresată lui 1ilhelm să devină re)e. V+aţi întrebat vreodată de ce par at t de diferiţi politicienii atunci c nd vorbesc în public! dar aplică e#act acelea"i politici atunci c nd a8un) la putere? *ntre)ul 8oc politic este o ilu$ie creată de ei. 6a &4( de ani de la sosirea lor în Scoţia! conduceau de8a această ţară.el)ia! în timpul domniei re)ilor scoţieni /avid I "i :alcolm IV! între anii &&B@ "i &&O4.ruce! a descins din linia lui 2obert de . %nul din cei mai faimo"i re)i scoţieni! 2obert the .alcarras "i Ar)Mll! a fost )uvernanta t nărului prinţ 1illiam! iar Archibald Campbell! primul duce de Ar)Mll! s+a aflat alături de acesta atunci c nd s+a îndreptat către 'O . A"a cum voi e#plica în continuare! sunt reptilieni care î"i schimbă forma. Actuala familie re)ală britanică! 1indsor+ii! poartă o parte din )enele lui 2obert the . %nul din descendenţii lui .

%na din descendentele Annei Campbell a fost TennM von 1estphalen! înrudită at t cu Campbell+ii c t "i cu ducii de Ar)Mll.rania pe tronul An)liei.ri de c te ori apare o po$iţie de putere care trebuie ocupată! este aleasă o persoană dintr+o linie )enealo)ică reptilo+ariană "i dacă aceasta nu s+a racordat de8a la con"tiinţa reptiliană prin intermediul societăţilor secrete! este invitată pe loc să intre în club! invitaţie pe care nimeni nu o respin)e vreodată.An)lia! în anul &O??! pentru a+l înlătura de la putere pe re)ele Tames II. Acela"i conte a fost ministrul apărării "i al afacerilor e#terne. Această lume a fost controlată încă din antichitate de acela i trib ce acţionea$ă din re)iunea inferioară a celei de+a @+a dimensiuni. 9ra membru al unei linii )enealo)ice ale <răţiei! motiv pentru care a "i primit rolul de frunta" al mar#ismului! sistem teoretic creat nu de el! ci pentru el. Se "tie precis care linii sunt mai predispuse să fie posedate de către reptilieni "i care nu. 9ste doar un e#emplu al le)ăturilor de rudenie dintre aceste linii )enealo)ice.lenheim Dalace! de l n)ă . . . :ama acestuia a fost fiica 6ordului Spencer Churchill! bunicul lui 1inston Churchill! iar sora sa s+a măritat cu ducele scoţian de Atholl. :embrii ei sunt înrudiţi cu Churchill+ii! iar 1inston Churchill s+a născut chiar în casa ancestrală a familiei! . 9a repre$intă planul pe termen lun) al acestui trib! "i implicit al reptilienilor! de a prelua controlul asupra planetei.inancial :imes'.((( de londone$i! silind două treimi din populaţia ora"ului să î"i părăsească locuinţele "i să fu)ă.alcarras îi includ "i pe 6indsaM "i Campbell. *n anul &OOO! pe data de B septembrie! a i$bucnit :arele Incendiu din 6ondra! care a distrus ora"ul "i care a fost pus pe seama unui brutar din Duddin) 6ane.#ford! ale cărei porţi sunt împodobite cu bla$onul familiei :arlborou)h! dominat de două reptile.ritanii în timpul ră$boiului. Churchill "tia e#act ce face atunci c nd a devenit primul ministru al :arii .rania.ritanice de o tiranie! ci a făcut parte din acel sistem care a creat iniţial tirania! d nd na"tere unui ră$boi în care ambele tabere au fost finanţate "i susţinute de aceia"i oameni. Acest sistem social a fost unul din cele mai eficiente instrumente de divi$are "i control al populaţiei )lobale prin intermediul fricii. Aceste evenimente s+ au petrecut în perioada în care se făceau planuri pentru aducerea pe tronul An)liei a lui 1ilhelm de .alcarras sunt înrudiţi cu vicontele Co7draM Kfamilia lui 1eetman Tohn Churchill Dearson! care controlea$ă . <amilia :arlborou)h! una din cele mai puternice familii aristocratice britanice! a 8ucat de asemenea un rol important în instalarea lui 1ilhelm de . 2obert 6indsaM! cel de+al &B+lea conte de .i cine credeţi că a '5 .alcarras! a devenit pre"edintele . :ama sa a fost o Cavendish! actualii duci de /evonshire! cu sediul la Chats7orth Eouse. A)enda reptiliană a continuat să evolue$e secol după secol.landa! multe ramuri ale liniilor )enealo)ice ale <răţiei s+au reunit la 6ondra Ksau -oua GroiaL pentru a crea un stat ma8or al operaţiunilor. 6iniile Ar)Mll+. Ima)inea sa creată de istoria oficială este o farsă. Spre e#emplu! în anul &OO4 a i$bucnit un ră$boi între olande$i "i britanici! iar :area Ciumă a ucis O?. Conţii moderni de . *ncruci"ările "i înrudirile dintre aceste linii )enealo)ice sunt interminabile. =raţie incendiului! în centrul 6ondrei a apărut un teren viran pe care "i+au putut construi noul centru financiar. Aceste linii )enealo)ice s+au încruci"at continuu între ele! ocup nd po$iţiile puterii politice "i economice de+a lun)ul secolelor! fi"ele lor )enetice fiind înre)istrate p nă în cele mai mici detalii. A" putea sta toată $iua să vă ofer detalii despre familiile 9litei reptilo+ariene "i despre felul în care s+au înrudit acestea pentru a prelua puterea în toate domeniile vieţii umane de+a lun)ul miilor de ani. C nd acesta a sosit din . TennM von 1estfalen a fost soţia lui Narl :ar#! clona <răţiei creată cu scopul precis de a da na"tere comunismului. A)enda are etape "i termene clar demarcate! lucru evident dacă anali$ăm preci$ia "i eficienţa incredibilă a fiecărei mi"cări a <răţiei! sub atenta suprave)here a nucleului interior care operea$ă în culise! de fapt chiar într+o altă dimensiune.ăncii -ational 1estminster! una din cele patru bănci de scont britanice "i director al companiei de asi)urări 2othschildUs Sun Alliance Assurance. 9l nu a salvat Insulele . *n treacăt fie spus! unul din motivele pentru care :ar# i+a condamnat pe evrei era faptul că el nu aparţinea acestei rase! contrar credinţei populare.

-ici vorbă.rice formă de control deschis! cum ar fi o dictatură! are o perioadă de viaţă limitată! căci mai devreme sau mai t r$iu va st rni o revoltă populară care o va elimina. Spre e#emplu! încă mai e#istă o vorbă care spune că 6ondra este „:ama Darlamentelor0.abiloniene sunt Darisul "i Vaticanul. . 6a prima vedere! am putea crede că reducerea dimensiunilor imperiilor europene la care asistăm la ora actuală Kinclusiv a Imperiului . %n om care crede că este liber nu se va pl n)e de sclavie.el)ia "i =ermania! au ocupat alte părţi din Africa. Alte două centre cheie ale <răţiei . De vremea c nd eram copil! m+am întrebat întotdeauna cum au reu"it c teva insule care abia pot fi vă$ute pe hartă să cree$e "i să conducă un imperiu mondial. *n timp ce aceste imperii păreau să se contracte! în special cel britanic! în urma lor a rămas o întrea)ă reţea de societăţi secrete! linii )enealo)ice "i structuri care deţin acum în m inile lor fr iele puterii! dar fără teama unei revolte din partea populaţiei! care nu "tie cine o controlea$ă de fapt. *n schimb! controlul invi$ibil sau sub acoperire! cel pe care nimeni nu îl poate vedea! identifica "i e#pune! poate continua la infinit! căci nimeni nu se revoltă împotriva unui sistem de a cărui e#istenţă nu "tie nimic.abiloniene cu sediul la 6ondra. Alte ramuri reptilo+ariene din ţări ca Spania! Dortu)alia! <ranţa! .ritanicL este sinonimă cu o reducere a influenţei reptilienilor.fost numit arhitect+"ef al noii 6ondre? -imeni altul dec t Sir Christopher 1ren! un iniţiat de ran) înalt al <răţiei. Astfel! toate relatările antice referitoare la reptilieni "i la ori)inile rasei albe au fost distruse sau ascunse în bibliotecile secrete ale <răţiei! cea mai mare fiind a Vaticanului.rania s+a născut :arele Imperiu . '? . Driviţi structurile )uvernamentale numite în bătaie de 8oc „democratice0! structura sistemului 8uridic! economic! a mass+mediei "i a celorlalte instituţii care e#istă în marea ma8oritate a ţărilor occidentale moderne. 2e)ele 6eopold al II+lea al . Ceea ce s+a înt mplat în ultimul secol în Africa! America de Sud! Asia! S%A "i Canada nu înseamnă altceva dec t o înlocuire a metodelor de control deschis cu altele! mai subtile! de control sub acoperire.ucHin)ham Dalace! sediul liniei )enealo)ice reptiliene cunoscută sub numele de 1indsor. Acum! motivele mi+au devenit evidente. .el)iei! un membru al liniei )enealo)ice reptiliene de 1indsor! numită Sa#a+Cobur)+=otha! a 8ucat un rol ma8or în ocuparea 9uropei "i în e#ploatarea Africii. ci un Imperiu al <răţiei .C. 9#istă o A)endă )lobală coordonată din CitM+ul londone$! care include centrul financiar cunoscut sub numele de :ila Dătrată&B "i acel perimetru de pe malul Gamisei care a8un)e p nă la Casa Darlamentului! sediul )uvernului "i cel al serviciilor secrete! inclusiv .ritanic. Aceste structuri au fost concepute pentru a da aparenţa libertăţii! &B Alu$ie la suprafaţa restr nsă a acestei re)iuni din 6ondra.ritanic continua să se e#tindă în cele două Americi! în Africa! Asia! China! Australia "i -oua Qeelandă! controlul <răţiei asupra lumii între)i devenea din ce în ce mai evident. Structura puterii )lobale este c t se poate de simplă. *n realitate! influenţa acestora a crescut "i mai mult. Să fie o simplă coincidenţă? Catedrala St Daul din 6ondra cu domul ei masiv! are două replici similare! una la Daris în <ranţa! "i alta la 1ashin)ton /.abiloniene din 2oma anticăL. 6a urma urmei! nici nu a fost un :are Imperiu Eritanic. 9i se )răbeau să scoată din circulaţia publică cunoa"terea e$oterică "i chiar amintirile "i înţele)erea adevăratei istorii. *n timp ce Imperiul . Spaniolii "i portu)he$ii au pus stăp nire pe America Centrală "i de Sud. /e unde a apărut modelul ori)inal al acestor structuri? /esi)ur! din 6ondra. Cre"tinismul nu a fost altceva dec t un instrument de eliminare a unor informaţii vitale pentru oameni.riunde se duceau reptilo+arienii! primul lor ) nd era să distru)ă cultura "i cunoa"terea nativilor. =uvernul britanic nu repre$intă dec t o acoperire a A)endei operată din acest perimetru cu valoare imobiliară ma#imă din CitM of 6ondon "i CitM of 1estminster. *n anii care au urmat sosirii lui 1ilhelm de . %na poartă numele de Danteon! iar cealaltă este Sediul Con)resului de pe Colina Capitoliului Knumită astfel după Colina Capitolină! o colină sacră a <răţiei .

*ntre altele! a controlat mass+media prin intermediul mai multor directori e#ecutivi. *n anul &''?! am petrecut trei săptăm ni călătorind! discut nd "i ascult nd tot felul de oameni din Africa de Sud! "i am a8uns la conclu$ia că această ţară repre$intă un e#emplu perfect pentru te$a pe care o susţin aici. Acestea sunt structurile pe care le+a lăsat în urma sa Imperiul .cupaţia fi$ică a fost înlocuită de cea financiară! iar metodele deschise de control cu cele sub acoperire. . 9#ploratorii interiorului Africii! ca dr.ppenheimer continuă să controle$e ?(R din companiile cotate la bursa sud+africană! acelea"i industrii miniere de care depinde economia ţării "i mass+media! prin intermediul unor directori precum prietenul lui EenrM Nissin)er! miliardarul irlande$ GonM . /in 6ondra! 9lita reptilo+ariană î"i dictea$ă politica „mana)erilor de ramură0! adică liniilor )enealo)ice din celelalte ţări care au )ri8ă ca A)enda coordonată de instituţia+mamă să fie introdusă la nivel )lobal. 6a ora actuală! după această victorie a democraţiei! familia .eers "i Consolidated =oldfields! controlate la ora actuală de familia . *n Africa de Sud! directorii de ramură sunt membrii familiei .ritanic atunci c nd s+a retras din ţările ocupate! permiţ ndu+le să se )uverne$e sin)ure. 2hodes "i Compania Africii de Sud au pus ba$ele imperiilor diamantelor "i aurului numite /e .U2eillM. Care este în acest ca$ diferenţa între controlul <răţiei asupra Africii de Sud înainte "i după „marea schimbare0? 9#istă o asemenea diferenţă: nimeni nu se mai pl n)e la ora actuală! căci controlul deschis a fost înlocuit cu cel sub acoperire. 2hodes a fost un frunta" al <răţiei! acţion nd îndeosebi prin intermediul unei societăţi secrete numită :asa 2otundă! care continuă să e#iste "i astă$i. A"a se e#plică de ce toate ţările aplică practic aceea"i politică. . Gotul este o farsă sinistră.! supervi$at de 6ondra. . /avid 6ivin)stone! au fost finanţaţi de or)ani$aţii precum -ational =eo)raphic SocietM! controlate de CitM+ul londone$. 6a ora actuală! protestele au încetat! iar :andela a a8uns un erou popular! în timp ce acelea"i familii continuă să controle$e Africa de Sud! la fel ca mai înainte! dar fără să mai aibă parte de a)itaţie. S+a produs apoi „marea schimbare0! odată cu eliberarea din închisoare a lui -elson :andela! iar populaţia nea)ră a cunoscut „libertatea0.permiţ nd în schimb un control aproape nelimitat din spatele scenei.U2eillM "i+a dat demisia din funcţia de pre"edinte al corporaţiei Eein$! controlată de <răţie! "i a început să cumpere $iare în întrea)a lume! banii nefiind o problemă pentru el. %n alt val al ocupaţiei reptilo+ariene a fost coordonat de Cecil 2hodes "i de Compania Africii de Sud pe care o conducea! o altă operaţie a CitM+ului londone$. /upă ce aceasta "i+a mutat sediul la 6ondra! en)le$ii au devenit principalii pioni ai ocupaţiei. 6onrho a manipulat "i e#ploatat s n)eros popoarele africane! lucru care corespunde A)endei actuale privind continentul african. Compania olande$ă /utch 9ast India CompanM din Africa de Sud a fost înlocuită de cea britanică! . Drimii care s+au instalat la Cape Go7n au fost olande$ii! odată cu venirea la putere a -obilimii -e)re în Amsterdam. *n S%A! principalii directori de ramură sunt 2ocHefeller+ii! care controlea$ă un între) cartel de familii precum :or)an! Earriman! Carne)ie! :ellon etc. C t timp minoritatea albă a stat la putere! opinia publică mondială nu a încetat să condamne această ţară! spun nd: „-u e dreptF0 2adicalii stri)au din toţi rărunchii: „9 stri)ător la cerF 9ste o formă de rasism! o dictaturăF0 . altă filială a Companiei Africii de Sud a fost celebra Companie 6ondon+2hodesia! numită "i 6onrho! condusă! printre alţii! de GinM 2o7land. *n mod evident! acesta a fost controlat încă de la sosirea primilor oameni albi de acela"i )rup! prin intermediul mai multor companii "i persona8e.ppenheimer în numele aceleia"i <răţii care l+a finanţat pe 2hodes. *nainte de transferul de putere dinspre minoritatea albă către ma8oritatea nea)ră din Africa de Sud! operat sub conducerea lui -elson :andela! familia . '' .i chiar era.ritish 9ast India CompanM.ppenheimer. Să anali$ăm mai înt i istoria acestei ţări.ppenheimer a controlat ?(R din companiile cotate la bursa sud+africană! inclusiv toate industriile miniere de e#ploatare a aurului! diamantelor "i celorlalte materii prime de care depinde economia acestei ţări.

/eocamdată. Ca#itolul 9 .ppenheimer. 6a cel mai înalt nivel! cele două aripi Kcatolică "i protestantăL repre$intă de fapt una &3 -. Gr.il! compania petrolieră a <răţiei . Cavalerii Vindecători "i+au schimbat numele de mai multe ori. .are mă îndoiesc de unul din marii eroi ai umanităţii? /oamne fere"teF Drobabil :andela este un om simplu! care a învăţat din mers realitatea puterii! nemaidispun nd de puterea sau dorinţa de a se opune deschis sistemului. Grei dintre cele mai importante societăţi secrete au devenit public cunoscute în secolul AII.onn! . Această aparentă „supraputere0 nu este dec t o marionetă în m inile <răţiei .abiloniene controlată de oameni ca Drinţul . 9#istă linii )enealo)ice reptiliene "i în r ndul ne)rilor! nu doar al albilor. /acă mai adău)ăm "i faptul că această realitate pare at t de bi$ară înc t marea ma8oritate a oamenilor nu ar putea+o accepta cu nici un chip! obţinem tabloul perfect al unui mecanism de control ideal! necontestat de nimeni.ru#elles! 1ashin)ton! -e7 [orH! 9lveţia "i Vatican.ernhard al .U2eillM a cumpărat cel mai mare )rup media din Africa de Sud. =uvernul or)ani$aţiei A-C este la fel de corupt "i de controlat ca "i cel al minorităţii albe de dinainte. A"a se face că dacă A)enda reptilienilor impune prăbu"irea dolarului american sau a pesoului me#ican! ori a unui )uvern între)! sau declan"area unui ră$boi civil! directorii de ramură din ţările respective se pun pe treabă! tră) nd tot felul de sfori financiare! media "i ale societăţilor secrete! p nă c nd A)enda este îndeplinită.eful oficial al Cavalerilor de :alta este Dapa! iar cartierul lor )eneral se află la 2oma. /ar ce fac eu aici? .Cavalerii Soarelui /e+a lun)ul miilor de ani care s+au scurs! liniile )enealo)ice reptiliene pur+s n)e "i hibride au creat o reţea fantastică de societăţi secrete prin intermediul cărora î"i pun în practică A)enda. . Sediul Cavalerilor Sf ntului Ioan se află la 6ondra! iar "eful lor oficial este re)ele sau re)ina An)liei. *n acest fel! întrea)a lume poate fi condusă de c ţiva oameni din CitM+ul londone$ "i din alte centre ale <răţiei ca Daris! . 9ste vorba de Cavalerii Gemplieri! Cavalerii Vindecători&3 ai Sf ntului Ioan din Ierusalim "i Cavalerii Geutoni. *n următoarele trei capitole voi arăta cum a preluat această reţea controlul asupra instituţiilor puterii re)ale! politice "i reli)ioase! cre nd în final Statele %nite. 9ste o structură de control simplă! dar perfect or)ani$ată! condusă cu un pumn de fier! iar cei care nu fac e#act ce le spune această structură sunt striviţi fără milă. *n anul &''3! :andela "i+a petrecut Crăciunul la casa de vacanţă de la -assau a lui GonM . 6a începutul anului &''@! . Ge#tual: Cnights )ospitaller. &(( . :area ma8oritate a oamenilor nu sunt con"tienţi de această forţă de coordonare care le manipulea$ă )uvernele "i vieţile. Shell .landei! a făcut cadou A-C un între) bloc de birouri ultramoderne în momentul schimbării! "i nu este un secret pentru nici un 8urnalist care î"i merită acest nume că :andela nu ia nici o deci$ie fără să se consulte mai înt i cu familia .ops.=hetourile mi$ere continuă să e#iste în So7eto! ba chiar au devenit mai numeroase! dar nu mai ţin prima pa)ină a $iarelor din întrea)a lume! căci toţi "tiu că acum Africa de Sud a devenit o ţară liberă "i democratică.abiloniene din 6ondra. A"a se e#plică de ce a funcţionat ea o perioadă at t de lun)ă! într+un mod at t de eficient. Aceea"i situaţie e#istă în tot restul lumii! condusă de acelea"i linii )enealo)ice "i de marionetele manevrate de ele "i aflate la putere! at t în faţa camerelor de luat vederi c t "i în spatele u"ilor închise.U2eillM. Iniţial s+au numit Cavalerii din 2odos! iar la ora actuală sunt cunoscuţi sub numele de Cavalerii de :alta în varianta „romană+catolică0 "i Cavalerii Sf ntului Ioan din Ierusalim în varianta „protestantă0. 9#istă în schimb oameni ne)ri cu adevărat corupţi! precum 2obert :u)abe! pre"edintele Qimbab7e! care nu î"i dore"te nimic mai mult dec t să accepte banii oferiţi de <răţie "i să 8oace un rol frunta" în piesa re)i$ată de aceasta! pe seama poporului său. 9le e#istă "i astă$i "i numără printre membri oameni de v rf din politica )lobală! sistemul bancar! cel economic! armată "i mass+media.

ritanii condusă de 1illiam Cuceritorul! din &(OO. Clair. Cuv ntul „Sion0 vine de la Siona! numele sanscrit KarianL al soarelui. Drimul centru sau „preceptoriu0 templier în afara Sării Sfinte a fost construit pe domeniul St.enedictine din =lastonburM! în vestul An)liei! într+un loc considerat sacru din cele mai vechi timpuri. Drintre cei mai importanţi sponsori "i susţinători ai primilor templieri s+au numărat St.i iară"i a8un)em de unde am plecat. Sursa reptilo+feniciană poate fi vă$ută pe bla$onul lor: crucea ro"ie pe un fundal alb. Clair din Scoţia. Cavalerii Gemplieri au apărut cam la aceea"i dată! în anul &&&? Ksau cu @ ani mai devremeL! fiind cunoscuţi la început sub numele de Soldaţii lui Christos. Se pare că ei s+au format de fapt ca aripă militară "i de protecţie a unei alte societăţi secrete numită . 9#istă numeroase le)ende care povestesc c t de mult se urau între ele aceste două ordine "i cu si)uranţă au e#istat perioade de conflict "i $ $anie.ernard! fondatorul . Aceasta este cunoa"terea secretă pe care s+a întemeiat .rdinul Cavalerilor Gemplieri.rdinului Cistercian! "i familia france$ă St. . 9i au folosit ima)inea lui Christos ca acoperire! a"a că :ama lui /umne$eu a fost considerată :aria! mama lui Iisus! dar în limba8ul societăţilor secrete reptilo+ariene e#presia :ama lui /umne$eu este un simbol al lui Isis! mama fecioară a <iului e)iptean al lui /umne$eu! Eorus! "i respectiv soţia $eului solar .raalul sfânt afirmă că printre marii mae"tri ai Drioriei Sionului s+a numărat la un moment dat 6eonardo da Vinci! care a fost sponsori$at de familia de bancheri :edici! aparţin nd -obilimii -e)re veneţiene. Acesta era un nobil france$ Kal cărui nume înseamnă chiar arianL aliat cu contele de Champa)ne "i însurat cu o scoţiană de sor)inte normandă pe nume Catherine St.arati! /iana! 2hea! :inerva! Afrodita! Venus! Eecate! Iuno! Ceres! 6una "i foarte multe altele. Crucea de foc a fost întotdeauna simbolul solar al fenicienilor "i al liniilor )enealo)ice. 9i au pretins că s+au format pentru a+i prote8a pe pelerinii care călătoreau în Sara Sf ntă! de"i în primii nouă ani nu au e#istat dec t nouă asemenea cavaleri. Se spune că toate simboli$ea$ă luna sau ener)ia feminină în diferitele ei iposta$e. *ncă de la prima apariţie a acestui ordin! templierii s+au încon8urat de cele mai sfidătoare minciuni. :are protecţie! ce să $icF -u trebuie să fii un )eniu ca să+ţi dai seama că acest prete#t a fost doar o perdea de fum menită să ascundă o altă realitate."i aceea"i or)ani$aţie. Drimul :are :aestru al Cavalerilor Gemplieri a fost Eu)hes de DaMens! ales în anul &&B@. 6a r ndul ei Isis nu este dec t un alt nume al re)inei Semiramida! cea care apare în trilo)ia -imrod+Semiramida+Gammu$. EenrM a sponsori$at clădirea faimoasei Abaţii . Cartea =ângele sfânt. Clair! care s+a stabilit ulterior în Scoţia! sub numele de Sinclair! odată cu inva$ia normandă asupra :arii . 6a v rf! ele nu repre$entau însă dec t ramuri diferite ale aceleia"i or)ani$aţii! al cărei scop suprem era implementarea A)endei reptiliene.siris. Qeii antici ca -imrod>. 6a v rf! templierii erau înrudiţi cu Cavalerii de :alta! le)ături care se păstrea$ă p nă astă$i. Gemplierii sunt încon8uraţi de mister "i de multe $vonuri contradictorii! dar se "tie că "i+au consacrat ordinul :amei lui /umne$eu. 9a fi)urea$ă "i pe stea)ul en)le$ actual.siris "i nenumăratele nume sub care este cunoscut acesta simboli$ea$ă puterea soarelui sau ener)ia masculină. *n iunie &(''! cruciaţii cre"tini au dat o nouă lovitură )lorioasă în numele /omnului! invad nd Ierusalimul "i măcelărindu+i pe turcii sara$ini "i pe iudeii care trăiau acolo. Drintre acestea se numără: . %n alt nume care s+a numărat printre primii templieri a fost cel al lui <ulH! conte de An8ou! care a fost tatăl lui =eoffreM Dlanta)enet "i bunicul re)elui An)liei EenrM II. Această lovitură de &(& . . Clanul St Clair>Sinclair este de ori)ine reptiliană! iar marele secret pe care îl ascundeau de fapt templierii era chiar A)enda reptiliană. Sediul 6o8ii :arii :ame a francmasoneriei en)le$e K:area :amă J Semiramida>IsisL se află pe =reat Wueen Street din 6ondra. Isis>Semiramida mai este cunoscută sub multe alte nume! în funcţie de re)iune! cultură "i ţară. *n final! toate aceste nume au fost inspirate de -inHharsa)! Qeiţa :amă AnunnaHi din care au re$ultat liniile )enealo)ice hibride reptilo+umane. . Got ei l+au sponsori$at mai t r$iu pe Cristofor Columb.rdinul Sionului! devenită mai t r$iu Drioria Sionului.

iserica cre"tină nu repre$intă dec t o acoperire pentru <răţia . 9l s+a întors în <ranţa! unde s+a înt lnit cu St . %nii cercetători cred că templierii au descoperit o comoară de mare valoare! fie documente! fie mari cantităţi de aur! făc nd săpături sub :untele Gemplului. *n timp ce presti)iul "i averea lor cre"teau! ei au alcătuit o ramură militară! care a primit binecuv ntarea papală în anul &&&?! adică e#act în anul în care cei nouă cavaleri au pus ba$ele .ones&@! cu sediul pe drumul care lea)ă campusul %niversităţii [ale de -e7 Eaven! în Connecticut! S%A.rdinului Gemplier.ra"ului Sf nt0 în faţa pelerinilor cre"tini! care au început să sosească în număr din ce în ce mai mare prin porturile Taffa! GMre "i Acre. :ulţi ofiţeri de poliţie din S%A "i din :area . . Aceste ritualuri de$)ustătoare! care implică de multe ori chiar sacrificii umane! continuă să fie practicate "i la ora actuală. *n Ierusalim! templierii au primit )ă$duire într+un sediu de l n)ă :untele Gemplului! locul în care se presupunea că a e#istat Gemplul lui Solomon.ernard! apoi cu Abatele de Clairvau#! "i l+a luat cu el pe unchiul templier al lui . . %nul din fondatorii acesteia a fost Charles Ga$e 2ussell! un francmason de ran) înalt! în)ropat sub o piramidă.a$ilicii Sf ntul Detru "i cheile încruci"ate ale lui Detru alcătuiesc de asemenea un craniu "i două oase încruci"ate. Craniul "i oasele încruci"ate simboli$ea$ă I printre altele I ritualurile de ma)ie nea)ră pe care le+a folosit <răţia încă din cele mai vechi timpuri. 9ste vorba de o societate sinistră! ai cărei membri! alcătuiţi numai din familiile 9litei! sunt băutori de s n)e "i practică ritualuri satanice. :ulte biserici "i catedrale! precum 1estminster AbbeM "i -otre /ame de Daris! au podelele pavate cu acelea"i dale albe "i ne)re! o dovadă în plus că . -u este e#clus ca această temă comună să fie e#plicaţia pentru care atunci c nd a compus 9van)heliile! familia Diso a numit locul în care a fost crucificat Iisus =ol)ota! care înseamnă „locul craniului0. &(B . Cavalerii Vindecători au creat în Ierusalim lanţul de hanuri Amalfi! pentru a asi)ura adăpost "i m ncare vi$itatorilor.ernard i+a elo)iat în faţa papei Eonarius II! iar templierii s+au înfiinţat formal la data de 3& ianuarie &&B?! prin Conciliul de la GroMes.abiloniene este Societatea SHull and . *n plus! este unul din cei mai mari traficanţi de dro)uri din S%A! un satanist! pedofil "i uci)a" în serie. Dodeaua oricărui templu francmason este pavată cu dale pătrate albe "i ne)re! căci francmasonii nu sunt altceva dec t templieri sub un alt nume.ritanie! au pătrate albe "i ne)re pe uniformă! ca semn că sunt controlaţi de francmasoni "i de templieri. /acă priviţi bla$onul papal sau al Vaticanului! veţi constata că domul . *ntr+adevăr! numele acestui Conciliu provine de la Groia! marele centru reptilo+arian din Asia :ică! ce a inspirat "i numele 6ondrei.ush Senior! fostul pre"edinte al Statelor %nite "i un reptilian care î"i schimbă forma. Voi ar)umenta detaliat aceste acu$aţii într+un capitol ulterior. :arele :aestru Eu)h de DaMens a părăsit Ierusalimul "i a început să adune adepţi pentru a e#tinde ordinul. Cel mai faimos membru recent al ei este =eor)e . GMre a fost unul din marile centre feniciene. &@ Ge#tual: ^Craniu "i . *n afara crucii ro"ii feniciene! printre simbolurile lor s+au mai numărat stea)ul alb "i ne)ru Kalcătuit din două pătrateL! craniul "i oasele încruci"ate! "i turnul de ve)he. altă or)ani$aţie secretă a <răţiei . Goţi sunt o apă "i+un păm nt. Goate aceste simboluri pot fi re)ăsite de+a lun)ul secolelor în or)ani$aţiile <răţiei! inclusiv în cele moderne.maestru a redeschis porţile „.ernard! Andre de :ontbard.ase0.abiloniană. Simbolul Gurnului de Ve)he apare "i pe însemnul or)ani$aţiei :artorii lui Iehova! indic nd că aceasta este o or)ani$aţie a <răţiei care î"i amă)e"te milioanele de membri că este o or)ani$aţie cre"tină.ricare ar fi adevărul! cert este că după anul &&BO evenimentele au luat o turnură rapidă. . Gemplierii făceau parte din aceea"i )rupare de interese! de"i mulţi dintre membrii ordinului aflaţi pe po$iţii inferioare nu "tiau neapărat acest lucru.

:+am întrebat ce /umne$eu se înt mplă! p nă c nd mi+am amintit unde mă aflu + în interiorul unui penis uria"F 9ner)ia pe care o manifestă orice simbol este specifică formei acestuia! căci simbolurile nu repre$intă dec t manifestarea fi$ică a ) ndurilor care le+au creat.i de ce credeţi că monumentul închinat lui 1ashin)ton din centrul capitalei S%A repre$intă un obelisc uria"? Dentru un motiv c t se poate de simplu: la fel ca toate simbolurile "i formele )eometrice sacre! obeliscurile atra) "i )enerea$ă ener)ie pe vibraţia pe care o repre$intă. Droprietăţile templierilor se întindeau p nă spre r ul Gamisa! unde î"i aveau propriile docuri. *n po$iţia cea mai importantă! chiar în centrul culoarului principal! se află statuia unei reptile înaripate. . *mi amintesc de un moment în care am urcat treptele din piatră ale unui obelisc uria" situat l n)ă Dodul Eebden din An)lia! c nd am simţit o ener)ie se#uală masculină uria"ă pretutindeni în 8urul meu.ra"ul sau 6ocul SoareluiL! fiind cunoscut astă$i sub numele de Acul Cleopatrei.beliscul provine din ora"ul e)iptean Eeliopolis K.ar. )ă$duit p nă recent pe <leet Street! este un cavaler cu un scut care poartă bla$onul templierilor: crucea ro"ie pe un fundal alb. fac pentru că îi a8ută să re$one$e cu anumite c mpuri ener)etice! pe frecvenţa vibraţiei pe care o doresc. Sediul central al ordinului era la 6ondra! pe un teren pe care se află la ora actuală Ei)h Eolborn! iar în anul &&O& templierii s+au mutat într+un nou templu londone$! numit "i astă$i Gemple .beliscul repre$intă un simbol străvechi! e)iptean+arian! al soarelui! sub forma ener)iei masculine sau a falusului. A"a se face că în scurt timp! templierii au devenit proprietari de păm nt în <ranţa! An)lia! Scoţia! Spania Dortu)alia! e#tin$ ndu+se în &( ani "i în Italia! Austria! =ermania! %n)aria "i Constantinopole. /acă vrei să controle$i oamenii! trebuie să controle$i mai înt i le)ea! respectiv cine poate "i cine nu poate fi pus sub acu$aţie. *n timpul domniei re)inei Victoria! <răţia a ridicat un obelisc pe malul Gamisei chiar în acest punct! plas nd c te un sfin# de fiecare parte a sa. /e altfel! ace"ti indivi$i nu î"i a"ea$ă simbolurile unde vrei "i unde nu vrei numai! ca să se amu$e. . . . 9#istau preceptorii "i sate! cătune "i ferme templiere! împră"tiate în întrea)a An)lie.ri de c te ori veţi vedea numele Gemple KGempluL într+un loc en)le$esc Kspre e#emplu GemplecombeL! puteţi fi si)ur că este o fostă locaţie templieră. V+aţi întrebat vreodată de ce ar trebui să aibă soldaţii că$uţi un obelisc închinat memoriei lor? . Goate aceste posesiuni ale templierilor! vechi de secole! sunt situate chiar în inima 6ondrei! acolo unde se află CitM+ul londone$! Casa Darlamentului "i Dalatul . 9i au căpătat o constituţie papală! o avere uluitoare! terenuri "i 3(( de recruţi din r ndurile nobilimii! obli)aţi să î"i cede$e întrea)a avere la intrarea în ordin. Am discutat cu tot felul de oameni care au avut de+a face cu aceste or)ani$aţii "i mi+au spus că sunt cu adevărat sinistre. Drintre proprietăţile templierilor se numărau de asemenea Strand Street "i o mare parte din actuala <leet Street! care a fost p nă recent sediul industriei naţionale a presei britanice scrise. Astfel de simboluri pot fi vă$ute în multe locuri! fiind de)hi$ate de multe ori ca monumente în amintirea eroilor că$uţi în ră$boaie! dar sunt plasate în realitate de francmasonerie.6a numai un an după ce au fost creaţi oficial în urma Conciliului de la GroMes! templierii au cunoscut o e#pansiune incredibilă. 6a fel ca în ca$ul 6ondrei! "i în acest ora" e#istă un obelisc e)iptean vechi de 3B(( de ani situat într+o po$iţie cheie! în &(3 . 9le afectea$ă ) ndurile "i sentimentele celorlalţi oameni care se află în prea8ma lor. De acelea"i proprietăţi din 6ondra ale templierilor se află "i sediul profesiei 8uridice britanice. Simbolul tabloidului naţional! :he *a/l/ E%press.ucHin)hamC pe scurt! chiar perimetrul din care este controlată lumea întrea)ă! cel puţin la nivel operaţional! alături de Daris "i de Vatican. A"a este.arou KEar în limba en)le$ăL adică la Gemple . -u înt mplător poliţia "i sistemul 8uridic britanic sunt împănate de francmasoni.ar! intr nd în Gemplul Interior! în cel :i8lociu sau în cel 9#terior. Aici mai poate fi vă$ută încă biserica ori)inală! de formă circulară Kspecifică templierilorL! în care e#istă c teva morminte ale membrilor ordinului. %n 8urist nu poate deveni avocat dec t dacă vine la . /e altfel! cel de+al doilea sediu important al templierilor a fost chiar Darisul.

A"a a început crearea actualului sistem bancar! care a transformat umanitatea în sclavii unor „bani0 ine#istenţi. <răţia . Aceasta a fost unul din primele centre ale templierilor "i catarilor. Cele mai importante locuri sacre din lume sunt plasate în punctele de intersecţie ale mai multor asemenea linii! unde se creea$ă vorte#uri imense de ener)ie.rientul Apropiat+:i8lociu. /e aceea! este de înţeles de ce at tea biserici cre"tine au fost construite pe locurile sacre pă) ne de altădată "i de ce se reali$ea$ă at tea ritualuri satanice sub acoperi"ul acestor biserici! la adăpostul întunericului. De la mi8locul secolului al AII+lea! templierii deveniseră instituţia aflată pe locul doi în planul bo)ăţiei "i influenţei după . Cea mai importantă armă de care a beneficiat <răţia .iserica 2omană. -imic nu limitea$ă mai mult potenţialul creator al omului de a+"i e#prima propriul sine dec t frica. -otre /ame din Daris este literalmente acoperită cu astfel de )ar)ui. Acest vis străvechi s+a împlinit în secolul nostru! fiind implementat de fraţii lor în arta manipulării. <aimoasa capelă a Cole)iului Nin)s din Cambrid)e! care are la ba$ă simbolul cabalist al Arborelui Vieţii! este considerată una din ultimele mari construcţii )otice din An)lia. Se pare că forma sa este inspirată de catedrala din Albi! construită în secolul al AIV+lea în sudul <ranţei! re)iunea 6an)uedoc. Stilul )otic î"i are ori)inea în arta ariană practicată în .abiloniană de la creaţia sa "i p nă astă$i a fost manipularea fricii. /acă reali$e$i un ritual de ma)ie nea)ră "i un sacrificiu uman într+unul din aceste locuri! ener)ia malefică re$ultată va fi transportată de+a lun)ul liniilor de forţă care emană din vorte#! fiind pompată în întrea)a reţea. /acă acest c mp ener)etic se încarcă cu vibraţia fricii! oamenii vor fi predispu"i să simtă mult mai u"or această emoţie. *n acest fel! întrea)a stare ener)etică a c mpului ma)netic a păm ntului! în care trăim cu toţii este afectată.isericii 2omane.Dlace de la Concorde. 6a fel ca "i băncile naţionale! "i ei împrumutau bani care nu e#istau! percep nd dob n$i! în cel mai pur stil al <răţiei . Aveau propria flotă pe care flutura stea)ul cu ima)inea craniului "i a oaselor încruci"ate "i propriile centre financiare în Daris "i 6ondra. Iar forţa cu a8utorul căreia este controlată lumea la ora actuală este chiar frica. *n secolele AII+AIII! principala reli)ie din sudul <ranţei era reli)ia catară! care conţinea numeroase informaţii e$oterice "i punea la îndoială multe do)me ale . %nul din planurile promovate de templieri era crearea unor State %nite ale 9uropei. 9#istă un ca$ bine documentat în care se arată că templierii percepeau o dob ndă de O(R pentru ultima rată a împrumutului. Cei care au finanţat construirea marilor catedrale )otice din 9uropa între anii &&3( "i &B4( au fost templierii! cu cunoa"terea lor e$oterică avansată. Cu numai un minut înainte de a suferi accidentul de ma"ină din anul &''5! în tunelul Dont de 6UAlma! prinţesa /iana a trecut pe l n)ă acest obelisc.abiloniene. *n treacăt fie vorba! menţione$ că folosirea fi)urilor de reptile numite )ar)ui pentru decorarea bisericilor "i catedralelor cre"tine s+a răsp ndit foarte mult în această perioadă. multe dintre ele fiind repre$entări în miniatură ale fi)urilor în formă de reptilă )ăsite în interiorul "i în 8urul piramidelor maMa"e! "i în alte locuri din &(@ . Crearea %niunii 9uropene cu banca "i moneda ei unică! repre$intă unul din pilonii centrali ai A)endei <răţiei. -otre /ame K/oamna -oastră Isis>Semiramida>-inHharsa)L a fost construită pe un loc sacru închinat pe vremuri $eiţei /iana! iar catedrala din Chartres a fost construită pe un alt loc sacru din vechime! în care se adunau c ndva drui$ii din întrea)a 9uropă. %n aspect al cunoa"terii avansate mo"tenite de templieri era cel referitor la reţeaua de linii ma)netice "i ener)etice ale păm ntului! cunoscute sub nume precum liniile dra)onului sau meridiane. Drintre catedralele )otice concepute "i finanţate de templieri sunt 1estminster AbbeM! [orH :inster! Chartres din <ranţa! nu departe de Daris "i -otre /ame! chiar în centrul Darisului.abiloniană a trimis semnale de alarmă la 2oma! unde se afla marioneta sa! papa Inocenţiu III! care i+a distrus pe catari printr+o „cruciadă0 infernală! marcată de torturi "i arderi pe ru)! ce a culminat cu asediul asupra Castelului catar de la :ontse)ur din anul &B@@.

9a poate fi folosită în scopuri creatoare sau malefice! dar pentru asta trebuie să o stăp ne"ti. 6ui îi corespunde calul ne)ru! care repre$intă în sistemul inversat de simboluri ale <răţiei . 9i "tiu foarte bine că ener)ia feminină este forţa creatoare! fără de care nici chiar soarele n+ar putea e#ista! după cum spuneau e)iptenii.abilon sub numele de :adona.:e#ic.ernard era în mod evident un adept al cultului $eiţei "i s+a născut la <ontaines! l n)ă /i8on! unul din centrele adorării :adonei -e)re. Calul ne)ru este simbolul băncii 6loMds din :area . Sistemul de convin)eri intitulat )eneric -e7 A)e a că$ut adeseori în capcana credinţei că ener)ia feminină este întotdeauna bună! în timp ce ener)ia masculină nu este la fel de bună! pornind de la starea actuală a lumii! în care predomină ener)ia masculină. A"a se e#plică simbolismul feminin! care abundă în creaţiile <răţiei. *n realitate! lumea în care trăim este dominată de ambele ener)ii! dar în formele lor e#treme. Aceea"i e#presie desemnea$ă însă "i centrul )alactic în 8urul căruia )ravitea$ă soarele "i sistemul nostru solar de+a lun)ul orbitei sale de peste BO. <olosirea pe scară lar)ă a domului sau a pântecului de către <răţie are de asemenea le)ătură cu acest principiu! printre altele. *n realitate! era vorba de adorarea re)inei Semiramida "i a lui Isis>. Altfel spus! aceasta este ener)ia pe care nu o vedem Kceea ce nu înseamnă că nu e#istăL! ener)ia cu care operea$ă a)enţii <răţiei . <erestrele sunt construite după acela"i model! îndeosebi cele în formă de trandafir ale catedralelor )otice orientate cu faţa către vest! considerată direcţia sacră a $eităţilor feminine. Dorţile )otice uria"e "i încrustaţiile din 8urul lor repre$intă ilustraţii simbolice ale vulvei! multe av nd chiar un simbol al clitorisului în partea de sus a arcului.abiloniene "i pe care ace"tia o simboli$ea$ă prin nume ca Semiramida! Isis "i celelalte. Gemplierii i+au împărtă"it această pasiune "i "i+au construit propriile biserici în formă circulară! indic nd astfel principiul feminin. Dre"edintele me#ican :i)uel /e 6a :adrid spunea că maMa"ii au fost una din rasele cu care s+au încruci"at reptilienii în formă de „i)uane0. Aceasta nu dore"te să suprime ener)ia feminină în sine! ci doar e#presia ei po$itivă! echilibrată. Catedralele )otice "i bisericile cre"tine sunt pline de simboluri solare! astrolo)ice! se#uale "i ale $eiţei. 6a fel ca orice formă de ener)ie! "i forţa feminină este neutră în sine.arati. Statuile :ariei cu pruncul Iisus în braţe din bisericile cre"tine o)lindesc întocmai felul în care o portreti$au e)iptenii pe Isis cu pruncul Eorus în braţe.((( de ani. <orma ne)ativă e#tremă a ener)iei feminine nu este mai puţin pre$entă! dar se ascunde în culise! pun nd la cale evenimentele "i conflictele de care are nevoie forţa masculină e#tremă pentru a se manifesta în public. St . At t catedrala din Chartres! c t "i -otre /ame! au fost centre ale adorării :adonei -e)re! o altă obsesie a templierilor.abiloniene folosirea malefică a ener)iei solare. :adona -ea)ră simboli$ea$ă folosirea ne)ativă a ener)iei feminine a lunii! în timp ce Soarele -e)ru simboli$ea$ă folosirea ne)ativă a ener)iei masculine a soarelui. Spre e#emplu! calul alb era un simbol solar al fenicienilor. De alte biserici medievale s+au descoperit sculpturi care pre$intă călu)ări "i preoţi care fac se# cu tinere fete "i care poartă pe cap mă"ti în formă de &(4 .arati cea -ea)ră sau cu re)ina Semiramida! care era cunoscută în .ritanie! una din or)ani$aţiile principale ale <răţiei. 9)iptenii o repre$entau pe Isis îmbrăcată în alb în iposta$a ei binevoitoare "i în ne)ru în iposta$a ei ne)ativă. Impresia că lumea în care trăim este dominată de ener)ia masculină este dată de ima)inile cu care suntem bombardaţi $ilnic de pro)ramele de televi$iune! în care nu vedem dec t formele e#treme ale acestei ener)ii. -u vorbesc acum de trupurile bărbaţilor "i ale femeilor! ci de ener)iile masculine "i feminine! pe care cele două se#e au potenţialul de a le manifesta. /acă un bărbat î"i suprimă polaritatea feminină! devine un macho! căpăt nd convin)erea că sin)ura manieră de a fi un bărbat adevărat constă în a fi dominant "i a)resiv. Această formă e#tremă a ener)iei masculine este ilustrată perfect de soldaţii înarmaţi "i a)resivi! )ata oric nd să te calce în picioare. /e fapt! acesta este "i scopul manipulării. Cultul :adonei -e)re nu are le)ătură cu :aria! mama lui Iisus! de"i aceasta era impresia pe care încercau să o lase templierii. :adona -ea)ră era totuna cu Isis>.

Gemplierii au fost forţa care a dus la semnarea 8agna Carta &(O . /atorită averii lor uria"e! ei erau „proprietarii0 tuturor re)ilor care păreau atotputernici! la fel cum <răţia de astă$i este „proprietara0 tuturor )uvernelor naţionale. D n$ele de păian8en "i decoraţiile complicate din catedralele )otice K"i nu numaiL se referă de asemenea la ener)ia feminină a „$eiţei0! la forţa creatoare! intuitivă! care ţese soarta între)ii lumi. <red =ettin)s pre$intă mo$aicul în formă de $odiac de pe podeaua din marmură a bisericii )otice din San :iniato! <lorenţa! care datea$ă din anul &B(5. Această metodă a funcţionat dintotdeauna! fiind aplicată "i a$i cu acela"i succes: opinia publică este amă)ită să creadă că dacă două tabere se află în ră$boi sau în conflict deschis ele trebuie să fie neapărat du"mane. /e fapt! bisericile au fost construite inte)ral ca ni"te simboluri ale p ntecului feminin. Gemplierii erau foarte pricepuţi la acest 8oc. <iul lui EenrM! 2ichard Inimă+de+6eu! era el însu"i templier! de"i nu recuno"tea oficial acest lucru. Asasinii au provocat un ră$boi terorist internaţional din cartierul lor )eneral situat în munţii Alamut sau Cuibul Vulturilor! din Dersia KAsia :ică>GurciaL. %na din cele mai eficiente metode de manipulare ale <răţiei constă în infiltrarea tuturor taberelor posibile! control nd astfel re$ultatul final. /e fapt! el derivă din metodele cu totul particulare ale Asasinilor de a conduce prin răsp ndirea terorii "i a fricii. Asasinii! care continuă să e#iste "i astă$i! în forme u"or diferite! au apărut dintr+o sectă fondată în anul &('( de un persan pe nume Eassan Sabah Ko altă posibilă sursă a numelui lorL! e#act în perioada în care apăreau templierii! Cavalerii Vindecători "i Cavalerii Geutoni. Gemplierii erau foarte apropiaţi de re)ele EenrM II al An)liei! sponsorul catedralei din =lastonburM. 9l s+a folosit de preceptoriile "i vasele templierilor! iar c nd a fost nevoit să fu)ă din An)lia ca să scape de ameninţările fratelui său Tohn! a făcut+o de)hi$at în templier. A fost prote8at de ordin "i s+a îndreptat către Sara Sf ntă! unde a luptat împotriva musulmanilor sara$ini. Astrolo)ia a fost practicată de la începutul istoriei cunoscute! fiind o artă foarte importantă pentru templieri! predată în "coala din Chartres. altă ori)ine posibilă a termenului ar putea fi cuvintele hass Ka distru)eL "i asana Ka pune capcaneL. Atunci c nd se duc la biserică! cre"tinii habar nu au că intră într+un „sanctuar pă) n0! dar e#act asta fac. 2ichard a v ndut Ciprul Kfost centru fenicianL templierilor "i s+a implicat în ne)ocierile dintre ace"tia "i corespondentul lor islamic! o societate secretă numită Asasinii. /in acest simbolism s+au născut le)endele <emeii+Dăian8en ale nativilor americani "i numele unor locuri sacre precum Spider 2ocH KSt nca Dăian8enuluiL din Ari$ona. *n plus! ei purtau tunici albe "i e"arfe ro"ii. Cu asta se ocupă satani"tii chiar "i în $ilele noastre. Gemplierii "i Asasinii au colaborat de minune! de"i păreau că se află în tabere diferite. Simbolurile sheela1na1gig din vechile biserici! în special cele din Irlanda! repre$intă femei )oale cu picioarele lar) deschise! iar în interiorul altarelor s+au descoperit simboluri falice din piatră.ecHet! s+a sf r"it prin venirea a doi cavaleri din <ranţa! care l+au asasinat în interiorul catedralei în anul &&5(. /oamne! ce+ar crede vicarul dacă ar "ti? Vasele în formă de scoică pentru „apa sfinţită0 repre$intă alte simboluri ale $eiţei. *n timp ce îl escortau pe 2ichard Inimă+de+6eu către tabăra cruciaţilor! ei îl spri8ineau din plin de fratele "i rivalul acestuia! re)ele Tohn. Se spune că asasin înseamnă „cel care utili$ea$ă ha"i"ul0! căci se foloseau de acest dro) pentru a atra)e tineri nevinovaţi! convin) ndu+i să ucidă în numele lui /umne$eu! asi)ur ndu+"i astfel un loc în Daradis. *n acest loc s+au descoperit elemente de ceramică decorate cu penta)rame "i cu simbolul vulvei feminine. .animale. *n cartea sa! 9odiacul secret. Dentru a reu"i acest lucru! trebuie mai înt i să îi convin)i pe oameni că cele două tabere au scopuri diametral opuse. Interesant este că faimoasa ceartă a lui EenrM cu arhiepiscopul de CanterburM! Ghomas . 6a ora actuală! acest cuv nt este folosit pentru a denumi un uci)a". /acă vrei să controle$i re$ultatul unui 8oc! trebuie să controle$i ambele tabere. Gemplierii au avut relaţii str nse cu ma8oritatea monarhiilor vremii! mai puţin în <ranţa. =ettin)s su)erea$ă că biserica a fost construită cu scopul de a surprinde re$onanţa cu o con8uncţie rară a lui :ercur! Venus "i Saturn în semnul Gaurului! la sf r"itul lunii mai a acelui an.

9rau o or)ani$aţie privată cu o a)endă secretă! care aduna impo$itele de la populaţie în numele altor persoane! o parte însemnată fiind păstraţi pentru ei ca dob ndă la împrumuturile masive acordate. :aur! :arele :aestru al templierilor din An)lia "i cel mai apropiat sfătuitor al re)elui Tohn.în anul &B&4 )raţie eforturilor lui AMmeric de St. /ar c nd era vorba de afaceri serioase "i bani mulţi! erau la fel de neîndurători cu ai lor ca "i cu populaţia e#terioară. *n realitate! nu a e#istat nici un Iisus "i nici o :arie! acestea nefiind dec t persona8e simbolice într+o poveste care s+a spus de nenumărate ori în lumea precre"tină! folosind nume diferite pentru aceia"i eroi.i8uteriile Coroanei.abiloniană "i în $ilele noastre. -u văd cum ar putea două persona8e simbolice să conceapă o linie )enealo)ică! fie ea "i a &(5 . Se pare că unul din re)ii france$i! Dhilippe IV Kcunoscut sub numele de Dhilippe cel <rumosL s+a săturat "i s+a decis să îi distru)ă pe templieri în octombrie &3(5. *n continuare! le puteau dicta orice doreau de la ele. /acă doriţi să înţele)eţi mai bine acest mecanism! priviţi cele două ră$boaie mondiale din secolul AA. Aceasta este o tehnică folosită de <răţia .raal. C t despre faimoasele 8urăminte de castitate "i sobrietate! acestea era în cea mai mare parte ipocri$ie curată. Got ea împrumută apoi ţările pentru a+"i reface societăţile! îndator ndu+le "i mai tare "i ţin ndu+le "i mai ferm sub controlul său. *n realitate! aceasta este o perdea de fum menită să ascundă realitatea! la fel ca "i povestea stupidă că merovin)ienii ar fi urma"ii liniei )enealo)ice a lui Iisus! care ar fi avut mai mulţi copii cu :aria :a)dalena "i ar fi fu)it împreună cu familia sa în sudul <ranţei! imediat după crucificare. 6a fel stau lucrurile "i în ca$ul francmasoneriei "i al societăţilor secrete actuale. 6a un moment dat! EenrM "i+a plătit datoriile militare cu . Aceste metode sunt folosite "i astă$i în întrea)a lume. 6a fel se petrec lucrurile "i astă$i! atunci c nd diferiţi membri ai <răţiei sau lacheii acestora ies afară din r nd. :a8oritatea nu idee despre ce "tiu cei din v rful piramidei "i despre a)enda lor reală. Se spune că erau neîndurători cu rău platnicii. *ncă de la crearea lor! templierii "i . 2ă$boiul este un instrument „minunat0! care îi permite să înlăture lideri incomo$i "i să modifice )raniţele în conformitate cu A)enda pe care o au. Cel puţin! aceasta este versiunea oficială. Cercetătorul france$ Tean 2obin a a8uns la conclu$ia că . *n <ranţa! centrul templier din Daris era tre$oreria re)ală! iar monarhia france$ă le era datorare v ndută. Gemplierii colectau impo$itele pentru papă "i pentru Coroană! plus impo$itul numit $eciuială. 9d7ard I a împrumutat de la templieri sume mari de bani! iar re)ii Ioan "i EenrM III erau datori v nduţi faţă de ei. rolul Drioriei Sionului era de a prote8a s n)ele „re)al0 al merovin)ienilor. . 8agna Carta a redus prero)ativele re)elui! d ndu+le astfel o putere "i mai mare templierilor "i conduc ndu+i "i mai departe pe drumul către împlinirea marelui obiectiv al A)endei de a introduce „democraţia0! acea închisoare socială de)hi$ată în libertate Kînlocuirea controlului deschis cu cel sub acoperireL. Aveau propriile curţi "i controlau monarhi! oameni influenţi! afaceri "i ţări între)i. /e"i erau at t de bo)aţi! templierii erau scutiţi de ta#e "i impo$ite Kla fel ca fundaţiile <răţiei din $ilele noastreL. 9a manipulea$ă ră$boaiele! împrumută cu bani toate taberele "i în final scot profituri uria"e de pe urma ororilor pe care le+au creat în secret. Conform cărţii =fântul sânge.rdinul Gemplului era alcătuit din 5 cercuri e#terioare în care adepţii erau învăţaţi mistere minore "i 3 interioare în care erau învăţaţi marile mistere. Istoria se repetă.rdinul Sionului Kdevenit mai t r$iu Drioria SionuluiL au fost două ramuri ale aceleia"i or)ani$aţii. A"a cum se înt mplă în toate aceste societăţi secrete! e#istă diferite nivele de cunoa"tere cu diferite a)ende. =fântul . Linia :enealo:ică a merovin:ienilor.i8uteriile Coroanei din perioada re)elui Tohn erau păstrate în Gemplul din 6ondra al templierilor! care a funcţionat pe post de tre$orerie în timpul acestui re)e! ca "i al re)ilor EenrM II! EenrM III "i 9d7ard I. :etoda lor era de a+"i manipula „ţintele0! aduc ndu+le într+o po$iţie de dependenţă! de re)ulă prin "anta8 sau îndatorare. *n realitate! lucrurile sunt mult mai complicate "i au avut implicaţii serioase asupra evenimentelor mondiale ulterioare. %na din e#presiile consacrate pentru beţie în An)lia medievală era a bea ca un templier. -u susţin că toţi templierii aveau intenţii malefice.

<rancii purtau numele liderului lor! <rancio! care a murit în anul && î. :ai t r$iu! acest popor s+a stabilit într+o $onă la vest de /unăre! în =ermania actuală. Se tră)eau din Sciţia! o re)iune situată la nord de :area -ea)ră! în :unţii Cauca$! de unde a cobor t în 9uropa rasa ariană "i reptilo+ariană. /e aici s+au tras faimoasele familii scoţiene! din care o parte au fost strămo"ii prinţesei de 1ales /iana. A"a se e#plică de ce principalii &(? . Acest lucru nu este deloc surprin$ător! dat fiind că centrul cultului /ianei era situat la 9fes! în Asia :ică! nu departe de locul în care se află ruinele Groiei. 2e)ele merovin)ian Clovis avea drept emblemă re)ală crinul sau fleur1de1lis.rientul :i8lociu.iblioteca -aţională din Daris. . Acesta este locul în care a suferit accidentul de ma"ină prinţesa /iana în dimineaţa $ilei de duminică! 3& au)ust &''5.el)ia. At t troienii c t "i spartanii erau urma"i ai acelora"i arieni "i reptilo+arieni.merovin)ienilor. :erovin)ienii au creat ora"ul Daris pe un punct de intersecţie a liniilor ener)etice ale păm ntului e#trem de important "i aveau o cameră subterană în care î"i reali$au ritualurile! inclusiv sacrificiile umane aduse $eiţei /iana. *n limba latină! e#presia înseamnă „sabie mică0 :otivul pentru care crinul a devenit simbolul re)alităţii france$e este că în Sumerul antic liniile )enealo)ice reptiliene transmise pe linie maternă erau simboli$ate de un crin.Ch. 6inia de care vorbim a devenit cunoscută în <ranţa sub numele de dinastia merovin)ienilor prin secolele V+VI. Acest adevăr este I ce+i drept I le)at tot de liniile )enealo)ice! iar cea a merovin)ienilor este una dintre ele! dar nu are nimic de+a face cu Iisus. /upă părerea mea! povestea cu -oe simboli$ea$ă liniile )enealo)ice hibride care au supravieţuit Dotopului! după care au readus porumbelul "i ramura de măslin KSemiramida+-imrodL la putere. o floare care cre"te în sălbăticie în . . <rancii sicambrieni î"i spuneau Doporul Conventului Kcu referire evidentă la Contractul cu AnunnaHiL. :otivul declan"ării ră$boiului troian a fost relaţia de iubire dintre Daris "i 9lena Ksoţia re)elui SparteiL.ra"ul france$ GroMes! în care au apărut în mod formal templierii! a primit acest nume de la francii sicambrieni! pornind de la fosta lor capitală. *n cele din urmă! spartanii au c "ti)at ră$boiul prin infiltrarea calului troian în interiorul ora"ului asediat. :erovin)ienii erau re)i vră8itori recunoscuţi pentru cuno"tinţele e$oterice "i puterile ma)ice pe care le+au dob ndit în urma iniţierilor secrete. altă ramură a liniei )enealo)ice scito+sicambriene "i franco+merovin)iene a mi)rat în secolul AII din nordul <ranţei către . Capitala sciţilor era la Colo)ne. *n anul @@?! această linie )enealo)ică a devenit cunoscută sub numele de merovin)ieni! în timpul re)elui :eroveus! numit "i Dă$itorul francilor. <rede)ar a fost un scrib bur)und din secolul VII care a lucrat timp de 34 de ani pentru a+"i încheia istoria primilor franci "i a merovin)ienilor. *n acest conte#t! descendenţii lui -oe ar însemna linii )enealo)ice reptilo+umane! sau cel puţin care s+au încruci"at suficient de mult pentru a+"i păstra structura )enetică. Gotul este o poveste trasă de păr! cu scopul de a+i îndepărta pe cercetătorii serio"i de adevăr. Istoria acestor oameni este relatată în Cronica lui <rede)ar! din care e#istă un e#emplar la . 9mblema este cunoscută "i sub numele de „crinul cu trei petale0! fiind un simbol consacrat al lui -imrod! sau mai bine $is al liniei )enealo)ice reptiliene a lui -imrod. Doporul lui <rancio a emi)rat din Groia "i a devenit cunoscut sub numele de sciţi! iar apoi de sciţi sicambrieni! după numele re)inei lor! Cambra. Acesta era locul în care î"i re)lau disputele prin luptă re)ii aflaţi în conflict. Gribul numit francii sicambrieni a fost o altă sursă de „vin0 reptilo+arian. :eroveus! era adept al cultului pă) n al $eiţei /iana! un alt simbol al lui Isis>Semiramida. .a$ele ora"ului Daris au fost puse în secolul VI! după ce liderii francilor au devenit cunoscuţi sub numele de merovin)ieni! iar numele său are le)ătură tot cu Groia! respectiv cu prinţul Daris! fiul re)elui Driam al Groiei. 6ocul fostei camere subterane în care merovin)ienii obi"nuiau să o adore pe $eiţa /iana "i să+i aducă sacrificii este cunoscut astă$i sub numele de Dodul "i Diaţa de lUAlma! fiind "i acum o cameră subterană! mai precis un tunel auto. <rancio! fondatorul francilor! pretindea că este un descendent al lui -oe "i că strămo"ii săi au locuit c ndva în Groia antică.

Actualei re)ine a An)liei! 9li$abeth K9l+li$ard+birth&4L i se spunea în intimitate 6ilibet. *n Sumer! simbolul liniei )enealo)ice a /ra)onului era numit =ra+al! cunoscut "i sub numele de Semnul lui Cain. Goate aceste simboluri au le)ătură cu ima)inea cu trei coarne a babilonianului -imrod "i cu alte principii e$oterice. Grifoiul cu trei foi irlande$ este un alt simbol străvechi al liniilor )enealo)ice. Alte simboluri merovin)iene erau pe"tele Ko altă referire la -imrodL! leul KQodia 6eului! Soarele! autoritateaL "i albina. Aceasta este adevărata ori)ine a cupei =raalului. Am ndoi sunt reptilieni care î"i schimbă forma! afirmaţie pe care o vom ar)umenta la timpul potrivit. -u este vorba de cupa în care a fost colectat s n)ele lui Iisus în momentul crucificării! pentru simplul motiv că nu a e#istat nici un Iisus "i nici o crucificare. Acest simbol al =ra+al+ului a căpătat în timp numele de Sf ntul =raal! echivalentul său în france$a veche fiind sang real. . %nul din autorii care încearcă să convin)ă că linia )enealo)ică are le)ătură cu Iisus este Sir 6aurence =ardner! autodeclarat „un )enealo) suveran "i cavaleresc0. Cred că nu )re"im prea mult dacă nu îl &4 -. „s n)e re)al0. *n morm ntul re)elui Childeric I! fiul lui :eroveus! care a murit în secolul V! au fost )ăsite 3(( de albine din aur. 9le evocă de asemenea :atca! un alt simbol al lui Isis>Semiramida.abilonului. 6a ora actuală! fleur1de1lis apare pe toate însemnele re)alităţii britanice! pe clădirile oficiale! )ardurile care le încon8oară! precum "i pe biserici. Albinele sunt un simbol străvechi al Qeiţei Iubirii KSemiramidaL "i simboli$au re)alitatea e)ipteană. altă variantă este 6ilibet sau 9li$abeth. Iisus este un alt nume pentru -imrod>Gammu$! duetul tată+fiu al . Adevărul pe care îl ocultea$ă toate aceste diversiuni este pe c t de simplu! pe at t de devastator.leur1de1lis este un simbol străvechi! care simboli$ea$ă I între altele I cei doi piloni falici ai lui Tachin "i . /e aceea! după părerea mea! prin linia )enealo)ică a lui Iisus se înţele)e de fapt linia )enealo)ică a <răţiei lui -imrod! respectiv a reptilo+arienilor. Cupa simboli$a p ntecul feminin "i linia hibridă cea mai „pură0! care nu poate fi transmisă mai departe dec t pe linie maternă KfemininăL. Amu$ant este că 6aurence este Cancelar al Curţii Imperiale "i 2e)ale a Suveranităţii /ra)onului! fosta Curte 2e)ală a /ra)onului din 9)ipt! dar "i Drior al . Doate fi vă$ut chiar "i pe poarta e#terioară a Casei Albe din 1ashin)ton! un alt bastion al liniilor )enealo)ice reptiliene. *ntr+adevăr! ea este o purtătoare ma8oră de )ene reptiliene! care a dat na"tere unui reptilian important! cu s n)e pur! "i anume prinţul Charles. %nul din scopurile declarate ale Drioriei Sionului este restabilirea dinastiei merovin)iene pe tronul <ranţei. 6a fel este "i re)ina+mamă! pe numele ei de fată 9li$abeth . *n realitate! ace"tia nu au fost niciodată monarhi ai <ranţei! pentru simplul motiv că în vremea lor <ranţa nu e#ista Ksub acest numeL. 9mblema Sumerului era o cupă cu apă K"osi Crucis sau „cupă cu rouă0L.iblicul Cain a fost în realitate una din primele linii )enealo)ice re)ale AnunnaHi+umane! care i+a urmat lui „Adam0.oa$ din Gemplul simbolic al lui Solomon! pe care erau sculptate „flori de crin0. &(' . *nsu"i cuv ntul shamroc2 KtrifoiL provine din termenul nord+african shamru2h.abiloniene. .isericii Celtice a *nrudirilor Sacre din Saint Colombe! ata"at pre$idenţial al Consiliului 9uropean al Drinţilor! fost ata"at al -obilei =ăr$i a Casei 2e)ale Ste7art. :erovin)ienii au fost una din liniile )enealo)ice ale <răţiei . Toc de cuvinte: lizard înseamnă „"op rlă0! iar birth înseamnă „na"tere0. Gr. *n mod evident! termenul "osi1Crucis a stat la ori)inea numelui ro$icrucienilor! o societate secretă străveche care s+a pretat la cele mai odioase manipulări pentru a se asi)ura că liniile )enealo)ice reptiliene vor continua să ocupe po$iţiile puterii. Goată a povestea este o perdea de fum! menită să ascundă adevărata A)endă a Drioriei Sionului! care este o or)ani$aţie a <răţiei . Că ar fi descendenţii lui Iisus nu repre$intă dec t un 8oc de cuvinte! sau mai bine $is un 8oc de+a divinităţile inventat de Drioria Sionului. *n documentele e)iptene! sumeriene! feniciene "i ebraice aceasta era descrisă ca o cupă decorată cu o cruce ro"ie în interiorul unui cerc.o7es+6Mon. .abiloniene. 9ste cunoscut ca 6e Chevalier 6abhran de Saint =ermain "i este Dreceptor al Cavalerilor Gemplieri din Saint AnthonM.purtători ai )enelor reptiliene au primit nume precum 6ilith! 6ili! 6ilutu "i 6illette.

Acesta a fost unul din cele mai importante centre ale Drioriei Sionului! templierilor! catarilor "i multor altor or)ani$aţii care deţineau „cunoa"terea0. Charlema)ne a e#tins mult imperiul francilor! iar în anul ?(( a fost înscăunat ca împărat al . /rui$ii au făcut din el un loc sacru! căci este una din re)iunile terestre cu o putere ma)netică imensă. 6ucrurile devin însă "i mai ciudate! căci s+a dovedit în final că cei trei nu erau de fapt autorii documentului.teau. :erovin)ienii au revenit în atenţia opiniei publice în anii din urmă! datorită mai multor cărţi care au încercat să re$olve misterul unui micuţ cătun din v rful unui munte situat în 6on)uedoc! în sudul <ranţei! numit 2ennes+le+Ch teau. Vom vorbi mai multe despre ea ceva mai t r$iu. Dornind de la unul din triburile acestora! 2enne+le+ Ch teau a fost numit 2hedae. Charlema)ne a fost un slu8itor perfect al <răţiei . Cel puţin 33 de pre"edinţi americani sunt înrudiţi )enetic cu el.arpeluiL "i este situat &&( . Această dominaţie a devenit deplină odată cu înfr n)erea în anul &BO? a opo$iţiei militare la adresa 2omei Kcondusă de Eohenstaufen+i sau =hibeliniL de către )uelfi! numiţi astfel după 1elf! ducele .ccidentului de papa 6eon III. Cea mai proeminentă dinastie de împăraţi a acestui imperiu a fost a Eabsbur)ilor! o familie dintr+o linie )enealo)ică remarcată pentru prima oară în 9lveţia! în secolul A.iblioteca -aţională a fost datată &? februarie &'O5. A fost unul din primii patroni ai me"terilor $idari KmasoniL care au construit mai t r$iu marile catedrale )otice din 9uropa! la comanda templierilor.iblioteca -aţională din Daris a fost descoperit un document de provenienţă incertă! numit . *n cele din urmă! s+a demonstrat că documentul este un fals! adevărata dată la care a fost depo$itat fiind B( martie. %n alt monarh dintr+o linie )enealo)ică reptiliană a devenit în continuare re)ele francilor.arpele 2o"u sau 0e =erpent "ouge.phiuchus KStăp nul . Acesta conţinea )enealo)ia merovin)ienilor! două hărţi ale <ranţei din perioada merovin)iană "i un plan al St.iserica 2omană "i+a retras spri8inul acordat iniţial merovin)ienilor! care "i+au pierdut puterea "i au dispărut din atenţia opiniei publice p nă în anii din urmă.avariei. Sulpice! centrul romano+catolic de studii oculte din Daris. . Această victorie a papalităţii a condus la crearea Sf ntului Imperiu 2oman! una din cele mai odioase dictaturi papale.abilonului controla la acea dată o mare parte din 9uropa occidentală "i centrală. Cea de+a &3+a pa)ină a documentului include c teva poeme scurte în pro$ă! corespun$ nd fiecărui semn al $odiacului! dar pre$intă &3 semne $odiacale. De la sf r"itul anilor PO(! în . 6ocul a fost c ndva populat de celţi! proveniţi din cimerieni "i sciţi! care au venit din . Mi%terul de la Renne%-le-C5. A condus Austria încep nd din anul &B5?! iar în secolul AVI a mo"tenit tronul Spaniei. Se spune că ar fi fondat în Goulouse lo8a . Eabsbur)ii sunt o linie )enealo)ică reptiliană "i cunosc o înaltă preoteasă care a oficiat ritualuri satanice la v rf care i+a vă$ut pe actualii membri ai Eabsbur)ilor schimb ndu+"i forma în reptile în timpul acestor ritualuri. Se crede că cineva s+a folosit de numele lor! ceea ce spore"te "i mai mult misterul. Sulpice a fost construit pe ruinele unui templu al lui Isis>Semiramida! fiind locul unde sunt înmorm ntaţi re)ii merovin)ieni. St. *n acest ca$! de ce insistă el că linia )enealo)ică a Sf ntului =raal are le)ătură cu Iisus! c nd "tie foarte bine că nu? *n cele din urmă! .rientul Apropiat "i din :unţii Cauca$.iserica 2omei>.considerăm un )enealo) obiectiv! ci un cunoscător din interiorul or)ani$aţiei.rdinului 2o$icrucienilor! ale cărei ori)ini a8un) cel puţin p nă în 9)iptul Antic "i al căror nume are le)ătură cu simbolul "osi1Crucis al liniilor )enealo)ice reptiliene. *ntre cele trei morţi subite "i data depo$itării documentului la bibliotecă au trecut e#act &3 $ile.abiloniene! iar linia )enealo)ică a continuat să deţină mult timp fr iele puterii. /ocumentul 0e =erpent "ouge a fost datat &5 februarie &'O5! iar fi"a de depo$it de la . 6a momentul respectiv! toţi cei trei presupu"i autori ai documentului! Dierre <eu)ere! 6ouis Saint+:a#ent "i =aston de NoHer! au murit la mai puţin de B@ de ore unul de celălalt! respectiv pe datele de O! 5 "i ? martie. -umele său era Charles! dar este cunoscut mai ales ca Charlema)ne! unul din cei mai faimo"i monarhi din istoria 9uropei. Cel de+al &3+lea este numit . 9a a )uvernat! cu spri8inul papei! Sf ntul Imperiu 2oman timp de 4(( de ani! p nă la detronarea sa din anul &?(O.

Drinţesa /iana a fost asasinată într+un străvechi altar merovin)ian pentru sacrificii! închinat chiar $eiţei /iana.între semnul Scorpionului "i cel al Să)etătorului. *n realitate! în timpul perioadei romane! această pe"teră era un centru de adorare a $eiţei /iana 6ucifera I Durtătoarea de 6umină sau Iluminatoarea.S0. Cu si)uranţă o treime din totalitatea proprietăţilor lor din 9uropa se afla c ndva în re)iunea 6an)uedoc. %n străvechi castel vi$i)ot numit Ch teau dUEautpoul supravieţuie"te încă la 2ennes+le+Ch teau! av nd "i un turn al alchimi"tilor. <iecare element are două din aceste patru calităţi! din care una este dominantă. Ge#tul intitulat 0e =erpent "ouge pre$intă "i o versiune a basmului <rumoasei Adormite în care prinţesa Kener)ia femininăL este condamnată să doarmă p nă c nd prinţul cel frumos va sosi să o tre$ească. Vi$i)oţii au fost strămo"ii cimerienilor "i ai sciţilor! două populaţii albe provenite din Cauca$. *n secolul VI! 2ennes+le+Ch teau era un ora" înfloritor! cu o populaţie de 3(. Iată ce spune te#tul în această direcţie: „*n timpuri mai vechi! unii o numeau ISIS! re)ina ener)iei benefice! alţii o numeau :A=/A69-A! la fel ca faimosul vas cu balsam vindecător. Cel mai important număr al templierilor era &3 "i el va deveni din ce în ce mai relevant pentru povestea noastră! pe măsură ce vom continua. Astfel! Dăm ntul este rece "i uscat! calitatea dominantă fiind uscăciunea. Ideea alchimiei este că un element se poate transforma într+un alt element pornind de la calitatea pe care o au în comun. %nii cercetători cred că templierii "i+au în)ropat cea mai mare parte a aurului l n)ă 2ennes+le+Ch teau. Această $onă avea o importanţă foarte mare pentru templieri! care aveau le)ături cu familia . 6a vremea lor! romanii considerau "i ei această $onă ca fiind sacră! ador ndu+"i aici $eii pă) ni. Această poveste este "i ea foarte relevantă pentru numărul &3! din motive pe care le voi e#plica ulterior. %n alt aspect interesant se lea)ă de faptul că atunci c nd templierii din întrea)a <ranţă au fost arestaţi "i torturaţi de <ilip cel <rumos în anul &3(5! cei din re)iunea 2ennes+ le+Ch teau! care include de asemenea 6e . Acestea diferă unele de celelalte! dar toate sunt le)ate prin calităţile uscăciunii! ume$elii! căldurii "i fri)ului.lanchefort! a cărei re"edinţă era Ch teau de . 0e =erpent "ouge confirmă între altele că :aria :a)dalena este doar un simbol al lui Isis. 9ner)ia feminină "i liniile )enealo)ice reptiliene sunt transmise mai departe pe linie maternă! iar de la opera lui -inHharsa) "i 9nHi această ener)ie a fost simboli$ată de :aria! Isis "i Semiramida! dar a fost cunoscută "i sub numele de /iana. Vi$i)oţii erau o populaţie )ermanică sau teutonă! din r ndul căreia s+au născut mai t r$iu Cavalerii Geutoni! care au apărut simultan cu cei templieri. :a"ina prinţesei s+a i$bit de cel de+al &3+ lea st lp de susţinere! făc ndu+se praf.((( de oameni! capitala nordică a imperiului vi$i)ot! care s+a răsp ndit apoi către sud! trec nd Dirineii în Spania.e$u! le Valdieu "i . 9i sunt cei care au invadat 2oma pornind din 9uropa Centrală! pun nd astfel capăt Imperiului 2oman.G29 /A:9 /% C2.aume din sudul <ranţei este considerată morm ntul catolic oficial al :ariei :a)dalena. Georia alchimiei a fost creată de iniţiatul )rec Aristotel! care afirma că la ba$a lumii fi$ice se află ceea ce el a numit materia primară. <ocul este fierbinte "i uscat! calitatea dominantă fiind căldura.lanchefort! situat la numai 3 Hilometri de 2ennes+le+ Ch teau. /e pildă! focul se poate transforma în aer prin intermediul căldurii! calitate pe care o împărtă"esc ambele elemente. Aerul este fierbinte "i umed! calitatea principală fiind ume$eala. Apa este rece "i umedă! calitatea dominantă fiind răceala. Aceasta este o ener)ie nefi$ică! pe care nu o poţi vedea sau atin)e.lanchefort! au fost lăsaţi în pace. /ar iniţiaţii îi cunosc adevăratul nume: -. Alchimia este "tiinţa care permite transformarea omului inferior în spirit pur! dar are "i o altă semnificaţie! aceea de transformare a metalelor inferioare în aur. Aristotel credea că materia primară se manifestă în forme fi$ice prin @ elemente: Dăm ntul! Apa! <ocul "i Aerul. 9#act acest nume i l+a dat :ariei :a)dalena Tacobus de Vora)ine! arhiepiscopul dominican al -obilimii -e)re din =enova. De"tera Sainte+. Substanţele sunt alcătuite din elemente! "i dacă poţi transforma un element în &&& . Dersonal! am cre$ut dintotdeauna că la ori)ini au e#istat &3 semne $odiacale.

ains! o localitate situată la mică distanţă de 2ennes+le+Ch teau! iar în ultimul secol a fost descoperită o statuie a lui Isis în apropiere de sat.iserica se afla într+o stare de de)radare avansată "i povestea spune că în anul &??5 el s+a apucat să facă principalele reparaţii în interior! împreună cu doi muncitori. . Cu si)uranţă! documentele care ar fi contat cu adevărat nu ar fi fost făcute niciodată publice! "i nu este e#clusă nici ipote$a ca Sauni_re să nu fi )ăsit nici un fel de document. /upă ce "i+a consultat superiorii din Carcassonne! el s+a dus la Daris! la centrul pentru studii oculte al bisericii romano+catolice numit Saint+Sulpice! aflat deasupra unui fost loc sacru de adorare a lui Isis>Semiramida.i)ou! un fost preot al 2ennes+le+ Ch teau "i capelan personal al familiei .. :area revelaţie s+a produs atunci c nd a desfăcut altarul "i a descoperit în interiorul unuia dintre piloni ni"te tuburi din lemn si)ilate cu ceară. .eren)er Sauni_re! care a devenit preot al bisericii Sfintei :aria :a)dalena din 2ennes+le+Ch teau în anul &?44. scrisă în colaborare cu :ichael .raal. 6a prima vedere! l+ai putea considera un paradis terestru! dacă nu ar e#ista o vibraţie ener)etică neplăcută. Sauni_re s+a născut în apropiere! la :onta$els. 2e)iunea din 8urul satului 2ennes+le+Ch teau este una din cele mai importante în structura ener)etică a păm ntului! motiv pentru care a atras atenţia tuturor celor care "tiau acest lucru în antichitate! inclusiv cum să controle$e această ener)ie enormă. Acest simbol a fost primul si)iliu al templierilor. Doate că totul este doar o perdea de fum! menită să ascundă adevărata realitate. Se crede că ar e#ista un praf secret necesar acestei transformări! care a devenit cunoscut sub numele de Diatra <ilo$ofală. =fântul . / ndu+"i seama că ar putea descoperi ceva de valoare! Sauni_re "i+a continuat sin)ur munca. Qeiţa Isis este menţionată în ni"te documente vechi )ăsite la 2ennes+les+.altul! vei putea transforma inclusiv substanţele din care sunt alcătuite.C! re)i$ate de EenrM 6incoln! "i după cartea acestuia! =fântul sânge.ains s+ar traduce prin 2e)ina Casei "i 2e)ina Apelor! nume date de e)iptenii antici $eiţelor -ephthMs "i Isis. /avid 1ood "i Ian Campbell.ai)ent "i 2ichard 6ei)h. De partea interioară! aceasta avea )ravată ima)inea a doi bărbaţi pe un cal. 1ood "i Campbell su)erea$ă că 2ennes+le+Ch teau "i 2ennes+les+. D nă în pre$ent! cercetările au indicat că documentele lui Sauni_re conţin o )enealo)ie datată &B@@ Kanul în care catarii au fost măcelăriţi la :ontse)urL! care a confirmat supravieţuirea liniei )enealo)ice merovin)iene! o altă )enealo)ie merovin)iană de la &B@@ la &O@@! "i încă două )enealo)ii alcătuite în 8urul anului &5?( de abatele Antoine . Gimp de 4(( de ani! 2ennes+le+Ch teau s+a aflat în proprietatea conţilor de 2a$es "i a devenit un centru important al catarilor. 6espedea a devenit cunoscută sub numele de Diatra Cavalerilor "i poate fi vă$ută la mu$eul din sat. 6umea modernă nu a aflat de povestea satului 2ennes+le+Ch teau dec t după filmele de televi$iune ale . Cei trei au descoperit l n)ă altar o lespede pe care au ridicat+o.lanchefort. Dersonal! nu cred nici o clipă că asta e tot ce a descoperit Sauni_re. Atunci c nd vorbe"te de cel de+al &3+lea semn al $odiacului! documentul 0e =erpent "ouge spune: „Dlumbul elementar al cuvintelor mele ar putea conţine aurul cel mai pur0. <amilia dUEautpoul a fost considerată păstrătoarea unor asemenea secrete.dată cu distru)erea acestora! puterea sa a intrat în declin. /ocumentele au fost studiate de e#perţi în te#te medievale! )rafolo)i "i e#perţi în coduri. . *n interiorul acestora se aflau mai multe manuscrise scrise codificat. Structurile )eometrice fantastice ale acestei $one care reunesc munţi! locuri sacre "i biserici! au fost identificate în vremea noastră de oameni ca EenrM 6incoln! un cercetător+pionier al misterelor de la 2ennes+le+Ch teau! sau de cei doi autori ai cărţii . epidemie de ciumă "i atacurile bandiţilor catalani i+au desăv r"it decăderea! astfel înc t 2ennes+le+Ch teau s+a transformat dintr+un ora" înfloritor într+un cătun. Dersonal! am e#perimentat o sen$aţie profund malefică în acest loc. Spre e#emplu! plumbul poate fi transformat în aur. &&B . Cartea a fost inspirată de povestea lui .eneset. Astă$i este un loc de o mare frumuseţe "i încon8urat de mult mister! de unde pot fi vă$uţi munţii "i văile din 8ur.enisis i .

abiloniene: „o civili$aţie aristocrată în &&3 . %n alt prieten apropiat al lui Calv` era Tules .raal. Drintre ace"ti mari mae"tri s+au numărat: :arie "i Tean de Saint+ClairC 6eonardo da VinciC Sandro . Se presupune că fiul său ar fi supravieţuit.oticelli Kun alt artist italian "i prieten al lui da VinciLC -icolas <lamel Kfaimosul alchimist medievalLC filo$oful 2obert <luddC Isaac -e7ton Kcel care a „descoperit0 le)ea )ravitaţiei "i care a 8ucat un rol ma8or în crearea "tiinţei de tip „această+lume+este+tot+ce+e#istă0LC 2obert .i)ou prin anii PO(. *n realitate! ea nu are nimic de+a face cu Iisus. C nd a descris societatea ideală! [eats a sinteti$at perfect scopurile <răţiei . 6a St. Dierre Dlantard! care cunoa"te foarte bine acest adevăr! dar nu dore"te ca el să fie cunoscut "i de opinia publică! s+a născut în anul &'B( "i a editat o revistă în <ranţa ocupată de na$i"ti Kcu aprobarea acestoraL! în anul &'@B! numită Calea unui tânăr cavaler. =fântul .eren)er Sauni_re s+a înt lnit cu abatele . iar ideea că linia )enealo)ică a merovin)ienilor ar fi totuna cu linia )enealo)ică a lui Iisus este lipsită de fundament.oMle Kprieten apropiat al lui -e7ton "i un alt fondator al „"tiinţei0 moderneLC Tean Cocteau Kscriitorul "i artistul france$ contemporanL.rdinul =olden /a7n. Cu )reu putem aveam încredere în cuv ntul unui om cu o asemenea iniţiere. :otivul pentru care se fac at tea referinţe cu privire la Arcadia în le)ătură cu 2ennes+le+Ch teau este că re)iunea spartană Arcadia a fost le)endarul cămin al lui Qeus "i al titanilor! liniile )enealo)ice reptiliene din Groia. Aceasta este adevărata ori)ine a acestor linii )enealo)ice! nu Iisus! care nici măcar nu a e#istat. Această or)ani$aţie a apărut la GroMes! ora"ul fondat de francii sicambrieni Kmerovin)ieniiL! în care au apărut oficial "i templierii.ois! un satanist notoriu "i asociat al unui alt satanist! :ac=re)or :athers. *ncura8at de . Cel mai cunoscut membru al acesteia avea să devină mai t r$iu satanistul Aleister Cro7leM.raal. Salutul cu braţul ridicat al na$i"tilor KEeil EitlerL era de fapt un ritual pă) n al ..iblioteca -aţională din Daris. :embrii . Drioria Sionului a apărut simultan cu templierii! Cavalerii de :alta "i Cavalerii Geutoni! dar a avut le)ături e#trem de str nse numai cu templierii. Calv` s+a aflat chiar în centrul mi"cărilor oculte din <ranţa! unul din prietenii ei apropiaţi fiind marchi$ul Stanislas de =ualta! fondatorul unei variante moderne a . S+a întors "i "i+a preluat coroana! dar a fost în cele din urmă asasinat. Acesta din urmă l+a pre$entat unui cerc de prieteni e$oterici! care l+au înt mpinat cu căldură! printre care se numărau faimoasa c ntăreaţă de operă 9mma Calv` "i Claude /ebussM! marele maestru al Drioriei Sionului "i al ro$icrucienilor.ieil! directorul )eneral al seminarului! "i cu nepotul acestuia! 9mile Eoffet. :arii mae"tri ai acestei or)ani$aţii sunt numiţi -autonnier sau -avi)atori.ois! :athers a înfiinţat societatea secretă ocultă britanică numită .rdinul Alfa+=alates! al cărei mare maestru a devenit Dlantard la v rsta de BB de ani. Alţi doi mari mae"tri! aflaţi în funcţie în timpul lui Sauni_re! au fost scriitorul "i poetul france$ Victor Eu)o! "i prietenul său! compo$itorul Claude /ebussM! un mare maestru al . 9#istă însă cercetători care cred că adevăratele ori)ini ale Drioriei Sionului sunt mult mai vechi. 6ista tuturor marilor mae"tri dintre anii &&??+&'&? este pre$entată în ni"te documente numite /osarele Secrete! care repre$intă te#te publicate particular "i depo$itate la .rdinului 2o$a+Crucii! ro$icrucienii. %na din cele mai faimoase opere a lui /ebussM este o dramă merovin)iană.rdinului =olden /a7n au fost implicaţi at t în relaţia cu na$i"tii! c t "i în cea cu satanistul! druidul "i primul ministru britanic Sir 1inston Churchill. =fântul . %n alt membru faimos al =olden /a7n a fost poetul 1. [eats! un prieten al lui Claude /ebussM. Sauni_re "i Calve au devenit foarte apropiaţi! "i c ntăreaţa l+a vi$itat pe preot la 2ennes+le+Ch teau. Aproape toţi marii mae"tri ai Drioriei Sionului au le)ături cu ro$icrucienii.rdinului =olden /a7n.. %n mare maestru mai recent pare să fie Dierre Dlantard de Saint+Clair care! potrivit documentelor pre$entate de cartea =fântul sânge.rdinului ro$icrucian. Sulpice! preotul rural .Drioria Sionului a avut )ri8ă să „scape0 ni"te e#emplare ale celor două documente . /e fapt! era un 8urnal al unei societăţi masonice+cavalere"ti cu sediul la Daris numită . este descendent al lui /a)obert II "i al dinastiei merovin)iene. /a)obert a fost mo"tenitorul merovin)ian trimis în e#il în Irlanda pe vremea c nd era copil. /upă părerea mea! Dierre Dlantard i+a păcălit pe autorii cărţii =fântul sânge.

0 Aceasta este chiar vi$iunea plănuită pentru rasa umană de reptilieni.ethania! numai pentru el "i pentru an)a8ata sa! :arie /enarnaud. *n imediata apropiere a construit un turn de ve)he! deasupra unei st nci de unde pot fi vă$uţi munţii "i văile din întrea)a re)iune. Cartea sa! Castelul din Carpaţi. Cu si)uranţă! Drioria Sionului! linia )enealo)ică merovin)iană "i 2ennes+le+ Ch teau sunt piese principale în această reţea mai lar)ă care repre$intă subiectul cărţii de faţă. -umele de :a)dala înseamnă turn de ve)he! care repre$intă la r ndul lui unul din simbolurile <răţiei . 9#istă într+adevăr în interiorul lui o cameră mică ce conţine c teva cărţi! dar cu )reu am putea+o numi „bibliotecă0. :area 6o8ă Alpină a publicat Kde"i acum contestă faptulL o lucrare intitulată *escendenţii merovingieni i enigma regiunii vizigote "azes. Ine)alitatea ar trebui să domnească pretutindeni! ca le)e! în familii! la Curtea imperială etc. /e unde a apărut această bo)ăţie subită? 9l "i+a construit l n)ă biserică o casă pe care a numit+o Villa . Drintre cele mai importante lo8i masonice din lumea modernă se numără :area 6o8ă Alpină din 9lveţia.ains numită Touanne! un alt nume folosit de Tules Verne pentru unul din persona8ele sale. Clovis a fost "i numele unuia din primii re)i merovin)ieni. *ntors în 2ennes+le+Ch teau după vi$ita sa la Daris! Sauni_re a început să cheltuiască o adevărată avere! cu mult peste posibilităţile financiare ale unui preot sărac de la ţară. 9u nu spun că Sauni_re era el însu"i un satanist! pentru că nu cunosc cu preci$ie acest lucru! dar e cert că se înv rtea în ni"te cercuri sataniste. /e remarcat că el &&@ . Tules Verne! autorul de science+fiction! a fost "i el un iniţiat de ran) înalt! care cuno"tea numeroase secrete. Se pare că secretele păstrate în re)iunea 2ennes+le+Ch teau "i 6on)uedoc sunt foarte importante pentru ace"ti oameni. A dat acestui turn numele de 6a Gour :a)dala! afirm nd că acesta repre$intă o bibliotecă. Compo$itorul 2ichard 1a)ner a folosit mai multe nume din re)iunea 2ennes în operele sale! iar în opera ?al2iriile re)ăsim tema unui persona8 condamnat la somnul etern în ruinele unui castel vră8it.abiloniene pentru :aria :a)dalena Kener)ia feminină! Isis>SemiramidaL. Am vi$itat acest turn "i mă îndoiesc de această destinaţie. Eabsbur)ii! una din cele mai importante linii )enealo)ice reptiliene! au condus Sf ntul Imperiu 2oman timp de 4(( de ani! p nă la destrămarea acestuia din anul &?(O.u)arach I numele unui munte de l n)ă 2ennes+le+ Ch teau cunoscut de localnici sub numele de muntele ma)netic. %nul din membrii acesteia este EenrM Nissin)er! unul din cei mai activi slu8itori ai reptilienilor Kfiind el însu"i unul dintre eiL de pe planeta noastră. 9ste implicat în manipularea )lobală la cel mai înalt nivel "i este indubitabil un satanist. Adolf Eitler! care era obsedat de ma)ia nea)ră! obi"nuia să spună că dacă dore"ti să+i înţele)i pe na$i"ti! trebuie să+l înţele)i mai înt i pe 1a)ner. Cert este că locul unde a fost construit corespunde perfect unuia din punctele penta)ramei din structura )eometrică identificată de 1ood "i Campbell. 2a$es este vechiul nume al re)iunii din 8urul satului 2ennes+le+Ch teau. 9#istă o fermă în apropiere de 2ennes+les+. 9#istă multe castele vră8ite aflate în ruină în 8urul satului 2ennes+le+Ch teau! iar Castelul 1alhalla! care apare în opera lui 1a)ner este situat pe meridianul Darisului! la numai c ţiva Hilometri de sat. /acă Sauni_re "i prietenii săi se înv rteau în cercul 9mmei Calv`! avem cu si)uranţă de+a face cu activităţi sataniste. este Căpitanul . Alţi vi$itatori faimo"i ai lui Sauni_re la 2ennes+le+Ch teau au fost secretarul france$ de stat pentru cultură "i arhiducele Tohann von Eabsbur)! vărul lui <ran$+Tosef! împăratul Austriei.ains. 9#istă o le)endă care spune că 1a)ner însu"i l+a vi$itat pe Sauni_re la 2ennes+le+Ch teau. Cartea a fost publicată la început în )ermană "i tradusă apoi în france$ă de un anume 1alter Celse+-a$aire! un pseudonim creat din numele sfinţilor cărora le este consacrată biserica din 2ennes+les+. include o serie de nume unice din re)iunea 2ennes+le+Ch teau! iar unul din persona8ele dintr+o altă carte a sa! Clovis dM4rdentor.forma sa desăv r"ită! ierarhi$ată p nă în ultimele detalii! cu petiţionari adun ndu+se dimineaţa la porţile marilor oameni! cu o mare bo)ăţie acumulată în m inile unui număr mic de oameni! în care toată lumea depinde de ace"ti c ţiva! mer) nd p nă la împărat! care este un $eu ce depinde de un alt $eu mai mare.

C nd Dierre Dlantard de Saint+ Clair! marele maestru al Drioriei Sionului! a vi$itat 2ennes+le+Ch teau! el a fost vă$ut e#ecut nd o ceremonie stranie la morm ntul lui Sauni_re. Aceasta a fost complet restaurată "i împodobită cu statui ciudate "i cu simboluri e$oterice. Chiar la intrare se află o statuie demonică! ce pre$intă o versiune particulară a diavolului. Custodele mu$eului din 2ennes+le+Ch teau mi+a spus că este posibil ca Sauni_re să fi fost un membru al . 9#istă dove$i care atestă că . 9#istă de asemenea o statuie a :ariei :a)dalena cu un craniu la picioare Ksimbolul ritualurilor templiereL.ains "i abatele =elis de la Coutaussa.repre$intă "i simbolul :artorilor lui Iehova! o altă reli)ie+închisoare creată de frunta"i ai <răţiei cum ar fi francmasonul de ran) înalt Charles Ga$e 2ussell. Interiorul bisericii este decorat cu simbolul crucii "i al trandafirului! inspirat chiar de Sauni_re. Drintre posesiunile lui Sauni_re s+a descoperit "i o pictură a lui Asmodeus înlănţuit. Acela"i simbol a fost )ăsit "i pe eticheta unei cărţi a lui Sauni_re. 2o$icrucienii fac parte inte)rantă din reţeaua <răţiei! la fel ca ie$uiţii.oudet! marcat de asasinarea s n)eroasă a lui =elis! care se retrăsese complet din viaţa publică! trăind încuiat în casă! de teamă pentru viaţa sa. *n biserica sa din Coutaussa se află simbolurile familiare de+acum ale )hearelor de leu! stru)urilor "i viţei de vie! precum "i o variantă a Stelei lui /avid Ksteaua cu "ase colţuriL în care cele două triun)hiuri se suprapun! în loc să se intersecte$e în po$iţia normală. Vitraliul uneia din ferestrele bisericii o pre$intă pe :aria :a)dalena un) nd picioarele lui Iisus. „Drostituatele sacre ale lui Venus0 purtau această floare la butonieră ca semn distinctiv. *n misterele se#uale ale lui Venus! nimic din ce era sub rosa. Dodeaua bisericii este pavată cu dale pătrate albe "i ne)re! la fel ca orice templu mason. -umele de 2ose Ktrandafir! ro$ăL ar putea proveni de la 9ros! simbolul iubirii se#uale.oudet! un prieten al bunicului lui Dierre Dlantard! le+a plătit lui Sauni_re "i fratelui ie$uit al acestuia sume mari de bani. *n pofida morţii sale violente "i a luptei apri)e care i+a precedat! corpul său a fost lăsat să $acă pe podea într+o po$iţie aproape rituală. 2omanii numeau trandafirul <loarea lui Venus KVenus J SemiramidaL. Grandafirul ro"u pe un morm nt poate indica fie că cel care s+a stins a dus o viaţă e#emplară! fie că s+a sf r"it prematur. De morm ntul său din curtea bisericii se află o cruce "i un trandafir ro"u. Grandafirul este asociat cu adorarea $eiţei "i simbolismul se#ual. 9#istă artefacte templiere )ăsite la Daris "i în Cipru care pre$intă acela"i simbol. &&4 . Cele două sate se află foarte aproape de 2ennes+le+Ch teau. *n &?'5! prietenia le+a fost $druncinată de un conflict între Sauni_re "i . <ratele lui Sauni_re! Alfred! era ie$uit.oudet de la 2ennes+les+. Superiorii ierarhici "i+au pus întrebări privind averea subită a lui Sauni_re! dar c nd ar fi trebuit să fie investi)at! cel care l+a spri8init a fost însu"i papa. /ar mai presus de toate! "i+a transformat biserica cu banii recentei sale averi. Acesta este simbolul societăţii secrete a ro$icrucienilor! ale cărei ori)ini se pierd în ne)ura timpului. Ksub trandafirL! nu trebuia să le fie revelat celor neiniţiaţi. Goţi trei beneficiau de o sursă inepui$abilă de lichidităţi.rdinului ro$icrucian! "i a" fi surprins să aflu că nu. Goate aceste societăţi secrete "i toate aceste reli)ii sunt le)ate între ele. Atunci c nd era folosită ca simbol al ener)iei feminine! <ecioara :aria era cunoscută sub numele de Grandafir! . 6a intrarea în biserică a scris în limba france$ă: „Acest loc este teribil0. *n plus! a început să coresponde$e cu oameni din întrea)a 9uropă. 9ste vorba de Asmodeus! despre care le)enda spune că a fost forţat de re)ele Solomon să a8ute la construirea templului său din Ierusalim. A fost în8un)hiat de cineva pe care îl cuno"tea "i în care avea încredere! căci i+a deschis u"a! iar alarma pe care a instalat+o nu a funcţionat. Se pare că avea toate motivele. Sauni_re colabora în secret cu doi preoţi locali! abatele .oschet de trandafiri! =hirlandă de trandafiri sau Grandafir mistic. De morm ntul lui =elis! marcat cu o cruce malte$ă>templieră! se află cuv ntul Asasin! iar piatra funerară este împodobită cu un trandafir! simbolul ro$icrucienilor "i al morţii premature. Sauni_re a cheltuit sume mari de bani pe cumpărarea unor obiecte de artă "i antichităţi! a plătit construirea unui turn de apă pentru nevoile satului "i a cheltuit o avere pentru a construi un nou drum care să ducă din 2ennes+le+Ch teau în v rful muntelui! înlocuind cărarea în)ustă "i nesi)ură de dinainte.

/ar nu i+a transmis niciodată acest secret. St. Atacul s+a produs pe data de &5 ianuarie! o dată e#trem de semnificativă pentru <răţia . De data de &5 ianuarie &554 a fost de$velită la . Se spune că aceasta i+ar fi transmis unui prieten: „.rdinului Cavalerilor Geutoni. Se spune că -icholas <lamel! un alt mare maestru al Drioriei Sionului! ar fi reu"it prima sa transmutare alchimică în după+amia$a $ilei de &5 ianuarie. Sulpice din Daris. Cele două societăţi secrete au că$ut de acord să acţione$e independent! dar Drioria dorea averea Gemplului! asupra căreia credea că are toate drepturile! "i probabil că s+a folosit de re)ele merovin)ian al <ranţei! <ilip cel <rumos! pentru a+"i atin)e acest scop. Cu ceea ce ne+a lăsat domnul am putea hrăni 2ennes+ul timp de o sută de ani! "i tot ne+ar mai răm ne destul.Sauni_re a murit în anul &'&5! în urma unui atac cerebral. /acă vi se pare că toate acestea sunt simple coincidenţe! vă propun să nu subestimaţi importanţa datelor precise pentru <răţia . Ima)inea derivă din sacrificarea simbolică a unui ţap de către israeliţi în onoarea Drivitorului A$a$el! simboli$at "i de penta)rama inversată sau „capul de ţap0. *n ultima vreme vălul a început însă să se ridice "i adevărul a început să iasă la iveală. *n sf r"it! Victor Eu)o! mare maestru al Drioriei Sionului! s+a însurat la St. Sauni_re "i+a transferat toţi banii "i toate posesiunile pe numele în)ri8itoarei sale! :arie /enarnaud! confidenta sa de+a lun)ul între)ii perioade pe care am discutat+o mai sus. Sulpice. Acest lucru poate fi e#trem de derutant dacă nu cuno"ti re)ulile 8ocului. 2ennes+ le+Ch teau răm ne un loc at t de învăluit în secrete! care seamănă at t de bine cu „sala o)lin$ilor0! înc t adevărul nu a reu"it să a8un)ă niciodată la oameni! de"i au trecut at tea secole. . %n an mai t r$iu s+au separat formal de ace"tia printr+un ritual numit Găierea %lmului! ţinut la =isors! un ora" de l n)ă coasta de nord a <ranţei. . asemenea luptă a i$bucnit între Drioria Sionului "i ramura sa militară! cavalerii templieri! care a provocat destule conflicte în secolele care au urmat. Aceste lupte interne sunt inevitabile dacă ţinem cont de modul în care ) ndesc ace"ti oameni! "i de multe ori servesc chiar scopurilor <răţiei! căreia îi convine ca ele să se desfă"oare în arena publică! lăs nd impresia unor disensiuni. Sulpice.rdinul Adevăratei Cruci 2o"ii! 0M3rdre de la "ose1Cross ?eritas. Sauni_re "i+a dus documentele descoperite la biserica St. Sulpice a fost construit în anul &O@4 potrivit le)ilor )eometriei sacre! pe ruinele unui templu al lui Isis! "i a devenit sediul societăţii Compa)nie du Saint+Sacrement! o acoperire a Drioriei Sionului.afomet "i Sapul din :endes! simbolul satanismului "i al templierilor. 0e =erpent "ouge a fost datat &5 ianuarie! dată care corespunde casei astrolo)ice a capricornului sau a caprei! a cărei iposta$ă ne)ativă KţapulL este . C nd luptele interne pun însă în pericol întrea)a A)endă! asupra căreia toţi sunt unanim de acord! respectiv controlul )lobal al lumii! ierarhia superioară a <răţiei str n)e rapid r ndurile. Drioria a adoptat "i titlul de . *ntr+o $i am să+ţi spun un secret care te va face foarte bo)at0. :isteriosul document numit 0e =erpent "ouge conţine un plan al St. &&O .amenii din această re)iune calcă pe aur fără să+"i dea seama. <iecare fracţiune de secundă are o vibraţie diferită de cea precedentă! căci c mpul ma)netic al păm ntului se modifică subtil din cau$a influenţei soarelui "i a mi"cării planetelor "i fiecare număr "i combinaţie de numere î"i are propria semnătură vibratorie unică.rdinul Sionului "i+a schimbat numele în Drioria Sionului "i a adoptat ca emblemă crucea ro"ie folosită de templieri.abiloniană! căreia îi corespunde sărbătoarea St. Sulpice. Altfel spus! oameni despre care "tim si)ur că sunt implicaţi sunt subminaţi sau uci"i de alţi oameni! despre care "tim la fel de si)ur că sunt implicaţi.ru#elles o statuie a lui Charles de 6orraine! mare maestru al Drioriei Sionului "i al . Complicaţiile din povestea satului 2ennes+le+Ch teau K"i a <răţieiL se nasc din cau$a certurilor dintre diferitele facţiuni concurente! care operea$ă sub aceea"i conducere centrală.abiloniană. Aceasta este re)ula haosului! divide et impera Kde$bină "i )uvernea$ăL! de care au nevoie membrii <răţiei pentru a+"i implementa A)enda. *n anul &&?5! templierii au pierdut controlul asupra Ierusalimului în faţa turcilor sara$ini! probabil în mod intenţionat! după care au intrat în conflict cu fo"tii lor aliaţi "i mae"tri oficiali! Drioria Sionului.

. A"a se e#plică de ce at ţia templieri au venit în această re)iune după masacrul din <ranţa. %nii au intrat în . 9i au navi)at de+a lun)ul coastei vestice a Irlandei "i au debarcat în nord+vestul Scoţiei! între IslaM! Tura "i :ull of NintMre. /e"i la modul oficial aceste trei ordine nu aveau nimic de+a face unele cu altele "i se displăceau reciproc! la v rf ele repre$entau aceea"i or)ani$aţie.isericii Catolice care a durat O? de ani! cu doi papi rivali! unul în <ranţa "i celălalt în Italia. A mutat re"edinţa papală la Avi)non "i a )enerat o divi$iune în s nul . Ale)erea Scoţiei era evidentă din mai multe motive.el)ia "i nordul <ranţei. Conspir nd cu papa pe care l+a impus! <ilip "i+a propus să îi distru)ă pe templieri. Acela"i lucru s+a înt mplat "i în alte părţi ale =ermaniei. Scoţia "i Irlanda au procedat la fel. /e atunci! $iua de vineri &3 a fost considerată aducătoare de )hinion. /ocumentele referitoare la ritualurile templierilor au fost distruse înainte ca raidurile să se producă "i! atunci c nd au fost deschise cuferele de la sediul Gemplului din Daris! imensa avere pe care o r vnea <ilip dispăruse. /ar e#istă dove$i indubitabile că mulţi alţi templieri au "tiut de acest plan "i au scăpat.ritanice! iar templierii au părăsit An)lia "i Irlanda! sau "i+au acceptat soarta. 9#istă totu"i "i posibilitatea ca <ilip cel <rumos să fi fost în"elat de Drioria Sionului! care a aran8at ca flota en)le$ă să îi intercepte$e pe templieri "i să le ia averea. . Acest lucru i+a permis să îl instale$e pe tronul papal pe arhiepiscopul de . Gemplierii s+au îndreptat către Scoţia! Dortu)alia "i probabil cele două Americi! de a căror e#istenţă "tiau! căci aveau acces la cunoa"terea ascunsă a 9litei Ariene "i "tiau că fenicienii a8unseseră pe coasta Americilor cu mii de ani înainte.ordeau#! care a devenit papa Clement V. &3(5.ruce! se afla în ră$boi cu o altă ramură a arienilor! en)le$ii! pentru controlul Scoţiei! "i fusese e#comunicat de papă. Cu Scoţia lucrurile s+au petrecut altfel.i+a trimis mai înt i un apropiat să îl a)rese$e pe papa . *i invidia pentru averea lor! îi ura pentru puterea pe care o aveau "i peste toate era o marionetă în m inile Drioriei Sionului. 2e)ele An)liei! 9d7ard II! a făcut tot ce i+a stat în puteri pentru templieri! i)nor nd ani la r nd ordinul papei de a+i aresta. A planificat apoi o operaţiune similară "i a dispus în secret arestarea tuturor templierilor în $orii $ilei de vineri! &3 oct. 6iniile )enealo)ice aristocratice din 6orraine sunt dintre cele mai „pure0 linii reptiliene! una dintre ele fiind la ora actuală o fi)ură centrală în reţeaua )lobală a ritualurilor satanice. C nd a cedat în sf r"it presiunilor! el s+a purtat cu cea mai mare bl ndeţe cu ei.rdinul Sf ntului Ioan din Ierusalim K:altaL sau . Gemplierii î"i pierduseră o parte din influenţa în faţa . *n anul &3(O! a arestat toţi evreii din <ranţa! i+a i$)onit din ţară "i le+a confiscat averile. *mpreună cu papa+marionetă! el a făcut presiuni asupra celorlalţi monarhi din 9uropa! cer ndu+le să îi areste$e pe templieri! dar acest lucru nu s+a dovedit deloc simplu. *n cele din urmă! inchi$itorii au venit pe păm ntul Insulelor . Alţii "i+au schimbat numele din cavaleri templieri! continu nd să e#iste de)hi$at. *n re)iunea 6orraine! aparţin nd =ermaniei în acea vreme Kmai t r$iu a devenit france$ăL! ducele i+a spri8init pe templieri. Acolo se aflau clanul St Clair>Sinclair "i numeroase alte linii )enealo)ice ale <răţiei sosite cu primii fenicieni! sau mult mai t r$iu! în urma mi)raţiei din . *n momentul masacrului! templierii au fu)it cu vasele lor din <ranţa! îndeosebi din portul lor favorit! 6a 2ochelle! lu ndu+"i "i averea cu ei.rdinul Cavalerilor Geutoni. <ilip a început prin a înlătura de la putere doi papi! p nă a )ăsit unul care să+i urme$e ordinele. /e aceea! ordinul papal de a+i distru)e pe templieri nu era valabil în re)iunile controlate de .ruce.Ma%acrul tem#lierilor. :a8oritatea templierilor! inclusiv marele lor maestru! Tacaues de :olaM! au fost prin"i "i supu"i de către Inchi$iţie unor torturi inima)inabile. /e+a lun)ul acestei coaste se mai văd "i &&5 .isericii după ce sara$inii i+au învins pe cruciaţii cre"tini! e#pul$ ndu+i din Sara Sf ntă.eful uneia din aceste familii! 2obert de .onifaciu VIII! care a murit la scurt timp după aceea! după care l+a otrăvit pe următorul papă! .enedict AI. /upă ce "i+a impus propriul papă! <ilip "i+a orientat atenţia către cavalerii templieri.

Castelul 1indsor este construit pe un vorte# ener)etic foarte puternic! considerat sacru! "i este locul în care satanistul "i reptilianul EenrM Nissin)er a fost făcut cavaler de re)ină. Victoria de la .ruce în &3B'! a început dinastia Stuart.ruce a prins putere datorită spri8inului "i armelor furni$ate de templierii din <ranţa "i a culminat în bătălia de la .abiloniene "i este consacrat „<ecioarei :aria! adică lui Semiramida>-inHharsa).ambelanii erau numiţi ste7ar$i re)ali "i po$iţiile lor au devenit ereditare.ruce împotriva en)le$ilor fusese de$astruoasă. . *n timpul merovin)ienilor! re)ii france$i numeau "ambelani ai palatului care să spri8ine monarhia "i încep nd din perioada re)elui /avid I! Scoţia a adoptat "i ea acest sistem. /upă moartea lui .annocHburn avea să asi)ure independenţa Scoţiei pentru următorii B?' de ani. altă re)iune în care s+au stabilit templierii a fost /alnada! la ora actuală Ar)Mll! de unde aveau să 8oace în scurt timp un rol crucial în cea mai faimoasă bătălie din istoria Scoţiei. &&? . Gitlul său de conte de CarricH poate fi vă$ut "i astă$i în numele din această parte a Irlandei! de pildă în CarricHfer)us. D nă în $ilele noastre! principala temă de conflict sunt neînţele)erile dintre irlande$i KcatoliciL "i irlande$o+scoţieni KprotestanţiL care s+au mutat în %lster din Scoţia. Acest ordin este o altă instituţie a 9litei <răţiei .ote$ătorul KQiua lui -imrodL! B@ iunie &3&@. /in motive rămase nee#plicate p nă astă$i! en)le$ii au intrat în panică "i au luat+o la fu)ă! vă$ nd aceste întăriri nea"teptate. :ai t r$iu! numele lor s+a schimbat în Ste7art "i apoi în Stuart. /upă moartea lui .astă$i numeroase morminte "i relicve ale unor templieri! în locuri precum NilmorM "i Nilmartin.$ceea-i =a(ă. Campania lui . Aceste conflicte sunt încura8ate "i manipulate de <răţie prin oamenii infiltraţi de aceasta în cele două tabere.ruce s+a întors în Scoţia în &3(5! anul masacrului templierilor din <ranţa! "i s+a tre$it lupt ndu+se împotriva unui nou re)e en)le$! 9d7ard II! care l+a înlocuit la tron pe 9d7ard I. 9l a fost forţat să se refu)ie$e în munţii Derthshire! iar apoi în Ar)Mll.annocHburn! de l n)ă Stirlin) Castle! purtată în Qiua Sf ntului Ioan . *n timpul lui 9d7ard! întrunirile ordinului se făceau într+o cameră specială a Castelului 1indsor! în 8urul unei mese creată după modelul celei din le)enda 2e)elui Arthur. .ruce în acea $i s+a numărat "i Sir 1illiam St Clair of 2osslMn. Gemplierii îndeplineau ambele condiţii! a"a că soldaţii „necunoscuţi0 nu puteau fi alţii dec t ei I ră$boinicii at t de temuţi ai cruciadelor! care s+au re)rupat în Scoţia. Dopulaţia din %lster are le)ături politice "i de s n)e vechi cu scoţienii! îndeosebi cu cei din vest! de"i manipulările i+au făcut să se lupte de multe ori cu ace"tia.rdinul Tartierei. -umele lui 9d7ard III era 1indsor "i! c nd actuala familie re)ală s+a decis în timpul Drimului 2ă$boi :ondial să+"i schimbe numele )erman într+unul en)le$esc din raţiuni de public relations. Cu a8utorul familiilor nobile irlande$e! . Ca "i în ca$ul merovin)ienilor! ace"ti ste7ar$i re)ali ereditari au sf r"it prin a deveni ei în"i"i linia )enealo)ică re)ală. Drocesul a început după ce fiica lui . Drintre cei care au luptat împreună cu .rdinul Tartierei! primul ordin cavaleresc! introdus de 9d7ard III în anul &3@? "i condus "i la ora actuală de monarhia britanică.ruce avea le)ături foarte str nse cu %lster+ul "i deţinea păm nt în această re)iune. %u o ma%că di=erită *n anii dinaintea sosirii în forţă a templierilor din <ranţa! campania lui 2obert de .ruce s+ a măritat cu 1alter the Ste7ard sau Ste7art. Aceasta susţine deschis A)enda <răţiei "i una din cele mai importante instituţii prin care operea$ă este . %na din creaţiile templierilor de$membraţi din punct de vedere oficial a fost . ea a ales numele de 1indsor! după cel care a fondat acest ordin cheie al <răţiei. Scoţienii au reu"it să+i respin)ă pe en)le$i după o $i de lupte! prin sosirea unei forţe de călăreţi „necunoscuţi0 care le+au sărit în a8utor. Cu si)uranţă! ca să )enere$e o asemenea reacţie! trebuia ca noile batalioane să fie trupe de elită "i să fie u"or de recunoscut. . Ca#itolul < . /e aici! s+a îndreptat către NintMre "i nordul Irlandei.ruce! primul copil re$ultat din această căsătorie a devenit 2obert II al Scoţiei! primul re)e din dinastia Stuart.

rdinului Tartierei este un colier de trandafiri ro"ii! intercalaţi între BO de veri)i de aur! care îi simboli$ea$ă pe cei BO de cavaleri! împărţiţi în două )rupuri de c te &3. C nd 2obert de . Chiar mai puternică "i mai influentă era însă =arda Scoţiană de elită! alcătuită din 33 de soldaţi! număr e$oteric e#trem de semnificativ! care va apărea mai t r$iu în cele 33 de )rade ale ritului scoţian al francmasoneriei. Gemplierii "i+au restabilit influenţa în <ranţa pe la 8umătatea secolului al AV+lea! sub numele de =ăr$i Scoţiene. Ie$uiţii "i Cavalerii de :alta sunt societăţi secrete care deţin "i manipulea$ă cuno"tinţe e$oterice secrete! de"i la suprafaţă pretind că sunt romano+catolici "i „cre"tini0. *n realitate! ambele tabere repre$entau aceea"i forţă! la fel ca "i Cavalerii Geutoni. =arda Scoţiană avea misiunea de a+l pă$i pe re)e! mer) nd p nă acolo înc t membrii ei dormeau chiar în dormitorul acestuia.ri de c te ori )arda trebuia mărită! se adău)au multipli de &3! un alt număr e$oteric care ţine cont de le)ile numerolo)iei! aflat la loc de cinste în r ndul templierilor. Cu toţii erau implicaţi în acelea"i operaţiuni! inclusiv bancare! "i foloseau acelea"i metode lipsite de scrupule pentru a+"i atin)e ţelurile. . Gimp de mai bine de B(( de ani! p nă la mi8locul secolului al AVI+lea! cavalerii vindecători "i templierii au făcut parte dintr+un ordin mi#t.rdinul Stelei! . <rancmasonii actuali nu sunt dec t templierii "i membrii Drioriei Sionului de altădată sub un alt nume! iar . Charles era marioneta lor! iar numele acestor membri de elită ai =ăr$ii Scoţiene ne sunt de8a c t se poate de familiare: Sinclair! Stuart! Eamilton! EaM! :ont)omerM! Cunnin)ham! CocHburn "i Seton. *n anul &3&B! toate păm nturile "i toate proprietăţile templierilor au fost dăruite de papă „rivalilor0 acestora! Cavalerii Vindecători ai Sf ntului Ioan! numiţi ulterior Cavaleri de 2odos! iar la ora actuală Cavaleri de :alta Kramura catolicăL "i Cavalerii Sf ntului Ioan Kramura protestantăL. %n e#emplu evident al acestei afirmaţii este ceea ce s+a petrecut după măcelul templierilor ordonat de papalitate. Acest lucru nu e deloc surprin$ător! dacă ţinem seama de faptul că liniile )enealo)ice care controlau Scoţia! inclusiv . %n alt secret al manipulării actuale constă în faptul că oameni care operea$ă sub o anumită „mască0 fac simultan parte "i din altele! uneori chiar foarte multe la număr! care slu8esc însă aceea"i A)endă. Acestea au fost familiile care au venit în Scoţia din <ranţa "i <landra! put nd să+ "i stabilească arborele )enealo)ic p nă în perioada $eilor AnunnaHi.iserica lui Iisus sau ie$uiţii are la ba$ă aceea"i structură ca "i templierii "i s+a înfiinţat cu acela"i scop.rdinul 6 nii de Aur "i .ruce "i Sinclair! au venit din <ranţa "i <landra. =arda Scoţiană a fost o altă )rupare care deţinea cunoa"terea secretă "i a acţionat în favoarea A)endei templiere! practic nd ritualurile satanice de care au fost &&' . Ca de obicei! =arda Scoţiană KtemplieriiL stăp nea la perfecţie această tehnică a Calului Groian. Să sperăm că nu toţi 33F . 9i s+ au infiltrat "i au preluat controlul asupra administraţiei <ranţei în calitate de „consilieri0 "i „ambasadori0. 9i au preluat puterea asupra Scoţiei iar acum se re)rupau în <ranţa.*nsemnul .ruce a fost instalat ca re)e necontestat al Scoţiei! el a semnat un pact cu Charles IV al <ranţei! refăc nd astfel „vechea alianţă0! după cum era cunoscută. 9i fac astă$i e#act ce au făcut templierii în vremea cruciadelor! control nd împreună cu )radele superioare ale francmasoneriei Vaticanul! pe papă "i întrea)a biserică romano+catolică. *n acest fel! ei patronea$ă între)ul 8oc! care se apropie de sf r"it! dacă nu ne vom tre$i la timp.rdinul Sf ntului :ihail.rdinul Sf ntului :ihail! care "i+a creat mai t r$iu "i o ramură în Scoţia. /e altfel! nici chiar după dispariţia templierilor! foarte multe păm nturi "i proprietăţile lor nu au fost preluate de cavalerii vindecători! de"i le+au fost oferite. *n anul &@@4! re)ele Charles VII a creat prima armată de sine stătătoare din 9uropa după templieri. Comandanţii =ăr$ii Scoţiene deveneau automat membri ai unei societăţi secrete numită .iserica! ce condamnă această cunoa"tere! afirm nd că este opera diavolului. Cu alte cuvinte! ei controlea$ă simultan ambele tabere! at t cunoa"terea e$oterică ascunsă! c t "i .rdine similare au apărut "i în <ranţa! sub nume precum . /e fapt! aceasta era alcătuită chiar din templieri! căci m ndria armatei lui Charles era Compania Scoţiană! care mer)ea în frunte la toate paradele militare.

*n cele din urmă! Ioana dUArc a fost arsă pe ru) de Inchi$iţie sub acu$aţia de vră8itorie "i dove$ile indică cu claritate că întrea)a poveste oficială nu este altceva dec t o altă perdea de fum. Istoricii care au ţinut cronica vieţii lui 2en` su)erea$ă că acesta a părăsit+o pe Ioana pentru a se înt lni cu Charles "i că a fost de partea ei în victoriile pe care le+a obţinut împotriva en)le$ilor! în urma cărora Charles a a8uns pe tronul <ranţei. 9l a devenit mare maestru al Drioriei Sionului la v rsta de $ece ani! sub tutela unchiului său! 6ouis! cardinal de . 6a un moment dat! el chiar s+a folosit de Cristofor Columb! iar semnificaţia enormă a acestei operaţiuni vă va deveni clară c t de cur nd.acu$aţi templierii.rdinul Gemplului. -u s+a schimbat nimic! dec t numele. Acest simbol a fost adoptat mai t r$iu de <răţia reptiliană "i la ora actuală poate fi vă$ut pe lo)o+ul )i)antului petrolier 9##on! controlat de directorii americani de ramură ai <răţiei! familia 2ocHefeller. . 6a ora actuală! titlul de re)e al Ierusalimului urmea$ă să+i revină reptilianului Narl von Eabsbur)! al cărui nume echivalea$ă din punct de vedere numerolo)ic cu OOO. /in c te se pare! Ioana dUArc s+a născut ca supus al lui 2en` dUAn8ou în ducatul . 2en` dUAn8ou avea cone#iuni cu toată lumea "i a fost o fi)ură clasică a <răţiei! aflată în centrul unei reţele vaste! în formă de p n$ă de păian8en. Dentru a+"i împlini misiunea! le+a spus ea celor doi! potrivit versiunii oficiale! avea nevoie de un cal! de 2en` "i de c ţiva oameni de ispravă care să o ducă în <ranţa. 2en` dUAn8ou a fost responsabil de apariţia crucii de 6orraine Kdouă linii ori$ontale ce intersectea$ă o linie verticalăL. <amilia acestuia era una dintre cele mai importante linii )enealo)ice reptiliene. 9i nu ţin cont de oscilaţiile lui din anii &@B'+&@3&! c nd Ioana dUArc s+a aflat la apo)eul puterii sale militare. A încura8at traducerea cunoa"terii e)iptene "i )rece"ti &B( . -umele acestuia era . Got din această reţea făcea parte "i Casa de 6orraine! din re)iunea situată la )raniţa dintre nordul <ranţei "i =ermania. %n membru actual al familiei :ont)omerM le+a spus autorilor cărţii :emplul i loja că pe vremea =ăr$ii Scoţiene s+a format un ordin în care toţi membrii de se# masculin ai familiei :ont)omerM erau automat eli)ibili. %na din fiicele lui 2en` dUAn8ou s+a măritat în anul &@@4 cu re)ele EenrM IV al An)liei "i a 8ucat un rol important în 2ă$boiul celor două 2o$e! în care trandafirul ro"u al lui EenrM de 6ancaster s+a încruci"at cu cel alb al lui [orH! în anul &@44. altă denumire sub care au reapărut mai t r$iu templierii este francmasoneria de rit scoţian.ar! p nă la împlinirea v rstei de B( de ani. Cel mai important membru al acesteia a fost ducele de 6orraine! cunoscut ca 2en` dUAn8ou! născut în anul &@(?. /a! si)urF Cel care s+a aflat de la bun început în spatele campaniei militare a fost 2en` dUAn8ou! povestea Ioanei dUArc nefiind dec t un basm Kcreat după le)enda „<ecioarei din 6orraine0L menit să ascundă din nou realitatea. Drintre titlurile lui 2en` dUAn8ou se numărau: conte de Drovence Kîn re)iunea 2ennes+le+Ch teauL! conte de =uise! duce de An8ou! re)e al %n)ariei! re)e al ora"ului -apoli "i al Siciliei! re)e al Ara)onului! Valenciei! :a8orcăi "i Sardiniei "i titlul simbolic de re)e al Ierusalimului.ar. Averea sa uria"ă "i cone#iunile din Italia i+au permis să str n)ă relaţiile cu -obilimea -ea)ră "i cu celelalte familii aristocratice. Dotrivit istoriei oficiale! în anul &@B' ea "i+a anunţat misiunea divină de a salva <ranţa de invadatorii en)le$i "i de a se asi)ura că Charles va deveni re)e al <ranţei! lucru care s+a "i înt mplat Kel a devenit re)ele Charles VIIL. Cu titlu de e#emplu! două din numele faimoase ale istoriei cu care a avut le)ături au fost Cristofor Columb "i Ioana dUArc. Ioana dUArc a cerut o audienţă la socrul lui 2en` dUAn8ou! iar c nd înt lnirea a avut loc! 2ene a fost de faţă. 2en` dUAn8ou era foarte versat în cunoa"terea e$oterică "i adept al le)endei re)elui Arthur "i a =raalului. Simbolul crucii duble avea să fie folosit mai t r$iu de anumite )rupări ale bisericii cre"tine "i stă la ori)inea e#presiei double1crossed Ktras în piept! păcălit! manipulatL. -u "tiu cine poate să creadă că o fată t nără! provenită dintr+o pătură săracă a bătut la poarta atotputernicilor aristocraţi! iar ace"tia nu numai că au primit+o! dar au "i susţinut+o să declan"e$e un ră$boi împotriva An)liei. Acesta din urmă este e#trem de important pentru <răţie.

%nul dintre cele mai importante persona8e din această perioadă a fost ro$icrucianul <rancis .rdinul Coifului! consacrat adorării $eiţei înţelepciunii! Dalas+Atena! ilustrată adeseori cu un coif pe cap "i purt nd o suliţă în m nă. /imensiunile "i influenţa reţelei subterane de societăţi secrete au continuat să crească! astfel înc t a devenit posibilă trecerea la o nouă etapă a planului de preluare )lobală a puterii. Această ipote$ă pare lo)ică! întruc t în secolul AVI -ostradamus a fost foarte apropiat de Casa de 6orraine "i de Casa de =uise Kdin aceea"i familieL! în perioada în care cele două case au declan"at un val de asasinate împotriva rivalilor lor! în încercarea nereu"ită de a pune m na pe tronul <ranţei. %n alt ar)ument se referă la le)ăturile dintre ro$icrucieni "i Curtea 2e)ală a /ra)onului din 9)iptul antic.străvechi în limbile europene! care avea să stea la ba$a declan"ării 2ena"terii. Dresiunea asupra establishment1ului bisericii a crescut "i mai mult după publicarea :anifestelor 2o$icruciene între anii &O&@ "i &O&O! documente elaborate de un )rup secret de iniţiaţi din =ermania "i <ranţa.isericii a fost pusă la )rea încercare. 9a a permis! între altele! înrolarea unui număr mult mai mare de oameni influenţi în reţeaua societăţilor secrete. Autorul "i cercetătorul france$ =erard de Sede! care se pare că avea contacte în interiorul <răţiei! a declarat că -ostradamus a fost un a)ent al Caselor de 6orraine "i de =uise! folosindu+"i po$iţia de astrolo) la curtea <ranţei pentru a manipula în numele acestora. *n secolele AVI+AVII! un val de evenimente au accelerat brusc implementarea A)endei <răţiei. 6a curtea lui 2en` dUAn8ou se afla "i un astrolo) pe nume Tean de Saint+2emM "i! potrivit mai multor surse! tot el a fost bunicul celui mai faimos medium+astrolo) al tuturor timpurilor! -ostradamus. 9ra de asemenea membru al unei societăţi secrete numite . -u este de mirare că a fost considerat un astrolo) strălucit! căci "tia lucruri pe care puţini oameni au avut vreodată privile)iul să le cunoască. altă voce influentă a ) ndirii ro$icruciene a fost 2obert <ludd! marele maestru care i+a precedat lui Andrea la conducerea Drioriei Sionului. /e altfel! chiar numele lui îi trădea$ă ori)inea. A fost marele maestru al ro$icrucienilor din An)lia! a 8ucat un rol determinant în crearea francmasoneriei! a fost „părintele0 "tiinţei moderne "i poate chiar autorul real al operelor lui ShaHespeare. Cercetători de talia lui :anlM D. . *n treacăt fie spus! =erard de Sede afirmă "i el că linia )enealo)ică merovin)iană este de sor)inte e#traterestră! lucru care i+a atras condamnarea unanimă! dar eu sunt de părere că a avut perfectă dreptate.rdinul 2o$a+Crucii sau 2o$icrucienilor nu era o apariţie nouă pe scena europeană. -umele real al lui -ostradamus a fost :ichel de -otre /ame K:ihai al /oamnei -oastreL. Influenţa sa a fost colosală. Mo-tenirea lui 2acon. /upă toate aparenţele! el a fost fondat cel puţin din vremea faraonului Gutmes III! în secolul AV î.acon.iserica catolică "i Sf ntul Imperiu 2oman erau aspru înfierate. 9#plo$ia artistică "i culturală care s+a produs a transformat viaţa claselor privile)iate ale 9uropei! iar puterea . Si)iliul personal al acestui faraon este folosit ca lo)o de literatura ro$icruciană modernă.i totu"i! . /e Sede su)erea$ă în continuare că multe din faimoasele „catrene0 ale lui -ostrdamus nu erau neapărat predicţii! c t mesa8e încifrate! tabele ale timpului! instrucţiuni "i o pre$entare simbolică a unor evenimente "i )rupuri din trecut. Ace"tia au afirmat că lumea se va transforma cu a8utorul cunoa"terii e$oterice "i au pre$is o nouă eră a libertăţii reli)ioase "i politice. *n cel mai rău ca$! a fost o linie )enealo)ică „re)ală0 posedată "i controlată de reptilienii din re)iunea inferioară a celei de+a patra dimensiuni. .Ch. 2en` dUAn8ou a fost unul din 8ucătorii cheie care au stat în spatele 2ena"terii! prin faptul că a permis "i a orchestrat cu a8utorul contactelor sale din Italia! "i în special din <lorenţa traducerea! publicarea "i distribuirea lucrărilor )rece"ti! e)iptene "i )nostice străvechi! inclusiv cele ale lui Dlaton "i Dita)ora. . Cercetătorii moderni cred că manifestele au fost scrise de e$oteristul )erman Tohann Valentin Andrea! mare maestru al Drioriei Sionului. Eall! celebrul &B& . 9l susţine că -ostradamus a fost antrenat mult timp în 6orraine în artele e$oterice! înainte de a fi trimis la curtea du"manilor acestei case! "i că în această perioadă a avut acces la o carte străveche! pe învăţătura căreia "i+a ba$at întrea)a operă.

Aceasta era o catolică ferventă! care "i+a c "ti)at pe bună dreptate titlul de „:arM cea S n)eroasă0! din cau$a măcelului furibund declan"at împotriva protestanţilor. 9l ura ) ndirea liberă "i cercetările ba$ate pe un spirit deschis. A lucrat prin intermediul unor canale discrete! printre care Inns of Court! centrul profesiei 8uridice controlată de <răţie cu sediul în Gemple . A purtat titlul de viconte de St. %nul din frunta"ii <răţiei a fost de pildă :artin 6uther! un produs al societăţilor secrete )ermane "i un ro$icrucian.iserică An)licană! independentă de 2oma.acon s+a născut dintr+o le)ătură amoroasă a re)inei 9lisabeta I Kre)ina+fecioarăL cu amantul ei 2obert /udleM! conte de 6eicester. 6ui EenrM i+a urmat la putere unicul său fiu! 9d7ard! dar după ce acesta a murit la v rsta de &4 ani! a fost înlocuit de fiica lui EenrM! :arM. Amu$ant este faptul că ro$icrucienii militau pentru libertate politică "i reli)ioasă! dar una din principalele lor marionete! :artin 6uther! s+a opus cu înver"unare ambelor idealuri. versiune la fel de aro)antă "i de e#tremistă a cre"tinismului protestant s+a născut în <ranţa! unde este cunoscută sub numele de calvinism! după numele creatorului său! Tean Calvin. 6a vremea aceea! EenrM era un catolic devotat! cel puţin în ochii publicului! iar papa îi acordase titlul de Apărător al Credinţei.acon a fost într+adevăr fiul 9lisabetei I K9l+li$ard+birthL! înseamnă că avea s n)e reptilian! ceea ce ar e#plica rapida sa ascensiune în planul politicii "i al societăţilor secrete.aroul londone$L! situat pe fostele teritorii ale templierilor din centrul 6ondrei.iserica pentru răsp ndirea ră$boaielor "i a haosului. 6uther a fost e#comunicat! dar a ars /ecretul .isericii "i alte e#emplare ale 6e)ii acesteia! după care "i+a lansat propria biserică luterană.acon a fost e#trem de a)itată "i plină de conflicte! căci <răţia "i+a propus să folosească . Culmea ironiei face ca acest titlu Kacordat de un papă catolicL să fie păstrat "i astă$i de monarhii britanici! de"i între timp au devenit capii bisericii protestanteF -u poţi să nu te distre$iF 6e$at de refu$ul papei de a+i accepta divorţul! EenrM "i+a convocat parlamentul "i i+a poruncit să cree$e o . 9lisabeta "i+a e#ecutat rivala! pe :arM Stuart a Scoţiei! după care a restabilit &BB . 9poca lui . EenrM dorea să divorţe$e de ea! dar papa Clement VII refu$a să+i accepte divorţul.iserica Drotestantă a a8uns în An)lia pentru că re)ele EenrM VIII î"i dorea un fiu "i un mo"tenitor! iar prima sa soţie! Catherine de Ara)on! nu i+a putut „produce0 dec t o fiică.ar K. Albans "i a fost 6ord Cancelar al An)liei. :arM "i+a asi)urat domnia prin e#ecuţia rivalei sale! 6adM Tane =reM! „re)ina celor "ase $ile0.istoric francmason! nu au nici o îndoială că . Si)iliul personal al lui 6uther era trandafirul "i crucea. Vorbe"te în numele tău! dra)ăF . 9ste mai bine dacă un tiran păcătuie"te de o sută de ori împotriva poporului pe care îl )uvernea$ă! dec t dacă poporul păcătuie"te o sin)ură dată împotriva tiranului care îl conduce. /acă . . Catolicii "i protestanţii s+au luptat între ei pentru a stabili care versiune a aceluia"i nonsens prevalea$ă asupra celeilalte. *n anul &4&5! acest profesor de teolo)ie de la %niversitatea din 1ittenber) a enumerat '4 de pl n)eri împotriva Vaticanului! arăt nd că acesta vindea indul)enţe în scopul de a str n)e bani pentru construcţia . A devenit el însu"i "eful noii .acon "i a devenit cel mai influent om din ţară! at t la vedere c t "i sub acoperire. Deste timp! ea avea să stea la ba$a mi"cării puritane at t de influentă în America de -ord Kunde a fost impusă de ocupaţia europeanăL.isericii Sf ntului Detru.oleMn. *nc ntătorF Iată un citat din opera lui 6uther: „/acă iubirea este susţinută în dauna credinţei! ea trebuie condamnată să a8un)ă în abisul iadului. A"a a apărut cre"tinismul protestant! care a deschis calea unor conflicte fără precedent în 9uropa. 6a fel cum fundul are nevoie de o mamă de bătaie! mulţimea are nevoie de o )uvernare prin forţă0. *ntr+una din predicile sale! a afirmat că adepţii săi ar trebui să scuipe pe raţiune! căci aceasta este t rfa diavolului! m ncată de lepră "i ar trebui închisă în latrină. /upă moartea lui :arM! a urmat le)endara domnie a re)inei 9lisabeta I! fiica lui EenrM VIII "i a Annei . <rancis a fost crescut de -icholas "i Anne .iserici prin 6e)ea Supremaţiei! emisă în anul &43@! "i a declan"at un măcel s n)eros împotriva catolicilor.

isericii Cre"tine! în rescrierea . /ee a călătorit prin întrea)a 9uropă! manipul nd pe toată lumea! str n) nd informaţii "i un) nd mecanismul noii reţele de a)enţi secreţi.acon a fost cel care! împreună cu 2obert <ludd! marele maestru al Drioriei Sionului! a supervi$at traducerea acelei versiuni a .acon este numit „părintele "tiinţei moderne0 de tip „asta este sin)ura lume care e#istă "i alta nu mai este0! care se concentrea$ă e#clusiv asupra nivelului fi$ic al e#istenţei.abiloniene! "i după modelul său au fost create mai t r$iu "i celelalte servicii secrete din S%A "i din restul Imperiului .ibliei supranumită „a re)elui Tames0 Krămasă în vi)oare p nă astă$iL! carte care are cel puţin 3O& de )re"eli de traducere! conform unui studiu efectuat în anul &??&. Drincipalul său sfătuitor a fost . Se pare că avea un e#emplar din Cartea lui Enoh. 6a v rf! toate serviciile secrete din lume sunt societăţi secrete e$oterice! ai căror membri practică ma)ia nea)ră "i care au drept unic scop implementarea aceleia"i A)ende: obţinerea controlului la nivel mondial.SSL! în care nu au lucrat dec t cavaleri templieri! dacă este să ne luăm după . /e ce a spri8init el cu at ta ardoare această variantă a „"tiinţei0! în condiţiile în care era un iniţiat avansat al cunoa"terii e$oterice "i cuno"tea adevărul? Cu si)uranţă! ceva nu e în ordine! dacă ţinem seama că "i ceilalţi doi „părinţi0 ai "tiinţei moderne! Isaac -e7ton "i 2obert .ficiul pentru Servicii Strate)ice K.ibliei ar fi putut conţine at tea )re"eli dacă nu s+ar fi dorit acest lucru.ond! celebrul persona8 creat în secolul AA de un alt a)ent al serviciilor secrete britanice! Ian <lemin)! prieten bun cu ma)icianul ne)ru Aleister Cro7leM. /at fiind că .acon a fost un iniţiat de ran) înalt al cunoa"terii secrete! implicat prin intermediul ro$icrucienilor "i al altor societăţi secrete în divi$area .ritanic. 9vident! el a aţ ţat cele două tabere una împotriva celeilalte! cre nd astfel un mediu nou! care să permită implementarea unei alte A)ende! invi$ibilă pentru publicul lar). Got sub influenţa lui .acon! ca iniţiat de ran) înalt în cunoa"terea e$oterică! sub domnia celei care probabil îi era mamă! 9lisabeta I! iar apoi a succesorului acesteia! Tames I! re)ele scoţian care a unit monarhia en)le$ă cu cea scoţiană! odată cu încoronarea sa din anul &O(3 ca prim monarh al ambelor ţări.oMle! erau iniţiaţi la fel de avansaţi "i mae"tri ai Drioriei Sionului. Acesta a fost creat de liniile )enealo)ice reptiliene ale <răţiei . A poruncit la r ndul ei o epurare a catolicilor! care i+a atras titlul de „9lisabeta cea S n)eroasă0.ill /onovan! "eful predecesoarei CIA! .ibliei! dar "i în crearea „"tiinţei moderne0! care a spulberat multe din do)mele de ba$ă ale cre"tinismului. Derioada care a urmat a fost caracteri$ată de carna)ii în masă! at t în r ndul catolicilor c t "i în cel al protestanţilor! timp în care „do)mele0 "tiinţifice aflate într+o afirmare continuă săpau ambele credinţe de la rădăcină. *ntre altele . Asasinarea prinţesei /iana a putut fi mu"amali$ată mult mai u"or în acest fel.ritanic! care sunt active astă$i mai mult ca oric nd.ill Cooper! un fost a)ent al serviciilor secrete ale marinei S%A. A"adar! <rancis . /ee î"i semna rapoarte sub indicativul ((5! identic cu cel al lui Tames . <rancis .isericii An)licane! în fruntea căreia s+a autonumit. CIA a fost creată de membrii elitei serviciilor secrete britanice! în timpul pre"edinţiei masonului de )rad 33 EarrM S. Tohn /ee a fost astrolo)ul re)inei! mare maestru al ro$icrucienilor! ma)ician ne)ru "i a)ent al serviciului secret recent creat. &B3 . Simpatică familieF Acesta a fost mediul social în care a apărut <rancis .supremaţia .acon era un om educat "i e#trem de inteli)ent! este )reu de cre$ut că traducerea .acon a eliminat cele două Cărţi ale lui :acabei! ostile societăţii secrete a na$arinenilor! o creaţie a <răţiei în perioada miticului Iisus. Dentru a e#tinde reţeaua de spioni! 1alsin)ham a fost numit ambasador în <ranţa! "i nu am fost deloc surprins atunci c nd un a)ent al serviciilor secrete france$e mi+a spus că aceste servicii "i cele britanice repre$intă de fapt aceea"i or)ani$aţie. care l+a a8utat să cree$e! împreună cu mediumul 9d7ard NelleM! un limba8 scris pe care cei doi l+au numit „cifrul enohian0 de comunicare cu în)erii! adică reptilienii.acon "i cu spri8inul unor ma)icieni ca Tohn /ee "i Sir <rancis 1alsin)ham a fost creată reţeaua de spioni en)le$i care a împ n$it întrea)a 9uropă "i care a devenit cunoscută mai t r$iu sub numele de Serviciul Secret . . Gruman! omul care a ordonat oficial aruncarea bombei atomice asupra Taponiei.

Eall susţine că . Acestea includeau profeţii despre inventarea microscopului! a telescopului! automobilului! submarinului! avionului "i convin)erea că păm ntul e rotund! nu plat.acon.acon să fi fost cel care a transmis o parte din cunoa"terea secretă „celor care aveau urechi de au$it0! prin cifrele "i ima)inile simbolice care abundă în piesele de teatru atribuite lui 1illiam ShaHespeare. /acă rearan8ăm literele din "ota obţinem Garo! numele antic al cărţilor de Garot. C nd VoMnich a trimis copii ale acestuia e#perţilor epocii! ace"tia au declarat că marea ma8oritate a celor o sută de plante ilustrate în manuscris nu sunt de pe planeta noastră. *ntr+un folio shaHesperian din anul &OB3! numele cre"tin al lui .acon a folosit de asemenea simbolismul Garotului în codurile sale! inclusiv numerele B&! 4O "i 5?! care marchea$ă divi$iunile în pachetul cărţilor de Garot.acon apare de B& de ori! la pa)ina 4O. &B@ .acon K2o)er! nu <rancisL! călu)ărul franciscan care a trăit în secolul AIII "i care a st rnit o mare a)itaţie în r ndul bisericii prin ideile sale. %nele ilustraţii arătau ca un ţesut privit la microscop! iar altele pre$entau sisteme stelare "i constelaţii.urtuna. Cealaltă e#plicaţie a cuv ntului este! potrivit /icţionarului Concis al 6imbii 9n)le$e: „felie de "uncă pusă pe o bucată de carne înainte de a o pră8i0F Cu si)uranţă! nu aceasta este semnificaţia atribuită lui ShaHespeareF <aimosul =lobe Gheater din 6ondra! în care se 8ucau piesele lui „ShaHespeare0! a fost construit după principiile )eometriei sacre! iar ultima sa piesă! .#ford! ce se încadrea$ă de asemenea perfect profilului! mulţi consider ndu+l pe el adevăratul autor! nu pe . 6a fel ca autorii Vechiului "i -oului Gestament! sau cei ai le)endelor 2e)elui Arthur! "i el era un iniţiat de ran) înalt! care cuno"tea mi8loacele de comunicare a secretelor prin intermediul codurilor "i semnificaţiilor ascunse. 1illiam 2omaine -e7bold! profesor la %niversitatea DennsMlvania! a pretins în anul &'B& că a reu"it să descifre$e o parte din manuscris.acon indică faptul că el a fost adevăratul autor al anumitor opere prin diferite coduri.ardul.%na din ţintele sale a fost . numele de <rancis apare de 33 de ori. Drintre acestea se numărau trandafirul "i crucea! precum "i nenumăraţi stru)uri I simbol al viţei de vie! deci al liniilor )enealo)ice.dată! pe c nd se afla în Dra)a! el i+a dat împăratului 2udolf II un manuscris ilustrat scris într+un cod secret! pretin$ nd că este o lucrare a lui 2o)er . Această descriere e corectă! la fel ca "i ilustraţia nebuloasei Andromeda! dar acestea sunt pre$entate dintr+un un)hi invi$ibil de pe păm ntF Acest manuscris este doar un e#emplu al cunoa"terii la care a avut acces de mii de ani <răţia! în timp ce cealaltă aripă a sa! reli)ia! a menţinut masele într+o i)noranţă nea)ră. %n bard era un iniţiat druidic al cunoa"terii secrete. /ee a fost una din vocile influente care au orchestrat politica de e#pansiune britanică ce avea să conducă la formarea Imperiului . -u este e#clus ca piesele lui „SshaHespeare0 să fi fost scrise de un alt iniţiat care trăia în societatea elisabetană: 9d7ard /e Vere! cel de+al &5+lea conte de .ritanic. :anlM D. . Iată un fra)ment din te#tul obţinut de el: „Am vă$ut într+o o)lindă concavă o stea în formă de melc între ombilicul lui De)as! br ul Andromedei "i capul Cassiopeei0. Cei mai buni spăr)ători de coduri din serviciile secrete ale S%A au încercat în timpul celor două ră$boaie mondiale să descifre$e ceea ce au numit „cel mai misterios manuscris din lume0 dar n+au reu"it.acon folosea fili)ranul pentru a+"i transmite simbolurile. include nenumărate simboluri ro$icruciene. *n cercul lui Tohn /ee "i <rancis . -umărul său e$oteric era 33! iar pe una din pa)inile primei părţi a piesei lui ShaHespeare! )enric al +?1lea.oemia! întruc t era unul din apropiaţii împăratului 2udolf II din dinastia reptiliană Eabsbur)! un ocultist de renume. 6a fel ca ro$icrucienii "i ma8oritatea societăţilor secrete! "i . *n anul &'&B! acest manuscris a fost cumpărat de un anticar american pe nume 1ilfred VoMnich! motiv pentru care a rămas cunoscut sub numele de :anuscrisul VoMnich. ShaHespeare a rămas le)endar sub numele de . .acon se aflau toate fi)urile ma8ore din societatea elisabetană! inclusiv Sir 1alter 2alei)h. -u este e#clus ca <rancis . 9#presia "ota 8undi apare frecvent în primele manifeste ale <răţiei 2o$a+Crucii.

*n schimb! .rdinului <rancmason! al cărui adevărat fondator a "i fost0. "i ritualurile . /e unde putea ShaHespeare să dob ndească cuno"tinţele de france$ă! italiană! spaniolă! dane$ă! latină "i )reacă veche ce transpar din piesele sale? 2ăspunsul este simplu: de nicăieri! căci nu avea astfel de cuno"tinţe.acon! iniţiatul ro$icrucian! a introdus în piesele shaHespeariene învăţăturile secrete ale <răţiei 2.acon>/e Vere în cuvintele rostite de vră8itoarele din piesa 8acEethD„Adevărul este o minciună "i minciuna este adevăr0. Atitudinea acestui )rup a fost sinteti$ată perfect chiar de . /iferenţele care e#istă între portretele făcute de alţi arti"ti arată un sin)ur lucru: că ace"tia habar nu aveau cum arată el.are ce alte fapte „istorice0 mai e#istă care nu sunt adevărate? Dăi! cam toateF *n spatele pieselor lui ShaHespeare s+a ascuns aceea"i m nă invi$ibilă care a manipulat toate evenimentele istorice demne de a fi reţinute: societăţile secrete ale <răţiei. „. %nii afirmă chiar că a fost cel mai important ro$icrucian.rdinului.ardul0 ShaHespeare a crescut în Stratford! un oră"el fără o "coală capabilă să transmită copiilor un nivel at t de înalt de cunoa"tere.Ideea că cele mai faimoase piese de teatru din lume au fost scrise de un analfabet din Stratford+ upon+Avon pe nume 1illiam ShaHespeare este de+a dreptul ridicolă. Gestamentul său face referire la patul preferat "i la o bi8uterie de ar)int! dar nu aminte"te nimic de drepturile de autor ale vreunor opere literareF Deste toate! nu e#istă nici un portret autentic al lui ShaHespeare.acon istoricul francmason :anlM D. Eall: „A fost un ro$icrucian.acon "i /e Vere cuno"teau perfect aceste limbi.2. Sub alte nume! Arhitecţii lui /ionisos "i iniţiaţii "colii de mistere <rater Solomonis au construit marile catedrale cre"tine finanţate de cavalerii templieri. -u s+au păstrat dec t O mostre ale scrisului de m nă al lui ShaHespeare! din care 3 sunt semnăturile de pe testamentul său. Dărinţii săi au fost analfabeţi "i nici el nu a manifestat un interes deosebit pentru studiu. Cunoa"terea )eometriei! numerelor "i formelor sacre este e#trem de veche! provenind după toate aparenţele chiar de dinainte de ultimul cataclism. <iica lui ShaHespeare! Tudith! era analfabetă! neput nd+"i scrie nici măcar numele la v rsta de B5 de ani. /acă nu a fost cumva chiar Ilustrul Dărinte C. 9#perti$a lor )rafolo)ică arată un om nefamiliari$at cu scrisul "i o m nă )hidată probabil de altcineva.C. 2itualurile "i simbolurile francmasoneriei erau practicate în 9)iptul antic! "i chiar în perioade mai vechi.i totu"i! puterea condiţionării "i a acceptării liniei oficiale atra)e milioane de oameni din toată lumea la Stratford! pentru a vi$ita casa celui care nu a scris piesele lui ShaHespeareF Acesta este doar un e#emplu al manierei în care basmul oficial numit „istorie0 ne condiţionea$ă comportamentul curent "i modul de percepţie.ard din Avon ar fi c "ti)at de mult timp dacă ar fi subliniat unicul aspect care contea$ă: Sir <rancis . Arhitecţii lui /ionisos erau asociaţi cu o societate secretă numită Ionienii Kde la insula Iona din ScoţiaL! despre care se crede că au fost cei care le+au comandat templul /ianei. Artificierii sau Arhitecţii lui /ionisos! o societate alcătuită din iniţiaţi ai misterelor lui .acon avea e#act acest tip de bibliotecă "i a călătorit enorm! inclusiv în locurile descrise în piese. Dare neverosimil ca un om care scria at t de elocvent să nu+"i fi învăţat fiica nici măcar să se semne$e. 6a fel ca at tea alte adevăruri unanim acceptate! ea nu re$istă la cea mai elementară cercetare. Ace"ti arhitecţi iniţiaţi au fost cei care au conceput marile clădiri din Constantinopole! 2odos! Atena "i 2oma! inclusiv templul $eiţei /iana "i centrul mondial al cultului acesteia de la 9fes! considerat una din minunile lumii antice. . ShaHespeare nu dispunea de o bibliotecă K"i! oricum! nu ar fi citit cărţile nici dacă ar fi avut+oL "i nu a părăsit niciodată ţara. Iată ce scrie despre . Sculpturile de pe catedrala -otre /ame din &B4 .ahus>/ionisos "i al cărei rol a fost să conceapă clădirile "i monumentele publice! sunt cunoscuţi de cel puţin 3((( de ani! dacă nu mai mult.i totu"i! piesele au fost scrise de cineva cu o cunoa"tere foarte profundă asupra lumii! care nu putea fi acumulată dec t prin citirea foarte multor cărţi "i prin e#perienţă acumulată direct în călătorii personale prin lume. *n schimb! .acon a fost adevăratul . Acei entu$ia"ti care se străduiesc de ani de $ile să demonstre$e că Sir <rancis . . . la care fac referire manifestele ro$icruciene! a fost cel puţin un iniţiat de ran) înalt al .C.

ibliei ce îi poartă astă$i numele! oca$ie cu care s+a lansat într+ un "ir nesf r"it de acu$aţii la adresa „vră8itorilor "i vră8itoarelor0! adică a oamenilor neiniţiaţi care foloseau "i transmiteau mai departe cunoa"terea e$oterică.acon! cu templierii veniţi din <ranţa lui <ilip cel <rumos! iar apoi cu întoarcerea acestor în <ranţa! sub forma =ăr$ii Scoţiene.ahus>/ionisos erau împărţiţi în comunităţi conduse de mae"tri "i stră8eri! la fel ca masoneria modernă. S n)ele Stuarţilor! înrudit cu reptilienii merovin)ieni! se afla acum simultan pe tronul An)liei "i al Scoţiei. Am făcut aici le)ătura dintre ro$icrucienii "i templierii din An)lia! precum . . Tames l+a folosit pe . Acesta a fost unicul copil al lui :arM! re)ina Scoţiei. %nul din primele acte pe care le+a făcut re)ele Tames al An)liei "i Scoţiei a fost să îi acorde titlul de cavaler lui . :ai t r$iu! . *n imediata apropiere a Casei Darlamentului .ahus>/ionisos repre$intă un simbol al Soarelui! născut dintr+o fecioară pe data de B4 decembrie. Tames apare at t de des în titlurile companiilor! or)ani$aţiilor "i locaţiilor <răţiei. *n primii ani ai domniei re)elui Tames ar fi putut e#ista condiţii minunate de repunere în circulaţie a cuno"tinţelor e$oterice ale lumii antice! suprimate at ta vreme! dacă aceasta ar fi fost adevărata motivaţie a or)ani$aţiei căreia îi aparţineau at t . Sincer să fiu! m+am cam săturat să tot aud cum francmasonii! templierii! ro$icrucienii! . 9roul francmasonilor este Eiram Abiff! „fiul văduvei0! după cum îl numesc ei. Dersona8ul care a încarnat cel mai bine toate aceste cone#iuni a fost re)ele Tames I al Scoţiei! care i+a urmat pe tronul An)liei re)inei 9lisabeta! devenind Tames I al An)liei "i Scoţiei. Tames! unde se află sediul Dartidului Conservator! sediul celui mai mare sindicat din :area . Crearea francmasoneriei în secolele AVI+AVII a centrali$at multe din or)ani$aţiile! temele "i a)endele pe care le+am descris în acest capitol.ritanic se află Diaţa St.acon a fost pus sub acu$are! fiind învinuit de fapte de corupţie "i s+a retras din viaţa publică. Ca de obicei însă! lucrurile s+au petrecut pe dos.acon.aron Verulam. *n 9)ipt! Eorus KGammu$L era numit uneori fiul văduvei Isis.Daris abundă de însemne ro$icruciene "i masonice! inclusiv compasuri! echere "i alte instrumente de $idărieC din păcate! o bună parte din acestea au fost distruse în timpul 2evoluţiei <rance$e. Acest individ a reu"it să reunească toate liniile "i toate cunoa"terile. A"a se e#plică de ce numele de Tames "i St. /e fapt! este un alt simbol. Tames.ritanie + al Gransportatorilor! o clădire aflată în proprietatea liniei )enealo)ice reptiliene scoţiene Nes7icH "i o uria"ă biserică circulară! dedicată Sf ntului Tames K-imrodL. 9senţa le)endei "i „istoriei0 francmasoneriei are în centrul ei construirea simbolicului Gemplu al 2e)elui Solomon din Ierusalim.acon "i a altora au putut fu$iona într+o sin)ură or)ani$aţie! francmasoneria. Am stabilit totodată le)ătura care e#istă între ace"tia "i Drioria Sionului.acon c t "i Tames. Got aici a intrat "i cunoa"terea Casei reptiliene de 6orraine! o altă linie )enealo)ică înrudită cu re)ele Tames. 9i nu doresc dec t să se folosească de ea "i să acumule$e putere la nivel )lobal. /e pildă! ambasadorul american la 6ondra este cunoscut în limba8ul diplomatic ca ambasador la Curtea 2e)elui St. Sub patrona8ul lui Tames! cunoa"terea e$oterică scoţiană! cea a templierilor "i cea ro$icruciană a lui <rancis . 6a un moment dat! ei s+au stabilit în Israel! unde sunt asociaţi de unii cercetători cu esenienii! secta e)ipteană de la care ne+au rămas :anuscrisele de la :area :oartă.acon "i compania! au fost protectorii cunoa"terii! în condiţiile în care n+au "tiut cum &BO . :ai t r$iu! Tames l+a numit pe acesta Avocat =eneral! 6ord Dăstrător al :arelui Si)iliu! iar în anul &O&? 6ord Cancelar "i . 9ra important ca oamenii care puteau spri8ini <răţia să creadă că aceasta este motivaţia sa! dar c nd a fost vorba să facă ceva concret! ea a luat+o în direcţia opusă. /e ce a procedat astfel! de vreme ce motivaţia oficială a schimbărilor care se petreceau în 9uropa era prote8area "i chiar punerea în circulaţie a cuno"tinţelor e$oterice? Dentru un motiv c t se poate de simplu: nu acesta a fost scopul real. Arhitecţii lui .acon pentru a publica varianta . Ierarhia )rupurilor pe care le+am descris mai sus nu a dorit niciodată să facă publice cuno"tinţele lor. :ai mult! el a declan"at o campanie criminală! omor nd mii de oameni! "i chiar a scris o carte în care a e#plicat cum pot fi identificaţi "i cum trebuie procedat cu ei.

ritanice. Dentru a supravieţui! breasla $idarilor a început să+"i deschidă porţile în faţa nemasonilor proveniţi din alte profesii! oameni de afaceri! ne)ustori! proprietari de terenuri "i aristocraţi. 9l a scris în lucrarea sa! 8asonul magic. Cinci din cei nouă St. A8un"i în Scoţia! membrii acesteia "i+au schimbat numele în Sinclair. 1Mnn 1estcott! fondatorul . Activitatea lor era însă de8a în declin încă din perioada re)elui EenrM VIII.rdinului Eermetic K"i satanicL al =olden /a7n! "tia foarte bine care sunt adevăratele fundamente ale francmasoneriei! căci avea le)ături str nse cu aceasta.abiloniene>ro$icrucienilor>templierilor "i+a creat propria sa "coală de iniţiere! cu scopul de a transmite cunoa"terea secretă c torva ale"i! continu nd să o menţină în afara circuitului public. Clair care au participat la bătălia de la Eastin)s din anul &(OO erau veri primari cu 1ilhelm! iar unul dintre ei s+a instalat în Scoţia! unde a fondat dinastia scoţiană a familiei. <rancmasoneria s+a născut în Scoţia! din r ndul liniilor )enealo)ice pe care le cunoa"tem! în special cea a reptilienilor St Clair>Sinclair. :i"carea francmasonă avea să devină un fel de loc central de înt lnire "i coordonator al diferitelor elemente ale reţelei <răţiei. Aceasta este istoria oficială. Ace"ti oameni "tiu că cunoa"terea înseamnă putere dacă tu o ai "i alţii nu! a"a că ultimul lucru pe care "i+l dore"te această ierarhie este o populaţie informată.să o ascundă mai bine! ori de c te ori condiţiile au permis acest lucru. /e aceea! cunoa"terea oamenilor care nu fac parte din r ndurile ei este atacată continuu de or)ani$aţiile <răţiei. 6a fel ca toate familiile din aceste linii )enealo)ice! Sinclair+ii "i+au schimbat periodic numele! pentru a+"i ascunde astfel ori)inile. Clair după martiriul unei pustnice pe nume Clare. Istoria oficială a familiei spune că aceasta "i+a luat numele de St. <undaţiile Capelei din 2osslMn au fost puse în anul &@@O! iar lucrarea a fost terminată în &@?(. Construcţia abundă de simboluri e$oterice "i francmasone! fiind un fel de altar al <răţiei. Circa B4(. /upă construirea catedralelor )otice! ace"tia ar fi păstrat le)ături str nse cu templierii.rientul Apropiat. Gotul este praf aruncat în ochi. Vră8itorii "i vră8itoarele din întrea)a 9uropă! adică medium+urile "i clarvă$ătorii! au fost ar"i! înecaţi! închi"i "i torturaţi din ordinul unor oameni ca re)ele Tames "i :atin 6uther! de"i ace"tia erau iniţiaţi care foloseau aceea"i cunoa"tere ca "i „vră8itorii "i vră8itoarele0.((( de oameni au fost uci"i în acele timpuri sub acu$aţia de „vră8itorie0! din care 3(. Atunci c nd a părăsit -ormandia! venind împreună cu 1ilhelm Cuceritorul în An)lia! linia de care vorbim se numea St. 9a s+a transformat astfel în francmasonerie! iar noii veniţi au preluat rapid fr iele puterii. Istoria oficială K"i incorectăL afirmă că francmasoneria s+a născut din lo8ile $idarilor care au lucrat la marile catedrale "i biserici medievale! care cuno"teau principiile )eometriei sacre. /intotdeauna au e#istat două curente subterane ale cunoa"terii: unul al oamenilor obi"nuiţi! care "i+au transmis în secret această cunoa"tere sub forma miturilor "i basmelor! pentru a evita ră$bunarea establishment+ului reli)ios "i politic! "i celălalt al <răţiei .((( numai în Insulele . Clair. /eparte de a mai clădi alte catedrale! EenrM "i+a propus să prade m năstirile! frăţiile "i breslele! pentru a str n)e banii de care avea at ta nevoie. *n realitate! structura subterană a <răţiei . :embrii ei erau implicaţi din cap p nă în picioare în reţeaua reptiliană.reasla $idarilor nu a fost nici o clipă altceva dec t o acoperire. Sediul acestora se afla la 2osslMn sau 2oslin Castle! la sud de 9dinbur)h! într+o re)iune consacrată pentru tradiţia templieră. <amilia Sinclair avea cone#iuni e#tinse cu reţelele secrete din <ranţa! 6orraine "i =uise! dar "i cu cele din Scandinavia! /anemarca "i fostul centru financiar al <răţiei! Veneţia. că francmasonii derivă din esenieni! evreii farisei KleviţiL! "colile străvechi ale misterelor din 9)ipt "i =recia antică! Vehm+=erichte din 1estphalia! în =ermania! cole)iile romane! Compagnon+ii france$i "i ro$icrucieni. *n realitate! erau nordici veniţi din Scandinavia care au ocupat -ormandia! Adevărata lor ori)ine era similară cu cea a rasei albe ariene "i reptilo+ariene ce a cobor t din :unţii Cauca$ "i din .abiloniene! care nu dore"te această cunoa"tere dec t pentru sine! pentru a controla "i manipula establishment1ul politic "i reli)ios. %nul dintre ace"tia a vi$itat chiar America! împreună cu &B5 . .

:ulte dintre ele intrau în pădurea verde pentru a fi iniţiate se#ual de tineri care 8ucau rolul lui 2obin Eood sau 2obin =oodfello7. Statuia sa e înălţată chiar în centrul capitalei S%A.mului Verde. A"a se e#plică de ce au fost at t de persecutaţi "i de hărţuiţi! p nă c nd marea ma8oritate a cunoa"terii lor s+a pierdut. *n $iua respectivă! toate fecioarele din sat erau considerate 2e)ine ale lui :aM Kechivalente ale SemiramideiL. Si)anii provin din 9)ipt "i deţin o anumită cunoa"tere e$oterică! pe care o transmit din )eneraţie în )eneraţie "i o poartă din loc în loc. =radul cel mai înalt în acest rit este )radul cavalerilor templieri! urmat de )radul cavalerilor de :alta "i de )radul crucii ro"ii.veneţianul aparţin nd -obilimii -e)re -icolo Qeno! cu un secol înainte de descoperirea oficială a acestui continent de către Cristofor Columb. 6a ora actuală! templierii au ie"it din nou la suprafaţă! sub numele de francmasonerie. pre$ida riturile se#uale "i de fertilitate din timpul solstiţiului de vară. Celălalt curent puternic al „ma"inăriei0 este ritul [orH! de la care "i+a primit numele ora"ul -e7 [orH! centrul francmasoneriei mondiale p nă în $ilele noastre.ritanice numită Scoţia deoarece aici s+au instalat multe din liniile )enealo)ice venite din <ranţa "i <landra! urmate mai t r$iu de templieri! în perioada lui <ilip cel <rumos.siris! soţul+frate al lui Isis. Doate că este adevărat! dar nu trebuie să uităm că! la v rf! toate acestea repre$intă aceea"i or)ani$aţie unică. Dovestea lui 2obin Eood cu costumul său verde are la ba$ă le)enda . Iată ce scrie el în cartea sa francmasonă! 8orală i dogmăD „=radele albastre nu repre$intă dec t curtea e#terioară a templului. /easupra acestor nivele se află ceea ce numesc eu )radele Illuminati! despre care foarte puţini oameni au au$it. Copiii care se nă"teau de multe ori la nouă luni de la acest ritual au stat la ori)inea unor nume at t de frecvent înt lnite astă$i! precum 2obinson sau 2obertson Kfiul lui 2obin sau fiul lui 2obertL. Varianta sa shaHespeariană! DucH din ?isul unei nopţi de vară.mul Verde. Dovestea lui 2obin Eood a fost o altă fabulă simbolică menită să păstre$e memoria ritualurilor pă) ne în mi8locul cre"tinismului ri)id. 6a fel "i alte divinităţi! printre care . :area ma8oritate a francmasonilor nu trec niciodată de primele trei )rade KinferioareL! a"a+numitele „)rade albastre0! folosite ca acoperire pentru asi)urarea respectabilităţii or)ani$aţiei "i ascunderea adevăratei A)ende! pe care ma8oritatea membrilor nu o cunosc. Gammu$ este ilustrat adeseori cu faţa verde. 6a 2osslMn se obi"nuia transpunerea în scenă a unei piese intitulate "obin )ood i 0ittle Nohn.mul Verde poate fi identificat cu Gammu$! $eul babilonian care a murit "i a înviat din morţi "i unul din aspectele lui -imrod. Ce să mai vorbim de iniţierea în ele.ăiatul cel . %nul din simbolurile pe care le )ăsim la Capela 2osslMn este $eul pă) n al ve)etaţiei! sau . *n secolul AIA! "eful Turisdicţiei Sudice a ritului scoţian al francmasoneriei a fost Albert DiHe! considerat un $eu francmason în America. Altfel spus! adepţii din )radele inferioare sunt ţinuţi în mod deliberat în întuneric! fiind alimentaţi cu &B? . . De data de & mai! :aM/aM! obi"nuiau să se practice în An)lia ceremoniile :aM Dole! un simbol falic consacrat $eiţei se#ualităţii "i fertilităţii. -umele acestui rit provine de la acea ţări"oară din nordul Insulelor . Cel mai înalt rit al francmasoneriei mondiale sunt cele 33 de )rade Knivele de iniţiereL numite ritul scoţian. Gim 1alace+:urphM scrie în istoria oficială a Capelei 2osslMn că . 8ucată de ţi)ani "i de alţi actori voia8ori. Influenţa templierilor poate fi vă$ută "i a$i în )radele ritului [orH. Scopul nu este ca el să o înţelea)ă! ci doar să î"i ima)ine$e că o înţele)e0. Iniţiatul pe aceste nivele află o parte din simboluri! dar interpretarea acestora este intenţionat falsă. Sir 1illiam Sinclair a devenit protectorul ţi)anilor atunci c nd Darlamentul scoţian a adoptat o le)e care î"i propunea "ter)erea lor de pe faţa păm ntului. *n le)enda ori)inală! 2obin Eood a apărut ca un fel de spiridu"! fiind cunoscut "i sub numele de 2obin cel Verde! 2obin din Dădurea Verde sau 2obin =oodfello7 K.ricum! )radele oficiale nu repre$intă dec t ceea ce vor ace"tia să recunoască.unL. %nii cercetători cred că Drioria Sionului "i+a disputat controlul asupra ritului scoţian "i a ritului [orH cu templierii! atunci c nd ace"tia au trecut din nou Canalul : necii pentru a fonda francmasoneria din <ranţa.

=ingura motivaţie a <răţiei este implementarea A)endei.ritanice au devenit nucleul ) ndirii e$oterice din 9uropa! iar crearea francmasoneriei nu a făcut dec t să unească toate aceste curente într+o sin)ură structură. <ondatorul acesteia! Tean Calvin! se numea de fapt Tean Caum "i era din -oMons! <ranţa! unde a fost educat la cole)iul controlat de <răţie! Colle)e du :onta)u. Sf r"itul liniei )enealo)ice a Stuarţilor nu este at t de important pe c t s+ar părea. /acă acest lucru presupune înlocuirea unui francmason "i a unui Stuart care nu implementea$ă A)enda cu un alt francmason mai devotat! foarte bine. 6a un moment dat! au e#istat temeri că mi"carea protestantă va fi învinsă! iar tirania 2omei reinstaurată. *n urma 2ă$boiului Civil din &O@B+&O@O în An)lia! re)ele "i francmasonul Charles I Stuart a fost învins "i mai t r$iu e#ecutat. Stuarţii au corespuns o vreme! dar nimeni nu este indispensabil cau$ei! iar la vremea respectivă structurile puteau de8a conduce ţările prin intermediul societăţilor secrete "i al mai multor frunta"i. An)lia a devenit un paradis al cau$ei protestante! în special sub domnia casei re)ale Stuart! care nici măcar nu era cre"tină. Aceasta este structura clasică a oricărei societăţi secrete! în care numai )radele supreme "tiu ce se înt mplă cu adevărat. Acest nume se traduce „preot0 "i se lea)ă de "colile misterelor e)iptene.liver Crom7ell! atunci c nd le+a permis „evreilor0 KarienilorL să se întoarcă în An)lia în anul &O44! pentru prima oară după e#pul$area lor de către 9d7ard I din anul &B'(. *n întrea)a 9uropă au i$bucnit o serie de ră$boaie civile! în urma cărora monarhiile au fost înlăturate de la putere sau au devenit simple marionete în m inile adevăraţilor păpu"ari. Caum "i+a schimbat din nou numele în Calvin! pentru a fi mai u"or acceptat de către en)le$i! care au devenit principala ţintă a noii reli)ii. Goate aceste evenimente se întrepătrund cu o preci$ie remarcabilă! întruc t au fost coordonate din re)iunea inferioară a celei de+a @+a dimensiuni! care poate privi cu u"urinţă în dimensiunea noastră.informaţii false.isericii "i diminuarea puterii 2omei au convenit <răţiei. Got aici a fost educat c ndva I)natius de 6oMola! fondatorul „catolic0 al Societăţii lui Iisus I ie$uiţii. Insulele . 9ra puterii sin)ulare a monarhului se terminase. 9litei <răţiei nu+i pasă cine sunt cei care îi implementea$ă A)enda! at t timp c t cineva face acest lucru! iar liniile )enealo)ice cele mai influente nu sunt neapărat "i cele mai faimoase. :area ma8oritate a membrilor nu află dec t mituri. Aceasta a fost perioada în care -obilimea -ea)ră din Amsterdam se pre)ătea să î"i instale$e omul! pe 1ilhelm de . /ivi$iunea pe care au creat+o protestanţii în s nul .abilonului "i este cea care e#istă la ora actuală. *n =eneva a fost creată Kde către el sau de altcinevaL filo$ofia numită calvinism. /e cele mai multe ori! persona8ele cu adevărat influente lucrea$ă în culise! acolo unde se află adevărata putere. Această structură politică era cunoscută din perioada Sumerului "i a . Scopul lor în această perioadă a fost de a reduce puterea monarhiilor din 9uropa "i de a le înlocui cu sisteme politice astfel concepute înc t să poată fi mai u"or controlate de către <răţie. 6a prima vedere! poate părea ciudat "i contradictoriu! dar lucrurile sunt mult mai simple.liver Crom7ell! "i el francmason. Calvinismul era reli)ia care trebuia să slu8ească intereselor <răţiei în următoarea &B' . *n mod natural! ea avea să devină rapid un instrument perfect de manipulare politică "i economică! membrii săi lucr nd pe diferite fronturi pentru implementarea aceleia"i A)ende. :onarhia britanică a fost suspendată pentru o scurtă perioadă de timp! fiind înlocuită de un 6ord Drotector! . Caum s+a mutat la Daris! iar apoi la =eneva! în 9lveţia! unde a devenit cunoscut sub numele de Cohen.rania! pe tronul britanic. 6a mi8locul secolului AVII! 2ă$boiul de 3( de ani dintre protestanţi "i catolici a transformat 9uropa într+o vale a pl n)erii "i a morţii.iserica cre"tină a fost divi$ată în facţiuni rivale "i violente de către ro$icrucianul :artin 6uther! proces care a condus la apariţia unei ramuri protestante încă "i mai e#tremistă! numită calvinism! cunoscută ulterior sub numele de puritani. A"a s+au petrecut lucrurile "i în 2e)atul %nit după decapitarea lui Charles I. . Chiar "i după restaurarea monarhiei! Carol II a rămas o marionetă în m inile <răţiei! care primea ordine de la aceasta la fel cum le primise la vremea sa .

etapă a planului. 9l se focali$a ri)id asupra celor $ece porunci ale lui „:oise0 "i asupra te#telor din Vechiul Gestament Kdesi)ur! înţelese c t mai literal cu putinţă! nu simbolicL. Scopul era crucial: p nă acum! reli)ia cre"tină respinsese perceperea de dob n$i la împrumuturile acordate. Acum! c nd bancherii -obilimii -e)re încercau să preia controlul An)liei! o ţară cre"tină! folosindu+se de aristocraţia aparent cre"tină! a sosit vremea ca această re)ulă să încete$e! iar perceperea dob n$ilor să devină norma )eneral acceptată. /e aceea! calvinismul a spri8init această practică "i una din cele mai mari beneficiare a fost 9lveţia! ţara în care a fost conceput acest complot "i care a devenit centrul sistemului bancar mondial. %n alt rol al calvinismului a fost de a insista asupra arderii pe ru) a vră8itoarelor! continu nd să scoată astfel din circulaţie cunoa"terea secretă. -obilimea -ea)ră dorea ca omul lor! 1ilhelm de .rania! să fie a"e$at pe tronul An)liei! scop în care a fost necesară înlăturarea de la putere a lui Charles I! pe care l+au "i decapitat în anul &O@'. Calvinismul a fost folosit pentru crearea unei stări de a)itaţie împotriva monarhiei. Astfel a apărut .liver Crom7ell! francmason "i calvinist deopotrivă! care "i+a 8ucat rolul în noul conflict manipulat de aceea"i putere! ce a condus la 2ă$boiul Civil 9n)le$ dintre re)ali"ti "i „capetele rotunde0. De data de 3 septembrie &'B&! o publicaţie a 6ordului Alfred /ou)las numită Plain English Ka vorbi pe "leau! a spune lucrurilor pe numeL a pre$entat conţinutul corespondenţei care a stat la ba$a complotului ce avea să conducă la decapitarea lui Charles I. Ge#tul afirma că documentele fuseseră )ăsite la Sina)o)a din :ulheim de un anume 6.A. Van ValcHert. 9rau scrise în )ermană "i erau considerate pierdute din timpul ră$boaielor lui -apoleon. . scrisoare adresată de .liver Crom7ell lui 9ben$er Dratt la data de O iunie &O@5 spune: „*n schimbul acestui spri8in financiar! voi susţine revenirea evreilor în An)lia. Acest lucru este imposibil at t timp c t Charles răm ne în viaţă. 9l nu poate fi e#ecutat fără un proces! iar la ora actuală nu e#istă motive adecvate pentru a"a ceva. /e aceea! recomand ca Charles să fie asasinat. -u doresc să am nimic a face cu numirea asasinului! dar sunt dispus să contribui la scăparea lui0. 2ăspunsul lui 9bene$er Dratt a venit la &B iulie &O@5: „Vă vom acorda a8utor financiar de îndată ce Charles va fi înlăturat de la putere "i evreii vor fi reprimiţi în An)lia. Asasinarea lui Charles este prea periculoasă. /e aceea! ar trebui să i se dea posibilitatea să încerce să scape. *n acest fel! se creea$ă premisele 8udecării "i e#ecuţiei lui. Spri8inul acordat va fi masiv! dar este inutil să discutăm condiţiile p nă c nd nu va începe procesul lui Charles0. Dublicarea acestui te#t a fost at t de "ocantă! înc t reţeaua <răţiei a dispus încarcerarea 6ordului Alfred /ou)las! sub prete#tul unei calomnii publicate în aceea"i revistă la adresa lui 1inston Churchill. :i+e )reu să înţele) cum ai putea calomnia un satanist de talia lui Churchill. Corespondenţa dintre Crom7ell "i Dratt a pre$is e#act felul în care s+au derulat evenimentele. De data de &B noiembrie &O@5! lui Charles I i s+a permis să evade$e! ba chiar să se „ascundă0 pe insula 1i)ht! la sud de An)lia! locul în care scriu acest capitol. Charles a fost recapturat "i tocmai c nd Darlamentul părea să fie dispus să+i cruţe viaţa! Crom7ell! devenit între timp 6ord Drotector! i+a demis pe toţi parlamentarii dispu"i să semne$e actul de )raţiere. Istoria nume"te ceea ce a mai rămas din Darlamentul ;ritanic: „Darlamentul fracturat0. Crom7ell a ordonat un alt proces! căci le promisese susţinătorilor săi din Amsterdam că Charles va fi e#ecutat. /ocumentul de punere sub acu$are a fost redactat de Isaac /orislaus! a)entul în An)lia al :anasseh ben Israel! unul din numero"ii finanţatori din Amsterdam ai revoluţiei lui Crom7ell. 2e$ultatul procesului a fost decapitarea publică a lui Charles! urmată de permisiunea acordată de Crom7ell evreilor să se întoarcă în An)lia. 2epet ce am mai spus: ace"tia nu sunt cu adevărat evrei! ci repre$entanţi ai ierarhiei financiare a -obilimii -e)re "i <răţiei! care se ascund în spatele termenului de „evrei0 "i care îi manipulea$ă fără milă pe marea ma8oritate a celor care se autodenumesc „evrei0. /upă moartea lui Crom7ell din &OO&! mulţi din adepţii săi calvinist+puritani au fu)it în America pentru a scăpa de persecuţiile reli)ioase care au urmat după reinstaurarea monarhiei sub Charles II.
&3(

Ace"tia au fost fanaticii reli)io"i care au măcelărit populaţia nativă sub stindardul lui /umne$eu. Dentru a+l aduce la sentimente mai bune pe Charles! bancherii din Amsterdam ai -obilimii -e)re au fost nevoiţi să provoace un crah financiar în An)lia. *n cele din urmă s+a semnat un „tratat de pace0 între .landa "i An)lia! în anul &OO5! prin care 1ilhelm de .rania K-obilimea -ea)răL s+a însurat cu :arM! fiica /ucelui de [orH. C nd Charles II a murit în anul &O?4! pe tronul An)liei a venit /ucele de [orH! sub numele de Tames II. Got ce mai avea acum de făcut <răţia era să îl înlăture de pe tron! pentru ca omul lor să poată a8un)e în sf r"it re)ele An)liei. :embrii săi au început să+i mituiască pe cei mai influenţi susţinători ai re)elui Tames II! "i primul care a mu"cat momeala a fost Tohn Churchill! reptilianul duce de :arlborou)h. /ocumentele arată că Churchill a încasat o mită în valoare totală de O(.((( de lire sterline Ko sumă fabuloasă în acele $ileL de la repre$entanţii unor familii olande$e "i spaniole precum Sir Solomon de :edina "i Antonio :achado. %n alt cercetător! 9ustace :ullins! afirmă că suma reală a fost mai de)rabă de 34(.((( de lire. Tohn Churchill! duce de :arlborou)h! a fost unul din strămo"ii prim+ministrului 1inston Churchill! cel care a )uvernat An)lia în timpul celui de+Al /oilea 2ă$boi :ondial. Cone#iunea dintre clanul Churchill "i <răţie continuă p nă în $ilele noastre. -ora lui Sir 1inston! Damela! s+a măritat cu americanul Averell Earriman! unul din cei mai mari manipulatori ai <răţiei din secolul AA. Damela Earriman! care fusese măritată anterior cu fiul lui 1inston! 2andolph! a devenit foarte influentă în cadrul Dartidului /emocrat American! fiind considerată una din principalele forţe care au stat la ba$a ale)erii lui ;ill Clinton ca pre"edinte al S%A. A fost răsplătită de acesta prin numirea ei ca ambasador al S%A la Daris Kunul din ora"ele cheie ale <răţieiL! unde a "i murit în anul &''5! la v rsta de 5O de ani. <iul ei! numit de asemenea 1inston! este membru în Darlamentul ;ritanic "i foarte apropiat de 2othschild+$i. *nainte de a se mărita cu Averell Earriman! Damela Churchill s+a înt lnit cu 9lie de 2othschild. *n anul &''4! familia Churchill a primit &B!4 milioane de lire sterline din banii 6oteriei -aţionale! în urma v n$ării unei părţi din „discursurile către naţiune0 ale lui 1inston Churchill din timpul celui de+Al /oilea 2ă$boi :ondial. Aceste discursuri au fost cumpărate din bani publici de către -ational Eerita)e :emorial ;oard! al cărui pre"edinte era 6ord Tacob 2othschild. /oar o coincidenţă! nu vă faceţi problemeF At t familia Churchill c t "i clanul Earriman sunt linii )enealo)ice hibride. %nul din strămo"ii Damelei Eariman a conspirat cu familia DercM! strămo"ii lui =eor)e ;ush! în încercarea de a arunca în aer Casa Darlamentului prin a"a+numitul Complot al Drafului de Du"că! condus de =uM <a7Hes! ce a avut loc pe data de 4 noiembrie &O(4. /upă ce a devenit o Earriman! Damela a început să repre$inte aripa „democrată0 a <răţiei! în timp ce familia ;ush! asociaţi "i parteneri apropiaţi de afaceri cu Earriman+ii! repre$intă aripa „republicană0 a aceleia"i or)ani$aţii. Ambele aripi au răspuns apelului stăp nului comun! care dorea să se asi)ure că nici în S%A nu e#istă dec t un sin)ur partid. Cei din familia ;ush sunt prieteni apropiaţi ai 1indsor+ilor! lucru care nu ar trebui să+i surprindă pe cititorii care au citit p nă acum această carte! căci toţi sunt reptilieni care î"i schimbă forma. At t ;ush c t "i asociatul său! neobositul manipulator )lobal al <răţiei! EenrM Nissin)er! au fost înnobilaţi de re)ina 9lisabeta II. Versiunea modernă a francmasoneriei s+a e#tins rapid de la obscurul său început din vremea templierilor "i a altor iniţiaţi ai misterelor. :area 6o8ă a An)liei I centrul reţelei I a apărut formal la data de B@ iunie &5&5! în $iua Sf ntului Ioan ;ote$ătorul! o $i sacră pentru cavalerii templieri "i o referire evidentă la Cavalerii Sf ntului Ioan din Ierusalim Ksau Cavaleri de :altaL. Ioan ;ote$ătorul este sf ntul patron al francmasonilor "i al templierilor! căci numele babilonian al lui Ioan era .annes! care corespundea aceluia"i -imrod. ,ase sau "apte ani mai t r$iu a urmat crearea :arii 6o8i Irlande$e. :ulte din lo8ile militare apărute în re)imentele din armata :arii ;ritanii sunt susţinute de lo8a irlande$ă! nu de cea en)le$ă. Clanurile scoţiene au introdus francmasoneria în <ranţa Kunde locuiau fraţii lor de s n)eL. -u îl voi menţiona în această privinţă dec t pe Andre7 :ichael
&3&

2amseM! tutorele pretendentului scoţian din familia Stuart la tronul An)liei! prinţul Charlie. 2amseM s+a născut în Scoţia prin anii &O?( "i era prieten apropiat cu Isaac -e7ton! marele maestru al Drioriei Sionului. A fost membru în elita multor or)ani$aţii! inclusiv într+un fel de societate ro$icruciană numită <iladelfienii Knumită după ora"ul din care a fost orchestrat 2ă$boiul American pentru IndependenţăL "i în ordinul cavaleresc france$ Sf ntul 6a$ăr. :ulte din aceste )rupuri de elită le dădeau iniţiaţilor nume e$oterice! iar numele lui 2amseM era Chevalier KCavalerul! în limba france$ăL. A 8ucat un rol important în răsp ndirea francmasoneriei "i este amintit frecvent în cercurile francmasone pentru două versiuni ale aceluia"i discurs pe care l+a ţinut în decembrie &53O! respectiv martie &535. /iscursul a rămas cunoscut sub numele de .raţiunea lui 2amseM "i pre$intă o parte din istoria francmasoneriei. 2amseM confirmă că această or)ani$aţie derivă din "colile antice ale misterelor închinate /ianei! :inervei "i lui Isis KSemiramideiL. 9l afirmă că francmasoneria în varianta ei modernă î"i are ori)inile în Sara Sf ntă! în perioada Cruciadelor "i nu a avut nimic a face cu breasla $idarilor. 2amseM arată că „ordinul nostru0 KtemplieriiL a fu$ionat cu cel al Cavalerilor Sf ntului Ioan din Ierusalim Kde :altaL! "i că din acel moment! „lo8ile noastre au luat numele de 6o8ile Sf ntului Ioan0. Cu spri8inul activ al lui 2amseM! francmasoneria din <ranţa a reali$at o fu$iune e#trem de importantă cu iacobinii! devenind cunoscută ca <rancmasoneria :arelui .rient. 9#istă reţele ale :arelui .rient "i în alte ţări! precum ;ra$ilia "i Dortu)alia. -umele de :arele .rient este le)at chiar de .rientul :i8lociu! ritualurile sale fiind inspirate din cele ale cultului lui Qoroastru din Dersia! al lui Ishtar "i Gammu$ KSemiramida "i -imrodL din ;abilon! al /emetrei! Dersfenonei "i lui /ionisos din =recia! al Afroditei "i al lui Adonis din Siria! al lui Isis "i .siris din 9)ipt! "i al lui :ithra din Dersia. :arele .rient france$ a fost forţa care s+a ascuns în spatele 2evoluţiei <rance$e! pe care a manipulat+o "i a coordonat+o în totalitate. /in punctul de vedere al <răţiei! aceste revoluţii nu au nimic de+a face cu libertatea! ci e#clusiv cu implementarea A)endei sale de cucerire a controlului la nivel )lobal. Celebrul stri)ăt al revoluţionarilor france$i: „6ibertate! e)alitate! fraternitateF0 este un motto francmason. >tiin(a mani#ulării. De măsură ce puterea reli)iei a început să se destrame! aceasta a fost înlocuită de o altă închisoare mentală! căreia i s+a spus „"tiinţă0. 9a nu are nimic de+a face cu "tiinţa reală! ci este o "tiinţă oficială! care afirmă că lumea pe care o vedem este sin)ura lume care e#istă "i că nu e#istă o continuare a vieţii după moarte. <răţia a trebuit să )ăsească o alternativă pentru cei care începeau să respin)ă reli)ia! pentru a se asi)ura că ace"tia nu+"i vor da seama că suntem cu toţii con"tiinţe multidimensionale infinite întrupate într+un corp fi$ic pentru o perioadă de e#perienţe intense pe calea evoluţiei! respectiv că nu vom muri! pentru simplul motiv că nu putem muri. 9ner)ia înseamnă con"tiinţă "i ea nu poate fi distrusă! ci doar transformată într+o altă e#presie a sa. /acă omul î"i dă seama că nu este una cu corpul său fi$ic! ci cu con"tiinţa eternă "i infinită care dă viaţă acestui corp! vi$iunea "i potenţialul său se amplifică nelimitat. Ce co"mar ar însemna acest lucru pentru cei care doresc să îi controle$e pe oameni. /e aceea! sub patrona8ul re)elui Charles II "i sub coordonarea directă a francmasoneriei! s+a creat la 6ondra Societatea 2e)ală! în anul &OOB. Aceasta a fost prima or)ani$aţie creată vreodată a oamenilor de "tiinţă "i a in)inerilor! cu scopul de a asi)ura direcţia în care trebuie să se îndrepte "tiinţa. Dractic! toţi primii membri ai Societăţii 2e)ale erau francmasoni care "tiau că această direcţie este falsă. Dărintele Societăţii 2e)ale! cel care a inspirat+o în cea mai mare parte înainte de a „muri0 Kadică de a+"i schimba înveli"ul fi$icL! a fost <rancis ;acon! "eful ro$icrucienilor! traducătorul ;ibliei "i arhitectul francmasoneriei. Drintre membrii Societăţii 2e)ale se mai numărau: Isaac -e7ton! marele maestru ro$icrucian al Drioriei Sionului! care a devenit membru al acestei or)ani$aţii a oamenilor de "tiinţă în anul &O5BC 6ord :oraM! un francmason scoţianC 9lias Ashmole! unul din primii francmasoni înre)istraţi în acteC "i „Cavalerul0 Andre7 :ichael 2amseM! un veritabil far luminos al francmasoneriei! acceptat de Societatea 2e)ală fără să i se ceară vreo calificare "tiinţifică. %n alt membru a fost Tohn ;Mrom!
&3B

francmason "i membru al Clubului Cabala! cunoscut "i sub numele de Clubul Soarelui. *n anul &'?@! mai mult de 4(( de documente ale acestuia au fost descoperite într+o casă din :anchester. 9le includ informaţii despre )eometria "i arhitectura sacră "i despre simbolurile cabalistice! francmasone "i alte însemne alchimice "i e$oterice. Ashmole! un alchimist "i ro$icrucian cu multe contacte e$oterice în =ermania! era prieten apropiat cu Charles II "i Cavaler al .rdinului Tartierei! acel prim ordin „cavaleresc0 instituit de re)alitate. 9l a scris o carte împreună cu Arthur /ee Kfiul doctorului Tohn /eeL! care a fost medicul personal al ţarului Ivan cel =roa$nic. /upă moartea lui Ivan! manipulările lui /ee au condus la instalarea pe tronul rusesc a dinastiei 2omanov. Ashmole avea e#trem de multe cone#iuni "i a menţinut un contact str ns cu „Cole)iul Invi$ibil0 care a început să se întrunească la .#ford încep nd din anul &O4(. /espre acest )rup vorbe"te <rancis ;acon în cartea sa! -oua 4tlantidă. Drintre cei care făceau parte din acest „Cole)iu Invi$ibil0 s+au numărat faimosul om de "tiinţă 2obert ;oMle! un alt mare maestru al Drioriei Sionului! "i Sir Christopher 1ren! arhitectul care a construit catedrala St Daul în CitM+ul londone$! centrul financiar al -obilimii -e)re "i al <răţiei ;abiloniene. Am ndoi au fost mari mae"tri ai ordinului ro$icrucian al Sf ntului Daul. 2econstrucţia centrului 6ondrei KCitML nu a devenit posibilă dec t în urma :arelui Incendiu care a devastat capitala An)liei în anul &OOO! "i este foarte interesant faptul că at t 1ren! arhitectul care a ridicat catedrala St Daul pe locul unui fost altar al cultului /ianei! c t "i 2obert EooHe! unul din cei trei primari ai ora"ului după incendiu! erau membri ai Societăţii 2e)ale "i mari iniţiaţi ai unor societăţi secrete. -oul CitM londone$ a fost construit după un plan municipal mason! în care fiecare clădire ţine seama de reţeaua ma)netică a păm ntului în punctul respectiv "i de cele mai bune posibilităţi de manipulare a ei. Societatea 2e)ală a însemnat de la bun început mult mai mult dec t o adunare a oamenilor de "tiinţă. *n esenţa ei! ea este o societate secretă creată "i controlată de <răţie! cu scopul de a limita vi$iunea asupra lumii "i înţele)erea "tiinţifică "i spirituală. /acă doriţi o confirmare! priviţi cine sunt iniţiaţii e$oterici ai acestei societăţi care se pretinde împotriva cunoa"terii e$oterice. 6ucrurile devin "i mai evidente dacă ţinem seama de orientarea unui alt )rup de iniţiaţi care a fu$ionat cu Societatea 2e)ală. Ace"tia î"i spuneau Societatea 6unară! deoarece se întruneau o dată pe lună! în noaptea cu lună plină. /intre membrii ei făcea parte ;en8amin <ranHlin! francmason de ran) înalt! ro$icrucian! unul din Dărinţii <ondatori ai Statelor %nite! un om cu le)ături str nse cu francmasonii din spatele 2evoluţiei <rance$e. Vom discuta mai multe despre el în capitolul următor. Drintre alţi membri ai Societăţii 6unare s+a numărat "i 9rasmus /ar7in! bunicul lui Charles /ar7in! omul care avea să 8oace un rol at t de important în promovarea ideii că lumea în care trăim este unica lume care e#istă "i că la ba$a evoluţiei stă le)ea selecţiei naturale a celui mai puternic. /upă părerea mea! nici chiar /ar7in însu"i nu credea în a"a ceva! cel puţin nu la sf r"itul vieţii! dar mitul a rămas în urma lui. .ricum! ideea că Charles /ar7in a „descoperit0 teoria selecţiei naturale "i a supravieţuirii celui mai puternic este de+a dreptul ridicolă. ;unicul său! 9rasmus /ar7in! membru în Societatea 6unară! a scris în anul &5'@ o carte intitulată 9oonomia, în care emisese de8a aceea"i ipote$ă. Tosiah 1ed)7ood! patronului imperiului olăritului care îi purta numele! a fost un alt membru al Societăţii 6unare! iar fiica lui s+a măritat cu fiul lui 9rasmus /ar7in! 2obert /ar7in! devenind mama lui Charles /ar7inF /in aceea"i linie )enealo)ică s+a născut mai t r$iu Ghomas :althus! ale cărui convin)eri rasiste e#treme au fost folosite de Adolf Eitler! EenrM Nissin)er "i alţi frunta"i ai <răţiei cu scopul de a 8ustifica )enocidul asupra raselor „inferioare0 pentru a menţine puritatea )enetică a rasei umane KreptilieneL. Dreotul an)lican :althus era de părere că răsp ndirea bolilor "i asi)urarea unor condiţii de viaţă inumane pentru mase erau absolut esenţiale pentru a opri suprapopularea planetei "i diluarea liniilor )enealo)ice albe. Iată una din perlele înţelepciunii sale:

&33

:ultă lume condamnă astă$i atotputernica Americă! pe care o consideră uria"ul cel rău al lumii )lobale! de"i toate evenimentele pentru care sunt învinovăţiţi americanii au fost orchestrate de 9lita <răţiei . Sublinie$ că prin 6ondra eu nu înţele) )uvernul britanic! care nu repre$intă dec t o faţadă! oricine ar fi la putere. Goate politicile de control al populaţiei din secolul nostru au fost inspirate de principiile )enocidului! enunţate de :althus. %nele mă"ti nu operea$ă dec t în cadrul unui )rup sau domeniu social! dar foarte multe din ele! îndeosebi cele ma8ore! de tipul francmasoneriei! operea$ă în cadrul unor or)ani$aţii "i )rupuri ce par să se opună la suprafaţă. America nu a fost niciodată păm ntul libertăţii! dar a sosit timpul să se tre$ească. . A fost creată astfel structura care a permis trecerea la următoarea etapă a planului: controlul reptilo+arian al Africii! Australiei! -oii Qeelande! dar mai presus de toate! al Americii! perla coroanei. 9conomistul Tohn :aMnard NeMnes! ale cărui principii au dominat politicile economice moderne! îl considera pe :althus un )eniu! iar /ar7in "i cercul său îl considerau un maestru al lo)icii.abiloniene! ie$uiţii.@ara celor *li eri. /acă vom înţele)e acest lucru "i vom descătu"a puterea nelimitată dinlăuntrul nostru! controlul reptilienilor "i al liniilor lor )enealo)ice va dispărea fără urmă. . *n acest scop! propun adoptarea unei le)i care să refu$e oricărui nou+născut dreptul la asistenţă socială. Cea mai puternică ţară de pe planetă pare la ora actuală Statele %nite ale Americii. 2e)ăsim astfel cone#iunea scoţiană. -e dăm astfel din nou seama că aceea"i forţă care a creat reli)iile în lumea antică a conceput "i „"tiinţa0 modernă. Aparenta prăbu"ire "i declinul Imperiului . /in punct de vedere comparativ! copiii JnelegitimiK nu au o valoare prea mare pentru societate! a"a că locul lor va fi luat imediat de alţii. Ca#itolul ? . Ce vreau să spun este că din motive istorice "i nu numai! centrul ma8or operaţional al &3@ . altă voce importantă care a contestat e#istenţa oficială a lui /umne$eu "i a sufletului etern a fost cea a france$ului 2en` /escartes! născut în anul &4'O "i numit „părintele filo$ofiei moderne0. *n realitate! Statele %nite au fost de la bun început controlate de 6ondra! lucru care se înt mplă "i astă$i.ritanic ca superputere mondială nu a făcut dec t să ascundă locul în care se află adevărata putere.abiloniene poartă nenumărate mă"ti! dar crearea francmasoneriei a asi)urat o reţea unică! ce acţionea$ă ca un coordonator )lobal al acestora! asi)ur nd comunicarea dintre ele. Aceste două curente aparent opuse! "tiinţa "i reli)ia! au foarte multe lucruri în comun! dar unul mai presus de toate celelalte: ambele nea)ă adevărata natură a omului "i puterea pe care o are acesta de a+"i controla sin)ur destinul. Goţi copiii care depă"esc acest nivel JdezirabilK al populaţiei trebuie să fie lăsaţi să piară e#cept nd ca$ul în care răm ne loc )ol re$ultat prin moartea unor persoane adulte0. Ideile sale aveau să fie de$voltate mai t r$iu de Isaac -e7ton. Acesta este doar un mecanism de manipulare a conflictelor "i ră$boaielor de către aceea"i „mască0 "i de direcţionare a politicii! "tiinţei "i reli)iei către implementarea A)endei unice.„Tustiţia "i onoarea ne cer să le refu$ăm dreptul celor săraci la asistenţă socială.abiloniene din An)lia! "i nu numai. Am ndoi erau fascinaţi de e$oterism "i alchimie.ase membri ai Societăţii 6unare "i+au făcut educaţia la 9dinbur)h! la fel ca "i Charles /ar7in mai t r$iu. /escartes a fost educat de ramura catolică a <răţiei . <aţa <răţiei . Cine a creat versiunea materialistă a "tiinţei! de tip accident cosmic! care nea)ă e#istenţa sufletului etern? Aceia"i oameni care "tiau foarte bine că acest lucru nu e adevărat. Asta! dacă e să credem tot ce ni se spune.i+a spus toată viaţa romano+catolic! dar cărţile sale au fost introduse în Indicele Catolic al Cărţilor Inter$ise. :anifestul acesteia! publicat în &'43! afirmă că universul e#istă în sine "i nu e creat! că "tiinţa modernă oferă sin)ura definiţie acceptabilă a universului "i a valorilor umane "i că atunci c nd moare! omul încetea$ă să mai e#iste. . Cine a creat "i susţinut ideea unui /umne$eu ră$bunător "i a paradisului la care au dreptul numai credincio"ii? -i"te oameni care "tiau foarte bine că aceste lucruri nu sunt adevărate. Această tradiţie este continuată la ora actuală de o mi"care cunoscută sub numele de %manism.

Sinclair "i Antonio Qeno au debarcat în -ova Scotia K-oua ScoţieL în anul &3'?. Istoria oficială! potrivit căreia cel care a descoperit pentru prima dată America a fost Columb! este ridicolă. 6a c ţiva Hilometri de ora"ul scoţian 9dinbur)h se află Capela 2osslMn! sf ntul )raal al 9litei . G. :arinarii săi au fost cei ce au descoperit :adeira "i A$orele! două posibile rămă"iţe ale Atlantidei. -umele ora"ului Dhoeni# din Sun ValleM! în Ari$ona! a fost inspirat de istoria reală a locului respectiv! indiferent ce ar dori să ne facă să credem istoricii oficiali. Cu at t mai ilustrativ este faptul că faţada bisericii pre$intă ilustraţii ale porumbului "i ale unor cactu"i care nu trăiesc dec t în America! continent pe care Cristofor Columb nu l+a descoperit dec t în anul &@'BF Cum a fost posibil? /e fapt! nu este nici un mister. Ca de obicei! pentru a înţele)e ce s+a înt mplat în S%A este necesar să pornim de la evenimente care s+au petrecut cu mult timp în urmă. Drimii care au debarcat pe coastele americane cu mii de ani în urmă au fost fenicienii. Sinclair a mers mai departe "i a debarcat în -e7 9n)land de astă$i. <enicienii! norve)ienii! irlande$ii! )ale$ii! bretonii! bascii "i portu)he$ii I toţi au navi)at către America înaintea lui. Sinclair a făcut această călătorie împreună cu o altă linie )enealo)ică! pe nume Qeno! una din cele mai influente familii ale -obilimii -e)re din Veneţia. <răţia "tie de e#istenţa Americii de mii de ani! iar Cristofor Columb a fost folosit doar ca momeală! pentru ca ocupaţia oficială a celor două Americi să poată începe. /upă masacrul din &3(5! mulţi templieri au părăsit <ranţa cu destinaţia Scoţia! a"a cum am vă$ut mai devreme. Alţii s+au îndreptat însă către Dortu)alia! unde au devenit cunoscuţi sub numele de Cavalerii lui Christos. Dohl intitulată Călătoria prinţului )enr/ =inclair (n 0umea -ouă din anul 5@OP. /atorită cunoa"terii secrete a <răţiei! prinţul EenrM a avut acces la multe hărţi întocmite din vremea fenicienilor "i a altor popoare antice! printre care se numărau "i unele care indicau pre$enţa Americilor. Iată cum s+au petrecut lucrurile.6ethbrid)e! custodele :u$eului %niversitar de Arheolo)ie "i 9tnolo)ie din Cambrid)e! An)lia! afirmă că armele! armura "i însemnele heraldice au aparţinut unui cavaler din secolul AIV! din nordul Scoţiei! „fiind foarte asemănătoare cu cele ale lui Sinclair! conte de . 6a numai B( de ani după ce Columb "i+a ridicat p n$ele îndrept ndu+se către America I pardon! către IndiaF I amiralul turc Diri 2eis a desenat o hartă a felului în care arăta Antarctica cu 3(( de ani înainte de descoperirea oficială a acelui continentF Corectitudinea acestei hărţi a fost &34 . /escrierile făcute în scrisorile sale de către Antonio! referitoare la păm ntul descoperit! corespund perfect "i în detaliu unei re)iuni din Dictou CountM bo)ată în depo$ite de bitum! nu departe de actualul ora" -e7 =las)o7. 9#istă dove$i certe că )ale$ii! irlande$ii! en)le$ii "i scoţienii au debarcat în America de -ord cu secole înaintea lui Cristofor Columb. 9i "i+au concentrat atenţia îndeosebi asupra unor activităţi maritime. <undaţiile sale au fost puse în anul &@@O "i lucrarea a fost terminată prin anii &@?(. Drinţul EenrM a fost un e#plorator cu s n)e re)al.oston + :assachussetts! s+a descoperit o sculptură în piatră care repre$intă o sabie "i un cavaler în armură. *n primii ani ai secolului AA s+au descoperit în :arele Canion rămă"iţe ale civili$aţiei e)iptene KfenicieneL sau orientale! de"i acest lucru este ascuns de autorităţi.ru#elles "i 2oma.rHneM0.C. *n Drospect Eill! 1estford! un loc situat la @( Hm de .abiloniene. Drintre ei s+a numărat "i prinţul EenrM Sinclair de 2osslMn! lucru atestat de o carte rară de <redericH I. Germenul de navi)ator sau nautier era folosit de templieri "i de Drioria Sionului pentru a desemna un mare maestru! a"a că nu este de mirare că el a fost preluat de acest nou front templier! Cavalerii lui Christos. Aceasta a fost construită în forma unei cruci templiere de către familia St Clair+ Sinclair "i este împănată de simboluri e$oterice. Cristofor Columb nu a fost nici pe departe primul alb care a pus piciorul pe păm nt american.reţelei de societăţi secrete a <răţiei reptiliene î"i are sediul la 6ondra sau -oua Groia! "i în mare măsură în alte trei centre europene: Daris! . Cel mai faimos mare maestru al Cavalerilor lui Christos a fost prinţul EenrM -avi)atorul Kun alt prinţ EenrML! care a trăit între &3'@"i&@O(.

rientul :i8lociu "i 9uropa "i cele despre Wuet$alcoatl din America Centrală nu difereau prea mult! căci proveneau din aceea"i sursă. el spune: „9#ploratorii care au deschis calea către 6umea -ouă au respectat un plan măreţ! fiind cei care au redescoperit America nu cei care au descoperit+o pentru prima oară.landa! <ranţa! . -ativii acestui păm nt avea un sistem propriu de măsurare a timpului "i o dată la care a"teptau întoarcerea $eului lor! Wuet$alcoatl! o versiune locală a lui Iisus. Dăi! si)urF 9 limpede că nu doreau ca oamenii să cunoască adevărul I că totul era doar o poveste trasă de păr! parte inte)rantă a unei A)ende pe termen lun) a <răţiei. *n cele patru secole care au urmat! ţările europene controlate de <răţie! în special An)lia! dar "i . 9ra un veneţian naturali$at venit din =enova! ora"ul în care se afla la acea vreme "i Cristofor Columb. Sebastian a a8uns în Eudson . -u înt mplător! cei mai mulţi din marii navi)atori "i e#ploratori ai lumii! precum Vasco da =ama sau Ameri)o Vespucci! au fost portu)he$i. Columb Kpe numele real ColonL a fost membru al unui )rup catar "i templier foarte activ! inspirat de convin)erile poetului /ante! iar stea)ul care a fluturat pe navele sale în timpul călătoriei era un stea) alb cu o cruce ro"ie pe el. -umele adevărat al lui Tohn Cabot a fost =iovanni Caboto. Dove"tile spuse în .abiloniene "i nobil cu nenumărate contacte în întrea)a 9uropă! inclusiv în =enova "i Veneţia. .abiloniene! 6oren$o de :edici! aparţin nd uneia din cele mai puternice familii reptiliene veneţiene! "i artistul 6eonardo da Vinci! marele maestru al Drioriei Sionului.rientului. /e"i au trăit am ndoi într+un secol în care au e#istat numero"i istorici "i bio)rafi! ei au preferat fie să păstre$e tăcerea! fie să invente$e ni"te relatări aparent plau$ibile! dar în realitate lipsite de substanţă0. *n cartea sa! #ntâlnirea 4mericii cu destinul. Drete#tul celor doi Cabot a fost că se aflau în căutarea AsieiF 9#pediţiile spaniolilor către America de Sud "i ale france$ilor "i en)le$ilor către America de -ord au fost coordonate de aceea"i sursă! respectiv de filialele <răţiei.ristol! în vestul An)liei! "i a descoperit oficial 6umea -ouă! America de -ord. /upă cum ne e#plică istoricul francmason :anlM D. Eall! Columb avea le)ături cu reţeaua de societăţi secrete din =enova "i din nordul Italiei! bastionul -obilimii -e)re veneţiene+feniciene! respectiv al liniilor )enealo)ice reptiliene. Cinci ani după ce Columb a debarcat în Caraibe! un italian pe nume Tohn Cabot a plecat din portul templier . %n spri8in crucial pentru Columb a provenit de la doi iniţiaţi de ran) înalt ai <răţiei .ristolul a fost un centru al templierilor! iar cartierul modern Gemple :eads confirmă acest lucru.stabilită prin tehnici moderne. Eall! francmason de ran) înalt el însu"i! afirmă că am ndoi aveau le)ături cu acelea"i societăţi secrete "i cu *nţelepţii .aM din Canada "i a condus o e#pediţie a spaniolilor către America de Sud. Cum a fost posibil? Amiralul a afirmat că a copiat harta după alte hărţi mai vechi! la care aveau cu si)uranţă acces "i prinţul EenrM -avi)atorul "i Cavalerii lui Christos. Istoria oficială nu recunoa"te vreo le)ătură între Columb "i Cabot! dar nu pentru că nu ar e#ista dove$i în acest sens. Acest lucru devine "i mai semnificativ! dacă vă voi spune că unul din căpitanii de vas ai prinţului EenrM Krespectiv un Cavaler al lui ChristosL era bunicul lui Cristofor ColumbF -u cred că vă mai vine să credeţi că acesta a plecat în căutarea Indiei.el)ia! Spania! Dortu)alia! =ermania! au invadat planeta "i au preluat controlul asupra acesteia! d nd liniilor reptilo+ariene o putere pe care nu au avut+o niciodată p nă atunci. Cabot a fost susţinut de re)ele An)liei EenrM VII! iar fiul lui Cabot! Sebastian! născut la Veneţia! avea să devină la r ndul lui e#plorator! fiind an)a8at de EenrM pentru a desena hărţi. /ata la care nativii a"teptau a doua venire a $eului Wuet$alcoatl era Kdupă sistemul european de măsurare a timpuluiL anul &4&'! "i ei erau convin"i că acesta va purta &3O . :anlM D. 6a un moment dat! el a fost an)a8at de 2en` dUAn8ou! "eful casei reptiliene de 6orraine! membru al <răţiei . Se cunosc puţine lucruri despre ori)inea! vieţile! caracterul "i politicile duse de ace"ti aventurieri întreprin$ători. Gipic pentru mentalitatea "i metodele utili$ate de <răţie a fost comportamentul lui Eernando Cortes! cel care a permis instaurarea controlului spaniol asupra Americii Centrale! după debarcarea lui Columb. 9l "tia foarte bine către ce destinaţie se îndreaptă.

Drima a"e$are en)le$ă permanentă în ţara care avea să devină Statele %nite ale Americii a fost Tamesto7n! în statul actual Vir)inia. A"e$area a apărut pe la începutul secolului al AVII+lea.arpele cu Dene.acon "i l+a numit în diverse po$iţii importante! inclusiv în aceea de 6ord Cancelar al An)liei. cuno"tinţă care are rude ce lucrea$ă la Vatican mi+a spus că în timpul unei vi$ite pe care i s+a permis să o facă! a vă$ut cufere vidate care depo$itau mii de documente "i cărţi e$oterice vechi. Avea de asemenea la el o cruce! care corespundea le)endei lui Wuet$alcoatl. A)enda <răţiei referitoare la America a fost surprinsă perfect de <rancis . Acela"i lucru s+a înt mplat "i în America de -ord! unde europenii au ucis un număr uria" de nativi! "ter) nd practic cultura lor de pe suprafaţa păm ntului. Acest lucru i+a permis lui Cortes să preia controlul asupra unui popor mult mai numeros! de"i nu avea dec t 4'? de oameni. . %nul din e#emplele cele mai evidente ale acestui proces a fost distru)erea marii biblioteci e$oterice din Ale#andria K9)iptL din secolul IV! la ordinul romanilor. Cortes a a8uns în :e#ic în anul &4&'! purt nd un coif cu pene! ba chiar a debarcat în apropiere de locul în care era a"teptat Wuet$alcoatl. Dopoarele native din Africa! Australia! -oua Qeelandă "i din alte părţi au suferit o soartă similară. Drintre primii coloni"ti care s+au instalat atunci s+au numărat mulţi membri ai familiei lui <rancis . „9ra incredibil0! mi+a spus ea. C nd a$tecii "i+au dat seama că nu el era $eul a"teptat! era de8a prea t r$iu. Aflaţi sub controlul invi$ibil al reptilienilor! arienii au pus stăp nire pe întrea)a lume prin intermediul Imperiului . <rancmasonii erau pe punctul de a trece de la controlul deschis al Americii la cel sub acoperire! proces cunoscut în istorie drept 2ă$boiul de Independenţă. Se spune că Vir)inia ar fi primit acest nume după re)ina 9lisabeta I! supranumită Kfără temeiL „re)ina+ fecioară0.acon în lucrarea sa! -oua 4tlantidă. Gotu"i! este mult mai probabil ca re)iunea să fi fost numită a"a pornind de la $eiţa fecioară a . Cărţile care nu au fost distruse! au fost depo$itate la Vatican.abilonului antic! Semiramida "i echivalentul ei e)iptean Isis. Tames l+a înnobilat pe <rancis . &35 . Conchistadorii spanioli au cucerit păm nturile inca"ilor "i maMa"ilor Kpe l n)ă cele a$teceL! "i o mare parte a cunoa"terii acestor popoare s+a pierdut în cursul procesului de coloni$are sau a fost distrusă în mod sistematic. A urmat un imens carna)iu al nativilor! iar un istoric spaniol estimea$ă că cel puţin &B milioane de nativi au fost uci"i după venirea arienilor "i reptilo+arienilor albi în America de Sud! "i un număr chiar mai mare au devenit sclavi. Gransferul proprietăţilor financiare "i imobiliare s+a asi)urat de la bun început prin crearea Companiei Vir)inia de către re)ele Tames I! în anul &O(O.ve"mintele indicate de numele care i se atribuia: . Drintre primii membri ai Companiei Vir)inia s+au numărat <rancis .dată cu ace"ti coloni"ti! au sosit "i liniile )enealo)ice reptiliene ale aristocraţiei "i re)alităţii europene! care aveau să devină peste ani liderii lumii economice! bancherii! )uvernatorii! pre"edinţii noilor State %nite ale Americii. publicată în anul &O(5! în care un „Cole)iu invi$ibil0 format dintr+o elită a intelectualilor controlea$ă toate evenimentele. Goţi ace"tia aparţineau unor linii )enealo)ice ale <răţiei. Sub patrona8ul lui Tames! templierii! ro$icrucienii "i alte societăţi secrete "i+au unit forţele sub un sin)ur nume: francmasoneria.acon! precum "i numero"i puritani+calvini"ti! cu hainele ne)re "i pălăriile lor înalte! care au tratat populaţia nativă cu o aro)anţă "i o lipsă de umanitate ie"ite din comun! la fel cum î"i tratau de altfel "i propriile neveste. . Compania Vir)inia continuă să e#iste "i a$i sub alte nume! fiind cea care controlea$ă Statele %nite! a"a cum voi e#plica imediat.ritanic "i a altor monarhii europene "i oriunde au a8uns! cunoa"terea vieţii "i a istoriei Kadică implicarea reptilienilor în afacerile păm ntenilorL a fost furată sau distrusă.acon! contele de DembroHe! contele de :ont)omerM! contele de SalisburM! contele de -orthampton "i 6ordul Southampton. /in toate aceste motive! re)ele a$tec :onte$uma "i poporul său au cre$ut că Eernando Cortes era $eul mult a"teptat.

/in păcate! chiar "i :i"carea Datriotă Cre"tină! care a surprins numeroase aspecte ale conspiraţiei )lobale! a rămas cu convin)erea că <ranHlin ar fi fost de partea lor. Alţi membri ai Clubului Eellfire la vremea respectivă erau: <redericH! prinţul de 1ales! primul ministru! 6ordul Amiralităţii "i Drimarul 6ondrei. Cum putem împăca aceste două declaraţii? 9 imposibilF <ranHlin avea "i el sclavi în timp ce nu înceta să propovăduiască despre libertate.azette. Tohn /ee în timpul domniei re)inei 9lisabeta I. Tefferson a scris că toţi oamenii se nasc e)ali în timp ce avea B(( de sclavi ne)ri "i nota în altă parte că oamenii ne)ri sunt inferiori din punct de vedere )enetic "i intelectual rasei albe. /e unde a fost orchestrat 2ă$boiul pentru Independenţă? /in Dhiladelphia! unde încă poate fi vă$ut Clopotul 6ibertăţii Kbell . Săpăturile făcute în anul &''? sub locuinţa lui <ranHlin din 3O Craven Street l n)ă Grafal)ar Sauare din 6ondra! au dus la descoperirea a $ece cadavre! din care "ase de copii! datate ca aparţin nd perioadei în care a locuit acolo <ranHlin. /acă nu doresc să cadă complet în amă)ire! americanii ar trebui să î"i reconsidere din temelii istoria "i motivaţiile părinţilor fondatori. la data de ? decembrie &53(.en8amin <ranHlin! omul care avea să conducă o „revoltă0 împotriva Coroanei . -u fac dec t să insist asupra folosirii cu rea+voinţă a acestei cunoa"teri! care poate fi folosită cu multă înţelepciune "i iubire de către oamenii orientaţi po$itiv. A fost un iniţiat al 6o8ii 2e)ale a Comandorilor Gemplului de Vest din Carcassonne.el! $eul+soare al fenicienilor "i arienilor.ritaniceF *n realitate! el a fost a)entul cu indicativul 5B al serviciului secret britanic! or)ani$aţia creată de <rancis .en8amin <ranHlin a fost un francmason notoriu chiar în locul unde s+a or)ani$at 2ă$boiul pentru Independenţă: <ranţa! fiind membru în lo8ile francmasone Cele -ouă Surori "i San Tuan! care au manipulat inclusiv 2evoluţia <rance$ă din &5?'.%nul din liderii francmasonilor din coloniile americane ale britanicilor a fost 2enAamin 0ranklin! considerat de mulţi "i la ora actuală Dărintele <ondator care credea în libertatea poporului.ritanic al 9"ichierului! Sir <rancis /ash7ood! asociat cu multe )rupuri e$oterice! inclusiv cu <răţia %niversală /ruidă.abiloniene. <aţa sa poate fi vă$ută pe bancnota de &(( de dolari. /ash7ood dispusese săparea unei pe"teri uria"e pe domeniul său din 1est 1Mcombe K1iccaL! unde practica ritualuri satanice "i ceremonii se#uale „ma)ice0. 9l a fost cel care a publicat primul articol documentat despre francmasonerie în $iarul său! :he Penns/lvania . /e fapt! .acon "i dr. *n acela"i an! <ranHlin a tipărit prima carte masonică din America! iar prima lo8ă americană cunoscută este cea fondată în statul său! DennsMlvania. A devenit el însu"i francmason în februarie &53&! în mod oficial! "i a fost numit mare maestru provincial al DennsMlvaniei în anul &53@. <ranHlin a fost EenrM Nissin)er al epocii sale. Ceea ce contea$ă în simbolistica reptilo+arienilor este sunetul unui cuv nt! nu felul în care se scrie el Kaceasta fiind o caracteristică a limba8ului fenicianL. A fost de asemenea membru al Clubului Satanic Eellfire K<ocul IaduluiL! împreună cu un prieten apropiat! Cancelarul . *i invit pe cei care cred că <ranHlin "i alţi părinţi fondatori ai S%A au luptat pentru libertatea poporului american să nu se lase în"elaţi de aparenţe. <ranHlin! care era "i mare maestru ro$icrucian! s+a aflat chiar în centrul operaţiei <răţiei de preluare a controlului asupra Americii "i de înlocuire a controlului deschis al 6ondrei cu controlul sub acoperire! mult mai eficient pentru )uvernarea maselor. <ranHlin a fost un a)ent al serviciilor secrete britanice! un satanist care se ocupa cu sacrificarea copiilor "i un slu8itor devotat al <răţiei . /esi)ur! orice om procedea$ă din c nd în c nd la fel! dar aici vorbim de o operaţiune la scară mare. clopotL! un simbol al lui . Voi e#plica această obsesie pentru ritualurile se#uale într+un capitol ulterior. :otivul pentru care afirm că acei oameni erau drui$i este pentru a confirma astfel că înţele)eau "i operau cu cunoa"terea e$oterică! de"i o condamnau public! ascun$ ndu+se sub mantaua cre"tină. /eocamdată doresc să sublinie$ că eu nu condamn în bloc tradiţia druidă sau 7iccană. Dersonal! sunt de părerea opusă. Aceasta era compania pe care o cultiva . 9#plicaţia oficială este că <ranHlin "i soţia sa se ocupau fie &3? . Ce le spun ale)ătorilor cei care î"i propun să c "ti)e puterea prin ale)eri: ce doresc sau ce nu doresc ace"tia să audă? :ulţi dintre părinţii fondatori! precum <ranHlin sau Tefferson! erau ni"te ipocriţi de prim ran)! care una spuneau "i alta făceau.

en8amin <ranHlin se afla chiar la Daris în timpul acestei perioade cruciale! comunic nd la fel de u"or cu lo8ile britanice "i cu cele france$e.rdinului Tartierei este crucea ro"ie pe un scut alb. %nul din membrii lo8ii sale era locotenent+colonelul 9d7ard Corn7allis! un alt comandant al armatei britanice în timpul 2ă$boiului American de Independenţă.rdinului Tartierei! ordinul cavaleresc al elitelor instituit de monarhia britanică! ce se întrepătrunde cu celelalte reţele de „cavaleri0! precum Cavalerii Sf ntului Ioan din Ierusalim Kde :altaL.abiloniană a fost cea care a controlat "i a manipulat în realitate! prin intermediul francmasonilor! ambele tabere ale 2ă$boiului American pentru Independenţă! a"a cum procedea$ă de altfel în ca$ul tuturor ră$boaielor. A"a cum au că$ut de acord toţi istoricii! operaţiunile militare "i navale ale armatei britanice în timpul 2ă$boiului American pentru Independenţă au fost incredibil de prost coordonate. Streube a 8ucat un rol semnificativ în ră$boi! la fel ca "i francmasonul de ran) înalt =eor)e 1ashin)ton! comandantul armatei americane "i primul pre"edinte al Statelor %nite.en8amin <ranHlin! Sir <rancis /ash7ood. Comandantul+"ef al trupelor britanice din 2ă$boiul American pentru Independenţă era 6ord =eoffreM Amherst! iar cel care i+a plătit intrarea în r ndul ofiţerilor britanici a fost 6ionel SacHville! primul duce de /orset! un asociat al ducelui de 1harton. Corn7alis! al cărui frate era Arhiepiscop de CanterburM! a fost numit =uvernator al -oii Scoţii în anul &54( "i a format acolo o lo8ă francmasonă. Acum înţele)em de ce "i care au fost canalele care au cerut acest lucru. *n anul &5@&! SacHville "i 1harton au devenit Cavaleri ai . <ratele mai mic al lui Charles! =eor)e! a fost numit colonel al 2e)imentului B( Infanterie Kdevenit mai t r$iu 2e)imentul Du"ca"ilor 6ancashireL "i maestru al lo8ii francmasone a acestuia. Sub comanda lui Corn7alis se afla căpitanul Tames 1olf! un alt persona8 care avea să 8oace un rol vital în 2ă$boiul pentru Independenţă. <iii săi! =eor)e "i Charles conte de :iddlese#! erau am ndoi francmasoni c t se poate de activi.cu 8efuirea cimitirelor! fie cumpărau cadavre pentru cercetări medicale. .abiloniană? . Contactele sale invi$ibile i+au asi)urat "i serviciile francmasonului )erman! baronul von Streube! care a servit în armata lui <redericH al Drusiei. Simbolul Cavalerilor . Contactele lui <ranHlin cu societăţile secrete france$e i+au determinat pe mulţi revoluţionari "i francmasoni france$i! precum 6afaMette! să se implice în 2ă$boiul American pentru Independenţă.acon! care a repre$entat interesele britanicilor. Ca să nu lun)im vorba! <răţia . 6a fel ca "i ceilalţi părinţi fondatori! <ranHlin a lucrat pentru <răţie at t în 9uropa c t "i în America! "i nu este deloc un accident faptul că at t <ranHlin c t "i Tefferson au fost numiţi la un moment dat Kîn perioade diferiteL să repre$inte interesele americane într+unul din principalele centre ale <răţiei! Daris! la fel cum a făcut+o la vremea lui "i <rancis .en8amin <ranHlin. *n anul &533! Charles SacHville a creat o lo8ă în r ndul -obilimii -e)re din <lorenţa Kîn ItaliaL! "i a fost cofondator al Societăţii /ilettanti! alături de prietenul lui . *n &3' . 2e)imentele britanice erau înţesate de lo8i masone care interferau cu fraţii lor din armata americană. SacHville a or)ani$at reţeaua francmasonă a 6o8ii :arelui . -u se pune problema unei victorii a coloni"tilor! ci doar a unei autoînfr n)eri a britanicilor.i încă ceva: cei doi satani"ti! <ranHlin "i <rancis /ash7ood! au scris o carte de ru)ăciuni care a devenit nucleul actualei Cărţi Cre"tine de 2u)ăciuniF *ntruc t /ash7ood mai era numit "i 6ord /eSpencer! cartea a devenit faimoasă sub numele de Cartea de 2u)ăciuni <ranHlin+/eSpencer! iar în America sub numele de Cartea de 2u)ăciuni a lui <ranHlin. Cine poate crede a"a ceva! "tiut fiind că <ranHlin era implicat într+un )rup care se ocupa cu sacrificiile rituale! de )enul celor practicate în antichitate de <răţia .rient din Italia! care a lucrat mai t r$iu cu foarte secreto"ii Carbonari "i cu Alta Vendita. Charles SacHville "i /ash7ood erau membri ai unui )rup de elită alcătuit din francmasoni din 8urul prinţului de 1ales <redericH! care era la r ndul lui membru al Clubului Eellfire. *n anul &54&! =eor)e SacHville a devenit mare maestru al :arii 6o8i Irlande$e! principalul or)anism la care erau afiliate lo8ile din armata britanică aflată în colonii. *n &554! c nd ră$boiul din America a8un)ea la apo)eu! acela"i =eor)e SacHville! prieten apropiat cu re)ele -obilimii -e)re =eor)e III! a fost numit Secretar de Stat însărcinat cu afacerile coloniilor americaneF Aceasta era reţeaua la care era conectat .

apte Ani dintre An)lia "i <ranţa! un alt conflict manipulat de <răţie.oston îmbrăcaţi în indieni "i condu"i de Daul 2evere. 6a sediul Clubului Eellfire avea să fie )ăsită o statuie a lui Earpocrates! $eul )rec al secretului "i tăcerii! pre$entat cu un de)et dus la )ură. /ash7ood "i <ranHlin Kel însu"i director )eneral al Do"tei americaneL au fost cei care au coordonat ambele tabere ale ră$boiului! pentru a se asi)ura de re$ultatul dorit: preluarea controlului sub acoperire al Statelor %nite de către <răţia . Contele de Sand7ich a fost numit Drim 6ord al Amiralităţii în bătălia navală împotriva coloniilor americane! iar 9nciclopedia .hio. Drintre „rebelii0 americani se numărau francmasonii DatricH EenrM "i 2ichard EenrM 6ee! cel care a condus revolta Adunării =enerale a Vir)iniei din anul &5O'. Ca de obicei! masele populare au fost prinse la mi8loc! fără să aibă idee ce se înt mplă de fapt "i cre$ nd tot ce li se spunea.rdinul Sf ntului <rancisc! un fel de al doilea Club Eellfire. Eo7e a recunoscut public mai t r$iu că nu "i+a informat superiorii în privinţa înt lnirilor sale cu <ranHlin. 6a acea vreme! An)lia a divi$at acest post! acord ndu+l simultan lui Sir <rancis /ash7ood! cole)ul satanist al lui <ranHlin! "i contelui de Sand7ich! care a alcătuit o nouă societate secretă împreună cu /ash7ood! numită . S+au )ăsit numeroase statui ale lui Earpocrates la intrarea în temple! pe"teri "i alte locuri în care erau practicate "i transmise misterele. scrisoare datată 3 iunie &55?! scrisă de Tohn -orris! un a)ent secret al lui /ash7ood! afirmă că: „*n această $i! am transmis prin helio)raf un raport al doctorului <ranHlin! aflat la Daris! către 1Mcombe0. Aceasta a fost prima lo8ă din lume care a acordat )radul francmason de Cavaler Gemplier. . Cel puţin trei membri ai 6o8ii Sf ntului Andrei! inclusiv Daul 2evere! erau "i membri ai „celor ' loiali0! elita &@( . Drintre membrii 6o8ii Sf ntului Andrei se număra "i Tohn EancocH! liderul de mai t r$iu al a"a+numitului Con)res Continental care a semnat /eclaraţia de Independenţă. Acest ră$boi a început după ce =eor)e 1ashin)ton! pe vremea aceea t năr comandant militar al armatei coloniale britanice! a ordonat uciderea trupelor france$e din .abiloniană din 6ondra. 6a fel de incapabil Kîn mod intenţionatL era "i comandatul operaţiunilor navale! amiralul 6ord 2ichard Eo7e! care a fost pus în le)ătură cu <ranHlin în anul &55@ de sora acestuia! care trăia în An)lia "i era membră a reţelei sale de spiona8. =ermenii revoluţiei americane au fost semănaţi de noile impo$ite introduse de <răţia din 6ondra! împotriva cărora s+au „ră$vrătit0 propriii lor repre$entanţi din colonii. Căpitanul unuia din deta"amentele miliţiei! 9d7ard Droctor! era chiar el membru al 6o8ii Sf ntul Andrei. 2ă$boiul American pentru Independenţă a i$bucnit în mod oficial în anul &554! fiind declan"at de impunerea unor impo$ite mult prea ridicate de către Coroana . Conflictul a a8uns la apo)eu odată cu adoptarea 6e)ii Ceaiului! care a permis Companiei . Aceasta este o tehnică clasică! folosită dintotdeauna. Drincipalul rol al directorului )eneral al Do"tei era în mod tradiţional acela de spiona8! căci avea acces la toate formele de comunicare. D nă în $ilele noastre! istoria oficială continuă să susţină că un )rup de indieni mohicani s+au urcat la bordul navei numite /artmouth! ancorată în portul . :arele maestru al acestei lo8i! Toseph 1arren! a fost numit mare maestru al între)ii Americi de -ord de către :area 6o8ă a Scoţiei.ritannica afirmă ea însă"i că administraţia contelui de Sand7ich a fost unică în istoria forţelor navale britanice pentru corupţia "i incapacitatea ei. *n realitate! „rebelii0 nu erau deloc indieni mohicani! ci membri ai 6o8ii francmasone a Sf ntului Andrei din .ritanică! pentru a face faţă costurilor uria"e ale 2ă$boiului de .ritish 9ast India Kacea creaţie a <răţieiL să î"i descarce surplusul de ceai în colonii! fără să plătească ta#e vamale! lucru care a distrus piaţa pentru toate celelalte companii. 9venimentul nu s+ar fi putut petrece fără spri8inul :iliţiei Coloniale controlată de britanici! care avea misiunea să pă$ească nava /artmouth. *n cei trei sau patru ani de dinainte de adoptarea /eclaraţiei de Independenţă din anul &55O! <ranHlin "i+a petrecut vara pe domeniul lui /ash7ood din 1est 1Mcombe! la nord de 6ondra! unde cei doi au luat parte la tot felul de ritualuri în pe"tera special săpată la ordinul lui /ash7ood pentru a+"i crea un loc potrivit pentru practicile sale sataniste.plus! Darisul era K"i încă mai esteL un centru ma8or al operaţiunilor de spiona8 ale serviciilor secrete britanice.oston! "i au aruncat încărcătura de ceai de pe aceasta în apă.

9a nu spune Kîn mod intenţionatL că le)islativul american va fi singura instituţie care are dreptul să bată monedă sau că el trebuie să se folosească neapărat de acest drept. *n acest district se află banca centrală a Americii! numită <ederal 2eserve! ai cărei proprietari sunt în între)ime privaţi "i care emite dolarul american din h rtie. Eall! care indică "i faptul că din cei 4O de semnatari ai /eclaraţiei Americane de Independenţă! 4( erau francmasoni recunoscuţi "i numai unul era absolut si)ur nemason. =eor)e 1ashin)ton era "i el proprietar de sclavi! la fel ca ceilalţi eroi ai 2ă$boiului pentru Independenţă! precum Tohn EancocH "i DatricH EenrM. EenrM era cel care a rostit celebra ma#imă: „/aţi+mi libertate sau lăsaţi+mă să mor0. 2e$ultă de aici că banii din h rtie sunt neconstituţionali? -u. A fost învestit în funcţie la data de 3( aprilie &5?'! cu o $i înainte de marea &@& . Asta! numai dacă aveai pielea albăF *n total! nouă pre"edinţi americani au fost proprietari de sclavi! iar unul dintre ei! Andre7 Tohnson! a pus chiar un afi" în care oferea o recompensă pentru prinderea unui sclav fu)ar! inclusiv $ece dolari în plus pentru fiecare &(( de lovituri de bici pe care i le+ar fi tras cel care îl captura. Cei mai mulţi americani cred că părinţii fondatori au creat Constituţia Statelor %nite pentru a le asi)ura libertatea! dar redactarea ei s+a făcut cu cea mai mare atenţie! lăs nd anumite portiţe care să permită implementarea A)endei <răţiei. Ce armă mai puternică ţi+ai putea dori într+o societate „liberă0 pentru a+ţi apăra statu Huo+ul "i a opri orice încercare de a+ţi fi luată puterea? :i"carea Datrioţilor afirmă că tipărirea banilor de către un consorţiu de bănci private este neconstituţională în S%A! căci Constituţia americană afirmă ne)ru pe alb că cel care trebuie să bată monedă este Con)resul. Cei interesaţi sunt a"teptaţi în ma)a$in0. 1ashin)ton a fost mare maestru al 6o8ii Ale#andriei Kdupă ora"ul e)iptean cu acela"i numeL! de l n)ă 1ashin)ton /. Acesta a fost )rupul care a or)ani$at atentatul împotriva navei /artmouth. 9dmund 2andolph! asociat apropiat al lui =eor)e 1ashin)ton! iar mai t r$iu mare maestru al :arii 6o8i a Vir)iniei! a fost numit primul procuror )eneral "i secretar de stat al S%A. *n acest fel! districtul Columbia evită ma8oritatea clau$elor din Constituţie referitoare la state. /e ce? Simplu: noul Con)res a oferit capitalei 1ashin)ton un petic de păm nt pe care l+a numit districtul Columbia! care nu este deci un stat. Secţiunea &( afirmă că statele nu au dreptul să bată monedă "i că plata datoriilor nu se poate face dec t în monede din aur "i ar)int. 9a afirmă de la bun început că dacă Dre"edintele opune veto+ul său unei le)i adoptată de Con)res! aceasta se întoarce la Camera 2epre$entanţilor "i la Senat! trebuind să fie votată din nou de cel puţin două treimi din camerele reunite ale Con)resului. 9l este cel care a propus sistemul )uvernării centrali$ate! pornind de la o structură propusă de multă vreme de „Cole)iul Invi$ibil0 "i de reţeaua lui <rancis . mare parte din aceste informaţii este confirmată de istoricul francmason :anlM D. *n realitate! Constituţia nu spune a"a ceva. 6a data de 3 septembrie &5?3! coloniile au fost recunoscute ca o republică independentă! sub numele de Statele %nite! prin Gratatul de la Daris. *n articolul &! secţiunea ?! ea spune: „Con)resul va avea puterea de a bate monedă! re)ulari$ nd astfel valoarea banilor0. -oua Constituţie a fost creată în principal Kcel puţin din punct de vedere oficialL de =eor)e 1ashin)ton! . *n anul &533 a plasat un anunţ de v n$are a unei sclave care suna astfel: „<ată de circa &4 ani! a avut po8ar! se află în ţară de un an "i "tie să vorbească en)le$a. De spatele scaunului său pre$idenţial era sculptat un soare care răsare I un vechi simbol al reli)iei solare ariene. <ranHlin a fost proprietar de sclavi timp de 3( de ani! v n$ ndu+i la ma)a$inul său )eneral.en8amin <ranHlin! 9dmund 2andolph! Ghomas Tefferson "i Tohn Adams.C. Drimul Dre"edinte al Statelor %nite ale Americii a fost 6eor:e Ba%5in:ton. Cei mai mulţi dintre ace"ti părinţi fondatori erau mari proprietari de sclavi! de"i declarau că iubesc libertatea omului mai presus de orice. Altfel spus! este suficient să îl controle$i pe Dre"edinte "i o treime din Darlament pentru a împiedica orice le)e dore"ti.interioară a unui important )rup revoluţionar numit <iii 6ibertăţii.acon. . Cu si)uranţă! părinţii fondatori "tiau ei ce fac.

Această informaţie provine din publicaţia Eur2es Peerage.aHer! directorul editorial al Eur2es Peerage.arbara . 9i au anticipat astfel iminenta inva$ie de europeni albi! la început! în marea lor ma8oritate britanici! pe continentul nord+american.ob /ole! care s+au „înfruntat0 la ale)erile din &''O! sunt veri îndepărtaţi. /e fapt! ele au fost chiar o creaţie a 6ondrei. Drima era responsabilă de prima colonie permanentă din America de la Tamesto7n! creată la data de &@ mai &O(5! iar a doua de a"a+numiţii „Dărinţi Delerini0 care au sosit la Cape Cod pe nava :aMflo7er în noiembrie &OB(! debarc nd în &@B .en8amin Earrison.$i rituală a <răţiei! & mai sau :aM /aM.ritanic. Earold . Drincipalul acţionar al noii companii era re)ele reptilian Tames I! iar documentul de constituire a noii companii a fost întocmit la data de &( aprilie &O(O. Drintre strămo"ii lor comuni se numără re)ele An)liei EenrM III! care a domnit între &BB5+&B53! dar "i fo"tii pre"edinţi americani 1illiam EenrM Earrison "i . 9i se tra) din linie )enealo)ică a lui Dierce! care "i+a schimbat numele din DercM după ce a fu)it din An)lia ca urmare a Complotului e"uat al Drafului de Du"că! prin care s+a încercat aruncarea în aer a Darlamentului .abilonului. Să luăm două e#emple: cel puţin 33 din primii @B de pre"edinţi ai Statelor %nite au fost înrudiţi cu re)ele An)liei Alfred cel :are K?@'+?''L "i cu Charlema)ne K5@B+?&@L! faimosul monarh al <ranţei! "i &' dintre ei au fost înrudiţi cu re)ele An)liei 9d7ard III K&3&B+&355L! care este le)at )enealo)ic în o mie de feluri de prinţul Charles. Driviţi )enealo)ia pre"edinţilor americani! a principalilor politicieni! oameni de afaceri! bancheri! comandanţi militari! proprietari de mass+media! oficiali )uvernamentali! "efi ai serviciilor secrete! etc. Soţii .ush! printre alţii! provin din aceea"i linie aristocratică britanică. 6a fel ca ma8oritatea celorlalţi părinţi fondatori! 1ashin)ton se tră)ea dintr+o linie aristocratică en)le$ă! unul din strămo"ii săi fiind un cavaler en)le$ care a trăit în secolul AII! în perioada c nd apăreau cavalerii templieri! iar un altul fiind o rudă a ducelui de . 1ashin)ton nu a fost dec t primul e#emplu al manierei în care s+a folosit <răţia . Ceremonia nu a fost altceva dec t un ritual mason e#ecutat de masoni.ill Clinton "i . Clinton are mai mult s n)e re)al dec t /ole "i coboară direct din aceea"i linie )enealo)ică ca "i Casa de 1indsor! dar "i re)ii scoţieni "i re)ele 2obert I al <ranţei. Turăm ntul i+a fost luat de 2obert 6ivin)stone! marele maestru al :arii 6o8i -e7 [orH. S+a ţinut o procesiune la care au participat 1ashin)ton "i toţi ofiţerii "i iniţiaţii din lo8ile americane.abiloniană de liniile sale )enealo)ice reptiliene pentru a domni asupra Statelor %nite din prima $i a creării lor "i p nă astă$i. :area .ucHin)ham! cel care a luptat pentru Coroana An)liei! declan" nd 2ă$boiul Civil 9n)le$. Ce statistică uimitoare "i c te )ene re)ale Kadică reptilieneL în conducerea Statelor %niteF Acela"i trib care a controlat dintotdeauna 9uropa s+a e#tins în S%A "i a numit+o „Dăm ntul libertăţii0. *n anul &O(@! un )rup de politicieni de frunte! oameni de afaceri! comercianţi! industria"i "i bancheri s+au înt lnit la =reen7ich! iar apoi în provincia en)le$ă Nent! cre nd o corporaţie numită :he ?irginia Compan/.ritanie "i Coroana . afirmă: „Candidatul pre$idenţial cu cel mai mare număr de )ene re)ale a c "ti)at întotdeauna! fără nici o e#cepţie! de la =eor)e 1ashin)ton "i p nă în pre$ent0.! "i veţi )ăsi acelea"i linii )enealo)ice reptilo+ariene care au condus 9uropa "i a căror istorie poate fi trasată p nă în . *n realitate! Statele %nite au fost întotdeauna sub tutela 6ondrei.rientul :i8lociu "i Apropiat! în perioada Sumerului "i . Chiar "i . care pre$intă liniile )enealo)ice ale familiilor re)ale "i aristocratice. /acă sunteţi american "i nu aţi mai au$it această informaţie p nă acum! lucru posibil! cel mai bine ar fi să vă a"e$aţi "i să beţi o cea"că de ceai! căci veţi trăi probabil un "oc.ritanică au fost întotdeauna proprietarii Statelor %nite. =eor)e "i . /e aceea a fost preferat el de <răţie. Iată ce prevedea acest document: Compania Vir)inia este alcătuită din două filiale: 6ondon CompanM "i DlaMmouth sau -e7 9n)land CompanM.rooHs+.ush s+au căsătorit din considerente )enetice! a"a cum au făcut întotdeauna familiile Establishment+ului de pe coasta de est a Statelor %nite! la fel ca "i rudele lor de s n)e KreptilianL! aristocraţii "i re)ii din 9uropa.

Compania Vir)inia Krespectiv! Coroana .ritanică! fosta acţionară a Companiei Vir)inia. /upă cum vedeţi! e#istă două state unite! sau mai bine $is o S%A "i o suA. „Delerinii0 din mitul istoriei americane sunt de fapt membrii celei de+a doua filiale a Companiei Vir)inia! numită -e7 9n)land CompanM. Drin Consiliul 2e)al al Coloniilor! monarhul britanic a insistat ca membrii coloniilor să le impună tuturor credinţa cre"tină! inclusiv nativilor americani. Statele %nite ale Americii nu repre$intă o ţară! ci o corporaţie aflată în proprietatea &@3 . 9ste important să înţele)eţi un lucru: toate aceste prevederi se aplică inclusiv la ora actualăF Citiţi din nou procentele de mai sus "i încercaţi să reali$aţi dimensiunea lor.ermudele "i cea mai mare parte a Insulelor Caraibe. Dăm nturile Companiei Vir)inia au fost concesionate coloniilor printr+un Act de *ncredere Ko formă de leasin)L! nimeni altcineva neput nd cere dreptul de proprietate asupra lor. 9#istă apoi Statele %nite ma8ore ale Americii Kcu ma8usculeL respectiv cei apro#imativ &(( de Hilometri pătraţi ai /istrictului Columbia! pe care este construită capitala S%A! 1ashin)ton /C. /acă nativii americani nu acceptau reli)ia cre"tină! ei trebuiau forţaţi să facă acest lucru! insista Coroana. /repturile de proprietate erau păstrate pentru totdeauna de Coroana . Compania Vir)inia a deţinut marea ma8oritate a păm ntului pe care îl cunoa"tem astă$i sub numele de Statele %nite! inclusiv toate insulele de pe coasta continentului! p nă la '(( de mile distanţă de acesta. Dractic! a fost o licenţă în alb care le dădea dreptul de a ucide! tortura "i răpi nativii americani fără a putea fi acu$aţi în 8ustiţie.ritanică.DlMmouth Earbour pe data de B& decembrie. /istrictul include de asemenea protectoratele S%A =uam "i Duerto 2ico. Acest aspect este crucial "i voi reveni imediat asupra lui. Dăm nturile coloniale urmau să fie )uvernate de două Consilii Coloniale! fiecare av nd &3 membri Kdin nou acest numărL! dar cuv ntul final asupra tuturor deci$iilor îi aparţinea Consiliului 2e)al din 6ondra. Ca să folosim limba8ul epocii „ asi)ur ndu+se cu toată dili)enţa! atenţia "i respectul cuvenite! că adevăratul Cuv nt al lui /umne$eu va fi predicat "i respectat nu doar în toate coloniile "i plantaţiile amintite! ci "i în r ndul sălbaticilor care li se vor alătura sau care se vor învecina cu ei! în conformitate cu doctrina! drepturile "i reli)ia e#istente "i profesate în re)atul An)liei0. Acesta a fost ordinul de distru)ere a culturii "i cunoa"terii popoarelor native din America de -ord! dar "i de a+i menţine pe coloni"tii albi sub 8u)ul vicios al terorismului cre"tin practicat de puritanii calvini"ti. A"a cum am vă$ut! aceste păm nturi sunt deţinute "i la ora actuală de Coroana . Gribunalele penale de pe păm nturile deţinute de Compania Vir)inia trebuiau să opere$e sub incidenţa 6e)ii Amiralităţii Kle)ea aplicată pe mareL! în timp ce tribunalele civile trebuiau să opere$e sub incidenţa dreptului comun Kaplicat pe uscatL. /upă ce cele &3 Kdin nou &3FL colonii iniţiale "i+au c "ti)at „independenţa0! alcătuind un stat nou în anul &5?3! numele Companiei Vir)inia s+a schimbat pur "i simplu înV Statele %nite ale Americii. Aceste drepturi trebuiau transmise mai departe tuturor mo"tenitorilor primilor proprietari ai Companiei Vir)inia! continu nd să se apliceV de+a pururiF Acţionarii care controlau Compania Vir)inia au devenit cunoscuţi sub numele de Gre$orieri "i Compania Aventurierilor "i Dlantatorilor din CitM+ul londone$. Concesionarii puteau lăsa mo"tenire urma"ilor lor dreptul de folosinţă permanentă a păm ntului sau îl puteau vinde! dar nu puteau fi niciodată proprietari. -ici un comerciant nu putea e#porta mărfuri în afara coloniilor fără permisiunea Coroanei . Drintre acestea se numărau .ritanice! prin tre$orierul Coroanei. /upă primii B& de ani de la constituirea Companiei Vir)inia! toate ta#ele! impo$itele "i acci$ele percepute pentru activităţile comerciale din colonii trebuiau plătite direct Coroanei .ritanică "i familiile aristocraticeL deţineau drepturile de proprietate asupra a 4(R din toate minereurile de aur "i ar)int care aveau să fie descoperite pe păm nturile sale! precum "i cotă+parte din celelalte minerale "i materii prime "i 4R din toate profiturile altor companii mi#te. *n ca$ contrar! mărfurile "i nava care le transporta urmau să fie confiscate. Statele unite minore ale Americii sunt păm nturile diferitelor state. 2e)ele An)liei era cel care îale)ea =uvernatorul Coloniilor! adică pe cel care corespundea funcţiei actuale de Dre"edinte.ritanice.

Serviciul pentru Venituri Interne K<iscul americanL! controlat de <răţie! operea$ă într+o manieră at t de teroristă înc t chiar "i cei care înţele) acest mecanism continuă să+"i plătească impo$itele! fiind prea speriaţi de ceea ce li s+ar putea înt mpla dacă ar refu$a să o facă. Dăm ntul celor liberi? Ce )lumă proastăF . Spuneam mai devreme că re)ele Tames I "i Compania Vir)inia au decretat că tribunalele penale din Statele %nite se vor afla sub incidenţa 6e)ii Amiralităţii! aplicată pe mare. 6a r ndul lui! papa a cedat Coroanei . :ai luaţi o )ură din cea"ca de ceai "i rela#aţi+vă! căci mai urmea$ă c teva bombeF Vechile drepturi pe care le aveau proprietarii fostei Companii Vir)inia asupra minelor de aur! ar)int "i minerale! precum "i asupra ta#elor vamale "i impo$itelor! continuă să se afle în m inile familiilor britanice care deţin în proprietate Statele %nite ale Americii "i păm nturile statelor unite ale Americii. 9i sunt amă)iţi să creadă că nu e#istă dec t o sin)ură ţară numită Statele %nite "i că =uvernul <ederal este un )uvern ales de ei. Coroana "i familiile britanice ale <răţiei controlea$ă "i la ora actuală tribunalele penale americane! iar nucleul acestui control sunt societăţile secrete cu sediul în Gemple . 9#act acelea"i procente au continuat să fie plătite după cucerirea „independenţei0! lucru valabil "i la ora actuală! prin intermediul oficiilor federale! care sunt de fapt oficii ale Companiei Vir)inia.i cine au fost cei care îl controlau pe Tohn? Gemplierii.ar din 6ondra! centrul profesiei 8uridice britanice de pe fosta proprietate a templierilor. /e aceea îmi place să repet at t de des că 6ondra este centrul operaţional al <răţiei. Aceste tribunale penale americane funcţionea$ă încă sub incidenţa le)ii amiralităţii . Comitetul /irector al <ederal 2eserve se află în proprietatea acelora"i familii aristocratice britanice "i europene care deţin "i restul Americii.ritanice dreptul de folosire e#ecutivă a acestor dominioane. Driviţi toate stea)urile din tribunalele penale S%A "i suA "i veţi constata că acestea au fran8uri aurii. . /ar lucrurile nu se opresc aici. Acela"i lucru e valabil "i în privinţa altor clădiri oficiale. Grebuie să recunosc că prin aran8amentul său cu papa! re)ele Tohn a cedat "i suveranitatea An)liei.2IGA-IC9. Altfel spus! Coroana este directorul e#ecutiv! iar Vaticanul este proprietarul. *ntre timp! americanii au fost "i continuă să fie sclavii acestei scheme. Atunci c nd un tribunal se află sub incidenţa 6e)ii Amiralităţii sau maritime! el trebuie să arbore$e un stea) cu fran8uri aurii.anca Centrală0 privată a Americii care împrumută )uvernului bani care nu e#istă! percep nd apoi dob n$i recuperate de la plătitorii de impo$ite. Cine este proprietarul real al activelor Companiei Victoria? 2ăspuns: Vaticanul.ritanică deţine în continuare proprietatea asupra păm nturilor "i instituţiilor americane! inclusiv asupra Serviciului Intern pentru Venituri! care colectea$ă ta#ele "i impo$itele! dar "i asupra băncii <ederal 2eserve! „. Dre"edinţia Statelor %nite nu face e#cepţie. 9vident! adevăratul proprietar este cel care controlea$ă Vaticanul din umbră.liniilor )enealo)ice reptiliene ale <răţiei care au deţinut c ndva Compania Vir)inia! căci S%A nu sunt altceva decât Compania Vir)iniaF At t timp c t americanii sunt de acord să aibă un număr de securitate socială! cetăţenii statelor unite Kcu litere miciL renunţă benevol la suveranitatea lor "i acceptă să devină franci$e ale Statelor %nite KCompania Vir)inia a Coroanei . /acă "tii e#act ce dore"ti să afli! adevărul se află de re)ulă în faţa ta. Chiar "i deasupra ei se află o putere mai mare! coordonată parţial de la Vatican! "i parţial din altă parte! dintr+un loc subteran! aflat sub păm ntul Gibetului "i al Asiei! sau poate într+o altă dimensiune. 6a ce Amiralitate credeţi că se refereau? 6a cea britanică! desi)ur. De 3 octombrie &B&3! re)ele Tohn a cedat papei autonomia asupra tuturor drepturilor suverane ale An)liei! în urma pretenţiei celui din urmă de a deţine suveranitatea asupra între)ii lumi! în calitatea sa de repre$entant al lui Christos. /e ce acceptă ei acest lucru? Dentru că nu au nici cea mai mică idee despre această realitate.ritaniceL. :area 6o8ă a &@@ . Coroana .i încă un lucru: americani! pre"edinţii "i cei care vă )uvernea$ă "tiu foarte bine aceste aspecte. -u e#istă nici o le)e care să spună că americanii trebuie să plătească impo$ite federale pe venituri! dar ei continuă să le plătească! fiind convin"i că acest lucru este normal.

il.<rancmasoneriei 9n)le$e î"i are sediul pe =reat Wueen Street KStrada :arii 2e)ine I SemiramidaL. :ai t r$iu a fost mutat într+o fortăreaţă de pe malul fluviului 2hin! unde a trăit sub numele de baron de 2ichemond.a$a de /ate a Con)resului din anul &?4@. *n februarie &?(@ a a8uns în An)lia! împreună cu fostul tre$orier re)al al <ranţei! =eor)e DaMseur! fiind luat sub protecţia sa de re)ele =eor)e III! în timpul căruia s+a desfă"urat 2ă$boiul American pentru Independenţă. 2e)ina An)liei! prinţul Dhilip "i principalii membri ai familiei re)ale britanice "tiu bine aceste lucruri "i contribuie la orchestrarea lor. /oi ani mai t r$iu! el a fost scos afară din Gemplu într+un co" de rufe de medicul său! -audin. Drin intermediul ei! reptilo+arienii britanici îi controlea$ă pe 8udecătorii! avocaţii! poliţi"tii etc.aMshore. *nainte de a părăsi An)lia! prinţul a cumpărat acţiuni la Compania Vir)inia. 9le au fost cumpărate prin nouă intermediari de /aniel DaMseur! la preţuri foarte mici. /upă 2ă$boiul Civil American din anii &?O(! manipulat de <răţie! toate căile ferate "i proprietăţile imobiliare deţinute de cei care au spri8init Statele Confederate din sud Kcare au pierdut ră$boiulL au fost confiscate "i scoase la licitaţie la 1ilmin)ton! -orth Carolina.efii filialei americane a <răţiei sunt membrii familiei 2ocHefeller! care o controlea$ă din sediul lor din 6ondra! ei fiind cei ce decid probabil cine va fi Dre"edinte. Altfel spus! cea care decide este 9lita din 6ondra. Tudecătorii americani "tiu foarte bine că tribunalele lor sunt controlate de 6e)ea Amiralităţii . Droprietarii de căi ferate "i )uvernul au semnat &@4 . 2evoluţia <rance$ă de la &5?' Kanul în care =eor)e 1ashin)ton a devenit primul Dre"edinte al S%AL a fost în între)ime coordonată de francmasoni "i de produsul lor! Illuminati bavare$i. mare parte din aceste le)i se re)ăsesc în . 2e)ele =eor)e III i+a dat prinţului o navă "i i+a acordat O(( de acri de păm nt în -orth Carolina. *ntotdeauna e#istă o asemenea cone#iune între 6ondra "i Daris! principalele centre operaţionale ale <răţiei. C nd cei doi au a8uns în America! au primit a8utor din partea familiei .oddie! înrudită cu monarhia britanică. Aceea"i 6ancaster 2ail7aM Co. 9#istă "i o cone#iune france$ă. Drinţul "i+a schimbat din nou numele în /aniel DaMseur! în timp ce =eor)e DaMseur a devenit =eor)e . . /upă ce „revoluţionarii0 au e#ecutat+o pe re)ina :arie Antoinette! fiul de numai un an "i ceva al acesteia! delfinul 6ouis! a fost ţinut în arest la domiciliu în Gemplul din Daris. condusă de DaMseur a devenit principalul acţionar I prin intermediul Alabama :ineral CompanM I al companiilor Coca Cola! Depsi Cola! =eneral :otors! .oein)! <ord "i Standard . *ncă de la crearea sa! în anul &5&5! ea a controlat ma8oritatea lo8ilor francmasone din lume. A"a se face că el "i compania sa de căi ferate au a8uns proprietarii a 8umătate din terenul imobiliar al Americii. A creat de asemenea 6ancaster :anufacturin) CompanM! pentru a produce cheresteaua necesară construcţiei căilor ferate! precum "i 6incolnton Iron CompanM! care "i+a stabilit ulterior sediul în Chica)o! cre nd două filiale: Carne)ie Steel "i Dullman Standard CompanM. Drinţul a fost dus în secret la Dalatul Vendee al Drinţului Conde! care i+a oferit adăpost. :ulte alte terenuri de+a lun)ul căilor ferate! de dimensiuni mult mai mari! au fost divi$ate în secţiuni de &? Hilometri pătraţi! din care 8umătate i+au fost acordate lui DaMseur. Cine este marele maestru al 6o8ii :amă 9n)le$e a <rancmasoneriei? Vărul re)inei! /ucele de Nent. Dentru a plăti combustibilul pentru locomotive Kcel puţin! aceasta este e#plicaţia oficialăL! =uvernul <ederal KCompania Vir)inia! al cărei acţionar era DaMseurL i+a acordat acestuia tot păm ntul care se întindea la 33 de metri de o parte "i de alta a căilor ferate construite de el. /upă inventarea motorului cu aburi! DaMseur a început construcţia de căi ferate! pe care le închiria apoi companiilor operaţionale. *n locul lui a fost lăsat nepotul retardat al marchi$ului de Tar8aMes! care a "i murit în anul &5'4. <rance$ii "i en)le$ii s+au bătut de multe ori pentru supremaţie! dar în final nu repre$intă dec t cele două feţe ale aceleia"i monede. A8uns în America! a cumpărat mine de aur! inclusiv =old Eill :inin) CompanM! pe care a cumpărat+o printr+un om de încredere! =eor)e -e7man. . din S%A! iar prin alte or)ani$aţii! precum Consiliul pentru 2elaţii 9#terne "i Comisia Grilaterală! manipulea$ă între)ul sistem politic american.ritanice! dar preferă să păstre$e tăcerea "i să+"i încase$e salariile.

ăncii 2e$ervelor <ederale! „banca centrală0 privată a Statelor %nite. Drincipalul om de încredere al DaMseur+ilor! 6eroM Sprin)s! a murit în anul &'3&! locul lui fiind luat de fiul său! 9lliot.anca sa din 6ancaster a devenit -orth Carolina . *n continuare! imperiul lui DaMseur s+a implicat masiv în sistemul bancar. Se pare că $vonurile că 6incoln ar fi fost un 2othschild nu erau cu totul lipsite de temei. . %n alt om de încredere al lui DaMseur a fost T. Aceasta a fost absorbită mai t r$iu de -ationsbanH! care a fu$ionat la r ndul ei cu . /e fapt! nici el nu a fost altceva dec t o mască sub care s+au ascuns adevăraţii deţinători ai puterii. Alte drepturi au fost concesionate companiilor din industria lemnului. Goate aceste re)lementări sunt "i astă$i în vi)oare. . /upă o relaţie cu tatăl lui Sprin)s! o doamnă pe nume -ancM EanHs a dat na"tere unui fiu! în anul &?(?. 9ste evident că el a făcut ce i s+a spus! pentru a împiedica astfel preluarea imensei averi a lui DaMseur de către fiicele acestuia. <amilia DaMseur "i+a pierdut între timp controlul asupra imperiului! dar la putere a rămas acela"i trib reptilian. :ulte din depo$itele de petrol "i substanţe minerale din S%A se află pe terenurile deţinute în proprietate de companiile de căi ferate! iar drepturile de concesionare a $ăcămintelor naturale deţinute de DaMseur au fost transformate în companii miniere "i petroliere! al căror pachet ma8oritar de acţiuni l+a păstrat. 9ste un mecanism incredibil alcătuit din tot felul de rotiţe! o încren)ătură de familii atotputernice! iar americanii nu au nici cea mai mică idee despre cine sunt cei care îi conduc. /upă moartea lui /aniel DaMseur din anul &?O(! fantasticul imperiu a fost condus de nepotul său! 6e7is Cass DaMseur! care a continuat să+l e#tindă rapid. Cea mai mare bancă din Ge#as! Interfirst! la care unul din directori este =eor)e .anH! iar apoi -ationsbanH. Se pare că multe din familiile americane aparent foarte puternice au fost de fapt oamenii lui DaMseur "i ai Companiei Vir)inia. Drin anii &?4(! din relaţia lui 6incoln cu fiica re)elui )erman 6eopold s+au născut două fete )emene! 9lla "i 9milM. Andre7 Carne)ie a fost un t năr an)a8at al companiei siderur)ice a lui DaMseur! cu care acesta a fondat o nouă companie! numită Carne)ie Steel. Charleston! Cincinnati \ Chica)o 2ailroad CompanM este compania+mamă a .ficiul pentru Servicii Strate)ice K. Aceste două bănci sunt cele care spală banii din dro)uri ai CIA! lucru normal! căci predecesorul CIA! . %nul din descendenţii acestei linii )enealo)ice este miliardarul Eo7ard Eu)hes. :or)an! unul din cei mai faimo"i industria"i "i bancheri din istoria S%A. *n &?54! aceasta "i+a creat o filială numită AG\G! devenită astă$i una dintre cele mai mari companii de telefonie "i comunicaţii din S%A.ush! a fu$ionat în anul &'?5 cu 2epublic .D. *n anul &?5B! una din companiile lui DaMseur! Charleston! Cincinnati \ Chica)o 2ailroad! a creat o companie de tele)rafie numită 1estern %nion. Gatăl i+a lăsat prin testament o bucată mare de păm nt în Euntsville! Alabama! unui fiu numit Abraham 6incoln.SSL! a fost alcătuit din propria reţea de securitate a familiei DaMseur! creată de Selma! 2ome and /alton 2ailroad pentru a prote8a sistemul militar al căilor ferate. Acesta s+a oferit voluntar să actuali$e$e sistemul de completare a 2e)istrelor Cadastrale "i a subtili$at documentele din tribunalul din 6ancaster. Acest lucru nu este adevărat. <amilia Vanderbilt pretinde că deţine o locuinţă la ţară numită . De la începutul anilor P4(! Anne! fiica lui 9lliot Sprin)s! s+a măritat cu un persona8 din &@O . C nd le+a înapoiat! sute de acte care atestau drepturile de proprietate asupra unor terenuri acordate lui DaMseur au fost transferate pe numele lui 9lliot Sprin)s Kînrudit cu clanul 2othschild! să nu uitămL. Droblema este cine i+a condus în tot acest timp pe DaMseur+i. Drincipalul om de încredere "i mana)er )eneral al lui DaMseur era un om înrudit cu 2othschild+$ii pe nume 6eroM Sprin)s! fost 6eroM Sprin)stein.anH. /ove$ile indică faptul că 6eroM Sprin)s era fratele vitre) al pre"edintelui american Abraham 6incoln.anH of America.iltmore.iltmore a fost construit de familia DaMseur ca hotel prin anii &??(! fiind concesionat apoi Vanderbilt+ilor pe '' de ani.anH! re$ult nd o nouă bancă! <irst 2epublic .un Act de *ncredere la -ashville! cre nd sistemul militar al căilor ferate ale Statelor %nite! prin care proprietarii au căpătat monopolul asupra transporturilor "i comunicaţiilor.

. *ntre anii &?@&"i &?@4! frunta"ii francmasoni din 9uropa au participat la "ase "edinţe secrete ale Consiliului Suprem! hotăr nd declan"area 2ă$boiului Civil American! pentru a impune astfel controlul "i mai str ns al reptilo+arienilor asupra Statelor %nite.ushL a fost ales Dre"edinte al S%A în anul &?43! iar :a$$ini a scris că: „Aproape toate numirile în funcţii au fost cele pe care le+am dorit noi0. <ranHlin /elano 2oosevelt! Dre"edintele Statelor %nite numit de <răţie în timpul celui de+Al /oilea 2ă$boi :ondial! spunea că în politică nimic nu este înt mplător. *n centrul acestor conspiraţii s+a situat 6ordul Dalmeston! secretarul afacerilor e#terne "i primul ministru al :arii .lumea crimei or)ani$ate din -e7 TerseM pe nume Eu)h Close. *n final! proprietarul tuturor terenurilor răm ne Compania Vir)inia. Cushin) era controlat de francmasoneria en)le$ă "i era implicat în comerţul britanic cu opiu prin tatăl său KarmatorL "i vărul său! Tohn DerHins Cushin). Acela"i lucru este valabil "i în ca$ul 2ă$boiului Civil. Dentru a manipula conflictul au fost ale"i doi francmasoni de ran) 33 ai ritului scoţian: Cushin)! care a operat în nord! alături de unioni"ti! "i Albert DiHe! Comandorul :are Suveran al Turisdicţiei de Sud a 2itului Scoţian! care a or)ani$at revolta statelor din sud. A"a cum am vă$ut! ră$boiul împotriva nativilor "i cel de independenţă au fost re)i$ate de <răţie. Drintre membrii acestuia se număra &@5 . Caleb Cushin) a scris foarte multe articole împotriva sclaviei! devenind unul din arhitecţii 2ă$boiului Civil împreună cu Albert DiHe. 9le au fost doar concesionate imperiului DaMseur. <inanţarea acestora a fost asi)urată în principal de bancherul francmason en)le$ "i omul de paie al lui 2othschild pe nume =eor)e DeabodM! care l+a numit pe T. Cele trei mari ră$boaie care s+au desfă"urat pe solul american au fost: ră$boiul împotriva nativilor de către coloni"tii albi! 2ă$boiul pentru Independenţă "i 2ă$boiul Civil! declan"at atunci c nd statele din sud au dorit să se rupă de uniune în anul &?O(. <rancmasonii s+au folosit de aceste )rupuri care militau împotriva sclaviei ca acoperire pentru adevăratele lor motivaţii din spatele 2ă$boiului Civil.arbara .ritanii! inclusiv :are Datriarh al <rancmasoneriei. 6a fel stau lucrurile cu toate evenimentele ma8ore care au permis avansarea A)endei către centrali$area puterii )lobale! indiferent că a fost vorba de ră$boaie! colapsuri economice! asasinate sau scandaluri menite să înlăture de la putere politicienii care nu au fost de acord să 8oace după cum li s+a c ntat. %na din aceste numiri în funcţie a fost cea a lui Caleb Cushin) în postul de procuror )eneral. Cei care cred că sunt proprietari de terenuri pe care le+au cumpărat de la companiile de căi ferate vor fi de$amă)iţi să afle că actele lor de proprietate nu sunt valabile! căci companiile de căi ferate nu au fost niciodată proprietarele terenurilor. Got ce se înt mplă se petrece pentru că a"a trebuie. %nul din )rupurile cruciale care au stat în spatele declan"ării 2ă$boiului Civil a fost cel al Cavalerilor Cercului de Aur! cu sediul tot în Cincinnati! . *n anul &?4&! :a$$ini a început să or)ani$e$e campania împotriva sclaviei în întrea)a Americă. . <iica lui Close! doamna Crandall Close .D. Ironia face ca finanţarea revoltei statelor sudice să fie susţinută de bancherii masonici londone$i în urma aran8amentelor lui Cushin)! cel care opera în nordF DiHe! un satanist care credea în supremaţia rasei ariene! a cerut a8utorul lui =iuseppe :a$$ini! "eful <rancmasoneriei :arelui . /upă cum vă mai amintiţi! :or)an era un fost prote8at al lui /aniel DaMseur.anH.&33. *n acest scop! au fost or)ani$ate 6o8i ale Ginerilor Americani! cu sediul în Cincinnati 6od)e nr. <ranHlin Dierce Kstrămo"ul lui =eor)e "i . :or)an "ef al operaţiunilor financiare din America.ill Clinton! unde a "i început să se de$volte cariera sa masonică.o7les! a devenit directoare a Carolina <ederal 2eserve . DiHe fusese profesor la o "coală din ora"ul natal al lui Cushin)! -e7burMport! :assachussetts! dar locuia acum la 6ittle 2ocH! ArHansas! ora"ul de mai t r$iu al lui .ătălia pentru controlul fostelor companii DaMseur continuă "i la ora actuală! dar se pare că sunt controlate de 2othschild+$i.riunde ne+am uita! ne i$bim de acelea"i nume.rient Italian! în urma căruia a re$ultat infama operaţiune de crimă or)ani$ată numită mafia.hio. Acesta a fost numit pre"edinte al tuturor companiilor DaMseur furate de 9lliot Sprin)s.

O? din Eudson! . Cavalerii Cercului de Aur au fost e#pu"i! a"a că DiHe s+a decis să le schimbe numele.ro7n! care a devenit le)endar în urma c ntecului despre „Grupul lui Tohn . Dre"edintele statelor rebele din sud era francmasonul Tefferson /avies! iar primul stat care s+a retras din uniune a fost South Carolina! sediul Turisdicţiei Sudice a 2itului Scoţian! condusă de Albert DiHe. Cine credeţi că l+a descoperit pe acest om? 9d7in Stanton însu"i! desi)ur! care l+a "i identificat ca fiind . %nul din motivele importante ale declan"ării 2ă$boiului Civil a fost falimentarea Americii pentru smul)erea acordului de creare a acestei bănci.ooth! un francmason de )rad 33! membru al Ginerilor Americani ai lui :a$$ini. NennedM a dus o politică similară.oston în anul &?(' "i a fost educat la %niversitatea Earvard. *n mod semnificativ! de"i numai && state s+au retras din uniune! stea)ul confederat avea &3 stele I un număr sacru pentru francmasoni "i pentru cavalerii templieri. %na dintre cele mai faimoase voci care s+au ridicat împotriva sclaviei a fost aceea a lui Tohn . 6a procesul care s+a ţinut în Indianapolis! în iunie &?O4! pentru 8udecarea conspiratorilor care au participat la asasinarea lui 6incoln! c teva din numele citate ca fiind direct implicate au fost: 6ord Dalmeston! primul ministru al :arii . care înseamnă „cerc0.recHinrid)e din NentucHM! care a primit iniţierea în )radul 33 al ritului scoţian de la Albert DiHe pe data de B? martie &?O(. . . *n ianuarie &?45! francmasonul Tohn . *n timp ce francmasonii se a)itau în ambele tabere! după schema devenită clasică! 2ă$boiul Civil era pe punctul de a începe. DiHe s+a născut în . . A devenit maestru mason la 6o8a Eudson nr.ro7n0. Got ce a făcut 6incoln a fost să tipărească bani fără dob ndă! numiţi „bancnotele ver$i0! cu care "i+a finanţat propriul )uvern. *n realitate! acesta era membrul mai multor societăţi secrete.ro7n a fost susţinut financiar de familia lui Tohn Tacob Astor! un alt membru al liniilor )enealo)ice reptiliene. Asasinul lui 6incoln a fost Tohn 1ilHes . Goţi conducătorii celorlalte state care s+au retras ulterior au fost francmasoni. -umele lor provine de la cuv ntul )recesc 2u2los.infamul t lhar Tesse Tames! un mason de )rad 33 care a primit de la Albert DiHe misiunea de a 8efui băncile din nord pentru a asi)ura o finanţare suplimentară ră$boiului.anca din :ontreal! Canada! pentru a finanţa întrea)a operaţiune.ooth! francmason de )rad 33C Tudah D.ritanii "i francmason de )rad 33! care a murit în acela"i anC Tohn 1ilHes . Acesta este cel mai rău co"mar al bancherilor <răţiei! motiv pentru care 6incoln a fost asasinat pe data de &@ aprilie &?O4! iar NennedM pe data de BB noiembrie &'O4. Vicepre"edinte era Tohn C.ooth. *n locul lui a fost ucis un beţiv care semăna va) cu el! iar cadavrul acestuia a fost ars într+un hambar. /ar 6incoln a refu$at "i a introdus o politică monetară mai adecvată! pe care orice )uvern actual ar trebui să o adopte! dacă nu s+ar afla sub controlul bancherilor internaţionali.uchanan a fost ales Dre"edinte "i l+a numit ca secretar însărcinat cu ră$boiul pe francmasonul Tohn .peraţiunea de prindere a asasinului a fost or)ani$ată de francmasonul 9d7in Stanton! care a dispus blocarea tuturor drumurilor de ie"ire din 1ashin)ton /C! cu e#cepţia celui pe care l+a folosit .. 9l a fost ales din r ndul Cavalerilor Cercului de Aur! finanţat de aceia"i bancheri francmasoni din 6ondra. %n alt cavaler al Cercului de Aur a fost )eneralul francmason D.((( de dolari de la . .G.ill Clinton.en8amin! purtătorul de cuv nt al bancherilor londone$i care au ordonat asasinatulC "i Tacob Ghompson! fost secretar de stat al afacerilor interne! care a retras &?(. Dre"edintele Tohn 9. 9i au pus totu"i o condiţie: 6incoln trebuia să fie de acord cu crearea unei „bănci centrale0 private a Americii. 9l i+a numitV Nu Nlu# Nlan! faimoasa or)ani$aţie satanistă ai cărei membri îmbrăcaţi în robe albe au terori$at decenii la r nd populaţia nea)ră a Americii.eaure)ard! cel care a declan"at 2ă$boiul Civil prin atacul asupra <ort Sumter din anul &?O&. . <loMd.hio! pe data de && mai &?B@! "i a făcut parte din r ndul Ginerilor Americani ai lui :a$$ini.ooth pentru a scăpa. C nd DiHe a murit în anul &@? . A devenit :are Comandor al <rancmasoneriei Americane "i mare maestru al lo8ii de rit scoţian din 6ittle 2ocH! ArHansas! din care avea să facă parte mai t r$iu "i . C nd Abraham 6incoln a devenit Dre"edinte al unioni"tilor din nord pe data de @ martie &?O&! cei care i+au oferit finanţare pentru ră$boi au fost aceia"i oameni care finanţau sudul: bancherii :asoni din 6ondra.

2ani din nimic Iniţiaţii "i frunta"ii <răţiei . *n schimb! dacă o bancă are un milion de lire sterline! ea poate împrumuta altora o sumă de $ece ori mai mare Kba chiar mai multL! percep nd dob n$i la sumele împrumutate.ritanii în <ranţa! l+a informat pe re)e că o dele)aţie irlande$ă l+a vi$itat în secret la Daris pe re)ele 6udovic AV pentru a+i propune o Irlandă independentă.ancroft a condus o misiune secretă în Irlanda! iar un an mai t r$iu! 6ordul Stormont! ambasadorul :arii .ăncii -aţionale! în urma căreia a fost înfiinţată o bancă naţională federală cu puterea de a emite bancnote S%A.&?'& în 1ashin)ton /C! funeraliile s+au ţinut în Gemplul <rancmason! la mie$ul nopţii! cu pereţii drapaţi în între)ime în ne)ru. Acestea erau împrumutate )uvernului contra unei dob n$i de către bancherii masoni. *n anii care au urmat s+a creat o societate secretă a <răţiei numită Societatea Irlande$ilor %niţi! care a inclus printre membrii ei oameni ca 6ordul 9d7ard <it$)erald "i 1olfe Gone. Iată cum funcţionea$ă acest sistem: dacă eu sau dumneavoastră avem un milion de lire sterline! putem împrumuta altcuiva ace"ti bani.en8amin <ranHlin! scriitorul Voltaire "i alţi revoluţionari france$i. Acest om a fost întrea)a sa viaţă un satanist. /in această lo8ă au mai făcut parte .! au fost coordonate de aceea"i sursă "i au urmărit aceea"i A)endă. *nainte de moartea lui 6incoln! Con)resul controlat de francmasoni a votat 6e)ea . Dentru ca sistemul să poată funcţiona! cel mai important lucru este ca bancherii să obţină permisiunea de a împrumuta altora bani pe care nu+i au.ancroft la Societatea 2e)ală din 6ondra! masca „"tiinţifică0 a <răţiei. 9ste c t se poate de simplu.abilonului p nă în $ilele noastre. /acă doar o parte din oamenii care au bani depo$itaţi în bănci s+ar repe$i &@' . Chase! a fost considerat un erou at t de mare înc t francmasonii "i+au numit chiar una din principalele bănci cu numele lui: Chase . =eor)e 1ashin)ton i+a trimis lui . Dovestea creării Statelor %nite este le)ată "i de conflictul din Irlanda de -ord. Se pare că ace"tia au supravieţuit „bancnotelor ver$i0 ale lui 6incoln! iar arhitectul acestei le)i! secretarul tre$oreriei Salmon D.anH Kactualmente Chase :anhattanL! controlată I cel puţin la nivel oficial I de /avid 2ocHefeller. Goate acestea se petreceau înainte de revoltele irlande$ilor din &5'? "i &?(3! care au declan"at un conflict ce continuă "i astă$i. Schema financiară a <răţiei este c t se poate de simplă! fiind aplicată cu aceea"i eficienţă din perioada Sumerului "i a . 9l este considerat "i la ora actuală un „$eu0 al francmasonilor! statuia sa fiind ridicată chiar l n)ă sediul poliţiei din 1ashin)ton! în apropiere de Colina Capitoliului. Cred că v+aţi convins de8a că marile evenimente care au divi$at lumea "i au provocat conflicte constante! ră$boaie! reli)ii etc. America I un păm nt al libertăţii? Ce )lumă sinistrăF Ca#itolul &C . 9a constă în crearea de bani care nu e#istă "i împrumutarea lor către populaţie "i către firme în schimbul unei dob n$i.olivia din America de Sud "i eliberatorul Vene$uelei! -oii =ranade! 9cuadorului "i 2epublicii Deru! a fost membru al 6o8ii spaniole Cadi$ "i maestru al lo8ii „-ouă Surori0 din Daris.abiloniene conduc la ora actuală politica mondială! sistemul bancar )lobal! afacerile! serviciile secrete! forţele de poliţie! armata! sistemul educaţional "i mass+media.en8amin <ranHlin! cel care a finanţat admiterea lui . Simon . 9d7ard . 9roul principal este un naturalist "i chimist pe nume dr.olivar! în semn de respect! un medalion cu o "uviţă din propriul său păr! prin intermediul revoluţionarului franco+american 6afaMette. Goate se lea)ă de aceia"i oameni.ancroft! prieten apropiat al lui .olivar! fondatorul 2epublicii . Sistemul permite îndatorarea masivă a )uvernelor! firmelor "i populaţiei! "i implicit controlul lor. :ai t r$iu! acesta a devenit secretarul particular al lui <ranHlin la Daris Kcentrul reţelei de spiona8 a <răţieiL "i a aderat la lo8a elitistă „-ouă Surori0! al cărei mare maestru era <ranHlin. Ambasadorul i+a transmis re)elui că: „Goţi dele)aţii aveau le)ătură cu <ranHlin0. /in perspectiva controlului )lobal! cel mai important sistem din toate acestea este cel bancar! care permite crearea "i manipularea banilor. *n anul &55'! .

ăncile le iau averea reală! afacerile! casele! terenurile! ma"inile "i celelalte posesiuni! pentru că nu "i+au plătit împrumuturile care nu au fost de la bun început altceva dec t ni"te cifre tipărite pe un ecran. Got ce face ea este să introducă o sumă de bani în contul tău. Aceste cicluri continuă de mii de ani! dar s+au accentuat mult în ultimele secole! aspir nd întrea)a avere a populaţiei "i plas nd+o în m na celor care controlea$ă sistemul bancar I liniile )enealo)ice reptiliene. Crahurile bursiere nu se petrec înt mplător! ci intenţionat. Cu c t în circulaţie e#istă mai mulţi bani Kelectronici sau fi$iciL! cu at t mai intensă este activitatea economică! cu at t mai multe bunuri "i servicii pot fi cumpărate "i v ndute! cu at t mai mari sunt salariile oamenilor "i cu at t mai multe sunt locurile de muncă. *n loc să+"i cree$e propriii lor bani! fără să plătească dob n$i pentru ei! )uvernele îi împrumută de la băncile private "i î"i plătesc ratele "i dob n$ile aferente prin impo$itarea populaţiei. Atunci c nd intri într+ o bancă "i ceri un împrumut! banca nu tipăre"te nici măcar o sin)ură bancnotă "i nu bate nici măcar o sin)ură monedă nouă. *n timpul perioadelor de av nt economic! foarte mulţi oameni se îndatorea$ă masiv.anii din bănci sunt un mit! un fel de su)estie colectivă. 6a fel se petrec lucrurile pe pieţele bursiere! unde ace"ti oameni pun în mi"care trilioane de dolari pe $i! deci$ nd a"a cum doresc care acţiuni vor urca "i care vor coborî! ce companii se vor e#tinde "i care vor da faliment. . 9conomi"tii plătiţi cu salarii e#orbitante "i corespondenţii economici din mass+media vă vor spune Kma8oritatea neav nd habar ce se înt mplă în realitateL că perioadele de av nt urmate de cele de recesiune fac parte dintr+un „ciclu economic0 natural. 9le pot crea perioade de av nt economic sau de recesiune la comandă. Cu c t fac mai multe împrumuturi! cu at t mai mulţi bani circulă pe piaţă. Care credeţi că este diferenţa dintre o perioadă de boom economic KprosperitateL "i una de recesiune KsărăcieL? -u e#istă dec t o sin)ură diferenţă: cantitatea de bani aflată în circulaţie. %n mediu economic dinamic înseamnă că firmele împrumută mai mulţi bani pentru a+"i cumpăra tehnolo)ie! cu scopul de a produce mai mult! răspun$ nd astfel cererii din ce în ce mai mari. Sumele uria"e pe care le plătiţi ca ta#e "i impo$ite se întorc la băncile private pentru a plăti ni"te credite pe care )uvernul le+a făcut în condiţiile în care î"i putea tipări propriii &4( .simultan să "i+i retra)ă! băncile ar fi nevoite să î"i închidă porţile! căci nu ar avea de unde să le înapoie$e ace"ti bani. /acă nu îţi plăte"ti o sin)ură rată din acest împrumut ine#istent! banca îţi poate lua însă averea! casa! ma"ina! terenul "i alte posesiuni c t se poate de reale! p nă la valoarea estimată a cifrei de pe ecranul calculatorului. *ncep nd din acel moment! ea începe să îţi perceapă însă o dob ndă! la o sumă care nu e#istă dec t într+un re)istru sau pe monitorul unui calculator.! pentru că au încredere în viitorul lor economic. :ai mult dec t at t! dat fiind că nu )uvernele controlea$ă circulaţia banilor pe piaţă! ci băncile private! prin împrumuturile pe care le acordă! ele sunt cele care controlea$ă de fapt c ţi bani e#istă în circulaţie. . Drincipiul se aplică inclusiv )uvernelor "i ţărilor. *ntre)ul sistem este o manipulare sistematică aplicată de <răţie cu scopul de a fura bo)ăţia reală a acestei lumi. 6a r ndul ei! populaţia se împrumută mai mult de la bănci pentru a+"i cumpăra case mai mari! ma"ini mai puternice "i mai scumpe etc. Vorbe în v nt. 6a momentul oportun! principalii bancheri! coordonaţi de societăţile secrete! ridică ratele dob n$ilor pentru a suprima cererea pentru noi împrumuturi.amenii "i firmele nu mai c "ti)ă suficienţi bani pentru a+"i plăti creditele contractate anterior "i intră în faliment. . Cea mai mare parte a „banilor0 aflaţi în circulaţie nu sunt bani fi$ici! adică monede "i bancnote! ci simple cifre care trec dintr+un cont în altul! pe cale electronică! în sistemul de calculatoare! prin intermediul transferurilor de bani! al cardurilor de credit "i al cecurilor. 9fectul acestor măsuri restrictive echivalea$ă cu reducerea banilor aflaţi în circulaţie pe piaţă. *n acest fel! cererea pentru produse scade! la fel ca "i numărul locurilor de muncă! întruc t nu mai e#istă suficienţi bani pe piaţă pentru a )enera un mediu economic dinamic. %na din schemele operaţionale preferate ale elitei financiare a reptilo+arienilor a fost însă dintotdeauna crearea unui boom economic prin acordarea unui număr foarte mare de împrumuturi! urmată de de$umflarea balonului. At t. Drin acest sistem! băncile private! controlate de aceia"i oameni! decid c ţi bani trebuie să fie în circulaţie.

*n lucrarea sa! =teaua cu ase colţuri.anca An)liei! înfiinţată cu acordul re)elui impus de -obilimea -ea)ră! 1ilhelm de . Rot5%c5ild-'ii. 9ste imposibil să anali$e$i manipularea financiară )lobală fără să faci referire la clanul 2othschild.auer. <amiliile reptiliene î"i schimbă tot timpul numele pentru a+"i ascunde ori)inile! scop în care îi a8ută foarte mult primirea sau inventarea de noi titluri.auer în 2othschild "i s+au aflat în centrul operaţiunilor de manipulare )lobală din secolul AVIII "i p nă în pre$ent! din sediul lor de la <ranHfurt. De scutul lui 2othschild se afla o he#a)ramă! Steaua lui /avid sau Si)iliul lui Solomon! simbol care se re)ăse"te astă$i pe stea)ul Israelului. Ceea ce numim astă$i „privati$are0 înseamnă v n$area activelor statului pentru a preînt mpina falimentul acestuia din cau$a ratelor "i dob n$ilor neplătite. Ace"tia sunt cei care au creat statul Israel "i care îl controlea$ă. 9a a fost pusă pe stea)ul Israelului pentru că acest stat nu este păm ntul evreilor! ci al 2othschild+$ilor "i al celor care le dictea$ă acestora de pe nivele încă "i mai înalte ale ierarhiei piramidale a <răţiei. &4& . *ndeosebi ţările din lumea a treia cedea$ă marilor bănci controlul asupra terenurilor "i resurselor lor! căci nu+"i pot plăti creditele imense pe care le+au făcut de multe ori la presiunile acelora"i bănci "i instituţii internaţionale. Cavalerii templieri au folosit e#act acest mecanism atunci c nd au pus ba$ele sistemului bancar modern prin secolele AII+AIII. Ace"tia "i+au schimbat numele din . Astă$i! manipularea financiară a lumii este coordonată de băncile centrale din fiecare ţară! ce par să lucre$e independent! dar de fapt colaborea$ă între ele pentru atin)erea scopului comun. =raham afirmă: „Vsteaua cu "ase colţuri a apărut în ritualurile pă) ne e)iptene! fiind preluată apoi de cultul $eiţei Ashteroth "i al $eului :oloh.rania. :embrii de frunte ai acesteia sunt reptilieni cu s n)e pur! care ocupă în mod deliberat forme fi$ice umane. scriitorul evreu . 6a fel ca "i în ca$ul . A fost preluată apoi de artele ma)ice! a fost folosită de vră8itoare J i de magicienii arabi. . Sărăcia "i conflictele continue nu trebuie neapărat să fie o caracteristică a lumii în care trăimC ele sunt manipulate de <răţie pentru că servesc A)endei sale.amenii cred că acesta este un simbol evreu! datorită numelui său "i celor care îl folosesc! dar nici vorbă de a"a ceva.auer! care "i+a schimbat numele în funcţie de acest simbol! apoi de sioni"ti! de Nnesset+ul JparlamentulK noului stat Israel! a fost pusă pe stea)ul Israelului "i a fost adoptată de or)ani$aţia medicală a acestui stat! echivalentă cu Crucea 2o"ie0. A"adar! însu"i numele lui 2othschild provine dintr+un simbol e$oteric antic asociat cu $eul e)iptean :oloh! $eul sacrificiului.bani! fără dob n$iF /e ce nu face acest lucru? Dentru că <răţia controlea$ă în e)ală măsură )uvernele "i băncile.auer "i+a schimbat numele în 2othschild! care provine de la scutul ro"u $rotes schild în limba )ermanăL care at rna deasupra porţii casei sale din <ranHfurt. %n astfel de simbol al fost descoperit pe podeaua veche de &B(( de ani a unei moschei musulmane din Gel Aviv. 6a fel a operat înaintea lor sistemul pus la cale de -obilimea -ea)ră din Veneţia. Apropo! scutul ro"u folosit ca emblemă de Armata Salvării a fost inspirat după cel al lui 2othschild. Dăian8enul aflat în centrul acestei imense reţele financiare mondiale a fost .anca 2e)lementărilor Internaţionale cu sediul la =eneva! în 9lveţia. Ee#a)rama nu a început să fie folosită de ierarhia evreilor ca simbol naţional dec t după apariţia 2othschild+$ilor "i nu are nimic a face cu 2e)ele /avid! lucru cunoscut foarte bine de liderii evrei. :ai recent! de prin anii &'3(! acest rol a fost preluat de .ăncii An)liei! băncile centrale ale diferitelor state au fost înfiinţate cu acordul descendenţilor familiilor bancare reptiliene din =enova "i Veneţia. *ncă din cele mai vechi timpuri ale <răţiei! ro"ul a fost culoarea care a simboli$at revoluţia! motiv pentru care revoluţionarii ru"i au fost numiţi 2o"ii.. /inastia bancară a 2othschild+$ilor a fost creată de :aMer Amschel . %na din liniile )enealo)ice reptilo+ariene provenite din imperiul Hha$ar Kîn :unţii Cauca$L este cea a familiei 2othschild.T. druizii i satani tiiK p nă c nd a fost introdusă în Cabala de Isaac 6uria! un cabalist din secolul AVI! de unde a preluat+o :aMer Amschel . Astfel! .

Dotrivit cărţii Evreii i francmasonii din Europa $5I<@15O@O'. Gestamentul le+a e#clus complet pe fiicele 2othschild! pe soţii "i copiii acestora de la dreptul de a participa la afacerea familiei sau de a "ti ceva despre ea. Gestamentul lui :aMer indica e#pres acest lucru! plus faptul că afacerile trebuiau conduse de membrii de se# masculin ai familiei! iar conturile trebuie păstrate în cel mai strict secret. Contele de Saint =ermain! devenit la ora actuală un persona8 „mesianic0 pentru mulţi adepţi -e7 A)e! a fost prieten cu 1illiam de Eesse+Eanau "i cu &4B . *n timpul celui de+Al /oilea 2ă$boi :ondial! Casa de Eesse a fost de partea lui Eitler! iar prinţul Dhilip von Eesse a fost unul din curierii dintre Eitler "i :ussolini. Copiii 2othschild au făcut căsătorii din interes! infiltr ndu+se astfel în nobilimea europeană! dar s+au căsătorit "i între ei! la nivel de veri primari! pentru a nu+"i dilua prea mult s n)ele reptilian "i puterea casei 2othschild.anca permite c torva bancheri neale"i de cineva să stabilească ratele dob n$ilor pentru toate ţările %niunii 9uropene care folosesc moneda unică europeană. /e aceea! chiar dacă e#istă oameni aflaţi la putere care par să nu aibă le)ături de rudenie cu aceste familii! puteţi fi absolut si)uri de contrariu.anca Centrală 9uropeană. 9a este foarte interesată să "tie pe cine poate conta "i cine sunt cei care pot fi posedaţi cel mai u"or din re)iunea inferioară a celei de+a @+a dimensiuni. 9u vorbesc strict de cei aflaţi la v rful imperiului! lucru valabil "i pentru celelalte familii pe care le+am pomenit în această carte. :aMer 2othschild s+ a însurat cu =utele Schnaper Kcare avea &O ani la acea datăL.ra"ului Sf nt! fiind cunoscuţi în =ermania "i sub numele de <răţia Sf ntului Ioan . -u+mi propun să de$lănţui în nici un ca$ o v nătoare de vră8itoare împotriva tuturor celor care poartă aceste nume de familie! "i nici măcar împotriva rasei reptiliene în )eneral. . /upă ce au preluat tronul britanic! 1illiam "i 2othschild au făcut avere închiriind trupele lui Eesse )ermanilor din Eanovra. -u doresc să+i e#pun dec t pe cei care poartă în mod responsabil vina pentru ceea ce fac! nu "i marionetele inocente care se înt mplă să fie în familiile lor sau să poarte acela"i nume. De o altă linie )enealo)ică! el este înrudit cu prinţul consort Ksoţul re)ineiL Dhilip. :area ma8oritate a membrilor acestor familii ar fi "ocaţi dacă ar afla ce se înt mplă în 8urul lor. A"a se e#plică de pildă fi"ele )enetice e#trem de detaliate ale mormonilor! care repre$intă o altă operaţiune a <răţiei la nivel înalt. /e aceea! simplul fapt că cineva se nume"te 2othschild nu înseamnă automat că este satanist sau că "tie ce se înt mplă. fratele mai mic al lui 1illiam! Narl! a fost acceptat ca "ef al francmasoneriei )ermane! iar membrii dinastiei Eesse s+au implicat activ într+un )rup de elită numit Stricta 2espectare. :ai t r$iu! )rupul "i+a schimbat denumirea în Cavalerii . Anumiţi cercetători cred că . -umai /umne$eu "tie c ţi reptilieni din linia )enealo)ică Eesse e#istă la ora actuală! căci se crede că 1illiam sin)ur a fost tatăl a cel puţin 5( Kda! 5(L de copii! făcuţi cu diferite partenere. C nd o fi avut timp? Acesta este un alt aspect important: mo"tenitorii oficiali ai liniilor )enealo)ice sunt cei născuţi din căsătoriile aran8ate ale acestora! dar în afara lor mai e#istă mii de bastar$i! care nu poartă numele familiei! dar a căror linie )enealo)ică este urmărită cu aceea"i atenţie ca "i cea a mo"tenitorilor oficiali! <răţia "tiind e#act cine sunt ace"ti oameni. 9#istă un citat celebru atribuit lui :aMer Amschel 2othschild! care spune: „/aţi+mi controlul asupra monedei unei naţiuni "i nu+mi pasă cine face le)ile0.<ranHfurt! ora"ul în care a apărut dinastia 2othschild! a fost locul în care banii de h rtie au devenit populari "i în care este situată astă$i .erlin "i -apoli. Cei doi au avut &( copii! 4 băieţi "i 4 fete! care au fost trimi"i să cree$e filiale ale dinastiei la 6ondra! Daris! Viena! . :aMer 2othschild a devenit bancher "i om de încredere al prinţului 1illiam IA de Eesse+Eanau! un alt membru cu s n)e reptilian al -obilimii -e)re.ote$ătorul Kun cod pentru -imrodL. Cei doi mer)eau la "edinţele francmasone împreună.ill Clinton este înrudit cu 2ocHefeller! în condiţiile în care se tra)e cu si)uranţă din monarhia britanică! din cea scoţiană "i din re)ele <ranţei 2obert I. Acesta era nepotul re)elui en)le$ =eor)e II! fiind deci un strămo" al re)inei 9lisabeta a II+a. :ulţi din soldaţii care au luptat de partea An)liei în 2ă$boiul American pentru Independenţă au fost mercenari )ermani ai lui 1illiam.enefici ai .

Acest control "i această putere îţi permit apoi să construie"ti o nouă societate! conform a)endei tale! după distru)erea vechii structuri sociale prin ră$boiul declan"at &43 . Se nume"te :ossad "i este considerat în mod oficial serviciul secret al Israelului! dar numele real al acestui stat este 2oth+rael! iar cel al :ossadului: 2oth+sad. afirmă aici că serviciul secret al familiei obi"nuia să folosească literele ebraice drept coduri secrete. . :ulţi adepţi -e7 A)e din $ilele noastre vorbesc de o :are <răţie Albă a sufletelor alese! din r ndul cărora face parte "i Saint+ =ermain! care îi )hidea$ă prin intermediul unor medium+uri! vorbindu+le de apropiata transformare.:. C nd a sosit vestea că 1ellin)ton c "ti)ase de fapt bătălia! bursa a e#plodat! iar 2othschild+$ii s+au îmbo)ăţit peste noapte. /e aceea! dacă au$iţi de un crah bancar într+o ţară din .anca 2othschild din acest ora".rientul *ndepărtat! puteţi fi si)uri că acest lucru convine A)endei <răţiei.((( de lire sterline din banii cu care trebuiau plătiţi soldaţii mercenari.rientul *ndepărtat la care au avut acces liniile )enealo)ice Hha$are.abiloniană prin intermediul familiilor de bancheri de )enul 2othschild+$ilor. A"a cum recunosc de multe ori chiar propriile lor pove"ti de familie! 2othschild+$ii au finanţat de re)ulă toate taberele care luptau în diferitele ră$boaie. *ntre)ul mecanism este o manipulare pusă la cale pentru a împlini scopul central al reptilienilor: dob ndirea controlului total. 2eţeaua de comunicaţii a 2othschild+ $ilor era mai rapidă dec t a oricărui )uvern! iar unul din e#emplele cele mai faimoase de manipulare stil 2othschild a fost răsp ndirea $vonului că 1elin)ton ar fi pierdut bătălia de la 1aterloo din anul &?&4 împotriva lui -apoleon! care a provocat un crah la bursa londone$ă! timp în care 2othschild+$ii au cumpărat sub acoperire cantităţi uria"e de acţiuni la preţuri de nimic. 9l i+a dus la 6ondra! unde a creat . Atunci c nd controle$i mass+media! politicienii "i bursa! a"a cum fac 2othschild+$ii! să faci avere sau să porne"ti un ră$boi devine o floare la ureche. Aceasta este doar o altă operaţie de control al minţii coordonată de <răţie pentru a devia direcţia către care sunt orientaţi adepţii -e7 A)e! împiedic ndu+i să acţione$e coerent în sensul unei transformări adevărate. Apoi! bursa o ia din nou în sus! la fel "i valoarea acţiunilor recent achi$iţionate! iar averea nemăsurată a <răţiei nu încetea$ă să crească. 2othschild! iar bursele din întrea)a lume sunt controlate de <răţia .onaparte l+a făcut pe 1illiam de Eesse+Eanau să fu)ă o vreme în /anemarca! timp în care fiul mai mare al lui :aMer! -athan 2othschild! alt francmason! la fel ca "i ceilalţi! a furat O((. 9braica a fost una din limbile sacre predate în "colile misterelor e)iptene! de unde provine o mare parte din cunoa"terea <răţiei! pe l n)ă cunoa"terea străveche provenită din Asia "i . 9i începeau prin a crea ba$ele pentru declan"area acestor ră$boaie! prin societăţile secrete sau prin serviciul secret propriu! care continuă să e#iste "i la ora actuală. AnHa :uhlstein! autoarea evreică a cărţii Earonul Names. 4scensiunea "othschild1zilor francezi.bţii astfel controlul asupra )uvernelor acelor ţări "i îţi măre"ti simultan "i averea. /eclan"area ră$boaielor este un instrument perfect de făcut avere "i de schimbat statu Huo+ul. Se spune că acesta din urmă ar fi afirmat că alchimistul "i ma)icianul Saint+ =ermain a fost crescut de familia :edici K-obilimea -ea)răL în Italia.fratele acestuia! Narl. %n alt mecanism al ciclurilor pe care le controlea$ă <răţia constă în a+i încura8a pe oameni să investească pe bursele de capital p nă c nd companiile cotate devin masiv supraevaluate. -u trebuie dec t să împrumuţi ambele tabere pentru a finanţa ră$boiul! apoi să le oferi noi credite pentru a+"i reconstrui societăţile devastate de ră$boi. Averea pe care a făcut+o finanţ nd ră$boiul lui 1ellin)ton împotriva lui -apoleon "i prin alte „investiţii0 manipulate a constituit temelia dinastiei de mai t r$iu. <răţia spar)e apoi piaţa Kv n$ ndu+"i acţiunile cu puţin înainteL! iar ma8oritatea oamenilor î"i pierd banii. Dreţul mondial al aurului este stabilit "i la ora actuală din birourile lui -. Invers! c nd bursa se prăbu"e"te! <răţia cumpără cantităţi masive de acţiuni devalori$ate. At t 1elin)ton! c t "i -apoleon au fost manipulaţi "i finanţaţi de aceia"i oameni! printre care se număra "i fratele lui -apoleon! un mare maestru francmason. A)itaţia politică st rnită de -apoleon .

Goate capetele încoronate ale 9uropei le+au fost îndatorate! inclusiv dinastia reptiliană habsbur)ică! aparţin nd -obilimii -e)re! care a condus Sf ntul Imperiul 2oman timp de O(( de ani.iblia "i care a avut cura8ul să scrie deschis că -oul Gestament este o sinte$ă a ideilor lui Seneca "i Tosephus KDisoL. Iată o dovadă în plus a faptului că liniile )enealo)ice ale <răţiei au "tiut adevărul de la bun început. 9l a afirmat că Iisus a fost creaţia autorului care a scris 9van)helia după :arcu.erlin.runo . Aceste documente au fost în mare parte creaţia 2othschild+$ilor "i a reptilo+arienilor. Drotocoalele spun prea multe lucruri pe "leau. 9d7ard era fiul re)inei Victoria "i al prinţului francmason )erman Albert.o7er+iiL au fost mae"tri în arta satanismului! fiind! la fel ca "i :ountbatten+ii! linii )enealo)ice reptiliene sau AnunnaHi. 2othschild+$ii au preluat de asemenea "i controlul asupra . *n =ermania medievală! . *n &?(5 a urmat o a doua rundă a 6i)ii Gu)enbund! în care 2othschild+$ii s+au implicat din nou. Au fost asociaţi apropiaţi ai Casei de 1indsor "i au controlat oameni ca 9d7ard VII! marele maestru al francmasoneriei en)le$e. 9le sunt opera reptilo+arienilor "i au fost făcute intenţionat să pară evreie"ti! pentru ca oamenii să nu+"i dea seama cine se ascunde în spatele lor.attenber)+i )ermaniL sunt rude de s n)e cu 2othschild+$ii! 6ordul 6ouis :ounbatten fiind cel care a aran8at căsătoria re)inei 9lisabeta a II+a cu nepotul său! prinţul Dhilip! unind astfel două linii )enealo)ice reptiliene aparţin nd -obilimii -e)re. 2othschild+$ii "i . Acest .auer la %niversitatea din . Cunosc victime ale unor ritualuri satanice care mi+au spus că printre cei care i+au chinuit s+a numărat "i 6ordul :ountbatten! lucru care nu mă surprinde deloc.chiar de tine.ri de c te ori a e#istat un ră$boi! ei s+au ascuns în spatele lui! cre nd din culise conflictul "i finanţ nd toate taberele implicate. Goate de$informările "i a)resiunile la care au fost supu"i cei care au făcut publice aceste Drotocoale I inclusiv eu I arată disperarea <răţiei de a le discredita în faţa opiniei publice. Aceasta a fost creată de baronul von Stein "i s+a e#tins rapid! inclu$ nd ma8oritatea politicienilor de frunte ai =ermaniei! precum "i numero"i lideri militari "i profesori de literatură "i "tiinţă. /upă părerea mea! Drotocoalele nu sunt evreie"ti! a"a cum au a8uns să fie interpretate de oameni. :ountbatten a fost mentorul prinţului Charles. Narl :ar#! omul ales de <răţie pentru crearea comunismului! a fost studentul lui .ăncii An)liei.auerL se ocupau cu alchimia "i cu ma)ia e$oterică. Eitler s+a folosit de ele pentru a 8ustifica parţial oprimarea evreilor! dar cel care i le+a dat a fost un a)ent Hha$ar al lui 2othschild pe nume Alfred 2osenber).auer+ii Ksau . Această or)ani$aţie a avut le)ături str nse cu alte )rupuri masonice! precum Cavalerii -e)ri! Cavalerii 2e)inei Drusiei "i Concordi"tii. :embrii acesteia! împreună cu soţiile "i fiicele lor! se înt lneau acasă la o femeie pe nume Eenrietta Eer$! lu nd parte la tot felul de activităţi "i ritualuri se#uale. A"a+$isele Drotocoale ale *nţelepţilor Sionului au fost descoperite în secolul AIA "i descriu în detalii incredibile evenimentele "i metodele de manipulare la care am asistat în secolul AA.-%6%I pur "i simplu! ale Soarelui! respectiv ale Drioriei Sionului.auer a fost sin)urul savant care a studiat . . Goate aceste societăţi secrete erau derivate din structura vechilor Cavaleri Geutoni "i &4@ . 2othschild+$ii s+au implicat de asemenea în 6i)a Gu)enbund K6i)a VirtuţiiL! creată în anul &5?O ca o „societate se#uală deschisă0. 2olul oficial al celei de+a doua 6i)i Gu)enbund a fost acela de a scăpa =ermania de ocupaţia lui -apoleon. Drintre ei se numărau "i cele două fiice ale lui :oses :endelssohn! a)entul lui 2othschild implicat în manipularea 2evoluţiei <rance$eC marchi$ul de :irabeau! un alt francmason profund implicat în revoluţieC "i <redericH von =ent$! care avea să devină unul din a)enţii cei mai influenţi ai lui 2othschild. /upă ce s+au ocupat de evenimentele din 9uropa! ei s+au e#tins în America! Africa de Sud! iar apoi în întrea)a lume. Capii familiei 2othschild nu sunt evrei! ci reptilieni care au trimis milioane de evrei la moarte! pentru a+"i împlini ambiţiile bolnave. 2othschild+$ii au devenit una din familiile situate în centrul A)endei financiare "i politice a <răţiei.auer+ii Kîn special 2ichard . :ountbatten+ii Kfo"tii . *n realitate! ele nu sunt Drotocoale ale unor *nţelepţi ai Sionului! ci ale SI. %nul din membrii ei era 1illiam de Eesse+Cassal.

*n realitate! aceasta nu este nici federală "i nici nu are vreo re$ervă. C nd frunta"ul francmason =eor)e 1ashin)ton a devenit primul pre"edinte american! el a numit un om de paie al <răţiei! Ale#ander Eamilton! în funcţia de secretar al tre$oreriei. Ima)inaţi+vă ce valoare ar repre$enta acest salariu astă$i. Scenariul american s+a repetat întocmai. *n anul &'(B! 2othschild+$ii "i+au trimis în America doi a)enţi! pe Daul "i <eli# 1arbur)! pentru a pune la cale crearea 2e$ervei <ederale. 9a este un cartel de bănci private aflate în proprietatea a B( de familii fondatoare! marea ma8oritate europene! care decid împreună rata dob n$ii în locul )uvernului S%A "i îi împrumută acestuia bani ine#istenţi Kcifre pe un ecran de calculatorL! pentru care plătitorii de ta#e trebuie să plătească dob ndă. Drincipalul său colaborator a fost un alt membru de frunte al <răţiei! colonelul :andel Eouse. Cei doi fraţi au devenit parteneri la Nuhn! 6oeb \ CmpanM! Daul av nd un salariu de circa o 8umătate de milion de dolari Kla valoarea de la începutul secolului AAL. /acă sapi suficient de ad nc! constaţi că toate aceste )rupuri se întrepătrund.anco.anca Statelor %nite! o bancă centrală cu acţionari privaţi! care a început să împrumute bani noului )uvern al Statelor %nite! pe care a încercat de la bun început să+l controle$e prin îndatorare. %na din cele mai mari lovituri ale <răţiei a fost crearea în anul &'&3 a 2e$ervei <ederale! a"a+$isa „bancă centrală0 a Statelor %nite. Acestea sunt sumele pe care le c "ti)ă cei implicaţi în acest 8oc de putere. <ratele acestora! :a# 1arbur)! a rămas în 9uropa pentru a conduce banca familiei! creată la Veneţia pe vremea c nd aceasta purta un alt nume: Abraham del .anca Statelor %nite a )enerat o sărăcie at t de mare! at tea falimente "i revolte! înc t în cele din urmă a trebuit să fie închisă. /upă ce a a8uns în State! Daul 1arbur) s+a însurat cu <rieda Schiff! fiica lui Tacob Schiff I un alt e#emplu perfect de căsătorie aran8ată pentru a corespunde cerinţelor liniilor )enealo)ice "i A)endei <răţiei. .ăncii Centrale a An)liei. Drincipala bancă prin care au operat 2othschild+ $ii în prima parte a secolului AA în America a fost Nuhn! 6oeb \ CompanM din -e7 [orH! condusă de Tacob Schiff. *n vremea fondatorului familiei 2othschild! :aMer Amschel . =uvernul <ederal al S%A nu are în proprietate nici măcar o sin)ură acţiune la 2e$erva <ederală! iar cetăţenii americani nu pot cumpăra acţiuni la această bancă. Drofiturile băncii depă"esc &4( de miliarde de dolari anual! ca să nu mai vorbim de faptul că 2e$erva <ederală nu "i+a publicat niciodată situaţia financiară. Această reţea aparent comple#ă Kdar de fapt foarte simplăL de bănci! afaceri! politici! mass+media "i societăţi secrete controlea$ă la ora actuală lumea! fiind coordonată din cartierul )eneral cu sediul la 6ondra. 1ilson îl numea „a doua mea personalitate0 sau „alter e)oul meu0 "i obi"nuia să spună „) ndurile sale sunt una cu ) ndurile mele0. Controlul banilor "i al sistemului bancar prin intermediul 2othschild+$ilor "i al altora ca ei este esenţial pentru acest mecanism. Driviţi ce s+a înt mplat după crearea . <răţia "i+a dorit dintotdeauna o „bancă centrală0 a Americii privată! pentru a+"i desăv r"i astfel controlul asupra economiei acestei ţări. -icic nd nu a rostit vreun pre"edinte american &44 .au fost predecesoarele societăţilor secrete de mai t r$iu Ghule! 9del7eiss "i Vril I arhitectele partidului na$ist. Eamilton a creat . -u a trecut însă mult "i i+a fost creată o înlocuitoare: 2e$erva <ederală.auer! familia Schiff a locuit în aceea"i casă cu acesta. 2eţeaua <răţiei a avut )ri8ă ca „democratul0 "i ro$icrucianul 1oodro7 1ilson să c "ti)e pre"edinţia S%A în anul &'('. 9ste aceea"i faţă ascunsă sub mă"ti diferite! iar 2othschild+$ii s+au ascuns sub ma8oritatea acestora! inclusiv în spatele na$i"tilor. Acest profituri e#orbitante sunt asi)urate de c teva premise: &L <răţia controlea$ă =uvernul Statelor %nite KCompania Vir)inia sub un alt numeL! care continuă să împrumute bani de la <9/C BL <răţia controlea$ă <iscul American KServiciul pentru Afaceri Interne I I2SL! care este de asemenea privat! fiind de fapt o or)ani$aţie teroristă ile)ală care colectea$ă impo$itele de la populaţieC "i 3L <răţia controlea$ă mass+media! asi)ur ndu+se astfel că oamenii nu vor afla niciodată adevărul despre punctele &L "i BL. A"a s+a născut „deficitul american0 I din nimic.

/e fapt! &4O . Serviciul pentru Venituri Interne! care colectea$ă impo$itele din întrea)a Americă! este tot o companie privată! de"i publicul lar) crede că este o instituţie a )uvernului lor.ush a fost tatăl lui =eor)e . /e aceea! aceste evenimente au fost planificate cu )ri8ă să se petreacă în anul &'&3. Cei care controlea$ă acest Serviciu sunt aceia"i oameni care controlea$ă 2e$erva <ederală "i Compania Vir)inia! su) nd vla)a între)ii Americi. C nd 2ocHefeller+ii au creat Consiliul =uvernelor Statelor! pentru a controla în acest fel le)islativele statelor americane! ei au plasat sediul noii or)ani$aţii într+o clădire cu numărul &3&3. 9ste suficient să+l ameninţi că îi vei distru)e căminul "i că+l vei da afară din propria casă pentru a+l determina să+ţi plătească acest impo$it ile)al.ush + Eelen "i Clitfton .iroul pentru Venituri Interne! cu scopul de a colecta impo$itele! dar în anul &'33 poporul american a primit o nouă lovitură. Durtătorul lor de cuv nt în plan politic era senatorul -elson Aldrich! bunicul lui -elson 2ocHefeller! cel care avea să fie ales de patru ori )uvernator al statului -e7 [orH "i vicepre"edinte al S%A după ce =erald <ord l+a înlocuit pe 2ichard -i#on în urma scandalului 1ater)ate din &'5@. 9rau foarte nepopulari la vremea respectivă! a"a că doreau să lase impresia că le)ea nu îi favori$ea$ă! mărind astfel spri8inul opiniei publice! pentru ca le)ea să treacă. D nă în $ilele noastre! impunerea impo$itului federal pe venit este ile)ală! ceea ce nu împiedică Serviciul pentru Venituri Interne să colecte$e continuu acest impo$it. -umerele "i anii contea$ă foarte mult pentru ace"ti oameni! din cau$a ciclurilor solare "i astrolo)ice. Acest )en de manipulări se petrec tot timpul. Driviţi obsesia pe care a avut+o <răţia de+a lun)ul timpul pentru numărul &3. *n anul &?O3 s+a creat .ush. 2ocHefeller Tr.ancherii au reu"it să treacă le)ea chiar înainte de Crăciunul anului &'&3! c nd mulţi con)resmeni se aflau de8a la casele lor! pentru a se bucura alături de familii. Acum! ei puteau controla ratele dob n$ilor americane "i au făcut o adevărată avere împrumut nd )uvernului bani care nu e#istă! de pe urma cărora au perceput dob n$i. %nii ar putea spune că am e#a)erat numind această operaţiune un act de terorism! dar pentru a terori$a pe cineva nu trebuie să îl ameninţi cu arma sau cu bomba. <iica lui Aldrich! AbbM! s+a măritat cu Tohn /. *n anul &'43! . /in c te se pare! insula TeHMll era o proprietate a familiei DaMseur "i toţi membrii )rupului erau colaboratori ai lui DaMseur. Dentru ca le)ea să poată trece! aveau nevoie de un amendament la Constituţia Americană! cel de+al &O+lea! scop în care era necesar consimţăm ntul a 3O de state. A"a cum au arătat cercetătorii! bancherii 9litei din cartelul 2ocHefeller+:or)an+2othschild+Earriman s+au înt lnit în secret pe insula TeHMll din =eor)ia pentru a discuta tactica "i natura le)ii pe care doreau să o treacă pentru a crea banca pe care "i+o doreau at t de mult.arton "i Eector 9cheverria! au creat Serviciul pentru Impo$itul pe Venit "i Audit Intern! înre)istrat în /ela7are! statul american în care se pun cele mai puţine întrebări. /in acelea"i motive! multe lucruri interesante s+au înt mplat în &'33! căci 33 repre$intă un număr e$oteric ma8or! cu o anumită frecvenţă de vibraţie.un adevăr mai mare ca acesta. C nd a început de$baterea în Con)res a 6e)ii 2e$ervei <ederale! bancherii care au scris+o s+au opus public în mod $)omotos.iroul iniţial pentru Venituri Interne a fost di$olvat! lăs nd Serviciul privat pentru Venituri Interne să colecte$e toate impo$itele! în cea mai mare parte ile)ale. *n anul &'3O! această or)ani$aţie "i+a schimbat numele în Serviciul pentru Venituri Interne "i a continuat să funcţione$e ca o companie privată.rice ar afirma cineva public despre un anumit eveniment! întrebările pe care trebuie să ni le punem tot timpul sunt: „Cine are de c "ti)at de pe urma acestui eveniment?0 "i „Cine are de c "ti)at dacă eu cred în ceea ce mi se spune?0 . -umai două state au fost de acord! dar <ilander Nno#! secretarul de stat! a anunţat pur "i simplu că ma8oritatea necesară a fost atinsă "i le)ea a trecut. Grei membri din cercul lui Drescott . *n treacăt fie vorba! vă ro) să remarcaţi anul în care s+au produs aceste două evenimente ma8ore pentru <răţie! crearea 2e$ervei <ederale "i adoptarea 6e)ii Impo$itului <ederal pe Venit I &'&3. Drescott . Dentru a completa acest ciclu! ei aveau nevoie de o finanţare continuă a )uvernului! scop în care au introdus în acela"i an 6e)ea Impo$itului <ederal pe Venit. .

Această acţiune oribilă făcută de 2othschild+$i! . . -umele de Astor derivă de la cel al $eiţei antice Ashtoreth. 2usHin a fost un adept al lui Dlaton! la fel ca ma8oritatea clonelor <răţiei precum 2hodes! 9n)els! 1eishaupt! 2othschild+$ii "i asociatul celor din urmă! :oses :endelssohn! unul din principalii manipulatori din spatele 2evoluţiei <rance$e. /e"i 2hodes era "eful :esei 2otunde! controlul real era e#ercitat de 2othschild+$i "i de alte linii )enealo)ice precum Astor+ii "i Cecil+ii. Ca#itolul && .abiloniene "i+au ţesut p n$a ilu$iilor din cele mai vechi timpuri "i p nă astă$i. *ntre altele! 2hodes a fost prim ministru al Coloniei Cape! iar scriitorul Tohn Coleman Kcare susţine că este un fost a)ent al serviciilor secrete en)le$eL afirmă că a fost membru al unei or)ani$aţii numite Comitetul celor 3((! cunoscută "i sub numele de . /oresc să preci$e$ totu"i că e#istă oameni care se îndoiesc că Tohn Coleman ar fi făcut parte din serviciile secrete. 2usHin era adeptul declarat al puterii centrali$ate "i al aproprierii de către stat a tuturor mi8loacelor de producţie "i de distribuţie. /e c te ori voi cita nume care se re)ăsesc pe lista lui Coleman! voi folosi abrevierea KCom 3((L. /in r ndul familiei Cecil făcea parte 6ordul SalisburM KCom 3((L! primul minsitru britanic "i secretarul însărcinat cu afacerile e#terne pe vremea c nd :asa 2otundă punea la &45 . Ideile sale au stat p nă de cur nd la ba$a filo$ofiei oficiale a Dartidului 6aburist din :area .ritanie.ritanie "i nu numai.#ford "i Cambrid)e! care aveau să 8oace mai t r$iu un rol decisiv în manipulările din secolul AA.ppenheimer+i! Cecil 2hodes! Alfred :ilner! Tan Smuts "i nenumăraţi alţii! a fost or)ani$ată printr+o societate secretă a 9litei numită :asa 2otundă! creată la sf r"itul secolului al AIA+lea "i condusă de Cecil 2hodes! omul care afirma că dore"te un )uvern mondial cu sediul în :area . 2hodes "i+a început cariera în arta manipulării pe vremea c nd era student .eers Consolidated :ines "i Consolidated Cold <ields.ritanie! fiind incluse "i în opera lui Narl :ar# "i <riedrich 9n)els! motiv pentru care au fost adoptate ca fundament al comunismului mar#ist care avea să pună în cur nd stăp nire pe ţările din 9uropa Centrală. :area ma8oritate a populaţiei nu înţele)e ce se înt mplă chiar sub ochii săi! căci ace"ti oameni î"i păstrea$ă robele lun)i "i mă"tile satanice pentru ritualurile lor private! purt nd în public doar costume decente.Serviciul pentru Venituri Interne a fost creat de na$i"tii americani care l+au finanţat pe Adolf Eitler! sub coordonarea lui Drescott .ush! tatăl lui =eor)e. :entorul său a fost Tohn 2usHin! un profesor de arte frumoase care a rămas o le)endă p nă astă$i la . 2usHin a avut un impact e#trem de puternic asupra multor studenţi de la . :a)icienii ne)ri ai <răţiei .2a ilonul :lo al 9#ploatarea incredibilului continent african este o poveste clasică! ce poate servi drept e#emplu pentru ceea ce ni se poate înt mpla. cuno"tinţă care a lucrat la cel mai înalt nivel în lumea financiară! în special în 9lveţia! mi+a spus că! după părerea sa! aceste 3(( de familii sunt cele mai reptiliene de pe planetă! aceasta fiind sin)ura e#plicaţie a apartenenţei lor la acest )rup select.#ford.limpienii. 2hodes era at t de fascinat de 2usHin înc t i+a copiat de m nă discursul inau)ural "i l+a păstrat de+a lun)ul între)ii vieţi! av ndu+l la el oriunde s+ar fi dus. Astor+ii erau nucleul unui )rup cunoscut sub numele de Cliveden Set! numit după domeniul Cliveden! situat nu departe de castelul 1indsor. :a8oritatea cercetătorilor consideră că 2usHin a avut le)ături cu Illuminati bavare$i "i că el a stat la ba$a creării Societăţii <abian! o altă operaţiune a <răţiei care manipulea$ă "i la ora actuală Dartidul 6aburist din :area . 2hodes a condus Compania Africii de Sud "i a creat alte companii! precum /e . Drintre ei se număra "i bancherul controlat de 2othschild+$i! Alfred :ilner. /upă cum e#plică Coleman! ace"tia sunt cei 3(( de oameni care conduc lumea! )eneraţie după )eneraţie! sub coordonarea unor )rupuri chiar mai mici! plasate deasupra lor în ierarhia mondială. <amilia Astor a fost una din marile finanţatoare ale unor or)ani$aţii ale <răţiei precum Institutul 2e)al pentru Afaceri Internaţionale! iar 1aldorf Astor a fost unul din liderii acestuia.#ford! o instituţie vestită pentru educarea personalului <răţiei.

6iderii viitorului sunt ale"i din timp "i educaţi de la v rste fra)ede! uneori chiar de la na"tere! a"a cum vom vedea imediat.ppenheimer. Comitetul acestei instituţii acordă burse c torva studenţi Kdin alte ţăriL ale"i pe spr nceană de către <răţie! permiţ ndu+le să fie educaţi la %niversitatea .D. =eor)e 9astbrooHs! cel care le+a predat serviciilor secrete britanice cursuri de hipnotism "i control al minţii! a fost de asemenea un bursier 2hodes.ill Clinton! fostul Dre"edinte al Statelor %nite.#ford! servind <răţia prin înlocuirea liderului or)ani$aţiei :artorii lui Iehova! francmasonul Charles Ga$e 2ussell! care a fost ucis în cadrul unui ritual ţinut de Eallo7een! în anul &'&O. 2hodes a lăsat prin testament fonduri care să spri8ine activitatea :esei 2otunde! dar principalii finanţatori ai acesteia au rămas 2othschild+$ii.penheimer+ii în Africa de Sud. Alte universităţi ale <răţiei din S%A precum Earvard! au societăţi secrete similare! dar =2ull and Eones răm ne de departe cea mai influentă.ritanie la . Se crede că societatea =2ull and Eones a fost creată în S%A acum mai bine de &4( de ani! sub numele de Capitolul 3BB al unei &4? . 6ordul SalisburM era prieten apropiat cu 1inston Churchill! un alt lider al <răţiei care avea să fie folosit cu mare succes în timpul celui de+Al /oilea 2ă$boi :ondial. Gestamentul a lăsat o sumă considerabilă de bani pentru finanţarea unui proiect numit . 9i s+au folosit de banii lui 2othschild "i ai lui DaMseur pentru a+"i construi imperii uria"e prin care au instituit controlul asupra sistemului bancar! al lumii afacerilor! petrolului! oţelului etc.ursele 2hodes. Simbolul craniului "i al oaselor încruci"ate este asociat cu ceremoniile cavalerilor templieri "i ale altor )rupuri ale <răţiei care au inspirat această societate secretă ai cărei membri beau s n)e "i practică ritualuri sataniste. *n timpul semestrelor! studenţi ale"i pe spr nceană din această or)ani$aţie se înt lnesc aici de două ori pe săptăm nă.cale 2ă$boiul . conduc nd economia S%A! la fel cum procedea$ă . Aceste familii americane! supranumite FEstablishment+ul de pe coasta de est0! repre$intă principala forţă care se ascunde în spatele uneia din cele mai sinistre societăţi satanice americane! numită =2ull and Eones Kcraniu "i oaseL! cu sediul într+un mausoleu cu ferestre $idite situat în campusul %niversităţii [ale din Connecticut! cunoscut sub numele de :orm ntul. D nă în anul &'&4 au fost create "i alte filiale ale :esei 2otunde în Africa de Sud! Canada! S%A! Australia! -oua Qeelandă "i India. :anipularea "i )enocidul provocate de 2hodes "i de :asa 2otundă au avut drept scop asi)urarea controlului asupra re$ervelor de substanţe minerale din Africa de Sud! care continuă să fie deţinut "i la ora actuală de familia . /e aceea! procesul de selecţie a lor ţine în mod decisiv seama de istoria lor )enetică. . Societatea face parte din vasta reţea de or)ani$aţii secrete în r ndul cărora s+au numărat de+a lun)ul timpului templierii! francmasoneria "i :asa 2otundă. :ulţi dintre ace"tia au murit în taberele de concentrare ale francmasonului 6ord Nitchener KCom 3((L. Chiar %niunea Africii de Sud a fost creată de :asa 2otundă în urma unei campanii conduse de bancherul "i omul lui 2othschild! Alfred :ilner KCom 3((L! care avea să devină noul lider al societăţii secrete după moarta lui 2hodes în anul &'(B.#ford! Cambrid)e! 9dinbur)h "i alte universităţi. Spre e#emplu! cel mai faimos student al bursei 2hodes din lumea modernă este . Drincipalul "ef al ambelor sale campanii electorale a fost un alt bursier 2hodes! =eor)e Stephanopoulos. *n S%A! :asa 2otundă a fost repre$entată! la fel ca în celelalte societăţi secrete! de liniile )enealo)ice "i familiile de bancheri din 9uropa! precum 2ocHefeller+ii! T. %n alt bursier 2hodes a fost <red <ran$! fostul pre"edinte al Societăţii Gurnul de Ve)he K:artorii lui IehovaL! care a refu$at însă să accepte educaţia primită la . Droporţia studenţilor care au primit aceste burse "i care se întorc în ţările lor de ori)ine! primind posturi în structurile de putere! este remarcabilă. Goate aceste filiale se subordonea$ă însă centrului de control operaţional din 9uropa! în special din 6ondra. :or)an "i 9d7ard Earriman de"i! a"a cum am vă$ut! chiar "i ace"tia erau simple marionete în m inile altor puteri mai presus dec t ei. reţea de acela"i tip funcţionea$ă "i în :area .arilor din Africa de Sud! în care au murit $eci de mii de bărbaţi! femei "i copii. 2evista :artorilor lui Iehova! :urnul de ?eghe! nu conţine dec t ima)ini subliminale "i simboluri e$oterice.#ford! pentru a fi îndoctrinaţi în A)enda „)uvernului mondial0.

ush! Drescott! a fost "i el un membru al societăţii =2ull and Eones. Această societate este profund rasistă "i a fost finanţată din banii obţinuţi din traficul de dro)uri coordonat de 2ussell+i. 6a7rence! aflată în proprietatea Asociaţiei Grustului 2ussell. 9l a creat un )rup de elită numit :asa 2otundă! cu filiale în toată lumea. A"adar! la începutul secolului AA situaţia se pre$enta astfel: cartierul )eneral operaţional al <răţiei era situat la 6ondra. Ce se "tie absolut si)ur este că =2ull and Eones a fost creată între anii &?3B "i &?33 de un )rup care i+a inclus pe /aniel Coit =ilman! cel care a creat fundaţiile <răţiei scutite de la plata impo$itelor! precum 2ocHefeller <undation "i Carne)ie 9ndo7ment for International Deace. :area ma8oritate pretind că se tra) din aristocraţia britanică Klucru adevăratL "i că au linii )enetice care mer) p nă la primele familii „puritane0 care au sosit în America prin anii &O3(+&OO(! în timpul politicii de emi)rare inspirată de <rancis . Ca "i 2ussell+ii! Gaft+ţii sunt una din liniile )enealo)ice înrudite cu =eor)e . /at fiind că =eor)e . Drescott .ush! membru al aceleia"i societăţi =2ull and Eones.societăţi secrete )ermane! cunoscută "i ca <răţia :orţii. Aceste familii au dispus de la bun început de putere financiară! sau s+au asociat prin căsătorie cu marii mo)uli precum 2ocHefeller+ii "i Eariman+ii.acon "i de acoliţii săi.ush este unul din membrii ei! nu+mi pot ima)ina un nume mai potrivit. %n rol principal în această reţea l+a 8ucat familia re)ală en)le$ă! condusă după moartea re)inei Victoria de fiul francmason al acesteia! 9d7ard VII! urmat după moartea sa în anul &'&( de =eor)e V 9d7ard. Altfel spus! numai cei care sunt suficient de reptilieni pot adera la această societate. Drincipalul criteriu de admitere în Societatea =2ull and Eones este cel )enetic. Gaft a fost secretar însărcinat cu ră$boiul în administraţia =rant! iar fiul său! 1illiam Eo7ard Gaft! a fost sin)urul om din istoria S%A care a îndeplinit simultan funcţia de Dre"edinte "i pe cea de "ef al departamentului 8ustiţiei. Gatăl lui =eor)e . Dentru a+"i ascunde ori)inea )ermană! familia re)ală "i+a schimbat numele în timpul ororilor din Drimul 2ă$boi :ondial din Sa#a+Cobur)+=otha în 1indsor. Aceasta a fost reţeaua )lobală de la începutul secolului AA! care a pre)ătit scena pentru manipularea )rotescă ce a urmat în &4' . Drincipalii 8ucători în procesul de manipulare din secolul AA au fost iniţiaţi în Societatea =2ull and Eones pe c nd erau studenţi la [ale. *n asociere cu prietenii săi din CitM+ul londone$! aparţin nd -obilimii -e)re! acesta a sporit considerabil averea personală a familiei re)ale. Alţi fondatori ai societăţii =2ull and Eoines au fost: )eneralul 1illiam Euntin)ton 2ussell "i Alfonso Gaft! cel din urmă aparţin nd unei familii americane faimoase. răm n nd le)endar pentru devali$area morm ntului "efului apa" =eronimo! căruia i+a luat craniul! pe care l+a dus la sediul societăţii din [ale pentru ceremoniile acesteia. Drintre ei s+a numărat Averell Earriman! fiul lui 9d7ard "i unul din cei mai activi manipulatori ai <răţiei p nă la moartea sa din anul &'?O. :ai t r$iu! 2ussell+ii s+au unit cu alte familii precum Coolid)e "i /elano Kpropus pentru Com 3((L! care au dat Dre"edinţii S%A Calvin Coolid)e "i <ranHlin /elano 2oosevelt.ush! unul din marii baroni ai dro)urilor din America de -ord. Societatea este încorporată în Grustul 2ussell! iar ceremoniile sale de iniţiere sunt ţinute pe o insulă de pe r ul St. 2ussell+ii obi"nuiau să arbore$e pe vasele pe care transportau dro)urile stea)ul cu craniul "i oasele încruci"ate! iar Societatea Craniu i oase continuă tradiţia comerţului cu dro)uri prin oameni precum =eor)e . Cea mai mare parte a terenului pe care este construită %niversitatea [ale se află în proprietatea aceleia"i asociaţii. Drin intermediul acesteia! dar "i al celorlalte societăţi secrete asociate! al băncilor! afacerilor! $iarelor "i oamenilor politici! a controlat Statele %nite! Canada! Africa de Sud "i alte ţări africane! Australia! -oua Qeelandă! India! o mare parte din .rientul *ndepărtat inclusiv Eon) Non)+ul "i spaţii întinse din restul lumii! )rupate sub titlul de Imperiu . <amilia 2ussell "i+a făcut averea din traficul cu opiu adus din Gurcia în China în timpul ră$boaielor opiului! c nd -obilimea -ea)ră din 6ondra a invadat China cu dro)uri care creea$ă dependenţă.ritanic. Această Societate este dominată de B(+3( de familii care provin de pe Coasta de 9st.ush a făcut avere în cadrul imperiului Earriman KDaMseur>2othschildL "i l+a finanţat mai t r$iu pe Adolf Eitler.

alfour KCom 3((L! iar printre cei americani se afla colonelul Eouse KCom 3((L! cel care i+a dictat politicile Dre"edintelui 1oodro7 1ilson. Drincipalul colaborator al lui 1ilhelm era "eful francmasonilor din =ermania! . Soldaţii care au luptat efectiv în acest ră$boi au fost simpli pioni într+un 8oc pe care nu l+au înţeles. Drete#tul a fost suficient pentru ca America să intre în ră$boi! la fel cum asasinarea arhiducelui <erdinand a fost prete#tul =ermaniei pentru a declan"a ră$boiul! iar atacarea portului Dearl Earbour de către 8apone$i în anul &O( . .ritanie ai acestei or)ani$aţii se numărau: Alfred :ilner KCom 3((L "i 6ord . %nul din directorii e#ecutivi ai a)enţiei 1olff era chiarV :a# 1arbur). 9l cuno"tea însă foarte bine A)enda <răţiei! a"a că în anul &'&O! vasul american de pasa)eri 6usitania a fost scufundat. Voi descrie pe scurt aceste evenimente în capitolul de faţă! dar pentru o vi$iune mai detaliată! vă recomand cartea mea anterioară! Şi adevărul vă va face liberi.acest secol.rdinul : inii -e)re! care l+a asasinat pe arhiducele <erdinand! mo"tenitorul tronului austro+un)ar! pe data de B? iunie &'&@. /upă Drimul 2ă$boi :ondial! puterea a rămas în m inile unui număr mai mic de oameni dec t înainte. Cancelarul lui 1ilhelm a fost . 9#act în aceea"i $i! în 2usia s+a încercat un atentat la viaţa celui mai de încredere consultant al ţarului! =ri)ori Iefimovici 2asputin! care nu susţinea ră$boiul.rdinului : inii -e)re s+au înt lnit în ianuarie &'&@ cu francmasonii france$i "i cei ai :arelui . 2ă$boiul a fost creat prin mecanismul clasic problemă I reacţie I soluţie.ethmann+Eoll7e)! membru al familiei de bancheri .ethman din <ranHfurt "i văr cu 2othschild+$ii. *ntre timp! 2othschild+$ii cumpăraseră a)enţia de "tiri )ermană 1olff pentru a controla flu#ul informaţiilor care a8un)eau la poporul )erman! dar "i dinspre =ermania către restul lumii. *n =ermania! "eful oficial al statului era *mpăratul 1ilhelm II! înrudit cu familia re)ală britanică ce avea să devină în cur nd cunoscută sub numele de 1indsor. Primul Ră' oi Mondial. . Acest incident a fost asi)urat de un a)ent al societăţii secrete s rbe numită . 6a fel se petrec lucrurile cu asasinii "i terori"tii din toate timpurile. *n campania electorală! 1oodro7 1ilson le+a promis americanilor că nu va permite intrarea S%A în ră$boi. /acă nu le+ar fi făcut această promisiune! nu ar fi fost ales niciodată.rient la hotelul St.ancherul personal al lui 1ilhelm era :a# 1arbur)! fratele lui Daul "i al lui <eli#! cei care au contribuit la crearea 2e$ervei <ederale. :ecanismul de creare a schemei problemă I reacţie I soluţie a funcţionat impecabil. <răţia avea nevoie de un ră$boi )eneral pentru a distru)e statu Huo+ul )lobal! astfel înc t să poată reconstrui societatea de după ră$boi după chipul "i asemănarea sa. =erome din Goulouse! pentru a pune la cale asasinatul din Sara8evo. <ilialele )ermane ale <răţiei au început ostilităţile! iar cele din restul 9uropei au reacţionat. Asasinii propriu+$i"i! condu"i de =avrilo Drincip! erau bolnavi de tuberculo$ă "i oricum nu mai aveau mult de trăit.rdinul : inii -e)re s+a format în anul &'&& ca un . . :ai t r$iu! 2othschild+$ii aveau să cumpere acţiuni la a)enţia de presă Eavas din <ranţa "i la a)enţia 2euters din 6ondra Ka)enţiile de presă sunt cele care furni$ea$ă "tirile către celelalte or)ani$aţii mediaL.tto von .rdin al :orţii! av nd ca si)iliu un pumn încle"tat ţin nd un craniu "i două oase încruci"ate! l n)ă care se afla un pumnal! o bombă "i o sticluţă de otravă.ismarH! arhitectul Imperiului =erman! alături de francmasoni proveniţi din alte linii )enealo)ice. =uvernul britanic "i cel american de după ră$boi erau controlate în totalitate de :asa 2otundă. 9rau patrioţi naivi! convin"i prin manipulare că ceea ce făceau va servi mi"cării naţionale s rbe! de"i adevăratul scop a fost implementarea unei A)ende a <răţiei de care nici măcar nu "tiau că e#istă. /eclan"area ră$boiului avea nevoie doar de un incident care să 8ustifice ostilităţile. Aceea"i tehnică a fost folosită pentru a atra)e în ră$boi S%A. Drintre membrii din :area . *ntr+o sin)ură bătălie! o 8umătate de milion de oameni au murit în tran"eele din nordul <ranţei. A fost un adevărat carna)iu! într+o re)iune care repre$intă un păm nt sacru pentru satani"tii "i băutorii de s n)e care conduc această lume "i care privesc victimele ca pe un ritual de sacrificare în masă pe care îl aduc ofrandă reptilienilor. ima)ine c t se poate de dră)uţăF /in c te se pare! liderii .

Investi)aţia Con)resului! condusă de Comitetul 2eece! a descoperit că aceste fundaţii aveau comitele de conducere mai mult sau mai puţin comune "i că finanţau educaţia "i "tiinţa pentru a+"i promova propria A)endă de centrali$are a puterii )lobale. Drin anii P4(! o nouă confirmare a modului în care a fost manipulat Drimul 2ă$boi :ondial a venit în urma unei investi)aţii a Con)resului S%A care a luat în vi$or fundaţiile scutite de ta#e din S%A! printre care 2ocHefeller <oundation! <ord <oundation "i Carne)ie 9ndo7ment for International Deace. Au mers chiar mai departe! trimiţ ndu+i domnului 1ilson o tele)ramă în care îi recomandau să aibă )ri8ă ca ră$boiul să nu se termine prea repede0! încheie /odd. Se pare că unul din membrii uneia din liniile )enealo)ice importante! Alfred =7Mnne Vanderbilt! se afla pe 6usitania atunci c nd s+a scufundat. *mpreună! ei au stabilit că cea mai bună cale era de a schimba felul în care se predă în &O& . . /irectorul "tiinţific al comisiei! -orman /odd! poveste"te în raportul său că cineva a pus la o "edinţă a "efilor fundaţiei Carne)ie întrebarea: „9#istă vreun alt instrument mai eficient dec t ră$boiul dacă vrei să schimbi viaţa unui între) popor? Goată lumea a fost în unanimitate de acord că nu e#istă! a"a că s+a trecut la următoarea întrebare: Cum facem să implicăm S%A în acest ră$boi? Au mai întrebat: Cum procedăm pentru a controla ma"inăria diplomatică a S%A? 2ăspunsul a fost simplu: Grebuie să controlăm /epartamentul de Stat.ernard . /escoperirile Comitetului 2eece le)ate de Drimul 2ă$boi :ondial au apărut în urma investi)ării <undaţiei Carne)ie pentru Dace Internaţională. -umele acestuia era .aruch "i :andel erau cele două persoane care luau deci$iile de $i cu $i în filiera americană a Societăţii :esei 2otunde. 6a ora actuală e#istă cunoa"terea necesară pentru ca nimeni să nu mai sufere de foame pe planetă "i pentru a scăpa de tehnolo)ia poluantă "i înalt consumatoare de ener)ie! dar ea nu este luată în calcul de interesele care conduc lumea. /acă vrei să faci ritualuri satanice! se recomandă o instituţie a bisericii cre"tine. . *ntr+o altă "edinţă! ţinută în &'&5! aceia"i directori ai fundaţiei au avut tupeul să se felicite sin)uri pentru deci$ia pe care au luat+o cu doi ani în urmă! căci impactul ră$boiului arăta că viaţa oamenilor s+a modificat într+adevăr dramatic! a"a cum prevă$useră. /odd a spus: „Au a8uns la conclu$ia că pentru a preveni revenirea la modul de viaţă de dinainte de ră$boi! cea mai bună cale este de a controla procesul educativ. Investi)atorii au descoperit că aceasta din urmă a contribuit la manipularea ră$boiuluiF Acesta este un alt aspect important de remarcat: <răţia î"i nume"te or)ani$aţiile astfel înc t populaţia să creadă că scopul lor este opus celui pe care îl au de fapt. *n cele din urmă! am intrat în ră$boi. 6a urma urmei! schimbarea modului de viaţă al populaţiei fusese însu"i scopul ră$boiului. /odd a mai spus că persoana care s+a ocupat de investi)aţie! NathrMn CaseM! a descoperit "i alte procese verbale din care re$ulta că "efii fundaţiei Carne)ie urmăreau să împiedice revenirea americanilor la viaţa de dinainte de ră$boi. /e altfel! aceasta este una din principalele modalităţi prin care cunoa"terea "tiinţifică este suprimată.eful /epartamentului S%A pentru Industriile de 2ă$boi a fost un alt e#ponent important al <răţiei în secolul nostru. /acă vrei să distru)i natura "i viaţa în sălbăticie! o poţi face printr+o a)enţie de protecţie a mediului încon8urător "i a animalelor.aruch KCom 3((L.&'@& i+a permis pre"edintelui de atunci al S%A! <ranHlin 2oosevelt! să forţe$e intrarea Americii în cel de+Al /oilea 2ă$boi :ondial. Au apelat atunci la cei de la fundaţia 2ocHefeller! cărora le+au cerut: Sunteţi de acord să preluaţi voi controlul asupra educaţiei "i al tematicii "colare? Ceilalţi au fost de acord. /e"i i s+a trimis o tele)ramă să nu se urce pe acel vas! aceasta nu a a8uns la el. A"a am înţeles! spune /odd! ce s+a înt mplat c nd am descoperit că <undaţia Carne)ie a a8uns să controle$e printr+o a)enţie creată de ea toate numirile în posturi înalte din /epartamentul de Stat. /e pildă! re$ultatele „cercetărilor0 "tiinţifice erau convenite înainte ca finanţarea să fie acordată. Spre e#emplu! dacă vrei să faci trafic de dro)uri fără a fi suspectat! cea mai bună acoperire este o a)enţie anti+dro). /acă cercetătorii nu acceptau aceste condiţii! nu primeau finanţarea. 9l nu s+a sfiit să declare că „are probabil mai multă putere în acest ră$boi dec t orice al om0.

Acelea"i transformări le+au suferit "i celelalte materii.r)ani$aţiei -aţiunilor %nite! în anul &'@4. 2evoluţia 2usă! declan"ată în anul &'&5! în timpul Drimului 2ă$boi :ondial! a condus la apariţia %niunii Sovietice! iar mai t r$iu a unui a"a+numit „2ă$boi rece0. /in Comisia Americană pentru -e)ocierile de Dace mai făceau parte: fraţii /ulles Ka căror reputaţie sinistră este bine cunoscutăLC Daul 1arbur)C Ghomas 6amont! din partea lui T. Conferinţa a mai decis! între altele! înfiinţarea Gribunalului Denal Internaţional de la Ea)a! în . Goţi erau membri ai unor linii )enealo)ice reptiliene. Conferinţa de Dace de la Versailles i+a confirmat de altfel acceptarea cererii. Cei care s+au adunat în anul &'&' la Versailles Kdin nou l n)ă DarisFL pentru a decide ce se va înt mpla după ră$boi au fost chiar cei care l+au provocat. Ce+i drept! a mai fost necesar un ră$boi pentru astaF Revolu(ia Ru%ă D Ră' oiul rece.landa! "i a 6i)ii -aţiunilor! prima încercare a <răţiei de a crea o or)ani$aţie )lobală care să se transforme treptat într+un )uvern mondial. . Scopul Drimului 2ă$boi :ondial a fost de a remodela lumea după ima)inea dorită de reptilieni. 9i str n) cureaua "i fac economii pentru ca pro)eniturile lor să fie îndoctrinate! nu educate. %nul din principalele instrumente de care se folose"te <răţia pentru a+i manipula pe oameni constă în crearea unor mon"tri care să+i sperie.pinia publică internaţională a cre$ut tot timpul că liderii americani "i cei sovietici se opun unii altora pentru că o ţară era capitalistă! iar cealaltă comunistă."coli istoria Statelor %nite. Cu ni"te ani în urmă! Eouse a scris un roman intitulat Philip *ruD 4dministrator. Dalatul Versailles este cunoscut sub numele de Dalatul 2e)elui Soare. *n acest scop! au apelat la cel mai mare istoric american la vremea respectivă "i i+au cerut să modifice perspectiva asupra istoriei0. *n carte! care a fost publicată sub anonimat cu doi ani înainte de declan"area Drimului 2ă$boi :ondial! el a propus înfiinţarea unei or)ani$aţii numiteV 6i)a -aţiunilor. A"a se e#plică de ce nu poţi afla ce s+a înt mplat de fapt citind cărţile oficiale de istorie. Aceste informaţii contrafăcute le sunt predate copiilor "i tinerilor din "coli "i universităţi sub numele de educaţie. :ai t r$iu! a recunoscut că ceea ce a pre$entat în roman ca ficţiune s+a petrecut de fapt în realitate. :or)an KDaMseurLC 2obert 6ansin)! secretarul de stat "i unchiul celor doi fraţi /ullesC "i 1alter 6ippman KCom 3((L! fondatorul filialei americane a Societăţii <abian. A"a au procedat "i cu comunismul din %niunea Sovietică "i China. 2ă$boiul nu a fost altceva dec t un complot menit să ducă mai departe A)enda <răţiei! de"i a costat vieţile a milioane de oameni. 6iderii „victorio"i0 care s+au pre$entat la Versailles au fost 1oodro7 1ilson! Dre"edintele S%A! 6loMd =eor)e KCom 3((L! primul ministru al :arii . Acestea sunt informaţii precise! dar nu le veţi )ăsi în nici una din cărţile oficiale de istorie. &OB .ritanii! "i =eor)es Clemenceau! primul ministru al <ranţei. 6i)a -aţiunilor nu a avut succes! dar ambiţia <răţiei s+a împlinit p nă la urmă! prin înfiinţarea .ernard . Aceasta este educaţia pe care o primesc tinerii americani! ai căror părinţi muncesc o viaţă întrea)ă pentru a le+o putea oferi. Acestea nu spun dec t ce dore"te <răţia să aflaţi.aruch KCom 3((L! cei doi repre$entanţi de frunte ai lui 2othschild "i ai Societăţii :esei 2otunde! 6loMd =eor)e era sfătuit de Alfred :ilner KCom 3((L! liderul oficial al :esei 2otunde! "i de Sir Dhillip Sassoon! un descendent direct al lui :aMer Amschel 2othschildC iar Clemenceau îl avea drept consultant pe =eor)es :andel! ministrul său de interne! al cărui nume real era Teroboam 2othschild. 6ocul ales nu a fost înt mplător.D. -imic mai puţin adevărat. Ierarhia politică a celor două ţări a făcut parte inte)rantă din reţeaua societăţilor secrete "i liniilor )enealo)ice ale <răţiei dar! ca de obicei! marea ma8oritate a oamenilor nu "tiu aceste lucruri. Ce se înt mpla însă în spatele scenei? 1ilson era sfătuit de colonelul :andel Eouse KCom 3((L "i de . /in dele)aţia )ermană făcea parte :a# 1arbur)! fratele lui Daul 1arbur)! aflat în tabăra americanăF =a$da conferinţei era baronul 9dmund de 2othschild! care milita pentru crearea unui stat evreiesc în Dalestina. Drima versiune a actului de înfiinţare a 6i)ii -aţiunilor a fost redactată de colonelul Eouse! acela"i om care i+a redactat lui 1oodro7 1ilson faimoasele sale „paispre$ece puncte0 pe care le+a atins la Conferinţa de la Versailles.

:ar# a fost studentul ocultistului )erman . A fost înt mpinat în 2usia de 6enin! care a a8uns aici din =ermania! într+un tren si)ilat căruia i s+a acordat securitatea necesară "i care a trecut prin Suedia "i 9lveţia.anH! aflată în proprietatea lui T. . 2ă$boiul a distrus economia rusă! ca să nu mai vorbim de faptul că împrumutul acordat de 2othschild+$i trebuia returnat! plus dob n$ile de ri)oare. Acela"i principiu s+a aplicat "i dinastiilor Eabsbur) "i Eohenstaufen! cam în aceea"i perioadă.lof Aschber)! care a devenit cunoscut sub porecla de bancherul bol"evicilor. 2evoluţia 2usă a pus capăt celor 3(( de ani de domnie a familiei 2omanov! perioadă care a început în secolul AVII cu venirea pe tronul 2usiei a lui :ihail 2omanov. . C nd Drimul 2ă$boi :ondial a început "i 2usia a intrat în conflict împotriva =ermaniei! aprovi$ionarea armatei ruse cu armament de către companiile lui 2othschild precum VicHers :a#im au fost sistematic înt r$iate! ceea ce a condus la o revoltă a soldaţilor.Cele două conduceri sunt carteluri aparent diferite! dar în ultimă instanţă sunt conduse de aceia"i oameni. bună parte din scrierile sale sunt antisemite! ceea ce poate părea contradictoriu! căci multă lume îl consideră evreu. Drima tentativă de înlăturare a 2omanovilor a fost făcută de Ale#ander NerensHi! un francmason finanţat de 1all Street "i 6ondra. A intrat în 2usia cu un pa"aport american pe care i l+a dat chiar Dre"edintele 1oodro7 1ilson "i avea la el &(. *n realitate! el a fost un om ce a creat o închisoare pentru popoare. A fost doar un „arian0 dintr+o linie )enealo)ică ce "i+a făcut datoria pentru cau$ă Kcau$a reptiliană! desi)urL. :or)an KDaMseurL. VicHers :a#im era o companie controlată de 9rnest Cassel! un asociat de afaceri al lui Nuhn! 6oeb \ CompanM! dar acţionari ma8oritari erau 2othschild+$ii.anca sa se numea -Ma .auer K2othschildL "i s+a însurat cu o descendentă a unei linii )enealo)ice reptiliene din aristocraţia scoţiană.ricum ar fi! aceste familii re)ale sunt subordonate A)endei! iar acum sosise timpul ca 2omanovii de părăsească puterea. Ca de obicei! au planificat totul îndelun)! înainte de a trece la fapte. 2amura europeană a 2othschild+ $ilor i+a împrumutat bani ţarului pentru susţinerea ră$boiului! în timp ce ramura americană Nuhn! 6oeb \ CompanM i+a finanţat pe 8apone$i. :anifestul Comunist a fost scris de Narl :ar# "i <riedrich 9n)les. Infrastructura necesară înlăturării 2omanovilor de la putere era de mult creată! francmasonii! ro$icrucienii "i alte )rupări secrete înflorind în 2usia încă de la 8umătatea secolului al AVIII+lea. *n toate aceste decenii! st n)a politică l+a ridicat în slăvi pe :ar# ca pe un om al poporului. Comunismul a fost creat de 1all Street "i de CitM+ul londone$! cu scopul de a cea o stare )enerali$ată de teamă "i un conflict uria"! astfel înc t să+"i poată impune mai u"or A)enda. *n autobio)rafia sa! GrotsHi recunoa"te că a primit o parte din aceste împrumuturi! multe dintre ele aran8ate de Alfred :ilner Kliderul :esei 2otundeL "i „Ale#ander0 =ru$enber) Kal cărui nume real era :ichaelL! principalul a)ent bol"evic din Scandinavia "i sfătuitor de taină al băncii ne7+MorHe$e Chase -ational . . Arthur /ee era fiul doctorului Tohn /ee! astrolo)ul de tristă reputaţie al re)inei 9lisabeta I. A)entul londone$ al &O3 . %n al doilea val de violenţe mult mai brutal a fost condus de 6eon GrotsHi "i de 6enin. Arthur /ee "i de serviciile secrete britanice. %nul din cei mai activi a)enţi care au intermediat le)ăturile dintre bol"evici! 6ondra "i 1all Street a fost . Acest lucru a alimentat revolta populaţiei! care se afla de8a în fierbere.runo . *n timp ce 6enin! GrotsHi "i compania condamnau public „capitalismul0! ei erau finanţaţi de bancherii <răţiei de pe 1all Street "i din 6ondra! aceia"i oameni care aveau să+l finanţe$e mai t r$iu pe Eitler. Intercone#iunile liniilor )enealo)ice reptiliene sunt pur "i simplu fantastice. Acţiunea efectivă a început în 2usia odată cu atra)erea ţarului în ră$boiul împotriva 8apone$ilor Kprintr+o manipulare a lui 2othschildL în anul &'(4. <iica lui 9rnest Cassal s+a măritat cu 6ord :ountbatten Kel însu"i un 2othschildL! cel care a aran8at căsătoria re)inei 9lisabeta cu nepotul său! prinţul Dhilip. Dropa)anda bol"evică a fost finanţată masiv de )ermani.D.anHen "i fusese înfiinţată în anul &'&B! la StocHholm.((( de dolari primiţi de la familia 2ocHefeller. GrotsHi a părăsit =ermania "i s+a stabilit la -e7 [orH! de unde a plecat în 2usia "i s+a alăturat revoluţiei bol"evice. 9i bine! nu a fost evreu. Se crede că acesta a fost spri8init de ocultistul "i ro$icrucianul dr.

*ntr+un articol apărut în numărul din 3 februarie &'@' al revistei :he -eA Qor2 4merican Nournal.anH! al cărei pre"edinte era 9arl =reM! un membru al :esei 2otunde "i prieten bun cu Cecil 2hodes. Sin)urul lucru pe care am dorit să+l demonstre$ în acest capitol a fost că revoluţia rusă "i tot ce a urmat după a fost doar o altă operaţie a <răţiei. 9instein! care a lucrat la crearea bombei atomice! a fost un asociat apropiat al lui . 9#istă mult mai multe lucruri care merită să fie spuse în le)ătură cu această poveste! dar am făcut aceasta în lucrarea mea anterioară! Şi adevărul vă va face liberi.ancherii <răţiei din :area .ernard . /irectorii acesteia repre$entau interesele 2ocHefeller+ilor! ale lui Nuhn! 6oeb and CompanM K2othschild+$ilorL! ale familiilor /uDont "i Earriman! "i ale 2e$ervei <ederale. . Drintre ace"ti directori s+a numărat "i =eor)e Eerbert 1alHer . /e aceea! ace"tia au avut )ri8ă să se asi)ure că %niunea Sovietică se afla cel puţin la e)alitate cu Statele %nite în cursa înarmării! dacă nu cumva chiar deasupra acestora! întreţin nd astfel sentimentul de teamă de ambele părţi "i 8ustific nd cheltuirea unor sume din ce în ce mai mari pentru cumpărarea de arme scumpe de la companiile lor! pentru a ţine pasul cu ru"ii.D. Comunismul a fost apoi asmuţit împotriva fascismului Kde"i repre$entau acela"i lucruL! în timpul celui de+Al /oilea 2ă$boi :ondial. Această cursă a înarmărilor a dus la apariţia bombei atomice în timpul celui de+Al /oilea 2ă$boi :ondial! )raţie Droiectului :anhattan condus de 2obert . %nii cercetători susţin că 6enin le+a plătit lui Nuhn! 6oeb \ CompanM între &'&? "i &'BB echivalentul în ruble a nu mai puţin de @4( de milioane de dolari. 6a sf r"itul acestuia! teama de monstrul sovietic a fost folosită pe scară lar)ă pentru a manipula în continuare evenimentele )lobale ale lumii "i pentru a 8ustifica enormele cheltuieli pentru înarmare! plătite companiilor de armament "i aeronautice ale acelora"i reptilieni.lui Aschber) era -orth Commerce .ccidentalii erau terifiaţi de %niunea Sovietică! iar sovieticii de capitali"ti! în timp ce ambele tabere erau controlate în secret de aceia"i oameni. /e altfel! această sumă nu însemna nimic în comparaţie cu profiturile obţinute mai t r$iu prin e#ploatarea bo)ăţiilor naturale! economiei "i populaţiei 2usiei! ca să nu mai vorbim de 8efuirea averii în aur a ţarului "i a activelor sale financiare! păstrate chiar în băncile care au finanţat revoluţia K"i furate tot de eleL. nepotul lui Tacob Schiff poveste"te că bunicul său le+a plătit celor doi „revoluţionari0 o sumă suplimentară de B( de milioane de dolari. 6a fel ca "i restul lumii! 2usia a fost distrusă de reptilieni. Droiectul :anhattan a fost susţinut financiar de Institutul pentru Studii Avansate de la %niversitatea Drinceton Kcontrolat de <răţieL! vi$itat re)ulat de Albert 9instein. *n anul &'&4 s+a creat Corporaţia Internaţională Americană! cu scopul precis de a finanţa revoluţia rusă.ush. /esi)ur! dacă S%A ar fi deţinut aceste arme devastatoare! iar ru"ii nu! nu ar fi putut e#ista un 2ă$boi 2ece! a"a că proiectul tehnolo)ic le+a fost transmis "i acestora. . 2othschild+$ii au finanţat direct revoluţia prin intermediul lui Tacob Schiff de la Nuhn! 6oeb and CompanM. Această investiţie nu numai că a ur)entat implementarea A)endei <răţiei! dar a adus "i un profit de necre$ut.ritanie! S%A! 2usia! =ermania "i <ranţa s+au înt lnit în Suedia în vara anului &'&5 "i au că$ut de acord ca Nuhn! 6oeb \ CompanM să facă un depo$it de 4( de milioane de dolari la o bancă din Suedia pentru u$ul lui 6enin "i GrotsHi. %n alt asociat apropiat al lui Aschber) era :a# :aM! vicepre"edintele băncii =uarantM Grust a lui T. :or)an KDaMseurL! responsabil pentru operaţiunile de peste ocean ale băncii. 2othschild s+a folosit de contactele sale pentru a le furni$a israelienilor planurile secrete de fabricare a armelor nucleare. Sudoplatov! fostul "ef al biroului de contraspiona8 &O@ . Dlata sumei de B( de milioane acordată bol"evicilor prin intermediul lui 9lishu 2oot Kavocatul lui Nuhn! 6oeb \ CompanM "i fost secretar de stat al S%AL este înre)istrată în arhiva Con)resului! în data de B septembrie &'&'. 2ă$boiul 2ece a fost un e#emplu clasic de manipulare.ush! bunicul lui =eor)e .ppenheimer. Davel A.aruch "i al 6ordului Victor 2othschild KCom 3((L! omul care a controlat serviciile secrete britanice decenii la r nd.

Conferinţa de Dace de la Versaille! dominată în între)ime de 2othschild+$i! a confirmat această aprobare.ertrand 2ussell KCom 3((L! unul din membrii liniei )enealo)ice 2ussell. Ce+i drept! sionismul face parte inte)rantă din sistem! dar reţeaua <răţiei este infinit mai vastă.alofour? 9a nu a fost citită în faţa Darlamentului din Dalatul 1estminster! ci a fost o simplă &O4 . Qidul . Du)7ash vine de la numele domeniului canadian al industria"ului CMrus 9aton! unde s+au ţinut conferinţele./. %nul din cei care au lucrat la Droiectul :anhattan a fost fi$icianul )erman Nlaus <uchs! care a fu)it din =ermania în :area . 9#istă foarte mulţi evrei care nu+l susţin deloc "i nu sunt puţini neevreii care îl susţin din toată inima.alfour prin care secretarul însărcinat cu afaceri e#terne al :arii . :omentul crucial al planului lui 2othschild de a crea statul Israel a fost /eclaraţia . 9aton "i+a început cariera ca secretar al lui T. :are surpri$ăF *n fond! ce a fost această /eclaraţie . De de o parte! acesta este un păm nt sacru pentru reptilo+arieni! care face le)ătura cu leviţii "i cu strămo"ii lor din lumea antică.i totu"i! orice atac la adresa e#tremismului sionist este etichetat pe loc antisemitism "i antievreism. 9l repre$intă o mi"care politică. =orbaciov a părăsit scena politică! iar la ora actuală conduce fundaţia finanţată de <răţie care îi poartă numele! or)ani$ nd conferinţe presti)ioase în care promovea$ă cau$a )uvernului mondial. Crearea %tatului I%rael. Sionismul a fost folosit ca armă pentru preluarea Dalestinei din m inile arabilor din două motive. Acest lucru nu ar fi fost posibil dacă „imperiul malefic0 al %niunii Sovietice nu s+ar fi destrămat. De de altă parte! sionismul nu este totuna cu poporul evreu.însărcinat cu problema bombei atomice! a confirmat după ră$boi că .ppenheimer! Israelul este de fapt Statul lui 2othschild.ritanii! 6ord Arthur . *n pus! furtul unei ţări arabe le+a permis acestora un "ir de oportunităţi nesf r"ite pentru a crea o stare de conflict "i divi$iune în . .erlinului a că$ut "i oamenii s+au bucurat! cre$ nd că suflă un v nt al libertăţii. /upă decenii de teroare "i sărăcie! a sosit în sf r"it timpul în care A)enda să permită ţărilor din fostul bloc sovietic să se alăture %niunii 9uropene "i -AG. /e aceea! la momentul oportun! a apărut pe scena politică :ihail =orbaciov! un asociat "i subordonat al celor doi manipulatori+"efi ai <răţiei! EenrM Nissin)er "i /avid 2ocHefeller. *n realitate! nu era dec t un nou pas pe calea către dominarea )lobală! centrali$ată a lumii.ppenheimer le+a furni$at datele necesare fabricării bombei atomice chiar în timpul ră$boiului.ritanie susţine cererea evreilor de a+"i crea o ţară pe teritoriul Dalestinei. *n anul &'@O! . 2ocHefeller "i a devenit partener de afaceri cu dinastia acestuia. A afirma că sionismul este totuna cu poporul evreu este ca "i cum ai spune că Dartidul /emocrat este totuna cu poporul american. Asociat al 6ordului Victor 2othschild! <uchs a fost condamnat mai t r$iu la &@ ani de închisoare! pe motiv că ar fi furni$at ru"ilor secrete militare referitoare la bomba atomică.alfour! a anunţat la data de O noiembrie &'&5 că :area .ritanie în anul &'33.rientul :i8lociu! metodă e#trem de eficientă în manipularea statelor arabe! mari proprietare de petrol. Sionismul a fost creaţia 2othschild+$ilor Kîn numele <răţieiL "i nu înseamnă altceva dec t SI. Dersonal! "tiu de la oameni care au lucrat în serviciile secrete ale S%A! dar "i din cercetările altor autori că 2noA1hoA1ul referitor la armele nucleare le+a fost transmis în permanenţă ru"ilor de către americani în timpul 2ă$boiului 2ece! inclusiv prin Conferinţele Du)7ash inspirate de 9instein "i de . :isiunea acestuia era să 8oace rolul de „băiat bun0 "i să destrame %niunea Sovietică. Cunosc oameni care m+au informat că "i acesta este un reptilian care î"i schimbă forma. Ce tupeu sfidătorF A"a cum 2epublica Sud+ Africană este în realitate fieful clanului .! în conformitate cu planul impunerii unui )uvern mondial "i a unei armate unice. Dersonal! nu sunt de acord.ertrand 2ussell! un prieten al lui 9instein! a afirmat că naţiunile trebuie forţate să renunţe la suveranitatea lor "i să se supună dictaturii S%A! scop în care trebuie folosită teama de armele nucleare. :ulţi oameni consideră că nucleul tuturor conspiraţiilor este sionismul.-+ism! o formă a reli)iei solare a reptilo+arienilor.

scrisoare a 6ordului ;alfour KCom 3((L! un membru al cercului interior al societăţii secrete a :esei 2otunde! adresată 6ordului 6ionel 1alter 2othschild KCom 3((L! finanţatorul :esei 2otundeF Altfel spus! a fost o scrisoare transmisă de la un membru la altul al aceleia"i societăţi secrete. 2othschild era un repre$entant al Societăţii 9n)le$e a Sioni"tilor! înfiinţată cu banii clanului 2othschild. :a8oritatea cercetătorilor cred că scrisoarea lui ;alfour a fost scrisă de fapt chiar de 6ordul 2othschild! împreună cu Alfred :ilner KCom 3((L! farul călău$itor al :esei 2otunde! făcut pre"edinte al )i)antului minier 2io Ginto Qinc de acela"i 6ord 2othschild. 2io Ginto are numeroase activităţi în Africa de Sud! iar una din acţionarele sale este re)ina An)liei. Arabii din Dalestina au fost folosiţi în lupta împotriva turcilor din timpul Drimul 2ă$boi :ondial! sub comanda en)le$ului G.9. 6a7rence K6a7rence al ArabieiL! promiţ ndu+li+se în schimb suveranitatea deplină. 6a7rence a "tiut de la bun început că planul <răţiei era să înfiinţe$e un stat evreu KHha$aro+arianL în Dalestina. Drieten apropiat cu 1inston Churchill! el a recunoscut mai t r$iu acest lucru: „Am riscat să fiu e#pus ca mincinos! av nd convin)erea că a8utorul arab era necesar pentru o victorie ieftină "i u"oară în .rient "i că este mai bine să c "ti)ăm "i să ne călcăm cuv ntul dec t să pierdem. Dăcălirea arabilor a fost principalul nostru instrument pentru c "ti)area ră$boiului din .rientul :i8lociu. /e aceea! i+am asi)urat că An)lia î"i va ţine cuv ntul în litera "i spiritul lui. Inspiraţi de aceste cuvinte! arabii au făcut ni"te lucruri minunate. C t despre mine! în loc să mă simt m ndru de ceea ce făceam împreună! am simţit tot timpul o stare de amărăciune "i de ru"ine0. Acesta a fost modul de operare al reptilo+arienilor de mii de ani "i p nă în pre$ent. 2othschlid+$ii au fost cei care au finanţat primele mi)raţii ale „evreilor0 în Dalestina. Got ei i+au finanţat mai t r$iu pe Eitler "i na$i"tii săi! în timpul celui de+Al /oilea 2ă$boi :ondial! în care evreii! ţi)anii! comuni"tii "i alte cate)orii sociale au fost trataţi în maniera cea mai odioasă cu putinţă. 2othschlid+$ii au fost cei care s+au folosit după terminarea ră$boiului de simpatia între)ii lumi faţă de evreii pe care i+au e#ploatat fără milă pentru a+"i 8ustifica pretenţia de a prelua statul Dalestina. Got ei au finanţat )rupurile teroriste evreie"ti care au asi)urat crearea statului Israel prin crime "i teroare. 2othschlid+ $ii i+au finanţat "i i+au manipulat pe ace"ti terori"ti! numindu+i în po$iţiile cheie ale noului stat! printre ei număr ndu+se "i primii mini"tri succesivi ;en+=urion! Shamir! ;e)in "i 2abin. Ace"tia oameni "i+au petrecut tot restul vieţii condamn nd terorismul altora! cu o ipocri$ie pe care nu o pot crede dec t oamenii cei mai naivi. 6ordul Victor 2othschlid! "eful serviciilor secrete britanice! a fost cel care a transmis Israelului 2noA1hoA+ul necesar pentru construirea de arme nucleare. 2othschlid+ $ii au fost cei care au controlat "i deţinut proprietatea asupra Israelului încă de la crearea acestuia! dict ndu+i politicile pe care le doreau! de atunci "i p nă în pre$ent. 2othschlid+$ii "i celelalte societăţi secrete ale <răţiei au fost cei care au ascuns faptul confirmat chiar de istoricii evrei că marea ma8oritate a poporului evreu din Israel î"i are de fapt ori)inea )enetică în :unţii Cauca$! neav nd nimic de+a face cu ţara pe care o ocupă în pre$ent. Doporul evreu a fost sacrificat pe altarul lăcomiei "i setei de putere a 2othschlid+$ilor! dar chiar "i ace"tia din urmă î"i primesc ordinele de la o autoritate superioară! locali$ată! din c te bănuiesc! undeva în Asia. .rientul *ndepărtat dictea$ă cartierului operaţional din 6ondra ce trebuie să facă. *n ultimă instanţă! între)ul proces este orchestrat din re)iunea inferioară a celei de+a @ dimensiuni. Cel de-al Doilea Ră' oi Mondial. 6a Conferinţa de Dace de la Versailles din &'&' s+au luat o serie de deci$ii care aveau să culmine$e cu )enocidul cunoscut sub numele de Al /oilea 2ă$boi :ondial. :ai înt i de toate! reparaţiile cerute poporului )erman au fost at t de fantastice înc t 2epublica de la 1eimar creată după ră$boi nu a avut nici o "ansă de supravieţuire economică. 6ucrurile s+au desfă"urat e#act a"a cum au fost planificate. Eaosul economic creat cu intenţie a fost o problemă masivă! care impunea )ăsirea unei soluţii! iar soluţia a fost Adolf Eitler. . a doua hotăr re importantă! luată într+o "edinţă secretă a colaboratorilor de la Versailles! ţinută la Eotel :a8estic din
&OO

Daris! a constat în crearea unor or)ani$aţii asociate cu :asa 2otundă. Drima a fost creată în &'B(! odată cu apariţia Institutului pentru Afaceri Internaţionale! cunoscut "i sub numele de Chatham Eouse! la numărul &( din St. Tames Sauare! 6ondra. ,eful oficial al acestui institut este re)ele sau re)ina An)liei! motiv pentru care în anul &'BO a primit numele de Institut 2e)al. <iliala sa americană! Consiliul pentru 2elaţii 9#terne $Council on ;oreign "elations , C;"', a apărut în &'B& "i a fost alcătuită din membri ai :esei 2otunde. C<2 a fost finanţat de 2ocHefeller+i "i nu numai. Aceste or)ani$aţii se adău)au vastei reţele a <răţiei! av nd scopul de a controla încă "i mai complet politicile :arii ;ritanii "i Statelor %nite "i prin intermediul acestora lumea întrea)ă. Dractic! vorbim de aceea"i or)ani$aţie sub nume diferite. Institutul 2e)al pentru Afaceri Internaţionale $"++4 , "o/al +nstitute of +nternational 4ffairs' era alcătuit din prietenii lui Cecil 2hodes "i din alte nume care ne sunt de8a familiare! inclusiv Astor+ii. A fost finanţat de la început "i p nă a$i de o listă interminabilă de corporaţii )lobale "i )rupuri de mass+media conduse de familiile liniilor )enealo)ice. 6e enumăr pe toate în Şi adevărul vă va face liberi. Institutul 2e)al are le)ături cu nivelele la v rf ale scenei politice! ale lumii afacerilor! sistemului bancar! mass+mediei etc. Spre e#emplu! una din fi)urile sale centrale a fost maiorul Tohn Tacob Astor KCom 3((L! director al Eambros ;anH "i proprietar Kdupă anul &'BBL al $iarului :imes. Drintre ceilalţi membri fondatori s+au numărat: Sir Abe ;aileM! proprietarul Gransvaal :ines din Africa de Sud! care a colaborat cu Alfred :ilner pentru declan"area 2ă$boiului ;arilor! "i Tohn 1. 1heeler+ ;ennett! consultantul de mai t r$iu al )eneralului 9isenho7er în ultimii doi ani decisivi ai celui de+ Al /oilea 2ă$boi :ondial! c nd se făceau de8a planurile pentru felul în care va arăta lumea după ră$boi. Institutul are cone#iuni cu universităţile .#ford "i Cambrid)e "i cu 6ondon School of 9conomics! la care au fost educaţi mulţi dintre radicalii st n)ii politice. Cartea de tristă reputaţie a lui Adolf Eitler! 8ein Campf, a fost scrisă în realitate de )eneralul maior Narl Eaushofer! care a recunoscut că una din sursele principale din care s+a inspirat a fost Ealford T. :acNinder! unul din directorii de la 6ondon School of 9conomics. 6a fel ca în ca$ul :esei 2otunde! au fost create filiale ale Institutului 2e)al în Australia! Canada! -oua Qeelandă! -i)eria! Grinidad+Goba)o "i India Kîn această ţară! filiala este cunoscută sub numele de Consiliul pentru Afaceri :ondialeL. <iliala americană! Consiliul pentru 2elaţii 9#terne KC<2L "i+a stabilit sediul la Earold Dratt Eouse! pe 4? 9ast O?th Street! în -e7 [orH! fosta re"edinţă a familiei Dratt! ai cărei membri erau prieteni apropiaţi cu 2ocHefeller+ii. Crearea C<2 a fost or)ani$ată de coloneul :andel Eouse! T.D. :or)an KDaMseurL! clanul 2ocHefeller "i asociaţii acestora. *n scurt timp! C<2+ul a a8uns să deţină controlul inte)ral asupra S%A! lucru valabil "i la ora actuală. /acă îi anali$aţi componenţa! îi veţi re)ăsi pe frunta"ii săi în toate instituţiile care controlea$ă vieţile americanilor! inclusiv în cele ale educaţiei. 6a fel ca "i :asa 2otundă pe timpuri! aceste or)ani$aţii sunt alcătuite din cercuri e#terioare "i un cerc interior. Cercul interior este sin)urul care cunoa"te inte)ral A)enda! lucr nd non+stop pentru îndeplinirea acesteia. %rmătorul cerc cunoa"te doar parţial A)enda! lucr nd pentru îndeplinirea ei în domeniul său de referinţă. Al treilea cerc nu cunoa"te mare lucru din A)endă! dar este manipulat să ia deci$iile „corecte0 în domeniile sale de influenţă! fără să "tie care sunt motivele reale care se ascund în spatele acestora. Amiralul Chester 1ard! fost 8udecător )eneral al marinei americane! a fost membru în C<2 timp de &O ani. 9l a declarat la un moment dat că scopul or)ani$aţiei era „supunerea suveranităţii "i independenţei naţionale a S%A unui )uvern mondial atotputernic0. *n cartea sa! Cissinger pe canapeaua psihiatrului, scrisă în colaborare cu DhMllis SchaflM! 1ard scrie: „Vdorinţa de a ceda suveranitatea "i independenţa S%A prevalea$ă în r ndul ma8orităţii membrilor anumitor )rupări! dar mai ales în r ndul conducerilor acestora! care alcătuiesc la ora actuală o or)ani$aţie cu mai multe nuclee. Drincipala )rupare este alcătuită din ideolo)ii )uvernării )lobale unice! cunoscuţi "i sub numele de internaţionali"ti. 9i duc mai departe tradiţia membrilor fondatori0.

&O5

/in &'B& "i p nă în pre$ent! practic toţi pre"edinţii Statelor %nite au fost membri C<2! alături de principalii lor colaboratori din )uvern "i cea mai mare parte a ambasadorilor americani în lume Kla ora actuală toţi ambasadoriiL. C<2+ul mai include în r ndul membrilor săi proprietari de )rupuri media! $iari"ti "i editori cheie! oameni din domeniul educaţiei! lideri militari etc. Componenţa Institutului 2e)al pentru Afaceri Internaţionale este păstrată în secret! dar se "tie că "i aceasta include oameni aflaţi în acelea"i po$iţii de putere ca "i cei din Statele %nite. Insist asupra faptului că C<2+ul american este subordonat "i prime"te ordine de la Institutul 2e)al din 6ondra. Alte societăţi care au le)ături str nse cu cele două instituţii sunt IlluminatiC ordinele „cavalere"ti0 precum Cavalerii Sf ntului Ioan din Ierusalim Kde :altaLC o reţea controlată de re)ele sau re)ina An)liei! la care mă voi referi imediatC francmasonii! ro$icrucienii "i :asa 2otundăC reţeaua de „fundaţii0 americane! precum 2ocHefeller <oundationC "i o reţea nesf r"ită de )rupuri aflate în intercone#iune care operea$ă în ultimă instanţă sub aceea"i conducere )lobală. *ncep nd din anii P3(! această reţea a împ n$it lumea! pre)ătind+o pentru următorul mare proiect al <răţiei: cel de+Al /oilea 2ă$boi :ondial. Acest efort concertat a avut drept scop atin)erea unei centrali$ări "i mai mari a puterii "i crearea unui or)anism )lobal care să poată fi transformat treptat într+un )uvern mondial. 6a ora actuală! acest or)anism este cunoscut sub numele de -aţiunile %nite. Cu o economie în ruine "i o inflaţie )alopantă! poporul )erman l+a privit pe Adolf Eitler ca pe un salvator al neamului. 9ste acela"i mecanism de creare a problemei I reacţie I )ăsirea soluţiei. A"a cum arăt pe lar) în lucrarea Şi adevărul vă va face liberi, na$i"tii au fost finanţaţi de 1all Street "i de CitM+ul londone$! prin intermediul subsidiarelor )ermane ale companiilor britanice "i americane! dar "i al unor împrumuturi americane acordate conform Dlanului [oun) "i Dlanului /a7es. Aceste împrumuturi ar fi trebuit să a8ute =ermania să plătească reparaţiile de ră$boi! dar au fost folosite de Eitler pentru finanţarea ma"inăriei sale de ră$boi. Standard .il K2ocHefeller+iiL "i I.=. <arben! cartelul chimic )erman care a condus la)ărul de concentrare de la Ausch7it$! erau de fapt una "i aceea"i companie. Eitler a venit la putere în anul &'33. *n acela"i an! pre"edinte al Statelor %nite a fost ales! deloc înt mplător! <ranHlin /elano 2oosevelt. Ascensiunea sa către putere a fost identică cu a lui Eitler. *n anul &'B'! bancherii <răţiei au prăbu"it bursa de valori din 1all Street! provoc nd :area Cri$ă. /in această problemă s+a născut soluţia: pachetul economic -eA *eal oferit de 2oosevelt! care i+a permis acestuia să c "ti)e ale)erile pre$idenţiale din anul &'33. Acest -eA *eal era o replică identică a soluţiei oferite de Eitler )ermanilor! pentru a re$olva problemele economice Kcreate de aceia"i oameniL ale acestora. /upă ce a a8uns la putere! 2oosevelt a pus la cale unul din cele mai mari furturi din istorie! trec nd prin Con)res le)i care au forţat poporul american să cede$e )uvernului bi8uteriile din aur! în schimbul unor h rtii lipsite de valoare! numite bancnotele 2e$ervei <ederale. Acest lucru era necesar! a pretins 2oosevelt! pentru a re$olva problemele economice cu care se confrunta ţara. 6a scurt timp! după ce economia americană a a8uns complet sub controlul <răţiei! 2oosevelt a plasat simbolul acesteia! piramida "i ochiul clarvă$ător! pe bancnota de un dolar. 9ra ca "i cum le+ar fi spus americanilor de la obra$: „V+am prinsF0 <ranHlin 2oosevelt! francmason de ran) 33! deţinea titlul de Cavaler al lui DMthias într+o societate secretă cunoscută sub numele de .rdinul Arabic Străvechi al -obililor "i :isticilor. Drintre membrii acestuia s+au numărat la vremea lor <rancis ;acon "i revoluţionarul france$ :irabeau. .rdinul nu admite ca membri dec t francmasoni care au atins cel puţin )radul 3B sau care sunt membri în lo8ile templiere ale francmasoneriei. Se spune că ordinul ar fi fost fondat de un descendent al lui :ahomed! av nd ca model o societate secretă din 9uropa medievală care includea evrei! arabi "i cre"tini. Simbolul său este o semilună creată de )hearele unui ti)ru ben)al! alături de care se află o piramidă! o urnă "i o penta)ramă I combinaţie care o simboli$ea$ă pe :ama %niversală! Isis+ Semiramida+-inHharsa). Secretarul pentru a)ricultură al lui 2oosevelt! EenrM 1allace! era "i un
&O?

ocultist. 9l a fost cel care s+a implicat în plasarea simbolului ochiului clarvă$ător pe bancnota de un dolar. 1allace avea un guru, misticul "i artistul rus -icholas 2oerich! care "i+a petrecut mulţi ani călătorind prin -epal "i Gibet! unde a studiat alături de lama+"i "i a căutat ora"ul pierdut al Shamballa1ei! ţinutul le)endar al adepţilor sau mae"trilor secreţi ai ocultismului despre care se crede că au influenţat în secret afacerile lumii în care trăim. Sunt cunoscuţi sub diferite nume! precum ,efii Secreţi! :ae"trii Ascun"i "i :area <răţie Albă. %nii cercetători cred că ei sunt forţa care se ascunde în spatele francmasonilor! al sufiţilor! cavalerilor templieri! ro$icrucienilor! Societăţii Geo$ofice "i .rdinului Eermetic al =olden /a7n. /upă părerea mea! ace"ti oameni sunt reptilieni! cel puţin o parte din ei. 2oerich a fost implicat în crearea 6i)ii -aţiunilor! prima tentativă de creare a unui )uvern mondial! "i a susţinut activitatea doctorului Andri8a Duharich! un om de "tiinţă care l+a a8utat pe t nărul israelian %ri =eller să+"i de$volte puterile psihice. *n :area ;ritanie! membrii Institutului 2e)al pentru Afaceri Internaţionale K:asa 2otundăL din cele două case ale Darlamentului au fost cei care au cerut împăcarea cu =ermania! lăs ndu+l pe Eitler să+ "i construiască potenţialul militar p nă c nd acesta ar fi putut declan"a un ră$boi de amploare! după care au schimbat brusc maca$ul. Drintre cele mai )rote"ti e#emple ale acestei atitudini s+au numărat 6adM Astor! 6eopold AmerM! 6ionel Curtis "i 6ord 6othian! toţi membri ai :esei 2otunde "i>sau ai Institutului 2e)al pentru Afaceri Internaţionale. 6ordul Ealifa#! secretarul însărcinat cu afacerile e#terne "i membru al :esei 2otunde aproape de la fondarea acesteia! a fost un alt politician care a susţinut reconcilierea cu Eitler. 9l s+a înt lnit cu acesta pe data de &' noiembrie &'35! iar repre$entantul lui Eitler! Alfred 2osenber)! a venit în :area ;ritanie în mai &'33! pentru a se înt lni cu Sir EenrM /eterdin) KCom 3((L! pre"edintele companiei 2oMal /utch Shell! cu =eoffreM /a7son! redactorul+"ef al $iarului :imes, deţinut în proprietate de familia Astor K:asa 2otundă! Institutul 2e)al! Com 3((L! primul viconte de Eailsham! secretarul însărcinat cu problemele ră$boiului! 1alter 9liot :D "i ducele de Nent! fratele re)elui 9d7ard VIII "i al re)elui =eor)e IV. Vom discuta despre cone#iunile dintre familia re)ală britanică "i na$i"ti ceva mai t r$iu. Schimbarea bruscă de atitudine de la cea favorabilă lui Eitler la una ostilă acestuia s+a reflectat în /o7nin) Street prin schimbarea primului ministru -eville Chamberlain cu 1inston Churchill! omul <răţiei! pe && mai &'@(. 6a scurt timp după numirea sa în funcţie! a început bombardarea în masă a civililor )ermani. :a)icienii ne)ri ai reptilo+arienilor "i+au asi)urat astfel un nou ritual de vărsare )lobală de s n)e. 6a fel ca în ca$ul prinţului Dhilip! apartenenţa la francmasonerie a lui 1inston Churchill a fost frecvent contestată. *n realitate! el a fost un mason c t se poate de activ! după ce a fost iniţiat în 6o8a Studholme Knr.&4'&L la Caf` 2oMal! în mai &'(&. Istoricii locali din ;radford! An)lia! au scos la iveală dove$i care atestă că o parte a politicilor de ră$boi ale lui Churchill au fost influenţate de faptul că el "i re)ele =eor)e II al =reciei au fost masoni. %n e#emplu s+a produs în anul &'@3! c nd Churchill a trimis 4((( de soldaţi la Atena pentru a+l repune pe =eor)e pe tronul =reciei! de"i monarhul era detestat de toate taberele! iar soldaţii erau necesari pe alte fronturi. <amilia Churchill are le)ături str nse cu 2othschlid+$ii "i cu mediul social e$oteric. 1iston Churchill a aderat la 6o8a Albionului a Străvechiului .rdin al /rui$ilor pe data de &4 au)ust &'(?! la ;lenheim Dalace. Gatăl său! 6ord 2andolph Churchill! a fost finanţat de Casa de 2othschlid pe vremea c nd era Cancelar al 9"ichierului! pe la mi8locul secolului al AIA+lea! c nd cel mai apropiat prieten al său era -athaniel 2othschlid. C nd 2andolph a murit! el le datora 2othschlid+$ilor O4.((( de lire sterline! o avere fantastică în acele vremuri. 1inston le era de asemenea îndatorat "i era prieten bun cu 6ord Victor 2othschlid! "eful serviciilor secrete britanice! "i cu super+manipulatorul 2othschlid+$ilor în S%A! ;ernard ;aruch. 9l avea le)ături str nse cu familia Cecil! cea care de fapt îl controla "i care avea la r ndul ei le)ături apropiate cu reţelele <răţiei! cu ie$uiţii! cu Eabsbur)ii! cu monarhia britanică "i cu
&O'

/ocumentele revelau planul de atra)ere prin manipulare a Statelor %nite într+un al doilea ră$boi mondial. Clanul NennedM repre$intă o linie )enealo)ică înrudită cu re)ii Irlandei din 9vul :ediu. /e îndată ce a preluat puterea din /o7nin) Street! Churchill nu s+a sfiit să aplice re)ulamentul &?b pentru a+i arunca în închisoare pe cei care "tiau ce se petrece dar nu erau dispu"i să păstre$e tăcerea.allantMne\Co din 1ashin)ton a început de8a tipărirea plăcuţelor pentru identificarea morţilor "i răniţilor0. 2epre$entantul statului :issouri în Con)res! Dhilip . *n anul &'3'! senatorul D. Ambasadorul american la 6ondra din această perioadă era Toseph NennedM! servilul tată al lui Tohn <. Iată c teva fra)mente din acest document! scris între cele două ră$boaie: „Convin)erea Statelor %nite să ia parte la ră$boiul nostru va fi mult mai dificilă. 9l nu a salvat Insulele . <amilia Churchill este înrudită cu ducii de :arlborou)h! care au 8ucat un rol e#trem de important în impunerea prinţului 1ilhelm de . create la 6ondra Kunde altundeva?FL. /e fapt! acest prete#t a fost folosit pentru promovarea unei le)i care să le permită )uvernanţilor să arunce oameni în închisoare fără proces! păstr nd astfel secretul asupra 8ocului murdar pe care îl făceau.lenheim Dalace! l n)ă .ennet! a rostit de la tribuna Con)resului: „Dre"edintele afirmă că băieţii no"tri nu vor mai fi trimi"i să lupte în străinătate. Am putea obţine în mod natural acest efect cu a8utorul propa)andi"tilor no"tri! la fel ca în timpul :arelui 2ă$boi anterior! c nd ace"tia au reu"it să atra)ă S%A în lupta împotriva )ermanilor.. -u trebuie dec t să ne enunţăm &5( . altă dovadă de creare a mecanismului problemă I reacţie I soluţie.#ford. <irma lui 1illiam C. -Me al statului -orth /aHota a declarat că a vă$ut o serie de volume intitulate Lrmătorul război "i unul intitulat Propaganda (n timpul următorului război.familiile -obilimii -e)re din Italia. C nd vasul 6usitania a fost scufundat! mecanismul problemă I reacţie I soluţie a intrat în funcţiune! oferindu+i astfel prete#tul de a+"i încălca „promisiunea0. <ranHlin 2oosevelt a c "ti)at cel de+al doilea mandat de pre"edinte în anul &'35! repet nd la nesf r"it că fiii Americii nu vor mai fi nevoiţi să se lupte într+un alt ră$boi european! de"i "tia perfect că lucrurile vor sta chiar pe dos.ritanice de tiranie! ci a făcut parte inte)rantă din mecanismul tiraniei. /e fapt! 1inston s+a născut chiar în re"edinţa acestora! . Această po$iţie ar fi mult facilitată dacă am putea implica Taponia în conflict! căci acest lucru ar atra)e S%A în conflict fără eforturi prea mari din partea noastră. Chiar acum li se construiesc cu"etele în vasele noastre de transport. Drostii! domnule pre"edinte al Camerei. NennedM. . Dentru a crea un tablou complet! ambasadorii britanici în S%A în timpul ră$boiului au fost 6ord 6othian "i 6ord Ealifa#! de la Institutul 2e)al pentru Afaceri Internaţionale. .rania pe tronul britanic. C nd s+a întors la Casa Albă! 2oosevelt a avut probleme cu departamentul de Public "elations pentru că a început să facă de8a preparative pentru acest ră$boi. /e aceea! vom avea nevoie de o ameninţare clară la adresa Americii! care să le fie impusă cetăţenilor americani printr+o propa)andă masivă! astfel înc t liderii lor să fie convin"i să ridice armele! implic ndu+se într+un conflict e#tern. 2amseM a fost condamnat sub incidenţa unei le)i numite 2e)ulamentul &?b! introdus înainte de ră$boi pentru a face faţă terorismului Armatei 2epublicane Irlande$e KI2AL. /in fericire! în ca$ul Americii! propa)anda noastră are o ba$ă puternică. .fiţerul american care a lucrat la decodarea cifrurilor la ambasada S%A din 6ondra! pe nume GMler Nent! a fost trimis la închisoare în timpul ră$boiului pe motiv că a transmis colonelului conservator 2amseM dove$i referitoare la faptul că Churchill "i 2oosevelt au comunicat într+un limba8 codificat înainte de numirea ca prim ministru a lui Churchill! făc nd aran8amente pentru declan"area ră$boiului. De scurt! Churchill "tia e#act ce face! iar ima)inea sa creată de istoricii oficiali nu este dec t o farsă.. Dutem fi absolut sinceri! căci platforma noastră este cea democratică. /e pildă! soţia unui amiral a fost aruncată în închisoare sub incidenţa aceleia"i le)i! după ce a fost achitată de un tribunal le)al de învinuirile care i se aduceauF Iniţiatorul acestei le)i a fost 6ordul Victor 2othschlid! unul dintre cei mai mari manipulatori din a doua 8umătate a secolului AA "i bun prieten cu 1inston Churchill.

Gruman! care l+a înlocuit la putere pe <ranHlin 2oosevelt la sf r"itul ră$boiului. Aceasta este pe scurt istoria creării celui de+Al /oilea 2ă$boi :ondial! în care aveau să moară $eci de milioane de bărbaţi! femei "i copii. /upă iniţierea în acest )rad! el "i+a adău)at acel S.convin)erea fermă în forma democratică de )uvernăm nt "i hotăr rea de a susţine această structură0. Apo)eul avea să fie atins prin aruncarea celor două bombe atomice asupra Taponiei! de"i aceasta acceptase de8a să se predea în acelea"i condiţii ca "i cele de după aruncarea bombelor care au provocat o devastare at t de mare. Cariera politică a lui Gruman a avansat rapid după ce a or)ani$at lo8ile francmasone din :issouri! c nd a fost nominali$at ca 8udecător! înainte de a se muta la Casa Albă. Gruman a fost un francmason de )rad 33. /upă ră$boi! întrea)a lume era practic devastată din punct de vedere fi$ic! emoţional! mental "i spiritual. EenrM Stimson! secretarul lui 2oosevelt însărcinat cu ră$boiul "i unul din fondatorii Consiliului pentru 2elaţii 9#terne! a declarat: „-e aflăm în faţa unei chestiuni diplomatice delicate! căci trebuie să ne asi)urăm că Taponia va fi pusă pe picior )re"it "i determinată să facă prima mi"care0. Conte#tul a fost revelat chiar de cel care a redactat documentul! în cartea sa! apărută în anul &'??! Lmbrele puteriiD Consiliul pentru "elaţii E%terne i declinul americanD „*n ianuarie &'@3! secretarul de stat Cordell Eull a alcătuit un comitet alcătuit din el însu"i! 6eo DasvolsHM! Isaiah . Cu e#cepţia lui Eull! toţi ace"ti oameni făceau parte din C<2.! ca o prescurtare a numelui „Solomon0. Cel care a ordonat aruncarea acestor bombe a fost Dre"edintele EarrM S.o7man! Sumner 1elles! -orman /avis "i :orton GaMlor. Acela"i mecanism: problemă I reacţie I soluţie. . Cultivarea unui sentiment de teamă la nivel mondial era mult mai u"or de reali$at dacă oamenii vedeau cu ochii lor efectele distru)ătoare ale e#plo$iilor nucleare. /orinţa disperată a oamenilor de a se bucura de pace a dus la acceptarea ideii de dra)ul căreia a declan"at <răţia ră$boiul: crearea -aţiunilor %nite. :ama lui "i+a pierdut ferma din cau$a datoriilor lui iar după ce a a8uns pre"edinte! obi"nuia să participe la petreceri cu tot felul de cheflii! b ntuind noaptea pe stră$ile 1ashin)ton+ului! suprave)heat discret de doi a)enţi <. Cel care s+a ascuns în spatele carierei lui meteorice a fost un alt mason! liderul crimei or)ani$ate din Nansas CitM! . De data de 5 decembrie &'@&! avioanele 8apone$e au atacat portul american Dearl Earbour din Ea7aii! iar Statele %nite au intrat în ră$boi. Actul de constituire a -aţiunilor %nite! or)anismul )lobal pe care <răţia "i+l dorea cu at ta disperare! a fost redactat de un comitet al Consiliului pentru 2elaţii 9#terne. 9d)ar Eoover. *nainte ca francmasonii să+i lanse$e cariera politică! Gruman era un fost ne)ustor ratat care nu+"i putea )ăsi serviciu. /e altfel! atacul propriu+$is s+a produs numai după o campanie înver"unată dusă de liderii americani împotriva 8apone$ilor! menită să+i provoace. Scenariul s+a repetat de nenumărate ori în ultimele milenii! miliarde de oameni murind pentru aceea"i A)endă.oss Dender)ast. Acest mecanism a condus la o cre"tere masivă a datoriilor ţărilor faţă de băncile private! "i a controlului acestora din urmă asupra naţiunilor. Cunoscuţi mai t r$iu sub numele de =rupul A)endei Informale! ace"ti &5& .ăncile internaţionale au profitat de această situaţie pentru a face averi impresionante prin împrumutarea )uvernelor pentru a+"i reconstrui societăţile distruse de ră$boiul pe care l+au finanţat tot ele.I pu"i de T. Cel mai apropiat confident al lui Gruman a fost /avid -iles! sau -eMhus! care avea două surori: una aflată pe o funcţie importantă în )uvernul israelian! iar cealaltă în )uvernul de la :oscovaF Acesta era mediul din care provenea EarrM Gruman! francmasonul care a refu$at să accepte condiţiile de predare ale 8apone$ilor! a ordonat imensa devastare produsă de aruncarea bombelor atomice! după care a acceptat predarea 8apone$ilor practic în acelea"i condiţii. Aruncarea bombelor a fost necesară pentru a marca încheierea unei etape a A)endei reptiliene "i începerea alteia I 2ă$boiul 2ece. *ntre timp! istoricii au stabilit cu claritate faptul că mesa8ele interceptate de 2oosevelt l+au averti$at cu suficient timp înainte de iminenţa atacului! dar nu a luat nici o măsură! iar americanii nevinovaţi au fost lăsaţi să moară de dra)ul A)endei <răţiei.

%-9SC.ri de c te ori această or)ani$aţie averti$ea$ă lumea că se va produce o epidemie! cei care o controlea$ă! corporaţiile farmaceutice! asi)ură vaccinul necesar.-% pentru :ediul *ncon8urător se folose"te de prete#tul ocrotirii mediului pentru a adopta le)i internaţionale! pentru a prelua controlul asupra unor mari întinderi de păm nt! fur nd terenuri de la ţările în curs de de$voltare ca instrument de plată în natură a unor datorii. .o7man! unul din membrii fondatori ai C<2! dar "i membru al societăţii InauirM! a colonelului Eouse Jo altă grupare a EliteiK. :cCloM! pre"edintele C<2 din perioada &'43+5(! membru al Comitetului celor 3((! pre"edintele <undaţiei <ord "i al . Vă reamintesc că! de"i C<2+ul a creat -aţiunile %nite! el nu repre$intă dec t o filială subordonată Institutului 2e)al pentru Afaceri Internaţionale din 6ondra! care repre$intă la r ndul lui o creaţie a :esei 2otunde! care este doar o a)enţie a unei puteri ierarhice superioare. C nd -aţiunile %nite s+au constituit oficial pe data de BO iunie &'@4 la San <rancisco! dele)aţia S%A includea 5@ de membri ai C<2! inclusiv Tohn T.6. %n alt membru a fost Tohn <oster /ulles! suporter al lui Eitler! fondator C<2 "i în cur nd secretar de stat! satanist "i manipulator! care a fost de patru ori =uvernator al statului -e7 [orH "i vicepre"edinte al lui =erald <ord! după ce 2ichard -i#on a fost dat 8os de la putere în urma scandalului 1ater)ate. %nul din consultanţii săi este :aurice Stron)! marele petrolist canadian! o clonă a lui 2ocHefeller "i manipulator de o abilitate ie"ită din comun în ca$ul mi"cării ecolo)i"tilor. -aţiunile %nite repre$intă calul troian al )uvernului mondial în pre)ătire "i au în subordine o vastă reţea de or)ani$aţii care se pretind în slu8ba popoarelor! dar care nu repre$intă dec t o acoperire a unei manipulări )rote"ti! le)ată printre altele de ţările în curs de de$voltare din Africa! Asia! America Centrală "i de Sud. Gerenul a fost folosit anterior ca abator "i e#act aceasta a fost intenţia satani"tilor <răţiei: să construiască pe un teren acoperit de s n)e! teamă "i durere sediul unei or)ani$aţii menite să facă acela"i lucru cu oamenii. Apoi au discutat cu <ranHlin /.-% fac parte: . /in reţeaua .oameni au redactat prima propunere de constituire a -aţiunilor %nite. <ondul . Comitetul a chemat apoi trei avocaţi! toţi membri C<2! care au stabilit că este constituţional. 2oosevelt! pe data de &4 iunie &'@@. *n cartea sa! 0imba americană. Dro)ramul .! or)ani$aţia .-%! creată!conform propa)andei oficiale! pentru a pune capăt ră$boiului! este chiar cea care patronea$ă marile conflicte. :encHen su)erea$ă că e#presia „-aţiunile %nite0 a fost decisă de Dre"edintele 2oosevelt în timpul unei înt lniri cu 1inston Churchill ţinută la Casa Albă în decembrie &'@&! cu puţin timp înaintea atacului de la Dearl Earbour. Cei care au plătit în trecut construcţia sediului 6i)ii -aţiunilor din =eneva au fost 2ocHefeller+ii! care au cedat "i de această dată terenul pe care s+a construit clădirea -aţiunilor %nite din -e7 [orH.-% care se ocupă de cultură "i "tiinţă! contribuie la promovarea A)endei în foarte multe domenii de viaţă.ăncii 2ocHefeller+ilor Chase :anhattan! prieten "i sfătuitor a nouă pre"edinţi succesivi! de la 2oosevelt la 2ea)an. 9ste un nou e#emplu al mecanismului crearea problemei! reacţie! )ăsirea soluţiei! de"i vaccinurile provoacă mari probleme de sănătate! afect nd bunăstarea fi$ică "i psihică a oamenilor. Chiar credeţi că -aţiunile %nite au fost create pentru binele acestei lumi? Ve$i să nuF &5B . Acest lucru s+a înt mplat de pildă în =olf! unde soldaţii americani! britanici "i france$i au ucis mii "i mii de civili iraHieni sub stindardul . %ltimul om de paie uns ca secretar )eneral al -aţiunilor %nite a fost Nofi Annan! un om de culoare căruia ar trebui să+i fie ru"ine de ce face or)ani$aţia sa pe păm ntul Africii.r)ani$aţia :ondială a Sănătăţii! o filială aflată în proprietatea cartelului farmaceutic an)lo+americano+elveţian. 6a ora actuală! .-% al Dopulaţiei aplică metode de „control al populaţiei0 ca politică de eu)enie împotriva populaţiei de culoare! dar "i a populaţiilor albe care nu se ridică la standardele purităţii )enetice KreptilieneL cerute de ace"ti oameni profund de$echilibraţi. Dre"edintele a aprobat planul lor "i l+a anunţat public chiar a doua $i0. Drincipalul creator a fost . E.-%.

. Amanta lui! 9va . . -umele casei re)ale „britanice0 la acea vreme era Sa#a+Cobur)+=otha. <oarte multe fire ale pove"tii relatate în această carte conduc către convin)erile lui Adolf Eitler "i ale na$i"tilor. /e fapt! între)ul mediu e$oteric al societăţilor secrete )ermane este str ns le)at de tradiţiile templiere "i de acelea ale contemporanilor acestora! cavalerii teutoni. *n primii ani la putere ai partidului na$ist! c nd Eitler era practic un necunoscut în afara . Ce interes avea re)alitatea )ermană să+l spri8ine pe Eitler! un caporal necunoscut din Drimul 2ă$boi :ondial? De de altă parte! dacă e adevărat că Eitler a fost totuna cu Albert! înseamnă că <bhrerul era mult mai bătr n dec t pretindea că este. Studiile sale alături de 1a)ner au fost finanţate de baronul Albert de 2othschild. 1a)ner a susţinut iminenta sosire a 2asei Stăp nitoare. =ermania a fost mult timp centrul ) ndirii e$oterice "i al societăţilor secrete.Soarele +e:ru.runau+am+Inn! la )raniţa dintre =ermania "i Imperiul Austro+%n)ar.avariei! cei trei sponsori care îl spri8ineau financiar erau ducele de Sa#a+ Cobur)+=otha! marele duce de Eesse "i marea ducesă Victoria! fosta soţie a marelui duce de Eesse. Au apărut de asemenea $vonuri periodice care afirmau că prinţul Albert nu a murit la Sandrin)ham! ci a fost dus în =ermania. 6a vremea respectivă au e#istat $vonuri care susţineau că moartea lui Albert a fost simulată! căci instabilitatea lui psihică îl făceau nepotrivit pentru responsabilităţile re)alităţii Kmă întreb de ceFL. %nul din studenţii acestui fanatic al 2asei Stăp nitoare a fost compo$itorul =ustav :ahler. <oto)rafiile lui par să su)ere$e acest lucru. Deste ani! Eitler avea să declare că pentru a înţele)e =ermania na$istă! trebuie să înţele)i mai înt i opera lui 1a)ner. 2ădăcinile Casei de 1indsor sunt de asemenea )ermane.rdinului 2o$icrucienilor. %nul din profeţii care au pre)ătit terenul pentru apariţia de mai t r$iu a lui Eitler a fost compo$itorul )erman 2ichard 1a)ner Ksec. De scurt! =ermania a fost întotdeauna unul din centrele manipulării )lobale.pera +nelul nibelungilor. *n realitate! Eitler nu a fost creatorul convin)erilor na$iste! ci cel mult e#presia publică a acestora. %nul din locurile în care a călătorit "i s+a documentat 1a)ner a fost 2ennes+le+Ch teau! misteriosul sat din sudul <ranţei asociat cu templierii "i cu catarii. %n lucru re$ultă în mod cert din dove$ile e#istente: că TacH Spintecătorul avea cone#iuni la cel mai înalt nivel în establishment+ul britanic! "i probabil în familia re)ală. Acest lucru nu ar fi fost deloc dificil! căci familia re)ală britanică a re)inei Victoria "i a prinţului Albert era de fapt o familie re)ală )ermană! av nd mai multe rude de s n)e în =ermania dec t în An)lia. Sublinie$ că eu nu afirm că aceste teorii sunt adevărate! pentru că nu am date precise &53 . Conform istoriei oficiale! Adolf Eitler s+a născut în anul &??' la . a fost e#presia mu$icală a credinţei sale în „supraoamenii0 )ermani! capabili să conducă întrea)a lume la fel ca $eii pă) ni antici 1otan "i Ghor. AIAL a cărui operă! Cavalcada Aal2iriilor. +lluminati bavare$i! care au fost implicaţi în ma8oritatea revoluţiilor populare din 9uropa! inclusiv în cea france$ă! au apărut ca o societate secretă )ermană! fondată pe data de & mai &55O de ocultistul Adam 1eishaupt. Goţi erau veri primari cu Albert! ducele de ClarenceF %n alt văr primar al lor era împăratul =ermaniei 1ilhelm II.iserica cre"tină s+a divi$at în cele două aripi: catolică "i protestantă! prin manipularea pusă la cale de :artin 6uther! a)entul )erman al .auer+ii! care "i+au schimbat mai t r$iu numele în 2othschild. surprinde obsesia faţă de inva$ia puterilor malefice.raun! i l+a descris surorii sale ca „un domn mai bătr n! cu o v rstă incertă0. Drintre cele mai proeminente familii oculte din 9vul :ediu s+au numărat . Acest lucru nu repre$intă o surpri$ă! căci Dartidul -a$ist a fost creaţia unei reţele de societăţi secrete care aveau acces la cunoa"terea străveche ce descrie adevărata ori)ine a speciei umane. <uneraliile oficiale nu au permis îmbălsămarea corpului "i prive)hiul „în e#ces0. 9#istă multe teorii despre prinţul Albert! inclusiv una care îl consideră faimosul criminal în serie din 6ondra victoriană numit TacH Spintecătorul! care î"i ucidea victimele culese din r ndul prostituatelor într+o manieră rituală! lăs nd în urmă mesa8e francmasone. 9#istă însă teorii care susţin că! în realitate! a fost un membru al clanului 2othschild! sau chiar prinţul Albert! duce de Clarence "i Avondale! nepotul re)inei Victoria! despre care se presupune că ar fi murit de pneumonie la Sandrin)ham în ianuarie &?'B.

%na din persoanele care au promovat această temă a fost mediumul psihic Alice . Eitler a făcut o mare pasiune pentru domeniul e$oteric! mai ales în timpul ascensiunii sale la putere. Cei doi seamănă i$bitor! în pofida diferenţei de v rstă.lcott. /octrinele ei au la ba$ă cărţile lui .lavatsHM! o femeie născută în %craina în anul &?3&! după care a devenit a)ent al serviciilor britanice Kdupă c te mi+a spus o sursă de încredereL. Ambele cărţi sunt ba$ate pe filo$ofia Cabalei. . . /upă părerea mea! oamenii cred mult prea u"or în cunoa"terea rămasă de la alţii! fără să se interese$e suficient de mult asupra &5@ . Societatea lui . 6iteratura . A"a cum cre"tinii au mo"tenit versiunea manipulată despre Iisus! -e7 A)e+ii au mo"tenit cunoa"terea referitoare la :ae"tri.lavatsHM.aileM! au apărut două or)ani$aţii: 6ucis Grust Knumită iniţial 6ucifer GrustL "i 1orld =ood7ill .Q. Alţi cercetători susţin că avea le)ături cu societatea secretă a revoluţionarilor italieni Carbonari! asociată îndeaproape cu -obilimea -ea)ră! "i că a fost membră a societăţii secrete e)iptene <răţia din 6u#or! pe care a denunţat+o mai t r$iu ca „o cloacă a imoralităţii de$)ustătoare! a lăcomiei "i setei e)oiste de putere "i de bani0. Dersonal! ori de c te ori aud cuv ntul „maestru0! mă trec fiorii. 9ste interesant de remarcat cum mi"carea -e7 A)e a mo"tenit adevăruri vehiculate de+a lun)ul multor decenii! la fel cum reli)ia a mo"tenit tradiţii spirituale vehiculate de+a lun)ul secolelor. . /upă părerea mea! oamenii ar trebui mai de)rabă să se ferească de concepte precum :ae"tri! :area <răţie Albă etc.lavatsHM a sosit la -e7 [orH în anul &?53 "i doi ani mai t r$iu a fondat Societatea Geo$ofică! cu a8utorul colonelului EenrM . :ie mi se pare un e#celent prete#t să stai "i să nu faci nimic! a"tept nd împlinirea planului lui /umne$eu. *n vi$iunea mea! noi ne creăm sin)ur propria realitate. A pretins că se află în contact cu o entitate pe care a numit+o Gibetanul "i a scris o serie de cărţi! printre care +erarhia mae trilor. /upă părerea mea! această afirmaţie este ridicolă! dar e#istă mulţi adepţi -e7 A)e care cred că totul face parte dintr+un plan divin! chiar "i un holocaust )lobal. -oul grup de slujitori ai lumii "i -oua religie a lumii.lavatsHM a pretins că se află într+un contact psihic cu ni"te mae"tri ascun"i Ksau supraoameni! după cum i+a numit eaL! care trăiesc în Asia centrală "i pot fi contactaţi telepatic de către cei care cunosc secretul misterelor e$oterice.r)anisation K. /acă "tiţi mai multe despre acest ca$! a" fi interesat să mă contactaţi "i să+mi transmiteţi informaţii.lavatsHM era construită după modelul "colilor misterelor.lavatsHM! precum +sis devoalată. *n urma activităţii lui Alice . 6a ora actuală! acest proces de comunicare este cunoscut sub numele de channeling. Dacea e#terioară este o reflectare în o)lindă a stării de pace interioară.oferă multe dove$i ale e#istenţei unor ba$e subterane "i subacvatice ale e#tratere"trilor în întrea)a lume! inclusiv în Asia. /acă ne vom schimba sinele interior! vom schimba "i refle#ia e#terioară a acestuia.care să ateste acest lucru! dar dacă priviţi foto)rafiile făcute prinţului Albert "i lui Eitler la o distanţă de B4 de ani! veţi înţele)e de ce persistă aceste $vonuri.coala misterelor pita)oreice din =recia antică era locali$ată la Crotona. Goate tradiţiile "i culturile antice vorbesc de o 2asă a :ae"trilor care trăie"te în interiorul păm ntului. :adame .aileM a afirmat că maestrul ei tibetan i+ar fi spus că cel de+Al /oilea 2ă$boi :ondial a fost necesar pentru a apăra planul lui /umne$eu. /epinde numai de ale)erile pe care le facem. scrisă în anul &?55! "i *octrina secretă. Cele apte raze. Această societate continuă să e#iste "i astă$i! av nd sediul în California! la Nrotona.r)ani$aţia .aileM! care a condus Societatea Geo$ofică în perioada post+. A fost puternic influenţat de opera Eelenei Detrovna . /evotamentul membrilor acestor or)ani$aţii pentru -aţiunile %nite este at t de mare! înc t i+a" putea numi un fel de fani .-%. Aceasta a fondat "coala e$oterică a Arcanelor. -oi suntem cei care creăm ră$boaiele "i! dacă ne+am schimba atitudinea! le+am putea evita pe viitor. publicată în anul &???. Credinţa în e#istenţa acestor :ae"tri "i în :area <răţie Albă! alcătuită din entităţi neîntrupate! este o temă bine ancorată în ceea ce numim astă$i mi"carea -e7 A)e.unăvoinţei :ondialeL! ambele susţinătoare ale -aţiunilor %nite. -ici un ră$boi nu este necesar ca parte a unui plan divin.

:athers a cunoscut+o pe :adame . Acest autor a rămas cunoscut îndeosebi pentru cartea sa! Lltimele zile ale ora ului Pompei. altă mare influenţă asupra lui Eitler a 8ucat+o romanul "asa care vine. =olden /a7n vorbea "i el de forţa Vril! unul din semnelor lor secrete fiind salutul cu braţul întins! adoptat mai t r$iu de na$i"ti Kcare îl completau! spun nd: Eeil EitlerL. /e altfel! e#istă numeroase referiri la . /e altfel! acest lucru a început de8a să se înt mple. .surselor "i ori)inilor din care provine aceasta. De la mi8locul anilor &?'( e#istau temple ale .i totu"i! în pre$ent e#istă în întrea)a lume sute de mii de medium+uri care pretind că se află în comunicare cu ace"ti mae"tri "i cu Arhan)helul :ihail! care este o străveche $eitate feniciană.rientali K.efii Secreţi. Aceste ritualuri erau menite să atra)ă acele re$onanţe ne)ative care să permită sincroni$area adepţilor cu reptilienii din re)iunea inferioară a celei de+a @+a dimensiuni. :athers.ul7er+6Mtton tra)e conclu$ia că ace"ti supraoameni vor ie"i la un moment dat la suprafaţă "i vor prelua controlul asupra planetei. /e pildă! în ca$ul :ae"trilor lui :adame . Dersonal! sunt de părere că ideea de :ae"tri este un instrument pentru cei cu voinţe puternice! care le permite să controle$e minţile celor care au a8uns să respin)ă statu Huo+ul actual al reli)iei.G.lavatsHM! e#istă o scrisoare adresată de aceasta surorii ei în care recunoa"te că a inventat numele :ae"trilor folosindu+se de numele iniţiatice ale francmasonilor "i ro$icrucienilor care o finanţau.lavatsHM a fost unul din a)enţii lor.rdinului =olden /a7n la 6ondra! 9dinbur)h! . Cartea lui . scris de en)le$ul 6ord 9d7ard .lavatsHM! la fel ca "i maestrul templului din 6ondra al ordinului! poetul 1illiam . dar adevărata sa pasiune era ma)ia e$oterică.6.rdinul Gemplierilor . Acesta este unul din principalele motive care stau la ba$a iniţierilor în ma)ia nea)ră. Gema unor supraoameni care trăiesc într+o civili$aţie subterană sau a unor mae"tri ascun"i se re)ăse"te în aproape toate societăţile secrete "i le)endele lumii în are trăim. %n contact din interiorul acestor servicii mi+a spus că Eelena . el descrie e#istenţa unei civili$aţii enorme în interiorul păm ntului! mult mai avansată dec t a noastră. . /acă mi"carea -e7 A)e nu va fi suficient de atentă! se va tre$i că se transformă într+un fel de cre"tinism actuali$at. Alţi ) nditori "i alte )rupări importante care au influenţat filo$ofia partidului na$ist în formare au fost: . *n ceremoniile de celebrare a solstiţiului de vară! &54 . .utler [eats! care avea să c "ti)e mai t r$iu premiul -obel pentru literatură. /iferite facţiuni ale ordinului continuă să e#iste "i la ora actuală! dar nucleul ori)inal s+a spart după o ceartă între [eats! :athers "i supersatanistul Aleister Cro7leM! care a împărţit ordinul în )rupări rivale. :embrii acesteia au descoperit o forţă pe care au numit+o Vril! cu a8utorul căreia pot face miracole. *n cartea "asa care vine.ul7er+6Mtton în cartea ei! +sis devoalată.rdinul =olden /a7n! de către francmasonul dr. :ulţi na$i"ti credeau cu adevărat în această teorie.L! care folosea ritualuri se#uale pentru a stimula "i acumula ener)ia cunoscută sub numele de Vril! precum "i doi ma)icieni e$oterici )ermani! =uido von 6ist "i 6an$ von 6iebenfels.radford "i Daris! ora"ul în care s+a stabilit :athers.en8amin /israeli "i cu scriitorul Charles /icHens "i mare patron al Societăţii 2o$icruciene 9n)le$e din r ndul căreia au făcut la vremea lor parte <rancis .ul7er+6Mtton KCom 3((L! un ministru al coloniilor britanice puternic implicat în crearea dependenţei de opiu în r ndul chine$ilor. De de altă parte! avea credinţa că acest dar nu trebuie re$ervat dec t unei 9lite restr nse "i era un adept al )uvernării autoritare. A fost prieten apropiat cu primul ministru britanic . 9a a fost motivul central în 8urul căruia a fost creat în anul &??? . Goate aceste credinţe susţin străvechea temă a e#tratere"trilor sau intra+tere"trilor care trăiesc undeva în interiorul păm ntului! care a început să facă din nou vo)ă în a doua 8umătate a secolului AA. Cei doi "i+au numit :ae"trii: . Acesta a fost unul din fundamentele e$oterice pe care a fost clădit na$ismul.acon "i Tohn /ee. 1Mnn 1estcott! în asociere cu S.ul7er+6Mtton a fost de asemenea mare maestru al ritului scoţian al francmasoneriei "i "eful serviciilor secrete britanice. :athers a conceput o serie de ritualuri "i de iniţieri care să+i a8ute pe adepţi să î"i atin)ă potenţialul fi$ic "i psihic plenar.

6ist obi"nuia să folosească sticle de vin a"e$ate pe păm nt! astfel înc t să forme$e simbolul Crucii Eermetice! cunoscută "i sub numele de :ăciuca lui Ghor. Acesta era Simbolul Duterii în cadrul ordinului =olden /a7n. 9l are forma svasticii! străvechiul simbol solar al fenicienilor+arienilor. 6an$ von 6iebenfels Kal cărui nume real era Adolf 6an$L a folosit svastica pe un stea) care flutura deasupra „templului0 său orientat cu faţa către /unăre. Dentru ace"ti doi ma)icieni ne)ri! svastica simboli$a sf r"itul cre"tinismului "i începutul epocii supraomului blond cu ochi alba"tri. 9i credeau în inferioritatea rasială a celor pe care îi numeau „forţele întunecate0 precum evreii! slavii "i ne)rii. 6iebenfels a recomandat chiar castrarea acestor oameni. 6ist "i 6iebenfels au avut o influenţă masivă asupra lui Adolf Eitler. *n &'3B! c nd Eitler se pre)ătea să preia puterea! von 6iebenfels i+a scris aceste r nduri unui adept: „Eitler este unul din discipolii no"tri. Va veni o $i c nd el! "i prin intermediul lui vom cunoa"te victoria "i vom crea o mi"care care va face păm ntul să se cutremure0. Celelalte două persoane care au influenţat ) ndirea "i convin)erile lui Adolf Eitler au fost en)le$ii Aleister Cro7leM "i Eouston Ste7art Chamberlain. Cro7leM s+a născut în 1ar7icHshire! în anul &?54. 9l s+a revoltat împotriva educaţiei reli)ioase foarte stricte pe care a primit+o "i s+a înscris în .rdinul =olden /a7n în anul &?'?! după ce a părăsit %niversitatea Cambrid)e. /upă un conflict cu membrii fondatori! a părăsit ordinul "i a călătorit în :e#ic! India "i CeMlon! unde a studiat Mo)a "i budismul. A devenit de asemenea un alpinist remarcabil! spulber nd chiar c teva recorduri în domeniu. Interesul său pentru budism l+a făcut să uite de ocultism! p nă c nd a trăit o e#perienţă ie"ită din comun! în aprilie &'(@! la Cairo. Cro7leM i+a cerut soţiei sale! 2ose! să facă un ritual e$oteric pentru a vedea ce s+a înt mplat. *n timpul ceremoniei! aceasta a intrat într+o stare de transă "i a început să transmită mesa8ul unei entităţi. „9l te a"teaptă0! i+a spus ea lui Cro7leM. Drin „9l0 se referea la Eorus! $eul ră$boiului "i fiul lui .siris la e)ipteni. Cro7leM nu a acceptat de la bun început interpretarea "i i+a pus lui 2ose întrebări detaliate! pentru a o verifica. /e"i nu "tia nimic despre e$oterism! 2ose i+a dat de fiecare dată răspunsurile corecte. 2eptilienii î"i făceau din nou datoria. 9ntitatea i+a indicat lui Cro7leM trei $ile specifice în care trebuia să stea la masa din camera lui de hotel! între orele &B:(( "i &:(( ale amie$ii. Cro7leM a acceptat "i a primit prin mecanismul scrierii automate un document intitulat Cartea 0egii. Scrierea automată se produce prin )hidarea de către o entitate a m inii care ţine condeiul "i de re)ulă nimeni nu este mai surprins în final de cele scrise ca persoana implicată în acest proces. Comunicarea primită de Cro7leM afirma că vechea epocă a lui .siris era pe sf r"ite "i lumea urma să intre în epoca lui Eorus. 9a adău)a însă că vechea epocă trebuia distrusă prin teroare "i că păm ntul trebuia să fie scăldat în s n)e. %rma să se producă un ră$boi mondial. Cartea 0egii vorbea de o rasă de supraoameni "i condamna vechile reli)ii! pacifismul! democraţia! compasiunea "i umanitarismul. „Slu8itorii mei trebuie să fie puţini "i ascun"iC ei trebuie să+i conducă pe cei mulţi "i să deţină cunoa"terea. -oi nu avem nimic cu cei neadaptaţi "i nepotriviţiC ace"tia trebuie lăsaţi să moară în propria lor mi$erie! căci sunt incapabili să simtă. Compasiunea este viciul re)ilor. Călcaţi+i în picioare pe cei slabi "i pe cei răiC aceasta este le)ea celui puternic. Aceasta este le)ea noastră "i bucuria lumii. Iubiţi+vă unii pe ceilalţi cu inimi ar$ătoare! dar pe cei inferiori călcaţi+ i în picioare! în $iua m niei. -u vă fie milă de cei că$uţiF 9u nu i+am cunoscut niciodată. -u sunt de+al lor "i nu obi"nuiesc să console$ pe nimeni. *i urăsc pe cei consolaţi "i pe cei care consolea$ă! deopotrivă. 9u sunt unic "i sunt un cuceritor. -u sunt unul din sclavii care pier. ;lestemaţi fie ace"tia să moară. AminF /e aceea! loviţi+i cu putere "i trimiteţi+i în iad! stăp ni ai lumii. AtacaţiF 2etra)eţi+văF De eiF Aceasta este le)ea luptei pentru cucerireC aceasta este maniera în care trebuie să fiu adorat eu! căci numai a"a veţi putea a8un)e în casa mea secretăV Adoraţi+mă prin foc "i prin s n)e! cu sabia "i cu suliţa. <emeia trebuie să se încin)ă cu sabia în faţa mea. S n)ele trebuie să cur)ă în numele meu. Striviţi+i pe pă) ni. Călcaţi+i în picioare o! ră$boinici! "i eu vă voi da trupul
&5O

lor să+l m ncaţiV Sacrificaţi vite! mari "i miciC inclusiv copii. %cideţi "i torturaţi. -u cruţaţi pe nimeni. Controlaţi+i pe toţiF0 Ge#tul repre$intă o sinte$ă perfectă a sentimentelor nutrite de reptilienii din re)iunea inferioară a celei de+a @+a dimensiuni "i de servitorii satanici care îi slu8esc. /acă vi se pare că acest mesa8 seamănă remarcabil de bine cu anumite pasa8e din Vechiul Gestament! e#plicaţia este c t se poate de simplă: forţa care le+a transmis aceste mesa8e anticilor! lui Cro7leM "i tuturor celor aflaţi pe aceea"i vibraţie inferioară! care nu face dec t să stimule$e conflictele "i suferinţa umană Kcu care se hrănesc ace"ti reptilieniL este una "i aceea"i. Aceasta este forţa care controlea$ă din cele mai vechi timpuri "i p nă astă$i con"tiinţa membrilor <răţiei ;abiloniene. Citind acest mesa8! veţi înţele)e mai bine mentalitatea celor care au creat at tea orori "i au supus rasa umană at tor încercări cumplite. 6a început! Cro7leM a încercat să i)nore mesa8ul! dar acest lucru nu s+a dovedit at t de u"or. /e aceea! încep nd din anul &'(' el a început să+l ia în serios. Iată ce spune el în această privinţă: „/upă 4 ani de nebunie "i slăbiciune! de politeţe! tact! discreţie! atenţie faţă de sentimentele celor din 8ur! m+am săturat. Astă$i! afirm cu tărie: la naiba cu cre"tinismul! raţionalismul "i budismul! cu tot acest balast al istoriei. Vă pre$int astă$i o realitate po$itivă "i primordială! care se nume"te ma)ie. Cu a8utorul ei! îmi voi construi un nou cer "i un nou păm nt. -u mă interesea$ă aprobarea sau de$aprobarea voastră penibilă. Ce îmi doresc acum e blasfemia! crima! violul! revoluţia I orice lucru! bun sau rău! dar puternic0. Cro7leM a pornit un adevărat ră$boi psihic împotriva fostului său maestru! :ac=re)or :athers! în urma căruia acesta a a8uns o epavă. Am ndoi au invocat „demoni0 pentru a se ataca reciproc! dar :athers a fost învins. Astfel de ră$boaie psihice fac parte din arsenalul modern al <răţiei. :embrii acesteia se luptă între ei cu a8utorul acestor arme! dar î"i reunesc forţele îndeosebi asupra populaţiei "i a celor care le dispută puterea. Am e#perimentat personal asemenea atacuri "i am înţeles cum pot ucide membrii <răţiei prin aceste metode. 9ntităţile care au comunicat cu Cro7leM i+au influenţat inclusiv pe Eitler "i pe ceilalţi arhitecţi ai na$ismului. Culmea ironiei face ca la mulţi ani după moartea sa! Cro7leM să devină un erou pentru mulţi hippies ai anilor PO( Kperioada ;loAer PoAer', care cereau iubire "i pace. Cro7leM a considerat Drimul 2ă$boi :ondial necesar pentru eradicarea vechii epoci "i pentru tran$iţia la cea nouă. /upă ce "i+a publicat revelaţiile! el a devenit liderul mondial al .rdinului Gemplierilor .rientali K.G.L! cu principalul sediu în =ermania! lucru care i+a acordat o influenţă foarte mare în r ndul intelectualilor na$i"ti din această ţară. Simultan! el era un francmason de )rad 33 al ritului scoţian "i a)ent al serviciilor secrete britanice! :I+O. *ntre altele! a fost unul din consultanţii cole)ului său satanist! 1inston Churchill. Eouston Ste7art Chamberlain KCom 3((L s+a născut în An)lia în anul &?44! dar s+a mutat în =ermania în anul &??B. *n anul &'(? s+a însurat cu 9va! fiica lui 2ichard 1a)ner! "i a devenit un scriitor renumit. Cea mai cunoscută lucrare a sa este ;undamentele secolului al R+R1lea, care are &B(( de pa)ini "i s+a v ndut în mai mult de B4(.((( de e#emplare! făc ndu+l celebru în întrea)a ţară. De de altă parte! avea probleme psihice "i căderi nervoase succesive! în care se simţea posedat de demoni. ,i+a scris cărţile în stări de transă! prin scriere automată! lucru care su)erea$ă că se afla sub influenţa reptilienilor sau a altor entităţi din re)iunea inferioară a celei de+a patra dimensiuni. *n autobio)rafia sa! el afirmă că nu î"i recunoa"te propria operă ca aparţin ndu+i. Drincipalele teme atinse de el ne sunt c t se poate de familiare: toate civili$aţiile s+au născut din rasa ariană! dar cel mai pur popor între toate era cel )ermanC evreii erau du"manii care poluau liniile )enealo)ice ariene. *mpăratul 1ilhelm II "i Adolf Eitler l+au considerat pe Chamberlain un profet. 9l a devenit principalul consultant al lui 1ilhelm! cer ndu+i împăratului să declan"e$e ră$boiul din &'&@ pentru a împlini străvechea profeţie! potrivit căreia =ermania urma să domine întrea)a lume. 1ilhelm nu "i+a dat seama că este manipulat dec t după terminarea ră$boiului! c nd a fost nevoit să abdice. 9l a citit
&55

numeroase cărţi despre ocultism "i societăţi secrete! d ndu+"i seama că acestea au fost cele care au conspirat pentru declan"area Drimului 2ă$boi :ondial! provoc nd înfr n)erea =ermaniei. Chamberlain! care fusese decorat cu Crucea de <ier de către împărat! a murit în anul &'B5! după mulţi ani petrecuţi într+un cărucior de invalid! cu trupul "i spiritul fr nte. /e altfel! mulţi dintre cei care se lasă folosiţi ca instrumente de către această con"tiinţă reptiliană malefică sf r"esc în mod similar. :ai devreme sau mai t r$iu! aceasta îi distru)e. Influenţa lui Chamberlain a rămas însă vie în mintea lui Adolf Eitler. 9l i+a fost pre$entat lui Eitler de către Alfred 2osenber)! un satanist refu)iat din 2usia. 2osenber) a fost cel care i+a oferit un e#emplar din Protocoalele #nţelepţilor =ionului a lui Eitler prin intermediul altui ocultist! /ietrich 9cHart. Eitler avea să se folosească de Protocoale pentru a+"i 8ustifica sinistra campanie împotriva evreilor. = ndirea t nărului austriac cunoscut sub numele de ShiHl)ruber Kdevenit mai t r$iu Adolf EitlerL a fost influenţată de mai mulţi oameni "i de convin)erile lor. )eil =hic2lgruber nu ar fi avut acela"i impact sonor ca )eil )itler! motiv pentru care "i+a schimbat numele. A ur t întotdeauna "coala Kspune istoria oficialăL "i "i+a dorit să fie artist! ambiţie care i+a purtat pa"ii la Viena. Aici! a petrecut ore între)i în biblioteci! citind cărţi despre astrolo)ie! misticism "i reli)ii orientale. A fost fascinat de cărţile lui ;lavatsHM! Chamberlain! 6ist "i 6iebenfels. A preluat de la fiecare c te ceva! cre nd acel coctail de orori "i ură numit na$ism. Drincipala sa pasiune a fost cultivarea puterii voinţei. *n toţi anii care au urmat! s+a focali$at asupra acestei puteri despre care se spune că îţi permite să reali$e$i orice îţi propuiC altfel spus! să îţi cree$i propria realitate. A practicat artele e$oterice! în încercarea de a atin)e un nivel de con"tiinţă care să+i permită să devină unul din acei supraoameni despre care citise at t de multe "i în care credea cu fanatism. A avut cu si)uranţă o „compatibilitate vibraţională0 de e#cepţie care i+a permis punerea la unison cu reptilienii. A"a se face că un om lipsit de farmec "i incapabil s+a transformat într+un lider carismatic al cărui ma)netism a reu"it să sub8u)e o întrea)ă naţiune. Se vorbe"te adeseori de oameni care au o „personalitate ma)netică0! iar acest lucru este c t se poate de adevărat. .rice om )enerea$ă în 8urul lui un anumit c mp ma)netic. %nii au un ma)netism mai puternic! iar alţii mai slab. 9ner)iile ne)ative au un impact la fel de puternic ca "i cele po$itive asupra celor din 8ur. .amenii conectaţi la c mpuri ener)etice ne)ative e#trem de puternice au un ma)netism ie"it din comun. /e pildă! se vorbe"te uneori de o „atracţie fatală0 pe care reu"esc să o )enere$e ace"ti oameni. A"a se e#plică apariţia peste noapte a ma)netismului "i a carismei lui Adolf Eitler. .ri de c te ori se urca la tribună "i începea să perore$e în delir! cu faţa contorsionată ca un nebun! el era posedat de con"tiinţa reptiliană! transmiţ nd la fel ca un medium această ener)ie către masele care îl ascultau. -ivelul vibratoriu al unui între) popor a fost astfel influenţat "i mii de oameni au devenit! la fel ca el! a)enţi ai nebuniei "i ai urii. 9ste principiul vaselor comunicante aplicat la nivel vibraţional. /upă cum spunea cineva Kdespre EitlerL: „Duterea lui de a vră8i un auditoriu a fost comparată cu arta ocultă a "amanilor africani sau asiaticiC alţii l+au comparat cu un medium în$estrat cu puteri e#trasen$oriale! consider nd că are ma)netismul unui hipnoti$ator0. 6a r ndul lui! unul din a)hiotanţii lui Eitler! Eermann 2auschnin)! îl descrie astfel în cartea sa! )itler ia cuvântulD„9ste imposibil să nu te ) nde"ti la el ca la un medium. *n cea mai mare parte a timpului! medium+urile sunt oameni obi"nuiţi! care nu îţi atra) atenţia prin nimic! p nă c nd! dintr+o dată! par în$estraţi cu o putere supranaturală! care îi deosebe"te de restul lumii. %n medium este un om posedat. /upă ce cri$a trece! el revine la mediocritatea lui obi"nuită. -u am nici o îndoială că Eitler a fost posedat în acest fel de forţe e#terioare! probabil demonice! pentru care el nu era dec t un instrument temporar. Amestecul de banalitate "i supranatural a creat acea dualitate insuportabilă de care erau con"tienţi toţi cei care se aflau în pre$enţa lui. 9ra ca "i cum te+ai uita la o faţă bi$ară! a

&5?

cărei e#presie reflecta o stare de spirit de$echilibrată! dublată însă de impresia nelini"titoare a unor puteri ascunse0. /upă toate aparenţele! Eitler pare să fi fost terori$at de „supraoameni0. 2auschnin) poveste"te că Eitler suferea de co"maruri cumplite! tre$indu+se terori$at "i stri) nd că este atacat de entităţi pe care nimeni altcineva în afară de el nu le vedea. .dată! Eitler i+a spus lui 2auschner: „Cum va arăta ordinea socială a viitorului? Am să+ţi e#plic eu! tovară"e. Va e#ista o clasă de stăp ni supremi! apoi o clasă a membrilor de partid! subordonaţi ierarhic pe diferite nivele "i în sf r"it marea masă a anonimilor! slu8itorilor "i muncitorilor. :ai 8os dec t ace"tia vor fi rasele străine cucerite! care vor deveni sclavii moderni. /easupra tuturor va domni însă o nobilime nouă "i sublimă! despre care nu pot să+ţi vorbesc. .ricum! membrii de r nd ai partidului nu trebuie să "tie nimic de aceste planuri. .mul cel nou trăie"te de8a printre noi! chiar acumF Se află aici. -u îţi este de a8uns acest lucru? Am să+ţi spun un secret: eu l+am vă$ut pe omul cel nou. 9ste eficient "i crud. :i+a fost teamă de el0. Aceasta este societatea planificată de reptilieni "i de rasa stăp nitoare reptilo+ariană pe care au creat+ o! dacă vom permite introducerea -oii .rdini :ondiale în următorii ani! a"a cum prevăd planurile lor. ,efii secreţi ai lui Eitler au fost reptilienii. 2emarcaţi obsesia lui pentru ierarhie "i ritualuri! caracteristici specifice ale comple#ului+2 "i ale creierului reptilian. /upă ce s+a mutat în =ermania! Eitler a petrecut mult timp în ;avaria! locul în care au apărut +lluminati lui 1eishaupt! "i a revenit aici după Drimul 2ă$boi :ondial. Cel puţin! a"a afirmă istoria oficială. *n anul următor! a cunoscut liderii unui partid politic minuscul "i destul de 8alnic! numit Dartidul :uncitorilor din =ermania. Acesta fusese creat de o societate e$oterică numită .rdinul =erman! naţionalistă "i anti+evreiască. /in acest ordin au derivat apoi alte societăţi similare! inclusiv ordinul de tristă amintire Ghule+ =esellschaft KSocitatea GhuleL "i 6o8a 6uminoasă sau Societatea Vril. Eitler a fost membru al am ndurora. Vril era numele dat de scriitorul en)le$ 6ord ;ul7er+6Mtton forţei puse în circulaţie de s n)e! despre care pretindea că tre$e"te adevăratul potenţial al oamenilor! transform ndu+i în ni"te supraoameni. Să anali$ăm puţin acest concept. <orţa Vril le era cunoscută hindu"ilor sub numele de „forţa "arpelui0 "i este asociată cu forţa )enetică ce structurea$ă or)anismul! permiţ ndu+i să î"i schimbe forma "i să aibă acces la con"tiinţa multidimenională Kaltfel spus! să călătorească în alte planuri "i dimensiuni ale creaţieiL. Această forţă este asociată cu liniile )enealo)ice ale reptilienilor. *n &'33! e#pertul în rachete 1illi 6eM a fu)it din =ermania "i a revelat lumii e#istenţa forţei Vril "i credinţa na$i"tilor că vor deveni e)ali ai supraoamenilor din ad ncurile păm ntului prin folosirea învăţăturilor e$oterice "i a tehnicilor de control al minţii. 9i erau convin"i că î"i vor tre$i astfel forţa adormită din s n)e KVrilL. Drintre iniţiaţii societăţii Vril se numărau două persoane care aveau să devină frunta"i na$i"ti: Eeinrich Eimmler "i Eermann =oerin). :embrii Vril credeau cu convin)ere că erau aliaţi cu anumite lo8i e$oterice misterioase din Gibet "i cu unul din acei „supraoameni necunoscuţi0! pe care îl numeau 2e)ele <ricii. 2udolph Eess! ad8unctul lui Eitler p nă la nefericita sa călătorie în An)lia din anul &'@&! era un ocultist de frunte "i un membru al societăţii 9del7eiss Kalături de Eermann =oerin)L! o sectă care credea în supremaţia rasei nordice. Eess îl considera pe Eitler un „mesia0! de"i înfăţi"area acestuia nu amintea deloc de arhetipul arian! blond "i cu ochii alba"tri. /e altfel! Eitler însu"i era obsedat de această problemă! de"i probabil că a sf r"it prin a )ăsi o 8ustificare. -ucleul interior al reţelei de societăţi secrete na$iste era .rdinul -e)ru! care continuă să e#iste "i la ora actuală! fiind considerat nucleul actual al CIA. Cercetătorul )erman Tan van Eelsin) descrie în cartea sa! =ocietăţile secrete din secolul RR, credinţa membrilor societăţilor Ghule "i Vril că se aflau în corespondenţă cu e#tratere"trii prin intermediul a două medium+uri! cunoscuţi sub numele de :aria .rsic "i Si)run. Contactul s+a produs într+o lo8ă
&5'

9i au creat civili$aţia sumeriană avansată! modific nd structura )enetică a oamenilor. /e atunci "i p nă în pre$ent continuă să controle$e rasa umană din ora"ele lor subterane. Sistemul filo$ofic na$ist susţinea că oamenii din A)artha sunt buni! iar cei din Shamballa sunt răi. Dotrivit documentelor Vril! afirmă autorul! aceste comunicări proveneau dintr+un sistem solar numit Aldebaran! situat la O? de ani+lumină de păm nt! în Constelaţia Gaurului! în care se aflau două planete locuite pe care trăia un a"a+numit imperiu „sumeran0. *n sistemul nostru solar au populat mai înt i planeta :allona! cunoscută "i sub alte nume! precum :arduH! :ardeH "i Dhaeton Kla romani "i la ru"iL! care ar fi e#istat între :arte "i Tupiter! în locul în care e#istă acum centura de asteroi$i. :embrii societăţii Vril credeau că! mai t r$iu! această rasă stăp nitoare a arienilor cu ochii alba"tri a coloni$at planeta :arte! după care au debarcat pe păm nt "i au creat civili$aţia sumeriană. C nd Eiperboreea a început să se scufunde! continuă le)enda! e#tratere"trii arieni "i+au folosit tehnolo)ia e#trem de avansată pentru a construi tuneluri )i)antice în interiorul păm ntului! sf r"ind prin a se instala undeva sub munţii EimalaMa. /e"i detaliile sunt u"or modificate! re)ăsim practic aceea"i temă de ba$ă pe care am anali$at+o la începutul acestei cărţi: o rasă conducătoare! formată din e#tratere"tri blon$i "i cu ochii alba"tri! a venit pe păm nt de pe planeta :arte! devenind $eii civili$aţiilor din vechime. Eitler era obsedat de )ăsirea unor intrări în această lume subterană! pentru a lua le)ătura cu rasa conducătoare ariană.erchtes)aden! în decembrie &'&'. Cele două popoare se află în conflict de mii de ani! iar na$i"tii credeau că ei sunt de partea „poporului bun0 din A)artha! care luptă împotriva „francmasonilor "i sioni"tilor0 din Shamballa. Dersanii numeau acest ţinut ArMana! ţara arienilor. Aceasta corespunde relatărilor sumeriene despre planeta Giamat. Sin)urele referiri care lipsesc din această le)endă sunt cele la liniile )enealo)ice reptilo+ariene. Dopulaţia din Aldebaran este împărţită într+o rasă conducătoare! alcătuită din arieni blon$i! cu ochii alba"tri! cunoscuţi ca Doporul /umne$eului de 6umină! "i alte c teva rase umanoide care au suferit mutaţii )enetice din cau$a schimbărilor climatice. %nii cercetători afirmă că această civili$aţie a fost mult mai veche dec t cea a Atlantidei "i a 6emurieiC alţii o identifică cu Atlantida! sau chiar cu Dăm ntul Interior. Cei doi mediumi afirmau că limba sumeriană a fost chiar limba vorbită în Aldebaran! sun nd ca o )ermană ininteli)ibilă. *n realitate! el era o simplă marionetă în m na reptilienilor! controlată de „*n)erul :orţii0 Tosef :en)ele. <recvenţa celor două limbi era însă aproape identică! potrivit relatărilor lor. Apelul său la o revoluţie împotriva evreilor "i mar#i"tilor a transformat societatea Ghule într+un punct de atracţie &?( . A"a s+a produs coloni$area unor planete de )enul păm ntului! după ce propria lor planetă a devenit nelocuibilă. Societatea Ghule s+a numit astfel pornind de la numele ora"ului mitic al Eiperboreei! primul continent populat de rasa ariană e#traterestră venită din Aldebaran: %ltima Ghule. 6e)endele scandinave descriu ora"ul %ltima Ghule ca pe un tăr m de rai situat undeva la nord! unde soarele nu apune niciodată "i unde î"i au căminele strămo"ii arienilor. A"a cum am menţionat mai devreme! este posibil ca reptilienii să fie în conflict cu alte rase de e#tratere"tri sau de intratere"tri! lupt ndu+se cu acestea pentru a obţine controlul asupra planetei "i cu si)uranţă e#istă facţiuni concurente pe nivelul de con"tiinţă inferior al celei de+a @+a dimensiuni. Surse din interiorul <răţiei mi+au spus că reptilienii au nevoie de s n)e pentru că acesta le este necesar acelor e#tratere"tri blon$i cu ochii alba"tri! iar obsesia na$i"tilor pentru conceptul de rasă conducătoare avea drept scop păstrarea acestei purităţi )enetice "i descura8area încruci"ării cu alte rase. Cu cca 4(( de milioane de ani în urmă! soarele din Aldebaran a început să se dilate! )ener nd o temperatură insuportabilă. %nul din fondatorii Societăţii Ghule a fost astrolo)ul 2udolf =lauer! care "i+a schimbat numele înlocuindu+l cu pomposul titlu de baron de Sebottendorff. Acest ţinut a devenit cunoscut sub numele de A)artha! cu capitala la Shamballa. 2asele „inferioare0 au fost evacuate "i duse pe alte planete nelocuite.de l n)ă . -u cumva această divi$iune se referă la conflictul dintotdeauna al marţienilor albi împotriva reptilienilor AnunnaHi? :ai înt i! cele două popoare s+au ră$boit pe :arte! apoi pe lună "i acum pe păm nt.

*n cartea sa! =atan i svastica. care arată ca două ful)ere alăturate. 6e)enda spune că oricine posedă această armă "i îi decodifică secretele va controla lumea. Danourile uria"e cu svastici! colorate în alb! ro"u "i ne)ru! impre)nau con"tiinţa participanţilor la mar"uri cu ideolo)ia naţional+socialistă. <anfarele! mar"urile militare "i mu$ica lui 1a)ner nu făceau dec t să sublinie$e ideea de )lorie militară a )ermanilor. 9cHart este cel care i+a transmis lui Eitler cunoa"terea e$oterică avansată! probabil "i ritualurile de ma)ie nea)ră care l+au aruncat definitiv pe orbita reptilienilor. altă fi)ură demnă de remarcat a acestei perioade a fost un alt ocultist! prieten cu Sebottendorff: /ietrich 9cHart! un scriitor alcoolic "i dependent de dro)uri! convins că menirea lui este să pre)ătească terenul pentru venirea unui dictator al =ermaniei.ilderber)! o or)ani$aţie de v rf a <răţiei! între altele prieten foarte apropiat al prinţului Dhilip! a făcut parte din SS. SS+i"tii celebrau ritualurile pă) ne nordice "i momentul solstiţiului de vară. Suliţa furată de Eitler se află la ora actuală în :u$eul Eofbur) din Viena! în locul în care s+a produs masivul incendiu din noiembrie &''B! cu "apte $ile înainte de incendiul care a distrus parţial Castelul 1indsor. Iniţiaţii cei mai înalţi în )rad erau cei &3 Kdin nou acest numărL membri ai :arelui Consiliu al Cavalerilor! condus de marele maestru Eeinrich Eimmler! iar ritualurile de ma)ie nea)ră erau reali$ate în străvechiul castel de la 1e7elsber)! în 1estphalia. :a)ia nea)ră "i artele e$oterice au stat la ba$a tuturor acţiunilor lui Eitler "i ale na$i"tilor! care mer)eau p nă la folosirea pendulelor ener)etice pe care le plasau deasupra hărţilor pentru a stabili unde se află trupele inamice.pentru adepţii teoriei rasei conducătoare )ermane. /upă ce l+a cunoscut pe Eitler în anul &'&'! el s+a decis că acesta este :esia pe care îl a"tepta. altă obsesie a lui Eitler era a"a+numita Suliţă a /estinului! arma cu care se presupune că ar fi fost străpuns "oldul lui Iisus în momentul crucificării. *ncep nd din acest moment! puterea lui Eitler de a atra)e spri8in pentru proiectele sale s+a amplificat rapid. /efilările în masă pe care Eitler le+a folosit at t de eficient nu au fost înt mplătoare! ci arată o bună cunoa"tere a psihicului uman "i a felului în care poate fi manipulat acesta. 2itualurile sale au fost preluate de la alte or)ani$aţii de acest fel! cum ar fi ie$uiţii "i templierii. Denta)rama inversată este doar unul din e#emplele mai cunoscute. Eimmler este cel care a creat infama or)ani$aţie SS! pentru care a ales ca simbol dublul S! adică runa sig. 9cHart i+a scris unui prieten în anul &'B3: „%rmaţi+l pe EitlerF 9l va dansa! dar eu sunt cel care i+am c ntat pentru prima oară mu$ica! căci i+am oferit instrumentele prin care poate comunica cu 9i. Simbolul solar ori)inal numit svastică este orientat către dreapta! ceea ce înseamnă în termeni e$oterici: lumină "i creaţie! adică o forţă po$itivă. 9#act la fel procedea$ă satanismul! care inversea$ă simbolurile po$itive. 9l a furat această armă după ane#area Austriei de către na$i"ti! în anul &'3?! "i a dus+o la -urenber). Drinţul . . SS+ul a fost creat "i condus ca o societate secretă de ma)ie nea)ră.ernhard! unul din cei care au întemeiat =rupul . -umai cei consideraţi de rasă pură aveau voie să adere la această or)ani$aţie! iar instruirea în artele e$oterice! inclusiv în "tiinţa runelor! era fundamentală în procesul lor de pre)ătire. SS+ul a fost un fel de stat în stat! un or)anism independent "i apo)eul între)ii cunoa"teri e$oterice care îi fascina at t de tare pe na$i"ti. Eimmler era interesat în mod deosebit de rune! un sistem divinatoriu care constă în aruncarea sau ale)erea unor pietricele pe care sunt însemnate diferite simboluri! combinaţia re$ultată fiind „citită0 de un „e#pert0. <rancis Nin) spune: „Apariţiile în public ale lui Eitler! îndeosebi cele asociate cu defilările Dartidului -a$ist de la -urenber)! au fost cele mai bune e#emple ale acestui tip de ceremonie ma)ică. %n alt ocultist important bă)at în tot felul de ritualuri e$oterice a fost Eeinrich Eimmler. Dreci$ia &?& . 9i se închinau lui Satan! 6ucifer! Set! sau orice nume preferaţi să+i daţi acestei $eităţi. /in acest nucleu s+a născut Dartidul :uncitorilor din =ermania! care s+a transformat mai t r$iu în Dartidul -a$ist. -a$i"tii l+au inversat! simboli$ nd astfel ma)ia nea)ră "i distru)erea. -u mă 8eliţi! căci am influenţat în acest fel istoria mai mult dec t orice alt )erman0. . 9l "i+a folosit cunoa"terea în maniera cea mai nea)ră cu putinţă.

Slo)anurile erau folosite ca ni"te mantra repetate la infinit! hipnoti$ nd astfel psihicul maselor.ntului.fantastică a mi"cărilor trupelor! care defilau într+o coordonare perfectă! evocau în subcon"tientul colectiv principiul ră$boiului "i cel al violenţei! pe care anticii le asociau cu :arte. /iferiţi cercetători susţin că ei "i+au creat chiar o ba$ă subterană în Antarctica! spre sf r"itul ră$boiului! care continuă să funcţione$e "i astă$i. /ate fiind dove$ile pe care le+am vă$ut! nu am nici o îndoială că păm ntul este )ol în interior! sau cel puţin că e#istă mari &?B . *n realitate! na$i"tii în"i"i au fost creaţi "i controlaţi pe toate nivelele de societăţile secrete "i în ultimă instanţă de reptilieni. Aceasta este una din tacticile pe care le+au folosit reptilo+arienii de+a lun)ul între)ii istorii a umanităţii: folosirea cunoa"terii pentru a controla "i a suprima! cre nd simultan dictaturi reli)ioase care să scoată cunoa"terea din circuitul public. 9l "tia că oamenii a8un) să creadă orice dacă le repeţi suficient de des acel lucru "i dacă înscene$i evenimente care creea$ă în mintea colectivă ideea că trebuie făcut ceva. *n afara curentului budist po$itiv! e#istă "i ni"te secte budiste profund ne)ative. Astrolo)ii erau atacaţi "i uci"i! iar oameni precum 6en$ von 6iebenfels era împiedicaţi să î"i publice opera. Atunci c nd ru"ii au ocupat . 9i credeau că $eii sumerieni erau rasa stăp nitoare e#traterestră! credeau în e#istenţa Atlantidei! au trimis e#pediţii în Africa de -ord! la :ontse)ur! în re)iunea Cathar "i în Gibet! unde erau convin"i că se află ba$ele subterane ale supraoamenilor. *n anul &'3@! în .erlinul la sf r"itul ră$boiului! ei au )ăsit multe cadavre ale unor budi"ti care s+au sinucis după ce colaboraseră multă vreme cu na$i"tii. Dentru a amplifica efectele propa)andei sale! se folosea de culori! simboluri "i slo)anuri. Care este diferenţa între acea propa)andă de"ănţată "i oceanul de informaţii incorecte "i subiective în care suntem inundaţi în permanenţă la ora actuală? Chiar dacă ima)inile care ni se servesc a$i pe toate canalele mass+media nu mai au pe ele svastica! efectul este acela"i: o hipno$ă în masă. Goate opiniile "i informaţiile alternative erau cen$urate! iar oamenii erau pro)ramaţi să reacţione$e a"a cum dorea conducerea partidului.erlin a fost inter$isă orice formă de divinaţie! iar c ţiva ani mai t r$iu cărţile e$oterice au fost inter$ise în întrea)a =ermanie. Interiorul #ăm. Acela"i principiu se aplică "i la ora actuală.rdinul =erman Ksursa din care s+a născut na$ismulL au că$ut în di$)raţie. Această epurare avea două motivaţii principale: să împiedice orice asociere între ocultism "i na$ism în subcon"tientul colectiv "i să tra)ă scara! astfel înc t nimeni să nu mai poată folosi cunoa"terea e$oterică împotriva lor! a"a cum o foloseau ei împotriva celorlalţi. *ntre altele! na$i"tii credeau că păm ntul este )ol "i că intrările în interiorul acestuia sunt situate la poli. 9l "tia mai bine ca oricine c t de mare este puterea celui care "tie! "i dorea să păstre$e această putere pentru sine. Speciali"tii <răţiei folosesc în acest scop simboluri! cuvinte! culori! sunete "i tehnici de care marea ma8oritate a oamenilor nici măcar nu au au$it "i care apar în mass+media "i în reclamele de publicitate! amplific nd hipno$a colectivă. Gentativa lui Eitler de a distru)e societăţile secrete precum francmasoneria "i împiedicarea folosirii cunoa"terii secrete în =ermania poate părea parado#ală! dar nu este. /acă un ma)ician modern "i+ar propune să cree$e un ritual destinat „invocării $eului ră$boinic :arte0! cu )reu "i+ar putea ima)ina o ceremonie mai eficientă dec t cea a na$i"tilor0. :inisterul Dropa)andei al lui Toseph =oerin) era în între)ime structurat ţin nd cont de cunoa"terea e$oterică a psihicului uman. Societăţile secrete au fost scoase în afara le)ii "i chiar societatea Ghule "i . Cunoa"terea e$oterică folosită de na$i"ti pentru a hipnoti$a poporul )erman este folosită astă$i de <răţie pentru a aprofunda transa hipnotică în care a că$ut umanitatea. Aspectul ma)ico+reli)ios al acestor defilări era accentuat de faptul că erau reali$ate seara! desfă"ur ndu+se într+o „Catedrală de 6umină0! un spaţiu deschis încon8urat de fascicule puternice de lumină trimise către cer de către ni"te reflectoare. -a$i"tii au luat le)ătura cu acestea din urmă. Goate acele panouri pe care le aplauda Eitler! inclusiv cele s n)erii purtate în timpul Duciului de la :unchen! repre$entau de fapt o ceremonie ma)ică prin care se urmărea asocierea minţii na$i"tilor cu ima)inile arhetipale ale eroilor naţional+sociali"ti din trecut.

*ntr+un fel! putem spune că pe planeta noastră trăiesc trei cate)orii de oameni. /e aceea! el "tia mult mai multe lucruri dec t publicul lar). Dropria mea convin)ere este că A/-+ul uman a fost folosit pentru a crea liniile )enealo)ice reptilo+umane. %nul din cei care au su)erat această posibilitate este paleontolo)ul Gom 2ich! care lucrea$ă la mu$eul Victoria din Australia "i care a descoperit în anul &'?5 fosile ale unui dino$aur polar într+un tunel săpat în sudul statului Victoria! într+un loc cunoscut sub numele de =olful /ino$aurului. Sunt suficiente c teva întrebări pentru ca linia oficial acceptată de ) ndire să se prăbu"ească la fel ca un castel din cărţi de 8oc. /acă vă întrebaţi cum este posibil acest lucru! ) ndiţi+vă că oamenii care trăiesc în Australia nu cad de pe păm nt! de"i trăiesc cu capul în 8os faţă de cei din emisfera nordică. Cum ar fi fost posibil ca această materie să răm nă în centrul planetei în perioada în care aceasta se afla în stare )a$oasă "i apoi lichidă! înainte să se solidifice? Această conclu$ie este împotriva oricărei lo)ici "i a tuturor le)ilor fi$icii. -ici celebrul său roman! 3 călătorie (n centrul pământului. 9#istă nenumărate dove$i că păm ntul este )ol "i că în interiorul lui trăiesc civili$aţii avansate. Cercetătorii conceptului de „păm ntul )ol în interiorul său0 susţin că scoarţa planetei noastre nu are o )rosime mai mare de &4(( de Hilometri. Scriitorul Tules Verne a fost un iniţiat de ran) înalt al reţelei de societăţi secrete! av nd cone#iuni cu Societatea Geo$ofică! . Cine anali$ea$ă acest subiect! î"i dă seama c t de subţiri sunt ar)umentele oamenii de "tiinţă care încearcă să stabilească „realitatea0 lor indiscutabilă. 9#istă speculaţii! susţinute de multe dove$i! că dino$aurii au supravieţuit cataclismului de acum O4 de milioane de ani refu)iindu+se în interiorul păm ntului! îndeosebi în dreptul Dolului Sud.rientali. Spre e#emplu! mi"carea de rotaţie a planetei în 8urul a#ei sale dă na"tere unei forţe centrifu)ale care aruncă materia către e#terior! la fel ca centrifu)a unei ma"ini de spălat! care răm ne întotdeauna )oală în centru. 6a ora actuală! oamenii au devenit într+o asemenea măsură marionetele celor care îi )uvernea$ă înc t sunt dispu"i să ridiculi$e$e pe oricine ar încerca să+i convin)ă de faptul că interiorul păm ntului este )ol.rdinul =olden /a7n "i . :ulte din romanele sale de science1fiction se ba$au pe fapte reale. în care oamenii de "tiinţă manipulea$ă A/-+ul pentru a crea ni"te dino$auri reptilieni. <orţa care îi menţine pe păm nt este )ravitaţia. Susţinătorii ideii că păm ntul este )ol în interior afirmă că apele oceanelor se scur) în interiorul păm ntului pe la poli! form nd în centrul acestuia o mare imensă! deasupra căreia luminea$ă un soare interior central! care asi)ură lumina "i căldura necesare vieţii. Am revă$ut recent filmul făcut după romanul lui Tules Verne "i am constatat că centrul păm ntului este ima)inat în acela"i fel. /e pildă! el a descris cele două luni ale planetei :arte încă din anul &?55! înainte ca acestea să fie identificate de astronomi în mod oficial. 6a urma urmei! nu contra$ice acest lucru ce spun acei oameni de "tiinţă at t de inteli)enţi? . Aceasta funcţionea$ă la fel de bine "i în ca$ul celor care trăiesc în interiorul păm ntului.a da! la fel cum îi contra$icea pe timpuri afirmaţia că păm ntul este rotund! "i nu plat. 9i nu au putut pătrunde dec t la c ţiva Hilometri în interiorul scoarţei păm ntului! iar teoriile lor în ceea ce prive"te centrul planetei sunt I a"a cum le spune numele I simple teorii. Interesant mi se pare faptul că sin)urele obstacole cu care se confruntă eroii lui Tules Verne sunt ni"te reptile uria"e )ăsite în ora"ul scufundat al Atlantidei. Aceste teme se re)ăsesc în întrea)a istorie a umanităţii! îndeosebi în tradiţiile "i culturile din antichitate. 9l "tia că! în esenţă! povestea este adevărată. *n rest! centrul păm ntului este )ol.rdinul Gemplierilor . <iind un iniţiat de ran) înalt! Tules Verne cuno"tea aceste lucruri. %n e#emplu elocvent în această direcţie sunt filmele lui Steven Spielber)! îndeosebi cele din seria Indiana Tones! dar "i Nurassic Par2. nu este în între)ime o ficţiune.amenii pot trăi la fel de bine pe partea opusă a scoarţei păm ntului! a"a cum trăim noi la suprafaţa ei. <orţa )ravitaţiei îi atra)e pe oameni către masa de materie! &?3 . /e aceea! romanele sale de „ficţiune0 Kla fel ca numeroase alte opere literare "i filme făcute după eleL e#primă mult mai multe adevăruri dec t am fi tentaţi să credem.spaţii în interiorul planetei noastre în care trăiesc civili$aţii foarte avansate. .

Mrd! dar c nd a sosit camionul de la tipo)rafie! revista lipsea. . Centrul forţei )ravitaţiei nu este centrul planetei! ci este situat la circa 54( de Hilometri sub suprafaţa scoarţei! adică la 8umătatea acesteia! acţion nd e)al asupra ambelor părţi ale acesteia. Dalmer credea că . =ardner! unul din cei mai cunoscuţi susţinători ai teoriei păm ntului )ol! credea că acest „soare0 a fost creat chiar de nucleul fierbinte al planetei în perioada de formare a păm ntului.ernard! pe care v+o recomand cu căldură. 2aM Dalmer! a publicat un număr în care a povestit descoperirile amiralului . Aceia"i cercetători afirmă că lumina "i căldura din interiorul păm ntului provin de la un „soare0 central. *n anul &'@5! . De de altă parte! dacă acceptăm faptul că păm ntul este )ol în interior! re$ultă că "i celelalte planete din sistemul nostru solar sunt )oale! căci se supun acelora"i le)i. Această apă dulce! care duce cu ea fra)mente de ve)etaţie "i polen! în)heaţă! d nd na"tere aisber)urilor din apă dulce într+o re)iune în care nu ar trebui să e#iste dec t apă sărată. /eschi$ăturile au un diametru estimat la B4(( Hm "i sunt încon8urate de un inel ma)netic "i de nori! iar spaţiul aerian este restricţionat prin le)e. . 9#istă r uri cu apă dulce care cur) în afară ie"ind din interiorul păm ntului. C nd le+a cerut să retipărească ediţia! i s+a spus că plăcile tipo)rafice erau deteriorate "i că acest lucru nu mai era posibil. Atunci c nd e#ploratorii aflaţi în căutarea polului nord sau a celui sud a8un) în dreptul acestui inel ma)netic! acul busolei arată în 8os "i ei cred că se află deasupra polului. Dalmer a sunat la tipo)rafie! dar i s+a spus că nu au primit nici o comandă de transport pentru publicaţia sa.Mrd au fost cen$urate! iar e#ploratorul a murit în anul &'45! la numai un an după e#cursia sa în Antarctica. 9#istă cărţi care redau în mult mai multe detalii dove$ile referitoare la interiorul )ol al păm ntului dec t pot face eu în această lucrare.Q-+urile &?@ .lucru valabil în e)ală măsură pentru cei care trăiesc la suprafaţa păm ntului "i în interiorul lui. 9l a numit ţinutul pe care l+a descoperit: „acel continent minunat apărut din senin0 "i „păm ntul tuturor misterelor0. Cercetătorii afirmă că după latitudinea de 5(+54c nord "i sud! păm ntul începe să se curbe$e! cre nd ni"te deschi$ături către interiorul păm ntului.Mrd "i pasa)erii săi au transmis prin radio că $boară către interiorul planetei! vă$ nd cum )heaţa este înlocuită treptat de păm nt! lacuri "i munţi acoperiţi cu copaci. 9i au descris e#istenţa unor animale ciudate care semănau cu mamuţii "i forme de relief care nu apar pe nici o hartă a păm ntului. .Mrd! un persona8 binecunoscut în marina Statelor %nite.. *n realitate! nu se află dec t în re)iunea inelului ma)netic ce încon8oară polul. /oi ani mai t r$iu! în decembrie &'4'! redactorul revistei .are c te civili$aţii trăiesc în interiorul acestor planete! în timp ce oamenii caută viaţa la suprafaţa lor? Alte întrebări la care susţinătorii liniei oficiale de ) ndire nu pot răspunde sunt următoarele: de ce se formea$ă aisber)urile din apă dulce! în condiţiile în care la poli nu ar trebui să e#iste dec t apă sărată? /e unde provine toată ve)etaţia descoperită în interiorul acestor aisber)uri? /e ce susţin toţi e#ploratorii care s+au aventurat dincolo de polii ma)netici ai păm ntului faptul că vremea se încăl$e"te din ce în ce mai tare "i )heaţa începe să dispară? /e ce mi)rea$ă iarna anumite animale "i păsări la nord de cercul polar Kde pildă! elaniiL? Vi$iunea convenţională a "tiinţei nu poate răspunde la aceste întrebări! în timp ce susţinătorii teoriei interiorului )ol al păm ntului pot. /upă publicitatea făcută iniţial! toate informaţiile referitoare la e#pediţia lui . Acesta a $burat „din )re"eală0 către interiorul păm ntului pe la Dolul -ord! în anul &'@5! pe o distanţă de 3((( Hm dincolo de polul ma)netic! iar pe la Dolul Sud în anul &'4O pe o distanţă de @((( Hm dincolo de polul ma)netic. sinte$ă e#celentă a acestor dove$i apare în cartea doctorului 2aMmond . 9#istenţa unor deschi$ături la cei doi poli este o ipote$ă re$onabilă! căci puterea forţei centrifu)ale în perioada de formare a păm ntului trebuie să fi fost mult mai mică aici dec t în restul păm ntului. :arshall . Grecerea se reali$ea$ă at t de lin înc t navi)atorii care au pătruns din )re"eală în aceste re)iuni nu "i+au dat seama că avansea$ă către interiorul păm ntului p nă c nd nu le+au apărut în faţă ni"te re)iuni necunoscute! care nu fi)urau pe hartă.arfurii zburătoare. %na din călătoriile faimoase către interiorul păm ntului a fost cea a amiralului 2ichard 9.

1arren consideră că acest ţinut străvechi este totuna cu Eiperboreea de care vorbeau )recii antici. 1arren su)erea$ă că oamenii provin de pe un continent tropical aflat în re)iunea arctică! un ţinut în care soarele nu apune niciodată "i unde locuia o rasă de $ei care trăiau mai mult de o mie de ani fără să îmbătr nească. Dersonal! sunt destul de sceptic c nd vine vorba de astfel de foto)rafii! căci acestea pot fi foarte u"or contrafăcute "i puse în circulaţie p nă c nd devin o realitate acceptată. 1illiam 9. 9schimo"ii! a căror ori)ine ar putea fi popoarele din interiorul păm ntului! au le)ende care vorbesc de o insulă paradisiacă aflată la nord! un ţinut mirific în care soarele nu apune niciodată! în care nu e#istă întuneric! dar nici o lumină supărătoare! un loc în care oamenii trăiesc mii de ani în pace "i armonie. Ce s+a înt mplat cu e#actitate în Antarctica răm ne un mister p nă astă$i! dar .Mrd! omul care a pătruns în interiorul păm ntului pe la am ndoi polii. Cercetătorul )erman Tan van Eelsin) "i mulţi alţii au descris o parte din tehnolo)ia produsă după anul &'3@! inclusiv bombardierul Vril+&! Vril+5 "i aeronavele Eaunebu &! B "i 3. Dove"ti de acest fel abundă în toate culturile. Dlaton vorbe"te de e#istenţa unor „tuneluri mai late sau mai în)uste care făceau le)ătura între Atlantida "i interiorul păm ntului0. 9#istă însă un documentar video pe care îl consider foarte interesant! intitulat 39-1urile . Got el îl descrie pe marele conducător care „locuie"te în centru! în ombilicul păm ntuluiV cel care e#plică reli)iile între)ii umanităţi0. =ecretele celui de1al :reilea "eich. -emţii au declarat teritoriu )erman o re)iune de O((. Eelsin) include în cartea sa "i foto)rafii ale acestei aeronave! confirmate "i de alţi cercetători. A adău)at că în Antarctica e#istă &?4 . în care cercetătorul Vladimir Ger$isHi pre$intă o sumedenie de dove$i. 2e)ăsim acela"i mit la irlande$i. . Scriitorul roman =aius Dlinius Secundus! cunoscut mai ales sub numele de Dliniu! se referă "i el la oamenii din interiorul păm ntului care au fu)it din Atlantida! dar "i la le)endele referitoare la ni"te locuitori subterani numiţi „tro)lodiţi0! care ar fi ascuns în tunelurile lor o comoară străveche. 6e)ende referitoare la rasa conducătoare din interiorul păm ntului! formată din oameni blon$i cu ochi alba"tri! se re)ăsesc în toate culturile antice! inclusiv în China! Gibet! 9)ipt! India! 9uropa! cele două Americi "i Scandinavia. 9i au numit acest teritoriu -eusch7abenland K-oua S7abiaL "i l+au transformat într+o imensă ba$ă militară na$istă. Dersonal! cred că avea dreptate! "i nu este e#clus ca epopeea indiană antică "ama/ana să descrie venirea lui 2ama ca emisar al A)arthei într+o farfurie $burătoare. *n cartea sa! Paradisul regăsit sau leagănul rasei umane. 6e)enda spune că în timpul marelui cataclism )eolo)ic "i al inundaţiilor produse la suprafaţa păm ntului! lemurienii "i atlanţii s+au refu)iat în interiorul păm ntului. Se pare că farfuriile $burătoare )ermane aveau foarte multe probleme tehnice! care au fost corectate abia după ră$boi.Q-! poveste"te că aceste foo1fighters aveau culori ce alternau între cenu"iu+verde "i ro"u+portocaliu. 1endell C.nu vin din spaţiul e#terior! ci din centrul păm ntului "i că a"a se e#plică soarta nefericită a acelei ediţii a revistei sale. Acesta a luat cu el @((( de soldaţi "i un transportor aerian complet echipat. Aliaţii numeau aceste aeronave foo1fighters Kbombardiere ciudateL.((( de Hilometri care includea munţi "i lacuri neacoperite de )heaţă. 9#istă de asemenea nenumărate le)ende despre navele în formă de „farfurii $burătoare0 construite de na$i"ti înainte "i în timpul ră$boiului! în cadrul unor pro)rame controlate de societăţile Ghule "i Vril. Stevens! pilot în forţele aeriene S%A în timpul celui de+Al /oilea 2ă$boi :ondial "i la ora actuală investi)ator al fenomenului . A fost imposibil să scape de ele sau să le atace "i "i+a pus problema să se întoarcă la ba$ă sau să ateri$e$e. Dotrivit mai multor cercetători în domeniu! în anul &'3? a avut loc o e#pediţie )ermană în Antarctica! pe transportorul aerian =chAabenland.Mrd avea să declare public mai t r$iu că în ca$ul unui nou ră$boi! umanitatea ar trebui să se a"tepte la atacuri din partea unor avioane care pot $bura de la un pol la altul. /upă opt săptăm ni soldate cu pierderi )rele! ace"tia au reu"it să revină în ţară. *n anul &'@5 a avut loc ciudata misiune în Antarctica a amiralului 9. 9le s+au apropiat la numai 4 metri de aeronava sa! după care au rămas nemi"cate. 0ar=uriile ' urătoare ale na'i-tilor.

Drintre cei care îl vi$itea$ă acasă! se numără inclusiv re)ina An)liei "i prinţul Dhilip. 2eptilienii din re)iunea inferioară a celei de+a patra dimensiuni îi manipulau! dar operau "i prin intermediul taberei opuse. *n treacăt fie vorba! cele două semnături care confirmă numirea lui Schact în funcţia de pre"edinte al 2eichsbanH! la data de &5 martie &'33! au fost cea a lui Adolf Eitler "i cea a lui :a# 1arbur)! omul lui 2othschild. Ace"tia din urmă controlau inclusiv I. Alţi finanţatori ai lui Eitler au fost: =eneral 9lectric! o companie care avea le)ături financiare str nse cu <ranHlin /elano 2oosevelt! pre"edintele care a intrat în ră$boi „împotriva0 lui EitlerC <ord :otor CompanM! condusă de EenrM <ord! care a primit de la nemţi cea mai înaltă distincţie de onoare acordată ne+)ermanilor! :area Cruce a Vulturului =ermanC "i International Gelephone and Gele)raph KIGGL! care a susţinut efortul de ră$boi )erman prin intermediul bancherului personal al lui Eitler! ofiţerul SS Nurt von Schroder. <arben. -imic nu este însă &?O . a fost unul din finanţatorii lui Eitler! prin intermediul unei filiale numită %nited .=.=. -a$i"tii au fost finanţaţi de acelea"i linii )enealo)ice care i+ au finanţat "i pe Aliaţii care luptau împotriva lui Eitler.rothers! EarrimanL "i afacerile lui <rit$ GhMssen! marele antreprenor )erman în domeniul oţelului "i bancher! care l+a finanţat pe Eitler încep nd din anii &'B(. Drintre membrii conducerii filialei americane a I. Drincipalii finanţatori au fost 2othschild+$ii! care au operat! ca de obicei! prin intermediul a)enţilor lor din An)lia! S%A "i =ermania. /upă părerea mea! răspunsul cel mai simplu la întrebarea: „/e ce nu au c "ti)at )ermanii ră$boiul?0 este: „Dentru că acest lucru nu trebuia să se înt mple0. <arben! cel care a susţinut întrea)a ma"inărie de ră$boi na$istă! dar "i la)ărul de concentrare de la Ausch7it$.C a fost cel care a făcut le)ătura între 1. *"i doreau un ră$boi! a"a că au manipulat ambele tabere! obţin nd ce "i+au dorit. *n al doilea r nd! tehnolo)ia „farfuriilor $burătoare0 era în acea vreme abia la începuturile ei! fiind încă departe de perfecţiune. %. C nd na$i"tii au invadat Cehoslovacia! -orman i+a transferat lui Eitler echivalentul a O milioane de lire sterline în aur cehesc! care a fost depo$itat la 6ondra. Dre"edintele companiei Standard .o civili$aţie avansată! care dispune de o tehnolo)ie mult superioară celei e#istente la ora aceea pe păm nt "i care s+a aliat cu SS+ul )erman.il! compania controlată de 2ocHefeller+i! era practic una cu )i)antul )erman I. Alte re$erve de petrol i+au fost furni$ate =ermaniei de acela"i Standard .il Kla ora actuală 9##onL era în acea vreme 1illiam Stamps <arish! un prieten apropiat al lui Eermann Schmit$! pre"edintele I.il prin intermediul principalului centru financiar al <răţiei! 9lveţia. -orman era asociat cu E8almar Schact! cel care avea să devină consilierul financiar personal al lui Eitler "i pre"edintele băncii )ermane 2eichsbanH.ăncii An)liei! controlată de 2othschild+$i. <arben se număra "i Daul 1arbur)! a)entul lui DaMseur>2othschild trimis în S%A pentru a crea banca 2e$ervei <ederale! lucru care s+a "i reali$at în anul &'&3.=. Gatăl lui .ro7n . <ratele său! :a# 1arbur)! a fost bancherul lui Eitler! p nă c nd a părăsit fără probleme =ermania în anul &'3?! stabilindu+se în S%A.CL! al cărei director era. :or)an "i cel al 2ocHefeller+ilor! trustul lui Earriman era tutelat de DaMseur+i "i de 2othschild+$i. -epotul lui <arish! 1illiam <arish III! face parte din cercul interior al lui =eor)e .A.=. Cel care supervi$a tot acest efort concentrat de finanţare a lui Eitler a fost :onta)u -orman KCom 3((L! =uvernatorul .il! inclusiv 2noA1hoA1ul necesar pentru a transforma imensele re$erve de cărbune ale =ermaniei în petrol.anHin) Corporation K%. Gehnolo)ia care i+a permis lui Eitler să pornească ră$boiul după de$astrul economic de dinainte i+a fost furni$ată practic de către Standard .ush! Drescott! unul din st lpii de ba$ă ai societăţii =2ull and Eones.ush. /e ce nu au c "ti)at în acest ca$ na$i"tii ră$boiul? :ai înt i de toate! se pare că a e#istat un conflict în interiorul societăţilor secrete na$iste. Cei mai mulţi evrei cred că oameni ca 2othschild+$ii sau 1arbur)+ii! care pretind că sunt evrei! sunt de partea lor. Standard . <arish "i re)ina î"i încruci"ea$ă reciproc caii de rasă. 6a fel ca imperiul lui T. Earriman CompanM din -e7 [orH Ktransformată după &'33 în . Cei doi erau at t de apropiaţi înc t Schact "i+a numit unul dintre nepoţi -orman. <arben.D.

2othschild+$ii "i asociaţii lor! 2ocHefeller+ii! Earriman+ii "i . Acelea"i familii au finanţat "i mi"carea de eu)enie! al cărei scop era purificarea )enetică a rasei )ermane prin eliminarea celor de rasă inferioară. 9d)ar Eoover! francmason de )rad 33 "i "eful de tristă reputaţie al <. A"a cum spuneam într+un capitol anterior! aurul "i banii furaţi de băncile elveţiene de la evreii )ermani conduce direct la 2othschild+$i. *n esenţă! această filo$ofie nu este cu nimic diferită de cea na$istă sau de cea a establishment+ului britanic ori american! căci cele trei curente provin de fapt din aceea"i sursă. /eloc înt mplător! o bună parte din a)enţii care au fost implicaţi în asasinarea Dre"edintelui NennedM erau fo"ti a)enţi .SS transferaţi la 6ondra în timpul celui de+Al /oilea 2ă$boi :ondial. /e ce credeţi că au fost promovate at tea politici care au cau$at boli! moarte "i distru)ere în Africa! Asia! America Centrală "i de Sud? Goate fac parte din acela"i plan. 2e)ii! re)inele! episcopii "i cavalerii re)imului na$ist au scăpat "i "i+au continuat campania împotriva umanităţii prin intermediul reţelelor secrete aran8ate de „opo$anţii0 lor! :area . <inanţarea proiectului a fost asi)urată de 2ocHefeller+i. %nul dintre ace"ti a)enţi era ClaM Sha7! sin)urul om 8udecat pentru rolul pe care l+a 8ucat în asasinarea lui NennedM! proces pre$entat "i în filmul N. .peraţii SpecialeL. .SS+ul era condus de . Goţi ace"tia au fost transportaţi în America de Sud "i în S%A pentru a+"i continua acolo munca în favoarea A)endei reptiliene. 9l a fost eliberat pentru simplul motiv că martorii împotriva lui au fost uci"i înainte de a apuca să depună mărturie.erlin! unde ocupa un între) eta8 pentru cercetările sale. 9rnst 2udin! psihiatru la Institutul Naiser 1ilhelm pentru =enealo)ie "i /emo)rafie din . 9l a militat pentru trierea popoarelor de alte rase dec t cea albă "i a oamenilor albi „inferiori0. Drintre na$i"tii care au scăpat )raţie Droiectului Daperclip s+a numărat "i criminalul în masă "i teroristul Tosef :en)ele. 9#pertul lui Eitler în domeniul purităţii rasei era dr. Stone! care avea să devină mai t r$iu Drocuror =eneral al S%A.ush s+a folosit de orice prile8 pentru a pompa sume masive din banii contribuabililor americani "i din cei ai -aţiunilor %nite în această or)ani$aţie. Sha7 a fost unul din consultanţii satanistului "i pupilei lui 2othschild! 1inston Churchill.C. 6a ora actuală! politicile de eu)enie sunt cunoscute sub numele de „control al populaţiei0.I în perioada asasinării lui NennedM.ush+ii! s+au aflat "i în spatele pro)ramului na$ist de purificare a rasei. -a$i"tii 8udecaţi "i sp n$uraţi la -urenber) nu au fost dec t pionii e#pu"i la paradă pentru a da satisfacţie opiniei publice. %n alt prote8at al lui Stone a fost T. CIA a fost creaţia serviciilor secrete britanice! "i în special a cercului interior al acestora! cunoscut sub numele de =pecial 3perations E%ecutive KServiciul pentru .ill /onovan! o marionetă a cercului DaMseur+2othschild+2ocHefeller "i fost cole) de "coală cu <ranHlin /elano 2oosevelt.mai departe de adevăr. -u este de mirare că =eor)e . Cei doi erau de părere că oamenii superiori aparţin nd rasei albe trebuiau să controle$e rasele inferioare cu pielea întunecată.SSL! născut pe structura serviciilor secrete ale lui DaMseur. nouă confirmare a faptului că forţa care controla ambele tabere ale celui de+Al /oilea 2ă$boi :ondial era una "i aceea"i se referă la vasta operaţiune a serviciilor secrete americane "i britanice numită Droiectul Daperclip KA)rafaL! prin care cei mai importanţi lideri na$i"ti! oameni de "tiinţă! in)ineri "i e#perţi în controlul minţii au fost sco"i în afara =ermaniei înainte de sosirea armatei aliaţilor. . Doate darul $eilor.ritanie "i S%A.ush "i EenrM Nissin)er sunt mari adepţi ai lui Ghomas :althus! francmason din linia )enealo)ică a lui /ar7in! care a murit în anul &?3@. 6a fel ca toţi &?5 .r)ani$aţia cea mai cunoscută care se ocupă cu controlul populaţiei este Planned Parenthood KDlanificarea <amilialăL! care "i+a început activitatea sub un cu totul alt nume în cadrul biroului londone$ al Societăţii . Drofesorul de drept al lui /onovan de la %niversitatea Columbia Kcontrolată de <răţieL a fost Earland 9.ficiul pentru Servicii Strate)ice K. .ritanice de 9u)enie. 6a fel ca prietenul său economist! francmasonul Tohn Stuart :ill! :althus a afirmat că rasa ariană cu părul blond "i ochii alba"tri era darul lui /umne$eu pentru păm nteni. CIA a înlocuit or)ani$aţia serviciilor secrete creată în timpul ră$boiului! .

<irma lor de avocatură! Sullivan and Crom7ell! )estiona afacerile în S%A ale I. /acă vor continua să facă la fel! mentalitatea reptilo+ariano+na$istă va continua să controle$e planeta păm nt. Ace"tia sunt păian8enii care ţes imensa p n$ă a reţelei! cel mai important dintre ei fiind în continuare CitM+ul londone$! -oua Groia. <răţia nu are niciodată de suferit! &?? .i o ultimă întrebare: a murit într+adevăr Eitler în buncărul său? 9vident că nu. Alte centre de deci$ie se află în <ranţa! =ermania! 9lveţia! Italia "i S%A.=. Structura decala8elor dintre dinţi este diferită.SS deta"aţi la 6ondra! i+a c ntat în strună 6ordului Victor 2othschild! "eful neoficial al serviciilor secrete britanice. /in acest centru sunt administrate A)enda )lobală "i politicile <răţiei! introduse apoi de „mana)erii de ramură0 în ţările respective. <amilia /ulles este o altă linie )enealo)ică aparţin nd aristocraţiei britanice. Drintre ace"tia se număra "i 2einhard =ehlen! principalul spion al lui Eitler pe frontul rusesc! căruia Allen /ulles i+a cerut mai t r$iu să or)ani$e$e reţeaua CIA pe teritoriul european. . /e aceea! nu repre$intă nici o e#a)erare să afirmăm că CIA a fost o or)ani$aţie creată de na$i"ti pentru na$i"ti. Structura de ba$ă "i A)enda sa răm n însă e#trem de simple. <arben. Tohn <oster /ulles scria „Eeil Eitler0 pe scrisorile pe care le trimitea clienţilor săi )ermani "i a fost trimis în =ermania să ne)ocie$e acordarea unor noi împrumuturi na$i"tilor din partea )rupului :esei 2otunde 2othschild+2ocHefeller. Cei doi /ulles proveneau dintr+o familie americană din sudul Statelor %nite! proprietară de sclavi! "i erau veri cu 2ocHefeller+ii. *mprumuturile aveau drept scop să+i a8ute pe )ermani să plătească daunele de ră$boi impuse de acela"i Tohn <oster /ulles! în calitatea sa membru al dele)aţiei americane la Conferinţa de Dace de la Versailles! din anul &'&'. Dractic! na$i"tii nu au pierdut ră$boiul.Hlahoma numai pentru a+"i duce mai departe misiunea! conform A)endei de dominare )lobală a lumii? A"a ) ndesc cei care controlea$ă această lume! iar 5 miliarde de oameni se complac în această situaţie. /upă ră$boi! conducerea na$istă "i+a schimbat pur "i simplu ci$mele "i ţinuta militară cu costumele civile "i halatele oamenilor de "tiinţă! iar A)enda a continuat să avanse$e. /acă A)enda )lobală impune prăbu"irea dolarului american! a peso+ului me#ican! a rand+ului sud+ african sau a pieţelor bursiere din . Acela"i lucru s+a înt mplat "i cu reţeaua poliţiei internaţionale numită Interpol. Centrul reţelei operaţionale este CitM+ul londone$. :arele susţinător al lui Eitler! <rit$ GhMssen! i l+a pre$entat pe Allan /ulles <uhrerului. *n aceste condiţii! mai sunt oare cititori care nu cred că nucleul na$isto+satanic al =uvernului S%A este capabil să ardă copii la 1aco sau să+i arunce în aer prin bomba de la . Ca#itolul &1 . Am ndoi fraţii /ulles au fost implicaţi în Droiectul Daperclip! alături de EenrM Nissin)er! un „evreu )erman0! mare adept al satanismului "i unul dintre cei mai activi reptilieni.a)enţii . Cercetătorul -oam ChomsHM afirmă că =ehlen a creat o armată secretă CIA na$istă! care "i+a e#tins operaţiunile p nă în America 6atină. Eitler avea o obturaţie a unui canal "i un dinte de porţelan pe care cadavrul nu le avea! iar puntea dentară inferioară era foarte diferită. Acesta era na$ist! la fel ca "i fratele său! Tohn <oster /ulles! numit secretar de stat în aceea"i perioadă. Drimul director al CIA a fost Allan /ulles. 2obert /orion! directorul Institutului de :edicină 6e)ală de pe l n)ă :inisterul Tustiţiei din Wuebec a declarat că e#istă neconcordanţe între foto)rafiile danturii cadavrului atribuit lui Eitler "i nenumăratele foto)rafii făcute <uhrerului în timp ce î"i ţinea discursurile Kcu )ura deschisăL. Gotul a fost o înscenare controlată de aceea"i forţă "i transformată într+o mare afacere după carna)iu! în condiţiile în care A)enda continua să avanse$e. /r.rientul *ndepărtat! mana)erii de ramură din ţările respective acţionea$ă "i asi)ură implementarea acestor de$iderate.Re(eaua la ora actuală /upă c teva mii de ani de evoluţie! reţeaua reptiliană a devenit astă$i o încren)ătură imensă "i nu întotdeauna u"or de recunoscut de societăţi secrete! bănci! afaceri! partide politice! a)enţii de securitate! mass+media etc.

Drincipalele bănci ale <răţiei din S%A! precum Chase :anhattan a familiei 2ocHefeller! "i+au sporit considerabil profiturile în anul &''&! c nd peso+ul me#ican s+a prăbu"it! căci "i+au v ndut depo$itele de peso chiar înainte de devalori$area acestuia.bsesia încruci"ării rasiale a liniilor )enealo)ice ale <răţiei provine din necesitatea păstrării purităţii )enetice reptiliene! "i implicit a le)ăturii vibratorii între trupul uman aflat în spaţiul tridimensional "i con"tiinţa care îl posedă din re)iunea inferioară a celei de+a @+a dimensiuni. . Structura seamănă cu cea a păpu"ilor ruse"ti: fiecare păpu"ă Kîn ca$ul de faţă piramidăL se află în interiorul alteia! p nă la păpu"a KpiramidaL )lobală! care le include pe toate celelalte. :embrii acestor familii de viţă veche posedate de reptilieni deţin la ora actuală toate po$iţiile importante în structurile puterii sau lucrea$ă sub acoperire! control ndu+i pe cei ce deţin aceste po$iţii oficiale! de pildă pe prim mini"tri "i pe pre"edinţi. <iecare secţiune a piramidei )lobale este or)ani$ată ca o piramidă mai mică! compartimentată la fel ca un submarin. Această reţea de societăţi secrete î"i plasea$ă iniţiaţii cei mai de încredere în po$iţiile cele mai influente ale sistemului bancar! ale lumii afacerilor! politicii! mass+mediei! armatei! medicinii etc. Ace"tia operea$ă în principal sub acoperire! din ba$ele lor subterane! dar mai ales prin posedarea liniilor )enealo)ice reptilo+umane al căror nivel de con"tiinţă re$onea$ă plenar cu con"tiinţa reptiliană din re)iunea inferioară a celei de+a patra dimensiuni. Spre e#emplu! piramida francmasoneriei răspunde în faţa unei conduceri obi"nuite! care răspunde la r ndul ei în faţa unei structuri superioare. Acolo unde se termină )radele francmasoneriei! încep )radele Iluminaţilor. 2ăspunsul este simplu: con"tiinţele care posedă aceste trupuri se folosesc de ele ca de un înveli" e#terior! ca de un costum spaţial! p nă c nd acesta se u$ea$ă! după care îl schimbă cu altul. 9vident! o coincidenţăF *n inima reţelei Ksau în v rful piramidei! cum preferaţiL se află reptilienii. <eţele publice ale acestor or)ani$aţii "i cei care le controlea$ă din culise aparţin aceleia"i reţele! a"a că nu contea$ă prea mult dacă e"ti francmason! &?' . :area ma8oritate a masonilor nu pot aspira însă mai sus de )radul 33 al ritului scoţian "i de )radul &( al ritului de [orH. Adevărul acestei realităţi este ţinut în cel mai strict secret "i nu este cunoscut dec t pe nivelul suprem al imensei reţele de societăţi secrete! adică de către un număr foarte mic de oameni. Ideea că cei care conduc ţara sunt reptilieni sau oameni posedaţi de ace"tia li se poate părea fantastică celor care au o vi$iune limitată! dar nenumăratele dove$i adunate de+a lun)ul miilor de ani e#plică perfect „misterele0 istoriei. :ulţi oameni mă întreabă! pe bună dreptate! de ce ar pierde cineva mii de ani pentru a prelua controlul asupra unei planete! "tiind că oricum va muri înainte de împlinirea acestui de$iderat. /acă <răţia consideră că cineva are mentalitatea "i structura )enetică potrivită! acesta poate avansa pe un nivel superior! primind un )rad în structura Iluminaţilor sau în alte )rupuri supersecrete ale cercului interior! precum :asa 2otundă! care operea$ă deasupra nivelului oficial al unor societăţi secrete precum francmasoneria sau Cavalerii Sf ntului Ioan din Ierusalim Kde :altaL. 6a v rf! ierarhiile societăţilor secrete devin una! transform ndu+se într+o or)ani$aţie unică! ce implementea$ă aceea"i A)endă! dincolo de conflictele "i certurile nesf r"ite de la ba$a piramidei. Dentru a ascunde acest adevăr! membrii <răţiei au distrus toate documentele "i te#tele antice! sub8u) nd "i oprim nd societăţile native ale lumii.dimpotrivă! căci "tie e#act la ce să se a"tepte. Ceea ce se află deasupra se află "i dedesubt. 6a fel ca în ca$ul piramidei puterii! toate aceste instituţii "i or)ani$aţii aparent fără le)ătură unele cu altele fu$ionea$ă la v rf! fiind controlate de aceia"i oameni. Cei care au ocupat de+a lun)ul timpului trupurile principalilor 8ucători ai marelui 8oc al conspiraţiei din cele mai vechi timpuri "i p nă astă$i sunt aceia"i reptilieni. Scopul reptilienilor este acela de a distru)e toate amintirile rămase din perioada în care operau la vedere! astfel înc t oamenii să nu+"i dea seama că sunt controlaţi prin intermediul unor corpuri fi$ice aparent umane de o forţă neumană aflată într+o altă dimensiune. *n &'?5! miliardarul finanţist TimmM =oldsmith! rudă cu 2othschild+$ii! "i+a v ndut toate acţiunile! cu puţin înainte de colapsul burselor mondiale.

A"a cum am vă$ut mai devreme! :asa 2otundă are filiale în întrea)a lume! iar în anii &'B( "i &'B& a adău)at două noi or)ani$aţii la reţeaua sa: Institutul 2e)al pentru Afaceri Internaţionale K2IIAL "i Consiliul pentru 2elaţii 9#terne KC<2L. Societăţile "i )rupurile secrete care alcătuiesc această imensă reţea sunt versiunea actuali$ată "i e#tinsă a unei reţele similare care a e#istat în antichitate. Dersonal! am o re)ulă simplă: orice persoană sau instituţie care se declară „democrată0 este orice doriţi dumneavoastră! numai democrată nu. A"a cum se înt mplă în ma8oritatea ca$urilor de acest fel! omul nu+mi citise cărţile "i nu făcuse nici un fel de cercetări înainte de a se )răbi să conteste această realitate. 9ste suficient să priviţi c te <ronturi /emocratice e#istă în lume! ocupate cu impunerea unei dictaturi. /e ce nu dispare o mare corporaţie sau o mare bancă atunci c nd )eneraţia actuală de lideri moare sau se pensionea$ă? Dentru că ei îi urmea$ă la conducere o altă )eneraţie. 9a are a)enţi în toate )uvernele! dar "i în taberele opuse acestora! în ambele tabere ale oricărui ră$boi sau conflict politic! în cartelurile dro)urilor! dar "i în a)enţiile antidro) care se ră$boiesc cu acestea! în sindicatele crimei or)ani$ate "i în a)enţiile de securitate care investi)hea$ă aceste sindicate! în )rupurile teroriste! dar "i în serviciile secrete care încearcă să le „anihile$e0. <răţia controlea$ă taberele pro "i contra din politică! sistemul bancar! domeniul afacerilor! mass+ media etc.limpienii0L "i Comitetul celor 4((. %nii cercetători afirmă că la v rful ierarhiei se află Kîn ordine succesivăL Consiliul celor 3! Consiliul celor 4! Consiliul celor 5! Consiliul celor '! Consiliul celor &3! Consiliul celor 33! :arele Consiliu /ruid! Comitetul celor 3(( K„. /e altfel! dacă ar fi adevărat! nu ar mai trebui să spună acest lucru în )ura mare! căci ar fi evident din faptele sale. :ulte )rupuri nu au nici un nume! ca să nu poată fi detectate. /acă ar fi făcut+o! "i+ar fi dat seama că din cau$a acestei structuri a reţelei! nu numai că este posibil să urme$i aceea"i A)endă de+a lun)ul mai multor )eneraţii succesive! dar este "i foarte pertinent să cre$i acest lucru. .abiloniană "i departamentele =uvernului S%A! Con)res! proprietarii de media! editori! 8urnali"ti! fundaţii scutite de plata impo$itelor! precum 2ocHefeller <oundation! universităţi! oameni de "tiinţă! ambasadori! lideri militari! „istorici0! bancheri "i oameni de afaceri. 6a fel se petrec lucrurile "i cu <răţia "i A)enda ei. Simplul fapt că cineva afirmă că luptă pentru pace "i libertate nu înseamnă că acest lucru este neapărat adevărat. &'( .dată! am fost atacat pe c nd vorbeam la un post de radio din Cape Go7n de un astrolo) care mi+a spus că este imposibil să e#iste o conspiraţie de felul celei pe care o e#pun! pentru simplul motiv că aceasta nu ar putea fi or)ani$ată pe o perioadă at t de lun)ă de timp. %na din principalele reţele care e#istă la ora actuală este )uvernată la centru de :asa 2otundă. Ceea ce doresc să sublinie$ deocamdată este că! de"i au nume "i obiective aparent diferite! toate aceste or)ani$aţii sunt controlate în final de aceea"i conducere. Re(eaua Me%ei Rotunde. Dersonal! am convin)erea că în v rful piramidei se află o sin)ură persoană! cel mult două! un fel de :are Dreot "i :are Dreoteasă a lumii căci! a"a cum voi e#plica mai t r$iu! cea mai importantă ierarhie! în faţa căreia sunt subordonate toate celelalte este ierarhia Satani"tilor. Astrolo)ul respectiv ar face mai bine să î"i consulte propria hartă cerească! verific nd dacă nu cumva con8uncţiile de pe aceasta îl împiedică să vadă ceea ce este evident! respin) nd "i condamn nd informaţii pe care nu a făcut nici un efort să le citească! să le verifice "i să le înţelea)ă. 2IIA "i+a creat la r ndul ei propriile filiale.ilderber)! Clubul de la 2oma sau Comisia Grilaterală! despre care voi vorbi pe lar) în pa)inile care urmea$ă. Cine vrea să controle$e 8ocul trebuie să controle$e toate taberele! iar această structură permite e#act acest lucru. <iecare ţară importantă are o asemenea reţea care respectă A)enda dictată de centrele )lobale din CitM+ul londone$! =ermania! <ranţa "i 9lveţia. PăianAenul.cavaler de :alta! iniţiat al societăţii =2ull and Eones sau membru al unui )rup mai mult sau mai puţin secret precum Institutul 2e)al pentru Afaceri Internaţionale! Consiliul pentru 2elaţii 9#terne! =rupul . 6a fel! Consiliul pentru 2elaţii 9#terne din -e7 [orH "i+a creat propria sa reţea subordonată pe teritoriul S%A! făc nd le)ătura între <răţia .

*mpreună! cei doi au creat or)ani$aţia 1orld 1ild6ife <und K<ondul :ondial pentru Animalele SălbaticeL! devenit între timp 1orld7ide <und of -ature K11< I <ondul :ondial pentru -aturăL. Dentru a înţele)e mai bine! ori de c te ori voi menţiona pe cineva care a fost! este sau urmea$ă să devină membru al acestor )rupuri! voi folosi abrevierile 2IIA! C<2! .el al st ncii0 sau „. Drintre alţi pre"edinţi ai =rupului &'& . Drinţul . *n mai &'4@ a avut loc prima înt lnire oficială a unei noi or)ani$aţii din reţeaua :esei 2otunde! =rupul .osterbeeH! .landei! fost ofiţer na$ist "i spion )erman care a lucrat pentru departamentul -15 al serviciului secret al imensului con)lomerat chimic I. Clubul de la . dar pentru cei care nu au citit+o! voi face în continuare o sinte$ă a influenţei cov r"itoare a acestor or)ani$aţii asupra vieţii noastre de $i cu $i "i asupra marilor probleme ale lumii.ilderber) din .ella)io! în Italia! a pus ba$ele mi"cării ecolo)iste.ernhard al .=.r)ani$aţia -aţiunilor %nite.udapesta este condus de 9rvin 6as$lo! un asociat al lui Aurelio Deccei. /acă cineva poate să mă a8ute în această direcţie! i+a" fi recunoscător. Clubul de la 2oma! creat pe domeniul particular al familiei 2ocHefeller de la . . <arben. *n anul &'O? a fost creat Clubul de la 2oma! condus de francmasonul Aurelio Deccei KCom 3(( "i membru al =rupului . Am pre$entat pe lar) aceste or)ani$aţii în lucrarea Şi adevărul vă va face liberi. %n alt satelit important al :esei 2otunde este Comisia Grilaterală! creată de 2ocHefeller+i în S%A în anul &'5B. Clubul de la 2oma s+a folosit de mi"carea ecolo)istă pentru a centrali$a "i mai multă putere "i pentru a confisca terenuri. =rupul .ilderber) "i al -obilimii -e)re! =iovanni A)nelli. Aceste )rupuri interconectate numără printre membrii lor liderii sistemului bancar )lobal! ai mediului de afaceri! mediei! armatei! serviciilor secrete! educaţiei "i politicii.eatri#! este o altă susţinătoare activă a =rupului. Dre"edintele Adunării a fost prinţul .ilderber)! din anul &'4@.il "i GC.ernhard! soţul re)inei Tuliana a . Comisia Grilaterală! . .ilderber) a fost condus între anii &'4@ "i &'5O de prinţul .ilderber).landa! unde a avut loc înt lnirea Cel puţin! aceasta este varianta oficială a pove"tii. :asa 2otundă. -u "tiu dacă este adevărat! dar nu m+ar surprinde deloc! căci papii sunt ale"i de <răţie.ilderber)L! numărul doi în )rupul <iat! condus de un alt membru al =rupului .il sau .landei KCom 3((L! o obi"nuită a acestor "edinţe ale =rupului . Actuala re)ină! . <arben! cel care a condus la)ărul de concentrare de la Ausch7it$. %nii cercetători susţin că papa Ioan Daul II a lucrat "i el pentru I.ilderber). 1eishaupt a fost omul care a creat or)ani$aţia Iluminaţilor bavare$i. Clubul de la 2oma.ilderber) se traduce prin „. Institutul 2e)al pentru Afaceri Internaţionale! =rupul . Dentru a înţele)e mai bine despre ce oameni vorbim! vă propun să îi trecem în revistă pe c ţiva dintre cei care au participat la prima "edinţă a =rupului .ritanii. *i cunosc totu"i pe o parte din membrii săi importanţi. 6a ora actuală nu vă pot oferi informaţii referitoare la conducerea modernă a Institutului 2e)al pentru Afaceri Internaţionale! întruc t această or)ani$aţie este at t de secretă înc t nu am reu"it să le obţin.ilL! numit astfel după Eotelul .el a fost Qeul+ Soare la fenicieni. 2ocHefeller+ii "i 2othschild+$ii i+au dictat acestei mi"cări a"a cum au dorit.rania la vremea lui! este un reptilian înrudit "i foarte bun prieten cu prinţul Dhilip al :arii .ilderber) K. A"a cum vom vedea într+un capitol ulterior! ultimul lucru care îi interesa pe cei doi era protecţia animalelor sălbatice.udapesta! care încearcă să facă cu „spiritualitatea0 ce a făcut Clubul de la 2oma cu mediu. 2olul acesteia este de a coordona implementarea A)endei între cele trei re)iuni principale ale lumii: S%A! 9uropa "i Taponia. Sub prete#tul apelului la „salvarea planetei0 se ascunde adevărul trist că este doar o altă acoperire a A)endei controlului )lobal asupra lumii! )uvernată chiar de cei care creea$ă problemele de mediu. Acela"i principiu se aplică "i Clubului de la . Deccei i+a spus odată amicului său! fostul secretar de stat american Ale#ander Eai) KGC! Cavaler de :altaL că se simţea o reîncarnare a lui Adam 1eishaupt.ernhard! un )erman care s+a aliat prin căsătorie cu familia re)ală olande$ă! la fel ca 1illiam de .el al muntelui0.=.:asa 2otundă: Consiliul pentru 2elaţii 9#terne.

ilderber): Toseph 6uns! 6ord Carrin)ton! :anfred 1oerner! 1illM Claes "i Tavier Solana. NennedMC Toseph 9. -AG.ăncii An)liei! inclusiv =ordon 2ichardson! au fost membri ai =rupului .ilL. 9le se asi)ură astfel că aceste ţări sunt controlate de corporaţiile transnaţionale controlate de acelea"i )rupări.r)ani$aţiei :ondiale a Comerţului a fost irlande$ul Deter /.anca :ondială c t "i . A devenit mai t r$iu pre"edinte al . Goţi ultimii cinci secretari )enerali ai -AG.il! GC! Com 3((L! director al Acordului =eneral pentru Garife "i Comerţ K=AGGL! comisar al Comunităţii 9uropene K%niunii de mai t r$iuL "i pre"edinte al . Tohnson KC<2L! pre"edintele <undaţiei Carne)ie pentru Dacea Internaţională "i secretar S%A pentru =rupul . Drimul pre"edinte al .. simplă reducere sau cre"tere a ratei dob n$ii operată de ace"ti oameni are efecte spectaculoase asupra pieţei "i vieţii de $i cu $i a oamenilor.ilderber)! iar acest lucru este valabil "i în ca$ul altor bănci centrale! precum 2e$erva <ederală a S%A I acel cartel de bănci private europene care controlea$ă economia S%A.ritish Detroleum K.r)ani$aţii :ondiale a Comerţului! creaţie a <răţiei care impune ta#e )rele unor ţări care încearcă să î"i prote8e$e popoarele de nemilosul sistem financiar "i comercial )lobal. 6a fiecare c teva săptăm ni mass+media din :area . Alte personalităţi care au participat la acea primă "edinţă au fost: /avid 2ocHefeller KC<2! GCLC /eaH 2usH KC<2! GC! bursier 2hodesL! pre"edintele <undaţiei 2ocHefeller "i secretar de stat sub Tohn <. .ilderber) de către 6ordul Victor 2othschild! unul din cei mai mari escroci! spioni "i manipulatori ai secolului AA.ilderber).ritaniiC "i un alt membru al unei linii aristocratice britanice! 6ord Carrin)ton! care a devenit pre"edinte în anul &''& Kvom discuta imediat mai multe despre elL.ritanie "i S%A face speculaţii referitoare la ultimele afirmaţii ale lui =reenspan! ale =uvernatorului . 6a fel "i primii doi pre"edinţi ai recent createi . Dre"edintele .ilderber).ăncii An)liei sau al . Aceste afirmaţii sunt suficiente pentru a produce mari oscilaţii la bursă.ăncii :ondiale! Tames 1olfenson! partener cu 2othschild+$ii! precum "i ma8oritatea predecesorilor săi sunt membri ai =rupului . VolHer KC<2! GC! .DL. Cine credeţi că îi controlea$ă pe ace"ti oameni "i afirmaţiile pe care le fac? 9#actF Am un prieten care a investit masiv în bursa americană "i care a început să studie$e structurile investiţiilor făcute de marile corporaţii! bănci "i companii de asi)urări în perioada de dinaintea unei declaraţii a lui =reenspan. Sutherland K. At t . Acordul :ultilateral pentru Investiţii K:AIL este o altă or)ani$aţie al cărei scop este să amplifice dramatic capacitatea corporaţiilor transnaţionale de a distru)e ba$a economică a diferitelor ţări prin repatrierea profiturilor în condiţiile în care evită să î"i plătească impo$itele "i să respecte le)ile pe care alte afaceri sunt nevoite să le aplice.ăncilor Irlande$e Aliate "i al =oldman Sachs. 2eţeaua centrală a băncilor este controlată inte)ral de :asa 2otundă>=rupul . au fost membri .ernhard a fost propus ca pre"edinte al =rupului .ilderber)! 2enato 2u))eno.undesbanH despre starea economiei ţărilor lor. Sutherland este o simplă marionetă a 9litei "i a fost înlocuit la conducerea .ilderber) s+au numărat Sir Ale# /ou)las Eume K6ord EomeL! membru al unei linii )enealo)ice din elita scoţiană "i fost prim ministru al :arii .:C de un membru italian al =rupului . Drinţul . Actualul pre"edinte al „<ed0 este Alan =reenspan KC<2! GC! . Cred că v+aţi făcut o părere. :ai mulţi pre"edinţi ai .oothbM! care a lucrat împreună cu 1inston Churchill la unificarea 9uropei! cunoscută mai t r$iu sub numele de %niunea 9uropeană. a fost creaţia <răţiei "i are menirea să devină o armată mondială unică! atră) nd tot mai multe ţări "i manipul nd problemele care îi permit să acţione$e în afara domeniului său de referinţă.ilL! care l+a înlocuit pe Daul A.ilderber)C /enis EealeM KGC! 2IIA! Com 3((! Societatea <abianL ministrul apărării în )uvernul britanic laburist între anii &'O@ "i &'5( "i Cancelar al 9"ichierului între &'5@ "i &'5'C "i 6ord . /e fiecare dată a descoperit că marii 8ucători pe piaţa bursieră cumpără sau v nd masivi acţiuni sau titluri în cele trei &'B .r)ani$aţia :ondială a Comerţului au le)ături str nse cu celelalte or)anisme financiare )lobale ca <ondul :onetar Internaţional "i )rupul =+5>=+?! impun ndu+"i alături de acestea politicile în faţa unor ţări în curs de de$voltare din Africa! Asia! America Centrală "i de Sud.

ilderber).lair. %n an mai t r$iu! după moartea bruscă "i nea"teptată a liderului Dartidului 6aburist! Tohn Smith! locul său la conducerea partidului a fost luat de GonM .ilderber).ilderber). /e fapt! nu era nici un fel de thatcherismC era pur "i simplu A)enda <răţiei! care cerea ca ratele dob n$ilor să crească la ni"te niveluri care au distrus economiile ţărilor lumii a treia! pre)ătind astfel terenul pentru pro)ramul de recoloni$are prin control financiar.ilderber) de la . *n anul &'5'! ea a fost aleasă ca prim ministru! după seria de atacuri "i scandaluri la adresa laburi"tilor care au condus ţara p nă atunci. 9vident! discursul acestuia afectea$ă e#act acţiunile "i titlurile v ndute sau cumpărate de ace"tia. Soros a făcut acela"i lucru "i cu coroana suede$ă! cu acela"i succes.lair era un pion at t de important în m inile <răţiei înc t nu am avut nici o îndoială că va fi adus la putere în data de & mai. Am pre$is atunci nu doar că .ilderber) de la Voulia)ment! în =recia. Ce credeţi că a făcut Tohn :a8or? Conform instrucţiunilor <răţiei! a convocat ale)eri )enerale la data de & mai &''5! iar GonM . Soros a fost cel care a speculat lira sterlină în septembrie &''B! făc nd miliarde pe seama britanicilor! căci Cancelarul 9"ichierului a încercat să apere moneda naţională. /acă vreţi să "tiţi cum se vor comporta bursele! tot ce trebuie să faceţi este să urmăriţi cum procedea$ă familiile "i corporaţiile <răţiei care controlea$ă pieţele. Acest lucru este atestat de ritualurile fertilităţii numite :aM /aM! dar "i de Qiua Internaţională a :uncii! celebrată de %niunea Sovietică! această creaţie a <răţiei. Drimul ministru poate provoca ale)eri oric nd dore"te în timpul celor cinci ani de la venirea la putere! a"a că el este cel care anunţă data.aden! în =ermania. .ro7n! un alt membru al =rupului . Cine credeţi că era acest cancelar? -orman 6amont din =rupul .ilderber). Drin anii P5(! cariera pre"edintei Dartidului Conservator . C nd Ghatcher "i+a încheiat misiunea! protecţia care i se acorda i+a fost retrasă! căci nici o persoană nu este mai importantă dec t cau$a comună.ildt din =rupul . Cine era primul ministru al Suediei la vremea respectivă? Carl . %n an mai t r$iu! la Casa Albă au fost ale"i 2onald 2ea)an "i =eor)e .lair împreună cu cancelarul său! =ordon .lair o victorie u"oară la ale)erile din &''5. /in momentul în care a venit la putere! GonM .abiloniană. -umele său era GonM .ritanie a fost invitat la întrunirea =rupului . GonM . Carierele multor politicieni au e#plodat literalmente după ce au început să participe la "edinţele =rupului .aden+. *n anul &''3! un purtător de cuv nt al Dartidului 6aburist din :area . *n An)lia nu e#istă ale)eri la termen.ush a permis trecerea unor active fabuloase ale statului în m inile corporaţiilor conduse de <răţie! la preţuri de nimic.ush! care au introdus e#act acelea"i politici economice e#treme pe care le+a aplicat :ar)aret Ghatcher Kcare au "i rămas în istorie sub numele de thatcherismL.lair.ill Clinton. Drintre marii 8ucători precum 2othschild "i 2ocHefeller! sau oamenii acestora! precum =reenspan! se înv rt "i ni"te 8ucători mai mici! precum „rene)atul0 =eor)e Soros K.lair! unul din marii 8ucători preferaţi de <răţie! a fost ales. *ncep nd din acel moment! o serie de scandaluri "i conflicte au distrus credibilitatea )uvernului conservator al lui Tohn :a8or! asi)ur ndu+i astfel lui . :ania privati$ărilor în ne"tire care s+au produs sub )uvernările lui Ghatcher! 2ea)an "i . *n anul &''&! )uvernatorul relativ necunoscut al statului ArHansas a fost invitat de /avid 2ocHefeller la o întrunire a =rupului . -umele său era .ilL! care nu fac altceva dec t să urme$e ordinele.$ile de dinaintea discursului lui =reenspan.ritanic :ar)aret Ghatcher intrase în declin! p nă c nd a început să participe la "edinţele =rupului . %n an mai t r$iu! acest om aparţin nd unei linii )enealo)ice re)ale K-obilimea -ea)răL a fost ales Dre"edinte al Statelor %nite ale Americii.ilderber)! a început să implemente$e A)enda <răţiei pentru anii :ileniului ce urma să înceapă! &'3 .r)ani$aţia Iluminaţilor bavare$i a fost creată la data de & mai &55O. Geama de a nu răm ne sin)uri! )enerată de această prăbu"ire a coroanei provocată de Soros! i+a făcut pe suede$i să accepte intrarea în %niunea 9uropeană! lucru pe care foarte mulţi îl re)retă la ora actuală. 6a începutul anului &''5 mă aflam într+un turneu în Australia.lair va fi ales ca prim ministru! dar "i că ale)erile se vor desfă"ura pe data de & mai! una dintre cele mai importante $ile pentru <răţia .

ritanie c t "i la 9uropa în ansamblul ei. puternică! de O(.lair a devenit rapid prieten la cataramă cu .ritanie Kde fapt! toţi sunt membri ai unor ramuri diferite ale aceleia"i familii re)aleL. Acest lucru nu este deloc surprin$ător! căci ClarHe este "i el un membru al =rupului .ritanie este o ţară unipartinică! de"i oamenii cred că sunt liberi pentru că au dreptul să bife$e o căsuţă o dată la 4 ani! ale) nd o nouă marionetă a <răţiei pentru a+i conduce. A"a nu se mai poate.ildt! . Cel puţin în S%A votul este electronic! ceea ce facilitea$ă "i mai mult eventuala fraudare a ale)erilor Kdacă aceasta se dovede"te necesarăL. 6a fel ca "i S%A sau orice altă ţară de pe )lob! :area .osnia! statu Huo1ul era <orţa de Dace a -aţiunilor %nite.ro7n l+a înlocuit. -u se pune problema că ar fi un ne)ociator slabC dimpotrivă! î"i face perfect datoria ca emisar al <răţiei.referitoare at t la :area . 2e)alitatea europeană este repre$entată în =rupul .ro7n nu au diferit în esenţă de cele ale cancelarului conservator de dinainte! Nenneth ClarHe! pe care .ilderber)! la fel cum au fost "i predecesorii săi! .lair! iar apoi la cea de la GumberrM! în Scoţia! care a avut loc în mai &''?. 9l repre$intă cea mai importantă voce publică a %9! conduc ndu+"i dictatura centrali$ată cu o aro)anţă uimitoare! pe care membrii <răţiei o manifestă frecvent.lair în urma unui scandal financiar. 6a fel stau lucrurile "i cu „ne)ociatorii de pace0.landa sunt membri ai =rupului . Compania sa! Nissin)er Associates Kal cărei director fondator este 6ord Carrin)ton I 2IIA! .ilderber) de familiile re)ale din . Sin)urul lucru care s+a schimbat a fost numele scris pe u"a cabinetului.lair în )uvernul laburist a fost Deter :andelson K2IIAL! supranumit Drinţul *ntunericului.ri de c te ori <răţia folose"te un nume pentru o or)ani$aţie a sa! cu si)uranţă aceasta se ocupă e#act cu activitatea opusă. Acela"i lucru este valabil în ca$ul tuturor ţărilor vest+europene. Drintre ei se numără 2uud 6ubbers.ilderber).i cei care au pus la cale ră$boiul prin in)ineriile lor au oferit soluţia a"teptată: o armată -AG. Got ce au de făcut membrii <răţiei este să pornească un ră$boi! iar apoi să ne)ocie$e „pacea0 în termenii doriţi de ei... 9l este unul din cei mai importanţi oameni de le)ătură ai <răţiei cu Dartidul 6aburist! continu nd să ocupe această po$iţie în ciuda demisiei din cabinetul lui . Cancelarul Nohl al =ermaniei este la r ndul lui un membru al =rupului .osnia! care a permis avansarea A)endei <răţiei în privinţa creării armatei unice sub conducerea -AG.8er)e)aard K/anemarcaL. Alţi membri ai =rupului .lof Dalme! fostul prim ministru asasinat al Suediei! %ffe 9llemann+Tenson "i 2itt .ill Clinton KC<2! GC! . Tacaues Santerre! "eful Comisiei 9uropene! este membru al =rupului .randt "i Schmit. GonM . D nă la începerea conflictului din . *+e:ociatorii de #ace.il! GCL! a fost profund implicată în declan"area ră$boiului din . Aceasta însă s+a dovedit a fi Kîn mod intenţionatL ineficientă "i după toate acele ima)ini de co"mar care se lăfăiau pe ecranele televi$oarelor în fiecare seară! opinia publică internaţională a stri)at la unison: „Grebuie făcut ceva.ăncii An)liei! lucru care s+a înt mplat la numai c teva $ile de la ale)eri.ilderber).ilderber) sunt 6ord :ountbatten! prinţul Dhilip "i prinţul Charles. Drincipalul colaborator al lui . Gocmai c nd Deter :andelson a primit însărcinarea de a se ocupa de ima)inea partidului laburist prin anii P?(! acesta "i+a schimbat si)la din stea)ul ro"u în celebrul simbol al <răţiei de+a lun)ul secolelor: trandafirul ro"u. . Această temă este de+a dreptul recurentă.ilL! vorbind practic pe o sin)ură voce cu aceasta Kevident! vocea <răţieiL. Aceasta includea cedarea puterii )uvernului de a fi#a rata dob n$ii .landa! Suedia! Spania "i :area . Ce aveţi de ) nd să faceţi pentru a curma această situaţie?0 .ilderber)! particip nd inclusiv la "edinţa din =recia! împreună cu . Alţi membri ai )rupului au fost: Carl . :ulţi prim mini"tri "i politicieni de frunte din . EenrM Nissin)er se plimbă prin toată lumea vorbind despre „pace0! dar ori de c te ori părăse"te o ţară! aceasta devine iadul pe păm nt.((( de soldaţi! cea mai mare forţă &'@ . Doliticile economice aplicate de . <undaţia Carne)ie pentru Dacea Internaţională pune la cale ră$boaie! iar „<ronturile /emocratice0 din întrea)a lume pre)ătesc terenul pentru instaurarea dictaturii. <răţia nu a făcut dec t să înlocuiască un lin)ău conservator cu unul laburist! numindu+i pe r nd în fruntea ministerului finanţelor.

ilderber)! al Institutului 2e)al pentru Afaceri Internaţionale! membru în Comisia Grilaterală "i în Comitetul celor 3((. :anipularea Statelor %nite "i a lumii în )eneral nu poate fi concepută fără să luăm în calcul numele clanului 2ocHefeller! fie că ne referim la T. /acă familia 2ocHefeller "i reţeaua ei nu ar fi e#istat! Statele %nite ar fi arătat cu totul altfel dec t le "tim noi la ora actuală: o ţară cu un )rad de libertate infinit mai mare Klucru valabil pentru întrea)a lumeL.7en K. 2ocHefeller! la -elson 2ocHefeller! la 1inthrop 2ocHefeller! la 6aurence 2ocHefeller! sau la cel mai notoriu membru al familiei în cea de+a doua 8umătate a secolului AA! /avid 2ocHefeller.rorile din . 2ocHefeller+ii Kcare "i+au schimbat numele din 2ocHenfelderL au devenit cea mai puternică familie din S%A cu a8utorul banilor proveniţi de la familia 2othschild! dar "i din alte surse. în care a pre$entat vi$iunea <răţiei asupra lumii. Drimul ne)ociator de pace numit de %niunea 9uropeană în .ilL.mul însărcinat să coordone$e Dlanul :arshall în 9uropa a fost Averell Earriman KCom 3((! Societatea =2ull and Eones'. /oar o coincidenţă! nu vă faceţi problemeF Acesta este doar un e#emplu al tehnicii "i or)ani$aţiilor folosite pentru a schimba lumea prin fabricarea unor ră$boaie! urmată de „ne)ocierea0 situaţiei de după ră$boi. Drimul comandant al armatei mondiale -AG. C teva dintre numele care se ascund în spatele =rupului . <ondurile Dlanului :arshall au fost folosite pentru crearea %niunii 9uropene "i subminarea autorităţii statelor naţionale. -e)ocierile acestora nu au a8uns la nici un re$ultat! a"a că a apărut un nou ne)ociator! de data aceasta unul „independent0: TimmM Carter! primul Dre"edinte al S%A după crearea Comisiei Grilaterale. -e)ociatorii numiţi de -aţiunile %nite au fost CMrus Vance K.il! 2IIA! Com 3((L "i Qbi)nie7 . Am scris foarte mult despre 2othschild+$i! dar consider important să vă ofer mai multe amănunte "i despre ceilalţi trei. 2il.ill Clinton KC<2! GC! ./. TC. EolbrooHe a raportat re$ultatul ne)ocierilor sale secretarului de stat 1arren Christopher KC<2! GCL "i secretarului apărării 1illiam DerrM K.ill Clinton! care a ne)ociat Acordul de la /aMton! în urma căruia armata mondială -AG. :ecanismul este mereu acela"i: crearea problemei I reacţie I )ăsirea soluţiei.ildt K. a rămas staţionată în . Chiar "i finanţistul =eor)e Soros s+a înt mplat să aibă c teva „fundaţii0 scutite de ta#e în fosta Iu)oslavie! înainte "i în timpul ră$boiului. Com 1CCF.ildt K.il! GCL "i de Carl .osnia a fost amiralul 6ei)hton Smith KC<2L! iar finalul civil al operaţiei a fost controlat de Carl .osnia. din .multinaţională adunată după cel de+Al /oilea 2ă$boi :ondial.r$e$insHi a fost consilierul pe probleme de securitate al Dre"edintelui TimmM Carter "i a fost &'4 .il! C<2! GCL "i norve)ianul Ghorvald Stoltenber) K.ilL! solul de pace trimis de .ilL! fostul prim ministru suede$. Aaa! "i să nu+l uit pe ambasadorul american în fosta Iu)oslavie! 1arren Qimmerman KC<2L.ilL! care a urmat ordinele lui /avid 2ocHefeller "i ale lui EenrM Nissin)er! farurile călău$itoare ale C<2! GC! .r$e$insHi! un profesor la %niversitatea Columbia Kcontrolată de <răţieL "i autor al cărţii #ntre două epociD rolul 4mericii (n era tehnotronică. .ilL! care i+au raportat mai departe Dre"edintelui . .osnia au continuat! iar stri)ătul de revoltă: <aceţi ceva! pentru numele lui /umne$euF a devenit "i mai puternic! a"a că pe scenă a apărut un nou ne)ociator: 2ichard EolbrooHe KC<2! GC! . /avid 2ocHefeller! fost pre"edinte al . David Rocke=eller EC0R.ăncii Chase :anhattan vreme îndelun)ată Kcontrolea$ă "i acum! indirectL! a fost secretarul =rupului de Studiu al Consiliului pentru 2elaţii 9#terne care a creat Dlanul :arshall de reconstrucţie a 9uropei după cel de+Al /oilea 2ă$boi :ondial. RII$.ilderber) ne sunt foarte familiare: 2othschild+$ii! /avid 2ocHefeller! EenrM Nissin)er "i 6ord Carrin)ton. /e"i nu repre$intă chiar v rful piramidei! cu si)uranţă sunt cei aflaţi pe nivelul operaţional imediat următor.osnia a fost! desi)urV 6ord Carrin)ton! pre"edintele =rupului . care s+a ca$at chiar la re"edinţa de la Daris a familiei 2othschild. *n astfel de situaţii! reţeaua :esei 2otunde se dovede"te ideală pentru a numi oamenii în po$iţiile cheie.il "i 2IIA. *ntre anii &'@O "i 43! /avid 2ocHefeller a fost pre"edintele Consiliului pentru 2elaţii 9#terne după care a creat Comisia Grilaterală sub conducerea lui EenrM Nissin)er KC<2! GC! . :ai t r$iu! el a fost înlocuit de 6ord /avid . .il! GCL.

GenrH Ii%%in:er EC0R./2A! primind numele de cod Colonelul . Nissin)er a fost omul care a stat în spatele ale)erii tuturor pre"edinţilor americani încep nd cu -i#on! fără să pară că este implicat oficial.. Am vorbit odată cu un om de "tiinţă care lucrea$ă pentru <răţie împotriva voinţei sale! care mi+a spus că a fost convocat cu o anumită oca$ie la Casa Albă în timpul administraţiei .val se afla Nissin)er! care îi dicta lui . A sosit în S%A în anul &'3? "i a fost naturali$at ca cetăţean american. Scandalul 1ater)ate a fost e#pus de $iari"tii 1ood7ard "i . .ill Clinton în anul &''O. EenrM Nissin)er s+a născut în =ermania în anul &'B3 "i pretinde că a fost unul din evreii nevoiţi să trăiască în re)imul lui Adolf Eitler.ilL. /avid 2ocHefeller a fost păpu"arul care s+a ascuns inclusiv în spatele 2usiei "i al %niunii Societice! educ nd "i dict nd unor oameni precum :ihail =orbaciov "i .iroul . :ichael =olenie7sHi a declarat )uvernului britanic că între documentele N=. A rămas uimit să constate că în . /e altfel! acest lucru nu este valabil numai în ceea ce prive"te S%A.ob /ole "i .ush K&'??+'BL. Cine controlea$ă banii! media "i ma"inăria de partid poate pune orice candidat dore"te la Casa Albă "i poate scăpa de el! dacă interesele A)endei o cer. Com 1CCF a căpătat o reputaţie internaţională după anul &'O?! c nd a devenit secretar de stat "i consilier pe probleme de securitate al Dre"edintelui 2ichard -i#on! sin)urul om din istoria S%A care a deţinut ambele funcţii în acela"i timp. A"a se e#plică de ce cei care repre$intă cu adevărat interesele poporului nu a8un) niciodată pe nivelele superioare ale vieţii politice.oris 9lţîn. pe care le+a vă$ut înainte de de$ertarea sa din &'4' s+a aflat unul în care EenrM Nissin)er fi)ura ca a)ent sovietic. un $iar controlat de prietena lui Nissin)er! Natherine =raham KC<2! GC! . 9l a fost cel care a orchestrat scandalul 1ater)ate! care a condus la debarcarea lui -i#on! aduc ndu+l în locul lui pe =erald <ord KC<2! . : na invi$ibilă a lui /avid 2ocHefeller poate fi )ăsită pretutindeni! de pildă în spatele acelei marionete numite :aurice Stron) K. într+o celulă de spiona8 numită .2. 2il.ernstein de la >ashington Post.ra$ilia! în anul &''B. /avid 2ocHefeller este omul care se ascunde în spatele ale)erii tuturor acestor pre"edinţi! căci el controlea$ă banii! media "i viaţa politică din S%A! asi)ur ndu+se că toţi candidaţii la pre"edinţie depind de el.ilL în funcţia de Dre"edinte "i pe -elson 2ocHefeller! mentorul lui! în cea de vicepre"edinte. /e fapt! serviciile aduse de Nissin)er <răţiei .ush "i . =orbaciov! un reptilian care î"i schimbă forma! a fost folosit de 2ocHefeller "i Nissin)er pentru a destrăma %niunea Sovietică "i a permite ţărilor membre ale acesteia să se inte)re$e în %niunea 9uropeană "i în -AG.abiloniene sunt mult mai vechi "i continuă "i astă$i. Dotrivit lui =olenie7sHi! Nissin)er a fost recrutat de către N=. :ă întreb în acest ca$ de ce a fost at t de implicat în Droiectul Daperclip I acea operaţiune a serviciilor secrete an)lo+americane care le+a permis unor e#perimentatori în domeniul )enetic "i în cel al controlului minţii precum torţionarul Tosef :en)ele să scape din =ermania la sf r"itul ră$boiului pentru a+"i continua munca de cercetare în S%A "i în America de Sud? 2ăspunsul este c t se poate de simplu: pentru că nu dădea doi bani pe evreiF *n vi$iunea lui! ace"tia nu repre$intă dec t o turmă de vite! la fel ca "i celelalte popoare! e#cept nd propria+i rasă reptiliană. . *nainte de a deveni Dre"edinte al 2usiei! 9lţîn ţinea discursuri la Comisia Grilaterală.i+a construit „reputaţia0 la Earvard! după care a avut o ascensiune fulminantă.ales de /avid 2ocHefeller să devină primul pre"edinte din partea Statelor %nite al Comisiei Grilaterale! în anul &'5O. /e altfel! -elson 2ocHefeller a fost cel care l+a sfătuit pe -i#on să+l numească pe Nissin)er în funcţia respectivă.ill Clinton! în anul &''B! sau .il! Com 3((L! miliardarul canadian care a făcut avere din petrol "i care a manipulat masiv mi"carea ecolo)istă după ce a fost numit primul director al A)enţiei -aţiunilor %nite pentru :ediu! deţin nd inclusiv pre"edinţia Summit+ului Dăm ntului ţinut în . TC.. *n anul &'5B! a)entul polone$ N=. RII$. /e pildă! acest lucru a fost valabil în ca$ul candidaţilor =eor)e .ush ce trebuie să facă! în timp ce acesta se limita &'O . Nissin)er este un satanist! asasin în masă! e#pert în controlul minţii "i uci)a" de copii.riunde apare /avid 2ocHefeller înflore"te corupţia! manipularea "i )enocidul.

lacHfriars de l n)ă CitM+ul londone$ în anul &'?B! după ce scandalul a devenit public.rice s+ar înt mpla! el prime"te beneficiile! iar alţii scot castanele din foc. Cei doi sunt mari e#perţi ai manipulării )lobale.ăncii Australiano+-eo+Qeelande$ă. .să dea afirmativ din cap. altă victimă a fost francmasonul italian "i bancherul 2oberto Calvi Kmembru în DBL! care a fost sp n$urat sub Dodul . Această companie a 8ucat de asemenea un rol important în 2ă$boiul din =olf! acord nd împrumuturi IraHului prin intermediul .ăncii Vaticanului. . Charles . -u "tiu e#act cum reu"e"te! dar influenţa lui asupra a)enţiei pentru securitate naţională este la fel de mare în $ilele noastre ca "i în vremea lui -i#on! c nd el era ţarul politicii e#terne. <aimoasa „diplomaţie a păcii0 a lui Nissin)er constă de re)ulă în tra)erea sforilor "i aţ ţarea or)oliilor! declan" nd ră$boi după ră$boi. Nissin)er va răm ne neatins p nă c nd Con)resul va avea cura8ul să ordone o investi)aţie serioasă asupra acestui ma)nat al puterii0.-6L încep nd din anul &'?@! pentru a+i permite lui Saddam Eussein să cumpere arme printr+o mică filială a <iat! )i)antul automobilelor aflat în proprietatea lui =iovanni A)nelli! membru în =rupul . Carrin)ton a fost unul din membrii conducerii .ilderber) din partea -obilimii -e)re.ri)ă$ile 2o"ii din anii 5(! care au plasat bomba devastatoare în )ara din .arclaMs! CadburM Sch7eppes! Amal)amated :etal! .ăncii lui Eambros Kcandidat la Com 3((L! asociată cu scandalul :ichel Sindona>lo8a francmasonă DB din Italia. A"a cum spuneam! Nissin)er Associates a stat la ba$a ră$boiului din . 2ichard /avis afirmă că 6ionel 2othschild îl vi$ita frecvent pe Carrin)ton &'5 . Se pare însă că EenrM Nissin)er dispune de un fel de imunitate specială. *n &'53! Nissin)er a primit Dremiul -obel pentru Dace pentru că a oprit 2ă$boiul de [om Nippur! pe care l+a declan"at tot elF /acă îi vedeţi vreodată pe Nissin)er sau pe Carrin)ton venind în ţara dv. /acă nu mă credeţi! întrebaţi+i pe cei din .urundi sau din 2uandaV C nd =eor)e .ush a devenit Dre"edinte în anul &'??! el a numit în administraţia sa doi directori e#ecutivi ai companiei Nissin)er Associates.anca .olo)na "i care l+au ucis pe politicianul Aldo :orro! după ce acesta a respins ordinul lui EenrM Nissin)er de a+"i schimba politica.ush! "i totu"i îi dădea Dre"edintelui indicaţii.ăncii -aţionale del 6avoro K. *n cartea sa! "othschild1zii englezi. . Nissin)er nu a primit nici o funcţie oficială în timpul administraţiei . Alte afaceri ale lui Carrin)ton includ nume care ne sunt de8a cunoscute! precum 2io Ginto Qinc! .rent Sco7croft! directorul biroului din 1ashin)ton! a devenit "eful A)enţiei de Securitate -aţională! iar 6a7rence 9a)lebur)er! pre"edintele companiei Nissin)er Associates! a devenit subsecretar la /epartamentul de Stat.ritish :etal! a)enţia de licitaţii Christies "i pre"edinţia . DB "i :ichel Sedona Kcel aflat în le)ătură cu Eambros+Carrin)tonL au fost de asemenea implicaţi în controlul asupra . . Iată ce afirma raportul: „.! sfatul meu este să plecaţi în concediu! căci este si)ur că în scurt timp se va crea iadul pe păm nt.arletta! fost investi)ator la /epartamentul Tustiţiei! a fost citat în le)ătură cu acest subiect de numărul din ' noiembrie &''B al $iarului =potlight.osnia! "i primul ne)ociator de „pace0 numit de %niunea 9uropeană a fost 6ordul Carrin)ton! director fondator al Nissin)er Associates. Peter Ru#ert Carrin:ton provine dintr+o familie de bancheri "i este un asociat e#trem de apropiat al lui Nissin)er. care apare în 1ashin)ton.arletta a adău)at că a)enţii federali au adunat $eci de dove$i care incriminea$ă firma lui Nissin)er. 6o8a DB! controlată de fascistul 6ucio =elli! mare adept al lui :ussolini! a fost forţa care s+a ascuns în spatele terori"tilor auto+intitulaţi . altă specialitate a lui este )enocidul practicat în ţări din 6umea a Greia pentru a reduce dramatic numărul populaţiei de culoare "i pentru a tria membrii rasei albe! consideraţi inferiori )enetic. Acest pro)ram se desfă"oară prin manipularea foametei! a bolilor Kinclusiv a celor create în laboratoareL! a ră$boaielor! a sterili$ării "i „controlului populaţiei0. Nissin)er are acces la nivelele cele mai înalte ale Institutului 2e)al pentru Afaceri Internaţionale! ale Comisiei Grilaterale! ale Consiliului pentru 2elaţii 9#terne "i ale Clubului de la 2oma. *n plus! este membru al 6o8ii <rancmasone =rand Alpine din 9lveţia! cea care a coordonat celebra lo8ă italiană teroristă DB. At t timp c t acest om va putea să circule liber pe stră$i! lumea în care trăim nu va fi în si)uranţă.

<ără acest control! ar fi imposibil.! iar în &''& a devenit pre"edintele =rupului . Carrin)ton a demisionat din funcţia de ministru de e#terne din cau$a „)re"elilor0 pe care le+a făcut "i care au condus la ră$boiul din Insulele <alHland>:alvine din anul &'?B. -u+i de loc de mirare după un turneu obositor prin Australia! -oua Qeelandă "i Statele %nite! care a durat două luni! dar cum poate scrie cineva de starea ochilor cuiva c nd i se oferă „povestea secolului0? I+am oferit surse pentru a informa poporul britanic despre ceea ce se înt mplă în lumea în care trăim! dar nu a dorit să le cunoască. Aro)anţa "i naivitatea! o combinaţie de calităţi mentale care îi caracteri$ea$ă pe cei mai mulţi dintre 8urnali"ti! este din păcate absolut distructivă pentru ei. %n reporter de la . Cel care a condus mireasa la altar în timpul ceremoniei nupţiale a fost primul ministru /israeli.I comunicăV0. „Surse de la Casa Albă afirmă căV Drimul ministru susţine căV <.acasă la 1hitehall. :+am oferit chiar să+i pre$int pe c ţiva din cei abu$aţi de el. /acă mai ai "i o minte încuiată! poţi fi si)ur că vei obţine slu8ba. Dentru a controla mintea "i emoţiile umanităţii! tot ce trebuie să faci este să controle$i mass+media. *n realitate! industria comunicaţiilor Kdupă cum este numită frecvent mass+mediaL este un fel de „chiorul îi conduce pe orbi0 Kadică $iari"tii le e#plică cititorilor "i telespectatorilor ce trebuie să înţelea)ăL. Ce credeţi că a făcut $iaristul? A scris un articol în care m+a atacat personal! afirm nd că am ochii in8ectaţi. /upă cum spune o vorbă: „-u poţi mitui sau cumpăra un $iarist britanic! dar vă$ nd ce scrie! nici nu trebuie să &'? . 9#perienţa mea at t ca $iarist! c t "i ca ţintă a atacurilor acestora! m+a învăţat că această meserie necesită un număr foarte redus de neuroni. -u )lumesc deloc. 9l are ba$a )enetică "i atitudinea 8ustă pentru a deveni un manipulator de frunte al <răţiei! fiind numit în funcţii importante de către aceasta. Carrin)ton este a"adar un membru al liniei )enealo)ice reptiliene a lui 2othschild! "i deci un aristocrat britanic. *n toţi anii c t am lucrat ca 8urnalist nu+mi amintesc o sin)ură discuţie în sălile de "edinţă ale $iari"tilor care să reflecte altceva dec t punctul de vedere oficial asupra principalelor evenimente ale lumii. :area ma8oritate a 8urnali"tilor nu sunt manipulatoriC sunt doar incredibil de neinformaţi "i aro)anţi! cre$ nd că dacă în lume se petrece ceva important! ei sunt primii care află! căci sunt 8urnali"ti. -umele lui 2othschild! 2ocHefeller! Nissin)er "i Carrin)ton apar în board+ urile "i comitetele „consultative0 ale tuturor marilor corporaţii )lobale de media! lucru care nu ar trebui să surprindă pe nimeni.osnia. Controlul ma%%-mediei.ritanii! funcţie din care a avut )ri8ă să se asi)ure de transferul puterii politice în 2hode$ia de la )uvernul minorităţii albe al lui Ian Smith către dictatorul ne)ru 2obert :u)abe! lucru care a înrăutăţit dramatic situaţia în acea ţară Ka"a cum fusese planificatL. *n realitate! ei sunt ultimii care înţele) ce se înt mplă. Am fost eu însumi $iarist! a"a că "tiu perfect cum stau lucrurile în acest domeniu. 6ucra pentru $iarul :he 3bserver din 6ondra. /e pildă! a fost secretar însărcinat cu afacerile e#terne al :arii . I+am povestit de activităţile pedofile ale lui =eor)e . /in această po$iţie! a fost numit ne)ociator de „pace0 în . Aţi putea crede că ulterior s+a abţinut să se mai ba)e în chestiuni militare! dar dimpotrivă! în anii &'?@+?? a fost numit secretar )eneral -AG. Cele două familii s+au înrudit prin căsătoria celui de+al cincilea conte 2oseberM cu Eannah 2othschild! fiica lui :eMer! în anul &?5?. *n fiecare $i! 8urnali"tii "i corespondenţii de presă din întrea)a lume le oferă telespectatorilor lor versiunea oficială asupra evenimentelor pe care le transmit prin posturile lor de televi$iune. *mi amintesc de unul dintre ei! cred că îl chema GaMlor! pe care l+am cunoscut la 6os An)eles! la începutul anului &''5.ush "i de traficul ile)al de dro)uri pe care îl coordonea$ă. Acest lucru nu este deloc dificil! căci ma8oritatea cople"itoare a $iari"tilor din întrea)a lume! inclusiv „marii $iari"ti0 din fiecare ţară! sunt fie a)enţi ai <răţiei! fie incapabili să vadă mai departe de lun)ul nasului ce se înt mplă în această lume.. 6e+am e#plicat multor $iari"ti ce se înt mplă! dar ace"tia au respins instantaneu sau au ridiculi$at ar)umentele mele! fără să cercete$e măcar o clipă dove$ile pre$entate.ilderber).C mi+a spus odată cu toată serio$itatea că nu ar trebui să fim mai preocupaţi de componenţa lo8ilor francmasone dec t de componenţa clubului local de "ah.

"i )rupul de $iare +ndependent. Doate că+i adevărat! sau poate este doar o perdea de fumC acest lucru contea$ă mai puţin. Acela"i lucru este valabil "i în celelalte ţări. GaMlor a fost cel care a redactat mai t r$iu le)ile bancare din Insulele . 9l are în componenţa sa $iare din Irlanda! :area .peraţii Speciale a creat o or)ani$aţie numită 1ar Supplies 6td. /esi)ur! e#istă "i e#cepţii printre 8urnali"ti! dar sunt foarte puţine "i merită să îi întrebaţi pe ace"tia ce se înt mplă atunci c nd încearcă să scrie adevărul. A"a se produc „"tirile0. /in comitetul „consultativ0 al =rupului Eollin)er fac parte EenrM Nissin)er! 6ord Carrin)ton "i 9dmund de 2othschildF =rupul de $iare +ndependent se află în proprietatea miliardarului irlande$ GonM .! condusă de doi a)enţi britanici! =eor)e :onta)u .lacH "i 9d7ard DlunHett GaMlor. =rupul Eollin)er repre$intă o acoperire a serviciilor secrete britanice. Ace"tia urmea$ă linia oficială impusă de finanţatori "i î"i numesc personal editoriali"tii "i redactorii "efi pentru a se asi)ura că ace"tia vor urma linia indicată. Important este că toţi respectă directivele <răţiei. Cele trei mari reţele de televi$iune din S%A + C.o faci0. -u „baronii0 controlea$ă de fapt mass+media. 6a v rful acesteia se află bancherii! care asi)ură fondurile necesare pentru a cumpăra trusturile de media.ronfman care! la fel ca "i clanul NennedM! a făcut avere v n$ nd băuturi alcoolice ile)ale în timpul Drohibiţiei introdusă tot de <răţie.lacH! fiul spionului britanic =eor)e :onta)u . Dre"edintele sud+african -elson :andela "i+a &'' .C! -.ilderber). Qiari"tii simpli sunt nevoiţi să asculte de redactorii "efi! ace"tia de proprietarii trustului de media! care ascultă la r ndul lor de bancheri "i de marile corporaţii! adică de <răţie. Driviţi+l pe Ged Gurner! membru în Consiliul pentru 2elaţii 9#terne "i proprietarul postului de "tiri Cable -e7s -et7orH KC--L. 9i nu sunt dec t ni"te faţade. >all =treet Nournal. 6a ora actuală este condus de Conrad . Qiari"tii dansea$ă pe melodia oficială! fiind un fel de dactilo)rafi ai vi$iunii oficiale asupra lumii. Conrad . :ai devreme sau mai t r$iu! el va fi preluat de o altă companie Kprin a"a+numitul proces de „preluare ostilă0! adică în pofida voinţei proprietaruluiL. "i foarte! foarte multe altele.lacH este membru al sanctuarului interior al =rupului .U2eillM "i DacHer. /acă cineva încearcă să cree$e un post de televi$iune sau un $iar cu scopul de a spune adevărul! nu )ăse"te finanţare! publicitatea îi este refu$ată! iar acţiunile îi sunt devalori$ate prin 8ocurile uluitoarei puteri financiare a băncilor! corporaţiilor "i companiilor de asi)urări ale <răţiei.lacH! cel care l+a înfiinţat. Versiunea oficială încearcă să ne facă să credem că marii baroni media! cu e)ourile lor uria"e! precum Ged Gurner! :urdoch sau DacHer! se antipati$ea$ă reciproc. /ouă din )rupurile mai puţin cunoscute care confirmă acest punct de vedere sunt Eollin)er Inc.C + sunt controlate de membrii :esei 2otunde! la fel ca "i $iarele >ashington Post. /upă bancheri "i industria"i vin „baronii0 media precum :urdoch! . Gatăl său a fost un apropiat al familiei de )an)steri . -eA Qor2 :imes. *n timpul ultimului ră$boi mondial! un serviciu de elită al serviciilor secrete britanice numit Serviciul pentru .S! A. 9i controlea$ă principalele industrii "i afaceri din lume! iar $iarele "i posturile de radio "i de televi$iune nu ar putea supravieţui fără reclamele asi)urate de acestea. /upă ră$boi! această companie a continuat să e#iste! schimb ndu+"i numele în Ar)us Corporation! iar mai recent în Eollin)er. 0os 4ngeles :imes. =rupul Eollin)er are în proprietate O?R din $iarele din Canada "i mai mult de B4( de $iare "i reviste din întrea)a lume! inclusiv c teva $iare de presti)iu din S%A! :he Nerusalem Post "i )rupul :elegraph din 6ondra. 9l a v ndut această companie lui Gime 1arner! aceasta fiind una din cele mai mari operaţiuni ale <răţiei la nivel planetar! C--+ul a8un) nd să ne picure la urechi vi$iunea oficială asupra lumii! oră de oră! minut de minut.ronfman+ii sunt proprietarii uria"ului concern care produce băuturi alcoolice Sea)rams! dar se ocupă "i cu traficul ile)al de dro)uri.U2eillM! fost mare ru)bist. 6a ora actuală! .ahamas "i CaMman. 9i sunt trepădu"ii de care se folosesc "efii lor! aflaţi în po$iţii superioare în piramida mass+mediei.ritanie! <ranţa! Dortu)alia! :e#ic! Africa de Sud "i -oua Qeelandă.lacH! . Ameninţările cu oprirea publicităţii a blocat revelarea multor pove"ti adevărate.

Dropriul său $iar din Irlanda! =unda/ +ndependent. Drietenia sa cu dictatorul din Qimbab7e 2obert :u)abe a început pe vremea c nd . *ncep nd din anul &''@! . Are de asemenea procente importante din reţeaua de televi$iune prin cablu din Irlanda "i din cea de televi$iune "i radio din Australia "i -oua Qeelandă. Intenţia lui Adolf Eitler dacă ar fi c "ti)at ră$boiul era să cree$e o 9uropă unită din punct de vedere economic numită 9uropaische 1irtscraft J =emeinschaft! ceea ce se traduce prinV Comunitatea 9conomică 9uropeanăF Eitler a pierdut ră$boiul Kcel puţin în aparenţăL! dar politica 9uropei a rămas aceea"i! căci făcea parte inte)rantă din A)endă. Voi B(( .il! C<2! GC! 2IIA! Com 3((L! :ar)aret Ghatcher K. A)enda constă în preluarea completă a controlului planetar de către reptilieni! fără ca oamenii să reali$e$e ce se înt mplă.ahamas. Sub această structură centrală vor urma trei superputeri: %niunea 9uropeană! %niunea Americană "i %niunea Dacifică KAsia! . Se pare că unul din idolii lui .rientul *ndepărtat "i AustraliaL. $:enda la ora actuală. 6a ora actuală! acesta a devenit un fel de purtător de cuv nt al Con)resului -aţional African KC-AL condus de :andela. Controlul "i manipularea mass+mediei "i a altor instituţii care influenţea$ă ) ndirea "i percepţia umană asupra realităţii nu sunt urmărite numai de dra)ul puterii în sine.ritanie! 44R din Australian Drovincial -e7spapers! B4R din Irish Dress -e7spapers "i @@R din 1ilson and Eorton! cel mai mare )rup de $iare din -oua Qeelandă. C nd statele au aderat la această structură! nu s+a făcut nici o menţiune la un eventual superstat! dar aceasta a fost de la bun început intenţia <răţiei! pe care a urmărit+o pas cu pas! foarte puţini oameni d ndu+"i seama încotro duce. %nul din cei mai apropiaţi prieteni ai lui .il! GCL. Structura #e care dore-te %ă o introducă 0ră(ia 2a iloniană în #rimii ani ai ace%tui mileniuJ =uvernul :ondial! %niunea 9uropeană! %niunea Americană! %niunea Dacifică! State naţionale *Uniunile.U2eillM era încă pre"edinte al companiei Eein$! iar :u)abe obi"nuia să+"i pună pe cap o conservă uria"ă cu fasole Eein$ spre a+"i distra oaspeţii. Ca să nu lun)im vorba! va fi o dictatură fascistă )lobală! de care ne+am apropiat de8a foarte mult "i care se va reali$a cu si)uranţă dacă nu se va produce o revoluţie în felul de a ) ndi al oamenilor. /e altfel! membrii <răţiei s+au apropiat considerabil de acest obiectiv! pe care îl vor atin)e fără doar "i poate dacă oamenii nu se vor tre$i. %niunea 9uropeană! cu banca sa centrală "i moneda unică! a apărut pe structura unei $one comerciale libere numită Comunitatea 9conomică 9uropeană sau Diaţa Comună.ilL! ValerM =iscard /U9stain) K. Acest edificiu al puterii va dicta statelor naţionale! care vor fi divi$ate în re)iuni! pentru a evita orice reacţie centrali$ată la deci$iile structurii descrisă mai sus.U2eillM a cumpărat O(R din =rupul Ar)us! @3R din -e7spaper Dublishin) din :area . *ntrea)a populaţie va fi controlată prin implantarea de microcipuri conectate la un calculator central. %u#er%tatelor. i+a dedicat în între)ime un supliment de opt pa)ini! intitulat „%n om pentru toate continentele0! care include "i o serie de foto)rafii ale sale cu prietenii: EenrM Nissin)er K. Structura pe care este construită această A)endă are în centrul ei un )uvern mondial! care urmea$ă să ia toate deci$iile ma8ore la nivel )lobal .U2eillM de la -assau! în insulele . Cel de+al doilea nivel al piramidei )lobale: cele trei „uniuni0 sau superstate! este de8a pe punctul de a fi reali$at.ilL "i 2obert :u)abe. 9ste evident că achi$iţiile lui nu se vor opri aici "i că banii nu vor fi o problemă pentru el! căci nu este dec t o marionetă în m inile <răţiei.petrecut Crăciunul din &''3 la re"edinţa de vacanţă a lui .U2eillM a fost 1inston Churchill. 2eţeaua pe care am descris+o în acest capitol este cea care implementea$ă această A)endă! a)enţii <răţiei oper nd în cadrul tuturor )rupurilor politice "i economice care pot contribui la împlinirea ei.U2eillM din Irlanda e fostul prim ministru =arret <it$)erald K. Acesta urmea$ă să controle$e o bancă centrală mondială! o monedă unică Kelectronică! nu sub formă de lichidităţiL "i o armată unică. 6a scurt timp! miliardarul irlande$ a cumpărat )rupul Ar)us! cel mai mare lanţ de $iare din Africa de Sud. 9le au la ba$ă un scop mult mai important. Cu c t numărul problemelor )lobale create de <răţie va cre"te! cu at t mai mare va deveni presiunea pentru )ăsirea unor soluţii )lobale! respectiv a unui control mai centrali$at.

:onnet a fost numit secretar )eneral ad8unct al 6i)ii -aţiunilor! iar mai t r$iu vicepre"edinte al unei companii numite Gransamerica! aflată în proprietatea . :a# 1arbur) mi+a aran8at în &'B4 o călătorie în S%A! unde m+a pre$entat lui Daul 1arbur) "i lui . Cartea contelui avea titlul Pan Europa "i e#act acest lucru a fost pus să+l facă.anH of America! cea care se ocupa cu spălarea banilor proveniţi din traficul de dro)uri. %n prieten apropiat al tatălui contelui era Gheodore Eer$l! fondatorul mi"cării sioniste Kcultul soareluiL. A devenit confidentul mai multor pre"edinţi "i prim mini"tri! inclusiv al lui <ranHlin /elano 2oosevelt! iar prietenii săi at t de influenţi i+au dat un contract )ras de transport al unor materiale din Canada în <ranţa! în timpul Drimului 2ă$boi :ondial.ernard . Contele Coudenhove+Naler)i a primit un spri8in entu$iast din partea unor oameni precum Tohn <oster /ulles! -icholas :urraM . Contele 2ichard -.utler! pre"edintele %niversităţii Columbia "i al <undaţiei Carne)ie pentru Dacea Internaţională Kadică pentru „2ă$boiul0 InternaţionalL "i dr.aruch0.rothers .per nd sub diferite nume "i încarnări! aceea"i forţă a reu"it să+"i atin)ă obiectivul prin intermediul francmasonilor! al =rupului . :onnet s+a dovedit marioneta perfectă în crearea Comunităţii 9conomice 9uropene.ilderber). <iul unui ne)ustor de coniac france$! :onnet a emi)rat în Canada! în anul &'&(! lucr nd pentru Eudson . Comunitatea 9uropeană! devenită între timp %niune! este o altă creaţie a <răţiei în care sunt implicate toate numele pe care le+am citat p nă acum.((( de mărci în aur pentru a ne finanţa mi"carea în primii trei ani. Stephen /u))an! fondatorul "i primul pre"edinte al Institutului pentru 9ducaţie! controlat în proporţie de &((R de Consiliul pentru 2elaţii 9#terne. Coudenhove+Naler)i KCom 3((L din Austria "i Toseph 2etin)er KCom 3((L! un socialist polone$ care l+a a8utat pe prinţul . Iată ce poveste"te contele în autobio)rafia sa: „6a începutul anului &'B@! am primit un telefon de la baronul 6ouis de 2othschild! care mi+a spus că unul din prietenii săi! :a# 1arbur) Jbancherul lui )itlerK mi+a citit cartea "i dorea să ne cunoa"tem. sigurSK.anH. C ţiva ani mai t r$iu! el avea să 8oace un rol decisiv în provocarea ră$boiului care a permis în final crearea acestei structuri suprastatale. Tean :onnet B(& .recapitula pe scurt felul în care a fost creată %niunea 9uropeană "i cine sunt oamenii "i or)ani$aţiile din spatele ei! astfel înc t să puteţi înţele)e cum operea$ă m na invi$ibilă a <răţiei "i să puteţi urmări aplicarea acelora"i tactici în cele două Americi! în re)iunea Dacificului "i în Africa. Coudenhove+Naler)i a scris în anul &'B3 o carte în care făcea un apel la crearea Statelor %nite ale 9uropei. 1arbur) ne+a oferit spontan JsigurSK O(.ernhard să înfiinţe$e =rupul . A fost interesat de crearea unei uniuni pan+europene întrea)a sa viaţă. %n rol aparte în cadrul A)endei de creare a superstatelor îl 8oacă totu"i =rupul . . 9l a creat %niunea Dan+9uropeană! susţinută de politicienii de frunte din 9uropa "i de establishment+ul an)lo+american! inclusiv de colonelul Eouse "i de Eerbert Eoover. Con)resul S%A a votat mai multe re$oluţii referitoare la uniunea politică a 9uropei! din care una afirma: „Crearea unei %niuni 9uropene trebuie privită ca un pas ma8or către crearea unei 6umi %nite0 Kadică a unui )uvern mondialL. 1inston Churchill KCom 3((L a fost un susţinător al superstatului european "i a scris un articol încă din anul &'3( intitulat „Statele %nite ale 9uropei0 publicat în revista americană :he =aturda/ Evening Post. :a# 1arbur)! unul din cei mai distin"i "i mai înţelepţi oameni pe care i+ am cunoscut vreodată! obi"nuia să finanţe$e din principiu acest )en de mi"cări. A fost bote$at după prenumele lui 1a)ner! omul despre care Eitler afirma că nu poţi înţele)e =ermania na$istă fără a+i înţele)e opera. Crearea unor State %nite ale 9uropei controlate la nivel central a fost obiectivul cavalerilor templieri încă din secolele AII+AIII.aM CompanM! o firmă a -obilimii -e)re "i pentru 6a$ard .ilderber) "i al altor or)ani$aţii. Drincipalii a)enţi ai <răţiei care au contribut la crearea Comunităţii 9conomice 9uropene au fost Tean :onnet KCom 3((L! contele 2ichard -. Spre marea mea surpri$ă Jda.ilderber). 6a sf r"itul ră$boiului a fost numit în Consiliul 9conomic Suprem al Aliaţilor "i a devenit consultant al )rupului din 8urul 6ordului :ilner K:asa 2otundă! 2IIA! Com 3((L "i al colonelului :andel Eouse K:asa 2otundă! C<2! Com 3((L care a pre)ătit Gratatul de la Versailles "i a creat 6i)a -aţiunilor.

/esi)ur! faptul că .il! 2IIAL "i pe /enis EealeM K.ritanii de dinainte! din timpul "i de după intrarea ţării noastre în Comunitatea 9uropeană au fost Earold 1ilson K. *ntrea)a operaţiune a fost o manipulare la scară mare. :ă întreb sincer dacă cei patru lideri politici! 1ilson! Eeath! TenHins "i EealeM! nu s+au înt lnit vreodată ca să medite$e asupra uimitoarei întorsături a destinului care a făcut ca patru studenţi la %niversitatea .ilL "i TeremM Ghorpe! autorul cărţii 8otive pentru a intra (n Europa.ilL "i conservatorul 9d7ard Eeath K.alliolL! =rimond K.il! GCL. Am a8uns de8a în această etapă. Got ce vor mai avea atunci de făcut aceste )uverne va fi să unească aceste instituţii autonome într+o sin)ură administraţie federală "i să proclame Statele %nite ale 9uropei0.i să mai credem că a fost un „om al poporului0? DardonF *n aceea"i perioadă! liderii celui de+al treilea partid important din :area .ritanie să intre în p n$a de păian8en ţesută de <răţie la nivel european. 6a acea dată! Dartidul 6aburist de „opo$iţie0 era condus de Earold 1ilson K. /e la crearea sa "i p nă în pre$ent! Comunitatea 9conomică 9uropeană KC99L a evoluat conform planului! pas cu pas! apropiindu+se de idealul statului fascist centrali$at care a fost dintotdeauna menirea sa. /oi mari admiratori ai lui :onnet sunt :errM "i Ser)e .ilL "i îi număra printre membrii săi marcanţi pe 2oM TenHins K.ru#elles "i de Adunarea de la Strasbour) să administre$e treptat toate activităţile de pe continent. 6a ceremonia de semnare! alături de Eeath a participat secretarul său însărcinat cu afacerile e#terne! Alec /ou)las Eume K6ord EomeL! unul din pre"edinţii =rupului . Va veni o $i c nd )uvernele vor fi forţate să recunoască faptul că 9uropa inte)rată a devenit o realitate de necontestat! fără ca ele să fi avut vreun cuv nt în stabilirea principiilor care stau la ba$a ei. Am ndoi au fost asociaţi ai 6ordului Victor 2othschild! iar Eeath l+a "i numit pe acesta "ef al /epartamentului pentru 9uropa! în timpul celor patru ani c t a fost prim ministru! &'5(+5@.ritanii Gratatul fascist de la B(B .il! GC! 2IIAL! cel care avea să devină mai t r$iu Dre"edinte al Comisiei 9uropene! pe Tames Calla)han K.ilL! un fost an)a8at al lui =uM 2othschild.ritanie în 9uropa! el a participat la o întrunire de la Daris! în octombrie &'5B! pentru a ne)ocia condiţiile cu pre"edintele france$ =eor)es Dompidou K. *n anul &'5B! Eeath a semnat Gratatul de la 2oma! care a silit :area .ritanie a acceptat să devină membră a Comunităţii 9uropene.#ford.a fost de asemenea pre"edintele Comitetului pentru Statele %nite ale 9uropei! care avea acela"i scop. Chiar înainte de a inte)ra :area .#ford e#act în aceea"i perioadă să a8un)ă cei patru mari lideri politici ai anilor O(+5(! taman c nd :area .ritanie! determin nd+o să devină membră a Comunităţii 9uropene prin anii PO( "i a fost de acord cu această uniune politică încă din aprilie &'OB! pe vremea c nd era 6ord al Si)iliului Drivat.romber)er! care pre$intă astfel acest plan în cartea lor! Nean 8onnet i =tatele Lnite ale EuropeiD„Intenţia a fost ca autorităţile supranaţionale supervi$ate de Consiliul 9uropean de :ini"tri de la . EealeM a participat la prima "edinţă de constituire a =rupului . Ca de obicei! un număr mic de oameni aflaţi pe po$iţii cheie la centru dictea$ă planul )lobal! iar reţelele subordonate din fiecare ţară manipulea$ă populaţia "i Darlamentul! silindu+le să accepte A)enda )lobală.ritanie! liberalii Kla ora actuală liberal+democraţiiL erau To =rimond K. Secretarul de stat însărcinat cu afacerile e#terne care a semnat din partea :arii .alliolL! EealeM K.il! GC! Com 3((L! pre"edintele comitetului ad+ interim al <ondului :onetar Internaţional "i membru în consiliul Institutului 2e)al pentru Afaceri Internaţionale.alliolL "i Ghorpe KGrinitM Colle)eL ne oferă un e#emplu minunat le)at de ceea ce ţi se poate înt mpla dacă e"ti educat la .ilderber) din anul &'4@ "i a participat la mai multe întruniri ale acestui )rup dec t orice alt politician en)le$ din această perioadă.alliolL! Eeath K.ilderber) "i membru al unei străvechi linii )enealo)ice scoţiene. Cei doi prim mini"tri ai :arii .#ford! ca "i Cambrid)e! a fost dintotdeauna un centru ma8or al <răţiei! folosit de aceasta ca centru de recrutare a viitoarelor )eneraţii de manipulatori! nu repre$intă dec t o coincidenţăF Eeath! un reptilian care î"i schimbă forma! a manipulat :area . . 1ilson KTesus Colle)e! %niversitM Colle)eL! TenHins K.

ilL! =eoffreM K6ordL Eo7e K.ones'. Acesta a fost secretarul particular al lui Ged Eeath în anii &'O?+5( "i secretarul său politic în &'5(+5@! c nd Eeath a fost prim ministru "i a semnat intrarea :arii . %niunea Americană ar trebui să se nască din -A<GA! Acordul -ord+American pentru Comerţ 6iber! iar cea Dacifică din AD9C! Cooperarea 9conomică din Asia Dacific! $ona de comerţ liber formată în anul &''@ după campania de lun)ă durată a fostului bursier 2hodes "i prim ministru australian . :ă voi referi detaliat la aceste elemente în partea finală a cărţii.ritanie Kaparent aflate în partide de opo$iţieL! precum conservatorii Ged Eeath K.ilL. Iniţiaţii <răţiei aflaţi la conducerea băncilor "i corporaţiilor îi sperie "i îi amă)esc pe oameni! făc ndu+i să creadă că dacă ţara nu va adera la banca centrală "i la moneda unică se va produce un colaps economic. Ca#itolul &4 . /e atunci "i p nă în pre$ent! cele mai influente persona8e politice din :area .ilL! =ordon .lair care ne)ocia$ă cu %niunea 9uropeană este alcătuită numai din oameni care î"i doresc aderarea :arii . Asta este o prostieF -orve)ia a refu$at să adere la %niunea 9uropeană "i trăie"te o perioadă de mare prosperitate economică! între altele prin e#porturile pe care le face în ţările din %9F Drocesul pe care l+am descris mai sus în le)ătură cu 9uropa este planificat să se înt mple inclusiv în cele două Americi! în re)iunea Dacificului "i în Africa.ritanii "i renunţarea la libertatea ţării în favoarea unei %niuni 9uropene birocratice "i centrali$ate.ush a afirmat ne)ru pe alb că dore"te ca -A<GA să se întindă de la un capăt la altul al celor două Americi.il! GCL "i liderii liberal+democraţi /avid Steel K. Sper ca la începutul secolului viitor să văd o $onă uria"ă de comerţ liber! din AlasHa "i p nă în Ar)entina0. Alte elemente ale A)endei includ implantarea de microcipuri populaţiei între)ii lumiC controlul deplin al re$ervelor ener)eticeC distru)erea formelor alternative de vindecare care atestă că medicina oficială este o minciunăC o le)e marţială )lobală.il! GCL! Nenneth ClarHe K.ob Ea7He.ritanii în Comunitatea 9uropeană.Su in=luen(a dro:urilor %na din cele mai puternice arme în ră$boiul <răţiei împotriva umanităţii de+a lun)ul miilor ani au fost dro)urile care dau dependenţă "i stări halucino)ene. pre"edintele pedofil al Statelor %nite! "i . 6a ora la care scriu acest capitol! principalele trei partide politice din :area . Statul unipartinic "i A)enda )lobală avansea$ă imuabil "i tot ce am făcut în acest capitol a fost să mă refer pe scurt la un număr restr ns de oameni! or)ani$aţii "i evenimente! căci am vorbit în detaliu de toate acestea în lucrarea mea anterioară! Şi adevărul vă va face liberi.po$antul0 său! . *ntrea)a echipă ministerială a lui .ill Clinton! a afirmat la r ndul lui! la o adunare a liderilor politici din cele două Americi ţinută pe data de &( decembrie &''@: „Istoria le+a dat cetăţenilor celor două Americi "ansa de a construi o comunitate de naţiuni an)a8ate pe calea libertăţii "i promisiunea prosperităţii comune. „. C nd a semnat acordul de comerţ liber cu Canada "i :e#ic pe data de &B au)ust &''B! .lair K.ilL! 1illiam Eai) K.ritanie sunt conduse de GonM . Drintre ei s+a numărat "i prietenul nostru Deter :andelson Kînainte de a demisiona în urma unui scandal financiarL! omul pe care Darlamentul britanic l+a poreclit „Drinţul *ntunericului0. Eurd a fost de asemenea ministru de stat al 6ordului Carrin)ton în perioada în care acesta a declan"at 2ă$boiul din insulele <alHland "i tot el a recomandat acordarea unui titlu onorific de cavaler lui EenrM Nissin)er.ush KC<2! GC! SHull and .ritanii la o bancă centrală "i la moneda unică.lair K.il! GCL "i DaddM Ashdo7n K.:aastricht în februarie &''B! care a transformat Comunitatea 9uropeană în superstatul numit %niunea 9uropeană! a fost /ou)las Eurd. *n "colile misterelor antice ele erau folosite pe scară lar)ă pentru a stimula alte stări de con"tiinţă "i pentru a manipula ) ndirea "i percepţia. :ă voi referi detaliat la activităţile celor doi într+un capitol ulterior. -A<GA a fost ne)ociată între =eor)e .ilL "i DaddM Ashdo7n K.il! Com 3((L! laburi"tii GonM . B(3 .ilL! nu au cerut altceva dec t reducerea din ce în ce mai accentuată a suveranităţii :arii .rian :ulroneM! un violator de femei supuse pro)ramului de control al minţii! respectiv prim ministru al Canadei.ro7n K.

Ch. 9forturile chine$ilor de a bloca importul de opiu în ţara lor au fost strivite de puterea Imperiului . :ai t r$iu! )uvernator al insulei avea să fie numit 6ord :ountbatten. -umele Gemple derivă de la templar KtemplierL. Cel de+al doilea fiu al 6ordului Dalmerston! EenrM Tohn Gemple! este cel care a devenit le)endarul prim ministru! secretar de stat însărcinat cu afacerile e#terne "i traficant de dro)uri al Coroanei .ritanic. Acesta a mo"tenit pictura artistului /avid Geniers intitulată =fântul 4ntoniu i =fântul Pavel. 6a vremea respectivă! Gemple locuia la . Acest proces a a8uns să se petreacă astă$i la scară mondială. vestită pentru proprietăţile sale halucino)ene. <amilia :ountbatten a cumpărat împreună cu domeniul "i tabloul familiei Gemple. %rme de dro)uri halucino)ene au fost )ăsite în morm ntul unui indian sud+american vechi de @4(( de ani. Isle of 1i)ht este un sanctuar al satanismului! de"i este un loc de o mare frumuseţe naturală. Drimele referiri la folosirea acestui dro) apar în Găbliţele Sumeriene! care au o vechime de cel puţin O((( de ani. :acul din care se obţine opiul făcea într+o asemenea măsură parte inte)rantă din viaţa vechilor )reci! înc t este ilustrat chiar pe monedele lor.sborne Eouse pe această insulăC de altfel! după moartea prinţului! aici "i+a petrecut re)ina cea mai mare parte a timpului. 2e)ina Victoria "i Drinţul Albert "i+au construit re"edinţa de la .rient al <rancmasoneriei "i membru al Comitetului celor 3((. :ai presus de orice! dro)urile au fost folosite de+a lun)ul istoriei pentru a distru)e societăţile pe care <răţia dorea să le controle$e.ritanice în China. în care el aplică principiile )eometriei sacre "i care este asociată de cercetători cu manuscrisele codificate "i cu misterele de la 2ennes+le+Ch teau.abiloniană cu sediul la 6ondraL împotriva Chinei în anii &?@(+4?.piului declan"at de „britanici0 K<răţia . Am vorbit într+un capitol anterior de folosirea ciupercilor de către preoţii evrei.Cel mai vechi narcotic cunoscut este opiul! substanţa din care este derivată heroina. *n prima sa le)islatură! a intrat în Camera Comunelor ca repre$entant al -e7port! Isle of 1i)ht! un nume care apare mult mai des în istorie dec t te+ai a"tepta de la o insuliţă nesemnificativă de l n)ă coasta de sud a An)liei. %n alt centru B(@ . Dolitica este vecheC doar proporţiile s+au schimbat. A$tecii foloseau proprietăţile halucino)ene ale ciupercii Psiloc/be me%icana.ritanice a Comunelor timp de @( de ani. EenrM Tohn Gemple este cel care a trimis trupe britanice peste mări! pun ndu+le să lupte în 2ă$boiul Crimeei "i în 2ă$boiul . Gitlul i+a fost transmis apoi nepotului său! numit tot EenrM! membru al Casei .roadlands în 2omseM! Eampshire! domeniul pe care avea să locuiască mai t r$iu 6ordul 6ouis :ountbatten.Ch. pe care o numeau „carnea lui /umne$eu0! în ritualurile lor reli)ioase. %nii cercetători cred că haomoa "i soma! băuturile sacre ale $oroastrienilor "i hindu"ilor! erau de fapt derivate din ciuperca 4manita muscari. Dreoţii reptilo+arieni din . Secretar însărcinat cu afacerile e#terne "i prim ministru în timpul re)inei Victoria era 6ordul Dalmerston! marele patriarh sau maestru al :arelui . /ro)ul este menţionat de asemenea de e)ipteni "i de )reci! în 8urul anului &4(( î. 9#istă dove$i că acestea erau folosite pe scară lar)ă în întrea)a lume antică. Substanţele chimice din aceasta trec în urină fără a+"i pierde aproape deloc puterea halucino)enă! iar scripturile hinduse se referă la urina sacră! pe care o consideră sursă de fericire "i iluminare.piului împotriva Chinei. 2o$icrucienii au )ăsit noi modalităţi de folosire a dro)urilor! iar )ruparea intitulată Asasinii "i+a tras numele chiar de la felul în care se foloseau de dro)uri pentru a+"i manipula uci)a"ii. Cel mai vestit episod din istoria recentă în care opiul a fost folosit ca armă a fost 2ă$boiul . "i respectiv &((( î.abilon erau e#trem de pricepuţi în folosirea dro)urilor pentru manipularea populaţiei! tradiţie care s+a păstrat "i în r ndul societăţilor secrete! cărora le+au dat na"tere. Dalmerston+ii se numeau de fapt Gemple! titlul lor de nobleţe fiindu+le acordat în anul &5B3! c nd EenrM Gemple a devenit baron Gemple de :ount Gemple KGemplul de pe :unteC aici! un titlu de nobleţeL! în Comitatul Sli)o! Irlanda! "i viconte Dalmerston de Dalmerston! în Comitatul /ublin. Sumerienii numeau opiul „planta fericirii0. 9l s+a însurat cu sora 6ordului :elbourne! primul ministru din perioada de început a domniei re)inei Victoria! intr nd astfel în aristocraţia britanică! după care a a8uns la conducerea Dartidului 6iberal! cunoscut "i sub numele de Dartidul Veneţienilor.

Instrumentul prin care s+a făcut comerţul cu opiu dinspre India către China "i alte destinaţii a fost 9ast India CompanM! un )rup de ne)ustori "i francmasoni scoţieni afiliaţi la Cavalerii Sf ntului Ioan din Ierusalim "i la Ie$uiţi. <amilia Nes7icH "i Tardine :atheson au fost membri ai Comitetului celor 3((. :area ma8oritate a tran$acţiilor financiare "i cu aur de pe pieţele financiare ale Eon) Non)+ului sunt consecinţa spălării banilor re$ultaţi din comerţul cu dro)uri. Goate aceste societăţi secrete vestite pentru u"urinţa cu care î"i elimină du"manii! dar mai ales propriii membri care nu ascultă orbe"te ordinele! nu sunt dec t ni"te filiale ale marii reţele )lobale a francmasonilor. *n cartea sa! Corăbiile cu opiu. .rientul *ndepărtat! rol pe care "i+l păstrea$ă "i astă$i! de"i a redevenit parte inte)rantă din China comunistă.rosC 2ussell and CoC Cama .arin)s "i 6ehman! verii 2othschild+$ilor. Gratatul de la -anHin)! încheiat în anul &?@B! a oferit :arii .alcarrasC re)ele =eor)e IV Kfostul prinţ re)entLC marchi$ul de Camden "i 6adM :elville. Gratatul de pace care s+a încheiat la sf r"itul conflictului le+a )arantat britanicilor dreptul de a cre"te importurile de opiu.lair! primul ministru ales pe data de & mai &''5! a fost educat la 9dinbur)h! la "coala particulară <ettes.ul7er+ 6Mtton este cel care a descris puterea Vril K"arpele+putereL care cur)e în s n)ele „supraoamenilor din ad ncurile păm ntului0. :ai mult! ei au primit compensaţii de la )uvernul chine$ pentru opiul confiscat "i au obţinut acordarea suveranităţii insulelor de pe coastă! precum Eon) Non)+ul. :etoda a fost simplă: britanicii au )enerat o dependenţă de opiu în masă a chine$ilor! p nă c nd vitalitatea poporului "i întrea)a societate s+au prăbu"it.rientul *ndepărtat. Acest ora" a devenit centrul traficului cu dro)uri provenite din . . Comerţul cu dro)uri a fost K"i esteL or)ani$at de către lo8ile francmasone din .rosC ducesa de AthollC contele de .ul7er+6Mtton KCom 3((L! a cărui operă avea să+i inspire mai t r$iu pe Eitler! pe na$i"ti "i pe anumiţi mistici precum :adame .ritanii controlul asupra Eon) Non)+ ului! la care s+au adău)at circa &4 milioane de lire sterline în ar)int. *n acest scop! )uvernul britanic s+a folosit de o reţea de terorism "i crimă or)ani$ată are includea Griadele! Societatea Eon) "i Asasinii! pun ndu+i pe ace"tia să transporte "i să distribuie dro)urile în numele său. Sutherland+$ii! unii dintre cei mai mari B(4 . <iul său a ocupat postul de vicere)e al Indiei e#act în perioada de apo)eu a comerţului cu opiu către China. Alte familii an)lo+americane implicate în comerţul cu dro)uri au fost: Sutherland! . %niversitatea din 9dinbur)h a repre$entat! între altele! puntea de le)ătură între membrii Societăţii 6unare "i Charles /ar7in.rania pe tronul An)liei! primind ca răsplată pentru acest lucru titlul de 6ord al Si)iliului Drivat. Altfel spus! sunt doar o altă mască pe aceea"i faţă. :area 6o8ă a An)liei Kal cărei mare maestru la ora actuală este vărul re)inei! ducele de NentL a creat mai multe lo8i în China! la AmoM! Canton! <oocho7! S7ato7! Chefoo! ChinHian)! EanHo7! -e7chan)! Gon)shan! 1ei+Eai+1ei! două lo8i la Gientsin! trei la Shan)hai "i cinci la Eon) Non). C nd conducătorii Chinei au încercat să oprească aprovi$ionarea cu opiu! britanicii s+au împotrivit cu a8utorul forţelor lor militare "i navale! reu"ind să+i înfr n)ă. /e atunci! strate)ia folosită de britanici pentru introducerea dro)urilor care dau dependenţă în China a devenit un model folosit pe scară lar)ă. %nii cercetători cred că adevăraţii proprietari ai companiei au fost familiile de bancheri din nordul Italiei! -obilimea -ea)răC oricum! între timp ace"tia î"i mutaseră operaţiunile la 6ondra. Gatăl său a fost conferenţiar la %niversitatea din 9dinbur)h. Dalmerston a stat trei ani în 9dinbur)h! timp în care a urmat cursurile filo$ofului Dartidului 1hi)! profesorul /u)ald Ste7art.al <răţiei este ora"ul 9dinbur)h din Scoţia! situat la o aruncătură de băţ de capela 2osslMn a familiei Sinclair. :ai recent! alesul <răţiei! GonM . Aceasta este perioada pe care o descrie 2udMard Niplin) în faimoasele sale romane despre India.asil 6ubbocH indică numele armatorilor care au fost an)renaţi în comerţul cu dro)uri prin intermediul Companiei 9ast India: Tardine :atheson Kfamilia scoţiană Nes7icH! care a dat at ţia satani"tiL! /ent and CoC DMbus . Strămo"ul acestei din urmă doamne! =eor)e! a fost cel care i+a urat bun venit lui 1ilhelm de .lavatsHi. Cel care l+a redactat a fost francmasonul "i ministrul coloniilor 9d7ard .

Sin)urul rival al lui 2ussell era sindicatul lui DerHins! cu sediul în . Dotrivit tuturor studiilor despre comerţul cu dro)uri pe care le+am citit! Eon) Non) and Shan)hai .eful companiei 2ussell and Co.anH continuă să răm nă "i astă$i centrul financiar al comerţului cu dro)uri. *n cele din urmă! 2ussell+ii au cumpărat afacerea DerHins+ilor "i au devenit centrul afacerilor cu opiu din S%A! în alianţă cu alte familii reptiliene precum Coolid)e "i /elano KCom 3((L! care au dat fiecare c te un pre"edinte al S%A.anH sunt: amiralul <.anH Kcu sediul la SidneM! AustraliaL a fost o altă operaţiune coordonată de CIA>:ossad "i condusă de <rancis -u)an "i :ichael Eand! un membru al .anca noastră vă ascultă0 "i „. <amilia DerHins s+a aliat prin căsătorie cu alte linii )enealo)ice britanice! implicate în comerţul cu sclavi. afirma că: „/elano a îmbinat comerţul cu opiu "i cel cu băuturi alcoolice! ambele la fel de profitabile! pun nd ba$ele înfloritoarei afaceri a familiei0. /eloc înt mplător! <ranHlin /elano 2oosevelt este înrudit )enetic cu =eor)e . [ates + pre"edinte! "eful departamentului B(O .arin)s este cea care au fondat compania Deninsular and . /e pildă! familia 2ussell "i+a făcut imensa avere din comerţul cu opiu practicat în secolul AIA prin intermediul unui sindicat al dro)urilor cunoscut sub numele de 2ussell \ CompanM. Afacerea consta în luarea opiului din Gurcia "i transportarea sa ile)ală în China. %nul din descendenţii lui Astor! 1aldorf Astor! proprietarul hotelului din -e7 [orH! 1aldorf Astoria! a fost un francmason de ran) înalt care a devenit pre"edintele Institutului 2e)al pentru Afaceri Internaţionale din 6ondra! imediat după cel de+Al /oilea 2ă$boi :ondial. 2IIA este puternic implicată în comerţul )lobal cu dro)uri. *n anul &'?O! o istorie a comerţului cu dro)uri din America! publicată în L= -eAs and >orld "eport.C Eoldin)s! căci China a redob ndit Eon) Non)+ul! iar ES. Alte centre ale comerţului cu dro)uri au fost K"i mai sunt încăL Dhiladelphia "i .L! prin intermediul căreia au transportat opiul.oston! cartierele )enerale ale Turisdicţiei -ordice a 2itului Scoţian al <rancmasoneriei. -epotul său! Archibald CarM Coolid)e! a fost unul din ofiţerii e#ecutivi care au înfiinţat Consiliul pentru 2elaţii 9#terne KC<2L. Această bancă "i+a făcut o campanie publicitară de lun)ă durată sub slo)anurile: „.ush! care păstrea$ă "i la ora actuală tradiţia comerţului cu dro)uri! pe care îl practică la o scară enormă.comercianţi de bumbac "i opiu din America de Sud! erau veri cu :atheson+ii iar familia de bancheri . %n alt nume le)at de comerţul cu opiu este cel al francmasonului Tohn Tacob Astor! fondatorul dinastiei Astor! mari acţionari la compania 9ast India. Ce au uitat să spună funcţionarii acesteia a fost de c te ori au spus da profiturilor din industria dro)urilor! care distru) vieţile at tor oameni de pe planetă.rientul *ndepărtat. *ntre timp! banca "i+a schimbat numele în ES.C este proprietarul uneia din cele patru bănci britanice de clearin): :idland. . Drincipalii membri ai board+ului -u)an Eand . *mpreună cu familia Gaft! 2ussell+ii au înfiinţat societatea =2ull and Eones. /upă cel de+al doilea 2ă$boi al . Alţi parteneri ai lui 2ussell au fost: Tohn Cleve =reen! care a finanţat cu o parte din averea făcută din opiu %niversitatea DrincetonC Abiel Abbott 6o7! care "i+a folosit banii din dro)uri pentru a finanţa construcţia %niversităţii ColumbiaC "i Toseph Coolid)e! al cărui fiu a pus ba$ele afacerii cu dro)uri numită %nited <ruit CompanM. iar stea)ul cu craniul "i oasele încruci"ate a fluturat tot timpul pe catar)ul vaselor companiei 2ussell Grust. Dotrivit a)entului CIA Grenton DarHer! Eand s+a aflat într+ un contact permanent cu =eor)e . din Canton era 1arren /elano Tr! bunicul Dre"edintelui <ranHlin /elano 2oosevelt! care provine dintr+o familie aristocratică france$ă.piului! care s+a încheiat în anul &?O(! băncile comerciale "i companiile britanice au creat Eon) Non) "i Shan)hai Corporation I banca centrală a industriei de dro)uri din . Acela"i stea) flutura pe vasele flotei templierilor.ăncii noastre îi place să spună da0. -u)an Eand .eretelor Ver$i "i colonel în armata S%A transferat în cadrul CIA.oston.ush după ale)erea acestuia ca vicepre"edinte al S%A. <amiliile din liniile )enealo)ice reptiliene britanice au colaborat cu rudele lor din America pentru a e#tinde comerţul cu dro)uri! pe care îl practică "i la ora actuală.rient Steam -avi)ation Co Kfaimoasa companie britanică de transport cu feribotul D\.

complicitatea C+4 la comerţul global cu droguri K&''&L! profesorul Alfred :cCoM descrie cum elicopterele CIA transportau dro)urile de pe c mpurile vietname$e către punctele de distribuţie! în B(5 . 9le sunt acelea"i familii "i or)ani$aţii care l+au practicat pe timpuri comerţul cu sclavi adu"i din Africa "i din China. Drohibiţia alcoolului a fost doar un instrument pentru a crea vasta reţea a crimei or)ani$ate din S%A. Aceste profituri erau folosite de CIA pentru a+"i fina