Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν 

Ἱερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἡλιουπόλεως 
Τηλ. (0030)210‐9915842‐FΑΧ. (0030)210‐ 9916772  
http://www.kimisihlioupoleos.blogspot.gr 
29η Δεκεμβρίου 2013 (No. 52) 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ ΙΩΣΗΦ  ΜΝΗΣΤΟΡΟΣ, ΔΑΥΙΔ  ΠΡΟΦΗΤΑΝΑΚΤΟΣ  
Ἦχος β΄,  Ἑωθινόν ε΄ 

Ἀναστάσιμον Ἀπολυτίκιον. Ἦχος β΄. 
 
Ὅτε  κατῆλθες  πρὸς  τὸν  θάνατον,  ἡ  ζωὴ  ἡ  ἀθάνατος,  τότε  τὸν  ᾅδην  ἐνέκρωσας,  τῇ 
ἀστραπῇ  τῆς  θεότητος·  ὅτε  δὲ  καὶ  τοὺς  τεθνεῶτας,  ἐκ  τῶν  καταχθονίων  ἀνέστησας, 
πᾶσαι αἱ δυνάμεις τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον· Ζωοδότα Χριστὲ, ὁ Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι. 

Ἀπολυτίκιον τῆς Ἑορτῆς. Ἦχος δ΄. 
 
Ἡ Γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως· ἐν 
αὐτῇ  γὰρ  οἱ  τοῖς    ἄστροις  λατρεύοντες,  ὑπὸ  ἀστέρος  ἐδιδάσκοντο,  σὲ  προσκυνεῖν,  τὸν 
Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν. Κύριε δόξα σοι. 

 
Κοντάκιον τῆς Ἑορτῆς. Ἦχος  γ’. Αὐτόμελον. 
          Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν Ὑπερούσιον τίκτει, καὶ ἡ γῆ τὸ Σπήλαιον, τῷ ἀπροσίτῳ 
προσάγει.  Ἄγγελοι,  μετὰ  Ποιμένων  δοξολογοῦσι.  Μάγοι  δὲ,  μετὰ  ἀστέρος  ὁδοιποροῦσι· 
διʹ ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη, Παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός. 

Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Μ Α Τ Α
Ἀπόστολος τῆς Κυριακῆς μετά τά Χριστούγεννα (Γαλ. α΄ 11-19). Στη Φωνή Κυρίου.
Εὐαγγέλιον τῆς  Κυριακῆς  μετά τά Χριστούγεννα Ματθαίου  β’  (13 – 23). 
         Ἀναχωρησάντων  τῶν  μάγων  ἰδού,  ἄγγελος  Κυρίου  φαίνεται  κατʹ  ὄναρ  τῷ  Ἰωσήφ  λέγων΄ 
Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ 
ἕως  ἂν  εἴπω  σοι΄  μέλλει  γὰρ  Ἡρῴδης  ζητεῖν  τὸ  παιδίον  τοῦ  ἀπολέσαι  αὐτό.  Ὁ  δὲ  ἐγερθεὶς 
παρέλαβε  τὸ  παιδίον  καὶ  τὴν  μητέρα  αὐτοῦ  νυκτὸς  καὶ  ἀνεχώρησεν  εἰς  Αἴγυπτον,  καὶ  ἦν  ἐκεῖ 
ἕως τῆς τελευτῆς Ἡρῴδου, ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου  λέγοντος, 
«Ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν Υἱόν μου».  
Τότε Ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων, ἐθυμώθη λίαν, καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλε 
πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς  ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, 
κατὰ  τὸν  χρόνον  ὃν  ἠκρίβωσε  παρὰ  τῶν  μάγων.  Τότε  ἐπληρώθη  τὸ  ῥηθὲν  ὑπὸ  Ἱερεμίου  τοῦ 
προφήτου λέγοντος΄ «Φωνὴ ἐν Ῥαμᾷ ἠκούσθη, θρῆνος καὶ κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς. Ῥαχὴλ 
κλαίουσα  τὰ  τέκνα  αὐτῆς,  καὶ  οὐκ  ἤθελε  παρακληθῆναι,  ὅτι  οὐκ  εἰσίν».  Τελευτήσαντος  δὲ  τοῦ 
Ἡρῴδου  ἰδοὺ  ἄγγελος  Κυρίου  κατʹ  ὄναρ  φαίνεται  τῷ  Ἰωσὴφ  ἐν  Αἰγύπτῳ  λέγων,  Ἐγερθεὶς 
παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ πορεύου εἰς γῆν Ἰσραήλ.  τεθνήκασι γὰρ οἱ 
ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου. Ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ 
καὶ  ἦλθεν  εἰς  γῆν  Ἰσραήλ.  Ἀκούσας  δὲ  ὅτι  Ἀρχέλαος  βασιλεύει  ἐπὶ  τῆς  Ἰουδαίας  ἀντὶ  Ἡρῴδου 
τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν΄ χρηματισθεὶς δὲ κατʹ ὄναρ, ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη 
τῆς  Γαλιλαίας,  καὶ  ἐλθὼν  κατῴκησεν  εἰς  πόλιν  λεγομένην  Ναζαρέτ,  ὅπως  πληρωθῇ  τὸ  ῥηθὲν 
διὰ τῶν προφητῶν ὅτι Ναζωραῖος κληθήσεται. 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ
Α)ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Την Κυριακή 12 Ιανουαρίου μετά τη Θ. Λειτουργία, όπως κάθε χρόνο, θα κόψουμε την
πρωτοχρονιάτικη Αγιοβασιλόπιτά μας.
1.

Τα μαθήματα της Ορθ. Κατηχήσεως που πραγματοποιούνται από τον π. Σπυρίδωνα
Κατραμάδο κάθε Τετάρτη από τις 6:00μ.μ. έως τις 7:00μ.μ. και έχουν ως Γενικό Θέμα:
«ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ,
Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ» θα αρχίσουν ξανά την Τετάρτη 15η Ιανουαρίου 2014.

2.

3.
Κάθε Πέμπτη ώρα 5.00μ.μ. στο Ι. Παρεκκλήσιο της Αγ. Αικατερίνης τελείται, με ευθύνη του
π. Κων/νου Πετάση, η Παράκληση στην Παναγία μας. Η επόμενη Παράκληση θα τελεσθεί την
Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2014.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ


Ο π. Σπυρίδων εξομολογεί κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ 8.00μ.μ-9.30μ.μ και κάθε Σάββατο 10.15π.μ,-12.30μ.μ. Η
συνάντηση γίνεται κατόπιν προηγουμένης τηλεφ. επικοινωνίας και συνεννοήσεως μαζί του.

Ο π. Χαράλαμπος εξομολογεί κάθε Παρασκευή 9.00π.μ.-12.10μ.μ κατόπιν προηγουμένης τηλεφ. επικοινωνίας
και συνεννοήσεως μαζί του.

Ο π. Μιχαήλ εξομολογεί κάθε Δευτέρα τη δε Τρίτη κατόπιν τηλεφ. επικοινωνίας και συνεννοήσεως μαζί
του.

Β)ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
1.
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα αγωνίζεται και συμβάλλει καθημερινά στην
ανακούφιση του πόνου των ολοένα και αυξανομένων αδελφών-ενοριτών μας, που χτυπούν την πόρτα
της Ενορίας μας, για να βρουν στήριξη και ενίσχυση. Για περισσ. πληροφορίες στα τηλ.: 1)
6973983879, 2) 6944602227. Η διάθεση του συσσιτίου θα αρχίσει ξανά στις 7/01/2014.
2.
Λόγοι ασφάλειας επιβάλουν τη διακοπή της λειτουργίας της κουζίνας. Παρά το γεγονός της
μη λειτουργίας της κουζίνας καθημερινά προσφέρονται με δαπάνες της Εν. Φιλοπτώχου
Αδελφότητας πάνω από σαράντα (40) μερίδες φαγητού σε ενδεείς ενορίτες μας. Οι εργασίες
αποκαταστάσεως θα ξεκινήσουν με τη νέα χρονιά 2014. Η συνολική δαπάνη ξεπερνάει το ποσό
των 6.000ΕΥΡΩ. Τα χρήματα-δωρεές συλλέγονται από την Εκκλησιαστική Επιτροπή που είναι
και η αρμόδια περί των εργασιών αυτών. Κάθε οικονομική ενίσχυσή σας συμβάλλει στη σύντομη
επαναλειτουργία της.
3.
Στους Πίνακες Ανακοινώσεων του Ναού θα βρείτε την αναλυτική κίνηση των μηνιαίων
εσόδων και εξόδων της Αδελφότητας. Παρακαλούμε για τη δυνατότητα να μας ενισχύσετε με είδη
πρώτης ανάγκης που είναι: το γάλα, η ζάχαρη, το αλεύρι και τα κρεατικά.

Γ)ΝΕΟΤΗΤΑ
1.
Λειτουργεί ακόμη η Έκθεση Ορθόδοξου Χριστιανικού Βιβλίου, στην Αίθουσα της
Νεότητας, δεξιά από το Ι. Παρεκκλήσιο της Αγ. Αικατερίνης. Καθημερινές 6.00μ.μ.– 8.00μ.μ.και. Το
Ορθόδοξο Χριστιανικό Βιβλίο είναι μικρό σε υλική αξία, χαρίζει όμως μεγάλη πνευματική ωφέλεια
στους αναγνώστες του! Ας το αποκτήσουμε για εμάς και τους οικείους μας και ας το προσφέρουμε ως
δώρο!
2.
Κυκλοφόρησε το Ημερολόγιο για το έτος 2014 που εκδίδεται κάθε χρόνο από το Ναό μας για
ενίσχυση του έργου της Νεότητας. Θα το βρείτε στο παγκάρι του Ναού μας μετά τις Ι. Ακολουθίες,
στην τιμή των 5,00 €.
3.
Κάθε Δευτέρα στις 8.00μ.μ.πραγματοποιείται η νεανική σύναξη. Μελετούμε την Ευαγγελική
περικοπή της Κυριακής που έρχεται, και συζητούμε με θέμα το Ι. Κείμενο και όχι μόνο! Στην νεανική
σύναξη συμμετέχουν νέοι και νέες που έχουν τελειώσει τουλάχιστον το Λύκειο. Η επόμενη νεανική
σύναξη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014.

5.
Μετά τη νεανική σύναξη, γύρω στις 9.00 κάθε Δευτέρα βράδυ, τελείται στο Ι. Παρεκκλήσιο της
Αγ. Αικατερίνης το μικρό Απόδειπνο με τους Χαιρετισμούς της Παναγίας μας.
6. Κάθε Σάββατο στις 12.00 το μεσημέρι, πραγματοποιούνται οι μαθητικές κατηχητικές
συναντήσεις της Ενορίας μας, για όλα τα παιδιά από τεσσάρων ετών (που πάνε προ-νήπιο) μέχρι
τελειόφοιτους Λυκείου. Σε μια εποχή κατήφειας και απελπισίας ας δώσουμε στα παιδιά μας τη μόνη
Ελπίδα, το μοναδικό στήριγμα για όλη τους τη ζωή, το Χριστό! Το έχουν ανάγκη! Μη τους το
στερούμε! Η επόμενη συνάντηση των Κατηχητικών μας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11
Ιανουαρίου 2014.
7. Κάθε Κυριακή μετά τη Θ. Λειτουργία, στην αίθουσα της Νεότητας αριστερά από το Ι.
Παρεκκλήσιο της Αγ. Αικατερίνης παρατίθεται πρωινό σε όλους τους μαθητές, φοιτητές και εν
ενεργεία Εκπαιδευτικούς και Επιστήμονες που εκκλησιάζονται στην Ενορία μας αλλά και σε όλους
όσοι συμμετέχουν στις νεανικές συνάξεις. Το πρωινό θα παρατεθεί κανονικά σήμερα, αλλά και στις
5 Ιανουαρίου 2014.
8. Το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιανουαρίου 2014 η Νεότητα θα κόψει τη Βασιλόπιτα.
Λεπτομέρειες σε επόμενο φυλλάδιο.

Δ) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΡΙΩΝ
Η προσφορά του κυριακάτικου καφέ προς τους Ενορίτες μας, στην Κεντρική Αίθουσα
Εκδηλώσεων συνεχίζεται. Εάν κάποιος ενδιαφέρεται, είτε υπέρ Υγείας είτε υπέρ Αναπαύσεως, να
προσφέρει για τη δαπάνη αυτή παρακαλούμε να επικοινωνήσει με τα τηλ. 210-9917061,
6974851460, 210-9911320, 6977721890, 210- 9914406, 6932426786. Η Διακονία του Κυριακάτικου
καφέ θ’ αρχίσει ξανά από την Κυριακή 19/01/2014.

Ε)ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
1.
Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή 27/12/13 με μεγάλη επιτυχία και αρκετή
προσέλευση των ενοριτών και φίλων της Ενορίας μας το πρώτο Χριστουγεννιάτικο Δείπνο στο
ξενοδοχείο « Τ Ι Τ Α Ν Ι Α ». Το εορταστικό τραπέζι ευλόγησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Βελεστίνου κ. Δαμασκηνός. Η Δρ. κ. Αφροδίτη Γκόβα καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους
αναφέρθηκε στο διπλό σκοπό της πραγματοποιήσεως αυτού του Δείπνου που ήταν αφενός μεν η
επικοινωνία και το μοίρασμα της χαράς της εορτής των Χριστουγέννων μεταξύ των ενοριτών και
αφετέρου τα λίγα έσοδα που επέφερε η εκδήλωση αυτή να διατεθούν μαζί με τις όποιες άλλες
προσφορές στην ανακαίνιση της ενοριακής κουζίνας. Ευχαριστίες και ευχές τέλος προς όλους
απηύθυνε ο π. Σπυρίδων. Τα έσοδα τα οποία συγκεντρώθηκαν από την εκδήλωση θα ανακοινωθούν
στο επόμενο φυλλάδιο.
2.
Για τις νέες εκδηλώσεις του πρώτου τετράμηνου του νέου έτους 2014 που αφορούν την
Ενοριακή Ένωση μας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά σε επόμενα Φυλλάδια.

ΣΤ) Ε Ν Ο Ρ I A Κ Ο

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

 
Με ευθύνη της Δρ. Αφροδίτης Γκόβα-Σπέγγου, Συμβ. Ιατρού του Ναού, συνεχίζει τη
λειτουργία του «ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ» με σκοπό, να παρέχει σε ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ
Ενορίτες μας, αρχικά, αλλά και σε όσους έχουν ανάγκη την Ιατρική Φροντίδα και Συμβουλή.
Υπάρχει η δυνατότητα για όσους έχουν ανάγκη, να προμηθεύονται «ΔΩΡΕΑΝ ΦΑΡΜΑΚΑ».
Παρακαλούμε όσους από τους εκκλησιαζομένους έχουν σπίτι τους φάρμακα σε άριστη
κατάσταση και με μακρά περίοδο λήξεως να μας τα προσφέρουν Τηλ. της Συμβούλου Ιατρού:
6944972712.

 

 
Π   Ρ   Ο   Γ   Ρ   Α   Μ   Μ   Α 
ΤΩΝ Ι. ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ  Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓ. ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ  

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ  2014 
 ΤΕΤΑΡΤΗ 01/01/2014 Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ‐ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ   
7.45π.μ.‐9.00π.μ. ΟΡΘΡΟΣ,   
                               9.00π.μ.‐10.55 π.μ.  Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
                              11.00π.μ. ‐11.20π.μ.  ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΕΙΣΟΔΩ ΕΙΣ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ 2014                        

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03/01/14  
                8.00π.μ.‐10.00 π.μ. ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΩΡΩΝ (Π. ΧΑΡΙΛΑΟΣ )      
 ΣΑΒΒΑΤΟ 04/01/14 
                    7.30π.μ.‐9.30 π.μ. ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ( Π. ΚΩΝ/ΝΟΣ)              
 ΚΥΡΙΑΚΗ  05/01/14 ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ        
7.15π.μ.‐10.40 π.μ.     ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
                                7.00μ.μ  ‐8.30μ.μ.       Μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 
 

 ΔΕΥΤΕΡΑ 06/01/14  ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ ( ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ)
             7.15π.μ.‐10.30 π.μ. ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
           10.30π.μ.‐11.00π.μ.Η ΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓ.  ΑΓΙΑΣΜΟΥ  (ΕΝΤΟΣ   ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ) 
 
 ΤΡΙΤΗ  07/01/14  Η ΣΥΝΑΞΗ ΤΟΥ Τ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 
                             7.30π.μ.‐10.00 π.μ. ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ( Π. ΣΠΥΡΙΔΩΝ+ ΔΙΑΚΟΝΟΣ)               

 ΚΥΡΙΑΚΗ 12/01/14 ΚΟΠΗ ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ  
                         7.15π.μ.‐10.30 π.μ.     ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
                           10.30π.μ.‐ 11.00π.μ. ΚΟΠΗ ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ  
              
Εφημέριος 
π. ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
π. ΜΙΧΑΗΛ 
π. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

Τηλέφωνο 
697 62 04 429 
694 63 99 389 
697 78 19 660 
210‐9923715 

Εφημέριος 
π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
π. ΧΑΡΙΛΑΟΣ 
ΔΙΑΚΟΝΟΣ  π.ΚΩΝ/ΝΟΣ  

Τηλέφωνο 
693 81 87 385 
699 66 00 254 
694 46 02 227 
697 62 25 902 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ
« Η απροσμέτρητη αγάπη του Θεού, που όλα πλούσια τα προσφέρει στον άνθρωπο, μας αξιώνει και φέτος
να εορτάσουμε το ανεπανάληπτο γεγονός της Γέννησης του Θεανθρώπου. Εκείνου, που είναι «βοηθός,
ασθενούντων, απεγνωσμένων σκεπαστής και των απηλπισμένων βοηθός». Που «έκένωσεν  εαυτόν»  με τη
Γέννησή Του, για να πλημμυρίσει με τη Χάρη και το Έλεος την παραπαίουσα ανθρωπότητα….. Εκείνου τη
Γέννηση γιορτάζουμε, που πτώχευσε, για να πλουτίσει όλους εμάς, τους κάθε λογής αναξιοπαθούντες και δεινώς
δοκιμαζόμενους. Εκείνου, που γεννήθηκε γυμνός, για να ντύσει με την αρετή την ψυχική μας γυμνότητα.
Εκείνου, που παραδόθηκε στον θάνατο, για να προσφέρει στον άνθρωπο την αθανασία. Εκείνου
πανηγυρίζουμε τη Γέννηση, που θίγει το συμφέρον μας, που απαιτεί έμπρακτη και θυσιαστική αγάπη προς
τον πλησίον, που ζητάει δικαιοσύνη και αποστρέφεται την απάτη, τη διαφθορά, την υποκρισία, την
ανειλικρίνεια και τη ματαιοδοξία. Αυτού του αληθινού Χριστού τη Γέννηση, και όχι εκείνου του Χριστού που
εμφανίζεται στο εμπόριο, στις βιτρίνες, στις στήλες των εφημερίδων, στις τηλεοπτικές διαφημίσεις, στα
σαλόνια και στις καλοστρωμένες τραπεζαρίες, εύχομαι, να γιορτάσετε φέτος και Αυτόν παρακαλώ να φωτίζει
τους νέους, να παρηγορεί τους ηλικιωμένους, να στηρίζει τη δοκιμαζομένη οικογένεια και να είναι για τον καθένα
ο Σίμων ο Κυρηναΐος. Αυτός ο Κύριός και Θεός μας να μας χαρίσει κατά τη διάρκεια του νέου Χρόνου, που θα
υποδεχθούμε, πίστη ακράδαντη, διορατική σοφία, αλύγιστη υπομονή, ασύνορη αγάπη και την αναγκαία
διάκριση.» ( Μητρ. Μονεμβασίας & Σπάρτης κ. Ευσταθίου)
ΑΔΕΛΦΕ ΜΗ ΛΗΣΜΟΝΗΣΕΙΣ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ, ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΙ ΝΑ
ΥΠΆΡΧΕΙ ΜΕΣΑ ΣΟΥ Ο ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΜΕ ΤΗ
ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΚΑΙ ΣΥΧΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΟΥ ΣΤΗ Θ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ. ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ Ο ΝΕΟΣ
ΕΝΙΑΥΤΟΣ.
Την επιμέλεια του Ενορ. Φυλλαδίου έχουν οι : 1)ΔΙΑΚΟΝΟΣ π. Κων/νος Σπανός, 2)κ. Ηλίας Δημακουλέας.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful