P. 1
Anali Gazi Husrev-begove biblioteke 19-20

Anali Gazi Husrev-begove biblioteke 19-20

|Views: 102|Likes:
Published by Ibrahim Kabil
Anali Gazi Husrev-begove biblioteke knjiga 19-20
Anali Gazi Husrev-begove biblioteke knjiga 19-20

More info:

Published by: Ibrahim Kabil on Dec 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2014

pdf

text

original

ANALI

Gazi Husrev-begove biblioteke

ANALI
Gazi Husrev-begove biblioteke Knjiga XIX-XX
Urednik: Enes Kari} ^lanovi redakcije: Fehim NAMETAK, Lamija HAD@IOSMANOVI], Behija ZLATAR, Zejnil FAJI], Enes KUJUND@I], Muhamed MRAHOROVI], Mustafa JAHI], Osman LAVI]

Sarajevo, 2001.

ANALI Gazi Husrev-begove biblioteke Knjiga XIX-XX * Izdava~: Gazi Husrev-begova biblioteka * Odgovorni urednik: Mustafa Jahi} * Lektor: Tarik Jakubovi} * Tehni~ki urednik: Faruk [pilja * Priprema: GHB * [tampa: El-Bejan

RIJE^ GLAVNOG UREDNIKA Izra`avamo nesvakida{nje zadovoljstvo i radost {to se Anali Gazi Husrevbegove boblioteke broj XIX-XX., drugi po redu nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu (1992.-1995.), nalaze u rukama svoga ~itateljstva. Tekstovi koje objavljujemo u ovom broju Anala u cijelosti su prezentirani ili pro~itani na simpozuju posve}enom "dobu bosansko-muslimanskog književnog i kulturnog preporoda" i Beharu, ~asopisu koji je na po~etku XX stolje}a odigrao krupnu kulturnu i knji`evnu ulogu u Bosni i Hercegovini. S posebnom sjetom napominjemo da je na{ velikan, rahmetli profesor Muhsin Rizvi} bio glavni inicijator odr`avanja ovog simpozija. Po{tovanje prema profesoru Muhsinu Rizvi}u opredijelilo je Ure|iva~ki odbor Anala da ustraje u odluci da se svi radovi publiciraju bez nekih posebnih uredni~kih, a pogotovo bez cenzorskih, zahvata i intervencija, unato~ velikim promjenama do kojih je do{lo od vremena kad su ovi tekstovi pisani i kad je odr`an sam simpozij. Ograni~ili smo se samo na najnu`nije lektorske zahvate i tako sa~uvali integritet i autonomnost svakog teksta i autorskog stava. Od odr`avanja ovog simpozija 1991. godine mnogo se {ta u Bosni i Hercegovini i na Balkanu op}enito promijenilo, te stoga svra}amo pozornost na{im ~itateljima da su ove rasprave pisane prije svih ratnih potresa i krupnih promjena do kojih je do{lo tokom proteklog desetlje}a. Nadamo se da }e se ovi tekstovi, ba{ usljed ~injenice da se objavljuju u novom dru{tvenom i politi~kom kontekstu Bosne i Balkana, sada ~itati s posebnim interesovanjem. I sama Gazi Husrevbegova biblioteka i njeni ljudi pro{li su kroz te{ko desetlje}e. Ali, kako ka`e Knjiga, uz tegobu ide i olak{anje, te se s punim pravom mo`e kazati da je Gazi Husrevbegova biblioteka u svome radu postigla krupne rezultate. Po na{em mi{ljenju, najva`nije je da je osoblje Gazi Husrevbegove biblioteke, na ~elu sa direktorom Mr Mustafom Jahi}em, sa~uvalo rukopisne i knji`ne fondove GH biblioteke tokom dugotrajnih bombardovanja i granatiranja Sarajeva. Arapski, perzijski, turski, bosanski… rukopisi su u cijelosti sa~uvani i neo{te}eni do~ekali slobodu. To kulturno blago, najve}e takve vrste na Balkanu i u Evropi, ostalo je, hvala Bogu, sa~uvano i pravovaljano urizni~eno. Iznova je dobro prisjetiti se da je direktor Jahi} sa vrijednim ljudima ove biblioteke u nekoliko mahova tokom agresije 1992-1995. godine premje{tao rukopise, u potrazi za {to sigurnijim mjestom. Tako je fond od blizu deset hiljada 5

rukopisa nastavio svoj `ivot, pobijediv{i sve prijetnje granata, topovske salve i drugih u`asa rata koji je sre}om iza nas. Gazi Husrevbegova biblioteka je u poratnom periodu obnovila svoje prostorije zahvaljuju}i svojim vlastitim inicijativama, kao i inicijativama Islamske zajednice. Napomenimo da su direktor Mustafa Jahi} i reisu lulema prof. Dr Mustafa Ceri} upoznali brojne institucije u svijetu o radu Gazi Husrevbegove biblioteke i rukopisnom blagu koje sadr`ava. Ostvareni su brojni kontakti, do{lo je do zajedni~kih poslova naro~ito sa ISTAC-om u Kuala Lumpuru (~iji je direktor-osniva~ prof. dr. Syed Muhammad Naquib al-Attas) i, jo{ intenzivnije, sa fondacijom za islamsko naslije|e Al-Furqan u Londonu (~iji je osniva~ i predsjednik [ejh Ahmed Zeki Yamani). Gazi Husrevbegova biblioteka je krenula krupnim koracima naprijed, nabavila je najsavremeniju tehniku i kompjutere, objavila je pet novih kataloga rukopisa, reprintirala prvi tom kataloga, a u procesu je mikrofilmovanje i kompjuterska obrada cjelokupnog rukopisnog fonda. Nema sumnje da se tim uspjesima Gazi Husrevbegove biblioteke na{a nau~na javnost treba radovati, a pro{logodi{nja {estoaprilska nagrada grada Sarajeva koja je uru~ena Gazi Husrevbegovoj biblioteci, kao i nedavna nagrada fondacije Al-Furqan direktoru Mustafi Jahi}u, potvr|uje da nau~na javnost, na{a i inozemna, prati i vidi uspjehe ove na{e va`ne kulturne institucije. Objavljivanjem ovog broja Anala Gazi Husrevbegova biblioteka najavljuje da }e se njenim Analima posvetiti ve}a pa`nja i da }e redovitije izlaziti. Glavni urednik Enes Kari}

6

Dragi uèesnici i gosti, dragi prijatelji, Nije, evo, prošlo ni puna godina dana a Gazi Husrev-begova biblioteka se pojavljuje kao organizator još jednoga nauènog skupa. Iz kruga naših intelektualaca koji su osjetili potrebu da se obilježi devedeset godina od pokretanja prvog bosnasko-muslimanskog èasopisa Behar, a pošto je taj èasopis predstavljao uz Gajret i Biser glasilo bosansko-muslimanskog književnog i kulturnog preporoda, potekla je inicijativa da se iskoristi ova èinjenica i da se tim povodom organizira ovaj nauèni skup kojemu mi danas prisustvujemo. U naredna tri dana slušaæemo više od èetrdeset saopæenja iz isto toliko podnesenih referata o bosansko-muslimanskom preporodu s poèetka ovoga stoljeæa. Ne navodimo to kao tek puki statistièki podatak, veæ kao èinjenicu da je Biblioteka, u okviru ukupnih akcija Islamske zajednice i zajedno sa drugim znanstvenim ustanovama u Gradu i Republici na putu svestranijeg ukljuèivanja u širi protok nauènih informacija i primjerenije valorizacije bogatoga kulturnog nasljeða. Svojedobno je oko èasopisa Behar, pokrenutog maja 1900. godine, grupa darovitih i ambicioznih bosansko-muslimanskih intelektualaca pokušala naæi, lakša, vlastita, svrhovitija rješenja za mnoge savremene izazove, mijene i zagonetke sa kojima se naš èovjek susretao u izravnoj suèeljenosti s evropskom mišlju, kompleksima, traumama i strahovima. Ako smo prethodni skup veæ samim naslovom pokušali okarakterizirati kao otvaranje zabravljenih i zaboravljenih kapija našega zajednièkog pamæenja, ovim skupom bacamo svjetlo na jednu znaèajnu, prekretnu epohu u povijesti Bosanskih Muslimana i Bosne i Hercegovine u cjelini. Veæ iz priloženoga programa mogli ste se uvjeriti da smo na ovaj nauèni skup pozvali sva znaèajnija imena iz naše nauke i kulture èija se znanstvena otkriæa dotièu sa ovom epohom ili se s njom granièe. Ovo je, inaèe, treæi nauèni skup koji u našem vremenu organizira Gazi Husrevbegova biblioteka. Godine 1982. bila je domaæin nauènog skupa posveæenog instituciji vakufa u Bosni i Hercegovini. U januaru ove godine okupila je više nauènika iz zemlje i inostranstva pod okvirnu temu "Islamske znanosti i ulema u Bosni i Hercegovini". Vjerujemo da æe ovaj skup "Doba bosansko-muslimanskog književno-kulturrnog preporoda" doprinijeti daljem otkrivanju mnogih povijesnih i drugih nepoznanica iz ovoga našega najsvjetlijeg nam vilajeta. I za organizaciju ovoga skupa imamo blagodariti Mešihatu Islamske zajednice u Sarajevu, koji je i njegov pokrovitelj, kao i mnogim našim 7

Ispred Organizacionog odbora ovoga nauènog skupa želim da se prijatno osjeæate u našoj sredini i doprinesete razjašnjenju svih pitanja iz okvira naslovne teme našeg nauènog skupa. teološke misli. zajedno sa svojom družbenicom Gazi Husrev-begovom mederesom. Nije ni potrebno ovdje isticati koliko je ovo podruèje naše povijesti nedovoljno istraženo. Posebno želim da pozdravim Senahid ef. kraæeg seminara. politike. umjetnosti i svih drugih oblasti koje bi u svoj istraživaèki aparat mogle ukljuèiti ovaj dio naše historije. da pozdravim sve naše drage goste koji su odvojili dio svojega dragocjenog vremena da studijski pripreme svoja izlaganja. dekana Islamskog teološkog fakulteta. na kraju. èlanci. objavljene knjige. Jusufa Ramiæa. hrestomatije koje se tièu ove epohe. kulturnih društava i politièkih stranaka. nauèno problematiziraju i suglase s novim spoznajama i otkriæima. profesora dr. u okviru jednoga. Ali. tako. u èijim prostorijama upravo i održavamo ovaj skup.nauènim radnicima koji ne žališe vremena i truda kako bi ovaj skup i popratne manifestacije koje idu uz njega protekle na zavidnoj visini i u najboljem redu. Postoje. Mustafa Jahiæ. Bristriæa. nadamo se. mogli bismo reæi. književnosti. Biblioteka æe. bude istinsko stjecište znanja i uèenih. vršioca dužnosti predsjednika Mešihata Islamske Zajednice u Bosni i Hercegovini. doduše. biti na najboljem putu da ostvari veliku želju svoga vakifa da. sva ta pitanja iznova aktueliziraju. ovo je jedinstvena prilika da se na jednom mjestu. mnoge studije. direktor Gazi Husrev-begove biblioteke i predsjednik Organizacionog odbora nauènog skupa 8 . te cijenjene prisutne predstavnike nauènih ustanova. Tako æemo slušati saopæenja iz prava. Organizacioni odbor se potrudio da ne proðe ni jedan aspekt života Bosanskih Muslimana u periodu preporoda. Želio bih. Knjiga koja æe uslijediti iza ovoga skupa i u kojoj æe biti štampani ovdje podneseni referati biæe krupan doprinos u meritornoj prezentaciji povijesti bosnasko-muslimanske duhovnosti i kulture ne samo u bosanskim nego i u daleko širim znanstveno-istraživaèkim relacijama.

i poslije stanja psihièke letargije i zatvorenosti za sve novine i vanjske utjecaje. o zastoju domaæeg kulturnog života. èemu je dodao ispovijednu napomenu: "Samo slovenski znam jer se ovdje najviše govori tijem jezikom. na prijelazu šezdesetih i sedamdesetih godina XIX stoljeæa. ispunjenom neimaštinom i sjetom zbog neostvarene intimne želje za Evropom. najavio pokret narodnog buðenja i bosansko-muslimanskog slavenskog duha. i ideje Kurtæe9 .Gulseni Saraj Mehmeda Šakira Kurtæehajiæa i nizom njegovih uvodnika u njemu. uz pozdrav "novom vremenu" i "novim uredbama" koje ono donosi. i kasnijim otvaranjem èitaonica. na narodnom jeziku æirilicom i na turskom jeziku arebicom. pored ostalog." Tako je Sarajevski cvjetnik. došla je. Ova štiva su se držala bitnih kulturno-demokratskih naèela iskazanih u njegovu "uvodu u prvi broj". kako kaže Bašagiæ. Uvodnici i komentari iz Kurtæehajiæeva pera. Ove preporoditeljske postavke Kurtæehajiæ je dosljedno sprovodio u svome kratkom radu i životu. o književnom radu u novinama. ispunjavan Kurtæehajiæevim èlancima. krajem osamdesetih i poèetkom devedesetih godina. Veæ sama èinjenica da su èlanci štampani naporedo i istovjetno u dvije verzije. o patriotizmu. trezveno i odreðeno. go-vori o prodoru narodnjaèkih shvatanja u informativno tkivo ovog prvog muslimanskog lista u Bosni. A tada se. što je bilo sukladno povijesnoj i folklornoj djelatnosti Saliha Hadžihuseinoviæa Muvekita u službenom Bosanskom vjesniku. tek sa organiziranjem opæeg i posebnog muslimanskog školstva. dobivajuæi ponekad. koji æe kroz ovako otvorena vrata nezaustavno krenuti petnaest godina kasnije. uz romantièarsko-podsticajne akcente.Muhsin Rizviæ DOBA PREPORODA KAO PRELOMNO U BOSANSKO-MUSLIMANSKOJ KNJIŽEVNOSTI I KULTURI "Prva lastavica koja je navijestila duševni preporod u Bosni i Hercegovini". sa listom Sarajevski cvijetnik . poèela je da se stvara prva èitalaèka i kulturna publika u ovom narodu. ostvarujuæi. kojim se na Zapadu najviše govori". javlja i prva generacija bosansko-muslimanskih pisaca na narodnom jeziku i latinièkom i æirilièkom pismu. obuhvatiti cio narod i trajati puna tri desetljeæa. "da nauèim francuski jezik. Naime. i prizvuk moralno-sentimentalnog traktata. pisani su èistim narodnim jezikom. uz osvrt od Istoka prema Zapadu. nakon društveno-politièkog prevrata koji se zbio sa austrougarskom okupacijom Bosne i Hercegovine. sa blagim i pouènim tonom u izlaganju.

nastavljala taj prirodan put emancipacije duha i etnosa. idejni i etièki kontinuitet tradicionalnog književnog naslijeða. kao odgovor na tuðinsku vladavinu i germansku civilizaciju. tradicionalnim oblicima orijentalske književnosti i alhamijado-literature te feudalnim znamenjima njegovih nosilaca. saèinjenog od slavenskih i istoènjaèkih tradicija. Ali se nije prekidala starenièka veza. niti se gubio do kraja estetski. stekli književno ime i znaèaj kod muslimanske èitalaèke publike u tome vremenu. godine osnovali drugi. A u odrednici našeg naroda jaèa vjersko ime Musliman kao narodno i duhovno istovjeæenje i diferentia specifica. koncentrira kulturnopovijesne sadržaje i sjedinjuje društvene i politièke interese postajuæi nacionalna oznaka u okviru bosanskohercegovaèkog regiona. usmenog stvaralaštva. te narodnih zavièajnih vrijednosti. koje je osebujno proizlazilo iz gradske i seoske sredine. na kraju XIX i na poèetku XX stoljeæa. U duhovnom srodstvu sa tim ukupnim naslijeðem nastajala je i moderna pisana književnost na narodnim osnovama: dvadesetak pisaca koji su. pišuæi o životu Bosanskih Muslimana. do 1910. sticanja i razvijanja svijesti o sebi. naziv Bošnjak se u tome razdoblju u javnom i kulturnom životu postepeno gasi. istovremeno sa književnim i kulturnim preobražajem. stilskoduhovnih osobenosti orijentalske književnosti i alhamijado-spisa. zapravo. Tako se. I. književnost bosansko-muslimanskog preporoda stvarala se na izvorima još uvijek živog narodnog. U doba preporoda. koja se tada poèela stvarati u vlastitim listovima i èasopisima. što je najvažnije. u knjigama i kalendarima. vrši se. i preobražaj narodnog imena. èak sa istim saradnicima. o svome slavenskom biæu i južnoslavenskoj bosanskoj domovini. Iako su èitavu deceniju.hajiæeva racionalnog prosvjetiteljstva naroda i evropeiziranja pomoæu modernih sredstava kulturno-književnog djelovanja. o vezanosti za ostale narode istoga jezika u Bosni i Hercegovini i drugim zemljama Slavenskog juga. Do austrougarskih vremena to uže diferenciranje nije bilo potrebno zato što su 10 . jezika. koji su zapoèeli u književnom prostoru prvog lista da bi 1900. sve do srednjovjekovnih korijena. i duhovno otimanje od nje. zajedno sa odumiranjem rukopisne bosanèice. U tom smislu je i književnost. od 1900. razvio pokret književno-kulturnog preporoda Bosanskih Muslimana na osnovi narodnog jezika i stvaralaštva. kao i kod drugih naroda na južnoslavenskom prostoru. takoðer. koja je bila ispunjena sviješæu o historijskoj sudbini Bosne i Bosanskih Muslimana. i izražavajuæi misli i osjeæanja ovog naroda. èemu doprinosi i stvaranje opozicije austrougarskoj vlasti i politici. izlazili naporedo list Bošnjak i èasopis Behar. sa izvorima duha. prirodnog ambijenta.

koji æe se svesti u pravu muslimansku nacionalno-politièku stranku pod imenom Muslimanska narodna organizacija. peru i knjizi umjesto sablje i mejdana. povuèeni pred asimilacijom u svoje izvorno narodno povijesno-kulturno i duhovno biæe u stavu odbrane i afirmacije. kao nastavak oružanog otpora iz vremena Bosanskog pašaluka i okupacije Bosne i Hercegovine. društvena i politièka potreba. preporoda Bosanskih Muslimana na prijelazu XIX i XX stoljeæa. društveni i politièki život. listova kao što su Behar. koji neposredno i bitno spadaju u ove dvije razvojne epohe i dva sloja u biæu Bosanskih Muslimana. traje svijest i znanje o starenièkoj tradiciji pretapajuæi se stvaralaèki u suvremenu književno-kulturnu praksu. te da bi. A da se. koji su tekli paralelno. Odatle i pokret afirmacije humanih vrijednosti bosansko-muslimanskog svijeta i žestoke reakcije na sve napade sa strane na islam. A ime Musliman. Biser i informativnih glasila. A uz to se osniva i èitav niz prosvjetnih i društvenih graðanskih institucija. dokazujuæi da su Bosanski Muslimani postali i politièki narod u modernom smislu rijeèi. Stoga i bosansko-muslimanska književnost preporoda. poistovijeæeno u potpunosti sa narodom. kao povijesno-kulturna veza i dalje. i Kalajevom unitarno-politièkom zloupotrebom integralnog bošnjaštva. od 1899. Muslimane.Bosanski Muslimani kao državno-politièki narod podrazumijevani pod nazivom Bošnjaci ili Turci. postalo je integrativno za cio kulturni. objavljivali ih u istim listovima i usmjeravali ih kao muslimanski pisci muslimanskim èitaocima. Pod istim imenom organizira se i druga. Sa nacionalnim identifikacijama i narastanjem svijesti katolika i pravoslavnih. Muslimanska samostalna stranka. A da je ovo ime zaista tada dobilo osoben kulturni i društveni sadržaj svjedoèi èinjenica da je upravo u tome vremenu. to je postalo narodnosna. i dvije razine. meðutim. Ali se mora istaknuti kao karakteristièno da ni u vremenu književno-politièke polarizacije pisci nisu iskazivali liène nacionalne pristranosti u svome književnom radu. te edicija "Muslimanska biblioteka". produžila politièka borba protiv Austro-Ugarske. iz aus11 . u skladu sa dobom graðanskog formiranja. njihov život i obièaje. na drugoj strani. Ujedno i naporedo gledano. nego su pisali djela iz muslimanskog života. nemaju razumijevanja za druge nacionalne opcije. njihovo stvaranje ostalo bez publike. Jer su znali da oni. Pored jezika i usmene književnosti. pokazuje opozicioni pokret za vjersko-prosvjetnu autonomiju. to su bila dva vida. književno-kulturni i društveno-politièki. istaknuta deviza o novom oružju. u protivnom. mada polarno u smislu simpatija prema hrvatskoj i srpskoj strani i odnosa prema austrougarskoj upravi.

ali i za višesmjerna komparativna istraživanja. Bez svrhe. pesimizma u naslovima djela Zeleno busenje. od tada kritiènu liniju poetike bosansko-muslimanske književnosti sve do danas. koji se može ogranièiti u razdoblju od 1887. i Narodnog blaga Mehmedbega Kapetanoviæa. kada je djelovalo i društvo Gajret. do 1918. Gledano kroz društvenu optiku. i do Bjelevèeva psihološkog proziranja otuðenièkih stanja "pod drugim suncem". preko epohe Behara. otkako se stala evropeizirati. Taj proces približavanja duhu i estetici evropskih i južnoslavenskih književnosti nije. posljednjeg godišta Bisera. te proces evropeiziranja ovog naroda. Èak su inicijatori preporoda vidjeli svoju književnu i kulturnu ulogu u spajanju Istoka sa Zapadom. zapravo. meðutim. uz njihove metafore opstanka. do kraja potiskivao tematskoidejnu i emocionalno-estetsku liniju razvojnih tokova dotadašnje bosansko-muslimanske tradicije. jasno odvajala od književnosti drugih južnoslavenskih naroda. pored maštovne samobitnosti i osebujnosti ima i bitan socijalni zasnov u rasponu od èitalaca preko djela do publike. i prirodno. slika i ljepote. tragike. Bosansko-muslimanski književno-kulturni. i nacionalni. poèevši od prosvjetiteljstva i romantizma Kapetanoviæa-Ljubušaka i Safvet-bega Bašagiæa. realizma Mulabdiæeva i naturalizma Osmana-Aziza. I upravo u tome duhovno-civilizacijskom integralu zaèinje se i onaj "sudbonosni diferencijal estetike svijesti koji dijeli Zapad od Istoka". zadržavajuæi ih tek u arhetipsko-genetskom tragu književnih prauzora duha. iskazujuæi politièki i izvijestan antiturski (neantiorijentalni) a kasnije i antiaustrijski (ne protuzapadni) stav i odreðenje. ona sada prolazi razvojnim etapama i stilskim formacijama svojstvenim evropskim književnostima. a èini. te zaèinjanja. pa do impresionizma i simbolizma Æatiæeva i drugih pjesnika. I dok se književnost Bosanskih Muslimana do 1878. Ali treba napomenuti i to da od poèetka preporoda. težio je istovremeno. razvijanja i narastanja muslimanskog 12 . koje su od njih preuzele i naše jugoslavenske. bosansko-muslimanska književnost napušta pojavna stilskoestetska obilježja orijentalske književnosti i alhamijado-literature. njeno poetièko težište. karakteristièna za književno stvaranje islamiziranih evropskih naroda. preporod. Bez nade.trougarskog vremena. pa ona tako predstavlja zanimljivu pojavu za studije ove sredine i njena književnog stvaranja. i èitav tok razmicanja južnoslavenskih vidika. zasnovan na podlozi materinskog jezika i narodnih vrijednosti. osjeæajnosti. za etnièkom osobenošæu i nezavisnošæu Bosanskih Muslimana kao južnoslavenskog naroda izmeðu Srba i Hrvata. ovaj pokret se razvio kao prirodan izraz zamjene feudalnih odnosa kapitalistièkim oblicima privreðivanja.

politièkih stranaka. Pored narodnosnog i narodnjaèkog zasnova vidljiva su u njemu i druga bitna obilježja. od vremena preporoda i jedinstvene književnosti. Ali je bosansko-muslimanski preporod u odnosu prema njima sadržavao i specifiène idejne znaèajke: evropeizaciju uz antiturstvo. tematike. njena potpuna i iskljuèiva usmjerenost narodu. Postoji nekoliko bitnih svojstava i strukturnih znaèajki koje treba istaknuti u uvodu ili rezimirati u zakljuèku svakog izlaganja o bosanskomuslimanskoj književnosti na prijelazu u eru ovog preporoda. ili pak slabije dodirne taèke ili poveznice samo je jeziku novoštokavskog narjeèja. novim književnim oblicima ovog preobražajnog razdoblja. upravo radi izrazitosti stilsko-estetskih. 13 . naprimjer.graðanstva. jezika na osnovi ijekavskog izgovora.u svojevrsnom reciprocitetu. Dok su. idejnu i poetièku te osobito jezièno-grafijsku raznovrsnot ove književnosti iz doba osmanlijske vladavine zamjenjuje narodna izrazitost ove književnosti u vremenu preporoda. ali sa razlikama u refleksima jata od autora do autora. uz štamparije. samo sa onom mjerom religioznog koja je obilježje stvarnosti života i mentaliteta ovog naroda. koje se sada institucionalno afirmiralo osnivanjem banaka. uz to. svim njegovim slojevima. odnosno ilirskim pokretom. Veliku i znaèajnu stilsku. onda u spomenima jezika. trgovaèkih i zanatlijskih udruženja. stilsko-idejni preplet Istoka s Evropom u izvornoj poeziji. Nasuprot uglavnom nabožnoj prirodi dotadašnjeg pisanog književnog stvaranja. edicije i periodiku. jedinstvenog izraza. te novu ulogu i položaj ovog slavenskog elementa izmeðu Istoka i Zapada. osobito u prozi i drami. zatim u refleksima narodnih pjesama i njihova izraza . dok usmeno stvarlaštvo ne samo da ulazi u osnovu poetike nove književnosti nego postaje sama podloga narodnosti. karakteristièan je sekularni identitet novih stvaralaca. angažiranost osobito u prozi. duhovno-etièkih i tematsko-idejnih promjena koje su se tada dogodile. kulturno-prosvjetna društva. razmatranja. izrazita svjetovnost sadržaja. može se uoèiti zbližavanje tradicijskih stvaralaèkih pojava i skupno uzimanje prethodnih književnih epoha kao bosansko-muslimanske estetsko-duhovne inspiracije i književne baštine. motiva. On ima sliènosti i kulturne analogije sa hrvatskim književnim preporodom. izmeðu krajišnièkih pisama i alhamijado-literature postojale jaèe. idejnih opredjeljenja i emocionalnih doživljaja. èak izvjestan antiklerikalizam. i sa djelatnošæu Vuka Karadžiæa i njegovih pristalica u srpskom narodu. sve pod muslimanskim imenom. te. a kad se uzme u obzir i orijentalska književnost. mada kasni za njima èitavih èetrdeset do pedeset godina.

U ta bitna obilježja koja se u bosansko-muslimanskom narodnom preporodu javljaju u poveæanoj kolièini i pojaèanom intenzitetu u odnosu na književnost osmanlijskog razdoblja. dok novija pisce ispunjava u potpunosti. a arebièku pismenost zamjenjuje latinica i nešto manje æirilica. zatim. živ utjecaj narodne poezije u pisanoj književnosti. i gleda na njega kao na predmet književne arheologije. iz krugova svjetovne. Jer novu epohu preporoda narodna poezija i proza ispunjava i svojim štampanim tekstovima. Bašagiæ piše stihove "u slatkom majèinskom 14 . laièke. bez izuzetka. izuzev ostvarenja u vidu bosansko-turskih rjeènika .dok je u novom preporodnom dobu narodni jezik jedini književni izraz. koja je kod starijih izražavana više u refleksijama. a knjiženost ulazi u porodice. ponajviše iz redova vjerske inteligencije. ili u rijetkim spomenima i zapisnicima narodnih pjesama i prièa. U starijem razdoblju ona dolazi samo sporadièno jer se podrazumijeva kao govor svakodnevnog života. Tu je.Drugo što treba istaknuti jeste bitna razlika u duhovnom i profesionalnom identitetu književnih stvaralaca: dok su književnici do preporoda. bila svedena na uzak krug inteligencije. uleme. dok se ova nova sastoji iz tiskanih djela. osobito orijentalske književnosti. mada bosansko-muslimanski narodni preporod zakašnjava za sliènim preobražajima kod Srba i Hrvata. I sama književnost se i po karakteru mijenja: što se vidi i po èitalaèkoj publici koja se zanima samo za novije stvaranje. pored paša i upravnih velikodostojnika. èije se prisustvo u osmanlijskom razdoblju osjeæa samo u nesvjesnim stilskim prodorima deseteraèkog stiha. dok je prema starijem više ravnodušna. bitno odreðujuæi nacionalnu književno-kulturnu svijest. duboko u narod. najprije.od vremena književno-kulturnog preporoda pisci potjeèu. pa tako i neposredno ulazi u samu osnovu osobito romantièarske. slike i neki oblici ostaju kao jedna naslijeðena komponenta osobito bosansko-muslimanske romantièarske poetike. sad èitalac postaje svaki onaj ko nauèi latinicu i æirilicu. dok je èitalaèka publika. pa bili sveæenièkog zanimanja ili pripadnici derviških redova . narodna svijest preporodnih pisaca o sebi i svome stvaranju. Ono što je u ovom diferenciranju najvažnije istaknuti jeste da se u naponu preporoda postiže narodno jedinstvo pod muslimanskim imenom. Najzad. i èinjenica o kojoj ne treba dvojiti jer predstavlja samu osnovu biæa i bitka preporoda. ali i realistièke poetike njena stvaranja. iako istoènjaèki duh. Orijentalni jezici se književno gase tako da i orijentalska literatura postaje anahronizam. graðanske inteligencije. u dalekim refleksima njena duha i poetike. Tome je bitno doprinijela. književnost do preporoda sva je u rukopisima. ulazi i sama misao o narodnom bosanskom jeziku. Zatim.

"Matica ilirska" 1839. narodnih obièaja i tradicionalne historije u ukljuèivanje u stilsku formaciju romantizma kao oblasti neobuzdane mašte i egzaltiranih emocija . sažme i organizaciono artikulira sva književna. proširujuæi tako do kraja teorijske granice ovog pojma i termina u historiji književnosti i kulture. te odvajanje od prosvjetiteljstva kao stilske formacije racionalne idejnosti i sentimentalistièkih moraliteta. "gdjeno tuðim jezikom se zbori". kako u horizontu Slavenskog juga. preimenovana 1874. nacionalno dozrela za djela koja za nju njeni pisci stvaraju. naturalizma i simbolizma. intelektualno i staleški raslojena u osmanlijskom dobu. godine. A Æatiæ se raduje svome zavièaju. i kulturnih tekovina preporoda. pod utjecajem preporodnih pisaca. ispunjavajuæi se sviješæu o historijskom položaju i književno-kulturnoj ulozi Bosanskih Muslimana izmeðu Istoka i Zapada. znanstvena i izdavaèka dostignuæa. pjesmu i um". ponovnom vraæanju svome biæu i svome jeziku nakon izbivanja u Turskoj. 15 . u "Maticu hrvatsku". predstavljao napuštanje stranih i nenarodnih književnih izraza. smatra da njegova "jezika šum/ može da goji. ali i prema evropskoj književnosti. omeo ostvarenje te koncepcije. u vremenu preporoda je izjednaèena i sjedinjena upravo jezikom. a isticanje i potvrðivanje materinskog jezika i usmene književnosti. pored refleksa prosvjetiteljstva kao "nauke o lijepom i mudrom ponašanju" i manifestacija folklornog i umjetnièkog romantizma. Dok je u hrvatskoj i srpskoj kulturi prve polovine XIX stoljeæa nacionalno-književni preporod. književnim i društvenim interesom. sažeo je u tridesetak godina trajnja. odaje još jednu osobenost bosansko-muslimanske književnosti i kulture austrougarskog razdoblja. sljedstveno kulturnoj simpatiji. Èitalaèka publika.preporod u književnosti Bosanskih Muslimana. i nepovoljne politièke prilike poslije njega. pismom. na samom kraju preporodnog razdoblja u formiranju bosansko-muslimanske narodne svijesti. i estetske karakteristike realizma.zboru" i. uza sve te razvojne znaèajke koje je sa zakašnjenjem proživio. tako u sferi odnosa izmeðu Evrope i islamskog svijeta. kao obnova i procvat slobodnog i stvaralaèkog narodnog duha. svede. saznanja i ostvarenja u jedinstvenu nacionalnu instituciju. /može da spoji/ Istok i Zapad/. te "Matica slovenska" 1864. i ubrzo pristizanje pojedinih književnih etapa u kratkom vremenskom roku. èijem se osnivanju pristupilo u martu 1918. ali je prvi svjetski rat.. Ovo historijsko zaostajanje za tokovima jugoslavenskih književnosti. kulturna. otvara i prema drugim književnostima pisanim na jeziku kojim i ona govori. kao što su to ranije na južnoslavenskim prostorima uèinile "Matica srpska" 1826. Istovremeno se ta èitalaèka publika. trebalo je da koncentrira. "Matica muslimanska".

A number of educational. This movement would later become the first national and political party of the Moslem people under the name Muslimanska narodna organizacija (The Moslem National Organization). on the halt of domestic cultural affairs and life. which had been printed simultaneously and concurrently in two versions. 16 . an opposition movement for religious and educational autonomy emerged as an expression of resistance and political struggle against the Austro-Hungarian occupation.The Age of Revival as a Crossroad in Bosnian Moslem Literature and Culture Towards the end of Sixties and in the early Seventies in 19th Century. This fact speaks enough about the Bosnian Moslems as a political nation in the modern sense of the word. Besides. organizations and magazines. societies. and the religious name "Moslem" became much stronger. such as Behar. the transformation of the national name was also taking place. This movement was based on the backdrop of mother tongue and national values with the aspiration to express the ethnic specificity and independence of Bosnian Moslems as the Southern Slavic nation between the Serbs and the Croats. The name Bosniak gradually faded away in the period. Biser. in the local language in Cyrillic alphabet and in Turkish in a special type of Bosnian script arebica. and when the Gajret Society was also active. and on patriotism. Mehmed Šaæir Kurtæehajiæ in a series of editorials in this newspapers. It continued during the era of Behar. when the last issue of Biser was published. having written on a literary work in the newspapers. the emergence of the newspapers Sarajevski cvjetnik /The Flower Garden from Sarajevo/ announced the movement of people's awakening of Bosnian Moslem national/ethnic spirit that would last in the course of the next three decades. wrote a salute to "the new age" and "the new constitutions" that this age was going to bring forward with it. social and civic institutions. Simultaneously with the literary and cultural transformation. The Bosnian Moslem literary and cultural revival can be limited to the period starting in 1887 and the emergence of Narodno blago /People's Treasury/ by Mehmed beg Kapetanoviæ. and others have been established. In the course of Eighties and Nineties in the last century. the Bosnian Moslem literary and cultural revival movement gradually matured having been founded on the people's creative accomplishments. and it ended in 1918.

Bosnian language as the means of literary expression was also pronounced. had come from the circles of secular. and the mature literary works in the sense of national awareness that the authors from the period wrote for it. 17 . which had been kept in manuscripts. This literature consisted of printed works. literary and social interest. The new literature was available to anyone ready to learn both Latin and Cyrillic Alphabets. as opposed to the previous ones. particularly through language. All these elements brought the reading public together.The second characteristic worth mentioning is that the writers of revival period. laic and civic intelligentsia. The strong presence and influence of national oral poetry in the written forms of literature was quite evident. without exception. This was the reason for this literature to find its ways into families and people in general.

18 .

. prevodilac je dakle.u našim krajevima poèinje uglavnom uspostavom turske vlasti na Balkanu. Posebno se tu istièu i zaljubljenici u sufijsku književnost koji su i sami djelovali kroz razne sufijske redove. a u novije vrijeme i veèerima zvanim Šeb-i Arus. 19 . 1. a nerijetko i na još manje vidnom mjestu knjige/. Tim putem i na taj naèin je uspostavljena tradicija èitanja..arapskog. Uobièajeno je da se kaže kako su prave umjetnosti univerzalnog karaktera i kao takve razumljive svim pravim poklonicima umjetnosti. turskog i perzijskog . Prema tome . na posebnim skupovima koji su nazivani katedrama sufijske poezije i katedrama mesnevije Dželaludina Rumija. ostala bi najveæim dijelom u uskim nacionalnim granicama da nije onih koji je prenose na druge jezike. 261. GAJRETU I BISERU Tradicija prevoðenja i tumaèenja književnih i drugih djela sa islamsko-orijentalnih jezika . kao "uvoditelj" /introducteur/ neke strane književnosti u neku zemlju..znaèajni su instrumenti saradnje meðu narodima. str." 1 U doba turske vladavine veliku ulogu u prevoðenju i interpretiranju orijentalno-islamske književne tradicije kod nas odigrali su mnogi poklonici književne tradicije na tri orijentalna jezika koji su se školovali po turskim metropolama ili u domaæim tradicionalnim vjerskim školama medresama. Dakle. taj koji služi kao posrednik izmeðu dviju književnosti i kultura. svojim prevodima on omoguæava mnogobrojnim èitaocima koji ne poznaju jezik na kome je dotièna književnost pisana da èitaju proizvode strane književnosti na svome roðenom jeziku. Dr Midhat Šamiæ. a vezana je uglavnom za entuzijazam i djelatnost derviških i sufijskih redova kod nas. prevodilac. èije ime je ispisano ne uvijek mnogo vidljivim slovima i ne baš na tako istaknutom mjestu/nalazimo ga u najboljem sluèaju na unutrašnjoj naslovnoj strani. Strana književnost u bosanskohercegovaèkim èasopisima krajem XIX i poèetkom XX stoljeæa. onaj skromni i gotovo anonimni kulturni radnik. Da li je baš uvijek tako? ". prevoðenja i tumaèenja poezije perzijskih klasika. 1965. posebno sufijske orijentacije.Beæir Džaka: KNJIŽEVNI PREVODI SA PERZIJSKOG JEZIKA U BEHARU. Prevodilaèka aktivnost i prevodna književnost znaèile su prenošenje i nastavljanje orijentalne tradicije meðu pripadnicima islamske vjere u našim krajevima. Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Ta tradicija trajala je i èuvana kroz vijekove da bi se održala sve do danas.Književnost koja se služi jezikom kao izražajnim sredstvom.

Glavni doprinos prevodnoj literaturi sa ova tri jezika dali su tadanji poznavaoci turskog. Dr Muhsin Rizviæ. 221. 3. Musa Æazim Æatiæ. Osman Asaf Sokoloviæ i drugi sa manjim prilozima.. zatim Muhamed Šemsudin Sarajliæ. Književno stvaranje muslimanskih pisaca u Bosni i Hercegovini u doba austrougarske vladavine. to su Behar. koje su pokretali muslimanski književnici i drugi intelektualci. štampan je prevod jedne rubaije od Hafiza koja poèinje. pokretanjem Behara te Gajreta i Bisera. "Bez hrvatskih ili srpskih nacionalnih oznaka. za koje je i jedno i drugo ime kao oznaka narodne pripadnosti bilo tuðe i nepoznato. str. Poznajuæi sva tri ova jezika. To su dr Safvet-beg Bašagiæ. 7. i poèetkom 20. Citirano djelo M. U Beharu Bašagiæ se ne javlja sa veæim brojem prevoda sa perzijskog jezika. turska i perzijska. na str. rijeèima Nije vrijedna. sa jedinom željom za afirmacijom muslimanskim slojevima. arapskog i perzijskog jezika u Bosni i Hercegovini. Ali poènimo redom. Sarajevo 1972.. pokrenut je sa tim ciljem list Behar i osnovano društvo Gajret. koje im omoguæavaju književno izražavanje bez kompromisa i nacionalno-politièkog etiketiranja izvan vlastitog etnosa. krajem 19. U Beharu iz 1900/901. 110. koji nakon njega slijede. Ne bi se reklo da su to dvije rubaije.Druga jedna tradicija prevodilaèke djelatnosti kod nas poèinje u vrijeme bosansko-muslimanskog kulturnog i književnog preporoda u tada pokrenutim èasopisima."3 Pored izvorne književnosti u ovim èasopisima. Muslimanski književnici su za vrijeme austrougarske okupacije nastojali da meðu muslimanskim masama probude zanimanje za knjige. citiraæemo pisanje dr Muhsina Rizviæa: "Nakon razdoblja sporadiènih pokušaja u podliscima zvaniènih i informativnih listova te nakon gostovanja muslimanskih književnika srednje generacije u domaæim srpskim i hrvatskim èasopisima i publikacijama na strani. jer su sadržajno 2. Za muslimanske èitaoce i prevodioce bile su tada vrlo omiljene tri strane književnosti: arapska. dio I. tj. turkolog Fehim Spaho. Gajret i Biser. 20 .. uglavnom Beharu i Gajretu. javlja se i prevodna književnost. muslimanske književne snage koncentrišu se u okvirima vlastitog književnog života unutar Bosne i Hercegovine. Bašagiæ je imao najširi dijapazon prevodilaèke djelatnosti. 221. Rizviæa. Izmeðu ostalih. a tako je i naslovljena. u svojim sopstvenim publikacijama."2 U vezi sa znaèajem pokretanja ovih èasopisa za okupljanje muslimanskih književnih snaga i za buðenje sopstvenog nacionalnog biæa i etnièko-vjerskog identiteta. vijeka. str. u br. za školovanje i da na taj naèin doprinesu društvenom napretku Muslimana. Na istoj strani je i prevod dvije strofe Hajjamove poezije.

S prijateljem vladaj se iskreno A dušmanu pruži slanu ruku. nalazi se prevod pjesme sa perzijskog jezika od 12 stihova. 114. simbol je prijateljstva. Bašagiæ. I kod Slovena mineral so. str. Oèito je da se radi o nekom seldžuèkom vladaru o kome nam prevodilac ne daje nikakvih podataka uz prevod. Pomalo je neoèekivano da se u Beharu nalazi dosta stihova skoro nepoznatog iranskog pjesnika Ibni Jemina Ferjumedija ili u nekim broje21 . a s neprijateljima ljubazno ophodi. gostoprimstva.meðusobno povezane. a uzet je iz petog gazela Kazvinijeva izdanja Hafizova Divana filološki prevedeno znaèi: Mir na oba svijeta je u shvatanju ove dvije poruke: S prijateljima se humano.. u br. uz hljeb. èvrste rijeèi. 116. Pjesma u prevodu je naslovljena S mahom sablje svjetodršca. Autor je Sultan M. asocira na èinjenicu da je u predanjima Grka. str. Ovaj stih se javlja i kasnije na jednom mjestu uz više drugih stihova. O izboru prevoda u sva tri sluèaja nema nikakvih referenci. a naslovljena je Pri sastanku juèe toliko veselja. u br. Tu je i prevod sa perzijskog jezika jedne strofe od èetiri stiha koju je napisao Sultan Togrul Seldžukoviæ. U nastavku komentara na str. Bašagiæ citira stihove velikih imena svjetske poezije.Seldžukoviæ što je u perzijskoj književnosti nepoznato ime. Prevodilac je Mirza Safvet.1. gostoprimstva i prijateljskog doèeka. istog godišta Bašagiæ govori o prijateljstvu i uz hadise citira sljedeæi stih kao uputu za život: Da ti reèem ukratko nauku: Koja vr'jedi na obadva svjeta. poèinje Bašagiæev komentar 101 hadisa. Na 113. U Beharu iz 1905/906. koji su doduše poznata imena i tadanjim èitaocima. godine. Komentarišuæi jedan hadis koji govori o domovini. potpisan kao prevodilac sa Mirza Safvet. niti kakvih podataka o Togrulu Seldžukoviæu kao pjesniku. kao ni o Hafizu i Hajjamu. upravo zbog toga što je ukus soli stalan i neuništiv. 8. strani Behara iz 1903/4. dakako. i u svim sljedeæim sluèajevima nigdje ne navodi nikakvih bibliografskih podataka o izvorima tekstova koje prevodi. izmeðu ostalog i sljedeæa dva stiha od pjesnika Hafiza: U tugjini svakome tugjincu Tužno srce s domom je skopèano. Arapa i Židova so simbol prijateljstva. simbol zadane rijeèi. što kod rubaija nije sluèaj. Bašagiæev prevod "A dušmanu pruži slanu ruku" je vrlo vješto izveden i. 5.

Bašagiæ se u Beharu javlja kao jedini prevodilac sa perzijskog jezika. donosi prevod jedne strofe uz obraæanje èitaocu: "Evo kako pjeva Ibni Jemin. manja zbirka. godine. isticali da æe književnost Turaka. Mada su pokretaèi Behara u svom proglasu. Ono što je interesantno ovdje spomenuti i što je možda bilo odluèujuæe kod Bašagiæa za ovoliki izbor i prevod stihova osrednjeg perzijskog pjesnika u listu Behar jeste podatak da je u Beèu 1852. u rodnom mjestu Ferjumedu. godine. 147. upravo zbog nepostojanja poznavalaca perzijskog jezika. u nastavku rasprave o prijateljstvu. vijeka èije puno ime glasi Emir Fahr al-haqq ve al-din Mahmud Ibni Jemin al-Mustoufi al-Ferjumedi. na str. Hafiza. Hajama i dvojice Seldžukoviæa. stoji i prevod sa perzijskog jezika. i Sultana Togrula. i to poezije Ibni Jemina. Ko je bio Ibni Jemin? Iz iranskih izvora vidi se da je to pjesnik iz 14. u br. tri strofe sa po 6 stihova. 1. Tako u broju 24 iz 1900/901. 9 iz 1903/904. Nažalost u Sarajevu do sada nisam uspio doæi do ovog izdanja. perzijski spjevao Ibni Jemin. Arapa i Perzijanaca biti jedan od izvora buduæe graðe Behara.. a pjesma nosi naslov Svijet. uz prevode sa arapskog i turskog. Umro 1368. godine austrijski orijentalista Veshard Šlehta /Wesshard Schlechta/ napravio i objavio izbor sa prevodom 164 epigrama /kit'a/ iz poezije Ibni Jemina.vima lista Perjumedija. najviše iz razloga izbijanja argumenata iz ruku konzervativnih protivnika Behara. i to stihova Ibni Jemina. svakako više nego što su pokretaèi Behara oèekivali. u komentaru 101 hadisa. na str. na str. 4-5. Kasnije sakupljen jedan broj pjesama koje su se nalazile kod prijatelja i nastala je nova. a prevodi ih Safvet-beg Bašagiæ. Imao zbirku-divan poezije koja je u jednom ratnom sukobu izgubljena. prevod sa perzijskog: Mirza Safvet. Sultana M." Zatim sljedeæe èetiri strofe od po èetiri stiha u kojima se govori o osobinama pravog prijatelja." U šestom godištu Behara iz 1905/906 g. da je porijeklom iz Horosana. èime se mogao koristiti i Bašagiæ pri prevoðenju. Prevodilac je Bašagiæ. Službovao je na dvorovima dinastije Serbedaran. utvrditi da li je to više "prevod prevoda" ili prevod sa originala. U broju 11 istog godišta. prevodna književnost sa ova tri jezika je relativno dosta zastupljena. pod naslovom Alkemija. lako bi se moglo. zatim arapskog i ponajmanje sa perzijskog jezika. 162. U Beharu br. govoreæi o prijateljstvu. i to najviše sa turskog.380. Bašagiæ upuæuje na stihove Ibni Jemina: "A sada èujte šta pjeva glasoviti perzijski knez pjesnik Ibni Jemin Ferjumedi. nalazi se pjesma od sedam strofa od po 4 stiha. 22 . uporedbom originala i prevoda. na str. a kada to bude moguæe. Za Irance Ferjumedi je osrednji pjesnik. iz grada Ferjumeda na istoku Irana.

O prevodu i originalu biæe kasnije više reèeno. br. 23 . Šejhi Sa'dija. 7. Bašagiæ objavljuje i prevode više Hafizovih gazela sa 190 distihona. Prevoda sa perzijskog jezika u Gajretu ima više nego u Beharu. koji je izlazio 1912/13. godina 1925. 4. U originalu gazel ima 11 distihona. Sakiname. U prikazu Pregleda perzijske književnosti. kojeg je napisao Husejin Ðogo. godine. Musa Æazim Æatiæ i Fehim Nedžati /po svoj prilici Fehim Bajraktareviæ/. 140 Musa Æazim Æatiæ objavljuje prevod dvije pjesme sa perzijskog jezika koje je napisao turski sultan Selim Prvi.njegov život i djelo u IX godištu Gajreta iz 1925. u broju 15-16. u Gajretu se kao prevodioci sa perzijskog jezika javljaju još i Muhamed Šemsudin Sarajliæ. sa Ljubljenom biæu.I Gajret je nastavio prevodilaèku tradiciju Behara. Uz studiju o pjesniku Hafizu pod naslovom Hafiz .g.g. str. uzgred se citiraju neki stihovi iz tog Pregleda u I godištu Bisera iz 1912. U V godištu Gajreta iz 1912.. godine u pet brojeva objavljuje prevode više pjesama. zatim 41 distihon iz Hafizove ode krèmarici. Pored Bašagiæa. str. Pjevao je na turskom i perzijskom jeziku i ostavio iza sebe dva divana. zvani Javuz. Gajret.. I najzad u broju 19 na stranama 287-288 prevod je naslovio sa Kod zadnjeg oproštaja. od kojih je prevedeno samo devet. ima vrlo malo prevoda sa perzijskog jezika. U napomeni Æatiæ piše: "Sultan Selim I. Na kraju prevoda stihova iz Sakiname Bašagiæ napominje: "To i još mnogo ispuštenih distihona saèinjava uvod u kasidu." Prevodna književnost u èasopisu Biser. kod Sa'dija sam u sabranim djelima pronašao original prevedene pjesme. i 1918. To je jedan gazel iz skupine gazela pod zajednièkim imenom Tajjibat.102. u broju 13-14. ne navodeæi izbor niti vrstu pjesama koje prevodi. Ja æu u jednom od iduæih brojeva Gajreta iznijeti kratki prikaz književnog rada ovog velikog cara-pjesnika. Prevode je naslovio." 4 Šemsudin Muhamed Sarajliæ u II godištu Gajreta iz 1911. u brojevima 17 i 18 na stranama 152-253 i 273-274 objavljuje šest prevedenih cjelina sa 51 što dužim što kraæim pasusom pod zajednièkim naslovom S mojom ljubavi. kojeg zbog njegovih velikih državnièkih sposobnosti i vojnièkih vrlina smatraju najveæim vladarem što ga je dala Osmanova dinastija. u èetiri broja. bijaše u svoje vrijeme najveæi osmanlijski pjesnik. sa Pred olujom. koju je pjesnik posvetio Šahu Mansuru. 201. kako veli. str. 1913/14. Prva pjesma u prevodu poèinje stihom "Kad od Kafa do Kafa" i ima 7 strofa od po 4 stiha. bez navoðenja izvora odakle su gazeli uzeti. u broju 9/10 na str. Iako nijedna pjesma nema nikakvih referenci. 233.

takvog zadovoljstva nema. ono što ja vidim to drugome vidljivo nije. 246 i 272. Nije halal ni da svako lice Tvoje vidi. str. 551. Posebno na neke prevode Muhameda Šemsudina Sarajliæa i dr Safvet-bega Bašagiæa. U radu ima diskutabilnih stavova što bi zahtijevalo poseban osvrt. Ko je taj ko na susret sa Tobom ne misli. Prevodilac istièe da je prevod sa perzijskog jezika. 13-14 iz 1911. Naprijed je veæ iznesen podatak da je u II godištu Gajreta iz 1911. To je. Nakon ovog pregleda objavljenih prevoda sa perzijskog jezika u ova tri èasopisa.11. od kojih je Sarajliæ preveo devet. Teheran 1337/1958. godine dat je Bašagiæev prevod Firdusijeve poruke šahu Mahmudu od Gazne. dok 9. Prva poèinje sa "Nek se klone sve mantije".godine. istog broja njegov prevod dvije strofe Hafizovih stihova od po èetiri retka. na str. u Tešnju 1968. a èiji sam original pronašao u Sabranim djelima Sa'dija /Kullijjat-i Sa'di/. koji je kasnije preštampan u Sabranim djelima II. odstupanje od originala i slobodniji prepjevi ili pridržavanje originala. str.g. godine Šemsudin Muhamed Sarajliæ objavio u pet brojeva više prevoda pjesama od Sa'dija Širazija. godine na 201. Radi onih koji poznaju perzijski jezik i koji mogu uporeðivati prevod sa tekstom originala. Razmotriæemo prevod jedne pjesme Sa'dija objavljen u br.. Jer. str. str. 24 . distih nisu prevedeni. Niko možda. a na 249. 5 i 75-76 objavljen je rad Muse Æazima Æatiæa pod naslovom Misticizam i uticaj Perzijanaca na tursko pjesništvo.. ustvari jedan Sa'dijev gazel bez naslova. A haram je onom koji pošten pogled nema. kao što ja. koji u originalu ima 11 distihona /bejt/. Odmah treba reæi da ovi prevodi u književnom pogledu daleko zaostaju iza prevoda dr Safvet-bega Bašagiæa. koja je naslovljena sa Ljubljenom biæu. Poredak distihona daæemo prema Sarajliæevom prevodu. Na str. Ni poredak distihona nije kao u originalu. koji imaju najviše prevedenih priloga u ovim èasopisima. dodajuæi u originalu i u sopstvenom filološkom prevodu i dva neprevedena distiha. 247/8 u br. i to na str. 208. i 10. Distihoni u prevodu više lièe na opširne prozne pasuse od kojih neki sa mnogo više teksta nego što ga ima u originalu. U istom broju. I godišta iz 1912. sopstveni filološki prevod i prevod Šemsudina Sarajliæa. Možda onaj koji Te vidjeti ne može ili onaj koji svoga vida nema. a druga sa "Dajder èašu što se smije". a mi æemo ih navoditi prema prevodu. smatramo potrebnim da se osvrnemo na neke prevode i naèin prevoðenja. daæemo izvorni tekst na perzijskom. 87-95.

I kad se preda mnom ukazuje veliènstvena ljubav. 6. ne treba da je pohlepan. ali šta æe biti. Koji bi vidio Tvoju oknivenu ruku. Svako. ako taj nesretnik ne mogne više trpjeti ljubavnih muka? 8. Dan ukida noæ sa zemlje i svega nestaje. 3. onda ili si Ti umakla njegovu pogledu. U kosu mi ti pogledaj. Ni dlaèicu jednu ne znam koja tebe ne spominje. kada jadnik ni strpljenja više nema?! Ko god tvoju oknivenu šaku vidi. Sav svijet zna. Noæ moga sastanka sa Voljenim Biæem. okrenuvši glavu od svega svijeta. niko pomoæi ne može. zaljubljenom lijek jedini strpljenje je. pa makar dotièni bio i pod teretom. Propao je. a svaki dan kraj svoj ima. Svako znade. Sa'dija. Prožeži mi tijelo pogledom. u taj èasak mi se porodi želja. a naroèito neèisti ne usuðuju se i haram im je pogledati Tvoje svijetlo lice. da je za nesretnog ljubavnika strpljenje jedini lijek. ima li na svijetu èovjeka kojemu uzvišeni ljubavni sastanak ne bi zatitrao strunama njegove pameti? Ako ima. 9. samo Tebi svoj pogled 25 . Stihovi u zagradama ne nalaze se u Sarajliæevom prevodu. 7. Koga god resi proziran pogled. jer od tebe odbaèenom. ali naša ljubav ne poznaje zadnjeg èasa. Sarajliæ 1. nek mi svi atomi njegovi odišu sjeæanjem na Tvoju velièinu. ja na cijelom tijelu svome./ Sa'di na te više misli nego na sav svijet ostali. rekao bi: za ovom rukom umrtvljeni.Svaka noæ danom prestaje. Pažnja tebi posveæena od svih mana slobodna je. vikne tada: Nije èudno kada neko u toj šaci smrtno strada. 2. da joj ja jedini budem motriocem. Šta da kažem tebi sada. 4. koji glasi: Šejhi Sa'di: Ljubljenom biæu Preveo s perzijskog: Muhamed Š. opijen je ljubavlju. Šta da radi. /Bijah rekoæ nešto tuge iz svog srca kazaæu ti. kraja svoga nema. ili mu se na oèi navukao zastor zaslijepljenosti. Ti me pazi. ako žig pogleda izdržati ne može. ako me sav svijet nekad zaboravi. Na kom god se žestoki pogled ljepotica zaustavi. kada srca više nemam! Nije teško. Ljubljena. 5.

pažnju koja nema nikakvih mana i nedostataka: Sa'di na Te više misli nego na sav svijet ostali. I 11. Pažnja Tebi posveæena od svih mana slobodna je. i 9. Od jedinstvenog znaèenja 1. koji nemaju takav organ viðenja kojim bi te mogli vidjeti. izuzev onih koji te ne mogu vidjeti jer nemaju priliku da te vide. I u originalu ne stoji ljubavni sastanak. Možda onaj koji Te vidjeti ne može. distiha: Ko je taj ko na susret sa Tobom ne misli. distihon je dugo i naširoko prokomentarisan. krut i razvuèen. Time se može prijeæi i na sufijski plan interpretacije. ili onaj koji svoga vida nema. Jer. Svu pažnju Tebi posveæuje i nema ništa što bi Ti uskratio. i 11. original je jednostavan i može se jednostavnije prevesti bez ovako dugih i pogrešnih deskripcija. gdje ima i odstupanja od originala. postoji moguænost da se ti odnosi i na predmet sufijske ljubavi. Smisao originala je jasan. tjelesnog voðenja ljubavi. dakle. distihon. više bi se reklo da je ovo prevod prevoda sa nekog drugog jezika. Po nepotrebno dugom deskriptivnom prevodu. Tako zamjenicu iz originala "Sa Tobom" prevodi sa "Ljubljena" èime predmet ljubavi iskazan zamjenicom Ti stavlja u ženski rod i na taj naèin ogranièava i reducira višestojnost znaèenja originala koji daje moguænost konkretnog i sufijskog znaèenja distiha. karakteristièni su 1. U prevodu Sarajliæa samo prvi dio distiha ima veze sa originalom. Pjesnik saopštava da svu svoju pažnju posveæuje Voljenom Biæu. a kod Sarajliæa 1. pod uslovom da u prevodu. dragim ili dragom. a ne sa perzijskog. Sarajliæ pravi nepotrebno dug prozni pasus. stih se može uzeti kao konkretna slika u smislu da bi svak za tobom. kao i u originalu. kao i udaljivanje od smisla originala. što se ovim stihom ne želi reæi. nego susret. Naime. veza sa tobom /pejvend-i tu/. uz dodavanje znaèenja kojih u originalu nema.obraæa. jer ima znaèenje konkretnog. izuzev. kad rob ništa i nema. Znaèi. A ne može ni uskratiti. na Boga i svaki pravi vjernik i zaljubljenik u Njega želio bi susret sa Njim. I sintagma ljubavni sastanak odbacuje sufijsku interpretaciju stiha. želio sastanak. stoji zamjenica ti sa prijedlogom sa. ili pak oni koji su slijepi. nemaju tu šansu. onih koji nemaju priliku za to ili nemaju tako èulo vida kojim bi mogli vidjeti Voljeno Biæe iskazano zamjenicom ti. tj. Drugi dio distiha nije taèno ni 26 . Pri tome pravi odreðene greške. takvi nisu duhovno usavršeni i uzdignuti da bi Ga mogli vidjeti. Uporeðujuæi original i ovako opširan prevod-komentar. tj. iako je prevod nepoetièan.

O prevodu rubaija Omera Hajama ovom prilikom neæemo govoriti. "Svu pažnju Tebi posveæuje i nema ništa što bi ti uskratio. Cijeli Divan je preliven vinom. 27 . u Gajretu iz 1925." Taènost ili netaènost prevoda ostalih distihona može uoèiti èitalac uporeðujuæi original ili filološki prevod sa Sarajliæevim prevodom. a prosipaju ognjene strijele na drveno i pokvareno sveštenstvo. ljepotu i ljubavne dražesti. Odmah se mora reæi da Bašagiæ stoji pod neposrednim uticajem zapadnoevropskih poimanja i ocjena o Hafizu i kojih se stièe utisak da je Hafiz vinski pjesnik. U tom godištu na str. Hafizov simbolièki i alegorijski jezik sveštenstvo proglašava jezikom bogobojaznog sufije i nazivaju ga doslovno 5. vjeèiti oponent islamskim propisima i islamskom sveštenstvu i slièno. jer bi se o tome mogao organizovati poseban nauèni skup.380. O naèinu kako je poimao i interpretirao Hafiza. A ta ocjena glasi:"Hafizov Divan pripada. mada je opširno prokomentarisan. Èak i tamo gdje se udaljavao od originala. Što se tièe dr Safvet-bega Bašagiæa. može se dosta razabrati iz naèina pisanja o njemu. godine. on je kao veliki pjesnik bio mnogo uspješniji od ostalih.. Kasnije."5 Ovakva ocjena o Hafizu ne može se prihvatiti kao konaèna. 2/1894... A ne može ni uskratiti. Zagreb. Svoju studiju o Hafizu Bašagiæ završava Šerovom ocjenom o Hafizu. Bašagiæ je o Hafizu prvi put pisao u zagrebaèkoj Prosvjeti iz 1894.preveden. uvijek podozrivo. Prihvaæena je od strane svih èitalaca. prihvatilo Hafiza i poèelo ga predstavljati kao tumaèa ortodoksnog islama kroz poeziju. gdje u legende iz života Hafizova. Istina i u svoje vrijeme Hafiz je od jednog dijela sveštenstva proglašavan nevjernikom i kao takav anatemisan. i kao prevodilac. ditirambskim usklicima slave . Zato je i ortodoksno sveštenstvo. 343-344 Bašagiæ je objavio životopis Hafizov pod naslovom Hafiz-životopis.pripovijedaju prirodu. što bi trebalo shvatiti da je ta ocjena za njega meritorna i prihvatljiva. bez sumnje meðu najsjajnija lirska djela cijele svjetske književnosti. Ali Hafizova poezija uèinila je svoje. Prosvjeta. godine objavio je drugu studiju o Hafizu pod naslovom Hafiz . izlaže i neke svoje stavove o njemu. Sudbina je mnogih velikih pjesnika da ne budu shvaæeni u svoje vrijeme. a èesto ni kasnije sa veæe vremenske distance. koji je svojim poetskim talentom pravio izuzetno dobre prevode i prepjeve. kad rob ništa i nema. nastupao je njegov pjesnièki genije i dopunjavao ono što je iz originala izostavljeno. Stihovi se kreæu èudnovatom umiljatošæu. svud po njemu se èuju poljupci. Ovom prilikom osvrnuæemo se na Bašagiæeve interpretacije Hafiza i na prevode Hafizovih stihova. okiæeni velièanstvenim slikama. str. zadojeni radostima èovjeèijega života.njegov životopis i djelo.

Èitav distih u filološkom prijevodu znaèi: O krèmaru. nego da utješi sebe i drugoga. Prvi dio prvog distiha ovog gazela je na arapskom jeziku i nije ga Hafiz spjevao. daj da èaša obilazi okolo i svima je daj. U svjetlu ovih napomena. dvosmislenost i nedoreèenost misli izraženih uvijenim aluzijama. na str. natoèi mi èašu vina rumenoga Ljubav . vjersku dogmatiku. ali nedovoljno argumentovan.. pa da ga zovu pjesnikom. u broju 7. vre6.dîvân poezije. To je vrlo vješto i uspjelo prepjevano. koja je muškog roda i primarno oznaèava nekoga ko daje vodu i napaja žedne. Zagreb. sufijskog velikana Dželaludina Rumija. No Bašagiæ je to posmatrao iz svog. i to pripadnika zoroastrovske vjere. naime: u prirodi. str. On nije pjevao da nešto spjeva. Hafiz nije bio neko koga se moglo tek tako proglasiti nevjernikom i anatemisati. a nekada njegovu zbirku . pjesmi i vinu.sad me goni do zla Boga. on nije ljubio da ima dragu. kao i neke druge nauke svoga vremena. ljubav se u poèetku jednostavnom uèini. Prosvjeta. poznavao je filozofiju. nego da kroz èašu rumenike boje posmatra svijet. a ponekad i igrom rijeèi. arapsku književnost. što je u Hafizovo doba u Iranu bio posao iskljuèivo muškaraca. davali su moguænost razlièitog shvaæanja i tumaèenja a time i višeslojnosti znaèenja jednih te istih gazela. sin èuvenog valije Damaska i osnivaèa umejadske dinastije Muavije. Hafiza su proglasili bogobojaznim i svetim èovjekom u punom znaèenju te rijeèi. nego ga je uzeo iz jednog epigrama /qit'a/ koji je spjevao Jezid. 28 . Jer. Jer. ljubavi. Meðu gazelima pjesnika Hafiza koje je preveo Bašagiæ nalazi se prvi gazel iz Divana. Samo je malo odstupio od originala kada je u pitanju Saqî. Posebno treba istaæi da je dobro poznavao tesavvuf i bio dosljedni sljedbenik uèenja i filozofije svog velikog prethodnika i uzora. što inaèe nije sluèaj kod drugih gazela koje je prevodio. 2/1894."6 Ovakav Bašagiæev sud o Hafizu.380. a u terminologiji krème oznaèava osobu koja puni èaše vinom i daje ih posjetiocima krème. Nekada tako nazivaju i samog pjesnika. pjesnièki razigran. 100. naroèito beèkog. Gazel ima 7 distihona i Bašagiæ je preveo svih sedam. On je znao Kur'an napamet. uopšten je poetièan. ali nastaše teškoæe. on nije pio da se opije. Bašagiæ je ovaj distih prepjevao na sljedeæi naèin: Krèmarice."jezikom tajni" /lisan al-gajb/. ne može se bez rezerve prihvatiti ni sljedeæi stav o Hafizu koji iznosi Bašagiæ: "Hafiz uživa u èetiri stvari.negda tako mila . nego da i ljubljen bude i u ljubavi uživa. Prevod ovog gazela Bašagiæ je objavio u Gajretu iz 1925.

npr. Ali. u nadi da jutarnji vjetar donese neki glas od Voljenog.. zaljubljeni su nestrpljivi i srca im od nestrpljenja i drugog išèekivanja krvare. posebno ne pomoæu razuma i naše nesavršene misli. što dalje znaèi da su magi. meðutim. jer saba u jeziku pjesnika znaèi povjetarac koji dolazi iz ulice Voljenog Biæa ili jednostavno iz ulice voljenih osoba. a ne prolijevanjem vina po serdžadi. Hafiz. razigran i jednostavan. 29 . Hafiz priznaje. onda bi stih znaèio. Zaljubljeni sufija bi rekao da je lakše pomoæu srca i ovom stihu on bi pronašao sufijsku tematiku. Bašagiæ je. da prava ljubav nije tako jednostavna stvar kako mu je izgledala na poèetku. Treæi distih ovog gazela glasi: Proli vino po serdžadi. protiv proli7. O teškoæama poimanja ljubavi Hafiz se osvræe još u mnogim gazelima.7 Smatrajuæi tajne ljubavi nerješivim.a.mena i tako prevodio. uzeo da ovdje znaèi nada. mada magi govore da se samo sa njima može vinuti u nebeske dvore. s. veæ u I gazelu. Bašagiæev prevod-prepjev glasi: Proli vino po serdžadi iako ti magi zbore. gazel br. Hafiz i ne pokušava da ih razriješi i odgonetne. ako ti tako prvak magova kaže. na poèetku svoga javljanja i nastanka. Sufija bi u traganju za svojom tematikom i porukama rijeè bu sa primarnim znaèenjem miris. to je prepjev vrhunske umjetnièke vrijednosti. Tu delikatnost ne rješava naša nesavršena misao. izdanje Kazvinija Teheran. a posebno u poeziji. lagan. svojim prepjevom sveo znaèenje distiha na konkretnu dimenziju. šta iz njega razumijemo? Kao da se savjetuje èitaocu da prolije vino po serdžadi. koje su njemu ostale nerješive. u sljedeæem: Teškoæa ljubavi je izvan dometa našeg znanja. Znaèi u oèekivanju toga povjetarca. Jer putnik na Putu poznaje Put i obièaje na konaèištima.. Drugi distih u filološkom prevodu znaèi: Zbog mirisa koji jutarnji povjetarac donosi iz onog uvojka. odnosno prvak magova.136. Prepjev izuzetno poetièan. Da ne može bez njih niko u nebeske doæi dvore. Divan. koliko srca prokrvari! I ovdje je u Bašagiæevom prepjevu znaèenje distiha svedeno na realnu sliku: Taj mošusov mio miris ona kosa jutrom dava Koje saluf skovrèani moje srce obasjava. kao. I zbog lokni njenih crnih. Drugi polustih svjedoèi o Hafizovom suoèenju sa problemom i tajnama ljubavi. tj. što mu je kao drugo znaèenje.

lišeni svih briga i razmišljanja. a strah od valova i vrtloga tako velik. A iz doslovnog prevoda vidjeli smo da Hafizov distih nije ogranièen samo na realnu sliku i opis. jer stihu daje socijalni karakter. U Bašagiæevom prepjevu ovo se ne može shvatiti: Zadovoljstva i veselja kod dragane svoje nemam. rekao da smo mi na ovom svijetu kao u vrtlogu nemirnih valova koji nas u mrkloj noæi ovog života bacaju tamo-amo. koja je simbol sufijskog hrama. nego. peti distih. mada ima moguænosti i za realnu sliku. za besposlice. jer. Toga pak nisu svjesni mnogi koji ni o èemu mnogo ne razmišljaju. Sljedeæi. To znaèi da sufija koji se usmjerio i uputio prema Voljenom Biæu nema vremena za duge stanke i odmore. a na to nas mnogo štošta na ovom svijetu opominje i upozorava. dobro zna kako se treba na tom Putu ponašati i kako se tamo stiže.do Voljenog Biæa. ne razumiju nas. I ne samo da tako prevodi. putnik na Putu sufijskog usavršavanja i stizanja do Uzvišenog Biæa. Sufija bi objašnjavajuæi ovaj stih. vrhovni mag u krèmi. što je samo realna slika i opis konkretne ljubavi i odnosa zaljubljenih. po strani izvan svega. to potvrðuje svojim komentarom: "Hafiz 30 . Gdje da znaju naše stanje oni bezbrižni na obalama?! U ovom distihu sufijska tematika izbija u prvi plan. što stvara opasnost i smetnje da možda ne stignemo do željenog cilja . za put stvari pripremite. Zvona stalno upozoravaju. da se odmah na put sprema/m/. što je simbolizovano zvukom zvona. Eno slušaj zvono zvoni. nego na jednom mjestu.jevanja vina po serdžadi. a koji se u drugom polustihu naziva salik tj. Inaèe zvona uvijek nekom ili za nekim zvone. jer ove stanke na ovom svijetu vrlo brzo prolaze. zato i ne shvataju naše stanje. Ovo znaèi da se putnik veæ nalazi kod drage i da je nezadovoljan i neveseo. Hafiz upravo govori obrnuto: treba poslušati rijeèi starine prvaka magova. tj. U izvrsnom prepjevu Bašagiæa sugeriše se drugi smisao ili u najmanju ruku sužava se i ogranièava višeslojnost znaèenja Hafizova stiha. Sufijska tematika se nastavlja i u sljedeæem distihonu Hafizovog gazela gdje se kaže: U konaèištima do Voljenog Biæa za mene odmora nema. jer mu zvono odmah zvoni da je brzo mora napustiti. Meðutim. govoreæi o Hafizu. vrhovnog maga i prosuti vino po serdžadi na kojoj se obavlja namaz. u originalu. sjede bezbrižno na obalama. uz koji je dat i doslovni prevod. kod Hafiza glasi: Noæ je mraèna.

9. takoðer je dosta slobodno prepjevan. mogla bi se u ovom distihu Hafizovom naæi i neka uvijena aluzija i na stanje u Perziji. jer to mu daje priliku da se približi svome Cilju. Prosvjeta. Gdje da znaju naše jade. ne zaboravi sljedeæe: Želiš li postiæi ono što voliš. sufijska interpretacija. kad je izbilo na površinu raskolništvo islama. aludira na to da sufija nikada ne smije da misli samo na sebe. Kako æe se sakrit tajna o kojoj se drže sijela. I najzad. mislio je samo na sebe i tako postupajuæi osramoæen je."8 Kao potvrdu za takvo svoje mišljenje navodi prepjev upravo ovog distiha: Noæ je mraèna. zbog sebiènosti. ne smije da bude sebièan. koja ovdje izbija u prvi plan.. more strašno.380. to. "Ti stihovi najbolje nam kažu kako je bilo stanje u Perziji u to doba. U tome komešanju odjeknule su mnoge pjesme koje karakterišu ondašnje stanje u Perziji.se javio u ono burno doba. pri èemu je dosta izgubljeno od Hafizovih misli i poruka. pozdravi se s ovim svijetom i zaboravi ga. Iz prepjeva Bašagiæa ovo se ne vidi. doživio je blamažu. 2/1894. kaže: "O hafize. najzad završiše blamažom. i ne prvenstveno. ako želiš svoj mir. 31 . bio je sebièan. Zagreb. i to se više ne može sakriti. kad je perzijski duh tonuo u moru krvi prolivene od vlastitih sinova. Zato i ovaj èitav prepjev prestaje biti Hafizov i postaje razigrani Bašagiæev stih sa jednostavnim i logièkim porukama i zakljuècima iz realnog života. Ali. o èemu se veæ prièa po skupovima. jer su neki dijelovi Hafizova stiha zanemareni i smisao je usmjeren u drugom pravcu. str. Ibidem. Gdje da ostane skrivena tajna o kojoj se drže sijela. bijesni se vali nose."9 U traženju višeslojnosti znaèenja. naime." 8. tj. završni distih u kome je i pjesnièki nadimak. Hafiz. ali ne samo. Šesti distih ovog gazela u filološkom prevodu znaèi: Svi moji postupci. a Hafiz je to u jednom trenutku bio zaboravio. Bašagiæ je i ovo virtuozno preveo i prepjevao: U javnost æe najposlije izaæi i moja djela. koji breme žalom nose. U prvom dijelu distiha Bašagiæ je u svom prepjevu izostavio o kakvim se to djelima radi koja se ne mogu sakriti što je vrlo važno za taèno razumijevanje stiha. sebe i svoj ego treba da zaboravi i da misli na predmet svoje sufijske ljubavi.

Ali prije nego citiramo prevod i original. 66. jezik je stariji i danjašnjim èitaocima arhaièan: Nije vr'jedna kobi ovog sv'jeta sreæa. Užitak od sedam hiljada godina Ne vrijedi patnje sedam dana. str. što im osigurava spokojstvo i unutarnji mir dok su na ovom svijetu. treba da zaboraviš ovaj svijet i uživanje na njemu. dosta kasnije. 343-344.5. gdje se pjesnik tuži na siromaštvo. ne treba da zaboravi sljedeæu poruku koja je izreèena u drugom dijelu distihona reèenicom na arapskom jeziku koja deskriptivno saopštena znaèi: ako želiš da dospiješ do onoga koga voliš. u smislu da svako ko želi svoj unutarnji mir i spokojstvo. a dalje skoro da nema nikakve sadržajne veze sa originalom. koji glasi: Ako želiš mir. u br. str. uèinio mi se nejasan. Odgovor Timur-Lenku jasno nam kaže da je veæ tada loše materijalno stajao. o istoj temi Bašagiæ piše sljedeæe: "Iz njegovih pjesama znamo da nije znao èuvati bijele pare za crne dane.. nego da se pozdrave sa svim tim i usmjere se prema uzvišenoj Ljubavi. 5. 1925. U tim danima mogli su nastati sljedeæi stihovi: Ne vrijedi jada ovog svijeta sreæa Ne vrijedi muke ovog svijeta hrana.. Prevod u Gajretu je noviji i jezièki dotjeraniji.". pa i sebe samog. 110 i u Gajretu iz 1925. niti se može dokazati.7. jeste poetièan. da nikada i nikako ne misle o dobrima i uživanjima na ovom svijetu. sa malim razlikama u prevodu. 32 . godine. str. "Meðutim. str.. Iz pisanja o Hafizu može se uoèiti da je Bašagiæ tokom vremena razlièito pisao o nekim Hafizovim problemima. Hafize. navodeæi neka mjesta iz Divana. Bašagiæev prevod jedne Hafizove rubaije koji je objavljen u Beharu iz 1900/901. u br. u Gajretu. uslov da zaborave uživanja ovog svijeta. smatramo za potrebno da istaknemo Bašagiæevo mišljenje o povodu nastanka stihova ove rubaije. U veæ citiranom radu o Hafizu u zagrebaèkoj Prosvjeti iz 1894. ali ta vijest nije vjerovatna.ti svijetu zbogom reci. sa mejdana ne uteci Kad ti ljudi ljubav shvate . U starijoj verziji prevoda ove rubaije u Beharu iz 1900/901. na jednom mjestu Bašagiæ piše: "Neki tvrde da je Hafiz u siromaštvu životario. 66. Bašagiæev prevod. Hafize.I ovdje je tematika sufijskog karaktera. jer sufijama je za stizanje pred Voljeno Biæe. u br. kao da znaèenje originala nije shvaæeno. ali ne nudi sve one poruke koje nudi original. Prepjev je otišao u nekom drugom pravcu i sa originalom se dodiruje samo na poèetku distiha gdje se pjesnik obraæa sam sebi: "Ako želiš mir.

Sedam hiljada godina radosti na ovom svijetu. Prevod je objavljen u Gajretu 1925. pravi smisao i poruka sadržaja ostaju nejasni i teško shvatljivi. koliko traje ovaj svijet. na str. 100. Od tri Hafizova distiha Bašagiæ je napravio èetiri distiha svoga prepjeva. Imajuæi to u vidu druga dva stiha znaèe da ni sedam hiljada godina. pa i za one koji poznaju perzijski jezik. a to zatvaranje. zbog udaljavanja naše prave egzistencije od svog Praizvora. gazela Hafizovog Divana. godine u br. Ako bi prešli na plan sufijske interpretacije. pa makar one bile i radosne. onda bi se moglo reæi da patnje i tuga u vremenu od sedam dana boravka i života na ovom svijetu dolaze zbog našeg odvajanja. pronašao sam ovu rubaiju koja glasi: Filološki prevedena rubaija znaèi: Sreæa ovog svijeta ne vrijedi nasilja na ovom svijetu. Ne zavreðuje patnju tugovanja od ovo sedam dana. Naime. a posebno je teško prihvatljiva Bašagiæeva premisa da je to ilustracija i aluzija na slabo materijalno stanje Hafizovo. Slast njegovog postojanja ne vrijedi njegovog bola. šest. A kada je u pitanju prevod. život je od sedam dana. sjajem vina osvijetli èašu moju. simbolièki iskazano. stajaæi broj. Zato sam potražio original rubaije i u mnoštvu Hafizovih stihova. To pokazuje koliko je teško i riskantno prevoditi dijelove poezije izdvojene iz šireg konteksta i izvan odreðenog civilizacijskog miljea. Kako god da se prevede ova rubaija.Nije vr'jedna muke sva slast uživana. Interesantan je naèin kako je Bašagiæ odabrao i preveo samo tri distiha iz 11. da bi se shvatio pravi smisao ovog katrena. a najèešæe sedam dana. ne zavreðuju podnošenje patnje i tuge u ovom kratkom životu od sedam dana. U originalu prvi distih glasi: O krèmaru. u zamršenim konkretnim i simbolièkim slikama. 33 . Svojim pisanjem i stavom o Hafizu i o povodu nastanka ovog katrena nameæe se pomisao kao da je Bašagiæ kroz projekciju svog života i svojih životnih prilika i neprilika posmatrao i ocjenjivao i Hafiza. uzimajuæi taj broj kao sveti. za èitaoce prevoda. treba se podsjetiti da su stari narodi.7. zatim sa vremenom od pet. Užitak od sedam hiljada godina Nije vr'jedan patnje: samo sedam dana. naš život na ovom svijetu se uporeðuje sa vrlo kratkim vremenom: od poreðenja sa vremenom od jednog treptaja oènih kapaka. pa i najtaènije. od Boga i zbog zatvaranja naše božanske iskre u mraène okove tjelesnosti na ovom svijetu. sadržaj i smisao rubaije ostaju dosta nejasni. stare nauke i stare knjige tvrdili da ovaj svijet traje sedam hiljada godina. S druge strane.

sufijsku interpretaciju: Pojmovi: vino. koji u filološkom prevodu glasi: Ne umire nikad onaj ko oživje u ljubavi. vratio se svome Praizvoru. iz koga je i potekao. tj. lirske. O ti koji ne poznaješ slast pijanstva vjeèitoga. Tematikom o vinu i ljubavi. naime da se sve kreæe po želji. alegorijskom znaèenju. da je vjeèan onaj koji stekne život u takvoj ljubavi. dakle. prvi dio ovog novog. nastavlja se i u ovom distihu. pri èemu vjeèito pijanstvo. pored površne. nudi i drugu. U originalu je prvi distihon sadržajem i smislom povezan sa drugim distihom koji glasi: U èaši ja lice vidim Voljenoga Biæa svoga. opojnost naziva nebeskim nadahnuæem: Èujte. postaje vjeèan kao što je vjeèan i Voljeni do koga je stigao i u Njemu kao jedinka nestao. drugim rijeèima: ko stigne do Voljenog i utopi se u Njemu. A ti svirèe. a osnove za drugi dio distiha u originalu uopšte nema. da je i on junak pravi. U treæem distihu Hafiz poruèuje da nikad ne umire. No sljedeæeg njegovog distiha u originalu nema.A ti svirèe. U knjizi o ovom svijetu naše trajanje je zapisano. Bez imalo dvojbe. veli pjesnik. æeifu pjesnika. svijet se krenu po mojoj želji. koji po sadržaju ima veze sa prvim distihom pa kao Bašagiæev distih glasi: Ta danas se cio svijet po æeifu mome kreæe Što je bilo sve æe proæi. opijenost. Kako vidimo. I ovaj distih Bašagiæ je na svoj naèin divno prepjevao. koji ne poznate nadahnuæa nebeskoga Ja sam danas u peharu viðo lice zlata svoga. rujnim vinom daj posveti èašu moju. zapjevaj mi! Ja postigoh želju svoju. kad oživi u ljubavi Taj Hafizu nek se hvali. samo ovaj spomen neæe. èaša. a sve to je zapisano. dublju. tj. Bašagiæ je izvrsno prepjevao ovaj prvi stih. Original ova tri distriha. a on je "dopjevao" svoj distih. Zanesenost i opijenost ljubavlju prema Božijem Biæu za iskrenog sufiju znaèi vrhunac uživanja i slasti i ko ne može da doživi takvu ljubav ne zna ni za slast opijenosti takvom ljubavlju. izgleda kao na drugi naèin prepjevan i ponovljen jedan dio prvog distiha. Èetvrti i posljednji distih u Bašagiæevom prevodu glasi: Ko ne umre onog èasa. zapjevaj. u knjizi 34 . Bašagiæevog distiha. naravno u prenesenom sufijskom tumaèenju tih pojmova. mogu biti interpretirani i u drugom. Bašagiæev prepjev glasi: O krèmare.

u ovom sluèaju Hafiz. za èitaoca je teško razumljiv. or who pursued their education in the traditional religious schools at home-madrasahs. ali bez prethodnog poznavanja sufijskog uèenja o oživljavanju posredstvom ljubavi u trenutku završetka ovosvjetskog života. Bašagiæev prepjev na neki naèin prati znaèenje originala. The translating activities and translation as such meant a transfer and a continuation of oriental tradition among the members of Islam in our parts. One should mention in particular those who fell in love with the Sufi thought. U takvim sluèajevima. a šta Bašagiæevo. èesto nadmašivao prevoðene pjesnike. Turkish and Persian-began in our parts mostly with the establishment of the Ottoman rule in the Balkans. iz njega progovorio njegov sopstveni poetski talenat i iz njega provrele njegove sopstvene misli i poruke. Literary translations from Persian in Behar. bez ikakve sumnje. njegov eruptivni poetizam nije mu dozvoljavao da se smiri i razmišlja šta je sadržano u Hafizovim stihovima.12. ne samo one slabije nego i one najveæe.1990. nego je. èesto u svojim virtuoznim prevodima i prepjevima kao da nije imao mira i strpljenja da prati i traga za svim moguæim sadržajima i porukama originala. 20. nemajuæi pred sobom original koji se prevodi ili pak ne poznajuæi jezik originala. Gajret and Biser A tradition of translating and interpreting of literary and other works from Islamic and oriental languages-Arabic. èime je. i original i prepjev. Sarajevo. Na kraju da zakljuèimo. Dakako.o životu na ovom svijetu. Bašagiæev pjesnièki genije. šta je Hafizovo. and who were also the members of various Sufi orders. toliko razigran i maštovit. The major role in translating and interpreting of the oriental and Islamic traditions among our people was played by a number of true lovers of literary traditions in three oriental languages who had gone to schools in larger Ottoman cities. a gdje poèinje Bašagiæ. The other line of translating tradition activities in our parts began at the time of Bosnian Moslem cultural and literary revival in the newly founded periodicals towards the end of 19th and in early decades of 20th 35 . sigurno je i to da su ova dva velikana umjetnosti rijeèi ponekada i u poneèemu vrlo srodni i da se nimalo ne razlikuju. uoèivši prvu ideju ili poruku. èitaocu je vrlo teško znati i odrediti granicu gdje prestaje.

century. The Bosnian Moslem writers and other intellectuals founded, among others, the journals such as Behar, Gajret and Biser, respectively. During the Austro-Hungarian occupation, the Moslem writers endeavored to incite the interest among the Moslem masses for books, education and, in this way, to give their own contribution towards the social progress of the Moslem people. Next to the original works from literature, notably in Behar and Gajret, there were a number of works published as translated literature. The Moslem readership and translators were very fond of three foreign literatures: the Arabic, Turkish and Persian ones. The main contribution to the translated literature from these three languages came from the people who knew Turkish, Arabic and Persian well in the contemporary Bosnia and Herzegovina. They were Dr. Safvet beg Bašagiæ, Musa Æazim Æatiæ, a specialist in Turkish studies Fehim Spaho, Mehmed Šemsudin Sarajliæ, Osman Asaf Sokoloviæ, and the others whose contribution was lesser from those aforementioned. Having known all three languages, Bašagiæ had the largest scope of his translation activities. The poetical genius of Bašagiæ was quite playful and imaginative. Very often he had no patience and ease to follow and search all kinds of subject matters and poetic messages in the original, but, in his masterly translations and poetical translations, having spotted the first idea or the message, his original poetical talent would burst out. His own thoughts and messages would then freely flow. In this way, he would, no doubt, surpass the poets translated, and not only the minor ones, but also the greatest ones among them.

36

Munib Maglajliæ LIRSKA PJESMA I BALADA U BEHARU Muslimanske lirske pjesme i balade, prije pojave Behara, bilježio je èitav niz sakupljaèa, a objavljivane su - nakon zbirki Vuka Karadžiæa - na stranicama èasopisa i listova kao što su: Bosanski prijatelj, Bosanski vjestnik ili Bosanska vila, ali i zasebnih zbirki, na primjer, sakupljaèa kao što su iz srpske sredine: Bogoljub Petranoviæ, Kosta H. Ristiæ, Marko S., Popoviæ Rodoljub, Stevan N., Davidoviæ i drugi, a iz hrvatske Nikola Tordinac, Kamilo Blagajiæ, Dragutin Hofbauer i drugi. Što se tièe sakupljaèa iz muslimanske sredine koji su u vremenu prije pojave Behara uoblièili zasebne (rukopisne) zbirke, treba spomenuti imena Osmana Ði-kiæa i Safvet-bega Bašagiæa, a u prvim godinama izlaženja ovog èasopisa (1902.) mostarski sakupljaè Mehmed Dželaluddin Kurt objavljuje zbirku lirskih pjesama i balada iz mostarske sredine. Konaèno, èitav niz sakupljaèa u ovom vremenu, iz sva tri naroda u Bosni onoga doba, ostavio je iza sebe rukopisne zbirke u kojima su zabilježene brojne lirske pjesme i balade. Tu su imena Jovana P. Mutiæa, Save Miladinoviæa, Ivana Zovke, Mihovila Pavlinoviæa, Vinka Vice Palunka, Muhameda Fejzi-bega Kulinoviæa i drugih. 1 Od lirskih pjesama koje su otisnute na stranicama Behara, najveæi je broj ljubavnih, sevdalinki. Privlaèi takoðer pažnju i nekoliko šaljivih pjesama. Kada je rijeè o baladama, na stranicama Behara nalazimo primjere iz svih tematskih skupina, tj. pjesme o djevojci zle sreæe, o smræu rastavljenim zaljubljenicima, o zlosretnoj nevjesti, o nesretnim supružnicima, o ojaðenim roditeljima, te o sukobima u porodici. U rukovjeti antologijskih balada objavljenih na stranicama Behara, dvije pripadaju skupini koju objedinjuje zajednièka tema smræu rastavljenih zaljubljenika. Stradanje smræu rastavljenih zaljubljenika jedna je od najomiljenijih tema u muslimanskoj baladi. Brojnošæu zabilježenih pjesnièkih uoblièenja izrazito se iz ovog korpusa u prvoj skupini izdvajaju pjesme o nesretnim dragim koje u smrt tjera naglo razdvajanje, kao posljedica protivljenja majke sinovljevu izboru i nametanja vlastitog.
1. Podrobnije o historijatu bilježenja muslimanskih lirskih pjesama i balada pisao sam u tekstovima: Historijat bilježenja i zanimanja za sevdalinku (Od zbilje do pjesme. Ogledi o usmenom pjesništvu, Banja Luka, 1983., 23-36) i Historijat bilježenja i zanimanja za muslimansku baladu (Muslimanska usmena balada, Sarajevo 1985., 22-32).

37

Zabilježen je velik broj pjesnièkih uoblièenja ove teme, poèevši od Erlangenskog rukopisa pa do najnovijeg vremena. Pjesme o nesretno zaljubljenim u kojima suprotstavljanje mladiæeve majke sinovljevu izboru dovodi do tragiènog kraja razlikuju se s obzirom na imena protagonista i dužinu, ali im je zajednièko da imaju dosta èvrst baladni model, sa više motiva koji predstavljaju njegova jaka mjesta. Razlièito rješavanje ovih postojanih segmenata baladnog modela, uz moguænost unošenja novih pojedinosti izmeðu njih, jeste prostor u kojem su se okušavali bezbrojni pjesnici, koji su iz naraštaja u naraštaj, sa razlièitim darom i umijeæem, baštineæi pjesnièku graðu, pristupali oblikovanju ove privlaène teme. Brojnost zabilježenih inaèica, u vrlo širokom vremenskom rasponu, svjedoèi da su usmeni pjesnici vrlo rado preuzimali naslijeðenu graðu koja im je davala moguænost da se i sami oprobaju u oblikovanju pjesme o nesretnim zaljubljenicima. Po svemu sudeæi, i motivski niz koji èini okosnicu ove balade sam po sebi bio je lahko pamtljiv i podoban za usmeno prenošenje: mladiæu koji veæ ima dragu majka nameæe drugu djevojku za nevjestu; sin se protivi majkinoj odluci i odbija da ostavi dragu ili da uðe u ložnicu dovedenoj; majka ili druga svojom zakletvom primoravaju nevoljnog mladoženju da ode skinuti mladu s konja ili da uðe u ložnicu dovedenoj; nevoljni mladoženja u ložnici ne prilazi nevjesti, nego se s pjesmom uz pratnju tambure oprašta s dragom, zaklinjuæi joj se na vjernost; tražeæi od dovedene da otkrije lice, a onda joj priznaje ljepotu znatniju od one koju vidi u svoje drage; usmeno ili pismeno poruèuje majci kako da ga opremi, kuda da se kreæe posmrtna povorka i slièno; ubija se ili umire, nalažuæi prethodno dovedenoj da zataji njegovu smrt, kako bi se zvanice na piru što dulje veselile, posebno njegovi najbliži; ujutro majka dolazi buditi mladence i otkriva sinovljevu smrt; umrlog mladoženju opremaju i ispraæaju prema njegovoj želji; draga, koja ne zna za smrt svog nesuðenika, na razlièite naèine otkriva njegovu posmrtnu povorku; ubija se ili umire od ljubavnog jada; povorka sa umrlim dragim zastaje i èeka dok opreme umrlu dragu te ih zajedno ispraæaju i sahranjuju; iz groba nièe raslinje koje simbolizira veliku ljubav sahranjenih. Prva od dvije antologijske balade iz Behara sa temom smræu rastavljenih dragih jeste razvijena pjesma koja sadrži sve relevantne motive baladnog modela skupine o kojoj je rijeè. U odnosu na zabilježene varijante ove balade, inaèica objavljena u Beharu istièe se razvijenom slikom obraæanja nevoljnog mladoženje majci, kojoj upuæuje pismo iz ložnice, te njegovih priprema za èin samoubojstva:

38

Podiže se Omerica mali, podiže se na noge lagahne, pa se fati divit i kalema, i hartije, knjige bez jazije, pa on piše pismo žalovito, baš u ruke ostarjeloj majki: "Èuješ li me, moja mila majko, potraži mi dva majstora nova, nek posijeku orah u livadi, od oraha da tenešir prave. Ti otidi u Novu èaršiju, pa sazivaj hodže i hadžije, kupajte me studenom vodicom, i utrite rumenom ružicom, niz tenešir pustite mi perèin, što mi ga je Hasna odgojila, na prozoru, pri na mjeseèini. Poneste me poljem zelenijem, a kraj dvora Hasnije djevojke, ne bi l' joj se mladoj sažalilo, ne bi l' mene mlada oplakala. Halali mi, moja mila majko!" 2 Druga antologijska balada iz Behara o nesretnim dragim pripada skupini pjesama u kojima tragièan zaplet izaziva bolest i smrt jednog od voljenih, koja u nekim pjesnièkim uoblièenjima dovodi do smrti drugog zaljubljenika. I u ovom sluèaju, dakle, smrt konaèno razdvaja zaljubljenike, ali joj ne prethodi naglo razdvajanje još za života, nevoljenom i nasilnom ženidbom dragoga, kao u prvoj skupini pjesama sa ovom temom. Pošto u svim zabilježenim pjesnièkim uoblièenjima ove teme jedan ili oba zaljubljenika umiru od kuge, može se zakljuèiti da su pjesme iz ove skupine odjek zbivanja prouzrokovanih pomorima kuge, koji u prošlosti Bosne nisu bili rijetki. Neke inaèice sadrže i lokalna obilježja u imenima likova i mjesta za koje je baladièno zbivanje vezano. U varijanti iz Behara baladièno zbivanje odvija se "na Zagorju, u Èengiæa dvoru", a junaci su Ajka Seferova, jauklija Bahtijareviæa. Pjesma iz Behara, koju je priopæio suradnik potpisan pseudonimom Osman Sabrija, izdvaja se skladnom žalopojkom zaruènika nad grobom drage:
2. Behar, 9/1908-09, 18/19, 293-294.

39

"Hej, jagluèe, i uza te grane! Truhnu ruke koje su te vezale, crne oèi, koje su gledale, medna usta, koja su brojila, b'jeli zubi konce otkidali!" 3 Od dvije antologijske balade iz Behara o zlosretnoj nevjesti, prva koja je objavljena pod naslovom Ljepotica Fata, a priopæio ju je Ibrahim Dautoviæ - pripada skupini pjesama o stradanju isprošene u roditeljskom domu, koje je izazvano urocima. U ovom sluèaju tragièka krivnja junakinje balade sadržana je u njezinoj nesvakidašnjoj ljepoti. Ljepota postaje kobna jer je dovoljno da se naðe na pogledu zlih oèiju ili da se povodom nje zaène misao ili izrekne rijeè. Bezbroj je moguænosti da osoba èija ljepota izaziva pažnju okoline bude ureèena, da postane žrtva uroka i tako strada. U ovoj baladi svijest o izuzetnoj ljepoti vlastite kæeri navodi majku isprošene da je krije od pogleda svatova koji bi ju mogli ureæi. Ali to je veæ zakašnjela predostrožnost: zlosretna nevjesta bila je predodreðena za stradanje onoga èasa kada se u glavi njezine nesuðene jetrve zaèela misao da ju isprosi za svoga djevera. Tiho izreèeni usklik ljepoti djevojke koja je zaèinila kolo bio je dovoljan da je uèini žrtvom zle kobi. U trenutku kada svatovi dolaze po zlosretnu nevjestu ona više ne pripada ovome svijetu i odlazi, odazivajuæi se zovu rajskih hurija: Kolo igra na sred Sarajeva, u tom kolu Fata ljepotica, sve je kolo glavom nadvisila, a ljepotom kolo zaèinila. Gledala je Hasanaginica, gledajuæi tiho govorila: "Mili Bože, èuda velikoga! Ja kakva je ljepotica Fata, za moga bi Muhameda bila, Muhameda, mojega djevera!" Ona ide ljepotici Fati, pa od majke isprosi djevojku. Pokupila kitu i svatove, pa odoše po lijepu Fatu. Tu ih oni lijepo doèekali: sve svatove u nove konake, a atove u nove ahare,
3. Behar, 6/1905-06, 6, 93.

40

jenðibule na gornje èardake. Veèeraše i akšam klanjaše, tad govori Hasanaginica: "Prijo moja, Alibegovice, izvedi nam Fatu ljepoticu, da je vidim i da krnu metnem." Progovara Alibegovica: "Prijo moja, Hasanaginice, ne mogu ti Fatu izvoditi, moja Fata odviše je lijepa, ovdje ima premnogo svijeta, veæ ti idi i krnu joj metni! Otlen ode Hasanaginica, ona ode u gornje èardake. Kad je prva vrata otvorila, obasja je sjajna mjeseèina; kad je druga vrata otvorila, nju obasja jarko sunašce; kad je treæa vrata otvorila, ali Fata na dušeku spava, dva joj nura na obrazu gore. Skoèi Fata na noge lagahne, pa govori Hasanaginici: "Hodi, hodi, moja jetrvice, èuješ sada šta hurije zbore: ‘Sad æe nama naša Fata doæi!’" To izusti, pa dušicu pusti, i umrije, žalosna joj majka! 4 Temu zlosretne nevjeste uoblièava još jedna pjesma koju je za Behar zabilježio Ibrahim Dautoviæ iz Bijeljine. Pjesma zapravo predstavlja razvijenu metaforu o hladnoæi novoga doma i okrutnosti novih ukuæana prema dovedenoj. Hasanaginici, koja tri dana u mukama raða, neæe prinijeti vode ni svekar, ni svekrva, ni zaova, a kad najzad Hasanaga prispije i ode po vodu, bude to prekasno da se ugasi žeð i spasi život.5 Prva od dvije pjesme sa temom nesretnih supružnika kazuje o pogubnom pohodu materi. Balada o pogubnom pohodu materi ljube koju na putu za roditeljski dom sustižu crne vijesti o smrti djece i vojna na
4. Behar, 4/1903-04, 14, 220 5 Behar, 1/1900-01, 9, 142.

41

uvjerljiv naèin kazuje o stalno prisutnoj èežnji dovedene za majkom i roditeljskim domom, ali je snagom ovoga zova mjerena zapravo ljubav prema vojnu, èija se snaga - u doživljaju života pjesnika koji su uoblièavali ovu temu - stavlja ispred ljubavi prema djeci. Jer, sa dugo priželjkivanog pohoda majci, zlosretnu ljubu æe vratiti tek vijest o smrti voljenog vojna. Najveæe moguænosti za pokazivanje pjesnièke inventivnosti pri oblikovanju ove teme pružao je motiv povratka u dvore zlosretne ljube i majke, koja od varijante do varijante zatièe svaki put drugaèiji, ali uvijek jeziv i poguban prizor u dvorima koje je u oèajanju i neoprezno proklela. Ukupno stradanje u baladi ostvaruje se kao ispunjenje kletve koju ljuba izvija u èežnji za majkom i roditeljskim domom, što je u varijanti koju je Beharu priopæio gimnazijalac Mustafa Kurtagiæ uoblièena na pjesnièki upeèatljiv naèin: Dvore mela Alibegovica, dvore mela, svoje dvore klela: "Dvori moji, ostali mi pusti, otkad sam ja mlada dovedena, ja nijesam svoje majke vid'la!" To mumljaše, da niko ne èuje, al' to sluša beže Ali-beže, pa govori svojoj vjernoj ljubi: "Ti pokuhaj medene kolaèe, pa ti hajde majci u pohode." To je ona jedva doèekala, pa pokuha medene kolaèe, ona ode majci u pohode. Kad je bila na prvom konaku, haber stiže i siæahna knjiga: "Vrat’ se natrag, Alibegovice, kuga ti se u dvor uselila, obje ti se kæeri razboljele." "Ne vratih se dok ne vidim majke, da su vala i obadva sina." Kad je bila na drugom konaku, haber stiže i siæahna knjiga: "Vrat' se natrag, Alibegovice, kuga ti se u dvor uselila, oba ti se sina razbolila!" "Ne vratih se dok ne vidim majke, 42

pjesma o na smrt bolesnom Havaliæu Begi odnosi se na posve odreðenu situaciju u kojoj se jedna porodica našla. 1. Behar. kuga ti se u dvor uselila. Ona sjela jade jadovati: "Dvije kæeri. Dok se druge balade iz ove skupine. ali ti me bješe obasjalo.da s' Alibeg glavom razbolio!" Kad je bila na treæem konaku. sestrama te. uoblièivši predstavu o njegovoj ukupnoj liènosti. a dva sina raci donesoše. 12. Kad je bila blizu b'jela dvora. meðutim. ona ga je za šest preletila. gledajuæi je kroz odnose prema majci. 43 . sunce iza gore. o kojoj umiruæi vojno govori sa puno obzira. objavljena na stranicama Behara. a dva sina. dvije košutice. Alibeg se glavom razbolio!" Kad to èula Alibegovica. dva siva sokola! Alibeže. èije spominjanje vojna uvjerljivo posvjedoèuje da se tu radilo o jednom vrlo skladnom odnosu meðu supružnicima. za goricu. mogu odnositi na bezbrojne situacije. što naravno ne umanjuje univerzalno znaèenje ove pjesme. Pjesnik ove balade ostvario je jasno modeliran lik umiruæeg junaka. kazuje o umiruæem vojnu koji se sa životom dijeli zazivajuæi ljubu i šaljuæi joj predsmrtnu poruku. pod crnu zemljicu!" U njojzi je živoj srce puklo. al' mi odmah za goricu zaðe. Nepoznati pjesnik uspio je. 5/1904-05. u svega èetiri stiha. Poèetna situacija u baladi o na smrt bolesnom Havaliæu Begi slièna je poèetnoj situaciji u Fortisovoj Žalosnoj pjesanci: ranjenog ratnika obilaze mati i sestrica. i umrije. i u široj porodici opæenito. dvije kæeri u raku spustiše. i lik ljube. žalosna joj majka. a ljubovca od stida ne 6. Alibegu vodu nastaviše. što je polje od dvanaest sahata. u ovoj kratkoj baladi ostvariti. Alibegovice. haber stiže i siæahna knjiga: "Vrat' se natrag. prema ljubi. 6 Druga antologijska balada o nesretnim supružnicima. konaèno. s obzirom na širinu zahvatanja u sferi opæeljudskog.

zdravo ti je ljuba. ni u Carigradu. po njoj pase hiljadu ovaca. i pod kulom zelena livada. veæ u Nišu straže èuvajuæi. kako mi je ljuba?" Havaliæu majka govorila: "Drago d'jete. najprije u razgovoru s majkom i sestrom. zeæir prsten sa desnice ruke. odnos naravi izmeðu Havaliæa Bege i njegove ljube bitno je drugaèiji nego li izmeðu Hasan-age i njegove ljube te ovaj nedolazak ne izaziva tragièni nesporazum meðu supružnicima. a zatim i u svojoj predsmrtnoj poruci. što æe tebe. Selam šalje Havaliæu Begi. ni u putu. selam ti je ljuba uèinila. mila majko moja. ako meni suðen danak doðe. majko. kao u Hasanaginici. što æe tebe do smrti hraniti. za sve pita Havaliæu Bego. i bijela kula. selam šalje. a najprije za vjernu ljubu: "Mila majko. Balada je u cijelosti skladna tvorevina nepoznatog pjesnika: Razbolje se Havaliæu Bego. selam æeš mi Begi!" Otle ode majka i sestrica. Meðutim. koja je ujedno i njegov usmeni testament. Mojoj ljubi ðogo od niæaha. oko kule hiljadu dimova. a ja imam do dv'je seke svoje: star'joj seki timar Tihorica. suðen danak i umrli sahat. za vrata se krije: "Mila majko." Onda veli Havaliæu Bego: "A Boga ti. pokazuje puno nježnosti i brige za ljubu koju ostavlja. mlaðoj seki Èojluk selo ravno. Havaliæ Bego. Oblazi ga majka i sestrica. moja mila majko. Tebi. vjerna ljuba od stida ne može.mogne i samo mu šalje pozdrav. Kad su došle Havaliæa Begi. u kojoj je. 44 . kula na Zagorju.

Sporan dio nasljedstva oko kojeg se braæa zavaðaju jeste jedan èitluk i "Bijela na Zagorju kula". neophodan je sustavan i širok zahvat u graðu. 1/1900-01. Za to vrijeme Hasan-agi. koji lovi u planini. 45 . Hasan-aga nalaže ljubi da otruje njegova brata Muhameda. razmutivši od meda šerbe u njoj. Lyrical Song and Ballad in Behar There have been many persons who collected the Moslem lyrical songs and ballads before the emergence in the Behar journal. 7.7 Konaèno. to izusti. tematskoj skupini pjesama o sukobima u porodici pripada samo jedna antologijska balada objavljena na stranicama Behara. te on hrli dvoru u posve promijenjenom raspoloženju. for instance by the gatherers from the Ser7. Bosanski vjesnik /Bosnian Herald/. Kada od ljube saznaje da je brat živ i zdrav . U pjesmi koja je pod naslovom Dva brata objavljena u Beharu. Behar. Plemenita nevjesta. 8. u zebnji za bratom. a za potpuniji uvid u motivsko-tematsku raznovrsnost te u raznolikost pjesnièkih zahvata na nivou pojedinih segmenata usmenih tvorevina. Rijeè je o prastaroj temi o braæi u zavadi oko nasljedstva. Dirnut ovim nevjestinim velikodušnim èinom. 6/1905-06. gdje se dijeli Hasan-aga s bratom Muhamedom. or Bosanska vila/Bosnian Fairy/. èime prestaje uzrok zavade meðu braæom. nalazi izlaz iz muke u kojoj se našla tako što iz svoga ruha uzima zlatnu maštrafu i poklanja je djeveru Muhamedu. djever joj kao uzdarje daje sporni èitluk i kulu na Zagorju. pritisnuta teškim nalogom muža. 320. 20. There were also the separate collections published. èime se skladno zaokružuje ova usmena tvorevina nepoznatog pjesnika. naglo se ukazuje sva èudovišnost naruèenog bratoumorstva.i pod njima hiljadu janjaca.susreæe se s njim i halali. They were published-after the collections by Vuk Karadžiæ-in the newspapers and journals such as Bosanski prijatelj/Bosnian Friend/. u planinu. svoju dušu pusti. koje miri plemenita snaha. Mojoj ljubi i od Boga krivo. a on odlazi u lov. 108. radnja je lokalizirana u Zagorje. koji nam tek predstoji. ona nema od srca evlada!" To izusti Havaliæu Bego. Behar. 8 Ovaj kratki osvrt na lirsko i baladno pjesništvo u Beharu ukazao je samo na vrhunske pjesnièke domete.

as well as a divergence of poetical creations on the level of some segments in oral poetry. S. K. The ballads printed in the Behar contained examples of all thematic groups.N. This short paper about the lyrical and ballad poetry in the Behar pointed out only to the loftiest poetical accomplishments. The majority of lyrical songs published on the Behar pages belonged to the love songs. M. bereaved parents. Petranoviæ.H.S. D. Ristiæ.e. 46 . Tordinac. whereas from the Croatian circles the gatherers were N. The more complete insight into the variety of motives and topics. about the lovers parted by death. and the conflicts within the family. require the more systematic and wider insight into the available documents. K. unhappy married couple. Davidoviæ and others. Popoviæ Rodoljub. Blagajiæ. the songs of an unhappy girl. This is the task that still lies ahead of us. Hofbauer and others.bian circles such as B. about the unhappy bride. i.

Džemaludin Latiæ ARAPSKA KNJIŽEVNOST U PREPORODNIM ÈASOPISIMA Arapska književnost prisutna je veæ u prvom godištu Bošnjaka /1891/. 44.1. Ovaj èasopis je svoje èitaoce upoznavao s predislamskim arapskim pjesništvom. U toj prièi. æudoreðu i podsjeæanju na kulturno-prosvjetni zamah islamske kulture u prošlosti kao zalogu povijesnog sjaja velikih islamiziranih naroda. broju objavljuje Nesretnu ljubav . 47 . Mehmed-beg Kapetanoviæ Ljubušak objavljuje dijelove svoga Istoènog blaga i najavljuje skoro izlaženje svoje knjige.. Tako Bašagiæ objavljuje dužu pjesmu Memun kod Noširevanova groba /1/1891. èija je radnja situirana u vremenski okvir kraja džahilijjeta i dolaska islama na Arabijskom poluotoku. 43. susreæemo dvije karakteristiène romantièarske teme ne samo prevoðene arapske literature u našim preporodnim èasopisima veæ i u Bašagiæevoj.4. što zbog dužeg izlaženja.iæ/. U prilozima koji su slijedili u Bošnjaku. a dobrim dijelom i u èitavoj bosanskomuslimanskoj književnosti tog perioda. broju Bošnjaka zavreðuje posebnu pažnju. Nedeljkoviæeva rasprava se ocjenjuje kao navala na islam.Historièku crticu iz arapskog života. mnogo bogatiji prevodima s arapskog jezika. Ta tema je: strast i slava predaka. finu. Razumije se. pored ostalog.1-2/.1.42. Anonimni autor kritièki se osvræe na raspravu Islam Milana Nedeljkoviæa u izdanju Letopisa Matice srpske. ali i sa savremenom arapskom književnošæu. Behar je. s romantièarskim stilskim crtama miješaju se prosvjetiteljske i racionalistièke ideje o naobrazbi. a svoj prikaz autor završava pitanjem: "Može li se nazvati sijanjem kulture u narodu navala na tuðe svetinje?" Povodom pojavljivanja navedene rasprave Osman Nuri Hadžiæ je pisao. Safvet Bašagiæ u 17.17.1-2. stilematsku leksiku ovog našeg prevodioca. knjigu Islam i kultura. Nedeljkoviæ je. Repovac prevodi narodnu pripovijetku Nevjera /2/1892. a Ibrahim-ef. tvrdio da se "samo u hrišæanstvu može razvijati kultura pa stoga napada našu". U godinama 1896-1897. što zbog širine preporodnog zamaha.. u 14. arhaiènu. Istaknimo. naime.12/ u kojoj se Arabija javlja u svom poznatom koloritu. Osvrnimo se na one prve. Jedan kratki prikaz iz godine 1894. usput. Anonimni autor tiska pripovijetku Harune-el-Rašid i njegov veliki vezir Džafer Bermeæi /6/1896. ili to prijevodi iz arapske književnosti ili tematiziranje Arapa.

kog je Premilostivi od visosti stvorio. velikane ili sama sebe. U plamenu vrele krvi rodila je majka mene.g.. . Rijeè je o Antarovoj fahriji.155/. U prosvjetiteljskom duhu Bašagiæ dalje nalazi da je ta pjesma "puna filozofije. "Vlasnik ove grobnice. Arapski pjesnik kojim su se najviše oduševili naši pjesnici prevodioci Bašagiæ i Æatiæ te islamski pisac Muhamed Seid Serdareviæ bio je Ebul-Ala el-Mearri/ r. vrsti lirske pjesme "u kojoj pjesnik slavi svoje pleme.st. Uz prevod naši prevodioci obièno donose bilješku o pjesniku te objašnjenje o vrsti njegove pjesme.. smrt staraca..Bašagiæ u prvom godištu Behara prevodi odlomak iz Lamijjetu-laraba predislamskog pjesnika Šanfare el-Azdija /510. Muhamed Seid Serdareviæ.. Bašagiæ je preveo odlomke iz El-Mearrijeve zbirke Luzumijjat /9/1908-1909. usljed èega ga je Premilostivi povratio opet i u njegovu bisernu koru". On se slavi kao "najveæi pjesnik filozof arapskog naroda". ali mu vrijeme nije poznavalo vrijednosti. Pored djece. Æatiæ prevodi "jednog od najveæih pjesnika prije islama" Antaru ibn Šedaba el-Abzija /polovina 6. istièe ovog pjesnika koji se protivio apsolutizmu i anarhiji. Pred njezinom velièinom svaka slava u prah pada. po Isau/. Odista se radi o misaonoj pjesmi. Npr." prevodi Serdareviæ epitaf na El-Mearrijevom grobu. bez posebnih prevodilaèkih pretenzija. seoba iz doma. Tako Bašagiæ objašnjava da je luzumijjat /"Luzumu ma la jelzemu"/ "vrsta pjesme. Za njegovu pjesmu Bašagiæ kaže da je "ljepša od svake muallake"./ U plamenu vjeènog rata grudi su mi prekaljene.10." /Fahrija je naroèito zastupljena u predislamskoj arapskoj književnosti. (Odlomak iz El-Abzijeve Fahrije u Æatiæevom prijevodu).Moja slava uzdiže se iznad sunca i plejada. "uz Chajjama . I povratak ljudskog biæa u stanje atoma. ali poezije je u njojzi tako malo"."bio je jedan pokriveni dragulj. 970/363.najslobodoumniji islamski pjesnik svih vremena"/Bašagiæ/ te "želitelj slobode i narodnog napretka" /Muhamed-Seid Serdareviæ/. Svjesni da Bosanski Muslimani dobrim dijelom dijele sudbinu 48 . a mogli bismo reæi i tematsko-sadržajno usvajanje. El-Mearri je ovo poštovanje. Sijao je. gdje se srokuju dva sloga". u Siriji/. zaslužio svojom pjesnièkom i politièkom slobodoumnošæu./. koji o El-Mearriju piše jednu obimniju biografsku bilješku.

242/ i Druga mekama: El-hulvanijjetu /7/1906-1907. život pripovijedanja i šarolikost Šeherzadinih svjetova. Odgojno-moralnim stihovima prošarana je veæina proznih tvorevina. da Ummetu pošalje jakog rukovoðu i kritikuje ulemu koja tavori u taklidu /oponašanju/. Buliæ. st. meðu kojima je svakako bio i Æatiæ. pa "uèeni svijet ne drži puno do sadržaja mekama". Buliæ upoznaje èitaoce Behara s ovom specifièno arapskom proznom formom i s njezinim najpoznatijim piscem Muhammedom Haririjem iz XI. U jeziku ovog prevoda osjeæa se bogatstvo naše narodne leksike. prièe i basne naglašeno savjetodavnog karaktera. Navešæemo jedan primjer u kome se vidi kako se Buliæ 49 . dželle šanuhu. Smrtnu mi je ranu dao Grijeh i prestup mog naroda Što je tako nisko pao to je jedna kitica iz Glasa iz smrtne postelje Ibn Ebi Hukaika /preveo Mirza Safvet. a preveo ju je Æatiæ. specifièni historijski kolorit.4. komparira stanje muslimana i lijenost hodža u Bosni i Misiru i uvjerava našu ulemu da isto misle veliki reformator Abduhu i naši napadani pisci. odlomak iz djela Mešahiru-n-nisa /Glasovite žene/ u prevodu Mirze Safveta /1/1900/1901.15. broja 2.279-380/. A. koji je s arapskog preveo Oèev savjet sinu.1./. Æatiæ. Od proznih formi Behar donosi odlomak romana iz arapske povijesti Harun er-Rešid /7/1906-1907.243/. Od 13. godišta Osman Nuri Hadžiæ i Fehim Spaho prevode Hiljadu i jednu noæ / od broja 13/1902-1903 Spaho to èini sam. Naš prevodilac mekamu naziva "umjetnom prozom". 6/1905-1906. u kojoj do izražaja dolazi "igrarija rijeèi". arapske pripovijetke.23. Mali uvid u naše preporodne èasopise otkriæe nam didaktièku i moralistièku notu pjesništva i ostale literature koju oni donose. moli Allaha. H. Buliæ donosi Prevod prve Haririjeve mekame /6/19051906. "Govor ponosne Arapke". koji donosi i original Abuhuove pjesme. u to vrijeme koloniziranog i zaostalog. koji polazi na put /7/1906-1907. 17. godišta do 5.21.18. Šejh Muhamed Abduhu je pjesma koju je ’Allame-i’asr ispjevao neposredno pred preseljenje na ahiret. Naroèito se na tom polju istièe A. U toj pjesmi Abduhu žali zbog propasti muslimana.274-275/ anonimnih autora.islamskog svijeta. broja 9. H.197-200/ anonimnog autora. naši prosvjetitelji prevode one pjesnike i reformatore koji s gorèinom govore o jednom stanju i propasti islamskog Istoka i s nadom najavljuju njegovo buðenje. Meni više dozlogrdi.

Gajret i Biser nastavljaju Beharovo interesiranje za arapskom književnošæu. Književna kritika je opæenito biografska. za koga anonimni autor tvrdi da je "narodni misirski pjesnik" i "prvi pjesnik savremene arapske poezije".igra rijeèima prevodeæi Haririjevu umjetnost proze: Potucao sam se od kamen-srca do još tvrðeg tvrdca te tužne slike. U Gajretu /6/1913. 5-7 do 10. od èijeg zadnjeg sastanka Proðoše tol'ki mjeseci i tol'ke godine? Nesta traga od Selmina stana u Zulhalu. Ibrahim. kao žedna ptica obilazeæi oko zdenca.170/ F. A kako je onom. Što ne spava u strahu i nièim se ne brine. 2/1901-1902. Na nj se izli svaki crni oblak iz visine. Hafiz-ef.8 i 9. U književnoj kritici koja se odnosi na arapsku književnost Behar pozdravlja pokretanje novih listova u islamskom svijetu. donosi preglede arapske književnosti /Spaho Mehmed i Dizdar Muhamed. Dobro jutro želim vam. ko bude i umine?! Dobro se æuti samo sretnik i vjeèno mladi. Nedžati preveo je dijelove iz Imrul-Kajsova divana. Drugi prijevod je Saliha Bakamoviæa. Bajraktareviæev prevod izdvaja se u èitavoj arapskoj prevedenoj poeziji po novom. originalnom ritmu bez stereotipne inercije koju susreæemo èak i kod Æatiæa. drugi iz Bisera. 153-155/. Bajraktareviæev ritam je bez pjevljivosti. Osvrnuæemo se na dva prevoda. /47 predstavljen je savremeni Pjesnik Nila. Divni vrat s nakitom i èari antilopine. a kod Bašagiæa ona je èak napadna. koji je u Biseru /2/1913. I vidiš još uv'jek u Selmi mlado gazelèe I nojevo jaje nasred pješèane pržine.50 . ukratko: to je prevod uoèljive prevodilaèke discipline. spontanu rimu. koji za Imru-l-Kajsa kaže da je "najveæi arapski pjesnik predislamske periode". Njegov prevod ima svježu leksiku i novu. F. Ko za onih noæi kad ti otkri sjajne zube. Nedžati je pseudonim Fehima Bajraktareviæa. vi stare ruševine! A zar je dobro onom. 3. a u godištu 9/1908/1909 br. Prevode se arapske prièe pouène sadržine te poezija predislamskog i islamskog perioda. jedan iz Gajreta. Hod je sasvim isti.1. tražeæ vode studenca. A ti držiš: Selma je ista ko za sastanaka Na Rassuev'alu il kod Huzama-doline.

a bez tog jezika. Veza s tim jezikom.a.125/ s francuskog preveo nekoliko ljubavnih pjesama arapskih pjesnika. i pored ukljuèivanja u evropske tokove obrazovanja i razvoja.v. crvenije od cvijeta ohkuana. Te književne vrste.. U Gajretu 1911. èija sjena obilazi Kerbelske sokake. Ovo bijaše ugovoreni èas.110. kreativno æe biti usvojene u poèecima naše moderne književnosti. jal svojim motivima /ovo drugo je naglašenije/. Osman Ðikiæ u Gajretu /6/1913.s. Ja bijah privezao svoga konja i sio. Preko tog jezika. Djela koja su prevoðena s arapskog jezika naglašeno su moralnoodgojna. 51 . i pored novonastalih i katastrofalnih prilika. prevoðena zato što je arapski lingua sacra naše bosanskomuslimanske kulture. naši pisci (i) na poetièkom raskršæu goje poetiku istoènjaèkih književnosti i oploðuju mozaik ukupne literature jugoslavenskih naroda.8. mi smo ušli u krug velike islamske kulture i civilizacije.4 i 5. zalazaše za ladanjem. hurufata. M. Zakljuèimo.g. Zato smo ovdje susreli fahrije i luzmijjate te hikaje. Sunce. u drugom zlatnom dobu naše kulturne povijesti. Æ. Æatiæ objavljuje svoje Religiozne sonete s motivima iz arapsko-islamske povijesti. meðu njima i èuvenog Ibn Zejduna. samobitnost i posebitost. na kraju: Arapska književnost je./. kojeg iznenadi zora. a u Biseru ciklus O ženi u kojem velièa i èuvene Arapkinje Zulejhu i Merjem i u kojem je ona antologijska pjesma o Fatimi ez-Zehra. uvijek s islamskom misaonom i etièkom pozadinom ili podlogom. I ti doðe. arapske basne i maštovite prièe. ostala je neraskidiva. moja draga! Mene je tada obuzela velika jeza. preporod se ipak nije mogao zamisliti. Na zalasku naše islamske renesanse. Naši prosvjetitelji su znali da na ovom prostoru mogu i moraju opstati samo ako saèuvaju autohtonu kulturnu srèiku i nacionalnu samosvojnost.1914. 7. Prevoðena literatura je u funkciji preporodnih ciljeva. a naroèito preko arapskog pisma. mekame. a na poèetku novog doba. jal svojom formom. podsticajna. kojima odluèni ton daje islam. kao spavaèa.104/ objavljuje Hazreti Muhammeda /s.

/S.Bašagiæ/.1-2.H.Bašagiæ. .17. ”.. 1.14. . prip..1-2/.242/ -Antar bin Šedad el-Absi: Fahrija.1-2/..1./Prijevod s arapskoga/.. Æatiæ/. koji polazi na put. Nar.Bašagiæ/. /1/1900-1901.".42.34./9/1909.. Repovac /2/1892.Arapski spjevao-ž Preveo M...m: /Dopis povodom èlanka Mehmeda Teufika "Arapski jezik u našim gimnazijama" u Beharu/. Safvet: Memun kod Noširevanova groba /1/1891. -.1/1900-1901.8. Preveo s arapskog Ibrahim-ef. Preveo Mir./7/1906-1907.13. S arapskoga preveo Mirza Safvet/S. dijelovi iz knjige Mehmed-bega Kapetanoviæa Ljubušaka "Istoèno blago". S arapskog preveo Mirza Safvet /S./7/1906-1907l12l124-135/ -Ebu-Ala el-Mearri/: Odlomak iz jedne Mearrine kaside. 24..21./8/1907. Historièka crtica iz arapskog života.1/1891.-1897.1-2. S arapskoga preveo Mirza Safvet /S. S arapskoga preveo Mirza Safvet. /Preveo/ A..1908.23.1-1/ Behar Poezija -Anonim: Oèev savjet sinu.121/ -Šanfara el-Azdi: Odlomak iz "Lamijjetu-l-areb".iæ/ Proza -Anonim: Nevjera. Æatiæ /8/1908191135-136/..19/ -Hazreti Alija kalifa IV: Iskrice-.iæ. /S arapskog preveo 52 .1.BIBLIOGRAFIJA Književnost s arapskog jezika Bošnjak Poezija .155/ -Ebu Firas: Ponosna pjesma./ Preveo: Æazim M.Æatiæ. 35.202-203/ Proza -Anonim: Govor ponosne Arapke.Bašagiæ/ /6/1905-1906. Safvet: Nesretna ljubav.381-382/ -Ibni Ebi Hukaik: Glasi iz smrtne postelje. -Anonim: Harun-el-Rešid i njegov veliki vezir Džafer Bermeæi /6/1896.-vet/S.Bašagiæ. -Anonim: Islam/4/1894.2. 43.10.Bašagiæ.4/ -Šejh Muhamed Abduhu: xxx./6/1906.4.1-2/.362-363. U godinama 1896.-/12/1902.17. Pripovijetka.Buliæ. /Preveo M.Bašagiæ/.

-Anonim: Novi list zabavno-pouèni u Misiru.243.Prijevod s arapskog. . Arapska basna.Bašagiæ/.162/ x Bilješka o listu. -Anonim: Enisul-Dželis /Prijatan drug/.39/ -Anonim: Harun el-Rešid.9.12.267-268/ -Hajroviæ M. naæi æeš uz vodu.4./1/1900-1901.17. -Anonim:El-Muejjed.139ž140/ -Anonim: Hatemi Tai.78-79/ Kritika o arapskoj književnosti -Anonim: Ajal-ul-iber /Èudotvorni znaci/./3/19021903.13. /Istoèna prièa/./7/1906-1907./1/1901-1902./1/1900-1901.197-200/ Arapske narodne pripovijetke -Deronja Hasan: Vuk i lisica. Roman iz arapske povijesti./1/11900-1901. -Dukatar.Iz djela "Mešahirun-nisa"/Glasovite žene/. Arapska pripovijetka.Hadže zade.9.5./1/1900-1901.61/64/ -Anonim: Hiljadu i jedna noæ./1/1900-1901.7./6/1905-1906.4.363/ -Muftiæ.135-136/ -Hajroviæ.1. /6/1905/1906.S.82/ -Mehmed: Sultan-ul-heva ve terbujet-ul-benat.205. Salih:Maèka i miš.15/ 53 .186-187/ -Kazazoviæ.15.A.109// -Hajroviæ M.: Sabur.190/ x Najava ovog prevoda u Beharu. /Odlomak/./S.10.5.17.10.23.83/ x O dva arapska romana. Ahmed:Carski saraj. /2/1901-1902./5/19041905. Arapska prièa. /5/19041905.:Darežljivost Džaferi Bermekije. do 9/1908-1909.: Teveæel./1/1900-1901. Po arapskom Šemsuddin /Sarajliæ/.efBasili.3.5. /1/1900-1901. Iz Hadisi-erbeina preveo .10.162/ -Anonim: Hiljadu i jedna noæ. Napisao Bursum.Hazim: Prije smrti pokaj se.Arapska basna. /1/19001901. Murat: Zavidnost.60.13.12.-62 do 9/1909-1909. S originala preveli: Osman Nuri Hadžiæ i Fehim Spaho. /6/1905-1906.363/ -Mahiniæ.158/ -Repovac Nasihudin: Baci niz vodu.Arapska pripovijetka .Anonim: Ženidba./M. Arapska pripovijetka. Arapska prièa. /Istoèna pripovijetka/. hafiz M.23. /2/1901-1902./8/1907-1908. /4/19031904. . Preveo-.200-202.

18.7.7.7.153-155/ Gajret Proza -Faik /po arapskom/: Dvije arapske prièe.: Prevod prve Haririjeve mekame.47/ -Buliæ A. 8.215/ Poezija -M.53/ -Salih/ Bakamoviæ: Iz arapske lirike.s. and especially through the Arabic script. /6/1905-1906.-Hidžret./4/1911. Fatima ez-Zehra. -Anonim: Pjesnik Nila. We entered into a circle of this great Islamic culture and civilization through the medium of this language.v.Isa-pejgamber a.131/ -M. .Æatiæ: Religiozni soneti: Ibrahim-pejgamber.3.8 i 9.170/ Biser Proza -Sloga i nesloga.a. /1/1912-1913.110.-Zemzem vrelo.9899/ .125/ -Hiæmo: El-islamu jalu ve la jula alejhi.Æatiæ: iz ciklusa "O ženi": Zulejha. Preveo F. /3/1918.12.-Anonim: Hiljadu i jedna noæ.4.Osman Ðikiæ: Hazreti Muhamed s. /2/19011902./6/1913.279380/.4 i 5.179-181/ -Spaho.Æ. even under the newly cre54 .do 10. Merjem.".1.1.Æ. a.5-7 . x Obavijest. The link with that language. 104/ -Iz Umru-l-Kajsova divana.7 i 8. /9/1908-1909. /5/19041905. hurufat.18.s.105-106/ Poezija -M.s. /2/1913-1914.Nedžati /Fehim Bajraktareviæ/. Fitnet. Fehim: Iz novije arapske književnosti.13 i 14. /7/1906-1907./4/1911./6/1913. .Musapejgamber. a.s. /2/1914.287/ -Spaho Mehmed i Dizdar Muhamed: Pregled arapske književnosti..H.Æatiæ: Teubei-nesuh. Napisali-.99-100/ Arabic Literature in our Revival Periodicals The Arabic literature was translated in the second Golden Age of our cultural history because Arabic was lingua sacra of our Bosnian Moslem culture. /3/1918.7.. Po arapskom Hazim Muftiæ./2/1901-1902. Muhamed Seid: Ebul-Alai-Mearri. -Serdareviæ.9.

These literary types. our writers. (the latter one was more pronounced) would be accepted in a creative way at the beginnings of our Modernist literature. either in their form or in their motives. because they knew that they could and had to remain in these parts only if they preserved their autochthonous cultural essence and national self-awareness. The translated literature was in the function of Revival goals. Our writers tried to enlighten their readers. Towards the sunset of our Islamic Renaissance. our involvement into the European currents of education and development and the Revival could not be even imagined. and at the beginning of a new age. we saw here fahriyas (stories of praise) and loosmiyates (didactic stories). Islam gave the most decisive mark to these qualities. Without Arabic. remained unbreakable. maqamas (stories told in a special manner that complies with the particular vocal interpretation of Qur'an). 55 . on the poetical crossroad. The works that had been translated from Arabic had an underlined moral and educational character. Arabic fairy tales and imaginative stories. originality and particularity. They were meant to incite readers' response and they always had the Islamic thinking and ethical background or backdrop. hikayas (short stories). For this reason. cherish the poetics of Eastern literatures and fructify the mosaic of overall literature of Southern Slavic nations.ated and catastrophic circumstances.

56 .

Anatol Frans. Putovanje u Bosnu 1855. Birbaum i druga? “Sarajevski list 252. Èehov. koju je 1864. godine u Život 5. to jest poslije okupacije Bosne i Hercegovine od strane austrougarskih trupa. 607. Bodler. Krapotkin.. Sarajevo. godine. U drugoj polovici devetnaestog stoljeæa u Bosni i Hercegovini æe uvijek biti ljudi koji æe znati i voljeti francuski jezik.koji je predavao u nekoj sarajevskoj školi o kojoj vrlo malo znamo jer o njoj ne govore naši suvremeni istraživaèi a koja je prema ovom svjedoèenju francuskog putnika postojala na devet godina prije osnivanja sarajevske ruždije. Francuski putnik veli za Mustafa-efendiju: "J'ai bien vu a Sarajevo une ecole du Gouvernement. Henri Massieu de Clerval. j'an assez connu le directeur de cette ecole Mustaffa-Effendi. Muhamed Neziroviæ. II a appris le francais a Paris et il aime la France." 1 Možda je to onaj isti Mustafa Izet-efendija. Uitmen.. Nauèio je francuski u Parizu i voli Francusku. ocjenjujuæi djelovanje èasopisa Gajret. vidio sam u Sarajevu jednu vladinu školu. Šopenhauer. godine osnovao bosanski valija Topal Osman-paša. str. pour apprecier son caractere et son instruction. /prevod sa francuskog. Istina. da bih mogao èiniti o njegovom karakteru i njegovoj naobrazbi. 1979./ 57 . Dobro sam upoznao direktora te škole Mustafa-efendiju. Tako æe francuski putnik. 1913.Muhamed Neziroviæ PRIJEVODI SA FRANCUSKOG I DRUGIH ROMANSKIH JEZIKA U MUSLIMANSKIM ÈASOPISIMA U DOBA PREPORODA I zar da se posumnja u vrijednost lista u kome susreæemo ova velika imena. Sarajevo. advokat u pariškom sudu i èovjek koji je znao naš jezik i zanimao se za našu prošlost Henri Massieu de Clerval proputovati Bosnom i govoriti o izvjesnom Mustafa-efendiji . najstariji uèitelj Sara1.” Interes bosanskohercegovaèkih Muslimana za sve ono što se dešavalo na Zapadu pa tako i za teèevine francuske kulture kao i dostignuæa njene književnosti nije bilo nešto što se naglo pojavilo tek poslije 1878.

impresioniran njegovim darom upitao gdje se školovao. odgovaralo opæoj klimi koja je postojala u odreðenim kulturnim krugovima glavnog grada bosanskog vilajeta jer je Sarajevski cvjetnik u svom broju 2. ili kako list navodi: "Sadržaj jedne pjesme iz djela prije nekog vremena umrlog francuskog pjesnika La Martina. Školske prilike Muslimana u Bosni i Hercegovini /1800. urednika Sarajevskog cvjetnika. od 13. Æuriæ Hajrudin. ona se tamo mnogo njeguje. zasigurno.. Arif-efendija. i neprestano se trudi da savjetima i opomenama uèenike ove škole što više umnoži". prema množini žiteljstva ove varoši vrlo mali. od 3. koji se. Sarajevo. On je u pismu poslanom u Carigrad Rešad-begu koji ga je. a u Evropi..jevske ruždije iz godine 1869./.147. ne znam je li to uroðeno svojstvo naroda. na primjer francuski. 1987. pa makar tu bilo i hiljadu sramota. otpoène predavati francuski jezik. meðutim. Mi ovdje donosimo njen poèetak i kraj. svibnja 1869. godine donio jednu bilješku u kojoj je izražavao nadu da æe se i u Sarajevsoj ruždiji "naskoro postaviti i jedan uèitelj za francuski jezik" što se uskoro i ostvarilo jer je bosanski valija samo mjesec i pol dana kasnije odluèio da u ruždiji. da se obrazujem u nekoj tuðoj zemlji na tuðem jeziku.3 Zanimljivo je.2 Njegovo nezadovoljstvo je svakako urodilo nekim plodom jer je ono. odgovarao: “Kako je u našim krajevima nauka potpuno zanemarena. nezadovoljstvo tadašnjim stanjem školstva ali i svijest o potrebi da domaæi sinovi upoznaju jedan veliki strani jezik našla je odjeka i kod Šakira Mehmeda Kurtæehajiæa. zu-l-hidžeta 1285 /30. "drži za opšti evropski jezik". str..Od svih mojih želja jedna od najveæih je da nauèim jedan strani jezik. za kojega je tadašnji sarajevski Službeni list podvlaèio da u svakoj prilici svoje nezadovoljstvo izjavljuje. koji je inaèe mnogo u upotrebi. vojni lijeènik sarajevskog garnizona. da se upravo te iste godine u ovom istom listu pojavio i prijevod jedne druge pjesme francuskog pjesnika Alphonsea de Lamartinea i to upravo u povodu njegove smrti.-1878. tadašnjem zvaniènom organu Bosanskog vilajeta./. prema Bosni. 3. na osnovi sultanovog odobrenja. Imao sam želju. ali nisam bio u moguænosti. Mehmed Šakir Kurtæehajiæ u Sarajevskom cvjetniku od 29. "što vidi da je broj uèeæe se u ruždiji djece. 2. ožujka 1869." Pjesma je izvrsno prevedena i donesena jezikom kojim se i danas skoro ne bi imalo što ni dodati ni oduzeti. 58 . jer mi nije dao priliku silnik po imenu nemoæ”. Cijela ova atmosfera. ožujka 1869.

slavenski i da ga je dobro nauèio od svog oca Mehmeda Emin-efendije Kurtæehajiæa. svibnja 1869. Æiro Truhelka 4 do ovoga teksta koji se pojavio u listu Mehmeda Šakira Kurtæehajiæa. neprekinuto tekla od veoma starih dana. koje se u ovom putu viðaju! Oh! Da li æe se u dubljine mora ovoga vremena roditi jedan dan. osnivajuæi.) Oèito da je Mehmed Šakir Kurtæehajiæ. nepoznatog prevodioca. 59 . Od onih pisama hercegovaèke muslimanske gospode koja je donio dr. kako kaže u svom pismu Rešad-begu. U Sarajevu je u sami osvit dvadesetog stoljeæa pokrenut Behar nešto kasnije Gajret i 1911. kojem nije bila potrebna nikakva reforma. nit njihovog narodnoga jezika. bjelopoljskog kadije. koji je umro u Beèu. koja li je svrha ovoga svijeta. Godinu dana kasnije bit æe pokrenut 4. Nekoliko mlaðih pisama hercegovaèke gospode pisanih bosanicom iz dubrovaèke arhive. po navodima Hamdije Kreševljakoviæa. znao. Još jednom se tako potvrdilo da je meðu Muslimanima. Svakako su ove dvije prve decenije našeg stoljeæa predstavljale i doba snažnog poleta i aktivnosti bosanskohercegovaèke muslimanske inteligencije koja se poèela. Dr Æiro Truhelka. Glasnik Zemaljskog muzeja 241. taènije 1902.477-494. Sarajevo. pa je stoga i pisao ovako lijepim jezikom kakav se osjeæa i u ovom prijevodu ove pjesme. kao i Mozart. Naravno na ovaj veæ pripremljeni teren nova austrougarska vlast æe uvoditi i nove oblike. pojedine gimnazije koje æe se otvarati poèev od studenog 1879. snažno napajati i na zapadnim izvorima i uzorima. poèele su u Sarajevu stizati prve francuske novine a sigurno i prvi èasopisi. Ako si ti svijetu poèetak i svršetak kako je dug put njegov! Koliko su èudne stvari. do konca devetnaestog stoljeæa u kojima æe se predavati i francuski jezik koji ipak neæe nikada imati onaj status i onu premoæ koju je uživao njemaèki. godine Zeman. godine. èuvajuæi pritom snažne zasade orijentalne kulture i poznavajuæi dobro velike istoènjaèke književnosti. (Sarajevski cvjetnik 24. na primjer.O Bože! Šta je poèetak. gdje je zakopan. koji æe nas izbaviti iz ovoga mora i po našoj nas volji na jednom mjestu sabrati i umiriti. nažalost. od 12. 1914. u zajednièkoj sirotinjskoj raci.. Na samom poèetku dvadesetog vijeka.

str. taènije sve do prvog veljaèe 1911. Faik. On to radi sjajno prevodeæi sa starofrancuskog. (Behar. ostaju nama za sada nepoznati.). pokrenuli Edhem Mulabdiæ.u Mostaru i èasopis Biser. koji su prvog svibnja 1900. ako se izuzme Zeman. 1971. u ovim èasopisima prevodili brojni muslimanski intelektualci tako da se slobodno može reæi da je njihov broj impozantan. septrembar 1912. Bajramski prilog Zemana. U Beharu su se povremeno pojavljivali i prijevodi sa francuskog jezika. Hifzi. dok su treæi upotrebljavali samo pseudonime ili inicijale svoga imena i prezimena ili samo prezimena. Jedino Osman Nuri Hadžiæ prevodi i pod vlastitim imenom i pseudonimom Vamik i Muharrem. Prema navodima dr Muhsina Rizviæa. Džemaluddin je hadži Mehmed Džemaluddin Èauševiæ. Neki meðu njima su se potpisivali svojim punim imenom i prezimenom.) U posljednja dva godišta Behara pojavljuju se kao prevodioci i Andro Petranoviæ /pseudonim Frank) i Ela Kranèeviæ.5 A. S. 362. izlazio je skoro cijelu jednu deceniju. Mehmed Tevfik je Mehmed Teufik Azabagiæ. Sabri. Slièno se dešavalo i sa knjigama napisanim na drugim romanskim jezicima.6 Svojim prikazima iz francuske književnosti javljao se povremeno i pjesnik Mustafa Èeriæ-Garanfer. Salih Emin je Salih Emin Aliæehiæ. M. drugi jedino svojim imenom. M. 1900. Ponekada bi se u vidu kratke bilješke. U svim ovim èasopisima. Meðu prvima citiramo Salih-bega Bakamoviæa. s vremena na vrijeme æe se pojavljivati prevedeni prozni i poetski tekstovi sa ovog jezika. i to iskljuèivo 5.7 Prvi èasopis koji je najavio poèetak muslimanskog kulturnog preporoda bio je Behar. godine. ali opæenito uzev prilozi i prijevodi sa drugih romanskih jezika u ovim èasopisima su odista rijetki. One koji su se potpisivali svojim imenima danas takoðer poznajemo. koji je znao francuski i volio francusku kulturu pa je i jednu svoju pjesmu napisanu na našem jeziku i objavljenu 1912. 60 . Zeman. godine u Zemanu naslovio francuskim rijeèima Chanson de coeur /Pjesma srca/. Nedžati je Fehim Bajraktareviæ. Behar Književnoistorijska monografija (Sarajevo.. F. F. Nosioci drugih pseudonima i inicijala kao što su Asaf. Sadik. meðutim. Esad-efendiju Kuloviæa i Ismeta Sariæa. N. 7. Sa francuskog su. pojavio i prikaz neke francuske knjige ili neke strane knjige napisane na francuskom. latinskog i talijanskog. ali koja nije bila lišena i vlastitog vrijednosnog suda. 12. Nešto rjeðe su se u njima pojavljivali i prikazi koji su se odnosili na francusku književnost. Safvet-beg Bašagiæ i Osman Nuri Hadžiæ. 6. u kojem nije bilo prijevoda sa francuskog. Aburezak Hifzi Bjelevac. 342.

Svi ovi prijevodi potjeèu iz pera nepoznata prevodioca. Les Etoiles /Zvijezde/. Ona je takoðer prevela i jednu crticu Harry Miriam Pod Galadskim balzamima /1908. Jedni potjeèu iz pera danas potpuno nepoznatih ljudi. Le portfeuille de Bixiou /Biksijeva lisnica/. u Beèu i Carigradu . na primjer. S obzirom na znaèaj ove pripovijetke i njenog prijevoda na naš jezik o njoj æe biti kasnije još rijeèi. On je. naime. godine u Beharu æe se pojaviti i nekoliko prijevoda pripovijedaka Alphonsea Daudeta iz njegove poznate zbirke Lettres de mon moulin. Znaèajan poduhvat.dok je Esad-efendija Kuloviæ uèio francuski. To su bile: La chevre de Monsieur Seguin /Koza gospodina Segena/. a danas nešto zaboravljenog pisca Catullea Mendesa. Izmeðu 1906. koji je naslovio Topalasto šæene.Prièe iz mog mlina. èiji su se tekstovi najvjerovatnije pojavili u nekom francuskom èasopisu koji je stizao i u Sarajevo pa su odatle ti tekstovi i preuzeti jer su mogli predstavljati stanovitu zanimljivost za tadašnjeg èitaoca. Još jedan prevodilac se pojavio u Beharu u osobi Esadefendije Kuloviæa. dok prijevoda poezije nije bilo. U Beharu. Drugi pak pripadaju poznatim imenima francuske književnosti kao što su Alphonse Daudet. Le secret de maître Cornille /Tajna jednog mlinara/8. Veæ u nekoliko brojeva prvog godišta Behara pojavit æe se Gobineaovi Kandaharski ljubavnici /Les Amants de Kandahar/. koji je u ovom èasopisu objavio dva svoja prijevoda tekstova danas potpuno nepoznatih pisaca.francuske proze.). To vjerojatno dolazi zbog toga što su se prva dvojica školovala vani. i 1908. Josephe Arthur Gobineau i Catulle Mendes. godine preveo tekst nekog D. Jedna od njih je i Ela Kranèeviæ. kraæe tekstove Esad-efendija Kuloviæ. onaj veliki zalogaj. dva razlièita sloja. veæ 1900. 61 . da tako kažemo. Francuski prevedeni tekstovi u Beharu nisu brojni i oni predstavljaju. La legende de l'or /Legenda o èovjeku zlatna mozga/. duga pripovijest koju æe prevoditi izvrsni prevodioci Salih Emin Aliæehiæ i Mehmed Teufik Azabagiæ. Langata. koja prevodi novelu Lea (1909. kako je veæ primijeæeno./ Pri analizi ove prevodilaèke djelatnosti u Beharu zapaža se jedna zanimljivost. . nije bio sluèaj sa prevoðenjem poezije sa talijanskog jezika o èemu æe svakako kasnije biti još rijeèi. kasno poèinju suraðivati prevodioci nemuslimani i njihova imena nalazimo samo u dva posljednja godišta ovog èasopisa. privatno u Sarajevu./. Kandaharske ljubavnike prevode Salih Emin Aliæehiæ i Mehmed Teufik Azabagiæ. a mnogo kasnije i jedan tekst pod naslovom Gospoða Maintenont svojoj neæakinji /1908. tada poznatog. što.

svi prevedeni tekstovi.-1882. Godine 1893. Kao plod njegova boravka u ovim krajevima pojavile su se 1876. govorio je da je musliman. poemu Gabrielea d'Annuzija iz njegove zbirke Canto Novo. koja je donosila scene iz života avganistanskih gorštaka. Ludwig Schemman preveo je èetiri Gobineauove pripovijetke meðu kojima i Kandaharske ljubavnike na njemaèki. uznositelj individualne energije i moæi je odista snažno utjecao na Wagnera. i on u ovo vrijeme ide u red onih francuskih pisaca koji mogu stati uz bok samom Stendhalu. spreman da obavi hadž u Meki . i to modernije književnosti. godine u Njemaèkoj je prodano više od stotinu tisuæa primjeraka ovog djela. Pisac je putovao Istokom i kao diplomatski službenik imao je priliku da dobro upozna Iran i susjedne zemlje. Kandaharskim ljubavnicima. Ovaj francuski pisac. godine Pšenicu danas nepoznatog Campaninija Naborrea i Prezrene. Nikola Ostojiæ prevodi 1908. inicijatora terora za vrijeme Francuske revolucije. 62 . francuski diplomata koji je dobar dio života proveo na Srednjem istoku bio je opèinjen Orijentom: II ne rìvait que mosquees et minarets.Sanjao je samo o džamijama i munarama. dolaze iz talijanske.). se disait musulman. Gobineau je jedan od francuskih pisaca devetnaestog stoljeæa koji je bio jedno vrijeme optuživan da je svojim djelima dao duhovnu osnovicu za raðanje njemaèkog nacizma i njegovih rasnih teorija na isti onaj naèin na koji su i Jeana Jacques Rousseasa optuživali da je za uèenika imao jednog Robespierrea. Prijevod je imao ogromnog uspjeha. Stjepko Ilijiæ godinu dana kasnije objavljuje prijevod poeme Ruit hora Giosue Carduccija koja se nalazi u pjesnikovoj zbirci Odi Barbare /Barbarske ode/. slijedili su drugi.Što se tièe prijevoda poezije. prìt á faire son pelerinage á La Mesque .Azijske novele. ako ne i najznaèajnijem prevedenom tekstu objavljenom uopæe u sva tri muslimanska èasopisa ovog doba. Ali vratimo se sada najznaèajnijem prijevodu koji se pojavio u Beharu. Kako smo veæ rekli veæ u prvim brojevima Behara pojavio se prijevod ove obimne pripovijetke velikog francuskog pisca grofa Josepha Arthurea Gobineaua (1818. godine njegove Les Nouvelles asiatiques .pisat æe kasnije njegova nekadašnja prijateljica iz mladih dana barunica de Saint Martin. zbirka od šest pripovijedaka od kojih je jedna bila i Kandaharski ljubavnici. Gobineau. i do 1935. Nietzchea i Spenglera ali je danas u Francuskoj sa njega skinuta ona neslavna hipoteka o kojoj smo upravo govorili. kako smo to veæ ranije naglasili.

zasigurno. Sarajevo. prema navodima Hamdije Muliæa i Dar-ul-mualimina. Uèiteljska zora 1-2. Salih Emin Aliæehiæ završio je višu pedagošku školu u Beèu /Pedagogium/ i bio je upravitelj Druge narodne škole /ruždije/ a kasnije./: Le soir diverses novelles sur l'agitation antisemite.. ako se tako može reæi. str. 1912. str.-1945. Što se tièe Aliæehiæevog prijevoda mora se reæi da u njemu ima nekog starinskog šarma i u njegovim izrazima i obrtima osjeæa se utjecaj èitanja muslimanske epske pjesme tako da nas on znade ugodno iznenaditi svojim prevodilaèkim umijeæem i svježinom svoga izraza. Rihard je sasvim oèaran ovim drugim èitanjem i smatra èarobnim prvu ljubavnu scenu. Richard est tout a fait seduit a cette seconde lecture.8 /Naveèer razne vijesti o antisemitskim neredima. Prijevoda ove novele u Beharu prihvatila su se. Vjerojatno bi samo detaljna analiza pokazala sa kojeg je od ova dva jezika ovaj tekst preveden./ koja je pod istoimenim naslovom Die Libebenden von Kandahar premijerno izvedena u mjesecu studenom 1907.9 Zbog njegovog školovanja u Beèu bili smo dugo u dilemi pitajuæi se da li je on Gobineauov tekst prevodio sa njemaèkog ili sa francuskog jezika. 29. Paris. kako smo vidjeli./ naklonjeni smo da mislimo da je ovaj prijevod vršen sa ovog jezika. /Gajret 5-6. višesmjerni Gobineauov 8. Hamdija Muliæ. Povijest naše poèetne nastave./ Uskoro je došlo i do scenske adaptacije ove prièe te se na osnovi libreta Otta Novaka pojavila i opera Leopolda Reicweina /1846. potom èitamo sa velikim zadovoljstvom grofovu prièu Kandaharski ljubavnici. On dosta vjerno prenosi dosta slojeviti i. godine poklonio jedan primjerak svoje knjige Richardu Wagneru. Cosima Wagner.Uspjeh pripovijetke koja se pojavila u Beharu bio je takoðer znatan i tome postoje svjedoèanstva iz tog vremena.-1883. Meðutim.. preveo u Gajretu sa francuskog. pošto je prevoðenje nastavio adži Mehmed Teufik Azabagiæ koji se školovao u Carigradu i koji je. i pjesmu Georgesa Rollina U sumrak. 63 . Prvih osam nastavaka potjeèu iz pera Saliha Emina Aliæehiæa a posljednja tri iz pera Mehmeda Teufika Azabagiæa. 1917. puis nous lisons avec grand plaisir la nouvelle du comte Les Amants de Kandahar. O tome na kakav je primjer ona naišla kod velikog njemaèkog kompozitora govori Cosima Wagner u Dnevniku IV /1881. 15. Journal IV/1881-1883/. u Breslavi. il trouve merveilleuse la premiere scene d'amour. dvojica ljudi. Gobineau je na sam božiæ 1880. 1977. 9.

visoka stasa. Zagasita lica. il etait chaudement basane comme un fruit mžri au soleil. caressait le contour delicatede sa levre superieure. 241. str. 28. resultat centain d'une origine metisse. ondee. Gallimard 1987. Il etait grand. u pleæima širok. Ses yeux et profonds s'allumainet facilement d'eclairs. Ponekad mu se èak i desi da preskoèi neku reèenicu koja mu se èini preteškom kao što je ova: Alors tout absorberit. ne one mutne zemljane masti. Ses cheveux noirs bouclaient. na primjer. koja udisavaše život. Njegova crna kosa kovrèila se u bujnim pramovima po gustim naborima plavog mu turbana. fiere.tekst i samo se nekada upusti u mala preudešavanja izazvana više drugaèijim poimanjem kulturnih relacija nego neèim drugim. terreuse. 64 . nettement coupee. On biješe snažan. etroit des hanches. un peu longue. Behar 2 /Sarajevo. Slièno je i sa reèenicom Le prince de Kandahar n'etait ni meehant ni tyranique sa Emir od Kandahara biješe zloban. Oeuvres III. kao voæka što zarudi na sunèanoj žegi. umjesto bijeli turban naglašavao je maslinastu boju njegova lica.10 Vi pitate: je li bio lijep? Lijep kao anðeo. Krasni valoviti dugi brkovi savijahu se po nježnom porubu njegove. Za ilustraciju njegove prevodilaèke vještine ovdje dajemo poèetak Kandaharskih ljubavnika na francuskom i njegov prijevod na naš jezik iz kojeg æe èitalac zakljuèiti sa kakvom je vrsnošæu prevodilac obavljao svoj zadatak: Vus demandez s il etait beau? Beau comme un ange! Le teint un peu basane. large des epaules. Paris. mince. en profusion d'anneaux.1900. respirant la vie. visoka boja. mobile. str. non de cette teinte sombre. po kojoj se pouzdano raspoznaje pomiješana krv: on biješe više zarudjela lica. Njegovo blago. la passion./.11 Drugi prevodilac posljednjeg dijela ove novele Mehmed Teufik Azabagiæ takoðer odlièno prevodi i rijetko mu se desi da ne pogodi pravi izraz ili napravi neku veæu grešku. vigoureux.. Jedna od njih je. bistro oko èasom bi zablistalo kao munja. kad poène da zrije. une moustache fine. umjesto Kandaharski emir nije bio ni zloban ni okrutan. Gobineau. a u pasu tanak. strast. sur les plis serres de son turban bleu raye de rouge. dapaèe okrutan. rien ne passe inapercu. Desi mu se gdjekad i da pogriješi jer ne nalazi pravu rijeè ili ne shvata tešku konstrukciju koju nazivamo galicizmom. ona kada prevodi reèenicu Le turban blanc faisait valoir le teint un peu olivatre sa Bijeli saruk èinjaše mu maslinastu boju lica lijepom. rien ne se montre qui 10. 11. koji biješe išaran crvenim prugama. kao parom prorezane gornje usne.

1914. u njemu se pojavljuju kraæe pripovijesti i crtice mnogih velikih francuskih pisaca poèev od Jeana Jacquesa Rousseaua i Voltairea./. Naime. koji su na ruševinama stare romantièke škole Viktora Igoa i Alfreda de Misea osnovali pod vodstvom Teofila Gotjea novu školu tzv. Bez obzira na ove omaške prijevodi ovih kulturnih poslenika mogu se ipak visoko ocijeniti. Ovaj put ni pjesništvo nije zanemareno. str. 282./. godine.1913. od 1907./. sa prekidima izmeðu 1914../.ne laisse trace sur le coeur. dans la memoire. èiju pripovijetku Sreæa prevodi F.Tuga /Gajret 4-5. Pariz 1987. Gajret. str. et. Ono što se samo nagovještavalo u Beharu sada se ostvarivalo punom svojom snagom u ovom èasopisu. i 1923. pritom odmah naglasiti da se književni prilozi pa prema tome i prijevodi javljaju u ovom èasopisu od 1909. novembar 1914. /Gajret 10-11. meðutim. i 1921. godine. Treba. Sabri. parnasista sa devizom "l'art pour l'art". pa do 1914. drugi list muslimanskog preporodnog perioda izlazio je vrlo dugo. do 1941. Catulle Mendesa. iako su pojedinci i u ovom èasopisu zastupljeni u mnogo manjem broju. Od godine 1910. Nešto kasnije Fehim Nedžati /Fehim Bajraktareviæ/ je objavio 65 . Kronološki gledano prvo se pojavila jedna Voltaireova pjesma Radost i tuga /Gajret 19. èiju crticu Smrznuti nos prevodi Salih-beg Bakamoviæ. 204. Julesa Vernea.Nedžati /Fehim Bajraktareviæ/ preko Alexandrea Dumasa. Romantièki pjesnik Alfred de Musset zastupljen je sa dvije pjesme La Chanson Šansona /Gajret 8-9. njihov prevodilac nije potpisao. To je bio poèetak jedne nove ere. nažalost. Nas naravno zanima samo prva faza njegova izlaženja. Lista prevedenih pisaca završila se imenima Guy de Maupassanta i Anatola Francea. ona koja ide od njegova osnutka do poèetka prvog svjetskog rata. èiju pripovijest Poslije sveèanosti prevodi Ismet Sariæ upozoravajuæi ptitom èitaoca u jednoj bilješci da je Catulle Mendes jedan od najmarkantnijih predstavnika one grupe francuskih pjesnika. èije tekstove prevodi F.1911.1913. i Tristesse . Oeuvres III. godine. Gallimard. Na koncu ovog razmatranja o ovom prijevodu treba naglasiti da je Gobineau kod nas rijetko prevoðen te da se ovaj prijevod relativno rano pojavio na našem jeziku. u kolovozu te godine skupština ovog ðaèkog potpornog društva Gajret odluèila je da se njen list istog imena koji je do tada samo donosio jedino društvene izvještaje preobrati i pretvori u književni èasopis. /Gobineau. Ove pjesme su dosta dobro prevedene ali se../. par lui.

u Gajretu 6-7.1914. Moramo reæi da njegov prijevod predstavlja pravi mali promašaj. Charles Baudelaire.1913. s jedne strane prostorna skuèenost 66 . Levela U balonu.1914. obavijestio svoje èitaoce u broju 1. što je pseudonim Andre Petranoviæa./ Maksime drugog velikog francuskog mislioca La Rochefoucaulda. na primjer.1913. Gajret je uz to pratio i ono što se dogaðalo i u kulturnim sredinama drugih jugoslavenskih zemalja. objavljena i jedna kraæa pripovijetka Vila brodarica Mihaela Sadoveanua /1880. jer pretpostavljamo da ovaj Mostarac nije znao rumunjski.Male poeme u prozi koja je prvi put objavljena u Le Figarou 1884. na primjer. iz godine 1914./. Pripovijetku je preveo Ismet Sariæ. pa je tako i u Gajretu 13-14 iz 1911.jednu pjesmu Victora Hugoa pod nazivom Djetinjstvu /Gajret 2. Naravno. Mislimo da se ovdje radi o jednom prijevodu sa francuskog. godine objavio prijevod impresije M. To je Baudelaireova pjesma Obsession iz njegove zbirke Cvijeæe zla. godine a u spomenutoj zbirci se pojavljuje pod brojem 33. Ti prijevodi su svakako nastajali kao plod èitanja francuskih èasopisa. Meðutim. To je Budelairova pjesma Enivrez-vous preuzeta iz njegove zbirke Petits poemes en prose ./ pojavila se pod naslovom Opijajte se. takoðer. koji je u to doba sigurno poznat u Bosni.1961. Kako smo veæ naglasili Charles Baudalaire je. da je Jelena Æoroviæ prevela u Beogradu Chamfortove Maksime i misli a Milutin Uskokoviæ /Gajret 4. I sam reisu-l-ulema hadži Mehmed Džemaluddin-efendija Èauševiæ se ogledao u prevodilaštvu. Tako. Tako je on. Prva se pojavila pod naslovom Mugjenje. Njen prevodilac se potpisao pseudonimom Frank. sigurno. Zanimljivo je da je u Gajretu 11-12 iz godine 1912. njihova najveæa dostignuæa nisu tu zaustavljena jer.Hifzi Bjelevac prevodi Ikara. Kada se pogleda sve ovo. zastupljen je u ovom èasopisu. Druga pjesma /njen prijevod je potpisan inicijalom F. Mustafa Èeliæ Garafer i sam pjesnik i novinar koji je svoje stihove objavljivao u Gajretu posvetio je ovom pjesniku jedan rad pod naslovom Les Fleurs du mal /Gajret 8-9. onda se zaista može reæi da se radi o znaèajnom broju prijevoda i zbiru velikih imena. kao i u Beharu tako i u Gajretu nalazimo na prijevode crtica i kraæih prièa danas potpuno nepoznatih autora. A./ u kojem je raspravljao o duhu i vrijednosti ove zbirke velikog francuskog pjesnika. jednog od najveæih i najplodnijih rumunjskih pisaca uopæe./. sa dvije pjesme./. izazivao interes meðu mladim bosanskim intelektualcima. pjesmu u prozi koju je napisao Philippe Despotte /Gajret 7-8.1912.

shodno njegovom zacrtanom programu. Recimo prvo. Alfred de Mise i gdjekoji drugi. na primjer. 1913. treæe. bar do godine 1913. On je isto tako preveo sa turskog jednu pjesmu Teufika Fikreta posveæenu Alfredu de Mussetu /Behar . Tven. godine pojavila duga rasprava nepoznatog pisca Panislamizam i panturcizam koju je Salih-beg Bakamoviæ preveo sa francuskog u više brojeva ovog èasopisa. prosinca 1913.) jednu pjesmu kordovskog pjesnika Ibn Zajduna /1003. 7.. preveo (Biser. arapske i stare literature /kod potonje koliko se ne bi kosilo s programom lista/". Ovaj èasopis koji je izlazio dva puta mjeseèno od svibnja 1912.1908.svibanj 1913/ . Uredništvo je dalje podvlaèilo da æe list donositi "zatim prijevode iz turske. 1913. str. da se sam Musa Æazim Æatiæ upoznao sa francuskom poezijom za svoga boravka u Carigradu a kasnije to poznavanje i produbio u Zagrebu.-1170/. Hifzi Bjelevac je upoznao èitaoce Bisera s knjigom Georgesa Remonda Avec les vaincus La Campagne de Thrace. U Biseru se.èasopisa i obimnost pišèevog djela.svibnja 1912. dosta strogo zakljuèivao kada je ovako karakterzirao djelovanje Gajreta na ovom polju: Što se tièe prevodilaèke književnosti ona nije tako èesto zastupljena kao što treba. to nije dozvoljavala.mai 1913/ . ali je napor bio tu. koji je izlazio u Mostaru. u broju 252 od 1. od Evropljana ovamo zaluta katkada Mjesnicki. Iste godine A. Turska lirika je ipak tu. ureðivao je Musa Æazim Æatiæ /prva dva godišta/ a zatim. Kao posljednji meðu muslimanskim èasopisima preporodnog perioda pojavio se /Biser. gdje je drugovao sa Antonom Gustavom Matošem. Tako je.Sa pobijeðenima Rat u Trakiji /rujan 1912 . Zanimljivo je svakako i podvuæi da je isti prevodilac prevodio i španjolsko-arapsku poeziju ali sa francuskog jezika.15. do mjeseca svibnja 1914...u kojoj je francuski vojni dopisnik opisivao dogaðaje i ratna zbi67 . Stoga u Æatiæevom ciklusu O ženi nalazimo i pjesmu posveæenu Jeanne d'Arc kao i drugu posveæenu George Sand./. 228. koju je francuski orijentalista Francois Toussaint pronašao u sudanskom gradu Tombuktuu a potom objavio u poznatom èasopisu Mercure de France. trebao da popuni prazninu koja je nastala "prestankom izlaženja našeg prvog zabavnog list Behara pa privremenom obustavom Gajreta. Stoga mislimo da je kritièar Sarajevskog lista. ali i rezultat. Muhamed Bekir Kalajdžiæ donosio bi ponekada i tekstove prevedene sa francuskog. Prvi njegov broj pojavio se 1. kako je njegovo uredništvo naglašavalo. /octobre 1912 . Ovo bi bio i prvi sluèaj objavljivanja jedne hispanoarapske kaside u našim krajevima. i on je.

Matošu. da taj prikaz nije jednostavno otkle izvaðen i preraðen na naš jezik. Azabagiæ hadži Mehmed Teufik-beg /1838-1918/. Alžiru i Londonu./. nažalost. Završio više pedagoške studije u poznatom zavodu Pedagogium u Beèu. 9./. 15-16. Ovo je izazvalo izvjesno razoèarenje pjesnikovo i neku vrst zlovolje jer se uredništvo istog èasopisa žali /Biser. / Sarajevo 1889. Bio direktor II osnovne škole /ruždije/ u Sarajevu i Dar-ul-mualimina. naši leksikoni prevodilaca ne spominju.. Jedan od osnivaèa i pokretaèa Gajreta. da ga pogleda. opis prevodilaèke djelatnosti sa romanskih jezika u muslimanskim èasopisima u doba preporoda ali bi on bio nepotpun ako se bar kratko ne bismo osvrnuli na liènosti samih prevodilaca koje. Zanimljivo je da je upravo jedna francuska tema izazvala zlu krv izmeðu pjesnika Mustafe Èeliæa Garanfera i uredništva Bisera. francuskog i engleskog.ne poznavajuæi francuski jezik . jer .G. tada veæ reisu-lulema. Preuredio Sufaru hadži Ahmed efendije Ribiæa. Potjeèe iz 68 . Bajraktareviæ Fehim /F. Ovaj pjesnik je naime ponudio ovom èasopisu svoj rad o stvaralaštvu Charlesa Baudelairea. èini nam se. Orijentalist.-1970. djelo danas nepoznatog pisca . Bakamoviæ Salih-beg /Mostar 1885 . Nedžati/.Breza 1940/.1913. Prvo što upada u oèi je njihov broj koji je znatan za jednu zemlju koja nije pripadala krugu zemalja u kojoj je francuska rijeè bila osobito zastupljena. Biser je rad poslao na mišljenje u Zagreb popravivši ga jednim. /Biser 14-16/ prijevod jedne duže pripovijesti Jim-Jim. Vaš prikaz Charlesa Baudelairea postali smo g. Vjerskoprosvjetni radnik. 1914.vanja iz drugog balkanskog rata koja su sa znatnim zanimanjem praæena u Bosni i Hercegovini. Meðu njima treba izdvojiti: Aliæehiæ Salih Emin. u nakraæim crtama. u S. da je M. /Biser. To bi bio. drugi po redu reis-ul-ulema Bosne i Hercegovine. svog prethodnika na mjestu ravnatelja Dar-ul-mualimina u Sarajevu. Njegovi prijevodi sa francuskog u Beharu i Gajretu potièu iz njegovog ðaèkog perioda.È.Èeliæ poveo meðu ðacima kampanju protiv Bisera. I hadži Mehmed Džemaluddin-efendija Èauševiæ. Školovao se u svom rodnom gradu Tuzli a zatim i u Carigradu gdje je nauèio francuski. Delcampa. Studirao istoène jezike i književnosti u Beèu gdje je i doktorirao/. suviše oštrim i neprimjernim komentarom: M. objavio je na samom poèetku godine 1914.A. Prevodio sa istoènih jezika.mi se bojimo.

èetvrti reisu-l-ulema muslimana BiH. Sa Ivom Andriæem. . sarajevskog kadije. 89. erlernte er privat franzšsich und befasste sich mit der Literatur aller dieser Sprachen. 1854.. die er gut kannte. Tako je i Salih-beg uèio gimnaziju i pravne nauke u Carigradu a orijentalnu filologiju u Budimpešti. Prema svjedoèenju njegovih roðaka ostavio je jedan obimni èetverojezièki rjeènik srpskohrvatsko-persijsko-tursko-francuski./. Sin Sulejmana Ruždi-efendije. Hadžiæ Osman Nuri: (1869-1937).Mekteb-ihukuk. str. SKZ 470. Zbog svoje prosrpske orijentacije prelazi godine 1911. koje je uèio u tadašnjim školama. Autor zbirke pjesama Iz zveke sindžira. Tako smo stigli do konca ovog rada./. Sariæ Ismet roðen u Mostaru.Sarajevo 1972. kako smo to veæ podvukli.Muèenièka smrt Sulejmana Halebije za koji neki misle da je poslužila Ivi Andriæu kao osnovica za onu poznatu scenu nabijanja na kolac opisanu u romanu Na Drini æuprija. Prevodio je sa francuskog i turskog. književnik i publicist studirao prava u Beèu i Zagrebu. Njegov otac hadži Jusu-beg školovao je svoja tri sina u Carigradu."12 Bjelevac Abdurezak Hivzi /Mostar 1886. die in den damaligen Schulen gelehrt wurde. Trgovaèku akademiju završio u Mostaru i licej u Sarajevu. Uz turski i arapski. 69 . U ovo doba muslimanskog kul12. Sarajevskog lista od 17. Èauševiæ hadži Mehmed Džemaluddin-efendija /Arapuša 1870. Za boravka u Istanbulu nauèio francuski u dobrim carigradskim školama.ugledne i stare mostarske obitelji Bakamoviæa. iz Mostara u Sarajevo gdje nastavlja školovanje. gdje je uz vjersko školovanje na Mekteb-inuvvabu završio i pravni fakultet . Prevodio sa francuskog. Poslije završene medrese u Bihaæu otišao na školovanje u Carigrad. Beograd.-1918. Prevodio sa francuskog pod vlastitim imenom i pseudonimom Muharremi Vamin.). Sarajevo 1938. Uz njih su u Beharu prevodili sa francuskog. i onaj tekst koji je nosio naslov Primjer francuskog divljaštva . srpnja 1917. možda i rumunjskog. 1987. Bilo kako bilo. arabischen und serbischen Sprache. Kuloviæ Esad-efendija (Sarajevo. u jednom èlanku povodom njegove smrti: Ausser der turkischer. privatno je nauèio i francuski ili kako kaže Bosnische Post 165 od 24. gdje je nauèio francuski. i Petranoviæ Andro Frank kao i Ela Kranjèeviæ. koji je danas izgubljen i za koji oni misle da se sada nalazi u Skoplju. Ljubo Jandriæ. Pjesnik. Preveo je u broju 127. Ivo Andriæ je poznavao taj prijevod jer je posvjedoèio da ga je èitao dodajuæi pri tom lakonski: "A o uticajima nikada ne treba raspitivati kod pisca. Suradnik Gajreta. svibnja 1915.

i posebno malo obrazovanih ljudi u Bosni i Hercegovini ga je poznavalo i znalo. Francuska književnost. Muslimani koji su prevodili sa francuskog. Tako Midhat Šamiæ u svom obimnom radu Francuska književnost na stranicama književnog èasopisa Bosanska vila /1885. Za Behar koji je kronološki bio i prvi. Kratkoæa njegova izlaženja ne dozvoljava da se kaže kakav bi bio njegov dalji profil ali bi svakako francuska književnost bila zastupljena kao što pokazuje i prijevod jedne pjesme pjesnika de Bayea koju je pod naslovom Ja te ne ljubim objavio A.." U osnovi taèna tvrdnja. Meðutim. laho objašnjiva. reklo bi se ne toliko samo književnim.. Dušan Tamindžiæ iz Mostara. kako smo veæ vidjeli. Odatle i Bakamoviæev prijevod Panislamizam i panturcizam ili Bjelavèev osvrt na knjigu Georgesa Remonda koja je govorila o borbama u Traciji za vrijeme drugog balkanskog rata. Stoga je i malo prevodilaca sa ovog jezika iz redova ostalih Bosanaca. turske. nego su ovaj jezik uèili u domaæim gimnazijama gdje je on bio samo jedan od predmeta. str. meðutim. Ova èinjenica je..1914. neki njen muslimanski pandan. str. 1975. bolje prevode sa francuskog od ostalih. oslušnu i odjeci koji su dolazili sa Zapada.-1914. Midhat Šamiæ.. 46. Radovi LVI Odjeljenja za književnost i umjetnost knjiga 2.230/. koju je ipak trebalo dopuniti ili pak ublažiti konstatacijom da je ipak meðu Muslimanima bilo ljudi i koji su ga dobro 13. buduæi pisac prve francuske gramatike iz pera jednog domaæeg sina i Risto Džepina iz Banje Luke. 70 . po broju prijevoda./13 zakljuèuje da je "srazmjerno malo uèenika ovaj jezik uèilo i nauèilo. Po broju prevedenih pisaca i njihovoj književnoj vrijednosti on bi mogao da se poredi sa Bosanskom vilom. da se uz zadržavanje prisustva duha i tekstova tri velike islamske orijentalne književnosti. arapske i persijske. shodno svom programu njegovao je islamske teme ali je bio otvoren i europskim. moglo bi se reæi da je predstavljao utjelovljenje nekih težnji. Sarajevo. i on bi bio.turnog preporoda djelovala su tri èasopisa i u sva tri pojavljivali su se prijevodi sa francuskog i rjeðe sa talijanskog jezika. nego i onim koje su se ticale neposredne aktualnosti vezane za islam i muslimane. Biser. Prevodilaca meðu Muslimanima. kolovoza 1918. ma kako to na prvi pogled paradoksalno izgledalo. Ostali domaæi sinovi bili su lišeni te moguænosti. ponekad samo fakultativno-obligativan predmet. gdje je pohaðao dobre zavode u kojima je francuski bio veoma zastupljen pa su oni tamo imali i priliku da ga dobro nauèe. ANUBiH. Gajret je veæ bio jedan dalji korak unaprijed. koja je doduše mnogo duže izlazila /1885. Najveæi broj njih se školovao u Carigradu. Hifzi Bjelevac u drugoj seriji ovog èasopisa /Biser od 1-15./. bilo je više. tako da ih možemo nabrojati na prste jedne ruke: Jelena Æoroviæ. oni se ne spominju ili se malo spominju.

znali i sa njega dobro prevodili. French would signify "a common European language". Esad effendi Kuloviæ and Ismeta Sariæ. seen in this light. and. He spoke with zest about a certain Mustafa effendi. there were three periodicals that published the translations of literary texts from French. In the end. Mehmed Šaæir Kurtæehajiæ complained in the Sarajevski Cvjetnik for not having had the opportunity to learn. From that time on. among other things. for the fruits of the French culture and the achievements of its literature. Signe du temps! Mada u prevoðenju sa francuskog u ovim muslimanskim èasopisima nije bilo nekog sistema ili neke volje koja bi usmjeravala ove prevodilaèke napore u nekom željenom pravcu. respectively. and since there was no certain will that would channel these translating efforts towards the directions desired. These journals were Behar. a teacher in one of the secondary schools in Sarajevo (ruždija). Translations from French and Other Romance Languages in the Bosnian Moslem Journals in the Time of Revival The interest of the Bosnian-Herzegovinian Moslems for everything that have been taking place in the West. which was the language mostly spoken at the time. ipak je doprinos muslimanskih prevodilaca sa francuskog bio znatan jer su oni publici jednog malog europskog naroda širom otvarali vrata ove velike zapadnoeuropske književnosti. One should mention here as the most diligent translators: Salih Emin Aliæehajiæ. the contribution 71 . as a true lover and connoisseur of French literature. Salih beg Bakamoviæ. Gajret and Biser. Hajji Mehmed Tevfik beg Azapagiæ. who has learned to speak French in Paris. In 1869. Many years before the event. Abdurezzak Hivzi Bjelevac. a certain lawyer Henri Massieu de Clerval would travel through Bosnia. The majority of these translators learned French during their school years in Istanbul. was not a sudden thing that occurred only after the Austro-Hungarian troops occupied Bosnia and Herzegovina in 1878. French. Mehmed Džemaludin Èauševiæ. a certain Arif effendi would start to teach French in the ruždija after having obtained the legal permission from the Sultan. During the period of the Bosnian Moslem cultural revival. one should also mention that although the translation from the French in these Moslem journals was not a systematic activity.

72 .of these Moslem translators could be seen as considerable. They managed to have the gates of this great Western European literature wide open to the readership of a small European nation.

Osmanske imperije i ruskog carizma koji su ih stezali poput željeznog oklopa u vrijeme uspona kapitalizma ka imperijalizmu u zapadnoj Evropi. Naše stoljeæe poèelo je burnim i po mnogo èemu radikalnim promjenama koje su bile izraz buðenja svijesti. Pod uticajem industrijske revolucije u tim zapadno-evropskim zemljama sa poletom kapitalistièkog razvitka u njima budila se nacionalna svijest naroda koji su èeznuli za nacionalnim osloboðenjem i nacionalnim ujedinjenjem bez kojih je bio nezamisliv kapitalistièki razvitak. nastojeæi na razlièite naèine da izazovu promjene tipa onih koje su bile izvršene u zapadno-evropskim zemljama. Dok se razmah kapitalizma na Zapadu oèitovao u formi širenja kolonijalizma. pokreèuæi listove i èasopise. Sarajevo NJEMAÈKA KNJIŽEVNOST U MUSLIMANSKIM PREPORODNIM ÈASOPISIMA 1900. Turske i Rusije. Utoliko prije što su svi ratovi na zapadu i istoku znaèili uvod u prvi svjetski rat. U tu svrhu one su pokretanjem razlièitih publikacija i na drugi naèin budile nacionalnu svijest. od burskih ratova 1900. dotle su ti narodi stenjali stagnirajuæi povijesno pod okovima poznog feudalizma Austro-Ugarske. preko kojih je djelovala na svijest i osjeæanje svojih pripadnika u pravcu njihovog nacionalnog buðenja. Tako su razvijenije kapitalistièke zemlje izazivale imperijalistièke ratove radi kolonijalnog porobljavanja kolonijalno još nepotèinjenih naroda kada su ti narodi poduzimali nacionalno-oslobodilaèke ratove. koja je bila sve izrazitiji pokretaè lokalnih nacionalno-oslobodilaèkih pobuna i ratova u sjenci velikih sila.-1918. godine došlo je do prvog svjetskog rata 1914. koje su Englezi vodili protiv Bura u Africi. Ona je preko tih glasila nastojala povezati najrazvijenije kulturne tekovine Zapada i Istoka. U njima su se naroèito budile intelektualne snage protiv postojeæeg društvenog stanja. Pod austro-ugarskom i turskom okupacijom u tom razdoblju budila se muslimanska inteligencija. godine i balkanskih ratova 1912. što je poèetak našeg stoljeæa obilježilo ratnièkim. Utoliko je njena specifiènost bila u tome što je imala podjednako razumijevanje i osjeæanja za kulturne tekovine orijenta i okcidenta. što se sa zakašnjenjem budila na prostorima evro-azijskog kontinenta.Redžep Jahoviæ. japansko-ruskog rata 1905. Naime.. Ona se posebno manifestirala kod naroda još uvijek pritisnutih poznim feudalizam Austro-ugarske monarhije. i 1913. èime se ne mogu pohvaliti ostale naše nacionalne inteligencije kako zbog svog robovanja hrišæanskom duhu tako i zbog neprijateljskog raspoloženja prema orijentalnim 73 . god.

. proza. 1912. želim ovdje ukazati na sadržaj i karakter njemaèke književnosti u èasopisima Behar. onda je razumljivo potcjenjivanje i negiranje svega što su Muslimani stvarali. francuskog. god. otvara snažan književni pokret Muslimana u BiH u vrijeme austougarske vladavine. BiH se nastoji ograditi u ovim èasopisima prema negativnim sadržajima 74 . god. na ove prostore. ukljuèujuæi i prevoðenje gotovo svih književnih vrsta i rodova: lirike. zajednièki im je cilj književno-publicistièko prikazivanje muslimanskog narodnog života. Sa svojim slovensko-orijentalnim nasljeðem. god. premda u ovom posljednjem nešto manjeg intenziteta. epigrama i dr. drama) sa njemaèkog na naš jezik. drame. novele. Ako se osnivanjem Behara. posebno njemaèke. Naroèito je izrazit cilj èasopisa Behar da se izmeðu ostalog približi muslimanski živalj BiH Zapadu i da se u njegovoj narodnoj bitnosti pokaže specifiènost kao spona izmeðu istoka i zapada. ne ulazeæi u tu dimenziju tematizirane problematike. društvenim i historijskim prilikama toga perioda. što je uslovljeno politièkim. i Biseru. poznatih i manje znaèajnih autora iz književnosti i narodnog stvaralaštva evropskih i azijskih naroda. Ako se tome doda tendencija prije svega velikosrpske. koji se nije mogao oblikovati u kulturnom i prosvjetnom pogledu nezavisno od evropskih književnosti i njihova uticaja ne samo na intelektualne krugove nego i na muslimanske mase na ovim prostorima i šire. Ipak. Naravno. i uprkos spoznaji da su ti evropisi svojevrsno ogledalo svog vremena. a što nije bilo u suprotnosti sa politièkim i drugim interesima austrougarske vlasti. što svjedoèi o prodiranju evropskih književnosti. No. Gajret i Biser bez pretenzije da u tome budem iscrpan s obzirom da nisam raspolagao njemaèkim izdanjima iz kojih su raðeni prevodi na naš jezik. ruskog i engleskog jezika nastavlja se i u Gajretu. osnovanom 1907. ali i hrvatske buržoazije da asimilira Muslimane u svoje nacionalno biæe. tradicijom i obièajima. Na to sugeriraju i prevedeni tekstovi iz razlièitih književnih rodova (lirika. preko tih èasopisa se takoðe željelo približiti Zapad ne samo Muslimanima veæ i drugim jugoslovenskim narodima i Muslimane posebno ovim posljednjim upravo posredstvom literarnog stvaralaštva muslimanskog naroda. U tom njihovom nedostatku moguæe je prepoznati izvor za njihovo nedopustivo zapostavljanje i nipodaštavanje svega što je muslimanska inteligencija uèinila na povezivanju Istoka i Zapada u ovim našim prostorima. 1900.kulturama koje nisu poznavale. muslimanskog èasopisa za pouku i zabavu. ta posebno prevodilaèka aktivnost sa njemaèkog.

Minerva. 1.92. Nivo prijevoda je takve umjetnièke i pjesnièke vještine da se. 20. stièe dojam da se ne radi o prijevodu. Istina. Da bi se èitalaèkoj publici Behara makar djelimièno doèarala Heineova Knjiga pjesama. njegov uticaj na naš jezik bio je veoma veliki. kod prevoda sa drugih jezika. br. Sarajevo. br. Pjesme sadrže. 2. premda je brojne metafore èine alegoriènom u prenošenju pozdrava voljenoj dragoj. 3. str. 326-327. 1971. Friadricha Ruckerta i Augusta Grafa von Platena. Leipzig. 1908/1909. Odsjaj mora prostirao se daleko. kako se to osjeæa u nekim prevodima. prevoðenje èetiri pjesme povjereno je pjesniku Silviju Strahimiru Kranjèeviæu: Èemu usamljena suza. 75 . 4. Slièan sadržaj i formu ima i pjesma Pozdrav. to nije išlo na štetu prezentiranja književnih radova na hrvatskosrpskom jeziku. romantièarske. inaèe.-1908. 20 i 21. posebno njemaèkih. ali i vjeèno u lirskoj pjesmi obraðivane motive: priroda. Behar 10/1909. ljubav. br. 22-23. kao ponovno otkriæe njemaèke narodne poezije. Primjer za to su prijevodi njemaèke lirike u Beharu. Ove dvije pjesme nisu sadržane u Knjizi pjesama (Buch der Lieder) 4. èiji je sadržaj tradicionalan. èitajuæi ih. na tradiciju. Tamo je prevedeno devet pjesama i to: šest Heineovih. išlo se i u izboru lirike sa njemaèkog bez plana i programa zbog èega je izostao "pregled oblika duhovnih i poetskih vrijednosti"1 date književnosti. Meðutim. Verlag der Literaturwerke. Taj dojam se potvrðuje prilikom poreðenja prijevoda sa originalom. o èemu svjedoèe prevodi razlièitih literarnih vrsta u ovim èasopisima. Buch der Lieder. osim malog izuzetka. a istovremeno nastoji udovoljiti zahtjevima novog i savremenog. od kojih èetiri iz poznate Zbirke pjesama ("Buch der Lieder") i po jedna pjesma od Petera Roseggera. s obzirom na svoju orijentaciju. Svjetlost. želeæi da suzbije strani uticaj i oèisti naš jezik od stranih izraza. Mladalaèke patnje (junge Leiden) Heinricha Heinea (1797-1856) mogu se uzeti.-1910. koja se javlja sa romantizmom. str. Kad proðem pored tvoje kuæe5. Buduæi da je njemaèki jezik ulazio u program srednjoškolskih predmeta. jer je on najznaèajniji njemaèki lirièar izmeðu romantizma i realizma.3 koju je preveo Munib Osmanagiæ pod pseudonimom Narcis. želeæi pri tome da prilagodi i adaptira produkte zapadne kulture svojim potrebama i dovede u sklad sa domaæom etikom. 5. Povratak.zapadne civilizacije. Behar. Muhsin Rizviæ. èemu se suprotstavio Behar svojim produktima. Pjesmin pozdrav2 je njegova prva u Beharu prevedena pjesma. Behar 9. Behar 8/1907.

ako se izuzmu neke satiriène i podrugljive pjesme sa izrazito ciniènim tonom.n.. pisanim u duhu narodnog jezika i tematski vezan za zavièajnu idilu. pjesnika borbenih soneta (Geharnischte Sonette). Približavanjem ori6. te je poznata njegova zbirka te tematike Proljeæe ljubavi (Liebesfruhling).-1866. Inicijator je gazela .forme orijentalne lirike u njemaèkoj književnosti i zagovornik èiste rime. višestrukog njegovatelja forme. a 1841. 20. Buch der Lieder. br. Nije beznaèajno napomenuti da je Friedrich Ruckert bio profesor za orijentalne jezike na Univerzitetu u Erlangenu 1826. Poslije objave ciklusa soneta u osjeæajno-romantièarskoj tradiciji i patriotskih pjesama protiv Napoleona sa puno retorskog poleta poveæava se njegova pjesnièka slava objavom Istoènih ruža (…stliche Rosen) 1822. Teško bi bilo zamisliti takvog poznavaoca orijentalnih jezika i lirike. 7. 313. 8.1907/1908. a da i sam nije bio autor ljubavnih pjesama. Behar 8. što je upravo prepoznatljivo i u navedenoj pjesmi.n. 313. U svjetskoj književnosti Heine je poznat izmeðu ostalog i po pjesmama nepomuæenog odsjaja. u prijevodu Fihma Nedžati. stoljeæa poredili sa Goetheom.(. vjerovatno Fehima Bajraktareviæa. str. str. ali i bogatstva raznih vrijednosti i velièine. U svojem stvalaèkom književnom radu Ruckert se oslanja na rokoko i klasiku. 76 .mjestu-Einleitung-uvod). prošlost.. a osim toga njegova Knjiga pjesama spada u "najljepše bisere svjetske književnosti". 20. što se istièe u predgovoru pomenutog izdanja.) iz Štajerske. pjesama slobodnog ritma.sjeæanje na nju i njenu prolaznost. Behar 8.-1918. Pored pjesama Rosegger je poznat i po manjim prièama. pohvala skromnosti i èednosti kao i davanje prednosti orijentalnim motivima i formama u odnosu na antièke. godine u Berlinu. Meðutim.. Sinovlji dug8 Friedricha Ruckerta (1788. Otuda nije sluèajno što su ga u svoje vrijeme neki znaèajni teoretièari 19. U svijetu po Roseggeru ima dosta niskosti i podlosti. što je dokaz da je Heine autor pjesama i u narodnom tonu.). veselog i tužnog.6 Pjesma Naše srce7 Petra Roseggera (1843. za koju je pjesnik bio intimno vezan i èiji opisi ljudi odišu umjetnièkom snagom i humorom. majstorskih balada i satiriène epike. U njoj je vjeèita dijalektika života svojevrsna poruka ljudima da život shvate kao borbu i neminovno smjenjivanje dobra i zla. on je osim toga i pjesnik soneta.. ali posebno na romantiku (ton narodne pjesme. ima neprolazne vrijednosti moralnog nazora na svijet u odnosu djeteta prema roditelju. svijetle i mraène strane života. koje je i Goethe pohvalio.i makam .1907/1908.. metaforièki slika životnu realnost. br. Sve ove konvencionalne motive sa simbolikom ljubavi nalazimo i u našim narodnim pjesmama.

god. što se može porediti sa slobodnim letom orla u nebeske visine. Tematika i sadržaj pjesme se slažu sa tim oblicima u Kur'anu. Podstaknut svojim istraživanjem orijentalnih jezika i lirike Ruckert se istinski bavio slobodnom pjesnièkom preradom i prevoðenjem orijentalne lirike. veæ na neèemu iznad toga. radi èega mu je objavljen prevod pjesme Sinovlji dug. perzijskog i arapskog. 23 i 24. Iz gore navedenih razloga Ruckert je morao biti dobro poznat ne samo prevodiocima veæ i tadašnjem uredništvu Behara. Neka i ti stihovi iz davnih vremena. Dobar pripovijedaè isprièa nam dogaðaj ili istinit ili izmišljen. Kao aristokrata i duhovnik usmjerio je svoju liriku ne samo ka graðansko-ljudskom. neèemu uzvišenom.365-366. u kojoj je tradicionalan motiv obaveze. hebrejskog. Patetiènost i èežnja prožimaju liriku ovog subjektivistièkog elegièara. Prevodio je sa Sanskrita. u pripovijetki su takorekuæ slobodne ruke. što se može smatrati uticajem orijentalne književnosti i islamskog nazora na svijet. Platenove historijske balade krasi bogatstvo formi i snažna lirska izražajnost. Kao i Friedrich Ruckert Platen njeguje orijentalne forme lirike predromantièarske i postromantièarske tradicije. sonet. br. Fehim Bajraktareviæ vjerovatno. god. hrabrog mladog vojnika. To je ono staro. bude pouka i opomena nemoralnim ili bezobzirnim u ovim vremenima sa veoma niskim moralom. Inaèe. Behar 8. u tuðini na obali kod Buzeta. str. to "staro". 9. romanskom i orijentalnom metrikom (oda. što Ruckert hoæe da ovjekovjeèi. poznavalaca orijentalnih jezika i književnosti s druge strane to poetsko stvaranje nepobitno dokazuje da su se i neki veliki Nijemci interesovali u to vrijeme za orijentalnu književnost. gazela). 77 .. niti bilo koja religija ne bi suprotstavili.1907/1908. Njegove pjesme Hafizovo ogledao (Der Spiegel des Hafis) objavljene su 1822. Pored lirike prevoðenje i objavljivanje novela obrazloženo je u drugom dijelu programskog èlanka Behara: "No koliko je pjesma sapeta svojom formom i silnim pravilima poetike. S obzirom na najjaèu vezanost Behara za orijentalne prevode s jedne i malog broja Nijemaca. objavljena 1822. koje je zajednièko svim narodima i svim vremenima. pažnje i uzvraæanje ljubavi sina roditeljima. majstorski vladajuæi strogom antièkom. uprkos njegovim odama klasike i dilemama. Svojom preradom i prevodima sa orijentalnih jezika htio je do starog ovekovjeèiti ono istinsko. a Nove gasele (Die neuen Ghaselen 1823. i ima za predmet sahranu Alarika.jentalne lirike njemaèkom govornom podruèju stekao je velike zasluge za prosvjetu svoje zemlje. prevod Fehim Nedžmati. a èemu se nijedan nazor na svijet. Historijska balada Grob u Buzentu (Das Grab im Busento)9 Augusta Grafa von Platena (1796-1835).

Lijepoj je pripovijetki i romanu zadaæa osim toga još i to: da mahane ljudske prikaže da su zle kao i što jesu. a svaki dogaðaj . što se punim pravom od nas može tražiti. žrtvovanje èovjekove buduænosti. ukoliko misli da opstane. u potpunosti se uklapaju u programska naèela Behara. osjeæaj za pravdu i humanost prema èovjeku u nevolji. 17. što važi èak i za našu sredinu u ovom teškom vremenu materijalne i duhovne krize. Ako mu to dozvoljava priroda biæa. br. a mi to njegovo usvojimo. jednom rijeèi bez ikakva troška. 38. anonimnog autora i prevodioca na njemaèki jezik pokazuje pozitivni etièki rezultat: ona je "u službi etièkih ideala sreænog porodiènog života. Novela ima. a sve to proglašava amoralnim zbog suprotstavljenosti interesima vladajuæe klase. vrline da pohvali. nagraðivanje dobrih djela. i to èetiri od anonimnih autora. koji takoðe u sebi kriju neku nauku. Plava ptica11 (prevod Hajdar Fazlagiæ) od anonimnog autora predstavlja simbolièko-alegorièku prièu o ptici. a nenaklonost prema škrtima i ucjenjivaèima. Muhsin Rizviæ. 1901/1902. 11. inaèe. možda prepatio nešto itd.. Hiljadu srebrnjaka12 od anonimnog autora preveo je Hajdar Fazlagiæ. 359.n. ako ne može biti krunisana itd.1905/1906. Behar 2. Tradicionalni motivi ljubavi i prijateljstva. Behar. mogu i u drami obraditi.ali je na dlaku sve moguæe.razumije se . jer æemo i sami tako biti zaštiæeni i nagraðeni."10 Od proze objavljene u Beharu prevoðene su iskljuèivo novele i crtice sa njemaèkog na naš jezik. Kineska novela Punac13. prevod Sulejman Mursel. koja se po spoljašnosti razlikuje od ostalih ptica. ali humanog èovjeka provlaèi se kroz cio sadržaj novele. da se onako dogodilo. Behar 2. Borba za pravdu i pozitivne karakterne osobine malog. 263. Pa i s druge strane. u kojem muž i žena èine skladnu radnu i emocionalnu cjelinu. ispravan odnos prema starom i bolesnom roditelju. br. pa to nas zanese. neuzvraæanje ljubavi. mjetu str. 6. ali uprkos tome njena pjesma ostaje da živi kao djelo trajne vrijednosti. To je novela u kojoj se istupa protiv zakona i istovremeno suprotstavlja njihovim donosiocima. str. str. svakom je narodu mila njegova prošlost. 23. èovjek se mora prilagoditi sredini i životnim okolnostima. zbog èega je izvrgnuta izrugivanju od drugih ptica. a tim sam dvjema èinjenicama navraæaju se èitatelji na pravi put. didaktièki karakter: human biti i prema najneobiènijim u poreðenju sa ostalim. pouku za onog koji je to doživio. 12."14 Glavni motiv je predo10. n.1901/1902. 27. Behar. uspomene iz ratova itd. osvoji. 78 . 13.str..nosi u sebi i neko iskustvo. Ovaki se dogaðaji.

Iz tog razloga svi ljudski pokušaji su nekorisni i uzaludni. jer bez dolaska lavina nema žrtava. 79 . 16. s. èak i onda kada se radi o ljubavi. u kojoj smjena zime proljeæem simbolizira buduæe revolucionarne preobraženje. Behar 1910-1911. 27. sa kojima dolazi novi život. br. str. koja se mora prihvatiti i njeno postojanje priznati. nezavisno od toga da li èovjek to hoæe ili pak ne. odnosno njena podvrgnutost sudbini. n.sunce i proljeæe . ako to nije predodreðeno sudbinom. 21. br. a posebno o onoj izmeðu srodnika (jer je takva ljubav moralni prekršaj).n. ona živi. Novela Pretraga18 (prevodilac Sulejman Mursel) Felixa Hollaendera (1867-1931). slièno šarenom cvijeæu. 245. Osim teškog i oskudnog života. ima za glavnu liènost osuðenika. Behar. Behar 6. br.1905-1906. 14. 361. 2.simbolièna je pobjeda nad zlim. s njemaèkog je preveo Idrisi Sabri. To je dijalektika prirode i društva sa nužnim preokretima.dreðenost ljudske sreæe. prevod sa njemaèkog jezika Muharem Dubraviæ.325. pri èemu zlo uzima manje žrtve da bi se pokazala pobjeda dobra. Lavina15 je alegorièna prièa anonimnog autora. ali se ona ne osjeæa. odmjerenost u zahtjevima. na što se i u ovom sluèaju želi skrenuti pažnja èitalaèkoj publici bez obzira na svu tragediju i povratak osuðenika na zatvorski naèin života. Djela naturalistièkih pisaca obrazovano graðanstvo od 1900. novela sadrži elemente didaktièkog karaktera: strpljivost i mudrost uèenja na tuðem iskustvu olakšavaju èovjeku život. Behar 1910-1911. i oboje su u neprekidnom lancu smjenjivanja.s. 18. 1905-1906. pravednost i nježnost. Autor crtice je želio pokazati nehumanost rukovodeæeg osoblja u zatvoru s jedne i posljedice koje snosi osuðenik s druge strane. 28 (Lavina) 17. Rizviæ. kojem amnestija ništa ne znaèi: on je u zatvoru fizièki i psihièki skrhan. a porodica mu tragièno završava.i zla . te stalna kontrola igraju bitnu ulogu po napredak porodice. Kao naturalistièki pripovjedaè Hollaender je poèeo prikazivanjem nemoralnog stanja berlinskog društva. s. siromaštva itd. koji pripada naturalistièkim pripovjedaèima ranog perioda veoma je karakteristièna za kraj 19. Postavlja se pitanje kakva je velièina èovjek u toj prirodi i daje stvarni odgovor: "Èovjeèja je duša samo jedan atom ove prirode. br. superiornost muškarca postoji. bori se i umire sa njom.zima i snijeg .str. Smjena ova dva godišnja doba je uništavanje i obnavljanje prirode. Behar 6. Pozitivne konvencionalne osobine oba supružnika u harmoniènom braku posebno su istaknute. didaktièka strana novele posebno dolazi do izražaja u odgoju djece. 23 i 24. Brea. mjetu."16 Borba dobra . vijeka. godine shvata aktuelnim. 15. ali ni proljeæa. 2. Crtica Amnestija17 od M.

èime se naglašava didaktièki element novele. njena kratkovidnost. 2. lakovjernost odudaraju od tradicionalnog kodeksa o harmoniènom braènom životu. 80 . objavljena je u dva prizora. godina u vremenskom periodu od dva dana. uloga sudbine.odgojne sadržine. s njemaèkog preveo Muharem Dubraviæ. naglašava19. Poslije okupacije od strane austrougarske vlasti otvoren je veliki broj srednjih škola u BiH. a prevodioci u muslimanskim preporodnim èasopisima BiH bili su Muslimani sa dva izuzetka. Prekinuta drama Selim III u pet èinova. 1905-1906. Vrijeme ranije je 1807. 1905-1906. Behar 6. Književni prijevodi s njemaèkog u zavisnosti su od obrazovanja i kvalifikacije prevodilaca. a prevodilac je S. Behar 6. Put kroz prozor22 je komedija jednoèinka francuskog autora Skriba i Lemoana. Konjhodžiæ. koji od honorarnog rada ne može da preživi sa ženom i djetetom. Prevedena proza s njemaèkog jezika u Beharu nema dovoljno izoštrenog kriterija izbora. Behar 11. Tema radnje su odnosi u braku sa naglašavanjem ljubavnog tona na muškarcu i zalaganjem za tradicionalnu superiornost muža nad ženom. br. te su birane ozbiljnije pouène teme. duhovitog i zabavnog karaktera. naivnost. koji bi ga otjerali u smrt. Anonimnost autora novele i neraspolaganje odreðenim izdanjima onemoguæili su mi da se ovog puta pozabavim lingvistièkom analizom prijevoda. Leonarda Meericka (London) ima za predmet biografiju siromašnog pisca.21 Tema je otpor u janjièarskim redovima iz vremena reformisanja vojske i administracije u turskoj carevini pod sultanom Muradom III. strpljivo i stoièko podnošenje svih mraènih strana života pa i prirodnih pojava ukomponovani su u sadržaj novele. 11-14. èiji je autor Murad Efendi. Komedija ima pouèni karakter za tadašnju èitalaèku publiku. Da bi se bolje uklopili u idejni program Behara prevoðena proza je etièko.20 Prijevodi drame u Beharu manje su zastupljeni u odnosu na ostale literarne vrste. 23 i 24. u kojima je izuèavan njemaèki jezik. a s njemaèkog na naš jezik Sulejman Mursel.Superiornost žene u braku. br. odnosno upozori na neke elemente neodgovarajuæeg morala i pogleda na svijet. koju je sa francuskog na njemaèki preveo Otto Randolf. 22. 1910-1911. br. Ljubav i odgovornost prema djetetu su jaèi od svih drugih motiva. Novela Život ili smrt19.361.s. Nasljedni faktor. 20. Oni su bili više zainteresovani za motive (ideje) i sadržaj skoro svih literarnih vrsta s njemaèkog na naš jezik. podmuklost. èime se da objasniti da je pretežan dio prijevoda s evropskih jezika bio s njemaèkog. jer im je bio cilj da se èitalaèka publika kroz zabavu pouèi. pa je logièno da to vodi porodicu u materijalnu bijedu i konaèno propast. 21.

Povratak pjesnika klasicizmu znaèio je njihovo bježanje od politièke i socijalne aktuelnosti. raskorak izmeðu želje i realnosti. oslobaðanje od svojih negativnih osobina. siromaštvo. Lingg je. malograðansko ponašanje sredine prema mladim braènim parovima. Praktièna strana života. patrijarhalna shvatanja o braku zloupotreba ispoljene ljubavi od strane žene. bezvrijednost znanja bez razuma. Od 1900. 4 i 5. žena kao zagonetka. bio epigon i pisao je prigodne pjesme. važnost iskustva itd. sreæa. kratki vijek zaljubljenosti. nekorisnost pomoæi neznalici. klasièno-romantièarska pjesma vazila je kao idealna pjesnièka forma. ljubavi. i starom. osuda rata. jeseni. sebiènost tvrdice. udovoljavanje željama žene i poslušnost prema njoj. moæ novca. 1913. izreke i aforizme. Da bi se upotpunio sadržaj Behara folklorni program se prostirao i na poslovice. umišljenost. nemoguænost udovoljavanja zahtjeva svima. njena taktiènost itd.-1911. Pošto je nakon 1848. Gajret 6. èiji su èlanovi oponašali mnoge literarne pravce i strujanja.juæi znaèaj životnog iskustva i presudnu ulogu razboritih starijih osoba u trasiranju životnog puta mlaðima. tolerantan stav prema novom. U njima se izmeðu ostalog istièu: bezvrijednost laži i važnost istine. svjesnost donošenja sudova o drugima. podnošenje teškoæa. jesu elementi koji upuæuju èitaoca na negativne ili pozitivne odnose i postupke u životu.Sulejman Mursel. miješanje starijih u brak mladih. godine u Gajretu su prevedene èetiri umjetnièke pjesme. slabost pred ženskom ljepotom. neblagovremeni stav u postavljanju zahtjeva supruzi i istrajnost u njima. pjevali melanholiène pjesme o veèeri. Oni su. dobro upoznavanje žene prije braka. skromnost. godine uskraæena moguænost razvoja politièkoj lirici. Od toga je trinaest sakupio izvjesni Selim. prilagoðavanje novom vremenu i uslovima. prirodnim naukama.-1905. dobijanje koristi i sticanje autoriteta radom. mržnja. neophodnost postojanja obostrane ljubavi. Od 1910. Radi zadovoljenja rastuæih graðanskih potreba za obrazovanjem minhenski s pobrinuli su se za njihovo zadovoljenje i tako su njihovi proizvodi preplavili literarno tržište. suprotstavljajuæi se tehnici. inaèe. znaèaj obrazovanosti. od kojih je jedna Pjesma Hermanna Lingga (1820. 81 . uobraženost žene. stihove oproštaja i èeznuli za pri23. godine u Beharu je objavljeno ukupno 168 sa njemaèkog prevedenih aforizama i izreka.23 pjesnika koji je pripadao minhenskom pjesnièkom krugu. opreznost u izjavama u društvu. a Poslanik . politici istorije i civilizacije. nespretnost. objavljena bez navoda prevodioca.). nepretjerivanje u odijevanju. br. nepoštovanje braènog druga (muža). raðanje gluposti i genijalnosti. otmjenost. negativan uticaj lošeg. potvrda teorije u praksi.-1914. 155.

mogao bi se dati odgovor. br. u 20. prevedena pod pseudonimom Faik (Jovan Palavestra). Da li je to traženje za èovjekom grèkog filozofa Diogena. 12. Izvan tih okvira pjesnièkog stvaralaštva nije izlazio ni Lingg. str. Gajret 6. Gajret 6. tj. 25. u želji da ugleda renesansu rokokoa. ali i da kao takav ima duševni mir. kada se tek pojavljuje istinsko dobro. 1913. pozivajuæi na uživanje i poštovanje svega što èovjeku priroda pruža. Gajret 6. ali ne i šire. objavljen jedan prozni tekst. Prolaznost realnog svijeta.vatnim i autonomnim životom.) u pjesmi Znak pitanja28 (prevod anonimnog prevodioca) postavlja pitanje na koje èovjeèanstvo nije dalo odgovor: otkuda je došao èovjek. jer na zemlji ili nisu postojali ili su bili privremeni. ostavljajuæi duboko ispod sebe sve što je zemaljsko i poèivaæe meðu zvijezdama "visoko iznad sreæe. ništa ne znaèi u odnosu na vjeènost. smrti i vremena". Skoro da je bio izmeðu naturalizma i impresionizma. U šestom godištu Gajreta objavljena je pjesma Zemljo. Gajret. 1913. šta znaèi èovjek i kuda ide. Pjesma Arthura Schopenhauera (1788-1860) Vremenu25. 222. redaktor i novinar spada meðu najagilnije figure na prekretnici iz 19.-1914. 82 .. Istina. 24.-1805. god. koji vrijeme guta i time ga lijeèi. s. 1913. 17. predstavljajuæi time najljepšu sintezu impresionistièkog nijansiranja sa tradicionalnim formama i temama ljubavne i lirike o prirodi. 222. Smræu æe se èovjek uzdiæi.27 Ova Schopenhauerova pjesma Vremenu jasno pokazuje sliènost njegovog pogleda na svijest sa islamskim poimanjem života i smrti. 28. Prozni tekst Hermanna Hessea (1877-1962) Oproštaj s prašumom29 je priznanje usamljenosti kada je èovjek odgurnut od drugih. 1913. dvije novele i dvije crtice. br. 1-3. stoljeæe.24 Otta Juliusa Bierbauma (1865-1910) koji kao spretan autor. 26. ljubav i mir26 biæe udruženi. Gajret 7. 11. tipièna je za njegov nihilizam i metafizièki pogled na svijet. br. premda izražava tugu za voljenom dragom i sugerira da od ostvarene ljubavi zavisi cijeli napredak i rad pa èak i ljepota prirode i draži proljeæa. U tom duhu je i njegova gore navedena pjesma po sadržaju i formi. 1. draga zemljo. na život poslije smrti. str. br. 12. èija Pjesma tradicionalnog sadržaja nema naroèite umjetnièke vrijednosti. Friedrich Schiller (1759. 27. 12. Od poznatih tekstova u Gajretu je od 1900. str. ananekreontike biedermajera i narodne pjesme kao i svih umjetnosti i cijelog života. te je interesantna bila za èitalaèku publiku. br.. jer æe svakog prekinuti smrt èekajuæi ga. 1914.

30. br. Ona je za èitalaèku publiku bila ne samo veoma interesantna nego i izrazito znaèajna za upoznavanje makar jedne 29. onako se spava") razlièiti su nazori na svijet glavnih liènosti. Gajret 5. 1914. 11. lakom ili teškom ishodu ljudskog života.-1914. Didaktièki elemenat crtice je i u naglašavanju prolaznosti svega. Sarajevo." Motiv alkohola i njegov uticaj na nesvjesno ili polusvjesno ponašanje èovjeka i tragièan kraj novele elementi su koji ukazuju na naturalistièke motive. Da bi se pokazao uzoran moral i plemenitost bogatih. odnosno zbog nemoguænosti rasuðivanja i kontrolisanja svojih postupaka u pripitom stanju uzrok su gašenja jednog života i gonjenja drugog èovjeka u propast. Gajret 5. stradanja nevinih u malograðanskoj sredini. 1912. želeæi se izvuæi iz socijalne bijede. 31. br. No èitalac treba i nešto da zakljuèi: štetnost alkohola po ljudsko zdravlje i netrezveno ponašanje. Autor novele Ja ne znam je anoniman. s. Gajret 7. prijevod Zahir 33. a posebno nesigurnosti u dobrom ili lošem. Crtica U balonu32 ima didaktièki karakter: oklijevanje ne vodi uspjehu ni u ljubavi. Ljubav kao glavni motiv za sklapanje braka na jednoj i bogatstvo na drugoj ("Kako se prostre. Hotner-Grefe nedovoljno je poznat u njemaèkoj književnosti. 77-78. Pregalaštvo i ambicije mladih ljudi iz siromašnih slojeva društva.glavni su motivi ovog kratkog proznog teksta. godine u Gajretu je anonimni prevodilac u nekoliko nastavaka prevodio s njemaèkog komediju u tri èina Kuæa lutaka (Puppenheim) Henrika Ibsena. 1. Kristina Ler (bogata tetka glavne liènosti Norberta) prikazana je kao darežljiva osoba. 1910. 83 . 4. 1912. br. 7 i 8. Glavna liènost se uporeðuje sa junakom. 11 i 12. Autor novele "Novac"31 (prevodilac anoniman) A. jer stoièki podnosi bolest koja ga je skrhala i raduje se sreæi drugih. neznalica i neprosvijeæenih prožimaju novelu. 64-65. U razdoblju 1913. napisao Wiener. br. Gajret. a prevodilac s njemaèkog je I. 1914. koju je s njemaèkog preveo S. Gajret. s. iako je njeno ostvarenje opet sudbinski predodreðeno. novela je socijalnog karaktera i prikazuje materijalne nevolje jedne porodice. 32. koje su jasno izdiferencirane. jer se nikada ne zna kako æemo završiti.Posebno naglašen jak doživljaj prirode i duševno zadovoljstvo koje èovjek nalazi u toj neokrnjenoj prirodi daleko od ljudi . s. O jednom junaku33 je crtica Hansa Landa. kojeg je bolest prikovala za postelju. Sariæ. jer ne traga za motivima koji navode ljude na ovakva djela.30 Moto novele je: "Volja je apsolutna. U noveli je takoðe uperena kritika protiv vlasti. Sarajevo. Sariæ. ako je naša. 5. I ona je didaktièkog sadržaja: pažnja i osjeæaj ljubavi sina prema roditelju.

Nesreænik uoèi nove godine34 Jeana Paula (1763. blisko uèiniti dalekim. stoljeæa bio je najèitaniji pisac. predmet pripovijedanja je san. stoljeæa. Takoðe je prevedeno 59 epigrama. koliko i sposobnost pisca da duboko pronikne u ljudsku dušu i njeno bogatstvo. licemjerstvo. Da bi se prikazala tmurna strana iskustva. Izuzimajuæi novelu Maèka mladog mornara. èije su se drame izvodile sa nesmanjenim intenzitetom na svjetskim pozornicama i poèetkom 20. veæ je višestruko ispreturana. izazivajuæi buru dopadanja ne samo kod gledalaca na pozornici veæ i èitalaca. u kojoj se radnja ne iznosi prema logiènom redoslijedu koji èitalac oèekuje. Iz proze prevedeno je tri novele i jedan prozni tekst korisnih pouka. a da bi se približila stvarnosti. osjeæaj i iskustvo autora. 84 . prepuštajuæi svakom da se snalazi u tom lavirintu. prevodilac ostalih tekstova s njemaèkog na naš jezik za ovaj èasopis bio je Sulejman Mursel. I sam Ibsoen je bio u dilemi da li ostati kod starih. Biser 1912. a daleko 34. iako ostaje idealista i ne predlaže rješenje teške socijalne krize i konflikata. laž itd. nastala u 19. nastoji se. tradicionalnih vrijednosti i biti miran. socijalni pisac. glavna liènost se budi iz sna i izvlaèi pouku iz njega. dakle. stoljeæu pod uticajem aktuelnog pitanja ravnopravnosti žene i muškarca. koju je preveo N. rasipništva skorojeviæa. remeæenje duševnog mira itd. mada radije ostaje pri oèuvanju starog. jer se rušenje tradicije kosi sa njenim pogledom na svijet. Devedesetih godina 19.4. slobodni prijevod Sulejmana Mursela. iz njemaèke lirike nisu objavljeni prevodi u Biseru. god. Kao najveæi dramatièar Skandinavije istovrermeno je i jedan od najjaèih pisaca u oblasti drame 19. inaèe. stoljeæa./1913. uživajuæi postojeæe blagostanje. Ibsen je. Ibsenove drame Per Gint i Brand po dubini misli uporeðuju se sa Goetheovim Faustom. Od 1912. Kritika slabih karaktera. ili se pak pobuniti i rušiti pod plaštom skrivene licemjerne tradicije i težiti novim vrijednostima. S obzirom da je u to doba Ibsenova komedija Nora bila prevedena skoro na sve moderne jezike. posebno su u drami naglašeni. Treba takoðe reæi da je ova komedija po svojim književnim i teatralnim kvalitetima dobila vremenski neogranièenu vrijednost.od drama tako markantne i individualne pojave u svjetskoj književnosti kakav je bio Henrik Ibson.-1815. èak i kada bi se saznala neistina koja bi donijela brojne negativnosti: gubljenje ugleda. prièa u kojoj dolaze do izražaja fantaziranja. bio je jedan od povoda za objavljivanje na našem jeziku. br. Izmeðu ova dva pitanja se nalazila tadašnja inteligencija. neiskrenost.-1914.) je prièa. U tom periodu bio je jedan od najmarkantnijih pisaca. Resuloviæ. i to je ono romantièarsko.

godine. Neodluènost. 85 . ima pouèni i zabavni karakter sa motivima koristoljublja i požude za vlašæu. korisnost štednje i posljedice rasipništva. put davljenja i gušenja./1913. Ova pouèna crtica obraðuje san i stvarnost raskršæa života za mladog èovjeka. mudrost primjene nauènog.). važnost i prolaznost ljepote. nesreæe. bitnost nasljednog faktora. Resuloviæ. negativna 35. Crtica Maèka mladog mornara35 anonimnog autora. uloga novca. odnosno oklijevanje. zasaðen najraznovrsnijim cvijeæem. plodan put. skrhan i noseæi sa sobom bolest i grijeh srca puna "otrova a starosti teškog kajanja". Nagrada ljudske dobrote.). Guša37 . štetnost nerada i oklijevanja pri zapoèinjanju planiranog posla itd. pravo tiranina. neiskorištenog vremena. Korisne pouke36 Johanna Petera Habela (1760. Poslanik. upuæuju na važnost škole za život. U njima nisu sadržane samo izreke njemaèkog veæ i drugih naroda. Veæ je reèeno da je u Biseru objavljeno 59 aforizama u periodu od 1912. 36. važnost strpljivost i odluènosti. glavna liènost. te crtica ima i didaktièki karakter. Biser 1912. 37. Pokušaj povratka na pravi put je put povratka u mladost. u slobodnom prijevodu Sulejmana Mursela. Sadržaj je veoma razlièit: nemoguænost mijenjanja prirode èovjeka. "zatrovan zmijskim otrovom". 4. prozrivost licemjerstva i lukavstva. a prevodilac s njemaèkog je Sulejman Mursel. u prevodu Sulejmana Mursela. i postojanje humanih ljudi u svijetu glavni su akcenti u crtici. život kao uèitelj.-1826. br. upornost. cijelu noæ bdi nesretan "opustjele duše". br. na pravi i put dostojan pravog života. kao takva nije mogla odudarati od programa redakcije èasopisa. a prevodilac le N. a cilj je da pokaže da na izboru ima pravi. 15 i 15. Neposlušnost prema roditeljima rezultat je odlaska na pogrešan put. èak kada se èovjek nalazi i u najnezavidnijem položaju. Biser 1912. na put njegove nesreæe. kao i podlijeganje uticaju neukih ne mogu voditi željenom cilju i uspjehu. ima didaktièki karakter. sreæan.crtica anonimnog autora (H. koji sanja da je postao oronuli starac uoèi nove godine. W.tako bliskim da ih naša osjeæanja mogu obuhvatiti oboje.-1914. br. Suprotan tom putu je put tame. cijenjenje èovjeka po duhu i znanju. Johann Peter Habel je poznat kao majstor anegdote sa puno humora i pjesnik o prirodi i njenim živopisnim prikazivanjem. duševni nemir zaljubljenih. 5./ 1913./1913. Mladi èovjek. blagovremenost poèetka rada. Biser 1912.

Svojim literarnim produktima i prevodima pomenuti èasopisi žele smanjiti strani uticaj i oèistiti naš jezik od stranih izraza.) sa didaktièkim elementima. prevoðeni literarni produkti nekih 86 . ne zapostavljajuæi pri tome ni prevoðenje razlièitih književnih rodova i vrsta orijentalne i zapadno-evropske književnosti kako bi se uspostavila jaèa spona izmeðu istoka i zapada. koji su udovoljavali programskim zahtjevima redakcije pomenutih èasopisa. ljubav i njena prolaznost. Prevoðena literatura sa njemaèkog jezika odgovara programskim naèelima èasopisa. Kod prevoda sa ovog na naš jezik u izboru se polazilo bez odreðenog plana i programa. Prijevodi lirike su uglavnom prezentirani tradicionalno obraðivanim motivima (priroda.strana duga. a kasnije Gajreta i Bisera stvara se jak književni pokret Muslimana u BiH za vrijeme austro-ugarske vladavine sa ciljem književno-publicistièkog prikazivanja života ovog naroda. Pokretanjem Behara 1900. Muslimanska glasila žele se pri tome ograditi od negativnih sadržaja zapadne civilizacije s jedne i prilagoditi i odabrati literarne produkte sa zapada u skladu sa svojom tradicijom i etikom s druge strane. nastojeæi da izmeðu ostalog i pokretanjem razlièitih listova i èasopisa izvrše promjene sliène zapadnoevropskim. Prevedena proza sa njemaèkog ima etièko-odgojnu sadržinu.. Zakljuèak Na prekretnici stoljeæa sa poletom kapitalizma dolazi do radikalnih promjena koje su izraz buðenja nacionalne svijesti i nacionalnog ujedinjenja na prostorima evro-azijskog kontinenta. U želji da prevodi imaju tradicionalne sadržaje u pomenutim èasopisima su prezentirani literarni produkti nekih njemaèkih predstavnika epigonalne književnosti. posebno njemaèkog. ne zanemarujuæi pri tome ni zabavni karakter. god. lijenost kao uzrok siromaštva itd. koji su bili dobri poznavaoci i prevodioci orijentalnih jezika i književnosti kao i nekih èiji je pogled na svijet bio slièan ili se slagao sa islamskim shvatanjem života i smrti. Želeæi istaæi zabavni karakter drama je predstavljena komedijom sa tradicionalnom temom odnosa muškarca i žene u braku i pokretanja pitanja ravnopravnosti žene. shvatanje života itd. nastojeæi pri tome udovoljiti zahtjevima izazova novog vremena. te time nisu zastupljeni literarni pravci i struje u njemaèkoj književnosti niti se vodilo raèuna (sa malim izuzecima) o prezentiranju karakteristiènih djela ili njihovih dijelova èitalaèkoj publici. Intelektualne snage se bune protiv postojeæeg stanja. Radi interesantnih sadržaja.

They also tried to respond to the needs and requests in their own time. At the same time.stranih autora na njemaèki jezik prevedeni su i na naš. among other things. They were the expression of national awakening and national unity achieved on the vast territories of Eurasian continent. different literary genres and types of Oriental and Western European literatures were not neglected. and later on Gajret and Biser a strong literary movement of Moslems in Bosnia and Herzegovina under the Austro-Hungarian rule came to surface. the selection was made without the previously agreed plan and program. They were widely translated in order to establish stronger ties between the East and the West. S obzirom da su mnogi naši studenti studirali na Beèkom univerzitetu i da je njemaèki jezik kao jezik vlasti na ovim prostorima bio spona izmeðu Evrope i Istoka upravo preko kulture bosanskih Muslimana. Its primary goal was to present various works of Moslem nation in the fields of literature and journalism. some radical changes took place. The major literary currents in the German literature could not be found in the translations. The literature translated from German corresponded to the journals' programmatic principles. attention was not paid to present the most characteristic works or their segments to the general readership. With the emergence of Behar in 1900. On the other hand. German Literature in the Moslem Journals in the Revival Period On the crossroad of centuries. logièno je da su prevodioci njemaèke književnosti na naš jezik bili skoro iskljuèivo Muslimani. they tried to select and adjust the literary products from the West in accordance with their own tradition and ethics. with the impetus of capitalism. With a very few exceptions. The journals wanted to reduce the foreign influence in the form of their own literary products and trans87 . to establish different newspapers and journals that would correspond to the changes in the Western European countries. the Moslem journals and newspapers wanted to put a barrier against the negative influences from the Western civilization. On one hand. The intellectual forces rebelled against the current situation having tried. Prevedeni aforizmi i izreke njemaèkog i drugih naroda imaju pouèni karakter. When having translated into our language.

lations from the foreign languages. understanding of life. The aphorisms and proverbs from the German and other nations are usually didactic in nature. in general. love and its transient quality. They presented some German writers who could be labeled as epigones or imitators. Translations from lyrical poetry were presented. but its amusing features were not neglected. the editors sometimes translated into our language the works of some foreign authors which had already been translated into German. They also tried to purify our language from the foreign expressions. through the traditional motives (nature. In their wish to have traditional topics in the journals aforementioned. The fiction translated from German was mostly oriented towards ethical principles. In order to have a variety of interesting pieces in their journals. Having wanted to emphasize its amusing character. but who had known well and translated from oriental languages and literatures. 88 . and had a strong educational undertone. notably from German. some literary products were translated. drama was presented through comedy with the traditional topic of a marital relationship between a man and woman. as well as those whose worldview was similar or it coincided with the Islamic understanding of life and death. Such plays also brought forward the issue of woman's equality.) with some didactic elements. etc.

vrijeme zaèetaka futurizma i avangardne poezije. Mandeljštama. a odmah zatim vrijeme akmeista: Gumiljova. Hirjakov (nema ga u književnoj 89 . èak japanske i kineske lirike.. Koliki je udio u tome nedostatak kulturnih veza u uslovima austrougarske okupacije. zatim: arapske. vrijeme simbolizma i velikih simbolistièkih pjesnika Bloka.? Jedno je sigurno: složena poetika ruskih simbolista. engleske. pripovijetka s obzirom na prostorne moguænosti èasopisa. zatim francuske. njemaèke i amerièke lirike naæi æe se rubrika iz ruske lirike u kojoj je zastupljen pjesnik A. pored ostalih. pripremila tlo ruskoj avangardnoj poeziji rušeæi temeljne principe realistièke umjetnosti. perzijske. U Gajretu br. koja je nužno povezana s pomenutom funkcijom principom neophodne jasnosti i razumljivosti. nešto se našlo. i 1914. 3 od 1.. nedostataka prevodilaca i tome sl. njemaèke. Bijelog. 1.. Ni traga od svega toga. A to vrijeme u ruskoj književnosti je u veæoj mjeri vrijeme poezije nego proze. (zakljuèno s avgustom) Gajret za 1912. Baljmonta. turske. III 1913. U ovom izboru suvereno vlada proza i. Njen izbor uglavnom odgovara društvenoj (pouènoj) funkciji èasopisa i njihovoj literarnoj utemeljenosti. Pa ipak. a to je vrijeme Èehova. ona je kolièinski iza japanske i kineske. g. Andrejeva. Drama je. Gorkog." u redoslijedu iz: francuske. što je logièno. (zakljuèno s majem) Nema bitne razlike ni u koncepciji zastupljenosti ni kvantitativno u prisutnosti ruske književnosti u èasopisima Behar i Gajret. u redoslijedu s rubrikom iz engleske. 2. napose onim modelima umjetnièke fikcije èiji izbor odgovara. i ovoj intenciji èasopisa. slabije zastupljena. nije se mogla uklapati u skromne koncepcije ovih èasopisa u sferi lirike u kojoj je paradigma narodne lirske poezije još uvijek imala svoj uèinak.. Što se ruske lirike tièe.. Sologuba.Nazif Kusturica RUSKA KNJIŽEVNOST U BEHARU I GAJRETU Behar za 1908. Pored domaæih tekstova tu je i jedan Ibzen (Nora). koja je ne samo probila veæ i izmijenila tradicionalne okvire ruske poezije XIX vijeka. 1913. i 1910. Anjenskog. Brjusova. Ahmatove.. za razliku od proze. Zašto je to tako teško je preciznije reæi.. što je razumljivo. 1909. inaèe. U odreðenim intervalima u oba èasopisa pojavljuje se rubrika "Iz svjetske lirike. Ruske drame uopæe nema.

Tolstoj jednom prièom. Postoje." I to je sve. uobièajen u ruskih simbolista. uzor-modeli za buduæi razvoj muslimanske. br. A da i ne govorimo o ruskoj. dvojica. književnosti XIX vijeka. a koja je "štampala niz novela". istina dobrom pjesmim Bio je èudan. da kažemo. 12 od 5. Pjesma kao umjetnièko obrazloženje inklinira onoj programskoj taèki iz poetike ruskih simbolista koju je pjesnik jednostavno izrazio stihom: "O kad bi se mogla bez rijeèi kazati pjesma. odnosno trojica ruskih pisaca: Dostojevski. suviše kratak za potpunije predstavljanje tako obimne savremene literature kakva je bila ruska. dok umjetnièkih tekstova Dostojevskog uopæe nema. Pjesma Nemoæ Zinaide Hipius je o psihološkom problemu stvaralaštva u potrazi za rijeèju. objavljena je veoma kratka parabolièna 90 . tako: poznam nju. Turgenjev Intencije oba èasopisa. kao što je to i danas uobièajeno. meðutim. koji se opet transponuje u filozofski problem života kao obmane i zablude.enciklopediji) jednom. suprugu ruskog pisca Dmitrija Mereškovskog. ali rijeè za nju to ja ne poznajem. koliko je to moguæe. našao jedan jedini put možda najveæi prozni lirik u ruskoj književnosti XIX vijeka Ivan Turgenjev. ovdje Sinajda. prije svega Rostanovog "Sirana". Za prvu se u fusnoti kaže da je "danas dobro poznata pjesnikinja" sada pak poznatija kao prevodilac. što se tièe ruske poezije u pomenutim èasopisima. To je jedan od najbitnijih razloga njihove prisutnosti u èasopisima. prate i savremenu stranu književnost. istinu. koliko iznosi vrijeme èasopisa u našem tretmanu. tada veæ klasiènoj. obimni kritièki napisi s obilježjem studija i intencijom da se ovi pisci i njihovo djelo promoviraju kao moguæi. kojega je na nekim mjestima uspješno dopunila. s kojim æe kasnije i emigrirati. g. Šèepkina-Kupernik i Zinaida Hipius.g. oktobra 1913. ponosan hram u kojoj hram simbolizira kulturu a pjesma tematizira njeno rušenje. Tolstoj i Èehov. što neosporno potvrðuje spisak ruskih pisaca. pak. U Gajretu broj 5/1912. bile su da. Razumije se da je period od nekoliko godina. predstavljene su dvije pjesnikinje: Tatjana L. Èehov je predstavljen s nekolike pripovijetke. U Gajretu. meðutim. za drugu pak inaèe dobro poznatu rusku pjesnikinju iz kruga simbolista. U pjesmi bez naslova Kupernikov pejzaž vlastitog raspoloženja. I kao što: željna sam ljubavi a voljeti ne mogu. što pjesmu svrstava u simbolistièki tematski krug apokaliptièkih predviðanja. Izuzetak èine. odnosno bosansko-hercegovaèke književnosti. Tu se.

Turgenjevljeva prièa Dva bogataša. ali danas ipak prisustvujemo nekom povratku. ispali podjednako mudri. što je moralo biti blisko intencijama ureðivaèke politike našeg èasopisa. prije svega onom obrazovanom. godinu pojaviæe se veoma informativan esej Lj. U Gajretu br. u periodu izlaženja ova dva èasopisa koje slijedimo. Istorijski je zaista tako i bilo: uslijedili su revolucionarni dogaðaji van okvira Tolstojevog apsolutnog humanizma. Prièa je oèigledno napisana prema žanrovskom modelu kratke narodne prièe s elementima bajkovitosti. bolesne i uopæe uboge. u Beharu br.neæemo imati za što soli kupiti. S obzirom na prostorne moguænosti ova dva èasopisa u koje je reprezentativno teško bilo smjestiti Tolstojevu epsku razuðenost. U prièi su car Petar i seljak. Meðutim. Izbor ovog žanra povezan je u Tolstoja s njegovom ocjenom narodne umjetnosti kao vrhunske. èija je mudrost kondenzovano folklorno iskustvo kroz vijekove. na drugoj siromašni seljak koji prima u svoju kuæu sirotu roðaku. makar i neæe da za njim ide" (str. Tol91 . Urednika je vjerovatno privukla njena genetski i žanrovski folklorna kratkoæa a iznad svega u njoj poetizirana apsolutna etiènost junaka datog u kontrapunktu. 139). divi mu se. uglavnom je taèna: "Koliko god se prièinio po svojim reèenicama i propovijedima. godine naæi æe se njegova prièa Car Petar i seljak. ali samo jedanput kad je u pitanju neposredno prezentiranje njegovih djela. èetiri godine ranije. bili svojevrsna zamjena za neposredno predstavljanje njihova djela. Tolstoj. s druge strane. s jedne. 1 od 15. za 1908. još za Tolstojeva života. informacija. januara 1912. "Ako je primimo kaže žena . obnovi meðu inteligencijom i u nas. I druga tvrdnja koja slijedi u Dvornikoviæevom tekstu."Srkaæemo neposoljeno" kaže muž. koji se prije svega tièu Tolstoja i Dostojevskog. Na jednoj strani je magnat Rotšild koji pomaže siromašne. partneri u razgovoru i sluèajnom susretu. makar bila i pozajmljena. Na samom poèetku svoga teksta Dvornikoviæ kaže da ga (Tolstoja NK) "svijet ipak slavi. pojaviæe se više puta. s njegovom funkcionalnošæu u sferi Tolstojevih pedagoških nazora i poduhvata. èak s izvjesnom nadmoæi seljaka. ima razloga za pretpostavku da su ovako opširni. N. Tolstoj Ime Lava Tolstoja. prisluškuje njegovim rijeèima kao glasovima proroka (padeška rusifikacija reèenice što upuæuje na direktnu pozajmicu NK). po svojim prièama i protestima kao mironosac. zbirni radovi. 9. uputa i preporuka djela èitaocu." .Dvornikoviæa L.

U nastojanju da objasni ovu protivurjeènost Dvornikoviæ kaže: "Životna snaga mladosti i muževnosti smetala je Tolstoju da zastupa potpuno u teoriji i praksi svoje asketske težnje glede smisla života.. Èehov U ova dva èasopisa.) na strani 228. prije svega etièkih principa u njegovo djelo Tolstoj je poèeo pisati drukèije. antologijski izbor. Dvornikoviæ kaže da s Anom. ali je pod starost napisao Hadži Murata u okvirima poetike Rata i mira i herojskoj smrti svoga junaka podario pjesmu slavuja kao vlastitu lirsku ocjenu. nisu podnosili ni "tvrdi" ni "mehki" svijet. (Èehov je umro 1904. njihovu otpornost proti istorijskoj kulturi i vapaj za povratkom prirodi i primitivnom naèinu života nalazimo u Rusoa" (str. A.139). Vrijednost pripovijetke. on se je oslobodio. poèinje raskol izmeðu umjetnika i filozofa: Tolstoj je "na putu da prestaje biti pripovjedaè a poèinje biti filozof" (str. Valja reæi da ni Tolstoj ni Nièe. vrijednosno možda slabije i iz razloga koje Dvornikoviæ navodi. u nas uobièajeni. 18 i 19 od 1. u Èehova je lakše naæi dobru nego lošu pripovijetku. Revolucionarac je ne manje od njegovog antipoda Nietschea razlikuju se samo u tome što smo jednome premehki a drugome pretvrdi" (str. P. zvaniènoj crkvi." (str. revolucionar je po temeljnim kritièkim stavovima prema sistemu. Èehov je zastupljen sa tri pripovijetke.140). prije svega Rusiju. koje ne spadaju u onaj.stoj je zapravo revolucionarac za cijelog svog života i cijelim svojim radom. pseudonim Pavla S. Rakoša). Nakon što je s pravom istakao da Rat i mir i Ana Karenjina spadaju meðu prva djela svjetske književnosti. ali gotovo da imaju tu vrijednost. a takvog antologijskog izbora u to vrijeme teško da je u nas moglo biti kad se radi o stranom piscu s obzirom na vremenski raspon i uslove neophodne za to. 92 . 140) S useljenjem teorijskih. 139).. ali u okviru svojih naèela samousavršavanja i apsolutnog huma-nizma.g. u razdoblju o kome je rijeè. februara 1909. Tolstoj je revolucionar jer je htio da mijenja svijet. onoj nauci koja æe po njemu uništiti svijet. Uostalom. starac Tolstoj riješen je toga balasta. društvenim podjelama. Prema tome taj izbor i njegov kvalitet spadaju u zasluge urednika i prevodioca. kulturu i umjetnosti koja se stvara za dokone. svaki na svoj naèin. izašla je Èehovljeva pripovijetka Istražni sudac (preveo Selim Rakošev. Dvornikoviæ zatim kaže da Tolstojeva filozofija nije originalna: "Njegovo gušenje životnih instikata i zatajivanje života nalazimo veæ davno prije u indijskih mudraca. U Beharu br.

ali svaki put ne nalazi u sebi snaga da odoli svojim navikama i nagovorima Rusa. u vremenu o kome je rijeè. Pukovnik Petar Ivanoviè prièa djevojkama okupljenim oko sebe o vlastitoj ljubavnoj dogodovštini. nakon što je rodila lijepo i zdravo dijete. 10 i 11 za oktobar i novembar.g." Ružne konotacije tog brbljanja imale su. Ali kada su èule da je to bila njegova žena (dotle pripovijetka predstavlja razraðenu anegdotu). 1913. pa ni muž. pa je pukovnik na njihovo insistiranje morao kazati ko je bila ta žena. istražni sudija.). naknadnom epiloškom razrješenju.njena umjetnièka snaga i poenta kumulirana je u neoèekivanom. U Gajretu iz iste. u br. pozitivan uèinak u našoj višenacionalnoj sredini pa je Èehovljeva prièa odgovarala koncepciji èasopisa. Tako je prièa dobila i drugu i drukèiju ljubavnu poentu pukovnikovim priznanjem da je to bila žena upravnika imanja. Ljepotom i karakterom dostojna svakog uvaženja. Etièki besprijekorna poruka ovog tragiènog raspleta. godine. Taj odnos postaje cio život ovog tandema. sam istražni sudija. dok u jednom. Pri dolasku je zapazio lijepu pojavu upravnikove žene. mnogo kasnijem razgovoru. avgusta 1913. Sasvim druge naravi je socijalnopsihološka prièa U tuðoj zemlji (Gajret br. Ona to tajno saznaje i predskazuje javno taèan dan svoje smrti. Isluženi Francuz živi kod bogatog Rusa. ljekar-poznanik njenom mužu kojega je pekla zagonetna smrt. Djevojke su vrlo pažljivo slušale. 93 . stasita žena. Svaki put do suza uvrijeðeni Francuz pokušava da otputuje. Niko. 8 i 9 od 1. možda podsvjesni razlog što je dospjela u èasopis pogaðajuæi njegovu estetsko-etièku koncepciju. Muž. nije dokuèio uzroke tajanstvene smrti. nije iznio pretpostavku o samotrovanju. Taènije: anegdota pretvorena u prièu zahvata samo prvu poentu. iznevjerio je suprugu. ostale su razoèarane i tražile pravi nastavak prièe. a i danas. koja neèim korespondira s tipom tragièkog lirizma muslimanske besmrtne balade o Hasanaginici bila je možda glavni. pojavila se Èehovljeva pripovijetka To je bila ona. sigurno. pa njegov narator u prièi kaže: "Kamišev jede i kao obièno brblja koješta. Negdje iza ponoæi u sobu u kojoj je zanoæio ušla je mlada. njegova neraskidiva veza. umire u onaj dan koji je prorekla. koji opet ne može bez njega. koja se pokazala taènom. drugu je dopisao autor. Tek tada su djevojke povjerovale u istinitost naratorove prièe. kada je zbog meæave morao dvije noæi provesti na nekom plemiækom imanju. a za uzvrat podnosi do boli uvredljive opaske svoga dobrotvora (Kamišev) na raèun Francuza. Èehov je mrzio glupost. oèigledno zasnovana na anegdoti sa dvije poente.

Turgenjevom i Tolstojem.. što je prilièno taèno ali ne samo zato. 211). U rubrici Književne i kulturne bilješke. izašao je prevod napisa Petra Kropotkina pod naslovom "A. nauènik i pisac). a kad prièa potvrðuje takvu vjernost. Prevod je potpisan inicijalom H. s aspekta koji Kropotkin navodi ova trojka nije baš tako homogena kako on kaže. a kasnija ruska sovjetska kritika adekvatom onoga što predstavlja sudbina u klasiènoj grèkoj drami. Kropotkin zatim tvrdi da Èehov postiže slabiji uspjeh u slikanju seoskog života. Dualizam ljudske prirode koji je meta Èehovljeve komike u ovoj izvanrednoj psihološkoj umjetnini urednik je vidio kao efikasnu kritièku poruku. sigurno. jer Èehov pripada onoj liniji ruske realistièke književnosti koja. 211). koristilo bavljenje prirodnim naukama i da "množina sitnica izvaðenih detalja (prevod? . 211).Èehovljeva komika usmjerena je prema djevojkama koje. Meðutim. mi bismo rekli veoma kritièan. g. 212). impresionizam. Kropotkin misli da Èehov nije bio pesimista u pravom smislu rijeèi jer je vjerovao u napredak. za Tolstojem. Izbor jedne lijevo ideologizirane kritike potvrda je liberalizma politike èasopisa (Kropotkin je predstavnik ruskog i meðunarodnog anarhizma i èlan bakunjinskog krila I internacionale.. a u fusnoti je naznaèeno da je rad uzet iz knjige Petra Kropotkina pod naslovom Stvarnost u ruskoj književnosti za koju se kaže da je izašla iz štampe 1906. Tvrdnja nije baš prihvatljiva. P. darovito kaže: ". negativan. za razliku od 94 .. "njegova prava oblast je svijet intelektualaca" (str.. 212). u Gajretu br. na èudnovat naèin èine vanredno dobar utisak. a zatim. "Maglovite ocrte". koji su po našem mišljenju svojstveniji Èehovljevnoj drami nego pripovijeci. Tu je uobièajena usporedba izmeðu Èehova i Mopasana. a koja se prije može pogaðati nego vidjeti" (str. èime objašnjava društvene okolnosti Èehovljevog pesimizma. Vrijeme u kome je poèeo pisati Èehov prema Kropotkinu je bilo "najsumornija perioda koju je Rusija preživjela pošljednjih sto godina" (str. Kropotkin æe nazvati. 10/11 od 1. jer Èehovljev smijeh a priori sadrži elemente optimistièkog naèela. Èehovljev odnos prema seljaštvu i seljaèkoj psihologiji bio je. prema savremenoj ruskoj kritici. smatraju da prièa nije istinita. Izbor govori i o fleksibilnosti programske orijentacije èasopisa. Kropotkin zatim istièe jednostavnost pišèevog stila lišenog stilskih efekata. Tu je i poznata teza o "bankrotstvu intelektualaca.NK).g. koja je kao olovo tištala obrazovani dio ruskog društva" (str. žele da imaju vjerne supruge. Èehov".i u maglovitim ocrtima slike koja se gubi oko jako osvijetljene taèke. Kropotkin istièe da je Èehovu prema vlastitom priznanju. mora se reæi. kao što je sluèaj s Puškinom. novembra 1913." (str.

nastala je po svoj prilici kao rezultat njegovog predavaèkog rada u Americi. Na ovim dramama Kropotkin pokazuje evoluciju Èehovljevog pesimizma jer ( ) Èehovljevi junaci nalaze izlaz u radu. Kropotkin èak istièe nadmoæ Èehova nad Gogoljem koji je obradio "poglavito spoljašnju pokvarenost. koje nisu samo njegove. što Kropotkin vidi kao umjetnièku slabost. u stvari Hvošinsku (str. Ujak Vanja (u prevodu piše Vonja. Gogolj je prikazao "malog èovjeka" kao žrtvu." Ovo vrijednosno poreðenje izgleda nam gotovo neprimjereno. danas manje poznatu spisateljicu. koje je ušlo u izbor ova dva èasopisa u vremenskom 95 . na kome se višnja kaže kisela trešnja). Èehov kao fenomen koji je iz istih razloga "prerastao" u zlo. tako da je naš èovjek teško da mogao pogriješiti i prevesti višnju kao trešnju. S druge strane tik uz Èehova Kropotkin vrijednosno stavlja Krestovsku (pseudonim). mada se ono najmanje odnosi na Èehova jer on spada u red pisaca koji su vrlo svjesni smisla svog djela. što se opet nije obistinilo. svevažeæe mjesto. što je rezultat zbrke u prevoðenju s engleskog jezika a i pokazatelj koliko je tada Èehov u nas bio malo poznat) i Bašèa s trešnjama (radi se o Višnjiku koji u originalu glasi "Vyšnëvyj sad". kako se uobièajeno danas prevodi u nas. Misao pak da je "prostota koju Èehov opisuje mnogo dublja od one koju je Èehov poznavao" (str. Kropotkinova knjiga Ideali i stvarnost u ruskoj literaturi koja je izašla u Londonu na engleskom jeziku a zatim. prije svega istorijskih socijalnih okolnosti.druge (Turgenjev-Tolstoj-narodnjaci) prema selu ima rigorozan kritièki stav. Na planu teme o "malom èovjeku" Èehov je nastavljaè Gogolja. Šuma šumi jedno je antologijski poznato djelo iz ruske književnosti. 212). Rijeè je o dva sasvim razlièita umjetnièka idioma koji ne mogu stajati jedan umjesto drugoga. godine prevedena na ruski. opæe je.i to samo tri. 212). 1907. Kropotkin tek pominje. Izbor Kropotkinovog teksta u funkciji informacije o jednom od najveæih ruskih pisaca svih vremena nije bio pogrešan jer se radi o nauèniku i piscu visoke kulture i znanja èije ocjene. Za drame pak kaže da su suviše "ruske" i da na Zapadu ne mogu biti shvaæene. zadržavaju i danas svoju vrijednost. Èehovljeve drame: Ivanov. rijeè je u stvari o prevodu s engleskog. Prema Kropotkinu Tolstojevo predviðanje da æe uticaj Èehova trajati i neæe se ogranièiti samo na Rusiju zaista se potvrdilo. što predstavlja èist promašaj. Vladimir Koroljenko Pripovijetka Vladimira Koroljenka Šuma šušti ili.

kao što je to uèinjeno u sluèaju Garšina. juna 1913. Za prièu Šuma šušti (Behar br.) karakteristièan je romantièki lirizam izvorno povezan s doživljajem prirode i besprijekornom moralnom stamenošæu glavnog junaka kao dijelom koncepcije jedne literature. emotivno i sauèesnik u fabuli u kojoj se kmet ubistvom sveti spahiji za skrnavljenje braène veze. pisac posljednje èetvrti XIX vijeka i èuvene pripovijesti Èetiri dana. str.-1921. u kome je Gorki objavio svoju prvu pripovijetku. pripovijetkom Jedan vrlo kratak roman. Ma u kojoj mjeri okolnosti koje opisuje bile dramatiène i dramske. poznat je po obimnom djelu Istorija moga savremenika u kome su sjedinjeni umjetnik i publicista. Uravnotežen pisac s postupnošæu kazivanja. godine. odatle bio-bibliografska informacija o njemu u istom broju èasopisa i selekcija onog najboljeg što vrijedi proèitati upuæena èitaocu. 13. i dat kratak životopis pisca s tragièkim osjeæanjem života i tragiènom samopresudom. Koroljenko ostaje pripovjedaè. Petnaest godina nakon smrti Garšin je oèigledno u Bosni bio malo ili nimalo poznat pisac. g.-136. pisac. i 206. 145. Prièu je s ruskog jezika preveo Sadik. kako inaèe shvatiti upornost urednika da je objavi u nekoliko nastavaka. Koroljenko (1853.. 11. 10 od 1. Sadik. 191. njenoj spoznajnoj i društvenoj funkciji. zastupljen je u Gajretu br. U istom broju ovog èasopisa. Redakcija èasopisa nije imala moguænosti da redovno prati rusku kao ni ostale evropske književnosti. V. 96 . zatim br. a èlanak s njemaèkog jezika . koji se ponekad potpisuje i kao F. Priroda nije samo pozornica dogaðaja veæ lajtmotiv s nepogodom koja se ponavlja i svaki put vraæa prièu u svijet naratora i život. Tako se forma pripovijetke skaza pretvara u legendu.Garšin Vsevolod Garšin. br. jedan žanr evoluira u drugi na naše oèi. 12 i br. objavljen je kratak pregled Garšinovog stvaralaštva s ocjenom pojedinih djela. str.). Narator je svjedok dramatiènog dogaðanja. na str. makar i oskudno. 6 i 7 od 1. urednik èasopisa Rusko bogatstvo. str. 172.Fehim. Snažno lirizirana moralna poruka pripovijetke izvrsno se uklapala u programske i estetske intencije èasopisa. 135. predstavi neke znaèajnije ruske pisce. U vrijeme pojave modernizma i njegove prevage u ruskoj književnosti ostao vjeran tradicijama realistièke umjetnosti.razdoblju na koje se odnosi naš prikaz... publicista i istorièar.M. autor èuvene pripovijetke Slijepi muzièar. 151. ali je zato nastojala da s vremena na vrijeme. na str. oktobra 1908. narodnjak koji je veliki dio života proveo u progonstvu.. od kojih je u prvi plan stavljena pripovijest Èetiri dana i pripovijetka Crveni cvijet.

bogatim. Majka nosa sinèiæa koji umire i pokušava da 97 . u periodu Znanja veoma bliskog Gorkom. U Èirikovljevoj socijalnoj prièi Nagrade. Gorki Èirikov U Beharu br. i 15. Rakoš). razoblièava se socijalni smisao nagrade kao prevare koja proizlazi iz hijerarhije èinovnièkog rada utemeljenog na eksploataciji. U svoju parabolièku. Djevojka sugeriše svome momku. štampane su dvije kratke prièe dvojice "znanjevaca" Maksima Gorkog i u nas manje poznatog Evgenija Èirikova. što je bio uslov za ocjenu njene reprezentativnosti na temelju koje je dospjela u èasopis.Izbor pripovijetke Jedan vrlo kratak roman povezan je s vrijednošæu poruke ali i s kratkoæom. predstavnik realistièke grupacije ruskih pisaca iz edicije Znanje. godine (str. koji se tekstualno svojim istorizmom danas doima kao strano tijelo u tkivu teksta. ispod nivoa je umjetnièki gusto realizovane pacifistièke ideje "ne ubij" iz Èetiri dana utemeljene na autorovom neposrednom doživljaju i svjedoèenju o ratnim strahotama. kasnije emigranta i njegovog ljutog protivnika. Ostatak njegovog života protièe pod opsesijom strašne prevare i njenog tragiènog preživljavanja. a mogao je to uèiniti nekim drugim izborom. g. Gorki uvodi istorijski pojam radnika i radništva kao njegovog nešto grubog ali pravednog kritièara. Mada ona sadrži tragizam tipološki prepoznatljiv kao garšinovski. a zatim bio i vjenèani kum. da se dobrovoljno javi u rat i hrabrošæu istakne. kasnije simbolist i ekspresionist. Leonid Andrejev Leonid Andrejev. a ona æe se poslije njegovog povratka udati za njega. pisac prve i druge dekade XX vijeka. Kada se je vratio bez noge. februara 1909. realizacija njene vrijednosno izvanredne fabule uzeta iz života. Život je završen. izašla je Andrejevljeva bajkovita crtica Div. U prièi se prepoznaje pišèeva filozofsko-ideološka pozicija koju urednik nije prikrio. u Beharu br. marta 1909. koji je i narator u pripovijeci. U periodu Selima Rakoševa (Pavao M. koja inklinira grupi Andrejevljevih pripovijedaka sentimentalnog (božiænog) karaktera. 20 i 21 od 1. 302). Obje pripovijetke preveo je Pavle Rakoš pod pseudonimom Selim Rakoš. pripovjedaè i dramski pisac. vjerovatno nastaloj pod uticajem Gorkog. vanvremensku i svevremensku prièu Mudrac u kojoj je dat vjeèni tip mudraca-pesimiste s ironiènim podtekstom usmjerenim na njegov pesimizam. našao ju je s drugim. 18 i 19 od 1.

(str. Prevodioca i urednika je oèigledno impresionirao ekspresivni. juna 1909.. Telješov. III 1913. opet u prevodu Rakoša. 9 i 10) predstavljen pripovijetkom Poštena rijeè u prevodu Pavla Rakoša. pod naslovom Zvono na uzbunu. Nijesam li možda rada i sama da je poznam?" . o lijepom životu koji ga èeka kad odraste. (str. U pripovijeci doživljava poraz dogmatsko shvatanje istine i laži glavnog junaka: "Hoæeš da saznaš istinu . g. Stepenast siže. Tipologijom fabule i sižejnim motivacijama pripovijetka podsjeæa na vrijeme i prozu Puškina i Ljermontova.12/13 od 1. Ne sluteæi ništa. dinamièki opis požara. D. njegova unutarnja strašna slika. Sažetak fabule izgleda ovako: prijatelja i sekundanta na dvoboju ubijenog mladiæa zapalo je da saopšti majci o smrti sina jedinca koji je pred ženidbom. 1. 2 i 3 od 1. kojim je rukovodio M. nema snage da saopšti majci o sinovljevoj smrti veæ bježi iz kuæe obliven suzama.. i 15. Pored snažnog estetskog dojma kojim je predstavljen autor. ne sluèajno. Telješov je poznat po djelu Poèetak kraja i Pišèevim zapisima. Telješov (1967. svjesno nabijen dogaðanjima i emocijama prelazi 98 . 200.a da li je znadem i sama?. Telješov kako to pogrešno stoji u Beharu) bili èlanovi književnog udruženja Znanje. (a meðu njima i N. 1 i 2 od 1.-1957. ovoga puta u Gajretu br. N. sjeæanjima koja se odnose prije svega na književna zbivanja i njihove uèesnike s kraja XIX i poèetka XX vijeka.kaže djevojka. majka koja priprema ženidbu sina prièa o vlastitoj sreæi koju doživljava.ga povrati u život prièom o smiješnom. kao uvijek i svuda moguæe zbilje. što se završava ubistvom.. godine. nezgrapnom Divu koji je pao. U istom èasopisu br. Telješov Jedan od osnivaèa veoma poznatog kružoka Srijeda (kružok se sastajao srijedom). tragizam zbivanja pred kojim je nemoæna ljudska snaga i pamet. g.) je u Beharu br. Andrejev je predstavljen i treæom prièom. opis požara. pouènu funkciju. zove prijatelj i sekundant na Voloðinom dvoboju. svojim podtekstom vrlo karakteristièna za pišæev pacifistièki humanizam: laž se ne može iskorijeniti ni ubiti smrtnom presudom. a ne R.). pritisnut detaljima majèine prièe i tragikom okolnosti u kojima i sam ima udjela. U veoma zanimljivoj pripovijeci je junakova ljubav dovedena do tragizma usljed dvojnog ponašanja junakinje. Golubjenko se tako. Andrejev je razvijao psihologizam Dostojevskog uklanjajuæi pri tome istorijske i socijalne okolnosti. a u drugoj sobi otac plaèe. tiskana je Andrejevljeva pripovijetka Laž. èiji su uèesnici. imao je za èitaoca i edukativnu. Gorki. N. decembra 1909.

januara 99 . g. u smislu oèajno neodreðenom. predstavljen samo ocjenom njegovog kritièara.. Taj pisac je Dmitrij Mereškovski (1865.s tim ishodom da je mladi autor pokraj svojih sposobnosti pravce jurio u susret jednom beznadežnom misticizmu u koji i Gogolj bijaše zapao posljednjih godina svoga života (str. 49). 48). kasnije emigrant. u smislu na koji ga je uputio Nièe.-1924.pošto je imao za one pisce preðašnje generacije koji su bili nadahnuti željom da svoja djela stvaraju za više socijalne ideale. On još ne bijaše napisao treæi roman (prvi roman trilogije Ulijan apostit. 1 od 1. ali pokazuju i smjer i naèela Kropotkinove kritike: ".marta 1914. kako su ga nazivali u svoje vrijeme. Doroševiè kako stoji u prevodu Selima Rakoševa) (1864. Tako je Mereškovski. poput Dostojevskog.Doroševiæ (a ne V. i èlankom Jedan savremeni ruski pisac.-1941. kad je prodro simbolizam u njegovo djelo . jedan od utemeljivaèa ruskog simbolizma.). Snaga sjevernih U Beharu u pet nastavaka (osam glava) poèevši s br.". Doroševiè V. ovaj put u Gajretu br. "kralj feljtona".. a ono uskom (str. i ako ne neodreðenom. Sredini s razvijenim kultom majke i sina u sferi folklornih tradicija morala se dopadati ovakva pripovijetka što je vjerovatno odluèilo o njenom izboru. tek izvjesnu simpatiju ili bar izvjesno poštovanje. na strani 48. I drugi: "Na žalost. Dva citata koja æemo navesti iz Kropotkinovog èlanka daju sažeto idejnofilozofsku i književnu evoluciju pisca. Našao je da oni ne bijahu od nikakve koristi i poèeo je da sve više i više govori o suvremenom pravu individue. malo po malo poèeo je da sumnja u te ideale i najzad dospio dotle da ih prezire.. Mereškovskovo obožavanje antièkog naturizma nije bilo od kolikog trajanja. Pisac joj je odredio žanr kao "kineska bajka"..rubikon èistog tragizma i stièe sentimentalne znaèajke.) ruski novinar. Mereškovski Petar Kropotkin æe se još jednom naæi na stranicama èasopisa. publicista. D. 3 od 1. zastupljen je alegorijskom pripovijetkom Savjest o porijeklu nejednakosti i njenom zakonskom sankcionisanju koje predstavlja likvidaciju savjesti.M. pozorišni kritièar. pjesnik i prozaist. drugi Leonardo da Vinèi i treæi Petar i Aleksej NK) svoje trilogije.

mart 1914. 3. Kao uzrok psihološke proze autor je uzeo Èehova i njegovu Èinovnikovu smrt.avgusta 1913. dakle oko èetiri mjeseca ranije. i. Rijeè je prije svega o ruskoj ali i o nordijskoj književnosti. Informativni. g. str. jer "Èehov bez svih moguæih efektivnih sredstava (jer on ne traži efekte) crta samo ljudsku dušu. To pak nikako ne znaèi da je orijentacija na "rusku književnost koja ima za glavnu temu unutarnje nalièje duše i švedsku i norvesku književnost s temom o spoljnjem nalièju duše" (Gajret br. jan. koja proistièe iz doze pristrasnosti prema slovenstvu i njegovoj kulturi."(Gajret br. 3). saznajni i uopæe intelektualni nivo èlanka u potpisu H.. kaže se: "Da svaka nacija nema svoje naroèite duše. 100 . upravo u to vrijeme je ruski avangardni futurizam objavio rat "psiheji" nudeæi umjesto nje "književnu èinjenicu" i "rijeè kao takvu". kako su se u prvo vrijeme nazivali nihilisti (kao Bazarov iz Turgenjevljevih Otaca i djece). topla i humana ljubav. U proèelju ovog èlanka studije stoji: "Rusi su najprije iznijeli zapjenušane. norveških i danskih pisaca. 158) Unatoè romantici kvalifikacija sumnjive mjere. objavljenom u Gajretu br. 8 i 9 od 1.) beznadno kasna jer je evropska književnost upravo u XX vijeku doživjela najveæi uticaj Dostojevskog i Èehova. Ali zbog. pak.1914. a u èlanku. 1. str. oèigledna je autorova orijentacija. 18). njene najtanahnije i najnevjerovatnije kutove" (str.. tipološki karakteristiènoj za vremena preporoda.. njegov izoblièitelj. Ali zašto Èehov prije Dostojevskog kad je istorijski redoslijed obrnut? Vjerovatno zato što je od Èehovljeve male epske forme kao žanra lakše iæi prema psihološkim vrtlozima romana Dostojevskog. str... najzad. ili o sjevernoj duši švedskih. 1914." (str. Redukcija Èehovljeve tematske osnove na uže sredine jednostavno nije taèna. opet s potpisom H. Dakle. nevjerovatno tajanstvene i komplikovane dubine èovjeèje duše" (str. godine izašao je èlanak Snaga sjevernih s potpisom H. 34). tražimo tu dušu muslimanske sredine jer æe nam predstavljati u književnosti novu stranicu. 1.. zavreðuje to mjesto. Znaèaj èlanka za redakciju odreðuje njegovo drugo mjesto po redoslijedu u broju. Meðutim. koji su za autora èlanaka "izvor jedne moderne i realne literature sa sasvim novim predmetom" (Ibidem. a najvjerovatnije i èasopisa. ne bi se danas govorilo o bijeloj ruskoj duši koja je altruistièna. 3. 2). na psihološki realizam ruske književnosti tipa Dostojevskog i Èehova i sjevernih uopæe. 1.. koji se više puta ponavlja u èasopisu. Dostojevski je pisac svih moguæih društvenih staleža i njihova velika. o romanskoj duši koja je sintetièan izraz najširih kulturnih sposobnosti romanske duše. njenu unutrašnjost. ili prije svega zbog ovog:"Ako je Èehov pisac užih sredina.

da da svoj kredo. protivno. Zanimljiva je i jedna poredba s Gogoljem koja je opet u korist Dostojevskog: "Mjesto brutalnih satira nad kojim je Gogolj. Na planu morala kao teme i trajne orijentacije ruske književnosti pisac daje prednost Dostojevskom nad Tolstojem: "On (Dostojevski . a Dostojevski je. zaboravlja da je Gogolju kao umjetniku bilo svojstveno naèelo komike kao dominantno obilježje njegova dara.maja 1914. str. febr.. on je propovijedao najhumaniju ljubav prema cijelom èovjeèanstvu koje je poniženo i koje pati (Ibidem. koji prije svega pogaða njegov odnos prema živom èovjeku. pišuæi ih. 1. plakao.. Ovdje se. uèinilo je da su oni stvorili novu književnost koja ima i tu dobru stranu da djeluje u pozitivnom moralnom smislu na èovjeka" (Gajret br. str. od 1.. Andrejev je jedan od 101 . 70) I jedno i drugo je taèno s tim što umjetnièka misao u obojice autora nije odvojena od publicistièke. kao što se zna. 1914.. mart 1914. Dostojevski. 20). on ih gotovo ignoriše i vidi u društvenoj organizaciji kakvom je postala država smetnju liènom usavršavanju. ni u jednom svom djelu. Romani Dostojevskog uporeðeni su s grèkom tragedijom. proizašao iz Gogolja. njihovog unutarnjeg nalièja. on ga je izbjegavao" (Gajret br. febr. kao da izravnava dug prema Tolstoju. vi æete èitati istoriju duša onih liènosti koje pisac predstavlja" (Gajret br. str. vjeruje u Rusiju i traži da èovjek uvijek bude spreman da se žrtvuje za nju. On nigdje nije ni pokušao. onom što je živo u njemu. 2. i pokraj svog principa po kome se moralno može oèistiti jedino dragovoljnim stradanjem. 2. 1. izuzevši simbolistu Andrejeva..NK) nije rigorozni moralist s jasnom tendencijom kao Tolstoj posljednjih dana svoga djelovanja..Pisac èlanka kaže da je unutarnje proèišæenje (katarsis) nešto što se neminovno doživljava prilikom èitanja Rusa. A uslov je da se realizuje uloga Rusije u buduænosti. a to i jeste ono što on traži od književnosti:"I to što ruski pisci ispituju vrtoglave dubine unutrašnjosti duša. napisaæe: Tolstoj "u propagiranju svog moralnog principa ne vidi državnih granica. propaguje nacionalnu surevnjivost.. 34). 18). predstavlja osnovu Dostojevskijeve polemike s Gogoljem od prvog djela Dostojevskog Bijedni ljudi pa do parodiranja (Selo Stepanèikovo i Foma Opiskin). Kvalifikativ Gogoljevih djela. 1. 5. 34) U Gajretu pak br. Interesantan je i odnos prema Leonidu Andrejevu u kome ima nerazumijevanja: "I uopšte kad se susretnete s jednim ruskim piscem. Osjeæajuæi da svako suvišno i naroèito tendenciozno moralisanje kvari opæi utisak jednog umjetnièkog djela. str. meðutim.."(str.. u istom radu. 3. 1914.. izloži osnove i principe svoje religije. a rijeè je o drugoj strani medalje odnosa Dostojevski-Tolstoj.

U svom ekspresionistièkom i simbolistièkom periodu Andrejev svoj "èisti psihologizam" djela pušta u razne socijalne i istorijske okolnosti da ga potvrde. S obzirom na ureðivaèke intencije èasopisa Behar i Gajret nije èudo što su na njihovim stranicama najbrojniji upravo "znanjevci": Gorki. i kao pisca i kao moraliste. P. i. str. Andrejev. To je izvjesno i njegovo najsavršenije i najbolje i najdublje pisano. Genijalni umjetnik tražio je genijalnog kritièara. Izdavaèka družina Znanje imala je na poèetku prosvetiteljski karakter (osnivaè K. Zato je i za kritièara o kome je rijeè Turgenjev bio i veæi umjetnik i književnik. od 102 . Ali niko nije imao toliko srca koliko Dostojevski" (Gajret br. i u isto vrijeme i najzrelije djelo (Gajret br.. Pjatnicki). èovjeka uopæe.. onostranog carstva ideja i tajni povezano je od Andrejevljevo: treba slikati rijeku uopæe. 35). A èovjek može imati i veliko i toplo srce. i sve što traže rigorozni estetièari. koje inaèe naš autor èlanka ne pominje kad istièe dubine i znaèaj psihološkog tretmana junaka u ove dvojice pisaca. Meðutim.pisaca koji je dosljedno razvijao psihologizam Dostojevskog. jedini ruski pisac kojega su kritièari i pisci vrijednosno uporeðivali sa Šekspirom bio je Dostojevski. da ne idemo daleko. nasuprot vladajuæoj simbolistièkoj i dekadentnoj poeziji. ljubav uopæe. "Najkarakteristiènije djelo Dostojevskog. uskraæivao socijalne motivacije. Drugim rijeèima prednost Dostojevskog svodi se na srce. Pod redakcijom Gorkog izlazili su zbornici sabranih i izabranih djela èlanova društva. Telješov. Gorki. S ambicijama simbolista da se putem uklanjanja istorijskih i socijalnih "kulisa" domognu vjeène umjetnosti. biti genijalan psiholog a ne biti umjetnik. grad uopæe. 3 od 1. kod drugih na psihološke dubine njegovog djela. Najviše prostora u èlanku posveæeno je Dostojevskom. taènije gotovo iscrpnoj analizi sluèaja Raskoljnikov. Doroševiè sa socijalnim i psihološkim temama uokvirenim u istoriju. Godine 1910. odnosno Zloèinu i kazni.. ali mu je.. Koroljenko. Ali postoji i Andrejevljev period "znanjevaca". Sljedeæa paralela tièe se odnosa Turgenjev-Dostojevski: "Ima pisaca koji su bili veæi umjetnici u književnosti. mahom proznih pisaca realistièke orijentacije s društvenom problematikom. marta 1914. za razliku od Dostojevskog i Èehova. Èirikov i njima bliski: Èehov. u Znanje stupa M. jeste veliki roman Zloèin i kazna. koji ga reorganizuje u izdavaèko društvo umjetnièke književnosti namijenjene širokoj èitalaèkoj publici. tu je Turgenjev koji je napisao besprijekorna umjetnièka djela davši im vanrednu formu. 3.. Tako je bilo sve do Bahtinova otkriæa polifonije u Dostojevskog s njenim temeljnim principom neovisnosti junakove svijesti od svijesti njenog autora.

svoju èast.. "probudio iz drijemeža". 35). On osjeæa uskost društva i željeznu silu zakona. religioznog zanešenjaka" . naturalistièke pak scene u njih nisu do pisca veæ do života. aprila 1914. Odmah zatim sli103 . Recite mi da li je mogao. da li je smio da se ne revoltuje ako je u sebi osjeæao imalo snage za protest. ali se ta savršenost u strukturi estetskog dojma više osjeæa kao tehnièka nego estetska.. jedno korito u koje je sveden sav socijalni život. Od svih nabrojanih kvalifikativa onaj o savršenosti možda najmanje podliježe sumnji. Raskoljnikovu. svoju slobodu. g. str.. konstatuje da se na tom pitanju Dostojevski i Nièe razilaze.. Dostojevski se nakon robije "pretvara u vjerskog fanatika u juridiva (treba: jurodivog-ovdje: suludog proroka . Raskoljnikov je bio u nesvjesnoj službi jedne nesreæne ideje. uz pomoæ literature o djelu.. Nijedno djelo Dostojevskog ne može se uzeti kao životno kao što je sluèaj s mnogim drugim piscima. organizovati svojevrsnu filozofsko-socijalnu odbranu Raskoljnikova: "Raskoljnikov nije prost zloèinac. (Vidi na istom mjestu fusnotu uz 56 stranu).. da prvo djelo Dostojevskog Bijedni ljudi predstavlja temeljitu polemiku s Gogoljevom ocjenom "malog èovjeka" u Šinjelu (Dostojevskijev Djevuškin pravi je duhovni i duševni džin u poreðenju s Gogoljevim Bašmaèkinom).. To djelo. može se smatrati kao prost simptom: ne znaèi to što je Raskoljnikov uèinio zlo djelo na jednom pojedincu. 56) Nakon što je podsjetio da je Dostojevski uticao na stvaranje Nièeovog Zaratustre. a zatim uz navod iz Nièea da se "kaznom ne može izraziti ono preziranje (koje je zloèinac iskalio na izvjesnom pojedincu). Jer on je svoj zloèin uèinio u dobroj namjeri. str. 4 od 1.kaže autor èlanka Gajret br. Jedan od primarnih zahvata u oba pisca je zahvat u socijalne okolnosti. kako bi Nièe rekao. pisac èlanka naglašava da se u ocjeni i izvršenju kazne razilaze. autor èlanka æe. Nakon što je uspješno proslijedio poznate fabularne tokove djela i njihove sižejne motivacije na zavidnom intelektualnom nivou. maja 1914. 5 od 1.... ukazao na jedno socijalno zlo koje se provodi pod sankcijom zakona. meðutim. da je njegov "cijeli instinkt na ratnoj nozi prema cijelom ureðenju.NK). jer zloèinac je svakako neki èovjek koji je rizikovao svoj život. str. on je.. ili ne znajuæi.marta 1914. on nas je. 70). valja progledati kroz prste.1. Kaznu onako kako je prihvata Raskoljnikov pod Sonjinim uticajem autor èlanka vidi kao rješenje samog pisca.. muž hrabrosti".. Zanimljivo je da u prisustvu skepse i naturalizma u prvim djelima Dostojevskog autor èlanka vidi Gogoljev uticaj ne videæi.." (Gajret br.. za jedan trenutak.

tromi kao i svi kolosi. 104 . i da se u njegovim djelima èuje šum mnoštva. what can be easily understood. Njegove su intrige komplikovane i zamršene." Russian Literature in Behar and Gajret A selection of Russian literature in the journals from the Revival period that we deal with here neither has an essential difference in terms of the conception of their presence. Fiction is the dominant genre in this selection. on dovodi svaki èas nepoznata lica. and. because of the space available in the journals. i vlastiti studiozni prilaz temi.jedi objašnjenje koje bitno ublažuje kvalifikaciju: "Ali njegov misticizam i religiozni fanatizam ne treba shvatiti u bukvalnom smislu.. Nije bez razloga Bahtion vidio vezu izmeðu sokratovskog dijaloga i dijaloga u Dostojevskog.. Its selection mostly corresponded to the public function of these journals and their literary foundations. 70) Epsku mirnoæu izlaganja u Dostojevskog zamjenjuje takoreæi epska postupnost dijaloga ili monologa kojom se predmet iscrpljuje do totaliteta. kao Turgenjev i Gonèarov.." (str.. mada iziskuje preispitivanje i dopune i "definitivna" poredbena ocjena: "Dostojevski nema. predstavljao je u svoje vrijeme pouzdanu informaciju u kojoj se prelamaju dostignuæe ruske kritike i nauke o književnosti druge polovine XIX i poèetka XX vijeka. daju svoju nezgrapnu. particularly to the French and German ones. u potpisu H. a short story. èlanak odiše zadovoljstvom što je upravo jedna slovenska književnost postala to što jeste: "Sjeverni kolosi.. punu još svježih i originalnih struja koja kucaju velikom ruskom državom. Ona nije samo to veæ i pokušaj da se podstakne i usmjeri razvoj književnosti vlastitog naroda pa i šire. klasiène mirnoæe epskog izlaganja dogaðaja.. nor in their overall number. Èlanak Snaga sjevernih. Generally speaking. Gorki and Andreyev. There is no Russian drama whatsoever and one should remember that this was the time of Chekhov. On je da religiju ispovijedaju i cjelina i pojedinci. On se mnogo ne brine ni za spoljne karakteristike svojih tipova. i da bi Rusija mogla da izvrši svoj veliki zadatak koji joj je predestinovan u buduænosti. iz razloga da bi oèvrsla ruska socijalna zajednica. prevashodno lijeve orijentacije. Skabièevski tvrdi da je to uticaj grada u kome se razvijao. nepreraðenu velièinu. isprepliæe sukobe i zamršava fabulu.(str. 70) Zanimljiva je i u mnogoèemu prihvatljiva.. the number of works from the Russian literature is rather small in comparison to others.

It is not easy to ascertain why was it so. Perhaps the absence of cultural ties under the conditions of Austro-Hungarian occupation, the lack of translators, or similar reasons can be given as an explanation. One thing is certain: the complex poetics of Russian symbols that had not only broken but also changed the traditional frames of the Russian poetry in 19th century could not be fitted into the modest conceptions of these journals in the sphere of lyrical poetry. Nevertheless, one can find here and there some short stories translated, rarely poems, and almost no plays. Among others, one can find the translated works of Dostoevsky, Tolstoy, Chekhov, Turgenev, Vladimir Koronenko, V. M. Garshyn, Gorki, Telyeshov and others.

105

106

Enes Pelidija RADOVI HAMDIJE KREŠEVLJAKOVIÆA I DRUGIH HISTORIÈARA U BEHARU Austrougarskom okupacijom Bosne i Hercegovine Muslimani su se našli u neizvjesnoj situaciji. Još su bili tradicionalno vezani za Carigrad, a istovremeno izloženi pritisku novih vlasti da prihvataju tadašnje evropske civilizacijske tekovine. U takvim prilikama se još više povlaèe u sebe i ne prihvataju ništa što dolazi iz Beèa i Budimpešte, èak ni školovanje, koje im je bilo najneophodnije. Statistièki podaci pokazuju da su u osnovne i srednje škole Muslimani najmanje slali svoju djecu. Rezultat takvog nepovjerenja bio je da tek u zadnjoj deceniji XIX stoljeæa maturira prva generacija uèenika, a prvi diplomirani studenti javljaju se tek dvadeset godina po austrougarskoj okupaciji.1 Muslimanska inteligencija, koja je svoju naobrazbu stekla u Beèu, Budimpešti i drugim evropskim centrima, bila je malobrojna. Godine 1900. svega deset ljudi je bilo evropski fakultetski obrazovano. Osam na Pravnom, a po jedan na Filozofskom i Veterinarskom fakultetu.2 To je u dobroj mjeri onemoguæavalo da širi narodni slojevi nešto više saznaju o svojoj kulturnoj, historijskoj i duhovnoj baštini. Uviðajuæi taj nedostatak, nekoliko mladih evropski obrazovanih ljudi smatralo je neophodnim pokretanje lista u kome bi se književno i publicistièki prikazao narodni život i obièaji, te se uticalo na šire muslimanske mase u pravcu prosjetnog i kulturnog preporoda. Meðu najaktivnijim zagovornicima takve orijentacije bili su: Safvet-beg Bašagiæ, Osman Nuri Hadžiæ, Edhem Mulabdiæ, Fehim Spaho, te mnogi drugi. Prvo ostvarenje njihove zamisli bilo je pokretanje Behara. U maju 1900. godine izlazi prvi broj. U podnaslovu prve stranice je pisalo da je to list za pouku i zabavu.3 Objavljenim književnim radovima i pjesmama Behar je uticao na èitalaèku publiku u pravcu njene evropeizacije koja se odvijala u znaku "simbioze sa Istoka".4 To je utoliko interesantnije kada se zna da je najveæi dio Muslimana bio nepismen, barem što se tièe latiniènog i æiriliènog pisma.
1. Nusret Šehiæ, Autonomni pokret Muslimana za vrijeme austrougarske uprave u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 1980., 380. 2. Ibrahim Kemura, Uloga "Gajreta" u društvenom životu Muslimana Bosne i Hercegovine (1903.-1941.), Sarajevo, 1986. 22 (dalje: I. Kemura, Uloga "Gajreta") 3. Muhsin Rizviæ, Behar, književnoistorijska monografija, Sarajevo, 1971. 9 (dalje: M. Rizviæ, Behar) 4. I. Kemura, Uloga Gajreta, 27

107

U nepunih jedanaest godina, koliko je Behar izlazio, objavljeno je na desetine književnih radova, te radova iz historije, islamske civilizacije, kulture, tradicije, prava i savremenog života.5 Pažnju su privlaèile i mnoge drame, prièe i pjesme sa historijskom tematikom kao: dr Safvet-bega Bašagiæa drama Abdulah-paša, Knez Ivo od Semberije Branislava Nušiæa, Smrt Sulejmana II Sjajnog Branislava Klariæa i drugo.6 Svoj nemali doprinos u sakupljanju narodnih umotvorina i objavljivanju u Beharu imali su mlaði ljudi, uèenici srednjih škola, medresa i daru-l-muslimana.7 U tome su ih podržavali Edhem Mulabdiæ i drugi stariji saradnici lista. To daje i odgovor na pitanje: otkuda da se veæ 1904. godine kao saradnik Behara javlja i šesnaestogodišnji Hamdija Kreševljakoviæ. On se baš na stranicama Behara prvi put predstavlja široj èitalaèkoj publici sa prvom od ukupno 343 bibliografske jedinice. U petom godištu lista štampana mu je pouèna pripovijetka Halal para u kojoj se govori o poštenom odnosu prema radu.8 Tu prièu je èuo i zabilježio od svog rahmetli oca Mehage. Izgleda da je ta prièa bila životna vodilja ovog kasnije cijenjenog uèenjaka i plodnog historièara, jer se tokom cijelog života vodio tom idejom marljivog, upornog i poštenog rada. Od svojih ukuæana èuo je i zabilježio još 15 narodnih lirskih pjesama koje je objavio na stranicama ovog lista.9 Saradnici Behara su donosili prevode sa više stranih jezika od kojih su se neki odnosili i na historijsku problematiku. Najveæi broj prevoda je bio sa turskog i njemaèkog jezika.10 Zahvaljujuæi entuzijazmu osnivaèa i saradnika Behar je veæ od prve godine svog izlaska okupio veæinu muslimanskih intelektualnih snaga. Zbog toga je i odigrao znaèajnu ulogu u formiranju jedne generacije književnih stvaralaca koja je u ovom listu i stasala.11 Pored navedene književno-publicistièke djelatnosti objavljivani su i radovi sa èisto historijskom tematikom. Neki od tih radova su korisni i za današnje generacije historièara. No, veæina njih može da posluži samo kao primjer kako i u kakvim uslovima poèinje ozbiljniji nauèni rad na pisanju prošlosti kod muslimanskih povjesnièara na novim nauènim osnovama.
5. M. Rizviæ, Behar, 191 6. isto, 103/4 7. isto, 105 8. Behar br. 4, god. V, 15.VI 1904., 58/9 9. Behar br.11, god. VIII, 1.X 1907., 175/6; br. 16, god. VIII, 15.XII 1907, 256; br. 17, god. VIII, 31. XII 1907, 271; br. 1, god. IX, 15.V 1908. 13; br. 8, god. IX, 1.IX 1908. 128/9; br. 18-19, god. IX, 1.II 1909. 292/3; br. 3, god. X, 15.VII 1909. 43/4 10. M. Rizviæ, Behar, 255 11. I. Kemura, Uloga Gajreta, 27

108

Nesumnjivo, u to vrijeme najveæi ugled i najznaèajnije historijske èlanke objavljuje dr Safvet-beg Bašagiæ. U svojim radovima, on želi da podigne splasnulu samosvijest naroda kome pripada, posebno istièuæi muslimansko slavensko porijeklo i staru slavu.12 To naroèito dolazi do izražaja u njegovoj njizi Kratka uputa u prošlost Bosne i Hercegovine (od g. 1463. 1850.), koju je objavio u Sarajevu 1900. godine u vlastitoj nakladi. Ta knjiga je bila prvo objavljeno domaæe djelo o ovim zemljama. Pisano na jeziku svakom razumljivom, muslimanskim masama je na popularan naèin otvorilo poglede u prošlosti, te pokušalo da im da odgovore o porijeklu, historiji i junaèkoj slavi.13 Zbog takvog naèina pisanja ova knjiga nije bila po volji tadašnjoj bosanskoj Zemaljskoj vladi. Veæ u drugom broju prvog godišta Behara èitaoci su od autora potpisanim inicijalima n. n. obaviješteni o izlasku navedene knjige.14 Prikaz je objavljen u rubrici Listak. Osam godina kasnije u istoj rubrici o ovoj knjizi piše i dr Milan Prelog. On kritikuje muslimansku inteligenciju što niko meðu njima nije našao za shodno da prikaže Kratku uputu u prošlost Bosne i Hercegovine. Interesantno je primijetiti da na navedenu primjedbu nije niko iz tadašnje redakcije reagovao jer izreèena primjedba ne odgovara istini. U daljem osvrtu dr Milan Prelog ukazuje na manje primjedbe i nedostatke knjige koji se odnose na nedovoljno korištenje zapadne graðe. Inaèe, u cjelini sa puno uvažavanja i pohvalno piše o knjizi i njenom autoru. S pravom upuæuje kritiku svim obrazovanijim ljudima što im djelo dr. Safvet-bega Bašagiæa nije bilo podsticaj da i sami nešto više napišu i time sebe i svoje sunarodnike obogate veæim saznanjem o svojoj daljoj i bližoj prošlosti. Na stranicama Behara, prije svega u rubrici Listak, ukupno æe biti objavljeno još 11 prikaza i obavještenja o knjigama iz èisto historijske tematike.15 I pored brojnih prigovora na ureðivaèku politiku, te povremenih odstupanja od ranije postavljenog cilja Behar je u svom nepunom jedanaestogodišnjem izlaženju imao znatnog uspjeha. U mnogome je ostvario ciljeve muslimanskog kulturnog preporoda. Zahvaljujuæi saradnicima lista formirana je moderna muslimanska književnost, ali održana i duhovna veza sa Orijentom.16 Pored književnih djela na stranicama Behara objavljivani su veæi i manji radovi i crtice iz historije, od kojih su
12. M. Rizviæ, Behar, 18 13. isto, 10 14. Behar br. 2, god. I, 15.V 1900. 32/3 15. Behar, br. 2, god. I, 15.V 1900. 32/3; br. 20, god. I, 15.II 1901, 322/3; br. 8, god. II, 15. VIII 1901, 124/5; br. 1, god. V, 1.V 1904. 13; br. 14, god. V, 15.XI 1904. 222; br. 1, god. IX, 15.V 1908. 13/4; isto, 16; br. 7, god. IX, 15. VIII 1908. 116; br. 8, god. IX 1908. 130/1; br. 14, god. IX, 1 XII 1908. 228; br. 1, god. XI, 15.X 1910, 13

109

poneki interesantni i za današnje historièare. Tako su radovi Alije Kadiæa Glavni dogaðaji iz islamske prošlosti,17 Muhameda Seida Serdareviæa Kratka povijest Islama,18 Abdulaha Bušatliæa O Hasanagi Peækom,19 Fehima Spahe Panislamska ideja,20 Mehmeda Spahe Gazi Husrev-beg slika iz bosanske prošlosti,21 Osmana Nurija Hadžiæa (Abdulhak) Saferska naredba22 dr Milana Preloga Slovenci u prošlosti i sadašnjosti23 Josipa Milakoviæa Jedno zaboravljeno pleme, Kašubi,24 Mirze Safveta Istorièar Aali,25 i Rustem-paša Skradinac,26 i drugi interesantni i za današnje povjesnièare da vide kako se o pojedinim liènostima, odlukama i dogaðajima mislilo i pisalo poèetkom XX stoljeæa. Veæina navedenih radova su objavljivani u više nastavaka. U kraæim crticama, èesto redakcijskim, èitaoci Behara su bili u prilici da se u osnovnim crtama upoznaju i sa historijatom pojedinih derviških redova (senusi i rufaije),27 te ponešto saznaju i o izumitelju štamparije Gutembergu28, i jednoj od najpoznatijih antièkih liènosti Aleksandru Makedonskom.29 Uredništvo lista je cijenilo ljude koji su pokazivali dužnu pažnju prema prošlosti. To se vidi i iz obavještenja èitaocima kada je dr. Talozi Zemaljskom muzeju u Sarajevu poklonio 20 pisama (dokumenata) koji datiraju iz XVI, XVII i XVIII stoljeæa.30 U pisanju historijskih radova, crtica, osvrta i prikaza javilo se ukupno jedanaest saradnika. Neki od njih su objavili po jedan do dva rada, a drugi znatno više. Oni su, iako daleko skromnije, slièno kao i književnici poèeli formirati kritièko pisanje prošlosti zasnovano na novom nauènom
16. Mustafa Imamoviæ, Studija o "kulturnom preporodu" kod Muslimana, Gledišta, XII/1971., 11-12, 1463 17. Rad je objavljen u 12 nastavaka sa povremenim prekidima u vremenskom periodu od 15.VI 1901. - 15. III 1902. 18. Rad je objavljen u 26 nastavaka tokom VI i VII godišta u vremenskom periodu od 1.V 1905. - 15. IV 1906. 19. Behar br. 7, god. IV, 1. VIII 1903., 103/4 20. Rad je objavljen u XXI nastavku tokom cijelog VII godišta, sa kraæim prekidima u vremenskom periodu od 1.V 1906. - 15. IV 1907. 21. Rad je objavljen u V nastavaka u VII godištu Behara u vremenskom periodu od 1. IX - 15. XI 1906. 22. Behar br. 1, god. VII, 1. V 1906. 7 - 8 23. Behar br. 3, god. IX, 15. VI 1908. 48 24. Rad je objavljen u dva nastavka u IX godištu lista, br. 10 i 11, 1. X - 15. X 1908.,153 i 174-176 25. Behar br. 1, god. IX, 15.V 1908., 15 26. Behar br. 10, god. IX, 1. X 1908. ,161/2 27. Behar br. 2, god. I, 15. V 1900., 33-35 28. Behar br. 5, god. I, 1.VII 1900., 83 29. Behar br. 18, god. VI, 15. I 1906., 278/9 30. Behar br. 4, god. VII 15. VI 1906., 46

110

poimanju historije. U narednim godinama i decenijama XX stoljeæa meðu saradnicima ovog lista mnogi su objavili brojne studije i radove iz historijske tematike, a neke je prerana smrt sprijeèila u tome. Takoðe su se pojedini saradnici Behara udaljili od pisanja povijesnih radova zbog profesionalnog okretanja prema politici. Gledajuæi u cjelini Behar je dao svoj doprinos ne samo na književnom, nego i na historijskom i kulturnohistorijskom polju. The works of Hamdija Kresevljakovic and ather historians in Behar In addition to the literary works, the Behar journal also published the works with topics from history in its eleven years of publication. These works included the papers by Alija Kadiæ The Main Events from the Islamic past, Muhamed Seid Serdareviæ The Short History of Islam, Abdulah Bušatliæ About Hasanaga Peæki, Fehim Spaho Panislamic Idea, Mehmed Spaho Gazi Husrevbeg-A Picture from the Bosnian Past, Osman Nuri Hadžiæ Safer's order, Milan Prelog The Slovenians in the Past and in the Present Time, Mirza Safvet Historian Anali and Rustem Pasha Skradinac, and many others. The Behar journal had altogether eleven authors who published their works on historical topics. Some of the works published there have continued to be of some interest for the historians as the example how certain event had been looked upon from that particular time. Their contribution to the Behar journal represented the beginning of critical thinking in the writing about the past and based on the new understanding of history. One of the Behar's contributors was the famous historian Hamdija Kreševljakoviæ. He appeared for the first time on the journal's pages but not as a historian but as a collector of popular lyrical songs (15) and one short story. His interest in history and its topics grew in the years and decades to come. He published hundreds of articles and many studies about the history of Bosnia and Herzegovina under the Ottoman rule. Due to his scholarly results and the esteem he had among the scientists, Hamdija Kreševljakoviæ was elected a corresponding member to the Yugoslav Academy of Arts and Sciences /JAZU/ in Zagreb in 1939. This was a great honor because he was the first of Moslem intellectuals ever to be elected into the JAZU.

111

112 .

neku vrstu uèiteljske škole za izobrazbu muallima. marta 1883. da nadzire njihovu upravu i da izradi nove propise za upravu vakufima. godine je imenovala Privremeno vakufsko povjerenstvo. jer ni jedan zakljuèak nije mogao biti proveden bez suglasnosti Zemaljske vlade. Vid. 113 . dok 21 nije uopæe bilo u službi. donosi odluku da u Sarajevu otvori Daru-l-muallimin. Prednost imaju uèenici Kuršumlije medrese i Hanikaha. 72-89. Spomenica Šerijatske sudaèke škole u Sarajevu izdana prilikom pedesetogodišnjice ovoga zavoda (1887. povijest.Mahmud Traljiæ PRVI SVRŠENICI DARU-L-MUALLIMINA SURADNICI BEHARA Nepunih pet godina otkako je Zemaljska vlada Bosne i Hercegovine osnovala Šerijatsku sudaèku školu 1887.-1937. u drugu 8 i u treæu 7 uèenika. zemljopis. Vid. str. geometrija i gospodarstvo.-1937. Odluka je donesena na sjednici Komisije u mjesecu martu 1891. odnosno 13 sati. raèun. 2. kasnije nazvano Zemaljska vakufska komisija. jer je Zemaljska vlada pozitivno odgovorila veæ 16. godinu. jer bez toga nema govora o dobroj i uspješnoj nastavi. a predavaæe se sljedeæi predmeti: nauka o Kur'anu. Zemaljska vakufska komisija2.Narodna uzdanica. prirodopis. maja iste godine s jednom primjedbom: U nastavni plan treba unijeti i predmet metodika. Pedeset godina vakufske uprave u Bosni i Hercegovini. godine1 za izobrazbu kandidata za zvanje Šerijatskih sudaca /kadija/. . Zemaljska vlada Bosne i Hercegovine 15. edebijjat. odnosno Zemaljsko vakufsko ravnateljstvo. sa zadatkom da ustanovi i popiše sve vakufe u Bosni i Hercegovini. U Daru-l-muallimin æe se moæi upisati uèenici medresa. nego su živjeli kao privatnici (posjednici). godine. koje je Zemaljska vakufska komisija poèela otvarati u pojedinim mjestima Bosne i Hercegovine. a ostalih 147 bili su u drugim službama. maternji jezik. odnosno Zemaljsko vakufsko ravnateljstvo. Odluka sa obrazloženjem i molbom za odobrenje upuæena je Zemaljskoj vladi. fizika.) 370 apsolvenata od kojih su 223 bili šerijatski suci. 1937. inša. koji su završili arapsku gramatiku do Izhara i fikh do Multeke. Predviðeno je takoðer da se u prvu godinu primi 15. rikæa. Fehim Spaho. i to iz razloga što je nas1. nauka o odgoju /ahlak/. imla. tako da u sva tri razreda bude ukupno trideset uèenika. Šerijatsku sudaèku školu završilo je za njenih pedeset godina postojanja (1887. koji su bili potrebni za novootvorene mektebi-ibtidaijje. vjeronauka. jer se smatra da su oni sposobni toliko da mogu nastaviti školovanje u Darul-mualliminu. Raspored sati je udešen tako da nastava poèinje u 9 sati i traje do 12. Na suglasnost nije trebalo dugo èekati.). Sarajevo. Plan i program Darul-muallimina predviðao je da naukovanje u njemu traje tri godine. kalendar za 1933.

114 . oktobra do 1. Kad su prvi upisani uèenici na kraju svoje treæe i ujedno završne godine izašli na ispit. pa nije okonèao i ovo školovanje. Upisani su i uèenici u prvi razred.-92. drugi je bio došao do idžazeta. kao što je nabavljen i potreban inventar. 143. Prva školska 1891. u zgradi gdje je bio smješten i prvi Daru-l-muallimin. veæ je šest generacija završilo ovu školu. kada je zatvoren. Ibid. Treæe školske godine honorarno su veæ predavali pedagoške predmete profesori Uèiteljske škole u Sarajevu. Daru-l-muallimin (o pedesetogodišnjici osnivanja). dok je normalno nastava trajala od 1. Primljeno je njih 18.4 Sveèano otvaranje prvog razreda i poèetak nastave obavljeni su 28. naroèito onim školovanim. Uspjeh je iz godine u godinu bio bolji. Ibid. koliko je planom bilo predviðeno. odmah po završetku Daru-l-muallimina njih sedam je bilo postavljeno za mualime na mektebi-ibtidaijjama. narodnu frazeologiju. ali mu je u meðuvremenu umro muderis. Njih nije ipak bio mali broj. koliko se upisalo u prvi razred.3 U drugoj polovini 1891. Meðu te su spadali i mualimi. U ovoj prilici spom3. pa je i broj uèenika u prvi razred priman u veæem broju. nego je prvotno bilo odreðeno. mjesto 15. str. pa æe uèenici moæi pratiti i jednu i drugu nastavu. gdje su veæ u poèetku pokazali zavidan uspjeh./. Meðutim. str. a treæe 42 uèenika.tava u medresama bila dvokratna: odmah po sabahu i iza ikindije. kraæe prijevode s orijentalnih jezika i dr. januara 1892. uspjeh je bio više nego zadovoljavajuæi. 5. . Tako je veæ druge školske godine u prvi razred primljeno 34. str. jula. godine. Bilo je i originalnih radova.Narodna uzdanica. 144-145.5 Pojava Behara primljena je sa radošæu i ushiæenjem meðu muslimanima Bosne i Hercegovine. godine. kalendar za 1942. Edhem Mulabdiæ. Postavljeno je i potrebno nastavno i drugo osoblje. jedan je kasnije položio ispit za vjerouèitelja vjeronauke na srednjim školama. Interes za Daru-l-muallimin bio je iz godine u godinu veæi. 146. godina trajala je do mjeseca jula i bila je kraæa. U istoj zgradi radila je i novoosnovana Uèiteljska škola sve do 1890. makar i u manjem broju. i radio do 1878. 4. Neki od njih su odmah u prvoj godini èasopisa poèeli u njemu objavljivati makar i sitnije priloge /narodne umotvorine: pjesme i pripovijetke/. Od njih 18. godinu. Jedan od njih je produžio školovanje u Šerijatskoj sudaèkoj školi. godine vršene su pripreme za otvaranje škole. na završni ispit izišlo ih je osam i svi su uspješno položili potrebne ispite. koji su završili Daru-l-muallimin. godine. koji je bio otvoren u Sarajevu godine 1869. Naðene su prostorije u ruždijji na Bentbaši. jer do pokretanja Behara.

God. U rubrici Narodne umotvorine objavio je u V godini 2 i u VI 1 narodnu pripovijetku. kada je umro. Hafiz Mehmed Ali Dukatar. Sarajevo. godine. U Beharu je objavio u rubrici Male prièe i dosjetke dvadeset kraæih prièa /u I godini 7..Islamski svijet.profesora vjeronauke na srednjim školama. a od 1914.. Dopunska izdanja. I ovo djelo je doživjelo dva izdanja. U rubrici Narodne umotvorine u prvoj godini Behara objavio je u dva broja rad Iz narodne frazeologije. Kao posebne knjige Hajroviæ je štampao Male prièe i dosjetke za muslimansku mladež. kalendaru Narodna uzdanica i 6. Glasniku Islamske vjerske zajednice. godine. Bio mualim do 1910. istoènjaèka narodna pripovijetka/. istoèna pripovijetka. 1957. godine. radio je u Sarajevu u Vakufskoj direkciji kao referent za mektebe. u IV 6 i u V 2/.. U prvoj godini kalendara Mekteb (1906. u III 5. koji su završili školu do 1900. 129. godine. 144. II 1 i u VI 2 pripovijetke. zatim u kalendaru Mekteb. Bio prvo mualim. Druga posebno štampana knjiga je bila Glavna naèela islama /arebicom/. 2.Bilten Instituta za prouèavanje folklora u Sarajevu. IV/1935. /Alija Nametak/. Seid M. Dukatar..injemo one svršenike Daru-l-muallimina. 115 .maja 1900. Merhum hafiz Mehmed Ali-ef. str. Pod naslovom Narodna arapska pripovijetka objavio je u I godini 3. Nametak je suraðivao još u mostarskim listovima Osvit i Zora. 7. to jest do pojave prvog broja Behara 1. Od te godine pa do 1918. istoèna narodna pripovijetka. a drugo 1913. tajnik muftijstva u Mostaru. Sadekai-fitr i bajram. str. Služio prvo kao mualim. Prvo izdanje je izašlo 1906.5. godine. O kurbanu/ i jednu arapsku narodnu pripovijetku /Darežljivost Džaferi Bermekije/. Hasan Nametak. godine. U istom godištu štampao je i èlanak pod naslovom Aforizmi.Traljiæ. pa u Novom Beharu. br.7 3. igrao je zapaženu ulogu. Murat Hajroviæ. Predavao je pored vjeronauke i arapski jezik na prvoj gimnaziji /ranije velikoj gimnaziji/ u Sarajevu. Prilikom osnivanja Udruženja imama i mualima Bosne i Hercegovine 1910. Umro je u Sarajevu 1935. 1.) štampao je Sufaru za prvi razred mektebi-ibtidaijja u Bosni i Hercegovini i èlanak Dvije-tri o sufari. Osim Behara Hajroviæ je suraðivao u Tariku i Muallimu te kalendaru Mekteb. U drugoj godini ovog kalendara objavio je èlanak Zašto neka djeca neæe da idu u mekteb.-1907. zbog èega je biran za prvog predsjednika ovog Udruženja. Kasnije položio pred komisijom u Ulema-medžlisu u Sarajevu posebni ispit za vjerouèitelja .6 U prvom godištu Behara objavio je tri originalna èlanka /Nešto o postu. Ove pripovijetke imale su i druge podnaslove /arapska narodna pripovijetka. Bibliografija folklorne graðe u deset godišta Behara s indeksom motiva.

koju je završio 1905. godine. svaka posebno. a u II godištu dvije narodne pjesme. dva sa podnaslovom Islamska legenda mitologija /u VI godištu/. str. Narodne pjesme. 132. mart 1973. vjeronauèno djelo. u godinama IV i V objavio u rubrici Narodne umotvorine dvije pripovijetke.. arebicom. što ga izdaje Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti /Zagreb/. koji ima dva dijela. Obje knjige doživjele su po dva izdanja. u rubrici Narodne umotvorine objavljeno je šest priloga. Mustafa Islamoviæ. te kalendarima Mekteb. Muftiæ je suraðivao još u listovima Gajret. Od 1914. štampana je Mahiniæeva Arapska poèetnica. prvi o vjerovanju. Prijevod je doživio više izdanja. Godine 1927. Umro je u Žepèu 15. 10.M. godine do 1930. a drugi o poslovanju. Biser. pod naslovom Pripovijetka-proza dvije pripovijetke. str. Po završetku Daru-l-muallimina i on se upisao u Šerijatsku sudaèku školu.str. Mahiniæ je u kalendaru Mekteb za godinu 1906. po Hidžri/ objavio svoj Ilmihal na bosanskom jeziku. Alija Nametak. U Muslimanskoj biblioteci Muhameda Bekira Kalajdžiæa u Mostaru štampane su dvije knjige Hazima Muftiæa: Stambolski softa i Sadri-Azamova kæi i Pet velikih poklonstava. latinicom i æirilicom. koju je završio 1904. dok je jednu našu narodnu pripovijetku štampao u III godini lista.Zemzem. Nametak.M. Svoj radni vijek je proveo u svojstvu šerijatskog suca. Preveo je s turskog jezika Tuhfetu-l-ihvan. /Mahmud Traljiæ/.. Alija Nametak. godine. Prvo i drugo izdanje ima tekst uporedo na turskom i bosanskom jeziku. Neke od tih pjesama su objavljene u IX i X knjizi narodnih pjesama. koje je kod nas duže vrijeme bilo udžbenik. koje je Nametak zapisao veæinom od svoje majke ustupio je svojevremeno Matici Hrvatskoj u Zagrebu. Poslije završetka Daru-l-muallimina upisao se u Šerijatsku sudaèku školu. što ih je izdala Matica Hrvatska. Ibid.. a treæe i èetvrto izdanje samo na bosanskom./1325. Merhum Hasan-ef.-07.Zborniku za narodni život i obièaje Južnih Slavena. odnosno priruènik u mektebima. 9. Umro je u Sarajevu 29. godine. bio tajnik Ulema-medžlisa u Sarajevu. a onda prešao u Vakufsku 8.10 6. Novi Behar. koje imaju podnaslove Arapska narodna pripovijetka i Narodna istoèna pripovijetka. Ahmed Mahiniæ.. 132-133.9 5. decembra 1957. 35. aprila 1945. Hazim Muftiæ. 116 . Gajret i Narodna uzdanica. tri i III godištu jedna/.T. U Beharu. Ibid. Sarajevo. U Beharu je objavio 12 priloga: U rubrici Male prièe i dosjetke štampane su dvije prièe (u godištu I i VI).8 4. Muallim. Kratko vrijeme radio u šerijatskom sudu u Sarajevu. godine. èetiri pod naslovom Narodna pripovijetka /u II godištu.

11 7. 1971. Jedan od zakljuèaka bi bio da su svi ovi suradnici odobravali dotadašnji naèin ureðivanja lista. koju je završio 1905. Behar. Na tom sastanku je bio i Mustajbeg Halilbašiæ. 13. nalazi se i pismo Abdul-fetaha Sadikoviæa. ali bez uspjeha. Behar je polovinom 1910. godine. kakav bi trebao biti. God. godine. jedan izmeðu osam prvih svršenika Daru-l-muallimina.Glasnik VIS-a. šerijatskog suca u Bihaæu. 14. U Beharu. br. Ibid. To je bio razlog da se list više ne pojavi. Umro je u Sarajevu 2. XXXIV/1971. godina V.14 Interesantno je napomenuti da su svi navedeni suradnici Behara objavili svoje priloge u prvih šest godišta lista. Gradaècu i Foèi. Behar definitivno prestaje izlaziti. a da kasnije naèin ureðivanja Behara i njegov smjer nisu odobravali. Književnoistorijska monografija.13 Kao što je poznato. godine uprilièen jedan sastanak u cilju nastojanja da se nastavi sa izlaženjem Behara u obliku i sa sadržajem kakav je list imao u prvih šest godina njegova izlaženja. Muhsin Rizviæ. U Beharu je objavio èetiri priloga: dvije prièe u rubrici Male prièe i dosjetke /III godište/ i dvije pripovijetke u rubrici Narodne umotvorine /V godište/. tajnik Vakufske direkcije u Sarajevu. 446. str. bio je pokrenuo ponovno izdavanje lista. advokat i pisac. 11. 549-551. A to je period kad je urednik lista bio Edhem Mulabdiæ. str. 117 . Sarajevo. Prnjavoru. Šefkija Karabdiæ. Islamoviæ. Kao šerijatski sudac službovao je u Vlasenici. I on je po završetku Daru-l-muallimina nastavio školovanje u Šerijatskoj sudaèkoj školi. 12.direkciju u svojstvu kanceliste. Dr. Umro je u Sarajevu 25. godine prestao izlaziti. 127. vatreno se zalaže da Behar nastavi izlaženje u redakciji Edhema Mulabdiæa i sa tematikom kakvu je i do sad imao. Ali kad je na red došao sadržaj lista.12 U vezi suradnje u Beharu spominjemo još dvojicu svršenika Darul-muallimina iz prve generacije njenih svršenika: Mustajbega Halilbašiæa i Abdul-fetaha Sadikoviæa. a bilo ih je oko trideset. došlo je meðu prisutnim do razilaženja.. Urednik Behara Edhem Mulabdiæ je pri kraju drugog godišta organizirao anketu meðu èitaocima i suradnicima Behara sa pitanjem: Treba li nam Behar? U odgovoru na ovo pitanje. zatim kao tajnik i konaèno kao pomoænik direktora. marta 1934. Bilo je i dalje pokušaja da se list oživi. Hamid Šahinoviæ. kao i mnogi drugi. Alija Nametak. objavio je nekoliko prièa u rubrici Male prièe i dosjetke. Ali poslije treæeg broja. Zakljuèak sastanka je bio jedinstven: Behar treba ponovo izdavati. Merhum Mustafa-ef. 131. 9-10. I on. po navršetku svoje desete godine izlaženja. godine. Tako je u toku 1912.aprila 1971. str. str. Ibid. Fejzulah Hadžibajriæ..

godine. Murat Hajroviæ. Some of them gave their contributions in the first year of the journal's appearance /Hafiz Mehmed Ali Dukatar. Some of them continued their education in the Sharia Law School in Sarajevo. godine u kojoj je i Behar poèeo izlaziti. to oversee their administration and to propose new set of rules for their governance. Kako je u poèetku reèeno. The school had three classes. as well as in translating from the Oriental languages.Meðu suradnicima Behara bilo je još svršenika Daru-l-muallimina / npr. koji su završili ovu školu do 1900. and others. They were supposed to have already studied certain curricula in Arabic and other related Islamic disciplines. which had been appointed by the Provincial Government of Bosnia and Herzegovina in 1883 with the task to register all the endowments /vakufs/. such as Muallim. Mekteb calendar. Misbah. established Darul-muallimin in 1891. where they showed a success in their teaching. referat obuhvata samo one. Most of them became prominent in collecting and publishing of popular oral forms /songs. They also published their original articles in the journal. The Darul-muallimin graduates were later appointed to work as teachers in mektebi-ibtiadije. they also contributed in other Moslem newspapers and journals. Šemsudin Sarajliæ i dr. oni su završili Daru-l-muallimin poslije 1900. Hasan Nametak and others/. short stories. The first graduates of Darul-Muallimin contributors to Behar The Provincial Endowment Commission for Bosnian and Herzegovina. Tarik. 118 . Meðutim. idiomatic expressions/. Muhamed Seid Serdareviæ. Students from madrasahs were admitted into it. This was the school meant to educate candidates for teachers /muallims/ in the newly opened schools /mektebi-ibtiadije/ which the Provincial Endowment Commission had also begun to open in some towns and settlements. In addition to the Behar journal. The Darul-muallimin graduates greeted the appearance of the Behar journal in 1900.

koristio graðu iz Rajiæeve Istorije. Popoviæa na drami polarizovao se u dva smera: prema prošlosti i prema savremenosti. Birao je veoma pogodne motive iz nacionalne istorije za dramsku obradu. sebiènosti i drugih poroka.. narodne istorije i poezije. 1828. ponešto menjajuæi i unoseæi neke detalje iz drugih pesama. naime. pomalo patetièno reèeno.. sukobe zbog žena. istièuæi kosovski mit i njegovu moralnu velièinu. Prikazujuæi obilato i razlièite negativnosti i sukobe u prošlim vremenima /borbe za vlast. Prve Sterijine drame /Nevinost ili Svetislav i Mileva. Dok je za prvu. velièajuæi staru srpsku državu i njene vladare. Za tragedije ili "žalosna pozorja" .. 1827. horacijevski. U sporednijim elementima Sterija se i stvaralaèki odnosi prema preuzetoj graði. i Miloš Obiliæ. Sterija je nastojao da i na taj naèin prosveti i uèi svoje sunarodnike.kada sam autor reèe u predgovoru. patriotske inspiracije Sterijine istorijske drame budile su u gledaocima i smisao za poštivanje ljudskih vrlina. S. one prelomne trenutke kada su padale krune i rušila se carstva. izdaje. POPOVIÆA I M. koja je po opštim svojstvima više melodrama nego tragedija. pouku i "poleznu zabavu". takoreæi gotovi preuzeti iz kosovskih narodnih pesama. Oživljavajuæi u "žalosnim pozorjima" nacionalnu prošlost. kako je veæ priodavno utvrðeno u istoriji književnosti./ imaju za temu kosovsku istoriju i mitologiju.. pa i dramski elementi bili veæ unapred fiksirani i uoblièeni. Florijanu" .etiènost èovekovog življenja. 119 . Umeo je da u ljudskom trajanju uoèi ono što vreme ne može da pohaba . koristio se graðom iz nacionalne prošlosti. spletke oko vladara. kobne zablude i drugo/. dakle. spajajuæi.kako ih je nazivao. Bilo da je pisao komedije ili tragedije. Pored. S. za Miloša Obiliæa Sterija se prvenstveno nadahnjivao narodnom poezijom i narodnom tradicijom. vlastoljublja. BANA /POSEBNO MEJRIMA I HAJDUCI/ Rad J. kao i prezir prema nosiocima negativnih strasti: zlih intriga. odnosno prema tragediji i prema komediji. a što je takoðe znaèajno. "podražavajuæi gdigdi i slavnom g. ugledao se i na Šekspirovog Magbeta. Otuda su dramatièni. Sterija je budio utrnulu nacionalnu svest i u svojim sunarodnicima jaèao veru u bolju buduænost srpskog naroda i obnovljene srpske države upravo u ime te slavne prošlosti..Vaso Milinèeviæ PROSVETITELJSKO-PREPORODNE DRAME J. on je u osnovi imao na umu "polzu" naroda srpskog.

jer je kneginja Milica morala dati najmlaðu æerku Milevu u Bajazitov harem/. uslovljene i nacionalnom pripadnošæu junaka. biæe više-manje dominantan u svim literarnim delima u kojima je prikazivana tematika "gde su Turci pomešani". obraðen edipovski motiv rodoskvrnuæa. iako su otuda proizašle i neke omaške upravo zbog nedovoljnog poznavanja te sredine. M. u Beogradu. svi pozitivno i idealizovano prikazani. s tim što su najèešæe poistoveæivani Turci i Muslimani u pojedinim delima sve do našeg vremena. moralistièko-didaktièki pasaži. S obzirom na tematiku. po kojoj su Turci svi bez razlike negativno. zajednièko je za obe drame da se u njima kao dramski junaci pojavljuju i Turci. što nikako nije bio izraz njihove umetnièke vrednosti..Oba ova dela svojevremeno su imala veliki uspeh kod èitalaèke publike i pozorišnih gledalaca. Stvaranjem Teatra na Ðumruku 1841. iz jedne njegove replike proizilazi da je upravo muslimanstvo uzrok neprirodnog greha i razlièitog varvarstva koji se sreæu u drami: "Svirepi ljudi i varvarski obièaji. preuzet iz narodne poezije /u kojoj inaèe ima i svetlih izuzetaka objektivnog slikanja/. preko neke vrste danka u krvi Turcima. vezana je za njene posledice. Inaèe. Pretežno su nedovoljno izdiferencirani. I treæa Sterijina drama iz prvog perioda: Nesreæno supružestvo ili Nahod Simeun. napisana 1830.).. veæ je to proizilazilo iz dobro odabranog dramskog motiva koji je posebno "vozbuždavao" dušu pišèevih suvremenika. Nahoda. posebno prvo: melodramska sentimentalnost. I likovi su psihološki mahom jednostrano osvetljeni. zajednièke su i mnoge slabosti kojima su optereæena ova poèetnièka dela. Èini se da je mladi autor namerno u muslimansku sredinu smestio radnju svoje drame. i gdi sveæa hristijanstva ne sija" (podvukao V.. /Radnja Svetislava i Mileve više se posredno dotièe kosovske tragedije. Sterija se nakon desetogodišnje pauze ispunjene uspješnim komediografskim radom pono120 . nagla i nedovoljno motivisana rešenja i dr. Takav model prikazivanja Turaka. osim one globalne crno-bele karakterizacije. Pisac to doduše ne iskazuje direktno. gdi prosveštenija nema. U drami je kao i u pesmi. osim Vuka i njegovog posinka Negode iz Miloša Obiliæa. Hteo je da poštedi hrišæansku. Naime. odnosno srpsku sredinu od tako teškog greha kakav je rodoskvrnuæe. takoðe je nastala po motivu iz narodne pesme. Zanimljivo je da je Sterija od dve verzije narodne pesme iz Vukove zbirke kao osnov za dramu odabrao onu èija se radnja dogaða u muslimanskoj sredini u gradu Janji /u drugoj verziji grad Budim se pominje kao središte dogaðaja prikazanih u pesmi/. bez prave životne ubedljivosti i umetnièke punoæe koja bi odgovarala dramskom delu. veæ preko svoga junaka. a Srbi opet.

harambaša Mileta ne haje za to veæ želi Zelidu za sebe po pravu jaèega. razmetljiv i surov despot. jer umesto radnje i akcije koji bi se odvijali na sceni.. Zato za njega. ponešto izmenio da bi ojaèao i opravdao dramski sukob. prikazan kao slavoljubiv. Obrad gine od Miletine (bra121 . to je bio razlog da Sterija preradi ovo delo. kao dramski junaci jeste to što je u njima izražena ideja o nacionalnoj i verskoj toleranciji izmeðu hrišæanstva i muslimanstva u ime viših humanistièkih vrednosti. Lahan. Za osnovu drame poslužio mu je motiv poznate balade Predrag i Nenad. Ono po èemu se Ajduci bitno razlikuju od prethodnih drama u kojima su se pojavljivali Turci. predstavljajuæi se kao pravi balkanski pisac. U tom cilju upliæe u dramsku radnju i jednu romantiènu ljubav izmeðu hajduka Obrada i pašine æerke Zelide. To svakako umanjuje umetnièki domet ovoga pozorja. U tom periodu nastala su njegova najzrelija dela: Smrt Stefana Deèanskog. Kao vaspitanik druge tradicije. kadri "stiæi i uteæi i na strašnom mestu postojati". ljude izvan zakona. Otuda su s istom objektivnošæu prikazivani dramski likovi bez obzira na nacionalnu i versku pripadnost. Vladislav. Pozorjem u pet dejstvija Ajduci. Dok je Obrad zaljubljen u Zelidu. Skender-beg. s obzirom da je pisao i o Grcima i njihovoj oslobodilaèkoj borbi... moralistu i prosvetitelja. U prvoj verziji pisac je na hajduke gledao više kao na razbojnike i pljaèkaše.vo latio pisanja tragedija. Ponešto je dodao. Štaviše glavna negativna liènost u delu je harambaša Mileta.. Ajduci. a ona mu uzvraæa ljubav. junaci mahom o njima prièaju. hajduci nisu bili samo plemeniti vitezovi bez straha i mane. kako su obièno predstavljani u narodnoj poeziji i tradiciji u epskim krajevima. a interesovao se i za rumunski jezik i prouèavao njegove veze sa slovenskim jezicima. Sterija je instinktivno zazirao od narušavanja ustaljenog reda stvari /kako se vidi i u Lahanu/. I ovde se meša i poistoveæuje termin Turèin i Musliman. Turkinje. /Prva verzija u rukopisu otkrivena je tek u naše dane/ Koncepcijska nedoslednost u gledanju na hajduke ogleda se i u ovoj preraðenoj verziji. S obzirom da njegove poglede nisu delili onovremeni gledaoci i kritièari /drama je prikazana 1842. veæ i ljudi koji krše ustaljene civilizacijske i društvene norme. Sterija se ponovo vratio narodnoj pesmi kao inspiraciji. To potvrðuje i èinjenica da postoje dve verzije drame Ajduci.. u kojima je pored motiva iz srpske istorije obraðivao i one iz bugarske i albanske. Èini se da stilska neujednaèenost u delu dolazi usled pišèevog kolebanja oko osnovne koncepcije u prikazivanju hajduka. u Beogradu/. a ne kao osvetnike Turcima i zatoèenike nacionalno-oslobodilaèke borbe. Ni ovim obogaæenjem fabule nije mnogo pojaèan dramski sukob.. odnosno Muslimani.

Andrija /dotrèi i zamane handžarom/: Šta stojiš. odreæi æe se hajduèije i vratiti se meðu ljude u normalan život. da si mi triput po bogu brat. kao što svedoèi primer iz šeste pojave drugog èina. Harambašinoj amoralnosti pisac suprotstavlja razlog hajduka Stanka: "Šta je ajduk bez poštenja. te ne ubijaš psa! Vitomir /uvati ga za ruku/: Nemoj. i svojom smræu na odreðen naèin moralno iskupljuje hajduke. Šuma je gusta. Kao i u nekim drugim delima Sterija nastoji da i u ovome afirmiše osveštane ljudske vrednosti kao što su poštenje. kad se psine ubijaju. Vitomir: Beži onamo! /Pokazuje mu rukom/. nemoj mi glavu uzimati! Vitomir: Imaš li staru majku? Turèin: Imam. vera. junaèe. ima staru majku! Andrija: Zar nas nije rodila mati? /Oæe da se otrgne/. Andrija: Ej. moj Vitomire. Vitomir: Pre æu ja poginuti nego on! Andrija: Je l' to lepo? Kome opraštaš? Turèinu! Vitomir: Pa i Turèin je èovek. hajduci zajedno s harambašom poslušati Obradov apel izreèen na samrti. Andrija: Imaš li ti pameti. koje su iznad verskih i nacionalnih razlika. ili može biti za dušu. I u njoj 122 . niti ikakvih obzira bilo prema kome. Vitomire? Vitomir: Ovo je mojoj majci za zdravlje. dok æe prema pomalo didaktièkom završetku drame.. milosrðe i dr.tek tada su otkrili da su braæa. Hajduk Vitomir i po cenu sukoba s drugim hajducima zaštiæuje jednog Turèina koji ga u nevolji bratimi: Jedan Turèin beži. obraza i vere?" Poštujuæi zadatu reè i obeæanje Obradu i hajduk Nenad æe spasti Zelidu od harambaše i vratiti je ocu. Vitomire! Turèin /pade pred njim/: A man. Andrija: Šta mi je do tvoje majke. no ne pogodi ga. /Hoæe da se otme/. Nisu prihvatili harambašin razlog da "u ajduka nema ni brata ni sestre". Andrija /iza pozorišta/: Drži ga. možeš se sakriti. objavljena 1855. ali ga njegovi drugovi ne htedoše ubiti. slepa je od dve godine.tovljeve) ruke .. za njim trèi Andrija i izdaleka opali na njega. Preko one glavice je selo.. Da ovakav Sterijin odnos prema pripadnicima drugih naroda i vera nije bio sluèajan potvrðuje i njegova pesma Turci. zadata reè. tako se ne ajdukuje! Zbog svoga postupka Vitomir je bio osuðen na smrt od harambaše.

zverma. Da li je. Turaka." Istu misao još æe jednom istaæi i precizirati: "Strah li te. nit' gaðaj Turèina jedna. Nad živim ognjem žive kukavne peèe. Kad ti za posao kupuješ Crnce Sreæe otvaraš im dver. Pisac zna i to da "I" varvar blagotom èesto trogava svojom" i buni se protiv toga što "Prosveta vešto ide zlosti ulepšat svoje". Nit' porod. Uz èitavu galeriju negativnih likova iz njegove narodnosti. iznaæi zemlju. pleni imanje. peku. bez èuvstva dave i plene. On ne vidi nikakve razlike izmeðu Turèina Bajazita i Španca Pizara. hvata.. kad Turèin srodne ti guli? Isto Granada oku grozno pozorje nosi. Bezbožnik on je i zver. S njim zala kletiæ neæeš otrebiti èkalj. veæ su ona podjednako bila prisutna u prošlosti i sadašnjosti u svim sredinama i nije se moralo prikrivati ih: "Turèin što tovari. bez obzira na to gde se dešava. život huda od mravka huði. Radine Mavre goni. Pizaro bolji što je Evropljanin... Jer kad bi znali umno promatrati drevnost videli bi "Da srpskom krivicom srpska rasu se slava. dao je i dva pozitivna: jednog Srbina i jednog Maðara. pesno. da su strasti ljudske izvor svih zala: Zašto se moriš. dok je Bajazit èedo Azije: Kad Turèin roblje prodaje na trgu. Tuð im je. otima decu. Oba po svetu seju jade. Ne zaboravimo ni to da je Sterija u svojim Rodoljupcima ispoljio izuzetnu kritiènost prema svojim sunarodnicima. gde no izvire porok? Predel i narodi svi gipæu zloèinstvima svud. pa nastavlja: Spusti strele. npr. II 123 .." U završnim stihovima Sterija sažima svoje iskustvo preèišæeno i dogaðajima iz 1848/49. s tim što je taj Maðar i jedini lik maðarske narodnosti koji se javlja u Rodoljupcima. Polemièki istièe da zlodela nisu bila svojstvo samo jedne religije ili pojedinih naroda. nit' jezik.ovaj humanista strasno osuðuje svako varvarstvo. Pisac osuðuje i uobièajeni manir da se drugi okrivljuju za vlastitu zlu sudbinu i nedaæe koje su ih pratile u prošlosti. Španac obilno vraæa.. Srbe. nit' odelo razliku deli Zlotvorstvu svakojem srce je izvor i dom. pita Sterija ironièno.. Jednako seku. možda. Slièan motiv Sterija je obradio i u pesmi Izobraženiku.

Car Lazar.-1903. Mejrima se može okarakterisati kao nacionalno-romantièarska drama sa oslobodilaèkim akcentima. kako je sam isticao).. Knez Nikola Zrinski i dr. kako se vidi iz arhivske graðe. u Zagreb kod bana Jelaèiæa. delimièno na francuski i nemaèki. U njoj se prepoznaju i odjeci revolucionarnih dogaðaja iz 1848.) je pisao pesme i drame koje su za predmet obrade imale dogaðaje iz srpske. Milijenko i Dobrila. Ona je imala svoje centre u Istanbulu i Parizu. melodrama Mejrima ili Bošnjaci. u prvoj svojoj drami . meðutim. Posmatran iz današnje perspektive Ban se kao pisac gotovo ni u èemu ne može porediti sa svojim starijim savremenikom Sterijom. što iznosi oko 40 hiljada stihova. Tokom pedesetih godina Ban je putovao po politièkom poslu i u Istanbul i u Pariz. Ostavio je zanimljivo svedoèanstvo o Njegošu kao liènosti i o njegovim politièkim pogledima u revoluciji. u nekim delima ga je plagirao i "popravljao". a objavljena 1851. u kojoj preovlaðuju melodramski elementi.. godine i odjeci drugih društvenih i politièkih pokreta u južnoslovenskim pokrajinama. u ovom delu složene strukture više dominiraju emocionalni nego društveno-politièki akcenti.Mejrima. Smrt kneza Dobrosava. poljski. Ipak. smatrajuæi ga "egzaltiranim Slovenom" i doslednim protivnikom Austrije. a ne književnom. "pozorišno djelo u pet razdjela". Karakteristièno je za Banovo stvaralaštvo da najtrajnije književne kvalitete poseduje upravo njegov prvi dramski rad. kao i svojim vezama s èlanovima tajnog panslavistièkodemokratskog kluba poljske emigracije. radu. i jedan punkt u Beogradu. Ban je uživao glas znaèajnog dramatièara. zahvaljujuæi prvenstveno svom politièkom.. Sa svojih 13 drama i tragedija u stihu. Ban ide u red najplodnijih srpskih dramatièara starije epohe. na njega je budno motrila austrijska tajna policija. U svom vremenu. na Cetinje kod Njegoša. èeški. kada je kao emisar srpske Vlade putovao u više navrata u Sremske Karlovce kod patrijarha Rajaèiæa i drugih liènosti. s motivom sliènim onome u Romeu i 124 . Napisana 1849. kao pisac nije se oslobodio klasicistièkoprosvetiteljskih manira i samo povremeno je dosezao do pravog romantièarskog iskaza i to. Na svim putovanjima. Dodajemo da je Ban obavljao posebno važne politièke misije u burnim godinama 1848/49.I Matija Ban (1818.). Iako je zakoraèio u dvadeseti vek. Za to bi se moglo reæi da je Mejrima ponajpre tragedija ljubavi. hrvatske ili slovenske istorije (Mejrima. Jan Hus. Prevoðen je za života (i jedino tada) na strane jezike: ruski. s tim što on podjednako pripada i hrvatskoj književnosti. paradoksalno. Kralj Vukašin. Poreðen je èak i sa Šekspirom (što i nije bez osnova.

ali su spremni i na liènu žrtvu za svoja ljubavna oseæanja. bez one karakteristiène primese crno-belog predstavljanja junaka uslovljenog njihovom nacionalnom pripadnošæu. socijalne i liène prilike takve su da do ostvarenja ljubavi i braka nikako ne može doæi. pašine kæerke. Predstavlja objektivno njihove junaèke i etièke osobine. Nacionalne. Mejrimin otac. da bi na kraju istovremeno dobili jedan epilog. kao i razlièita ogranièenja i predrasude kojima su optereæeni. da bi predupredili dogaðaje. Živanovim ocem. ne mogavši da se pomiri s tim da Živan pripadne drugoj. vera je stavila nož izmeðu dva srca. nastojali su da se raji popuste stege i nameti. ubija. misleæi da je Živan izneverio svoje obeæanje da æe doæi po nju i oteti je sa hajducima iz Osmanovih svatova. imajuæi na umu one proroèke reèi Starca Foèe Turcima. Živanovu verenicu Ljubicu.Juliji. Oseæajuæi te promene neki od prvaka. U koncipiranju njegovog lika èini se da se Ban oslanjao na Višnjiæevu pesmu Poèetak bune na dahije. jer on bez verskih i nacionalnih predrasuda slika muslimanske i hrišæanske likove. Tako Rustan-beg na savjetovanju kod Ali-paše kaže: 125 . èija je radnja lokalizovana u Visoko i okolinu. Zapravo. Nesumnjivo da je to bio jedan od razloga popularnosti ove drame kod suvremenika. Mejrima je dijelom i socijalna drama. zalažu se za svoj rod i veru. Mejrime. Takve poglede naroèito je zastupao Ali-paša. ljudi koji iskreno pate i vole. veæ žive liènosti. Samosvest bosanskih muslimanskih prvaka iskazana je u drami u više replika. koje Ban veoma objektivno slika. To bi bio osnovni siže drame. Suprotnosti izmeðu centralne osmanske vlasti i domaæih muslimanskih prvaka dolaze do izražaja u više scena i replika pojedinih liènosti. i hrišæanina Živana. politièke. a potom spasava okrivljenog Živana za Ljubièinu smrt iz oèeve tamnice. Pod jednim podnebljem. u njoj se prilièno spretno prepliæu dva toka: ljubavni i socijalno-politièki. (Živanova zaruènica Ljubica je jedina nevina žrtva u drami koja strada bez ikakve svoje krivice) Najzad. pod istim zvezdama. Meðutim. veka oseæali da su u procepu izmeðu centralne turske (osmanske) vlasti i hrišæanske raje koja je poèinjala oslobodilaèke akcije i socijalne bune. smatrajuæi se izdanom u svojoj beskompromisnoj ljubavi. Mejrima se sama otruje i umire u oèevom i Živanovom naruèju. Možemo reæi da je upravo ta objektivnost izrazita vrlina Banovog dela. Impulsivna Mejrima. Publika je oseæala da likovi u drami nisu samo glasnogovornici i propagatori odreðenih ideja. inaèe prijatelj sa hrišæanskim prvakom Novakom. prerušena. U uzroèno-poslediènoj vezi oni se vešto protkivaju. Ban je dobro uoèio da su bosanski muslimanski feudalci polovinom 19...

A još više dod'jaše veziri. Banovi hajduci. Valja istaæi da je Ban ujedno u drami hteo i da se Srbija afirmiše kao ustanièko jezgro južnoslovenskih pokrajina. Al' sveca mi i pokusat æe ga. gori od preðašnjeg. Zanimljivo je da su njegovi hajduci bliži onima iz narodne pesme nego što su to bili Sterijini. al' i naša Bosna.. ovo prvo Banovo dramsko delo bilo je više od ostalih njegovih drama inspirisano narodnom poezijom.. On se neposredno ruga carskim nizamlijama kao junacima i kao fizièki neuglednim pojavama. ali i Njegoševim Gorskim vijencem. Ban je pojedine misli. On gospodar imenom. Prije nego i glasa je bilo Tim osmanskim carima u svijetu. slikama i poreðenjima i u metaforistiènijem. Koj' god doðe. odsjaji uticaja Gorskog vijenca oseæaju se u pojedinim reminiscencijama. ali i prirodnu (u Milutinovoj pesmi slavi se slobodan život u prirodi). U slikanju te ustanièke atmosfere nacionalnog pokreta u krajevima pod turskom vlašæu. A ostave gole kosti nama. Svi promjene nekakve hoæe... mi djelom. Veæ nam mnogo ti fermani carski. Više naša nego i careva. odnosno izreke iz Gorskog vijenca parafrazirao ili razvio. odnosno zgusnutijem i aforistièkijem izražavanju. A onamo sva im briga pusta. I Ban je smatrao Srbiju kao buduæi Pijemont osloboðenih i ujedinjenih južnoslovenskih naroda. Što imamo nije nam on dao. Inaèe. Da izjedu sami oni meso. stavio u drukèi126 . Svi pucaju od žestoke želje: Da bi tužnoj olakšali raji. èiji je plan inaèe bio poznat Banu kao aktivnom pristalici i saradniku Garšaninovom. S ponosom istièe: Careva je. a pogotovo druge njegove drame.Bog ubio travnièkog vezira! On je nama zameo to maslo.. junaci drame. Naime.. u duhu ideja iz Garšaninovog Naèertanija. èime je inaèe oskudno i ovo Banovo delo. Ban æe prikazati i hajduke. Durata. Slièno je rezonovanje i jednog drugog prvaka. preko njih Ban slavi slobodu nacionalnu. No od davnih imamo djedova. romatiènije su i herojskije prikazani.

ne može nièim preokrenuti. Mejrima je po više osnova zanimljivo dramsko delo. Veber Tkalèeviæ u svojoj kritici o Mejrimi (Neven. Mejrima je.. ali to je posebna tema i ne bismo se više na tome zadržavali. 127 . ako ovo delo ubrojimo u romantièarski korpus. možda. Živan se u svakom trenutku patetièno poziva na svoju veru.. s èestim preokretima i iznenaðenjima. Odlikuje se dinamiènom radnjom. Živan se nevoljno veæ pomiri s nemilom stvarnošæu. Mejro. kao prava romantièarska herojina. te savetuje Mejrimu da se kao i on pokori sudbini. 1852. roditelji i slièno: Živan: Istinu ti moram reæi. Ona. I onda kada je piscu polazilo za rukom da ukreše pravu varnicu. veru i poštenje"). ali bez dovoljno osnova u tekstu za takvu tvrdnju istièe. Iako je oboma nam gorka: Ljubav srcu jest najdraža. U drami je ipak malo mesta uzdignutih na nivo pravog dramatskog usijanja. naprotiv. Uz Jakšiæevu Jelisavetu. motivacijom postupka. pokretaè je dramske radnje. Pisac je nastojao. navodno prikazana kao posebno senzualna muslimanka koja æe radi zadovoljenja svoje èulne strasti. Kod ovog Banovog junaka kao ljubavnika razum i celomudreno rezonovanje neprirodno potiskuju emocije i strast. kako se u nekim kritikama. Mejrima uopšte odskaèe od ostalih liènosti punijom karakterizacijom i realizmom delanja. da u njen lik utka celokupno ljudsko biæe sa svim njegovim protivreènostima od prave vrline i plemenitosti.. Po Tkalèeviæu.ju situaciju. Pa to troje kad u sukob doðu Jaoh onom koji sukob snosi!. rodbinu. Do nje vlada pravda i poštenje. umesto mirenja sa sudbom. ipak Sama ona ne vlada životom. odnosno. koja se. Tako A. na to što æe misliti i reæi njegova okolina. smatra. To se naroèito oèituje u nekim scenama u kojima bi Živan trebalo da dominira (Živan s Mejrimom u njenom vrtu ili s mrtvom Ljubicom na rukama). odnosno njena ljubav. br. u dobroj meri je i uspeo u tome. do najtežeg zloèina.. ne uvek najbolje motivisanim. odnosno psiholoških nužnosti. Mejrima.. upravo hoæe da prkosi i sudbini i nebu. 42-46) rezonuje o ljubavi i o Banovim junacima navijaèki pristrasno u korist "kršæana". postizao je to više spoljašnjim elementima nego kontrastiranjem unutrašnjih. najkompleksniji ženski lik u srpskoj romantièarskoj drami. Razlika izmeðu Živana i Mejrime nije u tom što je ona. zanemariti sva druga etièka oseæanja (navodno æe "žrtvovati i oca.

zapazio i istakao da su Banovi muški ljubavnici smušeni i celomudreni: "U Bana se ljubavnici kaluðere. obratno: u njoj ginu nosioci tragiène krivice i odreðene strasti da bi naèelo u ime kojega stradaju postalo još blistavije i uzvišenije. po ukupnim osobenostima Banova Mejrima je više melodrama nego tragedija. da su Jovan Sterija Popoviæ i Matija Ban u ovim svojim komadima dali nov pravac istorijskim dramama u prikazivanju Turaka.buduæi da je Mejrimina ljubav "slepa". Kostiæ je dobro zapazio i to da "u Bana ne ginu samo ljubavnici. što se oko nje vrti (.. u njega gine i sama ljubav". odnosno muslimana u srpskoj književnosti. Jer Ban je i u drugim delima davao junake sliène Živanu. dakle. Zbog toga je ova drama nailazila na otpor kod pozorišne publike. preciznije. Za fenomen prikazivanja Turaka i muslimana u literaturi relevantni su i neki drugi tekstovi L. a Mejrimin u romantièarskom. Imam na 128 . naravno. koji se više cijeni nego zlatan pas". dok je po Tkalèeviæu "kršæaninu vjera najveæa svetinja. Inaèe. U prvoj tragediji je. "slepo je i sve. Dok Živan rezonuje i pametuje onda kada treba srce da zbori. Na slièan naèin Ban je prikazivao Turke i u tragediji Car Lazar.. ona je neke vrste istorijska melodrama. M. ta se devojka može zaista samo Dobrilom zvati" . kritièar dopušta da je i krišæaninu Živanu sveta i ljubav. a u Šekspira i kaluðeri ljubavnièe. a i veæeg dela književne kritike iz ranijih vremena. ali "ljubav koja nije slijepa. ovde nije reè o razlièitom shvatanju vere i ljubavi kod junaka razlièite vere nego o tome da je Živanov lik koncipiran u klasicistièko-prosvetiteljskom maniru. poredeæi je s Romeom i Julijom. Slièan je zapravo odnos i izmeðu Mejrime i Živana." I dalje: "Takvog šmokljana toliko ljubiti. zabacuje ju kad se ne slaže s poštenjem i dobrim glasom. To æe reæi da ne stradaju samo tragièni junaci nego i naèelo za koje se bore (ovde je to ljubav). Kritièar upravo tu navodnu slepoæu vidi kao glavne crte turske æudi (Podvukao V. s obzirom na isti motiv. i kada se ne radi o liènostima razlièite nacionalnosti ili vere kao u Mejrimi. Doduše. Kostiæa književno-kritièkog žanra. Mejrima neæe da pretpostavi bilo koji drugi razlog svojoj strasnoj ljubavi i zato æe dragovoljno poæi u smrt. Tako je i Laza Kostiæ u polemici s Banom oko ove drame. Poput Živana koncipiran je i Milijenko iz drame Dobrila i Milijenko..) Ljubav je njezina i osveta naizmjerna". Meðutim.. Nesumnjivo je. za koju æe sve žrtvovati". Otuda proistièu glavne razlike meðu njima. držeæi se više autentiènih istorijskih èinjenica nego narodne poezije i tradicije.).kaže ironièno Kostiæ.

Kraljeviæ Marko još je najosorniji na Turke. Recimo da je tako. "igra kolom uz kadune". Svakom je svoja najlepša. Pa ipak iz narodnih pesama ne izbija velika mržnja na Turke. I ko nije živeo s njima zna ih po èuvenju.umu njegovu èuvenu monografiju o Jovanu Jovanoviæu Zmaju (objavljenu 1902. ima lepša. ima lice i nalièje. Analizirajuæi Zmajevu poznu zbirku Snohvatice iz aspekta pesnièkog i jezièkog ukusa i mere. nego više iz prkosa. Iako je Turèin u srpskoj narodnoj svesti poistoveæen sa prakrvnikom koji je razorio srpsku državu na Kosovu. kao i u svakog plemena. Turci su junaci. da Turèina i prezre i omrzne? On prikazuje Turèina kao nejunaka. Kostiæ to èini u dijaloškoj formi." Nastavljajuæi dalje raspravu o ovom problemu. istièe Kostiæ. Pa šta je našao Zmajeva da iznese svojim èitaocima.Ima ih dosta. nema ni u narodnoj poeziji takve mržnje kakva se sreæe u nekim Zmajevim pesmama: "Zaista je narodna pesma oplakala Kosovo. "nosi zelene dolame". I u Turèina. "Ore drumove". Turska je vera muhamedovska. a ne ono što slabi narodni otpor prema krvniku. opet prema njemu. mada je ujedno Kostiæ neke vidove Zmajeva pesništva veoma visoko vrednovao. Pesnikova želja treba da je .osvetiti Kosovo. poredeæi ga afirmativno s najveæim svetskim pesnicima. . ugodnija i ružnija strana. suoèavajuæi argumente i kontraargumente izmeðu prièaoca i zamišljenog oponenta sagovornika.). o tome niko ne sumnja.. Al' ti 129 . koje bi preko sporenja došao do potpunije istine: -"Književni pesnik treba da izvadi iz narodne duše ono što je lepše. a to se ne može samo kukanjem. da iznese srpskom narodu. Zmajeva mrzi Turèina najviše zbog njegove vere. ali ne iz kakve "naèelne" mržnje. . da ga nikakav potonji književni pesnik nije lepše ožalio. . inaèe ne bi mogli osnovati veliko carstvo. Kostiæ zamera svom pesnièkom sadrugu što u pesmama ispoljava prekomernu i žestoku mržnju prema Turcima. osvojiti Carigrad i doæi pod Beè.Lepo. a srpskom narodu ne možeš tako lako omrznuti junaka. Da u Turaka imaju i lepe crte.. nego razigravanjem sve žešæe mržnje. ne samo da nije tako žestoko kao u Zmajeve. "pije uz ramazan vino". O tome ne može biti reèi koja je vera lepša.A ne spominješ nedostatke u turskom plemenu. a hoæe i da Srbin gleda na njega sa neke visine svoga mnogo veæeg junaštva. nego gotovo nikakva. "sve uz prkos. a naporedo s tim baca drvlje i kamenje na njegovu muhamedovsku veru! Dakle. koja je inaèe bila doèekana s velikom odbojnošæu od srpske društvene i kulturne javnosti zbog Kostiæevog kritièkog odnosa prema Zmajevom stvaralaštvu.

nisu nametljive. and Ajduci /Outlaws/. "zaista ne suštastvenoj osobini". bezrazložno jezik. as he called them. trebalo bi zaista pridenuti zapis: "Ovo je šala! Ali tolika turkolalija ne pik ni u šali. na što dolazi odgovor da ne treba podržavati narodne pesme u toj sluèajnoj. to je turski jezik.nedostaci. He used the background from the national (ethnic) past for his tragedies or "sad theatrical pieces". kao i svakom arijskom uhu sasvim nemili. te tamnije strane. His goal was to incite the dormant national awareness and to strengthen the belief into better and brighter future among his compatriots. Nesreæno supružestvo /Unhappy Marriage/." Varirajuæi i dalje. a zaista nije ni lepa ni udesna. istièe Kostiæ. I u taj siromašni. preko dijaloga. Zmajeva se upravo uljubio." Slièno Kostiæu. Miloš Obiliæ. The Enlightenment and Revival Plays of Jovan Sterija Popoviæ and Matija Ban (Particularly Mejrima and Hajduci) Jovan Sterija Popoviæ polarized his work on drama into two directions: towards the past and towards the contemporary time. uoèene protivreènosti u Zmajevoj poeziji. Ni najveæi prijatelji turski nisu nikad mogli hvaliti turskog jezika. To je valjda jedini narod koji je osnovao veliko carstvo pa ga i sad još drži u tri sveta. Kostiæ se ironièno osvræe i na Zmajevu pesmu Marko i ðenðiviš derviš. srpskom. U njoj "Marko pogubi nekih sedamdeset po izboru Turaka. prepunu turskih reèi kojih nema ni u Vukovom reèniku. or towards a tragedy and comedy. ružni jezik bez književnosti. da mrzi Turke. te mane. Samo je jedna njihova osobina koja se nametnula srpskom narodu. Uz tako mesto. a Šarac mu dopadne rana". He points out that misdeeds are not the feature of one 130 . He glorified in them the old Serbian State and its rulers having emphasized the Kosovo Myth and its moral grandeur. nezgrapni. i Vojislav Iliæ je u svojim polemièko-satiriènim pesmama ismejavao i ironizirao primitivnu turkofobiju u poeziji zakasnelih romantièara. a njegov jezik nema gotovo nikakve književnosti. Sterija appears in his works as a humanist who condemns any barbarism wherever it may take place. da bi ukazao i na drugu vrstu preterivanja u istoj pesmi. iznose se i argumenti da i u narodnim pesmama ima dosta turskih reèi. Sterija's most famous plays are Nevinost ili Svetislav i Milena //Innocence or Svetislav and Milena/. dok je njegov otac Jovan Iliæ poetski afirmisao neke turske i istoènjaèke vrednosti. a voli im. s glavom u Jevropi. a "ni u Sarajevu nije ni jedna poznata".

131 . "a work for theatre subdivided into five parts". These two authors criticized heavily the works of Jovan Jovanoviæ Zmaj. and the total number of about 40. Its action is dynamic. One can find the similar standpoints in the works of Vojislav Iliæ and Laza Kostiæ. or the Moslems for that matter. With his 13 plays and tragedies. It is a nationalist and romantic play with strong accents on the liberation. Matija Ban (1818-1903) also wrote poems and plays that had for its topics certain events from the Serbian. The best literary qualities can be found in his melodrama Mejrema or Bošnjaci /Meyrem or The Bosniaks/. in the Serbian literature. the motives of which have not always been dealt with in the best way available.people or religion only. who also exposed to ridicule the primitive Turkophobia. in this case the Ottoman Turks. Ban is one of the most prolific Serbian playwrights in the older period. but they are equally present in the past and current times in all countries. with frequent turns and surprises.000 verses. but he has earned his place equally in the Croatian literature. There is no doubt that both Jovan Sterija Popoviæ and Matija Ban have given a brand new direction to the historical plays having presented the Turks. Croatian or Slovenian history.

132 .

profesor univerziteta i akademik. Bilo kur'anski ajeti..). na neki. veæinom objavljenih (Sveta Gora i Hilandar do šesnaestog veka. Podruèja ispitivanja. da bi samo to za nekog drugog historièara znaèilo dobar životni bilans. Pisao je stalno. dobrim dijelom veæ pripremljenih za štampu i posthumno. od srednjovjekovne i tradicionalne književnosti do moderne literature.-1941. usprkos surovoj onovremenoj 1. Pisao je historijske rasprave zasnovane na podrobnoj analizi. 133 . bilo najstarija predanja. Pisci srpske istorije. i simpatisao. Uza sve to. arhivsku graðu i anonimno književno naslijeðe. ipak. Pogotovo je morao biti svjestan uloge pera koje je u islamu starije i uglednije od sablje. koji je. a tokom historije islamske civilizacije mnogobrojni su spisatelji pišuæi naporedo o peru i sablji. urednik èasopisa. iscrpne monografije. Æoroviæ je ostavio u rukopisu toliko spisa. Nekad je i previše brzo donosio suverene sudove o još dobro neistraženim mrtvim predjelima ljudskog djelovanja. Samardžiæ R. Beograd. Vrebala je opasnost osakaæene misli. To se odnosi i na njegovo nepotpuno viðenje muslimanskog civilizacijskog kruga. Prva knjiga.1 Današnji historièari znaju prebaciti Æoroviæu da je usljed velikog posla i stalne užurbanosti bio nedovoljno pažljiv i taèan u kritici izvora i èinjenica. gotovo je nesaglediv. na kojima se ogledao. Bio je muzejski radnik. Kad je 1941. uznose dostojanstvo pera. 1976. Broj poslova koje je ovaj historièar obavio. iako ni njeno historijski zadobijeno i potvrðeno mjesto nikako nije za potcjenjivanje. Objavljivao je stare pisce. po nekoliko èasova dnevno. kreæu se od prahistorijskih vremena do najnovije historije. strasnik u radu. sreæom. austrijski sužanj. prisutan gotovo u svakom znatnijem znanstvenom i književnom poduhvatu. daleko više sklonosti i simpatija pokazivali za pero. Šantiæev naèin.) Vladimir Æoroviæ je bio nenarušive energije. nacionalni revolucionar. još uvijek se nalazio u punoj životnoj snazi. bliže sredini nego kraju svog stvaralaèkog puta.Boris Nileviæ O POGLEDIMA VLADIMIRA ÆOROVIÆA NA KNJIŽEVNO-KULTURNO I UMJETNIÈKO STVARANJE MUSLIMANA U BOSNI I HERCEGOVINI O VLADIMIRU ÆOROVIÆU (1885. 246. prostrane sintetièke preglede i èlanke namijenjene najširoj publici.. od filologije do politièke publicistike. Istorija Srba u tri knjige itd. godine nesreæno poginuo.

Turski neuspjesi na raznim stranama tumaèeni su nesposobnošæu i pokvarenošæu stambolskih prvaka. Njihova svojevoljnost i teško privikavanje na svaku disciplinu i ulaženje u suru. prvim reformatorom.2 O BOSANSKIM MUSLIMANIMA Bosanski Muslimani bili su. Liku. dobili su u XIX stoljeæu kao neki naèelni i programski oblik. Pero pre sablje. bili su van sebe kad su vidjeli carigradske težnje da se popušta hrišæanima.. Muslimanske kule i èardaci. u èemu je bilo dosta feudalnih atavistièkih tradicija srednjeg vijeka. Povrh toga. Bogata izdavaèka djelatnost Islamske zajednice Jugoslavije. oktobra 1990. Nalazeæi se na krajnjoj zapadnoj granici ove imperije. Na primjer. Svojom smetenom politikom Turska je izgubila Srbiju i Grèku. Njihova ponosita æud buni se protiv odredaba o èijoj umjesnosti niko ne pita i njih. njihova bogata. bili su usljed toga ozlovoljeni i uvijek spremni da se bore protiv svega hrišæanskog i tuðinskog. 27. po svojoj opštoj kulturi. sve je to kazivalo koliko su oni živjeli u naslijeðu starih shvatanja i kako njih nije nimalo doticao 2. 12.. po svojim nepromijenjenim feudalnim tradicijama. po Æoroviæevom mišljenju. Malo je tradicionalnih kultura u kojima je pisanoj rijeèi i uèenim ljudima narod sve do našeg vremena iskazivao i iskazuje tako iskreno i duboko poštovanje kao u islamskoj. sa debelim zidovima kao kod starih zamkova i sa širokim i visokim ogradama. od teške èohe i svile. pa se ne bi smjelo dozvoliti da izgubi i Bosnu. kiæeno tako da izgleda kao da vrijedi tri careva grada. Dalmaciju i najposlije Srbiju. Politika. jer su hrišæanima bliži nego prijestonica. zaista. i Bosanci su se opirali tome da ti nesposobni ljudi izdaju obavezne naredbe i za njihovu zemlju. u velikim borbama navikli su da se sa hrišæanima bore za pobjedu dina i turske stvari. jedan od najkonzervativnijih elemenata Turskog carstva. Bosanci nisu bili zadovoljni ni sultanom Selimom III. zlatom vezena odijela. subota. sa oružjem koje je. Tanaskoviæ D. Oni vjeruju da vide opasnost bolje od Stambola. Hrvatsku. Beograd. bosanski Muslimani u stalnoj borbi sa centralnom vladom.sabljarskoj atmosferi što ih je okruživala. po svojim ambicijama. otkako je pitanje reformi u Turskoj bilo stavljeno na dnevni red. Imajuæi dobar dio svog prostora ispunjen ljudima koji su morali da napuštaju Slavoniju. 134 . U akcijama i životu bosanskih Muslimana bilo je neèeg epskog i dosta viteškog. kao ni reformama novog sultana Mahmuta II. Povreðuje ih i to što je u Stambolu davno prošlo vrijeme u kojem su Bosanci vodili glavnu rijeè (znamenito XVI stoljeæe). Bosanci su predstavljali potpuni ostatak Srednjeg vijeka. Stoga su od onoga dana.

kako su ih u Bosni zvali s osjetnim podsmijehom. a u narodnoj èitav jedan tip zanimljivih epskih pesama i one slavne i po svojoj lirskoj intenzivnosti jedinstvene sevdalinke sa silinom pravog karasevdaha. Bosna i Hercegovina. Beograd 1989. Njegovi uèitelji su istoènjaèki pjesnici. koji su u "umetnoj poeziji stvorili nekoliko suvih pouènih pesama. a svoje pjesme bilježe turskom azbukom. Beograd 1989. njena opšta kultura. sve je to bilo u zavisnosti od susjeda bilo na Istoku bilo na Zapadu. Njeno pismo. Meðutim. Svako ko je dolazio da mijenja taj utvrðeni tok historije. 457458. Æoroviæ V.. to su Muslimani. Bosna je živjela svojim životom i htjela je pri tome da ostane. Istorija Jugoslavije. osjeæala se meðu bosanskim Muslimanima odavno. kazuje Æoroviæ. ilahija i kasida. Èak ni jedan jedini pokret književni ne javlja se u Bosni samostalno. godine. njeni obrasci. bilo vlastodržac iz Stambola ili rajetin iz neke oblasti ispod Majevice ili Veleža smatran je kao neprijatelj. za to se javlja èitav niz bosanskih Muslimana koji pjevaju.4 II Kod srpsko-pravoslavnog naroda u Bosni i Hercegovini umjetnièke književnosti nije bilo.. 85 (Kako je veæinu svojih pogleda o muslimanskom civilizacijskom krugu Vladimir Æoroviæ izložio u ovoj knjizi. reprint izdanje iz 1925.3 KNJIŽEVNOST U BOSNI I HERCEGOVINI I Književnost u Bosni i Hercegovini nikad nije bila izvan zajednice sa književnošæu Srba i Hrvata. njene veze. 4. to ne osjeæamo potrebu za daljim stavljanjem napomena. ne napuštajuæi maternjeg jezika i veza sa ostalim delovima saplemenika. u kojima je ceo muslimanski elemenat naš i gde je on. koju je primio".onaj veliki duhovni preobražaj cijelog evropskog društva koji se vršio krajem XVIII i poèetkom XIX stoljeæa. jer èitatelj sve to može provjeriti u ovom djelu). 135 .. Jedina osobenost bosanske književnosti. što su Bosna i Hercegovina jedine naše pokrajine. unosio u svoje tvorevine i elemente nove kulture. a poslije pokušaja nasilnog uvoðenja reformi pojaèala se u velikoj mjeri. Ali ta osobenost dolazi otud. na našem jeziku.. Æoroviæ V. Veliki broj bosanskih 3. a njihovi obrasci pobožne ilahije i pouène kaside. "da je tako nazovemo". godine. U svojim umjetnièkim pjesmama oni nemaju dodira sa ostalom našom poezijom toga vremena kao što je imaju u narodnoj poeziji. fototipsko izdanje iz 1933. èak ni u tom obliku kao kod franjevaca. Mržnja na Osmanlije ili na Turkuše.

u kojoj ima ovo zanimljivo mesto: I mi smo ga pili. da je u Bosni i Hercegovini kod Muslimana bilo dosta književnog interesa. Njegova stvaralaèka snaga vrlo je oskudna. opažanja naivna. gdje je na vezirovu zapovijed udavljen. Muhamed Hevaji iz Tuzle. Sarajlija. socijalnih i politièkih klonulosti u svom vremenu iskusili oštricu surove vlasti i ostali u uspomeni naroda kao plebejski tribuni. jedna mati Prvo bi nam valja znati. predstavnici te poezije kod nas nisu "ljudi veæe pesnièke vrednosti. uèe na pamet. Krivda pravdu zamela! Svoju veliku iskrenost ovaj poeta je platio glavom 1821. godine u Travniku. kad daju oduška svom patriotskom oduševljenju (npr. obraæa se svojim hrišæanskim sunarodnicima ovim svesnim i u ono doba rijetkim rijeèima: Otac jedan. narodni tribun.Muslimana obrazovao se na Istoku. Æoroviæ navodi ovaj primjer. a perspektive gotovo detinjaste. Njih èitaju. Meðutim. Ostante se tutuna! Sejid Vehab Ilhamija iz Žepèa bio je buntovan duh protiv nesposobnosti i nesavjesnosti turskih pokrajinskih vlasti. Na 3000 raznih orijentalnih rukopisa ima danas u samom Sarajevu. iz prve polovine XVII stoljeæa. Otud je onda sasvim razumljiv ovaj uticaj Istoka na bosansku muslimansku književnost. arapski i perzijski. znalac istoènih jezika. On vidi propadanje i neminovni slom te ogorèeno klièe: Turèin nema amela.. najstariji od svih.. ali "loš pesnik. Ali im je ipak popularnost velika. a jedan dio je sa uspjehom ušao u tursku književnost. nego za istoène. preraðuju i dopunjuju. Safvet-beg Bašagiæ pišuæi 136 . ima dve politièko-patriotske pesme i jednu kasidu protiv duvana. a u prvom redu za tursku književnost. pesnièko oseæanje gotovo potpuno nerazvijeno. I u smradu bili Kao bogomili. moramo napomenuti da su i neki od alhamijado pisaca. Meðutim. radi dobitka Kandije) onda su im usklici primitivni. zbog svog liènog i pjesnièkog stava spram moralnih. Treba naroèito istaæi. istina ne za srpsku i hrvatsku književnost." Ono što su te poete kazivale nije uvijek samo od historijskog interesa. Jer æemo se paski klati? Hasan Kaimija. vrlo obrazovan. stih vrlo nesiguran. Kad daju pouke one su suve. ali je dobro znao istoène jezike-turski. iz XVII stoljeæa. suviše neposredne i odveæ uèiteljske.

ponekad dosta primetan. gde strast govori na neobièno reèit naèin i gde je uzdržanost izvesnih naših pesama zamenjena obešæu posloviènih sarajevskih sumbul-udovica i beæara iz Novog Hana. nije bilo nikakvih tješnjih dodira. lirska i epska. meðutim. studirajuæi i djelujuæi u velikim centrima islamskog svijeta. sasvim sigurno. na prvi pogled. Njihove kuæe i njihove duše bile su zatvorene za one. koji su djelovali u istoj zemlji i meðu istim narodom. Muslimanski elemenat je unošen i iz njihovih religijskih obièaja ili iz njihovih društvenih navika ili prema izvjesnim èiniocima njihove materijalne kulture. govori o nekima kao o talentima rjeðe vrste. svojih elemenata. kao Hadži Lojo ili kao toliko popularna Pembe Ajša". Za Muslimane je. Jedino što kod njih "odmah. Epske muslimanske pjesme. Èak se ne može utvrditi. upada u oèi. U suštini biæe dosta njihovog u onoj èistoj istoènjaèkoj senzualnosti izvesnih bosanskih pesama. ima jedna vrsta književnosti. a neki postali i vrhunski mislioci svoga vremena. to je neobièna 137 . To je narodna poezija. a da su muslimani u izvesnom pravcu pravili varijacije i unosili jedan deo. Izmeðu ovih pisaca. u klasniènom trohejskom desetercu. Mnogo njegovih lica ušlo je u pesmu i oèuvalo tu o sebi ma po èemu zasluženi glas. da nisu èitali ni pratili rad svojih hrišæanskih susjeda. koji nisu njihove vjere i zakona. III Ipak. Takoðer. Samo od tog uticaja nisu mimoiðeni ni imuæniji onovremeni Srbi. da li je pravoslavni svijet uopšte èitao Divkoviæa ili Margitiæa. pogotovo vranjansko-èorbaðžijski svijet Bore Stankoviæa. apsolutno su samo jedan ogranak naše junaèke južnoslavenske poezije. za katolike je vrlo malo vjerovatno da su èitali srpske pisce. kao dva tragièna Moriæa. Sva lirika èulnog sevdaha nosi i suviše obeležje sredina. gdje je oèigledno bilo uzajamnog doticaja izmeðu hrišæana i muslimana. u kojima su se slagali novac i bogatstvo i s njima razbluda i neèista krv. Vjerski strogo odijeljeni Bosanci su živjeli jedni pored drugih u uzajamnom dodiru samo pri poslu i na ulici. tako su se mnogi probili i u onovremenu intelektualnu elitu. Kao što su se mnogi ljudi porijeklom iz Bosne vinuli do najviših vojnopolitièkih èasti i položaja. nego je i stvaralo.o desetinama pisaca iz Bosne i Hercegovine u turskoj književnosti. Kad se danas èitaju ili slušaju muslimanske narodne pjesme vidi se jasno da im je "fond èisto naš. Bogato i uvek raspoloženo Sarajevo ne samo da je volelo i negovalo pesmu.

mjesto oružja nosi drenovu batinu. Mejdansko doba Jankoviæa. i Ilirskog pokreta s druge strane. Ovaj tip muslimanske epske pjesme naroèito je karakteristièan za Bosansku krajinu. naravno. odvodi roblje. za koga se pretpostavlja da predstavlja smederevskog sandžaka Alibega.dosta èesto sa preko hiljadu stihova . kao stari franaèki junaci. govori se da je uvijek iza veèere tražio od svog pjevaèa po neku junaèku pjesmu. Senjanina Tadije. tako i muslimanske. bez obzira na onu smišljenu sažetost. koji. Za neke begove u Hercegovini i u Bosni zna se. U Karadžiæevim tradicijama poèela je književnost i kod nekih Muslimana. Na književnost uputio je Mehmed-bega poznati Vukov sljedbenik Vuk 138 . U muslimanskoj epskoj poeziji glavni su junaci. Hrnjice i onog klasiènog Budaline Tala. sina Smail-age. presreæu svatovi. muslimanski pjevaèi Krajine pjevali su svoje epske pjesme uz gusle sa po dvije strune ili èak uz tamburu sa po dvije metalne žice. nego da i sami postanu predmet njenog opjevavanja. rado je pjevao o junacima svoga vremena i ostavio je iza sebe èitavu jednu zbirku epskih pjesama narodskog tipa. Za Dedagu Èengiæa. osobito Muslimani sa Krajine i iz oblasti gdje su borbe sa ðaurima hrišæanima stalno na dnevnom redu. s uživanjem opisuju tu hajduèiju na granici. Tu je oèita namjera da pjesma bude što punija i slikovitija. Junaèke pjesme kako hrišæanske. koja karakteriše dobar dio naše epske poezije. Otac kralja Nikole. Poznato je da su uz gusle osim pjevaèa od zanata i slijepaca pjevali vrlo èesto i najugledniji junaci i tadašnji aristokratski sloj. Muslimani. Najpopularniji je svakako Ðerðelez Alija. IV U XIX stoljeæu javljaju se kod bosanskih i hercegovaèkih književnih radnika neposredni uticaji djelovanja Vuka Karadžiæa i njegove škole s jedne. nesumnjivo iz osjeæanja potrebe ne samo da uživaju u pjesmi. Prvi književnik tog pravca bio je Mehmed-beg Kapetanoviæ. da su držali posebne pjevaèe. Slièno je stanje i u Hercegovini i Crnoj Gori sa Bajom Pivljaninom. Smiljaniæa na jednoj strani. a na drugoj Mustaj-bega Lièkog. kad se haraju kule.dužina pesama . turski èinovnik po Hercegovini i kasnije dugo vremena naèelnik sarajev-ski. Znameniti hercegovaèki vojvoda Bogdan Zimonjiæ lijepo je i sa uživanjem pjevao uz gusle. Krug junaka muslimanske epske pjesme dosta je velik. èije se ime i junaštvo mnogo spominje u drugoj polovini XV stoljeæa. vojvoda Mirko Petroviæ. Mandušiæem i Vukom Miæunoviæem.sa velikim natrpavanjem detalja i bez ogranièenja na izlaganje jednog dogaðaja ili jedne situacije". Za razliku od hercegovaèkih i crnogorskih gusala sa po jednom strunom.

da tek izazove širi književni interes u Bosni i Hercegovini. a sedamdesetih godina osnovana je mala franjevaèka štamparija. U njoj razvija svoj talenat Aleksa Šantiæ.1900. godine javlja se u Mostaru èitav niz novih lica koji 139 . koji je bio austrijski konzularni èinovnik u Trebinju u vremenu. Od 1890. djelovali i muslimani i franjevci. Kulinoviæ. dok katolièki svijet dobi novog maha. ali sa malo razumijevanja za poslove ove vrste. Hadžiomerspahiæ i drugi. Mehmed-beg je objavio 1887. a Jovan Duèiæ saopštava jednu kratku narodnu prièu. List je pokrenut oèigledno s namjerom. a od 1896. Osman Ðikiæ i Avdo Karabegoviæ Hasanbegov. izbor iz istoènjaèkih spisa. objavljeno je Istoèno blago. sa velikom graðom. Ostali Muslimani. koji su poèeli slièan rad. M. anegdota i nekoliko popularnijih pjesama. Š. kad su uslovi za rad postali nešto lakši i opšta bezbjednost bolja i kad su se razvile neposredne i vrlo žive stalne veze sa književnim pokretima iz Beograda i Novog Sada s jedne. Sarajliæ. a Zagreba s druge strane.Vrèeviæ. Nekoliko godina kasnije. koja je izlazila gotovo tri decenije: od 1885. Meðutim.1876. radili su taj skupljaèki posao uzgred i u manjoj mjeri nego Mehmed-beg Kapetanoviæ. . do 1914. koji su stvorili i uèvrstili nove veze i znatno doprinjeli da se proširi dotadašnji vidokrug bosanske književnosti. Prvi književni list koji se pokrenuo u Bosni sa veæim znaèajem bila je Bosanska Vila u Sarajevu. kao na primjer S. V Prava književnost javila se u Bosni i Hercegovini tek koncem XIX stoljeæa. E. U Mostaru je šezdesetih godina bio pokrenut tursko-srpski list Neretva. Iza Okupacije književni rad kod Muslimana stade za izvjesno vrijeme. U ovom èasopisu je poèeo da pjeva i ulazi u književnost i Petar Koèiæ. E. Dalmacije i Vojvodine. U njemu su. Kurt. Tu je nizao svoje pouène stihove Musliman Omer Humo. veliku zbirku poslovica. pored pravoslavnih. Dž. 1896. .). Ona se pojavila kao organ sarajevskog srpskog uèiteljskog zbora. prvo pravo književno središte u zemlji nije postalo Sarajevo nego Mostar. Ugljen. Slovenije. Austrijska okupacija Bosne i Hercegovine dovela je u ove zemlje velik broj èinovnika iz Hrvatske. godine. kad je Kapetanoviæ bio tamo kajmekam (1874. . "da se jugoslovenski svijet bar u nekoliko upozna sa istoènom književnosti". Vilin saradnik je i Svetozar Æoroviæ. Oko Vile se brzo okupio i èitav krug mladih pisaca iz Bosne i Hercegovine. koji je do tada jedva postojao. Èini nam se da je Æoroviæ ipak potcijenio Kapetanoviæev skupljaèki posao. M. godine svoje Narodno blago.

sem Stake Skenderove u Sarajevu. javila su se u Mostaru dva opoziciona lista: muslimanski Musavat (1906. njihova književna shvatanja i sredstva književnog izraza suviše pokazuju uticaj škole iz koje su izašla". pokazuje ipak drugu sliku ovog muslimanskog književnog stvaralaštva. da mnogi od njih nisu uneli ni mnogo novih motiva. ovom literatnom krugu prilaze i Muslimani i mladi Osman Ðikiæ je meðu njima jedno od najmilijih i najèasnijih imena. Musu Æazima Æatiæa. U oba su živo sudjelovali i mostarski književnici osim Jovana Duèiæa. Behar. mada su neki od njih poznavali i naroèito studirali arapsku. za razliku od svojih prethodnika. Bliži dodir sa književnim svijetom materinske rijeèi i vaspitanje u narodnoj školi uèinili su da ovi muslimanski pisci.) i srpski Narod (1907. ni novih tipova. Kad je. koje su do tada. Od 1900. ni novih problema iz svoje muslimanske književno dotle malo poznato i gotovo nimalo iskorišæavane sredine. Modrièanin. sud kasnijih književnih historièara. Po Æoroviæevom. jaèeg književnog talenta nije imao nijedan "od njih i njihov rad ima više književno-historijski nego umjetnièki znaèaj. Najposlije. gonjen od vlasti. poèev od prof. poèela borba za èisto politièke i graðanske slobode. Avdo Karabegoviæ Hasanbegov ostavlja svoje pjesme u amanet mostarskim prijateljima. Štaviše. Ipak. Interesanto je da je najveæi dio ovih pisaca svoje književne obrasce našao kod srpskih i hrvatskih pisaca XIX stoljeæa. Edhema Mulabdiæa.kušaju sreæu u književnosti. Na samrti. kada je rad ove grupe u naponu i kad daju djela od nesumnjive vrijednosti. U samoj Šantiæevoj familiji pored Alekse pjesništvom su se zanimala i njegova dva brata. Mak Dizdar. Kraj XIX i poèetak XX stoljeæa donio je srpskoj i hrvatskoj književnosti èitav jedan niz muslimanskih pisaca iz Bosne i Hercegovine: Safvet-bega Bašagiæa. Riza-bega Kapetanoviæa. Skender Kulenoviæ i drugi. Mushina Rizviæa. Meðutim. Zanimljivo je. Hivzija Bjelevca i još neke. koji je još 1899. ostadoše u krugu svojih sunarodnika i svoje prirodne sredine. napustio Mostar i otišao na studije u Ženevu. sumnjamo da bi se kasnije svakako i pod njihovim uplivom pojavili i Meša Selimoviæ. I Muslimani su imali svoje književne listove. poslije okonèanja borbe za crkveno-školsku autonomiju.). bile potpuno van tih zanimanja. Osmana Hadžiæa. a da ni jedan od njih nema nekih jaèih istoènjaèkih uticaja. perzijsku i tursku književnost. èak. književni interes javlja se i kod žena. dvojicu Avda Karabegoviæa. koji je štampan 140 . godine. do 1914. godine. Osmana Ðikiæa. Æoroviæ ih je nabrojao na èetrdeset. taj mu se niz još i poveæava. da su ti književnici bili bez talenta.

. ovim je Bosna kao granièni dio jednog Carstva u dekadansi.) sjeverne i sjeverozapadne granice Bosanskog ejaleta postale su ujedno i granice Osmanskog carstva prema sve agresivnijim evropskim hrišæanskim rivalskim državama Austriji i Mlecima.samo latinicom. Odlukom Sremsko . Istanbul je namijenio ulogu osmanlijske Sparte na ovim prostorima. ureðujuæi puteve i podižuæi mnogobrojne tvrðave od granice prema Boki Kotorskoj i Dubrovniku. Kao zemlja prenaseljena vojskom. turska uprava mu je posvetila mnogo pažnje. kako-tako.pašaluk prema Austriji i Mletaèkoj republici. Zbog svega toga Bosnu su 141 . kao najisturenijoj provinciji Turskog carstva. godine i imao je uz "izvesne panislamske tendencije uglavnom hrvatski karakter. Meðutim. List je. jer æe se preko nje braniti oronula anakrono-feudalna Imperija od sve jaèeg nadiranja evropskog kapitalizma. postala je još veæa. naglašenom ksenofobijom i snažnim inatom. pokušavao sebe naæi u totalno promijenjenim uslovima. Bosanskom pašaluku. Oživio je i sistem kapetanija duž svih granica ovog ejaleta. a anarhiène privredne i vojno-politièke prilike u Pašaluku optereæene su masovnim dolaskom muslimanskog svijeta iz krajeva koje je Austrija osvojila u ovom ratu. Buduæi da je ovaj pašaluk postao bedem . kontemplativnosti i statiènosti. Poslije Karlovaèkog mira. služio dosta otvoreno antisrpskoj propagandi i u mnogom je kriv za trovanje uzajamnih odnošaja u zemlji". Za Bosnu i Hercegovinu on je znaèio poèetak historijske faze za koju se u njenoj povijesti može kazati da je najkomplikovanija sa stanovišta globalnih meðunarodnih odnosa u èijem se središtu našla i u pogledu unutrašnjih zbivanja. zapala u tragizam sljedeæih dvjesta godina. sve do utvrðenog koridora na rijeci Savi. Porta je u ovim vremenima posebno raèunala na pomoæ muslimanskog stanovništva. Poðimo od ishoda Beèkog rata (1683. do 1910. U pitanju je tragizam koji traje dva stoljeæa. Bosna je poèela dobijati onu fizionomiju sa kojom je ušla u novije doba svoje historije. Èini nam se da je ovdje Æoroviæ trebao dublje sagledati dramu jednog naroda èiji je jedan dio postao dijasporan. kao pograniène provincije evropskog dijela Turskog carstva. važnost Bosanskog pašaluka. To æe ujedno znaèiti i sve jaèe evropsko-hrišæansko i orijentalno-islamsko civilizacijsko zaoštravanje nakon dva stoljeæa prilièno tolerantnog života. po ureðivanju dosta slièan Bosanskoj Vili. a drugi. Na pomolu je provincijalizacija psihe i mentaliteta u posvemašnjem nepovjerenju i oprezu. Srpski pisci nisu u njemu saraðivali.1699. A putu do sebe trebalo je vremena.karlovaèkog mira (1699. izlazio je u Sarajevu od 1900.

dosta primitivne i loše. Malo prije Prvog svjetskog rata pokrenut je u Mostaru panislamski Biser i s njim u vezi Muslimanska biblioteka. U njima je prevladavala vjerska nastava.zaobišle moderne ideje toga vremena poèev od prosvjeæenog apsolutizma Josipa II pa do novog duha svjetovne kulture koju je nosila Napoleonova Francuska. naroèito malo za predmete šireg kulturnog znaèaja: historiju. mektebi. Da se opet vratimo Æoroviæu. ali su štampani arapskim slovima. Škole su bile pripravne. èesto ponižavajuæim poslovima. Panislamizam i Evropa (prevod s arapskog). mali interes Muslimana za knjigu i velike promjene te posljednje ratne godine. kad je. gdje su djeca pretežno uèila o vjeri. èesto sa mahinalnim uèenjem napamet èitavih arapskih sura iz Kur'ana. uglavnom. bez imalo razmišljanja. H. koji je štampan u oba pisma. KULTURNE PRILIKE I Muslimanske škole u Bosni bile su i ostale. nisu dali da se ta namjera provede u djelo. koji su. i slièno. pored školskog rada i drugim. Tarik i Mualim. bili pisani srpskohrvatskim." Književni prilozi i u Beharu i u Gajretu nisu bili od veæe vrijednosti. niti su uvijek odgovarali kulturnom nivou i potrebama bosanskih Muslimana. da mu suzbije "štetni uticaj. list ostao da donosi rðav prijevod Ibzenove Nore i naivne odjeke Nièeova Zaratustre kod sarajevskih književnih poèetaka. potpuno u staroj tradiciji XVII . izdaje knjige za narod u islamskom duhu. a glavni je fond èitav niz prijevoda s turskog jezika kao Borba polumjeseca i krsta. kojoj bi bila dužnost da. godine. jedan još 1912. Muliæa i drugih. Vrijedi napomenuti kao dosta neobiènu stvar. bili su bijedno plaæeni i bavili su se. istina. koje djeca nisu nimalo razumijevala. U martu 1918. nedovoljno spremni za svoj posao. Mulabdiæa. krenuo je Osman Ðikiæ Gajret. Protiv Behara. da su u Sarajevu izlazila dva lista. M. godine raspisalo je uredništvo Bisera poziv i za osnivanje jedne "Matice muslimanske". Uèitelji. književnost. Nešto su djela pojedinih domaæih muslimanskih pisaca E. Meðutim. po uzoru Matice srpske i hrvatske. Bjelevca.XVIII stoljeæa. Muslimanska žena. U Gajretu se to naroèito osjetilo nakon smrti Osmana Ðikiæa. U ovoj biblioteci objavljeno je na 20 raznih knjiga. Æatiæa. H. a nastava je trajala po dvije-tri godine. Osnovnim 142 . Æ. zemljopis. U školama je bilo vrlo malo pomoænih sredstava za izvoðenje nastave.

koji su djelovali u zemlji. kazuje Bašagiæ.1707. osobito na putovanjima. nego nije bilo pravih moguænosti ni za privatni znanstveni rad. Mostarac Mustafa Ejuboviæ poznat pod imenom Šeh Jujo (1650. razne istoènjaèke tekstove. "Bosna se može ponositi. a umro je kao èinovnik u Bosni (1650. U medresama uèile su softe (bogoslovi).). Noseæi mjesto košulje kostrijet. koji je živio u XVI stoljeæu. po izrièitoj želji sultana Muhameda III. Kao jedno od najboljih Prušèakovih djela smatra se spis o turskoj državi. napisan na arapskom jeziku. a potom i potrebni interes sredine za takve stvari. bio živi primjer svojih teorija. držeæi postove. "Strogi asketa nije trpio svirke ni pjesme bojeæi se da mu ne razdraži živce". Temelji mudrosti o ureðenju svijeta. koje nedovoljno razvijene pokrajinske sredine stvaraju ljudima željnim rada na širim osnovama. živio je nešto preko petnaest godina u Carigradu. Po roditeljima je porijeklom Bosanac.školama odgovarale su ruždije. Muslimani spominju Hasana Kafiju iz Prusca (umro 1616. uèenog bogoslovskog pisca i komentatora. u tradiciji levantinskih vjerskih radnika. koji su u tom smislu èinjeni. On je.) hvaljeni turski hronièar Peèevi (Ibrahim-paša Alajbegoviæ) koji je napisao historiju Turske od poèetka vladanja Sulejmana Velièanstvenog do kraja Murata IV (1520. Ne samo da nije bilo nauènih zavoda koji bi pomagali i tražili prouèavanje. ponajviše na turskom jeziku. bilo u književnosti bilo u znanosti. Meðu prvima Muslimani hvale naroèito nekog Sudiju. koja se istakla svojim talentom. rodom iz sarajevske okoline. "najpopularniji Bošnjak meðu turskim piscima".-1640. jer je znao priroðenom vještinom 143 . a manji broj ostajao je u zemlji osuðen na sve tegobe. a èineæi dobro objema rukama. a preraðen na turski.). gdje je postao nastavnik i vrlo cijenjen komentator. to je historiografski rad male braæe u XVIII stoljeæu i nastojanje uleme kod Muslimana da tumaèe i prouèavaju. da je Turcima dala najboljeg i najvještijeg komentatora i tumaèa perzijskih klasika. II Znanstvenog rada u Bosni bilo je relativno malo. godine nedostajali su osnovni uslovi za to. on je. a u daru-l-mualiminu mualimi (uèitelji). Nedostajala je prije svega potpuna lièna bezbjednost. Na njegova predavanja "jatomice su dolazili" slušatelji i izvan njegove škole.)." Meðu drugim. napadajuæi derviške opsenare. u srcu Turskog carstva. Jedini pokušaji. asketu i junaka. djelovala je ponajviše u Stambolu. Sve do austrijske okupacije 1878. Veæina Bosanaca Muslimana. sav se predao svojim vjerskim razmatranjima.

Mostar.). Uz štampariju pokrenut je i službeni nedeljni list Bosna. U XIX stoljeæu od "izvesne je važnosti" Sarajlija Salih Muvekit. sa jednim jedinim smjelim i visokim lukom iznad Neretve. godine i obratio je na sebe. koji je dao podiæi Mehmed-paša Sokoloviæ 1571. sa jakim zamahom i plodnom stvaralaèkom energijom. Tako je od interesa i znameniti most preko Drine u Višegradu. pouèno-politièki list sa dosta zanimljivim sadržajem. III Vezirstvo Topal Osman-paše donijelo je Bosni osjetan napredak. jeste malo remek. sa arapskim i æirilskim slovima. godine. To je bio prvi list takve vrste u Bosni i zanimljiv znak nekih novih pokušaja. Nakon dvije godine. Mostarska kamena æuprija.djelo osmanlijske komunikacione tehnike. na turskom i srpskom. Druga lica. Glavna mjesta Bosne i Hercegovine: Sarajevo. opštu pažnju. On je nastavio Isa-begovo podizanje Sarajeva i stvorio ubrzo od njega jedan od najljepših gradova èitave zemlje i cijelog 144 . prve u èitavoj Bosni i Hercegovini poslije starih srpskih kaluðerskih štamparija u Goraždu i Mileševu iz prve polovine XVI stoljeæa. kojih.i govornièkim darom razložiti najteža temata". U narodu je ovaj list zbog svoje boje nazvan žutim. Meðu ostalim stvarima. Cvjetnik. Kraj svog života Mustafa je proveo kao mostarski muftija. nalazeæi. Banja Luka. Travnik u najboljem svom djelu njihova su tvorevina. Turska XV i XVI stoljeæa je bila država u naponu svoje snage. nisu uspjela da svojim radom oèuvaju neki naroèito dostojan pomen. Najvažnija liènost u lokalnoj historiji Sarajeva jeste Gazi Husrevbeg (umro 1541. na neki svoj naèin. sasvim prirodno. po Æoroviæevom mišljenju nema mnogo. godine. koje je pokrenuo. maja 1866. autor jedne hronièarske historije Bosne od dolaska Turaka. na žuækastom papiru u Sarajevu. "da vjetar Svemilostivoga dolazi od Hercegovine". pokrenuo je Mehmed Šaæir Kurtæehajiæ. godine. podignuta 1566. bijaše i kupovina vilajetske štamparije u Sarajevu 1866. UMJETNOST U BOSNI I Dolazak Osmanlija u Bosnu i Hercegovinu donio je zemlji nov graðevinski polet. Prvi broj ovog lista izašao je 16. Osmanlije podižu iz malih ili davno zapuštenih sredina èitave nove i jake gradove. Rekli bismo da je ova misao i Hercegovca Æoroviæa do smrti držala. 1868.

nosi u svom djelanju osobine privremenosti i nesigurnosti. Što se više išlo novijem vremenu prilike su po Tursku postajale sve nepovoljnije i otud je onda potpuno razumljivo što je umjetnièki interes bivao iz dana u dan sve slabiji. Stoga su i željeli da kuæu naprave što prijatnijom. Velike zamisli su sve rjeðe. èitava Bosna i Hercegovina pune su dosta lijepo izraðenih èesama. daju tim begovskim kuæama nešto osobeno i otmjeno i lijepo u isto vrijeme. Karakteristièno je. da su ostale nepopravljene i mnoge od džamija. koje je popalio u svom pustošenju Sarajeva princ Eugen Savojski. on veæ nosi obilježje dekadencije. bademi). U njoj se pribira sumnja. karakteristièni tip visokog šimlom pokrivenog krova s polja. Šta li bi tek danas kazao? Dobar dio tipa bosanske begovske kuæe je orijentalnog porijekla. na žalost. Ne samo da kasnija stoljeæa ne stvaraju ni jedan novi grad. podizali sebi za dušu. Husrev-beg je dao sazidati onu impozantnu Begovu džamiju. na primjer. Zraène divanhane sa mnogo svjetlosti i prozora. veli Æoroviæ. koje su pobožni Muslimani. Otud svuda bašæe sa mnogo zelenila. sa naroèitim razumijevanjem za potrebe svojih zemljaka. 145 . igde. Ukoliko ga i ima. Osobito to važi za muslimansku ženu koja nije uèestvovala u javnom životu. tog graðevinskog poleta pomalo nestaje. Prouèavanje arhitekture muslimanskih kuæa po varošima i èardaka po selima nije. Ona postaje utoèište potisnutih. Postoji èak tvrdnja kod Muslimana. Podizanjem mnogih graðevina digao je Husrev-beg Sarajevo mimo sva druga mjesta svog upravnog podruèja i obezbijedio mu glavno mjesto za èitav niz stoljeæa. Kasnije. struèno utvrðivano kako treba. da je podizanje èesama veæa zadužbina od podizanja samih bogomolja. a stvorena djela sve trošnija. Bosna je èesto napadana i kao sve ugrožene pograniène oblasti. ozlojeðenost i uzajamno nepovjerenje. haremluci sa gustim mušebcima. Te graðevine pomalo ali "osetno išèezavaju i kroz koju godinu nove studije doæi æe možda prekasno i na nedovoljan materijal". a mnogo drveta èesto vrlo vještog drvoreza po tavanicama. Musliman je volio kuæu. na oèitu štetu znanosti. Ponegdje su kuæe nad samom vodom ili bar sa malim vodenim kanalima kroz avliju.zapadnog dijela Osmanskog carstva. cvijeæa i naroèito njegovanog drveæa (sevlije. Bosna nije više polazna taèka za dalja osvajanja. nego u njima oèevidno propadaju i stari. musandarama unutra. puno namještenih æoškova i izboèina. od XVI stoljeæa. Pored toga. najljepšu sve do danas u cijeloj Bosni i Hercegovini. vrlo trezvena. ukoliko nije jedan veliki logor. kada Osmanska carevina poèinje da opada.

Meðutim. rich and detailed monographs. He published old authors. On the Views of Vladimir Æoroviæ about the Literary and Cultural and Artistic Work by the Moslems in Bosnia and Herzegovina Vladimir Æoroviæ (1885-1941) had an enormous amount of energy. Da je meðu tim glumcima bilo i naših ljudi jasno pokazuju njihova imena. U XV stoljeæu. do pada Bosne pod Osmanlije. pozorišne umjetnosti nije bilo ni u daleko razvijenijim kulturnim sredinama nego što je Bosna. gdje su sve nalazili uzore. ako nije bilo prave pozorišne umjetnosti. šaljuæi svoje glumce u Dubrovnik. ali da ne izvode svojih igara. archival records and anonymous literary heritage. Poslije pada moæne bosanske vlastele. koje im je preporuèio susjedni hercegovaèki sandžakbeg. ko je saèinjavao njihovu publiku i kakav je ukus bio u ove. gdje uskoro postaje jedno od najpogrdnijih zanimanja. Pavloviæa zemlji gospodar. he served his sentence in the Austro-Hungarian prisons. He wrote historical disputes based on the laborious analysis. U Srednjem vijeku. he was University professor and academi146 . postojala je umjetnost pojedinih vještaka i njihovih manjih ili veæih grupa. from philology to the political journalism. neka nam ste veseli. Jedino što se može s prilièno sigurnosti reæi. He was a passionate person in his work. Ali-beg. šta su predstavljali ti glumci. danas nam nije ništa bliže poznato. The number of activities that this historian has undertaken cannot even be listed. godine rješavalo se u Dubrovniku da se daruje Turèin Zembaša i njegovi drugovi. from the medieval and traditional to the most modern literatures. His areas of academic and scholarly research varied from the prehistoric times to the most recent history. piše:"Oto poslah moje glumce Radoja Vukosaliæa z družbom na vaše svetce. da predstavljaèima pokloni 300 aspri. Zanimljivo je da je Republika tom prilikom odluèila. Dana 12. naroèito poslije XVI stoljeæa. to je èinjenica da su ti glumci imali kao pravu svoju dužnost da služe za uveseljavanje svojih gospodara. u èemu se sastojao cio njihov rad. glumaèki zanat osjetno propada i sve više dolazi u redove Cigana. Na žalost. decembra 1522. He worked in museums.II Æoroviæ je dotakao i pozorišni život osmansko-turske Bosne." Od XVI stoljeæa javljaju se i turski glumci sa svojim Karaðozom. large synthetic reviews and articles intended for the wide general public. he was a nationalist revolutionary.

Nevertheless. Sometimes he reached sovereign conclusions about dead areas of human activities that have not been thoroughly or sufficiently examined. and was present in almost any scientific or literary undertaking of considerable proportions. He must have been aware of the role of pen in Islam.cian. Despite the cruel atmosphere of sword prevailing they used to live in. In the course of the Islamic civilization. although the role of the sword should not be underestimated once it had gained and confirmed its importance in history. the editor of journals. Current historians can criticize Æoroviæ that he had not always been careful and correct enough in his criticism of sources and facts. They attribute it to his large amount of work and constant haste. His thought was in danger of becoming crippled. which is considered to be older and more prominent than a sword. Either the Qur'anic verses /ayets/or the oldest traditions had given the dignity of pen the highest place. There are not so many traditional cultures where people have paid such a sincere and deep respect to the written word and the learned people as it had happened in the Islamic culture. these writers showed more sympathies and inclination to the pen than to the sword. 147 . he showed some sympathies towards it. many writers have written simultaneously about the pen and the sword. in the manner of Aleksa Šantiæ. This can also refer to his incomplete view of the Moslem civilization circle.

148 .

kao kriterij za njihovo definisanje. 131-132). dok se vjerovanje u istinitost i saznajni karakter predanja. u njihovu se istinitost vjeruje. zadržaæu se za trenutak na definiciji vjerskih predanja: "To su prièanja nastala prema apokrifima ili srednjovjekovnim svetaèkim hagiografijama. èiji se doprinos u predstavljanju muslimanskog usmenog stvaralaštva u Bosni i Hercegovini ne može zaobiæi. uspostaviti red i harmoniju. Poput mitoloških predanja sadrže i legende element èudesnoga. memorat. str. Usmena predanja su svojevrsna hibridna forma s umjetnièkim i životnim funkcijama i javljaju se u tri osnovna naèina iskazivanja (kratko saopštenje.. u toku vremena može mijenjati. historijska. uloga i znaèaj tadašnjih èasopisa i listova. ali te funkcije same nisu dovoljne za definisanje usmenih predanja. fabulat). donijeti skrušeno smirenje. Stil im je drukèiji od stila predanja" (M. Boškoviæ-Stulli. knjiške. uz pomoæ svojih fantastiènih iluzija (. riješiti nadnaravnim putem životne nesklade i nepravde. one ne izazivaju jezu i ne unose disharmoniju u život. ali je njihov unutrašnji iskaz razlièit od predaje. znaèajnog književno-preporodnog èasopisa Muslimana u Bosni i Hercegovini s poèetka XX vijeka. kao jednog od prvih muslimanskih kulturnih èasopisa. gotovo ne nalazimo na objavljenim stranicama Behara. a nadam se da æe još biti govora o dobu preporoda u bosansko-muslimanskoj književnosti i kulturi. èesto su lokalno vezane.Vlajko Palavestra USMENA PREDANJA O ŠEHITIMA I NJIHOVIM GROBOVIMA Na našem skupu je veæ bilo. funkcionalnim i drugim mjerilima. dakle. Posmatrana sa književno-teorijskog stanovišta usmena predanja o šehitima149 . koja. Ovaj referat posveæujem usmenim narodnim predanjima. Usmena književnost kao umjetnost rijeèi. Kako su predmet ovog referata vjerska predanja o šehitima. Prema Propovoj podjeli. èetiri glavne vrste su: etiološka. ali folklorizirane usmenim prenošenjem. te legende ili vjerska predanja. Rasvijetljeni su odreðeni aspekti tog kulturnog procesa. na žalost. definisanje koje je uvijek u zavisnosti od konkretnih historijskih i kulturnih sredina. po porijeklu. vezanim uz crkve i svetišta. Njihove nadnaravne pojave nisu magijski-straviène. Ona odgovaraju stanovitim èovjekovim psihièkim funkcijama..). Usmena predanja se mogu razdvajati po tematskim. Osnovna inspiracija predanja je ljudsko susretanje sa izvanrednim i neobiènim. mitološka ili demonološka predanja. posebno Behara. Zagreb 1975. nego naprotiv vjerovanjem u Božja i svetaèka èuda nastoje.

I. R. gospodaru svjetova. Kreševljakoviæa (Sarajevo 1927. POF XXXI/1981. Tu pretpostavku potvrðuju zapisi i zabilješke te objavljena folklorna graða od kraja XIX vijeka. Sejfudin-ef. U popisu se doduše ne navodi motiv kefaloforije. str.). 1908. Dobrotvor ovog djela je plemeniti kapetan Kozarca Mehmed-beg. keramete. koji je "pao kao šehit u službi carskog pješaka. Bože. M. Mujezinoviæ. što nikako ne mora znaèiti da Sarajlijama i anonimnom sastavljaèu popisa ovaj motiv nije bio poznat. ovo je turbe poèivalište muèenika (šehid). pored ostalih. i 1928.) do S. 1982. stilski uglavnom nerazvijene i šture informacije. Allah ga je uèinio znakom svoje moæi. junaèki se neko vrijeme borio i sa odsjeèenom glavom došao na ovo mjesto. H. osvajanja Bosne 1463.šehiti koji su izginuli u vrijeme Fetha. Sarajevo. Èajkanoviæa i M. sahranjeni i turski ratnici . Varatanoviæa. bosanskohercegovaèki sakupljaèi su postepeno bogatili fond graðe o usmenim predanjima u Bosni i Hercegovini i svojim 150 . Poznato je da su ova predanja uobièajena i vrlo rasprostranjena u Turskoj i na Bliskom istoku.). godine u popisu sarajevskih evlija i njihovih grobova kao kultnih mjesta (A. uèitelji. "Man carries his head under his arm". njihove nadnaravne moæi ili èuda. Kadiæa i A. Godina 1125 (1713)". 111-121). Islamska epigrafija III. kao i "glasoviti Mustafa-aga Èorbadžija. (M.). poznata su u Irskoj i Italiji. Filipoviæa (Beograd.0.kefaloforima su kratke. èija je funkcija da saopštavaju sadržaje iz religijskih uvjerenja naroda. ðaci. novinari i drugi: od Fejze Èavkiæa (Banja Luka 1903. Kemure (Sarajevo. a nose meðunarodnu oznaku F 511. godine. šehit iz doba Fetha". èiji je grob na Obhoði takoðe mjesto hodoèašæa Sarajlija. U Bosni i Hercegovini gotovo da nema starijeg muslimanskog groblja za koje usmeno predanje ne tvrdi da su tu. pokopan kraj Musale.4. Bejtiæa i drugih do danas. Ova usmena predanja su redovno ukrašena natprirodnim motivom o kefaloforiji. Traljiæa. kao i u šehite-kefalofore u bosanskohercegovaèkom muslimanskom stvaralaštvu registrovana su i oko 1832. nauènici. kada se u sakupljanje i objavljivanje usmenih predanja ukljuèuju obrazovani pojedinci.. tzv. a grob mu je mjesto hodoèašæa". Neka je svaka hvala Allahu. 1927. Prema objavljenoj graði i meðunarodnom indeksu motiva.Bejtiæ. Da je u muslimanskoj usmenoj tradiciji Bosne i Hercegovine motiv odavno bio poznat svjedoèi jedinstven kronogram u turbetu na groblju u Kozarcu iz XVIII vijeka: "Bože. Hadžijahiæa. primi od nas ovo dobro djelo u ime svih muèenika (šehida) i našeg vjerovjesnika Muhammeda. U popisu su spomenuti Kizil Veli-Dede. M. B. str. studenti.1951. inaèe veoma èest. 42-43) Islamska religijska vjerovanja u evlije. Neka se za njega zauzme Božiji vjerovjesnik (Muhammed).

takvi su nekolicina sarajevskih šehita i evlija. banjaluèka balada o potopnici Bisernazi. a na što su skrenuli pažnju H. pamte imena svojih evlija. Putevi 6. str.kefaloforima. Pored poznatih usmenih predanja o šehitima. npr. Veæina gazija i šehita. Takvi su. Susreæemo ga u starijim životopisima svetitelja . u osnovi istog sižejnog tipa u kojima se govori na jednoj strani o šehitima. Maglajliæ (Prilozi prouèavanju usmene književnosti na stranicama èasopisa Novi behar. Krnjeviæ (Usmene balade. šehita i gazija za koje se ponekad mogu naæi potvrde u historijskoj graði. takoðe odsjeèena glava.. Sv. sve do groblja u kome je sahranjen. stolaèka balada o Mehmed-agi Šehiæu. Justinijan je svoju odsjeèenu glavu nosio do morske obale i dalje preko mora sve do luke. Gemulus iz Gana i drugi). 151 . legendarni Krk bin Kul-aga. str.kefaloroforima i evlijama. kao žrtve ljubomore i spletke (npr. sahranjeni po starim muslimanskim seoskim grobljima. variraju u rasponu od prièanja o stvarnim historijskim liènostima do predanja o anonimnim pojedincima sa natprirodnim osobinama. šehit kefalofor iz istoène Bosne. kako tradicija kaže. po legendi koja je zabilježena u njegovu životopisu. prozna i poetska. Sv. braæa šehiti sa Šehitluka u Banjoj Luci i mnogi drugi. a na drugoj (poetskoj) o muèenicima koji su život izgubili nevini. 196) i M. te stavio na kamen koji se istog èasa pretvorio u sarkofag u kome poèiva sveèevo mrtvo tijelo. nakon èega je svetac-muèenik uzeo glavu u obje ruke i praæen anðelima odnio je na brdo. U usmenoj muslimanskoj tradici poznate su dakle i registrovane dvije književne kategorije. Kršæanska legenda o svetom Domniusu (splitskom sv. brojne lokalne sredine.sakupljanjem i istraživanjem stvarali osnovu za savremena zakljuèivanja.muèenika (Ursus i Viktor. S druge strane. trojica braæe šehita iz okoline Vranduka. ratnicima . Karakteristièan motiv nošenja vlastite odsjeèene glave poznat je ranokršæanskoj tradiciji zapadne Evrope. koje su primili Božjom voljom ili nekom drugom natprirodnom mistiènom silom. balada o vješanju hodže Kusture i o pogibiji Hifzi-bega -umišiæa). Elisiju je. u Bosni i Hercegovini su poznate i poetske forme istog i sliènog sadržaja: "Obeležavanje šehita kao muèenika koji naknadno dobija oprost od Boga javlja se u nekoliko izrazito uspelih balada". 5159). Muslimanska historijsko-religijska predanja o bogougodnicima i muèenicima . Banja Luka 1989. osobito varoške. osobito onih što su. Dujmu) kaže da je on nakon pogubljenja nosio svoju odsjeèenu glavu preko rijeke. Regula i Regulus Elifius iz Tula. šejh Jujo (Mustafa Ejuboviæ) iz Mostara i brojni drugi pravednici koje spominje muslimanska religijska tradicija u Bosni i Hercegovini.. anonimni su i nepoznati pojedinci.

nakon propasti Bosne 1463. godine. Bez opsežnih i detaljnih istraživanja teško je zakljuèiti odakle se mogu širiti motiv o muèenicima koji u ruci nose svoje odsjeèene glave do mjesta vjeènog poèivališta. Heleriusu su na ostrvu Jersey.). Sa žaljenjem moram konstatovati da je i pored svoje nesumnjivo znaèajne uloge u književno-kulturnom preporodu Muslimana Bosne i Hercegovine. obogati višeznaènim sadržajima brojnih usmenih predanja. u kojoj su roðene dvije velike svjetske religije. a zatim je u pratnji anðela odnio svoju glavu do mjesta na kome je pokopan. str. godine. ali se veæ sada može pretpostaviti da su religijska prièanja o muèenicima. 152 . sv. nadbiskup Ruana Leo. palim za vjeru i svoja vjerska ubjeðenja. (upor. njihove tekije i zavije po gradovima i selima Bosne i Hercegovine (upor. njegove kulture i tumaèenju njegove suštine. Sv. Sarajevo. koje su u doba bosanske samostalnosti u narod mogli unositi franjevaèki misionari i drugi propovjednici te s druge strane. koga su kod Bajona posijekli Mauri 900.koja od tada nosi njegovo ime. 1949. a posebno brojni derviši. u èemu je znaèajnu ulogu nesumnjivo odigrala islamska ulema po novoosnovanim varošima. kršæanstvo i islam. poznata je Krajivskom. H. koji je takoðe nosio svoju odsjeèenu glavu. Na crnogorskom podruèju. Hilarianus je oprao svoju odsjeèenu glavu u izvoru koji je provrio na mjestu njegova smaknuæa. Da li su neki stariji religijski slojevi odigrali ulogu u njegovom nastanku. pri èemu se ne smije iskljuèiti moguæi uticaj ranijih kršæanskih vjerskih kazivanja. u širenju islama.. Podruèje koje se za sada može naslutiti je oblast drevnog Bliskog istoka. ostaje zamagljeno u tami vremena. pogotovo o onima koja su vjerskog karaktera. u nekom naselju glavu odsijekli razbojnici (Vandali) i on je glavu nosio u rukama stotinu koraka daleko. 1986. Gunter. itd. je prema legendi je stajao bez glave još èitav sat. kao da je živ. nastala iz zajednièkog ljudskog sna o Božijoj pravdi za sve nedužne žrtve i pravednike. Dž. 122123). te vojnici i trgovci. kakva su prièanja o šehitima kefaloforima i njihovim grobovima u Bosni i Hercegovini. u okolini Bara.: Psychologie der Legende. Æehajiæ: Derviški redovi u jugoslovenskim zemljama. èasopis Behar propustio priliku da nas prije devedeset godina. Placidus iz Disentisa je nosio svoju glavu do manastira u marami koju je isprosio od neke pralje. Freiburg. Postojanje motiva o kefaloforiji u muslimanskim vjerskim predanjima Bosne i Hercegovine može se objasniti dvojako: masovnim prihvatanjem islama od strane kršæanskih starosjedilaca. sv.

They are often bound to local situations. historical. to enrich us ninety years ago with the multiple meaning articles about numerous oral traditions. particularly those of religious character. this is the cemetery where the martyrs found their final rest. People tend to believe in their truth. This does not mean that has no been such tales in the traditions of other people. he has fought bravely for a while and he has come with his head cut off to this place". such as the stories of shahids. mythological. a memort and a fabulat). in addition to the others. can be changed in the course of time. whereas the belief in truthfulness and the cognitive character of tradition. One can find some confirmations about them in the historical 153 . their origin came from books. An oral tradition is a peculiar hybrid form with artistic and living functions. but they assumed certain folklore features in the process of oral transmission from one generation to another. and we are going to speak about them in this paper. or medieval biographies of saints (hagiographies).The Oral Tradition about Shahids and their Graves Behar. In Bosnia and Herzegovina one can hardly find an older Moslem cemetery without the oral tradition attached to it that claimed that in that place. The basic inspiration of tradition can be seen in a human meeting with extraordinary and unusual. the Ottoman Turkish warriors had been buried. There are four fundamental types of tradition: etiological. We give as an illustration here a chronogram from a tombstone (tourbet) from the cemetery at Kozarac from 18th century: "Dear Lord. They were the shahids who lost their lives in the time of Sultan Mehmed el-Fatih (the Conqueror) during his conquest of Bosnia in 1463. fallen warriors for the faith (shahids) and the brave ones (gaziyas). unfortunately. Therefore.. as well as the other journals from the revival period failed. The religious traditions are tales that have been made after apocrypha. May Allah make him the sign of its power. cephalophori and their tombs in Bosnia and Herzegovina. It appears in three basic manners of narration (a short summary. and legends or religious traditions. They were connected to churches and the places of worship. They contain the elements of miraculous. as a criterion for their determination. but their internal expression differs from the tradition.) Numerous local communities remember the names of their "good men" (evliyas)..

sources. 154 .

odisejski motiv povratka muža iz višegodišnjeg sužanjstva na svadbu žene. i vrijeme. stoljeæa. posebno muslimanskoj. Djela JAZU. vrijeme i generacije. One su imale snažnu ideju. Kroz sav period postojanja èasopisa (izuzev u sedmom godištu) objavljivane su usmene umotvorine. Migracija stanovništva povezana je sa migracijom epskih motiva i trajanjem epske pjesme.-1932.. meðu njima i epske pjesme. O migracionom kretanju u južnoslavenskoj epici. gdje Murko navodi da su muslimanske epske pjesme dospjele èak do Bagdada. str. knj. ili posebno sa muslimanskom epskom pjesmom. naroèito od 17. Naprimjer.1 Tada epski život biješe još jedinstven sa realnim. I Epska pjesma duhovna je tvorevina koja se ne zaustavlja u lokalitetu prvog oblikovanja. prononsirajuæi i spajajuæi nacionalna sa univerzalnim kulturnim vrijednostima. epska pjesma prolazi kroz prostor širi od našeg. 1951. ETIÈKA I STRUKTURNA SVOJSTVA MUSLIMANSKIH EPSKIH PJESAMA OBJAVLJENIH U BEHARU 1900. Takva strukturalna svojstva epske poetike možemo dokazivati komparacijom epova svjetske književnosti uopæe. od kojih je meðu najstarijim zbi-rka Erlangenskog rukopisa. posebno na 53. Komentirane epske migracije svojstvene su i muslimanskim epskim pje-smama objavljenim u èasopisu Behar. trajnije i složenije od historijskog. do poèetka 20. prvi zbornik južnoslavenske usmene lirike i epske pjesme. putovanja u godinama 1930. opširnije vidi u: Matija Murko. U jednom od zadnjih veæih egzodusa u postaneksionom austrougarskom periodu. 155 . Usmenom poetskom nužnošæu. iz krajiškog. zaustavi se u dalekom Anadolu. nošena kao blago duhovnog biæa. L knjiga. Epskom pjesmom duhovno je oblikovana èitateljska publika na maternjem jeziku. Zagreb. Tragom srpsko-hrvatske narodne epike. Takvu simbiozu možemo pratiti kroz proces nastajanja i trajanja prvih zbirki.. epska pjesma prelazi i spaja prostore. na kojoj je zasnovano njeno nastajanje i oblikovanje. nošenoj od muhadžira iz Bosne i Hercegovine i Sandžaka.-1912. nacionalno-otrežnjavalaèku i prosvjetiteljsku zadaæu i snagu.30-52. 41. meðu kojima je pozamašan broj muslimanskih umotvorina.Rašid Duriæ ESTETSKA. od kojih su neke objavljene u èasopisu Behar. razraðen je u nizu muslimanskih epskih pjesama. ova je pjesma. 1. Neodoljivom snagom usmenog trajanja. preko bh. Muslimanska epika pratila je èesta selenja stanovništva. i sandžaèkog prostora dospjela do Istanbula i Izmira.

2 Ovako. dan i noæca crna. muslimanska se epika obznjanjuje javnosti zakašnjenjem od jedne generacije. jedne socijalne sredine. srg.izražavanje dramatièkog protoka vremena: Dani su joj kao godinice. itd. Ipak. Više je objavljeno kraæih pjesama u jednom broju èasopisa. objekcija o marginalnoj ulozi epike u Beharu je opravdanija. i one su dragocjene u prouèavanju i u sagledavanju posebnih i zajednièkih estetskih i strukturnih svojstava muslimanske epike. prosvjetarski i nacionalni osvještavaèki karakter èasopisa Behar je vjerovatno utjecao da su u njemu objavljivane uglavnom kraæe epske pjesme južnog hercegovaèkog tipa.izražavanje kritike prema junaku koji je zapostavio isprošenu djevojku: Ti zakupi zelenu livadu ti zakupi.ponavljanje provincijalizma: sebeka. sjerotica. 3. . 1976. Vukovom Pjesnaricom 1814. a dekike. èiji su sakupljaèi i redaktori bili poznati Herman i Marjanoviæ. Praktièni. u Beharu bismo našli bogatiju i strukturalno raznolikiju epsku pjesmu. U vremenskoj komparaciji sa objavljivanjem prvih srpskh epskih pjesama. . ponavljajuæa mjesta koja navode na tezu da su pjesme djelo jednoga pjevaèa: .. Svjetlost. Dženana Buturoviæ u Studiji o muslimanskim epskim pjesmama Hermanove zbirke.redovitom upotrebom broja devet u odmjeravanju broja godina provedenih u sužanjstvu.. Sve epske pjesme objavljene u Beharu upuæuju na južni hercegovaèki tip. Navodimo neka opæa.3 2. al je ne pokosi. 156 .. Da su urednici imali više smisla i organizacionih sakupljaèkih sposobnosti. a sahati kolik mjesecovi.. jednostavnog sižea. . Ranije od muslimanskih epskih pjesama objavljenih u Beharu objavljene su samo èetiri knjige ovih pjesama. Neke od njih moguæe je koristiti za komparativna samjeravanja sa srpskom i sa hrvatskom epikom. Dodamo li kritièkoj ocjeni tadašnje postojanje žive epske pjesme ne samo širom BiH veæ i u njenom centru Sarajevu. Sarajevo. uglavnom južno-hercegovaèkog tipa. pjesmama Ženidba Nakiæ Husejina i pjesmom Sestra i brat u sužanjstvu) nije nažalost imalo kontinuirani karakter. èak možda istog pjevaèa. smatramo da je zastupljenost epike u jedanaest godišta Behara preskromno. iz Behara baštinimo pregršt od svega desetak epskih pjesama. Strukturne osobitosti tih pjesama posebno je izdvojila i djelomice obradila dr.. Niz opæih mjesta i epskih formula navodi na tezu da su pjesme objavljene u Beharu produkt jedne epske škole.. rjeðe dužih pjesama u nastavcima.upuæivanjem na višestoljetne starenièke korijene i kontinuitet bosanske. Uvažavajuæi navedeni praktièni rezon. Objavljivanje dužih epskih pjesama u nastavcima (zapoèeta npr. slavensko-islamske simbioze i samobitnosti.

isticanje sjaja muslimanske tradicije življenja. katkad i ijekavizmima. u bosanskom muslimanskom duhu oživljeni su atmosfera i ambijent južnoslavensko-orijentalnoga amalgama življenja. . u ovim su pjesmama opjevani i najèuveniji Džerzelez. Pjesme objavljene u Beharu znatno odudaraju od tipiène agonalnosti.pjevaè se služi uglavnom ikavskim idiomom.znatan udio islama u oèuvanju muslimanske narodnosne tradicije: redovito uzdanje u Allaha. pjesme objavljene u Beharu imaju svoje stilska i etièka obilježja. . Hermanovim i Marjanoviæevim zbirkama muslimanske epike. Kroz njihovu srèanost i odvažnost oèuvana je ne samo uspomena veæ uzor i ideal kojemu valja težiti. muslimanske epske pjesme u Beharu su saèuvale sjeæanje na minule. zbog èega je za razumijevanje i doživljavanje pjesama nužan preduvjet njihovo prethodno tumaèenje. etièku i kulturnu misiju.èesta i presudna uloga djevojke u oblikovanju i u rasplitanju epskog sadržaja.najèešæi motiv je ženidba sa preprekama junaku. . sa osobenom etikom viteštva. uzimanje abdesta neposredno pred ratnièki okršaj itd.. Time su i ove epske pjesme vršile prvorazrednu nacionalnu. Tale Lièanin. a bez njih je epski dogaðaj neizvediv. potom braæa Hrnjice. Uz tolerantan odnos protivnika. II Sadržajna os tipiène epske pjesme jest ratnièki dogaðaj ili sukob likova. no nisu razraðeni veæ usputno zahvaæeni. Nuko bajraaktar. . no ne 157 . pameæu i dobrotom. . dokazujuæi da se ona socijalno uspostavlja ne samo borbom i snagom veæ i snalažljivošæu. I u njima su sukobi neminovni.likovi brane i zastupaju humane vrijednosti življenja. . njeno etièko i emocionalno prevlaviðavanje nad muškarcem. turcizama i persijizama u maternji izraz.Kao i drugim. U komparaciji sa najpoznatijim. Stvaralac ovih epskih pjesama kao da šire poima etiku junaštva. Uz hercegovaèke imenovane junake. Kao i druge. . po narod bitne dogaðaje i pojedince.jednosmjerno i pravolinijsko oblikovanje radnje.snažan stilski upliv arabizama. . i drugi. i u pjesmama objavljenim u Beharu.sažetost epskog pripovijedanja. Peèat pjevaèeva stvaralaèkog individualiteta prepoznatljiv je u sljedeæim zajednièkim obilježjima: . i epske pjesme u Beharu imaju historijski okvir.

Sužanj Ali-beže kao i komentirana pjesma ima isti.u smislu konkretnih dogaðaja. dospio u tamnicu. na epsku pozornicu dolazi banova kæer Ruža. Motiv sužanjstva varijantno je inoviran u pjesmama baladiènog tona Brat i sestra u sužnjstvu i Sužanj Ali-beže. Ona æe od majke izmoliti zajednièku šetnju. uz molitve ženidbe sa preprekama. prostoru. s razlogom zabrinute za moguæi tragièni ishod bratove sudbine: Ciknu Isma kao zmija ljuta Mehmede brate od matere Ja sebeka ni malo ne žalim Nego žalim tebe sjeroticu Kako æeš mi njemski govoriti? U trenucima neizvjesnosti. i veæ narednog dana. baladeskni tonus i dramatièan. Da bi ispunio umjetnièku spoznaju svijeta. tipiènim in media res postupkom pjevaè nas prvim prizorom suoèava sa dramatiènim prizorom posljedica pljaèkanja na osmansko-mletaèkoj granici. na zbilji utemeljen pjesnièki poèetak. unoseæi u glavni tok zbivanja niz dogaðanja koji odgaðaju zapoèeti tok radnje. Nakon devet godina sužanjstva. izrasta plemeniti lik sestrinske beskrajne ljubavi do samozaborava. baladièan završetak pjesme (susretom djece sa roditeljima). Ruža je sve uèinila za njihovu slobodu. veæ onih koji su imali znaèenje za lokalitet nastajanja. u toku koje æe Ruža Ismu uputiti kako da pobjegne u svoj zavièaj. ne dojmljuje se tragièno. iz koje æe 158 . Dojam trenutne dramatiènosti ostvaren je èetverostrukim ponavljanjem aorista: Kad kauri Duvno porobiše I Gabele malo zahvatiše Džafer-bega dvore porobiše I dvoje mu djece odvedoše Mehmeda u svili povjena Ismihanu od sedam godina. koji je iz kolijevke dospio u sužanjstvo. Tek oženjeni vojno "jednu je noæcu sa ljubom noæio". iako majka od silne sreæe umire. Odgaðanje pjesnik razvija ne tipiènim sukobima uèesnika (kojih nema nakon citiranog prizora) veæ oblikovanjem sadržaja bezgraniène ljubavi sestre Ismihane prema malešnom bratu. Stoga upotrebljava digresiju. Konaèan. preko mora. Stoga su u njima najuèestaliji motivi sužanjstva. prikazom nesigurnog življenja uz granicu. likovima i njihovim postupcima. koja æe se sažaliti nad tužnom sudbinom vršnjaka. pjesnik razvija poèetni motiv u vremenu. njihova sudbina namjerava se riješiti razdvajanjem: udadbom Ismihane i djeèakovim slanjem u Nijemce. U životno presudnom trenutku. nakon ratnog okršaja.

mostarskog lokaliteta i sižea. odreda daruju nevoljnika. Izvedba motiva protkana je detaljima muslimanske ženidbene tradicije. Nit se èudim vjerenici ljubi Što me ona poznat ne mogaše Nije sa mnom veæ noæ prenoæila Veæ se èudim ostarjeloj majci Što me ona poznat ne mogaše Kad me pozna dorat od mejdana. Iz ovog motivskog kruga originalnom obradom izdvaja se pjesma Begemina i Mustaj-beg.. spontano utkanim u cjelovitu izvedbu pjesme. ne mogu prepoznati)." Pjesma je ispjevana jedinstvenim misaono-emotivnim zamahom. a nizom detalja epske uvjerljivosti (u koje spada i motiv prepoznavanja gospodara Ali-bega od negdašnjeg mu konja dorata. ne može se poreæi sugestivna snaga.. nemajuæi pri sebi ništa prigodnije. kao ni ostali svatovi. Ja nijesam ni svoj izderao! Tu se niko sjetit ne mogaše. otkrivši negdašnjeg gospodara: Sitno kuca jasno popijeva Uza svaku žicu popijeva: "Ne èudim se svome milom sinu. na èijoj æe psihološkoj osnovi sasvim neoèekivano reagirati "robinja Kumrija". Rasplet nema karakteristiènu snagu odisejskog alegorièkog prepoznavanja. no Ali-begovoj pjesmi (uz "siæahnu tamburu") kojom želi otkriti identitet. Epske pjesme u Beharu motivike ženidbe sa preprekama etièki su uzor i naèin kojim mladiæi postaju ljudi. Odisejski motiv oblikovan je na naèin da rasužnjeni dohodi na svadbu sina (koji ga. Svati."procviliti za dvadeset godina". želeæi da tim ukaže na njegovu zlu sudbinu pre dvadeset godina: Evo tebi bošèaluk haljina. daruje svoje "bošèaluk haljine". Što me mlaðan poznat ne mogaše Nije mene ni oèim vidio. po drevnom obièaju. Draž pjesme nastaje u dostojanstvenom i nenametljivom držanju rasužnjenog Ali-bega u porodiènom gnijezdu. U epskom svijetu to je 159 . u pravilu najodanijeg èovjekova prijatelja). a nevjesta. U objema pjesmama osobenim postupkom razraðen je motiv nadmetanja junaka radi zanosne ljepotice. Iz ove sadržajne osi oblikovana je radnja o nesretnom junaku. Ali-beg bošèaluk vraæa. kojoj se niti spajaju u cjelovito obraðen odisejski motiv vraæanja rasužnjenog (nakon višegodišnjeg ropstva) u dom na svadbu.

. i radi ljubavi život i smrt imaju smisao. momak upozna djevojku. pred odluèni sukob. Ali . U pjesmi je originalno oblikovan: prvo u susretu majke Begeminine i momka. Svoju ljubav Begemina otkriva poštivanjem junaka i osnovanim strahom zbog moguæe njegove pogibije: Beg Mustaj-beg živ ti bio majci Stid je mene u te pogledati A kamo li s tobom govoriti. koju je isprosio Ivan Senjanin. Istog viteškosuparnièkog osnova jest i pjesma Ženidba Nakiæ Husejina. Epska etika nalaže da u ovakvim sluèajevima. Psihološko pregnuæe na žrtvu u Mustaj-begu æe nastati tek neposrednim susretom sa ljepoticom Begeminom. nego što je odveæ tako lipa". Osjeæanjem gorèine mati rezonira da bi bilo bolje da joj je Begemina "slipa. npr.snažan poticaj viteškom nadmetanju. Pjesma Begemina i Mustaj-beg originalno je oblikovala prepreku sreæi djevojaèkoj. doèekivanjem musafira u posebnoj prostoriji. Otud oba junaka imaju jednako etièko pravo i obavezu da se izbore za svoju èast. Al mi te je žao Mustaj-beže Što š poginut od hajduèke ruke.. i obraz djevojke. no ne u liku kršæanskog protivnika (što je uobièajeno u muslimanskoj epici) veæ u liku istovjernika ale harambaše. Etika motivirana u strukturi pjesme sadrži nekoliko osobenih epsko psiholoških rješenja: . Ljubav svijet pokreæe i njime vlada.uzorno etièko držanje Nakiæa (èuvenog bajraktar junaka u drugim muslimansim pjesmama) koji bajrak smatra alemom svog i narodnog dostojanstva. ne znajuæi da je ona "jauklija" Husejina Nakiæa. da bi sebe uvjerio "ima li rašta glavu izgubiti". 160 .beže pravo da ti kažem: Ja bi volila tvoja ljuba biti Neg ièija na ovome svitu. itd. koja je razvila niz psiholoških i dekorativnoraskošnih svojstava feudalnog srednjovjekovnog poimanja viteštva. klanjanjem namaza. naroèito bogato variran i etièki razvijen u muslimanskoj epici. izrazima poštovanja muškarca i mladiæa od djevojke. Susret momka i djevojke prelomni je moment njihova života. s tim da je ovdje modeliran sukob nastao radi ljepotice. kojeg ona odvraæa sa žrtvenièkog puta. Pjesma je osobena i po jasnim obilježjima muslimanske kulture porodiènog življenja. U širi etièki motiv zaštite djevojke "pod manom" (ovdje preprekom harambaše Ale) originalno je utkan ašik motiv neskrivene obostrane ljubavi.

i oponašanje muškarca. Vjerojatno najkraæa pjesma. nakon tri godine pod prstenom. preodjevena u muškarca. Zuko dvori "kapidžiju" uz veèeru. Doznavši od braæe da se. potom cijelu noæ presjedi uz upaljenu svijeæu pored kreveta svoje djevojke. èiji efektan završetak pjesnièki zgušnjava odvažnost i pamet izuzetne djevojke: Junak bila sina ti ubila Mudra bila. Pravedno ga kaznivši. izazvanog zadivljujuæom pojavom Alije Ðerðeleza. struktura kompozicije im je jednosmjerna i jednostavna. Njih je u Beharu najmanje objavljeno. a èetiri pod niæahom nje odrièe mladiæ joj Zuko Atlagiæ. vješto oponaša "carskog kapidžiju". koja samo vanjskim oznakama . Ovakav epilog navodi na tezu da je stvaralac ove pjesme žena ili djevojka koja površno poznaje muslimansku porodiènu tradiciju (poistovjeæivanjem zaruka i niæaha). ostvaruju podvige koje nisu u stanju muškarci uèiniti. ova pjesma preuzela je predijevanje u mušku odjeæu. Usljed straha. Slièan podvig obraðen je u pjesmi Senjanin Ivan. sa svega 67 stihova. Izmeðu ostalog.izraz toplog gostoprimstva kršæana. prema nadmenom držanju muslimanskih svatova. i uvelièava pravno-socijalnu ulogu "carskog kapidžije". Pjesma je rudimentaran iskaz tradicije pobratimstva. ostavivši posramljenog. klasiènim zbirkama muslimanske epike. da æe on biti doveden u niz komiènih situacija. èine zaseban motivski krug. Graðena je dijalogom majke i sina. Pjesma zavreðuje komentar zbog komiènog utiska. Ona æe u Atlagiæu izazvati takav zort. a u komparaciji sa klasiènim pjesmama iz Hermanovih i Marjanoviæevih zbirki. koji joj prekasno spazi pletenice ispod kalpaka. zasnovana na obrani djevojaèkoj dostojanstva. Njena osobenost je u stvaranju zabavno-komiènog utiska. zanimljivija je pjesma Seka Šestokriloviæa. tj. lirskoepske forme. što je rijetka estetska osobina epike uopæe. preodjevene u mušku odjeæu. Pjesme objavljene u Beharu u kojim je siže graðen na prevladavanju ženske nad muškom etikom i pameti. iznenaðenog i etièki neodgovornog Atlagiæa na sokaku. koja je 161 . umjesto moguæeg sukoba pjesma završava emotivno motiviranim pobratimstvom dvojice poznatih junaka.imenima poznatih junaka upuæuje na epski predložak (objavljena u Beharu) jest Ðerzelez Alija i Kraljeviæ Marko. na motiv straha Marka Kraljeviæa. Od klasiène muslimanske epske pjesme motiva junak djevojke. vratara na ulazu u grad ili kulu.. sestra Šestokriloviæa. kulu porobila Milostiva sužnje ispustila. djevojka se slavodobitno sklanja u kulu braæe Šestokriloviæa. Djevojke u navedenim. Od komentirane.

III Svaka usmena tvorevina rezultat je umnog rada jednog èovjeka koji može biti vanredno darovit. njenom zaokruženom motivikom. Beæir Islamoviæ. kao pretpostavci ostvarivanja junaèkog podviga. epskim vrelima. veæ i urbana Banja Luka. Pašo Guta. U etapama života epske pjesme (u kojima razlikujemo faze od nastajanja i oblikovanja. èiju je snagu pjevaè utkao u vojnu pobjedu. idealizacijom milostive "turske vire". i u materijalnom motivu. izmeðu prosjeènog i lošeg improvizatora. preko gubljenja. ova pjesma kratkom formom i etikom zbližavanja protivnika svjedoèi prenošenje motiva iz hrišæanske u muslimansku epiku. i to u slici poraza bosansko-muslimanskih ratnika. i obratno. U muslimanskoj epici takvih je poznato desetine. hercegovaèkog izvora. Osim toga. Komparirajuæi komentirane epske pjesme u našem radu (a koje je objavio èasopis Behar). u kojoj æe biti zaslušan poznati i bogati kršæanski junak. Oni su se samo inspirirali bogatim bh. Istinskih stvaralaca. propadanja i varijanata. Više je prosjeènih dobrih prenosilaca baštine. U ovoj.razraðena etièka forma u muslimanskoj epici. najmanje je. Murat Kurtagiæ i drugi. razvijenom versifikacijom i složenom 162 . do tipiziranja i bilježenja) ocjenjujemo da su epske pjesme iz Behara nastajale kontaminacijskim procesima spajanja. i njihova pjevaèa sa ranije objavljenim pjesmama i pjevaèima klasièna Hermanova i Marjanoviæeva zbornika i navedenih sandžaèkih rapsoda. strukturno slabo oblikovanoj pjesmi vrijedno je istaæi samo nekoliko realistièkih svojstava. Epski pjevaèi pjesama iz Behara su južnog. a meðu najveæim jesu Avdo Meðedoviæ. Njegovim kasnijim otkupom bit æe sagraðena ne samo džamija pobjednika Ferhad-paše Sokoloviæa. najviše loših improvizatora. iz kojih su proizišli nesumnjivi procesi epske retardacije. Mehmed Kolakoviæ. Epska pjesma Ferman iz kaurske zemlje veæ od naslova (koji je epski razraðen na poèetku pjesme) dokazuje nepoznavanje uobièajenog procesa komunciranja. Oblikovana je na konfrontaciji dviju vjera. Salko Vojnikoviæ. naprijed navedenih. ocjenjujemo da je pjevaè pjesama iz Behara relativno niskog epskog kvaliteta. i zauzima znaèajnu ulogu u strukturi ove epike. I pjesma Kako je sagraðena Ferhadija je rudimentarne epske strukture. Pjesma je salba epska obrada historijski znaèajne vojnièke pobjede Ferhad-paše Sokoloviæ vid Kršæanskom vojskom u Sloveniji u zbilji rezultiranom znaèajnim materijalnim dobitkom (u koji svakako spada i otkup kršæanskog prvaka).

epskom strukturom (dvostrukom, èak i trostrukom radnjom u istoj pjesmi). Od visoko razvijenog stupnja književno-usmene kulture, sa desetinom likova u jednom epskom tekstu-pjesmom u pjesmi, pjesme objavljene u Beharu od svega toga su malo šta zadržale. Pjevaèi pjesama objavljenih u Beharu nisu bili umno volumeniozni da nastave, èak ni da oponašaju visoki dostignuti kompozicijski i stilski stupanj, u znanstvenim svjetskim relacijama, èuvene muslimanske epske pjesme, koja je u svojem najrazvijenijem stadiju dospjela do epa i epopeje, postavši time kompozicijski kuriozum i homerski izazov. Pjevaèi epskih pjesama iz Behara lokalnog su obilježja stila i kompozicije. Od desetak pjesama samo je u nekolicini na momente progovorilo istinsko stvaralaèko nadahnuæe. Ipak, pjevaèima pjesama iz Behara ne može se poreæi mjestimièna jezgrovitost oblikovanja epskog sadržaja, zatim bogata zapažanja socijalnog i obièajnog života Muslimana iako katkad površno, èak i pogrešno prikazana), soènost lokalnog južnohercegovaèkog kolorita, te mjestimièna dramaturška svojstva epskih scena. Lingvistièki aspekt epskih pjesama objavljenih u Beharu zavreðuje posebna istraživanja, od orijentalizama (koji oblikuju osoben bosansko-islamski ugoðaj tekstu), zatim iznalaženje i komentar stilematskih svojstava provincijalizama i neizvršenog jotovanja, svojstvenog za širi prostor bosanskomuslimanskih govora. Esthetic, Ethical and Structural Features of Moslem Epic Songs in Behar 1900-1912 Every oral creation has been the result of a cognitive labor by a single human being that can be extremely talented. There have been tens of them in the Moslem epics. The greatest among them have been: Avdo Meðedoviæ, Mehmed Kolakoviæ, Salko Vojnikoviæ, Beæir Islamoviæ, Pašo Guta, Murat Kurtoviæ and the others. Among the names aforementioned there have been the minimal number of those who were true authors. There have been more of them who could be described as average in the way they transmitted the epic heritage. Most of them were poor improvisers. When comparing the epic poems commented upon in our paper (and that had been published in the Behar journal), and their chanting with the poems that had been previously published in the classical collections by Hörmann and Marjanoviæ, as well as the mentioned Sanjak Schedules, it is our judgment that the singer of the songs in the Behar journal was of a relatively low quality, somewhere between an average and bad improviser. In the 163

epic song's stages (where one can distinguish certain stages from a very act of creation and shaping, through a process of losing, declining and their variants, to the stage of grouping them under typical labels, and, finally, to their recording), it is our judgment that the songs from the Behar have emerged in the contamination processes of linking each other. The definite process of epic retardation followed. The epic singers of songs from the Behar came form the southern source, from Herzegovina. The abundant Bosnian and Herzegovinian epic sources, their encompassing motives, developed versification and the complex epic structure (a double and even triple action in the same song) have just inspired them. The poems published in the Behar retained little from the highly developed level of oral literary culture, and with the tens of characters contained in the single epic text. The singers of songs published in the Behar did not have enough cognitive potentials to continue, and let alone imitate, the highly achieved level of the Moslem epic song in terms of style and composition. That song had reached the heights of epic having become a curious feature in composition and the Homeric challenge. It displayed the local style and composition. Out of ten songs, only the few of them succeeded to reach the true creative inspiration. Nevertheless, the Behar epic songs' singers cannot be denied a personal succinctness in shaping the epic contents, the rich observations of Moslem social and customary life, although at places it appeared as superficial and even shown incorrectly, a succulence of local South Herzegovinian color, and, at places, some dramatic qualities of epic scenes. The linguistics aspect of the epic songs published in the Behar is worth a further research. One can find in them many orientalisms, a commentary of stylematic features of provincialisms and the unfinished process of jotovanje (palatalization), that had been characteristic for the wider area of Bosnian and Herzegovinian speeches.

164

Muhamed Hukoviæ MUSLIMANSKI KNJIŽEVNICI U GAJRETU Glavna skupština društva Gajret, godine 1909. odluèila je da se list Gajret, koji je dotada donosio gotovo samo društvene vijesti, pretvori u književni list, što je on poèetkom 1910. godine i postao. Oèekivanja da æe se u listu pojaviti i dotada poznata imena: S. Bašagiæ, E. Mulabdiæ, O. N. Hadžiæ i drugi nisu se ispunila što pisac osvrta u Biseru pod naslovom Trogodišnji književni rad Gajreta, potpisan inicijalima H. J. objašnjava posljedicom politièkih i stranaèkih trzavica, rušenjem starog odbora i unošenjem æiriliènog pisma u list. S pohvalom se istièu neki književni radnici kod kojih su prevladali opæi interesi naroda pred stranaèkim, èesto liènim interesima pojedinaca. Opravdano se u ovom osvrtu istièe da su to razlozi zbog kojih list nije mogao dostiæi literarni domet koji je imao list Behar. Gajretovu prozu predstavili su svojim prilozima Hamdija Muliæ /Ata Ner'es/, Hazim Muftiæ, Hafiz R./ pod kojim imenom se, vjerojatno, krije Šemsudin Sarajliæ/, Hifzi Bjelevac, Mustafa Èeliæ Gazanfer. Zajednièka tema veæine priloga je buðenje svijesti muslimanskog naroda, osuda negativnih pojava koje su ozbiljno zaprijetile moralnom, materijalnom i obiteljskom padu društva. I u prozi kao i nekim pjesnièkim tvorevinama osuðuje se nekritièko povoðenje za tuðim obièajima; stilom života, stranim natruhama u jeziku i govoru, slijepo podržavanje tradicijama Muslimana stranog naèina života. Problem iseljavanja tretiran je iz više aspekata, ali s posebno oštrom osudom neodgovornog odnosa prema ise-ljavanju, na ravnodušan mir, fatalistièko ponašanje, a u nekim sluèajevima i neozbiljan odnos prema tako vitalnim pitanjima sudbine ovog naroda. U socijalnoj sferi ukazuje se na pogubno, razarajuæe djelovanje nekih asocijalnih pojava kao što su alkoholizam, pojava prostitucije, kocka, bezdušno trošenje novca. Fatalan uticaj u maloj bosanskoj kasabi bilo je otvaranje birtije s pjevaèicom "iz prijeka" pa je i to èesta tema u proznim književnim prilozima svih listova koji su izlazili u doba austrougarske vladavine. Prilozi s pouènim sadržajima nalaze se meðu najbrojnijim prilozima - zahtjevi za reformom nastave, obrazovanjem ženske djece, pa ta didaktièko-prosvjetiteljska komponenta, koja nekada ostaje na razini publicistike, veoma rijetko ima elemente literarnog ostvarenja. Ima u nekim crticama i najave prvih klasnih nesporazuma, pojava industrijske tehnologije 165

u procesu rada, zateèenost radnika s ruènom proizvodnjom pri uvoðenju tehnièkih sredstava i mašina itd. HAZIM MUFTIÆ spisateljski rad zapoèeo je u Beharu kratkim crticama, a bogatu aktivnost u listu Gajret, posebno u godinama 1910. i 1911. da bi naglo poslije dva priloga u 1912.g. prekinuo sa suradnjom. Ukupno je objavio osamnaest tematski raznovrsnih priloga od kojih prevladavaju teme s pouènim sadržajima. Pouka je nenametljiva, iako je nekada izravno saopæena ili u obliku pišèeva komentara, ili je izrièe jedna od liènosti, ili se ona sama èitaocu nameæe slijedom toka radnje. Te male prièe /crtice/ s tezom odraz su tadašnjih aktualnih zbivanja od kojih su neka imala izuzetan znaèaj za vjerski i društveni život Muslimana. Jedna pojava morala je ozbiljno zabrinjavati - problem otuðivanja muslimanske školske omladine koji su, boraveæi u tuðini, stvorili kod sebe kompleks stida, osjeæaj manje vrijednosti svoga nacionalnog biæa i njegovih znaèajki u odnosu na evropske vrijednosne sudove. Po povratku u rodni kraj ustruèavaju se ispoljavati svoja nacionalna obilježja, pripadnost svome narodu /Podivljala ovca/. Kritika pasivnog odnosa muslimanskog življa prema vitalnim pitanjima života izražena je u prièici Spavanje hodajuæi, a u crtici Zakljuèak u kahvi pisac iznosi jednu negativnu osobinu svojih sugraðana - da bi se trgli iz letargije potreban im je vanjski poticaj. Uspjela je poredba znanosti s plemenitim metalima /dževahirom/ s porukom da treba prevladati svoje vjerske razlike, ako æe znanje biti u službi prosvjeæivanja i kulturnog preporoda /Nauka-dževahir/. Primjereno je izražen kontrast idiliène slike prirode i sela i siromaštva ljudi /Sestra/, a u prièi Komljenje kukuruza govori se o prvoj pojavi tehnièkih sredstava u obradi zemlje. Kritika zapuštenosti poèetnih vjerskih škola, loš utjecaj takvog stanja na odgoj djece, težak materijalni položaj vjerouèitelja slikovito je prikazan u crtici Sibjan mekteb. Izravna pouka izreèena je u prièi Dvije hiæaje s osnovnom tezom da sve što nije u skladu s Božijim uputama ima negativan odraz u svakodnevnom životu. I ostale crtice /Lafunger, Svoj svome, Ženidba Hifzi-bega Ðumišiæa, Baba Hajdar, Muharemagino brvno, Dva druga, Stara Hata, Èudan uèenjak/ sadrže poruke koje se odnose na aktualne dogaðaje. Meðu prilozima se izdvaja crtica Medenijjet, u kojoj se iznosi težak položaj turske manjine i ostalih graðana muslimanske vjeroispovijesti u Bugarskoj. HAMDIJA MULIÆ - ATA NERÈES u nizu crtica pod naslovom Slièice sa Neretve objavljenih u nastavcima u godištima 1910. i 1911. osvræe se na mnoga aktualna pitanja vjerskog i nacionalnog života Musli166

mana. Prvi prilog objavljen pod tim naslovom doima se upozoravajuæom porukom pisca muslimanskoj inteligenciji školovanoj na Zapadu zbog njenog snishodljivog odnosa prema vanjskim manifestacijama te èeste kvazikulture. Pokušaji nakalemljivanja evropskih obièaja, uzusa ponašanja na patrijarhalnu sredinu èine se smiješnim, pa se u mahalama mladiæi pozdravljaju sa "servus", "klanjam se" i slièno. Jedan od rijetkih mladiæa, obrazovanih na evropskim školama, ukazuje svojoj djevojci na svu besmislenost napuštanja obièaja svoga zavièaja, posebno izbjegavanja upotrebe izvornog maternjeg jezika. Njegovo upozorenje djevojci da èuva materinsku rijeè ganutljivo djeluje na èitaoca: "Nemoj, Ašida, duše ti, više zboriti onako kako ne èuješ da ti tvoja majka zbori, vidi samo kako mi nakazno govoriš. Ne stidi se svoga roda, niti svoje sudbine, meni je sve naše milo i sveto. U ponašanju i u životu budi onako mirna i èestita kao tvoja majka." Divna pouka nama, današnjim generacijama koji ne imadoše dovoljno sluha za ovaj kao i za apel Omera Hume, koji na kraju 19. stoljeæa uskliknu: Brez šubhe je babin jezik najlašnji, Svatko njime vama vikom besidi. Drugi prilozi pod ovim naslovom pisani su s pouènom tezom da se Muslimani treba da prilagoðavaju duhu vremena, da prihvataju nove oblike privrednog i trgovaèkog poduzetništva, da se obrazuju i samoobrazuju, da posvete pažnju obrazovanju ženske mladeži/ prilog pod naslovom Mehmed/. "Radi u vremenu kako prilike tog vremena iziskuju", poruèuje muderis prisutnima. Nema muslimanskog pisca iz perioda austrijske okupacije Bosne i Hercegovine koji nije opisao razarajuæi uèinak prodiranja alkoholizma sa svim njegovim posljedicama: materijalni kolaps cijelih porodica, fizièko, psihološko i moralno propadanje pojedinaca i tragiène sudbine liènosti. Mnogi takvi moralno posrnuli pojedinci, iako kasne, vraæaju se normalnom životu i nerijetko postaju propovjednici trezvenjaèkih ideja. Muliæeva crtica Ovdje ti je, Haso, razgovor podsjeæa na pripovijetku Prvi put s ocem na jutrenje Laze Lazareviæa, jer je Huso kao i Mitar, doživio moralni preporod - dolazi na njivu i ukljuèuje se u obavljanje svakodnevnih poslova. Veoma slièan sadržaj je opisan i u crtici pod naslovom Pokraj Drine autora HAFIZA R /vjerojatno se pod tim imenom krije Šemsudin Sarajliæ/ gdje se "zalutali" pojedinac - sin nekadašnjeg uglednog i bogatog sugraðanina - vraæa rodnoj kuæi i postaje gorljivi zagovornik borbe protiv alkoholizma. U crtici Slièice s Trèivode prilièno uspjelo je istaknuta poredba razmišljanja i ponašanja naših izleta na obližnje izletište kod Sarajeva. 167

Dok evropski èovjek zna koristiti sve blagodati kraja u kojem privremeno živi, dotle naši ljudi uz rakiju, potpuno i fizièki i psihièki opušteni, lažno se predstavljajuæi kao vjernici i domoljupci, kriju prave motive napuštanja svoje rodne grude. U crtici Oko Drine i Lima sukob starog i novog manifestira se prilikom gradnje objekta na gradskom groblju. Pisac je i ovdje, kao i u crtici Dva pisma, na strani nosilaca naprednih shvatanja koji se bore protiv zaostalosti, sujevjerja, nesnalaženja, ali i protiv ropskog i nekritièkog prihvatanja tuðih i muslimanskom duhu i mentalitetu stranih shvatanja. Meðu piscima proznih sastava svakako je najznaèajniji HIFZI BJELEVAC, koji æe literarno najuspješnije iskazati svu dramatiènost života muslimanskog naroda koji se, zateèen okupacijom jedne evropske sile, ne može ukljuèiti u nove tokove života, pa doživljava traume pogibeljne za lièni i obiteljski život Muslimana. U njegovim kraæim proznim radovima prisutne su i pojave prvih klasnih razvrstavanja, prvo poèetne oblike industrijskog naèina proizvodnje, uvoðenje strojeva u tehnološke procese. Naivne su reakcije radnika koji ruèno obavlja fizièki naporne poslove, na prve nagovore sindikalnih funkcionera da bi štrajkom popravio svoj težak položaj. Tako radnik, koji ruèno tuca kamen za posipanje ceste, naziva takve æernimetima /neblagodarnim ljudima/ koji su se najeli pa uzeli fursat", a kada je prvi put ugledao mašinu za mljevenje kamena, on èekiæem udara po toèku. H. Bjelevac je autor najuspješnijeg proznog priloga u ovom periodu izlaženja Gajreta. To je prièa u nastavcima pod naslovom Na kraju. U njoj je opisana tragièna sudbina troje mladih ljudi i tek roðenog djeteta u maniru naturalistièkih opisa najtamnijih strana ljudskog života. Zaèudo da ova Bjelevèeva proza nije skrenula pažnju literarnih poslenika, posebno filmskih radnika, buduæi da je veoma pogodna za dramsku i filmsku obradu. Tekst je pun neoèekivanih obrta, sa dosta uspjelim i minucioznim psihološkim analizama pojedinih situacija. Jedan nepromišljen gest jednog od uèesnika zbivanja izaziva tragediju ostalih liènosti koje su u vrtlogu dogaðaja bez svoje krivice postale žrtve posljedica obmane neiskusne mlade djevojke. Pisac osuðuje inteligenciju koja nema sluha za istinske probleme života i zna više o dogaðajima van svoje zemlje, nego što zna o onome što se pred njenim oèima dešava. Isti društveni tretman imaju i oni koji se iskreno zalažu za narodne potrebe i oni koji pasivno posmatraju što se oko njih dešava, pa Salko, jedna liènost iz prièe, kaže: "Svi su jednaci, i oni koji se za sve brinu i o svemu vode raèuna kao i oni koji bi mogli pomoæi, 168

a ne pomažu." MUSA ÆAZIM ÆATIÆ æe ciklusom religioznih soneta /Ibrahimpejgamber, Musa, Isa, a.s., Zemzem vrelo, Hidžret/ obogatiti ovu tematiku koja æe takoðer biti predmet interesiranja i pjesnika Osmana -ikiæa. Dok se -ikiæ zadržava na opisu spremnosti Ibrahima, a.s., da žrtvuje sina, dotle Æatiæ sa dosta pjesnièke vještine iznosi preobraæanje Ibrahima sa mnogobožaèke vjere u islam. U ostalim pjesmama ovog ciklusa u alegorijskim slikama opisuje se poslanstvo Musaa i Isaa, a.s., te èudotvorna pojava vrela Zemzem u pustinji, kao i spasonosno preseljenje muslimana iz Meke u Medinu. Druge pjesme iz ovog ciklusa objavljene su u Pjesmama od 1900.-1908. /Muhammed, a.s, Islam, Kur'an, a.š., Sveta špilja, Hazreti Omer, r.a. i Bedr /. U pjesmi Jesenski plaè prenaglašeno se slika tamna jesenska noæ koja svojim tmurnim raspoloženjem razbuktava pjesnikovu bol. A i vasiona i svi njeni mrtvi i živi dijelovi su "zvuci jedne pjesme bone". U pjesmi Moja ljubav, posveæenoj Atifi, pjesnik s tugom iznosi da sve njegove želje, nade, èežnje i snovi plove na trošnoj laði i da æe ih divlja bura rastrgati i u more baciti. Na zavidno literarnom iskazu jedre stihove soneta posveæuje Osmanu Ðikiæu. Soneti su, posebno pri sonetima prirodi, ljubavi, suncu kao simbolima i izvorištima radosti i sreæe. Hej, c'jela Narav zapeta je struna, Na kojoj sunce velièajno sklada Himnu ljubavi: veselja i nada Prvi sonet I tako tokom sljedeæih soneta sve je u znaku vedrih i optimistièkih tonova: Poðimo tamo na one vrhunce, Usnom i okom srkaæemo sunce Drugi sonet "Poðimo, ja æu tam te nosit sada, Na svome krilu kao vihor jaki" Treæi sonet Vidiš li njene bokove i grudi, Vidiš li, kakva on je vedra stasa, Krv im i zdravlje licem se talasa Na svemirskim, lunarnim prostorima šeæe se pjesnikova djeva Venus, u plaštu od etira i prosiplje s mlijeènog tijela svoga pelud koji pjesnika opija, razdražuje nerve. Venus 169

pramenje kose. skladnih akorda.. U tvom krilu prva krila steko: S majèinih usni slušao sam prièe Tople i slatke ko i njeno mlijeko. pa se pjesnik pita: . sabah zora. Kao što ljubice cvatu. ŠEMSUDIN SARAJLIÆ æe se javiti u godištima 1910.da li æe ona: okvasit grudu mojih pradjedova i 170 . ja sam nekad ko maleno ptièe. Moje pjesme te nekoliko prijevoda ili prepjeva sa turskog i perzijskog jezika. lista pjesama romantièarsko-ljubavnog zanosa s izmiješanim sumornim. svoj doživljaj pojava u prirodi i svijetu. poljubac. Pjesnikove izljeve sreæe i radosti pojaèavaju u svakom ponovljenom stihu rijeèi: dušo moja. a od svih zvukova pjesniku najviše gode kristalni akordi dragog smijeha svoje drage. a kovrdžasta kosa najviše oduševljava pjesnika. vrelo. nazdravièarske je naravi. oganj. i 1912. silnim žarom. milovalo. Sa ljubavi zažareno. Iako uspavan. Jesenje sivilo suprotstavljeno je pjesnikovu zažarenom srcu: Samo moje srce vruæe. hurija. U pjesmi Ja sam vjerni rob ljepote sudbinski je pjesnikova duša veæ od roðenja "plovila u muzici šumnih sfera". pjesnik na metaforièan naèin saopæava èitaocu svoje raspoloženje. 1911. èarno oko. po hazbašèi u sonetima pod naslovom Tri gazela posveæenih Mirzi Safvetu. pripada budnièarskoj poeziji. a pjesnik postao "vjerni rob ljepote". pjesma se probudila. zefir. od mirisa miris duše voljene. I leksika je primjerena pjesnikoj razdraganosti: izvor. opijale.Dirljivim stihovima i potresnim slikama opisao je pjesnik svoj susret s oèinskim razrušenim domom koji ga je nadahnuo prvim zvucima "bogodane pjesme": Ah. U sonetima Boje i mirisi posveæenim Šemsi H. srna.. Osim ovih spomenutih Æatiæ je u listu Gajret objavio i pjesme Iz ljubavnih melodija. Dan jeseni skrhat neæe Kad u netrag sve bi djen'o Pjesma Probudila se. Tako saznajemo da su od cvijeæa pjesniku najdraže plave ljubice. s gradacijama i nade i malodušnosti. amber cvijeæe. razuzdano. hasbašta i još velik broj iskaza koji asociraju na ustreptalost pjesnikove duše. sjetnim i vedrim tonovima. lahor.

... Da zlobno srce tirana smiri U pjesmi Veèe dogaðaji i zbivanja u prirodi povezani su s ljudskim sudbinama... trenuci malodušnosti zbog iznevjerenih mladenaèkih ideala izraženi su i u pjesmama Ko harfa sam i Slomljeno srce: Ko harfa sam razbijena . u inaèe ljubavnoj fabuli s neobiènim i iznenadnim zapletima i raspletom. koji ne shvaæaju 171 . Stari dani... ali i sa naizmjeniènim vedrim raspoloženjem... Jedna od rijetkih pjesama u kojoj se pjesniku vraæa nada.. što nije beznaèajno.neæe li procvast pomlaðenom snagom neæe li sunce sreænijeg života zasjat nad mojom domajom mi dragom Sumorni tonovi...... koji se.. stare tople noæi.... kao u magnovenju... dok se u pjesmi Piano sva priroda saosjeæa s ustreptalim srcem pjesnika: Dršæe zemlja dršæu vali. pa u bolnom kriku... nezadovoljstvo i razoèarenje stvarnošæu. ne žali krvi. vjera u život je ona pod naslovom Na busu ljubavi . Srce moje tugom otvoreno Srce moje u sol zakopano Ali u pjesnikovom srcu bar u tragovima živi sjeæanje na nekadašnji zanos: Tek u srcu nešto osta Što na zanos katkad sjeæa. dršæe lišæe..... što se ponavlja i u strofama u kojima se uz pridjev tužan pojavljuje i pridjev lijep.posveæenoj Zumreti... nalazi u posljednjoj strofi.. kako je tužan jesenski dan.. priželjkuje ostvarenja mladenaèkih snova: Èekajuæi kad æe opet doæi. Da prevladava ipak nesalomljiv duh svjedoèe završni stihovi: O robe gladni. Kad sam svoju mladost provodio Kad sam pjevo i kad sam ljubio Jesenskim tonovima prožeta je i pjesma O. ruža malih drhte srca otkucaji! U proznom sastavu Danica je èekala mjeseca... izražena je oštra kritika ponašanja Muslimana Bosne i Hercegovine.

odnosno saznanjima da mladalaèki ideali nestaju. da se gase pokopane nade. Poezija FADILA KURTAGIÆA. M. iluzija i nada. pod naslovom Hazreti Ibrahim 172 . neka nepostojeæa u pjesnièkim stihovima zamišljena žena æe darivati pjesniku": lijere iz mistièkih veza Posjet ili æe zajedno s pjesnikom: ploviti po puèini mlijeènoj lijerova snenih Margit ili æe poslije radosnog posjeta gospoji /zamišljenoj ženi/ pjesnik ipak išèeznuti: smijuæi se s plaèem. U onoj koja se odnosi na Ibrahima. Taj asketizam.ozbiljnost položaja u kojem se nalaze. Davno je zaštita utjeha moja Za gore tamne" Anðeo utjehe Neka neobjašnjiva sudbina: "Asketski tada je gušila Dušu mi i vjerovanje" Ja snatrih lamentira pjesnik. odaju se provodima. Badava se i anðeo trudi: Nemoj se truditi. Rizviæ. i plaèuæi u osmijehu U pjesnièkom opusu OSMANA ÐIKIÆA religiozne pjesme posveæene poslanstvu nekoliko vjerovjesnika zauzimaju posebno mjesto. a. kratke forme. "kobnim nemirima.s.. U tim. samoæa budi u pjesniku vapaj za danima mladosti: Silheuette A u pjesmi simbolièkoga naslova Ilusia ustreptala duša èuje davne akorde mladosti. spremni i na velike materijalne žrtve. ispunjena je simbolièkim znamenjima. troše nemilice novac i nastoje održati staleški ponos. neobjašnjivim slutnjama. anðele mili. kako kaže prof. a tek misao o apstraktnoj ženi unosi bar za tren ravnotežu izmeðu radosti i boli: Sumorna raspoloženja u velikom broju pjesama ostavljaju na èitaoca težak dojam zbog pjesnikova uvjerenja da su uzaludni svi pokušaji da bi tamne slutnje išèezle iz pjesnikove duše.

da zasije" 173 .. nema nikakve sumnje da je i ovoj pjesmi autor Ðikiæ. P. koji se i danas nalazi u selu Mini kod Meke rasjeèen. oèi su im se zaslijepile i Muhammed. Kada je Bog.s. da mogu samo èasak prošloj sreæi da se vratim Ja bolujem Vapaj pjesnikinje zbog bešæutnosti svijeta: Tamo niko èuti neæe moga srca uzdisaje Moje misli jer "svugdje je tama. a. a.s.s. Meðutim. a. posebno je dirljiv nekrolog bratu Osmanu. U ovoj drugoj opisane su pripreme ubistva Muhammeda. a u pjesmi Hubul vatani minel imani dovodi u vezu islamske obaveze s dužnostima vjernika prema domovini. a.spremnost Ibrahima.. od onog kobnog èasa Dušu ljuti tišti bol. U pjesmi Derviš izražena je vjera u Allahovu pomoæ i pouka da nikada ne treba izgubiti nadu u Božiju podršku. vidio istinsku spremnost oèevu da žrtvuje sina.š. a umjesto njega iznenada se pojavi ovan koji kao kurban ostade simbolom prinošenja žrtve velikom Stvoritelju. K. s puno toplih izljeva ljubavi prema bratu. ali i prema svome narodu. Druge dvije pjesme odnose se na vjerovjesnike Isaa. od onog kobnog èasa Bol pjesnikinje ne može ništa izlijeèiti osim: Ah. Fatme najobimniji je pjesnièki opus Hatidže Ðikiæeve. I kod Ðikiæeve prevladavaju tužni tonovi. a. iziðe neopažen iz kuæe.iznesen je poznati dogaðaj iz povijesti objava . koja je pomogla i ovom dervišu da savlada trenutke fizièke klonulosti. ko ubodi od handžara Ah. kakvu sumnju izražava autor prikaza književnog rada lista Gajret u listu Biser. Oštroj kritici izvrgnuo je licemjerje strogih pobožnjaka u pjesmi Muraija. kad su zavjerenici upali u kuæu. uèinio je da se maè nije mogao nadnijeti nad glavu Ismaila.s. nego je zasjekao kamen. na èelu kojih stoji Ebu Džehl..s.. i Muhammeda. spasio Ibrahimova sina. Bog je zbog odanosti oca i sina njegovoj volji. dž. S obzirom na tematiku u drugim pjesmama. nigdje zvijezda. Od èetiriju Gajretovih pjesnikinja: Vahide. Šefike Nesterin Bjelevac. Ali i prije bratovljeve smrti pjesnikinji je neki tužni èas zagorèio život: Ah. da žrtvuje sina Ismaila.

pjesnika pritišæe neka teška mora: Veæ tupi bol mi i osmijeh gorak hladnoæom teškom stalno dušu muèe Kob A zla sudbina prati i proganja pjesnika: Opet bih gonjen osjeæajem èistim. svjetlosti. želi se diæi u vanzemaljske sfere: O sunce svemoæno.Opet jesen Zbog toga što okolina nema sluha za njen nespokoj.. Vjekovi lice ogledaju svoje Miris zemlje pjesnika guši.. S ljubavlju žarkom vama bijednim prišo.K. strasti stišo Odbaèenim A u pjesmi Svijet na Kranjèeviæev naèin uzdiže ljudske boli. 174 . veæ ko sjajna zvijezda da u zvijezde plane".Muftiæ ne vidi neku svijetlu buduænost za svoj narod . borba tvoja nek je jaèa Pjesnikinja se ipak ne predaje . jer svako pojedinaèno srce ljudsko je "svijet za se. što u duši svojoj skrivah nigda niko neæe znati Bolovi A u pjesmi Ne ostavljaj izražen je protest zbog olahkog napuštanja rodne grude: Ti si dijete zemlje bola. tako i Muftiæ klièe: I u suzi svakoj iskrenoj dubokoj. mora skrivati duboko u srcu svoja osjeæanja: Što mi mlado srce pati. dijete tuge . on se obraæa izvoru snage. pa kao što Kranjèeviæ pjeva: Nije ljudska suza da se po njoj gazi. al ne kloni radi sudbe.zvone neustrašivi poklici: Nek me nose bijesni vali. Važnim životom ja živio istim I sve bih druge želje.dijete plaèa. U krilo im rado hrlim Boni akordi U vrtlogu tadašnjih zbivanja i pjesnik B.

a blind support of the old ways of life. Ili je to jecaj roba koji grca. such as Safvet-beg Bašagiæ. foreign words and expressions in language and speech. common theme.daj mi da izgovorim. such as alcoholism. Hazim Muftiæ. spending larger sums of money. prostitution. Mustafa Èeliæ-Gazanfer. Il pobožne duše nebu topla hvala. who did not agree with the new political orientation of the Gajret Society. Hifzi Bjelevac. A fiction in the Gajret journal was represented by Hamdija Muliæ. Il osjeæanje kobno novih zala Duša Utjehu. the journal with the same name began to publish literary pieces in the beginning of 1910. Šemsudin Sarajliæ under the pen name of Hafiz R. and gambling. A considerable portion of texts dealt with the reform of schools. Zlokobno i suro meðu pute naše Pomirenje The Moslem Writers in the Gajret In accordance to the decision passed by the Main Assembly of the Gajret Society. education 175 . The problem of immigration to Turkey was treated in particular. na vjeènoj vatri tvojoj i zemlji blatnoj da ne dam nijedan dio sebe Molitva Upitanost pjesnika koji neodluèan stoji pred saznanjem da u svijetu ipak prevladava tamna strana života: Ne znam je li krik to uvreðena srca. pa se pjesnik obraæa Bogu rijeèima: I ja pružam srce vjeèitom Bogu. mir i zadovoljstvo donosi duboka. iskrena vjera. Edhem Mulabdiæ and Osman Nuri Hadžiæ. In their works one can usually find the same. it did not manage to attract the famous names. i carstvima vjeènim neprestano hrlim Èovjek Iako je pjesnik svjestan da: Znamo avaj da se nešto prijeèi. However. Awakening the Bosniak people's minds -criticism of negative tendencies and events. Warnings were issued against asocial behavior. a blind imitation of foreign customs and habits. etc.

whereas Musa Æazim Æatiæ published a cycle of religious sonnets. and the poet B. Hifzi Bjelevac was the author of an interesting short story Na kraju /In the End/.of female children. Osman Ðikiæ dedicated his literary work to the activities of several prophets. 176 . K. as well as the application of new technologies in economy. whereas Hamdija Muliæ mostly discussed the issues of religious and ethnic life in Bosniak people. Muftiæ did not see a bright future for his people. Šemsudin Sarajliæ published a number of songs full of romantic and love themes where he mixed sad and grave with serene tones. Hamdija Muftiæ usually wrote on topics with didactic undertones.

uoèavajuæi njene specifiènosti u odnosu na epiku ostalih južnoslovenskih naroda zajednièkog jezika. . Skopje 1989. uvijek kao cjelovitoj i bogatoj južnoslovenskoj poeziji. 122 i 123.. vijeku. May posshaiftt (gen Constantinopel) zudem Keizer Soleyman. VIJEKU U prvim decenijama 18. 3. 267-275.-1534. možemo da kažemo da je. 4. Ohrid 7-8. Svi sakupljaèi ovog perioda veæ su tokom sakupljanja imali izgraðen odnos prema njoj. èuvenog turskog pisca i hronièara. i za muslimansku epiku.2 Utvrdili smo da oni nose peèat žive epske tradicije. 2. Sarajevo. Makedonski folklor. vijeka (pjesme o Alibegu Mihal-oglu i Bali-begu Malkoè-oglu). godine. uz normalne izmjene prenositi sve do sredine i kraja 19. muslimanima i hrišæanima. 177 . X Megunaroden simpozium za balkanski folklor. epskom Ðerðelezu. kao i na široj teritoriji na prostoru bivše evropske Turske. I mnoge druge dragocjene vijesti o muslimanskoj bosanskoj. \enana Buturoviæ: Les chroniqueurs turcs et Gu rz Ilyas . vijeka zabilježen je znaèajan broj južnoslovenskih muslimanskih epskih pjesama. Datiramo ih u period (najkasnije) do kraja 1492. 3 Bujnost muslimanskih historijskih predanja veæ krajem 15. Prva poznata svjedoèanstva o muslimanskoj jugoslovenskoj epici vezuju se veæ za kraj 15. Anno XXX-MDXXXI. Postoje brojna svjedoèanstva o starini i rasprostranjenju muslimanske epike u Bosni osmanskog perioda. \enana Buturoviæ: Žanrovske karakteristike rane južnoslovenske muslimanske narodne tradicije turskog perioda.Ðerzelez heros de la chanson epique balkanique. 1977. otkrivena tek u 19. Isto. Benedict Curipeschitz von Obernburg: Itinerarium Wegrayss Kun. kao i za ostale južnoslovenske epike.4 I u svjetskoj nauci o muslimanskoj epici danas je prisutno mišljenje o njenom naslanjanju na srednjovjekovnu bosansku. djelimièno i Albancima.1 Iz ovog perioda datiraju jedinstveni podaci o Grz Ilyasu. Meðutim. U stvaranju i prenošenju ove epike istaknutu ulogu su imali bosanski ratnici. vijeka posvjedoèuje njihovu utemeljenost na bogatoj i srodnoj tradiciji srednjeg vijeka. vijeka.\enana Buturovi}: OTKRIÆE MUSLIMANSKE EPIKE U 19. meðu Južnim Slovenima. juli 1988. broj 43.). Ibn Kemala (1468. za širu nauènu javnost. Institut des etudes balkaniques. str. Academie serbe des sciences et es arts. koja æe se.Vidi: Ðenana Buturoviæ: Osnovna pitanja u prouèavanju epskih narodnih pjesama jugoslovenskih naroda. Poseban otisak iz Godišnjaka Odjeljenja za književnost Instituta za jezik i književnost u Sarajevu. Balcanica XVI-XVII. godina XXII.. Belgrade 1985-1986. str. odnos1.

kakvi su Hörmannov i Marjanoviæev. 27-35. Valtazar Bogišiæ: Narodne pjesme iz starijih. Svet. 2. 1990. Odlomci o jugoslavenskim zemljama. 1972. Sarajevo. s poèetka i sredine 18. 1878. Putopis. 1. . U historiji bilježenja muslimanske epske tradicije znaèajno mjesto zauzimaju bugarštice i deseteraèke pjesme s kraja 17. 8-9.8 Bugarštice zabilježene krajem 17. John S. 63-179. 8.. Massachusetts. str. (Biblioteka XX vek).. i 2. XL. sv. vijeka .. vijeka do pojave zbirke Koste Hörmanna (1888. Narodne pjesme hrvatsko-srpske. 26-20. Glasnik Srpskog uèenog društva. knjiga LVIII. govore o kontinuitetu i vitalnosti ove tradicije. sept. 8-9. drugo odeljenje. Fragmenti ove knjige kod nas su prevoðeni od 1962. pa do zapisa snimanih na magnetofonsku vrpcu. Primena. knjiga IV.. Istanbul. I.5 Govore nam o sadržini.6 Sasvim je evidentno da i na ovim historijskim vijestima o muslimanskoj epskoj tradiciji Lordova teorija multiformnosti tradicije potvrðuje svoju utemeljenost.. aristokratskoj. obavještavaju nas da su neke pjesme posjedovale razvijene tematske obrade. Èelebi Evlija. One potvrðuju da su se pjesme o dogaðajima za koje se vezuju pjevale odmah nakon tih dogaðaja. sv.. str.. Prevela s engleskog Slobodanka Glišiæ. od poèetka 16. Šime Ljubiæ: Prilog Jagiæevoj raspravi "o graði za slovinsku poeziju". Ibrahim Peèevi. Izraz. 6. Albert B. str. god.). 178 . Ð. da su pjesme o pojedinim junacima bile veoma brojne. Ðenana Buturoviæ: Epska narodna tradicija Muslimana Bosne i Hercegovine od poèetka 16. od perioda njenih poèetaka do prvih zbirki . najviše primorskih zapisa. vijeka pjevali èitavi ciklusi pjesama o Krajišnicima. Etnologija. 237. u Zagrebu 1877. Harvard University Press. 11. Miletich: Muslimanska usmena epika i srednjovjekovna epika..zaokružuju se sve njene najbitnije pomenute odrednice. Sarajevo. knj. Preveo.u stvari pjesme iz prvih i najstarijih zbirki jugoslovenske narodne poezije èije je porijeklo u svome vremenu nedvojbeno. Beograd. 1554. Sebastian Tinodi: Cronica. u naše dane.Prilozi prouèavanju narodne poezije. vijeka snažno èuvaju odjeke rane bosanskomusli5. str. tematici i junacima ove epike. vidi. Lord: The Singer of Tales. XXVII/XXVIII. Idea. XXIX. Stefanoviæ: Nekoji podaci iz madžarske literature za datiranje naše narodne poezije. kao i to da su se pjevale u razlièitim sredinama (vojnièkoj. vijeka pa do prvih zbirki muslimanske epike iz 19. Cambridge. 1985. godine.no južnoslovenskoj muslimanskoj epskoj tradiciji. 1. vijeka. Buturoviæ: Epska narodna tradicija Muslimana. knjiga deseta. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu. n. str./1973. Teorija. 1867. str. Lord: Pevaè prièa. uglavnom veæ od one koju predoèava Pjevanija Sime Milutinoviæa Sarajlije.7 Podacima o uticajima razlièitih konfesionalnih i etnièkih sredina u njegovanju i prenošenju muslimanske epske tradicije. Tako su se veæ od prve polovine 16. Prevod u cjelini publikovan ove godine: Albert B.s. Golosvarba. uvod i komentar napisao Hazim Šabanoviæ. 1960.okt.. 144. str. III izdanje. 4a. Beograd. Tarihi Peèevi. broj 9-10. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. u Zagrebu 1918.). 7. Prepoznaju se odmah potom u epici zbirki. Branko Vodnik: O junaèkim narodnim pjesmama (uz knjigu). ruralnoj itd. 1967. preko poezije velikih zbornika.

Po mom mišljenju tekstovi pjesama ovoga zbornika su neadekvatno bilježeni.11 Andrija Kaèiæ Miošiæ je znaèajan po podacima koje donosi o junacima muslimanske epike a koji potvrðuju njihovu povijesnu istinitost. kakve su se tada pjevale. Autentiènije dijelove iz sadržaja muslimanske narodne tradicije èuvaju deseteraèke pjesme iz tzv. vijeka. s evidentnim aspektom muslimanske sredine u odnosu na epske dogaðaje . Andrija Kaèiæ Miošiæ. Pjesme o krajinskim junacima o kojima pripovijeda Bašeskija upuæuju na veoma razvijenu epsku poeziju. vijeka. kada je rijeè o muslimanskoj epici. ne prezentiraju zapise cjelovitih pjesama. Autentiènu muslimansku poeziju. uvod i komentar Mehmed Mujezinoviæ. Zagreb. i kako otkri careviæu Muju.). i iz prvih decenija 18. Sr. vijeka. Hrvata. zato što nadopunjuje sadržinu onog što pružaju same pjesme Erlangenskog rukopisa i nesumnjivo upuæuje na složeniju formu muslimanske epike iz vremena kada su bilježene pjesme ovog Zbornika. Prevod s turskog. vijeka pružaju podaci koje donosi Andrija Kaèiæ-Miošiæ (1704. 10. i za njim otide u Novome gradu (Pjesme 94 i 96 u Bogišiæevom publikovanom zborniku) . o njenom preplitanju sa narodnom epikom Srba. Razgovor ugodni naroda slovinskoga (1759. Mula Mustafa Ševki Bašeskija: Ljetopis (1746. a bezimeni Nijemac njegovim zapisivaèem. 1968.manske tradicije. tematici i motivima muslimanske epske poezije. 179 . Karlovci 1925. kæi Dizdar-age.) u svom Ljetopisu. a koji je nastao sredinom 18. 12 Za Šukriæa znamo 9.-1804.1801.-1760. uz to zastupljenu veæim brojem primjera. i uglavnom. Obojica su talentirani i kreativni.9 Erlangenski rukopis se u nauci smatra prvim mješovitim zbornikom narodnih pjesama Srba. Djela. 1942.). Stoga zbornik više govori o sadržini.pouzdano su nastale u muslimanskoj sredini i predstavljaju najranije cjelovite zabilježene muslimanske epske pjesme. izmijeni oca iduæ na carevu vojsku. Sarajevo. a mnogo manje o njenoj pouzdanoj formi i obimu. Gerhard Gezeman: Erlangenski rukopis starih srpskohrvatskih narodnih pesama. Znaèajnu dopunu onome što znamo o muslimanskoj poeziji 18. Pjesme iz ovog zbornika Alija pripijevanjem opet zadobi preprošenu djevojku i Kako Peimana. Od Bašeskije doznajemo imena prvih poznatih muslimanskih epskih pjevaèa: Baba-Alije i Jašara Šukriæa iz Sarajeva. Stari pisci hrvatski. vijeka. pa i epiku iz prvih decenija 18. Hrvata i Crnogoraca. Ipak njegovo postojanje obezbjeðuje izvjestan ugao gledanja na muslimansku epiku 18.) u svom Razgovoru ugodnom naroda slovinskog10 i sarajevski hronièar Mula Mustafa Bašeskija (1731. 11. Zbornik nudi obilje podataka o južnoslovenskoj epici s kraja 17. a Bašeskija.prvi donosi Erlangenski rukopis. Rukopisa Male braæe iz Dubrovnika. Muslimana i Makedonaca. knjiga prva.

. Knjiga èetvrta.zabilježili su u Bosni osmanskog perioda. Južnoslovenski Muslimani toga vremena bili su pripadnici osmanske državne i vjerske organizacije. Baba-Alija je kao pjevaè nastupao u Dubrovniku i tamo je portretiran. Predgovor uz Narodne epske pjesme. sabrana Èubrom Èojkoviæem Cernogorcem pa i njim izdana istim . Meðutim. Meðutim. 13.. vijeku. taj do sada nepronaðeni portret je prvi portret jednog jugoslovenskog pjevaèa. šarolik fond epske graðe koja predstavlja presjek kroz tadašnje epsko pjevanje.da je umro veoma star.biæe nezaobilaziva i u prvim nacionalnim zbornicima južnoslovenske epike Srba i Hrvata u 19. u prvoj polovini 19. Karadžiæ. Èak je i Vukov otac Stefan bio prenosilac muslimanske epike. Karadžiæ uistinu nije imao priliku . u kojoj su pjesme junaèke novijih vremena o vojevanju za slobodu. XXVIII. ali prema onom što danas znamo. Isto.. Skupio i na svijet izdao Vuk Stef. on nije pokazivao znatnijeg interesovanja za njih. 24 .hrišæanskih i islamske. U Beèu 1833. što znaèi da je prenosio narodne pjesme koje su se pjevale upravo u vrijeme kada je nepoznati zapisivaè pjesama Erlangenskog rukopisa bilježio poeziju ovoga Zbornika. Karadžiæ. Vuku Stef. i Leipzigu 1837. vijeka. prisutna u zbornicima nastalim do 19. Knjiga èetvrta u kojoj su razlièite junaèke pjesme. str.(objavljena u Budimu 1833.i Vuk Stef. poèevši veæ od dvadesetih godina (Sima Milutinoviæ). Grga Martiæ i Marijan Šunjiæ . vijeka muslimanska sredina kao nosilac narodne poezije nije privukla vidljivu pažnju sakupljaèa narodne poezije. Ipak je tek 19. Karadžiæ. biæe dostupno drugima. Karadžiæu su muslimanske pjesme bile poznate. 268 i 429. sve do šezdesetih godina 19. vijek . tematike i motivike pjesama ovih zbirki govori o kontinuitetu epske tradicije u Bosni i Hercegovini. str. oko 1795. Šarenilo sadržaja. Sva ova epika svjedoèi o intenzivnom miješanju epskih sredina razlièitih konfesija . Pjevanija cernogorska i hercegovaèka.ili pak one koje su slušali od muslimanskih pjevaèa. str. U Beèu 1862. Ivan Jukiæ. 180 . vijeka.da posjeti Bosnu i Hercegovinu i u njoj bilježi pjesme.13 Ono što Vuk Stef. sasvim je izvjesno da su Vukovi najbolji kazivaèi u svojim oblikovanjima epskih pjesama koristili kao izvor i one pjesme koje su sami saopštavali muslimanskoj publici kao muslimanske . godine)14 pruža mnogo više podataka o musli12. Muslimanska epika. pa je svako šire interesovanje svjetske javnosti za njihovu etnièku povijest i narodnu kulturu bilo više sluèajno.vijek otkriæa južnoslovenske epike. na naèin kao i epika drugih južnoslovenskih naroda . Uporedi: Narodne srpske pjesme. Sima Milutinoviæ Sarajlija. Skupio i na svijet izdao Vuk Stef. Koliko znam.

putopisac i ruski konzul u Sarajevu. 15. Podatak da je pjesmu o Viliæu Huseinu kazivao Jakov Vukadin. br.manskoj epskoj tradiciji prve polovine 19.Narodne piesme bosanske i hercegovaèke. Martiæ i Šunjiæ svjedoèe o jednako bujnoj. Priredio: Dobrilo Aranitoviæ. pjesme svjedoèe o uzajamnom prožimanju epskih stilova. U Osieku 1858. Bosanski prijatelj. Tek poslije Jukiæeve smrti 1858. 315 . od kojih su trojica i kazivaèi autentiène muslimanske pjesme. Istièe se desetorica pjevaèa upravo ovakvih pjesama. o njegovoj ljubavi prema narodnim umotvorinama. str. rezultirale iz. v. Prvo izdanje 1915. Biblioteka Kulturno naslijeðe. 181 . II. Pjesme junaèke.Aleksandar Giljferding: Putovanje po Hercegovini. 97. pjesme ovih zbirki zabilježene. sv. epici èetrdesetih godina 19.15 Bez obzira na moguæu intervenciju nekog od zapisivaèa.da je hrišæan14.. 22. do 1829. vijeka po jugozapadnim krajevima Bosne. Izdao Zbor franjevaèkih bogoslova "Jukiæ". 100. svezak II. br. Bosanski prijatelj. pjes. Pjesme koje su sakupili Jukiæ. poznatih ili pretpostavljenih.Narodne junaèke pjesme iz Bosne i Hercegovine. motive i junake. 24. uglavnom. te o njegovom sakupljanju govori dosta zanimljivo Aleksandar Giljferding. 1972. str. Ovo je najranija zbirka balkanske epike koja je u tako impozantnom broju predstavila obilje najznaèajnijih likova tzv. 102. 16. Nakon 153 godine Pjevanija je konaèno publikovana ove godine: Sima Milutinoviæ Sarajlija: Pjevanija crnogorska i hercegovaèka. str.Jukiæ-Martiæ. muslimanskoj kao i hrišæanskoj. O razumijevanju koje je Šunjiæ pokazao za narodni život. br. a i publikovane verzije. Nikšiæ 1990. i nastale su kao refleks tih dogaðaja. . Nastala je sasvim neposredno prije objavljivanja u periodu izmeðu 1827. I. Sarajevo. Skupio fra Marijan Šunjiæ. ovdje èešæe pojave profesionalizma kod hrišæanskih nego muslimanskih pjevaèa. Jukiæ je zabilježio i publikovao neke muslimanske pjesme koje æe ostati kao njihove jedine poznate. str. Svezak prvi. str. 106. pri èemu posebno mjesto pripada Hrnjicama.poreðene s pjesmom muslimanskih pjevaèa. premda politièki protivnik. koji je opet pjesmu nauèio od Ibre Posavljaka. Bosni i staroj Srbiji. godine pojavila se njegova zbirka narodnih pjesama kao rezultat saradnje sa Grgom Martiæem . 23. Zbirka pokazuje da je hrišæanska sredina u Crnoj Gori i Hercegovini usvojila iz muslimanske epike odreðenu tematiku. 7. krajiškog muslimanskog svijeta. gdje su. 25. koji èesto navodi imena kazivaèa pjesama. u to vrijeme. br. Narodne pjesme bosanske i hercegovaèke. str. priznaje i kao prijatelj i kao pobratim. pj. godine). vijeka nego što to èine pjesme Vukovih zbornika. Smatram da su neke stilske i sadržajne osobenosti muslimanskih pjesama koje su saopštili kazivaèi hrišæani ovog podruèja pomenutim sakupljaèima . . sv.16 Po verziranosti u sakupljaèkom poslu treba istaæi Marijana Šuljiæa. Pjesme pjevaju o prilikama u Bosni u prvoj polovini 19. Drugo izdanje 1925. Mostar 1892. .316. 39. Veoma je karakteristièno da se islamski svijet u ovim pjesmama. ali i o razlikama u stilu. potvrðuje ono što te pjesme analizom pokazuju .

zato ovaj problem traži kompleksniji tretman. 207. po mišljenju Šakira Kurtæehajiæa u sadašnjem naraštaju i kod uglednih begova i efendija mogao prihvatiti kao razlog zašto nemamo ni rukopisnih ni štampanih zbirki. dok drugu fazu èini period nakon okupacije. kao i prouèavanje narodne poezije bilo koga naroda nedjeljiv od izuèavanja povijesti toga naroda. Na to upuæuje i poja17. zajednica i pojedinac. Potrebno je bez žurbe ukazati na sve ono što može biti relevantno za kasniji zakljuèak.ski pjevaè (pjevaè Hrvat) prenosilac muslimanske tradicije. Nemamo dovoljno podataka na osnovu kojih bismo mogli da pouzdanije zakljuèujemo o odnosu samih Muslimana prema bilježenju i izuèavanju vlastite narodne poezije sve do 19. str. uz to inspiriran djelovanjem Vuka Stef. 84. na primjer. vijeka. 18. Stoga je možda i relativan pojam kulturnog buðenja kada ga dovodimo. Narodne junaèke pjesme. Šunjiæ. Po mom mišljenju prvu fazu ovog rada èini period do austrougarske okupacije (1878. u vezu sa interesovanjem javnosti i istraživaèa za usmenu poeziju. npr.18 Intenzivniji rad na sakupljanju muslimanskih narodnih pjesama poèinje šezdesetih godina 19. Karadžiæa i ilirskim pokretom. str. a tokom historije na njega su uticali socijalni i duhovni faktori. Samo postojanje usmenog stvaralaštva temelji se na dalekom mitskom nasljieðu. kako muslimanske epike tako ni drugih tradicionalnih pjesama bosanskohercegovaèkih Muslimana. danas je historija sakupljanja i bilježenja. vijeka. M. jednostavnom.). Turèin (musliman) od Mostara. Zašto muslimanskobosanski uèeni svijet nije ranije bilježio usmenu tradiciju? Previše je vidan udio viših obrazovanih slojeva u njegovanju i prenošenju muslimanskog tradicionalnog pjesništva da bi se prezir prema narodnom. Nije iskljuèeno da æe se jednog dana pronaæi nama nepoznati rukopisi muslimanskih narodnih pjesama (bilo da su pisani bosanèicom ili arebicom). potrebno je. prema usmenoj tradicionalnoj poeziji.17 Tome odgovara podatak da Šaban. u Dalmaciji. Obje faze karakteriše jaèe interesovanje samih Muslimana Bosanaca za vlastitu nacionalnu kulturu. na obredu. Ne vjerujem da bi slaba zainteresiranost muslimanskih utjecajnih kulturnih slojeva za narodni jezik i za narodnu kulturu bio pravi odgovor. Usmeno stvaralaštvo je drugi vid umjetnosti. do kraja vijeka. iz èega nesumnjivo sljeduje i sakupljaèki rad. sagledati na kakav su se naèin odnosili intelektualci u drugim sredinama. smatrajuæi da je ono zavisilo od interesovanja javnosti za sam narod kome pripada ta poezija. u svim kulturnim grupama na isti naèin. Isto. obièaju. drukèiji od umjetnosti individualnog. Meðutim. prisutan. 182 . prenosi hrišæansku pjesmu (Moskovska kraljica i car Tatarin).

Sarajevo. 1871. 1898. Njena je knjiga. Na žalost. pjesme se sakupljaju i štampaæe se na bošnjaèkom jeziku. 38 broj. Kalendar za god. IX.1888. po predaji. str. posebno medžmuama (zbirkama). 21.) Kurtæehajiæ ne iskljuèuje Muvekita kao sakupljaèa. zbirka nije publikovana. 221-222: Mehmed Hadži Handžiæ: Dva važna izvora za historiju Bosne i Hercegovine za vrijeme osmanlijskog gospodarstva.. str. koji se zanimaju opisivanjem raznih naroda i njihovih obièaja" uoèljiv je veæ u prvoj pomenutoj fazi kulturnog preporoda Muslimana.1872. marta 1936. Ne zna se pouzdano ni šta se sa njom dogodilo. 353-358. Luka Marjanoviæ: (Predgovor) uz Junaèke pjesme (muhamedovske). knjiga treæa. Prièalo se da je Ajka bilježila sve kavge. Sva traganja kasnijih prouèavalaca da se uðe u trag ovom rukopisu ostala su uzaludna. Mehmed Šakir Kurtæehajiæ (1824. XXX. vijeka vezuju za ideju narodnog "bošnjaèkog" jezika..1938.. Sarajevo. Uredio dr Luka Marjanoviæ. proistekle iz druge faze rada na njenom sakupljanju. S druge strane treba imati u vidu i jedno drugaèije mišljenje ... Ðenana Buturoviæ: Epska narodna tradicija Muslimana Bosne i Hercegovine.. posebno u njihovom radu na sakupljanju narodnih pjesama. Zbirke muslimanske narodne epike. 183 . Sarajevski cvjetnik. Prilozi za orijentalnu filologiju. 20. tj. III godište. 74-76. ratove i èetovanja. Novi Behar. To što je zbirku najavio u Sarajevskom cvjetniku (1871.. Muris Idrizoviæ: Mehmed Šakir Kurtæehajiæ.)20 i historièar Salih Sidki Hadžihuseinoviæ Muvekit (1825. str. 81-86. Usmena predaja spominje "blidoliku" Ajku iz Udbine kao prvog sabiraèa narodnih muslimanskih pjesama. i onda kada nisu nastale kao rezultat rada sakupljaèa Muslimana.-1965. odreðenje vlastite narodne pjesme muslimanski intelektualci druge polovine 19.).22 Niz dostupnih podataka upuæuje na Muvekita kao sakupljaèa i prireðivaèa ove zbirke. a zatim je bila odnesena u Peæ. 22. došla u vlasništvo ostrožaèkog kapetana Murata Bešireviæa. 20. 1969. rezultat su saradnje sa Muslimanima intelektualcima. XXVII. 1939. XXXVI. Nosioci ovih tendencija su novinar i urednik Sarajevskog cvjetnika.va permanentnog otkrivanja alhamijado rukopisa u saèuvanim orijentalnim rukopisima. Gajret. Sakupljanje vlastitoga narodnog blaga. XIV-XV (1964. nov. kasnije. Muhamed Hadžijahiæ: Salih ef. poznat je ogroman udio muslimanskih intelektualaca u 19. Sarajevo.19 Uticaj "razumnih patriota i spisatelja.. Tako je svakako znaèajan poticaj na Vrèeviæev zaokret prema muslimanskoj epici imao Mehmed-beg Kapetanoviæ (èime se ne negira i Vrèeviæev uticaj na Kapetanoviæa).. str. Muvekit.21 U tom vremenu najavljeno je publikovanje prve zbirke muslimanske epike "na bošnjaèkom jeziku turskim slovima".da bilježenje pjesama meðu Muslimanima ima tradiciju u dalekoj prošlosti.). Zagreb (Izdanje Matice hrvatske). str.

Muslimani su pružali pomoæ i Luki Marjanoviæu. Skupio ih i na svijet iznio Vuk Vrèeviæ. Iako ne u mjeri koju je najavio. u izvjesnom smislu. Zbirka nikada nije publikovana i pohranjena je u Arhivu SANU u Beogradu. Stojan Novakoviæ i Panta Sreækoviæ su Vrèeviæu ukazali na potrebu sakupljanja muslimanskih epskih pjesama. visoki austrougarski èinovnik u vladi Bosne i Hercegovine. 25. Nemamo podataka kako je i da li je Vuk Stef. 1967. Danas je u nauci poznata "anonimna" pismena podrška Mehmed-bega Kapetanoviæa. Rezultat je pojava male zbirke pod naslovom Hercegovaèke narodne pjesme koje samo Srbi Muhamedove vjere pjevaju. Arhiv Srpske akademije nauka i umetnosti. knjiga šesta. Knjiga prva.25 Vrèeviæ se ovom zbirkom predstavio kao znaèajan informator o osobito bujnoj muslimanskoj epici u Hercegovini u sedmoj deceniji 19. Vrèeviæevo interesovanje za muslimansku epiku i dalje ostaje. Vuk Vrèeviæ poèinje da bilježi muslimanske epske pjesme negdje oko 1866. Znaèaj Vrèeviæeve rukopisne zbirke muslimanskih pjesama je. godine. Popis kazivaèa uz ovu zbirku takoðer je od znaèaja. Karadžiæ odgovorio na Vrèeviæev upit Karadžiæu da li da sakuplja i muslimanske pjesme u Hercegovini koje su. vijeka. 9058/57. veoma interesantne. Etnografska zbirka 62.23 U svakom sluèaju Vrèeviæevo poznanstvo sa Stojanom Novakoviæem i Pantom Sreækoviæem bilo je presudno u Vrèeviæevom sakupljaèkom radu na muslimanskoj epici. Zbirka se pojavila pod nazivom Narodne pjesme Muhamedovaca u Bosni i Hercegovini26 Dio tradicionalnih epskih pjesama iz Hörmannove 23.. . Vuk Vrèeviæ. prije svega. Kosta Hörmann. naime. Vukova prepiska.O Vuku Vrèeviæu i ovoj zbirci vidi: Radmila Pešiæ. Antologijskog je karaktera.24 Vrèeviæeva zbirka muslimanskih epskih pjesama sadrži 37 pjesama "koje samo Srbi turskog zakona pjevaju". po njemu. u tom što je to prva saèuvana zbirka ove epike s uže teritorije i same Hercegovine. lijepe i brojne. Beograd. upuæena Luki Marjanoviæu. (Filolški fakultet Beogradskog univerziteta. Etnografska zbirka br. Monografije. Vrèeviæ je pripremljenu zbirku oznaèio kao prvu i uputio Srpskom uèenom društvu za publikovanje. 1912. koga je javno pomagao i podržavao. 648. Naime. Vuk Vrèeviæ. Kapetanoviæ se. rivalski. premda su pjesme koje sadrži u nju uvršene bez posebnog odabira. str. 24. Godine 1888. knjiga XIV). a èiji su odnosi sa Marjanoviæem bili. Beograd. Arhiv SANU. publikuje dvije knjige muslimanske epike. nije htio zamjeriti Kosti Hörmannu. 184 . u vezi sa njegovim radom na izdavanju muslimanskih pjesama.pružanju svesrdne pomoæi Hörmannu u vezi sa njegovim radom na sakupljanju i izdavanju prvog veæeg publikovanog zbornika muslimanske epike. i 1889. objavljena u Dubrovniku 1989. Junaèke hercegovaèke pjesme (koje samo Srbi turskoga zakona pjevaju).

Iz rukopisne ostavštine Koste Hörmanna. i 1931.Sarajevo. Sabrao Kosta Hörmann 1888.ostavšitne publikovan je u naše dane. na žalost. A. Na prepise posebno upuæuju sluèajevi dvostrukih zapisa zapisi latinicom. stavljenim na raspolganje Höromannu. . Sabrao Kosta Hörmann 1888.28 Neosporne su Hörmannove zasluge u sakupljanju muslimanskih pjesama u periodu od 1884. njene visoke vrijednosti i zaèaj. izdanje bez konsultovanja prireðivaèa (Narodne pjesme Muslimana u Bosni i Hercegovini. Saèuvana dokumetacija svjedoèi o historiji nastajanja zbirke.originali. Podrška i pomoæ koju Hörmannu obezbjeðuju mnogobrojni saradnici. te sa saradnicima iz Nevesinja.-1889. 1966.27 Obraðujuæi u više studija problematiku pojave ove zbirke i njena sporadièna osporavanja. Obje knjige novog izdanja pojavile su se pod naslovom Narodne pjesme Muslimana u Bosni i Hercegovini. Svjetlost . . i zapisi bosanèicom . i što su to za njega èinili neki njegovi sakupljaèi. i na naslovnoj stranici obilježeno kao 2.-1889. Izdanje je popraæeno treæom knjigom. Halilbašiæa Suljage i Mehmeda Kalabiæa. Drugo izdanje izlazi 1933. do 1914. Postoje izvjesni elementi na temelju kojih bi se moglo govoriti o rukopisnim zbirkama uglednih Sarajlija. Autor ovog priloga pripremio je i novo izdanje povodom stogodišnjice publikovanja zbirke.bili su bitni preduslovi u raðanju ove kapitalne zbirke muslimanske epike. 27. Redakcija.1976. u ediciji Kulturno naslijeðe. godine. priredila i predgovor napisala Ðenana Buturoviæ. ostalo je otvoreno pitanje koliki je obim fonda epskih pjesama koje je Hörmann 26.Godine 1930. Sarajevo. Ðenana Buturoviæ: Studija o Hörmannovoj zbirci muslimanskih narodnih pjesama. Izdavaèi su Alija Kurtoviæ i Jakša Kušan. meðu kojima i oni najkompetentniji. uz Hörmannove izuzetne radne i organizacione sposobnosti i njegov entuzijazam za sve istraživaèke poslove . Izašlo ih je svega šest. u stvari Hörmannovi prepisi. Na to upuæuju njegovi saradnièki odnosi sa književnicima. Ima dosta osnova da se pretpostavi da je Hörmann. I. 28. indeksima i prilozima (vidi napomenu 28). što nesumnjivo upuæuje na prepise. osim što je i sam bilježio pjesme. uvod i komentari Ðenana Buturoviæ. Narodne pjesme Muslimana u Bosni i Hercegovini.). Mehmed-begom i Riza-begom Kapetanoviæem. ocem i sinom. Oba izdanja su brzo rasprodata. 185 . praktikovao da vrši prepise iz postojeæih rukopisnih zbirki poznatih znalaca muslimanske usmene epike. Znatan broj tekstova pjesama na kojima je oznaèeno Hörmannovim rukopisom da potièu od ovih zapisivaèa ispisao je sam Hörmann. studijom o zbirci. Meðutim. utvrdila sam okolnosti njena nastanka. sa književnikom Ibrahimbegom Bašagiæem i posjednikom Lutfi-begom Bašagiæem. 2 izd. godine. iz tehnièkih i finansijskih razloga izašlo iz štampe tek 1990. Kritièko izdanje ove knjige pripremio je autor ovog priloga i publikovao 1976. Svjetlost. s tekstološkim analizama.1990. Izet Pertef je pokušao da pripremi popularno izdanje Hörmannove zbirke. Predvidio je da pjesme obje knjige objavi u dvadeset svezaka. koje je.

Hörmann je sa svojim saradnicima sagledao veoma široko znaèaj zbirke a i njenu preporoditeljsku kulturnu ulogu ne samo meðu Muslimanima Bosne i Hercegovine. zatim Friedrichu Kraussu i drugim sakupljaèima pokazuje intenzitet narodnog buðenja kod Muslimana u drugoj polovini i krajem 19. upuæuju na zakljuèak da granice epskih zona u Bosni i Hercegovini nikada nisu bile oštro omeðene. i Muslimani uopšte. Snažan zaokret u kulturnoj i književnoj historiji Muslimana toga vremena uèinio je Mehmed-beg Kapetanoviæ Ljubušak. vijeka. Meðutim. ostala bosanskohercegovaèka poezija pojavlju186 . bilo uobièajeno. grupacijska. Broj imena . ni po tipovima. i nije ih nazvao ni srpskim ni hrvatskim imenom. kao i kasnijeg. U tom smislu on publikuje na narodnom jeziku i evropskim pismom zbirku narodnih umotvorina pod naslovom Narodno blago 1887.na bošnjaèkom jeziku a "turskim slovima". Oblikovnom i sadržajnom posebnošæu izdvojiv je crnogorsko-hercegovaèki tip. dok se. Znaèaj Hörmannovom zbirke. a primjeri drugih zbirki ne obaraju ovakav zakljuèak.. sudeæi po ovoj zbirci kao cjelini. godine i Sarajevski cvjetnik 1871. .zatekao u dostupnim rukopisima. pružaju i Luki Marjanoviæu. sve analize ranije graðe. kako je to tada. pa time i svjedoèanstvo šarolike slojevitosti ove epike. svjedoèanstvo razlièitih stupnjeva razvoja pojedinih tipova i oblika. kao i cjelokupnog fonda pjesama koje su skupljene Hörmannove zaslugom. veæ meðu južnoslovenskim muslimanima opæenito. Stoga je u povijesti Muslimana od historijskog znaèaja oznaka muslimanskih umotovorina imenom koje oznaèava njihovu posebnost. Da iza konfesionalne oznake stoji. u suštini. Pjesme zbornika su svjedoèanstvo regionalnih diferenciranja ove poezije.jeste u tome što su primjeri pjesama toga fonda uistinu jedini poznati presjek kroz fiksiranu muslimansku epiku u periodu nekoliko decenija 19. publikuje narodnu pjesmu Boj pod Banjom Lukom godine 1737. a godine 1888.znalaca muslimanske tradicije u tom vremenu je ogromno velik. kojima se mogao da posluži. iz aspekta povijesti usmene tradicionalne epike . potvrðuju žestoke reakcije kritike upuæene Kosti Hörmannu upravo stoga što je muslimanske pjesme izdvojio iz fonda narodnih pjesama Srba i Hrvata. odnosno narodnosna oznaka. Pomoæ koju muslimani intelektualci. iz ideološko-politièkih razloga. etnièka. ni po vrstama. Zato se on i odluèuje za naslov Narodne pjesme Muhamedovaca u Bosni i Hercegovini. Hörmannovog vremena. vijeka. pitanje veze pjesama Hörmannove zbirke s pjesmama èije je publikovanje najavila novosadska Zastava 1866. Znaèajno je da je Kapetanoviæ u toj svojoj orijentaciji išao za afirmacijom muslimanske posebnosti i da je vanredno dobro uoèio da je temelj te posebnosti narodna tradicija. a zatim.

bez obzira na pomoæ koju je imao. njegov posao. U bilježenju pjesama pomagali su mu.imala je ambiciozan plan . u ediciji "Hrvatske narodne pjesme" u redakciji Luke Marjanoviæa publikovane su Junaèke pjesme (muhamedovske). 187 .je u nizu varijacija. Mladi Marjanoviæ. u fazi pune zrelosti.da publikuje desetak knjiga muslimanskih narodnih pjesama. tadašnjeg sekretara Matice hrvatske. knjiga III i IV. Tako je zbir ukupnih muslimanskih pjesama 320. Višestruka je i ogromna vrijednost Marjanoviæevog rukopisnog zbornika. Tako je nastao najobimniji fond muslimanske epike iz 19.oko 300 junaèkih pjesama sa oko 250. uz ostale zbirke muslimanske epike s kraja 19.). meðu kojima sam istièe mladog studenta prava Petra Starèeviæa. zavedeni su pod dvadesetak inventarnih brojeva Matice hrvatske i nalaze se u Arhivu Odbora za narodni život i obièaje JAZU u Zagrebu. vijeka zbornik muslimanskih tradicionalnih pjesama .jedni u Zagrebu. Mile Findrik. još kao ðak poèinje da sakuplja narodne pjesme. tada veæ s titulom profesora crkvenog prava na zagrebaèkom sveuèilištu. ili da se odvija u njegovom prisustvu. vjerovatno od hrišæanskih kazivaèa (period 1859. Godine 1898. uèitelj i književnik Janko Leskovar. Stjepan Bobinac. drugi na terenu . i nastojao je da samo bilježenje pjesama bude. Posebno je znaèajno što je èitava akcija na sakupljanju musli29. student prava Pavle Majstoroviæ i Martin Pilar. rodom iz Zavalja kod Bihaæa. Njegov je rad inspirisan svakako tadašnjom opštom atmosferom u hrvatskoj kulturi i nauci. do 1863.29 Prema jednoj informaciji koju je donio sarajevski èasopis Nada za godinu 1898. Cjelokupni fond ove graðe. Milivoj Šrepel. zagrebaèka škola koja je radila na sakupljanju i izdavanju narodnih pjesama . Pjesme sakuplja i bilježi sa izvanrednom ekipom saradnika.Hugo Badaliæ. a da je posredno dobio još 48 pjesama od èetiri pjevaèa (38. pjesnik August Harambašiæ. Ðurðica Muèibabiæ je. koju je karakterisala otvorenost u prouèavanju narodnog života i obièaja. vijeka ima Luka Marjanoviæ.000 stihova). od èega 290 epskih. prije svega. kao i narodnog stvaralaštva uopšte. Marjanoviæ je lièno bilježio mnogo.000 stihova. U obje knjige zajedno objavljeno je 50 pjesama. a potom Ivana Kostrenèiæa. uz spomenutu dvojicu .000 stihova) od devet odabranih muslimanskih epskih pjevaèa. Posao koji je uradio Marjanoviæ je ogroman. v. radeæi na projektu Rad Luke Marjanoviæa na sakupljanju i izdavanju narodnih pjesama iz Bosne i Hercegovine (uz struènu saradnju pisca ovog priloga) izvršila prebrojavanje i utvrdila da je Marjanoviæ sakupio 272 pjesme (217. Iskljuèivo muslimanskoj epici Marjanoviæ se okreæe 1886. i 1899. te najzad da on lièno kontrolira sva zapisivanja. Neprocjenjive zasluge u historiji bilježenja i publikovanja muslimanske epike u dvije posljednje decenije 19.

ili kako je on sam isticao. ona predstavlja nakon Hörmannove. i publikovana Marjanoviæeva zbirka. pa i folkloristièkog. vijek. U odnosu na Hörmanna Marjanoviæ je nedopustivo više intervenisao u tekstovima pjesama. posebno prouèavanja tipa i oblika epskih pjesama kao i tehnike stvaranja i pronošenja usmenih pjesama. Meðutim. I pored danas nedopustivih manjkavosti koje su uslijedile nakon Marjanoviæevih 188 . vijeku. vijeku . njihovim prenosiocima i tvorcima. u stvari ih ponovo komponuju. ne samo po prezentiranju poezije koju donosi. Ovaj princip prisutnosti kazivaèa. kao i sve ostale zbirke južnoslovenskih epskih pjesama publikovane u 19. Marjanoviæ je zadržao i u publikovanom dijelu zbornika. onda treba razlikovati znaèaj rukopisnog fonda od znaèaja publikovanih zbirki. kada je rijeè o ukupnom Marjanoviæevom radu na sabiranju i izdavanju muslimanske epike.ušla je u historiju usmene književnosti. Pri svemu ovome treba imati u vidu da je Luka Marjanoviæ imao i posebnu namjeru da prezentuje primjere koji æe biti razlièiti od onih koji su veæ publikovani u Hörmannovoj zbirci. da donese bolje i interesantnije. Za nauèna prouèavanja muslimanske epike. èime je uticao na strukturu pjesme i na njen kvalitet. Za Marjanoviæa je "sabiranje i izdavanje. zanimljiva je. nezaobilaziv je rukopisni fond. pa ni tradicionalno. Nastala je kao rezultat književnoestetskih kriterija vrednovanja usmene tradicionalne književnosti koji su bili karakteristièni za 19. što je uoèio i Marjanoviæev recenzent (Ðuro Šurmin). Meðutim. Marjanoviæeva zbirka muslimanske epike. napose redigovanje narodnih pjesama literarna operacija i to od velikog zamašaja". a posebno po predgovoru koji predstavlja zanimljivu i modernu studiju o muslimanskoj epici. a i prvi kritièari. Zanemario je manir i umijeæe pjevaèa koji. Tako su književnoestetski kriteriji rukovodili i Luku Marjanoviæa u odabiranju primjera za publikovanje. U cjelini gledajuæi zbirka je daleko više od Hörmannove rezultat literarno-antologijskog pristupa epici.manske epike bila usmjerena na bilježenje pjevaèkog repertoara najboljih znalaca muslimanske epike iz zapadne Bosne. i bez obzira na uticaj koji je ona imala ponovo u narodu. posmatrana iz književno-historijskog aspekta. pa su i pjesme u rukopisnom Marjanoviæevom zborniku predoèene po pojedinim kazivaèima. nego i po svojoj ukupnoj opremljenosti. unosio je nove stihove. odnosno pjevaèima. prenosioca u svojstvu nosioca epske tradicije. nije uvažavala na naèin na koji æe se to èiniti u 20. izbor ne predstavlja vjerodostojno èitav fond. drugu zbirku po znaèaju u historiji prouèavanja bosanskomuslimanske usmene književnosti. Doèim. pri èemu se kategorija usmeno. saopštavajuæi pjesme. izbacivao stihove i èitave stihove cjeline (od dvadesetak do oko 700 stihova).

1. Za sagledavanje i prouèavanje muslimanske epike 19. s obzirom na predgovor i dodatke s pregledom varijanata. /"Meðu pevaèima modernih vremena nijedan nije ravan Homeru. 5 (Pišèev predgovor)/. kao što je s druge strane. Lord æe se istom poslu vraæati u Jugoslaviju. ne samo istražena nego ona još uvijek nije ni zabilježena. Otkrivanje muslimanske epike nije završeno njenim otkriæem u 19. 1937. vijeku. nužan uvid u rukopisne zbirke muslimanskih epskih pjesama iz 19. Milman Parry. 189 . 1951. A kvalitet izdanja. Ono najznaèajnije iz susreta Murko-Parry jeste da Parry pod Murkovim uticajem organizuje moderna terenska prouèavanja usmene epike u Jugoslaviji (u dijelovima Bosne i Hercegovine.. Idea. upoznaje Slovenca Matiju Murka. K. On je naš savremeni balkanski Pevaè prièa. uvrštavaju zbirku u red najmodernijih zbirki južnoslovenske epike iz 19. vijeka koje su pohranjene u Arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu. u periodu izmeðu 1960. ali onaj koji je. kasnije harvardskom profesoru. u vrijeme odbrane doktorske disertacije u Parizu. u pjevaèu Avdi Meðedoviæu. najveæeg znalca jugoslovenske epike. arhaièna i nova. opet pretežno muslimansku. klasièni filolog . Èini se da su najveæa otkriæa u muslimanskoj epici Parry i Lord pronašli u tradicionalnim repertoarima sandžaèkih pjevaèa. Lordu. vanredno saèuvan i dostupan. u umijeæu njihovog usmenog rekreiranja tradicionalnih epskih povijesti.). U tom periodu oni æe mikrofilmovati i dostupne arhive narodnih pjesama u Jugoslaviji. po Lordu najboljem nakon Homera. i 1965. Oni su utvrdili da je ona. vijeku. njegovom studentu. klasièaru. mladi i talentovani amerièki nauènik. Nakon Parryjeve smrti Albert Lord je nastavio da skuplja južnoslovensku poeziju (1935. Pevaè prièa.Albert B. vijeka.homerolog. Sandžaka i Crne Gore) u periodu od 1932. Beograd. ne samo dotad poznati fond muslimanske veæ i same južnoslovenske epike. str. Teorija. 1950. vijeka nužan je uvid u ostale brojne rukopisne zbirke Matice hrvatske koje se nalaze u arhivu Odbora za narodni život i obièaje Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. nastavljaèu Parryjevog djela. krajem treæe decenije 20. Hörmann i Matija Murko su poèetkom 20.. dragocjeno su dopunile. Marjanoviæev rukopisni fond. 1990.Lord. samo je djelimièno do sada korišten. uz pomoæ svoga saradnika Davide Bynuma. homerologu i slavisti. do 1934. vijeka. vijeka jasno istakli da muslimanska epika još uvijek nije.redaktorskih intervencija. koliko im poznajemo epsku pesmu. sve istovrermeno.30 A Discovery of the Moslem Epic in 19th Century 30. u svojoj usmenoj formi još uvijek jednaka tradicionalna i živa. Upravo ova prva prouèavanja i snimanja žive usmene tradicionalne epike prije svega muslimanske obuhvataju graðu koja æe biti temelj za teoriju o usmenom pjesništvu Albertu B. Pod Murkovim uticajem Parry pravi zaokret u svojim prouèavanjima Homera pa Homerov formularni stil poèinje da naziva usmenim tradicionalnim. Milan Parry i Albert Lord izvršili su to novo otkriæe muslimanske epike u 20. a pruža bogatu graðu za izuèavanje brojnih pitanja iz historije muslimanske epike." .. najbliži velikom majstoru jeste Avdo Meðedoviæ iz Bijelog Polja u Jugoslaviji.. u odreðenim regijama i oazama. u više navrata. pjesme u ovom izboru.

The Bosnian warriors played a prominent role in creating and spreading of this epic. 190 . aristocratic. rural. have been discovered for the wider academic and scholarly community only in 19th century. one can say that the Moslem epic songs. They always saw it as the overall and rich Southern Slavic poetry having observed its specific features in relation to the epic poetry of other Southern Slavic nations with whom they shared a common life. The rich Moslem historical accounts towards the end of 15th century testify about their foundations in the abundant and similar tradition of the Middle Ages. etc. There are numerous records about the antiquity and widespread territory of the Moslem epics in the Ottoman Bosnia. We know that the songs about certain heroes from different places were quite numerous. These songs also spoke about the topics and heroes of this epic. Many other precious pieces of news about the Bosnian Moslem epic tradition from the beginning of 16th and until the first collections of Moslem epic in 19th century affirm a continuity and vitality of this tradition. The songs about events they related to were sung immediately after these events had taken place and in different environments (military. then in the poetry of great collections such as those published by Hörmann and Marjanoviæ. The first known documents about the Southern Slavic Moslem epic can be traced to the end of 15th century.). and until the recordings on tape in our time. The most important determining factors can be made complete by adding the data on the influences by various confessional and ethnic environments in the process of cherishing and transmitting the Moslem epic tradition from the period of its early beginnings to the appearance of the first collections. as well as in the wider region on the larger area of European Turkey.A great number of Southern Slavic Moslem epic songs have been recorded in the first few decades in 18th century. as well as the other Southern Slavic epic songs. All the person that gathered the oral poetry in this period had had a defined relation towards it. However. One can recognize them immediately in the collections that had been presented in Pjevanija /Songs/ by Simo Milutinoviæ Sarajlija.

turbeta. tekija. ) Poznato je da i pored veoma bliske veze izmeðu države i vjerske organizacije u povijesti islama. i privatne liènosti od najranijeg doba islama. uglavnom u vidu permanentnih zaklada zemlje i drugih nekretnina putem dokumenata darovnice (vakufname). Mašoviæ. Takve zaklade . hanikaha.Enes KUJUNDŽIÆ FILANTROPIJA KOD BOSANSKIH MUSLIMANA SA OSOBITIM OSVRTOM NA PRAVILA DOBROTVORNIH DRUŠTAVA NA POÈETKU XX STOLJEÆA Napomena Pošto je dr. pored visokih državnih službenika i vjerskih dostojanstvenika. Anali GHB. Pri tome smatram amerièku filantropiju reprezentativnom za zajednièki tip ove vrste aktivnosti. Istina je da je veæ zarana u islamu bila praksa suverena da dio sredstava iz državne hazne odvaja za održavanje i podizanje novih vjerskih i drugih ustanova. sticala su se iz privatnih ruku. Istraživanje filantropije. osobito u Osmanskom carstvu. i to u korist džamije. Ibrahim Kemura okvirno govorio o osnivanju i radu nekih muslimanskih kulturnoprosvjetnih društava na prijelazu iz XIX u XX stoljeæe ja bih želio nešto reæi o filantropskim ciljevima nekih bosansko-muslimanskih društava koja su formirana na poèetku XX stoljeæa uzimajuæi pri tome u razmatranje i neke odrednice o amerièkoj filantropiji istog perioda. troškovi te vrste predstavljali bi ogroman teret za državnu blagajnu. odnosno dobrotvornog rada. i teorijski trebali su služiti svojoj prvobitnoj namjeni u beskonaènost.vakufe osnivali su. Ustvari. nikada se nije uzimalo zdravo za gotovo da je država obavezna da osigurava sredstva za održavanje religioznih ustanova i službi. ali glavnina tih sredstava. 191 . Otuda je njihovo osnivanje i održavanje padalo u prvom redu na ramena onih kojima su te ustanove služile. Po definiciji vakuf predstavlja imovinu zaštiæenu od propadanja. otuðivanja ili drugih oblika razvlašæivanja. darovanu u nabožnodobrotvorne svrhe putem korištenja njenih plodova (Vidi: S. medresa. u povijesti Bosanskih Muslimana upravo je neodvojivo da istraživanja uloge vakufa u ekonomsko-socijalnoj i kulturno-obrazovnoj sferi toga naroda. posebno za religijske institucije.

svratišta za putnike (hanove). Tako u vakufnami Derviš paše Bajezidagiæa iz 1593. mostovi. Anali GHB. Iz ovog nije teško zakljuèiti da je motivacija za dobrotvorno djelovanje utemeljena u nabožno-etièkom idealu i odgovarajuæoj pripremi za zagrobni život. Islamska dion. štamparija (tiskara). Sarajevo. zatim plaæanja ruha za sirote djevojke prispjele za udaju. Zadatak Drušva: Paragraf 3: 192 . i 23. hamami. knjiga IX-X (1983.Pored specifièno vjerskih ustanova kakve smo naviše pobrojali..). Pošto je o vakufima u BiH opširno govoreno na simpoziju koji je održan u Sarajevu 22. vakufi su osnivani i za druge potrebe kao što su biblioteke. Mujiæ. Ali bih ukazao na èinjenicu da se sa pojavom kulturno-prosvjetnih društava u bosansko-muslimanskoj sredini na prijelazu iz XIX u XX stoljeæe javlja i jedno drugaèije shvatanje filantropije od onoga koje je karakteriziralo vjekovima isticane motive prilikom osnivanja vakufa. a ne kuæa postojanosti i mira.) ja o tome ne bih želio posebno govoriti. svetionici ukljuèujuæi i filantropske ustanove u užem smislu kao što su: bolnice. Pa ipak to je i svijet moguænosti da se èovjek putem velikih dobroèinstava približi uzvišenom Allahu. IX-X (1983. 1911. imamo sluèajeva da se osnivaju vakufi da bi se osigurala sredstva za kauciju u cilju oslobaðanja siromaših zatvorenika. pa èak i osiguranje pšenice i pirinèa za ishranu ptica i osiguranje hrane i vode za nezbrinute životinje. siroèad. 21. rezervoari za vodu. imareta i tome slièno. vodenice.. putevi. str. novembra 1982.svojom pronicljivošæu spoznao je da je ovaj svijet kuæa prolaznosti i iskušenja. kuæe za nezbrinute hudovice. prosvjetnog i kulturnog društva Muslimana u Bosni i Hercegovini. II.neka ljudi trajno imaju u vidu njegovu dobrotu . godine sa naslovnom temom "Institucija vakufa i njegova uloga u vjerskom i kulturnom životu Muslimana i Institucija Gazi Husrev-begova vakufa" što je objavljeno u Analima GHB. Ovo nije bilo sve. godine stoji i sljedeæe (Parafraziram): Spomenuti opunomoæitelj . Pravila Gajreta. i to u saglasnosti sa Vjerovjesnikom rijeèima "Ovaj svijet (dunjaluk) je njiva za onaj drugi svijet (ahiret)" zato ne treba odgaðati dobra djela za sutra jer može se desiti da te sutra ne bude" M.

u Austro-Ugarskoj monarhiji ili u inozemstvu. te æe u tu svrhu društvo nastojati: 1. u kojem æe naæi utoèišta oni starci i stare muslimanske žene koje su neopskrbljene i za svaki rad nesposobne. Mostar: Štamparija Biser. 5. da pruži materijalnu pomoæ neopskrbljenim i za rad nesposobnim muslimanima i muslimankama kao i nejakoj djeci islamske vjere. koji uèe u srednjim. 4. iskljuèivši pri tom svaku politiku. 193 .) Paragraf 2: Svrha je udruženja da ukine prosjaèenje. Pravila "Kluba Muslimana akademièara iz Bosne i Hercegovine u Beèu". uopæe sve èiniti da bi se prosjaèenje meðu muslimanima ukinulo i da bi se to i u zakonskoj formi današnjih prosjaèkih zakona sprovelo analogno onim kakovi u drugim kulturnim državama postoje. 2. meðu muslimanskom sirotinjom u gradu Sarajevu. d) da podupire domaæu muslimansku književnost. na razne zanate i trgovinu. e) da pomaže osnivanje knjižnice. herc. te kulturno i gospodarsko unapreðivanje interesa bos.a. c) da širi pismenost u narodu davanjem analfabetskih teèajeva. Filantropski ideal je najpotpunije izražen Pravilima Muslimanskog dobrotvornog društva "Merhamet" za spreèavanje prosjaèenja i potpomaganje sirotinje u Sarajevu (Sarajevo: Islamska dionièka štamparija (tiskara). zanatlijskim i višim školama u Bosni i Hercegovini. muslimana. f) da pomaže osnivanje antialkoholistièkih i gimnastièkih društava. prije nego li bi se na prosjaèenje dala. b) da daje materijalne pomoæi mladiæima Muslimanima iz Bosne i Hercegovine. da po vremenu i materijalnoj svojoj snazi osnuje jedan sirotinjski dom. 3. da samostalno ili u sporazumu sa drugim humanitarnim islamskim inštitucijama namješta nezaposlenu muslimansku mladež.) Paragraf 2: Društvu je svrha: društveni odgoj svojih èlanova. 1913.Istièu da mu je zadatak: a) da daje materijalne pomoæi Muslimanima iz Bosne i Hercegovine. (s. da traži zarade muslimanima i muslimankama i da ih namješta u razne radnje i time im pruža priliku boljeg i èasnijeg naèina života nego li je to od samog prosjaèenja. koji se odaju valjanim zanatima ili žele da se u zanatu usavrše u Bosni i Hercegovini. u Austro-Ugarskoj monarhiji i u višim vjersko-prosvjetnim školama u Kairu i u Turskoj.

koji je bio uvjerenja da svaki graðanin treba da pomaže svojim sugraðanima putem mudrog investiranja i liènih sredstava bez spominjanja religije. èiji je osnivaè bila Josephina Shaw Lowell i industrijalac Andrew Carnegie. Carnegie upozoravao svoje kolege milionere da svoja dobroèinstva usmjeravaju ka onima koji su spremniji da pomognu sami sebi. godine). godine. trenutno najproduktivnijem centru filantropije u modernom svijetu.). oboje su se zalagali za pružanje one vrste pomoæi koja naglašava oslonac na sopstvene snage. (Na primjer. dotle je A. samopomoæ. tj. Kao što se iz citiranih ulomaka vidi u nabrajanju motiva dobrotvornog djelovanja nema invokacije koja bi sadržavala duh pobožno usmjerenih poruka kojima se podstièe dobroèinstvo i skrb za one kojima je ona potrebna što je izrazito prisutno u parafraziranom odjeljku Bajezidagiæeve vakufname. U Japanu. na primjer. Rasel Sage fondacija (osnovana 1907.u Njujorku se pojavljuje Društvo dobrotvorne organizacije. o jednom sekulariziranom i ako hoæete evropeiziranom shvatnju koje provihava kroz paragrafe ovih pravila. stoljeæa zalagao da svako treba da igra ulogu u pomaganju sirotinje i doprinosi društvu u ime religije.to je period koji se donekle poklapa sa onim vremenom kojim se mi ovdje bavimo . samo od ranih 70-tih 194 . koji se u prvoj polovini 18. Rokefelerova (osnovana 1913. Institucionalni okvir kroz koji je oticala filantropska pomoæ u niže društvene slojeve predstavljale su socijalna starateljstva i fondacije kakve poznajemo i danas. Veoma poznata Fordova fondacija osnovana je 1936. Danska i Švedska danas). I dok se na jednoj strani gospoða Lowel zalagala za ideju da je siromašnima bolje osigurati posao nego kratkotrajnu radost povremenim poklonima u odjeæi i hrani. dakle. Na poèetku dvadesetog stoljeæa pristalice ideja pokreta "Progresivna era" kao što je Jane Adams insistirali su.(Ovdje se pod kulturnom državom vjerovatno misli na socijalnu državu kakve su. primjerice. u veæoj mjeri opredijelila za ideje njegovog suvremenika Bendžamina Franklina. koja se u dilemi izmeðu Cotton Marhera. Carnegie (osnovana 1911. Rijeè je. Njihov pandan u Evropi danas èine najveæa Gulbenkijan fondacija u Portugalu i Volskvagenova fondacija u Zapadnoj Njemaèkoj. Krajem devetnaestog stoljeæa . Slièno tome sekularistièki duh prožima i filantropsko nastojanja u Americi.). na tome da cilj moderne filantropije treba da bude širok font lijeèenja socijalnih bolesti prije nego tretiranje problema na individualnom nivou.

godina osnovano je više od 2. ali su im rezultati barem po onome kakvo je stanje danas potpuno razlièiti. .rijeè je samo o ovlaš odabranim uzorcima .Ideali koji su vodili amerièke filantrope poèetkom ovog stoljeæa ne razlikuju se mnogo od koncepta sadašnjih u pravilima kulturno-prosvjetnih i humanitarnih društava Bosanskih Muslimana na prijelazu ovog stoljeæa.I pored znaèajnih rezultata koji su putem dobrotvornih i kulturnoobrazovnih društava postignuti u prvim decenijama XX stoljeæa u bosansko-muslimanskoj sredini. mora se skrenuti pažnja da je kao nusprodukt sekularizacije i evropeizacije osnova na kojima su ova društva utemeljena došlo do kulturnohistorijskog diskontinuiteta i izvjesnog išèašenja u odnosu na sredinu kojoj su ona pripadala i trebala da im služe. posebno u pomaganju i stipendiranju ðaka i studenata.Prezentirana onako kako su formulirana Pravila društvenih organizacija i kulturno-prosvjetnih i dobrotvornih društava Bosanskih Muslimana . godine bilo oko 22. . Philantropist Work among the Bosnian Moslems with a Particular review of the Humanitarian Societie's Rules at the Beginning of 195 .000 fondacija. Pa i pored ovako velikog broja filantropsko usmjerenih organizacija lièna davanja u filantropske svrhe u SAD èine 90% svih dobrotvornih davanja i 1982. . U Americi je 1982. dostigla su iznos od cca.u osnovi su zapadnjaèkog tipa i ne vode mnogo raèuna o bogatoj tradiciji dobrotvornog djelovanja i davanja utemeljenih u institucijama vakufa i zekata. pak. vakuf suoèen sa svojom zastarjelom organizacijom i izuzetno nepovoljnim objektivnim okolnostima nije mogao na adekvatan naèin odgovoriti zadaæi koju je tokom prethodnih vijekova tako uspješno rješavao ispunjavajuæi svoju ulogu na najbolji naèin upravo u periodima kada je rigorozno provodio želje svojih utemeljivaèa ovjekovjeèene u vakufnamama. 54 milijarde dolara.Potpunija slika o stanju bosansko-muslimanske filantropije na poèetku ovog stoljeæa može se steæi naravno jednim mnogo kompleksnijim i dugotrajnijim istraživanjem nego što je to moguæe uvidom u pravila pomenutih društava jer svjesni smo èestog raskoraka izmeðu onog što se proklamuje i onog što se ostvari.000 razlièitih fondacijskih ustanova. Sa svoje strane. Zakljuèci: .

The charity work in Bosniaks in the based was based both on the understandable social solidarity and also on the religious imperative that had sprung out from the basic principles of Islam. These principles were the leading idea for the majority of members of this nation. but also the domineering ideas that have motivated and oriented its members usually condition it. The contemporary answer to the grown needs of the Bosniak people for the social solidarity can be found in leaning on its own tradition that had been founded largely in the institution of legacies /vakufs/. but also in finding the new modalities of philanthropic work that is characteristic for the more developed societies in Western Europe and USA. 196 .20th Century The issue of charity work in a community cannot be separated from the level of overall organization of that same community. the development level. The social and historical circumstances. at least in the past.

odvijao se do konca prošlog stoljeæa iskljuèivo kroz davanje zekata. podijele sirotinji izvjesne svote novca na ime propuštenih farzova.Hivzija Hasandediæ MUSLIMANSKA DRUŠTVA U MOSTARU Do konca prošlog stoljeæa u Mostaru nije djelovalo ni jedno muslimansko društvo. Sav kulturno-povijesni rad kod muslimana u Mostaru odvijao se je do 1898. Džamije su bile noæu osvijetljene kandiljima i svijeæama /mum/. obavljali vjerski obredi. mevluda. godine kroz džamije. i u ovim ustanovama sticalo se sve znanje. klanja kurbana na Kurban. Sav humano-socijalni rad kod muslimana . mektebe. do truhljenja. Svi iole imuæniji muslimani su ranije za života pisali oporuke i odreðivali da se poslije njihove smrti. Veæina bogatih muslimana su sve ove dužnosti striktno izvršavali jer su bili ubijeðeni muslimani. posebno žene. Zato su mnogi èuvali. i nosili ih bolesnicima.bajram i dijeljenje raznih sadaka /milostinja/ sirotinji koje je ranije bilo mnogo. Sve oporuke legalizovao je i u sidžil upisao kadija gdje je detaljno navedeno šta je i u koju svrhu oporuèitelj ostavio i koga je odredio za izvršioca i kontrolora svoje oporuke. prtokale /naranèe/. makar on ne bio ni u kakvoj rodbinskoj vezi s njim. iz njihove ostavine. hatibi. Na ovaj naèin oni su mnogo pomagali u rješavanju raznih socijalnih problema. poklanjanja hatmi za duše umrlih. šipke i drugo voæe. i to sve iskljuèivo radi sevapa. vaizi i drugi uèeni ljudi /ulema/ držali su prigodom svih ovih sveèanosti prisutnim predavanja iz islamistike i uèili prigodne dove. Posebno se vodila briga o bolesnicima i svako je se trudio da na neki naèin pomogne bolesniku. Imami. a mnogi su se primali. džume petkom u podne. odvijao sav kulturni život i proslavljali svi vjerski pa i državni praznici. smokve. kefareta. dva bajrama. proslavljanja odabranih /mubarek/ noæi. 197 . sadakai-fitre. pipunove. uèenja dova za dug i sreæan život novog sultana i novoroðenog princa na dvoru sultana. Kod Ali-hodžine džamije na Raljevini i na Mazoljicama sve do zadnjeg rata uèene su kišne dove na koje su dovoðena i djeca iz mekteba. nezrova i jemina. razne vrste voæa: limune. lubenice. i da njeguju bolesnike. I oporuke /vasijetname/ su ranije igrale znaèajnu ulogu u rješavanju socijalnih problema muslimana i pomaganju siromašnih i nezbrinutih osoba. One su bile dupkom pune prilikom ramazana. grožðe. medrese i tekije. vadžiba.

na pritužbu nekih graðana. Svaki esnaf imao je svog starješinu /æehaju/. èarape i drugo što je za put i borbu bilo potrebno. Ali pošto je jaka detonacija uznemirivala okolne stanovnike i kuæe im potresala. Od 1918. Na isti naèin prireðivan je i doèek hadžiji koga bi djeca od Hadžinske sofe ili stare željeznièke stanice do kuæe u povorci s glasnim uèenjem dove dopratila. organizira sveèanost i veselje u okviru jednog esnafa i o trošku pripadnika dotiènog esnafa. Nakon obavljanja kratke molitve i opraštanja sa svima. godine. a. U ovoj ceremoniji su glavni uèesnici bili mektebska djeca a koja su od kuæe išla s hodoèasnikom u povroci kroz grad do zbornog mjesta. Postojao je ustaljen obièaj da se prilikom proizvoðenja zanatlija u više zanatske rangove. za tri dana Ramazanskog i èetiri dana Kurban-bajrama. Oni bi se ovdje pod bajrak skupljali. do 1941. prenijela top na Hum odakle je pucao sve od 1918. a ostala djeca su ga pratila sa "amin". na Muhammedov. godine top je pucao s Mazoljica i samo oglašavao završetak posta /iftar/. tu im je svijet donosio dvopek /peksimet/. a od 1884.Posebno su bili lijepi bajramski i ramazanski obièaji i meðusobno posjeæivanje rodbine i komšija u tim danima. U Mostaru je posebno bilo sveèano prilikom ispraæaja hodoèasnika na hadž u Meku i doèeka hadžija na povratku otuda. U ove dane top je s tabije pucao i oglašavao poèetak /sehur/ i završetak posta /iftar/. ondašnja vojna komanda je. svoj statut i bajrak kao vanjski znak esnafa. Ovom prilikom su ponekad prireðivane u hadžijinoj kuæi i bogate gozbe. Kod Hadžinske sofe je za turske uprave prireðivan i ispraæaj ratnika kad su polazili u boj. godine ovaj ispraæaj i doèek prireðivani su kod Hadžinske sofe u najjužnijem dijelu Mostara. Najveæi i najgrlatiji izmeðu njih išao je na èelu povorke i glasno izgovarao tekst jedne dosta duge i rimovane dove koja se prigodom ovih ispraæaja samo u Mostaru uèila.s. kada je u Mostar dolazio novi mutesarif /okružni predstojnik/ i prilikom svake pobjede i poraza turske vojske. S tabije je jedno vrijeme top pucao i poslije 1878. ratnici su odavde zajednièki polazili u boj a hodoèasnici u Meku. svoju upravu zvanu londža. godine. kod stare željeznièke stanice u Rièini. roðenja princa na dvoru. Ove su sveèanosti bile poznate pod imenom "kušanme" ili opasivanje majstorske pregaèe kao simbola kvalifikacije u 198 . U Mostaru je za turske uprave radilo više od pedeset vrsta raznih zanatlija koji su bili udruženi u posebne organizacije zvane esnafi ili cehovi.. zatim kod stupanja na prijesto novog sultana. kalfe i majstore. roðendan /mevlud/. Do prolaska željeznice kroz Mostar 1884. Tada su djeca u hadžijinoj kuæi dobivala somune napunjene halvom i nešto novaca. Top je još pucao petkom u podne.

-1925. U pravilima društva piše da je ono imalo zadatak da "širi društveni napredak.. Ovdje kronološkim redom donosimo spisak muslimanskih društava koja su u Mostaru djelovala od konca prošlog stoljeæa do 1945. Društvo Sv. 43. do 1634. nauku i izobrazuje èlanove. sigurno. knjiga. str. obrtnika i trgovaèkih poduzeæa. do 1945. da ustroji 199 . Sidžil mostarskog kadije /SMK/ broj 3. br. 33-34. str. 1. Beograd. Za neka društva nemamo nikakvih podataka pa ih samo poimenièno navodimo. Sarajevo. Uspomene Riste Ivaniševiæa Mostarca. 1933. a u kuæama promovisanih kalfi i majstore prireðivane su bogate gozbe sa brojnim zvanicama.. politièka.. Nekoliko novih podataka o oporukama. Hadžijska dova u Mostaru. H. godine i kojima smo našli spomen u pristupaènim izvorima. humano-socijalna. 71-75. 88-90. U sidžilima mostarskih kadija ima spomena natjecanju u bacanju kamena s ramena. XXVIII. Sarajevo. ali ovim vrstama takmièenja nema spomena u poznatim izvorima. hanovima. Zanimljivi su bili i ženidbeni obièaji kao i obièaji prilikom obrezivanja djece /sunetluka/. da pomaže siromašne muslimanske familije. Hasandediæ./. hrvanju. Potrebno bi bilo pregledati svu periodiènu štampu koja je izlazila u Mostaru i Sarajevu do 1945. Sve spomenuto je u prošlo doba bilo jedan vid kulturnog uzdizanja i sportskog takmièenja. Glasnik VIS-a. gradskoj opæini i broju muslimanskih kuæa u Mostaru.. broj 1.svom zanatu. 1939. 1989. 1938. nakon izlaska iz džamije na Bajram ujutro. list 18.. Tada su zanatlije dotiènog esnafa išle kroz grad u povorkama i izvodile razne šale i šeretluke. Sarajevo. Mujiæ. sportska i pogrebna. 1987. godine osnovana je u Mostaru Muslimanska èitaonica /Kireaethana/ i za prvog predsjednika izabran je poznati mostarski gradonaèelnik Mujaga Komadina /1839. Glasnik IVZ. . Hasan Nametak. godine pa bi se mogao dati potpun broj i pregled rada svih ovih društava. broj 173 i 252. Jugoslovenski list (JL). U periodu od 1898. 2. Bilo je. Save. IZVORI: Sidžil mostarskog kadije 1632. osnovano 29 muslimanskih društava koji su se prema svojoj namjeni dijelila na: kulturno-prosvjetna. staleška. godine u Mostaru je. trkama i slièno. pa podiže materijalno stanje poljodjelaca.str. i drugih sportskih tamièenja kao u: skoku u dalj. ruždiji. preveo Muhamed A. Bratstvo. prema podacima s kojima raspolažemo. str. Ljubljana. 122. MUHAMEDANSKO ÈITAONIÈKO I DOBROTVORNO DRUŠTVO /KIRAETHANA/ Na osnivaèkoj skupštini koja je održana u velikoj sali Kalhane na Velikoj Tepi poèetkom 1898.

. 1925. 89 i 327. broj 22. str.. drugu 12. Gajret. motivišuæi to time da je "iz nje potekla sva agitacija". Ovaj dogaðaj je uzbudio sve muslimane u Bosni i Hercegovini pa je 6. maja 1899. U Arhivu Hercegovine èuva se jedna bilježnica ove Kiraethane u koju su bila upisivana lica koja su iz ove biblioteke uzimala knjige na èitanje. Husaga Æišiæ. 175 i broj 14. str. Prvu zabranu dali su 3. IZVORI: Bošnjak 1899.. maja 1899. Ferdo Hauptman. bio je jedno vrijeme bibliotekar ove biblioteke. broj 7 . petu 4. godine. Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu "raspustila je" i zabranila daljnji rad Kiraethane.12. godine u jednoj zgradi na poèetku Brkiæa i Temimove ulice u Brankovcu. Sarajevo. ova je Kiraethana bila odmah od strane austrougarskih vlasti zatvorena i sav inventar i knjige bili su konfiskovani. Osman Nuri Hadžiæ. godine nestalo je Fate Omanoviæ. Mostar. i broj 23. Sarajevo. broj 4 i broj 83. novembra 1905. Sarajevski list.. godine održan protestni zbor u mostarskoj Kiraethani. poznati javni i kulturni radnik Mostara. Kad je poèeo prvi svjetski rat 1914.èitaonicu. Temim. 1905. Osvit. oktobra 1905. Za prvog predsjednika izabran je hafiz Husein-ef. str. IZVORI: Behar. Noæu uoèi 3. Borba muslimana Bosne i Hercegovine za vjersku i vjersko-prosvjetnu autonomiju. jer je posjedovala velik broj vrijednih i rijetkih knjiga./5. novembra 1914. marta 1906. èetvrtu 12. avgusta 1904. godine. godine. Biblioteka Kiraethane nalazila se do 1914. malodobne kæerke Osmanove iz Kuti Livèa u Bijelom Polju kod Mostara. a za potpredsjednika Ali Riza-ef. koje je dobivala èak iz inostranstva. Ova je Kiraethana bila nadaleko èuvena.. što je sve bez traga nestalo. Sara200 . 366. Sutradan po njenom nestanku prosuo se glas po Mostaru da je Fata prošle noæi pobjegla s nekim inovjercem u Dalmaciju.. 223. Znaèaj ove èitaonice je bio još i u tome što su njeni èlanovi kroz nju potajno vodili politièku borbu protiv onovremene austrougarske uprave. Od 1908. 1967. Sarajevo. Puziæ. str. Èitaonica je radila na kulturno-prosvjetnom uzdizanju muslimana i èesto je prireðivala zabave u Hrvoju. godine u Mostaru osnovana je Muslimanska èitaonica /Kiraethana/ koja je djelimièno nastavila rad prve Kiraethane. 2. djelovala je pod imenom Muslimanska èitaonica sa dobrotvornim društvom /Mostarda me'a džem'ijjeti hajrijje islam kiraethanesi/. MUSLIMANSKA ÈITAONICA /KIRAETHANA/ Na osnivaèkoj skupštini održanoj 19. marta 1905. 1904. Muslimanska vjersko-prosvjetna autonomija u Bosni i Hercegovini. da dijeli stipendije i da nema nikakav politièki znaèaj". treæu 31. broj 11..

Ahmed-aga Tuce bio je prvi predsjednik društva. H. Sarajevo. Društvo je dalje svake godine besplatno obrezivalo /sunetilo/ svu siromašnu muslimansku djecu u gradu. 1933. Æišiæ. god. Hasan-aga Alikalfiæ. 1914. broj 13. str.. Vehbija Imamoviæ. Godine 1936. 1957.. broj 102 i 288. god. str. pjevaèka i diletantska sekcija i ovo je bilo jedino muslimansko muzièko društvo u Mostaru. 26. Novi Behar. god. U osnivaèki odbor izabrani su: Ahmed-aga Tuce. str. Glasnik VIS-a. Dr Safvet-beg Bašagiæ spjevao je himnu društvu koja je objavljena u listu Gajret iz 1926. Društvo je prestalo s radom 1941. a poslije njega na ovom položaju su se više godina nalazili: Mustafa O. Osim navedenog èlanovi društva su održavali analfabetske teèajeve u gradu i okolini i uz ramazan prireðivali predavanja koja su držali profesori mostarskih srednjih škola: Salih Baljiæ. str. Ittihad. 1974. priredilo zabavu u korist muhadžira. Merhum Husaga Æišiæ. Ševkija Baliæ. 138-141. 303313. 1912. Vehbija Imamoviæ.. god. MUSLIMANSKO ZANATSKO UDRUŽENJE ITTIHAD Ovo je društvo osnovano u julu 1906. broj 26. i to obrezivanje vršio je niz godina dr Muhamed Riðanoviæ. 192. oktobra 1906... 1935. JL. Glasnik VISa. Sarajevo. broj 1-2. Mehmed Hadžiæ. Sarajevo. Muhamed Ðukiæ i Sulejman S. naroèito poslije rješenja agrarnog pitanja kod nas kada su mnoge muslimanske porodice preko noæi došle na prosjaèki štap. Sarajevski list.jevo. broj 21 i 196.. Besim Korkut i dr. broj 7-8... 1932.. str. str. Sarajevo. broj 9. Sarajevo. Mustafa Topuzoviæ i dr Muhamed Riðanoviæ. 1940. Društvo je 1912. 1932. 201 . godine. 207. njegov život i djelo. Mujaga Turko. Ovo je bilo najstarije zanatsko društvo u Bosni i Hercegovini. godine. Društvo je prireðivalo razne humano-socijalne akcije i na razne naèine pomagalo sirotinju.. broj 34. Mustafa Alikalfiæ. broj 8 i 42 i 1939. naše najstarije zanatsko društvo. Hasandediæ. 286-289. a Zemaljska vlada Bosne i Hercegovine odobrila je njegova pravila 4. Fuad Slipièeviæ. Glavni zadatak društva bio je da pomaže i unapreðuje sve vrste zanatstva u gradu i okolini. 103.. Èlanovi društva su èesto prireðivali dobrotvorne zabave i svakog Bajrama dijelili pomoæ sirotinji. IZVORI: Osvit. Mujaga Komadina. na stranici 50.. u broju 4. 1906. broj 13. Abdurahman Nametak. broj 29. god. Krpo. 1934. 1913. 1930. Mostar. 1907. osnovana je pri ovom društvu muzièka. broj 103. H. broj 261 i 270. broj 1-2.. Hasandediæ.. Sarajevo. Ibraga Mahiniæ. 3. str. Behar. kalendar Gajret. god.

79. 7. Godine 1920. Arhiva Vakufskog povjerenstva u Mostaru / AVPM /. Hakija Æišiæ. Ibrahim-ef. Æamila Nožiæ. Sarajevo. Husnija Kurt. Sarajevo. U odboru ovog društva radili su. broj 34. Posebna je zasluga Gajreta što je od prvih dana svoga djelovanja davao stipendije uèenicima muslimanima iz cijele Hercegovine koji su pohaðali trgovaèke i zanatske škole. Mustafa M. Sidika Omeragiæ. Mostar. IZVORI: Osvit. 1908.Krpo. u kome su radile: Muruveta Alajbegoviæ. Vehbija Imamoviæ. Rahma Vrgora. Ziba Kapetanoviæ.. Fahra Milaviæ. godine. sljedeæi: Ahmed Džikiæ. ovo društvo je dalo 51. Fejiæ. /X/. a 1912. IZVORI: Bošnjak. Ferida Jahiæ. Poèetkom 1919. aprila 1907. 5. Šaæir Konjhodžiæ. Æazim Ugljen. Šaæir Bijediæ. 1907. PRIVREMENI ODBOR ISLAMSKOG SIROTIŠTA Ovaj je odbor djelovao u Mostaru 1909. od njegova osnivanja do prestanka djelovanja. Fikreta i Enesa Behliloviæ. Hajro Treboviæ. otvoren je u Mostaru Gajretov muški konvikt. Hasan Æišiæ. godine osnovan je u Mostaru ženski odbor Gajreta. Alija Veliæ. priredilo je zabavu u Hrvoju i davali komad Abdulah-paša od dr Safvetbega Bašagiæa. godine 32 stipendije. Kajdafa Efica. str. Šefika Hadžiæ. Šerifa Koluder. Godine 1911. Šemsa Kajtaz. ing. Na 1. godine. Æišiæ. Salko Džikiæ i drugi. 6. Salih Èišiæ. broj 35. Radilo je i 1910. Omer Ugljen. Ne zna se kada je društvo osnovano i kada je prestalo raditi. IZVORI: Behar. Mukelefa Ugljen. Atifa Kurt. Šefika Ševa i druge. Azema Mrkonjiæ.4. MJESNI ODBOR KULTURNO-PROSVJETNOG DRUŠTVA GAJRET Mjesni odbor kulturno-prosvjetnog društva Gajret u Mostaru osnovan je 1911. koji je radio sve do poèetka drugog svjetskog rata 1914. hadži Ibrahim Slipièeviæ. Zejna Draèe. ing. Mustafa Alikalfiæ. godine i cilj mu je bio da pomaže promicanje trgovine u gradu. Smajil Brkiæ. Sulejman S. 1909. Hatidža Æišiæ. broj 4./10. 202 . akt broj 991/1910. MUSLIMANSKO POZORIŠNO DRUŠTVO Ovo je društvo djelovalo u Mostaru 1907. Ulfeta i Hašmeta Arpaðiæ. godine. MUSLIMANSKO TRGOVAÈKO UDRUŽENJE Osnovano je 1908. godine.

Sarajevo. broj 16. god. str. broj 74. 13 i 21.. broj 69. 1925. broj 135. hadži hafiz Ibrahim-ef. god. god. koja je pojedincima a i raznim organizacijama davala novac na kredit. vršio je niz godina dužnosti upravnika ovog konvikta. 45 pitomaca. broj 6.. broj 5-6. koja je svake godine držala petomjeseène teèajeve iz domaæinstva. god. IZVORI: Sarajevski list.. Bio je smješten u Kajtazovoj kuæi blizu Male Tepe u kojoj je za turske uprave stanovao mutesarif /okružni predstojnik/. str... Ove teèajeve pohaðalo je i završavalo svake godine 25-30 muslimanskih djevojaka. AVPM. Sefiæ. bilo 47. broj 13-16. 1932. 1935. vlastitim sredstvima je za ovaj klub kupio potrebne rekvizite koji su nabavljeni u Pragu u Èehoslovaèkoj. 1912. 1912. broj 25 i 49.. IZVORI: Gajret. godine 43 pitomca. osnovana je u Mostaru Gajretova narodna biblioteka. i 1939. 1930. 1937. 531.. 18 i 20.. MUSLIMANSKI "SOKO" Ovo je društvo osnovano 8.. broj 212. Pri Gajretu je više godina djelovao odbor za pomaganje siromašne školske djece. Omer-ef. broj 13. 13-14. Ðorðe Pejanoviæ.. 1934. 55 i 1934. Ova predavanja su držali profesori srednjih škola: Salih Æišiæ. broj 141 i 147. god. 1924. dr Hasan Mahiæ i drugi. Riðanoviæ. Gajret je dalje vršio i razne humano-socijalne akcije s ciljem potpomaganja muslimanske sirotinje. god. god. 92. Kasumoviæ i Ali-ef.. god. broj 5. broj 1 i 22. god... 8. god. godine i za prvog predsjednika je izabran Husein Dubraviæ Ðogo. 1932. 103 i 282. uèitelj i književnik. U Mostaru je radio i ženski konvikt u kome je 1924. Vehbija Imamoviæ. Ahmed Džikiæ. godine bilo 47 i 1925. broj 7-8. 1931.. uèitelj. Mustafa Alikalfiæ. Inicijativom Gajreta otvorena je u Mostaru Domaæinska škola. koja je posjedovala velik broj vrijednih knjiga i èiji su èlanovi držali predavanja u svojim prostorijama spram Karaðoz-begove džamije. hafiz Ahmed-ef.. god. Mujaga Komadina. Gajret je imao i svoj pjevaèki hor koji je na Bajrame a i prigodom nekih drugih sveèanosti prireðivao koncerte. 1930. god. 1931. 48. U Mostaru je više godina radila Gajretova kreditna zadruga.. broj 1. 1930. Alajbegoviæ. god. god. god. JL. aprila 1912. god. 1933. god. 1931. akt broj 203 . god. èajanke i zabave u Mostaru. Kulturno-prosvjetne ustanove u Bosni i Hercegovini. Behliloviæ. a vaspitaèi su bili: hadži Muhamed-ef. gradonaèelnik Mostara. 1934. 1933. 1929.godine. broj 32 i 255. Godine 1919. 8... Blagaju i Bijelom Polju. god. broj 3. 103-104. 1911. U ovom konviktu je 1924. Sarajevo..

13. godine odveden u logor u Jasenovac i tamo ubijen. akt broj 484/1913. 10. godine s ciljem struènog obrazovanja i potpomaganja muslimanki. 1913. akt broj 42/1916.marta 1913. u kojoj su muslimanske djevojke uèile šivanje. djelovao je pod nazivom Muslimanski jugoslovenski klub i imao kancelariju u vakufskom dvoru spram Karaðoz-begove džamije. godine. Butum. 11.. godine. 9. godine. IZVORI: AVPM. radila do 1933. Za prvog predsjednika izabran je hafiz Muhamed Hilmi-ef. a za tajnika Abdurezak Hifzi Bjelevac. nd. Ne zna se kada je prestalo djelovati. Od 1929.425/1913. MUSLIMANSKI KLUB Osnovan je na osnivaèkoj skupštini održanoj 9. IZVORI: AVPM. Od osnutka do završetka prvog svjetskog rata imao je kancelariju u "Kafe . godine sagradio Mujaga Komadina na ruševinama hadži Baline medrese. koji je 1944. MUSLIMANSKI OMLADINSKI ODBOR ZA PODUÈAVANJE ÐAKA Za ovaj odbor samo znamo da je djelovao u Mostaru 1920. Ova je zadruga.Evropi" kod ulaza s Male Tepe u Kujundžiluk. 1935. akt broj 209/1920. Pejanoviæ. MUSLIMANSKA ŽENSKA ZADRUGA Osnovana je 1919. poznati politièar i publicist iz predratne Jugoslavije. godine. broj 59. 204 . godine i imalo za cilj da se bori protiv alkoholizma. i 205/1936. koju je 1912. AVPM. Prvu zabavu priredili su 11. Ð. IZVORI: AVPM. Posljednji njegov predsjednik bio je Smail-aga Æemaloviæ. MUSLIMANSKI ÐAÈKI SPORTSKI KLUB Ovaj je klub imao 1916. i 209/1920. i 651/1933.. godine èitaonicu koja je bila smještena u jednoj sobi Koski Mehmed-pašine medrese na Maloj Tepi. IZBORI: Sarajevski list. marta 1922. 12. JL. ibtidaije u Brankovcu. akti broj 25/1919. god. Radila je u zgradi ženske mektebi. Klub je postojao i djelovao i 1912. str.104. MUSLIMANSKO ANTIALKOHOLNO DRUŠTVO "SVIJEST" Ovo je društvo osnovano oko 1922. godine. broj 48.

Blaško Sliškoviæ. Mostar. Salih Efica. Ugljen dva odijela. Hasan Šiširak. Mustafa. Mièijeviæ iz Turske bio je utemeljivaè Rahmeta i poslao mu je 1937. Estera Danon bila je velika dobrotvorka i mnogo je pomogla svu sirotinju bez razlike vjere. hafiz Salih-ef. pola vagona brašna da se podijeli sirotinji. dijelio je godinama. Muhamed Omeragiæ. godine zakljuèeno je da se pri ovom društvu osnuje socijalni fond za dijeljenje pomoæi siromašnim uèenicima i davanje stipendija šegrtima. bio je jedno vrijeme predsjednik. Avdaga Bajgodiæ i Nurija Šaæiroviæ. deset odijela da se podijele djeci. Rahmet je više puta pomagoao opravku džamija: Baba Beširove na 205 . dr Ševkija i Omer Baliæ. a Omer-ef. Hadži Husaga Kajtaz poklonio je dio imetka humanim ustanovama. Ugljen. preko Rahmeta. Avdaga Skikiæ. Osman Kukrica. Ali. Hamdija Taslaman. poznati mostarski tržni inspektor /èarši-æehaja/. gostionièar. Muhamed-aga Deronja. Rahmet je 1937. predsjednik od 1968. Neki NN dao je 1937. Salih-ef. broj 10 14. godine sljedeæi: Ranko Semiz. i Ahmed Sefiæ. do danas i drugi. Muhamed Hadžiosmanoviæ. Zadik Danon dao je 1934. Suljaga Krpo. Alaga Seferoviæ. godine 500 dinara. Šaæir Konjhodžiæ. Ahmed Mušiæ. Koen. godine predsjednik ovog fonda. godine imao jednog dobrotvora. MUSLIMANSKO POKOPNO DRUŠVO "RAHMET" Ovo je društvo osnovano 1924.. Muhamed Riðanoviæ. Pomoæ u novcu dali su 1933. bio je predsjednik. godine i zadatak mu je opremanje i sahranjivanje umrlih muslimana. U prvi odbor ovog društva izabrani su bili: Omer-ef. Muhamed Muslibegoviæ i Husein ef. Šaæir Muratoviæ. Ibrahim Tikvina.IZVORI: Narodna sloboda. od njegovog osnivanja do danas.ef. Avdija Simit. Mustafa Alikalfiæ. Salih-aga Popovac. Tahir Jašarbegoviæ dijelio je èesto hljebove sirotinji. Alaga Hadžimusiæ. Ali-ef. Rahmet je vršio i razne humano-socijalne akcije i prikupljao priloge od graðana koje je pred Bajrame dijelio mjesnoj sirotinji. Salih Baljiæ. Puziæ. 1922. Sefiæ. Glavni inicijator osnivanja ovog društva bio je Omer-ef. dr. bio je predsjednik. J. Isidor Maestro. U odbor ovog društva. bili su birani i sljedeæi: Selim Kolukèija. Prof. hljebove mektebskoj djeci i davao priloge u novcu i odjeæi. Salih Baljiæ bio je 1939. Rahmet je dalje besplatno sahranjivao sve siromašne muslimane što i danas èini. Ševa. Na sjednici Rahmeta održanoj 1935. Tahir Kosoviæ. prof. prof. devet umrlih i èetiri živa utemeljivaèa: Smail-aga Æemaloviæ.èija se velika uramljena slika i danas nalazi na zidu u kancelariji Rahmeta. Mujiæ. Omer H. Ugljen . hadži Ibraga Slipièeviæ. Muhamed Mahiniæ. Mustafa Beèeviæ. Mujaga Popovac. Suljaga i Muhamed Æišiæ.

broj 4. prireðivao uèenje hatmi svojim umrlim èlanovima. Nevesinju. O radu ove zadruge nemamo nikakvih podataka. broj 4. god. Dusini kod Fojnice i drugdje./. Sefiæ /1903. Sarajevo. Društvo je imalo diletantsku sekciju i prireðivalo koncerte i javne zabave u Mostaru. u džamijama: Æejvan Æehajinoj. 1933. 284 i 316. Rahmet je. Rahmet je dalje dao prilog za izgradnju spomenika na Rotimlji gdje su Nijemci 1943. 16. god. izgradnju gusluhane u Travniku. Sarajevo. god. IZVORI: Novi Behar. i za bojadisanje pravoslavne crkve u Mostaru.. Koski Mehmed-pašinoj i Karaðoz-begovoj. Omera Sefiæa. Ovo društvo je više puta slalo jednokratne pomoæi Crvenom krstu i nekim licima iz Bosne i Hercegovine za koje se saznalo da su teško i neizljeèivo bolesni. broj 26. god. 73. AVPM. 206 . godi. Tabaèici. izgradnju gusulhane u Nevesinju. str. Ovo je jedino muslimansko društvo iz predratne Jugoslavije koje i danas djeluje u Mostaru. 16. godine ubili 63 muslimana.Balinovcu. god. noæ ramazana uoèi Lejleikadra. IZVORI: JL... Derviš-paše Bajezidagiæa u Podhumu i Zirai Ahmed-age u Donjoj mahali u Mostaru i izgradnju džamija u: Potocima kod Mostara. i za ograðivanje Šariæa harema i harema u Šoinovcu u Mostaru. izgradnju gusulhane u Ljubuškom. broj 4-5. 1936. opravku mekteba i ograðivanje harema u Potocima. 13. 53. 276 i 304.. broj 160. 110 i 284. Za sve ove brojne pomoæi društvo je od daroprimalaca dobilo više pismenih priznanja i zahvalnica koje èuvaju u svojoj arhivi a neke su uramili i objesili po zidovima prijemne kancelarije. broj 28 i 48. akt broj 67/1930. broj 11. godine i prvi njegov predsjednik bio je Omer S. 15. godne. MUSLIMANSKA ZANATSKA ZADRUGA Osnovao ju je Omer Baliæ /1894. 29. 1939. MUSLIMANSKO KULTURNO DRUŠTVO "OMLADINA" Ovo je društvo osnovano oko 1926.. 1934. IZVORI: Ove podatke sam dobio od rahm. u Ljubuškom.. u Žabljaku. broj 53. 164.. 26. Društvo je djelovalo i 1930. Pravda. 1935. 1935. 15. a tajnik Ahmed Hadžiomeroviæ.-1932. Donjim Vranjeviæima više Blagaja.-1986../ oko 1927. 59. Dalje je pomagao i davao novèane priloge za izgradnju gusulhane. 8. Hatme su se poklanjale 27. 1932. 1932. od svoga osnutka do danas. 63. Gornjem Vakufu. dvije džamije u selima Podveležja. 168 i 181.

str. IZVORI: Novi Behar. 1932. /Alibegovica/. do prestanka njegovog djelovanja koncem 1944. Ahmed i Avdo Raljeviæ i drugi. Hasan Šiširak. godne. Mostar. Salih-aga Efica. Sarajevo. aprila 1941. IZVORI: Novi Behar. str. akt broj 354/1936. 63. Hasan Æišiæ. Muhamed Hadroviæ. Društvo je svojim sredstvima ogradilo harem oko hadži Ali-bega Lafe džamije u Zahumu na Raskršæu. Enisa Efica. a prestala s radom 20. Husein i Salem Metiljeviæ.. dr Ševkija Baliæ. ODBOR NARODNE UZDANICE Mjesni odbor Narodne uzdanice u Mostaru osnovan je na konstituirajuæoj skupštini održanoj u augustu 1929. godine osnovan je u Mostaru i ženski odbor Narodne uzdanice u kome su kao odbornice i funkcionerke radile: Uzejfa Hadžiomeroviæ. 18. predavanja. godine bili su sljedeæi: hadži Mehmed-aga Bošnjiæ. Muhamed i Omer Hadžiosmanoviæ. Mustafa Lakišiæ. Munira Hamziæ. Hiba Baliæ. Munira Rizviæ i druge. zabave. Sabit Milaviæ. Halil Blagajac. "HAREM" DRUŠTVO ZA UREÐENJE. Sarajevo. Hamdija Hasanefendiæ. broj 4-5. Mustafa Ramiæ. godine. OGRAÐIVANJE I ÆIŠÆENJE GROBALJA Ovo društvo osnovao je Omer Baliæ oko 1927. Smail Dadiæ. Predsjednici. Mahmud Šemiæ. Stasanje jedne mladosti /sjeæanje na rad Muslimanske narodne biblioteke u Mostaru/. AVPM. Memnuna i Ilduza Hadžiosmanoviæ. MUSLIMANSKA NARODNA BIBLIOTEKA Osnovana je u ljeto 1928. godine. Umica Æišiæ. Mirza Baliæ. akt broj 220/1942. priredbe. AVPM. Polovinom 1933. Opširnije o njenom radu vidi: Fazlija Alikalfiæ. Ahmed Sefiæ. Glavni cilj i zadatak društva bio je da radi na kulturno-prosvjetnom uzdizanju muslimana i u tu svrhu su oba odbora prireðivali u gradu i okolini mevlude. 19. odbornici i razni funkcioneri ovog društva od 1929. 63. godine. sijela 207 . Hajrudin Treboviæ. 1932. Fehma Bašagiæ. Sulejman Demiroviæ. broj 4-5.17. 20. MUSLIMANSKO ANTIALKOHOLNO DRUŠTVO "BUDUÆNOST" Ovo je društvo osnovao Omer Baliæ oko 1927. Mustafa i Omer Kalajdžiæ. Alija Kajtaz. O njegovom radu nemamo nikakvih podataka. Abdurahman Nametak.

Mostar. 1936. 188. 18. god. hafiz Salih Puziæ. 30 i 93. str. godine bilo 16 pitomaca. 191 i 197. /sada se na tom mjestu nalazi Djeèije obdanište/. god. broj 26. i od 14.. 1936.. Sarajevo. broj 187. vjerouèitelji. 165. 12. u zgradi Muftijstva na Bašèinama /sada ovdje radi Gradski orkestar/. Tada je u Konviktu prireðen mevlud i održana akademija. 1932. do konca ove godine u zgradi mekteba u Brankovcu koji je 1912. broj 4. str. 187 i 237. 223.. god. broj 709. za 1943. koji je poèeo s radom 6./42. broj 232. za 1939. 173 i 208. za 1938.. Od osnutka do konca 1936. Ejub Kabil i posljednji Hivzija Hasandediæ. 31. godine sagradio Mujaga Komadina /sada su ovdje privatni stanovi/. nemamo podataka o broju pitomaca. do njegovog zatvaranja koncem 1944. god. god. 1937. od 1940.. uèitelj. 208 . Od poèetka rada konvikta 1935./36. str. 1929. god. u staroj Kajtazovoj kuæi nedaleko od Male Tepe. škol. god.. god. 1934. god. oktobra 1935. škol. Muhamed Hamidoviæ. str. broj 32 i 1940. godine dala ovom društvu 2000 dinara. škol. Mostarska gradska opæina je 1936. god. od 1936. JL. str. godne.. 32.. broj 32. str. str. U konviktu je 1935. str. broj 37.. 162. 1937. iako se zna da je konvikt i u ovim godinama radio. god. god. god. imam. 187-188. Pravda. Muhamed Æišiæ. 1937. januara 1944. 278. nastavnik. do bombardovanja Mostara 14. 60. 19 i 1942. 1929. 1933. god. povremeno. godine. 150 i broj 10. str. 50. god... broj 7.. Konvikt je radio u zgradi Hasan-bega Lakišiæa vakufa kod Karaðozbegove džamije /sada je na tom mjetu dvokatnica u èijem prizemlju radi prodavnica. januara 1944. prilikom raznih vjerskih blagdana i državnih praznika. Husein Metiljeviæ. 21../41. monologe i razne priredbe. 176. 135. IZVORI: Novi Behar./43./39. broj 33. 1930. god. Za školske godine 1940. broj 9. AVPM. 241 i 256. Narodna sloboda. 113. 43. broj 28 i 31. god. 1932. prireðivali u konviktu: predavanja. broj 46. deklamacije. Društvo je otvorilo svoj Muški konvikt u Mostaru.. str. vjerouèitelj. 159. 1933. broj 4. Društvo se izdržavalo iz prihoda ubranih od èlanarina raznih priredbi i jednokratnih pomoæi. god. i 532/1936. i 1941. 197. god. godine 48 pitomaca-stipendista. a na spratu su kancelarije raznih ustanova/. broj 28. do 1940. 1936. za 1937. 1935. radio Gajretov konvikt.. službenik./38. Hasan Haæam. 124. upravnici i vaspitaèi /prefekti/ u njemu bili su: Alija Ahmiæ. god. 1938. 1935. god. 1939. broj 3. god. škol.i teferièe. kalendar Narodne uzdanice za 1936.. gdje je do 1940./37.. recitacije. god. Pitomci su. broj 17-18. god.. akti broj 547/1935..

godine obukao 180 djece iz mekteba. i tada mu je bio predsjednik Ali-ef. Mehmed Ribica je 1932. Puzica za blagajnika. god./. broj 4-5. preko imama i mualima u gradu. 1932. 26. 1932. broj 245. 1932. kada je 1934. MUSLIMANSKO POKOPNO DRUŠTVO "MERHUM" Grupa èlanova pokopnog društva Rahmet osnovala je ovo društvo u aprilu 1935. godine. Konjhodžiæ /Mostar 1902. 67. U Mostaru je u predratno doba živjelo mnogo muslimanske sirotinje što je sve bilo 209 . UDRUŽENJE IMAMA MATIÈARA Ne zna se kada je ovo društvo osnovano a djelovalo je 1932... kupio knjige za 18 djece. IZVORI: Islamski glas. Sarajevo. god. ODBOR ZA SAKUPLJANJE PRILOGA ZA MUSLIMANSKU SIROÈAD IZ MEKTEBA Ovaj odbor je 1932.. 24. i za prvog predsjednika izabran je bio Ahmed Alajbegoviæ.. broj 252 i 288. Vakufsko povjerenstvo je 1939. oktobra iste godine kada mu je zabranjen daljnji rad. 1936.Sarajevo 1983. septembra 1932. god. godine i na osnivaèkoj skupštini izabralo Ibragu Èelebiæa za predsjednika. IZVORI: JL.. Društvo je kratko vrijeme radilo i ukinuto je naredne. 1939. godine. Sefiæ. a hafiz Salih-ef. On je bio ne samo osnivaè društva nego i stalni predsjednik od osnutka do njegove likvidacije 1941. MUSLIMANSKI GRAÐANSKI SPORTSKI KLUB Osnovan je na osnivaèkoj skupštini 13. 25.. RELIGIOZNO SOCIJALNO DRUŠTVO "IHVAN" Ovo je društvo osnovao rahmetli hadži Šaæir-ef. 1936. god. str. Društvo je djelovalo u dva vida: humano-socijalnom i religiozno-propagandnom. Klub je ukinut 20. 1932. godine. godine. IZVORI: Novi Behar. broj 233 i 1933. imam i mualim. DRUŠTVO "ISLAHAT" Ne zna se kada je i s kakvim ciljem ovo društvo osnovano a prestalo je s radom prije 1933. JL. broj 205. došao za sudiju Sreskog suda u Mostaru. broj 20 i 22.. godine.21. skupilo priloge od graðana i obuklo 200 djece. akt broj 95/1933... 23. IZVORI: JL. 22. broj 213 i 281. IZVORI: AVPM.

Društvo je imalo svoja pravila. Šaæira za sve vrijeme rada i djelovanja društva bili su: hadži Ahmed-ef. Karabeg. Društvo je preko svojih povjerenika koje je imalo po svim èetvrtima grada. imam. muderis. Kasim ef. I prof. govorio prisutnima o raznim temama iz islamistike. /mevluda/ i Nove hidžretske godine. godine. akti broj 266/1937. Nazif-ef. Društvo je prestalo s radom koncem 1941. 210 . U ovoj godini njegovi organizatori su održali 78 predavanja u gradu. morao ga je još jednom ponoviti. U pravila su bila unesena neka naèela senusijskog pokreta. Hamza-ef. poslije klanjanja teravih-namaza. godine imalo 466 èlanova. Drugi vid djelovanja društva bio je da propovijeda najèistije i najortodoksnije uèenje o islamu. Halilhodžiæ.s. Salih Baljiæ držao je ovdje predavanja prigodom raznih vjerskih praznika: roðenja Muhammeda. profesora vjeronauke u mostarskoj gimnaziji. Šaæira Konjhodžiæa u pismu od 24. U svrhu vjerskog pouèavanja i moralnog uzdizanja èlanova društva održavana su predavanja u Karaðoz-begovom mektebu. Prostorije društva nalazile su se u dershani Karaðoz-begove medrese. Njegovi povjerenici su ovu dužnost savjesno vršili i nikad upravi društva nije ni od koga došla pritužba da su nešto nepravilno podijelili ili da su napravili kakvu malverzaciju. Prvo predavanje održao je rahm. odobrena od vlasti. godine. jer su se ta naèela osnivaèu najviše sviðala. Kojiæ i Omer-ef. i 220/1941. Društvo je 1937. ali se do danas nisu saèuvala. kadija. muderis. koji im je vakufsko povjerenstvo u Mostaru u ovu svrhu besplatno ustupalo. Ismet Terzimehiæ. Æamila Avdiæa. dijelilo redovito brašno i druge živežne namirnice muslimanskoj sirotinji. Glavni saradnici rahm.posljedica nehumanog i nesocijalnog rješenja agrarnog pitanja u Bosni i Hercegovini 1919. Salih-ef. Društvo je jednog ramazana oko 1935. Dobraèu. koji je svaku veèer. Za stalnog predavaèa društva je angažirao rahm. jer je vjerski život u ono doba u Mostaru bio pao na niske grane i džamije su bile skoro prazne. hadži Šaæir i. sudija. Udovièiæ. godine. dva na selu i stipendirali dvoje djece na izuèavanju zanata. godine i omladinska sekcija. Pri ovom društvu radila je 1941. Kalajdžiæ. Sva njegova predavanja bila su veoma aktualna pa je sala u kojoj su ona održavana bila uvijek dupkom puna. AVPM. hafiz Salih Puziæ. maja 1982. godine pozvalo u Mostar mog kolegu rahm. a. IZVORI: Podatke o društvu Ihvan dobio sam od rahm. Puziæ. Omer-ef. pošto se ono prisutnima dopalo.

u ovom odboru su bili: Ibrahim-ef. godine svoj pododbor u Mostaru. Džabiæ. organizacija koja nije imala nikakav politièki karakter. Odavde su djeca otpremana u razna mjesta Bosne i Hercegovine i povjeravana na izdržavanje muslimanskim porodicama. 1936. do 1943. IZVORI: El-Hidaje. tajnik Ragib Balta. hadži Salih-ef. Ogranak je prireðivao predavanja prigodom svih vjerskih blagdana po džamijama i u sali Vakufskog povjerenstva na Maloj Tepi a ta su predavanja držali imami i vjerouèitelji srednjih škola. Udovièiæ. Predavanja iz raznih predmeta na ovom seminaru držali su bolji uèenici viših razreda. Ova djeca su sakupljana po popaljenim selima. Smail-ef. godine ogranak Mladih muslimana. dopremana na Ali-pašin Most kod Sarajeva i ovdje smještena u poseban dom. koja je 1941. Osim toga organizacija je držala seminare za poduèavanje uèenika nižih razreda srednjih škola koji su se održavali u prostoriji iznad ulaza u dvorište Koski Mehmed-pašine džamije na Maloj Tepi. Puziæ. Merhametove prostorije nalazile su se na Mejdanu kod Male Tepe a inventar je naslijedio od Muslimanske narodne biblioteke u Mostaru. Dana 31. Udovièiæ. godine u Mostar je stigao veliki transport djece od èetiri do dvanaest godina života koja su od željeznièke stanice 211 . Godine 1943. blagajnik i odbornici: hafiz Omer-ef. Džudža i Osman Šehiæ. 28. U tu vrhu prireðivana su predavanja po džamijama koje su držali imami i vjerouèitelji mostarskih škola. Ejub Kabil. Društvo je imalo zadatak da širi islamsku prosvjetu meðu muslimanima na svome podruèju. Fejiæ. godine. U toku prošlog rata stradale su hiljade muslimana u istoènoj Bosni i drugim pograniènim mjestima Bosne i Hercegovine iza kojih je ostalo mnogo nezbrinute djece. PODODBOR MERHAMETA Bivše muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet u Sarajevu osnovalo je u ljeto 1943. ODOBOR EL-HIDAJE ORGANIZACIJE ILMIJE KRALJEVINE JUGOSLAVIJE Ovaj odbor je osnovan koncem 1936. do 1944. predsjednik. Mehmed-ef. 29. zatvorena i potpuno likvidirana. Karabeg a za tajnika hafiz Salih-ef. Za cijelo vrijeme djelovanja ovog ogranka predsjednik je bio Hivzija Hasandediæ. potpredsjednik. oktobra 1943. i za prvog predsjednika bio je izbran hadži Ahmed-ef. Sarajevo.27. ORGANIZACIJA MLADIH MUSLIMANA U okviru Odbora El-Hidaje djelovao je u periodu od 1941.

slaughtering a sacrifice /kurban/on Bayram holidays. Svaki staratelj morao je potpisati dva formulara i obavezati se da æe primljeno dijete ne samo izdržavati nego i u vjerskom pogledu odgajati. One should also mention testaments /vassiyetnamas/ that also played an important role in solving the social problems among the Moslems and in supporting the poor and persons not catered for. Preporod. godine. br. Više od 200 muslimanskih porodica iz Mostara. 1943.. and who was nominated as the executor and controller of his/her will. and in distributing charities to the poor who had been quite numerous in these times. Sarajevo. The Moslem Societies in Mostar Until the end of the last century there have not been a single Moslem society in Mostar. Perhaps the reasons aforementioned. Merhamet je po unaprijed izraðenim formularima popisao svu djecu i ustrojio taènu evidenciju. even the celebration of religious and state holidays. 88 i 89. or because of some other reasons. where the testator gave a full account what he/she left behind. Ragib Kolakoviæ.džamije i odmah razdijeljena porodicama.prevezena u sabirne centre . dr. Asim Opijaè. Na dopremi djece s Ali-pašinog mosta i njihovom zbrinjavanju mnogo su radili sljedeæi: Mustafa Alikalfiæ. ing. dr. These institutions offered learning.br. All the testaments left behind the rich Moslems were made legal by the judge and registered in the local register /sigil/. Ševkija Baliæ. one could not find any Moslem society in Mostar until the end of 19th century. IZVORI: Osvit. 212 . 1. All the cultural and educational activities among the Moslems in Mostar were taking place in the mosques. Bijelog Polja i drugih okolnih mjesta uzeli su djecu na izdržavanje i brinuli se o njima sve do završetka rata 1945. Vehbija Imamoviæ. All the humanitarian and social work among the Moslems was conducted until the end of 19th century in the form of giving zekjat.. 1986. Djeca su imala i zdravstvenu zaštitu jer su se neki mostarski ljekari obavezali da æe ih besplatno lijeèiti. Hajrudin Treboviæ i drugi. and all forms of cultural life. Blagaja. religious rites. offering charity /sadakai fitre/. The majority of wealthy Moslems performed these duties out of sheer conviction since they were truly observing Moslems. The first such society was established in 1898. schools /mektebs/. for what purpose. madrasahs and monasteries /tekke/.

213 . Some of them did not leave any concrete data. humanitarian and social. political trade union or belonging to certain guilds. were presented in the paper. 29 different Moslem societies were set up in Mostar between 1898 and 1945. so we mentioned their names only. sports and burial societies. and had been mentioned in the sources available. The chronological lists of Moslem societies that were active in Mostar towards the end of 19th century until 1945. They can be discerned as: cultural and educational.According to our data.

214 .

i Bosna. Pjesme iz prvog broja Bosne: Pozdrav gospodina hodže Mehmmeda Emin-efendije. komentar. munadžat. godine. Muslimansko stanovništvo Bosne i Hercegovine za vrijeme osmanske uprave.. Te godine poèinju dva lista: Bosanski vjestnik. tarih.. prakticira u literaturi gotovo sve istoènjaèke žanrove. Vidljiva granièna linija postupnog otvaranja prema Zapadu zbiva se s pojavom štampe i izdavaèke djelatnosti. Neki od ovih žanrova ispisuju se iskljuèivo na orijentalnim jezicima (ovdje se podrazumijevaju turski. odnosno graðenja novog izraza koji u sebi sadrži i nešto od onoga napuštenog i nešto od onoga uzetog. A s pojavom prvih novina taj jezik i pismo vide se u novom mediju. a u prozi: hikaja. uslovljenih osnivanjem prve štamparije u Sarajevu 1866. trajaæe decenije postupnog napuštanja i prihvaæanja. Do tog stepena prožimanja. gazel. kada se zaèinje ostvarivanje sinteze tih dviju kulturno-književnih paradigmi. šehrengiz. dakle i u XIX vijeku. na narodnom. krajiška pisma. neki i na narodnom u okviru alhamijado literature. nat. spisateljska djelatnost kod svih pa i Muslimana o èemu svjedoèi alhamijado literatura. mersija. korespondencija. putopis. ilahije. Istina. arapski i perzijski jezik). memoarska i historiografska proza. kada se postupno uspostavljaju ponovo veze izmeðu istoènjaèkih i zapadnih žanrova u literaturi. Bitni faktori koji omoguæuju ovu prekretnicu i razlikovanje u odnosu na dotadašnje vrijeme jesu jezik i pismo. osmanska vlast za sve vrijeme svog trajanja iskazivala je visok stepen jezièke tolerancije što je omoguæilo rad na narodnom jeziku koji je bio apsolutno dominantan (svakodnevni govor. biografija. u poeziji: kaside. To je sredina XIX stoljeæa. medhija. Tako se ovdje njeguju i traju.Minka Memija ŠTAMPA I PRETPREPORODNI PERIOD BOSANSKO-MUSLIMANSKE KNJIŽEVNOSTI Vrijeme koje æemo oznaèiti kao pretpreporodni period moglo bi se karakterizirati kao ponovni susret Istoka i Zapada. Preplitanje ova dva kruga zbiva se tek s našim vremenom. arzuhal. Pozdrav naèelnika pravosuða mufetiši-huæamefendije i Pozdrav kajmekama Munib-efendije sultanu jesu prvi tekstovi 215 . i na turskom jeziku. rubaije. risala. bilingualno. one su moguænost da se istupi iz zatvorenih konfesionalno-nacionalnih okvira i objavi taj jezik i pismo. Tako u ovim novinama Muslimani prvi put štampaju na zapadnom pismu i narodnom jeziku.. bogat korpus narodne poezije kod svih ovdašnjih naroda.

Razgovaraju dvojica. godine.Gulseni-sarayu. ostale rubrike. godine i traje do ljeta 1878. nebriga. kršæanin prigovara muslimanu sve ono što bi valjda zamjerio predstavnicima vlasti.najprije u Sarajevskom cvjetniku . duh prosvjetiteljstva ovdje se javlja gotovo stoljeæe kasnije i ostvaruje se u specifiènim modifikacijama: prvenstveno u znaku snažnih inicijativa za kulturno samoosvješæenje i emancipacije. što ove priloge kvalificira kao dobronamjerne.ovdašnjih Muslimana objavljeni na narodnom jeziku i nearapskim pismom. što su neodvojive dimenzije jednog jedinstvenog procesa. "Musliman i Hristjanin". možda bi se mogli smjestiti izmeðu satiriènog koji se u helenskoj književnosti vezuje za Menipa i pouèno-filozofskog sadržaja kakav je pisao Platon. uglavnom su to kritike zbog neostvarenih projekata u komunalnoj djelatnosti. 216 . Jedan od bitnih prigovora je i to da se narod meðusobno slabo druži. 2) Bosna poèinje u maju 1866. nemar. Prvu dijalošku rubriku donosi Sarajevski cvjetnik u aprilu 1869. Dvije rubrike potpisane su sa: Jedan patriot. prilozi su nastavljeni kao Razgovor dvojice. potkradanje državnog novca i drugo. Prva drugaèija literarna forma javlja se takoðer u novinama . U još dva priloga sudionici ovog razgovora su imenovani kao "dvojica Hercegovaca" i "Mostarac i Trebinjac". do jula 1872. te u znaku nacionalno-preporoditeljskih pokreta. i u vezi s tim iznosi se na vidjelo korupcija. Iz jedne od tih rubrika daæemo fragment da se vidi njena priroda: Prvi: Šta ima novo? Drugi: U rijeèima svašta a u poslu ništa. godini. listu prvog muslimanskog novinara Mehmeda Šaæira Kurtæehajiæa1. Prvi: Šta æe to reæi? Drugi: Tako je zaista. o savremenoj situaciji. izlazio na turskom i narodnom jeziku od decembra 1868. u obrazovanju. kasnije i u zvaniènoj Bosni2. æirilicom. To su prilozi u dijalogu koji po formi i po sadržaju podsjeæaju na grèki mim. zbrinjavanju sirotinje i slièno. godine. Na Zapadu se ovaj žanr obnavlja u vrijeme prosvjetiteljstva. a razlikuju se kao prvi i drugi. jer da je sve uèinjeno šta je govoreno šta bi 1) Sarajevski cvjetnik. godine. Dijalog je pun polemièkih tonova. Rubrika se u ovom listu nastavlja u 1890. U skladu s politièkim stanjem i stepenom historijskog razvoja ove zemlje u to vrijeme. i 1872. Teme ovih dijaloga su uzete iz života. i u Bosni. angažirane pristupe zadatoj temi. ne donose nikakve podatke o njima.

nego da vidimo ima li kakve koristi od našega govora i pisanja". Možda nije presmjelo veza3. marta 1870. 217 . Put. oni nisu uvijek oponenti. br. ti svojim pitanjem pokazuješ da nijesi èitao dosadašnje novine ovoga vilajeta. Bosna i Sarajevski cvjetnik objavile su ukupno osam priloga ovoga žanra. no to bih ja rad bio zanati šta bi od konjièkog puta koji je jedini put vežuæi Bosnu i Hercegovinu i o kome se tako mnogo govorilo. pa i on tako postaje kritièar.. od 11.. i br. A èita se. 14 od 3. aprila 1869. br. po mišljenju jednoga od njih. aprila 1870. Prije dvije godine ovdje se je poveo govor da æe se ustanoviti daru-šefeka (sirotinjska škola). 15 od 1. Uloge dvojice koji razgovaraju nisu u svim rubrikama razgranièene do kraja. naravno. svejedno naèinila se-ne naèinila. jula 1872. aprila 1870. br. Tako se. 9 od 29.. br. Prvi: Èemu su te tvoje rijeèi namijenjene.4 Nijedan od njih nije potpisao imenom.. aprila 1870. 15. Ova rubrika bila je dosta èitana što se kaže i u jednom Razgovoru dvojice. 14 od 4. a osobito mi je žao rijeèi kojima je "Tereki"3 pohvalio ovu stvar i preporuèio i ostalijem vladama vilajetskim. iznosi èinjenice koje takoðer optužuju. to hoæu da im razjasniš.da se bude koristan. od 27. list koji je izlazio u Istanbulu. O tome je javljeno tako kao da je stvar veæ svršena. jedan kritikuje a drugi. bog zna s koliko troška donešeni i namješteni.. aprila 1872. Bosna je objavila dvije rubrike: u broju 197 od 17/29. Tereki. U Sarajevskom cvjetniku rubrike su objavljene u: br. Drugi: Ovo se odnosi na skoro sve. 4. u jednom razgovoru. braneæi nešto. 17 od 25. Ovi se prilozi. obojica slažu u tome da mnogi planovi ostaju na nivou obeæanja te da nije vakufa Gazi Husrev-bega ne bi bilo nijedne zgrade koja "zahtjevima vremena odgovara". no nas se tièe samo ono što se u našoj Bosni radi. niti potvaranja. no što svijet naš govor odobrava o tome da ne govorimo. iako su utrošena velika sredstva. pa što bi od toga? Prvi: Pa zar je ta škola nešto. Prvi: Ima li u Bosni stvari o kojima se govorilo a nije ništa svršeno? Drugi: Šta pitaš kad znaš. Toliki trošak zaèuðuje sagovornike pogotovo zato što su u gradnji puta besplatno radili radnici iz Travnièkog i Hercegovaèkog sandžaka te vojska.novembra iste godine.. po svojoj namjeni. i veæ se po svijem vilajetskim novinama bijahu raznijeli èlanci u pohvalu toga djela kojega nema. zato što njihov dijalog "ne pokazuje nikakve privatne mržnje. nije dovršen. i br.oktobra /8. 229. Drugi: E moj brate. uklapaju u generalnu ideju ovih novina . Prvi: Kad si ih èitao morao si u njima naæi da je taj put naèinjen tako da po njemu kola kao po ledu lete i da su željezni mostovi iz Engleske.koješta bilo.

razvojem svjetovnih škola. zbog odsustva dramske tradicije u islamskoj kulturi. i u okviru toga o èetrnaest pisaca. što bi takoðer moglo da govori o vezanosti ovog autora i rubrike. Ibrahim-beg Bašagiæ objavljuje u njima 22 teksta o znamenitim liènostima iz bosanskohercegovaèke historije. Listovi ovoga osmanskog perioda donose èesto informacije i o kulturnom životu u Evropi i svijetu. pokretom za afirmaciju narodnog jezika i latinice i æirilice. te da je u cijelosti prevedeno i objavljeno na turskom jeziku. U dramskom žanru zapravo ne može biti rijeèi o preporodu nego o nastanku nove književne vrste. a tehnièki su preuzeti iz zapadne tradicije.ti ih za Kurtæehajiæa. reformom obrazovanja. Prevedeni prilozi. Ta djela predstavljaju neophodnu književnu i civilizacijsku pripremu osvajanja zapadnih oblika književnog umijeæa. novinara i urednika: žeð za naukom. koji on takoðer ureðuje. Mada nije beznaèajna "ureðivaèka ruka" kao èinjenica koja govori u prilog ovoj pretpostavci. Vjerovatno su zato prvi dramski tekstovi samo tematski oslonjeni na kulturnu tradiciju islamskog kruga. te školovanjem Muslimana u zapadnim centrima. Tako se èitalac u Bosni upoznaje i sa kulturnim i književnim tokovima izvan Osmanskog carstva. On u više nastavaka donosi fragmente iz Dnevnika Dobroga Rišara uz informaciju o izuzetnoj popularnosti ovoga djela. nalazimo zaèetke istraživaèko-kritièkih radova. O tome svjedoèe. što æe 218 . njihov kulturnohistorijski znaèaj je golem. Sarajevski cvjetnik sredinom 1869. A austrougarskim vremenom jaèaju procesi približavanja evropskom kulturnom krugu. Oni su omoguæeni intenziviranjem izdavaèke djelatnosti. Iako je Bosna izlazila još šest godina nakon Kurtæehajiæeve smrti. kalendarima koji su na turskom jeziku izlazili na prelazu osmanskog i austrougarskog perioda. takoðer poznati turski publicista i pjesnik Ebu Zije Teufik. Razgovor dvojice nikad se više nije pojavio. U dramskom žanru stvari su nešto složenije. te u Cvjetniku. za napretkom u svakom pogledu i za aktivitetom. godine objavljuje informaciju da je umro francuski pjesnik Lamartin a nešto kasnije i prevod jedne njegove elegije. drame Pod Ozijom Safvet-bega Bašagiæa i Hadžun Rizabega Kapetanoviæa. nju mogu potkrijepiti i oni primarni zahtjevi Kurtæehajiæa. U salnamama. Ove novine objavljuju i prve prevode iz zapadne literature. jer se javljaju u Bosni kad je on na èelu toga lista. Iako u prvim djelima koja oznaèavaju uvoðenje novih žanrova u literaturi nema izuzetne književno-estetske vrijednosti. na primjer.

These newspapers also presented 219 . in terms of language and alphabet. Dragulja. To je posebno vidljivo u književnosti i u likovnoj umjetnosti. Proces sinteze kulturno-književnih tradicija Istoka i Zapada traje kao bitno obilježje bosanskohercegovaèke umjetnosti novoga doba. The Press and the Period of Bosnian Moslem Literature before the Revival An emergence of press in Bosnia and Herzegovina in 1866 can be seen as a border mark that can be called the Period before the Revival in the literary life of the local Moslems.. To vrijeme razlikuje se od dotadašnjeg prije svega po jeziku i pismu. Procesi približavanja zapadnom kulturnom krugu iæi æe uzlaznom linijom u narednim decenijama da bi se okonèali s našim vijekom. U prvim bosanskohercegovaèkim novinama Muslimani prvi put štampaju svoje radove na narodnom jeziku i nearapskim pismom. Hoze. poput Safvet-bega Bašagiæa. Numankadiæa. (u likovnoj umjetnosti). godine predstavlja onu graniènu liniju koja se može nazvati pretpreporodnim periodom u književnom životu ovdašnjih Muslimana. Sušiæa. Bjelevca i drugih. Ramiæa. Writing in three oriental languages and in Arabic gradually retreated when confronted with the people's.. Horozoviæa (u literaturi) te Behaudina Selmanoviæa. Stvaranje na tri orijentalna jezika i na arapskom pismu postupno uzmièe pred narodnim jezikom i zapadnim pismima . Te novine objavljuju i prve prevode iz zapadne literature. Æatiæa. Hasanefendiæa. Kondžiæa. above all. na primjerima djela Selimoviæa.æirilicom i latinicom. or mother tongue and the Western scripts-Latin and Cyrillic. REZIME Pojava štampe u Bosni i Hercegovini 1866. Obraliæa. The Moslems printed their works in the first Bosnian-Herzegovinian newspapers in their own mother tongue and in a non-Arabic alphabet. Karahasana. U tim novinama javljaju se i nove literarne forme koje se mogu kvalificirati kao ponovni susret Istoka i Zapada. Skendera Kulenoviæa. Ibrišimoviæa. Berbera.u razdoblju s kraja vijeka omoguæiti pojavu profiliranih autorskih figura i književno-umjetnièki relevantnih ostvarenja. This time is different from the present one.

220 . These newspapers also published the first translations from the Western literature. It ended in our century. The process of getting closer to the Western cultural circle would be in ascending line in the decades that followed.some literary forms that can be qualified as another meeting of the East and the West.

Fehim Spaho. koji je ukazivao na potrebu prosvjeæivanja i školovanja muslimanskog naroda. septembra 1904. Mahmudbeg Fadilpašiæ-Šerifoviæ. Abdurahman Mešiæ: Islamska štamparija. Predsjedavajuæi Skupštine Ademaga Mešiæ proglasio je za ravnatelja upravnog odbora Mahmudbega Fadilpašiæa. Hamdija Kreševljakoviæ1 i drugi. O ostalim liènostima vidi: Novi Behar. br.) uklapa se u kulturni i prosvjetni zamah koji je pratio pojavu bosanskomuslimanskog preporoda na prelazu iz 19. a za podravnatelje Seida Alibega Filipoviæa i Zija Rizaefendiæa.. godine sazrijeva i vizija o organizaciji štamparije kao dionièarskog društva. 1905. na ostvarenju ove zamisli intenzivno rade muslimanski intelektualci. sada veæ kao stvarnost. koja æe omoguæiti opšti kulturni preporod Muslimana kao i štampanje publikacija.). za pokretanje i osnivanje Islamske dionièke štamparije najzaslužniji su Ademaga Mešiæ. 16 i 17. 1930. Veæ do 1903. U nadzorni odbor izabrani su Ademaga Mešiæ. a tokom 1904. kulturni poslenici i druge istaknute liènosti. stoljeæe. Avdaga Šahinagiæ. osim na domaæem bosanskom i na orijentalnim jezicima. Iako je bila plod veæe grupe istaknutih ljudi koje je povezala i udružila ista ideja i potreba za napretkom bosansko-hercegovaèkih Muslimana. godine. što se ne da ni zamisliti bez štamparije u to vrijeme. Avdaga Šahinagiæ.-1930. Tragove ideje o osnivanju takve ustanove možemo pratiti još od kraja osmanskog doba u idejama bosansko-muslimanskog novinara Mehmeda Šaæira Kurtæehajiæa. Ideja o osnivanju štamparije kao prvenstveno kulturne ustanove ponovno se javlja. Tada su uraðena i pravila štamparije koja je Zemaljska vlada odobrila veæ 25. godine završene su gotovo sve pripreme za osnivanje štamparije. Sejid Alibeg Filipoviæ. Na glavnoj skupštini dionièara 16.-1948.-1910. prilikom osnivanja lista za pouku i zabavu Behar (1900. GODINE Osnivanje Islamske dionièke štamparije u Sarajevu (1905. Džemaluddin Èauševiæ.Amra Rešidbegoviæ Narodna i univerzitetska biblioteka BiH OSNIVANJE I RAD ISLAMSKE DIONIÈKE ŠTAMPARIJE (TISKARE) U SARAJEVU OD 1905.-1918. Od tada pa do ustanovljenja štamparije 1905. Tada zamišljena islamska štamparija trebalo je da bude temeljna islamska ustanova. Ajni Bušatliæ i Mustafa Mujagiæ. godine Islamska dionièka štamparija je i osnovana. 221 . Dr Halilbeg Hrasnica. u 20. kada je ustanovljen upravni i nadzorni odbor. novembra 1.

moj premili rode! Kolika li za te teèevina. Krasan simbol prosvjete . aprila 1090.... kako se kasnije pokazalo. str. Otvorenje Islamske dionièke štamparije obavljeno je 10. 6. 12. br. stoga. 222 . uspješna oglasna kampanja o potrebi islamske štamparije i poziv na uèešæe u njenom osnivanju u vidu kupovine dionica. Pojava Islamske dionièke štamparije znaèila je zajednièku težnju istaknutih predstavnika muslimanskog naroda da se ukljuèi u savremene tokove života.2 Po upisu Društva u trgovaèki registar. gdje buduænost cvjeta. 1905. oj koraka divna U napredak. 1904. godine svih 1. Veæ do septembra 1904. "Štamparija" .. ravnateljstvo odluèilo u interesu samog preduzeæa raspisati upis još drugih 1. godine: ".to ti je putokaz Bajnoj stazi. str.000 izdatih dionica bilo je rasprodato. tako je i za ovu znaèajnu priliku pjesnik Musa Æazim Æatiæ spjevao pjesmu i posvetio je Islamskoj štampariji. sredstvo za razvoj prosvjete narodne koja nam je potrebna kao komad hljeba. Djelatnost Srazmjerno svom štamparskom postrojenju koje spada u postrojenja veæeg kapaciteta.. Behar. U ovom periodu poduzeta je. 3. "Štamparija". str. èemu æe doprinijeti štamparija kao "." održana je prva glavna skupština dionièara na kojoj se veæ raspravljalo o nabavci štamparskog postrojenja.4 Svi koji su na bilo koji naèin uèestvovali u osnivanju ove ustanove. 5. 192. Islamska štamparija (E. godine.. to je zapravo bio više kulturno-civilizacijski èin. 1905. Da si udio kulturnog svijeta. 84-85. br. 6.3 8. 23.1904. Za prvih 14 godina svoga djelovanja od osni2. pa je: ". Behar. Behar.5 Osnivanje Islamske dionièke štamparije.. u 2 sahata poslije podne u prostorijama ovdašnje kiraethane na Bendbaši. 1905. godine na veæ tradicionalno sveèan naèin..slobode! "Štamparija" .tvoj je novi dokaz.000 dionica".. Behar.". 368. osjeæali su se tada poput pjesnika Æatiæa.. Kao i prilikom otvaranja Vilajetske štamparije u Sarajevu 1866. kada je njenom osnivaèu Topal Osman-paši iskazana pjesma prigodnica (najvjerovatnije od strane fra Grge Martiæa). 4. Mulabdiæ). godine... znaèilo je mnogo više od jednog privrednog poduhvata. Islamska dionièka štamparija po obimu svoje produkcije ubraja se u najplodnije. br. br. jula 1905.

1905. zapisnici i zakoni. Salih Kazazoviæ.. a potom politièki i religijski. a iz istog razloga najvjerovatnije nije došlo ni do programom zacrtanog osnivanja sopstvenog lista i knjižare. što ukupno èini 62% produkcije. To su Pravila Islamske dionièke štamparije (tiskare) u Sarajevu. Najveæi broj svojih radova Safvet-beg Bašagiæ je štampao u ovoj štampariji u sopstvenom ili izdanju Knjižare braæe Bašagiæ. izvještaji. Šemsudin Sarajliæ. 1908. Aleksa Popoviæ Sarajlija. Josip Milakoviæ i drugi. 1914. 1910. Veliki broj štamparskih porudžbina i pretrpanost poslom od samog poèetka. Gazi Husrev-beg.. 1906. 1908.. i 1906. najvjerovatnije je opredijelilo Islamsku dionièku štampariju da svoju djelatnost usmjeri pretežno na štamparstvo. Sejfuddin Kemura. Hifzi Bjelevac. Preostali dio štamparske produkcije (oko 31%) èine razni pravilnici. od èega oko 100 monografskih i preko 20 naslova periodike. Murat Hajroviæ.. Štamparija je proizvela preko 120 publikacija. Iz najzastupljenije oblasti . Svetozar Æoroviæ.-1912. i drugi. Saviæa u vrijeme dok još nije poèela djelovati i kao štamparsko preduzeæe. izdvajamo poznatije autore èija su djela štampana u Islamskoj dionièkoj štampariji. dok najmanji broj (oko 7%) jesu radovi iz oblasti prirodnih i primijenjenih nauka. Uzgredne bilješke i prièe i dosjetke. i Prvi srpski ustanak pod Karaðorðem. To su Safvet-beg Bašagiæ Redžepašiæ.. Autori èijim je radovima bila i izdavaè ova štamparija. i Životopis znamenitih Sarajlija. 1911.) i Trgovaèki kalendar za prostu godinu 1907... 1906. Njegove Misli i èuvstva su meðu prvim knjigama štampanim u Islamskoj dionièkoj štampariji (u dva izdanja. 223 . Od 21 naslova periodike koji je štampala Islamska dionièka štamparija je i izdavala Muslimansku slogu: glasilo bosansko-hercegovaèkih muslimana (1910. koji se javlja kao sakupljaè i autor dva izdanja knjge Male prièe i dosjetke za muslimansku mladež. ova štamparija je nastojala da obuhvati mnoge oblasti ljudskog znanja. 1914.književnosti. kao i nastojanje da u dogovorenom roku i što bolje realizira sve ugovorene poslove. Svetozar Æoroviæ: Komšije. i 1913.. godine. godine). Ilustrovana povijest sarajevskih zadužbina. Aleksa PopoviæSarajlija: Osuda mušira Sulejman-paše. Islamska dionièka štamparija je izdala oko 14 publikacija. najbrojniji su književni i historijski radovi. godine u Štampariji Riste J.).. Sejfuddin Kemura. Sejfullah Proho sa djelom Zubdat-ul-faraæid. jesu Ekrem Šahinoviæ sa dramatskim spjevom Hivzibeg. Ipak. U pogledu sadržaja monografske štamparske produkcije.vanja do 1918.... èiji je neko vrijeme bila i vlasnik (do 23.. avgusta 1911. Svoj izdavaèki prvenac štampala je veæ 1904. Ekrem Šahinoviæ. Ipak.. Izdavaštvo je stoga bilo manje zastupljeno. 1905. štampan 1907..

èiji je broj 28. moguæe je spoznati kulturni i prosvjetni program i usmjerenje Islamske dionièke štamparije. ekonomiju i književnost. pouku i zabavu. godine u Islamskoj dionièkoj štampariji štampaju se èetiri nova naslova periodike. Pored veæ spomenutih u izdanju Štamparije. Iako je uglavnom pružala samo štamparske usluge za periodiène publikacije (izuzev dva veæ pomenuta naslova). godine. godine u Islamskoj dionièkoj štampariji izlazi iz štampe Behar. godine štampa komediju Dva naèelnika. te kalendari Kalendar Gajret za 1906. Tri nova naslova u 1908. Aleksa Popoviæ-Sarajlija se ovdje javlja kao prevodilac sa turskog i maðarskog jezika... i Izabrane pjesme. iz njihovih sadržaja. Naredne 1906. Prvi list štampan u ovoj štampariji bio je Bošnjak: list za politiku. Petru Koèiæu Sudaniju. list za pouku i islam od broja 6. godini štampa se svih 13 brojeva Bašagiæevog Ogledala. zatim Gajret: glasilo Gajreta Društva za potpomaganje ðaka Muslimana na srednjim i višim školama koji æe se ovdje štampati sve do 1914. godine. godine. 1905. To su Bosansko-hercegovaèki glasnik: list za politiku. o prošlosti bosanskih katolika i njihovih bogomolja i drugi. godine. Salihu Kazazoviæu šalu u tri èina Oba gluha... i Trgovaèki kalendar: za prostu godinu 1907. jula 1905. u njegovom vlastitom izdanju ovdje su štampani i njegovi radovi o sarajevskim muftijama.. sve do 1910. itd. 1908. koji je zahvaljujuæi vanrednom poznavanju orijentalnih jezika i povijesti bio u moguænosti da koristi turske i druge izvore. godini štampana u Islamskoj dionièkoj štampariji su Bosansko-hercegovaèki težak: organ centralnog pèelarskog društva i podružnica u Bosni i Hercegovini sve do 1915. do 1910. Hifzi Bjelevcu Aprilske kiše. jula 1905. a Sofiji Pletikosiæ pod pseudonimom Safija-hanum Pisma u obranu muslimanskog ženskinja 1911. Ekremu Šahinoviæu Islamska dionièka štamparija 1907. izišao veæ 13. godine i Muslimanska svijest: neovisni organ Muslimanske napredne stranke za Bosnu i Herce224 .1907. godine. a èesto i samih naslova. Šemsudinu Sarajliæu pripovijest Razija. godine i Kalendar Gajret za 1907. 1911. sve do 1913. i Vjetar 1917. 1911. Tu je i ništa manji broj djela Sejfuddina Kemure. Bosanska vila: list za zabavu. ili kao autor nekad pod pseudonimom Pertev-efendija. pouku i književnost./8. Tarik: list za pouku i zabavu štampaæe se ovdje sve do 1911. Samo dva dana poslije. godine i ovdje æe se štampati do kraja. U 1907. Josipu Milakoviæu Knjiga i pismo u našoj narodnoj pjesmi 1911. Uz veæ spomenute dodajemo i rad o tridestogodišnjici vladanja Sultana Abdul-Hamida II./7. 1913. na osnovu kojih je nastala veæina njegovih djela. 15.

godine ne štampa ni jedan novi naslov periodike. I 1911. èime je ostvarila nade i ciljeve svojih pokretaèa i osnivaèa. Štamparija je pored monografskih i periodiènih publikacija štampala i sve vrste tiskanica (pogotovo trgovaèkih) i vrlo uspješno obavljala sve knjigovezaèke poslove zahvaljujuæi sopstvenoj savremeno opremljenoj knjigoveznici. In Sarajevo Between 1905 and 1918 The idea on the establishment of Islamic Printing Shop as an institution could be traced from the end of the Ottoman period and the emergence of Mehmed Šaæir Kurtæehajiæ. godini štampaju se dva nova naslova u Islamskoj dionièkoj štampariji. èesto i uporedo ovim pismima.1918. godine u Islamskoj dionièkoj štampariji štampa se Biser: list za širenje prosvjete meðu Muslimanima u Bosni i Hercegovini. Štampajuæi djela latinicom. This idea gained in importance when 225 . a u 1915. samo Kalendar Gajret: za 1915. a 1918. 1911. dok se 1913. Imajuæi u vidu nedovoljno visok obrazovni stupanj bosanskohercegovaèkog stanovništva i znatan procenat nepismenih. èemu su vjerovano razlog ratne prilike. godine javljaju se dva nova naslova. The Establishment and Work of Islamic Printing Shop Ltd. godinu. Glas slobode: organ socijalno-demokratske stranke Bosne i Hercegovine jedini je novi periodièni naslov štampan u 1909.govinu do 1910. æirilicom i arabicom. godine. U 1910. Islamska dionièka štamparija je svoju kulturno-civilizacijsku misiju obavila na najbolji moguæi naèin.. glasilo Saveza uèiteljskih društava Bosne i Hercegovine (1911. Drugi naslov je Muallim: glasnik muslimanskog muallimskog i imamskog društva za Bosnu i Hercegovinu sve do 1913. godine. Uèiteljska zora: list za narodno školstvo. Tokom 1916. i 1917. Misbah: organ udruženja bosansko-hercegovaèke ilmijje je jedini novi naslov štampan u 1912./14./12. Islamska dionièka štamparija je uvažavala multikulturni karakter bosanskohercegovaèkog stanovništva i nacionalne i historijske specifiènosti ove sredine. takoðer djelomièno štampan je Novi musavat. godine ne štampaju se novi naslovi. godini sve do 1913. èiji podnaslov u potpunosti odgovara i èitavom programskom opredjeljenju Štamparije u proteklom periodu. godini od novih naslova štapa se jedino Jenjimisbah kao nastavak Misbaha.. djelomièno i 1916.1912. To su Muslimanska sloga: glasilo bosansko-hercegovaèkih Muslimana koji se sve vrijeme svog izlaženja štampa u ovoj štampariji do 1911. U 1914. godini.

the Behar magazine was founded (1900-1910). The Islamic Printing Shop was established on September 16. the Printing Shop produced 120 publications. Having taken into account the low educational level among the population of Bosnia and Herzegovina and the high percentage of the illiterate people. it fulfilled the hopes and goals of its instigators and founders. Šemsudin Sarajliæ. Tarik /TariqChronogram/. 1904 as a stockholding company. the Islamic Printing Shop did its cultural and civilization mission in the best way possible. cultural and other prominent public figures gathered around this idea. out of which number 100 were monographs and more than 20 periodical ones. The official opening ceremony took place on July 10. with Adem-aga Mešiæ as the Chairman of the Company's Assembly. 1905. Its activity was exclusively directed towards printing business although it has had publishing as a part of its program orientation. Hifzi Bjelevac and others printed their works in this printing shop. Muslimanska svijest /Moslem Awareness/ etc. The Islamic Printing Shop was supposed to become an institution that would enable a general cultural revival of /Bosnian/ Moslems. such as Safvet-beg Bašagiæ. as well as to print publications in Bosnian and in oriental languages. In this way. 226 . The Moslem intellectuals. During the first 14 years of its activities. The eminent Bosniak names. One should mention Bosansko-hercegovaèki glasnik /Bosnian and Herzegovinian Herald/. Sejfudin Kemura. Gajret. which happens to be the topic of this paper. Bosanska vila /Bosnian Fairy/.

Muslimani su prema ovim neoèekivanim krupnim promjenama. vezivali za orijentalno-islamsku civilizaciju. više ili manje. prvenstveno putem religije. Tim procesima bili su. godine nastupa svojevrstan preobražaj cjelokupne zateèene civilizacije u Bosni i Hercegovini. Prilagoðavanje pojedinih socijalnih grupa i èitavih naroda novonastalim uslovima teklo je . odnosno predstavljala. a prodori uticaja i tekovina zapadnoevropske civilizacije naglo pojaèani. godine. koja je i dalje. navika i shvatanja. Na sve novine koje se javljaju kao posljedica modernog evropskog naèina života gledano je kao na ustupak zapadnim obièajima i odbacivane su kao nespojive sa islamom kao religijom i viševjekovnom tradicijom. Proces udruživanja kao novi i viši oblik društvenog života koji je nametao novi duh vremena poslije 1879. Austrougarskom okupacijom te veze su oslabljene. tako da poslije 1878.s obzirom na neujednaèenost njihovih tradicija i drugih historijskih naslijeða . zahvaæeni svi slojevi bosanskohercegovaèkog stanovništva. pa je stoga i njihov put prilagoðavanja bio spor i skopèan s velikim teškoæama. materijalnim i politièkim sferama koje su ih èvrstim nitima. odvijao se u muslimanskoj sre227 . godine bila pod nominalnim suverenitetom sultana.g.osobenim putevima i neravnomjerno.Ibrahim Kemura MUSLIMANSKA KULTURNO-PROSVJETNA DRUŠTVA Austrougarska okupacija Bosne i Hercegovine 1878. sve do 1908. Nagli prodor savremenog naèina proizvodnje i uspostavljanja kapitalistièkih društvenih odnosa izazvalo je osjetne i korjenite promjene u svim oblastima života. štoviše i pokidane. koje su osporavale i rušile dotadašnji ustaljeni sistem društvenog života. To je rezultiralo sve dubljim povlaèenjem u sebe. Optereæenje koje je u znatnoj mjeri uticalo da se proces prilagoðavanja novim prilikama usporava ležao je i u državnopravnom položaju Bosne i Hercegovine. To se posebno odnosilo na Muslimane. To je pothranjivalo iluzije o privremenom karakteru nove vlasti i povratku na stanje prije 1878. èime su Muslimani sami sebe lišavali moguænosti aktivnog ukljuèivanja u savremene tokove. bili nepovjerljivi i vrlo rezervisani. izražavanjem prezira prema novoj vlasti i odbojnosti prema sistemu koji je ta vlast donosila. koji su tokom stoljeæa osmanske vladavine živjeli u duhovnim. godine predstavljala je prelomni dogaðaj sa dalekosežnim posljedicama na njen dalji historijski razvitak.

Tuzli (1891. Sarajevo. 228 . trgovaèka.. Todor Kruševac.dini postupno. zanatlijska.). str. Sarajevo 1930. Prozoru (1898. Sarajevo. Muhamedovska èitaonica.1 Èitaonica je imala 140 èlanova i priruènu biblioteku. Sarajevo pod austrougarskom upravom 1878. podignutoj specijalno za tu svrhu. Izdanje Muzeja grada Sarajeva. a u cilju njihovog bržeg prilagoðavanja novostvorenim uslovima. 17. omladinska. pored uticaja na formiranje njihovog kulturnog i politièkog mnijenja. Isto. Knjiga I. Muslimaska èitaonica. 5. godine. XI/1888.) i drugim.2 Ona je postala stjecište i centar okupljanja muslimanske inteligencije i istaknutih muslimanskih javnih i politièkih liènosti. 2-3. Koristeæi afinitet Muslimana prema èitaonicama. 277. kao prvo društvo ove namjene.X 1888. str. U èitaonici su držana predavanja iz kulturne i politièke historije Bosne i voðeni razgovori o znaèajnim pitanjima politièke prirode kojima su pored uglednih Muslimana prisustvovali kao gosti i predstavnici vlasti. Kruševac. koja su sve do 1903. Brèkom (1898. a sagraðena je u orijentalnom stilu o trošku mearif -sanduka. Sarajevski list. ANUBiH. Ðorðe Pejanoviæ. Književno stvaranje muslimanskih pisaca u Bosnii Hercegovini u doba austrougarske vladavine. str. osnovana je u Sarajevu. str. uslovno reèeno. str. odigrala i znaèajnu ulogu u propagiranju obrazovanja na osnovama koegzistencije orijentalistièke tradicije i novog zapadnjaèkog smjera. 1973. 3.. Sliène institucije osnivaju se kasnije i u drugim mjestima Bosne i Hercegovine: Banjaluci (1890). Èitaonica je otvorena 19. 1960. U periodu do 1903. 415.77. godine osnovano je 13 èitaonica. a kasnije æe njihov broj znatno porasti. dobrotvorna i ina društva) ispunjavale su programom svoga djelovanja. Tu svoju obrazovnu i kulturnoprosvjetnu funkciju èitaonice i srodne joj ustanove (kao što su: klubovi. 2.3 Ova èitaonica je kao prvi oblik modernog udruživanja Muslimana. 1.). koji je pored osnovnog. Muhsin Rizviæ. te æe do 1911. 36.-1918. 122.. do osnivanja Gajreta.5 Djelatnost èitaonica dopunjuje se i proširuje osnivanjem društava i udruženja socijalno-humanog i drugog karaktera. jedine kulturno-prosvjetne ustanove Muslimana. na inicijativu oportunistièki raspoloženih intelektualaca. godine u novoj zgradi na Bendbaši. T. Kulturno-prosvjetna i socijalna društva u Bosni i Hercegovini za vreme austrijske vladavine. biti osnovano 116 ovakvih ustanova. kasina.VII 1888.4 Sa osnivanjem ove èitaonice kao posebne muslimanske institucije otpoèinje proces kulturno-prosvjetnog pa donekle i politièkog udruživanja Muslimana. 4. predstavljala. U tom pogledu znaèajnu ulogu odigrale su èitaonice (kiraethane) s obzirom na njihovu tradiciju meðu muslimanskim stanovništvom i kao takve predstavljale su najpodesniju formu okupljanja i razvijanja društvenog života..

7. 229 . po moguænosti da ih upuæuje i u druge lijepe nauke raznim predavanjima i daje zabave u èitaonièke i razlièite dobrotvorne svrhe". stoljeæa obilježena je pojavom prve generacije muslimanske inteligencije školovane u evropskom duhu. Präs. ANUBiH. Podršku programskom djelovanju Gajreta u njegovim naporima na planu školovanja omladine.6 I nakon osnivanja Gajreta. Maximilian Braun o poèecima evropeizacije u književnosti bosanskih Muslimana. sakupljanja dobrovoljnih priloga i na druge naèine. Ta malobrojna muslimanska inteligencija koja je svoja znanja sticala u školama modernog tipa i koja je imala prilike da se upozna sa zapadnom civilizacijom i njenim moguænostima. Sarajevo. prireðivanje zabava i slièno. stavljajuæi kao svoj prvenstveni zadatak rad na kulturnom. Mustafa Imamoviæ. 5214/23. Posljednja decenija 19. ekonomskom i privrednom podizanju Muslimana i njihovom bržem integrisanju u tokove savremene zapadne civilizacije.Arhiv Bosne i Hercegovine. To se postizalo èitanjem pouènih i politièkih dnevnih listova kao i popularnih i struènih djela. koji su odbijali da prihvate takva rješenja.obuhvatao i držanje popularnih predavanja. 1978. godine. preuzela je na sebe težak zadatak da muslimanski narod upozna i približi toj civilizaciji i njenim vrednotama i utièe na njeno prihvatanje i usvajanje uz istovremeno oèuvanje slavenskoislamskih životnih shvatanja. 104. odobrenim 1906. doprinosilo je i vodilo izolovanju i otuðenju inteligencije od širokih muslimanskih slojeva. Bez obzira na to koliko realno bilo 6. jasno preciziraju njeni ciljevi. str. Njihovim istupanjem na politièku i kulturnu pozornicu otvaraju se znaèajni procesi društveno-kulturnog preobražaja Muslimana u Bosni i Hercegovini. prihvatanje austrougarske okupacije kao trajnog rješenja i u tim okvirima traženje moguænosti za djelatnost koja je imala za cilj evropeiziranje Muslimana putem školovanja na osnovama zapadne pismenosti. . Meðutim. Zemaljska vlada. èitaonice i slièna društva djelomièno su dopunjavali njegov rad i na taj naèin èinili organsku cjelinu s njim u pogledu obrazovanja i kulturnog uzdizanja Muslimana. èitaonice i druga društva su davali i ustupanjem jednog dijela svojih prihoda Gajretu. prvog kulturno-prosvjetnog društva Muslimana. Tako se u Pravilima Muslimanske èitaonice u Tešnju. koji su se sastojali u podizanju prosvjetnog i kulturnog nivoa èlanova.. Osim toga zadatak èitaonice se ogledao i u "pripravljanju nepismenih èlanova za pisanje i èitanje. a koji su ostvarivani putem zabava. rad na suzbijanju nepismenosti.7 U tim nastojanjima djelatnost inteligencije odvijala se sopstvenim putem. Pri tome je inteligencija isticala da Muslimani imaju sve uslove za svoj svestrani društveno-politièki i kulturni razvitak u okvirima Monarhije.

srpsko-muslimanska politièka saradnja ostvarena u toku autonomne borbe. A opšte raspoloženje naroda upravo se ispoljavalo u mržnji. Najistaknutiji predstavnici te generacije bili su dr. Autonomni pokret Muslimana za vrijeme austrougarske uprave u Bosni i Hercegovini. koji se izražavao u njegovoj politièkoj strategiji. str. iako bez šire podrške. koji je naroèito u poèetku bio izrazito neprijateljski raspoložen prema prihvatanju tekovina modernog evropskog razvitka i svakog približavanja Muslimana novim tekovinama. znatan dio muslimanske inteligencije svojom egzistencijalnom zavisnošæu od režima u èijem je aparatu nalazila zaposlenje rezultiralo je i njenim lojalnim odnosom i saradnjom sa režimom. Više razloga je uticalo na takav njen stav: konzervativizam voðstva muslimanskog autonomnog pokreta. napori inteligencije na planu prosvjeæivanja i obrazovanja. a time približavanja i ukljuèivanja Muslimana u savremene tokove nisu ostali bez rezultata. bila su krajnje nepopularna. To je svakako bitno uticalo da se takvo neraspoloženje i nepovjerenje prenese i na zagovornike takve politike i usmjeravanja. koje su bile rezultat nastojanja i djelovanja te prve generacije muslimanskih intelektualaca obrazovanih u evropskom duhu. Svakako da je takvom raspoloženju prema inteligenciji doprinosio i sam njen stav prema autonomnom pokretu. 1980. koja je polazila od toga da je stanje stvoreno okupacijom provizorij i iluzijama o konstruktivnoj ulozi Turske i ponovnoj uspostavi njene vlasti u Bosni i Hercegovini. koja je u veæini bila prohrvatski orijentisana. što je u datim okolnostima bila neminovnost opstanaka Muslimana. To je. Nusret Šehiæ. djelovanje inteligencije u toj poèetnoj fazi biti ogranièeno na prilièno uzak krug. inteligencija je bila nezadovoljna i programom autonomnog pokreta. a u tom pravcu je bila jednim dijelom usmjerena djelatnost inteligencije. Svjetlost.8 Meðutim. osnivanjem Gajreta i nizom drugih akcija.. djelovala je odbojno na muslimansku inteligenciju. što æe u krajnjoj liniji i pored postignutih rezultata. Edhem Muladbiæ. njen rad nailazio je u svakom sluèaju na velike otpore i s poteškoæama je prihvatan od najširih slojeva. uz koga je pristajao najveæi dio Muslimana. prije svega. a kome se inteligencija gotovo u potpunosti suprotstavila. Vidniji uspjesi oznaèeni su pokretanjem lista Behar. Safvet-beg Bašagiæ. preziru i nepovjerenju prema svemu što je poticalo od okupatora. Preorijentacija i usmjeravanje ka zapadnoj kulturi i civilizaciji. Sarajevo. 230 .sagledavanje situacije u kojoj su se Muslimani našli nakon okupacije 1878. podrazumijevalo mirenje i prihvatanje okupatora koji se identifikovao sa nosiocem te civilizacije. Osman Nuri 8. 377-384. godine i na to koliko se èinilo racionalno rješenje koje je inteligencija zagovarala i nudila.

može se smatrati nastavkom Beharove akcije s obzirom na njegove programske stavove koje je zastupao o potrebi obrazovanja. Muhsin Rizviæ.-1941. imalo je za cilj da taj proces prilagoðavanja i prihvatanja novih vrednota pospješi i uèini bezbolnijim. 103-121. a pripadale su istom krugu kulturnih radnika pokretaèa Behara. Sarajevo 1971. ali uz oèuvanje vrijednosti muslimanske kulture kao bitne odrednice njihove posebnosti. godine predstavljalo je trajnije opredjeljenje Muslimana u smislu orijentacije prema usvajanju tekovina zapadnoevropske kulture i civilizacije. Sarajevo. èime zapravo poèinje kulturni pokret bosanskohercegovaèih Muslimana.10 Iako je Gajret i po svom programu i ciljevima bio prvenstveno zainteresovan za formiranje inteligencije evropskog profila. prevladavanje konzervativnih shvatanja i jedno perspektivnije sagledavanje buduænosti. Prvo znaèajno ostvarenje koje je realizovao Bašagiæev intelektualni krug bilo je pokretanje èasopisa Behar. Uloga "Gajreta" u društvenom životu Muslimana Bosne i Hercegovine (1903. 231 . Behar. U skladu sa naèelima koje je zastupala ova muslimanska inteligencija . koji se temeljio i razvijao u nastojanjima oko buðenja njihove svijesti o slavenskom porijeklu. 10. književno-historijska monografija. uz prihvatanje i prožimanje sa tekovinama zapadne civilizacije. 1986. Svjetlost. društva za pomoganje siromašnih uèenika na srednjim i višim školama. kao i na liènosti koje su se angažovale u osnivanju Gajreta.i osnivanje Gajreta.9 I osnivanje Gajreta. izuèavanje modernih zanata i slièno. Rezultat takve orijentacije društva sadržan je u èinjenici da je u prvoj fazi ovoga djelovanja do 1914. godine društvo Gajret potpuno ili djelomièno omoguæilo školovanje preko 500 uèenika na srednjim školama i fakultetima.o neophodnosti ukljuèivanja Muslimana u zapadnoevropski civilizacijski krug . Te zadatke na formiranju graðanske inteligencije Gajret je ostvarivao putem stipendiranja srednjoškolske i univerzitetske omladine.. str. . on je ipak pomagao i školovanje teološkog kadra dodjeljivanjem stipendija uèenicima Šer9. u kojoj se imperativno nametalo prihvatanje savremenog obrazovanja omladine. str. Veselin Masleša. 12. Tako je i prvi predsjednik Gajreta bio dr Safvet-beg Bašagiæ. Stoga je u mnogostrukoj aktivnosti Gajreta prioritet nesumnjivo pripadao ispunjavanju zadataka u pravcu modernog školovanja Muslimana na svim stepenima obrazovnih institucija ukljuèujuæi i Univerzitete.Hadžiæ i drugi. Pozitivno izjašnjavanje u korist osnivanja Gajreta 1903. jednnog od najrazvijenijih muslimanskih kulturno-prosvjetnih organizacija u Bosni i Hercegovini.). Ibrahim Kemura.

-1914. Ostvarivanje šireg uticaja izvan okvira svoje organizacije Gajret je postizao razvijanjem aktivnosti putem kojih su se propagirale i širile njihove ideje prosvjetiteljskog i kulturnog preporoda.11 I na privrednom planu društvo Gajret je. u znatnoj mjeri doprinosilo bržem ukljuèivanju Muslimana u savremene procese kapitalistièkog naèina proizvodnje. programska orijentacija i kulturna potencija Gajreta tokom prve faze njegovog izlaženja. Isto. èitaonice. nego je imao širi dijapazon što se izražavalo kako konceptom njegovog programa tako i brojnošæu uèesnika u njegovom sprovoðenju. Isto 12. Mustajbeg Halilbašiæ. iako u manjem obimu. dr Murat Sariæ i Avdo Sumbul. Uz zadržavanje muslimanskog obilježja kao osnovne odrednice. 122-130.12 Kao i druga tadašnja vodeæa kulturno-prosvjetna društva u Bosni i Hercegovini. str. 232 . i Gajret je razvijao izdavaèku djelatnost u kojoj se oèitovala socijalna priroda. Angažovanje Gajreta na pomaganju teološkog pravca bilo je motivisano neophodnim potrebama za stvaranjem savremenog vjerskog kadra. Osman Ðikiæ. èasopis Gajret se svojom programskom orijentacijom naslanjanja na vlastite tradicionalne duhovne vrijednosti i uz istovremeno akceptiranje pozitivnih tekovina zapadne kulture i civilizacije. godine doprinosio i formiranju muslimanske èitalaèke publike. prije svega njegov èasopis i kalendari.ijatske sudaèke škole i studentima na teološkim fakultetima u Carigradu i Kairu. "Prosvjeta" i "Napredak". U toj funkciji pored navedenog. svrstavao u red istaknutih književnih listova toga doba. rad na širenju pismenosti. U kulturnom i prosvjetnom obrazovanju Muslimana istaknutu funkciju vršila su "Gajretova" izdanja. Isto 13. što se konkretizovalo pojavom novih kulturnih i prosvjetnih društava kao što su: društvo Muslimana 11. usmjeravanjem i forsiranjem izuèavanja i pohaðanja za ono vrijeme perspektivnih i modernih zanata. zabave i drugi oblici rada. koji je tokom svoje prve serije izlaženja 1907. U tom periodu èasopis su ureðivali Edhem Mulabdiæ. Posebno znaèajnu ulogu na tom planu odigrao je èasopis Gajret. bila su njegova predavanja.13 I ostale višestruke aktivnosti Gajreta potvrðuju da se uticaj ovog društva nije ogranièavao samo na njegovo èlanstvo. što je u krajnjoj liniji olakšavalo i "Gajretovu" misiju kulturnog i prosvjetnog rada u širim slojevima. Osnivanje Gajreta podsticajno je djelovalo na dalji proces kulturnoprosvjetnog udruživanja Muslimana.

Hamdija Karamehmedoviæ i hfz. Šuærija Alagiæ. potpredsjednik Husein Biser. XIV/1904. Abdulah-beg Bukvica. godine. Alija Bubiæ. na društvenim sastancima na kojima su èlanovi držali predavanja iz aktuelne ili struène tematike.VI 1904. pored programske orijentaci14.-5. što se postiže održavanjem sastanaka. godine. 233 . 19. Pravila "Zvijezde". 49-50.XI 1907. potpretsjednika Abdurezak Dizdareviæ. prije svega. Svoje programe i stavove društvo "Svijest" iznijelo je u nizu èlanaka štampanih u brošuri "Našem narodu". 5/1904.. Prvi predsjednik bio je dr Safvet-beg Bašagiæ. 1. XIII/1977. Bošnjak. 18. 6.19 Kulturno-sportsko društvo "El-Kamer" osnovano je u junu 1904. a odbornici bez funkcije Edhem Mulabdiæ i Mustajbeg Halilbašiæ. Ovo društvo nastalo je istupom iz "Zvijezde" dijela akademièara koji se nisu slagali sa njenom politièko-nacionalnom orijentacijom. Prilozi Instituta za historiju u Sarajevu. XVII/1907.12. "Imamskomualimsko društvo BiH" i drugih. Ibrahim Kemura. Sarajevo. Omer Cepiæ. Bošnjak. predavanja i tsl. 336. Ejub Mujezinoviæ. Bošnjak. Omer Ibrahimbegoviæ.akademièara "Zvijezda". Društvo beèkih akademièara "Zvijezda" osnovano je 20. Behar. 19. 45.14 U pravilima "Zvijeze" je naglašeno da je zadatak društva "podizanje duševnog obrazovanja" njenih èlanova. a u prvi odbor ušli su: Atif Hadžikadiæ. Muhamed Bajraktareviæ i Abdurahman Reizoviæ.15 Prvi predsjednik društva bio je Muhamed-beg Dubravèiæ. društva napredne islamske mladeži "Svijest". Našem narodu. Osman Dusinoviæ. èlanovi: Mehmed Spaho. godine.. Mustafa Denišliæ. Bièakèiæ. 59-60. 15. iznešen je historijat nastanka te pobude i svrha osnivanja. 17. br.20 Bliskost ovih društava sa "Gajretom". 16. Za pretsjednika društva izabran je Abdulah-beg Bukvica. U pozivu Muslimanima BiH povodom osnivanja društva. tajnik Sulejman-ef. 4.16 Društvo napredne islamske omladine "Svijest" u Beèu osnovano je 31. kulturno-sportskog društva "El-Kamer". februara 1904. 5/1904. 10. 7. 18.-5. blagajnik Mustafa-ef. 15. 16. koji je radio na osnivanju omladinskog društva pod istim imenom i sa sliènom svrhom... Proglas Muslimanske akademske omladine u Beèu od 1907. 10.oktobra 1907. br. 20. Bošnjak. godine kao protuteža "Zvijezdi". "Muslimanskog kluba". str. 17. 1908.18 Aktivnost "Svijesti" ispoljavala se.1907. III 1904. Davanjem novostvorenom društvu ime "Zvijezda" željela se obilježiti usmena na zaslužnog kulturnog radnika Ibrahima Repovca. Nakladom Muhamed-age Bajraktareviæa. XVII/1907. Heæimoviæ. XIV/1904.17 Pravilima društva projicirana je njegova programska i društveno-kulturna uloga. Behar.

234 . februara na godišnjicu osnutka Gajreta. The Moslems were particularly exposed to these processes. Isto. The establishment of the Gajret Society meant an exceptional trial of the Moslem awareness and one of the most notable crossroads in the more recent history of the Moslems. uz žarke zrake našeg Gajreta i naše "Zvijezde" zasja na našem obzorju"21. bilo kao inicijatora ili indikrektno kao onih koji su omoguæili uslove za njihovo formiranje. vidljiva je i po direktnoj angažovanosti kruga oko Bašagiæa. they were forced to adjust and become involved into the contemporary trends and currents of the Western European civilization. Ta povezanost je vidno naglašena. a još više potvrðena Pravilima kojima je predviðeno da imovina društva po njihovom raspuštanju pripada Gajretu. They were instigators and promoters of all cultural activities at the beginning of 20th century. The Muslim cultural and educational associations The alteration of social and political relations having been caused by the Austro-Hungarian occupation of Bosnia and Herzegovina in 1878 led to a number of important changes in all areas of life. The establishment of the Gajret Society came as a result of activities and endeavors by the first generation of Moslem intellectuals who have been educated in the European spirit. The first beginnings of the modern alliance of Moslems took form of reading rooms as the most suitable and most acceptable ways for the Moslems. ili kod "El-Kamera". primjerice kod osnivanja "Zvijezde" 20. which was established in 1903 in Sarajevo. stoljeæa koji je u svojim osnovnim smjernicama ispunjavao zadatke na kulturno prosvjetnom i društvenom preobražaju Muslimana.je. The most prominent representatives of this generation were Dr. Edhem Mulabdiæ. Safvet-beg Bašagiæ. Osman Nuri Hadžiæ and others. Under the new conditions. This history was all in transformation and alteration from the Oriental and Islamic civilization to the Western 21. For quite some time these were the only institutions of cultural and educational character in Bosnia and Herzegovina until the emergence of the Gajret Society. Sva ova društva sa "Gajretom" u središtu sastavni su dio jedinstvenog kulturno-prosvjetnog pokreta Muslimana prvih decenija 20.

and a work to spread literacy (various types of literacy courses). 235 . such as "Gajret's" publishing activities (a journal and calendars). These societies were: The Moslem Society of University Students "Zvijezda" /The Star/. the new cultural and educational societies emerged. reading rooms. the Moslem Club. Although its basic function was to create the Moslem intelligentsia through the process of education of young people in secondary schools and at University levels. The movement fulfilled the tasks on the cultural and educational transformation of the Moslems. its popular public lectures. Cultural and Sports Club "El-Kamer". The Imams Muallimin Society of Bosnia and Herzegovina and others. respectively. social gatherings and outings.European one. the Gajret Society had a wide influence in the larger Moslem environment. It developed activities that were meant to achieve the cultural and educational transformation of the Moslem people. with the Gajret in the center made a unique cultural and educational movement of the Moslems in the first decades of 20th century. They followed and complemented its activity because their program goals were similar. In addition to the "Gajret's" activities. All these societies. This function was attained through the number of activities. These societies were somehow organically linked to the Gajret Society.

236 .

Svaka nova svjetovna škola. (1912. Slijedeæi takvu orijentaciju Biser postaje jedino glasilo iz koga se nije moglo ni nazrijeti da je rat na pomolu. odnosno zapadnog kulturno-civilizacijskog toka.-14. okupljaju se oko Muhameda Bekira Kalajdžiæa u namjeri da pokrenu jedan list koji bi bio okrenut književnom i kulturnom stvaranju Muslimana Bosne i Hercegovine. ipak se on svojom programskom orijentacijom svrstao na dvoznaèan put. On zapravo poèinje s dolaskom jedne nove politièke uprave . Veæ je navedeno da se ovaj list javlja u vremenu kada nastaje zatišje u kulturnom i književnom životu. pa i 237 . kloneæi se politike. Husein Ðogo. s jedne strane bio je vrlo angažiran u isticanju autohtonosti bosanskohercegovaèkih Muslimana. i 1918. jesu segmenti koji æe zajedno graditi ono što zovemo preporodom u kulturi bosanskohercegovaèkih Muslimana. dakle u jednom kulturnom vakuumu. list. Omer A. 1913.dr Lamija Hadžiosmanoviæ ULOGA BISERA U KULTURNO-PROSVJETNOM UZDIZANJU MUSLIMANA Preporodni period u kulturi bosanskohercegovaèkih Muslimana uvjetovan je nizom vanjskih faktora. Salih Bakamoviæ. nego susret tih dviju kultura. Iako se Biser distancirao od politike u onom klasiènom smislu. koji je djelovao svega tri godine. Abdurrezak Hivzi Bjelevac. Biser zato ima i zadatak da animira i stvaraoce i èitaoce. Baliæ..austrougarske. Mihrab Šukri Karišikoviæ. Osnovna intencija lista naznaèena je u podnaslovu "List za širenje prosvjete meðu Muslimanima". ali je isto tako bio naklonjen panislamizmu. Ovi procesi nisu jednoznaèni i brzi. èasopis. Uredništvo naglašava da æe Biser biti "pouèno-zabavni list" koji æe iæi za tim da širi prosvjetu meðu Muslimanima. Biser se javlja kao èetvrti po redu muslimanski èasopis od poèetka preporodnog perioda i razvija svoju djelatnost u vrijeme kad prestaje da izlazi Behar.). To je period kraja prošloga stoljeæa kada se u kulturi zbivaju krupne promjene: postupno se napušta viševjekovna okrenutost istoènjaèkim formama i sižeima i prihvata se zapadni kulturni krug. ali je nesumnjivo i on dao odreðeni doprinos. Grupa savremenih mostarskih intelektualaca: Muhamed Behliloviæ. iz njih se stvara jedna specifièna kulturna tekovina koja nije ni istoèna ni zapadna. Jedan dio toga procesa ponio je na sebi i èasopis Biser. nova štamparija.-13.

svjedoèi sam književnièki glas našeg Æazima. te æe donositi izabrane radove naših književnika u pjesmi i prozi. Hivzi Muftiæ: Šta je naš cilj? Biser. Zanimljivo je da bosanske Muslimane u nacionalnom smislu. List Biser štampaæe se latinicom. reda. Mostar. imenuje Bošnjacima. zatim prijevode iz turske. kao i prikaze iz stranih literatura. Uredništvo Bisera: Rijeè . Meðu njima su posebno karakteristièni soneti kao forma koju Æatiæ prvi uvodi u muslimansku književnost. napretka i tolerancije. mnoga lijepa i plemenita ideja ugasila."2 Biser ima dva karakteristièna perioda svoga djelovanja: jedan.-13.dvije o pokrenuæu Bisera. uglavnom diktirao pravac. donosiæe rasprave koje zasijecaju u islam i u naša životna pitanja i potrebe. "Da æe Biser i nadalje ostati na visini lijepo ureðivanog pouèno-zabavnog lista.1 Svoju programsku orijentaciju Biser je odredio ovako: "Biser æe gledati da probudi našu svijest. mnogo veliko i plemenito djelo propalo. Æatiæ. Æatiæ je preuzeo uredništvo lista od osmog broja i taj Kalajdžiæev izbor ocijenjen je visoko. M. 1. 1912.) i kada su u njegovom izdavaèkom odboru sjedili poznati i savremeni poslenici. 238 . U listu je bilo mnogo zanimljivih prevoda. I. 2. Mostar. 3. 1. 1. razne pripovijesti iz našeg svakidašnjeg života. 1912. ipak je vidljiva Æatiæeva invencija u ureðivanju. Biser. onaj poznatiji i bolji jeste vrijeme kad ga je ureðivao Musa Æazim Æatiæ (1878.13. pravde."3 U svakom sluèaju to je najzanimljiviji i najuspješniji period Bisera. I.panturcizmu. 1912. kao i razne dogaðaje iz islamske povijesti i islamskog svijeta. Panislamistièka njegova orijentacija bila je zapravo slijeðenje ideja koje su ustvari veæ tada bile u nestajanju. Za dvije godine koliko je Æatiæ ureðivao ovaj èasopis. Biser. ali i afirmaciju bosansko-muslimanske narodnosti. pa bili oni pouènog ili zabavnog sadržaja. koji je sa svojih radova svuda u našoj domovni poznat i priznat. ukoliko se ne bude kosilo s programom lista). neki su iz Æatiæevog pera.1915.-3. sakupljanjem narodnog blaga. Uprava Bisera: Našim prijateljima. u njemu je objavio i dosta svojih pjesama. str. da se veæ jednom maknemo sa naše dosadašnje mrtve taèke gdje se je mnogo pero slomilo. itd. kao vlasnik i izdavaè. Tako Biseru pripada èast da na svojim stranicama objavi jednu pjesnièku vrstu koju do tada nije poznavala muslimanska književnost. 1. 168. U prvom broju ovog èasopisa M. arapske i strane literature (kod potonje. suradnicima i pretplatnicima. I. Iako Æatiæ nije do kraja bio samostalan jer mu je Muhamed Bekir Kalajdžiæ. Hivzi Muftiæ piše tekst pod naslovom: "Šta je naš cilj?" U odgovoru na ovo pitanje on navodi širenje vjere. 8. Mostar. str.

28. Hazim Muftiæ.širenju prosvjete i kulture meðu Muslimanima.. 239 . pripovijestima iz svakodnevnog života. ali je Æatiæ i dalje ostao kao urednik. Kalajdžiæ pokušava da se miješa u redakcijske poslove i daje direktive u pisanju. Hivzi Bjelevac. "zbog tobože svoje vjerske indiferentnosti i rada na nacionalnom osvješæivanju muslimana"." Intencija èasopisa Biser bila je za muslimanski svijet postupno dovedena "kulturnom i prosvjetnom napretku". koji se direktno miješa u ureðivaèku politiku. da ga "kulturno i prosvjetno podigne i ojaèa". i Kalajdžiæa s druge. Tada su iz redakcije istupili Husein Ðogo i Hivzi Bjelevac. Mirhab Šukri Kariškoviæ. što ja svaki put kategorièki odbijam. Fehim Spaho. pa se to kaže i u novom podnaslovu: "List za širenje islamske prosvjete. u kojima se napadaju muslimanski akademièari. Husein Ðogo. Osloboðenje. Biser je i dalje nastojao da njeguje one glavne književne i kulturno-prosvjetne tekovine Muslimana iz razdoblja njihovog osvajanja zapadne pismenosti. Ovi odnosi daju se naslutiti i iz Æatiæevog pisma Avdi Karabegoviæu gdje veli: "Moram ti se izjadati. Omer Zorabdiæ: Musa Æazim Æatiæ . Meðutim. nastale su nesuglasice povodom ureðivanja i pravca lista. Po Kalajdžiæevom nalogu u drugom godištu Biser se okreæe religijsko-islamskom duhu. njegov utjecaj osjetio se još neko vrijeme u Biseru. Šemsudin Sarajliæ. XLVII. pa bi vrlo lahko moglo doæi do neizlaženja lista. 15210. Tako se na ovim stranicama susreæu imena: Safvet-beg Bašagiæ. Zato je on posebnu pažnju posvetio èlancima pouèno-zabavnog obilježja. Zbog takvih svojih ideja i nastojanja. pa i konzervativne poglede. Æatiæ je u èestom sukobu sa vlasnikom Kalajdžiæem. Narušenog zdravlja Æatiæ uskoro napušta i Biser i Mostar da se više nikada ne vrati u njega.jedan pjesnik i jedno vrijeme. X 1990. Zato se ovaj list zalagao za okupljanje svih muslimanskih intelektualacapisaca na jednom zajednièkom poslu . Izmeðu mene i redakcijskog odbora Bisera s jedne strane. i izvuèe "iz onog mrtvila u kome se je nalazio". Fejzulah Èavkiæ i drugi predstavnici mlade književne generacije. insistirao je na èasopisu koji bi bio progresivan u najširem znaèanju tog pojma.talentirani stvaralac i èovjek bogatog duha i širokih vidika. Osman Nuri Hadžiæ. Hamdija Muliæ. te prijevodima prvenstveno iz turske i arapske literature. Uz to ovdje su našle mjesta narodne 4. nastojeæi da realizira svoje dosta uske. Sulejman Mursel. Edhem Mulabdiæ."4 Jedan od drastiènijih sukoba izmeðu redakcije i vlasnika Bisera dogodio se kada je Kalajdžiæ insistirao da njegov list prenese iz Misbaha polemièke tekstove Sakiba Korkuta.

Hazim Muftiæ. Na njegovim stranicama javilo se tridesetak pjesnièkih imena meðu kojima su najznaèajnija: Musa Æazim Æatiæ. U odabiru prevedenih djela Biser je uglavnom okrenut Istoku. Uz navedeni roman Bjelavac je u Biseru objavio i "Hadžermeresov dnevnik". Kratka komedija "Lukavi opanèar" nije predstavila Bjelevca uspješnim piscem kao što je to sluèaj sa njegovim romanima. Abdurezak Hivzi Bjelevac i niz mlaðih neafirmiranih pisaca. Najveæu zaslugu za dobre prijevode u Biseru ima Æatiæ. Biser je praktikovao objavljivanje obimnih djela i pripovijesti u nastavcima. na stranciama ovog lista javljaju se: Hamdija Muliæ. ponajviše turskoj literaturi. Tako je objavio i jedan cijeli roman. Kroz dva godišta provlaèi se njegov roman "Pod drugim suncem". kao što je to i Æatiæeva poezija. Meðu dosad nepoznatim piscima. On posebno insistira na turskoj poeziji i njegovi prijevodi 240 . Mada je to vlasnik èasopisa negirao i insistirao na neutralnosti svoga lista. odnosno prožimanju istoènjaèkog i zapadnog. Što se tièe proznih tekstova. te rasprave koje "zasijecaju u islam i u naša životna pitanja i potrebe" i obavještavaju o raznim dogaðajima "iz islamske povijesti i islamskog svijeta". Ovakav tematski okvir davao je za pravo onima koji su na stranicama Bisera našli panislamistièke ideje. Šemsudin Sarajliæ i Fadil Kurtagiæ. on se prirodom svoje koncepcije ipak svrstao na stranu pretežno islamske problemtike. Kao što je Æatiæ obilježio pjesnièki opus Bisera. tako je u prozi Bjelevac najmarkantniji pisac. Meðu proznim piscima. Biser je prije svega bio književni èasopis. što. Nedžip Èardžiæ adaptaciju prièa o Ali-babi iz Hiljadu i jedne noæi i Nazif Resuloviæ dramu "Sloga". Šemsudin Sarajliæ. oznaèava onu prekretnicu ka novoj književnoj orijentaciji. I ovaj roman. mada raznovrsni po žanru ne predstavljaju najviše domete muslimanske dramske književnosti. samo po sebi nije znaèilo i panislamizam. ovdje je Husein Ðogo objavio farsu "Doktor Lacmanin". naravno.umotvorine. najznaèajniji trag ostavlja Nafija Sarajliæ. Biser nalazi probitaènijim za svoga èitaoca literaturu islamskog duha. Svoju saradnju u Biseru opæenito Æatiæ završava pjesmom "Krvavi stihovi" objavljenoj u èetrnaestom broju drugog godišta. Æatiæ je objavio oko pedeset svojih pjesama i upravo u ovoj poeziji najvidljivija je spona orijentalno-islamskog civilizacijskog kruga i utjecaja savremenog jugoslavenskog i evropskog pjesništva. Dok su njegovi prethodnici Behar i Gajret insistirali na književnosti Zapada. I inaèe dramski tekstovi u Biseru. Pored Bjelevca. Na njegovoj poeziji najbolje se vidi onaj preporodni karakter koji nastupa u našoj književnosti.

241 . Biserova je ambicija da prekine ovu pogubnu stagnaciju i okupi sve naše kulturne radnike: feslije i saruklije. stranice lista koje su posveæene životnoj tematici gube na svojoj vrijednosti jer se Kalajdžiæ i dalje kloni da u Biseru tematizira složene društveno-politièke procese."5 Iako je Kalajdžiæ nastojao da produži onu uspješnu liniju iz prva dva godišta. On je èak izbjegavao ukljuèivanje u tada vrlo aktuelne rasprave o nacionalnom identitetu. Hamdija Muliæ. iako je djelovao u procesu posebnosti Muslimana. III. Nekoliko prijevoda iz evropskih književnosti pripada manje poznatim autorima. Æatiæ je prevodio i prozne tekstove. Hazim Muftiæ. To je vrijeme kada se rješava sudbina južnoslovenskih naroda. Karakteristike Bisera koje smo naveli odnose se uglavnom na prva dva godišta. Sulejman Mursel. Ako bi se htjelo izdvojiti mjesto èasopisa u ukupnim kulturnim i društvenim procesima prvih decenija ovog vijeka. Sarajevo. To je uglavnom savremena poezija socijalne tematike. I dalje u njemu saraðuju renomirana savremena imena: Šemsudin Sarajliæ. Hivzi Bjelevac.prepjevi su ono naljepše što je Biser objavio u prijevodnoj književnosti. U posmatranju njegovog znaèaja zanimljive su dvije linije. u teškim vremenima. nije u tome uspio vjerovatno i zbog objektivnih okolnosti. decembar. a Biser se izdiže iznad toga i razumljivo je da gubi èitaoce i dah. meðutim. Druga linija vrijednosti Bisera ostvarivala se mimo želje i koncep5. no skupna rada. 1. Hajdar Fazlagiæ. U tim idejama. 16. Kalajdžiæ je preferirao islam kao uzor. Vlasnik ovog lista Muhamed Bekir Kalajdžiæ od poèetka do kraja izlaženja lista se trudio da ga izluèi iz tekuæe politike i da se usredsredi na kulturni i prosvjetni angažman. Tako se on postupno gasi da bi skonèao s èetverobrojem koji nosi datum 1-15. neposredno nakon završetka rata. "Tu i tamo bilo je pojedinaènih glasova i poduzeæa. Meðutim. nesumnjivo je da bi se moralo dati odreðeno mjesto u Biseru. Nafija Sarajliæ. Treæe se javlja 1918. godine. Pored njega kao prevodilac iz istoènih književnosti javlja se jedino Salih Bakamoviæ. str. 1918. Jusuf Tanoviæ i drugi i taj dio u kome se oni javljaju može se ocijeniti uspješnim. Njegova primarna ideja bila je da se muslimansko stanovništvo probudi iz letargije i okrene napretku. zajednièke inicijative nije bilo niti je moglo biti iz jednostavnog razloga što nije bilo organa u kojem bi se izmjenjivale misli i okupljale sile. gladnim duhovnosti. Biser. Kalajdžiæ pokušava da ponovo ispuni prazninu koja je nastupila u muslimanskoj novinskoèasopisnoj djelatnosti za vrijeme rata. Anonim: S Urednièkog stola. mlaðe i starije.

Ta linija prožimanja i preplitanja nije prestala do današnjih dana. Eminentni saradnici Bisera. koji Muslimane Bosne i Hercegovine definitivno odvaja od istoènjaèkog duha u umjetnosti kao jedinog izvorišta i oslonca. made this journal to feel more strongly the spirit of the time and the interim period during which the Moslems of Bosnia and Herzegovina finally became detached for the oriental spirit in arts as the only source of inspiration and its principal support. the Biser would. The prominent contributors to Biser.cije Kalajdžiæa. To je onaj period kada se i Istok i Zapad susreæu dajuæi novi kvalitet i novi izraz. meðu kojima posebno istièemo Æatiæa i Bjelevca uèinili su da se u ovom listu osjeti jaèe duh vremena i onaj prelazni period. Muhamed Bekir Kalajdžiæ. However. He even avoided becoming involved in the contemporary quarrels about the national identity although he did work towards the process of seeing Moslems as a separate national entity. Two lines can be seen when observing its importance: the owner of this journal. His primary idea was to awaken the Moslem population from the lethargy and to turn it towards progress. 242 . Kalajdžiæ preferred Islam in his notions as his ideal or model. without any doubt. It was the period when the East and the West met having given the new quality and the new expression. The other line of Biser's value took place even without the wish and concept of Kalajdžiæ himself. The Role of Biser in the Cultural and Educational Ascension of the Moslem People If one should single out the place of periodicals in the overall cultural and social processes in the first decades of this century. among whom one should mention Æatiæ and Bjelevac in particular. tried to get his newspapers out of politics from the very beginning of its publication and to focus on the cultural and educational matters. This line of interchangeable intertwining did not end until our time. earn a rather high place.

dio slovenskog biæa na ovim balkanskim prostorima. kada su naši daleki preci stizali na Balkan. Svi su i dalje ostali èlanovi i južnoslovenske i sveslovenske zajednice. opet. Mislim da danas nema nijednoga slaviste koji to ne prihvata kao historijsku èinjenicu. ni historijski. Jeste. dolazak Turaka na Balkan uslovio je masovniju islamizaciju u našim krajevima. ni u savremenom vremenu.od svoga postanka do danas.Asim Peco MUSLIMANSKI NARODNI GOVORI I STANDARDIZACIJA NAŠEGA JEZIKA Ja æu ovom prilikom govoriti o dva problema iz naše historije i historije našega standardnog jezika. Muslimani bosanskohercegovaèkog govornog podruèja. iskonski. znaèi. Svi su. èine sastavni dio srpskohrvatske jezièke zajednice . negdje. I jezièki i inaèe. u posljednje vrijeme. Ja o tome ovdje ne bih želio da govorim. To isto vrijedi i za onaj dio našega jezièkog biæa koji je primio islam. ja sam znatno ranije. O tome problemu. ne èine dio nekog drugog naroda koji je tu. Znaèaj muslimanskih govora za standardizaciju srpskohrvatskog jezika. A. na ovim prostorima primili neku od vjera u kojoj se danas nalaze: neko ranije. na našem tlu. a samim tim i u južnoslovenskoj jezièkoj zajednici. a nikako. ovim se nikako ne želi reæi da i meðu našim Muslimanima nema i onih koji po svome porijeklu nisu Sloveni. ali je èinjenica da taj èin nikako nije izdvojio te islamizirane Slovene iz kruga svoje iskonske jezièke zajednice. neko kasnije. niko nije imao vjersko obilježje koje danas ima. nikome nije oduzimao njegovo iskonsko porijeklo. Drugo je pitanje zašto se to ponekada negira. napisao da islamizacija nikako ne znaèi i deslovenizaciju isto onako kao što primanje hrišæanstva/kršæanstva nije za sobom povlaèilo takvu pojavu. Upravo. za naše Muslimane. Za mene je sada bitno da utvrdim kao historijsku istinu da su Muslimani srpskohrvatskog jezièkog podruèja sastavni dio južnoslovenske jezièke zajednice. dosta se pisalo. drugaèije reèeno. 1. 2. Mjesto Muslimana u srpskohrvatskoj. To su ovi problemi: 1. oni su. kao što nam je svima poznato. a koji su 243 . imao svoju upravnu vlast u nekoliko prošlih vjekova. Ovaj èin. Naravno. a o njima je ovdje rijeè. nije kidao niti sa širom genetskom zajednicom. To jest.

Èak i iz pera onih koji bi morali luèiti Turke i Slovene. makar to bilo i u vrijeme kada je religija bila marginalna komponenta. postali sastavni njihov dio. Zbog svega tog smatram da je krajnje vrijeme da se napuste takvi nazivi i takva obilježja kada je rijeè o našim Muslimanima. To su: Turèin. Ja ovdje još ukazujem na neke nazive koji.tvorbeni morfem-iæ: Firdusoviæ. Istina je. zašto bi onaj koji je primio vjeru posredstvom Turaka. A takav odgovor proisticao je iz saznanja da su. svi pravoslavci . ponavljam. a prije svega primili njen jezik kao svoj. A onoga èasa kada je i pripadnicima islamske vjere priznata nacionalna posebnost. najveæi dio pripadnika islamske vjeroispovijesti izjasnio se kao Musliman. ostao u krugu jezièke zajednice kojoj su pripadali i njegovi preci. a pošto je tu odluèujuæi bio religiozni momenat. može se sresti i danas na našem jezièkom podruèju. Ali. Pogotovo tamo gdje su i jedan i drugi i treæi ostali na matiènoj zemlji. Izmeðu vjerske i nacionalne pripadnosti ne moraju postojati nikakve veze. Arnaut. nikada. iznad svega.). a proces islamizacije obilježava se sa: turèiti se. To. poturica. a na nekadašnje njihovo porijeklo još može da upuæuje njihovo prezime (Arap. Oni nikada. bez obzira na vjeru. isturèiti se i sl. svi ovi nazivi plod su vjerskih razlika. Arapoviæ i sl. nije postao Rimljanin. pogotovo znak jednakosti. Nije rijedak sluèaj da i njima naš jezik postaje maternji. èak. Ova terminologija. sve do naših dana èesto su se lomila koplja oko pitanja: ko su naši Muslimani i kome oni pripadaju: da li Srbima ili Hrvatima? Odgovor na ovo pitanje. i koji bi morali znati da nije vjerska pripadnost osnovni i glavni elemenat nacionalnog biæa. Taj momenat jasno govori da je vrijeme uèinilo svoje. tokom dužeg življenja u našoj sredini. nažalost. odnosno . Takvih sluèajeva nalazimo u svim našim narodima. ni kod nas.se. sasvim drugaèija. Arapoviæ. Bitno je da su se oni uklopili u našu društvenu zajednicu. pripadnici islamske vjeroispovijesti nikako se nisu mogli identifikovati sa tim dvjema vjerama. postao Turèin. poturèiti se. svi katolici . bio je "neopredijeljen". Svakako. kada su u pitanju naši Muslimani. meðutim. po pravilu. to nije sluèaj samo sa Muslimanima. Firdus. primili njene obièaje.Hrvati. nerijetko. a da i ne govorimo šire. nije postao Grk. Bilal.Srbi. nisu postajali ono što 244 . da vjerska pripadnost odreðuje i nacionalnu pripadnost. zadržali mnoge obièaje svojih pradjedova i. poturèenjak.nacijama. uklopili u naše Muslimane. pa i tu se èesto javlja naše patronimsko obilježje . Arnautoviæ. bar kada je u pitanju najšira muslimanska populacija. ako onaj ko je primio vjeru od Grka. prate naše Muslimane. bar kada su u pitanju Muslimani. Jer ako onaj ko je primio vjeru od Rimljana. Istina. i shvatanja.

Ne bih. znaèajno. o tome kod mene: Iz jezièke teorije i prakse. sposoban za svaku vrst pjesme. Neka Mevlud Pejgamberu prouèi . visoko je cijenio jezik svojih predaka koji je.. oni nisu. 1987.im se pripisuje. makar bio i iz turskog tabora. Za to nam lijepih podataka nudi Skenderova Ponornica. Beograd.. bez sumnje. najveæi pjesnik (isp. mi. to jest.Od Allaha ko traži pomoæi. Pogotovo kasnije. jer to djeluje uzvišenije. a Muhamed-efendija uèi na turskom originalu. èinjenica je da su naši ljudi i strancima nametali upravo naš jezik za meðusobno sporazumijevanje.. Koliko je naš èovjek. veli. 14. ni poslije dužeg boravka van rodne grude. Ovo. bez obzira na sve okolnosti koje su pratile njihov život na ovim prostorima i u doba turske vladavine ovim krajevima. i Muslimana na ovim prostorima.odgovara stric Selimbeg -. niti su ikada prestajali biti ono što su im bili i preci. osim Muftije. Tu èitamo: . b) Skender Kulenoviæ. A kada su se naši ljudi našli u tuðini. a unuk Ali-paše Rizvanbegoviæa. ovi negdanji patareni govorili bi bosanski "(Podvukao A. to vrijedi za sve pripadnike islamske vjere na ovim našim prostorima. èak. Uz to.Patr. i u sluèajevima kada su se naši ljudi nalazili na tuðim jezièkim prostorima. nudi u svojoj Ponornici neka razmišljanja o ovim problemima. Uz to on kaže da je njegov narod. ostajao vjeran svome porijeklu i svojoj zemlji. ispod teksta) . drugaèije reèeno. Up. kao društvena zajednica.tako poèinje prevod na bosanski. govore i ovi podaci: a) Arif-beg Rizvanbegoviæ. koji je." 245 . pa i u samoj Turskoj. mene i strica Kunstmalera. ili bar prièu pjesme. sinovi ovih prostora. uz to. što je.. str. bosanski prevod ionako svi znaju napamet. takoðe. dao jedan kamen i jedan busen naše zemlje za sav onaj bursanski sultanski mermer i sevlije! Volio bih tamo èuti svakoga kera. nego ovdje najglasnijeg mujezina. nikada nisu stavljali znak jednakosti izmeðu sebe i Turaka. koji je živio u Carigradu. dobro je poznavao život naših Muslimana.:"Taj naš Husrefbeg. pa ni svoj jezik.. oèevidno u nekoj svojoj misli .i nastavlja: ". pa im nije teško slijediti i na turskom. Nauka mora polaziti od nauènih èinjenica a ne od legendi ili subjektivnih mišljenja pojedinaca. zaboravljali svoj rodni kraj. naši Muslimani. Svuda je SH jezik bio i ostao jedino sredstvo za meðuljudsku komunikaciju. spadao meðu odliène poznavaoce našega jezika. To jest. još pet stotina godina turska vlast ovdje da je ostala. Reklo bi se do naših dana. koji niko ovdje ne zna. Nauèna knjiga. u poeziji poznat kao Hikmet. I.155) To su èinjenice koje potvrðuju svako ozbiljnije prodiranje u historiju i Bosne.

115) Bilo kakav komentar svemu ovome bio bi suvišan.. a to se osjeæanje najbolje izražava u tome što se takvog èovjeka gade i žene" (str. sa Turkušom mi. I leæi æu im u zemlju kao u otrov. snahesnaje. imala je znatnog uticaja na njegovu sudbinu u našem jezièkom stan246 . u svim govorima štokovskog narjeèja. mišljah-mišljag i sl. Od štokavskih govora za njega znanju neki govori Crne Gore. Èak i našeg èovjeka. Ova èinjenica. Iz historije sh jezika se zna da je ovaj zadnjonepèani konstriktiv èinio sastavni dio našega glasovnog sistema do XVI vijeka kada se. a ovdje me umuhadžeriše. pihtijast. 2. Izuzeci su neznatni (Mrkoviæi u Crnoj Gori i Drežnica u Hercegovini)." A šta se podrazumijevalo pod nazivom Turkuša. dodati i èinjenicu da se naši Muslimani nisu nikada osjeæali Turcima. naziv Turkuša za one koji su iz Turske.. Od ranije se zna da se ovaj glas èuva u kajkavskim i æakavskim govorima. što može biti uslovljeno i pozicijom rijeèi (snahe=snaje. sudbina foneme h nije ista u svim narjeèjima sh jezika niti. Znaèaj muslimanskih govora za standardizaciju sh jezika a) Jedna od zajednièkih osobina govora naših Muslimana jeste i postojanost foneme h u njihovom konsonantizmu. Za to nalazimo potvrdu i u Ponornici. nazivaju ovdje Turkušom. Vrijedno je. govor Dubrovnika i govor Muslimana na cijelom našem jezièkom podruèju. Oblijeæu mi oko kæeri . muha-muva.znam dobro šta to znaèi. A taj naziv nosi u sebi i dozu pejorativnosti. To je ljubav za zemlju koju ništa ne može da zamijeni. Na sudbinu ovoga suglasnika u sh jeziku. Ðurðijancu. neæe leæi u dušek. pa da im je kuæa sva od alema! Daæu je Jermeninu. muha=muva) kao i prirodom samoga govora. Otuda na našem tlu. uz ovo. i to prvenstveno kod naših Muslimana. mene iz mog išèupaše. stotinu sam puta to èuo u obitelji: to je kod nas izraz krajnjeg gaðenja prema predstavnicima carevine koja je otišla. govori Husrefbeg. i svih drugih kontinenata. Vjerska spona nije mogla da otkloni mnoge druge razlike: od jezika do obièaja. u najveæem dijelu štokovskih govora ili gubi ili se na njegovu mjestu javljaju neki drugi suglasnici (up. doðoh-doðok. a to je za nas ovdje bitno. pisac nam prièa u sljedeæim redovima: . Up."Turkuša" .:"Turkuše. To je ona ljubav koju nam i danas potvrðuju naši iseljenici diljem Evrope. pak. svakako..). da se h èuva u razlièitim predjelima štokavskog narjeèja. imala je uticaja i njegova fonetska priroda: zadnjonepèani i uz to konstriktiv. nek ovo dobro upamte!.To je iskonska ljubav za rodni kraj.. ako je raèundžija ili ako je spužvast. upihtijaše se. beli.da im je naših ljepotica! Ne dam. Ali.

de. Na sudbinu foneme h u govoru naših Muslimana. u Dubrovniku i po varošima Bosne. Naime. na dubrovaèku govornu situaciju imala je uticaja i pisana rijeè koja je u Dubrovniku cvjetala kroz vjekove. masovnije. Upravo u to vrijeme. Tamo gdje je islamizacija došla nešto kasnije. bilah. U Poslovicama. i subina fonema h je nešto drugaèija. jer ga oni. znatnog uticaja. oni koji su primili islam. Dovoljno se prisjetiti samo one molitve kojom poèinje svaki dobar posao (bismille: Bismilahi-r-Rahmani-r-Rahim) koja se bezbroj puta dnevno ponavlja. sve do danas. mogli su da izgovaraju i orah.. ako ne i presudni uticaj. XVI vijek. dolazio je sa strane. Bez sumnje. ali ne uvijek tamo gdje mu je po etimologiji mjesto. fonema h je poèela da se gubi iz našega jezika. I. naroèito u govoru onih koji su turskoga zakona (Skupljeni gramatièki i politièki spisi. III. koje je izdao na Cetinju. U jednom sluèaju èuvanje ovoga glasa u govoru u skladu je sa arhaiènošæu govora kao cjeline. i tu se govor Muslimana odlikuje postojanošæu foneme h. Od 1839. b) Vuk je sve do 1839. Razlièiti su uzroènici koji su uticali na oèuvanje foneme h u govornoj rijeèi navedenih oblasti. prihvatao je oblike sa izvršenim ijekavskim jotovanjem u sekv. 1896. Historijski podaci nam govore da se islam poèeo. Èak ni visokoobrazovnih ljudi.dardu. on napušta oblike sa ijekavskim jotovanjem i priklanja se oblicima sa oèuvanim skupinama tje>te. zbog navedenih razloga. U tome su najdosljedniji Muslimani. sve je to posljedica postojanosti ovoga glasa u muslimanskim govorima kao cjelini na sh jezièkom podruèju. Uz ovo vrijedno je ukazati i na sljedeæe: mada naša standardna norma iziskuje èuvanje foneme h u govornom i pisanom izrazu. Beograd. tu je h bio postojan glas.-1936. Dakle. te. To obrazlaže èinjenicom da se taj glas èuva u nekim govorima Crne Gore. dje>de. prirodno. 247 . Uz nju i mnoge druge u kojima se h èesto javlja. To vrijedi kako za naše urbane sredine tako i za govor našega sela. po mome mišljenju. širiti na sh jezièkom tlu od XVI vijeka. Istina. Svima nam je poznato da su sve molitve kod Muslimana na arapskom jeziku. on vraæa ovaj suglasnik u svoju pisanu rijeè. Od tada do danas fonema h se piše u sh jeziku. To vrijedi kako za crnogorske govore tako i za dubrovaèki govor. Jer. pisao: ðevojka. Govorna rijeè tu ne poštuje jezièke normative. Ali. odoh. A upravo je takve oblike slušao u Dubrovniku. doðoh i sl. tj. taj se glas obièno èuva u pisanoj rijeèi. 3-8). valah. oèuvali su ovaj suglasnik u svome glasovnom sistemu. najdosljednije i èuvaju u svome govoru. Evo na osnovu èega ja tako mislim. Vuk Karadžiæ napušta pisanje ovoga suglasnika u svojim gramatièkim radovima od 1818. æerati. ako su izgovarali Allah. Te molitve obiluju fonemom h.

gospodski . ondje. barjaktarski.v.. Naime. htjelo). c) Govor Muslimana. po mnogijem mjestima (kao npr. gen. To je osobina koja se javlja u onim ijekavskim govorima Bosne u kojima nailazimo na još neke arhaizme.). vidjeti. on je prihvaæen za književni. ima govora u kojima se èuvaju neizmijenjene suglasnièke skupine dje i tje. Pa. daju oblik kakav je mogao da ima svaki ijekavski govor do jotovanja. ðekoja su velika slova i sl. Istina. uticao je na našu standardnu jezièku normu i kada je u pitanju sudbina sugl. djelo. To su primjeri tipa Bajram i bajrak. barjaka. iako je taj oblik stariji od onoga sa izmijenjenim suglasnièkim skupinama tje. Vuk u ovome radu (a to je: Odgovor na Sitnice jezikoslovne G. isti izvori kao i za h.a bili su mu potvrðeni i iz govora varošana Bosne. To su govori dubrovaèki i u “Bosni . ovðe. ". ðed. O tome kod Vuka èitamo sljedeæe: ". vexillum. der Fahnenträger. Naravno. tu je i: barjamovanje. ovdje. Die Fahne. svakako. ðeca. stidjeli. U Rjeèniku Vuka Karadžiæa iz 1852. onðe.u rijeèima orijentalnog porijekla. djevojka. ðe.. tako i sve izvedene rijeèi: barjaktarev/barjaktarov. nalazimo: bajrak. barjaèiæ (sve s. u Hercegovini. vrtjeti. vræeti. svakako. postati i osobina književnog jezika ijekavskog izgovora. dje u æe i ðe. koji je štampan u Beèu 1827. leæeti. gdje. Crnoj Gori i Boki) (pretvara se. njegova ðeca. Hadžiæa. pl. da i to istaknem. P. Razlozi za to nalaze se i u èinjenici da je ta osobina znaèila mnogo za stvaranje zajednièke sh jezièke norme. J. ali. barjamovati. tjerati itd. M. ðevojka. æerati itd. Vuk omdah dodaje da ima govora u kojima nije došlo do ove glasovne promjene. 248 . npr." A pošto je to osobina govora varoši. hadžijnski barjam. nije nikakav gospodski govor. vidjeli smo. signifer. koji je objavljen u Beèu 1839. skupine . ðekoje rijeèi. gðe (ðe). vidjeti. barjaktar.) d u ð. Do tada je. voðe. ovdje. viðeti. naravno. tj. Dakle. izgovor sekvence. iljade ðece. viðeo. Svetiæa.govor južnoga narjeèja". A. gdjekoje. a t u æ. u Vukovom Prvom srpskom bukvaru.osobito po varošima” u kojima se ova (se) dva slova ne pretvaraju.). godine) veæ piše skupine tje i dje (up. saèuvana skupina tje i dje u navedenim primjerima. Od tada ova osobina postaje jedna od odlika Vukove pisane rijeèi. signum.jr . das Bairamsfest. Vuk primjeæuje da bi se za ovaj govor moglo reæi "da je varoški . festum bairam apud Turcas. Vuk pisao sve ove rijeèi sa jotovanim plozivima t i d (up. što æe. nekakav drugi svetac osim pravoga barjama (pred kojim se posti) koji osobito praznuju hadžije". nego se govori: djed. Tu je i: barjam. tje i dje u primjerima tipa tjerati i djeca. ðekojim mjestima. djeca.

stanje koje nalazimo danas 249 . i tu je samo barjak.stavljen je meðu zagrade. barjam (bajram). tu se prihvata realno stanje ovoga glasovnog sklopa kako živi u govoru onih koji slave taj praznik. bajramski uz: barjak i bajrak. barjaktar i bajraktar. i Boraniæ ima barjaèiæ. a jeste.Od Vuka je ovakav fonetski sklop prihvaæen kao književna norma. a oni su tu upravo nudili one oblike koje nalazimo u govoru sredine iz koje su oni.v. A uz oblik Barjam stoji "ne nego Bajram". M. Istina. kada je u pitanju naziv muslimanskog praznika. Beliæa (Gece Kona. 1967. Ajanoviæ i Zv.) imamo: Bajram. Beograd. barjaktar. uz napomenu "nije isto prezime kao Barjaktareviæ". a onaj sa sekv. stavljena u zagradu. to jest. Istina. U Pravopisu hrvatskoga ili srpskoga jezika od D. onda je bilo sasvim prirodno što se osluškivala i njihova govorna rijeè i što je upravo ta rijeè mogla imati odluèujuæu ulogu pri normiranju nekih fonetskih problema. A kada je tako.) nalazimo: Bajram.) imamo: barjak. èiji su autori dr Asim Peco i dr Mitar Pešikan (Mlado pokolenje. Njihova rijeè nije se mogla mimoiæi kada su u pitanju ovi problemi. . 1923. I ovo nekoliko primjera jasno nam pokazuje koliko je živa rijeè naših Muslimana bila znaèajna za stabilizaciju srpskohrvatske jezièke norme. uz napomenu i (obiènije) barjak.v. izvorna forma. Barjam nalazi se "v. barjaèe (sve s. Dakle: bajram (barjam). Tako u Pravopisu srpskohrvatskog književnog jezika od A. Jeste. U Beliæevom Pravopisu iz 1950. 1972.). kao neknjiževni oblik. znaèi. bajraktar. Zagreb-Novi Sad. imamo upravo obrnuto stanje kada je u pitanju ovaj muslimanski praznik. ali: barjaèe. po pravilu.) imamo samo: Bajram. sa sekv. barjaèiæ. Dikliæ (Svjetlost. Dakle. nalazimo: Bajram. Sarajevo. èiji su autori: Sv. U Informatoru o savremenom književnom jeziku sa reènikom. èinjenica je da su u novije vrijeme stasali i brojni kulturni poslanici iz redova naših Muslimana. uz: bajrak i barjak. U zajednièkom pravopisu našega jezika (Matica hrvatska . Svakako. -rj. U Pravopisnom priruèniku. Svakako. Markoviæ. Zagreb. za sve ovo bilo je presudno saznanje da su naši Muslimani sinovi ovoga tla i ovoga jezika.). Boraniæa (deseto izdanje. Tu je i bajrak. Bajram-namaz. Kurban-bajram (ne barjam). 1951. ovdje se mislilo na situaciju koju nalazimo u ekavskim govorima. a s. oni su nudili. da su se javili i istaknuti pisci iz tih redova.stavljen kao ispravan obli. tu je izvorni oblik sa sekv. Beograd. Bajram". bajraktarev. barjaèiæ. Tu imamo i: Bajraktareviæ. da oni nemaju ni domovine ni otadžbine van ovih geografskih prostora i da je njihov maternji jezik bio i ostao samo ovaj kojim mi ovdje govorimo.jr -. 1960. -jr. To jest.Matica srpska. Tu je.

III. A. Literatura: 1. 4. god. Odjeljenje za jezik. za h v. 1971. and the importance of the Moslem speeches for the standardization of Serbo-Croat language. knj. 1896. A. 6. Peco: Ikavskošæakavski govori zapadne Bosne. 1976. 1974. str. I. Matica srpska Matica hrvatska. Ostali pravopisi i jezièki priruènici navode se u tekstu. knj. Sarajevo. Beograd. knj. Novi Sad-Zagreb. 2. Beliæ: Osnovi istorije srpskohrvatskog jezika. 5.kao ispravno i u našem jezièkom standardu. Ismet Smailoviæ: Glas h i njegove zamjene u savremenom srpskohrvatskom standardnom jeziku (prilog raspravi). 250 . Pravopis srpskohrvatskoga književnog jezika. 1960. Naš jezik. Èasopis za društvena pitanja. A. g. The Moslem People's Speeches and the Standardization of Our Language This paper deals with two important issues from our history and the history of our language. Sarajevo. Peco: Jedan aktuelan problem naše fonetike (izgovor i pisanje foneme h). 10. Sarajevo. 3. BHDZb I. Beograd. Beograd. Dr Muhamed Hadžijahiæ: Od tradicije do identiteta (Geneza nacionalnog pitanja bosanskih Muslimana). SDZb XIV.. 37. Radovi Instituta za jezik i književnost. Fonetika. Avdo Suæeska: Položaj bosanskih Muslimana u Osmanskoj državi. str. 8. Karadžiæ: Skupljeni gramatièki i polemièki spisi. A. 483-509. LXIV. knj. str.III. The first is the place of Moslems in the Serbo-Croat and with it in the Southern Slavic language community. Pregled. Odjeljenje za jezik. maj 1974. str. Svjetlost. 7. Sarajevo. 1975. Hanka Glibanoviæ-Vajzoviæ: Glas h u rijeèima orijentalnog porijekla u savremenom standardnom srpskohrvatskom jeziku. za dj. Sarajevo 1981. XVIII. tj. Beograd. 3-10. 90-95. Vuk Stef.. IV. v. Peco: Govor istoène Hercegovine. Radovi Instituta za jezik i književnost u Sarajevu. 1964. 9. 1960.

One of the characteristic features in the speech of Moslems is a persistence of phoneme h in their consonantism. as the social community. have never put the mark of equalization between themselves and the Ottoman Turks. A question has been posed for a long time: who are our Moslems and to whom they belong to: whether to the Serbs or Croats? Different answers have been given. Therefore. Even when they moved into other countries. or nations. from their beginning to the present day. This constrictive was kept intact in the speech of the Moslems. or subjective individual opinions. It is obvious that the living word of Moslems was important for the stabilization of Serbo-Croat language norm. A science should begin from the scientific facts and not from the legends. of course. but they often offered with success their own language and culture to the others. It found its proper place later on in the standardization of Serbo-Croat language. but the members of Islamic faith could never identified themselves with the other two confessions. and it comes as no surprise that their word has had a decisive role in the process of establishing norms of certain phonetic problems. Our Moslems are sons and daughters of this soil and this language.The Moslems of Bosnian and Herzegovinian speaking area comprise the constituent part of the Serbo-Croat language community. The contribution of Moslems to the standardization of Serbo-Croat language was both great and considerable. they are the primeval part of the Slavic being in these Balkan's lands. they never renounced their origin and language. They also happen to be the constituent part of the Southern Slavic language community. Our Moslems. This sound was a constituent segment of our vocal system until 16th century when it started to disappear. 251 .

252 .

i niza drugih nauènika a prije svih: etnologa. to se i ne negira. ali tu nemamo gotovo nikakav znaèajniji osvrt na udio Muslimana u formiranju i razvoju srpskohrvatskog jezika. ili ih samo fragmentarno pominju: koliki su udjeli muslimanistike (u najširem smislu ove rijeèi) u baš tom srpskohrvatskom jeziku. Istina. kao jezika muslimanskih književnih stvaralaca. area i sl. Ovakva istraživanja bilo bi dobro uraditi i kod drugih naroda u BiH. pri tome ostavljajuæi po strani dijalektološka istraživanja zasnovana na konfiguraciono-geografskim elementima.Ahmet Kasumoviæ Slobodana Principa 20 75000 TUZLA BOSANSKOHERCEGOVAÈKI MUSLIMANI I NJIHOV JEZIK Dosadašnja nauèna istraživanja nedvojbeno pokazuju da je srpskohrvatski jezik. pored lingvista i istorièara. orijentalista. Kao i kod svih istraživanja kad su u pitanju drugi narodi. a za pojedine segmente možemo reæi da uopšte nisu istraženi. u korist istraživanja muslimanskih govornih izoglosa.* Meðutim. ali ono što je veæ sada sasvim sigurno moglo bi se sažeti u tri cjeline: 1) Jezik bosanskohercegovaèkih Muslimana neophodno je zasebno istražiti u kontekstu sveukupnog kulturnog i drugog bitka Muslimana. ili se ti doprinosi minimizira* . hungarologa i drugih. tako je i ovdje nužna znanstvena saradnja. ostaje nam da vidimo. folklorista. Što æe pokazati rezultati takvih istraživanja. Bez obzira kojoj cjelini ona pripadala i od kada je evidentna. pored pripadnosti nekolicini drugih naroda u Jugoslaviji i jezik Muslimana Jugoslavije. jezièka i etnološka povijest naših Muslimana nije dovoljno istražena. Povijest hrvatskog i srpskog jezika znatno je istražena. arheologa. Neophodni su nam rezultati njihovih pojedinaènih i zajednièkih studija. 3) Aktuelni jezièki portret bosanskohercegovaèkih Muslimana daje nam znatan broj èinjenica koje ukazuju da se muslimanskim jezièkim doprinosima ne poklanja adekvatna pažnja. najveæi dio tih istraživanja ne iznose sve èinjenice. ali se baš zbog toga danas u jezièkoj nauci osjeæaju potrebe za studijama o razvoju hrvatskosrpskog jezika kod Muslimana.Bosanski jezik 253 . 2) Kao i svaki jezik i svaki narod tako i bosanskohercegovaèki Muslimani i njihov jezik imaju svoju historiju.

.). Pitamo se kako se onda uopšte može generalizirati jezièka situacija. 365. kao i u odnos prema govorima drugih naroda a prije svih susjednim govorima. dijalekatskog kompleksa (BiH dijalektološki zbornik. Bikodže. Tabaci.ju.3 S obzirom da Muslimani. Jedan od uvjeta za to je snimanje muslimanskih govora (a ne govora: kotlina. kastile. klisura. Naravno. jezika u Jugoslaviji. kao i jezik drugih naroda.. polja i sl. a nerijetko se i asimiliraju i prezentiraju kao neèije tuðe blago. b) utvrðivanje jezièkog identiteta materijala u kontekstu jezièkog blaga naroda kome pisac pripada. 2. 1979. te na osnovu tako dobijenih rezultata utvrðivati jezièki portret užeg ili šireg lokaliteta (a posebno naroda). Poljice.). ne bi se "izgubile" rijeèi: hanuma. hudovica. rahatluk.). Jezik BiH. ili se kao jezièka jedinica potralo u korist neèega drugoga. U vezi s ovim posebno je vrijedno istaæi dosadašnje oblike snimanja terena: u gotovo èetrdeset sela sjeveroistoène i centralne Bosne. èak i nužno. Muslimana. Za nas je znaèajno i to da kvestionare pravimo prema modelima srpskohrvatskog jezika na svim razinama. ili je procesom tihe asimilacije proces upotrebe paralelan. jestnije i sl. moguæe su i druge forme. ganjak. dijalektološka terenska istraživanja obavljati interdisciplinarno (mikrodijalekatski). kao i drugi 1. godine.. ali je nedopustivo javnosti davati odgovore kao na kvizu: ima-nema. 254 . ne može kod drugog naroda u istom tom trenutku jednostavno odsustvovati. Sušiæ. Vidi: Propis punktova bih. jednostavno je argumentiran. dulehati. u obzir se mogu uzeti i sva druga geografska parcelisanja za istraživanje graðe. muhalebija. planina. Kad je rijeè o govorima Muslimana u BiH. dominantno naseljenih Muslimanima.1 Ono što je na jednom terenu kod jednog naroda sasvim uoèljivo. i tek kad se geografski istraži teren prema toponimima. Sarajevo. meðusobno. Prokosoviæi. umjesto da stvaramo fotografiju narodnih govora i na osnovu nje mozaik (kvestionari u po mnogo èemu monolitnim sredinama u svijetu nikako ne mogu imati istu funkciju i kod nas). svjetskoj lingvistièkoj nauci odavno je jasno da je poželjno. Dosad je istražen jezik samo nekoliko muslimanskih pisaca: Ljubušak. te njihovo dovoðenje u jedinstvenu ravan sa samim sobom.Nedopustivo je malo pisaca-Muslimana iz èijih je književnih djela ekscerpirana leksikografska graða za sve nauci dosad poznate rjeènike sh/hs. ostavljajuæi po strani konfiguraciju. nužno je istraživati govor od sela do sela. Da se dosad tako radilo. nikada nije bio niti jedan jezièki istraživaè (sela: Devetak. Kad je rijeè o prvoj tematskoj cjelini. Kikiæ. razlozima: ili toga nikada nije bilo. str. Ovome treba dodati i istraživanje jezika muslimanskih pisaca.2 èime æe se postiæi dva cilja: a) utvrðivanje jezièkog identiteta pisca.. pa se i sve što je u vezi s njim èinjenicama može pokazati. 3.

O èemu je zapravo rijeè evidento je u drugoj tematskoj cjelini ovoga rada. Hrvata.narodi. zapravo opredmeæuju svoj entitet i materijaliziraju svoj osoben bitak. Sarajevo. ono što se manifestovalo u svakodnevnom životu apliciralo se i na jezik. jezièke realizacije produkuju iz svoga naèina življenja. više varijanata . potvrðen sopstvenim manifestacijama u kontekstu nejedinstvenog sistema srpskohrvatskog standardnog jezika s više jezièko-književnih izraza. Kraljaèiæ. objektivna fotografija stanja na terenu i u muslimanskoj književnosti javnosti æe ponuditi èinjenice koje govore o posebnostima jezika bosanskohercegovaèkih Muslimana. To istovremeno ne znaèi da se i jezik Srba. Tek kad se istraže govori Muslimana i jezik književnih djela muslimanskih pisaca. Jedna od najviših faza takvog produktivnog samopotvrðivanja je proces nastanka književno-umjetnièkog djela.-1903. nego je ono i po prirodi stvari neodvojiv dio terenskih istraživanja muslimanskih govora. tradicije. S kritièkim pristupom kalajevštini4 i bez pretpostavki da ime nacije mora da zamijeni regionalno (ili neko drugo) ime jezika. Da bi se sva zastarivanja što više otklonila. Kalajev režim u BiH (1882. kako ga imenovati kakvi treba da su mu pravopis i gramatika itd. dobit æe se nauèna fotografija jezika a ne kvazidruštvena (politièka) želja. godine. jezik bosanskohercegovaèkih Muslimana ni po kakvom osnovu nije neka stilistièka varijanta. dobit æe se i odgovor èiji je to jezik.. mnoge od njih su iz najstarije prošlosti ovoga naroda. svoje kulture. Oèekivati je da æe ovi putokazi jasno pokazati da je jezik bosanskohercegovaèkih Muslimana* jedinstven jezik akumuliran stoljeæima.. a drugo je pitanje što su te jezièke osobine godinama neutralizirane i "neopredjeljivane". Muslimana. neophodno je svesrdno se prihvatiti nauke i nauèno-istraživaèkim radom rasvijetliti mnoge tamne kutke iz jezièke prošlosti. U tome i jest jedan od najveæih problema jezika bosanskohercegovaèkih Muslimana.). 1987. zbog èega je i izuèavanje jezika književnoumjetnièkih djela muslimanskih pisaca ne samo znanstvena nužnost. Tražeæi odgovore na pitanja kakav je srpskohrvatski jezik u muslimanskim govorima. Te posebnosti nisu od juèe ili od danas. Druga tematska cjelina (ona može pružiti obilje podataka o jeziku bosanskohercegovaèkih Muslimana) podrazumijeva opsežna historijska * . T. Crnogoraca i drugih ne može pojaviti i u funkciji varijante. jer se u takvoj funkciji mogu pojaviti svi jezici svijeta.ali. a posebno onog koje je zasnovano na poetici usmenog narodnog stvaralaštva Muslimana. 255 . sasvim je prirodno da se i bosanskohercegovaèki Muslimani kao narod objektiviziraju u svom jeziku.Bosanski jezik 4.

256 . 2) da li su Avari Slavene upotrebljavali kao tampon . 3) da li su Slaveni prešli Panonsku niziju i upustili se u vrleti Balkana zahvaljujuæi avarskom zaštitnièkom okruženju i moæi avarskih ratnika (ukoliko bi se ovo moglo prihvatiti kao èinjenica. a Slavene su prihvatili u vazalsku službu . s prethodnim napomenama o pojavi islama.istraživanja koja su dosad. sahrana.nije li to mogao biti prirodan ali i prinudni postupak. ovlaš doticana ili im se poklanjala fragmentarna pažnja. poslije dolaska Slavena a prije dolaska Osmanlija na Balkan. 5) zašto su napad na Carigrad i Avari i Slaveni podjednako doživljavali. Samo po sebi nameæe se pitanje da li je bilo muslimana na Balkanu prije dolaska Turaka * . Od ovih istraživanja prirodno je oèekivati i najviše podataka o povijesti jezika bosanskohercegovaèkih Muslimana. vazalskim odnosima. razlazu i asimilaciji Avara* i Slavena. Nekoliko je pravaca kojima bi trebalo usmjeriti ovaj nauènoistraživaèki rad: a) Dosad je o seobama stanovništva napisan znatan broj radova. i obredni njihov život: rat.Misli se na vrijeme poslije sukoba sa Turcima i turskog razbijanja velike avarske države od Koreje do S. te šta se to moglo desiti da doskorašnji vazali (Slaveni) najveæim dijelom asimiliraju svoje gospodare (Avare)? Sva ova pitanja itekako su znaèajna za historiju jezika bosanskohercegovaèkih Muslimana. povjerenje u Slavene koje su "posvojili" ili nešto drugo). meðutim. godina (Savez u Sremu) ** . Azije. da nisu išli dalje od panonskih ravnièarskih prostranstava (da li je u pitanju njihovo konjanièko ratništvo. Uz to dobijamo i podatak o postojanju/nepostojanju islamiziranih plemena na Balkanu prije dolaska Slavena.). tj. a neuspjeh i poraz svako na svoj naèin. jer se odgovorima na njih (naravno i odgovorima na druga pitanja rasvjetljava ne samo niz jezièko-povijesnih èinjenica. onda se neosporno nameæe i znatan broj argumenata koji upuæuju na avariziranje Slavena). i svakako. ishrana i sl. ali i niz drugih argumenata relevantnih za osobine današnjeg jezika i svakako standard.narod/zonu prema Vizantiji u podruèjima Balkana (ako je ovo i djelimièno moguæa solucija.582. veæinom. Nejasnoæe u vezi s tim proizvode niz pretpostavki: 1) da li su Salveni još u najranijoj fazi dolaska na Balkan barem periferno "islamizirani" (ako su Avari bili dominantno islamski narod**. onda se može pretpostaviti da su svi vazali prihvatajuæi avarske kaganate prihvatili. barem sekundarno. nego i niz uopšte povijesnih èinjenica za islamizaciju na balkanskim prostorima. 4) da li je konaèna nauèna tvrdnja da se Avari nisu upuštali dalje od Save. nije teško uoèiti da sva takva literatura ne daje dovoljno podataka o kontaktu.

1985. Jonaš. Jezik. logikom ime naroda .5 Da li je to bio poèetak islama (i islamizacije) u našim krajevima. godine. a šta je sve podrazumijevala oblast tadašnje Ugarske i koliko je ona bila prisutna u Bosni. te da su se najviše zadržali u podruèjima današnje Panonske nizije. po podacima na osnovu dosadašnjih istraživanja. Srebrenik. U toponimiji. sigurno je da se može reæi niz potvrda za to. 10. Mnoge stare porodice u sjeveroistoènoj Bosni i danas su zadržale predanja da su njihovi preci iz Unðurovine od plemena Halisija. Sikiriæ. 6. i 10. ili je to otpoèelo dolaskom Osmanlija pred naukom je da da posljednju rijeè. sluèajan postupak. Da li je to bio poèetak islama i islamizacije u našim krajevima. stoljeæa oni su tu bili znaèajno prisutni. a naroèito od 11. 257 . treba istaæi èinjenicu da je velik dio sjeveroistoène Bosne bio pod tadašnjom Ugarskom. u njenoj blizini je selo Haj(b)vazi(je). Smatra se da su došli iz oblasti oko Kaspijskog jezera. A. 1987. 2. Ovdje su evidentna prezimena: Kalesiæ. itd.6 nastanjivao je Ugarsku. Tuzla. nauka još nije definitivno utvrdila. Baliæ i drugi 7. èak je zabilježeno i muslimansko muško ime Halusija.8 Nije li se upravo u to vrijeme i zaèela ideja oko "svog" ili "zajednièkog" jezika Slavena i "Slavena" na razini plemenske samobitnosti i prepoznatljivosti. pa nije svejedno što su predosmanlijski muslimanski narodi7 imali moguænost da žive i na ovim podruèjima: Modrièa. a posebno BiH. vidi: D.na Balkan. ili je to otpoèelo dolaskom Osmanlija. g. u arheologiji itd. Graèanica. kao namjeran ili iznuðen. u usmenom narodnom stvaralaštvu.. Izmeðu Tuzle i Zvornika je grad Kalesija.ime jezika. jer olakšava niz tumaèenja iz povijesti jezika (od onomastike i strukture do standarda). Zvornik i naravno ka unutrašnjosti Ugarske. a veæ u 9. Stazama našega jezika.9 u kome je muslimanski elemenat kao periferan. O jednom primjeru jeziène politike. A. br. Halisija. Halusija. Kalesijiæ. Beograd. te udio katolièkopravoslavnog elementa s obzirom da su šerijatski propisi islama decidno priznavali i poštivali svaku monoteistièku vjeru i suživot s njom na svakom planu pa i jezièkom. Halusiæ. Za Muslimane BiH bitno je pitanje kontinu5.Halisije . Dalju povijesnu komponentu koja je ostavila vidnog traga u jeziku bosanskohercegovaèkih Muslimana obilježit æe i osmanlijska islamizacija Balkana.Kalisije 8. iz Harezma i okolnih teritorija. Zagreb. Peco. Za jezik bosanskohercegovaèkih Muslimana to je vrlo bitan podatak. Gradaèac. èuvajuæi svoj jezièki koine10 bio nužno upuæen da prihvati svaku majorizaciju. Ismailije . historija dovoljno zna. Predosmanlijski muslimanski narod. Handžiæ. Iz više nauènih izvora saznajemo da su muslimani nastanjivali Balkan i prije Osmanlija. 9. Sesar. Ovo nije jedini sluèaj. Ipak. te bogumilstvo koje se u mnogim segmentima može uporedo istraživati sa islamizacijom.

47-50) 13. Da li je predosmanlijski islamski elemenat na Balkanu15 olakšao islamizaciju u vrijeme nadiranja Turaka i da li su elementi orijentalnih jezika veæ imali korijenje i bili dobra podloga orijentalizmima što su se poèeli inkorporirati u sve naše dijalekatske zone turskom najezdom. pokrštavanjem. za muslimanski narod takoðe znaèajan historijski period (9-12 stoljeæe) ostao je nedovoljno istražen i rasvijetljen. a to je moglo trajati najmanje dva stoljeæa koliko je trajala i avarska vlast koju su srušili Franci. 12. Maðari/Turci). jer recimo. a Sirmijum su opsjedali veæ u 579. Slavenima i drugim narodima. a naroèito u vrijeme Osmanlija koji su to. Podrijetlo imena Hrvat. èak prije dolaska Slavena na Balkan. Istorija Srba. Vidi: N. 1990. godini (Jirièek. g. Turski (mongolski) nomandski narod Avari (Obri) poslije Huna zaposjeli su njihove posjede. Kalisije su živjele u (S) Mitrovici i oko nje. seobama itd. svojim prisustvom na ovim podruèjima. Srednjovjekovna Bosna. posebno kad je rijeè o avarskom (i slavenskom) pohodu na Bosnu (oko 610. a ne samo da su izostala leksikografska istraživanja nego i šira historijska.13 O ovome za jezik Muslimana BiH vrlo znaèajnom periodu. 1988. župan. 15. g. pored ostalih. Kakav je bio njihov jezik.) i bogumilska i katolièka naselja ustupit æe mjesto pravoslavlju. Historija o tome ima znatan broj podataka. Zagreb. kako su se nacionalno i na druge naèine saživljavali s Ugarima. str. kagan/voð haziz/prijatelj topor-sjekira.iteta islamskog elementa na Balkanu. Beograd. Vidi: A. Klaiæ. Za jezik bosanskohercegovaèkih Muslimana ni ovo nije beznaèajan period. veliki avarski kagan).. Konstantin Jireèek. Ipak. 1149. porobljavanjem. inicirali. ali one nikako ne smiju (što je u mnogo èemu veæ postalo obaveza) predstavljati 11. 1988. ali i poslije. naroèito do dolaska Turaka na Balkan. (Slaveno-iranski kontakti. godine 14. 5. Istorija Srba. kan. nauka još nije istražila. Beograd.12 Veæ u jezièkom fondu tih naroda imamo rijeèi harem. Jezik. 142. U tom pogledu znaèajne su prilike i kod Srba i kod Hrvata. godine ugarski kralj Geza Srbima u pomoæ šalje svoju vojsku koju je. ban/bajan (Bajan. kao nepotpuna èinjenica. Jireèek. koja takoðe kao pretpostavka može pomoæi pri osvjetljavanju mnogih istina. svakako je i podatak da su bogumilska naselja najbrojnija bila upravo u priobalnim kontakt-podruèjima Ugarske i Bosne. godine). horna-hrana itd. 1989. 258 . Gluhak. nedvojbena je èinjenica da su muslimani naseljavali Balkan i prije Turaka. I nešto kasnije. za sada su sve to samo pretpostavke. kaduna/katun. Zagreb. Usp. a kasnije (prisilom. a neki ih nazivaju i Kazarima iz plemena K(v)alisija. Ipak.11 ali oni nisu potpuno istraženi.14 Kakvu su sudbinu imale Kalisije poslije poraza Ugara. saèinjavao i njegov narod Muslimani (Kalisije).

Praksa je pokazala da jugoslavenski narodi jedni o drugima ne znaju dovoljno (posebno hrišæani/kršæani o muslimanima). Ako se za prvih 650 godina od doseljavanja Slavena na Balkan gotovo ništa pouzdano ne zna. poništavanje. pa i jezièka tradicija. Da li je to jedan u znaèenju isti ili po jedan i kojim onda jezikom govore Muslimani. neutralizacija. etnologije i arheologije. vrijednosti su u istinama o razlikama a ne identiènostima po potrebi. o prodoru i boravku Avara na Balkanu. ali ne snagom fikcija nego: izradom historije muslimanske umjetnosti.17 Krajnje je vrijeme da se prestanu istraživati srodnosti i da se pažnja usmjeri na specifiènosti. 17. 259 . o krstjanima/kršæanima/hrišæanima i muslimanima. ni za Srbe i Hrvate. onda se ne zna ni za koga. ipak specifièna za svaki narod pa i Muslimane. Istražiti razlike znaèi onemoguæiti 16. Zbog svih ovih nauèno-istraživaèkih nedostataka najmanje je bitno kojim jezikom govore bosanskohercegovaèki Muslimani. Ako ni zbog èega drugoga onda zato što je duhovna. jer se ono meðu jezicima ispoljava kao asimilacija.nasilnik (agresor) javnosti su obratnih kvaliteta predstavljeni Mujo Hrnjica (kao zulumæar i pljaèkaš) i Bajo Pivljanin (kao narodni junak). mnogo je bitnija èinjenica što do danas nije reèeno kakav i koliki je doprinos Muslimana srpskohrvatskom jeziku. ona æe definitivno osporiti zablude da su bosanskohercegovaèki Muslimani azijati/Osmanlije. o vardarskim Turcima iz vremena cara Teofila (oko 830. Suviše je ispolitizirana i lingvistièki nedovoljna tvrdnja da su srpski jezik i hrvatski jezik jedan jezik.). o balkansko-muslimanskim jezièkim izoglosama.g. zatim izradom studija o predosmanskoj islamizaciji Balkana. pred nauku se stavlja hitna obaveza da o tom jeziku kaže barem onoliko i sve ono što je i o drugim jezicima i narodima u Jugoslaviji reèeno. meðu kojima je jedna od najizraženijih istina o jeziku. te koje su karakteristike muslimanskih govora i jezika muslimanskih pisaca..nikakav kliše ili standard za vrednovanje Muslimana. Kad se o tome oglasi nauka. Pravna istina (praktièna) i propisana nisu identiène. o boravku arapskih moreplovaca u našim krajevima. više stoljeæa je pokazalo da oni znaju da imaju svoj jezièki izraz. folkloristike.. Meðutim. Istina je upravo obratna. Ali poslije toga vremena mnogo toga se pouzdano zna i može se reæi šta je èija baština i kakva. Vrijednosti u istinama o pojedinim narodima. U jezièkoj nauci nemio je termin (fiktivnog) zajedništva. Kvazilogikom: patriot . kao i o drugim istinama o islamu i islamskim narodima za koje je bila dosad uskraæena naša i svjetska nauèna javnost. vrlo dobro znaju šta je u tom jeziku njihovo a šta nije. Èinjenica je da Muslimani svoj jezik zovu bosanskim jezikom. kao i svaka druga. da je njihov jezik neèiji a ne njihov. gubljenje i sl.16 Kad je u pitanju jezik kojim oni govore. kontaktu Maura u Španiji s našim ljudima.

a u nekim segmentima i generalno. džuma.).i obratno. Kako drugaèije objasniti nekome da hodža ne pjeva. u vrijeme obreda (dova. veselamu/ Tobe jarabi. te time i konkretan otpor unificiranju (i pored esperanta Evropa njeguje mnoge jezike). tvorbi. U jeziku se samo pomoæu istraženih razlika (a ne zajedništva) gradi skupni mozaik u kome je evidentno i ono što je zajednièko. pojedinaèno i regionalno. to je samo pola posla. . a drugim tipom služe se u svojim kuæama.veæa hasta itd. 20. Prvim tipom služe se u administraciji... te nema nikakvog osnova smatrati ih lingvostilistièkim tipovima (stilovima). okuiše / ili muslimanske paremiološke modele tipa: Veæi stomak . Bez istraživanja specifiènosti apsurd je istaživati i sliènosti. jer je to u nauci sekundarno. Jusufoviæ. nego uèi.19 Èuvajuæi svoje cjelovito nacionalno biæe Muslimani su saèuvali i svoju tradiciju. brojnijem i sl. sunet. a ne 18. Uz to bosanskohercegovaèke muslimanske govore.. mevlud. kulturu i naravno jezièke osobine . Pored ostalog i ovo je jedno od sredstava kojim su se štitili da.. ne dožive jezièko-nacionalnu sudbinu moldovskih Gadauza ili drugih naroda. dvije jezièke strukture svoga svakodnevnorazgovornog (kolokvijalnog) komuniciranja: 1) savremeno-situacijski tip komunikacije (režimsko-administrativni). Muslimani su razvili dva jezièka standarda. Usp. Tobe estagfirulah/ Gluho bilo i æoravo. trgovini. jer je postojanje jezika i naroda u stvari postojanje korisnih opozicija. jaèem. meðusobno. najveæi dio jezièkog (meðujezièkog) posla su ipak razlike.u prezimenima tipa: Dervišbegoviæ. pa u tom kontekstu treba gledati i na Muslimane i jezik kojim oni govore. S obzirom da su bili okruženi i pozitivnim. 260 . danas karakteriše: 1) akcenat rijeèi . Obje ove komunikacije meðusobno se razlikuju na gotovo svim jezièkim nivoima (kod drugih naroda to nije sluèaj.u prezimenima tipa: Omeroviæ.: Aman jarabi /Veselatu.20 Ovo se prije svega uoèava u leksici i frazemima21. paremiološkim konstrukcijama itd. Ferhatoviæ. jer je za savremenu komunikaciju uzeto ono što je njihov obièajno-tradicijski tip). ne vièe. školstvu itd.. Jusufoviæ.teorije o veæem.veæi gazda Veæi stomak . 21. 2) tradicionalno-obièajni tip komunikacije.. ali znatno više i negativnim okolnostima što su uticale na njihov jezièki izraz. 19.18 Èak i kada su u nauci identiènosti cilj. Jusufagiæ.. a ne Omeroviæ. Hasanbegoviæ. recimo. Ferhatoviæ. Nije to samo naša specifiènost: Jezièka antianglizacija (antiamerikanizacija) Evrope je insistiranje na razlikama.

je anamo on/ona. tuðe zlo i sl. na glavu pod ruku. . . te tendencija eliminiranja jezièkih oblika vulgarnosti (usp.nevina.prenošenje akcenta na proklitiku: u nos. . . s hujom .karcinom ili rak kao bolest je paskoviæ. s vodom (u smislu teèno) . . haman. iæi napolje. . taksirata. iæi na dvor.. galameli.upotreba akcenta kao razlikovnog obilježja kod rijeèi tipa: famelija (porodica) .. curica. mlijeko pored vrijeme. Rahima. vesveseli (rastresen).famelija (rodbina).. neka stvar. kastile.moralno-karakterni razvratni je zagondžija a takva žena je funjara (kuja).svaka psovka je sastaviti je i be.vrlo je razvijena upotreba priloga tipa: otoiè. . mamica... Jusufagiæ.. ali i uzdržavanje od svih oblika tzv. Fatima. psovke).: .. kanapa-kanafa. tamo ona i sl. . pod ruku a ne u nos.. Fatima. kalup-kaluf.upotreba dugouzlaznog akcenta na drugom slogu dužeg oblika ijekavskog jata kod rijeèi tipa: vrijeme. te tvorbe sa sufiksom -li: doèekli. . a ne Merima..èorbali itd.hujali. Hasanbegoviæ. .upotreba predakcenatske dužine u ostalim imenima kad su oblik i znaèenje razlikovani: žutica. . tj. u smislu nedeflorirana djevojka je hemza.u imenima tipa: Merima. prozuk. .božiæ je bozgun. na glavu. usp. vratica pored pilkica. 2) Sve je izraženija upotreba jezièkih tabuizama kod Muslimana usljed tradicionalno-kulturno-obièajnog otpora svim oblicima vulgarizma. hibre.svaka pojedinaèna vulgarnost je ona stvar. travica.. . vratica. trožiæ.Dervišbegoviæ. hunjerli. hajli. dijete. mlijeko. zatim priloga umjesto prijedloga i imenice tipa: s obrazom .iæi u zahod. belajli.sve što je prostaèko. . 261 .. dijete. imati stolicu. ono najgore i sl. to je iæi pored sebe.upotreba predakcentske dužine u hipokoristicima i deminutivima tipa: pilkica curica.. . kalajli.upotreba predakcenatskih dužina u toponimiji: jedne dužine (Hasiæi pored Hasiæi) dvije dužine (Kuloviæi pored Kuloviæi). tri dužine (Avdibašiæi pored Avdibašiæi).obrazli.nedosljednost glasovne alternacije u orijentalizmima tipa: sapunsafun. vaktile itd. Rahima. .

zatim paralelnih oblika tipa: krug-okružiti-ošestariti. evaj . sam-sama. led-leden. evaki. 6) Èesto je pokraæivanje zapovjednog naèina kod glagola tipa: marnuti-marni-mar.. limuni-svijetložuta. 10) u nekim sluèajevima komparacija se obavlja samo semantikom: kiselo-naokis-mahoš.hujica ali hujica i hujièica. stanja i sl. noz-novo suh-suha. upirati-podšprcati.. brzo-hitro(m)-bolje. mavi-plava. 9) od postojeæih deminutiva evidentan je i jedan stepen više deminutivnosti: kokoš-pile-piliæ.. smeða). èak i u sluèajevima tipa: Evaj ja svojim oèima sam vidio .. srknuti-srkni-srk. koèiti-zašlajfati (zabremzati). boz-bosa. kao oznaka prisutnosti objekta ili biæa. Sevep smrti mu je bila svaða). poštar Kasim.èista boja (bilo koja). zatim pembe-ružièasta. meso-mesara-mesnica ali mesnica i mesnièica. radi isticanja karakteristiènih formi totaliteta (maksimalnosti): mok-mokra. 262 . 14) genitiv množine imenica ženskog roda nema nepostojano A.. turundžaturundži (narandžasta).evo ovaj. sopstveni ja ( njem. bubnuti-bubni-bub. osobno. golub-golubi (siva). šornuti-šorni-šor.tj.. 7) Èesto je pojaèavanje neke osobine. te taène pokazivaèke markiranosti: eni . gutnuti-gutni-gut.eno onaj. èadži itd. 13) upotreba titula ispred imena i prezimena tipa: beg Kulenoviæ. osim sluèajeva kad se te titule osjeæaju kao dijelovi polusloženica ili složenica i upotrebljavaju se iza imena i/ili prezimena: Ferid-paša. pravac-uspraviti-uciprati itd. ljut-ljuta. vruæ-vruæa. ali pilence i pilehce. dlakav-èupav-rutav. 12) upotreba pokaznih zamjenica sa znaèenjem: baš taj. peèeni šeæer). 11) upotreba domaæih oblika nesvršenih glagola i tuðih glagola svršenih oblika (prijedlog + glagol) identiène semantike.etaj. goz-gola. huja (ljutnja) . vrani. kupus-kupusi (svijetlozelena). des eigenen ich). enaj . tipa: trèati-zalaufati. etakav. šeæer-šeæeri (krem. 8) srpskohrvatski prijedlozi radi i zbog neutraliziraju namjeru i uzrok prijedloga sevep (Usp. bezi.eno oni (usp. lièno. džab-džabe. eno ono .: Sevep èega si došao. gnjiz-gnjila. žegnuti-žegni-žeg itd. upravo taj. kadija Habul. Kasim-beg itd. haznadar Muhamed itd. glaz-gladna. praz-prazna. enakav. lagahno-polajnak-polajnhale. (bejazi). kahva-kahvaji (smeða). etaki / evakav.. Derviš-æehaja. Ibrahim-efendija. muftija Kurt. sade . mršav-suh-škicav. enaki. ljudi).5) upotreba boja u govorima Muslimana ima naturalno-materijalnu oznaku: zejtin-zejtuni (zelenkasto žuta). med-medeni (tamnožuta. lijep-naoèitglavit itd. Jusuf-kapetan. crno-garavo-mrko. pa višnjevi..

. 20) vokativi vlastitih imena ljudi na suglasnike K. trojako se realiziraju: a) identièni su nominativima uz duženje zadnjeg sloga (Abdulah. mušebak-mušepci ali mušebake. nisu nacionalno markirani glasovi. dž.tipa: motka-motki (pored motaka). puc itd. Rankoviæ kod katolika. 17) upravo muslimanski govori pokazuju da: è. neophodno je temeljito istražiti i u što skorijoj buduænosti dovesti ih u vezu s muslimanskom 263 . æ. sjemenka-sjemenki (pored sjemenaka). ali imamo i sluèajeva markiranja etnika u odnosu na toponim: pored TuzlaTuzlak-Tuzlanka-Tuzlaci (misli se na tzv. estakfirullah. Faruk-Fako. 15) evidentna je upotreba geminata u tuðicama ali i u domaæim rijeèima: temenna. kod muslimana su Hajvazi (selo kod Kalesije)... eeh. tufa. imenuju zasebno: basamak-basamaci ali basamake. 19) suglasnik H u muslimanskim govorima zaslužuje zasebnu pažnju. Donju Tuzlu) imamo: Gornja Tuzla-Gornjotuzlan-Gornjotuzlani itd... 16) vrlo je izražena upotreba karakteristiènih uzvika. b) imaju vokativni oblik na e ali bez glasovnih promjena (Malike.. kod Muslimana je Hrankoviæ (selo kod Tesliæa). parmakparmaci ali parmake i sl. ponne (podne). ð. guska-guski (pored gusaka). inšallah. naprotiv markira ih govorna praksa sela i grada. garnituri. Muhamedda mi. džennet. zatim. haljinka-haljinki (pored haljinaka)... ševval (mjesec) itd. Nesuhe). ljuska-ljuski (pored ljusaka) itd. Enver-Henver. hedek.H. neuzubillah. 22) pored rijeèi za oznaèavanje singulara i plurala evidentne su i rijeèi koje istu materiju u kompletu. Dovoljno je reæi da u ovim govorima dominira proha a nikako proja. sille. polla (polila).. Sve ove osobine. kalafaæ-kalafaæi ali kalafake (garnitura zidarskih èekiæa). Šefik. elhamdulillah. cjelinu i sl.G. Aljo-Haljo. viljuška-viljuški (pored viljušaka). hooj. Abdulah-Avdo). 18) upotreba suglasnika H kod vlastitih imena ljudi èesto je u protetièkoj funkciji: Asim-Hasim.. Salihe. c) upotrebljava se njihov hipokoristik kao alternativ (Šefik-Šefko. ho-ja.. kao stroj. Ilijaz-Hiljaz. onomatopeja i onomatopejskih uzvika: uj. kao i mnoge druge. mehbo itd. Namik). pored Rankoviæ kod pravoslavaca. 21) zanimljivo je da su Muslimani i u toponomastici ostavili obilježja svojih govora: pored Ajvazi i Ajvazi kod nemuslimana. ejvalah.

As any other nation. pravopisnog priruènika (iskljuèivo kao fotografiju stvarnog stanja pa tek onda pristupiti konvencijama). The appropriate attention has not been paid to the Moslem linguis264 . Za Muslimane BiH taj jezik je bosanski jezik. I nemuslimanu i Muslimanu treba omoguæiti da isti jezik (jedan jezik) . This linguistic and ethnological history has also not been investigated enough.dijalekatskom bazom i jezièkim blagom muslimanskih pisaca. Tome treba dodati izradu terminološkog rjeènika narodnog jezika Muslimana. te ostalih oblasti etnolingvistièke prirode. Muslimanski književno-jezièki izraz sa svojim elementima i svojom strukturom jasno æe pokazati šta je muslimanski jezièki standard. niti da se ospori èinjenica da je rijeè o jednom jeziku. bogatiti dobri pisci i govori muslimanskog stanovništva. Dosadašnja književno-praktièna saznanja pokazuju da Muslimani svoj jezik nazivaju bosanskim jezikom. "Istina nema potrebe za kiæenjem!" Meðutim. izradu rjeènika frazema.normirati struènjaci. ta istina svoju nauènu misiju meðu Muslimanima zapoèinje od imena jezika. euforiènu samodopadljivost. pa æe se pomoæu èinjenica jasno i nedvojbeno moæi reæi mnogo toga o jeziku bosanskohercegovaèkih Muslimana . ali time ne negiraju drugim narodima u Bosni i Hercegovini da isti taj jezik zovu srpskim.svoj jezik nazove svojim imenom. a njega æe kasnije .o èemu danas uglavnom govorimo na osnovu nedovoljnog istraživaèkog rada. Podrazumijeva se da ovdje treba iskljuèiti svako nacional-kulturno samozadovoljenje. hrvatskim ili kako to oni veæ žele.kao što je to i svugdje u svijetu . pseudovrijednosti i sl. Bosnian-Herzegovinian Moslems and Their Language The language of Bosnian Moslems has not been examined properly and into depth up to now. It is essential to examine the language of the Bosnian-Herzegovinian Moslems within the context of overall cultural and other existence of Moslems. the Bosnian Moslems and their language has had their own history. Even the rare research was limited to a fragmented mentioning only. onako kako ga osjeæa i kako je taj jezik živio u njegovoj tradiciji. Ne postoje nikakve civilizacijskokulturološke prepreke za to.

Sometimes these contributions are minimized.their own language with their own name the way he/she feels it.tics contributions. These specific features have been neutralized for years now. and cannot be taken as the thing that happened yesterday or today. Both non-Moslems and Moslems should be allowed to call the same language (the single language) . nor one can deny the fact that it is the one and the same language. but they do not want to deny the other nations in Bosnia and Herzegovina to call that same language Serbian. which can only help to the process of its assimilation. the scientific photograph of that language will emerge. Their language cannot be understood as a stylistic variant. 265 . having been accumulated for centuries. Croatian. and not a pseudo-social (political) wish. It is more than obvious that the language of Bosnian Moslems have its own specific features. The careful studies will show clearly that the language of the Bosnian Moslems is a single language. or whatever name they choose to have. Only when the speeches of the Bosnian Moslems and the language of literary works by Moslem authors are investigated. There are neither civilization nor cultural barriers for it. confirmed with its own manifestations within the context of a non-unified system. These features belong to the oldest history of this nation. or they are presented as the treasure of other nations. For the Moslems in Bosnia and Herzegovina that language is the Bosnian language. The literary and practical facts up to now show that the Moslems call their own language Bosnian. and in the way that language has lived in his/her tradition.

266 .

koje je. pa su se. a meðu inteligencijom hvatala maha misao o prikljuèenju jugoslovenskoj zajednici. prema zapažanju vladinog komesara za grad Sarajevo barona Collasa. Uticaj ovih ratova na meðunarodne odnose i unutrašnjopolitièku situaciju u jugoslovenskim zemljama daleko je prevazilazio njihove neposredne rezultate. 267 . Za razliku od srpskog seljaštva. kao što je to bio posebno sluèaj u Bosni i Hercegovini./13. njeni mjerodavni faktori nastojali su nizom mjera i reformnih planova parirati novim izazovima.2 Iako je meðu bosanskohercegovaèkim Hrvatima za vrijeme balkanskih ratova došlo do ispoljavanja simpatija za Srbiju. šire slojeve Hrvata u Bosni i Hercegovini još nije bila zahvatila ideja slovenske solidarnosti kako je to bio sluèaj u Dalmaciji. 2. Promjene na Balkanu dale su snažan podsticaj daljoj konvergenciji nacionalnih pokreta kod Južnih Slavena na jednoj strani. ali i zaoštravanju nacionalnokonfesionalnih odnosa. što se neminovno odrazilo i na odnose izmeðu njihovih politièkih predstavnika. Buduæi da su pri tome bili tangirani vitalni interesi AustroUgarske.1913. koji su se kolebali izmeðu simpatija za južnoslovenske balkanske saveznike i tradicionalne vjernosti Monarhiji. bosanskohercegovaèki Hrvati. koji su odluèujuæe uticali na oblikovanje politièke karte savremene Evrope i sudbinu naroda u ovom njenom dijelu.2.1 Pri tome su posebno Muslimani i Srbi bili poneseni zbivanjima. Nakon izbijanja balkanskog rata produbio se jaz izmeðu srpske i muslimanske politike u Bosni i Hercegovini. kao što je 1.Dževad Juzbašiæ REFLEKSIJE RATOVA NA BALKANU 1912. 8-1/37. javljali kao vezujuæi elemenat izmeðu srpskog i muslimanskog politièkog tabora./1913. GODINE NA DRŽANJE MUSLIMANA U BOSNI I HERCEGOVINI Balkanski ratovi predstavljaju jedan od prelomnih dogaðaja novije istorije. (prepis) Kriegsarchiv Wien (dalje KA) MiltŠrkanzlei Franz Ferdinands (MKFF) 1565. Collas Zemaljskoj vladi. Pojedini vladini funkcioneri u Sarajevu ocjenjivali su poèetkom 1913. držanje i djelatnost stanovništva nalazi pod uticajem hipnoze uzrokovane velikim dogaðajima na Balkanu. da se cjelokupno mišljenje. zahvaæeno nacionalnim oduševljenjem. Situationsbericht 14. Ibidem. napustilo ranije inertno držanje i nestrpljivo oèekivalo da se ukine davanje haka.

Meðutim. 55-77. I baron Collas ukazuje na evoluciju nacionalne svijesti kod širokih srpskih masa od uvoðenja ustavnosti.). one pojedince meðu Muslimanima u Mostaru i Sarajevu koji su svojim telegramima pozdravili "srpsku vojsku. Tome je posebno doprinosilo i prohrvatsko držanje Srba u Hrvatskoj za vrijeme komesarijata kao i intenzivno propagiranje sloge Hrvata i Srba od strane zagrebaèkih listova.4 Poznato je da se opoziciono i antiaustrijsko raspoloženje dijela muslimanske srednjoškolske i akademske omladine izražavalo../1912.. i Besaroviæa od 19..179-184. zagrebaèka muslimanska akademska omladina zastupala mišljenje da bi upravo Muslimani.12. Reg. On konstatuje da se nekada indiferentna narodna masa sada nalazi u drugaèijem psihièkom stanju nego što je to bila za vrijeme aneksione krize u zimu 1908. Uloga Gajreta u društvenom životu Muslimana Bosne i Hercegovine (1903./1912. do 1914. Uticaj balkanskih ratova 1912. Marksistièka misao 4. Zemaljskoj vladi.1913. . odnosno njegovim malobrojno obrazovanim dijelom osjeæao se odreðeni politièki uticaj iz susjednih jugoslovenskih zemalja u prilog balkanskim saveznicima. Arhiv Bosne i Hercegovine u Sarajevu (dalje ABH). 1986. a posebno od politike muslimanskih predstavnika u Saboru. Prepisi izvještaja okružnih predstojnika Rukavine od 16. Privatregistratur (Priv. meðu hrvatskim gradskim stanovništvom. oktobra 1912.to bio sluèaj u krajevima zaposjednutim od Srbije.1912. Hrvatska politika u Bosni i Hercegovini od 1878. . Ibrahim Kemura. i 1909.1913. kada jednom oslabi uticaj vjerskog separatizma.. 4.12. Prepis izvještaja generala žandarmerije Šnjariæa Zemaljskoj vladi od 15.61.1912. "Rat pravoslavlja proti islamu!" Zeman.-1941. koji povodom izbijanja balkanskog rata nije donio "ni rijeèi osude pasjaluka balkanskih naroda. mogli bitno doprinijeti srpskohrvatskom jedinstvu. na društvo u Bosni i Hercegovini./1913. osloboditeljicu potlaèene braæe u Turskoj". KA MKFF 1831. 1251. 15. kao i uèesnici u sarajevskom atentatu.10. Vidi: Milorad Ekmeèiæ.5 Iz njenih redova regrutovali su se dobrovoljci u srpskoj i crnogorskoj vojsci za vrijeme balkanskih ratova i u prvom svjetskom ratu. Osuðivan je i list Dervišbega Miralema Novi Musavat./1913.) 1252. 6. 5. Zanimljivo je da je poèetkom 1913. Reg. te njen enormni napredak pod uticajem pobjeda Kraljevine Srbije. izražavajuæi najdublje simpatije prema Turcima najoštrije osuðivao kao islamske Efijalte. 8-1/45.2. Od tradicije do identiteta. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. saborski 3. Collas Zemaljskoj vladi 15. Sarajevo. naroèito nakon aneksije.3 hrvatsko seosko stanovništvo ostalo je potpuno pasivno. Mirjana Gross.2. Beograd 1985. Priv. Zbirka Adalberta Sheka.1912.. Ove politièke tendencije meðu muslimanskom inteligencijom bitno su se razlikovale od raspoloženja koje je vladalo u širim muslimanskim slojevima. 1968. Muhamed Hadžijahiæ. sve više u njenom opredjeljivanju za borbeni srpski nacionalizam i jugoslovensku orijentaciju. Tako je po izbijanju balkanskog rata organ Ujedinjene muslimanske organizacije Zeman od 15. Historijski zbornik XIX-XX. Sarajevo 1974."6 Meðutim. 268 .

7.1913. sistiranje ustava i zavoðenje izuzetnih mjera u maju 1913. godine. zaoštravanje unutrašnjih politièkih i socijalnih odnosa. u muslimanskom javnom mnijenju naglašeno su preovladavali izrazi solidarnosti sa Turskom.7 Nepunih dvije godine dana docnije. (prepis) KA Nachlass Potioreks (dalje N1 Pot. U turskoj vojsci je postojao bosanski bašibozuk. ABH Zajednièko ministarstvo finansija (ZMF). 8. (dalje citiram samo signature istog fonda). Odjek spoljnopolitièkih zbivanja. 9. 339. a pripadnici sve tri vjere. oba kluba u ime Muslimana Bosne i Hercegovine posebnim telegramima obratila austrougarskom ministru vanjskih poslova Aehrenthalu sa molbom da on interveniše u korist Osmanskog carstva. Uticaj balkaskih ratova 269 . Uprkos zabrani skupljanja dobrovoljaca.. ratna atmosfera stvorena velikom koncentracijom austrougarskih trupa (na vrhuncu krize u zemlji je bilo do 190 hiljada vojnika). koja su otomanske trupe ponovo zaposjele u drugom balkanskom ratu. krajem jula 1913. onda je u prvom redu došlo do daljeg pojaèanja muslimansko-srpskog politièkog antagonizma i još veæeg približavanja muslimanskog politièkog voðstva austrougarskim vlastima. telegrami od 5. oktobra 1911.9 Kada je rijeè o nacionalno-konfesionalnim odnosima. koji su praæeni i javnim manifestacijama kakva je bila masovni ispraæaj turskih vojnih obveznika u oktobru 1912. Rifat-beg Sulejmanpašiæ i Derviš-beg Miralem ponovo su. godine u Sarajevu. Zemaljska vlada Zajednièkom ministarstvu finansija. prenosili želje bosanskohercegovaèkih Muslimana zemaljskom poglavaru da se Monarhija zauzme kako bi Jedrene i ostala podruèja. Ekmeèiæ.) A/3 Fasz 1. ovaj put zajedno.. ostale pod Turskom. godine. U Muslimanima on je vidio vrijednu protivtežu 7. u prvom redu pravoslavni Srbi. u srpsku i crnogorsku. srpsku vojsku i dr. dalo je povoda za ocjenu da je Bosna i Hercegovina doživjela ratove na Balkanu kao zaraæena strana. Muslimanski dobrovoljci stupali su u tursku vojsku.klub muslimanskih disidenata nije u svom proturskom stavu zaostao iza saborskog kluba Ujedinjene muslimanske organizacije kad su se odmah po izbijanju tripolitanskog rata. Potiorek Bilinskom 30. oni su ilegalno prelazili granicu. i 10. Baron Collas je u svom povjerljivom izvještaju uporeðivao položaj u kome su se našli Muslimani sa ovcama koje je vuk natjerao u tor Monarhije. a u srpskoj i crnogorskoj bile su èitave grupe koje su došle iz Sjedinjenih Država (Amerikanci). formiran od iseljenika iz Bosne. Muslimani su bili duboko deprimirani i zbunjeni zbog sloma Turske. Pr BH 1301 i 1305 iz 1911. poèetkom oktobra 1911.8 Nasuprot oduševljenju s kojim su Srbi pozdravljali pobjede sunarodnika i angažovali se na skupljanju pomoæi za srpski crveni krst.

30 h naveèe. 10a. KA MKFF 1831. 134. Ibidem.000 k. godine. izrazito srpskom karakteru ovog podruèja i odsustvu vojnih garnizona.držanju Srba kao i uopšte Jugoslovena. KA MKFF Mb/11-1912. Sarajevo. itd. Bila je stvorena takva atmosfera u kojoj su se ponavljale masovne tuèe izmeðu Srba i Muslimana. 1913. odnosno priloge za porodice pozvanih rezervista. Vidi. navodno fanatizovanim od popova. 13.10 Kao odgovor na poznatu deklaraciju srpskih poslanika Bosanskohercegovaèkog sabora povodom izbijanja srpske vojske na Jadran i omladinskih demonstracija u Sarajevu.10a U tuzlanskom okrugu su gradska zastupstva. Vlasti su u pomenutim mjestima pribjegle najvišim policijskim kaznama.. u Zvorniku 800 k. 11. (prepis) KA MKFF 1843. Ranije su zatvarane gradske pijace. gostionice su zatvorene veæ u 6. I pored toga što je znaèio likvidaciju èifluèkog sistema u zemljama koje su se do tada nalazile pod turskom vlašæu. svugdje gdje su Muslimani imali veæinu.. u Tuzli 5. protiv balkanske politike Austro-Ugarske./1913. 270 .11 Dok su podruène vlasti u pretežnom dijelu zemlje ocjenjivale da.12 izvještaji iz Bosanske krajine ukazivali su da je tamo bila stvorena ozbiljnija politièka situacija nego u drugim krajevima. i u datim okolnostima bio realno moguæi korak ka nacionalnom osloboðenju jugoslovenskih naroda. da bi se seljaci odstranili iz grada.1913. Uzroci stvorenog stanja traženi su u jakom kmetskom pokretu. U Bijeljini 3. od kojih su neke. rat na Balkanu bio je praæen nizom negativnih pojava. da æe umarširati srpska vojska i osloboditi ih plaæanja rente zemljoposjednicima.2. Bosna i Hercegovina pod austrougarskom upravom (èlanci i rasprave). koje su boravile u Bosni i Hercegovini.13 Oèito je da su se i u ovom sluèaju socijalne suprotnosti izmeðu age i kmeta znatno šire transponovale kao suprotnosti izmeðu Srba i Muslimana. okružni predstojnik Deftedareviæ Zemaljskoj vladi 27. prireðene su muslimanske protudemonstracije koje su dale punu podršku politici Monarhije u albanskom pitanju. Petrovca i Drvara širile su se vijesti meðu seljacima. 1968. 8-1/45. ali i nekim vanrednim sredstvima izvan zakonskih okvira. ipak najveæi dio stanovništva gleda svoga posla u borbi za život. Na podruèju Kljuèa. pravoslavni seljaci i seoski sveštenici pokazivali su u Krajini vidne znakove svoga nezadovoljstva. Za razliku od mirnog držanja srpskog gradskog stanovništva.1912.11. 12.1. a na javnim mjestima bilo je zabranjeno voditi politièke razgovore. izglasala novèane priloge za austrougarske trupe. Kao napomena 1. Okružni predstojnik Baron Zemaljskoj vladi 22. i pored velike promjene u stanju duhova pod uticajem ratnih zbivanja. Hamdija Kapidžiæ. 119-129.000 k. 8-1/44 i kao napomena 4. 10. kao i za vrijeme seljaèkog štrajka 1910. izvještaj iz Oštrelja 9. (prepis). koje su organizovali Srbi u novembru 1912. Richard Riedl./1913.

. 152. inaèe. a kuæe paljene. up. u prvo vrijeme prvenstveno iz graniènih podruèja susjednog Sandžaka. Meðutim. Ðurðeviæa Tara. KA N1 Pot. Glibaèe. Albansko stanovništvo muslimanske vjere bježalo je zbog nasilnog pokrštavanja sa crnogorske na srpsku teritoriju. A/3 Fasz 1.14 bili su jedan od uzroka priliva u Bosnu muslimanskih izbjeglica iz podruèja zahvaæenih ratnim zbivanjima. u mnogom uticale i na politièku klimu u Bosni i Hercegovini. Plav i Gusinje u prošlosti. Etnièki procesi i etnièka struktura stanovništva Novog Pazara. od ranije srpski nacionalno orijentisan. koji je poslao sa granice na Metaljci.15 Iako su austrougarske vlasti ubrzo zatvorile 14. 133 a. Orulja. te o "upadno dobrom postupanju sa Muslimanima" od strane kako srpskih vlasti u Prijepolju tako i crnogorskih u Pljevljima./13. Cetinje 1984.. uskoro je 30. Mali Kolašin i Vitina.. primjedba Dž. Maoèa. jer im se oni u poèetku nisu htjeli prikljuèiti. a dijelom i prekrštavanje katolika u prvim mjesecima po izbijanju rata na teritoriji koja je pripala Crnoj Gori.. Beograd 1979.4/1973. 15. Nasilno prevoðenje u pravoslavlje izvršeno je u Beranama. Posebno nije moglo ostati bez krajnje nepovoljnog odjeka u Bosni i Hercegovini masovno pokrštavanje stanovništva islamske vjere. došli vidno do izražaja i elementi vjerskog rata.10. 1912. Milorad Ekmeèiæ.. Politika Crne Gore u novoosloboðenim krajevima 1912. Ratni ciljevi Srbije. Deftedaroviæ donosi i podatak da su Crnogorci palili kuæe i pojedinih Srba da bi pokrenuli sandžaèke Srbe u borbu.). ipak su u zbivanjima na Balkamu 1912. Ono je vršeno uz upotrebu drastiènih nasilnih metoda i bilo je praæeno ubistvima. I samo naèelo narodnosti. navodi da su spaljena muslimanska sela Nefer.-1914. 163-170. Beograd 1989..1912. Po ulasku crnogorskih snaga u pojedinim mjestima bilo je sluèajeva da su domaæini ubijani ispred svojih kuæa naoèigled ukuæana. 67-93. Pomenuti postupci. pozivali balkanski saveznici. Osloboðenje Bijelog Polja 1912. Deftedareviæ iz Uvca javljao o izmjeni situacije i vraæanju kuæama izbjeglica sa granice. vodi u ime modernog naèela narodnosti. (tj. Stanèane. koja je u ranijim razdobljima voðena na religioznoj ideološkoj osnovi (geslo za krst èasni i slobodu zlatnu nasuprot geslu za din devlet). kada je rijeè o Albancima i Makedoncima. na koje su se. SANU Etnografski institut.. 271 .10. Beograd 1973. Tara. Mustafa Memiæ. JIÈ 3 . Migracije u novoosloboðenim krajevima Crne Gore. Taj priliv je smanjen kada je došlo do izmjene držanja crnogorskih vlasti prema stanovništvu islamske vjere. isti. u Plavu i Gusinju i u okolini Peæi. Istorijski zapisi 1-2/1986. Okružni predstojnik Deftedareviæ u izvještaju od 14. grubo ignorisano za raèun državnih interesa saveznika. J. 44 i 105-106. koji su naišli i na osudu srpske vlade. i to oznaèava kao razlog bjekstva stanovništva. 199-213. Branko Babiæ. Tara. O korektnom držanju srpske vojske prema muslimanskom stanovništvu Novog Pazara u oktobru 1912. 128-130.dodatno potencirane antisrpskom propagandom štampe bliske režimu. bilo je. paljenjem sela i drugim represalijama. Lever. O uspostavljanju crnogorske uprave u Novopazarskom sandžaku vidi: Žarko Šæepanoviæ. Mada je u srpskoj graðanskoj politici još u XIX vijeku preovladalo nastojanje da se borba protiv Turske. gdje je na èelu civilne uprave postavljen Omerbeg Bajroviæ. vidi Ejup Mušoviæ. pljaèkama. godine i organizacija vlasti. izd.

Povratnici su naseljavani na erarnom zemljištu uz finansijsku potporu vlasti. 151-162. Beograd 1983. ipak je preko nje neposredno poslije izbijanja rata prebjeglo u Bosnu oko 1000 lica. Tome se usprotivio zemaljski poglavar. Uticaj balkanskih ratova. Nasuprot tome Srpska rijeè se ograðivala od takvog pisanja.. a u njihovom zbrinjavanju uèestvovalo je i muslimansko stanovništvo. 19. Ratni ciljevi Srbije. Snažan otpor naseljavanju pružala su sela iz kojih porijeklom nisu bili povratnici. kao npr. zalažuæi se i poslije sloma Turske za dobre odnose sa Muslimanima u Bosni i Hercegovini. problematiènim tipovima i sankilotima. Ekmeèiæ. kada je bosanska uprava obustavila masovni povratak o zemaljskom trošku. Ekmeèiæ. koji je trebalo da uskoro usvoji zakon o izgradnji novih željeznièkih pruga od vojno-strateškog znaèaja za Monarhiju. kao i nemuslimanska sela. str. kao i Novopazarski sandžak. 647. jer je smatrao da bi to zaoštrilo odnose sa srpskim poslanicima i onemoguæilo rad Sabora. 140. vraæaju se dijelom u Bosnu i Hercegovinu a dijelom uèestvuju u masovnoj seobi muslimanskog stanovništva u druge krajeve Turske. austrijska publicistika je pred prvi svjetski rat zagovarala ideju o muslimanskoj naciji na Balkanu koja ne priznaje nikakve jezièke razlike. odluèno je istupao protiv povratnika nazivajuæi ih nepouzdanim elementima. str. knj. 18. 158-160.17 Muslimanski prvaci Savfet-beg Bašagiæ i Rifat-beg Sulejmanpašiæ pokrenuli su sredinom novembra 1912. 6. a odatle željeznicom u Bosnu.18 Paralelno sa nastojanjem austrougarskih politièkih funkcionera da muslimanski faktor iskoriste kao protutežu jugoslavenskom okupljanju na osnovu principa nacionalnosti kao zajednice jezika. Ibidem. Solun i Bitolj.granicu prema Sandžaku. pitanje da se erarno zemljište dodjeljuje po konfesionalnom kljuèu i u tom su smislu namjeravali podnijeti rezoluciju u Saboru. Ovim pravcem se vratilo oko 5. Uporište za to ona je nalazila u staroj praksi na Orijentu da se nacija i religija poistovjeæuju.000 osoba u razdoblju od polovine novembra 1912. 1 tom. Glavni uzrok ovog pokreta bile su nevolje kojima su bili izloženi bosanski naseljenici u toku rata i neizvjesnost u pogledu njihovog buduæeg položaja pod vlašæu pobjednièkih hrišæanskih država. 272 . I neki srpski listovi. Nacionalni pokreti u Bosni i Hercegovini. Isti. Narod. general Oskar Potiorek. Naseljavanje repatriraca dodatno je zaoštravalo politièke odnose u zemlji. 144-145. Ibidem. do sredine maja 1913. u: Istorija srpskog naroda.16 Bosanski Muslimani ranije iseljeni u vilajete Skoplje. Repatrijacija se odvijala brodovima iz Soluna u Trst.19 Pomenuta ideja mogla je biti potaknuta i jaèanjem panislamskih tendencija u dijelu 17.

up. Sarajevo. inaèe. Muhsin Rizviæ. Ibidem. Ona je. do 1914. Meðutim. kojoj pripadaju i Srbi i Hrvati. oni su smatrali da je samo srpski nacionalizam èisti nacionalizam. Meðutim. 273 . kao Šukrija Kurtoviæ. Novi vakat je izražavao rezervu prema lozinkama o srpskohrvatskom jedinstvu koje su dolazile iz srpskih redova. Gollas Potioreku. pisao je u ljeto 1913. Biser je. Pravni položaj i unutrašnji politièki razvitak Bosne i Hercegovine od 1878. KA N1 Pot. pokazao više simpatija prema hrvatskoj literaturi. nasuprot Gajretu..bosanskohercegovaèke muslimanske inteligencije. bio naklonjen. koje je usmjeravao Šerif Arnautoviæ.22 Takoðer. isticali tezu: "Srbi i Hrvati su jedan narod."samo sa tri imena i tri vjere". da Muslimani moraju da izvuku konsekvence iz sloma Turske i da se u njima mora razviti svijest da su jedno sa narodom s kojim žive. Sarajevo. i pored nastojanja da se distancira od dnevne politike. Hrvatska politika u Bosni i Hercegovini. sezala od ispoljavanja osjeæaja muslimanske narodno-vjerske posebnosti do propagiranja povezanosti sa drugim islamskim narodima. koji se imenuju Bošnjacima. 64. Te tendencije došle su do izražaja u èasopisu Biser. ANUBiH 2/1. Za nacionalizovanje Muslimana u srpskom smislu zalagali su se oni muslimanski intelektualci koji su bili aktivni i srpskom nacionalnom pokretu. "po jeziku pripadaju onoj slavenskoj grupi od desetak milijuna duša". pa je samo taj nacionalizam trebalo 20.10. plan srpskog kulturnog društva Prosvjeta da u cijeloj zemlji osnuje specijalne konvikte za siromašne muslimanske ðake kao "eminentnu opasnost po opstanak Muslimana i nacionalnu propagandu Hrvata". A/3 Fasz 2.21 Inaèe. 21. Savfet-beg Bašagiæ. List se izjasnio i za "narodno jedinstvo Srba i Hrvata". ocijenio je u jesen 1913. 286-289. izd. osobito od 1913. 23.. i bile su još više prisutne u izdavaèkoj djelatnosti Muslimanske biblioteke. 22. Iako je u svojoj osnovi imala religiozni duhovni supstrat. Gross. Novi vakat. ali dva plemena". kao novo glasilo Ujedinjene muslimanske organizacije. I pored toga što su. 540. Pri tome je u Biseru bilo ispoljeno i shvatanje da bosanskohercegovaèki Muslimani. Mustafa Imamoviæ. uz obrazloženje da bi se u protivnom Muslimani morali pocijepati u dva nacionalno-politièka tabora. Književno stvaranje muslimanskih pisaca u Bosni i Hercegovini u doba austrougarske vladavine. 7. kao i od srpskog i hrvatskog nacionalizma. videæi u njima skrivenu tendenicju da se srbiziraju Muslimani. 1973.1913.20 To je bilo suprotno austrijskoj ideji muslimanske nacije koja ne priznaje jezièke razlike. 1976. nacionalno-politièka platforma Bisera nije bila jedinstvena.23 kojoj je on.. èlan sabornog Predsjedništva. da svi oni zajedno predstavljaju jedan narod . 258. kako je to ukazao Muhsin Rizviæ.

davati Muslimanima... 274 . u programu saborske radne veæine koja je trebalo da se obrazuje. kao i veliki dio muslimanske inteligencije. Široko rasprostranjenu ideju da jezièko jedinstvo znaèi i narodno jedinstvo deklarativno su prihvatili u drugoj polovini 1913. U daljem toku istorijskih zbivanja vodeæi akteri muslimanske politike u Saboru. U uvodu programa radne veæine (autor dr Milan Srškiæ).. The Balkans Wars and their results would throw the Moslems of Bosnia and Herzegovina into the arms of Austro-Hungarian Monarchy. koja se zalagala za nacionalizovanje Muslimana u srpskom. Reflections about the Wars on the Balkans 1912-1913 in the Light of Behavior of the Moslems in Bosnia and Herzegovina Apart from the territories where they took place. i vodeæi muslimanski saborski politièari. Sarajevo 1914. 50-52..25 Meðutim. XXVII-XXVIII). Ovaj programski stav ostao je neizmijenjen i nakon što je u provladinoj saborskoj veæini grupu oko Srpske rijeèi zamijenila Srpska narodna stranka sa dr Danilom Dimoviæem na èelu. kao i njihovi srpski i hrvatski partneri. koji potièu od iste krvi. 25. These wars led to the strengthening of the idea of Southern 24. Istovremeno je konstatovano "da u Bosni i Hercegovini Srbi i Hrvati i Muslimani. O nacionalizovanju muslimana. doprinosila je prevazilaženju zatvorenosti muslimanske zajednice u Bosni i Hercegovini i odigrala je odreðenu ulogu u prihvatanju tekovina evropske kulture od strane Muslimana. who took a rather passive position in the events. the Wars on the Balkans 1912-1913 would have had far reaching consequences than it could have been expected. Mada je politika nacionalnog opredjeljivanja Muslimana pretrpjela istorijski neuspjeh. Wien 1914. ta ideja imala je razlièito znaèenje u politici razlièitih snaga na bosanskohercegovaèkoj politièkoj sceni. and to the lesser extent towards the Croats. ostali su po strani od kretanja koja su vodila jugoslovenskom ujedinjenju.24 Pri tome je politièki angažman srpski orijentisanih muslimanskih intelektualaca u ovom razdoblju podrazumijevao ne samo protuaustrougarski nego i protuturski i antifeudalni stav. In our parts they would primarily mean the further rift and deepening of quarrel between the Moslems and the Serbs. Hrvatski i Muslimanski saborski klub i grupa poslanika oko Srpske rijeèi prihvatili su gledište "da su Srbi i Hrvati jedan narod sa dva ravnopravna imena". imaju jedan zvanièni jezik a to je srpskohrvatski" (Bericht uber die Verwaltung von Bosnien und der Hercegovina 1913. koji je nastao krajem ljeta 1913. muslimanska inteligencija. odnosno hrvatskom smislu. Šukrija Kurtoviæ.

but they felt much more the consequences and results of these wars. and the Moslem one the struggle for the Faith and Empire (din and devlet). and that would mean the increased level of aggressive behavior. For this reason. In the previous period the Serbian side emphasized the struggle for the Cross-and-Honor. In this period people were asked to declare their ethnic affiliation although this issue was more popular and less real. the Moslem population: a) opted mostly for the protection under the Austro-Hungarian leadership. especially among the Serbs. nationalities etc. For the first time one could hear the notion uttered about one nation. The wars would give rise to the feeling in the Moslem population that the Ottoman Turkey was no longer relevant. particularly against the Moslems. 275 . One could conclude that the Bosnian-Herzegovinian Moslems had taken very little part in the Balkans Wars (having sent only a small number of volunteers).Slavic unity (Yugoslavianism or Yugoslavhood). only with three names and religions. b) showed only a few signs of enthusiasm for the idea of Southern Slavic unity (Yugoslavianism). such as nations. In the sources from the period one could find more and more terms that spoke about the notions that had not been that unknown but used not so often before.

276 .

slijedi situiranje teksta u èitanku. Te poteškoæe metodièka znanost rješava naèelno i na razini konkretnoga. izdavanje posebnih naklada. 3) književnopovijesni razlozi. Prvim dvama upravljaju interne potrebe književno-jezièkog odgoja i obrazovanja. otvara se potreba ukljuèivanja toga djela /ili opusa pisca/ u nastavni program književno-jezièkog odgoja i obrazovanja. književno-povijesni razlozi na razini konkretizacije mogu izazvati poteškoæe. Iz autorovog opusa valjalo je odabrati djelo koje æe biti u stanju ponijeti teret reprezentativnosti te. utvrdila je da je rijeè o piscu relevantnom za sliku bosanskohercegovaèke. a to su u našim uvjetima izdanja s najveæim brojem primjeraka u podruèju umjetnièke književnosti.Zdenka Gudelj -Velaga Pedagoški fakultet u Rijeci Rijeka MUSA ÆAZIM ÆATIÆ KAO ŠKOLSKI PISAC Uvod Tri su temeljne grupe razloga uvrštavanju nekoga književnoumjetnièkog djela u nastavni program. Znanost o književnosti. U tome se procesu nerijetko javljaju poteškoæe kod usklaðivanja književnoteorijskog i književnopovijesnog s pedagoško-psihološkim kriterijem. te da je njegovo djelo neprijeporno znaèajan èinilac ukupnosti korpusa bosanskohercegovaèke. u odnosu na jezièko-civilizacijsko oruž277 . 2) tematsko-motivski razlozi. a povijest ga književnosti uvrsti u spisak znaèajnih za epohu ili pojavu. i to: 1) jezièko-stilski razlozi. odnosno muslimanske književnosti. izrada popratnog metodièkoga instrumentarija te. a poglavito muslimanske književnosti s poèetka XX stoljeæa. pak. Te poslove obavlja metodièka znanost. Kad književna krititka ocijeni neko djelo umjetnièki vrijednim. Pregledom nastavnih programa i èitanki ustanovili smo da nije predviðeno da se uèenici u Hrvatskoj susreæu u nastavi s djelom Muse Æazima Æatiæa. ako je djelo predviðeno za samostalnu lektiru uèenika. Treæi.

soneti visoke poetske vrijednosti kao što su oni koje je R. Knjiga III.je. tako. i to zbog pretpostavljenih teškoæa u recepciji ne samo motivike veæ i idejnog sloja te ponegdje vrlo složene. Stoga u daljnje istraživanje nisu mogli biti uvršteni. 1971. Taj grafièki znak. Zavod za izdavanje udžbenika. Kadiæ uvrstio u zbirku Pobožne pjesme bosanskohercegovaèkih Muslimana1 jer bi za poèetno razumijevanje njihove motivike u ovome /rijeèkome/ kraju trebale brojne prethodne obavijesti. Starješinstvo Islamske zajednice u SR Bosni i Hercegovini. Pobožne pjesme bosansko-hercegovaèkih Muslimana. moæi biti dostupno recepciji uèenika. S tim dvjema poèetnim hipotezama provedeno je istraživanje. 2) prikladnim metodièkim instrumentarijem uèenici se mogu voditi u procesu komunikacije s pjesmom tako da se postignu relativno povoljni recepcijski uèinci. koje ima dva temeljna dijela. Ispitanici su najprije upoznati s pjesmom Muse Æazima Æatiæa Ja n'jesam sanjar. Sarajevo. i to: 1) anketiranje studenata jezika i književnosti i profesora srednjih škola i 2) metodièki eksperiment. 1980. Opredijelili smo se. a onda su im bila postavljena ova tri pitanja: 1. Anketa Anketirali smo studente III i IV godine studijske grupe hrvatski ili srpski jezik i književnost Pedagoškog fakulteta u Rijeci i profesore rijeèkih srednjih škola. Hrvatskoj i Sloveniji. Sarajevo. ali ne prva. Neka bi od tih izvanrednih pjesama mogla biti sljedeæa s kojom se uèenici susreæu. 2. 2. Opredijelili smo se za varijantu s bilježenjem apostrofa u rijeèi "nijesam" i drugdje prema verziji u knjizi Branka Milanoviæa Bosanskohercegovaèka književna hrestomatija. Kadiæ. mada uvijek suptilno odabrane simbolike u motivskoj graði. Isto tako bi bilo neprimjereno svrsi organizirati prvotni susret s pjesnikom u okružju neke od njihovih ljubavnih pjesama. skreæe pozornost prema brizi pjesnikovoj za što èišæim ritmièkim ustrojstvom pjesme. držimo. 278 . na primjer. Za koji bi razred osnovne ili srednje škole ova pjesma bila prikladna? 1. za pjesmu Ja n'jesam sanjar2 iz ova dva temeljna razloga: 1) svojom ukupnošæu ova pjesma može biti reprezentantom poezije Muse Æazima Æatiæa i otvoriti komunikacijski kanal prema njegovom opusu. priredio R.

Meðutim. rima. A. arhaiène rijeèi. misao. korelacija s drugim pjesmama. sugestivnost. ponavljanje izrazom. Tri su temeljna podruèja na kojima bi studenti gradili svoju interpretaciju ove pjesme. emocionalni svijet pjesme. pjesnièka slika. motiv. egzistencija. raspoloženje. ponavljanje strofe. Rangovi su ogledalo redoslijeda podataka. Što biste željeli da vaši uèenici ponesu iz susreta s ovom pjesmom? Kvantificiranje podataka iz odgovora ispitanika držimo neprimjerenim cilju istraživanja. stilska sredstva. pjesnièka figura. ugoðaj. U podruèju izvanjezièkih sadržaja studenti navode: dojam. B.2. metrika. da pokušaju osjetiti raspoloženje koje pjesma izaziva. leksik. metrièko ustrojstvo. Stoga æemo ovdje prikazati skupno odgovore studenata. nabrajanje. Studentske odgovore na drugo pitanje ilustriramo ovim primjerima: "U ovoj autoprezentacijskoj pjesmi važno bi bilo na planu izraza ukazati na stih i rimu. i to s pjesmom Pjesnici su èuðenje u svijetu. i to: jezik i stil. stih. intonacija. Studenti procjenjuju da bi pjesma Ja n'jesam sanjar bila primjerena VIII razredu osnovne škole i svim razredima srednje škole." "Ovo je spoznajnootkrivaèka pjesma sliènog ugoðaja kao dio Kolajne? Ove su rijeèi crne od dubine?. a onda posebno odgovore profesora srednjih škola. ali i sa snagom koju ispoljava. bilo bi možda još važnije uputiti uèenike da traže motiv i naèin na koji ga pjesnik razvija. ritmièno-melodijska sredstva. suprotnost: san-java/realnost.život . Prednost daju I i III razredu srednje škole. cezura. referencijalnost iskaza.patnja ili slièno/ interpretaciju utemeljiti na osnovnoj 279 . U podruèju jezika i stila studenti navode ovaj jezièki i poetski rekvizitarij: ritam. doživljaj. zadati motivacijsku rijeè /dubina . složenost izraza. prepoznati rijeèi koje znaèe arhaièno. po mom mišljenju. metafora. opreka: sanjar-pjesnik. izvanjezièni sadržaji. Na kojim biste sastavnica ustrojstva temeljili interpretaciju ove pjesme? 3. vezano s pjesnikovim egzistencijalnim problemima. Šimiæa i s pjesmom Ovo su rijeèi crne od dubine iz Kolajne Tina Ujeviæa." Studenti su uspostavili korelativne veze ove pjesme s dvije druge. no. strofa. poredba. Jedan je student ovako napisao: bizarnost / sklonost naraciji u poeziji je netipièna. jedanaesterac. uoèavaju se razlike u odgovorima prema grupama ispitanika. funkcija osobne zamjenice. struktura pjesme. epitet. apostrof. jednostavnost izraza. misaonost.

da negativnu energiju ne zadržavaju u sebi". veza emocija s umjetnièkim stvaranjem. brigama /pjesnikovim i svojim/. Prednost daju III razredu. osjeæaji javljaju u pjesmi i onda u nama." Studentski odgovori na treæe pitanje oèituju ova temeljna podruèja pretpostavljene /poželjne/ uèenikove recepcije zadane pjesme: odnos prema pjesmi. da dožive ljepotu koja uznosi duh. koje se slike.suprotnosti san-java/zbilja. pa iako je u tom trenutku bio osamljen i tužan. pjesnik si je. naèin i trenutak u kome nastaje pjesma. 280 ." Na ista pitanja profesori srednjih škola odgovorili su ovako: Pjesmu Ja n'jesam sanjar profesori drže primjerenom za sva èetiri razreda srednje škole. pjesnikovo razoèarenje. "da ne misle da pjesma nastaje u trenucima razbibrige". vrijednost umjetnièkog stvaranja za život.lirska pjesma. ". težina stvaralaèkoga poziva. melankolija.. Profesori su se razlièito oèitovali o tome na kojim bi sastavnicama ustrojstva utemeljili interpretaciju ove pjesme. a dožive pjesmu na svoj naèin i njen poetski smisao. Studenti su željeli da uèenici dožive pjesnikovu liènost. te o životu samome. njegove osjeæaje i strepnje. možda. ali i da uvide kako se i iz najgorih patnji može roditi jedno suptilno i iskreno umjetnièko djelo . olakšao dušu. oèitovanje èovjekove stvaralaèke aktivnosti. ova je pjesma poslužila kao most. Statistièka obrada njihove odgovore prema frekvenciji rangira ovako: 1) tematsko-idejni sloj. U podruèju uspostavljanja odnosa uèenika prema pjesmi dominira njihova želju da ostvare estetski doživljaj. Takvi su iskazi: spoznaja o umjetnièkome radu. odnos prema pjesniku i odnos prema životu. emocije koje pjesnik izražava u pjesmi. pjesnièka duša koja se otvara onima koji su to spremni prihvatiti. Iznijeli su i ove opaske: "da /uèenici/ razmišljaju o brigama na produktivan naèin".. Iz ovoga treæega podruèja dominiraju iskazi o umjetnosti i životu. Oni navode: osjeæaj tuge. misli. nevoljama. spoznaja biti pjesnièkoga stvaranja u odnosu na životnu stvarnost i maštu. Evo primjer cjelovitog studentskog odgovora na treæe pitanje: "Željela bih da uèenici pokušaju shvatiti probleme s kojima se èovjek u životu susreæe. Ispovijedajuæi svoje brige i stradanja. istinski doživljaj poezije. Ni jedan profesor ne primjeruje ovu pjesmu uèenicima osnovne škole. pjesnikova istina. da spoznaju bit pjesnièkog stvaranja. ruka koja traži prijatelja i nalazi ga u nama. da razmišljaju o patnjama.

optimistièkije? Zar treba mladome èovjeku tuge i žalosti? On æe veæ tokom godina otkriti kakav je život.4 Ostvaren je ovaj slijed nastavnih situacija: 1) motivacija. 1986. žal za prošlošæu. Jedan je profesor iskazao ovo gledište: "Osjeæaj samoæe koja prati umjetnika." Metodièki eksperiment Metodièki eksperiment3 izveden je prema metodologiji metodièke znanosti. Beograd. 4) kontrastiranje. jednostavnost jezika. 6) obilježje književne vrste. razlièito oèitovali i o tome što bi željeli da njihovi uèenici ponesu iz susreta s ovom pjesmom. Zagreb. paralela pjesnik-patnik. Školske novine. takoðer. 4) interpretacija.. 259. u zb. Potanje obavijesti u zborniku Metodika u sustavu znanosti i obrazovanja. 6) fatalizam. 3) estetske vrednote. listajuæi ove èitanke za srednju školu. Dometi eksperimentalnog istraživanja u podruèju stvaralaèke upotrebe jezika kod uèenika osnovne škole. 3. 3) spoznaje o odnosu prema sebi. 4. Dajmo mu nešto primjerenije njegovim godinama. Ali. tragika života kojim živimo. Jedan se profesor oèitovao ovako: "Suprotnost dvaju svjetova. Prema uèestalosti odgovori se rangiraju ovako: 1) spoznaje o odnosu prema životu. kakav je svijet. ružnog. Zar ne bi trebalo potražiti i prezentirati nešto vedrije. str. O ogranièenjima u: Zdenka Gudelj-Velaga. ovozemaljskog i onog ljepšeg. u ovom sluèaju pjesnika.2) jezièko-stilske osobitosti. vidim da je previše ovakvih tužnih. Metodièki eksperiment izveden u Graðevinskoj školi u Rijeci. poredbe su konvencionalne. urednik Ante Bežen. 281 . 5) misaono ustrojstvo. Institut za pedagoška istraživanja. Zbornik 18. 5) estetski doživljaj. Zahvaljujem prof. 2) upoznavanje s pjesmom. 3) objavljivanje dojma. metaforika. 1985. pesimistièkih djela." Profesori su se. Mariji Šneperger i prof. 2) spoznaje o odnosu prema radu. 4) spoznaje o odnosu prema drugima. Zrinki Frkoviæ za suradnju. nemoguænost da svojim zanatom /pjesništvom/ osigura sebi dostojan život.

Je li u životu sve saopæivo. Na frekvencijskoj listi prve rangove zauzimaju ove rijeèi: 1) tuga / s pridjevom . možda i èitavo objašnjenje najgore tragedije. 1990. 2) bol / s pridjevom . str. što je nešto odreðeno. No. antologija muslimanske književnosti. No. 3) gorèina / s pridjevom .pjesnik je sagledao realnost života -.pjesniku otac nije ostavio ništa / pa je siromašan/.bolno-/. Æazima sam najprije shvatio kao jednu opreku. Opatija..5) pisani iskaz o recepciji pjesme. morao sam osjetiti žaljenje i ljudsku bol. Iz njega je izlazio osjeæaj Tuge.bolan . u ovoj tuzi koja rastvara i razara. Pored njega. . patiti. svejedno. onda je ta prepona savladana.i prilogom . Samo èovjek. Skoro svi uèenici navode najmanje jedan od ovih podataka: .denotiraju /uglavnom/ s . 3. sjetan. ako je bio pjesnik. Drugo težište obrazuju iskazi o pjesnikovoj životnoj stvarnosti. znaèilo je da hoæe da pjesnièki živi.pjesnik radom /pjesništvom/ zaraðuje za život.gorko-/. nije htio biti.tužan-/.i . Inventarizacija izvanjezièkih sadržaja tih iskaza pokazala je njihova dva težišta. jer ni književnik.. Ili. 4) razoèaran / rijetko: razoèaranje/. Otokar Keršovani. bez ogranièenja. i on je bio samo drug. nesretan. a to nije dovoljno /pa ga ne èeka ni dobra buduænost/. kao nalièje osjeæaja goleme životne radosti. Prema: Biserje. nesretan/ najnesretniji èovjek. nelagodan. kakva je temeljna intonacija pjesama Muse Æazima Æatiæa ako Tin Ujeviæ o njemu kaže ovo: "Svakoga sam gledao kao tuðeg. Motivacija uèenika provedena je tako što je uz pitanje: . ili ljude spaja samo muk?"5 Uèenici su dojam objavili pisanim iskazom. i 4. . 305.gorak. Tu su poèeci. duša /pre/puna bola/patnje/jeda/gorèine. Pjesnikov izrièaj . pesimist. U uèenièkim iskazima javljaju se varijacije pjesnikova motiva 5. pesimistièan stav. tegoban. S izrazitom uèestalošæu javljaju se ovi skupovi rijeèi: okrutan život. 282 . izgubljen. 5) osamljen / s imenicama .pjesnik je rano ostao bez ikoga /pa je siroèe/. što je to pjesnièki razumio drugaèije.samoæa-/ S nešto nižom frekvencijom slijede rijeèi: patnik/patnja.Što oèekujete. Raspravljanje ovdje utemeljujemo na 1. sirot. priredio Alija Isakoviæ. teška prošlost. Jedno težište obrazuju uèenièki iskazi o pjesnikovom opæem emotivnom i duhovnom stanju.ja n'jesam sanjar . nastavnoj situaciji. tmuran.i prilogom .osamljenost .

odnos prema knjizi. Ja. 7. Djeèje pisano stvaralaštvo s ishodištem u pjesmama Drage Gervaisa. str.lice mrtva knjiga. po sastavcima se može pratiti razvitak uèenika.babo -. te nešto manje . Plodonosnom se pokazala analiza uèenièkih zapisa. cjelokupni proces komunikacije s pjesmom. V. zapravo." Tim jeziènim izborom uèenica uspostavlja vezu s prethodnim iskazom. suosjeæam s pjesnikom.331. Dometi. Metodika ruskoga jezika v srednej škole."7 U našem sluèaju sastavak je realiziran kao finalno ispitivanje." Opetovanjem predikata upitne reèenice ovaj odgovor ukazuje na govornika koji je još vrlo intenzivno 6. str. Uz . Njega je jednostavno ovilo crnilo i nad njim se nadvila tama otkad ga je smrt odvojila od njegovih najmilijih. 7-9. Zato on nije sanjar veæ je život prikazao na jedan pesimistièan naèin. formiranje njegovog pogleda na svijet. On je poput mrtve knjige kojoj su slova nevolje i brige. Evo jednog uèenièkog iskaza u cijelosti: "Ova je pjesma na mene ostavila dubok i snažan dojam. Dva su temeljna tipa inkoativnih reèenica u uèenièkim sastavcima." Cjelovitu uèenièku recepciju nekog književnog djela moguæe je istražiti na više naèina. Kao i njegov život i ova je pjesma bolna i puna tuge i gorèine. A.6 Uèenièki zapis oblikovan kao vezani tekst.Kraæim zapisom iskaži što si ponio u sebi iz susreta s pjesmom Muse Æazima Æatiæa Ja n'jesam sanjar. Prosvešèenie. finalizira. Rijeka. 641-650. ova je pjesma na mene ostavila dojam tuge i patnje. Drugi tip može predoèiti ova reèenica: "Ponijela sam u sebi tugu pjesnikovu.Tekuèev. opredjeljenje da sastavak koristimo kao sredstvo procjene uèenièke recepcije nekog književnoumjetnièkoga djela. odnosno njegovom dušom koja pati i koju razdiru bol i tuga. 1980. Uèenici su bili dobili ovaj zadatak: . 1987. Tekuèeva: "U njima /sastavcima/ se najsnažnije i najizrazitije odražava unutrašnji svijet uèenika. Moskva.otac . On živi u sadašnjosti i ne nada se boljoj buduænosti.V. Jedan tip može prezentirati ova reèenica: "Kao što sam veæ napisala.. utemeljujemo i na mišljenjima kao što je ovo akademika A. osjeæaj žaljenja i nemoæi. a nastao u odgojnoobrazovnome procesu naziva se sastavak. Ostao je bez ièega u životu i mora sam sebi stvarati život i to radi pišuæi pjesme.javlja se i leksem . Zdenka Gudelj-Velaga.svehli listak -. Osim u osobnome iskustvu. što indicira autoriènu potrebu da zaokruži. 283 .

" "Ponio sam autorovu poruku o viðenju svijeta iz njegovog ugla gledanja. nagoni nas da shvatimo smisao života i pripremimo odreðeni stav prema životu. Nije mi svejedno to priznati jer to dokazuje moju malenost. s njime nisu ni sreli. Tome je uistinu samo "naizgled" tako." "Pjesma me potakla da i ja sama razmislim o svojim tegobama. te da je tek onda. poglavito pak s gledišta koje bi suponiralo pjesnikovu autorsku intenciju. svojoj buduænosti. a zapravo je drukèije. Isto je tako evidentno da su uèenici u svojim pisanim iskazima /sastavcima/ jednostavno prešli preko stilsko-jezièkog. Zašto na svoju stvarnost ne bi gledali ljepše i sanjarili o sretnijoj buduænosti. naizgled. ali se prema njegovim "rješenjima" razlièito odnose. svoju bol i unutrašnju patnju a da do danas ja lièno nisam èula da to ime postoji. ako mogu." Uèenièki sastavci nedvojbeno pokazuju ovo: Evidentna je akvizicija idejno-tematskog sloja pjesme i napor u razumijevanju i tumaèenju toga sloja. tip: "S ovom pjesmom shvatio sam nekoliko veoma bitnih stvari koje su potrebne za ostvarenje normalnog i uspješnog života. ali smatram da se ne treba povoditi za takvim naèinom razmišljanja jer ono vodi u depresiju. makar nas danas okolina tjera na prizemljenje. Pjesma nas tjera da razmislimo o sebi. Da ne bježim od stvarnosti. a da je nekad postojao èovjek s tim imenom i životom. Zakljuèna razmatranja Najprije valja odgovoriti na pitanje: . jer život bez ideala nije nikakav život.Otkud to da uèenici u dojmu iznose onoliko fabulativnih elemenata. životu koji izgleda dug.zaokupljen procesom koji se u njemu odvija. a da se iz vrlo složene i bogate motivske graðe laæaju skoro iskljuèivo svehlog listka i mrtve knjige. Mislim da sve nije tako važno i da za to ne smijemo sve sitnice uvelièati te si time ogorèavati taj život koji je ustvari tako kratak. poetskog sloja pjesme kao da se. Evo primjera: "Ono što ostaje u nama nakon interpretacije ove pjesme je neizmjerna tuga prema nekom tko je za sobom ostavio takav dokument jednog vremena. Drugotnim se ovdje èini procjena o cijelosnosti ili necijelosnosti toga razumijevanja. a ustvari je veoma kratak." Ni jedan uèenik nije ostao ravnodušan prema pjesnikovom životu. pokušam promijeniti nabolje. dakle izrièaja na kojim nijedan interpretator ne bi pokušao graditi sliku o bogat284 . Znatno je manje uèenika sastavak poèelo komunikacijski relativno neutralnom reèenicom. nego da je primim onakvom kakva je suðena.

Zvonimir Dikliæ. sreæi i ljubavi -. on poèinje da misli na buduænost. 73. Lik u književnoj. str.pjesme o radosti. koji u njoj realno postoji i po kojemu ona jeste upravo to odreðeno i neponovljivo umjetnièko djelo po kojemu. 1989."13 Za utvrðivanje recepcijskog praga. likovi. zatim .s omjerom 75:25. Isto. Isto.šaljive . devetom mjestu. ideje. tok dogaðaja.uèenici se opredjeljuju za . slijede . onda ./ u drugome planu.. Zvonimir Dikliæ navodi rezultate istraživanja s uèenicima VII i VIII osnovne te I.stvu i blještavosti pjesnièkoga rekvizitarija ove pjesme. Školske novine. što je svakako rezultat ne samo psihièke zrelosti uèenika nego i njihove opæe kulture i književnog obrazovanja.pjesme o domovini-. 1985. 9.su im na posljednjem. jezik i dr. str. scenskoj i filmskoj umjetnosti. 66. razreda srednje škole "da ispitanike u pripovijednome djelu najviše privlaèi uzbudljiva fabula. na svoje sadašnje ili buduæe zanimanje i posao u okviru toga društva. str. odnosno strukturne elemente /likovi.podrugljive i smiješne. str.pjesme o smrti. 12. a ne poeziju.10 Kad je autorica ponudila uèenicima srednje škole da rangiraju svoj interes za tri sastavnice ustrojstva dramskoga teksta. 285 . 41. str. oni su ponuðene varijable rangirali ovako: 1. 71. nadovezujuæi na 8. slobodno èitanje u pravilu biraju prozu. 2.pjesnièku sliku . ti uèenici biraju . dijalog. a na kraju liste su .11 Baveæi se interpretacijom književnoga lika u nastavi.. pa . 11. i postoji ideja njime uspostavljena i kazana? Iz metodièke je literature poznato da uèenici za tzv. ovdje nam je još potrebno ukljuèiti skicu psihologijskoga portreta adolescenta. 121. bolu i stradanjima . a da je njegov interes za druge kompozicijske. 13. Isto.. Školska knjiga.ozbiljne pjesme .9 Zanimanje za emocionalne sadržaje u pjesmama uèenici su iskazali ovako: na prvom su mjestu . 3.muzikom stiha . Držimo dostatnim navesti kako taj portret ocrtavaju Inhalder i Piaget: "Mada razvoj adolescenta još uvek traje. 40.. i II. Zagreb. 10. a . tj."12 Isti autor navodi kako "u III i IV razredu srednjeg usmjerenog obrazovanja opada zanimanje za fabulu. Isto.tužne -.pred . Mira Kermek-Sredanoviæ utvrdila je interes uèenika VIII razreda osnovne škole iskaziv omjerom 80:20 u korist proze.elementa lirske strukture . onda. opisi. Birajuæi izmeðu dva ponuðena . str. Zagreb.radosne -.8 Birajuæi izmeðu 9 ponuðenih vrsta lirskih pjesama. Književni interesi djece i omladine. Mira Kermek-Sredanoviæ.

svoje sadašnje aktivnosti životni program u koji su ukljuèene potonje ili odrasle aktivnosti. Najzad, nastojeæi da uklopi sebe i svoj sadašnji ili buduæi posao u društvo, adolescent takoðer namerava /a, po njegovom mišljenju, samim tim/ da reformiše to društvo u nekom ogranièenom podruèju ili u celini / bez sumnje, ovo važi za gotovo sve adolescente u savremenim civilizovanim društvima/."14 Nešto kasnije, autori dodaju i ovo: "Ako se zadovoljimo sa sasvim globalnim i naivnim promatranjem, ne pokušavajuæi da razlikujemo po osobenim socijalnim reakcijama uèenika srednje škole, šegrte, mlade radnike i mlade seljake, zapažamo da se adolescent razlikuje od deteta, pre svega refleksijom koja premaša sadašnjost. /Potcrtava ZGV/ Adolescent se upuæuje u pravcu neaktuelnih razmišljanja koja su, ipak, u vezi sa doživljenim i aktuelnim situacijama. Drugaèije reèeno, adolescent, za razliku od deteta, poèinje da gradi sisteme i teorije, ako reèima "teorija" i "sistem" pridamo najšire znaèenje."15 Držimo da i bez širenja teorijske podloge možemo prihvatiti zakljuèak da je recepcija uèenika III razreda srednje škole pjesme Ja n'jesam sanjar Muse Æazima Æatiæa upravo izvanredna i u velikoj mjeri udovoljava kriterijima koje uspostavlja metodièka teorija. Naime: Moglo se oèekivati da æe se uèenici zadržati na onome što bismo iz motivike pjesme mogli oznaèiti fabulativnim. Da njihov obzor, meðutim, nije sužen iskljuèivo na dogaðajnost, govore u prvom redu tematske rijeèi iz frekvencijskoga rjeènika koji je dobiven potanjom leksièkom analizom njihovih iskaza o dojmu. Bez snažnog doživljaja upravo prvoga dijela pjesme, a koji kasnije ne navode, odnosno navode samo u citatu svehli listak i mrtva knjiga /uz sporadièno javljanje neba i bure, što ovdje nije relevantno jer u primorju predstavlja motiviku svakodnevnice pa je teško procijeniti porijeklo tih leksema u tekstu/, taj leksièki niz izvjesno ne bi bio takav. Ovdje je rijeè o ekstrapolaciji estetskog, mada neosviještenog, doživljaja u ideju, tj. o izvjesnoj sinkreziji emotivnoga i racionalnoga. Leksièka analiza pjesme kazuje da se samo rijeè tužan /koja se u uèenièkome frekvencijskome nizu nalazi uz imenicu tuga/ nalazi u pjesmi, i to u sintagmi tužni pjesnik, a ta se sintagma ni jednom ne javlja u uèenièkim zapisima. Ostale leksièke jedinice s prvih rangova frekvencijskoga niza /bol, gorèina, razoèaran, osamljen/ dokumentiraju unutrašnju preobliku poèetnog /ulaznog/ poticaja. Pjesma je, dakle, motivirala eksteritorizaciju leksika iz emotivne sfere. Držimo da uopæe nisu realna oèekivanja da bi uèenici u
14. Ž. Pijaže - B. Inhelder /J. Piaget/, Intelektualni razvoj deteta, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1978., str. 48. 15. Isto, str. 49.

286

zaista slobodnom iskazu o dojmu, govorili o ljepoti pjesnièkoga jezika i navodili njegov instrumentarij. Njihov, pak, iskaz izrazito je individualiziran, on je lièan u sadržaju i izrazu, te ga, stoga, cijenimo - stvaralaèkim.16 Uz to, uèenici su na pjesmu reagirali razmišljanjem! Prema unutrašnjoj stvarnosti pjesme oni su se ponijeli kao prema punoj stvarnosti, što kazuje da su osjetili taj svijet pjesme kao zaseban i u sebi stvaran. Ne mogu se od srednjoškolaca oèekivati Katièiæeve spoznaje o odnosu zbilje književnoga djela prema zbiljskome svijetu.17 Oni su, jednostavno, ušli u taj svijet kao da je stvaran. Kako je taj svijet književnog djela jezikom sazdan svijet, to je jedini put da se do njega doðe - jezik. Stoga s punom izvjesnošæu možemo reæi da su uèenici osjetili Æatiæev pjesnièki jezik, da ih je on dvojako motivirao: na njegov pjesnièki rekvizitarij reagirali su jezièkim stvaralaštvom, a na motiviku fabulativne provenijencije razmišljanjem. To držimo dostatnim za uvrštenje ove pjesme u programe nastave književnosti, i to upravo u III razred srednje škole. Time bi se, dijelom, popunila programska praznina, odnosno pridonijelo bi se upotpunjavanju slike bosanskohercegovaèke književnosti s poèetka stoljeæa, koja bez programske zastupljenosti pisaca muslimanskoga kruga ne može biti valjana. Ovaj zakljuèak, jasno, ne iskljuèuje i druge izbore. Uz potvrdu poèetne teze da je pjesma Ja n'jesam sanjar Muse Æazima Æatiæa, uz odgovarajuæu metodièku aparaturu, dostupna recepcijskim moguænostima uèenika III razreda srednje škole izvan bosanskohercegovaèkog kulturno-povijesnoga prostora, ovo je istraživanje, držimo, ukazalo na potrebu za sljedeæim koje bi, s ambicioznijim ciljem i njemu primjerenom metodologijom, bilo usmjereno prema utvrðivanju korpusa muslimanske bosanskohercegovaèke književnosti sukladnog potrebama i moguænostima književno-jezièkog odgoja i obrazovanja u ovim prostorima. Još nešto: Za ulazak u svijet poezije svakako je važna i potrebna civilizacijska pripravljenost, odnosno gotovost. Otvara se pitanje: Može li put biti obrnut, tj. može li se zamijeniti toèka polaska s toèkom dolaska? Povijest književne recepcije i književno-jezièkog odgoja i obrazovanja pokazuje da to može biti. Poezija otvara recepijentu civilizacijske obzore i razvija u njemu potrebu da to njih dosegne. Stoga se ovdje presudno važnim
16. Zdenka Gudelj-Velaga. Nastava stvaralaèke pismenosti, Školska knjiga, Zagreb, 1990., str. 27. 17. Radoslav Katièiæ, Jezikoslovni ogledi, Školska knjiga, Zagreb, 1971., str. 224.

287

èini sljedeæi podatak: Na kraju nastave u svakome od eksperimentalnih odjeljenja profesor je pitao uèenike: "Biste li željeli saznati nešto više o pjesnikovom duhovnom i civilizacijskom obzorju?" Uèenièki je odgovor bio potvrdan, uz realan, statistièki zanemariv, onih koji su se izjasnili da im je svejedno. Onoga trenutka kad nastava književnosti svojom kvalitetom prestaje biti uèeniku samo radna obaveza, veæ kad je on doživio kao komunikacijski proces s osobnim interesom za sudjelovanje u njemu, uèionica se pretvara u književnu tribinu, a uèenik od prinudnoga recepcijenta postaje potencijalnim diseminatorom književne kulture. Upravo stoga nastavni programi imaju vrlo važno socio-kulturno znaèenje, pa je isplativ trud oko situiranja pisca u nastavni program. The paper examines a possibility ofincluding the poem by Musa Æazim Æatiæ The paper examines a possibility of including the poem by Musa Æazim Æatiæ Ja n'jesam sanjar /I' not a Dreamer/ into the curriculum. The survey among students and teachers, as well as students' texts, are being examined. The author concludes that the inclusion into the curriculum will fill in the gap and contribute to the overall introduction of students into the area of Moslem literature at the beginning of 20th century. The paper advocates the use of poetry in the process of establishment of inter-civilization relations.

288

Ismet Smailoviæ POGLED NA PISMO I JEZIK LISTA GAJRET U 1913. GODINI Jezièka analiza jednog književnog djela, a pogotovu cijeloga godišta jednog lista u kojem se nalaze svakovrsni prilozi raznih suradnika, nije nimalo lahak zadatak. Da bi se takav posao uredio pravom znanstvenom metodologijom, tj. analitièki i detaljno, potrebna je prije svega iscrpna fonetska analiza, zatim morfološka, sintaktièka, a osobito leksièka, pa analiza tvorbe rijeèi, analiza stila, analiza stranih jezièkih elemenata itd. Za ovu priliku to bi bilo veoma opširno struèno izlaganje i izlazilo bi iz okvira teme i ciljeva ovoga skupa. No da bismo ipak imali neki uvid u jezik i pismo lista Gajret iz 1913. godine i informaciju kako je tada govorila i pisala bosanskohercegovaèka, uglavnom muslimanska inteligencija okupljena oko Gajreta, ja sam ovome svom izlaganju dao naslov Pogled na pismo i jezik lista Gajret u 1913. godini, što znaèi da se neæu upuštati u opširnu jezièku analizu, veæ æu samo pogledom obuhvatiti osnovne i relevantne znaèajke pisma i jezika toga lista u godini koja je prethodila 1. svjetskom ratu. Ali prije nego što poènem svoje izlaganje o tome, želim napomenuti dvije stvari: 1) Nisam odabrao list Gajret iz 1913. godine iz nekih posebnih razloga, jer takvih razloga nema. Mogao sam tražiti bilo koje godište iz perioda austrougarske vladavine u Bosni i Hercegovini, ali sam uzeo ovo iz 1913. g. jer mi se ono jedino našlo pri ruci u mojoj biblioteci, a do drugih godišta nisam mogao u Banjaluci doæi. 2) Pogled na jezik u ovom godištu lista Gajret usmjerio sam samo na redakcijske tekstove lista i na priloge u prozi. Poeziju nisam uzimao u obzir jer autori takvih priloga radi ritma, rime, poetskog izraza, pjesnièke slobode i još iz drugih razloga ponekad namjerno stvaraju posebne rijeèi, izraze i oblike, služe se arhaizmima, provincijalizmima, nešto skraæuju, nešto proširuju, a sve to ne daje pravu sliku ondašnjeg svakodnevnog govora, odnosno književnoga jezika. U ovom izlaganju najprije æu govoriti o pismu, odnosno o pismima kojima je štampan list Gajret u 1913. godini. Naslov lista svih brojeva u ovom godištu, mjesto izlaženja, datum i godina štampani su na 3 pisma: latinicom, æirilicom i arabicom. Ime i prezime urednika, cijena lista, visina pretplate i adresa uredništva štampani su samo latinicom i æirilicom, i to naporedo. Èlanci, rasprave, književni radovi, prijevodi i ostali prilozi 289

štampani su i latinicom i æirilicom, ali ne naporedo veæ po želji autora ili po nahoðenju urednika. Kad sam izbrojio u cijelom godištu sve priloge, ustanovio sam da ih je 140 štampano latinicom, a 94 æirilicom. Sve redakcijske rubrike, kao, npr. Gajretov glasnik, Poruke uredništva, Iz uredništva lista, zapisnici skupštine, izvještaji, razni oglasi i obavještenja, štampani su pretežno latinicom, ali ima i æirilièkih tekstova. Kada je rijeè o pismima kojima je štampan list Gajret, valja naglasiti da je u to doba bilo nekih Muslimana koji su zahtijevali da se Gajret ne štampa æirilicom veæ samo latinicom. U vezi s tim u trobroju Gajreta br. 1, 2 i 3 od 1. marta 1913. izlazi bez potpisa redakcijski èlanak pod naslovom Æirilica i muslimani, koji poèinje ovako: "Dok se kod ostalih prosvijeæenih nacija rješavaju zamašna pitanja, koja potresaju svojim velièanstvenim pojavama i rezultatima, dotle su kod nas izbile neke neozbiljne i dosadne zaðevice radi toga što se list Gajret štampa osim latinicom i æirilicom. Te zamjerice idu za separatizmom, idu za tim da se u ovo prosvjetno društvo uruèe politièki intransigentizam, da se iz njega iskljuèe svi oni koji imaju drugo mišljenje o pismu æirilici i zadatku društva Gajret. I to bi neminovno slijedilo da se redakcija lista ne drži jedne odluke glavne skupštine, a to je da se list ima ureðivati i æirilicom i latinicom, tj. onako kako ko želi da mu se radovi štampaju." Poslije toga pisac èlanka, poput nekadašnjeg Crnorisca Hrabara, koji je u 10. stoljeæu branio staroslovenski jezik i Æirilovo pismo, dokazuje zašto bosanskohercegovaèki Muslimani treba da se uz latinicu služe i æirilicom i da nema nikakva razloga da je odbacuju. Evo nekoliko reèenica iz takvog dokazivanja: "... Svakom je slobodno da ima neko svoje mišljenje, ali se nikad ne smije dopustiti da on to svoje mišljenje drugom na silu nameæe. Zato je najpravednije da se svakom dopusti na volju da piše onim slovima koje on za umjesno naðe." "Ljudi mogu biti hrðavi koliko god hoæete, ali je svako pismo dobro. Meðu protivnicima æirilice ima i taj razlog (!), jer vele da je æirilica pismo pravoslavne crkve. Peke, a zar nije latinica pogotovo pismo katolièke crkve. Pa ne samo ta dva pisma, veæ su uopæe sva pisma bila u službi raznih vjera..." "A da to nije pismo preko noæi meðu nama izbilo, najbolje govori ta èinjenica da su za vrijeme otomanske vlade svi listovi izlazili arapskim hurufatom i æirilicom! Gjulšen Saraj, Bosna, Neretva u Mostaru, zatim Saferska naredba, službeni oglasi itd. Još i danas ima tih listova, a još i danas ima svijeta koji to pamti. 290

Što se tada niko ne podiže pa da rekne: latinica je pismo muslimana u Bosni i Hercegovini. Što onda nikom nije palo na um da ide na upravu na Musalu da protestira što se za muslimane upotrebljava æirilica?" Navodeæi još niz razloga i dokaza u korist æirilice pisac èlanka zakljuèuje svoje izlaganje ovako: "Ovo nije mišljenje samo pisca ovih redaka, veæ to mišljenje zastupaju svi uviðavni radnici na kulturnom polju. A kad bi se dopustilo da takve nauène probleme rješavaju onakvi mentaliteti kao što su oni koji su protiv æirilice, onda iz temelja to ne bi bio kulturni problem, veæ stvar vašarskih cirkusa. Danas kada ima 80 postotaka analfabeta u našem narodu, možda i više, naša je glavna dužnost da taj svijet dovedemo do pismenosti, pa neka se služi kakvim god hoæe pismom. Mi æemo kako do sada tako i od sada svaki lijep i koristonosan rad štampati onako kako suradnici budu zahtijevali. Slažuæi se i pokoravajuæi se zakljuèku glavne skupštine da se list Gajret mora štampati i jednim i drugim pismom, mi æemo se toga i držati." Meðutim, ovaj èlanak nije jedini kojim list Gajret brani æirilicu. Odmah sljedeæeg mjeseca u dvobroju br. 4 i 5 od 1. aprila 1913. na prvoj, drugoj i treæoj stranici izlazi opet nepotpisani redakcijski èlanak s naslovom Muslimani i æirilica. U tom èlanku nepoznati autor historijskim èinjenicama i dokumentima dokazuje da je æirilica stoljeæima bila tradicionalno pismo bosanskohercegovaèkih Muslimana i da su se njome dugo vremena služili i turski sultani, turski namjesnici u Bosni i mnogi bosanskohercegovaèki domaæi begovi. Pri tome navodi kako su turski sultani: Murat II, Mehmed II, Bajazid II, Selim I, Sulejman I, Selim II i Sulejman II pisali više svojih pisama našim jezikom i æiriliènim pismom, a po ugledu na njih æirilicom su pisale i neke turske paše, turski namjesnici i ostali turski dostojanstvenici, kao npr. Mehmed-paša, Mehmed-beg Minetzade, Mahmut-paša Abogoviæ, Skender-beg gospodar bosanski, Ajas-paša hercegovaèki, Mustafa-paša - sultanov namjesnik u Misiru, Gazi Husrevbeg - sultanov namjesnik u Bosni, Mehmed-paša, gospodar Budima, i još mnogi drugi. Evo nekoliko i doslovnih izvoda iz tog èlanka: "U Bosni i Hercegovini æirilica je bila jedino pismo narodno, i to ne samo za pravoslavne i muslimane nego i za katolike. Naše takozvano begovsko pismo razvilo se iz kurzivne æirilice i nije ništa drugo nego samo jedna grana njezina... Koliko je æirilica bila ušla u naš elemenat, vidi se najbolje po tome što su neki naši begovi njom pisali sve što su znali, dok su za turska pisma uzimali naroèite pisare. Takav sluèaj bio je u èuvenoj porodici Èengiæa. I ne samo to: ima sluèajeva gdje su naši stari na svojim 291

bašlucima upotrebljavali æirilicu. Jedan takav natpis nalazi se u Èaðevini kod Rogatice, a drugi na grobu Mahmuta Brankoviæa u Brankoviæima, isto u Rogatièkom kotaru. Katolièki sveæenici i sav njihov puk pisali su isto sve od XVIII stoljeæa samo æirilicom; još 1737. izrièno je zabranjivao fra Luka Karagiæ upotrebu latinice..." "Ali proðimo svu tu daleku prošlost. Nijesu li naši svi stariji ljudi još i iza okupacije pisali samo svojim starim begovskim pismom, vrstom æirilice? Nije li turska uprava uz turski jezik i pismo priznavala i upotrebljavala samo æirilicu? Treba uzeti sva tri naša lista iz zadnjih godina turske vlade u Bosni i Hercegovini, Bosnu, Cvjetnik i Neretvu, pa æe se vidjeti da u tim zvaniènim i poluzvaniènim listovima stoji samo æirilica pored turskog pisma. Treba li poslije toga veæih, jaèih i neposrednijih dokaza?" I na kraju autor èlanka završava svoje izlaganje ovako: "...Iako se ovako oèevidno može pokazati tolikogodišnja tradicija æirilice, poèevši od turskog dvora pa do obiènih kajmekama provincijskih... mi ipak ne tražimo njezinu bezuslovnu upotrebu. Širokogrudi liberalizam naš je prvi i glavni princip u životu... Njegovati i uèiniti oba pisma i služiti se njima i preko njih za sve što vodi pravoj kulturi i svjesnom napretku, to je dužnost svih onih koji ozbiljno žele da budu uistinu prosvijeæeni i napredni elementi i koji to žele svome narodu uopæe." Kad danas èitamo ovakve èlanke i misli, izreèene i napisane u aneksiranoj Bosni i Hercegovini prije 80 godina, moramo biti ponosni na širokogrudost, objektivnost i toleranciju tih naših prethodnika i ne smijemo se zavaravati i sebi u zasluge pripisivati da smo samo mi u posljednih 20 godina pravi borci za jezièku ravnopravnost i ravnopravnost naših pisama. A sad da bacimo pogled na jezièku stranu lista Gajret u 1913. godini. Meðutim, prije toga potrebno je nešto reæi o autorima priloga èiji jezik promatramo i o glavnom uredniku tadašnjeg lista Gajret. Glavni urednik svih brojeva Gajreta u 1913. godini bio je Avdo Sumbul, koji je zbog svoga antiaustrijskog djelovanja i simpatija prema Srbima bio 1914. interniran u Arad, gdje je u tamošnjem zatvoru ubrzo umro. Svoje prozne priloge objavljivali su u tadašnjem Gajretu sljedeæi autori: Hadži Hamid Svrzo, dr Mehmed Spaho, Hasan Hodžiæ, Hamdija Muliæ, Osman Nuri Hadžiæ, Nazif Resuloviæ, Fejzulah Èavkiæ, Mustafa Spaho, Hifzi Bjelevac, Beæir Novo, Ahmed Rašidkadiæ, Hasan Nurkiæ, Derviš Tafro, Hasan Midžiæ, Fadil Kurtagiæ, Muhamed Zahiroviæ, Mustafa Èeliæ Gazanfer i Muhamed Hadžiæ. Velik je broj autora koji svoje priloge nisu potpisivali punim imenom i prezimenom veæ samo imenom ili inicijalima imena i 292

gdje uz primjer 7 sahata stoji i u 2 sata (151). vehnula (165). suhe šljive (64. i to u jednoèinki Siroèe Nazifa Resuloviæa 2 puta. nijeste. suhe pustare (95). nijesu. pola sahata (43). opæeg napretka (162). 159). tj. lahak (4). nijesmo.156). suhim ubrusima (139). Galas h se nalazi i u ovim primjerima: lahka (74). Prije svega želim da naglasim da su svi prilozi u ovom godištu. 139. 35. duhan (64). shrvana (137). pa ne znamo o kojem se autoru radi. uopæe (6. Glas h gotovo dosljedno èuva se u svim rijeèima gdje mu je po etimologiji mjesto. nijesi. duhanom (198). navodeæi primjere s oznakom stranice na kojoj se nalaze. kahvedžije (152). Prezentski oblici s negacijom pomoænog glagola biti. Na 2 mjesta. kuha (73). kahvene kašièice (73). 142). Jedino je na 180. 52. sveopæa ljubav (173). koji nemaju nikakva potpisa mogu se smatrati redakcijskim. (177). sedam sahata (151). u cijelom godištu uvijek su: nijesam. postoje primjeri bez h: rðavog moralnog odgoja (96) i rðavih zabluda (96). Bez etimološkog h postoje takoðer samo 3 primjera. kuhati (73). shrvana (137). 101. Svi tekstovi. U ovom pogledu na jezik najprije æemo promatrati ono što ide u oblast fonetike. hrðavom (94. lahku (10). Samo sam na 3 mjesta našao ovu rijeè bez h.152). historièara (120). oblika jesam. i to opet u èlanku Nazifa Resuloviæa Umišljenost i hvalisanje. opæim interesima (14). a to su: kafu (198). mahrama (73). 41. suhe naredbe (153). vrhnula (137). halku (46). opæeg stanja (16). opæeg dizanja (185) opæih uslova (71).prezimena. štampani dosljedno ijekavskim izgovorom. lahko (94. istoriju (95) i mana (95). shrvana (137). bez obzira jesu li objavljeni latinicom ili æirilicom. sahat-dva (51). lahak (10). 71. Svare štampana ekavski. muha (47. historijsku (92. jedna kratka ocjena Mustafe Èeliæa Gazanfera o pjesmama M.69. izuzev lirskih pjesama. vehnula (137).69). i to: suvo zlato (58) u èlanku nepoznata autora i zatim suvobisernim oblicima (197) u prevedenom èlanku Filozof Anatola Fransa. a zatim ono što ide u druge jezièke oblasti. Samo na 3 mjesta 293 . 152). historiju (15. 65. mahanu (38). kahva (51). 156. kahvu (50. te u redakcijskom oglasu za Gajretovu skupštinu. 84. historijskoj (85). opæem dobru (65). 11. 123). gdje mu po etimologiji nije mjesto: sahat (43. mahane (7). 51. gluh (46). sveopæi znaèaj (154) sveopæa prosvjeta (154). Umjesto h imamo v samo u 3 primjera. mahramom (73). gluhi (46). pa tako imamo primjere: suhim plaèem (37). hrðavom (11). 127). kuharica (177). duhana (64). Rijeèi opæi i njezine izvedenice pisane su gotovo dosljedno samo sa æ. str. opæe èovjeèanstvo (42). hrðavih (137). vehnula (165). sat. 127). a najviše u rijeèi sahat. suha šljiva (64). npr.

u pošljednje vrijeme (5). Što se tièe pridjeva sretan s njegovim oblicima i izvedenicama.: milijune i milijune potrošiæe i jedni i drugi (14). sa svim svojim pošljedicama (58). pošljednjih 100 godina (4). na dijeljenje štipendija (3). na one sretne èasove (36). ali u èlanku Ahmeda Rašidkadiæa nalazimo ovaj primjer: radili su u svojim baštama (95). njihovih našljednika (95). pa nalazimo 11 puta milijun a 4 puta milion. nove inštitucije (42). Sa t ima 15 primjera: niko nije bio tako sretan (35). i milijune kruna narodnog novca (70). u bašèi (51). npr. Gajret dijeli štipendije (8). ima na milijune gljivica (176). vaše bašèe (56). po avliji ili bašèi (51). opæine Bihaæ i Mostar (68). snijege nanio milione štete (64). preko pola milijuna (20). npr. nesvjesno bi tumarao po bašèi (36). molio opæinu (123). Gajretovu štipendiju (41). u našoj opæini (147). I rijeèi bašèa i bašèovan nalazimo samo sa šè uz jedan izuzetak sa št. sretne duše (36). a danas toga u standardnom jeziku nema. napošljetku (65. 25 milijuna kruna (67).94). opæinski bilježnik iz Goražda (15). od pošljednjih mjesta (16). najpogubnijih pošljedica (95). u pošljednjim brojevima (17). pošljednju mrvu (31). rijeèi opæina i opæinski pisane su dosljedno samo sa æ.nalazimo tu rijeè pisanu sa št: opštu pozornost (60). Meðutim. Broj milion mnogo èešæe se piše milijun nego milion. postaše višestruki milijunari (15). 15 milijuna kruna (67). uprkos mojih milijuna (54). nalazimo ga i sa glasom t i sa glasom æ gotovo u istom brojnom odnosu. za opæinsku bolnicu u Tuzli (116). naših opæina (40). uzdržavanje bašèe (41). ovaka inštitucija (42). Ima takoðer primjera gdje se u stranim rijeèima sekvenca st piše kao št. dvije stotine miliona ljudi (155) i milion ljudi (199). opæinsku štipendiju (41). banjaluèka opæina (146). kako si postala sretna 294 . Evo nekoliko takvih: dijeli ðacima štipendije (2). bez ijednog primjera sa št: opæine (5). svih opæina (147). s pošljednjim dahom (55). razvijala se u bašèi ðul-ružica (100). nekoliko milijuna kruna (64). mladom milijunerskom paru (52). npr. ali: i èetvrt miliona kruna (2). kuæa s bašèom (50). koje dijete èine sretnim (36). od svoje opæine (183). opæina u Bileæi (146). pošljedica toga jest (40). opæinskim silama (39). Upadljivi su mnogi primjeri u kojima je glas s ispred suglasnika lj palatariziran u š. opšti propisi (73) i opšteg buðenja (185). pošljednji naèin (5). njegova se pjesma razli zelenom bašèom (35). zasad manjka uz sirotište bašèa (41). opæinski oci (40). da nastavim svoje študije (31). u pošljednje doba (158). te su študije (6). kad bašèovan njeguje (7).

demokratizovati (2). poduzeæe. najbolje nam garantuje (147). 63. suradnik. svako ovo poduzeæe (16). da se sretniji opet podigneš (62). Što se tièe imenica. S nastavkom -ovati ima 12 primjera: organizovan rad (1). radi toga apelujemo (214). nitko (155). najnesretniji u braku (99). Odmah da kažem da takvih glagola nema mnogo i da se njihovi oblici nalaze sa sva tri takva nastavka samo u nejednakom brojnom odnosu. ofenziva (117). Pa i oni rijetki sreænici (45). prekalufljen (14). kemijskim (109). da opravdate Vašu 295 . ja sam te ubio. defenziva (117). naša nesretna partajiènost (18). kemièar (6). Madžari (69). Ostale važnije fonetske karakteristike uoèavaju se u sljedeæim primjerima: kaluf (14). ilustrirati (116). svako (64. niko (6. naroèito o glagolima s infinitivnim nastavcima . koliko bih se sretnijim osjeæao (100). minuta i sekunda. 34. ali bi se moglo nešto ukratko reæi o tvorbi rijeèi. 89. koliko li sam sretan (37). kemijska (68). pažnju zaslužuju: poduzetnik. 98. kako æe otkazati svoju suradnju (116). koje su štampane samo u takvom tvorbenom obliku. a s nastavkom -isati postoje samo 2 primjera. Morfološke karakteristike ne zaslužuju nikakvu posebnu pažnju jer su svi oblici i u deklinaciji i u konjugaciji i u komparaciji u granicama današnje jezièke norme. ali je ova godina bila sretna (65). 126) i 4 puta sa t kao tko (10. mnogi su se živo interesovali (150). prema poduzeæima sa slabim kapitalom (140). sretan u svome životu (113). kroniènu (176). znam da sam sreæniji od majke. npr. 91. nego je još konkretizovao (2). kako æu i ja biti sretan (123). kristalizovan i stilizovan (214). nesreæni graðanin atenski (90). nikoga ne interesira (96). koji obustaviše svoju suradnju (116). madžarskom (6). kemijski (139). konstatujemo žalosnu èinjenicu (116). lijeènik je konstatovao dijagnozu (200). da budete sretni (105). iko (21). 38. a upitno-odnosna zamjenica ko pojavljuje se 5 puta bez t. a sa æ ima 12 primjera: da æu biti nesreæan (22). safun (68).: da poduzetnik daje posao radnicima (4). 156). dok konstatujemo (147). dakle ko (44.(37). Vi me vidjeste tako nesreæna i htjedoste me uèiniti sreænim (22). otkaze za suradnju (151). kad su bili sreæni ili nesreæni (59). njega je uèinilo nesreænim (90). a nesreæniji od babe (200). 50. Neka je svima sretno i hajirli! (147). s nastavkom -irati ima 5 primjera: organiziraju se (9). za posao se mora angažovati (71). suradnja. 126). reformiranog Gajreta (219). -irati i -isati i o nekim imenicama. s fabrièkim poduzeæima (5). i to: regenerisane (3) i reformisane (3). ja nesreænik (54). æirilicom je ratificirao ugovor (86). mnoga su naša društvena poduzeæa propala (16). otkazao je svoju suradnju (116). uèinila je od njeg jednog nesreænika (60). 91).ovati.

šeriatski sudac (183). preporuèuju i ljekari (83). npr. ali: valja se odmah obratiti ljekaru (27). našem bivšem suradniku (116). Jusuf Zija ef. npr. 1 i 12). 2). moæ duševnog vaspitanja (154). stajala je jednu minutu (55). str. Evo kakva je situacija u tom pogledu: Prije svega. da se uèenice odgoje u duhu koji prija (156). jedan šeriatski sudac (118). mašine i 296 . strogom disciplinom se vaspitavaju èlanovi (47). dobar uspjeh u društvenom vaspitanju (74). tajnik Fehim Kafadareviæ (prilog Gajretu str. a umjesto tjedan nalazimo samo sedmica ili hefta. Hazim ef. Pertevu. Midžiæ. Umjesto tisuæa uvijek je hiljada. Ovdje mogu reæi da je Gajret imao tajnika i za vrijeme Kraljevine Jugoslavije. ali: južno voæe. još minutu (84). bivšem vakufskom tajniku (82). imena svih mjeseci nisu slavenska veæ latinska. 1 i 12). lijepog i èestitog odgoja (96). tajnièko izvješæe (prilog Gajretu. i nema ni jednog primjera koji bi potvrðivao slavenski naziv mjeseca. Mehmed ef. lijeènièka svjedodžba (183). šeriatski sudac (114). opet se treba prvo obratiti ljekaru (83). 1).: pošljedice rðavog moralnog odgoja (96). vaspitanje duha (154). od našeg suradnika (116). 1 i 12). koja u ovom izlaganju zaslužuje posebnu pažnju ne samo u odnosu na jezik lista Gajret u 1913. ali: da se èlanovi jednog društva vaspitaju (73).suradnju u Gajretu (151). šeriatski sudac u Tuzli (150). još sekundu (84). tj. nauèen i lijepo odgojen (163). Dok za svjedodžbu ne nalazimo nigdje sinonim svjedoèanstvo veæ samo svjedodžba. lijeènik u Bosanskom Petrovcu (148). str. Spahe. Gradskom poglavarstvu u Tuzli potrebna su dva lijeènika (116). surednik svih ozbiljnih listova (178). žito posijano sijaæim strojem (83). npr. Lijeènik je konstatovao dijagnozu (200). str. Salih ef. mart. na mjesto tajnika Mustafe Islamoviæa (prilog Gajretu. februar. Rijeè sudac takoðer je dominantna. izvještaj tajnika (prilog Gajretu. razni strojevi (109). Obukao se i otišao po lijeènika (200). Upadljivo je da se sekretar uvijek i bez izuzetka naziva samo tajnik. Kad sam se povratio sa lijeènikom (200). tajnika Trgovaèke komore (116) itd. jer pored veæeg broja primjera za lijeènik nalazimo i 3 primjera u kojima se to struèno zanimanje naziva ljekar. A sada da pogledamo upotrebu leksike. godini veæ i na jezik tadašnjeg bosanskohercegovaèkog javnog komuniciranja i književnog stvaralaštva. strojevi koji proizvode snagu (109). Izet ef. april itd. Takoðer nema ni jednog primjera da bi se hiljada nazivala tisuæa a sedmica tjedan. Rijeèi stroj i mašina stoje u brojnom odnosu gotovo naporedo (pa imamo: u parnom stroju (7). primio se funkcije tajnika (prilog Gajretu str. ali rijeè lijeènik nije. Muftiæ. Hadžiegriæ. npr. januar. dotle uz rijeè odgoj i odgojiti postoji vaspitanje i vaspitati.

: U prošlom broju smo javili da se banjaluèka opæina upisala za Gajretova utemeljaèa. npr. položivši odmah cijelu utemeljaèinu (146). upotrebu raznih mašina (109). kat. 5).šibice (69). zemljopis. znanost i nauka. ili: Muslimanska štedionica upisala se za èlana utemeljitelja našeg Gajreta i odmah uplatila 297 . rijeè elemenat gotovo uvijek znaèi narod. svjedožba.. stoljeæe i vijek. ili: prostitucija i lumpaèenje iziskuju isto toliko hrane (. i mi se kao prosvjetni organ našeg elementa osjeæamo moralno zaduženim (153). Baš ni u jednog elementa u našoj zemlji nema tako primjetljivih staleških razlika kao kod nas (74). ili ako se èuju. kuhinja.: Radi ovog stanja sve su banke zadržale s poèetka svoj kamatnjak. omladina i mladež. vazduh i zrak.: Èim se uðe u hodnik s vana. koji je veæ bio velik (66).. U opisu Vakufskog sirotišta u Sarajevu na 3 mjesta nalazimo rijeè blagovalište sa znaèenjem blagovaonica. kukci. uslov i uvjet. Još desetak dana. npr. Rijeèju utemeljaèima oznaèavao se prilog utemeljaèa nekog društva. Rijeè kamatnjak upotrijebljena je sa znaèenjem kamata. etnièka zajednica. na desnoj se strani nalaze prostorije za upravu sirotišta. tajnik.) koliko i najjaèi fizièki rad (142).: Prostitucija i lumpaèenje mora biti apsolutno iskljuèeno (142). npr. odnosno trpezarija. sudac.. Naporednu upotrebu u približno jednakom brojnom odnosu imaju i sljedeæe rijeèi: domovina i otadžbina. prema industrijskim mašinama (109).. lumpaèenje i utemeljaèina.. brzojavni. npr. sveuèilište i univerzitet. izvještaj i izvješæe. Blagovalište je samo jedna velika soba (4). a neobiène su i rijeèi: kamatnjak. nove vrste alata i mašina (5). pa æe uz prvi zvižduk vatrenjaèe ostaviti Sarajevo (32). a zatim blagovalište (40). npr. ili: Na lijevoj se strani ulaza nalazi isto velika soba kao i blagovalište (40). zanat i obrt i još neke druge.. odnosno univerza. hiljada i latinske nazive mjeseci. i nekoliko sati. str. znaèenje im je drukèije nego 1913. Tako npr. a rijeè lumpaèenje ima isto znaèenje kao i lumpovanje. Iznenaðuje rijeè vatrenjaèa u znaèenju voz ili vlak. tvornica i fabrika. knjižnica. godine. Koliko je æirilica bila ušla u naš elemenat (87). muzika. a to se može najviše da primijeti kod muslimanskog elementa (68). ovo je naš muslimanski list koji širi kulturu i prosvjetu meðu našim elementom (prilog Gajretu.. I na kraju bit æe zanimljivo ukazati na neke neobiène rijeèi koje se danas ne mogu èuti u Bosni i Hercegovini.: jer smo mi elemenat zapušten (18). npr. Bez odgovarajuæih sinonima našao sam ove rijeèi: voz. a rijeèi gospodarstvo i gospodarski èešæe su nego privreda i privredni. val i talas.

bez razlike u rodu. Bayazid II. That is why we chose to offer an outlook on the language and alphabet of only one journal. mogao obuhvatiti. na 234. g. natražnjaštvo i partizanstvo naših muslimanskih politikana iz Bosne onemoguæuju Gajretu materijalno da svoju delatnost razvije što jaèe. and it is almost impossible to do an analysis of language and script of one journal only. There is no particular motive why should one analyze the Gajret in 1913. ili: tu je opet naša nesretna politièka partajiènost (18). što je od takvog jezika do danas ostalo a što nije. ekonomski udar našeg elementa. In a number of articles one could see the statements that a considerable number of Ottoman Sultans. ili: U interesu je Gajreta da se u pododbor biraju lica bez razlike na partajiènost (18).: Gajret je nas svih: malih i velikih. šta više i u partajiènosti (18). Mehmed II. wrote many letters in our language and in Cyrillic script. stoljeæa u Bosni i Hercegovini. it might be the interesting reason for it. staležu. avgusta 1925. npr. za ovu priliku ovo bi bilo najvažnije što je moj pogled na jezik lista Gajret iz 1913. Their example was followed by a great deal of Ottoman Turkish digni298 . and that is the Gajret in 1913. Selim II and Suleiman II. particularly under conditions such as ours. dovoljno da se vidi kako se govorilo i pisalo u prvim decenijama 20. No i ovo je. pa tako u Gajretu od 1. In a large number of issues in this year one could follow a dispute about the reasons for writing in Cyrillic or Latin script. odnosno partiji. strani umjesto nje nalazimo rijeè partizanstvo u ovoj reèenici tadašnjeg predsjednika Gajreta dr Avde Hasanbegoviæa: "Poratne prilike. but. Najinteresantnija je rijeè partajiènost sa znaèenjem pripadnost nekoj politièkoj stranci.èitavu utemeljaèinu (184). Selim I.. i što se u današnjem zvaniènom jeziku i jeziku javnog obavještavanja èuva i njeguje. Suleiman I. a što je najglavnije i najžalosnije zaslepljenost. Many arguments were offered in favor of Cyrillic script. odnosno ne èuva i ne njeguje kao bosanskohercegovaèki autohtoni i autentièni jezièki izraz. Bit æe da je i tada ova rijeè bila neobièna pa se tražila neka bolja. a opširnija jezièka analiza sigurno bi ukazala na više detalja i pojedinosti. such as Murat II." Eto.. nadam se. on the other hand. An Outlook on the Language and Alphabet of the Gajret Journal in 1913 In 1913 several journals were published in our parts.

but only in initials. It is also interesting to note that all the contributions but the one on page 180 about the poems of M. He was famous for his sympathies towards the Serbs and his anti Austro-Hungarian position and activities. A great deal of authors did not give their full name and surname. Having examined the Gajret in 1913 meant also to see what was the way and style it had been written in it eighty or so years ago. In this year. It is interesting to note that all the three newspapers from the last years of the Ottoman rule in Bosnia used only the Cyrillic script alongside the Turkish language. among others. Osman Nuri Hadžiæ. 299 . The editor-in-chief in 1913 was Avdo Sumbul. Hifzi Bjelevac. Hamdija Muliæ. Mehmed Spaho. Fadil Kurtagiæ. Hasan Hodžiæ. Dr. One can conclude that the Gajret was the product of 20th century and that it contributed to the Bosnian-Herzegovinian autochthonous and authentic linguistic expression. so we do not know who they were.taries. Mustafa Èengiæ-Gazanfer and others. by: Hajji Hamid Svrzo. one can find the contributions from. The sound h was meant and attempted to be retained in all its rightful places. Svara had been published in iyekavian dialect.

300 .

te je Gajret bio prosrpski. èak i muslimanska kulturno-prosvjetna društva. Ako u pogledu nacionalnog statusa nije više tako. do danas. politièki opredjeljivala i asimilirala. Tu se ništa nije promijenilo nabolje od 1918. što milom što silom. održavanih u viševjekovnoj tradiciji govorenja i pisanja. i poèeli se priklanjati hrvatskom književnom jeziku i upotrebljavati to ime. još u doba Austro-Ugarske.u obrazovanju. Kako stvari idu od 1918. ali je u novim državnopolitièkim prilikama sve bilo oficijelno instrumentalizirano. ekonomski upropašæena i prepuštena politièkoj nesigurnosti. u toj i takvoj praksi bio je snošljiviji meðuratni period. Da budem precizan. a Narodna uzdanica prohrvatska. odricali imena bosanski jezik. zapravo veæi dio . Oni muslimanski intelektualci koji su imali politièkih ambicija opredjeljivali su se kao Srbi. bez obzira na poslijeratne slatkorjeèive zakljuèke o književnojezièkoj toleranciji. i saobrazno tome poèeli svoj jezik nazivati srpskim. Hevai. u pogledu jezika jeste jer smo prepušteni njegovoj jednostranosti . Naravno.Alija Isakoviæ VID BOSANSKOG JEZIKA Leksika bosanskomuslimanskih pisaca preporodnog perioda i naši pravopisi Kako su Bošnjaci krupna stasa. 301 . u masovnim medijima. To se može lahko utvrditi poreðenjem leksike u meðunarodnoj i poratnoj bh. dijelom se sve ovo dogaðalo i prije 1918. Pa ih onda dovesti na metrum. u administraciji. odrièuæi se svojih jezièkih osobenosti. dijelom i fizièkoj nesigurnosti. Prvo su se. a oni drugi. ulazeæi u Kraljevinu SHS kao neizdiferencirana narodna masa s pretežno opredjeljenskom inteligencijom. Bosanski Muslimani su na dobrom putu da izgube svoj jezik. Znaj da su im tako i rijeèi krupne. * da se mogu sricati.prihvatili su hrvatstvo. Osnovna narodnosna masa bila je nepismena. da bi se lakše iseljavala.* To je gvozden luk koji nije moguæe nategnuti. 1631.

niti je dovoljan da se u to povjeruje. od teksta Nervoza u našem književnom jeziku objavljenom u Odjeku. Ja sam o ovome govorio i pisao u više navrata. Ovo su fragmenti te cjeline i teško je o tome govoriti kratko i konzistentno. iskazivanja i dogovora Muslimana. Stoèanin Hrle. autor tursko-bosanskog rjeènika. autor prve u nas štampane knjige arebicom i Bosanskog 302 . imali su u svome pamæenju. u sto pedeset djela. S tom namjerom radio sam na leksici u bosanskomuslimanskih pisaca uzimajuæi karakteristiène primjere od 1550. Meðutim. 1965. Kada su Bosanski Muslimani prije stotinu godina poèeli s evropeizacijom. Zato preporuèujem pokretanje struène publikacije o bosanskom jeziku da bi naše nove generacije što nauèile i starije se podsjetile. Spomenut æu ovdje neke starije autore i djela koja izravno govore u pohvalu bosanskome jeziku: Na prvom mjestu je Muhamed Hevai Uskufi. prevodilac s arapskog. lani. Ja pratim leksiku u Osloboðenju ravno 25 godina. Mula Mustafa Bašeskija. Dakle. Niti je ko javno pobijao moje tvrdnje. Sreæom. Ljudski vijek nije dovoljan da se to dogodi. Mostarskog savjetovanja o jezièkoj toleranciji. Naizgled. rijeè lane. do danas bh. Potpuno uprazno. tièe zajednièkog bosansko-srpsko-hrvatskog jezièkog standarda u našim zajednièkim masmedijima. to je stvar zajednièkog prosuðivanja. 1631. godine do 1985. i valja ih mijenjati. i nominalno. praktièno. godine. niti je bilo koja tvrdnja išta izmijenila u praksi. to je nemoguæe. a porodièna tradicija se gasila. objavljujuæi djela današnjim pismom. Lektori obièno promijene samo jednu rijeè iz Tanjugovog ekavskog teksta. veæ sada ima takvih i meðu onima koji jedva da su bili roðeni u vrijeme održavanja tzv. pak. i pravo je èudo kako još poneki pisac potegne staru dobru bosansku rijeè. govorim ovdje o bosanskom jeziku u okvirima bosanskomuslimanskoga kulturnopovijesnog kruga. premda važeæi Pravopis iz 1960. Što se. Mostarac Omer Humo. autor èuvenog Ljetopisa. godine ne pružaju Muslimanima ni minimum jezièkog poštovanja. i njegova bosanskohercegovaèka depandansa zvana Pravopisni priruènik iz 1972. u pisanim tragovima i u imenovanju bosanski jezik. latinicom i æirilicom. Od 1945. Kako je u medijima tako je i u obrazovnom sistemu. u prosvjeti i administraciji. godine. Srba i Hrvata.štampi. standardnojezièki prostor popunio je tanjugovski jezik uèinivši ga. Ovdje o tome nije rijeè. danas ga nemaju. ijekavskim oblikom istoène varijante.

prije Beèkog književnog dogovora. zaista. pod naslovom Bosanski jezik. bosanskog kuhara. što se vidi iz 1. u postojanje starih bosanskih tekstova. Mevlud nami daj bosanski napiši). tzv. u knjizi Od tradicije do identiteta istièe kako su Kanižliæ. Bošnjaka." I. zakljuèuje: "Nema nikakve sumnje da je bosanski jezik. Popoviæ. a Andrija Kaèiæ-Miošiæ "u bosanski jezik" prevodi svoju Korabljicu s latinskog i italijanskoga. Muslimani nisu njeni potpisnici. postojat æe i bosanski.. Tzv. zalagali se za usvajanje bosanskog govora kao opæeg književnog jezika. Tako neæu nikoga uvjeravati da postoji bosanski jezik. od ranga narodnih umotvorina. još mnogo prije manifesta iz 1850". tako su. Muslimani æe se jezièki opredjeljivati. Appendini i I. godine tvrdi da Bosanci i Hercegovci "kažu uopæe da govore bosanski ili naški. 1660. Ne bude li tako.. i oni sami bistri ljudi koji sve ispravno prosuðuju.. u postojanje bivših Bošnjana. Akademik Aleksandar Beliæ. dok postoji hrvatski jezik. srpskohrvatski. vijeka. to je jedna kolektivna umetnost èiste genialnosti. s poèetka 17. ni kao jedinstvena norma. ali koja nije samo èudo prošlosti. u svome hrvatsko-italijansko-latinskom rjeèniku tvrdio da je bosanski jezik najljepši meðu našim dijalektima (la lingua Bosnese la piu bella). hrvatskosrpski praktièno ne postoji. Friedrich Krauss u pogovoru epu Smailagiæ Meho 1886. Katanèiæ. taèke zakljuèaka. ni kao narodni.rjeènika (Lugati bosnevi). Nikšiæanin Salih Gašoviæ. narodna osnovica našeg književnog jezika. alhamijado tekstova. Jezik i stil Bosne. Sekuliæ objavila je ovo 1941. autor popularnog spjeva o Muhammedu (Moliše me kolašinski prviši. kao što su se do juèer nacionalno opredjeljivali. Samo. Kada je u Sarajevo došao Evlija Èelebi. nego i èudo sadašnjosti. pisma bosanèica. zajedno s Vukovim hercegovaèkim i Danièiæevim vojvoðanskim. draže im je kad se kaže Bosanci. zapisuje: "Narod se u ovim krajevima u puèkom govoru zove Bošnjaci. Tako je i Jakov Mikalja." Tako jezik imenuje i Matija Divkoviæ. govor i stil.." Ovdje je mjesto i poznatoj Isidorinoj reèenici: "Svi Bosanci sobom lože onu tamnu vatru koja u njihovu jeziku i stilu nikada ne dogoreva. Dok je ta konvencija primjenjivana u praksi. Muhamed Hadžijahiæ. dakle. bio bih potpuno indiferentan prema neèijoj tvrdnji da bosanski jezik ne postoji. 1937. postojanje bosanskog brdskog konja. Žepèak Ilhamija. u tekstu Bosanski jezik i stil. postoji samo kao konvencija. kao što bih bio izlišan kad bih nekoga uvjeravao u postojanje Bosanaca. Sve dok postoji srpski jezik. a to se dogaða i 303 . Jezik im je blizak latinskom. godine. "u nastojanju za književnim jedinstvom Južnih Slavena. i toliki drugi. Isto tako. Kao što je èitav njihov jezik. bosansko-turskih rjeènika.

i niko nikome nije dužan. èistota stila i èistoæa ulice. godine: "Ne bi mi uzdarje. Osnovna leksièka karakteristika bosanskomuslimanskih pisaca preporodnog perioda: ne zazirati od jezièkih bogaæenja iz ostalih istojezièkih kulturnih centara. a buduæi da je glavna namjera mojega posla bila da se pozna jezik po svemu narodu. Moglo je biti samo plodotvornog prožimanja i bogaæenja. Muslimani imaju privilegij da budu samo korisnici. Poèet æu ovo citatom najveæeg proznog pisca toga perioda Edhema Mulabdiæa iz teksta Jezièko iverje (Zeman. Hiljadili se ovaki!" U mojoj ekscerptiranoj graði za rjeènik karakteristiène leksike imam prvo bilježenje hiljade u krajišnièkim pismima iz 1636. Ni jedan od ovih naroda nije nedonošèe na ovom prostoru. II/1912. Vuk je postupio korektnije od svih kasnijih pravopisaca... ali pet sati. Ovo možemo rezimirati nimalo pretjeranom tvrdnjom: Kakvi su meðunacionalni i meðukulturni odnosi bili u vrijeme Hvalovog zbornika. takoðer u krajišnièkom pismu. Srbi i Crnogorci njeguju u svome duhovnom krilu. malo ko je poštovao njihova jezièka svojstva. Vremenom okolica ostaje kao geografski pojam. . nego kako ko govori. Dakle. To se najlakše vidi u djelima Skendera Kulenoviæa. mora postojati i u Bosanskih Muslimana. ili je pak svako svakome. premda ni on nije usvojio sve oblike sa h. u vrijeme Muhameda Hevaije.. pisce. zato pišem v.. ali ne i baštinici. autora prvog bosansko-turskog rjeènika. jedno je sveæenik a drugo sveštenik. Zato se dogaða da ti pisci poštuju pravopise u onoj mjeri u kojoj pravopisi poštuju njihove jezièke osobenosti. m. ali im se i ne priklanjati.danas. jedinog Muslimana koji je bio pridruženi potpisnik Novosadskog dogovora.. Proèitajte njegov roman Ponornica i poemu o majci Hanifi. "Ja u pisanju Rjeènika nijesam gledao ko šta vjeruje. 1404.) darovao je u dobrotvorne svrhe dvanaest tisuæa. i u Hevaije iz 1651. hrišæanin je pravoslavac. školski je èas. Od Vuka naovamo. takvi su i danas. u vrijeme dopisivanja Ali-paše Rizvanbegoviæa sa Njegošem. iste godine kada je finalno oblikovao svoje jezièke norme. sedam godina kasnije: "Ovo godišæe pasalo ukrcano je dvi tisuæe karih". sve što naša braæa Hrvati. veæ prema analogiji. a tisuæu imam. razvijenije ili manje razvijeno. i nova leksièka bogaæenja. a okolina sociološki. njihove leksièke osobenosti. 1631. 304 . zato sam u Rjeènik uzeo rijeèi po svim ovim narjeèjima". piše on Sreznjevskom 1852. šire se danas i na ostale bh... da mi èinite poslati moe knige ili hiljadu groša". isto ili srodno.82.1): "Naš èestiti starina (.. i tako dalje. Ove leksièke dvojnosti. a kršæanin katolik.

a ne ðubre. dakle 1. koji je okonèan 1976. 1893. Veæina naših trajnih svojstava tretirana je pravopisno kao neknjiževni oblici. koji je gajio najrafiniraniji jezièki osjeæaj. zrak u vazduh i tako dalje. svitnjak mjesto uèkur. Generalno gledano. Ne samo Skender Kulenoviæ. vijeka. zdrav bosanski jezik i prirodno je što nije mogao ostati indiferentan prema svim novotarijama i svim jezièkim anomalijama. i za Rjeènik JAZU. kut mjesto budžak. nisu nikada sudjelovali u njihovim izradama. daiža u ujak. Mulabdiæ je gajio èist. govedar mjesto èoban. ð u gj. ko u tko. Autorov jat izmijenjen je u korijensko ie. Gajreta. meðu bosanskomuslimanskim piscima ima malo leksièkih razlika. U kojoj je to mjeri raðeno sa znanjem autora. Njegova djela štampana u nakladi Knjižare Lav Hartman. žlijeb mjesto oluk. Veæ sam ranije navodio kako je meðu 608 izvora za šestotomni Rjeènik Matica samo 11 muslimanskih izvora (meðu listovima nema Behara. puce mjesto dugme. mora se reæi da muslimanski pisci s pravom nisu poštovali postojeæe pravopise. lubenica mjesto karpuza. ili je izostavljena. koji se još radi. I danas bi mnogi pisci mogli pozavidjeti Hevaijinoj narodnoj leksici iz njegovog tursko-bosanskog rjeènika s poèetka 17. bez obzira na prohrvatske i prosrpske politièke struje meðu njima. stupac mjesto direk. Matici hrvatskoj i èasopisima u Zagrebu pretrpjela su jezièka prilagoðavanja nekim tadašnjim hirovima književnojezièke politike u Hrvatskoj. Meðu305 . o jeziku svoga naroda. ognjilo mjesto èakmak. graða mjesto japija. Edhem Mulabdiæ je objavio pripovijetke Na obali Bosne 1900. Zadržat æu se na dva primjera. otac mnogih kovanica u hrvatskom književnom jeziku od kojih su neke sada dio našeg svakodnevnog rjeènika. bez ikakvih novih i tuðih rijeèi. Leksika u objavljenim djelima bosanskomuslimanskih pisaca tradicionalna je s viševjekovnim kontinuitetom.8 odsto. veæ i brojni drugi iz mnogih generacija. "Nastojao sam da ovu zbirèicu izdam na èistom našem jeziku. Nešto je slabije u uzetoj graði za Reènik SANU. takva u takova. o jeziku svoje generacije. nosilo mjesto tabut. Ovaj leksièko-pravopisni nesklad u štampanim djelima naših pisaca èesto je otklanjan nasilnim zahvatima u njihov jezik. U njega je gnoj." To je bilo vrijeme prepuno jezièkih i.I pored ovakvog pravopisnog stanja mogu slobodno reæi da do 1918. Valja proèitati njegov roman Zeleno busenje iz 1898. Tako je postupano i prema jeziku Osman-Aziza (Osmana Nuri Hadžiæa i Ivana Miliæeviæa). godine. Prireðujuæi knjižicu Rukovijet šale. leksièkih previranja poslije objavljivanja Hrvatsko-njemaèko-talijanskoga rjeènika znanstvenog nazivlja èiji je autor Bogoslav Šulek. posebno. Mulabdiæ se jasno izrazio o svome jeziku. Bisera). u Zagrebu. nije moguæno utvrditi. lahko u lako.

uèiti (knjigu uèi) u èitati.minaret. Sve je to pedantno uraðeno.èerek. èesto sretamo pojavu sekundarnog h ispred sonanta r. vremenom. moram reæi da su izdavaèi. i vremenski i prostorno. Kako je. piše Pavle Iviæ u Dijalektologiji sh." Beliæ u Pravopisu iz 1923. aždaha=aždaja. Evo nekoliko primjera tih nasilnih zahvata: ko je postalo tko. èak marha. bilo je aždaha (aždaja)./69. Kur'an . "jer su ove tuðe rijeèi mnogo starije od kovanica. Navest æu ovdje primjer Mehmeda Dželaluddina Kurta i njegove knjige Hrvatske narodne ženske pjesme (muslimanske).: aždaha. 1968. Mulabdiæ je bio i protiv olahkog uvoðenja zamjena za strane odomaæene rijeèi.toèka. vulkan mjesto žegara.: "Odranije je poznato da na hercegovaèkom podruèju. taèka . Reljkoviæ. urednici i redaktori vrlo rano poèeli mijenjati jezik u muslimanskih pisaca. što se vidi u bilješci E. Oni su u tome dosljedni.takovi. Divkoviæ. dakle . 1950. Njegoš. bašèa . O govoru i pisanju glasa h u bosanskih Muslimana mogla bi se napisati pozamašna knjiga. Hanibal Luciæ. aždaha. sahat . èejrek . 1934. Autor je morao štampati napomenu na kraju knjige Štamparske pogriješke. Sarajevski vjesnik. štampane u Hrvatskoj dionièkoj tiskari u Mostaru. takvi . èak i Julije Benešiæ.sedmorica. proha. marva. I. 1902. glas h gubio pravo graðanstva pokazat æu na primjerima rijeèi aždaha u raznim izdanjima Beliæevog Pravopisa: 1923. Šulek. pobiže u pobježe." Ono h koje je protjerano iz današnjeg Pravopisa imaju: Gunduliæ. uho.tim.bosanski.lako. "Muslimani po pravilu èuvaju h". u tekstovima ovih autora objavljenim u Sarajevu (u Nadi i Beharu) jezik je autorski. sevdahluk u sevdaluk. Da li iz veæeg uvažavanja autora ili zbog nedostatka jezikoispravljivaèa." kaže Mulabdiæ. "Svako æe zaista radije reæi tunel nego prorov. sedmerica . povodeæi se za svojim narodnim govorom. 1902.sat. ne nego aždaja! Nevjerovatno! 306 . safun u sapun. Iz ovih ispravki vidi se da su prilikom štampanja knjige neke rijeèi zamijenjene: nena u neva. naroèito centralnohercegovaèkom. Jukiæ u Bosanskom prijatelju ima duhan. Mulabdiæa povodom Ljubušakove smrti. još podržava h: "Oni pisci koji. godine.lišce. ne znam. A. Ljubušak je smatrao ispravnim oblike lahko i mehko. Takoðer Asim Peco u poèasnom broju Zore. pivaše u pjevaše. autor nedavnog poljsko-hrvatskog rjeènika. i Pravopis 1960.) pravilno h èine uslugu doslednosti našeg pravopisa. kao da je radio neki današnji lektor. Kaèiæ. sa žaljenjem. To potvrðuje i Šantiæeva pisana rijeè. a kovanice opet nijesu postale u duhu narodnog govora. aždaja=aždaha. lice . upotrebljavaju i tu (gdje još nije odomaæeno.kuran. munara . I tako dalje. lahko ." Tako.bašta. jezika.

bašèovan. koja glasi: "Našli smo za dobro i za potrebno. U Pravopisu je i Zulejka. minaret (?). v." Veæ stari Bartol Kašiæ. Drugi primjer eklatantnog nepoštovanja bosanskomuslimanske jezièke tradicije otkrivamo poreðenjem djela iz 1895. umj. to valjda ne bi navelo Vuka da ga uvede u književnost. perèin. pelivan (?). bašta. dakle tumaè s poèetka bosanskomuslimanskog književnog preporoda u kojem stoji: Alah. nadam se. "ima oblike sa sekundarnim h: 307 . da bi i književnici istoènoga vjerozakona pisali h svuda gdje mu je po etimologiji mjesto. pa se nije trudio da im naðe zamjenu: fesliðan. Zulejha. umj. mejdan. i ovaj autor kao i mnogo. dostojno prireðen. umro 1650. Nije predmet ove teme da govorim kako je danas.. baštovan. Ahmed. Bokelji i Crnogorci. megdan. soluf. zijafet. a spomenuti Pravopis Ahmed. K tome se slovo h opravdava i prošlošæu našega jezika i poreðenjem s drugima slavenskim. izgovaraju ga ovdje-ondje po Bosni i Hercegovini. pandža i pehlivan. menðuha. (Hevaijin rjeènik Potur-šahidija zaslužuje posebnu pažnju. Popoviæ u svome Reèniku iz 1884. v.umj. Ne moram posebno isticati da su prvospomenuti oblici jedini u naših pisaca toga vremena. Dakle je gramatièki pravilnije pisati ga nego ne pisati. jer oni inaèe ne govore središnjim govorom. piše: Ahmet." U prilog upotrebi glasa h služi i treæa taèka Književnog dogovora u Beèu 1850. vijeka Derviš Korkut jasno istièe kako autor "nije smatrao neèim stranim turcizme koji su se veæ bili ukorijenili u našem jeziku. èejrek. godine nije poštovao bosanskomuslimansku jezièku tradiciju vidjet æemo na primjeru pravopisnog normiranja muslimanskih vlastitih imena. drhtati. tu je i Ethem. i kao što narod naš obadva vjerozakona na mnogo mjesta po južnijem krajevima govori. Svi ti razlozi zajedno uzeti pretežniji su od èinjenice što veæi dio naroda h ne izgovara. Komentirajuæi Tursko-bosanski rjeènik nepoznatog autora iz 17. munara.. bašèa. bajrak. itd. kao što oni vjerozakona zapadnoga pišu h. aždaha. aždaja. lijepo opremljen i. Na pisanje slova h nagnala je Vuka velika potreba jer bez njega bi nam jezik bio podosta raspojas i aljkav. izbirljiviji Hevai ne prihvaæa rijeè makaze veæ nožice". barjak. kandža. vjerovatno prema analogiji: drktati . meðutim. Edhem. Ahmet. arapskim i perzijskim rijeèima. i Pravopisa koji je sada na snazi i preporuèuje malo Alah. izdatog u Sarajevu a zove se Tumaè turskim. Sretni smo što je ovih dana ponovo štampan u tuzlanskom Univerzalu.Do koje mjere Pravopis Matica iz 1960. Što taj glas govore Dubrovèani. i to osobito muhamedovci. èerek.) Maretiæ u svojoj Gramatici piše: "Vuk je h uveo u književnost držeæi se govora manjine naroda.

v. Ako u ovih preporodnih pisaca promotrimo neke oblike. lahko. Ogledalo. aždaja. lahko. 1631.. s obzirom na današnje meðuvarijantske podjele. (Darija Gabriæ-Bagariæ: Jezik Ivana Bandulaviæa). gdje na primjer kod Divkoviæa imamo mehko. za koje potvrdu nalazimo i kod M. aždaha. taèno. te jedanput samo ziehnu. piše Bašagiæ. odnos ko. urednik. dok posebno stoje primjeri primehkano.. Premda su ovi autori bili više prohrvatski naklonjeni. a "mesto tih glasova u zapadnijem krajevima našeg 308 . dakle. nitko. a taèka i taèno prema toèka i toèno 11:6. lahkovjernost. i danas. veæ prema tome ko je njihov izdavaè. lahak. tanahno. kao izrazite markacije meðuvarijantskih podjela. u Hörmannovoj zbirci. Poznato je da je št (sveštenik. U uzorcima koje imam. Za ove forme Kašiæ je poticaj mogao dobiti iz djela bosanskih franjevaca. koji su u Bosni uobièajeniji. opšti) ušlo u naš jezik iz crkvenoslavenskog. nitko jeste 41:11. lahko. sekundarno h. tzv. vidjet æemo da su oni i u tim prilikama ujednaèeni. primarno jer je životno: lagahan. u oblicima koji su u postojeæem Pravopisu svi proglašeni neknjiževnim! Pišu bajrak. lahkoæa. taèka. toèka i toèno nisu prevladali nad oblicima ko. vijeka i u Hevaije. Gašoviæ. što je stari dubrovèanizam.liepahno. oblici tko. list Bošnjak. Oman-Aziz. koje imaju i neki drugi Slaveni. piše Ljubušak. lagahno. Svi ovi autori pišu turcizme u oblicima koji su bliži izvornom. piše Bašagiæevo Ogledalo. takoðer Ljubušak. Gajret. mehkoput. piše Bašagiæ u djelu Bošnjaci i Hercegovci i Behar. niko. U Vuka je kao u bosanskih pisaca tko. Oblik ko je veæ u krajišnièkim pismima s poèetka 17. Behar. Oblik mehak ima u Ljubušaka. hendek. Držiæa.. Biser. a neki objavljivali i u Zagrebu. niko prema tko. mejdan. lahkouman. Evo nekoliko primjera karakteristiène leksike s glasom h u rijeèima koje nisu turcizmi. Bjelevac i Kulender u svojem Tursko-bosanskom rjeèniku objavljenom 1912. redaktor. Mulabdiæ u Zelenom busenju. jendek. lahkoumnost. Behar. èerek. piše Ljubušak u zbirci iz 1889. ima izvjesnog kolebanja u pojedinih autora. èejrek. piše Ljubušak. Biser i Nafija Sarajliæ 1916. ko. a ne bajrak. ili neposredno iz bosanskih govora". Evo kako izgleda odnos opæi / opšti. piše Ðikiæ i Biser. u Mulabdiæa. megdan. malahno. lahka. Razumije se. a u Bosanaca je steklo sva graðanska prava jer nikada nije nestajalo. Æatiæ.

U preporodnom periodu rijeèi opæi. Muslimana ni muslimana koji æe reæi Muhamed). preddržavni. 222. do 1985. veæ se oslanjao na govor Muslimana koji arapske rijeèi izgovaraju mnogo taènije nego ostali". "Pišuæi takve rijeèi s udvostruèenim suglasnikom Kikiæ se nije obazirao na naše tadašnje pravopise. opæi".naroda upotrebljava se i izvornije sveæenik. opština i njihovim izvedenicama u omjeru 30:0! U periodu od 1918. Zakljuèak Bosanski jezik postoji u narodu i u literaturi koliko hrvatski i srpski jezik. pogovor knjizi I.. Bh. u svim oblicima fizièkog i duhovnog života. s odreðenim èlanom!). Aleksandar Beliæ. 1948. prema kome danas uèe naša djeca i lektori sreðuju knjige i novine. l i m u bosanskomuslimanskim govorima i u pisanoj rijeèi: Svi dosadašnji naši pravopisi su to odbacivali èemu se ne treba osobito èuditi ako znamo da u pravopisnim komisijama nije bilo Muslimana. Dakle. džehennem i džennet.. dva sistema u funkciji posebnih 309 . septembra 1981: Nit sam džennet nit džennetska hurija.s izvjesnom mjerom valja i ubuduæe primjenjivati. Ako je to manje poznato široj javnosti. i koji . što je èista smisaona i lingvistièka besmislica jer je Allah vlastito ime. èiji propisi nisu sasvim u skladu s izgovorom arapskih rijeèi. to je neimenovanje i (ne)priznavanje bosanskog jezika bilo u korelaciji s politièkim (ne)imenovanjem bosanske nacije.. npr. zatim Allah piše Ðikiæ u Ašiklijama 103. opæina i njihove izvedenice stoje prema opšti. zatim Muhammed (jer nema toga neodnaroðenog. jasna prevaga oblika koji su karakteristièni za zapadne krajeve. a ne lingvistièke naravi.) Kao što u primjerima nuzzarada. koji je stariji od Vuka Karadžiæa. S obzirom da je na ovim balkanskim prostorima politika mjera stvari. Allah. Ako se držimo principa piši kao što govoriš. Nesumnjivo je da su hrvatska varijanta i srpska varijanta današnjeg zajednièkog jezika. javna jezièka praksa ignorira ovu èinjenicu. taj odnos je 105:58. piše Ismet Smailoviæ. najjeftiniji i sl. postoji "težnja da se ne krnji znaèenje" (Asim Peco). takva težnja postoji i u sluèajevima spomenutih turcizama. Tomo Maretiæ ima rijeè osammjeseèni (osammjeseèni boravak. posebno Bosanskih Muslimana (Bošnjaka). Dakle. (Vasilija Radojièiæ pjeva na Radio-Beogradu. i to æirilicom!. tada se moraju poštovati udvojeni suglasnici. (Pravopis. piše alah!.. razlozi su politièke. povodom jezika Kikiæa. stvarno i nominalno. Lovriæ: Bilješke o putu po Dalmaciji Zagreb.

Hoæu reæi. god. I. a posljednji Ahmed Kulender Mali tursko-bosanski rjeènik 1912. Bosanski jezik i danas imenuju svojim jezikom znatne skupine Muslimana izvan BiH (Sandžak. svakako. bratani.jezika te bosansku varijantu takoðer smatram bosanskim jezikom. Jezièki pluralizam je društvena stvarnost i njena uzajamnost. iza znaka > .. dodane razmaknutim slovima normalne hrvatske rijeèi" (potcrtao A. tako i u književnosti i u brojnim lingvistièkim djelima. uvijek je svoj jezik imenovao bosanskim. 1970. Tako bosanski jezik smatram konstitutivnom komponentom bosanskomuslimanskog nacionalnog biæa. Jedan od prvih tursko-bosanskih rjeènika (drugi naš rjeènik po starini uopæe) saèinio je Hevaija iz Donje Tuzle 1631."). a ne idu u sustav hrvatskoga književnog jezika oznaèeni su zvjezdicom. bez sumnje. te u iseljeništvu u Turskoj i drugdje. što se razumije. Sliènih nakana veæ je bilo ispoljeno u Reèniku savremenog srpskohrvatskog književnog jezika s jezièkim savetnikom dr. godine. bosanski jezik. god.. M. kako u narodnom govoru. Ostane li tako. Kosovo. on nije jedinstven jezik. Termin bosanski jezik upotrebljavali su i drugi koji su se smatrali Bošnjacima (Bosancima). a uz njih su. a našu jezièku politiku odreðujemo našom novom društvenom zbiljom. Bez obzira što je naš zajednièki jezik. ispada da smo mi sretni baštinici tuðeg jezika. kao poseban varijantski sistem zajednièkog jezika. Neæe biti èudno ako se uskoro pojave meðusobni (meðujezièki) rjeènici razlika i. dovoljan je da utvrdi razlike izmeðu ova dva i bosanskog jezika. godine. nije identièan ni s hrvatskom ni srpskom varijantom. a u nekim sluèajevima: u èuvanju glasa h u domaæim rijeèima i turcizmima. srpskohrvatskog/hrvatskosrpskog jezika Srbi i Hrvati imaju veæa prava nego Bosanski Muslimani (Bošnjaci) i Crnogorci. Muslimanski narod. još biti razraðen. Naime. u kojoj mjeri i do kada. ("Bosanski da vam besidim. Moskovljeviæa. bez obzira kako se nazivao u razlièitim historijskim okolnostima.). 1966. ne može stajati tvrdnja da na ukupnost tzv. bez obzira u kom smislu se to (tada) podrazumijevalo. (Ova varijantska razlaganja objašnjavao sam tekstom "Varijante na popravnom ispitu". 310 . Sam sistem razlika izmeðu srpskoga i hrvatskog jezika. s istom razložnošæu. i u Hrvatskom pravopisu iz 1971. S nevjerovatnim udaljavanjima. u èasopisu Život. koji æe. u osnovi.) Ovo sve može se odnositi na crnogorski jezik.. jedan jezik. uvoda stoji: "Rijeèi i oblici koje je zbog pravopisnih razloga bilo potrebno navesti. Crna Gora. Makedonija). gdje na prvoj str. razlièiti pravopisi. Upravo je bliže istini ako bismo rekli obratno.

s Hrvatima imaju pretežnu leksiku. (sjeverni) pol. a (m.u udvojenim suglasnicima nekih turcizama. izmeðu dijalekatskog i književnog i ima . a kršæanin (katolik). kao i Hrvati. kako su i govorili. svatako. prema književnom hrvatskom i srpskom jeziku. kako je bilo i u prošlosti. ne mogu srpski jezik pratiti u èitavom nizu akcenata. imaju i brojne druge leksièke razlike . imaju svuda h mjesto zamjena v i j. The Aspect of Bosnian Language The Bosnian language has existed in people and in literature at least as long as the Croatian and Serbian language. nisu nikada prihvatili oblike toèka.izvanredan kontinuitet. itd. u nekim morfološkim oblicima. ali neæe moæi usvajati hrvatske arhaizme i kovanice. If it is less known to the general public. meðuvarijantski položaj. nisu zadržali l na kraju rijeèi (vol. uticale su u svakodnevnom jezièkom prožimanju na znaèenjsko razluèivanje sinonima i pridonijele bogaæenju bosanskoga jezika koji je tako došao u povoljan.) spol. a metalski (radnik). Since politics happen to be the measure of all things in these Balkans parts. toèno. uglavnom. Piši kao što govoriš nije nièija deviza. a non-nam311 .za južnoslavenske prilike . osim vlastitih imena. imaju opæi i opæina prema opšti i opština. metalni (ekser). a sprovoðenje (uhapšenika).identiène s hrvatskim jezikom. and omnipresent in all the forms of physical and spiritual life. razlikuje se i od srpskoga i od hrvatskoga u mjeri u kojoj se ti jezici razlikuju meðu sobom. napustili su oblike zamjenica tko. tzv. neæe pisati zajednièke (strane) rijeèi izvorno. the reasons have been of political and not of linguistics nature. okolica (geogr. bez diskontinuiteta koji su imali srpski i hrvatski književni jezik do poèetka Vukovih i Gajevih reformi sredinom prošlog vijeka. a èistoæa (ulice). sokol). Bosanski jezik. a sat (vremenski). Ove razlièitosti. Bosanski Muslimani (ili Bošnjaci) danas su ijekavci u književnom jeziku.). Tako je veæ uveliko prihvaæeno da je èas (školski). ove duboko ukorijenjene razlike.). pretežno ekavskom. ima najmanje razlike izmeðu narodnog i književnog jezika. Pisali su bosanèicom i arebicom. to je inicijalni poriv pismenog èovjeka. a prema srpskom. itd. i ž. provoðenje (zadataka). èistota (stila). hrišæanin (pravoslavac). a okolina (sociol. jezièku ustaljenost i homogenost na cijelom prostoru. Ovdje nije mjesto da se to sve objasni. To što u okviru bosanskog jezika nije bilo jezièkih i pravopisnih reformi nije teško razumjeti.

I consider the Bosnian language to be the constituent component of Bosnian Moslem national being. it is not the single and unique language that can be understood. particularly. had always called its language the Bosnian. I consider the Bosnian variant as the Bosnian language having applied the same reasoning. one language. regardless how it has been called under the different historical circumstances. and. Regardless to the fact that our language is. both nominally and really. to what extent and when. two systems in the function of distinct. The term Bosnian language has been used by the others who had considered themselves to be Bosnians (Bosniaks) without taking into account what it meant (then).ing and the absence of acknowledgement of Bosnian language was in a corelation with the political (non) naming of Bosnian nations. both in a common people's speech. The linguistic pluralism is its social reality and its mutual feature. and also in literature and numerous linguistics works. 312 . separate languages. basically. The Moslem people. There is no doubt that the Croatian and Serbian versions of the current common language are. and it is us who determine our language policy with our own view about the new circumstances in our society. of Bosnian Moslems (Bosniaks).

kada je zapoèeo proces nacionalne integracije. Takva teza u prvi mah djeluje uvjerljivo. a jedan dio hrvatskog naroda nalazio se pod turskom vlašæu. 313 . i 20. folklornim i etnografskim obilježjima". Bila je teritorijalno i politièki razdijeljena na nekoliko razlièitih podruèja (Hrvatska."1 Samo u razdobljima nacionalne iskljuèivosti pojedinaca i nekih stranaka prešuæivali su ga ili proglašavali štetnim . Egzistirala je na rubu Beèke monarhije kao jedna od najslabije razvijenih austrijskih zemalja. Zagreb.Vasilije Èekliæ PEDAGOŠKI FAKULTET RIJEKA ILIRSKI POKRET I BOSANSKO-MUSLIMANSKI KNJIŽEVNO-KULTURNI PREPOROD Moguænosti poreðenja Govoreæi o politièkom i narodnom znaèaju ilirskog preporoda. djelovao je na buduæe ilirce kontraproduktivno. ali se teško može dokazati bez obzira na sliènosti u genezi tih dvaju pokreta. Književnost ilirizma. gledali su u ilirizmu ishodište i uzor. Dalmacija. koji su išli za zbližavanjem jugoslavenskih naroda. 36-37. No buduæi da se temeljio na klasiènim principima naobrazbe. Antun Barac kaže: "Svi hrvatski i jugoslavenski pokreti 19. Prema Barèevim rijeèima. Vojna krajina). U to doba nije postojala nijedna hrvatska srednja škola. Iz ove njegove ocjene proizlazi da je ilirizam utjecao i na bosansko-muslimanski preporodni pokret za vrijeme austrougarske vladavine. Društveno-povijesni kontekst Na poèetku 19. Slavonija. str. tada je svedena na politièki i geografski pojam graniène pokrajine "s nekim karakteristiènim povijesnim. Stoga æe u ovom radu biti govora o valjanosti Barèeve tvrdnje na osnovi usporeðivanja bitnih odrednica hrvatskih i muslimanskih preporodnih gibanja.. Hrvatska književnost od preporoda do stvaranja Jugoslavije. Obrazovni sistem u doba Metternicha služio je odnaroðivanju i pripremanju poslušnih èinovnika i odanih podanika. Knjiga I. a na Zagrebaèkoj kraljevskoj akademiji za nastavnike su u pravilu birani Madžari. Suprot1. vijeka. Austrijsko školstvo uoèi preporoda bilo je anacionalno. Hrvatska se nalazila u veoma teškoj situaciji. stoljeæa.zakljuèuje Barac svoju ocjenu. niti se u gimnazijama uèio hrvatski jezik. a ne zemlju s posebnim narodnim svojstvima. iako je bilo i kvalificiranih Hrvata. 1954.

A. uspješna organizatora književnog života. sa stalnom tendencijom opadanja intenziteta. Ilirizam. Vukotinoviæ. usporedo s preporodnim kretanjima u Evropi i prodiranjem romantizma u književnost.) sve æe više optereæivati odnose Hrvata i Srba zbog obostranih pretenzija na ove pokrajine i pitanja nacionalne pripadnosti Muslimana. Za hrvatski narodni preporod. Vraz. a ne hrvatski narod. Mažuraniæeva kroatizacija bitno æe utjecati na preobrazbu funkcije jugoslavenstva u potonjim vremenima. domaæi feudalci živjeli su tada u zatvorenom krugu klasnih povlastica i branili državnopravni položaj svoje zemlje. sazrijevala je ideja o kulturnom i politièkom jedinstvu koje se u povijesti književnosti naziva ilirizmom. U takvoj društvenoj situaciji. željeli su ilirci u ime bratske sloge i nacionalne snošljivosti okupiti zajedno sve naše narode. a prihvatili su je i njegovi sljedbenici. nego se razvijao iz vlastitih unutarnjih snaga koje su mu još od 17. koje je èvrsto ujedinio. oni su stjecali svijest o slobodoumlju. Bili su to veæinom mladi ljudi. Analogne pojave mogu se pratiti i u genezi bosansko-muslimanskog književnog i kulturnog preporoda za vrijeme austrougarske okupacije.). Tim mrtvim imenom. Preradoviæ i drugi). Osim rijetkih izuzetaka. Demetar). pokret su nazvali ilirskim kao oznaku za južne Slavene. Izvana su je ugrožavali pretendenti na njezin 314 . Istoèna kriza i ustanak u Bosni i Hercegovini (1875. kako je tvrdio Vuk Karadžiæ. Mažuraniæ. D. Ideja je potekla od Gaja. pouzdane i duhovno profilirane istomišljenike. Demetar. vatreni rodoljubi.).-1878. P. Lj. Njegovi prethodnici potjecali su najveæim dijelom iz redova nižeg sveæenstva.-1872. mržnju protiv tiranije i kritièki odnos prema feudalnoj Austriji. Nemèiæ. graðanstva i sitnih plemiæa.no odgojnim zadacima školskog sistema. Ta æe faza potrajati do banovanja Ivana Mažuraniæa (1873. sposobni i obrazovani intelektualci (S. stoljeæu bila više no ikad u svojoj povijesti izložena razlièitim pritiscima. nije nastao ni iz èega. kao izraz narodnog buðenja. ilirskim pokretom i hrvatskim narodnim preporodom. nerazluèivo je vezano ime Ljudevita Gaja (1809. Tako je zapoèela ilirsko-jugoslavenska faza hrvatske nacionalne integracije. I. Bosna i Hercegovina je u 19. stoljeæa utirale put. mada su neki sumnjali u vjerodostojnost ove teze (D. Ovaj zanesenjak okupio je oko sebe kreativne.1880. u vrijeme njegova najveæeg uspona. koji je èvrsto vjerovao da Hrvati potjeèu od starih Ilira. Prema imenu starosjedilaèkog stanovništva na Balkanu. D. Mada su još u doba ilirskog pokreta opstojali pojmovi ilirizam i kroatizam (prvi u književnom a drugi u politièkom smislu). Rakovac.

Regularne carske jedinice oštro interveniraju protiv jednih i drugih ostavljajuæi pustoš za sobom. Žestoke borbe protiv invazionih trupa iznenadile su Beèku vladu i glavnog komandanta generala Josipa Filipoviæa. i sultanov pristanak na okupaciju Bosne i Hercegovine. 3."ne žele se prikljuèiti Austriji. 315 . mnogi Muslimani ne prihvataju odluke Berlinskog kongresa 1878. Poslije toga sve više dolazi do izražaja shvatanje o nužnosti prilagoðavan2. Iako se oni primanjem islama nisu deslavenizirali i zaboravili svoj jezik. Usprkos svemu tome. Oportunistièki domaæi feudalci. str.teritorij. Osjeæaj ugroženosti pojaèao se i zbog oštrih represalija protiv muslimanskog stanovništva za koje kronièar invazionoga korpusa Zdekauer tvrdi "da se s ovim ljudima može iziæi nakraj jedino pomoæu tjelesnih kazni. Sarajevo.-1878. tako da jednako strada i kršæansko i muslimansko stanovništvo. kao tešku nesreæu koja je duboko potresla njihovo psihièko i društveno biæe. Radije trpe tursko barbarstvo nego da prihvate austrijsku kvazicivilizaciju. Narod je ostao napušten i obezglavljen. ipak je višestoljetna islamska tradicija ostavila duboke tragove u svijesti ljudi i u navikama i obièajima svakodnevnog života. Postojanje takve averzije potvrðuje i Georgina Mackenzie (Džordžina Mekenzi) u svojim zapisima s putovanja po Bosni poèetkom šezdesetih godina prošlog stoljeæa. Midhat Šamiæ: Francuski putnici u Bosni i u Hercegovini u XIX stoljeæu 1836. 253. Engleski putnici o Bosni i Hercegovini od 16. bili su voljni prihvatiti austrougarsku okupaciju radije nego da padnu pod barbarsku vlast Srbije i Crne Gore. Sarajevo. do 20.piše ona . Zbog toga je u zemlji pri kraju turske uprave zavladalo kaotièno stanje. vijeka. 348. koji predstavlja uvod u razdoblje Kallayeve vladavine.." Južni Slaveni pod osmanlijskom vlasti" . privuèeni materijalnim obeæanjima. a zemlja teško osiromašena. Naglim presijecanjem organskog dodira s Turskom oni su se našli u zrakopraznom prostoru i zatvarali se u sebe negodujuæi protiv sultana i preziruæi okupacijsku vlast.. 1981.. a iznutra potresale bune kršæanske raje protiv feudalnog sistema i domaæih feudalaca protiv centralne turske vlasti. pa se pripremaju na oružani otpor.2 Austrougarska okupacija najteže je pogodila Muslimane. 1989. Opæa društvena klonulost traje do hercegovaèkog ustanka Muslimana i Srba 1882..3 Zbog toga je veæina Muslimana doživjela prevrat tragièno. batina ili vješanja". Kršæani su èak spremni da se s oružjem pridruže Muslimanima radi spreèavanja prelaska bijelim mundirima preko granice. Oèito je bilo potcijenjeno nepovjerenje i averzija bosanskohercegovaèkog stanovništva prema susjednoj Austriji. Omer Hadžiselimoviæ: Na vratima Istoka. str.

ta je ideja bila psihološki prihvatljiva s obzirom na èinjenicu da je Bosna i Hercegovina predstavljala specifiènu društvenu zajednicu. u kojoj Srbi nisu isto što i Srbijanci. Meðutim. Misao o integralnom bošnjaštvu formulirana je još u doba autonomaškog pokreta Husein-kapetana Gradašèeviæa i u književno-publicistièkoj djelatnosti za vrijeme reformskih nastojanja Šerif Osman-paše Topala šezdesetih godina. Prema orijentalnom kulturnom naslijeðu pripadnici ove struje odnose se dvojako. Slavonci ili Zagorci. da bi ih odvojila od pravoslavaca i približila katolicima. obièaji. pa se nastoji prilagoditi izmijenjenoj politièkoj situaciji. vjerskim fanatizmom i drugim oblicima otpora. Kako je bošnjaštvo najdulje živjelo u svijesti Muslimana. politièkim opozicionarstvom. Oni koji nisu mogli prekinuti tradicionalne veze s carigradskom maticom iseljavaju u Tursku (premda su uzroci migracija bili složeniji od privrženosti Carigradu). ili svoje nezadovoljstvo novim poretkom iskazuju prkosnim turkofilstvom. odnosno Osman Nuri Hadžiæ i Ivan Miliæeviæ). U stalnom raskoraku s muslimanskim klerom. Buduæi da su procesi samoidentifikacije triju bosanskohercegovaèkih naroda veæ bili u toku. s naglašenim kultom tradicije i bosanskog domoljublja (Safvet-beg Bašagiæ). Podržavajuæi takve težnje. Pomirljivija struja realnije prihvata novu stvarnost nasluæujuæi veæe moguænosti ekonomskog. Kallay je želio realizirati austrijsku varijantu nacionalnog bošnjaštva. Povijesno gledano. on je nastojao zaustaviti te procese i ugušiti svaki pokušaj nacionalne afirmacije koji bi mogao ugroziti poziciju Habsburške monarhije na ovim prostorima. usporedo s osjeæajem islamske pripadnosti. u èijoj se heterogenoj ali nedjeljivoj tradiciji prepliæu kulture. 316 . njegovi pokušaji nisu mogli uspjeti zbog nepovjerenja veæine Muslimana i žestokih protivljenja vodeæih slojeva srpskog i hrvatskog graðanstva. Oslanjajuæi se na umjerenu muslimansku struju. oni kritiziraju pasivnost i tromost Muslimana kao posljedice naslijeða orijentalne uèmalosti (Osman-Aziz. Kallay je uz njihovu pomoæ pokušao kod cjelokupnog stanovništva razviti osjeæaj bosanske posebnosti i narodnosti.ja novoj stvarnosti. Jedni otvoreno propagiraju zapadnjaèke obrasce života vjerujuæi da æe njihovim uvoðenjem brzo uslijediti znaèajne civilizacijske promjene. jezik i svakodnevni život. Ni u jednoj etnièkoj skupini pod osmanlijskom vlasti nikad nije zamro osjeæaj pripadnosti zemlji Bosni. niti Hrvati isto što i Dalmatinci. kulturnog i prosvjetnog razvoja Muslimana. religije. Tada zapoèinje i proces raslojavanja u muslimanskim redovima. Zemaljska vlada poèinje mijenjati odnos prema Muslimanima. Drugi se zalažu za plodno duhovno spajanje Istoka i Zapada. u kojima je nacionalna svijest veæ bila snažno razvijena.

kada jasno dolazi do izražaja težnja za zbližavanjem i prevladavanjem dotadašnje napetosti.4 "Mladi carigradski Turci nazivaju ih barbarima" kaže de Clerval . Stoga su se zalagali za njihovu vjersku i politièku ravnopravnost u banskom dijelu Hrvatske. ilirske su ideje imale mnogo protivnika i meðu Hrvatima. ne znajuæi kome zapravo pripadaju. Ilirci su se nadali da æe svojom južnoslavenskom orijentacijom privuæi Srbe u svoje redove.. koji dolazi u Bosnu 1855. stoljeæe sve više dobivati politièke dimenzije do ilirskog pokreta. Još žešæi otpor izazvale su ilirske ideje kod Srba. a kamoli meðu Srbima. i Osmanlija. izvještava da "domaæi Muslimani žive u žalosnoj izoliranosti izmeðu svojih katolièkih i pravoslavnih zemljaka. Antagonistièka napetost poèela je na prijelazu iz 18. koji ih gledaju kao otpadnike. u 19. Sarajevo." 4. Henri Massieu de Clerval. U ilirskim težnjama za ostvarivanje duhovnog i kulturnog jedinstva oni su vidjeli zakulisnu igru Austrije. Književno-kulturni preporod bosanskih Muslimana razvijao se u složenoj vjersko-nacionalnoj situaciji od ilirskog pokreta. koji u njima vide samo nekakve nesavršene Turke". 83. str. pravopis. koja Hrvate želi iskoristiti kao trojanskog konja da bi ugrozila nacionalnu i politièku individualnost Srba u austrijskim nasljednim zemljama. Geneza nacionalnog pitanja bosanskih Muslimana. Dr Muhamed Hadžijahiæ: Od tradicije do identiteta. Pobornici kajkavskog horvatstva (stari latinci) prigovarali su im da svojim zabludama i težnjama zatiru antikni duh hrvatske tradicije i stvaraju uvjete da se èitava Hrvatska povlaši. narodnost i pravoslavlje. Konzervativno srpsko graðanstvo. 1974. osobito u današnjoj Vojvodini gdje se veæ razvio osjeæaj nacionalne posebnosti kao u Srbiji. 317 . okupljeno oko pravoslavne crkvene hijerarhije. pokrenulo je èetrdesetih godina propagandnu hajku protiv ilirskog pokreta.stari Osmanlije iz Azije rugaju im se što ne znaju turski. Optuživali su ilirce i njihove malobrojne srpske sljedbenike da namjeravaju Srbima uzeti jezik. Poznato je da se antagonizam Hrvata i Srba nakon doseljavanja na podruèja Hrvatske i Ugarske pojaèavao ne samo zbog razlièite konfesionalne pripadnosti nego i zbog klasno-povijesnih uzroka. a Slavofili ih prikazuju kao èudovišta. godine. Još u Turskoj Carevini neke je muslimanske umove muèilo pitanje vlastitog identiteta. Najviše su se ilircima suprotstavljali srpski književnici tradicionalisti u austrijskim pokrajinama. Meðutim.Vjersko-nacionalni sindrom Slom ilirskog pokreta nisu izazvale samo utopijske projekcije njegovih sljedbenika veæ i nerazumijevanje najbližih susjednih zemalja Srbije i Slovenije.

) pretendirala na spajanje obje pokrajine sa Srbijom. jer je autor bio u emigraciji. u Osijeku. Ekstremistièko zastranjivanje dobija takve razmjere da izaziva oštre reakcije Ante Kneževiæa. niti pismo osim stare srpske æirilice. Vjesnik..8 Kasnija nastojanja sarajevskog nadbiskupa Josipa 5. ni drugi jezik osim onoga kojim se Srbi služe u Ugarskoj. 12. Josipa Ljubiæa i drugih rodoljuba. predsjednik Demokratske zajednice Muslimana Hrvatske. 1964. kroz koje æe teæi zajednièka krv".Muslimani su veæ sedamdesetih godina poèeli osjeæati snažne pritiske velikosrpske i velikohrvatske ideologije. i na žalost. Beograd.7 Muslimani su nakon okupacije bili zabrinuti i za sudbinu islama u Bosni i Hercegovini.6 U okviru pravaške koncepcije on iznosi vlastitu viziju protusrpske i proturuske države na prostoru od zapadnih ogranaka slovenskih Alpi do rijeke Drine. LI. Svojatanje Muslimana nastavlja se i u staroj Jugoslaviji. koju (sada) bolje zastupaju i propovijedaju obrazovaniji i vještiji misionari nego što su bili jadni franjevci". 333. Pitanje identiteta Muslimana osobito se zaoštrava poslije okupacije. Koncepcija velike Srbije bila je veæ razraðena u knjizi Justina Mihailoviæa Iliri i Srbi (1843. u kojoj autor osporava pravo Hrvatima na narodnost tvrdeæi da od Pešte do Jadranskog mora ne postoji drugi narod osim Srba. Zagreb. zaoštrile su se razmirice meðu Srbima i Hrvatima oko pitanja kome ova zemlja treba pripasti. sukobile su se dvije politièke koncepcije: srpska . Takva bojazan nije se pojavila bez razloga uzmemo li u obzir izjavu generala Filipoviæa francuskom konzulu "da je islam neminovno osuðen da išèezne. 15051. Knjiga je izišla anonimo u Parizu. Tada se na njih gleda kao nacionalno neformiranu masu srpskog ili hrvatskog naroda islamske vjeroispovijesti.5 Posve suprotne politièke ciljeve izrièe Eugen Kvaternik u svojoj knjizi Hrvatska i talijanska federacija (1860. Zbog toga zapoèinje meðu srpskim i hrvatskim ekstremistima nadmetanje u pridobijanju i svojatanju Muslimana. Buduæi da se tada poèelo govoriti o moguænostima austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine. tvrdi da je nacionalna kategorija muslimana s velikim M osmišljen proizvod boljševièko-marksistièke provenijencije s osnovnim ciljem da se najveæi dio "neopredijeljenih" diferencira od Hrvatske.. XI. Buduæi da su tradicije i autohtono porijeklo oko 300000 muslimana sudbinski utemeljene u hrvatskim prostorima. 13.. 1990. 7. nije im potreban nikakav "M" pejsmeker nego "zdrave hrvatske vene. Bekir Krupiæ.koja je još od Garašaninova Naèertanija (1844. 318 . u razlièitim oblicima traje do danas. Miodrag Popoviæ: Vuk Stefanoviæ Karadžiæ 1787. u dodiru s katolièkom vjerom. a neki muslimanski prvaci u znak protesta demonstrativno se izjašnjavaju za bosansku nacionalnu ideologiju.). koja je osnovana potkraj oktobra 1990. U vezi s tim pitanjem. str.koja ih je željela sebi pripojiti unutar Habsburške monarhije. i hrvatska .-1864.). 6. str.

odnosno do osnivanja JAZU 1867. titula i kiæenog nazdravièarstva) nego korisnim društvenim akcijama. samo su pojaèavala njihove strepnje. Antun Barac kaže da intenzivna djelatnost iliraca traje po prilici do 1849. Ukidanjem ilirskog imena poèinju se gasiti i maglovite ideje maksimalnog programa. III. str. kada je pokrenut književni list Danica. Zagreb.. Sljedbenici ilirskog pokreta traže tada utoèište u austroslavizmu. 17. OKO. Usprkos megalomanskim strateškim ciljevima iliraca. Strah od katolièkog prozelitizma potvrðuje i tajni sporazum prvaka Muslimanske i Srpske narodne organizacije 1902. Ilirizam i kroatizam. Midhat Šamiæ: Isto. a zatim ujedinjenje svih južnih Slavena od Trsta do Varne. Takvim utopijskim idejama zanosili su se ilirci punih sedam godina sve do zabrane ilirskog imena i simbola 1843. amblema. 9. a kao osmišljen i organiziran pokret 1835. da bi postali pravi Hrvati. godine. XIII. Kasnije nadrasta prvotne težnje i postaje društveni i politièki pokret s maksimalnim programom da ostvari teritorijalnu cjelovitost Hrvatske.9 U poèetku je ilirizam zamišljen kao književni pokret s minimalnim programom da na osnovi zajednièkog pravopisa i književnog jezika razvije jedinstven narodni osjeæaj i jedinstvenu književnost kod svih južnih Slavena. (I. 1985. 293. zastava. C.14. kojim se u jednom èlanu predviða protjerivanje svih duhovnih redova osim franjevaca s teritorija Bosne i Hercegovine nakon osnivanja željene autonomije. Frangeš. Neki pomjeraju razdoblje ilirizma do šezdesetih godina. koji nisu 8..Štadlera za pokatolièavanje Muslimana. mnogo više no njihove suputnike koji su svoje ilirstvo èešæe manifestirali vinskim rodoljubljem (u znaku romantièarskog paradiranja.II . O trajanju preporodnog razdoblja postoje uglavnom dva razlièita mišljenja. Ta je zabrana teško pogodila vodeæe ilirske liènosti. Milanja i drugi). odnosno u ideji federacije slavenskog življa u okviru Habsburške monarhije. str. 28. a romantièarski zanos gotovo sasvim nestaje nakon uvoðenja Bachova apsolutizma. 319 . godine o zajednièkom radu i buduæem ureðenju zemlje. kada je sumnjièava austrijska cenzura shvatila da se ilirskim programom u biti promovira zamaskirano hrvatstvo. Po shvatanju Milorada Živanèeviæa "jedan pokret traje dok žive njegove ideje i dok služe transmisije koje ih prenose". Vremenske granice i programi Veæina književnih historièara smatra da hrvatski narodni preporod zapoèinje tridesetih godina pojavom Gajeve knjižice o pravopisu. 338. jer se tada veæina povlaèi iz javnosti.

Iskra (1844. Muslimanski književno-kulturni preporod razvijao se u drugaèijem povijesnom kontekstu i politièkoj situaciji. Osnovana je sa svrhom da podstièe i razvija nacionalnu svijest. drama. Uporedo s izdavanjem listova. slavonska i dalmatinska. Nekadašnji teritorij Bosanskog pašaluka bio je smanjen okupacijom. Muslimani su nasilno privedeni zapadnjaèkoj civilizaciji i baèeni u 320 . osnovana 1839. Ilirci su znatno proširili i obogatili literarnu produkciju (lirska i epska poezija. Pored toga. Za relativno kratko vrijeme svojega djelovanja preporodni pisci izmijenili su kulturni pejzaž hrvatskog prostora kakav se nije mogao zamisliti tridesetih godina. pokretali su novine. koja se s kraæim prekidom u novije vrijeme održala do danas. Najpoznatija meðu tim ustanovama bila je Matica ilirska (kasnije Matica hrvatska). Do poèetka ilirskog pokreta nije bilo drugih knjiga osim molitvenika. èasopisa i zbornika. tiskaru. novela. feljton.). godine. Politièki akteri Muslimana. Njihova je glavna zasluga u tome što se Gajev narod bez narodnosti probio kroz razlièite društveno-ekonomske krize i postupno ali sigurno formirao u hrvatski politièki narod. Da bi ubrzali razvoj pomlaðene hrvatske književnosti. Novine horvatske i književni list Danica horvatska.). Stoljeæima naviknuti da u ratovima služe sultana a u miru da se bune protiv centralne vlasti. ukoliko se o njihovoj djelotvornosti može govoriti. ilirci su probudili hrvatsku nacionalnu svijest. oni su ipak u okviru minimalnog programa postigli znaèajne uspjehe. u prvim godinama okupacije. izašle su 1835. preporodni pisci osnivali su i razlièite institucije (èitaonicu.) i tjednik Branislav (1844. granice Bosne i Hercegovine nisu se poklapale s kulturno-etnièkim identitetom muslimanskog stanovništva. društvo za izdavanje knjiga i druge). Nešto kasnije pokrenuli su zbornik Kolo (1842. koje godinu dana kasnije dobivaju ilirski naziv. povezali preporodnu književnost u organsku cjelinu i postavili temelje moderne hrvatske nacije. humoristièka i satirièka prièa. poluknjiževni list Zora dalmatinska (1844. Pored toga. književne listove i zbornike.imali ni uvjeta ni moæi da ih ostvare. Buduæi da je Sandžak i dalje ostao pod turskom upravom. jedno vrijeme štampan u Beogradu zbog pooštrene cenzure. ilirci su mnoge prigodne pjesme i kraæe tekstove objavljivali u lecima. Usprkos protivljenju madžarskih vlastodržaca.). Premda je po sadržaju rada trebala biti apolitièna. u prijelomnim povijesnim trenucima ponekad je iskoraèivala iz naznaèenih programskih okvira ali nikad nije postala institucija politike. nisu bili još svjesni ni svojega identiteta. epigram i književna kritika). kulturno prosvjeæivanje naroda i èuvanje narodne baštine. kalendara i života svetaca.

a lektira odabire selektivno u skladu s idejno-politièkim ciljevima novog režima. I dok su se pripadnici drugih konfesija brže snalazili pod novom vlasti i poèeli koristiti njene tekovine. U težnji da se politièki i kulturno približi Muslimanima. ali je imao i svoju prethistoriju. u tim školama izuèavaju se u veæoj mjeri i svjetovni predmeti. Šerijatska sudaèka škola).-1872. medrese). Za vrijeme turske uprave država se nije brinula za škole niti je propisivala nastavne planove i programe. Najprije proširuje nastavne programe konfesionalnih škola novim sadržajima. Na taj naèin željela je stvoriti privid da se u duhovnoj sferi Muslimana ništa bitno nije izmijenilo. prema Bašagiæevim rijeèima. u fazi prilagoðavanja novim uvjetima. ruždije. oni su zbunjeno zastali na raskršæu svoje povijesti ne znajuæi kojom pravcem krenuti. On je u Sarajevskom cvjetniku (1868. nastaviti prvi 321 . Prva lastavica koja je navijestila duševni preporod u Bosni i Hercegovini bio je.vrtlog proturjeènih interesa i nacionalnih egoizama. a zatim osniva obrazovne ustanove kombiniranog tipa (Sarajevska ruždija. godine. Zbog toga je austrougarska vlast nastojala reorganizirati muslimansko školstvo prema suvremenijim prosvjetno-pedagoškim naèelima i podvrgnuti ga diskretnom nadzoru. Uèiteljska škola). Usporedo s organizacijom opæeg i posebnog muslimanskog školstva. Trebalo je proteæi nekoliko godina da se trgnu iz letargije i shvate da je škola i prosvjeta jedini izlaz iz zaèahurenosti i jedina moguænost formiranja vlastite inteligencije koja æe se odupirati tuðinskoj supremaciji. U procesu njihova buðenja iz apatije izazvane okupacijom znaèajnu ulogu imala je Muslimanska èitaonica. u prvom redu vjerske. nova uprava otvara i državne škole (Velika gimnazija. Muslimanski preporodni pokret formalno zapoèinje pojavom lista Bošnjak 1891. u kojima se nastava književnosti i narodnog jezika prilagoðava višenacionalnoj i vjerski podijeljenoj sredini. Taj prijelomni dogaðaj prekinuo je kulturnu i književnu aktivnost koja je zapoèela pri kraju turske vladavine u listovima na narodnom jeziku i æirilièkom pismu. Oko nje se formirala prva generacija muslimanskih pisaca i èitateljska publika književnih djela na narodnom jeziku. Zemaljska vlada nastavlja izdavanje turskog kalendara Salname (godišnji almanah) i odobrava pokretanje lista Vatan (domovina) na turskom jeziku. Mehmed Šakir Kurtæehajiæ.) zapoèeo književno-žurnalistièku djelatnost koju æe nakon okupacije. Takvi ciljevi nisu mogli biti ostvareni u konfesionalnom obrazovnom sistemu kakav je do okupacije postojao u Bosni i Hercegovini (mektebi. Pored teoloških predmeta i orijentalnih jezika. koji je bio namijenjen užem krugu muslimanske inteligencije.

Poklanjao je veliku pažnju narodnim umotvorinama. bilježio ih i podsticao druge na sakupljanje. nakon kolebanja izmeðu orijentalne tradicije i austrijskih simpatija.1889..1902. 322 . Pjesme Riza-bega Kapetanoviæa Ljubušaka od 1889.pa ne znaju kome æe se privoljeti carstvu".) bio je tjednik s književnim podlistkom. suprotstavljajuæi se nabujalim tokovima srpske i hrvatske ideologije. Sarajevo. namijenjen širim muslimanskim slojevima koji su nauèili èitati latinicu. Kritièkim usporeðivanjem dekadencije istoènjaèkog svijeta i razvojnog zamaha zapadnjaèkog. Pored Mehmed-bega Kapetanoviæa i drugih pisaca iz narodnjaèke grupe oko Muslimanske èitaonice (Safvet-beg Bašagiæ. List Bošnjak (1891.. vijeka dosegnuti svoj vrhunac.). Pobratim i drugi). U prvim brojevima Bošnjaka izložio je osnove svoje teorije o bosanskoj naciji i bosanskom jeziku. koji je prigovorio Muslimanima što su se zbog bosanskog naziva jezika i napuštanja æirilice našli "izmeðu dvije vatre . koja se zasnivala na shvatanju da sve tri konfesije u Bosni i Hercegovini predstavljaju jedan jedini isti bosanski narod. Iz njegova ranijeg djela Pouka o lijepom ponašanju (1883. osobito izvan njenih granica.) razvio se književni pokret koji æe u prvom desetljeæu 20. Mehmed-beg Repovac i drugi). U redakcijskoj politici slijedio je dvije linije. Središnja liènost i rodonaèelnik muslimanskoga književnog i kulturnog preporoda bio je Mehmed-beg Kapetanoviæ Ljubušak (1839. IV. pokretaè i glavni urednik lista Bošnjak. jedan od najuglednijih i najobrazovanijih Muslimana onoga vremena. premda je ovaj zbornik imao i politièku namjenu približavanja austrougarske uprave Muslimanima.-1910. Prva je bila pozitivna jer se zalagala za svestranu afirmaciju Muslimana. 1969. knj. opredijelio se za emancipaciju od Turske.muslimanski pisci na narodnom jeziku književnom suradnjom iz nužde u domaæim službenim glasilima. 10 10. Riza-beg Kapetanoviæ. Sabrana djela.). a druga negativna jer je pod zajednièkim bosanskim nazivnikom poricala opstojanje srpskog i hrvatskog naroda. listovima i èasopisima (Bosanskohercegovaèke novine. Zbog takvih shvatanja i prorežimske orijentacije uslijedile su oštre kritike u srpskoj i hrvatskoj štampi Bosne i Hercegovine. okupljao je i muslimanske književne poèetnike. Bosanska vila. ali se u svome književnom radu obilato koristio bogatstvom duhovne riznice Istoka. Moji saputnici. Podsticao je njihovu narodnosnu svijest u duhu integralnog bošnjaštva. str. Meðu kritièarima oglasio se i Jovan Duèiæ. 174. Njegovi podsticaji rezultirali su pojavom zbornika Koste Hörmanna Narodne pjesme Muhamedanaca u Bosni i Hercegovini (1888.-1893.

I napokon. Mostarski kulturni krug pokrenuo je 1918. 1973. inicijativu i za osnivanje matice muslimanske sa zadatkom da izdaje korisne knjige za narod. Gajret (1907. a kamoli za katolièke i pravoslavne kmetove.).-1911. Uspješno su djelovale i razlièite institucije (èitaonice. Ipak je ta ideja i danas prisutna u raspravama o problemu imenovanja nacionalne pripadnosti Muslimana. Husein Ðogo). lirskih pjesnika (Osman Ðikiæ. Muhamed Hadžijahiæ kaže da bez demokratske platforme begovska ideja bosanstva nije bila atraktivna ni za muslimanske široke slojeve. u preporodnom razdoblju afirmiralo se nekoliko proznih pisaca (Osman-Aziz. Pored veæ spomenutog lista Bošnjak. pjevaèka društva. koje je pomagalo uèenike raznih škola u zemlji i izvan granica Bosne i Hercegovine. Hamid Šahinoviæ Ekrem. s realnijim ciljevima od ilirskoga. u preporodnom razdoblju bosanskih Muslimana postignuti su znaèajni rezultati u kulturnom i književnom radu.neutralizacija srpske i hrvatske nacionalne propagande na osnovi široke vjerske tolerancije i stvaranje uvjeta "za formiranje integralne bosanske narodnosti kao nominalnog politièkog rješenja meðuvjerskog i meðunacionalnog partikularizma u Bosni i Hercegovini".) i Biser (1912.-1918. organiziralo analfabetske teèajeve.). Abdurezak Hifzi Bjelevac). Muhsin Rizviæ: Književno stvaranje muslimanskih pisaca u Bosni i Hercegovini u doba austrougarske vladavine. I. Osobito je znaèajno osnivanje kulturno-prosvjetnog društva Gajret (1903. Književni jezik i publika Ilirskim piscima velike teškoæe zadavao je problem književnojez11. 323 . veliko M). Musa Æazim Æatiæ) i dramatièara (Safvet-beg Bašagiæ. na koncu se reduciralo na muslimanstvo.Muslimanski preporodni pokret trajao je do svršetka prvog svjetskog rata.). Muslimanska biblioteka u Mostaru).. knj. izlazili su i književni èasopisi Behar (1900. ali taj projekt nije ostvaren zbog velikih društveno-politièkih promjena u posljednjoj godini rata. stasale su nekolike generacije pisaca i formirana je nova èitateljska publika. jer neki poznati muslimanski intelektualci nisu zadovoljni krhkim pravopisnim razlikovanjem svoje vjere i nacije (malo m. Edhem Mulabdiæ. str.11 Buduæi da integralno bosanstvo nije imalo nužnih uvjeta za prerastanje u nacionalnu kategoriju. 114. Zadaci su prvoga bili prilagoðivanje Muslimana novim uvjetima života i kulturno-prosvjetno uzdizanje na narodnom jeziku.-1918. Avdo Hasanbegov Karabegoviæ. Bez obzira na razne devijacije i lutanja.. pomagalo domaæu književnost i osnivalo narodne knjižnice. Muslimanski klub. a drugoga . Sarajevo. objavljeno je dosta književnih djela. I za njega se može reæi da je imao minimalni i maksimalni program. Muslimanski intelektualci uèvrstili su vlastiti identitet i stekli povjerenje u svoje stvaralaèke snage.

i 18.-1867. Ali kako je taj zakljuèak naišao na slab odziv u Hrvatskoj. ali su se mlako borili protiv još opasnije germanizacije: "Rodoljubi koji su 1848. ilirci su težili jezièkom strategijom konstituirati hrvatsku naciju i ostvariti sveslavensku sintezu u višem. Do proglašenja štokavskog narjeèja književnim jezikom postojala je u sjevernom dijelu Hrvatske još od Antuna Vramca prilièno razvijena kajkavska književna tradicija. Njihove težnje bile su donekle ostvarene Književnim dogovorom u Beèu 1850. narodnom smislu zanemarujuæi druge relevantne komponente u formiranju nacionalnog biæa. veæ da takav jezik tek treba stvarati na širokim temeljima narodnoga govora. Polazeæi od shvatanja da su jezik. Austrija. Sjeæanja iz mojih profesorskih godina u Hrvatskoj 1853. u kojemu su potpisnici zakljuèili da jedan narod mora imati jednu književnost i jedan jezik. 324 . Stoga je trebalo uložiti goleme napore za promociju novog ilirskog jezika u književnosti. Zagreb. Izbor književnojezièkog standarda otežavala je u ono vrijeme i poplava njemèarenja u javnom i privatnom životu. (preveo Tone Potokar). obièaji i naèin života glavna obilježja naroda. U literarnom stvaranju hrvatskih pisaca prevladalo je shvatanje Ivana Mažuraniæa. prije pobjede Vukove reforme. Njegov izbor bio je logièan s obzirom na štokavsku prodornost i književnu supremaciju. odrièuæi se kajkavske jezièke tradicije. Na taj naèin stvarani su preduvjeti za pobjedu štokavštine na svim prostorima gdje žive Hrvati pod tuðinskom vlasti (Turska. Bachovi husari i ilirci. Èak su i prve pokušaje štokavske poezije pisali kajkavci (Antun Nemèiæ) ili èakavci (Matija Mažuraniæ). U težnji za ostvarivanjem zajednièke književnojezièke komunikacije. Veæ je Janez Trdina zapazio da su se ilirci žestoko opirali madžarskim nasrtajima na hrvatski narod i jezik."12 U takvoj situaciji. Venecija). utemeljenu još u dubrovaèkoj književnosti i crkvenom govorništvu 17.13 U tom svjetlu postaje jasnije zašto je dubrovaèka književnost služila ilircima kao uzor i zbog èega su 12. Gaj je proklamirao štokavsko narjeèje za osnovu hrvatskoga književnog jezika. Beèki dogovor imao je više deklarativno nego stvarno znaèenje i zato je ostao bez praktiènih posljedica.ièkog izraza. pjevali hrvatske davorije èesto su sa svojim roðacima i poznanicima razgovarali njemaèki. str. da "nijedno naše puèko narjeèje nije samo po sebi dostojno da postane književni jezik. takoðer jednog od potpisnika. 1980. a u primorskim oblastima èakavska. mnogi liturgijski tekstovi i barokne propovijedi izdavani su u štokavskoj postavi narodnog jezika. 40. stoljeæa. s Vukom Karadžiæem i Ðurom Danièiæem.. oplemenjujuæi ga patinom starine".

Zbog toga se pojavljuju lamentacije o hladnom odnosu hrvatskog èitateljstva prema ilirskoj književnosti.toliko cijenili jezik i narodnu poeziju. veæ su bile stvorene osnove za formiranje zajednièkog ali nejedinstvenog književnog jezika koji æe se konstituirati poèetkom 20. Najšire je bila rasprostranjena narodna poezija koja se na štokavskoj osnovi razvijala 13. Barac istièe da su tvorci te književnosti veæinom bili siromašni. isto kao i èitatelji koji su je podržavali iskljuèivo pretplatom. Milorad Živanèeviæ: Isto. Najviše èitatelja pretplatilo se tada na Vrazovu knjigu Gusle i tambure (600). stoljeæa.). Prema podacima Nikše Stanièiæa u knjizi Hrvatska nacionalna ideologija preporodnog pokreta u Dalmaciji (1980. Iz književnosti su štampana jedino djela Ivana Gunduliæa u Dubrovniku. a na hrvatskom jeziku samo oko 70 molitvenika i drugih vrsta nabožnog štiva.kako tvrdi Adolf Veber Tkalèeviæ "prosti èovjek više poludivljaku. a seljaštvo je bilo nepismeno i toliko zaostalo da je . a u poeziji Stanko Vraz. U tom razdoblju uzdigli su se iznad prosjeka hrvatske literarne produkcije jedino prozni pisci Matija Mažuraniæ i Antun Nemèiæ. Kada je zapoèeo muslimanski književni preporod. Ivan Mažuraniæ i Petar Preradoviæ. Književna publika formirala se pretežno iz redova mladoga hrvatskog graðanstva. koje je u ovo vrijeme bilo nedovoljno razvijen društveni sloj da bi mogao jaèe utjecati na oživljavanje književne atmosfere. U izgraðivanju književnojezièke komunikacije oni su se koristili izvorištima usmene književnosti. nerijetko visoke književne i nauène vrijednosti. Kako je Bosna i Hercegovina baza našega književnojezièkog standarda. Barac takoðer navodi podatke koji ukazuju na velike nesrazmjere izmeðu hrvatskih i njemaèkih izdanja u Zagrebu. Malobrojna graðanska publika nije mogla služiti kao potpora hrvatskoj književnosti. godine štampano je na hrvatskom jeziku dvostruko manje primjeraka Ilirskih novina i Danice od njemaèkih listova i èasopisa. Stoga nije mogla pozitivno utjecati na domaæe pisce u smislu izbora pouzdanijih vrednosnih kriterija i obogaæivanja literarne tematike. do pojave Zore dalmatinske (1844. alhamijado literature i krajišnièkih pisama. str.) objavljeno je oko 500 razlièitih italijanskih izdanja. Najplodnije 1843. muslimanski preporodni pisci imali su manje problema s jezikom nego ilirci. Hrvatska èitateljska publika u doba ilirskog pokreta bila je ne samo malobrojna veæ i prilièno nezainteresirana za razvoj nacionalne književnosti. slièan bio" (Razmatranja domorodna). 17. zbog kulturnog dvojstva (graðanstvo se iskljuèivo služilo talijanskim jezikom) od 1814. 325 . Dalmatinska publika bila je još malobrojnija. izobražene strane svijeta žitelju.

Kao izraz toga otpora. Po svojim pogledima na èistotu jezika bili su bliski Vukovu odnosu prema turcizmima. Vuk je. Takvo imenovanje odgovaralo je Kallayevoj projekciji bošnjaštva. uzdižu ga kao najveæu vrijednost i zalažu se za njegovu afirmaciju istièuæi prednost nad drugim jezicima. jer se pod tim nazivom sredinom prošlog stoljeæa slušao i kao nastavni predmet u vjerskim školama. Buduæi da nisu postojale državne škole. U krajišnièkim pismima bosanèicom dominirao je èisti narodni govor blizak književnojezièkom izrazu muslimanske epske poezije. Hrvata i Crnogoraca. Takvo stanje trajalo je do 1907. pisani narodnim (bosanskim) jezikom. internacionalizmima i neologizmima. štamparije i listovi.sukladno s jezièkim izrazom usmene predaje Srba. kada se naredbom Vlade službeno uvodi naziv srpskohrvatski. Meðutim. Alhamijado literatura. Pri tome pažljivo otklanjaju uvriježene predrasude da se u islamskom duhu može pisati samo na orijentalnim jezicima. Po tradiciji su svoj jezik nazivali bosanskim. godine. ali zbog skromnije literarne vrijednosti i ogranièenog broja rukopisa nisu mogli bitno utjecati na formiranje publike. maternji ili materinski jezik). ali kako se njegovom politikom poveæavala netrpeljivost meðu etnièkim skupinama. Stoga je novu publiku trebalo iz poèetka razvijati. takoðer je egzistirala u okrilju novoštokavskog folklornog koinea kao jedan od predstandardnih tokova zajednièkoga književnog jezika. umjesto službenih naziva zemaljski jezik i bosanski jezik èesto se upotrebljavaju evazivne oznake (naš jezik. u kojima se više osjeæa utjecaj narodne poezije nego alhamijado literature. stoljeæe Muslimani su ušli s bogatim naslijeðem pismenosti i književnosti na turskom. Preporodni pisci okupljeni oko Mehmed-bega Kapetanoviæa pisali su uglavnom po ugledu na Kurtæehajiæeve tekstove iz Sarajevskog cvjetnika. naime. a prihvatao turcizme i internacionalizme. pjevaju o njegovoj ljepoti i izražajnosti. arapskom i perzijskom jeziku. O muslimanskoj književnoj publici na narodnom jeziku u prvim godinama okupacije ne može se mnogo govoriti. bremenita stranim jezièkim naslagama. tako je jaèao i otpor u svim konfesijama protiv nadnacionalnog oznaèavanja jezika. odbijao jezièke novotvorbe i slavenske naslage. a otvoreni slavenskim jezicima i moguænostima graðenja novih leksièkih tvorbi. posve suprotno ilircima koji su bili protiv svih neslavenskih tuðica i internacionalizama. U 19. Alhamijado tekstovi. bili su vrlo popularni. Muslimanski pisci preporodnog razdoblja èesto iskazuju romantièarsko-rodoljubni zanos prema maternjem jeziku. ta je književnost bila pristupaèna uskom krugu orijentalno-filološki obrazovane inteligencije. 326 .

trebalo je uložiti mnogo napora za prevladavanje atavistièkih zasada i prihvatanje zapadnjaèkog obrazovanja.). Buduæi da je u poèetku postojala odbojnost jednog dijela Muslimana prema tuðinskom pismu. 327 . a glavni grad. nema ni jednu knjižaru. uvoðenjem zapadnog pisma poslije austrougarske okupacije i mnogi pismeni ljudi postali su nepismenima jer nisu znali èitati latinicu. koje su postale izvorišta novih književnih naraštaja. Mulabdiæevo Zeleno busenje. ima izmeðu èetrdeset i pedeset hiljada stanovnika. a najviše Sarajevska ruždija i Šerijatska sudaèka škola. imao 2. Do sliènog zakljuèka dolazi i Hamdija Muliæ na temelju nekoliko izdanja koja nerasprodana leže u skladištima (Bašagiæeve zbirke. a Gajret je pri kraju 1911. U tome su znaèajnu ulogu odigrale neke reorganizirane školske ustanove. Dragutin Rakovac (Pjesma književnikom) i drugi ilirski pisci.veæina muslimanskog stanovništva bila je nepismena. ipak je Behar 1906. I hrvatski i bosansko-muslimanski preporodni pokret imali su izrazito etièko obilježje. Meðutim.). Kod iliraca je ta tendencija izražena još u prvim pjesmama Ivana Mažuraniæa. kalendara i drugih knjiga. str. Etièku orijentaciju još odluènije su naglašavali Pavao Štoos (Poziv u ilirsko kolo). Hadžiæeva knjiga Islam i kultura i dr. pokretanja nekoliko listova na narodnom jeziku (æirilicom) i prvih štampanih izdanja školskih udžbenika. pisaca i èitatelja. Etièke tendencije muslimanske književnosti nasluæuju se veæ u novinarsko-publicistièkim teksovima Mehmeda Šakira Kurtæehajiæa. 362. Omer Hadžiselimoviæ: Isto. a jasno dolazi do izražaja kod Mehmed-bega Kapetanoviæa i nekih pripadnika 14.000 pretplatnika. Muslimanski pisci takoðer se žale na malobrojnost i nehaj.14 Uvjeti za razvoj pisane rijeèi postali su nešto povoljniji nakon osnivanja Vilajetske štamparije (1866. Sarajevo. ona sa žaljenjem konstatira da je "bosansko stanovništvo neuko. na èemu bi mu i danas mnoge redakcije èasopisa pozavidjele. koji. u kojima se daje prednost kulturnom radu nad ratnièkom slavom (Vjekovi Ilirije). svoje publike. Abdurezak Hifzi Bjelevac jada se u treæem godištu Gajreta na težak položaj lijepe knjige i splašnjavanje interesa èitatelja. Gotovo svi pisci isticali su moralnu osnovu svoje književno-kulturne djelatnosti i potrebu tolerancije prema drugim narodima. Govoreæi o prirodnoj nadarenosti domaæih ljudi. koja je poèetkom sedamedesetih godina putovala u Bosnu nekoliko puta. O razmjerama tadašnje nepismenosti ostavila je znaèajan podatak Pulina Irby (Polina Irbi). niti jedan èovjek od stotinu ne zna èitati. godine dosegao tiraž od 800 primjeraka. Usprkos takvim lamentacijama.

Meðutim. Zakljuèno razmatranje Iz današenje retrospektive vidi se da ilirski pokret i muslimanski književno-kulturni preporod u doba austrougarske vladavine imaju dosta zajednièkih crta. danas je došlo vrijeme da to branimo naukom. ugled. to ne znaèi da su sliènosti nastale pod utjecajem ilirizma na muslimanske preporodne pisce. Neke Preradoviæeve strofe . Drugo. Prema tome. ozbiljnim i suhim umovima.kao da su bile iskljuèivo napisane za odgojne svrhe školskog sistema. ‚ak je i Stanko Vraz. jedan od najrigoroznijih kritièara ilirske literarne osrednjosti. Prije svega. potvrðuje i poznati ilirac Ivan Kukuljeviæ Sakcinski u 328 . Usprkos navedenim sliènostima. I jedni i drugi više su gledali na politièku i nacionalnu korist nego na umjetnièku snagu i ljepotu literarnih tvorevina.). ne može se uopæe govoriti o cirkuliranju ilirskih ideja u bosansko-muslimanskoj sredini. Da je Bosna predstavljala tamni vilajet za Hrvate. muslimanski preporodni pokret zapoèeo je organizirano djelovanje skoro èetiri desetljeæa kasnije od završetka hrvatskog narodnog preporoda. svoj šuhret. isticao da je osnovna svrha književnosti "silaziti k narodu. Uostalom i poèeci evropeizacije Bosne i Hercegovine šezdesetih godina inicirani su preko carigradskoga kulturnog kruga a ne preko susjedne Hrvatske. u vrijeme ilirskog preporoda nisu postojale nikakve kulturne veze izmeðu Hrvatske i Bosne osim s bosanskim franjevcima.. nadarene je ogranièavala u stvaralaèkom zamahu.mlaðih književnih generacija. Rizviæu. 13) Iz etièke osnove proizlazila je moralno-didaktièka orijentacija hrvatske i muslimanske preporodne književnosti. hrvatskom kulturom i književnošæu ostvareni su tek sredinom dvadesetih godina i djelovali su na muslimanske pisce zbunjujuæe. prema M. Edhem Mulabdiæ upozorava èitatelje u Bošnjaku rijeèima jednoga svog literarnog junaka na glavni problem društvenog trenutka. kako bi rekao Barac. iskopati ga iz blata sirovosti i uzdiæi na svijetli vrh izobraženosti i prosvjetiti ga" (Misli o književstvu). "Prošla su vremena kad smo mi svoj imetak. Sliènu orijentaciju slijedila je i veæina muslimanskih pisaca u preporodnom razdoblju.kaže Antun Barac . prosvjeti i nauci.. odnosno Austro-Ugarske." (Cit. koje su ilirci podsticali na otpor osmanlijskoj upravi. postoje i neke znaèajne razlike koje iskljuèuju moguænost cirkulacije takvih utjecaja. Takva pragmatistièka poetika odgovarala je prosjeènim piscima. Kritizirajuæi nemaran odnos prema kulturi. Prvi dodiri sa Zagrebom. moæ i sve svoje branili maèem (.

oni su polazili od spoznaje da se Bosna i Hercegovina nakon okupacije našla na okrajcima zapadne civilizacije. Najveæi problem u preporodnom razdoblju Muslimana predstavljali su pisci srpske i hrvatske nacionalne orijentacije. U svojim strateškim ciljevima vezali su se protagonisti hrvatskog narodnog preporoda pod ilirskim imenom za nadnacionalnu ideologiju o južnoslavenskoj i sveslavenskoj uzajamnosti. Èetvrto.svome putopisu 1858. stoljeæa Juraj Križaniæ (1618. 5-6. gdie se govori isti jezik kao i u nas. nosioci ilirskog pokreta s Gajem na èelu predstavljali su homogenu grupu mladih i evropski obrazovanih intelektualaca veæinom seljaèkog i graðanskog porijekla. Poslije revolucije 1848. godine ovim rijeèima: ". i koja nam je ipak. odkuda su došli pradiedovi moji i toliko inijeh porodicah hervatskieh. Osnove te ideologije razradio je sredinom 17. Zbog toga se relativno brzo poèela raslojavati na nekoliko razlièitih struja. Putovanje po Bosni. u širim muslimanskim slojevima smatrali su ih otpadnicima. Apstrahiramo li koncept integralnog bošnjaštva. Bez obzira na razloge nji15. dalja i stranija od Rima i Pariza. str. ali je ostala èvrsto usaðena u kolektivnoj svijesti svojega naroda. Zagreb. Muslimanski preporodni djelatnici bili su u odreðivanju strateških ciljeva realniji od iliraca. bez obzira na stanovita unutarnja razilaženja u nekim pitanjima. Pripadnike te grupe pokretali su isti motivi i jedinstveni politièki ciljevi. Buduæi da je muslimansko stanovnštvo bilo privrženo orijentalnoj tradiciji. Muslimanska skupina preporodnih pisaca i kulturnih djelatnika bila je heterogena po socijalnoj strukturi. Mada se svi nisu opredjeljivali iz unutarnjeg uvjerenja za jednu ili drugu nacionalnu ideologiju.. tražili su u domaæoj povijesti podsticanje u aktualnoj borbi za politièko osvješæivanje i kulturno-prosvjetno uzdizanje bosanskih Muslimana.. duhovnom obzorju i politièkim opredjeljenjima.-1683. poradi razliène vlade i upravljanja. Bila je to povijesna lekcija koja je stimulativno djelovala na proces ubrzanja nacionalne integracije. Na toj osnovi razvijao je Bašagiæ u svojim dramama i povjesnicama kult zavièajnog ponosa." 15 Treæe.. politièki program iliraca i muslimanskih preporodnih djelatnika u biti se znatno razlikovao. 1858. godine i uvoðenja Bachova apsolutizma Hrvatska se oslobodila iluzija toga programa.Veæ odavna bijaše tajna moja želja zaviriti u susiednu Bosnu. predaèkog junaštva i bosanskog rodoljublja.) svojim konceptom o jeziènom i etnièkom jedinstvu našeg naroda slavenskog. generacijskoj pripadnosti. Stoga su svoje djelovanje usmjerili na pronalaženje najkraæih puteva za izlazak iz tamnog vilajeta i prevladavanje naslijeðene zaostalosti. 329 .

ilirski pokret nastao je u doba specifiènog hrvatskog romantizma. Jukiæ. Martiæ). nije znao za putopise spomenutih iliraca niti za hajduèko-tursku novelu pedesetih godina koja je tematizirala negativne odnose prema muslimanskom svijetu prikazujuæi ga crno330 . Nediæ. Šesto. za koji je Krleža rekao da je najoriginalniji po tome što su se ilirci odluèno i smjelo odrekli svojega narodnog imena i jezika. u fazi hrvatsko-starèeviæanske orijentacije. Ti muslimanski pisci nisu ni znali za ilirski pokret. svi su oni morali platiti manji ili veæi danak za renegatstvo prezirom i porugom svojih sunarodnika. a ne po konvencionalnim romantièarskim idejama o osloboðenju i ujedinjenju koje su tada bile raširene kod svih slavenskih naroda pod tuðinskom vlašæu. M. Peto. do Mažuraniæeve romantièarsko-simbolièke apstrakcije. u vrijeme realistièko-naturalistièke faze hrvatske književnosti. Èak ni Bašagiæ. U širem vremenskom rasponu evoluirao je od narodnjaèko-folkloristièkih shvatanja Mehmed-bega Kapetanoviæa do Osman-Azizove društveno-aktivistièke poetike. osim turske vlasti i policije kojima je i biskup Rafo Barišiæ optuživao bosanske ilirce da kuju zavjeru. Za razliku od hrvatskog romantizma. preko konkretnog realizma narodne pripovijetke i romantièno-simbolièkog naturalizma sa socijalnim konotacijama. Nacionalna polarizacija izazivala je brojne prizemne polemike u kojima se rasipala stvaralaèka energija muslimanskih pisaca. Zbog toga se i muslimanska književna publika razlikovala od ilirske po svojim sklonostima. F.hova opredjeljivanja. Taj romantizam razvijao se od rodoljubnog prigodnièarstva. što se vidi iz informativno-politièkih putovanja Matije Mažuraniæa. ali oni nisu mogli imati nikakav utjecaj na tadašnju prilièno veliku grupu alhamijado pisaca koja je nastavljala pjesnièki opus Mula Mustafe Bašeskije i Seida Abdulvehaba Ilhamije. bosansko-muslimanski preporod razvijao se na zasadama tradicionalne i univerzalne epske etike. Zato je ilirizam brzo zahvatio bosanske franjevce (I. a neki èak šikaniranjem (osobito nakon Kallayeve izjave da je srpstvo neprijatelj Austrije) i interniranjem u Arad (poslije sarajevskog atentata 1914. Ivana Kukuljeviæa Sakcinskog i Mihovila Pavlinoviæa u razdoblju od 1840. godine. koji je izrastao iz drugaèijeg povijesno-duhovnog svijeta. ponekad mucavog zbog toga što su kajkavski ilirci morali uèiti novi književni jezik.). ilirci su bili veoma zainteresirani za Bosnu. do 1875. zanesenjaèkim uzletima i pokajnièkim uzmacima. interesima i razini književne kulture. hrvatske moderne i suvremenih turskih pjesnika. Njegova razvojna linija traje od moralno-didaktièke proze. sve do poezije Muse Æazima Æatiæa pod utjecajem srpskog simbolizma. G. jalovim srbovanjem i hrvatovanjem.

V. ne postoji nijedan pouzdan argument koji bi mogao potvrditi pretpostavku Antuna Barca o moguæem utjecaju ilirizma na bosansko-muslimanski književno-kulturni pokret. 331 . a ja bih se odluèio na jedno objašnjenje analogijom. Kao što prema poligenetskom tumaèenju u sliènim klimatskim i geografskim uvjetima rastu jednake biljke. The Illyrian Movement and the Bosnian-Muslim literary and cultural renaissance In his paper professor Æekliæ compares the Illyrian Movement with the Bosnian Moslem literary and cultural revival under the Austro-Hungarian Rule. the author examines the validity of statement that had been uttered by Antun Barac in 1954 in his book Croatian Literature from the Revival to the Establishment of Yugoslavia. Vol. U vezi s takvim zakljuèkom može se postaviti pitanje: otkuda toliko sliènosti u genezi jednoga i drugoga pokreta.bijelom tehnikom (M. Nikoliæ i drugi). I Kapetanoviæevo citiranje stihova Petra Preradoviæa ne može se uzimati kao dokaz Barèeve teze o utjecaju ilirizma. Tombor. isto bi se tako moglo reæi da u sliènim povijesnim i društvenim uvjetima nastaju slièni pokreti. have had their model and source in the Illyrian Movement. but also some considerable differences. Professor Æekliæ mentions many similarities. Barac proposed the idea that all the Yugoslav movements of the similar kind in 19 and 20th century. Na to pitanje moguæe je razlièito odgovoriti. Kao što se iz dosadašnjeg izlaganja vidi. jer autor kao široko obrazovan pisac koristi citate iz svoje lektire iskljuèivo u funkciji kulturno-politièkih ciljeva integralnog bošnjaštva. mada nisam siguran u njegovu valjanost. Having compared these two movements in their most essential facts and determining factors. Bogoviæ. J. Na osnovi toga nameæe se zakljuèak da ovaj pokret nije imao gotovo nikakve veze s ilirskim preporodom. I. respectively.

332 .

njihova samorefleksija vlastitog odnosa sa Evropom i Evrope sa njima. logikom samog pitanja. ono što je za Bosanske Muslimane u ovom odnosu dobro. I pored toga. Muslimani i Evropa su isto godište. Nije teško uoèiti da su u ovoj relaciji po pravilu Muslimani imali negativan saldo. èuðenja. Kao pitanje koje po sebi to nije. STOLJEÆA Za ili protiv Evrope. Naime. Ovo je teza koja umnogome može da da upute za propitivanje. svojim kulturnim i civilizacijskim tekovinama je i obilježavao svoju supremaciju i otvorenost.Šaæir Filandra MUSLIMANI I EVROPA S KRAJA 19. Pitanje o odnosu Bosanskih Muslimana i Evrope povlaèi se od samog nastanka i Muslimana i Evrope. nagnalo ga na samopropitivanje i reformiranje. U vrijeme svog kanoniziranja i teologiziranja u pitanje se dovodi i ono što ne bi moglo biti predmetom upitnosti. tako da se i odnos spram hrišæanstva i njegove civilizacije postavlja u novu ravan. Kad se ovo pitanje prvi put postavilo teško je danas razaznati kao što je još teže pratiti tragove njegova odgovora. ovom narodu je davala znaèenjski dignitet partnera. islama i kršæanstva je star. U pitanom odnosu. Tako su u pitanju odnosa s Evropom Bosanski Muslimani ravnopravno egzistirali i u svojoj svijesti i u svijesti svojih susjeda kao zaseban entitet u nizu jugoistoènoevropskih naroda. sadržano je u èinjenici postojanja samog pitanja. subjekta s kojim treba razgovarati. pitanja sadržanog u 333 . Dok se nadahnjivao vjerom primordijalnog jedinstva Objave. što implicite znaèi i priznavanje njegova subjektiviteta. ali daje moguænosti višestrukog promatranja te time doprinosi obogaæenju spoznaje. s obzirom na istjecište njihovih kultura. autorskog iskaza koji ne pretendira na istinosnu cjelovitost. Susret Evrope i Istoka. a ne rješavanje. ali je legitimno s obzirom na forme razvijanja i diskrepancije ideja nosilja ovih dvaju kulturnih i civilizacijskih krugova. niti straha. Islam je kršæanstvo podrazumijevao tako da se prema njemu nije odnosio u formi pitanja veæ dileme. Ono je latentno obilježilo dva posljednje stoljeæa islama. I POÈETKA 20. Pitanje o odnosu islama i Evrope po sebi je fiktivno. Samo zahvaljujuæi Kur'anu za muslimane ovaj susret nije zadobio izraz odbijanja. jedno od ovog dvoga je upitno. ovaj odnos je u teorijskoj ravni najprimjerenije analizirati u formi eseja. pitanje je dobro poznato cijelom islamskom pa time i bosanskomuslimanskom svijetu. Muslimani ili Evropa.

u sferi duhovnog. Ovo mišljenje. bez velikih pretenzija bih napomeno da ona može i danas da posluži pri sagledavanju ovog pitanja na prelazu 20. dominantno hrišæanskog. stoljeæe u cijeloj Evropi. veæ u ontološkom znaèenju. Dok Bosna. Tih godina se naše pitanje postavlja kroz razmatranje odnosa islama i hrišæanstva. Nikada islam i Evropa nisu bili udaljeniji kao kod Hegela. Strah na Zapadu. S druge strane. Delimo. Ona je jedan hermeneutièki sklop koji omoguæava prije sagledavanje pretpostavki postojanja pitanog odnosa. U mediju duhovnog vladajuæi princip postaje princip iskljuèivosti svega drugog i drugaèijeg. u Evropi je išla do te mjere da je èin proklinjanja Turèina/muslimana išao dotle da su stvarane mise contra Turcos.samom naslovu. održavajuæi katolièanstvo i pravoslavlje. udaljava Evropu od habitusa Bosanskih Muslimana. u stvorenom mediju profanog. Decartesu. pa i Svetog. Pretvaranje Španije u jezgro katolièanstva protjerivanjem islama i judaizma. i 20. To da su Bosanski Muslimani i Evropa isto godište udaljava Evropu od Muslimana više no Muslimane od Evrope. 375. nego što omoguæava njegovo validno adaktiranje. Leibenzu i Galileju. Istražujuæi pretpostavke ovog odnosa dolazimo do bitnih duhovnih lomova na prelazu 15. paradigmi ne antiislamskog veæ aislamskog mišljenja. ne u konfensionalnom. u 16. vrhuni u Hegelovom panlogistièkom sistemu. stoljeæe. tih godina se zahvaljujuæi Beconu. To konstituiranje na antiislamskom principu. str. prima Jevreje pod svoje skute. Tekovine tog pobjednièkog pohoda uma na raskrivanju svih velova tajstva Istine. njeno osnovno obilježje. u Evropi utemeljuje kult znanstveno-tehnièkog mišljenja. Istina od tada u Evropi postaje transparentna. a sam Luter piše Poziv na molitvu protiv Turèina (Ž. posebno izraženog u doba muslimanskog kulturnog preporoda na prelomu 19. skladane su pobjednièke pjesme nad Turcima u jezuitskim koledžima. Evropa u mediju duha poèinje svoje konstituiranje. U Evropi se tad odvija dvostruki proces samokonstitucije. Antiislamska kao antiturska propaganda 16. inaèe fundamentalne relacije za razumijevanje ovog pitanja od tog doba do danas. preovlaðujuæe islamska.). dotle Evropa svoj nastanak duguje uništenju svih od nje razlièitih vjera i svjetonazora. u 21. Sukladno u hrišæanstvu legitimiranom stvaranju svetog i profanog te gubljenju pretpostavki za razumijevanje primordijalnog jedinstva vjera. i 17. što pada u doba etabliranja islama u Bosni. st. dolazi do cijepanja jedinstva Istine na dva od tada pa skoro do danas suprotstavljena polja njenog ispoljavanja. supremacije uma i obogotvorenja subjekta. Uostalom. stoljeæa. a raspoloživost svega. sadržano u pretvaranju subjekta 334 .

ali joj omoguæava i konstituciju. Bosna èitavo vrijeme jeste heretièna. Prvi put kad postaje centar heterodoksnih kršæanskih pokreta u ranom srednjem vijeku i drugi put kad prima Jevreje sebi u goste. u razmatranom odnosu ne s Evropom. Promjene pozicije u korist Bosne. (Ne ulazeæi u razmatranje složenosti politièke situacije tog doba u Bosni.u supstancu. Nasuprot takvoj Evropi. i druga. Tu novu situaciju Osman Nuri Hadžiæ opisuje rijeèima: "A mi? Mi smo parèe Istoka. ova kategorija intelektualaca. Našavši se otrgnuti od Istoka. Balkanu i Evropi. Šta je sve Evropa njima znaèila na jednom mjestu teško je reæi. Nastala na osnovi cijepanja veæ prirodnog sinkretizma Istoka i Zapada na ovim prostorima te radikaliziranjem njihova podvajanja. niti da bježi ispred njih. Ostajuæi u mediju supstancijalne analize duha a analizirajuæi pomenuti odnos s kraja 19. svog institucionalnog islamskog habitusa a ispušteni iz ruke uvehlog Osmanskog carstva. svoje tekovine i svoju moæ duguje zaboravljanju. i poèetka 20. st. specifiènom i samosvojnom. èuva335 . da se kompleks evropskog uzimao za željenu vrijednost bez mnogo zadrške. veæ da pod njima napreduje. školovanih u Evropi. u sudaru sa novim naèinom života i novim vrijednostima oni su doživljavali emocionalno buran sudar. Samo iz medija razlièitosti moglo je i nastati pitanje o njihovu odnosu. Po toj osobini Bosna nije Evropa nikada bila a Evropa danas ima šansu da bude Bosna.) Nije pretjerano reæi da je jedan broj bosansko-muslimanske inteligencije bio opèinjen Evropom. te tako ne upadajuæi u makaze objektivnog uma koji svojim kauzalitetom stvara eshatološki determinizam. zabranjivanju ili zarobljavanju svega razlièitog od samog sebe. Ta karakteristika Bosnu èini Bosnom. Samo su dvije èinjenice izvjesne: jedna da je želja za imperativnim prikljuèenjem evropskim kulturnim tokovima i civilizacijskim dostignuæima bila upravo proporcionalna sagledavanju neevropskog stanja Muslimana. cvijeta. nije teško uoèiti vladavinu paradigme Evrope kod mnogih muslimanskih intelektualaca. Polazno stanje pri razmatranju odnosa Bosanskih Muslimana i Evrope sa aspekta evropskih kriterija bilo je za Muslimane porazno. koje mora nastojati da ne ugine pod toplim i jakim zrakama Zapada. zadržat æemo se samo na analizi kategorijalnog aparata nosilaca ovih stremljenja. polifona i multilateralna. Evropu je uzela za paradigmu razvoja muslimanskog naroda. Ona svojom širinom i toplinom dva puta postiðuje Evropu. stvar je ontološkog a ne historijskopolitièkog znaèenja i proizlazi iz analize noseæih koordinata ovih dvaju kulturno-povijesnih entiteta.

s obzirom na polazište. Dok je književnost. Brzo oprobavanje romantizma. teško se oteti utisku da nas ovaj problem i danas posebno ne intrigira. Mehmeda Begoviæa Kurtagiæa i dr. nedostatak zapadnoobrazovnih kadrova u privrednoj. Dok su književnici i umjetnici. Teorijska ostvarenja ovih intelektualaca znatnih su filozofskih pretenzija i po samom refleksivnom biæu teorijskog mišljenja dokaz su stupnja razvoja jedne kulture. u osnovne tokove evropskih duhovnih gibanja.juæi trajno svoju osebujnost" (Muslimansko pitanje u Bosni i Hercegovini. Ono što je zajednièko svim duhovnim nastojanjima tog doba a što se u ovom mediju duhovnog stvaralaštva naroèito osjeæa. Prije svega. Èinjenica da teorijsko mišljenje pretpostavlja postojanje jednog društvenog biæa. 1902. opet shodno karakteru vlastitog djela. okrenuti više svijetu vlastitosti i subjektivnosti.). njegovu koherentnost i problematsku izdiferenciranost. svoju misao oprobavali na goruæim pitanjima objektivnog i povijesnog karaktera. str. Šakira Kurtæehajiæa. Rizviæa i M. Dževada Sulejmanpašiæa. uticala je na imperativ bržeg prozapadnog razvoja. Begiæa od tog doba poetski preokupirao pojam raskršæa. u doba preporoda u liku nekolicine autora. shodno prirodi vlastitog biæa. ekspresionizma i impresionizma od strane naših umjetnika 336 . materijalna osnova zanatske i sitne privrede. Osmana Nuri Hadžiæa.. svoj izraz je našla u liku ovih intelektualaca. Uza svu simplificiranost i hipotetiènost ovako naznaèenog sukusa mišljenja. Mehmed-bega Kapetanoviæa Ljubušaka. Safvet-bega Bašagiæa. I usprkos takva stanja. Što je i postojalo kadrova tog profila po pravilu je pravilo otklon od svog ishodišta i nerijetko služilo kao loš primjer cilju koga su srèano i dobronamjerno zagovarali. Ove rijeèi su paradigmatiène za odnos naših intelektualaca prema novom. Muslimani dobijaju prve Evropi suvremene teorijske mislioce. Ono što je i jednima i drugima zajednièko jeste relativno brzo ukljuèivanje. dotle su publicisti i teoretièari. obrazovnoj i socijalnoj sferi. Zagreb. Ahmeda Muradbegoviæa. Ono se prihvata samo pod uslovom oèuvanja svoje samobitnosti. sadržano je u razmatranju problema susreta Istoka i Zapada u biæu jednog naroda i na prostorima njegova tla. po svjedoèenju M. Edhema Balbuloviæa. i èinjenice da je Evropa kod nas poèesto kasnila i èitavo stoljeæe. Negativni saldo Muslimana u odnosu na Evropu ogleda se i u èitavom nizu njihovih manjkavosti glede takva ogledala. mala zastupljenost latinske pismenosti i štampe. 4. za teorijsku i publicistièku misao moglo bi se reæi da je noseæi problem pojam susreta. produkt imaginacije.

Samokritika evropskog racionalizma kod nas je u to doba bila komplementarna inzistiranju na jedinstvu vjere i uma. Istièuæi racionalni karakter islama on naglašava da "sve što vjera uèi. stalno naglašavali nesuvremeni karakter islama u Bosni. iz sasvim specifiènog sinkretiènog narodnog biæa i njegova tla Bosne. osnove duhovne i kulturne raspoluæenosti na Istok i Zapad. Kritiku suvremenog stanja ove relacije intelektualci su po pravilu temeljili na iskustvima prvih stoljeæa islama kad su u okviru tog religijskog sustava vjera i nauka predstavljali jedinstvo. Pretpostavka ponovnog zadobijanja takvog odnosa bila je sadržana u kritici suvremene recepcije islama. Mada poèetak dvadesetog vijeka u Evropi kulminira u znaku trijumfa znanstveno-tehnièkog racia. koje je samo u takvoj formi islama moglo i nastati te islam privatizirati. svjetovna inteligencija kao i manji dio teološke. Krajnji rezultat svih tih napora bilo je osvjedoèenje o nužnosti primicaja Evrope sebi i sebe Evropi. N. Recepcija islama od strane islamskog sveæenstva. Da je svijest o moguænosti mišljenja iz Jedinstva. Hadžiæ djelom Islam i prosvjeta. zapovijeda ili zabran337 . nauènog. Tzv. iz analize njihovih djela je neosporno. Odnosno. Pitanje odnosa islama i nauke najviše je zaokupljalo pažnju muslimanske intelektualne javnosti. društvenog i kulturnog razvoja. kulturne antropologije i socijalne psihologije kod teoretièara. stalno je naglašavala racionalnu jezgru islama i njegovu kompatibilnost nauci. kanoniziranost i neprijemèivost za nove forme nacionalnog. dogaðanje u sferi fizike i kritièke filozofije nagovještavaju puteve premoštavanja shizofrenije i jedinstvo vjere i uma. islama i nauke. oni su polazeæi od poraznog stanja razumijevanja islama i negativnih efekata koje takva svijest proizvodi u socijalnoj i obrazovnoj sferi. teologiziranost. u odnosu na razmeða evropskih kao dolazeæih i orijentalnoislamskih kao izmièuæih duhovnih gibanja. islam i slavenstvo. po mišljenju inteligencije je bila glavna koènica razvoju muslimanskog društva. filozofije. kod naših intelektualaca tog doba bila prisutna i da se ona kao alternativa svoj raspoluæenosti nudila. Pri tome se polazeæi od suvremene diskrepancije islama i nauke njihovo jedinstvo naglašavalo u prošlosti. njegovu izvitoperenost. uèahurenost. sazrela je svijest o vlastitosti. Za sve autore koji su se ovim pitanjem bavili karakteristièno je da pojam nauke nisu uzimali u njenom suhoparnom. U toj kritici je za cjelinu paradigmatièan O. racionalistièkom europskom znaèenju veæ su njenu paradigmu izvodili iz islama. svijest o svom vlastitom i pojedinaènom mjestu i ulozi u odnosu na ta dva velika duhovna koridora.komplementarno je zaèinjanju sociologije. Svjesni èinjenice da je u veæini aspekata muslimansko društvo islamsko.

mora biti razumno. Njihovo istrajavanje na pomenutom jedinstvu ovu misao je iz sasvim jednog drugog duhovnog horizonta èinilo komplementarnom tadanjim evropskim gibanjima.3) Da bi legitimirao svoje zalaganje za ukljuèivanje Muslimana u moderne evropske tokove on poseže za nizom stavova doktrinarnog islama o pozitivnom odnosu islama i nauke. jedne drugaèije paradigme ustrojstva i promišljanja svijeta. našim autorima je davalo kako uputu tako i ohrabrenje u vlastitim nastojanjima. toliko je ono proizlazilo i iz same suštine islama i islamske projekcije problema od strane naših intelektualaca. i to definitivno.). Koliko je inzistiranje na jedinstvu uma i vjere bilo motivirano potrebom èuvanja vlastitosti pred izazovima jednog kulturnog trenda neosjetljivog na razlike. ništa što se ne slaže sa zdravim razumom ne spada u vjerske doktrine" (str. Zaklanjajuæi se za Kantov autoritet. Ovim rijeèima je Sulejmanpašiæ ne samo nastojao da pobudi nadu kod Muslimana u moguænost jedinstva uma i vjere. Od svih filozofa zapadnog duha Kantova misao je kod muslimanskih intelektualaca bila najprisutnija. predstavlja danas najaktuelniji segment mišljenja ovog vremena. svoje 338 . a za Muslimane i nužnost. veæ je èinio i jasno distanciranje od vladajuæe logike zapadnoevropskog mišljenja. promovirajuæi moguænost. Dževad Sulejmanpašiæ svoj polemos sa nosiocima dogmatskog poimanja islama utemeljuje na premisama ove filozofije. 10. kao i od onih koji se ubuduæe mogu da izvrše oslanjajuæi se na èovjeèiji um i razum" (str.juje. Kantovo postavljanje odnosa razuma i vjere. Prijemèivost formi zapadnog življenja kroz naglašavanja racionalnosti islama i pored toga što je u veæini sluèajeva rezultiralo sekularizmom u formi nesvojstvenoj kulturi koja za svoju srž ima islam. odbranjuje vjerovanje u Boga i besmrtnost duše svih izvršnih filozofskih napada. on istièe i nadmoæ islamskog pojma i iskustva društva nad evropskim glede njegove prijemèivosti za multikonfesionalnu situaciju. O istrajnosti na rješavanju ovog problema svjedoèi i posezanje za dostignuæima Kantove filozofije. danas ponovo legitimirano u svojevrsnoj renesansi njegova mišljenja. formi njene demokracije i oblicima socijalnog organiziranja/djelovanja. Pored inzistiranja na ovakvoj suštini islama a svjestan èinjenice da je u jednom društvu kakvo je tad bosansko-muslimansko jedna akcija nemoæna bez njene religijske potpore i pobude. te prisutnost tog jedinstva u drugim kulturama. Naglašavajuæi da se "filozofska strana knjige (Slobodna misao i hikmetovština) temelji na Kantovoj filozofiji" on javnosti prenosi da "Kant ipak. Obrnuto. u nešto kasnijem dobu. Odnos Muslimana prema politièkim gibanjima Evrope.

ne Boga veæ crkve kao njegova institucionalnog otjelovljenja. Mehmed-beg Kapetanoviæ Ljubušak svojom liènošæu i djelom enciklopedijsko-prosvjetiteljskog karaktera u jednoj osobi spaja plemiæko porijeklo. jednakosti i racionalnosti. francusku revoluciju. prvi promotor novog duha na ovim prostorima. nužnosti institucionaliziranja. Naglašavajuæi islamski princip neposrednosti. Posljednja rijeè Islama Jevropi. odražava stanje tog duha. hrvatskom ili jugoslavenskom nacional339 . pozdravljaju francusku revoluciju i prihvataju njene politièke implikacije. Shodno samospoznaji takvog karaktera svoje vlastitosti i svijesti o nužnosti zadobijanja isprofilirane forme kolektivnog življenja kao uslova preživljavanja u suvremenom institucionaliziranom društvu. proglašava vjerom sveopæeg razuma. Afgani u hrišæanskoj kao zapadnoevropskoj kulturi i njenoj kategoriji svetog trojstva nalazi osnov jaza islama i hrišæanstva i ishodište kategorije posredovanja. intimnog i javnog. Shodno svijesti o neophodnosti ukljuèivanja u savremene evropske tokove naši teoretièari su najviše zaokupljeni iznalaženjem forme društvenog identiteta komplementarne evropskim mjerilima. tekst Džemaludina Afganije od nepoznatog prevodioca izašao u Novom Sadu 1905. opredjeljivanju intelektualaca u srpskom. godine. zadobijanja identiteta preko Drugog. Njihov tadašnji intelektualni život se odvija u napetom luku izmeðu individualnointrovertiranog solpsizma. u svom žalu za nenauèenim francuskim jezikom. koji je vršio i znatan uticaj na naša domaæa islamska kretanja. st. trajna je odrednica kulturno-politièkog biæa Bosanskih Muslimana. evropeizirani muslimanski intelektualci svoje napore su bili usredsredili na izgraðivanje vlastitih formi socijalnog identiteta. a posebno se ispoljava u osobenom stilu življenja gdje kuæa zadobiva specifièan karakter svetosti i politièkom organiziranju koje zbog nesvojstvenosti mita islamu nikada ne zadobiva karakter monolitnosti. meditativnog modusa samoodnošenja islamske naravi i pervertiranog nagona za evropeiziranim socijalnim identitetom. paradigmatièan je za razumijevanje odnosa islama i objektivnog uma u jednom od najjaèih islamskih reformatorskih pokreta s kraja 19. Šakir Kurtæehajiæ.ishodište ima u fundamentalnim rješenjima islamske ontologije društva. Ta raspoluæenost izmeðu individualnog i opæeg. apostola novog svijeta. ovaj velikan savremenog islama. nacionalnoromantièarski duh i tip savremenog evropskog intelektualnog pregaoca. privatnog i društvenog. pravednosti. I naši intelektualci tog vremena. posebno Bašagiæ. medijativnog modusa samoodnošenja islamske naravi i pervertiranog solpsizma. Takva situacija duha se najkonzistentnije izrazila u tzv.

I onda kad su kao Šukrija Kurtoviæ u djelu O nacionaliziranju muslimana negirali vlastitu nacionalnu samosvojnost i apstrahirali znaèaj islama za kulturni identitet Muslimana. Nacija je za njih bila instrument naše evropeizacije. greški i pozitivnih iskustava iz ovog vremena. Šta danas Evropa nama znaèi a šta mi njoj. bilo mitsko-romantièarski od strane Muslimana ili prozelitistièko-imperijalni od strane Evrope. pitanje je koje obilježava današnji muslimanski kulturni preporod). modernizacije i socijalne homogenizacije. Samo jedna porazna slika o njoj danas. bez obzira na golgote totalitarnosti kroz koje on prolazi.nom smislu. jer ishodišta svoje nepromišljenosti nisu uvijek bili svijesni. vodi kataklizmi i degradaciji oba entiteta te provociranju kotaèa povijesti na hod unazad. S druge strane to iskustvo uèi o nemoguænosti asimiliranja jednog nacionalno-kulturnog entiteta. svjedoèi da je kompleks evropskog kao imperijalnog na izdisaju. 340 . suegzistiraju samo na naèin samosvojnosti i autohtonosti. ovi intelektualci nisu prednost davali ovoj ili onoj naciji veæ samoj naciji kao takvoj. tad neizdiferenciranog narodnog biæa. te tako oduprijeti nametanju azijatskog kompleksa od strane drugih. korespondentno je takoðe uvjerenju tog kruga intelektualaca da æe skidanje zara/feredže samo od sebe naše žene uèiniti slobodnim i prosvjeæenim. (Danas. skoro stoljeæe poslije. U propagiranju nacionaliziranja vlastitog. Svaki drugi pokušaj. oni su imali dobru namjeru. gdje smo mi danas u evropskom nacionalnom. Ovakvo nekritièko instrumentaliziranje pojma nacije i slijepo vjerovanje u njegovu iscjeliteljsku moæ po sebi. Po tome što bi se nacionalno odredili oni bi bili moderni i progresivni. Što je ostalo u našoj svijesti od prvotnih lutanja i nesnalaženja. Muslimani i Evropa u novom liku danas imaju šansu da u situaciji izborne multilateralnosti kao savremenog povijesnog trenda. kakvu daje Edgar Moren u djelu Kako misliti Evropu. Nemoguæe je prenapregnuti èinjenicu da se zagovaranjem nacionalnog identificiranja željelo izvršiti distingviranje od balasta tursko-orijentalnog kompleksa uspostavljanjem vertikale etnogenetsko-duhovne prisutnosti na prostoru vlastitog življenja. opravdano se pitati može li nam poslužiti ovo prvo trajnije iskustvo susreta sa Evropom. Iskustvo posljednjeg stoljeæa uèi da Evropa prevazilazi samu sebe. politièkom i kulturnom prostoru.

Jamaluddin Afghani played an important role in this process. but with the mutual respect of both sides and without some well-known examples of European exclusiveness that had been present in the past. Europe will offer to Islam and Moslems both the heritage of the French Revolution and the ideas of the most prominent spokesman of Europe. 341 . Immanuel Kant. On behalf of Moslems.Moslems and Europe towards the End of 19th and at the Beginning of 20th Century An encounter between Islam and Europe towards the end of 19th and at the beginning of 20th century takes place after Islam and Judaism have been removed from Europe (Spain). We do hope that this encounter between Islam and Europe at the end of 19th and the beginning of 20th century will continue to happen in the future in the form of getting closer to each other. One part of Islamic intellectuals has been charmed by the aforementioned. During the entire period. They will try to resolve the meeting between the Moslem and Europe in this way. the encounter will be defined by these positions. The Moslems managed to retain their identity because they relied mostly to Qur'an. They have tried to find a common ground with Europe on such foundations. The Moslems entered into this encounter mostly with their oriental and romantic heritage and a strong and rather stable Qur'anic fundament. and the establishment of Imperial spiritual thinking on the achievements of Christian ideology.

342 .

odlukom vlasnika Adem-age Mešiæa. 1.. što æe se kao zbirka pojaviti tek 1914. za omladinu boemski romantièna i poetski magièna i privlaèiva". ali i dubinska kriza stvaralaštva. 2. 321 . Rizviæ: Behar. Sarajevo 1971. S tim magnetizmom. tretirala kao pouènozabavni.-1913. Ambicija vlasnika. a poslije smjenjivanja i nominalnog urednika Šemsi-bega Salihbegoviæa i faktiènog Muse Æazima Æatiæa. Muhsiæ Rizviæ. najveæa je ona koja je na idejnim i strukturalnim stvaralaèkim osnovama bila potpuno profilirana. str. a s veæ objavljenim pjesmama. kniževo-istorijska monografija. godinu bila je kriza društvene i politièke provenijencije. u Beharu i drugdje. 1.. koji je oko lista okupio grupu poletnih muslimanskih pisaca. s karakteristiènim naslovom Pjesme od godine 1900-08 kod agilnog i poduzetnog Muhameda Bekira Kalajdžiæa. koji æe ponajprije prosvjeæivati jer je "našem narodu preède duševno prosvjetljenje i usavršenje. str. Sarajevo 1990. Biser. a vjerovatno je to bio i jedan od prelomnih momenata u razvoju bosanskomuslimanske književnosti. na prelaz 1907. kulturnih radnika i prosvjetitelja. Biser je zaista nastojao da ide za tom orijentacijom. ali a dobrom mjerom proklamirane didaktiènosti. Bosansko-muslimanska književost u doba preporoda 1887. nego li prazna politika koja . osjeæajuæi da mu je uloga i u književnosti da vrati jedinstvo poljuljano i u Beharu i Gajretu ovaj list æe biti otvoren za sve 1. 2 izd. 1 / 1912. u 1908. Uspon i obnova što je Æatiæ napravio u godištu svoga urednikovanja ponajprije æe biti rezultat liènog zraèenja pjesnikova i najava jednog novog senzibiliteta naše književnosti. bila je da se Biser vrati na pozicije narodnosnog utjecaja na Bosanske Muslimane što ga je nekada imao Behar. 196. to je za osmo godište bila stvaralaèka liènost Muse Æazima Æatiæa. str. 343 .. Generacija pisaca što je napustila Behar još u šestoj i sedmoj godini njegova izlaženja. Opširnije vodjeti u: M.Fahrudin Rizvanbegoviæ LIRIZAM KAO OBILJEŽJE KNJIŽEVNOSTI U BISERU Kriza Behara nakon poznatog razlaza. Æatiæ je došao u Mostar za urednika Bisera.. u uvodnom tekstu Rijeè-dvije o pokrenuæu Bisera2.359.-1918.unaprijed budi reèeno neæe u našem listu mjesto imati". reæi æe Muhsin Rizviæ u svojoj historiji ovog perioda 1. dajuæi mu ton i peèat i izvjesnu poetsku rezonancu svojom obilnom i kvalitetnom saradnjom. Redakcija je list. "Ono što je za prvo godište predstavljala književno impozantna i stimulativna liènost Safvet-bega Bašagiæa. Meðutim.

Musa Æazim Æatiæ . a kao urednik sada. 3. od kojih su sve najbolje nastale ovdje) osigurava mu ono mjesto u bosanskomuslimanskoj književnosti koje danas s pravom zauzima. Iako je Æatiæ bio veæ afirmiran pisac. kako svjedoèi književna povijest. oznaèit æe prevladavajuæi novost u našoj bosansko muslimanskoj književnosti i biti sastavnica starije romantiène književne generacije èiji su reprezantanti Bašagiæ. Musa Æazim Æatiæ u Mostaru. o èemu su pisali Muhsin Rizviæ. predgovor Sabranim djelima Hamze Hume 1-6. Sama èinjenica da je Kalajdžiæ za urednika Bisera postavio Musu Æazim Æatiæa od prvorazrednog je znaèaja ne samo za profiliranje lista. Enes Durakoviæ"3. i iznad svega. Biser ima onu lirsku orijentaciju koja karakterizira ovog pjesnika. te strogost kojom ga je tjerao da radi4. otkad se pojavljuje Æatiæ kao urednik. str. Æatiæeva uloga u mostarskom razdoblju od znaèaja je i iz još jednog razloga: stvorio je krug. i generacije. Sarajevo. Tako je list bio otvoren i u njemu saraðivali pisci razlièitih orijentacija i profila. izvanredna je èinjenica u književnosti i kulturi Bosanskih Muslimana. 1. Sarajevo 1976.8. Isakoviæ. Fadila Kurtagiæa i Muniba Osmanagiæa . A. 1969. ali. str. lièna i pjesnièka kriza u kojoj ga je zatekao poduzetni Bekir Kalajdžiæ kad je po njega potegao u Tešanj i doveo ga za urednika Bisera. Midhat Begiæ i. knj. kvalitet pjesnièkog stvaranja u razdoblju Bisera (oko 50 objavljenih pjesama. u: Neminovnost. nego i za okonèanje perioda što ga zovemo književnim preporodom. 235. književna kritika. na kome æe biti Æatiæ. Nepostojeæa zbirka. Karabegoviæ i Š. Prevodilaèki rad. a poslije Skendera Kulenoviæa i Maka Dizdara. M. uredio više nego za sve godine ovoga stvaranja. Ðikiæ. nestankom Æatiæa. ipak. Taj Æatiæev krug lirizma što je nastao na liniji njegova simbolistièkog otklona od starije romantiène poezije najavio je pripremao jednu novu stilematiku i poetiku što æe se oglasiti prvom zbirkom Nutarnji život Hamze Hume. s druge strane.književne generacije.. (Karakteristièna je èinjenica da u njemu ipak nisu saraðivali ni Bašagiæ ni OsmanAziz). a na èijem je Æatiæ vrhuncu.. Æatiæ je za tu godinu i po. koji bi se svakako mogao zvati njegovim imenom. Ta otvorenost omoguæila je da Biser u književnoj povijesti odigra izuzetnu ulogu mosta. Tuzla 1987. M. Rizviæ. Ta lirska nota što je donosi Æatiæev krug.izmeðu erotike i mistike. Sarajliæ prema generaciji Hamze Hume. u: Ispod i iznad teksta. izmeðu generacije Bašagiæa i Mulabdiæa. a naroèito od devetog broja iz februara 1913.Narcisa. Prenapregnuta èulnost kao opsesija izraza. kao pjesnik još ranije. da ga tako nazovem. Iz tog kruga posebno treba istaknuti Jusufa Tankoviæa. èiji æe se književni putevi. Begiæ. Sarajevo 1988. 4. što je zapoèela s Hamzom Humom. u najnovijem predgovoru ontologoje Muslimanska poezija XX vijeka. s jedne. 344 . djela 5.

iskoraèuje u evropski krug lirike. Æatiæ u fazi Bisera. 8-13. Jusuf Tanoviæ je odmah krenuo artizmom impresionizma i simbolizma i veæ u prvom broju lista u pjesmi u prozi Najljepša stranica neispisana7 traži izraza kojim bi iskazao svoj lirski program.9 Tanoviæevi pokušaji da se otrgne i napravi odluèan iskorak. nadahnuto Ujeviæevo svjedoèenje5.. str. Biser. 244-266. nikad nije do kraja i bez rezerve pripada simbolistièkom i kraja impresionistièkom pokretu. 7. pa i u ranijoj fazi. poput Kurtagiæeva. Tešanj.-1937. Demon što æe sve sanje pjesnikove rastjerati na kraju pjesme vidriæevske je inspiracije. ili æe ih progutati politièki angažman poratnog razdoblja. Rizviæ. 4 / 5. kao u Pjesmi momenta10 5. jer je bio kudikamo od njih bliži tipu narodnoga pjesnika i prirodnoga èovjeka. U njegovoj poeziji. a to važi i za njegov književni krug mladih saradnika. ali ne i nadahnuæa. 251.zapravo ugasiti poput Tanoviæeva. 46-50. Biser. Biser. pojavljuje se i kod njega jedan. 268-269 10.6 Ovaj Ujeviæev uvid oznaèio je problem koji dominira bosanskomuslimanskom literaturom. ali leksika. Sabrana djela. str. Musa Æazim Æatiæ. posebno morfema. II.. . osobito isprva. Meðutim. I. Bosansko .. str. osim Æatiæa najagilnijeg pjesnika Bisera.. Biser. u zreloj fazi Preporoda. Jer. 9 8.muslimanska književnost. osim vala impresionizma i simbolizma što je ovog. 37 345 . Tanoviæevo traganje kroz pjesme u Biseru se nastavlja. ali i onaj oslon na realnost što je kod njegova mantora otkriva Ujeviæ. još èvrsto drži ovog mladog pjesnika i uz bašagiæevski iskaz. filozofija Æatiæa bila je filozofija Orijenta filozofija arapske poezije i kulture koja je došla do procvata. Filozofija njihova. str. istina artificijelan i u dalekom predosjeæanju. str. Taj predosjeæaj mladog Tanoviæa samo je kolebanje izmeðu sluæenih iskoraka i ostvarenja. izolovan. 6. pa u Akordu bola8 prepoznajemo leksik i formalnu dotjeranost æatiæevskog (i posredno matoševskog) daha. I. 1968. str. II. 1 / 3. str. I. M. uzeta približno. ako hoæemo da budemo iskreni nije bio ni jedno ni drugo. 10 / 1936. Ujeviæ je to sasvim jasno iskazao: "Æatiæ je u ono vrijeme meðu matoševcima s kojim se družio bio potpuno usamljen. 11 9. Novi Behar. str. nagovještaj onoga što æe Humo uspjeti iskazati. a karakteristièan je i za Æatiæev krug oko "Bisra". a imala u sebi neèeg realistièkog". matoševci ili nematoševci (kako hoæete) oni su bili u tome èasu artiste i dekadenti a Æatiæ. kod nekih možda i podsvjesno bila je simbolistièka. u što nas uvjerava poznato. Tin Ujeviæ. nalazi se i ona osobina bosanskomuslimanskih pisaca koja èvrsto stoji na poziciji svoje orijentalno-islamske civilizacije podloge i istovremeno.

koje pišu u duhu sentimentalne pozije ašiklija i sevdalija iz minulog perioda ili. Pa i u onim Tanoviæevim pjesmama koje imaju rodoljubni ili socijalni podtekst nasljeðen od Kranjèeviæa (U krvavoj noæi. baš te æatiæevske. Svakako da je najznaèajnija Nafija Sarajliæ sa proznim medaljonima nazvanim Teme.12 Meðutim. s onim malim sonetnim vijencem Ocvale primule. Biser. žena Hifzije Bjelevca i Zilkida Tuzlanka. naglo za krenula tok ove književnosti. svojim ekspresionistièkim vizijama i slobodnim stihom. koji broj ranije. ta je poezija otvarala jedan novi senzibilitet. Paralelno sa spominjanim pjesnicima èija je uloga zaista promicateljna. In memoriam tirano.ostali su samo želja. a to je isto uredništvo Èeliæu odgovorilo. 256 12. 1926. poput Bjelevèeve. i strukture. II. Plaè robinje. str. Na razboju. Biser . ipak se novi lirski senzibilitet probija. moglo je nakratko izgledati da æe baš jedan Mostarac prekinuti evoluciju te litera11. Vjetar) probija se u leksici naroèito taj novi izraz koji æe omoguæiti pojavu Hamze Hume i prisiliti nas da govorimo o velièini malenih i u ovom sluèaju. Baš ovaj senzibilitet sigurno æe biti uticati i na obznanje Skendera Kulenoviæa desetak godina kasnije. bez obzira na suzdržanost redakcije prema demonijaèkom i tragiènom doživljaju svijeta. Osim Tanoviæa. II. Poruke i odgovori uredništva. i ideje. i Muniba Osmanagiæa sa 7.11 O prijedlogu Mustafe Èeliæa Gazanfera da napiše ogled o Baudelaireu. pa žestoko. (kao u pjesmi Na razvalinama dvora Ali-paše Rizvanbegoviæa). stvaranje koje je promicalo bosanskomuslimansku književnost u periodu Bisera porodilo je najbolja ostvarenja Muse Æazima Æatiæa i njegova kruga i uèvrstilo proces oslobaðanja izraza i strukture od pojednostavljenog sevdahlijskog i baladiènog tona predhodnog perioda. No. Faiku u T. ali u oblasti stiha javljaju se Šefika Nesterin-Bjelovac. da je njegov prikaz Charlesa Bauarea poslalo na pregled Matošu). pseudosentimentalnog žala za prošlim vremenima. str. istina sa svega 4 pjesme. Je li te pokušaje sputavao sam Biser možemo nasluæivati. matoševske inspiracije. Kad se 1919 pojavila zbirka Hamze Hume Nutarnji život. 346 . pa i Mirhaba Karišikoviæa. kao najplodnijeg saradnika (sa 23 pjesme u Biseru. biserovske. Sve to samo je dokumenat o stanju previranja u lirici i meðu pjesnicima što su saraðivali u Biseru. Nepravedno bi bilo ne spomenuti i saradnju žena pisaca stihova u Biseru. posredno. a èinjenica je da je nastojanje da se u list probije lirika koja nosi jedan novi senzibilitet (o èemu svjedoèi odgovor redakcije Faiku u T. što je mogla biti mala zbirka) i poslije Fadila Kurtagiæa. 280-281. piše cijeli niz stihotvoraca u tradiciji veæ dosegnutog i izraza.

Kad god je taj dvostruki temelj iznevjeren. bez obzira što se danas ispod skrame dominirajuæeg ekspresionistièkog izraza nazire i tradicija. Ontogeneza što ju je morao proæi Æatiæ. naroèito jasna na podruèju morfemskog i sintagmatskog. Nijedan od spominjanih pjesnika. emerging generation with Hamza Humo as its leader. pokazalo se da cjelokupna stilematika iz perioda Bisera sa lirizmom kao glavnim obilježjem sada bogatijim za onu avanturu što karakterizira zbirku Nutarnji život. Hamza Humo. 347 . Musa Æazim Æatiæ as a peculiar person of his times and his poetical expression would foster the lyrical features of our type in Bosnia and Herzegovina. The lyrical features as one of the main characteristic of Biser would be particularly visible in the poetical collection Ocvale primule /The Shed Primroses Blossoms/. Æatiæ would do more than he had ever done in his entire creative period. During the period of one and a half years as the editor of Biser. He also created something new in our parts that can be understood as. kad se 1924. such as Hifzi Bjelevac. the so-called Circle of Musa Æazim Æatiæ. This act would gain in importance somewhat later on. ali i Humo i Kulenoviæ u svom razvoju. with some reservations. It also gave birth to one of our greatest poets Skender Kulenoviæ. Æatiæ had already proved himself as the editor of Behar. a ni kasnijih nije mogao a da se ne utemelji na civilizacijsku vezanost za islamsko-orijentalnu osnovu i evrpska lirika dostignuæa. zapravo je nesumnjiva. He was also the link between the older generation of authors such as Edhem Mulabdiæ and Safvet-beg Bašagiæ and the new. Lyric Features as the Characteristic of Literature in the Biser Perhaps the owner of the Behar Ademaga Mešiæ was not even aware what he did when he fired the nominal editor of Behar Šemsibeg Salihoviæ and the real editor Musa Æazim Æatiæ. baš kao što je proslov S. In addition to the lyrical poets from the Biser Circle. Povratak je bio samo zalet. i nije bila bez ozbiljnijeg traga. Ipak. who did not hide that he had been inspired on the Biser source. This lyrical type leaned on Matoš. pojavila zbirka Grad rima i ritmova. The entrepreneurial and agile Muhamed Bekir Kalajdžiæ went as far as to Tešanj in order to bring to Mostar Musa Æazim Æatiæ as the new editor for Biser. zapravo je bila pomak na liniji što je sebi preporodni val zacrtao. Tin Ujeviæ would point out the lyrical style of Musa Æazim Æatiæ. Kulenoviæa Ocvale primule zapravo baštinjanje faze Biserove lirike Æatiæeva kruga.ture. Biserova uloga u toj matici razvoja bosanskomuslimanske lirike nije mala. kad se išlo samo na jednu osnovu bio je to zapravo rukavac što æe se vratiti matici.

348 . Nevertheless. the lyrical qualities of Musa Æazim Æatiæ's type and circle would reach its culmination in the person and work of Hamza Humo. several poetesses would also emerge. Šefika Nesterin Bjelevac and others.Fadil Kurtagiæ and others. The most renowned among them were Nafija Sarajliæ.

349 . Knji`evni prevodi sa perzijskog jezika u Beharu. Po istoj metodologiji je izra|ena i ova bibliografija za posljednjih deset knjiga koje su iza{le u {est svezaka. Do sada je iza{lo dvadeset knjiga u 11 svezaka. 369-372. Zbirka sid`ila Gazi Husrev-begove biblioteke. 335-341. Gajretu i Biseru. Duri} Ra{id: 8. godine. Interes za sufijsku poeziju kod bosanske uleme. XIII-XIV/1987. Prijevod i bilje{ke: Osman Lavi}. 17-34. Estetska. XV-XVI/1990. str. XV-XVI/1990. Knjiga XI-XII je {tampana 1985. Otkri}e muslimanske epike u 19. 311-329. 53-67. a radovi hronolo{kim redom. XIXII/1985. 75-78. XVIIXVIII/1996. XIX-XX/2001. 153-162. eti~ka i strukturna svojstva muslimanskih epskih pjesama objavljenih u Beharu. 141-155. XIX-XX/2001.. godine. XVII-XVIII/1996.XIX-XX) Anali Gazi Husrev-begove biblioteke su po~eli izlaziti 1972. menafí en-nas (Ljekarske koristi svijetu). XIII-XIV/1987.197-222. D`aka Be}ir: 9. Azapagi}. Za prvih 10 knjiga hafiz Mahmud ef. 175-178.Osman Lavi} Bibliografija Anala (XI-XII . XIX-XX/2001. 10. XIX-XX/2001. Ilirski pokret i bosansko-muslimanski knji`evno-kulturni preporod. Neki legati Osman-Šehdijine biblioteke.. vijeku. Tralji} je izradio prigodnu bibliografiju koja je objavljena u knjizi IX-X. 243-252. Jedno medicinsko djelo. ]ekli} Vasilije: 7. O Gazi Husrev-begovom vakufu u Slavonskoj Po`egi. pisano vjerovatno u Bosni. i XIX-XX/2001. Mehmed Teufik: 2. Nida'i. ^ar-Drnda Hatid`a: 5. Salih: 1. Ali} H. godine. 6. Cviko Fazileta: 4. Buturovi} D`enana: 3. Autori su poredani abecednim. Risala o hid`ri. XV-XVI/1990. XV-XVI/1990.

101-111. XI-XII/1985. Filandra Ša}ir: 16. XI-XII/1985. 14. Osvrt na dva rukopisa na turskom jeziku. Musa ]azim ]ati} kao {kolski pisac. XIII-XIV/1987. 2275-286. XIXXX/2001. D`ilo Hasan: 12. XVXVI/1990. 105-130. Faji} Zejnil: 13. Rukopis Ibn Sinaova komentara 113. 20. XVIIXVIII/1996. In Memoriam (Seid M. Had`ijahi} Muhamed: 24. Osvrt na traktat Hasana Duvnjaka. XIX-XX/2001. Biblioteka Abdulah-efendije Kantamirije. Gazi} Lejla-Trako Salih: 17. XI-XII/1985. Prilog istoriji bibliotekarstva BiH u XVIII i XIX stolje}u. sure Kur'ana u Gazi Husrev-begovoj biblioteci. XIII-XIV/1987.31-40. Biblioteka Šejha Abdurrahmana Sirije za Oglavka. 1536. Abdurrahman Mufti} . 55-68. Muslimani i Evropa s kraja 19. 283-286. XVII-XVIII/1996. 113123. Had`i} Mehmedalija: 23. XI-XII/1985. stolje}a. Rukopisi enciklopedija u Gazi Husrev-begovoj biblioteci. O arhivalija Gazi Husrev-begove biblioteke. Gra|a o posljednjim ostacima bosan~ice u nas. Tralji}). XIII-XIV/1987. XVII-XVIII/1996. XV-XVI/1990. Rasprava o pet pravnih pitanja o kojima postoji pet razli~itih mi{ljenja. 21. i po~etka 20. 237-242. Analiza rukopisnog teksta iz astronomije koji se nalazi u Gazi Husrev-begovoj biblioteci. XV-XVI/1990.novo ime u knji`evnosti Bosansko-hercegova~kih Muslimana na orijentalnim jezicima. Najstariji orijentalni rukopisi iz privremenog inventara Gazi Husrev-begove biblioteke. 131-145. 69-74. 25. 331-339. Had`ibajri} Fejzulah: 19. 83-90.D`ananovi} Ibrahim: 11. 15. 103-111. Med`mua sarajevskog pjesnika Mehmeda Mejlije Guranije. Had`ijamakovi} Muhamed: 350 . 336-339. Gudelj Zdenka: 18. Had`ibegovi} Zalkida: 22.

Had`i Ahmed Asim-beg Muteveli}. 19-24. 289-329. XVIIXVIII/1996. XIII-XIV/1987. 131-139. XVII-XVIII/1996. 41. XV-XVI/1990. XVII-XVIII/1996. 79-86. Napori za uvo|enje narodnog jezika u po~etne vjerske {kole Muslimana. XV-XVI/1990. XI-XII/1985. Hasandedi} Hifzija: 39. Nekoliko pjesama iz Ilhamijina divana. Ili} Slobodan: 45. 42. 241-250. Hukovi} Muhamed: 43. Muslimanske privatne biblioteke na orijentalnim jezicima u Mostaru. 27. Jedan perzijski gazel Husejna Lamekanija. XV-XVI/1990. 51-72. Karabezi. XIX-XX/2001. 85-92. XVII-XVIII/1996. XIXII/1985. Biblioteka i ulema. Hafizovi} Fazileta: 34.Šejh Jujo i njegova summa theologica. 32. Hand`i} Adem: 37. Porodica Had`ijamakovi}a. u~eni ljudi (ulema) njihov rad i djela. Hafizovi} Re{id: 35. Hajdarhod`i} Hamdija: 36. 33. Med`mua Saliha Emina. Dokumenat o prvom slu`benom popisu Husrev-begova vakufa iz 1604. 29. XV-XVI/1990. Porijeklo mud`ellitskog obrta u Bosni i Hercegovini. 3-18.26.321. Med`mua Abdul-Vehhaba Karahod`e (Karahod`a zade). XVII-XVIII/1996. Muslimanski knji`evnici u Gajretu. XV-XVI/1990. 235-240. Dubrova~ke i mleta~ke pripreme pred razgrani~enje 1699. 169-175. XIII-XIV/1987. godine. 93351 . Uloga Bisera u kulturno-prosvjetnom uzdizanju Muslimana. 44. XVXVI/1990. Had`iosmanovi} Lamija: 31. Mustafa Ejubovi} . Muslimanska dru{tva u Mostaru. 191-194. 313. 163-174. 30. 40. 38. 253-256. XIX-XX/2001. 295-301. Jedan rukopis Muhameda Prozorca. O nekim vakufima u Slavoniji iz XVI stolje}a. XVIIXVIII/1996. 195-211. Rukopisne zbirke i biblioteke na podru~ju Grada~ca. 257-266. 28. godine. 211-227. XI-XII/1985. XIX-XX/2001. 259-265.

51. Jahi} Mustafa: 48. Hafiz Abdullah Ajni ef. XVII-XVIII/1996. 113-120. 57. Zamah{erijev komentar Kur'ana -Glavna determinanta Korkutovog prijevoda. 71-86. Jahovi} Red`ep: 52. 135-151. 49. Vid bosanskog jezika. 46. XIX-XX/2001.prema poglavlju "Apozititvi" u djelu al-Fawaid al-Abdijja Šejha Juje. Apozitivi u arapskoj re~enici . XVII-XVIII/1996. Refleksije ratova na Balkanu 1912/13. XVII-XVIII/1996. Dvije verzije hronike o Mekam-i Ibrahimu. Kasumovi} Ahmet: 59. 169-189. Kasumovi} Ismet: 61. Rije~ glavnog urednika. XIX-XX/2001. Bu{atli}. XVII352 . 3-4. Pozdravni govor na otvaranju nau~nog skupa "Doba Bosanskomuslimanskog preporoda". 62. 147-160. XV-XVI/1990. 323-333. Bosanskohercegova~ki Muslimani i njihov jezik. 39-54. 265-273. Kasida Ahmeda Vahdetija iz njegovog sarajevskog divana. Rukopis Mehmeda Hand`i}a Magma'a al-bihar fi tarih al-ulum wa asfar. Juzba{i} D`evad: 53. XIXII/1985. Kar~i} Fikret: 54. 50. Mulazemet defteri kao izvor za prou~avanje na{e uleme. 223-235. Ima li nearapskih rije~i u Kur'anu. 55. godine na dr`anje Muslimana u Bosni i Hercegovini. XIX-XX/2001. 221-231. Njema~ka knji`evnost u muslimanskim preporodnim ~asopisima. XV-XVI/1990. XI-XII/1985. 59-70. 251-263. Kari} Enes: 56. XVXVI/1990. Odnos bosanske uleme prema reformama u Osmanskoj carevini u XIX vijeku. XIXXX/2001. 5-6. Rukopisi djela Šejh Juje u Gazi Husrev-begovoj biblioteci. XIX-XX/2001. XIII-XIV/1987.153178. 299-310. Pitanje javnopravnog priznanja islama u jugoslovenskim krajevima nakon prestanka osmanlijske vlasti. XIX-XX/2001. XIII-XIV/1987.95. Isakovi} Alija: 47. 58. Kasumovi} Azra: 60.

68. 87-103. Zna~enje "Iluma" s posebnim osvrtom na Isto~no blago Mehmed-bega Kapetana Ljubu{aka. XVII-XVIII/1996. XVII-XVIII/1996. (druga knjiga). Doprinos Osmana A. 74. 179-185. Arhivska gra|a Gazi Husrev-begove biblioteke. 189-194. XIII-XIV/1987. XIX-XX/2001. Sokolovi}a zdravstvenoj istoriji Sarajeva. XI-XII/1985. Lati} D`emaluddin: 72. Islamska pou~no-prosvjetiteljska linija u djelu Mehmed-bega Kapetana Ljubu{~aka. 241-249. Filantropija kod Bosanskih Muslimana sa osobitim osvrtom na pravila dobrotvornih dru{tava na po~etku XX stolje}a. Polo`aj i uloga Islamske vjerske zajednice i Gajreta u dru{tveno-politi~kom `ivotu Muslimana po~etkom 30-ih godina ovog stolje}a. Merhemi}. XIX-XX/2001.XVIII/1996. 121-139. XIX-XX/2001. 353 . XIII-XIV/1987. 70. Kemura Ibrahim: 63. 35-44. 37-51. Kusturica Nazif: 71. 123-129. 217-220. 76. 73-102. XIX-XX/2001. 64. XVXVI/1990. Muslimanska kulturno-prosvjetna dru{tva. Mujezinovi} Mehmed. Osnova za katalogizaciju rukopisa na arapskom jeziku. 211-219. XIII-XIV/1987. 225233. XVII-XVIII/1996. Rukopisi Mehmeda Hand`i}a u Gazi Husrev-begovoj biblioteci. 389-396. Kujund`i} Enes: 67. Iseljavanje Bo{njaka muslimana iz Bosne i Hercegovine za vrijeme Austro-ugarske vladavine i risala Mehmeda Tevfika Azapagi}a. 69. Korkut Halima: 65. Arapska knji`evnost u preporodnim ~asopisima. XIX-XX/2001. Lavi} Osman: 73. Klasifikacija knji`evne gra|e na arapskom jeziku za bibliote~ke potrebe. XIII-XIV/1987. Krasni~i Ajten: 66. Mahmut}ehaji} Rusmir. 125-133. Lirska pjesma i balada u Beharu. Ruska knji`evnost u Beharu i Gajretu. Maglajli} Munib: 75. 45-53.

83. 303-311. XIII354 . Milin~evi} Vaso: 84. @ivotni put Osmana ef. Mulahalilovi} Enver: 86. Naki~evi} Omer: 90. Na marginama verbalnog ranog su~eljavanja sunizma (ortodoksije) i sufizma(misticizma u islamu) u Bosni i Hercegovini. 89. Muhaddis Mustafa Pru{~ak./1875-1962. 227-239. XVII-XVIII/1996. Mrahorovi} Muhamed: 85. 229-258. Štampa i predpreporodni period Bosansko-muslimanske knji`evnosti. 88. Mehdiu Feti: 80. Sulejman Fikri Erten. 267-272. Bana /posebno Mejrima i hajduci/. XV-XVI/1990. Kvadranti u Bosni i Hercegovini. XVII-XVIII/1996. XVII-XVIII/1996. XI-XII/1985. S. Mulaomerovi} Jasminko: 87. Mehti} Halil: 81. Muhamed. Hadim Ali-pa{ina medresa u Kladnju. muvekkiti i mjerenje vremena. 87-97. (Sulejman Had`iefendi}-Imamovi}): (1292-1382. 91. 369371. Mustafa b. Memija Minka: 82. Nekoliko klasi~nih astronomskih pomorskih instrumenata u Gazi Husrev-begovoj muvekkithani u Sarajevu. Prosvetiteljsko-preporodne drame J. Pojam mudrosti i slika mudraca u alhamijado knji`evnosti. Pru{~anin. XI-XII/1985. XVII-XVIII/1996. Mahmutovi} Mirsad: 78. 3-17. 347-355. Ma{i} Ahmed: 79. XIX-XX/2001. 267-280. (Prilog istoriji astronomije u BiH). Bosanac.e).n. 141-164.H. 97-105. (Traktat o disputaciji ili o metodi postupka u raspravi). 213-218. . XIX-XX/2001. Muvekkithane. Nekoliko arapskih rukopisa bosanskog porijekla u Pri{tini. XVII-XVIII/1996. Mustafa Ejubovi}-Šejh Jujo. Popovi}a i M. 117-129. XVII-XVIII/1996. Risala fi adab el-bahs. Red`ovi}a. XIII-XIV/1987.Osman: 77. Dvije rasprave {ejh Mustafe Sarajli}a. Porodica Serdarevi} sa posebnim osvrtom na Muhameda Seida i Abdullaha Serdarevi}a.XI-XII/1985. 163-167. XI-XII/1985.

O pogledima Vladimira ]orovi}a na knji`evno-kulturno i umjetni~ko stvaranje muslimana u BiH. Nametak Alija: 93. Traktat o vrlinama d`emata had`i Mustafe Pru{~aka. 179-190. godine. Turcizmi u Dervi{u pjesnika Stijepa \ur|evi}a. 181-200. XV-XVI/1990. 92. Nezirovi} Muhamed: 98. 187-194. 163-168. Teme. O uticaju islamske umjetnosti na pravoslavnu u Bosni i Hercegovini.XIV/1987. XVIIXVIII/1996. XI-XII/1985. Institucija "nekibul-e{rafa" u Bosni i Hercegovni. 95. XVII-XVIII/1996. XIIIXIV/1987. Ahmed Bejazi} i njegovo djelo 'I{arat al-maram min 'ibarat alimam. Peco Asim: 107. 96. Omerdi} Muharem: 102. Prijevodi sa francuskog i drugih romanskih jezika u muslimanskim ~asopisima u doba preporoda. 209-214. XIX-XX/2001. (1579-1632). XIII-XIV/1987. 97. XV-XVI/1990. Nilevi} Boris: 99. 277-287. Iz historijske geografije Srpske pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovini 1463-1557. 355 . Va`niji legati u rukopisnom fondu Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu. 7-28. 103. XVII-XVIII/1996. Traktat o u~enju islamskih frakcija od Muhameda Ibn Pira 'Ali El-Bergilija. Hafiz Sejjid Zenunovi} i njegov prijevod Kur'ana. Traktak o postu {est dana mjeseca {evvala Had`i Mustafe Pru{~aka. 41-49. 68-84. XIXXX/2001. Muslimanski narodni govori i standardizacja na{ega jezika. Rukopisna zbirka Habibe Mehmedba{i} iz Stoca. 131-145. XIX-XX/2001. Palavestra Vlajko: 106. 147-152. 253-257. XI-XII/1985. motivi i simboli u pjesmama divanskih pjesnika iz Bosne i Hercegovine. Usmena predaja o {ehitima i njihovim grobovima. XVIIXVIII/1996. 100. 7-14. 105. Nametak Fehim: 94. XI-XII/1985. 19-37. 101. 104. 27-56. 55-70. XIII-XIV/1987.

Sadak Bekir: 114. Rizvanbegovi} Fahrudin: 111. Pelidija Enes: 108. Lirizam kao obilje`je knji`enosti u Biseru. 233-238. XVII-XVIII/1996. XIXXX/2001. Bitna znakovitost drugog Isaovog dolaska u rukopisu Mehmed ef. Re{idbegovi} Amra: 110. Doba preporoda kao prelomno u Bosansko-muslimanskoj knji`evnosti i kulturi. XIX-XX/2001. Alija: 115. XVII-XVIII/1996. Sadikovi} A. Ali Fehmi D`abi}. XIX-XX/2001. XVII-XVIII/1996. 289-294. 121. 357368. Šami} Jasna: 119. 109. Osnivanje i rad islamske dioni~ke {tamparije (tiskare) u Sarajevu od 1905-1918. XIX-XX/2001. Prilog kulturnoj istoriji pljevaljskog kraja o nau~noj. Smaji} Husein: 118. XVII-XVIII/1996. Hand`i}a. XI-XII/1985. 287-297. 341346. godine. 120. 113121. XVII-XVIII/1996. 175179. 385-387. 7-15. 201-210. XI-XII/1985. 105-109. 113. 91-95. Šta je na{a ba{tina? Posebno o jednom rukopisu koji se ~uva u jevrejskoj op}ini u Sarajevu. 241-249. Pogled na pismo i jezik lista Gajret u 1913. Rad je {tampan na francuskom jeziku. XIX-XX/2001. Rukopisi poezije Hasana Kaimi Babe. XVII-XVIII/1996.XIX-XX/2001. ^ija je pjesma "Ti besposlen nemoj hodat"?. 219-224. Silajd`i} Adnan: 116. Had`i-bad`e Kadun medresa u Tuzli. godini. ]ehaji}eva studija o Ba{agi}evoj disertaciji. kulturnoj i prepisiva~koj djelatnosti Pljevljaka na orijentalnim jezicima u vrijeme osmanske uprave. Rizvi} Muhsin: 112. XVII-XVIII/1996. Radovi Hamdije Kre{evljakovi}a i drugih histori~ara u Beharu. 75-81. Rasprava o Muaviji Ibn Ebi Sufjanu. 356 . Smailovi} Ismet: 117.

dr Had`i Abdurahman Nametak. Prof dr Ahmed Tuzli}. 126. 287-291. Muhamed A. `ivot i djelo: Porijeklo porodice Merhemi}. had`i Ali ef. XVIIXVIII/1996. XIIIXIV/1987. XVII-XVIII/1996. 251256. Pendnama . Jedan autograf Muhameda Hilmije Gore iz Sarajeva. Prof. 131. In memoriam. XVII-XVIII/1996. 129. 134. XVII-XVIII/1996. Uredni{tvo: 136.XI-XII/1985. XVXVI/1990. In Memoriam. 128. Tralji} Mahmud: 130. Prvi svr{enici Darul-muallimina suradnici Behara. Ze~i} D`evad: 137. Predavanja Mesnevije i mesnevihani u Sarajevu. 221-226. Abdulah Polimac. XIIIXIV/1987. Opis rukopisa matematskog djela "Hulasa al-hisab". dr Muhamed Had`ijahi}. XV-XVI/1990. Šukri} Nijaz: 123. 135. 261-265. 195-208. XVXVI/1990. 133. 293-299. 281-286. XVII-XVIII/1996. Ahmed Selimovi}. 127. XIII357 . XIXXX/2001. Had`i Mujaga Mehremi} 1877-1959. In Memoriam. 335-345. Op}i kriterij za izbor u zvanje vjersko-prosvjetne uleme u Bosni i Hercegovni. komentator Sulejman ^ejebijina djela Vesilet en-Ned`at. Jedan doma}i farmakolo{ki rukopis iz zbirke manuskripata Orijentalnog instituta u Sarajevu. vazovi i vaizi u Bosni i Hercegovini.. XI-XII/1985. Had`ibajri}. 132. Prof. 273-278. 331-336. 107-111. 111-116. Muji}. Uz 450-godi{njicu Gazi Husrev-begove biblioteke. . Vaz. 157-161. XI-XII/1985. Prof. -XIII-XIV/1987. had`i Fejzulah ef. Nametak. Projekat biografskog leksikona uleme "perifernog islama ".knjiga savjeta Ibrahima Zikrije U`i~anina. Trako Salih: 125.Šeta Ferhat: 122. 165-173. In Memoriam. 3-6. Ibrahim Zikrija iz U`ica. Tanaskovi} Darko: 124.

XIV/1987. XIII-XIV/1987. Podizanje i odr`avanje objekata islamske arhitekture u Sarajevu u XVI vijeku. 358 . 193-207. Zlatar Behija: 138. 97-102.

............. 47 Muhamed Neziroviæ: PRIJEVODI SA FRANCUSKOG I DRUGIH ROMANSKIH JEZIKA U MUSLIMANSKIM ÈASOPISIMA U DOBA PREPORODA Translations from French and Other Romance Languages in the Bosnian Moslem Journals in the Time of Revival......... German Literature in the Moslem Journals in the Revival Period. 9 Beæir Džaka: KNJIŽEVNI PREVODI SA PERZIJSKOG JEZIKA U BEHARU......-1918.................................................................. 89 Enes Pelidija: RADOVI HAMDIJE KREŠEVLJAKOVIÆA I DRUGIH HISTORIÈARA U BEHARU The works of Hamdija Kresevljakovic and ather historians in Behar............................SADŽAJ Muhsin Rizviæ: DOBA PREPORODA KAO PRELOMNO U BOSANSKO-MUSLIMANSKOJ KNJIŽEVNOSTI I KULTURI The Age of Revival as a Crossroad in Bosnian Moslem Literature and Culture.................... GAJRETU I BISERU Literary translations from Persian in Behar........ 19 Munib Maglajliæ: LIRSKA PJESMA I BALADA U BEHARU Lyrical Song and Ballad in Behar.................................................................107 .......................... Gajret and Biser.................................................. 37 Džemaludin Latiæ: ARAPSKA KNJIŽEVNOST U PREPORODNIM ÈASOPISIMA Arabic Literature in our Revival Periodicals.............. 57 Redžep Jahoviæ: NJEMAÈKA KNJIŽEVNOST U MUSLIMANSKIM PREPORODNIM ÈASOPISIMA 1900..... 73 Nazif Kusturica: RUSKA KNJIŽEVNOST U BEHARU I GAJRETU Russian Literature in Behar and Gajret.........

................................................. S......................... 177 Enes KUJUNDŽIÆ: FILANTROPIJA KOD BOSANSKIH MUSLIMANA SA OSOBITIM OSVRTOM NA PRAVILA DOBROTVORNIH DRUŠTAVA NA POÈETKU XX STOLJEÆA ........... 133 Vlajko Palavestra: USMENA PREDANJA O ŠEHITIMA I NJIHOVIM GROBOVIMA The Oral Tradition about Shahids and their Graves......Mahmud Traljiæ: PRVI SVRŠENICI DARU-L-MUALLIMINA SURADNICI BEHARA The first graduates of Darul-Muallimin contributors to Behar............. 119 Boris Nileviæ: O POGLEDIMA VLADIMIRA ÆOROVIÆA NA KNJIŽEVNOKULTURNO I UMJETNIÈKO STVARANJE MUSLIMANA U BOSNI I HERCEGOVINI On the Views of Vladimir Æoroviæ about the Literary and Cultural and Artistic Work by the Moslems in Bosnia and Herzegovina............................-1912.................................... VIJEKU A Discovery of the Moslem Epic in 19th Century....................... 113 Vaso Milinèeviæ: PROSVETITELJSKO-PREPORODNE DRAME J................. Esthetic.............. POPOVIÆA I M.............. 165 \enana Buturovi}: OTKRIÆE MUSLIMANSKE EPIKE U 19........ Ethical and Structural Features of Moslem Epic Songs in Behar 1900-1912. ETIÈKA I STRUKTURNA SVOJSTVA MUSLIMANSKIH EPSKIH PJESAMA OBJAVLJENIH U BEHARU 1900.............. BANA (POSEBNO MEJRIMA I HAJDUCI) The Enlightenment and Revival Plays of Jovan Sterija Popoviæ and Matija Ban (Particularly Mejrima and Hajduci).. 155 Muhamed Hukoviæ: MUSLIMANSKI KNJIŽEVNICI U GAJRETU The Moslem Writers in the Gajret... 149 Rašid Duriæ: ESTETSKA.......

.................. 221 Ibrahim Kemura: MUSLIMANSKA KULTURNO-PROSVJETNA DRUŠTVA The Muslim cultural and educational associations.............................. 243 Ahmet Kasumoviæ: BOSANSKOHERCEGOVAÈKI MUSLIMANI I NJIHOV JEZIK Bosnian-Herzegovinian Moslems and Their Language........................-1918................................................................... 253 ........................ 237 Asim Peco: MUSLIMANSKI NARODNI GOVORI I STANDARDIZACIJA NAŠEGA JEZIKA The Moslem People's Speeches and the Standardization of Our Language................. 191 Hivzija Hasandediæ: MUSLIMANSKA DRUŠTVA U MOSTARU The Moslem Societies in Mostar................................................................ 215 Amra Rešidbegoviæ: OSNIVANJE I RAD ISLAMSKE DIONIÈKE ŠTAMPARIJE (TISKARE) U SARAJEVU OD 1905.............. 197 Minka Memija: ŠTAMPA I PRETPREPORODNI PERIOD BOSANSKOMUSLIMANSKE KNJIŽEVNOSTI The Press and the Period of Bosnian Moslem Literature before the Revival................. 227 Lamija Hadžiosmanoviæ: ULOGA BISERA U KULTURNO-PROSVJETNOM UZDIZANJU MUSLIMANA The Role of Biser in the Cultural and Educational Ascension of the Moslem People......................................................................................................Philantropist Work among the Bosnian Moslems with a Particular review of the Humanitarian Societie's Rules at the Beginning of 20th Century..... GODINE The Establishment and Work of Islamic Printing Shop Ltd........................................................... In Sarajevo Between 1905 and 1918....................................................................................

............................................................................................................Dževad Juzbašiæ: REFLEKSIJE RATOVA NA BALKANU 1912................................ 301 Vasilije Èekliæ: ILIRSKI POKRET I BOSANSKO-MUSLIMANSKI KNJIŽEVNO-KULTURNI PREPOROD The Illyrian Movement and the Bosnian-Muslim literary and cultural renaissance............................................/13...... 267 Zdenka Gudelj -Velaga: MUSA ÆAZIM ÆATIÆ KAO ŠKOLSKI PISAC The paper examines a possibility ofincluding the poem by Musa Æazim Æatiæ........... 343 Osman Lavi}: Bibliografija Anala (XI-XII .................................XIX-XX)..................... GODINI An Outlook on the Language and Alphabet of the Gajret Journal in 1913......... STOLJEÆA Moslems and Europe towards the End of 19th and at the Beginning of 20th Century... 349 ........................ 313 Šaæir Filandra: MUSLIMANI I EVROPA S KRAJA 19................................................. I POÈETKA 20.......... 277 Ismet Smailoviæ: POGLED NA PISMO I JEZIK LISTA GAJRET U 1913........................... GODINE NA DRŽANJE MUSLIMANA U BOSNI I HERCEGOVINI Reflections about the Wars on the Balkans 1912-1913 in the Light of Behavior of the Moslems in Bosnia and Herzegovina.............................. 333 Fahrudin Rizvanbegoviæ: LIRIZAM KAO OBILJEŽJE KNJIŽEVNOSTI U BISERU Lyric Features as the Characteristic of Literature in the Biser....................... 289 Alija Isakoviæ: VID BOSANSKOG JEZIKA The Aspect of Bosnian Language.......................................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->